EVO MI SE POTRUDILI DA ODGOVORIMO

FIZIKA ELEKTROSTATIKA
1. Šta je to električni naboj? Za sva tijela, koja poslije trljanja privlače druge predmete kaže se da su naelektrisana. (Električni naboj je pojava kada tijela poslije trljanja privlače druge predmete). Cjelokupni umnožak elementarnog naelektrisanja. 2. Koje vrste naboja postoje u prirodi? Postoji pozitivan i negativan naboj. 3. Koje međudjelovanje je karakteristično za naelektrisana tijela? Elektromagnetno međudjelovanje. 4. Kako se manifestuje to međudjelovanje? Manifestuje se djelovanjem Kulonove sile koja može biti privlačna i odbojna. 5. Koja sila se javlja između dva naelektrisana tijela? Kulonova sila, zavisno od naelektrisanja može biti privlačna (raznoimena) i odbojna (istoimena nael) 6. Čime se bavi elektrostatika? Dio nauke o elektricitetu koja proučava naelektrisanja (naboje) u mirovanju je elektrostatika. 7. Objasni princip rada elektroskopa! Elektroskop je uređaj kojim se utvrđuje da li je neko tijelo naelektrisano, kojom vrstom elektriciteta i kolikom količinom elektriciteta. Sastoji se od metalnog kudišta u obliku valjka u kojem se nalazi metalni štap sa dva tanka listida (od aluminija ili staniola). Na drugom kraju štapa je metalna ploča ili kugla. Kada naelektrisano tijelo dodirne kuglicu elektroskopa, naelektrisanje se djelimično prenese na njegove listide. Istoimeni elektricitet na listidima izaziva njihovo odbijanje. Razmak između raširenih listida proporcionalan je njihovom naelektrisanju. ELEKTROSKOP (slika) izolator kučište

listid

8. Šta je to elektrometar? Ako se otklon listida ili igle može očitavati na nekoj skali onda se takav elektroskop naziva ELEKTROMETAR (to je ustvari kalibrisani elektroskop). ELEKTROMETAR(slika)

+

+

Šta je elementarni naboj i koliko iznosi? Naelektrisanje jednog elektrona je. 14. Kako glasi Kulonov zakon i navedi matematički oblik? Sila uzajamnog djelovanja dvije tačkaste količine elektriciteta upravo je proporcionalna tim količinama elektriciteta. + HOMOGENO POLJE (intenzitet polja isti u svakoj tački) + + + + + - .naelektrisanje jednog elektrona 12. q1 * q2 F= k* r2 15. Definiši električno polje i objasni kako zavisi smjer vektora od smjera vektora sile! Prostor oko naelektrisanog tijela u kojem se očituje djelovanje na druga naelektrisana tijela zove se električno polje ili prostor u kojem se očituje djelovanje električne sile. 11. najmanja poznata količina elektriciteta i naziva se još elementarni naboj.intenzitet je najveci u centru a slabi kako se udaljenost povecava. 10. a kada negativno naelektrisano? Tijelo je pozitivno naelektrisano ako ima manjak elektrona. 16. Kada kažemo da je električki neutralno? Kada ima istu količinu negativnog i pozitivnog naelektrisanja. 17. iznosi naboj jednog jedinog elektrona -19 e=1. a ako ima višak elektrona onda je negativno naelektrisano. a obrnuto proporcionalna kvadratu njegove udaljenosti. Nacrtaj linije homogenog i centralnog električnog polja! CENTRALNO (RADIJALNO) POLJE (najvedi efekat sile u centru smanjuje se ka periferiji). a zavisi od upravo od sredine u kojoj se nalazi. Šta je relativna električna permitivnost i od čega zavisi? Relativna permitivnost neke sredine pokazuje koliko je puta sila uzajamnog djelovanja dva naelektrisanja manja u toj sredini nego u vakuumu. Svaka količina naelektrisanja jednaka je cjelobrojnom umnošku jednog elektrona q=n*e n . Kako glasi zakon održanja količine elektriciteta? Algebarski zbir naelektrisanja u izolovanom sistemu je konstantan. Od čega zavisi količina naelektrisanja i navedi matematičku formulu? Količina naelektrisanja zavisi od toga koliki je broj elektrona u višku ili manjku u odnosu na neutralno stanje. Kada kažemo da je tijelo pozitivno.9. e . Smjer zavisi od sile.602*10 C 13.cio broj.

Vb*q = (Va . jedan kraj je negativno naelektrisan. polju? Krede se po pravilu horizontalnog hica. formiraju se dipoli. 20. Kojom brzinom se krede naelektrisana čestica u el. polja unutar provodnika jednaka nuli. naelektrisanje unutar provodnika se raspodijeli tako da je jačina el. Joni istog znaka naelektrisanja kao i šiljak udaljavaju se velikom brzinom i povlače za sobom neutralne molekule zraka. napiši matematičke izraze i jedinice! Potencijal električnog polja u nekoj tački jednak je potencijalnoj energiji jediničnog probnog nael. potencijal je količnik potencijalne energije i probnog naelektrisanja. a linije sile negativnog naelektrisanja imaju smjer ka naelektrisanju. a drugi pozitivno. a završavaju na negativnom naelektrisanju. + + + + ++++ + + ++ + + + + + + + + + + + . Objasni fenomen “električni vjetar”! Raspored elektriciteta na tijelima nepravilnog oblika nije ravnomjeran. Na njegovom vrhu električno polje može biti toliko jako da jonizuje zrak ispod šiljka. MATEMATIČKI IZRAZI: Epa Epb Va= Vb= q q Ep = Epa – Epb = Va*q . polju! Kada se provodnik unese u električno polje. na taj način se stvara električni vjetar koji može saviti plamen svijede. – V = Ep /q [volt] Razlika potencijala između dvije tačke električnog polja zove se električni napon. ponaša se tako da se atomi deformišu. struju. Na slici najveda površinska gustoda elektriciteta je na šiljku. El. Dielektrik je ustvari izolator i ne provodi el.Vb)*q JEDINICE: (Va) = A = F*d F = E*q Potencijalna razlika ili napon 1J =1V --> jedan volt 1C 19. Objasni ponašanje provodnika i dielektrika u el.Linije sile pozitivnog naelektrisanja imaju smjer od naelektrisanja. Definiši električni potencijal i napon. Linije sile počinju na pozitivnom. 21. 18.

matematički i navedi mjernu jedinicu! Kapacitet kondenzatora se definiše odnosom količine elektriciteta na jednoj od ploča i razlike potencijala između ploča. Dobili smo el. onda de se njegovi atomi polarizovati. sferni i cilindrični. dipol. ali de jedan njegov kraj biti naelektrisan negativno. C = ε0*S d 28. C = C1 + C2 + Q1 C1 + Q2 C2 SERIJSKO VEZIVANJE Kod serijski vezanih kondenzatora recipročna vrijednost ukupnog kapaciteta jednaka je zbiru recipročnih vrijednosti kapaciteta pojedinoh kondenzatra. gdje se tačno zna + i – strana. 26. C = q/U (F) 25. kondenzatora? Od površine jedne od ploča i razmaka između njih. Definiši električni kapacitet kondenzatora riječima. kondenzatora poznajete? Pločasti. 27. Zbog toga se u praksi koriste manje jedinice. deformisani atom. Čak ni Zemljina kugla nema toliki kapacitet. Atom i dalje ostaje kao cjelina elektroneutralan. U tehnici imaju široku primjenu! 24. jer se el. Objasni šta je dipol! Kada se dielektrik stavi u el. Pozitivna jezgra atoma nede se više nalaziti u centru el. a drugi pozitivno. Koje vrste el. 1 = 1 + 1 C C1 C2 + Q + Q C1 C2 U1 U U2 . – molekula. Zašto se u praksi koriste manje jedinice od 1 farada? To je vrlo velika jedinica. omotača. omotač pomjerio. kondenzator i čemu služi? Sistem od 2 provodnika koji može primiti vedu količinu elektriciteta nego kada su odvojeni naziva se električni kondenzator. Nacrtaj shemu 2 kondenzatora i napiši čemu je jednak kapacitet PARALELNO VEZIVANJE Kod paralelno vezanih kondenzatora ukupan kapacitet je jednak zbiru kapaciteta pojedinih kondenzatora. polje. - + 23. Šta je el.22. Od čega zavisi kapacitet el.

sat. tj. smjer kretanja elektrona i suprotan je od smjera električnog polja. 4. istosmjerna.istosmjerna Razlika je u tome što istosmjerna ima stalni intenzitet i smjer. Koja fizikalna veličina se ne mijenja pri serijskoj vezi. R = . Definiši matematički jačinu električne struje i navedi mjernu jedinicu za tu fizikalnu veličinu. 7. smjer električnog polja Fizički smjer ide od – ka +. jer je obrnuto proporcionalna sa S. a kod paralelnog vezivanja to je napon (U). ELEKTRIČNA STRUJA 1. struje se određuje kao jačina struje koja protekne kroz poprečni presjek površine S. Šta je električna struja? Usmjereni tok/kretanje naelektrisanja kroz provodnike 2. J= [j] = gustoda je manja na širem djelu provodnika. sve sto je na baterije naizmjenicna – frizider.Šta je to električni otpor i kako se određuje? To je pojava koja se javlja zbog protoka električne struje kroz provodnik. Definiši gustinu električne struje i objasni to na primjeru provodnika koji nema konstantan poprečni presjek? Gustina električne struje se definiše kao jačina električne struje po jedinici površine. Objasni razliku između tehničkog i fizičkog smjera električne struje. vaga.) 6. mobiteli. poprečnog presjeka i materijala od kojeg je žica napravljena) . Može se odrediti pomodu paralelno vezanog Ohm metra. struje kroz provodnik.daljinski upravljaci. otpor zavisi od dužine. R= ∫ *Ω+ El. trafo stanica . (I = ) 10. Navedi primjere primjene električne struje u svakodnevnom životu. ( za velike potrošače – gradska mreža... usvojeni smjer. suprotno od tehničkog.. kombinacijom voltmetra i ampermetra ili mjerenjem parametara žice (el. 9. 5. otpor je posljedica proticanja el. I= => I = = A 8. Definiši jačinu električne struje. Koji smjer je smjer električne struje? Tehnički smjer ( od + ka -) 3. dok naizmjenična povremeno mijenja i intenzitet i smjer. a koja pri paralelnoj vezi kondenzatora? Kod serijske veze naboj (q) ostaje konstantan.Kako glasi Ohmov zakon za kompletno strujno kolo? Jačina struje u zatvorenom kolu proporcionalna je elektromotornoj sili (izvora). smjer električne struje tj. a obrnuto proporcionalna zbiru svih otpora u kolu I= 11. Kako glasi Ohmov zakon za dio strujnog kola? Jačina električne struje u provodniku je direktno proporcionalna naponu na njegovim krajevima.29. Gustina el. Koje tipove električne struje poznaješ? AC – naizmjenična DC . Tehnički smjer ide od + ka –. pecnica. jer su elektroni negativno naelektrisani. mikrovalna. a obrnuto proporcionalna njegovom otporu pri konstantnoj temperaturi. Jačina električne struje brojno je jednaka količini elektriciteta koja protekne kroz presjek provodnika u jedinici vremena.

Imamo još i reostat i potenciometar. na x osi l i gradijent k = ro/ s 16. LDR (upravljaju releom) i VDR (stabiluzuju napon). Pod takvim okolnostima spoljašnji elektroni mogu lahko predi u domen susjednog atoma. R = promjenjiv 17.12.Objasni eksperimentalno određivanje el. Što je dužina zice veda. R= const. a na x osu I i gradijent je k = R. ali se jačina električne struje smanjuje.Od čega sve zavisi otpor provodnika? Dužina provodnika. . otpor i napon su vedi. Za otpor na y osu ide U. potom očitavamo vrijednosti jačine električne struje na ampermetru i vrijednosti napona na voltmetru za različite dužine zica i unesemo vrijednosti u tabelu. Oni lutaju po cijeloj zapremnini provodnika i ravnomjerno su raspoređeni u prostoru između pozitivnih jona. Kada se spoji električno kolo kao na slici. nacrtaj shemu i objasni kako se grafički izračunava vrijednost otpora na osnovu mjerenja. jačina el. u uređajima u kojima ne želimo mijenjati otpor S klizačem-s promjenjivim vrijednostima otpora i kostisti se u uređajima gdje želimo mijenjati struju PTC (mjere temperaturu).Šta je ampermetar i kako se koristi? Ampermetar je uređaj koji služi za mjerenje jačine električne struje u električnom kolu i vezuje se u seriju i ima mali otpor.. debljina provodnika. struje kroz provodnik i napon na krajevima. materijal. a za specifični otpor na y osi ide R. ro = 1Ωm 15. Na taj način one postaju slobodni elektroni. pa zatim tredeg. koji osciluju oko ravnoteženog položaja.Koje otpornike poznaješ i za šta se koriste u praksi? Koji su njihovi simboli u strujnom kolu? Obični otpornik . 13. NTC (mjere i regulišu temperaturu). R = const. temperatura i osvjetljenost.Koja mjerna jedinica je definisana za specifični otpor provodnika? ommetar --> 1Ωm.konstantnu vrijednost.Kretanje električne struje u metalima ? Atomi metala imaju slabo vezane elektrone u spoljašnoj ljusci na koje utiče električno polje susjednih atoma. otpora pomodu Ohmovog zakona. 14.

Navedi Kirchoffova pravila i napiši njihove matematičke formulacije. E = A = q * U (q = I* t) => A= I*t* U (U = I * R ) => I2* t* R 21. A = U*q.18.Kako glasi Joule-Lentzov zakon? Šta nam on fizikalno znači? "Oslobođena količina toplote u provodniku jednaka je proizvodu otpora provodnika. (serijska veza): „Algebarski zbir svih elektromotornih sila u zatvorenoj strujnoj konturi jednaka je zbiru svih padova napona u toj strukturi“ I = const.: „Zbir svih struja koje ulaze u čvor jedna je zbiru svih struja koje izlaze iz čvora“ I = I1 + I2 + I3 2.Izvedi matematičku formulaciju za J .Koji su načini vezivanja otpornika.Snaga električne struje predstavlja izvršeni rad električne struje u jedinici vremena. E = IR1 + IR2 = 0 = U1 + U2 22. sila izvora struje jednaka je radu spoljašnjih sila za prenošenje jedinične količine elektriciteta sa nižeg na viši potencijal E= [V] 19.5 v = 3) I=const. 1.L zakon koristedi Ohmov zakon za dio strujnog kola. P= = U*I . A = P*t 24.Definiši rad i snagu električne struje! Rad električne struje jednak je proizvodu napona. 23. kvadrata jačine struje i vremena proticanja" E=R*t 20. Paralelno 1/R = 1/R1 + 1/R2 ( -||. mot.5) U=const.Šta je elektromotorna sila? El.=1. dvije baterije od po 1. a koji kod izvora i čemu su onda respektivno jednaki ukupni otpori u kolu i ukupna potencijalna razlika u kolu? Serijsko R = R1 + R2 (npr. jačine struje i vremena proticanja A = F*s .

te koja je razlika u odnosu na električne. Koje vrste materijala poznajemo s obzirom na vrijednost μr (relativne mag. Objasni pojavu magnetne influencije. Šta su to magnetni polovi? Mag. B= / S. [ ]= 1Wb 11. tvrdi (trajni) . Za koja tijela kažemo da su trajno. μ>>1 – feromagnetici 9. one su zatvorene i kružne. Koja tijela nazivamo magnetnima? Magnetnim tijelima nazivamo tijela koja privlače predmete od željeza i željeznih legura. polja). osa spaja geografske polove zemlje. N. 2. te kakva je međusobna zavisnost ovih veličina? Magnetna indukcija je gustina magnetnog fluksa. silnice idu od N ka S. [B]= 1T. a za koja da su privremeno namagnetisana? Koristi ogled. približno pravolinijske (parabolične) i idu od S ka N. Meki (privremeno) . magnetni fluks je gušdi ako je broj silnica koji presjeca određenu povrsinu vedi. Uporedi osu koja spaja geografske polove zemlje i osu koja spaja magnetne polove zemlje. permeabilnosti) μr>1 – paramagnetici. μr<1 – dijamagnetici. (u smjeru vanjskog polja) 7.ELEKTROMAGNETIZAM 1. polovi su mjesta gdje je mag. To je pojava orijentisanja svih elementarnih magneta u jednom smijeru.sjeverni. tj. Šta je kompas i za šta nam služi u praksi ? Uređaj koji radi na principu magnetne igle (skretanje u pravcu mag. . Ugao deklinacije je ugao izmedu njih . Šta je magnetna permeabilnost i od čega zavisi? Magnetna permeabilnost je veličina koja zavisi od materijalne sredine u kojoj se očituje magnetno polje i govori nam koliko puta je magnetno polje jače u toj sredini nego u vakumu. dok su električne silnice otvorene. 4. istoimeni se odbijaju) 6.čelik 3.južni. Mag. 5. polje je prostor oko svakog namagnetisanog tijela i oko provodnika kojim protiče struja. Definiši magnetnu indukciju i magnetni fluks. Mag.sile) oni ne gube magnetna svojstva za razliku od mekih magnetika koji su privremeno namag. Magnetni fluks je broj silnica koje presjeca određenu površinu. Mag. Služi za orijentaciju.(S. nakon prestanka djelovanja magneta (mag. polje najjače. 10.željezo. Tvrdi magnetici su trajno namag. Definiši magnetno polje. 8. osa spaja magnetne polove zemlje. kako se naziva ugao između te dvije ose? Geo. Objasni kako izgledaju magnetne silnice. i gube svojstva pri prestanku djelovanja magnetne sile.

polja prema pravilu lijeve ruke. Objasni Erstedov ogled s provodnikom kroz koji protiče struja. 20. onda de palac pokazivati smjer kretanja provodnika.. polje on de skretati napred ili nazad. Objasni pojavu elektromagnetne indukcije! Pojava proizvodnje el. Objasni Magnetno polje solenoida i nacrtaj silnice. kažiprst i srednji prst okomito jedan na drugi. Ogled se sastoji u tome da se žica kroz koju protiče električna struja provuče kroz papir tako da ravan papira bude okomita na žicu. Kako se izračunava magnetne indukcija u nekoj tački za pravolinijski provodnik kojim protiče struja? B = µ * H (mi = I/2pi*a) 15. kažiprst smjer linija sile mag. E= . šireg komada željeza). Pravilo: Ako srednji prst pokazuje smjer struje. 23. a ulaze u južni pol. 17. elektromagnetne sile – smjer kretanja provodnika. 18. zavisi od tipa mag. F= µ * I1 * I2 / 2pi *a*l Provodnici kojima tece struja istog smjera se međusobno privlače. onda de savijeni prsti pokazivati smjer silnica magnetnog polja. B0 = µ0 + NI /l Obuhvatimo solenoid desnom rukom tako da nam u kažiprst ulazi smjer električne struje. Objasni kako se krede naelektrisana čestica u magnetnom polju? Nacrtaj! Po kruznoj putanji zbog Lorentsove sile (F=q*v*B) koja igra ulogu centripetalne sile. Definiši jačinu magnetnog polja. B = µ + I / 2a 16. Uzajamno djelovanje dva paralelna strujna provodnika je opisano silom.jačina mag. F=B*I*l – sila koja izaziva skretanje (amperova sila) Ukoliko provodnik kojim protice struja unesemo u mag. polje je jace ako je jaca mag. struje i smjera mag. 21. onda palac pokazuje smjer sjevernog pola. 14.12. H = B/ µ. Objasni pravilo desne ruke za gore navedeni provodnik i nacrtaj silnice magnetnog polja u skladu sa pravilom desne ruke. Pravilo lijeve ruke. kažiprst smjer linija sile magnetnog polja (B). Po papiru se pospu opiljci željeza koje se zbog formiranog magnetnog polja rasporede u koncentrične kružnice čiji je smjer određen pravilom desne ruke. Silnice izlaze iz sjevernog. Kako ona zavisi od magnetne indukcije? H . Definiši mjernu jedinicu za induktivitet zavojnice! Neki kalem ima koeficijent samoindukcije 1H.. Polja izviru sa jedno strane a uviru na drugu stranu. onda de palac pokazivati smjer amperove. H = I / 2pi * a = N * I / l = I/2a 19. 22. a provodnici kojima teče struja suprotnog smjera se međusobno odbijaju. polja i od sredine B = µ * H. a jači pravimo pomodu duže žice. jačeg izvora. ako promjena osnovne struje od 1A/s izaziva elektromagnetnu silu samoindukcije 1 N. polja. Objasni djelovanje magnetnog polja na provodnik kojim protiče struja (F=BIl). polja. Indukcija.struje unutar provodnika pomodu promjenljivog magnetnog polja. Objasni silnice magnetnog polja kod kružnog provodnika i čemu je jednako B? Silnice mag. 13. Obuhvatimo provodnik desnom šakom tako da nam palac pokazuje smjer toka električne struje.. Ako srednji prst pokazuje smjer struje. Pravilo lijeve ruke (F=q*v*B)? Postavimo palac. zavisno od smjera el. Šta je elektromagnet i kako ga jednostavno možemo napravit? Elektromagnet je namotaj priključen na potencijalnu razliku čije je jezgro ispunjeno mekim željezom ( jednostavno ga pravimo pomodu navoja(komad žice)./ t 24. tako da poštuješ pravilo desne ruke za solenoid. [L] = 1H= V*s/A = om* s . jezgro od mehkog zeljeza (eksera) i baterije.

. Nacrtaj i objasni grafikon sinusne naizmjenične struje.NAIZMJENIČNA STRUJA 1. Jedan period T je potreban da se struja vrati u vrijednost iz koje je krenula. On rotira oko neke osovine koja je okomita na magnetsko polje indukcije B. usljed promjene magnetskog fluksa . Šta je to naizmjenična struja? Naizmjenična struja je tip struje koja naizmjenično mijenja svoj intenzitet i smjer. a jednaka je nuli u i kada dodiruje x osu na kojoj se nalaze podaci vremena. odnosno razlika potencijala. 3. na krajevima provodnika se javlja indukovana elektromotorna sila. Prilikom obrtanja stalno se mijenja magnetni fluks kroz površinu koja ograničava okvir. Prema zakonu indukcije. a) = rad b) = rad c) = rad Objašnjenje: Iz grafikona se učitavaju sljededi rezultati: struja je najveda u tačci . Objasni princip dobijanja naizmjenične struje? Neka se između polova stalnog magneta nalazi provodnik u obliku pravougaonog rama. 2.

Definiši termogeni. napon kasni za strujom. i = I0 sin (wt + Φ 0) u = U0 sin (wt + Φ0) 5. Koji su to otpori koji se mogu nadi u kolu naizmjenične struje? Termogeni otpor. RL=Ɯ 3. Šta znači kada kažemo da struja kasnii za naponom. voltmetar za napon) 10. a povezujemo je sa ugaonom brzinom rotacije namotaja u mag. INDUKTIVNI I KAPACITIVNI OTPOR. kapacitivni otpor. 7. Definiši impedancu! Ukupan otpor u kolu naizmjenične struje zove se Impedanca . struja kasni za naponom Φ0 = pi/2.4. Rc=1/wc 12. induktivni otpor. Koja je to vrijednost frekvencije naizmjenične struje koja je standardna i najrasprostranjenija? F=50 Hz a U=220v 9. Termogeni – konstantan. Šta je to kružna frekvencija i sa kojom je fizikalnom veličinom povezuješ? Kružna frekvencija omega (w) izračunava se pomodu izraza w = 2pi*f. Vrijednosti koje očitavamo na instrumentima (ampermetar za struju. . RC=Ɯ 14. Napiši matematičke izraze za otpore u kolu naizmjenične struje. Definiši trenutne vrijednosti naizmjenične struje i napona. induktivni i kapacitivni otpor u kolu naizmjenične struje. 11. odnosno kada napon kasni za strujom? Predstavi to grafički! 13. Otpori u kolu naizmjenične struje su: TERMOGENI. napon i struja u fazi i = I0*sin*wt = (U0/r)*sin*wt (Φ 0=0) R= Induktivni otpor – ima zavojnicu. polju. Rl=w*L Kapacitivni otpor – ima kondenzator. R=ƒi Z= + 2. Definiši maksimane vrijednosti naizmjenične struje i napona. Uef = U0 / √2 U0 = √2*Uef Ief = I0 / √2 I0 = √2 *Ief 6. Definiši period i frekvenciju naizmjenične struje. To su vrijednosti induciranog napona i struje u namotaju kada je on svom svojom površinom u silnicama. Frekvencija je broj punih obrtaja kvadratičnog rama u jedinici vremena (f) Period je vrijeme potrebno za jedan puni obrtaj (T) F= T= T= f= 8. Definiši efektivne vrijednosti struje i napona. Matematički izrazi za ove otpore su: 1.

Rezonancija (Rl=Rc). Jalova snaga je izraz Pr=UI sin Φ i naziva se jalova jer se ne može iskoristiti. snaga. Ako u kolu naizmjenične struje postoji samo termogeni otpor. 17. Rezonantna kružna frekvencija. Napiši jednačinu koja opisuje rad jednog idealnog transformatora. tada je izraz za snagu naizmjenične struje isti kao i izraz za snagu jednosmjerne struje (P=U I). napon. Pa=Ui cos ƒi 19. Definiši faktor snage. 18. namotaj. ISTOSMJERNA STRUJA: Princip rada generatora jednosmjerne struje isti je kao i generatora naizmjenične struje. Šta su transformatori? Od čega se sastoje? Transforamtori su uređaji kojima se povedava ili smanjuje naizmjenični napon. prenos i distribuciju električne energije pri najprikladnijim naponskim nivoima. indukciji. Šta znači prividna snaga i kako se izračunava. Definiši snagu u kolu naizmjenične struje. polju dobija naiz. struje skoro isključivo su indukcioni generatori čiji se princip rada zasniva na elektromag. Naponi na krajevima primara i sekundara odnose se kao brojevi njihovih namotaja jačine struje kroz primar i sekundar odnose se obrnuto naponima na primaru i sekundaru 21. uz veoma male gubitke energije. rotor i stator. Gdje se ogleda primjena transformatora? Uloga transformatora u elektroenergetskom sistemu je veoma značajna jer on omoguduje ekonomičnu. Osnovni dijelovi svih indukcionih generatora su: induktor i indukt. njegovom primijenom se. a šta je jalova snaga i kako se izračunava? Izraz P=U I naziva se prividna snaga i ona se izražava u voltamperima. Kod njih se obrtajem kalema (strujne petlje) u mag. Dakle. Ako je broj namotaja vedi na sekundaru nego na primaru. Objasni sve fizikalne veličine koje su povezane goree navedenom jednačinom! Ako sekundar trasnformatora ima N2 namotaja a primar N1 namotaja onda važi relacija . 22. onda se napon povedava i obratno. Postoje aktivna.rješavaju problemi raznih naponskih nivoa i međusobne izolovanosti kola koje se nalaze na različitim naponskim nivoima. Kada sekundar nije optereden kroz primar protiče vrlo mala struja koja se zove struja praznog hoda. 23. pouzdanu i bezbijednu proizvodnju.15. U idealnom transformatoru snaga koja se dovodi na primarni kalem jednake je snazi u sekundarnom kalemu. Objasni princip rada generatora naizmjenične i istosmjerne struje! NAIZMJENIČNA STRUJA: Savremeni izvori naiz. Izvedi formulu za rezonantnu kružnu frekvenciju. Proizvod struje i komponente napona koji je u fazi sa strujom je aktivna snaga: Izraz cos ƒi se naziva faktor snage. 20. P1 = P2 U1*I1 = U2*I2 .Tu ulogu kod ovog generatora vrši kolektor (komulator). prividna i jalova snaga. Sastoje se od primara (kalem na koji se dovodi naizmjenična struja) i sekundara (kalem u kojem se indukuje struja). pri kojoj je otpor u kolu naizmjenične struje najmanji data je izrazom: el. struja. wL= 1/wC i w2LC=1 Ɯ 16. Povezane su sve fizikalne veličine: struja. U provodniku se indukuje naizmjenična struja ali se na prikladan način u vanjskom kolu dobiva istosmjerna struja.

u toj sredini brža – n je manje. Ko je eksperimentalno izmjerio brzinu prostiranja svjetlosti.) 3.) 4. a) Zakon pravolinijskog prostiranja svjetlosti . jačinu svjetlosti i svjetlosni fluks. difrakcije. 9. Šta je to odbijanje svjetlosti i od čega zavisi? Zavisi od povrsina ogledala . Šta je svjetlost? Kako se naziva naučna disciplina koja proučava svjetlost i svjetlosne pojave? Svjetlost je elektromagnetni talas koji se moze prostirati kroz bilo koju sredinu.OPTIKA 1. c=3*108 m/s 6. Prilikom iskazivanja zakona o prelamanju svjetlosti spominje se veličina indeks prelamanja date materijalne sredine. Šta je to luksmetar? Sprava za mjerenje osvjetljenosti 8. Navedi četiri osnovna zakona geometrijske optike i iskaži ih riječima. Šta proučava geometrijska optika? Proučava svjetlost (svj. geometrijska i talasna optika 10. te formira 2 lika c) Zakon odbijanja (refleksije) – Svj. Objasni šta znači kada kažemo da je neka materijalna sredina optički rjeđa.. odbojna zraka i normala na povrsinu u istoj ravni 13. a v je vede. Zraci se odbijaju od neke povrsine ukoliko je uUpadni ugao jednak odbojnom uglu i u koliko su upadna zraka. talasne duzine. 2.Svj. 12. Napiši matematičke izraze za osvjetljenost. svjetlosni zraci ce se prostirati nezavisno jedan od drugog bez medudjelovanja. Nauka je optika. Objasni prirodu svjetlosti? Dualna.kroz bilo koju sredinu se prostire pravolinijski b) Zakon nezavisnosti prostiranja svjetlosti – ukoliko predmet obasjamo sa dva razlicita izvora.indeks prelamanje neke sredine i definise se kao kolicnik brzine svjetlosti u vakumu i brzine svjetlosti u nekoj sredini n= c/v 14. u isto vrijeme je foton (cestica) i talas (zbog frekvencije. Kako se dijeli optika? Fotometrija... Definiši osnovne fotometrijske veličine i njihove mjerne jedinice Jačina svjetlosti Svjetlosni fluks Prostorni ugao Osvjetljenost I= / Ω =I* Ω Ω=s/R2 E= /S 1 cd (kandela) 1 lm (lumen) 1 srad (steradijan) 1lx (luks) 5. Svjetlosne velicine koje se mogu mjeriti (prostorni ugao. Navedi predmet proučavanja fotometrije kao dijela optike. što je vedi intenzitet svjetljosti. a koliko ona danas iznosi? Fizo. odbojna zraka i normala na površinu u istoj ravni. 11. d) Zakon prelamanja ( refraksije) – ukoliko svjetlost prelazi iz opticki rjede u opticki guscu sredinu ona je prelomljena prema normali. Definiši tu veličinu! n. .. zrake) kao pravce. E= /s => I* Ω/S => ( I*s/R2)/S => I/R2 Svjetlost je veda sto je fluks vedi tj. Poveži te veličine i objasni kako zavise međusobno. odnosno optički gušda! Optidki rjeđa sredina znaci da je svj. zraci se odbijaju od neke površine ukoliko je upadni ugao jednak odbojnom uglu i ukoliko su upadna. Na koji dio spekra je naše oko najosjetljivije? Na zeleni dio spektra 7.

prelama se kroz fokus ili žižu.15. Prilikom konstrukcije lika kod sočiva i kod svernih ogledala. Koje vrste sočiva poznajete? Sabirno (konveksno) i Rasipno (konkavno) 20. Zraka koja pada na sočvo od vrha predmeta paralelno optičkoj osi . Šta je žižna daljina? Fokus je tačka u kojoj se zrake sabiraju nakon prolaska kroz sočivo. Kada de žižna daljina biti negativna? 1/f = 1/p + 1/l Žižna daljina de biti negativna kod raspinog sočiva. 18. Definiši fokus (žižu) sabirnog sočiva. nastavlja svoj put bez prelamanja Zraka koja pada na sočivo od vrha predmeta kroz žižu prelama se paralelno optičkoj osi.je pojava da se svjetlost koja dolazi iz opticki gusce sredine pod vecim uglom od granicnog vrada u tu sredinu pod uglom koji je jednak upadnom. 23. opticko vlakno. Pravougla prizma.umanjena. periskop. u < 1. prolazedi kroz centar sočiva. . Nabroj tri osnovne karakteristične zrake prilikom prelamanja svjetlosti kod sočiva. Nacrtaj i objasni prelamanje svjetlosti kroz planparalelnu ploču i prizmu PRIZMA: (samo što je ugao na vrhu teta ne gama) PLANPARALELNA PLOČA: 16. Kako računamo uvedanje lika? u=L/P => l/p. fokus ili žiža (F) i tačka presjeka (A') 22. u > od 1 – uvedana 24. Kada je teta (ugao) mali. Zraka koja pada na sočivo od vrha. Nacrtaj i objasni pojavu totalne refleksije. Definiši optički klin. Gdje se ogleda primjena ovog efekta? TUR. Koje? Centar (c). veoma su nam bitne tri tačke na optičkoj osi. 17. Napiši jednačinu sočiva i sfernih ogledala. 21. Žizna daljina je udaljenost fokusa od centra. Šta su sočiva? Pedmeti od stakla omeđeni s dvijema sfernim površinama 19.

pukotine d) POLARIZACIJA (zakretanje ravni svjetlosti) . b) destuktivna c) DIFRAKCIJA – skretanje svjetlosti sa njenog prvobitnog pravca zbog nailazenja na otvore. zelenu.25. plavu. Čime se bavi talasna optika? Proučava talasnu prirodu svjetlosti i razmatra svjetlosne zrake kao elektromagnetne talase. žutu. indigo i ljubičastu. naranđastu. Nabroj i objasni 4 pojave kojima je pokazana činjenica da svjetlost ima i talasnu prirodu! a) DISPERZIJA (razlaganje) – razlaganje bijele svjetlosti na boje: na crvenu. 26. proreze.zakretanje ravni svjetlosti tako da se propušta samo jedna komponenta elektromagnetnog talasa . b) INTERFERENCIJA (slaganje talasa) .slaganje talasa koji se krecu kroz neku sredinu a) konstruktivna.

Tijelo koje na svakoj temperaturi potpuno apsorbuje zračenje svih talasnih dužina naziva se idealno crno tijelo.frekvencija zračenja. I dao je dvije predpostavke: 1. Iskaži Wiennov zakon pomjeranja. Iz ovog zakona zračenja mogu se izvesti svi do tada poznati zakoni zračenja crnog tijela. h .602*10 -19 = E[eV] 6. kao specijalni slučajevi. 3. Prenosilac je elektromagnetne sile koja deluje među naeletrisanim česticama. Definiši model apsolutno crnog tijela. dajudi novu pretpostavku da je spektar elektromagnetnog zračenja diskretan ili linijski. E=h*f (f . Apsolutno crno tijelo je savršeni apsorber energije elektromagnetnog talasa koji istovremeno reemituje nazad u prostor oko sebe. λmax = b/T b=2. Navedi Planckov zakon zračenja i objasni njegov fizikalni značaj! On je udario temelje kvantnoj fizici. Dobra aproksimacija idealnog crnog tijela je jedna šupljina sa malim otvorom koja apsorbuje cjelokupno zračenje koje uđe kroz otvor. Ukupna emitovana energija jednaka je cjelobrojnom umnošku energije jednog kvanta.energija se može apsorbirati i proizvoditi ako su u malim paketidima kvanti 7. najšise ga i emituje. Intenzitet zračenja koje se emituje na neku površinu direktno je proporcionalan snazi. obrnuto je proprcionalna apsolutnoj temperaturi. Kako se vrši pretvaranje energije iz J (džula) u eV (elektron volte)? Dijelimo sa 1. a obrnuto proporcionalan površini na koju se izrači. vec diskretan .svaka talasna dužina ima drugu energiju 2.9*10-3 km [m*K] 4. Koje zakone toplotnog zračenja poznaješ? KIRHOFOV ZAKON ZRAČENJA: Tijelo koje najviše apsorbuje zračenje.626*10-34 Js) . riječima. I= P/S [I]=1W/m2 WIENOV ZAKON POMJERANJA: Talasna dužina zračenja na kojoj se izrači maximalni intenzitet. Koja je mjerna jedinica za Wiennovu konstantu? K*m = Kelvin * metar 5.KVANTNA FIZIKA 1. Idealno crno tijelo ne postoji u prirodi. Spektar nije kontinuiran. WIENOV ZAKON POMJERANJA: Talasna dužina na kojoj je intenzitet zračenja maximalan.konstanta= 6. matematički i grafički.602*10-19 E[J]/1. Energija kvantizirana . I= 2. Šta je foton i koliku energiju nosi? Foton je kvant elektromagnetnog zračenja i eletromagnetnog međudjelovanja. obrnuto je proporcionalna apsolutnoj temperaturi. S-B (STEFAN-BOLTZMANOV) ZAKON: Ukupni intenzitet zračenja apsolutno crnog tijela direktno je proprocionalan šetvrtom stepenu apsolutne temperature.

Otkrio elektron. . 2. hf=Ai+ Ek gdje hf predstavlja energiju jednog fotona. Objasni ukratko Thomsonov model atoma i navedi njegove nedostatke? Tomsonov model je zamišljen na način da atom predstavlja sferu ispunjenu pozitivnim fluidom u koji su elektroni uronjeni. Kod fotodelija. Takve putanje su stacionarne putanje. 9.8. međutim iako je uspio objasniti radioaktivnost. Tako se obrazuje struja koja se zove fotostruja. nije uspio objasniti emisiju elektromagnetnog zračenja. Pojava emisije elektrona sa katode kada se ona obasja fotonima ili svjetlošdu određene talasne dužine naziva se fotoelektrični efekat. Jedna od njih (katoda) je premazana cezijem. Kada katoda K nije obasjana svjetlošdu mjerni instrument ne pokazuje nikakvu struju. 10. spontano) 14. Do emisije ili apsorpcije zračenja može dodi pri prelasku elektrona s jedne stacionarne putanje na drugu.) 12. Nacrtaj shemu eksperimenta i objasni fotoelektrični efekt. fotodelije. rekao je da se elektoni oko jezgra okredu kao planete oko Sunca. Pojavu fotoefekta demo najlakše objasniti pomodu tzv. 16. U evakuisanoj cijevi se nalaze dvije elektrode. 15. Kada se obasja svjetlošdu na mjernom instrumentu se registruje struja! Svjetlost je izbila elektrone sa katode i oni se kredu prema anodi A. Elektroni se kredu oko jezgra samo po strogo određenim kružnim putanjama u kojima ne zrače nikakvu energiju. Navedi bar tri primjene fotoelektričnog efekta u praksi. Koje matematičke formule je neophodno znati pri objašnjenju Bohrovog modela atoma? hf = En-Em 17. U čemu je Rutherford uspio.. da se jezgra sama od sebe raspadaju. Međutim nije mogao obasniti emisiju elektromagnetnog zračenja i radioaktivnost (tj. Navedi Bohrove postulate? 1. ili nekim drugim alkalnim metalom. da bi se lakše izazvao fotoefekat. Koji su to modeli atoma dali osnove za fiziku atoma? To su: Thomsonov model atoma. a Ai je izlazni rad elektrona. Šta je izlazni rad za fotoelektrični efekt? Rad koji je potrebno izvršiti da bi elektron napustio metal. 11. a u čemu je nedostatak njegovog modela? On je otkrio jezgro. Energija toga zračenja jednaka je razlici energija na stacionarnim putanjama. Napiši Einsteinovu jednačinu fotoelektričnog efekta.Ratherfordov model atoma i Borov model atoma 13. Na koji način možemo izračunati talasnu dužinu emitovanog/apsorbovanog zračenja. ako su poznati nivoi u atomu sa kojih i na koji elektroni preskaču unutar atoma? [ ] gdje su m i n nivoi. Elektrode se priključe na izvor jednosmjernog napona. otvaranje. fotodioda i fotomultiplikatora. kao fotootpornik (automatski brojači.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful