You are on page 1of 16

munint: ตัวอยางขอสอบสภาการพยาบาล

ใชรวมกัน

รายงานการละเมิด

Page 1 of 16

บล็อกถัดไป»

สรางบล็อก

ลงชื่อเขาใช

munint
บล็อกสุขภาพ และอื่นๆ

วันเสารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วิ่ง
http://www.patrunning.
com
http://www.thairunning
.com

ตัวอยางขอสอบสภาการพยาบาล
เอ็ดดี้ อายุ 6 ป ปสสาวะรดที่นอน ไมไดสาเหตุจากรางกาย แมของเอ็ดดี้โศกเศราและตําหนิวาเปน
ปญหาของพอ “ทั้งหมดเปนความผิดของพอ ” พยาบาลควรจะตอบอยางไร
ก. ทําไมคุณถึงพูดเชนนั้นคะ
ข. ไมใชความผิดของใครหรอกคะ
ค. คุณดูโกรธมากเลยนะคะ

โหลดเพลง
http://www.4shared.co
m

สมัครสมาชิก

ง. ทําไมคุณถึงตําหนิพอเอ็ดดี้อยางนั้นคะ
คําตอบ ขอ ค. เพราะเมื่อไดรับการอธิบายเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคของบุตร มารดาของเอ็ดดี้โมโห และ
โยนความผิดใหกับผูอื่น (พอของเอ็ดดี้ ) การยอมรับความรูสึกนั้นจะชวยใหเกิดความไววางใจและความ
เชื่อมั่นกับแมของเอ็ดดี้ใหมากขึ้น ซึ่งจะชวยเหลือและใหคําปรึกษาไดงายขึ้น (สาระทบทวน)
2. คารา อายุ 17 ป รักษาตัวที่โรงพยาบาลดวยอาการไมยอมรับประทานอาหาร ทานไดรับมอบหมายให
ไปดูแลผูปวยขณะรับประทานอาหารเย็น คาราพูดวา “ พยาบาลประจําตัวเชื่อใจฉัน ฉันไมเขาใจวา
ทําไมคุณไมเชื่อใจฉัน ” ทานจะตอบคาราอยางไร
ก. ฉันเชื่อใจคุณ แตวาฉันไดรับมอบหมายใหอยูกับคุณ
ข. ดูจะเปนเชนนั้น ถาคุณกําลังบังคับใหฉันเชื่อ
ค. ไดคะ แตเมื่อฉันกลับมา คุณตองรับประทานอาหารใหหมดนะคะ
ง. ใครคือพยาบาลประจําตัวของคุณ
คําตอบ ขอ ข. ผูปวยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร มักจะสรางความไววางใจไดยาก
การเผชิญกับขอตอรองของผูปวยจะทําใหผูปวยสามารถปรับพฤติกรรมของตนเองได (หนังสือจิตเวช

Daily Calendar

ศาสตร)

Download Metatrader
Open A Free Practice Account Download
3. อลิเซีย
Metatrader Here
www.Alpari.co.uk

December 2011
Su M Tu W Th F Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ผูติดตาม

อายุ 15 ป เขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยโรค Anoxia nervosa ( เบื่ออาหาร ) หลอน

สูง 160 ซม. หนัก 45.5 กิโลกรัม วัตถุประสงคแรกในการรักษาผูปวยรายนี้คือ
ก. ลดความวิตกกังวลของผูปวย

ข. เพิ่มความเขาใจเกี่ยวกับอาการผิดปกติ
ค. ชวยลดความเขมงวดของแมเด็ก
ง. ชวยใหผูปวยรับประทานอาหารไดและมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้น
คําตอบ ขอ ง. ผูปวยที่อดอาหารรูแลววาสภาพรางกายของตนเปนอยางไร ดังนั้นการชวยใหผูปวยพน
จากภาวการณขาดสารอาหารเปนเรื่องที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําใหรับประทานอาหารให
น้ําหนักเพิ่มขึ้น เปนเปาหมายแรกของการรับผูปวยไวในโรงพยาบาล ความวิตกกังวลเปนเรื่องพื้นฐาน
ของผูปวยอยูแลว การรักษาที่ยาวนานจะชวยใหผูปวยเขาใจในอาการของโรคได สวนการสรางความเขา
ใจของครอบครัว ก็เปนเปาหมายหนึ่ง แตไมใชวัตถุประสงคแรก (หนังสือจิตเวชศาสตร)

4. ผูปวยอายุ 15 ป เขารับการรักษาดวยอาการเบื่ออาหาร พยาบาลพบขวดยาที่ผูปวยบอกวาเปนยาลด
กรดใชเมื่อปวดทองพยาบาลควรทําอยางไร
ก. ชวยบอกอาการปวดทองเปนอยางไร
ข. นี่ไมใชยาลดกรดฉันจะใหหมอสั่งยาให
ค. บอกดวยวาคุณใชยาอะไรอีกบาง
ง. บางคนใชยาเพื่อลดน้ําหนัก
คําตอบ ขอ ก. เพราะผูปวยติดยา และนาจะใชยาเพื่อทําใหน้ําหนักลด ขอมูลสําคัญ คืออาการปวดทอง

http://munint.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html

25/12/2554

munint: ตัวอยางขอสอบสภาการพยาบาล

Page 2 of 16

ซึ่งตองมีการประเมินตอ ขอ3และขอ4 จะเหมาะสมในระยะตอไป เมื่อมีสัมพันธภาพกับผูปวย การใชคํา
เขารวมเว็บไซตนี้
Google Friend Connect

สมาชิก (11)

ถามเปนการเริ่มตนที่ดี (หนังสือจิตเวชศาสตร)
5. การพยาบาลเพื่อปรับพฤติกรรมดูแลคือขอใด
ก. ใหแสดงบทบาทสมมติเพื่อพบพอแม
ข. ชวยใหผูปวยหัดแสดงความรูสึก
ค. จัดหาอาหารที่มีแคลรี่สูงและโปรตีนสูงในชวงระหวางมื้อ
ง. เขมงวดกับผูปวยใหกินอาหารจนน้ําหนักเพิ่ม 3 ปอนด
คําตอบ ขอ ง. เพราะ การปรับพฤติกรรมควรมีทั้งดานบวกและดานลบสําหรับพฤติกรรมที่ตองการและ
พฤติกรรมที่ไมตองการ ผูปวยจําเปนตองกินเพื่อใหน้ําหนักเพิ่ม การแสดงบทบาทสมมุติ การแสดงความ
รูสึก การใหอาหารแคลอรี่สูงไมใชการปรับพฤติกรรม (หนังสือจิตเวชศาสตร)
6. ผูปวยอายุ 74 ป รับไวในบานพักคนชราดวยอาการสับสน ขี้ลืมและพฤติกรรมตอตานครอบครัวบอกวา

เปนสมาชิกแลวหรือลงชื่อเขา
ใช

ผูปวยสุขภาพดี เมื่อผูปวยถามวาฉันเปนใคร พยาบาลควรตอบวาอยางไร
ก. ตอนนี้คุณไมตองกังวลนะที่นี่ปลอดภัย
ข. แลวคุณคิดวาคุณอยูที่ไหน
ค. ครอบครัวของคุณบอกอะไรคุณ

คลังบทความ
ของบล็อก

ง. คุณอยูที่บานพักคนชรา
คําตอบ ขอ ง. เพราะเปนการบอกสถานการณจริง ซึ่งชวยใหผูปวยจําได (สาระทบทวน)
7. ขอใดเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับการดูแลผูปวยที่สับสนใหสามารถจําหองของตัวเองได

► 2011 (1)
► 2010 (2)

ก. นําภาพครอบครัวของผูปวยมาตั้งไวใหดูตลอด

▼ 2009 (8)

ข. เขียนชื่อผูปวยดวยอักษรขนาดใหญไวที่หนาฝาก
ค. เตือนใหผูปวยรูวาหองตัวเองอยูที่ไหน

► ตุลาคม (1)

คําตอบ ขอ ค. เพราะ พยาบาลเปนคนที่ผูปวยจะถามทางหรือขอแนะนํา (หนังสือจิตเวชศาสตร)
8. ผูปวยเคยไดรับการรักษาดวยอาการสับสนขี้หลงขี้ลืม และพฤติกรรมตอตานพยาบาลจะจัดกิจกรรมใด

► สิงหาคม (1)
▼ กรกฎาคม (6)
▼ ก.ค. 25 (1)
ตัวอยางขอสอบ
สภาการ
พยาบาล

สําหรับผูปวย
ก. จัดใหเขากลุมยอย
ข. ใหรองเพลงไปเรื่อยๆ
ค. การทํากลุมพูดคุย
ง. ออกกําลังกายรวมกับคนอื่น
คําตอบ ขอ ง. เพราะ ผูปวยที่เสียความจําจะยิ่งกังวลและไมชอบใจขณะทํากิจกรรมการจัดกิจกรรมที่เปน

► ก.ค. 09 (1)

แบบแผน จะชวยลดความเครียด (หนังสือจิตเวชศาสตร)

► ก.ค. 07 (1)

9. ผูปวยอายุ 74 ป รับไวในบานคนชรา เพราะสับสน ขี้ลืมและพฤติกรรมตอตาน ผูปวยนอนไมหลับ

► ก.ค. 06 (3)

ตั้งแตแรกรับ ขอใดเปนการวางแผนที่ดีที่สุด
ก. หานมอุนๆ ใหดื่มกอนนอน
ข. ขอใหแพทยสั่งยานอนหลับอยางออน
ค. ดูแลไมใหผูปวยหลับในตอนกลางวัน

เกี่ยวกับฉัน
ดูโปรไฟลทั้งหมดของฉัน

( การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต )
10. นายจิวอายุ 46 ป ถูกพักงานเพราะวามีปญหาเรื่องดื่มสุรา เขาสมัครใจที่จะเขาโประแกรมเลิกสุรา
ขอมูลที่สําคัญที่จะตองใหกับเจาหนาที่สําหรับการลางพิษ (Detoxification )

ศิลปะ
http://munint.igetweb.c
om

ก. เวลาที่ดื่มใน 24 ชั่วโมงที่ผานมา
ข. ความถี่ของการดื่มใน 1 สัปดาหที่ผานมา
ค. ความถี่ในการดื่มใน 2 สัปดาหที่ผานมา
ง. ความถี่ของการดื่มใน 1 เดือนที่ผานมา
คําตอบ ขอ ก. เพราะ การใหประวัติที่ครบถวนสมบูรณ เปนสิ่งที่มีความจําเปนมาก ในการรับผูปวยเขารับ

คนหาบล็อกนี้
คนหา
สนับสนุนโดย

ง. ถามครอบครัวของผูปวยวา ผูปวยชอบอะไร
คําตอบ ขอ ง. เพราะ เปนการใชขอมูลจากสมาชิกครอบครัว เปนการวางแผนที่ดี

การลางพิษ ซึ่งขอมูลนี้จะมีสวนชวยใหพยาบาลและเจาหนาที่ทางการแพทยสามารถชวยใหผูปวยไดรับ
ความปลอดภัยจากการลางพิษมากที่สุด (หนังสือจิตเวชศาสตร )
11. ลักษณะที่พบในผูปวยที่ติดสารเสพติดที่ยาดตอการบําบัดคือขอใด
ก. การจัดการกับความเครียดและวิตกกังวล
ข. การมีปฏิสัมพันธกับสังคม
ค. สภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน
ง. การถูกจํากัด
คําตอบ ขอ ก. เพราะ ผูติดสารเสพติดจพบําบัดไดยาก หากไมสามารถจัดการกับความเครียด ความวิตก
กังวล
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)

http://munint.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html

25/12/2554

munint: ตัวอยางขอสอบสภาการพยาบาล

Page 3 of 16

12. ผูปวยที่เลิกดื่มสุราแลวมีอาการ เหงื่อออก ตัวสั่น (ลงแดง) อาการแสดงขอใดที่บอกวาอาการเลว
ลง
ก. ภาวะหัวใจเตนชากวาปกติและภาวะความดันโลหิตสูง
ข. ภาวะหัวใจเตนชากวาปกติและภาวะความดันโลหิตต่ํา
ค. ภาวะหัวใจเตนเร็วกวาปกติและภาวะความดันโลหิตสูง
ง. ภาวะหัวใจเตนเร็วกวาปกติและภาวะความดันโลหิตต่ํา
คําตอบ ขอ ค. เพราะ ผูปวยที่มีอาการเพอคลั่ง จะมี ความดันโลหิต ชีพจร และอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น
รวมทั้ง Psychomotor จะทํางานมากขึ้นดวย (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
13. วิธีการรักษาที่เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางของผูที่ติดสารเสพติดคือ
ก. การรักษาเฉพาะกลุมบุคคลดวยกลุมจิตบําบัด
ข. การรักษาเฉพาะกลุมบุคคลดวยการปรับตัว
ค. กลุมบําบัด ในกลุมที่มีบุคลิกภาพแปรปรวน
ง. กลุมบําบัด ในกลุมที่ติดสารเสพติดอื่น
คําตอบ ขอ ง. เพราะ การบําบัดดวยกลุมผูติดสารเสพติดไดผลโดยเฉพาะ กลุมผุติดเหลานิรนาม
สําหรับการบําบัดรายบุคคลขึ้นอยูกับการติดตอระหวางผูปวยและผูบําบัด วิธี Psychodynamic เนนที่
อิทธิพลภายในที่มีตอพฤติกรรมภายนอก กลุมผูบําบัดในผูมีบุคลิกภาพแปรปรวนไมสรางความผูกพันให
สมาชิกกลุม
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
14. โรตีอายุ 23 ป เขาสมัครใจเขารับการรักษาเปนผูปวยในจากการวินิจฉัยโรควาจิตเภทที่ภาวะหวาด
ระแวง เมื่อพยาบาลใหการดูแล ผูปวยพูดวา ถาคุณเขามาใกลๆ ฉันจะตาย เปนการแสดงออกแบบใด
ก. ประสาทหลอน
ข. หลงผิด
ค. หลงละเมอ
ง. ความแปรปรวนทางความคิด
คําตอบ ขอ ข. เพราะ อาการหลงผิดจากการยึดติดกับความเชื่อที่ผิด (จิตเวชศาสตร รามาธิบดี )
15. พยาบาลเขาไปพูดกับผูปวยคนหนึ่ง ซึ่งเขารับการรักษาดวยโรคจิตเวชที่มีภาวะหวาดระแวง ผูปวย
พูดวา ถาคุณเขามาใกลๆ ฉันจะตาย การสนองตอบของพยาบาลตอพฤติกรรมนี้คือขอใด
ก. ฉันจะทําใหคุณบาดเจ็บไดอยางไรคะ
ข. ฉันเปนพยาบาลคะ
ค. คุณมีอะไรจะบอกฉันมากกวานี้ไหม
ง. เปนเรื่องเหลวไหลมากเลยนะที่คุณพูดแบบนี้
คําตอบ ขอ ข. เพราะ พยาบาลตองการใหผูปวยอยูกับความจริง ปจจุบันและไมสนับสนุนอาการหลงผิด
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
16. โรตีเปนชายหนุมที่เขารับการรักษาโรคจิตเภทที่มีภาวะหวาดระแวง เขาเดินเขามาในหองดวยทา
ทางกระวนกระวายใจ พยาบาลไดยินเขาพูดวา ฉันตองไปจากหมอพวกนี้ เขาจะจับฉันสงโรงพยาบาลศรี
ธัญญา สิ่งที่พยาบาลควรประเมินตอไปคืออะไร
ก. ขยายความใหเขาใจเกี่ยวกับการรักษา
ข. สังเกตการณเกิดอาการวิตกกังวลของผูปวย
ค. ทบทวนประวัติการรักษา
ตรวจสอบปริมาณยาที่ผูปวยไดรับ
คําตอบ ขอ ข. การประเมินความวิตกกังวลและความกระวนกระวายใจ ซึ่งบงบอกวาผูปวยสามารถควบ
คุมตนเองและใหการดูแลตอไป (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
17. การติดตอสื่อสารกับผูปวยที่มีภาวะหวาดระแวงหลักสําคัญคืออะไร
ก. ใชเหตุผลและคงเสนคงวา
ข. จัดสิ่งแวดลอมไมใหเกิดภาวะวิตกกังวล
ค. อธิบายขอสงสัยและไมโตเถียง
ง. กระตุนใหมีการระบายออกเมื่อโกรธ
คําตอบ ขอ ค. เพราะ ผูปวยที่มีความหวาดระแวงจะพัฒนาอาการหลงผิดขึ้นมาเพื่อปกปองตนเองจาก
ภาวะวิตกกังวล ดังนั้นการโตเถียงกับผูปวยจะเปนการเพิ่มความวิตกกังวลขึ้น (การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต)
18. กิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับพยาบาลที่จะแนะนําผูปวยที่พฤติกรรมวุนวาย
ก. กีฬาที่มีการแขงขัน
ข. บิงโก
ค. วิ่งสามขา
ง. การพาไปเดินเลนทุกวัน
คําตอบ ขอ ง. การพาเดินทุกวันจะทําใหผูปวยมีความไววางใจพยาบาลมากขึ้น กิจกรรมที่มีการแขงขัน

http://munint.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html

25/12/2554

munint: ตัวอยางขอสอบสภาการพยาบาล

Page 4 of 16

สูงจะเพิ่มความหวาดระแวงของผูปวย (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
19. พยาบาลจะแยกบุคลิกภาพผิดปกติชนิด Bipolar และ Unipolar ไดจากอาการในขอใด
ก. มักเกิดขึ้นกับผูหญิง
ข. การมีความซึมเศราอยางรุนแรง
ค. เกี่ยวกับพันธุกรรม
ง. แสดงอารมณครึกครื้นราเริงผิดปกติ
คําตอบ ขอ ง. เพราะ Bipolar และ Unipolar จะมีภาวะซึมเศรา ผูที่มีอารมณ 2 อยางสลับไปมาจะ
วินิจฉัยจากอาการครึกครื้นรวมดวย Bipolar มักเกิดขึ้นกับผูชายมากกวาผูหญิงสาเหตุของ Bipolar จะ
ซับซอนและเกิดจากหลายสาเหตุมักพบวาปจจัยทางชีวภาพ กายภาพ และปฏิสัมพันธทางสังคมของ
บุคคลและปจจัยทางวัฒนธรรม อาจจะมีปจจัยทางพันธุกรรมรวมดวยไมใชความแตกตางที่จะแยก
Bipolar กับ Unipolar
(จิตเวชศาสตร รามาธิบดี )
20. ชายคนหนึ่งอายุ 34 ป มาดวย Bipolar disosder เวลา 02.00 น. พยาบาลพบวาเขากําลังโทรศัพท
หาเพื่อนขามประเทศเพื่อพูดคุยถึงโครงการใหมในการกําจัดความอดอยากของโลก ถาผูปวยไมยอม
เงียบพยาบาลควรรายงานใหไดรับยาประเภทใด
ก. ยากลุมลดอาการซึมเศรา
ข. ยาในกลุม MAO- inhibitor antidepressant
ค. ยา Lithium carbonate
ง. ยาคลายความวิตกกังวล
คําตอบ ขอ ค. เพราะ ยาที่เปนตัวเลือกสําหรับผูปวยที่มีอารมณแประปรวน คือ Lithium carbonate
สวนยา tricyclic antidepressant อาจจะใชสําหรับผูปวยดวยโรคอารมณแปรปรวนไดเมื่อแพทยเห็นวา
ผูปวยไมอาจทนผลขางเคียงของยาได และตองติดตามผลของผูปวยที่ไดรับยา Lithium MAO
Inhibitors เปนยาลดความซึมเศราแตมีเหตุผลหลักในการจํากัดอาหารและไมใชรวมกับ tricyclic
antidepressant ยาคลายความวิตกกังวลใชในผูปวยโรคย้ําคิดย้ําทํา โรคกลัวและความผิดปกติทางกาย
และในผูปวยไดรับความทรมานจากความกลัวอยางรุนแรง (จิตเวชศาสตร รามาธิบดี)
21. การรักษาทางดานจิตใจสําหรับผูปวยผูซึ่งชอบโชวยกเวนขอใด
ก. จิตวิเคราะหบําบัด
ข. จิตบําบัด
ค. สรางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด
ง. บําบัดดวยวิธีแกปญหา
คําตอบ ขอ ก. เพราะ Psychoanalysis เปนการรักษาเชิงลึกและเนนที่ความตระหนักรู ไมใชเปนการ
รักษาในภาวะ Bipolar disorder Cognitive therapy เปนวิธีการรักษาที่จะชวยใหผูปวยเปลี่ยนทัศนคติ
การรับรูและวิธีการคิด การสรางสัมพันธภาพจะชวยใหผูปวยสามารถสื่อสารมีปฏิสัมพันธเพื่อเปนพื้นฐาน
ในพฤติกรรมที่ผิดปกติ Problem – solving therapy จะชวยในการใหผูปวยเรียนรูวิธีใหมๆในการรับมือ
การแกปญหา (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
22. หญิงคนหนึ่ง อายุ 38 ป มาโรงพยาบาล หลังจากพยาบาลฆาตัวตายดวยการกินยาเกินขนาด ผูปวย
ไดรับการรักษากับนักจิตวิทยาคลินิก 2 สัปดาห/ครั้ง ใน 6 สัปดาห สามีบอกวาขอแยกทางจากผูปวย
และลูกๆ หลังจาก 19 ปของการแตงงาน การฆาตัวตายของหญิงคนนี้มรเหตุผลมาจากมีปากเสียงกับ
สามีอยางรุนแรง เกี่ยวกับการแบงทรัพยสิน หลังจากรับไวในความดูแล ผูปวยมีทาทางออนเพลีย ซึม
เศรา ไมพูด ไมเคลื่อนไหว (ชา) ไมสนใจดูแลตนเอง หลอนเชื่อวาปานดํา บนใบหนา เปนมะเร็งซึ่งแพร
เขาไปในสมองและเนื้อเยื่อ การวินิจฉัยของหญิงคนนี้คือ
ก. Bipolar disorder (โรคราเริงสลับซึมเศรา)
ข. Depression with melancholia (โรคซึมเศราและหดหู)
ค. Dysthimic disorder (จิตซึมเศรา)
ง. Major depression (ซึมเศรารุนแรง)
คําตอบ ขอ ง. ผูปวยมีอาการแสดงหลายอยางของภาวะซึมเศรา เชน ไมเคลื่อนไหว ชอบอยูนิ่งๆ ไม
สนใจตนเอง ไมนอน พยายามฆาตัวตาย เพราะภาวะหลงผิดแตผูปวยไมมีภาวะของอารมณแปรปรวน
Depression กับ Melancholia, มีอาการคลายกับ Major depress แตสวนมากโรคนี้จะไมไดมีเหตุมา
จากการสูญเสียและไมมีภาวะหลงผิด สวน Dysthymic disorder เปนโรคเรื้อรังเพราะไมใชโรคจิตในผู
ปวยรายนี้มีการสูญเสีย และเกิดภาวะซึมเศรารุนแรงซึ่งจะเกิดขึ้นใน ชวง 2 ป หลังสูญเสีย
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
23. หญิงคนหนึ่ง เขารับการรักษาที่สถานบริการจิตเวชหลังจากพยายามฆาตัวตายโดยใชยาเกินขนาด
ไมสําเร็จ หญิงคนนี้ มีอาการ ซึมเศรา และเคลื่อนไหว เชื่องชา วินิจฉัยการพยาบาลที่เหมาะสมที่สุด
สําหรับผูปวยเมื่อแรกรับคือขอใด
ก. พรองโภชนาการไดรับนอยกวาความตองการของรางกาย
ข. ไมสามารถรับมือ (แกปญหา)กับปญหาดวยตนเอง

http://munint.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html

25/12/2554

munint: ตัวอยางขอสอบสภาการพยาบาล

Page 5 of 16

ค. เสี่ยงตอการทํารายตนเอง (ฆาตัวตาย)
ง. บกพรองการดูแลตนเอง (ความสามารถมนการปฏิบัติกิจวัตรประจําลดลง )
คําตอบ ขอ ค. เพราะ ในระยะแรกรับสิ่งสําคัญสําหรับผูปวย คือ ความปลอดภัยเพราะผูปวยทํารายตน
เอง เนื่องจากลมเหลวจากการฆาตัวตายและยังคงมีความคิดที่จะฆาตัวตายอยูและอาจทําใหผูปวยคิด
ทําการฆาตัวตายซ้ํา ภาวะพรองโภชนาการเปนปญหาที่สําคัญแตยังไมใชปญหาแรก ขออื่นๆก็เชนกัน
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
24. นางสุดสวยเขารับการรักษาดวย อาการพยายามฆาตัวตายโดยการกินยานอนหลับ ไดรับการรักษา
ภาวะซึมเศรา หลังจากจากสามีแยกทางหลังแตงงานกันมา 23 ป ในระหวางที่เธอเขารับการรักษา เธอดู
เหนื่อยลามาก ดูเศราและเคลื่อนไหวชา การวางแผนใหกิจวัตรประจําวันของเธอเปนปกติที่สุด คือขอ
ใด
ก. ใหนอนพัก
ข. ใหการรักษาดวยกิจกรรมอยางเต็มที่
ค. ใหสามีมาเยี่ยมพูดคุยในระยะเวลาสั้นๆ
ง. จัดตารางเวลาใหไดรับการพักผอนและการรักษาดวยกิจกรรม
คําตอบ ขอ ง. เพราะ ขณะที่ผูปวยออนเพลีย สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม คือ การจัดตารางเวลาใหไดพัก
และทํากิจกรรมพอดีกัน
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
25. พยาบาลคาดวานางสุดสวยไมยอมรับความวิตกกังวลของตนเอง เมื่อประเมินผูปวยรายนี้ สิ่งที่ตอง
ระมัดระวัง คือขอใด
ก. อาการกระสับกระสาย หงุดหงิด ไมอยูกับที่
ข. เคาะเทากับพื้น
ค. การบีบมือทั้ง 2 ขาง
ง. ระดับความวิตกกังวลของผูปวย
คําตอบ ขอ ง. เพราะ การเคาะเทา บีบมือ อยูไมนิ่ง แสดงวากังวล แตจะรูวากังวลมาตองคุยแบบ
Emphathy
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
26. เหมือนดาวอายุ 46 ป เขารับการรักษาในโรงพยาบาลเพราะวาครอบครัวของเธอไมสามารถดูแล
จัดการในเรื่องการลางมืออยางนอย 30 ครั้ง/วัน พยาบาลสังเกตเห็นที่มือของเหมือนดาววามือเธอเปนสี
แดงตกสะเก็ดและมีรอยถลอก เปาหมายสําคัญในการพยาบาลผูปวยรายนี้ คือ
ก. ลดจํานวนครั้งในการลางมือใน 1 วัน
ข. จํากัดจํานวนครั้งในการลางมือ
ค. เตรียมการดูแลผิวหนัง
ง. หามลางมือ
คําตอบ ขอ ก. เพราะโรคย้ําคิดย้ําทําพฤติกรรมที่แสดงความวิตกกังวล การลดจํานวนครั้งของการลาง
มือเปนสิ่งที่วัดไดที่เปนรูปธรรม
(จิตเวชศาสตร รามาธิบดี )
27. วีนัสเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชดวยอาการลางมือบอยๆ กอนการสวดมนต เมื่อนัดตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ จะใหผูปวยมาตรงเวลาพยาบาลควรทําอยางไร
ก. เตือนใหเธอทราบถึงเวลานัดบอยๆ
ข. จํากัดจํานวนครั้งในการลางมือ
ค. บอกใหเธอมีความรับผิดชอบในการตรงตอเวลา
ง. เตรียมเวลาเผื่อไวสําหรับสวดมนตใหเสร็จกอน
คําตอบ ขอ ง. เพราะ การเตรียมเผื่อเวลาไวใหลางมือกอนการสวดมนตจะชวยลดความวิตกกังวล
(จิตเวชศาสตร รามาธิบดี )
28. เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยโรคย้ําคิดย้ําทํา เธอลางมือวันละหลายๆครั้ง การรักษาที่
เหมาะสมสําหรับผูปวยรายนี้ คือ
ก. ไมกําหนดแบบแผนตารางกิจกรรม
ข. กําหนดแบบแผนตารางกิจกรรม
ค. การใหคําปรึกษาแบบเอาจริงเอาจัง
ง. กลาวตําหนิทุกครั้งที่ลางมือ
คําตอบ ขอ ข. เพราะ การกําหนดแบบแผนกิจกรรมใหแนนอนจะชวยลดความวิตกกังวล
(จิตเวชศาสตร รามาธิบดี )
29. หญิงคนหนึ่งเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช เธอเดินอยูบนถนนหลวง สิ่งที่เห็นคือเธอผอม
ผมเผายุงเหยิง และสกปรก การประเมินภาวะโภชนาการ ผูปวยรายนี้ คือ
ก. สังเกตการณรับประทานอาหารของเธอ
ข. ปรึกษาขอความชวยเหลือเกี่ยวกับการรักษา

http://munint.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html

25/12/2554

munint: ตัวอยางขอสอบสภาการพยาบาล

Page 6 of 16

ค. ตรวจวาไดรับอาหารจํานวนเทาใด
ง. เปรียบเทียบน้ําหนักแรกรับกับน้ําหนักที่เคยเปน
คําตอบ ขอ ง. เพราะ น้ําหนักปจจุบันเพื่อเปรียบเทียบกับน้ําหนักตัวปกติ จะบอกภาวะโภชนาการไดดีที่
สุด น้ําหนักที่เปลี่ยนแปลงในขณะผูปวยมีพฤติกรรมที่ผิดปกติไมบอกนิสัยการกิน การสังเกตนิสัยการกิน
เปนวิธีที่ดีที่สุดแตไมบอกภาวะโภชนาการ (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
30. นางดี อายุ 34 ป เขารับการรักษาในหอผูปวยจิตเวช หลังจากตํารวจนําสงแผนกฉุกเฉินของโรง
พยาบาล เพราะเดินอยูบนถนน พยาบาลสังเกตเห็นที่หนาและมือทั้งสองขางมีสีแดงและผิวหนังถลอก
ผมยุงเหยิงเปนกอน มีประวัติวาอยูกับคนขับรถที่รูจักแตชื่อ ในโมเต็ลมา 1 อาทิตย และอยูคนเดียวมา 3
วัน โดยบอกไมไดวาทําอะไร เมื่อสัมภาษณเสร็จ ผูปวยลางหนาและมือหลายครั้งแตไมยอมอาบน้ํา การ
วินิจฉัยการพยาบาลสําหรับผูปวยรายนี้คือ
ก. ความสมบูรณของผิวหนังลดลง
ข. กระบวนการคิดเปลี่ยนแปลงไป
ค. การเผชิญปญหาไมดี
ง. การแยกตัวจากสังคม
คําตอบ ขอ ค. เพราะ เปนการวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ครอบคลุมปญหาที่พบทั้งหมด การพยาบาล
คือ ชวยใหผูปวยสามรถ เปลี่ยนพฤติกรรมทางบวก และเปนเกณฑในการจําหนายออกจากโรงพยาบาล
การดูแลผิวหนัง (ลางมือ ลางหนาบอยๆ )เปนปญหาที่แกไขยาก จากประวัติผูปวยไมสามารถเปลี่ยน
แปลงความคิดได จนกวาจะปรับพฤติกรรมทางบวกได (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
. ขอใดไมใชหนาที่ของแมกนีเซียม
A. Neuromusclular ativity
B. Formation of bone and teeth
C. Contraction of myocardium
D. Transportation of sodium and potassium
ตอบ ขอ B.
2. ขอใดไมใชสาเหตุของการเกิดภาวะแมกนีเซียมต่ํา
A. Alcohlism
B. Hypokalemia
C. Hyperalimentation
D. CRF
ตอบ ขอ D.
3.ภาวะไมสมดุลของสารน้ําและอิเล็กโตรลัยทในขอใดที่มักพบรวมกับภาวะแมกนีเซียมต่ํา
A. Hyponatremia
B. Hyperkalemia
C. Hypocalcemia
D. Hyperphosphatemia
ตอบขอ C.
4. ผูปวยโรคหัวใจอาจเกิดภาวะ Digitalis toxicity จากภาวะไมสมดุลของอิเล็กโตรลัยทในขอใด
A. Hypomagnesemia
B. Hypercalcemia
C. Hyperkalemia
D. Hyperphosphatemia
ตอบ ขอ A.
5. นาย ก.มีภาวะแมกนีเซียมต่ําไดรับการรักษาดวย 10 ml.MgSO4 in 5%D/N/2 1000 ml การใหการ
พยาบาลเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นที่สําคัญคือขอใด
A. ประเมิน Trousseau's and Chvostek's signs
B. ใหสารละลายซ้ําเพื่อปองกันการเกิดอาการกลามเนื้อกระตุก
C. ใหสารน้ําเพื่อเพิ่มการขับน้ําออกทางไตปองกันการคั่งของแมกนีเซียม
D. ประเมิน Urine output หากออกนอยกวา 25 ml/hr ใหรายงานแพทย
ตอบ ขอ D.
6. นาย ข.ไดรับการวินิจฉัยวา มีภาวะแมกนีเซียมต่ํา ขอใดไมใชขอมูลการประเมินสภาพที่พบไดในผู
ปวยรายนี้
A. Decreased reflex and lethargy
B. Prolonged intravenous therapy
C. Tremors or twitching of face
D. EKG: Inversion T wave and ST depressed
ตอบ ขอ A.

http://munint.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html

25/12/2554

munint: ตัวอยางขอสอบสภาการพยาบาล

Page 7 of 16

7. ขอใดเปนการพยาบาลที่สําคัญสําหรับผูปวยที่มีภาวะแมกนีเซียมต่ํา
A. การใหเลือดทดแทน
B. การจํากัดสารน้ําที่ไดรับ
C. การใหยาขับปสสาวะ
D. การปองกันและดูแลการชัก
ตอบ ขอ D.
8. ภาวะใดเปนสาเหตุใหเกิดภาวะแมกนีเซียมสูง
A. Staruation
B. Diabetic Ketoacidosis
C. Increased Calcium intake
D. Prolong use of potassium wasting diuratics
ตอบ ขอ B.
9. ขอมูลการประเมินรางกายขอใดพบในแมกนีเซียมสูง
A. Tachycardia
B. Hypertension
C. Hyperirritability
D. Decreased respiration
ตอบ ขอ D.
10. พยาบาลควรใหคําแนะนําผูปวยไตวายเรื้อรังหลีกเลี่ยงยา Antacid centainning magnesium Salt
เพราะวา
A. เกิดการตกตะกอนมีการทําลายไตเพิ่มขึ้น
B. อาจเกิดภาวะแมกนีเซียมสูง จากการขับน้ําลดลง
C. อาจเกิดภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะจากโปแตสเซียมต่ํา
D. ทําใหเกิดภาวะ Calcium ต่ําจากการเพิ่มการขับออกทางปสสาวะ
1. ขอใดเปนลักษณะของกฎหมาย
ก. บังคับใชกับบางกลุมโดยเฉพาะเจาะจง
ข. เปนความสัมพันธระหวางเอกชนกับรัฐบาล
ค. มีการบังคับที่เปนกิจจะลักษณะ
ง. ตองบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร
2. กฎหมายกลุมใดจัดอยูในประเภทกฎหมายมหาชน
ก. กฎหมายอาญา กฎหมายแพง กฎหมายพาณิชย
ข. กฎหมายอาญา กฎหมายแพง กฎหมายวิชาชีพ
ค. กฎหมายแพง กฎหมายพาณิชย กฎหมายวิชาชีพ
ง. กฎหมายวิชาชีพ กฎหมายจราจร กฎหมายผูบริโรค
3. กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภมีความสําคัญตอการประกอบวิชาชีพ ทานคิดวาขอใด
ถูกตองที่สุด
1. เปนการรักษามาตรฐานคุณภาพของการบริการพยาบาล
2. เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัยจากการมารับบริการ
3. เปนความตองการของผูซื้อบริการ
4. เปนความตองการของผูรับบริการ
ก. 1,2,3 ข. 2,3,4
ค. 3,4,1 ง. 1,2,4
4. จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึงขอใด
ก. กฎหมายที่วิชาชีพตาง ๆ กําหนดขึ้นเปนขอปฏิบัติ
ข. ขอกําหนดสําหรับเปนแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพตาง ๆ
ค. ขอกําหนดที่สังคมตองการใหวิชาชีพตาง ๆ ปฏิบัติ
ง. กฎหมายที่บานเมืองกําหนดขึ้นใหวิชาชีพตาง ๆ ปฏิบัติ
5. การปองกันและการแกปญหาดานจริยธรรมสําหรับพยาบาล ควรปฏิบัติอยางไร
ก. การใหความรูแกนักศึกษาและครูตองปฏิบัติเปนแบบอยาง
ข. การสรางใหเกิดในจิตใจของแตละบุคคล
ค. การสรางกฎระเบียบตาง ๆ ใหบุคคลปฏิบัติตามโดยเครงครัด
ง. การใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ ของสังคม
6. การปฏิบัติการพยาบาลอยางมีมาตรฐานและดีที่สุดไมเลือกปฏิบัติเปนจรรยาบรรณที่มีตอ
ก. เพื่อนรวมงาน
ข. สถาบัน
ค. วิชาชีพพยาบาล

http://munint.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html

25/12/2554

munint: ตัวอยางขอสอบสภาการพยาบาล

Page 8 of 16

ง. ผูรับบริการ

7. เพื่อเปนการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภของตนเอง สิ่งที่ควรคํานึงถึง
อยูเสมอคือ
ก. จริยธรรม
ข. ศีลธรรม
ค. วินัย
ง. ระเบียบและคําสั่ง
8. ปจจัยใดที่เปนเหตุสงเสริมใหเกิดปญหาทางจริยธรรมทางการพยาบาลมากที่สุด
ก. ความคาดหวังของผูรับบริการ
ข. ความตองการของผูซื้อบริการ
ค. ประชาชนมีความรูความตองการสูง
ง. องคกรวิชาชีพมีความคาดหวังมากขึ้น
9. ขอใดแสดงถึงการใหบริการอยางไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึงของพยาบาล
ก. นางสาวศิรินาถ ใหการพยาบาลเฉพาะรายที่ตนเองไดรับผิดชอบเทานั้น
ข. นางสาวศิริโฉม ใหการพยาบาลผูปวยและพูดจาไพเราะกับทุกคน
ค. นางสาวศิรินภา ใหการพยาบาลผูสูงอายุอยางรวดเร็ว เพราะผูสูงอายุไมทําตามคําสั่ง
ง. นางสาวศิริสุดา มักเดินไปสอบถามอาการและใหบริการกับผูปวยที่พูดเกง ไพเราะและมีของฝากจาก
ญาติเสมอ
10. พยาบาลหองคลอดเวรดึก ไดมอบหมายใหนองนักศึกษาพยาบาลทําคลอดและอาบน้ําเด็ก หลังจาก
นั้น 1 ชม. เด็กมีผื่นและบวมแดงที่ขาทั้ง 2 ขาง เมื่อสอบสวนพบวาเกิดจากน้ํารอนเกินไป ทําใหตอง
รักษาตอจนหายจึงจะกลับบานได ในกรณีนี้มารดาของเด็กมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายในทางกฎหมายได
หรือไม อยางไร
ก. มีสิทธิเรียกคาเสียหายไดคือคารักษาพยาบาล
ข. มีสิทธิเรียกคาเสียหายไดคือคารักษาพยาบาลและคาเสียโอกาส
ค. มีสิทธิแตไมสามารถเรียกรองคาเสียหายได เพราะเด็กไดยกเวนคารักษาพยาบาล
ง. มีสิทธิเรียกคาเสียหายไดจากทางโรงพยาบาลได
เขียนโดย munint ที่ 23:46
ปายกํากับ: การพยาบาล
ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

http://munint.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html

25/12/2554

munint: ตัวอยางขอสอบสภาการพยาบาล

Page 9 of 16

แสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เทานั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นในฐานะ: บัญชีผูใช Google

เผยแพร

แสดงตัวอยาง

ลิงกไปยังบทความนี้
สรางลิงก

บทความใหมกวา

หนาแรก

บทความที่เกากวา

สมัครสมาชิก: สงความคิดเห็น (Atom)

เทมเพลต Watermark. ขับเคลื่อนโดย Blogger.

http://munint.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html

25/12/2554

munint: ตัวอยางขอสอบสภาการพยาบาล

http://munint.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html

Page 10 of 16

25/12/2554

munint: ตัวอยางขอสอบสภาการพยาบาล

http://munint.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html

Page 11 of 16

25/12/2554

munint: ตัวอยางขอสอบสภาการพยาบาล

http://munint.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html

Page 12 of 16

25/12/2554

munint: ตัวอยางขอสอบสภาการพยาบาล

http://munint.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html

Page 13 of 16

25/12/2554

munint: ตัวอยางขอสอบสภาการพยาบาล

http://munint.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html

Page 14 of 16

25/12/2554

munint: ตัวอยางขอสอบสภาการพยาบาล

http://munint.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html

Page 15 of 16

25/12/2554

munint: ตัวอยางขอสอบสภาการพยาบาล

http://munint.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html

Page 16 of 16

25/12/2554