Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vikramshila Poly Prospectus Marathi

Vikramshila Poly Prospectus Marathi

Ratings: (0)|Views: 65 |Likes:

More info:

Published by: DIPAK VINAYAK SHIRBHATE on Jun 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2012

pdf

text

original

 
  ivak` maSaIlaa  ivak` maSaIlaa  ivak` maSaIlaa   ivak` maSaIlaa taM ~ainako tana   taM ~ainako tana  taM ~ainako tana   taM ~ainako tana, darapaU  r  , darapaU  r , darapaU  r  , darapaU  r 
 maaihtaI pa~ak 2012à13
 
Ea` I. dadasaaho ba gava[-ca^ irTo bala T/  sT Wara saM caailata,
 ivak` maSaIlaa  ivak` maSaIlaa  ivak` maSaIlaa   ivak` maSaIlaa taM ~ainako tana   taM ~ainako tana  taM ~ainako tana   taM ~ainako tana, darapaU  r. , darapaU  r., darapaU  r. , darapaU  r.
 taa. dyaa  taa. dyaa  taa. dyaa  taa. dyaa- -- -paU  r, ija. AmaravataI à 444814, (maha. rajya.) paU  r, ija. AmaravataI à 444814, (maha. rajya.) paU  r, ija. AmaravataI à 444814, (maha. rajya.)  paU  r, ija. AmaravataI à 444814, (maha. rajya.)
(AiKala BaartaIya taM ~aiSaXaNa pairYad navaI idllaI Wara maanyataa pa` apta)(maharaYT/ rajya taM ~aiSaXaNa maM DLaSaI saM lagna)
 sqaapanaa : vaYa  sqaapanaa : vaYa  sqaapanaa : vaYa  sqaapanaa : vaYa- -- - 2010201020102010
DTE CODE :- D-1247INSTITUTE CODE :- 1444
 
ÇÇÇÇ pa` staavanaa  pa` staavanaa  pa` staavanaa   pa` staavanaa :à ivak` maSaIlaa taM ~ainako tanaacaI sau r]vaata vaYa-2010 paasau na JaalaI Asau na taM ~ainako tana Ea` I. dadasaaho ba gava[-ca^ irTo bala   T/  sT, AmaravataI WarosaM caailata ivaivaQa SaOXaiNak saM sqaapaO kI ek Aaho. taM ~ainako tanaacaI svata:caI caar maM jalaI svataM ~a [maarta Asau na   naivana ivastaarIta [maartaIcaobaaMQakama paU  Na-JaalaoAaho. taM ~ainako tanaacyaa pairsarata Da^. saaO. kmalataa[-gava[-AiBayaaM i~akI va taaM i~akI   mahaivaValaya AaiNa sama` aT ASaao k AaO Vao igak pa` iSaXaNa saM sqaa kaya- rta Aaho. ÇÇÇÇ ivak` maSaIlaa taM ~ainako tanaacaI zLk vaO iSaYTyao.  ivak` maSaIlaa taM ~ainako tanaacaI zLk vaO iSaYTyao. ivak` maSaIlaa taM ~ainako tanaacaI zLk vaO iSaYTyao.  ivak` maSaIlaa taM ~ainako tanaacaI zLk vaO iSaYTyao. 1.
 
WI-FI
[M nTrnao TcaI sau ivaQaa. 2.
 
 {cca ivaVaivaBau iYata iSaXak vaga-.3.
 
 vasaitagaR  h va basacaI vyavasqaa.4.
 
 ipaNyaacyaa paaNyaacaI vyavasqaa.5.
 
 sau sajja ga` Mqaalaya va pa` yaao gaSaaLa. 6.
 
 ijamaKaanaa.7.
 
 ga` Mqapao ZI. 8.
 
 ik` DaM gaNa va Kao Lacyaa saM paU  Na-sau ivaQaa. 9.
 
 paaik- M gacaI vyavasqaa.10.
 
 pa` tyao k ivaVaqyaa- M kDovaO yai@tak laXa. 11.
 
 sava-yaM ~asaamau ga` I yau @ta Asaovak- Saa^ pa. 12.
 
 caarhI baajau naI baM idsqa Asaa SaOXaiNak pairsar va ekca pa` vao SaWar. 13.
 
AByaasaasaazI SaaM ta va inasa- garmya vaataavarNa.
 
  ivak` maSaIlaa  ivak` maSaIlaa  ivak` maSaIlaa   ivak` maSaIlaa taM ~ainako tana   taM ~ainako tana  taM ~ainako tana   taM ~ainako tana, darapaU  r  , darapaU  r , darapaU  r  , darapaU  r 
 maaihtaI pa~ak 2012à13
 
14.
 
 {pahargaR  h.ÇÇÇÇ {palabQa AByaasak` ma. {palabQa AByaasak` ma. {palabQa AByaasak` ma.  {palabQa AByaasak` ma. ivak` maSaIlaa taM ~ainako tanaamaQyaoKaalaIla AByaasak` ma {palabQa Aaho ta. A.k`A.k`A.k`A.k` AByaasak` maacaonaava AByaasak` maacaonaava AByaasak` maacaonaava  AByaasak` maacaonaava pa` vao Sa Xamataa   pa` vao Sa Xamataa  pa` vao Sa Xamataa   pa` vao Sa Xamataa AByaasak` maacaa kalaavaQaI  AByaasak` maacaa kalaavaQaI AByaasak` maacaa kalaavaQaI  AByaasak` maacaa kalaavaQaI 
1 sqaapatya AiBayaaM i~akI (
Civil Engineering
)60 3 vaYa- 2 ivaVu ta AiBayaaM i~akI (
Electrical Engineering
)60 3 vaYa- 3 yaM ~a AiBayaaM i~akI (
Mechanical Engineering
)60 3 vaYa- 4ANauva du rsaM caar AiBayaaM i~akI  (
Electronics & Tele CommunicationEngineering
)60 3 vaYa- 
 sava-AByaasak` ma sa~a pawtaIcao(
semester Pattern)
Asau na pa` tyao k AByaasak` maacaa kalaavaQaI saha sa~aaM caa Aaho.
 
ÇÇÇÇ
 pa` vao SaasaazI AavaSyak SaOXaiNak paa~ataa   pa` vao SaasaazI AavaSyak SaOXaiNak paa~ataa  pa` vao SaasaazI AavaSyak SaOXaiNak paa~ataa   pa` vao SaasaazI AavaSyak SaOXaiNak paa~ataa (pa`qama vaYa  (pa`qama vaYa (pa`qama vaYa  (pa`qama vaYa- -- -))))
 ivaVaqaI-dhavaIcyaa parIXao ta ikmaana 35 T@kogau Naasah {<aINa-Asaavaa.
 pa` vao Sa paa~atao cyaa ATI : maharaYT/ rajyaacaa Aja   pa` vao Sa paa~atao cyaa ATI : maharaYT/ rajyaacaa Aja  pa` vao Sa paa~atao cyaa ATI : maharaYT/ rajyaacaa Aja   pa` vao Sa paa~atao cyaa ATI : maharaYT/ rajyaacaa Aja-  -- -dar AsaNyaaba_la : dar AsaNyaaba_la : dar AsaNyaaba_la : dar AsaNyaaba_la :A.A.A.A.
 ivaVaqaI-vaga-8,9 va 10 maharaYT/  ataIla SaOXaiNak saM sqao taU  na {<aINa-Jaalaa Asalaa paaihjao
. ba. ba. ba. ba.
 maharaYT/  ataIla rihvaaSaI Asalao lyaa vyai@taM cyaa mau laamau laIM caI paa~ataa parIXaa maharaYT/ rajyaabaaho rIla SaOXaiNak   saM sqao taU  na {<aINa-ko lao lyaa Asalyaasa taopa` vao Sa paa~a rahtaIla.
 k. k. k. k.
 ko M d`Saasanaacaokma- caarI ikM vaa ko M d`SaasanaaWaroAM igakR  ta {pak` maataIla Asaokma- caarI kI jaomaharaYT/  ata badlaU  na  Aalaova jaosadr Aja-saadr krNyaacyaa AM taIma taarKao cyaa AaM ta sao vao ta r]jaU Jaalao, ASaa kma- cyaa%yaacaomaharaYT/    rajyaabaaho rIla SaaLo taU  na paa~ataa parIXaa {<aINa-Jaalao laopaalya pa` vao Saasa paa~a rahtaIla.
 D. D. D. D.
maharaYT/ rajya SaasanaacaoikM vaa maharaYT/ rajya SaasanaaWaroAM igakR  ta {pak` maataIla Asaokma- caarI kI jao[tar 
 
  ivak` maSaIlaa  ivak` maSaIlaa  ivak` maSaIlaa   ivak` maSaIlaa taM ~ainako tana   taM ~ainako tana  taM ~ainako tana   taM ~ainako tana, darapaU  r  , darapaU  r , darapaU  r  , darapaU  r 
 maaihtaI pa~ak 2012à13
 
 rajyaataU  na maharaYT/  ata badlaU  na Aalao laoAaho ta ikM vaa [tar rajyaataU  na kaya-Baar saM pavaU  na maharaYT/  ata parta Aalaova jao   sadr Aja-saadr krNyaacyaa AM itama taarKao cyaa AaM ta sao vao ta r]jaU Jaalao, ASaa kma- cyaa%yaaM caomaharaYT/   rajyaabaaho rIla SaaLo taU  na paa~ataa parIXaa {<aINa-Jaalao laopaalya pa` vao Saasa paa~a rahtaIla.
 [. [. [. [.
ivaVaqaI-vaga-8,9 va 10 maharaYT/ rajyaataIla SaOXaiNak saM sqao taU  na {<aINa-Jaalaa Asao la AaiNa Aa[-óvaDIla   maharaYT/ rajya SaasanaacaoikM vaa maharaYT/ SaasanaaWaroAM igakR  ta {pak` maataIla kma- caarI Asau na jyaaM caI badlaI hao vaU  na   taopa` vao Sa Aja-isvakarNyaacyaa AM taIma idnaaM kacyaa AaM ta jyaa ijalHyaata r]jaU JaalaoAsataIla, Aja- dar ivaVaqaI-tyaa   ijalHyaataIla 70 jaagaaM maQaU  na pa` vao SaakrItaa paa~a rahIla.
 pa` vao Sa Aja  pa` vao Sa Aja  pa` vao Sa Aja   pa` vao Sa Aja- -- - saadr krtao vao LI AavaSyak Asalao laI pa` maaNapa~ao  saadr krtao vao LI AavaSyak Asalao laI pa` maaNapa~ao saadr krtao vao LI AavaSyak Asalao laI pa` maaNapa~ao  saadr krtao vao LI AavaSyak Asalao laI pa` maaNapa~ao
 
 jaata pa` maaNapa~a 
( Caste Certificate )
: sava-maagaasavagaI- ya {mao dvaaraM naa sava-AByaasak` maasaazI laagaU  
 
 naa^ na ik` maIlaoAr pa` maaNapa~a :
(Non-Creamy Layer Certificate)
 id. 31ó03ó2013 paya- M ta vaOQataa Asalao lao  (
SC, ST
 {mao dvaarasa laagaunaahI.)
 
 jaata vaOQataa pa` maaNapa~a 
(Caste Validity Certificate )
 
 maharaYT/ AiQavaasa pa` maaNapa~a 
(Domicile Certificate)
 
BaartaIya naagarIktvaacaopa` maaNapa~a 
(Indian Nationality Certificate)
 
 vaga-8,9 ,10 va 12 cyaa gau Napai~aka (gau Napai~aka nasalyaasa pa` ao famaa- 
Z
mau KyaaQyaapakacyaa svaaXarIsah)
 
 
 SaaLa saao Dlyaacaa daKalaa (
Leaving Certificate T.C.
)
 
 {tpaÙaacaa daKalaa. (
Income Certificate
)
 
 
3 paasapaao T-saa[- ja fao Tao.
 
 
 iSaXaNaata KaM D paDlyaasa 
(Gap Certificate)
 
 raYT/  IyakR  ta ba^ M ko ta KaataokaZNaoAinavaaya-, paasabau k caI Cayaapa` ta. (ba^ M ko caa 
MICR NO & IFSC CODE
)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->