Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić

Smail L.

UVOD U ISTRAŽIVANJA U VEZI IMANA 2. DERS: ZNAČENJE IMANA U AR. JEZIKU I U ŠERIJATSKOJ TERMINOLOGIJI
1.
DERS:

Vrijednost sticanja šerijatskog znanja
1. Sticanje šerijatskog znanja je jedna od najvrijednijih nafila općenito! Bolje od nafile noćnog namaza u mrkloj noći dok drugi spavaju, i od dobrovoljnog posta u užarenom i vrelom danu dok drugi ljudi jedu i piju, jer se korist od navedenih nafila vraća isključivo njenom činiocu, za razliku od šerijatskog znanja čija se korist vraća pojedincu, njegovoj porodici, komšijama i društvu i živim bićima općenito. 2. Sticanje šerijatskog znanja je dobar znak kod Allahovog roba, jer je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, rekao: „Kome Allah bude želio dobro, uputit će ga da ispravno razumije vjeru! “ (Buharija i Muslim) 3. Allahovom poslaniku, sallallahu 'alejhi we sellem, je naređeno samo da Allaha moli za povećanje znanja, i ničega drugog. Uzvišeni je rekao: „ I reci: Gospodaru, ti znanje moje povećaj! “ (Ta-ha, 114) Uvaženi islamski učenjak, Hafiz Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao, je u vezi sa ovim ajetom rekao: „Riječi Uzvišenog: „I reci: Gospodaru moj, ti znanje moje proširi!“ su jasan dokaz koji ukazuje na vrijednost znanja, jer Allah Svome vjerovjesniku nije naredio da ga moli za ikakvo povećanje, osim za povećanje znanja!“ (Feth el-Bari; 1/187) 4. Nema nikakve sumnje, da je potrebno svakom čovjeku, prije nego li se upusti u činjenje neke stvari, nekog posla ili djela, da prije svega sazna za ispravan i vjerodostojan način na koji će to isto djelo učiniti kako bi to djelo bilo učinjeno kako treba i kako se traži, i kako bi se za njega očekivao rezultat i svrha zbog kojeg se ono i učinilo! Pa, kako će Allahov rob moći obožavati i ispravno robovati svome Gospodaru, Vlasniku i Stvoritelju nebesa i Zemlje, a na čemu se zasniva njegov spas od Džehennema, i ulazak u Džennet, ako to bude bez ispravnog šerijatskog znanja?! 5. Prednost učenjaka nad pobožnjakom je kao prednost Mjeseca u odnosu na ostale zvijezde, odnosno, kao prednost Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, nad ostalim ljudima. 6. Za učenjaka sva živa bića mole, pa čak i riba u vodi! 7. Sticatelje šerijatskog znanja nadkriljuju meleki svojim krilima i mole za njih Uzvišenog Allaha da im oprosti, da im se smiluje, da ih uvede u Džennet... 8. Sticanje šerijatskog znanja je sakupljanje imetka Allahovih poslanika, jer oni nisu ostavili ni dinare niti dirheme, već znanje, pa ko ga stekne, stekao je obilatu vrijednost, itd.

Definisanje termina i riječi iz arapskog jezika
1. Putem samog arapskog jezika, kao npr: riječ eš-šems (Sunce); el-qamer (Mjesec), i sl. 2. Putem Šerijata, kao npr. es-salah (namaz) u jeziku znači dova, međutim, Šerijat je tu riječ definisao da je skup riječi i djela koji započinje početnim tekbirom a završava sa selamom. Ili, ezzekah (zekat) u jeziku znači povećanje i rast, ali ju je Šerijat definisao da je to udjeljivanje određene količine i vrste imetka, nakon određenog vremena, određenim kategorijama ljudi, i sl. 3. Putem običaja, kao što je utvrđivanje razdaljine kako bi se čovjek smatrao putnikom, količine i vrste hrane za iskupljenje od zakletve, i sl. 1

Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić

Smail L.

Definicija i značenje imana u arapskom jeziku i šerijatskoj terminologiji
Slično je i sa riječju iman! - U arapskom jeziku se iman shvata na jedan od tri načina:  El-Emnu, ukazivanje sigurnosti,  Et-Tasdiqu, potvrđivanje i vjerovanje,  El-Iqraru, saglasnost sa nečim, potvrđivanje, spokojstvo i smirenost sa nečim. Od navedenih značenja, šejhu-l-islam, Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, je kazao da je riječ el-iqrar najprihvatljivija, obzirom na njenu konciznost i blizinu šerijatskom značenju riječi iman. - U Šerijatu se, po shvatanju ehli-s-sunneta i džema'ta, iman definiše da je to riječ koja obuhvata vjerovanje u nevidljivo, riječi jezikom i djelo udovima; te da se povećava pokornošću, a smanjuje sa nepokornošću! Ova definicija je obuhvatila tri osnovna temelja:  Vjerovanje i ubjeđenje srcem,  Izgovor i priznavanje riječima, i  Djela sa udovima.

Definicija imana na osnovu mišljenja nekih frakcija:
1. Definicija murdžija: Četiri su glavne grupe murdžija: a) KURRAMIJJE: Oni kažu da je iman izgovaranje šehadeta jezikom.

Odgovor: Da je iman samo izgovaranje jezikom, onda bi i munafici bili vjernici, a prema jednoglasnom mišljenju svih islamskih učenjaka, munafici su nevjernici. Uzvišeni Allah je rekao: „Ima ljudi koji kažu vjerujemo u Allaha i u onaj svijet, ali oni nisu vjernici!“ (El-Beqareh, 8) b) DŽEHMIJJE: Oni kažu da je iman spoznaja Uzvišenog Allaha.

Odgovor: Da je iman samo spoznaja Allaha dželle še'nuhu, onda bi i Iblis bio vjernik, zatim i Faraon, i kršćani i židovi, jer su svi znali za Allaha. c) MURDŽI'ATU-L-FUKAHA: koji kažu da je iman ubjeđenje u srcu i izgovor jezikom.

Odgovor: Odgovaramo im sa svim ajetima i hadisima u kojima se spominje djelo zajedno sa imanom, ili u kojima se negira iman onima koji ostavljaju djela ili čine ono što je Allah zabranio. d) SAVREMENE MURDŽIJE (El-Medahileh): Oni kažu da je iman riječ i djelo (kao što kaže ehlu-s-sunnet we-l-džemat), međutim, kažu da djelo samo upotpunjava iman. Bez djela je iman manjkav, ali ostavljanje djela ne utiče na ništavnost imana. Ove murdžije lažno prizivaju da je ovo bilo mišljenje ispravnih prethodnika kada su govorili da je iman riječ i djelo.

Odgovor: Odgovorit ćemo im riječima dvojice velikih islamskih učenjaka, gdje se navodi da nema iman onaj koji potpuno ostavi djela. 2

Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić

Smail L.

Rekao je šejhu-l-islam, Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao: „ Onaj koji bude vjerovao u gajb (nevidljivo), međutim ne bude izvršavao islamske propise, on je nevjernik i pri sebi nema tewhida!“ (El-Iman, str. 316) Rekao je imam Ibnu-l-Kajjim, Allah mu se smilovao: „ Postoje djela bez kojih nema osnove imana ili i samog imana; kao što je prijateljevanje sa vjernicima i neprijateljevanje sa nevjernicima, slijeđenje Poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme,... Sa druge strane, postoje djela koja upotpunjuju iman, kao što su ostala djela, naredbe i zabrane. Puko prizivanje imana, bez izvršavanja šerijatskih propisa, ukazuje da iman u osnovi ne postoji kod čovjeka!“ (Es-Salat, 70, 71) 1. Definicija haridžija i mu'tezila: Prema njima, djela (vadžibi) su, bez izuzetka, uvjet za ispravnost imana. Odgovor: Odgovaramo im tekstovima i predajama u kojima se ostavljanje nekih vadžiba ne smatra nevjerstvom, poput:  Hadisa koji govori o kazni onoga koji nije davao zekat. Na kraju tog hadisa, nakon spominjanja kazne, Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, je rekao: „ Zatim će se vidjeti, da li će u Vatru ili će u Džennet!“ (Buharija i Muslim) Poznato je da je odredište nevjernika Džehennem, tako da nije potrebno nikakvo čekanje, nikakvo potvrđivanje niti dokazivanje za njihov ulazak u Vatru.  Riječi tabi'ina Šekika ibn Selameta, koji je doživjeo veliki broj poznatih ashaba, koji kaže: „Ashabi Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme, nisu smatrali ostavljanje ni jednog djela nevjerstvom, osim ostavljanje namaza.“ (Muslim)

Dokazi iz Kur'ana i Sunneta da su djela dio imana:
Ono što dokazuje da iman obuhvata srčano ubjeđenje, potvrđivanje jezikom i djela sa udovima je upravo način na koji Allah u mnogim ajetima opisuje istinske vjernike. On ih opisuje sa ove tri osobine, a ne samo tim da oni vjeruju. Čak šta više, u nekim ajetima je djela učinio uvjetom za prihvatanje imana, što govori da vjernik neće biti istinskim vjernikom osim sa dobrim djelima, kao što Uzvišeni kaže: „Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im se povećava i samo se na Gospodara svoga oslanjaju. Oni koji molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju! Oni su, zaista, pravi vjernici...“ (El-Enfal, 2-4) Objašnjenje: „čija se srca strahom ispune“; „na Gospodara svoga se oslanjaju“ – vjerovanje u nevidljivo; „vjerovanje im se povećava“ – povećavanje i smanjivanje imana; „molitvu obavljaju i zekat daju“ – riječi i djela; „Ono što žele – vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, i koji milostinju udjeljuju, i koji stidna mjesta svoja čuvaju, - osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju; - a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju -; i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu, i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju, - oni su dostojni nasljednici, koji će Firdews naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti.“ (El-Mu'minun, 1-11) „Allah neće dopustiti da propadne iman vaš!“ (El-Beqareh, 143) Komentatori Kur'ana su složni u tome da se pod riječi „vaš iman“ misli na namaz, molitvu koju su muslimani obavljali okrečući se u pravcu bejtu-

3

je u svome govoru objasnio da su djela sastavni dio imana: Rekao je Allahov poslanik. kazao delegaciji Abdu-l-Kajsa. Nabroj 5 koristi od traženja šerijatskog znanja navodeći dokaze za ono što kažeš? 2. sallallahu 'alejhi we selleme. Glavni razlog zablude svih frakcija je u tome što u definisanju imana ne prave razliku između sastavnih djelova imana i ne prihvataju teoriju o parčanju i djeljenju imana i kufra. postoje djelovi bez kojih iman ne može postojati. Allah je molitvu nazvao imanom. što je nepobitni dokaz da djela spadaju u iman. sallallahu 'alejhi we selleme. nakon što su ga oni pitali o stvarima vjere. gubi. . se prenosi da je Vjerovjesnik. Najbolji su riječi: la ilahe ilallah. Nije nužno da iman prestane postojati ako nepostoje neki njegovi djelovi. ehli-s-sunnet smatra da se kod jedne te iste osobe mogu naći iman i neko djelo kufra koje ne izvodi iz vjere. sallallahu 'alejhi we selleme: „ Reci vjerujem: a zatim u tome ustraj!“ (Muslim) „Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko ogranaka. U hadisu: „Iman se sastoji od sedamdeset. je rekao: „Iz vatre će izići onaj u čijem srcu bude i trunka imana!“ (Buharija i Muslim) Također. ostaje mu drugi. i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. i djelovi bez kojih može opstojati. Nepostojanje jednog od tih djelova po njima nužno povlači nepostojanje cjeline. dokaži ono što kažeš sa dva ajeta i dva hadisa? 4. i koja tri temelja definicija imana obuhvata? 3. l-maqdisa. Iman prihvata parčenje na djelove: ako ode jedan dio.  Ehli sunnet smatra da se iman grana i da se sastoji iz svojih djelova. Kakvo je jezičko (odabrano mišljenje) i terminološko značenje riječi el-iman. „Tako mi vremena. murdžija i haridžija u definisanju imana:  Navedene frakcije zamišljaju iman kao jedinstvenu i nerazdvojivu cjelinu čije je postojanje nezamislivo bez samo i jednog djela. PITANJA ZA PONAVLJANJE: 1. Međutim. a najslabije je uklanjanje neprijatnosti sa puta! I stid je ogranak imana!“ (Muslim) Od ibn Abbasa. davanje zekata. Da li djela spadaju u iman. obavljanje namaza. post ramazana i da od ratnog plijena dajete petinu!“ (Buhari) Suština razilaženja ehli sunneta. On im je naredio: „ Iman u Jedinog Allaha!“ i rekao im: „ A da li znate šta je to iman u Jedinog Allaha? “ Rekoše: „Allah i Njegov poslanik najbolje znaju!“ Reče: „Svjedočenje da nema istinskog božanstva mimo Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik.čovjek. prije nego li je propisano okretanje u pravcu Ka'be.. Allahov poslanik. doista. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine. objasni kako? 4 .. i Allahov poslanik.“ (Sura el-'asr) Također.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić Smail L. sallallahu 'alejhi we selleme.“ se spominju temelji iz definicije imana. radijallahu 'anhuma.

vjernici se razlikuju u pogledu svoga imana. i zabranjivao u ime Allaha. spoljašnjim udovima ili jezikom. “ (ElAhzab. sa zavidnošću. općenito.povećavanje. istinitim govorom. nego nekim drugim značenjem (thebbete-juthebbituthesbiten. tj. vezivanjem za dunjaluk. Iman se smanjuje.“ (El-Enfal. i ko bude davao u ime Allaha...Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić 3.. Među takvima je i neprevođenje arapskog glagola zadejezidu-zijadeten njegovim izvornim značenjem povećati . ima ih koji govore: "Kome je od vas ova povećala vjerovanje?" Što se tiče vjernika. sallallahu 'alejhi we selleme: „Ko bude u ime Allaha volio. 22) Rekao je Allahov poslanik.“ (El-Feth. POVEĆANJE I SMANJENJE IMANA Mnogobrojni su dokazi iz Kur'ana i iz Sunneta.. učvrstiti . ljubavlju i mržnjom u ime Allaha. djela nepokornosti: grijesi (mali i veliki).. pa su rekli: "Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!“ (Ali Imran. zbog čega imamo neke vjernike koji su potpunijeg imana od drugih vjernika. treba da ih se pričuvate!" – to povečalo vjerovanje. činjenjem ibadeta. ružne i bestidne riječi. prilikom prevođenja Kur'ana na bosanski jezik. koji ukazuju na to da iman ima svoje stepene i ogranke. Vidi: Kitabu-s-sunneh. 173) „A kad su vjernici saveznike ugledali. kada su im ljudi rekli: "Neprijatelji se okupljaju zbog vas. što je suprotno shvatanju ehli-s-sunneta i džemata koji šerijatski ispravno i argumentovano zastupa tezu o povećanju i smanjenju imana. neznanjem. 124) „On uliva smirenost u srca vjernika da bi još više povečali vjerovanje koje imaju. vidi Sahih sunen ebi Davud: 3/886) 1 U mnogobrojnim ajetima. Te greške se ponekad tiču akaidskih tema. osloncem u Allaha.. nemarnost i lijenost srca prema spominjanju Allaha. DERS: Smail L..učvršćavanje). 4) „. te da se povećava i smanjuje. spominjanjem Allaha. i svim drugim vidovima koje podrazumjeva pojam islama i dobrih djela.. a kad im se riječi Njegove kazuju.. a ponekad i nekih drugih.“ (El-Mudethir. kao što su. i Allah i Poslanik Njegov su istinu govorili!" – i to im je samo povečalo vjerovanje i predanost.one kojima je. shodno njihovom znanju i djelima. i ko bude mrzio u ime Allaha. poput činjenja raznih vidova iskazivanja pokornosti Uzvišenom Allahu. 31) „Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene. samodopadljivošću. i svim drugim oblicima nevaljalih i pokuđenih djela... 2) „A kad bude objavljena neka sura. činjenjem nekih djela u srcu. Šejh Albani ih je ocijenio sahihom.i da se onima koji vjeruju vjerovanje poveća1.. ohološću. vjerovanje im se povećava i samo se na Gospodara svoga oslanjaju. Obzirom da se iman povećava i smanjuje. sa jezikom ili spoljašnjim udovima. takav je upotpunio iman!“ I rekao je: „Vjernici sa najpotpunijim imanom su oni čiji je ahlak najljepši! “ (Hadise je zabilježio Ebu Davud. njima je povećala vjerovanje. također. učenjem. bojaznošću i nadom. zatim i iz govora imama naših ispravnih prethodnika (selefu-s-saliha). prevodiocu su se potkrale određene greške. 5 . i oni se raduju. rekli su: "Ovo je ono što su nam Allah i Poslanik Njegov obećali.“ (Et-Tewbeh. rija'om. Svi oni govore da se iman povećaje shodno dobrim djelima učinjenim srcem. Poglavlje: „Dokaz da se iman povećava i smanjuje“. Neki od argumenata koji dokazuju da se iman povećava i smanjuje: Uzvišeni Allah je rekao: „.

i to je svakome lahko uočiti. potpunih osobina i plemenitih odlika koje su ga krasile. te marljivost pri njihovom autentičnom razumjevanju i obožavanju Allaha kako ona nalažu. . Učenje Plemenitog Kur'ana i njegovo razumjevanje. a sve u zavisnosti od njihove pokornosti Uzvišenom Allahu i njihove podudarnosti sa nakanama Šerijata. I rekao je: „Ko od vas vidi loše djelo. tj.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić Smail L. zbog čega će osjetiti njegovu slast i povećanje imana. sallallahu 'alejhi we selleme. u srcu takve osobe će Allah njegov iman ukrasiti i učinit će da ga zavoli.“ (El-Hadid. Među najvažnije razloge povećanja imana su slijedeći: • Stjecanje šerijatske naobrazbe (talebu-l-ilm). Onaj koji bude učio Kur'an razmišljajući o njegovom značenju. mudrost i moć Allahovu. a samim tim će se povećavati i njegovi stepeni na dunjaluku i na Ahiretu. a na temeljima Kur'ana i Sunneta. Vidi: Kitabu-l-iman. što utiče na težnju za njegovim slijeđenjem i postupanjem po onome što njegov sunnet nalaže. i spoznavanje ljepote njegovog visokog morala (ahlaka). njegovi propisi su najbolji i najpravedniji prema ljudskom rodu. 10) RAZLOZI POVEĆANJA I SMANJENJA IMANA: Uzvišeni Allah je učinio da iman ima svoje izvore koji će ga nahraniti i povečati. Ko bude ovim putem upućen. jer je on najkorisniji faktor koji utiče i podstiče iman na njegovo povećanje. neka to učini srcem. neka ga ukloni svojom rukom. jer je ispravan i vjerodostojan iman razlog svakog dunjalučkog i ahiretskog dobra. naći će u njemu mnoge znanosti i spoznavanja koja povaćaju i razvijaju iman. a odvraćanje od lošeg dvije vadžib-obaveze!“) Navedeni ajeti i hadisi nedvosmisleno ukazuju na činjenicu da se iman povećava i smanjuje. U tom smislu Uzvišeni Allah je rekao: „ Nisu jednaki među vama oni koji su udjeljivali prije pobjede i lično se borili – oni su na višem stupnju od onih koji su poslije udjeljivali i lično se borili. da se iman povećaje i smanjuje. jer je islam sazdan na koristima: njegova akida je najispravnija. Razmišljanje o Allahovim stvorenjima oko nas. vjernici se međusobno razlikuju u jačini njihovog imana. jer nas to navodi da spoznamo veličinu. Međutim. pa ako nemogne neka to učini svojim jezikom. njegovo ubjeđenje i iman će se povećavati. utiče da ga ona zavoli i da bude ubjeđena u njegovo poslanstvo. te da su naređivanje na dobro. jer izučavanje i proučavanje njegove biografije podstiče dušu čovjeka na činjenje dobra. Poglavlje: „Obznanjenje da uklanjanje loših djela spada u iman. Obzirom na to. Spoznaja Allahovih lijepih imena i savršenih osobina . Onaj koji o ovakvim blagodatima bude istinski i iskreno razmišljao. njegov moral je najpotpuniji i najljepši općenito gledavši na sve religije i vjere. a ako nemogne. to povećanje će uslijediti samo ako se Kur'an bude razumjevao i praktično sprovodio u djelo. takav je upućen najvažnijim faktorom (sebebom) koji utiče na povećanje imana. 6 • • • • • . Razmišljanje o životopisu Allahovog poslanika. koje se navode u Kur'anu i u Sunnetu. Ako im rob bude dosljedan. Razmišljanje o blagodatima islama i njegovim koristima . te postupanje po onome što to znanje nalaže. a Allah svima obećava nagradu najljepšu. najkorisnija i najvjerodostojnija u odnosu na sve vjere i religije. šerijatskog znanja.Allah dobro zna ono što radite. a to je najslabiji vid imana! “ (Hadis je zabilježio imam Muslim.

sa iskrenim vjerovanjem u Allahovo jedinstvo u pogledu Njegovog postojanja. a ne općenito postojanje imana. PRVI STEPEN: Temelj imana (aslu-l-iman) Ovaj stepen se još naziva općeniti iman (el-imanu-l-mudžmel ili mutlaqu-l-iman). Ovaj stepen imana je obavezan za svakog ko uđe u krug imana. jer je to jedan od najvažnijih faktora vezivanja roba sa njegovim Gospodarom. jer je on zadnja granica islama i razdvajač je imana od nevjerstva. iman ima svoje stepene i ogranke. Učestalo činjenje dobrovoljnih vidova ibadeta (nafila) nakon činjenja onoga što je obavezno propisano (farz). neki se uzdižu u još više stepene. odsutnost i zaborav. U zavisnosti od njih postoje i razlike među samim vjernicima. STEPENOVANJE JAČINE IMANA: Po shvatanju ehli-s-sunneta i džemata. i on je minimalni uslov (uvjet) za ispravnost čovjekovog vjerovanja. itd. Neki imaju samo temelje imana. te da je samo Allah jedini koji je dostojan i koji zaslužuje da mu se čini ibadet. Slijeđenje šejtanovih stopa. 7 . Učestalo spominjanje Uzvišenog Allaha i upučivanje dova . naređivanje na dobro a odvraćanje od lošeg. Allahovih štićenika (evlija). Ovaj stepen imana ne podliježe mogućnosti bilo kakvog smanjenja. negira postojanje potpunosti i suštine imana.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić • • • • • Smail L. u tom slučaju. vlasti i moći. Nemarnost. Takvi stepeni se. druženje sa njima i uzimanje od njih onoga sa čime su počašćeni Allahovom uputom. Pozivanje (da'wet) u istinsko vjerovanje u Allaha. Činjenje svih oblika nepokornosti i grijeha. te slijeđenje njihovih postupaka. te marljivost da taj ibadet bude učinjen na najljepši i potpuniji način. zatim. Dragi moj brate. djele na tri slijedeće vrste: I. jer se takvoj osobi. Među činiocima koji utiču na smanjenje imana su i slijedeći: • • • • • • • Neznanje u pogledu vjere i šerijatskih nauka. preporučivanje istine i strpljenja. Ovakav stepen imana se postiže općim povinovanjem i potvrđivanjem onoga što se Šerijatom od nas traži. Loše i zlo društvo. jer su svi oblici nepokornosti Allahu faktor slabljenja imana u srcu čovjeka. općenito. Privrženost dunjalučkim izazovima i ljepotama. Udaljavanje od svih ogranaka nevjerstva ( kufra). Njegovih osobina i djela. velikih grijeha. Okićivanje osobinama iskrenih vjernika. licemjerstva. Pokornost duši koja navodi na zlo. javnog i tajnog griješenja i neposlušnosti Uzvišenom Allahu. upravo nepridržavanje istog za činioce koji utiči na povećanje njegovog imana i bezbrižnost u pogledu njegovog jačanja. pa čine djela koja utiču na razvijanje i postojanje suštine imana i njegove potpunosti. znaj da je među najvažnijim činiocima koji utiču na smanjenje imana u srcu roba. U ovaj stepen se ubraja i osoba koja je počinila veliki grijeh (za čije činjenje je došla prijetnja u šerijatskim tekstovima). kao što to tvrde neke frakcije.

shodno ljudskoj mogućnosti. i da se slijedi Njegov poslanik. Allahovo pravo je da ga kazni u Vatri. te ako u njemu okonča svoj ovodunjalučki život. u kojima će se zlatnim narukvicama. i koji su činili neke zabranjene (haram) i postupke koji su oličje neposlušnosti i 8 . ili bude počinio neke zabrane (harame). i veliki griješnici. ako pri sebi potvrdi postojanje osnovnih temelja imana (sa kojima se postiže spas od nevjerstva i vječnosti u Džehennemu). ili nepokorni Allahovi robovi u pogledu izvršavanja nekih vadžiba vjere (takve nazivamo: vjernik manjkavog imana. povećaje se i njen iman. Uzvišeni Allah je objavio: „Zatim učinili da Knjigu poslije naslijede oni Naši robovi koje Mi izabrašmo. Osoba sa ovakvim stepenom imana.“ (Fatir. sallallahu 'alejhi we selleme. II. Te njihove razlike uticat će i na visinu njihovih stepena u vječnom Džennetu! U vezi ovih stepena. vjernik veliki griješnik. odnosno. TREĆI STEPEN: Poželjni (pohvalni) iman (el-imanu-l-mustehabb) Naziva se još potpuni iman ukrašen poželjnim (preporučenim) djelima ( el-imanu-l-kamil bi-lmustehabbat). pa makar bio i nemaran u pogledu izvršavanja nekih vadžiba (vjerskih obaveza). Allahovom voljom.. Ako se desi da počini neke male grijehe. potpunijeg imana će biti onaj koji se više kloni i tih manjih grijeha! Pripadniku ovog stepena se obećava Džennet bez prethodnog kažnjavanja u Džehennemu. i biće onih koji će. pridržavajući se za njih i djelujući kako one nalažu. javno ili tajno. biće umjerenih. koja se kloni velikih grijeha i loših djela. i koja se pridržaje za sve pojedinosti Šerijata.. a biva kod osobe koja izvršava vadžibe vjere (obaveze). ali njegov boravak u Vatri neće biti vječan. bez obzira što su oni. kititi. Pripadnik ovog stepena imana se. u njima. Međutim. Ovaj stepen se nalazi iznad stepena obaveznog imana. njih će dobra djela i klonjenje od činjenja velikih grijeha. vjernik koji je neposlušan Allahu u pogledu neke stvari. 33) Oni koji su se prema sebi ogriješili (zalimu linefsihi): To su oni koji su iznevjerili u pogledu činjenja nekih vadžiba. možda. da se kloni Njegovih zabrana. među njima biće onih koji će se prema sebi ogriješiti. pored toga što izvršava vadžibe i što se kloni loših postupaka. III. Ovaj stepen dolazi odmah nakon temeljnog imana. itd). izvršava još i Šerijatom preporučljiva. To je stepen ihsana (dobročinstva). DRUGI STEPEN: Obavezni iman (imanu-l-vadžib) On se još naziva i detaljni iman (el-imanu-l-mufessal) ili suštinski iman (haqiqatu-l-iman). vjernici sa svim prethodno navedenim ovim stepenima se razlikuju jedni od drugih shodno njihovom znanju i djelima. a kloni se pokuđenih i sumnjivih djela. od svile biti. jer je pri sebi imao osnovne temelje imana.. da se slijede Njegove naredbe. svrstava u pripadnike islama (pa makar njegov iman i ne dostigao stepen potpunog ili suštine imana). Ako vjernik ovakvog imana bude radio po onome što postojanje ovakvog imana od njega zahtjeva. općenito. inša'Allah. 32. potvrđivajući i saglasavajući se sa njima. Zbog svojih grijeha koje je počinio na dunjaluku. U zavisnosti od povećanja znanja kod takve osobe i djela koja čini po tom njenom znanju. njegovo konačno boravište će biti Džennet. otkupiti i poništiti. a haljine će im. shodno onome kako joj Allah to olakša. svojim dobrim djelima druge nadmašiti – za to će veliku nagradu dobiti: edenske perivoje u koje će ući. Dakle. biserom ukrašenim.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić Smail L.

5/1013 (1704) 4 „El-Iman“ Ibn ebi Šejbeh. kako poznih generacija tako i kasnijih. To je osobina čovjeka koji je pri sebi imao stepen temelja imana. a zalimu linefsihi i oni koji će biti na pregradama (ashabu-l-e'araf) će u Džennet ući posredstvom šefa'ata (zagovorništva) Muhammedovog. dođite da spominjemo Allaha i povećamo naš iman. a klonili su se zabranjenih postupaka. pa makar i ne činili neke sunnete i ne bili pažljivi i oprezni u pogledu pokuđenih djela. Međutim. sallallahu 'alejhi we selleme!“ (Vidi: „Tefsiru-t-Taberi“. ali ti postupci ne odvode u nevjerstvo. „Šerh usuli 'itiqad ehli-s-sunneh“ od el-Elkaija 5/ 1012 (1700) i „El-Ibaneh“ od Ibn Bette 2/846 (1134) 3 „Šerh usuli 'itiqad ehli-s-sunneh“ od El-Elkaija. mi ćemo spomenuti nešto iz te obilne riznice da nam bude kao primjer: • • • Vladar pravovjernih. Čuveni ashab. ubjeđenjem i razumjevanjem!“3 Abdullah ibn Rewahah. je rekao: „Allahu moj. to je osoba čiji je iman potpun i onaj koji se preporučuje. je rekao: „Es-Sabiqu bi-l-hajrat će ući u Džennet bez polaganja računa. a djela srca i spoljašnjih udova. Njihov govor na ovu temu je zaista obilan. Neki učenjaci su u vezi ovoga spomenuli jednoglasno mišljenje svih učenjaka. To je osobina čovjeka koji pri sebi ima obavezni iman. radijallahu 'anhuma. je imao običaj da kaže: „ Hajdemo da povećamo naš iman!“ Nakon toga bi spominjali Uzvišenog Allaha. Omer ibn el-Hattab. str. Abdullah ibn Abbas. i nemoguće ga je obuhvatiti u ovom malom poglavlju našeg dersa. su imali običaj kazati: „Iman se povećaje i smanjuje!“5 • 2 Vidi: „Es-Sunneh“ od El-Hallala.2 Abdullah ibn Mes'ud. a ono spada i u odliku sa kojom se ehli-s-sunnet i džemat razlikuje od ostalih frakcija. 1712) 9 . Oni koji su druge nadmašili u dobrim djelima ( es-sabiqu bi-l-hajrat): To su muhsini (dobročinitelji). Oni koji su bili umjereni (el-muqtesid): To su oni koji su se zadovoljili samo sa izvršavanjem vadžiba vjere. i smanjuje zbog neposlušnosti i zbog nemarnosti. 11/189. koji su Allahu robovali kao da su ga vidjeli! To su oni koji su izvršavali vadžibe i preporučena djela. ili u činjenje velikog širka. 5/1016 (1711. povećaj nam iman. Onaj koji se kloni onoga što je zabranjeno i što je sumnjivo. ne bi li nas On spomenuo sa Njegovim oprostom!“4 Abdullah ibn Abbas. da se on povećaje sa mnoštvom ibadeta i veličinom pokornosti Uzvišenom Allahu. radijallahu 'anhu. 43 (116) 5 „Šerh usuli 'itiqad ehli-s-sunneh“ od El-Elkaija. složili su se na tome da iman obuhvataju riječi i djela: riječi srca i jezika. el-muqtesid će ući u Džennet Allahovom milošću. je rekao: „Dođite da vjerujemo jedan sat (trenutak). Ebu Hurejre i Ebu ed-Derda'. a klonili su se zabranjenih i pokuđenih djela. nepokornosti Uzvišenom Allahu. 5/39 (1122). radijallahu 'anhum.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić Smail L. radijallahu 'anhu. i „Tefsir ibn Kesir“) GOVOR NEKIH UČENJAKA EHLI-S-SUNNETA I DŽAMATA O IMANU: Učenjaci ehli-s-sunneta i džema'ta. radijallahu 'anhu.

i da se onima koji vjeruju vjerovanje poveća. bio.Zapisivao sam od hiljadu i više učenjaka.. je rekao: „ Nije iman sa ukrašavanjem i željom. Allah mu se smilovao. Allah mu se smilovao. imam Mudžahid ibn Džebr. 1/47 10 . 5/1056 (1798) 14 „Šerh usuli 'itiqad ehli-s-sunneh“ od El-Elkaija. a ne bih zapisivao od onoga koji bi rekao: „Iman su riječi! “14 I rekao je: „Sreo sam se sa više od hiljadu učenjaka iz raznih pokrajina.. god. Omer ibn Abdu-l-aziz.. povećaje se i smanjuje!“11 Imam Šafija (umro 204. međutim. po Hidžri). Allah mu se smilovao. po Hidžri).Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić • • Smail L. po Hidžri). Ko ih sve upotpuni. Allah mu se smilovao. po Hidžri). a ne bih zapisivao osim od onoga koji je rekao: „Iman su riječi i djela“. po Hidžri). 5/1030 (1742) 10 „El-Ibaneh“ od Ibn Betteh. god.. te imami naših ispravnih prethodnika. povećaje se i smanjuje!“8 Imam Malik ibn Enes (umro 179. 2/852 (1149) 11 „Sijeru-l-'e'lam en-nubela'“ od Zehebija (8/468) 12 „Tabeqatu-l-hanabileh“ Ibn Redžeb el-hanbeli. sallallahu 'alejhi we selleme. 1/130 13 „Šerh usuli 'itiqad ehli-s-sunneh“ od El-Elkaija. je rekao: „ Iman se povećaje i smanjuje!“10 Imam Sufjan ibn Ujejneh (umro 198.. god. broj: 56 8 „Šerh usuli 'itiqad ehli-s-sunneh“ od El-Elkaija. a smanjenje u ostavljanju djela!“13 Imam El-Buhari (umro 256. je rekao: „ Zaista iman ima svoje farzove. a ko ih neupotpuni. je rekao: „. Pravdni halifa.. je rekao: „ Iman su riječi i djela. po Hidžri). on je sa onim kada se srce na tome smiri i kada sve to djela potvrde!“7 Tabi'in. povećaje se sa pokornošću a smanjuje sa nepokornošću. 5/959 (1597) 15 „Feth el-Bari“ Ibn Hadžer el-Askalani.. granice i sunnete... Allah mu se smilovao. Allah mu se smilovao. te među njima spomenuo: „ . je rekao: „ Iman su riječi i djela. svoje propise. i nisam nikoga vidio da se razilazi u pogledu toga da je iman riječi i djela.. god. po Hidžri). Allah mu se smilovao. je rekao: „ Iman su riječi i djela. da se povećaje i smanjuje!“15 • • • • • • • 6 7 „El-Buhari“ (Vidi dio iz knjige: Kitabu-l-iman) „Iqtida'u-l-ilim el-'amel“ od el-Hatib el-Bagdadija. je rekao: „ Iman su riječi i djela!“9 Imam i hafiz. da je sunnet na kojem je preselio Allahov poslanik. upotpunio je iman. god. Povećaje se sa pokornošću a smanjuje sa nepokornošću!“ Zatim je proučio riječi Uzvišenog: „. 5/1023 (1728) 9 „Šerh usuli 'itiqad ehli-s-sunneh“ od El-Elkaija. Sufjan es-Sewri (umro 161. nije upotpunio iman!“6 Imam el-Hasan el-Basri (umro 110. je rekao: „Složilo se devedeset ljudi koji su bili tabi'ini i imami muslimana.Iman su riječi i djela. povećaje se i smanjuje.“ (El-Mudethir. zatim i učenjaka fiha iz raznih pokrajina. Allah mu se smilovao. 31) Imam Ahmed ibn Hanbel (umro 241.“12 Također je rekao: „Iman se povećaje i smanjuje! Njegovo povećanje se ogleda u djelima..“ Zatim je spomenuo neke odlike. god. Allah mu se smilovao. god.

djela po temeljima i vezivanje za nevidljivo. god. u odredbu dobra i zla. uzimajući jezičku uporedbu. ako riječ iman i islam nađemo sastavljene u jednom šerijatskom tekstu. el-Hasana el-Basrija. Abdullaha ibn Mubareka. Huzejfe. PITANJA ZA PONAVLJANJE: 16 17 „Lum'atu-l-itiqad“. dvije odvojene riječi sa svojim posebnim značenjima? Onaj ko pažljivo razmisli o kur'anskim i hadiskim tekstovima. Povećaje se pokornošću a smanjuje sa nepokornošću!“16 Imam En-Newewi (umro 676. Zbog toga kažemo: Kada se ove dvije riječi spoje. je rekao: „Iman su riječi sa jezikom. Ibn Džurejha. kada samo jednu riječ od njih dvije nađemu u jednom šerijatskom tekstu (Kur'anu ili hadisu). knjige. tada se želi sa svakom riječju drugo značenje. Takva je situacija i sa riječi islam. post. i tada bivaju sinonimi. A ako se jedna od ovih dviju riječi sama spomene u jednom šerijatskom tekstu. Oni kažu da. ubjeđenja i spoljašnja djela. riječ islam nije što i riječ iman. sa svakom od njih dvije se želi njeno posebno značenje. U tom slučaju. Imam Ibn Qudameh el-Maqdisi (umro 620. 33 „Šerh Sahih Muslim“ od en-Newewija. ili su to. Večina islamskih učenjaka smatra da islam nosi drugačije značenje od riječi iman. jer se između njih nalazi obaveznost u postojanju. a kada se odvoje. u Njegove meleke. Ma'mera ibn Rašida. Allah mu se smilovao. da govore: Iman su riječi i djela. Sufjana ibn Ujejneh. Ubejda ibn Umera. IMAN označavati unutrašnja ubjeđenja: vjerovanje u Allaha. potvrđivanje i saglasnost srca. god. Ewzaija. a ponekad se sa njima želi značenje koje je drugačije od značenja druge riječi. povećaje se i smanjuje. skrušenost i povinovanje Uzvišenom Allahu sa našim djelima. Allah mu se smilovao. Sudnji dan. tada će riječ: • • ISLAM označavati spoljašnja i vidljiva djela ibadeta: dva šehadeta. je rekao: „ Rekao je Aburrezzak: Čuo sam od onih naših šejhova koje sam upamtio.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić • Smail L. str. tj. En-Nehaija. Mudžahida. tada će ona označavati čitavu vjeru sa svojim temeljima i ograncima. Malika ibn Enesa. te da među njima postoji razlika. Dakle. a kada ih nađemo sastavljene. namaz. po Hidžri). tada imaju jedno zajedničko značenje. a ponekad uz riječ islam. izjavljivanje jezikom i izvršavanjem djela sa udovima!“17 • IMAN I ISLAM: Da li su islam i iman sinonimi za jedno značenje. i naših sljedbenika: Sufjana esSewrija. riječ iman obuhvata značenje riječi islam. 1/146 11 . poslanike. Ponekad one bivaju sa jednim značenjem. predanost. tada se sa jednom podrazumjeva i druga riječ. 'Atta'a. Otuda. javna ili tajna. odnosno. Odnosno. zekat. odnosno. pak. hadždž. i kao takve su neodvojive. Tawusa. To je mišljenje i Ibn Mes'uda. njegova spoznaja i potvrđivanje. po Hidžri). značenje sa kojim rob zaslužuje pohvalu i zaštitu od vjernika je obuhvatanje ovih triju stvari: potvrđivanje srcem. svaka od njih nadopunjuje drugu. a uzimajući šerijatsku uporedbu. vidjet će da se riječ iman ponekad samostalno spominje (bez riječi islam).

5. iz Sunneta i iz govora jednog od učenjaka ehli-s-sunneta i džemata da se iman povećaje i smanjuje? 6. šta u tom slučaju označava riječ iman. Navedi po tri činioca koji utiču na povećavanje i na smanjivanje imana? 7. a šta islam? 12 . općenito.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić Smail L. Navedi po jedan dokaz iz Kur'ana. Ko su ljudi iz kategorije „es-sabiqu bi-l-hajrat“. a koja se navodi u ajetu iz sure Fatir? Opiši njihov imanski stepen? 9. Kada se u jednom šerijatskom tekstu zajedno spomenu iman i islam. i kakva je osoba čiji je iman dostigao samo temeljni stepen? Da li će takva osoba ikada unići u Džennet? 8. stepenuje iman. Kako se.

niti bilo kakva prijetnja na Ahiretu. smatranje božanstvom nekoga mimo Allaha) se dijele na dvije osnovne vrste: velike i male grijehe. ako se bude klonilo velikih grijeha!“ (Muslim) I rekao je: „Klonite se sedam upropaštavajućih?“ Rekoše: O Allahov poslaniče. DERS: ŠTA ŠTETI IMANU I ŠTA GA ČINI MANJKAVIM Smail L. mnogo prašta. Sunneta i koncenzusa islamske uleme (el-'idžma'): Dokazi iz Plemenitog Kur'ana: Uzvišeni Allah je rekao: „Ako se budete klonili velikih grijehova. jer su svi grijesi odjeci nevjerstva i njegovi ogranci. ni mali ni veliki grijeh nije propustila. i na tom stanovištu su učenjaci tefsira i fikha!“18 Uzvišeni je rekao: „. dobra djela poništavaju i iskupljuju počinjene male grijehe. ili želja za istim. a šta je to? Reče: „Širk Allahu. "Teško nama!’ – govoriće – "kakva je ovo knjiga. a one bezazlene On će oprostiti jer Gospodar tvoj. i sihr. učestalost i zadojenost u činjenju grijeha. sallallahu 'alejhi we selleme: „Pet namaza. obećao je da će se onome koji ih se bude klonio umanjiti njegove male grijehe. ili je zbog njih u šerijatskim tekstovima došla prijetnja Vatrom. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. konzumiranje kamate. ili neka ahiretska kazna. ramazan od ramazana iskupljuju ono što se desilo između njih. oni koji su vam zabranjeni. ili veselje zbog istih. a iskreno učinjena tewba poništava određene grijehe ako se pri njoj nađu svi neophodni uvjeti da bi ona bila primljena (trenutačni prestanak sa činjenjem tog grijeha.“ (En-Nedžm. 18 „El-Džami'u li ahkami-l-kur'an“ (5/104) 13 .one koji se klone velikih grijeha i naročito razvrata. Mi ćemo preći preko manjih ispada vaših i uvešćemo vas u divno mjesto. i propis takve osobe je kao propis osobe koja čini velike grijehe: bojimo se za njenu lošu završnicu. po shvatanju ehli-s-sunneta i džemata dovodi do stadija velikih grijeha. 31) Rekao je imam El-Qurtubi. svi grijesi koji su nižeg stepena od kufra (nevjerstva) ili širka (idolatrije – odnosno. i ubojstvo osobe koju je Allah zabranio da se ubije osim sa pravom.. sve je nabrojala!" – i naći će upisano ono što su radili. konzumiranje imetka jetimovog. zaista. ili patnjom u njoj. 32) I rekao je: „I Knjiga će biti postavljena i vidjećete grešnike prestravljene zbog onog što je u njoj. bježanje sa bojnog polja. Ovakvo svoje shvatanje grijeha su argumentovali vjerodostojnim dokazima iz Kur'ana. UTICAJ GRIJEHA NA IMAN: Po shvatanju ehli-s-sunneta i džemata. To ukazuje na postojanje malih i velikih grijeha.“ (El-Kehf. Veliki grijesi su svaki grijeh zbog kojeg je propisana neka šerijatska kazna na dunjaluku. ili Allahova srdžba. i potvaranje čestitih nevinih vjernica!“ (Buhari) PROPIS USTRAJAVANJA U ČINJENJU GRIJEHA: Ustrajnost. nečinjenje iskrenog pokajanja zbog grijeha. Mali grijesi su svaki grijeh i oličenje neposlušnosti Uzvišenom Allahu zbog kojih nije propisana šerijatska kazna na dunjaluku..Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić 4. džuma od džume.“ (En-Nisa. Allah mu se smilovao: „Nakon što je Uzvišeni u ovoj suri zabranio da se čine grijesi koji su okarakterisani kao veliki. i neprestajanje sa činjenjem istih. Po učenju ehli-s-sunneta i džemata. ili prokletstvo. 49) Dokazi iz čistog Sunneta: Rekao je Allahov poslanik. iskreno kajanje i grižnja savjesti zbog učinjenog grijeha i čvrsta odluka da se nikada neće povratiti na taj grijeh).

i na dunjaluku i na Ahiretu. a mali postaje velikim grijehom zbog ustrajnosti u njemu!) Abdullah ibn Mes'ud. svi grijesi koje čovjek učini utiču na iman tako što ga umanjuju i čine manjkavim. bojeći se da se ne sruši na njega.. 135) Rekao je Allahov poslanik. Izvršenje nekog određenog grijeha i ustrajnost u njegovom konstantnom činjenju nikako ne izvodi iz vjere ako se uz njega ne poveže neki činilac koji utiče na pojavu nevjerstva pri osobi. poput smatranja dozvoljenim određeni grijeh. bilo to srcem. en-nifaq). očisti se njegovo srce. odvratne i štetne posljedice. jezikom ili spoljašnim udovima. “ (Ali Imran. i to zbog određenih faktora među kojima su i slijedeći: • • • • • Ustrajavanje i učestalo činjenje malih grijeha. 81) I rekao je: „. je rekao: „Nema velikog grijeha uz traženje oprosta. To je zbog toga što grijesi u kojima čovjek ustrajava okupiraju čovjeka i zaposjedaju i zacrnjuju njegovo srce. Po shvatanju ehli-s-sunneta i džemata. Ako onaj koji činio male grijehe bude učenjak ('alim) na koga se drugi ugledaju. Radost zbog činjenja malog grijeha i ponos i hvaljenje sa istim. a čak može odvesti i u nevjersvo i otpadništvo od vjere. na njegovom srcu se pojavi crna tačka. Veličinu i kobnost te štete samo Allah najbolje zna. jer ako se njegovi grijesi predstave u javnosti. zatraži oprost i pokaje se. hadis je vjerodostojan) Abdullah ibn Abbas. oni će stanovnici džehennema biti u kome će vječno ostati. Ako se na njega povećalo. Ustrajavanje u grijesima proizvodi licemjestvo u srcu (ar. Činjenje grijeha. je rekao: „ Zaista vjernik vidi svoje grijehe kao da su brdo ispod kojeg on sjedi. a potiskivaju iman sve dok ga u potpunosti ne potisnu. iskreno pokajanje iskupljuje veliki grijeh. jer iznošenje u javnost grijeha je djelo koje se neće opraštati (a Allah najbolje zna!). kada rob počini neko loše djelo. 14) / (Tirmizija.. kako na srce tako i na čitavo tijelo čovjeka. a u zavisnosti od obima i veličine tih grijeha. kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe..“ (El-Mutaffifin. Pa ako prekine. jer se oni sakupljaju pri čovjeku dok ga ne upropaste! “ (Ahmed – hadis je vjerodostojan) I rekao je Allahov poslanik. sallallahu 'alejhi we selleme: „Čuvajte se prezrenih (malehnih. niti malog uz ustrajnost pri njima!“19 (Tj. tim će postati veliki. Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? – i koji svjesno u grijehu ne ustraju. radijallahu 'anhu. ružne. I sl.za one koji se. a to je prekrivač kojeg je spomenuo Allah: „A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova. a zatim i njegovo javno objelodanjivanje. Uzvišeni Allah je rekao: „A nije tako! Oni koji budu loše činili i koje grijesi njihovi budu sa svih strana okružili. na koje se ne obraća tolika pažnja) grijeha. a veliki grešnik vidi svoje grijehe kao da su mušica koja je prošla pored njegovog nosa!“ (Buhari) Svi mali prestupi i grijesi su podložni mogućnosti da prerastu u velike grijehe. radijallahu 'anhu. a među tim štetama su i slijedeće: 19 „Džami'u-l-bejjan“ od imama Et-Taberija (8/245) 14 .. Potcjenjivanje grijeha i smatranjem istih nebitnim. ili ismijavanje njegovog propisa. ŠTETNOST KOJU GRIJESI NANOSE OSOBI KOJA IH ČINI: Svi grijesi nanose loše. sallallahu 'alejhi we selleme: „ Zaista.“ (El-Beqareh. obuhvatit će mu svo srce.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić Smail L.

a grijesi su upravo ti koji gase tu svjetlost (Primjer imama Šafije. jer je takvo znanje svjetlost koju Uzvišeni Allah daje na srce Svoga roba. a velikim grješnikom zbog velikog grijeha. Grijesi su razlog pojavljivanja elementarnih nepogoda (zemljotresa. sallallahu 'alejhi we selleme. Grijesi za sobom povlače činjenje drugih grijeha. utiču da čovjek nailazi na brojne životne probleme i nedaće. Grijesima se uskraćuje spuštanje i dolazak Allahovih blagodati. Grijesi umanjuju čovjekov stepen kod njegovog Gospodara. te ako ona bude nad njim 15 . poplava. Grijesi udaljavaju od pokajanja. Grijesi sprečavaju stjecanje ispravnog i vjerodostojnog šerijatskog znanja. a ako htjedne. Grijesi dovode čovjeka do Allahovog prokletstva. Takva osoba kod sebe ima temeljni iman (što je granica islama). kako prema njegovom Gospodaru. Grijesi sprečavaju da meleki čine dove Allahu za Njegovog roba. baš kao što i pokornost povlači pokornost. Grijesi čovjeka štetno djeluju i na čovjeka. posebno prema ljudima koji su okrenuti ka činjenju dobrih djela. Grijesi doprinose pojavljivanju svih oblika teškoće u životu čovjeka. klizišta zemlje. Allah će joj Svojom dobrotom i milošću prihvatiti pokajanje i oprostiti joj. Osobu koja je počinila veliki grijeh na dunjaluku smatraju vjernikom manjkavog imana. Tada oni postaju dio njega.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić • • • • • • • • • • • • • • • • • Smail L. Grijesi doprinose pojavljivanju tegobe i okrutnosti u srcu roba. tako da dolazi i do slučajeva kada se griješnik hvali sa svojim grijesima i na njihovu kobnost i pogubnost ne obraća pažnju. odnosno. odnosno. i na životinje i ljude u njegovoj okolini. Grijesi umanjuju životni vijek roba i uskraćuju bereket u njemu. to utiče na lijenost i malaksalost srca i tijela. tako i prema običnim ljudima. treba da se za njega iskreno pokaje. odnosno utiče na udaljenje od svih oblika pokornosti Uzvišenom Allahu. za taj grijeh propisana ovodunjalučka šerijatska kazna. Grijesi nanose istinsku tminu u srcu čovjeka čije prisustvo osjeća baš kao što osjeća i prisustvo mrkle i tamne noći. i prokletstva od strane Allahovog poslanika. Ako je. ili kod osobe koja je izostavila neki vadžib zbog kojeg se ne izdaje propis o nevjerstvu. Grijesi zakržljuju čovjekov razum. Grijesi utiču na poniženost. Grijesi su miraz (zaostavština) naroda i generacija na koje se Uzvišeni Allah rasrdio i koje je uništio i upropastio. požara) i nanose štetu kako robovima tako i zemlji na kojoj žive. a na Ahiretu da će biti pod Allahovim htjenjem: ako Allah htjedne oprostit će joj. Ako je počinjeni grijeh iz kategorije grijeha za koje nije propisana dunjalučka šerijatska kazna. Učestalo činjenje grijeha doprinosi tome da se srce roba navikne na te grijehe i da ih zavoli. kaznit će je! To znači da osoba koja je učinila veliki grijeh ima svoja dva propisa: Propis na dunjaluku: da je vjernik manjkavog imana: vjernik zbog imana kojeg ima. tako da utiču i na izazivanje Allahove srdžbe. pak. a onaj koji ih čini postaje šejtanov zarobljenik. Allah mu se smilovao). Ako to učini. vjernikom zbog njenog imana. Takvu osobu ne nazivaju nevjernikom sve dok ona ne počini neko od djela koje njegov ima potpuno poništava. PROPIS ZA ONOGA KOJI JE UČINIO NEKI VELIKI GRIJEH: Ehli-s-sunnet i džemat ne uskraćuju postojanje imana kod osobe koja je počinila neki od velikih grijeha povodom koga od Uzvišenog Allaha nije došao propis o nevjerstvu. a veliki griješnik zbog tog velikog grijeha.

nakon čega će propis za tu osobu biti kao i propis običnih muslimana. je rekao: „ Po koncenzusu učenjaka – među njima nema razilaženja – je da se niko od pripadnika Kible ne proglašava nevjernikom zbog grijeha. 48) To znači da će rob koji je preselio čineći širk. sigurno. ili olahko ga smatrajući. pa čak ako on bio i veliki grijeh. To je zbog toga što je iman. Takva osoba neće biti vječni stanovnik u Vatri. podložan svome grananju i djeljenju. sve grijehe oprostiti. jer će shodno veličini svoga imana iz nje nekad izaći. što znači da će i zbog njegove malehnosti Uzvišeni Allah Svojom dobrotom i milošću izbaviti iz Vatre vjernika koji u nju uđe. Allah mu se smilovao: „Mi ne smatramo nevjernikom ni jednog muslimana zbog grijeha kojeg je počinio. se prenosi da je Allahov poslanik. kaznit će ga. unišao bi u Džennet!“21 Imam Ahmed. ista će biti iskup (ar. po mišljenju ehli-s-sunneta i džemata. Allah mu se smilovao.“ (En-Nisa. oprostit će joj i uvesti će je u Džennet Svojom dobrotom i milošću.alejhis selam – i obradovao me da onaj ko iz tvog ummeta preseli ne čineći ni u čemu širka Allahu. sallallahu 'alejhi we selleme. kome On hoće. sallallahu 'alejhi we selleme. doista. a iz okrilja islama ga ne izvodi ništa do širk Veličanstvenom Allahu. Propis na Ahiretu: Ta osoba će biti. ne pokajavši se. pa makar njen iman bio malehan poput zrna gorušice. bio bi pod Allahovim htjenjem. niti da se 20 21 Isječak iz metna djela „El-Fiqhu-l-ekber“ od imama Ebu Hanife „Hiljetu-l-ewlija'“ od imama Ebu Nuajma el-Asfahanija (6/325) 22 „Tabeqatu-l-hanabileh“ od imama Ibn Redžeba (1/343) 16 . “ (Ez-Zumer. zbog njenog grijeha. Allah mu se smilovao. izvršena. biti pod Allahovim htjenjem: ako Uzvišeni htjedne. a zatim napustio sve te strastvene požude i novotarije. Uzvišeni je rekao: „Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim. rekao: „Došao mi je Džibril . a ako preseli čineći grijehe koji su manji od širka. a ako ne. Ako bi ga ostavio zbog lijenosti. ne čineći širka Allahu. ili namjerno odbacivanje nekog Allahovog farza. je rekao: „ Ako bi čovjek počinio sve velike grijehe. mnogo prašta i On je milostiv. On.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić Smail L. jer mu Allah neće oprostiti taj njegov grijeh. je rekao: „ Čovjek izlazi iz okrilja imana u okrilje islama. takav će biti pod Allahovim htjenjem: ako htjedne. a ako htjedne oprostit će mu!“22 Imam Ibn Bettah. kaznit će je u Vatri Svojom pravednošću shodno veličini tog grijeha kojeg je počinila. 53) Allahov poslanik. osim kada počini grijeh kojim se poništava postojanje temeljnog imana. biti vječiti stanovnik Vatre. Allah mu se smilovao. oprostit će mu. radijallahu 'anhu. unići će u Džennet!“ Upitao sam: „A ako bude činio blud i bude krao?“ Reče: „Pa i ako bude blud činio i bude krao!“ (Muslim) GOVOR NEKIH UČENJAKA EHLI-S-SUNNETA I DŽEMATA: Rekao je imam Ebu Hanife. Ovo je jedan od razloga zbog čega sljedbenici ehli-s-sunneta i džemata ne proglašavaju nevjernikom ni jednog muslimana koji se okreće ka kibli. a oprostiće manje grijehove od toga. ako htjedne. sve dok ga ne bude smatrao dozvoljenim!“20 Imam Malik. kefaret) za taj grijeh. ako se ne pokaje i ne iskupi od svog grijeha. ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će. kaznit će ga! Također je rekao: „Reci: "O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili. je rekao: „ Neće ući u Vatru onaj u čijem srcu bude imana koliko je teško i zrno gorušice!“ (Muslim) Od Ebu Zerra. a ako htjedne.

ali oni koji su se pokajali. takvo pokajanje će Uzvišeni Allah primiti. traženje oprosta zbog njih i čvrsta odluka da se više neće vraćati na taj grijeh.A njih smjeniše njihovi zli potomci. sa tim će postići sevape i bit će mu iskupljeni neki grijesi. njegove nevolje i teškoće: Sva iskušenja kroz koja će vjernik proći. pa sve dok ga Allah ne spasi i ne uvede u Džennet. Među tim faktorima su i slijedeći: • Istinsko i iskreno pokajanje.“ (El-Enfal. Zagovorništvo (ar. a kojom je Allah zaprijetio na dunjaluku i na Ahiretu. Allaha radi. dove. Sunnet i govor islamskih učenjaka. 60) I kao što kaže: „Allah ih neće kazniti sve dok si ti među njima. oni će u džennet ući. To je pouka za one koji pouku žele. sallallahu 'alejhi we selleme. ni nedaća. a na te faktore ukazuju Kur'an. zahvaljivao mu i od Njega tražio oprost. a da mu zbog toga Allah neće iskupiti neke njegove grijehe!“ (Buharija) Dobročinstvo koje se čini na ime umrle osobe: Zaista dobra djela vjernika koja čine u svome životu za osobu koja je već umrla. prizivanja Allahove milosti za njega (kao riječi: Allah mu se smilovao!). ni briga. Gospodaru naš. ili znanja sa kojim se drugi koriste. počevši od trenutka njegove smrti. po koncenzusu islamskih učenjaka. rekao: „Neće ni jednog muslimana pogoditi nekakvo iskušenje. izbacuje iz vjere zbog nekog vida neposlušnosti! Mi se nadamo dobru za onoga koji je dobročinitelj. sallallahu 'alejhi we selleme. niti žalost. a plašimo se za griješnika!“23 NEKI RAZLOZI ZBOG ČEGA ĆE SE ODSTUPITI OD KAŽNJAVANJA VJERNIKA VELIKIH GRIJEŠNIKA: Ehli-s-sunnet i džemat su jednoglasno složni da je Uzvišeni Allah Svojim griješnim robovima darovao neke činioce putem kojih će se spasiti od kazne zbog njihovih grijeha. 292) 17 .“ (Hud. oni će sigurno zlo susresti. poput pritisaka i strahota.. 59. pa čak i ako ga trn ubode. ti si. i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju rđava. ili dobrog djeteta koji čini dove za njega!“ (Muslim) Kaburska patnja: Zaista iskušenja kroz koja vjernik prolazi u svom kaburu. oprosti nama o braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima. 10) Allahov poslanik. koji vode dobroti Allahovoj i milosti. Uzvišeni im je otvorio vrata Svoje milosti ako budu činili neka djela. osim troje: osim od trajne sadake. kao što kaže: „Oni koji poslije njih dolaze – govore: "Gospodaru naš. spominjao Allaha. biti iskup za grijehe i pogreške. prekinu se i njegova djela. 114) Nevolje i iskušenja koja pogađaju roba na dunjaluku: Pa ako rob bude na njima strpljiv. Strahote Sudnjega dana. bit će iskupljenje za njegove grijehe. neke faktore. ni tuga. takvo djelo će. zadobit će grijeh. šefa'at) na Sudnjem danu: To će biti oličenje Allahove milosti i dobrote prema Njegovim robovima na Danu kajanja. ni neprijatnost. i ako ga pratilo kajanje za učinjene grijehe. i ako ne bude u koliziji sa učenjem Šerijata. i Allah ih neće kazniti sve dokle neki od njih mole da im se oprosti. njima se neće nikakva nepravda učiniti. A ako se zbog toga bude srdio. bivaju njoj zagovornik kod Uzvišenog Allaha. dobar i milostiv!"“ (El-Hašr. i vjerovali. i ostat će mu njegovi prijašnji grijesi.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić Smail L.. jer je Allahov poslanik. koji molitvu (namaz) napustiše i za požudama pođoše. poput sadake. zaista. Danu kada od pomoći neće biti ni imetak niti • • • • • • 23 „El-Ibanetu-s-sugra“ (str. kao što Uzvišeni kaže: „. istigfara. je rekao: „Kada čovjek preseli. i dobra djela činili. bivaju kod Allaha iskup za vjernikove grijehe. Uzvišeni Allah je rekao: „I obavljajte molitvu početkom i krajem dana. 33) Dobra djela: Ako djelo bude učinjeno iskreno.“ (Merjem. i sl. i učestalo traženje oprosta ( el-istigfar): Ako pokajanje bude iskreno učinjeno iz srca.

pa neće biti kažnjeni. će na Sudnjem danu biti u tri kategorije: Prva kategorija: Ljudi kod kojih su njihova dobra djela prevagnula u odnosu na njihova loša djela. Njegove ljubavi i pažnje prema robovima. 4. a dobra djela su im prevelika da bi ušli u Vatru. • Allahova milost i Njegov oprost: To je najveći i najvažniji faktor putem kojeg će rob zadobiti spas i izbavljenje iz Vatre. Najveći šefa'at u tom pogledu će biti šefa'at Allahovog poslanika. pa će tim redosljedom biti i vađeni iz Vatre: izbavit će se onaj koji u svom srcu bude imao i koliko je dinar dobra. i šta koja vrsta znači? Kakav je propis za vjernika koji je na dunjaluku činio velike grijehe? Nabroj 3 faktora koji utiču da mali grijesi postanu velikim? Nabroj 5 štetnosti koje grijesi pribavljaju osobi koja ih čini? Nabroj 3 razloga za odstupanje kažnjavanja vjernika velikih griješnika na Sudnjem danu? Koje su kategorije vjernika velikih grešnika na Sudnjem danu i šta koja podrazumjeva? 18 . Ovakvi će biti stanovnici Bedema (ar. prema njegovom ummetu. a sreću i vječnost u Džennetu. zatim zrno gorušice. ustrajavajući na velikim grijesima i na razvratu. takav će imati manju kaznu u Vatri. a potom i šefa'at drugih kojima Allah dozvoli da ga u tom danu čine. 6. sallallahu 'alejhi we selleme. 2. a o kojima je Allah govorio u istoimenoj suri. neki će biti kažnjavani u Vatri shodno veličini njihovih grijeha: nekima će Vatra dosezati do nožnih članaka. Ova kategorija ljudi je podložna šefa'atu našeg Vjerovjesnika. sallallahu 'alejhi we selleme. i govora islamskih učenjaka. kaznit će ih. a ako htjedne oprostit će im. NA SUDNJEM DANU: Na osnovu onoga na što nam ukazuju tekstovi iz Kur'ana. Kako se grijesi djele po shvatanju ehli-s-sunneta i džemata. nekima i više od toga. sljedbenici i pripadnici tewhida. ako htjedne. i zbog toga su izloženi žestokoj prijetnji. Kod takvih su njihova loša djela prevagnula njihova dobra djela. VELIKIH GRIJEŠNIKA. potomstvo. ashabu-l-'earaf) na osnovu najispravnijeg mišljenja islamskih učenjaka. To je zbog Allahove neograničene dobrote i milosti. njihova loša djela su manjkava i razlog su da ne uđu u Džennet. Sunneta. nekima do podkoljenica. 5. atoma i tako redom dok se ne kaže: „ Gospodaru naš. a kod kojih je ipak postojao temeljni iman. a nakon toga će im biti odobreno da uđu u Džennet! Treća kategorija: Oni koji su susreli Svoga Gospodara. Allahovih dobrih robova. odnosno. Međutim. pa makar bio počinio bilo koji grijeh. veliki griješnici. i drugih vjerovjesnika i poslanika osim njega. nego samo čisto srce sa kojim čovjek pred Allaha izađe. Svi oni će biti obilježeni veličinom svojih grijeha. Neki će biti kažnjavani čitavim tijelom osim predjela tjela na kojima se čini sedžda. i prije će iz nje izbavljen biti! PITANJA ZA PONAVLJANJE: 1. zatim onaj koji je imao koliko je pola dinara. u njemu nismo našli nikakvog dobra!“ U Vatri niko od sljedbenika tewhida neće vječno ostati. 3. Takvi će odmah ući u Džennet. i onih koje je Allah počastio da imaju ovu privilegiju. gdje se kaže da će biti zadržani između Dženneta i Vatre onoliko koliko Allah bude htjeo. i manje će u njoj boraviti. zatim onaj koji je imao koliko je pšenično zrno. i neće ih nikako doticati džehennemska vatra! Druga kategorija: Ljudi kod kojih su podjednaka njihova dobra i loša djela. Među njima će biti onih za koje će biti učinjen šefa'at.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić Smail L. onaj koji bude imao veći iman i manji grijeh. Oni će biti pod Allahovim htjenjem. zatim. jer je Uzvišeni Allah zabranio Vatri da dotiče predjele sedžde. navedi primjer. meleka. pa neka je hvala Allahu Gospodaru svih svjetova! KATEGORIJE VJERNIKA. nekima do koljena.

ili meleka ili nekog od poslanika. 21) Terminološko (šerijatsko) značenje: Riddeh označava dragovoljni odlazak u nevjerstvo osobe nakon što je kod nje postojao islam. 19 .Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić Smail L. poput ubjeđenja da je jedenje hljeba haram. 217) Otpadništvo od vjere se postiže činjenjem nekog naqida (poništivača) islama. b) Otpadništvo od vjere zbog određenog djela: Kao što je činjenje sedžde nekom kipu. PONIŠTAVATELJ. c) Otpadništvo od vjere zbog određenog ubjeđenja: Kao što je ubjeđenje da Allah ima svoga ortaka. ili činjenje i bavljenje (učenje i podučavanje) sihrom. ili da osoba za sebe priziva da je poslanik i da ima poslanicu. 92) Terminološko (šerijatsko) značenje: To je svako ubjeđenje.“ (El-Beqareh. i sl. i sa kojim se poništava i otklanja njegov temeljni iman. što ga izvodi iz okrilja islama i odvodi u okrilje nevjerstva (da nas Allah od toga sačuva i spasi!). ili bacanje mushafa u nečista mjesta. Uzvišeni Allah je rekao: „A oni među vama koji od svoje vjere otpadnu i kao nevjernici umru. i sl. Ili da su određene halal radnje haram (zabranjene). Ova riječ je suprotna riječi ratificirati ili zaključiti dogovor. ili da su neki grijesi halal (dozvoljeni) kao što je blud. Uzvišeni Allah je rekao: „O narode moj. 5. ili da se traži pomoć od osobe a koju može dati samo Allah. ili obaveze. ili Poslanika. Ti poništivači nečijeg islama se javljaju u pet osnovnih oblika: a) Otpadništvo od vjere zbog određenih riječi: Kao što je psovanje Allaha. RIDDEH (OTPADNIŠTVO OD VJERE) Jezičko značenje: Potpuno odbijanje. I ne budite kao ona koja bi svoju pređu rasprela kad bi je već bila čvrsto oprela“ (En-Nahl. u njemu će vječno ostati. konzumiranje opojnih jela i pića. uđite u Svetu zemlju. ili drvetu. sallallahu 'alejhi we selleme. i to sa nekim ubjeđenjem. ili da joj neko povjeruje i potvrdi njenu laž. ili da se traži utočište od nekoga drugog mimo Allaha. djelom. i sl. i suprostavljanje drugim stvarima za koje postoji koncenzus islamske uleme o njenom propisu dozvoljenosti. i ne vraćajte se nazad. 2. ili mezaru (kaburu). i oni će stanovnici džehennema biti. suđenje i zadovoljstvo sa sudom i zakonom kojeg nije Allah objavio. vraćanje ili odstupanje od nečega. koju vam je Allah dodijelio. poput sumnje u zabranjenost da se čini širk. ili sumnja da je islam pogodan za svako vrijeme ili mjesto. OBESNAŽIVAČ): Jezičko značenje: To je ono što kvari i poništava nešto što je prethodno dogovoreno ili utvrđeno. DERS: POJMOVI I TERMINI KOJI SE TREBAJU NUŽNO POZNAVATI 1. ili zabrane. NAQID (RUŠITELJ. a Allaha kao jamca sebi uzeli. ili kamenu. riječ ili djelo roba koje spada u kufr (nevjerstvo). sumnje u zabranjenost bluda ili opojnih pića ili jela. 91. sumnja u istinitost poslanstva Poslanika. riječju ili sumnjom. jer Allah zna ono što radite. sumnja u vjeru islam. pa da se vratite izgubljeni. „I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali. . ili nekog drugog poslanika. Ili prizivanjem da osoba poznaje gajb (nevidljivo). kamata. i sl. d) Otpadništvo od vjere zbog određene sumnje: Poput sumnje u nešto od gore navedenih stvari. sallallahu 'alejhi we selleme.“ (El-Ma'ideh. ili da se moli i upućuju dove nekom drugom mimo Allaha. ili klanje i prinošenje žrtve mezaru. ili čak da molitva (namaz) nije obavezna da se čini.njihova djela biće poništena i na ovom i na onom svijetu.

pa ako se vrati islamu. saučešće u nečemu. Odatle se može čuti da je neko činio dovu nekom drugom mimo Allahu. ALLAHU UZVIŠENOM) Jezičko značenje: Širk dolazi sa slijedećm značenjima: pridruživanje. odnosno. ŠTETNOST ČINJENJA ŠIRKA: 20 . tj. ŠIRK (PRIPISIVANJE SUPARNIKA    3. pa ako se pokaje i vrati islamu u roku od tri dana. poput djeteta. 22) Najčešće ljudi zapadaju u širk pri uluhijjetu. u šerijatskoj državi se takva osoba ubija. njegov imetak neće moći naslijediti iko od njegove familije. ima savršene osobine i najljepša imena (esma' we-s-siffat). vlasništvu ili uređivanju onoga što je stvoreno (rububijjeh). Uzvišeni Allah je rekao. ne smije se kupati (gusuliti). baš kao što je i kufr (nevjerstvo) čista suprotnost imanu. Ako odbije da se pokaje. ili će se zatrpati zemljom na bilo kojem drugom mjestu mimo muslimanskog mezarja. ili u činjenju nekog vida ibadeta nekome drugom mimo Allahu jedinom (el-uluhijjeh). rekao: „Između roba i kufra i širka je ostavljanje namaza!“ (Muslim) itd. ubijte ga!“ (Buhari i Ebu Davud) Zabranjuje se bilo kakav vid korištenja imetka murteda u periodu predviđenom za njegovo pokajanje. dakle. ili bude ubijen zbog otpadništva. Neki islamski učenjaci su kazali da njegov imetak postaje imovinom bejtu-l-mala od dana kada je on počinio otpadništvo od vjere. počevši od dana kada se izvrši njegovo ubojstvo ili od dana kada murted preseli sa ovog svijeta. udruživanje. u činjenju ibadeta nekom drugom mimo Allaha. te da ga je dozvoljeno koristiti u opće koristi muslimana – ali ovo mišljenje je slabo i nadjačano šerijatskim argumentima. jer je Allahov poslanik. to njegovo pokajanje se prima i ta osoba se nakon toga pušta i ostavlja na miru. njegov imetak. e) Otpadništvo od vjere zbog ostavljanja određenih obaveza vjere: Kao što je namjerno i svjesno ostavljanje i odbacivanje namaza. ili da se veličalo nešto drugo mimo Allaha. luđaka. Terminološko (šerijatsko) značenje: Širk predstavlja poistovjećivanje nekoga ili smatranje suačesnikom Uzvišenom Allahu.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić Smail L. Murtedu prestaje postojati njegovo pravo nasljedstva. ili onoga čija je razum trenutno nefunkcionalna zbog nesvestice. što je djelo koje je čista suprotnost učenju tewhida. PROPISI KOJI POSTAJU PRAVOSNAŽNI NAKON UTVRĐIVANJA NEČIJEG OTPADNIŠTVA OD VJERE: Učenjaci i imami ehli-s-sunneta i džema'ta su složni da otpadništvo od vjere nije ispravno i punosnažno ako se desi od osobe koja nije pametna i razumna. a niti će on moći da ikoga naslijedi. Ako preseli na otpadništvu od vjere. Ukopat će se u groblje nevjernika. a ako ne. zbog riječi Allahovog poslanika. pored Allaha. sna. Od ovakve kategorije ljudi se ne razmatra njihov riddet! Nakon što se istinitim pokaže nečije otpadništvo od vjere (ar. bolesti ili konzumiranja halal lijekova. „Zato ne činite svjesno druge Allahu ravnim!“ (El-Beqareh. murted) se poziva na pokajanje. svejedno. riddeh). sallallahu 'alejhi we selleme. i sl. sallallahu 'alejhi we selleme: „Ko promjeni svoju vjeru. vraća mu se i njegov imetak u cjelosti. tada nastupaju slijedeći propisi:   Otpadnik (ar. ili da je se zavjetovao nečim drugim mimo Allaha. postaje imevinom bejtu-l-mala (općeg imovinskog fonda šerijatske države). ili pak u smatranju da još neko. niti se smije ukopavati u muslimanska mezarja. da li se podrazumjevao saučesnik Allahu u Njegovom stvaranju. što je suprotno od smatranja nečega samim i jednim. To znači da se riddet neće u obzir razmatrati ako osoba bude nerazumna. pridruživanje Allahu nekoga u nekom od oblika tewhida. ne smije mu se klanjeti dženaza. Širk je.

72)  Onome ko je činio širk. takvome se ohalaljuje njegov imetak i njegova krv. a ako se ona ne učini. ili riječi: Što ti i Allah htjednete! (treba reči: Što htjedne Allah. Uzvišeni Allah je rekao: „Širk je. njegovog činioca izvodi iz vjere. kome On hoće. i sl. ali nije dostigao stepen velikog širka. 5) VRSTE ŠIRKA: Širk se može podjeliti na dvije vrste: na veliki i mali širk. FISQ (NEPOSLUŠNOST UZVIŠENOM ALLAHU) 21 . Ovaj širk ne izvodi njegovog počinioca iz vjere.Apsolutne jednoće u pogledu Njegove vlasti. zarobljavajte ih. Veliki širk: Veliki širk biva na način da se neki ibadet učini nekom drugom mimo Allaha. i moći će se za istu činiti zagovorništvo (šefa'at).  Širk je. “ (EnNisa. i na tome preselio.. a osoba umre. zaista. kao npr. ). kao npr.. Biva na način da se određenim djelom ibadeta traži naklonost i zadovoljstvo ljudi. VRSTE MALOG ŠIRKA: Mali širk se djeli u dvije vrste:  Prva vrsta: Širk učinjen jezikom (riječima) ili udovima (djelima). oblačenje hamajlija i zapisa koji će otkloniti urok. jer predstavlja poistovjećivanje nejakog i ovisnog stvorenja sa Stvoriteljem u pogledu nekih Njegovih posebnosti. jer je Uzvišeni Allah rekao: „. ako htjedne kaznit će je. i smatra se većim od velikog grijeha."“ (Ez-Zumer. pa tek onda ti. Allah ćemo ulazak u džennet zabraniti i boravište njegovo će džehennem biti.Apsolutne potpunosti u svim Allahovim osobinama. zaklinjanje nečim drugim mimo Allahom. Poništava sva djela koja je rob počinio. ili nadjevanje nekoga rob toga i toga (npr. Ako bude kažnjena. Ovaj širk poništava obavezni iman! Propis osobe koja je počinila mali širk je da ista za pokajanje mora učiniti tewbu. tvoja djela će sigurno propasti. općenito. prinošenju štete ili koristi. ista će biti pod Allahovim htjenjem. 4. a nevjernicima neće niko pomoći. stavljanje halke ili konca smatrajući da će to otkloniti eventualnu štetu. izmišljajući laž. a ima i značenje velikog kufra (nevjerstva). Mali širk: Je svaki grijeh koji je u šerijatskim tekstovima nazvan širkom. i onima prije tebe objavljeno je: Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao. neće vječno biti u Vatri.“ (Et-Tewbeh. ili širk namjere (nijjeta). davanju ili oduzimanju. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim čini. a ako umre na njemu ne pokajavši se. ostavite ih na miru. 48)  Širk poništava sva dobra djela koja je rob činio prije njega.“ (El-Ma'ideh. opsjedajte i na svakom prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali. ili stjecanje ovodunjalučkih koristi. a ako htjedne. rob Sunca). grijeh veliki.ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić Smail L. Jezikom. jer je Uzvišeni rekao: „Ko drugog Allahu smatra ravnim.. poput: . a ti ćeš izgubljen biti. 65)  Onome ko je činio širk. Djelima. 13) I rekao je: „Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim. . najveći grijeh kojeg neko može učiniti. a oprostiće manje grijehove od toga. ili vrhovnim poglavarom. i sl. zbog njega biva vječiti stanovnik u Vatri i neće mu biti na pomoći ikakvo zagovorništvo. .. i ne poništava njegov temeljni iman. jer je Uzvišeni rekao: „ A tebi. bit će zabranjen ulazak u Džennet. i nikome drugom. velika nepravda!“ (Luqman.Apsolutnog ropstva samo Allahu jedinom. Međutim. oprostit će joj.  Druga vrsta: Skriveni širk. jer Allah zaista prašta i samilostan je. ovaj širk je sredstvo koje vodi do činjenja velikog širka. ili nazivanje osobe vrhovnim sudcem.

VRSTE FISQA: U Šerijatu se fisq djeli..“ (El-Hudžurat. Allah mu se smilovao.. Uzvišeni Allah je rekao: „Toga dana bili su bliže nevjerovanju nego vjerovanju. na dvije vrste:  Veliki fisq: koji ima identično značenje kao i veliki kufr. tj. mnogobošci. fasiqun) oni umiru. 6) 5. kada se jedan pojavi. Otuda je fasiq ona osoba koja se oglušila ili prekoračila Allahove granice i izašla iz okrilja pokornosti Njemu. baš kao što su i sve pokornosti ogranci i djelovi imana. zbog toga što mračnom tminom prekriva i zaklanja dnevnu svjetlost i sve što je na Zemlji. kufr je suprotno od imana. Npr. drugog apsolutno nema i ne postoji. a nekada bliže imanu.. Kufr se. te da nekada ista može biti bliža jednom od dugog!“ VRSTE KAFIRA: Kafiri (nevjrenici) se u Šerijatu djele na dvije vrste:  Prva vrsta: Nevjernici koji su u svojoj osnovi nevjernici. riječi ili djela koja poništavaju iman. kad umre. jer obuhvata i kufr i ono što je manje od njega (male i velike grijehe). niti sahrani njegovoj prisustovati. Odatle je jedan od jezičkih izraza za noć u arapskom jeziku kafir. Općenito. ili izlazak iz okrilja pokornosti. Terminološko (šerijatsko) značenje: Neposlušnost i ostavljanje naredbi ili činjenje zabrana Uzvišenog Allaha. nemoj molitvu obavaljti. djelom. ili veliki širk. On izvodi iz islama i poništava temeljni iman i biva razlogom vječne patnje u Vatri ako se od njega ne pokaje. Uzvišeni je rekao: „I nijedno od njih. Od temelja vjerovanja ehli-s-sunneta i džema'ta jeste i to da se pri jednoj osobi mogu naći ogranci imana i ogranci kufra ili nifaqa koji ne poništavaju temeljni iman i njegovu suštinu. oni ljudi koji nikada nisu prihvatili islam. za razliku od njihovih ogranaka. 167) Imam Ibn Kesir. Odatle se i u šerijatskim tekstovima sa riječju kufr nekada misli na veliki kufr. ono što izvodi iz vjere. dobro je provjerite.“ (Ali Imran. izlazak miša iz njegove rupe. a nekada grijesi koji su manjeg ranga od kufra. Nekad se sa fisqom izražava kufr koji izvodi iz islama. također. Kufr se može učiniti srčanim ubjeđenjem. odnosno. je rekao: „U ovom ajetu je dokaz da se pri jednoj osobi mogu naći osobine kufra i osobine imana.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić Smail L.“ A Ibn Es-Sa'di. sumnjom ili ostavljanjem. Također. je povodom ovog ajeta rekao: „Sa njim su argumentovali činjenicu da se pri jednoj osobi mjenjaju njena stanja. To je neposlušnost i grijeh prema Allahu koji ne poništava temeljni iman i ne izvodi iz vjere. Jezičko značenje: Izlazak iz okrilja nečega. ako vam nekakav nepošten čovjek (ar. itd. a neki su manji od toga. kao i iman. kao što su ateisti. fasiq) donese kakvu vijest.. 84)  Mali fisq: koji ima identično značenje kao i mali kufr. Neki ogranci obavezuju izlazak iz vjere islama. ili mali širk. sastoji od svojih djelova i ogranaka. “ (Et-Tewbeh. jer prekriva i zaklanja istinu. Iman i kufr su dva oprečna termina koja se nikada ne mogu spojiti. nekada biva bliža nevjerstvu. medžusije. Terminološko (šerijatsko) značenje: Kufr su sva ubjeđenja. jer oni u Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju i kao nevjernici (ar. svi grijesi su ogranci kufra i njegovi djelovi. riječju. sljedbenici Knjige (židovi ili kršćani) i 22 . Allah mu se smilovao. a nekada na mali kufr koji ne izvodi iz vjere. KUFR (NEVJERSTVO I PORICANJE) Jezičko značenje: prekrivanje i zaklanjanje. Uzvišeni je rekao: „O vjernici. Fisq je općenitijeg značenja od riječi kufr. Fisq predstavlja općeniti izlazak iz okrilja pokornosti Allahu i Pravog puta.

djela ili riječi koje poništavaju njihov islam. Međutim. i sl). munafiq će biti žešće kažnjavan od kafira. u stvari.“ (El-Beqareh. šerijatskoj državi je obaveza da se. 8) VRSTE NIFAQA: Kao i kufr. i izleti iz tunela varajući lovca. protiv njih bori sve dok ne prime islam ili se ne obavežu da će poniženo plačati glavarinu (ar. sa odbacivanjem i suprostavljanjem. međutim. a za koja se u arapskom jeziku kaže „nafeqa'“. i nifaq ima svoje stepene među kojima neki izvode a neki ne izvode iz vjere:  Veliki nifaq: Nifaq koji izvodi iz vjere i obavezuje vječnost u samom dnu Džehennema: Ovaj nifaq je. nego između zemljine površine i tunela ostavlja zemljinu koru. Neki rekoše da je ova riječ nastala od zatrtih vrata na rupi koju skočimiš pravi u zemlji. jer na njima nema nikakvih tragova koji će ih otkriti. 23 . Uzvišeni Allah je rekao: „Ima ljudi koji govore: "Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!". Obavezuje vječiti boravak u Vatri i sprečava zagovorništvo od strane bilo koga. kadijanije. Tako isto i munafiq u svojoj unutrini skriva suprotno onome što na javu iznosi. sa ostavljanjem. Ta vrata se ne mogu primjetiti. ostali nevjernički narodi i skupine za koje je Kur'an. ispoljavaju ubjeđenja. koje ne dovršava izašavši na površinu. jer poništava temeljni iman i obavezuje vječni boravak u Vatri. Naime. Zbog toga je munafiq nazvan ovim imenom jer prekriva i zaklanja svoje nevjerstvo. koja mu služi da pobjegne kada mu zaprijeti životna opasnost tako što glavom probije koru.a oni nisu vjernici.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić Smail L. bit će im zabranjen ulazak u Džennet. shodno svojim mogućnostima. te zbog toga bivaju nevjernici. nego ga čini manjkavim i slabašnim. u zemlji. sa djelima. Ovaj nifaq je identičan velikom nevjerstvu. i njihovo stanje je u vjeri nužno poznato bez ikakvih sumnji. sa sumnjom. murtedi). Terminološko (šerijatsko) značenje: Nifaq predstavlja ispoljavanje imana i dobra pri čovjeku a skrivanje njegovog zla i kufra. skrivanje nevjerstva u srcu a ispoljavanje imana na jeziku i sa udovima. Može se dogoditi sa ubjeđenjem. a ako odbiju. Te nevjernike je obaveza pozivati u islam sve dok se ne odazovu. i sa oholenjem.  Druga vrsta: Otpadnici od vjere (ar. koji sami sebe pripisuju islamu. Njihovi umrli će biti vječiti stanovnici u Vatri. ili tunel. u šerijatskim tekstovima su detaljno opisane osobine munafiqa. skočimiš kopa brojne tunele u zemlji. jer će biti u samom dnu Džehennema ako pri tome umre. džizju). Onaj koji čini ovaj kufr se izlaže žestokoj pretnji i opasnosti od strane Allaha Uzvišenog. NIFAQ (LICEMJERSTVO I DVOLIČNOST) Jezičko značenje: To je riječ koja je nastala od riječi en-nefeq. a za koje je došla prijetnja. i pod njim se podrazumjevaju neki grijesi koji su u Šerijatu nazvani kufrom. Zbog toga su mnogobrojni oblici ovog kufra. pa makar činili i neke odlike islama (kao npr. VRSTE KUFRA: I kufr se u Šerijatu djeli na dvije vrste:  Prva vrsta: Veliki kufr koji izvodi iz vjere: Ovaj kufr poništava postojanje temeljnog imana i njegovog počinioca izvodi iz vjere. batinijske sekte. koja označava prekrivenu rupu. širk ili fisq. Sunnet i idžma' ukazao da su nevjernici. ortodoksne rafidije. sa riječima. Zbog njegovog većeg zla u odnosu na nevjernika.  Druga vrsta: Mali kufr koji ne izvodi iz vjere: On ne poništava postojanje temeljnog imana. Neki islamski učenjaci ga još nazivaju i „kufr dune kufr“ (kufr manji od pravog). 6.

se treba odnositi kao i prema muslimanu. fisq. Otpadništvo od vjere se postiže činjenjem nekog naqida (poništivača) islama. ne ispunjavanje povjerenja. pretjerivanje u svađi.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić Smail L. i spomeni propise koji vrijede za otpadnika? 2. za njega će vrijediti svi propisi islama na dunjaluku.  Mali nifaq: koji ne izvodi iz vjere: To je nifaq djela koji se postiže činjenjem nekih djela koja su svojstvena munaficima. PITANJA ZA PONAVLJANJE: 1. zulm. Da li činjenje malog fisqa. Ovaj nifaq je prethodnik i sredstvo koje vodi do velikog nifaqa! Primjer djela koja su svojstvena munaficima su: lažni govor. Zbog čega će munafici biti žešće kažnjavani u Džehennemu nego li kafiri? Navedi najmanje 3 osobine munafiqa? 24 . Ti poništivači nečijeg islama se javljaju u pet osnovnih oblika. Ovakva osoba je izložena kazni i patnji kao i za sve grijehe. Šta je širk u Šerijatu. jer nam nije naređeno da ispitujemo ljudsku unutrinu i ono što njihova srca kriju. i sl. iako ne poništava postojanje temeljnog imana. odnosno. navedi primjer za svaku vrstu i dokaz da je širk najveći grijeh? 3. Kada se u Kur'anu (ali ne i u Sunnetu) spomenu munafici. širka ili kufra izvodi iz vjere? 4. nabroj ih. a koji pri sebi ima osobine islama. misli se na munafike sa velikim nifaqom koji poništava iman. Koje je jezičko značenje riječi kufr i nifaq? 5. bez toga da će biti vječiti stanovnik u Vatri. kako se djeli. kršenje dogovora. i širk koje se spominju u oba svoja oblika. Prema munafiqu koji ne ispoljava ono što je u njegovoj unutrašnjosti. za razliku od riječi kufr.

Kakva bi naša vjera izgledala kada bi se takvo što dozvolilo?! Uzvišeni Allah je rekao: „. odvodi iz okrilja imana u okrilje kufra. 85) I rekao je: „Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne vjeruju i žele da između Allah i poslanika Njegovih u vjerovanju naprave razliku. može naići na naqide (neka ubjeđenja. odnosno. u Džennet. rububijjeta). Primjeri za naqide Allahovog rububijjeta: 25 . koje je objasnio ehli-s-sunnet i džema't. ili u Sudnji dan. a što ukazuje na poricanje bilo čega što spada u temelje imana. a u neke ne vjerujemo". Ako se takva osoba ne pokaje. time je učinio naqid koji poništava njegov temeljni iman. kojim se poriče ili narušava Allahova posebnost i tewhid u pogledu Njegovih djela u kosmosu: stvaranja. onaj ko kaže određenu riječ. “ (En-Nisa. bit će vječni stanovnik u Vatri ( Da nas Allah od toga spasi i sačuva!). izašao je iz okrilja islama i za njega počinju vrijediti propisi riddeta (otpadništva). DERS: Smail L. riječi. a da se pri tome ostaje još uvjek u njegovom okrilju (Npr. i sl. riječi i djela su zaista mnogobrojni. 24).).“ (El-Beqareh. zbog toga ćemo spomenuti neke temeljne naqide i neke primjere za njih. Svako ubjeđenje. Zbog toga. učini određeno djelo. Imanski naqidi koji dolaze u obliku određenih ubjeđenja. pa makar nakon toga pri sebi imao i određene imanske ogranke. odnosno. isto tako. 1. da se nešto od njegovih temelja prihvata a nešto odbacuje. apsolutne vlasti ili uređivanja (tj. općenito. VRSTE IMANSKIH NAQIDA: Ukratko rekavši. ili jednog od njegovih ogranaka. 3. riječ ili djelo. ali i da. njegove ogranke ili ruknove. a kao što je za sebe smatrao faraon.. sve dužni vjerovati. ili prihvati određeno ubjeđenje. onako kako nam je naredio Uzvišeni Allah. "U neke vjerujemo. 2. pored Allaha uživa gore navedene Allahove posebnosti. – A Allah motri na ono što radite. Naqidi Allahovog tewhida u Njegovom rububijjetu. imanski naqidi se javljaju u četiri glavna oblika: 1. djela i sumnje – rušitelje imana) koje ga mogu izvesti iz okrilja imana i odvesti u okrilje kufra. i žele da između toga nekakav stav zauzmu – oni su zbilja pravi nevjernici.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić 6. ili samo nečega od toga. takav je poništio svoj iman. a da to on i neosjeća! Iman je obuhvatio sve svoje osnovne i elementarne temelje. 150. Iman nije podložan nečijem izboru. 4. Općeniti naqidi vjere. a drugi odbacujete?! Onoga od vas koji čini tako stići će na ovome svijetu poniženje. i govore. ako se bilo kako naruši Allahova jednoća (tewhid) tako što će se za nekoga smatrati da. da se vjeruje u Allaha a ne vjeruje u meleke. a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju. Odatle. a na Sudnjem danu biće stavljen na muke najteže. 151) Iman se poništava činjenjem njegovog naqida (rušitelja). NAQIDI ALLAHOVOG TEWHIDA U NJEGOVOM RUBUBIJJETU.kako to da u jedan dio Knjige vjerujete. Poricanje i zanevjerovanje samo jednog od imanskih temelja.. Naqidi Allahovog tewhida u Njegovom uluhijjetu. ŠTA PONIŠTAVA POSTOJANJE TEMELJNOG IMANA Iz dosadašnjih dersova se moglo lahko uočiti da rob u svome životu može postići osobine suštinskog imana. rekavši: „ Ja sam vaš najveći gospodar!“ (En-Nazi'at. a nakon njih i mnogobrojne ogranke u koje smo. odvodi u kufr (nevjerstvo) i riddeh (otpadništvo). Naqidi Allahovog tewhida u Njegovim osobinama i imenima. poništava postojanje temeljnog imana.

obožavajte Gospodara svoga. našeg Stvoritelja. NAQIDI ALLAHOVOG TEWHIDA U NJEGOVOM ULUHIJJETU. Također. horoskopski likovi. da mu se čini ibadet. Rekli smo da je tewhid uluhijjeh iskazivanje Allahovog jedinstva djelima Njegovih robova. i sl. Ubjeđenje da. postoji još neko ko poznaje gajb (ono što je skriveno). 21. 2. NAQIDI ALLAHOVOG TEWHIDA U NJEGOVIM OSOBINAMA I IMENIMA. koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi. strahopoštovanje. 56) Odatle shvatamo da svako ubjeđenje. zapadaju u zamke širka ili kufra u pogledu tewhida uluhijjeh. postoji njegov saučesnik u stvaranju. Uzvišeni je određene osobine i imena negirao! Otuda.. poništava čovjekov iman i islam. pored Allaha. i sl. a i mnogi današnji muslimani. Ubjeđenje da. ili ko Allahu potvrdi ono što je sam za sebe negirao. 26 . a nebo zdanjem. koji vam je Zemlju učinio posteljom. pri čemu mu se niko ne smije pridruživati. uređivanju svih dešavanja u svjetovima. opskrbljivanju. Uzvišeni Allah je u Svojoj Knjizi. odnosno sa ibadetom. ili da se nalazi na svakom mjestu. 165) I rekao je: „O ljudi. i to je najveća zadaća i misija ljudi i džinna na dunjaluku. skrušenošću i potpunoj pokornosti. post. jer je Uzvišeni rekao: „Ni džinne ni ljude ni zbog čega drugog nisam stvorio osim da mi ibadet čine!“ (Ez-Zarijat. hrana za vas. Ubjeđenje da evlije imaju sposobnost da poduzimaju određene pojave u kosmosu pored Allaha. ili pripisivanje Allahu onoga što nije za sebe potvrdio. ili da mogu pribaviti štetu i korist mimo Allaha. vole ih kao što se Allah voli “ (ElBeqareh. takav je počinio djelo kufra! Primjeri za naqide Allahovih savršenih osobina i imena: • Poricanje i odbacivanje Allahovih osobina ili svojstava. ili pridruživanje mu još nekog u tome od stvorenja. Zato ne činite svjesno druge Allahu ravnim!“ (El-Beqareh. ohalaljivanja i zabranjivanja. kao što su zvijezde. Ubjeđenje da pored Allaha još postoji neko ko ima pravo zakonodavanja. ili djelimično potvrđivanje a djelimično odbacivanje. Uzvišeni je rekao: „Ima ljudi koji su mjesto Allaha kumire prihvatili. oživljavanju. To je i tumačenje riječi la ilahe illallah – nema istinskog božanstva osim Allaha . koji je stvorio vas i one prije vas. Činjenje nekih vidova ibadeta nekome drugom mimo Allaha (ruku'. jer ljudi imaju svoja božanstva iako su ona lažna. i sl. Ibadet jedinom Allahu je osnovni cilj stvaranja. Ubjeđenje da se Allah utjelovljuje u Svoja stvorenja. Ubjeđenje da stvorenja davaju i sprečavaju opskrbu. ali je istinsko božanstvo samo Uzvišeni Allah kome robujemo i nikoga mu ravnim ne smatramo! Većina prijašnjih naroda. tavaf. riječ ili djelo kojim se poriče pravo Uzvišenog Allaha. sedžda. onaj ko zanegira ono što je Allah sam za sebe potvrdio. da biste se kazne sačuvali. pored Uzvišenog Allaha.) 3. zakletva. 22) Primjeri za naqide Allahovog uluhijjeta: • • • • Pokornost i povinovanje naredbama i klonjenje od zabrana nekoga mimo Allaha. ali i u Sunnetu Njegovog poslanika. usmrćivanju. postoje još neki uticaji koji izazivaju određene pojave u kosmosu. Uvjerenje da Allahov šerijat nije pogodan za ovo vrijeme ili neko mjesto. Ubjeđenje da je izlječenje u rukama doktora ili da se krije u lijeku.. osim Allaha. Ubjeđenje da.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić • • • • • • • Smail L. sam za sebe potvrdio da je vlasnik određenih imena i osobina.

Smatranje lažnim ili sumnja u poslanstvo Allahovog poslanika. rekavši: „ Teško svakom lašcu. sa divana će gledati. i zna šta je za njih štetno – pa im je to zabranio! Zbog toga je osobina pravih vjernika da se odazovu i da budu dosljedni svih Allahovih naredbi (da kažu: čujemo i pokoravamo se). Poslanika. i sl. 7-9) Odatle. Uzvišeni Allah je rekao: „Grešnici se smiju onima koji vjeruju. ili poricanje nečega o čemu je obavjestio Poslanik.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić • Smail L. A na Sudnjem danu biće iznad onih koji su se Allah bojali i grijeha klonili. ili opisivanje Allaha sa osobinama koje u sebi sadrže mahanu (da Allah spava. – utječemo se Allahu od toga!) 4. jedni drugima namiguju. Islam je cjelokupni sistem života ustrojen Božijim vjerozakonom (Šerijatom) koji obuhvata ubjeđenja (akaid). kada ih vide. koji se suprostavljaju Allahu i Njegovom poslaniku. zatim ismijavanje sa postupcima muslimana koji se pridržavaju Šerijata. 27 . sallallahu 'alejhi we selleme. sallallahu 'alejhi we selleme. zna šta im je potrebno i korisno – pa im je to naredio. međuljudske odnose (mu'amelat) i islamski bonton (ahlak i adab). Primjeri za neke naqide imana koji bivaju sa ubjeđenjem: To ubjeđenje biva i ostaje u čovjekovom srcu. ili bilo kojim djelom koje narušava vjeru islam. među njima su: • • Namjerno odbacivanje. riječima. 51. onda govore: "Ovi su. pomanjkavanjem. Oni koji se Allahu i Poslaniku Njegovu budu pokoravali. ili sumnja u postojanje Uzvišenog Allaha. dosita. svako odbacivanje i nezadovoljstvo sa Šerijatom. 52) Prekorio je i pogrdio put nevjernika. Primjeri za naqide Allahove vjere: 1. koji se Allaha budu bojali i koji od Njega budu strahovali – oni će postići ono što budu željeli. on im se ruga. sallallahu 'alejhi we selleme. da im on presudi. ismijavaju se i nezadovoljni su sa Šerijatom. i sl. samo reknu: "Slušamo i pokoravamo se!’ – Oni neće uspjeti.“ (El-Džasijeh. pa opet ostaje ohol kao da ih čuo nije. šale zbijajući vraćaju se. zalutali!" – a oni nisu poslani da motre na njih. kada pored njih prolaze. a kada se porodicama svojim vraćaju. ili činjenicu da je zadnji poslanik. sallallahu 'alejhi we selleme.“ (El-Beqareh. ili namjerno odbacivanje njegove poslanice.“ (El-Mutaffifin. pa makar se nikada i nigdje i neizgovorilo. jer je Uzvišeni najbolji poznavalac svojih robova. sumnjom. njihov Stvoritelj i Gospodar. ili opovrgavanje nečega od njegovog Sunneta nakon što je se dokazala njegova vjerodostojnost. a da se klone Njegovih zabrana! Uzvišeni Allah je rekao: „Kad se vjernici Allahu i Poslaniku Njegovu pozovu. – A Allah daje u obilju onome kome On hoće. se smatra djelom kufra i riddeta. Sva ona se smatraju nakidom imana i riddetom iz islama. Takve ponižavajuća patnja čeka. obredoslovlje (ibadet).njemu patnju neizdrživu navijesti A kad sazna za neke Naše ajete. bez računa. ili sa nekim obilježjem islama. Ta djela mogu biti sa opovrgavanjem. ulagivanjem. . 29-35) I rekao je: „Nevjernicima se život na ovom svijetu čIni lijepim i oni se rugaju onima koji vjeruju. 212) Naqidi vjere bivaju sa ubjeđenjem. Razlozi ovakvih ubjeđenja su mnogobrojni. Šerijat. Poistovjećivanje Allahovih osobina sa osobinama stvorenja. ili neprijateljevanje sa muslimanima zbog određene osobine koju imaju pri sebi a koju Šerijat preporučuje. njegov sunnet. OPĆENITI NAQIDI VJERE. Danas će oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati. Islam je oličenje Allahovih naredbi i zabrana darovan ljudima kao Allahova milost. ili se nikad po tom ubjeđenju i neučinio ijedan postupak. da se odmara. velikom grešniku! On čuje Allahove riječi kada mu se kazuju.“ (En-Nur.

pet dnevnih namaza. ili psovanje meleka. i sl. haramom. ili smatranje da je u njemu nešto dodano ili oduzeto. ili smatranje određenog harama. ili u šest temelja imana (vjerovanje u meleke. ili Njegovih riječi iz Kur'ana. • • • • • • Ubjeđenje da je Allahov poslanik. Poricanje bilo čega iz Kur'ana. ili smatranje da Kur'an ima svoju skrivenu formu i jasnu te da se skrivena u potpunosti razlikuje od jasne forme i da je obavezujuća za posebnu kategoriju ljudi. sallallahu 'alejhi we selleme. kamata. Zadovoljstvo sa kufrom. ili u bilo što za što postoji koncenzus islamske uleme (el-idžma') u obaveznost vjerovanja. Potpuno odbacivanje i zanemarivanje islama u životu. skrio nešto što mu je Allah objavio. koji je u vjeri nužno poznat kao haram. ili pridavanje neke mahane Njegovom biću. Primjeri za neke naqide imana koji bivaju sa djelima: • • • • • GOVOR NEKIH UČENJAKA EHLI-S-SUNNETA I DŽEMA'TA KOJI UKAZUJE DA KUFR BIVA SA UBJEĐENJEM. ili u nagrađivanje i kažnjavanje. ili u Džennet i Džehennem.. koji je nužno poznat u islamu. a poznato je kao nužna stvar: npr. namaz. Bacanje mushafa u nečista mjesta. ili traženje od njih da počine ono čiju sposobnost ima samo Allah. Smatranje određenog halala. Učenje. halalom. post. ili da je neke ashabe obavjestio. Razne riječi kufra. pa ga treba odvojiti od države. podučavanja i činjenje sihra. traženje od njih pomoći. Činjenje djela za koje postoji koncenzus islamske uleme da je to djelo svojtveno samo nevjerniku. Učestvovanje u proslavljanju nevjerničkih praznika ili u činjenju njihovih ibadeta. poput: Islam nema nikakve veze sa državom.. ili Učenje islama nije podesno sa ovim vremenom i sl..). Primjeri za neke naqide imana koji bivaju sa riječima: • • • • 3. ili nekih ajeta. ili njegovog sunneta. trgovina.. Smatranje da je većina ashaba nakon smrti Allahovog poslanika. sallallahu 'alejhi we selleme. Djela koja obavezuju nevjerstvo su ona 28 .. sallallahu 'alejhi we selleme. sallallahu 'alejhi we selleme. Allah mu se smilovao. i sl. hadž. ili vjere islama. Ismijavanje Allaha. Sudnji dan. ili nekog od poslanika. vjenčanje. i sl. ili psovanje Poslanika. a bilo mu je naređeno da to dostavi ljudima.). blud. i smatranje istog da je pogodniji za čovječanstvo. ubistvo. Namjerno odbacivanje i smatranje neobaveznim onoga što je u islamu obavezno. kao npr. Smatranje lažnim. i sl... poslanike. post. RIJEČIMA I SA DJELIMA: Rekao je imam En-Newewi. ili da su postali veliki griješnici. Psovanje Allaha. objašnjavajući pojam riddeta: „ To je ostavljanje islama. itd. Ponekad biva sa riječima kufra a ponekad sa djelima.. a od drugih to skrio. Vjerovanje u neki zakon mimo Šerijata. ili sumnja u bilo šta od pet temelja islama (šehadet. zekat. kao npr. 2.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić • • Smail L. Upućivanje dova nekim Allahovim evlijama i pobožnim vjernicima. za praktično sprovođenje i postupanje po njemu. učinila riddet. ili ismijavanje Njegovog poslanika.

i navedi dokaz za ono što kažeš? 2. Allah mu se smilovao: „Onaj koji psuje Allaha. Navedi vrste imanskih naqida i po jedan primjer za svaku vrstu? 4. bacanje mushafa u nečista mjesta. ili da psuje Allaha i Njegovog poslanika. potrebno za proglašavanje osobe nevjernikom? 24 25 „Rewdatu-t-talibin“ od Newewija (10/64 – Poglavlje o riddetu) „Es-Sarimu-l-meslul“ od Ibn Tejmijjeh (3/955) 26 „Džami'u-l-'ulum we-l-hikem“ od Ibn Redžeba 29 . ili da zanevjeruje u neke meleke ili poslanike. ili u knjige koje su spomenute u Kur'anu pored njegovog znanja o tome!“26 Važno upozorenje: Iz prethodnog smo saznali da naqidi imana mogu biti učinjeni srcem. zatim. ibn Tejmijjeh. ne mora značiti da svako djelo kufra koje osoba počini zahtjeva da osoba koja ga je počinila postane kafir. Da li djelo nevjerstva uvjek zahtjeva da osoba koja ga je počinila postane nevjernik? 5. kao što je činjenje sedžde kipu ili Suncu.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić Smail L. inša'Allah. sihr i činjenje ibadeta Suncu. Po shvatanju ehli-s-sunneta i džemata. navedi primjer? 3. Allah mu se smilovao: „ Nekada se desi da osoba napusti islam i da dođe u koliziju sa islamskim džematom. jezikom i djelom. djela koja namjerno bivaju i sa kojima se otvoreno vjera izvrnjava ruglu. Međutim. iako potvrđuje oba šehadeta i za sebe priziva islam. i koji psuje Njegovog poslanika. a za što postoji dokaz u Kur'anu ili u Sunnetu ili postoji idžma' islamskih učenjaka da ono spada u kufr i riddet. po shvatanju ehli-s-sunneta i džema'ta pogrešno je smatrati da svako djelo kufra neminovno zahtjeva da je osoba koja je to djelo počinila postala kafir (nevjernik). Primjer tome je da namjerno odbaci nešto od temelja islama. svejedno da li taj psovač bio imao ubjeđenje da je ta stvar zabranjena ili bio zbunjen sa svojim ubjeđenjem! To je mišljenje islamskih pravnika i ostalih učenjaka ehli-s-sunneta koji govore da je iman riječ i djelo!“25 Rekao je Ibn Redžeb el-Hanbeli. za proglašavanje osobe nevjernikom se trebaju ispuniti određeni uvjeti i otkloniti određene zapreke. u slijedećem dersu! PITANJA ZA PONAVLJANJE: 1. javno i tajno. Po shvatanju ehli-s-sunneta i džema'ta. Da li je dozvoljeno nešto potvrđivati a nešto odbacivati ili sumnjati od onoga što je došlo vjerodostojnim Šerijatom. šta je. i sl. Dakle. Da li osoba može počiniti nevjerstvo nakon što je bila vjernik.“24 Rekao je šejhu-l-islam. a o čemu će biti riječi. takav je počinio kufr. općenito.

ili će se vratiti njemu!“ (MUSLIM) I rekao je: „Neka čovjek ne proziva drugoga da je veliki griješnik (fasiq). uspostavljanja dokaza (podučavanja) i uklanjanju sumnji. ta u Allaha su mnoge dobiti! I vi ste prije bili kao oni. zaista. a Allahu je. i ono je dio jednog velikog pravila i načela islama koje glasi: „ Sumnja ne potiskuje ubjeđenje!“ Zbog toga su bili izuzetno oprezni i pažljivi. sallallahu 'alejhi we selleme: „Koji god čovjek kaže svome bratu: „O nevjerniče!". kada u boj krenete. jer će se to njemu vratiti ako ta osoba ne bude takva kako je rekao!“ (BUHARIJA) POSLJEDICE KOJE SNALAZE OSOBU PROGLAŠENU NEVJERNIKOM: Po koncenzusu učenjaka ehli-s-sunneta i džema'ta (ar. sve dobro ispitajte i onome ko vam nazove selam ne recite: "Ti nisi vjernik!" – kako biste se domogli ovozemaljskih dobara. Otuda je poželjno i preporučljivo da se. i nije se dozvoljeno u njega upuštati osim sa validnim šerijatskim argumentom i ispravnim obrazloženjem. upozorio da jedni druge ne proglašavamo nevjernicima bez ikakvog dokaza o tome. neće ga moći rodbina nasljeđivati. pa vam je Allah darovao milost Svoju. tj. ET-TEKFIR) „Čiji se islam utvrdi sa ubjeđenjem (jekinom). DERS: DONOŠENJE SUDA O NEVJERSTVU (AR. što po idžma'u islamskih učenjaka nije dozvoljeno muslimanki da bude žena nevjerniku! Prestaje biti šerijatski staratelj osoba koje su do tada bile pod njegovom ingerencijom. Obavezno mu je suđenje pred šerijatskim kadijom kako bi se sprovele kazne za otpadništvo (ar.mu postaje zabranjenom.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić Smail L. Ako umre na riddetu ili kufru. nad osobom koja je proglašena nevjernikom se vežu slijedeći propisi: Njegova žena – muslimanka . Uzvišeni Allah je rekao: „O vjernici. sallallahu 'alejhi we selleme. 94) Rekao je Allahov poslanik. nije ga dozvoljeno negirati zbog sumnje“ Učenjaci ehli-s-sunneta i džema'ta su složni na ovom vrijednom pravilu. i haram joj je da ostane uz svoga muža. niti će on moći biti nasljednik ako mu preseli njegov rod. za njega ne vrijede propisi islama: neće se gasuliti. jer je ta osoba zanevjerovala nakon islama. To biva nakon davanja roka za pokajanje. na Allahovu putu. 7. - - 30 . zato uvijek sve dobro ispitajte.“ (En-Nisa. ustručaje od upuštanja i izdavanja fetvi o tekfiru neke osobe. to će se obistiniti nad jednim od njih dvoje: bit će onako kako je rekao. neće mu se klanjati dženaza. riddeh). jer je to polje opasno samim tim što je Allahov poslanik. neće se ukopavati u muslimanska mezarja. poznato ono što radite. el-idžma'). jer je proglašavanje određšene osobe nevjernikom opasno pitanje. ubistvo. što je više moguće. kao i njegova djeca da ostanu pod njegovom ingerencijom. To je zbog toga. niti da je nevjernik (kafir).

takav je kafir!“ Ali kada se radi o poimeničnom izricanju tekfira za osobu koja je 31 V. Od temeljnih učenja ehli-s-sunneta i džema'ta je to da prave razliku između općenitog tekfira (tekfir osobina i djela) i pojedinačnog tekfira (tekfira osoba poimenice). ako vi ne znate!“ (En-Nahl.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić - Smail L. Može se desiti da je ta osoba skoro prešla na islam. . koji smo u Knjizi ljudima označili. i od njih je za to uzeo zavjet. kao npr. Izricanje suda o nečijem nevjerstvu može donjeti samo islamski učenjak ( alim). nije svako ko učini djelo kufra zbog toga postao kafir. sallallahu 'alejhi we selleme. I nije dozvoljeno tekfiriti osim onoga koga je protekfirio Uzvišeni Allah i Njegov poslanik. prokletstvo meleka i svih ljudi. a prokleće ih i oni koji imaju pravo da proklinju “ (El-Beqareh. Dakle. jer je neophodno da se pri njemu nađu uvjeti i otklone zapreke. nego ga samo umanjuju. i sl. 159) I rekao je: „ Pitajte učene. i pravi put. Svaki čovjek ulazi u okrilje islama izgovorom dva šehadeta ( la ilahe illallah. Da nije dozvoljeno prelaziti Allahove granice kada je u pitanju tekfir odlazeći u krajnost (ne tekfira i pretjeranog tekfira). kao što je rekao: „ A kada je Allah uzeo obavezu od onih kojima je Knjiga data da će je sigurni ljudima objašnjavati da neće iz nje ništa kriti. - IV. za njega obavezujuće Allahovo prokletstvo. nikako obični muslimani ili islamske skupine.. jer nismo zaduženi da ispitujemo unutrinu ljudi. Svaki je grijeh. povratiti će se. jer je nevjernik (kafir) ona osoba koju su nevjernikom proglasili Allah i Njegov poslanik. Veliki grijesi i neposlušnost ne poništavaju temeljni iman kod čovjeka. na osnovu šerijatskih dokaza. ali da to nužno ne zahtjeva da je osoba postala nevjernikom. općenito rekavši. osim širka. i sl. i njihovo ispravno razumjevanje. pa makar se njegovo srce suprostavljalo onome što je jezikom izgovorio. muhammedun resulullah) i od tada za njega vrijede propisi islama. Za ovakve ljude nije dozvoljeno donositi nikakav oblik rahmeta. uvjete i zapreke. To je zbog toga što je moguće da musliman izgovori riječi ili učini djela koja su na osnovu Kur'ana i Sunneta.“ (Ali Imran. 43) Važnost učenja propisa o tekfiru. jer se mnogi šerijatski propisi vežu za njega. „ ko kaže to i to“. Zbog toga kažemo da tekfir spada u šerijatske propise koji ima svoje šerijatske argumente. kao npr. To je zbog toga što je Allah naredio da ulema tumači Šerijat. II. podložan Allahovom oprostu! Donošenje suda o nevjerstvu (ar. i po idžma'u uleme kufr i riddeh. njih će Allah prokleti.. koje smo Mi objavili. Iz ovog načela možemo izvuči slijedeće koristi: Nije dozvoljeno nekoga protekfiriti osim ako na to ukažu vjerodostojni šerijatski tekstovi. te ako joj se objasni. te vječiti boravak u Vatri (da nas Allah sačuva!). ženidba. 187) I rekao je: „One koji budu tajili jasne dokaze. pa tek onda da se donese presuda. et-tekfir) je isključivo pravo Gospodara svih svjetova. niti će se moliti za njegov oprost! OSNOVNA NAČELA VEZANA ZA TEKFIR: I. ili „ko učini to i to. ili da je džahil (neznalica) u pogledu stvari u kojima je neznanje opravdanje. III. pravila. Ehli-s-sunnet i džema't izgovaraju riječi tekfira općenitog karaktera. povode i razloge. Ako umre na kufru.

već treba sačekati dok se pri osobi ne ispune svi neophodni uvjeti i ne otklone sve neophodne zapreke. Ibn Tejmijjeh. da se ne smije izreći presuda o pojedinačnom tekfiru. 27 „Medžmu'u-l-fetawa“ (12/446) 32 . i nije dozvoljeno donositi sud na osnovu nečije unutrine jer nju poznaje samo Uzvišeni Allah! VII. jer taj propis i dalje ostaje!) Nije dozvoljeno požurivati u pojedinačnom tekfiru. Propisi nevjerstva osobe na ovom svijetu se donose na osnovu vidljivih i spoljašnjih pokazatelja. Dakle. Čekanje pri pojedinačnom tekfiru biva u onim stvarima čiji su ubjedljivi dokazi trenutno skriveni osobi o čijem se tekfiru radi. učinila ili izgovorila riječi kufra. Njegovog poslanika. iako je pogriješio. Da je šerijatski obveznik: da je punoljetan i da je razuman. nisu se u mogućnosti sprovesti propisi vezani za osobu koja je murted. Što se tiče osoba koji su u osnovi nevjernici. Ti dokazi će biti na osnovu šerijatskih argumenata a od strane osobe koja je šerijatski učena. a zatim umre nevjerujući u ono sa čim sam poslat. a to nikako ne znači da ako se one ne sprovedu. Donešena je presuda o nečijem nevjerstvu. tada ne donose taj općeniti sud sve dok se ne ispune svi uvjeti i ne otklone sve zabrane. međutim. to ubjeđenje se neće promjeniti na osnovu sumnje! Naprotiv. UVJETI DONOŠENJA PRESUDE O NEVJERSTVU ODREĐENE OSOBE (TEKFIRU-L-MU'AJJEN): • PRVI UVJET: Uspostavljanje dokaza protiv njega. a ne detalji i sitnice. neće se promjeniti osim nakon uspostavljanja dokaza i uklanjanja nejasnoća!“27 VI. Posljedice pojedinačnog tekfira se sprovode u zavisnosti od mogućnosti. za njih nema nikakvih smetnji. Rekao je šejhu-l-islam. čekanje na ispunjenje uvjeta i na otklanjanje zapreka se ne odnosi na temeljne stvari vjere koje su nužno poznate.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić Smail L. Da je svjesno imao namjeru da učini djelo. IX. Ovo pravilo vrijedi za one osobe kod kojih je sa ubjeđenjem utvrđen njihov islam. VIII. 15) Allahov poslanik. ili čije stanje je još nepoznato. sallallahu 'alejhi we selleme. kao npr. Neophodno je da se dokazi uspostave i objasne razumljivim jezikom kako bi se shvatila njihova bit i suština. i sl. Allah mu se smilovao: „Niko nema pravo da nevjernikom proglašava ni jednog muslimana. (Npr. To ne znači da takvu osobu ne smijemo smatrati nevjernikom i murtedom. zabrana psovanja Allaha. 2. sve dok se takvome ne uspostave i objasne dokazi (propisi)! Onaj čiji je islam utvrđen sa ubjeđenjem. je rekao: „Tako mi Onoga u čijoj je ruci duša Muhammedova. ko god za mene čuje iz ovog ummeta. bit će stanovnik u Vatri!“ (MUSLIM) • DRUGI UVJET: Da se nađu svi uslovi vezani za počinioca: 1. Uzvišeni Allah je rekao: „A Mi nijedan narod nismo kaznili dok poslanika nismo poslali!“ (Isra. židov ili kršćanin.

Uzvišeni Allah je rekao: „Nije grijeh ako pogriješite. • TREĆI UVJET: Da se nađu svi uslovi vezani za samo djelo: Smail L. da osoba nema šerijatskog znanja zbog čega može izgovoriti riječi. Allah je naredio Zemlji da je sastavi. želi da baci neku knjigu kufra. a Allah prašta i samilostan je. učiniti djela ili imati ubjeđenje neznajući za posljedice toga. smatranje da namaz za njega nije obavezan. Da je učinio djelo na osnovu sopstvenog izbora. • ČETVRTI UVJET: Uvjetuje se da se to djelo šerijatskog obveznika utvrdi na vjerodostojnim i jasnim argumentima. Npr. čeka Allahova kazna. 2. et-te'wil) Neki islamski učenjaci smatraju i pogrešno tumačenje šerijatskih tekstova opravdanjem. el-ikrah) Odnosno. 1. ( Hadis o osobi koja je prelazila granice. već grijeh je ako to namjerno učinite. i da pri tome nema nikakve sumnje.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić 3. da sakupe njen pepeo i da ga prospu po vjetru. To utvrđivanje biva priznanjem osobe ili iznošenjem dokaza. el-hata') Odnosno. Desi se da ponekad ostave neki 33 . pa kada ju je upitao o tome. a srce mu ostane čvrsto u vjeri -. desi se greška pa učini ono što nije namjeravala. Ovo je opravdanje isključivo za ljude koji su dostigli u znanju stepen idžtihada. el-džehl) Odnosno. međutim. i sl. 3. pa je pred smrt ostavila oporuku da je zapale. nakon što je u Njega vjerovao. da osoba želi da učini određeno djelo. 5) • TREĆA ZAPREKA: Prisiljenje (ar. Da je djelo spada u kufr koji narušava temeljni iman. rekla je: „Gospodaru moj. bojao sam te se!“ pa joj je oprostio!) • DRUGA ZAPREKA: Greška (ar. 106) • ČETVRTA ZAPREKA: Pogrešno tumačenje (ar. ZAPREKE DONOŠENJA SUDA O NEVJERSTVU ODREĐENE OSOBE • PRVA ZAPREKA: Neznanje (ar. Uzvišeni Allah je rekao: „Onoga koji zaniječe Allaha. Npr. Da šerijatski argumenti jasno i nedvosmisleno dokazuju i donose presudu da to djelo odvodi u kufr. . ili da Allah nije sposoban da sakupi djelovi raščerupanog tijela nako što se ono razdvoji. da se putem sile i istinske prijetnje osoba nagovori da učini djelo koje ne bi želila da ikada učini.“ (El-Ahzab. One kojima se nevjerstvo bude mililo stići će srdžba Allahova i njih čeka patnja velika“ (En-Nahl. Da djelo šerijatskog obveznika izričito jasno i nedvosmisleno ukazuje na njegovo nevjerstvo. Glavni razlog ovim kufrijatima je neznanje osobe o propisima namaza ili o Allahovom kaderu i moći. nikako na osnovu sumnje i mišljenja.osim ako bude na to primoran. pa greškom baci Allahovu knjigu.

• Dozvoljeni taqlid je svojstven osobi koja pri sebi nema neophodne alatke i ne poznaje način dolaska do šerijatskih propisa. et-taqlid) Taqlid biva onda kada se ne poznaje šerijatski dokaz. ashabi nisu odmah ove proglasili nevjernicima. • Iako postoji rauilaženje u ovom pitanju. a za onu osobu koja je nesposobna da ih sama spozna. da joj se ta nesposobnost smatra opravdanjem i zaprekom za njen tekfir. da ako i dalje budu pili vino. zatim se Allaha boje i vjeruju i onda se grijeha klone i dobro čine. većina islamskih učenjaka ehli-s-sunneta i džema'ta smatra dozvoljenim taqlid u stvarima vezanim za akaid i propise. koji je sakupio učene ashabe radi konsultacije. 286) Imami ehli-s-sunneta i džema'ta su složni pri tome da je osoba koja je nesposobna da izvrši ono što joj je Uzvišeni Allah propisao. 93) Nakon toga je njihov slučaj podignut do Omera ibn Hattaba. “ (ElMa'ideh. Taqlid je zabranjen alimu (učenjaku) ili onome koji ima sposobnost da razlučuje i samostalno izvodi argumente. • PETA ZAPREKA: Slijeđenje učenjaka (ar. i nakon toga donjeo presudu. ili što među njima nije bilo nekoga ko će te ljude podučiti svim propisima vjere. to je slijeđenje riječi drugog ne znajući njegove dokaze. Međutim. ali nisu u stanju da učine hidžru u islamsku zemlju. odnosno. el-'adžz) Islamski Šerijat je lahak.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić Smail L. upravo zbog njihovog pogrešnog tumačenja. Dakle. inša'Allah. na osnovu riječi Uzvišenog: „Onima koji vjeruju i dobra djela čine nama nikakva grijeha u onome što oni pojedu i popiju kad se klone onoga što im je zabranjeno i kad vjeruju i dobra djela čine. Oni su prihvatili islam. da iznosi dokaze i da samostalno razlučuje. od nje se traži da traži šerijatski dokaz od muftije (onog koji izdaje fetwu). ili jedan dio od toga. bilo što im je to zabranjeno. šerijatski dokaz radi drugog dokaza koga smatraju jačim. Uzvišeni Allah je rekao: „Allah nikoga neopterećuje preko njegovih mogućnosti!“ (El-Beqareh. niti da ih ispravno razumije. Dvije su vrste taqlida: dozvoljeni i pokuđeni. Pokuđeni taqlid je taqlid samo jedne određene osobe. a sve zbog šerijatskih tekstova kojima se dokazuje pokuđenost taqlida i osoba koje čine taqlid. To je pod uslovom da osoba nastoji i da želi da bude što više dosljedna Šerijatu. a ako i dalje budu smatrali da je vino dozvoljeno. Primjer tome je slučaj nekih ashaba koji su bili pogrešno shvatili da je vino dozvoljeno. bit će stanovnici Dženneta! 34 . Takvi ljudi imaju opravdanje i ispriku. niti da se pridržavaju svih islamskih propisa. i pogodan je za sva stanja kroz koje rob prolazi u svome životu. i da se Allaha boji koliko je u mogućnosti. jer se svaki musliman mora ubjediti u stvari vezane za njegovu vjeru. a odbacivanje ostalih islamskih učenjaka i njihovih mišljenja. obuhvata sve pore čovjekovog života. bit će bičevani. svejedno bilo to u akaidu ili u propisima. radijallahu 'anhu. i ako u tom stanju presele. Takva nije u mogućnosti da te dokaze ispravno spozna. bit će ubijeni. • ŠESTA ZAPREKA: Nesposobnost (ar. a nalaze se u nevjerničkom okruženju i zemlji. Primjer tome su oni do kojih je došla da'wa islama.

“ (El-Enfal. doista. ili svakoga onoga koji se odvojio od vjere muslimana. 161) Voljeli su roba koji bi se iščupao iz kufra i ušao u okrilje imana. 28) PITANJA ZA PONAVLJANJE: 1.Skripta iz akaida – Istraživanja u vezi imana Handžić Smail L. tada se ne bi ustezali od izricanja presude o njegovom nevjerstvu. ili koji se ustručavao da ih protekfiri. . tekfirenje kafira su smatrali od temelja akaida. To učinite jedino da biste se od njih sačuvali. Allah vas podsjeća na Sebe i Allahu se vraća sve!“ (Ali Imran. smatrali su ih neprijateljima i mrzili su ih samo zbog toga što su se odazivali Uzvišenom Allahu. 38) Može se zaključiti. EHLI-S-SUNNET I DŽEM'AT SE NE USTRUČAVAJU PROGLASITI NEVJERNIKOM OSOBU ZA KOJU JE USTANOVLJENO DA JE NEVJERNIK: Prethodno smo govorili da su se učenjaci ehli-s-sunneta i džema'ta ustručavali da donesu sud o pojedinačnom nevjerstvu. biće im oprošteno ono što je prije bilo. Navedi neke posljedice koje nastupaju zbog proglašavanja osobe nevjernikom? 3. prokletstvo Allahovo i meleka i svih ljudi“ (El-Beqareh. koji je rekao: „ Oni koji nevjeruju i koji kao nevjernici umru – zaslužuju. zna se šta je s drevnim narodima bilo. kao što Uzvišeni Allah kaže: „Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima vjernika. ili sumnjao u to!)“28 Sljedbenici ehli-s-sunneta i džema'ta sz donosili sud o nevjerstvu nevjernika. da su takvi bili bojeći se da ne proglase muslimana nevjernikom bez prethodnog znanja.Allah neće štititi. prenoseći idžma' uleme. i ne bi se dvoumili da za osobu. Čak šta više. također. Koje se pouke mogu izvuči iz kontatacije da je tekfir isključivo pravo Uzvišenog Allaha? 5. Reče: „Rekli su: (Po idžma'u su smatrali da je kafir onaj koji ne smatra nevjernikom nikoga od židova ili kršćana. kada bi se šerijatskim načinom ustanovilo nečije nevjerstvo. Navedi po jedan dokaz iz Kur'ana i iz Sunneta koji govore o štetnosti i pokuđenosti upuštanja u donošenje suda o nevjerstvu određene osobe? 2. i oni potvrde isto. osazivajući se Uzvišenom Allahu koji je rekao: „Reci onima koji ne vjeruju: ako se okane. za koju Kur'an i Sunnet potvrde da je nevjernik. Navedi uvjete za tekfir pojedinačne osobe? (Općenito!) 6. da su ljubav i mržnja prema robu kod njih bili zasnovati na temeljima osobina imana i kufra. Navedi zapreke za tekfir pojedinačne osobe? (Općenito!) 28 „Eš-Šifa' bi t'arifi huquqi-l-mustafa'“ (2/281) 35 . a ako se ne okane. Rekao je el-Kadi Ijjad. Navedi 5 načela vezanih za tekfir 4. Allah mu se smilovao. Međutim. i zbog toga bi nevjernikom smatrali i osobu koja ne smatra nevjernika nevjernikom ili koja sumnja u njegovo nevjerstvo. a onoga ko to čini .pa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful