BAN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM SÀI GÒN KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC
KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ.
CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHẦN CÓ TRÁCH NHIỆM TÌM HIỂU, ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN VỀ DOANH
NGHIỆP VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA MÌNH.

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM SÀI GÒN
(Giấy CNĐKKD số 4103003476 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày
08/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 15/09/2006)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM SÀI GÒN

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, quận 1, tp HCM
Điện thoại: (84. 8) 39144290
Fax: (84. 8) 39142295
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM SÀI GÒN
Địa chỉ: 135 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84.8) 38242770
Fax: (84.8) 38225877

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN

CHÀO BÁN CỔ PHẦN
THUỘC TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN
TẠI CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẦM SÀI GÒN
Thông tin về Tổ chức phát hành
Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM SÀI GÒN
Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003476 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần
đầu ngày 08/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 15/09/2006.
: 13.500.000.000 đồng (Mười ba tỷ năm trăm triệu đồng)

Vốn điều lệ hiện tại

Tổng số cổ phần hiện đang lưu hành : 135.000 cổ phần (Một trăm ba mươi lăm nghìn cổ phần)
Thông tin về đợt chào bán
Tên cổ phần

: Cổ phần Công ty CP XNK Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn

Loại cổ phần

: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

: 100.000 đồng/ cổ phần

Phương thức chào bán

: Đấu giá nguyên lô

Giá khởi điểm

: 50.000 đồng/ cổ phần

Tổng số lượng chào bán : 64.800 cổ phần (Sáu mươi bốn nghìn tám trăm cổ phần)
Tổng giá trị chào bán

: 6.480.000.000 đồng (Sáu tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng)

(tính theo mệnh giá) 

TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG (ORS)
Địa chỉ : 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM
Điện thoai: (84-8) 39144290

Fax: (84-8) 39142295

Website: www.ors.com.vn

Email: ors@ors.com.vn 

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI
Địa chỉ: P.802 số 97/223 Khương Hạ - Khương Đình – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 35690338

Fax: (84-4) 35690337

Website: www.cpahanoi.com

Email: cpahanoi_tx@vnn.vn

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

Trang 2

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN

MỤC LỤC
I.

CĂN CỨ PHÁP LÝ................................................................................................................................ 5

II.

NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ........................................................................... 5

1.

Tổ chức phát hành .................................................................................................................................... 5

2.

Tổ chức tư vấn.......................................................................................................................................... 5

III.

CÁC KHÁI NIỆM, TỪ VIẾT TẮT ...................................................................................................... 6

IV.

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ...................................................................................................................... 7

1.

Rủi ro kinh tế............................................................................................................................................ 7

2.

Rủi ro pháp luật ........................................................................................................................................ 7

3.

Rủi ro đặc thù ........................................................................................................................................... 7

4.

Rủi ro của đợt đấu giá .............................................................................................................................. 8

5.

Rủi ro khác đối với công ty ...................................................................................................................... 8

V.

TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ......................................................................................... 8

1.

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ............................................................................................... 8

2.

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty ...................................................................................................... 10

3.

Vốn điều lệ - Cơ cấu cổ đông của công ty ............................................................................................. 12

4.

Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Agrexport Sài Gòn; những công ty mà Agrexport Sài
Gòn đang nắm quyền kiểm soát hoặc quyền chi phối; những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ
phần chi phối đối với Agrexport Sài Gòn. ............................................................................................. 13

5.

Hoạt động sản xuất kinh doanh .............................................................................................................. 13

6.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .................................................................................... 16

7.

Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành..................................................... 17

8.

Cơ cấu và số lượng lao động trong Công ty ........................................................................................... 19

9.

Chính sách cổ tức ................................................................................................................................... 19

10.

Tình hình hoạt động tài chính ................................................................................................................ 19

11.

Danh sách Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và KTT ......................................... 25

12.

Tài sản .................................................................................................................................................... 25

13.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những năm tới .............................................................................. 27

14.

Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận của Công ty........................................................... 29

15.

Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty ........................................................... 30

16.

Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu
chào bán ................................................................................................................................................. 30

VI.

NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ ............................................................ 31

1.

Thông tin cơ bản về đợt đấu giá ............................................................................................................. 31

2.

Mục đích đấu giá .................................................................................................................................... 31

3.

Địa điểm nhận Bản công bố thông tin, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc, nhận phiếu tham dự
đấu giá, bỏ phiếu tham dự đấu giá ......................................................................................................... 31

4.

Đối tượng tham gia đấu giá .................................................................................................................... 31

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

Trang 3

......................................................... 14 Bảng 6: Các máy móc thiết bị của Công ty.......................................... Tổ chức Kiểm toán .. 13 Bảng 4: Doanh thu và lợi nhuận gộp của Công ty .......................................... 32 VIII......................................................................................................................... 13 Bảng 5: Tỷ trọng các khoản chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh ........................................ 19 Bảng 10: Chi tiết Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tại 30/06/2012 ............................................. 23 Bảng 17: Danh sách các thành viên chủ chốt của Công ty ................................................ 28 Bảng 20: Cơ cấu vốn điều lệ sau đấu giá .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 16 Bảng 8: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ 2008 đến nay .................................................. 21 Bảng 14: Chi tiết các khoản phải thu quá hạn khó đòi tại 30/06/2012 .................................................................................................................................................................................................. 22 Bảng 15: Chi tiết các khoản phải trả ........................................................................................................... 32 2......................... 23 Bảng 16: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu...................................................................... 32 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/08/2012 .............. thanh toán và hoàn trả tiền mua cổ phần........ 29 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 4 ............................................ 12 Bảng 2: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% tại thời điểm 31/08/2012 ......................................... 32 VII........................................................... 32 1..................... CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN......... Tổ chức Tư vấn .............................BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 5................................. 25 Bảng 18: Danh mục tài sản cố định của Công ty ... 20 Bảng 12: Chi tiết các khoản phải thu tại 30/06/2012 ................ CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN Địa điểm................................................................................................................................................................................................... 21 Bảng 13: Chi tiết các khoản phải thu khác tại 30/06/2012 ........... 12 Bảng 3: Cơ cấu sản phẩm chính của Công ty Agrexport Sài Gòn ................................................................ 16 Bảng 9: Cơ cấu lao động của Công ty. PHỤ LỤC .................................... 20 Bảng 11: Chi tiết các khoản Vay và nợ ngắn hạn tại 30/06/2012 ............................................................................ 15 Bảng 7: Danh sách các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã được ký kết ........................................................................................................................................................ thời gian tổ chức đấu giá............................................................................................................................................................................................................ 26 Bảng 19: Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận giai đoạn 2013 – 2017 ..............

Hợp đồng tư vấn số 14/2012/ORS. Quận 3. Nông sản gửi Công ty CP Chứng khoán Phương Đông. Công văn số 172/RQNS/BCĐCPH/CV ngày 18/09/2012 của Tổng Công ty Rau quả. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi.8) 38225877 Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết và được chúng tôi cung cấp trên cơ sở đã điều tra. Công văn số 2037/BNN-ĐMDN ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thoái vốn Nhà nước và bán nợ cho Vegetexco Việt Nam. Nông sản tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn. Tp. CĂN CỨ PHÁP LÝ Các căn cứ pháp lý liên quan tới đợt bán đấu giá: - - - - Luật Doanh nghiệp s ố 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005. Nông sản gửi Công ty CP Chứng khoán Phương Đông. 2. Nông sản về việc tư vấn bán đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Rau quả. Phường 6. Nông sản về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Rau quả. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH 1. Công văn số 166/RQNS/BCĐCPH/CV ngày 12/09/2012 của Tổng Công ty Rau quả. thu thập một cách hợp lý. Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.HCM Điện thoại : (84. Quyết định số 98/QĐ-RQNS-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Rau quả. bổ sung số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010. Tổ chức tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG (ORS) Đại diện : Ông THÁI TRÍ HÙNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 5 . II.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN I.8) 38242770 Fax: (84. Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 về việc chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và Tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.HĐTV ký ngày 04/09/2012 giữa Công ty CP Chứng khoán Phương Đông và Tổng Công ty Rau quả. Nông sản tại Công ty CP XNK Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn. Tổ chức phát hành CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM SÀI GÒN (Agrexport Sài Gòn) Đại diện : Ông NGUYỄN PHI KHANH Chức vụ : Tổng Giám đốc Địa chỉ : 135 Pasteur.

Nông sản về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Rau quả. Tổ chức tư vấn/ ORS: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông. nghề kinh doanh nông sản (cà phê nhân. Nông sản – Công ty TNHH MTV. Tp. CBCNV: Cán bộ công nhân viên ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông BKS: Ban kiểm soát HĐQT: Hội đồng quản trị CNĐKKD: Chứng nhận đăng ký kinh doanh XNK: Xuất nhập khẩu NN&PTNT: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn DATC: Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 6 . Nông sản về việc tư vấn bán đấu giá bán phần vốn của Vegetexco Việt Nam tại Agrexport Sài Gòn. III. Bán đấu giá cổ phần: là việc bán cổ phần Nhà nước do Tổng Công ty Rau quả. đào tạo nguồn nhân lực. hồ tiêu và nông sản khác). TỪ VIẾT TẮT Trong Bản công bố thông tin này. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích. hạt điều. Cơ quan quyết định bán đấu giá/ Tổ chức chào bán/ Vegetexco Việt Nam: Tổng Công ty Rau quả. quản trị doanh nghiệp.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ : 194 Nguyễn Công Trứ. đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý. Phường Nguyễn Thái Bình. Nhà đầu tư: các tổ chức kinh tế trong nước có ngành.8) 39144290 Fax: (84. Quận 1.HCM Điện thoại : (84. CÁC KHÁI NIỆM. cung ứng nguyên vật liệu và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm theo quy định tại Quyết định số 98/QĐ-RQNS-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Rau quả. phù hợp với thực tế và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần XNK Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn cung cấp. Nông sản (Vegetexco Việt Nam) tại Công ty Cổ phần XNK Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn (Agrexport Sài Gòn) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn số 14/ORS-HĐTV ký ngày 04/09/2012 giữa ORS và Tổng Công ty Rau quả. 8) 39142295 Bản công bố thông tin này là một phần của Hồ sơ chào bán phần vốn của Tổng Công ty Rau quả. Nông sản tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn. Nông sản đại diện sở hữu tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá. có vốn điều lệ tối thiểu 100 tỷ đồng và có cam kết hỗ trợ Công ty về việc: cho vay tối thiểu 9 (chín) tỷ đồng để tái cơ cấu tài chính. các từ ngữ viết tắt được hiểu như sau: - - - Công ty/ Tổ chức phát hành/ Agrexport Sài Gòn: Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn.

Khi kinh tế suy thoái hoặc có biểu hiện trì trệ. giá thị trường thế giới giảm Công ty phải chấp nhận lỗ. 1. Thông thường. trong trường hợp Công ty mua hàng nhập kho và sản xuất. đối với cơ cấu nợ vay trong cấu trúc vốn của Công ty là khá cao nên chi phí lãi vay có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Agrexport Sài Gòn. các chính sách tiền tệ. • Rủi ro thanh toán Trong nước: Công ty phải ứng tiền trước khi mua nguyên liệu do đó nếu đối tác gặp khó khăn hoặc phá sản thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. giá thế giới xuống thì khách không nhận hàng. chính sách tài khoá. thời gian dự trữ nguyên liệu tồn kho phục vụ sản xuất thường dài trong khi giá trên thị trường thế giới liên tục thay đổi cũng là yếu tố rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Agrexport Sài Gòn. 3. Rủi ro kinh tế Những nhân tố kinh tế như tốc độ tăng trưởng kinh tế. Luật Xuất nhập khẩu. • Rủi ro về giá nguyên liệu đầu vào Rủi ro ngành nông sản rất cao do sản phẩm về nông sản hiện nay chỉ có thể xuất thô. lạm phát. chưa có nhiều giá trị gia tăng của sản phẩm.. Thêm vào đó. CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Chúng tôi xin lưu ý các nhà đầu tư về các nhân tố rủi ro có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của Công ty và/hoặc giá cổ phiếu Công ty mà các nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi quyết định đăng ký đấu giá mua cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn do Tổng Công ty Rau quả. Rủi ro pháp luật Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật và chính sách của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. bãi… CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 7 . Ngoài nước: giao hàng xong. Kinh tế tăng trưởng tốt và bền vững sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tất cả các doanh nghiệp mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh. nguyên liệu của Công ty thường phải mua trước để dự trữ sản xuất cả năm. .. Nông sản chào bán. vừa mất các chi phí khác như là phí lưu kho. … Khi tham gia thị trường chứng khoán. thì doanh nghiệp vừa mất tiền hàng. đều có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. các chính sách thuế. Hiện tại. Rủi ro đặc thù • Rủi ro về lãi suất Đối với một doanh nghiệp sản xuất thì rủi ro lãi suất là rủi ro khi chi phí trả lãi vay của doanh nghiệp cao hơn khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp và mức độ rủi ro về lãi suất cũng khác nhau giữa các ngành với nhau tùy theo cơ cấu nợ vay của các ngành đó. bao gồm: Luật Doanh nghiệp. 2.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN IV. Công ty cũng chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Do hệ thống pháp luật Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện nên sự thay đổi về chính sách luôn có thể xảy ra và có thể mang tới thuận lợi hoặc bất lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty. không tăng trưởng thì nhu cầu tiêu dùng trong xã hội cũng sẽ sụt giảm và từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

5. Cho thuê văn phòng.000 đồng (Mười ba tỷ năm trăm triệu đồng) . Vì vậy. Giới thiệu công ty . bao bì.Tên viết tắt: Agrexport Sài Gòn . o Mua bán phân bón.Trụ sở chính: 135 Pasteur.HCM . o Đại lý dịch vụ bưu chính – viễn thông (trừ đại lý cung cấp dịch vụ Internet) o Kinh doanh lữ hành nội địa – quốc tế. vật liệu xây dựng. Quận 3. o Kinh doanh nhà. kho bãi.Vốn điều lệ: 13. Nông sản đại diện sở hữu tại Agrexport Sài Gòn cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của tình hình thị trường tại thời điểm đấu giá. Phường 6.1.Giấy CNĐKKD công ty cổ phần số 4103003476 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. hàng công nghiệp. o Khách sạn (không hoạt động tại trụ sở). vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và công nghiệp (trừ kinh doanh thuốc trừ sâu). Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 1. o Khai thác và nuôi trồng nông lâm thuỷ hải sản. chiến tranh.Điện thoại: (84. máy móc thiết bị linh kiện phụ tùng và phương tiện vận tải. nhà xưởng.8) 38242770 Fax: (84.8) 38225877 . dịch bệnh hiểm nghèo … Những hiện tượng này nếu xảy ra có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. . Rủi ro khác đối với công ty Một số rủi ro mang tính bất thường. rủi ro chào bán không thành công số cổ phiếu dự kiến chào bán có thể xảy ra. o Cho thuê mặt bằng.HCM cấp lần đầu ngày 08 tháng 06 năm 2005.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN 4. phụ liệu. V. nguyên liệu. thậm chí dẫn đến ngừng trệ hay chấm dứt tồn tại. lụt bão. nhà xưởng. hoá chất (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh). đăng ký thay đổi lần 03 ngày 15 tháng 09 năm 2006. thủ công mỹ nghệ. Do tâm lý nhà đầu tư chịu tác động từ tình hình thị trường chung nên kết quả đợt bán đấu giá phần vốn Nhà nước do Tổng Công ty Rau quả. o Môi giới thương mại.Ngành nghề kinh doanh của Công ty: o Mua bán nông hải sản và chế biến nông lâm hải sản (không gây ô nhiễm môi trường). Tp. Dịch vụ nhà đất.500.Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM SÀI GÒN . TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY 1. o Mua bán thực phẩm chế biến. Rủi ro của đợt đấu giá Thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng và thị trường tài chính nói chung đang trải qua những biến động mạnh do ảnh hưởng của lạm phát và tác động của thị trường tài chính quốc tế. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 8 .000. khả năng xảy ra hiếm hoi nhưng nếu xảy ra sẽ có tác động lớn và nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như động đất.

- Từ tháng 12/1995 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty XNK Nông sản và Thực phẩm chế biến thuộc Bộ NN & PTNT theo Quyết định số 409 ngày 20/12/1995 của Bộ NN& PTNT về việc thành lập Tổng Công ty XNK Nông sản và Thực phẩm chế biến. Sau đó. Nông sản. Đây là tiền thân của Công ty XNK Nông sản và Thực phẩm TP. Bộ NN& PTNT ra Quyết định số 4457/QĐ/BNN-TCCB về việc chuyển Công ty XNK Nông sản và Thực phẩm1 TP. - Ngày 11/06/2003 Bộ NN& PTNT có Quyết định số 66/2003/QĐ/BNN-TCCB về việc sáp nhập Tổng Công ty XNK Nông sản và Thực phẩm chế biến và Tổng Công ty Rau quả VN thành Tổng Công ty Rau quả. o Dịch vụ khai thuê hải quan. Chi nhánh Agrexport Sài Gòn Hà Nội tại TP. - Ngày 27/01/1976. nông lâm thuỷ hải sản (không chế biến tại trụ sở).HCM (Agrexport Sài Gòn TP. tiền thân là Công ty XNK Nông sản và Thực phẩm TP. thuộc Tổng nha Ngoại thương.HCM ( Agrexport Sài Gòn HCM) trực thuộc Tổng Công ty XNK Nông sản Hà Nội do Bộ Nông nghiệp quản lý theo Quyết định thành lập số 113 ngày 22/04/1985 của Bộ Nông nghiệp. - Theo đó. doanh nghiệp nhà nước có lịch sử hình thành và phát triển lâu năm. - Ngày 09/12/2004. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần XNK Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn (Agrexport Sài Gòn) là một trong những đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông sản phía Nam. - Đầu năm 1985.HCM thành công ty cổ phần. - Tháng 12/1977. Đại lý vận tải. và Công ty XNK Nông sản và Thực phẩm TP. Chi nhánh Tổng Công ty được chuyển thành Chi nhánh Tổng Công ty XNK Nông sản thực phẩm Hà Nội tại TP.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN o Dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ. o Chế biến rau quả.HCM) trực thuộc Bộ Ngoại thương. Tổng Công ty XNK Công nghiệp thực phẩm (VINALIMEX) và Tổng Công ty XNK Lương thực (VINAFOOD). Nông sản. bao gồm: Tổng Công ty XNK Nông sản (Agrexport Sài Gòn). Hồ Chí Minh. o Xây lắp công trình công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô.HCM được đổi tên thành Công ty XNK Nông sản và Thực phẩm TP.HCM theo Quyết định số 2119/NNTCCB/QĐ ngày 06/12/1996 của Bộ NN& PTNT.HCM sau này.HCM được đổi tên thành Công ty XNK Nông sản III TP.HCM là một thành viên của Tổng Công ty Rau quả. Tổng Công ty XNK Nông sản Thực phẩm Hà Nội (Agrexport Sài Gòn Hà Nội) được tách theo cơ chế phát triển chuyên ngành làm 03 Tổng Công ty.2.HCM. Đào tạo nghề. để phù hợp với tình hình mới. Công ty XNK Nông sản III TP. o Dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu. 1. Bộ Kinh tế Tài chính đã có Quyết định số 48 về việc thành lập Chi nhánh Tổng Công ty XNK Nông sản Thực phẩm Hà Nội tại TP. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 9 .

xã Xuân Bảo. Agrexport Sài Gòn đã xây dựng được thương hiệu uy tín. 2. Sơ đồ tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Phòng Tổ chức Hành chánh tổng hợp Phòng Tài chính Kế toán CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu Các Chi nhánh Trang 10 .Địa chỉ : 135 Pasteur. chuyên viên làm việc tận tâm. xã Bình Chuẩn. ấp Bình Phú. Tp. Phường 6. tận lực vì sự phát triển của công ty. Công ty Cổ phần XNK Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn chính thức đi vào hoạt động.Địa chỉ : Đường D1.Điện thoại : (84. tỉnh Đồng Nai . cùng với đội ngũ cán bộ. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Công ty Cổ phần XNK Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua.HCM . Chi nhánh Đồng Nai . Với bề dày kinh doanh các mặt hàng nông sản ở phía Nam.8) 38225877 Chi nhánh Bình Dương . huyện Thuận An. Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện nay gồm có Trụ sở chính .8) 38242770 Fax: (84. huyện Cẩm Mỹ.Địa chỉ : Ấp Tân Mỹ.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN Ngày 15/07/2005. mạng lưới khách hàng truyền thống trong và ngoài nước. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần. tỉnh Bình Dương. vững mạnh. Quận 3.

. cách chức Tổng Giám đốc điều hành hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty.Các quyền khác được quy định tại Điều lệ. bổ sung Điều lệ.Thông qua sửa đổi. Ban Tổng Giám đốc có nhiệm vụ: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 11 . . . . Hiện tại. . . ĐHĐCĐ có các quyền sau: . Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm giúp Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. kiểm tra tính hợp lý hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty. .Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và tài chính hàng năm.Bổ nhiệm. . chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết ủy quyền.Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết.Thông qua báo cáo tài chính hàng năm. trừ những thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ. có các quyền sau: . .Bầu.Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty. kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết. Quyết định của HĐQT.Các quyền khác được quy định tại Điều lệ. miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. bãi nhiệm. .Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty. HĐQT Công ty Agrexport Sài Gòn gồm 04 thành viên. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.Quyết định số lượng thành viên của HĐQT. . Hội đồng Quản trị Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty.Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty. Ban Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm. Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Ban Kiểm soát Ban kiểm soát (BKS) do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên để thực hiện giám sát HĐQT.Hoạt động kinh doanh. . đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới. bao gồm: . hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. miễn nhiệm.Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty.

Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật. kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty.000 cổ phần (Một trăm ba mươi lăm nghìn cổ phần) Mệnh giá : 100.000 đồng (Mười ba tỷ năm trăm triệu đồng) Số cổ phần đang lưu hành : 135. hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần của Công ty Bảng 2: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% tại thời điểm 31/08/2012 TT Cơ cấu Cổ đông 1 Tổng Công ty Rau quả.70% (Nguồn: Công ty Agrexport Sài Gòn) CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 12 . 3.Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ. đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 15/09/2006. .HCM cấp lần đầu ngày 08/06/2005.Cơ cấu cổ đông của công ty 3.500.250 58.000.Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động.1. Kế toán trưởng.000 đồng/cổ phần. .Ký kết.Thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. Cơ cấu cổ đông của Công ty Bảng 1: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/08/2012 TT Cơ cấu Cổ đông 1 Tổng Công ty Rau quả.750 41.70% 2 Cổ đông là cá nhân trong nước 55.3. Nghị quyết của ĐHĐCĐ.000 100% Tổng cộng Số lượng cổ phần Tỷ lệ sở hữu (Nguồn: Công ty Agrexport Sài Gòn) 3.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN . thực hiện các hợp đồng kinh tế. khen thưởng kỷ luật đối với Phó Tổng Giám đốc.70% 79.30% 135. Nông sản Tổng cộng Số lượng cổ phần Tỷ lệ sở hữu 79.2. Quyết định của HĐQT.250 58. Nông sản 79. quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết. . Vốn điều lệ của Công ty : 13.Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ. 3.Tổ chức điều hành. . chịu trách nhiệm trước HĐQT. Vốn điều lệ . miễn nhiệm. kết quả sản xuất kinh doanh. . ĐHĐCĐ và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty. Trưởng phòng Công ty. kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm.250 58. . Vốn điều lệ Căn cứ Giấy CNĐKKD số 4103003476 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.

753.4) 8524503 Fax: (84. những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Agrexport Sài Gòn. mua bán và chế biến các mặt hàng nông hải sản.000 đồng Khoản mục Năm 2010 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Năm 2011 (*) 6 tháng đầu năm 2012 Trang 13 100% .1. bao gồm cà phê nhân. hạt điều nhân.77 98% 2 Hạt điều các loại Tấn 206. các loại nông sản khác.00 29% 73. Sản phẩm sản xuất kinh doanh Hoạt động kinh doanh chính của Agrexport Sài Gòn là thương mại. Hoạt động sản xuất kinh doanh 5.80 12% 0 Tấn 2. 5. Tên Công ty: Tổng Công ty Rau quả. tỷ lệ sở hữu 58.65 Tổng cộng (Nguồn: Công ty Agrexport Sài Gòn) Hiện. hồ tiêu.38 9% 15. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Agrexport Sài Gòn.78 100% 1. trong đó thị trường xuất khẩu là thị trường nhiềm tiềm năng mà Công ty đẩy mạnh phát triểu.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh chính Thực trạng doanh thu và lợi nhuận gộp của Công ty từ 2010 đến nay như sau: Bảng 4: Doanh thu và lợi nhuận gộp của Công ty Đơn vị : 1.70% vốn điều lệ của doanh nghiệp. doanh thu từ xuất khẩu luôn chiếm khoảng 50% tổng doanh thu của Agrexport Sài Gòn.23 100% 850. lạc nhân.438.458.88 1% 15. những công ty mà Agrexport Sài Gòn đang nắm quyền kiểm soát hoặc quyền chi phối.88 2% 3 Hạt tiêu các loại Tấn 676.00 4% 0 4 Cao su Tấn - - 205. tương đương 79. Nông sản – Công ty TNHH MTV Địa chỉ: Số 2 Phạm Ngọc Thạch . sắn hạt. Trong những năm qua. Bảng 3: Cơ cấu sản phẩm chính của Công ty Agrexport Sài Gòn T T Sản phẩm Năm 2010 Đơn vị tính Giá trị Năm 2011 Tỷ trọng Giá trị 6 tháng năm 2012 Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 1 Cà phê nhân Tấn 1.4) 8523926 Đại diện sở hữu vốn Nhà nước tại Agrexport Sài Gòn.55 83% 834.Hà Nội Điện thoại: (84. 5. Agrexport Sài Gòn tiếp tục chú trọng phát triển sản xuất kinh doanh thương mại các mặt hàng nông sản.320.Đống Đa .40 62% 1.250 cổ phần.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN 4.

Công ty thường phải thực hiện mua vật liệu dự trữ.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Doanh thu thuần CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN 164. BCTC cho kỳ hoạt động từ 01/07/2011 đến 31/12/2011 đã được kiểm toán và BCTC cho kỳ hoạt động từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 đã được kiểm toán của Agrexport Sài Gòn). Là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các mặt hàng nông sản nên yếu tố chi phí Giá vốn hàng bán thường chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi phí của Công CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 14 .209 8.98% 25.909.89% 10.645) -0.381 15.169 229.86% Chi phí bán hàng 3.24% 9.07% 100.577.3. nhập khẩu từ nước ngoài đưa về kho chế biến đóng gói thành phẩm xuất khẩu.243.45% 196.901.93% Chi phí QLDN Tổng Chi phí 45.079 171.4.271. Ghi chú: (*) : số liệu tổng hợp từ BCTC cho kỳ hoạt động từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 và kỳ hoạt động từ 01/07/2011 đến 31/12/2011 đã được kiểm toán của Agrexport Sài Gòn. Do vậy. 5.86% 86. BCTC đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ 01/07/2011 đến 31/12/2011 và BCTC đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 của Agrexport Sài Gòn) Ghi chú: (*) : số liệu tổng hợp BCTC đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 và kỳ hoạt động từ 01/07/2011 đến 31/12/2011 của Agrexport Sài Gòn.000 đồng Năm 2010 Giá vốn % / DTT Năm 2011(*) %/ DTT 6 tháng /2012 %/ DTT 157.001 115.792. phục vụ mục chế biến cho cả năm.024) Lợi nhuận gộp (Nguồn: BCTC đã được kiểm toán năm 2010. Do vậy.868.277 120.343 6.064.39% (454.717.793 12.949. BCTC cho kỳ hoạt động từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 đã được kiểm toán.370.07% 14.15% 1.108 102. Nguyên vật liệu Công ty thực hiện thu mua nguyên liệu nông sản từ các đại lý trong nước. Chi phí sản xuất Cơ cấu các khoản chi phí sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty trong các năm gần đây được thể hiện trong bảng sau: Bảng 5: Tỷ trọng các khoản chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh Đơn vị : 1.178. Từ năm 2010 hoạt động kinh doanh của Agrexport Sài Gòn đã gặp nhiều khó khăn khi doanh thu không đủ bù đắp các khoàn chi phí. BCTC đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ 01/01/2011 đến 30/06/2011.235.716.026 84.296.899) (1.357 (1.990. trong trường hợp tình hình giá nguyên vật liệu có thay đổi lớn sẽ ảnh hưởng mạnh tới kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.858 535. để chủ động về nguồn nguyên vật liệu. 5.91% Chi phí tài chính 11.861 5.117 118.609 17.669 95.707.814.977 6.94% 4.536.54% 19.884 1.21% (Nguồn: BCTC năm 2010 đã được kiểm toán.371.

Đồng Nai. trong bối cảnh kinh tế giai đoạn này tồn tại nhiều khó khăn khi lạm phát ở mức cao. Để thúc đây công tác quảng bá. đặc biệt. Trình độ công nghệ Bảng 6: Các máy móc thiết bị của Công ty Máy móc thiết bị Xuất xứ Mục đích sử dụng 1 Máy chế biến cà phê Việt Nam Chế biến cà phê Cà phê thành phẩm 2 Máy chế biến hạt điều Việt Nam Chế biến hạt điều Hạt điều thành phẩm TT Sản phẩm chế biến (Nguồn: Công ty Agrexport Sài Gòn) 5. Công ty đã chủ động nâng cao giá trị hàng hoá thông qua việc phát triển khâu chế biến sản phẩm bằng cách đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tại Bình Dương. lãi suất ngân hàng liên tục gia tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của Công ty.8. Mức lỗ luỹ kế của Công ty ngày càng tăng qua các năm. Giá thu mua nguyên liệu trong giai đoạn này biến động liên tục và theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp cộng thêm chính sách mua sự trữ nguyên liệu sản xuất là nguyên nhân chủ yếu khiến Chi phí giá vốn của Công ty tăng lên rất nhiều. chiến lược về giá và mở rộng mạng lưới tiêu thụ kể cả trong và ngoài nước.5.7. đơn cử như: mặt hàng điều đầu vụ phải mua trong nước hoặc nhập khẩu để đảm bảo nguyên liệu sản xuất cả năm do đó khi mua hàng nhập kho giá cao. Tuy nhiên. đồng thời để tập trung xây dựng chiến lược kinh doanh. Nhãn hiệu thương mại. hạt điều. giai đoạn đầu năm 2012 tổng các khoản mục chi phí phát sinh đã gấp hơn 5 lần Doanh thu thuần. cấp lại lần 1 theo Quyết định 725/QĐ- CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 15 .6. Thêm vào đó. sản xuất ra doanh nghiệp không chủ động và điều tiết được giá giao dịch thế giới và khi thành phẩm giá thế giới xuống mạnh khiến Công ty phải chịu lỗ lớn. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Sản phẩm về nông sản hiện nay của Việt Nam phần lớn chỉ xuất thô. 5. chưa có nhiều giá trị gia tăng của sản phẩm. đối với Agrexport Sài Gòn. Agrexport Sài Gòn dự kiến sẽ thành lập và tách riêng hệ hống marketing ra khỏi phòng kinh doanh trong giai đoạn sắp thời. đầu tư hệ thống máy móc chế biến thành phẩm cà phê. … 5. 5. Hoạt động marketing Công ty hiện chưa có bộ phận marketing chuyên trách do đó hoạt động marketing chưa được tập trung.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN ty. đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền Logo: Logo của Công ty được đăng ký bản quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ theo Quyết định số 2590/QĐĐNH ngày 10/08/1995 có hiệu lực 10 năm. chiến lược sản phẩm mới. marketting.

509) (13.203.471.977 (1.317 % tăng/giảm 2010 so với 2011 .9.024) (30.128. tạo ra các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu đến các nước trên thế giới.76 6) (41.931. AGREXPORT: tên viết tắt của Công ty CP XNK Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn 5. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết Bảng 7: Danh sách các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã được ký kết TT Đối tác Nội dung 1 Louis Dreyfus Mua bán cà phê 2 SLD commodities Mua bán hạt điều Giá trị hợp đồng Thời gian thực hiện 264.577. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6.945) 519.899) - (1.02 66 6.48% 8.299) - (37.792.79 9) (4. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Agrexport Sài Gòn từ năm 2010 đến nay Bảng 8: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ 2008 đến nay Đơn vị: 1.064.31% 6 tháng/Năm 2012 34.195 84. Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hạt điều theo Quyết định số A12/QĐ-ĐK ngày 18/11/2005 có hiệu lực 10 năm và có thể được cấp lại của Cục Sở hữu trí tuệ. Ý nghĩa Logo: Hình quả địa cầu: nói lên hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty toàn cầu.480.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN ĐK ngày 27/08/2004.901.76 6) Trang 16 .814.429.845 13.730 Doanh thu thuần 164.371. Màu xanh lá cây: biểu tượng mầm lá của tất cả các loại cây trồng của nền nông nghiệp Việt Nam.1.361.327.150.454 - 519.209 .775 (31.000 USD 06/2012 119.429.284 143.454 - Năm 2010 Năm 2011 (*) Tổng Tài sản 61.000 USD 02/2012 (Nguồn: Công ty Agrexport Sài Gòn) 6.723.357 Khoản mục Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ Lợi nhuận thuần từ HĐKD Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế ) CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG - (41.000 đồng 42. Màu xanh nước biển: nói lên hoạt động thương mại chủ yếu bằng dường biển đến tất cả các quốc gia trên thế giới.300.967) (30.

Mặt hàng nông sản. . Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội đã đưa ra nhận định nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Agrexport Sài Gòn.8%/năm quá cao. Nông sản trong quá trình xử lý tài chính nhằm giúp doanh nghiệp từng bước lành mạnh hóa tình hình tài chính để có thể tiếp tục hoạt động. các ngành trong quá trình họat động và phát triển. có hiểu biết và ham học hỏi. b) Khó khăn: . 7. Do đó yêu cầu tái cấu trúc tài chính Công ty là cấp thiết nhằm mục tiêu cải thiện tình trạng mất cân đối tài chính. Hoạt động kinh doanh của Công ty đã không hiệu quả trong một thời gian dài. Khi mua hàng nhập kho giá cao. .Mức cạnh tranh trong ngành rất lớn. đặc biệt là Tổng Công ty Rau quả. cà phê.Một số các đối tác của Công ty bị phá sản. mức lỗ luỹ kế tăng cao đến nay đã nhiều hơn nguồn vốn chủ sở hữu khiến Công ty không có khả năng thanh toán các khoản nợ và bổ sung thêm vốn phục vụ hoạt động tái đầu tư. yêu nghề. lên xuống bất lợi cho nhà kinh doanh.Công ty hoạt động chủ yếu bằng vốn vay trong khi lãi suất ngân hàng từ 19 . chiếm dụng vốn. Trong khi đó.22.Mặt hàng điều đầu vụ phải mua trong nước hoặc nhập khẩu để đảm bảo nguyên liệu sản xuất cả năm.8 tỷ đồng tương đương 48% mức Doanh thu năm 2010. BCTC cho kỳ hoạt động từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 đã được kiểm toán. . Tại thời điểm 30/06/2012. sản xuất ra thành phẩm giá thế giới xuống mạnh dẫn đến lỗ lớn.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN (Nguồn: BCTC năm 2010 đã được kiểm toán. 6. có tay nghề.Hiện tại do hoạt động không hiệu quả nên Công ty không có vốn tích lũy và đang trong tình trạng mất cân đối tài chính. giúp đỡ của các cấp.2. doanh thu không đủ bù đắp chi phí. doanh nghiệp kinh doanh không đủ lợi nhuận để trả lãi cho ngân hàng. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 17 . . sẵn sàng đi công tác hiện trường hoặc nhà máy. bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động trong Công ty. Những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm báo cáo a) Thuận lợi: . cụ thể Doanh thu năm 2011 đạt 84. Thường là Công ty bị lỗ do không chủ dộng và điều tiết được giá thế giới. . không thu hồi được vốn. BCTC cho kỳ hoạt động từ 01/07/2011 đến 31/12/2011 đã được kiểm toán và BCTC cho kỳ hoạt động từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 đã được kiểm toán của Agrexport Sài Gòn). hạt điều trong mấy năm nay có diễn biến phức tạp. ngoài các đối thủ cạnh tranh trong nước còn có các đối thủ nước ngoài có văn phòng đại diện và công ty TNHH 100% vốn nước ngoài.Được sự quan tâm.Có đội ngũ cán bộ trẻ. sản xuất kinh doanh. duy trì hoạt động kinh doanh. Ghi chú: (*) : số liệu tổng hợp từ BCTC cho kỳ hoạt động từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 và kỳ hoạt động từ 01/07/2011 đến 31/12/2011 đã được kiểm toán của Agrexport Sài Gòn. Giá trị Doanh thu thuần và Lợi nhuận sụt giảm mạnh qua các năm. .

2. nếu Việt Nam chủ động giữ được sản lượng và thị trường. Công ty phải thực hiện cơ cấu lại tài chính mới có thể tiếp tục hoạt động trong tương lai. đặc biệt một số các sản phẩm nông sản chính như lúa gạo. . tăng trưởng và phát triển bền vững.400 tấn. 7.000 tấn. Theo Tổng cục Thống kê trong 6 tháng đầu niên vụ 2012. Với sản lượng thu mua lên tới 54% khối lượng cà phê. giá nông sản liên tục giảm sút từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xuất khẩu của toàn ngành. tiêu xuất khẩu tiếp tục tăng. ước tính nước ta đã xuất khẩu khoảng 780. Trong khi đó. CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN Triển vọng phát triển ngành Nông sản là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. điều. sản lượng. Theo đánh giá chung trong khi thị trường thế giới vẫn tiếp tục khó khăn. đây cũng là cơ hội đa dạng hóa thị trường của các nhà sản xuất và kinh doanh các mặt hàng nông sản. có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.7% so với cùng kỳ năm trước. Song tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Việt Nam tiếp tục giữ vững là nước xuất khẩu hạt điều nhân đứng thứ nhất thế giới. hạt tiêu.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 7. Vị thế của công ty Agrexport Sài Gòn là đơn vị nhà nước cổ phần hóa có bề dày về hoạt động thương mại các mặt hàng nông sản. các chính sách phát triển của Chính phủ. thương hiệu Agrexport Sài Gòn là một trong những thương hiệu uy tín trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cà phê nhân và điều thô. Theo đó các nhà sản xuất và xuất khẩu nông sản Việt Nam đã bắt đầu tìm kiếm các cơ hội tại thị trường nội địa nhằm giải tỏa lượng hàng tồn dư trong ngắn hạn. đối với mặt hàng cà phê Việt Nam cũng là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn trên thế giới. giảm 4. Theo Bộ NN&PTNT. ngành cà phê Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh về diện tích. kim ngạch 941 triệu USD. tăng 6.1% về lượng và 6% về giá.3%. giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản trong 8 tháng đầu năm 2012 ước đạt 18. trong khi đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ước lượng xuất khẩu của nước ta trong năm 2012 là 984.. tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong ngành đẩy mạnh sản xuất. Đặc biệt. đã tạo được vị thế của mình tại một số thị trường lớn trên thế giới. ngành cà phê Việt Nam đang còn phổ biến tình trạng xuất khẩu thô do đó mức độ cạnh tranh trong ngành là rất cao khi sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài vào thị trường nhiều tiềm năng này. ngoại trừ mặt hàng gạo và cao su. trong đó giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 10 tỷ USD. năng suất. cà phê. Tuy nhiên. sự năng động của các doanh nghiệp kinh doanh cà phê cùng với sự phát triển của tiến bộ khoa học kỹ thuật.1 tỷ USD. tăng 9. chủ động nâng cao giá trị hàng hoá thông qua sản xuất chế biến song song với phát triển thị trường đầu ra cho sản phẩm. Các mặt hàng như điều. xuất khẩu nông sản Việt Nam càng có nhiều cơ hội tăng trưởng trong tương lai. Sự cạnh tranh ngày càng cao trong ngành cũng đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam cần đẩy mạnh đầu tư. Với điều kiện thổ nhưỡng thích hợp cho sự phát triển của cây cà phê.6% so với cùng kỳ. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 18 . duy trì sản xuất và đảm bảo việc làm cho người lao động. kim ngạch xuất khẩu trong vòng 20 năm qua.000 tấn. Lượng điều xuất khẩu 8 tháng ước đạt 137. các doanh nghiệp nước ngoài (FDI) đang dần chiếm lĩnh thị phần nguyên liệu cà phê của Việt Nam. tăng 25. được khách hàng trong và ngoài nước biết đến nhiều.1. Cuối cùng khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi.

000 đồng/người. tạo điều kiện cho cho cán bộ. chỉ tính quỹ dự phòng nợ khó đòi nên tăng lỗ. Công ty không trích Quỹ khen thưởng và các quỹ khác. Cơ cấu và số lượng lao động trong Công ty Tổng số người lao động trong Công ty tại thời điểm 30/06/2012 là 26 người.000. bao gồm Bảng 9: Cơ cấu lao động của Công ty TT Bộ phận Số người A Phân theo phòng ban 1 Ban Tổng giám đốc 02 2 Phòng Tổ chức Hành chánh tổng hợp 05 3 Phòng Tài chính Kế toán 04 4 Phòng Kinh doanh XNK 07 5 Chi nhánh Đồng Nai 08 B Phân theo trình độ 1 Trên đại học 02 2 Đại học 16 3 Cao đẳng 01 4 Trung cấp 02 5 Còn lại 05 Tổng cộng 26 (Nguồn: Agrexport Sài Gòn) Các chính sách liên quan đến người lao đông Chế độ làm việc: 40 giờ/ tuần. không trích lập quỹ. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2011: 3. Tình hình hoạt động tài chính CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 19 . thưởng: từ năm 2010 đến nay Công ty gặp khó khăn về tài chính nên chỉ trả lương 50% cho nhân viên. học chính trị.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN 8. Chính sách cổ tức Từ năm 2010 đến nay do Công ty kinh doanh bị lỗ. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2010: 3. Hiện tại. Quỹ phúc lợi âm. Tuy nhiên Agrexport Sài Gòn vẫn cố gắng duy trì các hoạt động đào tạo lý luận chính trị. 10.500. Chính sách lương. không có lợi nhuận nên không chi trả cổ tức.000 đồng/người. Công ty vẫn còn nợ trợ cấp thôi việc cho người lao động. 9. nhân viên tham gia học đối tượng Đảng.

950.320 (Nguồn: BCTC đã được kiểm toán 6 tháng đầu 2012 của Công ty Agrexport Sài Gòn) d) Tổng dư nợ vay - Vay và nợ ngắn hạn: Bảng 11: Chi tiết các khoản Vay và nợ ngắn hạn tại 30/06/2012 Đơn vị: đồng TT Nội dung Mục đích vay Giá trị 1 Ngân hàng Đông Á Bổ sung vốn KD 17. Công ty Agrexport Sài Gòn đã mất khả năng thanh toán một số khoản nợ đến hạn và hiện đang được Toà án xử lý. Bảng 10: Chi tiết Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tại 30/06/2012 Đơn vị: đồng Chỉ tiêu Thuế Giá trị gia tăng Giá trị 802.000 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 20 .484 Tổng cộng 820.089.HCM vì còn nợ 5.679.605.066.836 Thuế khác 17.Thiết bị văn phòng : 03 .12 năm .1.936. - Công ty Việt Long : kiện Công ty ra Tòa án nhân dân TP.Phương tiện vận tải : 06 .916 đồng (nợ gốc).400 2 Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Bổ sung vốn KD 5.10 năm .08 năm b) Thanh toán các khoản nợ đến hạn Do tình hình kinh doanh và tài chính gặp nhiều khó khăn.002 đồng (nợ gốc). Hiện đã hòa giải thành công - Công ty Lê Khang : kiện Công ty ra Tòa án nhân dân TP.605. (Chi tiết xem Mục 16 – Thông tin tranh chấp. Đã xử sơ thẩm và phúc thẩm. Thời gian khấu hao được ước tính như sau: . cụ thể: - Ngân hàng Đông Á : kiện Công ty tại Tòa án Quận 3 vì nợ 17 tỷ đồng (nợ gốc).778.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 10.826. Đã xử sơ thẩm. CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN Các chỉ tiêu cơ bản a) Trích khấu hao TSCĐ TSCĐ được trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng.000.Máy móc thiết bị : 03 .HCM vì còn nợ 2. chờ xử phúc thẩm. kiện tụng) c) Các khoản phải nộp theo luật định Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp thuế và các khoản phải nộp Nhà nước khác theo đúng quy định của pháp luật.372.

078.021 2 Trả trước cho người bán 24.774 2. kiện tụng) - Vay và nợ dài hạn: Công ty hiện không có các khoản vay dài hạn.933.249.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN 3 Ngân hàng Ngoại thương – CN Bình Bổ sung vốn KD Tây 5 Vay các cá nhân Bổ sung vốn KD 1. Công ty TNHH Quang Minh CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG 72.727 3 Các khoản phải thu khác 12. giá trị 17.596.676.576 Trang 21 . các khoản vay này hầu hết đã đến hạn thanh toán.829 Tổng cộng 38.906.114 4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (19.960.677 đồng.209. bao gồm: Khoản đã trả cho người bán để mua hàng nhưng không được giao.092.742. Tuy nhiên Agrexport Sài Gòn chưa có khả năng thanh toán và đang bị các bên cho vay kiện ra tòa án (chi tiết xem Mục 16 – Các thông tin tranh chấp.878.744 13.003.262) Tổng cộng 19.167.600 (Nguồn: BCTC đã được kiểm toán 6 tháng đầu 2012 của Công ty Agrexport Sài Gòn) Trả trước cho người bán: có giá trị 24.050 đồng Các khoản phải thu khác: Bảng 13: Chi tiết các khoản phải thu khác tại 30/06/2012 Đơn vị: đồng TT Nội dung Giá trị 1. đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Khoản Công ty ứng cho Chi nhánh Đồng Nai mua hàng. Cty XNK Ngũ Cốc & Đầu Tư ( Grainco) 1.727 đồng.960. e) Tình hình công nợ - Các khoản phải thu Bảng 12: Chi tiết các khoản phải thu tại 30/06/2012 Đơn vị: đồng TT Chỉ tiêu Giá trị 1 Phải thu khách hàng 1.491.323.97 3 (Nguồn: BCTC đã được kiểm toán 6 tháng đầu 2012 của Công ty Agrexport Sài Gòn) Hiện nay. giá trị 7.416.765.159.628.976.249.543.285.737.

484.933.352. Thái Ngọc Hưng 7.667 100% 14.538.395. Cty TNHH TM & DV Đakao – TPHCM 748. Công ty TNHH Quang Minh TPHCM 72.904 100% 15. DNTN Phát Đạt – Đồng Nai 6.049.765.262 19.661.742. DNTN Thuận Vĩnh Đạt – Tiền Giang 2.435.657 100% 19.670 351. Công ty TNHH TM Trường Thọ 844.060.078.388 6.058 89 % 21. Cơ sở chế biến nông sản Vĩnh Hoà 153. Công ty TNHH An Hưng 351.567 1.783.450 5. Đối tượng khác 315. Agrexport Sài Gòn đã thu nợ bằng tài sản là quyền sử dụng đất là nhà xưởng tại Cẩm Mỹ.451 748.576 72.933.783.047.765.530 12.904 2.075 100% 13.657 11.167.199.047.856.435.856.567 100% 18.600 Tổng cộng 12.381.183.193.060.058 2.784 100% 10.395.467. Khi khách hàng không có khả năng trả nợ. Công ty TNHH Nam Tiến 1.800.742. Nguyễn Phi Long 4.000 100% 20.576 100% 12.667 8.671.262 (Nguồn: Công ty Agrexport Sài Gòn ) CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 22 .183.075 153.506.691 3.076.081.661.352.000 844. Cty XNK Ngũ Cốc & Đầu Tư ( Grainco) 1.670 100% 16.078.774 100% 11.774 1.691 100% Tổng cộng 19.193.800.784 150.864. Công ty CP Xanh Cà Phê 3. Nguyễn Thanh Bình 5.081.681. Trần Kha Tùng (*) 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi: Bảng 14: Chi tiết các khoản phải thu quá hạn khó đòi tại 30/06/2012 TT Giá trị tại 30/06/2012 Nội dung Giá trị trích dự phòng Tỷ lệ trích lập dự phòng 8.114 (Nguồn: BCTC đã được kiểm toán 6 tháng đầu 2012 của Công ty Agrexport Sài Gòn) Ghi chú: (*): Khoản nợ phải thu ông Trần Kha Tùng thực chất là khoản phải thu từ khách hàng.092. Đồng Nai và ủy quyền cho ông Trần Kha Tùng đứng tên. đồng thời treo nợ ông Trần Kha Tùng khoản nợ của khách hàng.671.049.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN 3.298.434 101.298.651. Công ty DL DV Hải Phòng 8. Cơ Sở Phương Đông 2.388 100% 17.451 100% 9. Cửa hàng Inox Thiên Lộc 150.538.976.750 10. DNTN Quang Vinh –Lâm Đồng 11.

172.498 (Nguồn: BCTC đã được kiểm toán 6 tháng đầu 2012 của Công ty Agrexport Sài Gòn) 10.83 vòng 41.Hệ số Nợ/Tổng tài sản 3.36 . Chi phí phải trả 14. phải nộp ngắn hạn khác 3.28 lần 1.929.171 2.601. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động .282.53 1. Chi phí phải trả: bao gồm các khoản lãi vay phải trả. Phải trả người lao động 107.20 2. - Các khoản phải trả Bảng 15: Chi tiết các khoản phải trả Đơn vị: đồng TT Chỉ tiêu 30/06/2012 1.79 lần 1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu Bảng 16: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2010 Năm 2011 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán . Chỉ tiêu về khả năng sinh lời CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 23 .751.Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn lần 0.Hệ số thanh toán nhanh = (TSLĐ .2.15 0.001. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn .48 0.373.Doanh thu thuần/Tổng tài sản 4.320 3.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN Hiện nay. Công ty đã và đang thực hiện các thủ tục cần thiết để kiện các đối tác có liên quan yêu cầu thanh toán các khoản nợ này (Chi tiết xem Mục 16 – Các thông tin tranh chấp.734 đồng.31 33.605. Phải trả người bán: trong đó chủ yếu là khoản Công ty nhận xuất khẩu ủy thác cho đối tác nhưng nguồn tiền thu về Công ty chưa thanh toán được cho đối tác.078. Phải trả nội bộ 6.734 6.000 4.554. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước 820.Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn bán hàng/Hàng tồn kho bình quân . giá trị 8.48 0.652 5.829. Các khoản phải trả. Phải trả cho người bán 8.066.Hệ số thanh toán ngắn hạn = TSLĐ/Nợ ngắn hạn lần 0. kiện tụng).

bao gồm nhiều khoản phải thu quá hạn.00 (Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2010.Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % - 1. tài sản ngắn hạn nhỏ hơn nợ ngắn hạn là 80.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN .000 2 Gia đình ông Khanh bà Cúc 1. tình hình tài chính của công ty sẽ lành mạnh hơn và điều này giúp công ty sớm khắc phục được khó khăn hiện tại.199.364.000.000 đồng Stt Tên khoản nợ Số tiền I Nhóm nợ có tài sản đảm bảo 1 Gia đình ông Tuấn bà Oanh 800.719. gấp 4.319.000 Có tài sản đảm bảo là kho Bình Chuẩn.795. sự hỗ trợ của các cổ đông sau khi cơ cấu lại sẽ giúp Agrexport Sài Gòn giải quyết các khoản nợ vay. 10. dẫn đến mức vốn chủ sở hữu của Công ty đã bị âm.000 4 Gia đình ông Hòa bà Ngọc 3.672. kêu gọi sự tham gia của các nhà đầu tư bên ngoài.600 đồng.000 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Ghi chú 9. Bình Dương Trang 24 .Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % - 1.3. khó có khả năng thu hồi. Nguyên nhân là do Công ty không đồng ý với một số bút toán điều chỉnh của Công ty kiểm toán CPA Việt Nam trên BCTC cho kỳ hoạt động từ 30/06/2011 đến 31/12/2011 do đó số liệu đầu kỳ tại BCTC 6 tháng đầu năm 2012 vẫn dựa trên BCTC do Công ty tự lập.000 II Nhóm nợ cho Công ty vay bằng tiền mặt 4. cụ thể: số lỗ luỹ kế tại ngày 30/06/2012 là 59.00 .4 lần vốn kinh doanh.498 đồng. Các khoản công nợ Agretexco phải thanh toán sau quá trình tái cơ cấu Căn cứ vào Phương án cơ cấu tài chính Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn ngày 28/08/2012. Thuận An. hiệu quả hoạt động kinh doanh của Agrexport Sài Gòn rất thấp. 2011 của Công ty Agrexport Sài Gòn) • Nhìn chung.584 đồng.600.000 3 Gia đình ông Phục bà Cúc 4. • Số liệu đầu kỳ của BCTC đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 có sự khác biệt với số liệu cuối kỳ của BCTC đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ 30/06/2011 đến 31/12/2011. • Giai đoạn từ 2010 đến nay. Công ty trong năm qua. • Ý kiến kiểm toán tại thời điểm 30/06/2012 đã lưu ý tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. với nguồn vốn và khả năng thanh toán mất cân đối như trên. Những điều kiện này chỉ ra sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể gây ra sự nghi ngờ đáng kể vể khả năng hoạt động liên tục của Công ty.867. Sau khi chào bán bớt phần vốn của Vegetexco Việt Nam.209. doanh thu không đủ bù đắp chi phí khiến mức lỗ luỹ kế ngày càng gia tăng.159. gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. tổng số các khoản phải thu và tạm ứng tại ngày 30/06/2012 là 19. các khoản nợ phải trả Công ty cần phải thanh toán ngay trong quá trình tái cơ cấu tài chính như sau: ĐVT: 1.

Danh sách Hội đồng quản trị.000 Nhóm nợ là các doanh nghiệp 518.123 Biện pháp thanh toán nợ là bán tài sản trả nợ trong thời hạn 02 141. Ban Tổng Giám đốc.000 Biện pháp thanh toán nợ là bán tài sản trả nợ trong thời hạn 02 750.B 2 DNTN Trung Thành – Đồng Nai 3 DNTN Tuấn Thảo – Đồng Nai 209. Ban kiểm soát và KTT Bảng 17: Danh sách các thành viên chủ chốt của Công ty TT HỌ TÊN CHỨC VỤ Hội đồng quản trị 1 Ông Lương Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT 2 Ông Nguyễn Phi Khanh Ủy viên kiêm TGĐ 3 Ông Huỳnh Văn Phục Ủy viên kiêm Phó TGĐ 4 Ông Thái Ngọc Hưng Ủy viên Ban Tổng Giám đốc 1 Nguyễn Phi Khanh Ủy viên kiêm TGĐ 2 Huỳnh Văn Phục Ủy viên kiêm Phó TGĐ Ban Kiểm soát 1 Bà Lê Thị Như Ngọc Trưởng ban 2 Ông Nguyễn Mạnh Trung Thành viên 3 Bà Phạm Thị Phương Hiền Thành viên Kế toán trưởng 1 Bà Trần Thị Phương Thảo KTT 12. Danh mục tài sản của Công ty CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 25 .498.660 động trở lại III 2.975 Biện pháp thanh toán nợ là bán tài sản trả nợ trong thời hạn 02 791.1.145 1 Công ty Elmadirachid C.811 năm kể từ ngày Công ty hoạt động trở lại 15.000 động trở lại IV Nhóm nợ thôi việc của cán bộ nhân viên V Nợ thuế GTGT Tổng cộng 270.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN 1 Gia đình ông Hải (Tocontap) 2 Gia đình bà Thảo 3 Gia đình ông Hải Tùng 4 Gia đình ông Khanh 274.931 11.000 năm kể từ ngày Công ty hoạt 475.700.362 năm kể từ ngày Công ty hoạt 167. Tài sản 12.

375.799 77.720 82. thị xã Phước Long.143.072.089.431.010 2.240 1.630 87.260.33% 9. Danh mục đất đai thuộc quyền sở hữu và quản lý sử dụng của Agrexport Sài Gòn Danh sách các bất động sản thuộc sở hửu và quản lý sử dụng của Công ty Agrexport Sài Gòn như sau: Đất tại đường D3.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN Bảng 18: Danh mục tài sản cố định của Công ty Đơn vị: 1.39% 1 Nhà cửa.178. đất thuê của Sở Tài Nguyên Môi trường TP.335.021 6. Thời gian sử dụng : Kho.240 2. dự kiến sẽ xây văn phòng trong vài năm tới khi có kinh phí.500 83.381.694 29.562 77.000 12.675.075 94. 50 năm hết 28/12/2057.630 70.45% 2 Phần mềm kế toán 15.396.129.34% 4 Dụng cụ quản lý 533. còn lại 45 năm CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 26 .996.010 2.839 19.47% 3 Phương tiện vận tải truyền dẫn 1.269 6. vật kiến trúc 2.034.637 94.6m2.96% 2 Máy móc thiết bị 2.302 1.937 4.13% II Tài sản cố định vô hình 2.147 70.177 6.781 4.995 321.00% Tổng cộng (Nguồn: BCTC cho kỳ hoạt động từ 01/07/2011 đến 31/12/2011 đã được kiểm toán và BCTC cho kỳ hoạt động từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 đã được kiểm toán của Công ty Agrexport Sài Gòn) 12.240 1. Diện tích: 238.96% 2 Máy móc thiết bị 2.350.122 59.03% 2 Phần mềm kế toán 15.396.2. xã Giang Sơn.510 61.220 82.383 67.661 29. Nhà máy tại thôn Bình Giang.240 2.129.842 65. Quận Bình Thạnh Đất đã có giấy phép xây dựng.375.965.663.996.08% 9.03% 1 Quyền sử dụng đất 2.355 36.14% Tổng cộng Tại thời điểm 30/06/2012 I Tài sản cố định hữu hình 6.24% II Tài sản cố định vô hình 2.433.381.34% 1 Quyền sử dụng đất 2.953. Phường 25. và chỉ được phép xây dựng văn phòng.335.000 11.302 1.18% 4 Dụng cụ quản lý 174.26% 1 Nhà cửa. vật kiến trúc 2.32% 3 Phương tiện vận tải 1.249.000 đồng TT Chỉ tiêu Nguyên giá Giá trị còn lại Tỷ lệ còn lại Tại thời điểm 31/12/2011 I Tài sản cố định hữu hình 7. Hồ Chí Minh.799 77.671 60.000.

Đất sản xuất kinh doanh.000 Trang 27 . huyện Bù Đăng.584m2 đất rừng sản xuất Thời hạn sử dụng đến 04/2053. còn 42 năm sử dụng. Thửa 1: Diện tích đất thửa 1: 2. Nhà máy chế biến hạt điều tại xã Xuân Bảo. 4. huyện Cẩm Mỹ. còn lại 46 năm sử dụng. 13. còn lại 41 năm sử dụng.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN Sử dụng thu mua và chế biến hạt điều. Nhà xưởng.505m2 và tài sản trên đất. Diện tích: Trong đó bao gồm: 4. Sổ 3: diện tích 34. tỉnh Đồng Nai (Agrexport hiện uỷ quyền cho Ông Trần Kha Tùng đứng tên sở hữu) Bao gồm 3 thửa có tổng diện tích là 4. còn 34 năm.410m2 đất sản xuất kinh doanh lâu dài và 95m2 sử dụng đến tháng 08/2044. còn sử dụng 37 năm Thửa 2: Diện tích đất thửa 2: 1. tỉnh Bình Phước Nhà kho chưa sử dụng hoặc đến mùa thu hoạch điều làm trạm thu mua. Sản lượng Chỉ tiêu Cà phê nhân Đơn vị Tấn CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG 2013 2014 2015 2016 2017 15.084m2 Mục đích sử dụng : 100m2 đất ở nông thôn và 984m2 đất trồng cây lâu năm Thời gian sử dụng : .Đất ở sử dụng lâu dài .000 15. hiện nay đang sử dụng gia công điều cho các đối tác.077m2 đất rừng Thời gian sử dụng đến 10/2058. còn 35 năm Thửa 3: Diện tích đất thửa 3 : 1.2m2 Sử dụng đến 27/10/2053.Đất trồng cây đến tháng 03/2047. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những năm tới a. Sổ 2: diện tích 4. đất tại xã Đồng Nai.000 15.128m2 sử dụng đến 2028 Mục đích sử dụng : 100m2 đất ở nông thôn và 2028m2 đất trồng cây lâu năm Thời hạn sử dụng : .Đất trồng cây lâu năm sử dụng đến tháng 03/2047.569 m2 đất trồng cây lâu năm Thời gian sử dụng : Tháng 03/2047.000 15.Đất ở lâu dài . bao gồm: Sổ 1: diện tích kho đất 6.254.000 15. còn 32 năm. nông sản khác trong vài năm tới.781m2.

19% 1.000 457. Đồng thời. giúp đỡ của các cơ quan ban ngành và cán bộ lãnh đạo Tổng Công ty Rau quả.500 Hạt điều các loại Tấn 230 390 643 522 689 Bắp Tấn 2.000 1.000 2.000 Lợi nhuận trước thuế 3.33% 40. - Công ty xác định xu hướng phát triển lâu dài kết hợp vừa sản xuất chế biến vừa kinh doanh thương mại. bổ nhiệm Ban điều hành và sẽ có chiến lược sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới. tái cơ cấu tình hình tài chính và bộ máy tổ chức hoạt động.000 4.000 Mì lát Tấn 1. - Sau khi điều chỉnh giảm vốn và bán đấu giá công khai ra bên ngoài. - Tiếp tục được sự quan tâm.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Chỉ tiêu CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN Đơn vị 2013 2015 2014 2016 2017 Hạt tiêu các loại Tấn 300 500 1.000 7.000 300.550 6.000 200.000 5.000 15. huyện Thuận An.31% 1.000 400.000 5.000 590.000 3.000 8. giúp lành mạnh hóa mọi mặt cho Agrexport Sài Gòn để Công ty từng bước cải tiến hoạt động và đi vào sản xuất ổn định.500 4.24% Tỷ lệ LNTT/VĐL (%) 21.200 1.000 350. nhà đầu tư mới chiếm cổ phần chi phối sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông bầu ra HĐQT và Ban kiểm soát.000 3. Công ty đã xây dựng kho hàng tại xã Bình Chuẩn.48% 1. Nông sản tạo điều kiện thuận lợi để Công ty tiếp tục phát triển và bảo vệ được thương hiệu.240 4.000 680.00% Doanh thu thuần (Nguồn: Công ty Agrexport Sài Gòn) - Sau khi Vegetexco Việt Nam thoái bớt vốn để thu hút sự tham gia của nhà đầu tư chiến lược. Hiệu quả hoạt động kinh doanh Bảng 19: Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận giai đoạn 2013 – 2017 Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Vốn điều lệ 2013 2014 2015 2016 2017 15.000 (Nguồn: Công ty Agrexport Sài Gòn) b.000 15.000 307.400 Tỷ lệ LNTT/DDT (%) 1.000 185.00% 46.000 Nông sản các loại USD 100. chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng trọt và chế biến thực phẩm và tiềm lực tài chính sẽ tham gia đề xuất và hoạch định chiến lược sản xuất và tìm hướng phát triển mới cho Công ty. tỉnh bình CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 28 . uy tín với khách hàng trên thị trường. củng cố nhân sự các bộ phận để tổ chức kinh doanh và phấn đấu từ năm 2013 sẽ có cổ tức trả cho các cổ đông.60% 30.000 15.000 15.000 3.67% 56.75% 1. các nhà đầu tư mới có trình độ kỹ thuật.

Tuy nhiên.000.000. chúng tôi xin lưu ý rằng các ý kiến. tái đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh.63% Cổ đông là CBCNV 28.450 1.000 9. Vốn điều lệ Tổng Công ty Nông sản và Rau quả thoái một phần vốn đầu tư tại Công ty CP XNK Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn nhằm cơ cấu danh mục đầu tư và cũng đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư có tiểm lực về tài chính cùng tham gia hỗ trợ Công ty tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh.678.896. - Chú trọng bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ lãnh đạo. Công ty có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.000 10.783 2.000. sau đó chuyển một phần các khoản nợ của doanh nghiệp thành vốn cổ phần tại Agrexport Sài Gòn.000 15.300.000 17. cơ cấu vốn điều lệ trong thời gian sắp tới của Agrexport Sài Gòn như sau: Bảng 20: Cơ cấu vốn điều lệ sau đấu giá Đối tượng Số lượng cổ phần Giá trị (đồng) Tỷ lệ vốn góp Tổng Công ty Rau quả. giảm gánh nặng lãi vay. cho thuê kho. nhận xét trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 29 .85% DATC (*) 15. Sau khi hoàn tất việc thoái vốn của Vegetexco Việt Nam.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN Dương để làm nơi tập kết hàng khi giá cả biến động lớn. trên cơ sở các thông tin đã thu thập.000. c.800 6. Nông sản 14.480. là nơi chế biến các mặt hàng nông sản để xuất khẩu hoặc kinh doanh nội địa.500.700. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông cho rằng sau khi tái cấu trúc. nghiên cứu và có những đánh giá cần thiết về hoạt động cũng như lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần XNK Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn. DATC sẽ làm việc với các đối tác để có thể tái cơ cấu các khoản nợ của Agrexport Sài Gòn. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận của Công ty Dưới góc độ của Tổ chức tư vấn.00% 150. lành mạnh hoá tình hình tài chính.32% Cổ đông đấu giá thành công 64. Dự kiến.000 100% Tổng cộng (Nguồn: Công ty Agrexport Sài Gòn) Ghi chú: (*) :dự kiến một phần nợ của DATC sẽ được chuyển thành vốn cổ phần tại Công ty. được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn để bổ sung.967 2. chuyên viên có năng lực và trình độ để quản lý và phát triển Công ty.445.000. đã tiến hành phân tích. 14.000 43.20% Cổ đông khác 26. Hiện tại Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp (DATC) cũng đang trong quá trình làm việc và dự kiến sẽ tham gia vào quá trình tái cơ cấu nợ của Agrexport Sài Gòn nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian sắp tới.000 1.000 19.

Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty Không có 16. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 30 . đã nộp hồ sơ.141. nợ gốc 6. Ngoài ra các doanh nghiệp như Cty TNHH An Hưng. Các thông tin. quyết định số 02/2010/QDST-KDTM ngày 25/10/2010 của tòa án huyện Gò Công Đông – Tiền Giang số tiền 2.000 đồng. không còn tài sản để thu hồi. nhưng rất khó thu hồi.617.013.661. không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Agrexport Sài Gòn phải thanh toán cho Công ty Lê Khanh tổng cộng 6. quyết định về việc hòa giải thành số 02/2007/QDKDTM-ST ngày 23/08/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng.000 đồng. cơ sở Phương Đông.681. Căn cứ bản án sơ thẩm số 935/2012/KDTM-ST ngày 04/07/2012. Hiện đã hòa giải thành công tại Biên bản hòa giải ngày 20/08/2012 với kết luận là khoản nợ này lên tới gần 24 tỷ đồng. đã trích dự phòng 2. 15.466. cơ sở chế biến Vĩnh Hòa… đã phá sản.388 đồng.185 đồng.679. Agrexport đang thực hiện kháng cáo lên Tòa phúc thẩm tòa án tối cao tại TP HCM về việc cách tính lãi suất không phù hợp. tòa án thị xã Long Khánh đang thụ lý.HCM với số nợ gốc 5.381.747. dựa trên cơ sở là những thông tin được cung cấp có chọn lọc bởi Công ty Cổ phần XNK Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn (mà không có sự kiểm tra lại tính xác thực của Tổ chức tư vấn). được phân tích dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán. DNTN Phát Đạt đã có Biên bản hòa giải thành số 13/2011/QDST-KDTM ngày 09/08/2011 của Tòa án huyện Xuân Lộc Đồng Nai. Công ty TNHH Thương mại Trường Thọ Lâm Đồng.089.41 tỷ đồng Công ty Lê Khang: kiện Công ty ra Tòa án nhân dân TP.916 đồng. số nợ gốc là 844.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN của một tổ chức tư vấn.058 đồng và đang tiếp tục thi hành án.85 tỷ đồng bao gồm lãi và gốc.058 đồng. Các khoản nợ vay: Ngân hàng Đông Á: kiện Công ty tại Tòa án Quận 3 vì nợ 17 tỷ đồng (nợ gốc). lãi quá hạn là 5. ngưng hoạt động. DN Quang Vinh Lâm Đồng. trong đó lãi trong hạn 1. DN Hải Phong. cả lãi ngân hàng là 7. cửa hàng Thiên Lộc. Công ty CP Xanh cà phê Đồng Nai. các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán Các khoản nợ phải thu khó đòi: Để thu hồi các khoản nợ khó đòi Agrexport Sài Gòn đã khởi kiện một số đối tác tại Toà án có thẩm quyền: Công ty TNHH và DV Đakao: Biên bản hòa giải thành số 04/2010/QTSTKDTM ngày 04/02/2010 số tiền còn lại không thu được.747. DN Thuận Vĩnh Đạt Tiền Giang.081.182.48 tỷ đồng. cả lãi suất là 1. Công ty TNHH Nam Tiến. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo đối với nhà đầu tư khi tự mình đưa ra quyết định đầu tư.

6 m2 đất tại đường D3. hạt điều.800 cổ phần.HCM với số nợ gốc là 2. 3. hồ tiêu và nông sản khác). Địa điểm nhận Bản công bố thông tin.372. nộp tiền đặt cọc. Phường 25. đồi tượng các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá gồm: Tổ chức kinh tế trong nước có ngành. b. Tổng số tiền Agrexport phải trả lên tới 3. NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ 1. Nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá Căn cứ quy định tại Quyết định số 98/QĐ-RQNS-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Rau quả. Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua là: 64.2 tỷ đồng bao gồm gốc và lãi. Theo bản án phúc thẩm số 199/2012/KDTM-PT ngày 10/07/2012 của Tòa án Nhân dân tối cao tòa phúc thẩm tại TP HCM. Thông tin cơ bản về đợt đấu giá Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông Số lượng cổ phần chào bán: 64. việc thoái vốn của Vegetexco Việt Nam còn nhằm mục đích kêu gọi sự tham gia của các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính hỗ trợ Agrexport Sài Gòn tiếp tục củng cố và phát triển hoạt động kinh doanh. nghề kinh doanh nông sản (cà phê nhân. nhà máy tại Thôn Bình Giang. Đối tượng không được tham gia đấu giá Nhà đầu tư cá nhân. Quận Bình Thạnh.000 đồng. Nông sản về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Rau quả.000 đồng/cổ phần Giá khởi điểm: 50. bỏ phiếu tham dự đấu giá Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá phần vốn Nhà nước tại Công ty CP XNK Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn. TP HCM và Kho. 4. Nhà đầu tư nước ngoài. Xã Giang Sơn. Đối tượng tham gia đấu giá a. Đồng thời.000 đồng/ cổ phần Bước giá: 1. đăng ký tham gia đấu giá. Mệnh giá: 100. đào tạo nguồn nhân lực. Nông sản tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn. Tài sản được sử dụng để đảm bảo cho khoản vay 9 tỷ này bao gồm 238.800 cổ phần. quản trị doanh nghiệp. nhận phiếu tham dự đấu giá. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 31 . bán nguyên lô 64.800 cổ phần 2. Thị xã Phước Long. cung ứng nguyên vật liệu và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Mục đích đấu giá Bán bớt phần vốn thuộc sở hữu của Vegetexco Việt Nam tại Công ty Cổ phần XNK Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư theo chủ trương thoái vốn đầu tư của Vegetexco Việt Nam tại các doanh nghiệp.936. Phương thức chào bán: Đấu giá công khai.002 đồng. có vốn điều lệ tối thiểu 100 tỷ đồng và có cam kết hỗ trợ Công ty về việc: cho vay tối thiểu 9 (chín) tỷ đồng để tái cơ cấu tài chính.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN Công ty Việt Long: kiện Công ty ra Tòa án nhân dân TP. VI.

Hà Nội Điện thoại : (84. Rau quả tại Công ty Cổ phần XNK Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn. P.com. TP HCM Điện thoại : (84.com.8) 3811 8927 ORS Hà Nội Địa chỉ : 40 Liễu Giai. thời gian tổ chức đấu giá.8) 39144290 E-mail : ors@ors. Nông sản tại Công ty Cổ phần XNK Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn. VII.8) 3811 8924 Fax: (84. Tổ chức Kiểm toán CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Địa chỉ: P.vn Fax: (84. Hà Nội Điện thoại: (84. 5. Tp.vn ORS Tân Bình Địa chỉ : 435G-H (Lầu 1) Hoàng Văn Thụ.4) 3972 6165 Fax: (84.4) 3972 6165 2. Thanh Xuân.TB. Tổ chức Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG (ORS) ORS Hội sở Địa chỉ : 194 Nguyễn Công Trứ.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN Tổ chức tài chính trung gian thực hiện định giá hoặc đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Rau quả. Địa điểm. thanh toán và hoàn trả tiền mua cổ phần Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá phần vốn Nhà nước do Tổng Công ty Nông sản.HCM Điện thoại : (84. Các đối tượng khác không phù hợp với quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần ban hành theo Quyết định số 176/2012/ORS-QĐ ngày 19/09/2012.ors. Nguyễn Thái Bình Quận 1. PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bản sao hợp lệ Giấy CNĐKKD Phụ lục 2: Quyết định bán đấu giá phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty Rau quả.4) 35690337 VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN 1. Nông sản Phụ lục 3: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn Phụ lục 4: Các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG Trang 32 . Phường cống Vị.4) 35690338 Fax: (84. Quận Ba Đình.802 Số 97/223 Khương Hạ.8) 39142295 Website: www. P4. Khương Đình. Q.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN & THỰC PHẨM SÀI GÒN Trang 33 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful