Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Méhészet 2010 - 10.

Méhészet 2010 - 10.

Ratings:
(0)
|Views: 1,709|Likes:
Published by balla_zoltan_1

More info:

Published by: balla_zoltan_1 on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

 
www.meheszet.hu
,22o,otvl:
1952
5B. Évro
BHN
YAM, 2010. 0KTógrn
o:
*-
*E
:-:
o:
--
l-..*.rl
W_l
NYAJELÓLoN0]o
BT
RA: 3e5 FORINTMEGKÉSrrTEGEMLÉKEZÉSVlRAGPoRKAlÁUzBEETURBoVARRoos|s LLENEMKEZ|.E
BESZÉLGEIÉsnaÉHÉszznrrÉpzÉsnŐtrruolón uÉzÉuruÁnfu..MECSEKAUAIEGYZEIEKnorrŰrvronuÁclorÚnprKENGYELonsáagóLvleyÁzluÉnrrrnnzönrrnÜurEGRIönrÉpn uÉHrrovÜnÉtÉseónorozórrnlRpniHInorrÉser
 
VIRAGPORKALAUZ
iLátogatóban
il
14
:I
ERDEIMALWA(Malvailvestris)Heverő zá, a|ványíborsnirá. azánkban indenfee|őfordu|ó öny'pnyelvszókának,üdzőózsánaks hív-ja.A méhekektárt s irá9port sgyűjtenekóla.Gyógynöny'torokgyu||adás'ös e||en asználják eáját. Magja mé90évután s csíraképes.
Hazánkbannségesen|őfordu|ókóró. ame|yakár méterma-gasras megnő,és9akkoris virágzik'amikor a száramár |e-dobta a |eve|eit. irágportbőven ad' nektártviszontcsak areg-ge|iórákban tudnak a hekyűjteni'mert kébbszirmokbe-csu ódnak.
)
ORVOSIILIZAltheafficinalis)Árokpartokon,edves éteken|ő, -1,5termagas, zürkénmo|yhoseve|ű9ynöny.irá9zásaú|iustó|zeptemberigtart'heinkektárt s sodaspnű irágport ordanakó- Ia.Gyökerébő|óízí)yógycukorkátészítenek.
NT\\
\
il"{
ft-
'i..,t
,**ffi
NAPSZEMHeliopsiselianthoides)Virágzásaosszan,ú|iustó|zeptemberigse|tart'hek ek-rt és irágports hordanakó|a. ok helyen |tetik zegé|ynek,aho| öbb vanbe|ő|e,ónyárikiegészíáp|ák.rős,magas, érdes ertivirá9.KATANGCichoriumntybus)
FOTOK S SZOVEG: EBESTYENOZSEF
 
MECSEKAUAIEGYZETEK
A spáloml lom ett.''Kürtöjükszét dei eredmény-telensénket,anaszkodjunkmindenkinek,mert ez azigaz-ság''_irja Bross ter a6.számban.ár a hárs nekem-mi vigasztjelentett,de errenylegnem szátottam énsem.Kb. 4-5milliárdosr érteaz ágazatunkat az akácidejealattirendkívüli dőjárás miatt.jusban nény napig méglehetett hallani, olvasni errőlitt-ott, de azóta már mindenkielfelejtette,ivéveszeketésa felvásárlókat.Ki kel|rnunk!
Egy belvízzel boritott mezógaz-dasági teniletet, vagy egygáltal elvert ültetvényt látvá-nyosan mutogatnaka TV-ben,de a mi kárunkrólalig tudanagykönség . Aztánfelhábo-rodva és netlenül llnak apia-cokon ésa boltokban az 1800-2000 Ft-osakácméz áttán. Mibezzeg soha nem várhatunksemmifélekárpótlástaz á|Iam-tó|'nekünksaját erónkból, tar-talékainkból kell kibirnunk eztaz évet. Sajnosnekem nincstartalékom, t hatovábbnyújtózkodom, mintameddigatakaróm ér.Acsaládonkénti 4 kg-osakácpörgetés utána sikertelen-gtől ésa sok munkátólelcsi-gázvaautozva hazafelé, r azis megfordult a fejemben, hogyabba kellene hagynomeztazegészet svalami mást, valamibiztosabbat kellene kitalálnom.De mihez kezdhetnékén? Asztanyámtól Pécsig(12km) sokldaárulelém:az el.ső ahogy kikanyarodok a mo-csi országútra,obbraésbal-ra is'egy-egy sertéstelep. szo-nyatosbűzt árasztanak, renge-
teg legyet tenyésztenek,őt agtrágyát hosszú lagotki-tekerve kös-körül kienge-dik a szántófödekre. Na énilyen munkahelyre nemvá-gyom.Pár százterre Szent-tPuszta-iPanzió évek óta(talána bűz ésalegyek miatt)csak,,vergódve''zemel, haegy-egyrlőegy darabig- dteti' aztánmegint árva.Pe-dig lehetetttt -csakegy-tórára is - szobátkivenni, deezekapásztoróráksem endí-tettékelazüzletet. Tehát szá-momra epanziókirléseemlenne megoldás.Beérve z üszögpusztai óhoz'látható' hogy milyen sokhor-gászül a tó körül agyönyönikönyezetben,deeznkább csakpasszió,ebbőlmegélni em e-het. Párszázterrel rrébb,hatalmasmezón egy kisebbfe-lületgondosanenfrva: ittgya-korlatoznak arádióiránltásúrepülőmodellezők.Nagyon ér-dekeshobby, de ezzel sem ehetnzteresni.A hatalmasmező másik oI-dalán speciális utánfutókpar-kolnak, tt történik a kutyaki-képs.z ta|ánentábilisvál-lalkozás,de éncsak a méhek-hez értek.Nekem mészkedneme||!
Az ipariparkfelé kanyarodva,integetnekarusnyábbnál-rus-nyábbömlányok.Na ez máregyjól jövedelmezőmesterség,fóleg a striciknek. Sőt az öróm-nyok az érdekvédelmiszerve-zettinkeresztiil tavalygazállamtóI is kaptak támogatást,mint rászorulók.(Mi,szekbezzeg egy fityingre sem szá-thatunk.) Ez astriciségsemmenne nekem, mert ellenkezikaz elveimmel.Mielőttbeérekavárosba, ke-rülgetnem kell nényócska-vassalmegrakotttaligát' itt azelbenvan ui. az átvevőhely.Az' hogyén mészkedés e-lyett ócskavasat,színesfémetgyűjtsek(lopjak)szintén elp-zelhetetlen. A városba érve be
Csakakkor ehete|ő-repni,a mindenméhészelátja,hogy:ami mindnyájunkr.deke, z nem ehetcsaknyunkel-adata.Mindenkinek(arányosan)ldozatotkelleneozni.
kell mennema bankba. Na ezmár lehet, hogytetszene.Ittlehet dolgozni.Kb.t-háromévente új irodatorok, új bur-kolatok,magas keresetek,pré-miumok. Amikorbelépek,s(k]imatizált)elegancia fogad,gis fonó fejjeltávozomazegy.e emelkedőtölesztőszle-tekmiatt.Éppen ert gsemdolgozk a bankokban(ako-runk templomaiban)sem, mertitt apénzaz Isten és ezzel nemtudnék megbarátkozni.gre hazaérvebe kell Iát-nom, hogybb minthúszéveaz eredeti foglalkozásomgya-korlatábólén r annyira kies-tem,hogyahhoz sem rhetekmár vissza,tehát nekem nincsmás választásom,nekem csak ezadatik, nekemszkednemkell' Mert szkednihajózni)muszáj.
zkirá|ykszkirályok
A szeptemberi,,szet''.benolvastam főszerkesztőnk irásáta,,Korszakos mézkirálynő-vá-lasztás''-róI. DögeiImre nagyonérdekes kérdést,,feszeget''ecikkében:,,...uajona'hazaizfogyasztdsban leginkóbbérdekelt magyar sztórsa-dalom kihasznalja-e aműuelt,fiatal,szeti s marketing-ismeretekkel kellőenfeluérte-zett, ualamintdltaldban többnyeluen isbeszézkiralynő.t?Nos úgyIem:genis megnem is,,- írjaafőszerkesztő.Nos, én megúgy Iem'hogyegyáltalán nem. Bár azt hiszem,hogy eza rdésg eddig felsem merült, legalábbisbennem
2010. KrÖBER
nem,de ha r gy ákérdeztek,nem tudok más választ adni.Egyébként ahogy a cikkbőlmegtudjuk'a mézkirálynő-vá-IasztáseremóniájánakköIt-ségemajdnem élmillFt-jábakerülazegyesületnek.Aztán afiatal, értelmes, űvelt,nyelve-ketbessg szakmáhozis értőkirálynő többnyire csaka szrendeznyekenep-rezentál s tt valóban szven-g. lvassuk a leköszökilynékbeszámolóiból'hogyvoltak még skolákban,a mé-hek napján' stb. népszerűsítenia mézet, e ahogygei Imre sÍrja,,országosisszhangot iltó nem szetiendezvé-nyeken át, a sztár TV-ken ke.resztül,gombamódzaporodószépség-s letmód.mgazitokig'' sokkal nagyobb sajtósze-replésre enne szükség. gen-igen, csak ehhez megint csaksok munka és zervezés,agyispénzsénzell. De hátapénzIküIi mézmarketinget megmár ismerjük' abból már volte|ég, zzal tele apadlás.Csakakkor lehet a marketing terénelőrelépni'haminden egyesméhészbelátja'hogy:amimindnyájunk érdeke,az nemlehetcsaknyunk eladata.Mindenkinekarányosan)ldo-zatotkellenehozni.Ha már a reprezentánsoknáltartunk, említeni kell g az,,Évsze''ijazottaits,azkirályokat. Nem emlék-szem,hogy ez a Fehérvári-sztalálkon daílt ij mi-lyenjavakkalés köelezettsé-gekkeljár'de ahogyajászberé.nyÍ kilynő' úgy a fehérvárikirály,,munkaköit''na-gyonlenneazoMME-nekmarketinges szakemberek e-gítségéveltdo1gozni.Mert meghitt ésirigylésreltóátvány, ahogiy sz-báIon(bálokon)alegöregebb'rangidős mésznyitótáncotlejt a zkirálynővel(szívesenátfognám a derekátén s' mégaz udvarhögyeknek s)' és asz-nos dologaz s, ha az ÉvMéhé-sze, a 2királymegereszt gyszakcikketmagáróI'de-a szer-ző íval s egyetértve sze-rintem őbennük sokkal több ki-használatlan marketinglehetó-Éan.Nagy IstvánPécs
lffi
Szaklapunkatlapozgatva
Ú9y kezdődöttmint egyszép lom.Roskadoztakafákavirágoktólsalamimiatt az egyesákonnem egyszerreltak i a fürtök. Vo|tak e|jesenkinltak,soltakg abos-bimbósaks.A családoksszenlltak.Ezekből z e|őjelekbő|azt reltem.ogyelhúordássekordtermésesz.Nem s terveztem,ogymásodikakácramegyek.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Erika liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->