You are on page 1of 24

Armenian (Eastern) phrasebook

Contents
[hide]

[+]Pronunciation guide

[+]Phrase list

Armenian (hayeren) is an Indo-European language not related closely to any other language. It is spoken by the Armenian people in the

It is divided into two main dialects: Western and Eastern. Eastern Armenian and its minor dialects are used by the Armenians living in Ar
This phrasebook deals with the Eastern dialect, which is the official language of Armenia.
One important thing: in Armenian there are two ways of addressing people, informal and formal, like in German, French or Russian. For

Please note that very few people in Armenia speak English, but almost everyone perfectly knows Russian. People have no problems spe
[edit]Pronunciation

guide

Armenian language has its own unique alphabet (whose characters are not rather similiar to Hebrew characters) invented by Mesrop Ma
should not be a problem. On the other hand the reproduction of some sounds may be a bit difficult for foreigners, since Armenian has se
Words are stressed on the last syllable.
Here are the uppercase and lowercase versions of each letter, followed by its name in English and a pronunciation hint.
[edit]Vowels
Ա/ա ayb
like father
Ե/ե yech
like pet, but like yet when at the beginning of the word
Է/է eh
like pet
Ը/ը ət
like about (schwa)
Ի/ի eeni
like peek
Ո/ո vo
like port, but like voice when at the beginning of the word
Ու/ու oo
like soon
[edit]Semi-Vowels
Յ/յ hee
like yes
Հ/հ hoh
like horse

[edit]Consonants
Բ/բ ben
like big
Գ/գ gim
like goat
Դ/դ da
like dark
Զ/զ za
like zoo
Թ/թ toh
like tiger, aspirated
Ժ/ժ zhe
like measure
Լ/լ lyun
like light
Խ/խ kheh
like Scottish loch or German Aachen
Ծ/ծ tsa
like cats
Կ/կ ken
like scar, unaspirated
Ձ/ձ dza
like beds
Ղ/ղ ghat
like French gutteral "r", alternatively like Baghdad

Ճ/ճ tcheh
like church

Մ/մ
like mouse

like north

like shark

like chicken

like spar, unaspirated

aspirated like fork like devil. like rest like tsunami like pot.like jar rolled "r" as in Spanish like swim like vote like star. but read yev when at the beginning of the word . aspirated like question. unaspirated soft "r".

շնորհակալություն (LAV EM.Բարև ձեզ (bah-REV DZEZ) Բարև (bah-REV) Ինչպե՞ս եք (inch-PES EHQ?) Լավ եմ. Չարժե (char-JEE) Հա (informal)/Այո (polite) (huh/a-YO) Չէ (informal)/Ոչ (polite) (cheh/voch) . shno-ra-ka-loo-TYOON) Ինչպե՞ս է ձեր անունը (inch-PES EH DZER ah-NOO-neh) Իմ անունը Վահագն Պետրոսյան է (IM ah-NOO-neh Vahagn Petrosyan EH) Շատ հաճելի է (SHAT ha-che-LIH EH) Խնդրեմ (khen-TREM) Շնորհակալություն (shno-ra-ka-loo-TYOON) "Merci" a la French is used more often.

Կներե՛ք (ke-neh-REHQ) Ներողություն (neh-ro-ghoo-TYOON) Ցտեսություն (tse-teh-soo-TYOON) Ես հայերեն չգիտեմ (YES ha-yeh-REN che-gih-TEM) Դուք անգլերեն գիտե՞ք (DOOQ an-gle-REN ghee-TEQ?) Այստեղ ինչ-որ մեկն անգլերեն գիտի՞ (ay-STEGH inch-vor meKEH an-gle-REN ghee-TI?) Օգնությու՛ն (oq-noo-TYOON!) Զգու՛յշ (ZGOOYSH!) Բարի լույս (bah-REE LOOYS) Բարի երեկո (bah-REE yeh-reh-KO) Բարի գիշեր (bah-REE ghee-SHERE) Ես չեմ հասկանում (YES CHEM has-kah-NOOM) Որտե՞ղ է զուգարանը (vor-TEGH EH zoo-qah-RAHNE?) Ինձ հանգի՛ստ թողեք (INDZ han-GHEEST toh-GHEQ!) Ինձ մի՛ կպեք (INDZ MEE ke-PECK!) Ես միլի՛ցիա կկանչեմ (YES mee-LIH-tzi-ah ke-kahn-CHEM) .

Ոստիկանությու՛ն (vos-tih-kah-noo-TYOON!) Բռնե՛ք գողին (bihr-NEQ go-GHEEN!) Ես ձեր օգնության կարիքն ունեմ (YES DZEHR og-noo-TYAHN kah-RIQN oo-NEM) Արտակարգ իրավիճակ է (ar-tah-KARQ ee-rah-vih-CHAK EH) Ես մոլորվել եմ (YES mo-lor-VEL EM) .

Ես կորցրել եմ պայուսակս (YES korts-REL EM pah-yoo-SAKS) Ես կորցրել եմ դրամապանակս (YES korts-REL EM drah-mah-pah-NAKS) Ես հիվանդ եմ (YES hee-VAND EM) Ես վիրավորված եմ (YES vee-rah-vor-VATS EM) Ինձ բժիշկ է հարկավոր (INDZ be-ZHISHK EH har-kah-VOR) Կարո՞ղ եմ օգտվել ձեր հեռախոսից (kah-ROGH EHM oq-TVEHL DZER heh-rah-KHO-sitz?) զրո (zro) մեկ (mehk) երկու (yer-KOU) երեք (yeh-REQ) չորս (chorse) հինգ (hyng) վեց (vehts) յոթ (yote) ութ (oote) ինը (eene) տաս (tahs) տասնմեկ (tahs-ne-MEHK) .

տասներկու (tahs-ne-yer-KOU) տասներեք (tahs-ne-yeh-REQ) տասնչորս (tahs-ne-CHORSE) տասնհինգ (tahs-ne-HYNG) տասնվեց (tahs-ne-VEHTS) տասնյոթ (tahs-ne-YOTE) տասնութ (tahs-ne-OOTE) տասնինը (tahs-ne-EENE) քսան (QSAHN) քսանմեկ (qsahn-MEHK) քսաներկու (qsahn-yer-KOU) քսաներեք (qsahn-yeh-REQ) երեսուն (yeh-reh-SOON) քառասուն (qah-rah-SOON) հիսուն (hee-SOON) վաթսուն (vaht-SOON) յոթանասուն(yoh-tah-nah-SOON) ութսուն (oote-SOON) իննսուն (een-ne-SOON) .

հարյուր (hahr-YOOR) երկու հարյուր (yer-KOU hahr-YOOR) երեք հարյուր (yeh-REQ hahr-YOOR) հինգ հարյուր (heeng hahr-YOOR) հազար (hah-ZAHR) երկու հազար (yer-KOU hah-ZAHR) միլիոն (mil-lih-YONE) միլիարդ (mil-lih-YARD) տրիլիոն (tree-lih-YONE) Համար _____ (huh-MAHR) կես (kehs) պակաս (pah-KAHS) ավել (ah-VELE) հիմա (hee-MAH) ավելի ուշ (ah-VELY OUSH) ավելի շուտ (ah-VELY SHOOT) առավոտ (ah-rah-VOTE) ցերեկ (tseh-RECK) երեկո (yeh-reh-KOH) .

գիշեր (ghee-SHERE) գիշերվա ժամը մեկը (ghee-shere-VAH ZHAH-meh MEH-ke) գիշերվա ժամը երկուսը (ghee-shere-VAH ZHAH-meh yehr-KOU-se) առավոտյան ժամը տասը (ah-rah-vote-YAHN ZHAH-meh TAH-se) կեսօր (kess-ORE) ock PM ցերեկվա ժամը մեկը (tzeh-reck-VAH ZHAH-meh MEH-ke) o o'clock PM ցերեկվա ժամը երկուսը (tzeh-reck-VAH ZHAH-meh yehr-KOU-se) ten o'clock PM երեկոյան ժամը տասը (yeh-reh-ko-IAN ZHAH-meh TAH-se) midnight կեսգիշեր (kehs-ghee-SHERE) [edit]Duration _____ second(s) _____ վայրկյան (vair-kian) _____ minute(s) _____ րոպե (ro-PEH) _____ hour(s) _____ ժամ (zhum) _____ day(s) _____ օր (ore) _____ week(s) _____ շաբաթ (sha-PATT) _____ month(s) _____ ամիս (uh-MEES) _____ year(s) _____ տարի (tah-REE) [edit]Days today այսօր (ice-ORE) yesterday .

երեկ (yeh-RECK) tomorrow վաղը (vah-GHE) this week այս շաբաթ (ice sha-PATT) last week անցած շաբաթ (un-TZATZ sha-PATT) next week մյուս շաբաթ (myoose sha-PATT) Monday երկուշաբթի (yehr-kou-SHUPTY) Tuesday երեքշանթի (yeh-reck-SHUPTY) Wednesday չորեքշաբթի (choh-reck-SHUPTY) Thursday հինգշաբթի (heeng-SHUPTY) Friday ուրբաթ (oor-PAHT) Saturday շաբաթ (sha-PATT) Sunday կիրակի (kih-rah-KEE) The weeks start wi [edit]Months January հունվար (hoon-VAHR) February փետրվար (peh-ter-VAHR) March մարտ (mart) A ապրիլ (uh-PREEL) մայիս (muh-YEES) .

հունիս (hoo-NEES) հուլիս (hoo-LEES) օգոստոս (oh-gos-TOSE) սեպտեմբեր (sep-tem-BERE') հոկտեմբեր (hock-tem-BERE) նոյեմբեր (no-yem-BERE) դեկտեմբեր (deck-tem-BERE) սև (SEV) սպիտակ (spee-TAK) մոխրագույն (mokh-rah-GOOYN) կարմիր (kar-MEER) կապույտ (kah-POOYT) երկնագույն (yer-knah-GOOYN) (light-blue or cyan) դեղին (deh-GHEEN) կանաչ (kah-NACH) նարնջագույն (nah-ryn-jah-GOOYN) մանուշակագույն (mah-noo-shah-kah-GOOYN) վարդագույն (var-dah-GOOYN) .

.) ..ավտոկայանֈ (uf-toh-kuh-YUHN?) ..._____ հյուրանոցըֈ (hyoo-rah-NO-tze?) .ամերիկյան/կանադական/ավստրալական/բրիտանական դեսպանատունֈ (americIAN/canadaKUHN/britanaKUHN des-pah- Որտե՞ղ կան շատ.օդակայանֈ (o-tuck-eye-UHN?) .....հյուրանոցներֈ (hyoo-ruh-notz-NERE) .գնացքի կայարանֈ (gnuts-QEEH kah-yah-RUHN?) ... (vore-TEGH kuhn shut..կենտրոնֈ (ken-TRONE?) ...շագանակագույն (shah-gah-nah-kah-GOOYN) Ի՞նչ արժե տոմսը դեպի _____ ։ (inch are-ZHEH tom-SE deh-PEE _____?) Մեկ _____-ի տոմս.. խնդրում եմֈ (meck _____-ee tomse.. khend-ROOM ehm) Ու՞ր է գնում այս գնացքը/ավտոբուսըֈ (oore eh gnoome ice GNATZ-qe/af-toh-BOO-se?) Որտե՞ղ է _____-ի գնացքը/ավտոբուսըֈ (vore-TEGH eh _____-ee GNATZ-qe/af-toh-BOO-se?) Այս գնացքը/ավտոբուսը կանգնու՞մ է _____։ (ice GNATZ-qe/af-toh-BOO-se kung-NOOM eh _____?) Ե՞րբ է շարժվում _____-ի գնացքը/ավտոբուսըֈ (yerb eh sharzh-VOOM _____-ee GNATZ-qe/af-toh-BOO-se?) Ե՞րբ է այս գնացքը/ավտոբուսը հասնում _____։ (yerb eh ice GNATZ-qe/af-toh-BOO-se hus-NOOM ____?) Ինչպե՞ս կարող եմ հասնել _____։ (inch-PESE kah-ROGH ehm hus-NELE) ....

ռեստորաններֈ (res-toh-run-NERE) ...տեսարժան վայրերֈ (tess-are-ZHUHN wire-ERE) Կարո՞ղ եք ցույց տալ քարտեզի վրաֈ (kuh-ROGH ehq tsooyts tuhl car-teh-ZEE vrah?) փողոց (po-GHOTSE) Թեքվեք ձախֈ (teck-VECK dzakh) Թեքվեք աջֈ ( teck-VECK uch) ձախ (dzakh) աջ (uch) ուղիղ (ou-GHEEGH) դեպի _____ (deh-PEE) _____ անցած (un-TZUTZ) ......բարերֈ (bah-RERE) .

. խնդրում եմֈ (tuh-RECK indz ine-TEGH...լոգարանֈ (lo-ga-RUN?) . khend-ROOM ehm) Ազատ սենյակներ ունե՞քֈ (uh-ZUT sen-yuck-NERE ou-NECK?) Որքա՞ն արժե մեկ/երկու հոգանոց սենյակըֈ (vore-CUNN are-ZHEH meck/yer-KOU ho-qa-NOTZE sen-YUCK-e?) Այս սենյակում կա՞. khend-ROOM ehm) Քանիսո՞վ կտանեք _____։ (kuh-nee-SOVE ke-tuh-NECK _____?) Տարեք ինձ այնտեղ. խնդրում եմֈ (tuh-RECK indz _____...սավաններֈ (sa-VAN-nere?) .._____ չհասած (che-huh-SUTZ) Փնտրեք _____։ (pen-TREHQ) խաչմերուկ (khach-meh-ROOKE) հյուսիս (hyoo-SIS) հարավ (hah-RUFF) արևելք (ah-rev-ELKE) արևմուտք (ah-rev-MOOTKE) վերև (veh-REVE) ներքև (ner-KEVE) Տաքսի՛ֈ (taxi) Տարեք ինձ _____. (ice sen-yuck-OUM ka) .

. muck-RECK eem sen-YUCK-e) Կարո՞ղ եք ինձ արթնացնել _____-ին: (kuh-ROGH ehq eendz art-nuts-NELE _____-een?) Ես ուզում եմ դուրս գրվելֈ (yes ou-ZOOM ehm dourse ger-VEHL) ..) . ես այն վերցնում եմֈ (luv......հեռուստացույցֈ (heh-roo-sta-TSOOYTS) Կարո՞ղ եմ նախօրոք նայել սենյակըֈ (kah-ROGH ehm nah-kho-ROCK nah-YELE sen-YUCK-e) Իսկ ունե՞ք ինչ-որ բան ավելի.մեծֈ (mets) ...հեռախոսֈ (heh-ruh-KHOSE?) .էժանֈ (eh-ZHUN) Լավ.. yes ine verts-NOOM ehm) Ես կմնամ _____ գիշերֈ (yes ke-me-NUHM _____ gee-SHERE) Կարո՞ղ եք ուրիշ հյուրանոց առաջարկելֈ (kuh-ROGH ehq ou-REESH hyoo-ruh-NOTS ah-ruh-chur-KELE?) Դուք ունե՞ք սեյֆֈ (dooq ou-NECK safe?) ..հանգիստֈ (hun-GEEST) .. (isk ou-NECK inch-VORE bun ah-veh-LY..փակովի պահարանֈ (pah-ko-VEE pa-huh-RUN?) Նախաճաշը/ընթրիքը ներառվա՞ծ էֈ (nah-khah-CHA-sheh/en-TRICK-e neh-rar-VUTZ eh?) Ե՞րբ է նախաճաշը/ընթրիքըֈ (yerp eh nah-khah-CHA-sheh/en-TRICK-e?) Խնդրում եմ... մաքրեք իմ սենյակըֈ (khend-ROOM ehm....մաքուրֈ (mah-KOORE) ..

) Կարո՞ղ եք ինձ համար փող փոխանակել (..) Դուք ընդունու՞մ եք կրեդիտային քարտեր (. խնդրում եմ (seh-GHUN meck/yer-KOU ho-KOO ha-MAHR..... khent-ROOM ehm) Կարո՞ղ եմ նայել մենյուն... խնդրում եմֈ (kuh-ROGH ehm nah-YELE meh-NEWN?) Կարո՞ղ եմ նայել խոհանոցըֈ (kuh-ROGH ehm neye-ELE kho-huh-NOTES-e) Դուք ունե՞ք ֆիրմային ուտեստֈ (dooq ou-NECK firm-eye-IN ou-TEST?) Տեղական խոհանոցից ի՞նչ ունեքֈ (teh-gha-KUHN kho-huh-NOTES-its inch ou-NECK?) Ես միս չեմ ուտումֈ (yes miss chem ou-TOOM) Ես խոզի միս չեմ ուտումֈ (yes kho-ZEE miss chem ou-TOOM) Ես տավարի միս չեմ ուտումֈ (yes tah-vah-REE miss chem ou-TOOM) Ես ուտում եմ միայն կոշեր ուտելիքֈ (yes ou-TOOM ehm mee-INE ko-SHER ou-teh-LEAK) Կարո՞ղ եք այն պակաս յուղային սարքելֈ (kuh-ROGH eck ine pah-KUS you-gha-YEEN sahr-KELE?) ընտրությամբ (en-true-TYAMBE) նախաճաշ (nuh-khuh-CHASH) լանչ (lunch) ընթրիք (en-TRICK) ..) Դուք ընդունու՞մ եք անգլիական ֆունտեր (.) Սեղան մեկ/երկու հոգու համար.) Որտե՞ղ կարող եմ փոխանակել իմ փողը (..Դուք ընդունու՞մ եք ամերիկյան/ավստրալական/կանադական դոլլարներ (..

puh-roo-nah-KOGH _____) հավի միս (huVEE miss) տավարի միս (tuh-vah-REE miss) ձուկ (dzouke) խոզի միս (kho-ZEE miss) age երշիկ (yere-SHICK) cheese պանիր (pah-NEERE) eggs ձու (dzou) salad սալաթ (saLAT) (fresh) vegetables (թարմ) բանջարեղեն ((turm) bun-jar-eh-GHENE) (fresh) fruit (թարմ) միրգ ((turm) miss) bread հաց (hutz) toast տոստ (toast) noodles մակարոնեղեն (ma-ca-ro-ne-GHEN) rice բրինձ (breendz) beans լոբի (loBY) May I have a glass/cup of _____? Կարո՞ղ եք բերել ինձ մի բաժակ _____։ (kuh-ROGH eck beh-RELE eendz mee bah-JUCK ______?) May I have a bottle of _____? Կարո՞ղ եք բերել ինձ մի շիշ _____։ (kuh-ROGH eck beh-RELE eendz mee SHISH _____?) . պարունակող _____։ (ou-ZOOM ehm ou-TEST.Ես ուզում եմ _____։ (yes ou-ZOOM ehm _____) Ուզում եմ ուտեստ.

մատուցողֈ (neh-re-TSECK. wa Ներեցեք. khend-ROOM ehm) Ալկոհոլ վաճառու՞մ եք (alcohole vuh-chuh-ROOM eck?) Այստեղ մատուցողներ կա՞ն (ice-TEGH muh-too-tsogh-NERE kuhn?) . խնդրում եմֈ (huh-SHE-ve. ma-too-TSOGH?) I'm finish Ես ավարտեցիֈ (yes uh-vur-teh-TSEE) It w Շատ համեղ երֈ (shut hum-EGH ehr) Կարող եք հավաքել սեղանըֈ (kuh-ROGH eck huh-vuck-ELE seh-GHA-ne) Հաշիվը.coffee սուրճ (soorch) tea թեյ (tey) juice հյութ (hyoot) (bubbly) water հանքային ջուր (hun-kuh-YEEN joure) water ջուր (joure) beer գարեջուր (guh-reh-JOURE) red/white wine կարմիր/սպիտակ գինի (kar-MEERE/spee-TUCK gee-NEE) May I have some _____? Կբերե՞ք ինձ մի փոքր _____։ (ke-beh-RECK indz mee poker _____?) salt աղ (ugh) black pepper սև բիբար (sev bee-BAR) butter կարագ (kuh-RUCK) Excuse me.

խնդրում եմ (meck buh-ZHUCK kuhr-MEER/spee-TUCK gee-NEE. khen-TROOM ehm) վիսկի (whiskey) օղի (o-GHEE) ռոմ (rome) ջուր (joure) գազավորված ջուր (gazavor-VUHTS joure) տոնիկ (tonic) նարնջի հյութ (nuh-ren-JEE hyoute) կոլա (cola) Զակուսկի ունե՞ք (zuh-koos-KEE ou-NECK?) Մեկ հատ էլ. khen-TROOM ehm) Մեկ բաժակ կարմիր/սպիտակ գինի.Մեկ/երկու հատ գարեջուր. khen-TROOM ehm) Կրկնեք. khen-TROOM ehm) Մեկ շիշ. խնդրում եմ (meck hut el. խնդրում եմ (kirk-NECK. խնդրում եմ (meck/yer-KOU hut guh-re-JOURE. խնդրում եմ (meck shish. khen-TROOM ehm) Ե՞րբ եք փակվում (yerpe eck puck-VOOM?) Ձեր կենացը (dzere keh-NUTS-e!) Ունե՞ք սրանից իմ չափսիֈ (ou-NECK sruh-NITS eem chup-SEE?) Սա ի՞նչ արժեֈ (suh inch are-ZHEH?) Շատ թանկ էֈ (shut tunk eh) .

.Դուք ընդունու՞մ եք _____։ (dooq en-too-NOOM eck _____?) թանկ (tunk) էժան (eh-ZHUN) Ես ինձ այն չեմ կարող թույլ տալֈ (yes indz ine chem kuh-ROGH tooyle tuhl) Ես այն չեմ ուզումֈ (yes ine chem ou-ZOOM) Դուք ինձ խաբում եքֈ (dooq indz khuh-POOM eck) Պետք չէ: (petck cheh) Լավ..տամպոններֈ (tum-pone-NERE) .... (eendz petck eh.շամպունֈ (sham-POON) ..ատամի խոզանակֈ (uh-TUMMY kho-zuh-NUCK) ...մրսածության դեղֈ (mer-suh-tsoo-TSYUHN degh) .. ver-TSNOOM ehm ine) Տոպրակ կտա՞քֈ (top-RUCK ke-TUCK?) Առաքում ունե՞ք (արտասահման) (uh-ruck-OUM ou-NECK (are-tuh-suh-MUN)?) Ինձ պետք է.. վերցնում եմ այնֈ (luv..ցավազրկողֈ (tsuh-vuh-zer-KOGH) ..ատամի պաստաֈ (uh-TUMMY pasta) ..) ..օճառֈ (o-CHUR) .....

...անձրևանոցֈ (un-dzreh-vuh-NOTS) ....զագառի քսուքֈ (zuh-guh-REE qsoock) ..բրիտվաֈ (brit-VUH) ...ստամոքսի դեղֈ (stuh-moe-XEE degh) .

էլեմենտներֈ (element-NERE) .........նամականիշերֈ (nuh-muh-kuh-nee-SHERE) ...անգլերեն գրքերֈ (un-gle-RENE ger-KERE) ..հայերեն-անգլերեն բառարանֈ (high-eh-RENE un-gle-RENE buh-ruh-RUN) Ես ուզում եմ մեքենա վարձելֈ (yes ou-ZOOM ehm meh-keh-NUH vuhr-TSELE) Կարո՞ղ եմ ապահովագրելֈ (kuh-ROGH ehm uh-puh-hove-uh-GRELE?) STOP միակողմանի երթևեկություն (mia-kogh-muh-NEE yer-teh-veh-kou-TYOON) .... անգլերեն թերթերֈ (un-gle-RENE ter-TERE) .թուղթֈ (tookht) .գրիչֈ (greech) .....անգլերեն ժուռնալներֈ (un-gle-RENE zhour-nul-NERE) ..բացիկֈ (buh-TSICK) ..անգլերեն-հայերեն բառարանֈ (un-gle-RENE high-eh-RENE buh-ruh-RUN) ..

Ստացական կտա՞քֈ (stats-a-kan kuh-TAK?) http://wikitravel.org/en/Armenian_(Eastern)_phrasebook .զիջել ճանապարհը (zee-CHELE chuh-nuh-PUR-he) կանգառն արգելվում է (kuhn-GUHRN are-kel-VOOM eh) արագության սահմանափակում (uh-rug-oot-YUHN suh-muh-nuh-puh-KOOM) բենզալցակայան (ben-zuh-le-tsuh-kuh-YUHN) բենզին (ben-ZENE) դիզել (diesel) Ես ոչինչ չեմ արելֈ (yes vo-CHINCH chem a-REHL) Տեղի է ունեցել թյուրիմածությունֈ (teh-GHEE eh ou-neh-TSELE tyou-ree-muh-tsoo-TYOON) Ու՞ր եք ինձ տանումֈ (oor eck eendz tah-NOOM?) Ես ձերբակալվա՞ծ եմֈ (yes dzer-buh-cuhl-VUHTS ehm?) Ես ամերիկյան/ավստրալական/բրիտանական/կանադական քաղաքացի եմֈ (yes americYAN/avstralaKAN/britanaKAN/canad Ես ուզում եմ խոսել ամերիկյան/ավստրալական/բրիտանական/կանադական դեսպանատան հետֈ (yes oo-ZOOM ehm kho- Ես ուզում եմ խոսել իրավապաշտպանի հետֈ (yes ou-ZOOM ehm kho-SELE ee-ruh-vuh-puhsht-PUH-nee het) Չե՞մ կարող փոխարենը տուգանքը տեղում վճարելֈ (chem kuh-ROGH poh-khuh-REH-ne tou-GUN-ke teh-GHOUM ve-chuh-R NB. This is a working and efficient method in this country.