You are on page 1of 5

KVANTNA FIZIKA POTVRUJE

SNAGU MOLITVE
Molitva u sutini menja stanje kolektivne svesti. Ona moe da promeni i menja evoluciju u prostoru i vremenu ak i
kvantno-holografskog univerzuma kao izolovane celine.
http://www.dejanrakovic.com/
Intervju objavljen u januarskom broju Geopolitike na temu fundamentalnog kvantno-informacionog holistickog
pogleda na slobodnu volju i molitvu, uz osvrt na duboku kvantno-informacionu holisticku prirodu esline
kreativnosti!
Fenomen svesti jo uvek je otvoreno pitanje. Prilazimo joj sa svih strana, hiljadama godina, ali nikada do kraja.
Prvo je bila centralna tema filozofske i religijske prakse, a onda je u taj zabran zakoraila nauka. Ali ni ovom
novom mernom okru!enju se ne da. "edicina i psihologija ne mogu da joj na#u mesto, ni biologija je ne
razume mnogo bolje.
$pak, najudesnija nauka, kvantna fizika, ini se da pravi obrise oko misterije svesti. %aj gotovo nepojamni
kvantni svet izgleda krije tajnu, pa zato na sagovornik, profesor &ejan 'akovi(, postavlja pitanje - mo!e li se
svest objasniti kao fiziki fenomen) "o!e li se opisati zakonima mikrosveta koji u sebi ukljuuju mogu(nost
nemogu(eg*) +n to istra!uje dvadeset godina. %ra!i gde je to svest u naem telu, koji to sistem u nama, ba kao
svest, ima kvantnu prirodu)
- "edini takav sistem nije mozak, ve# akupunkturni sistem$ %ozak je opisan zakonima klasi&ne fizike i hemijskim
procesima, dok je akupunkturni sistem jedan makroskopski kvantni s'stem, na (ta ukazuje vi(egodi(nje istra)ivanje i
primena mikrotalasne rezonantne terapije. *ato sam pretpostavio da je na(a svest vezana za akupunkturni sistem, ali su
me na to uputila i iskustva raznih tradicija, koja ka)u da se u izmenjenim stanjima svesti ona mo)e odvajati od tela, sa
kojim ostaje povezana preko srebrne vrpce od vitalne energije, kako je nazivaju, (to bi se u su(tini odnosilo na
akupunkturni sistem.
Fenomen svesti otvara pitanje slobodne volje, za koju svi verujemo da je nesumnjivo posedujemo. $pak, da li
slobodna volja ima svoj odraz u fizikom svetu, mo!e li se opisati zakonima fizike)
- +ko verujemo da &ovek ima slobodnu volju, odnosno da svest ima slobodnu volju, onda je kvantna fizika jedini
fizi&ki okvir koji mo)e da je objasni. ,okazalo sa da pored mikrosveta i makrosistemi ispoljavaju kvantnu prirodu -koja
se kvantno-probabilisti&ki manifestuje tek pri interakciji sa do tada izolovanim okru)enjem.. /niverzum se na dubljem
nivou pona(a tako0e kvantno. ,o(to svaki kvantni sistem ima informacionu strukturu kvantno-holografske neuronske
mre)e, to zna&i i da se univerzum pona(a kao kvantni hologram. Ipak, opisano 1redingerovom talasnom jedna&inom,
izolovani univerzum se pona(a kao determinisani kvantno-holografski sistem -bez svoje kvantno-probabilisti&ke
manifestacije, zbog nepostojanja van-kosmi&kog okru)enja., pa se postavlja pitanje ima li slobodne volje, ili je na
nivou /niverzuma sve determinisano. 2dgovor koji sam ponudio u svojoj teoriji je da mi kroz molitvu pobu0ujemo
spiritualne strukture sa dubljeg nivoa univerzuma, koje unose nove grani&ne uslove, odnosno element slobodne volje.
3akle, iako je univerzum na neki na&in kvantno-holografski deteminisan, on je ipak indeterministi&ki kroz mogu#nost
da mi molitvom unosimo nove grani&ne uslove.
,rati(emo se molitvi, ali sada nam pojasnite kako fizika opisuje spregu nae individualne i kolektivne svesti)
- 4a(a individualna svest je deo kosmi&ke kolektivne svesti, jer smo mi deli# tog kvantnog holograma. 2tuda mi u sebi
mo)emo nositi kompletnu informaciju o /niverzumu kao celini, (to i tvrde mistici svih tradicija. %i, ovako si#u(na
bi#a, ne bismo imali nikakvu (ansu da spoznamo tako duboke tajne prirode i univerzuma, kada ne bismo imali
neprekidni kontakt sa tom bazom podataka, kada ne bismo bili deo tog kvantnog holograma, koji nam omogu#ava da
pristupamo informacijama koje postoje na nivou kolektivne svesti univerzuma gde je sve zapisano. 5va pitanja i
odgovori su tu. 6ada se jako udubimo u re(avanje nekog problema, mi prakti&no stupamo u kontakt sa tim mentalnim
adresama na nivou kolektivne svesti odakle dobijamo informacije. o je ipak kod najve#eg broja ljudi nesvestan
proces.
+ntrfile 7
%alo je poznato istra)iva&ima da esla nikada nije napisao nijednu formulu iz elektrotehnike. 5va svoja otkri#a dobio
je zapravo u meditativnom, izmenjenom stanju svesti na svom mentalnom ekranu. esla je u stvari bio usmeren na
ta&no odre0ene adrese na nivou kolektivne svesti.
%esla je to svesno radio, o tome je i pisao-
- %alo je poznato istra)iva&ima da esla nikada nije napisao ni jednu formulu iz elektrotehnike. 5va svoja otkri#a
dobio je zapravo u meditativnom, izmenjenom stanju svesti na svom mentalnom ekranu. esla je u stvari bio usmeren
na ta&no odre0ene adrese na nivou kolektivne svesti. 2n je informacije dobijao ekstrasenzorno, direktno preko svesti.
a informacija je potom sa nivoa svesti, odnosno akupunkturnog sistema, prelazila do nivoa nervnog sistema i
savladavala barijeru nervnih sinapsi od nekih osamdeset milielektron volti. 8e#ina ljudi nema dovoljnu energiju na
nivou akupunkturnog sistema da to obezbedi. 3rugo, on je bio toliko motivisan otkri#ima da je samo informacije koje
su mu tako dolazile poja&avao u odnosu na sve druge informacije koje su dolazile sa nivoa &ulne svesti.
Ali kako mi, obini ljudi, da crpimo informacije iz te beskonane baze podataka u kojoj su odgovori na sva
pitanja)
- I obi&ni ljudi mogu da krenu eslinim putem, da kroz meditaciju razviju tu sposobnost. 3rugi put je kroz snove.
,otrebno je da se &ovek mentalno fokusira na problem koji ga interesuje. 6ada svest utone u san i kada se dislocira iz
tela, ta informacija #e biti dominantna, odnosno odredi#e gde #e svest da protunelira. aj odgovor #e potom, pri
bu0enju, biti poja&an, jer #e kroz ono pitanje koje je bilo postavljeno na po&etku biti prioritetan. ako #e ta informacija
u (umi mnogih drugih koje se obra0uju predominirati i kao takva do#i do nivoa budne svesti. 5ve (to dalje treba uraditi
je da se ta informacija zapi(e.
. svojoj teoriji pominjete mentalne adrese. /ta bi one bile, na ta se odnose)
- 2ne su bilo (ta (to je u na(oj svesti. %ogu se odnositi na neku osobu, pitanje, problem, predmet. /koliko su te
mentalne adrese transpersonalne, negde izvan nas, dovode do tuneliranja na(e svesti izvan na(eg tela. Ina&e, to je u
skladu sa iskustvima mistika u izmenjenim stanjima svesti svih tradicija. 5vi oni govore o dislociranju svesti, o
postojanju veze svesti sa telom preko tih tunela, koje oni nazivaju srebrnim nitima, koje omogu#avaju povratak sveti
natrag u telo. o i teorija predvi0a, ona je uskla0ena sa tim iskustvima. %istici svih tradicija govore da su im u takvim
stanjima bile jasne sve istine o 9ogu, univerzumu, smrti. %e0utim, povratkom u normalno budno stanje, pod pritiskom
telesnog okru)enja, ta kvantno-holografska superpozicija koja nosi punu informaciju o svemu kolapsira, i tako se gubi
najve#i deo informacija. 2staje samo jedan odblesak, i to u simboli&koj formi.
0ato mistici mogu da odr!e takva stanja svesti du!e, a drugi ljudi ne)
- *ato (to su oni prethodno o&istili svest od svih mentalnih adresa. 2slobodili se svih )elja i potreba. / tom &istom
stanju svesti, odnosno u toj kvantno-kohererentnoj superpoziciji njihove svesti, ne postoji ni jedan dominantan &lan,
mentalna adresa, ideja, misao, koja bi ga kada se odvaja od tela dovela do tuneliranja na tu adresu. 2&i(#ena svest mu
omogu#ava da ostane u stanju superpozicije koja je kvantno-holografska i da onda kao deo kvantnog holograma
univerzuma dobije kompletnu informaciju o univerzumu. 2bi&ni ljudi to ne mogu jer daju prioritet informacijama koje
dolaze preko &ula. I otuda ve#ina ljudi misli da ti fenomeni prakti&no i ne postoje.
1ako se ovo to ste nam ispriali odra!ava na na opti status - fiziki, psihiki i duhovni)
- o (to mi nismo svesni toga, ne zna&i da ne primamo informacije preko na(eg akupunkturnog sistema. :ak i kada se
one ne poja&avaju, one su prisutne na nivou na(eg akupunkturnog sistema, odnosno svesti. u se nakupljaju i na(
akupunkturni sistem vremenom postaje preoptere#en mno(tvom informacija koje su u su(tini (tetne. 4a(e zdravo stanje
odgovara samo onim sadr)ajima koje smo imali u trenutku ro0enja, ako smo tada bili idealno zdravi. 5ve kasnije (to
smo dobili kroz interakciju, upisivalo je nove informacije jer je akupunkturni sistem kvantno-holografska asocijativna
memorija i kao takva ona memori(e sve informacije koje dolaze spolja. 5ve te nove informacije se upisuju kao
dopunske informacije u odnosu na onu osnovnu koja odgovara zdravom stanju i uti&u na promenu ekspresije genoma u
na(im #elijama. ako dolazi do pojave psihosomatskih bolesti. *ato te informacije koje su nam nepotrebne treba da se
&iste, da se balansira akupunkturni sistem. 3a se neprekidno vra#a u po&etno zdravo stanje, (to je cilj svih metoda
holististi&ke medicine.
'ekli ste da molitva unosi nove granine uslove u determinisani univerzum. Ako je tako, onda je molitva za
spas ove planete i svih ljudi uinila vie nego sviintelektualci i naunici zajedno.+nda je njena uloga nemeriva)
- %olitva u su(tini menja stanje kolektivne svesti. 2na mo)e da promeni i menja evoluciju u prostoru i vremenu &ak i
kvantno-holografskog univerzuma kao izolovane celine. %olitva uno(enjem novih grani&nih uslova menja ono (to je
prethodno bilo odre0eno postoje#im optere#enjima kolektivne svesti. %olitva unosi su(tinski element slobode. Izvan
molitve mi nemamo slobodu ni mogu#nost da menjamo evoluciju kolektivne svesti kao celine, pa indirektno ni na(ih
individualnih svesti, jer smo deo te celine.
1akav je uticaj nae molitve ako ljudi sa kojima smo u konfliktu ne idu istim putem)
- %olitva je uvek obra#anje 9ogu sa ciljem da se rastereti optere#enje koje postoji izme0u dve ili vi(e osoba. 5a takvim
obra#anjem se u osnovi pobu0uju spiritualne strukture, odnosno kvantne strukture, koje u stvari omogu#avaju
me0uljudsko rastere#enje, i to trajno. ,oenta je u trajnom rastere#enju, jer ako bih ja nekom drugom tehnikom radio
samo na sebi, mogao bih trenutno da izbalansiram svoj akupunkturni sistem. +li ostaje optere#enje kod druge osobe
kao mentalna adresa, i ona #e neprestano, nesvesno, da uspostavlja interakciju sa mnom. 3akle, ono se ne mo)e trajno
ukloniti ako ga istovremeno ne uklonimo kod svake osobe koja je deo konflikta. *ato, samo molitva za druge u su(tini
menja stanje kolektivne svesti.
+ntrfile ;
%olitva je uvek obra#anje 9ogu sa ciljem da se rastereti optere#enje koje postoji izme0u dve ili vi(e osoba. 5a takvim
obra#anjem se u osnovi pobu0uju spiritualne strukture, odnosno kvantne strukture, koje u stvari omogu#avaju
me0uljudsko rastere#enje i to trajno.
&akle, !ivimo u 2"atriksu koji ipak mo!emo da menjamo)
- 3a, pri&a podse#a na film <%atriks=. +ko )ivimo u <%atriksu=, odnosno d)inovskom kvantnom hologramu, imamo li
slobodu da ne(to promenimo> %oj odgovor je ? da. 4ikakvih racionalnih mogu#nosti nemamo, osim molitvom kojom
iznutra unosimo nove grani&ne uslove. 5polja(nje intervencije vi(e nema, bar koliko nauka danas razume univerzum.
9og je stvorio svet po zakonima prirode, posle toga je prepustio svet samom sebi, uz mogu#nost nas ljudi da molitvom
menjamo grani&ne uslove, pobu0uju#i spiritualne strukture kojima se molimo. o je 9o)ije milosr0e$ o je velika
mogu#nost. o pokazuje da &ovek, iako si#u(no bi#e, ima veliku mo#. %nogo ve#u nego (to pretpostavlja. 4aravno, to
vernici ne znaju kada se mole, ali na to se svodi. +ko se prepustimo samo )eljama i emocijama, na(a mo# se drasti&no
ograni&ava, a mi se svodimo samo na biolo(ke automate.
3e li sve ovo to govorite bazirano na principima fizike)
- "a sve govorim sa stanovi(ta fizike, jer )elim da vidim (ta ona mo)e da ka)e na ovu temu. 2vo nije nikakva
hipoteti&na pri&a na bazi neke teorije koja nije bazirana na fizi&kim principima. 2vo proisti&e iz nekih osnovnih
fizi&kih principa. 2vo je pri&a koju nam pri&a fizika.
0ato onda znanja savremene fizike vie ne utiu na na !ivot. &ananji sistem vrednosti ne odra!ava sliku sveta
koju nam nudi moderna fizika. 0ato nema vie uticaja)
- Ima#e. "a mislim da #e imati, kroz istra)ivanja koja idu u ovom pravcu. Istra)ivanja fenomena svesti i kvantno-
informacione medicine mora#e da imaju dublje implikacije. %ora#emo da razumemo da je svest fundamentalno
svojstvo kvantnog polja, da mi nismo izolovana bi#a, da smo stalno u interakciji sa okru)enjem, da od toga zavisi na(e
zdravlje, stanje kolektivne svesti, sudbina &itave civilizacije i budu#nost i sudbina na(e dece. 3a od toga zavisi stanje
na(e svesti post mortem$ +ko ne rasteretimo svoju svest pre smrti, ona #e ostati optere#ena nekim mentalnim adresama,
a one #e je spre&iti da ode na onaj naj&istiji nivo, a to je bo)anski nivo svesti, @arstvo 9o)ije.
1ako se ,i molite)
- <9o)e moj, pomozi mi da oprostim i sebi i drugima. Avala ti za svu dosada(nju podr(ku, i molim ti se da nas sve i
ubudu#e po(tedi( prevelikih isku(enja!= %olim se pred spavanje, i poslednja misao mi bude molitva. 9itno je da
molitva bude iskrena, jer samo tada pobu0uje spiritualne strukture. 6ada se aktivira taj mehanizam, onda se dalje sve
samo odvija. %olitva za sebi&ne svrhe ne#e nikada da se aktivira.
+ntrfile B
+ autoru
3ejan Cakovi# ro0en je 7DE7. godine u 9eogradu. ,rofesor je na Flektrotehni&kom fakultetu u 9eogradu, gde rukovodi
diplomskim 5merom za biomedicinski i ekolo(ki in)enjering.
3r)ao je brojne osnovne i postdiplomske kurseve iz oblasti fizike i tehnologije materijala, biofizike i biomaterijala,
kvantne teorije &vrstog stanja i kvantne informatike. 4au&na interesovanja mu pokrivaju oblasti nanomaterijala i
biomaterijala, nanotehnologije i spektroskopije, kao i biofiziku i bioinformatiku kognitivnih, psihosomatskih i
elektrofiziolo(kih funkcija.
3iplomirao je tehni&ku fiziku na Flektrotehni&kom fakultetu u 9eogradu, a magistrirao i doktorirao teorijsku fiziku na
,rirodnomatemati&kom fakultetu u 9eogradu. ,otpredsednik je 3ru(tva za istra)ivanje materijala, u okviru kojeg je bio
gost-koeditor 7G me0unarodnih tematskih publikacija sa H/@2%+ konferencija.
Cukovodio je regionalnim projektom %ozak i svest, Fvropskog centra za mir i razvoj -F@,3. /niverziteta za mir
/jedinjenih nacija u 9eogradu, a sada rukovodi F@,3 %e0unarodnom (kolom kvantno-informacione medicine. 9io je
suosniva& i ,redsednik /2 Internacionalnog anti-stres centra -I+5@. u 9eogradu, sa (irokim edukativnim holisti&kim
antistres aktivnostima. 2snovao je i svoj Iond -I3C. za promovisanje holisti&kog istra)ivanja i ekologije svesti, sa
(irim promotivnim holisti&kim aktivnostima, uklju&uju#i suorganizaciju 5impozijuma kvantno-informacione medicine
6I% ;G77.
,ublikovao je oko ;EG nau&nih radova i saop(tenja i JG knjiga i zbornika -me0u kojima: /vod u kvantno-informacionu
medicinuK Integrativna biofizika, kvantna medicina, i kvantno-holografska informatikaK 2snovi biofizikeK 5e#anja,
snovi, razmi(ljanjaK Celigija i epistemologijaK 4auka ? religija ? dru(tvoK +nti-stres holisti&ki priru&nikK 5vest: nau&ni
izazov ;7. vekaK 9iomaterijaliK Iizi&ke osnove i karakteristike elektrotehni&kih materijala..
Cazgovor vodila
3ijana Ivanovi#