Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong2_Dinh Luat Va Dinh Ly Mach Dien

Chuong2_Dinh Luat Va Dinh Ly Mach Dien

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Duc Ngoan

More info:

Published by: Duc Ngoan on Dec 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2010

pdf

text

original

 
 
 _________________________________________
 
Ch
ươ
ng
 
2
 
Đ
nh
 
lu
t
 
đ
nh
 
 
m
ch
 đ
i n
 
1
 ___________________________________________________________________________ 
CH
ƯƠ 
NG 2
ĐỊ
NH LU
T VÀ
ĐỊ
NH LÝ M
CH
Đ
I
N
 
ĐỊ
NH LU
T KIRCHHOF
 
 
Đ
I
N TR 
Ở 
T
ƯƠ 
NG
ĐƯƠ 
NG
 
 
ĐỊ
NH LÝ MILLMAN
 
 
ĐỊ
NH LÝ CH
NG CH
T
 
 
ĐỊ
NH LÝ THEVENIN VÀ NORTON
 
 
BI
N
ĐỔ
I Y
 
(
ĐỤ
NH LÝ KENNELY)
  __________________________________________________________________________________________  _____ 
Ch
ươ 
ng này
đề
c
 p
đế
n hai
đị
nh lu
t quan tr 
ng làm c
ơ 
s
ở 
cho vi
c phân gi
i m
ch,
đ
ó là các
đị
nh lu
t Kirchhoff.Chúng ta c
ũ
ng bàn
đế
n m
t s
 
đị
nh lý v
m
ch
đ
i
n. Vi
c áp d
ng các
đị
nh lý nàygiúp ta gi
i quy
ế
t nhanh m
t s
bài toán
đơ 
n gi
n ho
c bi
ế
n
đổ
i m
t m
ch
đ
i
n ph
c t
 pthành m
t m
ch
đơ 
n gi
n h
ơ 
n, t
o thu
n l
ợ 
i cho vi
c áp d
ng các
đị
nh lu
t Kirchhoff 
để
gi
im
ch.Tr 
ướ 
c h
ế
t,
để
 
đơ 
n gi
n, chúng ta ch
xét
đế
n
m
ch g
m toàn
đ
i
n tr
ở 
các lo
ingu
n
, g
i chung là
m
ch DC
. Các ph
ươ 
ng trình di
n t
cho lo
i m
ch nh
ư
v
y ch
là các ph
ươ 
ng trình
đạ
i s
(
Đố
i v
ớ 
i m
ch có ch
a L & C, ta c
n
đế
n các ph
ươ 
ng trình vi tích phân)Tuy nhiên, khi kh
o sát và
ng d
ng các
đị
nh lý, chúng ta ch
chú ý
đế
n c
u trúc c
am
ch mà không quan tâm
đế
n b
n ch
t c
a các thành ph
n, do
đ
ó các k 
ế
t qu
trong ch
ươ 
ngnày c
ũ
ng áp d
ng
đượ 
c cho các tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p t
ng quát h
ơ 
n.Trong các m
ch DC,
đ
áp
ng trong m
ch luôn luôn có d
ng gi
ng nh
ư
kích thích, nên
để
 
đơ 
n gi
n, ta dùng kích thích là các ngu
n
độ
c l
 p có giá tr 
không
đổ
i thay vì là các hàmtheo th
ờ 
i gian.
2.1
đị
nh lu
t kirchhoff 
 
M
t m
ch
đ
i
n g
m hai hay nhi
u ph
n t
n
i v
ớ 
i nhau, các ph
n t
trong m
ch t
othành nh
ng nhánh. Giao
đ
i
m c
a hai hay nhi
u nhánh
đượ 
c g
i là nút. Th
ườ 
ng ng
ườ 
i ta coinút là giao
đ
i
m c
a 3 nhánh tr 
ở 
nên. Xem m
ch (H 2.1).
(H 2.1)
 - N
ế
u xem m
i ph
n t
trong m
ch là m
t nhánh m
ch này g
m 5 nhánh và 4 nút.- N
ế
u xem ngu
n hi
u th
ế
n
i ti
ế
 p v
ớ 
i
1
là m
t nhánh và 2 ph
n t
L và R 
2
m
tnhánh (trên các ph
n t
này có cùng dòng
đ
i
n ch
y qua) thì m
ch g
m 3 nhánh và 2 nút.Cách sau th
ườ 
ng
đượ 
c ch
n giúp vi
c phân gi
i m
ch
đơ 
n gi
n h
ơ 
n.
 Nguy
n Minh Luân
 
THU
T
Đ
I
N T
Ử 
 
 
 
 _________________________________________
 
Ch
ươ
ng
 
2
 
Đ
nh
 
lu
t
 
đ
nh
 
 
m
ch
 đ
i n
 
2
 ___________________________________________________________________________ Hai
đị
nh lu
t c
ơ 
b
n làm n
n t
ng cho vi
c phân gi
i m
ch
đ
i
n là:
2.1.1.
Đị
nh lu
t Kirchhoff v
dòng
đ
i
n : ( Kirchhoff's Current Law,KCL )
T
ng
đạ
i s
các dòng
đ
i
n t
i m
t nút b
ng không
.
 
(2.1)
0
 j j
=
i
 j
là dòng
đ
i
n trên các nhánh g
 p nút j.V
ớ 
i qui
ướ 
c: Dòng
đ
i
n r 
ờ 
i kh
i nút có giá tr 
âm và dòng
đ
i
n h
ướ 
ng vào nút có giátr 
d
ươ 
ng (hay ng
ượ 
c l
i).
(H 2.2)
 Theo phát bi
u trên, ta có ph
ươ 
ng trình
ở 
nút A (H 2.2):
i
1
+
i
2
-
i
3
+
i
4
=0 (2.2) N
ế
u ta qui
ướ 
c d
u ng
ượ 
c l
i ta c
ũ
ng
đượ 
c cùng k 
ế
t qu
:-
i
1
-
i
2
+
i
3
-
i
4
=0 (2.3)Ho
c ta có th
vi
ế
t l
i:
i
3
=
i
1
+
i
2
+
i
4
(2.4)Và t
ph
ươ 
ng trình (2.4) ta có phát bi
u khác c
a
đị
nh lu
t KCL:
T
ng các dòng
đ
i
n ch
y vào m
t nút b
ng t
ng các dòng
đ
i
n ch
y ra kh
i nút
đ
ó
.
 
Đị
nh lu
t Kirchhoff v
dòng
đ
i
n là h
qu
c
a nguyên lý b
o toàn
đ
i
n tích:
T
i m
t nút
đ
i
n tích không
đượ 
c sinh ra c
ũ
ng không b
m
t
đ
i
.Dòng
đ
i
n qua m
t
đ
i
m trong m
ch chính là l
ượ 
ng
đ
i
n tích
đ
i qua
đ
i
m
đ
ó trongm
t
đơ 
n v
th
ờ 
i gian và nguyên lý b
o toàn
đ
i
n tích cho r 
ng l
ượ 
ng
đ
i
n tích
đ
i vào m
t nútluôn luôn b
ng l
ượ 
ng
đ
i
n tích
đ
i ra kh
i nút
đ
ó.
2.1.2.
Đị
nh lu
t Kirchhoff v
 
đ
i
n th
ế
: ( Kirchhoff's Voltage Law, KVL ).
T
ng
đạ
i s
hi
u th
ế
c
a các nhánh theo m
t vòng kín b
ng không
(2.5)
0(t)
KK
=
Để
áp d
ng
đị
nh lu
t Kirchhoff v
hi
u th
ế
, ta ch
n m
t chi
u cho vòng và dùng qui
ướ 
c: Hi
u th
ế
có d
u (+) khi
đ
i theo vòng theo chi
u gi
m c
a
đ
i
n th
ế
(t
c g
 p c
c d
ươ 
ngtr 
ướ 
c) và ng
ượ 
c l
i.
Đị
nh lu
t Kirchhoff v
hi
u th
ế
vi
ế
t cho vòng abcd c
a (H 2.3).
 Nguy
n Minh Luân
 
THU
T
Đ
I
N T
Ử 
 
 
 
 _________________________________________
 
Ch
ươ
ng
 
2
 
Đ
nh
 
lu
t
 
đ
nh
 
 
m
ch
 đ
i n
 
3
 ___________________________________________________________________________ -
v
1
+
v
2
-
v
3
= 0
(H 2.3)
 Ta c
ũ
ng có th
vi
ế
t KVL cho m
ch trên b
ng cách ch
n hi
u th
ế
gi
a 2
đ
i
m và xác
đị
nh hi
u th
ế
 
đ
ó theo m
t
đườ 
ng khác c
a vòng:
v
1
=
v
 ba
=
v
 bc
+
v
ca
=
v
2
-
v
3
Đị
nh lu
t Kirchhoff v
hi
u th
ế
là h
qu
c
a nguyên lý b
o toàn n
ă
ng l
ượ 
ng:
Côngtrong m
t
đườ 
ng cong kín b
ng không
.
 
V
ế
trái c
a h
th
c (2.5) chính là công trong d
ch chuy
n
đ
i
n tích
đơ 
n v
(+1) d
ctheo m
t m
ch kín.
Thí d
2.1
.Tìm
i
x
v
x
trong (H2.4)
(H 2.4)
 
Gi
i
:Áp d
ng KCL l
n l
ượ 
t cho các cho nút a, b, c, d-
i
1
- 1 + 4 = 0
 
i
1
= 3A- 2A +
i
1
+
i
2
= 0
 
i
2
= -1A-
i
3
+ 3A -
i
2
= 0
 
i
3
= 4A
i
x
+
i
3
+ 1A = 0
 
i
x
= - 5AÁp d
ng
đị
nh lu
t KVL cho vòng abcd:-
v
x
- 10 +
v
2
-
v
3
= 0V
ớ 
i
v
2
= 5
i
2
= 5.( - 1) = - 5V
v
3
= 2
i
3
= 2.( 4) = 8V
 
v
x
=- 10 - 5 - 8 = -23V
Trong thí d
trên , ta có th
tính dòng
i
x
t
các dòng
đ
i
n
ở 
bên ngoài vòng abcd
đế
ncác nút abcd.Xem vòng abcd
đượ 
c bao b
ở 
i m
t m
t kín ( v
nét gián
đ
o
n).
Đị
nh lu
t Kirchhoff t
ng quát v
dòng
đ
i
n có th
phát bi
u cho m
t kín nh
ư
sau:
T
ng
đạ
i s
các dòng
đ
i
n
đế
n và r
ờ 
i kh
i m
t kín b
ng không
.V
ớ 
i qui
ướ 
c d
u nh
ư
 
đị
nh lu
t KCL cho m
t nút. Nh
ư
v
y ph
ươ 
ng trình
để
tính
i
x
là:
 Nguy
n Minh Luân
 
THU
T
Đ
I
N T
Ử 
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->