You are on page 1of 11

Vladimr lechta: Lovci pzrak

Cyklus Oggerd

Kapitolaprvn

Vrada

Tlo jsme uvidli na vzdlenost dvaceti metr. Mu, obleen v oficrsk


uniform, leel pmo na cest. Neml dn viditeln zrann, vlastn to
vypadalo,jakobysitadydopvaldopolednlofk.
Dominikv vrank poplaen odskoil. Dominik kubl uzdou a zabrnilmuv
tku.VdyjetooberstleutnantWankel!vykikl.
To u jsem tuil, e je lec mu mrtv. Jinak by se Dominikv vrank
neplail.Natohlemajkonuch.
Seskoiljsem zesedla avydalsektlu.Mojerezavklisna,kteroujsempodle
jej
piplen barvy pojmenoval Vnoka, zstvala klidn. Ta u vidla tolik
mrtvch lid, e je nejsp pokldala za bnou soust krajiny.Jakjsemelk
lecmumui,apalazamnoujakovrnpsk.
Oberstleutnantovotloleelo naplutopenvtravinch, protojsmejeuvidli,
akdyjsmebyliskorounj. Zmniljsem se,eleelopmonacest.Nebyla
toovemcesta,jakoubystesi asipedstavili,alejentenoukmouha,klikatc
se pes povlovn pahorky. Prkrt za rok tudy prola karavana a jinak sem
nikdo nezavtal. Vude kolem rostla trva,a nacest tak,jenonco niao
nconeduivj.
Z oberstleutnanta, ili po naem plukovnka, jsem vidl pedevm lesklou
ple. Oblkl si pskov hndou blzu, vhodnou do tohoto horkho podneb.
Ramenn vloky ml dvakrt vt, nepedepisujcsaskvojenskdy,co
o nm nco vypovdalo. K blze si oblkl muketrsk kalhoty se irokmi
ervenmi lampasy a obul si pck stevce s ovinovakami. To o nmtak
nco vypovdalo. Takovhle kalhoty, doplnnovinovakami,jsouvyjdenm
urithoivotnhopostoje.Nositeljimideklarujenklonnost kestarmdobrm
asmakestarmdobrmhodnotm.
Nevm,jestlisipornunasadilepici.Nikdetadyneleela.
Skloniljsemsenadtloapohldloberstleutnantovidooblieje.Mltlustrty,
bambulovit nos, hladce oholen tve a pod nosem mal knrek, pibarven
naerno. Jedinm pohledem jsem poznal, e bval typem velitele, ktermu se
k
vzteklmizera
.Nechtlibystepodnmslouit.

Bvaltojetosprvnslovo.Nkdomuudlaldrudohlavy.Kdymluvmo
de, tak mm na mysli dru skrz naskrz. Dokonale kruhovou dru o prmru
zhrubatcentimetr,kterprochzelalevmokemavedlaakztylku.
Popadl jsem oberstleutnanta za ramena a pizvedl ho. Tlo u ztrcelo
vlnost,dostavovalase
rigormortis
.Ztohojsemusoudil,esmrtnastalaped
jednouidvmahodinami.
Drou v hlav jsem zahldl trvu. Nemu takovmu byste nevili. Ani j
jsemtomunevilatojsemtovidlnavlastnoi.
Jemrtv?zeptalseDominikzesedla.
Pikvljsem.Mrtvjubejtneme.Podvej.
Pizvedl jsem oberstleutnanta jet vc, podepel mu hlavu a pomaliku ji
natel,auvidldruiDominik.
JeiKriste!vyhrkl.
Dottochvlejsemnemlpont,ejenboenskyzaloen.
Mimodk jsem stril ukazovk do msta, kde bvalo oberstleutnantovo oko.
Vnitek byl speen, hrbolat a jaksi sklovit.Nco seehlo oberstleutnantovy
tkn,vytvoilo miniaturntunleka zabrnilokrvi,mozkuadalmtekutinm,
abyvhrklydouprzdnnhoprostoru.
JeiKriste, kvlelDominik.Nasuchosedvil.Jehovrank,kterunectil
pevnourukunauzd,zaalznovujanit.
Tys jet nevidl mrtvolu? zeptal jsem se. Stolet vlek skonilo docela
nedvno.Tysnebojoval?
Samozejm e jsem slouil, zajektal Dominik. Bojoval jsem! Vidl jsem
spoustumrtvol!AletohlejepecioberstleutnantWankel!
Jotak,pikvljsem.Tojepakvpodku.
Nn jsem poloil mrtvolu do trvy. Dominik shl k pasu a vythl pistoli.
Tikrtvystelildovzduchu:
prskprskprsk
.Byltosignl,abyvichni,kte
jsou pobl, veho nechali a pispchali sem. Obvykle sta dvoj vystelen.
TetvstelpidalDominikjakobonus.
Dominikovu vrankovi, u tak poplaenmu mrtvolou, neudlalzvukvstel
dobe. Vzepjal se a Dominik ml co dlat, aby nesletl ze sedla. Moje rezav
klisnastlajakozaraenhebk.Tjsounjakvstelyumafuk.
Tostlenbylopedasn,ekljsem.MlijsmepokatnaOggerda.

Jen co jsem to doekl, houkl zepedu, nalevo od cesty, dal vstel. Podle
zvuku z mukety. S nkolikavteinovm zpodnm mu z prav strany
odpovdlohlubokprsknutzbrokovnice.
Vojci z Anatarchonne u oberstleutnanta hledaj, kikl ze sedla Dominik.
Budoutuhned.
Poplcvalvrankapokrku,abyhouklidnil.
To se mi nelb, ekl jsem. Vylovil jsem z jedn z braniek, kter nosm
zaven na vojenskm emen, krtkovlnnou vyslaku. Prkrt jsem stiskl
pslunudlk,abytonadruhstranzabzuelo.
Oggie,jsitam?Pjem,ekljsemdomluvtka.
Cosedje,Pnkavko?ozvalosezvyslaky.
Pnkavka mal roztomil pnkava to je m pezdvka. Jedna z mch
pezdvek. Je to slovo v m matetin, v etin. Protoe se pohybuji v
germanofonnm prosted, vichni to komol. Obvykle kaj
Pjenkchafkcha
,
pokud rovnou nevynechaj pr psmenek. Byl bych radi, kdyby u na mal
esk pnkavy zapomnli, ale oni si zvykli a komol to dl. Jmenuji se toti
Fink. Celm jmnem Gouvernet Raymond Fink, ale Gouvernetem ani
Raymondem se nezatujte. Kestn jmnanepouvma nikdoje nezn.Fink,
pokud to nevte, znamen v germntin pnkava. Proto
Pjenkchafkcha
.
Pipadvmtokomplikovan?Tovm,alejjsemkomplikovanlovk.
Jedin Oggerd, a zdnliv Germn jako poleno, vyslovuje
Pnkavku ist a
bez komolen. V jeho dtstv, na kter si nepamatuje, seskrv jaksizhada,
kteroujednoumonrozlutme.
Alezptkykmrtvole.
Z vyslaky zaznl Oggerdv hlas: U jste v Anatarchonne? Slyel jsem
stelbu.Pepnm.
Pjem trochu vynechval. Usoudil jsem, e Oggerd se nachz tak tyi
kilometryodns.Na tuvzdlenostby vlastn aninemuselzaslechnoutvstely
z pistole. Jenome Oggerd m krom superzraku a dalch vjimench
schopnostisupersluch.
Do Anatarchonne nm zbejv pr kilk, ekl jsem. Pod jsme na cest.
Mme tady akutn problm. Na cest le mrtvej oberstleutnant Wankel.
Zavradnej. Dominik vystelil do vzduchu, aby pivolal mstn, a oni se sem
nejspustahujou.Pobdnivalachaaconejrychlejisempicvlej,pepnm.
Vte,kdohozavradil?

Ne,tonevme.Letady,jakobyspadlznebe.Jetoplnzhada.
Rozumm,jedukvm,konec.
Mlo slov aspoustain,toje prostOggerd.Vtomseodemneli.Umje
tonaopak.
Vykrbaljsemse dosedla,abychmlleprozhled. Instinktminapovdal,e
seknmtkupaproblm.Neebychsesproblmyneumlvypodat.Cel
mj ivot to je nepetrit etzec problm. Jeden problm za druhm a
nkdypichzeji vhoufech. Ale tentokrtjsemdoufal,ebudumtchvliklid.
Jet ped plhodinoujsemsinamlouval,evAnatarchonnestrvmpjemnou
dovolenouumoe
.Nonic,odpoinekseodkld.Snadtovyjdept.
ekali jsme, slunce zanalo pipalovat. Ped nkolika dny jsem odloil sv
tmavomodr,lutvzorovanpono,protoemivnmbylohorko.Chodiljsem
vlehkchpltnchkalhotch,kterjsemsiprozetelnobstaraljetvBornnu.
Kalhoty jsem doplnil opranou vojenskou koil s vyhrnutmi rukvy a po
pirtsku uvzanm tkem. Sv obvykl nrovac boty jsem vymnil za
armdn kecky se svrkem z hrubho pltna, do kterho ve fabrice prorazili
vtrac otvory. Neml jsem zbra. Tou dobou jsem dnou nenosil. Proval
jsemjednozesvchpacifistickchobdob.
Sebekritickymusmuznat,ejsemnejspvypadaljakovyouhlhubenkluk.
V poslednch dnechjsemtoti ztratilprkilo.Trpljsemnespavost,zapomnal
jsem jst. Kolesov parolo, kter ns vezla na jih, za soumraku vyhazovala
kotvu a ekala narozednn. Relifnhokoryta seneustlemnil,plavbaza
tmy pedstavovala nemrn riziko. V noci, kdy jsem se pokouel spt, m
ruilo tichoadrobnnon zvuky.Do plnoci jsemhrvalachysDominikem,
pak jsem ve svtle blikavlampikyetlvypjenknkya nebojen takzral
dotemnchvodDunaje. Anipesdenjsemnedokzalusnout,protoemruilo
hlasit pleskn koles. Byl jsem asi jedin, koho ruilo. Vechny ostatn
uspvalo.
Celdnyi noci jsemzstvalbdl,pokudsestavu,dokterhojsemupadl,d
kat bdlost. Zapomnal jsem sndat, obdvat i veeet. Doufal jsem, e se to
zlep, a dorazme do Anatarchonne. Ml jsem pedstavu, e je to jaksi
letovisko s hotelovm reimem sndan, pesndvek, obd, svain a vee.
Jene jak ekl zl vlk Karkulce:
nepiel jsem pinst pokoj, ale me
. Pi
pohledu na zavradnho oberstleutnanta mi bylo jasn, esevptch dnech
dnpohodikynedokm.

Doufm, e tady bude dv Oggerd ne mstn lidi, ekl jsem Dominikovi,


abyenestla.
Pro?podvalsenamDominik.
Pro? zavrtl jsem hlavou v pedstranm divu. Copak ti nen jasn, co
tohle znamen? Je to provokace! Pedhodili nm mrtvho oberstleutnanta na
cestu,abysmehonali!
Nemohli vdt, e pijedeme zrovna dneska, namtl Dominik. Nemohli
vdtanito,jestlipijedemetenhletden.Tadynejsoudnjzdndy
Kdytok,pokriljsemrameny.Tysevyznvmstnchpomrech
Musm ct, e jsem Dominika znal jenom zbn. Podle pzvuku vyrstalv
Bornnu, vdl jsem vak, e njak as pobval v Anatarchonne. Do Bornnu
odtud pivezl zprvy, kter pak podntily nai vpravu. Nevdl jsem, jakou
zhadou se budeme zaobrat tentokrt. Obvykle m Oggerd pov, abych se
pohrabal v Bornnskm centrlnm archivu a shromdil vemon fakta.
Tentokrt to po mn nechtl. Ani Hal Hargo, vdecklennaehotlennho
tmu,seoclinacestyneil.Zahalilsedotajuplnhomlenaletojeunj
obvykl.
Abychse vak vrtilkDominikovi:byl vysok zhrubajakoj, tedy ncopes
metrosmdest. Starbyltakzhruba jako j,tedykolemtictky.Narozdlode
mne vak vypadal mun. Hnd vlasy ml krtce osthan, ovem s del
ofinou, kter vytvela jaksi rock rozcuch. Na brad ml mal dlek
pesn takov, jak pipad enm neodolateln. I dnes si oblkl pskovou
vojenskou blzu, stejnou, jako ml oberstleutnant, ovem bez hodnostnho
oznaen. Vzal si k n voln hnd kalhoty s velkmi postrannmi kapsami.
Blzu si pepsal irokm emenem s pouzdrem na pistoli. Po rnu se hladce
oholilnarozdlodem.Mojetvezdobilonkolikadennstrnit.
Na prvn pohled byl Dominik chlpek z hch nbl rodiny, ktermu u od
nejtlejho dtstvvtloukalidohlavy,e jencoextra.Nee bybylnafrnn,
prost ho obklopovala jaksi aristokratick aura. Kdy jste vak prorazili jeho
skopku, dalo se s nm mluvit o vem monm o knkch, o politice, o
filozofii. Svedli jsme spolu spoustu achovch parti. Nkdy jsem porel j
jeho,jindyporelonm.Podtopronsbylazbavaaneutrpen.
Dominik ml dokonceisvho
domorodhosluhu,vilibyste tomu?Sndho
a ikmookho chlapka zvanho Kublaj, kterho si dajn pivedl prv z

Anatarchonne. Vtutochvli sevakKublajzdrovalutransportru.Stejnjako


HalHargoastejnjakodalchdvacetlid.
Mljsem povdomo tom,e Dominikje csask povenec.Loskltobyl
v Anatarchonne na inspekn cest. Kdy pak do Anatarchonnevyslali ns ti,
specialistynaprzkumtechnologickchanomli,dalinmDominikakruce.
Sedli jsme s Dominikem v sedlech aekali.Vude, kam ajsem dohldl,se
rozprostraly travnat vrky a mlk dolka. Nad nmi se klenula modr
obloha s rozjsanm sluncem, na cestleelo tlo,kolemnj bzuely mouchy.
Obas jsem se ohldlk severu,kdesezdvhaly Karpaty.Byly tak vzdlen,e
sepodobalysoustavdtskchbboviek.
Pakjsemzahldlpohybatohnednankolikamstech.Zrznchsmrsek
nm hrnuli ozbrojen mui. Byl jich nejmn tucet. Nkte se k nm blili
pmo,jinjelinaoslech,vichnivakspchali.Byliunsbhemchvle.
Vichni mlikloboukyiepice, jinakto vtomhle horkm podneb ani nelo.
Nkte byli ustrojeni do stejnokroj pskov barvy, ovem mnohem
obnoenjch, ne jak sioblkl Dominik. Jin vypadalijakobanda marodr.
Blzy nechali doma, od koil utrhli rukvy, aby vichni vidli jejich
vypracovan bicepsy. Kalhoty ustihlipodkoleny. ikmopestrupysizavsili
patronpsyiirokemenysbranikamiarohynaprach.
Vojci i marodi byli vyzbrojeni irokm spektrem stelnch zbran. Zhruba
polovina mla mukety, ale zahldl jsem i brokovnici na standardizovan
patrony, nkolik zbastlench dvouhlavovch pistol a staik kalanikov,
upraven na stelbu jednotlivmi ranami. Nesmm zapomenout na jednu
modernopakovaku,ktervakjejmajitelupilovalkushlavn.
Kdy uvidli zavradnho oberstleutnanta, zaali halasit. Nkdo vykikl
divem,jinvztekem,dalzdenm.Nadevemivakvyniklovysokensk
zajeen. Na mrtvolu se vrhla ena v kompletnuniform.Objmalamrtvho a
hlasit plakala. V prvn chvli jsem ji pokldal za vojkamue, sedac st
pskovchkalhotvakmlabezezbytkuvyplnnou.Zajmavvyplnnou.
Zastydl jsem se, e ji takhle okukuju, zatmco ona oplakv zavradnho
oberstleutnanta.
Z klubka lid a oslk se vylenil navan vyhlejc chlpek s naiato
nasazenouapkou.Ticho,vichni!Drtehuby!zaval.
Okamit zmlkli, pouze vojanda, lec na mrtvole, hlasit tkala. Navan
tpek se k n naklonil, poloil j masitou ploutev na rameno aneekannn

ekl: Pomstme ho, Trudi, slibuju. Dme tm zkurvencm lekci, na kterou


nezapomenouVzchopse,pestatadydlatdivadlo
ena vstala z mrtvho. Zahldl jsem jej obliej s oste rudmi skvrnami a
stopamislz. Usoudiljsem, eje oncostar ne j, mohlojbttakptaticet.
epicese jsvezla zhlavy,odhalilahndvlasy,dlouhjennatolik,abysedaly
sepnoutdodvoukratikchculk.
Navan tpek vykroil smrem k nm. Jeho pohled ml takovou slu, e
Dominik sklouzl ze sedla a postavil senazem. Radjijsem taky sesedl,abych
tpkazbytenneprovokoval.
A
tytady dl
co
,Dominiku?zeptalse tpek. Idottokratik vtysemu
podailovmstnatdvadrazy.
Dominikposlunodpovdl:Jedemepedtransportem,Franzi.
Cosetadystalo?Kdotooberstleutnantoviudlal?
Tojnevm,Franzi.Takhlejsmehonali.
Kdotadystlel?pokraovalFranzvevslechu.
Vystelil jsem do vzduchu, vysvtlil mu Dominik. Abych pivolalpomoc.
Pedtmjsmednoustelbuneslyeli.
Musm ct, e tpek jmnem Franz vypadal jako velitel loupenk. Ml
buldo obliej s nkolikadennm strnitm, kalhoty si zkrtil pod koleny a z
koile utrhl rukvy. Pae ml mimodn svalnat a pvodn snad i tetovan.
Modr tetovac inkoust se vak ztrcel v hndm oplen. Opsal se irokm
patronpsem, za ktersi zastrilbambitkusedvmahlavnmi umstnmi pod
sebou. Zmrn pouvm slovo
bambitka
, protoe nevm, jakjinakto nazvat.
Byla tojednaz tchsflikovanchvymylenost,jakchsekoncemStoletvlek
vyrojilytucty.
Oberstleutnant je mrtv zhruba dv hodiny, vmsil jsem se do debaty.
Dostavujeseposmrtnztuhlost,jaksimetevimnout.
A
ty jsi
kdo
? upel na mFranzpichlavpohled. Zakaredilse.karedil se
upedtm,aletejetpitlail.
Kromjinhojsemidoktor,ekljsem.Takovhlevcipoznm.
Jenjestlinekec,zavrelFranz.Nadoktorajsinjakejmladej.
Ten kluk m pravdu, Franzi, kikl od mrtvoly vous, ktermu u mohlo
thnoutnapadestku.Herr oberstleutnantujeskuten jakprkno, taketady
ledvhodiny.

Vous byl majitel on zkrcen opakovaky. Nevm,prosvou zbratakhle


zmrzail. Repliky Mausera 98 jsou spolehliv a pesn. Zkrcenm hlavn se
nedoshnenieho,akortsevraznsnpesnost.
Koukni na tu dru, co mu udlali do hlavy, Franzi, pokraoval vous.
Dlajsiznsprdel!Myslsisnad,ejimtoprojde?
Neprojdejimto!procedilFranzmezizuby.
Podle mho nzoru, podrbal se vous za uchem, bysme mli povsit
Evena.To mipipadjakodobrejzatek.Pakbysmemlipovsitprdalch.
Tojealenatob.Tymuszavelet.
Jo,kvlFranz.PovsmeEvenaapakseuvid.
OtoilsekDominikovi. Jakobymimochodemse zeptal:Pivezljsi, cojsimi
slbil?
Alejist,Franzi,pikvlDominik.
Franz zakielnavojky:Hoteoberstleutnantovo tlo naosla.Vezmemeho
k doktorovi, a ho piprav do hrobu. Moltke, Tieriusi, popadnte tlo, kurva,
musmkatvechnodvakrt?
Chytil za uzdu jednoho z osl, kte postvali opodl. Vyhoupl se do sedla.
Ano,slyelijstedobe,oselmlskutensedlo.
Grubere! vykikl. Ujdj naped! Zburcuj posdku pro ppad, e by se
mstn postavili na odpor! Vy ostatn za mnou! Zrychlenm pesunem, kurva!
Nikdo a se neloud, nebo si ho podm! Drte se v houfu! Trudi, nasko za
m!
Nathl pravici. Vojanda se j chytla a vyhoupla se na osl zadek. Gruber, na
jinmoslovi,uuhnlplnourychlostpry.
Cel houf, pmo i na oslcch, se dal do pohybu. Bylo vlastnost thle
podivnzvlnnkrajiny,enmzaprminutzmizelizdohledu.
Jetejenenapadlozrekvrovatnaekon,ekljsemdoprzdna.
Tojsmemliopravdutst,pisvdilDominikamysleltovn.
Zacvakal jsem udlkem na vyslace.Oggie!Nevm,kdejsiacotamdl,
alepichvtnisi.Tadysetodocelapodlalo.
Pojedu za vojky, vyhrkl Dominik, ve tvi npadn bled. Zkusm je
zastavit,neudlajnjakounepedloenost.
Skuten ekl
nepedloenost
. Aristokratick vchova se nezape. Tak mm
takovou,aleobratnjitajm.

Pokme na Oggerda, ekl jsem. Ten je na zastavovn zdivoelho davu


hotovejspecialista.
StejnbychtomlzkusitzachraptlDominik,alenejspbylrd,ejsem
muzabrnilv odjezdu.Trozlcenbandbytorozhodnnerozmluvil.Akort
by slzl pr facek. Pokud by ho rovnou nepovsili vedle toho vedle koho
vlastn?
Kohochtjpovsit?zeptaljsemse.
Evena,eklDominik.
ebytobylmjkrajan,rodkodVltavy?
pomysleljsemsi.
KdojeEven?zeptaljsemse.Njakejmstnrebel?
Ne, rebel urit ne. Mezi mstnma je pr skutench rebel a Even se je
snamrnit.Pokouseuhlazovatsporymeziarmdouamstnmiobany.
Pokouseuhlazovatspory?pomysleljsemsi.
Sporymezimstnmiobyvatelia
vojky?Tojsoumialenovinky.
Pak jsme mleli. Po nekonench patncti minutch se nad blzk obzor
vyhouplOggerd.Vlastnnevm,jestlitobylopatnctminut.Nenosmhodinky.
Oggerd hnal kon volnm cvalem, aby ho neschvtil. Vll za nm dlouh
svtl pl, take to vypadalo, jako by se k nm piblioval kick ryt z
pradvnchas.
Oggerd je vysok, ramenat a vn podmraen chlap. S drazem na slovo
podmraenjehopodmraenost nepehldnete.Nevm,kekomubychvmho
pipodobnil, ale mn osobn pipomn bla, jeho podobiznu jsem kdysi
dvnovidlnapedapokalyptick mozaice vruinchZaragozy.Mernvlasy
a ern vousy, oboje si udruje osthan nakrtko. U jsem se zmnil o jeho
plti: nebyl to ani tak pl jako sp pehoz se zhybem, kter slouil jako
improvizovankapuce. Oggerd siho nechalutjetnapalubparolodi
Hecht.
Mohl tosiceudlatjakomy ostatn,tedyodloitnadbytensvrkyachoditjen
vkalhotchakoili,nechtlsevakvzdtsvhoplastikovhokrunesmatnm
relifem dravho ptka a s distinkcemi majora csask armdy. Distinkce,
umstn na lev stran hrudnku, si nechalnedvnopethnoutzlatou barvou,
abyv Anatarchonnevichnivdli,skmmajtuest.Plastikovkrunvakv
horkm podneb fungoval jako pek na smaen husy. Pokud se Oggerd
nechtl usmait, musel ho nm zakrt. Zakryl ho touhle muelnu podobnou
ltkou, kter na parolodi
Hecht za dne slouila pro zizovn protislunench
zstnavnociprozizovnprotikomchzstn.

K plti a ke kruni si doplte maskov kalhoty s postrannmi kapsami,


vysok armdn kecky, spoustu zbran a mte Oggerda v cel jeho krse i
dsivosti.
Kdy ujsem sezmnil ozbranch:upasumuviselaautomatickpistole,pes
sedlo ml poloenou repliku puky Mauser 98 a nad pravm ramenem mu
vydouvala pl rukoje
ezku
, pedapokalyptick vciky s
monomolekulrnmostm.
ezkmuna zdech pidrovalymagnetickspony,
protoeostbyzkadhopouzdraokamitudlalotsniky.
Cosestalo?zeptalseOggerd.