Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
QD_242005 Dinh muc DT XD

QD_242005 Dinh muc DT XD

Ratings: (0)|Views: 265 |Likes:
Published by api-3774033

More info:

Published by: api-3774033 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
x©y dùng céng hoµ héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 24 /2005/Q§-BXD
 
néi, ngµy 29 th¸ng 7n¨m 2005
quyÕt ®Þnh
VÒ viÖc ban hµnh "§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - PhÇn x©ydùng "
Bé trëng bé x©y dùng
- C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003 cñaQuèc Héi kho¸ XI, kú häp thø 4 níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam;- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 7/2/2005 cña ChÝnhphñ vÒ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh;
- n cø NghÞ ®Þnh 36/2003/N§-CP ngµy 04/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng;
- Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Kinh tÕ tµi chÝnh, ViÖn trëng ViÖnKinh tÕ x©y dùng vµ Vô trëng Vô Ph¸p chÕ;
QuyÕt ®Þnh:§iÒu 1 .
Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “§Þnh møc dù to¸n x©ydùng c«ng tr×nh - PhÇn x©y dùng".
§iÒu 2.
''§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - PhÇn x©y dùng"nµy thay thÕ cho c¸c bé §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n ban hµnh theoQut ®Þnh 1242/1998/Q§-BXD ngµy 25/11/1998;
 
Qut ®Þnh 31/2002/Q§-BXD ngµy 12/11/2002; C«ng t¸c khoan t¹o lç cäc khoan nhåitrong QuyÕt ®Þnh 17/2004/Q§-BXD ngµy 05/7/2004; QuyÕt ®Þnh 05/2005/Q§-BXD ngµy 24/01/2005 cña Bé trëng Bé x©y dùng vµ mét sè®Þnh møc ®· ®îc Bé X©y dùng tho¶ thuËn ®Ó c¸c Bé, Ngµnh, ®Þa ph¬ngban hµnh cã danh môc trong §Þnh møc nµy.
§iÒu 3.
''§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - PhÇn x©y dùng"nµy ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ níc vµ cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¨n cø vµo ®Þnh møc nµy, c¸c tØnh, thµnh phè trùcthuéc Trung ¬ng x©y dùng bé ®¬n gi¸ x©y dùng lµm c¬ së lËp dù to¸n,tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng.
§iÒu 4.
C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû banNh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm thihµnh quyÕt ®Þnh nµy.
N¬i nhËn :
 
KT.Bé tr-ëng
- Nh ®iÒu 3;
thø trëng
- V¨n phßng ChÝnh phñ;- Ban Kinh TW §¶ng;- UBND c¸c tØnh, TP trùc thuéc TW;
3
 
- Héi ®ång d©n téc vµ c¸c Uû ban cña Quèc héi; §· ký - Toµ ¸n Nh©n d©n tèi cao;- ViÖn KiÓm s¸t Nh©n d©n tèi cao;- C¬ quan TW cña c¸c ®oµn thÓ;- C¸c Së XD, c¸c Së cã x©y dùng chuyªn ngµnhcña c¸c TØnh, TP trùc thuéc TW 
 
§inh TiÕnDòng
- C«ng b¸o,
 
- Lu VP, Vô PC, Vô KTTC, ViÖn KTXD, Ha.600
ThuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - phÇn x©y dùng
§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - PhÇn x©y dùng
(Sau®©y gäi t¾t lµ §Þnh møc dù to¸n)
lµ ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt x¸c®Þnh møc hao phÝ cÇn thiÕt vÒ vËt liÖu, lao ®éng vµ m¸y thi c«ng®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng nh 1m
3
t-êng g¹ch, 1m
3
bª t«ng, 1m
2
l¸t g¹ch, 1 tÊn cèt thÐp, 100m dµi cäc .v.v.tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u kÕt thóc c«ng t¸c x©y dùng (kÓ c¶nh÷ng hao phÝ cÇn thiÕt do yªu cÇu kü thuËt vµ tæ chøc s¶n xuÊtnh»m ®¶m b¶o thi c«ng x©y dùng liªn tôc, ®óng quy tr×nh, quyph¹m kü thuËt).C¨n cø ®Ó p §Þnh c to¸n: C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈnx©y dùng; quy ph¹m kü thuËt vÒ thiÕt kÕ - thi c«ng - nghiÖm thu;møc c¬ giíi hãa chung trong ngµnh x©y dùng; trang thiÕt bÞ küthuËt, biÖn ph¸p thi c«ng vµ nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt trongx©y dùng (c¸c vËt liÖu míi, thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ thi c«ng tiªntiÕn.v.v.).
1. Néi dung ®Þnh møc dù to¸n
§Þnh møc dù to¸n bao gåm:
- Møc hao phÝ vËt liÖu:
Lµ sè lîng vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c cÊu kiÖn hoÆc c¸c béphËn rêi lÎ, vËt liÖu lu©n chuyÓn (kh«ng kÓ vËt liÖu phô cÇn dïngcho m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ nh÷ng vËt liÖu tÝnh trongchi phÝ chung) cÇn cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh mét ®¬n vÞkhèi lîng c«ng t¸c x©y dùng.Møc hao phÝ vËt liÖu quy ®Þnh trong tËp ®Þnh møc nµy ®· baogåm hao hôt vËt liÖu ë kh©u thi c«ng; riªng ®èi víi c¸c lo¹i c¸t x©ydùng ®· kÓ ®Õn hao hôt do ®é d«i cña c¸t.
- Møc hao phÝ lao ®éng:
4
 
Lµ sè ngµy c«ng lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp thùc hiÖnkhèi lîng c«ng t¸c x©y dùng vµ c«ng nh©n phôc vô x©y dùng.Sè lîng ngµy c«ng ®· bao gåm c¶ lao ®éng chÝnh, phô ®Ó thùchiÖn vµ hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng tõkh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u kÕt thóc, thu dän hiÖn trêng thi c«ng.CÊp bËc c«ng nh©n quy ®Þnh trong tËp ®Þnh møc lµ cÊp bËcb×nh qu©n cña c¸c c«ng nh©n tham gia thùc hiÖn mét ®¬n vÞc«ng t¸c x©y dùng.
- Møc hao phÝ m¸y thi c«ng:
Lµ sè ca sö dông m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng chÝnh trùc tiÕp thùchiÖn kÓ c¶ m¸y vµ thiÕt bÞ phô phôc vô ®Ó hoµn thµnh mét ®¬nvÞ khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng.
2.KÕt cÊu ®Þnh møc dù to¸n
- §Þnh møc dù to¸n ®îc tr×nh bÇy theo nhãm, lo¹i c«ng t¸choÆc kÕt cÊu x©y dùng vµ ®îc m· hãa thèng nhÊt bao gåm 11 ch-¬ng.Ch¬ng I : C«ng t¸c chuÈn mÆt b»ng x©y dùngCh¬ng II : C«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸tCh¬ng III : C«ng t¸c ®ãng cäc, Ðp cäc, nhæ cäc, khoan t¹o cäc khoan nhåiCh¬ng IV : C«ng t¸c lµm ®êngCh¬ng V : C«ng t¸c x©y g¹ch ®¸Ch¬ng VI : C«ng t¸c t«ng t¹i chçCh¬ng VII : C«ng t¸c s¶n xuÊt vµ l¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng®óc s½nCh¬ng VIII : S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gçCh¬ng IX : S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn s¾t thÐpCh¬ng X : C«ng t¸c lµm m¸i, lµm trÇn c¸c c«ng t¸c hoµnthiÖn kh¸cCh¬ng XI : C¸c c«ng t¸c kh¸c- Mçi lo¹i ®Þnh møc ®îc tr×nh bÇy tãm t¾t thµnh phÇn c«ngviÖc, ®iÒu kiÖn kü thuËt, ®iÒu kiÖn thi c«ng vµ biÖn ph¸p thi c«ngvµ ®îc x¸c ®Þnh theo ®¬n vÞ tÝnh phï hîp ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸cx©y dùng ®ã.
- C¸c thµnh phÇn hao phÝ trong §Þnh møc dù to¸n ®îc x¸c ®Þnhtheo nguyªn t¾c sau:
+ Møc hao phÝ vËt liÖu chÝnh ®îc tÝnh b»ng sè lîng theo quy®Þnh cña Nhµ níc vÒ ®¬n vÞ tÝnh.
5

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Iam Kok liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->