Mvs vsam ounnr, mvs vsam sxarsrr..?

FILOZOFIJAS UN SOCIOLOĢIJAS INSTITŪTS
Mvs vsam ounnr,
mvs vsam sxarsrr..?

FSI
UDK 32+316(474.3) (08)
Me 700
Wv anv Wrsv, Wv anv Bvaurrvut..?
Grāmata izdota ar
LATVIJAS ZINĀTNES PADOMES
atbalsu
© Filozohjas un socioloģijas insitūts, 2008
© Sasādījums: M. Vecvagars
© Noformējums: M. Vecvagars
Ievadvārdu korektore: A. Jāne
Datorsalikums: M. Vecvagars
Makets: M. Vecvagars
ISBN 978-9984-624-70-9
Saturs
Saturs 5
Ievadvārdi 6
Jānis Streičs par to, kāpēc latviešu hlmās runā tik samāksloti 9
Vox populi 12
4. maijs – patiesi svētki vai tikai brīvdiena? Un kāpēc tā? 29
Vox populi 31
Gada sākumā IKP pieaugums būtiski samazinās 46
Vox populi 48
Vai latvieši sāk atgriezties no Īrijas un Lielbritānijas? 68
Vox populi 68
Ar robežlīgumu Krievijai atdoti zemesgabali arī ārpus Abrenes 204
Vox populi 207
Latvijā turpina samazināties iedzīvotāju skaits 223
Vox populi 224
Šīns: Latvija ir krimināla valss 243
Vox populi 245
Tūksošiem cilvēku atvadās no izcilās aktrises Vijas Artmanes 293
Vox populi 294
Latvijai 90 – kādu tu redzi mūsu valsi tās dzimšanas dienā? 340
Vox populi 340
Ievadvārdi
Nesenā pagātnē kādā publiskā pasākumā izteiktie vārdi, ka kādi ‘mēs’ esot gudri, ka kādi ‘mēs’ esot
skaisi u. tml., šajā sraujo pārvērtību laikmetā varētu vies pat personāli lokalizētas cerības, mierinā-
jumu un tādu kā drošības sajūtu. Tiesa gan, no sacītā pagrūti bija atvedināt, ko runātājs pats ir sapra-
tis un apzīmējis ar vārdu ‘mēs’. Varbūt t.s. tautu(-as?), saieta klātesošos, kazi, sevi un sev līdzīgos?
Lai rasu kādus ‘tausāmus’ (šajā gadījumā teksuālus un ilusratīvus) liecinājumus izsacītajiem
apgalvojumiem un, iesējams, nedaudz pietuvinātos aizsapratnes ‘mēs’ satvaram, man bija reizu-
mis jāatsakās no savas savrupības ‘ideoloģiskajiem’ pamatiem. Lieta tāda, ka pēc dažiem pirmajiem
t.s. neatkarības gadiem man, līdzīgi kā padomju laikā, nācās auālināties no tā, ko man lika lasīt, no
tā, ko man lika redzēt, no tā, ko man lika domāt, jo tā dēvētā īsenība šķita vai bija nedaudz citā-
diskāka. Tāpat kā komunisu režīmā es arī šobaltdien nelasu avīzes, tāpat kā komunisu režīmā es
neskatos televīzijas pārraides, tāpat kā komunisu režīmā es neklausos radio. Gluži pretēji: nelasi,
tad varbūt uzzināsi; neskaties, tad iesējams ieraudzīsi; nedomā, tad rasi padomāsi! Šķiet, ka nedz
nemitīgā plānu pārsniegšana, nedz varbūtējā ‘mēs’ gudresības klātība vai bezrimtas uzplauksme
un skaisulības nevīsošā ilgsamība nebūt neatbilda un neatbils dzīves ikdienas rituma un gaitu jo
bieži provokatīvi pārseidzošajam saturam. Pietuvenas atsevišķas pārseigas teksa un auēlu formā
esmu pasācis retumis ‘iegrāmatot,’ izmantodams interneta un sava divriteņa nevainojamos pakal-
pojumus. Tā ir radies šis kāda ‘mēs’ mudresības daiļuma būšanu apsiprinošais krājums. Kas šajā
sakopojumā ir iekļauts?
Vairāku Latvijas interneta portālu t.s. ziņu redakciju piedāvātos tematiskos raksus (diemžēl ne
vienmēr sasaisītus ar kāda autora vārdu) interneta lietotāji vēl var brīvi, un, kas svarīgāk, anonīmi
komentēt, tādējādi bezpersoniski un it kā slēpti paus savu auieksmi un ieskatus par valsī (vai auiecī-
gai redakcijai, vai portālu īpašniekiem) vairāk vai mazāk aktuāli šķietamiem jautājumiem. Iesējams,
nebūšu pārlieku kļūdījies, ja atkārtošu kaut kur izlasīto, ka vairums anonīmo komentētāju acīmredzot
ir tā dēvēto biroju darbinieki un valss iesāžu ierēdņi (varbūt pat kādi 70%), t.i., ne pati mazāk (vis-
maz jābūtībā) izglītotā sabiedrības daļa. Tomēr, iepazīsoties ar komentāru saturu, rodas šķitums,
ka pieminētais saturs vietumis drīzāk uzrāda visusīgi un, jāsaka, pat talantīgi degradētu vienbūtņu
(‘mēs’?) iezīmes, kuru kopizpaudumu varētu apzīmēt ar sākotnēji šķietami absurdu vārdu salikumu,
ietilpinot tajā arī kādu īslaicīgu, šodienas padzīvē klātesošu brahiloģismu, proti, ‘homo otmorozicus
latviensis,’ nevis, kā labpatiktos, tribīņu patiesībām atbilsošus it kā nemitīgā pilnveidojamības proce-
sā esošu ļautiņu gaišoti taisnotus priekšsatījumus un emocijas. Protams, ir arī izņēmumi. Tādējādi
krājumā, nelietojot t.s. pēdiņas, ekscerptā veidā ir apkopoti gan redakciju auiecīgo tēmu ievadrak-
si, ļaujot lasītājam nojaus arī izteikumu plašāko konteksu, gan hipotētiski kāda ‘mēs’ vai vismaz
7
tā daļas ieskati, atziņas un
auieksmes izpaudumi.
Lasītājs piedāvāta-
jos tekstos saskarsies ar
dažām dīvainībām. Vie-
na no tām ir saistīta ar
Satversmes 100. pantu,
ikreiz kuru pārlasot un
vērojot tā īsenotību šai-
zemē, manī rodas viena
vien neizpratne un nezi-
ņa. Nākamajās lapasusēs
būs skatāmas kvadrātieka-
vas un 100. panta aplame-
samību apliecinošs vārds
– ‘[cenzēts]’. Tā kā man,
pretmetā, vēl nav piešķirts
cenzora tituls, es neesmu
uzdrošinājies labot nedz
cenzētos, tomēr nojauša-
mos vārdus, nedz anonī-
mo autoru pat it kā nepie-
ciešami labojamās vietas
tekstos. Šie izteikumi
visupirms nav daiļliterāri
sacerējumi; to dabiskajai
‘dailei’ – kā nereti dzīvei
pašai – dažreiz var piemis
arī kambarnīcas smārds.
Pielaboti un cenzēti teksi
uzrāda vien pielabotu un
cenzētu dvēseli un ieska-
tus. Savuties reizumis
varbūt vajadzētu ieskatī-
ties arī kāda ‘mēs’ dvēsles nerediģētajā sogulī, cilvēku nerediģētajās un neapslāpētajās sāpēs, pat
sašutuma kliedzienos un piedomāt, kā šāds dvēseles atsulga vaikss ir nodarinājies, kā tas ir ticis
iesējams.
Acīmredzami šādas tēmas plašāka iztirza un atdomājums varētu pārsniegt Pētera Zālītes latvis-
kās dvēseles apprāta noliktos metus nesējā pretoties nedz kārdinājumam apvīt slavas lauriem ‘mēs’
ieraso muļķību (Roterdamas Erasma labprasmīgajā nozīmē), nedz pavedinošai tieksmei visēdīgi
8
atras pretmērdi 20. gadsimta vēsures globālajai slimībai – meliem un kāda ‘mēs’ lēuicīgai patica-
mībai. Turklāt ar ‘meliem’ nebūt nedomājot kādas līdzības par Ansīša māņiem Grietiņas priekšā
smilšu kasītē, sakarā ar nez kur izzudušo izskatīgo smilšu kūku un uzvedinoši aizdomīgu zābaciņa
atpēdu tās vietā. Tie ir tie varaskārības lielie meli, kuri, reiz aizsākti, nevar vien aizrimt. To atkailē
nav auaisnojama nekāda cenzūra, lai cik augsus ideālus vai ‘činus’ tā aizsāvētu. Vēl 20. gadsimta
50.-60. gadu ASV nēģeru tiesību aizsāvis Malkoms X
1
reiz teica aptuveni šādus teici, veltītu tā lai-
ka ASV demokrātijai: «Kas gan tā par demokrātiju, ja tajā nav vietas taisnīgumam?» Šāda siedīga
kopizjūta, diemžēl, var pārņemt ne tikai notuļu mūsdienu Latvijas padzīves skatītāju. Likums un
taisnīgums jau sen slāj šķirtas tekas.
Kādam nu jau piedienīgas neziņas skartam citzemju prātniekam, vilcienā pārvarot auālumu no
Pēterburgas līdz Maskavai, bija radies sava redzējuma auaisnojuma šķitums, kuru varētu ietvert
šādos vārdos – es nevaru aizvērt acis un likties neredzam, es nevaru aizbāzt ausis un likties nedzir-
dam, es nevaru aizdarīt muti un likties mēms, jo es mīlu šo zemi. Bet vai ‘mēs’ Latvijā mīl savu zemi?
Dzzi vzsxzinvoiuxi:
Par rakību: jo daudzu cienījamo anonīmo autoru raksītprasme radīja īsas galvassāpes. Neviļus bija jāat-
ceras, ka dažas tautiņas mūsdienu Latvijas teritorijā raksu māku bija apguvušas labi ja pēdējo divu gadsimtu
laikā. Neko neesmu labojis, izņēmums ir vienīgi atsarpes, kuru iztrūkums dažviet nodarināja neiesējamu
pārnesumu daudz maz pieņemamu normu ievērošanu.
Par aēliem: visus grāmatā iekļautos auēlus – izņemot dažus – esmu fotografējis pats, turklāt tikai 2008.
gada rudensusē. Minētie daži auēli (Liepājas un Jēkabpils cukurfabrikas, kā arī kādas lauku mājas 5 atainas
priekšpēdējā sadaļā) ir patapināti interneta t.s. publiski pieejamajā ‘telpā’ – apgrūtinājumu radīja auālums un
nebiju arī pārliecināts, vai kādu cukurdarītavām piederīgu akmeni vēl pats iesēšu iemūžināt: to nojaukšanas
tempi un čaklums rada patiesu jūsmu un izbrīnu. Bijušo saldnīcu auēlus esmu apsrādājis nosacīti melnbaltā
(vai pietuvenā) tehnikā, ļaujot tos bez grūtībām atpazīt.
Par apzīmējumiem: anonīmo autoru lielākā daļa lieto dažus mazāk pazīsamus un pieņemtus apzīmēju-
mus. Varu atzīmēt tikai tos, kurus esmu sapratis pats:
1) ‘- - >,’ ‘- >,’ ‘>>,’ ‘>,’ ‘»,’ vai (angļu) ‘to’ – apzīmē adresējumu kādam citam autoram, acīmredzot da-
tīvā – piem., ‘Jānim’;
2) ‘:),’ ‘;),’ ‘:D’ vai ‘;]’ – kaut kas līdzīgs smaidam, smiekliem u. tml.;
3) ‘============’ vai ‘- - - - - - - - - - - - -’ – lielumis rakstītāju atdala kāda cita autora citējumu (bie-
žāk bez pēdiņām) no paša izteiktām atziņām citētā sakarā;
4) ‘:(’ – skumjas, bēdas u. tml.;
5) ‘[links uz ārēju resu]’ un ‘[cenzēts]’ – kādu portālu (piem., Apoo) iekšējās cenzūras dzēsa saite un
kāds par nepieņemamu atzīts vārds (vai vārdi).
M. Vecvagars
Rīgā un Romā, 02/12/2008
1
Dzimis kā Malcolm Lile; 1925-1965. Šis cilvēks protesēdams aueicās no sava uzvārda, tā vietā pie-
ņemot apzīmējumu ‘X’.
Pazīamā režisora Jāņa Streiča referāts Letonikas II kongresā pagājušā gada oktobrī izraisīja
pretrunīgas reakcijas. Režisoram ir savs viedoklis gan par latviešu samāksloto runāšanu lmās, gan
latviešiem ieraajiem mazvērtības kompleksiem. (Piedāvājam fragmentus no Jāņa Streiča kongre-
sā prezentētā referāta.)
Vārdu salikums ‘mūsu nacionālā pašizpausme’ man atklājās pirms daudziem gadiem, kad raks-
tīju: «Latviešiem kino nav jāizgudro, jo to jau izdarījuši citi. Mums šī māksla jāapgū un jāpielāgo
savai skopajai pašizpausmei uz ekrāna.» Skopajai tāpēc, ka uz ekrāna mēs bieži vien atdarinājām
citu nāciju reakciju uz notikumiem. [..]
Tikko pārkāpis kinoudijas slieksni, nejauši uzdūros kādas poļu kritiķes rakam, ka kinomāksla
nav piemērota ‘latviešu temperamentam’. Mēs esot pārāk mierīgi un atiski. Tāpēc viņa no sirds ietei-
ca neniekoties un nelauzties atvērtās durvīs, jo tur mums vietas nav un nebūs. Latviešiem jāmeklē, kā
tagad teiktu - ‘niša’ atiskās mākslās, kā kora dziedāšanā, skulptūrā, monumentālajā glezniecībā.
Lieki teikt, ka tas aizvainoja un mudināja domāt. Bija jau arī pašam lietas, kuras uztrauca kopš
jaunības. Vai visa tauta mīlēja Salnu pavasarī, bet es nevarēju to pieņemt, tikai tāpēc, ka lmas vei-
dotāji bija savākuši vienkopus vai visas Latvijas skaiākās vietas, kuras pazinu no atklātnītēm: gan
Zvārtas iezi, gan Pļaviņu rumbu ar klinti un Velna atvaru, gan Abavas senleju u.
Nevarēju pieņemt izkāpināto un tik tiešām teatrāli uzsvērto aktieru ēli, mizanscēnas, dekora-
tīvo ietērpu, koīmus bez sociālā pamatojuma. Vārdu sakot - tā nav dzīve, tas ir kino. Visilgtāk
to sniedza Leonīda Leimaņa divi pirmie darbi Nauris un Šķēps un roze. Ja pretatā noliekam viņa
šedevrus Purva bridēju un Bagāto kundzi, liekas, ka tās uzņēmuši dažādi režisori. Tāpēc Leonīda
Leimaņa lmas ir mūsu nacionālās skolas izaugsmes ožākais paraugs. [..]
Kriīgajā pasaulē valda amerikāņu kino. Man šķiet, ka jēdziens impērijas vairs neaiecas uz ze-
mes platībām. Tās ir atdzimušas jaunā veidā. Amerika ir kino un izklaides indurijas impērija. Ja-
pāna pārvalda pasauli ar elektroniku. Geitss ir pasaules imperators datoru padarīšanās. Ak Dievs,
kādi satricinājumi, bezasiņu kari un katarofas gaida pasauli, kad sāksies ļaunprātīga informācijas
valdnieku agresija un neprāts! Indija pagaidām mīl tikai savas lmas. Un arī citām nācijām, kas vi-
ņiem tur apkārt un tālāk no kriiešu mentalitātes, tuvāka ir pašu nacionālā pašizpausme ekrānā.
Taču amerikāņu psiholoģiski, sociāli un ekonomiski dziļi pārdomātā kino lielindurija dara savu.
Tā pamazām ir amerikanizējies... [..]
Ir radušies kosmopolītiskie uzvedības andarti, kas cilvēku rīcību dara līdzīgu zivju bara reak-
Jānis Streičs par to, kāpēc latviešu lmās runā tik samāksloti
TVNET 17. aprīlis (2008)
10
cijai. [..]
Apzināti sāku ‘ lau-
zīt galvu dotajā virzienā’
1975. gadā, kad ķēros pie
lmas Mans draugs neno-
pietns cilvēks. Pamudināja
skatītāji, kas tikšanās rei-
zēs sūdzējās, ka latviešu
valodā uzņemtajās lmās
aktieri nedabiski runā. Tā
nu bija sagadījies, ka visas
manas iepriekšējās tika
uzņemtas krievu valodā.
Un nu beidzot savā valo-
dā un par mums pašiem.
Tas, ka tā ir ar to runāša-
nu uz ekrāna, man nebija
jaunums, bet nu tas drau-
dēja piepildīties arī pie
manis. Vai, kā negribējās!
Un sāku tik tiešām ar va-
lodu... [..]
Sapratu, ka vaina nav
nedz ‘teatrālajos’ latviešu
aktieros, ne viņu ‘teatrāla-
jā valodā’. Tas ir rezultāts
pavisam citām, daudz dzi-
ļākām vainām.
1. Teātra iespaids.
Kāds teātris, tāds kino, jo
tā saucamais AKTIER-
KINO jeb action savos
pirmsākumos bija nekus-
tīgā kamerā kopējā plānā
nolmēta teatrāla darbība. Uz kameras kuību, dažādu plānu maiņu un montāžu vēl bija jāgaida kā
uz revolucionāru jauninājumu. Ja krievu aktieru ēle bija maksimāli pietuvināta dzīves patiesībai,
tad īpaši vācu teātrī tā cēlās pāri ikdienas pelēcībai. Mēs bijām pa vidu.
2. Pagātnes gaumes un eētikas kritēriju patvarīga ielaušanās:
a) ‘smalkums’ no vāciešiem, no kungu kārtas – jo, redziet, Latvijā teātris neienāca no tirgus pla-
ča, kā Commedia de’arte, vai kā valiskā nepieciešamība antīkajos laikos. Pie mums teātris ienāca
11
no kungu gala. Tā bija kungu padarīšana,
b) izkāpināta dedzība un aktivitāte no komjauniešu laikiem – latviešu teātros joprojām cilvēki
nevis runā, bet cīnās, pierāda, uzāj. . .
c) priekšats par lauciniekiem kā par bikliem, neveikliem radījumiem – tas nāk no mietpilso-
nisko rīdzinieku puses. Pat ne priekšats, bet sevis, savu sakņu noliegšana. Tas nāk no karklingu,
ozolingu un rautingu laikiem. Kaut īenībā laucinieks savā vidē ir izcili plaisks un atraisīts.
3. Svešu paraugu akla atdarināšana
4. Okupācijas uzieais un kultivētais ieskats par mums kā savaldīgiem, mēreniem turpat vai
viena melanholiskā vai egmatiskā temperamenta radījumiem.
5. Rediģēti dialogi un aplamie jauninājumi. Teki mēdz būt sainguši, vienveidīgi, mākslīgi
konruēti. (. .) Dialogi tik tiešām ir no svara. Jau Nenopietnajā cilvēkā es atklāju – mūsu scenāri-
jos dialogi tiek izrediģēti tik tālu, ka tos normāli nevarētu norunāt pat visģeniālākais aktieris. [..]
Ja nav talanta uz dialogiem, ir ilgi un pamatīgi pie tiem jārādā. Lieta tāda, ka rakītā valoda
un runātā valoda nav viens un tas pats. Bet runātā dalās vairākās apakšgrupās: sadzīves sarunas,
publiskās uzrunas, priekšlasījumi. Izsakot vienu un to pašu vajadzību, katrs no šiem veidiem prasa
savu leksiku. Pie dialogiem jārādā, nevis jāvaino teātris un dramaturgi. Nu ir ieējas tos indivi-
dualizēt un noformēt atbiloši varoņu sociālajam, garīgajam un intelektuālajam līmenim. Bet tas
prasa talantu un darbu.
6. Kļūdainais priekšats, ka kino režija un režija viār ir kaut kas cits nekā aktiermāksla – ne-
būt ne! Režija ir aktiermāksla daudzskaitlī! Režija ir arī psihologa talants. Un psiholoģija ir vairāk
māksla nekā medicīna. Bet šodien modernajā pasaulē tā šķiet tik praktiska lieta, ka ar to var nodar-
boties katrs, kas saņēmis aiecīgo izglītību.
7. Neapzinās sevi kā procesu. Nav apzināti koptas un sekmētas savas nacionālās skolas. Tāda i-
hiski veidojās okupācijas gados, jo cenzūras aidi un nemitīgā kontrole darīja arī kaut ko labu. Mēs
slīpējām meiarību. Sanāca tā, ka lmējām ne tikai katrs savu, bet, sēdēdami mākslas padomēs, ar
līdzi domāšanu un kritiku mēs piedalījāmies arī kolēģu lmu veidošanā.
8. Un nu beidzot visu uzvarošais nācijas kopējais mazvērtības komplekss, ko droši vien vajadzēja
nosaukt kā pašu galveno pou. Šodien vēl dzīvi esošie kinokritiķi atzīas, ka bijuši pārlieku prasīgi
un augprātīgi pret savām lmām. Šodienas kino jaunā paaudze nezina tikpat kā neko par mūsu
pieredzi un ingri ieliktajiem pamatiem savas nacionālās kino skolas veidošanai. Kultūras akadē-
mijas udentiem rodas ieaids un tā tas tiek pasniegts ārzemēs, ka sava nacionālā kino mums nav
bijis. Brīžiem šķiet pazemojoši, brīžiem dīvaini, kad āvi uz goda pjedeāla un saņem apbalvoju-
mu par visu laiku labākajām lmām, un dzirdi apgalvojumu, ka latvieši savas lmas neskatās. No
Rīgas kinoudijas neatkarības sākumā tiku izmes, jo neatbildu viņu rožainajiem sapņiem par pa-
saules klases lmām. [..]
Neesmu vēl redzējis auriešu lmu Jāņu nakts. Bet fakts, ka Rīgā dzimušais vācietis Hāns ir iz-
rādījies lielāks patriots par pašmāju kinoproducentiem, tikai apiprina latviešu mazvērtības kom-
pleksu. Tā, pašam negaidot, esmu nonācis pie atzinuma, ka latvietis, ārkārtīgi apzinīgs būdams un
krietni katru darbu veikdams, rādājot pie lmas, domā tikai par lmu, par ekrānu. Un tāpēc bieži
12
vien pārcenšas vai kaut kur kaut kas noiet no sliedēm. [..] Skatoties kamerā vai sēžot pie montāžas
ekrāna, man aiz muguras jājūt lielā skatītāju zāle, kurā es esmu viens no viņiem. [..]
Mūs ieskauj fantaiska lietu pasaule, tik burvīga, ka vai katrs priekšmets, ir kļuvis par simbolu,
aiz kura tautas vēure un kultūra. Un tā mans kino mākslinieka ideāls kļuva Šerloks Holmss, kurš
saprata lietu valodu. Un tad es sapratu, kur meklējamas mūsu jaunās mākslas saknes. . . Dainās! Tur
latvieša nacionālais rakurs, ko veidojusi mūsu tautas svētā trīsvienība: Dievs, Daba, Darbs.
V
kīnopoliehnologs
Streiča lmās runā samaksloti tapec ka pas Sterič ka reīsors to ir atdzinis par labu esam. Viār
apbrīnoju cilovēkus kuri skatas LV ražotos “kīnmošadevrus”.
roll
redzeju A. Duboka lmu “Tur kur beidzas jura” man patika, iesaku ari Jums aplukot un nevis
neta kachat piratu sudu, bet veikala nopirkt DVD, tiri baudams gabals un cik zinu krievijas tirgu
lmai ari ir labi panakumi!
blaviens
PIEKRĪTU! ! ! Pats jau sen nonācu pie šāda secinājuma tikai 2 min. paskatoties mūsu seriālus.
Visi tie teki, kuības, situācijas - STULBĀS PAR STULBU! ! ! Un saprotu godāto J. Streiča
kungu - profesionālim gan jau ka sirdrieka, ja paraajam skatītājam jau vēmiens un nelabums uz
pusi dienas.
Matemātiķis
Ne jau tikai runā samāksloti, arī kuas samāksloti. Tiesa, ne visās lmās, bet daudzās. Varbūt tai
poļu kritiķei bijusi taisnība tādā nozīmē, ka latviešu kino pēc denīcijas nekad nekļūs par plašu kino,
tas ir un paliek interesants un skatāms tikai pašiem latviešiem un dažiem viņu kaimiņiem. . .
Janka
Ja vai pēc katra vārda ir pauze, vai tas liecina, ka aktieris dziļi domā un ir iejuties tēlā. . . ?
gils
Man pilnīgi neinteresē, kādēļ latviešu režisori nemāk uzņemt aizraujošu kino. Ja man ir neinte-
resants kino, es vienkārši pārslēdzu kanālus.
13
Negjeelis
Beidzot kāds ir pateicis kaut ko uz to pusi, par ko apmēram līdzīgi domāju visu mūžu. Izrādes
neapmeklēju, par lmām nefanoju. Esmu rādājis teātrī no abām pusēm, nekā tur nav, izņemot
skatītāju taisīšanu par muļķi, ar atsevišķiem izņēmumiem. Sorry, bet tā tas ir. Ārišķība (pēdējā lai-
ka aktierīšiem) un samākslotība - tas ari vecākai paaudzei.
lana
Man šis raks patika - diezgan loģiski un pamatoti Streiča kungam sanācis izteikties!
H
man patīk komentāros visa tā nacionālā “mēs esam gudra, forsha u tauta”. Kas tad mēs esam?
Pēeči visiem, kas te visu laiku ir braukuši pāri - vāci, krievi, zviedri un citi kungi. Un vērtēt mākslu
pēc nacionalitātes ir kā vērtēt cilvēku pēc ādas krāsas - ulbi un sašaurinoši.
iedze
[to] Metodijs
Talantīgu aktieru un režisoru mums ir kaudzēm. Toties nav cilvēku, kas ētu sakārtot siēmu.
Tāpēc galaprodukts gandrīz vienmēr ir draņķīgs. Kino barojas no teātriem, bet tajos elementāras
loģikas vietā valda pašiznīcinoša mitoloģija un infantila hiērija. jap :D
skatītāja to Toms
pilnībā avru tev piekri par seriālu Neprāta cena, Streiča kungam paldies par pasacīto! ! !
.
taisat komeedijas.
hp://ulvis.gprs.lt (wml)
:(
mex
Ar bērnu lmām tiešam ir pašvaki, vienīgā skatāmā avrētu būt Vārnu ielas republika, bet arī ir
diezgan daudz nenoslīpējumu droši vien tās pašas piesauktās cenzūras dēļ. Cilvēka bērs arī jauka
lma, bet ja to neskatās kā joku lmu, tad arī kautkā mazliet neīi sāk likties. bet man latviešu l-
mas kā tādas patīk, ļoti, ļoti reti ir kāda, kuru lmas vidū apnīk skatīties. Ārzemju dažādām lmām
man parai patīk tikai sākums vid;u parai eju gulēt, par ko draugi kritizē, ka kāda jēga tad bija ska-
tīties. Atbildu: sākums inteesants. . .
carlito
Gribētu teikt, ka man šķiet, ka liela daļa “kultūras” ļaužu vnk neatrodas savā vietā. Cilvēki vēlas
būt muzikanti, aktieri, taisīt lmas, bet tas arī viss. Paskaidrošu, māksla ir līdzeklis, kā cilvēkam sevi
14
izpau, tā nevar būt mērķis. Mērķis ir pažipausme, bet man tā sāk likties, ka daudzi kultūras projek-
ti un sevišķi lmas Latvijā top nevis tāpēc, ka kādam tiešām būtu ko tekt vai būtu vēlme pašizpaus-
ties, bet vnk tāpēc ka tā vajag (nu katrai valij vajag lmas) un gribas pagozēties publiskā telpā (un
iesi piķi principā nodarbojoties ar muļķībām). Nu tad arī iznāk visādi murgi (piemēram, dziesmu
teki, tā saucamajai latviešu jaunajai rokmūzikai - pārsvarā mēmais ārprāts - samocītas vārdu virk-
nes ar pretenzijām uz seklām lozoskām atklāsmēm). Nu un kino kā kultūras saāvdaļa no visām
šīm “briesmām” nevar izbēgt.
P. S. Kāpēc piemēram ir KM uzādījums, ka katru gadu tik un tik naudiņas jāiedod kino. Lo-
ģiskāk būtu, ka ja ir labas idejas un pārliecinoši to realizētāji, tad naudu tiek atra, ja ideju nav, tad
kaut vai nedod viār nevienam, pietaupa (nogulda depozītā uz gadu), kad būs idejas. tagad sanāk
KM par vals naudu atbala jebkā štancēšanu, ka tik būtu ar vienīgo motivāciju nekā labāka nav.
Varbūt, kad sāks sapra, ka neaīītām idejām un dumībām naudu nedos nekādā gadījumā (pat
ja visi citi būs vēl glupāki), cilvķi beidzot sāks domāt par visiem tiem sīkumiem, kas padara izpil-
dījumu kvalitatīvu.
ciemiņš
Labs gabals Steič :)! Man liekas, ka tie latviešu aktieri ir paties teātra aktieri, jo kino viņi tādi
neveikli un samāksloti :(
kimsan
Musu aktieri, man liekas, vairak, ir skatuves makslinieki, ne kinoaktieri. . . . Vienigi zel, ka labie
aktieri naudas del ir iei lmeties serialos, jo tie ir tikprai, doma ir laba, bet izpildijums sasu-
migs. . . Piem. Svesa dzive. . . . kas notiek, laudis. . . . . Bergmanis, Somase. . . kas tie ir par aktieriem.
. . tik neprofesionali, ka vairak vairs nevar. . . . vini tacu katru frazi izsaka ka skolas teatriti mazi ber-
ni. . . . .
nekritiķis
Visšausmīgāk ierunātās ir bērnu lmas, piem. “Emīla nedarbi” un viār visi bērnu teki arī pie-
augušo lmās ir samāsloti.
Cybershot
Paaris lietas ir OK - par to, ka “Skatoties kamerā vai sēžot pie montāžas ekrāna, man aiz mugu-
ras jājūt lielā skatītāju zāle” it sevishkji, ko pamataa ignoree kaut vai Pakalninjas kundze. Tachu pa-
areejais viss izklausaas peec leetaam otmazkaam - it sevishkji jau nu par to samaaksloto runu. It se-
vishkji otrais punkts ir smiekliigs :). Vareetu padomaat, ka Latvija atrodas uz Marsa un tur viss no-
tiek savaadaak, nekaa citaa pasaulee - vismaz taadu secinaajumu gribaas izdariit. Ja veel latvieshiem
nebuutu viaar bijushas lmas, kuraas ir normaala nesamaakslota runa un dabiigi dialogi - bet ir
tachu! Kas tad tur par vainu? Jeb vaina ir tiem, kuri neprot to sasniegt. Peec Streicha teiktaa sapro-
tu, ka pamataa tomer visam ir meiariiba - taatad, lielaakaa dalja muusu teaatra aktieru ir nepro-
fesionaali, nemaz nerunaajot par lmu veidotaajiem, kuriem nav meiariibas sasniegt to, lai teks
neizklausiitos samaaksloti.
15
Neko jau vinjsh tur
neizskaidroja - paaai-
ija apshaubaamas teori-
jas un viss. Tas, ka krievi
jebkuraa suuda seriaalaa ir
10000 reizhu dabiskaaki
par muusu aktieriem, tas
nu ir fakts. Un okupaacijas
piemineeshana priekshaa
un pakaljaa - nu protams,
atkal kaads cits ir vainiigs,
ka mums ir taa un ne sava-
adaak. Bet nu tad okupa-
acijas gados vajadzeeja no
krieviem tieshi to dabis-
kumu samaaciities. Tuks-
has otmazkas. . .
kaiminj janka
zel gan ka vairs nav
pagajusaa gadsimta70ga-
di bet ir jau2008 un ne-
var piesaiit tehnologiju
gadsimtaa cilveku ar fi-
mam kur aktieri runaa kaa
klauni. . . riebjas skatities
latviesu lma kas raditas
pedejaa laikaaa, kaut ari
latvijas patriots, tikai ta-
pec kaaa tur runaaaa
Markesa
Jā, tiešām labs raks,
bet vai tas ko mainīs?
Diemžēl tiešām jāatzī, ka nereti skatoties pašmāju gara darbus, vienkārši rodas neērtības sajūta
un kauns, piemēram, pēc “Nerunā par to”, “Neprāt cenas” un tās “seksa un lielpilsētas’’ atvasināju-
ma - vienkārši šausmas! Diemžēl kopumā ir slikto piemēru pārsvas :(
Malacis - beidzot pateica to ko visi domaa
LABS KSTS
16
oho
Piekrītu Jānim Streičam, samākslotība ir pirmā, kas griež acīs un ausīs, neļaujot līdz galam iz-
baudīt mākslu. Vienīgais mierinājums, ka Krievijas lmās tagad arī valda nesamērīga samāslotība.
Aktierim nereti tikai mute kuās, acīs tukšums, neviens sejas muskulis nepakuās, sevišķi plaiski
graizītajām aktrisēm. Laikam nav vairs labi režisori.
25gadīgā
Latvijas teātra mākslā (to redz arī kino) ļoti reti ir kāda saiība ar latviskumu un mūsu kultūru.
Tas ir nekulturāls, primitīvs un pras - trūk cilvēku kā garīgu būtņu saziņas - piekrītu Streiča kun-
gam - aktieri uz skatuves cīnās, pierādaun uzāj!
25gadīgā
gribas paie roku Streiča kungam - daļa viņa pārdomu radušās arī man. Neesmu redzējusi ci-
tu tautu teātri, bet no Latvijas teātra esmu secinājusi - tas parādā tādas aiecības, dialogus un runas
mākslu - kuru apzināti vēlos izsvītrot no savas dzīves - Latvijas teātris ir uzīlēti mākslīgs, dialo-
gi ar lādošu, nosodošu, aizvainojošu intonāciju un pavisam ir aizmira smalka un humāna saziņa
arp cilvēkiem kā garīgām būtnēm. Latvijas teātri var baudīt cilvēki ar biezu ādu, jo jebkādu saziņas
smalkumu un garīgas vibrācijas šis teātris apiež.
piekrītu
es viār neskatos tādus šlāgerus kā “Neprāta cena”. Laika nosišana. manuprāt, samākslota ir,
piemēram R. Kalniņa. kad viņa ēlē, auros iet uz izrādi.
Patriks
Nav taisnība, ka kino kvalitāti un aktierēli nosaka mentalitāte. Pēc Streiča - ziemeļu tautām
nav ko lī kino. Tad kāpēc, man jautājums, zviedriem, somiem ir tādi ģēniji kā Bergmans vai Kau-
rismaki? ? ? Vienkārši nav pamatos aīījusies pareiza aieksme.
murka
Bet kādas gan praas šausmas gan rāda tagad tas LNT ar savu Svešo dzīvi. Daži profesionāli ak-
tieri un pārējie no ielas paņemti. Bet visšausmīgākais ir scenārijs
mmm
Izcilākais Latvijas režisors, kura lmām ir dvēsele. . .
bute
Vienīgais prieks šat tad paskatīties dažas latgalietes, kuras ir dabiskas - nav nekādu samākslotī-
bas pazīmju. Tur dzirdami joki un cilvēks var pasmieties!
kuka
Viss pateikts precīzi! Un piekrītu arī par šoviem un aktieriem un dziedātājiem, viss tik samāk-
17
sloti!
Metodijs
“Nedabiska” runa ir brāķis ražošanā. Tā liecina tikai par to, ka darbs ar aktieri nav padarīts līdz
galam. Tam vienkārši nekad nepietiek laika, jo tā ir latviešu kino tradīcija: mēģinājumiem ar aktieri
atvēlēt vismaz desmitreiz mazāk laika, nekā tas objektīvi vajadzīgs.
nu gan
Ārprāts, ja palasa, tad rodas sajūta, , ka te visi sacenšas kā noniecināt savu tautu un kultūru. Te
viens runāja par skaiām ainavām, arī Streičam tas it kā nepatīk, bet tikai pateicoties Salnai pava-
sarī - šīs skaiās ainavas vēl mums redzamas. Un tieši šī skauma, harmonijas, Latvijas mīleības
mums trūk. Tā bija pat padomjlaiku lmās, bet nav nevienā no jaunajām, kas ir tīrais murgs. . . Un
ku vēl var saglabāt tīru valodu, ja ne teātrī, kino, literatūrā, bet te visi satrucas, ka nav pilns ar žar-
gonvārdiem.
eh
Un arp citu, latviešiem patiešām ir rakurīgs vēsums un kokainība. Tās gan ir no vācu kultū-
ras nākušas īpašības (latvieši pašlaik vēl uzvedas kā vācieši apmēram pēc kara), tikai ASV kino ie-
tekmē pašā Vācijā izzudušas.
eh
Interesants un atsvaidzinoši analītisks viedoklis. Tikai neesmu pārliecināts, vai problēmu sak-
nes ir noteiktas pareizi. Idiotiskā tēlošana ar “pārpēlēšanu” un muļķīgu dialogu izēli bija visa pa-
domju (krievu) kino zīmols. Ļoti ilgu laiku un tā tas turpinājās līdz pat kādiem 70ajiem gadiem
(taču arī tad, tikai atsevišķās lmās sāka tēlot normāli). Dažkārt pāreidz, cik dabisks un loģisks ir
tēlojums vecās ASV lmās. Latvija gāja tajās pašās sliedēs, tikai vēl mazliet netalantīgāk. Otrkārt,
nesen noskatījos “Likteņdzirnas”. Atvainojos, bet tur visas šīs vainas, kopā ar vārgulīgu scenāriju, ir
kā uz delnas. Skraiņš viār nav izturams, Kalniņš, kā parai, pozē. . . Kopumā neviens no aktie-
riem savu darbu nepadara labi.
Metodijs
Talantīgu aktieru un režisoru mums ir kaudzēm. Toties nav cilvēku, kas ētu sakārtot siēmu.
Tāpēc galaprodukts gandrīz vienmēr ir draņķīgs. Kino barojas no teātriem, bet tajos elementāras
loģikas vietā valda pašiznīcinoša mitoloģija un infantila hiērija.
HAnss
Streič - super!
jojo
Streičs visu tā pasarežģiti pateicis, bet kopumā viņa vērtējums ir pareizs - latviešu tagadējās l-
mas un seriāli ir samākslotības kalngals.
18
bo
Piekrītu, latvieši nav priekš kino! ! ! Tāpat latvieši arī neprot ne rīkot, ne vadīt visādus tur šo-
vus utml.
networm
piekritu! ! ! ! ! ! ! ! !
ohoho
jūs esat pārmācijušies :)
McGuns
Leetas atrunas. . . . Atkal okupaacija vainiiga :)))
Es
1. Ja krievu aktieru ēle bija maksimāli pietuvināta dzīves patiesībai, tad īpaši vācu teātrī tā cē-
lās pāri ikdienas pelēcībai. Mēs bijām pa vidu. . . .
a) ,,smalkums” no vāciešiem, no kungu kārtas - jo. Pie mums teātris ienāca no kungu gala. Tā bi-
ja kungu padarīšana, b) izkāpināta dedzība un aktivitāte no komjauniešu laikiem - latviešu teātros
joprojām cilvēki nevis runā, bet cīnās, pierāda, uzāj. . . c) priekšats par lauciniekiem kā par bik-
liem, neveikliem radījumiem - tas nāk no mietpilsonisko rīdzinieku puses. Pat ne priekšats, bet
sevis, savu sakņu noliegšana. Tas nāk no karklingu, ozolingu un rautingu laikiem. Kaut īenībā
laucinieks savā vidē ir izcili plaisks un atraisīts. ============
Streip, tu esi kretīns sirgošs ar mazvērtības kompleksu. Tev pašam ir nācijas mazvērtības kom-
plekss.
Ozzy
Salīdzinot ar krievu tautību aktieriem, nu nav latviešiem dotības ar tēlošanas māksu. Skatoties
“Jeralaš”, taisni brīnums, kā tur bērni iejūtās lomās! Latviešu aktieri ar Sebri priekšgalā bija ko vērts,
a tad parādījās Kalniņa un Paukštello tipa atii un ar to arī beidzās. Tagad jāskatās latviešu lmas
un jādomā kāpēc tik samāksloti, kokaini, nevar pakuēties. Bet cik lielīgi, nu nenāc pa tuvu.
Janko
Iesākums un arī šodienas kļūdas sākās skolā ar deklamēšanu, daiļlasīšanu un tml. daiļrunāšanas
konkursiem. Bija jārunā kā aktieriem. Te nu ir tas latviešu neciešamais teatrālisms lugās, lmās. Pat
latīņamerikas lētajos seriālos runā kā dzīvē un viss ir ticamāks.
Apmierinātais
Streičam taisnība, pārāk daudz tēlojam, Darbā, Dievam, Dabai. Piekritīšu vēl lielākām šausmām,
Latvietis arp Latviešiem ir baiss liekulis.
19
erna
Atraisīts var būt tiukai tāds, kas ir sirsnīgs. Nav latvieši atraisīti, viņi ir nenovīdīgi, tādēļ labs kino
nav ieējams. izņēmums ir multenes, jo zem maskām mēs ējam visu.
tas pats
teātris ir teātris, seriāls ir seriāls un lma ir lma. vaitad mums maz aktieru? ? ? ? ? ? ? ? ?
120
piekrītu
Zivtins
Lai gan esmu tik vērotājs no malas pašreizējiem lmu notikumiem. . . Manuprāt tā samākslotība
rodās nedaudz no kā cita. . . Bet kopumā gan jāpiekrīt Streičam, tā nu viņš ir. . .
Kā caurejas zāles
Pakalniņas darbi labi noder aizcietējumu likvidēšanai
,
latviešu kino ir pēda, labak skatīties durvīs
visulbākās
neticami ulbas lmas ir Pakalniņai un Celmai
ko es sapratu
no raka sapratu to, ka trūk ēcīgu scenāriu, ka kultūras akadēmijā jaunajiem aktieriem mā-
ca kaut ko pavisam garām, ka sarežģītība dominē cilvēku aiecībās un jāatgriežas pie pārbaudītām
vērtībām - Dievs, Daba, Darbs. Krieviem labs teiciens vai arī ne teiciens, bet rupjš uzbrauciens “žo-
pu pa prošķe zdelai”. . . . tad arī kino aizies :::))) problēma tā, ka visi grib būt zvaigznes un dīvainā
kārtā Latvijas sabiedrība to kultivē.
piekriitu onckulim
Mani arii ‘sokee Pakalni’nas murgi, kaa vi’na vispaar dabuun naudu taadu bezjeedziibu
uz’nem’sanai, kauns tie’saam.
baklāns
Streičs - cilvēks kuru cienu! 95% jaunās latviešu lmas vajadzētu sadedzināt kā atkritumus. lai ari
vecajas caurīd padomju ideoloģija bet tā ir māksla kā viss sasiets kopā ataino aktuālās tā laika prob-
lēmas. kāpēc tagad nerāda nevienu drāmu kā cilvēks var tikt izmes uz ielas un zaudēt darbu u
nu tak
klemme piekrtītu, latviešiem ir pārāk daudz zilo asiņu - vācu augmaņu pirmās nakts tiesības
20
gadu simtiem ilgi notiku-
šas ============
vai tad tu domā, ka
baroni bija tīrasiņu vācie-
ši? ka sievas importēja no
Vācijas? Nekā - tās pašas
latviešu bajāru meitas vi-
ņi precēja, tikai vien, ka
pēc kāzām runāja tikai
vāciski.
hamlets
beidzot kāds runā ska-
ļi ;]
Ui
Nedo dievs Līdum-
niekos būtu bijis vairāk
rudens. . . Tā jau depresi-
ivs gabals. . .
Es kaut kā nesapra-
tu
Noskatījos vairākas
sērijas “Likteņa līdum-
nieki”, ne visas. Un arī
tajās nedaudzajās sērijās
laikam tikai vienā darbība
norisinājās ziemā. Un arī
tad ne visai ilgi. Visās pā-
rējās sērijās - vasara, put-
niņi dzied, puķītes zied. It
kā Līdumnieki būtu dzī-
vojuši Itālijā, nevis Latvi-
jā, kur rudens un ziema aizņem divas trešdaļas gadalaika. Mans jautājums : ko šīs lmas varoņi da-
rīja šīs divas trešdaļas savas dzīves, kas lmā netika parādītas? Vai tā arī nav latviešu lmu eciāla
samākslotība - sak, ziemā jau grūti lmēt, nagi sal, tāpēc lmēsim tikai vasarā? !
2x2
Tā tiešām ir problēma, esmu par to bieži domājis, kāpēc pat ja krievi ierunājuši latviešu lmu jau
var sākt skatīties. Jāmeklē iemesli varbūt kinoskolā, mūsu kino ir kautkāds narcisisks, izskaiināts,
21
visu laiku notiek kautkādi ekerimenti, meklējumi, vai nevarētu sākt dzīvot vienkāršāk. Krieviem
90 - to gadu sākumā kino arī tapa tādas jocīgas lmas kur civēki pus undu aigāja klusēdami un
acis bolīdami, bet viņi paldies dievam tam tikuši pāri. arbūt vaina kvantitātē, ja uzņemtu 100 lmas
divas būtu labas, tagad cīnotes pēc naudas, gaidot rindā valoda tiešām paliek vārga
AA
Mums ir ļoti teatriāli aktieri, kas ēlē štampus ko dzīvē mēs nelietojam. Tā ir mūsu veco profe-
sionālo aktieru nelaime. Vai tā ir tā slavenā Smiļģa skola? Laikam jau, jo Smiļģis esot bijis diezgan
deotisks un diez vai lo vairāk par cīņu ēja parādīt. Tagad skatoties latviešu seriālu viens no la-
bākajiem un dabīgākajiem ir Martiņš Freimanis, kas nav sabojāts aktiermākslas skolā.
Zivtele
Lielais vairums latviešu aktieri runā kā deklamējot dzejoli skolā, literatūras undā. Būtu labāk
runājuši un tēlojuši tā, itkā viņus nelmetu. . .
Jonatan
Es tiešām latviešu kino un tv nevaru paskatīties. Ir izņēmumi - patika Likteņdzirnas. Streičam
taisnība. Mūsu tv un Kino ir teatrālāks par teātri. Kad visu nozākātajā Holivudas kino kāds raud -
tas raud, un ja smejās, tad vairumā gadījumu tā, ka gribās smieties līdzi. Pretatā latviešu Tv var
redēt tikai TĒLOŠANU.
Manuprāt ja skatoties lmu tu redzi aktieri, nevis varoni, kaut kas nav kārtībā.
andis
Kāpēc ir jārada visādas miērijas, vai tad nevar uzņemt normālu lmu piem: Ilgais ceļš kāpās;
Emīla nedarbi uc labas lmas - - tās pat kotēsies ārzemēs. A ko uzņem šodien, visādus murgojumus
- - Jā cien Streičs noveco - žēl.
kritika
Var jau samākslotajā kino meklēt vainīgos daudzkur, bet patiesībā, ja skatāmies televīzijā šobrīd
uzņemtos seriālus, tad jāsaka uz jauno aktieru fona, viatiesāk un labāk savu tēlu atveido tieši šie
t. sauktie padomju laika aktieri. Kaut vai pieņemsim, to pašu seriālu ko skatās katru vakaru “”Sve-
šā dzīve””, Barons, Irēna Gatis, šie tēli ļoti dabiski tiek atveidoti. Ko diemzēl nevar teikt piemēram
par Andra tēla atveidotāju - tie samākslotie izsaucieni, uzēlētā runa nu galīgi nav klausāma, trūk
dabiskuma.
bez pārgudrības
Streiča kungs problēmu analizēja bez detaļām. Zīmīgi - pavērojiet latviešu bērnus lmās, rek-
lāmās vai uzāšanās reizēs uz skatuves. Tik kokainām, nedabīgām kuībām, uzplātām mīmikām.
Savu sakāmo vai dziedāmo “atrādā” ar veikta darba apziņu, nevis kā kaut ko patīkamu darot. Šie
“neizbāšanās” komplekss no maza pāriet pieaugušajā. Un, Streiča kungs, (ja lasāt atsauksmes), sa-
skatu galveno liktenīgo mentālo kļūdu - atšķirība ir tā, ka amerikāņu sabiedrība savus jaunos cen-
22
soņus par katru neveiklu uzāšanos UZSLAVĒ, bet mūsu bērni par katru kļūdiņu tiek BĀRTI. Un
savas uzāšanās “atskalda”. Un jāsāk šo mentālo kļūdu labot jau mātes, klēpī, bērnudārzā, skolā, ģi-
menē. Tikai tad cilvēks atraisīsies un balsīs un kuībās parādīsies DABISKUMS un ATISĪBA
skatuvei un kino.
aktors
ha - kuram no tiem luņiem kas sevi par aktieriem deevee ir kaada jeega no taa, kas uz ekraana
top[/ tas veel mazaakais - neviens no tiem nav un nevar buut briivs un briivi runaat ekraanaa, jo -
padomaajiet kaapeec. . .
dzenis
Diemžēl samāklota latviešu valoda ir ne tikai lmās, erādē ir tāds pats svies, sākot ar latvie-
šu roku beidzot ar repu.
zigo
Vislabāk latviešu aktiertalantu atoguļo jaunie grāvēji - “Neprāta cena” un vēl kaut kāds Sekss
un lielpilsēta plaģiāts bija. :D
Streicam
latviesu kino ir neinteresants, aktieri runa kautkada cita valoda kura neviens ikdiena neruna, ta-
pec skatities ir neinteresanti vai tad tu pats to Streic nesaproti, kapec vareja agrak uznjemt sakarigas
lmas ar nesamakslotiem tekiem!
Krauklis
Jānis Streičs par to, kāpēc latviešu lmās runā tik samāksloti. ============
Jau virsraks izsaka visai daudz. Piemērs varētu būt Letiņu ‘’grāvējs’’ - Inektors Grauds. Ja man
vajadzētu ‘’likt acis’’, es pat nevienu nejaušu skatienu nedotu. . . :)))
udents
mani aplausi! brinišķīgs referāts. talanta priekša cepuri no. Jacer ka jaunajā ciparu laikmētā būs
dzirdīgas ausis kas sapratīs dotos signālus un ēs tos veiksmīgi interpretēt skatītājiem tadā veidā
aīot kino domu un garu.
kox
Labai lmai ir jāataino dzīves īenību, nav ko izlikties par tiem kas neesam
onckulis
piekrītu visiem par padomijas laiku labajām lmām un mākslu viār tajā laikā. Bet visbriesmī-
gak ‘’cep’’ Pakalniņa, nu tā Kurpe, Pitons, . . .
mī un žē. šitādi mākslas sūdi jau eiropas žūrijām patīk, tur jau Pakalniņa topā
23
oga
Vidusskolaa maaciijos teatra klasee. Runas maakslu mums pasniedza sen aizsaulee esosais Pe-
eteris Luucis. Atceros, kaa peec manis sagatavotaa prozas fragmenta noklausiisanaas, kad savaa be-
erna praataa gaidiiju atziniibu, maakslinieks man teica: “netiiksminies par vaardiem. . . “ Nu, luuk,
sis tad ir latviesu aktieru klupsanas akmens - prieklaanaa izvirziit vaardus un tikai peec tam jeegu
un emocijas. Ja saaktu no otra gala (emocija - jeega - vaards), buutu dabiski.
Lv
da bļin! ! ! ko tāds sūda Streičs var diskutēt, Lv nevar salīdzināt ar globālo pasauli, kompleksi
ne kompleksi, bet pēc iedzīvotāju skaita pasaulē vienīgā republika zem mums ir Igaunija, pārējās ir
visādas salas u.
Kate
Visbrīnišķīgākā lma no visām ir “Limuzīns Jāņu Nakts Krāsā”. Ne saskaitīt cik reižu skatīta (lai
arī man tikai 23), bet nepārīlējot - dievinu!
Kāda sieviete
Esmu sapratusi, ka pasaulē nav dārgākas un lielākas vērtibas kā manas tautas savāktās Tautas
dziesmas, latviešu kinolmas, latviešu klasiķu gara darbi un mākslas vērtības. Bet kinolmas - tieši
padomju laikā radītās. Latvijas laika “Zvejnieka dēls” man nepatīk. Tur tiešām pārāk teatrāla runa.
Vai kāds ir papētījis, kādēļ tieši padomjiu gados radās visizcilākie kinomākslas darbi? Bet šodienas
“Pagamājas miērijas”” un “Likteņdzirnas” ir ļoti vāji darbi, diemžēl! Holivudas produkcija man
riebjas, ar dažiem izņēmumiem!
suns to fakts
ak dievs. . . . tu pat neesi izpratis no viņa referāta neko. . . . :) bauer i ain bauer! īs Latvietis -
ko redz to runāa, bet izpra lietas būtību - to nee. . . lai citi domā!
Stepce
Puilnīgi piekrītu ugam
uga
labākās pasaulē bija un ir krievu lmas, un latviešu lmas, kas uzņemtas krievu laikos ir aug-
vērtīgas, jo bija no kā mācīties. Nu tagad tā saucamie režisori piem. Kairišs, Pakalniņa u. c. sabra-
ķierē tādus svieus, ka pat pie vislielākās garlaicības nav ko redzēt. Streiča agrākās lmas ir klase,
bet piem. Pagaa miērijas, voi, voi, to tik pats saprot

Streičs pateicis precīzi. Personīgi mani kaitina arī tas, kā ārzemju lmām latviešu aktieri ierunā
teku. man tas liekas ārprāts. Visu lmu izbojā.
24
Ja, ja
Nu ko jūs! ! Aktieriem atļausiet runāt kā ikdienā paraā srunu valodā? ! Ko tad vervelēs aktieris
Ivars Kaklniņš? ! Vai normālu vienu teikumu pa visu lmu izdabūs no sevis? NĒ!
Lietotāja vārds
paškritika ir vajadzīga visur un vienmēr. . . teatralitāte savu laiku ir nodzīvojusi un pie bagātās
kundzes, manuprāt vislabākās lv lmas, nelielā uzēlētība bija tieši pašā laikā, sausacās ar holivudas
40 gadu lmām, it’s a wonderful life, citizen kane u. , kur tieši šis teatrālisms uz lmu lika skatīties,
kā uz smalku, pārdomātu darbu. nav jau mums kur smelties ideju, dainas jaunajai paaudzei noteikti
liekas pavisam nejēdzīgas, vecās lmas tāpat. . . visi jaunie režisori izaugs pie holivudas lmām, tā
latviskais nākotnes lv mās būs jūtams tikai nedaudz
user
Visas no tām īpašībām es arī sev kautādā laika posmā esmu novērojis - bet tāds es esmu. Bet nav
nekas pretī man par to ierēkt ;)
user
Es labprāt noskatītos kādu latviešu komēdiju par latviešiem un reālo situāciju - purpināšanu zem
deguna, ignoranci, pārmērīgo piekāpīgumu, uzpūtīgumu :))
GUTZ > Fakts
nekas nav mainijies. vis ir ta pat samaakslots + leets skujas
Fakts
Streičs ir neglābjami atpalicis, viņš runā par padomju cilvēkiem un padomju kino. . . Kāds tam
visam sakars ar šodienu? Ir izaugusi jauna paaudze un vainas ir pavisam, pavisam citas un citādas,
nekā sovjetam Streičam škiet.
bc
piekriitu raxtam. .
Karogs >> klemme
nevareetu paarfraazeet savu teikto? kaut kaads murgs
Profesors - - > lolz
Par to jau arī iet diskusija - uztaisīs latvieši vienu lmu ar reālu, ikdienā lietojamu teku, un visi
latvijas tev līdzīgie kritiķi un valodnieki ieklups lmas veidotājiem ilbos.
Piekrītu, ka nevajadzētu lietot lamuvārdus (arī krievu kino tos lieto tikai dažās izlecēju lmās),
taču realitātē tik ļoti izplatītā “purpināšana zem deguna” gan ievieu patiesuma efektu, atšķirībā
no samākslotās deklamēšanas.
25
augonis
Mums no taa veel ir
jaaizaug, paskatiet kaadaa
liimenii ir dalja 30to gadu
RU razhotaas lmas, ASV
lmas. . . tad pareekjiniet
cik mums veel ko aiii-
ities :D
Ķiniitis
Diez vai kino buutu
taa vieta kur jaapotee ieks-
haa pareiza LV valoda. . .
. To var dariit LV valodas
maaciibu graamataas, vai
kaut kam liidziigam kaa
“Big Mazzy”.
lolz
varbūt tāpēc, ka dzīvē
latvieši runā vnk pretīgi.
jēziņ - visi šie - vot, točna
un draņķīgi rukturētie
teikumi, pieļauju, ka ne-
iederas lmā, kas ir māks-
las darbs. kino un seriālos
galvenais ir ās, kas jā-
izāa, nevis kaut kāda
praa sadzīves pārcelša-
na uz ekrāna. izejiet ielās,
bļinotāji, un skatieties
realitāti, bet kino atstā-
jiet kaut necik pieklājīgu
valodu. arp citu normā-
li cilvēki arī sadzīvē cenšas runāt pieklājīgi un saprotami. tomēr, paklausoties vidējā latvieša runu,
liekas, ka varbūt pareizi rukturēts un pabeigts ir tikai katrs 20. teikums. tad ko jūs, ! @#$, viār
tajā nesamākslotībā saredzat?
provinciālis
Latviešu lmas ir briesmīgas - kā mēmais kino ar skaņu, viss notiek tā lai katram muļķim skaidrs.
Tas pēdējais seriāls ir zem katras kritikas, vēmiens nāk, tāds provinciālisms, galvenais, ka paši par
26
sevi priecājamies.
BIBISI
Nevajag jau uzreiz sākt ar aktieriem - ikdienas TV ziņu raidījumus ir pretīgi skatīties, it sevišķi
Bez Tabu. Ja ir jāklausās 5 minūtes kā oās, pārsakās un meklē jaunvārdus savam sakāmajam Eve-
līna - pats nemanot sāc oīties līdz.
Tejāters
Latvieshu valoda viaar ljoti eeciigi veidojusies no teaatra pasaules, kaa arii nav mums nevie-
na pasha kino aktiera, visi ir teaatra aktieri. . . Bet teaatris atshkjieras no kino ieveerojami. . .
klemme
piekrtītu, latviešiem ir pārāk daudz zilo asiņu - vācu augmaņu pirmās nakts tiesības gadu sim-
tiem ilgi notikušas. . .
Liina
Taa tik tieshaam ir taisniiba. Jo iipashi to var redzeet “Nepraata cenaa”. Tas seriaals vienkaarshi
ir briesmiigs.
atbilde
tāpēc, ka daudzi latvieši nav latvieši, bet no baroniem dzimiši ārlaulības bērni. . . ir daži, kas ar
to lepojas. . . kā skan: esmu barona ārlaulības bērns. . .
ich
Nenoliedzams arī ir fakts, ka holivudas lmas maksā miljonus, vienu ainu lmē pat dienām, ta-
ču LV ir cits ilgums, citas izmaksas un arī cita kvalitāte! Es nedomāju, ka vainīgi ir aktieri, vai vēl
sliktāk, aktieru skolotāji, drīzāk gan gribētos teikt līdzīgi, kā saka par mūsu hokejiiem - ASV, Krie-
vijā u. c. ir miljoniem cilvēku, no kuriem izvēlēties labus hokejius (lasīt aktiesrus), bet mēs esam
knapi divi miljoni. . . ! ! ! Jā, hokejiiem ir panākumi, taču lai mani atvaino šie ortii - aktierim
tomēr ir jāpiemīt lielākam talantam! ! ! Katrā ziņā man preks, ka musu lmas ir labākas par Bolivu-
das ražojumu! ! !
nelabais
Latviešu lmas ir tik samākslotas, jo aktieri neēj iejuies savās lomās un ēlēt brīvi un nepie-
iei, tādēļ tā sanāk, vai arī mums nav aktieru, kas būtu derīgi priekš lmām. Ja tā paskatās aktieri
vienkārši neēj nodalīt ēlēšanu uz teātra skatuves un ēlēšanu lmā, kas ir pavisam kas cits.
auss
Nu runā tais latviešu lmās vienkārši atbaidoši, nu ja jau tas aktieris ir beidzis skolas kurās mā-
cās skatuves runu, tad vai tiešām tur neko neiemāca un tie pasniedzēji arī nedzird kā runā viņu au-
dzēkņi? Jaunās latviešu lmas es viār neskatos, bet no vecajām ir tāda lma “SPĒLE” nu tā kā teikt
27
“tīrā latviešu valodā” polnij atpad! ! ! ! !
pūce
To, cik samākslota ir TV seriālu valoda, es sapratu vakar, kad Latvijas TV rādīja kaut kādu reklāmas
rullīti no Neprāta cenas - tur aktieri runāja tādu kā reklāmu un paralēli laida kadrus, kad viņi teku
sajauc. Cik dabiski viņi runāja sajauktajos tekos un to komentēja, tik nedabiski viņi bija seriālā.
Franču kino “mīlētājs”
Super, Jāni! Nu ir taču mums arī gudri un paškritiski cilvēki. Īenībā esam ļoti sena un gudra
tauta bet - ar izvarotu GENOFONDU!
dzenis
LaBI RŪC - KĀ NAGLAI UZ GALVAS. Prieks arī, ka avīžu skribenti šķiet rakiņu vairākumā
izkopējuši no pierakītās Streiča lugas - tādēj\ādi vismaz valoda sakarīga un nav tik vietām nepro-
fesionālo žurnāliu skribelējums, kas samaitā lasītprieku.
Yes
Tiešam svieainas ir tās lmiņas. Kaut gan ir arī interesantas, dažas.
slais
Patiesībā jau tā arī ir, neskatos Latviešu lmas, kur tiešām viss ir tik samāksloti un uzēlēti. Iz-
skatās ka latvieši ar šitiem jaunajiem sūda seriāliem mēģina pārēt latīņāmerikas seriālus, kā rezul-
tātā nesanāk viār nekas.
BUDA
Nu Streiča kunga lmās arī šī problēma ir. Bet labi teikts anyway.
kkk
Problēma ir tā, ka latvieši ikdienā bez `davai` un `točna` vairs nevar parunāt. . . .
Visu cieņu Streiča kungam
Labi teikts. Tiešām prieks, ka kāds beidzot runā publiski par to, par ko pie televizora purpinām
katru vakaru. Neko sliktu gan nevaru teikt par Streiča lmām - piemēram “Cilvēka bērns”, tās ir pat
neticami organiskas un dzīvas. Paldies
Bille
Runā gan samāksloti. Dialogu rakītāji grib izteikties tēlaini, tēlaināk, viēlaināk. Tā nerunā
normāli cilvēki. Un Streičs māk rakīt - šo raku lasīju, kaut arī lmu māksla mani neskar :))
toms
Manupraat, sausmiigaakais peedeejaa laika seriaals ir “Nepraata cena”. Nu vienkaarsi drausmi-
28
igi! Tur tiesaam visi tie dialogi ir tik samaaksloti, ka riebjas skatiities.
rieks
Labi teikts. . . paldies par raku. Ja ieklausos reklāmās, kuras slavē latviešu ik vakara seriālus, pār-
ņem skumjas :( Bet kurš tad nu sunim ai cels?
Lupa
Latvijaa nav kino aktieru kaa taadu, ir tikai teaatra aktieri, bet teaatra ruudiijumu neizdzeesiisim
aaraa no aktieriem. . .
Niks
Labi, ka kāds par šo problēmu domā un runā.
Kukazjinja
vienreizeeji pateikts :)
EmmaDilemma
Visu cienju! Preciizi!
Smukā
Es varbūt ne pa tēmu :), bet “Mans draugs nenopietns cilvēks” ir mana visvismīļākā latviešu
lma.
Viina_dievs
Cepuri no, Streiču Jāni! Tiešām labi sacīts!
ELMO
Pareizi pateica, latviešu TV seriāli atgādina pārlmētas teātra izrādes.
dd
TĀPĒC, ka LATVIEŠU NAV! ! ! !
novērotājs
par par. . . . Pat virsraku nevar bez kļūdiņām! :)
[..]
Cilvēku vēlme izbaudīt vēl kādu lieku brīvdienu, pabūt kopā ar ģimeni vai vienkārši parakņāties
savā mazdārziņā ir tik saprotama – atcerēsimies, ar kādu entuziasmu tika panākta likuma grozīju-
mu pieņemšana, kas tagad liek piešķirt brīvu dienu, ja vals svētki iekrīt sedienā vai svētdienā. Tā
nu tagad maija sākumā varam baudīt garākas brīvdienas nekā ieras, piecas dienas pēc kārtas svi-
nēt Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu un/vai Darba svētkus, kā arī Lat-
vijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu. Kā cilvēkam, kuram Darba svētki
ir vienaldzīgi un dažu sarkankarogotu mītiņotāju rosīšanās šķiet diezgan nožēlojams «retro» ila
pasākums, bet kuram vienlaikus 4. maijs ir diena, kurā esmu piedzīvojis vienu no emocionālāka-
jiem notikumiem savā mūžā, man neapšaubāmi bija interesanti noskaidrot: kā pašlaik šos un citus
daudzos svētkus, kuri maiju pārvērš par gada ideoloģiskajā ziņā visdaudzveidīgāko mēnesi, uztver
un svin Latvijas iedzīvotāji? Vai viņi savās raizēs un aizņemtībā tos viār uztver kā Latvijai būtis-
kus svētkus, vai arī tie ir tikai papildu brīvdienas? «P. R. A. E. Sabiedrisko aiecību» pasūtītā ap-
tauja, kuru socioloģisko pētījumu aģentūra veica internetā, uzrādīja kārtīgu Latvijas vals patriotu
viennozīmīgi priecējošus rezultātus: 89% reondentu precīzi zināja, kas tiek svinēts 4. maijā. Šķiet
– kur nu vēl labāk, esam izglītota tauta, savas vals vēuri arī apguvuši, vals pūliņi devuši rezultā-
tus, un šis dienas nozīmi zina ne tikai 1990. gada 4. maija notikumu aculiecinieki, bet arī paaudze,
kurai par neatkarības atgūšanu zināms tikai no skolā mācītā.
Pie šī iepriecinošā fakta arī varētu palikt. Taču jāatceras - internets cilvēkam, kurš tomēr negrib
kri kaunā kā pareizās atbildes nezinātājs, ļauj to operatīvi noskaidrot tīmeklī pieejamajā informā-
cijas klāā. Tāpēc nekas cits neatlika kā veikt otru aptauju dažādu pilsētu ielās, un tā apiprināja
klusās aizdomas, ka par 4. maija svētku nozīmi lielai daļai iedzīvotāju, kurai tajā brīdī internets nav
pieejams, mūsu valī nekas daudz nav zināms. Jo īpaši šī tendence iezīmējas tur, kur iedzīvotāji vēs-
turiski vairāk sazinās krieviski - Daugavpilī un arī Rīgas mikrorajonā Purvciemā. To, ka 4. maijā svi-
nama Latvijas Republikas Neatkarības diena, zināja aiecīgi tikai 34 un 41 procents šeit aptaujāto.
Tātad - mazāk nekā puse! Savukārt izglītotāki, vismaz jautājumā par šo dienu, izrādījās cilvēki Rīgas
vēuriskajā centrā un Valmierā, kur pareizo atbildi zināja pat 82 procenti. Protams, ieējams, ka
līdzīgās aptaujās var iegūt arī nedaudz atšķirīgus rezultātus, taču tendence acīmredzama – realitāte
ir tāda, ka pārāk daudziem nešķiet nozīmīgi painteresēties, kāpēc vals piešķir brīvdienu. Turklāt
aptaujā arī atklājās, ka 20 procentiem Latvijas iedzīvotāju maijā viār nav nevienas nozīmīgas svi-
namās dienas, bet kā svarīgākos svētkus 25 procenti reondentu norādīja 9. maiju – vieniem tā ir
Eiropas diena, citiem Uzvaras svētki. Kāpēc tas viss ir tā? Iedzīvotāju nezināšanā un aieksmē būtu
pārāk vienkāršoti vainot informācijas trūkumu, jo nepieciešama tikai lasītprasme un kalendārs, kā
4. maijs – patiesi svētki vai tikai brīvdiena? Un kāpēc tā?
APOLLO 3. maijs (2008)
30
arī elementāra ieinteresētība par mūsu vali kā tādu, lai uzzinātu, ko svinam 4. maijā. Kad svinam
Jāņus, zina gandrīz visi, lai gan nekādas informēšanas kampaņas nav novērotas.
Skaidrs, ka nav nemaz ieējams svinēt svētkus, par kuriem cilvēkam nekas nav zināms. Nekādas
nopietnās svētku svinēšanas tradīcijas 4. maijā valiski nav radītas. Nešaujam salūtu un nenotiek
bruņoto ēku paraugdemonrējumi kā 18. novembrī. Neapdāvināmies, neripinām olas un nedze-
ram alu. Vienīgais pasākums, ar ko lielai daļai saiās maija sākums – pasaules čempionāts hokejā,
kurā artē arī Latvija. Varbūt tas arī ir iemesls, kāpēc jaunieši asociē vārdu salikumu «būt patrio-
tam» ar hokeja skatīšanos. Ko darīt? Nezinu. Droši vien cilvēkiem viirms jāapzinās, ka neatkarī-
ba tomēr ir vērtība pati par sevi, neatkarīgi no tā, ka valī sākusies krīze, zudusi ticība politiķiem,
nelikumības atklājas pat korupcijas apkarotāju rindās, un tā tālāk un tā joprojām. Baidos, ka bez
šādas apziņas diena, kurā tika pasludināta neatkarības atjaunošana, nevar kļūt par īiem svētkiem.
Protams, būtu tikai labi, ja pakāpeniski tiktu izveidotas arī svinēšanas tradīcijas un svētku apsāku-
mi neaprobežotos ar svinīgu pasākumu Saeimā.
31
V
Headman
ߐJa paskatos uz Sarkanbaltsarkano karogu, vai Brīvības pieminekli, tad liekas, ka svētki. Ja paska-
tos uz valdības māju, brīvdiena. . . :(
veeleetaajs
ߐGalvenais, ka Zatleram pasniegs Latvijas augākos goda apbalvojumus. Laikam ir nopelnījis
Kurzemnieks
ߐKādi var būt svētku sajūta, ja tieši šajā svētku dienā tiks vienā paņēmienā pie necienīgas krūts
apķēzīti visi Latvijas ordeņi?
zeltene
ߐ. . . . es gribētu zināt kur tos ordeņus dalīs, šajās brīvdienās, manam Korgijam arī kādu vajadzē-
tu, tomēr no dzīvnieku pasaules un tas jau tagad modē, Zooloģiskais dārzs, truši. . . . . . . . es ir gata-
va maksāt ar aploksni!
muļķības
ߐKā līdzvaininieks 4 maija brīvdienai domāj ka ߐsvētku sajīta par vali ir tikai gadījumā ja tu vari
ar šo vali lepoties. ߐPar esošo Latvijā, kura ir pārkļuvusi par korupcijas perēkli, par izzagšanas ob-
jektu, par beztiesisku policejisku vali, ir grūti lepoties.
Tontone
ߐDiemžēl svētku sajūtas nav. Nevaru uzēlēti tēlot patriotisma jūtas, ja tās ir izčākējušas.
docents10
ߐNu, nav vairs taas NEATRIIBAS! Taa ir PAARDOTA! Kaadi veel sveetki?
Kāpēc tā?
ߐTāpēc, ka Ukrainā aiztur Latvijas pilsoni ar antīkām monētām.
faq
ߐKĀ VAR SVINĒT, JA TIK DAUDZIEM CILVĒKIEM GRIBAS PAKĀRTIES?
lauķe
ߐPatriotisku svētku svinēšana piegriezusies vēl no padomju laikiem :(ߐ Bet svētku sajūta IR! Tik
daudz brīvdienu - tie vien jau svētki. Var pabūt visa ģimene kopā - visi udenti arī mājās :)) Darba
svētki arī - ir laiks kārtīgi pa dārziņu parušināties! :)
32
četrdesmitgadnieks
ߐGribētu kaut ko piebil. 1. maijs tagad ir svētku diena tāpēc, ka ir Satversmes sapulces sasaukša-
nas diena (ne Darba svētku dēļ). Padomju laikā tai atbilda Konitūcijas diena, kas līdz 1976. gadam
bija 5. decembrī, bet no 1977. gada - 7. oktobrī. Salīdzinājumā ar visiem 1. maijiem, 7. novembriem,
8. martiem tā bija visnecilākā svētku diena, faktiski - tikai brīvdiena. Nu, pa Centrālo televīziju kā-
du vals koncertu Kremļa kongresa pilī parādīja, tas arī viss. Kad pieņēma Brežņeva konitūciju,
vēlāk izdomāja, ka šajā dienā Rīgā var rīkot masu skrējienu. Bet 4. maijs gan ir svētki - es tā gaidīju
Neatkarības pasludināšanu! Un biju pie AP. Un neko nenožēloju, tas bija vajadzīgs!
četrdesmitgadnieks
ߐHa ha ha iepriekšējiem komentētājiem! Man ir nācies izaugt Brežņevlaikos, rādāt Andropov -
Gorbačovlaikos, un tos atpakaļ atgriezt nevēlos!
Žanis
ߐKādi svētki, pašvaldības un varas kungu pašreklāma, pašcildināšana un izrādīsanās. Kas Latvijā
var būt pa svētkiem viār, ja pie zemes svētuma jāiet caur līdz matiem bruņotu rokauišu sardzi.
Forši
ߐBraukās policija, prasīs kāpēc nav uzlikti karogi. Patiesi, kāpēc?
annīte
ߐNekādas nopietnās svētku svinēšanas tradīcijas 4. maijā valiski nav radītas. - - - - - - - - - - - - -
Un labi, ka tā! Kopš 4. maija režīma iedibināšanas sāka tikšķēt laiks tai Latvijai, par kuru dzie-
dam:ߐ AI, LATVIJA, TU MANĀ SIRDĪ RĒTA, AI, MANA TAUTA, JĀTA, ČARĒTA. . . » ߐMa-
nuprāt, rīt, ja izkaŗ karogus, tad tikai sēru noformējumā.
čiepa
ߐTādi letiņi (? ), kā /Kurzemnieks/zeltene/ ߐdemonrē savu debīlismu? (Tomēr paāv aizdo-
mas, ka neta anonimitātes aizsegā uzdarbojas krievžīdu provokatori, kas kopā ar laikraku Diena,
kas arī nepieder latviešiem, tik uzkurina un aiz ūra priecājas, kā latvieši savu vali aprej. ߐ ߐBet lai jau
viņiem tiek! ߐMan ir svētki, es visu atceros, gan 4. maija saviļņojuma asaras, gan Brežņevlaika bez-
cerību. Es atceros pirmo, mazo, sarkanbaltsarkano ziedu pušķīti sažņaugtu saujā pie Brīvības pie-
minekļa. Man ir pārliecība, ka mēs visi vajadzības gadījumā to atkārtotu, mēs ietu atkal. ߐApsveicu
visus latviešus svētkos! ߐ:)
zinis
ߐVissa nelaime ka atjaunoja tikai karogu un himnu, bet parejo ataja ka velejas okupanti. Gribe-
tos jautat, kur Jus redzat latviesiem savu vali, ja vissas latviskas tautas razosanas nozares tiek apzi-
nati noveas lidz maksatneejai un iznicinatas. Piemeram patreiz, apzinati tiek iznicinats Livanu
ikla razotne. Pec 10. gadiem latviesiem vairs nepiederes nekas Latvija. Vals kura vissu pardod
33
arzemju inveoriem aferiiem ir paklauta iznicibai. Cehijas piemers ka tika iztirgota Karlovivari
krievzidu uzpircejiem. Ieajoties ES Latvijas suverena vals praktiski ir iznicinata un tiek parval-
dita no pasaules aizkulises.
annīte » čiepa
ߐ Tādi letiņi (?), kā /Kurzemnieks//ߐ demonrē savu debīlismu? (Tomēr paāv aizdomas, ka neta
anonimitātes aizsegā uzdarbojas krievžīdu provokatori, kas kopā ar laikraku Diena, kas arī nepieder
latviešiem, tik uzkurina un aiz ūra priecājas, kā latvieši savu vali aprej. ߐ- - - - - - - - - - - - - -
4. maija režīms ir cekas un čekas dzemdinātā odžu dzimuma veidots, kopā ar tiem, ko tu sūti aiz
ūŗa priecāties. (Man arī bija vajadzīgi 15 gadi, lai to saprau.)
Ķēkša
ߐ Hi hi hi! Valelei esot svētki - tiem jeņiem, rukiņiem un mūlāpiem varas augākajosߐ ešelonos
droši vien, ka ir svētki. Līdz nabaga tarbai un ieziepētam riķim noveajai tautaiߐ svētku nav! ! !
Ķēkša » annīte
ߐPiekrītu katram vārdam!
vecis » zinis
ߐzinis. Vissa nelaime ka atjaunoja tikai karogu un himnu, bet parejo ataja ka velejas okupanti. ߐ
Vot viedi vārdi! 4. maija vara neierobežoja bijušo čekiu un topošo bandītu latkrieviskās eko-
nomiskās himēras izveidošanos, 4. maijs to tikai iprināja, ļaujot veiklākajiem komuniiem, kurus
simbolizēja Gorbunovs, turpināt trašanos pie varas.
krupis
ߐprotams, ka brīvdiena. īie svētki notika auguā, kad krievi reāli sāka vākties ārā no lv
lauķe
ߐpārgudrie, izskatās, ka jūs ilgojaties atgriezties padomjlaikos. . .
sveiciens svētkos
ߐJautājums_patiesi svētki liek padomāt, kas ir patiess, kas nē. Lasot komentārus katrs cenšas pie-
rādit savu patiesību un tas arī viss. Manuprāt jaut. ajums ir nepareizs. Labāk būtu netracināt cilvē-
kus ar muļķīgiem jautājumiem, lai priecājas kas prot priecāties, prieks nav atkarīgs no tā kā dzīvo
citi tev nepatīkamie, bet cik tu pats ēj saskatīt savādzīvītē mazāko ļaunumu un par to priecāties.
Apsveicu svētkos!
aprobežotajai lauķei
ߐlauķe. pārgudrie, izskatās, ka jūs ilgojaties atgriezties padomjlaikos. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34
Nē, mēs gribam 18. novembra republiku, pretatā tev.
J » [links uz ārēju resu]
ߐNo ka neatkarigi? Laizidami. . . . . i ka to pashaizliedzigi dara valdiba ar prezidentu priekshgala
uh. . . ,
ߐ. . . nu ir atkal viens rakiņš, kur problēmcilvēkiem izgāzt žulti! Kādu vali esat cēluši (vai uz-
ticējuši citiem todarīt), tādā arī dzīvojiet. Ja nepatīk - bēdziet prom! ߐViena riebīga problēma gan
- mūsu milzīgais slāvu un (sajaukušos) slāvlatviešu skaits. Latvija ir pamatīgi piesūcināta ar viņu
mentalitāti un dzīves ilu :(
uh. . . ,
ߐ. . . un viņu valodu :(((
Vic
ߐizskatās, ka jūs ilgojaties atgriezties padomjlaikos. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Runa nav par “labajiem padomju laikiem”, bet gan par to, ka šī pēcpadomju vals nav izdevu-
sies kā gaidījās.
valdis
ߐ4. , 5. , 6. vai 31. Ja dzīvo sakārtotā valī, kurā visi ievēro tās likumus, kurus pieņēmusi vals (tās
pamatiedzīvotāji) un tos neievērojot saņem samērojamu sodu, neskatoties vai tā amatpersona vai
paras cīsiņu piesavinātājs, TAD T DIENA VALSTS SVĒTKI, JO TRS ZINA, AR KO
JĀRĒĶINĀS, JA NEIEVĒRO PIEŅEMTOS LIKUMUS un ar nodokļiem vairo vals maciņu ar
pārliecību, ka katrs santīms tiks izlietots VALSTS LABKLĀJĪBAI (vals kanceleja ar to nevarētu
lepoties). UNS PAR MAZ TEIKTS
Vic
ߐ Kādu vali esat cēluši (vai uzticējuši citiem todarīt), tādā arī dzīvojiet. Ja nepatīk - bēdziet prom! ߐ -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Problēma jau nav vēlētāju labticībā. ߐProblēma jau ir ievēlēto amatpersonu nekaunībā un vēlētā-
ju apkrāpšanā. Labi, labi mēs aizmuksim. ߐBet jūs vediet iekšā zimbabviešus, veidojiet jaunu nāciju
- latzimbabi, veidojiet jaunu vali - Latzimbabe, un esiet laimīgi.
uh. . . ,
ߐ(. .) Labi, labi mēs aizmuksim. (. .) ߐMēs! Jā, tādi MĒS esam - nekaunīgi, apkrāpjoši, tāda ir (da-
ļa) MŪSU joprojām padomjveidīgā tauta.
Zirgs
ߐJā, padomjzemes mantojums mums vēl daudzus gadus liks sevi manīt! Var taisni brīnīties, kur
35
tik žultaini cilvēciņi rodas! Vienīgi nesaprotu, kas tad viņus te ir pieķēdējis! Brauciet tak vienreiz
projām un nesmirdiet te!
Vic » Zirgs
ߐnesmirdiet te! ߐ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Un Tava orandžā smirdoņa ir tas rožainais aromāts, ko pārējiem jāuztver kā “debesu dāvana”?
Tikai nevajag muldēt, ka visas ziepes ceļas no “vaukšķiem”. Jā, “vaukšķiem” ir problēma konsolidē-
ties un nolikt pie vietas allī orandžos ēzeļus. Kuri smird daudz trakāk.
Aera » krupis; uh. . . ,
ߐnacionalisms dzel un plauks? riebjas. ߐKrievi, latvieshi, pol`i. . . visi esam vienadi. bet jus. . “oku-
panti”. aprobezhotiba nevienu vel nav pataisijusi par labaku cilveku, eja sadzivot kopa gan, valii
kura esam izaugushi kopa
Aera
ߐpar tematu : nav ne svetku sajutas, nedz prieka par brivdienam. esmu darbaholik`e)
mkl
ߐMēs tikai gribam ņemt un ņemt no Latvijas, tāpat kā to dara valdošā banda. Bet ko katrs no
mums ir devis Latvijai? Ko devis Gēģeris, ka prasa 500 000? . . .
36
Neviens Saimnieks no sava ledusskpja desu nezog.
Zirgs
ߐJā, tev taisnība! Lielākā daļa te ir tādi, kas tikai pieprasa: dodiet, dodiet man. . . Un otris populā-
rais sauklis: sadalīsim līdzīgi, to, kas pieder tev, , , Tā pat bija arī tajā barikāžu gadā! Patrioti gāja un
sargāja Latviju, neprasot, kas par to man būs! Vaukšķīšī sēdēja krūmos un nogaidīja, pēc tam ar el-
koņiem izgrūīja visus un atkal bija pirmajās rindās pēc amatiem un siltām vietiņām! Patreiz viens
vaukšķīšu bars, kas nav ticis pie siles, aprej otru baru, kas jau tur mīcas. . .
Vic
ߐPatreiz viens vaukšķīšu bars, kas nav ticis pie siles, aprej otru baru, kas jau tur mīcas. . . - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bet kapēc piemirsies trešais bariņš? Tas, kurš katra mēneša 15. datumā iekaita vals kasē vairā-
kus tūkošus nodokļos. Un tad skatās, kā tiek būvēti Zelta tilti, Heopsa piramīdas u. Un tas viss
inācijas laikā, kad vērts ir katrs no apgrozījuma izņemts lats. Un tad vēro, kā banketos un zemeņu
tortēs tiek noplītēta šī te viņu nauda. Un tad vēl redz, ka kanalizātore vada kompjuterizāciju, apko-
pēja kultūru, lopu dakteris armiju. U. Rūpīgāk, rūpīgāk vajag analizēt notiekošos procesus. Nevis
pašapmierināti (kaut arī pie siles) lepoties ar paāvošo iekārtu un valdību.
Zirgs
ߐVic. - Spriežot pēc taviem raku darbiem, laikam nēesi no tiem, kas maksā tos nodokļus, par
kuriem kaut ko ceļ, bet esi no tiem, kuriem vajaga obligāti dot un dot. Tavai zināšanai, inācija ne-
pieaug no tā, ka kaut ko ceļ, bet gan no tā, ka visi, , nabagie, , tērē naudiņu plaša patēriņa precēm uz
nebēdu, un tad tirgotāji arī izmanto ieēju iedzīvoties. Es nojaušu, ka tavs ideāls būtu komusisms,
bet diemžēl nāksies tevi apbēdināt. Utopiu laiki ir tālā pagātnē. Lai gan vēl divas valis pasaulē ir
palikušas. Vari mēģināt tur nokļūt! ! !
Lai tev veicas!
Juris » [links uz ārēju resu]
ߐZimbabve talu. Atnaks milje, loloti kosovas albani un jau ar vinju palidzibu sasniegsim neatka-
ribas virsotnes!
Vic » Zirgs
ߐVic. - Spriežot pēc taviem raku darbiem, laikam nēesi no tiem, kas maksā tos nodokļus, par
kuriem kaut ko ceļ, bet esi no tiem, kuriem vajaga obligāti dot un dot. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
Nu lūk arī nepareizas iešanas paraugs. ߐĻoti kļūdains riedums. Par cik tieši es ļoti rūpīgi kat-
ru mēnesi iemaksāju Vals kases kontā, neko un nekādā veidā nesaņemot atpakaļ. ߐTikpat debīls
skaidrojums par ināciju. Bet ko tad no “tāda”, kas prie neprot, daudz prasīt? ߐNekas, nekas, tuvā-
kajā nākotnē kļūs vēl sliktāk un sliktāk, līdz beidzot arī sapratīsi ekonomikas pamatus.
37
Zirgs
ߐVic, - Nu, šitie teki no tevis nav nekas jauns. Tuvākā nākotne jau bijusi neskaitāmas reizes, bet,
paldies dievam, nekas no taviem, , ekonomijas pamatiem, , nav piepildījies. Un, kā vienmēr, arī pē-
dējie komenti tikai virusējs vārdu savārījums. Atvaino, bet nekā personīga.
Vic » Zirgs
ߐTuvākā nākotne jau bijusi neskaitāmas reizes, bet, paldies dievam, nekas no taviem, , ekonomi-
jas pamatiem, , nav piepildījies. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nav piepildījies? Inācija? Korupcija? Budžeta izlaupīšana? ߐLabi dzīvot mākoņos. Tik tiešām,
bija šaubas vai šī vals izdzīvos līdz maijam. Noturējās! Neticami! Vēl gan nav vakars uz ezera, bet
būs. Un neviena priekšnoteikuma āvokļa uzlabošanai.
kašķe
ߐParaa svētdiena, kad var aiziet uz dievkalpojumu un lūgt dievu par tautu, kurai nav dota prā-
tīga valdība(::
Orhideja
ߐKatrai tautai esot tāda valdība, kādu tā pelnījusi:)) Tauta lamājas, valdība neko daudz vairāk ne-
dara - pārsvarā diplomātiski laiku vada. . .
Zirgs
ߐVic. - Atradis, ar ko pāreigt! Inācija ir katrā valī, citur vairāk, citur mazāk un nav atkarīga no
valdības. Korupciju apkaro visās valīs un arī nav nekāds jaunums un neviena vals tāpēc nav iz-
putējusi. Neizputēsim arī mēs! (atvaino, nevarēšu tevi iepriecināt). Par budžetu gan tevi nesapratu.
Vai tad esi jau ziņojis aiecīgām ieādēm par izlaupīšanas gadījumiem? Var būt padalies ar infu, ja
nav noslēpums, protams. ߐKā redzi, tev par sirdsēiem, Mūsu Dzimtene LATVIJA ir ējusi rauji
aīīties, un, atkal tev un tev līdzīgiem par sirdēiem un lielu neapmierinātību nemaz netaisās ne
grimt, ne kaut kur pazu! ! ! Tā, ka runas par mūsu nāvi ir mazliet pāragras. . . Vai ne, ko? ? ! !
Vic » Zirgs
ߐMūsu Dzimtene LATVIJA ir ējusi rauji aīīties, un, atkal tev un tev līdzīgiem par sirdēs-
tiem un lielu neapmierinātību nemaz netaisās ne grimt, ne kaut kur pazu! ! ! - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Atzīmēšu piezīmju failā un paturēšu prātā. Zampoļiti visādi redzēti. Būs viens vairāk. Ja nav fak-
tu un argumentu, tad jau demagoģija arī noder. Bet ir diezgan smieklīgi, kad zampoļita vārdi nesa-
krīt ar faktiem.
Zirgs
ߐVic, - Atzīmē gan, citādi aizmirsīsies, kad atkal nākamo paardienu, atvaino, val izputēšanu,
paredzēsi! Rīt svētki, neaizmiri! Nevajag Dzimteni noķengāt! Es vismaz ceru, ka Latvija ir tava
38
dzimtene? Bet var būt es kļūdos? Lai nu kā, bet man prieks par manu DZIMTENI un es nekad ne-
aizmirsīšu to brīdi, kad tika pasludināta neatkarības deklarācija! ! !
Ēriks
ߐMan 4. maijs protams ir svētki, jo es lepojos ar to, ka mums ir tāda diena ``Neatkarības dekla-
rācijas pasludināšanas diena`` tas skan tik lepni un vareni. Tikai uz ielas vai kur citur atklātā vidē
neiesaku to pieminēt, jo Latvijas tiešām tikpat kā nav, ir tikai dancošana pēc svešām abulēm. To-
ties naids arp cilvēkiem aug mežonīgā ātrumā vienīgā tēma ļaužu valodās ir tikai, cik viss ir slikts
un valdības, un jebkura līmeņa pārvaldes siēmas lamāšana. Kaut kas tiešām nav ar mums pašiem
vairāk nav kārtībā.
Vic » Zirgs
ߐbet man prieks par manu DZIMTENI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nu pie siles jau var priecāties. Man tā sile jāpilda un nav par ko priecāties. Pretēji, pārņem šķi-
risks naids redzot pašreizējo “Dzimteni”. Ak jā, vēl jau Jūs Dzimtenes suverenitāti iemainījāt pret
rāguša ēzeļa ausīm. Un liedzāt man ieēju izteikties referendumā par teritoriālām izmaiņām. Tā
ka vienas vien šķiriskas pretrunas.
Zirgs
ߐVic, - Pēc taviem rakiem var rie, ka tu pildi savu saimnieku pasūtījumu pēc ieējas vairāk
sēt naidu un neapmierinātību latviešu arpā. Liec lietā pārbaudītus paņēmienus: šķīrisks naids,
dzimtenes nodevība, melīgi apgalvojumi bez kādiem faktiem! Ne ko jaunu nevariet izgudrot, viss
šitas ir jau dzirdēts vis visādos locijumos. Un atvaino, nēesi tu nekāds, , siles pildītājs, , . Esi vien-
kāršs provokators un paras mietpilsonis un esi paradis vairāk ņēm, nekā dot. Nemaz ij netaisies
par pravieti,
Vic » Zirgs
ߐPēc taviem rakiem var rieߐ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Es jau gan minēju, Ka Tev ar riešanu ir pavisam čābīgi. Pats Tu esi oraņdžais zampoļits. Pie
kam vēl arī. . . ߐBalsoju es par jums 98. gadā. Tad vēl likāties cerīgi. Bet nu degradācija pilnīga. Galu
galā, nepatīk mani argumenti, tad mini savus. Bet vienkārši lepoties ar sabiedrisko iekārtu. . . ߐSmiek-
līgi, ja nebūtu tik skumji.
Nu un uz apvainojumiem. . . neatbildēšu. Nav interesanti.
TxT
ߐTikai brīvdiena. Nav nekādas svētku sajūtas. Paprasiet vēl, kapēc. Valī, kur jācīnās par izdzīvo-
šanu, svētku nav :(
meža pasaka
ߐwow! Meža pasaka ߐ ߐReiz uz taciņas satikās divi zvēriņi – latu lapsa un dibenā kampējs. Pēc brīža
39
latu lapsa esot redzēta turam vienā ķepā latu un ar otru tauot dibenu.
(P. S. autora vārds juridiski noformēts kā pseidonīms, publicēts literāra darba fragments, turpi-
nājums sekos)
bibliotekāre
ߐMan ir svētku sajūta. ߐLaikam tāpēc, ka man neskauž tas, vai kaimiņam ir biezāks džips par ma-
nējo (jo man tāda nav viār), vai viņš atpūies brauc uz Madagaskaru (es tepat pa Eiropu), vai vi-
ņa bērni apmeklē Šveices privātskolas (manējie mācās Rīgā).
man
ߐnegribot jāpiepulcējas tiem, kas zin, kas ir 4 maijs, bet arā vairs seja nevelkas>
kria » TxT; Vic
ߐPriecīgus svētkus un beidziet gauies par nelaimīgu dzīvi. Papriecājaties par skaio dienu! Pa-
domājiet, vai rīt Jūs gribētu atmoies Latvijas padomju sociāliiskajā republikā Neatkarīgo valu
savienībā? Es noteikti negribētu. Tas, ka viss nav kārtībā, piekrītu. Taču, ja kas nepatīk, iesaiieties
politikā un mēģiniet kaut ko darīt. Sēdēt pie datora un izgāzt savu žulti, protams ir vieglāk.
Novēlu jauku dienu!
zvirbulēns
ߐVakar skatos, jaunieši tādi kā sapīpējušies, sašņaukusies, saoījusies, tādi kā apdzērušies, tādi
kā svētkus pārsvinējušie, kā aptaurēti muļķīši, atbaidoši tukši, lieki un paši sev apnikuši, kā sadzīves
atkritumi šī vārda tiešajā nozīmē.
P. S. Svētku dienas - atkritumu parādes :(((
Bet
ߐKo gan var gribēt no vals svētkiem, ja vara valī pieder majai?
zvirbulēns
ߐSvētki - tā ir dziesma Idejai, ja nav Ideja, nav arī svētki. ߐEsošā, 4. maija republika nav kļuvusi par
latviešu vairākuma Ideju, tadēļ nav arī svētki. Kas un kad nozaga latviešiem Latvijas vals Ideju -
vals svētkus, tāds, biedri, varētu būt jautājums.
P. S. ߐKamēr Latvijas pilsoņu kopums savā veidojumā jūtīsiess sliktāk par nepilsoņiem, tikmēr
cerēt, ka pilsoņi svinēs vals svētkus ir lieki, bet nepilsoņiem ta i savas vals vēl nav.
zvirbulēns
ߐŠodienas Latvija ir tāds veidojums, ka neviens pat lāgā vairs nesaprot, kas tā Latvija tāda ir, kas?
Kā smejies - Ideja bez Idejas - kcija, mirāža, rēgs.
P. S. Tas lielais jautājums - kas šādu Latviju izkala? Kuri tautas gēni radīja šo atbaidošo mutāci-
ju?
40
Huans
ߐ“neatkarība tomēr ir vērtība pati par sevi”, ja vien tā ir. Vai cilvēks ir atkarīgs vai neatkarīgs, to
nosaka pašsajūta. Valij pašsajūtas nav un tāpēc tās atkarību/ neatkarību nosaka ߐēku samērs. Vā-
jām valīm jālokās visos vējos un te par neatkarību lieki runāt.
zvirbulēns » Huans
ߐŠodienas neatkarībai nav nekādas vērtības, nekādas! Ta i pašas neatkarības ta nav!
Huans » sveiciens svētkos
ߐ“saskatīt savā dzīvītē mazāko ļaunumu un par to priecāties. “ߐ ߐ kā Tu tos ļaunumus izmēri? Kurš
lielāks, kurš mazāks? ߐPar mazāko ļaunumu tu priecājies - rets gadījums, ka kāds priecājas par ļau-
numu. Vai par lielāku un vidēju ļaunumu tu tā mazāk priecājies?
ausma
ߐŠie ir svētki ar rūgtuma piegaršu. Saņēmām ieēju būt brīviem: valodā, ekonomikā, informā-
cijā, ceļojumos. . . . Bet ar varu nevienu brīvu nepadarīsi. Mājlopiņam labāk kūtiņā: tur saimniece
pabaros. . .
biju 1990. pie AP
ߐPareizi, tie, kas apšauba 4. maija nozīmību, vēlas būt Brežņeva/Vosa/Pelšes mājlopiņi, kurus
41
saimnieks noteiktā laikā pabaro, padzirdina un beigās aizved uz gaļas kombinātu.
Harijs
ߐJautājums Arnim Lapiņam - kur jūs esat ieraudzijis neatkarību? Latvija jau kādu laiku ir Eiropas
savienībā. Kur ir neatkarība - energoresursos, ekonomikā, politikā - kur? ? ?
Manu prāt pareizāk būtu 4 maiju nosaukt par Neatkarības atceres dienu!
Miele
ߐSkumji. . . . bet svētku sajūta ar katru gadu pazūd. . . . Man tā ir vienkārša brīvdiena :(
annīte
ߐaprobežotajai lauķei. pārgudrie, izskatās, ka jūs ilgojaties atgriezties padomjlaikos. . . - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nē, mēs gribam 18. novembra republiku, pretatā tev. ######## ߐPRECĪZI!
annīte » biju 1990. pie AP
ߐPareizi, tie, kas apšauba 4. maija nozīmību, vēlas būt Brežņeva/Vosa/Pelšes mājlopiņi, kurus
saimnieks noteiktā laikā pabaro, padzirdina un beigās aizved uz gaļas kombinātu. - - - - - - - - - - -
Es arī biju un lēju aizkuinājuma asaras. . . Tieši tāpēc 4. maija režīma pos sāp jo vairāk.
annīte
ߐ Kamēr mēs te apmaināmies «laipnībām», ar 4. maija režīma svētību viens fricis izved no
LI`VĀNU STIKLA visas iekārtas un grasās iztukšot pat LĪVĀNU STIKLA MUZEJU. Mums VI-
SU NOLAUPA, bet mēs klusējot noskatāmies? !
lapsene » zvirbulēns
ߐLieliski pateici. Par Ideju un svētkiem
žurks
ߐNav augāku svētku par neatkarības svētkiem! Vai jūs, gaudotāji, gribat atpakaļ krievu pakļau-
tību, nu tad brauciet uz aurumiem, paldies Dievam nav vecie laiki, kad par robežu šķērsošanu va-
rēja saņemt lodi pierē. Tagad brīva izvēle.
Jā, par valdību es ne tuvu neesmu sajūsmā, bet tā ir mūsu pašu izvēlēta, nevis no Maskavas ie-
celta, tā atoguļo tikai mūsu pašu izpratni par lietām. Kamēr tā būs tādā līmenī, ka labākais vals
vadītājs ir tāds, kas jau ir nozadzis (prihvatizējis) nozari miniriju, pilsētu. . . un ka tādam mēs dro-
ši varam uzticēt savas vals nodokļu pārvaldību, tikmēr būtisku izmaiņu nebūs. Vajadzīgs laiks lai
mēs saprau, ko īi gribam un varam. Bet neatkarībai nav alternatīvas!
lapsene » žurks
ߐŽurķim žurķa saprašana!
42
:)
ߐTikai brīvdiena, lai visi varētu vazāties pa veikaliem!
kaksis
ߐTikai brīvdiena, jo tā īi nesaprotu, par kādu neatkarību te runājam. Vai par to, kuru, pateicoties
valdošās kliķes demagoģiskajam iedienam un pelēkās masas (lasi tautas) vairākuma balsojumam,
zaudējām 2004. gada 1. maijā. Atšķirības jau nekādas - kādreiz komandēja komisāri no Maskavas,
tagad no Briseles. Žēl gan!
Pēteris
ߐDiemžēl, lai cik ļoti arī gribētos, no svētkiem ne smakas! ! !
Juas
ߐIr jābūt īpaši talantīgiem, lai sa[cenzēts]u tik labu vali, nolaiu bazdibenī tautu, iekvēlinātu tik
bezgalīgu naudu pret sevi.
Paldies jums “tautas kalpi”!
pionieris
ߐKādi patiesi svētki tie varbūt? Pie šādas paāvošās iekārtas? Smejaties? !
tā, lūk
ߐ4. majis ir brīvības svētki. Tie nav vaimanājošo zvirbulēnu svētki, kuri pārtiek ar drupačam no
saimnieka galda. Tie ir ipro putnu svētki, kuri nealk pēc aizbildņa, bet riskē un bauda brīvās dzī-
ves lidojumu.
re, kā! » tā, lūk!
ߐOho! Ērglis un vētrautns mums te uzradies - brīvā dzīve šim esot! Zālīti sapīpējies?
ipon
ߐMalacis, labāk nepateiksi! Tikai tāds padumjš. ߐJā, šai dienai ar neatkarību nav nekā kopēja
bora bora
ߐTik vien kā klauvītis iedzers graķīti uzēdīs pankūciņas, ies su un pukās pa miegam.
es
ߐzogiet un klusējiet, netraciniet tautu ar saviem ordeņiem un lielīšanos!
rādājošā
ߐĻaudis, paskatieties - pie Brīvības pieminekļa ziedu karti liek. Nokratiet ļaunumu un aizejiet!
! !
43
EB
ߐLai nu kā ar to patriotismu - piecas dienas brīvas - kā tie var nebūt svētki! Godināts arī darbs -
ģenerāltīrīšana mājās, sakopts pleķītis dārziņā, ko dalām uz 4 dzīvokļiem, arī ap māju pievākts (algu
gan saņems sētnieks). Vai nav jauki? Es - par gariem svētkiem!
EB - es
ߐLatviešu valodā nav vārda “zogiet”, ir “zodziet”
Zirgs
ߐ Kur te tik daudz politisko un citu emigrantu saradies? Kas, jums savās dzimtenēs vietas vairs nav,
jebšu esiet iztriekti ārā par to pašu, par ko te gaudojiet! Ja kādam te tik ļoti slikti, visi ceļi tak vaļā,
vacaties vien prom un nemaitājiet te gaisu! ! !
Vic
ߐvacaties vien prom un nemaitājiet te gaisu! ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lūk arī īenā orandžā patriota vieplis visā krāšņumā. Tēvu, māti padzīs un pārdos, lai izbrīvētu
rūmi zimbabviešu ievešanai.
lxibltafv » lxibltafv
ߐwtUPoM [links uz ārēju resursu], [url=[links uz ārēju resursu] [link=[links uz ārēju resursu]
[links uz ārēju resursu]
bzwicbmal » bzwicbmal
ߐmW3J6z [links uz ārēju resursu], [url=[links uz ārēju resursu] [link=[links uz ārēju resursu]
[links uz ārēju resursu]
lelde
ߐKurš tad jūtas šeit tik apies? Vai tas, kuram jāmācās `iedzimto” valoda? Tāpat lielākā daļa
vals valodu nezin un negrib zināt. Lieluma mānija turas līmenī.
ckwthvkfr » ckwthvkfr
ߐt8Gz5K [links uz ārēju resursu], [url=[links uz ārēju resursu] [link=[links uz ārēju resursu]
[links uz ārēju resursu]
Janko
ߐProblēma ir tur, ārā - saka. Bet tā ir iekšā, mūsos. 100 punkti. Latviešos.
ynsyferi » ynsyferi
ߐ J8lLpW [links uz ārēju resursu], [url=[links uz ārēju resursu] [link=[links uz ārēju resursu]
[links uz ārēju resursu]
44
cmtkgp » cmtkgp
ߐFpZ9gw [links uz ārēju resursu], [url=[links uz ārēju resursu] [link=[links uz ārēju resursu]
[links uz ārēju resursu]
MIKUS
ߐIDIOTI! Svetkus vajag svinēt, nevis taisīt aptaujas apšaubāmās auditorijās un tad slienēties!
Zirgs
ߐVic, - Atkal parādījies visā krāšņumā! Ja būtu palasījis mazliet uzmanīgāk, tad būtu sapratis, ka te
runa nav par tēvu un māti, bet gan par tēvzemes noliedzējiem, kuru patlabam savairojies kā knišļu,
sīc un sīc vienā gabalā. ߐKas, tev tie nēģeri radinieki vai, ka par viņiem tā cepies?
itozzehs » itozzehs
ߐb4ZXko [links uz ārēju resursu], [url=[links uz ārēju resursu] [link=[links uz ārēju resursu]
[links uz ārēju resursu]
nvazaa » nvazaa
ߐT9vtPO [links uz ārēju resursu], [url=[links uz ārēju resursu] [link=[links uz ārēju resursu]
[links uz ārēju resursu]
(! ! ! )
ߐMan arī patīk daudz brīvdienas! Svētku sajūtu gan tās nerada, bet patīkami.
grmdosr » grmdosr
ߐ 72pyx0 [links uz ārēju resursu], [url=[links uz ārēju resursu] [link=[links uz ārēju resursu]
[links uz ārēju resursu]
mlkrxaqz » mlkrxaqz
ߐWejyMU [links uz ārēju resursu], [url=[links uz ārēju resursu] [link=[links uz ārēju resursu]
[links uz ārēju resursu]
wmvexgwzzzh » wmvexgwzzzh
ߐCbHBO5 [links uz ārēju resursu], [url=[links uz ārēju resursu] [link=[links uz ārēju resursu]
[links uz ārēju resursu]
Vic » Zirgs
ߐO! Jā! Vienmēr patīkami tikties ar šķirisko pretinieku. Tātad tēvzemes noliedzēji sīc un vaukšķ.
Ir dzirdēts. ߐBet viņiem ir tiesības uz to. ߐUn tie kas grauj tēvzemes ekonomiku? Tie ir “īenie tautu-
dēli”? ߐUn tie, kas tirgo suverenitāti, pilsonību, pases u? Patrioti takš? ߐUn korumpanti? (Izdomā
pats slavinošu apzīmējumu). Un tie, kas dzen emigrācijā tautiešus? Saulveži un Saulcerītes?
45
Man nav nēģeru rados. Bet nu kad izdzīsiet savējos un ievedīsiet tos, tad jau arī manīs. Vienīgi,
kad izveidosiet jaunu nāciju ar zimbabviešiem - latzimbabi, neaizmiriet arī jaunu eposu sacerēt -
tipa “Latzizimbabu Trubā Pūtējs”, pēc analoģijas ar Tālavas Taurētāju.
cbuqzvdgkto » cbuqzvdgkto
ߐ hl0YeH [links uz ārēju resursu], [url=[links uz ārēju resursu] [link=[links uz ārēju resursu]
[links uz ārēju resursu]
mckngxi » mckngxi
ߐYZQcjO [links uz ārēju resursu], [url=[links uz ārēju resursu] [link=[links uz ārēju resursu]
[links uz ārēju resursu]
ruenzexle » ruenzexle
ߐ2dPdT7 [links uz ārēju resursu], [url=[links uz ārēju resursu] [link=[links uz ārēju resursu]
[links uz ārēju resursu]
[..]
Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) šā gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada at-
tiecīgo ceturksni, pieaudzis par 3,6%, šodien paziņoja Centrālā atiikas pārvalde (CSP). Šie ir
provizoriskie - iepriekšējā novērtējuma dati. Ociālie rezultāti tiks paziņoti 9.jūnijā. Līdz ar to IKP
pieaugums šā gada sākumā ir būtiski samazinājies pēc vairāku gadu raujas izaugsmes.
TVNET jautā: Kā jūs vērtējat šādu šokējošu IKP kritumu? Ar ko tas ir izskaidrojams?
Atbild: SEB bankas makroekonomikas ekerts Dainis Gašpuitis:
Iekšzemes kopprodukta ātrais novērtējums 2008. gada pirmajā ceturksnī uzrādījis šokējošu kri-
tumu, reektīvi izaugsme vien 3.6% apmērā. Tas, ka ekonomika piedzīvos izaugsmes kritumu bija
sagaidāms, bet nebija ieējams prognozēt cik lielā apmērā tas notiks. Straujās izaugsmes beigas ir
iezīmējušās vairākās nozarēs. Taču pagaidām nav novērots, ka būtiski pieaugtu bezdarbs un uzņē-
mēji masveidā pārtrauktu savu darbību. Notiek pārkārtošanās, pielāgošanās jaunajiem apākļiem.
Daudzi uzņēmumi turpina veiksmīgi darboties un darbinieki turpina saņemt algas.
Taču visapkārt esošās bažas un runas par gaidāmo smago krīzi ir būtiski nobremzējis visu pa-
tēriņa sektoru. Līdz ar to pašreiz ir jārunā arī par psiholoģisko aektu. Cilvēki auras tērēt, pietur
naudu, gaidot vēl trakākus laikus, tādejādi radot lieku saīlējumu ekonomikā. Tā kā līdz šim lielāko
izaugsmi virzīja patēriņš, tad tas kā turpmāk aīīsies ekonomika būs atkarīgs no tirgotāju un citu
uzņēmēju ējām komunicēt ar patērētāju. Jo cerības, ka ražošana tuvākā laikā kļūtu par ekonomi-
kas vilcēju nav. Nedaudz kritumu kompensēs izaugsme tranzīta nozarē.
Taču tā kā tas ir tikai ātrais novērtējums, precizētie dati var atšķirties. Jācer, ka ātrais novērtē-
jums būs pesimiiskāks par precizētajiem datiem. Ja tomēr nebūs, tad tas nozīmē, ka izaugsme ir
nobremzējusies pārāk rauji. Līdz ar to jau šā gada pirmo ceturksni būsim nodzīvojuši krīzes aps-
tākļos. Tas savukārt nozīmē, ka pārkarsētās ekonomikas radīto seku kulminācija varētu izpauies
jau šogad nevis nākamgad kā tika prognozēts līdz šim. Taču jāuzsver atkārtoti, ka liela nozīme būs
pragmatiskai un konruktīvai pieejai gaidāmajiem notikumiem ekonomikā, daudz noteiks cilvēku
aieksme un noskaņojums pret notiekošo. Gaidām precizētos datus.
Kā norādīja “Hansabankas” vecākais ekonomis Dainis Stikuts, tas, ka IKP pieaugums šā gada
sākumā bija ipri mazāks nekā iepriekšējā ceturksnī, nav pāreigums. Tomēr pieaugums ir zemāks,
nekā gaidīja ekerti. “Var gandrīz nešaubīgi apgalvot, ka pieaugumu šobrīd virza tikai ekorts.
Iekšzemes pieprasījums, viicamāk, samazinās. Tas jo īpaši aiecas uz inveīcijām, jo iekšzemes
Gada sākumā IKP pieaugums būtiski samazinās
FINANCENET 09. maijs (2008)
47
pieprasījuma nozarēs nav tādu peļņas ieēju kā iepriekš un Latvijas rūpniecība ir visai bēdīgā ā-
voklī,” skaidro Stikuts.
Kā uzsver Stikuts, arī privātā patēriņa reālajam pieaugumam nav pamata, ņemot vērā lielo inā-
ciju un cilvēku piesardzību tēriņos, par ko liecina mazumtirdzniecības dati. Ļoti ieējams, ka pēc
izvērākas informācijas publiskošanas “Hansabanka” vēl samazinās savu 4% IKP prognozi šim ga-
dam. “Šāda ekonomikas korekcija bija neizbēgama, proti, Latvijas izaugsmes pamatā ir jābūt ražoša-
nai un ekortam, nevis iekšzemes patēriņam. Tāpēc šobrīd nav jāvilcinās ar ekorta un ražošanas
imulēšanu, lai šī korekcija būtu mazāk sāpīga,” uzsver Stikuts. “Valdībai būtu jāmācās no savām
kļūdām, un šajā periodā skālai politikai nav jābūt procikliskai, proti, ekonomikas cikliskās svārī-
bas paiprinošai, tāpēc šogad nav jāsasniedz budžeta pārpalikums par katru cenu.”
Kā ziņots, pagājušajā gadā Latvijas IKP pieauga par 10,2%. Pagājušā gada ceturtajā ceturksnī sa-
līdzinājumā ar iepriekšējā gada aiecīgo periodu IKP apjoms palielinājās par 8%. IKP 2006.gadā,
salīdzinot ar 2005.gadu, pieauga par 11,9%. Tas bija raujākais gada kopējais IKP pieaugums Lat-
vijas vēurē pēc neatkarības atjaunošanas.
DnB NORD Bankas Ekonomisko pētījumu grupas analītiķe Ieva Vēja norāda, ka IKP pieauguma
temps pirmajā ceturksnī ir kļuvis būtiski lēnāks, tas bijis pat lēnāks, nekā varēja prognozēt, redzot
pēdējos datus par mazumtirdzniecības apgrozījuma un aprādes rūpniecības sarukumu pirmajā
ceturksnī. Ja mazumtirdzniecībā samazinājums vēl bija 1% līmenī, tad visai draudoša izskatījās ap-
rādes rūpniecības samazināšanās par 4,7% pirmajā ceturksnī un jau par 9,2% martā, liecinot par
48
tālāku lejupejošu tendenci. Tomēr rūpniecības sakarā jāpiemin arī pēdējie dati par jaunajiem pa-
sūtījumiem rūpniecībā, kas februārī, pēc „Euroat” datiem, Latvijā uzrādījuši rauju pieaugumu
gan aiecībā pret iepriekšējo mēnesi, gan aiecībā pret iepriekšējā gada aiecīgo mēnesi. Šis pieau-
gums, kas ir bijis lielākais arp visām ES valīm, liek domāt par rūpniecības atgūšanos turpmākajos
mēnešos. Galvenās IKP pieaugumu nodrošinājušās nozares 1.ceturksnī, kā jau prognozēts, bijušas
tranorts un sakari, kā arī nanšu pakalpojumi. Tomēr tādās nozarēs kā būvniecība un operācijas
ar nekuamo īpašumu un cita komercdarbība aīība acīmredzot ir bijusi negatīvāka nekā sagai-
dīts. Ja jūnijā precizētie IKP rādītāji uzrādīs tādu pašu zemāku pieaugumu, arī gadā kopumā izaug-
sme nesasniegs iepriekš prognozēto ap 5% līmeni. Savukārt Latvijas Krājbanka Inveīciju pārvalde
Galvenā analītiķe Olga Ertuganova norāda, ka šodien publiskotie dati liecina, ka Latvijas ekono-
mika ļoti ātri iegājusi ekonomiskas aīības tempu lejupslīdes fāzē. Ja pagājušajā gadā iekšzemes
kopprodukts pieauga par 10,2%, tad šī gada pirmajā ceturksnī ekonomikas pieaugums, salīdzinot
ar iepriekšējā gada aiecīgo periodu, sasniedzis tikai 3,6%. Diemžēl jāatzī, ka laikam tomēr būs
realizējies nevēlamais ekonomikas aīības scenārijs, un šī gada laikā tie sektori, kuri nodrošināja
Latvijai divciparu ekonomikas pieaugumu, ātri zaudēs pieauguma ātrumu un pat pieredzēs pievie-
notās vērtības kritumu. Jau tagad vairākas rūpniecības nozares agnē, ātri krīt tempi tirdzniecībā un
būvniecībā. Iekšzemes pieprasījums ar ripojošas sniega pikas efektu ievelk arvien vairāk uzņēmu-
mu grūtībās. Ne vienu vien reizi pēdējā laikā nācies dzirdēt par uzņēmumu aktivitāšu pārtraukša-
nu. Sarežģītā situācija pasaules nanšu sektorā un Eiropas ekonomikā diemžēl neļauj cerēt, ka mēs
varēsim ātri pārvarēt ekonomiskās lejupslīdes periodu. Tomēr, lai cik ciniski tas neskanētu, jāatzī,
ka šāds satricinājums mums bija vajadzīgs. Mēs pārāk aktīvi bijām iegrimuši tērēšanā, maz domājot
par nākotnes perektīvām un uzkrājumiem. Arī vairāki uzņēmumi paļāvās uz kopējo ekonomis-
ko bumu, nerūpējoties par inveīcijām rītdienas aīībā. Šāds pagrieziens ekonomiskajā virzībā
ir diezgan sāpīgs, tomēr ilgtermiņā tam jāsekmē sabalansētāku Latvijas tautsaimniecības aīību.
Latvijas ekonomikai ir nepieciešama rerukturizācija, lielāks akcents uz ražojošām nozarēm, eks-
porta aīība. Neapšaubāmi šādā brīdī ļoti svarīga ir valdības pozīcija. Ir skaidrs, ka šī gada IKP pie-
augums būs zemāks nekā iepriekš prognozēts. Diemžēl, Latvijas ekonomikas tempu palēnināšanās
ir sakritusi un ietekmējusies no noskaņojuma pasliktināšanās pasaules ekonomikā. Tādējādi šogad
iekšzemes kopprodukta pieauguma tempi kopumā būs tikai 2-4%. Tas, cik ātri Latvijas ekonomika
varēs pārvarēt palēnināšanas adiju, ir lielā mērā atkarīgs no pasaules ekonomikas virziena. Jopro-
jām nav skaidrs, vai subprime kredītu veicinātas nanšu krīzes augākais punkts jau ir pārvarēts un
cik dziļi tas būs ietekmējis ASV, Eiropas un Āzijas ekonomikas.
V
ārprāts
Ātri palasot cilvēku domas. šermuļi skrien. ŠITOS PAZĪTUS UN IDIOTUS VĒL VIŅIEM
KOMUNISTI VAINĪGI. IZNĪCINĀJA 15 GADOS VALSTI. NEZINU KĀ VĒL APSAUKĀT
49
IDIOTUS S SAVU VALSTI PĀRDEVUŠI. ZEMI AR VISIEM UBAGIEM. VĒL PAZĪTI
ŅIRGĀJĀS PAR KREMLI, PAŠIEM VĒL SLIKTĀK IET. Latvija maza zeme te varēja būt pa-
radīze zemes virsū, bet pa ko pataisīja. Tagad būs meitām jāiet par proitūtām, citiem jālaupa, ci-
tiem pirks jāzīš.
pareizais
Tas ir fakts - zaga, izandelēja, izlobēja. Dzīvoja uz ASV padačkām, kā tas ir Grūzijā un Ukrai-
nā, kur valdībai algu maksā ASV. Pašiem galvās tikai dolāri skanēja. Neko nedarīja. Lūk rezultāts.
A r draugu palīdzību izpoīja vali. Kāda augšupeja, tas ir blefs, vienkārši viss notiek kā arī citur
progresa ziņā. Mobiļņiki un datori, pārējais fuo. KĀ UNA NAV MELOT UN ZAGT UN KĀ
APKĀRT DZIRDI KĀ NO NABAGIEM GRĀBJ NAUDU PAR ĀRSTĒŠANOS PAR KONKUR-
SIEM, PRĀTAM NEAPTVEMS. ĀRĒJĀ ČAULA, CITU ACĪS - PROGRESS VIENA FAL-
SIFIKĀCIJA.
fgfrger
ergergb
DF
Pilnīgi nopietni - a ko, IKP samazinājums kādu no ierēdņiem pāreidza? Nu mīlīši - katram
pirmziemniekam bija skairs, ka IKP pieaugumam nebija nekāda pamata, tātad atiikas rādītāji bija
tikai kaut kāda naudas pārbīdīšana. Saliekot 2+2 - kredītmasas pieaugumu un aiecīgu IKP pieau-
gumu tak daunim skaidrs, ka nekāda mūsu nopelna šajā rādītājā mums nebija. Es neticu, ka Latvi-
jas ekonomii nopietni vērtēja šo it kā pieaugumu iepriekšejos gados, ja jā, nu tad blakus taču bija
otra ailīte - algas pieaugums. Tas bija viszemākais. Vai tiešām Štokenberga murgu ietekmē domājāt,
ka tā ir pelēkā nauda? Daaa. . . . Tak ēzelim skaidrs, ka IKP pieaugums balījās uz ārvalu kredītiu
tērēšanas rādītājiem. Pelēkās naudas procents tur bija niecīgs. Un tagad to piegriežot(pelēko nau-
du) jūs domājat, ka iegūat samaksātajos tiešajos nodokļos, bet aizmirat, ka izcili zudējat kopējā
IKP apgrozījumā, jo naudas masa samazinās un aiecīgi patēriņš un patēriņa nodokļi, kuri ir daudz
lielāks ieguvums, par tiešajiem. Kamēr tur tirināsies štokenbrga tipa populii un dauņu suga vals
ierēdņi - analfabēti, nekas labs nav gaidāms. Vini saprot tikai primitīvo - savākt pamatnodokļis, bet
nesajēdz, ka 2+2 - 4 ir nulle. Visās jomās!
ĀMURS
Labi ka esam EIROPĀ vismaz nansu līdzekļus var guldīt ārzemēs. Te tāpat audits izģērbs. Vi-
siem ir zināms, ka auditus taisa pēc pasūtījuma. Savējiem taisīs pēc trīs gadiem, kad audita lēmumi
būs beztiesiski.
ĀMURS
Pie kājas man tas IKP. Vals var noiet pa grunti, un man pie kājas, netaisos TPiu labā rā-
dāt.
50
kuku
Interesanti gan kuram tagad ir tie lielie uzkrājumi, es kaut kā šaubos. Drizāk jau ir tā, ka pērk pre-
ces mazāk tāpēc, ka inācija visu naudu ir apēdusi nevis tāpec ka nu tagad baigi sākuši krāt
cita dimensija
pilniigi pie kaajas kas notiek ‘sajaa TRIPERZEMEE
to koko
Kur Tu to ekonomiku mācījies, vai vidusskolā? Nekas pamācīsies vēl vairāk un sāksi sapra.
rodiet prieku mazaas lietaas
Cik var cepties par visu shito ekonomiku, paluukojieties apkaart, cik shodien skaia diena! Ii-
ipashi tas zvirbulis lidojumaa hp://www.bna.lv/site/?id=6499
1
Eiropas Komisijas (EK) brīdinājums, ka Latvija neapzinās ieējamo “smago piezemēšanās”
varētu būt balīts uz novecojušu informāciju, jo pēdējos mēnešos gan valdības, gan banku rīcība
liecina par situācijas ekonomikā skaidru izpratni. “Hansabankas” galvenais sociālekonomikas ek-
erts Pēteris Strautiņš atzīmē, ka “šo EK atzinumu lasot, rodas ieaids, ka tas ir tapis ilgi, bet pa
to laiku izmantotie fakti un pieņēmumi paējuši novecot. Pilnīgi nepamatoti ir apgalvojumi, ka
lēmumu pieņēmēji šeit [Latvijā] neapzinās makroekonomiskos riskus”. Strautiņš uzsver, ka vairs
nav novērojams pārlieku lielais patērētāju optimisms, kā arī mazinājies importa un iekšzemes pie-
prasījuma kāpums.
Viņš norāda, ka ekonomikas pārkaršanas sekas Latvijas iedzīvotāji vēl kādu laiku jutīs, jo pēdējos
gados iekšzemes pieprasījuma kāpums ir bijis pārlieku raujš. Turklāt energoresursu cenu kāpums
sekmē inācijas pieaugumu. “Gada inācijas rādītājs (cenu pieaugums pret iepriekšējā gada aie-
cīgo mēnesi) nevar mainīties tik rauji, taču tas ir tikai laika jautājums. Ir jāsaprot, ka cenas Latvijā
nesasniegs ES vidējo līmeni, kamēr arī viārējais ekonomikas aīības līmenis neizlīdzināsies, kas
visdrīzāk nenotiks ātrāk kā 20 gadu laikā”, atzīmē “Hansabankas” ekerts.
Arī “SEB Unibankas” makroekonomikas ekerts Dainis Gašpeitis norāda, ka ziņojumā, ļoti
ieējams, vērā ņemti novecojuši dati. Piemēram, EK bažījas, ka Latvijā nenotiek patēriņa mazi-
nāšanās, kas ir pretēji pēdējā pusgadā novērotajam. Vēl vairāk, pēdējos mēnešos pieaug ekorts,
kamēr imports – mazinās. Tomēr Gašpeitis atzī, ka šobrīd vēl paāv draudi ekonomikai – pie rū-
košā patēriņa var samazināties ekonomiskā aktivitāte un līdz ar to budžeta ieņēmumi – taču kopu-
mā Latvija varētu būt ceļā uz ekonomisku abilizāciju. “Nenoliedzami nelīdzsvarotības saglabājas,
taču ir pamats prognozēt to turpmāku abilizēšanos. Noteikti ir jāuzsāk plānotie ekorta atbala
pasākumi. Protams ir svarīgi turpināt ierobežojošu skālo politiku un palielināt budžeta pārpaliku-
mu, kas noteikti ietekmētu ināciju un uzkrātos līdzekļi nepieciešamības gadījumā tos atkal ielikt
ekonomikas aktivizēšanai”, gaidāmos darbus uzskaita ekonomis.
Vēl lielāku piesardzību ietur “Parex Asset Management” direktors Roberts Idelsons. Atzīot, ka
51
Latvijas valdība ir uz pareizā ceļa un EK ziņojumā teiktais nav pāreidzošs, viņš brīdina, ka ir ļoti
uzmanīgi jāseko, kuras indurijas varētu cie ekonomikas “sabremzēšanās” laikā un kādu ietekmi
tas atās uz Latvijas tautsaimniecību. “Es nevaru pateikt, ka viss ir labi. Tagad ir ieājies brīdis, kad
mēs redzēsim, kāda tā sabremzēšanās būs”, viņš norāda.
Jau vēīts, ka arī premjers Ivars Godmanis (LPP/LC) noraida EK kritiku, ka Latvijā nepazinās
esošo ekonomisko situāciju. Viņš norāda, ka ingri tiek kontrolēta skālā politika un veikti citi pa-
sākumi, lai Latvijas ekonomika kļūtu abilāka.
Trešdien Eiropas Savienības ekonomikas un monetārās politikas komisārs Hoakins Almunija
brīdināja Latviju, ka augais inācijas līmenis, pārmērīgs iekšzemes patēriņš un ārējā nelīdzsvaro-
tība var likt Latvijai piedzīvot “smago piezemēšanos”.
Bīami dzīvībai. Nelien, arī nositīs.
Salauztie Lietussargi.
Latvieši atmoas tikai “atmodas” laikā. Visu pārējo laiku latvieši guļ. Šoreiz nākamā atmoda var
arī nepienākt. Katrs būs aizņemts ar savām problēmām svešās zemēs. Daži tai skaitā, - ES provincē
“Latvia”. Neticu nevienai partijai. Var ticēt tikai atsevišķiem cilvēkiem, kurus pazīat. Visas esošās
partijas latvijā diemžēl visvairāk līdzinās organizētas noz. . grupām. Par to liecina vairakkārt publis-
kotās telefona sarunas (piem: Šķēle, Šlesers, Grūtups u. c.), areētie darboņi un šo partiju panāktie
rezultāti kopš 2003. gada, kad latvijai ieājoties ES visi politiķi un prezidente kladzināja par raujo
izaugsmi un vel raujāko ieēju to darīt rauji veidojot nosacījumus lai pārtrauktos razošana prak-
tiski visās nozarēs (pašreiz tas ir piens) un pamatiedzīvotāji pameu latviju.
PRET - TAUTAS PARTIJA nonākusi pie varas NELIKUMĪGI shaiziite sanāca
KNAB ir NEATRĪGA organizācija, kas nav neviena pakļautībā. Tās vadītāju var atcelt tikai
un vienīgi Saeima, bet uz laiku atādināt vadītāju - ģenerālprokurors, ja pret KNAB vadītāju iero-
sināta KRIMINĀLLIETA. Šāda neatkarība nepieciešama tā vienkāršā iemesla dēļ, lai vadītājs ne-
tiktu tribulierēts sīkumu dēļ, un, pats galvenais, lai varētu izskatīt korupcijas gadījumus VALDĪBĀ,
kā arī politiķu rindās. Lūk, ŠO pamatprincipu arī Kalvīts ir pārkāpis.
Kas aiecas uz “demokrātiski” ievēlēto Kalvīša valdību, šī “demokrātija” izpaudās vēlēšanu liku-
ma rupjā pārkāpumā, ko izmeklē korupcijas apkarošanas ieāde, pret kuru arī vēršas likumpārkā-
pumā vainojamie politiķi. Lai šādu pretdarbību pretkorupcijas ieādei novēru, likumā par KNAB
ierādāts princips par KNAB neatkarību. Savukārt paši likumpārkāpēji ir pilnīgi pārliecināti, ka li-
kumi rakīti visiem citiem, tikai ne viņiem.
Turklāt nelaime tāda, ka šo minēto politiķu likumpārkāpums novedis pie varas iegūšanas, kas
ļauj viņiem vairāk vai mazāk sekmīgi pretoties likumīgajam sodam. Nujā, grūti iedomāties, ka kāds
gribētu pats sevi sodīt. . . Ieējams, kā vēlēšanu likuma burts nav pārkāpts, bet ir arī tāda lieta kā
likuma gars, kas nav tikai morāls, bet arī juridisks jēdziens. Vēlēšanu likums tika radīts, lai samazi-
nātu lielo naudas devēju ietekmi vals politikā. Ja Šķēles dotie Ls 300 000 nav lielā naudas devēja
ieaids, kas tad? .
Man šķiet, ka TP vienkārši nav tik daudz naudiņas, lai samaksātu vals budžetā milzīgo vēlē-
šanu reklāmas pārtēriņa summu. Šķēles papuks jau nu nedos - sak, panācu, lai jūs ievēl, vara ir jūsu
52
rokās, tālāk nu tiekat paši galā. Cits nekas neatliek, kā - štrunts par bitēm, ka tik medus - tikt galā
ar Loskutovu, vienalga, likumīgi vai ne. . . Skaidrojumu izdomāsim. Viens tur ir tāds liels meiars
skaidrošanā - vienu dienu ārkārtīgi pārliecinošā balsī skaidro vienu, otru dienu tikpat pārliecinošā
balsī - tieši pretējo.
Katrā ziņā - Šķēles dotā ievērojamā naudas summiņa tagad ir sviedriem vaigā jāatrādā. Ar korup-
ciju, protams, tam nav ne vismazākā sakara. . . hp://www.politika.lv/index.php?id=508&did=14682
:) ====
Oranžie Šakāļi atkal ielenkuši Kā nu ne - Loskutovs krietni paretinājis šo dienas - zagļu rindas.
Izsūtījuši savu delegātu no muguras iekampt aē. Loskutovs: «Bezkaunīgas kukuļošanas laiks ir
beidzies» “. . prasām preiesiski saņemto un pārtērēto atmaksāt vals budžetā. “ Žurnāls “Nedē-
ļa” 28. aprīlis (2008) hp://www.tvnet.lv/zinas/intervijas/article.php?id=543457 Tautas partijai
jāatmaksā miljons latu hp://www.tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=543133 Kalvītis kritizē
Loskutovu hp://www.tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=543076 Aicina Godmani atmaksāt
priekšvēlēšanu izdevumu pārtēriņu “. . LPP/LC vals kasē būtu jāatmaksā aptuveni 401 000 latu.
“ LETA 24. aprīlis (2008) hp://www.tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=543187 Godmanis
nenoliedz ieējamību vērtēt Loskutova atbilību amatam hp://www.del.lv/news/national/
politics/article.php?id=20803978 Kā jau šakāļi. Katru dienu masu mēdijos tiek uzsvērts - Losku-
tovam tiek dots mēnesis “apdomāties”! NAV IZSLĒGTS TIEŠS NOZIEDZNIEKU ULTIMĀTS
LOSKUTOVAM: TU PIEVĒRSI ACIS UZ MŪSU MAZAJIEM DAUDZMILJONU GRĒCI-
ŅIEM, UN VARĒSI DROŠI TURPINĀT KORUPCIJAS APROŠANU ARĪ TURPMĀK, TI-
53
I MŪSU VADĪBĀ!
Segliņš TP noteikto miljons latu pārtēriņu saia ar KNAB vēlmi atriebties hp://www.del.lv/
news/national/politics/article.php?id=20831100
Oranžo Šakāļu partija ir pati nāvējošākā latvijai visas latvijas paāvēšanas vēurē. Korupcija un
iznīcība visās nozarēs - viss kas paliek pāri pēc viņiem. Izskatās portāls DELFI ir pārdevies oranža-
jiem. DELFI labprāt atāj seklas 4rindes komentāros par jebko, kas nav politika.
Kam ir (mūsu!) nauda - tas pasūta mūziku.
Publiskota Gaismaspils celtniecības tāme http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/comments.
php?oid=543836&tab=news Gaismas Pils - 135 miljoni (vai 135 glauni bērnudārzi?) Būvē sev pie-
minekli uz pensionāru kauliem, latvijas bērniem nav bērnudārzu, slimnīcas - kā Somālijā! - Cik pār-
dotam jābūt, lai tēlotu “labticīgo dumiķi”? Latvijā esošās 840 bibliotekas ir pārpilditas? Mācību grā-
matām naudas trūxt! - Rudenī gaidāmi plaši mediķu reiki LNT 04. maijs (2008) “Kamēr zemnieki
ar mēslu dakšām rokās gatavojas iet uz Saeimu un valdību, pēc mūsu rīcībā esošas informācijas, pro-
teiem gatavojas arī āri. “ hp://www.tvnet.lv/onlinetv/lnt/zinas/top10/article.php?id=309296
- Bezcerīgā rinda uz bērnudārzu “. . atvases ieņemtā rinda uz dārziņu ar katru gadu nevis pietuvojas
kārotajam izglītības ieādei, bet paiepjas garumā. Tas izraisa jautājumu, vai rindas uz bērnudārzu
veidojas godīgi. “ hp://www.tvnet.lv/onlinetv/lnt/zinas/article.php?id=308115
LNT 26. aprīlis (2008) - Jāturpina “Gaismas pils” projekta realizācija © I. Godmanis
LETA 10. janvāris (2008) hp://www.tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=530196 “Pretēji
vals augāko amatpersonu apgalvojumiem, ka Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) jeb “Gais-
mas pils” būvniecības projekta izmaksas būtiski nepieaugs, tās var mainīties un pieaugt līdz pat 14%
jeb 18, 9 miljoniem latu. “ hp://www. del. lv/news/national/politics/article.php?id=20878504
Neguli! - apzags!
2008 gada 1. Maijā atklāj “Sutong Bridge” - pasaulē garāko jūras tiltu! - Kurš iepjas 36 kilo-
metrus atklātā jūrā, āv 20 metru dziļumā! - 36 reizes īsākā Dienvidu Tilta cena ir 75% no “Sutong
Bridge” cenas! - Par Dienvidu Tilta cenu varētu uzbūvēt 27 kilometrus “Sutong Bridge” tilta atklātā
jūrā! Dienvidu Tiltam pārmaksāto 92 744 448 Ls(92. 7 miljons latu) izlietojuma pamatojums nav
skaidrs. hp://www.dienvidutilts.ueuo.com bet šeit man negribas neko meklēt. . . , reizināt. . . , sa-
skaitīt. . . varbūt kāds/kāda/cits :))) to varētu izdarīt vakara pasaciņas vietā? . . . :))) “Kāpēc Dienvi-
du tilts ir dārgāks par Vācijas garāko tiltu? “ hp://www.db.lv/Default2.ax?ArticleID=46edba1a-
a7b6-4952-ac38-7c7f5. . .
Slēptais karš ar aborigēniem: Vīķi, Kalvīti un Godmani - aiz reēm! Vīķe meloja n - tos gadus ka
dzīvojam labi, ka ekonomika ir oža u. , Sūtīja latviešus citas zemes lūkoties, kamēr pati meklēja
kā nokampt zemi jūrmalas kāpās. Kad tas neizdevās, tad izvilka no kolhoza vadītāju Kalvīti politikā
un abi “atdeva” par skaiām aiecībām krieviem 3%(1200 kvadrāt - kilometrus) latvijas zemes, kas
nekad nav piederējusi viņiem personīgi. Neskatoties uz likumiem, neskatoties uz satversmē piepra-
sīto referendumu. “. . Satversmi var traktēt dažādi. . “ © Vaira Vīķe - Freiberga (nonsenss - ko saka:
prezidente!) “Viņa esot pārlasījusi Satversmi un uzskata, ka teks esot traktējams dažādi. . “ LETA
25. decembris 2006 hp://www.del.lv/archive/article.php?id=16430760&ndate=1166997600
&c. . . Pēc prezidentes piemēra pilsonis pēcis sāk “traktēt dažādi” pasi un krimināllikumu uztverot
54
to kā kaut kādu nesaiošu “TEKSTU”. Daži vals darboņi pat bija iesākuši biznesu tirgojot Latvi-
jas Pases kā tādas grāmatiņas ar “TEKSTU”. =======
Par ieāšanās ES likumīgo vai nelikumīgo pamatu: Tas ir juridiski pierādāms fakts, ka Latvijas
pilsoņi tika ar nolūku maldināti lai iegūtu valdībai vajadzīgo balsošanas rezultātu par ieāšanos ES.
Patiesībā tas bija vairāk vienpersonisks Vairas Vīķes Freibergas lēmums, nekā Latvijas pilsoņu lē-
mums. Pirms referenduma par ieāšanos ES, masu informācījas līdzekļi “draudzīgi” NEpopulari-
zēja gaidāmās cenu izmaiņas, kas nepatīkami pāreidza iedzīvotājus jau 3 dienas pēc referenduma.
Pretēji saviem pienākumiem klusēja arī Vaira Vīķe Freiberga par to, ka sarīkotā referenduma pie-
likumos JAUNĀS LATVIJAS ROBEŽAS NESAKRĪT ar tām robežām, kuras joprojām uzskatīja
par Latvijas robežām referenduma dalībnieki - Latvijas Pilsoņi. Kaut arī vēlāk daļa no latvijas liku-
mīgajām, vēuriskajām robežām vēlāk tika pārklasicētas par “nelikumīgām” t. i. - “jauniegūtām”
teritorijām, kuru “atdošanai” nav jārīko referendums, - TAS BIJA PĒC TAM, PĒC REFERENDU-
MA PAR IESTĀŠANOS ES.
NOZIEGUMA SASTĀVS IR FAKTĀ, ka referenduma brīdī Latvijas Pilsoņi, ārpus Saeimas,
tika maldināti par balsošanas objektu - visi bija pārliecināti, ka balsojot par ES, latvijas robežas pa-
liek vismaz uz to brīdi nemainīgas. Uz to brīdi vienīgais noteicošais Latvijas Vals pamatlikums bi-
ja Satversme, kurā teikts, ka par ESOŠO robežu izmaiņu IR jārīko referendums, nevis slepenībā no
Vals Pilsoņiem jāmaina Latvijas robežas nevienam ārpus Saeimas par to nezinot. Kā var nobalsot
“par”, nezinot par ko īi balso? Tikpat nelikumīgi slepenos protokolos (pielikumos) varēja klusībā
nošķelt pusi no Latvijas un sarīkot referendumu par pensijas un algu paaugināšanu. Visi Pilsoņi
nobalsotu “par” un šķirtos no pus - Latvijas nemaz nezinot par ko papildus vel ir “balsojuši”. Jaunpie-
ņemamās savienības ietvaros Latvijas robežas bija iezīmētas neatbiloši ēkā esošā, arptautiskā
miera līgumā ar Krieviju apiprinātajām. Vai 17% balsu pārsvars būtu sasniegts, ja Latvijas Pilso-
ņi bez gaišās nākotnes solījumiem zinātu arī šo slepenībā turēto patiesību? Tas tad arī ir jautājums
kas būtu jānoskaidro, pirms apgalvot ka referendums par ieāšanos ES bija sarīkots tiesiski korekti
un tā rezultāti ir neapšaubāmi. Protams būtu jānoskaidro arī uz kāda pamata viār ES pielikumos
tobrīd nonāca Freibergai izdevīgas Latvijas Robežas, nevis uz to brīdi juridiski korektās, vēuris-
kās Latvijas robežas, kas noiprinātas “UZ VISIEM LAIKIEM UN BEZ PRETENZĪJĀM” Miera
līgumā ar Krieviju. Kaitējuma apmērs (juridiski) varētu būt izsakāms skaitļos ar vismaz deviņām
nullēm, ja arptautiska tiesa atzītu Latvijas ES referendumu par tiesiski nekorektu uz tā rīkošanas
brīdi un līdz ar to anulētu tā rezultātus saiībā ar Eiropas Savienību. Uz šādu iznākumu varētu pre-
tendēt tie Latvijas Pilsoņi, kas balsoja “pret” un kas līdz pat šim brīdim ir iei samierināties ar
ieējami nepatiesu ES referenduma iznākumu. Kalvīša jauniegūto tiesnešu Satversmes Tiesas lē-
mums par robežām šajā gadījumā ir skatāms atsevišķi un ir nesaiīts ar iepriekšminēto nodarījumu,
kas tika parādāts vel pirms tam.
Runājot par Kalvīša jauniegūto tiesnešu Satversmes Tiesas lēmumu: Ja jautajamā teritorija bija
arptautiskā Miera līgumā apiprināta “UZ VISIEM LAIKIEM UN BEZ PRETENZĪJĀM”, tad
“Jauniegūtas” vai “Veciegūtas” teritorijas - tam nav nozīmes. Tā nu iznācis, ka iepējams nelikumī-
gi pie varas nonākuši cilvēki atdāvināja daļu latvijas pretēji tās Satversmei un Pilsoņu proteiem, -
kopā ar Krieviju mainot Miera līgumā noteiktās robežas arp Latviju un Krieviju. Šādas darbības
55
ieējams bija juridiski korektas skatoties tikai no Krievijas puses, jo “uzdāvinātu” zemi būtu muļ-
ķīgi nepieņemt. Vienalga kādi cilvēki to dāvina un kā tie nonākuši pie ieējām to darīt. Ka tikai zī-
mogs un paraks atbilu tā brīža pie varas nonākušiem cilvēkiem. Pārējais (savas konitūcijas ie-
vērošana u.) ir aiecīgās vals iekšējās darīšanas. Tā, ka visi esam apmierināti ar to, ka par mums
gudrākās galvas izlemj mūsu likteni mūsu vietā arī neskatoties uz acīmredzamiem likumu pārkāpu-
miem “mums muļķiem par labu”, - tad neviens (saku: NEVIENS!) nesūdzēs mūsu labdaru panākto
arptautiskā tiesā. Kam mums tas? Neskaldīsim matus! - Jo vai esam mēs brīvi lemt par sevi, vai ar
regulām regulējami banānu svērēji ar iznīcinātu ražošanu, vācu grūti audzināmo izvietojuma no-
metne - tam acīmredzami nav nozīmes! - Jo nav svarīgi kāda ir latvijā latviešu ādas krāsa - mēs nēe-
sam rasii! - Jo pret mūsu proteiem atdotie 3% latvijas tēvzemes, prezidentes iežogots brīvības
piemineklis, ņirgāšanās par veciem cilvēkiem kuriem jāiztiek no atkritumiem nopelnītās pensijas
vietā - tas ir “normāli”. - Jo kas ir katra latvieša šodienas - rītdienas dzimtene - tas tāds sīkums vien
ir “globalizācijas” idejas vārdā. - Jo kādā valodā runās mūsu bērni savās jaunajās dzimtenēs - tāds sī-
kums vien ir “globalizācijas” idejas vārdā. ========
Ekrezidente: Kalvītis padarīts par grēkāzi “Viņa notiekošo ap Kalvīša valdības demisionēšanu
un jaunas valdības apiprināšanu, kurā faktiski mainījušies tikai daži miniri, salīdzināja ar brau-
ciešiem ratiem, kuriem pakaļ dzenas vilku bars. Lai tiktu no tā vaļā, viens tiek izmes no ratiem –
saplosīšanai. “ hp://www.del.lv/news/national/politics/article.php?id=19887373 DELFI 27.
decembris 2007 Kā latviešiem patika Vīķes saldie meli par ožo ekonomisko āvokli un ekono-
miskās aīības ātriem tempiem, kas patiesībā bija paātrināta vals ieslīgšana kredītos un parādos!
“Kopējais vals parāds ir 13, 124 mljrd. Ls Salīdzinoši valī IKP 11, 300 mljrd. Ls Līdz ar to 2006.
gadā vals parāds pret IKP ir 116% (Latvijas Bankas 2006. gada pārskats) “ - Latvijas ekonomikas
mākslīgie gadi un loģiskā nāve TVNET 30. aprīlis (2008) hp://www.tvnet.lv/zinas/tvnetvie-
doklis/article.php?id=543829
Slēptais karš ar aborigēniem: Tos jauniešus, kam vel ir drosme ieāties latvijas augskolās jau
no paša sākuma padara par mūža parādniekiem. Bez ieslīgšanas kredītos augskolās var ieāties
tikai Saeimā sēdošo lolojumi. Bet tiem pat tas nav vajadzīgs, jo to atvases mācās preižās anglijas
un amerikas skolās. Slēptā kara ar izglītoto latvieti extrēmākajos gados tieši no universitātēm sāka
ņemt armijā (obligātajā dieneā) bakalaurus. Kur tad tā armija ir tagad? Vīķes gādātajā Irakā? Cik
latviešu nāves tiešā veidā tādējādi tika sasniegtas. Studentus šai valdībai visvairāk nevajag! VAJAG
ulbu, neizglītotu baru, ko var viegli apzagt un pārvaldīt. Vislabāk ja tie būs mazkvalicēti viesrād-
nieki. - Tad tie pat iepīkēties nevarēs pret valdošās zagļju bandas gribu. Šādas situācijas izveidei
Vīķe ziedoja visu savu laiku, palīgā paņemot Kalvīti. Godmanis, kā jau vecs “savējais” nevienu ne-
nodos, režīma “sūdzmaņus” likvidēs!
Vel valdībai vajag lielu simbolu: “Gaismas Pili”, - uz kuru var vienmēr ar pirku parādīt un slavēt
sevi : “Cik mees ļoti rūpējamies par izglītību”. Pusi no līdzekļiem tādējādi var dabūt atpakaļ savās
kabatās no savām rmām, kuru divkārt lielākos rēķinus tapēc labprāt maksā no vadāmā bara “ko-
pējā katla” - vals budžeta. Bērnudārzi valdošajiem jau nav izglītības ieādes! Vai Gaismas Pili (tās
reālai bibliotekai atmeos 30%) jebkad varēs apmeklēt tie, kuriem atņemtas ieējas iet pat bēr-
nudārzā, ieāties augskolā? Godmaņa galvenais arguments: “bet ko liksiet vietā? (jums jau nav
56
izvēles! )” tādējādi tika nodrošināts vel Vīķes prezidentūras laikā. No nākamā gada daudzi udēt
vairs nevarēs atļauties “. . udentam būs jāšķiras no aptuveni no 1500 latiem. Tiek lēs, ka sadār-
dzinājums būs vidēji par 20 procentiem. Tikmēr Izglītības minirija bezēcībā noplāta rokas. “
LNT 18. aprīlis (2008) hp://www.tvnet.lv/onlinetv/lnt/900_sekundes/article.php?id=307627
============
Trīs gadu laikā ociāli uz Īriju devušies 27 805 darba meklētāji no Latvijas hp://www.tvnet.lv/
zinas/karjera/job_search/article.php?id=544259 UZ VĀRDIEM VALDĪBA DEKLARĒ, JĀ-
DA VISS, LAI LATVIEŠI ATGRIEZTOS, BET KĀ IR PATIESĪBĀ? “. . ārzemēs rādājošiem
jādeklarē savi ienākumi Latvijā un jāmaksā nodokļi. Auseklim piezvanīja kāda sašutusi piecu bērnu
māte no Lēdurgas. Četri no viņas bērniem šobrīd rādā ārzemēs, jo savulaik apguvuši ar lauksaim-
niecību saiītus arodus un pašu valī nav varējuši atra darbu, par kurā nopelnīto ētu izdzīvot.
- Un tagad es televīzijā dzirdu, ka viņiem, atbraucot mājās, vēl būs jāmaksā kaut kādi nodokļi! Tā
taču nevar būt taisnība! Visiem bērniem, kuru vecāki dzīvo zem iztikas minimuma un kuri palīdz
mums, vajadzētu dot nodokļu atlaides, - uzskata zvanītāja. “ VALSTS: “Šobrīd dienes šos cilvē-
kus izmisīgi nemeklē, jo mūsu rīcībā nav nepieciešamās datubāzes, mēs nezinām, kuri rādā ārze-
mēs. “ “Valij gar degunu pa šo laiku gan aizies pamatīgs žūksnītis naudas, ja ņem vērā, ka nodokļu
piedzīšanai ir noilgums - 3 gadi. “ LATVIETI - JA JEBD GRIBĒSI ATGRIEZTIES LATVIJĀ -
MAKSĀ GĀ! VALDĪBA GAIDA AR MAISU. AR CAURU MAISU. “ - gadījumos, kad, atgrie-
zušies Latvijā, cilvēki gribēs, piemēram, ņemt kredītu vai veikt kaut kādas nansiālas darbības, ku-
rām vajadzēs VID izziņu. Bet nedaudz vēlāk raidījumā izskanēja arī pieņēmums, ka aktīva cilvēku
tramdīšana varētu nove pie tā, ka daudzi Latvijā vairs neatgriežas. “ hp://www.tvnet.lv/zinas/
latvija/regionos/article.php?id=533506 ============
LATVIJAS FINANSU MINISTRIJA UN SAEIMA par latviju rūpējas pirmām kārtām: Ap-
iprināti noteikumi par svaigu banānu svērēja atusu (29. 05. 2007) “Otrdien, 29. maijā, Miniru
kabineta(MK) sēdē tika apiprināti Finanšu minirijas sagatavotie MK noteikumi par kārtību,
kādā komersantam piešķir atzītā svaigu banānu svērēja atusu un izsniedz atļauju svaigu banānu
svēršanai. “ Sīkāka informācija Latijas FinanŠu minirijas mājas - lapā: hp://www.fm.gov.lv/pa-
ge.php?id=3538 STEIDZIETIES IEGŪT VALDĪBAS ATZĪTĀ SVAIGU BANĀNU SVĒRĒJA
STATUSU UN ATĻAUJU BRĪVAJĀ UN NEPAZEMOTAJĀ LATVIJĀ! “Noteikumi arīdzan reg-
lamentē, ka atzītā svaigu banānu svērēja atusu un atļauju var saņemt tikai tie EK reģirētie komer-
santi, kas atbil EK 1993. gada 2. jūlija Regulas(EEK) Nr. 2454/93, 290. b pantam. “ hp://www.
fm.gov.lv/page.php?id=3538 Lielākā kretīna svaru jau lietussargi nopurināja no augākā poeņa.
Tagad lielākais kretīns grib pasargāt savus sugas brāļus no atmaskošanas un pārgājis atkal uzbruku-
mā atmaskošanas ieādēm.
XXXX piekrītu > Koko
Vajadzētu vienam otram mēģināt sapra lietas būtību. Nav šaubu, ka par notikumiem KNAB
kādam ir jāsaņem sods. Bet sods ir jāsaņem arī tiem koalīcijas partiju ieceltiem darboņiem, kuru
nodarījumi pret vali ir daudzkārt smagāki Vadītājiem, kuru ieādēs notika masveida tirdzniecība
ar Latvijas pasēm. Sods ir jāsaņem arī tiem no Satiksmes minirijas, kuri radija 6 miljonus zaudē-
jumus valj. Sods ir jāsaņem par afērām vēlēšanu kampaņas nansēšanā. Vēl nav nekādu izmeklē-
57
šanas rezultātu, bet valdošie sacēluši traci un nāk klajā ar neadekvātiem apgalvojumiem, tādējādi
izdarot iedienu uz lietas izmeklētājiem. rodas zināma pārliecība, ka notikumi KNAB varētu būt
notikuši pēc iepriekš izrādāta scenārija, ņemot vērā Kalvīša un kompānijas ilgošos neveiksmīgos
centienus pakļaut KNAB un SAB savām, nebūt ne valiskajām interesēm. Tam ir samērā vienkāršs
izskaidrojums. Korupcijas pārņemtā kompānija ir ipri nobījusies, Jo KNAB ir bīami pietuvojies
šo aprindu eksiences pamatam - plaši izvērai darbībai nebūt ne sabiedrības interesēs. Citādu iz-
skaidrojumu grūti iedomāties, nemot vērā vals progresējošo atpalicību un absolūto nevēlēšanos
mellēt atpalicības cēloņus, bet deklarēt mēru pieņemšanu cīņai ar sekām. Bet fakti paliek fakti.
XXXX inking godfather
“noziedzniekus SŪDZMAŅUS no soda jāatbrīvo ar tiesas lēmumu” © I. Godmanis TVNET,
LNT 04. janvāris (2008) hp://www.tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=529144 - - - - - -
Jā, tikai I. Godmanis aizmirsa piebil, ka slēgtā vai atklātā tiesa publicē šo “sūdzmaņu” vārdus
un uzvārdus. Tas ir viss nepieciešamais, lai “sūdzmaņu” nebūtu! Pašsaprotams, ka “sūdzmaņi” ilgi
nedzīvos šaisaulē, ja to vārdus atklāti nodos tiem, par ko “sūdzmaņi” sūdzēsies. Godmanis šai gadī-
jumā aizāv majas intereses. Varbūt pašam negribas tik ātri šķirties no krutēva lomas?
Šlesera iesauktie rumāņu čigāni būs pilntiesīgi integrēti latvijas sabiedrībā un sauksies latvieši.
. Neticami! ? hp://www.del.lv/news/national/politics/article.php?id=19820398 Skolās dar-
bosies skolotāju palīgi - čigāni “Patlaban ir ieviei 20 skolotāju palīgi - čigāni izglītības ieādēs.“
“2009. gadā darba alga skolotāju palīgiem - čigāniem tiks izmaksāta no Īpašu uzdevumu minira
58
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta budžeta” LETA 4. maijs 2008 hp://www.del.lv/news/
national/politics/article.php?id=20869921
vecāks, 04. 05. 2008 O! Jauns, veiksmīgs risinājums kā narkotikām ātrāk nokļūt pie skolēniem!
“Domāju, valdība atvērs darbaēka tirgu. Tas ir politisks jautājums, kas pēc ieējas ātrāk jāatrisi-
na, “ © Šlesers. hp://www.paritate.lv/lv/leta/2006/december/news12015/
Latvijā varētu bankrotēt 40 000 ģimeņu; Godmanis to noraida hp://www.nancenet.lv/zinas/
latvija/article.php?id=182877 Godmanis rosina mazināt izmaksas par viesrādnieku piesaiīša-
nu hp://www.del.lv/news/national/politics/article.php?id=20839910 Iebraucēji no Rumāni-
jas apzog Latvijas autovadītājus hp://www.tvnet.lv/onlinetv/lnt/zinas/article.php?id=308416
“Viesrādnieku skaits ir sasniedzis rekordu” “Šoks vietējiem” “Ļauj ietaupīt” “Nenosaucot konkrē-
tus skaitļus, I. Tarkovs atklāj, ka viesrādnieki darba apmaksas ziņā ir par 10-15 % lētāki nekā vie-
tējie darbinieki. “ hp://www.dienasbizness.lv/Default2.ax?ArticleID=b75c7b22-43c4-4328. . .
“. . sašutis A. Šlesers. Esot bijusi doma uzaicināt uz Latviju darbā poļu rādniekus. . “ hp://www.
multiprese.eu/main.php?lang=lv&p=2&n=397&a=5336
Pērn Latviju pameta 4183 iedzīvotāji 2007. gadā Latvijā uz dzīvi ieradās 3541 cilvēks no 66 val-
īm un uz paāvīgu dzīvi citās valīs aizbrauca 4183 cilvēki uz 80 valīm. . . . 60% pirms aizbrauk-
šanas no Latvijas bija nodarbināti. Divas trešdaļas (67, 1%) no tiem, kas devās rādāt uz ārzemēm,
bija pilsētnieki, bet trešdaļa (32, 9%) - lauku iedzīvotāji. Dienas bizness 25. aprīlis (2008) hp://
www.nancenet.lv/zinas/latvija/article.php?id=182788
To > Salauztie Lietussargi
2007. gadā pāreidzās. Izrādās vel nebija sasniegta izieo pamatiedzīvotāju “kritiskā masa”,
lai varētu bezproblemātiski masveidā ieve jauno, lēto, vals valodā nerunājošo un tapēc beztiesis-
ko darbaēku. Nāksies vel tikai mazliet pacieies un paturpināt līdz šim iesākto. Tad varēs beidzot
īenot 2006. gadā iecerēto Vairas Vīķes Freibergas sapni par latviešu saplūšanu ar zemi! Ja siemā-
tiski tiek radīti apākļi pie kuriem Tauta iea izvēlēties “vieglāko ceļu”, tad nav tur ko brīnīties.
Izziņai:
GENOCĪDS - Pilnīga vai daļēja atsevišķu iedzīvotāju grupu vai pat veselu tautu iznīcināšana
rasiska, etniska vai reliģiska naida vai arī POLITISKU iemeslu dēļ. Svešvārdu vārdnīca © Apgāds
“Jumava”.
Kapēc neizraidīja Šleseru kaut vai par Latvijas paa nogremdēšanu? - tapēc ka visi vienas ķēdes
elementi, un viņš zin visu arī par citiem Saeimas “biznesa” bīdītājiem. «[Ainārs] Šlesers ir enerģiju
izarojoša, aigājoša atombumba, tā ka uz viņa uzrāgs ne tik vien valdība, » © A. Kalvītis hp://
www.apollo.lv/portal/news/72/articles/123072 “Mēs dzīvojam neierobežotu ieēju valī” © Šle-
sers. ! ! ! Bet mums pārējiem (kas nav oranži) tapēc jādzīvo ierobežotu ieēju ZEMĒ, vai jāpamet
latviju un jāatāj Tev: Šleser! Iemāciet dažiem palikušajiem vismaz dažas tautasdziesmas ko ēlēt
un dancot ārzemju tūriiem kā aborigēni to dara. Tirgojiet biļetes uz bijušās brīvās latvijas iezemiešu
kultūras šovu. Kad latvija bija Brīva, latvieši rīkoja Dziesmu svētkus SEV un tie bija par BRĪVU.
Nākamais solis ir aizbāzt aborigēniem muti arī virtuālajā pasaulē: Īpašu uzdevumu minira sa-
biedrības integrācijas lietās sekretariāts ir izrādājis programmu iecietības veicināšanai 2009. - 2013.
59
gadam, kurā arp daudzajiem uzdevumiem iekļauti arī “naidu interneta vidē mazinoši pasākumi”.
ŠIEM CĒLAJIEM MĒRĶIEM VALDĪBAI BŪS ŠĀDI PASĀKUMI:
“2011. gadā sadarbībā ar internetu portālu turētājiem plānots izrādāt vienotus kritērijus IN-
TERNETA KOMENTĀRU MONITORINGAM, aktivitātes naidu veicinošu komentāru izskauša-
nai. “ “2009. gadā plānots izrādāt un īenot POLICISTU, izmeklētāju, PROKURORU, tiesnešu
MĀCĪBU programmas par iecietības, diskriminācijas novēršanas un naida kurināšanas apkaroša-
nas jautājumiem. “ “2010. gadā paredzēts veikt grozījumus normatīvajos aktos, paredzot interneta
portālu turētājiem pienākumu NOVĒRST ANONĪMAS KOMENTĒŠANAS IESPĒJAS interne-
ta vidē. “ (skatieties augāk par Godmaņa “Sūdzmaņiem”!) “Šajā kontekā plānots izvērtēt tiesis-
kā regulējuma pilnveidošanas nepieciešamību, KRIMINALIZĒJOT plašāka ektra naidu kuri-
nošas darbības ekrēmisma PREVENCIJAI un apkarošanai. “ Pasākumu īenošanai laika posmā
no 2009. gada līdz 2013. gadam nepieciešams nansējums 549 195 latu apmērā. LETA 24. aprīlis
(2008) hp://www.tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=543171 hp://www.del.lv/news/na-
tional/politics/article.php?id=20811371
Vienkāršākiem vārdiem: Mēs nolieksim jūs zemu, un mācīsim jūs iecietīgi pane šo pozu, ka-
mēr paši sēžot uz jūsu kakla uzjautrināsimies ar vīnu un zemeņu kūkām. Monitorēsim visus. Tos
kas nebūs pietiekami iecietīgi - kriminalizēsim! TĀ, ka pēc šāda valdošam režīmam neglaimojoša
ziņu un cilvēku komentāru sakopojuma publicēšanas(ja to pieļaus valdības monitorings! ) jebku-
ram cilvēkam draudēs politiskais ieslodzījums pēc jaunajiem, pilnveidotajiem un “plašākā ektra”
KRIMINALIZĒTAJIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM. POLICISTI, izmeklētāji, PROKURORI
un tiesneši būs iemācīti pēc vienotas MĀCĪBU programmas atšķirt par valdības rīcību sašutušus
cilvēkus no “naida kurinātājiem”. Par visu, kas jums uz sirds jūs varēsiet droši sačukēties TII
UZTICAMU DUGU KLĀTBūTNĒ neriskējot kā gulbim ielidot Daugavā mūkot no nejauši
apājušās policijas mašīnas uz tilta.
Pirmais polit-ieslodzītais jau ir: Gulbis. Kur ir apsūdzība? Esot bērnībā liecībā atzīmes viltojis?
Policiu klātbūtnē nopratināšanas laikā lietojis “ECTASY”?
Godmanis izpelnījās savu poeni būdams iekšlietu minirs un pierādot savu visēcību pret
Demokrātīju un likumiem. Paņemot kā izmēģinājuma trusīti kādu, kas nepatika un paņirgājās. Tas
bija pietiekams tes uz to - vai ir “savējais”.
Majā ir tāda paraža, ka jauniņajam jāizceļas ar kādu cūcību vai noziegumu. Kā negribētos vilkt
paralēles. . Ar vien vairāk vecās labās Satversmes ievērošana ir apgrūtinājums pie varas esošiem, un
ar rupju likuma pārkāpumu ieguvušiem šīs tiesības, cilvēkiem: 100. Ikvienam ir tiesības uz vārda
brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, pau savus uzskatus. Cen-
zūra ir aizliegta.
Nesen Kalvīša umtais un pieņemtais likums: Par apzināti nepatiesu datu vai ziņu izplatīšanu
mutvārdos, rakveidā vai citādā veidā par Latvijas nanšu siēmas āvokli, varēs sodīt ar brīvības
atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar areu, vai ar pieiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
aoņdesmit minimālajām mēnešalgām. Kas ir “apzināti”? - tas ir Kalvīša noslēpums! “Pretrunīgās
interpretācijas dēļ Krimināllikuma grozījumus var aiecināt arī uz medijiem” hp://www.del.lv/
news/national/politics/article.php?id=19778804 Tā nav maja. Tie ir latvijas politiķi.
60
Zatlers kā atvadu dāvanu Kalvītim pasniedzis revolveri www.DELFI.lv 9. decembris 2007 ht-
tp://www.del.lv/news/national/politics/article.php?id=19738277 Demisionējušais premjers Ai-
gars Kalvītis izdevis rīkojumu par personiskā apbalvojuma - ieroča - piešķiršanu iekšlietu miniram
Ivaram Godmanim (LPP/LC), kā arī bijušajam veselības miniram Gundaram Bērziņam. God-
manis un Bērziņš saņems pioli “Sig Sauer P232 SL 9 mm”. hp://zinas.manapilseta.lv/ikdiena/
notikumi/9929-godmanim-un-berzinam. . . hp://www.vdiena.lv/lat/politics/hot/ar_premje-
ra_riikojumu_godmanim_u. . .
LETA Ceturtdiena, 13. decembris (2007) Zatlers - > Kalvītis - > piole. Kalvītis - > Bijušajais
veselības minirs - > piole Kalvītis - > Godmanis - > piole + amats. Zatlers Pateicīgais Zatlers
pateicīgais turklāt vel grib sacenies ar Brežņevu ordeņu daudzumā. Zatlers saņems Triju Zvaigžņu,
Vieura ordeņus un Atzinības kruu www.DELFI.lv 30. aprīlis 2008 hp://www. del.lv/news/
national/politics/article.php?id=20849097 Zatlers: ordeņi tiek piešķirti pārāk maz hp://www.
tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=544795 Vel par maz? Kārumnieks. Kas paldies teiks?
Par ticību:
Tā ticība neatzī Dieva Dēlu, kaut gan visvairāk par to raka. Vēuriski šīs ticības nesēji pa-
meta savu zemi un izklīda pa pasauli “lai Vairotu Gaismu” un pēc tam “kādreiz atgrieztos” kad tiem
katram būs pietiekošs daudzums kalpu. Tie visūr sevi uzskata par apieo mazākumtautību, tapēc
apvienojas slēgtās sabiedrībās, kur pazīamāko sauc par Masoniem. Tās ticības centrālais, pielūgs-
mes objekts ir nauda; Pirkšana, pārdošana un augļošana. Piemēram Dieva Dēlu viegli pārdeva par
30 grašiem. Varbūt ir laiks Tev arī pievienoties?
(19. 12. 2006)
“Augi godātais rabīn (Mordehajs Glazmans),
Godātie Ebreju draudžu un kopienu vadītāji,
Dāmas un kungi,
Draudžu locekļi!
Es no sirds kā Vals prezidente sveicu Latvijas ebreju kopienu Hanukas svētkos un novēlu, lai
šo svētku gaisma un mīleība ienāk katrā jūsu ģimenē un namā! Es novēlu, lai Hanukas sveces, ko
jūs aizdegsiet, jums atgādina, ka ikvienam no mums, katram cilvēkam, katrai ģimenei un kopienai
ir ieējas mazināt tumsu un vairot gaismu pasaulē. “
Lielākais panākums kopš latvija ieājās NATO: Krievijas iedzīvotāji vairs neuzskata Latviju par
ienaidnieku hp://www.del.lv/news/national/politics/article.php?id=20906568 Jo nav par ko!
Leiņi taču paši sevi iznīcina! Atdod/nodod/pārdod savu tēvzemi bez cīņas! Cildina tos, kas no-
ziedzīgi apiet Latvijas likumus un konitūciju, tos kas atdod/nodod/pārdod Tēvzemi. Paldies Šle-
seram par satiksmi! Drīz lētie avioreisi prom no latvijas maksās lētāk par jebkādu tranortu latvijā.
Šlesers svētī mūs savās domās. Gadiem labo tūkots ceļu bedrītes maksājot miljonus sevis veido-
tajam ceļu monopolam “Latvijas Ceļi”.
Neaizmir arī iekšlietu minirijas policiju pabarot aizmirot noņemt 20km/h ierobežojumus
uz ceļiem. - autovadiitajs, Pesimis lētak ir piekārt visiem atarotajus un visur salikt zīmes “Nelī-
dzens ceļš” - Latvijā ir 2 nelaimes Šlesers un nolāpītie latvijas ceļi
61
Latvijai laiks ievākt ražu, VVF ražu: Vai atcerieties VVF 2006. g jaungada uzrunu par kokiem,
sauli, saplūšanu ar zemi un bagātīgu iesētās naudas ražu ziemas vidū. . ? Savas tiesības jūs atdevāt
vel 2004. gada 1. maijā par saldiem meliem. Jūs pat nezinājāt, ka Freiberga jau tad atdeva Abreni
krieviem, jo jauno ES robežu no latvijas puses apiprināja viņa. Vai pirms - balsošanas aģitācijas
runā viņa to pieminēja? Aizmirsās. Tagad, pēc VVF teiktā sanāk esam kļuvuši par vilku baru Doma
laukumā, kuri gaudo par savām nabagu tiesībām un saplēš viņas kādreiz politikā ieumto kalvīti:
hp://www.del.lv/news/national/politics/article.php?id=19887373
Kādu ceļu tagad cēli aizāv Vairas izvēlētā latvijas robežu garanta - Kalvīša radinieks, viņa sie-
vas māsas vīrs: Zatlers Pateicīgais?
Visas savas prezidentūras laikā Vīķe vairākkārtīgi aizliedza tuvoties čekas maisiem. Neskatoties
arī uz deputātu pieprasījumiem.
Latvieši - sadziedāsimies! Tas ir vienīgais, kas mums izdodas! Vīķe – Freiberga aicina ikvienu
svētdien nodziedāt dziesmu par godu Latvijai www.DELFI.lv 4. maijs 2008 hp://www.del.lv/
news/national/politics/article.php?id=20867728 Jūda. Cik daudz rūgtas patiesības bija šajā ko-
mentārā tālajā 2006. gadā : Vai kaads politikjis juus briidinaaja? 20. 12. 2006 Visi, ieskaitot VVF
agjiteeja par ES. Tagad sanjemiet zem joas vietas! Leeiciigie paalnieki. Naakamajos dziesmu
sveetkos, ja vel viaar buus kam dziedaat, dziedaasiet odu priekam kopaa ar melnaadaanajiem, chi-
gaaniem un guculjiem! Vemt gribas redzot kaa “dziedaataaju tautu” izuuma no “dziedaataaju ze-
mes”. Zemes iekshieni aatri paardeva zviedriem, somiem, patieleejaas vel par robezjaam, kuras vel
neizdevaas pagaidaam paardot krieviem rupji paarkaapjot kriminaallikumu, jo tad butu jaatcelj arii
satversme. . - Par to tiek vel nopietni domaats, jo vairaak vairs nav ko paardot. Par lielāko Latvijas
mežu īpašnieku kļuvis Zviedrijas uzņēmums “Bergvik Skog AB” hp://www.nancenet.lv/zinas/
latvija/comments.php?oid=183350&tab=new. . . Varbūt pameklēsim vel kādas nevajadzīgas “jaun-
iegūtās” tēvu - tēvu teritorijas latvijā, ko atdot/nodot/pārdot citām valīm? Tā varētu noeksiēt
vel pāris gadus solītajā Vīķes pārticībā!
nu glupiķi
IKP samazinājās jau 7. g. 4. cet. precīzāk - par 1% aiecībā pret iepriekšējo cet. (7, gada 3. cet. ).
t. i. salīdzināmās cenās. . bet visi visu zin labāk. . duriki. . .
IKP CK
Un tā nu mēs esam konatējuši, ka tari un cenas paauginās, neatkarīgi no IKP palielināšanās
vai samazināšanās!
Ee
Slakteris te smieklīgi atbild - tipa”viss kaartiibaa, taa tam jaabuut”: hp://www.bizness.lv/zi-
nas-latvija/id/362/uztraukums-par-ikp-pieaugum. . .
mainu 1, 4 dīzeli
pret 500 mersi. . . hahahahhaahhaha
62

arī Valmierā jau uzteikts darbs Triāla darbiniekiem un pēc 2 mēn. lielālākā daļa tiks atlaia, šķied-
ras vācieši jau pako čemodānus, un arī kokaprādes kombinātā taisās zviedri tīt makšķeres, kāds
tur vairs IKP pieaugums. . . . . . tās būs briesmas un jauna revolūcija.
lasītājs
Vai Gaismas pili pārdos, prihvatizēs tapat kā Arēnu Rīga?
ZELTA PILS
Latvija atkrīt 90 - tos gan ekonomikā, gan bandītismā. Tranzīts bija valdības jājamzirdziņs 90 -
tos, kad tauta kūlās kā prata. Kāda ražošana? ! Nav lēmumu par nodokļu reformu. Tad vēl ievedīšot
darbaēku no citurienes. Latvijā saeimai un valdībai pirmā vietā ir turēties pie krēsliem, korupcija,
Gaismas pils un citu POMPOZAS kultūras celtņu bīdīšana. Izmantojiet ieējas tūlīt! KSTIS-
KUS priekšlikumus un IEBILDUMUS Gaismas pils un koncertzāles sabiedriskās apriešanas lai-
kā lūdzu sūtiet pa pau vai iesniedziet Pilsētas aīības departamenta Klientu apkalpošanas cen-
trā Amatu ielā 4. Aptaujas anketas un rakiski priekšlikumi tiks pieņemti līdz šī gada 14. maijam.
Komentārus vēl varat likt sabiedriskās apriešanas lapā: hp://www. rdpad. lv/topicality/delibe-
rative/comments.php?id=90903 Interneta komentāri vairāk ir mūsu pašu informēšanai, taču orga-
nizētājiem būs jāņem vērā rakiski iesniegtos priekšlikumus.
63
lasītājs
Viss iet uz grunti, Kā izdzīvosim? Zivs pū no galvas? , bet ciešam mēs - iedzīvotāji. Elektrības,
gāzes cenu pieaugums mūs gremdē, bankas dzen izmisumā kredītu ņēmējus ar saviem nenormāla-
jiem procentiem. Kur ir mūsu 100 gudrās galvas, Eiropā, Krievijā, Amerikā? Bet kurš ir par Latviju?
Varbūt jāpieaicina ekerti no “ārzemēm”, paši jau nevaram neko izlemt. . .
cita dimensija
pilniigi pajaat kas notiek ‘sinii tripermieaa
7 treknie gadi ha ha ha
Šitie mūsu āki tā dzesēja tik nenormāli karo ekonomiku, ka šī izdzisīs pa visam! ! ! ! ! ! ! !
koko to 007
Labais!
koko
Raks patiešām ir bezatbildīgs, nedrīk tā tautu uzkurināt. Bet nāksies taisīt revolūciju, cik tad
ilgi mēs pacietīcim ņirgāšanos par sevi?
007
Vaškevic hp://kompromat.lv/?docid=readn&id=4174
rapido
bezadbildīgs raks kas neizkaidro vārdu un notikumu patieso nozīmi! nekompetence. .
12345
pati latvija ir galīgā d! rsā
SAS
Ja runā godīgi tad mūsu ekonomika ir D***ā. To var aiecināt uz daudzām lietām ;)
12345
latvija izputēs, cilvēki izmirs un godmanis & co dzīvos laimīgi līdz mūža galam :)
juriic
kaa jau tikko Delfos rakiiju, 3, 6% ir pat looti labs pieaugums, cerams, ka liidziigu pieaugumu
uzraadiis 2 ceturksnis, tad var teikt, ka ekonomika ie nomierinaajusies. Visaadaa zinjaa - netrako.
IR OK.
labais:
! ! ! IKP - Iekšzemes Korupcijas Problēma.
64
Mad Maxx
Deguna urbinaataajs un auss knibinaataajs pateiks savu sakramentaalo fraazi par nepareizu ap-
reekkina metodiku. . . . . .
Centis Ūbele
Viss kārtībā! Tā tam jābūt. MAXIMA par visu parūpēsies!
credo
Dodiet poensionāriem pensijas, un patēriņš palielināsies - ceturtdaļa iedzīvotāju nepērk iepriek-
šējā līmenī pirmās nepieciešamības preces!
Shumins par niedrēm. . .
Raka pašas beigas :3 hp://www. republika.lv/?id=article&nid=1109
Gudri
Nu, bet, piemēram, Ķīna pat sākusi iepirkt zemes ārvalīs, lai tikai uzlabotu savu ekonomisko
situāciju! ! hp://www.bizness.lv/zinas-pasaule/id/360/the-nancial-times-kina-gr. . .
Nuks
Tomēr pieaugums ir zemāks, nekā gaidīja ekerti un piezemēšanās būs sāpīgāka nekā domā-
ja ekerti.
lol
Godmanis mūs grib atgrie pie “Godmaņu” krāsniņām. Droši vien jau ir nopircis kādu čugu-
na ražotni. :-))
.
Latvijas uzņēmējiem no budžeta rezervēs 200milj. latu, lai viņi varētu lētāk pārdot ārzemēs, dār-
gāk Latvijā. Savukārt budžetu nosegs no sociālā budžeta :)))
Guru - > Shumins
Nesapņo! :) Pieaugums ir aiecībā pret iepriekšējā gada 1. mo ceturksni. Reāli IKP aiecībā pret
iepriekšējo cetruksni ir palicis KRIETNI mazāks, nemaz nerunājot par atvasinājumu, kurš pēdējajā
ceturksnī ir proa negatīvs un esmu 100% droš, ka nekas nemainīsies vel gadu, proti, pēc gada būs
raks, ka IKP ir samazinājies par 5 - 10% un VOT tad varēs brīnīties! !
Roberts
cilveeki milji rikojam piketu lai mussu min alga buutu 800ls kaa eiropiesiem cilveki daram kau-
ko, ja juus milat sso dzimteni tad tikai kopaa mees var mainiit latviju rakiet man uz e pau ro-
berc20@inbox.lv
65
cita dimensija
pilniigaakais svies, kur var muldeet su’ni nolaadeetie. es piekaa’s kas notiek ‘sai tripermieaa.
visss zeebee liidz kaklam
uzņēmējs
Šodien atlaidu vēl 2us, pārējie rādās vairāk un par mazāku algu. Neaizājamu cilvēku. uzņēmēji
izgrozīsies, paliks maksātneējīgi darbinieki. Tas būs “lielisko” ziņu rezultāts.
! ! !
IKP - Iekšzemes Korupcijas Problēma.
HAAAA HAAAAA
hp://s1.biteght.lv/c.php?uid=16753
REIHS
To izjūt visi izņemot buģetieāžu darbinieki.
to Shumins. .
sakiet, luudzu, kur var palasiit siikaak par šo informaaciju, kas aiecas uz cukurniedrēm? ? ? Kur
Juus izrakaat to info. . ? ? ? ? Baigi interesanti, gribeetu dziļāk es papeetiit šo jautaajumu. .
p to Shumins
Vai tu esi redzējis, ka cukurs palicis lētāks veikalos, pēc tā kad iznīcināja cukura ražošanu Lat-
vijā?
Shumins to Liene
Cukurfabrikas cukuru ražo no cukurbietem. Tā bija visu laiku un ES deva lielas naudas. Līdz
brīdim, kad cilvēki pamodās un uzzināja, ka no cukurniedrēm cukura var iegūt daudz vairāk un lē-
tāk - ievedot to no banānu republikām kopā ar banāniem. Un līdz ar to var ietaupīt miljardiem eiro
no ES budzeta, kas paredzēts subsīdijām. Tāpēc pamazām tiek likvidēta cukura ieguve (citur vairāk,
citur mazāk). . . Kāds viār padomā pirms kādu komentāru raka? Tikai ulba nīdēšana. Tumso-
ņiem pasaule izskatās ļauna, draudīga un izmiroša :)
Vai
Kas ir IKP? Zagšanas lielums?
replika - > koko
nevaino ES - vini neliek Latvija izedot un pieturet greizo nodoklu politiki ko izvaidoja un pie-
tureja, godmanis, berzins, skele, kalvitis. . nodoklu maksa tikai nabadzigie, un jo bagataks jo mazak
maksa nodoklus. tapec nepitiek naudas izglitibai, policijai, celiem, medicinai u - bet var netrauceti
teret dargiem autininiem, milzigam algakm un kompensacijam vals uznemumos (politiekajiem
66
ielikteniem, kas to atmaksa partijas kase - “ziedojumu” veida). ES to neiez, bet izmanto vietejo
neliesu un musus tulbumu, kas jau 4 - 5x reizes bals par tiem pasiem idiotiem, un apsmejs sociel-
demokratisaks idejas.
trusis graadz. . .
klauni un vairaak nekas. BEIDZOT mums nebuus izaugsmes bet inaacija paliks :D
Liene to Coco
Es to pamaniju, ka musu vali grib padarit tiesi atkarigu no lielajam valim ES iznicinot te ra-
zotnes ar visadam direktivam un kvotaam lai mes pasi sevi nevaretu apgadaat un ta iepludinas ES
produkciju lai izsuktu no musu vals naudu, bet savejai kasei nekas netiks. Nesaprotu kadel vaja-
dzeja iznicinat CukurFabriku un iegrozot lauksaimniecibu?
Shumins
Pieaugums vēl ir, tāka nav ko resot kā rietumeiropā, kur IKP sarūk vai paliek nemainīgs :3
Un to Koko: Rūpniecība ir bēdīga tāpēc, ka negrib iepirkt jaunas tehnoloģijas ražošanai, bet iz-
manto roku darbu kā Āfrikā. Protams, tad saražotā prece galā maksā miljonus, ja pieaug Latvijā al-
gas. Tāpēc visu rietumos ražo automatizēti un izmaksas produktam saāda tikai tehnoloģiju iegāde.
Pat ES dod naudu, lai to darītu, ko vēl var gribēt?
koko
Tad varbūt jāsāk kautkas darīt lai IKP kļūtu lielāks uz mūsu ražošanas rēķina?
rx
lielais IKP bija tikai un vieniigi uz krediitiem. . . mazs IKP - mazaak krediitu un paraadu
P. S. Razhoshana, lauksaimnieciiba u iet tikai un vienniigi miinusos - taadaa gadiijumaa liels
kopeejais IKP nav izdeviigs
koko
ES mēs esam vajadzīgi tieši tapēc lai mūs iznīcinātu kā aīītu vali ar savu ražošanu, un va-
rētu mierīgi uz mūsu rēķina aīīt savas ražotnes un tirgot mums savus sūdus. Vai to neviens vēl
nau pamanījis?
koko
Es kaut ko nesaprotu! Vai tad tas ir labi ka IKP samazinās? Cik es atceros ekonomikas teoriju jo
augāks IKP jo labāk. Bet tas “Beidzot” mani viār nošāva. IKP ir jāaug, bet mūsu valdībai laikam
vajag lai importētāji šiem maksā uz ķepas, nevis lai valī aīītos ekorts. Kolosāls virsraks!
Everita
Būs slikti un vēl sliktāk! Un tad Eiropai apniks mūs vilkt, un viņi pieiedīs mūsu “dieviem” bei-
67
dzot sākt celt tautas labklājību. Kam ES mēs tik neaīīti?
jet
Virsrakā vārdiņš “beidzot” ir vienkārši fantaika! Mēs esam vals, kas cer uz IKP (lasi - mak-
roekonomikas izaugsmes) samazināšanos. Un tas vēl tik augas inācijas apākļos. No any co-
ments.
Everita
Nu un kurš tad gaidīdīja ko cit? ? ? Ta ta jaunums.
Melone
Ja valdība darītu savu darbu nevis domātu par savas un bērnu nākotnes nodrošināšanu līdz n-
tajam augumam (jeb mūsu vals apzagšanu), tad ekonomika neatraos šajā adijā, kad rūpniecī-
ba sašaurinās vai tiek slēgtas ražotnes, inācija ir auga, cenas pārtrumpo ES valu cenas, cilvēki
brauc uz ārvalīm rādāt un izglītība, medicina ir tuvu pie sagrāves. Tad arī ar IKP būtu viss kārtībā.
[..]
Latvijas ekonomisko situāciju visicamāk vērtē arī tie cilvēki, kuri no Latvijas uz laiku bija aiz-
braukuši. Latvijā atgriežas viessrādnieki no Īrijas un Lielbritānijas. Viņi grib zināt - vai uzlaboju-
šies ekonomiskie apsākļi. Ja izdodas atras darbu ar vismaz 800 latiem uz rokas, tad Latvija var at-
gūt savus pazaudētos pilsoņus. Arī britu pētnieki izpētījuši - Ausrumeiropas darbasēks pamazām
atgriežas mājās.
Liepājnieki Ineta un Jānis pēc četru gadu prombūtnes Īrijā un Lielbritānijā atgriezušies Latvijā.
Peļņa vairs nav sanākusi tik soža. Savukārt Ineta četrus gadus nav redzējusi augam savas atvases.
Ineta Vilemsone: “Es centīšos palikt Latvijā.” Jānis Strazdiņš: “Izdomājām vismaz vienu vasaru pa-
vadīt mājās. Ja būs normāli, dabūs normālu darbu, paliks pavisam mājās. Ja nē, tad atkal kaut kur
brauksim.” - Ko nozīmē - normāls darbs? Jānis Strazdiņš: “Vismaz 300 latu uz rokas.” Viessrādnieka
gaitas Lielbritānijā beidzis arī metinātājs Ainārs. Latvijā viņš ir trīs mēnešus, pasējis jau nomainīt
divus darbus. Lai sapelnītu pietiekami naudu, Ainārs tagad sešas dienas nedēļā srādā un dzīvo Rīgā,
kamēr ģimene Kandavā. Labāk tā, nekā būt viessrādniekam ārvalsīs. Ainārs Untāls: “Tie laiki, kad
aizbrauca uz Angliju, sapelnīja naudu, sūtīja uz Latviju, laikam ir garām. Tagad cenu sarpība vairs
nav tāda.” Cilvēki katru dienu lido uz Lielbritāniju un Īriju labākas dzīves meklējumos un tā tas no-
tiek jau vairākus gadus, taču pēdējie pētījumi pierāda, ka cilvēki atgriežas Latvijā. Lielbritānijas Sa-
biedriskās politikas pētījumu insitūts secinājis - puse no Ausrumeiropas viessrādniekiem jau de-
vušies mājās uz visiem laikiem. Lielbritānija viessrādniekiem palikusi nepievilcīga, angļu mārciņas
vērtība krītas auiecībā pret nacionālajām valūtām, arī Ausrumeiropas valsīs apsākļi uzlabojoties.
Viessrādnieku fenomena pētniece no Latvijas Zaiga Krišjāne gan uzskata, ka Latvijā atgriezīsies
vien trešdaļa darbasēka. Zaiga Krišjāne: “Parādījās jaunās mobilitātes formas un cilvēki bieži vien
izvēlas iesēju nopelnīt, pēc kāda laika atgriežas atpakaļ, ar kaut ko neapmierināti atkal dodas.”
V
sviesene
sviess, no maniem pazinjaam neviens veel nav atgriezies. . un netaisaas tuvaakaa gada laikaa to
dariit. . .
Vai latvieši sāk atgriezties no Īrijas un Lielbritānijas?
LNT 10. maijs (2008)
69
ryanair
šis sižets tomēr parādīja, ka cilvēki savu ģimeni tomēr vērtē augsāk par svešumā sapelnītu nau-
du, turklāt arī jauna iezīme - atbrauc uz Latviju palūkot, vai Godmanis sakārtojis valsi, ja nē, tad
atkal iekšā ryanair :D
nu tā
mazdēls atbrauc ciemos un smilks, kā gribētos palikt mājās, bet kad pameklē še darbu, tad no-
pērk biļeti atpakaļ šams nelasa sēnes, betsrādā par datorgrahķi, esot labi darbabiedri un laba priekš-
niecība, protams, mūsu mēnešalga par nedēļu. . .
sakne to nu tā
Mazdēls varbūt jūtas kā varonis un grib, lai te darbabiedri pie viņa piekāpj pa kāpnītēm. Kaut kā
vienai daļai gribas pie visa gatava un vēl pēc pasaules apceļošanas deguns gaisā.
ka tad! ! !
Latvija - gaidi ar maisu, sitada te perioda neviens neatgriezas. . .
schizo
- Ko nozīmē - normāls darbs? Jānis Strazdiņš: “Vismaz 300 latu uz rokas. “ What da fuck? !
70
pipars
Bet vai tad atgriežoties, šeit būs ko darīt? Šlesers jau būs sagrūdis pilnu Latviju ar uzbekiem. Ja
arī dabūs darbu, vai daudzi būs gatavi panes ņirgāšanos - algas izteiksmē.
pipars
Varbūt kādam normāls darbs nozīmē - 160Ls. Ja dzīves primāro vajadzību, tas ir mājoklis, dabū
“uz haļavu” + pārdod kādu vecmāmiņas zemesgabalu. Tad var gudri sriedelēt. . . Bet ja nākas visu
sagādāt pašam, tad. . .
KRR
Kāpēc, lai gan te atgrieztos? ? ? ? ? ? ? neviens gan netaisās braukt mājās, kur neviens te negaida
un kur valdībai pohg, ka tauta mirs, jo viņus interesē tikai savi maki.
Krauklis
Gan jau atgriežas arī, ja: 1. darbojas nelegāli, 2. ir iekrāti līdzekļi turpmākai auīsībai, 3. ja nesen
ir izdarīta šāda darbība. . . :))) hup://ziza.ru/2006/05/26/chlenom-v-rozetku-idiot.html
Nissan350Z
Es gaidu Vācijas darba tirgu atvēršanu, un tad prom no šīs, , labklājības, , valsiņas! ! !
Qi
Da ko Juus te dzenat? Neviens tagad neatgriezhas, bet iereec zinjaas lasot kaada bannaanu re-
publika ir latvija. Driizaak jau pareizaak buutu ievietot raksu, cik simti ik dienu aizbrauc no LV,
nevis atgriezhas! ! !
zinu
mana masa pabeidz 12 klasi shogad. puse klases aizbrauc julija. ta luk. . .
Jūras Tārtiņš
Ausrumeiropā pa vecam. Iesaku palikt kur esat
ha
nez kur te var jau nopelnīt 800ls (nerunāju par darbu valdībā uu)?
4
diezgan neticams saass :D
jz
Protams, ja dievs nav devis ne galvu, ne rokas, ne čaklumu, tad tā grūtāk Latvijā nopelnīt. Vieg-
lāk sēdēt jūras viņā krasā un gudri dirs, ka te neviens neko nedara, lai varētu atgriezties pie klāta
galda. . . .
71
gutz
vienreiz jau atgriezos, pirms 4 gadiem. pietika ar 6 neneshu mociibu. slimi cilveeki, nenovidigi,
nejeedziigs darbs un veel nejeedziigaaka samaksa
tas par šovu
Naabaga cietējs! Pēc šī raksa Liepājas laikraksā “Kurzemes vārds” (10. 05. 2008.) ESI SEVI
NOLĪDZINĀJIS LĪDZ AR ZEMI. . . . Zini, ka daudzu liepājnieku viedoklis no tavējā at
gutz
ja nav krampis un galva ka otru piekaas vai izshemot nodoklu naudu, tad lv nav ko dariit
Krauklis
Viessrādnieku fenomena pētniece no Latvijas Zaiga Krišjāne gan uzskata, ka Latvijā atgriezīsies
vien trešdaļa darbasēka. ============
Interesanti zināt, cik lielus līdzekļus (no Lv kases) saņem šī pētniece par saviem murgiem. . . :)))
Pie pašreizējās situācijas labi ja 10% no visiem atgriezīsies. Kādēļ? Tādēļ, ka arī ‘’draudzīgo’’ brāļu
tautu pārsāvji veic savus pienākumus kvalitatīvāk, ātrāk, un ar lielāku atbildības sajūtu. . . :))) . . .
par maksimālo algu 300/mēnesī. . . :)))
pipars > jz
Acīmredzot tu esi no tiem, kas sasniedzi kautko pateicoties kāda/citu labvēlībai vai izpalīdzī-
bai. Jo, ja būtu dzīvē ko izcīnījis pats ar savām sējām. Tad runātu citādāk. Tad novērtētu, ka nekas
viegli nenāk, lai cik varošs būtu.
Nu paskaties taču jel tālāk par savu degunu!
h2o
kurš tad atgriežas, es atgriezīšos atpakaļ UK jo te nopelnīt nevar ar tagadējo valdību innāciju un
kukļņēmējiem treknām sejā sēžot valdībā un sumjot piķi kabatās
kurzemes vārds 10. 05. 08.
Mīļie, izlasiet. . . esmu mēms!
Pasutijums
Šo sāsiņu ir pasūtijis kāds valdības plānprātiņiem, sak lai pirms LV ekanomikas sagrūšanas (kas
pēc manām domām būs rudenī) visi nekravā jau laicīgi čemodānus. Tā sak, nosis apetīti.
janchix
Vakar biju Dublinaa! ! ! Arpraac, man shi pileeta asocieejas ar kkaku plaatsmaizi kuraa visi ieko-
zas un peecam atvemj tanii pashaa shkiivii! ! !
NAbaga tautieshi kas tur dzivo un sraadaa! ! !
72
seene
Nu gan sasapnjojushies! ! ! Daudzi brauc briivdienaas un tas arii viss
klaidonis
Yep!
> krauklis
Draudzīgo tautu pārsāvji veic savu darbu ātrāk, kvalitatīvāk uu. tāpēc, ka par tiem 300ls savā
valsī var atļauties dzīvot pienācīgi. Bet vai var izdzīvot šeit?
Vai esi dzirdējis kautko par jēdzienu “motivācija”.
ruksis
Latvieši sāk atgriezties, bet padomju cilvēki patiek turpat. Un labi, ka tā.
seene to Krauklis
Tu ko sajauci droshi vien! Vasaraa trshdalja Latvijas jaunieshu driizaak kaasiis prom no dzim-
tenes
Nu
kam vini te vajadzigi.
Krauklis > janchiks
Ko kāds/kāds/cits vēlas saskatīt, to arī saskata. . . :)))
klaidonis
tā varza kas aizbrauca, labāk lai nebrauc uz Latviju!
Juris
Kuram vinus vajag, tikai noedis musu bezdarbnieku pabalsu.
Krauklis
Neredzu sevišķi lielu motivāciju. . . :((( Tādēļ arī esmu ārpus Latvijas. . . :)))
Ja?
es tieši taisos braukt prom :)
to Nissan350Z
Vācija nesen paziņoja, ka tik ātri neatvērs vis savu darba tirgu. Nebūs nākamgad, kā iepriekš bija
solīts, būs labi ja ap 2012. gadu.
73
es
tas uz ko atsaucas, nav Latvijas valdības izdomāti meli, lai lietu tautai ausīs populisisku sīrupu,
bet gan Lielbritānijā veikts pētījums. kurš turklāt īpaši neauiecas uz latviešiem, bet vairāk uz poļiem
vai lietuviešiem, kuru Lielbritānijā ir nesalīdzināmi vairāk.
hika
. . . daudzi pazinas zvana un grib braukt sradat seit. . . varbut es varetu samainities ar peetnieci?
lai vina taisa mana vietaa atskaites, bet es rekinasu cik cilveki taisas izbraukt no Lv. :)
pipars
Kautkāds murgs! Uzņēmumos masveidā samazinās darbinieku skaits. Cenas ceļās - algas nece-
ļās/krīt. Un vēl atļaujas sriedelēt par atgriešanos.
Vilis
Lai atbraucēji atmaksā visirms VID nodokļus par to, ka izbrauca no LR un srādājot tur kaut
ko iekrāja.
333
ko jus idioti te murgojat, neviens nekur neatgriezas!
Sviesa beka
It nemaz netaisos atpakal :)
AIGARS - zinu
JA JAU GRIB BRUKT UZ ĪRIJU VERGOT NEVIS AUGSTSKOLĀ STĀTIES, TAD JAU NEBI-
JA VIDUSSKOLĀ JĀSĒŽ 3 GADI, VARĒJA JAU UZ REIZ PĒC PAMATSKOLAS BRUKT! !
pzģC
kādam te CAPS LOCK par daudz srādā!
ha
nu. . nu, ticami. . man gan paziņas tieši pretēji, brauc prom no LV
ĀMEN
oij. šaisē. kas par hu*iņu? !
Krauklis > pzģC
kādam te CAPS LOCK par daudz srādā! ============
Ja raksa ar lielajiem burtiem, tas nozīmēt varētu - es essu dusmīgs. . . Kāds deputāts. . . :)))
74
.
ja nav lohs londona 3000. marcinas mierigi menesi var pelnit!
pipars
Jautri! drīz latvieši būs kā čigāni plašajā pasaulē kam nav savas zemes. Latviju būs ieņēmuši slā-
vu - musulmaņu brāļi.
hika Vilim
Miilo Villit, no nomaksatiem 42 procentiem nodoklos, Latvija sarpibu netaisas maksaat, , , bet
grib iekaset 5 procentu dzunguru no tiem kuri ir maksajusi 20 procentus nodoklos. Esmu sajusmaa
no shis cakarmakar mahinacijas.
es
JĀ, VAR REDZĒT, I JĀNIS 4 GADUS NAV BIJIS LATVIJĀ. 300. LS UZ ROIS, AR TO
JAU SEN IR PAR MAZ, JA VĒL IR KĀDI KREDĪTI JĀATMAKSĀ, TAD PRIEI MAZ. . . .
asombro
Tēvzemes pazudušajiem dēliem viskijs galīgi izskalojis smadzenes. Vai tiešām ir aizmirsuši, ka
bija bez eksisences līdzekļiem, ka darba devēji nemaksāja algu. Ar tik īslaicīgu atmiņu var lepoties
tikai meksikāņu seriālu varoņi. Kāpēc šie cilvēki ir visu piedevuši biezajiem un tagad atgriežas?
75
kaupeens
jaa oatreiz daudzi brauc pavadiit briivdienas uz latviju, bet ir arii taadi kas atgriežas pa visam
patiešām ir cilveeki kuriem dzivee nav galvenais nauda, bet daudzi aju tikai redz naudu naudu, un
viss paareejais ir nulle, nožēlojamie! latvijaa var nopelniit naudu, protams ne tik lielu kaa tur, bet
pietiekamu lai dziivotu latvijaa, vajag tikai sradaat, nevis aizbraukt tur kautkur un luni dziit pie
konveineriem un sanjemt labu naudu, katram sava izveele un sava dziive dziivojat kaa redzat kad
neredzat tad ejat guleet!
Sasodiitais imigrants
Nu mulkiibas. Esmu Irijaa, darbs nav gruuts - 39h nedeeljaa un 356eiro nedeeljaa + par katru
papildsundu 14 eiro, nedeeljaa taadu ir apmeeram 4. Nu tad man sanaak 400 eiro nedeljaa. Esmu
miesnieks lielveikalaa, taapat kaa Rimi galjas nodalja. Cilveeki laipni, smaidiigi, sarojoshi, nevis
kaa LV skaabaas sejas, jo probleemu kaa juura. Bet majas ir majas. Ilgojos. Esmu ar visu gimeni te
un pietiek atliektiem galiem, sradaju viens, jo puika mazs. Beerna pabalss ir 180 eiro meenesii +
katru tresho meenesi 180 + 250 eiro, bet LV 35Ls
Kursh atgriezhas? Lai kaa gribeetos atgriesies, chakareetaaji uz katra suura un valdiibai gime-
ne nav primaara.
Krauklis > asombro
Tev īsi taisnība varētu arī nebūt. Jo ne jau gluži bez eksisences līdzekļiem kāds/kāda/cits bija.
Varēja arī lv nopelnīt visai labi. Tikai mēneša beigās ja ieņēmumus izdala ar ‘’pavadītajām’’ sundām,
tad sevišķs prieks nemaz nav. Es pirms izlidošanas visai labi pelnīju, bet gribas taču vēl. . . :))) Un
tie, kuri atgriežas. . . Ne jau visi turpinās savu darbību, kā darba ņēmēji. . . :)))
plurkt to pipars
re kaa nu i, cenam celjaas, bet algaam nee? ? ?
?
Jānis Strazdiņš, kurš Lielbritānijā pelnījis vismaz 800 LVL mēnesī, vēlas srādāt Latvijā par 300
LVL. Kur ir loģika?
hika krauklim
Mes tacu neesam naudas vergi :)
lai arī mārciņas kurss krīt
Latvijā neviens pat netaisās ar algu saukt atpakaļ savu tautu. Ja kādam ārzemēs nav izveidojies
labs kontakts vai cilvēks tīri dvēseliski nevar dzīvot svešumā, tad tie atgriezīsies. Citi nē.
tutu
kada jega man atgriezties ja cenas tadas pasas un pat dazam precem augsakas bet algas uz pusi
76
zemakas. . . . paslaik savai valsij nemaz nejutos vajadziga
mp
Nav jēgas atgriezties! Jo daudzas nozares ir apsājušās, hrmās un uzņēmumos atlaiž cilvēkus, sa-
mazina algas! Un tie lielie muldētāji, kur tad var reāli srādājot nopelnīt? ? ? Darba devējam, ka tik
nemaksāt un appis darbinieku! Godīgu darba devēju ir maz, visu cieņu viņiem! Otra lieta ir tā, ka
praktiski VISOS darbos (laikam izņemot IT) prasa zināt krievu valodu! ! Es uzaugu sarp latvie-
šiem un šo valodu nezinu! ! Kādā sakarā visār prasa zināt kaut kādu krievu valodu, ja valsī valss
valoda ir latviešu? ? Varbūt Lielbritānijā tagad visiem britiem prasīt zināt arābu valodu! ! ! Tas tak
ir sviess! Lai tak tie (atvainojos) sulbie krievi sēž un mācās valss valodu, ja reiz te dzīvo vai srā-
dā, nevis gaida, ka kāds ar viņiem te runās krieviski! ! Tā dēļ arī daudzi jaunieši izbrauc srādāt uz
ārvalsīm, ka krievu valodu vairs daudzi nezin, bet labi zin angļu valodu! Arī izglītības kvalitāte ir
smagi kritusies! Laikam arī es drīz atsāšu šo grimsošo kuģi, lai dotos mācīties un vēlāk arī srādāt
ārzemēs! Ko padarīsi, ja dzīve siež! Visi jau nav mārketinga direktori vai pārdošanas vadītāji, kuri
te par dzīvi nesūdzās! :(
Aiga
ha. . . netaisos nemaz uz LV
lotos
Tur jau tas joks ir, ka LV var nopelnīt paraktiski tik pat cik GB, ja atņem GB dārgo dzīvošanu.
Tā kā viss ir loģiski. Pēdējā laikā vairāk zinu kas ir atgriezušies nekā tos, kas aizbrauc un arī tie kas
aizbrauca kādi 70% noteikti atgriezīsies. Būs jau labi! Vajag tikai pašiem LV rukāt tāpt kā to darām
GB un samaksa jau neizpaliks! :)
es
nu re man alga - 276 ls uz papīra mēn. par pārsrādātām sundām labi ja 40 ls piemaksā, par di-
viem bērniem - 17, 60, vīram 400 ls, un rēķini, kredīti uz 300 ls, pasarg dievs, ja kāds vēl saslims
simplex
Vai tiesaam ir labaak sraadaad par melnsraadnieku un nosaadiit sevi kaa leeto darbaseeku,
esmu patriots iiss latvietis man vareetu maksaat 10 000 eur meenesii es nebrauktu lasiit senes vai
dariit kaadu citu melno darbu, es labaak palieku LV un mazliet sasringsot pelnu tik pat cik Juus
aizbrauceeji iirijaa. Jaapiebils, ka lielaakaa dalja izbrauceeju ir bez izgliitiibas, jo cilveeks ar izgliiti-
ibu arii lV pelniis to ko melnsraadnieks sib - iirijaa
P. S gruuti bija lai nepteiktu to daudz rupjaak ;)
seene
Taa vinjsh nu ir, - ar patriotismu dzimtenee vien izdziivosi un purkshkjeedams sagaidiisi savas
vecumdienas, taa arii iisi nedziivojis. . . Ar dazhiem iznjeemumiem, protams. . .
77
NODOKĻU MAKSĀTĀJS - hika Vilim
Vairāk kā 100 000 tsaimniecības kadru, tevi ieskaitot ir aizbraukuši uz ārzemēm un Latvijas val-
sij nedod nekādu pienesumu un budžētā ne santīmu neiemaksa. Tajā pašā laikā, mums palikuša-
jiem ir jāmaksā jūsu vecākiem pensijas, jānodrošīna bezmaksas veselības aprūpe, Jūsu bērniem jā-
nodrošina bezmaksas veselības aprūpe, izglītība, Jūs paši braucat uz Latviju un izmanojat veselības
aprūpes pakalpojumus, braucat par mūsu ceļiem, izmantojiet vals aizsardzības pakalpojums. NAV
TAI APNICIS PAŠIEM, (BĒRNIEM, VECĀKIEM, VĪRIEM, SIEVĀ) PARZĪTĒT UZ NO-
DOKĻU MAKSĀTĀJU RĒĶINA.
čiriks
It kā nedzirdētu, ka no paziņām atgrieztos, ko viņi te darīs, muļķības. Nevar nopelnīt un arī ne-
maksā visu taisa ciet. Ko var tik briesmīgi melot. Vajag tak pasaULES ACĪS PAMELOT, REDZ CIK
PIE MUMS LABI. PLĀTĪZERI.
kexxx
Nu re kur ari atgriezhas tikai tie cilveki, ko te visi Latvijas iedzivotaji apliek - melnsradnieki,
kas srada par kapeikam nenonormalos apsakljos. Tie kas ir cienja un laba darba - kapec lai vinji
brauktu tagad?
Niki
Esmu pabijusi UK, bet nebraucu ar domu sapelnīt, bet gan sudēt, katra nodzīvotā diena tur bi-
ja mokas, katru dienu izsvītroju kalendārā, jo nevarēju sagaidīt, kad atgriezīšos mājās, tur kur mana
ģimene, draugi, latviešu valoda un ik iela pazīsama. . . . . . ir tādi, kas var dzīvot svešumā, un ir tādi,
kas nevar. Es piederu pie otrajiem. Un, ja labi grib, tad arī LV var atras labi atalgotu darbu, un pelnīt
tik pat un pat vairāk kā UK (tas no personiskās pieredzes). Bet žēl to cilvēku kuri uzskata, ka piekla-
jīga alga ir 300Ls, jo, manā izpratnē, pieklajīga alga ir tāda, kad pēc sadzīves tēriņiem paliek pāri arī
ceļošanai un sevis palutināšanai, nevis 87 gada opelim, īrētam dzīvoklim Ulbrokā un kartupeļiem.
hika nodoklu maksatajam
sorry, es tev velak uzraksisu, labi? man tagad jaskrien :)
zaza > simplex
ko te di**? ! es pats, un daudz manu pazinu jau sen jeb nekad nav bijushi melnsradnieki. . . . pf.
. . piemeram es vadu te nelielu uznemumu, pazinas srada birojos, bankaas. . . ar latvijas vidusskolas
izgliitiibu. p. s. protams maacamies arii te taa kaa, , , , , nepurksi te!
murka
pie tik lielas nenoteiktības šeit, būtu neprāts atgriezties, ja ārvalsīs ir nodzīvots pāris gadu
Ibio
Īrijā nesrādāju, un netaisot tur braukt, bet Latvijā ar negribas neko darīt, jo rūpniecība jau
78
praktiski ir iznīcināta. Nopelnīt var tik Saimā, vai Minisrijā, bet tur 100 dauņi jau ir, un minisru
ar mums pamaz.
Bo
800 uz rokas. Ja tur nav invesīcijas no ārpuses, tad cik ekonomiski pamatota tāda alga vidusmē-
ra seciālisam Latvijas uzņēmumā (menedžerim, referentam, amatniekam, inženierim, seciālis-
tam). Latvijas uzņēmumi nav konkurētsējīgi (es nerunāju par visādām eironaudām, mahinācijām,
pelēko un melno biznesu)
vita
Ko Tu, simplex, gan vari muldēt, pats nebijis un nesrādājis ārzemēs! Šakāļa kauciens hlmā Maug-
lis! Žēl, ka Latvijā tādi šobrīd pie varas vai ir aktīvie toņa noteicēji un mēslu lējēji citiem uz galvas!
Vai vakar nebiji pie okupācijas pieminekļa pārdaugavā un neierāvi par daudz?
simplex to zaza
eu tu melnsraadniek, nesaprati manu teksu? esmu patriots un NEID nevergosu citaa valsii
kaut par bankas direktoru, tik daudz ieseeju nopelnit, labi nopelniit kaa latvijaa ir reti kur. curka
ibio
zzk
Un kurš tad Latvijā ir redzējis idiotu, kurš srādā par 300 latiem? 3 reiz vairāk tā ir normāla vi-
dēja alga šodien. p. s. mūsu apkopēja par 2-3 sundu darbu saņem 300 uz rokas.
mp NODOKĻU MAKSĀTĀJAM
Bet to, ka tavus un citu nodokļus ierauj nāsīs politiķi un citi mahinatori, tu laikam aizmirsi pie-
minēt! Ja tā nebūtu, Latvija jau būtu bagāta valss! Galvenais ir piegrūs pilnas kabatas ar naudu,
nopirkt Bmw X5 un uzcelt māju Baltezerā vai Jūrmalā! ! ! Un kas par to, tev nav nosļauties? Tu gri-
bi teikt, ka ja viņi srādātu te un maksātu nodokļus, tad šī valss plauktu un zeltu? ? ? Kā tad! Būtu
šiem vairāk kur naudu sabāzt! Lai tad arī tagad domā, kā no krīzes tiks ārā! Lai pārdod savus limu-
zīnus un villas, jo tas viss ir nozagts un apzināti izkrāpts!
zaza
apkopejs lv v apkopejs uk vaditajs lv v vaditajs uk > > > algas un darba aosakli nesalidzinami!
pretigi tie lv optimisi ar saviem komentaariem. tik galva no suudu bedres araa un blausaas cik
svaigs gaiss > > > visretiigaakaa lieta lv ir nevis naudas truukums bet urlas, idiotiski nabadziibas
nomnociiti letini un zagliiga valdiiba kas skataas tikai kaa iekaseet nodoklus, tai pashaa laikaa ne-
ko nedodot preti > > > pec raksa butibas. . . dazi piksuli aizbrauc atpakal un nju tik VAIRUMS
atgriezotie. . . .
īrletiņš
Nu to jau tikai LNT var izdomāt! :D hup://baltic-ireland.eu/-/?p=462
79
Jurmalnieks
Peedeejais kursh izbrauc no Latvijas, lai izsleedz gaismu.
tutu
Simplex - - - - mana mamma ir izbraukusi vinai ir augsaka izglitiba. . . . manam draugam ir aug-
saka izgltiba, daudzi gudri cilveki ir izbraukusi no Latvijas jo nav jutusies noverteti. . . man ir ne-
pabeigta augsaka izglitiba jo nevareju atlauties sradat te un maksat par macibam. . . man nav bagat
vecaku kas izpalidz. . . . sradajot tur varu atllauties gan macities un beidzot jusies ka cilveks. . . . .
simplex to vita
ja tu cien. vita lasiitu manus teksus tad saprasu ka tas ko tu raksiiji ir pret maniem principiem.
Diez vai tu dziivee aciis skatoties to man seetu pateikt, kompis laikam atraisa valodu ne? ;)
nunu
par to izgliitiibu nu veltii kakaats. Cik nav Latvijaa sulbo ar izgliitiibu - nopirkti papiirinji. .
! !
Smilšu Strūklas Operators. Vajadzīgs atbildīgs darbinieks ar BE kategorijas autovadītāja tiesībām,
vai atbilsošas kategorijas tiesībām, kas ļauj vilkt divasu piekabi, kuras pilna masa ir 2000kg un dar-
bam ar smilšu srūklas aparātu. Alga uz rokas no 500Ls uz augšu (atkarīgs no izsrādes)
80
Krauklis Nodokļu maksātājam
Tu, Kretīn, tagad brauksi augumā pensionāriem? ! ! ! Bērniem! ! ! ! ! ! Latvijas ceļus Tev kāds/kāta/
CITS izbraukā? ! ! ! ! ! Uzraksi - kādu ieguldījumu lv ekonomikā pats dot vari! ! ! ! ! ! ! ! ! ! :)))
! !
Piedāvajam darbu sētniekam. Alga Ls 250 pirms nodokļu nomaksas. Steidzami
zaza > simplex
ja? nelej vecit! XD nedomaju ar tadiem sulbeniem un pseidopatriotiem ielaisies neaugligas
diskusijaas. . ej pakezies savaa seetaa ar sauso ateju
Krauklis īrletiņam
Tas bija smieklīgi. . . :)))
Bo
Jā īrijās var (varēja nopelnīt). jā īrijās ir cit sociālā gaisotne, atieksme, dzīves līmenis. Bet tas ir
viņu nopelns, viņi ir uzbūvējši savu sociālo labklājību. Rietumieku paaudzes 50, 60, 70 gados sūri
srādāja lai tas tur būtu. Kādas mums ir morālās tiesības pretendēt uz viņu kumosu? Mēs (mūsu tē-
vi un vecēvi) esam šo miskasi (LV) paši izveidojuši - mums arī jādzīvo
Kanka
Nu ko LNT muld? Es ĻOTI labi pazīsu Inetu. Viņa nav no tām, kura paliks Aizputē. Tur ir
čuhņa, lai neteiktu vairāk. Stagnātciems, kur guļamrajonos vēl palikusi pensionāri, kriminālie, un
daži skolnieki. Tādēļ jau viņai ir atpakaļbiļete 25. maijā. “Ja kas. . . “.
! !
Vajadzīgs piemājas teritorijas apkopei vajadzīgs kārtīgs sētnieks. Darba apjoms - pusslodze. At-
algojums: Ls 120 (uz papīra). Vai sētnieks+apkopējs: Atalgojums: Ls 240 uz papīra.
! !
Darbs brugesana, var bez pieredzes, nepieciesams savs auto, degviela apmaksata, samaksa 20ls
diena vienreiz nedela.
asombro to mp
Par tiem LV darba devējiem perfekti pateikts, bet krieviem nepielec tikai latviešu val. Spāņu val. da-
ži kadri no 0 iemācās gada laikā pats tādus esmu redzējis. Un savu lielo matušku nemaz neciena.
simplex
Esmu pietiekami redzeejis aarzemes, jaa LV ir banaanija, pagaidaam, un tas ir jaalabo, paskata-
ties uz sevi no malas un padomaajiet kaadeel mees dziivojam suudos? ! LV savsarpeejaas cilveeku
atieciibaas valda vilku likumi un pa virsu tam visam innaacija. Ne jau valss vai valdiiba ir vainiiga,
81
pie vainas ir pasi letinji.
murka
bruģēšana - 20 Ls dienā? Te arī ir novērtējums tik smagam hziskam darbam, smieklīgi
tutu
ja atgriezisimies Latvija. . . . maksasim godigi nodoklus un forsie valdibas viri taisis tusinus par
musu naudu. . . . nu re kartigs patriotsms - - - - - smiekli nak
raganinja
hi hi hi MEES PAARTIEIM VIENS NO OTR UN NEVIS NO PAARTIIS PRECEEM
> > > Latvijaa hi hi hi
simplex to zaza
Nepieliizini visus savam dziives liimenim LV nav briinums kaadeelj tu no LV aizbrauci, suudi
saaka mutee smelties, bet rokas bija pa liikam, lai to risinaatu.
NODOKĻU MAKSĀTĀJS - Krauklis
SAVĀC LŪDZU SAVU BĒRNUS UN VECAĶUS LĪDZI UZ ĪRIJU UN TEV VISPĀR NE-
RĀDIES. MANAI MĀTEI PENSIJAS IR MAZĀI, NEKĀ SOCIJĀLĀS IEMAKSAS KURS
ES VEICU, JO NO TĀM IR JĀMAKSĀ PENSIJAS TO 100 00 LIEKĒŽU, UN PARZĪTU VE-
CĀKIEM PENSIJAS. DAUDZI MANI DRUGI, KURI VEIC IEMKSAS PAŠVALDĪBU BU-
DŽETOS NEVAR SAVIEM BĒRNIEM VIETAS BĒRNUDĀRZO DABŪT, JO TĀS AIZŅEM
IMIGRNTU BĒRNI, BET AUDZINĀTĀJAI ALGU UN BĒRNUDAŖZA UZTURĒŠANAS
IZDEVUMUS SEDZU ES! ! ! VARBŪT TAI PIETEIK PARZĪTĒT UZ NOLOKĻU MAK-
SĀTĀJU RĒĶINA! ! !
zaza > simplex
es brauksu atpakal kad vis bus pusliidz normaali lv. negribu mociities. un ja nebuus, tad vismaz
man bus vecumdienas nopelnitas sheit un naudu vareshu teret latvijaa apkalposi mani tu. . . kaa jau
arii buutiibaa ir
Niki to simplex
Ok, taisnība par valdību, taisnība par cilvēciskām auiecībām, bet arī LV VAR normāli nopelnīt
un, turklāt, dzīvot savā vidē, sarp saviem draugiem ar savām tradīcijām u. t. t. Es nenosodu tos, kuri
aizbrauc, tikai domāju, ka liela daļa aizbraucēju nepietiekami cenšās šeit atras labi atalgotu darbu.
zzk
Kamēr latvieši nesapratīs, ka labi atalgotam darbam nepieciešama nevis izglītība, bet zināšanas
(arī bez augsskolas papīra), visi šie čiksētāji var droši braukt uz īriju sēnes lasīt. Nesen meklēju
darbinieku - grāmatveža paligu ar algu sākumam ap 800 Ls uz rokas. Saņēmu kaudzi CV ar teksiem
82
par sūdainiem izglītības papīriem, bet neviena ar prasmju apsiprinājumu, ka protu to vai šito. Pār-
runas šo murgaino tendenci tikai apsiprināja - viesiem kaudze papīru, bet neviens neprot pat ele-
mentārus grāmatveža darbus.
! !
A/S Rīgas Miesnieks meklē sezonas (jūnijs - auguss/septembris) srādniekus darbam ražošanā.
Darba laiks: 1. maiņa - 07:00 - 15:30, 2. maiņa - 15:30 - 24:00. Pēc 2. maiņas nodrošinām transor-
tu līdz darbinieku dzīvesvietām. Darba alga: 300, - pēc nodokļu nomaksas.
Bo to ZZK
“_zzk Un kurš tad Latvijā ir redzējis idiotu, kurš srādā par 300 latiem? 3 reiz vairāk tā ir normā-
la vidēja alga šodien. _” ============
Ak tad vidējā posma menedžeis, vecākais pārdevējs, mehāniķis un tml. ZZK nopelna Ls900 uz
rokas? Tātad mūsdienu konkurences apsākļos pārdodot velosipēdus var uzlikt tādus uzcenojumus,
ka visiem labas algas un īpašniekiem peļņa un valsij nodoklis? Neticu
fendia
Man jau patīk sižets - latviešu viessrādnieki ārzemēs kā izdzirdēja par mūsu trako innāciju - tā
uzreiz saprata, ka ārzemēs nemaz tik ļoti nevar nopelnīt un jābrauc mājās - DZIMTENĒ PELNĪT
LIELO NAUDU! ! ! - kad šobrīd šeit notiek akūta kadru īsināšana, algu samazināšana, lai hrma varē-
tu izdzīvot uut. . . Laikam jau arī mums mēdijos slimīga propoganda. . . Žēl ka arī LNT pārdevās.
raganinja
nu un cik tagad letinju Latvijaa? Un kaads ir vinju dzimsiibas liimenis? ? ? Un kas driiz buus pil-
na Latvija? ? ? ? Tie, kas varaviiksnee redz tikai divas kraasas - vienu ar katru shauro aci! ! ! hi hi hi
Bo
Laba alga LV uzņēmumā nav ekonomiski pamatota. Ja darbība uz ārējo tirgu, tad var būt
Niki to zzk
100% piekrītu. Meklējot darbiniekus pie mums aina ir namainīga - ambīcijas milzīgas, atdeve
nulle.
smike to mp
Latvijā krievu valoda ir nepieciešama arī IT jomā srādājošajiem. Turklāt ne tikai zināt, bet prak-
tiski sanāk runāt tikai krieviski, jo citādi tevi neviens nesapratīs. Tā man vienā intervijā paskaidro-
ja. Tas ir viens no iemesliem kapēc es tagad dzīvoju Anglijā. Pirms kāda mēneša pārvācos. Ja jau
latviešu valoda ir zudusi, tad labāk runāt angliski nekā krieviski. Latvijā man nācās dzīvot tuvumā
“točkai”, kur bija laba iesēja iepazīties ar krievu “kultūru”. Un, paldies, bet tādā vidē es vairs nekad
nevēlos dzīvot.
83
Krauklis
Nu bļin! Dzejnieks! ! ! ! ! ! ! ! Uzraksi, kretīn, kādu tu dod ieguldījumu lv ekonomikā! ! ! Vā-
cies prom. . . Ar visiem bērniem. . . Es tev, mēsls, ievākšu! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Kaut kur. . . Ar kaut ko. . . :)))
Suka! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! !
Требуется официант(ка), оплата от 10 Ls в день после уплаты налогов, питание. Срочно
tu ko
tu ko tur, miesniek, njirgaajies? Par 300 Ls? ? ? Vasaraa? ? ?
Krauklis
Tas bija domāta NODOKĻU MAKSĀTĀJAM! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
zaza > simplex
piebilde. esmu godiigs cilveeks tapeec man nebija izveles. nesmu nekaunigs zaglis, uzmeteejs jeb
tuksha runatajs. gribas dzivot godigi un lv man tadas iesejas nedod, ja nu vieniigais bada maizee.
es vairak iederos te, kur cilveki vairak viens otru ciena, uzticas uz varda uu uu gan lv kas mainisies.
cerams
simplex to zaza
Esmu pietiekami labi LV iekaartojies un tu visaar domaa ko runaa, sajuuta ka es saraksos ar
vidusskolnieku, kaada velna peec man tevi vajadzeetu apkalpot, ja esmu LV sasniedzis to kas tev
buus jaasasniedz 18 gadu laikaa, kad atbrauksi no anglijas un saaksi osiities pa LV ;) Prieks par at-
brauceejiem jaunas darba rocinjas uznjeemeejiem ;)
! !
Viesnīcā vajadzīgas isabenes sezonai, darbs maiņās, alga no 225 Ls uz rokas
Bo
Es pats vadu uzņēmumu, smagi srādāju, masāju visus nodokļus, cīnos smagos konkurences un
zemas pirktsējas apsākļos. Ir problēma ar darba sēku. Jauniešiem ir lielas ambīcijas (Ls 900), bet
darba sējas, kompetence, lojalitāte, pašmotivācija - “0”
Gucci’o
Krāmējos ar lupatām Īrijā. 250e dienā. Nedēļā 1250e. Latvijā man to neredzēt, kā savas ausis.
Ko man tur darīt? Atpakaļ netaisos. Prātā nenāk.
zaza > zzk
principaa piekriitu par papiiriem un atdevi
84
tutu
skumji bet fakts ka darbu nevaru dabut jo man nav krievu valodas. . . . sapras saprotu bet runat
neprotu. . . . . kas teica ka izglitibas dokumentus nevajag? ? ? pagajuso gad centos atras darbu vairakas
vietas iesniedz savu cv. . . . man pec kada laika atnaca atbildes un visur apmeram vienadas. Mes loti
atvainojamies bet pienemam darba cilveku ar augsako izglitibu. . . . un visa man pieredzite tutu
to nodoklju maksaataajs
tu te nekjengaa visus peec kaartas - tu pats esi paraziits, ja jau nevari paruupeeties par savu ma-
amulju, kaa iirijas letinji ruupeejas par saveejiem gan iirijaa, gan latvijaa
zaza > Bo
nem mani darbaa. neprasu daudz. maksaa vismaz 1500 (parasa menedzera alga UK) + piemak-
sas menesii pec nodokliem un bushu klat. nesradaju arpus darba laika. 5 nedelu apmaksats atvali-
najums + premijas sradaju te un darba devejs ir apmierinats
Gucci’o
Tad tik turpini krāmēties ar lupatām Īrijā. LV Tev to neredzēt kā savas ausis? Smieklīgi un no-
žēlojami. Lielākā daļa manu paziņu mēnešalgas ir ar 4 cipariem. 2000Ls VAR nopelnīt arī LV! Ar
noteikumu - ja smadzeņu vietā nav zāģu skaidas un ir pašmotivācija!
85
! !
VAS Starptautiskā lidosa Rīga aicina darbā apkopējus/ - as. Darba laiks - maiņu darbs 7:00-
19:00 (divas srādā, divas brīvas). Piedāvājam sabilu atalgojumu (no 215, - Ls neuo) un sociālas
garantijas
Bo to Gucci’o
Protams, savs vēders katram visskaļāk kurks. Bet tas ir tavs vai īru nopelns. Vai atceramies lat-
viešu auieksmi pret “gucuļiem” un “mešočņikiem”, ar ko jūs labāki? Es jūs nenosodu, bet vai esat
gatavi vienā jaukā dienā saņemt no īriem tādu auieksmi? Un Latvijai arī būsit sveši : (Tā ir Latvi-
jas tragedija
zzk to Bo
Jūsu minētie amati ne ar ko neatšķiras no ohcianta vai apkopēja, jo nekādas prasmes, izņemot
papīreli, tām nav nepieciešamas. Es runāju par SPECIĀLISTIEM, kuru Latvijā ir maz, vienalga ku-
rā jomā - vai tie būtu kvalihcēti grāmatveži vai krāsotāji, nīzētāji vai elektriķi. Pēdējiem sarp citu
vidējā alga ap 1500-2000 Ls.
20gadi
Ko tauta saka par šo? hup://www.oaa.com/locations/index.as Ir jēga mācīties vai nav! Alga
tur ir ļoti laba, bet arī mācības nav lētas! :)
Ivars
viņi vienkārši grib mājās, pie savējiem, mīļajiem, bet teju atkal dosieis PEĻŅĀ, lai še par visu
maksāt I.
Niki to Gucci’o (iepriekšējais komentārs)
Tad tik turpini krāmēties ar lupatām Īrijā. LV Tev to neredzēt kā savas ausis? Smieklīgi un no-
žēlojami. Lielākā daļa manu
zaza > Gucci’o
te ar var nopelnit neiesringsot. lv ir savaadaak: tik privaataas dziives nav un nekad nezini kas
notiks riit.
Bo to ZaZa
Kādā jomā srādā? Vai esi pazīsams ar sava uzņēmuma naudas plūsmu virtuvi? Tu patiešām se-
vi atpelni?
Niki to Gucci’o
Tad tik turpini krāmēties ar lupatām Īrijā. LV Tev to neredzēt kā savas ausis? Smieklīgi un no-
žēlojami. Lielākā daļa manu paziņu mēnešalgas ir ar 4 cipariem. 2000Ls VAR nopelnīt arī LV! Ar
noteikumu - ja smadzeņu vietā nav zāģu skaidas un ir pašmotivācija!
86
seene to zzk
Nu redzi, tieshi taa, papiiriitis ir, bet galvinjas tukshas. Bet tur jau taa lieta, ka uz Iiriju brauc ne-
vis chiikseetaaji, bet tie, kas gatavi sraadaat/ar dazhiem iznjeemumiem, protams. Un ne ar dum-
jaam galvinjaam. Latvijaa paliek chiikseetaaji
He
Latvijā ir dibenā ar tām algām un pensijām - Tautai, ja kas!
imis. m
Pārak gudri d. . . . . t, nezinīši. Kas tad sunim asi cels, ja ne pats.
zaza > bo
vadu nelielu uznemumu kas ir dala no cita lielaka. parzina viss. sradaju neatkarigi. man bosiem
jaskraida pakal ne otradi. ciparus zinu un pelna ir augosha. . . . janem nemot vera ka parpirkam ne-
pelnoshu uznemumu. alga protams man te ir lielaka, ka noradiju. bet lv tomer ir leetaak pagaida-
am, so. . .
Bo to ZZK
_elektriķi. Pēdējiem sarp citu vidējā alga ap 1500 - 2000 Ls. _ Tas ir tiem kas siedz LATVE-
NERGO monopolpakalpojumus? Nu par šo nagumaucēju izcenojumiem ir zināms. Es biju iedo-
mājies, ka jūsu sfēra ir ZZK (velotirdzniecība). Viss plūs, viss mainās. . . vēl pirms pusgada arhi-
tekti, nekusamo īpašumu seciālisi, celtnieki pelnīja ļoti labi - tagad tā nav. Par elekriķiem. Kurš
un ar kādiem pakalpojumiem viņiem maksā tādu algu? LV tirgus ir tāds, kāds viņš ir un nesāsioet
peksiņus. Tie luxus auto uz ielas ir tikai burbulis, kurš drīz srāgs
! !
VAS Starptautiskā lidosa Rīga aicina darbā apkopējus/ - as. Darba laiks - maiņu darbs 7:00 -
19:00 (divas srādā, divas brīvas). Piedāvājam sabilu atalgojumu (no 215, - Ls neuo) un sociālas
garantijas
hika
kur palika nodoklu insektors?
smike to tutu
anglu valodu zini? tad brauc uz UK. te vismaz neviens neprasa runāt krieviski. es šī iemesla dēļ
tagad esmu UK
zaza > bo
piebilde: luxus prechu sektors vietejas preces/ imports un tirdznieciiba
87
raganinja > Bo
Latvijaa ir Latvijas tragjedija - sega par mazu, bet apsegties visiem gribaas hi hi hi
Bo to zaza
Es nesapratu - uzņēmums ir šeit vai tur?
mp
Gucci’o Tad tik turpini krāmēties ar lupatām Īrijā. LV Tev to neredzēt kā savas ausis? Smiek-
līgi un nožēlojami. Lielākā daļa manu paziņu mēnešalgas ir ar 4 cipariem. 2000Ls VAR nopelnīt
arī LV! Ar noteikumu - ja smadzeņu vietā nav zāģu skaidas un ir pašmotivācija! Man prieks, ka tev
draugi ir pārākie krutaki un gudrie! Tu pipļuk, visi te nav jurisi, vadītāji, padomnieki un citi appi-
sēji! Bet es jau redzu, kur slēpjas problēma! Redzi, tu parasos darba cilvēkus (kaut vai bez izglītī-
bas) neuzskati par cilvēkiem! Viņi tavās acīs ir pēdējie mēsli (tādi, kā ceļu būves hrmās srādājošie,
apkopēji, celtnieki, mehāniķi u. c.), protams ir arī visādi dzērāji, bet ir arī ļoti labi cilvēki, kuri labi
zin savu darbu! ! ! Ko viņiem darīt, ja nevar pabarot ģimeni? ? ? ? Nu nevar! ! ! ! Tu man tagad at-
bildēsi? Cik cilvēku, tik viedokļu! Labi, ka tu esi ļoti gudrs, vari braukt jaunākajā auto un katru va-
karu iepirkties lielveikalā pa 50 Ls! ! Tēlot kruto un nonicināt parasos darba cilvēkus! ! Lai Dievs
dod, ka tev dzīvē klājas labi un ir ko ēs! ; (Tev ir ļoti šaura domāšana un es negribu ticēt, ka tev ir
augsākā izglītība, jo man ir vidējā, bet es domāju no visām pusēm! ! ! Un diemžēl šoreiz es esmu
vienkāršās tautas pusē! !
raganinja > Bo
Ko tu te muldi par videejo algu! Uz katru darbinieku pa priekshniekam, saskaiti kopaa un izdali
ar divi? ? ? Taa tev buus videejaa? ?
zaza > bo
te ieksh uk. . . esmu prom 7 gadus. pec 4 gadiem pameginaju sradat lv, atras darbu (mekleju 6
meneshus), nevienam nebiju vajadziigs pat par 700 ls atbraucu atpakal.
zzk to 20gadi
Kad tu sapratisi, ka izglītība jāiegūs nevis skolas papīra dēl, bet VISPIRMS jāizvēlas tas darbs,
kuru tu vēlies darīt un jāizčeko pa visām iesejamām skolām un no kursiem tās lekcijas, kuras var
noderēt tavam turpmākajam darbam. Tb mērķim ir jābut prasmēm turpmākajam darbam, nevis
diplomam. Un varbūt šim mērķim vajag atsevišķus lekciju kursus no dažādām augsskolām, prak-
tiskos kursus, kas bieži vien dod daudz vairāk par augsskolās iemācīto. Un nekautrējies iet par bez-
maksas mācekli pie seciālisiem. Tad tu kļūsi par īsu profu izvelētajā secialitātē, par tevi ies laba
slava un TU varēsi izvēlēties kur un par cik srādāt!
Bo to zaza
_luxus prechu sektors_ Nu, nu. . . var būt. Bet tas drīz beigsies (tā tam ir jānotiek). Ir jau grūtī-
bas pirmās nepieciešamības preču/pakalpojumu tirgotājiem
88
harmenss
“Lielbritānijas Sabiedriskās politikas pētījumu insitūts secinājis - puse no Ausrumeiropas vies-
srādniekiem jau devušies mājās uz visiem laikiem. Lielbritānija viessrādniekiem palikusi nepievil-
cīga, angļu mārciņas vērtība krītas auiecībā pret nacionālajām valūtām, arī Ausrumeiropas valsīs
apsākļi uzlabojoties. “ . . . fakts ir fakts ;) un cepšanās nelīdzēs :)
zaza
tukshu salmu kulshana. visa pamataa ir cilveku leeuiciiba, nepareiza izveele veleshanas un. . . te
luk sekas. ja neej ar durem un viltu, tevi apedis dzivu un grauziisi barankas *** eju iedzert alu, pa-
socializeties ar vieteejiem ;)
Bo to zaza
_te ieksh uk. . . esmu prom 7 gadus. pec 4 gadiem pameginaju sradat lv, atras darbu (mekleju 6
meneshus), nevienam nebiju vajadziigs pat par 700 ls atbraucu atpakal. _ ============
Nu tad ir skaidrs. Ņemtu Tevi darbā par jebkādu algu (kādu pats gribi), bet tev pašam tā būtu
jānopelna. Mēnesi srādā (es tev maksāju), otrajā atpelni pats sevi, trešajā pelni cik vari? Bet šeit tie
jaunioeši domā, ka es grūdīšu viņos gadu naudu un tad viņi pacels cepuri un meklēs citu
Niki to mp
Pirmārt - esmu sieviete, tā, ka vari turpināt apsaukāt mani sieviešu dzimtē! Otrkārt - par Tavu
izglītību var sries jau pēc tavas valodas! Treškārt - mani paziņas, tā pat, kā neesam “appisēji”, bet
daudz un godīgi srādājam. Mēs vienkārši daram to, kas mums padodās un patīk, un ar pilnu atdevi.
Un manas prognozes Tev - ar šādu auieksmi pret sabiedrību kopumā Tu nekad arī nepelnīsi piek-
lajīgu algu, jo Tev šķiet, ka jebkurš, kura viedoklis nesakrīt ar Tavējo ir pipļuks. Varbūt vismaz vari
man paskaidrot ko šis vārds nozīmē? Par izgītību maldies, pie tam pamatīgi, un lai Tavai zināšanai
man vēl nav pat 30.
zzk to Bo
Mulķības! ! ! Īsermiņa labas algas bija tikai viendienītēm - hrmām, kas savu biznesu veidoja uz
buma rēķina. Vecās hrmas kā srādāja, tā srādā un nekādas krīzes šajā jomā nav.
zaza > bo
man nav gruutiibu. ekonomika iet lejaa, ka jau visur pasaulee cilveki pietur naudinu, bet bieza-
jam galam te tas pie kaajas. taa tas bijis vienmeer. + maaku letak pirkt un labaak pardot.
miera mika
labais sizets - viens ir ar mieru sradat par 300 latiem, lai jau ta butu, redzes cik ilgi ta izvilks, pa-
ritis atbraucis atvaljinajuma uz latviju, biljete atpakalj jau nopirkta - maija - lielie atpakalj brauceji,
ko tad pirka to biljeti? ? ? bernus un gimeni visiem jau gribas redzet un visi ar lielako prieku dzivotu
un sradatu latvija, bet pagaidam taas nav reali
89
braukt uz latviju atpakalj ir apmeram ka braukt uz garigaa mera apsesu valsi, vai kads to labpra-
tigi daris, cik zinu tadu brashulju irija nav daudz, jabut ipashi secigai immunsisemai pret garigo
meri un visarejo sulbumu kas valda latvija
tieshi tas un nevis ekonomiska situacija ir galvenais iemesls kapec cilveki negrib atgriezties un
savadi gan - ja shi visareja sulbuma epidemija rimtos ari ekonomiska situacija latvija srauji uz-
labotos
ml
Ne jau nauda ta hcha - bardaks un bezpridjels Latvija ir pamatigs!
> ! !
Vai alga lidosaa ir nedeeljaa vai meenesii? ? ?
zaza > bo
tu esi viltiigs :D parbaudi? iesradei, vel jo vairak ja ta ir svesha sfeera, ir vajadziigi meneshi 3.
domaju, ka pats zini to. ja modelis ir pareizi uzsadits un ar resursiem rikojas pratigi, nebutu prob-
lemas nearko butiba.
zzk to mp
Vēlreiz un populāri - ne jau izglītība tev dod bonusus darba tirgū, bet reālas prasmes. Un izglītī-
90
ba - bet nevis diploma izpratnē, bet zināšanu un prasmju izpratnē, kaut vai bez papīra.
Bo to raganinja
_raganinja > Bo Ko tu te muldi par videejo algu! _ ============
nesapratu tavu murgu. Tu varētu atsukties uz konkrētu konteksu. Murgo tu! Es minēju 800, jo
tas ir apsriežamā raksa teksā. Bet par vidējo algu neesmu teicis neviena vārda. Ej izgulies!
zaza > bo
videjais 3 meneshi, ats pec pieredzes man pasham. + neformaali to auiecinaam arii uz jauna-
jiem darbiniekiem
oi
trakam vai ļoti sipram jābūt, lai atgrieztos. Trakie, pat ja atgriežas, kļūs slimi.
> > zzk
ko tu te lej uudeni, veciit! “. . Un nekautrējies iet par bezmaksas mācekli pie seciālisiem. Tad tu
kļūsi par īsu profu izvelētajā secialitātē, par tevi ies laba slava un TU varēsi izvēlēties kur un par cik
srādāt! . . . “ kursh secs tev maaciis par briivu? ! Latvijaa? ! vai tu galvu durviis esi iesiedis, vai? !
pieredze naak ar darba gadiem, nevis skraidot pie seciaalisiem un guusot iemanjas. pieredzi vis
nevar ieguut dazhu meeneshu laikaa. TAADU pieredzi, kuru buutu veerts njemt veeraa. zini, kad
es pienjemu cilveeku darbaa, tad mani interesee vinja prakriskaas zinaashanas, nevis augskolas dip-
loms. un man ir nepiecieshama TIII nepabeigta augsaakaa izgliitiiba, nevis - ja nav pabeigta, tad
neder. darba pieredze biezhi ir nesaliidzinaami augsaak veerteejama par augsaako izgliitiibu.
PIEMEERS! Bils Geitss arii tika izlidinaats no universitaates jeb, teiksim, vinjsh paartrauca sa-
vas universitaates sudijas. taatad - vinjsh ir losis un neveiksminieks? domaa, ko runaa, iedomiigais
snob!
to mp
vai tik JŪS kundzīt nesrādājat ar tiem 18 %?
Krauklis > mp
Visār jau sakarīgi uzraksīji! ! ! Kā man viens ‘’bijušais’’ teica - cieni citus &. . . :)))
VALDĪBA JŪS GAIDA AR MAISU. AR CAURU MAISU! [..]
1
zaza > bo
bo te e mails: zazagatz@goooglemail.com kas zina. . . . uzraksi kas par darbibas sfru, ja nju galigi
kkas tads kas shiet neinteresants (kas nav maznozimigi) jauku palikshanu paareejiem!
1
Autora ‘Salauztie Lietussargi’ identisks tekss atkārtojas arī citā sadaļā (sk.: 50.-60. lpp.).
91
Bo to ZZK
_ne jau izglītība tev dod bonusus darba tirgū, bet reālas prasmes. _ ==========
Varētu piekris, bet ko līdz zināšanas, ja nav pietiekošas darba sējas; sējas organizēt savu darbu
un godprātīgi srādāt. Man ir svarīga arī lojalitāte, ieinteresētību un darba mīlesība. Darba devējam,
protams, ir jāmotivē un jāvada personāls
to Niki
:D:D:D Jūs sulbās kantora žurkas laikam neko nejēdzat kā tikai naudu skaitīt! Nu nevar reāli
godīgi srādāt, rauties ar melnu muti un pelnīt 4 - ciparu skaitli (piem. 2000 Ls)! Nevar! To var ti-
kai vai nu lielas hrmas vadītāji (ārzemju hrmas, protams! kurām šeit ir kādas invesīcijas un ieinte-
resētība tik daudz maksāt) vai nu konkrētākie appisēji! Un visār šī diskusija bija par raksu! Ja tevi
viss apmierina, tad sēdi savā darbā par saviem tūksošiem un te daudz nepļurķšķi! Tā ir tikai tukša
muldēšana! Ko tad tas maina, ka tu pasaki, ka pelni te baigo kāposu un dzīvo labi?
kaso
Godmani, tu esi šī raksa pasūītājs? ? ?
Ieva_ Ieva
Meklēju vēl vienu dārzu kopšanai - kādam ir piedāvājumi? Nesaprotu - klienti sūksās, ka labu
dārznieku ļoti grūti atras, bet darba piedāvājumu tik maz. Uz Īriju negribas braukt :)
wes
300Ls! ! ! ! Samaksā par īri un pāri nekas nepaliek. Ja vēl ir hipotekārais kredīts? ? ? ? ? Murgs! !
! Laikam tiešām sēne lasījis šeit un neko nav nopelnījis. Es paldies Dievam nesūdzos un atgriezties
Latvijā vēl netaisos, jo valdība sola nākošos gadus vēl “treknākus”. Negribās kaut kā mainīt sakārto-
tu vidi - Īriju pret bardaku - Latvija. . .
chiksiite19
“. . . . . . . . . . . . arī Ausrumeiropas valsīs apsākļi uzlabojoties. “ NU pilniigaakais bullshits! ! kur
tad LV ir uzlabojushies kaadi apsaaklji? ? ? :D ja nu vieniigi laikapsaakli111 :D
Love
Tukša diršana, ka te kāds baigi grib atgriezties/
Niki to to Niki
Par naudas skaitīšanu tādu naudu nemaksā, cik zinu :) VAR nopelnīt 2000Ls srādājot godīgi.
Ja Tev nav sanācis tas nenozīmē, ka tas nav iesējams! Cilvēkiem Latvijā, tajā skaitā Tev, vajadzētu
mainīt auieksmi pret apkārtējiem, tad, varbūt, potenciālais darba devējs, nepamanītu Tavu neno-
vīdību un aprobežotību!
Lai kaut ko sasniegtu ir vajadzīgs mērķis! ! !
92
ieqads par Latviju
. . laikam Latvijā jau tuvākajā nākotnē visieprasītākais amats būs kapracis. . . :((( skumji, jo tā
izskatās no malas.
inese
ieva ieva - bet var buut uz UK gribi? ? !
Gucci’o
Mani pat par 2000 ls mēnesī nepierunās srādāt LV. Vienkārsi nē un viss. Jo zinu latviesu raksu-
ru. Ja kas 1250 nedēļā, reiz 4 ned. = 5000e. Pēc kursa apm. 3500 ls. Nu nezinu, kur man Lv par 39
sundām nedēļā to maksās. Parādiet, nosauciet to vietu.
Krauklis > zaza
Klau! Vai tad gmail ir mainījies ‘’nosaukums’’ uz googlemail? . . . Dzirdēju pirms gada, ka viens
Vācietis Google iesūdzējis par nosaukuma nelikumīgu izmantošanu. . . , bet pats vēl gmail lietoju.
. . :)))
zaza > krauklis
man ir gan gmail gan googlemail. es lietoju no piemas dienas, ta ka man ir ari gmail jaunus kon-
tus var atvert tikai ka googlemail
Bo To Love
Tā ir. Tie letiņi Latvijai ir pazuduši un āmen. Galu galā, lieākā daļa no viņiem ir vienkārši izpildī-
tāji, tādi arī paliks. Ja kāds tur būtu prātā un iemaņās pieņēmies un licis to lietā Latvijas ekonomikā,
politikā un sociālajā izpranē, tad cita lieta. . . bet tā nav.
Ekonomiskie migranti
Krauklis
Ir jau vēls. Labu nakti visiem! . . . arī Latvju bērniem. . . :))) http://youtube.com/
watch?v=YbJqswLi3uE
Niki to Gucci’o
Iesējams, ka jomā kurā Tu srādā, t. i. tirdzniecībā tādu algu LV nemaksā, bet zinu, ka tirdznie-
cības menedžeri (lielos uzņēmumos) pelna ap 1500Ls Uzņēmumus saukt nebūtu korekti.
teeja (anglijas)
oi - man skiet, ka es traka Latvijaa paliktu - beediigi. I love LV. Beediigi ljoti
zaza > bo
ne tikai ekonomiskie ;)
93
Krauklis > zaza
Paldies! Nezināju. . . :))) > > Gucci’o “Gucci’o Mani pat par 2000 ls mēnesī nepierunās srā-
dāt LV. Vienkārsi nē un viss. Jo zinu latviesu raksuru. Ja kas 1250 nedēļā, reiz 4 ned. = 5000e. Pēc
kursa apm. 3500 ls. Nu nezinu, kur man Lv par 39 sundām nedēļā to maksās. Parādiet, nosauciet
to vietu. “ Un ja pēc 5 gadi LV maksās vairāk? Un tvi te neviens vairs negaidīs? Gucuļiem arī slikti
gāja guculijā ;)
Gucci’o
Kāpēc Īrijas valdība var nākt pretim imigrantiem, lai ļautu veicināt un auīsīt savu uzņēmējdar-
bību, bet LV valdība tik domā ko un kā vēl izsiezt no aizbraukusajiem. Kaut vai tie pasi 5% ienāk.
nod. , vai ir veicinoss faktors lai aizbraukusie atgrieztos?
milda
JAABUUT TRIM, LAI ATGRIEZTOS! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Ieva_ Ieva > > inese
Man ļoti patīk mans darbs, kopju turīgu ļautiņu privātmāju dārzus - tie vismaz novērtē padarīto
un labi maksā un dārzi ir pasakaini skaisi. Ir bijusi doma aizbraukt, bet nezinu. Draudzene meklē
Anglijā darbu, cik zinu, vēl nav atradusi.
Teeja
Man ir Gucci soma :) - beidziet sriiideeties
Bo to Niki
_Niki to Gucci’o Iesējams, ka jomā kurā Tu srādā, t. i. tirdzniecībā tādu algu LV nemaksā, bet
zinu, ka tirdzniecības menedžeri (lielos uzņēmumos) pelna ap 1500Ls Uzņēmumus saukt nebūtu
korekti. _ ============
Nosauc tikai nozari. Cigarešu tirdzniecība? Uzminēju? Uzzīmē rentabilitātes shēmu :))
parazits
piekriitu love, tukša diršana, diršana lai no latvijas nepamuktu atlikušie
Ak, Dievs!
Ko tu iesaksi ar 300ls. //rokas//! ? Jani, Jani, tu esi talu no realitates. . .
man pohuj
Es atrodu uzreiz vienas ned. laika arzemees, drabu atbraucu un smekleeju, valoda nav problee-
ma, ha, un LV pa grasiem sraadt netaisos, ar augsaako izgliitibu, uzreiz ble 800ls uz rokas, citaadi,
neko, jo ar videejo es varu nopeln iit lv 400ls menesii un uz augsu, ti kvajag maceet! ! ! Protams lie-
laakaa dala ir parasi lautini bez domaasana, taa kaa taa ir dziive luddzU! ! !
94
Bo to Gucci’o
“Gucci’o Kāpēc Īrijas valdība. . . “ ============
Ievēli pats labu LV valdību, vai pats valdi pār savu valsi. Visi īru labumi ir viņu nopelns. Tu ne-
esi īrs un neesi pelnījis to kas īriem pienākas. Tavi senči plecun pie pleca ar manējiem atsāja man-
tojumā šo valsi. tu aizbēgi es paliku
teeja
iedzeriet anglijas teeju (ar peertikiiti) and relax teik it iizii
Niki to Bo
Nē, ne cigarešu tirdzniecība! Konkrēti man zināmi cilvēki pārtikas nozarē, srādājot par tirdz-
niecības menedžeriem pelna ap 1500Ls Sorry, shēmu zīmēt sesdienas naktī plks. pus vienos, pat
prātā nenāk! :)
miera mika
Latvija plosas garigais meris, normals cilveks to nevar izturet. lai es ietu pie kada latvija sradat,
paldies ir jau gadijies, nodoklji ka Njujorkas debeskrapji, prasibas vel augsakas, alga kapiekas, vi-
sur izlikshanas, pokazuha, vijibons un prikidons, apkart slimi cilveki (ka viens otrs no komenteta-
jiem) liels paldies, pagaidishu kamer mera gadi paries pari, nav ko galvu cilpa bazt, var sanakt ne-
patikshanas
95
teeja
jaa jaa - es esmu robots
> > man pohuj
Ko teiks ja Īrijā vairs tik nemaksās (kapitālisms ir kapitālisms un krīzes notiek). Tu uzsļāi uz
Latviju, vai tevi te gaidīs? Vai sēj pats sev nopelnīt bez īru palīdzības?
teeja
miera mika - man patiik! ! ! ! ! Sveika! !
Jānis
Tie 300ls bija domāts nedēļā.
. . .
valss pasuutiita agjitaacija, jo patiesiibaa neviens normaals cilveeks neatgriezhaas sulbajaa lat-
vijaa. . . .
teeja
nevienam nesljaavu - neesmu zjirafe
Bo to Niki
_tirdzniecības menedžeriem pelna ap 1500Ls_ ============
Jā es zinu. Maximas ehktologs mazgā salātus :)) Tas ir joks. Bet tā varētu būt. Ja jau, piemēram,
pienu LV zemniekiem ir iesēja nodot pa daudz lētku naudu kā Rietumos, bet veicī atšķaidīts piens
maksā vairāk kā Rietumos, tad kāda naudiņa paliek.
bet tā ir krāpšana un sekulācija, tas nevar turpināties ilgi.
Man pohuj
Tici mna Uz LV es neslauju, un irija, kaada kriize, sulbs esi, LV vilaika ir kriize, un cilveeki dzi-
ivo, ja iirijaa buss kriize, brauksu uz ameriku uu, pasaule ir liela, un man nav probleemu nekur! :D,
kautkaad paakis, te no LV laukiem psklaussijies vieteejas zinas, aizbrauc apskatiess kas ir kaa, un tad
atbrauc uz LV pasraadaa, un tad jau sratiisu kasun kaa, nemaz ti ktraki nav:D
xwcs
Neviens nekur neatgriežas. Atpakaļ atbrauc uz laiku tikai tie, kam sākumā nav gadījies dabūt
kaut cik jēdzīgu normālu darbu. Pēc laiciņa viņi būs atkal prom.
es palieku
. . majaas brauc luuzeri :D
96
miera mika
kaut ka jau jauzjautrinas. . . . te dazi ir varen sasringti ar visam lielajam 2000 ls algam nevar mie-
rigi pardzivot ka cilveki laizas no tas mera apsesas valss projam, it ka vinji no ta mazak sanjemtu,
tieshi otradi tie kas aizbrauc jau liek tas darba algas pacelt, jo nav kas srada, butu tad vismaz paldies
pateikushi, bet ne - nodeveji, nodeveji, vai tad tiesham nav slimi cilveki? ? ?
Gucci’o
> Bo Mēģini viens pats ievēlēt Latvijas valdību! Hi, hi. Vai naivs esi, vai kā citādi tērēts?
Bo to Man pohuj
Jā, ok. Lai tā būtu. Bet tu esi zudis Latvijai. Pēc 10 gadiem tuvairs neraksīsi un nerunāsi latviski.
Bet taviem bērniem Latvija būs sveša, betviņi būs sveši gan īrijām, gam amērikām
Cilvēks
kur lūdzu var bez augsākā izglītības, godīgi Rīgā vai ārpus tās mazpilsētās nopelnī Ls 300 uz
rokas?
to > > Gucci’o
pec 5 gadi tiesham maksas vairak, ja innacija bus palielinajusi cenas un algas 10x un vairak. algas
merisi ne simtos bet tuksoshos un maxasi auiecigi
waliits
klausies tu Bo to Gucci’o tev kaads paarmet par to ka tu tur lv esi palicis? ? ? ? NE! taatad liec
mieru tiem kas izbrauc skaidrs skaugji! kaa man besii shie skaudiigie latvieshi kuriem skauz ka ci-
tiem iet labaak kaa pashiem. sukas. es jau anglijaa dziivoju 3gadus un pirms meenesha atbrauca ma-
na meitene un peec peenesha atbrauks muusu meitinja un tad vis buus labi :) kopeejie meenesha
ienaakumi buus ap £2000 atnjemot visas iires, krediitus un citus maksaajumus tiiri uz rokas paliks
£1000. Teiksiet slikti, tas tev skaudiigais aazi, dziivo savaa latvijaa un maksaa nodokljus kurus ne-
kad nedabuusi atpakalj, jeb pareizaak sakot par taviem nodokljiem kaada deputaata beerni maaci-
isies aarzemees, ja tevi tas apmierina tad priecaajies mani tas neapmierina.
P. S. kaa man taa visiem citiem latvieshiem daudz patiikamaak buutu dziivot latvijaa bet es netai-
sot mociit savu dziivi un vilkt galus kopaa visu muuzhu, taakaa labaak pametu to latviju ar visiem no-
laadeetajiem saimas deputaatiem kas driiz aiz resnuma vai pushu pliisiiis, ja tev patiik uz to skatiities
kaa vinji neko nedara, zog un gudri runaa un veel smaida tad dziivo savaa patriotiskajaa latvijaa.
P. S. (2) Shodien novilku no interneta hokeja seeli Latvija - Sloveenija, nopirku Aldara Gaisho
alinju un kad ieshu skatiities un atcereeshos cik labi bija latvijaa, kopaa ar draugiem uu, bet jums
kas tikai dirs maak to nesapras un nesapras kaapeec mees izbraucam, bet taa jau nav mana prob-
leema. . . . . .
Lai tev veicaas Bo to Gucci’o
97
fakts
labi jau, ka maksā 160ls - tikai tas tāds nabagu pabalss vien ir par ko var kājas atsiept - ja vēl
bērni mājās.
Bo to Gucci’o
Sauc kā gribi. Es esmu tērēts latvietis Latvijā, bet tu mūžīgais guculis pasaulē
miera mika to bo un po
neviens jau nekur nav pazudis - re visi pie interneta citigi sez kopa un tusejas, nepardzivo, liekas
ka tu pats esi kaut kur pazudis
hika
kas te pa kaislibam virmo! - taisni ka mazi berni :)
Man pohuj
Kads svess, es esm un buusu Latvietis, vienalga, kuraa pasaules malaa:D
Progresiivi domaajosie tika LV var celt uz augsu, vini brauc pelna arzemees un suta naudu uz Lat-
viju saveejiem, ko te muldi, tie cinaas par valsi, jo valss nevar to nodrosinat, pats pute vecs pensis,
un mazdeels, suutiitu tev naudu no arzemee priecicgs buutu, navis ar svau smirdiigo pensiju knapi
ppari simtam, ja veel viniem ruupeetu valdiiba, tad ja uvaretu sariikot, kaadu revoluuciju:D
> > genijam
un kadas te muljibas tiek mesas araa, komentetaj, tu pamatkolaa macies ja? mes iesajamies bri-
vaja tirgu, un cinijamies par to.
darbaseka briva parvietoshanas ir E. S. surakmens.
Cilvēks
Mēnesī es protam domāju!
waliits
un veel kas nejau visiem ir ieseeja izbraukt no lv, taapeec ka lai uz shejieni atbrauktu ir jaabuut
vismaz £500 cashaaaa un kaadam paziisamam ja nebrauc ar agjentuuru taakaa arii tev Bo to Gucci’o
ieseejams nav taadas ieseejas un ja buutu tad sen jau buutu izbraucis, nolaadeetais skaugjis vai
arii otraa pakaape truls patriotisms ar kuru uzbaazhaas visiem un visur :D
sulbi. . . . . . . .
To man pohuj
paskaties zinas - vai arii Tu anglu val. nezini. . . . :) Irijaa ir kriize, . . . . vai Tu visaŗ zini ka cilve-
eki dabus zaude. . . pat taja pasa Ginesa daritava?
98
waliits
man iisi pie vienas vietas kas esi tu Bo to Gucci’o un kas esmu es, zinu to ka man iet labi, bet to
kaa iet tev pat neveelos zinaat taakaa vari buut prieciigs Un ja arii tev iet labi tad tu esi no taa mazaa
procenta latvijaa ka kam iet labi moshka pasaigaa apkaart un pajautaa cilveekiem kaa vinji juutaas
latvijaa labi vai neee? ? ? ? ?
kox
Īsenībā mājās brauc tie, kas tur Eiropā jau piesrādāja savu kapiltālu tālākai dzīvei pa gadiem
3-8, lai šeit varētu iekārtoties un savu biznesu uzsākt. Tomēr šeit paraugoties uz auieksmi pret dar-
biniekiem, mazajām algām, kā arī politiķu intrigām, brauc atpakaļ uz īrijām un lielbritānijām, lai
paliktu.
waliits
un sarpcitu man liekas ka tu esi druscinj sulbs jo guculis ir chigaans, bet es esmu latvietis un
man ir latvijas (eiropas savieniibas pase) tas noziimee ka es varu braukt kur veelos un dariit ko ve-
elos visaa plashajaa eiropas savieniibaa
darbs - > > genijam
Ļoti labi, ka darba sēks ES var brīvi pārvietoti, lai tik Bulgāri un Rumāņi, vairāk pārvietoja uz
Latvijas pusi, mēs viņus gaidam it īpaši celtniecībā
ogrs
man ar shitie patrioti sak atgadinat vecu skanjuplati. . griezh savu skaitampantinju kaa mantru
un liekas sev tik gudri, nu tik gudri ka vemiens naak. . :@ smiekliigi! shie laikam grib atgriezties 18.
gs. ar slegtam robezham un nacionalismu, bet ari tad uznemigi cilveki izceloja uz shtatiem
golferis
Hei, šodien visu dienu sēlēju ozo golfu, ik pa laikam iedzēru aliņu. . . Nu toč nesūdzos par dzīvi
dzimtenē. Strādāju pats sev tik daudz lai pietiktu pašam un ģimenei. Protams, šampinjonu lasītāji
šeit nav vajadzīgi. Bet visi tie, kas ciena sevi, nav slinki un nečakarē citus - viss rullē!
miera mika to bo un po
man jau liekas ka kada puse no latvijas iedzivotajiem latvija latvijai ir pazudusi - vina dalja kas
sez valdiba, ierednieciba, kukuljnjemeji, mantraushi, visadi bo un po kam viss pie kajas vai latvija
guculji, krievi vai tatari ka tik man ir labi, otra dalja ir iedzita totala nabadziba un pratigakie laizas
lapas parejie turpina vilkt dzivibu, bet zaudeti latvijai vinji tik un ta, pa vidu ir plans plans slanitis
kuru labi ja ar mikroskopu var saskatit, kuri ir izbegushi no shim abam galejibam un vel ir sejushi
saglabat kadu veselo sapratu latvija, bet shadu cilveku ir ljooooti maz, vinji ir totala mazakuma un
dzivo klusi sava nodaba, nekur nemaisas ieksha, jo zina ka vinjus noedis, parbrauks ar buldozeru ja
iepiksesies un nav jau nozimes neko te teikt jo neviens jau neko tik un ta nesapratis. . . shie ir vie-
nigie latvieshi kas nav zudushi latvijai, varbut kadi 5-10%
99
walits
kriize ir visaa pasaulee, kas vai tad latvijaa nav kriize :D nu tu gan pateici, arii latvijaa atlaizh cil-
veekus un sleedz ruupniicas (piemeeram liepaajaa) visu izpaardod un kas paliek tikai menidzeri,
direktoti, policisi, arsi, skolotaaji, pardeveeji un seetnieki baigaa krutaa vals. . . . . .
> > darbs
darbaseka briva parvietoshanas bij jaizcina ar putam uz lupam pret zviedru arodbiedribam “la-
val” lietaa. kas tad tagad noticis? briviba uz parasajiem darba ljaudiim neauiecas? tev derdz viess-
tradnieku problematika musu mazaja republikaa?
varbut versim robezhas ciet un atgriezisimies labajos padomju laikos?
> > waliits
hmmm. . . zini, kad es uz UK atbraucu (2006 - tā Ziemassvētkos), man makā bija 160 mārciņas,
no kurā es jau pirmajā vakarā iztērēju 130 par vienu isabu uz vienu mēnesi. Darbs man nebija, un
visār nekā nebija.
Pirmās nedēļas iztiku ar 10 mārciņām/nedēļā - un ēdu nevis šā tā kaut ko. . . man leduskapī bija
gan gaļa, gan krējums (vismaz tas, ko UK dēvē par Grieķu sila jogurtu - līdzīgs LV krējumam), gan
sviess, gan dārzeņi uu. Un tā veselu mēnesi. . . līdz sāku šancēt.
kur tev te 500Ls sanāk? :)
100
power
HEI, Golferi, vecais draugs! ! varbut ieteiksi kadi sec vajadzigi plauksoshaja biznesaa? ir zina-
mi resursi sarp plasha prohla sradniekiem (cilv ar augs izglitibu), esi ar mieru atvilinat vinus no
arzemem, busi mans peronigais elks un iisais latvijas patriots :)
gribulits
- Ko nozīmē - normāls darbs? Jānis Strazdiņš: “Vismaz 300 latu uz rokas. “ Nedeeljaa? Tad viss
kaartiibaa! Latvijaa taa ir laba alga, arii Irijaa ar to var labi dziivot.
miera mika to darbs
bulgari un rumanji ir daudzreiz labak neka krievu serga, tie ar laiku varetu ari integreties latvija
un vinji jebkura gadijuma var bez problemam atgriezties majas, krievus ar mietu nedabusi ara, jo
visa bratva jau ir iesaknjojusies latvija visu ir nashi, latviski nav jaruna, ko vel isai laimei vajag. . .
norge
Ir jau tā, ka cenu sarpība vairs nav tāda, bet vienalga - ja norvēģijā saņemu ap 3500Ls. . . uz rokas
paliek 1500 - 2000Ls, cenas +/ - ir ļoti līdzīgas LV tām, nedaudz dārgāka degviela, šādi tādi pārti-
kas produkti, bet kopumā visas pārējās preces ir pat lētākas. Ja Latvijā es saņemu tos 500ls uz rokas,
tad man tik vien pietiek, kā samaksāt par nekusamo īpašumu un komunālos, par ko lai dzīvo? Šeit
izīrēt telpu maksā ap 500Ls mēnesī, Rīgā tādus apartamentus tu dabūsi par tieši tādu pat naudu!
Acīmredzams izdevīgums, vai ne? Šeit cilvēki dzīvo, nevis izdzīvo!
Latvijā visu tikai norok, iznīcina, izpārdod un sāsa, ka ES to ir likusi! Tieši tāpēc dzīvoju Nor-
vēģijā, kur nav nekādas smirdīgas ES, nav idiotisku normu un nodokļu, kuri ir tajā ES.
jz to Cilvēks
Tev nekur, jo tavi glupie jautājumi izsaka visu un ar izglītību tam nav nekāda sakara.
waliits
nu tu jau vari taa iztikt var arii nenjemt visaar naudu liidz es vienkaarshi saku lai cilveekiem ir
droshiiba un + biljete
P. S. protams var jau atbraukt un dziivot kaa ubags par £0 meenesii tas jau atkariigs no cilveeka
es piemeeram netaisos dziivot ar £10 nedeeljaa
> > miera mika
aj atbrauc uz lv kaa es un padzivo bishku. redzesi savam acim shito izslaveeto darba tirgu :D:D.
. dzivoju UK un man pec 2 nedeljam piegriezhas tiktaal ka ilgi negribas uz to pusi. . .
waliits
miera mika to darbs > > tu esi labais, mums patiik tavi teksi ;)
101
Bo to waliits
_un sarpcitu man liekas ka tu esi druscinj sulbs jo guculis ir chigaans, bet es esmu latvietis un
man ir latvijas (eiropas savieniibas pase) tas noziimee ka es varu braukt kur veelos un dariit ko ve-
elos visaa plashajaa eiropas savieniibaa - ============
Nu ko te vēl piebils. Tu esi pašapmierināts (lai gan kompleksi grauž) un aprobežots. Gucuļi ir
Rietumukrainas iedzīvotāji, slāvi. Un tie tavi pieminētie principi ir uz mata sovjetu aimes meklētā-
ju principi: moj adress ne dom i ne ulica - moj adress sovetskij sojuz.
Uzņēmējs - golferis
Bez tiem neveiksminiekiem un slaisiem, mus te dzīve tieša’m Latvijā ie labāka! ! ! ! !
> > waliits
nee, nee! es nekaadaa gadiijumaa nebiju domaajis tavu ieteikumu par 500 kaa zoboshanos par
tevi. es pasaasiiju, kaa man bija saakumaa - lai citi saprot, ka sheit, UK, nav tik traki kaa LV. jaa,
neaudz vairaak kaa peec gada esmu sheit uzsaacis savu biznesu: atraavu valjaa Ltd. arii tas sheit no-
tiek vienkaarshi, un valss un bankas tieshaam atbalsa kaa vien seej jaunos sart - up biznesus.
galvenais - jaaprot valoda.
waliits
> > > jz
shosho30
ok, vnk fakti no dzives. mans labakais choms aizlaida uz shtatiem pev LU. . bij iiss patriots. sa-
cij nekad, nekad dzimteni nepametiis. taga shameis shancee ASV, bagats palicis pec velna. ok, shim
augs izgl un galva vietaa. . uu nakamais, bralens, bez augs izgl, shanceja kur pagadas lv, aizlaida uz
UK, tagad nopircis dzivokli un pat nesapno par atgieshanos lv. .
nekaa neparmetu, es sezhu tepat un sedeshu, jo katrs savas laimes kaleejs
waliits
> > Bo
Sieviete
Bet tas ir super, ka ir tik uzņēmīgi cilvēki! Nav ko viņus apriet! Lai veicas! ! !
to norge
Viekārši apbrīnojami, cik lies muļķis Tu esi. Norvēģii maksā vienus no pasaulē lielākajiem no-
dokļiem!
miera mika to bo un po
mulki tu mulki tu laikam iedomajies ka tev ir kada cita adrese neka europeiskij sojuz? ? ? ? ? tada
102
pati adrese ka mums visiem parejiem ta ka nelecies - tada dzive - tava adrese EU
> > to norge
norvēģi ir sociāli nodrošināti, nodokļi nes labumu, nevis kā LV
> > bo from waliits
klausies man galiigio pie vienas vietas kas ir guculji saproti? es tikai nevaru sapras kaapeec tu
uztraucies par to ka visi izbrauc? ? ? ja tev apmierina latvija tad dziivo tur tev tak neviens nesiezh
izbraukt ;)
wwghjs
toties latvieshi maksaa shausmiigi zemus nodoklus un pretim sanem shausmiigi kvalitatiivas
soc garantijas
kkk
Smiekliigi! ! ! Da shis rakss! ! ! Neviens nekur neatgriezhas, ja kaads brauc maajaas, tad ne jau
ekonomiskaas situaacijas deelj - Latvijaa NAV nekaadu uzlabojumu shinii jomaa! ! !
golferis vēl
Smieklīgi, bijām pagājušogad Īrijā golfu sēlēt, šie brīnās ka latvieši sēlē golfu. . . Kāpēc ne-
viens no Latvijas aizbraukušajiem nesēlē golfu Īrijā? Cena uz pusi mazāka kā Latvijā. Iesaku tau-
tiešiem pamēģināt! Laukumi ekselenti, vienīgi kluba mājā nedrīks iet ar golfa kurpēm, kas Latvijā
ir atļauts. Skotijā arī ir fantasiski golfa laukumi - vai tiešām latvieši tajā pusē ir tikai golfa laukumu
srādnieki?
po > > norge/to norge
shis tevi nosauc par muljkji bet toties cieniigi ar lielo burtu Tu hahaha. . :)) varu iedomaties ka-
ads aakss tur seezh un drukaa :)) kads smalki audzinats tautietis. .
end
Un cik visār ir darbavietas, kas maksājot visus nodokļus, vidējam darbiniekam ir sējīga nodro-
šināt 800 LVL uz rokas, it sevišķi šajos krīzes vai pat pirmskrīzes apsākļos. .
Neloģisks rakss. .
Bo to to
Liekaties jūs mierā! Jums ir labi tur, man ir labi šeit un adeu! Pat no trimdas latviešiem, kuri bi-
ja siesi pames Latviju un kuri bija Latvijas elite un latvietiski caur un cauri, tomerir palikuši tur.
Nelolojiet cerības, ka ekonomiskie migranti nav zuduši Latvijai. Ja jau jūs visu laiku uzsverat, ka Lat-
vijā viss oir tik sūdīgi un bezcerīgi, tad kāda ir varbūtība, ka jūs brauksiet atpakaļ? Labi ka tur kāds
jums īrijas sakārtoja, tagad gaidīsiet, ka kāds Latviju sakārtos?
103
Neko es nepārmetu - jus savs ceļs ejams, mums savs
Krauklis golferim
Nesēlē golfu tādēļ, ka golfs, tāpat kā ķegļu dauzīšana ir vīru izpriecas! ! ! Ķipa’ - kad nekas vai-
rāk neatliek, , , Saproti, kā gribi. . . :)))
KRISTAPS
Es Latvijā noelnu 3x reizes, vairāk cik tie mensrādnieki Īrijā, man ir divi suiperīgi delēni, mei-
tene kuru ļoti mīlu, divas automašīnas, mocītis, dzīvoklis Rīgā, māja Ādažos un Lauku māja Kul-
dīgā, ar 38, 5 ha zemes un meža Ventas krasā. Veikalā es varu pirkt visu kom man gribās, eskatotie
uz cenā arī 30 datumā, es esmu daudz laimīgāks hnasnijāli un garīgi, apmierinātāks un piepildītāks
cilvēks, kā tā mensrādnieki Īrijā! ! ! ! !
miera mika
man ari no sakuma bija skumjas pec majam, bet pec laika tu pierodi dzivot normala vesela sa-
biedriba un latvijas sulbums smace tevi nos, nauda nav lieta. . . es esmu parliecinats ka ja mani d. .
. sa lishanas insinkti vai tieksme pec siltam vietinjam butu caur kadu genu parmantoti, man latvija
klatos ljoti labi un ielisu kados vadoshos amatos, kadu piechakaretu, uzmesu un dzivotu zili zalji
ar shtukam, bet man ta nepatik, man patik darit savu darbu, par to sanjemt auiecigu atalgojumu,
kads nu man pienakas un dzivot vesela sabidriba, kur nav visapkart vijibons prikidons, blatoshanas
ar alinju dzershanu un golfa seleshanu lai citiem paraditu kads es zajebis kruts vecis - varu atljau-
ties dzivot latvija un man vel alinjam pietiek. . .
ha
puse ausrumieropiešu? precīzāk būtu poļu. . . tie brauc mājās, bet viņu ir tik daudz, ka liekas -
puse ausrumeiropiešu. . . uz Latviju jau tikai mulķis atgriežas tagad. . . 300 lati uz rokas normāla
alga? cik ta viņš nabadziņš tai Īrijā pelnīja? njā, pames bērnus uz 4 gadi gan nav prāta darbs, tak var
līdzi ņemt un visi kopā dzīvot. . . ha atgriežās mājās. . . man visi zināmie latvijā tik taisās prom. . .
hika
. . . ja piemeram tiktu ari zaudets darbs, tad kapec uzreiz rodas secinajums, ka daudzi sures uz
Latvijas pusi?
TO Krisaps
Tad arii par to priecaajies un seedi nevis inetaa, bet esi kopaa ar savu gjimeni un apkop savus
iipashumus!
waliits smaidiigs
jaa tas tiesa ka shim raksam nav jeegas nekaadas, un pat komenteet shito visu jau riebaas, gada-
as tik truli cilveeki dazhkaart ka nav ko pasuutiit, nu shausmiigi :) Satraukumam sheit ir pavisam
cita sakne, visa sakne ir tajaa ka tie kas paliek saprot ka izbrauc nodoklju maksaataaji un tas nozi-
104
imee ka tiem kas paliek nebuus pensijas, traki jums tur, bet var jau cereet ka bulgaari un rumaanji
maksaas nodokljus. . . . . . . . .
Bo to Ha
Nu labi. Tā ir. Un ko nu? Ko tu gribēji teikt? Ka viss ir slikti? Nu tad nu gan ko jaunu esi pateicis.
Vai te kāds var ko racionāl pateikt?
To Ha
Daudzi tagad saak vaakt gjimenes arii prom no Lavijas, jo var uztureet. . . Un polji nekur nebrauc
- brauc tikai klaat vairaak - tas ir taads pats bulshits kaa latvieshi atgriezhas maajaas. . .
krieger
hehe golfs tas ir dabiski labs ekon auisibas raditajs. var piem skaitit glofa laukumus, seletajus,
pardotas buminas un nujas valsi nevis kkadus suuda IKP, bezdarbu, nabadzibas indeksu uu zin,
man ir pazisama latv gimene kas pat savus siichus suuta selet golfu. . sc dzivoju zviedrijaa
> > waliits
Jā, nu skaidrs slikta LV valss nenodrošina tev apsākļus. Ko darīt? vari ko sakarīgu vai jaunu
pateikt?
105
Krauklis KRISTAPAM (atvaino. . . Caps Lock. . . :)))
Vai tikai Tu neesi viens no tiem daudzajiem ‘’uzņēmējiem’’, kuri saviem darbiniekiem ‘’kovēros’’
algu maksā, un tikai nedaudz virs jau pieminētajiem 300 kokainajiem rublīšiem. . . :)))
waliits :D
Krisapinj klausies tu labaak buutu patureejis mutiiti taadi kaa tu latvijaa varbuut ir 10 liidz 15%
taakaa seedi savaa ranchooo un turi mutiiti. . . . pamuljis atradis kur lieliities. . . . .
miera mika to golfers
golfu neseleju, manuprat shausmigi garlaicigs sorta veids, bet latvishi irija sele hokeju kopa
ar iriem, chehiem uu. utjp. un dara daudz ko citu kas ir daudz interesantaks par tavu blatoshanos
ar golfu un alinju
Gucci’o
Krisapam Pārraksi vēlreiz lūdzu savu textu, citādi nevar īsi sapras cik laimīgs tu esi. Pēc texta
izskatās, ka uz truļiem pabeigta pamatene, +mantota lielīsanās tieksme.
> > KRISTAPS beidzot beidzot kaadam kautkas labs sakams par LV. paldies tev! tikai nevajag
apvainot tos kas brauc prom, kas ta butu ja visi dzivotu uz mata kaa tu! ! labi ka ir ari neveiksminie-
ki kas brauc prom vai ne?
waliits mmmmm
a ko man jaunu patekt, un ko tu esi jaunu pateicis, vaitad latvijaa kas mainaas lai man buutu ie-
mesls ko teikt labu vai jaunu? ? ? ? ? no taa ka latvijaa ir garshiigaaks alus un shokolaade kaa citur
nenoziimee ka cilveeki no taa ir paeedushi. . . . .
alise
Man nav ne naudaas, ne izglītības, ne valodu zināšanas, ne īpašumu totie man ir daudz, laba sex,
vairākaa reizes dienā!
Darba devējs Krauklim
Bet vai Tu esi sējīgs nopelnīt vairāk par Ls300 Latvijas apsākļos? Aizej pie Krisapa srādāt un
ienes uzņēmumam 300 + vēl tik pat (nodokļos un infrasr.) lai sevi atpelnītun un vēl peļņa būtu.
Mācēsi?
sieviete
jo jo alise, tas gan labi, bet, kādēļ tu esi netā? :))) Man patīk tavs humors :)))
miera mika
tu gadijuma orgasmu nesasniedzi kad raksiji ka sanjem 3 reizes vairak latvija neka senju lasita-
ji irija? ? ? protams tos ipashumus tu ari nopelniji paris dienas vai tamlidzigi, par visu samaksaji ar
106
savu godigi nopelnito naudinju uu. utjp.
waliits mmmmm
klausies tu tur, kursh te kuru nozaakaa, es pavisam biju mieriigs liidz saaku regulaari apmekleet
tvnet. lv un ko es sheit redzu kaa mani tautieski nodirsh tos kas izbrauc no latvijas, klausaties juus
tochna kaa vecas pljaapiigas tantiites, galvenais pa kautko padirs, tagad uzseedushies uz vienas te-
emas un ta tik shauj kaa no lielgabala
P. S tad veel man jaasaak klausiities no saviem kjipa “draugiem”latvijaa kaads es esmu latvijas
nodirseejs kaut gan neesmu neko sliktu teivis, ka kaads te kaadu nodirsh tad es nodirshu saimu ne-
vis latviju vai latvieshus, bet juus latvieshi latvijaa to vien darat kaa nodirshat tos kas izbrauc. Stul-
bi! labi es eju guleet riit sveetdiena gribu pagulshnjaat savaa daarzinjaa un pasauljoties un padert
aldariiti ;)
hohoho
veciit, vinsh ienesiis. . sradas par 2 bet sanjems normaalu verga algu :)))
Bo to waliits
Tu un tavi senči ir tik pat līdzvainīgi/līdzatbildīgi kā es manējie par to, kā mums tagad iet Lat-
vijā. Bet Rietumu labklājību ir cēluši viņi (rietumnieki) un tas nav tavs nopelns, ka vari lielīties ar
Rietumu lejputriju. Ko tu iesaki, visiem pārvākties uz turieni?
hika Krisapam
. . . divi superigi deleni un meitene, kuru loti milu. . . Kur sieva izkuupeeja? - uz Iriju devas pel-
naa, lai tev nodrosinatu milako? :)
Krauklis Darba devējam
Ko nu pie Krisapa. . . Ko nu es. . . Es tikai ārpus Latvijas varu 2000 (kokainajās naudiņās) no-
pelnīt. . . :)))
> > wallitis klau, es braucu uz lv. daru to kad man sak apnikt uzputigie briti un zini pec nedeljas
pariet. . paprovee arii! silti iesaku, nebus garlaiciigi. . cilveki nomociti un pargurushi. . besis un naids
visur. liekas ka tevi apriis bez saals > :D
Gucci’o
Secinājums Latviesi neatgriezīsies LV, kā sāsa LNT. Tāds blefs vien viņiem sanāca, ko tautu
sesdienas vakarā patramdīt. Ja aizbrauktu uz lidosu, un uzhlmētu letiņu ierasanos LV, un ieliktu
YOU TUB’ē, sanāktu vēl lielāks grāvējs. Ticat man, LNT vnk. vajadzēja laiku aizpildīt, jo sodien tā-
pat nekā īpasa tur ziņās nebija ko redzēt.
Aiga = Krisapam
Taapec jau Tu seedi LV ka Tev slikta raksiiba, bet ar to kas Tev ir nav ko lieliities - citam LV nav
107
par ko nopirkt maizi, ja Tu buutu paliidzeejis kaadam, tad vareetu seit izpluus vaardos - :)
miera mika to bo un po
dzivo vien sava augshputrija un ljauj mums te dzivot musu lejputrija, tad viss bus labi, miers virs
zemes un cilvekiem labs prats
Darba devējs Krauklim
Nopelnīt? Darba devējs (īrijas) tev samaksā. Īri ir malači, bet ne jūs ;)
hika Bo
Irijas prezidents tiesi uzsvera, ka iebrauceji palidzeja sasniegt labklajibu daudz isakaa laikaa ka tika
paredzets :) Ta nu neesam gan ieradusies pie pilna galda, bet sradajam plecu pie pleca visi kopa.
P. S. Ja ari seit valdiba tadu prihvatizaciju butu piekopusi, ari seit butu tuksas mucas sindroms
ekonomikaa ka Lv.
Krauklis
Nu ko, vajadzētu kādu 3D ‘’īshlmu’’ noskatīties! . . . It kā Lubenes kafejnīcas sižets! Dienvidpar-
ka sila ‘’aranžējumā’’. . . :))) hup://youtube.com/watch?v=fQF9zdqiBIA
KRISTAPS - Darba devējs
VISA LIETAS IS SAITĪTAS, AR PIENESUMU UZŅĒMUMAM, DARBA RŽĪGUMU IR
VADĪBAS PROBLĒMA NEVIS DARBA ŅĒMĒJA, PADOTĀ. ITR UZŅĒMUMA VADĪBA
NOSAI PERSONĀL VADĪBAS UN ALGU POLITIKU.
p. s SAVĀDĀK NAV IESPĒJAMA SITUĀCIJA, I VIENS UN TAS PATS CILVĒKS LAT-
VIJĀ IENĀ MĒNESĪ SAŅEM LS 200, BET NĀKOŠAJĀ AIZBRUC UZ ĪRIJU, KUR SAŅEM
LS 2000!
sarp citu
te jau daudzi komentētāji lieliski prot d. . sināt citus. pārsvarā tos, kas pie laika aizlasījušies no
LV. ir baigi inčīgi paskatīties, ka cilvēki, kas dzīvo Latvijā pamazām nojūdzas, jo vienīgais prieks,
šķiet, ir tikai zākāties par citiem un pēcam rēkt un lielīties: - lūk, kā es TVNET komentāros apd. .
su tos, kas no LV aizbraukuši! vai nav sulbeņi? ! nē, nav sulbeņi! tas ir aizbraucēju žēlums, ka Lat-
vijā tiem atlikušajiem normālajiem cilvēkiem, kas tur vēl ir, ka viņiem jādzīvo tik pagrimušā un sli-
mā sabiedrībā. es saprotu, ka tīņu vecuma ģeķības tajā vecumā viņiem pašiem šķiet krutas, tomēr
ar šausmām apzinos, kādi teļapakauši no viņiem izaugs. pat raksīt neprot! kur nu vēl izveidot gra-
matiski un literāri pareizu teikumu. . . HEH! un tādi srādā augsos un labi apmaksātos darbos? !
zaļknābju kopiena, nekas vairāk, bet citi uzraujas. . . PHE!
To miera mika to bo un po
Nu ka tad savādāk? Jūs palieciet savās vietās un mēs paliksim svējās! ;) Kad uzcelsim labklājību
108
- varēsiet atgriezties :) Kā pie jumsīms saka - velkam! ;)
Krauklis Darba devējam
Tu gribēji teikt - Īrijas nodokļu iekasēšanas/sadales mehānisms ir ‘’malači’’. . . :)))
pilsonis
dargie tautiesh, musu valss ir sen krievijas imperialas politikas upuris. . mus siezh no vienas
un otras puses. valss un kriminalais sektors srada kopaa lai desabilizetu situaciju, tas ir vecs un
daudzkart parbaudits panjemiens ka izples savu ietekmes sfeeru arpus savam robezham
Gucci’o
> sarp citu Pilnīgi piekrītu!
Krauklis KRISTAPAM (atvaino. . . Caps Lock. . . :)))
VISA LIETAS IS SAITĪTAS, AR PIENESUMU UZŅĒMUMAM, DARBA RŽĪGUMU IR
VADĪBAS PROBLĒMA NEVIS DARBA ŅĒMĒJA, PADOTĀ ============
It kā nav īsi pareiza frāze. Latvijā ir ļoti daudz ‘’uzņēmēju’’, kuri var, bet ne sevišķi grib maksāt
darbiniekiem par paveikto. . . :))) Nodokļu politika? . . . Ārpus Latvijas tā ir ‘’draudzīgāka’’ gan dar-
ba devējam, gan arī darba ņēmējam. . . :)))
Gucci’o
Pilsonim Ko darīt? ? ?
Starp citu = Aiga
Pareizi uzraksiiji, kaa iisi ir ar latviesu tautu. Zeel, ka vinji nesaprot. . .
puika
tie ir tirie murgi ko seit pasutijusi, , , , ? neviens nebrauc atpakal, tie dazhi. . ! Ta jau var pirms jeb-
kuras vasaras teikt sakoties atvalinajumam, ka cilveki sapelnijusi naudu, un vairs negrasas sradat!
Bo
OK, “’īri”, nu labi. Bet ko tad ieteiksit? Arī uz Īriju laisies? Vai tā ir izeja? Vai īri arī ir tādi, ka visā
vaino kādu absraktu valdību un gaida, ka tā viņiem kāds nokartos visas lietas.
krisapina elks :D
krisaps shito visu ar drukaatajiem burtiem droshi no savas skolas klades izraksiija tik paargudrs
muusu valss pilsonis, bet nevienam jau no taa labaak nepalika
pilsonis
ja krievijas eksansiva politika nesej panakt ietekmi “no augshas”, iegusot simpatizatorus valss
varas srukturas, tai vienmer pieejams otrs celjsh, “no apakshas”. iesaisot kriminalas srukturas, or-
109
ganizetas noziedibas trumpji, kas sej atri un opertaivi izsaimniekot tautas resursus
puika
pie kadas sapisas ekonomikas, likvidetas razosanas, var but kautkadas darba vietas, buvbums
beidzas, un vissa pakartota plasmasas logu liceju hrma ar miljons ieredniem bankroteja, tagat katra
mirkorajona judzas tie vakarpelnoshies suku menesii nos ar largu plasmasene pa 87 sant,
To Starp citu
_Starp citu = Aiga Pareizi uzraksiiji, kaa iisi ir ar latviesu tautu. Zeel, ka vinji nesaprot. . . _
============
Red kā! Kas tie ir VIŅI? Kas tev dod pamatojumu pretsatīt sevi VIŅĪĒM?
Krauklis > To miera mika to bo un po
Nu ka tad savādāk? Jūs palieciet savās vietās un mēs paliksim svējās! ;) Kad uzcelsim labklājību
- varēsiet atgriezties :) Kā pie jumsīms saka - velkam! ;) ============
Šī ir visai dzirdēta frāze. . . Mēs ‘’cīnāmies’’, bet jūs pie visa ‘’gatava’’ gribat piesēsies. . . Un tā jau
kādus gadus 3. Bet rezultāts kā nav, tā nav. . . :)))
njaaaaa
latvijas valdiibas politika > > > > soliit pirms veeleeshanaam > > > > > > nedariit un aizmirs
110
soliijumus peec taam
:)) to pilsonim
redzi pats, lai cik mums gruti ir but vienotiem, bet te mes esam vienoti - mes negribam but no-
zombeti, mes negribam atbalsit valss izzadzejus, mes nevelamies klut par vergiem sava tevu zeme.
vel ko piebils?
miera mika to bo un po
kad tad pie jumsim ta labklajiba tiks uzcelta, butu velams lai es to vel piedzivotu, 18 gadi jau ir
pagajushi, vairak ka par vel kadiem 50 neesmu ar mieru tavu velcome gaidit. . . . . kad? ? ? ?
> > KRISTAPS
ja ir sūdīgi darbinieki, tad uzņēmuma vadība var maksāt darba ņēmējiem kautvai 5 štukas mē-
nesī, arī tad uzņēmumam nebūs PEĻŅA, aka PIENESUMS :DDD tādēļ - pa durvīm ārā sūdīgus
darbiniekus, un ņem darbā tos, kas grib un var labi srādāt, i arī peļņa būs. bet Latvijā jau auklējas,
krāpjas vai tikai darbā ņem kādu rada gabalu - tas nekas, ka āzis par dārznieku. valdībā jau arī tapat.
. . vai ne?
puika
latviesiem nav ne vainas, ka tautai, salins izsava visus intelgentus, palika maza dalina kuru ne-
izsutija toreiz, , kurus paglaba izputesana jau Ulmanlaikaa, puese ir no pakiem, vai bijuso kalponu
atvases, kas pec izsutisans savs kunga majas ielida un pec brivvalss uz apsaubamam radniecibam
mantoja un ta sviss,
pilsonis
aj kas ta klausisies shito terzeshanu. . nu labi, es pateikshu akal sen zinamos vardus: pasaulee ir
seks kas ir iisa revoluucija. . demokratija. ja cilv mobilizejas kopigai cinai, tad puvusii varas mas-
hinerija sak grabet pie pashiem pamatiem, bet vmr ir bijushi pretlidzeklji. . iebiedeeshana un demo-
ralizaacija. ja, tauta ir demoralizeeta un nogurusi no visa
VIŅI ĪRIEM
Nu ko var malt un malt: “Slikti, slikti, slikti. . . “ Un kāda izeja? Visiem notīt makšķeres? Nu kaut
vienu racionālu priekšlikumu pasakiet?
To ka ir slikti (un kas ir slikti) paši zinām, bet ko darīt?
Gucci’o
Pasi LNT censoņi tagat sēd un par visu sito ņirdz. Kā tauta cepās. A man napļevaķ. Cerams Ine-
tai un viņas boyfrendam sonakt nenāks murgi, ka tikās ar LNT.
> > pilsonis
jaa, mes neesam saimnieki sava zeme, bet es nesaprotu ko tevuprat vel var mainiit?
111
puika
kolektivi paradit bankam pliku dibenu, un nemaksat nekadus lidzeklus
Krauklis > Bo
Katrs izvēlas savu ceļu! Bet par Īriem, cik esmu dzirdējis, valdība netiek lamāta (vismaz ne tā, kā
to daru es), un dzīve rit! Vajag tikai godīgi pildīt savus pienākumus, un viss.
Pienāk pensija, un vari lidot uz kādu citu valsi golfu ‘’uzsis’’. . . :)))
> > puika
jaa, kolektiivam liels seeks. . . :D:D:D
To miera mika to bo un po
“_kad tad pie jumsim_ “ ============
Nu redz, tu arī to pašu. Ja tu pretnosati sevi savai tautai, tad par ko mēs visār varam runāt un
vai visār mums ir vērts runāt. Latvietis, tas jau tev laikam tikai tāds pārpratums.
Bo Krauklim
_Vajag tikai godīgi pildīt savus pienākumus, un viss. _ ============
Un ko nepildīji? Vai tu pārmet man, ka es nepildu?
Krauklis > VIŅI ĪRIEM
Nu ko var malt un malt: “Slikti, slikti, slikti. . . “ Un kāda izeja? Visiem notīt makšķeres? Nu
kaut vienu racionālu priekšlikumu pasakiet? To ka ir slikti (un kas ir slikti) paši zinām, bet ko da-
rīt? ============
Visirms ir ‘’jāatgriež’’ nāves sods! Kas, protams, nenotiks. . . Klau! Tēma - vari uzzināt, ko pēc
Hitlera pavēles darīja ar tiem, kuri nemaksāja par biļetēm autobusos? . . . Kad valsī plosījās ekono-
miskais ‘’viesulis’’. . . Uzzināsi to - pats sapratīsi. . . :)))
zzk
Bet, cik saprotu, tad sēņu lasīšana ir gluži kā mīts, ja? A, ko īsi dara tautieši svešumā, kas ir tie
darbiņi? Nevar īsi sapras, cik daudz iglītības, cik sēku mūskuļos vajag?
puika
bet mate valdiba dzeera tai laikaa, kamer mes berni macijamies un pildijam majsdarbus sava ze-
mee, majaa, un nemaksaja iiri, tagat mus met laukaa, un jabrauc uz bernunamu irijaa. . .
Atgriezties? - kur ?
zemnieki - nepadodaties! Jums praktiski vienīgajiem latviešiem latvijā vel pieder latvijas zeme.
Nav brīnums, ka jūs siež bankrotēt! Pārējā zeme un meži jau pārdoti ārzemniekiem. Ar latvijas zemi
un citiem nekusamiem īpašumiem sekulējot arī mākslīgi cēla IKP un savas villas partijas bosi vai
112
to pakalpiņi. Tā nav mahja. Tie ir latvijas politiķi. hup://www. tvnet. lv/zinas/latvija/comments.
php?oid=544960&tab=news
golferis > miera mikai
pirms divdesmit gadiem arī pavicināju nūju pie kolēģiem zviedrijā, likās pilnīgs mēsls. . . Pirms
pieciem gadiem pamēģināju atkal - iepatikās. Baigi demokrātisks sorts, sēlē kad gribi un ar ko gri-
bi. Pohg laika apsākļi - var sēlēt gan saulē gan lietū, gan vējā. Es sēlējot atslēdzos un man pilnīgi
vienalga ko citi pa to domā. Īsenībā mēs arī meklējam ceļus kā kļūt pa īrijas, skotijas vai da jebkādas
valss rezidentiem, jo maksāt vājprātīgus nodokļus Latvijā ir pilnīgi bezjēdzīgi, tad jau labāk kaut
kur citur Eiropā. Godmanis šogad varēs savā biogrāhjā atkal ieraksīt rekordskaitu ar likvidētiem
uzņēmumiem Latvijā. Bet uz rudeni Latvijā gaidāma boļševiku nākšana pie varas ar visām no tā iz-
rietošām sekām. . . Nākošajās pašvaldību vēlēšanās Rīgā paredzams totāls krievu partiju pārsvars,
tā kā ilgi golfu šeit sēlēt nevarēs. . .
PS Divi golfa laukumi Rīgā jau 100% pieder Maskaviešiem.
hika Bo
Mazliet no musdienam. . . . . . . par cela satiksmes negadijumiem. ; Ari seit notiek satiksmes ne-
gadijumi un iet boja jauni cilveki. . . un valdiba uzsvera, ka pat viena notikusii avarija ar boja gaju-
siem cilvekiem neesot pielaujama! ! ! ! Te visu laiku tiek celi laboti, paplasinati, sadalitas braucam-
joslas it ka prieks zidainiem. . . un tas viss tikai tadel, lai nenotiktu avarijas. Bet ka ar Lv celiem, ka
ar negadijuma satisiku? - tiek pazinoti sausi fakti;tik un tik gajusi boja. Un tauta vel priecigi cepas
lidz, ka viens bembiss mazak (: Jums tur visiem nozombe veselo sapratu, lidzjutibu un cilvecibu!
(sorry, it neka pa temu)
pilsonis
man gribas ticet ka tur aiz juras aug nakamie valss lideri, kas nak no tautas parasaa darbaljauz-
hu slaanja, kas vel nav pardevushies un kas sapno par labaku valsi. varbut reiz vini atgriezisies un
bus valss meroga sreiki, bus bojkoti, jaa pat barikades. . tauta pati noteiks kada likumdoshana to
vadiis. . kadreiz. .
Krauklis
Pildīju, draugs, bet ja es mēnesī nenopelnu 1K, tas nav nopietni. . . :))) Negrib tie ‘’uzņēmēji’’
maksāt. . .
puika
esmu interese pec bijis, ne irija bet lidziga vietaa, smags darbs pamataa, pa zemkau algu bet lie-
laku ka seit jadzivo daudziem viena dzivokli, kopa var uz balkona iedzert dzivoklim vakara uzpiet.
. . kad megina appi. . . s kad sevi iekartos kautkur ja neko nejhegsi un nems no tevim naudu, , ja
gribi to sapras ka tas ir tad iedomajies apmeram, ka tu no armenijas atbrauc uz rigu un megini to
pasu bez valodas
113
VIŅI ĪRIEM to Krauklis
Nu zini. Īrijās labklājību tieši saisa ar liberālismu un demokrātīju. Bet totalitārism nesot posu.
Tā nav metode un nav risinājums. Man šķiet vienīgais risinājums ir solidaritāte un katra sabiedrības
locekļa LĪDZATBILDĪBA. “Notīt makšķeres” tā nav izeja, katrā ziņā Latvijai tā nav izeja
To Krauklis
Bet par uzņēmēju nemēgināji kļūt? Un paprovēt citiemsamaksāt 1K? Nav iekšā?
miera mika to VINI IRIEM
tas ir labi kad rodas jautajums ko darit. tas nozime ka viss vel nav zaudets. ir jaizslauka visi gari-
gie mesli no latvijas jo tada garigi piesarnjota vide nav iesejams vairak dzivot.
ir jamaina valdiba, jo shajos 18 gados tauta ir maldinata ar dazadiem pseido sasniegumiem un
mes ka patrioti shos melus pirkam un pardevam talak (arzemniekiem utml.) lai saprasu ka kaut
kas ir jadara ir visirms jasaprot ka ir galiga d. . . na pirmkart ir jaizskauz korupcija, te, irija nevie-
nam nenak prata celju policisam, vai arsam vai ierdnim uzbasies ar naudu, Latvija prezis njema
naudu un visi vietejie aborigeni ir ar to miera, jo vinjsh tachu ir dakteris, tas jau vien norada cik ne-
normali slima ir latvijas sabiedriba javeido jauna likumdoshana, tagadeja ir padomijas produkts,
mes (jus) visar dzivojat padomju republika, pashi to nezinat - likumi no padomijas, domashana
no padomijas, visur blats vijibons, prikidons, ierednieciba Dieva vieta, visur blats utml. kada tirgus
ekonomika, kada briva konkurence, visur viena laza (visvairak no valdibas) tukshi solijumi, neka
isa, konkreta. . . ko darit?
tad kad cilveki mainisies sava domashana, tad ari pienaks labklajiba latvija, atrak nekas nemai-
nisies, tas ir slimais domashanas veds kas ved latviju posa un balsas tas uz hlozohju, ka man ir labi
un par visu parejo man ir nosljauties. . . .
to VIŅI ĪRIEM
es gan domāju, ka tas ir dikti labi, ka latvieši mācās no rietumvalsu peiredzes. un jo agrāk, jo la-
bāk. kur vēl jaunā paaudze iegūs šadu pieredzi. . pie kā noved padomju ekon. skola, mēs manuprat
jau redzējām. .
Ance
. . . bet vinjiem visam gadiijumam nopirkta bilete atpakal uz Lielbritaaniju 25. maijaa, tad ko tas
iisi noziimee - VAI latviesi atgriezas vai NE. . . . .
Krauklis
‘’Nevarējās’’ ar 1K uzsākt! . . . :)))
puika
es ieteiktu aizbraukt un pameginat, ne dirs vai ta slabi vai slikti, bet pameginat. . neka snebus ar
to zaudets, tad katrs pats sajegs patik nepatik tas
114
Bo to hika
Nu tu galīgi neklausies, bet tikai mal savu maļamo. Nu noskaidrojām. Pieņemsim, latvieši (viņi
:)) ir slikti, bet īri (kopā ar tiem latviešiem kas ir Īrijā un pretnosata sevi latviesiem) ir labi. Bet ka-
dēļ tas tā? Un ko lai dara? Kādēļ Latvijā ir tik slikti? - Vēsures mantojums? Krievi vainīgi, vai mēs
paši? Un kas mēs (tikai nevajag arī tagad pretnosatīt sevi)? Tavi vecaki ir devuši tādu pašu artavu
kā manējie tai Latvijai kāda nu viņa ir
Krauklis
katra sabiedrības locekļa LĪDZATBILDĪBA. - - - - - - - - - - - - Pareiza doma! To arī jebkurš no
mums saprot1 Bet kā ir ar ‘’pielietošanu’’? . . . :))) ============
“Notīt makšķeres” tā nav izeja, katrā ziņā Latvijai tā nav izeja - - - - - - - - - - - - Viss notiek arī no
auāluma! . . . :))) Rezultāts tikai ir jāgaida. . . :)))
pilsonim
Vai mesija var nākt tikai no aizjūras? Un vai ar sreikiem un boikotiem (revolūcijām) var uzcelt
labāku dzīvi?
pilsonis
krievi kaa etniska minoritate lv noteikti nav vainigi. Lielas kaiminvalss imperialas tendences -
taa ir cita runa. Musu valdibas perkamiba un tautas demoralizacija - jaa. tikai kur nemt jaunus se-
115
kus valss apritee? baltijas juraa sasavejies saldudens apmainas pret jaunu salsudeni ik pec 20 - 30
gadiem. . .
Krauklis > Bo to hika
Ja kāds/kāda/cits iedomājas, ka valsi vada amatpersonas, kurām tas ir pienākums, tad man jau
paliek smieklīgi. . . :)))
Kas Krauklim
Bet kas notiek no auāluma? Tas ka sūtat naudiņu radiem tikai veicina Latvijā innāciju. Un kāda
var būt lidzatbildība, ka pretnosatat sevi savaoi tautai (un pamācat/ bez konsruktivitātes). Nu jau
laiciņš ir pagājis lai latvieši prātu no īriem saņēmušies (jūs tak lielaties ka esat gudrāki, un ka te viss
ir kaka) atgrieztos Latvijā un paradītu kā saimniekot, kā vadīt uzņemumus, kā piesaisīt EU naudu,
kā maksāt darbiniekiem 1K
miera mika to golferis
man galigi nekas nav pret golfu kaut nesauktu to par demokratisku, jo lielakajai sabiedribas daljai
sevishki jau latvija tas nav pieejams (nezinu cenas latvija, irija gadu ir jagaida ar ielugumu, jamak-
sa nenormala bidru nauda un tas skaitas viens no sociala satusa raditajiem it sevishki ja tu esi sla-
vena golfu kluba biedrs) bet kas auiecas uz parejo - redz ka labi, labi, bet kad piegriez skabekli tad
sac domat uz kurieni parvietot savu biznesu, tikai parasajiem cilvecinjiem jau nav nekada biznesa,
vinjiem visa dzive - bizness un vinji to vajpratu izjut daudz atrak neka cienijamie uznjemeji, tapec
ari atrak tinas projam no Latvijas, kaut ko paarmes par to cilvekiem nevar, vinji vienkarshi neredz
nekadu PERSPEKTIVU dzivei latvija, tikai neskaitamus verga gadus ar rezultatu
Krauklis
Bet kas notiek no attāluma? Tas ka sūtat naudiņu radiem tikai veicina Latvijā inflāciju.
============
:)))))))))))) Draugs, Tu no tēmas pārāk tālu aizjoņoji! ! ! Par naudu visār tagad neraksījā-
mies. . . :))) Bet kas notiek, par to vēlāk. . . :)))
pilsonis
ah vells, ka negribas sakt vesuriskas diskusijas. . nu labi. neiedzilinoties taja cik no latv netkaribas
un nacionalas pashapzinjas pamatlicejiembij macijusies arpus lv (ari toreizeja sankt peterburgaa).
vai bez srikiem un protesu akcijam iesejams apsadinat varas visatljautibu un bezatbildiibu? pro-
tesu akcijas ir likumigi pilsoniskas pretoshanas panjemieni. . tas nav nekads 1917. gads
Gucci’o
Šitie mazie komentāri internetā liecina par to, cik daudz ļaudis nav mierā ar pasāvoso iekārtu
valsī. Bet. . . Ja visiem seit komentus raksosajiem rīt būtu jāiet ielās un jāprotesē, jāsreiko, jāblo-
ķē, uu. , cik no jums tādu būtu? Un cik būtu tie, kuri teiktu:eh, ko tad es iesu, lai jau viņs. Un te nu
gan STOP. Arī tev mazo cilvēk jāiet, ja gribi labāk dzīvot Latvijā.
116
Gluži tāpat, kad es pieņēmu lēmumu atsāt Latviju. Tas nebija viegli. Mani piesieda dzīves aps-
tākļi LV pieņemt so lēmumu. Kad biju lidmasīnā, tikai tad sapratu, ka tik drīz LV neredzēsu (tolaik
tā vēl nebija EU).
Pēc 5 gadu prombūtnes pirmo reizi atkal ieraudzīju savu māti, tēvu. Šobrīd būtu gatavs iet ielās,
tikai viens nav cīnītājs. Tādēļ labāk saudzēju veselību un nervus sepat Īrijā. Paldies Īrijai.
No Future
Latvijai nav nākotnes, latviešiem nav nākotnes un arī īrijas latviešiem nav nākotnes.
seene
Riebj skatiities kaa saveejais saveejo eed LATVIJAA un tikmeer izveiciigi viiri iztirgo Latviju
aarzemniekiem un par nopelniito naudinju celj sev villas! ! ! Kur tad lai atgriezhas? ? ?
Ja neapeediis saveejie, tad jaavergo arzemniekiem atkal! ! ! ? ? ? Sviess, jo ne jau katrs var un
grib buut businessman. Mani jauniibas gadi pagaaja Latvijaa, skatoties, kaa viss tiek izposiits, kaa
saveejais saveejo no maajaam aaraa lika, bet peec tam visu aizlaida. Un shodienas zemnieks veel
joprojaam tiek izvarots! Es varu sapras, ka var kljuudiities viena valdiiba, divas, bet katra naakos-
haa tikai aizvien vairaak rauj visu suudos! ! ! Kur tad laiatgriezhaas? ? ? Es negribu gruus savus be-
ernus purvaa! ! !
Ja jau mees esam taa sliktaakaa tautas dalja, kas aizbrauc, tad kaapeec juus, ideaalie letinji izposa-
at visu, par ko muusu senchi sapnjoja un ko ceela? ? ? ! ! ! Nu nozheelojami. . .
Krauklis
(jūs tak lielaties ka esat gudrāki, un ka te viss ir kaka) ===========
Uz mani, lūdzu, šo frāzi neauiecināt. Vismaz pirmo frāzes daļu noteikti nē. . . :)))
> > Gucci’o
tieshi taa. . smadzenu skaloshana ir sen sen valdibas uzdevums. labak parove sekus PR bizne-
saa, paslavee pasavsho iekartu. ta tak vieglak
hika Bo
Es velejos tev dot mazliet plasaku ieskatu ka cita valsi tiek domats par iedzivotaju drosibu un
ertibu. . . bet laikam dzirdigas ausis nesasniedza un manu domu neizprata (: Ko man teikt par savu
ieguldijumu LV? - Mani vecaki gaja boja labakajos gados. . . valss vinus nav uzturejusi.
Nu, nu Pilsonim
Par vēsuri? Nu, nu. . . un kurā vagā ravē brokoļus Irijas alunāni, valdemāri, purvīši, olavi, pum-
puri? Vai daudz ir latviešu Eiropas akadēmiskajā, politiskajā vidē? Toreiz tādi latvieši bija. Tēvs ar
vēcāko dēlu Latvijā nopelnīja pietiekši zelta rubļu lai jaunākie dēli varētu iekļūt Krievijas augsā-
kajos slāņos
117
pilsonis to Gucci’o
es tapec runaju par jaunas vadibas nepieceishamiibu. lai cik motivets tu guccio nebutu - viens
neskaitas. . ja tev ir domubiedri un tu maki iekusinaat biklos un nomaktos - tad esi tas kas mums
vajadziigs! ! ! !
miera mika to pilsonis
dazreiz liekas ka lielako dalju latvijas vajadzetu atsutit padzivot uz iriju, jo cilveki latvija jau ne-
saprot ko mes te raksam, vinjiem nav tadas pieredzes un vinji to vnk nesej sapras. . . Dazreiz man
ienak prata - kada laime ka es aizbraucu, savadak ari es to lidz galam nesaprasu. . . Cilveki kuriem
ir garigas slimibas - vinjiem pashiem liekas ka ar vinjiem viss ir kartiba, tapat ari latvija ja tu kada m
pasaki ka kukuljus dot nav labi, ari arsam utml. vinji vienkarshi tevi nesaprot, vinji doma ka tas ir
normali un ta visur pec kartas, ja tu gribi veidot savu biznesu, tas ir normali ka tev ir jaiesmere. . .
bet krutacinji latvija nesaprot ka vinji zage zaru uz kura pashi sed, un ka tas nav normali, un rezul-
tata cilveki laizas prom, jo tada SLIMA VALSTI nav ko darit
Krauklis > Gucci’o
Šitie mazie komentāri internetā liecina par to, cik daudz ļaudis nav mierā ar pasāvoso iekārtu val-
sī. Bet. . . Ja visiem seit komentus raksosajiem rīt būtu jāiet ielās un jāprotesē, jāsreiko, jābloķē, uu. ,
cik no jums tādu būtu? Un cik būtu tie, kuri teiktu:eh, ko tad es iesu, lai jau viņs ============
Tā nu tas ir! Bet jo vairāk klusēsim, jo dziļāka aiza ir sagaidāma! Protams, ka būs arī tādi kas šau-
bīsies - iet/neiet, bet ja viņiem parādīsi, ka kopā ir sēks? . . . Kādēļ Čečenus nevar iznīcināt? ! ! !
Tādēļ, ka viņi ir viens par visiem! Bet kas notiek ar Letiņiem? ! ! ! Palasām taču komentus! :((( Tas
ir tāpat, kā ‘’uz ielas’’! Pretinieks ir jānoliek horizontāli! . . . :)))
pilsonis
nedaudz pasmaidiju. . tie kas ravee vagas irijaa, nav tomer manuprat mezhonji un analfabeti. es
cienu shos cilvekus, un ticu, ka labveliga vide vini (un ipashi vinu berni) iegus zinashanas. . neba
jau zinatniskie graadi mobilizees tautu bet cilveki no vinu vidus kas sapratiis ka var dzivot savadak
un zinaas ari kaa
hika
es piekritu seenes raksitajam
Būtu jau labi
Bet kur lai rodas tā “jaunā vadība”, ja vieni pamāca no īrijas un kūda uz kaut kādiem protesiem.
Kāds onkulis atcels slikto valdību un iecels labo? Bet kur lai ķer to labo valdību. Mums (un jums
sarp citu arī) būtu jābūt sējīgiem kļūt par šo vidi no kuras varētu nākt tā labā valdība
seene
Iirijaa taapt kaa visur ir savi plusi un miinusi. . . Nav te zelta bedre, bet ir sabilitaate un nav ja-
118
araud, kaa sagaidiit algas dienu, protams, ja pats nepraatiigi neshkjied vai nedzer. Zini, ka tavaa ban-
kas kontaa peec nedeeljas buus paarskaitiita nauda. Nu, protams, ja tu sraadaa likumiigi. Vairums,
kas negrib sraadaat, dzer vai arii sraadaa nelikumiigi vai gadiijuma darbus, protams, skrien atpakalj
uz Latviju vai turpina niikuljot. Bet shii nelaime ir arii Latvijaa.
Un seenju fermaas sraadaa ilgsoshi tie, kuri nav seejiigi maaciities/kaut vai valodu/ vai arii
neuznjeemiigie. Ja esi Iirijaa 2-3 gadus un neko nemaini, tad nu neko. . . , bet vairums maacaas kaut
vai valodu un biidaas uz priekshu. Daudziem gudriem cilveekiem arii te jaasaak no apakshas, jo
nezina valodu. Un tas nebuut nav tas ljaunaakais, kaa te parasi breec Latvijaa palikushie, jo cik
Latvijaa izgliitotu cilveeku dara melnu darbu un tas nav kauna darbs! ! ! Jo ko gan juus baltrociis-
hi dariitu savos ohsos Riigaa, ja taadas apkopeejas jums pakaljas netiiriitu un ne tikai apkopeejas?
? ! ! Da juus suudos buutu liidz aciim! ! ! Seetnieki un trauku mazgaataji uu. Juus tos pat Latvijaa
necienaat. Un Iirijaa parasi menedzhers katru dienu tev atnaak un pajautaa, kaa tev iet un kaa ju-
uties, bet Latvijaa tu biezhi vien priekshnieku ari peec gada ilga darba nezinaasi, kaa izskataas. At-
tieksme, miiliishi! ! !
Straadiigus latvieshus ciena visur, tikai ne Latvijaa! ! !
miera mika to nu nu
kadus gadus atpakalj radija sizetu par Jekabu Nakumu, kursh izskatijas visai mozs un apmierinats
ar dzivi - vinjsh mazgaja automashinas benzintanka, ljoti daudz skolotaju ir pavadijushi neskaita-
mas sundas shajas brokolju vagas, taa ka tik nevajag savus nju nju purvishus te bazt deguna, atver
acinjas, bet tas jau tik vienkarshi neveras, vajag ari smadzenes pieslegt
seene > buutu jau labi
Bet mees jau tie vergi, kas neko nejeedz un mums jau prasiibas par augsaam. Mees jau tikai se-
enes protot lasiit. Bet mees uzsaakaam jaunu dziivi bez valodas un naudas, vai tas nav raadiitaajs,
bet juus tur visu laizhat dibenaa jau paardesmit gadus! ! !
Krauklis > Būtu jau labi
Bet kur lai rodas tā “jaunā vadība”, ja vieni pamāca no īrijas un kūda uz kaut kādiem protesiem.
============
Tikai nedomā, ka kāds aicina maršēt ar sūdu dakšām gar parlamentu! Tiesas procesiem vāciet
informāciju! Bet kas ir atbildes vietā? Es? . . . Kaut kādiem tiesas procesiem? . . . Nu nē, man tāpat ir
labi. . . Likumīgi IR jāsasēdina būros Kretīni! ! ! Un tā būs! Ja nepasēs emigrēt. . . :)))
Bo to miera mika
ZB jau! Viņi, viņi, viņi. . . . kas tie viņi? Un kas jūs? Kas dod jums pamatu mazgāt rokas nevai-
nībā? Un kādēļ ir jāvisārina. Tici man, Īrijā (sarp latviešiem) procentuāli ir tik pat potenciālo ku-
kuļdevēju/ņēmēju cik Latvijā - atgriezīsies (ja) un atkal sāksies viss no gala. Es neesmu savā mūžā
devis nevienu kukuli. Un Īrija nav vienīgā ārzeme un ekonomiskā emigrācija nav vienīgais veids kā
iepazīt ārpasauli
119
miera mika to nju nju
sarp citu no latvijas aizbrauc tieshi intelegence un tautas izglitota dalja jo tada murgaina valsi
normals cilveks nesej dzivot, plus vinja smadzenes te daudz labak noverte (latvija noverte mahjas
darbonjus, kupi - prodaj. labi klajas valss iztirgotajiem utml.)
solise
Āizbraucējas dziesma valss vīriem:
“Ja Tu mūs nozagsi
Un vienaldzībā turēsi,
Mēs sadegsim, bet saulē aiziesim,
Tavs tukšais lauks vēl tukšāks nekā agrāk kļūs,
Un tad tu sauksi mūs
Un tad tu sauksi mūs. “
Bet tad jau būs par vēlu.
pilsonis
mans milais tautieti! es nevienu negribu macit un parmaciit. tas piederas viszinoshajiem padom-
ju komisaariem. . domaju, ka tu esi viens no daudzajiem kas saprot ka iesejams dzivot labak. . ja ir
kopeja veleshanas tas ir daudz!
120
ticu, ka atradisies daudzi lidzigi domajoshie un kad bus vienota organizeta kusiba uz vienotas
platformas - mus neapsadinat
Gucci’o
Pilsonim Man sķiet, ka lielākais vairums LV iedzīvotāju ir tādi kā nozombēti, jeb maigāk runā-
jot dziļā depresijā. Nav lemt un rīcībsējīgi. Plus visu pasiprina bailes no čekas garajiem pirksiem.
Cilvēki ir pārāk sevī ierāvusies, un valdosā kliķe to zina. Var nākt 100, un 1000 gudras galvas, latvie-
ti diez vai tas iekusinās. Acīmredzot vēl NAV patiesā ekonomiskā krīze valsī, jo haoss tā kā vēl nav
sācies, bet ierindas latvietis turpina laizīt pakaļu savam “kuņģelim”, un ir lepns, ka dara to Latvijā.
Ak naivie. Un ierindas latvietis, neredzējis civilizētu pasauli, turpina lamāt tautieti, kurs uzdrīksē-
jās izrauties. . .
Bo to seene
_bet juus tur visu laizhat dibenaa jau paardesmit gadus! ! ! _ ============
atkal jau. vel viens. cik ērta pozīcija :) Pārdesmit gadus jau neesi “tas tur no turienes”? Un tie kas
10 gadus ir Īrijā, tie ir uz pusi vainīgāki par tevi? Un tie kas gadu dzīvo? :)
Bo
Turpmāk tikai citēšu. Miera Mika: “. . . jo tada murgaina valsi. . . “
seene
Vieniigie, kas patieshaam domaa veel Latvijaa, skjiet, ir zemnieki, kas nu jau ar meeslu daksha-
am gatavi iet uz Riigu, bet vinji vediis pienu. Vai tas nav raadiitaajs? ? ? Taa nu ir tieshaam labaakaa
Latvijas tautas dalja, kas veel iztur par siiti visam. Tos es veerteeju visaugsaak! ! Cepuri nos! ! !
Bo
Gucci’o: “. . . lielākais vairums LV iedzīvotāju ir tādi. . . “ :)
Krauklis > seene
bet juus tur visu laizhat dibenaa jau paardesmit gadus! ! ! =========
Atvainojies gan, par šiem vārdiem! Tas nebija pareizi. . . :)))
Bo
Gucci’o: “. . . bet ierindas latvietis turpina laizīt pakaļu. . . “
gribulits
Izraut fraazi no konteksa, ir boljsheviku panjeemiens.
mazliet pardomas
Nezin kapec, bet kaa kads te gudri uzd. . . par melnsradnieka satusu un pie reizes sevi liela cik
121
kruts un varens gailis sava setaa, ta nu dien man uzlabojas garigais. . . jo 99% pasniegtais saturs ir
derigs tikai virtuves izlietnei. Kaut vai atceroties sudiju gadus, kad pa vakariem tu klusi par meln-
sradnieku :), pa vasaram dodies pelna ar liku muguru lasit zemenes, lai tikai sagrabinatu sev ska-
noso, jo tev nav kam to palugt. Tie kuri ir izgajusi sim posmam cauri, nekad neapsmies ja cilveks
piemeram lasa senes, vai apkalpo cilvekus pie galdiniem.
Mani vecaki man iemacija nekad neapsmiet nelaime nonakuso un cienit jebkuru darba darita-
ju, kaut ari tas butu setnieks.
batman
Normāla alga esot 300ls, te jau zirgam jāsmejas! ! ! Kurš ar tādu naudu var izdzīvot pie šīm ce-
nām! ? Kārtējais propogandas rakselis!
seene
Labais, bet, liekas, ka ir jau par veelu. . .
Bo
Ziniet ko, mīļie īri? Ja jau jūs tā, tad jau patiešām, mēs esam jums sveši, jūs esat sveši mums, Lat-
vija ir sveša jums un jūs sveši Latvijai. Tas ir pārpratums/inerce/mazohisms ka ieskataties Latvijas
portālā. Un karmiska kļūda ir tas ka esat dzimuši latvieši, bet tas drīz pāries; Jums nav nekādas va-
jadzības atcerēties šo “murgaino valsi”
seene
Nu, labi, piedodiet, - 18
miera mika to bo un po
vinji ir padomijas produkti, kam ir dargas padomijas vertibas - blata sisema, kukulji, padomis-
ka domashana, nenormala birokratija kas valda latvija, katrs ierednis iedomajas ka vinjsh ir Dievs
tas kungs un tu (parasais cilvecinjsh) esi tikai mesls kas ir radits lai rapotu uz vedera un dotu ku-
kuljus. . . .
varbut tu doma ka es parsileju, bet musu prezis visu pasaka, ja tad tu to nesaproti tad es tev
nevaru palidzet.
mes - esam cilveki kuri valdibas piekopta genocida rezultata pret savu tautu esam pametushi lat-
viju un dzivojam normala sabiedriba un pec kada laika mes sakam sapras ko nozime dzivot normala
sabiedriba un latvijas sabiedriba mums parsvara liekas ljoti slima, garigi slima. . . cilvekiem dazadas
sabiedribas ir dazadas vertibas.
latvija vertiba ir mobiljniks, prikidons, vijibons, villa, uu. utjp. , pie mums irija vertiba ir cilveks
par vinju rupejas, valss rupejas par saviem pilsonjiem un nepilsonjiem, jo saprot ka tieshi shie pil-
sonji vai nepilsonji vedo valsi kada ta ir. .
auieciba uz ekonomiskajiem migrantiem, lai saprasu kas notiek citas valsis tur japavada noteikts
laika sridis, sevishki jau irija lai saprasu vinju kulturas secihku, domashanas veidu. , nepietiek aiz-
122
braukt uz 2 nedeljam uz kanariju salam lai saprasu Spanijas kulturu, ekonomiku un visu parejo. . .
var braukt uz arzemem ar merki sudet un pavadit kadus 5 gadus sudejot un tad ari tev bus ie-
seja labak sapras kas notiek citas valsis un tu varesi to salidzinat ar latviju, ja tu to vari izdarit, lu-
dzu, cik zinu tad shadu praksi piekopj valdibas loceklju atvases
hika Bo
neuzprasies uz uguni :)) Mes atgriezisimies, bet neceriet, ka busim miera un savesim klusu.
Bo Gribul’iti
Un ka paņēmiens ir piekārt birkas? Frāzes pilnīgi sakrīt ar konteksu. No šajā diskusijā esošajiem
“īriem” tikai Krauklis nenolīdzina līdz ar zemi Latviju.
Pārējie sļaudās uz vella paraušanu
Gucci’o
Esmu piehksējis vēl ko (tas bija atvaļinājuma laikā Latvijā). Divi latviesi labprātāk aprunās tre-
so, no IRL atbraukuso, nevis domās ko darīt, lai vairotu savu labklājību.
Tā teikt, kādas nu kuram dzīves ērtības. . .
gribulits
Murgainaa valss, 4. maija rapublika. Un taa nav Latvija.
Bo to Hika
hika Bo neuzprasies uz uguni :)) Mes atgriezisimies, bet neceriet, ka busim miera un savesim
klusu. ============
Draudi? Tu jau sāc kā Pelše runāt. Izsūtīsiet latviešus uz mazapdzīvotiem Īrijas apgabaliem? :)
mghjk
zin, kad esi arzemes, vari noverot kaa tas pats iirs terzees ar otru iiru kadas viesibas. iebrauceejs
var tik noskatities. tacu ari man ir piederiiba, es biju viesibas lv un kad runaju ar tautieti, esmu sava
elementa. man ir sava valoda un tauta, tikai sirds sap par to ka musu tauta dzivo
Krauklis > seene
Paldies arī Jums par ‘’izraksīšanos’’! Ja kāds vēlas, var noskatīties ‘’līdz 18 ir aizliegts’’. . . :))) ht-
tp://youtube.com/watch? v=4J7m9i4ED_s
seene > mazliet paardomas
Arii es, kad sudeeju, pa naktiim berzu kopmiitnee podus, un arii govis protu slaukt. Nekad par
to neesmu kauneejusies. Un ar to pashu roku esmu sasveicinaajusies ar nevienu vien kundzinju. Un
neviens to pat nenojauta, tikai mans rokas siediens reizeem bija par seeciigu. . .
123
pilsonis
es labrat paterzeshu ar jums visiem miera mika, guccio, seene. . ja kas raxtiet whaletale@inbox.lv
hika
kas par logiku! Lidz ko pasaki, ka neesi uz vienu toni ar korumpeto valdibu, ta tev piekar birku
par Latvijas nomelnosanu! :))
Bo to miera mika to bo un po
“latvija vertiba ir “ ============
Kā tu to vari zināt? Un ar kādām tiesībām tu visārini?
seene > Bo
Nebaidies, tu jau pat nemaniisi, ka mees ieradiisimies. Saakumaa
hika Bo
ak, tas bij domats, ka neesmu miera ar valdibas politiku. . . bet ar tevi viss ok? :)
Bo to Seene
Nu galīgi jūs nesaprotu - tad draud, ka neatgriezīsies, tad draud, ka atgriezīsies :)) Nesaprotu vai
jūs braucēji vai palicēju, vai dipadudapadu.
mghjk
zinko, es milu savus latvieshus, bet par ko vinus padara shitaa iekarta? tiesham chaliem nekas cic
galva nav ka tikai kads tev auto un cik shiks mobilais. meiteneem akal modee iis un sasileets, laikam
biezajiem no krievijas lai butu uz ko acheles paboliit. te ka nevaig. pats visu redzeeju!
hika Bo
. . . visar par Irijas neapdzivotajiem zemes plekiem laba ideja. . . tikai tur aitinas ganas, ko da-
risim ar vinam? :)
Bo to hika
Vari neuztraukties viss ir OK. :P arī bez 1K iztieku
Krauklis
Bo to Seene Nu galīgi jūs nesaprotu - tad draud, ka neatgriezīsies, tad draud, ka atgriezīsies :))
Nesaprotu vai jūs braucēji vai palicēju, vai dipadudapadu. ============
Dipadu - dapadiss. . . :))))))))))))
hika
:))
124
Bo to mghjk
“chaliem nekas cic galva nav “ ============
Nu tas skatoties kurš no kādas vides ir nācis un kādi kuram ir draugi. Man ir prieks, ka Īrija tev
deva iesēja izrauties no nelabvēlīgas sociālās vides. Bet man nav tādu paziņu
miera mika to bo un po
ar tadam tiesibam ka es esmu no latvijas un ja kads man prasa no kurienes es esmu (biezi prasa)
es saku no latvijas un es esmu diezgan padzivojis latvija lai man butu savs viedoklis par savu dzim-
teni un diezgan biezi to apmekleju un esmu labak informets par to kas notiek latvija neka tie latvis-
hi kas dzivo latvija jo vinjiem ir jaraujas 3 darba vietas un jasude 3 augsskolas lai butu pilnvertigi
shis zemes pilsonji, ta ka nekam citam (k piem. apsaties un padomat kas ar tevi notiek) neatliek
laika, par to jau liecina kaut via musus preza izcilais jautajums - kas es esmu, ja shis prezis nezin kas
vinjsh tads ir tad ka lai to zin parasais cilvecinjsh, kas vinjsh tads ir un kada valsi dzivo un kadas
podjobkas valdiba ir atkal izsradajusi lai vinju apkasu. . . beigu beigas manas tiesibas ir varda bri-
viba un tiesibas brivi paus savu viedokli
mghjk
izklausas jau baigi labi. laikam rigas centraa nemedzat but. ja esat tomer, kur jus var sasapt? vien-
mer prieks satikt piezemetus, nomralus laudis bez krutiem auto, mobilnikiem :)
125
Bo
Jā, nu paldies ka pavērāt man patiesu skatu uz lietu būtību. Citādi mēs te Latvijā mucā augu-
ši. Rodas iesaids, ka latvieši ir vissliktākā un neletīgākā tauta pasaulē. Jums labs unisons sanāk ar
kremļa ruporiem
hika Bo
nu man par tevi jasmejas. . . es iesaku seit savu golgata celu bez pazinam, bez agenturam. . . un
tagad varu sev par prieku atdzit, ka visu esmu izturejusi un neesmu novirzijusies no sava merka un
pamazam tuvojos soliti pa solitim. . .
mghjk
eu bo te katrs runaa savaa vardaa, ok? es nerunaju visu latv varda un nedari ludzu to ari tu
seene > Krauklis
Kad tad es draudeeju, ka neatgieziishos? ? ?
seene > Krauklis
Piedod, tas bija Bo domaats
Krauklis
Bo to Seene Nu galīgi jūs nesaprotu - tad draud, ka neatgriezīsies, tad draud, ka atgriezīsies :))
Nesaprotu vai jūs braucēji vai palicēju, vai dipadudapadu. ============
Es tikai copy/pase! Pat nezinu kurš kuram raksīja. Labi iesmējos par mums - Dipadu - dapa-
disiem. . . :)))
Napaleons.
Skumji, bet fakts: latviesi IR visnelietigaka tauta uz Pasaules. Skaudigi, zagligi, citam nelaimi ve-
lejosi, lepni (daudzreiz bez objektiva iemesla), karjerisi slikta nozime un savas zemes nepatrioti un
NODEVEJI. Sava labuma del iegrudis otram nazi mugura.
mghjk
es te lasu tos komentus un domaju, ko te grib pieradit? bo liekas aizvainots par to ka arzemju
latvieshi atlaujas piedalities lv forumos (paldies latnetam). tas vecit tak nekas, ari tu eed importeetu
partiku un iepercies arvalsu veichos
Bo
Bet grozies kā gribi, arī šī diskusija parāda, ka latvieši ir savsarpēj inesaticīgi. Mēs nekad neesam
bijuši vienota tauta (un tā izskatās, ka arī nebūsim). Kāds var tikai berzēt rokas. Jo kopš latviešu nācijas
dzimšanas mūs ir šķēlušas dažādas srāvas - pilsoniskā sabiedrība pret sociāldemokrātiem; sarkanie
latvieši pret netkarīgo Latviju; padomju latvieši pret legionāriem. . . tagad latvieši pret “īriem” :)
126
seene > hika
Malace! Re, mees tachu ko varam, vai ne?
Makonvecis
Latvijai ir janosvin savas beres lidz ar absoluto nacijas degradaciju. Tad kad Eiropa liks atmaksat
arejos paradus, tad iesejams tautiesi “atmodisies’.
seene > Bo
Letinja miiljaakais eediens parasi ir otrs letinjsh, bet, redz, dazhi tomeer ir “vegjetaariesi”
hika Napoleonam
Latviesi tie nebija, kas tevi izmitinaja uz drumas, mitras Elbas salas :)
miera mika to bo un po
tu zini ka tu esi demagogs? ? ? ? te kads kaut ko teica ka latvishu tauta ir slikta vai nelietiga? ? ?
? un no kurienes tu tos kremlja ruporus ravi? ? ? vienkarshi dalja tautas ir sekmigi nozombeta, vai
garigi slima, vinjiem tiek iepotets ka tie kas doma savadak ir ljauni un slikti, nodeveji kas atsaj lat-
viju utml. bet ta nav patiesiba, valdibas parsavji katru dienu manipule ar tautu un ta to pat nema-
na, megina iesasit ka referendumi ir slikti, bet luk grus miljonus un miljardus pa labi pa kreisi ir
labi, ka pensijas mums ir normalas, tas nekas ka zem jebkura iztikas minimuma, bet vairak nevar
atljauties jo esam nabadziga valss. kad runa par aizbraucejiem tad aina mainas par 180 gradiem -
mes uzreiz kljusam superekonomika kur visi sanjem 2000-3000 latu algas, visas iesejas utml. ka
to sapras? ? ? ? ? ? ?
Bo to mghjk
Tu neesi uzmanīgs. Mani kaitina tikai viens - tas, ka “īri” pretnosata sevi “latviešiem”, tas, ka pa-
dzivojši 2 gadus īrijā sāk gudr pamācīt un teikt : vot jums tur ir sūdīgi, redz kur valti esat noveduši,
a mēs tie labie
kartons
kaadai tunai jaabuut galvaa - lai cetrus gadus dziivotu prom no beerniem? ? ?
mghjk
es toch vegetaariets!
hika seenei
Esmu latviete :)
mghjk
nez bo, visi jau nav tadi. lielaka dala drizak grib lai tu un citi ari brauc prom. jo vairak savejo, jo
jautrak. zinkaa, garaks sarakss kam sesdienas vakaraa uzzvanit un aicinat uz krodzinj :)
127
Bo to miera mika to bo un po
“dalja tautas ir sekmigi nozombeta, vai garigi slima” ============
Cik tas ir %? :) “Īriem” ir īpaša imunitāte?
seene > hika
Es arii esmu latviete! !
OM
Latviesi bija daudzmaz vienoti zem vacu juga. Ari Ziemassvetku kaujas, cinjas pret Bermonta
armiju. Problema ir ta, ka daudzi saindejas ar Komunisu idejam 20, 30-tajos. Paradijas Latviesu
Sarkanie Strelnieki, kas apsargaja “tovariscu” Leninu. Pec tam ar asinim uz rokam izkaroja Krievijas
Pilsonju karu un nodibinaja Sarkano teroru ar Feliksu Dzerzinski prieksgala. Komunisms un Bez-
dieviba gaja roku - roka, lidz Latvija tika reokupeta 39-taja gada. Paldies Dievam 50% tautas par-
gaja Hitlera armija, lai kaut cik dotu pretsaru Sarkanajam teroram. Un tadejadi 1. un 2. Pasaules
kara sekas mes varam baudit lidz pat sai dienai. Kamer izniks pati tauta. Jo neses tikt gala ar savu
Vesuri un pagatnes Mantojumu.
to Bo
Pag, shkjiet, ka iiri shajaa tusinjaa nepiedalaas
Napaleons.
To Hika Lietas butiba neslepjas Elbas notikumos, bet gan letinju zemaja dzimsibas limeni.
miera mika to bo un po
ne iriem ir ipasha valdiba un caur shim valss unsabiedribas auisibas posmam vinji izgaja dau-
dzus gadus atpakalj, kad mode nebija tV, internets utml. lietas, bet ja auieciba uz politiku, blatiem
un kukuljiem vinjiem tiesham pec tam kad valss iziet cauri shim auisibas posmam izveidojas sha-
da imunitate un tada izveidosies ari latvija pec kada laicinja, latvija vel bus ljoti jautri, bus vel bo un
po pats/i vel redzesi. . .
Bo
Pie mums (mūsu nolādētajā Latvijā) jau aus gaisma. Jāiet pie miera. Un nevajag lamāt Latvijas
valsi (lūdzu nejaukt ar valdību), Latvijas valss esam mēs paši, arī jūs. Latvijas valsij ir pagātne un
tā arī nosaka tās tagadni. Ceru ka Latvijai būs arī nākotne. Un labāku to varam veidot tikai mēs pa-
ši (ka tur īriem bija Sin Fein?) arī jūs (ja ir griba). Īri paši sev uzcēla labklājību, mums neviens cits
necels - pašiem nāksies :) Ar labrītu!
hika Bo
Tu atkal sac veco plati selet. . . . nu vel piratisko ieraksu :) liecies tacu miera, ne jau tevi mes
apd. . . , sop! - tu esi maskejies zem” Bo “ Lv aizsardzibas minisrs vai deputats? Tad nu sorry, tev
128
mus jauzklausa tad pec pilnas programmas. :)
seene > Napaleons
Nu, nu, pagaidi, letinji arii Irijaa ir letinji un beerni dzims
Man Of Desiny
Atgriezas tikai neveiksminieki un lohi Ir jabut absolutam idiotam lai pie siem apsakliem, kas
patlaban valda LV atgrieztos pie sasisiem “putras katliem” un nenormala LV areja parada. Labak ir
but ar tiem kopa IM IR PARDA, nevis sedet paradnieku cietuma.
no ASV
Kas tas par murgu? ? Propoganda vai?
> Bo
Un nelamaa valsi, kas tevi baro
hika Napoleonam
. . . :)) uz mani neceri, ka busu mate varone :)
pako
Te daži vēl vadās pēc sen nodrāztā saukļa, kaut pliku dir. u, bet ka tik brīvā Latvijā!
Nacionalas ipatnibas lohatrons
To ka Britu marcina ir zemaka par. . . hahaha”nacionalo valutu” nemaz neliecina par labu na-
cinalajai valutai. . Ja ta sadardzinaas tad ir grutak realizeet nacionalo produktu. ka ari nav izdevigi
arzemniekiem iepirkt kaut ko no tadas valss. - - Tas ka intervejamie “domaa” palikt nenozime ka
vini PALIKS, ta ari par labu neliecina tas ka dzeks Latvijaa leeka novienas darba vietas uz citu isaa
laika posma. . . .
Napaleons.
To seene Kas jums tur IRL dzims ir naga melnums. Procentuali tas butiski neietekme satisi-
ku LV. Bez tam tie kam Dzimtene nav Latvija, parasi Latvija neatgriezas uz paliksanu. Lidz ar to
nakotne asimilesies ar iriem, angliem vai poliem.
Gucci’o
Sveiks Man of Desiny! Kur pazudi no B-I portāla? Tak nomaini to bildi, un nāc atpakaļ. Kā ne-
kā mūsējais! ! ! Ceru, ka B-I piedos Tev.
seene > Bo
Un iirs neeed iirus un citus/arii letinjus/. Un dzimsiiba vinjiem iet uz augshu, jo aizliegti abor-
ti
129
EU
Eu, īri. Pie mums te baumo, ka lafa tur ir beigusies. Katrā ziņā tiem kas tagad brauc - grūti atras
normalu darbu uu. Vai tā ir?
seene > Napaleons
To mees apsriediisim pec gadiem 2
no ASV
Es kadreiz ar atgriezoss. . . paciemojos, apskatijos ka tauta dzivo un braucu atpakal uz majaam,
uz ASV.
hahaha. . . Nezinu, ja man sagribesies kadu exotiku, apskatities ka dzivo extremalos apsakols
extremali bagatie Latvija un extremalie nabagi, tad varbut aizbrauksu aplureet, bet ari tas vairs ne-
saisa. . . gribas par savu naudu redzeet ko interesantaku. .
> > nacionalas ipatnibas lohatrons
tak shamiejie maina marcinjas pret latiem, suta majas u tml. nacionaljnij ubytok :))
raganinja > no ASV
hi hi hi taas ir kanibalu ciinjas hi hi hi
130
Hihihi
Da par kadu darbu var iet runa Latvija? ? ? ? Vai tad uz Meness dzivojat, avizes nelasat? ? ? Dar-
bavietas Latvija likvideejas, innacija aug. . Tam kuram ir smadzenes saprot, ka Latvijaa lai negaida
“normalu” darbavietu. . Ka Kalvitis un ieprieksejie politiki Latvijuprezenteja sarptautiskaja tirguu
- - - Latvijaa ir vissletakais darbaseks. . tas izskaidro kadel tad Latvija pasav un nemazinas druma-
akaa nabadziiba. .
Gagarins
Jā, patiesi, pareizi te viens teica - dažiem latvietība ir tikai pārpratums un karmiskais sods (es par
no ASV un Man Of Desiny)
mghjk > > no ASV
dzirdejat? un to raxta tautietis no shtatiem! ! kontrasu valss, kapitalisma citadeles. blin. ko ta-
gad sacit par musu valsi?
hika Napoleonam
:)) uz kuru pusi tu merke? vai tiesam tu uzskati, ka te nedzivo latviesu gimenes? bet kaut kadi
jaukteni? Personigi es tikai par latviesu puisi, tikai vins vel jasatiek :))
Ha - ha
A visar, par ko tyad jauztraucas, var aripaseedeet uz Britu socpabalsiem. . Nav slikti. . bada ane-
var nosraagt ka tas notiek ar Latvijas pensionariem. .
miera mika to no ASV
eksotiska brinumu zeme Latvija you won’t believe it until you see it ar zilajam govim un roza
rukshiem :))))
no ASV
Neko neteiksu. . Kas man butu jasaka? Skatos hokeju un man ir labi. . ko ari citiem novelu. .
to miera mika
Nu jau ir sakuses Latvijas apsļaudīšana atklātā teksā (tikai aizklajoties ar mazu ironijas vīges
lapu)
Po chom opium dlja noroda?
A kada vaina tam dainu saceretaajam par zilaam govim un Latvijas brinumiem. . ka tik skanoso
var nopelniit un ja sasot pasakas var to nopelniit, kapec ne? Politiki ari tadus cilvekus nesmadee
un daasni atalgo. . Japrot batoni sraus tautai ausis. .
To hika
Uz: “vai tiesam tu uzskati, ka te nedzivo latviesu gimenes? “Mēs Latvijā redzam, cik daudz “īru”
131
bernus gadiem ilgi audzina vecās mātes (tas ir labākajā hgadījumā). Kādas tur gimenes.
Gucci’o
Ja godīgi - var redzēt pie kā j o*b*a*n*ijs krievs savos 50 un vairāk okupācijas gados ir novedis mū-
su latviesu tautu. Pasi par zvēriem esam palikusi, kur līdzcietība, sapratne, kultūra, ir zaudējusi b* ļj
a*ķ, n* a* h* u*j kultūrai. Tikvien palicis pāri, kā sēja riet vienam otru. Par ko? Būtībā ne par ko.
mghjk
visai pasaulei draud smaga ekon krize, shur tur jau runa par jauniem bada gadiem. kas nabagi
bus vel nabadzigaks. izdzivos siprakais! lai veicas! bye
to Gucio
A tev neapnika teelot cieteeju? Varbut saksi kaut ko dariit lietas labaa. . . Visar, tev ir konkuren-
ce. . . pasaules lielakie vaimanataji un cieteji ir ZIIDI. .
Jautājums
Viens reāls jauājums “īriem”. Kādas prognozes par to cik procenti atgriezīsies Latvijā?
miera mika
daziem cilvekiem izradas ir totalas problemas ar humora izjutu, dazreiz ir japrot pasmaidit par
sevi, tas ir garigas veselibas raditajs ja kas :))) sarp citu nesljaudos, nav tada netikuma. . . . kur nu
vel tadu lietu ka latviju, dzimtene tomer, tik cilveki tur tadi divaini, par visu apvainojas utml.
to mgk
Ja, vot siprakie izdzivos un parejiem riikles paaraus, vai ne? Vai pedejo santimu izsuuks. .
hika
mjaa, ko atlaujas viens latvietis, tas tiks noliegts darit otram latvietim (: Latvietis Latvija var za-
katies uz velna parausanu par savu slikto valdibu, bet lidz ko mes ari saskatam to pasu un gribam
izteikties, taa esam sliktie. . kada ir morale?
To Miera Mika
Paši par sevi (latviešiem Latvijā) smejās tad kad te atrodas. Bet ja no turienes un visgudri pret-
satot, tad tas jau ir cits
Gucci’o
Kur es teicu, ka ciesu? Žīdi iet savu ceļu, es savu. Uzraksi niku, lai nav jāadresē kādai jēlai bez-
satura olai.
Jautājums
Nu kā tad būs ar tām prognozēm?
132
seene > mgk
Stipraakais izdziivos, izsleegs gaismu Riigas lidosaa un notiisies
Ko apqriezam?
Jautajms.
Prognoze
Vajag rikot deriibas, tad ari tev prognoze bus. . savadak viss ir baumu limenii. . bet ta butu kads
labums. . materials.
miera mika to opium
zilajam govim un tiem sasiem jau nu gan nav ne vainas es jau ne par to es par citiem sasiem,
kas tajos brinumzemes klipos neparadas, tas sass ir diezgan garsh un ta vienkarshi nemaz nevar
izsasit. . . . saucas sass par 7 treknajiem gadiem un antinju lielaja pasaule. . . . :)))
Nav neka kardinosa. .
Vajag jau but galigi bez smadzeneem lai saprasu ka atpakal te ja ari braiks tad minimali. . Viss
sux. . Socsisema, pensijas, medicina, izglitiba, bardax visos limenos. .
Vēl viens jatājums
Cik noprotu, “īru” moto ir - kasn paliek Latvijā tas ir lūzers vai Latvijas izposītājs. Nu esmu ta-
gad sakaunināts ir gribu kļūt tik pat vieds kā jūs. Gibu braukt uz Īriju. bet ir 11 g. v. berns, ko ieteik-
sit - atsāt radiem, vai ņemt līdz un kopā ar poļiem sūtīt angliskā skolā?
miera mika
Paši par sevi (latviešiem Latvijā) smejās tad kad te atrodas. Bet ja no turienes un visgudri pret-
satot, tad tas jau ir cits ============
atbrauc uz iriju un tad varesim pasmieties kopaa, jautrak bus
suslov > > mghjk, to mgk
loshi, ejiet laicigi kachaties a to “bratva” izdaris ta ka ilgi sapes
hika
sorry, es domaju par jaunu cilveku gimeni un vinu piedzimusajiem beebiisiem. par atsatajiem
berniem pie vecakiem, es sur un tur esmu lasijusi, bet tikai taa garam ejot. . . es domaju, ja bernu
audzina mila ome un opis, tad nav nekadu problemu, jo labi zinams, ka tiesi vecie cilveki var dot
bernam lielaku pamatu vina auisibai, ka vecaki, kuri ir siesi sradat, sradat. . .
Ja uzskati, ka esmu uzraksijusi mulkibas, tad piedod, man nav sai joma dzilas un plasas izprat-
nes.
133
Nezinu, man te tada informacija
Man te pazinas februari aizbrauca uz Iriju, pagaidam ir melnsradnieki bet jutas laimigaki neka
Latvijaa. Un tiesi jauna gimenite aizbrauca ar zidaini.
hika prognozei
es lieku savku “par” :))
miera mika
nav jau ta ka visiem jabrauc, kas tad latvija nodokljus maksas, kas turisus izklaides? ? ? cilveki jau
te lielijas ka latvija cilveki ar smadzenem pelna 2000 latu un vairak, prieksh kam tad jabrauc? ? ?
To Hika
Es neatdoti nevienu dienu, ko esvaru pavadīt kopā ar SAVU bērnu kaut kādai tur labklājībai uu.
Manam bērnam tikai vienu gadu būs 3 gadi un es gribu redzēt viņu un jus un samīļot. Arī bez Lat-
vijas (ainavas, cilvēkiem, noskaņas) es nevaru iztikt. 91. gadā sanāca 4 mēn. padzīvot Vācijā un kad
pie latviešu paziņām dabūju redzēt diopozitīvus ar Latvijas visarasāko ainavu, man, skarbam tēvai-
nim, acīs sariesās asaras. Es sapratu ko jūt Čikāgas piecīši dziedot par dzimtās puses kilometru sabu.
Piedodiet, var būt es esmu lūzers, bet ES PALIEKU LATVIJĀ. Bez Latvijas es nevaru hziski
ti jautajumam
Cik esmu dzirdejusi, tad latviesu berni macas Irijas skolas un macibas notiek anglu valoda, pa-
pildus var macities ari Iru valodu, skola tautibas neskiro, vienigi ir atskiriba vai berns ies katolticigo
jeb protesantu skolas.
zz to no ASV
gribas par savu naudu redzeet ko interesantaku. . - -
ne visas lietas pasaulē ir mērāmas naudā. Ja arī ir mērāmas, tad noteikti jātirgojas par cenu, un
tajā momentā arī šo lietu vērtība zūd. Par savu naudu tu esi pārdevis arī savu valodu, jo iesējams
esi pēdējais no savas dzimtas, kas tajā runā. Vismaz tavi bērni vairs nemācēs latviski pateikt labrīt.
Tavi bērnu bērni nemācēs izlasīt ne vārda uz tava kapa. Tev to arī nevajag, bet ne visi domā kā tu.
Ne viesiem vērtību skala sākas un beidzas ar hokeju pie televizora.
Aigars to Nezinu, man te tada informacija
“jutas laimigaki neka Latvijaa. Un tiesi jauna gimenite aizbrauca ar zidaini. “ - - - - - - - - - - - -
Saku pez sarkasma. Vēl laimīgāki viņi jutīsies kad aizmirsīs latviešu valodu, bet pavisam laimīgi
tad, kad aizmirsīs, ka ir latvieši.
Jautājums ti
Tas ir tā, ka bērns runā, domā, jūt atšķirīga no saviem vecākiemvalodā. Īsenībā tas ir skumji
134
zz to no ASV
. . lietu patiesā vērtība zūd.
miera mika to Aigars
jutas laimigaki neka Latvijaa. Un tiesi jauna gimenite aizbrauca ar zidaini. “ - - - - - - - - - - - -
Saku pez sarkasma. Vēl laimīgāki viņi jutīsies kad aizmirsīs latviešu valodu, bet pavisam laimīgi
tad, kad aizmirsīs, ka ir latvieši. . . . . . . . . . . . . un pavisam laimigi vinji jutisies kad atsieps kajas, to-
ties Latvija un uzrakss uz kapa bus divas valodas
Ubi bene ibi patria
Kur desas luņķis treknāks, tur ir tēvija
Auseklītis
Tautas audze aizklīs svešās skolās,
Savai tautai zūd kā vēži olās.
Aizmirs drīz, kas tauta, tēvija. –
Ubi bene, ibi patria.
Dzejnieki dzied tautas vaidu, raudu,
Bizmans uzsveŗ to ar smagu naudu.
135
Tāds vairs nedzied: dārgā Latvija! –
Ubi bene, ibi patria. “
AUSEKLIS /1850–1878/
hika to hika
Esmu dzirdejusi, ka ne visi cilveki sej izturet labpratigo trimdu. . . paiet pusgads un vins vairs
nevar hziski izturet arzemes. . . Tapat ir gadijies dzirdet, ka loti gruti klajoties jaunajiem, kuriem ot-
raa pusiite palikusi maajaas, Puisis iztur 2-3-4 menesus un viss, vins grib majas, satikt savu meiteni,
sievu. . . vins ir gatavs pames visu jo vinam nekas vairs neintresee. tAPAT VARETU BUT LIDZI-
GI AR BERNIEM, KURI IR PALIKUSI lV. . .
ilžukiņš
Es rī plānoju brtaukt atpakaļ, kā lielākā daļa, latviešu, jo Latvijā dzīvo mans puisis, pēc kura ļoti
ilgojos, gribu sajus viņu sev blakus, aizmigt un pamosies ar viņu vienā gultā, sēdēt viņa klēpēi, sa-
jus viņa salvaino, vīrisķīgo un mīļo roku pieskārienus! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
to ubi bene ibi patria
Kur desas luņķis treknāks, tur ir tēvija . . . . . . . . . . . . daziem vinjsh pilnigi noteikti ir treknaks Lat-
vija ar ko ari apsveicu, bet ja shiem daziem butu jaiztiek ar parsimts latinjiem, vinji atri atrasu savu
dzimteni citur - neshaubigi un neshabidamies
Vai arī
“vinam nekas vairs neintresee. “ ============
vai arī to varētu nodehnēt savādāk: ir cilvēki kurus bez materiālās labklājības interesē arī citas
lietas. Ir cilvēki, kuriem mīlesība pret savu bērnu, citu cilvēku, dzimteni nav tukši vārdi
to ubi
Un ko tu Auseklim iebildīsi? ;)
h. . . to hika
ar mani ari bija ta, ka iesajas tada nosalgija, ka gribejas gaudot ka vilkam. . . tad visu pardomajot
sev uzdevu jautajumu, vai ir verts atsat iesakto puscelaa? Gruti bija sevi parvaret. . . Tagad es vien-
karsi sevi atsledzu no domam par majam, jo labi apzinos, ka nedriksu iekris sevii. . . .
Es arī
Es nevaru bez Latvijas. Bez tām noskaņām klusajā vakarā :) Es nevaru pat 2 nedēļas iztikt bez
īsas latviešu pirts, bez. . . ir kaut kas netverams. Bet laikam visiem nav lemts tādas jūtas izpras
to ubi bene ibi patria
uz to arī liek latvijas pārvaldnieki, kas sevi iecienījuši saukt par politiķiem. - -
136
To > Salauztie Lietussargi 2007. gadā pārseidzās. Izrādās vel nebija sasniegta izsieso pamat-
iedzīvotāju “kritiskā masa”, lai varētu bezproblemātiski masveidā ieves jauno, lēto, valss valodā
nerunājošo un tapēc beztiesisko darbasēku. Nāksies vel tikai mazliet paciesies un paturpināt līdz
šim iesākto. Tad varēs beidzot īsenot 2006. gadā iecerēto Vairas Vīķes Freibergas sapni par latvie-
šu saplūšanu ar zemi!
ASV to zz
Nu tu laikam meklee gandarijumu kad sac aizradit kas citiem butu jadara un sac pieraksit citem
savas domas. . . dream on. . lohatrons turpinaas.
hika to ilzukinam
nav slikta velme :))
To hika to h. . .
Ja es sevī to sajūtu būtu izslēdzis, tad tas vairs nebūtu es, tas būtu kāds cits. Es divus gadus biju
nodienējis pad. armijā, bet toreiz tik skaudri neizjutu šo nosaļgiju, laikam arī kultūršoks pievie-
nojās. Man bija piegriezusies tā vāciskā serilitāteit visā, arī auiecībās. Daba arī nedzīva kaut kāda.
Vakar biju laukos un tagad šajā konteksā aizdomājos - cik tomēr es esmu laimīgs. Ja man būtu tūlīt
jābrauc uz neatgriešanos - es apgulos zālītē savu lauku pļaviņa un ieķertos zemē un raudātu, kamer
nomirtu un saplūsu ar zemi
ASV to zzz
A ja tev tuk briesmigi gribas parunat par VERTIBAAm pamegini parunat par taam ar Zagleru,
Kalviti, N - tiem Latvijas miljonariem uu. .
hika
:)) kapec tiek izmantots Ilzes vards? . . . sagadisanas varbuutiiba? :)))
miera mika to zz
Par savu naudu tu esi pārdevis arī savu valodu, jo iesējams esi pēdējais no savas dzimtas, kas
tajā runā. Vismaz tavi bērni vairs nemācēs latviski pateikt labrīt. Tavi bērnu bērni nemācēs izlasīt
ne vārda uz tava kapa. Tev to arī nevajag, bet ne visi domā kā tu. Ne viesiem vērtību skala sākas un
beidzas ar hokeju pie televizora. . . . . . . . . . . . . latvieshu valoda jau sekmigi ir pardota latvija, par to
var pateikties musu vaditajiem, jo vinjiem redz vajag elektoratu, jo d. . sa deg, savadak netiks pie si-
les, un vel daudz kas ir pardots. . . . tie kas ir aizbraukushi neko nav pardevushi, tieshi otradak, vinji
ir daudz patriotiskaki neka tie kas paliek, latvija tu nemaz nejuties ka majas ja tev visu laiku jaklau-
sas svesha valoda pasham savas majas.
To no ASV
Apmainīt Latviju pret ASV tas laikam ir vēl krutāk kā pret Īriju. Vot tur ir tā, ka visas saiknes
tiek pārcirsas. Īri un Īrija tomēr ir līdzīga (vai salīdzināma) Latvijai. Es varu iedomāties sevi par īru
137
esam. Bet ASV, tas nozīmē, ka tu esi nekas
ASV to to
Tas pa teemu sadomazohisms? ? ? Vai tu gusi baudu pazemojot un apcelot citus?
to hika
mjaa, ari es kadreiz atgriezisos. . .
ASV to to
Savu pasapzinu cel kadu citu pazemojot. . . Varu nomierinat tevi tas ir parasi no taa ka pats ju-
ties nepilnvertigs. .
si > ASV
ASV, necepies tik ļoti par to zz. Tu taču zini, ka viņam nav taisnība. Ko tik vienaldzīgi bieži re-
aģēt, ja iet hokejs?
To no ASV
Tas nebija domāts kā pārmetums tev, vai tadiem kā tu. Es tik mēgināju iedomaties sevi tavā vai
“īru” vietā. Apraksīju savas izjūtas. Tas ir viss. Es varētu būt īrs, bet ASV, tas ir pārāk absrakti
ASV
Hokejs beidzas, Red Wiongs vinneja. Tikai viens dallasietis ieskiila ar nuju RW vartsargam. . .
lidziga frasracija ir jutama te auieciba pret arpusee dzivojosiem. . Bet man patik Pingvins. Filadel-
hja pacelaas no iepriekseejas pedejas vietas Ligaa, zel, pagaidam nevar reorganizetsavu seli pret
Pingviniem, zaudeja.
miera mika to to no ASV
Apmainīt Latviju pret ASV tas laikam ir vēl krutāk kā pret Īriju. Vot tur ir tā, ka visas saiknes tiek
pārcirsas. . . . . . . . . . . . . kas tas par tadu “Vot” ja kas tad latviski shis vardinjsh saucas “luk”. . . . lielas
patriot tu pats nemani kada zeme tu dzivo un kadu valodu lieto. . . . . “Vot” taa moralizetaj pats jau
savas saiknes sen esi parcirtis
To STI
Taisnība var būt nav, bet patiesība, gan. Vai var būt ilūzijas par to, ka “no ASV”, ja jau viņš sevi
tā pozicionē, berni varētu runāt latviski? Daudz patriotiskākiem un ar iztektaku etnisko piederību
apveltītiem amērikas latviešiem bērni bieži nerunā latviski. Kas tur neparass? Es tik tā domāju, ka
“no ASV” tas maz satrauc. Un ja tas nesatrauc, tad arī nesāpina un neaizvaino.
ASV
Da visur ir lavi dzivot kad cilveks adoptejas. . Kas auiecas uz draugiem - - isie taa pat paliek,
bet parejie aiznemti ar ko citu. Dzive Latvija ir mainijusies pa pedejiem 15 g. Vienigi ir palikusas
138
iprieksejo sisemu srukturas. To ka cilveki izbrtauc no valss jauztver pozitivi, kapec tad butu jauz-
traucas kadam ka “tas ir slikti”? mulkibas. Jebkura pieredze arpus valss ir vertiga. Galu gada viena
dala cilveku uztur savus radiniekus L:atvija un nomaksaa aiznemumus un tas ir tikai pluss prieks
valss kopumaa.
Vot Miera Mika
Tev no konteksa bija jāsaprot mana ironija un tīša šadu barbarismu lietošana ;P
ASV,
Ne jau cilvekiem butu jauztraucas par demograhju, bet tiem kuri pie sures un ir lemeji. . A ja
kads grib kadu aizvainot, tad to dara neatkarigi no apsakliem, bet tadel ka gribas izgazt savu iekse-
jo neapmierinatibu. . Kada kuram ir dala ko kurs dara un kur atrodas?
T0 ASV
“Da visur ir lavi dzivot kad cilveks adoptejas” ============
Izskatās, ka izņemot Latviju :) Daudzi latvieši nevar adoptēties dzīvei Latvijā :) Lai gan daudzi
un dažadi ciuautieši to var
miera mika to Vot
peidod nesapratu to dziljo apslepto jegu tishai shadu barbarismu lietoshanai. . . . man gan tas iz-
skatijas pec ta ka pats ta lietotajs ir barbars
ASV
Jasaprot vesurisks moments - - - tauta var brivi izcelot un iecelot savaa valsi. . ar laiku pie ta
pieradis, bet pagaidam taa paradiba masu medijos ir pasniegta ka kontroversala teema kur kadam
jaizveelas kada puse. . Vajag ta tautu kaut ka uzkuudiit, savadak nebus lasitaju. . un klientu kuri mak-
saa par reklamaam. .
Raimis to ASV
Esi ka rāms. Neviens tevi neaizvaino. Bet tikai salīdzina tavas adoptēšanās sējas ar svējām, tavu
pasaules redzējumu ar savējo. Var būt kāds arī apskauž tevi: “Re, kā viņš var”. Bet tas jau nav nekāds
fenomens. Tādu cilvēku ir pilna pasule un vienmēr tadi ir bijuši. Un vienmēr ir bijuši un būs cilvēki
ar konservatīvām vērtībām ar tieksmi uz tādām nekam nederīgām īpašībām, kā dzimtenes mīlesī-
ba, etniska identitāte, pieķršanās vietai un tml. Mes esam dažādi
Vot Miera Mikai
Tas nekas, ka tu tā domā. Vientiesīgums ir slavējama īpašība (pozitīva) ;)
Raimis to ASV
Ieceļošana/izceļosana tas nav tas par ko mes šeit runājam. Te runā par neatgriešanos un zušanu
savai tautai. Bet šāds process var notikt arī neizceļojot un otrādi,
139
miera mika to raimis
lielie patrioti latvija bus jau tik talu adoptejushies, ka rudeni mums sola bolsheviku valdibu. . . .
varat jau lepoties ar savu dzimtenes milesibu (it ka tie kas ir bijushi siesi aizbraukt to miletu ma-
zak) man gan tie liekas tikai tukshi vardi. . .
miera mika to Vot
Tas nekas, ka tu tā domā. Vientiesīgums ir slavējama īpašība (pozitīva) ;) . . . . . . . . . . . .“vot” bl-
jin kaa pateica, man pat vardu aptrukas, nav ko teikt, vot bljin naivulis es, paldies ka noradiji kadas
man ir pozitivas ipashibas a to vot bljin nezinaju. . .
Raimis Miera Mika
Es nevērtēju kas un kā ir labi, tikai norādu, ka šai ziņa cilvēki mēdz atšķirties. Piemeram ir cilvē-
ki, kas ir absolūti daltoniķi, ir tādi, kas ir dalēji daltoniķi, ir tādi kas redz paraso sektu, bet ir aī tādi,
kas redz auras. Un visi viņi ir labi cilvēki. Par patriotismu un boļšivikiem Jūs pati izdomājāt ;)
miera mika to raimis
Es ceru ka tu tos cilvekus kas izbrauc no latvijas pieskaiti pie tiem kuri redz vairak par vienu sek-
tru atskiriba no tiem kas visu savu dzivi ka antinji pavada viena vieta un neko vairak neredz, toties
gudri sriez un maca citus ka dzimteni milet
140
Vot
Miera Mika, atvadām izsāsīšu vienu anekdoti. Atmodas laikos ASV letiņš saka Latvijas latvie-
tim: “Ja jūs visu laiku netektu “davai”, tad viss būtu OK” :)
miera mika
nu labi OK
Raimis to Miera Mika
Tu esi agresīva un gribi mani izprovacēt uz to ka es kādu saucu par antiņu uu. Es esmu pilnīgi
neitrāls. Atšķirības var būt arī bez gradācijas. Man prieks par to, ka ar tevi dzive ir notikušas tādas
fundamentalas izmaiņas un no antiņa tu tapi par viedo. Tas kā krisiešiem - patiesība un glābiņš Kri-
sū. Tā arī par neantiņu var kļūt tikai caur Īriju.
Vot
Es tik domāju ka īrijas latvieši ir tādi paši “davai”, tikai tēlo “OK” ;)
miera mika to raimis
apsveicu tevi jo tev acimredzot tas nav bijis vajadzigs, jo acimredzot tu jau piedzimi ka viedais
ar tresho aci piere un ari visas auras ari redzi. . .
to vot
es domaju ka neviens neko netelo - ir davai un viss, kad runa ar iriem tad ir OK jo vinji tadu da-
vai nesaprot, bet gan jau driz sapratis, ka saka viss plus viss mainas
cita dimensija
sakaraa ar tautas apzinaatu jaa’sanu, pieteiktu ohciaalu boikotu dziesmusveetkiem. nah vibni va-
jadziigi kad tauta ir novesa liidz aarpraatam
Pointless
Jums veel neapnika izshkiedeet savu energijuun laiku?
kaqars
brauciet maajas tauiessi paosiet suudu smaku, un brauciet atpakall. . Es tiko no turienes. Miil-
laa Latvija kaa tu esi piesmieta. Un taa ceriiba 20gadus. . . . Viss nax. . .
pele
kas tā pa satisiku? smiekli nāk. . šit kas dzīvo Latvijā katru rītu mosoties tu nezini vai tu šo-
dien jau neesi atlaiss no darba, jo ekonomisie apsākļi ir drausmīgi. . mazie jau sen put laukā un nu
jau to dara lielie uzņēmumi, kāda tur var būt runa par daru? atgriesies un sēdēt ar plikām pakaļām?
visi celtnieki, mežinieki uu. , tiek atlaisi no lielajiem uzņēmumiem un ar kredītiem paliek. . un šeit
var atgriesies? smiekli nāk. .
141
tie kas šeit dzīvo domā kā atrāk aizbraukt. . jo mūsu valdība tik domā kā sev algas palielināt, tai
pašā laikā neredz kas notiek!
Lenons
Sižets tika hlmēts nedēļu, jo tie bija pirmie, kas atbrauca pie radiem paciemoties.
pat
neceriet ka kāds brauks atpakaļ, drīzāk otrādi izbrauks vēl kādi 50 000, ja 100 ‘’likumīgos” ne-
sasēdinās uz nārām.
kāda sulbība!
Puse aizbraukuši - nunu, pie kam, ja arī būtu aizbraukuši no turienes, tad NE UZ ŠEJIENI. Iz-
devies izķert kādus AR ATPAIĻBIĻETĒM UZ 25. MAIJU, un no tā izsecinājuši, ka nupat sākas!
Interesanti, cik ir tādu, kam kaut viens PAZISTAMS no kaut kurienes uz šejieni atgriezies pavisam?
(Kādus galīgi neko neprotošus, galīgus dzērājus vai apkrāptos neskaitot)
valis
es pat divos vadītāja amatos nevaru 800Ls nopelnīt :( nezinu vai vairāk par 10% latvjuīriem tas
izdosies, ceru ka nē - jo tad viņi atņems arī manu naudu
Apmierinātais
Kārtējais pasūtījuma murgojums
latvian boy
Stulbā žurnālise. Atbrauc, lai paciemotos, bet ne jau lai paliktu. Anglijā vari srādāt un mācīties.
Iegūsot izglītību, vari saņemt arī vairāk. Latvijā dzīvot jau var, bet persektīva nav. Alga maza, pat
darbā iesājoties jāzin krievu val.
Tas ir Latvijā pēc 18 gadiem neatkarības. Un būs vēl sliktāk, jo globālā ekonomiskā krīze iesa-
dos Latviju vairāk kā Angliju.
īru Janka
nevis atbarauks uz šejieni, bet vēl brauks prom. Paliks šeit pensionāri, krievi un neveiksminieki
me
atmetot emocijas - ja kāds arī atgriežas, tad tikai uz laiku. latvijas ekonomika nevar panes jau
pati sevi, kur nu vel šos atbraucējus, un bez viņu devuma valūtā latvija būs vēl dziļākā. ja kāds grib
zināt reālo situāciju LR - paskat csb IKP salīdzināmās cenās jau 4. cet. pret 3. cet. un exelī pamēģi-
nam atras šo ceturksni. . . atmetot lata vērtības kriitumu - innāciju ikp slīd. . .
Pafos
manuprat mulkibas
142
taukmūļu pakalpiņš
paliks vēl Latvijā oligarhi un taukmūļi, kuri pārdos Latviju Krievijai.
losi
Priekš kam Latvijai vajag to sulbos latviešus, tā pat uz turieni aizbrauca 90 % pilnigi idioti, kas
nevarēja nopelnīt algu un ilgi vēl nevarēs. Un Anglijā jau viņi nav pacēluši savu kvalihkāciju, ko tad
vairums tur dara viesnīcas tīra, baseinus tīra, pasu šķiro, gaļu fasē, baigi pacēluši savu līmeni. Pacē-
luši tikai savu apziņu lai varētu paķīksēt par lielāku algu.
Latvijā var ĻOTI LABI nopelnīt, vajag tikai srādāt nevis 8h bet vismaz 11h
j
jums ir tas, ko esat pelnijusi minuss tas ko jums atnem krievi un vinju bezkulturas mentalitate.
Latvija uzvar hokejaa ar Slovakiju - 400 komentaru. Mjanmaa pludos iet bojaa ap 100 000 cilveeku
- - 1komentars. jautajumi?
usne
Kaut arī Īrijā man bija labs un interesants darbs, tomēr gadu atpakaļ es atgriezos un ne mirkli
neesmu to nožēlojusi. Arī šeit esmu sameklējusi labu darbu, un kaut arī neto samaksa ir mazliet ze-
māka, tomēr atrēķinot visas dzīvokļa izmaksas, transortu, uc. uz rokas sanāk vairāk. Un šeit ir ma-
ni bērni, vecāki, draugi - viss tas, kas man tik ļoti pietrūka Īrijā.
usnei
vai Īrijas kultūru arī iepazini?
Ilmārs
Latvijā uzlabosies sāvoklis tad, kad 100 zagļus + Šķēle un co. - Latvijas izzadzējus un iztirgotā-
jus Krievijai ieliks aiz resēm vai pakārs Doma laukumā. Bet cik tas reāli? Latvija sen ir iztirgota, un
mums latviešiem, pēc krievu šķēles šlesera plāna ir jādodas prom.
TU - to losi
cik tas ir BAIGI LABI? ? ja tev būtu ģimene un bērni nezin vai tu LV nopelnītu daudz? par 8sun-
dām es saņemu vairāk kā tu LV vergojot kaut kādam “”uzņēmējam””
:) > usne
Tupiesakies tai atgriešanas minisrijai - vai kas tur tādsnodibināts - lai uztaisa par Tevi klipu un
liek radīt visās latviešu skolās :) Būs vēl naudiņas.
njurnjiks
vismaz 300Ls? ? ? kas taa par algu. jaa un cenas tieshaam ir izliidzinaajushaas, bet algas ne. inte-
resanti kam tas raksinjs ir gribeets iebarot? naivai tautai ka LV dziive kljuvusi vieglaaka?
143
to neidiots losi
nevis “losi””, bet “losis” ir vienskaitlī!
js
Manā skatījumā - raxts ir baigā propoganda. Tjp atgādina ko tādu kā kādreiz - Visu zemju pro-
letārieši - apvienojieties!
No otras puses izbraucēji arī dirš ne pa tēmai, ka te ir tik slikti! Ja srādā normāli un nevis domā
kā ātrāk tik mājās un kad būs lielā alga un kā izdrāzt darba devēju, tad dzīvot un pacelties var. Sa-
protu, ka cena par darba sundām joprojām atšķiras, bet ir tāda lieta, ka tur Tu būsi visu savu dzīvi
iebraucējs - nēģeris, melnā darba veicējs, jājamzirdziņš, metamais kauliņš, ja patīk. Un pasakiet, ka
es muldu.
> > :)
pilnigi pareizi! brinos ka usnei pashai tas neienaca prataa. .
:) > njurnjiks
Jā - par to 300 man likās, ka pārklausījos vai slikti sagatavojuši runātāju.
***
Noteikti atgriežas, kā tik ne arī! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Kam tas rakss domāts? ? ? ?
Reklāmrakss un tikai
aizvien vairāk cilvēki aizbrauc prom no Latvijas. . . tagad sāksies arī celtnieku aizceļošana, jo bums
jau pagājis, bet cilvēks pieradis dzīvot vismaz uz štuku mēnesī un josu savilkt nevēlas.
REIHS
Zagļu bandas melīgas tantes pasūtījuma rakss.
„Jaunā Viļņa” netīrās aizkulises
Viens no fesivāla rīkotājiem vīlies kritizēja savus bijušos kolēģus un Igora Krutoja producen-
tu centru „ARS”, izvēloties apzīmējumu „lielvalsu šovinisms”: Cik daudz mēslu pēc viņiem nācās
novākt! “ hup://www.kompromat.lv/index.php?docid=readn&id=4146
hehe
To neviens nav izdomaajis, ja reaali zinu paaris savus pazinjas kuri arii atgriezaas, jo tur vinji ne-
vareeja sasraadaaties ar bulgaariem un rumaanjiem, kuri kaa seerga naak iekshaa no ausrumeiro-
pas un sraadaa par divreiz leetaaku samaksu.
to js
tu muldi. Tā ka man ir ļoti daudz radu’, draugu un paziņu kas tur srādā - varu pateikt, ka tur pret
144
srādājošiem auiecas ļoti labi. Šeit nez kapē srādnieks ir ņigers, kuram var nemaksāt par virssun-
dām un pat vilkt nos par par itkā iztrūkumiem. Vai padzīt pēc pārbaudes laika. Ir jau varbūt daži
uzņēmumi, kur ir normāli, tikai pateicoties īpašnielka un vadības profesionalitātei (man ir paveicies
tur srādāt un tikai tāsēc vēl neesu Anglijā).
sipax
tas ir valdiibas pufelis ka muuuseejie atgriezhas. . . angljikiem tieshi tagad saakaas labi laiki un
vinjiem veeel vajagot viessraadniekus. . . lai latvija nemaz necer ka kaads jeedziigi visaar sheit at-
grieziiisies. . . jo te taapat jaashancee kaa turkam un jaskaita kapeikas
sipax
vo vo SMIRDIIGS PASUUTIJUMA RAXTS UN IZDOMAATA ZINJA nesaljechiiisiet
mums
ha
es tur biju paaris gadus atpakalj, bet braucu ar domu atgriesies, vien tikai, kaa pieredzes apmain-
jaa, to nevar nosaukt par masu atgrieshanos.
! !
A/S Rīgas Miesnieks meklē sezonas (jūnijs-auguss/septembris) srādniekus darbam ražošanā.
145
Darba laiks: 1. maiņa - 07:00-15:30, 2. maiņa - 15:30-24:00. Pēc 2. maiņas nodrošinām transortu
līdz darbinieku dzīvesvietām. Darba alga: 300, - pēc nodokļu nomaksas.
Vino
Cilveki aizbrauc ne tikai naudas dēļ, bet ao pretīguma pret šo valsi. Tā izdarīja mana meita, lie-
liski izglītota, labi pelnoša. Viņai ar pasaules pieredzi seit bija pretīgi (biežas darīšanas Rīgas Domē.
. . .) Tagad reizi divos mēnešos atbrauc ciemos. . . .
hehe
Priecaajietis labaak par to ka esam ES. Tas tak ir tik briinishkjiigi.
Vecais
Pēdējā gada laikā LNT ir kļuvusi tendencioza un valdošos cūkģīmjus atbalsoša. Tādēļ tapa
šis sižete un rakss, kuram būtu jāsaucas:”Brauciet atpakaļ, mums vajag vergus! ! ! “ Tendence ir
cita:pazīsami, ļoti labas kvalihkāvijas celtnieki (brigādes) taisās prom - tagad maklē labu angliski
runājošu menedžeri. . . . . , jo vairs nevar nopelnīt. . .
Svari
Es mīlu šo zemi un tautu, bet nemīlu šo valsi! ! ! !
xxx
runaajot par lnt. . taisniiba ir ka pretiigs kanaals valdiibu atbalsoshs. . un ko skatiities tur visaar
nav vienas un taas pashas hlmas ju 7to gadu. . .
xxx
kaada jeega te lv. . . kur riktiigi cuukdjiimji un vinju baabas apkaash muus. . . protams ka jaabrauc
pie normaalaam anglju cukaam kuras mees varam apkaas
! !
Vajadzīgs srādnieks zāles pļaušanai Ikšķilē, aptuveni 800m2, vienu reizi nedēļā - ceturdienās.
Darbs aptuveni 3 sundas. Maksa 10Ls par reizi. Zāles pļāvējs ir.
! !
Требуется посудомойщl 0;ца, оплата 12Ls в день после уплаты налогов, питание.
vvvv
prom uz aarzemeem. . buusim cilveeki. . nevis lohi
She*
nekas, “vecie” sāk braukt atpakaļ un “jaunie” aizbrauks prom. Līdzsvars ir vajadzīgs un tā arī no-
tiksies.
146
tranbon
vajadzigs liecinieks alibi nosiprinasanai. sikakas detalas pie tiesu nama.
Vo - vo
Jānis Strazdiņš: “Vismaz 300 latu uz rokas. “ Nedeeljaa.
xxxx
vajadziigs talantiigs algotnis kursh tiks galaa ar lv cuukaam
ipa
Nevajag, lai viņi te atgriežas, lai tik dzīvo savā “saulainajā” Īrijā un Anglijā un ņaud par tālo dzim-
teni, ha ha, mums bez viņiem te tāpat lab. Piedodiet dārgie viessrādnieki, bet jūs te galīgi neēsat
vajadzīgi. . .
brīnums
Ziniet, es nemaz nelasīju te citus komentārus. . Šis sižets ir cinisks. . Domāju, ka šobrīd ir pie-
nācis īsākais brīdis braukt no šīs noziedzinieku un viņu atbalsītāju (vēlētāju) zemītes prom. . Gri-
bās redzēt, ko šeit atbraukušie, nu pieņemsim kādi 50 000 darīs? Es tiešām gribu to redzēt, jo īpaši
ņemot vērā, ka lielākā daļa no aizbraukušajiem srādāja celtniecībā! Ja nu vienīgi visi draudzīgi cels
“gaismas pili”?
morozon
vajadzigs pieredzejis, suurs pie vietas nolicejs darbam ar klientiem. rupjiem teviniem prieksro-
ka! valss valdodas zinasanas neobligatas
seene > XXXX
. . . un alga - prezidenta amats! ! !
sipax
ha ha haaa
liaa
Kas par murgiem! Nu kurs tam tices tagad? Visu esam likvidejusi, neka nav! Driz jau merki bu-
sim sasniegusi. Basam kajam - bet brivi no visa ne darba, ne naudas, ne majokli. Tada ir latvijas na-
kotne! Aizbrauciet uz lidosu un apskataties uz tam tautas masam, kas lido projam. Nav kur apgries-
ties. Un apskataties, kas atlido! ! Un lidos jau vel uz to jau mus piesiez! Malaci! Ja neesam vajadzigi
Latvijai tad ko, katrs cilveks mekle kur labak!
xxxx
vajadziigs MIESNIEKS saeimaa
147
seene > liaa
Kaa nekaa nava! Ir salaatu mazgaataaja AMATS/ar virssundaam/ un arii Gaismasils driiz bu-
us! Ko tad veel! Un visi tik laimiigi! ! !
BJUDZHET
mekleeju manu paradu atdeveju. alga 10 lati men.
fak
un buus antinjsh kursh jaaaas. . DEmakovu. . . . . . . . apluukot
dzeks
voss ok. pec salatu mazgashanas un puvusho visu grilleshanas, ieshu uz gaismas pili lasiit jau-
nako Cosmopolitan un Playboy :))
brīnums
PS. Ak jā, pats smieklīgkais sižetā: “normālu algu - 300 Ls uz rokas”. . . Ai vecais, var redzēt, ka
kādi 4 gadi šeit nav būts. . . Nu lai Tev izdodas, bet ar 300 Ls būs grūti, vari ticēt, man arī ir 2 bērni
un ap 300 Ls mēnesī aiziet bendžam un paikai, tā ka pārāk normāli tev nebūs. .
chiksiite19
Preses uzpuusa PIILE nekas vairaak!
argonaut
Diemžēl pagājušie 8E+2 gadi latviešos ir atsājuši pārāk jūtamas kalpības pēdas. Tā vietā, lai
būvētu savas mājas, cīnītos, par savām tiesībām ar tām pašām “mēslu dakšām rokās” kā šeit daudzi
saka, vieglāk ir aizbraukt un kalpot tur, kur jau viss ir gatavs. Nav nekādas vēlēšanās domāt un uzla-
bot savu dzīvi pašam. Vai īri un angļi nav gājuši protesa akcijās un sreikos, lai panāktu savu labklā-
jību? Lai arī ko teiktu aizbraucēji, es tomēr nevaru viņus darbību augsu vērtēt - pames savu zemi
un meklēt jau gatavu dzīvi citur.
Sprīdīša sindroms. .
seene > to dzeks
Vai tualetes ir pa celjam? Nu neaizvilksi - nepaseesi. . . . Buus naakamais AMATS - bikshu ber-
zeeji pa celjam. . .
dzeks
tu ko? tas visas tak nav eshanai bet pardoshanai.
! !
Darbs brugesana, var bez pieredzes, nepieciesams savs auto, degviela apmaksata, samaksa 20ls
148
diena vienreiz nedela.
naivais
Nesaprotu kur televīzija ko tādu ņēma, kas te brauks atpakaļ? Ar tik “valsiski” domājošu valdī-
bu visi tikai brauks prom.
Es ar biju patriots, bet redzot kas te notiek arī sāku domāt par prombraukšanu.
seene > argonauts
Man gan vairaak liekas, ka tiem, kas Latvijaa, piederaas vairaak beernu pornjuks - Toms un Dz-
herijs - sit sit un nevar nosis/jau gadiem/
losis
eu kaa beidzas sriditis? kursh skatijas? shis atgriezaas pie savas vecaas ja un kas?
seene > ! !
nu jaa, visi brugjeetaaji ar pieredzi aizbraukushi?
sipax
tagad veesi var uztaisiit turpinājumu sriiditim
naivais
argonaut - davai organizē protesu, vajag celties un iet nomes tos ieliktenus, idiotus. diemžēl
latvieši ir tik inerti. Kaut vai ar to gaismas pili, mūs apzog, cilvēki auopieties. Merks ir pierādijis ka
viņi ceļ ātri un kvalitatīvi, viņi sola uzcelt daudz lētāk.
Tos kuri lemj kam atdot būvniecību, prom uz sibīriju, par kaitniecību.
800 latu uz rokas
he he, par sēņu lasīšanu un tualetes podu beršanu šādu algu Latvijā nesaņemsiet :) Starptautiskā
uzņēmumā vidēja līmeņa seciāliss vai zemākā līmeņa vadītājs, kam ir atbilsoša izglītība un vairāku
gadu pieredze atbilsošajā jomā jau var sākt cerēt uz šādu atalgojumu, bet ne vienmēr pirmajā darba
gadā - varbūt tikai tad, ja šajā uzņēmumā esi nosrādājis pāris gadus un esi sevi pierādījis.
Vai to var piedāvāt no īrijas atbraukušie sēņu lasītāji?
pavljik marozon
vajadziga tuoleshu apkopeja, mizeeju sresotaja un kakataaju izdzenataja. .
seene > losis
Vinjsh nu dziivo laimiigi. Un nu Mishkudrishka gaida Gaismas pils celtnieciibu un buus laimi-
igs. Tu neko nesaproti - laimiigs!
149
idinjsh
vajadziigs ero fotogrāfs saeimā. samaxa. . . minisru pusdienu parpalikumi
īsi nav poņas.
Ekonomikā ir krūize, sevisķi būvniecībā - atbrīvojies daudz liekā darbasēka un ko lai ti nama-
gi - leuiņi - īriņi te tadag dara? ? ? ? ?
losis
a pdies! shim taa blandishanas tagad izsisa? tatad seezh tagad kaa tads apsis kas sasniedzis muz-
higo orgazmu?
njaaa
ja ka tad, , atgriezas, , , , smiekli nak. . . . . . i nedomaju, man anglija sanak nopelnit 36 000euro
gada, , latvija par tadu sumu, japlesaas vismaz 5gadus ka minimums, ja ne ilgak. . .
atbraucot seit secinu ka viss ir galiga pakaļā, cilveki sraumem muk prom, , un lai nesasa te pa-
sakas ka cilveki atgriezas. . . . i nedomaju
raganinja > idinjsh
Tu domaaji eiro vai erotisks?
150
agdam
Vat atgriezties atpakā tikai tie, kuri šeit ir sapirkuši īpašumus, mežus, dzīvokļus, lai varētu būda-
mi uz vietas sekmīgi menedžēt tos.
Plikam darbasēkam te galīgi nav ko darīt.
B
Palasot komentārus, nu ķipa “idinjsh”, “losis” u. t. t. , skaidrs, ka te toč ir d***ā. . Dzērāju, kalpu
un idiotu valss. . Prom. .
retardo
eu ziniet kada darba birzha ir indijaa? tjipa, guru sezh uz kapnem un visus nodi*sh kas nak mek-
let darbu! tjipa - tu shitads tarps, tev seja melna, tev pakala liela, tev likas kajas uu lasas prom! reaali
labais, redzeju pa tv!
marx
kas tu nelasiji marxu? ir 4 shkiras: dzeraji, kalpi, idioti un tu!
800 latu uz rokas
mazie un vidējie vietējā kapitāla uzņēmumi, man šķiet, šādu algu darbiniekiem nevar atļauties
maksāt. Celtniecības uzņēmumi ja arī maksā, tad ne jau ar nodokļiem, kā tas jādomā ir īrijā un ci-
tās normālās zemēs, turklāt celtniecībā iesājies sasingums, projekti apsādināti un jādomā, ka arī
naudas celtniekiem vairs nemaksā kā agrāk un atbraukušie celtnieki tikai papildinās bezdarbnieku
rindas. Es domāju, ka tiem, kas cer uz 800 latiem uz rokas, vēl ilgi nav ko cerēt uz atgriešanos Lat-
vijā. //// mosies mosies reiz svabadais gars! celies un salauzi kalpibas saidus! atpesii cietejus!
klusini vaidus! . . . .
jaa
erotiskais fotograafs saeimaa
iezemietis
davai davai - brauciet tik atpakaļ - man kā reizi trauku mazgātājs un grāvracis vajadzīgs, bet vei-
rāk par latiņu dienā bruuo (ja ziniet kas tas bruuo visār ir) jums nemaksās neviens. . . . ko nu lai-
mes meklētāji? ar pliku pakaļu uz krāsns?
2 B
tinies tik prom :) būs vieglāk elpot! pēc paris gadiem būsi man suņu puisis. . .
B
Zini “marx”, es tev piedodu, jo tu tiešām nasroti ko tu runā. . Lai tev un visiem jau manis pie-
minētajiem varoņiem veicās. . Es nu aiziešu līdz jūrai pasaigāties, a tu savā alā trūdi. . :) Ja vēl ko
151
raksīsi, tad tikai savam mieram, jo es tavus izkārnījumus vairs neredzēšu. . Moin. .
īrijas latviets
es māk pod magāt un sēn lasīt. var ar cement mais uz otro sāv uznes, ja vaig. es mekle dārb -
1000 lās uz rok pa mēnes. ēšan ar jabut iekš dārb viet. dārb vaig pie rēzekn.
Es
Vai latvieši sāk atgriezties no Īrijas un Lielbritānijas? Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā!
Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielā-
ko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo
Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki
ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku
dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā
cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielā-
ko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo
Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki
ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku
dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā
cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko
prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Lat-
vijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar
lielāko prieku dzīvo Latvijā! Jā cilvēki ar lielāko prieku dzīvo Latvijā!
Es
tepat Latvijā cilvēki peln 800 Ls! Kā minimums, ja viņi pakusētos vēl vairāk būtu vēl naudas
vairāk kā 1000 ls :):):)
liene
pareiz, kas te kads pasaigu parks? nekadas blandishanas nebus! sasingt un miers!
Zemnieks
Man vajadzigi traktorisi, min alga 500 uz rokas, darbs laukos, dzivosana ari ir. Nesezona bus
mazaka alga, bet ari jasrada mazak
seene
Un ziemaa beerni mazaak eed. . .
elfs
es sradaju ar melnas krasas, trimmetu, john deer zales plaveju/traktoru. jauni soileri un tu-
bo! der?
152
power
labriit seene! tu te visu nakti nosedeji? :) pedejoreiz maniita vakar vakaraa ja nekludos. ka kla-
jas?
800 Ls
Nav nekas īpašs, tādu algu var saņemt, ja neesi lohs, kam sēnes lasot vai pasu izvadājot smadze-
nes ir atrofējušās.
Latviešiem gan pašcieņa nekad nav bijusi siprā puse, tāpēc cilvēki ar augsāko izglītību, nevis
domā par karjeru un izaugsmi, bet aizbrauc uz Īriju par melnsrādniekiem, tādējādi uzliekot krusu
savai nākotnei (un iesējai pelnīt arvien vairāk)
power
taa vairs itka neviena pazisama neredz. liene tads ka dzirdeets. ari no vakardienas?
Zemnieks to seene
Ja tev gribas panirgt, tad komentarts ir OK, citadi labak butu paklusejis. Kadas socialas garanti-
jas bus viessradniekiem pensijas gados?
seene > zemnieks
Piedod, ja esi nopietns zemnieks
pāris fruktiem
Daudziem cik nojaušu, nu nemaz nav priekštata par ārzemēs srādājošiem. ļoti daudzi domā ka
tevi visi mūsējie sēnes lasa un atejas tīra. Es srādāju par inkasatoru irijā un vadāju ar bruņmašīnu
naudu. kā jūs domājat vai tas ir melnsrādnieka darbs?
Zemnieks
Esmu, un butu vel nopietnaks, ja varetu dabut vairak normalu sradnieku, iesejas auiesibai
Latvija mums ir nesalidzinami lielakas par tam, kas butu jebkura svesa valsi.
Carlito
Sēž te gudrīši, kuri precīzi zina, kā kuram jādzīvo un kam kur jāsrādā, visus kritizē un izsakās.
Lieciet cilvēkiem mieru - katrs pats zinās, kas jādara. Palīdzi pats sev, tas ir tas, ko varu ieteikt ru-
nātājiem.
seene > power
Nee, uz riita pusi aizgaju paguleet, - piekusos, jo tarkshkju par daudz. Un redz shoriit atkal, - zem-
nieku apvainoju, kaut arii pagaajushajaa naktii raksiiju, ka iiso zemnieku priekshaa cepuri nonje-
mu. Piedod, zemniek, veelreiz. Nu riebiiga man taa meele.
Esmu tak tikai dumja migrante. . .
153
To pāris fruktiem
augsi auīsīts intelektuāls darbs, nešaubīgi (pašiem negribas zem lodēm līs, tad ir forši, ja kāds
vosoks to dara viņu vietā, drīz uz Afganisānu un Irāku arī brauks mūsējie viņējo prinču vietā)
Zemnieks to seene
OK, labak pasaki kur dabut normalus vecus darbam laukos
Antuans XIV
Absurds, kurš tagad brauks ar savu smagā darbā nopelnīto naudu noēs Latvijas innācias apsāk-
ļos? Neviens, kurš kautcik ir uzkrājis un nopietni plāno atserties ;)!
power > > seene
a tatad nekludijos. es tevi pamaniju vakar un vel lieni laikam. jeb kads cits niks bij, neatceros.
bet bij inchiga diskusija. patika
seene > zemnieks
Bet kur tad visi labie sraadnieki Latvijaa palikushi? Nesaprotu, jo uz citaam zemeem aizbrauca
tie sliktaakie no sliktaakiem. Bet jebkuraa gadiijumaa lai tev un paareejiem veicaas! !
pāris fruktiem To pāris fruktiem
ir tāda lieta pie lielām summām kā armijas pavadība. nošaut var arī Latvijā.
power > > seene
vienmer sanak pateikt kko kadam ne pa pratam. pat ja raxti pilnigi ko neitralu - man patik laimas
shokolade - atradisies kads kam bus nodarits pari :))
tici man!
pāris fruktiem To pāris fruktiem
jā, un 80 % te srādā paši īri.
seene > power
Nu shonakt nebija tik lielas rieshanaas - sunji briivdienaas. Css, ka nepamosaas. .
Zemniek?
Bet kāpēc Tu protesē, kāpēc gribi subsīdijas, kāpēc dalīsi pienu par velti? . . . zini zemniek, mu-
tes braukšana nav akmeņu cilāšana. :)
sos
mans brālis srādā Zviedrijā, makšā nodokļus šai valsij un vēl pēc 4 gadu nosrādāšanas (kopā
būs 11 gadi) brālis saņems pensiju 700 ls apmērā. . .
154
power
:)) njaa. tas sargashanas insinkts dzili iepoteets.
seene > paaris fruktiem
Kaa tagad atceros, kad pirmo reizi Iirijaa redzeeju sho inkasaaciju, domaaju, ka banka aplaupiita,
- iela pilna brunjotu viiru. Tagad varu smieties par sevi, - dumja migrante. . . hi hi
Nopietnais
800 LVl uz rokas var nopelnīt tikai biznesā. Normālā darbā Latvijā tos nenopelnīsi, izņemot celt-
niecību. 800 LVL uz rokas saņem piemēram profesors. Docenti un lektori sipri mazāk. Nerunājot
par citām secialitātēm. Visa Latvija biznesu taisīt nevar. Kādam ir jāsrādā parasajos darbos, kas
nebūt nav tādi, kur var srādāt bez zināšanām. Tā ka mēs atpaliekam ievērojami no Eiropas algām.
elfs
pec 11 gadiem 700 ls pensija? cik ta tavam bralim bij alga? kas vinsh teltii dzivoja un partika no
briezhu kerpjiem? sorri kaukas nesaskan
a te
viens raksa, ka pensija 700 ls
155
seene > zemnieks
Iirijaa pensionaars sanjem apmeeram 800 eiriku meenesii, vismaz mana kaiminjiene
sos to elfs
dunduks. . . Zviedrijā jānosrādā 11 gadi, lai saņemtu minimālo pensiju. . . bet minimālā pensija
Zviedrijā ir 700 ls! ! ! , tagad saproti. . .
haizive
Jāāā, es arī dodos atpakaļ pēc 4 gadu prombūtnes. . . tad jau manīs, gan būs labi. ;)
elfs
nee nu pag, vinsh bij domajis zviedru pensionarus un peec 11 gadiem! man ir bijushi daudz sa-
kari ar to zemiti bet par to dzirdu pirmoreiz. nee nu varbut cilveks pardevis kautko arkartigi pie-
prasiitu. vinsh ir kads petniecibas insituta vaditajs, bet ari tad noteikti atlicinajis akciju fondos un
particis ar mazumu
Ir dzirdējis
Nebidaties - tie kas anglijā un īrijā maksā nodokļus vecumdienās nedzīvos nabadzībā. Tagad
nāk tā robeža lielai daļai, kad varēs pretendēt uz šo valsu pilsonību. Kā arī ja ir nosrādāti 5 gadiņi,
tu jau iekļaujies viņu sociālās aprūpes sisēmā un saņem tās pašas soc priekšrocības ko īrs vai brits.
Tā kā tagadējie viessrādnieki ‘mierīgi srādājot saņems normālu turienes pensiju, kamēr kāds kas
te būs rukājis pa minimālo aldziņu + pārējais uz rokas bez nodokļiem vecumdienās dzīvos pusba-
dā. Diemžēl tā ir patiesība.
Latvijas valdība vēl guļ, bet nu nāk laiks, kad cilvēki masveidā mainīs pilsonību un tad tie ļaudis
tiešām būs zuduši Latvijai.
sipax
prieks ka sho valsi muļķi vada
haizive
Te palasot uz leju tik gribu arī piebils, ka ne jau sēnes lasīt aizbraucu. Ka ļoti daudz ‘mūsējo’
srādā labās vietās ārzemēs. Bankās, juridiskajās iesādēs, tiesās, pati es par fotogrāfu kādā lielā foto
kompānijā pasaules mērogā. . . un mūs neviens negrib lais prom un ne jau tāpēc, ka mēs pašījam.
Mēs esam tādi paši kā ‘vietējie’ darba tirgū. Ir ‘vergotāji’, bet pārsvarā ir labu profesiju pārsāvji. . .
to Nopietnais from keita
un tas, ka LR nviens praktiski negrib darīt parasu srādnieka darbu ari ir mūsu klupšanas ak-
mens! ! ! ar pakalpojuma sfēru vien mēs valss ekonomiku nepacelsim: - (vajag ražot, auīsīt, eks-
portēt. . . kā piemērs, ilgus gadus nodzīvoju skandināvijā, . resektīvi DK. . . valsiņa platības ziņa
mazāka par LR arī augsnes auglības zinā LR ir pārāka. . . bet atšķirība ir pārvaldes sisēmā, nodokļu
156
godprātīgā iekasēšanā un maksāšanā, kā arī atgriešanā, un kā lielākais pluss - cilvēki nekaunās! ! !
no darba! ! ! arī lauksiamniecībā, augkopībā, rupniecībā. . .
bet mums nez kāpēc visiem patīk būt par biroja žurkām ;-(( tā viss miļie nekas uz augšu neies. .
. tikai vairāk lejā pa burbuli - buļ buļ. . .
elfs
tu droshi vien neka neesi dzirdejis par t s valss garanteto pensiju, ienakuma pensiju un darba
pensiju. taa tevis izdomata minimala pensija nav! ja tavs bralis sradaja un darba devejs maksaja soc
nodoklus, tad vinsh acimredzot sanems darba pensiju (tjänsepension), kas atkariga no noslegta
kolektivliguma.
sipax > > keita
prieksh kam sheit sradaat parasu darbu. . ja tur to var dariit. .
cita dimensija
jaapiesaka visaareejs boikots dziesmusveetkiem, lai turki iet uz dzied. zeebee ‘sii sranaa valss
ar taas valszag’liem
haizive
Letiņš tāds diezgan agresīvs eksemplārs. . . Kāpēc jūs visi tādi agresīvi? ? ?
Zemnieks
Nu ja, tad jau tomer Irija ir labak. Visi kam ta pratina bija vairak ir aizbraukusi. Atvainojiet, ka es
te jums tadus latviesu meslus reklameju. Pazudisu nebutiba tepat sava dzimtene, ar dievu. . .
- > sipax
tāpēc, ka valss auīsībai svarīgākie ir parasā darba veicēji ar augsu darba ražigumu! ! ! ! vai esi
aizmirsis PSRS laikus? ! kas bija vairāk - izpildkomitejas biedru vai srādnieku kolhozā? ! un mazā
Latvijā varēja visu lielie krievzemi pāēdināt - kāds mums bija eksorts un ražošana. . . ņemot vērā,
kad tagad vairs neražojam neko, bet tikai iepērkam. . . un visi mums ir jurisi, ekonomisi, menedže-
ri, sabiedrisko auiecību seciālisi u. u. tad es pilnībā neredzu sauli tuneļa galā! ! !
Zemnieks
PS Es tagad dodos lauka, ta ka man vairs neraksiet
Klanis
Ko jus te muldat par menedžeriem sarptautiskās hrmās, normāls seciāliss pelna ap 1000Ls
+ prēmijas
gribulits
Irijaa bezdarbnieks sanjem € 200 nedeeljaa, ap Ls 600 meenesii.
157
NIKNAIS
TA JAU IR - - - IRIJA TAGAD CELTNIECIBA TIESAM IR LABAIS VAKS. KOPS PAGAJU-
SAS VASARS JAU ZAUDETAS 200 OOO TUKSTOSI DARBA VIETU. . . . ES VEL TUROS,
BET NAKOSO VASARU BRUCU MAJAS, PIETIEK - - - 5 GADI TAJA, WONDERLANDA;
IR NOLAUSTI! ! POLI JAU MASVEIDA MAUC UZ MAJAM, ARI LEISI SAK BRUKT MA-
JAS. DZIMTENE IR DZIMTENE, UN JA VEL MUSU MEITENES TE PEC CILVEI IZSI-
TAS, NEVIS IRIJAS STAIGAJOSIE ;MACDONALDI;.
elfs
ok. . penisju sisemai 3 sasavdalajas. visareja pensija (ienakum - un premie (papild)pensija,
darba pensija un personigie iekrajumi. visareja pensija ir tatad ienakump. (maksaa kamer srada
par citiem pensionariem un sanjem ts pensijas tiesibas, cik valss parada tev), papildpensija - neliela
dalja, kas ieguldita fondos utml. darba pensija - atskiras atkariba kada sektora srada, ja esi mainijis
darbus, iesejams sanjem vairakas darba pensijas. .
seene > ir dzirdeejis
Kaapeec jaamaina pilsoniiba?
seene > zemnieks
Tu nereklamee meeslus! ! ! Turies! ! !
Grimsošā Latvija
No grimsoša kuģa pirmās aizlaižas žurkas, bet kapteinis nogrims līdz ar kuģi
POS
Ja žurkas sāks atgriesies, tad varbūt nenogrims : -)
elfs > > sos
cilveki iet pensija no apm. 60 gadiem. tavs bralis tatad ir 59 gadi vecs? varbut tu biji domajis
valss garanteto pensiju bet taa ir rupji rekinot 450 ls un pieejama no 65 gadu vecumam. tatad jop-
rojam nav skaidrs par kadu pensiju tu isi runaji. iesejams tu jauc ar ts bezdarba apdroshinashanu
(a-kassa), ta ir pilnigi cita sisema
Ārzemnieks
Ko jus te visi murgojat, TVnet pasuta sos mulkigos raksinus, lai meginatu samazinat aizbrauceju
skaitu. . . Latvija ir katasrofala situacija, nodoklu maksataju paliek arvien mazak, absoluts darbas-
peka dehcits un tas kur iedomajas ka kads no ārzemem brauks atpakal uz so izvaroto nolaiso zemi
Latvija rugti maldas. Latvija sodien vairs nesej dot pilnigi neko, ta tikvien grib nemt nemt un nemt,
bet kurs tad gribes tur sradaat par tris simti llatiem ja arzemes visi sanem uz rokas vismaz 6 lidz 10
reizes vairak un kur nu vel fantasiskas socialas garantijas un iesejas. . . Sodien Latvija ir pasaules
dargaka valss ar viszemako iedzivotaju dzives limeni, ta ir satisika un ko tur mels si un citu raksi-
158
nu autori tas vienkarsi ir izmisums pirms lielas krizes kuru latvija vel gaida, diemzel! ! ! !
seene > gribuliitis
Nu, ir jau arii taadi, kas 6 dienas dzer, 1 - atkopjaas, sanjem pabalsu un dzer atkal. . . bet esmu
dzirdeejusi, ka viniem arii savi notiekumi, - it kaa no 5 darbadeveejiem nedeeljas laikaa jaasavaac
paraksi, ka esi mekleejis darbu, ka nu nesamelojos.
sipax
PSRS laikos taa nechakareeja un ja to darija noteikti ka darija vismaz neraadija citiem, , , , nevis
kaa tagad nagljakaa. . izdraazh zemniekus ar to ka iepeerk pienu par kapeikaam un paardod par reaa-
lu cenjiku. . . un veel liek zemniekiem insekcijaam maxaat 2reiz gadaaa. . . . riktiigi ĀĀNUSImums
te zemkopiibas minisrijaa, , grib izniiicinaat mazaas lauku seetas. . . p. . idari
efs
laikam sos ir izveidojis savu pensiju sisemu zviedrijaa, jo es nekados pieejamos resursos neatro-
du 700 ls MINIMALO pensiju. . cita lieta ja runa par apdroshinashanu bezdaba gadijumaa
sipax
ne tikai zemkopiibas minisrijaa pa lielaAkai daljai visur. . . . kampj ko var sakampt. . un uzsmai-
da tautai savu sekjulju smaidinju
seene > grimsoshais gugjis
No grimsosha kugja parasi visirms apkalpe censhaas izglaabt pasazhierus, bet Latvijaa tos iz-
met vienkaarshi aiz bora, lai nosliiks dabiigi
tete
es savukaart doshos uz latviju, piekaas naudu un ekonomisko situaaciju, te pelnu 1300 meene-
siii, lv - cerams, ka saakumaa labi, ja 300, bet nejau naudaa laime. vecais labais teiciens
tomeer vimiiljaakaa sava valss, draugi, gjimene. . eediens:D nekaa tie liekuliigie briti un auiek-
sme
sipax
protams ka prom no shiiis suudu bedres. . . dziive tachu ir viena. . . un nahg klausiities. . idiotis-
maa. . patriotisms. . . suulbais latvietis. . . . . bleeeeee. . . . mees dziivojam uz zemes. . . nevis lv. . . un
atsiepsimies ariii uz zemes
dooza
es piedraa’zu kas notiek ‘sai triperzemee, pilniigi POH IS TE DARAS
sk.
- > zemnieks Pensijas gados minimālā pensija “viessrādniekam” ir 900 EUR mēnessī. Tā ne par
159
centu neatšķiras no vietējā pensionāra. :)
wes
Noskatījos šizetu - tak viņiem jau atpakaļceļam biļete ir! Kādi mājās braucēji? Ņaud tie, kuri ne-
grib srādāt un neko neprot. Tiem visur būs slikti Latvijā, gan Īrijā. Savukārt man tuvākā nākotnē
sieva pārcelsies uz šejieni. . . . .
Andre. .
Uzņēmēji un kvalihcēti darbinieki domāju neatgriezīsies. Tie kas srādā un dzīvo ārvalsīs zin, ka
Latvija ir vismaz 20-50 gadus atpalikusi no patreizējās Rietumeiropas. Un galvenais, kādi ir cilvēki -
laipni, draudzīgi, izpalīdzīgi un ciena viens otru. Ja uznāk skumjas pēc dzimtenes, tad pietiek ienākt
kādā ziņu portālā un palasīt ko raksa viens par otru, lai atminētos cik “labi” dzīvot Latvijā.
Prok
Šeit komentāros tik daudz naidīgu izbraucēju komentāru par to cik Latvijā ir sūdīgi un cik ļo-
ti viņi atpakaļ nebraukšot. . . Bet ja jau tik ļoti gribās pārcirs jebkādas saites ar dzimteni, tad kāpēc
nākt un lasīt ziņas par Latviju, komentēt tās - kāda jēga dzīvot pagātnē?
P. S. Un tiem, kas “brauks atpakaļ tad, kad šeit būs kārtība, labas algas, pareiza auieksme no val-
dības u. tml. “ - kāpēc jūs domājat, ka viss atrisināsies pats no sevis? Vai tad, ja mājās nav ko ēs jūs
arī domājat, ka atliek tikai pāris sundas par to nelikties ne zinis un ledusskapis būs pilns? Nevajag
160
gaidīt, ka viss nokārtosies pats no sevis, bet vajag rīkoties. Vai arī iet vieglo ceļu - doties uz turieni,
kur jau šobrīd ir labāk.
Andre - Prok
Tas ka izvēlās dzīvot citā sisēmā arī ir protess pret patreizējo valdību. Vai kā tad tu domāji cī-
nīties? Iet mītiņā? Iesāties kādā partijā? Varbūt nodibināt jaunu? Vairums diemžēl nav politiķi un
dzīvi kā tādu vērtē augsāk, lai to pavadītu tur kur cilvēku neciena.
shishks
pork runaa pratigi! kapec mes nakam shurpu ja jau dzivojam arzemes? nu es piem pa retam sa-
tieku simpatiskus laudis. a kapec mukam prom no grutibam un gaidam labakus laikus tur? a tapecv
ka pa gabalu vieglak pardzivot. brauc shurp un paskaties ar no malas
Carlito > tete
Ko tev nodarījuši liekulīgie briti?
Carlito > andre
Runa ir par t. s. kritisko masu. Katrā valsī tautai jāsasāda kritiskā masa - tas ir cilvēku kopums
ar noteiktiem uzskatiem, jo nu tā nu reiz ir, ka domas materializējas - no sākuma sīkos darbos, pēc
tam arvien lielākās lietās. Tas, ko varbūt neaptver tie, kas aizbrauc, ir tas, ka viņiem vairs var nebūt
vietas, kur atgriezties, tas ir cita kritiskā masa neatgriezeniski izmainīs šo valsi. Tad jau palikšana
būs nevis izvēle, bet vienīgā iesēja. Latvija ir tuvu tam, lai zaudētu. Bezdomu pūļa “vēlēšanu sisē-
ma” ir panākusi, ka aura mainās. Tas ir bīsami, un tas ir jāsaprot.
Prok
shishk > Viss ko gribu teikt - kā gan šeit kaut kas mainīsies, ja visi brauks prom? Andre > Vajag
meklēt iesējas - kā pelnīt vairāk, dzīvot labāk - to var izdarīt arī nebraucot prom. Kas auiecās uz
politiku un politiķiem. . . tur ar vienu cilvēku ir par maz, bet par sliktu nenāk, ja seko līdzi tam, kas
notiek un esi sējīgs pieņemt lēmumus bez TV reklāmu palīdzības
Ēteris
Viena komentraksītāju porcija sēž Latvijas krasā un mēģina uzsļaut tiem, kuri aizbraukuši
srādāt pāri. Taču sļāviens trāpa pa pašiem ģīmī, jo vējš no jūras!
Carlito > andre
Sisēma ir tas, kas tev ir galvā. Ja tev galvā ir dzeršana, brēkšana pie TV, skatoties t. s. Latvijas iz-
lases hokeja sēli, ja tev iekšā ir domas, kā piekās lohus un uzvārīties, tad tā ir sisēma, un ilgtermi-
ņā vai nu tu pats izmainīsies, vai vide izmanīsies tiktāl, ka kļūs nepieņemama. Trulums un bezdomu
eksisence ir bīsama. Tā ir sisēma. To veido arī pats, lūrot rullīšus TV reklāmās un teciņus skrienot
vēlēt, vai idiota lepnumā paziņojot, ka ja jau tā, tad tu vēlēt neiesi pavisam, tā teikt - aizrijieties. Nu
zaudētājs pie šādas sisēmas galvā būsi tikai pats.
161
Sēžot UK tikai muļķis var paziņot, ka viņam uz. . . kas te notiek. Muļķu vienmēr ir bijis vairā-
kums. Tā ir sisēma
man ir labi
arī mans vecākais dēls pasrādāja gadu Anglijā, bet priekšnieks viņu sauca atpakaļ un sāka maksāt
labu algu, ne mazāku kā Anglijā. Arī man ir laba alga un meita rudenī sāks srādāt labu darbu tepat
Latvijā, ko daudzi tagad tik ļoti nopeļ.
Mūsu ģimene ir parasa ģimene un visas darba vietas iegūtas bez jelkādas pazīšanās vai kukuļo-
šanas. Tā kā, ja neesi slinks, draudzējies ar galvu, arī Latvijā var dzīvot ļoti labi.
ouo
dzimtenes nodevēji!
fakts
Brauc gan prom un brauks vēl. . . . . . . . . . . .
shishks
pork, tieshi tad ari viss mainisies kad visi aizbrauks. bus jasak domat kaa apturet izceloshanu,
skat vel saks rosities apaljvederishi kas jus/mus oarvalda un kam mes maksaajam
fakts to Ouo
met pirmais ar akmeni - ja esi bez vainas
Andre - Carlito
Es domāju tas nav nemaz slikti, ja mainās. “Izdzīvos, kas mainīsies”.
Carlito > andre
Jā? Ilgas pēc kriminālas vides? Pec mentu kariem? Pēc šaudīsānas uz ielām kā biznesa metodes?
Paldies. Visi brīvi.
elfs
eu kur palika pensiju parzinatjs sos? ta ir liela miserija ka 11 gados var nopelnit 700ls min pen-
siju zviedrija?
kkk
Nedomaaju, ka aizbraukshana no Latvijas ir tas vieglaakais celjsh, kaa te daudzi domaa. Un nav
arii luuzeri tie, kas paliek, taapat kaa tie, kas aizbrauc. . . Tiem, kam klaajas labi Latvijaa - prieks par
jums, taa turpinaat! ! ! Tiem, kas aizbrauca prom - izturiibu un centiibu - garsh celjsh ejams, bet tas ir
to veerts! ! ! Tas ir vienalga, kur dziivot - galvenais, ka ir izveeleets pareizais dziives scenaarijs, ko dzi-
ivot. Jo nav jeegas dziivot kaut kur, tikai taadeelj ka taa vajag. Ja ir izveeleets aizbraukt - kas tur slikts?
Neviens cits tavu dziivi nedziivos un uzupureet savu dziivi kaadas valss labaa - muljkjiigi. . .
162
from ireland :-))
Sveicināti! Vēlos Jums pasāsīt kā mēs uzsākām dzīvi Īrijā.
Un tā, kad ierados, konsatēju ka dzīvosim vagonā 15 cilvēki. Ārprāc, tās bija sausmas! Gultā gu-
lējām krusiski, pa pieciem. Elektrība mums nebija, gāze arī nē. Sākumā ar pārtiku bija galīgā dim-
bā. Mēs to zagām. Gan kartupeļus un kāposus uz lauka, gan veikalā. “Iepirkāmies” tā, ka saigājot
pa veikalu, visu kaut ko krāmējām ratos, taču pa to laiku ēdām ko vien var apēs. Pēc tam piekrā-
mētos ratus atsājām veikalā. Vienīgi sveces sabāzām kabatās, lai mājās varētu ūdeni brokasīm uz-
sildīt. Tēja, kahja mums nebija. Dzērām siltu ūdeni. Mazgājāmies laukā, peļķē, pēs lietus, protams.
Drēbes tāpat mazgājām peļķē. Vagona saimnieks mums paaugsināja īres maksu. Bijām siesi iet
īriem pazoles tīrīt, par ko mums maksāja 1/5 ko maksā nēģerim par so pasu darbu. Kaut kā sagra-
binājām un īri samaksājām. Un ne jau mēs vienīgie tā dzīvojām. Mums tur bija vesels rajons, kādi
60 treileri. Protams apkārtējie kāposlauki bija noēsi pa tīro. Ļoti bieži naktīs kāpām kalnos, kur
ganās aitas. Tās mēs pa kluso nožmiedzām, lai būtu kāds taukums. Gaļu ēdām jēlu, jo kur uzcept
nebija. Un tad nāca glābiņs.
Mūsu tautiesi Latvijā, nejausi redzēja pārraidi par mūsu sūīro dzīvi svesumā. Viņi sāka mums
sūtīt pārtiku, apģērbu, apavus, medikamentus. Un pats svarīgākais naudu. Sūtīja kā nu kuram, ci-
tam reizi mēnesī, citam divas. Bija jau daži, kuriem katru nedēļu atnāca kaut kas no Tēvzemes. Mēs
sapratām, ka beidzot esam ka civilizēti ļaudis. Sakām lielu PALDIES Latvijai par mūsu labo dzīvi
seit svesumā. Bez Jums, es nezinu kā būtu izķepurojusies. Mēs vienmēr atcerēsimies to apaļīgo on-
kuli, kurs toreiz bija premjers. Paldies par to visu, ko esat mums sūtījusi, devusi, mīļi paglaudījusi
un uzmundrinājusi grūtos brīžos. Šobrīd esmu lepns par savu valsi. Patiesām negribas atcerēties
tos grūtos laikus, kad tikko seit ieradāmies. Šad tad pie mums kāds žurnālisiņs atbrauc no Latvi-
jas. Tad varam padalīties savos bēdu sāsos, lai radiņi arī zina kā mums te iet. Varbūt ka vēl kādam
tautietim Īrijā kādreiz ir gājis tikpat slikti, kā mums, vai pat vēl sliktāk. Pasāsiet lūdzu, padalieties
iesaidiem, jo dalīta bēda ir pusbēda.
Priecīgus vasarsvētkus! ! ! ! ! - latīrs
Carlito > from Ireland
Pasaku un teiku dziesminieki nav vēlami.
To man ir labi. . . .
Un cik tad ‘’man ir labi’’ menesi pec nodoklu nomaksas, jeb dzivo pec domas ka jau ir ta labi,
mulkibas, latvija nevar normali neko nopelnit, paskatieties darba piedavajumu saitos lielakas algas
svarsas no 300 lidz 600LVL pirms nodokliem, vadosajiem secialisiem no 600 lidz 1200 pirms
nodokliem, ar to pat izdzivot gruti kur nu vel dzivot. Piem. mana atvalinajuma nauda vien sogad ir
3800LVL, ta ka salidziniet. . .
> > Latiirs
kur var parraidi noskatities nezini? ? baigi intresee
163
kkk
Latiir, Tavu sarkasmu neviens nesapratiis pareizi, bet uztvers visu burtiski. . .
Toties man UK gaaja normaali - saakumaa iireejaam isabinju, peec pusgada atvedaam beernus
no Latvijas - noiireejaam maaju. Straadaaju saakumaa noliktavaa, tagad dziivojos pa maaju, audzi-
nu mazu beerninju, taisu dazhaadus darbus savai hrmai. Viirs reizeem piesraadaa kaut kur, kameer
vinja hrma uzjem apgriezienus. Iztiekam ljoti labi, jo par mums kaa gjimenii ar beerniem, labi ru-
upeejas arii valss. Taapat kaa Latvijaa, tikai vairaak un labaak. Un nav ne vainas! Beerniem buus la-
ba izgliitiiba, valodu zinaashanas (ne tikai anglju, bet arii franchu), ieseejas dziivee, kas atshkjiras
no latvijas ieseejaam. Labaam vai sliktaam - kaa kuram.
Andre - Carlito
Es nesaprotu par ko Tu runā. Es runāju par pavisam kautko citu.
Carlito > andre
Nu tad pasaki, par ko īsi runā. Vārdus, kuru nozīmi nevar pārpras. Skaidri un gaiši. Vienkāršiem
teikumiem, piemēram : es domāju, ka. . . . uu. Labi?
shock
Latiirs, gribas veel tadus saasus. izsmeejos no sirds :D:D. . uztaisi kadu klipu vai video par shi-
to temu :))
ekonomiskā situacija
Kalvīts paris nedēļas atpakaļ skaļi teica ka nakamgad gaidāma ekonomiska krīze. Lato dati vēsa
ka uz bankrota robezas būs 40 tūksosi ģimeņu. Tas skaitās uzlabojies? ?
nu ko, jāsāk klaji melot.
Pagājuso nedēļ raksīja ka izbraukuši 28 tūks. cilvēku tagat jau brauc atpakaļ
PS. Atbrauks, patērēsies redzēs ka i D. . SĀ u atkal aizbrauks, tas notiek ar katru otro atbraucē-
ju.
tautiete - aarzemees.
Viss nav tik vienkaarshi, kaa sheit pasniegts! Kaarteejais politiskais triks! Uzskatu, ka cilveekam
ir briiva griba izveeleeties KUR dziivot!
to shock un paareejiem. . .
izkopēju latīra darbu no diskusijas; -)) cerams, ka god. raksnieka kungs nenjems ljaunaa. . . vien-
kaarshi gribeejaas paareejiem uzlabot sveetkos omu; -)) cerams, ka izdevaas: -))) miljie tautieshi! ! !
luudzu neapvainosim viens otru un nepazemosim! ! ! meeginaasim buut lepni par to, kas mees esam
un tur, kur mees esam! ! ! mees tachu esam lieliska tauta - Latvieshi! ! ! gaishus sveetkus: -)))
164
scum - tautietei ārzemes
Paskat redzot ka tik daudz ir prom. Viņi vēl izdomā ka nodoklis būs jamaksā.
shock to from Ireland :)
jaa. . shitais bij labs, smejos lidz asaraam. gribas vel tadus raxtus! miers tavam namam!
Andre - Carlito
Piedod, bet mans laiks ir dārgāks lai Tevi izglītotu :) Paskaties ko es agrāk esmu raksījis!
Andre - kkk
Prieks par jums! Lai vīram veicas ar uzņēmējdarbību! Ar ko īsi nodarbojas, ja var vaicāt? (Es
pats arī šeit vadu savu uzņēmumu).
Latīrs
Es gan dzīvoju LV. Man viss patīk, draudzene man nav jo visas kuras man patika kritušas uz sextū-
risiem, kapec? Nu ta ir sanācis ka esmu tads kurs nejedz ne deo nopirkt ne kadas smarzas, tas lat-
viesu meitenem nepatīk. Ir vēl ta, kad jaiet uz randiņu, tad varu izmaksāt pudeli alus, jo vakariņām
resorāna i ta nesanak un žēl jau tērēt arī. Nu ko, saigāju ģerbies tirgus drēbēs, šad tad jau ieskrienu
STOCKMAN pēc mars šokolādes, nu lai redz mani ka riktīgu džeku. Man ir viens balts un viens krā-
sains krekls zolīdiem pasākumiem, un viens pāris kurpju, jo vairāk man arī nevajag. Man ir labi.
165
jpp
Palasiet šito:
Visārējā cilvēktiesību deklarācija
Preambula
Ievērodama, ka visiem cilvēku sabiedrības locekļiem piemītošās pašcieņas un viņu vienlīdzīgu
un neatņemamu tiesību atzīšana ir brīvības, taisnīguma un visārēja miera pamats, un
ievērodama, ka cilvēktiesību necienīšana un nicināšana noved pie barbariskiem aktiem, kas izrai-
sa sašutumu cilvēces apziņā, un ka tādas pasaules radīšana, kurā cilvēkiem būs vārda un pārliecības
brīvība un tie būs brīvi no bailēm un trūkuma, ir pasludināta kā cilvēku augsākie centieni, un
ievērodama, ka nepieciešams, lai cilvēktiesības aizsargātu likuma sēks nolūkā nodrošināt tādu
sāvokli, lai cilvēks nebūtu siess izmantot kā pēdējo līdzekli sacelšanos pret tirāniju un apsies-
tību, un
ievērodama, ka nepieciešams veicināt draudzīgu auiecību auīsību sarp tautām, un
ievērodama, ka Apvienoto Nāciju tautas Statūtos apliecināja savu ticību cilvēka pamauiesībām,
cilvēka personības pašcieņai un vērtībai un vīriešu un sieviešu līdztiesībai un apņēmās sekmēt so-
ciālo progresu un dzīves apsākļu uzlabošanu vislielākās brīvības apsākļos, un
ievērodama, ka dalībvalsis apņēmās, sadarbojoties ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, veicināt
cilvēktiesību un pamatbrīvību visārēju cienīšanu un ievērošanu, un
ievērodama, ka šo tiesību un brīvību raksura visārējai izpratnei ir milzīga nozīme šīs saisības
pilnīgai izpildei,
Ģenerālā Asambleja pasludina šo Visārējo cilvēktiesību deklarāciju par uzdevumu, kuru pil-
dīt jātiecas visām tautām un visām valsīm, lai katrs cilvēks un katrs sabiedrības insitūts, pasāvīgi
ievērojot šo Deklarāciju, ar izskaidrošanu un izglītošanu censos veicināt šo tiesību un brīvību res-
pektēšanu un, realizējot nacionālos un sarptautiskus progresīvus pasākumus, nodrošinātu to vis-
pārēju un efektīvu atzīšanu un īsenošanu kā Organizācijas dalībvalsu, tā arī to jurisdikcijā esošo
teritoriju tautās.
1. pants
Visi cilvēki piedzims brīvi un vienlīdzīgi savā cieņā un tiesībās. Viņiem ir saprāts un sirdsapzi-
ņa, un viņiem citam pret citu jāizturas brālības garā.
2. pants
Katram cilvēkam jābūt apveltītam ar visām tiesībām un visām brīvībām, kas pasludinātas šajā
deklarācijā, neatkarīgi no rases, ādas krāsas, dzimuma, valodas, reliģijas, politiskās vai citas pārlie-
cības, nacionālās vai citas izcelsmes, mantiskā sāvokļa, kārtas vai cita sāvokļa.
Turklāt nedrīks būt nekādas atšķirības valss vai teritorijas, pie kuras cilvēks pieder, politiskā,
tiesiskā vai sarptautiskā sāvokļa dēļ neatkarīgi no tā, vai šī teritorija ir neatkarīga, aizbilsama, bez
pašpārvaldes vai kaut kā citādi ierobežota savā suverenitātē.
3. pants
Katram cilvēkam ir tiesības uz dzīvību, brīvību un personas neaizskaramību.
166
4. pants
Nevienu cilvēku nedrīks turēt verdzībā vai nebrīvē; visa veida verdzība un vergu tirdzniecība
ir aizliegta.
5. pants
Nevienu cilvēku nedrīks pakļaut sīdzināšanai vai cietsirdīgi, necilvēcīgi ar viņu apieties un so-
dīt, pazemojot viņa cilvēcisko cieņu.
6. pants
Katram cilvēkam, lai kur viņš atrasos, ir tiesības tikt atzītam par personu likuma priekšā.
7. pants
Visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma priekšā, un viņiem ir tiesības, bez jebkādām atšķirībām, uz vie-
nādu likuma aizsardzību pret jebkādu diskrimināciju, kura pārkāpj šo Deklarāciju, un pret jebkuru
kūdīšanu uz tādu diskrimināciju.
8. pants
Katram cilvēkam ir tiesības uz efektīvu viņa tiesību atjaunošanu kompetentā nacionālā tiesā ga-
dījumos, kad pārkāptas viņa pamauiesības, kas noteiktas konsitūcijā vai likumā.
9. pants
Nevienu nedrīks patvaļīgi aresēt, aizturēt vai pakļaut izraidīšanai.
10. pants
Katram cilvēkam viņa tiesību un pienākumu noskaidrošanai, kā arī lai noteiktu viņam izvirzī-
tās kriminālās apsūdzības pamatotību, ir tiesības sakarā ar visu personu vienlīdzību likuma un tie-
sas priekšā prasīt, lai viņa lietu atklāti un ievērojot visas taisnīguma prasības izskatītu neatkarīga un
objektīva tiesa.
11. pants
1. Katram cilvēkam, kam inkriminēts kriminālnoziegums, ir tiesības tikt uzskatītam par nevainī-
gu, kamēr viņa vaina nebūs pierādīta saskaņā ar likumu atklātā tiesas procesā, kurā viņam tiek no-
drošinātas visas iesējas uz aizsāvību.
2. Nevienu nedrīks notiesāt par noziegumu tādas darbības vai bezdarbības dēļ, kas saskaņā ar
izdarīšanas brīdī sēkā bijušajiem valss iekšējiem likumiem vai sarptautiskajām tiesībām nebija
krimināl - noziegums. Tāpat nedrīks piesries smagāku sodu nekā tas, kas bija jāpiemēro laikā,
kad tika izdarīts kriminālnoziegums.
12. pants
Nedrīks patvaļīgi iejaukties neviena privātajā un ģimenes dzīvē, patvaļīgi apdraudēt viņa dzī-
vokļa neaizskaramību vai viņa kores - pondences noslēpumu, vai nelikumīgi apdraudēt viņa godu
un reputāciju. Katram cilvēkam ir tiesības uz likuma aizsardzību pret šādu iejaukšanos vai šādiem
apdraudējumiem.
13. pants
1. Katram cilvēkam ir tiesības brīvi pārvietoties un izvēlēties sev dzīvesvietu jebkurā valsī.
2. Katram cilvēkam ir tiesības atsāt jebkuru, arī savu valsi un atgriezties savā valsī.
167
14. pants
1. Katram cilvēkam ir tiesības meklēt patvērumu no vajāšanas citās valsīs un izmantot šo pat-
vērumu.
2. Šīs tiesības nevar tikt izmantotas tādas vajāšanas gadījumā, kas īsenībā saisīta ar nepolitiska
nozieguma izdarīšanu vai ar darbību, kas ir pretrunā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas mērķiem
un principiem.
15. pants
1. Katram cilvēkam ir tiesības uz tautību.
2. Nevienam patvaļīgi nedrīks atņemt tā tautību vai tiesības mainīt savu tautību.
16. pants
1. Vīriešiem un sievietēm, kas sasnieguši pilngadību, ir tiesības bez jebkādiem ar rasu, tautību vai
reliģiju atšķirībām saisītiem ierobežojumiem sāties laulībā un nodibināt ģimeni. Viņiem ir vienlī-
dzīgas tiesības, sājoties laulībā, laulības laikā un šķirot laulību.
2. Laulība var tikt slēgta tikai ar abu personu, kas sājas laulībā, brīvu un pilnīgu piekrišanu.
3. Ģimene ir dabiska sabiedrības pamatšūniņa, un tai ir tiesības uz sabiedrības un valss aizsar-
dzību.
17. pants
1. Katram cilvēkam ir tiesības uz īpašumu kā vienpersoniski, tā arī kopīgi ar citiem.
2. Nevienam patvaļīgi nedrīks atņemt īpašumu.
18. pants
Katram cilvēkam ir tiesības uz domu, apziņas un reliģijas brīvību, brīvību pieņemt reliģiju vai
pārliecību pēc savas izvēles un brīvību nodoties savai reliģijai un pārliecībai tiklab vienatnē, kā arī
kopā ar citiem publiski vai nošķirti piekopjot kultu, izpildot reliģiskas vai rituālas ceremonijas un
sludinot mācību.
19. pants
Katram cilvēkam ir tiesības uz pārliecības brīvību un tiesības brīvi paus savus uzskatus: šīs tie-
sības ietver brīvību netraucēti palikt pie saviem uzskatiem un brīvību meklēt, saņemt un izplatīt
informāciju un idejas ar jebkuriem līdzekļiem neatkarīgi no valsu robežām.
20. pants
1. Katram cilvēkam ir tiesības uz miermīlīgu sapulču un asociāciju brīvību.
2. Nevienu nedrīks piesies iesāties kaut kādā asociācijā.
21. pants
1. Katram cilvēkam ir tiesības piedalīties savas valss pārvaldē tieši vai ar brīvi izvēlētu pārsāv-
ju sarpniecību.
2. Ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības piedalīties valss pārvaldē savā zemē.
3. Tautas gribai ir jābūt valdības varas pamatam: šai gribai ir jābūt izteiktai periodiskās un nefal-
sihcētās vēlēšanās, kam jānotiek uz visārēju un vienlīdzīgu vēlēšanu tiesību pamata, aizklāti balso-
168
jot vai arī citās līdzvērtīgās formās, kas nodrošina vēlētāju brīvas gribas izpaudumu.
22. pants
Katram cilvēkam kā sabiedrības loceklim ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu un viņa personības
pašcieņas uzturēšanai un brīvai auīsībai nepieciešamo tiesību īsenošanu ekonomiskajā, sociālajā
un kultūras jomā ar nacionālo pasākumu palīdzību un sarptautiskās sadarbības ceļā un atbilsoši
katras valss sruktūrai un resursiem.
23. pants
1. Katram cilvēkam ir tiesības uz darbu, uz brīvu darba izvēli, uz taisnīgiem un labvēlīgiem dar-
ba apsākļiem un uz aizsardzību pret bezdarbu.
2. Katram cilvēkam, bez jebkādas diskriminācijas, ir tiesības uz vienādu atlīdzību par līdzvērtī-
gu darbu.
3. Katram srādājošam ir tiesības uz taisnīgu un apmierinošu darba algu, kas nodrošina cilvēka
cienīgu dzīvi viņam un viņa ģimenei. Nepieciešamības gadījumā tā jāpapildina ar citiem sociālās
nodrošināšanas līdzekļiem.
4. Katram cilvēkam ir tiesības dibināt arodbiedrības un iesāties arodbiedrībās savu interešu
aizsardzībai.
24. pants
Katram cilvēkam ir tiesības uz atpūtu un brīvo laiku, ieskaitot tiesības uz saprātīgu darbadienas
ierobežojumu un uz apmaksātu periodisku atvaļinājumu.
25. pants
1. Katram cilvēkam ir tiesības uz tādu dzīves līmeni, ieskaitot uzturu, apģērbu, mājokli, medi-
cīniskos pakalpojumus un vajadzīgo sociālo apkalpošanu, kas nepieciešams viņa un viņa ģimenes
veselības uzturēšanai un labklājībai, un tiesības uz nodrošinājumu sakarā ar bezdarbu, slimību, in-
validitāti, atraitnību, vecuma iesāšanos vai citos eksisences līdzekļu zaudējumu gadījumos, kas ra-
dušies no viņa neatkarīgu apsākļu dēļ.
2. Mātēm un bērniem ir tiesības uz īpašu aizsardzību un palīdzību. Visiem bērniem, laulībā un
ārlaulībā dzimušajiem, ir jābauda vienāda sociālā aizsardzība.
26. pants
1. Katram cilvēkam ir tiesības uz izglītību. Izglītībai, vismaz pamata un visārējai izglītībai, ir jābūt
bezmaksas. Pamatizglītībai ir jābūt obligātai. Tehniskajai un profesionālajai izglītībai ir jābūt visiem
pieejamai, un augsākai izglītībai jābūt vienādi pieejamai visiem atbilsoši katra sējām.
2. Izglītības mērķim jābūt pilnīgai personības auīsībai, un tai jāsiprina cilvēktiesību un pamatbrī-
vību ievērošana. Izglītībai ir jāveicina savsarpējā saprašanās, iecietība un draudzība sarp visām tau-
tām, rasu un reliģiskajām grupām un Apvienoto Nāciju Organizācijas darbība miera uzturēšanā.
27. pants
1. Katram cilvēkam ir tiesības brīvi piedalīties sabiedrības kultūras dzīvē, baudīt mākslu, pieda-
līties zinātnes progresā un izmantot tā labumus.
2. Katram cilvēkam ir tiesības uz morālo un materiālo interešu aizsardzību, kas saisītas ar zināt-
169
niskajiem, literārajiem vai mākslas darbiem, kuru autors viņš ir.
28. pants
Katram cilvēkam ir tiesības uz sociālo un sarptautisko kārtību, kurā var tikt pilnīgi realizētas
šajā Deklarācijā izklāsītās tiesības un brīvības.
29. pants
1. Katram cilvēkam ir pienākumi pret sabiedrību, kurā tikai ir iesējama viņa personības brīva
un pilnīga auīsība.
2. Realizējot savas tiesības un brīvības, katram cilvēkam ir jāpakļaujas tikai likumā noteiktiem
ierobežojumiem, kuru nolūks ir vienīgi citu cilvēku tiesību un brīvību pienācīgas atzīšanas un cie-
ņas nodroši - nājums un morāles, sabiedriskās kārtības un visārējas labklājības taisnīgu prasību
apmierināšana demokrātiskā sabiedrībā.
3. Šo tiesību un brīvību īsenošana nekādā ziņā nedrīks būt pretrunā ar Apvienoto Nāciju Or-
ganizācijas mērķiem un principiem.
30. pants
Neko šajā Deklarācijā nedrīks interpretēt tādejādi, lai kādai valsij, personu grupai vai atseviš-
ķām personām būtu tiesības jebkādā veidā darboties vai veikt darbības, kuru mērķis ir likvidēt šajā
Deklarācijā izklāsītās tiesības un brīvības.
170
G. - Latīrs
Jauns autiņš uz kredīta nav? Lai kaimiņš var redzēt cik veikmsīgs darbonis esi? :)
Bonno
Pētniece nemanas un viņas pētījumi ir objektīvi, ka 1/3 atgriezīsies. Taču viņa neko nemineja,
jo neki jautāts cik vel aizbrauks. Cilvelki aizbrauc un atgriežas. . . jāskatās kāda kopbilance. Manu-
prāt vēl joprojām negatīva Latvijai. Par tiem Poļiem, kuri atgriežas. . . jā, viņiem ir kur atgriezties, jo
Polija ātros tempos iet uz priekšu. Drīz Latvija paliks EU aklā zarna.
vienas pretrunas
nesaprotu, ko taa valdiiba njemas. Kapeec cilveekinevar braukt prom un normaali pelniit? sarp-
citu vinji ir vieniigie, kas veel Latvijaa atved kaut kaadu naudu no arzemeem! citaad naiuda tikai
plus uz arzemeem perkot vinju produktus par, cik eksorta mums nav! un kam tad tik loti vinji
vajadziigi? ? ? tadaa noziimee, ka nekaads darbinieku trukums jau Latvijaa nava, par, cik mums nav
ne rupniecibas, ne lauksaimnieciibas! ! ! ! visu jau mums te aizklapee ciet, lai buutu, kur realizeet
rietumu suudus! ! ja mums buutu auisiita rupnieciiba, lauksaimnieciiba, kas uznemtu jaunus ap-
griezienus un radiitu vajadziibu peec darbiniekiem. Bet mums jau viss klapeejas tikai ciet! iznemot
apkalpojoso sfeeru - ohsinji, kas karto pa cupinjam papirisus, veikalinji, viesniecinas un tamlidzigi.
taa, ka ko taa valdiiba tur plurina, pasi laikam nezina, ko grib.
Labesības diena. Leuiņi sametieties, Valss nevar [..]
2
latīrs
Man jau protams svarigs man imidž. Tapec man ir jau na IMPREZA, lai visi redz kas pa asmeni
brauc. Ēšana un ģērbšanas nav galvenais, benzīnam un kasko pietiek.
Smieklīgi
Nemaz jau tā neatgriežas, kārtējā propoganda, lai nebrauktu prom. Nezinu, ko tas metinātājs
Ainārs darīz Latvijā ar 300ls uz rokas.
Carlito
Kā tikai kāda interesanta tēma, tā klāt ir visādas Natašas - “veiksmīgas uzņēmējas Anglijā”, Katjas
- ‘”par posu runājošas reālises bez nikiem” no “laukiem”, un citi “darboņi. Sarunu tonis gaudulīgs,
žēlīgs, runas par “rūpniecības neesamību”, lauksaimniecības iznīkšanu”, valdību, kas neko nedara, un
apceres par “biešu ravētājiem latviešiem un viņu nelaimīgo dzīvi Īrijā un Anglijā”. Smiekli nāk. ,
Bonno
300Ls? :))) Laikam gan nav LV bijis 4 gadi. Liakam tā atpakaļceļa biļete būš vienīgais glābiņš
:)
2
Autora ‘Salauztie Lietussargi’ identisks tekss atkārtojas arī citā sadaļā (sk.: 50.-60. lpp.).
171
- > Labesības diena. Leuiņi sametieties, Valss ne
Atrausies pa zobiem idiot, ja vēl samosi ar savām 10000 vārdu glupībām. Traucē tak baudīt
emigrantu sāsus par jauko dzīvi īrijā un sūdīgo dzimtenē!
- > jpp
Uz tevi tas pats auiecas, klauns, ibio.
shock > > latiirs
ehehehe :D:D:D paldies! akal bij reeciens! uuhuhuh, slauku asaras. . pdies! ieshu nu uzees bish.
labi, skaties hokki 18:30 (lv liaks). miers tavam namam!
Gambino
Rakss Zakazuha. Visi kas iirijaa bija taa iirijaa arii paliek. Kapec shis raxts tieshi tagad kad valsii
kriize?
tautiete - aarzemees - > latiirs
Par ko? Rupš tu esi!
gribulits
Sveiciens visaam latvieshu maaminjaam Latvijaa, Irijaa, EK un citur pasaulee! Driiz saaksies F1
kaarteejais posms. Peec tam hokejs. Paldies komenteetaajiem par izklaidi!
etna
Ja nav gimenes kādam, tad tie 300 Ls uz rokas Latvijā ir tīri normāla alga, priekš viena cilvēka -
vīrieša. Bet ja ir gimene (sieva, bērni), tad vajag pelnīt vismaz 2 reiz vairāk, lai normāli varetu iztikt
un dzīvot Latvijā.
arsss
Tam varilam laikam aizvēries šīberis. Uz doto mirkli ar 300ls viņš drusku nomirs badā, toč sen
nav bijis Pagrimušajā Republikā.
Krauklis
Cik likteņu, tik viedokļu! . . . :))) Ko te piebils Latvijas miljonāriem. . . hup://rutube. ru/trac-
ks/256669.html?v=ae490a4aaa7157c8f7784df97035d269
gogis
Taa vinsh ir :)))
gogis
Kapec man komentu nesanak ieikt?
172
Zai4ix
Dirsh un dirsh atkal. Kaut kaa neredzu kur taa puse ir aizbrauksi prom no Uk vai IRL. Latvijaa
normala darba nav un algas visar ir drausmigas.
Ak ja, nav jau pirmsveleshanas kampanja
Nu ko tik mnemakuliigi uztaisija propogandu. . Vajadzeja pieaicinat secialisu taja jomaa< ag-
enturuZoom, un uzveidot pozitivisma akciju. . .
Skatijos euronews
Polijaa ta pati bilde, bet vai tads kads paarmet to? Ne tach. . Gribat dabut cilvekus atpakal - - pa-
celiet algas, samaziniet nodokli. .
pirmsdivamnedatbraucu
un atpakalj netaisos, kameer TAAAADA cuuciiba visaas malaas! ! nope!
TO IEPRIEKSEJAM RKSTITAJAM
Uz kurieni tu netaisies? No kurienes atbrauci? Kur ir cucibas? Kadas? Konkretak ludzu!
Jocigi
Dzivoju arzemes - - - nemaz nesudzos. . atpakal netaisos, ja nu vienigi ciemos. . pensiju pelnu
citur. . Dzive man ir un skaisa un viena.
Inüacija - - tas ir labi, jabrauc tik atpakal
Aprīlī atkal ir vesela rinda faktoru, kad dzen innāciju uz augšu, ” saka seciālise, norādot, ka
elektroenerģijas tarih no aprīļa tika palielināti par gandrīz 40%. Viņa gan atzīs, ka tiešais efekts nav
tik milzīgs - nedaudz virs 0, 5 procentpunktiem -, tomēr otrreizējais efekts būs lielāks, kaut arī
tas varētu būt vairāk izteikts nākamajos mēnešos. Nanas cenas pasaulē sasniedz jaunus rekordus,
kas savukārt sekmē augsas degvielas cenas arī Latvijā, turpina sadārdzināties atsevišķi pārtikas
produkti un pakalpojumi. “DnB Nord banka” no aptaujātajām bankām prognozē lielāko patēriņa
cenu pieaugumu - tā lēš, ka mēneša innācija aprīlī varētu būt 1, 7%, gada innācija - 17, 6%. Lie-
lākā ietekme uz cenu kāpumu ir bijusi elektroenerģijas tarifu pieaugumam vidēji par 38%, kas ko-
pējo patēriņa cenu indeksu palielinājis vairāk nekā par 0, 6 procentpunktiem. Tāpat ietekme bijusi
arī pārtikas un apģērbu cenu pieaugumam, tomēr pieauguma tempi, domājams, būs bijuši zemāki
nekā iepriekšējā mēnesī. Saglabājusies arī pakalpojumu cenu pieauguma tendence, norāda banka.
Skaidrojot, ka vairākas innācijas sasāvdaļas ir grūti novērtējamas, “Hansabanka” izsaka optimisis-
kāku vērtējumu. Bankas vecākais ekonomiss Dainis Stikuts sriež, ka patēriņa cenas šā gada aprīlī
pieaugušas par 15%. Piecus procenta punktus, pēc “Hansabankas” seciālisa domām, dos pārti-
kas produktu cenu kāpums, nedaudz mazāka ietekme, proti, aptuveni trīs procenta punktu apmē-
rā, būs alkohola un tabakas cenu kāpumam, kas gan esot svārsīgākā komponente. Tāpat būtiski
sadārdzinājusies mājokļa uzturēšana. Citas pozīcijas, pēc D. Stikuta skaidrotā, ir visai svārsīgas un
grūti prognozējamas, jo nav zināms, cik lielā mērā dažādu jomu pārsāvji bijuši sējīgi vai vēlējušies
173
paaugsināt gala cenas. Vērtējot gadu kopumā, viņš norāda, ka šogad vēl ir gaidāmi daži enerģijas
sadārdzināšanās izraisīti cenu kāpumi, proti, gāzei vasarā un siltumam rudenī. Arī innācijas gaidas
saglabājas augsas. Tomēr innācija pamazām bremzēsies, jo iekšzemes pieprasījuma samazināšanās
novērsīs tā siedienu uz cenām, liekot uzņēmumiem apturēt savu produktu sadārdzināšanu vai pat
to pavērs pretējā virzienā, lai novērsu pārdošanas apjomu kritumu. Līdz ar iekšzemes pieprasīju-
ma samazināšanos palielināsies bezdarbs, darba algu pieaugums jau ir kļuvis mērenāks, kas sama-
zinās innācijas gaidas un pārtrauks cenu–algu sirāli, uzskata “Hansabankas” ekserts. Gada innā-
cija martā bija 16, 8%.
neizpratnē
Citās diskusijās Latīrs bija sieviete! ! ! ! ! ! ! !
Ieprieksejam raksitajam jautajums
Lotiirs Nomainija dzzimumus? Transvesiits? Transsexualis/
C-vitamins
Lotirs ir musdienu Dainu Tevs/Mate. . savai valsis ir vajadzigi savi masaku saceretaji. .
Nujorka
Arpraaaac, araa ir tik SMUKS LAIKS! ! ! DIENA IESAIS SAULAINA UN SILTA! ! ! GRI-
BU IET ARA, PASTAIGATIES!
Iru jura
shis ir laiks, kad var noverot mako haizivis un milzu basking haizivis (nezinu ka latviski) taa kaa visi
irieshi un anglieshi - marsh araa pie juras! skats iesaidigs! araa tachu vasara un brinishkigs laiks!
jogijs
Stulbie lobeetaaji veel vienu rakseli nopubliceejushi tvnetaa :D:D
bub
tie kas ir prom vair nav tik naivi un shitadiem idiotiskiem raksiem vairs neukeras. shitais rakss
ir ka medusmaize un mierinajums lv palikushajiem aizbrauceju noliceejiem :)
;ljkl;j
čīksuļi, un tad kad Latvijā pēc vairākiem gadiem (kaut vai 20 vai 30) pelnīs vairāk tad tie paši
čīksuļi skries atpakaļ un būs izsrukuši no grūtajiem laikiem un tad teiks ka sen tā vajadzēja. Var-
būt vajag censies valsi veidot, palīdzēt tiem pašiem miljonāriem izveidot sabilus un lielus uzņē-
mumus. Algu lielākā daļa saņemat tieši no tiem pašiem miljonāriem kurus jūs apdiršat.
bub > ;ljkl;j
pieliecis lai tev kads oranzais var panemt d. . . :) tev tak tas tik trakoti patiik :)
174
gribulits
Miljonaari, tie muusu laimes teevi! Bez kungiem, kas gan taa par elli buutu!
Betjanu
Vai nu ir kaa ‘39. gads vaacieshiem, kad hirers visus sauca maajaas? ! Nez, kas nu bries, kur nu
suutiis? !
latīrs
neizpratnei kurās diskusijās niks “latīrs”bija sieviete? ? ? ? :) :) :) :) :)
PO
Saņems Latvijā pirmo algu, un kā korķi aizskries atpakaļ.
Krisaps
Nomierinaaties tikai vajag lielaakajai dalai un skatiit visu ar skaidru galvu - viss! Luuk kaada gal-
venaa probleema. Kaada kriize sasodiits? Kuram te nav ko ees un vilkt muguraa? Shitie visi ir pa-
arkairinaatu nervu siseemu MURGI. Savulaik Iirija pati bija liidz ausiim suudos un Iiri masveidaa
vinu pameta, tachu nekas tak briesmiigs nenotika - sraadaaja, ceela un uzceela savu valsi. Tas ka
LV tagad ir taa kaa ir - tikai laika un darba jautaajums. . . Miers maajaas!
175
zaza > Krisaps
ar vinu valsi bija taa, ka viniem bija ilgsoishi valdibas un premjeri kur sradaja godpratigi un
rupejas ne tikai par valsi, bet ari par tiem, kas tajaa dziivo :) slikti pazisi savu valsi. paruna ar kadu
socialo darbinieku, uzzini kaadaa nabasziibaa dziivo cilveeki. . . arii taadi, kas sraadaa un nedzer.
tapat ar pensionaariem, daudziem sudentiem no laukiem uu uu
! !
VAS Starptautiskā lidosa Rīga aicina darbā sētniekus/-ces. Darba laiks - maiņu darbs - divas
srādā, divas brīvas no 7:00 līdz 19:00. Piedāvājam sabilu atalgojumu (215, - Ls neuo) un sociālās
garantijas.
Loue to krisapinjam
Nu nevajag Krisapin savu aprobezotiibu izradiit publiskaa telpaa. . Ka saka - - net una schitaj
koleka. . . . Ledeniti, berninj, gribi?
tam carlito
tu vaino sisēmu, kas ir galvā. Bet tak jābūt kādam, kas tavā galvā šo sisēmas aizmetni ieliek vai
nu jauši vai nejauši. Kritiskā masa arī nebūtu tik liela, ja pārsvarā visi būtu droši par rītdienu, kas vi-
sumā šos ļaudis nomāc visvairāk. Cilvēkam ir tikai viena dzīve. Kāpēc viņam domāt ilgtermiņā, sak,
es būšu cietējs, bet mani bērni/bērnubērni te būs kā cilvēki. Vairs nav 20 - 30 - tie, kad bija cerība.
Tagad cerība ir tikai rīdziniekiem, nu vēl šur tur pilsētā, bet ne pārējiem latvijas ļaudīm.
! !
Darbs brugesana, var bez pieredzes, nepieciesams savs auto, degviela apmaksata, samaksa 20ls
diena vienreiz nedela.
! !
Piedāvājam algu līdz Ls 2, - sundā pēc nodokļu nomaksas par darbu siltumnīcās. Darbs saisīts
ar augu sādīšanu, kopšanu, vākšanu u. c. Visas sociālās garantijas. Vajadzības gadījumā nodrošinām
dzīvesvietu. Piesakieties pa norādīto telefonu darba dienās pl. 13. 00–17.
! !
SIA „Reaton, Ltd” aicina savā komandā preču komplektētājus. Piedāvājam darbu sabilā uzņē-
mumā, labu atalgojumu un sociālās garantijas. Pienākumi: preču komplektēšana pārtikas produktu
noliktavā (darbs dažādos temperatūras režīmos) Darba laiks: saskaņā ar darba grahku (II maiņas)
Darba vieta: Rīga, Viskaļu 21 Prasības kandidātiem: vēlme srādāt atbildīgu darbu, vēlama pieredze
preču komplektēšanā Garantētā darba alga no 300 Ls līdz 450 Ls
agdam
Arī es slikti pārvaldu dzimtenes ekonomiku, un nevaru iedomāties, kurās nozarēs ārpus Rīgas
sieviete varētu pēc nodokļu nomaksas saņemt tos nieka 300 ls uz rokas. Nepieminiet cilvēkus, kuri
176
srādā vairākas slodzes un sagrauj savu veselību.
dārzniece > > ! !
Alga 2ls sundā? ? ? ? ? ? Izsmiekls! ! ! ! ! ! Es kā profesionāla dārzniece zem 30ls dienā nemaz
nesrādāju. Dārznieks nav melnsrādnieks, lai gan darbs ir smags un netīrs. Te jābūt arī labām zināša-
nām un es zinu sava darba cenu. Riebjas, kā var čakarēt tautu, padarot to par vergiem santīmu dēļ.
Latvijas darba devējs
Kā es varu darbiniekam samaksāt 800 Ls uz rokas, vienalda ar vai bez nodokļiem, ka visār dar-
ba truks. Strādāju ar celtniecību un nekosamā īpašumu saisītā nozarē.
jānis
Manā vietā srādā uzbeks. Kur lai es srādāju? Jeb man jākonkurē ar uzbekiem atalgojumā?
juris
Nu nezinu nezinu, kur tas raksa autors tādus murgus izrāvis. Mani paziņas (ap 30 cilvēkiem ar
visiem ģimenes locekļiem) nu gan par atgriešanos nedomā.
Krisaps - - > zazza
Valsi paziisu pietikoshi labi. Dzimis, izaudzis, skolojies un sraadaajis tajaa esmu. Nekaada TV
seriaalu leiputrija jau nav - tas nu gan ir pilniiga taisniiba.
Gucci’o
! ! Darbs brugesana, var bez pieredzes, nepieciesams savs auto, degviela apmaksata, samaksa
20ls diena vienreiz nedela. - - - - - - - - - - - -
Kā tas ir bez pieredzes? Vai bez bruģētāja profesijas? Tad jau sanāk, ka uzvalku sūt arī var kāds
no ielas, bez pieredzes. Atalgojums. 20 ls dienā, jeb 100 ls nedēļā, jeb 400 ls mēnesī. Vai prieks sī
smagā un garlaicīgā darba nebūtu tā kā par maz?
asaka
Kārtējais fufelis. Kā var izdzīvot ar 300 Ls. Laukos ja ir sava saimniecība tad ar šo naudiņu va-
rētu iztikt
dārzniece > > Gucci’o
Bruģēšanas amatu var ļoti ātri iemācīties, galvenais ir vēlēšanās un galva īsajā vietā, bet darbs
ir ļoooti smags un 20ls dienā ir vairāk kā izsmiekls, zinot, kādas summas šīs hrmas ņem no pasūtī-
tājiem.
Krisaps - - > Loue
Sveetdienas peecpusdienai laikam tiesaam ar ledeniiti pietiks, paldies! Tev savukaart noveelu
ORGASMU, lai nebuutu te jaanaak atraadiit rajona leksika. :)
177
edmunds
Viens atgriezaas, bet triis aizbrauc. Mulkiibas, ka aarzemes nav pievilciigas. Laikam jau to zur-
naalisu nopirka kaads politikis, lai meeginaatu bremzeet to izbrauksanu. Driiz jau Latvijaa nebu-
us, kas sraadaa un tad varees ieves curkas un neegerus, bet kur tad paliks Latvijas lozungs - Latvi-
ju latviesiem? Varees iebrauceeji “draazt” latviesu sievietes un vairoties. Muuseejaam te aarzemees
jau arii, nu loti patiik visi tie kraasainie, bet vinu draugi un viiri domaa, ka siis, nu loti godiigas. Par
300Ls, lai sraadaa zirgs - meenesii. Es to sanemu nedeelaa seit.
Krauklis Krisapam
Maz gan Tu zini par to, kas ir noticis Īrijas vēsurē. . . Un ja Tu badu sauc par sūdiem, Tev hipo-
fīze ne visai darbojas. . . :))) hup://www.hisoryplace.com/worldhisory/famine/america.htm
hs
Darbs brugesana, var bez pieredzes, nepieciesams savs auto, degviela apmaksata, samaksa 20 ls
diena vienreiz nedela. - - - - - - - - - - - -
Baigi skaisi, tikai kapec neviens neraksa cik sundas diena jasrada, atkal karteja cilveku caka-
resana
Krauklis > hs
Jautājums ir vietā! Auiecinot to uz tiem variantiem - ‘’štuka’’ mēnesī. . . Un nemaz uz Īriju nav
‘’jādodas’’. . . :))) Bet lielos vilcienos, par 40 sundu darba nedēļas darba dienu mēnesī neko vairāk
arī neviens nemaksās. . . :)))
latviesi ir to 50% vieta kas neatgriezas
kas teica ka 50% latviejas iedzovotaju atgriezas? beidos ka latviesi ir gk to 50% sasava kas pagai-
dam neagriezas - jo citas ausrumeiropas valsis innacija, nodoklu nepereiziba (gk nabagajiem un
vidusklasei) un mahja nav tik skarba.
zobiņš
Kā var vecāki uz 4 gadiem pames Latviju un atsāt bērnu? ? Ārprāts. Ja pametat Latviju, tad ņe-
miet taču bērnus līdzi. Jūtu tikai līdzi šitiem mazajiem, ka jāizaug kopā ar omēm, vecākajiem brā-
ļiem vai tantēm.
Krauklis zobiņam
Labāk jau būtu, ja Tu varētu vairāk jus līdzi bērnu namu bērniem. . . :)))
zobiņš
Pašlaik šie vecāku pamesie bērni vairs īsi neatšķiras no bērnu namu bērniem. Pamesi ir abi. Tas
ir ārprāts, godīgi sakot! Kā var atsāt bērnu mājās, bet paši doties peļņā? Vai tiešām tur ir tik slikti,
ka bērnu aprūpei naudas nesanāks? Vai vienkārši tā ērtāk?
178
Krauklis zobiņam
Tu neesi normāls, ja liec= zīmi sarp šiem likteņiem. . . Aizej, un kādu Nintendo partiju izsē-
lē. . . :)))
zobiņš
Nesēlēju datorsēlēs. Protams, ka ir žēl bērnus, kas ir bērnu namos. Kā vari man pārmes, ka
man pret šiem bērniem ir vienaldzība? Bet rakss ir par vecākiem, kas bērnus ir pametuši uz 4 ga-
diem. Vecakiem, kas ir devušies prom, bet bērnu atsājuši, lai audzina citi. Tam bērnam tā tante vai
ome ir vienaldzīga, viņam taču vajag mammu. Un visas 365 dienas gadā nevis ik pa 4 mēnešiem uz
vienu nedēļas nogali.
Krauklis zobiņam
Uz redzēšanos. . . Ja vēlies arī turpmāk bārsīties ar savām ‘’pērlēm’’, sied uz adreses! ! ! Tur jau
Tevi diskusijās gaida Kora, īsais kekss, vazaņķis, un arī swolochs. . . :))) Varēsi uzdrīksēties ne to
vien pateikt! Bet par bērnu namiem - Klusē labāk! Sarunāts? . . . :))) hup://www.tvnet.lv/women/
board/?parentid=1993035&id=5098372
Fux
Arbeit macht frei!
zobiņš
Kaut kā īsi nesaprotu, par ko Tu man brauc augumā. Kādas Koras? Galīgi jumts aizbraucis? Te-
vi kaut kā bērnu nami personīgi aizskar? Par tiem runāt sāki Tu. Bet nu whatever.
zobiņš
Uzklikšķināju uz Tavu linku. Tu neesi īsi normāls. . .
Krauklis zobiņam
Es sāku ar bērnu namiem, bet Tu sāki ar ‘’pamācībām’’. . . Tu noliki= zīmi sarp likteņiem! ! ! Un
gan jau pats izdomās, kā ir vajadzīgs. . . :))) Zini, ir tāds sens sakāmais - par mācīšanu. . . Dzīvo savu
dzīvi, un nejaucies citu likteņos ar savām ‘’pamācībām’’. . . :)))
:D
Krauklim žetons par linku :D :D :D
Krauklis zobiņam
Nu redzi! Arī tāds mēdz būt TVnet. . . Kad gribas izsmieties, tad palasu tos vājprātus. . . :)))
Krauklis zobiņam
Arī tur asrāši ‘’risina’’ sasāpējušus jautājumus. . . :)))
179
pētnieks noskataties sižetu vēlreiz! ! ! !
Autors: ko normāls darbs nozīmē? Resondents: normāls darbs nozīmē vismaz 300 Ls uz ro-
kas. tas droši vien bija domāts nedēļā.
Gucci’o
zobiņ, vai nadziņ, kāda sķirba Vai esi saskaitījis visus”pamesos”bērnus? Vai zini, ka dzīvojot pie
õmēm, sie bērni ir daudz labāk paēdusi, apģērbusies? Jo katra (normāla)māte par saviem bērniem
rūpējas, vljv, ja atrodas svesumā. Izskatās, ka tev bērnu nav. Un labprāt gribētos uzzināt tavas do-
mas par tiem atkritumos izsviesajiem zīdainīsiem, kurus taisījusi un dzemdējusi Latvijas dzērāji
un narkomāni.
Lūdzu, Zobiņa kungs, pucē vaļā!
Krauklis zobiņam
zobiņš Uzklikšķināju uz Tavu linku. Tu neesi īsi normāls. . . ===========
Visi tā saka. . . :)))
zobiņš
Ja Tevi tas aizskāra, tad es atvainojos. To ‘pamešanu’ es domāju emocionālā līmenī. Un ne jau
skatoties no sava, bet no bērna viedokļa. Labi saprotu, kas notiek ar bērniņiem bērnu namos, bet vai
180
tiem vecākiem, kas dodas uz ārzemēm šo bērnu rindas ir jāpaplašina? Vai tiešām nevar bērnu ņemt
līdzi? Laikam jau Īrijā nav ne skolu, ne dienas centru, ne pulciņu. Man pat grūti ir iedomāties, kas
notiek tāda 4 gadīga bērna galvā, kas pāris gadus savus vecākus tā normāli nav redzējis.
zobiņš
Guccio, domā, ka tādam 6 gadīgam bērnam svarīgas ir jaunākās drēbju kolekcijas? ? Viņš taču
grib mammu sajus sev tuvumā. Man ir viens vienīgs jautājums. Kāpēc bērni netiek ņemti līdzi? Tas
ir kaut kāds apgrūtinājums? Labāk atsāt ar radiem? Un maldies, man ir mazs puika. Tāpēc arī nesa-
protu, kā vecāki var pames bērnu uz tik ilgu laiku. Es nojūgtos, ka savējo ilgāk par nedēļu neredzētu
kaut kādu sulbu darba darīšanu dēļ. Un kāds sakars šim raksam ar narkomānu vecākiem?
zobiņš
Kraukli, zini sava humora daļa tajā linkā ir :) Un ne jau smiekli nāk par to, kas tur raksīts, bet
par tiem pašiem raksītājiem. Diezgan jau nožēlojami. . .
Krauklis zobiņam
Labi saprotu, kas notiek ar bērniņiem bērnu namos, bet vai tiem vecākiem, kas dodas uz ārze-
mēm šo bērnu rindas ir jāpaplašina? ============
Klau! Tu tiešām dreifē sarp sevis raksīto. . . Bērnu nami, un bērni pie radiem - tās ir visai atšķi-
rīgas lietas! ! ! Pat skolās pasniedzējam ir vieglāk iemācīt vielu nelielam kolektīvam. Vai tad tā nav?
. . . Jā, piekrītu, ka arī ōmes, brāla/māsas, u. c. dzīves uzskati/domāšana ir dažādos līmeņos. . . Un
reti, pat līdz neiesējamībai, ka neviens nerūpējas par bērnu. . . :)))
Krauklis zobiņam
Par tām diskusijām, ko devu - tas ir vājprātīgi labs humors! ! ! Es jau raksīju - šad tad ‘’ieskatos’’.
. . NU TĀDAS problēmas, TĀDI jautājumi ir jārisina. . . tiešām smieklīgi. . . :)))
zobiņš
Nu labi, varbūt par nedaudz izvēlējos to salīdzinājumu. Tev taisnība. Bet vecāku pamesajiem
bērniņiem ir grūti. Un ne tikai maziem.
Manas māsas klasē gāja viena meitene. Laikam bija ap 14 gadiem. Vecāki abi prom uz Lielbritā-
niju, meiteni atsāja vienu pašu. Ome reizi pāris reizes nedēļā atbrauca no laukiem. Pēc kāda laika
sākās baigās ballītes, vecāku naudu nodzēra, nopīpēja, tērēja šmotkām, kaut kādi džeki parādījās.
Pēc gada sāvoklī. Normāli.
Krauklis
Sveiciens visām meitām šodien! ! ! hup://youtube.com/watch?v=FLsA8oegRXc
Krauklis zobiņam
Parasi bērnam savs ‘’funktieris’’ veidojas jau 2. nedēļā. . . :)))
181
zobiņš
Pēc piedzimšanas vai kopš tā brīža, kad vecie pametLatviju?
Krauklis zobiņam
Tu neesi bijis/bijusi ar mazajiem! Pēc piedzimšanas! ! ! . . . :))) Un tieši tad jau ir jāsāk mācīt
‘’atšķirības’’ daudzos ‘’asektos. . .
Krauklis zobiņam
Un arī pasakas bērniem vajag sāsīt normālas. . . :)))
hup://youtube.com/watch?v=x3GlIpe2Acg
rica > Karlito
Zelta vārdi tavos komentos. Ne pielikt, ne atņemt. Jā diemžēl lielākā tautas daļa tāda arī ir. Skum-
ji, ka sociālisms tomēr ir atsājis tik dziļas pēdas mūsos.
kasis
Nu ko tu DIRS - > from irelend
Krauklis zobiņam
Es, dreifējot pa adresēm, nemaz nepamanīju, ka Tev ir puika! ! ! Nu ko. . . Tad jau iepriekšējā ad-
rese bija ‘’vietā’’. . . :))) Viss taču nokārtosies, jo pareizajā virzienā ejam! ! ! Priecīgus svētkus! Prie-
kā! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! hup://youtube.com/watch?v=YbJqswLi3uE
suposis
Hei, kā ar mebeļniekiem Irijā? Esmu briivs, par pieredzi nesūdzos. vlone@e-no.lv
hih
dumji, dumji un velreiz dumji nacionalisi. . a ko tad domajiet, ka visi arzemes dzivojosie pame-
tusi bernus jums uz kakla. . tjip, godigajiem nodokljmaxatajiem. . . neee, visi mani pazinjas pietur
bernus pie sevis arzemees un igliito mazo ljautinju tur. . a kas jums visar par dalju kur un ka dzivo
katrs indiviids. . .
hih
sakne visar ar galvu nedraudzeejas. . t. i. , vakardienas komentara pie si raksa
hih
un pie pieaugosa bezdarba LV visar nav ko degunu sildiit. . piem. Tukuma simtos jau atlaisi
darbinieki lielakajas rupnieciskajas hrmas. un tur nu nabadzinji suksas, ko un ka tgd dariit un ka
turpmak dziivot. jo sieva, redz un berns to nesaprot, ka desinja jasak griezt planaka vai jaiztiek pa-
visam bez tas. . .
182
Hunter
Pats smiegligais ir, ka tie gucul nevienam te ari nav vajadzigi,
ne dienas
katru dienu latvijas valdibas pasutijumu raksi. tas nozime, ka ir, , cieta, , piezemesanas un sla-
camo skaits sipri noplacis, ka valdosa klike tramiga sak palikt.
crazymf
šodien uzzināju, ka NĪ hrmas algo cilvēkus kuri ievieto izdomātus sludinājumus netā par NĪ pār-
došanu pirkšanu ar asronomiskajām cenām - lai imitētu tirgus eksisenci. . . lūk tā te mums Latvijā
iet - tā ka nebrauciet atpakaļ, labāk nopērciet dzīvoklīti Edinburgā un mainiet pilsonību.
Krauklis > Hunter
Pats smieklīgākais būs tad, kad Tu pie kāda no viņiem pelnīsi iztiku! Dzīvē visādi mēdz gadī-
ties. . . :)))
zivs
Pirmkart nepareizi minets, neviens uz tik ilgu laiku bernus nepameta, bet ik pec laicina atgriezas
lai vinus apciemotu, ta nu tas ir visiem patik ko paarveidot. . .
Gucci’o
Man tāda sajūta, ka latvietis pats īsi nezina, kas viņam savā zemē jādara. Jo sūdi tur ielaisi tik
tālu, ka pat profesionālākie sūdusrēbēji nezina kā izsrēbt. . .
Hunter > Krauklis
Es tagad nepieņemu darbā ar Īrijas pieredzi. Tukš variants.
Snaipere
Kas tas par murgainu raksu. Latvieshi atgriezhas Latvijaa. No maniem pazinjaam neviens pat
nedomaa atgriezties. Jaa no saakuma taa nosalgija bija peec maajaam, peec draugiem, bet atbrau-
cot un ieraugot sho nesakaartotiibu - - bardaku, praatinjsh aatri atgriezaas. Lidmashiinaa iekshaa
un prom uz Angliju uz Iriju. Dziivojam skaisaa, bet nesakaartotaa valsii. Zheel.
Bonno
Pasaules Hedge Fund invesori prognozē, ka kontinentālajai Eiropai vēl priekšā ASV kredīt-
kranča sekas. 3 vai 4 ceturksnī izpaudīsies. . . resektīvi Latvija vēl, bez savām problēmam, sajutīs
pasaules kredītkrīzes sekas. Domāju ka prognozes objektīvas. . . jācer ka Latviaj būs pārāk maza, lai
sajusu to visu riktīgi.
Krauklis > Hunter
Tu to joku nesaprati! Pārāk ‘’iesrindzis’’ neesi? . . . Doma bija - kad tik kaut kas nenotiek ar Tavu
183
bisnesu. Un būt varētu kā darba ņēmējs. . . . :))) Arī ‘’iesmiet’’ vajag nesasrinsot! ! !
Somu - zemnieki - nozelo - ka - ir - iesajusies - ES
hup://video.mail.ru/mail/diana009/146/142.html
G. - Hunter
Kur tad tu nepieņem darbā? ! Savā sapņu kombinātā? :))
Finks
vini jau bija ieplanojusi, ka vissirms ar kreditiem ir japadara cilvekus par vergiem. Bet velak ar
maksligi radito innaciju kreditnemejiem atsavinat iekilatos ipasumus. Pasaules zidmasonu zaglu
banda sadu procesu deve par biznesinu.
tohunter
sakapis biku galvinjaaa. . . namdari :)) da nekads sis nav darba devejs. . bet surs njemejs. . heh
joks
varētu tie utainie aizbraukt uz turieni un nekad vairs neatgrieztos
TO Krisaps
Iiriem ekonomikas paceelumu veidoja iebrauceeji un joprojaam veido. iiru valdiiba tagad izved
dazhaadus plaanus kaa auureet imigrantus no aizbraukshanas, jo vinji ar savu darbu visdazhaadaa-
kajaas jomaas, ne tikai seenju lasiishanaa, bet arii IT, u. c. , ir paceelushi valsi no nabadziibas! ! !
nekaa nebij
beegosas zurkas ir raksuriiga paraadiiba uz visiem grimsosiem kugiem. . .
Krauklis Krisapam
Krauklis Krisapam Maz gan Tu zini par to, kas ir noticis Īrijas vēsurē. . . Un ja Tu badu sauc par
sūdiem, Tev hipofīze ne visai darbojas. . . :))) hup://www.hisoryplace.com/worldhisory/fami-
ne/america.htm ============
Tiešām! Kur tad Krisaps ir palicis? . . . :)))
UK
oj oj oj. sakiet kur tadus tuksošus Anglija var nopelnit. deretu man ari pamēģinat. esmu jau An-
glija 5 - to gadu bet tik daudz nepelnu, kautgan šobrid sradaju par menedžeri. tas ka šeit jutos labak
tas tiesa bet palasot atsauksmes Latvieši šeit reali piefantaze par peļņu.
zivs
joks. . . tas utainais esi tu?
184
muļķīte
Hei Jaunieši! Tad uzraksiet kāds, cik tad tai Anglijā vai Īrijā un par kādu darbu saņēmāt!
Grims
Esmu Londonā. Strādāju par treideri. Alga 45’000 gadā + bonnus (lielāks par gada algu). Sa-
maksa ideāla, bet darbs 12 - 14h diena un sesdienas ar.
muļ’
To Grims. Tas pēc nodokļu nomaksas?
UK
atvainojos, bet ar ko nodarbojas treiders? ? ? ?
Grims
Nē, atskaita vēl no algas ap 30%. Taču gada bonuss saliek visu pa plauktiņiem :)
Randy
Andre. . Uzņēmēji un kvalihcēti darbinieki domāju neatgriezīsies. Tie kas srādā un dzīvo ār-
valsīs zin, ka Latvija ir vismaz 20-50 gadus atpalikusi no patreizējās Rietumeiropas. Un galvenais,
kādi ir cilvēki - laipni, draudzīgi, izpalīdzīgi un ciena viens otru. Ja uznāk skumjas pēc dzimtenes,
185
tad pietiek ienākt kādā ziņu portālā un palasīt ko raksa viens par otru, lai atminētos cik “labi” dzī-
vot Latvijā. > > >
Principaa Jums taisniiba. Ne gluzhi naudas deelj nokljuvu Vaacijaa pirms 12, un paarceelos pirms
10 gadiem. Taa bija radoshaas proifesijas paarsaavja izveele. No vienas puses, Latvija man noziimee
ljoti daudz. No otras - atbraucot Riigaa reizi paaris gados ir jauki satikt draugus, radus, pazinjas, bet.
. . Taads naudas un pateereetaaju sabiedriibas kults kaads valda Latvijaa man nav pienjemams. Es-
mu dziivojis USA, Kanaadaa, Vaacijaa, bet nevienaa no shiim valsiim sabiedriibaa nevalda taada
pateereetaaju auieksme kaa Latvijaa, nekur nav taads absoluuts sabiedriskaas kultuuras truukums
kaadu var ‘izbaudiit’ izbraucot cauri Riigai sabiedriskajaa transortaa dienas viduu. Tas viss paara-
ak atgaadina to pashu vanjku laiku saadzhu pirms gadiem 15. Ljoti ieseejams, ka daudzi Latvijas
pilsonji tieshaam dodas vienkaarshi peljnjaa uz aarzemeem, konkureet Eiropaa ar polju santehnik-
jiem. Ieseejams, bet tas neauiecas uz aizbrauceejiem ar augsaako izgliitiibu. Un sho kontingentu
uz Latviju ar 3000€ meeneshalgu atpakalj neviens neatvilinaas.
Grims
Treiders - tirgojas. Manā situacijā pērku un pārdodu hnansu insrumentus.
Grims - > Rendy
Pilnīgi piekrītu tev. Ne nauda motivē, bet izaugsme un iesējas. To ko es daru Londonā, neviens
Latvijā nedara, jo vienkārši tur nav tirgus. Tur pat nav vainīga valss, bet gan Latvija par maza, lai
tur būtu visas profesijas pārsāvētas.
to muļķīte
Man Īrijā srādā abi bērni (23 un 25 gadus veci), **** viesnīcas resorānā. Var nopelnīt līdz 500
eur/nedēļā + dzeramnaudas. Par dzīvokļa īri jaunuzceltā mājā maksā katrs 50 eur/nedēļa. Labprāt
brauktu atpakaļ, bet apzinās, ka 1)šeit tādu naudu nenopelnīs šajā sfērā (viens ir bārmenis, otrs su-
dēja resorānu biznesui), 2)šeit par dzīvokļa īri nāksies atdot pusi, ja pat ne vēl vairāk no mēneša
algas, 3)bez kārtīga čungura šeit savu biznesu neuzsākt, jo lai tiktu pie lielāka kredīta, ir jābūt bai-
sai ķīlai, ko ieķīlāt bankā. Un tie, kas te ik pa laikam liek komentus, tjipa - “Latvijā arī tagad var la-
bi pelnīt” - jā, bet tikai atsevišķās jomās un atsevišķās profesijās. Tā nav masveida parādība, tā ka,
lūdzu, nevajag, ja!
Krauklis > Grims
Esmu Londonā. Strādāju par treideri. Alga 45’000 gadā + bonnus (lielāks par gada algu).
============
Tiešām? ! ! ! ! ! ! Varbūt bonuss ir ir lielāks par viena mēneša algu? . . . :)))
anglis
populara teema shii un plashi apsriesa tiek. . . no niideju puses un tiem kas kko dara un veelas
sasniegt nevis gaidit tada bedree ka lv labakus laikus. . taa tureet. piiis ;)))
186
Kad puucei ase ziedees
Vai latvieši sāk atgriezties no Īrijas un Lielbritānijas? - - - - - - - - - - - -
Yeah, right. . . . .
Isa bilde
Nu ja, atbrauc, atpusas, apskataas. . . un aizbrauc prom. . .
Isaa bilde
ja, un varbut pa sarpaipamegina kadu darbu pasraadaat. . bet nu rozaa brilles atri vien nokri-
it. . .
Grims - > Krauklis
jebkurš treiders ir komisijas darbs. Peļņā nāk no darījumiem un klientu komisijam. Komisija
parasi ir 0. 5% - 1% no budžeta kuru apkalpo. Parasi treiders neapkalpo mazāk kā sākot no pārs
miljoniem (tā maza summa hnansu tirgū). Paņem kalkulatoru un parēķini pats. Tā summa vēl bez
peļņčas procenta, tikai komisija par darbu.
Lai veicas :)
sh
Ko peraties par Īriju un Angliju. Pasaulē ir arī citas valsis, kur var nopelnīt. Protams, ka tagad
ir grūtāk atras darbu ārzemēs, bet, kas meklē tas atrod. Ja gribi srādāt, tad atradīsi labu darbu ār-
zemēs. Vismaz būdami ārzemēs latvieši saglabā savu mentalitāti un kultūru, bet šeit notiek plaša
latviešu tautas rusihkācija. Man to vajag? ? ? Protams nē! ! ! Apnicis klausīties - “ Latvija maziņa un
nabadzīga” ar lielāko skaitu miljonāru uz vienu iedzīvotāju. Šveice arī ir maziņa un Luksemburga
arī. . . un kāds tur ir auīsības līmenis? Kāpēc Latvijā ir miljonāri, bet valss ir uz bankrota robežas?
? ? Neticu, ka šie cilvēki, kas atgriežas, Latvijā ilgi izturēs. Latvijā nav auieksmes pret cilvēku. Lat-
vijā cilvēkam nav vērtības. . . atgādina feodālisma laikmetu.
nuuu jaaa
Esmu divus gadus srādājis Īrijā un un tagad jau gadu pa Latviju. Sākumā likās ka šeit ir visas
iesējas dzīvot un srādāt, taču jau esmu sapratis, ka sajūta ir mānīga, jo līdztekus kūs naudiņa kas
bija iekrāta! Un ja godīgi, tad nopircis neko neesmu un kruta izklaidējies arī! Domāju, ka tomēr šeit
Latvijā viss nav kārtībā, jo ārpus Rīgas ir švaki!
Krauklis > Grims
Krauklis > Grims Esmu Londonā. Strādāju par treideri. Alga 45’000 gadā + bonnus (lielāks par
gada algu). ============
Tiešām? ! ! ! ! ! ! Varbūt bonuss ir ir lielāks par viena mēneša algu? . . . :))) ============
============
Ne par to ir doma! . . . Tikai vienkāršs jautājiens bija no manas puses. . . Un vai tad es jautāju, kas
187
ir treideris? . . . Kādas ir funkcijas? . . . :)))
www
Ne nu tas ir sviess! ! ! ! ! ! ! Stulbi esat palikusi! ! ! ! ! ! Pirmkart tas ko Lielbritānijas Sabiedris-
kās politikas pētījumu insitūts ir izsecinajis, nekadigi nevar but auiecinams uz latviesiem, runa iet
par polijas pilsoniem! Atkal megina ieboret iedzivotajiem, lai tie nebrauktu projam!
Otrkart, neviens no man pazisamajiem latviesiem, kas atrodas seit, netaisas uz Latviju, vismaz
ne uz paliksanu noteikti!
Treskart, sogad uz UK atbraukusi daudzi man pazisami cilveki, kas visar vel nav bijusi seit!
Lai tad aptauja lielaku dalu no tiem, kas seit srada, tad ari redzes! Ticiet man ja galva ir uz pleciem,
tad seit ir lielakas iesejas neka LV! Viens no man pazisamajiem ukrainiem, kurs srada seit jau 5
gadus, pateica reizi: Es nezinu kadam jabut mulkim, lai butu nabagam seit! Esmu seit jau 3 gadu un
vienozimigi varu piekris vina teiktajam! ! !
Krauklis > Grims
Klau! Es tā nedaudz aizomājos par to vārdu - treiders! Vai nozīme darbībai ir tā pati, ko es tulko-
jumā saprotu? No vārda trade - pārdot? . . . :))) Kāda vēl budžetu apkalpošana klientiem? . . . :)))
Krauklis > Grims
Un kas ir hnansu tirgus? ! ! ! Līdz šim biju dzirdējis par hnanšu tirgu! . . . :)))
nu ko? ? ? ? ?
Protams, ja tā ir taisnība - mājas paliek mājas. . . . . . . Tikai diemžēl nekas nemainās, lai cilvēks
vienkārši dzīvotu. . . . par pārējo nerunāsim. . . . .
Grims - > Krauklis
Laikam esi valodnieks. . . pārāk daudz uztraucies par niansēm. Es tam daudz uzmanība snepie-
vēršu te čtā, jo nepelnu uz tā naudu. Kam vajag, tas saprot. Ja, treiders no vārda - Trader.
Krauklis > Grims
bet vai traiders auiecas arī uz visām pārējām tirdzniecības aktivitātēm, vai tikai uz akciju tirgu?
. . . :)))
nika
gandriz 1000 komentu un visur krauklis. tu tur sradaa par komentatoru? pashkirsot kaadi 50%
komentu jau bus tavi, ja vel pieskaita citus nikus kad runajies pats ar sevi vientulais krauklis : -)
Krauklis hikai
Es ar vienu ‘’pagaņjalu’’ darbojos. . . Par to sēdēšanu šeit. . . Vakar pie Kriša biju atkal aizdanco-
jis. Dzimtenīte. . . :)))
188
Grims - > Krauklis
Tev kā ‘literātam’ jāzim ko ta snozīmē. :)
Krauklis > Grims
Ko man citu teikt. . . Par to hnanšu insrumentu tirgošanos bija smieklīgi! Paldies. . . :)))
Liepiņš
pār Raiņa kapiem lido krauklis, un žēli ķērc, nav vērts, nav vērts.
reņģēdājs
Visār jau tas bija šausmīgi, ka cilvēkiem bija jāšķiras no saviem tuviniekiem, jāpamet mājas un
jādodas svešumā tikai tādēļ vien, lai varētu dzīvot turīgāk kā Latvijā. Kam skauž, tas nomelno un
visādiem vārdiem nozākā aizbraucējus, tikai nevienam pusukšajos pauros pat doma neienāk, ka
vainīga ir valss politika. Tāpat, kā pie tā, ka daudzus uzņēmumus Latvijā slēdz, jo Eiropai tie nav
izdevīgi. Acīmredzot kāds saņem labu piķi par to, kāda kuram daļa kā valss auīsīsies, kura jau tā-
pat ārzemniekiem ir iztirgota.
Neticu, ka latvieši sāk atgriezties un pareizi ir, nav ko te meklēt.
Krauklis Liepiņam
Vai dzirdēji manā ķērkšanā žēlumu? Kaut ko par to kas ir, vai arī nav vērts? . . . :)))
to muļķa Krauklim
Treideris tirgojas valūtu un akciju tirgū, tā teikt, pērk un pārdod par pēc iesējas izdevīgākām
cenām un tā vairo kapitālu.
ika > krauklis
Atvainijos, bet dotajaa briidii manam kompim nav latviedshu val. , bet - ir vienskaitlis un daudz-
skaitlis. Lietvaardiem princese, delikatese, alianse ir gan vienskaitlja forma, gan daudzskaitlja forma,
bet nav VIENA FINANSE! ! ! Liidz ar to letvaards FINANSES nevar buut pieliidzinaats paareejiem
vaardiem ar galotni - anse, - ese. Tas, ka “gudrie” valodnieki ir ar likumu paveeleejushi likt vaardam
FINANSU likt uz S jumtinju, man izsaka tikai to, ka nevar ar likumu likt lietum liit darba dienaas
un sauliitei siideet briivdienaas. . .
hika
hi! :)) Kraukli, tu esi parkeris nikus :) Skatos, ka te atkal iet karsi.
Krauklis > Grims
Man tomēr izdevās pamparu sakaitināt! . . . Es gan pareizi sapratu, ko vēlējies uzraksīt. . . Pats
taču raksīji, ka Latvijā neviens to nedara, jo nav tirgus! . . . Ko iekarsi par tiem insrumentiem? Ej,
un izgulies! Drīz jau atkal darba diena ‘’biržā’’. . . :)))
189
Krauklis hikai
Nebūs īsi pareizi Tavā raksā par to hnanses/hnanšu. . . Pie tā tika nopietni srādāts (ne jau es,
protams), un pareizi vien būs. . . Klau, varbūt arī nepareizi ir, ka kādam piena kombināta, viņi aiz-
liedza patentēt izsrādājumu - Gotiņā? . . . :)))
Krauklis hikai
Krauklis hikai Es ar vienu ‘’pagaņjalu’’ darbojos. . . Par to sēdēšanu šeit. . . Vakar pie Kriša biju
atkal aizdancojis. Dzimtenīte. . . :))) ============
jau raksīju par tiem ‘’nikiem’’. . . :)))
hika
Vai nelikas, ka te notiek mulkiga dizosanas? :)
SiriussIE
Viereizējs rakss! Tik ciniski mānīt tautu! Man nākas secināt. ka LNT ir valdības lobēta telekom-
pānija. Žēl. Savukārt gribu piebils, ka nav Latvija tā rožu zeme uz kuru visi grib atgriesies. Noguru-
ši cilvēki, mūžīgais nacionālais jautājums, sress, cilvēku savsarpējā nenovīdība, skaudība, skumjas
sejas. Kādēļ lai ateiktos no pilnīgi diametrāli pretējas dzīves. Tad man tiešām žēl tos cilvēkus, kas to
dara. Viņiem noteikti ir kādas problēmas ģimenē, vai arī valodas barjera. Nu neredzu es citu iemes-
lu. Vēl varētu būt skumjas pēc ģimenes. Tās dažreiz varētu arī dēvēt par pazudušā dēla siindromu.
190
to muļķa Krauklim
Tiešām muļķis - ne jau Grims to skaidrojumu tev par valūtas tirgu raksīja:D:D:D grūti pielec,
tādēļ jau te dzejo miegainos komentus:D
Krauklis
Sapratu jau! Bet par tie peļņas % no apgrozījuma - Latvijā ir kompānijas, kuras gan indusriālo
tehniku tirgo, gan vienkāršas mehanizētās vienības, un pat var gada beigās patiešām iegūt samaksu
par paveikto! . . . :)))
ievinja to SiriussIE
Es labprāt brauktu projām, bet man laukos ir māja un dārzs, tā kā sezonas laikā nekur nevaru
doties un tie nu ir tie apsākļi :( Visu likvidēt laikam nebūtu prāta darbs, bet sū. . . īrniekus vairs ne-
gribu redzēt - tikai mēsli jātīra pēc tam un labuma nekāda!
Krauklis
Tu aizej izgulies! ! ! savādāk, lasot manus miegainos komentus, roka tavu zodu nenoturēs, un ar
žokli pret klaviatūru norausies! Pa miegam. . . :)))
to muļķa Krauklim
. . . un žēli ķērc, nav dzīvot vērts. . .
hih
nu tik cepjaaas. . . to jau dara tie, kam nebuut nav tik jauki un skaisi ka apraksa. . ir daudz kam
labi lv, daudz kam labi irl, uk. . . bet ta dizosanas. . kam nu premija 45 000 marcinu apmeera, kurs nu
ir lv darbadeveeejs - atgriezto latvju niidejs (no taltalam zemem). . . a man tik smiekls. . man pooo
kur es dzivoju, bet es dzivoju tur, kur man maksaaa. vai ta ir lv, vai ta ir asv. . vaj somija :))
Krauklis
Tev urīns sāk sies uz smadzenēm. . . :)))
Splash
Ha, ha ha ha ha ha ha! ! ! Vai tvnetam vairs nav galīgi nekādu raksu ko ielikt, ka jāsāk no pirksa
izzīs visādi murgi? Raksu pat neizlasīju, pietika ar virsraksu, lai aiz smiekliem pa grīdu vārtītos.
Ja kāds domā, ka te kads atgriezīsies, tad. . .
hih
. . . un bernus vazaju liidz mugursoma :))
hih
kraukls atkal ne - oma:) kads asi piesiedis pa sipru :)
191
2 to mulka krauklim
. . . . un zeli kerc, Latvijaa nav dzivot veerts :)) . . .
. . .
. . . un visādus muļķa kraukļus arī ķengursomā. . .
hih
man liekas, ka kraukliits jau ir isenais latvju putns. . :) KURS parpratis, man zeeel
hih
hmmmm, neesmu parojusies ar kraukli. . tatad sec viens, berni mani nav krauklji. . genetiska
maciba tupajiem :)
to hih
nu to ķengursomu es domāju kā pie mums mazus bērnus mammas nes uz vēdera seciālā so-
mā :)))
ika > krauklis
Viensk. Daudzsk. GEN. IA? ===== ===== =======
princese princeses princeshu delikatese delikateses delikateshu alianse alianses alianshu hnan-
se? ? ? hnanses FINANSU! ! !
Atrvainojos, pashlaik kompim nav latv. val. ! Lietvaards FINANSES atshkiras no paareejiem va-
ardiem, to nevar saliidzinaat ar citem un taapat kaa citus lociit!
milkiibas
sitas rakss man biku sasmiidinaaja, kam vinjiem atgriezties LV? nedomaaju viss! ne sheit pen-
sijas normaalas, nedz darba ieseejas, nedod dievs, ja veel beerni jaauztur, visaar caw, zem tilta gu-
lies kaut garsljaukus! ! !
Krauklis
Atliek tikai uz īsu brīdi pašķirsīt kompi, ka viss topiks atkal ir pieriets! Labi, Ieva, par to s/š es
neko vairāk neraksīšu! Vari uzskatīt, kā pati vēlies. . . :)))
jaa
njaa, ja reiz jaanis, ineta un ainaars atgriezas, tad jau gandriiz puse sanaak ka ir atgriezusies :D
bullshicc. .
es uz kjiegjeljgjiimju valsiibu veel ilgi nedomaa atgriezties un taadu kaa es ir ljoti daudz, man
tepat ir labi :D:D:D miers un beerzinsh, vismaz viens uz otra kaa sunji nerej kaa latvijaa. .
suudu braalju zeme! !
192
Grims
Latviešiem ir valoda, kurā daudzi svešvārdi skan savādāk. Pat Olimpisko galvasilsētu Beijing
sauka vecajā, labajā padomju laika vārdā Pekina (Peking) :)))
welcome home!
Prātīgi dara tie, kas atgriežās lai dzīvotu sava tēvzemē. Padomju latvieši un krievi gan var palikt
tur, kur ir.
Krauklis > Grims
Vai neuzraksīsi, kā izrunā vārdu Juliet? . . . :)))
Krauklis
Romeo & Juliet
Grims - > Kraukis
nemācēšu pateikt. . . Esmu pārliecināts, ka tu esi labāks valodnieks :)
Krauklis
Es neesmu valodnieks, tikai lidinos aiz gara laika. . . :))) Tagad pamēģini nedaudz savādāku vār-
du - San Jose Sharks
Krauklis
Redz, kā valodnieki šo ‘’kolīziju’’ nav atraduši. . . :)))
blefs
Blefs! Algas citas, cenas citas. Latvijā ar visu šauj pār srīpu, tikai ne ar algām. Diezgan mākslīgs
rakss (drīzāk, ka pasūtīts!).
Krauklis Krisapam
Krauklis Krisapam Maz gan Tu zini par to, kas ir noticis Īrijas vēsurē. . . Un ja Tu badu sauc par
sūdiem, Tev hipofīze ne visai darbojas. . . :))) hup://www. hisoryplace.com/worldhisory/fami-
ne/america.htm ============
Krisap! Tu tā arī neatbildēji par ‘’sūdiem’’. . . :)))
;;;;;
mulkibas
Krauklis
Nu ko? ! ! ! Labi ‘’parējāmies’’, kam bija ar ko. Svētki ir nosvinēti, un arī Jauna darba nedēļa ir
klāt. Tad vēl pa vienam ‘’maziņajam’’, un uz kādu brīdi ‘’aizlidosim’’. . . :))) hup://youtube. com/
193
watch?v=ltiY-BqvOIU&feature=related
hika
dazam labam saakas murgi. . . murgi medz but melnbalti un kraasaini :)
:))
tam viedam trade - man jadod bietee. . . marcinas kurs kriitas :)) atradies te Dzors Soross :))
SR
Simplex, tu patoešām esi simple, tev ir tikai viena rieva
to beat or not to beat
Viensk. Daudzsk. GEN. IA? ===== ===== =======
princese princeses princeshu delikatese delikateses delikateshu alianse alianses alianshu hnan-
se? ? ? hnanses FINANSU! ! ! === hnanše? ? ? hnanšes? ? hnanšu === hnanses (vienmēr daudz-
skaitlī), hnanses, hnansu hnanšiālais nodrošinājums vai hnansiālais nodrošinājums? hnanšējums,
hnanšēšana : -)
ikaruss
ggu
MR UK
kas notiek? globalizācija notiek! viss notiek kā tam jānotiek, tikai Latvija nemāk pielāgoties, tā-
pēc daudz ko zaudē.
Krauklis Ievai
Ko vēl neguli? ! Zināšanas moka? . . . Es nevilšus atcerējos, ka man pagrabā vēl viena pudele alus
palika neizdzerta. . . Bet Tu ko neguli? . . . :))) - - - - - - - - - - - -
1. Latviešu valodā visiem vārdiem, arī aizguvumiem, kas beidzas ar -anse, -ese u. tml. , daudz-
skaitļa ģenitīvā ir līdzskaņu s/š mija: nianse - nianšu, disonanse - disonanšu, alianse - alianšu,
baronese - baronešu, hnese - hnešu, tāpat kā latviskas cilmes vārdos apse - apšu, atvase - at-
vašu u. c. Padomju laikā vārdam hnanses kā vienīgajam izņēmumam tika pieļauta paralēlforma bez
līdzskaņu mijas: hnanšu un hnansu. - - - - - - - - - - - - hup://termini.lza.lv/article.php?id=62
MumnBabin
Domaju tas ka tagad raksits bus ka atgriezas kads situacija nemainisies un latvija tik daudz ne-
var nopelnit te iet tukshas runas bulshits.
power
o te ir shane mcgowan cienitaji! ! fairytale of new york. jaa taa ir klasika, bet kka pec tradicijas
194
lieku tik ap z - svetku laiku :))
power
heh. . nav labaka cilveka par Shane shitam komponejumam. kad vinsh sava nodzertaja balsii pa-
zinjo. . ka shamejam esot hilings ka luuk jaunais gads (beidzot) bus prieksh mums :). . saldi. .
Par gaišo nākotni! nēē Par Globalizāciju! O jāā! [..]
3
Par gaišo nākotni! nēē Par Globalizāciju! O jāā!
=== zz to no ASV gribas par savu naudu redzeet ko interesantaku. . - - ne visas lietas pasaulē ir
mērāmas naudā. Ja arī ir mērāmas, tad noteikti jātirgojas par cenu, un tajā momentā arī šo lietu pa-
tiesā vērtība zūd. Par savu naudu tu esi pārdevis arī savu valodu, jo iesējams esi pēdējais no savas
dzimtas, kas tajā runā. Vismaz tavi bērni vairs nemācēs latviski pateikt labrīt. Tavi bērnu bērni ne-
mācēs izlasīt ne vārda uz tava kapa. Tev to arī nevajag, bet ne visi domā kā tu. Ne viesiem vērtību
skala sākas un beidzas ar hokeju pie televizora. === Latviešiem vairs nepieder latvijas zeme. Nav
nozīmes kas tur ir/bija deklarācījās raksīts! Turpat katram zemes pleķim atradīsies kāds ārzemju
īpašnieks vai ārzemju nomnieks uz 99. 9 gadiem. LATVIEŠI, JŪS ESAT BRĪVI! JŪS ESAT BRĪ-
VI LIDOT UZ VISĀM 4 DEBESS PUSĒM! LATVIJA IR PADARĪTA JUMS TIKPAT SVEŠA,
KĀ JEBKUR CITA SVEŠZEME. JA APSTĀKĻI VEL NESPIEŽ, TAD TIE TIKS PIEKĀRTOTI
3
Autora ‘Salauztie Lietussargi’ identisks tekss atkārtojas arī citā sadaļā (sk.: 50.-60. lpp.).
195
LAI SPIESTU. JO VEL LĪDZ ŠIM NEVIENS NO JUMS NAV SAPRTIS, I PATIESĪBĀ ESAT
IEVIRZĪTI IET PA TO PAŠU CEĻU, PA KO GĀJA TĀS “TICĪBAS NESĒJI”, IS SĀKOTNE-
JI PAMETA SAVU ZEMI. ATŠĶIRĪBA TIII TĀ, I TIE TO DARĪJA UN DAR APZINĀTI,
ZINOT KĀ RĪKOTIES LAI NEIZZUSTU. Skan traģiski? Skan smieklīgi? - Tad pasmiesimies ko-
pīgi par šo traģēdiju. Varbūt pēdējos 20-100 gadus latviski!
hehe
Vienmēr pasāv iesēja darīt visu pa savam, latviskā veidā. Tāda nu ir tā izvēles iesēja.
Latvietis arzemees
Kaada kuram dala KUR es esmu, KO es daru? Sodien man patik Irija, ritaa Anglijaa, bet pariit
varbut Latvija. Kur gribu tur i dzivoju un sradaju. . .
Inta
Man ir tikai 50 gadu. ^ gadi dzivoju un sradaju ne Latvijaa. Augsaakaa izgliitiiba palika nepa-
beigta, bet anglu valodu parzinu tagad briivi. Mekleeju darbu Latvija. Dzirdeeju, ka ar anglu valo-
daas zinaasanaam pienem M rajona Z ciemaa par govju slauceeju. Ko lai veel dara kad tev 50 un
neesi blondiine un kaajas ar neaug no paduseem? Jaa taadi kaa es var darbu atras tikai fermaas vai
kaados veikalos vai bankaas citur :)
Inta
Es domaju fermaas te Latvijaa, bet veikali un bankas Eiropas rietumos
to Latvietis arzemees
par tevi nav daļas, dzīvo kur gribi, dari ko gribi. Gūsi panākumus! Neesi tu nekādas ticības ne-
sējs, tapēc varbūt nolēmi ka tevi uzrunā uz Tu. Tas bija domāts visiem, kam nav slinkums palasīt to
Jauno Laiku vēsuri, kas sasādīta no cilvēku komentāriem, ziņām. Tā garā teksa beigās bija runa
par ticību, un tas fragments bija no turienes. Atvaino, esi laimīgs tur kur tu esi un kas esi.
rrrrr
Paga, paga, tūlīt birojos sāksies darba diena un šatu komentētāji būs klāt! Saturieties :D:D:D
rrrrr
uuups. . . štatu komentētāji. . .
Svaigu banānu svērējiem ES dod ieqēju paülozofēt
“Eirodzīve – kāpēc? “! ? Priekš tiem, kas nesaprot, kapēc tie atrodas ES, ja balsoja “pret” vai bū-
tu to darījuši zinot patiesību par Abreni, - ir dota iesēja pahlozofēt ar profesoru Igoru Šuvajevu
Ludzā :-)))) ===
Ludzā diskutēs par migrācijas jautājumiem TVNET 12. maijs (2008) hup://www.tvnet. lv/zi-
nas/latvija/regionos/article.php?id=544749 “Eirodzīve – kāpēc? “ ir Eiropas Komisijas pārsāvnie-
196
cības Latvijā vadītājas Ivetas Šulcas ierosināts diskusiju cikls – neformālas sarunas pie kahjas galda.
. “ “Piemēram, 2006. gadā uz Šveici emigrēja 24 000 vāciešu. Kas ir šīs saasinātās uztveres pamatā?
“ “Diskusija no plks. 16:00 līdz plks. 18:00 notiks Ludzā, kafejnīcā “Krisīne”. .
Ka tik ne arii
tagad, kad Latviju aptveerusi visaareeja kriize, pieaug tikai bezdarbs, viss paliek daargaaks, bet
algas samazina, vot - tagad ir iisais briidis atgriezties! Pasuutijuma raxc lohiem.
Bet kapēc tad tas troksnis par krievu okupācīju ?
Bet kapēc tad tas troksnis par krievu okupācīju? Dokumentālie kadri rāda kā ar puķēm sagaidīja.
. Visi jutās tik pacilāti, “apgaismoti”! Latvija taču bija jau iekš PSRS, kad atbrauca tūksošiem krievu
un apmetās uz dzīvi latvijā! Kad izdevīgi tā, tad okupācija, kad izdevīgi citādi, tad saasināta uztvere
par jauko migrāciju : -) Tā ka sagatavosim prieka asaras un gaidīsim nākamo nācijas papildinājumu
no Bulgārijas un kam tur vel atvēra/atvērs brīvu srādāšanu, palikšanu, citiem vārdiem: naturalizā-
cīju. Drīz būsim naturāli raibi latvieši, - latvijas raibie.
Mēs neesam rasisi! Cienot citas tautības, kas vel nebūs naturalizētas runāsim angliski. Karinot
Ordeņus gan būs jārunā latviski, par to rūpēsies 40% palikušās skolas. Piemēram Anglijā autobusā,
uz darbu braucot, cilvēki sēž raibi un runā 2-7 valodās. Tas ir normāli, un mēs esam nenormāli, ja
nesaprotam kur mūs sūrē un kur mēs braucam.
Reaalais priekshlikums
Kaa aptureet globalizaacijas un kapitaala intervences graujosho iesaidu uz demograahsko si-
tuaaciju Latvijaa, tai skaitaa masveida emigraaciju, kaa saglaabt valss suverenitaati un naacijas iden-
titaati? Kaa saaveet pretii lielkapitaala ofensiivai un patvaljai?
STEIDZAMI jaapienjem likums par BEZMAKSAS, BEZNODOKLJU, neatsavinaama viena
hektaara lauksaimnieciibas zemes pieshkjirshanu katram pilngadiigam LV pilsonim, BEZ tiesi-
ibaam paardot, iekjiilaat, iznomaat, ar tiesiibaam nodot mantojumaa. Arii uzbuuveetaas eekas un
insaleetaas komunikaacijas un infrasruktuura netiek aplikta ne ar kaadiem nodokljiem un mak-
saajumiem. Tikai shaada likumaa pienjemshanas gadiijumaa LV paartaps no “muljkju zemes” par
karsi miileetu Dzimteni.
uzņēmejs
redzēju es tos iedomīgos īrijas gaiļus tepat darba intervijās, diemžēl sēņu lasīšan un puķu laisī-
šana nav cēlusi viņu kvalihkāciju, tikai ir nakusi klat iedomiba un sūdīga angļu valoda, un draudē-
šana darba devējam - es uz īriju aizbraukšu! kam šie klaidoņi šeit vajadzīgi!
***
90% aizbraucēji ir ar zemu izglītību, t. i. melnsrādnieki. . . nu un lai tik dzīvo. . . atpakļ viņi ne-
brauks, jo te vēl mazkvalihcētajam darba sēkam maksā maz. . . Un pareizi ir! ! !
Lai Jums jauka dzīve Īrijā u. t. t.
197
Celtnieks
Pērc būvmateriālus ionternetā: www.agande.net un būvē māju nepieceļoties no krēsla :)
Ingucis
Ehhh, kad pienāks tie laiki, kad tepat Latvijā varēs normāli nopelnīt, neesot biznesa augšgalā,
ne menedžeros. . . nu nevēlos es nekur braukt projām, nevēlos pames savu māju un mīļos cilvēkus.
Jau dzīvošana Rīgā ir savā ziņā kā trimda, bet laukos var iznīkt un sapūt un lai nesāsa, ka tur ir labi
- nekas nav labi, jo darbavietu maz vai nemaz :(((
hih
nu nav man tik mazi berni, lai nesu minetajas sominjas :)
ha
man tur māsīca un brālēns, pa angliju, nemaz netaisās atgriesies, viņiem tiešām te ar savām
augsskolu izglītībām nav ko darīt, viņi saka - ko man pa 300-400Ls knaksīties pa latvijau ja tur par
to pašu darbu saņem kā minimums 10x vairāk?
to Inta
Tavs optimisms ir nevainojams - Latvijā, praktiski, pat fermu nav. :). Nekā nav, tapēc jau arī ne-
maksā - nav ko maksāt - rūpniecība ir likvidēta, un, izskatās, ka tā nebūs valss prioritāte arī tuvāka-
jos gados. Smiekli caur asarām. .
to Bet kapēc tad tas troksnis par krievu okupācīju
Kāds tam visam sakars ar atgriešonos no Īrijas un Lielbritānijas? cik var runāt par krieviem un
okupāciju? ? ? Runājot par dzīves līmeni Latvijā, jāņem vērā, ka Latvija pasāv kā neatkarīga valss
tikai 17 gadus, pēc kādiem 10 gadiem viss būs OK!
Kam nodosim Rīgas atslēgu ? Domes Lišķi meklē. .
Kam pavēlēts nodot Rīgas atslēgu? Domes Lišķi jau laizās aiz prieka kalpot. Kalpot “tautai”. - Ti-
kai nezin vel kurai! Bet kapēc tad tas troksnis par krievu okupācīju? Dokumentālie kadri rāda kā ar
puķēm sagaidīja krievu atbrīvotājus. . Visi jutās tik pacilāti, “apgaismoti”! Latvija taču bija jau iekš
PSRS, kad atbrauca tūksošiem krievu un apmetās uz dzīvi latvijā! Kad izdevīgi tā, tad okupācija,
kad izdevīgi citādi, tad saasināta uztvere par jauko migrāciju : -) Tā ka sagatavosim prieka asaras un
gaidīsim nākamo nācijas papildinājumu no Bulgārijas un kam tur vel atvēra/atvērs brīvu srādāša-
nu, palikšanu, citiem vārdiem: naturalizācīju. Drīz būsim naturāli raibi latvieši, - latvijas raibie. Mēs
neesam rasisi! Cienot citas tautības, kas vel nebūs naturalizētas runāsim angliski. Karinot Ordeņus
gan būs jārunā latviski, par to rūpēsies 40% palikušās skolas. Piemēram Anglijā autobusā, uz darbu
braucot, cilvēki sēž raibi un runā 2-7 valodās. Tas ir normāli, un mēs esam nenormāli, ja nesapro-
tam kur mūs sūrē un kur mēs braucam. == Kā sagaidīsim viessrādniekus Latvijā? Ģirts Kondrāts,
Latvijas Avīze 12. maijs (2008) hup://www.tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=545001 “Kā tas
bija plānots, diskusijā uzsājās Berlīnes Alises Salomonas Eiropas insitūta profesors Jurgens No-
198
vaks. . “ . . . “Vēlāk Vācijā ieradušies turki, poļi, bet tagad arī krievi, rumāņi un citi. Šādu ieceļotāju ir
apmēram 15 miljoni no apmēram 80 miljoniem valss iedzīvotāju. Turklāt asoņiem miljoniem ir
vācu pases. Vai visi šie cilvēki ir integrējušies Vācijas sabiedrībā, pieņēmuši tās kultūru un runā vā-
cu valodā? Šķiet, ka ne, jo, atsaucoties uz profesoru Novaku, arī viņš pats pirmkārt esot eiropietis,
tad berlīnietis un tikai tad vācietis. “ . . . “Lai gan padomju gados migrācijas plūsma Igaunijā bijusi
mazāka nekā Latvijā (auiecīgi 30 un 40 procenti no republiku iedzīvotāju kopskaita), tomēr pašlaik
40 procentiem igauņu darbasēka ieplūšana no citām zemēm šķiet nepieņemama. Arī 67, 2 procen-
ti latviešu nedomā, ka svešzemju darbasēks šeit atnesīs ilgsošus problēmu risinājumus. Tajā pašā
laikā abi Baltijas valsu pētnieki ir vienisrātis, ka etniskās auiecības mūsu zemēs ir sabilas, jo šeit
dzīvojošie cilvēki ir sējuši būt savsarpēji iecietīgi. “
MŪSU LIKTENI LEMJ NEŠAUBĪGI ĀTRI ŠAUBĪGI CILVĒKI!
Pamatotas “bažas” par to, ka Lisabonas līgums tika nosrādāts tāpat kā Abrenes atdošana lielā
vienprātībā, zibenīgi ātri, pirms iepriekš norunātā laika, - tā, ka pat Tauta noreaģēt nepasēja. TAS,
I TAI IESPĒJAMS BIJA JĀDOD IZTEIKTIES REFERENDUMĀ ATIL TII AIZMIRSTS.
LATVIEŠI! PAR MUMS, MŪSU VIETĀ, MŪSU LIKTENI LEMJ NEŠAUBĪGI ĀTRI ŠAUBĪ-
GI CILVĒKI! Vai Tevi uzskata par lemt nesējīgu? “Līdz šim tika izplatīta informācija, ka Latvijas
visgudrākās un visatbildīgākās 100 galvas to apsiprinās līdz Saeimas vasaras sesijai (21. jūnijam),
bet nu tas ir izdarīts – zibenīgā ātrumā, lielā vienprātībā. “ “. . un saskaņā ar Satversmi, ļoti iesē-
jams, būtu jārīko referendums arī Latvijā (skat. publikācijas izdevumā „Jurisa vārds”, 29. 01. 2008.
, K. Jarinovska „Būtiskas izmaiņas nosacījumos par dalību Eiropas Savienībā” un 12. 10. 2004. , A.
Endziņa „Eiropas Konsitūcijas līgums un Latvijas Republikas Satversme”). “ Vai Tevi uzskata par
lemt nesējīgu? Ivo Verners, Biedrība “Tautvaldība” 12. maijs (2008) hup://www.tvnet.lv/zinas/
intervijas/article.php?id=545041
Alise
Es pagājšgad biju pusgadu Latvijā. Darba devēju auieksme ir vienreizēja - turpina tāpat uz papī-
ra solīt minimālo, bet pārējo uz rokas. Taču man vēl bērni jāskolo un kur ir garantija, ka nesaņemšu
tikai minimālo?
funtiks
Man absolūti vienaldzīgs ir fakts, ka cilvēki pamet Latviju labākas dzīves meklējumos, bet, kad
viņi sāk runāt par kaut kādām patriotisma jūtām un vēl nezin ko. . . tad nu gan man pat riebjas klau-
sīties. Jo aizbraukt un visu pames ir vienkāršākais veids, līdzīgi kā pašnāvība - tā nav nedz varoņ-
darbs, nedz drosmīga rīcība - tā ir vieglākais risinājums problēmas risināšanā. Es pat negribu ņemt
par pilnu ārzemju Latviešu teikto, jo viņi jau vienmēr sevi nosādīs upuru lomā jebkurā situācijā. Un
cilvēks, kam Latvija būtu ne tikai uz mēles, bet arī sirdī, ne tikai vārdod, bet arī darbos - tāds latvietis
nekad nebrauktu laimes meklējumios uz citām zemēm. Ar savu rīcību šie cilvēki ir nodevuši savu
valsi un tautu (lai arī kāda būtu valss ekonomiskā situācija un viņu motīvi). Jo pēc būtības viņu
mērķis ir sapelnīt vairāk $$$, atbraucot atpakaļ, lai viņi būtu galvas tiesu pārāki par savu kaimiņu,
bijušo kolēģi uu. Šie cilvēki ir kā siseņu bari, kas visur ierodas gūt tikai savu labumu. . . nedomājot
199
par sabiedrības interesēm. Es ceru, ka šie cilvēki neatgriezīsies vairs Latvijā.
Aija
Īrijas nodokļu, vēlēšanu, izglītības, veselības aprūpes un sociālās nodrošināšanas sisēmas Lat-
vijā un latvieši at-griezīsies!
funtiks
Labāk tad neievies Īrijas nodokļu, vēlēšanu uu. sisēmu Latvijā. . . nevēlos, lai tie nodevēji at-
griežas Latvijā. Ja jau tur ir tik labi, lai paliek tur.
zandux
Ja latvijaa ieviesu iiru siseemu, tad iiri brauktu uz latviju piepelniities : -))
miu
nez man ir 24 gadi dziivojo sraadaaju latvijaa pelnu saliidzinoshi ljoti labi par mani maksaa no-
dokljus pilnaa apmeeraa nesen atsaaku maaciibas - vecaaki mani neuztur arii darbu atradu pats. . .
(nedaru hzisku darbu - nejaukt ar celtniekiem uu) ok saprotu cilveekus kuri nevar atras labu darbu
jo visu dziivi nosraadaajushi cehaa vai kombinaataa vai pie letes. . . bet paareeji? tas liekas vairaak
taads slinkums - tipo te es negribu sraadaat pa 300ls un gaidiit kad buushu pietiekami zinosh lai
man buutu veerts maksaat 1000ls tad braukshu uz iiriju tur maksaa 1000 un tikai jaalasa zemens. .
200
. ok personiigais viedoklis bet visur ir labi kur muus nav :) vobshem ja hshka rubii un sraadaat gri-
baas tad atras darbu un pelniit nav probleema!
miu
P. S. kam mums muusu pazaudeetie pilsonji kas shos gadus pie konveijera saaveejushi iirijaa?
ko ta vinji te dariis pa 800ls uz rokas? ar galvu jaasraadaa vai ar rokaam bet profesionaali a mazkva-
lihceetu darbonju i te pietiek
?
no kurienes visiem iesaids, ka Iirijaa un Uk visi tikai to vien dara kaa lasa zemenes un seenes?
? ? sarp citu, zemenes vairaak audzee Skotijaa 8D. . .
miu
khm nu ok ko tad tur dara? celtnieciibaa sraadaa par paardeveejiem sraadaa uu. . . tas peec
manaam domaam joprojaam ir mazkvalihceets darbs = te taadu pietiek! vai arii tu tur hnansu no-
dalju vadi?
to miu
nee, tikai krogu :). . . vienu no 25 labaakajiem pilseetaa sarp citu, vai paardeveejs un celtnieks
tavaa izpratnee ir lamu vaardi?
hih
cik slima sabiedriiba ir izveidojusies. .
tie kas ir celtnieki, pardevejas uu. ir pedejie sudi, ta sakot. man vemt gribas no siem ljaudiim. jo
es ari dzivoju ne latvija. un si sabiedriba izturas ar godu un cienju pret jebkura darba dariitaju. a tie
kas komentejot dala slanjos un kasas ljautinjus, a nu ka marsh atpakalj pie drba un srada. . savu
augsi kval. darbu un neseedi neta. bet cel dzimtenes labklajibu. . tadi ka tu, kas sed neta un neka
nedara darba laika, tie ir vel sliktaki par zemi kval. darba seku. . .
hih
un liekat miera CILVEKUS, kas srada zemenes vai senes vai kur citur. tie ir CILVEKI, kas allaz
bus gaiditi majas - Latvija :) un ta nebut nav Jusu darisana, ko cilveks ir izvelejies nodarboties bri-
iva vai nebriiva karta :( ne jums to sries un tiesaaat
hih to funtiks
palasi, ko nozime nodevejs. un nesauc godigus darba daritajus par tadiem. laikam jau tev galvinja
sliktak srada, ja nezini vardu butibu un formulejumu :)) lai tev jauka diena! ! :)
miu to
nee paardeveejiem un celtniekiem nav ne vainas :) tikai nevajag buuti tik naivam un cereet ka pie
taa ka normaals nodaljas vadiitaajs sanjem 1500LVL uz rokas paardeveejam LV maksaas virs 500ls
201
uz rokas. . . buusim reaalisi katrai profesijai savs atalgojums taa tomeer ir un buus :)
miu to hih
taa neteicu un nedomaaju - visi darbi ir labi! vienkaarshi nevajag domaat tomeer proporcionaali
un viss! nevar pateikt taa ka redz bankas prezidents sanjem 3000ls tad man ir jaasanjem 1000ls par
to ka es taads esmu! esat reaalisi un beidzat dziivot pasakaas! ! ! ! visaa pasaulee par darbu sanjem
proporcionaali amatam pienaakumiem atbildiibais tas pie mums sudents kas tiko beidzis skolu var
pateikt man nav darba pieredzes bet zem 800ls uz rokaam nesraadaashu! taa dziivee nenotiek. .
pats saaku ar 150ls algu uz rokaam mainiju darbus uz labaakiem amatiem kraaju pieredzi uu nevis
njarkshkjeeju ka braukshu uz angliju jo tur par to pashu darbu maksaa 800. . .
Sem
Nav jeegas braukt uz LV, ja paskataas kas tagad notiekaas.
katru dienu
ikdienas melu publikacijas.
? > funtiks
esi pilnigs iedzimts pamulkis?
to janis srazdins! !
Ko Tu iesaksi ar 300ls? ? ? un nemot vera kad Tev ir 2 berni. varbut nedelai te lv sanaks. . .
Krauklis > uzņēmejs
Nu ko domāt. . . , ko raksīt. . . Neviens pat mani nav aprējis. . . Pat cietumnie - eks arī ir pazudis.
Klau, cietumnie - eks! Neņem tik sipri ļaunā, ka es Tevi nedaudz izlamāju kādu nedēļu ‘’atpakaļ’’!
Kam negadās sadusmot mani. . . Pats taču zini, kādi ir tie Kravas automašīnu vadītāji. Bārdaini šau-
jampulvera maisi. . . :))) Bet viens ‘’asrātis’’ - Sapņu fabrikas personāla daļas vadītājs (uzņēmejs,
nevis uzņēmējs, kā paC raksa :)))), tomēr ir ieklepojis kaut ko sulbu. . . Nu ko tad tagad! Ja jau
viņam par kaut ko gribas ‘’ieriet’’, tad lai arī ‘’ierej’’! Var jau būt, nē! Visicamāk, ka IR viņam prob-
lēmiņa neliela. . . :))) hup://youtube.com/watch?v=oz3n30bNSh4 Tas Tev, mīksais! Par šo, mīk-
sais. . . :)))))))))))) uzņēmejs Šodien redzēju es tos iedomīgos īrijas gaiļus tepat darba intervijās,
diemžēl sēņu lasīšan un puķu laisīšana nav cēlusi viņu kvalihkāciju, tikai ir nakusi klat iedomiba
un sūdīga angļu valoda, un draudēšana darba devējam - es uz īriju aizbraukšu! kam šie klaidoņi šeit
vajadzīgi!
Skuķe
Ko cepaties mīlīši :))) Man tepat LV tik daudz darba, sēj tik pa visiem objektiem izbraukāt un
neesmu algotais darbasēks, bet gan srādāju privāti un tas nozīmē, ka visādi jāštuko, lai darbiņš
būtu, neviens gatavu un garantētu klāt nenes. Tā teikt, jākusina smadzenes, jo no pašas uzņēmības
un apgriezieniem atkarīgs, cik naudiņas nopelnīšu.
202
Krauklis Skuķei
ka visādi jāštuko, lai darbiņš būtu, ============
Šī teikuma daļa man vislabāk iepatikās. . . :)))
Krauklis funtikam
funtiks Labāk tad neievies Īrijas nodokļu, vēlēšanu uu. sisēmu Latvijā. . . nevēlos, lai tie node-
vēji atgriežas Latvijā. Ja jau tur ir tik labi, lai paliek tur. ============
Tev, idiņ, neviens neprasīs atļauju atgriezties! Jo pārāk nenobriedis/nenobriedusi vēl esi! . . .
:)))
Hm
Palasīju un nobrīnijos, cik gan tie latvieši ir skaudīgi. Pašam nav un citam nedos. Katrs izvēlas
dzīvot tur kur viņam ir labāk un ērtāk. Esmu bijusi Īrijā, es tur nesrādāju un peļņas nolūkos arī ne-
biju. Tādus rupekļus kā šeit es neesmu redzējusi. Pēc pavadītā mēneša man šeit bija grūti iejusies.
Pilnie trolejbusi, autobusi. Visi piesauc savas mātes, kuras izrādās ir arī ielasmeitas. (tulkojums)
ESmu domās par Latviju, bet sāku domāt, ka man arī būtu kaut kur jābrauc kur auieksme tomēr ir
savādāki, kur tiek vērtēti bērni, ģimene.
Gangser2002
Es pats sradaju lielbritanija, bet man par to raudat gribas, jo mana valss ir nesejiga mani un
manu gimeni uzturet. Bet par to 90% izbraukusie ir menlsradnieki - Cik Latvija ir dzeraju gimenes
kuras nav sejigas dot bernam izglitibu - a bareni - aizmirsat pa tadiem. Es gribu uzprasit - Jus ar sa-
vam gudrajam hskam un izglitibu, kadu kapeiku musu pasu nabaga berniem esat iedevusi?
Krauklis > Gangser2002
Neņem galvā tos ‘’divas štukas’’ pelnītājus! Lai taču ņemas ‘’lielie krāni’’. . . :)))
qwert
Uz latviju? ? ? Mhm. . . no 4 nedēļām ko pavadu atvaļinājumā, 1, 5 nedēļu pavadu latvijā. . . lai
satiktu vecākus, draugus. . . pārējo atvaļinājuma laiku pavadu ceļojot. . . . . dzīvodams latvijā to es
nu gan nevarēju atļauties. . . pirmais ārzemju ceļojums man bija uz Īriju, . . . . jau 3 ar pusi gadi. . . .
sākumā bij grūtāk, kamēr valodu iemācijos daudz maz normāli. . . . a par nodokļiem lielie dirsēji lai
nedirš. . . vecmāmiņas maksā nodokļus no pensijām, vecāki srādā, un ar maksā nodokļus. . . tāpēc
lai neviens nejūtās apkrāpts. . . un par mašinu ko īrēju uz šo laiku latvijā, ar maksāju nodoķļus, . . un
par benzīnu ar maksāju. . . . Latvijā bez 1000 ls uz rokas darīt nav ko. . . . cenas kā īrijā. . . . man sie-
va veikalā srādā par menedžeru, un cenas viņa ļoti labi zin. . . . un daudzas latvijas pārtikas preces
cenas jau ir pārsitušas īrijas pārtikas cenas. . . . ! ! ! ! Auieksme pret klientiem latvijā tāda pati kā 90
gados. . . . kad kau ko paprasīsi pārdevējai, viņa atbild, it kā esmu izputinājis viņas ģimeni. . . . Ņe-
mot vērā to kas notiek latvijā. . . atpakaļ negribās. . . .
203
latvietis kam garso Guinness
Gandriz 4 g. Irija tikko pec LU beigsanas ari aizbraucu. Varbut butu palicis LV butu miljonu uz
nekusama ipasuma nopelnijis, bet man pasaules pieredze vairak saisija neka ieseja turpat Riga
visu laiku mainit darbus uz labakiem. Un nu jau te sradaju viena no lielakajiem TELCO uznemu-
miem par Finansu dept. Un tapec, ka izvelejos sradat arzemes mani var saukt par nodeveju vai ka
citadi? ! Nezinu man jau skiet, ka tam kura valsi es sradaju nav butiskas nozimes, jo katram dzive
savs cels ejams. Citam tas butu LV, citam paris gadu citur, a cits visar uz visu laiku, kur citur aiz-
brauc dzivot, bet visi Latviesi ir vienadi Latviesi vai LV vai Irija, Kanada vai ari citur. Vienkarsi zeel,
ka mes tik viens otru nolikt varam ar daudzsavigam frazem nevis argumentetiem viedokliem. Un
tapec jau tas dialogs neveidojas sarp tiem, kas majas un tiem kas ir arzemes.
Krauklis (man garšo Brūvera piedāvātā produkcija)
Telekomunikācijas? . . . Arī nav slikti! . . . :))) Cork 6 Lapps Quay, Cork. Tel: 021 2300300 Fax:
021 2300303 Dublin 15 Lower Pembroke Street, Dublin 2. Tel: 01 4321555 Fax: 01 4321505
Kilkenny Unit 5, Leggetsrath Business Park, Dublin Rd. , Kilkenny Tel: 056 7720380 Fax: 056
7720390 Limerick 98 Henry Street Tel: 061 430940 Fax: 061 430933 Waterford 36 Te Mall Tel:
051 309650 Fax: 051 309653
Linda
Jā. . . Tādi mēs esam latvieši. . . Pilnīgi priecājos ka vasarā varēšu pames šo Bedri!
Moinc
Jaa, palasot shos teksus tieshaam nelabi metas, tieshi to riebekliibu un rupjiibu deelj, kas tiek
sljautas aaraa. Nav latvieshi seejiigi par lietaam runaat un diskuteet, tikai ar naidu un cuuciibaam
maak visu kaartot, tieshi tas pats notiek valdiibaa. Pashi savaa sarpaa pleeshas un liidz ar to neko
uzlabot neseej. Es arii esmu viena no aizbeegushajiem un ne mirkli to nenozjeeloju. Lai arii kaa
dazjreiz gribeetos pie gjimenes un vecajiem draugiem maajaas, paciemojoties kaut nedeelju Latvi-
jaa, visa veeleeshanaas atgriezties paariet, jo Latvijaa tieshaam ir bardaks, nauda tiek teereeta Gais-
mas piliim un Centraaltrigus cuukaam, bet par cilveeku labklaajiibu neviens nedomaa. Tad kaapeec
man par Latviju buutu jaadomaa. Shobriid esmu paarliecinaata, ka tuvaakajaa laikaa Latvijaa neat-
grieziishos. Sheit Iirijaa man ir ljoti labs darbs ohsaa (visi nav seenjotaaji un kaaposu lasiitaaji, bet
pat, ja buutu, labaak taa, nekaa eksiseet Latvijaa ohsaa par nieka grashiem, dziive taa nav) un gal-
venais cilveeki apkaart ir laipni un jauki. Beidzot es varu patieshaam dziivot, nevis visu laiku skai-
tiit galvaa, peec cik meeneshiem es vareeshu nopirkt zaabakus vai kaadu citu nepiecieshamu preci.
Arii es agraak biju pret aizbraukshanu no Latvijas, bet iesaku visiem shiem klaigaataajiem pashiem
pameegjinaat, un gribu dzirdeet, ko tad juus teiksiet par dziivoshanu Latvijaa, kad buusiet izjutus-
hi atshkjiriibu. Beidziet nosodiit cilveekus! Dariet, kas jums daraams, kas jums liekas pareizi, un
visiem buus labi!
[..]
Pēc Latvijas un Krievijas robežlīguma noslēgšanas atklājies, ka Krievijai ir noiprinātas tiesības
ne vien uz Abrenes apriņķi, bet arī atdota daļa no Alūksnes rajona Liepnas pagaa, gabaliņš no Pe-
dedzes pagaa un, ieējams, arī vēl citi Latvijas zemesgabali, raka «Latvijas Avīze».
Liepnas pagaa padomes priekšsēdētājs Laimonis Sīpols un šā pagaa zemes īpašniece Venta
Belcāne neesot nojautuši, ka abu valu robežas iezīmēšana kartē varētu beigties «ar patiesības no-
klusēšanu un maldināšanu, un sekām, par kurām atbildīgās amatpersonas nevēlas runāt un atcerēties,
un pat neticot, ka kaut kas tāds ir ieējams». Belcāne 1996.gadā nosūtījusi iesniegumu Alūksnes
rajona Liepnas pagaa zemes komisijai, kur lūdza atjaunot īpašuma tiesības uz tēva zemi. Tajā pa-
šā gadā ar zemes komisijas protokolu māju «Gobusala» zeme 21, 1 hektāra platībā tika piešķirta
likumīgajai īpašniecei, bet pēc trim gadiem, 1999.gada aprīlī, komisija atcēla sēdes protokolu, jo iz-
rādījās, ka 1997. gada oktobrī Latvijas un Krievijas valu ekertu delegācijas apiprinājušas tādu
robežlīniju, ka 8,2 hektāri «Gobusalas» meža pēkšņi kļuvusi par Krievijas teritorijas saāvdaļu.
Liepnas pagas nekad nav bijis Abrenes apriņķī, tātad tās teritorijā nekad nav bijusi Krievijas robe-
ža. Pagaa padome vērsās ar vēuli Ārlietu minirijā un lūdza izskaidrot lietas būtību par īpašumu
«Gobusala», kā arī norādīja, ka šā īpašuma atjaunošana vecajās robežās joprojām ir darba kārtībā.
Ārlietu minirijas vals sekretāra vietnieks Mārtiņš Virsis vēulē Sīpolam norādījis, ka «paš-
reiz noteiktā Latvijas - Krievijas robežlīnija, kā arī līgumprojekts par vals robežu arp Latvijas
Republiku un Krievijas Federāciju, kas abu valu ekertu delegāciju līmenī tika saskaņots 1997.
gada 30. oktobrī un akceptēts MK 1997. gada decembrī, paredz vals robežu Liepnas pagaā pa
Vorožas upi. Tādējādi 8, 2 ha no «Gobusalas» māju zemes gabala atrodas Krievijas Federācijas
teritorijā un, parakot Latvijas - Krievijas robežlīgumu, minētais tiks apiprināts juridiski». Fak-
tiski nekādu skaidrojumu, kāpēc šī zeme pagaam ir atņemta, Sīpols un Belcāne nesaņēma. Taču
pagaa vadītājs saņēma brīdinājumu no Virša, «ka Liepnas pagaa padomes ieējamais lēmums
par zemes īpašuma atjaunošanu vecajās robežās neatrisinās zemes īpašuma atgūšanas problēmu un
var negatīvi ietekmēt Latvijas - Krievijas arpvalu aiecības». Virsis norādījis, ka pagaa vadībai
vajadzētu piešķirt «Gobusalas» mantiniecei citus līdzvērtīgus zemes gabalus vai arī lemt par atbils-
tošām kompensācijām. Lai neizceltos arpvalu skandāls, vals sekretāra vietnieks tomēr vēlējies
zināt, ko Liepnas pagaa padome galu galā izlems, un lūdzis viņu informēt par pieņemto lēmumu.
Pagaam ir jāpilda likums, un tas uzliek par pienākumu atdot mantiniekiem to, kas viņiem pienā-
kas. Robežlīguma jautājumu «iesaldēja», bet Belcāne vēlējās saņemt atpakaļ savu tēvu īpašumu un
aeicās no it kā līdzvērtīgas zemes, kas patiesībā tāda neesot bijusi, bet ko pagas viņai piedāvāja.
Ar robežlīgumu Krievijai atdoti zemesgabali arī ārpus Abrenes
APOLLO 20. jūlijs (2008)
205
Pašvaldībai nekas cits neesot atlicis, kā atkal atcelt iepriekšējo lēmumu un 2001. gadā atdot liku-
mīgajai mantiniecei «Gobusalu», ko Belcāne tajā pašā gadā noiprināja zemesgrāmatā un līdz pat
šim brīdim maksā zemes nodokli arī par tiem 8, 2 hektāriem, kas pēc Latvijas un Krievijas robežlī-
nijas iezīmēšanas kartē atrodas Krievijas teritorijā.
Ārlietu minirija par šo situāciju joprojām nav informējusi Vals zemes dieneu, kurš aprēķina
nodokli un kuram jāpārzina zemes kā nacionālās bagātības un ar to saiīto objektu vals uzskaite
un pārraudzība. Zemesgrāmata, noiprinot īpašuma tiesības, vadās pēc zemes dienea apiprinā-
tajiem zemes robežu plāniem. Dienes Belcānes īpašumu apiprinājis kā Latvijas teritorijas zemi
un dieneā nav informācijas, ka šī zeme ir Krievijas teritorijā. Ne Ārlietu minirija, ne Tieslietu
minirija, kuras pārraudzībā atrodas zemes dienes, nav tam nosūtījusi Latvijas un Krievijas ro-
bežlīgumam pievienoto karti, kas ir šā līguma neatņemama saāvdaļa.
Tiesu adminirācijas Zemesgrāmatu departamenta darba organizācijas nodaļas pārvaldes vecā-
kā referente Irina Germova informējusi, ka zemesgrāmatas tiesnesis, noiprinot īpašuma tiesības,
vadās pēc tiem dokumentiem, kas ir iesniegti, un neprasa papildu ziņas, jo likums to neuzliek par
pienākumu. Zemesgrāmata uzticas zemes dienea mērījumiem un parakītajiem robežplāniem.
Tātad arī turpmāk nav izslēgti gadījumi, kad Latvijas zemesgrāmatā tiek ierakīta zeme, kas atdota
Krievijai. Arī Alūksnes rajona Pededzes padomes priekšsēdētāja Inta Ņikitina atcerējusies, ka pa-
gaam Latvijas un Krievijas ekerti atņēmuši gabaliņu no purva, pret ko pagaa vadītāja protes-
tējusi, bet veltīgi. Krievijas puse gan neesot ļāvusi ne centimetru no savas zemes piešķirt Latvijai,
tāpēc Pededzes pagaā robeža ar Krieviju dažbrīd iezīmēta gar māju sliekšņiem - kā iznāc no mā-
206
jas, tā ar vienu kāju jau esi Krievijā.
Ārlietu minirijas eciālis Aivars Vovers, kurš vadīja Latvijas delegācijas robežsarunas ar Krie-
viju, informējis, ka kartē iezīmētā robežlīnija esot saskaņota ar pašvaldību vadītājiem, no visiem
pagaiem saņemta rakiska piekrišana un ka delegācijas uzdevums neesot bijis risināt konkrētus
rīda gadījumus, tāpēc par Liepnas pagaam atņemto zemi un Belcāni neko nezinot. «Šā konkrē-
tā gadījuma nebija vai arī es nebiju informēts,» teicis Vovers.
Drīzumā sāksies kartē ievilktās robežas, kas pēc robežlīguma noslēgšanas jau tiek apsargāta,
noraušana dabā, kas varētu ilgt divus gadus un par ko atbildēs demarkācijas komisijas vadītājs
bijušais Latvijas vēnieks Ķīnā Jānis Lovniks, kurš Vovera delegācijas saāvā atbildēja par reālās
Latvijas un Krievijas robežas atjaunošanas procesu. Valdis Birkavs, kura vadītajā Ārlietu minirijā
tika sagatavots paredzētais robežlīgums ar Krieviju, bijis pāreigts par Liepnas pagaa notikumu,
tāpat kā bijušais Miniru prezidents Guntars Kras, kura laikā valdība apiprināja robežu Liepnas
pagaā pa Vorožas upi. Kras sacījis: «Robežas iezīmēšana tika saskaņota ar pagaiem, vismaz tā
man apgalvoja darba grupa, ko vadīja Vovers. Man āīja, ka noris nepārtrauktas darba grupas sa-
runas un informācijas apmaiņa ar pierobežas pagau pārāvjiem. Tad jau tagad atklājas, ka tomēr
daudz kas bijis formāli un miglā tīts un ka robežlīnijas iezīmēšana nav bijusi piesaiīta vietējām in-
teresēm. Izrādās, ka daži nemaz nebija informēti, ka viņu zeme atradīsies Krievijā!”
Kraam gan vajadzējis zināt par Belcānes gadījumu, jo 1998.gadā toreizējais tieslietu minirs
Dzintars Rasnačs vērsies ar vēuli pie premjera Kraa, kurā informējis, ka aoņi hektāri no «Go-
busalas» zemes paliek aiz Latvijas robežas un ka Liepnas pagaa zemes komisija pieņēmusi lēmu-
mu lūgt Alūksnes virsmežniecību piedāvāt līdzvērtīgu meža nogabalu no virsmežniecības zemēm.
«Šajā situācijā ir vajadzīgs Vals meža dienea atbals pagaa zemes komisijai zemes kompen-
sācijas veiksmīgai atrisināšanai. Ir nepieciešams izdarīt meža taksāciju atsavināmajā īpašumu daļā
un piedāvāt no vals meža fonda līdzvērtīgu mežaudzi mantiniekiem pieņemamā vietā,» rakīts
vēulē. Saeimas deputāte Anna Seile skaidrojusi, ka tādā veidā šo jautājumu nevarēja atrisināt ne
Kras, ne Rasnačs un tieslietu miniram to vajadzējis zināt, jo valij piederošo zemi nedrīk pri-
vatizēt, un Seile to uzskata par savu panākumu, ka izdevies to nepieļaut. Ja valdības delegācijai, kas
Maskavā saskaņoja robežas jautājumu, būtu interesējusi Latvijas pilsone Belcāne, valdība, ņemot
vērā likumu par mantas atsavināšanu vals un pašvaldību vajadzībām, varēja šos aoņus hektārus
atsavināt, kas nozīmē, ka tie no mantinieces būtu jāatpērk par tirgus cenu. Vovers uz jautājumu, vai,
iemērot robežu dabā, tomēr nevajadzētu atdot atpakaļ Liepnas pagaam slepeni piesavināto zemi,
teicis, ka robežu dabā, salīdzinot ar kartē novilkto, ir ieēja pamainīt nelielā apjomā, bet ikviena
izmaiņa nevarot notikt bez Krievijas piekrišanas.
Liepnas pašvaldības vadītājs Sīpols atminējies, ka kopā ar abu valu robežsargiem un zemes ie-
rīkotājiem izaigājuši Liepnas pagaa robežu ar Krieviju un ka kaimiņvals Palkinas rajona mēr-
nieki esot piekrituši, ka viss Liepnas pagas ir Latvijas teritorija, kas ksēts arī kopīgi parakītā
saskaņošanas aktā. Sīpolam pieprasīts iesniegt Vovera vadītajai delegācijai sava pagaa robežas
detalizētu apraku, ko viņš arī izdarījis. Liepnas robeža nav mainīta arī pagaa teritorijas plānoju-
ma kartē, jo nav bijis neviens rīkojums, pavēle, pat ne mutiska informācija no vals initūcijām,
ka tas būtu jādara. Sīpols skaidrojis: «Mums neviens to jauno Latvijas un Krievijas robežas karti
207
nerādīja. Ja jau man prasīja sīku robežas apraku, tad būtu tikai loģiski, ja tas būtu atoguļots kar-
tē. Diemžēl tā nenotika. Lai dabā būtu vienkāršāk iezīmēt robežlīniju, to nolēma lai pa Liepnas
pagaā plūošo Vorožas upi, nerēķinoties ar vietējiem iedzīvotājiem.» Arī bijusī Alūksnes rajona
padomes priekšsēdētāja Veronika Jurča apliecinājusi, ka pašvaldību pārāvjiem robežas jautājumā
bijusi maza teikšana, lai neteiktu, ka nekāda. Varēja piedalīties darba grupas sēdēs un klausīties, bet
ne vairāk. Belcānes īpašuma lieta ir nonākusi Saeimā, Agrārās, vides un reģionālās politikas komi-
sijā. Tās priekšsēdētāja Seile ir uzrakījusi vēuli ārlietu miniram Mārim Riekiņam un tieslietu
miniram Gaidim Bērziņam, kurā aicina izvērtēt minēto situāciju un ra tai risinājumu, ieējams,
pat sagatavot eciālu likumu. Deputāte Ilma Čepāne, kura arī ir iepazinusies ar šo lietu, paudusi
viedokli, ka tā ir absolūta politiska nevēlēšanās noregulēt šo jautājumu, skaidri zinot, ka nākotnē
būs problēmas. Ja vals to neatrisinās, tad būs jārisina tiesai, kur Belcānei ir pilnas tiesības vēries
pret vali un robežlīgumu, kura izrādātāji viņu piemuļķojuši.
V
Judenhaims
jo dziļāk mežā, jo resnāki partizāņi - gan jau vēl kādi sūdi izlīdīs - tiem dzimtenes pārdevēji acīm-
redzami ir acīmredzami tik ļoti eigušies, ka neskatījās - kam kāda zeme pieder, bet krievam bez
ziepēm dziļāk dirsā ļoti gribējās ielī vai pabučot par izrādīto godu. . . . kas tas bija premjers tai 97.
gadā - vai ne Kraa kungs? ? ? ? ? tēvzemietis diženais - zirgam jāsmejas, , , , .
rz
Drīz Latvija būs Krievija - neeksiēs Latvijas, jo deputāti visu zemi Krievijai atdod.
zhulik
Tos torgašus valdībā vajadzētu lēnām izkarēt un tad tiesāt par vals nodevību. Dzīvo kropļi
kā pa savu kabatu.
ip ok drr
kurš sēdēs? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
edgars
Šitie biedri sēdēs! Pieminiet manus vārdus.Kalvītis, Riekiņš, Uubs. . . sēdēs par vals node-
vību.
9090
Kāpēc atdoti? Atdots tikai Abrenes apriņķis. Uz papīra tie pieder Latvijai. Ignorējiet robežu un
208
būs labi.
9090
Jāņa Sēta kartes jau no 90. gada varēs zīmēt ar Abreni Latvijas saāvā, jo juridiski robežas vis-
pār nebija.
cilveeks
ja Japaana vareeja neeigties un nav nosleegusi sho liigumu jau 60 gadus. Kur mums bija jaaei-
dzas? Krieviem to liigumu vajadzeeja - ne mums.
Tagad ir skaidraaks, ko Krievijas Federācijas vēnieks domāja, kad teica, ka ir pārgājuši no dar-
ba ar opozīciju, pie darba ar pozīciju. . .
xc
jau rakīju komentāros toreiz - nekas nav beidzies, nekas nebūs labāk, būs tikai sliktāk ar šādu
robežlīgumu - tas tak jau bija acīmredzams, un redz kur izlīda vēl mēsli
Santīms
Valbībā ir cilvēki ar kalpa dvēselēm, 13 gadsimtā vācieši nagalināja latviešu virsaišus. Ja šāda situā-
cija būtu Polijas valdībai, tad tā no Eiropas Savienības pieprasītu simtiem miljonu par šādu robežu
iezīmēšanu, kas būtiski samazina Latvijas teritoriju, bet ko no kalpa dvēselēm var vairāk gaidīt.
zin
Kangars Kalvītis tik ļoti eidzās nobučot krieva zabaku, ka nepamanīja, ka tas atvēzējies.
cx
vals neliekas ne zinis ne par pagau, ne par cilvēkiemvals neēk pat ziņu aizsūtīt no vienas
minirijas zemes dieneamvals nogrūž visu uz pagau“Drīzumā sāksies kartē ievilktās robežas,
kas pēc robežlīguma noslēgšanas jau tiek apsargāta, noraušana dabā, kas varētu ilgt divus gadus un
par ko atbildēs demarkācijas komisijas vadītājs bijušais Latvijas vēnieks Ķīnā Jānis Lovniks, kurš
Vovera delegācijas saāvā atbildēja par reālās Latvijas un Krievijas robežas atjaunošanas procesu.
“Jānis Lovniks un Aivars Vovers - šitos varoņus vajadzētu ietupināt aiz reēm. . . arī Birkavs, Kras,
Rasnačs - turpatKras: “. . . Man āīja, ka. . . “ un paprasīt dokumentus parādīt bija slinkums, ja?
“Vovers uz jautājumu, vai, iemērot robežu dabā, tomēr nevajadzētu atdot atpakaļ Liepnas pagaam
slepeni piesavināto zemi, teicis, ka robežu dabā, salīdzinot ar kartē novilkto, ir ieēja pamainīt ne-
lielā apjomā, bet ikviena izmaiņa nevarot notikt bez Krievijas piekrišanas.
“Vover, un Latvijas piekrišanu nevajag! ?
krus
Resnās [cenzēts] par Gaprom akcijām miesīgu māti nopārdos.
209
andrejs
tik tiesaam kur bija jaeidzas ar robezligumu. ja gribees krievi kautko latvijaa izdariit izdariis.
vot tauta pasakiet kaa lai nedzer te. zaglu un pielideju paradizee.
anis
Ja kads vel nezin, tad ir noslēgta slepena vienossanaas arp Rietumiem un Aurumiem, liidzi-
igi kaa Molitova Ribentropa pakts 1939. gadā un saskaņā ar so ligumu Latvija, Lietuva un Igaunija
ir atdota Aurumiem - Krievija.
Ta ka nav ko brinities, ka ik pa laikam paradas zinjas, ka Krievi Latvijai ir kaut ko atņēmuši.
Linča tiesa
D TIKS TIESĀTI VALSTS NODEVĒJI - PAKĀRTI RĀTAVĀS DOMA LAUKUMĀ -
CITIEM PAR BIEDĒKLI UN VĀRNĀM PAR BARĪBU? ? ?
kraņa
nolādētie Latvijas iztirgotāji!
Iveta
Skumji, ka mūsu valsvīriem vēl par maz un ir jāpārdod tik klaji. Cienījamais Virsi, neaizmiri
ko mācīji vēures fakultātē udentiem, vai tad arī Tu esi pārdevies? Mēs bijušie udenti atceramies
pasniedzēju kā Latvijas patriotu un īenās vēures pārzinātāju. Vai tad atkal vēure atkārtosies?
Kraans
Nevajag referendumu ne par Abreni, ne par Nato, ne atkaartoti par Eirosojuzu, ne Lisabonas li-
igumu. Kaa kungi izdomaas, taa mees dziedaasim.
Mirdziņa
Vals un latviešu tautas nodevēji ātrāk vai vēlāk saņems savu sodu.
Vaira Vīķe - Freiberga, Kalvītis, Zatlers un Godmanis, un. . un. . . visi sēdēs uz apsūdzēto sola.
Viņus taču brīdināja, ka par vals teritoriālās vienotības graušanu pienākas kriminālsods. Viņus
brīdināja. . .
nez
vnk kretiini, kas to liigumu zuataisiija, laikam jau `lielajai` Latvijai zemes ir par daudz un jaatdod
tas `mazajai` krievijai, kurai taas ir ljoti maz, smiekli naak par shitiem sauktajiem `valsviiriem`
idiotu un salashnju bars, nekas vairaak!
Morics
Kurš reāli atbildēs? Ko par to domā prezidents un ex prezidente?
210
jautaajums
vai nav laiks shos un arii paareejos beidzot “kaa trakus sunjus kaart pie laternu abiem”? ? ?
hronos
Vals aizavji! Zemessargi! Kauns! Kur ir mūsu lidmašīnas? Kur tanki un zemudenes?
prātnieks
Ko uztraucaties, Lisabonas līgumam ājoties ēkā, Latvija kā vals tiek likvidēta - būs tikai ES
Latvijas teritorija. Tur mūs noveduši tie nacionāļi.
hronos
PAREIZI!
hronos
Prātniekam - ideāls prāts! ! !
ruksis
Ko te perās par pāris hektāriem ? pricipa meklētāji! Labāk paskatās kas notiek ar simtiem hek-
tāru Latvijas zemes kur aug latvāšņi, kas ir aizauguši ar krūmiem, miskae, bet par to mūsu. Ja kāds
no mums šeit gudri rakošiem būtu valdībā, vai būtu kas savādāk ? Ko paši esam darījuši lai tā ne-
211
būtu ?
hronos
Ruksis arī labs! Beidzot sākas normalas idējas!
uh
Eiropas cilvēktiesību tiesā šis jautājums droši vien aizietu uz urrā. miljonus kompensācijā tai
sievietei vajadzētu. principā - par vals super pretīgi nekaunīgu aieksmi. bet nu situācija rāda, kā
pie mums notiek - pat pagai nezina par jaunajām robežām u.
sis
varbūt nākamā ziņa būs, ka tante milda nošauta, jo laimīgi neko nezinot šķērsojusi krievijas ro-
bežu. . .
mkl
Kā tiek realizēta un dozēta informācija masu medijos? Kas to regulē? Jautājums par Punduru dzelz-
ceļa acijas ´”uzdāvināšanu” Krievijai tika skatīts vēl 5. Saeimas laikā un veiksmīgi apklusināts. Par
sliktu toni uzskatīti joprojām visi rīdīgie robežjautājumi. Kas tad īi pārvalda Latvijas vali?
Kazak
Da vi obozhdite, mi ewe v rigu skoro pridem.
erna
Kad beidzot tiks sabāzti kroņa mājās Latvijas zemes un tauatas iznīcinātaji? ? ! ! Tas vairs pratā-
tam nav aptverams, ko tā banda dabon gatavu! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Kazak
ES AR Lielkrieviju ir sen jau padalijusi intereses zonas Aurumeiropa, bus jaaprugtina man
jums, jus neesat Ceturta Reiha vassalji, province.
šis
Kāds sods pienākas dzimtenes nodevējiem? kas tas ir par pantu? ? ! ! Tautai jāiet ielās, tā vairs
nedrīk dzīvot! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
skords
Tagad tie maitas ar vēsu prātu dosies atvaļinājumos uz tālām zemēm par mūsu asinsnaudu.
Fener
Līgums bija nepieciešāms VVF, cerot uz Krievijas atbalu cīņā par sev sasapņoto amatu ANO.
Kad plāns izgāzās tika grābts viss ko vēl varēja pulkeņi, miiski uz remontioem norakīti miljo-
ni u
212
Vai
Šajā gadījumā varbūt var pat ierosināt krimināllietu?
Andzza
Robežlīguma sakarā mans viedoklis par mūsu vals varas ici bija, ir un paliks viennozīmīgs -
nodevēji un dirsā līdēji.
brutalis - vertikalis
[cenzēts] [cenzēts]!
es
Bļaujam tad, kad sen par vēlu. . . . Kurš bija pret robežlīguma parakīšanu? - JL, neatceraties?
Ticiet vēl ŠĶĒLISTIEM, ŠĻESARIEM BRIGMAŅIEM ĻVĪŠIEM un citiem dirsā līdējiem, tad
būs labi, bet tikai viņiem, nu jums!
ticiet vai ne
bet beigas izradies ka visa Latvija ir parrakita Krievijai!
gurū.
Jā, zākāt tos deputātus jau mums visiem gribas. . . Bet vai mēs paši kaut ko daram? Ejam uz ielām
piketēt? Metam viņiem virsū olas un tomātus, kā to dara citās valīs. ?
Ja tauta saceltos, viņi sāktu domāt.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Tā NEDRĪKST palikt un nepaliks, līdz pašiem pamatiem jauns viss tiks! Rainis. Vals interešu
nodevēji, gatavojieties atbildēt!
f[cenzēts]em » fak em
krievi zagli, zemi Latvijai nozaga
es
Piekrītu, gurū! priekšlikums - - 2. auguā, pēc parakīšanās referendumā tiekamies Parazītmājā
Jēkabielā, līdzi ņemot šodien pirktās olas, tomātus, gaļu, pienu un visu pārējo, kas rada efektu. . .
īpaši ulbs
Nu, vai nav lopi, ko?
virgo
vals amatpersonas, dzimetenes platības iztrigo, kā savu īpašumu
213
psc
tautas partija. . . . uzpērkamie krievu pakalpiņi. . . nolādētie kangari, kam sava kabata vairāk rūp
par dzimteni. valkāja uz visādām sanāksmēm ar slāviem. . . lien p*** bez ziepēm. . pretīgi.
meofelis
Arvien varāk komentētāji saprot, ka ir jādara kaut kas reālāks nekā lamāšanās internetā. No
raka izriet, ka šajā darījumā ir iesaiīti 8 (ne-)cilvēki. Vismaz trīs ir no LNNK/TB partijas. Tas
vēlreiz pierāda, ka ir jāpiedalās referendumos. Jāāda arī saraki ar “varonīgo” tautas kalpu uzvār-
diem. Neviens to nevar aizliegt.
L. Grantins H - 86, LR
Vini tiks tiesati un vini tiks ari pakarti Doma laukuma, ka seit jau kads lasitajs rakijia. NODE-
VIBA visas civilizacijas ir sodita ar navi!
Sumeri nodevejus sodija iecertot aki acu dobuma un pakarot Sapulces laukuma. Un ka zidi un
krievi soda savus nodevejus, set nevienam lieki nav japaskaidro. . . .
Rasma
Vēl viens iemesls piedalīties referendumā!
Jānis
Visi uz referendumu!
XXX
anis. Ja kads vel nezin, tad ir noslēgta slepena vienossanaas arp Rietumiem un Aurumiem,
liidziigi kaa Molitova Ribentropa pakts 1939. gadā un saskaņā ar so ligumu Latvija, Lietuva un Igau-
nija ir atdota Aurumiem - Krievija. Ta ka nav ko brinities, ka ik pa laikam paradas zinjas, ka Krievi
Latvijai ir kaut ko atņēmuši. ==========
Ko nu muldi! ! ! Slepens līgums var būt vienīgi arp Krieviju un pašreizējo varasbandu! ! !
Koments
Neviens, taču, referendumu nerīkoja, par Latvijas robežu maiņu un juridiski tam līgumam nav
nekāda ēka. Tautas pilnvarojums, šo līgumu parakīt nebija un pie tā arī jāpaliek. Satversmes pār-
kāpšana vainīgajiem nevar palikt bez sekām.
Noziegumiem pret tautu un vali nekāda noilguma nevar būt. Pietiek jau ar Kirhenšteina val-
dību, kurš izrīkojās ar Latvijas zemi 40. gadā.
Tas princips jebkurā diplomātijā ir svēts - neatdot nevienu pēdu savas zemes. Krievi pie viņa
rikti pieturās. Japāņi joprojām par savām ziemeļu teritorijām nav noslēguši nekādas kompromisa
vienošanās, jo vienkārši, neviena cita vals, tad viņus nesaprau.
Kādēļ mūsu ādinieku valdība gribēja skriet pa priekšu viasaules praksei, nav saprotams.
214
Kangars
Seile, Kras, Rasnačs - tēvzemieši, patrioti, kuri bļauījās pirmsvēlēšanu laikā - krievi nāk! Krie-
vi nāk! Tagad jūs redzat varbūt beidzot. . . . .
nav ko teikt
varbūt uzreiz atdodam visu LV lai miers, tad nebūs zemes gabaliņi jādala! ! ! un citiem vieglāk
būs! !
XXX
Es nesaprotu. Par kādas teritorijas atdošanas tiesiskumu bez tautas nobalsošanas rieda Sat-
versmes tiesa? ? ? Visur tika bazūnēts, ka par Abreni! ! ! Līdz ar to ir divi jautājumi.
Pirmais. Vai Satversmes tiesa meloja tautai, ka tās lēmums par teritorijas atdošanu aiecas tikai
uz Abreni? ? ? Citas teritorijas taču šīs tiesas sakarā nekad netika pieminētas! ! !
Otrais. Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir - jā, tikai par Abreni, tad taču viennozīmīgi, ka sarunu
vedēji par robežlīgumu darījuši to, kas viņiem nav ļauts! ! ! Viņi šajās sarunās un līguma slēgšanas
brīdī bija viltvārži, varas uzurpatori, tautas nodevēji, pretvalisdki elementi! ! ! !
Ir arī trešais jautājums. Vai Saeima pati saptata, par kāda līguma raticēšanu tā balsojusi? ? ? ?
XXX
Koments. Neviens, taču, referendumu nerīkoja, par Latvijas robežu maiņu un juridiski tam līgu-
mam nav nekāda ēka. Tautas pilnvarojums, šo līgumu parakīt nebija un pie tā arī jāpaliek. Sat-
versmes pārkāpšana vainīgajiem nevar palikt bez sekām. Noziegumiem pret tautu un vali nekāda
noilguma nevar būt. ========
Tieši manas domas! ! ! !
XXX
Ir arī ceturtais jātājums. Uz šī līguma taču ir arī prezidenta Zatlera paraks. Vai viņš pats saprata,
ko paraka? ? ? ? Vai viņš saaprata, ka tiek pārkāpta Satversme? ? ? Prezident, lasiet Satversmi! ! !
m
ka ta tante tiks sava ipasuma, ja tas atrodas tagad krievijas teritorija? ? ?
m
un vel jatajums, cik krievi samaksaja personiski Kalvitim ? ? ? ? par robezligumiem? ? ? ?
XXX
m. un vel jatajums, cik krievi samaksaja personiski Kalvitim ? ? ? ? par robezligumiem? ? ? ?
================
Ir jau muļķīgi tagad teikt, ka man jau toreiz bija nelabas aizdomas par varasbandas merkantīla-
jām interesēm līguma noslēgšanā, bet uz šodienas ziņa manī noiprina pārliecību, ka ir noslēgtas
215
noziedzīgas slepenas vienošanās līdzīgi kā 39. gadā slepenie protokoli pie miera līguma! ! ! !
Māra
Ak Dievs, drīz jau tiks izpārdota visa Latvija. . .
Kam mums tāda valdība, kurai neinteresē pilnīgi nekas, izņemot savas kabatas un krēslus? Kā
lai šos kungus nosauc? Kas vēl neatklāsies?
Adzzis
Priekš kam mums tādu līgumu parakīt? Tautai jādod lemt! Gāzt esošo Saeimu. . . tauta kalpa
vietā. . .
arī Rīga. . .
man šķiet ka Rīga arī pie viena ir piemea klāt Abrenei, un atdota krievijai. Rīgā visur kur vien ej
dzirdi krievu valodu, krievu lamāšanos. 80% Rīgā ir krievi. Bizness viss krievu rokās. Kasieri veikalos
un sab. trans. šoferi pat vairs nepūlas atbildēt latviski. Un drīzumā tak brauks vēl iekšā tūkošu tūk-
oši no baltkrievijas, ukrainas, krievijas, moldovas, . . . tie runās latviski? nē, tie runās krieviski.
kria
Nožēlojami, ka mūsu valsvīri tā var pazemot savu tautu.
216
arī Jūrmala. . . » arī Rīga. . .
Šodien biju Jūrmalā, tur viār latviešu valodu vairs nedzird. Tik tālu nu mēs esam.
protams
Ak, vai bāleliņi! Ne to vien uzzināsim. Ne par velti kliķe, piedodiet elite, trako! ! !
lauķis
Atlai Saeimu, atlai Saeimu, visi uz referendumu, 2. augus nav tālu.
truba
asibo vairočke i jejo holopam! tjeper možno boļše paļčikov pokazivat latišam
Edgaars
nu un kā tagad jūtamies? ? ?
miermīlis
vai tad okupācija ir beigusies?
Edgaars
Man vienkārši vemt gribās ko tādu lasot. . . bļāviens, nu sen jau mums šī valdība bija pilnībā jā-
nosviež, sen jau nu bija jābūt tur jauniem personāžiem, bet ne jau kā tagad, daži cilvēki jau visas
minirijas izaigājuši. . . Bāc ir kautkas jādara, citādi vēl tūlīt parakīs to štrunta vienošanos, kur
krievijai ir tiesības piekļūt visiem Latvijas bnku datiem, t. i. visiem mūsu datiem. . .
terrori » Edgaars
Es tew piekriitu, man taa liekas ka Latvijai gruuti laiki veel pat nav pienaakushi. . . pretiigie UR-
LAS patieshaam var sheit ielii un mums ir jaaizaav katrs centimetrs shiis vals un katrs Latvies-
ha mats uz galvas no shiim salazhnjaam un absoluuti degradeetajiem cietuma zeku krievu purniem.
Vinji nereektee nevienu ne Latvieshus ne arii kaadu citu tieshaam valij lojaalu ciautieti. Pa
purnu vinjiem vienreiz, pietix pied. . . . sho jau taa cietusho vali! ! !
ES
Nē, nu tas taču ir pilnīgs ārprāts un skandāls nr. 1 - krievi ne centimetru no savas zemes nedod,
bet te, muļķi, izdabā pa labi, pa kreisi - ka tik draudzīgās aiecības neizbojājas! ! ! Varbūt lūgsim at-
kal, lai uzņem mūs draudzīgajā savienībā, lai tikai “lielais draugs” nedusmotos? ? ? Murgs! ! Aktu-
ālais dienas jautājums - kāpēc šis fakts tikai tagad nonāk atklātībā, kad robežlīgums jau sen noslēgts?
? ? Ko darīja vals sekretāri?
Edgaars
Latvieši negribēja atdot pat mazu daļiņu - Abreni, bet tie ņem un atdod vēl vairāk, nu ko lai saka
- Valdība tiešām pilda mūsu intereses. . . Man neviļus rodas jautājums - Cik liela ir pašreizējā latvi-
217
jas teritorija? gan ziski, gan juridiski. . .
terrori » es
Redzi mums kaa jau visiem ir ljoooooti labi zinaams ir pilns ar pakaljlaizhaam kuriem krievi labi
samaxaa un viss. . . TIKMEER kameer nebuus vals meeroga protea akcijas ar normaalu tusinju
un izdauziitiem logiem un sashautiem cilveekiem tikmeer arii tie pakaljas saemaa neklapees ar au-
siim. Protams GODS LATVIESHIEM SIST KRIEVUS!
terrori » Edgaars
Teritorija faktiski hmm. . . NAV! viss ir paardots un aptureets, faktiskaas nanses ir krievijas ku-
ras mazgaa siekalainie pedoili saemaa. Juridiski mees esam super vals ar augoshu IKP un celju
uz gaisho ES naakotni. KaunS
terrori
jaa un veel ir jaapiemin ka pusi esoshaas LV teritorijas aizpilda absoluuti degradeeti zeku tipa
krievu purni kuriem ir pie D latvieshi ar visu Latviju taa kaa mees varam rie pashi cik iii briivi
no smirdiigajaam urlaam un vinju debiilaas veekshkjeeshanas mees esam
es pasludinu
ka Latvija nav Latvija, un, ka tās robeža ir mana l. . . . . . . . . . . lasieties visi ārā!
Joki maz. . . .
Un kad krievi pārņems Jēkaba ielas ēliņģi ar visiem smirdīgiem ziergiem, kučieri un piķieri, tad
būs pakaļā galīgā! Te vairs galīgi nekas nav saprotams kurš kuram un cik dziļi ir ielīdis?
edgaars
Tas nu bij apmeram tas ko biju domājis, bet skaļi nevēlējos izteikt :(:(
xxx
Tas var notikt tikai LATVIJā. . . . . . . . . . .
Pravietis
. . . nu tad ir gaidāms pasaules gals, satversmes tiesa tad arī jāatlaiž. ka tādu kļudu pieļāvuši.
,
Jā, latvijas atkal pārdevusies Krievijai, kura ir tik maza valiņa, kurai trūk zemes.
Korodijs
Varenā un bagātā Latvija dāļā zemi Krievijai. Šitos robežlīguma slēdzējus vajadzēja dauzīt, kā
pelavu maisus.
218
kamene
tagad krievi jau uzvedas kaa uzvareetaaji Iebrauceeji visus latvieshus izsviediishot uz ielas Draus-
miigais krievu terors ik uz sol,a. Kas buus taalaak/
boy
Cenšos izlikties, ka neredzu šo ziņu, jo tā mani padara vai traku, man ir kauns par mūsu valdību,
vali. . . . Tas ir prātam neaptverami. . . Domāju, ka daudziem aiz kauna vajadzētu demisionēt un
nekad vairs nerādīties šajā valī, bet šis noteikti nebūs tas gadījums, un ne tā vals. . . . . . . OMG
abrene ? irāka?
JL REPŠE - bijušais MPJL LNIETE/tagad PiS/bij. ĀMTB KRISTOVSKIS/tagad PiS/ bij.
IeMVVF - bij. VPŠIS KVARTETS aizsūtīja karā latviešus SLE.VOT nevainīgos cilvēkus IRĀ-

archa51
Vals un latviešu tautas nodevēji ātrāk vai vēlāk saņems savu sodu. Vaira Vīķe - Freiberga, Kalvī-
tis, Zatlers un Godmanis, un. . un. . . visi sēdēs uz apsūdzēto sola. Viņus taču brīdināja, ka par vals
teritoriālās vienotības graušanu pienākas kriminālsods. Viņus brīdināja. . .
3xxx
noladeta valdiba nevis tautas intereses, bet nodeveji! tauta so mes nedrikam pielaut un atieci-
ba uz nodevejiem domaju, ka maigakais sods butu nodevejus ar kaunu padzit! ! !
3xxx
LAI NOLADETI IR CILVEKI S SO IZDARIJA, S NODEVA LATVIESU TAUTU UN
LATVIJAS INTERESES! JUS ATDODAT KRIEVIJAI TO, DEL MUSU SENCI LEJA ASI-
NIS, ATDEVA SAVUS BLUS UN MASAS!
3xxx
MUSU VALDIBA MUS NODEVA, NODEVA SAVU TAUTU UN TAUTAS INTERESES1
NEPIELAUSIM TO TAUTIESI!
3xxx
NOLADETIE NODEVEJI! ! ! !
Joki mazi
Kam ieņemt atbildīgus amatus, ja tautas intereses darba kārtībā tiek atātas kā visnenozīmīgākās.
Par šādiem “sīkumiem” atbildīgi ir visi sākot no valdības vadītāja līdz ierēdnim, kurš nav ējīgs da
jebkuru tautai svarīgu jautājumu atrisināt griežoties pie savas tiešās priekšniecības. Šeit slēpjas sakne
tam, ka pie varas esošie neuzskata par vajadzīgu ievērot latviešu tautas intereses. Un tālāk, ieējams,
būs vēl trakāk! 2. auguā noteikti jāiet uz vēlēsanu iecirkni! Varas patvaļai ir jāuzliek iemaukti.
219
3xxx
TAUTA NEPIELAUJIET NE KRIPATINJAS NO TERITORIJAS ATDOSANAS KRIEVIJAI!
LAI AIZRIJAS AR ABRENI, BET TAGADEJAS TERITORIJAS NE KRIPATINJU. . . .
hronos
Latvieši ir ta tauta, kura pat lasot kartupeļus, runa par politiku! Nav apnicis? Ko?
RRR
salasītie kartupeļi tiek iztirgoti iekš vvv.zemnieks.info
xxx
Irinai Germovai nav nekādas pieredzes zemesgrāmatu jautājumos, pa pazīšanos pieņemta dar-
bā un pati neko nekomentē, bet atbild tikai to ko priekšniece atļauj runāt. Šim departamentam nav
nekādas jēgas un praktiskas nozīmes, tikai viena vienīga vals naudas tērēšana.
īpaši ulbs
Viār. . . Man trūk vārdu. :(((((((((
es
bus tikai nosaukum latvija un dzivos te ragoni krievi un parejie lopi ka kalvits kurs atdevis
musu vali ir pizdzets
baluns
Nu tad Ārlietu minirija, Latvijas sūtniecība Krievjā NEAIZSTĀV LATVIJAS PILSOŅUS ĀR-
VALSTĪS, S IR ŠO IESTĀŽU tiešais pienākums. Tātad Latvija pa vienam zemes gabalam tiek
iztirgota. Jautājums: vai tāpēc atguvām neatkarību, lai bez kara pieteikšanas sveša vals turpiņātu
aneksēt Latvijas teritoriju.
Otrs jautājums: Kas liek Latvijas diplomātiem noslēgt Latvijai neizdevīgas vienošanās?
Trešais jautājums: kas nes personīgo atbildību un kam paprasīt politisko atbildību? te ir jāizska-
ta lojalitāte Latvijas valij un jātiesā izpildītāji.
Dido
Cik pretīgi, kad vali vada noziedznieki pret tautu.
?
Bļ - ģ, n - - uj, pi - - rasi (kā izbijis padomju pilsonis savādāk nevaru izteikties) - tas ir reāli kartē
redzams zemes gabals. Savulaik leģionāri par daudz mazākiem asinis lēja. . .
?
Tiesībsargājošām initūcijām (SAB, Prokuratūra u.) ir radusies lieliska ieēja parādīt kurā
220
pusē viņas āv. Tas mums ir svarīgi, lai lemtu par tālāko rīcību.
!
Nu ka Jūs pilsoņi vāraties, mūsu Kangari ar Kankariem visu lemj, Krievi tā pat jau to latviju no-
pirkuši, ne ba jau latvju bāliņiem ir tā lielā nauda, tāpēc nabagi būdami arī bučojam pakaļu tiem kam
tā ir un ticiet krieviem tās netrūk, bet latvji ir ļoti kāri uz naudiņu nu tad tie arī to izmanto. . .
? » !
Neried pēc sevis.
naudmīlis
ko ta pa tādiem sīkumiem uztraukties. . . mūs un mūsu zemīti tirgo un tirgos, jo tiem tur augš-
galā tak tie latiņi vienmēr trūk. . .
chixon
manuprāt ir jātaisa linča tiesa. . .
! > ?
Nu, nu apskaties apkārt neēsmu vēl saapis tādu, kam nauda ir vienadzīga, bet par lielu naudu
oi kā cilvēki mainās. . .
221
baluns
Ceturto reiz raku komentāros par Jūrmalā Majoros, domes tiešā tuvumā, bijušā sanatorijas
Marinbāde teritorijai patvaļīgi pievienota, ar sātu nožogota zeme. Pa kuru iet tauvas josla un pašā
šaurākā vietā, arp Lielupi un jūru parklājas vairākas aizsargjosjas - sagrābj Latvijas zemi un noro-
bēžo ar sētu. Tikai nesakiet, kaJūrmalas būvvalde nekā nezin. . . “`Latvijas Balzama”` zemesgabals
ir ””Moskovskaja Stoļičnaja”`liāle Latvijā un blakus prezidenta mājoklim rīkojas pēc saviem ieska-
tiem un saprašanas, pilns ar svešiem.
Antons
Lai muzu muzos noladeti tie nodeveji, kuri iztirgoja Latvijas sveto zewmiti tiem krievuokupan-
tiem! ! !
3xxx
man sautene tik viena. . . .
3xxx
ka sie nodeveji tagad vares skatities tautai acis, ta ir vis tiesaka nodeviba pret savu vali un tau-
tu, . kaunieties kangari
DDT
Aapušies tagad, kā uz pasūtījumu ? Pirms referenduma ? Kas tad ir tie pasūtītāji ? Bet galu gala
velns ar viņiem un to Abreni. Nav un miers mūros.
Mani daudz vairāk uztrauc, ka dāņi ar savu cūku fermu vircu izsvēpē tagad Latvijā veselus pa-
gaus! Un vismaz divas minirijas par to neliekas ne zinis, vēl aizāv dāņus! Dānijā viņi tā nevar
ar vircu indēt zemi un ar tās smaku indēt cilvēkus, tur ir likumi un civilizācija. Mēs esam kā tāda
nēģeru valiņa, kur ārzemniekiem atļauts itin viss. . . Visa Latvija pilna ar Natura 2000 liegumiem
un dēj tos tik vēl klāt! Un tur mūsu zemnieks nedrīk ar grābekli pat kurmja rakumu SAVĀ ZEMĒ
izlīdzināt! Bet blakus dāņi var darīt ko tikai grib! Nu kur ir vides inektori, kur ir kāds likums kas
mūs aizāv ? Nav. . .
Vai viss nopirkts. . . Toties var nolai tvaiku brēcot par Abrenes zemēm. . . Stulbums. . .
Inga
Njā, Igauņi tā nebūtu rīkojušies. . .
? » DDT
Nu tādi jau laikam tie latvieši ir vienu uztrauc robeža, otru zemīte Jūrmalā, citu [cenzēts], bet
kopējā lieta visiem pie - irsas. Tādu pūli var apčakarēt kā mazos nazīšus un tas arī tiek darīts.
?
ŠAUSMAS - nocezējuši vārdu ”[cenzēts]”.
222
? » DDT
Tavā rakā tas vārds nez kāpēc nav cenzēts. Runa iet par tiem lopiņiem, kas dāņiem tajās fer-
mās dzīvo. . . ! ! ! ? ? ?
es
Aicinu vēlreiz 2. auguu saiīt ar revolūciju Jēkabielā! ! ! !
Balt
Un ne jau tikai Liepnas pagaā šmuce. Balvu rajona Baltinavas pagaa Punduri jau arī. Pundu-
ru dzelzceļa aciju kopā ar vēl vienu otru zemes gabalu atdeva Krievijai. Bija pat sižets pa LTV, kur
rādīja, ka kādai saimniece māja bija LV teritorijā, bet šķūnis un kūts - Krievijā. Domāju, ka arī tajā
teritorijā atklāsies vēl ne tas vien.
Super
īpašniece varēs sūdzēt latvijas vali tiesā un saņems brangu kompensāciju. 8 ha nav nekādi 8
metri! Nopietna lieta!
naivajiem komentēt
komentētājiem - īsbiksīšiem, Par Seimas P R I K S E D E T A J U jaiecel K I G E R S (arodbieri-
bu vaditajs) jo vins tik daudz ir cinijies lai padzitu so kliki! ============
JAUTĀJUMS: ko te dara LIETUVAS PILSONIS, kurš aicina Latvijā SAEIMAS VIETĀ VĒ-
LĒT LIETUVAS SEIMU? Tad, redz, kādi mums tie giudrīši - loskutovieši, ka pat nezina kādā val-
ī dzīvo. . . BET POLITIKU TA GRIBAS TAISĪT ARĪ ŠĀDIEM ANALFABĒTIEM. . . . bēdīgi ir
ar tiem, šādiem latviešiem - auniem. . . .
slaii
Izdalīt pufaikas un gumijniekus brigādei ar Riekiņu, Voveru, Birkavu, Krau u. c. , bez paikas
turēt uz robežas, kamēr tā netiek savea kārtībā, un brigāde neprot pienācīgi rādāt.
[..]
Centrālās atiikas pārvaldes (CSP) dati liecina, ka Latvijas iedzīvotāju skaits arī 2008. gadā
vēl aizvien turpina samazināties. Tomēr samazinājuma tempi pēdējos gados kļuvuši lēnāki: 2007.
gadā vals iedzīvotāju skaits samazinājās par 0,5% salīdzinājumā ar 0,7% 2000. gadā.
Saskaņā ar CSP aprēķinu šā gada 1. jūlijā Latvijā dzīvoja 2 miljoni 266 tūkoši iedzīvotāju –
par 4,8 tūkošiem cilvēku jeb par 0,2% mazāk nekā gada sākumā. Iedzīvotāju skaits dabiskā pie-
auguma dēļ (mirušo skaitam pārsniedzot jaundzimušo skaitu) samazinājās par 3,7 tūkošiem un
arpvalu ilgtermiņa migrācijas rezultātā – par 1,1 tūkoti. Iedzīvotāju skaits 2008. gada pirmajos
sešos mēnešos pieauga tikai Jūrmalā (par 161 cilvēku) un 3 vals centrālajos rajonos: Rīgas (par
2765), Jelgavas (par 150) un Ogres (par 139). Tas notika tikai vals iekšējās migrācijas ietekmē,
jo mirušo skaits pārsniedza dzimušo skaitu gandrīz visās vals adminiratīvajās teritorijās, izņe-
mot Jelgavas, Rīgas un Ventils rajonu, kur bija neliels iedzīvotāju dabiskais pieaugums (aiecīgi
11, 171 un 13 cilvēki).
Iedzīvotāju migrācijas saldo ar plus zīmi šajā periodā bija tikai Jūrmalā (265 cilvēki), Jelgavas
rajonā (178) un Rīgas rajonā (2594 cilvēki). Kopš 2002. gada Latvijā bija vērojama laulību skaita
pieauguma tendence. 2007. gadā tika noslēgtas 15486 laulības, kas bija lielākais skaits kopš 1993.
gada. Taču šogad laulību skaits ir diezgan ievērojami samazinājies. 2008. gada pirmajā pusgadā no-
slēgtas 4546 laulības, kas ir par gandrīz 800 laulībām jeb 15% mazāk nekā 2007. gada pirmajos se-
šos mēnešos.
Šā gada pirmajā pusē noslēgtās laulības rakurojošie atiiskie rādītāji bija augāki salīdzinā-
jumā ar vidējiem valī visās septiņās lielākajās pilsētās, kā arī Bauskas, Daugavpils, Ogres, Rēzek-
nes, Rīgas, Saldus, Tukuma un Ventils rajonā. Turpretī vismazāk laulību, rēķinot uz 1000 iedzī-
votājiem šajā laikposmā, bija reģirētas Limbažu, Madonas un Talsu rajonā.
Jau vairākus gadus Latvijā iezīmējusies neliela dzimības pieauguma tendence. 2007. gadā val-
ī bija augākā dzimība pēdējos 13 gados, kad pasaulē nāca 23273 bērni. Dzimušo skaits šā gada
pirmajos sešos mēnešos – 12280, kas ir par 846 bērniem jeb par 7,4% lielāks nekā 2007. gada pir-
majā pusgadā. Augākie dzimības rādītāji pusgadā bija Rīgas rajonā – 13,0, Jelgavā – 12,4, Jelga-
vas rajonā – 12,0 un Ogres rajonā – 11,6 dzimušie uz 1000 iedzīvotājiem, bet zemākie – Krāslavas
(7,6), Ludzas (7,8) un Rēzeknes (8,2) rajonā. Tuvākajos gados dzimības līmenis varētu saglabāt
pieauguma tendenci, jo pēdējos gados abilizējas sieviešu skaits fertilajā (15 – 49 gadi) vecumā.
Ja kopš 2000. gada kopējais sieviešu skaits samazinājies par 4,7%, tad sieviešu skaits 15 – 49 gadu
Latvijā turpina samazināties iedzīvotāju skaits
TVNET 26. augus (2008)
224
vecumā – tikai par 1,8%. Visaugākie dzimības rādītāji ir sievietēm 20-29 gadu vecumā. Šīs vecu-
ma grupas sieviešu īpatsvars fertilā vecuma sieviešu kopskaitā pieaudzis no 27,2% 2000. gadā līdz
29,4% 2008. gada sākumā.
Mirības līmenis pēdējos trīs gados ir palicis nemainīgs: aptuveni 33 tūkoši mirušo katru ga-
du. Mirušo skaits šā gada sešos mēnešos bija 16,0 tūkoši, kas ir par 1212 cilvēkiem jeb 7% mazāk
nekā pagājušā gada aiecīgajā periodā. Relatīvi visvairāk mirušo bija Ludzas (21,8 mirušie uz 1000
iedzīvotājiem) un Rēzeknes (18,7) rajonā, vismazāk - Ventils (9,7) un Rīgas (11,0) rajonā.
V
? ?
Vairāk jau par vienu bērnu nevar atļauties!
es tikai nesaprotu
Vot sēž cilvēks pie varas grožiem. Sēž. Tauta izmir, izbrauc, priekšlaicīgi beidz dzīvi - bet viņi
sēž. Kas viņiem nav vairs sirdsapziņas, vai neprot atšķirt labo no ļaunā? Viņu bezdarbība vai nepa-
reiza darbība līdz tam ir novedusi vali un arī tas nav nekas? ? ? ? ? ? ? Un SĒŽ viņi kĀ vecas bekas,
225
sēž. a ko sēž. Jāiet tīrumi art, krūmi cir - tik daudz darāmā.
Noradamus
Zatlers Ar godmani importes krievus, slesers uztaisis divvalodibu, kas pakapeniski paries vien-
valodiba (krievu) un krieviem bus sava guberna EU. Un visiem bus zajebiss!
hahaha
nu kāpēc tādi meli? ? ? visiem taču skaidri zināms, ka vēlētāju skaits nemitīgi palielinās, bet te mūs
čakarē ar domu, ka cilvēciņu skaits latvijas lielvalī samazinās. kāpēc melojiet, kāpēc krāpiet?
Ausma
Lietuvā visiem līdz noteiktai summai kompensēja KRĀJBANS noguldījumus, visiem DE-
NACIONALIZĒTAJIEM īrniekiem 100 % izmaksāja atņemtā dzīvokļa kompensāciju, arī Igauni-
ja šos jautājumus sakārtoja, bet šeit banda 10 reiz cilvēkus izčakarēja, apsmēja un pazemoja. Visas
Latvijas valdības ir pelnījušas cietumu un mantas konskāciju. Tādel vajadzēja nobalsot vismaz
23. auguā un ierocis būtu ļoti ēcīgs. NEGĀJA. Vajag jaunu VĒLĒŠANU likumu un domāt par
jaunu referendumu pensiju jomā, rakot likumā - 2 lati par katru darba gadu + pensija pēc likuma
formulas un tiem, kuriem jau aprēķināta pensija - pārrēķina un tiem, kuriem tiks aprēķināta jauna
pensija. Vairāk variantu nav. Ja neko nedarīsism, apriesim vai ālusim apriet jaunveidojamās partijas,
atkal valdīs banda. Apvienojieties ar Aigara Štokenberga jaunveidojamo partiju.
Ainis ): Ainai
Man arī Augākā, bet rudenī rādāju kolhoza haltūrās, sedien, svētdien tirgojos ar dārzeņiem
un ko citu. Varēja dzīvot cepuri kuldams. Kas gribēja rādāt, arī krievu laikos varēja labi nopelnīt.
driz nepilsonis
nekas, bus vel raujaks kritums kad daudzi skas manit pases uz uk vai irl :D viniem jau pat ap-
tuvenu datu nav, puderee tik ausis cilveekiem
RUKSIS
Tak kur ir probleema? VAJAG TII VAIAK PISTIES UN BERNUS TAISIIT! Latvieshi
ir paraak kautrigi! ! ! ! Katrai sievietei par 4 berniem gna jau izdzivos tas ka kipa nevar pabarot nav
ataisnojums prom uz laukiem kartupelus seet! ! ! Kaa tad senajos alikos vareeja izdiivot! DAVAJ
LATVIESHI VAIROJIETIES LAI 2020 GADAA BUUTU 3, 2 MILJONI WE CAN DO IT! ! ! !
dw
toties reģirētu vēlētāju skaits pieaug.
es
pilnigas mulkibas[murgs]
226
onkoslimnieks
VISPĀR, TĀS ir PUPUMIZAS ko muldam. . . . jo, TICAT MAN, ka TAS IR LIKTENIS un mēs
nevaram to mainīt, un to visu ja mēs MIERĪGĀK uztversim un pieņemsim, BŪS LABĀK, . . . . . . .
. . ja MES TICAM DIEVAM. . . . . . mēs saņemam, ko pelnījuši. . ESMU onkoslimnielks, . . . . . pē-
dējā diagnoze āru/ne DIEVA/ kaulu smadzeņu vēzis. . . . . . . . . TĀPEC NEVAJAG KILDOTIES
un ĻAUNUMU SĒT. . . . jo mana slimība pāries pie jums! JO ES NOVĒLU TO NEAPMIERINĀ-
TIEM ĻAUNIEM CILVĒKIEM! ! ! AMEN! ! ! TAS PIEPILDĪSIES! ! ! ! !
Linda
Loti zhel man ir nevainigu cilveku kurus LV valdiba novedusi kapaa, totalaa nabadzibaa, bez-
ceribaa, pieiedu trimdaa Irijaa, . . . . . . . . . . . . Kad naks tads prezidents, kursh rupesies par LV un
tautu?
domas
TĀS RGINA bankas jānoslauka no zemes virsas. . . . . . intresanti kas tad būtu, ja RŠ KĀ
GRUZIJĀ un krieva banka nozūd. . . . . KĀ VAR 15 gadus laikā tāds krievs Kargins palikt par miļjo-
nāru. . . . . . TII APKRĀPJOT LATVJU TAUTU
kapracis
Bet Zatlers remontee villu par turpat 2 miljoni latu, , , un iepuut vinam!
kapracis to ddd
Nemeloju! Tadus kaa tevi esmu tukoshiem apracis. . . .
Aina Ausmai
Ko darit?
ddd
kapraci, krievu laikā nebij jāmaksā ar kapu vietu un piemaksāja par nelaimi. NEMELO! ! ! !
NOST 18 novembra SVĒTKUS!
AINIS. . . . . . tiko. . . . . pareizi saki. . . . JĀPIEPSA LAI MUMS KOMPENSĒ TOS 200 latus
pārejot uz repšiem. . . . . KĀ VAR, , SAVA, , VALDĪBA TĀ PIEKĀST SAVU TAUTU? ? ? ? ? ? NE
Lietuvā, ne Igaunijā NEBIJ TĀDS BARDELS un MINIMĀLĀS ALGAS un PENSIJAS NEBIJ, ,
BĀZES SĀKUMSUMMA, , tik MAZA. . . . . mes dzīvojām pārtikuši un nedrīkēja jaunā valdība
VISU PADARĪT SLIKTĀKU. /. . . . . kam tad vajadzēja tā BRĪVĪBA, ka 18 gadus dzīvojam aizvien
sliktāk? ? ? ! ! ! M TAS BIJ VAJADZĪGS? ? ! ! ! UN TĀDI SVĒTKI, kas izmāksā miļjonus NAV
VAJADZĪGI TAGAD! ! ! !
Aina Ainis
Kur tu radaji krievu laikaa, ka vareji tadu summu sakrat? man ar augskolas diplomu viglas
227
rupniecibas inzhenierei alga menesii bija 79 rubli! Manai draudzenei, Dailes teatra aktrisei pec kon-
servatorijas alga teatrii bija 75 rubli menesii! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Ausma
Vai šīs šausmas tevi neinteresē? Un vai ziņojums presē par kredītu ņēmeju pašnāvībām tevi ne-
interesē? Cik ilgi mūs mānīs ar solījumiem un dzīs naāvē un iznīcībā?
Lasi:
Pēc ociālās atiikas no ārējiem nāves cēloņiem vidēji gadā mir 3700 cilvēku, tajā skaitā paš-
nāvībās mirušo - 853, 6 cilvēki vidēji gadā, no pagrīdes alkohola - 666 cilvēki, no nosalšanas vidēji
gadā - 243 u.
Sareiziniet 3700 ar 15 gadiem ir 55 500. Cik cilvēku pāragri nomir no neārēšanās, no bada
un neēšanas, atiika neparāda. Tūkošiem pazuduši bez vēs! Vēl traģiskāku situāciju parādītu
atiika, cik nedabīgos apākļos mirušu cilvēku policija katru diennakti (ap 10-12 cilvēku dienā x
365 = 4380 x 15= 65 700) atrod un nogādā uz morgu (atiiku nerāda). Nedzimušu bērnu ir sim-
tiem tūkoši salīdzinājumā ar 1989. gadu. Pēc ociālās atiikas vien var saskaitīt, ka neatkarības
15 gados priekšlaicīgā nāvē aizgājuši ap 121 000 cilvēku (55 500 + 65 700 = 121 200).
Ir pamats secināt, ka Latvijas vals vara pēc neatkarības atjaunošanas tautai radīja dzīves apāk-
ļus Konvencijas par genocīdu 3. p. 3. d. izpratnē. To apiprina arī dzīvokļu genocīds. Proti, denacio-
nalizēja 78 046 ģimeņu dzīvokļus vai 36 365 000 m2, ap Ls 300 000 000 vērtībā un viņu dzīvokļus
atdeva trešai personai un ar likumu noteica vienpusējā kārtā šos īrniekus aplikt ar paauginātu īres
maksu, kā Staļina laikā kulakus.
Bez tam milzīgu masu tautas (ap 200 000 cilvēku) padarīja par maksātneējīgiem un pakļāva
masveida deportācijām no dzīvokļiem uz ielas, proti, 1994. - 2004. g. - 10 gados tiesās tika iesnieg-
tas prasības par 61 955 ģimeņu, vai par 185 865 cilvēku izlikšanu (ja vidēji ģimenē 3 cilvēki). 1994.
- 2004. gados riedumi ājušies ēkā par izlikšanu bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas, tas ir,
deportētas uz nekurieni 34 782 ģimenes vai 104 346 cilvēki. Kā īpašumā nonāca šie izbrīvētie ap 35
000 dzīvokļu? Viennozīmīgi – izlaupīti. Vai tie nav neatkarīgās Latvijas briesmu darbi pret tautu?
Un tu nevarēji nobalsot referendumā, lai mūs iznīcina, Purne un Verze tur mūs nabadzībā?
Pārdomas iiiiiiiiii
BEZSMADZEŅU DĪJUMIEM
ociālās atiikas no ārējiem nāves cēloņiem vidēji gadā mir 3700 cilvēku, tajā skaitā pašnā-
vībās mirušo - 853, 6 cilvēki vidēji gadā, no pagrīdes alkohola - 666 cilvēki, no nosalšanas vidēji
gadā - 243 u.
Sareiziniet 3700 ar 15 gadiem ir 55 500. Cik cilvēku pāragri nomir no neārēšanās, no bada
un neēšanas, atiika neparāda. Tūkošiem pazuduši bez vēs! Vēl traģiskāku situāciju parādītu
atiika, cik nedabīgos apākļos mirušu cilvēku policija katru diennakti (ap 10-12 cilvēku dienā x
365 = 4380 x 15 = 65 700) atrod un nogādā uz morgu (atiiku nerāda). Nedzimušu bērnu ir sim-
tiem tūkoši salīdzinājumā ar 1989. gadu. Pēc ociālās atiikas vien var saskaitīt, ka neatkarības
15 gados priekšlaicīgā nāvē aizgājuši ap 121 000 cilvēku (55 500 +65 700 = 121 200).
228
Ir pamats secināt, ka Latvijas vals vara pēc neatkarības atjaunošanas tautai radīja dzīves apāk-
ļus Konvencijas par genocīdu 3. p. 3. d. izpratnē. To apiprina arī dzīvokļu genocīds. Proti, denacio-
nalizēja 78 046 ģimeņu dzīvokļus vai 36 365 000 m2, ap Ls 300 000 000 vērtībā un viņu dzīvokļus
atdeva trešai personai un ar likumu noteica vienpusējā kārtā šos īrniekus aplikt ar paauginātu īres
maksu, kā Staļina laikā kulakus.
Bez tam milzīgu masu tautas (ap 200 000 cilvēku) padarīja par maksātneējīgiem un pakļāva
masveida deportācijām no dzīvokļiem uz ielas, proti, 1994. - 2004. g. - 10 gados tiesās tika iesnieg-
tas prasības par 61 955 ģimeņu, vai par 185 865 cilvēku izlikšanu (ja vidēji ģimenē 3 cilvēki). 1994.
- 2004. gados riedumi ājušies ēkā par izlikšanu bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas, tas ir,
deportētas uz nekurieni 34 782 ģimenes vai 104 346 cilvēki. Kā īpašumā nonāca šie izbrīvētie ap 35
000 dzīvokļu? Viennozīmīgi – izlaupīti. Vai tie nav neatkarīgās Latvijas briesmu darbi pret tautu?
Pirms pāris gadiem Šlesers solīja, ka algas būs vismaz 500 latu un pensijas 200 latu, savukārt vēl
pirms tam Šķēle solīja, ka 2 pieaugušie ēs pabarot sevi un 3 trīs bērnus. . . pirms tam Tautas fron-
tes priekšsēdētāja vietnieks Godmanis solīja, ka viss būs godīgi. . .
Vai Jūs apmierina tādi solījumi kuri netiek pildīti, vai esat ar mieru vēl gaidīt? Vai arī iesiet 2. un
23. auguā uz referendumiem, jo tā vairāk tālāk nav ieējams dzīvot.
Nekas tā neapdraud mūsu vals valdošā režīma paāvēšanu, kā kārtība un likumība valī. Jo vi-
sa paāvošā režīma rīcība ir gandrīz vai viena vienīga amorālu rīcību un nelikumību virkne. Te var
minēt gan dubulto morāli un korupciju tiesu siēmā, gan nepārtrauktos aizkulišu veikalus ienesīgu
amatu un ietekmes sfēru dalīšanā, nepārtraukto bezatbildību par pieņemtajiem likumiem, lēmumiem,
tiešo pienākumu nepildīšanu, ieņemamo amatu izmantošanu savtīgos nolūkos u. t. t. .
kapracis
Arii krievu laikaa bija masveida kapu vietas nabagiem! Sakotneji Ulbrokas kapos, tad Jauncie-
ma kapos.
vēlētāji
VIŅI MŪS AR TO SITU ARĪ REFERENDUMOS JĀJ! NU TĀ BAILE, ka TII 15
STUNDAS DOT LAIKU un bailes likumīgi noteikt VISIEM PIEDALĪTIES REFERENDUMOS
un VĒLĒŠANĀS/bailes no tautas un tas nav nedemokrātiski, jo var teikt jā vai nē un naudu pilo-
ņiem nav jāmaksā. KĀ VVF un ZATLERS saprot, ka JĀPIEDALĀS. . . . un to vajadzētu NOFOR-
MĒT LIKUMĪGI! ! ! !
Ainis
Krievu laikos rādāju divos darbos un biju sakrājis divām jaunām automašīnām, 20000 rubļu
un dzīvoju paēdis un padzēris, bija pilna drošība, bet atnāca “LABIE LAIKI”, manu naudu apēda
par 200 latiem, lai turētu abilu latu uz mana rēķina. Mani aplaupīja arī Bankā BALTIJA, jo pa-
klausīju GODMANI, ka dabūšu” lielos procentus« Guntis Ulmanis arī teica, lai noguldu santīmus
BANKĀ BALTIJA. aplaupīja. Viņi visi nav laupītāji bandīti, kas valdīja un valda? Un Loskutovam
neļauj rādāt kas? Tie nav bandīti?
229
aļina hitlera sapnis radīt
mutantu tautu, tik viena nelaime, sit viens otru no un nerādā. Kurs normāls te novēl dzīvot
saviem bērniem?
lapsa
Bet baliesīgo vēlētāju skaits pieaug
iiiiiiiiii
Pārdomas iiiiiiiiii
Jaunciema kapu nabagu masu apbedījumi ir fakts! ! ! Neatkarīgajā, brīvajā un demokrātiskajā
Latvijā! ! ! ! ! ? ? ? ? Runa ir par būtību! Ceru, ka neesi ieagnējusi vergu dvēsele, kura nezin, uz ku-
rieni skrien! ===========
Arī Tavos slavētajos padomju laikos bija vientuļi - nabadzīgi vai galīgi nodzērušies cilvēki. Kaut
kur jau arī viņus apglabāja. To es nezinu. Tā informācija jau netika publicēta Padomju jaunatnē vai
kur citus.
I dont care
Un esmu laimiga, ka man nav jadzivo Latvijaa!
230
Ļaundari
Šie ir bijušo ukaču un vals bandītu laiki un tas ir viss un nelgu laiks, kas neprot nobalsot, lai
majai paliktu mazāk ko izlaupīt. Bija slikti, ka bija šie padomju laiki un tagad nav ko gauies par
tiem laikiem, jo tagad ir 5x ļaunāki laiki, to ko tie laiki neizdarīja 50 gadod, to šie nodarīja 5 gados,
ik 5 gadus pa 50 gadu ļaunumu. Nolādētie nelgas un cita kabatās skaitītāji, ka citam būs lielāka pen-
sija - nebalsošu.
Latvieši paši sev ĻAUNDARI.
komunie
varjau vainot valdību. bet es piedzimu, kad tētis atnāca no sibīrijas, mamma ar diviem bērniem,
kāda izgāja no izsūtīšanas, ar to mantību bija jāiztiek kas mugurā. BET KĀ MĒS STRĀDĀJĀM, VISI
STRĀDĀJA, MAN TRĪS GADI BIJA UN GĀJU MEŽĀ OGAS SĒNES LASĪT. VISI STRĀDĀJA
NO RĪTA LĪDZ VAM UN PA NAKTI ARĪ. NEVIENS NELAMĀJA VALDĪBU, baidījās,
BET AR TRU GADU PALI LABĀK. VISS GĀJA UZ AUGŠU, TO JUTA AR TRU GA-
DU. bija daudz laba, it sevišķi pēdējos gados. UN D ES TEICU, NEDRĪKST IZNĪCINĀT
ŽOŠANU, domāju, ka mani nomušīs, to alkatību, naidu, skaudību, nenovīdību. Latvija sākas ar
katru no mums, PALĪDZĒSIM VIENS OTM, NESUDĪSIM, ATBALSTĪSIM, NEDZER-
SIM, NESLINKOSIM, BŪSIM UZTICĪGI ĢIMENEI.
pudeliite
Da par kādu vali te iet runa, jums pašiem ņirgas nenāk.
Čirr
Latvijā turpina samazināties iedzīvotāju skaits - - - - - - - - -
toties vēlētāju skaits brīnumainā kārtā palielinās. . .
Pārdomas iiiiiiiiii
Jaunciema kapu nabagu masu apbedījumi ir fakts! ! ! Neatkarīgajā, brīvajā un demokrātiskajā
Latvijā! ! ! ! ! ? ? ? ? Runa ir par būtību! Ceru, ka neesi ieagnējusi vergu dvēsele, kura nezin, uz
kurieni skrien!
Nav atbildīgo par POSTU un iznīcību
Kļūdas labojums
LATVIJĀ NAV ATBILDĪGO par poru
Te kāds nolād padomju demokrātiju. Cik tgajā bijis slikti. Jā, okupācija, krievu cilvēks - svētā
govs, latvietību izcelt nedrīkēja - sociāliiskās likumības pārkāpums un bija slikti daudz kas cits,
bet bija dzīverieks, atbildība par sabiedrības aīību un daudz kā laba (gan jau pēc vairākiem ga-
diem vērtības pārvērtēs), toties ŠODIEN NAV NEVIENA ATBILDĪGĀ par to kas notiek LATVI-
JĀ. Ir genocīds, bet nav pasludināts un nav atbildīgo, tauta izmir - nav atbildīgo, sabiedrībā valda
231
haoss un tiesu varas mēraukla - nauda - nav atbildīgo. VISU LATVIJU VAR IZLAUPĪT UN NO-
LAIST UZ GRUNTI - nav atbildīgo.
Shadow
Bērnu radīšana Brīvajā Latvijā - taisnākais ceļš uz nabadzību. Āmen. Pēdējo valdību mērķi bij
vals nozagšana. Uzreiz un ieējami vienkārši. Sekas - pašlaik “baudām”. Būvējam Stikla herņas,
koncertnezāles, u. . . un slēdzam ciet lauku skolas un bērnudārzus - jauka ratēģija!
iiiiiiiiii
Pārdomasdemokrātiskajai latvijai Mēs varam dejot tirliņdejas uz vienas kājas, un izlikties, ka pil-
nība sasniegta. Tikai, briesmīgs būs brīdis, kad mēs, visi, būsim iei pamoies! ======
Beidz pļāpat! Kamēr rokas un kājas ir un veselība turās neviens nekad nepadosies! Kamēr cil-
vēks var rādāt viņš nav pazudis. Viņš izķepurosies. Negribu tās padomju laiku rindas un bezcerī-
bu vēlreiz pārdzīvot.
Alvis
Notiek tautas mānīšana par sabiedrības novecošanos Latvijā. Tā, piemēram pensionāru skaits
2000. gadā bija – 641 012, 2007. g. – 567 382 ( uz 1000 – 250), tas ir, pensionāru skaits pakāpe-
niski samazinās - no 2000. gada par 73 630 vai aiecīgi pa gadiem no 2000. - 2007. gadam - 10630,
11317, 11963, 9040, 9295, 12683, 8702. Cits piemērs – 2000. gadā bija 271 pensionārs uz 1000
iedzīvotājiem, bet 2007. gadā jau tikai 250.
Bez tam, neraugoties uz kopējo pensiju paaugināšanu un cenu līmeni valī, pensionāri ir kļu-
vuši vairāk 2 reizes nabadzīgāki, ko pierāda, ka IKP rauji aug, iztikas minimuma līmenis pieaug,
bet no 1995. gada no iekšemes kopprodukta pensijām atvēlētie līdzekļi - 1995. gadā 9 %, 1999. -
2007. gados aiecīgi samazinājies no 11 līdz 5 % 2007. gadā.
Iedzīvotāju skaits samazinās, pensionāru skaits samazinās, BET. . . . . . . . Toties vēlētāju skaits
rauji pieaug - vai nav absurds, vai nav UNS valdošajai kliķei tā noie uz ceļiem referendu-
mus, uzpū vēlētāju skaitu?
reekjeklis
Shitos apreekjinus vinji sev var kaut kur ierau, tiem jau sen neviens netic. . .
huks to naivā
Nu tev ismaz vajadzēja zināt, ka 1. referendums bija par satversmes grozījumim, kad kvorums
ir augāks, otrs par likuma.
iiiiiiiiii
žurka 72 iiiiiiiiii 100 % taisn’iba. Padomju laik’a manai omai pensija visa aizg’aja z’ales - pensijas
apm’ers 30-40 rubli. Pesionarus necies neviena valdiba. Tas ir tocno. =======
Piekrītu. Tikai kad mēs tiksim pensijā - tad varēsim atcerēties - cik šiki dzīvoja pensionāri 2008.
232
gadā. Nekas labs mūs negaida ne 1. ne 2. pesiju līmenī. Tas nu ir fakts. Tā kā liela daļa rādājošo
līdz pensijai neizvilks - tad varbūt nav ko uztraukties. Dzīvi būsim varbūt izkulsimies. Sasodīts, vai
mums arī nevajadzēs atra ūrīti laukos un lūgt mazbērniem, lai palīdz savākt sieniņu?
Pārdomasdemokrātiskajai latvijai
Mēs varam dejot tirliņdejas uz vienas kājas, un izlikties, ka pilnība sasniegta. Tikai, briesmīgs
būs brīdis, kad mēs, visi, būsim iei pamoies!
Who cares?
Nah tada Latvija kadam ir vajadziga? ? Ne normals socnodrosinajums, ne normala vecumpen-
sija, ne ari augaka izglitiba par brivu. . . Citas valis ir daudz labak situetas, ta nah sava dzive ja-
bende Latvija kad ir citi varianti? ? ?
Valdibas plans
Vals plans noturet iedzivotajus - - - samazinot darba vietas un neveidojot jaunas. . .
Nodoklu maksataja
Da kam tie iedzivotaji ir vajadzigi? ? ? Tikai nodoklu maksashanai. . .
Pārdomasdemokrātiskajai latvijai
ES neaizāvu padomju Latviju! Tas viss bija slikti! Nolieciet blakus - padomijā bija slikti, vai tas,
kas toreiz bija slikti, šodien ir labāks? Vai šodien mēs neesam JAUNĀ “DZĪVNIEKU FERMĀ”? Es
aicinu aizdomāties! Šodien Latvijā, dzīvnieks ir lielākā cieņā, nekā cilvēks! Vērtība ir nauda, kurš
kuru pārļaus bagātībā, sex un pornogrāja priekšā pakaļā, dažādība maucībā, varas alkas, lai varē-
tu zagt neiedomājamos apmēros, tiesas, kas interpretē taisnību pēc kukuļu apmēra. Vizuālā kultūra,
kurā cilvēku asinis šļācas raumēm! Ekonomiskie bēgļi no Latvijas, neviens nevar pateikt, cik vi-
ņu ir. 100, 300 tūkoši? Mums nav pat vēlētāju reģira! Es jautāju varai - vai mēs, TAUTA, ESAM
JUMS VAJADZĪGI? Es jautāju - KURP MĒS EJAM, LATVIJA? ! TĀ, NEVAR PALIKT! TĀ NE-
PALIKS! PAR JAUNU DĪTS VISS TIKS!
to er
iis latvietis. . . . . . pats suudus riis un citiem liks
trrr
nu tak brauciet visi uz irāku, afganiānu u. t. t. uz savām iemīļotām misijām mazāk būs uz ielām
mašīnu, vieglāk man būs izbraukt cauri pilsētai.
iiiiiiiiii
er Vai nevar pieņemt likumu, ka ja Latvijas pilsonis/iedzīvotājs uzturas ārzemēs vairāk par trīs
mēnešiem gadā viņam atņem pilsonību un izraida no vals? =========
Ceru, ka neviens nepieņems tādu likumu, jo udēt ārzemēs nebūs ieējams. Kā, lai mūsu mu-
233
zikanti un dziedātāji slēdz kontraktus? Mums pietiek ar esošajiem nesakarīgiem likumiem. Kādēļ
vēl vienu?
Rifs
Latvija mir lēnā, dabīgā nāvē. Aapīgākie mūk no šejienes ko nagi nes, bet vecie dzīvo no ro-
kas mutē. Tiek slēgta viena rūpnīca pēc otras, visur zem sakoptības maskas valda poaža. Cilvēki
vairs nekam netic, viņus ir pārņēmusi bezcerība un neticība. Katrs paļaujas un rēķinās tikai ar sevi,
jo nevienam nedrīk uzticēties. Tie, kam ir vara, rauš un grābj visu ko var paķert. Var jau cenies
kautko glābt melojot un slavējot šo poažu, tikai patiesība vienalga, kā īlens, lieņ laukā. Vai tādu
es iedomājos savu dzīvi tālajos deviņdesmitajos, kad ar sirdi un dvēseli biju par mūsu brīvību, kad
nedomājot ne mirkli, par to būtu bijis gatavs atdot pat dzīvību. Mēs atvērām durvis vislielākajiem
neliešiem un ļāvām tiem rau un zagt, ulbi piekritām gan Godmaņa pirmās valdības nodokļu po-
litikai, gan visiem citiem viņu murgiem, kaut jau toreiz bija skaidri redzams, ka tas viss tiek darīts
mērķtiecīgai tautas apzagšanai un vals izlaupīšanai. Un te nu mēs esam, diemžēl.
Arvīds Kalme
Vai kāds ir izrēķinājis kurā gadā nomirs pēdējais latvietis? Slava, slava alelūjā - mūsu uzvaras gā-
jienā! Tā tik uz priekšu!
žurka 72 iiiiiiiiii
100 % taisn’iba. Padomju laik’a manai omai pensija visa aizg’aja z’ales - pensijas apm’ers 30-40
rubli. Pesionarus necies neviena valdiba. Tas ir tocno.
er
Vai nevar pieņemt likumu, ka ja Latvijas pilsonis/iedzīvotājs uzturas ārzemēs vairāk par trīs mē-
nešiem gadā viņam atņem pilsonību un izraida no vals?
iiiiiiiiii
Pārdomas! Beidz melot! Sāc rādāt un nevaidi kā dzemdētāja. iiiiiiiiii Pārdomashomo sapiens
Tālu mēs esam tikuši, šodien? Padomju laikā: pensionāri NEDZĪVOJA BADĀ; ==========
Manai vecaimamai bija 40rubļu pensija - vecamtēvam 36rubļi. Vecāmamma sāka savas darba
gaitas no 8. gadu vecuma ganīja lopus saimniekiem. Mēs vasarā vācām sienu u. . . . , lai viņi varētu
turēt gotiņu. Līdzīga situācija bija arī otriem vecvecākiem, tikai tur skaitļus neatceros. Tā kā nepūt
pīlītes! ! ! Tos brīnišķīgos padomju laikus es atceros. Visas tās nebūšanas bija arī padomju laikā -
tikai ļoti rūpējās, lai informācija nebūtu pieejama. Ja kāds tā publiskā telpā pačivinātu kā Jūs, tad
nepatikšanas būtu garantētas. Citās Eiropas valīs cilvēki dzīvo labāk, jo tur nav bijuši brīnišķīgie
padomju gadi, ko te mēģina reklamēt.
Kondons
Zāļu nav, kondomu pa pilnam. Aizliegt dzert alu, aizliegt dzert no pudelēm. Atļaut mīlēties zā-
lājos. Pensionārus atvaļināt no valdības un saeimas.
234
Pārdomashomo sapiens
Tālu mēs esam tikuši, šodien? Nosauciet, kaut vienu no tālāk minētajām sfērām, kur tagadējā
Latvijā ir augāks līmenis! Bez emocijām! Faktus, lūdzu! Jaunciema kapu nabagu masu apbedīju-
mi ir fakts! ! ! Neatkarīgajā, brīvajā un demokrātiskajā Latvijā! ! ! ! ! ? ? ? ?
Padomju laikā: pensionāri NEDZĪVOJA BADĀ; nebija nabagu, kuri, visapkārt, nepārtraukti
(arī jauni cilvēki), rakņātos pa miskaēm; cilvēki netika izmei uz ielas, ārā no dzīvokļiem; praktis-
ki, nebija bezpajumtnieku; bezmaksas veselības aprūpe (labāka vai sliktāka), bija pieejama visiem
cilvēkiem; jaunatnei tika piedāvātas orta nodarbības, daudzajās orta biedrībās un klubos, pār-
svarā, bez maksas; narkomānija, praktiski, nepaāvēja; par pederaiju, pornogrājas izplatīšanu,
sauca pie kriminālatbildības; bija pie kā griezties, neizdarību, varas patvaļu u. c. gadījumos; bez-
maksas izglītība, vidusskolas izglītība bija obligāta (!) Skolotājs bija cienījama profesija, Zinātnei
bija lielas ieējas un svars; netika propogandēta vardarbība, izlaidīga dzīve un izvirtība, tika apka-
rota proitūcija; Cilvēki vairojās (brīnums!) un dzīvoja bez sekskultūras un seks piesaukšanas, no
rīta līdz vakaram;
Pēc 1991. gada, simtiem (! ! !) (varbūt tūkošiem?), neidenticētu vai bez piederīgajiem, mirušu
cilvēku, bez zārkiem, ietinot palagos apglabāti, arī kopkapos Jaunciema kapsētā! ! ! Ja mums šodien,
nekā, no tā, kas iepriekš pieminēts, kas bija padomijas laikā - nav, tad ir jautājums - UZ KURIENI
MĒS EJAM, S MŪS VADA? Ja, toreiz, tas viss bija tālu no pilnības un briesmīgi, tad KUR MĒS
ESAM ŠODIEN, KO ESAM UZCĒLUŠI UN KO MĒS CEĻAM? M MĒS CEĻAM?
235
PO
Kaut ko nesaprotu. Iedzīvotāju skaits samazinās, bet baliesīgo skaits aug. . .
skumji
bet sheit naakotnes nav
žurka 72
Nu ko! Vienosimies vienā lielā kopīgā - DRāZIENZā! Dzimtenei par godu!
Alda
. . . pēdējais, lai lidoā izslēdz gaismu. . .
arpus. . .
pedejais latvietis, kas izbrauc no latvijas, ludzu izsledziet lidoa gaismu!
Skabarga P
Latvijā turpina samazināties iedzīvotāju skaits kas es vel aizbrauks ar visiem savejiem tad vel
turpinasies :D
to creizycat
apsveicu - visu cienju - muuc no shiis suudu bedres
creizycat
Nesaprotu tiešām, pa ko viņi brīnās. . . kāds ir vals līmenis? ? Kurš gan grib šeit vēl palikt? ?
Varbūt grib, bet nevar, jo nevar izdzīvot latviajs apākļos. . . Pats diemžēl rīt pametu LV lai rādā-
tu ārvalīs! ! :)
to VISIEM
:) jaa jaanjem - un ja nevari atdot tad jaaziepee rikjis un jaaraka pirmsnaaves ziimiite ar ie-
meslu
buu
nevienaa ES valii “taa neruupeejas” par mazuljiem un maaminjaam ar beerniem kaa LV tapeec
jau arii neviena domaajosha maaminja negrib savam beernam mociibas noveeleet
VISIEM
Mús dráz, kam tiek vairák, kam mazák. Tas ir izsmiekls, ka jánjem GE MONEY lai nopirktu zie-
mai zábakus un kazoku. Bérnus lai pausaulé shet? Un talak ko?
sils
ja salīdzina dzīvokļu kvalitāti - mana hruščovene ir gan labāka par jaunajiem projektiem, vismaz
236
drošības ziņā. Protams, trubas, logi, durvis, jumts ir jāuztur. Toties, kad ievācāmies manā bērnībā
65. gadā, nekas no nebruka un nelobījās vēl vismaz 40 gadus.
Romija
Darba apjomi: Ilgi domāju kāpēc tā. . . Varbūt tas ir vecums. Varbūt vitamīnu trūkums. Bet varbūt
pazemināti eritrocīti, vai slikta ekoloģija, vai visādu vainu kaudze, kuru dēļ sāc uzdot jautājumu, vai
viār vērts dzīvot. . . Bet nesen es sapratu - tas viss nav tas! Kādēļ esmu piekusis? Vienkārši rādā-
ju par daudz, lūk, kāpēc. ··· Šīs vals iedzīvotāji - 2. 5 miljoni. 1 miljons - pensionāri. Darbam atliek
1. 5 miljoni. 0. 5 miljoni mācās, tātad, darbam atliek 1 miljons. 0. 3 miljoni - bezdarbnieki, un vēl 0.
2 miljoni - vals ierēdņi. Tātad darbam atliek 500 000. 100 000 ieņem vēlētus amatus un dien vie-
tējās padomēs, 300 000 - tas ir viņu apkalpojošais personāls. Tātad darbam paliek 100 000. 60 000
atrodas slimnīcās, 39 998 - sēž cietumos. Darbam atliek divi. Tu un es. A Tu te sēdi, rakiņus lasi. .
. Bļāviens, skaidrs kāpēc esmu tā piekusis! :))
buu
ja juus zinaatu kas notiek lidoaa. . . . . . . . . . . . ik dienu no shejienes brauc prom tik daudz cil-
veeku ar biljeti uz vienu galu.
to er
nu ko tu muldi - ienjeemis galvaa savas seenes un buljus man maasa Anglijaa raadaa par viesni-
icas menegeri un dziivo uz savas algas + atljaujas maaciities un suuta naudinju vecaakiem lai tie sheit
savelk galus kopaa. . tu sheit to vari?
NORMĀLIE TAČU TE BAIDĀS
LAIST BĒRNUS PASAULĒ.
nepiepildámo sapnju zeme
Par ko te bríníties? Lai aaisa ASV tad redzés kas notiks. Te sák domát kad dzívi sú. . . i sak cel-
ties, un tad ar ne taja virziená shtuko. Tipa, o vinji rádá Írijá, davaj nodokli.
Naivā
Par tiem referendumiem, varbūt man kāds var atbildēt, kapēc referendumu par saeimas atlaiša-
nu bija nepieciešami + - septiņsimt tūkoši balsotāji, bet par pensiju likuma grozijumiem + - četr-
simtpiecdesmit tūkoši? ? ?
scorpio
CVK kopā Cimdaru (kuram nekož lapsenes) ZIEPĒS par referenduma datu falsikāciju! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
p
Aizbraucot uz arzemem kaut vai tikai atpuies var ieverot ljoti labu lietu, ko musu valdiba nen-
237
jem ka piemeru (iznjemot palielinat cenas un nodokljus, jo redzi taja vali ta ir) t. i. vals rupejas
par saviem iezdivotajiem. kapec valdibas vechi nevaretu njemt piemeru no citam valim par to, kaa
vinji rupes par saviem pilsonjiem (invalidiem, pensionariem). ja aizbraucot uz arzemem atpuies
uz nedelju varetu tur ko atra sev, es domaju ka 80% celjotaju nemaz neatgrieztos atpakalj Latvija,
kas gandriz ari notika ar mani, bet Latvieshi ir parak sentimentala tauta, kas liedz vinjie msasniegt
ko labaku neka piedava pashu vals
iiiiiiiiii
Baiba Padomju laikos lielākā tautas daļa dzīvoja labi. Visiem bija darbs, bezmaksas izglītība,
arī augākā, visi bērnu pulciņi par brīvu, bezmaksas medicīna, dzīvokļus deva par velti, pensionā-
ri brauca uz atpūtas namiem pa visu savienību. Tēvs, paras traktoris atpūtās Krimā, Esentukos,
Baldonē, Jūrmalā. Viss par velti. ============
Ha - ha. Ne jau visi traktorii atpūtās par velti un nejau visi pensionāri braukāja pa kurortiem.
Augākā izglītība par brīvu ir Šveicē un vēl dažās bagātās pasaules valīs. Arī dzīvokli par brīvu ne-
smu dabūjis - bija protams, kam palaimējās. Tā bija visai reta parādība. Tikai tā dzīvokļu kvalitāte
bija drausmiga. Šinī ziņā nekas nav mainījies. Arī tagad dažiem pilsētas dome piešķir dzīvokli par
brīvu. Tā kā Baibiņ, nefantazē.
bub
ai nez ja es nemacitos tad oc brauktu prom, un lai iegutu pieredzi domaju, ka aizbraukshu ari,
bet uz atgrieshanos noteikti :)
psc
pie mums cilvēku skaits aug tika CVK datu bāzē, lai referendumā formāli piedalītos mazāka vē-
lētāju daļa. Cimdaru ziepēs!
andropovs
negribas jau atkārtoties, bet nu LV=Brīnumzeme:D
haaha
tas nekas! uz referendumiem baliesiigo skaits pieaug! :)
JanisT
Izklausās pēc lopkautuves direktora atskaites.
labs
drīz piedzīsim eiropas vidējo dzīvojamo platību uz cilvēku nebūvējot neko :)
Abc.
izklausās labi no nekuamo īpašumu cenu viedokļa. . .
238
baštika minirijai jāgādā par zinošiem vecākiem B
Baštika kungam `BAŠTI kungs, vairāk domājiet, kā saglabāt dzīvības bērniem līdz skolas ve-
cumam, jo, vecāku nezināšanas dēļ aiziet bojā pārāk daudz bērni, /kuru vecāki, var teikt, ir lieli bērni
- bez jelkādām zināšanām par bērnu audzināšanu, /vecmammas un mammas šīs ģimenes pārsvarā
vairs nemāca dzīves mācību, arī skola māca tikai par. . sex. . aids/ LŪDZU, PANĀCIET TO, LAI
TI DZEMDĪBU NAMU APMEKLĒJUŠAI MAMMAI BŪTU IEDOTA BEZMAKSAS
BROŠŪ PAR TO, S UN KĀDĀ VECUMĀ APDUD MAZULI. ĻOTI DAUDZI NELAI-
MES GADĪJUMI NEBŪTU NOTIKUŠI, JA KĀDS JAUNOS VECĀKUS BŪTU PABRĪDINĀ-
JIS PAR NELAIMES GADĪJUMA IESPĒJAMĪBAS VARBŪTĪBU dažādos apākļos. Dariet Jūs
pats un jūsu MINISTRIJA ŠO VECĀKU IZGLĪTOŠANU. Tikai tā varēsim nosargāt bērnus, tikai
tad aaisnosies Jūsu minirijas esamība un nepieciešamība.
svies
Ir jāprasa centrālai vēlēšanu komisijai, kur ņēma datus pirms referenduma? Pēkšņi tagad saskai-
tām mazāk baliesīgo iedzīvotāju? Un tātad referendums bija noticis un ar lielu pārsvaru! Un te jau
ož pēc kārtējas tautas aptīšanu ap pirku!
miele
Kur ir “homo sapiens” komentārs? ? ? Piedodiet, nevaru atra. Bet “pārdomām” es varētu likt
padomāt, vai šo vali, kurā dzīvojam, nevada tie paši brīnumainie komjaunieši, kas savu māti bija
ar mieru atdot dēļ ieējas kalpot KGB dieneā pagājušā gadsimta 70.-80-tajos? Ja pareizi atbildē-
si, Tev atkritīs daudz citu jautājumu.
laila
tad, kad bus beernudaarzi, normaali beernu pabali un uzlabosies situaacija varii kopumaa,
tad arii var gaidiit beernu skaita pieaugumu.
er
Nemīz, nabagi ir tie, kuri atbir (aizbēg). Ja māk rādāt tikai ar rokām, tad atliek tikai sēnes,
buļļi u. t. t. Ja māk rādāt ar galvu, tad tepat var nopelnīt trīsreiz vairāk un rādāt desmitreiz labā-
kos apākļos.
iiiiiiiiii
Pārdomashomo sapiens Tālu mēs esam tikuši, šodien? Padomju laikā: pensionāri NEDZĪVO-
JA BADĀ; ==========
Manai vecaimamai bija 40rubļu pensija - vecamtējam 36rubļi. Vecāmamma sāka savas darba
gaitas no 8. gadu vecuma ganīja lopus saimniekiem. Mēs vasarā vācām sienu u. . . . , lai viņi varētu
turēt gotiņu. Līdzīga situācija bija arī otriem vecvecākiem, tikai tur skaitļus neatceros. Tā kā nepūt
pīlītes! ! ! Tos brīnišķīgos padomju laikus es atceros. Visas tās nebūšanas bija arī padomju laikā -
tikai ļoti rūpējās, lai informācija nebūtu pieejama. Ja kāds tā publiskā telpā pačivinātu kā Jūs, tad
239
nepatikšanas būtu garantētas. Citās Eiropas valīs cilvēki dzīvo labāk, jo tur nav bijuši brīnišķīgie
padomju gadi, ko te mēģina reklamēt.
Baiba
Padomju laikos lielākā tautas daļa dzīvoja labi. Visiem bija darbs, bezmaksas izglītība, arī aug-
ākā, visi bērnu pulciņi par brīvu, bezmaksas medicīna, dzīvokļus deva par velti, pensionāri brauca
uz atpūtas namiem pa visu savienību. Tēvs, paras traktoris atpūtās Krimā, Esentukos, Baldonē,
Jūrmalā. Viss par velti.
:)))) komikies :))))
A draugos. lv ir pari pa 2. 3 miljoni latviesi :) eejam tur
to er
skaties ka nav pa daudz svaigaa gaisa. . . . . . . . . . . cita jau nekaa driiz nebuus. taapat nabadziibaa
mirsi. . . . . . . . . . aplasiis tevi pliku un nabagu. . . . . . . . . . . citu jau nebuus no kaa panjemt
Paradokss - jo mazāk cilvēku, jo vairāk vēlētāju
Pēc PID datiem,
1998. gada jūnijā vēlētāju skaits Latvijā - 1 318 317 ārvalīs - 30 218 kopā balsiesīgie - 1 348
535
240
2008. gada jūnijā vēlētāju skaits Latvijā - 1 476 931 ārvalīs - 35 824 kopā balsiesīgie - 1 512
755
Starpība (pilsoņu skaita pieaugums 10 gados) ir - 164 220 Pirms paša referenduma mēneša laikā
(no jūnija beigām līdz augua sākumam) pilsoņu skaits vēl papildu pieauga gandrīz par 3 tūko-
šiem. Šāds pieaugums izskatās nesamērīgi liels, jo iedzīvotāju skaits Latvijā samazinās ik gadus par
amp. 10 tūk. . gadā, bet naturalizējušies ir apt. 100 000 nepilsoņu (no kuriem daļa arī ir nomirusi).
Ievērojot lielo mirību, pilsoņu skaitam nebūtu pamata pārsniegt 1998. gada līmeni
to er
Malacis! Beidzot samazinās īdētāju skaits un paliek tikai tie, kas rādā un cels mūsu zemīti sau-
lītē (tas pavisam nopietni, bez ironijas).
headline@inbox. lv
Aicinu gan pievēr uzmanību viārzināmajam faktam, ka pasaulē cilvēki slinki vairojas zemēs
ar augu dzīves materiālo un izglītības līmeni. Bet nabadzīgajās - kā truši! Iznāk, ka mēs arī esam
pēc visām pazīmēm augti aīita vals! Un tomēr, kāpēc mēs izmiram?
blusiņai
klibo aritmētika. . . tā ir, ka pēdējos 20 gadus skolā bija humanitāro zinātņu pārsvars :))
er
Samazinājums priecē. Vieglāk elpot. Vēl derētu nelai atpakaļ tos sēņu lasītājus un leģionārus.
Tad būtu pavisam labi.
es3
un vēlētāju skaits pieaug! ! ! hmmm. . .
(KGB onsorētajām) Pārdomām
Esmu bijušais KGB aģents, tātad labi atalgots šajā Jums tik patīkamajā siēmā: labi PSRS laikos
bija visiem tiem, kam bija svarīga doktordesa lāekām apsalušā Baltkrievijas ledusskapī, silts sņabis
un sasvīdis ķermenis blakus gultā pārkurinātā komunalkā. Pārējiem, ieskaitot mani, KGB aģentu,
bija jāizvaro sava sirdsapziņa, morāle, jākļūy par ģimenes locekļu nodevēju.
Vai tādus laikus “Pārdomām” grib atpakaļ? Tad piesakieties Krievijas “mirotvorcos” (es tādos
jau esmu bijis un dabūjis savus Padomijas (nu jau ex - padomijas) labumiņus. Lai veicas kangari-
ņiem :))
blusa
Interesanti gan iedzīvotāju skaits samazinās, bet kāpēc vēlētaju skaits pieaug? ? ? ? Līdz ar to arī
referendums izgāzās. tāpēc jau valdošās partijas tikai smīn, jo zina, ka vajadzīgo skaitu nav ieē-
jams savākt.
241
quaro
nevajag cereet ka kaut kas uzlabosies! mees visi mirsim kaa nabaqgi!
Berta
Reāli Latvijā ir vēl mazāk cilvēku, jo daudzi brauc peļņā uz ārvalīm, bet skaitās, ka dzīvo šeit.
Paskatoties ka katru vakaru aizlido pilnas lidmašinas uz Angliju, Iriju.
fakts
Vieni nomir, citi aizbrauc uz ārzemem
nu ko?
Tad nav ko brinities ka nevar divos referendumos svakt kvorumu. . . . .
bezatbildība
TP un pārējo pie varas esošo grupējumu TĀLREDZĪGAS POLITISKĀS STTĒĢIJAS GA-
LAREZULTĀTS. Ar to arī apsveicu! ! !
to ss
izied pumpas. . . . un paklusee
vērotājs
Interesanti kāpēc tautieši nebrauc atpakaļ no ārzemēm? Vot i nekādi nesaprotu! :D
ss
padomju laika dibenus slaucija ar vecam avizem, tu vecais komuni labak neveri muti vala un
nesaki ka padomju laika bija labak. . .
nu ja
no kā gan šim skaitam nemazināties un pieaugt - NE NO KĀ.
buu
nezinu nevienu latvieti - viesraadnieku kas suudzeetos par slikto dziivi. visi ir apmierinaati.
www - - - - - - Pārdomashomo sapiens
Tu ta ari doma? Noskaties lmu Soviet Story un tad pasaki ka bija labāk un kas tieši.
Vagadugu
Toties, referendumu sakarā, Latvijā turpinās paaugināties iedzīvotāju skaits. ! It īpaši vairojas
vēlētāju skaits. !
242
driiz prom
sheit paliks tikai pensionaari (ko izniidees bada naavee) - lohi (kas negrib raadaat - bet pie-
prot piikeet un suukiities par gruuto dziivi). . . . . . . . . . . . un protams valdiiba savaas treknaas
saurupmaajaas.
Richijs
. . . pareizāk būtu nosaukums : ‘’ Latvija turpina samazināt iedzīvotāju skaitu. ‘’
333
cilveki gados jauni izvelas citu vali, jo latvijas iepriekshejas valdibas ar kalviti priekshgala bija
izveidojusi tadu situaciju. . ka ja gribi normali dzivot tad jarada cita valti! arzemju latviesi paldies
saka aigaram kalvitim. . .
fuj
bet ko te darit latvija nabadziba arvien aug lielaka un lielaka un VALDIBAI POFIG
333
Ja valī viss tā turpināsies, tad samazināsies vēl vairāk. . .
Tie ir tikai skaitlji
Tie ir tikai skaitlji, viicamakais izdomati.
Pārdomashomo sapiens
Tālu mēs esam tikuši, šodien? Padomju laikā: pensionāri NEDZĪVOJA BADĀ; nebija nabagu,
kuri, visapkārt, nepārtraukti (arī jauni cilvēki), rakņātos pa miskaēm; cilvēki netika izmei uz ielas,
ārā no dzīvokļiem; praktiski, nebija bezpajumtnieku; bezmaksas veselības aprūpe (labāka vai slik-
tāka), bija pieejama visiem cilvēkiem; jaunatnei tika piedāvātas orta nodarbības, daudzajās or-
ta biedrībās un klubos, pārsvarā, bez maksas; narkomānija, praktiski, nepaāvēja; par pederaiju,
pornogrājas izplatīšanu, sauca pie kriminālatbildības; bija pie kā griezties, neizdarību, varas patvaļu
u. c. gadījumos; bezmaksas izglītība, vidusskolas izglītība bija obligāta (!) Skolotājs bija cienījama
profesija, Zinātnei bija lielas ieējas un svars; netika propogandēta vardarbība, izlaidīga dzīve un
izvirtība, tika apkarota proitūcija; Cilvēki vairojās (brīnums!) un dzīvoja bez sekskultūras un seks
piesaukšanas, no rīta līdz vakaram; Pēc 1991. gada, simtiem (! ! !) (varbūt tūkošiem?), neiden-
ticētu vai bez piederīgajiem, mirušu cilvēku, bez zārkiem, ietinot palagos apglabāti, arī kopkapos
Jaunciema kapsētā! ! ! Ja mums šodien, nekā, no tā, kas iepriekš pieminēts, kas bija padomijas laikā
- nav, tad ir jautājums - UZ KURIENI MĒS EJAM, S MŪS VADA? Ja, toreiz, tas viss bija tālu
no pilnības un briesmīgi, tad KUR MĒS ESAM ŠODIEN, KO ESAM UZCĒLUŠI UN KO MĒS
CEĻAM? M MĒS CEĻAM?
[..]
Latio valdes priekšsēdētājs Edgars Šīns uzskata, ka Latvija, pēc daudzām pazīmēm sriežot, ir
krimināla valss. Intervijā žurnāla „Klubs” jūlija numuram viņš šādu apgalvojumu pamato ar to, ka
ceturtā daļa mūsu valss ekonomikas ir pelēka un šādā gadījumā nav pat vērts runāt par puskrimi-
nālu valsi. Pēc Ēdgara Šīna domām, mēs dzīvojama kriminālā valsī.
Latio valdes priekšsēdētājs arī uzskata, ka kredītu krīze Latvijā jau ir sākusies, taču tā tiekot slēpta.
“Domāju, bankrotē jau ne viens vien, turklāt katru dienu. Pagaidām tas notiek tā, ka mēs to nema-
nām. Arī mediju cilvēki to nemana. Noteikti agri vai vēlu būs kāda ģimene, kas gribēs savu likteni
darīt zināmu sabiedrībai... Baņķieri cenšas to nerādīt. Iedomājieties, ja katru vakaru Panorāma sāk-
tos ar ziņu, ka atkal kāda ģimene ir izūtrupēta. Tāpēc cik vien varēs, tik turēs klusiņām. Baņķierus
šajā brīdī es salīdzinu ar bļitkotājiem, kas pa plānu un trauslu ledu aizgājuši līdz ezera vidum, kur
labi ķeras. Viņi nedrīks izdarīt nekādas sraujas kusības, viņiem nevajag nekādus satricinājumus.
Es jau arī novēlu, lai tas notiktu klusi un mierīgi.”
Apraksot kredītņēmēju juridisko un politisko situāciju, Šīns citē kādu britu profesoru: “Sūdziet
tiesā tās bankas, kuras jums par kvadrātmetru aizdevušas vairāk nekā 250 latus! Lai cilvēki, kas ne-
var samaksāt, noalgo labus advokātus un sūdz bankas tiesā, jo tās ir vienkārši izvarojušas nekusā-
mo īpašumu tirgu.”
“Kad Saeimas budžeta un hnanšu komisijas priekšsēdētājam Kārlim Leiškalnam jautāju, ko viņš
domā par to, ka daudzas ģimenes varētu izjus zināmas grūtības, viņš teica: “Pilnīgas muļķības, ka
deputātiem par to jādomā. Lai katrs pats domā, ko dara.” Ja līdzīga satusa politiķis Amerikā atļautos
pateikt, ka viņam nemaz nerūp tas, vai Amerikas mājsaimniecība ir ievilkta piecdesmitgadīgā kredītā
ar absolūti murgainu mēneša maksājumu, viņš pēc šāda izteikuma vairs nebūtu politiķis.”
Edgars Šīns arī nepiekrīt dažkārt presē kultivētajam viedoklim, ka nekusamo īpašumu bumu
it kā būtu izraisījis ļoti lielais pieprasījums pēc dzīvokļiem. „Apmēram 25 procenti Rīgā esošā dzī-
vojamā fonda netiek izmantoti – sāv tukši. Ja varētu iedarbināt laika mašīnu un tikt atpakaļ 2004.
gadā un es tur būtu sējis pārliecināt, teiksim, Leiškalna kungu, ka par īpašumu jāmaksā nodoklis,
tad tie cilvēki, kas tagad tur tukšus šos 25 procentus Rīgas dzīvojamā fonda, teiktu: „Ā, nodoklis jā-
maksā? Tad es tomēr izīrēšu.” Tad daudz vairāk ģimeņu par dzīvokli normāli, nevis acis pārgriezuši,
maksātu šos absurdos procentus.”
Šīns nenoliedz, ka arī viņš uz minētās tendences rēķina ir nopelnījis: “Dzīvošana pāri saviem lī-
dzekļiem izpaužas tā, ka tie uzņēmumi, kurus vadu, pa šiem četriem gadiem ir uzplaukuši neadekvāti
Šīns: Latvija ir krimināla valsts
“Dienas Bizness”/”Klubs” 01. jūlijs (2008)
244
Latvijas ekonomikas situācijai, orientējoties uz to, ka cilvēki ņem kredītus uz 50 gadiem un bankas
viņiem dod 120 procentu aizdevumu un divus gadus kredīta brīvdienas.” Edgars Šīns arī norāda,
ka, piemēram, Francijā neviens baņķieris neaizdos cilvēkam vairāk naudas, nekā viņš var apkalpot
ar trešo daļu savu legāli pierādāmo ienākumu. Pēc viņa vārdiem, Francijā tikai retais ir gatavs ņemt
naudu ar mainīgo likmi, bet arī tad ir valdības noteikti ierobežojumi, cik baņķieris drīks likmi pie-
audzēt, ja nauda kļūs dārgāka. Proti, Francijā ir mehānismi kā pasargāt cilvēkus.
Runādams par kredītņēmēju aizsardzību, Šīns par piemēru piesauc ASV: “Tur katru dienu pre-
zidents un Kongress nāk klajā ar paziņojumiem, kādas jaunas programmas izdomās, lai glābtu cil-
vēkus. Ja kāds politiskais sēks teiks, ka tā nav viņa, bet to ģimeņu problēma, viņš būs pagalam.”
Par Latvijas biznesa vidi Šīns saka: “Jaunā paaudze redz, ka bizness - tas ir kaut ko sarunāt ar sa-
vējiem, sakruķīt, pielīmēties kādai pašvaldībai. Rezultātā mēs naudu turam pie igauņu baņķieriem,
desu pērkam no lietuviešiem un priecājamies, ka esam baigie uzņēmēji.
Lielākais ļaunums no korupcijas nav liela innācija. Lielākais ļaunums ir tas, ka jaunos talantīgos
cilvēkos veidojas greiza izpratne par biznesu.” Lai atgrieztu nekusamā īpašuma cenas pie normāla,
ilgtermiņa vērtības līmeņa, pēc Edgara Šīna domām, nekas īpašs nemaz nav jādara. „Naudas pieplū-
dums nekusamo īpašumu tirgū pašlaik ir negatīvs, nevis augošs, kā bijām pieraduši. To saglabājot,
cena agri vai vēlu atgriezīsies pie ilgtermiņa vērtības. Nekas nav jādara, vienkārši jāsēž un jāvēro”. Sa-
vukārt runājot par innāciju, Edgars Šīns neredz nevienu iemeslu, kādēļ tai būtu jāsamazinās. „Solīt
innācijas apsāšanos uz Jāņiem, uz Zinību dienu, uz Ziemassvētkiem... Parādiet man kādu iemeslu,
245
kāpēc lai tas tā notiktu”, rezumē Šīns.
V
wow gold
wow gold site: wow gold wow gold
susanna
hey, hnd wow gold click here
vot, gara nabadzība!
Nu, cik var dzīt vienu un to pašu teksu > > > > > > > > “šīniem sausais atlikums? neredzu. . . . “
Būtu vismaz ar atskaņām vai daudzmaz loģisks. . . Pašiem neapnīk?
NIKNAIS
IS TE LV VISPAR VAR BUT NE KRIMINALS? ? ? . . . . VISS UN VISI. NOLEMTA ZE-
ME. . . .
Baltās krama šķiltavas
Kāda ir banku politika, tāda ari sabiedribas ekonomika. Kas auiecas uz tautsaimniecību, tad cik
prasa ir “top menegeru” atlases kārtība, tik pat augsa ir mīkso pielīdēju lemtsēja.
nupat gan maisvečiem un vecenēm švaki dienenieki
“vfp. Šīīns, Štokenbergs ir krimināli. Viņu dēļ cilvēki dzīvo pagrabos un 3-kārt zem iztikas mi-
nimuma un nu viņi kā Raiņa dzejolī. . . dzird par grūtdienīšu raudām, tūdaļ kabatā bāž roku, izvelk
savu nēzdodziņu. Un gāna valsi un valdību. “
Ugu - tie, kas PASAI TAISNĪBU uzreiz paliek par pie visa vainīgiem? ! -:) Demagoģijas līme-
nis apakš apakšējās robežas - un par šitādu darbu taukupurni naudu maksā? !
es
te nav ko dziivot jaabrauc prom
Imants Imants
Var jau būt. , ka Latvija ir krimināla valss, bet tad Šīns pats ir kriminālnoziedznieks. :D
EC
Pilnīgi piekrītu Šīnam. Valss vēl ilgi būs krimināla, jo valdošajai elitei tā ir izdevīgi, tas ir viņu
246
bizness - taisīt valss pasūtījumus caur saviem cilvēkiem un tādā veidā dabūt naudiņu savā kabatā,
kur nu vēl plašās Krievijas naudiņas, kas jāatmazgā.
Bet šī valss arī nekad nekļūs par normālu valsi tāpēc, ka šajā valsī dzīvo 95 % tupu aunu bars,
kas pa sūriem tikai blēj un vairāk ne uz ko nav sējīgi. Reizēs, kad ir iesēja pasāvēt par savām tie-
sībām, šie ļautiņi labāk aizbrauc zaļumos lakt aliņus un tad sanāk, ka vienīgie cīnītāji pret pasāvošo
netaisnību ir pensionāru bariņš.
Tā kā šī tauta ir pelnījusi to kā pret viņu izturās.
Jancis
Edgar, zini taisnība jau ir, bet kur Tu atrāk biji? Smēli savu daļu. . . Kā īpašumus drīksēja vērtēt
nekompetenti cilvēki, cik zinu arī Latio tādu netrūka.
idio
Kad Sins vairs nevar nozagt ta valss ir kriminala. Nevienam vairs nav interesants jo neizlaiz caur
Sinu zagsanas shemas ta uzreriz citi ir zagli.
Aigars
Savulaik nenopirku dzīvokli, kad vēl bija beidzamā iepsēja, jo kad Latvija iesājās ES, dzīvokļu
cenas tikai sāka celties. Bet Šīns un vēl daži ekserti runāja, ka tūlīt plīsīs nekusamā īpašuma bur-
bulis. Viņam laikam bija jāsagādā NI ārzemju “invesoriem”, kuri auiecīgajā laikā atkal notinās uz
citām jaunauīsības valsīm.
neba
Neba Latvija ir kriminaala, bet gan valdosaa klike!
dw > vfp
Redzi, ne Šīna, ne Štokenberga uzdevums nebija rūpēties par valss iedzīvotājiem, bet valdības
gan, tur tā sarpība. Pareizais jautājums būtu - kuri no valdības un Saeimas paši (jeb radi un ģime-
nes locekļi) pelnīja ar NĪ sekulācijām, nevis vērsās pret tām ar nodokļu likumdošanu, tos gan ir
vērts lamāt pēc būtības.
vfp
Šīīns, Štokenbergs ir krimināli. Viņu dēļ cilvēki dzīvo pagrabos un 3 - kārt zem iztikas minimu-
ma un nu viņi kā Raiņa dzejolī. . . dzird par grūtdienīšu raudām, tūdaļ kabatā bāž roku, izvelk savu
nēzdodziņu. Un gāna valsi un valdību.
tomēr
Kamēr šis vārījās no cilvēku ņemtajiem aizdevumiem NĪ iegādei, tikmēr klusēja. Tagad naudi-
ņa nenāk, sāk cepties, līdzīgi bija arī ar VVF. To ko pateica, par pelēko ekanomiku, visi tāpat zina.
Manuprāt virinot muti grib iekļūt kādas partijas saraksos.
247
Ugu!
Riktīgais malacis. Savilcis zem sevis, bet nav par cuku palicis. Rsc!
savējais
Naudu paņēmu lielu, banka aizdeva, ieguldīju, nopelnīju, banka ņem nos māju - nevienam ne-
vajag - par lēto pārpirkšu un vēl uzvārīšos. Tāds būs SEB gals.
Nag_VINUS
Nones tos visus deputātus un visus viņu pakalpiņos nos no skatuves. Lai tak valda tautas rūpes
nevis sava krāna pulēšana. . . Besī nebeigsies labi šitais.
kaars
to labi tekts pasaki kaut vienu. dabusi premiju.
kaars
sana.
kaars
uz visiem laikam viens piskiks. un paris ragatku.
kaars
OLAINE SILA.
kaars
sen ar kajam varejat visu latviju izsaigat.
kaars
ja izbijusais olainfarm ar paris maisiem vitaminu secigi.
Mikus
Loģiski. Mums ir 400 000 potenciālu noziedznieku, kam šī valss neko nenozīmē, kas domā ti-
kai kā apkrāpt, nozagt, izposīt zeimo, ko viņi ienīs
klauviits
ir, ir, keshinjus mees sanjemam par selliteem!
TV netam datums šķērsām, ar visām vārdadienām,
TV netam datums šķērsām, ar visām vārdadienām, jau otro dienu! ! !
juris
Šīnam TAISNĪBA! Tikai pelēkā nauda ir vismaz 40 % Un tā nu mums iet, ja oberi tiek par Tau-
248
tasaimniecības un Budžeta komisijas vadītājiem.
Atmiņa
Pilnīgi piekrītu - kādu valsi esam izveidojuši, tāda tā arī ir - ja kāds to dēvē par ‘’kriminālu’’, tad
tāds cilvēks, iesējams, nāk iz kriminālām aprindām (‘’likumīgais zaglis’’) - un, iesējams, ir cēlis
šo valsi ar kriminālām metodēm?
latvija. . .
Pilnīgi piekrītu. Vienmēr bija un ir krimināla valss. Nav ko diskutēt. Vel vairāk - nav visār tāda
valsi, ir limitrofu nodibinājums ar ārzemju pārvaldnieku vietējiem aborigēniem, kuri uzskata ka
viņiem ir “neatkarīga valss”. . . smieklīgi. . .
labi teikts! - - >
- - - - njaa Protams, Šīnam ir pilnīga taisnība par to ka Latvijā valda kriminnāli grupējumi. Pie
kam, ļaunākais ir tas, ka tie ir cieši sapinušies ar politiskajām “augšām”, kas jau savā dziļākajā būtībā
ir tikai pirms vēlēšanām nodibinātas interešu grupas. Piemērus? Lūdzu: Paskatieties ziņās, kā Kal-
tivis runā Saeimā pa mobilo telefonu. Klausule ir aizsegta pamatīgi ar plauksu, lai neredz ne lūpu
kusības un lai nevar ar kameru pievilkt skaņu. Skats baigs, jo hlmās tā rāda kautkādus mahozi šādi
sarunājamies. Vēl? Kurā valsī minisri var atļauties sūtīt naidīgas īsziņas avīzēm, kā to dara Seglinš?
Kur minisrs Kasens brauc ar valss mašīnu pie brūtēm, bučo un laizās apkārt, kaut pašam sieva un
2 bērni mājās. Partija jau kuro dienu nemudina atkāpties. . . kurā valsī vēl nopietni deputāti atļaujas
pa parlamenta logiem rādīt tautai dīvainus “armijas sveicienus”? Un nekas! Visi pačalo un aizmirs-
tas. Kurā valsī vēl minisriem ir sarunvalodas zeku leksikons, “paņēma un uzmeta”? Tā vien ir, ka
vienaldzība pret tautu un varas brutalitāte roda tikai arvien lielaku intereses zudumu par valsi un
tās interesēm, un sekojošu emigrāciju. Vai kāds var paskaidrot ko nozimē tas misiskais jēdziens,
ko Saeimas kungi mīl piesaukt - “politiskā atbildība”? Neviens jau ne par ko patiesībā neatbild, un
to var atklāti saukt drīzāk par “kolektīvo bezatbildību”, kā tādā kolhozā. Mums patiešām pietrūks
valsisku politiķu, jo tādus saēd “skābā” politiskā vide. Labiem cilvekiem nolaizhas rokas to visu re-
dzot. Škiet, ka mēs lēnam virzamies uz kautkādu pusbandītisku “likumīgo zagļu” pārvaldītu reģio-
nu, ja vien jau tas nav noticis. . .
domāt
Šīns vienmēr ir teicis, ka nekusamais īpašums ir jāapliek ar nodokļiem. Cienu šo cilvēku. Arī
par to, ka viņš ir nopelnījis. Bet valdībai jāseko, lai likumdošana būtu normāla. Un lai likumi tiktu
ievēroti. Ļoti vienkārši.
BUM
Man ļoti simpatizē Šīna k-ga viedoklis. Trijos teikumos vēlētos dzirdēt Jūsu recepti, kas jādara,
lai mēs nebūtu KRIMINĀLA valss! ! ! Trīs vaļi, un ne vairāk un man personīgi kļus skaidrs vai Jūs
atšķiraties no pārejiem kriminālajiem elementiem :)
249
vot
siinam jaasaak buuveet maajas ir taadu cenu vins pelniis miljardus.
es
Lai gan kurš to teiktu. . . Pats jau nav labāks - tajā pašā dīķī vien peld, kur pārējās pīlītes :)! ! !
Kāpēc gan nerunāja, kad viss gāja uz urrrāāāaa, varēja dot priekšlikumus jebkurā laikā! Bet pēc ka-
ra visi gudri. Lai sokas. . .
svies
shis totaalais purva duuksnaajs tautu velk iekshaa dziljaak un dziljaak. . . . . vai atpakalj celja
vairs nav? !
sharks
Ak dievs cik (njaa) rakss ir patiess - bet tiem jau tas viss ir kā pīlei ūdens - kamēr nebūs trešā
revolūcija nekas nemainisies! !
k
kameer sitos zaglus skeeles, lembergus. slesarevus nenosaus vaii nesabaaziis cietumos, tikme-
er taa zagsanasnotiks. resnais cuukpurnis no tautas jau baidaas, saeimaa liida ieksaa pa atejas logu.
kaauns resnais cuukas giimi, uzvedaas kaa mazs beerns. cuukas giimi tu gadiijumaa neesi ar sinisu
250
slims taaapat kaa lenins tam arii naaca taas dilemmas virsuu, taapat kaa tev. kad runaa tad putas pa
muti velas araa kaa no kaada tela.
BUM
zieniet visa ta padarīšana man atgādina viduslaikus ir baroni, tad milijons pakalpiņu un parēje ir
batraki Ja tauta nevar mainīties paši savos sūdos arī nogrimsim. . . . . . . . . . . .
sasmeejos
Nesen visi njirdza par tiem kas dziivokli nepeerk, muljkji, luuzeri, tagad tie pashi baigie gud-
rie un sauc par muljkjiem un luuzeriem tos kuri nopirkushi. . . Viegls materiaals taa LV tauta, miici
kaa gribi! !
Papildinot hcx teikto
Un nākamajās vēlēšanās tauta atkal balsos par tiem pašiem pakalpiņiem, tā it kā nekas nebūtu
bijis! Un tas ir sviess!
Ciemos pie Toka
Tomer palasot komentarus skiet ka videjais aritmetiskais auna vai aitas faktors Latvijas sabied-
riba nesamazinas.
AA
sapratu tikai to ka šīns ir riktiigs Lošara. . . . .
hp://www.aptaujas.com/intere.htm
Pavisam nesen bij savākts vajadzīgo paraksu skaits, lai varētu rosināt referendumu gadījumā ja
valdība pati nepieņem šo populāru lēmumu, kas varētu apdraudēt viņus pašus ja tie nesrādās taua-
tas labā! Šāds lēmums nav pieņemts un referenduma rīkošana pieklususi. . .
depresīvā kāpogalva
Latvijas politika SMIRD. . un pamēģini apgalvot pretējo. .
Neko nezinu - hcx
Cik naivi, vai tiešām tauta aizmirs savu vēsuri? Varbūt minēt piemērus cik un kurš kuru ir gā-
zis pēc vēlēšanām. Tak Repši Kalvītis pēc vēlēšanām nogāza, ievēlējām vienus, opozīcija nogāza,
ielika savus. OPEN YOUR MIND.
sviesC
Vai tad par to kaads shaubaas? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
********
vajag Putinu pie varas. . . . tad vismaz buus no kaa rausiities muusu zagljiem, BANDIITIEM
251
:DDDD
hcx
Bet mīļie! Tie, kas ir šiem “kriminālajiem grupējumiem” dod varu esam mēs, Latvijas pilsoņi.
Mēs viņus esam ievēlējuši demokrātiskās vēlēšnās, tā ka nav ko te kādu vainot. Mēs paši esam no-
ticējuši pozitīvisma kampaņām un ievēlējuši saeimā gan Kalvīti un Leiškalnu, gan Šleseru un Jaun-
džeikaru. Katrai tautai ir tāda valdība, kādu tā ir pelnījusi.
PENSIS
Kā nodibinājās TP - tā arī faktiski izveidojās Latvijas paveida “mahja”. Tagad to likvidēt būs grūti
- jo tā iesiedusies visās valss un pašvaldību sruktūrās. Salīdzinājumā at azartsēļu, narkotiku un
prositūcijas “mahju” - šī ir faktiski “legāla” un valsī valdoša. Itālijā - “mahjas” dzimtenē, ar to cīnās
valss vara. Kā lai Latvijas valss vara ar sevi lai cīnītos? Reāli - valss vara aizsāv sevi - savu “legālo”
mahju. Tā ir cīņa pret KNABU, Prokuratūru. . . Stāvoklis ir tik bēdīgs, ka risinājums, iesējams, bū-
tu, ja ES patsāvīgās “valsis un valsiņas” likvidētu un būtu viena impērija ar vienotitiem likumiem.
Latvija nesēj nodrošināt savā valsī loģisku likumu varu un tiesiskumu.
Atmiņa - NEKOnezinu
Lielākie kredītdevēji, kam parādā Latvijas iedzīvotāji - ir Ziemeļvalsu bankas. Ja skandināvu gud-
rie baņķieri tā aizdeva naudu, tad tam jābūt kādam pamatojumam! Ko vēlas skandināvi? - pasargāt,
aizsargāt jebšu rīkoties kā senajos laikos (k/f Vella kalpi) - tas ir, būt par valdniekiem un kungiem
šai zemītē Baltijas jūras krasos?
Atmiņa - VĒRTĒTĀJS
Būtu jau labi, ja arī latviešu domāšanas līmenis auiecībā pret kredītiem paaugsinātos, taču pē-
dējos 150 gados tas, manuprāt, vidēji ņemot (vidējais latvietis) ir palicis nemainīgs. Atliek vien pār-
lasīt klasiku - ‘’Mērnieku laikus’’ un ‘’Cepli’’.
Neko nezinu
Būtiskākais jau ir tas ka daļēji esam ar sasietām rokām. Visa eiropas savienība ir slima, noveco-
jusi, degradējusies. Esam siesi ievērot EU likumus kas neļauj kardināli kaut ko mainīt. Kuras tad
ir eiropas auīsītākās valsis? Šveice un Zviedrija. Viss pateikts. Eiropas savienībā ir par daudz dalīb-
valsis lai kopējais modelis darbotos visās valsīs. Latvijas gadījums ir ļoti secihsks jo esam vairāk
atkarīgi no Ausrumiem nekā piemēram Spānija.
vertetajs
Kapec jus dazi ta sinam braucat virsu? Vins atzina ka ir uz to nopelnijis. . . bet ta ir dzive, ka gud-
rie ir paraki par mulkiem un mulkiem par to ir jamaksa - visi pirka ka traki nedomajot. . . Un kads
uzsopieda nemt kreditu, vai bija taa ka obligati janem kredits? Neee - un par to bus jamaksa, patik
vai nepatik, bet tas iemacis cilvekam visirms domat un tad darit. . .
252
Mākoņkule
Citāti no LTV intervijām. Valss kontroliere Inguna Sudraba, runājot par kukuļošanu valss un
pašvaldību iesādēs: ”Absolūts nihilisms pret likumu, tā ir milzīgākā nekaunība. Tie jau nav indivi-
duāli cilvēki, tā ir vesela sisēma. Cilvēki nonākuši vai aizgājuši savā nekaunībā tik tālu, un viņiem
nav sajūtas, ka viņi varētu tikt pieķerti. Tas ir aizgājis pārlieku tālu, un bezkaunība ir sasniegusi ne-
izmērojamus apmērus. ” KNAB darbiniece Strīķe: ”Korupcijai Rīgas Domē ir sisēmisks raksurs.
. . ” Vai tad ir kāds arguments tiem pretī? TP/Kalvīša negaidīti hisēriskā vēkšķēšana no valss gal-
venās publiskās tribīnes citātu jēgu un nopietnību tikai pasiprināja.
blēņas
Eh, Pinočet, kur esi? Tev šeit plašs darbības lauks pavērtos. . .
ezis
Kriminālāk jau vairs nevar. . . Un arī nevajag.
Latviešu lirika
Šīns - Bagāts viņš, bet mīksu sirdi. Redzot bārenīti raudam, izvelk savu. . . . . . . nēzdodziņu.
nieki
Ja Šīns beidzot ir sapratis un atzinis, ka pats uzvārījies, vazādams savus klientus aiz deguna, jāiet
vēl tālāk, ja grib sēlēt eņģeļa lomu - visi savā kabatā iepumpētie miljoni jāatdod tiem, no kuriem tie
izzvejoti. Tikai tad lai nāk ar savām atklāsmēm un pamācībām. Ja ne, ja to tomēr nedara, tad - tukšas
pupu mizas, ar to savu tumšo sirdsapziņu nepataisīs gaišāku ne par matu.
Sergio
ASV kaa piemeers neder. Arii taadas valsis kaa UK/Iirija nab nekaads piemeers, kur uz ielas var
vienkarshi dabuut nazi zem ribaam
njaa
Protams, Šīnam ir pilnīga taisnība par to ka Latvijā valda kriminnāli grupējumi. Pie kam, ļau-
nākais ir tas, ka tie ir cieši sapinušies ar politiskajām “augšām”, kas jau savā dziļākajā būtībā ir tikai
pirms vēlēšanām nodibinātas interešu grupas. Piemērus? Lūdzu: Paskatieties ziņās, kā Kaltivis runā
Saeimā pa mobilo telefonu. Klausule ir aizsegta pamatīgi ar plauksu, lai neredz ne lūpu kusības un
lai nevar ar kameru pievilkt skaņu. Skats baigs, jo hlmās tā rāda kautkādus mahozi šādi sarunājamies.
Vēl? Kurā valsī minisri var atļauties sūtīt naidīgas īsziņas avīzēm, kā to dara Seglinš? Kur minisrs
Kasens brauc ar valss mašīnu pie brūtēm, bučo un laizās apkārt, kaut pašam sieva un 2 bērni mājās.
Partija jau kuro dienu nemudina atkāpties. . . kurā valsī vēl nopietni deputāti atļaujas pa parlamenta
logiem rādīt tautai dīvainus “armijas sveicienus”? Un nekas! Visi pačalo un aizmirsas. Kurā valsī
vēl minisriem ir sarunvalodas zeku leksikons, “paņēma un uzmeta”? Tā vien ir, ka vienaldzība pret
tautu un varas brutalitāte roda tikai arvien lielaku intereses zudumu par valsi un tās interesēm, un
sekojošu emigrāciju. Vai kāds var paskaidrot ko nozimē tas misiskais jēdziens, ko Saeimas kungi
253
mīl piesaukt - “politiskā atbildība”? Neviens jau ne par ko patiesībā neatbild, un to var atklāti saukt
drīzāk par “kolektīvo bezatbildību”, kā tādā kolhozā. Mums patiešām pietrūks valsisku politiķu, jo
tādus saēd “skābā” politiskā vide. Labiem cilvekiem nolaizhas rokas to visu redzot.
Škiet, ka mēs lēnam virzamies uz kautkādu pusbandītisku “likumīgo zagļu” pārvaldītu reģionu,
ja vien jau tas nav noticis. . . Eiropā jau viena tāda ir - Itālija, kur valda odiozais miljonārs Berlusko-
ni ar saviem partijas rokasuišiem. Protams, “andrim” arī jau tā gribētos pamētāt vietējo “asoņkāji”,
bet nu mērogi šeit jau nav tie, un nav arī vēl izsrādājušās mahjas tradīcijas. Bet iesrādes jau ir, ir. . .
Paskatieties, kaut vai šeit vietējo politmahjas sruktūru un salīdziniet ar itāļu “cosa nosra”. hup://
people.howsunworks.com/maha2.htm
Boss/ dons - skēle
Consigliere/ advokāts Terazīni - tagad grutups, bija liepnieks
Underboss/ prieksnieks - tagad godmanis, bija kalvitis
Capos/ leitnanti - g. berzins, seglins, lagzdinsh, krasinsh, argalis
Soldiers/ karavīri - veldre, jaunzeikars, leishkalns, bickovics, vaskevics, janita
Associates/ sabiedrotie - slesers, tb baķka un birks, zz brigmanis, lembis, lc zaldati un visar vi-
sa koalicija.
Upuri jau arī ir - tiesnesis Laukroze, sirta rūpnieki Peimanis, Šķeseris, ieņēmumu dienesa Lis-
covs. . . neviens jau nav atrass, un kas zina, vai maz meklēja. . . Baisi paliek to visu pārdomājot.
Latvija
Manuprāt Šīns, ar tādu kriminālisa mordu, pats būtu iesundējams.
LATIO
Jāaa šīns laikam ir pēdējās prāta sējas izkūkojis :)
hai
Lai nu kurš, bet šis. Hā, hā, hā. Pelēkāki par viņu biznesā nav.
noziegumi
psrs laikos noziedznieka sina izdarito nozieguma apjomu del vinam sen jau butu piesriess un
izpildits navessods.
Resnais
Jūs gaidījāt no bārmeņa/šveicara mutes ko gudrāku?
lv
Protams Protams, ko tad citu lai pasaka, kaa tad lai savaadak kultivee ieseju pa leeto sapirkt
otreizeji ipashumus, ja ne kultiivejot Jums dziesmu - tu to nevari atlauties, atdod mums. Kuri ta ja
ne LATIO un citi kadus gadus 3 atpakalj nesakurinaaja tadas cenas? ja jau tik gudrs pamaaciit ba-
nakam neaizdot naudas ta jau pac vareja ari cenas ne taadas noteik! riebjas.
254
Randy
ASV: “Tur katru dienu prezidents un Kongress nāk klajā ar paziņojumiem, kādas jaunas prog-
rammas izdomās, lai glābtu cilvēkus. Ja kāds politiskais sēks teiks, ka tā nav viņa, bet to ģimeņu
problēma, viņš būs pagalam. > > > > > > > > > > > >
Pilnigi pareizi, un ne tikai auieciibaa uz USA, bet uz jebkuru Rietumu Pasaules Valsi. Protams,
man var oponeet, ka vaardi un darbi var buut atshkjiriigas lietas, bet pie mums Vaacijaa, ja kaads
politikjis atljautos taadu cinismu pret tautu kaa Latvijas politikji - vinjsh jau naakoshajaa riitaa bu-
utu uz ‘Bild’ pirmaas lapas kaa politisks liikjis. Taadi izteicieni kaa atskan no Latvijas politikju mu-
tes jebkuraa Rietumu valsii noziimee politisku pashnaaviibu. Secinaajums - Latvijas politikji - Sa-
eimas deputaati un minisri - ir kljuvushi par aziaatiem. Taadiem ir vieta vanjku domee, un nevis
Latvijas republikas Seimaa.
klusētāja
paldies par raksu. Kalvītis savas valdīšanas laikā, ja nemaldos Jaungada uzrunā, tautai solīja sep-
tiņus treknos gadus. Tauta noticēja un sāka dzīvot ar plašu vērienu. Tas pats Kalvītis bieži pieminēja
politiķu “politisko atbildību”, taču nekad neesmu sapratusi - kas tā ir par atbildību un kā tā izpaužas.
Vai valdībai nav neparko jāatbild? Vai atbibība nenozīmē sodu?
oo
Labs rakss. Lai gan patiesībā jau tikai pašsaprotamas un katram domājošam cilvēkam sen zinā-
255
mas lietas tur pateiktas ir.
karlo
Galvenais, lai nebūtu innācija, galvenais, lai ne par ko vietējās srādātājs nesaņemtu vairāk un
labi skandināvi joprojām varētu sekmīgi izpumpēt Latviju. Nedrīks latviešiem maksāt daudz, to
skandināvi nekad nepieļaus! Atcerieties, visi, prasiet mazu algu par savu darbu!
Udox
Kāpēc lai mēdiji to nemanītu? Mana, un kā vēl. Un brīdina. Tikai to nemana ne pats Šīna kungs,
ne bankas, ne valss. Varbūt tāpēc, ka negrib?
zb - ZB
Šīns: Latvija ir krimināla valss - KURŠ TAD TO NEZIN? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
svies
www.diena.lv/lat/politics/blog/olafs_pulks/rd-krize
jopciks
Šīns ir izcils divkosis un demagogs. Neskaties manos darbos, klausies manos vārdos - lūk viņa
pieeja. Un kā bija ar jau pirms 6 gadiem praktizētajiem ekskluzīvās pārsāvniecības līgumiem ar
Latio klientiem, kuri tos pašus klientus nolika atkarīgu aitu lomā, jo faktiskie noteicēji par klientu
īpašumiem un to pārdošanas cenām kļuva Latio. Neviena cita sevi cienoša hrma tā neizturējās pret
klientiem. Un kā bija ar Metrum izveidi, kurš līdz ar faktisko mērniecības darbu monopolizāciju,
pacēla mērniecības izcenojumus gada laikā 2 reizes?
“Ko ta ņerkat, ko tad neapvienojieties ? “
Pēdējā laikā redzami daudzi jo daudzi šādi komentāri: “Ko ta ņerksat, ko tad neapvienojieties?
“ Bet kā to Latvijā var REĀLI izdarīt? Tos, kas apvienos cilvēkus momentā aresēs par “naida kuri-
nāšanu”! Segliņš: jāatklāj, kas ziedojis kampaņai par grozījumiem Satversmē hup://www.delh.lv/
news/national/politics/article.php?id=20983748 hup://korupcijai.nee.lv ir arī ziņas par interne-
ta cenzūru un kliķes mēģinājumiem pievērsies “naida kurinātājiem”. . . Internets var apvienot tikai
tos, kam ir piekļūšana internetam. Tiem, kas visvairāk cieš no kliķes patvaļas, nemaz nav interneta,
piemēram: hup://www.youtube.com/watch?v=xdoXgXsfekU Arodbiedrības varētu, bet publici-
tāte tiem ir ierobežota. Labi, ka Diena vel atļaujas kādus aicinājumus drukāt. Panorāma vel nebai-
dās atsoguļot notikušo. TV tikai paziņo rezultātu, un arī tad to pasniedz kā nenozīmīgu notikumu
veltot labi ja 1 skopu teikumu tam, kas cilvēkiem sāp visvairāk. Daudzi piemēram, nemaz nezinā-
ja, ka svētdien būs mītiņš Loskutova atbalsam, vai arī nezināja visār tur ejošo motīvus, kapēc tas
notiek tieši svētdien. Pēc šī mītiņa piem LNT noziņoja par to īsi un teksu norunāja tik ātri, ka paši
diez vai saprasu, ja klausītos. Tad sekoja garš un garlaicīgs videosižets par senāko četrkāji, kas gāja
vismaz 5-10 reizes ilgāk. . Ja šodien piemēram LNT ziņoja, ka pēc jaunā likumprojekta, ko VAR-
BŪT pieņems rudenī, tikai TAD neļaušot radio un televizijas padomi ievēlēt politiķiem, tas ir - pie
256
varas esošai kliķei! TELEVIZIJA UN RDIO (arī daži labi internet portāli) tiek regulēti tieši no
varas kliķes.
KĀ TAD CILVĒKI LAI APVIENOJAS, LAI AIZSTĀVĒTU SAVUS UZSITUS UN TIESĪ-
BAS? VAI ZVANOT UZ NEJAUŠIEM TEL. NUMMURIEM, UN PRSOT: “Vai piedalīsieties
mītiņā? “? ? ? ?
Kamēr cilvēki tiks turēti neziņā un notikumi plašsaziņas līdzekļos tiks cenzēti, tikmēr cilvēki ne-
varēs apvienoties. Katrs cilvēks mākslīgi tiek turēts pie uzskata, ka tikai viņam iet grūti, un “vairums
tā nedomājot”! Katram cilvēkam mēģina visādi iegalvot, lai viņš samierinās.
I. Godmaņa partija pat nekaunējās aicināt cilvēkus neapmeklēt referendumu! ============
LPP/LC aicina nepiedalīties tautas nobalsošanā par Satversmes grozījumiem hup://www.tvnet.
lv/zinas/latvija/article.php?id=546687 Tas ir aicinājums nepiedalīties referendumā! - un tas vien,
pats par sevi, ir dīvaini to dzirdēt/redzēt no premjera partijas! Kapēc nepiedalīties? Var taču pieda-
līties, bet izpaus savu gribu ar “jā” vai “nē”! Tā nav “premjera partijas” cienīga rīcība aicināt cilvēkus
neizpaus savu gribu. ============
“2007. gadā pārseidzās. Izrādās vel nebija sasniegta izsieso pamatiedzīvotāju “kritiskā masa”,
lai varētu bezproblemātiski masveidā ieves jauno, lēto, valss valodā nerunājošo un tapēc beztie-
sisko darbasēku. “ DEGRDĀCIJAS PAKĀPE hup://www.tvnet.lv/zinas/lasitaju/comments.
php?oid=535737&tab=news . . . Un tad tiešām vairs nebūs, kam piedalīties referendumos! Kliķe
varēs mierīgi turpināt latvijas pazudināšanu. ============
Šīns: Latvija ir krimināla valsts http://www.financenet.lv/comments/comments/article.
php?id=186121 - - Štramu atbrīvo no apcietinājuma pret 80 000 latu drošības naudu: hup://www.
tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=550488 - - RD krīze, Olafs Pulks hup://www.diena.lv/lat/
politics/blog/olafs_pulks/rd-krize - - Aivars Ozoliņš: Mahjas tiesiskums hup://www.diena.lv/lat/
politics/dienas_komentari/mahjas-tiesiskums =======
TAUTA PRET MAFIJU Kalvītis: “Loskutovs mūs cilvēku acīs padarījis par potenciāliem noziedz-
niekiem” hup://www.delh.lv/news/national/politics/article.php?id=21284867 TOMĒR DAUDZI
DEPUTĀTI (gandrīz puse) NESITOTIES UZ ILVĪŠA RUNU UN IEPRIEKŠ ZINĀMO TP
“UZVARU” BALSOJUMĀ AIZSTĀV LOSKUTOVA PALIKŠANU, JO. . . ! hup://www.diena.lv/
upload/article/0062/612594/237019_BIG.jpg ! “Par Loskutova atbrīvošanu no amata balsoja 52
deputāti, pret 40. “ Kalvītis Saeimā ieiet pa sānu durvīm hup://www.diena.lv/lat/politics/politi-
ka/kalvitis-saeima-ieiet-pa-san. . . Kalvītis izmanto apsardzes palīdzību iekļūšanai Saeimā hup://
www.delh.lv/news/national/politics/article.php?id=21284361 Vai Latvija ir Tiesiska Valss? - Šo-
dien NAV. (komentāri) hup://www.tvnet.lv/zinas/latvija/comments.php?oid=551202&tab=news
“Kā pasāsīja Rīgas vicemērs Andris Ārgalis (TP), “Tautas partijas frakcijā ir deviņi deputāti un aiz-
vietotājs tiks atrass”. Kā norādīja Ārgalis, TP frakcija par iesējamo komitejas vadītāja kandidatūru
lems rīt, 1. jūlijā” Krasiņš atkāpjas no Pilsētas auīsības komitejas vadītāja amata LETA 30. jūnijs
(2008) hup://www.tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=551454
cia
gru fsb kgb tepat ir latvijaaaa
257
jā, skumji.
Celt innāciju kādam ir izdevīgi, tādēļ tā turpinās celties tikmēr kamēr KĀDAM nebūs izdevīgi
to apturēt. Tieši tāpat kā notika ar NĪ. Cenas tika celtas mākslīgi, un kādi no tā uzvārījās. Un tagad
uzvārās no cenu krituma. Kāds diriģē šos procesus, bet vienkāršais cilvēciņš ar ģimeni paliks uz ie-
las. Skumji.
padomājiet un sapratīsiet.
Izskatās ka tagad valdība seciāli bremzēs algu paaugsinājumu, lai cilvēkiem vairs nebūtu iesē-
jas atdot kredītus, un lai varētu noūtrupēt viņu īpašumus un savākt sev. vai tad ne tā? padomājiet.
edie
tauta beidzot sāk domāt, aunu bars sarūk.
kas atbildēs?
VISMAZ divas lietas valdība ir noziegusies pret tautu: 1) Banka Baltija, Auseklītis, un daudzas
citas krāpniekbankas kuras”’izčabēja”’ar noguldītāju naudiņu. Zināja taču ka nevar solīt 100% gadā
un sagaidīt godīgu hnālu, bet ATĻĀVA tam notikt. 2) kredītņemšana. Atļāva ņemt, kaut gan labi zi-
nāja ka pēc tam ļoti liela daļa paliks uz ielas. Vai tā nav noziedzīga darbība pret lielu daļu tautas?
pilsonis
Ar seigu jabrunojas
hehe
Un kas ir latio? ? ? Spekulantu kantoris vien ir. Nav ko te neiteet protams ka latio ir kriize un ne-
pajokam.
erna
Ne jau valss politiku nosaka bankas, bet politiķi. Kas tur darās - nav noslepums nevienam! ! !
Bambaks
Latvija ir krimināla valss ne tikai nekusamo īpašumu nozarē, bet valss pārvaldes līmenī, kur
visu parādi komandē “bratva” un kriminālās sruktūras. Un ohciālās sruktūras ir tikai marionetes,
kas vairāk vai mazāk cenšas noslēpt sriķīšus, ar kuriem tiek vadītas. Īlenu maisā nenoslēpsi!
he
visi kas srada bankas zina ka katru menesi palielinas to skaits kas nevar nomaksat kreditu par
dzivokli vai masiinu! ! ir pat dzirdeets ka teiksim atsavinasanas dienesi bankas ir jau divkarsojusies
- nu tas taa ;) gaidam tigruu leetos autinus un dzivokljus :)))))
he
100000 % taisnibu vienreiz vien pateica! ! ! tiesi taa nav neviena iemesla lai inacija mazinatos!
258
! ! gazei cena pieaug, benzinam arii elektribai arii - kur tad innacija var mazinaties? ? ? ? ? ? ? musu
valsij jau 2002 vajadzeja pienemt likumus kas pasargatu cilvekus no parmerigas kreditu nemsanas
bet ja tas tiktu izdarits tad viniem pasiem miljoni aizietu gar degunu un to vini nevareja un negri-
beja piejaut! ! !
duduks
nu gan dod vaļā tas Šīns, tādu tik pie sienas. . . nevajagot samazināt innāciju, kas viņš garā vājš?
kaligula
nu cik var publicēt ta sekulant gaudas
Tautietis arzemes
Bet bija laiki, kad LV bija”pa leto”. . . . Tagad ta ir Krievija un citas NVS valsis. . Par suda 300
000€ tur var nopirkt viesnicas.
To - - > > Tautietis arzemes
Sorry - - Vaards leetaaka vajadzeeja ielikt peedinaas. . . . . . . Tiesaam nosalgija. . ! ! ! ! ;))
To - - > > Tautietis arzemes
Esmu ar teviim veciit! ! Man taa pat visa dziive ir saisiita ar aarzemeem, un Latvija ir kaa taada
nosalgija, bet tagad tikai ar darvas garsu. . . Es taa pat uz Latviju retu reizi iegriezos kaa tuuriss, un
pareizi saki PA DAARGO! ! ! ! ! Ruupiigi buus siniis dienaas jaapameklee vieta kas buutu leetaaka
par so! ! ! ! ! ! !
Kas tagad paarvalda valsi un kas kontolee iipasumus uu. . ir laiam nevisiem skaidrs, bet mums
tautiesiem aarzemees tas ir kaa SIIDRA LAIIA redams un juutams. . . . . Lai vini tur nemaas sa-
vaa sulaa, vaaraas un apzog viens otru, mums tur dalas nav. . . . Vieniigi zeel ka taa. . . . Latvija. . . . .
to - Tautietis arzemes
par piraksīšanos man ir reāls sāss. cilvēks, bijušais leģionārs atbrauca ap 92 gadu. nopirka ne-
gatavu māju, ar tā laika meisariem, mani ieskaitot, daveda līdz galam. ielika naudu divās bankās,
jo vienā nav gudri, un abas bankrotēja. neskatoties uz pieklājīgo vecumu vēl mēģināja darboties ra-
žošanā. vairāk gan azarta pēc, kā man liekas, jo dikti jau nenopelnija, bet kas zin. varbūt cerēja. un
viņš man teica, ka viņam nav bijušas divas domas, braukt atpakaļ, vai ne.
napoleons
Jabeidz ar tam bankam. Ir jadibina Krajaizdevumu Sabiedribas un jasak pa jaunam.
to bracka
gan jau pats ar kādreiz sūdus pa sienu smērēji. tb, nevajag piesārņot ēteru!
259
Dmitry
. . . MŪSU UZŅĒMUMAM NAV DARBA, TO sauc par LĒTIO! ;-)
Tautietis arzemes
Sad tad jau es atbraucu uz Dzimteni. diemzel nu jau ka turiss”pa dargo”. Par to “pieraksisanos”
man patika - mazliet atsauc atminja Padomju Zonu. Pedejas viesosanas laika Dzimtene man gaisa
dienas laika aizdzina jaunu Bembi uz neatgriesanos. Paldies. Tris gadus atpakal izlaupija manu Ri-
gas dzivokli, bet pa diviem gadiem pa kiegelim vien ir “aiznesa” mana ferma laukos. Ta ka ceribas
par “Saules Zemi”es jau sen vairs ka neloloju.
Ha!
Bankas ar Šīna palīdzību šitā veic socioloģisko aptauju - cik plāns ir ledus? ? ?
bracka
Atmetu visu, bet tas miskasnieks, bijušais Slokas trauku mazgātājs lai vēl bezdētu. . . . . neiere-
dzu! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ar visām vibrām to piedarasu bandu!
īenībā var `būt tā
ka bankas prasīs no latio atbildību par tiem neadekvātajiem NĪ vērtējumiem, un džeks tagad
jau sāk uzbrukt
260
krimināli iedzīvotāji
taisa kriminālu naudu un tāpēc jau tā kriminālā latvija veidojas
kv > tautietim arzemes
mēs siprinām Latvijas tēlu! Neatbrauksi, nesapratīsi!
xz
Nemaz nevajag Šīnu, lai pateiktu, ka Latvija ir krimināli apsēsa.
to - Tautietis arzemes
nav tik traki. brauc droši :) - “pieraksīsies” kā pienākas un jutīsies kā mājās.
kv
kāda valdība, tāda valss. cilvēks skatās kā izdzīvot. kāda vadība, tāda sisēma.
Tautietis arzemes
Mjaa, tagad braukt uz latviju butu pasnaviba. . . . .
Simple
Man jau tagad viens paziņa matus plēš no galvas. Paņēmis krītu, uzcēlis māju, dārga aparatūra,
jauna mašīna, bet biku pārrēķinājies - ienākumi - izdevumi dēļ innācijas ne tuvu tik pozitīvi, kādi
tie bija 4-5 gadus atpakaļ. Rezultāts? Tiek pārdota jaunā mašīna (kuru tā pat neviens nepērk, jo au-
totirdzniecībā tāda pati situācija kā valsī kopumā) un tiek domāts par mājas pārdošanu (kuru ja
arī nopirks, tad ne par to cenu noteikti, lai segtu vismaz celtniecības izmaksas, jo. . . . ). Nezinu, ne-
gribās vainot paziņu, it kā rēķināja cik un kā maksās, skaitīja. . . bet jāatcerās, ka toreiz lielie onkuļii
malu malās saulaini klārēja par 7 treknajiem gadiem, bankas čivinot mēģina iesmērēt “visizdevīgā-
ko” kredītu, bet viens visār uzmetās par nācijas Garantu. . .
napoleons
Jabrinas par raksitaja “atklatibu”. Gan jau ari zem tas slepjas kads aprekins. Bet to ka LV ir kri-
minala valss ir dzirdejusi pat Afrika.
Pareizi teikts. . . . . . .
Ja LV nevaldiitu sekulanti un kriminaalie bagaatnieki (ari krievijas miljonaari), tad viss buutu
veel par duci leetaaks nekaa tam vajadzeetu buut. . . . . . Bet ja reaali es domaaju ka veel nav iesa-
ajusies iisa kriize, taa buus ap rudeni - ziemas periodu. . . ipasumu cenas kritums ap 60-70 ka mini-
mums, iires ap 40-60%, zemes ap 2-3 reizeem. . . .
Somi
ne tikai neielaida krievu NĪ naudu, bet arī krievu mahju 90 gadu sākumā. un neielaida krievu
tankus 39. takā mums ir labs piemērs. - - jātaisa parlementārs pētījums par šiem visiem gadijumiem
261
:)))))))
bomzis to mājnieks
kādu zāli tu pīpē? es arī gribu palikt tik sulbs, lai dzīve jaukāka liktos :DD
to motors
Aizej pie psihiatra. Savādāk izskatās, ka tie kriminālie narkomāni tevi izdeso katru vakaru.
mājnieks
Pareizi uzraksīts. Tie, kas tagad seidzas pārdot pa lēto, noteikti zaudēs. Vai jūs zināt kaut vienu
lietu, kas šo gadu laikā kļuvusi lētāka? Uz kādu brīdi - jā, tāpat kā sertihkāti, bet tad cena pieauga
20 kārtīgi. Tāpat ar īpašumiem. Kā var kļūt lēti, ja materiāli un darbs ar katru dienu maksā vairāk?
Jānogaida. Un jāatceļ tie lielie procenti zemesgrāmatās par 3. un vairāk īpašumu, tad arī darījumi
notiks un valsij nāks nauda. Tāpat kā banku ierobežojumi. Jāļauj bankām pašām vērtēt maksātsē-
ju, nevis piesādīt VID izziņas.
to - Esiet gudri,
nevaig nīs ne zemi, ne valdību, ne negrāmatisko tautu! ! !
Nav Zolīdi Šīn.
jo vnk nozākāties, kaut tā patiesība, padara situāciju tikai bēdīgāku. vairo agresiju. un visi nav
krimināli, ja neskaita nodokļu nemaksātājus, pie kuriem pilnīgi noteikti pieder nekusamo tirgoņi.
uu. Šīn - saki ko Tu darītu, nevis es, redziet, esmu uzvārijies un varu gudri pasriedelēt kā neko ne-
darīt. es nezinu, bet viens skaidrs, kaut kas ir jāzaudē, lai ko citu iegūtu. - - sākumā varētu piebremzēt
“demorātiju” un piem. vnk aizliegt Hammerus uc itkā privātu naudas izšķērdēšanu. jo šobrīd jau tas
skar mani, ka Latvijas nauda tiek ārzemju dažādu izklaides rīku indusrijai. tas skar mani personīgi
un es gribu to mainīt. kaut tapēc, ka zinu, ka nesīd man pašam Hammeris :)
sanāca kā vienmēr
nolaidīs to valsi līdz pilnīgam kliņķim, gan jau kāds ‘’prihvatizēs’’
Esiet gudri, neļaujiet sevi apkrāpt!
Pirmo reizi izlasīju visus komentārus. Ļoti labs rakss, manuprāt. Ir cilvēks, kas pasaka taisnību
acīs visiem šiem blēžiem. Protams, pats viņš arī ir nopelnījis, bet tas jau tāpat visiem ir skaidrs un
nekas neiesējams te nav. Es domāju, ka katrs no mums būtu nopelnījis, ja būtu vēlēšanās/hnanses/
ziņāšanas/citas lietas. Vienkārši kāds izrādījās veiksmīgāks/gudrāks. Izskatās, ka drīz Latvijā būs
mazāk un mazāk pilsoņu, gudrākie aizbrauks prom, bet paliks tikai tie, kas uz neko vairāk kā ieko-
mentēt neprot un nemainīs neko, lai uzlabotu esošo situāciju. Nožēlojama valss ar nožēlojamiem
vadītājiem, ienīsu šo zemi, gan jau jums kādreiz tas atnāks atpakaļ.
P. S. Manuprāt, ka te dažam labam komentētājam jāiziet skolas programma, jo ir nožēlojami la-
sīt, ja neprot normāli vārdu uzraksīt un nav jau tā drukas kļūda, diemžēl.
262
sad
viens pratiigs viirs.
SMX
Vai tik viens otrs te ar populismu nenodarbojas ar kādu tālejošāju mērķi? Vai tik mums nebūs
kāda jauna partija?
l
Ir izveidojusies milzīga ierēdņu armija, kura sisemātiski palīdz noplicināt valsi, bet pretī nedod
neko. Visur ir radu un draugu būšanas, abpusējas roku mazgāšanas un visādas lobēšanas pret kārtī-
giem kukuļiem. Arī tiesās Guļāna 14 gadus vadīšanas laikā diemžēl. Tikai aklais to nepamanītu.
Fakts
Tas jau kopš Latvijas Ceļa laikiem ir skaidrs, ka Latvija ir krimināla valss, kurā valda partiju dik-
tatūra, kuras savukārt ar savu naudu dancina kriminālie ekonomiskie grupējumi.
LV - sux
Tas jau sen zinaams, ka sii Latvija ir netikai kriminaala, bet nabagmaaja, kas nodarbojas ar kon-
trabandu, prosituciju, narkotikas izplatisanu, ka ari alkahola, un tabakas izplatisanu, tas ka 18 gadi
ir pagajusi kops LV - neatkaribas, vaitad tik gruuti ir tos celjus sakaartot? ? ?
jaa un
loti KRIMINALA VALTSS, KO 1X DZIRDAT. . . . . SEN TAS BIJA ZINAAMS. . .
motors
Patīk, kā krievu mahjas valss grims, kopā ar deģeneratīvajiem, kriminālajiem narkomāniem!
server
hup://www.deac.lv
Šīnu par Loskutova ieroču nesēju!
Tautas varonim Loskutovam piešķirt uzticamā ieroču nesēja pakalpojumus. Amatam nominēt
Tautas varoņa nosaukuma kandidātu Šīnu
panasonic
SKELI UN GODMANI AARA NO VALDIIBAS AR SUUDAINU SLOTU - UN VEEL I-
ADUS TRIIS DESMITUS NOPAILJUS!
man riebj, Godmani!
G-24 - - - - - G-24 - - - - - - G-24 - - - - G-24 - - - - - - G-24 G-24 pirmā lielā apšmaukšana!
263
Padre
simtprocenti Šīnam taisnība! ! !
Armands Pavlovskis
Šeit nu gan nevaru piekris ka nav nekas jādara. . . ja reiz šie 25% “sāv”. . . tad ir jāiedarbina tādi
nodokļu/un to atvieglojumu insrumenti, kas liktu šos dzīvokļus atpakaļ tirgū, bet tai pat laikā tā
lai tos, kam pieder pārējie 75% tas neskartu. . .
viens priekšlikums:
Palielināt nekusamā īpašuma nodokli (salīdzinoši būtiski), un tai pat laikā atbrīvot no tā (pa-
lielinājuma) tās namsaimniecības, kuru rīcībā ir viens/divi dzīvokļi/mājas, kas pašpatēriņam. . . t. i.
pašu dzīvošanai + papildus NĪ atvieglojumus tām namsaimniecībām, kuru īpašums ir apgrūtināts
ar hipotekāro kredītu. . . tādējādi ieguvums būtu vismaz dubults:
1. tirgū “atgriesos” (izīrējot vai pārdodot) tie 25%. . .
2. samazinātos nekusamā īpašuma cenas, jo īpaši īres, (domājams ka pārdošana arī sekulantiem
ir pēdējais līdzeklis. . . . . visirms mēģinās samazināt savus zaudējumus nodokļos. . . )
3. atvieglos namsaimniecībām kredītu izmaksu, tādējādi samazinot potenciālos bankrotus un
ūtrupes,
4. pēdējais auiecīgi mazinās sociāli ekonomisko sriedzi. . .
khe
vajag ik viena iedzivotaja, uznemeja ienakumus deklaret. . . ne tikai amatpersonu. . . lai visi at-
skaitas par saviem ienakumiem un to jau sen vajadzeja ievies. . . tad ari redzams butu kadi kam uz-
krajumi, no kurienes ienakumi, vai tiek maksati nodokli, ka iegadajas kaut ko uzreiz tiek deklarets,
kur nauda tika nemta uu. . . tad pec gadiem pieciem paradisies kaut kada kartiba sini joma. Bet de-
putati jau baidas tadu likumu pienemt, jo tad vinu sievas un citas vinu ļevo ienakumu sedzosas per-
sonas tiks panemtas aiz olaam :D
Pravietis
To ka mēs dzīvojām kriminālā valsī es teicu jau vismaz 5 gadus atpakaļ, tas nav nekas jauns. Šīn
nevajag pinkščēt, pat uzvārījie līdz šim līdz ārprātam, tagad pienākuši grūtie laiki sāc lamāt pasāvo-
šo iekārtu. Neaizmirsi, ka viņa ir krimināla un var tev nepiedot. . . . .
gaidu
Es tikai gaidu to gaišo brīdi, kad sāksies šo valss apzadzēju un “eksertu” tiesāšanas bums! Bet
to mirkli varēsim saukt par revolucionārām pārmaiņām.
otis
Šīns jau pirms pāris gadiem lūdza valsi aplikt ar nodokļiem viņa sekulatīvos darījumus, bet šie
kā ne tā ne. Kāpēc tā, variet vienreiz minēt. . . .
264
paps
Nu bet jūsu visu sunītais Repše par nodokļiem un pārpalikuma budžetu runāja jau pirms 4 ga-
diem. . . . . Nu tagad sakiet paldies savam fāteram Kalvītim, lauksaimniecības akadēmijas un misis-
ku ASV kursu noklausītājam, ekonomikas izcilniekam. . .
wanderer
Viens no ļoti retajiem sakarīgajiem uzņēmējiem (sic!).
labs
Rakss ir labs. Augusā jāiet uz referendumu un Visi šķēlisi un godmaņi jāizmēž no valss si-
lēm.
dw
bet Šīns jau pareizi izsakās, nu ir viņš NĪ sekulants. toties ekserts kā nekā, vajadzētu beigt
mums “zelta teļa” - bet kas tu tāds esi (mēs taču zinām, kas viņš ir) bet vērtēt tikai to, ko kāds saka,
jeb raksa (līdzīgi TP advokāti uz konkrētu kritiku visos gadījumos atbild “ jēlīši prot tikai bļaut un
Repše ir draņķis” un neko citu)
Visi dzivoklju un zemju tureetaaji
saka lielo paldies.
265
@@@
Sīns ir nikns. . . un ne bez pamata :D
bankrotējošais
Ār šo frāzi ir trāpīts naglai uz galvas:. . . . . . **Francijā tikai retais ir gatavs ņemt naudu ar mainīgo
likmi, bet arī tad ir valdības noteikti ierobežojumi, cik baņķieris drīks likmi pieaudzēt. . . . . . . **
Pilnīgi pareizi! Bet pie mums bankas dara kā grib un man pamatoti liekas, ka viņas ir tendētas
atņemt latviešu tautai VISU, PILNĪGI VISU - tauta nevienu biezo maku turētāju neinteresē. No
banku viedokļa, termins tauta ir kā šķērslis vieglas mantas piesavināšanai! Visvairāk jau kretinē tieši
valss varas nevēlēšanās neko darīt lai palīdzētu saviem pilsoņiem!
Es sļauju virsū tādai auieksmei un ceru, ka pie mazākās iesējas es pazudīšu no šīs muļķu un
agresoru zemes kura pati sevi lepni uzskata par pasaku zemi Latviju!
tas ir vienīgais risinājums
Vajadzīgs likums ka ārzemnieki zemi var pirkt neierobežtā daudzumā, tad Latvija būtu progre-
sīvi domājoša valss un sekulācija ietu no rokas.
Piekrītu > Kāds
“Lielākais ļaunums no korupcijas nav liela innācija. Lielākais ļaunums ir tas, ka jaunos talantīgos
cilvēkos veidojas greiza izpratne par biznesu. “
PIEKRĪTU PAR VISIEM 100%. Katrs, kurš kādu apkāš Latvijā, sevi sauc par biznesmeni. . . .
smieklīgi, bet būtu jāraud. . . . .
U02
Starp citu, ja ASV senatori un prezidenti vārdos izsaka dziļas rūpes par maksātnesējīgo parād-
nieku sāvokli, tad darbos parādnieki ASV tiek bariem iztiesāti ārā no saviem mājokļiem. Īsenībā
neviena valss nevar pavilkt masveidā nesaprātīgi ņemtu kredītu nasu, un tas arī nav jādara. Ame-
rikāņu politiķi tikai liekulīgi un tukši pļurks. Mūsu Leiškalns atklāti saka to, kas ir.
biete
Nu dir^^aa esam!
Mateo
Pag. , pag. Viņš pats uz šito nekus. īpašuma drudzi uzvārījies ne pa jokam un tagad gudri pļāpā.
Dikti divkosīgi. Kādēļ bankas par sliktām nesauca, kad tikai nekusamo īpašumu tirgus sāka auīsī-
ties? ? ? Tad laikam nebija izdevīgi, tagad pieaugums nav tik liels, jāmeklē vainīgie! ?
SUNC
Vai viņējais arī deva kukuļus un saņēma pateicības! Jā vai NĒ! )))
266
NY
Latvija ir kriminala valss Shina k - gs, es to zinaju 90 gados, kad atsaju Latviju! Sekojot noti-
kumiem LV, nacu pie secinajuma, ka LV neatgriezishos! Un galvenokart auieksmes del. kaa valdi-
ba auiecas pret tautu! Jums taisniba sakot, ka ASV politiki par klaju necienu pret savu naciju, vairs
nekad nebutu politiki, nekad neienemtu vadoshu amatu ASV!
EXPREZIDENT
Šodien miljonārs, rīt dien bomzis.
kaaja
diiviani dzirdet shaadus komentus no cilveeka, kas kljuvis par milijonaaru uz sho biznesa sis-
teemu!
Viezenthal
Shiinam taisniba. Laikam grib lai vinu nolikvide. Tadas runas nepatik nevienam, ne Valdibai un
deputatiem, nedz ari kriminalajam srukturam. Shiin muuc, kamer vel vari. . . . . . .
:)
Neizlobīji, bet domu uztvēri pareizo!
edgars
nelasīju visus komentārus, bet palasot pēdējos neko gudru neizlobiju kā tikai kretīns, ma. ka,
prete. lis un t. t
eciali šinam
Zemes tirgu atvēra ar lozungu, lai nāk ārzemnieku invesori ražo, savadāk neviens nenāks, īpaši
jau daudz neatnaca un neražo arī, bet toties atnaca varen plašās KRIEVIJAS naudas maisiem, vago-
niem - - LŪK KUR IR STŪRKMENIS, alkatīgajiem latviešiem. Somi laicīgi sacēla trauksmi pret
krievu invaziju NĪ, bet mums ka vienmēr kad viss noticis tad nu gudri runat.
to crex
ja ir tā, kā tu raksi, ka būs globālā krīze, tad tu aizmirsi vienu lietu - tādas krīzes laikā nauda zau-
dē savu vērtību un līdz ar to bankām nav nekāda labuma no nopelnītajiem cipariem.
PATRIKS
Kurš atbildēs par “veiksmīgo” denacionalizācijas likumu? ? Liels procents ņēma kredītus mājok-
lim tieši dēļ šī iemesla, nevis negausības vai muļķīga netāredzīguma pēc! !
juris
Lai kura govs mautu!
267
:)
Šīns toč ir pamuļķis. . . Lasiiju viņa iepriekšējos komentārus par nek. īp. pilnīgs pretsats. ĀZIS
Tu esi, skolniek!
Pesimis
Dzīvoju denacionalizētajā namā Rīgas centrā, šajā sešsāvu mājā esmam palikušas 3 ģimenes, ar
tādām mājām pilna Rīga, kas notiks ar šiem namiem? Kur viņi dabūs tik daudz cilvēkus, lai tos pie-
pildītu? Mans nama pārvaldnieks prasa īri 5 LVL/ m2, kopā 500 LVL un komunālie, par to naudu
jau var nopirkt dzīvokli, šajā gadījumā valss izdarīja lāču pakalpojumu mūsu ekonomikai, proti at-
laižot īres grieztus. Domāju, ka mans nama pārvaldnieks drīs būs laimīgs, ja vienosies ar mani par 2
LVL/m2. Tāds rinķa dancis sanācis. Viņam jau arī ir kredīts, bet māja ta tukša. . .
Karakara
Tas šīns pats ir riktīgs m****a. Tipisks jaunolaiku zedmākā līmeņa biznesmenis. Plēsīgs bez gala,
ar akmens laikmeta biznesa kulturu.
bumsiks
tad kad visiem ausii chukseeja nee tas tak maaksliigs tirgus neiekriities, iebrauksiet paraados un
zaudeesiet iipashumus un vairs to nepaardosiet lai atguutu naudu, neviens neticeeja, visi dziivo pa-
sauliitee ar zemajaam debesiim, kuraas var iekaart karoti. . . nu tad tagad njemiet, pashi ljaavaaties
apchakareeties. .
to Ārprāc
ciet klusu neburkshkji ja neko nejeedz! ! !
Liecieties visi mierā
Cilvēks, labs uzņēmējs, ar savu singru viedokli!
Ārprāc
Ko var kladzināt par to 40 gadu kredītu. Visās auīsītājās valsīs tā ir normāla prakse, Spānijā
pat 50, pie mums gan laikam tikai Šīnam devuši uz 50 :). Pēc 40 gadiem arī naudas vērtība būs vis-
maz divreiz kritusies uz innācijas rēķina, turklāt nekusamā īpašuma vērtība daudz kārt pieaugusi,
tā pietiek celt paniku.
aciigs
Nu ko bankas Šīnam naudinju prasa atpakalj? ? ?
Prātnieks I
Pirmkārt, Pirmo reizi dzirdu par tādu Šīnu Otrkārt, viņš saka, ka nekas īpašs nav jādara. Ko tad
viņš bļausās?
268
Valis
Gudri dir$#, nav malku cirs! Lai gan cakaresana iet pilnos apgriezienos un visi to zin, tomer ne-
viens jau neko iznemot suuksishanos nedara. . . Ta turpinat, un tad jau vel 10 gadus toc vares tur-
pinat darit to pasu! Varbut ir laiks apsiem kaut ko darit lietas laba darit? Kaut vai ekonomet uz visu,
nevis telot ka viss ir sokos, bet majs aizejot konsatet, ka ledusskapis ir tukss. Varbut galvas ari?
lauku sieva
Ak, Jēziņ, šitas puisis nu gan slīks! Jo velk savu žēlabu meldiņu visos medijos, kur tik var. . . Nav
jau viss aplami, ko šamais bāleliņš pauž, bet lai nu kas te vicinātos ar nēzdodziņu, tik ne Šīns! ! ! Pa-
balsi, vecīt, tās bankrotējošās ģimenes, jo, kā pats atzīsi, tavas hrmas uzvārījās ne pa knapam! Jo
kaut kā savādi gan :) - tev superpeļņa, valdībai atbildība. . .
Shadow
Piekrītu katram vārdam. . . Adekvātiem ekonomiski izglītotiem analītiķiem tas bij skaidrs jau
sen. Visu cieņu par tik drosmīgu interviju - līdz šim nevienam nebij dūšas tik tieši nosaukt lietas
savos vārdos.
mia
viedi vārdi Šinam! ! ! !
gribzinis
Cik tad Šīns solaas dot tautas partijai un cik tautas partija sola legaalo peljnju no nelegaalaas
naudas?
jap
Tagad nekusamaa iipashuma tirgonjiem draud suudi no aarzemju invesoriem, jo tie ir leeuici-
igaki jo noticeeja muusu nekusamaa iipashuma neiisajai augsajai veertiibai. . .
gerda
Lai nu kādi edgaram nākotnes nodomi, bet saka ta viņš patiesību, nu ir pilnīgā pakaļā, nu ir rik-
tīgs kriminalos un angļu profesora minētie 250LS/M2 ir reālā LV nekusamo īpašumu vērtība. . .
Kaļķis
Paldies nav jau vēl tik traki, bet nav jau sabili un skaidrs vai rīt jau neuzteiks darbu. Jo tik srau-
ji cilvēkus atlaiž no darba, ka nevar tikt līdz šim ārprātam. Nu pajautājiet paziņām, kā iet pa darbu.
Bet vēl jau ir ārzemes. . . . Braukšu atkal.
PapaŠīns
Un kas ta` pats esi, Šīn? Baltais tēvs, vai? Kur ta` Tu savus miljonus sagrābsīji? Tak jau tai pašā
kriminālajā valsiņā, kāšot tos no pasulbiem ļautiņiem, “izčakarējot” viņu īpašumus!
269
ekonomie
Labs un ļoti reāls rakss! Mūsu valss ir pasaulē iekarojusi savu nišu kā kalpu un nevajadzīgās un
brāķētās produkcijas noieta telpu, bez savas ekonomikas un hiperkorupciju!
vot
tam gudriniekam arii gruuti, sapirkaas pareksa maajas kad cenas bija sicee.
traktoris
Vai tad tik agri jau priekšvēlēšanu aģitācija, varēja jau vecais sekulants arī norādīt uz saviem
nākamajiem darba devējiem.
viena. . .
. . . kalkji. . tevi jau var sapras. . . tikai. . kaa pasham tagad ap duushu. . . ? bik jau depresija saaka-
as. . ? man saaktos. . neveelos 40 gadus maksaat kreditu. . . toch. . . tad jau dziivoju savaa vienisabas
dziivoklii. . . . vismaz pagaidaam. . . . tikais nezinu. . . kur lai lieku beerna ratinjus :D
A
Lasīju vakar klubā, rakss reāls un pa galvu jau ar dabūs :DDD Tikai riebjās, ka visi kautko runā
runā a rezultata kak netu tak netu :)
270
. . .
Kredīts - tas NAV slikti, bet tikai tad, ja zin, ko pērk. Es tikai priecājos, ka bija iesēja aizņemties
100 štukas, jo par tām es uzcēlu māju, nevis nopirku nišu panelenē. Jā, % nav draudzīgi šobrīd, bet
ir cerība, kas samazināsies, tad visār būs jauki.
y. .
Visu cieņu universālajam Slakterim - tiko bija ninzja, pašlaik augļotājs, ko tālāk? Tieši kā komu-
nisiem - partijnieks caurumaizbāzējs, tikai tiem deva pa ragiem, ja palaida nagus, bet šiem? Apdā-
vinās pisolēm, pulkseņiem - sievām, ordeņiem - vīriem.
Kur ras vēl pasaulē tādu leiputriju kā Latvija? Ideāla vieta.
Kaļķis
Jā, bet kur dzīvot, kā jaunam cilvēkam uzsākt ģimenes dzīvi. Ģimenē bijām 3 bērni trīsisabu dzī-
voklis, kā sadalīt, kur likt vecākus izmes miskasē. Kur ir valdības izpratne par kredītu došanu jauna-
jām ģimenēm, kur ir izpratne par vienu īpašumu katram. . . . . kur ir? ? ? ? ? tāpēc jau darbs bija algas
arī bija un ņēma kredītus. Nevar visi būt uzņēmēji, kadam arī ir jāsrādā vai jārada ši vērtība. . . . . .
viena. . .
esmu aiznjeemusies no bankas 35 taukshkjus eiro uz 7 gadiem ar hkseeto nemainiigo procentu
likmi. . . veel seeju atdot. . . bet kad iedomaajos tos nabaga cilveekus. . jaunaas gjimenes, kas aizn-
jeemushaas simtiem tuuksoshu. . kaut kaadu smirdiigu riigas dziivoklju. . jeb uukju deelj. . . . . njaa.
. . paliek neomuliigi. . . . . :). . . njaa. . un veel tie procenti absurdie. . . . .
pilsonīte
kāpēc nevar pieņemt likumu, ka būt deputāts (visos līmeņos) drīks ne vairāk kā divus termi-
ņus?
Vecais Nešīns
Tagad jau krimināla. . . :) Sūdi Šīnam, tāpēc jūt, ka tikai politikā var’ētu izglābt savu pakaļu. . .
sabijies, puisis. . . godīgais uzņēmājs. :))))))
ni
malacis, 100% patiesība
Nesapratu?
Re kā zēns ādu pārmetis uz otru pusi! ! ! Cik atceros tieši viņš bija tas, kurš bļāva par ziemeļu
Monte Karlo un 3000 EUR/m2. Laikam grib iet politikā :-)))
Andža
Paša Šīna kantora izmanīgie un aktīvie darboņi pa labi un pa kreisi viesiem pārdevējiem solīja
271
debesmannu un fantasiskas cenas, lai tikai tiktu pie ekskluzīviem pārdošanas līgumiem, bet reā-
li jau izdarīt neko nevarēja un nevar. Tā ka pats jau arī ir sa. . . is to tirgu un tagad gudri sriedelē.
Tauta bija un ir nogribējusies dzīvot labāk, to nevar pārmes. Citam tās bremzes labākas, citam ne.
Bet politiķus var “kārt” pie saba par to, ka neko nav darījuši, lai tautsaimniecība, rūpniecība u. c.
auīsītos. Tad jau arī tās cenas varbūt būtu adekvātas un kredītus cilvēki varētu droši atļauties. Ar
ko šitas viss beigsies? ? ?
es
Klau, nu baigo jaunumu mums te Šīns pavēsija :))) Bet šajā valsiņā jau tā ir vienmēr - kamēr
par sen acīmredzamiem sūdiem neparādās kāda ne - vai pusazīsama darboņa pēkšņās atklāsmes
- viss ir ok, problēmu nav. Diemžēl, kamēr nenomainīsies PILNĪGI VISAS 100 galvas un to vietā
nenāks pilnīgi citas paaudzes, mūsdienīgi domājošas, izglītotas un sējīgas personības - tā būs vien-
mēr - būs “viņi”, kas rotē savā kosmosā, un būsim mēs, reālā pasaulē dzīvojošie :)))
fab
Piemēram, Liebritānijā, bankas dod kredītu tikai 4 gadu algas apmērā. Un ne vairāk. Un tas ir
noteikts likumā. Bet kas notiek Latvijā? Kredīti, kurus pat bērnu bērni nesēs atmaksāt. . .
norma
tas var notikt tikai un vienigi latvijaaa, normali visa pasaule cenas ir normals tikai tadel, ka ne-
viens neperk dzivokli purcikaa pa 200 000 eur un ta sar viss
zzzzzzzzzzzzzze
visaar murgs kaut kads! Latvija ir kriminaala valss. . . ? es teiktu - “tranzit-kriminaala! “bija un
buss! atvainojiet - vismaz sarp. sarp tiem kas tur seez”, pasaav, kaut kada kartiba un savi likumi.
bargi, bet patiesi. un kartiba - butu garanteeta ari valsi!
LV
Cepums Šīnam
dase
Zel, bet lielaka dala Sina izteikumu ir piepildijusies. vismaz pedejo 2 gadu laika. Nu nav vins ve-
lams Zagliem un Leiskalniem, jo vins runa to, ko nevelas teikt Leiskalni un parejie.
Celtnieks
Būvē māju pats, bet būvmateriālus pērc internetā: www.agande.net
vcbnbn
pashi ir radiijushi sho situaaciju - problemu. diemz”el kuru manu prat nevar vairs atrisinat! pa-
raak paraak purvaa. esam - jau vissaadaa zin, aa! miil, aa labaa valss. un tas kalpi. . pashi noperkot
pa leto dzivokl, us iipashumus - riga. latvija, protams apejot visus sev izdomatos likumus. praktiski
272
nozogot visus iipashumus. un tagad cilvekiem nav kur deeties, vai nu uz ielas. zem tilta vai vai jan,
em krediti. iiseniibaa bezceriigie. . . . kaa visar kauna nav. un tad valss domaa - par saviem tauties-
hiem. . . . izbeidziet n, irgaaties!
kreepotaajs
Un veel taisa kaut kaadus dziesmu sveetkus pa milioniem tautai kura dziivo valsii kas neseej
paruupeeties par pensionaariem un beerniem. . . Cilveeki priekaa dzied, dejo uz milziigas badaa mi-
rusho cilveeku kaudzes un pa vienam kriit lejaa veidojot kaudzi veel augsaaku :D:D
. . .
ceituma itka slikti izturoties zeki pret tiem kas panemusi kreditus, bankas seciali maksajot ze-
kiem lai sie zisit visu procentus, tur secials press hatas esot,
es
tiesham kads briinums - beidzot pashi par sevim saak runaat - valdibas viiri!
UK
100% taisnība
vilks
paši vainīgi - nevajadzēja visiem vienā dienā pagrābt kredītu un skriet pēc jauna mājokļa - neviens
nebija sēgīgs sagremot to banku kredītu naudas apjomu, ko cilvēki meta pakaļ NĪ auīsītājiem un
būvniekiem. būtu nogaidījuši un tagad būvējušies normāli. pēc gadiem 5 sāksies jauns skandāls -
jaunie projekti būs sākuši jukt un brukt - nāksies remontēt, jeb ņemt jaunus kredītus.
farcs
No bijušā Sarkankarogotā Baltijas Kara Apgabala kontingenta nelabu degradētu līdzpiedzīvo-
tāju mantojumu 19921. bija jāsaņem tieši kara apgabala galvasilsētai Rīgai. Ja vēl piesummē tos
kriminālnoziedzniekus, kurus PSRS laikā soda termiņa pēdājā gadā pa etapu sūtīja uz Latviju at-
brīvošanai no ieslodzījuma tieši šeit, ar zekiem obligāto iekārtošanu darbā, tad’tagad šīs atliekas jau
atražojušas sevi vēl zemākā cilvēkkvalitātē. Secinājums iznāk - deokupācija ir nepieciešama, un pa-
domju laika blatu - dehcītu sisēmas rūdījumu piesīkušās vietējās zaglīgās amatpersonas jātisā katru
un jāizolē, lai valss sētu sākt godīgu darbu.
? ! ? !
NĒĒĒ? ! ? ! ? Nevar būt
skodec
Man jau liekas ka lielaakaa dalja noziedznieku iet ar valdiibas sveetiibu. taapeec piedaavaaju jau-
nu skatu demokraatijai.
1. Tauta no sava vidus izvirza labaakos secialisus minisru posenjiem katraa no tautsaimnie-
273
ciibas nozareem.
2. Izviriziitajiem nav tiesiibas aueitkeism, jo pashos pamatos demokraatija ir vairaakuma vara
3. Izvirziitajam virinjam pieskjir iztikas minimumu, ja grib dziivot labaak lai pacelj valsi, jo vai-
raakums taa noleema
4. viiirinjam valdibaa par aueikshanos sraadaat valss elshanaa, par shmugulja taisiishanu pie-
naakas saidu darbi, jo ari par to vienojas vairakums
5. tad nu grozies kaa gribi valdiibaa buus seciaalsiti, pie tam labi motiveti secialsiti, jo kalpot
valsij butu gods un liela atbildiba ;)
citaadi jau smiekli naak par shito universaalo minisru koaliiju - jebkursh var jebko vadit.
fuuuu
Fuuuu, varu atviegloti nopuusies, labi ka biju tik gudrs un nesabraucu paraados kaa liels vai-
rums manu pazinju, peerkot nekusamo. . . . Lai arii visa nauda man nav jaatdod maksaajot par kre-
diitiem, toties redzu ka LV ekonomika ieskrienas no kalna lejaa kaa sniega pika, kas veljas palieli-
noties aatrumam un tad lejaa nokritiis un sashkjiidiis mazos gabalinjos. . .
norma
kurs mulkis visar nem kreditu ka nodrosinajumu liekot vienu savu darba vietu kur uz diviem
menesiem uzplaukums, to visu vareja jau pasa sakuma paredzet, pirms gadiem 10 visar sapnot no
saviem talsiem par dzivokli zasulaukaa hrjuscovka nevarejaa daudzi nos iem pakiem kad jau cenas
bija 15 000 usd, kas ar iseniba ir vinu cena
bac
Sakarīgs rakss!
duudotaajs
Kameer politikjiem brutaali pa muti nedos, tikmeer vinji prom neies! ! !
Profesors
Taisniba, ka Sins so situaciju izmantoja sev par labu (uzvarijas), un tagad, balsoties uz savu pie-
rdzi, var izvertet esoso situaciju. Ko tur parmes vinam. . par to, ka uzvarjies. . vins tacu ir uznemejs
nevis labdaris! :-)
crex
Tautai kaut ko ir jāsāk darīt, lai mainītu politisko situāciju. Ir jāierosina vesela virkne referendu-
mu par daudziem jautājumiem, un priekšlaicīgi par saeimas atkāpšanos, citādi agrāk par nākamā
gada vidu saeima atcelta tikt nevarēs.
Vēl viena lieta - šī gada beigās vai nākamā gada sākumā viss globālais tirgus sabruks, jo ir skaidrs,
ka Irāna nekavēsies izmantot savus draudus aizsrosot Persijas jūras līca Ormuzas šaurumu. Tad
visiem kredīta ņēmējiem gaidāmas šausmīgas dienas. Un cenas visam pieaugs katasrofāli. Kā te pa-
274
rādās raksi, ka degvielas cenas pieaugs līdz pat 2Ls/l. , tas ir visai reāli iesējams. Pie šādas situācijas
neviens nav gatavs atmaksāt kredītus, jo būs jāmaksā vairāk par pārtiku, būs jāparceļas uz laukiem
labības pļaušanas laikā, jo sēšanas darbi un labības novākšana teju izdevīgāk būs novākt ar rokām
kā senos laikos nevis kombainu. Drīzāk gan tā ir anarhijas iesāšanās valsī, uz ko viss iet. Neņemot
vērā neko, kas iesējams, mūsu politiķi demonsrē savu vienaldzību pret labklājības samazināšanos,
īpaši, laukos visār tāda nekad nav bijusi, par laukiem minisriem nav nekādas daļas, vien zemnie-
kiem kārtējo reizi uzsies regulējamu cenu, kas tos draud izputināt. Par šādu lēmumu M. Rozi var
iesūdzēt tiesā visi zemnieki, kuru dabiskās tiesības uz kaut kādu visār peļņu ir apdraudētas, viņiem
draud izputināšana no kredītu atmaksas nesējas un arī ES valsī nevienā nav regulējamo cenu zem
pašizmaksas, katrs drīks pārdot par cenu, kāda nepieciešama kaut kādai peļņai, tas ir arī PTO, ku-
ra noteikumi ir, ka preci nedrīks pārdot par dempinga cenām. Bet Rozem po un po ir Godmanim,
kurš ļoti labi zin, kas notiek, bet klusē, tātad piekrīt vai pat viņš to nolēmis tā. Varbūt tad mīļa val-
dība varētu noteikt, ka 1 kw/h elektrības maksās 1 santīmu. Tad tiktu izputināts Latvenergo. Tad
jau uz kaut ko tādu arī šie ir sējīgi?
Par ekonomiskās krīzes sekām visār nav padomāts, ilgā politiķu bezdarbība un vēderu kasīša-
na, miegošanās un garlaikošanās ir novedusi pie tā, ka Latvija nav auīsīta zeme ar labu izglītību,
labklājības un tiesu sisēmu, mums visār neka nav atlicis, ar ko kaut ko iesākt. Bezdarbs arī palieli-
nās, jo tiek slēgta viena ražotne pēc otras. Kas tad labs ir sagaidāms, Latvija globālai krīzei visār nav
gatava. Pasaules centrālās bankas pavasarī iepludināja miljardus globālā patēriņa tirgū, lai uzlabotu
patēriņa tirgu, bet visa šī nauda no saskaņotās banku operācijas tika zaudēta. Bet Leiškalna kungs
275
atļaujas šādi izteikties. It kā jau varētu piekris viņam, ka tā ir cilvēku pašu atbildība, kādus kredītus
ņemt. It kā. Bet bankas pirms tam labi zināja, kas gaidāms nākotnē. Mēs nē. Tagad bankas aizvien
nekaunīgāk cenšas īsenot savu politiku ar soda procentiem, nenākot klientam pretī, kad tam rodas
īslaicīgas atmaksas grūtības, drīzāk iedzenot viņu vēl lielākās problēmās, reizēm nemaz neinformē
savus klientus par viņus skarošām problēmām - konta sāvokļa negatīvo bilanci, kura radusies pašas
bankas vainas dēļ, kura neinformē laikus klientu, ka negatīvā summa pieaug un ka tāda visār esot,
vien tad, kad atnāk uz banku, secina, ka summa uzaugusi līdz 500Ls, dažu latu parāda dēļ ilgākā laika
posmā, lai gan bankas darbiniece iepriekš teikusi, ka viss nomaksāts - šādas lietas ir gadijies dzirdēt
no paziņām, ka tiem tā esot sanācis nejauki. Bet bankas ir daudz labāk informētas par to, kas sagai-
dāms globālā mērogā, banku vadošie ekserti sniedz iznformāciju intervijās vai banku izdevumos
par situāciju globālā tirgū. Tas, ka šie kredīti pirms krīzes sākuma tika doti bez gala, norāda uz to,
ka bankas loti vēlējušās nopelnīt par katru cenu, kura vairāk, kura mazāk, klients vairs nav svarīgs,
svarīga ir peļņa un tas pēdējais ienesīguma brīdis, kurš beidzās pagājušā gada martā. Un gan jau glo-
bālas krīzes apsākļos valdība bankas atbalsīs vairāk nekā tautu, ja lielākai daļai sabiedrības radīsies
lielas grūtības nomaksāt kredītus.
norma
pienaks laiks, ka visi viena 1isabnieka dzivos hruscovka pa 20 purniem, biezie onka sbraukas
tikai novakt piki
Profesors
Taisniba, ka Sins so situaciju izmantoja sev par labu (uzvarijas), un tagad, balsoties uz savu pie-
rdzi, var izvertet esoso situaciju. Ko tur parmes vinam. . par to, ka uzvarjies. . vins tacu ir uznemejs
nevis labdaris! :-)
ok
Šīnam taisnība! Galvenie kriminālisi pie varas grožiem tup.
~)*(~
Kraukli, beidz ķērkt!
MD
Lielākais ļaunums no korupcijas nav liela innācija. Lielākais ļaunums ir tas, ka jaunos talantīgos
cilvēkos veidojas greiza izpratne par biznesu. “
Piekrītu šai daļai. Un ne tikai rodas greiza izpratne par biznesu, bet arī par valss darbu. Vien-
mēr esmu teikusi savām paziņām, ka vecie ņem jaunos darbā, bez pieredzes, un apmāca jaunos die-
nas zagļus kā nesrādāt, izlocīties no atbildības. Labi būtu, ja vēl tie jaunie nesavārītu lielas ziepes
ar savu bezatbildību.
Uldim - Edžis
Tev taisnība!
276
Krauklis
Ak tad Edgars Šīns tā domā. . . Izlasot virsraksu nodomāju - Čarlij Šīns. . . :)))
Arturix
hup://crime.corrupted.biz KRIMINāLĀS VALSTIS!
Artis
Liekulis taads. . . . . . pats draud un chakaree Latio konkurentus un tagad te runaa kaa kaut kaads
messiah. . . . . bet jaapiekriit ir ka LV ir kriminaala valss!
007 to U02
Saprotu, ka ir vērts satraukties tādiem ka tu. Es arī neesmu bankām ne centa parādā, bet ikdienā
tu jau pārmaksā gan bankai, gan valsij, gan trešajām personām. Blakus patēriņš no maniem mēne-
ša ienākumiem neskaitot sociālo nodokli un pvn sasāda aptuveni 3-5% kuru man nebūtu pienā-
kums maksāt.
Lars
Šoreiz Šīns ir pateicis kaut ko tuvu patiesībai. . . Malacis. . Par šo tēmu ir jārunā. . . Jo tik tiešām
šobrī daudzas mājsaimniecības bankrotē vai ir tuvu tam. . . . . . Grūtie laiki ir klāt un tie nav nekādi
joki! ! !
buba
Brīva mūsu Latvija kā gribām tā darām! !
Kāds
“Lielākais ļaunums no korupcijas nav liela innācija. Lielākais ļaunums ir tas, ka jaunos talantīgos
cilvēkos veidojas greiza izpratne par biznesu. “
PIEKRĪTU PAR VISIEM 100%. Katrs, kurš kādu apkāš Latvijā, sevi sauc par biznesmeni. . . .
smieklīgi, bet būtu jāraud. . . . .
007
Tiesu vara ir vērtējama “arī”, bet lielā ko ties dumji ir tie kas nāk uz tiesu ar mutiskiem pierādiju-
miem. Neder tikai tas ka tu zini un vari pateikt, jābūt ir neapgāžamam pierādijumam par krāpšanu
nevis, mani apkrāpa jo neizlasiju līgumu. Tiesa taisa sriedumu pamatojoties uz pierādijumiem un
likumu. Likuma panta izlasīšana nav galvenais, zem katra panta arī slēpjās tūlkojumi - skaidrojumi,
kādos gadijumos tas ir pielietojams. Ja nav, tad ir tiesības vērsis TM ar lūgumu sniegt atzinumu kā-
dā veidā atiecīgie likumi ir pielietojami. Arī satversme paredz tiesības uz taisnu tiesu tim kas nevar
atļauties juridisko palīdzību privāti.
Latvijas Republikas Satversmes 92. pantā noteikts, ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.
Tiesības uz advokāta palīdzību ir personas subjektīvās tiesības uz kvalihcētas juridiskās palīdzības
277
saņemšanu, proti, personai nolūkā aizsāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā ir
tiesības saņemt tai nepieciešamo juridisko palīdzību no personām, kas ir ieguvušas auiecīgās zinā-
šanas un iemaņas. Tiesības uz advokātu Satversmes 92. panta izpratnē, pirmkārt, ietver tiesības uz
kvalihcētu juridisko palīdzību un, otrkārt, valss pienākumu šādu palīdzību sniegt personām, kuras
pašas nevar to atļauties.
Lai īsenotu arī maznodrošināto un trūcīgo personu tiesības uz advokāta palīdzību, Saeima pie-
ņēma Valss nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu. Persona, kas vēlas saņemt juridisko palīdzību,
iesniedz Tieslietu minisrijā iesniegumu - aizpildītu juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapu.
Ja nepieciešams, persona pievieno veidlapā minētās ziņas apliecinošo dokumentu kopijas. Persona
var saņemt juridisko palīdzību srīdu risināšanai ārpus tiesas un tiesā, kā arī juridiskās konsultācijas
sniegšanu aizskarto vai apsrīdēto personas tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai. Ju-
ridisko palīdzību var saņemt gan civillietās, gan krimināllietās, gan adminisratīvajās lietās.
ABC to Murgs
Vismaz viens cilveeks atljaujas pateikt to ko domaa! Un PAREIZI domaa! Nelien peecpusee po-
litikjiem, utis raksaa mekleedams! LIETU raksa Shiina kungs! Malacis! Saaku vinju cieniit!
U02
007: “Visi kā viens kredītam uzliek veto un nemaksā. Ko banka izdarīs? . . . Par saisību neiz-
pildi var atņēmt visu, bet ne vairāk kā tev pieder. Atiecīgi bankai nodegot nav arī citiem saisību
pārņēmējiem draudēs tas pats, krīze iesējama 10 gadus un tiks prasīts no valss segt zaudējumus.
“ - - - - - - - - - - - -
Kredītņēmēji, kas nemaksās bankai un iedzīs banku bankrotā, apzags mani. Man nepieder banku
akcijas, man nav kredītsaisību, toties mana NOPELNĪTĀ nauda glabājas bankas kontā, un banka
to izsniedz kredītņēmējiem. Visārējas krīzes gadījumā valss (tas ir, nodokļu maksātāji, tātad arī
es) ne gribēs, ne sēs segt zaudējumus.
Uldis
Pilnībā piekrītu par to biznesa vidi Šīna kungam un par visārējo ekonomisko situāciju. . . ir pil-
nīgā dimbā! Tuvākā gada laikā, budžeta ieņēmumi būs katasrofāli zemi un palielināsies bezdarbs
dramatiski. Pats, kā jaunais uzņēmējs, kas ražo un pārdod preces eksortam, kur konkurences tir-
gus ir nežēlīgs un uzvar labākais (cenas/kvalitātes ziņā), vienkārši neizprotu mehānismus kā pasāv
mūsu vietējais tirgus un auīsās ekonomika, pareizāk sakot, saprotu - viss ir balsīts uz savā ziņā ko-
ruptīviem darījumiem. Un korupcija ir izplatīta ne tikai ar valsi saisītām iesādēm, bet arī privāta-
jos uzņēmējos. Un vēl, kas Latviju silgti raksuro, ka viena veida un vienas secihkācijas precēm
Latvijā cenu intervāls var būt 700%.
Vagadugu
Tas nekas, ka uzvārījās. Galvenais to pateikt publiski un visai Latvijai, lai tauta beidzot atmosas.
Toties politiķi klusē vai runā visādas aplamības. Vai tad ar koku visi jādzen, lai atjēgtos. ? Nudien,
278
kā PSRS laikos. ! ! !
corp - > Sančo
Tikai nav skaidrs par ko jādomā Leiškalnam. Izņemot savas rebes un zolītes maču.
corp
Mūsu cienījamajiem deputātiem ir sipri izkropļota izpratne par to kas ir valss. Valss nav čupiņa
miljonāru, valdība un pat ne saeima. Klausoties viņos jāsāk domāt ka TP emblēmā tiešām ir auēloti
divi citādi orientētie, kas nes pakārtus bērnus, nevis ģimene.
Burkinafaso
Bija Baigais Gads. Tagad ir Baiga Latvija.
Sancho
Bet Leiškalnam savā ziņā ir taisnība. . . cilvēkiem ar jādomā ko dara. . .
Juris headline@inbox. lv
Cienījamais Šīna kungs! Aicinu Jūs ielūkoties Bībelē, Pāvila vēsulē Romiešiem 13. nodaļā.
dw
Galvenā problēma ka mums ir 30 gadu kredīti ar 3 mēnešu likmēm (120 reizes likme mainīsies)
nevis ar 5, 10 vai 15 gadu likmēm. - - Bet kāpēc? Šīs likmes ir augsākas un klienti tās neņem, jeb
bankas apzināti nepiedāvā? (Varbūt muļķīgs jautājums, bet pats līdz šim neesmu aizņēmies, tāpēc
nianses nepārzinu)
Barboss
Skaisas krokodiļa asaras. Pats izputinājis simtiem duraciņu, kas caur Latio sapirkušies piecu-
rātas hruscovkas un sapņu ciematu zemes pierīgas purvos. Tagad, kad pašam smirdīgs ūdens mutē
smeļas, tad meklē kā pasīdēt. Būtu labāk godīgi pasāsījis ko pats par pašreiz mākslīgi pazeminā-
tajām īpašumu cenām uzpērk, lai pēc gada atkal uzvārītos. . .
corp - > juriam
Latvijas “jurisi” izliekas nezinām tādu terminu kā krāpšana. Palasi likumu! Tur skaidri pateikts.
Un zem šā panta puse darījumu ar nekusāmo īpašumu atzīsami par sēkā neesošiem. Bet bandi-
tiskā valsī, piesedzoties ar “paši paraksījāt” un “vajadzēja lasīt”, tiek aizsargātas tikai bandītu in-
tereses! Tie tiesneši ir pamuļķi vai nelieši, kas atbalsa klajus krāpšanas gadījumus izliekos uz ielas
piemuļķotus pensionārus!
To Juriam
Lielākajā daļā ES valsu, piemēram, Faterlandā tiesas atdzītu tādus kredīta līgumus, kur čibrikam
jāmaksā 50 % vai varāk par nekusamo līdz mūž gadam par sēkā neesošiem, jo banka izsniedzot
279
kredītu to nav ņēmusi vērā, tādējādi rīkojusies ļaunā ticībā, šiet varētu izvērs tikai diskusiju vai ir
jāpiemēro arī kriminālatbildība. Uzprasi, ja ir kolēģi Fāterlandā, viņi to lietu tev detaļām apgaismos,
skaties vēl bagāts uz šīm lietām kļūsi
mmarks
Tikai latvijā ir tā, ka patērētājam nav nekādu tiesību, bet pārdevējam (aizdevējam) ir visas tiesī-
bas gan mainīt līguma nosacījumus, gan piemērot pārmērīgas soda sankcijas, gan neatbildēt par pa-
kalpojuma kvalītātes neatbilsību ar auiecīgu ieraksu līgumā, kas aizsāvēs visas tā tiesības! Ja gribi
kautko iegūt, tev jāparaksa patērētājam neizdevīgais līgums vai arī tev nav nekādu iesēju kautko
dabūt! Vai tad tas nav monopols? Kaut Eiropā monopols ir aizliegts ar likumu. . .
lk
a kas tad domās ja ne paši. Valdība cik reizes ir brīdinājusi neaizrauties ar kredītiem. A ko tad
Leiškalnam raudāt ka paņēmāt kredītu.
jibiorio
Nu lai jau tā būtu, bet - kura valss tad tāda nav? ? ?
goliahrs
Visa LV peļņa - bernu pazušhana, viņu orgānu tirzniecība, narkotranzīts, zagti auto!
280
labdien
Piekrītu Edgaram.
mmarks
izskai savu viedokli sseit. . . hup://www.aptaujas.com/interes.htm
007
Risinājums? ? ? Visi kā viens kredītam uzliek veto un nemaksā. Ko banka izdarīs? Ja tu būsi viens
siedīs kā mācēs ja būs daudz Mēģinās vismaz atgūt daļu, ja būs visi - sadegs saisībās ar saviem kre-
ditoriem un izposīs pasaules tirgu daļēji. Pēc tam varēs šķirt jaunu lapasusi un sākt no nulles. Par
saisību neizpildi var atņēmt visu, bet ne vairāk kā tev pieder. Atiecīgi bankai nodegot nav arī citiem
saisību pārņēmējiem draudēs tas pats, krīze iesējama 10 gadus un tiks prasīts no valss segt zau-
dējumus. Valss nomaksās un būs siesa veidot politiku kā visās valsīs ierobežot pelņas preocentu
bankām. Lai neatkārtotos šāds pats scenārījs.
omuligais
Esmu pierunājis pāris clvēkus neņemt kredītu pēdējā gada laikā un šobrīd viņi ir pateicīgi. Ir
skaidrs, ka kredītu neviens ar varu mums nav siedis ņemt diemžēl pēcpadomju nabadzības sin-
droms ir izpaudies vēlmē tikt pie naudas, kas deva iesēju nopirkt dzīvokli vai māju un paralēli vēl
visādas luksusa preces. Ir skaidri zināms, ka nezināšana neatbrīvo no atbildības gan likumu, gan ne-
kusamo īpašumu jomā. Šobrīd bankrotē daudzi mikrosekulanti (parasais mirsīgais bez naudas
ar sajūtu ka ir invesors), diemžēl tiem līdzi arī ģimenes, kas noticēja labākai dzīvei. . . Vainīgs šajā
gadījumā ir nežēlīgais kapitālisms.
Šīns nopelnīja, bankas nopelnīja un nopelnīs. . . mēs mācīsimies no savām kļūdām un pēc 30
gadiem pirmā latviešu ģimene būs beigusi maksāt kredītu, dzīvos zaru būdā un sapņos par iesēju
vēlreiz tikt pie lielas naudas, ko iztērēt īslaicīgam prieciņam. . .
oijs
Sinam pec shadiem izteicieniem, ka tik neatrod kadu kukulju naudu, vai ari nenomaksatus no-
dokljus!
! ! !
Šīnam 100% taisnība! Bet tie mūsu bāleliņi kas sagrābušies kredītus ar galvu nedraudzējas!
Murgs
Kaut kāds murgains rakss. Sākas ar to, ka ekonomika ir pelēka, pēc tam pēkšņi pārlec uz kredī-
tu krīzi uu. Kur tur veidojas kāda kopsakarība?
to me
+es neticu, ka tads kantoris, ka Latio uznemtos tirgot bezcerigus piedavajumus. . .
281
RR
Vai Šīns kādreiz ir teicis “Tik dārgi gan nepārdošu, man pietiek arī ar mazāku peļņu”?
;P
kurš nu būtu runājis. . .
Optika
Nu pareizi jau vien pateica. Un tā nekad nebūs, ka biezpienu sāks iegūt no biezpienraušiem.
to me
Parejot uz personiskiem apvainojumiem tu pats pparadi sevi ne parak laba gaisma. . . Ja jau vi-
ni ir tadi pareizie, ka vini var uznemties tirgot gandriz ar 100%uzcenojumu ipashumu? ! Vai ta nav
sekulacija? ! Un iesejams, ka tas zemes gabals ari bija vertets pie viniem. . . Un nevis sludinajums,
bet shiltes 1 savigas majas augsuma cela mala!
galiigi dulls
pilniigi piekriitu Shiinam! :) Latvija ir veel kriminaalaaka nekaa mums skiet.
ko nu > Imants Imants
Viņš jau atdzīs, ka uz tā rēķina nopelnījis. . un tas tikai būtu sulbs, kurš to neizmantotu. Prob-
lēma jau ir dziļāka. Un piekrītu pilnīgi viņam! Taisnība 100%!
Jopciks
Muļķīšiem jau liekas, ka ja viņi kā aizsvilušies grābās kredītus un sāka tērēt, tērēt un tērēt, tad ko
godīgajam cilvēkam vajadzēja darīt, sāvēt malā?
Tie, kas pārmet Šīnam - patiniet savu īso, nožēlojamo prātiņu atpakaļ un pamēģiniet atcerēties,
kurš bija prirmais, kurš bļāva, ka cenas kāpj neadekvāti?
to
Pievienojos raksītajam! ! !
A.
Laikam jau zina, kā tas notiek bankās, jo paša kundze ir bankas viceprezidente. Tikai - neskato-
ties uz to, ka rakss varbūt ir par tēmu, vairāk piekrītu tiem komentētājiem, Kuriem “bookmarkos”
ir viņa iepriekšējos gados sniegtās intervijas - nav viņš nekāds tautas aizsāvis un nekad nav bijis. Arī
tagad piekopj visnotaļ brutālu biznesu ar siedienu uz atsevišķiem politiķiem.
Imants Imants
Var jau būt, ka Latvija ir krimināla valss, bet tieši tas pašam Šīnam ir ļavis nopelnīt viņa bagātī-
bu. Tāpēc sanāk, ka viens no viens no kriminālnoziedzniekiem ir pats Šīns. Un Leiškalnam ir tais-
282
nība - valsij nav jāauklējas ar katru pamuļķi.
Katram jāatbild pašam par sevi un savu rīcību. Ja pats nemāki sarēķināt, ko vari un ko nevari at-
ļauties, tad pie tā neviens nav vainīga ne banka, ne valss.
qwe
zelta vaardi.
biblioteka
Piekritu. Visa si valss ir liela korupcija lielaka mahja ka italijai. Vai kads var ieteikt ko tautai da-
rit.
Nu nu
pats sulbākais jau ir tas, ka tagadējā valdība sačakarēs visu tiktālu, kad nākošajiem šo putru būs
gandrīz vai neiesējami izsrebt.
asdf
Šīns vienmēr ir teicis “pravdu-matku” acīs
me
»to me Man Latio zemi noverteja par 135 000 LVL, bet 1 km talak no Rigas uz tas pashas sho-
seja zemes gabalu bez ievilktas gazes un kanalizacijs, tirgoja pa 200 000LVL. hmmm divaini!
Tu esi diivainis! ! ! Tu vari aiziet uz latio un pateikt ka gribi tirgot savu zemi par 300000 lvl un
vini ariii sludinaajumu ieliks (varbuut, ja marketinga izmaksas vel nebus nogrieztas un maakleris
buus zalsh un padumjsh). un tirgos latio. . . tikai pirceeja nebuss ne pa 300 tavam ne pa 200 otram
gabalam. . . bet taada jau ir vidusmeera cilveeka logika. . .
Jopciks
Agrāk bija muļķu zeme, tagad - kriminālā muļķu zeme! Jautri :D Skatos pa logu, kā lāpa bedres
asfaltā - tieši bedrēs ir peļķes un tieši peļķēs tiek sabērts asfalts.
Tādi kuriozi ir ik uz soļa, drīz jau uz Latviju varēs tirgot biļetes - uz kuriozu valsi, domāju, arī
deputāti būs gatavi atrādīties tūrisiem par samaksu, tas būtu vislabākais saiemas pielietojums.
Banka
Tā bankas sevi reklamē, bet kad parasa no viņiem atbildību par saviem solījumiem, tad sēkā ir
tikai līgums.
Bankas Kredītu Nams rūpīgi veic katra kredīta iesnieguma un katra projekta analīzi. Tāpēc mū-
su kredīti ir visiecienītākie. Ja Jūs saņēmāt kredītu pie mums, tas nozīmē, ka Jūsu bizness ir per-
sektīvs, un biznesa plāns ir rūpīgi izsrādāts un labi pārdomāts. Mēs, savukārt, Jums palīdzēsim
ar padomu.
283
citizens
Diez ko pats Šīns domā par savu raksu, jo sevišķi rindkopu, kurā atsaucas uz britu profesora
teikto?
- > Pans Leksis
Stabilizācija nebūs, būs haos, vēl treknāki sekulanti un izputinātas ģimenītes. Latvijā nekad ne-
būs sabila ekonomika. Tas ir vnk neiesējami.
JL
Vini visi gatavo augsni nakamajam nekusamo ipashumu bumuam! Vel ar vien mes latvija dzi-
voja 20 kvadrat metros! Un majas turpina brukt kopa!
juris
sarp citu paterētajtiesībās ir jāpieverš uzmanība likuma niansem lai netiktu parkaptas pateretaju
tiesibas un tikai pec tam ieverot visus liguma noteikumus kas nav pretruna ar likumu
YL
Raksa priekšpēdejā rindkopa ir kopsavilkums valdības ktetinismam, kur kretīnu kretins ir cūk-
ģimis Leiškalns, ieomājoties ka valss ir liela viņa bufete.
IESŪDZ TIESĀ VALSTI, TĀ KRIMINĀLA! ! !
UZ PRIEKŠU, VARONĪGIE ĻURINĀTĀJI! ! !
juris
Andrim ja dzivokla pircejs nevar iet prasit lai kompense cenu kura neatbils vairs tirgus situacijai.
kadel banka var kompenset cenu, kura neatbils tirgus situacijai (resektivi ir par zemu).
tur jau ir tas joks ka darijumus mes nosledzam par cenu konkreta situacija, un ja situacija butu
savādaka iesejams darijums nenotiktu. kadel aizdevumu cena butu jaaktualize?
Pans Leksis
Mani priecē šāds Šīna pareģojums, jo tagad visdrīzāk iesāsies sabilizācija!
Lieta tāda ka līdz šim neviens no Šīna skaļi izteiktajiem paziņojumiem un pareģojumiem nav
piepildījies! ! :))))
Eidis
Autors trāpa 10 niekā. Lielākā daļa Saeimas deputātu nerūp pašreizējā situācija Latvijā. Rūp sav-
sapējās ķildas un atriebība par iesējamajiem “pāri nodarījumiem”.
jancis
Tas visiem jau sen zināms.
284
!
Tas gudrinieks paraksija novertejumus par 1000Ls/m2 Jelgava Mozka vinu vajag palugt sar-
pibu samaksat? ? ? ?
Andris
To: atvars.anins@inbox.lv - - -
Problēma jau tā ka kredīta ņēmēji izvēlas īsermiņa likmi. Ja klients kredītam izvēlas 3 mēne-
šu Euribor likmi tad tā arī ik pēc 3 mēnešiem atbilsoši mainās. Galvenā problēma ka mums ir 30
gadu kredīti ar 3 mēnešu likmēm (120 reizes likme mainīsies) nevis ar 5, 10 vai 15 gadu likmēm.
Jurisam jau nu vajadzēja iedziļināties detaļās nevis populisiski runāt par likmju nemainīšanu. Ja
pagājušā gadā kāds nopirka bloka mājā dzīvokli par 2000 eur/m2 šodien jau nevar iet un prasīt lai
maina cenu un kompensē cenas kritumu uz 1300 eur/m2.
Darījuma detaļām ir jāpievērš rūpīga uzmanība, jo īpaši tas auiecas uz tā saucamiem jurisiem
ja
visa valdība ir krimināla, kāda tad var būt pati valss?
Yes!
EKSELENTI
285
nu ja
Latvija ir krimināla valss un Šīns ir tās pravietis! Āmen.
sivēns Nah - Nah
“Iedomājieties, ja katru vakaru Panorāma sāktos ar ziņu, ka atkal kāda ģimene ir izūtrupēta. “
A kas sāktos? Es tāds neauapīgs esmu, ziniet, bet man ir baigās aizdomas, ka tapat kā līdz šim vi-
siem būtu pilnīgi POFIG. Turklāt, vai raksa merķis nav pisies “aizsargāt kredītņēmējus”, lai “Latio”
un citi turpinātu saņemt maksajumus? Varbūt arī ne, jo esmu nejēga un neko par to nezinu. Bet ve-
čim laikam pie reizes gribējies visu un visus nor. . s, laikam bizness šobrīd neiet tik labi kā senāk.
P. S. Strādāju korumpētā nozarē - celtniecība, tiesa ar valss pasūtījumiem darīšana nav bijusi.
Jūdzis
To resno Vepri - Leiškalnu gan vajadzētu uz sētas mietu uzsēdināt. Iedomājās, ka baigā politis-
kā elite.
Yo
Pilnībā piekrītu! Paskatieties kas vada valsi - krimināls grupējums TP, bijušie farcovščiki šlesers,
šķēle, bārmeņi uu. Viņi tačuu visu savu mūžu ir pārkāpuši likumus, domājuši tikai par savu labklājību!
Kurš iedomājās, ka pēkšņi viņi sāks domāt par valsi? ! Tā ir krogus oberu morāle - apkās! Apkās
klientu, kurš šajā gadījumā ir valss. Viņi nemainīsies, tādi no valss pārvaldes būtu jātur šāviena at-
tālumā. Pat mazam bērnam redzams, ka barjeras vienā pusē ir tiesībsargājošās iesādes (prokuratūra,
knab, arī valss kontrole), otrā viņi. Kāpēc tā ir noticis? Vai viņi sēj sniegt atbildi? Man ir pilnīgas
tiesības tādā gadījumā visu šo mahozo “politiķu” grupējumu saukt par noziedzniekiem! Un nevajag
lolot ilūzijas, ka visi tādi nav. Arī klusēšana un neiebilšana kādreiz ir noziegums. Pietiek ar to, ka esi
noziedzīga grupējuma loceklis, kaut vai tikai paplāti šķēlem pasniedz, arī tā ir sadarbība!
papīra dzērve
100% pareizi.
Bankas klients
Vai Šīna kungs nav piemirsis pasāsīt par tiem desmitiem tūksošu viņa paraksītu īpašumu tir-
gus cenas novērtējumu, uz kuru pamata bankas šos kredītus ir izsniegušas? Vai tajos bija minēta
cena 250 lati par kv. m?
. . .
Riebīgais sekulants vēl nekaunas atvērt savu muti! Laikam atkal nav apmierināts, ka valss grū-
tā brīdi nepalīzd biznesā///
Fakts
No naudas taisišanas brīvajā laikā Šīns ir marksisiski noskaņata tirgus bāba.
286
to me
Man Latio zemi noverteja par 135 000 LVL, bet 1 km talak no Rigas uz tas pashas shoseja zemes
gabalu bez ievilktas gazes un kanalizacijs, tirgoja pa 200 000LVL. hmmm divaini!
juris
Banku piekoptā prakse kredītprocentu maiņai (Euribor vai rigibor + bankas pievientā likme)
ilgtermiņa patērētāju aizdevuma līgumos ir pretrunā ar Minisru kabineta 1999. gada 13. jūlija no-
teikumiem Nr. 257 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu”.
Noteikumu pielikumā ir minēta formula pēc kuras var tikt mainīta gada procentu likme, pēc lī-
guma noslēgšanas. Gada procentu likme varētu tikt mainīta, ja būtu mainījies, kāds no zemāk mi-
nētajiem lielumiem.
· k - aizdevumu skaits;
· k` - atmaksas vai izmaksu maksʴjumu skaits;
· Ak - aizdevuma k summa;
· A`k` - atmaksas k` summa;
· m - pˋdˋjais aizdevums;
· m` - pˋdˋjais atmaksas vai izmaksu maksʴjums;
· tk - laika intervʴls, kas izteikts gados un gada da˩ʴs, Ğarp aizdevumu Nr. 1 un tʴlʴku aizdevu-
mu no Nr. 2 līdz Nr. m;
· tk` - laika intervʴls, kas izteikts gados un gada da˩ʴs, Ğarp aizdevumu Nr. 1 un atmaksas vai iz-
maksu maksājumu no Nr. 1 līdz Nr. m’;
i - gada procentu likme, kuru var aprēķināt (izmantojot algebru vai aproksimāciju, vai datorprog-
rammu), ja pārējie lielumi ir zināmi no kreditēšanas līguma vai citādi.
Gada procentu likme aprēķināma atbilsoši šādiem aprēķinu piemēriem: tālāk noteikumos pie-
mēri.
Tā kā aizdevuma atmaksas grahkā neviens no pamata lielumiem patērētājiem principā nemai-
nās (aizdevuma termiņš, ikmēneša maksājuma skaits uu. ), nav pieļaujama bankas rīcība patvaļīgi
mainot procentu likmi, ar mērķi gūt lielāku peļņu. Procentu likmes pārskatīšana no bankas puses
ir pretrunā ar labticības noteikumiem. Banka aizdod naudu, un saskaņā ar kredīta maksājumiem,
saņem ikmēneša procentu maksājumu. Banka naudu ir ieguvusi par cenu (kāda tā bija aizdevuma
paraksīšanas dienā) un līdz ar to nav pamatota regulāra kredītu procentu pārskatīšana un koriģē-
šana, pēc situācijas, kāda tā piemēram ir 2 vai 5 gadus vēlāk naudas tirgū, jo tas ir pretrunā ar notei-
kumiem, un pakļauj kredītņēmēju neparedzamam riskam nākotnē.
Ja es 2004. g. nopērku īpašumu par 10 000 LVL, kas tai laikā ir adekvāta cena un 2007. g šī īpa-
šuma cena ir sasniegusi 70 000 LVL. Bijušais īpašnieks nenāk pie manis ar prasību piemaksāt 60
000 LVL atbilsoši šīs dienas tirgus situācijai. Tieši tāpat būtu jārīkojas bankai, tai taču izdevumi
nav mainījušies, kopš man izsniedza kredītu.
Banka savu atlīdzību saņem, par piemēru varu minēt situāciju, kad aizņemtā summa ir 60 000
287
LVL kredīta termiņš ir 30 gadi, ikmēneša maksājumi vienādi un procentos samaksātā summa sa-
skaņā ar bankas mājas lapā esošo kalkulatoru sanāk 70 000 LVL.
Tātad banka par savu sniegto pakalpojumu saņem 70 000 LVL atlīdzību, kas ir par 10 000 LVL
vairāk nekā aizdotā summa, un līdz ar to bankas patvaļīgā rīcība, paaugsinot procentu likmi ir pret-
runā ar patērētāju tiesībām.
Turklāt saskaņā ar aizdevumu līgumiem, procenti tiek dehnēti, kā atlīdzība par bankas aizdotās
naudas lietošanu. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 3. panta 3. daļa paredz: “Patērētāja tiesības
ir pārkāptas, ja nav nodrošināta iesēja saņemt visusīgu un pilnīgu informāciju par preci vai pakal-
pojumu vai preces vai pakalpojuma cenu. “
Stāsa būtība ir tā, ka patērētājam noslēdzot kreditēšanas līgumu ir tiesības zināt un maksāt no-
teiktu procentu likmi visā līguma darbības laikā vienalga vai tas ir gads, vai 30 gadi. Ja bankas vēlas
izrādīt savu labo gribu, tām ir tiesības līguma darbības laikā samazināt aizdevuma procentu likmi,
atbilsoši tā brīža situācijai, taču bankai nav tiesību to paaugsināt atbilsoši situācijai tirgū.
ta ka ja kads nevar samaksat bankas kreditu tikai tadel, ka banka paaugsinajusi procentus ve-
lams necelt paniku, sameklet jurisu un izlis no bedres. sada lidziga pieeja ir ari francija - varat izla-
sit 2008. G. julija KLUBA numuru interviju ar Edgaru Sinu.
tadat ja siediega situacija, ipasumu pa sviesmaizi nav verts mes prom. ja ir interese man epass
atvars.anins@inbox.lv
saken
Es jums šīna kungs pilnībā piekrītu, bet mani vairāk interesē ko darīt lai to visu mainītu?
TP
Es loti ceru, ka nakamajas veleshanas Mes nobalsosim par pareizajiem cilvekiem!
me
to me Nekusamo īpašumu kompānijas “Latio” peļņa pērn bijusi Ls 7 miljoni
un tu gudriiti zini no kaa taa ir radusies:) ne jau no latio darbiibas sarpnieciibaa kaa visi te lej,
bet no kupi - prodaj citaa (komercobjektu) liimenii, turklaat parrdodot to kas pirkts jau daudz se-
naak. .
pamparam
kāda atskārsme. . . kāds jaunums. . . . .
Viesis
Šīnam taisnība, diemžēl. Galvenokārt veicas tiem, kuri blēdās un krāpjās.
Nissan
Piekritu Sina kungam!
288
Juris
Piekrītu visam, bet Leiškalna īsā vieta būtu pie bāra letes augatāk viņš tā arī nav pacēlis - mo-
rāles un prāta sēju asektā.
ieviņa
khm, lai nu kurš to būtu teicis :) visirms nopelna, bet pēc tam arī atklāj patiesību, ak jel :)))
Cicerons
Precīzāk vairs nevar pateikt! Paliek skumji. . . uz kurieni ej, Latvija? !
Bonno
Tam piekrītu. . . domāšana un uzņēmējdarbības morāle pilnīgi trubā - ka tik kautko izmuhļīt,
izkruķeīt, pielīmēties uu.
Rodas sajūta, ka nevajag zināšanas, bet gan kontaktus īsajā vietā. Man ar bija tāda domāšana,
bet man Rietumos aplauza vairākas reizes, un tad lietas aizgāja. Te augsa biznesa morāle un neviens
ar slīpētajiem nesrādā. Kā arī jābūt ļoti izglītotam. . . te ar kontaktiem nepietiek.
beediigi
pilnibaa piekritu. tapec ari dzivoju nekriminala valsi, ne - Latvija
007
TAD NU GAN ATKLĀJUMS! ! !
puļka
Ja cilvēks tik labi zin par pelēko ekonomiku, tad laikam pats tajā segmentā darbojas. At liek ai-
cināt viņu iznākt dienas gaismā vai ja viņš nav pelēks, ziņot kur pienākas par viņam zināmu pelēku-
mu. Citādi kāda jēga tai prātošanai.
to me
Nekusamo īpašumu kompānijas “Latio” peļņa pērn bijusi Ls 7 miljoni
Svies AC
Kāda tauta tāda valdība, tādas ar tās lietas! Paši tak balsoja par mazāko ļaunumu, un dabūja ar :)
Tak paši turat to naudu igauņu bankās, paši, un paši pērkat to leišu desu, man radies iesaids, ka te
ir bezceris, pateiks - pareizi un turpinās darīt to pašu :)) Stulbums jau nav izskaužams :))
A Šīns jau visu pareizi pateica, varu tik piebiedroties!
Ragana
Arī Šīns, protams, nav krisāldzidrs, bet PATIESUS vārdus gan pateica! Paldies viņam!
289
U02
1) No Šīna teiktā iznāk, ka viņš pats sevi arī uzskata par kriminālu biznesmeni. Tad varbūt viņš
no savas naudas apmaksās bankrotējušo ģimeņu parādus?
2) Šīns grib, lai milzīgos privātpersonu kredītus vismaz daļēji atmaksā valss. Es gan tā negribu.
Nevienam kredīts nav ar varu uzsiess. Apsverot savas materiālās iesējas, neesmu ņēmis nekādus
lielos kredītus, man ir bijuši tikai pāris līzingi dažu simtu latu apjomā, kas jau sen atmaksāti.
Starp citu, mana dzīvokļa situācija ļauj vēlēties kaut ko labāku. Bet kāpēc man no maniem no-
dokļiem būtu jāapmaksā citu cilvēku greznā dzīve?
ignjam
Ja nebutu banku viegla uzvediba un nedalitu kreditus pa labi, pa kreis, tad nebutu sekulacijas
tados tempos!
me
vieniigi atliek piebils, ka pats shiins ir bijis viens no tiem, kuriem sarunaashana ar pasvaldiibu
un citas zdjelkas ir nesusas lielo rubuli. Visi miiksie chiikseetaaji, kas domaa ka latio ir nopelni-
jis ar sapnieciibu vai taadejaadi veidojis iipasumu cenas ir. . . biku debiili. Latio kaa kantoris ir tik
vien noderiigs kaa kaadu kapeiku shiinam var atnes, ja izmaksas shobriid nogirztas kapitaali (arii
ieprieksh latio nav bijis pelniitaajs). Pats esmu bijis klaat shiina sarunaas ar atsevishkiem pashval-
290
diibu gniidaam par cita veida krukiishanu. Un var piekris tikai tam ka malacis vinsh ir ja tagad kko
kluks, jo ikvienam kam ir pikis gribas mieriigu dziivi (naudai patiik sabilitaue), bet kriminaalaa
valsii var dziivot tikai kriminaali vai ar bezdarbnieka pabalsu. . .
ezis
Pilnībā piekrītu Šīnam, ja sev nepateiksim taisnību, ko darām, un kas esam, nekas nemainīsies.
Ja mīlat savu zemi glābjat to no kalvīšiem, šķēlēm slakteriem, demakovām un dobeļieM un tabū-
niem.
Kāds kauns un negods apzagt savu tautu, lielāka grēka nav.
Trakākais tas, ka tauta neko nesaka un jaunieši ir jau sabojāti neatgriezeniski. Viņi tak srādā, ne
pēc godīguma principa, bet kā izgrābt vairāk un mahinācijām un kupi prodai.
NeSchna kungs
Visienesiigaakaa profesija - Tiesu Izpildiitaajs un Maksaatneseejas Adminisraatoors :DDDD/
berzee rokas/
Angel
Pravietiski vārdi!
īgņa
Latio Lielais Spekulants, uzvārījies uz nabagiem, sāk mazgāties?
svies
ļoti jau “interesanti”. tagad tikai bankas un politiķi ir vainīgi, nekusamo īpašumu sekulanti ir
tīri un nevainīgi. Viņi gan cenas neskrūvēja augšā, bankas sieda. . . tiešām divkosis, tagad tēlo cil-
vēku, kas rūpējas par citiem. . . HA!
pluskins
domajams latvijas ka valss piekopj neokriminalo fasismu var neregisret bernus desmit gadu ga-
ruma uzkakat divu bernu matei pilsonei derniem pat valss nava izmaksajusi purina naudu jo skaidri
redzams ka lielie zagli ira brivi un ut tapec daudzi latviesi emigre un dzimusajiem berniiem anglija
nekarto latvijas pilsonibu un tas ira uz neatgriesanos
88
kreditu verzdiba latvija it tikaiaizberga redzamā daļa no kabalisiskā globalizācijas scenārija kas
vēl sāv priekšā. . . atbildes var izlasit kaut vai cionas protokolos. . .
Elviss to nnu
Nav shaubu, ka doma par savu kabatu, bet doma vinsh pareizi! ! ! Ta lai valss un tas iedzivotaji
b utu ieguveji ilglaiciga laika posma, nevis ka sanaca ar tam bankam izdalija kreditus 3 gadu laika
291
un d. . . ir! Vajag pakapeniski nevajag forset!
02
labs rakss vismaz cilvēks pasaka godīgi jā sekulēju kamēr varēju, bet Leiškalna cūka šito ne-
piedos
Janka
Un jau kuro reizi Šīna k-gs palaiž garām lielisku iesēju paklusēt.
- =Es= -
Shinam taisniba!
xxx
Pats Šīns ir uzvārījies uz šo ģimeņu pleciem. Divkosis. Bet visu cieņu par ka ir kāds kas var pa-
teikt acīs gan par ekonomiku gan par deputātu auieksmi.
1. Es nesēju sapras kur LV ir tik nenormāli daudz automašīnas kuras maksā 70-100 000 Eur.
Kadam ir jābūt SIA vai kādai ir jābūt algai? Atbilde laikam ir vienkārša, pelēkā ekonomika.
2. Arī Kalvītis saka ka tā esot šo ģimenu problēma un 7 treknie gadi ir bijuši domāti par Eiro-
pas naudu. Varēja vienkārši klaji pateikt pan po@#$%^uj. Tas būtu tas pats. Un šādi cilvēki ir pie
valss sūres! ! ! ! !
Ienīsu šo valsi.
To Šīns
Vai arii vinjam jau pakalja deg un tam panika saakusies jo Latio saak iet uz grunti! ! !
ss
pilnigi piekritu. :)
To Šīns
Gudrs vecis tas Šīns, un ieseejams drosmiigs, ja uzdroshinaas ko taadu bljausiities apkaart! !
Elviss
Atziishos, ka pirms neilga briizha blaavu, ka Shiins taads un taads. . . Bet nu tagad savas domas
mainu uz 100%!
P. S. Dzheks ir savus milijonus sapelniijis un tagad runaa ko domaa! Un doma pareiza virzie-
na!
nnu
Rakss ir sū, piedodiet. Es šo putlūriņu jau sen neņemu aubē, jo šis raksa to, kas aktuāli (pro-
tams), bet ne jau viņam rūp kredītņēmēji vai kas cits, bet gan sava pakaļa (bizness). Palasiet inter-
292
vijas ar viņu, kas notikušas pirms pāris gadiem. Man dažas ir bookmarkos, ģeniāli! vopšem - Šīns
taisa sev lētu PR.
ŠAUBU NAV
BANIS ATSŪTA NAUDAS IZSPIEDĒJUS un DRUDĒTĀJUS PAR ITRU NOIVĒ-
TO 100 LATU BANKNOTI. TAKSISTI ATBALSTA un REALIZĒ NELEGĀLO ALIHOLU
un CIGARETES kā ari ATBALSTA PROSTITŪCIJAS IZPLATĪBU un TAUKU PARTIJA TIII
ZOG un TOS IS CĪNAS AR MILJONU ZAGĻIEM DĒĻ IEKŠĒJAS LIETAS RESPEKTĪVI
DĒĻ DAŽU KNAB NEGODĪGU DARBINIEKU NOZAGTAJIEM HVZ TŪKSTOŠIEM AT-
LAIŽ LOSKUTOVU! ! !
TAD RODAS JAUTĀJUMS PAR KĀDIEM RUBUĻIEM TAS RESNAIS KUILIS TOS SAVUS
SMERDEĻUS SKOLO ASV? ? ? ?
me
labi teikts shiin;)
mierīgais
Sen zināma patiesība, ka visdrošāk ir APZAGT NABAGUS. Ko labi zin un piekopj Lielie Zagļi.
Nabagi nevarēs izpildīt britu profesora ieteikumu: “NOALGOT labus advokātus. . “/c/
M - M
Izlasīju visu raksu “Klubā”. Pilnībā pievienojos Šīnam!
Gints
Reāli labs rakss
J
Ir gan. Visi zinām, Un kas no šīs zināšanas? Vai Šīnam ie ieteikumi dekriminalizācijai?
[..]
Šodien tūksošiem cilvēku ar ziediem Rīgas Krisus Piedzimšanas katedrālē atvadijās no izcilās
aktrises Vijas Artmanes. Pēdējā gaitā izvadīt aktrisi bija ieradušies gan gados veci, gan jauni aktrises
talanta cienītāji, kā arī viņas kolēģi.
Atvadīties no aktrises bija ieradies Valss prezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu, ar sēru vaina-
giem bija ieradušies Rīgas mērs Jānis Birks (TB/LNNK), Latvijas Nacionālā teātra direktors Ojārs
Rubenis, Dailes teātra direktors Aivars Līnis un citi.
Kā novērojām, atvadīties no aktrises bija ieradušies tik daudz cilvēku, ka vienlaikus visi netika
ielaisi katedrālē. Lai atvadītos no izcilās aktrises, cilvēkiem bija jāsāv garā rindā - tās garums sa-
sniedza pat puskilometru un tā siepās ap katedrāli un parkā.
Vairāki tūksoši cilvēku no katedrāles arī pavadīja Artmani pēdējā gaitā uz Pokrova kapiem - cil-
vēki pulcējušies Brīvības ielas malās, lai pievienotos bēru procesijai.
No Rīgas Krisus Piedzimšanas katedrāles Artmane tika iznesa, skanot aplausiem. Tāpat no ka-
tedrāles tika izness neskaitāms skaits ziedu klēpju un bēru vainagu.
Kā ziņots, izcilā latviešu aktrise Vija Artmane nomira 11. oktobrī 79 gadu vecumā.
Artmane ir viena no izcilākajām 20. gadsimta latviešu teātra un kino aktrisēm. Viņa tiek dēvēta
par latviešu teātra leģendu un simbolu, par teātra karalieni.
Kā liecina informācija aģentūras LETA arhīvā, Artmane (īsajā vārdā Alīda Artmane) dzimusi
1929. gada 21. augusā Tukumā. Kopš Dailes teātra sudijas beigšanas 1949. gadā Artmane mūža
lielāko daļu bija Dailes teātra aktrise.
Režisora Eduarda Smiļģa vadībā Artmane tēlojusi nozīmīgas lomas klasiskajā repertuārā - Raiņa
Leldi lugā “Spēlēju, dancoju”, Laimdotu “Ugunī un naktī”, Āriju “Indulī un Ārijā”, Mirdzu Asazijas
“Vaidelotē”, Džuljetu Šeksīra lugā “Romeo un Džuljeta”, Ofēliju Šeksīra “Hamletā”. Artmane bijusi
arī Nasasja Fiļipovna Dosojevska “Idiotā”, Ieva Blaumaņa “Indrānos”, Monahova Gorkija “Barba-
ros”, Arkadina Čehova “Kaijā”, Maksina Fouka Viljamsa lugā “Leguānas nakts”, Elizabete Bruknera
lugā “Elizabete, Anglijas karaliene”.
Jaunajā Rīgas teātrī Artmane atveidojusi veco grāheni Puškina “Pīķa dāmā”.
Kopš 1956. gada Artmane bieži bijusi redzama arī kinoekrānos. Viņa tēloja Daci hlmā “Kā gulb-
ji balti padebeši iet”, Māru “Vētrā”, Soņu hlmā “Dzimtas asinis”, Krisīni “Purva bridējā”, Onu hlmā
“Neviens negribēja mirt”, Džūliju Lamberti “Teātrī”.
Tūkstošiem cilvēku atvadās no izcilās aktrises Vijas Artmanes
LETA 15. oktobris (2008)
294
Ģimenē kopā ar aktieri Artūru Dimiteru Artmane uzaudzinājusi divus bērnus - dziesminieku
Kasaru Dimiteru un mākslinieci Krisiānu Dimiteri.
1969. gadā viņai tika piešķirts PSRS Tautas skatuves mākslinieces goda nosaukums. Viņa saņē-
musi vairākas teātra balvas, tosarp “Spēlmaņu nakts” teātra balvu par mūža ieguldījumu, kā arī Lat-
vijas nacionālā hlmu fesivāla “Lielais Krisaps” balvu par mūža ieguldījumu kinomākslā.
Izcilā aktrise saņēmusi ceturtās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni par mūža ieguldījumu latviešu te-
ātra un kino mākslā.
V
Skapis
Nav jau īsais brīdis tā teikt, bet K. Dimiters gan nav riktīgs. Pasēja jau uz Maskavu aizlikties
(vēl mātes miesas nebija atdzisušas) , lai pateiktu, cik te Latvijā visi slikti. Vai tad Latvijas tautai bij
jel kas pret V. Artmani?
295
Juta. . . :( . . .
eh. . . , letiņi, letiņi. . . . , no bada gatavi viens otram rīkli pārgrauzt. . . . tādi komenti - absurds. . . .
pretīgi lasīt. . . . LIEITIES TAKŠ MĪERĀ! ! ! ! Nemet ar akmeni citam. . . ka pats nedabūu. Kā ve-
cas klaču tarbas - netīrās veļas mazgātāji. . . . Man kauns par tevi LATVIETI. . . :((. . . . ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
LIENES VIDEO
hup://www.youtube.com/watch?v=f P0vS-ZkovA
zinis
Vēl, par to Kasara itkā ārišķību. Tas ir OK un cienījami, salīdzinot ar to džipu braucēju Rīgā
mantkārīgo ārišķību, lai tie sāv savā korķī.
Ilze
Jā, traģēdija izvērsusies par farsu. Es no sirds skumsu un cieņā noliecu galvu Vijas Artmanes
priekšā. Pavadītāju apģērbs var būt arī dvēseles sāvokļa izpausme - ja būtu sapucējies, sāpe nekļūtu
mazāka. Bērnu uzsāšanās televīzijā - manuprāt, kad melnā sāpe uznāk, cilvēki rīkojas dažādi - var
skaļi izkliegt un pateikt visu, kas krājies, var visār aiziet no visiem un vientulībā cies, pārdzīvot un
raudāt. Visgrūtākais ir tad, kad saproti, ka varēji rīkoties savādāk, mīlēt vairāk, izjus dziļāk - liekas,
ka Kasars ir ceļā uz to. Vijolīte, viņa mamma, sen bija tikusi tālāk. Visār jau Kasaram laimējās,
ka viņam bija tik saprotoša mamma - no cik nepatikšanām ručījusi ārā, cik meklējumu ceļus saigā-
jusi plecu pie pleca, gan jau Līgu arī centusies sapras mīlot. Nez, vai daudz šeit runājušo vidū at-
rasos sieviešu, kas tā būtu sāvējušas par saviem bērniem, sapratušas viņus. PAR TO VIEN VIJA
IR PELNĪJUSI PIEDOŠANU UN MŪŽĪGU GAISMU. UN IR PELNĪJUSI, LAI VIŅAS IZVA-
DĪŠANA BŪTU MAJESTĀTISI, APSIIDROTA, KLUSA MIRDZUMA PILNA, lai nebūtu
visas šīs peļu jezgas. Sāpe un Latvijā, cilvēku dvēselēs esošais HAOSS UN BEZPREDELS neļāva
notikt šai harmonijai. Bet SIISTĀIIS BIJA TAS, I ŠAJĀ IT KĀ SKUMJAJĀ, SĀPĪGAJĀ
JEZGĀ ir vien PATIESA IZPAUSME - cilvēku skumjas ir PATIESAS. Tas ir visvērtīgākais. MŪŽĪ-
GĀ GAISMA LAI SPĪD VIJAI!
zinis
Velns parāvis, Artmane bija super aktrise! Visu cieņu un noliecu galvu tuvinieku priekšā. Paldies
Kasaram par rūpēm. Turies Kasar, arī man, pirms 2 gadiem aizgāja mamma, Artmanes mākslas
mīlētāja.
ivv
Sen bija laiks norakt to komunisi! Tikai kāpēc tās d-as dēļ cilvēkiem bija jānīks korķos?
suits
Līdzjutība piederīgajiem un viņas īsajiem draugiem.
Sekojot līdzi visai šai aziotāžai, nācu pie secinājuma, ka māksliniece bija karaliene un tādas bija
296
arī viņas lomas, kuras priekšā daudzi izjuta savu mazvērtību un tāpēc baidījās būt patiesi un pretim-
nākoši. Redzot to tautas mīlesību, ko viņa saņem šodien, jādomā, ka mēs neprotam būt līdzjutīgi
pret tiešām zelta cilvēkiem. Bērnu rīcība gan pārseidz ar savu ārišķību.
Lai mūžiga piemiņa!
A
briesmīga ir krievu televīziju propoganda. . . skumji un dusmas vienlaicīgi :(
Mr_Rums
AAAak ta taapeec šodien Rīgā mākslīgi izveidoti korķi bija! ! Protams ka līdzjūtības, bet, tas nav
normāli ka darba dienas vidū galveno ielu sačakarē.
XXX
Dusi Dieva miera
pateicība
valss gan varētu kompensēt savu nolaidību un pāridarījumu šim cilvēkam viņas pēdējās mājas
(kapu) vietas savešanu kārtībā tas ir uzliekot Artmanes cienīgu pieminekli kas būtu īss mākslas
darbs jo bērni nu noteikti to nesēs un nedarīs
x
to Dzeguze (rijīgā)
Bet tad jau viss pareizi un var tikai apsveikt!
lojala
kas tad nu tiesi so cilveku nolika ka pedejo bomzi? Laikams jau kauns uz tadu pasublikosanos
gan Kasaram, gan gimenes parejiem! lai nu tad neciena valsi, pariet pulka ticibas pa kartai, bet
mati jau nu beru diena varetu neskart tik riebigi publiski, un vel beru gajiena sasmaidities ar proce-
sija piederosiem. Ej un viss, nau jau jarada asaras, tacu cienu bedam gan.
Dzeguze (rijīgā)
Vismaz tas dieva cilvēciņš ko Kasars nosrādina savos īpašumos šovakar aizies gulēt ar pilnu
vēderu nevis ābolus grauzdams. Nekaunas sāvēt un hlmēt kā cilvēciņš uzkopj viņa pagalmu! ! ! !
Un vel savu Jēkabiņu māca tādā pašā garā apriet gejus un lesbietes un par Stefanu jau parūpējās tā
mazpilsētas pasala narkomāne zagle bijušā Andra M. kūda uz naidu pret cilvēkiem kas savādāk
seksuāli orientēti.
MADS
PAIĻLAIZĪTĀJU BARS, RIEBJAS SIT ID ARTMANI META LAUKĀ NO DZĪVIK-
ĻA, IS PALĪDZĒJA TAGAD VISI PODXALIMI PODSUITILIS
297
cienījama lesbiete Marta
Vismaz aktrisei tagad būs miers, no uzbāzīgās viltīgās Līgas. dusi dieva mierā Vijiņ. Kasar tev
nu gan pēdējais laiks savākties un saņemties lai tava sieva Līga neuzbrūk cilvēkiem un nevāļājas iz-
tiepusies uz automašīnām kā tāda padauza. Iesaki viņai Strenčus lai paguļ un padomā vai Jēzus lika
cilvēkus sis un apmētāt.
to to fuj
ak latvieši! ! ! atkal garām. jauns puika būdams no balkona man jo bieži bija izdevība vērot par-
tijas sapulces teātrī un to kuhņu pazīsu diezgan labi. meiznāca artmanei kļūt par psrs kultūras mi-
nisri. pievīla vīra brālis, kuram viņa izgādāja brīvu pārvietošanos lpsr teritorijā. pēcāk izrādījās, ka
vīra brālis ir rietumu aģents. ar to arī beidzās artmanes uzsāšanās lpsr kompartiju kongresos un sa-
ietos īpaši par lauksaimniecības jautājumiem. aktrise viņa protams ir, bet viduvēja
noverotaja
Rakurss neko tadu neglitu es nesadzirdeju no K. D. viss ir taisniba! un nevajag sodit civeku kurš
mekle sevi lai neigrims bedre! negliti uzvedas visos šitos gadus valss pret izcilas aktrises!
hgf
Un tāpēc vajadzēja sataisīt pilsētā mežonīgus sasrēgumus?
to fuj
Tev laikam maksla ir kaa cukai apelsini. . . . . . . . . . . . Teatrim tikai garam gajusi un nekad ieks-
haa. Par tevi jau nu gan vesure nerunas, bet Vija Artmane bus Latvija makslas vesuree ieraksita
ar zelta burtiem!
milda
jums nav kauna TVNET šito temu likt zem TVNET izklaide? ! lidzjutiba piederigiem. viegls
smilts izcilai aktrisei!
Rakurss
Problēmas būtība ir tā, ka dziesminieks K. D. sevi uzskata par neatzītu ģēniju un tā vietā, lai pa-
līdzētu mātei vecumdienās, nodarbojās ar “sevis meklēšanu” dažādās konfesijās. Turklāt tas, ko viņš
tagad pauž dažādos krievu medijos, ir patiešām neglīti.
lola
Vieglas smiltis aizgājējai. . . Bet jautājums par pensionāru likteni paliek atklāts, un tieši lielam cil-
vēkam aizejot varbūt beidzot ir vērts arī par to NOPIETNI padomāt - lai cik lieli vai nelieli ikviena
vecāka cilvēka nopelni, bet ikviens no viņiem ir CILVĒKS. Ikvienam cilvēkam ir tiesības uz brīvu
un neatkarīgu dzīvi - to, vai tavi bērni ses vai gribēs par tevi parūpēties, to neviens nekad nevar uz-
minēt. Un, sarp citu, daudzi no vēl dzīvās vecākās paaudzes un, it īpaši, padomjlaiku slavenajiem
ļaudiem, nāca no t. s. “srādnieku šķiras” - viņi ne tikai ticēja sava laika ideāliem, bet līdz ar laiku mai-
298
ņām arī nekādus īpašumus neatguva, kas būtu līdzējuši amortizēt ekonomiskās pārmaiņas.
:((((
Ardievu Maksliniec!
LAI VELNS PAUJ
PAR KRIEVIEM MĒDZAM RUNĀT, PAŠI ESAM CŪ-IS IM VIŅA BIJA VAJADZĪDZĪ-
GA DZĪVA - - - - - - - - - - - BĒRES
fuj
kopš kura laika artmane ir liela aktrise? kas to ir teicis? paši izdomājāt? viņas lielumam pēdiņās
bija politiska (pskp) piegarša. tā tika nodrošinātas galvenās lomas, bieži kino piedāvājumi uu. bieži
redzēts aktieris nebūt vēl nenozīmē izcils aktieris, īpaši jau psrs laikos, kaut gan arī patreiz notiek
līdzīgas lietas.
homo
SŪKĀTĀJU TAUTA, PE--ŅI, RIEBEKĻI! ! !
Kad viņa bija dzīva kur tad bIja Vaira ar SAviem nozagtajiem pulksEŅIEM
Maras zeme
Loti skumji, sap sirds! Neviens cilveks nav pelnijis tadu nabadzibu , posu un slimibas vientuli-
baa , kada dzivoja V. Artmane daudzus gadus darza majinaa. . . . Dievs apzhelojies par Latvijas na-
bagiem un atsumtiem veciem cilvekiem!
3. 14. . . to mazulis
Lasi rūpīgāk! Man nav pretenziju pret pareizticību, bet pret darboņiem, kuri biznesu taisa
šīs ticības pasārnē. Uz svešiem kauliem, sarp citu. Palasi šo: hup://www.kompromat.lv/item.
php?docid=readn&id=3999
wewe
sodien netiku atvadiities, bet domaas biju tur! lai MAKSLINIECEI gaish cels! ! ! !
ta gan
es personigi neredzu nekadu nakotni sim valsiskajam veidojumam
you tube
Pareizi Artmane saka; valss kura nerupejas par saviem veciem cilvekiem, tadai valsij nav na-
kotnes!
NY. . . . . . Joske
Super! Es tev palidzeshu un labak ja mirtu ziemaa. . . ieraktu sniegaa. . .
299
AAA
AŪ, latviešu tauta! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ir nomirusi izcila aktrise, ir skumjš brīdis, bet kas te tiek raks-
tīts? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Nomierinieties ar savu žulti, ja nevarat bez tā iztikt - nu gāziet ārā to pie raks-
tiem par politiku. . . . . . . . . . .
Artmane par korumpēto Latviju
hup://www.youtube.com/watch?v=Nau5265BPqQ&feature=related
Nebūs valss kas nerūpējas par pensionāriem, tā Vija Artmane.
Precīzi.
>> Juris
Nu ko tadu Dimiteri paradija, kadu klasi? Vai taisnibu teica, vai Latvijas tizlo valdibu neslaveja?
Ko tu daritu ja tavu mati noliktu kaa pedejo bomzi?
Sise
Tribine.lv ari ir daudz bildes no beru pasakuma.
300
JOSKE
ID GLABĀSIM VALSTS VĪRUS - VEDĪSIM AR RGAVIŅĀM UN UZ MEŽU!
Nu!
Vēl nevar neviens rimties? Delfos darbdienas laikā foto galeriju skatījušies ap 205000 ļaužu! Ak,
taču ne jau pie saviem datoriem, bet gan darba laikā.
Atjēdzaties un ļaujiem aiziet cilvēkam mierā!
Mazulis to 3. 14
Kas tev par murgiem galvā? Tev nepatīk Pareizticīgie? Es esmu Katolis’. Varbūt arī es tev napatī-
ku tikai tādēļ? Idiotisms kaut kāds. Labāk būtu klusībā no savas kofesijas dziļumiem kaut reizi Tē-
vareizi noskaitījis par V. Artmani.
Starp citu tā visiem krisiešiem ir vienāda.
bomzis
KO TAD ISPAR MĀSA NEIET PIE SAVA KRIEVU FĀTER KŪIS PRSĪT, MOŠI
IZNĀKTU ARĪ ISPARIŅAM ATMEST! ?
Latvija rullee
Taja pasha laikaa kad VVF un Zatleram dzivojamas platibas tika remontetas par miljoniem $
un G. Ulmanis dzivo uz Tautas reikina (kakla) , Vija Artmane dzivoja totalaa nabadzibaa! ! ! Sa-
lidziniet ko ir devushi Latvijai ieprieksh minetie paraziti un kads milzigs ieguldijums LV kulturas
dzivee naca no makslinieces Artmanes! Vina bija cieniga dzivot dzivokli kadaa dzivo VVF un pie
visa briva. . . . . . . . . . . .
Mazulis orgenim
Pag, pag vecīt? Tu kaut kādu aizlieguma teksu jeb prezidentes UIZU esi lasījis vai redzējis,
ko?
3. 14. . . to NY
Tev taisnība. Zatleram tiešām šajā pasākumā nebija ko meklēt. Tāpat , kā “Jaunajā vilni”’. Abi ir sve-
šas proves un svešas kultūras pasākumi. Krievu “”biezo” biznesa projekti. Vienā gadijumā darboņiem
no kultūras, otrā - no pareizticības. Tak Jau Pokrova kapos vieta tagad bargu naudu maksās. . .
ordenis
Kā tā sagadījies, ka Artmanes bērni ir ubagi, kam mātes pensija ir lielākais ienākumu avots? Kā
tas sagadījies, ka tajā pašā laikā Vaira Vīķē Freiberga, kas Latvijā nodzīvojusi labi ja 15 gadus dzīvo
uz nodokļu maksātāju rēķina kā niere taukos. Starp citu, tieši Vairas Vīķes Freibergas laikā bija liegts
dot apbalvojumu Artmanei. Kāpēc? Ar ko, piemēram, Augsākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns
labāks par Viju Artmane, ka par greizi izveidoto tiesu sisēmu saņēma Triju zvaigžņu ordeni.
301
skatiitaajs
nepatiikamishodien bija klausiities krievu raidiijuma “Lai runaa” laikaa, kad Kasars Dimiters
paarmeta muusu prezidentam, ka vinjs neesot izteicis liidzjuutiibu aizgajeejas gimenei, preteeji
Krievijas prezidentam, kurs to jau izdariijis. Bet, Kasar, vai tad tas nav muusu prezidents kas pie-
daliijaas Tavas mammas izvadiishanaa? ? ? Cik mees savaa dziivee biezhi paaragri un neapdomiigi
apvainojam citus, neredzot sevi pashu!
Mazulis to me
Kas vainas Kasaram šai raidījumā? Viņš ko sliktu pateicda? Vismaz redzot šo farsu par, ko bija
pārvērties šis ORT raidījums neiesaisījās sulbās politiskās runās.
Juris
Šodien Dimiteri parādija savu īso seju.
NY >> ordenis
Labs jautajums! Bet atbildi mes visi zinam, ne taa? Latvija ir viena milziga korupcijas bedre, kur
talanti tiek aprakti un dzivo netaisniba un zagli!
Mazulis
Es nesapratu, kas tur paralēli visi tam raidījumam sēdēja internetā vai? Starp citu cik zinu Delfos
latviešu versijā visār aizliegts komentēt nekrologu raksus.
uhtis
a cik ļaužu un tautas masu būs kad bērēs ŠKELI, lAMBERGU, kALNIEUS ARGOODMANIEM,
BERZZARIŅIEM un ULMĀNOVIEM, gĪRNSTRUMĒM UN CITAI VARZAI. Toļiku gan at-
cereesies un atnāks pateikt Paldies ļoti daudzi!
me
Negribas jau nu šajā dienā neko sliktu par Dimiteru ģimeni teikt, bet nu viņi paši izprovocēja
mani uz to ar savu piedalīšanos TV šovā bēru dienā. Kasars jau agrāk pierādīja, ka neciena citādos,
bet tad būtu vismaz savu valsi un mātes piemiņu cienījis. Fui. . .
Kaaram
Kasar, viss pareizi. Lai kaunās tie, kas Tavu un daudzas citas latviešu ģimenes pataisīja par na-
bagiem prihvatizācijas rezultātā. Dziļi noliecam galvu kopā ar Tevi aizvadot Tev mammu, mums
cienītu mākslinieci.
NY
Skatijos you tube kaa V. Artmane savaa Murjanu darza majinaa saigaa ar sieki un sirds sara-
vas no sapem! Radas iesaids ka vina visu muzhu sradajusi par setnieci nevis bijusii Latvijas teatra
karaliene! Latvija sucks! Zatlers no intelegences nezina neko, nu nebija vinam japiedalas beres ar
302
savu feiko sievu. Fuij! :((((
007
AKTRISE BIJA FEINA - NAV KO TEIKT, BET TO , I DĒLS TĀDS PUSDULLS, JAU NE-
VIENS NAV VAINĪGS!
Aijai
Vēl tādas muļķības pateica, ka latviešu interneta ziņu portāli esot aizlieguši komentārus zem
šiem raksiem *********
Tā arī ir - tas ir par Delhem teikts!
zuzū
Beigsim raksīt, lai V. Artmane dus mierā. Tas ko runā dēls, meita un vedekla, lai ir uz viņu sirds-
apziņas. Ticēsim, ka Dievs visu redz un sriež taisnīgu tiesu.
ordenis
Kā tā sagadījies, ka Artmanes bērni ir ubagi, kam mātes pensija ir lielākais ienākumu avots? Kā
tas sagadījies, ka tajā pašā laikā Vaira Vīķē Freiberga, kas Latvijā nodzīvojusi labi ja 15 gadus dzīvo
uz nodokļu maksātāju rēķina kā niere taukos. Starp citu, tieši Vairas Vīķes Freibergas laikā bija liegts
dot apbalvojumu Artmanei. Kāpēc? Ar ko, piemēram, Augsākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns
labāks par Viju Artmane, ka par greizi izveidoto tiesu sisēmu saņēma Triju zvaigžņu ordeni.
to Cilvēkam.
Ne jau par to hlmu te esam sašutuši, bet par raidījumu Baltijas 1. kanālā.
Proskovja
Упокой, Господи, душу рабы Твоей Елисаветы. . . Brīnos par latviešu nenovīdību, naidu un
agresivitāti! CILVĒKS IR AIZGĀJIS MŪŽĪBĀ! ! ! Vai tiešām nekad vecāki jums nav mācījuši, ka
par mirušajiem vai nu runā labu, vai neko? ? ?
ooooo
vai tiešām šis cilvēks saņēma tik mazu pensiju
netaisnība
ir tikai viens jautājums kā mūsu valsij nav kauna Artmane saņēma pensiju 120ls kā mūsu valss
varenie var tā izrīkoties ar cilvēķiem kuri tik daudz deva Latvijai un pēdējais labojat kļūdas apzinat
tādus cilvēkus kā Artmane ja tādi ir palikuši un palīdzat vismas viņiem lai nebūtu kauns nākt uz bē-
rēm p. s. nezinu kā zatlers varēja šodien skatīties acīs tuvinieķiem
heleena
kas tie par beerniem/maates beeru diena piedaliitie tv un kasarins tik jauki smaidiija
303
lapsiņa
:( Dusi dieva mierā. Līdzjutība tuviniekiem.
lojala
. NU ZEL
Cilvēks
Tiko noskatōs to hlminu Artmane par korumpēto Latviju. Baltu patiesību viņa saka. Cilvēkam
Latvijā nav vērtības un vietas tāpēc jaunatne dodas svešumā un atpakaļ negrib braukt. Mazbērni
aizmirs dzimto valodu.
Inga
Lai IRLIENE dus saldi. . . Nav mums vairs personību. . . Tik Pauls un Vīķe Freiberga. . . Žēl!
Bet Vijas Artmanes priekšā zemu noliecu galvu!
nata
visu cienu aktrisei bet beerniem fuiiiii
pasaule redz, kas notiek maozajā Latvijā
Bēres izvērtās par protesu pret pasāvošo prihvatizatoru mahozo režīmu Latvijā. . . tāpat kā tas
reiz bija 1943. gadā, kad izvadot Asaziju nodziedāja himnu Dievs svētī Latviju
Cilvēks
Nezinu neesmu skatījies krievu kanālus, bet auieksme pret Viju Artmani un ne tikai pret viņu
Latvijā ir briesmīga. Man nav saprotams kāpēc ir tāds naids pret ļoti alantīgiem cilvēkiem, Jo talan-
tīgāks cilvēks jo lielāks es pat teiktu pataloģiskāks naids.
Ja vienam otram nav ko teikt vai arī viņš nebija redzējis Viju Artmani uz skatuves tad labāk ir pa-
klusēt un neizrādīt savi neinteliģenci.
Artmane par korumpēto Latviju
hup://www.youtube.com/watch?v=Nau5265BPqQ&feature=related
to night
Paldies! Fantasiski skaisa sieviete bijusi!
V. A.
Vija Artmane - Forever! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
me
Mātes bēru dienā piedalīties sulbā talkšovā un zākāt Latviju - mēmās šausmas!
304
Skatītājs
Mūžībā ir aizgājusi viena no lielākajām Latvijas leģendām. Daudz vairs tādu nav un ilgi arī ne-
būs.
Aija
Jā, es arī noskatījos. Tas kārtējo reizi parāda šī krievu kanāla patieso seju. Nožēlojami! Vēl tādas
muļķības pateica, ka latviešu interneta ziņu portāli esot aizlieguši komentārus zem šiem raksiem
tādēļ , ka krievi mīlējuši aktrisi, un tieši tāpēc latvieši viņu noniecinājuši.
Lisa
Negaaja runa par to ka prezidents nav bijis beerees, bet gan par to ka Krievijas prezidents bi-
ja pirmais kas izteica liidzjutiibu izcilaas aktrises tuviniekiem. Un lasot te dazus komentaarus - ve-
emiens naak. . Riktiigi sunji - rej un rej. . .
eamps
VecajaiLīzei
Kaa Viņu sajūsminātu ši ļaužu nenovīdības un skaudības procentu desmitdaļas. Viņa zinaaja sa-
305
vus beernus. neatbalsiija. Bet deva “valju”. Izlasiet materiaalus par Kasarinju. MĀTE.
Kaapeec Juus neviens negribat redzeet mammu bet tikai aktrisi?
Es zinu kaadu cilveeku, kursh regulaari brauc pie vinjas - Tu zini. . . man arvien grūtaak. Divi
mēneši. Man vinja to pateica tam cilveekam klaat neesot. Ta, kas notika shodien - katrai baziicai
buuutu gods izvadiit. , ,
ari Vija
Man bija tas gods Viju Artmani pazit personigi! Lai tev Vijin engeli dzied slavas un godinajuma
dziesmas shodiem un katru dienu!
Bet cienijamaa maksliniece nekad publikaa neradijas bez makupa, . Kaa vina vienmer teica; Dievs
man ir devis skaisumu, bet man vinsh ir jaizcel ar puderi un lupu krasu!
Ari shodien savaa pedejaa celaa V. Artmanei vajadzeja izskatities kaa vienmer - skaisai un sapu-
cetai. Zhel ka neviens par to nepadomaja.
skatītājs
Tikko 1. Baltijas kanālā beidzās Malahova sarunu šovs, kurā ar šīs televīzijas tilta sarpniecību
no Rīgas piedalījās arī aktrises dēls un meita. Nesēju pieņemt šo viņu zākāšanos par Latviju un
jautros smaidus savas mātes bēru dienā.
night
Puse linka netika iekshaa. Shito es biju domaajusi
hup://www.youtube.com/watch?v=DU-dGZkAgy8
to Fakts
Vai tu vari pakluset? Vismaz shodien!
night
hup://www.youtube.com/results?search_query=vija+artmane&search_type=&aq=-1&oq=
3. 14. . .
Te daudzi satraucas par Krievijas TV aktivitātēm. Man komentāru šajā sakarā nav, jo neskatos
TV principā. NOPIETNI (pie tam gana objektīvi) Krievijas interneta mēdiji - GazetaRu un News-
Ru par artmanes bērēm neliekas ne zinis. . .
silvuks1942@inbox.lv
Visu cieņu aizgājušai māksliniecei, lai ko arī raksītu, lai viņai vieglas smiltis. . .
no Boonas
Ardievas teatra karalienei, Latvija teatra un kino zvaigznei # 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Latvijas valdiba
sucks! 120 ls pensija maksliniecei! ? Nozhelojami. . . . . . . . . . . .
306
FAKTS
IMDEL DELS NETEICA I PREZIDENTS BIJA BERES , NEVIS SPELE BASKETBO-
LU! ! ! ! I VAR SAVAI DZIMTENEI TADU IUNU NODARIT! ! ! ! ! !
adidzis
Laiks panjem savu. Aiziet lieli un mazi. Tikai dazi paliek arii pec aiziesanas. Vija Artmane aizejot
tomeer paliek visu latviesu atminaa kaa izcila maaksliniece.
Nav svara tam, kaa kura valdiba te vai citur vinju noveerteja. Tautas cienja - lielaakais gods un
visaugsaakais noverteejums Aktrisei ar lielo burtu.
natinam
Dažs labs te šausmīgas lietas raksa! Izcila aktrise un cilvēks. . daudz sasniedza savā dzīvē! Nav
smuki necienīt savējos un vēl jo vairāk mirušos! ! !
Vijai Artmanei paldies! ! !
Par visu ko vina ir darijusi tautas, savu skatitaju un vinas talanta cienitaju labaa! Lai Tev Vija
vieglas smiltis un esmu parliecinata ka esi pie Dieva un mileta!
Mārtiņš no Rīgas
Visu cieņu mūžībā aizgājušajai aktrisei! Atceros Vijas Artmanes hlmas!
kads_kurs_zinaja
vija atradas vecpiebalgas psihoneirologiskaja slimnica un velak pansionata un tur vinju ievietoja
pasas radinieki taa nu tas ir :( zeel bet diemzel patiesiba un ja kads to neatzis tad nu taa jau ir vinju
probleema. bet lai vai kaa visu cinju aktrisei taa ir muusu kultura un valdiba atveel tikai 1000 ls be-
ereem pasiem algas ir lielaakas bet to ko vajag to nevar atbalsit :(
cietumniex
“Šī valss, kas pazemo savus ļaudis, ilgi nepasāvēs. . . “
cietumniex
TARVIDAM. . . . . . . . . . . . . . .
šoreiz visumā viņam var piekris : tajā laikā, kad mūsu masu informatori aizrāvušies ar sivēnus
kasrējošām Latvijas “ princesēm” , Krievijā sēro par izcilās padomju aktrises Artmanes nāvi, iz-
klāsa tās dzives gājumu un paveikto visār. Bet šeit ir Latvija ar princesēm cūku kūtī, nemuzikālām
dziedošām “zvaigznēm” TV un trekniem gadiem ekonomikā, mākslas korifejiem Volmāriem. . . . .
Vismaz tajaa krievu presee ira SATURS! . . Mums tikai vaimanas. .
nu žēl. . . .
baltijas 1. kanāls - raidījums ar Malahovu - ļoti labs. (pašalik iet). Alvi Hermani, turies!
307
FAKTS
TULIT RUNAS DIMITERS, DIEZ IDUS MESLUS PAR LATVIJU ATIL LIES! RE I
PAGRIEZA I DELFI KOMENTUS NELAUJ LIK, BET KRIEVU PORTALS LAUJ - TA ESOT
NECIENA! ! ! ! ! ! !
FAKTS
HERMANIS MALACIS :)
hhh
Krievija raida pilnigus murgus, klajus melus. Pat V. Artmanes navi apvij ar propagandu savu
pretigi sarkano.
FAKTS
ALVIS HERMANIS ARI TUR RUNA
?
Nez kas tas par bardaino viirinu, kas ar tuviniekiem pa prieksu iet?
cienījama lesbiete Marta
vismaz aktrisei tagad būs miers no uzbāzīgās viltīgās Līgas dusi dieva mierā Vijiņ.
FAKTS
TAS RIDIJUMS , pUSTJ GOVORJAT! SAI I LIELAIIS ZINU PORTALS LV IN TER-
NETA IR AIZLIEDZIS KOMENTET ZEM NEKROLOGA TA IZSAKOT NECIENU CIEN. ,
AKTRISEI! ! ! ! ! ! ! ! LATVIJU NOLIEK PEC PILNAS ROGRMMAS
FAKTS
TAGAD RDA C RIDIJUMU P[A KRIEVIJAS TV UN TAAA APLIEK LATVIJU! ! ! ! ! !
! ! ! ! !
pārdomas
Kādēļ nekur netiek raksīts par to ka cienījamā nelaiķe Vija Artmane bija draudzīgi noskaņota
un iecietīga pret visiem gejiem un lesbietēm un ka viņas draugu un paziņu lokā Latvijā bija un ir
simtiem geji un lesbietes kas srādā Kultūras minisrijā un dažādās cienījamās Latvijas valss iesā-
dēs. Līga skaloja prātu aktrisei un neļāva satikties ar cilvēkiem kas geji vai lesbietes un srikti nosa-
cīja aktrises dienas kārtību un visur bija klāt un vaktēja vai tikai Vija nepamās draudzīgu sveicienu
kādam gejam vai lesbietei un to ka V. Artmane iebilda pret Līgas Dimiteres eksremālajiem izlēcie-
niem un uzbrukumiem praida dalībniekiem Rīgas ielās to Līga Dimitere rediģēja kā Artmanes slimī-
bu un ieslodzīja psihiatriskajā klīnikā. . tā lūk hup://www.apollo.lv/upload/2007-07-09/103679/
IMG_8055.jpg
308
Maris
Visu cienu sai izcilajai, aktrisei. Klusuma bridis. Vija Artmane bus muzigi sirdi tiem kas sej no-
vertet to devumu ko vinja latviesu tauta devusi gan teatra lomas un kino. Ta ka vajadzetu pieminet
vinju tikai ar labiem vardiem.
noskaties
hup://romanus.hler.at/Video/hle-seimas_susauskas.nv.htm
viltīgā Līga
hup://www.apollo.lv/upload/2007-07-09/103679/IMG_8055.jpg
ha
Latviešu aktrise no krievu baznīcas. . . Tas izsaka visu un kas nezina tiem parāda - kas viņa bija
īsenībā. . .
M!X
hup://emotional.sadness.ro žēl gan. . .
. . . mjā
/. . . tiem “dižiem” latvju dēliem, kuri še smird bez pārtraukumiem/
- CIK JŪS VISI ESAT NOŽĒLOJAMI! . . .
Apollo
Kopumā pie viesnīcas «Reval Hotel Latvija» pulcējušies aptuveni 100 «Praida» pretinieku,
daļa no tiem tērpušies krekliņos ar uzraksu «No Pride». Starp protesētājiem, kuri skaļi pauda
negatīvu auieksmi pret seksuālajām minoritātēm, dziedāja Latvijas himnu un slavināja iekšlietu
minisru Dzintaru Jaundžeikaru, bija arī Kasars Dimiters, viņa sieva un dēls, «Jaunās paaudzes»
pārsāvji, Nacionālās sēka savienības pārsāvji un arī akcijas «No Pride» vadītājs Igors Masļakovs.
Protesētāju agresijas dēļ sapulces «Rīgas Praids» dalībnieki viesnīcu nepameta pa centrālo iz-
eju, viņus nācās evakuēt pa citām viesnīcas izejām.
sanita
Lai aktrisei vieglas smiltis! :(
Tikai nožēlojami, vai tiešām bija jāizvadā šādā mašīnā? ? ? ? ?
Un vai dēlam, tiešām šjā gadījumā mājās, skapī neatradās pienācīgas drēbes, nevis diluši, noļu-
kuši džinsi un kāut kādas jaķeles! ! ! ! ! NOŽĒLOJAMI un sāpīgi. . . . . .
? ? ?
Kuraa maajaa dziivoja cieniijamaa aktrise pirms denac. ? Deelam iipashums /kur? /, kaapeec
maaksliniece bija tik truuciigi?
309
Temīda
Kauns Latvijas valdī-
bai, kura pārrijusies ar al-
gām, salienot 100 komi-
sijās un padomēs, nedo-
mā nemaz par tautu, tikai
gaismas pilis ceļ, realizē-
jot oranžo idejas. Nevie-
nam netikt nākošajās vē-
lēšanās, vienreiz pietika
ņirgāties par tautu! Uz to
oranžo marioneti Dema-
kovu vispār pretīgi pa-
skatīties. Īsās zvaigznes
dubļos min, bet šmurguļu
zvaigznes TV slavē un ceļ.
Cepuri nost krievu
raidījumiem, kuri godam
TV atsoguļoja un izrā-
dīja cieņu aktieru zvaig-
znei! Bet ko mūsējie? ?
? Paši apsmērējušies. . .
vienkārši vemt gribas no
visa, kas notiek šajā banā-
nu republikā!
Republika
- Līga, Jūs esiet sīva ge-
ju parāžu pretiniece Lat-
vijā un drosmīgi uzsāja-
ties pret šo seksuālo minoritāšu iniciatīvu. Kas Jūs mudina nepārtraukti ieņemt šī nesamierināmā
cīnītāja pozīciju?
L. D. – Šeit ir sava vēsure. Reiz es ieraudzīju, ka uz žurnāla „Privātā dzīve” vāka bija auēlots, kā
skūpsās divi zēni. Man ir divi dēli, un es biju šausmās. Pēc tam pamanīju, ka šādi žurnāli pārdodas
arī citos kioskos. Pēc tam es iegāju lielākajā no tiem un palūdzu zīmuli un lapu. Es teicu, ka vēlos
saskaitīt, cik naudas man nepieciešams, lai to visu nopirktu un sadedzinātu. Tad divi mani paņēma
aiz pleciem un izgrūda no veikala.
Pēc tam es uzraksīju vēsuli, kurā paziņoju, ka es esmu māte - terorise un cīnīšos par saviem
bērniem kā terorise, ja viņi nepārtrauks maitāt mūsu dēlus un meitas. Šī vēsule nosrādāja. Šodien
viņi kaunoties piesedz ar lapiņām žurnālus, kuros demonsrētas kailas skaisules. Kādu lomu no-
310
sēlēja tikai viena vienīga vēsule! Kā būtu, ja mēs ņemtu rokās mazus bērnus un izietu ar viņiem
ielās! . . . Lūk, tas būtu sēks!
Tieši tad es satiku Alekseju, un man ļoti iepatikās viņa apņēmība cīņā pret izvirtuļiem. Pat mū-
su tēvs nereti saka: „Palasiet, ko raksa Aleksejs. Viņš runā ļoti nopietnas lietas un pareizi māca cil-
vēkus. . . ”
- Jūs esiet pareizticīgā. Vai tas nozīmē, ka Jūsu pretošanos geju kultūrai Jūsu baznīca ir svētīju-
si?
L. D. – Tēvs Aleksandrs pēc pirmā praida teica, kad es nosāvēju pie anglikāņu baznīcas divas
sundas ar ikonu un krusu rokās: „Līga, ja es būtu varējis, es būtu bijis tev līdzās. . . ” Es domāju,
ka ir situācijas, kad vajag rīkoties. Man ir ļoti žēl, ka mūsu pareizticīgā baznīca bieži sāv malā, kad
nepieciešams iziet ielās. Arī mums jāsāv sardzē! Tur uz ielas neviens nesaprot, no kādas draudzes
tu esi. Taču, kad mēs esam kopā – mēs esam sēks. Tāpēc es esmu ar Alekseju ielās. Kā dzied jūsu
Pāvels Murašovs: „Mums visiem jābūt ielās. . . ”
Pārdomas
Cilvēki te runā par faktiem, nevis iedomātām situācijām. Kāda sarpība vai to raksa netā vai ti-
kai domā.
fui
Kādēļ jūs atļaujiet portāli visu šo žulti publicēt? ? ? Ņemiet piemēru no Delh, kur par mirušajiem
nevar komentārus ievietot. Paskataties, kas te notiek, cik zemiska ir tauta? ? ?
Dieva mieru dod viņai Kungs!
ā gadās
– Tev mājās nav pat televizora. Kādēļ?
– Pajautā, kāpēc Līga ar dzejnieci Andru Manfeldi ietina vienā segā vienu televizoru, otrā otru
un aiznesa uz lombardu? Mēs nopirkām kolosālu sulu siedi. Televizors izslēdza mūs! Es pa dienu
kaut ko padaru savā sudiju isabā, bet pulksen 20. 30 – jāpaskatās „Panorāma”! Apsēdies krēslā,
paskaties, ā, tūlīt taču viena hlma, pulksen 24 ir „Teksasas reindžers”, tas man patīk. Kad ir vēl sa-
telīts. . . Pēc tam palūgties? Pieskrien: mūsu Tēvs debesīs. . . Tēvs zina, cik es esmu noguris. Āmen.
Kāda tur vairs garīgā dzīve! Jau septiņus gadus mums vairs nav televizora. Visus aktuālos raidīju-
mus var noskatīties internetā.
ŽEŅA.
VAI pareizticīgie nevarētu ARTMANI iesvētīt svēto kārtā? VAI padomju pasi neaizmirsa iedot
līdzi? Iscila krievu diktore , aktrise un daudzi , jo daudzi kievu mākslinieki ir nomiruši dziļā vien-
tuļībā un nabadzībā. UN nu Artmanes dēļ , Krievija ved savu propogandu. LAI VIŅAI VIEGLAS
SMILTIS. VIŅAS POLITISIS PĀRLIECĪBAS DĒĻ KĀ CILVĒKU VĒRTĒJU ZEMU. Vai dau-
dzi zina kur ir abglabāta māte vīrs? ? ?
311
aģents šmits
Kā plānotā gājiena apdraudētājus minisrs minēja gan mūziķa Kasara Dimitera organizāciju,
gan eksrēmisus. Latvijas krisīgo konfesiju pārsāvji arī pauduši noraidošu auieksmi pret seksuā-
lo minoritāšu pasākumu.
iiiiiiiiii
[to] baiba
jā, es arbiju šokā par tām tuvāko vārda tiešā nozīmē lupatām mugurā! ! ! bāc, māti glabā, vai tad
tiešām nevarēj kaut vai aiznjemties normālu apģērbu, lai pēc lupatylaša un sacijas ubaga neizska-
tās! ! ! IUNS! ! ! = = = = = = = =
Štrunts par tām lupatām. Katrs sēro kā grib. Tam manās acīs nav tik liela nozīme, kā tas, ka šai ta-
lantīgai akrtisei nebija mierīgas vecumdienas savas ģimenes vidū. Man tiešām pārseidz viņas bērnu
auieksme. Par saviem vecākiem 1.kārt jāgādā ir bērniem. Tas ir viņu svēts pienākums.
Maria
Tadiem izciliem cilvekiem ka Vija Artmane vienalga ko uzgerbt, jo vinju izcilums nak no dvese-
les nevis no ikdienas materialam lietam! ! ! zel, ka citiem ikdienishkums svarigaks! ! !
Pārdomas to timbut
Baibai taisnība. Starp citu apģērbs nav tikai sildītājs, kopā ar šo funkciju tas pilda daudz citas un
svarīgākas. Apģērbs visos laikos ir bijusi izkārtne un veiksmīgs komunikācijas līdzeklis, reizēm pat
iedarbīgāks par pašu perfektāko runu.
Atceramies kaut vai saplēso pulkseni, par kuru runāja visi un 100 reižu vairāk , kā par VVF pa-
teikto, paveikto, uzraksīto.
Kasara drēbītes būtu jātulko kā niecības atsulgs, parazīta parādes forma. Dievs Artmani jau
sodīja, šādu dēlu pasaulē palaižot.
ziņu aģentūra
Kā novēroja aģentūra LETA, neliels kautiņš sākās, kad divas homoseksuāli orientētas sievietes
pasākuma dalībnieku klātbūtnē sāka skūpsīties. Viņām virsū metās dziesminieka Kasara Dimite-
ra sieva Līga Dimitere.
LITA
Visu cieņu brīnišķīgajai aktrisei un visiem viņas talanta cienītājiem, un šodien pavadītājiem.
Mīļie līdzcilvēki! Atrodiet citu sadaļu “savu personīgo problēmu atsrādāšanai”. Te nav īsā vie-
ta.
K.
Palasot dažus komentārus, skumji paliek. . . ļoti skumji. Vai tad jāskatās, kā kurš bija apģērbies,
kas uz ko skatījās uu. SKUMJI! ! !
312
Pārdomas to WWN
Mani arī intresē, kur te skaudība izpaužas.
timbut
to baiba, - nelien citu garderobē! ! !
FAKTS
VINA BIJA TAUTAS MāKSLINIECE UN PAR TO (VARBUT DIEMZEL) VAJADZEJA
TUVINIEKIEM PIEDOMAT UN KRIEVIJAS ACIS NENOSTADIT LATVIJAS TAUTU TA-
DA GAISMA! ! ! ! ! ! ! ! !
Zane
Nu beidziet šādā brīdi zākāties un visus nesmukumus gaismā vilkt! Lai aktrises dvēsele atdusas
mierā, un katrs par saviem grēkiem agri vai vēlu samaksās, ne mums soģiem būt.
baiba
jā, es arbiju šokā par tām tuvāko vārda tiešā nozīmē lupatām mugurā! ! !
bāc, māti glabā, vai tad tiešām nevarēj kaut vai aiznjemties normālu apģērbu, lai pēc lupatylaša
un sacijas ubaga neizskatās! ! ! IUNS! ! !
tante
oho, prieks, ka katram ir ko teikt! Tik skāde, ka tā Brīvības ielas bija ciet. . .
to viszine
patiešām “kuna lieta”:DD
Kasars kārtīgs civēks - katram savs skats uz to, kas ir kārtīgs, īpaši magoņu laukos.
bodulajs
vislabākais moments - Ļ. Cien. Vijas Artmanes bēres ieliktas pie sadaļas IZKLAIDE.
FAKTS
IDIEM TADIEM, LUDZU KONKRETI! ! ! ! CIEN. AKTRISI DZIļI CIENU, BET NEI-
DA GADIJUMA NE TO TRKO VEDEKLU
Ārija Odēja
Mazais Stefans gan šodien bija saģērbts pieklājīgi un Jēkabs arī izskatījās sakopies.
to fakts
Tādiem kā Tev var novēlēt tikai vienu - lai Tu slīktu un dzert prasītu. . .
313
Vaikule
Vajedzēs palūgt Krūmiņam un Paulam un Laventam lai izručī! ! !
katoliete
Paldies Vijai Artmanei, ka izglābāt Rīgas katoļu svētās Marijas - Magdalēnas baznīciņu. Viņai,
kā aktrisei, varēja tak patikt, ka baznīcu atdod kinoindusrijas vajadzībām, bet nē! Viņa bija sirds-
apziņas cilvēks arī tajos laikos, par kuriem te daži pārmet kolobracionismu.
FAKTS
IUNETIES VAJADZETU DIMITER SIEVAI PAR SAVAM PUBLISIJAM IZDARI-
BAM! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
viszine
Man liekas , ka tizlas replikas izsaka vieni un tie paši cilvēciņi, kuriem nav smadzenes, tikai svīt-
riņas no krievu čubičeikas, ‘’zēl tādi cilvēki. Kā nav kauna aiztikt mirušos, un kā nav kauna smieties
par cilvēka apģērbu, katrs velk mugurā ko vēlas, un kāda darīšana kā dzivos Kasara ģimene, ka nav
mātes pensija, kā nav kauna skatīties otra makā un skaitīt naudu! Kasars vismaz ir kārtigs cilvēks
atšķirībā no tiem raksītājiem. Kuna lieta! ! ! ! !
to » WWN
Interesanti, kur tu saskati skaudību?
nuja
Taču jau zina, ar ko darīšana.
WWN
Ak latvieši, latvieši par mirušo apskauž un viņas piederīgos! Vai vēl ir kāda tāda tauta?
nu
tas labi, ka naudu ieskaitiija Dailes teaatrim, nevis atdeva Dimiteram.
FAKTS
VAI TAD 1500 LS BEREM PAR MAZ! MANAI OMAI TRIS PENSIJAS IEDEVA UN PARE-
JO SKRIDIJU UN AIZNEMOS! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Mildiņa
Cik jūs esiet sekli :( Man šobrīd kauns saukties par latvieti.
wee
Anna, Anna, ko Jūs jauciet mākslu ar politiku, tas ir nožēlojami. Par srādāšanu PSRS labā teica
bij. minisrs Ritenis, tāpēc par to pensionāriem pensija nepienāktos. Vai tā Jūs gribiet?
314
to skuja
Tajos auto veda zie-
dus. kauns Latvijas val-
dībai
atvadoties no Vijas
Artmanes
Nav jau brīnums, ka
cilvēki brauc prom. . . Vi-
jas Artmanes pensija bija
120 Ls. . . Nezinu, Latvi-
jas valdībai nav kauns? Pat
Krievijas prezidents iztei-
ca līdzjūtību. . .
Pr et s t at s : š ī dā-
ma nedzīvo Latvijā: ht-
tp://www.tribine.lv/ar-
ticles/6437/1/Vaikule_
var_zaudet_maju_Maia-
mi
Tā ka latviešiem nav
ko zaudēt kā vien važas.
Gatavosimies laikam, kad
cilvēki sacelsies
Klaču vācēja Zigrīda
Vai kāds nemanīja
sarp pavadītājiem to iz-
bijušo prositūtu un nar-
komāni Andra M. Cik
cilvēkus viņa tajā savā mazpilsētā uzsēdināja uz adatas , bet to jau savā murgu romānā neraksīja! !
! Cik dzīvokļus viņas banda apzaga! ! !
Krimuldas apkārtnē visi mazdārziņi bija piesēti pilni ar magonēm un kaņepēm un Siguldas ap-
tiekā šļirces pirka katru dienu tie narkomāni un zagļi ko cienījamais dziesminieks Kasars tur ār-
sēja un vāķīja.
pažēlojiet Laimu
A kam tagad viegli? Lūk, Laimai Vaikulei pietrūcis pāris miljonu, lai nomaksātu par savu villu
Maiami. Finansu krīze. . .
315
to tumsonja
Nu nav Dumpim dziivoklis sociaalajaa maajaa, bet gan pashvaldiibas iires dziivoklis. Pie tam
sanjeema aarpus rindas, kur paareejie gaida padsmit gadus.
?
ja nē, tad kā tad būtu. . . ? ? ? = = = = = = = = = = = =
Gribi teikt, ka ar Domes 1000 un Kultūras minisrijas 1500 latiem nepietiktu?
Līdzjūtība
Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transersonu un viņu draugu apvienība „Mozaīka”
Izsakām visdziļāko līdzjūtību cienījamās aktrises Vijas Artmanes tuviniekiem radiem un drau-
giem viņu mūžībā aizvadot.
Rozes lapā rasas piliens noliec galvu
Man nav kam zēloties un nav ko mierināt
Tik saules sars, kas logā iesīd žēli
Man mieru dāvina un nekad nepazūd.
Reiz rasa zudīs , rozes novītīs
Un saules gaismu nomainīs reiz nakts
Un sirds ko mierināt reiz plīsīs
Kā sals kas bargs un mūžam nīss
Tu laimi savu cita rokā liekot
Padomā par to kas notiks rīt
Jo mīlesībai sārni vējā plīvo
Tu nezini uz kuruieni tā tevi aiznesīs.
Vai vējš tev īso ceļu pateiks priekšā
To vaicā sev , es neticu tam visam
Un varbūt sārni izaugs kādam citām
Ja pratīsi to mīlēt mierināt.
Mīliet un saudzējiet savus mīļos.
www.mozaika.lv Adrese: Ģertrūdes iela 19/21-5, Rīga LV-1011 E-pasa adrese: omce@moza-
ika.lv
paldies
Briesmīgi ir tad, ja mēs, pie labas veselības būdami, visu savu dzīvi esam nobumbulējuši neskai-
316
tāmos patiesības meklējumos, nekad neatlicinot laiku darbam. . . Šajā gadījumā, paldies tai draudzei,
kas bēres organizēja par saviem līdzekļiem, jo, ja nē, tad kā tad būtu. . . ? ? ?
Anna
Artmane ir viena no izcilākajām 20. gadsimta latviešu teātra un kino aktrisēm. Viņa tiek dēvēta
par latviešu teātra leģendu un simbolu, par teātra karalieni. ? ? ? ? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Ai cilvēku atmiņa. Ciktā ir īsa. Neilgi atpakaļ par teātra karalieni dēvēja Elzu Radziņu. Nu jau
atkal ir cita? Cienu Artmani kā aktrisi, bet ne kā cilvēku, kurš lielāko mūža daļu srādājis citiem un
PSKP.
3. 14. . . to t
Cienītais (ā)!
SRĀDĀJOŠS cilvēks Latvijā par nabagu nevar kļūt. Par indivīdiem, kuri neko vairāk, kā pīlītes
pūs un ar fekāliju maisiņiem skraidīt neprot, šī tēze neauiecas.
Kas auiecas uz darboņiem no pareiztici’bas, tad šamējiem aktrises bēres ir ārkārtīgi veiksmīgs
biznesa pasākums. Tagad Pokrova kapu vietas būs zelta vērtē - ikviens krievu bandīts maksās bargu
naudu, lai Artmanres tuvumā atdusēties varētu. . .
Cienītajs. . .
Lai vieglas smiltis. . . . dižajai aktrisei. . . :(((
Tumsoņa
to ^*^
Negribu nevienu nonievāt. Nedomāju ari par visiem aktieriem, bet par tiem kuru bērēs ierodas
valdības vīri. Varbūt, ka labāk būtu šos slavenos cilvēkus vairāk atbalsīt kamēr viņi ir dzīvi, nevis
nes dārgus pušķus pie viņu zārka. . . Tas pats ir arī ar pārējo profesiju pārsavjiem. Nav jau mums
šo izcilo cilvēku nemaz tik daudz.
Bet par veco cilvēku pensijām mūsu valsī, tas ir vienkārši cits šausmīgs sāss. Es to uzskatu par
slēptu genocīdu pret veciem cilvēkiem.
to XXX
Un kā var izmantot mātes! ! ! ! bēres, lai nod* savu valsi, tautu un visār visu?
Nils
Lūsēna, Akurātere un Dimiters ir sipri kļūdījušies. . . katrā gadījumā latvieši šādu rīcību noteik-
ti neatbalsa. . .
iepriekšnosauktie ir garīgi cilvēki, kuri savos meklējumos aizmaldījušies neceļos un tagad tiek
ārkārtīgi prasmīgi izmantoti. . . pat Putinam no Kremļa nu ir ko teikt šai sakarībā. . . . . .
skumji. . .
317
tal
ir tāds īpašs - diedelnieku talants - Kasars un sevišķi viņa kundze - ļoti talantīgi
Aha
atbilsoši radinieku iesniegtajiem čekiem = = = = = = = = = = = =
Nu redz, kur tas āķis. . .
XXX
Kā var aprunāt cilvēku, kuru tikko gulda zemes klēpī. Kauns!
Līdzjūtība tuviniekirem.
man domāt
Kādēļ tāda auieksme no bērnu puses es nesaprotu? = = = = = = =
Laikam taču tāpēc, ka no bērnu dienām viņiem tika ieaudzināts, ka visi pārējie ir priekš tam, lai
tos slauktu.
skuja
Rīga, 15. okt., LETA. Vijas Artmanes dēls Kasars Dimiters uzraksījis iesniegumu Rīgas domei,
lūdzot piešķirt 1000 latu pabalsu mātes bērēm, aģentūru LETA informēja galvasilsētas pašvaldībā.
Pavirši 14. oktobrī uzraksītajā iesniegumā Kasars Dimiters arī gaužas, ka “mums uz šo brīdi,
kaut arī ir bēres, nav palīdzējis neviens no Latvijas valdības, pat vēl nav izteikuši līdzjūtību”.
Kā aģentūru LETA informēja Kultūras minisrijā, minisrija jau ir pārskaitījusi Dailes teātra bu-
džetā 1500 latus ar norādi, ka šī nauda izmantojama Vijas Artmanes bēru izdevumu segšanai atbil-
soši radinieku iesniegtajiem čekiem par pirktajām precēm un pakalpojumiem.
Piešķirtā summa ir pietiekama, lai pilnībā segtu izdevumus par zārka iegādi, transorta izdevu-
miem un citiem ar apbērēšanu saisītiem izdevumiem, apgalvoja Dailes teātrī. LETA
“ Latvietei”
Un paldies Dievam, ka vienīgā. . .
iiiiiiiiii
>> TUMSOŅA
Sakiet lūdzu, ar ko vecs aktieris ir cienījamāks un vairāk pelnījis valss sevišķu aprūpi nekā, pie-
mēram, vecs skolotājs vai ārss? - - - - - - - - - - - -
Piekrītu. Visiem pensionāriem ir mazas pensijas. Ko lai dara? Visgrūtāk protams vientuļiem pen-
sionāriem. Bet šinī gadījumā bērni ir dzīvi. Kādēļ viņi neatrada iesēju parūpēties par savu māti? Tas
tā kā būtu bērnu pienākums. Mēs taču visi rūpējamies par saviem vecākiem.
Kādēļ tāda auieksme no bērnu puses es nesaprotu?
318
Klaču vācēja Zigrīda
Vai kāds nemanīja sarp pavadītājiem to izbijušo prositūtu un narkomāni Andra M. Cik cilvēkus
viņa tajā savā mazpilsētā uzsēdināja uz adatas , bet to jau savā murgu romānā neraksīja! ! ! Cik dzī-
vokļus viņas banda apzaga! ! ! Krimuldas apkārtnē visi mazdārziņi bija piesēti pilni ar magonēm un
kaņepēm un Siguldas aptiekā šļirces pirka katru dienu tie narkomāni un zagļi ko cienījamais dzies-
minieks Kasars tur ārsēja un vāķīja.
Latviete
Pretiigie, riebiigie, aprunaat kaarie latvieshi. Nu aarpraac, kas te daraas pie vieniigaas latvieshu
aktirses - Ikonas pavadiishanas muuzhiibaa. Nu kaa taa var aprunaat. . . kaa vinjas gjimen, i taa vinju
pashu! ! ! Nu zemiski tas ir! Un taadai nozheelojamai latviehsu tautai tieshaam Dievs lems izmirt,
ja sevi taa nolaadeesim ar nemitiigu kjengaashanos un zaakaashanos! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Tak cieniet mu-
usu simbolu un aktrisi kaada mums ir bijusi vieniigaa! ! ! ! !
Pārdomas par laiku
ja lītu lietus, teiktu debesis arī raud, tagad daži saka kā pasakā.
Labāk lai debesis raud, jo tad bērēs būtu tikai tie, kuri patiesi gribētu atvadīties, bet skaisā laikā
cilvēki neliedz sev pasaigu, ja vēl šo to var ieraudzīt, sadzirdēt. . .
Aha
VEČAPirms 3 minūtēmmēs taču nezinām kādos apsākļos viņi dzīvo un lepnība viņiem neļauj
iet un lūgties = = = = = = = = = = = =
Sasmīdināji. . . To vien viņi tikai dara, kā iet un lūdzas. . . Un te tāda interesanta nianse, ja jau bē-
res rīkojot Prokopa (kas tas ir?) , tad kam bija vajadzīgi tie 1500 lati no Kultūras minisrijas? ? ?
skuja
Pirms nāca procesija, kādas 10 minūtes iepriekš, 2 īsās zārku vieglās mašīnas (ar aizkarotiem
logiem) ātrā tempā aizbrauca pa Brīvības ielu. Ko tas nozīmēja? vai no tām aueicās pēdējā brīdī?
klau, lesbietes
vērsieties tiesā ar prasību pret to pāridarītāju un saņemsiet savu kompensāciju, ja tiesa tā lems.
Bet laikam gan prātiņš par īsu (vai naudiņa visa notriekta interneta kafejnīcās. . .), lai kautko jēdzī-
gāku par ķengāšanos pasāktu savā nožēlojamajā eksisencē (kas paš(ām)? šķiet dzīve. . .).
to t
Toties Vaira vīķe Freiberga kas Latvijā padzīvoja tikai 15 gadus nu peldās naudā uz mūsu no-
dokļu maksātāju rēķina.
to Nils
Pasaakiet to par pareiztiicibu Lusenai un Akuraterei
319
t
Esmu patiesā šokā. .
. mums skaitās Kultūras
minisrija Demakovas va-
dībā. . . . tērē miljoniem,
bet neatrodas naudas, lai
noīrētu katafalku miru-
šās izvadīšanai ar godu. .
. te nevar vainot bērnus;
viņiem nav jāizliekās ba-
gātākiem kā šī korumpētā
un mahozā valdība viņus
novedusi. . . un izsmiekls.
. . Teātra Karalienei pensi-
ja 120 lati. . . . Karalienei.
. . tajā pašā laikā Dema-
kova mazgājas naudā no
mūsu nodokļiem. . . - - - -
- - - - - - - -
Arī bēres uzņēmās rī-
kot Prokopa, jeb krievi.
Latviešiem kas ir valdībā
nav laika painteresēties,
kā prihvatizācijas rezul-
tātā Dimiteri pataisīti par
nabagiem. Tas auiecas uz
lielu latviešu tautas daļu.
gigii
Nu jobtv. . . . ! ! Ku
var njemties? ? ! Zemisku
Shakaalju bars! !
Zināšanai
Tiem, kas nezin, pareizticība nav tikai krievu ticība! Pausaulē ir daudz pareizticīgo un ne tikai
ausrumos vai krievi! Grieķijā, piemēram, vairāk kā 90 % ir pareizticīgie! Un ko tagad, tas nozīmē
ka Grieķijā 90 % ir krievi? ? ? :))))
Skatītāja
Lai viņas dievs piedod viņai visus melus, gan skatuviskos, gan sadzīviskos! Un lai piedod varbūt
320
arī Kasaram to GAZ, par kura īrēšanu noteikti bija jāmaksā vairāk kā par normāliem līķratiem. Un
piedosim paši sev visi tie, kam Artmane nebija pirmajā vietā, - par gaumi nesrīdas. Nenoliedzami,
viņa bija ļoti sējīga!
Rūta
Arī man ir jautājums, ar ko aktieru profesija ir pārāka par citām?
VEČA
Lai vieglas smiltis cienijamajai Aktrisei. Patelevizoru izvadūšanu nesanāca noskatīties, lasot ko-
mentārus domāju ka Kasars ar ģimeni ieradušies gandrīz vai kaili, mēs taču nezinām kādos aps-
tākļos viņi dzīvo un lepnība viņiem neļauj iet un lūgties, un iztiek kā ir galu galā pieņemsim cilvē-
kus kādi viņi ir un šobrīd jau viņi nav tie galvenie, ar cieņu pieminēsim aizgājēju. , iesējams ka viņ
a pati vēlējās tādu mašīnu, jo tā nāk no tā laika kad aktrise’jutās mīlēta un cienīta.
Lija kalniņa
Ja vēl kāds šaubās par Dieva esamību, tad palūkojiet cik burvīgs laiks šodien. Saule, dzeltenas la-
pas, zilas debesis - kā pasakā! Lai visas tautas mīlētai aktrisei Vijai Artmanei vieglas smiltis!
Pēterītis
Vismaz Jurītim šodien būs pilns vēders un nebūs laukos jāklims ēdot kaltētas sēnes un ābolus
un dzerot zīļu kahju! ! ! !
Lesbietes Arta & Helena
Kasars varētu samaksāt par manu saplēso kleitu kad praida laikā mums uzbruka viņa vājprā-
tīgā sieva Līga.
Tagad zem mammiņas bēru aizsega atkal Kasars plānos terorisiskus uzbrukumus latvijas ci-
tādi seksuāli orientētajiem.
Gan jau ka baro ar kautko to Līgu ka traka paliek un vāļājas pa ielām ar ikonām rokās! ! ! Tāds
tēviņš un nevar savu sievu apmierināt ka šī aizskar cilvēkus! ! !
gruz
to gruzoviku pashi beerni pieprasiija! ! ! !
Inese
Aktrisi māte poliete bija likusi krisīt katoļu baznīcā. Protams, būdama partijā, viņa nekādu reliģiju
nepraktizēja. Bet 70-tajos gados Artmane izmantoja savas PSRS AP deputātes pilnvaras un ietekmi,
lai novērsu Marijas-Magdalēnas baznīcas atsavināšanu ticīgajiem. Šīs baznīcas mājas lapā lasām:
“Sevišķi liels draudzes locekļu pieplūdums bija no 1961. līdz 1963. gadam, kad padomju valdība
mēģināja atņemt baznīcu un izmantot to profāniem mērķiem, t. i. , ierīkot skaņuplašu rūpnīcu.
Draudzes komiteja un atbalsītāju „divdesmitnieks” pāris diennakšu laikā savāca apmēram 3000
321
paraksu. Draudzes pārsāvji gāja uz Minisru Padomi, brauca uz Maskavu, mēģināja tikt pie Hruš-
čova Kremlī, jo vietējo varas pārsāvju auieksme bija nievājoša un ignorējoša.
Laika gaitā draudzei ļoti palīdzēja toreizējā deputāte, aktrise Vija Artmane, kā arī citi ievērojami
cilvēki no inteleģences aprindām. “
90-to gadu sākumā, kad Kasars Dimiters darbojās Krimuldas draudzē, Viju Artmani Lielajā
piektdienā sasapu Rīgas Jēkaba katedrālē, izmisuma pilnām acīm raugoties uz krusā siso Pesītāju
un ko sevī lūdzot. . . Vēlāk dēla un vedeklas iesaidā viņa `pievērsās pareizticībai un 1999. gadā Baus-
kas pareizticīgo baznīcā izsūdzēja visas savas dzīves grēkus un tika svaidīta ar svētajām mirrēm.
mazulis
Katram ir tiesības veidot savu dzīvi tādu, kā viņš vēlas. Un, ja izcilā aktrise vēlējās, lai bēres būtu
bez liekas greznības, tad tā tam arī jānotiek. Viszemiskākais ir necienīt cilvēka pēdējo vēlēšanos.
. . .
taa ir. . . visu dziivi seelee dancaa baigaa uzpuutiigaa primadonna. . . vecumdienaas dabuuja
ko pelniijusi!
šiten te
dažiem komentētājiem ir LIELAS problēmas ar savas personības savaldīšanu, bet labi vien, ir
ka tāds internets pieejams, neiet vismaz slaktēt ļautiņus uz ielas. . . Tikai savu vārdisko caureju va-
rējāt kādā citā sadaļā lais vaļā, nevis pie ziņas par CILVĒI (kā jebkura no mums. . .) pēdējo gai-
tu. . . Dod Dievs, lai Jums traģiskā un drūmā brīdī ir, kas pasniedz roku un atbalsa. . . Bēdīgi, un ja
vien tie būtu tikai neizauguši tīnīši, kas te pubertātes iesaidā klaviatūru apgūs. . . Dažs (a) pat pre-
tendē uz visziņa lomu jautājumā par to, kas tai vai citai ģimenei piederas vai pienākas. . . TĀDAS
NIECĪBAS! ! !
! ! !
Jurītis ir ielūgts bērēs, iet blakus Kasaram!
LD
Семья Вии Артмане оказалась в стесненных материальнm 9;х условиях. Администраm
4;ия Покровскогl 6; кладбища предоставиl 3;а бесплатное место и взяла на себя организациn
2; похорон. Однако у семьи не хватает средств на достойный памятник великой актрисе.
Телефон 27882903 (Лига).
^*^
>> TUMSOŅA
Sakiet lūdzu, ar ko vecs aktieris ir cienījamāks un vairāk pelnījis valss sevišķu aprūpi nekā, pie-
mēram, vecs skolotājs vai ārss?
322
Nils
tad tu neesi nekāds latvietis, ja atbalsi pareizticību, kura ir pārkrievošanas viens no galvenajiem
balsiem Latvijā!
Latvietis ir tas, kuram rūp savas tautas identitāte, liktenis un nevis cilvēki ar tādu auieksmi kā
tev. . . . >>>>>>>>> Latvietis
Un cik vēl latviešu tauta ir pareizticiiga! Kaada tumsonība ir pateikt, ka mūsu tauta nav pareiz-
ticīga. . . tad liekas, ka vēsure daudziem ir izpalikusi.
fakti
Esmu patiesā šokā. . . mums skaitās Kultūras minisrija Demakovas vadībā. . . . tērē miljoniem,
bet neatrodas naudas, lai noīrētu katafalku mirušās izvadīšanai ar godu. . . te nevar vainot bērnus; vi-
ņiem nav jāizliekās bagātākiem kā šī korumpētā un mahozā valdība viņus novedusi. . . un izsmiekls.
. . Teātra Karalienei pensija 120 lati. . . . Karalienei. . . tajā pašā laikā Demakova mazgājas naudā no
mūsu nodokļiem. . .
Paskatieties
Paskatieties kā viņš izņirgājās par muļķīti kas uztur kārtībā viņa lauku īpašumus. . Appīpējies pats
sāv un hlmē un tad sanarkojies veido video un romānus sacer. . Nezz vai Jurītis ir šodien ielūgts uz
bēru mielasu vai kā jau parasi sargā kā sunītis Kasara lauku fazendu. . Pats būtu ķēries pie tās ta-
čkas nevis slimu invalīdu izsrādinājis! ! !
hup://video.google.com/videoplay?docid=-6391678764143147280&hl=en
br
hup://209.85.135.104/search?q=cache:hTzyjBJog_gJ:rus.posit.lv/slud.php%3Fid%3D5592
9%26cat%3D146+27882903&hl=lv&c=clnk&cd=5&gl=lv
br
Visu cieņu aktrisei, bet
hup://209.85.135.104/search?q=cache:hTzyjBJog_gJ:rus.posit.lv/slud.php%3Fid%3D5592
9%26cat%3D146+27882903&hl=lv&c=clnk&cd=5&gl=lv
ja kas
Proskova, ja tu aizietu darbdienā uz krievu baznīcu, tad ieraudzītu, ka ļoti daudzas sievietes tur
iet ar neapsegtu galvu. Varbūt vecicībniekiem ir singrāk, bet ne katedrālē, ne ņevska baznīcā, ne
tajā pie tirgus nevienam nekad nav bijušas pretenzijas pret lakata trūkumu.
Nu labi
Bet tā cieņa (apģērba ziņā) tikai priekš citiem. Varbūt cieņu var izrādīt savādāk. Piem. mirušās
dvēselei. Tā dziļi personiska lieta.
323
Tumsoņa
Vai nav savādi, ka mūsu cieņas uzplūdi parādās tad kad cilvēka jau vairs nav? Ē. Valters dzīvoja
pilnīgā nabadzībā, kaut runāja, ka viņš varētu būt vecākais srādājošais aktieris pasaulē, bet par vi-
ņa nabadzību uzzinājām tikai 100 gadu jubilejā. Pāvuls smagi slimoja, palīdzību meklēja pie tautas,
taču bija jau par vēlu. E. Radzīņa, fantasiska aktrise, klusu un pieticīgi aizvadīja savas vecumdienas.
V. Artmane gadiem smagi slimoja, un nu viņas vairs nav. . .
Vai tiešām mums ir tik daudz šo vecās paudzes aktieru, ka nesējam nodrošināt viņiem cienī-
jamas vecumdienas. Tas taču ir neiedomājami likt viņiem iet pēc sociāliem pabalsiem. Dzirdēju ,
ka U. Dumpim ir piešķirts dzīvoklis sociālā mājā. Vai kāds no deputātiem arī dzīvo soc. mājā? Kaut
ļoti iesējams, ka viņš ir izdarījis daudz lielāku ieguldījumu savas tautas labā. Mums ir nauda pilīm,
deput. dzīvokļiem, komandējumiem, svešām karalienēm. . . Bet tiem dažiem izcilajiem Latvijas cil-
vēkiem, naudas nav. . .
Lai Aktrisei - vieglas smiltis. . .
nu tak
[to] atvadoties no Vijas Artmanes
Nav jau brīnums, ka cilvēki brauc prom. . . Vijas Artmanes pensija bija 120 Ls. . . = = = = = = =
= = = = =
Krievijā Pugačovai ir 40 Ls. . . Tāpēc jau viņa brauc uz jauno vilni - naudiņu pelnīt. . .
! ! !
Kāda sarpība kāda ticība! Es arī labprāt pieņemtu pareizticīgo ticību. Es vienkārši jūtu , ka man
to vajag un kāds sakars tam ar manu tautību. Arī Vijai Artmanei to vajadzēja un kas tu slikts?
Niknā lesbiete
Un kas man samaksās par to kleitu ko man Kasara trakā sieva aplēja ar savu saskābušo ūdeni!
? ! Kaunējies būtu tas Kasars savu sievu kā prositūtu lais uz ielām cilvēkiem kris virsū un turklāt
vel turot svēto ikonas rokās! Dabūs pati vienreiz ar krusu pa pieri tad nomierināsies ragana. Kasars
laikam nevar apmierināt un tad jāiet pa mašīnām pie viesnīcas vāļāties. Sacer tikai savas balādes un
izsrādina savus invalīdus un muļķīšus laukos un pats vel sāv un hlmē kā Jurītis sum tonnām smil-
tis lauku muižiņas pagalmā.
Artmanei Vijai lai vieglas smiltis un Krisiānai līdzjūtību.
Pārdomas
Kasars Dimiters ir no dzimšanas nešķīss, rupjš un varmācīgs.
Ja viņš nebūtu Artmanes un Dimitera dēls, tad sen sēdētu cietumā un diez vai visār būtu dzīvs,
gan jau bomži šo būtu notiesājuši
Bet tagad ir viņa pēdējā iesēja, jo ja ne tagad, tad nekad. Pats ir nulle, un vecāki uz kuru rēķina
dzīvoja nu ir miruši. Tāpēc viņš sitīs visu ārā, ko no mātes nāves varēs izdauzīt. . .
324
Latvietis
Un cik vēl latviešu tauta ir pareizticiiga! Kaada tumsonība ir pateikt, ka mūsu tauta nav pareiz-
ticīga. . . tad liekas, ka vēsure daudziem ir izpalikusi.
Atziņa
Pasakainas bēres latviešu kinodīvai un nav nez vai būs otras tādas. Izvadīšana bija kā karalienei.
. . lilliju smaržās un saules saros.
Nils
Karalieni ar kamazu? . . . tas ir varaak nekaa drausmiigi. . . . kāarī brutaali necieniigi pret pret šo
ģeniālo latviešu aktrisi. . . . domāju, ka Viju A. pašas dēls nu ir apkaunojis pēkšņi pārtaisot par pa-
reizticīgo! nu nebija viņa nekāda pareizticīgā!
Diemžēl arī savu tautu tagad Dimiters ir apkaunojis, jo mēs latvieši nekad neesam bijuši pareiz-
ticīgie un arī nebūsim! kauns. . .
lai gods un slava Lielajai Aktrisei un lai Latvju Dievs viņu svētī!
M-jā.
Simboliski, simboliski. . . (par tā gruzovika lomu šajā konteksā). Uz gaismas pils un dārgā til-
ta fona.
325
FAKTS
AKTRISEI GAN VISU CIENU! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
FAKTS
BERES MAN I TU TUR TEICI PAIZUHA , BET ELEMENTAR CIENA, KUR SO-
REIZ NO GIMENES PUSES IZPALII! GALVENAIS NOMELNOT LV TAUTU UN VALSTI,
TIPA PARDIT. . RE IDI MES NABAGI APDALITIE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CUIS
Pārdomas
Gan jau Kasars ir sasādījis biznesa plānu, kā pa gabaliņam pārdot Krievijai visu, kas aiz Art-
manes palika, vēsules, privātas un intīmas lietas, sacerētus teksus savā silā, fotogrāhjas, varbūt pat
kādu sevis ražotu scenāriju.
FAKTS
MAN TE ūDENI NELEJ, UZVALKKU JAU DIMITERS VAREWJA AIZNEMTIES , DELAM
AR UN SAKOPTIES! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Pakazuhas mānija
Ja jau reiz cien. māksliniece dzīvoja siedīgos apsākļos, vai tad ģimenei tagad būtu jāpārsīlē ar
izvadīšanas greznību? Tas varbūt ir pat silīgi.
vai tad zem zemes jau
ka atminjas
^*^
>> PROSKOVA
Kā var Latvijas pamatiedzīvotājam - latvietim norādīt, ka jāievēro kaut kāda krievu iesādījuma
paradumi? Aiz ausrumu robežas variet ievies savu kārtību, kā vien jums labpatīkas.
3. 14. . .
Diženas LATVIEŠU aktrises bija Lilita Bērziņa , Elza Radziņa un neskaitāmas citas. Caur gultu
uz skatuves nokļuvusī viduvējība bija gaužām netīrs cilvēks, kura. pat pēdējā gaitā ejot, savai tautai
acīs pamanījās iesļaut. Dieviņš nav mazais bērns, liekot šamajai vecumdienās pasrēbt sevis sasrā-
dāto ļaunumu. . . .
! ! !
To negatīvajam! Bardaku tiko uztaisīji tu!
liepājniece
“Svētīga tā tauta, kam Tas Kungs ir par Dievu, tie ļaudis, ko Viņš Sev izredzējis par īpašumu! “
326
Māksliniec, gaišu ceļu Mūžībā! Līdzjūtība tuviniekiem un draugiem.
Negativais
Un kam par godu tadai vecai kargai uztaisija tadu bardaku? ! ? ! Katru dienu miljoniem penchu
nosraks un tiek atdoti tarpiem, a shita kautkada ipasha tarpu bariba.
Pārdomas
Tā izskatās, ka Artmanes bēres ir tāda ģimenes ‘performance’.
hm
Ambīļi! Nu nedomāju gan, ka Kasaram Dimiteram nav uzvalka. Varbūt , ko vairāk un savā silā
viņš ir gribējis vēsīt apkārtējiem.
FAKTS
TURKLAT MANS SUBJEKTIVAIS VIEDOKLIS I VEDEKLAI ARGALVU NAV IRTI-
BA! ES LABI ATCEROS PEC IDA BOZMA VINA IZSITIJAS ID GAJA ARTMANEI LI-
DZI UZ PREZIDENTA INAUGURCIJAS BALLI! ! ! ! ! ! ! ! TAGAD VEL TRIK PAT UZ
BEREM I TADI. . . .
FAKTS
MAN AR NEIET VIEGLI, BET UZS BEREM ( TO BIJA PEDEJA LAII PARK DAUDZ)
ES EJU ZOLIDI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Kaars Bergmanis
Liidzjuutiibas tuviniekie un cilveekiem, kuri miileeja sho talantiigo cilveeku. Shodien skatiijos
pat TV hlmu “Teaatris”un secinu, ka esam zaudeejushi daudz izcilu aktieru un rezhisoru. Labi, ka
ir Kino, kursh ljaus arii maniem beerniem redzeet taas hlmas ar kuraam uzaugu es. Es nekad neaiz-
mirshiihu Dailes teaatra izraades, kuraa seeleeleeja Vija Artmane. Cilveeks, kursh bija apveltiits ar
apburoshu harizmu seeja piedot un lepoties, miileet un cies.
Lai vieglas smiltis aizgaajeejai. . .
to fakts
lai kaunas tie kas mūs pataisīja par bomžiem - Godmanis, Skēle, Lembergs uu.
FAKTS
VISU CIENU DIžENAI ATKRISAEI, BET. . . . CIK CUCISKI UN TRģISKI IZRIKOJāS VI-
ņAS ģIMENE, Kā VAR Kā TāDI BOMžI IET UZ BēRēM! ! ! ! ! ! ! LAIIM LAI LATVIJAI KRIE-
VIJAS ACIS TAISITU IUNU! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PALDIES PAR TADU APIUNOJUMU
Pūks to WWW
Jo noplukaashi vinji izskatiisies, jo sliktaaka L-ja; laikam jau ir jaamaak sevii taa pasniegt. . .
327
Proskova > MIRGA
NAV SVARĪGI VAI TU ESI VAI NEESI TICĪGA. Tev kā ciemiņam ir jāresektē tā kārtība, kā-
du nosaka mājasēvs. Nebāzies svešā kloseri ar saviem satūtiem - teikts krievu parunā.
Anna
Paldies, “jānim bērziņam” par patiesiem un viediem vārdiem! Arī es pievienojos tiem.
redz kā
Interesanti vai prezidenta kumgs apciemoja aktrisi ar slimnīcā? No malas skatoties, ģimene ne-
atdod pēdējo godu aizgājējai. Un visār - skumji par par šo visu, skumji, skumji. . .
atvadoties no Vijas Artmanes
Nav jau brīnums, ka cilvēki brauc prom. . . Vijas Artmanes pensija bija 120 Ls. . . Nezinu, Latvi-
jas valdībai nav kauns? Pat Krievijas prezidents izteica līdzjūtību. . .
Pretsats: šī dāma nedzīvo Latvijā: hup://www.tribine.lv/articles/6437/1/Vaikule_var_zau-
det_maju_Maiami
Tā ka latviešiem nav ko zaudēt kā vien važas. Gatavosimies laikam, kad cilvēki sacelsies
kot
Семья Вии Артмане оказалась в стесненных материальнm 9;х условиях. Администраm
4;ия Покровскогl 6; кладбища предоставиl 3;а бесплатное место и взяла на себя организациn
2; похорон. Однако у семьи не хватает средств на достойный памятник великой актрисе.
Телефон 27882903 (Лига).
MIRGA
HA! ! ! ! » Proskova
es arī iegāju ar neapsegtu galvu, jo esmu netīcīga un negāju dievu lūgt, bet atvadīties no cilvēka.
Un man vienalga, vai tā ir baznīca vai jebkura cita celtne:P
tā ir
www, ko Jūs par drēbēm satraucieties, tas rietumu pasaulē, tai skaitā arī pie latviešiem, tā pie-
ņemts - posies solīdi bērēs, pareizticībā tādā paskatā daudzi iet uz bērēm, betJūs laikam nekad ne-
esiet krievu bērēs bijis, es esmu. Prieks, ka vismaz aktrises meita eleganta un cēla.
Auto
Es tikai nesaprotu ko tur darīja tie cilvēku tūksoši? ? ? Nu pieņemsi, ka bija viena no izcilākājām
(gaumes jautājums), bet vai tāpēc ir tur klāt jābūt un jāatvadās, nav tak radi visi!
Anna
Lai vieglas smiltis Dižajai Māksliniecei!
328
Kauns tai “rez”, ka netcerās nevienu izcilās aktrises lomu, tātad zems intelektuālais līmenis, vai
vāja atmiņa bet ar to nav ko lepoties.
aleksndrs
viss bija kaa naakas
Proskova
TIK TIEŠĀM - to nu vajadzēja zināt, ka pareizticīgo baznīcās ir savi singri noteikumi par ģērb-
šanos - sievietei noteikti jābūt ar apsegtu galvu - ar lakatiņu vai šallīti. Cepure nav īsi piemērota.
Dīvaini, ka viņas tur laida iekšā?
Pārdomas
Liela ažiotāža ir tāpēc, ka nekas viņas nāves un dzīves sakarā nav viennozīmīgs. Viņu daudzi mī-
lēja, bet tikpat daudzi nicināja, kas viņa bija vairāk latviete vai krieviete, arī nezinām, bija pārlieci-
nātā partordze vai tomēr ticīgā uz beigām ir jautājums, vai bērni viņu mīlēja vai izsūma šodien visi
apsriež.
Tas krievu grozoviks iesējams ir patiesākais viņas ietvars, ar ko nogādāt krievu kapos pareizti-
cīgo aktrisi ar latviešu vārdu.
K.
“Kauns Latvijas varai! Kad nomira izcila altrise - tad atcerejušies. Nomirusi bez maz vai bada.
Truks normalu vardu. “ Andis
tieši tā! atcerējās tikai tad, kad cilvēks aizgāja mūžībā. . .
KK
Vija Artmane ir Latvijas atpazīsamākā preču zīme. Viiņa ir Latvijas simbols. Cilvēks pats par
sevi. Ar savu dzīvi.
Es noliecu galvu.
www
Krāšņa izvadīšana katedrālē. Lai vieglas smiltis!
Tomēr gribas mes akmeni latviešu kundzīšu dārziņā. Pareizticīgo baznīcās sievietēm nav pie-
ņemts ieiet ar neapsegtu galvu. Satrieca arī Kasara un ģimenes apģērbs. Kaut humpalās pameklē-
juši bērēm atbilsošas drēbes un apavus. Galu galā tā ir elementāras cieņas izrādīšana.
TANTE - MIKS
Māte visu redz! Un Māte visu piedos savam dēlam! Jautājums - vai dēlam ir kauns un prātiņš?
es
Latviešu cilvēkam ir arī goda kārta. Kauns skatīties uz to ģimenīti.
329
a. . ta
Aktrise bij mans ideāls , esmu tālu no Rigas , bet zemu noliecu galvu viņas darba mūža priekšā.
man ir bezgala mīļas visas latviešu hlmas kur Vija Artmane, lai viņai vieglas smiltis.
Fuy
Fuj Kasara sievai Līgai par perverso uzvedību geju praida laikā pie Reval hotel. . gūlās uz ma-
šīnas un neganti lamājās un kliedza un aplaisīja cilvēkus ar savu sasāvējušos ūdeni un kāda saigā
saģērbusies kā bomzene un rej uz cilvēkiem. . vai tad Jēzus tā ieteica. .
V. Artmanei lai vieglas smiltis.
to Andis
Nomira Strenču psihenē. Kauns Latvijas varai!
Andis
Kauns Latvijas varai! Kad nomira izcila altrise - tad atcerejušies. Nomirusi bez maz vai bada.
Truks normalu vardu.
zinatniece
Nu nesaprotu so lielo aziotazu ap Artmani. Vai Radzina, Pavuls, Liepins bija sliktaki, mazak po-
pulari, netalantigaki par Artmani. Lai vieglas smitis izcilajai aktrisei, bet soreiz domaju Kasars ir
330
laca pakalpojumu uzdarijis savai mammai. Gandriz ka sava laika Vila Laca beres un to jau visi zina
kas bija V. Lacis.
delfu komentāri
Un paldies delh, kuri šodien raksā par Vijas Artmanes bērēm ir izslēguši komentu iesēju - - -
- - - - - - - - -
Tikai latviešu delh visu nedēļu liedz komentēt Artmanes bēres. Krievu delfos šāda iesēja ir un,
jāsaka, komentāri tur arī ir ļoti dažādi. . . Esmu pat pārseigts, ka daži krievvalodīgie uzskata Artma-
ni par “lielu latviešu nacionālisi”.
Viār - bēru procesiju es redzēju. . .
Bet visār, kaut kāda dīvaina bēru procesija - - - vecā krievu laika gruzovikā. . . kaut kāda misis-
ka akardionise pie zārka. . . . kaut kā dīvaini man likās. . . :)) pārāk vienkārši. . .
Miks.
Ja nu kāds ir jāliek Strenču slimnīcā, tad tas ir Kasars. Paldies, Dievam, ka māte to neredz!
Ardievu, māksliniec! Lai Jums vieglas smiltis!
rez
Marri - vai tas, ka sii aktrise man neko neizsaka, pamato to, ka nav intelekta? tad, ja tas ir taa , ka
ir ar tavu sriesseju? un vel - uzskatu ka visi, kas te gaudu vairak vai mazak ir liekuli, kuri vienkar-
si gaudo liidzi, ka tik pagaudot
marri
ka var tik nezeligi runat! kauna nav! tas, kuram si aktrise neko neizsaka, var tikai domat par sa-
vu zemo intelektu! skumigi! !
radzha
Cilvēks ir nomiris. . . izcila sieviete no mums ir aizgājusi, lai neteiktu vairāk! ! ! ! Ta nu gan, va-
roņi tie, kas tagad atļaujas uzgāzt virsū mēslus. Varoņi. . . varoņi, nu aplaudējiet sev. Nevienam no
Jums nav tiesības šo cilvēku nosodīt!
vai vai jāni bērziņ
kā mētāja VVF, tad gan aizsāvju bija maz, bet metēju tūksošos vismaz netā, arī tādi paši neko
nesasnieguši.
nu ko
Rez, tā jau ir tava problēma, ja tev atmiņā nekas nav aizķēries. Tavu vecmāmiņu par dižu tur tie,
kas viņu pazīs un labi, ka tā. Artmani kā aktrisi pazina neskaitāmi vairāk ļaužu, nekur pretrunas ne-
saskatu. Ja nevar teikt neko labu, tādā brīdī labāk ir paturēt muti.
331
rez
bet es godigi pasaku, ka nevienu vinas lomu neatceros, nav iekritusi atminas un ari sajusmu ne-
izraisa, tiesi to pasu varu teikt par pugacovu , bet jautajums : tie, kas saka ka dizena aktrise uu taa
arii domaa un vai var pamatot, kadel vina ir dizena?
mana vecmamma ir dizena, jo ir uzaudzinajusi bernus, sakot tos audzinat sibirija un bez telo-
juma.
jānis bērziņš
Visiem tiem, kas tagad tā vai citādi grib nozākāt Latvijas Karalieni, kura aizgājusi pa mūžības
taku, gribu atbildēt ar Bībelē teikto - metiet man ar akmeni tas, kurš jūs pats neesiet grēcīgs. . . . Vi-
siem mums ir dzīvē kļūdas un grēki, Karalienēm arī.
to jā
vai tu uzskati ka šis rakss ir izklaide?
TANTE - POGAI
Mašīnai nav ne vainas - padomju laiku GAZ! Mašīna - laikmeta simbols! Un kādas būtu sajūtas,
ja viņu vesu ar lepno limuzīnu? Par dēla apģērbu. . . . Pilnīgi Jums piekritu!
Lai Aktrisei - vieglās smiltis. . .
Markesa
Lai Dievinjs mielo dizzaas Maakslinieces dveeseliiti.

sals, tev laikam pašam smadzenītes ir apsaldētas? ? ?
arp citu
par to padomjlaiku mašinu, es domāju ka tur kāds zemtekss ielikts, vai viņas pašas kādreiz iz-
teikta vēlme, vai dēla kasara ideja, bet cik tas bija veiksmīgi, nezinu. . . . . . , bet krievijas presei at-
kal gards kumosiņš. . . . . . . . .

atā
to rez
ne tikai vienu vārdu no skatuves, bet daudz, tas nemaz nav tik grūti, lomas sēlēt ir grūtāk, jo
tur ne tikai jārunā un jākusas, bet jādomā kā citam cilvēkam jabūt tādai sējai melot tik ticami, ka
pat pats notic, un līdz ar viņu arī skatītāji.
Lielisks aktieris ir izcils melis.
332
sals
TVNET laikam tiešām smadzenes apsaldējuši, ja jau šo raksu liek pie » Izklaide
vieglas smiltis Vijai Artmanei
arp citu
Vieglas smiltis Aktrisei. . . . . . . . .
Un paldies delh, kuri šodien raksā par Vijas Artmanes bērēm ir izslēguši komentu iesēju, tādās
reizēs tiēšām labāk neļaut visiem tukšpauriem savu žulti liet un par lietām izteikties, par kurā visār
neko nesaprot, lai gan šaubos vai uz vairāk, par to kā no krūmiem riet tie ir sējīgi. . .
Trakā Dārča
pof. . . is, es ar’saku ; nu, tad muti ciet un būdā iekša!
TANTE - SVECES TURĒTĀJAI
Jevģēnijs Matvejevs!
neēju noticet
Skatījos Delfos bildes un trūks vārdu. . . . Tautas mākslinieci ved ar vecu padomju laika mašinu.
. . Vai tad tiešām nebija citu variantu? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Un Kasars - dēls ar ģimeni kā tādi bomži pēc
skata. Vai tad mātes bērēs neka cita nebija ko uzvilkt? Zemiski. . . .
Poga
Kauns mums visiem. . . hup://foto.delh.lv/picure/334495/
Vecā Līze
Aktrise aizgājusi. . . Bija nodzīvots garš un bagāts mūžs, slimības un gadu nasa lika sevi manīt.
ELIZABETE, ANGLIJAS IRLIENE, ITRĪNA II, Džuljeta, Monahova u. c. lomas ar pateicī-
bu pieminēs ne viena vien skatītāju paaudze. Jā, tādas otras mums vairs nebūs, bet vai ir otra Dace
Akmentiņa, Tija Banga, Lūdmila Š’pīlberga, Lilita Bērziņa, Elza Radziņa, Antra Liedskalniņa? Nav
un nevar būt, jo mākslinieka pirmā pazīme ir viņa neatkārtojamība. Ja varam pavadīt mākslinieci
un ras labus vārdus viņai Aizsaules cēlā, tas vien liecina, ka latviešu tauta ir pelnījusi savu teātra ka-
ralieni, un būs atkal! Varbūt ne tik drīz, tomēr būs.
ja māksliniecei piedeva viņas Romeo (E. Pāvuls), tad arī mums nav ko cilāt to, kas nebija viņas
mūžā labs; Lilita Bērziņa arī turējās ar varnešiem pa draugam (ar Dr. K. Ulmani sākot un PSKP
DARBOŅIEM beidzot), bet vai to mēs pieminam? Piemin Mariju Stjuarti, Spīdolu, Ekebijas MA-
JORIENI, kaut vai Pulkveža atraitni. Viss pārvērtīsies , tik patiesība saglabāsies, un patiesība ir tā,
ka mēs, latvieši, esam bagāta tauta, ja mums ir tādi mākslinieki.
sveces turētāja
lai satiek savu Romeo. . . - - - - - - - - - - - -
333
Satiks veco Dimiteru un to krievu aktieri, kas viņas meitas tēvs. Droši vien izvēlēsies to pēdējo,
jo tur bija mīlesība, nevis tikai aprēķins.
rez
nu nezinu, man ta ka sis fakts neuztrauc, man ka aktrise vina nesaisija un nekadu jau dizo telo-
jumu nepaveica , vienkarsi cilveks darija savu darbu, tapat, ka servisa meisars vai baznickungs.
pof. . . is
tiem dirseejiem gribaas uzdot vienu jautaajumu - - - - - vai kaut vienu teikumu seetu no seviim
dabuut aaraa, saavot uz skatuves? ? ? nee? ? ? nu, tad muti ciet vismaz shaj saraksee! ! !
tikai minējums
varbūt pieaugs pareizticīgo skaits tagad vēl vairāk. . .
jānim bērziņam
lai satiek savu Romeo, kuru veikli izlidināja no teātra, ne bez šās līdzdalības.
pof. . . is
to PIU - - - - -
es cienu tavu darbaholismu. . . . kaut latvija ienjem pirmo vietu darbasundu zinjaa. . . . un pe-
edeejo vietu darba algu zinjaa. . . ! :), bet shis ir tas gadiijums, kad tavi darbi nav vilki - uz mezhu
neaizbeegs!
rudens
. . . ir aizgājis latviešu sievietes mentalitātes etalons = Paldies par viņas doto visiem gaišiem cil-
vēkiem. . . Atā, Vija!
autovadītājs
vai tiešām vajadzēja paralizēt visu satiksmi pilsētā! ? Diez vai tas bij labi darīts, ka tagad desmi-
tiem tūksoši cilvēku tup sasrēgumos.
jaanim beerzinjam
Vosu arii satiks
Vecā Līze
Aktrise aizgājusi. . . Bija nodzīvots garš un bagāts mūžs, slimības un gadu nasa lika sevi manīt.
ziedonis
Augsi sāvošie pretekļi atraduši iesēju pazīmēties tautā, kur viņi bija, kad večiņai grūti klājš?
? ? ?
334
VAINJAGS
bija no CK?
Piu
Un dēļ bērēm puse rīgas satiksmes paralizēta. Nekur nevar aizbraukt :/ Kavējas darbi e. t. c.
Nez, ilgi vēl?
Sk
Skaisa, gudra, talantīga. Māksliniece, kura “nesaķēpājās” politikā. Visu cieņu un noliecu galvu
Aktrises priekšā. Domās no tālās Īrijas. . .
queions
Artmane bija lieliska aktrise un tauta neviltoti izrāda viņai cieņu par viņas dzīves māksliniecisko
devumu. Arī dieviņš izrāda cieņu - skaisa diena
Man jautājums ir cits - no kā Kasars Dimiters tagad dzīvos? Mammas pensiju vairs nevarēs sa-
ņemt. . .
3 bērnu mamma
kāpēc esam gatavi atras laiku, ziedus un savas jūtas, kad vairs nav tā, ko mīlam. Aktrises dzīves
335
pēdējie mirkļi bija bezgala skumji, kurus varējām aiztaupīt viņai. Un skaiso ziedu kalni diemžēl vairs
nesēj to dzēs. Lai miers dvēselei. .
jānis bērziņš
. . . . . . . . es visu šo laiku domāju, kā atras pašus piemērotākos vārdus, lai sētu izteikt tās sāpes,
ko izjūtam mēs visi, kas šodien sērojam. Taču tādu nav, tāpēc vienkārši, kā latvieši saka, lai IR-
LIENEI viegla Latvijas zemes smilts. Un, vienalga, kas viņu izvada pēdējā ceļā un, kuros kapos viņa
tiks apglabāta, viņa, vienalga, paliks atmiņā kā ne tikai Latvijas teātra, bet arī Latvijas karaliene un
VVF ir vienkārša Kanādas tante, kuru virsotnēs uznesa politiskās sēles un nevis pašas darbs Lat-
vijas labā, kā to visu mūžu sēja IRLIENE. Lai viņai patiešām vieglas smiltis, un, lai viņa tajā
saulē satiekas ar savu Romeo - dižo aktieri Eduardu Pāvulu!
redz kā
Skumji.
Maa
Tas kurš šo raksu ielika pie izklaides, točna ar galvu nedraudzējas. . . Bet visu cieņu aktrisei. . .
kants janeks. losov imperator.
labi aktiri nekad nemirs , vinigi grimu nomaina, - sorit no rita redzeju sapni varbuc kads hlmu
taisa , nezinu telepatiski kad auksam celas mironi, un es ka engelis ludzuu dusi miera dusi miera,
tas bija ka gars aizlidoja un ludza daudz miruso bija jau atverusi aces es ludzu tevreizi - baigi liekas
kad es tur biju kaplica pie artmanes.
meža vecis
liels talants. . bija :(
Finks
Izsaku lidzjutibu, bet glorohcet kad cilveks ir aigajis izskatas patiesam pec teatra. Laikam jau bi-
jusie kompartijas Tevi ir godigaki, vini vissmaz pakluse.
Vissu cienu manas tautas aktrisei.
Vita
visu cienu. . liidzjutiiba tuviniekiem. . .
esssssss
Lai tev Vieglas smiltis! ! ! :(((
Cork
Kāju dakteris vietā! ! ! *PREZIDENTS
336
>> to foto
Aber, foto - ko tu ieliki? ? ? ? ? Tas nav beru procesijas bildes, tas ir baznicas svetku POKROVA
bildes! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUJ
Kate
Karalienes pēdējais uznāciens. . . Gaišu ceļu. . .
darbiniece
Sirds sažņaudzās procesiju skatoties. . . . . . . . . . .
vija
Noliecu galvu viņas talantam. Izvadīti vēl lielāki dižgari, tikai viņu dēļ netika apturēta satiks-
me.
anita
Lai vieglas smiltis.
LTV-1, “Teātris” - tas nav kino - tā ir dzīve. Izcila aktrise, paldies.
K.
Visu cieņu! Paldies par visu. . .
bucis23
Tik laba aktrise. . . Lai viņai vieglas smiltis! Izsaku līdzjūtību tuviniekiem! Tādas kā viņa vairs
nebūs! :(
anri
Visu cieņu aktrisei.
laikam
iedzershu
Pankroks
Noliecu galvu. . . žēl, ka pasaule paliek pelēkāka, jo nav viena krāsaina un diža cilvēka vairs šeit.
Laikam kāda pasaule kļūs krāsaināka! Un sirdīs ielīs krāsas - atmiņas. .
jelgava
lai vieglas smiltis. . .
joo
Nu TVNET! ! ! Gandriz visas bildes tikai Zatlers! Vai tiesham jusu fotografs neko citu nesej!
337
Deep
Lai vieglas smiltis. .
aldis
man ka skatitajam ir vienalga kur un kada biedriba vins ir iesajies jebkura komanda kur ir vairak
par vienu ir siprais un vajais ir apbrins un skaudiba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . man pat neinte-
rese aktieru virtuve un velas mazgasana es cienu to talantu kas man patik
visu cienu makliniecei par vinas doto talantu
pārdomās nogrimusī
Mūžigo mieru, Kungs, dod viņai un mūžīgā gaisma lai sīd viņai! Āmen.
ūsainā deģenerāte
cerams, ka Demakovu tur neielaida, lai nezaimotu piemiņu! lai ceļ sev pieminekli, tā vietā lai
rūpētos par māksliniekiem, kas sevi atdevuši visu Latvijas mākslai!
abc
Visu cieņu. . . Lai vieglas smiltis. .
piekritu
fotograhjas likt neta nevajadzetja un nevajadzeja visar fotografus tur lais ieksaa
ddddd
uzskatu ka sadas bildes i - neta nedrixt likt. . . lai dotu kadam ņeeram panerrot. . .
Zuze
Paldies, par skaisajām lomām uz teātra skatuves un kino. Jūs bijāt AKTRISE ar lielo burtu, tā-
das otras vairs Latvijā nebūs NEID. Līdzjūtība ‘dēlam un meitai.
Skumji, ka Latvijā neprot novērtēt cilvēkus, kas tik tiešām ir devis ļoti daudz kultūras jomā.
Ieva
FOTO - kapus no katedrāles un Eslanādes neatšķir - vāji gan!
to imformaacijai
Nevis Vija, bet Elisabete. Viņa 1999. gadā aueicās no šī laicīgā vārda un sevi visu veltīja Dievam.
Tagad viņa ir jau Debesu dārzos. . .
optimie
Noliecu galvu dižās karalienes priekšā! Lai vieglas smiltis!
338
ace
Foto ielicis bildes, ka procesija jau kapos. Bet tak vēl žārks nav izness no katedrāles? ? ? Kam
ticēt?
Informācijai
Ar Dievu, Vija. Paldies tev par taviem darbiem. :(
to eiris
Lilita Bērziņa arī! Un vēl Anta Klints!
pof. . . is
to JAMBOY - - - - -
biku palaboshu. . . ! “. . . uz tiem deputaatiem, sarp kuriem ir arii R. Pauls un citi maakslinieki.
. . . kaa arii trekno valdiibu!
>> jamboy
Piekrītu! Labi ka Krievijas ziņu mediji atvēra acis, citādi paši nemaz neredzam, cik zemiski
esam. . .
eiris
Elza Radziņa un Vija Artmane - izcilākās 20. gs. latviešu aktrises. Miers viņu dvēselēm.
pof. . . is
neizbeegami skumji! :((
ps. - gribeetos paskatiities uz tiem muuljiem, kas Artmani apbalvoja tikai ar 4 pakaapes ordeni.
. . sev pieshkjirot pirmaas pakaapes. . . !
vinjiem nav kauns buut seerojosho rindaas? ? ?
Skumjā
Dusi saldi Elisabete. . .
jamboy
Tagad tāda cieņa, bet kad cilvēks gandrīz uz ielas dzīvoja! ? ? Ak šie nožēlojamie masu mēdiji
un uzpūsie līdzjutēji! ! !
Jūtu līdzi ģimenei! !
foto
Bēru procesija jau sasniegusi Pokrovas (Patvēruma) kapus: hup://www.pareizticiba.lv/img.
php?tp=1224017350_IMG_1719.JPG&newsid=2. . .
339
VNK.
Izsaku visdziļāko līdzjūtību aktrises ģimenei! Lai vieglas smiltis ir izcilajai aktrisei un sievietei
Vijai Artmanei! :,(
erixx
Vieglas smiltis, un, lai Tev tur labāk sokas! :)
neitrall
Ieraugot cilvēku rindu pie katedrāles, kas vilkās aptuveni kilometra garumā, man mute palika
vaļā. . . Izsaku līdzjūtību.
E.
P. S. Šo raksu tiešām vajadzētu izņemt no sadaļas “izklaide”.
E.
Visdziļākā līdzjūtība aktrises ģimenei! Lai vieglas smiltis! Pievienojos sērojošajai tautai. . .
[..]
Lielajā negāciju gūzmā noteikti ir arī bezgala daudz labā. Drīz Latvija svinēs apaļu jubileju - 90,
tādēļ TVNET, svētkiem tuvojoties, aicina pasāsīt savu “Pozitīvās Latvijas sāsu”. Sūtiet sāsus un
fotogrāhjas par to, kādu redzi mūsu valsi. Varbūt ir kāds cilvēks, kam esi lielu pateicību parādā, vai
lietas, kas tevi Latvijā nebeidz sajūsmināt, ar ko lepojies? Uztici savu sāsu mums un iegūsi jauku
dāvanu - svētku vakariņas kādā no Rīgas resorāniem!
Gaidām jūsu pārdomas, viedokļus arī par citām sociāli nozīmīgām tēmām. Šī ir iesēja anonīmi
vai atklāti (pēc jūsu izvēles) runāt par sev un citiem svarīgām lietām!
Uzticies un atraksi, un mēs atklāti parādīsim, kāda ir Latvija!
TVNET nepublicēs neko tādu, kas satur necenzētus vārdus, aicina uz vardarbību, noniecina ra-
su, nacionālās vai citas atšķirības vai kā citādi pārkāpj LR likumdošanu, kā arī reklāmas materiālus.
Redakcija patur tiesības raksu nepublicēt vai to publicēt nedaudz rediģētu vai papildinātu.
V
Latvija ir jauka, tikai pie vadības ir sūdubrāļi
Domāju TP darbība ir jāaizliedz ar likumu
To ko neizdarīja krievi pa 50 okupācijas gadiem, - - - to 17 gados paveica Latvju bāleliņi - Valdo-
šā koalīcija LC, TB/LNNK, LPP, ZZS, Tautas Partija ar A. Kalvīti priekšgalā.
17 gadus latviešu labējo valdošo koalīciju realizētās politikas rezultātā praktiski gandrīz visa eko-
nomika ir nonākuse ārvalsnieku rokās. (Lielākoties Krievu) un Latvieši savā zemē ir siesi sāvēt
rindā pie bezmaksas zupas virtuvēm pasalās ar caurām apakšbiksēm dziedot tautasdziesmas un
vicinot sarkan balt sarkanos karodziņus.
Piektā daļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo uz nabadzības sliekšņa hup://www.tvnet.lv/zinas/latvi-
ja/cilvekzinas/article.php?id=499126
Liekais miljons Sanita Jemberga Svētdiena, 12. oktobris (2008)
No tā iznāktu vidējā pensija 9800 pensionāriem. Ap 3500 skolotāju slodžu. Paaugsināta alga ap
Latvijai 90 – kādu tu redzi mūsu valsti tās dzimšanas dienā?
TVNET 05. novembris (2008)
341
2400 medicīnas māsu. Pietiktu 2000 policisu samaksai. Tāda pati summa tiek tērēta aptuveni 140
padomju locekļiem valss uzņēmumos. Pērn viņu algās izmaksāti vismaz 1, 2 miljoni latu. Kāpēc
Godmanim negribas taupīt uz viņu rēķina? Vai tāpēc, ka no visām partijām lielākā daļa padomēs
sēdošo ir LPP/LC biedri? Vai varbūt tāpēc, ka gandrīz pusmiljons legāli aizgājis partiju kabatās?
Ja ekonomiskās lejupslīdes laikā vēlaties nodrošināt savu nākotni, mēģiniet piekļūt satiksmes
minisram Aināram Šleseram (LPP/LC). Šlesera sirds ir plaša, bet minisrijas pārraudzībā - 15
valss uzņēmumu. No 93 šo padomju locekļiem 26 ir saisīti ar LPP/LC - kā biedri, padomnieki
vai ziedotāji.
Šlesera tuvāko padomnieku loks raujas vai uz pusēm. Ņemsim jauno censoni Lauri Dripi. Vai-
rākus gadus uzticami pasrādājis pie Šlesera minisrijā, Dripe pērn bijis padomes priekšsēdis četros
uzņēmumos (bet amati viņam bijuši piecos), valss maizē kopā nopelnījis 77, 8 tūksošus latu. Ta-
gad viņš ir Latvijas Valss radio un televīzijas centra (LVRTC) valdes priekšsēdētājs. Tas ir sabilāks
amats nekā padomēs, kas parasi mainās līdz ar izmaiņām koalīcijas partiju sasāvā.
LVRTC padomi vada Godmaņa preses sekretārs Edgars Vaikulis. Tas nekas, ka nenoliedzami ap-
ķērīgais Vaikulis politikā nonāca no ziņu aģentūras BNS un pieredze uzņēmējdarbībā ir minimāla.
Toties viņš ir ilgi darbojies LPP labā un ļoti srādīgs - paralēli šiem darbiem Vaikulis pērn bijis arī
deputāta palīgs Saeimā, Šlesera padomnieks, LPP preses sekretārs un darbojies Rīgas sarptautiskās
autoosas padomē (vairs nav). Vaikulis uzskata, ka viņa divas augsākās izglītības (politoloģija un
komunikāciju zinātne) un ilgais darbs valss sektorā viņu padara par pilnīgi piemērotu šim amatam.
342
Krišjānis Peters. Bijušais Saeimas deputāts, Šlesera bijušais biroja vadītājs, tuvs līdzgaitnieks un
draugs, plašākai sabiedrībai pazīsams kā lidosas Rīga vadītājs. Taču viņš ir valdes priekšsēdētājs
ne tikai tur. Peters paralēli darbojies arī Latvijas gaisa satiksmes, airBaltic, Privatizācijas aģentūras,
Valss informācijas tīkla aģentūras (VITA) un LVRTC padomē. Gandrīz 99 tūksoši latu.
Nav aizmirsa arī Šlesera tagadējā biroja vadītāja Inga Pelša, kura iecelta gan airBaltic, gan LVRTC
padomē. Pirmajā mēnesī pēc nodokļu nomaksas nopelnīja ap Ls 500, otrajā - Ls 767 mēnesī pa-
pildus algai minisrijā.
Tomēr neviens nevar pārsēt Daini Liepiņu. Iepazīsieties - ohciāli Latvijas valss uzņēmumu
lielākais darbaholiķis.
Visaizņemtākais cilvēks
Šlesera padomnieks Liepiņš, kas minisra partijai ziedojis vairāk nekā 65 000 latu, srādā septi-
ņos darbos: Rīgas brīvosas valdē, Latvijas Valss mežu (LVM) padomē, ir padomes priekšsēdētājs
Latvijas pasā (LP), lidosā, Latvijas autoceļu uzturētājā, Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CS-
DD), Latvijas Valss ceļos. Gada ienākumi - 108 778 lati. Ne pārāk tālu no Latvijas vislabāk pel-
nošā valss darbinieka, Rīgas brīvosas vadītāja Leonīda Loginova Ls 10 934 mēnešalgas. Liepiņam
piederošais uzņēmums G. R. B vienlaikus būvē privātmājas Ozolniekos. Vietējie sāsa, ka viņš fak-
tiski vadot būvdarbus. Viņš apgalvo, ka dara to tikai brīvdienās.
Lielā auguma vīrs ar noteiktu satusu sasniegušajiem vīriešiem tipisko svītraino uzvalku mani
sagaida lidosas VIP zonā pirms padomes sēdes. Viņa darbadiena esot sākusies septiņos, kad no
Ozolniekiem izbrauc uz Rīgu. Asoņos bijis brīvosas valdes sēdē, no 11 darbs birojā, LP padome,
tad lidosa, septiņos tikšanās, diena beigšoties ap 21-22. “Man kā padomes priekšsēdētājam darbs
notiek visu laiku, mans atskaites punkts nav padomes sēde, kad izsniedz papīrus, es visu laiku ko-
municēju ar valdi, “ viņš saka. “Man nav par ko kaunēties. Visi uzņēmumi, kuros es srādāju, srādā
ar peļņu, un es ceru, ka arī pasu nākamgad izdosies izvilkt rentablos ūdeņos. “
Liepiņa gadījums gan nav saucams par kliedzošu nekompetenci - viņš darbojies vadošos ama-
tos preses izplatīšanā (Plus Punkta direktors, Preses apvienības ģenerāldirektors, Dienas realizāci-
jas daļas vadītājs) un nekusamo īpašumu biznesā (vadītājs Šlesera un Viesura Koziola projektā par
Salienas pilsētiņas būvi pie Jūrmalas šosejas). No turienes “pavirši pazīsamais” Šlesers viņu uzaici-
nājis par padomnieku, un dāsnā ziedotāja karjera valss uzņēmumos.
Liepiņš uzskata, ka politizētajām padomēm ir savas priekšrocības. “Ja cilvēks ir kādas partijas
biedrs, viņam ir atbildība savas partijas priekšā par to, ko viņš tur dara, un partija atbild saviem vē-
lētājiem. Ja tur būs dziedātājs, juriss advokāts, viņa atbildība būs uz pusi mazāka - atnāca, izrīko-
jās neadekvāti, radīja zaudējumus un aizgāja no padomes, un ko tālāk? “ viņš saka. “Jā, kāds šoferis
varētu teikt, viņiem tur labi maksā, bet kas liedz iet to pašu ceļu un nokļūt tur, ka tev būtu tāda uz-
ticība, ka tev uzticas minisrs vai partija un deleģē. Nu, aizej līdz tam līmenim, jo tur arī ir sava iek-
šējā konkurence! “
Liepiņš izvairīgi runā par iemesliem, kādēļ Šlesers izvēlējies tieši viņu. Brīžiem tas skan nevis kā
peļņas avots, bet tīrs altruisms. “Kad Ainārs teica, ka man jāpārņem pass, priecīgs nebiju. (.. ) Bet,
zinot, ka tobrīd Ainārs politiski karājās mata galā, es neuzskatīju, ka viņš, kas katru trešdienu sauca
Satiksmes minisrijas uzņēmumus atskaitīties, būtu to pelnījis, “ apgalvo Liepiņš. Viņi ar Šleseru
343
neesot draugi, bet viņš satiksmes minisru cienot par ģimenisko sāju un mērķtiecību.
Politizē arī valdes
Lai nokļūtu amatā, nav jābūt pat tuvam Šlesera līdzgaitniekam. Caurkritušajai deputātei Jevgē-
nijai Stalidzānei (LPP) atradusies vieta Latvijas autoceļu uzturētāja padomē (Ls 610 mēnesī), eks-
deputātam un sorta žurnālisam Valērijam Karpuškinam VITA padomē (Ls 199 mēnesī). Pasa
padomē iecelta integrācijas minisra Oskara Kasēna padomniece Anda Ozola (Ls 855 mēnesī), lai
gan šī sekretariāta vienīgā saisība ar pasu varētu būt tāda, ka uzņēmumā srādā gan latvieši, gan
krievi. Caurkritušajam deputātam, vienu brīdi Šlesera oponentam Ērikam Jēkabsonam uzradusies
vieta Latvijas gaisa satiksmes valdē. 4050 latu mēnesī.
Valss uzņēmumu valdes ir ne tikai drošākas, bet tajās arī labāk maksā - gan algas griesi augs-
tāki, gan prēmijas var maksāt, ko padomēs nevar. SesDienas pētījums rāda, ka politiķu arguments
- mēs jau tikai padomēs, valdēs srādā profesionāļi - ir meli.
Partijiska iehltrēšanās ir sākusies arī valdēs. Lielākoties tajās, kur visvairāk maksā.
Vislabāk atalgotajā, ārkārtīgi labi pelnošajā Latvijas Valss mežu valdē no septiņiem valdes lo-
cekļiem četri ir saisīti ar partijām.
Caurkritušais deputāts Aivars Tiesnesis ir no Tautas partijas (vidēji Ls 7011 mēnesī), Kārlis
Boldiševics (kurš ir vēl vienā ar Zemkopības minisriju saisīta uzņēmuma Lauku auīsības fonda
valdē) - ilggadējs zemsaviešu frakcijas darbinieks (vidēji Ls 6972 mēnesī). No ZZS ir arī valdes
loceklis Modris Grantiņš un Andrejs Brūvelis. Abi ik mēnesi pelna nedaudz vairāk kā 7000 latu.
Visi četri ir arī savu partiju lielie ziedotāji - kopš 2002. gada, kad KNAB izveidoja ziedotāju
elektronisko datubāzi, Tiesnesis TP ziedojis Ls 46 000, Boldiševics LZS - Ls 29 698, Grantiņš
LZS - Ls 22 860, Brūvelis LZP - Ls 3720.
Politiķi vai ar viņiem saisītie ir arī Privatizācijas aģentūras valdē - par Mākoņu pasnieku dē-
vētais Mihails Pietkevičs (TP) un kādreizējā Jāņa Straumes palīdze Vineta Stolere (viņa arī TB/
LNNK Tieslietu minisrijai piesiprinātās Tiesu namu aģentūras padomē). Latvijas loto valdi va-
da TP pārsāvis Arnis Razminovičs (viņš arī TP pārvaldītās Finanšu minisrijas pārraudzībā esošo
Valss nekusamo īpašumu (VNĪ) padomē un likvidētā Diplomātiskā servisa padomē). VNĪ valdes
priekšsēdētājs Māris Kaijaks ir tautpartijietis (viņš arī Latvijas gaisa satiksmes padomes loceklis),
valdes loceklis Elmārs Švēde ir no ZZS. Abi ir lieli partiju ziedotāji.
Lidosas Rīga valdi vada Peters, LVRTC - Dripe, Latvijas gaisa satiksmi - tautpartijietis
Maršāns, Elektronisko sakaru direkciju - izbijušais Latvijas ceļa minisrs Jānis Krūmiņš, un val-
dē ir Andrejs Požarnovs (TB/LNNK). CSDD valdē iecelts tautpartijietis Valdis Dvinskis, Latvijas
dzelzceļa (kuru vada LPP/LC lielais ziedotājs Uģis Magonis) valdē darbojas Aigara Kalvīša (TP)
līdzgaitnieks un partijas lielais ziedotājs Aivars Strakšas.
Valžu politizācijas līmenis, salīdzinot ar padomēm, pagaidām ir tīrais nieks. Vieni un tie paši uz-
vārdi atkārtojas ar apbrīnojamu regularitāti absolūti nesaisītās jomās - pietiek pavērties caurkri-
tušo Saeimas deputātu Jāņa Straumes vai Kārļa Greiškalna ienākumu deklarācijās. Viņi nav vienī-
gie “universālie kareivji” - Satiksmes minisrijas apsiprināto padomju sasāvi ir ārkārtīgi līdzīgi,
un tajos ir ne tikai LPP biedri.
344
Šlesers nebūt nav vienīgais, kas rūpējas par savējiem. Piemēram, Kalvīša bijušais preses sekretārs
Arno Pjatkins, padomnieks Jānis Dzanuškāns un bijusī Rīgas mēra, tagadējā ekonomikas minisra
Kasara Gerharda preses sekretāre Inga Spriņķe - visi izrādījušies tik kompetenti telekomunikā-
ciju seciālisi, lai tiktu iecelti Lauelecom padomē. Kalvīša palīdze Vineta Šnore iekārtota lidosas
padomē. Godmaņa biroja vadītājs Juris Radzevičs vadīja Latvijas pasa padomi laikā, kad tas cieta
miljoniem latu zaudējumus, bet tagad darbojas Latvenergo padomē. Premjera padomnieks hnanšu
un ekonomikas jautājumos Armīns Sproģis (alga Ls 1500 mēnesī) darbojas Latvijas gaisa satiksmes
padomē, padomnieks izglītības, kultūras un labklājības jautājumos Juris Šmits - LDz un Latvijas
autoceļu uzturētāja padomē.
SesDienas pētījums liecina, ka 27 valss akciju sabiedrībās un lielākajās kapitālsabiedrībās ar
valss daļu (airBaltic, Latvijas Mobilais telefons, Lauelecom) no vairāk nekā 140 pērn srādājoša-
jiem padomes locekļiem vismaz 91 ir saisīts ar partijām. Visvairāk ar LPP/LC (vismaz 36), 22 ar
TP, 19 ar ZZS, 11 ar TB/LNNK. Opozīcija ir pārsāvēta niecīgi - kopā atrodami četri cilvēki.
Vienīgās nepolitizētās padomes ir Hipotēku un zemes bankai un Latvijas Jūras adminisrācijai.
Lai taupības režīmā sāktā diskusija par padomju depolitizēšanu kļūtu konsruktīvāka, nolēmām
izdarīt to, kas nav izdarīts līdz šim, - aprēķināt, cik tās izmaksā. Ietaupījums gan nenonāktu “pa tiešo”
valss budžetā, bet paliktu uzņēmumos, par ko tie ekonomiskās lejupslīdes laikā nešaubīgi priecātos.
Padomju algās pērn izmaksāti vismaz 1, 2 miljoni latu. Un tā ir tikai aisberga redzamā daļa, jo
padomes ir arī daudzos pašvaldību uzņēmumos.
Nav teikts, ka politiķi nevarētu būt labi biznesa vadītāji un tādēļ nedrīksētu atrasies padomēs.
Piemēram, Latvijas Valss mežu padomes priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs tika izvirzīts no ZZS,
taču par viņu nozarē runā atzinīgi. Tomēr politiķu lielais īpatsvars un plašais prohls ļauj šaubīties
par to, ka vietas viņi ieguvuši kompetences dēļ. Zīmīgs ir fakts, ka visieprasītākās ir to uzņēmumu
padomes, kurās visvairāk maksā, proti, lielie uzņēmumi, kuros valdības noteikumi ļauj padomē at-
rasies 11 cilvēkiem un kuros gada alga pārsniedz 10 000 latu jeb Ls 900 mēnesī. Nereti šī summa
tiek maksāta par vienas sēdes apmeklēšanu mēnesī un auiecīgo dokumentu izlasīšanu.
“Protams, 11 cilvēku padome ir par lielu, “ atzīs bijušais Latvijas pasa vadītājs Gints Škodovs.
“Pietiktu ar pieciem septiņiem, bet to jau izlemj akcionārs. Es piekrītu, ka šīs padomes varētu būt
kaut kāds partiju hnansēšanas avots. “
Saskaņā ar SesDienas pētījumu pašreizējie padomju un valžu locekļi kopš 2002. gada partijām
legāli ziedojuši 453 tūksošus latu. Taču reālās summas ir lielākas, jo daudzi no viņiem ziedojuši arī
pirms tam.
Korupcijas pētnieki Delnā 2005. gadā secināja, ka viņu ziedojumi LPP veido 20% no visiem ie-
nākumiem, LZP - 17%, LZS - 16%, TP - 15%, JL - 6%.
Bēdīgā pieredze
Līdz Privatizācijas aģentūras izveidošanai 1994. gadā valdībai pat nebija zināms, cik uzņēmu-
mu tai pieder. Pārveidojot uzņēmumus par valss akciju sabiedrībām, parādījās padomes un valdes.
Andra Šķēles pirmās valdības laikā partijas pieprasīja kvotas padomēs, un tad tā kļuva par parasu
praksi. Padomju locekļu saraksus apsiprināja un vietas atbilsoši partijas svaram valdībā sadalīja
345
koalīcijas sadarbības padomē.
Reizē ar padomju politizēšanu dzima aizdomas, ka partijas tās izmanto melno kasu papildinā-
šanai, proti, padomēs sēdošie algu ieskaita partijas kasē (ja vien tur nav iesēdināti pārlais grūtos
laikus līdz nākamajam mēģinājumam tikt ievēlētiem). Nav neviena pierādīta gadījuma, bet vielas
pārdomām pietiek.
Kādreizējais LNNK vadītājs nelaiķis Andrejs Krasiņš 2003. gadā atklāja, ka uzņēmuma Ventsils
nana (VN) privatizācijas laikā 1997. gadā trim politiskajiem sēkiem - LNNK, Latvijas ceļam un
Demokrātiskajai partijai Saimnieks - bijusi paredzēta piektā daļa akciju, kuras iegūtu VN privātais
invesors Latvijas nanas tranzīts (LNT). LNNK būtu 6%, DPS un LC - pa 7%.
No 1995. līdz 1997. gadam sanāksmēs par VN privatizāciju līdz ar LNT līdzīpašniekiem pieda-
lījušies arī konsultanti no politiskajām partijām. Sākotnēji bijis paredzēts, ka partijas nesaņems pa-
šas akcijas, bet tām tiktu dota iesēja ieteikt uzņēmumus, kas iegādātos auiecīgās kapitāla daļas, un
vēlāk šīs hrmas sonsorētu politiskos sēkus. LNNK no sēles izslēdza, vietu pārņemot Tēvzemei
un brīvībai, apgalvoja A. Krasiņš. Šis nebija klasisks gadījums, kā partijas izmanto padomes naudas
iegūšanai, taču iezīmēja shēmas, kādas tam tika veidotas līdztekus padomēm.
Otrs gadījums bija 1997. gadā Latvenergo nozagtie trīs miljoni latu, kuri pazuda, cedējot Bankas
Baltija parādu ārzonas hrmai Lihtenšteinā. Vaininiekus prokuratūra meklē vēl šobaltdien. Pasāv uz-
skats, ka afēra varēja notikt tāpēc, ka tajā bija iesaisīti politiķi, minēts kāds vārdā nenosaukts “pat-
rons”, kurš varētu būt viens no darījuma organizētājiem. Toreiz pirmo reizi tika izvirzīts jautājums,
vai uzņēmumu padomēs būtu jāatrodas politiķiem un kāda ir viņu atbildība.
Mazas algas?
“Padomes, protams, ir vajadzīgas. Viņiem ir ļoti regulētas algas, kas viņu kvalihkācijai ir ļoti par
zemu, par zemu. Ļoti mazas algas pie ļoti lielas kvalihkācijas. Algas ir mazas, “ šonedēļ TV debatēs
apgalvoja hnanšu minisrs Atis Slakteris.
Slakterim par padomju algu lielumu vajadzētu būt informētam, jo viņa padomniece Ingūna Gul-
be iecelta ienesīgajā Latvijas Valss mežu padomē, viņa darbojas arī Lauku auīsības fonda padomē.
Gulbe vienlaikus dod padomus zemkopības un hnanšu minisriem, Atim Slakterim sekojot neatka-
rīgi no minisrijas, un pērn tikai šai amatā vien nopelnījusi 33 tūksošus latu.
Lielākā padomes locekļa alga var būt Ls 900, bet padomes priekšsēdētājam - Ls 1200 mēnesī.
Algu padomēs srādājošajiem nosaka atkarībā no uzņēmuma lieluma. Griesus 2002. gadā noteica
Einara Repšes valdība, lai “savaldītu to anarhiju, kas darījās ar valžu algām, jo padomes jau vairs ne-
bija tik ļoti labi atalgotas”, saka toreizējais hnanšu minisrs Valdis Dombrovskis.
Politiķi aizsāvas, ka padomju locekļi dara atbildīgu darbu, uzraugot valdes un informējot savas
partijas par uzņēmumu vajadzībām, un privātuzņēmumu padomes arī ir labi atalgotas. Atklātāka
bija bijusī Saeimas sīkere Ingrīda Ūdre pēc aiziešanas no LVRTC padomes 2007. gada sākumā:
“Padome ir politisks veidojums, kas pati nepieņem nekādus lēmumus, jo viss pirms tam ir noteikts
koalīcijas padomē. Ir cilvēki, kas grib būt marionetes, un ir cilvēki, kas to negrib. Mana sirdsapziņa
neļauj formāli atrasies padomē, kas reāli neko nedara. “
Godmanis politizētās padomes likvidēt negrasās, vienīgi izdevis rīkojumu par to un valžu algu
346
iesaldēšanu 2008. gadā, gatavojoties ierobežot algas, ko minisriju pārsāvji saņem kā kapitāla daļu
turētāji, un esot gatavs apsvērt (kas nenozīmē darīt) padomju locekļu skaita samazināšanu. “Nav pa-
mata valss uzņēmumiem srādāt pēc cita principa nekā privātajiem uzņēmumiem. Turklāt tas būtu
arī jautājums par diskrimināciju tādēļ, ka cilvēks ir politiķis, “ saka premjera preses sekretārs Vaikulis.
LPP/LC valdes loceklis Andris Bērziņš pirms Godmaņa valdības apsiprināšanas aicināja at-
teikties no padomju politizēšanas, jo uzņēmumu palicis maz. “Ar šādu pozīciju mēs noņemtu pie-
tiekoši lielu aizdomu ēnu gan no valdības kopumā, gan radītu sabiedrībai pareizāku priekšsatu par
saviem mērķiem. “
Viņš nebija pirmais. “Uzņēmējdarbības sfēra ir jādepolitizē. “ To 1997. gadā ierosināja LC priekš-
sēdētājs Valdis Birkavs.
“No vienas puses, politiķi reizēm paglābj no liekas kritikas. No otras, - esam degradējuši pa-
domes lomu. Lai gan politiķus var sapras. Viņiem gribas visur būt klāt, visu aptausīt. Kamēr būs
lietas, ko dalīt, - kā to sauc viens otrs politiķis, tikmēr būs politiskas padomes, “ teica PA vadītājs
Jānis Naglis. Pirms desmit gadiem.
**** Lauris Dripe, Šlesera bijušais padomnieks. Pieci amati valss uzņēmumos: CSDD, Latvijas
Valss radio un televīzijas centrā, Elektronisko sakaru direkcijā, Valss informācijas tīkla aģentūrā,
lidosā Rīga. Gada ienākumi pērn: Ls 77 897
** Edgars Vaikulis, premjera preses sekretārs, LPP/LC preses sekretārs. Četri amati: Šlesera pa-
domnieks, Saeimas deputāta palīgs, Latvijas Valss radio un TV centra padomes priekšsēdētājs, pa-
347
domes loceklis Rīgas sarptautiskajā autoosā. Ienākumi: Ls 42 558
** Krišjānis Peters, LPP/LC, bijušais deputāts un Šlesera biroja vadītājs. Septiņi amati: pado-
mes priekšsēdētājs lidosā Rīga, padomē Latvijas gaisa satiksmē, airBaltic, Privatizācijas aģentūrā,
Valss informācijas tīkla aģentūrā, Latvijas Valss radio un TV centrā, minisra padomnieks. Ienā-
kumi: Ls 98 990
** Jānis Maršāns, TP, bijušais Satiksmes minisrijas valss sekretārs. Vienpadsmit amatu: Latvijas
dzelzceļā, Latvijas Valss radio un TV centrā, Latvijas gaisa satiksmē, Elektronisko sakaru direkcijā,
airBaltic, Biķernieku komleksajā sorta bāzē, Latvijas pasā, Valss informācijas tīkla aģentūrā, Lat-
vijas Valss ceļos, Latvijas autoceļu uzturētājā, Liepājas SEZ. Ienākumi: Ls 89 612
* Dainis Liepiņš, LPP/LC. Septiņi amati: padomes priekšsēdētājs Latvijas pasā, lidosā Rīga,
Latvijas autoceļu uzturētājā, CSDD, Latvijas Valss ceļos. Vēl darbojas Rīgas brīvosas valdē, Latvi-
jas Valss mežu padomē. Ienākumi: Ls 108 778
** Juris Radzevičs, LPP/LC, premjera biroja vadītājs. Divi amati: Latvenergo padomē un bija
Latvijas pasa padomē. Ienākumi: Ls 47 255
** Roberts Dilba, ZZS. Trīs amati: valss SIA Zemkopības minisrijas nekusamie īpašumi priekš-
sēdētājs, padomes loceklis Latvenergo un Latvijas Valss mežos. Ienākumi: Ls 43 932
** Kārlis Greiškalns, TP, izbalsots 8. Saeimas vēlēšanās, tagad Valmieras domes deputāts. Pieci
amati: padomē Latvijas loto, Latvijas dzelzceļā, Nodarbinātības valss aģentūrā, Profesionālās kar-
jeras izvēles valss aģentūrā, padomnieks Iekšlietu minisrijā. Ienākumi: Ls 29 899
** Jānis Straume, TB/LNNK, izbalsots 9. Saeimas vēlēšanās. Seši amati: Rīgas brīvosas valdes
loceklis, Rīgas mēra un ekonomikas minisra ārštata padomnieks, padomes loceklis Latvijas pasā,
lidosā Rīga, Latvijas autoceļu uzturētājā. Ienākumi: Ls 80 105
** Arnis Razminovičs, TP, bijušais Saeimas, tagad Jelgavas domes deputāts. Trīs amati: padomes
loceklis Latvijas loto, Valss nekusamajos īpašumos, Diplomātiskajā servisā. Ienākumi: Ls 11 040
* Visi dati no amatpersonu 2007. gada deklarācijām. Pērnā gada ienākumos ierēķināta izmaksā-
tā alga valss iesādēs. 2008. gadā, iesējams, dažiem amati ir mainījušies hup://www.diena.lv/lat/
politics/sesdiena/liekais-miljons
Pārdomas
Par ātru jautājums, vēl sešas dienas, bez tam daudz kas bija aktuāls arī bez Latvijas gadadienas.
raven
Labs ir! ! ! ! ! ! !... :)))
klii
To - >raven!
ok. seko bazaram līdzi, no rīta ta varēs izlasīt rezumē! :) :) :) Noteikti, ka sanāks paprāvs, bet,
arī vienā vārdā to varētu uzraksīt! Vai divos!
348
raven
> klii
Kāda sarpība, kas, kur, kad bija raksīts, jo vairāk, maz to ņem kāds vērā,
============
Ko lai domā?...
Arī Satversme ir raksīta ‘’priekš kaķiem’’?...
Var jau būt, tikai kas, tādā gadījumā, ir Kovērs?...
Ejam tālāk! ! ! !
Un, cik būtu superexcelenti ja kāds visam šīm atsauksmēm, khe, khe.... dotu arī atbildes gājie-
nu, bet maz ticams.
============
Noteikti lasa! ! ! ! ! ! ! ! ! !
un ja ne paši Kretīni, tad viņu padomnieki!...
Par to es esmu pārliecināts!...
Es sekoju līdzi ‘’bazaram’’... :)))
klii
To - > raven! Kāda sarpība, kas, kur, kad bija raksīts, jo vairāk, maz to ņem kāds vērā, pareizi
vai nepareizi! šķībi, greizi, deformēti vai pakļauti iznīcībai? Lielākais % iet zudumā, un zvēri, bēr-
ni, ko ar tiem, tie taču nesapratīs! ! ! :( Un, cik būtu superexcelenti ja kāds visam šīm atsauksmēm,
khe, khe.... dotu arī atbildes gājienu, bet maz ticams. Domāju no augšas! ! !
Labu miegu visiem, siltas mājas un kājas!
raven
> klii
Pag’a, Pag’’a! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Vai tad Satversmē nav raksīts tieši tas, ko neatzina Kovērs? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Viņš taču vārsa savu muti pilnīgi aplam! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Nebija taču runa par kāda indivīda labklājības sabilizāciju, bet visas ‘’valss’’! ! ! ! ! !.... :)))
- - -
Eh, mana tauta, mana mīļotā tauta.
Vai vēl arvien nesaproti, ka ne jau uz cilvēkiem, lai kāds tas būtu vai nebūtu, ir jāliek savas cerības.
Liec taču BEIDZOT tās uz To, kurš pazīs sirdis, kurš katru savu bērnu zin vārdā, kurš zāles
čuksus dzird,
Dievu, Dzīvo, Visvareno Dievu, Tēvu un Radītāju!
Svētī, Tēvs, manu nabaga tautu, ieskauj to savā žēlasībā, piedod mūsu neskaitāmos grēkus un
349
svētī, svētī, svētī Tēvs savus tālu aizklīdušos bērnus. Dāvā, Kungs, Savu Gaismu tumsas apmānīta-
jiem. Mums tik ļoti vajag Tavu Mīlesību, ak Tēvs!
Dievs, svētī Latviju! Jēzus Krisus, Tava mīļotā Dēla vārdā. Amen.
Pepee
Stulbu, mietpilsonisku, aprobežotu ar vadāmu pūli! Latvijai nākotni neredzu - diemžēl :(
:) (shoreiz bez smaidina)
Vakar es saviem darba kolegiem sasiju, ka pie mums bija ieradies musu valss prezidents.... ko-
legi mani apsveica ar tadu notikumu, un menedzers saka, lai es braucot satikties, jo dodot man at-
maksatu brivu dienu...
Kad pateicu, ka prezidents jau tu, tuuu, sekretare ieminejas, ka noteikti avizee “Te Irish Time”
bus rakss, un divreiz nebij japardomaa, ka mes jau metamies uz veikalu skatit avizes... skirsijam,
petijam... raksits bij par daudz ko - par Obamu, par ekonomiska savokla sabilizesanu.... bet jeb-
kadu teikumu par Latvijas prezidentu neatradam. (:
Visi juta lidz un tika uzdoti daudz jautajumu. Pec iesejas, es viniem sniedzu visu informaciju ko
guvu no neta portaliem... vislielakie “ HA” sekoja par musu prezidenta uzrunas ilgumu, jautajumu
atbildem, ko sniedza prezidents Irijas latvieshiem.... un super nagla visaa bija, par 5% procentiem
un 40%..... dazs labs gandriz neseja aiz smiekliem nosavet kajas :((
.... Bet tas velns ar tiem % nav tik baismigs, jo daudz kas ir mums par labu, ko varesim izmantot,
ja naksies nosaties uz kara takas par LV valdibas pienemtiem greizajiem likumiem...
klii
To ravens - > Kovērs Dublinā sacīja, ka ne viņam, un ne arī ‘’valsij’’ nav jārūpējas par ‘’valss’’
labklājību! !... :)))
Nu katrs jau sevi pats ceļ, skaidrs, ar karoti mutē nevienam neko neieliesi un nepacelsi, bet,
eniwei, šinī zemē ir par traku, sen jau. Ņirgāšanās.
man tā vien gribētos kādu sreiku sarīkot ‘’īpašajā dienā’’
raven
> Pravietis
Nē! Būs konkurss - kurš augsāk!... :)))
Irija
Ak, skaisaa Latvija.
Tu manu tevu tevu dzimtene.
Es, tava meita -
Esmu apsmieta un izdzita.
Ar siksumu un pacietibu
350
Es gaidu atgriesanas bridi....
Lai atgriezsies es varu,
- Ka pazudusais berns pie savas milas mates.
Pravietis
... iesim pie Mildiņas un laidīsim puņķus....
mja
Pats labaakais, ka kaadaa no iepriekseejiem komentaariem par Iirijas latviesiem lasiju: Mees vi-
nus atpakal negaidam, vini tak saka SMIRDIGAA LATVIJA. Cienijamie Latvijas iedziivotaaji, ko
Juus pasi darat? ? ?
raven
klii Skumji, nožēlojami, sāpīgi... Zudusī pasaule... diemžēl bez valss galvas atbalsa vienkāršiem
ļautiņiem grūti bija, ir un būs, lai cik svarīgu, nesvarīgu godīgu darbu darītu.
============
Kovērs Dublinā sacīja, ka ne viņam, un ne arī ‘’valsij’’ nav jārūpējas par ‘’valss’’ labklājību! !... :)))
klii
p. s šajos svētkos runu vajadzētu teikt kādam latvietim, vienkārši no malas, bez salūta, bez svēt-
ku kleitā, mielasiem un etc.
klii
Skumji, nožēlojami, sāpīgi... Zudusī pasaule... diemžēl bez valss galvas atbalsa vienkāršiem ļau-
tiņiem grūti bija, ir un būs, lai cik svarīgu, nesvarīgu godīgu darbu darītu. Vienkārši sirds sāp, ka tik
skaisā zemē, ar tik jaukiem, zinošiem cilvēkiem viss aiziet uz grunti. Kauns! ! ! ! ! Vai valdībai nav
kauns? ? ? Ka pat srādājošie rakņājas pa miskasēm? ? ? ? ? Zāli jau sen citi ēd 3x dienā! Ko vēl? tas
ir pārbaudījums uz izturību? Kāds šinī valsī visār domā par cilvēkiem kā tādiem? ! ?
Fa major
90 gadīga sieva, kas domā, ka nupat sāks uzdzīvot. Bet vecāki un senči ir jāmīl i dritvai kociņ!
raven
... Kā ‘’objektu’’... :)))
Maijpuķīte
Nu, tas varētu būt konkurss skolēniem. Pieaugušie varētu piedāvāt kaut ko profesionālu un kons-
truktīvu, jo šobrīd Latvijai tās 90 gadadienā visvairāk vajadzīgs tas labākais ko katrs pats savu sē-
ju un zināšanu robežās mes varam. Jāņu un dziesmusvētku apraksi, lai paliek bērniem, jo sekmīga
tradīciju pārmantošana ir viņu uzdevums.
351
Mana vēlme
Vislabprātāk redzētu bez superblēdīgās un superbezkaunīgās oligarhpartiju koalīcijas pie valss
sūres!
pīslis
Muļķu zeme. Un tikai.
gramafons
kā 50% atlaides viskijam Neldas veikalos :D
Es
Redzu 2000 latu piemaksas pēc vadības ligumiem pie četrciparu algām valss amatpersonām un
6 latu pensionaru indeksāciju un ģimenes valss pabalsu!
Mana vīzija...
Noplukušiem, nabadzīgiem, nepietiekami paēdušajiem bērniem resnvēderis atņem pēdējo mai-
zes doniņu.
Vai arī lielu sili, no kuras barojas n - skaits (noteikts skaits) “rukšu. “
Vai arī lielu naudas maisu, ar uzraksu prioritātes - izglītība, veselība, drošība, bet no maisa kā no
352
“nanas trubas” liela nopūde dažadu pilnvarnieku un birokratu makos.... u. c.
nu tak
kā to lašu mammiņu, pilnu ar ikriem un cerībām.
nakts tumsā uzdurtu uz žebērkļa kāda Valss Amatpersonas brokasīm.
ES
BRĪVA, IZLAUPĪTA, IZAGTA, PIESMIETA UN PAMESTA LATVIJAS TAUTA! ! ! ! !
BEZ VALDĪBAS, IM GALVENĀ RŪPE SAVAS IBATAS EKONOMIJA, TAUTA ŠAI
VALDĪBAI NEEKSTISTĒ. TĀPĒC SVĒTKU NOSIŅAS KOPĪGAS AR ŠĀDU VALDĪBU IR
NESAVIENOJAMAS. sVĒTKOS VAR PIEDALĪTIES LĪDSSKRĒJEJI UN VIENĀDI DOMĀ-
JUŠIE NAIVUĻI.
ar NĪSTOŠO VALDĪBU NEVAR BŪT KOPISI SVĒTKU SVINĒŠANA.
amber
NOŽĒLOJAMA
ar augako izglitibu anglija
Jau 3 meenesus esmu atgriezies ar gimeni Latvijaa - maajaas! ! ! Darbu ari esmu atradis diezgan
labu (vieglu) - peec nodoklu nomaksas uz rokaam paliek 600Ls. Nomaksaaju rekinu paliek 500Ls,
bet jau domaajam, braukt atpakal uz UK. Kaapeec? ? ? Tracina, ka korupcija plosaas pa visu valsi!
! ! Visa razzoshana tiek izniicinaata. Latvijaa ir vissliktaakie celli visaa Eiropas Savieniibaa. Ielaapu
valss! ! ! Es miilu Latviju, bet bandas, kas ir pie varas, to ir izposijushas! Kalvisa premjera gadus
sauc par Treknajiem gadiem? Varu liekot roku uz sirds apgalvot, ka tie vareeja buut 4 reizes trek-
naaki! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ja apreekina sho laiku potenciaali - shis laiks, nauda shis ieseejas ir izmesas
veejaa - saliktas kabataas.
muļķiem un etnosiem
ejiet ejiet uz svētkiem padziediet, uzdancojiet, ko tAD JUMS VĒL VAIRĀK VAJAG... UZDNCO-
JIET PLAUKSTŅ POLKU UN BŪS BEZGALĪGA EIFORIJA, IS TAD VĒL VAJADZĪGS DZIE-
DOŠAI TAUTAI, IUT HUMPALĀS, I TIK PADZIEDĀT UN KOPĀ SANĀKT. kAUT PUZ-
BADĀ BET MIERĀ. vALDĪBA ZIN KĀ MUĻKOT TAUTU, UN RDĪT MĀKSLĪGI SVĒKUS.
``````MAN BŪS SVĒTKI TAD, RD GĀZĪS ŠO VALDĪBU
www.
nav ko piebils : visu ko domaju jau uzraksijushi skatiit komentarus no 1 lidz 113
Dadzis > Skabarga
Kā izkrāsota priekameita. Kurai AIDS.
353
xk
Zaglu un korumpantu un blatniku midzenis ir LV! ! ! ! !
arī
Kā apčurātu Mildu.
Hm
Un ne tikai nozagtu vien. Piesmietu. Izvarotu. Atsātu nomirt.
Skabarga
Latvija - hzisi skaisa, sakopta valss, morāli sagrauta, nožēlojamā sāvoklī...
Hm
Tikai viens vēl nav nozagts.
Brīvība teikt:
Dievs, svētī Latviju!
/ nojaušu, sagatavē ir arī projekti arī šos vārdus aizsāt ar kādiem citiem/
Hm
Redzu latviešu tautai pilnīgi NOZAGTU valsi.
Ar latviešu rokām. Tēvu grēku mantiniekus bez dvēselēm.
Optimie
Un visār, ai kā gribētos, lai cienījamie vadoņi šo valss iedzīvotāju redzējumu nolasītu svētku
runas laikā pie pieminekļa
,
šī zeme ir sagrauta; nez vai valss līdz simtam izvilks
Optimie
Man LV jubilejā gribās uzvilkt karogu ar melnu lenti... valss kā tādas sen vairs nav, ir tikai insi-
tūcija, aparāts, kas veiksmīgi nodarbojas ar savtīgu interešu lobēšanu un kūrēšanu...
Viss... es iešu supertruper pozitīvajā gājienā vai vēl kur tur ar karogu, ar melnu lenti - man, per-
sonīgi, tās ir valss bēres....
Un vēl - es mīlu šo zemi, bet nemīlu šo valsi...
es
Man nav sis svetku sajutas, kada ta ir piem, norvegiem amerikaniem... Kapec? tapec, ka neredzu
saviem berniem nakotni, diemzel... ja, briva valss, bet izvarota, piesmieta pamesa....
354
BABUĻA
CIK komunisi pie varas nākuši izsūtija latviešus trimdā? Pie varas nākuši, `bāliņi, tik pat daudz,
veicinājuši doties labākas dzīves meklējumos ārpus LATVIJAS. tā ir viņu atbildība. Viņu milzīgā
naudas kāre un ņirgāšanās par tautu, kas viņiem visu ir radijusi. SYĒTKOS NEIESIM AR CŪK-
MEŅIEM....
no Irijas
Caur iedomu telu... Latvijaa ir rudens un depresija.
911
korumpeta sudu bedre
Vaira Vīķe - Freiburga
jāmācās Krievijas himna kamēr nav par vēlu... Valdošā kliķe jau paši taisās uz turieni! ! !
Juris
Domāju, ka mums nevajag izlikties ka valsī viss kārtībā, un iet domonsrācijās un banāli ap-
sveikt valdošo kliķi, kura novedusi valsi bankrotā. Loģiski būtu auurēties no jebkādas izrādīšanās....
BB
Ļoti gribē’tos redzēt priecīgas sejas, cerību pilnus cilvēkus. Dzirdēt Latviešu valodu. Diemžēl
īsenībā jādzird pretīgā krievu valoda gan uz ielas, gan televīzijā. Kā var savu valsi tik tālu nolais? !
Andža
Balts zārks ar melnām pumpām...
esssssssssss
SABRUKUŠU............
Jurchiks
Tā ideja par protesu ir laba. Es ar pievienotos. Un aicinu arī pārējos. Ko svinēt ja valsī notiek
tāds bezpredels... Skumji
666
Kas tas par jautājumu tik sulbu? un kā domā pashi tvnet raksītāji ko a? gandoni ble
OYo
REDZU TO IZSALKUŠU UN STRESA NOMĀKTU
reņģēdēji atkaliņās varēs padziedāti
nu padumš ir tas etnoss nu ko tur vēl piebils
355
cietumniex
CUUIS... vada sjo zemi....
Pretiigi un siekalaini.. TAARPI.. ) )
Alex
Nu jau entos gadus Latviju izzog tie, kuri kā ārprātīgi plēšas pie varas - tagad nekas daudz no
tās vairs nav palicis, jo izzagts ir praktiski viss... pilnīgi iznīcināta ražošana... pilnīgi iznīcināta lauk-
saimniecība... un nu jau tūlīt iznīcinās arī tos, kuri vēl nezin kādā sakarā šajā laupītāju valsī nodok-
ļus maksā, jo viņi vairs ar saviem līdz smieklīgumam zemajiem ienākumiem nesēj apmaksāt savu
dzīvi šeit... Eh, kā gribētos tādu varu uz vienu dienu, lai pieliktu pie sienas tos, kas šo Latvijai ir no-
darījuši, denacionalizētu tos 100 vai cik tur Latvijā miljonāru, miljonus... nolādētie!
cietumniex
ja bagaatajam celji valjaa - lai shii valss PAIRS savaa valgaa! ! !
cietumniex
PRETIIGA valss.., kura savus barotaajus apzog un NICINA!..
kaut taa... NOGRIMTU!
tante
Vēlos sliktu laiku, lai visi paliek mājās un svētkos nepiedalās, lai valdība būtu bez tautas. viņi par
mums ņirgājas, tad atbildēsim ar to pašu. TIe nav svētki, pie ekonomiski grūtajiem laikiem, bet drī-
zāk,, IPU SVĒTKI,, Izputināta LATVIJAS zeme, rūpniecība u. t. t. JO lielāki trūkumi, valdība lai
aizmālētu acis rīko POMPOZĀKUS SVĒTKUS. ES IESAKU BŪT VIENOTIEM UN AR BLĒ-
ŽIEM KOPĀ NEIET. JO NAU PAR KO PRIECĀTIES
XXX
Es savu valsiredzu noplicinātu, izlaupītu un vietvalžu (nevar jau teikt varas banda) piesmietu! !
! ! Diemžēl! ! ! Tādu “svētku pīrāgu” ir sagatavojuši pie vars bijušie un esošie “darītāji”.
:P
zaglju pilna miskase bez naakotnes
romuls
pilnīgs krahs...
imants
Nesēju iedomāties! Cik jau nu būs valdības vīri atvēlējuši naudas (mīnus - cik ieslīdēs kādu ka-
batās) un cik paliks pāri mūsu pilsētas uzpošanai. Nu ļoti interesanti, noteikti aiziešu paskatīties! A
valss ir tāda, kādu mēs paši esam izveidojuši, un arī valdība ir tāda - kādu esam ievēlējuši!
356
xxxx
Kam būs svinibas?
BUBURUCIM
KO DZIEDI ŠEIT KĀ LAKSTĪGALA? ? ? ? LABĀK SAVLAICĪGI IEMĀCIES PADOMJU
HIMNU laikam vārdi piemirsušies, jo kad atnāks,, savēji,, godam šos vajadzēs sagaidīt....
............
Laba dziesma - Piedzeries par Latviju!
province
Kada ir, tādu redzu!
Kāpēc šie svētku rīkotāji
uzrodas kā uz mājienu tieši pirms svētkiem un aicina visus atkal uzcelt Potjomkina sādžu, lai pa-
saulei elite varētu rādīt butaforijas un līksmojošu tautu, kuras praktiski nav?
Kādu redzu?
Redzu izvarotu, nīksošu valsi, kur t. s. oligarhiem tēvu zeme ir tukša skaņa, jo viņi to jau pārde-
vuši krieviem, un izliekas neredzam, ka Latvijas vairs nav, ka tās tauta bēg uz visām pasauls malām
357
maizes rieciena meklējumos. Vairāk kā skumji, bet tā ir. Tagad vajag gaidīt, kad izaugs nākošā paau-
dze, kur atradīsies kopā saucēji un cīņā vedēji par Latviju, lai ATIL sāktu visu no gala
eh
> es
/vienoti paņemt mietus un iztrenkāt/
tas būtu jādara vīriešiem, vai ne? ja ziņās skatamies sižetus kā protesē citur pasaulē, tad tos mie-
tus rokās ņem vīrieši, ne jau sievietes. Mūsu bāleliņi uz ko tādu nav sējīgi. sāv ausis nolaiduši. jau
laicīgi izlēmu nepiedalīties šajā valseles pseidojubilejā - 18. novembrī būšu ārzemēs, pie mīļotā,
kurš nav letiņš-lupata.
BUBURUCIM
SARGĀ UN MĪLĒ TO LATVIJU. VIŅA JAU SEN IR IZPĀRDOTA KR. FEDERĀCIJAI. SAR-
GĀ UN MĪLĒ P/P? UN T/P. NORMĀLI E JAU AIZMUKUŠI, JO SAPRTA I AR NELIE-
ŠIEM NAU VIENS CEĻŠ EJAMS. UN TU BUBUCI ESI VIENS NO D... Ā LĪDĒJIEM PARTIJ-
NIEKIEM. UZDANCO, PADZIEDI, IERUJI ŠVIRLAKU UN NEAIZMIRSTI PSRS XIMNU...
patriots
Redzu izvarotu, izzagtu, korumpetu pari jebkurai sapraata robezai, nabadzigu, depresivu un vel
pilnu ar krieviem. Bet neskatoties uz to velu katram darit savas valss laba cik sej, ari cina pret ne-
liesiem un okupantiem.
NeSchna kungs
Dievs ir runaajis :DDDDDDDD
Es
mīlu šo zemi, bet man riebjas šī valss. Bet man riebjas arī visu mūsu (un mana tai skaitā) bez-
palīdzība. Mēs varam izgāzt savu žulti internetā, bet nevaram vienoti paņemt mietus un iztrenkāt
to lapseņu midzeni.
Varbūt vēl neesam pārāk zemu nosiesi?
to ĻATVIETE
pilnībā jūs atbalsu runas laikā jāpagriež mugura idialoģiem.
dievs
Latvija - bedre.
IEVA
Neticu, ka latvieši var būt vienoti un palikt mājās. Vecās babuļas skries skatīt ZATLERU. ES sa-
vējo nelaidīšu. Bet JŪS? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
358
sono
Piekrītu viena savulaik visnotaļ populāra politiķa vārdiem, kuri atskanēja vairākus gadus atpa-
kaļ: “Muļķu zeme... “
vau
Kādu redzu valsi? - galīgi nabadzīgu, pat bez tāa cilvēku resursu potenciāla, kas bija 90 tajos ga-
dos. skats bēdīgs............ :(
ANNA
LABA IDEJA, PROTESTAM, SVĒTKOS BŪT MĀJĀS. VISIEM VIENOTI! ! ! ! ! ! !
Ira
Kādas gan svētku vakariņas resorānā, ja pat tortei nepietiks. Tautai nav svētku sajūtas un nav
svētki! Lāčplēša dienu svinēsim, bet 18. novembri lai svin elite, kas tautu novedusi posā!
šveicietis
izsaimniekotu un bankrotējušu.
ridzeklis
Nu ko tauta, Latvija. Bij mums šogad iesēja ko mainīt. Divi referendumi. Vēl neskaitāmi pro-
tesu gājieni.. Un ko? Esam tur kur esam.... Tad jau laikam viss ir kārtībā. Sumināta Latvija un LAT-
VIJAS TAUTA. Novēlu visiem vairāk darba, pozitīvāku domāšnu, būt elasīgākiem un progresīvā-
kiem savā domāšanā.
P. S. Acerieties šobrīd ir ekoloģiskā revolūcija pasaulē. tad sākam ražot eko pārtiku, eko apģēr-
bus un zaļās tehnoloģijas. šis lauciņš vēl tikai atīsās, mums ir iesēja ielēkt šajā vilcienā. Zemīte un
daba ir atpūtusies no netīrumiem. Vajag tik darīt. Bet darīt nevis meklēt iemeslus kāpēc to nedarīt...
visiem priecīgus svētkus un labas domas.
``VIETĒJIEM
BŪSIM YIENOTI! ! ! LAI CŪKMEŅI SVIN BEZ TAUTAS! ! ! !
ĻATVIETE
AICINU NEPIEDALĪTIES SVĒTKOS! ! !
sievišķis
Man prieks, ka mums ir cilvēki, kas cenša radīt šo svētku noskaņu. Bet teikšu atklāti, esam no-
guruši no visa negatīvā, ekanomikās krīzes, siltuma tarih, ka mati ceļas sāvus, bezdarbs, zems atal-
gojums, innācija. Svētki būs, nekur jau viņi nepaliks, bet svētku noskaņojums, diez vai.
Vienīgai prieks, ka pie mums ir miers, nav karšs, tātad ir cerības, gan jau viss būs labi!
359
Folkvīns
Es redzu lielu, treknu Kalvīša sūdu, kas siež pie zemes Latviju un tās pilsoņus.
latviete.
~E
Šobrīd redzu
Kā sadalītu teritoriju, no kuras mērķtiecīgi tiek ideldēti pamatiedzīvotāji.
nelietoju
nākotni redzu brīvu no tik aprobežotiem un tik neticami naiviem un tuvredzģiem indivīdiem
kā ērce piemeram
Uldis
nav nākotnes
ērce
Es redzu Latviju, kas nākotnē ir brīva no okupantiem un krievu imperiālisu rokasuišiem, kas
ir sakārtota, kur cilvēki nedzer un nesļauj un kur polītiķi domā par tautu (kā to darīja Kārlis Ul-
manis) un nevis par savu un savas frakcijas labumu.
Nākotnes Latvijā polītiķi būs godprātīgi un pratīs demisionēt, kad goda prāts un tauta to prasīs.
totāli izvazāta
un elektorāts tups bezgala
baķkkķa
kass tas i latvja
trusis
morāli un ekonomiski slima valss, kas tāda padarīta apzināti. Sarīdināta, nabadzīga tauta ar vār-
gu cerības liesmiņu, ka sēs vēl izdzīvot un sagaidīt labākus laikus.
Varbūt beigt vienreiz dzīvot no cerībām, bet sākt kļūt agresīvākiem un sākt cīnīties?
Optika
Man šķiet, ka labāk būtu šo gadadienu nemaz nepieminēt, jo lepoties patiešām nav ar ko. Ja tauta
sētu ko kardināli izmainīt, tad ļoti jācer, ka uz 100to jubileju, būtu kas saglābjams.
pēdējais
laiks doties uz barikādēm...
360
Fakts
Valss ir mahozu prihvatizēta. Bet vēl paliek tēvzeme un tauta, kas atbrīvosies no asoņkāja žņau-
giem un izrtīrīs valss apcirkņus no liekēžiem un bandītiem.
bmwpower
izlaupiitu un piedirsu...
ainaze
nabadziigu
mar
uz Latvijas zemes miesas ir politgrupējumu dēle, kas izsūc no šīs zemes un tautas visu pozitī-
vo, šīs veidojums dzīvo savā māķoņu valsībā ar pilnvarniekiem, sekretāriem, komandējumiem par
tautas līdzekļiem prihvatizāciju, mašinām, eiropas algām un atseviški Latvijā dzīvo tauta ar mazām
algām un visām sociālajām poblēmām.
ko tad mēs svinēsim?
Lilita
Iesaku pie Zoodārza pielikt zelta piemiņas plāksni “Šeit tika izvēlēts Latvijas prezidents tādā un
tādā gadā un tādā un tādā datumā”, pēc tam, protams, sarīkot svinīgo atklāšanu ar ārzemju vēsnie-
cību pārsāvju piedalīšanos. (Jo jāizrāda ne mazāks gods, kā atklājot pieminekli Gomberga sunim!).
andza
Izzagtu, bezcerīgu, bezdarba pārņemtu, pa saucamās neatkarības gadiem novesu līdz kliņķim.
Vai par to cilvēki sāvēja uz barikādēm?
Pravietis
Izzagtu, piesmietu un pamesu. LIELBURŽUJU izsmiekla objekts, žēl ka reņģēdāji joprojām
nesaprot.......
inco
es neredzu VALSTI...
tikai izzagtu miesu kas pārdots visiem kas pērk....
krimis
piedzeršos pēc siltumapgādes rēķina saņemšanas, un ieraudzīšu ielās palmas ar banāniem
latgalietis
par SVEETO LATVIJU bez “lieliniekiem”
361
žurka 72
Skumji ka te runājam runājam par svinībām - bet reāli brīvu dienu svinībām neuzdāvina.
Piešķira sesdienu pirmdienā.
Es neredzu nekādas te svinības - jātaupa sēki priekš subotņika.
geo
Latvija! Palicis tikai vārds! ! !
janis
novesu liidz klinķim, izzagtu, privaato interesu valss.
jpp
Es redzu Latviju tās dzimšanas dienā kā valsi, kurā:
- viss vai gandrīz viss ir izzagts
- valss vara nav vienota ar tautu un tā īseno politiku, kas ir labvēlīga partiju “ierindas” biedriem
un partiju sonsoriem, nevis valsij kopumā
- tiek pārkāpts cilvēka tiesības uz cilvēka cienīgu dzīvi un vecumdienām
- nav ticības politikas īsenotājiem un varas pāsāvjiem
- dzīvo labesīgi, lēuicīg un naivi cilvēki (citur jau sen būtu dumpis ar visām no tiem izrietošām
362
sekām).
Latvijas dzimšanas dienā es uzsaucu tosu Latvijas dabai, Latvijas ļaudīm, bagātajam kultūras
un vēsures mantojumam un vēlu degt elles ugunīs visiem tiem, kas Latviju nuveduši un turpina
ves posā!
Vaira Vīķe - Freiburga
piekrītu. komunisi nenodarija tik dadz ļaunuma, kā vietējie bāleliņi, kas tika pie varas.
FAATERS
LATVIJA IR LATVIJA. Lai DIEVS SVĒTĪ LATVIJU!
Kādu es redzu Latvijas Republiku savā jubilejā? Redzu tādu, kāda viņa ir, labāka tā nekļūs, bai-
dos, ka vēl sliktāk var palikt līdz jubilejai. Ja tautai, Latvijas iedzīvotājiem ir grūti, tad LATVIJAI
diezin vai ir labāk. Cerams, ka nākotnē Latvijai un tās patiesajiem dēliem un meitām, patiesajiem
tautas kalpiem, būs par ko priecāties jubilejas dienās. Neļausim LATVIJAI darīt pāri!
bēdīgi
kam tad tie svētki būs? tam kr.. etīnu baram, kas zog, melo un sola.... būs valsī saimnieks arī
svētki būs... bēdīgi :(((
i_edgars
- - Latvijai 90 - kādu tu redzi mūsu valsi tās dzimšanas dienā? - -
Totāli izzagtu un nolaisu līdz kliņķim! ! Citu vārdu nav. Komunisi tik daudz nebija sējīgi iz-
zagt un aizsūtīt izsūtījumā cik pašu varza.
nate
Mjaa, izskatās, ka mēs joprojām gribam būt arāju-dziedātāju tauta, kura bijām tajos burvīgajos
20 neatkarības gados pirms Otrā pasaules kara:D:D:D, bet kamēr K. Ulmanis nepateica, ka ar ar-
šanu vien un dziedāšanu nevar neko panākt, atlaida Saeimu, tikmēr jau nekas nenotika un ekono-
miskie rādītāji bija zemi.
Varbūt šoreiz arī vajadzētu kādu singru roku, kas pateiktu, ka ir tikai viena taisnība un nav pa-
mata klausīties politiskajos melos :) un cerībās, kā arī pašiem uzskatīt, ka mums no laukiem un dzie-
dāšanas vēl kāds labums būs :D:D:D
Redzu
Ja vien garām neies kāds ceļinieks, kuram kļūs viņas žēl. Un kuram būs dzīva SIRDS.
Ienesa siltumā, pabarota un dziedināta, Latvija dzīvos.
Vecais
Man kauns par šo valsi....... Žēl.....
363
Redzu
Piesmietu, izvarotu un nomesu grāvī nosalšanai.
Lai līķi pārdotu farmokoloģiskajām laboratorijām Šveicē.
uzņemējs
auksumā, bez elektrības, garīgi sagrauts, un pie pudeles šņabja un sriķi un ziepju gabala uz galda.
hmm
nulle
G
Latvija smird! SMIRD!
EL - buburbuci
ej izgulies, antiņ. valss no pamatnes ir jau izzagta
Aartams
“Redakcija patur tiesības raksu nepublicēt vai to publicēt nedaudz rediģētu vai papildinātu. “
:)) Nedaudz retušēts pozitīvisms mums šoreiz sanāks.
psc
kādu redzu savu valsi?
izzagtu un izputinātu.. ar veselu klaunu baru valdībā un vienu virsklaunu no zoo.
Zoo
Vai tad sākusies priekšvēlēšanu pozitīvisma kampaņa? ?, vai arī meklē tematus, ko Ornadžie iz-
matos priekšvēlēšanās.
Ar ko lai lepojas? ? Ar prezidentu, kuru izvēlas zooloģiskajā dārzā? un kura uzrunu tautai tagad
vajadzēs visiem kalusīties?
Ar premjeru, kurš rāda līknes, un grahkus, cik viss ir slikti, bet nemak pateikt ko darīt lai būtu labi?
Ar minisriem, kuriem manāmi nav ne mazākās saprašanas par jomām, kuras viņi vada?
Ar tautu, kura notic lētām TP reklāmām?
Tā mēs kuļamies, kā pliki pa nātrēm > mūs muļķo, mēs ticam > un ar to arī leposimies, ar savu
vientiesību.
Priekā!
Latvija ir jauka, tikai pie vadības ir sūdubrāļi [..]
1
1
Atkărtots teksts; sk. 340.-347. lpp.
364
LTV - pārdomām /90/
Streips jau sen bija jānodod tiesā par regulāru naida kurināšanu ēterā, rupji lamājot valdību un
politiķus/MAN NEPATĪK, I VIŅŠ APSAUKĀ PAR BANDĪTIEM 51% VĒLĒTĀJU /arī ma-
nis/ IEVĒLĒTOS DEPUTĀTUS
ŽĒL, I VIŅŠ NESAPROT, I ĒTERS NAV TAS PATS IS DUPŠA SATURS
100% 16:49 05. Nov.
zobs 13:37 05. Nov.
Arī es to dzirdēju u tas bija ļoti nepatīkami. Tā jau nav pirmā reize. Izbrīnu rada tas, ka to raida LTV.
Vija Ķenava, ko Jūs gaidāt?
acss 16:51 05. Nov.
Domīgais 15:20 05. Nov.
Tas zilais, kātiņacainais sreipēns patiešām pārāk daudz atļaujas. Man liekas, ka viņš ir ne tikai
seksuāli, bet arī prāta ziņā netradicionāli orientēts. Ko lai dara - ne no tā cauruma izkrita!
jēlis 16:52 05. Nov.
sreips taču sen ir atklāts jēlā laika trubadūrs. tāpēc arī viņa raidījumus sen vairs neskatos. nepa-
tīk ja žurnālisi tik atklāti pauž savu politisko piederību/pārliecību
LTV 16:54 05. Nov.
Acīmredzot jūs uzskatat, ka krimināli gānīt Latvijas Valdību Saeimu un varu ir pieļaujami! Un
tas par Latvijas tautas nodokļu naudu! AR KĀDĀM TIESĪBĀM jūs atļaujat ēterā izgāzt žulti perso-
nām, kas krimināli pārkāpj CILVĒI tiesības nebūt nosauktiem par.... bandītiem, meļiem, zagļiem
uu. Un tas viss veicina negatīvismu Latvijā
1
90 = okupācijas nebija!
Aartams
Balva vien ir ko vērts - vakariņas :))
REIHS
No FUTURE
diemžēl
redzu savu valsi pliku un nabagu
buburucis
Jā... nu nav viss Latvijā sīdoši, bet ko mēs paši darām? Viens otru gānam, vainojam visus, bet
tikai ne sevi, bet paši esam ļoti vainīgi! Kur palicis mūsu siprais gars, saliedētība? ! ko neejam tagad
cīņā, cīņā pret Latvijas izlaupītājiem, iztirgotājiem? kas gan ir tie daži simti, kam esam aitu bars? Tad
parādīsim Latvijai mūsu mīlesību, neiesim galvas nokāruši, CEĻIET galvas augšā! jaunie! skais-
365
tie siprie Tautas dēli un meitas! mēs vecie pievienosimies! Un būs skaisa un bagāta mūsu Latvi-
ja. Tādai viņai ir jābūt, lielākā daļa atkarīga tieši no Jums mājās palikušajiem, bet ne aizmukušajiem
laimes zemes meklējot!.
lik
Pilnigi pie pakaļas tie svetki, nav nedz noskaņojuma, nedz velešanās atzimet, cik gruti laiki :((((
latvijai 69
kam no ta labums? tiek iztereta nauda ierednu banketiem un pienemshanam. tautai tik japie-
met kapeicinu nodoklos
formala naudas kezishana
bruce
Skiet saak leeni dzis sapnis par Latviju. Bet veel ir ceriiba! 18. novembrii skatiisim “Cikaagas
pieciisus” un piedaliisimies”Visu Latvijas” laapu gaajienaa”! Par paareejo, lai valdosaa klike pagai-
daam priecaajas!
hiory
Četras republikas 90 gados. Un?
18. novembra 90. gadadienas tuvošanās ir piemērots laiks, lai atskatītos uz Latvijas valsiskuma
evolūciju 20. gadsimtā. Ja Francijā ir jau Piektā republika, varbūt varam mācīties un lietot numerā-
ciju arī Latvijas 20. gadsimta republiku kaleidoskopā?
www.nato.lv Iesaku izlasīt :)
eiii cilveki
ir tak arii pozitiivas lietas un pozitiivi cilveki par kuriem ir veerts pasasit arii cietiem! vismaz
uz svetkiem patsisimie suz visu no gaishas puses!
mar
pilnībā piekrītu pensionārei, žēl
Hmmm...
Neviens tak patiesību nepublicēs! ! ! Arī pa TV intervē cilvēkus... :D Parodija! Pieejiet uz ielas
pie cilvēkiem un paintervējiet tiešajā ēterā! Tad redzēsiet, KĀDU prasā tauta redz Latviju...
Tagad jau pensionāre
Es redzu savu Latviju izlaupītu, nabadzībā iedzītu, 100 miljonāru izvarotu! Ja Kārlis Ulmanis
varēja Latviju pēc 1. pasaules kara drupām uzcelt un atjaunot kā Eiropas valsi, tad tagadējā valdošā
kliķe visu ir izzagusi un nodzīvojusi līdz kliņķim!
366
super
kā “kādu”? - sagrautu, iedzītu nabadzībā un bez nākotnes!
to burucim
tu no gultas izskriti? Diemžēl sen Latvija nav vars tāda, - lauki aizauguši, rūpnīcas slēgtas, ārsi
dusmīgi, ļaudis nabadzīgi, korupcija un noziedzība ik uz sūra, tik valssvīri un to draugi, radinieki
ir smaidīgi
buburucis
Mūsu Latvija! ar ievu ielejām un laksīgalu dziesmām ar gaujas līkločiem un Turaidas pili, ar cil-
vēkiem, kas dzīvo tajā, mēs esam skaisi un sipri! Mīlēsim mūsu Latviju, neatsāsim iebraucējiem,
bet atgriezīsimies savās mājās, šīs ir mūsu mājas! Drīz jubileja... jubileja mums visiem, sargāsim, lo-
losim un mīlēsim mūsu Latviju!
[..]
ISBN 978-9984-624-70-9
Mēs esam gudri, mēs esam skaisti..?
Metiens 50 eks.
Izdevniecība Filozojas un socioloģijas initūts,
Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, LV-1940
Reģisrācijas apliecība Nr. 2-0521
Iesiesa Siz DDC Aģentūra, Tērbatas ielā 78, Rīgā, LV-1001
Līgumcena

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful