Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Osnovne značajke teologije ivanovskih spisa

Osnovne značajke teologije ivanovskih spisa

Ratings: (0)|Views: 384 |Likes:
Published by api-3813457
Theology of New Testament
\

\
(Croatian)
Theology of New Testament
\

\
(Croatian)

More info:

Published by: api-3813457 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

TEOLO\u0160KI FAKULTET "MATIJA VLA\u010cI\u0106 ILIRIK" S PRAVOM JAVNOSTI
ZAGREB
Osnovne zna\u010dajke teologije ivanovskih spisa
Teologija Novog zavjeta
predava\u010d: dr. sc Davorin Peterlin
Jasmin Koso
kolovoz 2008.
1
Osnovne zna\u010dajke teologije ivanovskih spisa

Uz sinopti\u010dka evan\u0111elja i Pavlove poslanice, tre\u0107e veliko podru\u010dje Novoga zavjeta predstavljaju takozvani \u201eivanovski spisi\u201c. Tu se ubraja pet, s obzirom na literarnu vrstu, prili\u010dno raznovrsnih spisa: Evan\u0111elje po Ivanu, 1.-3. Ivanove poslanice i Otkrivenje. Posebna tema ivanovskih spisa jest svakako jezik, i to svih bez razlike, od evan\u0111elja do Otkrivenja. Svima njima zajedni\u010dko je to da susre\u0107emo jezik koji malo \u010dime podsje\u0107a na ostale novozavjetne spise. To vrijedi za pojmove, slike i metafore koje se koriste. \u010citatelj koji je upravo pro\u010ditao jedno od sinopti\u010dkih evan\u0111elja i po\u010deo \u010ditati Evan\u0111elje po Ivanu, imat \u0107e dojam da je u nekom posve druga\u010dijem svijetu i te\u0161ko \u0107e prihvatiti da je to djelo iste literarne vrste kao i sinopti\u010dka evan\u0111elja. Zbog svega toga studij ivanovskih spisa jest posebno zanimljiv i napet.1

Usporedba Ivanovog evan\u0111elja i sinopti\u010dkih evan\u0111elja

Razli\u010dito od sinoptika. U \u010dijem sredi\u0161tu se nalazi navije\u0161tanje Bo\u017ejeg kraljevstva (odnosno Kraljevstva nebeskoga), kod Ivana je u sredi\u0161tu samoobjava vje\u010dnoga Sina Bo\u017ejega. Ivanovo se evan\u0111elje koncentrira na tajnu Isusove osobe, njegove preegzistencije, odnosa prema Ocu, dolaska na svijet, zadatka u svijetu i njegovog povratka Ocu. I u sinopti\u010dkim evan\u0111eljima javljaju se svjedo\u010danstva o Isusovoj jedinstvenoj svijesti. No kod sinoptika Isusovo \u201eja\u201c nije ni pribli\u017eno toliko u sredi\u0161tu Isusova govora kao kod Ivana: \u201eJa sam svjetlo svijeta\u201c (8, 12); \u201eJa sam kruh \u017eivota\u201c (6, 25); \u201eJa sam uskrsnu\u0107e i \u017eivot\u201c (11, 25); \u201eJa i Otac smo jedno\u201c ( 10, 30); \u201ePrije nego je Abraham bio, ja jesam\u201c (8, 58). Isus se kao Mesija kod sinoptika tek postupno otkriva ( Mk 1, 24; 3, 11; 8, 27-29; 11, 1-11) i dolazi do kulminacije tek kod opisa muke (Mk 14, 62; 15, 39). No suprotno od sinoptika, kod Ivana je Isusovo mesijanstvo od po\u010detka o\u010dito za one koji vjeruju (Iv 1, 41-49; 4, 26). Ivanovski Isus nosi aureolu bo\u017eanske onostranosti, a to Ivan posti\u017ee nagla\u0161avaju\u0107i Isusovu bo\u017eansku narav vi\u0161e nego \u0161to je to u slu\u010daju sinoptika. Ivanov Isus poznaje misli drugih prije nego \u0161to ih oni izreknu ( 2, 24-25), ima jedinstven odnos prema Ocu (11, 42) i neprijatelji ne mogu uhvatiti Isusa jednostavno zato \u0161to \u201ejo\u0161 nije do\u0161ao njegov \u010das\u201c ( 7, 30). Takvo razumijevanje Isusa sa\u017eeto je u kristolo\u0161kom izrazu \u201ejedinoro\u0111eni (monogenes) Sin\u201c, koji Ivan upotrebljava \u010detiri puta ( 1, 14.18; 3, 16.18).2

Opisi \u010duda kod Ivana u druga\u010dijoj su funkciji i doprinose jedinstvenosti prikaza Isusa. \u010cuda se nazivaju \u201eznacima\u201c, odnosno \u201eznamenjima\u201c (semeia, Iv 2, 11; 4, 54; 20, 30), i to, za razliku od sinoptika, u pozitivnom kontekstu. Sinopti\u010dka evan\u0111elja naziv za \u010duda koriste samo u kontekstu neopravdanog

1 Ivan Dugand\u017ei\u0107 Kako su nastala evan\u0111elja? (Kr\u0161\u0107anska sada\u0161njost, Zagreb, 1999.), 147, 148.
2 Anto Popovi\u0107 Biblijske teme (Kr\u0161\u0107anska sada\u0161njost, Zagreb, 2004.), 168, 169.
2

zahtijevanja da Isus poka\u017ee svoje bo\u017eanske mo\u0107i (Lk 11, 29). No Ivan \u010duda ili znamenja shva\u0107a na potpuno druga\u010diji na\u010din, kao pokazatelje identiteta Isusove osobe. Dok su kod sinoptika \u010dudesna djela dio navije\u0161tanja i nagovje\u0161taj Bo\u017ejeg kraljevstva, kod Ivana \u010duda su objava Isusove bo\u017eanske slave ( 2, 11; 9, 3; 11, 4), a ne toliko Isusov milosrdni odgovor. Kod Ivana nalazimo mnogo manji broj \u010duda nego u sinoptika, no kod Ivana je mnogo nagla\u0161enija priroda tih \u010dudesa. Takvo nagla\u0161avanje kvalitete \u010dudesa doprinosi dojmu o Isusovoj izuzetnosti i jedinstvenosti (2, 1-11; 4, 43-53; 5, 5; 6, 16-21; 11, 39).3

Kod sinoptika je zabilje\u017een velik broj moralnih uputa. Ivanovo evan\u0111elje tako\u0111er govori o vr\u0161enju zapovijedi, no ono nikada ne isti\u010de odre\u0111ene obaveze (molitva, post, itd.), ve\u0107 sa\u017eima Isusovu etiku u zapovijed ljubavi prema Bogu( !4, 15; 14, 21 itd.) i bratske ljubavi( 13, 34-35; 15, 12-14). U Ivanovom evan\u0111elju Isus s rabinima i pismoznancima ne raspravlja o ispravnom tuma\u010denju Zakona, ve\u0107 o vjeri i nevjeri. Kod Ivana ne postoji nikakav drugi oblik i razlog sukoba osim nevjere, nema borbe protiv demona, neprijateljskih sila prirode ili nerazumijevanja u\u010denika. Od svojih slu\u0161atelja Isus, na prvom mjestu, tra\u017ei vjeru. Tko vjeruje u Njega kao Sina Bo\u017ejega, Bo\u017ejeg objavitelja i Spasitelja, taj ve\u0107 sada ima \u017eivot vje\u010dni. Onaj tko ne vjeruje ve\u0107 sada je sebe osudio na vje\u010dnu propast. U ivanovskoj eshatologiji naglasak nije na apokalipti\u010dki govor, a sud nije na kraju vremena, ve\u0107 se taj sud odigrava u sada\u0161njosti, na osnovu ljudske vjere ili nevjere. No ipak, valja re\u0107i da Ivan poznaje i predod\u017ebu posljednjeg suda (5, 28- 29)4

Povijest i teologija Ivanovog evan\u0111elja

Stoji da je \u010detvrto evan\u0111elje napisano s vrlo ozbiljnim teolo\u0161kim namjerama i ciljem. Ivan nam na vrlo jasan i odre\u0111en na\u010din saop\u0107ava da mu je pri pisanju namjera bila pokazati da Isus jest Krist, Sin Bo\u017eji, te u tom smislu potaknuti ljude da vjeruju u Krista i tako u\u0111u u \u017divot. No nije upitno je li Ivan svojim djelom htio prenijeti neki teolo\u0161ki sadr\u017eaj, ve\u0107 je li on svoj stav prema povijesti potpuno podredio tome cilju ili mu je bila va\u017ena i \u010dinjeni\u010dna to\u010dnost. Pri tome valja napomenuti da tuma\u010denje \u010dinjenica ne mora zna\u010diti i njihovo iskrivljavanje, upravo pomanjkanje \u010dinjenica mo\u017ee dovesti do njihova iskrivljavanja. Naravno, istinitost svake interpretacije mo\u017ee se dovesti u pitanje, no to je cijena za potpuniju informaciju kakvu nam pru\u017ea svaka interpretativna tvrdnja. To sve vrijedi i za Ivanovo evan\u0111elje. Naime, nema sumnje da je i ono interpretativno djelo. Ivan je materijal pa\u017eljivo odabrao, te je pritom izostavljeno mnogo toga \u0161to ostala evan\u0111elja donose, a uklju\u010deno mnogo drugoga \u0161to ostala ne sadr\u017ee. Ako se ne sla\u017eemo s Ivanovim stavom o Isusu, mnogo toga mo\u017ee se dovesti u pitanje (kao \u0161to

3 Ibid. 169.
4 Ibid. 169, 170.
3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
zlatko5 liked this
kresovukov liked this
zlatko5 liked this
ciziba liked this
Nada Filipovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->