You are on page 1of 38

DISPERZIVNE BOJE

KATALOG I CENOVNIK PROIZVODA

DISPERZIVNE BOJE

ivi ivot u boji

Moete nas posetiti na naem sajt !!!"#$ na%oje"$s& na%oje"$s& '(e moete (a se (eta)jno in*o$miete o naim p$oi+,o(ima i s) 'ama" Za )a#i o(a%i$ i s)a'anje tono,a sp$emi)i smo -D (i+ajn st (io& t$o(imen+iona)ne p$osto$e #ojima moete (a menjate %oje na +i(o,ima i ($,ena$iji" ""

SADRAJ
DISPERZIVNE BOJE DRVO I METAL FASADNI PROGRAM POSEBNI PROIZVODI PODLOGE NEZAPALJIVI PROGRAM

DISPERZIVNE BOJE

DISPERZIVNE BOJE
. o,om (e) moete p$ona/i ente$ije$s#e& +i(ne %oje #oje se #ompj te$s#i toni$aj & a i one #oje sti *a%$i0#i 'oto,im tono,ima"

BRZOS.1E2A MAT DISPERZIJA MAT VINIL BOJA SVILENA VINIL BOJA VINIL BOJA SREDNJEG SJAJA .NIVERZALNA BOJA ZA ZIDOVE I DRVO SOLO MAT BOJA GOTOVA MAT EM.LZIJA VINIL MAT BOJA MAT BOJA ZA NOVE OBJE3TE E3LIPS BOJA ZA ZIDOVE

!!!"#$ na%oje"$s

DISPERZIVNE BOJE
COVERMATT EMULSION - BRZOSUEA MAT DISPERZIJA
NA BAZI VODE Covermatt emulsion je brzosuea disperzija na vodenoj bazi za zidove i plafone u enterijeru. Preporuuje se za novoizgradjene objekte. Velike pokrivne moi, dozvoljava zidovima da diu, laka za rad, ne prska i ne kaplje dok se nanosi. Radi se u 2 sloja. onira se u preko 2!!! tonova.
Alat

Ve)i#a p$e#$i,na mo/ Do+,o)ja,a +i(o,ima (a (i B$+o se s i I(ea)na +a no,i ')et Ne p$s#a i ne #ap)je
Vreme suenja "uvo na dodir posle #$2 %. Vreme totalnog suenja & %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo

TON

PAKOVANJE I MP CENA

# l pokriva ##$#+ m2. Pakovanja , l, #! l

bela buttermilk tonirana

#!l $ ,222 din ,l $ 1#,! din ,l $ &22# din

MATT VINYL - MAT VINIL BOJA


NA BAZI VODE 'att vin-l emulsion je enterijerska, brzosuea, neprozirna, periva disperzija na vodenoj bazi za zidove i plafone, gde se za%teva ravna boja bez refleksije. .aka za rad, velike pokrivne moi, nanosi se u dva sloja. /ompjuterski se tonira u preko 2!!! tonova.
Alat

Ve)i#a p$e#$i,na mo/ B$+o se s i O()i0no +a($a,anje %oje La#o se nanosi

Vreme suenja "uvo na dodir posle #$2 %. Vreme totalnog suenja & %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #0 m2. Pakovanja # l, 2., l, , l, #! l

TON

PAKOVANJE I MP CENA

bela magnolija tonirana

#!l $ +(!& din #!l $ 010# din ,l $ ,02+ din

,l $ 1+,& din ,l $ 12+2 din 2.,l $ 1#,! din

4 4 #l 3 #1(+ din

!!!"#$ na%oje"$s

DISPERZIVNE BOJE
SILK VINYL EMULSION - SVILENA VINIL BOJA
NA BAZI VODE
Visokokvalitetna disperzija, jednostavna za rad, na vodenoj bazi, visoke perivosti i otpornosti. 4amenjena je za unutranje zidove i plafone, idealna za isti*anje povrine i reljefni% zidni% obloga gde se za%teva sjaj. 5aje efekat svile sa polusjajnim zavretkom. onira se kompjuterski u preko 2!!! tonova.
Alat

I+($)ji,& pe$i, *ini Ve)i#a p$e#$i,na mo/ B$+o se s i O()i0no +a($a,anje %oje La#o se nanosi

Vreme suenja "uvo na dodir posle #$2 %. Vreme totalnog suenja & %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #+ m2. Pakovanja

TON

PAKOVANJE I MP CENA

# l, 2., l, , l, #! l

bela tonirana tonirana

2.,l $ 2(1, din 2.,l $ #&&2 din 2.,l $ 11+! din

MID SHEEN VINYL - VINIL BOJA SREDNJEG SJAJA


NA BAZI VODE
'id s%een vin-l emulsion je brzosuea, neprozirna, periva emulzija na vodenoj bazi za zidove i plafone. 6dealna za ku%inje i kupatila i nudi zavrni*u sa blagim sjajem. 4anosi se u dva sloja i kompjuterski se tonira u preko 2!!! tonova.
Alat

5,$st& i+($)ji, *ini B$+o se s i O()i0no +a($a,anje %oje O()i0na pe$i,ost


Vreme suenja "uvo na dodir posle #$2 %. Vreme totalnog suenja & %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #& m2.

i p$e#$i,nost

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja 2., l, , l, #! l

brilijant bela tonirana tonirana

,l $ &&!! din 2.,l $ 11+! din ,l $ +22! din

!!!"#$ na%oje"$s

DISPERZIVNE BOJE
ACRYLIC EGGSHELL - UNIVERZALNA BOJA ZA ZIDOVE I DRVO
NA BAZI VODE
7*r-li* eggs%ell je akrilna, brzosuea disperzija, premijum kvaliteta, za zidove i drvenariju u enterijeru. 4anosi se u 2 sloja. 8bog svoji% karakteristika preporuuje se za prostore gde se za%teva velika fizika otpornost zidova i nji%ovo odr9avanje. 4e 9uti i otporna je na paru i kondenza*iju, pa se preporuuje i za ku%inje i kupatila. onira se kompjuterski u preko 2!!! tonova.
Alat

I+($)ji,& pe$i, *ini Za +i(o,e i ($,ena$ij ente$ije$ Do%$o p$ijanjanje i a(6e+ija Be+ $a+$e7i,anja Sp$e0a,a p$opa(anje Otpo$an na pa$ i

Vreme suenja "uvo na dodir posle #$2 %. Vreme totalnog suenja & %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #+ m2. Pakovanja 2., l, , l

#on(en+a8ij

TON

PAKOVANJE I MP CENA

bela tonirana

2.,l $ 1,2! din 2.,l $ 12,! din

,l $ +&!! din ,l $ 01,! din

SOLO MATT EMULSION - SOLO MAT BOJA


NA BAZI VODE
5isperzija izuzetne prekrivne moi, za zidove i plafone u enterijeru. 'aterijal je visoke perivosti, bez mirisa, robusnog mat zavretka, bez sjaja. 4ajvea prednost je u brzini rada, jer se nanosi samo u jednom sloju. Po nezavisnom testiranju belog tona na stopi od #2m2 u 6": +,!&$1, pokazao je najbolji rezultat od svi% vodei% brendova. 5ostupna u fabriki gotovim tonovima; 16 od ,l i 30 od 2,,l.
Alat

5,$st& i+($)ji, *ini Fo$m )a 99Be+ mi$isa99 O()i0na p$e#$i,nost Ne $e*)e#t je s,et)ost Da se posao +a,$i je(nom
Vreme suenja "uvo na dodir posle 2$& %. Vreme totalnog suenja & %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva ($#2 m2. Pakovanja

(an

TON

PAKOVANJE I MP CENA

2., l, , l

brilijant bela gotov ton

2.,l $ 22+( din 2.,l $ 2&,0 din

!!!"#$ na%oje"$s

DISPERZIVNE BOJE
MATT EMULSION - GOTOVA MAT EMULZIJA
NA BAZI VODE
'at disperzija, na vodenoj bazi za unutranje zidove i plafone, jednostavna za upotrebu i trajna na zidu. Visoke izdr9ljivosti i pokrivne moi, bogata, kremasta boja, bez mirisa. 4anosi se u 2 sloja. 5ostupna u fabriki gotovim tonovima; 40 od 2.,l i 26 od ,l.

I+($)ji, ne$e*)e#t j /i *ini Fo$m )a 99Be+ mi$isa99 Bo'ata i #$emasta Pe$*e#tan #o)o$it

Alat

Vreme suenja "uvo na dodir posle 2 %. Vreme totalnog suenja & %. Radna temperatura 'inimum #! )*. Prekrivna mo

TON

PAKOVANJE I MP CENA

# l pokriva #& m2. Pakovanja 2., l, , l

gotov ton

2.,l $ 21!! din

,l $ 12!! din

MACPHERSON VINYL MATT - VINIL MAT BOJA


NA BAZI VODE
'a*p%erson vin-l matt emulsion je disperzija na vodenoj bazi za zidove i plafone u enterijeru, ravnog, mat finia. 4anosi se u dva sloja i veoma je jednostavna za rad. :dlian odnos *ene i kvaliteta. Veoma je otporna, periva, praktina i atraktivna <nije obina=. onira se kompjuterski.
Alat

Po%o)jana nep$o+i$nost La#o se nanosi O()i0na p$e#$i,nost Ne $e*)e#t je s,et)ost Veoma isp)ati,a
Vreme suenja "uvo na dodir posle 2 %. Vreme totalnog suenja & %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #+ m2. Pakovanja

TON

PAKOVANJE I MP CENA

2., l, , l, #! l

bril. bela magnolija tonirana

#!l $ &(,# din #!l $ ,#++ din

,l $ 2,2! din ,l $ 2+&+ din ,l $&!12 din

2.,l $ #,0, din 2.,l $ #+1( din 2.,l $ 212& din

#l $ (#2 din

!!!"#$ na%oje"$s

DISPERZIVNE BOJE
MACPHERSON CONTRACT MATT - MAT BOJA ZA NOVE OBJEKTE
NA BAZI VODE
'a*p%erson *ontra*t matt emulsion je visokoperiva disperzija na vodenoj bazi za zidove i plafone u enterijeru, ravnog, mat finia. Proizvod je idealan za nove objekte. 4anosi se u dva sloja. 5ostupna u magnoliji <krem $ kajsija= i beloj boji.

Alat

I(ea)na +a p$,o #$e0enje Za no,e o%je#te La#a i p$i#)a(na .%$+a,a i o)a#a,a posao Veoma isp)ati,a
Vreme suenja "uvo na dodir posle #$2 %. Vreme totalnog suenja 2$& %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #1 m2.

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja #! l

bela i magnolija

#!l $ 1#,! din

MACPHERSON ECLIPSE EMULSION - EKLIPS BOJA ZA ZIDOVE


NA BAZI VODE
'a*p%erson e*lipse emulsion je otporni premaz na vodenoj bazi za zidove i plafone u enterijeru, ravnog, mat finia. Proizvod odlikuje visoka otpornost na vlagu, pa se mo9e nanositi na sve9 malter i pre nego se pro*es suenja zavri. 4anosi se u dva sloja. 'o9e da se nanosi na novi i stari malter, glet i *iglu. 5ostupna u magnoliji <krem $ kajsija= i beloj boji.

Alat

Daje mo(e$an& mat *ini Za no,e o%je#te La#a i p$i#)a(na .%$+a,a i o)a#a,a posao Veoma isp)ati,a
Vreme suenja "uvo na dodir posle 2 %. Vreme totalnog suenja & %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #&$#+ m2.

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja ,l, #!l, #, l

bela i magnolija

,l $ #011 din

#,l $ &1&0 din

!!!"#$ na%oje"$s

DISPERZIVNE DRVO I METAL BOJE

DRVO I METAL
. o,om (e) moete p$ona/i +a,$ne )a#o,e +a ($,o i meta)& %e+%ojne& *a%$i0#i 'oto,e : toni$ane& #ao i one #oji se #ompj te$s#i toni$aj "

SOLO GOTOVI VISO3I SJAJ SOLO GOTOVI POL.SJAJ TRADI;IONALNA .LJANA BOJA MAT A3RIL POL.SJAJNI LA3 VISO3OSJAJNI LA3 ZA1TITA DRVETA .LJANI BAJ; A3RILNI BAJ; ZA1TITA ZA OGRADE I 1.PE POL.SJAJNI LA3 ZA POD SJAJNI LA3 ZA POD LA3 ZA 5AM;E

!!!"#$ na%oje"$s

DRVO I METAL
SOLO GLOSS - SOLO GOTOVI VISOKI SJAJ
ULJANA BOJA

DRVO I METAL

>ljana boja za drvo i metal, odline prekrivne moi i visokog sjaja. ?ednostavna je za nanoenje i odr9avanje, periva je i veoma otporna na %abanje i fizika oteenja. Velika prednost je u brzini obavljenog posla, jer se nanosi samo u jednom sloju. 5ostupna u fabriki gotovim tonovima.
Alat

Ga$anto,ano po#$i,a je(noj $ 8i


Vreme suenja "uvo na dodir posle 1 $ & %. otalno suenje #+ %. Radna temperatura 'inimum #! )*. Prekrivna mo 0,! ml pokriva 2 m2 glatke povrine.

5,$sta i $o% stna *o$m )a8ija La#a i p$i#)a(na .%$+a,a i o)a#a,a posao Za spo)ja i n t$a

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja 0,! ml, #.2, l, 2., l

bela gotov ton

0,!ml $ #1&! din 0,!ml $ #&&2 din

#.2,l $ #0+& din

SOLO SATIN - SOLO GOTOVI POLUSJAJ


ULJANA BOJA
Polusjajna, enterijerska uljana boja za drvo i metal, odline prekrivne moi. ?ednostavna je za nanoenje i odr9avanje, periva je i veoma otporna na %abanje i fizika oteenja. Velika prednost je u brzini obavljenog posla, jer se nanosi samo u jednom sloju. 5ostupna u fabriki gotovim tonovima.
Alat

Ga$anto,ano po#$i,a je(noj $ 8i 5,$sta i $o% stna *o$m )a8ija La#a i p$i#)a(na .%$+a,a i o)a#a,a posao Za n t$a

Vreme suenja "uvo na dodir posle 1 $ & %. otalno suenje #+ %. Radna temperatura 'inimum #! )*. Prekrivna mo 0,! ml pokriva 2 m2 glatke povrine..

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja 0,! ml

bela gotov ton

0,!ml $ #1&! din 0,!ml $ #&&2 din

!!!"#$ na%oje"$s

DISPERZIVNE DRVO I METAL BOJE


LIQUID GLOSS - TRADICIONALNA ULJANA BOJA
ULJANA BOJA
radi*ionalna britanska uljana boja odline prekrivne moi. Veoma je periva, visokog sjaja i robustnog zavretka za sve drvene i metalne povrine u enterijeru i eksterijeru. 5ostupna u beloj boji. 4anosi se u dva sloja.
Alat

5,$sta i $o% stna *o$m )a8ija Pe$i,a .%$+a,a i o)a#a,a posao Za spo)ja i n t$a

Vreme suenja "uvo na dodir posle 1 $ , %. otalno suenje #+ %. Radna temperatura 'inimum #! )*. Prekrivna mo # l pokriva #+ m2 glatke povrine.

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja 2., l

bela

2.,l $ 212& din

NON DRIP MATT - MAT AKRIL


NA BAZI VODE ?edinstveni akrilni proizvod za drvo i metal, mat finia, bez refleksije. Posebno je formulisan da spreava prskanje i rasipanje, ak i u najte9im uslovima. 5ugotrajan je i lako se nanosi bez kapljanja boje i prljanja prostora koji se farba. 5ostupno u belom i krem tonu.

Be+ $e*)e#sije i sjaja D 'ot$ajna La#a +a nanoenje B$+os e/a Ne #ap)je i ne p$s#a

Alat

Vreme suenja "uvo na dodir posle # %. otalno suenje + %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo 0,! ml pokriva (., m2 glatke povrine.

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja 0,! ml, 2., l

bela i krem

0,!ml $ #&12 din

!!!"#$ na%oje"$s

DRVO I METAL
SATIN FINISH - POLUSJAJNI LAK
ULJANA BOJA

DISPERZIVNE BOJE

rajna, polusjajna formula za stolariju i metal, koja ne za%teva podlogu. /oristi se u enterijeru za vrata, prozore, drvo i metal, ukljuujui i radijatore. vrda i izdr9ljiva uljana boja sa elegantnim satenskim finiom. onira se u preko 2!!! tonova. 4anosi se u dva sloja.

Alat

Ne +a6te,a ,e# po()o' Veoma ( 'ot$ajna E)e'antni satens#i *ini Do%$o p$ijanja La#a +a nanoenje

Vreme suenja "uvo na dodir posle 2 $ + %. otalno suenje #+ %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #+ m2 glatke povrine.

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja # l, 2., l, , l

bela tonirana

2.,l $ 12#1 din 2.,l $ 10(! din

#l $ #&2, din #l $ #+1( din

FULL GLOSS VISOKOSJAJNI LAK


ULJANA BOJA
8avrna, uljana boja za drvo i metal, kvalitetne dekorativne zatite i visoki% performansi. 8a unutranju i spoljnu upotrebu sa veoma visokim sjajem. :dli*na neprozirnost i dugotrajnost boje, bez gubljenja pigmenta. onira se u preko 2!!! tonova.

Za spo)jn i n t$anj O()i0na po#$i,nost i

pot$e%

Alat

I+ +etno 0,$st i *)e#si%i)an *ini

Vreme suenja "uvo na dodir od & do + sati, drugi premaz posle #+ sati. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #, m2 glatke povrine. Pakovanja # l, 2., l, , l

nep$o+i$nost %oje

Viso#i sjaj i ( 'o +a($a,anje

tona

TON

PAKOVANJE I MP CENA

bela tonirana

2.,l $ 12#1 din 2.,l $ 10(! din #l $ #+1( din

!!!"#$ na%oje"$s

DISPERZIVNE DRVO I METAL BOJE


ALL PURPOSE WOOD PRESERVER - ZATITA DRVETA
ULJANA B BAZA
Veoma efikasno sredstvo za zatitu drveta od 9i9ka, *rvotoine, biljni% i ostali% tetoina. Proizvod penetrira duboko u drvo i stvara efikasnu i dugotrajnu zatitu. 4anosi se u 2 ruke, sistemom @mokro na mokro@. Pri nanoenju i radu treba biti oprezan, jer sadr9i pesti*ide. A"B sertifikat 2!+2.
Alat

.nita,a s , i mo#$ t$ )e Penet$i$a ( %o#o Za s,a#o ($,o ($,o

i napa(e inse#ata

Vreme suenja 2& $ 02 % pre daljeg farbanja. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva , m2 glatke povrine.

e#ste$ije$

Za ( 'ot$ajn +atit ($,eta

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja # l, 2., l, , l

providan

#l $ #12! din

ALL PURPOSE WOODSTAIN - ULJANI BAJC


ULJANA BAZA
Caj* na bazi ulja, za spoljnu upotrebu, koja prodire duboko u slojeve drveta i time pru9a dugotrajnu zatitu od kie, vlage, vetra i drugi% vremenski% uti*aja. Primenjiv na irokoj lepezi drveni% povrina poput greda ili neobradjeni% i obradjeni% dasaka, spoljnim vratima, prozorima, drvenim fasadama, kao i za deliminu zatitu spoljni% gazni% drveni% povrina. Dinalna boja premaza zavisi od vrste drveta, spoljni% uti*aja kojim je drvo bilo izlo9eno i broja premaza. onovi; abonos$*rna, tikovina, ma%agoni i beli %rast.

Snana +atita o( ,$emens#i6 s)o,a I+ +etna t$ajnost Po,e/a,a otpo$nost ($,eta na

Alat

Vreme suenja "uvo na dodir & do + sati, drugi premaz od #2 do 2& sata. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #& m2 glatke povrine.

)j spanje& )j tenje i o(pa(anje %oje

Za s, spo)janj sto)a$ij i

'$ %o $e+an '$a7


TON PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja # l, 2., l, , l

svi

2.,l $ &+2,din

#l $ #(,! din

!!!"#$ na%oje"$s

DRVO I METAL
QUICK DRYING WOODSTAIN - AKRILNI BAJC
NA BAZI VODE

DISPERZIVNE BOJE

Eui*k dr-ing Foodstain je baj* za drvo, na vodenoj bazi za spoljanju upotrebu. ?edinstvena, brzosuea formula nudi pogodnost da se projekat zavri u jednom danu, bez kompromisa po pitanju performansi i kvalitetne zatite. Pogodan za vrata, prozore, drvne fasade, tremove, stolove, stoli*e, ograde i sve ostalo od istog, nefarbanog drveta. onovi; tikovina, beli %rast, tamni lenik i stari bor.

< 'o(ina +atite 5,$sta +atita o( ,$emens#i6 s)o,a i i+ +etna t$ajnost D 'ot$ajno +a($a,anje %oje Otpo$no na #i pos)e 4 6

Alat <sintetika= Vreme suenja "uvo na dodir posle # %. Vreme totalnog suenja & %. Radna temperatura 'inimum #! )*. Prekrivna mo # l pokriva #, m2 glatke povrine.

TON

PAKOVANJE I MP CENA

svi

2.,l $ &+2, din

#l $ #(,! din

Pakovanja # l, 2., l

SHED AND FENCE TRANSLUCENT FINISH ZATITA ZA OGRADE I UPE


NA BAZI VODE
"%ed and fen*e translu*ent finis% je akrilni zatitni premaz za drvo u eksterijeru. Posebno je formulisan za zatitu i farbanje grubog <sirovog, novog= drveta i sadr9i efikasan in%ibitor, koji spreava pojavu zeleni% algi. 4anosi se u 2$1 ruke. Providni, vodeni baj*, veoma otporan na teke meteoroloke uslove, vodu i vlagu. 5ugo zadr9ava boju i ne bledi. 6dealan za ograde, tarabe, obore, upe, letnjikov*e... Postoji u svetlo i tamno braon nijansi.

Snana +atita o( ,$emens#i6 s)o,a I+ +etna t$ajnost i otpo$nost D 'ot$ajno +a($a,anje %oje Otpo$no na #i pos)e 4 6

Alat <sintetika= Vreme suenja "uvo na dodir posle # %. Vreme totalnog suenja & %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #2 m2 glatke povrine.

na ,o(

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja ,l

svi

,l $ &#,( din

!!!"#$ na%oje"$s

DISPERZIVNE DRVO I METAL BOJE


QUICK DRYING FLOOR VARNISH SATIN - POLUSJAJNI LAK ZA POD
NA BAZI VODE
Eui*k dr-ing floor varnis% gloss je polusjajni, akrilni, zatitni lak za drvene podove u enterijeru. Proizvod je velike izdr9ljivosti na %abanje, prijatnog je mirisa i ne 9uti. Dormula brzog suenja pospeuje brzinu zavretka radova. 4anosi se u #$1 sloja.

Alat

Otpo$an na p$)ja,tin i (a$8e Be+ mi$isa Ne ti

<sintetika= Vreme suenja "uvo na dodir posle 2 %. Vreme totalnog suenja &$+ %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #2 m2 glatke povrine.

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja 2., l

providan

2.,l $ &22! din

QUICK DRYING FLOOR VARNISH GLOSS - SJAJNI LAK ZA POD


NA BAZI VODE
Eui*k dr-ing floor varnis% gloss je akrilni, zatitni lak, visokog sjaja za drvene podove u enterijeru. Proizvod je velike izdr9ljivosti na %abanje, prijatnog je mirisa i ne 9uti. Dormula brzog suenja pospeuje brzinu zavretka radova. 4anosi se u #$1 sloja.

Alat

Otpo$an na p$)ja,tin i (a$8e Be+ mi$isa Ne ti

<sintetika= Vreme suenja "uvo na dodir posle 2 %. Vreme totalnog suenja &$+ %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #2 m2 glatke povrine.

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja 2., l

providan

2.,l $ &22! din

!!!"#$ na%oje"$s

DRVO I METAL
YACHT VARNISH - LAK ZA AMCE
ULJANA B BAZA

DISPERZIVNE BOJE

Ga*%t varnis% je lak visokog sjaja, na bazi ulja, koji titi sve spolja glatke i reljefne drvene povrine. 8adr9ava veoma dugo sjaj i izuzetno je otporan na %abanje, teke meteoroloke uslove i vodu. Pogodan je za prozore, vrata i sve vrste drveta koja se nalaze blizu vode ili u vodi. 4anosi se u 2 sloja.

Alat

Viso#o i+($)ji,i i *)e#si%i)ni *ini P$o,i(na +atita o( ,o(e O()i0no +a($a,anje sjaja Otpo$an na 6a%anje
Vreme suenja "uvo na dodir & do + sati, drugi premaz posle #+ sati. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #1 m2 glatke povrine.

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja # l, 2., l

providan

2.,l $ ,&+1.&! din

#l $ 22(! din

!!!"#$ na%oje"$s

FASADNI DISPERZIVNE DRVO PROGRAM I METAL BOJE

FASADNI PROGRAM
. o,om (e) moete p$ona/i *asa(ne p$ema+e #oji se #ompj te$s#i toni$aj & #ao i one *a%$i0#i 'oto,e"

GOTOVA RAVNA FASADNA BOJA GOTOVA FASADNA BOJA SA TE3ST.ROM RAVNA FASADNA BOJA FASADNA BOJA SA STR.3T.ROM =IDROBOND

!!!"#$ na%oje"$s

FASADNI PROGRAM

DISPERZIVNE DRVO I METAL BOJE

ULTRA SMOOTH MASONRY PAINT - GOTOVA RAVNA FASADNA BOJA


NA BAZI VODE
"andteH ultra smoot% masonr- paint je fasadna boja velike otpornosti na prljavtinu, vodootporna, glatkog finia za razne tipove povrina. 4anosi se u 2 sloja veoma lako i pokriva velike povrine velikom brzinom.

Otpo$na na p$)ja,tin Mi8$osea) > te6no)o'ija Veoma i+($)ji,a La#a +a nanoenje 4? 'o(ina 'a$anto,ane

Alat

Vreme suenja 1$& % u normalnim uslovima. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo

+atite
TON PAKOVANJE I MP CENA

# l pokriva ( $ #2 m2 glatke povrine. Pakovanja 2., l

bela gotov ton

2.,l $ 2#&2 din 2.,l $ 21#! din

FINE TE TURED MASONRY PAINT - GOTOVA FASADNA BOJA SA STRUKTUROM


NA BAZI VODE
"andteH trade fine teHture masonr- paint je fasadna boja sa finom teksturom, za razne tipove povrina u gradjevinarstvu. 4anosi se u 2 sloja. Popunjava sitne rupi*e i pukotine <ima strukturu=. Periva, otporna na prljavtinu i mat je efekta.

Otpo$na na p$)ja,tin Mi8$osea) > te6no)o'ija Veoma i+($)ji,a Pop nja,a sitne p #otine 4? 'o(ina 'a$anto,ane

Alat

Vreme suenja 1$& % u normalnim uslovima. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva 1 $ +., m2 glatke povrine.

+atite

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja 2., l

bela

2.,l $ 2#&2 din

!!!"#$ na%oje"$s

FASADNI DISPERZIVNE DRVO PROGRAM I METAL BOJE


HIGH COVER SMOOTH - RAVNA FASADNA BOJA
NA BAZI VODE
"andteH trade %ig% *over smoot% je fasadna boja velike pokrivne moi, bazirana na vezivnim smolama i pigmentima visoki% performansi, za nove ili ve farbane povrine. 4anosi se u 2 sloja. Ilatka je. onira se kompjuterski. Iotove boje su magnolija<krem$ kajsija= i bela boja.

Otpo$na na p$)ja,tin Veoma i+($)ji,a La#a +a nanoenje 4? 'o(ina 'a$anto,ane

Alat

Vreme suenja

"uvo na dodir posle #$2 %. Vreme totalnog suenja 1$,%.


Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo

+atite

TON

PAKOVANJE I MP CENA

# l pokriva #+ m2 glatke povrine. Pakovanja ,l

bela tonirana

,l $ &2+! din ,l $ ,0+! din

FINE TE TURED MATT - FASADNA BOJA SA STRUKTUROM


NA BAZI VODE
"andteH trade fine teHtured matt je fasadna, paropropusna boja, finog mat finia za razne tipove povrina u graJevinarstvu <beton, *igla, nove i ve obojene fasade=. 'aterijal nudi profesionalni kvalitet i dugotrajnu zatitu CC7 55V, sa #, godina garan*ije. Velike je otpornosti na alkalije i vlagu. 6ma sitnu, pesak$strukturu i nanosi se u 2 sloja. onira se kompjuterski.

Otpo$na na *o$mi$anje
Alat

o$'ans#o' $astinja

O()i0na po#$i,nost Pa$op$op sna 4? 'o(ina 'a$anto,ane Anti#a$%ons#e oso%ine


PAKOVANJE I MP CENA

Vreme suenja

"uvo na dodir posle #$2 %. Vreme totalnog suenja &$+ %.


Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo

+atite

TON

# l pokriva 1 $ +., m2 glatke povrine. Pakovanja ,l

bela i magnolija tonirana

#!l $ 0,!! din

,l $ &,!! din ,l $ ,+&! din

!!!"#$ na%oje"$s

FASADNI PROGRAM
HYDROBOND - HIDROBOND
NA BAZI VODE

DISPERZIVNE DRVO I METAL BOJE

"andteH trade %-drobond je anti karbonska, fasadna boja visokog kvaliteta, spe*ijalne formule za profesionalne korisnike, za razne tipove povrina. >kljuujui BC" te%nologiju i Aidro Pliolit vezu, proizvod pru9a zatitu od ugljendioksida i vode, dok preostala vlaga omoguava podlozi da die. Velike otpornosti na vlagu i teke meteoroloke uslove, nudi idealnu ravnote9u izmeJu trajnosti i otpornosti na vetrom nanete nanose kie. 4ajee ne za%teva podlogu. 4anosi se u 2 sloja. onira se kompjuterski.

Sama je se%i po()o'a Veoma i+($)ji,a Pa$op$op sna D 'o$o0ne estets#e p$e(nosti 4? 'o(ina 'a$anto,ane +atite Fo$m )a8ija 99ma)o p$s#anja99 Ne +a($a,a p$)ja,tin Anti#a$%ons#e oso%ine
Vreme suenja "uvo na dodir posle 2 %. Vreme totalnog suenja #2 %. Radna temperatura 'inimum , )*. Prekrivna mo Alat

TON

PAKOVANJE I MP CENA

# l pokriva + $ ( m2 glatke povrine. Pakovanja ,l

bela tonirana

,l $ +1!! din ,l $ 0!!! din

!!!"#$ na%oje"$s

POSEBNI DISPERZIVNE DRVO PROIZVODI I METAL BOJE

POSEBNI PROIZVODI
. o,om (e) moete p$ona/i (e#o$a8ije& isp nji,a0e& mate$ija)e sa ne o%i0ajenim #a$a#te$isti#ama"

METALI3 DE3ORA;IJA DE3ORA;IJA ANTILOP 3O@A DE3ORA;IJA 99ME3O NA DODIR99 LA3A ZA ODR@AVANJE E3STREMNO IZDR@LJIVA DISPERZIJA PROTIV B.AI I PLESNI ANTIBA3TERIJS3A PERIVA BOJA ANTIBA3TERIJS3A E3STREMNO IZDR@LJIVA BOJA EPO3SIDNA BOJA ZA PODOVE BOJA ZA BETONS3E PODOVE F.NGI;ID S3IDA5 GRAFITA A3RILNI ISP.NJIVA5

!!!"#$ na%oje"$s

POSEBNI PROIZVODI
METALLIC - METALIK DEKORACIJA
NA BAZI VODE

FASADNI DISPERZIVNE DRVO PROGRAM I METAL BOJE

"vetlu*ava dekorativna te%nika za zidove i detalje u enterijeru sa metalik efektom. 6dealna za modernu dekora*iju prostora. :dlikuje je lakoa rada i nanoenja. 4anosi se u dve premaza.
Alat

Daje *antasti0an meta)i#


Vreme suenja "uvo na dodir od 2 do & sata, drugi premaz posle & sata. Radna temperatura 'inimum #! )*. Prekrivna mo

e*e#at

O()i0na #ao (e#o$a8ija Nanosi se )a#o ,a)j#om

0ita,o' +i(a i)i +a (eta)je a%)onom

#.2, l pokriva #, m2 glatke povrine.


TON PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja

svi tonovi

#.2,l $ 1112 din

#.2,l

SUEDE EMULSION DEKORACIJA ANTILOP KO!A


NA BAZI VODE
Blegantna dekorativna te%nika, inspirisana najnovijim trendovima iz 4jujorka, Pariza i 'ilana, koja daje zidu izgled bruenog antilopa $ prevrnute ko9e. "uptilnog finia, koristi se za zidove i plafone

Alat

Daje i+')e( p$a,e anti)op #oe La#o se nanosi nai+meni0nim I(ea)na (a sa#$ije nesa,$enost +i(a
Vreme suenja "uvo na dodir od 2 do & sata, drugi premaz posle & sata. Radna temperatura 'inimum #! )*. Prekrivna mo 2., l pokriva 2! m2 glatke povrine.

pote+ima 0et#e

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja 2., l

svi tonovi

2.,l $ &22# din

!!!"#$ na%oje"$s

POSEBNI FASADNI DISPERZIVNE DRVO PROIZVODI PROGRAM I METAL BOJE


INDULGENCE DEKORACIJA ""MEKO NA DODIR""
NA BAZI VODE .uksuzna mat emulzija za zidove i plafone. Cogata i kremasta boja sa te%nologijom @meko na dodir@. ?edinstvena i inovativna te%nologija sa sitnim mikrosferama koja daje toplu, senzualnu teksturu. .ako se nanosi i klizi bez napora. 5ostupna u 2& razliita tona.
Alat

Bo'ata i #$emasta %oja sa


Vreme suenja "uvo na dodir od 2 do & sata, drugi premaz posle & sata. Radna temperatura 'inimum #! )*. Prekrivna mo

te6no)o'ijom Bme#o na (o(i$C

La#a +a nanoenje Ino,ati,na *o$m )a8ija sitni6

mi#$os*e$a (aje top) & sen+ a)n te#st $

# l pokriva #& m2 glatke povrine.


TON PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja

svi tonovi

2.,l $ 1!0! din

2., l

EASYCLEAN EMULSION - LAKA ZA ODR!AVANJE


NA BAZI VODE Kvrsta i periva akrilna mat disperzija za plafone, zidove, drvenariju i metal u enterijeru. .ako se nosi sa mrljama i flekama i posle pranja ne ostaju tragovi. Cez mirisa je. "tainguardL te%nologija omoguuje zidovima da izgledaju kao novi du9i vremenski period. 5ostupna u fabriki gotovim tonovima; 30 od 2.2,l i 9 od &.,l.
Alat

Sa($i Stain' a$(> +a


Vreme suenja "uvo na dodir od 2 do & sata, drugi premaz posle & sata. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo

(o(atn +atit

Veoma i+($)ji,a i pe$i,a B$eat6easD> *o$m )a Ne $e*)e#t je s,et)ost

%e+ mi$isa

# l pokriva #& m2 glatke povrine.


TON PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja 2., l, , l

bela i svi tonovi

2.,l $ 2022 din

!!!"#$ na%oje"$s

POSEBNI PROIZVODI

FASADNI DISPERZIVNE DRVO PROGRAM I METAL BOJE

CLEAN E TREME SCRUBBABLE MATT - EKSTREMNO IZDR!LJIVA DISPERZIJA


NA BAZI VODE
Bkstremno trajna boja, veoma otporna na ogrebotine i fizika oteenja. 5ozvoljava ponavljanje brisanja i pranja i imuna je na fleke i mrlje. 6dealna boja za prometne prostorije. :dlina pokrivnost boje, nudi &!!M poveanu otpornost u odnosu na klasine disperzije. Posle detaljnog pranja vraa se u stanje @kao novo@, pa smanjuje potrebu za novim kreenjem i vie godina. onira se kompjuterski u preko 2!!! tonova. 6":

##22( je klase # kao o*ena za ribanje.

I(ea)na +a p$ometne : ,iso#o*$e#,entne


Alat

p$osto$ije

Do+,o)ja,a pona,)janje p$anja i ,e# ,$a/a i+')e( B#ao no,oC Smanj je t$o#o,e $eno,i$anja S pe$ i+($)ji,o na '$e%anje ISO 44EEF #)ase 4 Go8ena +a $i%anjeH
PAKOVANJE I MP CENA

Vreme suenja "uvo na dodir od # do 2 sata, drugi premaz posle & sata. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo

TON

# l pokriva #& m2 glatke povrine.


Pakovanja

bela tonirana

,l $ +2!! din 2.,l $ 12,! din

2.,l $ 1&!! din

2., l, , l, #! l

STERACRYL MOULD INHIBITING MATT - PROTIV BU#I I PLESNI


NA BAZI VODE
"tera*r-l mould je akrilni premaz koji sadr9i fungi*ide protiv buJi i plesni. Proizvod je sa mat zavrnim efektom za zidove i plafone u enterijeru i mo9e se prati. 4anosi se u 2 sloja. 6dealan za prostore gde je visok nivo pare i kondenza*ije, kao i za prostore bez prozora i ventila*ije. 5ostupna u beloj boji.

I(ea)an +a p$osto$e '(e je ,iso# Veoma i+($)ji, mat *ini Pe$i, Ne $e*)e#t je s,et)ost

Alat

ni,o #on(en+a8ije i)i p)esni

Vreme suenja "uvo na dodir posle 2 sata, drugi premaz posle & sata. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo

%e+ mi$isa

# l pokriva #& m2 glatke povrine.


TON PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja ,l

bela

,l $ &(,# din

!!!"#$ na%oje"$s

POSEBNI FASADNI DISPERZIVNE DRVO PROIZVODI PROGRAM I METAL BOJE


STERACRYL ANTI BACTERIAL ACRYLIC EGGSHELL ANTIBAKTERIJSKA PERIVA BOJA
NA BAZI VODE
"tera*r-l 7nti Ca*terial 5urable 7*r-li* Bggs%ell je akrilni premaz za borbu protiv bakterija, plesni i gljivi*a, za zidove, plafone, drvenariju i metal u enterijeru, sa polusjajnim finiom <sjaj ljuske jajeta=. Veoma je izdr9ljiva i periva. :va boja sadr9i prirodnu steriliza*iju, uz pomo "teri ou*%L jonsko$srebrne te%nologije i preporuuje se za visoko frekventne prostorije, kao i one koje su pogoJene kondenza*ijom. 5ostupna u beloj i pastelnim tonovima.

Bo$a8 p$oti, %a#te$ija + pomo/ Ste$iTo 86> te6no)o'ije s$e%$ni6 jona

Alat

Vreme suenja "uvo na dodir posle 2 sata, drugi premaz posle & sata. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo

Za n t$anje +i(o,e& ($,o i meta) Veoma i+($)ji,& pe$i, *ini Otpo$an na pa$ i #on(en+a8ij

TON

PAKOVANJE I MP CENA

# l pokriva #& m2 glatke povrine. Pakovanja

bela tonirana

,l $ 0!1, din ,l $ 02(! din

,l

STERACRYL ANTI BACTERIAL SCRUBBABLE MATT ANTIBAKTERIJSKA EKSTREMNO IZDR!LJIVA BOJA


NA BAZI VODE
"tera*r-l 7nti Ca*terial "*rubbable 'att je akrilni premaz za borbu protiv bakterija, plesni i gljivi*a, za zidove i plafone u enterijeru, sa mat finiom. Dormulisana za maksimalnu izdr9ljivost i da zadr9ava pigment i ton, ak i u uslovima intenzivnog ienja i pranja. :va boja sadr9i prirodnu steriliza*iju, uz pomo "teri ou*%L jonsko$srebrne te%nologije i klase je # u 6": # #2(( standardu ribanja, to mu daje &!! M ve*u otpornost u odnosu na klasi*ne disperzije. 8bog svega ovoga se preporuuje za bolni*e, klinike, opera*ione sale,obdanita, restoranske ku%inje i druga mesta gde se priprema %rana. 5ostupna u beloj i pastelnim tonovima.

Bo$a8 p$oti, %a#te$ija + pomo/ Pe$i, Ne $e*)e#t je s,et)ost ISO 44EEF #)ase 4 Go8ena +a $i%anjeH Veoma i+($)ji, mat *ini

Ste$iTo 86> te6no)o'ije s$e%$ni6 jona

Alat

Vreme suenja "uvo na dodir posle 2 sata, drugi premaz posle & sata. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo

TON

PAKOVANJE I MP CENA

# l pokriva #& m2 glatke povrine. Pakovanja ,l

bela tonirana

,l $ 0!1, din ,l $ 02(! din

!!!"#$ na%oje"$s

POSEBNI PROIZVODI

FASADNI DISPERZIVNE DRVO PROGRAM I METAL BOJE

EPIMAC FLOOR COATING - EPOKSIDNA BOJA ZA PODOVE


NA ULJANOJ BAZI
8atitna, epoksidna boja velike fizike otpornosti, koja se preporuuje za oblo9ene i neoblo9ene betonske, kamene, metalne i drvene podne povrine u enterijeru. 5aje satenski fini. 4anosi se u 2 ruke. :tporna na ulje, naftu, benzin, deterd9ent, ogrebotine, %abanje. Veoma postojan i dugotrajan materijal. 5ostupan i u varijanti koja spreava klizanje. 5ostupna u tamno sivoj, svetlo sivoj, zelenoj i *rvenoj.
Alat

Po) sjajni satens#i *ini Otpo$an na a%$a+ij i '$e%anje Otpo$an na )je& %en+in& masti i Je(nosta,an +a pot$e% I+($)ji, *ini
Vreme suenja "uvo na dodir posle & %. otalnog suenje #+ %. otalno sazrevanje 0 dana. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #+ m2 glatke povrine.

6emi#a)ije

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja ,l

svi tonovi

,l $ ,02+ din

MACPHERSON FLOOR PAINT - BOJA ZA BETONSKE PODOVE


NA ULJANOJ BAZI 5ekorativna, veoma izdr9ljiva boja, na bazi alkidni% smola, sa satenskim efektom, za unutranje betonske gazne povrine. Pogodna za skladita, maga*ine, kan*elarije, prodavni*e, izlo9bene prostore, gara9e. :tporna na grebanje i fizika oteenja, vodu, %emikalije, ulja i masti. Pored fabriki gotovi% sive i *rvene, postoji jo 2!!! kompjuterski tonirani% nijansi.

Alat

Ve)i#a *i+i0#a otpo$nost La#o se nanosi Otpo$an na 6emi#a)ije& ,o( & )je i masno/e Toni$a se p$e#o IJJJ tono,a
Vreme suenja "uvo na dodir posle & %. Vreme totalnog suenja #2 %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #, m2 glatke povrine.

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja ,l

tonirana

,l $ ,2!! din

!!!"#$ na%oje"$s

POSEBNI FASADNI DISPERZIVNE DRVO PROIZVODI PROGRAM I METAL BOJE


FUNGICIDE - FUNGICID
NA BAZI VODE
"andteH trade fungi*ide je fungi*id na vodenoj bazi za tretiranje organskog rastinja <buJi i plesni= na farbanim i nefarbanim povrinama u eksterijeru. 4anosi se u jednom ili dva sloja.
Alat

Veoma e*i#asan o$'ans#o' $astinja

%o$%i p$oti,
Vreme suenja 2& %. Prekrivna mo #l pokriva od #! do 1! m2 u zavisnosti od povrine. Radna temperatura 'inimum ( )*.

O(o%$en o( #omisije +a #ont$o) =SE se$ti*i#at %$oj ?I?F Je(nosta,an +a pot$e%


PAKOVANJE I MP CENA

pesti8i(a 4E<<

TON

Pakovanja ,l

providna

,l $ 1&!2 din

TIMONO

FLAME RETARDANT COATINGS GRAFFITI REMOVER - SKIDA GRAFITA

imonoH Iraffiti Remover je sredstvo u spreju za skidanje grafita sa svi% povrina u enterijeru i eksterijeru. 8atitne rukavi*e i naoari se preporuuju.
Uputstvo a upotre!u

Veoma e*i#asan .#)anja '$a*ite sa s,i6 po,$ina Je(nosta,an +a pot$e%

Promukati pre upotrebe, isprskati povrinu ispisanu grafitima, ostaviti #$2 minuta i ukloniti vla9nom krpom ili sundjerom. Prekrivna mo ,!! ml tretira 2$1 m2 u zavisnosti od povrine i broja grafitni% aplika*ija.

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja ,!! ml

bela

,!!ml $ 2+&+ din

READY MI ED FILLER - AKRILNI ISPUNJIVA


"andteH read- miHed filler je ispunjiva rupa i pukotina na malteru, *igli, drvetu, betonu i veini graJevinski% materijala u enterijeru i eksterijeru.
Alat

Veoma e*i#asan Isp nja,a p #otine& nesa,$enostii *is $e Otpo$an na ,o( i ,)a' #a( se posta,i Je(nosta,an +a pot$e%

1pa6t)a Vreme suenja # 3 2 %. Radna temperatura 'inimum ( *.

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja # kg

bela

#kg $ ,+0 din

!!!"#$ na%oje"$s

POSEBNI DISPERZIVNE DRVO PROIZVODI PODLOGE I METAL BOJE

PODLOGE
. o,om (e) moete p$ona/i po()o'e i osno,ne p$ema+e +a $a+ne po,$ine '$a7e,ina$st, #ao to s K +i(o,i& ($,o& meta)& sta#)o& PV;"""

PODLOGA ZA ZIDOVE OSNOVNA BOJA ZA ZIDOVE A3RILNA PODLOGA ZA DRVO PODLOGA ZA GLAT3E POVR1INE PODLOGA ZA METAL BLO3ATOR MRLJA .LJANA .NIVERZALNA PODLOGA

!!!"#$ na%oje"$s

PODLOGE

POSEBNI FASADNI DISPERZIVNE DRVO PROIZVODI PROGRAM I METAL BOJE

QUICK DRY STABILISING SOLUTION - PODLOGA ZA ZIDOVE


NA BAZI VODE
"andteH Nui*k dr- stabilising solution je prajmer visoke prodornosti, za oteene i neoteene povrine i povrine loijeg kvaliteta u enterijeru i eksterijeru. 4anosi se u jednom sloju. 8a spolja i unutra.

Alat

Za ,e/in +i(ni6 po,$ina Za spo)ja i n t$a La#o se nanosi I+je(na0 je pijanje %oje O()i0na p$ip$ema +a (a)ji $a(
Vreme suenja "uvo na dodir pose # %. Vreme totalnog suenja posle & %. Radna temperatura 'inimum , )*. Prekrivna mo # l pokriva od #!$+! m2 u zavisnosti od povrine.

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja

providna

,l $ 12+2 din

2.,l $ 2&!! din

2., l, , l

BASECOAT EMULSION - OSNOVNA BOJA ZA ZIDOVE


NA BAZI VODE
Podloga visoki% performansi za unutranje zidove i plafone, spe*ijalno napravljena da ispuni i pokrije manje pukotine i nesavrenosti, kao i povrine farbane jakim bojama. 6dealna za pripremu zidni% povrina pre kreenja. Preporuuje se jedan premaz.

Alat

Isp nja,a sitne p #otine i *is $e P$ip$ema +i(o,e p$e %ojenja La#o se nanosi Do%a$ p$e)a+ sa ja#e %oje na
Vreme suenja "uvo na dodir posle 2 %, drugi premaz posle & %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo

s,et)ij

# l pokriva #& m2 glatke povrine.


TON PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja 2,, l

bela

2.,l $ 2#&2 din

!!!"#$ na%oje"$s

POSEBNI FASADNI DISPERZIVNE DRVO PROIZVODI PROGRAM PODLOGE I METAL BOJE


ACRYLIC PRIMER UNDERCOAT - AKRILNA PODLOGA ZA DRVO
NA BAZI VODE
7krilni prajmer < na bazi vode= za novo drvo, tretirani lesonit i malter. 46je pogodan za plastiku, metal i glatke povrine. 8a unutranju upotrebu, vrlo ekonomian i dobrog prijanjanja. 'o9e se koristiti na povrinama koje ne absorbuju. Cele je boje.

Alat

E#onomi0an B$+os e/i La#o se nanosi Do%$a po#$i,nost i a(6e+ija O()i0na p$ip$ema +a (a)ji $a(
Vreme suenja "uvo na dodir posle # %. Vreme totalnog suenja posle & %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #+ m2 glatke povrine.

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja

bela

2.,l $ 12#1 din

#l $ #,0, din

# l, 2., l, , l

GRIP E TREME FAST DRYING PRIMER - PODLOGA ZA GLATKE POVRINE


NA BAZI VODE
Irip eHtreme fast dr-ing primer je brzosuea podloga, na vodenoj bazi, za stabiliza*iju i nanoenje na zidove i na najekstremnije povrine <staklo, keramika, pred%odno farbani metal i drvo...= u enterijeru i eksterijeru. "na9no se lepi za povrinu, ak i ve farbanu, bez obzira na broj slojeva. "tvara jaku i trajnu osnovu, otpornu na pu*anje i ljutenje. :dlino pokriva razne fleke, naroito od nikotina tanina. 4anosi se u jednom sloju.
Alat

Za spo)ja i n t$a Veoma %$+o se s i O()i0na a(6e+ija i ,e+i,na Po#$i,a m$)je

Vreme suenja "uvo na dodir i vreme totalnog suenja posle # %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo

s,ojst,a

# l pokriva #2 m2 glatke povrine.


TON PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja # l, 2., l, , l

bela

2.,l $ 1112 din

#l $ #+1( din

!!!"#$ na%oje"$s

PODLOGE
UNIVERSAL METAL PRIMER - PODLOGA ZA METAL
NA ULJANOJ BAZI

POSEBNI FASADNI DISPERZIVNE DRVO PROIZVODI PROGRAM I METAL BOJE

>niverzalna podloga za metal za veinu *rni% i obojeni% metala i legura, po*inkovanog lima, aluminijuma i kovanog gvo9Ja. 4anosi se na ist metal i smanjuje rizik od rJe. :dlina ad%ezija obezbeJuje dugotrajnu zatitu. "vetlo sive je boje. /oristi se i za spolja i za unutra.

Za spo)ja i n t$a O()i0na a(6e+ija La#o se nanosi Smanj je $i+i# o( #o$o+ije i ne t$a)ie $7 O()i0na p$ip$ema +a (a)ji $a(

Alat

Vreme suenja "uvo na dodir posle 2$1 %, potpuno suenje + %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #2 m2 glatke povrine.

na meta)nim po,$inama

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja

svetlo siva

#. $ #,2! din

# l, , l

P$S$B$ STAIN BLOCK PRIMER - BLOKATOR MRLJA


NA BAZI VODE
Pigmentisana, neprozirna podloga na bazi vode za zidove i plafone u enterijeru i eksterijeru. 6dealna je za prekrivanje razni% fleka i mrlja, naroito od nikotina, dima i aJi. :tporna na sitne pukotine koje nastaju nakon suenja i odlina je podloga za dalje kreenje.

Alat

Do%$a po#$i,nost i %e)ina O()i0na a(6e+ija Otpo$na na p #otine i ,a+( ne me6 $i/e P$e#o nje i( i a#$i)ni i )jani
Vreme suenja "uvo na dodir posle 2 %, potpuno suenje #, %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo

mate$ija)i

# l pokriva #2 m2 glatke povrine.


TON PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja # l, , l

bela

#l $ #++! din

,l $ 0++, din

!!!"#$ na%oje"$s

POSEBNI FASADNI DISPERZIVNE DRVO PROIZVODI PROGRAM PODLOGE I METAL BOJE


NE T GENERATION UNDERCOAT - ULJANA UNIVERZALNA PODLOGA
NA ULJANOJ BAZI
4eHt generation under*oat je uljana podloga visoke moi vezivanja i robustnog kvaliteta za sve tipove povrina u enterijeru i eksterijeru. 6dealan temelj za nanoenje uljani% boja, naroito materijala sa visokim sjajem, jer pravi ravan i gladak film. Coje su bela i siva.

Za spo)ja i n t$a O()i0no p$ijanjanje La#o se nanosi 5ini po,$in ')at#om O()i0na p$ip$ema +a (a)ji $a(

Alat

Vreme suenja "uvo na dodir posle &$+ %, potpuno suenje #+ %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #2 m2 glatke povrine.

sa )janim %ojama

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja

bela

2.,l $ 2+&+ din

#l $ #1(+ din

# l, 2., l, , l

!!!"#$ na%oje"$s

POSEBNI DISPERZIVNE DRVO PROIZVODI PODLOGE I METAL BOJE NEZAPALJIVI PROGRAM

NEZAPALJIVI PROGRAM
. o,om (e) moete p$ona/i mate$ija)e otpo$ne na p)amen i ,at$ "

NEZAPALJIVA PODLOGA ZA ZID NEZAPALJIVA OSNOVNA BOJA ZA ZID NEZAPALJIVA PODLOGA ZA DRVO NEZAPALJIVI POL.SJAJNI LA3 ZA DRVO NEZAPALJIVA IZDR@LJIVA BOJA ZA ZID NEZAPALJIVA PERIVA BOJA ZA ZID NEZAPALJIVA SVILENA BOJA ZA ZID NEZAPALJIVA MAT BOJA ZA ZID NEZAPALJIVI ANTIGRAFIT LA3 ZA ZID NEZAPALJIVI LA3 ZA ZID

!!!"#$ na%oje"$s

NEZAPALJIVI PROGRAM
TIMONO

POSEBNI FASADNI DISPERZIVNE DRVO PROIZVODI PROGRAM PODLOGE I METAL BOJE

BONDING PRIMER - NEZAPALJIVA PODLOGA ZA ZID

NA BAZI VODE
Podloga na bazi vode obezbeJuje idealnu osnovu za timonoH farbe. Priprema i stare i nove zidne povrine kao to su gips, malter, *ement, beton, ve farbane zidove. :dlino blokira izbijanje fleka i mrlja i pru9a odlinu ad%eziju i prijanjanje. 5olazi samo u beloj boji.

Alat

O()i0na a(6e+iona s,ojst,a S pe$io$no %)o#i$anje m$)ja P$a,i i(ea)an teme)j +a (a)ji $a(
Vreme suenja "uvo na dodir posle 2 %, potpuno suenje #, %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #2 m2 glatke povrine i ne treba ii preko toga.

sa TimonoL p$o'$amom

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja

bela

,l $ #!#(, din

,l

TIMONO

INTUMESCENT BASECOAT - NEZAPALJIVA OSNOVNA BOJA ZA ZID

NA BAZI VODE
:snovna boja formulisana da proizvede debeo izola*ioni sloj, koji u sluaju po9ara spreava da vatra za%vati zidne povrine. 6zdr9ljiv fini je obezbeJen, ako se preko nje nanesu imonoH zavrni slojevi. Predstavlja deo sistema za nadogradnju postojei% premaza u klasi zapaljivosti !. 5olazi samo u beloj boji.

P$e(sta,)ja (eo sistema +a #)asi J

Alat

na(o'$a(nj postoje/i6 p$ema+a P$e#o nje'a se mo$a naneti La#o se nanosi

Vreme suenja "uvo na dodir posle # %, potpuno suenje & $ + %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva , m2 i ne treba ii preko toga.

%oja& sam po se%i nije +a,$ni s)oj

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja ,l

bela

,l $ #22!# din

!!!"#$ na%oje"$s

POSEBNI FASADNI DISPERZIVNE DRVO PROIZVODI PROGRAM PODLOGE I METAL BOJE NEZAPALJIVI PROGRAM
TIMONO ACRYLIC UNDERCOAT - NEZAPALJIVA PODLOGA ZA DRVO

NA BAZI VODE
Podloga na vodenoj bazi dizajnirana za nanos na drvene povrine, gde treba da se obezbedi velika otpornost na vatru i plamen. "lu9i kao osnova za imonoH 7*r-li* "atin lak za drvo. 6dealna za upotrebu u zajednikim prostorijama, spreava irenje plamena u po9arima. "ti9e u beloj boji.

Sp$e0a,a i$enje p)amena I(ea)an +a pot$e% +aje(ni0#im

poa$

Alat

p$osto$ijama

Vreme suenja "uvo na dodir posle 2 %, potpuno suenje #, %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo

Po()o'a +a sto)a$ij i +i(o,e ispo(

TimonoL A8$D)i8 Satin:a

TON

PAKOVANJE I MP CENA

# l pokriva #& m2 glatke povrine i ne treba ii preko toga. Pakovanja

bela tonirana

2.,l $ ,022 din 2.,l $ 0#&! din

2., l

TIMONO

ACRYLIC SATIN - NEZAPALJIVI POLUSJAJNI LAK ZA DRVO

NA BAZI VODE
Polusjajni lak, na vodenoj bazi, dizajniran za nanos na drvene povrine, gde treba da se obezbedi velika otpornost na vatru i plamen. :bavezna osnova za potpunu zatitu drveta od vatre je imonoH 7*r-li* under*oat. 6dealan za upotrebu u zajednikim prostorijama, spreava irenje plamena u po9arima. onira se i veoma je izdr9ljiv.

Sp$e0a,a i$enje p)amena I+($)ji, (e#o$ati,ni *ini

poa$

Alat

I(ea)an +a pot$e% na +i(o,ima +aje(ni0#im

Vreme suenja "uvo na dodir posle # %. Vreme totalnog suenja & %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo

i sto)a$iji

p$osto$ijama

TON

PAKOVANJE I MP CENA

# l pokriva #& m2 i ne treba ii preko toga. Pakovanja 2., l

bela tonirana

2.,l $ ,022 din 2.,l $ 0#&! din

!!!"#$ na%oje"$s

NEZAPALJIVI PROGRAM
TIMONO

POSEBNI FASADNI DISPERZIVNE DRVO PROIZVODI PROGRAM PODLOGE I METAL BOJE

SCRUBBABLE MATT - NEZAPALJIVA IZDR!LJIVA BOJA ZA ZID

NA BAZI VODE
Visokokvalitetna disperzija na bazi vode, pogodna za unutranje zidove i plafone gde se za%teva izdr9ljiv, periv, vatrootporan materijal sa mat finiom, bez sjaja. :tporan na ribanje $ rejting klasa # po 6": ##22( standardu i plamen $ klasa !. onira se.

Sp$e0a,a i$enje p)amena I(ea)an +a pot$e% +aje(ni0#im

Alat

poa$

Vreme suenja "uvo na dodir posle # %. Vreme totalnog suenja & %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo

p$osto$ijama

T$ajna estets#a +a,$ni8a

TON

PAKOVANJE I MP CENA

# l pokriva #& m2 glatke povrine i ne treba ii preko toga. Pakovanja

bela tonirana

,l $ #!+,( din ,l $ ##(+, din

,l

TIMONO

ACRYLIC EGSHELL - NEZAPALJIVA PERIVA BOJA ZA ZID

NA BAZI VODE
7krilni, dekorativni, vatrootporni premaz, spe*ijalno formulisan za nanoenje na nove zidove i plafone, kao i one ve farbane vatrootpornim materijalima. 6dealan za upotrebu u zajednikim prostorijama, spreava irenje plamena u po9arima. onira se i veoma je izdr9ljiv na pranje i %abanje.

Sp$e0a,a i$enje p)amena

poa$
Alat

I+($)ji, i pe$i, (e#o$ati,ni *ini I(ea)an +a pot$e% na +i(o,ima +aje(ni0#im p$osto$ijama

i sto)a$iji

Vreme suenja "uvo na dodir posle # %. Vreme totalnog suenja & %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo

P$e(sta,)ja (eo sistema +a na(o'$a(nj postoje/i6 p$ema+a #)asi J

TON

PAKOVANJE I MP CENA

# l pokriva #& m2 i ne treba ii preko toga. Pakovanja ,l

bela tonirana

,l $ #!#(, din ,l $ ##&&, din

!!!"#$ na%oje"$s

POSEBNI FASADNI DISPERZIVNE DRVO PROIZVODI PROGRAM PODLOGE I METAL BOJE NEZAPALJIVI PROGRAM
TIMONO VINYL SILK - NEZAPALJIVA SVILENA BOJA ZA ZID

NA BAZI VODE
5ekorativni, visoko sjajni, vatrootporni premaz, spe*ijalno formulisan za nanoenje na nove zidove i plafone, kao i one ve farbane vatrootpornim materijalima. 6dealan za upotrebu u zajednikim prostorijama, spreava irenje plamena u po9arima. onira se i veoma je izdr9ljiv na pranje i %abanje.

Sp$e0a,a i$enje p)amena I(ea)an +a pot$e% +aje(ni0#im

Alat

poa$

Vreme suenja "uvo na dodir posle # %. Vreme totalnog suenja & %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo

p$osto$ijama

T$ajna i pe$i,a +a,$ni8a

TON

PAKOVANJE I MP CENA

# l pokriva #& m2 glatke povrine i ne treba ii preko toga. Pakovanja

bela tonirana

,l $ 2++! din ,l $ #!(+0 din

,l

TIMONO

VINYL MATT - NEZAPALJIVA MAT BOJA ZA ZID

NA BAZI VODE
5ekorativni, mat <bez sjaja=, vatrootporni premaz, spe*ijalno formulisan za nanoenje na nove zidove i plafone, kao i one ve farbane vatrootpornim materijalima. 6dealan za upotrebu u zajednikim prostorijama, spreava irenje plamena u po9arima. onira se i veoma je izdr9ljiv na pranje i %abanje.

Sp$e0a,a i$enje p)amena I(ea)an +a pot$e%

poa$

Alat

+aje(ni0#im
Vreme suenja "uvo na dodir posle # %. Vreme totalnog suenja & %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo

p$osto$ijama

P$e(sta,)ja (eo sistema +a na(o'$a(nj postoje/i6 p$ema+a #)asi J

TON

PAKOVANJE I MP CENA

# l pokriva #& m2 i ne treba ii preko toga. Pakovanja ,l

bela tonirana

,l $ 22&! din ,l $ #!+,( din

!!!"#$ na%oje"$s

NEZAPALJIVI PROGRAM
TIMONO ANTI GRAFFITI FLAME RETARDANT GLAZE -

POSEBNI FASADNI DISPERZIVNE DRVO PROIZVODI PROGRAM PODLOGE I METAL BOJE

NEZAPALJIVI ANTIGRAFIT LAK ZA ZID


NA BAZI VODE
Vatrootporna, prozirna glazura od #!! M vrste materije, bez rastvaraa, koja se nanosi iskljuivo preko imonoH Vin-l 'att$a, u jednom sloju. Pru9a totalnu zatitu od grafita i veliku otopornost na pranje i %abanje. "preava irenje plamena u po9arima, tedi vreme zbog lakoe i brzine nanoenja i daje estetski odline rezultate.
Alat G#$at#a ()a#aH

Gsinteti0#aH

Sp$e0a,a i$enje p)amena I(ea)an +a pot$e%

poa$

Vreme suenja "uvo na dodir posle 2 %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #, m2 glatke povrine i ne treba ii preko toga. Pakovanja

+aje(ni0#im

p$osto$ijama

T$ajna i pe$i,a +a,$ni8a

,l

TIMONO

CLEAR TOP COAT - NEZAPALJIVI LAK ZA ZID

NA BAZI VODE
Poliuretanska, prozirna, vatrootporna glazura na bazi vode, koja slu9i za borbu protiv grafita i pru9a dodatnu zatitu i dugotrajnost. 'o9e se nanositi samo preko imonoH 7*r-li* Bggs%ell$a. 6dealan za upotrebu u zajednikim prostorijama, spreava irenje plamena u po9arima.

Alat

Sp$e0a,a i$enje p)amena


Vreme suenja "uvo na dodir posle 2 %. Vreme totalnog suenja & $ + %. Radna temperatura 'inimum ( )*. Prekrivna mo # l pokriva #! m2 i ne treba ii preko toga.

poa$ & #a(a se #o$isti p$e#o TimonoL A8$D)i8 E''s6e)):a

I(ea)an +a pot$e%

+aje(ni0#im

p$osto$ijama& '(e je pot$e%an i+($)ji, *ini

TON

PAKOVANJE I MP CENA

Pakovanja ,l

providan

,l $ #,+!1 din

!!!"#$ na%oje"$s