You are on page 1of 8

Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Programme Gnral
Tachi Jutsu
Omote No Tachi
Itsutsu no Tachi
Nanatsu no Tachi
Kasumi no Tachi
Hakka no Tachi
Gogyo no Tachi
Mitsu no Tachi
Yotsu no Tachi
In no Tachi
Sha no Tachi
Hatsu no Tachi

Ryo To Jutsu
Eigetsu no Tachi (Nio no Kurai)
Suigetsu no Tachi (Tenchi no Kurai)
Isso nami no Tachi (Huyo no Kurai)
Murakumo no Tachi (Sasu no Kurai)
KoDachi Jutsu
Hangetsu no Kodachi
Suigetsu no Kodachi
Seigan no Kodachi

Gokui Hichijo no Tachi


Toyama no Tachi (Ukifune no Kurai)
Kataname no Tachi (Yosui no Kurai)
Agenami no Tachi (Sangetsu no Kurai)

Bo Jutsu
Omote no Bo
Seri ai no Bo
Sune Hishigi no Bo
Sayu no Bo
Kasa Hazushi no Bo
Hane Tsurube no Bo
Tate Nami no Bo

Gogyo no Bo
Gedan kamae no bo
Kasumi kakari no bo
Denko kamae no bo
In kamae no bo
Hikizue kamae no bo
Ritsu Yo Kamae no bo

Naginata Jutsu
Omote no Naginata
Itsutsu no Naginata
Nanatsu no Naginata
Kasumi no Naginata
Hakka no Naginata

Gokui Hichijo no Naginata


Embi no Naginata
Tombo no Naginata
Yoko no Naginata

Iai Jutsu
Omote no Iaijustsu
Suwary Iai
Kusanagi no Ken
Nuki Tsuke no Ken
Nuki Uchi no Ken
Uken
Saken
Happoken

Gokui no Iaijustsu
Suwary Iai
Kumo giri no Tachi
Hangetsu no Tachi
Mui ichi no Ken
Mu ni no Ken
Seigan no Ken

Tachi Iai. Battojutsu


Yuki Ai Gyaku Nuki no Tachi
Zengo Chidori No Tachi
Yuki Ai Migi Chidori No Tachi
Gyaku Nuki No Tachi
Nuki Uchi No Tachi
So jutsu
Hiryu no Yari
Koryu no Yari
Tsuke Dome no Yari
Age Ya no Yari (Yoshi no Yari)
Denko no Yari
Yoru Ya no Yari

Shuriken Jutsu
Omote no Shurike (7 techniqes)
Gogyo no Shuriken (8 techniqes)
Gokui no Shuriken (9 techniques)

Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu


Programme 1er Dan
Kamae
Chudan No Kamae. Seigan no Kamae.
Ko Gasumi. Te Ura Gasumi. O Gasumi
Migi Gedan no Kamae. Hidari Gedan No Kamae
In No Kamae. Sha no Kamae. Shin no Kamae
Migi Jodan no Kamae. Hidari Jodan no Kamae
Suwari Gedan no Kamae. Torii
Ken no Kata
Bo no Kata
Ken Jutsu
Itsutsu no Tachi
Nanatsu no Tachi
Kasumi no Tachi
Hakka no Tachi
Bo Jutsu
Seri ai no Bo
Sune Hishigi no Bo
Naginata Jutsu
Itsutsu no Naginata
IAI Jutsu. Suwary Iai
Kusanagi no Ken
Nuki Tsuke no Ken
Nuki Uchi no Ken
Uken
Saken
Happoken

Temps minimum de pratique 3 ans.


Examen : Connaissance du programme.
Connaissance du Katana et historique du Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu.

Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu


Programme 2me Dan

Ken Jutsu
Itsutsu no Tachi
Nanatsu no Tachi
Kasumi no Tachi
Hakka no Tachi
Bo Jutsu
Seri ai no Bo
Sune Hishigi no Bo
Sayu no Bo
Kasa Hazushi no Bo
Naginata Jutsu
Itsutsu no Naginata
Nanatsu no Naginata
Iai Jutsu
Suwary Iai. 6 Katas
Tachi Iai : 5 Katas

Temps minimum de pratique 2 ans aprs lobtention du 1er Dan

Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu


Programme 3me Dan

Ken Jutsu
Itsutsu no Tachi
Nanatsu no Tachi
Kasumi no Tachi
Hakka no Tachi
Bo Jutsu
Seri ai no Bo
Sune Hishigi no Bo
Sayu no Bo
Kasa Hazushi no Bo
Hane Tsurube no Bo
Tate Nami no Bo
Naginata Jutsu
Itsutsu no Naginata
Nanatsu no Naginata
Kasumi no Naginata
Hakka no Naginata
Iai Jutsu
Suwary Iai. 6 Katas
Tachi Iai : 5 Katas

Temps minimum de pratique 3 ans aprs lobtention du 2me Dan

Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu


Programme 4me Dan
Omote no Kata
Ken Jutsu
Bo Jutsu
Naginata Jutsu
Iai Jutsu
Gokui no Kata
Ryo To Jutsu
Eigetsu no Tachi (Nio no Kurai)
Suigetsu no Tachi (Tenchi no Kurai)
Isso nami no Tachi (Huyo no Kurai)
Murakumo no Tachi (Sasu no Kurai)
KoDachi Jutsu
Hangetsu no Kodachi
Suigetsu no Kodachi
Seigan no Kodachi

Temps minimum de pratique 4 ans aprs lobtention du 3me Dan

Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu


Programme 5me Dan
Omote no Kata
Ken Jutsu
Bo Jutsu
Naginata Jutsu
Iai Jutsu
Gokui no Kata
Ryo To Jutsu
KoDachi Jutsu
Gogyo no Tachi
Mitsu no Tachi
Yotsu no Tachi
In no Tachi
Sha no Tachi
Hatsu no Tachi
Gogyo no Bo
Gedan kamae no bo
Kasumi kakari no bo
Denko kamae no bo
In kamae no bo
Hikizue kamae no bo
Ritsu Yo Kamae no bo

Temps minimum de pratique 5 ans aprs lobtention du 4me Dan

Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu


Programme 6me Dan
Omote no Kata
Ken Jutsu
Bo Jutsu
Naginata Jutsu
Iai Jutsu
Gokui no Kata
Ryo To Jutsu
KoDachi Jutsu
Gogyo no Tachi
Gogyo no Bo
Su Jutsu
Hiryu no Yari
Koryu no Yari
Tsuke Dome no Yari
Yoshi no Yari (Age Ya no Yari)
Denko no Yari
Yoru Ya no Yari
Iai Jutsu
Kumo giri no Tachi
Hangetsu no Tachi
Mui ichi no Ken
Mu ni no Ken
Seigan no Ken

Temps minimum de pratique 6 ans aprs lobtention du 5me Dan