You are on page 1of 4

~'i'-

UBND QUAN SON rR.A


PHONG GIAO DVC vA BAo T~o
S6:

g6

IKH-PGDDT

CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VIl);T NAM

D(lc I{i.p- T,! do - H;mh phuc


Son Tra, ngay.z3 thang 02 nam 2016

KEHOACH

TB chuc

hgi thi ghto vien lam tBng ph"; tntch Dgi gioi qu~n SO'nTra IAn 2
Niim hoc
. 2015 - 2016

Thgc hi~n ThOng tu s6 52/2012/TT-BGDDT ngay 19 thang 12 nam 2012


clla B<)Giao dl)Cva DilOt?O vS vi~c ban hanh DiSu l~ hQi thi giao vien lam T6ng
phI) trach D<)ithiSu nien tiSn phong H6 Chi Minh gioi; din Cll phuang hu6ng
nhi~m vI) trong tiim nam hQc 2015-2016 clla Phong Giao dl)C va Dao t?O s6 623
ngay 18 thang 9 nam 2015, PhOng Giao dl)c va Dao t?O qu~n San Tra tri~n khai
kS ho?ch t6 chUc H<)ithi giao vien lam T6ng phI) trach D<)ithiSu nien tiSn phong
H6 Chi Minh gioi nam hQc 2015-2016 CI)th~ nhu sau:

I. MVC DicH, YEU cAu


a) Tuy~n chQn, cong nh~n va tuyen duang giao vien lam t6ng phI) trach
~i~~hi~~~~l~~~~~~~~~~~~~
vien l~ t6ng phI) trach D<)ith~ hi~n nang Igc, hQc t~p, trao d6i kinh nghi~m vS
cong tac D<)iva phong trao thiSu nhi trong twcyug hQc;
b) Gop phin tri~n khai cac phong trao thi dua trong twang hQc; nhan r<)ng
nhung di~n hinh tien tiSn, gop ph:ln nang cao chiit lugng giao dl)c toan di~n hQc
sinh clla m6i dan vi twang hQc, thu hUt sg quan tam clla cac Igc lugng xa hQi
tham gia giao dl)c hQc sinh;
c) H<)ithi la m<)ttrong nhUng can Cll d~ danh gia thlJc tr?ng d<)ingl1 giao
vien lam t6ng phI) trach D<)i, tiT do xay dlJilg kS ho?ch dao t?O, b6i du5ng nh~m
nang cao trinh d<)chuyen mon, nghi~p VI)cho giao vien l~t6ng
phI) trach D<)i,
dap Ung yeu c:lu d6i mai giao dl)c, d6i mai cong tac D<)iva phong trao thiSu nhi.
d) ChQn 19a dugc nhUng giao vien T6ng phI) trach D<)ixuiit s~c ci\.pqu~
tiSp tl)C b6i du5ng d~ tham gia H<)ithi giao vien T6ng phI) trach D<)igioi ci\.p
thanhph6.
2. Yeu cAu
Vi~c t6 chUc hQi thi pMi dam bao tinh khach quan, trung thgc, cong b~g,
co tac dl)ng gia? dl)c, 10uySn khi~h ~<)ngvien giao vien l~m t6ng phI) trach D<)i
hQc hOi, trao doi, truyen d?t, phD bien kinh nghi~m, mo hinh cong tac D<)i va
phong trao thiSu nhi trong twang hQc.

II. DOl TlfO'NG, SO LTfO'NG,DIEU KI~N nANG Ki


a) DBi tU'Q"ng

DV THI

Tham dg hQi thi dp qu~n lin 2 la giao vien dang trgc tiSp lam t6ng phI)
trach D<)itrong cac twang thu<)c ci\.pti~u hQCva trung hQC ca sa tren dia ban

f
I
!

1i

.......

,
b) DiSu kifn
Lien d<)iwOng hQc co giao vien him t6ng ph\! trach D<)itham dV h<)ithi
dp qu~n phai d~t danh hi~u lien d<)im~nh tiI dp qu~ tr6' len trong hai nam li@n
truac nam t6 chUc hQi thi;
Dugc xSp lo~i kha tr6' len theo Chufut ngh@nghi~p giao vien dp hQc tuong

ling va xSp lo~i kha tr6' len theo tieu chufut xSp lo~i vien chUc theo QuySt dinh
s6 06/2006/QD-BNV ngay 21 thang 3 nam 2006 clla B<)truOOg B<)N<)i V\I ban
hanh quy chS danh gia, xSp lo~i giao vien mfim non va giao vien ph6 thOng cong
l~p (su d\lllg kSt qua danh gia nam gfin nhat clla nam dv thi).
Luu y: DS dam bao di@uki~n tham dv h<)i thi dp thanh ph5, ngoai vi~c
phai hQi dll nhUng di@uki~n Clla giao vien lam t6ng ph\! trach D<)itham gia hQi
thi cap qu~, giao vien tham gia thi con phai co giay chling nh~n d~t giao vien
lam t6ng ph\! trach D<)i gi6i cap qu~ hai lfut (nam hQc 2013-2014 va 20152016).
III. NQ! DUNG

vA HiNH THUC THI

1. N{li dung
a) Bao cao sang kiSn kinh nghi~m, mo hinh ho~c kSt qua nghien cUu khoa
hQc su ph~m ling d\!ng v@lInh vvc cong tac D<)iva phong trao thiSu nhi dugc
danh gia trong thai gian b6n nam gfut nhat nam t6 chUc h<)ithi;
b) M<)t bai thi danh gia sv hiSu biSt v@t6 chUc D<)ithiSu nien ti@nphong
H6 Chi Minh, cac phong trao va cac cu<)cv~ d<)ng100 clla D<)i, ky nang l~p kS
ho~ch, xay dvng chuong trinh ho~t d<)ng D<)i ho~c nhUng hiSu biSt v@ chU
truong, duang 16i, dinh huang d6i mai giao d\!c va cac n<)i dung chi d~o Clla
nganh (gQi t~t la hai thi kiSn thUc va ky nang);
c) Thi thvc haOOky nang, nghi~p V\I lam cong mc D<)iva phong trao thiSu nhi
~i thm diSm diSn ra hQi thi, trong do co m<)tn<)idung do giao vien lam t6ng ph\!
trach D<)itv chQn va m<)tn<)idung do ban t6 chuc quy dinh bfuIg hinh thuc b6c
tham;
d) Thi nang khiSu t6ng ph\! trach D<)iv@cac lInh vvc ngh~ thu~t do giao
vien lam t6ng ph\! trach D<)idv thi Iva chQn.
2. Hinh thrrc
a) Giao vien lam t6ng ph\! trach D<)in<)pcho ban t6 chUc hQi thi bao cao sang
kiSn kinh nghi~m, mo hinh ho~c kSt qua nghien CUukhoa hQc su ph~ ling d\lllg
v@li'nh vvc cong mc D<)iva phong trao thiSu nhi co kern theo nh~ xet, danh gia va
xSp lo~i clla nha wang ho~c clla phong giao d\!c va dao t~o, s6' giao d\!c va dao
t~o.
b) Bai thi kiSm tra hiSu biSt: giao vien lam t6ng phv trach D<)ilam bai thi
tr~c nghi~m vai 60 cau hOi; thai gian lam bai la 60 phut. N<)idung cau hOi lien
quan dSn kiSn thuc v@Dang C<)ng San Vi~t Nam; Doan TNCS H6 Chi Minh;
D<)iTNTP H6 Chi Minh; Lu~t Bao v~ va cham soc tn:: em; lich su dat nuac va
dia phuong; DiSu l~, Nghi thuc. Nghi IS Clla f)i)i TNTP HA rh, M;nh

c) Thi th\l'c himh ky nang, nghi~p V\l cong tac DQi va phong trao thi~u nhi
Thi sinh t\l' chQn t5 chuc mQt tro chO'i hay mQt ho:;tt dQng t~p thS cho cac em
hQc sinh; huang din thi~u nhi th\l'c hi~n Nghi thuc DQi (b6c.tham th~o yeu du
cua ban t5 chuc). Ph~n thi nay duQ'c to chuc tren hQc sinh tieu hQc dai voi gflio
vien lim t5ng ph\! trach DQi truang tiSu hQc va hQc sinh trung hQc CO' d6i voi
giao vien lam t5ng ph\! trach DQi truang trung hQc cO'
Thai gian th\l'c hi~n
yeu c~u nay hi 05 pMt.

sa.

sa

d) Thi nang khi~u t5ng ph\l trach DQi: duQ'c t5 chUc theo hinh thUc thi ca
nhan ho~c thi nhom va do giao vien lim t5ng ph\! trach DQi l\l'a chQn hinh thuc
thi cho minh. Thai gian thS hi~n la 05 pMt.
IV. THOI: GIAN, DJA DIEM TO CHUC H(H THI
1. ThOi gian: D\I' ki~n tir ngay 31 thing 3 nam 2016 d~n ngay 08 thing 4
nam 2016.
2. Dia di~m: Truang TiSu hQc Nga Gia T\I'.
V. HO sa DU THI vA DIED KIEN CONG NHAN GIA.O VIEN LAM
TONG PHV TR,.(CH DQI GIOI cAp QD4.N
.
1. HB

sO'

d,! thi

- Hi> sa giao vien t5ng ph\! trach DQi tham d\l' hQi thi: ( bao cao thinh tich
ca nhan cua giao vien tham gia d\l' thi; sang ki~n kinh nghi~m, rna hinh ho~c k~t
qua nghien CUu khoa hQc su ph:;tm trng d\!ng vS IInh V\fC cong tac DQi va phong
trao thi~u nhi dia phuang, dan vi b~ng van ban co kern theo nh~nxet, danh gia
va x~p lo:;ti cua nhi truang.

(Tat ca aup'c b6

VaG

bi h6 sa, ghi ro cac thong tin.)

- Cac truang gui h5 sa vS PhOng Giao d\!c va Dao t:;to (th~y T6ng Van
Chinh nh~) truoc ngay 22 thang 3 nam 2016.
2. Cach danh gia va di~u ki~n cong nh~n giao vien lam tang phI} trach
D{li giGi dp qu~n
Cac nQi dung thi duQ'c danh gia theo thang diSrn 10, theo huang din chfun
thi cua ban t5 chUc hQi thi va duQ'c cac giam khao ch&m dQc l~p. DiSrn k~t lu~n
cua mai nQi dung thi la trung binh cQng cua cac giarn khao.
Giao vien d:;tt danh hi~u giao vien lim t5ng ph\! trach DQi gioi c&p qu~n
phii d:;tt cac yeu c~u sau:
a) Sang ki~n kinh nghi~m, rna hinh ho~c k~t quii nghien cuu khoa hQc su
ph:;tm trng dl,lllg vS IInh V\l'Ccang tac DQi d:;tttir 8 diSm tra len;
b) Biii thi kiSm tra ki~n thuc vii ky nang d:;tttir 8 diSm tra len;
c) Cac hai thi th\l'c hinh d:;tttir 8 diSrn tra len;
d) Bai thi nang khi~u t5ng ph\! trach DQi d:;tttir 8 diSrn tra len.
Giao vien tham gia du cac nQi dung thi vii d:;tt cac yeu du tren thi duQ'c
Truang phong Gflio d\!c va Dao t:;toc&p gi&y chung nhiln giao vien lam t5ng nhu


tnich Di)i gioi. KSt quii hQi thi Iii din crr dS danh gia, xSp Io~i thi dua cua timg
truOng hQc va ca nhan tham gia hQi thi.
Tren day la k~ ho~ch t6 chUc hQi thi giao vien lam t6ng ph\! trach Di)i gioi
c~p qu?n nam hQc 2015-2016. Kinh dS nghi hi~u trm'mg cac truang kh~n truong
triSn khai thvc hi~n.l.
Nu; n!l{in:
- S&GD&DT;
- Cae truimg TH, THCS;
- Lanh d(lOPhong GD&DT;
- Ban Bien t~p Website PhOng GD&DT;
- Luu: VT, THCS(HH).