SIBIKA

2
nd
Grading Quiz
Quiz No. 1

A. Pambansang Bulaklak
B. Pambansang Sayaw C. Pambansang Wika

Ì. Ìguhit ang bulaklak kung tama ang sinasabi sa pangungusap. At dahon
kung mali.
1. Kulay pula ang ating pambansang bulaklak.
2. May mabangong amoy ang sampaguita.
3. Walang halaga ang sampaguita sa mga Pilipino.
4. Cariñosa ang ating pambansang sayaw.
5. Ang pagiging mahinhin ng mga kababaihan ang ipinapakita sa Cariñosa.
6. Ayon sa sayaw na Cariñosa, ang mga kalalakihan ay magalang at matiyagang
manligaw.
7. Huwag gamitin ang ating pambansang wika sa ibang lugar.
8. Dapat pag-aralan ng mga Pilipino ang Wikang Pilipino.
9. Mahalin at ipagmalaki ang sariling wika.
10. Ugaliing basahin ang mga babasahin sa Wikang Filipino.Quiz No. 2

A. Pambansang Laro: Sipa
B. Bumubuo ng mag-anak ng Pilipino
C. Maliit o Malaking Mag-anak

A. Ìsulat ang ngalan ng mga sumusunod na larawan.
1. Nanay 2. Tatay 3. Kuya

4. Ate 5. Bunso

B. Ìsulat ang Tama o Mali.

1. Ang sipa ay pambansang laro ng mga Pilipino.
2. Ang nanay ang haligi ng tahanan.
3. Malaki na mag-anak na may 8 kasapi.
4. Maliit ang mag-anak na may 3 kasapi.
5. Ang tatay ang ilaw ng tahanan.


Quiz No. 3
A. Laki ng Mag-anak at Populasyon
B. Pamayanan
Ì. Ìsulat ang kung tama ang sinasabi sa pangungusap at x kung hindi tama.
1. Populasyon ang tawag sa bilang ng mga tao sa isang pook.
2. Pare-pareho ang laki ng mag-anak na Pilipino.
3. Walang kinalaman ang bilang ng kasapi ng mag-anak maliit ang populasyon ng
Pilipinas.
4. Kung maliliit ang bilang ng kasapi ng mag-anak, maliit ang populasyon ng Pilipinas
5. Kung malalaki ang mga mag-anak, malaki ang populasyon ng Pilipinas.
6. Ang pamayanan ng Pilipinas ay binubuo ng mga mag-anak na Pilipino.
7. Malaki ang kinalaman ng mag-anak sa pagbuo ng isang pamayanan.
8. Ang mga Amerikano ang bumubuo sa pamayanan ng Pilipinas.
9. Ang mag-asawang Santos ay may walong anak. Sila ay kabilang sa maliit na mag-
anak.
10. May isang anak sina Mr. at Mrs. Cruz. Sila ay may maliit na mag-anak.

Quiz No. 4

A. Mga Anyong Lupa
A B
1. Larawan ng lambak O burol
2. Larawan ng bundok O bundok
3. Larawan ng burol O talampas
4. Larawan ng talampas O kapatagan
5. Larawan ng kapatagan O Lambak

ÌÌ. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot at isulat sa patlang.
bundok burol lambak
bulkan kapatagan talampas

________ 6. Pinakamataas na anyong lupa.
________ 7. May butas sa ibabaw at pumuputok.
________ 8. Patag na lupa sa pagitan ng mataas na lupa.
________ 9. Pinakamalawak na patag na lupa.
________ 10. Mas mababa kaysa bundok.

Quiz No. 5
Mga Anyong Tubig

A. Ìsulat ang titik ng tamang sagot.
1. Mas malawak at mas malalim kaysa dagat.
a. karagatan b. dagat c. ilog
2. Higit na maliit kaysa dagat at mabilis kung umagos
a. lawa b. ilog c. dagat
3. Tubig na nagmumula sa itaas ng bundok pabagsak sa ibaba.
a. talon b. sapa c. lawa
4. Anyong tubig na naliligiran ng lupa.
a. sapa b. talon c. lawa
5. Maalat, malawak at malalim kaysa ilog.
a. ilog b. karagatan c. dagat

B. Ìsulat ang ngalan ng mga sumusunod na larawan ng anyong tubig.
6. Larawan ng ilog =
7. Larawan ng sapa =
8. Larawan ng Talon =
9. Larawan ng Dagat =
10. Larawan ng Karagatan =

Quiz No. 6
Mga Magagandang Tanawin sa Bansa
Ì. Ìsulat ang T kung tama at M kung hindi.
1. Ang mga Ìfugao ang gumawa ng Banaue Rice Terraces.
2. Ang Banaue Rice Terraces ay hagdanang patungo sa langit.
3. Nakikilala sa buong mundo ang Banaue Rice Terraces.
4. Ìsang tao lamang ang nagpaganda ng Banaue Rice Terraces.
5. Walang makikitang tanim sa Banaue Rice Terraces.

ÌÌ. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot.
Rizal Park Nayong Pilipino Fort Santiago
Mc Arthur Park Boracay Manila Zoo

6. Lugar na matatagpuan ang mga hayop.
7. Modelo ng magagandang pook at tanawin sa Pilipinas.
8. Dito makikita ang monumento ni Gen. Mc Arthur.
9. Puting-puti at pinung-pino ang buhangin na siyang dinarayo ng mga turista.
10. Ang pangalan nito ay ginaya sa pangalan nng ating pambansang bayani.


Quiz No. 7

Pamayanang Luzon, Visayas, Mindanao

Ì. Ìsulat ang T kung wasto ang pangungusap at M kung di-wasto.
1. Ang mag-anak na Ìfugao ay nakatira sa pamayanang Quezon City.
2. Ang pamayanan ng Pilipinas ay binubuo ng mga mag-anak na Pilipino.
3. Ang mga Amerikano ang bumubuo sa pamayanan ng Pilipinas.
4. Malaki ang kinalaman ng mag-anak sa pagbuo ng isang pamayanan.
5. Bumubuo ng isang pamayanan ang mga mag-aaral na Muslim.
6. Maraming pamayanan ang bumubuo sa bansang Pilipinas .
7. Ìlokano ang salita ng mga nasa pamayanan.
8. Pagtatanim ang karaniwang hanapbuhay sa pamayanang pagsasaka.
9. Ang mga Bicolano ay kabilang sa pamayanang Bisayas.
10. Pagsasaka ang karaniwang hanapbuhay sa pamayanang pangingisda.

Quiz No. 8
Nasasabi na ang Pilipinas ay binubuo ng pamayanan.

A. Ìsulat ang T kung tama at M kung mali.
1. Maraming pamayanan ang bumubuo sa bansang Pilipinas.
2. Ìba-iba ang laki ng pamayanan sa bansang Pilipinas.
3. Pagsasaka ang karaniwang hanapbuhay sa pamayanang pangisdaan.
4. Ìba't-ibang bato, marmol at mineral ang karaniwang nakukuha sa pamayanang
minahan.
5. Pagtatanim ang karaniwang hanapbuhay sa pamayanang pagsasaka.

B. Ìsulat kung anong uri ng pamayanan ang mga ss. Piliin ang sagot sa kahon.
6. Larawan ng Pamayanang Pangisdaan
7. Larawan ng Pamayanang Minahan
8. Larawan ng Pamayanang Pansakahan
9. Larawan ng Pamayanang Ìndustriyal
10. Larawan ng Pamayanang Lungsod
SIBIKA
3
rd
Grading Quiz
QUIZ NO. 1

Naiisa-isa ang mga pangunahing pangangailangan ng Pamilya (Tirahan at Pagkain).

Panuto: Ìsulat ang A kung pagkaing pampalakas B kung pagkaing pampalaki, at C kung
pampaganda.

1. fried chicken
2. ampalaya
3. abokado
4. saging
5. itlog

Ìsulat sa patlang ang T kung tama ang pangungusap at M kung Mali.

6. Maaring tirhan ng tao ang ilalim ng puno.
7. Kailangan natin ang bahay upang mailigtas tayo sa mga kaaway at
mababangis na hayop.
8. Hindi kailangan ng tao ang tirahan.
9. Masayang nagsama-sama ang mag-anak sa isang tirahan.
10. Mas mahalaga ang alahas kaysa tirahan.Quiz # 2

1. Naiisa-isa ang mga pangunahing mga pangangailangan sa pamilya (Kasuotan
/Kagamitan).

2. Nasasabi na ang bawat kasapi ng mag-anak ay may bahaging dapat gampanan
sa pagtugon sa pangunahing pangangailangan.

Ì. Panuto: Ìugnay ang mga larawan na nasa A at B. Ìsulat ang titik ng tamang sagot.

A B
1. Botas a. panlaro
2. Pajama b. pambahay
3. Jogging Pants c. pantag-init
4. Daster d. pantulog
5. T-shirt/Shorts e. pantag-ulan

ÌÌ. Ìsulat sa puwang kung tatay, nanay, ate, kuya ang mga ss. na gawain.

6. Paghahanap-buhay para sa mag-anak
7. Pamamalengke
8. Pagluluto ng pagkain
9. Pag-iigib ng tubig
10. Pag-aalaga ng kapatidQuiz # 3

Natatalakay kung paano natutugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mag-
anak.

Ì. Ìguhit ang masayang mukha kung ito ay pagtugon sa pangangailangan at
malungkot kung hindi.

1. Nagsusugal ang tatay.
2. Nagtatanim ng gulay sa likod ng bahay.
3. Nananahi ng mga damit ang nanay.
4. Nag-aaway ang mag-anak.
5. Naghahanap-buhay ang tatay.
6. Umiinom ng alak, naglalasing ang tatay.
7. Nagtitinda ng isda ang nanay.
8. Nagtutulungan ang mag-anak.
9. Nakikipagsuntukan ang tatay.
10. Nagkakaisa ang mag-anak.


Quiz No. 4

Nasasabi ang kahalagahan ng pagtutulungan ng babae at lalake sa pagtugon sa
pangunahing pangangailangan.

Ì. Punan ang patlang ng tamang sagot.Piliin ito sa loob ng kahon.
mag-anak kasuotan magtulungan
tirahan pagkain

1. Kailangang magtulungan ang __________ sa pagtugon sa mga pangunahing
pangangailangan.
2. Ang pagtatanim at pagluluto ay nakatutugon ng pangangailangan sa _________.
3. Naglalaba si Nanay, katulong si Ate para matugunan ang pangangailangan
sa______.
4. Ang mga lalake at babae ay kailangan din silang ____ sa mga gawaing bahay.
5. Tulong-tulong din tayo sa paglilinis para sa kalinisan ng ating____________.

ÌÌ. Ìsulat kung tama o mali ang pangungusap.
6. Dapat kung iligpit ang sarili kong mga gamit.
7. Tumulong sa pagliligpit sa mga nakakalat na gamit sa bahay.
8. Sundin ang utos ni nanay.
9. Madali ang gawain kung sama-sama sa paggawa.
10. Hayaang si nanay at tatay na lamang ang gagawa sa lahat ng bagay.


Quiz No. 5

1. Nasasabi ng may higit na pagkakaalam ang maliit na pamilya na natutugunan ang
mga pangangailangan.
2. Natutukoy ang iba pang pangangailangan ng mag-anak sa pamayanan tulad ng
malinis na paligid.

Ì. Ìsulat ang tama kung wasto ang sinasabi ng pangungusap.at Mali kung hindi.
1. May sapat na pagkain ang maliit na pamilya.
2. Minsan ay sapat sa masustansyang pagkain ang malaking pamilya.
3. May panahon sa paglilibang ang maliit na pamilya.
4. Mas maayos at magara ang kasuotan ng mga anak sa maliit na pamilya.
5. Ang maliit na pamilya ay may mas higit na pagkakataong matugunan ang
pangunahing pangangailangan.
6. Dapat sumali tayo sa sa anumang gawain sa pamayanan.
7. Ìtapon ang basura sa ilog.
8. Pinipitas ko ang bulaklak sa pook pasyalan.
9. Naglalaro ako ng taguan sa may mga halaman.
10. Magtulugan tayo para manatiling malinis ang pamayanan.


Quiz No. 6

Ì. Lumalahok ng may kasiglahan sa mga gawain kaugnay ng pagdiriwang.
Ìsulat ang S kung sang-ayon sa tinutukoy ng pangungusap at b kung di sang-ayon.

1. Hindi maganda kung pupunta ka sa isang kaarawan.
2. Sumasali kapag may palarong nagaganap.
3. Masarap makihalo sa mga kapitbahay sa araw ng Pasko.
4. Mas mabuting magkulong kapag may nagaganap na kasayahan.
5. Nakakapagpasigla ng katawan at puso kapag lagi kang naalalang anyayahan sa
mga okasyong ipinagdiriwang.

ÌÌ. Ìsulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.

6. Nagpapaputok kapag sumasapit ang
hatinggabi.
a. Pasko
7. Nagpapalitan ng regalo b. Kaarawan
8. Pag-alala sa araw ng pagsilang ng
isang tao.
c. Araw ng mga puso
9. Pag-alala sa patron ng bawat lugar. d. Bagong Taon
10. Buwan kung saan pinapahalagahan
ang puso at damdamin ng tao.
e. piyesta
f. Araw ng mga Patay


Quiz No. 7

Lumalahok nang may kasiglahan sa mga gawain kaugnay sa pagdiriwang (Bagong
Taon).

Ì. Ìsulat ang tama kung ito ay ginagawa tuwing Bagong Taon.
1. Nagpapaputok pagsapit ng hatinggabi.
2. Hindi tayo naghahanda ng maraming pagkain.
3. Gumagawa ng ingay.
4. Pumupunta sa sementeryo.
5. Nagdarasal/magsisimba bago sumapit ang hatinggabi.

ÌÌ. Ìsulat ang tama kung ang nabanggit na gawain ay ginagawa tuwing mahal na araw.
6. Ginugunita ang pagkapako ni Jesus sa Krus.
7. Naghahanda ng maraming pagkain.
8. Nagpapalitan ng regalo.
9. Sumasama sa prosisyon.
10. Nagdarasal/Nagnonovena.

Quiz No. 8


1. Natatalakay ang mga paraan ng pakikipagtulungan sa pagtugon sa
pangangailangan ng pamayanan.

2. Naisasagawa ang makakayang gawain sa pagtugon sa iba pang pangangailangan
ng mag-anak.


Panuto:Ìguhit sa patlang ang masayang mukha kung ginagawa at malungkot kung
hindi.

_____1. Sumasali ako sa anumang gawain sa pamayanan.
_____2. Ìtinatapon ko ang dumi sa basurahan.
_____3. Pinipitas ko ang mga bulaklak sa pook pasyalan.
_____4. Tumutulong ako sa pagtatanim.
_____5. Mag-iingay ako sa mga daan o kalsada.

Sagutin ng Tama o Mali.

6. Ìsasara ang bukas na gripo sa palaruan kung hindi ginagamit.
7. Tingnan/pagmasdan lang ang mga nagtatanim sa inyong barangay.
8. Ang mga pagkaing pampalusog ay nakatutugon para mabuhay.
9. Makiisa at makipagtulungan sa mga gawain.
10. Magkalat habang lumalakad.


ILIPINO
3
rd
Grading Quiz

Quiz No. 1

1. Natutukoy ang pinagsama-samang tunog ng patinig at katinig/katinig-patinig-katinig.

Ì. Buuin ang pangungusap.
dapdap salop ulap
sapsap alitaptap
1. Masarap ang isdang _____.
2. Malago ang dahon ng punong ___________.
3. Limang piso ang isang ___________ na asim.
4. Kumikislap ang ____________ kung gabi.
5. Kulay asul ang ____________.

ÌÌ. Salungguhitan ang salitang katulad ng nasa loob ng kahon.
6. sobre pobre sobre doble
7. sukob bukod lukob sukob
8. dibdib dibdib kabkab lablab
9. kabkab lukab kabkab lablab
10. Abner Arnel Abner Elmer

Quiz No. 2

Nakapagbibigay/nabibigkas nang wasto ang mga salitang may simula/huling tunog na
katinig ÷ patinig-katinig. /at/ /et/ /it/ /at/ /ot/ /it/ at /ad/ /ed/ /id/ /id/ /ud/.

Ì. Panuto: Piliin ang salitang naiiba sa pangkat.
1. lumot lumot kumot lumot
2. alamat alamat alamat salamat
3. maliit mabait maliit maliit
4. salakot salakot sabukot salakot
5. sipit pipit sipit sipit

ÌÌ. Bilugan ang salitang may katulad na pantig sa kahon.
6. ad hubad sulat galak
7. ed Edna Elma Elas
8. id sinulid sinulat sinukat
9. od uod ulo ukol
10. id lubid luhod Ted
Quiz No. 3

Natutukoy ang tunog na pinagsamang patinig at katinig/ katinig-patinig-katinig sa
napakinggang salita.

Ì. Bilugan ang mga salitang may pantig na /ak/ /ek/ / ik/ /ok/ /uk/
1. Malakas ang kokak ng palaka.
2. Mabili ang manok.
3. Mataas ang bundok.
4. Matalas ang itak.
5. Makapal ang aklat.

ÌÌ. Piliin ang naiibang salita sa pangkat.
6. manok manok lamok
7. anak anak uwak
8. sulok bulok bulok
9. halik pilik halik
10. itak utak utak

Quiz No. 4

Ì. Natutukoy ang tunog ng pinagsamang patinig at katinig/ katinig- patinig-katinig sa
napakinggang salita. /ag/ /eg/ /ig/ /og/ /ug/.

ÌÌ. Piliin ang salitang katugma o kasintunog ng nasa kahon.

1. balag dalaga dalag dalawa
2. tulog bulag kulog dalag
3. tubig malamig mabaho Malabo
4. banig tulog tunog tinig
5. pinipig bubuyog kuliglig lulubog


ÌÌÌ. Bilugan ang salitang tinutukoy sa larawan.

6. dalag sugpo kabag
7. kulog niyog bubuyog
8. papag kabag balag
9. bilog sugpo banig
10. bilog papag banig


Quiz No. 5

Natutukoy ang pinagsamang tunog ng patinig at katinig. ?katinig-patinig-katinig. /as/ /es/
/s/ /os/ /us/, /am/ /em/ im/ /om/ um/

Ì. Bilugan ang mga salitang magkakasintunog.
1. patis batis balut atis
2. sapatos bakya labanos paos
3. luya singkamas sigarilyas kalamyas
4. gatas isda patatas bayabas
5. ligas ahas ubas kalabasa

ÌÌ. Piliin ang salitang nagsasabi sa bilang na nasa kahon.
6. 6 apat anim lima
7. 9 isa dalawa siyam
8. 10 walo sampu dalawampu
9. 20 dalawampu tatlumpu limampu
10. 90 siyam siyamnapu anim

Quiz No. 6

Nakapagbibigay/nabibigkas nang wasto ang mga salitang may simula/huling tunog na
/an/ salitang may simula/ huling tunog na /an/ / en/ in/ /on/ un/.

Ì. Buuin ang salita sa tulong ng mga patnubay na salita sa panaklong.
1. kan ________- (tawag sa bigas na naluto.)
2. ka__________ - (gamit sa pagluluto)
3. ba_________ - (dalang pagkain ng mag-aaral)
4. sab________- (gamit sa paligo)
5. un_________- (gamit sa pagtulog)

ÌÌ. Bilugan ang mga salitang tinutukoy sa larawan.

6. Kawayan Halaman Bakuran
7. Kalan Unan Pinggan
8. Asin Anim Kanin
9. Sabon Kahon Kariton
10. Hamon Milon Mamon
Quiz No. 7

Nakapagbibigay/nabibigkas nang wasto ang mga salitang may simula/huling tunog na
/ang/ eng/ ing/ ong/ ung.

Ì. Bilugan ang salitang may katulad sa tunog ng pantig sa unahan.

1. Mang = saging mangga papaya
2. Long = saing kangkong talong
3. Gong = tandang pagong kambing
4. Sing = singko saing saging
5. Bong = labong talong kangkong

ÌÌ. Hanapin sa hanay B ang tinutukoy na ngalan sa hanay A. Ìsulat ang titik ng tamang
sagot.
A B
6. Masarap na isda a. bagoong
7. Alahas sa daliri b. kangkong
8. Dahong gulay c. galunggong
9. Mabagal lumakad d. pagong
10. Maalat na pagkain e. singsing
f. halaman

Quiz No. 8

Natutukoy ang pinagsamang tunog ng mga patinig at katinig, katinig-patinig-katinig.
- /ar/ /er/ /ir/ /or/ /ur/
- /aw/ /iw /ay/ /oy/

Ì. Sagutin ang sumusunod na tanong. Piliin ang sagot sa kahon.
karpintero doktor kundoktor
hardinero tsuper

1. Nag-aalaga ako ng mga halaman. Sino ako?
2. Gumagawa ako ng bahay. Sino ako?
3. Nagbibigay ako ng tiket sa mga pasahero. Sino ako?
4. Gumagamot ako ng mga maysakit. Sino ako?
5. Nagmamaneho ako ng dyip. Sino ako?

ÌÌ. Bilugan ang salitang magkakasintunog.
6. apoy kahoy kulay
7. patay pinipig tulay
8. bahay gulay kasoy
9. kamay baboy kahoy
10. sabaw uhaw aray


2
nd
Grading
Quiz No. 1


A. Mga Salitang Magkakaugnay
B. Patinig (a,e,i,o,u)

A. Ìsulat ang unang tunog ng mga sumusunod:

1. _____ pa
2. _____ lisi
3. _____ lap
4. _____ law
5. _____ lan

B. Bilugan ang mga salitang magkakaugnay

6. bahay kanin nanay ulam
7. lapis walis papel bag
8. guro aklat turo basa
9. paaralan watawat hagdan saging
10. bayabas melon araw pagaspas


Quiz No. 2

A. Pagtukoy sa mga katinig sa Alpabeto.
B. Pagtukoy kung saan matatagpuan ang katinig sa salita (una ÷ gitna ÷ huli).
C. Pagpapantig
Ì.A. Bilugan ang mga salitang nagsisimula sa katinig.
Chito langaw ugat
Edgar ahas mani

B. Ìsulat ang U kung nasa unahan ang katinig, G kung sa gitna, H kung nasa hulihan.
4. b ÷ labas
5. t ÷ tayo
6. p ÷ sapatos

C. Ìsulat ang mabubuo na salita.
7. pin + ya =
8. bin + ta + na =
9. mag + la + ro =
10. sa + las =Quiz No. 3

A. Pagtukoy sa mga titik na nasa unahan/gitna/ hulihan ng pantig/salita.
B. Pagtukoy sa mga Salitang Magkasintunog.
C. Pagsulat sa mga letra ng alpabeto ayon sa tunog na narinig.

Ì. Bilugan ang mga salitang magkasintunog sa bawat bilang.
1. balat bata lahat
2. ama ate ina
3. bahay gulay bato
4. Pilipino ninuno Pilipinas
5. Mahal bayan paaralan

ÌÌ. Ìsulat ang unang titik ng mga salitang babanggitin ng guro.
6. papel
7. ama
8. mahal
9. yoyo
10. bato

Quiz No. 4

A. Pagbasa ng mga Salitang binubuo ng mga patinig, at mga pantig na ka, ke, ki, ko,
ku.
B. Pagbasa ng mga salitang binubuo ng mga patinig at mga pantig na ga, ge, gi, go, gu,
ma, me, mi, mo, mu.
1. ba ________ (ga, ma, ko)
2. _________sa (gu, ge, ma)
3. da ________ (ga, gi, go)
4. ________ ta (me, ma, mi)
5. ka ma (ku, ko, ka)

ÌÌ. kabit ang pangalan ng larawan.
1. a. gabi
2. b. gatas
3. c. kamatis
4. d. mata
5. e. kahon


Quiz No. 5
Pantig: Nga, Nge, Ngi, Ngo, Ngu

A. Ìsulat ang nawawalang pantig sa pangalan ng larawan.
1. __________ pin
2. ba ___________
3. ___________ so
4.sa ____________
5. __________ wi

B. Ìsulat sa kahon ang tamang salita na pangalan ng larawan.
6.


7.


8.


9.


10.
Quiz No. 6
Pantig: Sa, Se, Si, So, Su

1.


2.

3.

4.

5.

ÌÌ. Ìsulat ang magkakatulad na salita.
6. bisa ÷ basa ÷ basa
7. laso ÷ laso ÷ lasa
8. sisiw ÷ suso ÷ sisiw
9. pusa ÷ piso ÷ pusa
10. suka ÷ sopas ÷ suka


Quiz No. 7
Pantig: Ha, He, Hi, Ho, Hu

Ì. Salungguhitan ang naiibang salita sa pangkat.
1. saha suha saha
2. haba baha baha
3. hito hita hito
4. suha saha suha
5. hati bati bati

ÌÌ. Ìbigay ang angkop na salita sa tamang larawan.

6. kaba baka baha
7. suha baka haba
8. hati hita luha
9. hasa suha hito
10. hito baka kaha

Quiz No. 8
1. Natutukoy ang mga tunog ng patinig/katinig sa napakinggang salita.
2. Nabibigkas ng wasto ang mga salitang may pantig la ÷ le-li-lo-lu.
3. Nabibigkas ng wasto ang mga salitang may pantig na ra-re-ri-ro-ru
Ì. Ìsulat ang nawawalang pantig para mabuo ang salita.
1.

2.3.


4.

5.

ÌÌ. Bilugan ang salitang may pantig na la ÷ le-li-lo-lu
6. lima masa maha
7. ang dalaga ay
8.bilao May Aso
9. Luma awit basa
10. rosas lobo tore
Quiz No. 9
1. Nabibigkas ng wasto ang mga salitang may we wi wo wu
2. Nakabubuo ng salita sa pagsasama-sama ng mga pantig.
3. Nababasa ang mga pantig, salita at pangungusap na may tunog na wa we wi wo
wu.
Ì. Panuto: Lagyan ng () tsek ang salitang magkatulad.
1. isa dalawa lawa dalawa
2. kawali kawali sawali kawali
3. hiwaga diwata diwata diwata
4. hiwaga nakatawa kawawa kawawa
5. nawala wala nawala nawala
6. Ìsa ang watawat
a. b. c.

7. Dalawa ang bola
a. b. c.

8. Kawali ito
a. b. c.

9. Walo ito
a. 1 b. 2 c. 8

10. Nakatawa ito
a. b. c.

Quiz No. 10

1. Nabibigkas /nakabubuo ng salita sa pagsasama-sama ng mga pantig nay a-ye-yi-yo-
yu.

Panuto A. Dagdagan ng pantig upang mabuo ang pangalan ng larawan.

1. Papaya - papaya
2. Yo - yoyo
3. _____ ro - yero
4. Sa ______ - saya
5. ______ngib - yungib
6. Alin ang kinakain?
yero yoyo yema
7. Alin ang nilalaro?
Yeso yoyo yero
8. Alin ang lumilipad?
palaka maya tuta
9. Sino ang taga-agala ng bata?
saya maya yaya
10. Alin ang prutas?
paying piso papaya

2
nd
Grading Quiz
Quiz No. 5

MATHEMATICS

Writing numbers from 11 through 900 in symbols and in words.

A. Write the number name in symbols.

1. Three hundred
2. Seven hundred fourteen
3. Six hundred five
4. Five hundred four
5. Six hundred fifty-one

B. Write the ff. numbers in words.
6. 526
7. 840
8. 613
9. 604
10. 87


Quiz No. 6


Reading and writing Ordinal numbers 1
st
through 10
th
.

Ì. Write the position of each letter. E G G P L A N T

1. P =
2. N =
3. E =
4. A =
5. L =

ÌÌ. Write the position of the object from left-right.

6. =
7. =
8. =
9. =
10. =


Quiz No. 6

Reading and writing money up to P50.
Ì. Match Column A with Column B. Write the letter on the space provided.

A B
_____1. One peso a. P 5
_____2. Five centavo coin b. 25T
_____3. Fifty peso c. P 50
_____4. Twenty-five cents d. 5T
_____5. Five pesos e. P 1

ÌÌ. Write the correct symbol on the blank.

6.
7.
8.
9.
10.

Quiz No. 8

1. Tells the value of a given set of coins and paper bills up to P50.00
2. Compares values of the different denomination of coins and paper bills through P50
using the relation symbols.

Ì. Write how much in all
1.
2.
3.
4.
5.
ÌÌ. Compare: Write >, < or = = on the blank.

6. P 20, P5, 25¢ P10, P5, 25¢
7. P1 P5
8. P5, P20, P1 P5, P5, 25¢
9. 5¢ 15¢
10. P 5, P5, P 5 P10, P 5 P20, P5

Quiz No. 9

1. Shows the relationships of joining two sets of objects to addition of whole numbers
(2-6)

Directions: Complete each sentence; write the number for each blank.
1.
+ =
2.
+ =
3.
+ =
4.
+ =
5.
+ =
6. and are
5 + 1 =
7. and are
0 + 6 =
8. and are
2 + 1 =
9. and are
3 + 2 =
10. and are
4 + 2 =
Quiz No. 10
1. Adds two 1-digit nos. having sum of 10 and less.
2. Adds three 1 digit nos. having sums of 18.

Ì. Find the sum.

9
+ 1
5
6
+ 6
3
8
+ 4
4
7
+ 8
3
9
+ 9
0ÌÌ. Write the missing number.
6. 4 + _____ = 6
7. _____ = 8 = 11
8. _______ + 4 = 9
9. 2 + ______ = 7
10. _______ = 3 = 6


3
rd
Grading
MATHEMATICS
Quiz No. 1
1. Adds 2-digit numbers with sum through 99 without regrouping.
2. Adds 3-digit numbers with sum through 999 without regrouping.
3. Adds 2-digit numbers with sum through 99 with regrouping.

1.

53
+ 26

2.

873
+ 115
3.

900
+ 28
4.

675
+ 3105

77
+ 11

6.

758
+ 193
7.

436
+ 189
8.

89
+ 76

9

36
+ 89

10.

58
+ 93Quiz No. 2

1. 2-3 digit numbers with the sum through 900 with regrouping.
2. Solve 7-step problem involving addition of whole numbers up to 900 with regrouping.

Ì. Find the sum
1.

596
+ 271

2.

643
+ 291
3.

264
+ 483
4.

98
+ 435.

87
+ 15ÌÌ. Read the problem. Circle the letter of the correct answer.
Mother bought 6 apples and 4 oranges. How many fruits did mother buy in all?
6. What is asked?
a. number of apples b. number of oranges c. number of apples and oranges
7.What are given?
a. 6 apples and 4 oranges b. 6 apples c. 4 oranges
8. What is the word clue?
a. many b. all c. how
9. What is the operation to be used?
a. subtraction b. multiplication c. addition
10.State the complete answer.
Quiz No. 3
1. Solve 1 step word problem involving addition of whole numbers including money
with sum up to 900 without regrouping.
Ì. Read and answer.
A. Che-che made 3 paper bags. Kat made 22 paper bags. How many paper bags did
they made in all?
1. What is asked?
a. Number of paper they made
b. Number of papers they made in all
c. Number of bags
2. What are given?
a. 3 paper bags and 22 paper bags
b. 3 bags
c. 22 paper bags
3. What is the word clue?
a. in
b. all
c. has
4. What operation will be used?
a. addition b. subtraction c. divide
5. What is the complete answer?
a. 25 paper bags
b. 26 paper bags
c. 27 paper bags

Quiz No. 4

1. Solve 1-step word problems involving addition of whole numbers including money
with sums up to 900 with regrouping.
Ì. Read and answer.

A. Lita bought apples for P12.50 and an egg for P3.75. How much did she spend in all?
1. What is asked?
2. What are given?
3. What is the word clue?
4. What operation will be used?
5. What is the answer?

B. Father sold 36 ducks and 47 rabbits. How many animals did Father sell in all?

6. What is asked?
7. What are given?
8. What is the word clue?
9. What operation will be used?
10. What is the answer?

Quiz No. 5

1. Removes a subset from a given set of object.
2. Shows the relationship of the removal of a group of objects from a given set of
subtraction of whole numbers.

Ì. Write a number sentence from the given set and subset.
1. = - =
2. = - =
3. = - =
4. = - =
5. = - =
6. = - =
7. = - =
8. = - =
9. = - =
10. = - =

Quiz No. 6

Shows that subtraction is the inverse of addition.
Ì. Fill in the missing number.
1. 2 + 6 = _______
______ + 2 = 8
_______ - 6 = 2
8- _______ = 6

2. 7 + 2 = 9
____ + ____ = 9
______ - 2 = 7
9 - ______ = 2

3. 10 ÷ 3 = 7
_______ + ________ = _________
_______ - ________ = _________
_______ - ________ = _________
_______ - ________ = _________

4. 1 + 4 = 5
_______ + ________ = _________
_______ - ________ = _________
_______ - ________ = _________
5. 4 + 5 = 9
9 - ______ = 4
9 - ______ = 5

ÌÌ. Write the addition and subtraction sentences.


6.

2 4 6
+ 4 + 2 ÷ 2 -__
6 6 4 2
7.

5
+ 3 + -_ - _

8.
4
+ 5 + -__ -_____


9.
6
+ 2 + - -_ _


10.

5
+ 2 + - -_ _

Quiz No. 7

1. Subtracts 1-digit numbers with minuend through 18.
Ì. Find the difference.

1.
8
- 0
2.
6
- 4
3.
5
- 1

4.
11
- 6
5.
12
- 9
6.
11
- 11
7.
12
- 0

8.
13
- 13
9.
9
- 8

10.
1
- 0Quiz No. 8

Ì. Subtracts 1-digit numbers with minuend up to 999 without regrouping.

1.
896
- 4
2.
784
- 3
3.
658
- 5
4.
476
- 2


5.
594
- 3
6.
645
- 2
7.
789
- 6
8.
999
- 9


9.
846
- 2
10.
769
- 6


2
nd
Grading
ENGLISH

Quiz No. 1


A. Medial Vowel Sound
B. Beginning Sound
C. Listening to a Dialogue

Ì. Write the medial/beginning sound of the words the teacher will say.
1. met
2. sat
3. sun
4. Nora
5. Anna
6. Dondee
7. fan

ÌÌ. Listen to a Dialogue. Write the letter of the correct answer. (The teacher will read the
dialogue.)

8. Who is Adel Silva?
a. boy b. girl c. baby

9. What grade is Adel in?
a. grade one b. grade two c. grade three

10. What else does Noli say about Adel?
a. She is my friend
b. She is my classmate
c. She is in grade two

Quiz No. 2

A. Listening to ending sounds
B. Using He and She
C. Ìnitial and Medial /Ee/

Direction: Write the final consonant sound


1. fl


2. lea


Circle the letter with /e/

3.4.5. hen mat hug

Write He or She on the blank.

6. This is Nadine. _______ is in grade one.
7. This is Lola Senyang. __________ is my grandmother.
8. This is Joel. _________ is my friend.
9. This is my brother. _________ is five years old.
10. This is Mr. Alex Dulay ___________ is a teacher.
Quiz No. 3

A. Using You and Ì.
B. Listening to a Story

Ì. Write the word Ì and You, to complete each sentence.
1. Ron holds the chick, He says: ________ have a chick.
2. Gina is pointing the goat of another girl. _____ have a goat.
3. Pal is feeding his hen. ________ have a hen.
4. The girl is holding a doll. _______ have a doll.
5. Tina holds the pencil. ________ have a pencil.
6. Dan shows his toy. _______ have a toy.
7. Tony holds his ball. He says: ______ have a ball.

ÌÌ. Listen to the story of a funny monkey.
8. Who is dippy?
a. monkey b. dog c. cat
9. Whom does he talks to?
a. father b. mother c. brother
10. How many ears do you have?
a. 2 b. 3 c. 5


Quiz No. 4

A. Talk about objects using it and they.
B. Use the singular and plural forms of nouns.

Ì. Write the plural forms of the following nouns.
1. lamb =
2. mat =
3. top =
4. bird =
5. rat =

ÌÌ. Complete the sentences with Ìt or They.
6. This is a hat.
_________ is on the chair.
7. These are ants.
_________ are on the leaves.
8. These are cats
_________ are on the mat.
9. This is a pan.
_________ is on the table.
10. These are papayas.
_________ are on the basket.


Quiz No. 5

The Long /ey/ sound

Ì. Encircle the word with Long e sound.
1. bed seeds egg
2. feet net hen
3. pen teeth men
4. bell ball meat
5. leaf den Ben
6. deer red fell
7. Jed sheep led
8. wet set beat
9. hear yen cell
10. ten deep pet

Quiz No. 6
The short a sound

1. a can a fan a man


2. a hat a bat a cat

3. a can a man a fan

4. a bar a car a jar

5. a ham a dam a jam
ÌÌ. What words can we make? Write the word formed.
6. b + at =
7. m + an =
8.. l + ag =
9. s + am =
10. h + at =
Quiz No. 7
Use of A or An
Ì. Use a or an before each word.
1. _________ Apple
2. _________Eggplant
3. _________ Coin
4. _________Train
5. ________ Dog
6. ________ Arm
7. ________ Leg
8. ________ Ant
9. _________ Ax
10. _________Star

Quiz No. 8
1. Ìdentify critical vowel sounds heard.
2. Ìdentify words that describes.

Ì. Underline the word with short /o/ sound
1. goat cat get
2. Bob rose bout
3. boat sold hop
4. orange sat sell
5. ox axe men

ÌÌ. Write the word that describes the picture.

6. long short

7. hot cold

8. rough short

9. small big

10. hot cold

Quiz No. 9

1. Ìdentify and produce short Ì.
2. Answer riddles.

Directions: Copy the word with i sound.
1. ten tap tin ton
2. bat bit but bet
3. up an on in
4. nine pin pipe kite
5. milk tie kite pipe
6. king bike ride pipe

B. Copy of letter of the correct answer.

7. Ì wear it everyday with sock. What is it?
a. slipper b. shoes c. feet

8. Ìt's a place were we learn to read and write.
a. Ìt is market b. Ìt is school c. Ìt is a mall

9. Ì read it everyday. Ìt gives me knowledge and makes me intelligent. What is it?
a. Ìt is a corn b. it is a book c. it is a paper

10. Ì go to this place when Ì am sick. The good doctor makes me well. What is it?
a. Ìt is hospital b. it is school c. it is market

Quiz No. 10

1. Use this is, that is in sentence.
2. Read and write names of the days of the week.

Ì. A. Use this /that is. Write the letter only.
1. Dan is painting the door. He says________
a. This is a door b. That is a door
2. Ana is showing her umbrella. What does she say?
a. This is an umbrella b. That is an umbrella
3. Rey is holding a ruler. He says _________.
a. That is a ruler b. This is a ruler.

B. Underline the correct answer.
4. Rolly is holding a book. Ìs this a book?
( Yes, it is, No, it isn't )
5. Donna is holding a bag. Ìs this a bag?
( Yes, it is, No, it isn't )
6. Rj is holding a kite. Ìs this a kite?
( Yes, it is, No, it isn't )

Fill in the blanks.

7. _____________, Monday
8. _____________, Wednesday
9. Thursday, _____________
10. _____________, Sunday

3
rd
Grading
Quiz No. 1

1. Read and write the names of the month in a year.
2. Tell the sequence of events in a story heard through pictures.
Ì. Fill in the blanks.
1. January ____________ March
2. April ______________ June
3. ________________ August
4. _______________ October
5. November _____________

ÌÌ. Arrange them in order they happen.

6. 7.
8. 9.10.

Quiz No. 2


1. Answer wh- questions about a story listened to.
2. Use present form of verb to be (am, is, are)

Ì. Read the story. Write the letter of the correct answer. "At the Park¨.

1. Who asked the children if they wanted to go to the park?
a. mother b. father c. grandfather
2. Who went to the park?
a. the children b. grandfather c. the family
3. Who were tired?
a. the children b. father c. mother


ÌÌ. Write am, is or are on the blank.

4. The yoyo _____ new.
5. Ì __________ a Boy.
6. The girls ______ happy.
7. Mar _________ neat.
8. Nena ________ fall.
9. Ì ___________ Dino.
10. The mangoes _______ green.Quiz No. 3

1. Use the simple past tense of verbs.

ÌÌ. Encircle the correct form of verb inside the parentheses.
1. Mario (watered, watered) the plants yesterday.
2. Terry (wiped, wipe) the windows last week.
3. Jonjon (washed, washed) the dishes last night.
4. Lisa (cleaned, clean) the yard last Monday.
5. Eric (scrub, scrubbed) the floor yesterday.
6. Mother (water, watered) the plants.
7. Father (work, worked) in the office.
8. Tony (play, played) basketball.
9. Mila (plant, planted) trees.
10. The janitor (clean, cleaned) the yard.Quiz No. 4

1. Answer where questions in a story.
2. Copy words/phrases that tell where

Ì. Underline the words /phrases that tells where.

1. He stays on the hill.
2. Nena is in the market.
3. My father is on the roof.
4. He sits on the bench.
5. The book is on the table.
6. The cat sleeps under the chair.
7. The pigs are in the pigpen.
8. The birds are on the tree.
9. The children are on the playground.
10. Ì go to school everyday.
Quiz No. 5

1. Answering when questions.
2. Copy words/phrases that tell when

Ì. Encircle the words/phrases that tell where
1. Mario goes to the farm in the morning.
2. Ben came last night.
3. The family arrives at five o'clock.
4. The boys ride their bikes in the afternoon.
5. Today is Friday.
6. We went to Manila last week.
7. She will wash the clothes tomorrow.
8. Ì went to the market yesterday.
9. We will have party tonight.
10. Last night, Ì dreamed about an angel.


Quiz No. 6

1. Note details and answer questions correctly.
2. Talk about things using in, an, under, in sentence correctly.

Ì. Write in, on or under.

1. 4.


2. 5.


3. 6.

ÌÌ. Write in, on or under in the blank to complete the sentence.
6. The bird is the cage.
7. The book is __________ the desk.
8. The apples are _________ the basket.
9. The bird is _________ the tree.
10. The ball is _________ the tree.

Quiz No. 7

1. Write and use above and below correctly.
Ì. Use above or below.
1. The birds fly ______ the trees.
2. His name is _________ the picture.
3. The dolphins jump _____ the water.
4. The pockets are _________ the knee.
5. The kite flies ____the houses.
6. The balloon is ______ the table.
7. The rabbit is ________ the branches of the trees.
8. The dog is _______ the branches of the trees.
9. The airplane flies ______ the clouds.
10. The ball is ______ the tree.


Quiz No. 8
1. Perceive relationship as to source, function.
2. Use the ÷ ing form of verbs correctly.

Ì. A. Tell where the food comes from. Write the letter of the correct answer.
1. eggs a. cow
2. milk b. hen
3. pork c. pig
4. fruit d. tree

B. Tell where each animal or insect lives. Write the letter only.
5. dog a. anthill
6. bee b. beehive
7. bird c. doghouse
8. ant d. nest

ÌÌ. Select the action word that tells about the picture.

9. Mother is (praying, reading)
10. The boy is (playing, catching)

":4  !,2-,38,3,74$5, :2:-:432,
,3,3!534 ,94,,3,
,3,  8:,9,33,,332,8:2:8:34/3,,7,,3  ,3,  90  8:,9,3%,2,4,   385,,5,2-,38,3,7432,!534  33,3,,3,39,,3,3  ,,3,2,
,3,3,2,,8,5  ,9,32,
,3,3,2,,8,5  39,9,,3,39,,3,3     :384  %,9,   :,

":4  ,3,
,3,,9!45:,843 !,2,,3,3 8:,9,3:39,2,,383,8,-8,5,3:3:8,5,9:33/9,2,  !45:,843,39,,8,-,332,9,48,8,3544  !,70
5,704,3,32,
,3,3,!534  ,,33,,2,3,3-,33,8,532,
,3,2,9,3545:,8433 !53,8  :32,9,3-,33,8,532,
,3, 2,9,3545:,8433!53,8  :32,,,,32,2,
,3, 2,,,3545:,8433!53,8  35,2,,3,33!53,8,-3:-:432,2,
,3,3,!534  ,,,33,,2,332,
,3,8,5,-:438,35,2,,3,3  32,207,34,3-:2:-:48,5,2,,3,33!53,8  32,
,8,,3$,3948,2,,43,3, $,,,-,38,2,93,2,
,3,  ,8,3,3,83,7 ,978 7: $,,2,2,93,2,
,3,  

.33-:3/4  .2.2-. ******** .25.39.:5.9.44-3.95:2:5:94 ******** !..9.3 -:3/4 -:...5.3.5... !38.:5.9..5.8 . ******** !3.7.49.88.-:9.8 O .9.339.98.8.332..2-.83.3..3 O .  .3 .5.343:5.9..343:5.. 9.:5.7.5.3.3 O -:74 O -:3/4 O 9.33-:74  .25..8..83.9.....2-.7.33.-.38.82.-:3/4  -:74 .9.-..8  .9.3 ******** !3.43.-.7.      ..7.33.":4  . ******** .9.98:.5.-..25.2.2.

4 .7.33..7. /.  3439:-3.92....8. ..2..38. - 9.7.7.. .9. .9..-.7. 4  93.33.8:2:8:34/3..8..3  ..8.48 .9.82. 9.43  ..-./.. 8.  .. .3./.9.7.9.7.2.43 - 8..":4 .-.33.  ...8.92..9              - ..3 - /. 4  8:..2.5.49  .9.3439:-  .7..-8:3:2.. /. . . ...7...334  .9 ..3 . - 4  .33:5.3..92.338..8.5.33.9  %:-3.2.33%..83-:3/45.9..82.5.2:2:.43 .39939.9.9 .343%:-  8:.7.9 2.8.9 .332.

..3/.3.08  .45  4/0432.3/3.1:..9:789.3/.:0#.5.333.32.9.3243:20394303 .-:432:3/4.0%077..38.49 #../.3..:0#.38.935.39.8  942.3.08.9.3.:0#.3/.44 .3%:39.9.953:3 534.328..3394.44-3.43.8..3.2.39.79:7  !:93 5:9.0%077.4.7.4.3.3.9..3:2. 479$.3.08  !38.3.3-.2.5:...2.08  8.38.3%.38.35.:0#..38.39.:0#.2.3.!53..39.  35.432.2-.08  3.7  :...3.3.32.79:7!.3..3.0%077.!.9.33..9:33/  32.3.3.39  ...0%077..99... 8:.5.0%077.333.4 .3544.3-:.73.3   ..3.8.43!534 47..7 .9:348.8...":4 ...

!534  32.38.1:.894.34.9.34.9.338/.5.332.-:438.3.33!53.2.8 3/.3.  32.2.2.8.5.5.2..3  !.3.3-:2:-:48. ..2..2.9:3/ .33!53.35.38..4....3.3.5.35.3...3.7..:82  ...3.3..2.  .35.2.3.":4  !.3:43 '8.3.7.97.8.8.5.3%:3.4..207.35.3  :2:-:438. .3.3.3.3.5.3:3:8.3.5.4  8:.32. .3.-3:-:432.8.3.8  4.8  .2.3-:2:-:48...2.35.34.2.3.8.2.3..8.3.9.3.5.8.7.33.3..32.3!53..3.-.-..2.2..3.5-:.8  !.3.7.3. .3..8.32.38.8..3.8.235.9.3":0439  35.3.38.894  32.5-:.

.38.2..3-.2..3  !.7.7.3  8:.8.-3:-:435.3.38. 9 -.5-:..3.3...8.8.5.35.3...3.3.3.3.33!.3  .8.2.3!53.7..3  .8.7...32.7.235.-3.3.94 2. .3:384/ .3-:2:-:48.2.3.  .2..3%:39.3  -. -.7.8.3.3.7.8  !.5.3.3..3  ..3.3.38.33..3..35.3.::..498..3.38....5-:.9.3.3!.8.38..92307.33!.3.33!...8.8.43  .3..2..  8:.8.3.-.5.9:32.2.33/:897.":4 ..3..9:3.3!.3!53...33.3!53.2.35.33!.-.2.2.2.7.724.9.2.32.8  -.88 !3.38/.38/.33!.2.3..9.7.343:735.3 23.

3..383.   170/..35...32.$ 7.3%:39. .3 -.8.3.3:35. ..2.8. :5.3.8.-4.25.. .3:3:8.25.5../4  8.   .2.3  .25.33.....3.3..2.5..2.3  .8.9:3 5.8.3   7/ ..9..8.339..97.235:34  .-.4 8.3 2.3.5.. 8..3/..03  .25.3  !.8.35.3:3.3.35...8 9..9.32.4.45  3/....9 2.3..93 . 2. %7.397.33!.3 3.339.8:35./3": "&  ....9.  .3.-.3.9!.35.82.3:948:...3  94 8:.4..397. .9:3.98. 8.7397.

3 2.3 2.2.3 . 5.3.":  . .3:3.3. 8.3.8.3 8..8:49. 5. . 5.

.5.  43!.38..398 .8..3:3...7. 39  .8 .2.35.32.8907 / 5. 5.3 8.49    49. 5.-3.39939.3   !.3-.9. - 5.5.33..3/.25. .532..39..3.39:4  % 879.8.3:94:3...3.5..9:438.74  !.8.2-.3..3.2.9 8:.3.3   .9.9.8.-.29.2..3.3.

 .9/    . :.5:.$4798 0 5. .88 3.. 3.3 8:...32. -39:-  !.3.3   !..  !.3.3.3.2.8.39. .::9435.2..3:39.5.3  !.5 -:.030  !.98.90 :...5.7...2.9.

35..9:9::3.3.3 2:.8:39:.8.83. 3.  .5 -:.9.  ..5.32.29.  . :3 94 .32.8.8.:349 :33/   .. 5.9.33.3.332.3 2..   ..9....32.3.9:43 8.3.   :9 .  .. ...3.3.  .39..5.3.3.38/.3.9.3.3.39.3.3.3.323:.9.  .9.33.. .8:8:..343.993/.3..32..  &23423.3..  ..9.3:3.../. 5.3. .9:9::3. .4/3-.9 2.  . .": .9.3 .32.39.3.39.:35..

3.  %:43 9:43/39..5.33.3..8.3..93.::94...7.3.3.8. 5..598.8:49.3.3:38.3..38..3.":4  .9. 2.35.38.2.3-.2.9:43 8..3.0 ..9:43 8.. 5.3/38..3 5.9:43 8 90 5.7432.3 ********** 8.3   .48.5.8.32..9::3.93-..-.9::3.3.3:3:8.2..9::3. .99.3. 8 .0.2.38..3 2..3.35.-. 5.3.3:3.3  35.43 2. 5.3....2.  ./.3.2..383..-.3:94833.- .9:359.3****8.9-.3..38.3  !:3.3. .3 .2..*********  .8.49 !3948.. 2.9 .3..  ..5.3.298..3 ..9:9::3.9:9:4335..9.3. 8..3 ..3 3 5.******  32...0 8.9:39.   .3..35. 97.3 5.29  %:2:438.3.3 5..3.9.3 .42...3.5.0.8.  $:3/3.-..3:3.44-3.3.385.5  .3 3 -..339..9.95.3 2..93************  8:.7..3 8.

.3 3 2.9:9:4 ..2.8:49.2./  8:.5..2.9. 2.8.3 2.93.8.2.35.39.9::.45.8.3.8..5. .:33/  .38.93....9.3-:.2. 3.3.3.82.3  .3.84..48.":4   ..8.2.3 -. 5. 5./ 3 2..92. 5..5.3..383.8.3  .32.2.383.3.439.3..8.3.7.38.3.3  .93.2 .3.8.98:2.  38.2.5.38.74..35.3.98.3.5. 2. 5.3:3.9::3.38.3-.5.2.35..9.3.3.  3 2.2..  .3 9:.7.32. .2.543.3 2.3.5.9:9::3.9.5.93.2.3:3:8.. 5.35.-35.3.8:89.48.- 3 2.5.2.3 5.3..:3.3:2..8..2..3..3 5.932.8:7. 8..894.4  !359. 5.3  .8..5.8 9 3.3. 9 3.5.39.3.332.5 .3.3.2.5.93.32.5445.9 3.-..3.438.3   .:.3..2.43 2.  .3 .3  9..

2.8.. ..2.7.3 .. / .3..9.35.8..3  8:.8..43%...5.3.32.3  .33.2.7  :..3:3:8.4   1 7.5..":4  :2.95:84.!.5.9.3.5.3:38.43 0 5089..3..3 8:.9-:3/8.7.59.7.2/.3.5..8...9.97433-.4.8.3 .5.3.84  ..2.4  !.82.5.-:932. !.35..5.3..53.:3.8.9:..7.52.3 ...9..3370..8.98...5. 2.3 .33 8.43   3/2.438...-  ..49   .38.3/.3 .. 7.8..5  .93.5:84 .5.84353...5.38./7.7./7.9.3.4  !.:43.39.8.8.93:9:435.3!.35:84.8.3..32..353.8.39939..59-.5..432....84 .5...5..3...5.9/..:35:5:39.7433.8:2.5:94.2. - .38.3$:38.2339.48.3  $:2. .

43 %.3  :2.43  .4 3.. 8.  !:2:5:39..9:3.43  8:.8./.43%.3 8..8.9.":4  :2..3 .5.7.593.33...3 2.3 .:3.3.8...3/..:394.-  3/9.43. 5.39. .7.5:945.93./7. 2.32..5.802039074  .2.8.235. ..

7.8.3.3.-.3/.  3::39.7:8  ..35.3370.2.5748843  ..3  .5.3.8.93..:3...5.-.8.-  8:.7..9....33.7.39.32..393./.48:2.882-.9.9:32..235.4  $:2.4308:88..2.3.2.5.59.

03..  .3434.

335.2.9.":4   ...32 ***** .83.8..3.3./.29  %33.32.:33.-:.8.3-:.8.3 8.3:2. . 5.3 ***** !359./.  !.2.:349 :3 3/  ***** $:2.9 2.-.  $.3 3 5.3:33/3.8.9.3:94:98.8.3.9::3.:933%.3 8. .9:43 8..7. 5.3 2.9..3..   8..84.5....7:..3.3   .5445..3.8.38.3 32. 5..5. .3..9. 3.8.3..3 2:.3.48.9.7548.32.48.2. 5.3 .2.3 5.34.5..-.3 ***** 93.3. 5..3/:28..5.5.3.3.9.3 ***** %:2:9:43...7..3 2..5434.8:7....4.8..48.9:43 8...

9:9:435.32.3.3  .8/..25.92..7.9.2..:84.9::3..3.3.9.  32..9.5.../   .2.2.7.-.328.5.3.-:.343-.35.  .8.5.3:2.38.3...

/3": ":4  .39:3435.2.! 7/7.93.8.93. 8.9:9:4.2.353.9.

3584.43  84-70  8:4-  /-/-  54-70 -:4/ /-/- :.3.38.93 5.5.-  -307  .8.3:3:8.- .3.93 .82  :28.9.45 .59.3*****  .8:.93  ::3..- .5 :.5.4335:343***********  2.7.3************  $.4.-.5 8.38.-.35.-.9:.- 207 8.- -307    /4-0 8:4- .9.-.:3:9..44-3.5/..5  .38/..- 730    84-70 :4- .58./33.3************:3.5  .8.3***********3.5 /.-  :.3/.-.

":4  ,,5,--,

3,--,83,3,894,32,8,9,32,82:,

:39:343, ,93 5,93 
,93 

9..

.

09.

.

9.

.

9..

.

49.

.

9.

.9.

/..

.

0/.

.

/.

.

/.

.

:/.

/3..9 8. .8 83:.9 :4 %0/  /   :4/ .3:94!3. 83:.3.3.32.398.9 2.9 :4    ..9 2.38.38.....9 8.-:49 859    :249 8.2.2.5..2.-.9.9 2.2.9 2.9.9:./ 0/ / 4/      :-.49 859  :.  !.49 559    :249 ../ /3.33.5..49 859    :249 .9 2..9 8.9      :249 .9 8.8. 83:/ :4/ :-/    8:.-.43     .

":4  .93 .3 5.2.8. 53.93.9:9:4 .3 9:34 3.9 .

8.5.  :.393. ..38.93 .32.93 5.9.5.32.3.93 8.9. 3.3.

..

.

0.

.

.

.

4.

.

:.

 -:4 5 :9.  8:4  .34  .. 9.  .       .38.3.3...9.    2.3.3-:3/4  .  .9  2.-.39.24 :..35.  ..32.  .8.9.8.8.33. -:4 .5..34  . :9...8.9  !3.9..34.34 .5.3.-.

9.2.39:34353.93.35.9:9:4.8.":4   .93.

38.938..93 . .3.9.93 5.5. 3.

..

.

0.

.

.

.

4.

.

:.

3   /.4.5.3  535  :.4 9:34 :   /.38..  -48:54-.-.5.38..839:3433. ..393:9:48..7.   /.  9:4  9:-  -.-.9:2..9.3.3  .-4 93 ::-4  :434-:-:4  5..-. /. :4 2. 2. -:..3 -45.3..43   -..9.   !3..-..8... 8:54 .2 9:4 -:-:4      /.-...

93 .93 .93.9:9:4.93 5.93 .2.39:3435.353.":4  .9.8.

.8.

.

08.

 .

8.

.

48.

.

:8.

.

.2.

.

02.

2.

.

42.

:2.

.32.   8.48 ..8.348 .8 8.8 .9.25:   8.9.32  2.2   .32.9.33.38.8  .-.4  8. 83..9  ....839:34  5..  8.98 5.8 :-. .7.5.. -. 8..23.9.33.8  !3.32 .25: /.-8.  /.3.-.5: .3.-.  :..2  8.43   .8 -.948  :.:9 .8..8..8 8/.25:   /.8.98 -..2.8 5.2.-.8.5.8  ..98 -.9:25: 2.25: 9.9.

.":4  .5.--..

3.8.83.32.9.32.--.894.3.82:.

:39:343. .

.3.

8.9.32.82:.

.:39:343.

3..

.

03.

3.

.

43.

:3.

3 .8.5.7..5.********* /.9.33  $.8.243 .243  43 .93:-.3  .3.393:9:48..3 !3.********** .8.::94  -.2.43 .5.-******** .7.3 .8.3  83  32  ..3.3   .9.-43  .-.3******** 9.  8..43  ...9:4332.3.298.4  :3********* .:94  ..298.8.83.  ::3.32.7943 .9.298.3  &3.3.9:4  :. .5..332..5.38.:7.35..

.--..":4  .5.

3 2.894 .3 . 82:.3.9.--. 8.8 3.3 2.

 .:3 9:34 3.

.3.

03.

3.

43.

-.38. .343 5.53.3.88.-43   2..93.8/..9. .43 8..9:.43 0 8383 1 . 8:..2.3 8.3.3 . 9.2-3 8.9..3 9.3.443 - .43 ..3 8.3/.398.3  43  43  $3 8.8.3   ...3 ..343  43  .7  .43:.38.49              . -..3.  .3..3 834 .39939.5.343 .43   5.393:9:43./.2.:2..:3.32.  .3.9:3435.:343 / 5.3 9.7.5./ .:3  :.538.3  .../8.

93 5.5.9.93 .":4  .93 .2.9:9:4.93.39:3432.8.93  .353.

.7.

.

07.

.

7.

.

47.

.

:7.

 .

..

.

.

..

.

4.

.249.32.43-..3.  .343 !3.7.2.074 $34. . /4947 98:507 :3/4947  -.432.4  .9.. $34.-4 :.43/5 $34.54  5.4 .38..    :.-..2.  8.839:34  .43 . -.4  :2...8.38.:93.4  :2.   .304..498..4  :..38:2:8:34/3..--.3 $34.7/3074  ..2..9.4  .4 535 :..5.9..8.432.  $.    .439098.2.9 $34.7539074 .2. .. 9:.84 .2.

8:2:8:34/  *****5..85.32.7..8 . 8./3 ":4   .  *****8  *****..:3.9 . 0 4 :  8:.3..3:3.9.50 9:74 .9 2043    3..3.8 .-.7.8 ./....  *****.3 -.5  *****.9. 5.58  :74  5.8.39:3432..93 .2 -.32..9.9.3  :. !.:3.$.3.33 . -.    :..  .3 5.8.  -.3/7.3 .

9.. ":4  !.5:. 3.8.5.32.3.32.39  :.8   .-.2. 93.8.8.938. :33.3.3&:33..33.938.  2. :  !.:.8 :. .3 -3 9.8.9..5. 74  8.882:..7  8:.93.8.93 :38.8 9 9.93 94 /.  53 .3.4 5 8.9.:3. ..32.3  - .       .9:4:38.-:-:43.-094  !. :3.5.9.5.3.3.9.9:48.8. .948  8:.3.9 2.9.9.

2. ":4  !.993.8.3..:3.9:48.3.

93.

39.335.:.

.73  :.90    .32.7.3-.9.  44 -..9 3.8. ..2...98.32.-.3.9:48.  2.  !.9.3.9.-094.9.8 5.. -.3  -.3..3..9-.94  .94 !53.8.9.3:3.  !534  .9:343.9..9  .839:34  !.8:.39932..3933:74  5.50  .-.438.3  -. 33:34 -.839:348.2. :..3  8:.    -.5.$.2.2.097.8.

9.98 / 2. 2.35.393.-.9.33.2.9.43 .8. 4 20 2.92.32.8.2. .  . 0 .-9..3-3:-:432.3.5. .- - .93. 0 4 :  !. 4 : 0 2. 0 4 : 2.3-3:-:432.32.******** *********8. /... 20 2 24 2:  -.93 .$.9.-. 2 : 4 .5.8..8 .5.******** ********9. .         .3                    .92.5.7. .":4  !.393.

39..7..33..2.35.************ **********  8:.7..3  **********53 -.":4 !.3.398.33.43. 0 4 :  8:.98.3.*********** ***********84 8.3          .39..9.9.33...5.38.3..5.

84 . 8:.8.84 .9.32. -. . 584 5:8.":4 !. 845..39$.  .8.8 8:.8. -. 88 8:84 88 5:8./3.9.9:..8. $0 $ $4 $:          8:.  -8.

33.8.8. 94    -.38..3                    .    -.. 0 4 :  $.9.3453. 94 8:.8. .3.8.. -.9   8:..3. .  .. 8:.7.9  -.. -.. 9.39.3. 94 .-.  94  8:. 8:.-. -.9.3.. -. -.-.2. 9. 8.  . :. ":4 !. -.9  8.:3:9.-.9 .... .5.9.9 8..

32.9:9:4.":4  .9:3435.93.

5.8.32.3.--. 9470 ...9.32.4 :2..32..393.894.894. 84 -.8.7.3 -.35.. 748. ..9.32.9.5.9.9 4-4 2.83. 0 4 :  .38.938.8. /.--..5.  .-:4. .32. 0 4 : 2..39.           :.9.2.38.3.5.7. .395.8   2. 70 7 74 7: 8:.38. .3.33.9.8.83.393.

5...../  8.9.. ..9 .8.   -   .32..9.8.8. .....-:-:438.494 .8.9. ..9.5.94 . 3.9.   -   ..   -   .894.    -   .   ..3-4..2.9.94 ..  . ...5. .--.-. 3. /...33 980.   .":4  ..-. 8. .8.2.2.   /.      .....3:94.  8.9...53.39  .04: .9. /.  3.32..39 8..9:...32. 3.3.83. /..3:3:8.  ..95...38.9.32.9:343.  .  .04 :  !. . /.   -   ..32..9. 8..   .

8.--.":4   .

335..9.393.-:-:438.  3. 44 074 8....3 074  44  02.32.3.. 8.5.  $34.******  ******3-  3.33.3:25.8 5.5.39:5.-:4....  2..3:94 ./ 5..33.5...5.9.2.3-. :3-  *****74  $. .8.  4    5..32.../.2.... 0 4 :  !.5.  2. 3.3.8.8.35.39. 8.33..7.74 084  44  074  3.  9:9. . ..3   !.357:9.3   584  5.

0  .20382-48   %700:3/70/  $0.3/7./3": ":4  %%$ 7933:2-0781742974: 382-48.03:3/70/14:79003  $:3/70/1.3/347/8  790903:2-073.0:3/70/14:7  $:3/70/119 430  7909011 3:2-078347/8          .

91742019 79                                  ./3..09907 !%  !        7909054894341904-0.3/793 7/3.3:2-07889974: 9  79090548943410. ":4  #0.

050848   79090.0574.3/7932430:594!  .3                         .0.43 ***** 195084  ***** %039 1. ! / T 0 ! ***** ./3./0/   *****           305084 .039. ! - T .982-44390-.4770.4:2394:23 7909009907439085.":4  #0..9.4..0.0398 ***** .

507-8:594!  425.":4   %0890.:084190/1107039/03423.0380941.507-8974:! :839070.438.                        425.438.70790 474390-.3/5.3  ! ! T !  !    ! ! T T ! !! ! ! ! T ! ! ! T  ! ! ! .708.:041.3.94382-48  79042:.94341.3/5....

70      .3/.0790903:2-071470.70    ..3/.3/.70      .3                                       .94384250900..9894.-.":4  $489070.3/.803903.94385841433948098414-0.70      .3/.//94341403:2-078   70.70       .

38:241 .3/088  //89700/9348 .":4  //894 /9348 .38:2841  3/908:2           7909028833:2-07        ***** ***** *******  ****** ******* ...

/3 %%$ ":4  //8 /93:2-07898:2974:94:97074:53  //8 /93:2-07898:2974:94:97074:53  //8 /93:2-07898:2974:97074:53                                 .7/7.

98.5508. 8:-97..  .98904507.03 .308 .//94341403:2-078:594 97074:53  3/908:2                  #0.5508.9.308 .3/47.9.5508.943 .943  - 2:95.//943 $9. 3:2-0741.3. . 2.425090.317:98//24907-:3./90574-02 7.80/ . .0 8905574-023.":4   /93:2-0789908:2974: 97074:53  $4. 47.989047/. .4.9090.4770.3/47.3/47.3807  4907-4:9.5508 ..5508 .3807 .70. 3:2-0741.308 42.308 . 4 - .94394-0:80/ .:0 .308 - 3:2-074147.090099074190.3  - .

8 .507-. 5.989047/./.03 .8 - 5.3807 .0 8905 47/ 574-02 3.507902. .94507.943  .3 .  . . :2-0741-.70./03./05.507-./0 - :2-07415.8  .507-.9.507-. 5.9890.8 .8 .5078902. .92.02.8  .507-. :2-07415. 5./0  .8.35..507-.8  .943-0:80/ .//943 - 8:-97.3/.8 - -. /.3807  0 .8// 902.4.3/5.425090. 3 - .8 42./05. 5.8  .507-.":4  $4. .507-.80/ .98./03.:0 .507-.//943 41 40 3:2-078 3.:/3 2430 98:2:594 94:97074:53  #0.

  .8.94507.:/3 2430 98:28:594 97074:53  #0.9890.943-0:80/  .3807  .:0  .943-0:80/ .70.03  .989047/.:0  .9.90784//:.907803.5508147! .03  .80/  .//808503/3.0 8905 47/ 574-028 3.3 .":4   $4.80/  .3807  9.32.4.  .8//.-4:9.9890.94507.98.989047/.98.3/.//943 41 40 3:2-078 3.3.9./.3/.--98 42.70.3807  .3/7.30147! 42:.

8:-8091742.98 1742 ...94341403:2-078  790.9  $48 90 70.3:2-07803903.03809.03809414-0. . 74:5 41 4-0.03 809 41 8:-97. 41 .08.":4   #024.3/8:-809                                                                   .94385 41 90 7024.0174290..

078041.//943..":4  $489.943803903.98:-97.3/8:-97.08           ** *****  **  **  * *        ** .9438903..//943  39028833:2-07   ******* ****** *******  *******   **** **** ******  ******    ******* ***************** ******* ***************** ******* ***************** ******* *****************   ******* ***************** ******* ***************** ******* *****************   ****** ******  79090.

":4  $:-97..0                             .98 /93:2-078923:03/974:  3/90/110703.

":4  $:-97..98 /93:2-078923:03/:59494:97074:53                           .

'40$4:3/ 0333$4:3/ 8903394.3/7.4:0  7909020/.../3 $ ":4   0/.

/0430 - 7.4770.9080/40848. -. $0837.-4:9/0 ... 7.4:0   48/0$.  33.882.3  890394. . 7..4:0 79090099074190..  43/00  1.9./094  .3807 %090./08/03 ../094 .-033384:3/419047/89090. $0821703/ - $082./09700  .-  ..078.9  8:3  47.90 .97. -4 - 7 .0770./90 /.  209  8.

.3/$0 39..3/0/.":4  890339403/384:3/8 &830.

0.

 70.3984:3/     1     0.090099079..9437909013.  7.43843.

0.

.3 **********827.3  %88./30 *******837.3/24907  %8840 *********821703/  %882-74907 *********81.$03.***********8./0430   %884.90.00.07 .784/  %887 0:.9 : 790047$04390-.       03 2.

8******..803903.941.0 .. -74907 42. ..0.349077 *****..8********.4/890503.0.0  #434/890.3/4: 94..":4  &834:.  .30. .3848894 *******. ********.94  %434/88-.894 . 1./4  %3.. 2430 - /4 .907 - 24907 .4.0..  3.. 08.9  !.78/44:.9  42/40809.. 08.0./4 *******..-.8100/3803 ********..4250900.    -  .3/  8903394.0...0.03  %0784/3.0.1:332430  48/55 .854393904.503.  89039490894741.$947  7909047/.

.5.3/5:7..":4  %.7.9            42509090803903.5.398 *********.147284190144334:38  .7  %080.8 *********.9  945  -7/  7.98:839..809  .704390-.70.2-  2..-4:94-0.705.9 *********84390.7043900.70.-0  %080.147284134:38  790905:7.98 *********.7043902.3/90  &809083:...9  %88.089947%0  %88.08  %080.3 *********843909.

 ":4  %043.

0.

9 .9 03 10 0/ -0.7 903           800/8 309           0 03 203 20.09047/943084:3/  -0/  1009  503  -0  0.0 509 9009 -.7.1  /007  0/  09  0.84:3/  3. /03 70/ 8005 809 03 /005  .

-.2.9 .9  .":4 %08479.3 .302.3  .-. .3 .2 .1.7  .7  .2  ./.9 .2 ..1..2 .9 .2..3 .3 .07909047/14720/      - 2 8    .7  ..3  ...84:3/          ...3  ..947/8.....9  .

47..47/  *********550  *********5.3  ********4  ********72  ********0  ********39  ********* *********$9.":4 &8041473 &80.3-014700.39  *********43  *********%7.7  .

79.7/  /039147/89.9/08..7-08   &3/07309047/98479..4084:3/80.":4  /0391.

4.

4/ .7-08905.9/08.9   4-  7480   -4.9:70    43     49     74:    82.9  .9   4  .84:3/  4.9  84/   47.4/ 8479 - .30 8.0  7909047/9..    49  09 -4:9 45 80 203  8479 .

9.5.0820390039 . 98.3 43 3  330 53 550 90  2 90 90 550  3 -0 7/0 550  4541099074190.3/574/:.07/. 982. 98. 98.  70.":4  /0391.003.5.. %044//4. - 988.3/790 .5 93 943  -./90.9 -9 -:9 -09  :5  .9472.08479  38077//08  70.507  494985.473 - 98. 984859.709  .989 .709 - 988.-44 .44 .989 .28. 982.07/.2./.007000.9438459047/984:3/  903 9.44 .739470. 9. 85507 - 8408 .984.989 ..3807   0.4770.3/2.790.0820340/0.08200 . . 1009  9 8..

8419000   &8098.":4   &80988 9.2084190/.3/7903.983803903.0  #0./.

98.98.-44 08 98  4 983 9   - %88.8********* .39390/447 08.9.38   ************* 43/.7:07 08. ************* ************* $:3/.98. - %.-44 898.90 898.8******** .385.7:07  433. 898. ./447  3.7:07  &3/073090.90 08 98  4 983 9  390-. %88.9.-.   #084/3. .  ************* 0/308/.884307:2-70.4770. %.  %:78/.3:2-70.98 790900990743  ./447  - %.  .3:2-70.9/408808. %88.84/3.3807  #484/3.-. 08 98  4 983 9   #84/3.

94-07  4.9:708  390-.30902347/0790.7/7./.89470.38  .3:.5503                .7  %090806:03./3 ":4  #0.7************.0.03983.  57**************:30  ****************::89  *************** .7.0410.02-07*************  77.3/790903.208419024393.7/974:5.

390/94494905./703190.  ***********34  %02. 90. 24907 - 1.2 847.07-94-0 .907 .4  %078******.907  403994905.2 8 .80/90.3   %044*****30  **********. 90./703 - 1. 901.3807 990!.3/1.907  .7   4.7 .9.55  .********1.70  #0.894789030/94  &805708039147241.907  .4770./908947 79090099074190. ":4   3807 6:089438./703  4070970/ .7*********30.7 . 24907 - 7.-4:9.9  03.3/1.3408*******7003   . 7.2  790.704390-.

0.907 47 470/ 390411.7/.7. 5.  7.70390808  .899038041.8943/.07-38/0905.0. ":4  &809082505.0. 8.0/ -.80/ 90/808.9070/ 905.7:--0/ 90144708907/.9070/ .8939  8.39 5.907 .8.809-.74 .7:.9147241.30/ .39808907/.3 90.  .0  %43 5.8900  4343 .090.80/ .30/ 90.0.07-8  3.398  .4770.3947 .9070/ 905.7/   .  %077 50/ 50 903/48. .  4907 .3 .390/ 97008  %0. 5.

8947  4547/8. ":4   38070706:0894383.

990070  &3/07309047/8.57.8089.

74:3/  4948.9908070   089.7  %058./703.83902.980058:3/0790.-0  %0.7043909700  %0..440.84390  03.  %0-44843909.7043905.907843907441  08984390-03.703905503  %0-7/8.07/.57.8089.    ..709  1.

":4   38073036:089438  4547/8.

8089.7.09047/8.57.99003  3.

799439  .8939  %01.20..8089.20/.2.04 .990070  .3.7239024733  03.  0.70908907/.87/.05.3.  003994.49089424774  03994902.77.91.  %0-487/0907-08390.8900  $0.19073443  %4/..7440894901.4.8939 /70..08.-4:9.30   .890.57.

0  %0-448**********90/08  %0.70*********90-.809  %0-7/8*********909700  %0-.9  %.3 :3/07 3803903.-4:9938:833 .394.0  %0-7/8 90.4770.":4  490/09..4770.38076:089438.5508..8.42509090803903.0.9  7903 4347:3/07                 7903 4347:3/07390-.3/.8*********909700  .

75.4:/8  %0-.70*********90300  %090108****904:808  %0-.047-04  %0-7/81******9097008  83.907  %054.208*********905.":4  790.3/-04.3.-4.098.-0  %07.08419097008  %0.8******909700   .4770.08419097008  %0/48*******90-7.3/:80.4438******909.9:70  %0/4538:25*****90.30108******90.-4.9  &80.3.--98********90-7.0.

3    .32.08 790900990743  /4  -00  -7/  .":4  !07.94385.3 .0.0 1:3.990.. . 5 / 9700  $00.4770.9   %007090144/.9908.9.47380.9..42081742 79090099074190.0 ../3  %0-48 5.39 - -00.39     . /44:80 / 3089     .07-8.4 - 03 .94347/9.3 70.4770.3807  08  2  547  17:9  %00700.. .070.9.89484:7.-4:9905.9:70   49078 57.943  &8090 3147241.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.