பாக -4

தமிழா க

காதி

தமிழி

மி

உம

ஆ க

ER.SULTHAN
இலவச ெவள ய

இலவச ெவள ய

இந்த மின்

ைல இனிய எளிய PDF ெதாகுப்பில்.....
எ த்

பிரச்ைன இல்லாமல்

உங்கள் கணிணியில் பயன்ப த்தலாம்....

இலவச ெவளியீ . யா ம் எக்காரணங் ெகாண் ம்

இைத வியாபார ேநாக்கில் பயன் ப த்த ேவண்டாம்.

மின்

ல் (Digital Edition) ெதாகுப் ...
Er.சுல்தான்.

hhttttpp::////w
ww
w..ttaam
miilliissllaam
m..w
m
weebbss..ccoom
ww

]`P`{y; G`hup

ghfk;-4

nghUslf;fk;
நப மா கள
நப (ஸ
நப

ெச

) அவ கள

ேதாழ கள
சா கள

(நப களா

திக

கால

சிற

........................................................................................................................ 2

) சிற
சிற

.......................................................................................................31

............................................................................................................. 47

..................................................................................................................... 62

)ேபா க

..............................................................................................................81

Visit: www.tamilislam.webs.com

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4

தமிழி
நப மா கள

4, அ

பாக
'எ

லா

(

ெச

60, எ

த (ஸ

பாக

4

திக

தியாய

இைற

பைட தா
'ந

ெச

கா

3326

) அவ க

றினா க

"

மன த ) ஆத (அைல) அவ கைள(கள ம

. அ ேபா

அவ கள

அ த வானவ க

உயர

ஸலா


(


கம

ண லி

களாக இ
)

)

. பற

. அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4

(பதி


கம

கள

'உ

கள


வானவ க

(த

சா தி

ைண

(உ

எனேவ, (ம

ைமய

அவ கள

4, அ

'ெசா

க தி

ச திரைன
அவ க
ேபா

கள

ேட வ

கி

ைழ

மா டா க

;

ஸலா
. அத

. அ

பதி

வாேற
,

றினா க
.

ஆத (அைல)

. ஆத (அைல) அவ கள

பைட

) (உ

, அழ

வ தி

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

)

தா .

3327
அண ய ன

பவ க

. அவ க
சி த

ெபௗ ணமி இரவ

அழகாக

(ஒள வ

) ேதா றமள பா க

மலஜல
மா டா க

ப ரகாசி
கழி க
. அவ கள

.

ெசா கைள

றினா க
ெவா

. அ

வானவ க

)' எ

தா

னா

அைல

" எ

) அதிக ப யாக

றன" என அ

), 'அ

ைழபவ க

(ப ரகாசமாக

ேதா றமள பா க

ெசா

ெபாழிய

ைழவா க

60, எ

தியாய

" எ

ெபாழிய

க தி

தா

ெகா

றினா க

ெச

ைண

வைர (மன த

ேபா

"எ

கமன

) ெசா

ெகா

பாக

பதி

வ தி

கால திலி

ேக

கம

சா தி ெபாழிய

'இைறவன

ைற

ைத

(வானவ கள ட

ஆத (அைல) அவ க

) வா

ச ததிகள

)

. பற

,

ந ச திர ைத
மா டா க
சீ

Visit: www.tamilislam.webs.com

; எ சி

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4

க தாலானைவ. அவ கள

ன யராவ . (ெசா

பைட க ப

பா க

ேதா ற தி
இைற

வான தி

த (ஸ

4, அ

பாக

. அவ க
(

தியாய

லா

60, எ

க தி
ேக டா க

'ெப

அவ க

கலித
. நப (ஸ

கடைமயா
, 'ப

4, அ

அக

ற வ ழிகைள

ஒேர மன தன

த ைத ஆத (அைல) அவ கள
) அ

" என அ

உயரமி

) அவ கள ட , 'இைற

ஏ ப டா
) அவ க

வத

ெவ க ப

அவள
, 'ஆ

அவ

பதிலள

தா க

கலித

ஏ ப

ழ ைத (ேதா ற தி


வதி

தா .

அவ கேள! நி சயமாக
ைல ெப
கடைமயா

(மதன) நைர
. இைத
?' எ

) அவைள ஒ தி

ேக

பா

நா

ேக ேட

மா?' எ

தா

(அவள
சி

. அத

எதனா

.

60, எ

'எ

பா க

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

தா

)" எ

தியாய

ைடய

அைம ப

3328

ெசா

டவா

ேக டா க

பாக

ைமைய

கள

றினா க

ைல (ரலி) நப (ஸ

வ த தி

) அவ க

ஸலமா(ரலி) அறிவ

மைனவ மா க

க வாசிகளான) அவ க

3329

Visit: www.tamilislam.webs.com

?' எ

ேத


.

நப (ஸ

)

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4
அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

தா
மதனா

ஸலா (ரலி) அவ க
அவ நப (ஸ
ேக க

ெசா

) அவ கள ட

ேபாகிேற

, '1 இ

பற

கவாசி

எதனா

?' எ

என

தி நாள

அவ

லா

. ெப


.

)

. உடேன

கைள

ழ ைத த

ப றி
றினா h

? 2.

த ைதைய (சாயலி

சேகாதர கைள ஒ தி

) அவ க

, 'ச

.

)

தா
தா " எ

ஸலா (ரலி), 'வானவ கள ேலேய ஜி

ெகா

தலி

அைடயாள

(வ ள க ) ெத வ

றி

தலாவ

ர தி

உய ர
ந (க

? 3.

த (ஸ

ேம அறிவா " எ

றினா க

காரண , ஆ

தாய

கள
(

கவாசிக

) சாய

)த

லா

) எ
வ ஷய

தலாவ

தி அ

தேபா

நா

கள

ேற!" எ

அைடயாள

ைடய ந (வ

ப ற கிற

இைற

. இைற

ள அதிக ப யான சைதயா

த ைதய

கள ட

இவ ைற

கிழ கிலி

. ெசா

, 'த

(சாயலி

பைகவராய

ம கைள

?) அ

ெச

த மத திலி

உண

. உடேன, அ

த க

திர

ேக டா க

(வானவ ) ஜி

ைக த தி

அைடயாள

தலி
எதனா

றினா க

. அவ ைற ஓ

தி நாள

ஒ தி

'இ

(அவ க

. இைற

அைடளாய

) ேம

உண

ழ ைதய ட
தினா

ழ ைத அவ
)

ெந

ெப ய மன
உட
தினா

) அவ க
பா

திைரசய

காண ப

மைனவ

ைட உய ர

த (ஸ

(தாய

ெகா

,

. அ

ஈர


திய

ேபா

ைடய சாயலி
ழ ைத அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைடய

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4
சாயலி

ப ற கிற

ஸலா (ரலி), 'தா
றினா க

அவ க

நா

) த

கள ட

லா
பவ


ேம

கள

லா

,

சா சிய

க) அறி

தா க

த (ஸ

மைற

தவ ர ேவெறவ

ஹ ம (ஸ
கிேற

மி

) அவ க

" எ

லா

றினா க

த க

ஸலா (ரலி)

த கள ட ), 'உ

) (

ேக டா க

கள

. அத

ஆவா ; எ

மக

மி கவ

கள
மக

, 'அ

த (ஸ

) அவ க

ன நிைன ப க

ேக

ைல எ

பாக,

. அ ேபா

அவைர அதிலி

ஸலா (ரலி) ெவள ேய வ

திைள த

ப றி (அவ

வ வர

றா

ஊறி

ேக

லா

பவ

லா

" எ

றினா க

. உடேன, இைற
, 'அ

கிேற

ைன

" எ

மி கவ

,அ

. உடேன (வ


ைவ

(மா

அவ க

ெபா

எ ைதைகய மன த ?' எ

லா ைத ஏ றா

. அத

லா

த க

ப றி அவ கள ட

. இைற

லா

சா சி

. உடேன, அ

மி கவ

பதிலள

றினா க

ைன

ைர பா க

ஸலா

ஸலா ) இ

ேக டா க

ெபா

வ வர

ஆவா " எ

. (உடேன) அ

என நா

அவ கேள!

மைற )தா க

, 'அவ

அவ க

தா

லா ைத ஏ றைத அறி தா

(


) அவ கள ட ) வ தா க

தா க


ஆவ . தா

க ப
நப (ஸ

பதிலள

இைற

, 'இைற

. பற

தாய தின

" எ

கா பா
ெகா

. உடேன

யவ

சா சிய
தரவா க
த க

?' எ
வானாக!"

த)

, 'வண க தி
நா

லா

கிேற

, 'இவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

நா

கள

ெக ட

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4

பாக

கள

(இ

றி

4, அ

'எ

ெக டவ

தியாய

60, எ

இைற

கா

திராவ

(

. ஹ
டா

த க

எ த

என அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

'எ

தியாய

இைற

ெப

கள

அறி

ைரைய ஏ

60, எ

த (ஸ

வ ஷய தி

ெகா

) இ

லிவ

ேபசலானா க

அவைர
.

"

திராவ

ெப

டா

இைற சி

ஆத (அைல) அவ கள

மைனவ

கணவைன ஏமா றிய

தா .

3331

) அவ க
(ந

றினா க

வா (ஆதி மன த

.

4, அ

ெசா

) அவ

3330

மா டா

பாக

ஆவா " எ
ைன

) அவ க

ல தா

தி

) இ

கைள

த (ஸ

ராய

நா றம
ஏவா

மக

லாத

றினா க

ல வ தமாக நட

"
ெகா

. அவ கைள ந

லவ தமாக நட

Visit: www.tamilislam.webs.com

) எ

.

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4
, ெப

ஏெனன

வ லா எ

ப ேலேய அத

ேநரா க

றா

என அ

பற

மாறி வ

வ ஷய தி

டா

அறி

ைரைய ஏ

)ஒ

, அத

நா

. பற

கிறா

ைமேய அறிவ

வய

நா ப
கிற

தா .

3332

,உ

தாய

ெதா
ெனா

. அைத அ ப ேயவ
கள

க ப டவ

மான இைற

த (ஸ

)

.

வாேற (40 நா


(இ

60, எ

தியாய

றினா க

வா

, வ லா

. ேம

. ந அைத (பலவ தமாக)

.

ைமேய ேப பவ

அவ க

கிறா

ேகாணலானதா

. எனேவ, ெப

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

4, அ

பாக

பைட க ப

தி மிக

உைட

ேகாணலாகேவ இ
ெகா

ப லி

ேம ப

நா ப

கள

) அ த

கள

,அ

. (அத

உண

றி

லா

நா

கிற

ெசய

(ப ற வா வாதார


பா


,அ

. பற

ல ப ட ச ைக ேபா

அதன ட

ப ) அத

வாக) ேசமி க ப

(அ ைட ேபா

யாக மாறி வ

ெம

(க

ற) ஒ

வானவைர நா
(எ ப ய

வள

ைபய

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

வைர

வாேற
சைத ப

டமாக

க டைளகைள

கிற க

)

)

அத

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4

த ப

கி

த ப

கிற

றன. அ

நரகவாசிகள
நரக தி

ழ ைத

. பற

அத

ெசயைல

பா கியசாலியா ந பா கியசாலியா எ
உய

ெச

மிைடேய ஒ

தவ

ெச

ெசா

ெசா

கவாசிகள

ெசா

க தி

வா

என அ

பாக
'எ
தி

லா

4, அ

தி

ெகா

தி

ெகா

த வ

தா

ள அவ

60, எ

த (ஸ

ணமாக, அ

. இ

தா
, அவ

திய

ள, அவ
வா

ணமி

ெசா

. ஒ
பா

. அ ேபா

(எதி

கவாசிகள

மன த

. இ

திய

. அ ேபா

நரகவாசிகள

, மன த

இைடெவள இ

லா

(ரலி) அறிவ

, (எதி

ெசயைல

அவ
பாராத வ தமாக)

ெச

நரக தி

) அவ க
(தாய

தா .

3333

) க

நியமி கிறா

. அவ , 'இைறவா! (இ

ெதா

. இைறவா! இ

பா

. இதனா

.

தியாய

இைற

கிற

தா

ைழ
ெச

மிைடேய ஒ

வ தி அவைன

க தி

ெசயைல

ணமி

பாராத வ தமாக) வ தி அவைள
ெசயைல

ஊத ப

(ெம

றினா க
வைறய

"
வானவ

ள) வ

வைர

இைறவா! இ

ல ப ட ச ைக ேபா

ற) சைத

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெபா

பாளராக

, ப றி
" எ

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4
றி

ெகா

பா . அைத

'இைறவா! இ

ஆணா அ

உைடயதா? (இத
ேக பா . (அ
வய

றி

என அன

பாக
'எ
(ம

ைமய

அவ
(க

த )திட அ

வள

? (இத

) ஆ

நி ணய

த ப

லா

ெபா
ப ைண

, 'ஆ " எ

க ப

வாகாம

தேபா

) இைண க ப

ைன அ

கெள

ப யேபா

,

?' எ

வள
) அத

தாய

.
தா .

றினா க

லா

ெதாைகயாக

"

உன ேக ெசா த
தர(

வா

பதிலள பா

) இ

ேபா

பா கிய

3334

) அவ க

) ந

நா

ெப றதா?

) நரகவாசிகள ேலேய மிக ேலசான ேவதைன தர ப

தைல ெபற

எவைர

60, எ

த (ஸ

' மிய லி

இைவயைன
ேபா

தியாய

உய

ணா? ந பா கிய

மாலி (ரலி) அறிவ

இைற

அவ ைற

வா

4, அ

ெப

) வா வாதார

லா

பைட (

அத

காமலி

பைத உ

தா

லா

ேத

(எைத
. ஆனா

தவ ர ேவெறத

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அத

க த

ைற - என

ேக

பைத

ேக பா

, 'ந ஆதமி

லா

னட

இைண க ப

றி

இ த ேவதைனய லி

லவா?' எ

. அ ேபா

இைத வ ட இேலசான ஒ

) என

பவ ட ,

, ( மி

ேம ந

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4

ெகா

என அன

பாக

ளவ

(ரலி) அவ கள அறிவ

4, அ

இைற

) ஒ

பாவ தி
ெச

) அவ க

மன த

என அ

உய க

.

தா க

.

3335
றினா க

அநியாயமாக

, அவ தா

ெகா

தியாய

இைற
ேவ


தி) அைத வழ கி

லா

4, அ

'எ

வா

ஆத (அைல) அவ கள
. ஏெனன

மாதி ைய ஏ ப

பாக

60, எ

தியாய

த (ஸ

(உலகி

ைல" எ

60, எ

த (ஸ

ல ப
மக

ேபா

அ த

தலாக ெகாைல ெச
ெகா

(ரலி) அறிவ

ெகாைலய

கேவ

(ஒ

வ தவ .
தா .

3336

) அவ க

றினா க

வைக ப டைவ ஆ

"

. அவ றி

ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

(

ண தா

)

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4

ேபாகி

ேவ

றைவ பர

பைவ பர

பர

என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

ம ெறா

பாக

தியாய

லா


இைற

தி

அ ேபா

த (ஸ
, 'நா

அவைன

60, எ

கைள

(அவைன

ஒ ைற
றினா க

(

ண தா

)

றன.

.

தா .

றி

றி
) எ ச


ெசா

நி

த பற

க தாைர எ ச

வைர) எ த இைற


க ப

ம கள ைடேய எ

ெகா

ெகா

(வ ல ) நி கி

3337

கைள அவைன

அைடயாள ைத உ
லா

றன. ஒ

உம (ரலி) அறிவ

றி

க தா

ப றி (இ

அறிவ

) அவ க

ள ப

கி

தா .

வழியாக

4, அ

பழ

பர


கிேற
ல எ

எ ச

கிேற

காமலி
தி

த ஜாைல

ைல.

. அவ

அறி


ெகா

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

அவ க

அவைன

றாத ஓ

ஒ ைற

றினா க

, நா

. ஆனா

க தா

பைத ந

ைவ அவ

. எ த இைற

ததி

கிறா க

லா
ப றி

. ஆனா
ள ேவ

,
"

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

60, எ

தியாய

3338

இைற

த (ஸ

) அவ க

நா

கள ட

த ஜாைல

ேவெற த இைற

ஒ ைற

ஆவா

ெகா

வா

றினா க
ப றிய ெச

அைத
. அவ

. அவ

.

அவ க

ேபா

நா

என அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

4, அ

'எ

ைமய

லா

அவைன

60, எ

த (ஸ

தி ஒ

ைற

ெசா

க தா
ெசா

றி

) எ

நகர

ைல. அவ

ேபா

) எ ச

க தாைர எ ச
கிேற

றைத
தா

நரகமாக

தைத

.

3339
றினா க

அவ கள

"
தாய தின

- அைல - அவ கைள ேநா கி), '(எ

தாய தா

ேபாகிேற

னதி

கிறாேனா அ

றி

ெசா

தா .

) அவ க

அவ க

(

கைள (அவைன

தியாய

இைற

எைத ெசா

பாக

ைர

களா?' எ

வா க

ைடய ெச
ேக பா

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அ ேபா

திைய ந
. அத

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4
, 'ஆ , எ

அவ க
பதிலள பா க

(எ
, 'இ

அவ க

வா க
ெசா

. பற

பதிலள பா க
வாேற உ

) எ

இைத

(என காக சா சிய
அவ க

ைர

டா க

சா சிய

றி கிற

நிைலயான' எ

என அ

பாக

ஸய

4, அ

ெசா

60, எ

)" எ

தாய தின ட , 'இவ
ேக பா

வரவ
,'

'உ

ெசா

வா க
ெச

சா சிய

ெசா

வத காக ந

த இைறவன

லி

'நதியான' எ

பதா

பதி

காக சா சிய

ஹ ம (ஸ

(இைற

. அத

ைல" எ

) அவ க

,

)" எ

திைய
ெசா

ேவா .

நிைலயான
(தி

.

(ரலி) அறிவ

தியாய

ேட

டாரா?' எ

அவ க

வாேற நா

கைள ம க
தா

அவ கள ட
.

தாயமாக ஆ கிேனா " எ

வசன
'ந

ைர

எ த இைற

லா

தாய தின

தாய தா

'அ

கள ட

அவ கள

ேக பா

. அ

ைர

லா

திைய) எ

. உடேன, அ
யா ?' எ

பவ

அவ கள

ெச

ைல. எ

இைறவா! (எ

,அ

.

தா .

3340

Visit: www.tamilislam.webs.com

02:143)

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

தா

நா

நப (ஸ

) அவ க

) ஒ

(

மிக

கா

பமானதாக இ

வாயாேலேய (ப கள

ைம நாள

(ம கள

)

ெகா

) ப றி ெகா

ம கள
திர

கி

எ தைகய (

. அ ேபா

எ தைகய (ஆப தான) நிைல ேந

ைடய இைறவன ட
ேக பா க

. ம க


சில , 'உ

வா க ப ட) உய ைர ஊதினா
டா

. அ

கர தா

தினா

. ந

தி

சில

வா க

. உ

.

பைத

பைத

) பா

கமா


களா?'

. எனேவ, ம க

மன த இன தி

. வானவ கைள உ

அ த

ெசவ ேய பா க
(ம ற ம கைள

(ேத

எவைர

பவ

கிற க

கிற

, 'நா

. பற

லா

த ைத ஆத (அைல) அவ க
)" எ

பைட தா

வாேற அவ க

யம

த )

டா க
) அ

மா? பா

ம க

பவைர

, 'ஆதேம! ந

ெச

கைள அ

க தி

வா க

ெசா

லா

ைர ெச

அவ க

ஒேர சமெவள ய

பகரமான) நிைலய

ைர ெச

ஆத (அைல) அவ கள ட

உ திரவ

. (த ைம) அைழ பவ கைள அவ க

காக

. அ

(அைத

ைம நாள
ெத

சிறி

(உ

) அவ க

தியவ கைள

(ைவ க ப ட)

ேதா . அ ேபா
ந ட ப ட

. (ம

ேநா கி), 'ந

. நப (ஸ

ஆேவ

வா

தி

அதிலி

தைலவ

அவ க

) அவ கள ட

வ த

தியவ கைள

ம கைள பா

,ஒ

நப (ஸ


சிர

த ைதயாவ க
(னா

சிர பண
பண

தா க

ைடய இைறவன ட

Visit: www.tamilislam.webs.com

. உ

கைள

காக

.

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4

ைர ெச

ேக பா க

(நா

தா

ேவ

(க

பற

(அவ

ேள

(அைல) அவ கள ட
(அ

ப ப ட)
கைள அ

லா

(சி கி) இ

ைர க மா

ேகாப

, 'ந

(க
ததி

ெச

ேக பா க

பற

" எ

ெகா

காரண தா

மிய

ெகா

இைத ேபா
ள ேவ
வா . ம க

ளமா டா
ைன

கா பா றி

ெகா

ெச

ளா


அவ க


. ந

.

னட

ஆவ க

. நா

ேந

ள (இ த

ைடய இைறவன ட
, 'எ

இைத
ெகா

ேந

காக உ

ேகாப

. உடேன, ம க

றி ப

அவ

.

வசி பவ க

ைலயா? எ

. அத

. இத

)

அவ

) எ

ைக த த) இைற

கவ

ேபா

டாெம

வா க

ைலயா? எ

ைலயா? எ

ளா

கா பா றி

பா

காணவ

களா?' எ

ைல. இத

ேகாப

" எ

அ யா ' எ

காணவ

) ேகாப

ைனேய நா

அவ கள ட

அவ

ைனேய நா

ைலயா?' எ

அைத

ேவெறவ டமாவ


ேஹ! ந

றி ெச

ப) நிைலைய ந

ப) நிைலைய ந

,'

அவல நிைலைய ந

(இ த

( திய ச ட அைம

க வ

த தவ றி

ண ேவ

. எ

ெச

ெச

ெச

(உ
ேத

பா

. அத

ேபா

. (எனேவ!) ந

(அைல) அவ கள ட

, '(நா

அைத
ெச

(அவல) நிைலைய

றா

) மர திலி
) மா

ய நிைலய

(சி கி) இ

) ேகாப

டாத ஒ

. நா

ப) நிைலைய

ஆத (அைல) அவ க

ைல. அத

ெந

(

ததி

களா? நா

தி

. அத

இைறவ

ேகாப

ய மா

ேந

இைறவ

ேபா

ள மா டா
(இ

.

தி) நப (ஸ
வா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

. நா

)

.

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4
இைற சி மாசன தி
தைலைய உய
ெகா

ள ப

கீ ேழ ச தா ெச

வராக! ப
. ேக

தர ப லி

) ெசா

ல ப

ஹத

ைமயாக என

பாக

4, அ

தியாய

லா

இைற
எவராவ
ெப

'◌ஃபஹ

'

பாக

. அ

(ரலி) அறிவ

(தி

( )

'எ

4, அ

'எ


தியாய

த (ரலி) அறிவ

ெபா

மி

60, எ

(இைறவன

உைப (ர

கிறா க

), 'இ த

.

தா
( )

ஆன

54வ

வாக ம க

. (ெவ

ைற ப

- அறி

'

ைர ெப

பவ

அ தியாய தி

இட

ப ரபலமான
சில

வைத

ஸ கி ' எ

3342

வ ததாக அன

ைர ஏ

" எ

ஹ ம

ஓதினா க

ேதா, ேவெறா

ஹ மேத! உ

) ப

ைல" எ

3341

கிறாரா?' எ

தர ப

60, எ

'◌ஃபஹ

. (உ

பாள

'

. அ ேபா

நிைனவ

ள) இைற வசன ைத
மி

. அறிவ

) அவ க

த (ஸ

ேவ

ைர ெச

(ரலி) அறிவ

தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைற ப ேய
ேபா

ேறா ஓதவ

ைல)

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4
இைற

த (ஸ

நா

ம காவ

(அ

கி

பற

) அவ க

றினா க

தேபா

வானவ ) ஜி

இைறந ப

ைகயா

ணரா

ெகா

வான தி

'யா

ஹ ம

ேக க, ஜி

ம க

இைற


, 'ஆ , திற

) நா

தா . அவ
தன . அவ

ைடய இட ப க
தேர வ

"எ

ேபா

ல மகேன வ

; அவ கள

பதிலள
றினா க

) ேமேல ெச

க!" எ

வல ப க

சி

பதிலள

தா க

தா க

,

. அத

ப ப டதா?' எ

. (


றேபா

வான தி

ேக

தன . இட ப க தி

பா

தா . (ப ற

.

அவ ,

ேக டா . அவ க

" எ

ெந

. அத

" எ

(இ

ைடய வல ப க

ள வான தி

(உ ைம) அ

ம க

.
ப ள தா க

ைன அைழ

றினா க

கிறரா?' எ

வல ப க தி


, 'இேதா ஜி

கிறா க

ைச

ணறிவா

ைமய

லி) அவ ட

,

" எ

வான தி

பா

க! ந

ஆத (அைல) அவ க


ெசா

ெந

ைற ெகா

) அ

அவ க

ேவெறவரா
வர

அவ க

திற க ப

) பள க ப ட

) எ

. பற

ைகைய

. ( மி

அவ க

அவ , '(அவைர அைழ
கத

க த

,எ

கி (வ

வ னா க

காவல ட , 'திற

ேக டா . ஜி

அவ , 'உ

'எ

. பற

ஏறினா க

வான தி
?' எ

அத

ைர (
இற

நிர ப ய த

அைத ஊ றி (நிர ப )னா க
வ தேபா

அவ க

அைத, 'ஸ ஸ ' த

.

ேபா
,எ

ேக ேட
இட ப க

ைன

சி

தா ;

பா

,) 'ந

. அவ , 'இவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ம க

.

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4
அவ கள

ச ததிக

இட ப க தி
(ெசா

கிறா க

ெச

றா க

" எ

ைன அைழ

அன

(

ேபா

) அவ க

ஆகிேயாைர
கி

தன எ

ஜி

றினா க

டதாக
அவ க

ஆத (அைல) அவ கைள அ

கள

அன

" எ

(ரலி) ேம

கவாசிக

) சி

கிறா க

(ேவதைன ப

உரய தி

அத

காவல ட , 'திற

பதி

றிய ப

ேபா

"

ேற ேக டா .

வாய ைல ) திற தா .

(அைல), ஈசா(அைல) இ ராஹ (அைல)

றினா கேள தவ ர அவ கள

ைல. அவ க

றி ப

ைமய

றினா க

;

)

) ஏறி

என

த (ரலி)

.

வல ப க

:

ள (

இ ராஹ (அைல) அவ கைள ஆறாவ
றினா க

சியா
ேபா

தலாமவ ேக டைத

அவ க

, வான

(ம

(இ

வான தி

ேற ஜி

ெசா
அவ க

.

காவல

(ரலி) ெதாட

"நப (ஸ

தா க

டா

. அத

ேபா

ம கைள ) பா

ெகா

, இர

. பற

பவ க

. எனேவ, தா

ம கைள பா

பதிலள

றினா க

பற

வல ப கமி

நரக வாசிக

(நரக வாசிகளான த

பற

. அவ கள
பவ க

கவாசிகளான) த

இட ப க

றவ

வான தி

) வான தி

டதாக

பட

டதாக

றினா .
:

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேம

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4
"ஜி

(அைல) அவ க

இைற

தேர வ

யா ?' எ

க! ந

ேக ேட

பற
ேக ேட
கட

. அவ க

ெச

றினா க
நப ேய வ

. பற
க! ந

தா க

ெச

, 'இவ
நா

ேற

றினா க
ஸா" எ
, 'ந

நா

இ ராஹ

ேக ேட

. அத

இைற

த (ஸ

அ பா

(ரலி), அ

கி(ரலி)

றினா
த (ஸ

ல மகேன, வ
, 'இவ

அவ கைள

றினா க

க!

லிட )

, ஈசா அவ கைள
க!" எ

ேற

, 'ந

. அவ க
. நா

.

ல நப ேய வ
(ஜி

நா

கட

, 'இவ

ெச

றினா க

யா ?' எ

ஜி

ேற

. நா

அவ க

. அவ க

, 'இவ

அறிவ

ததாக இ

"

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

யா ?'

பதிலள

.

யா(ரலி) ஆகிய இ

) அவ க

, 'ந

ல சேகாதரேர, வ

றினா க

க!" எ
றினா க

றினா க

, '(இவ ) ஈசா" எ

அவ க

இ ராஹ " எ

) அவ க

ெச

க!" எ

ஜி

க! ந

கட

, 'இவ

. நா

யாh?' எ

. பற

க! ந

, 'ந

றேபா

அவ க

, 'இவ

றினா க

. அத

. அ ேபா
. நா

ெச

றினா க

, 'இவ

ல நப ேய வ

ஈசா அவ கைள

. பற

கட

க!" எ

அவ க

ல சேகாதரேர, வ

ல நப ேய, வ

இைற

ஜி

கட

. அவ க

'எ

ல சேகாதரேர வ

க" எ

லிட ) ேக ேட

பதிலள
'ந

ேற

(அைல) அவ கைள

. அத

ஸா அவ கைள

ல சேகாதரேர, வ

(ஜி

தா க

'

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4
பற

ஜி

அவ க

உயரமான இட தி
ெகா

றினா க

கி(ர

த (ஸ

அ ேபா

) அவ க

லா

அவ கைள

(எ

ேமேல ெச

(வானவ க
ெசவ

றா க

. நா

வ திகைள எ

ேற

தி

.

மாலி (ரலி) அவ க

ெச

ேற

நிைறேவ ற

யா

தி

(ெதா

அதி


" எ

தா

ய தா

. அ ேபா
" எ

ேக டா க

திைய
றி

றினா க

, 'உ

ேத

("உ

ெச

தாய தாரா

(ச

தாய தவ

ஐ ப

,
ைற

அைத

இைறவன ட

ைற

ஸா அவ கள ட

. அவ க

ைகைய
.

ைககைள

ஸா

, 'அவ கள

. நா

. உடேன நா

ைற தா
ேபா

தி

ெதா

ப யேபா

பதிலள

,உ

. ஏெனன

ைககள

தி

ஸா அவ க

ளன" எ

" எ

காக) ஐ ப

நா

ைடய இைறவன ட

ப ) ேக

ெச

:

ெகா

கடைமயா க ப

கடைமயா

ெச

அன

றினா க

ன கடைமயா க ப ட

'அ ப யானா

அவ

நா

ஓைசைய

. அைத ெப

கட

ைகக

கள

) அவ க

கடைமயா கினா

ேகா

ெகா

இைற

ைன அைழ

வ தேபா

) எ

ெதா

ப ) ேக ேட
தி

தாய தாரா

Visit: www.tamilislam.webs.com


அைத

.

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4
நிைறேவ ற
ெச

யா

நா

") எ

ஸா அவ கள ட

தி

அத

றினா க

ைற

ெச

ெதா

ைகக

. (ஒ

றினா
'உ

ைற
) ஆ

ேக

" எ

ல ப ட ெசா

. உடேன, நா

ஸா(அைல) அவ கள ட

ைடய இைறவன ட

தி

ெச

(ேம

ைக ேகார) ெவ க ப

பற

அவ க

ைன அைழ

ஜி

அறிய

யாத ப

ேள அ

ேட

பாக

தஹா'
பல வ

மதி க ப ேட

. அத

4, அ

ெச

தியாய

(ந

. அ ேபா
மண

60, எ

) க

ேக

.

தாய தா

,எ

ெச

(ேவைள
மா ற ப
தி

இைறவன ட

ெதா

ெச

ைக

ேற

,

.

3343

Visit: www.tamilislam.webs.com

, 'எ

ேத

.

ைலயான)

தன. ப ற
டார

. அவ க

னெவ


தாலான

)

. நா

பதிலள
லகி

ைல" எ

றினா க
" எ

(வா

யாக இ

(ேவைள

வதி

அைவெய

அைத

,உ

" எ

. அ ேபா

ைற தா

, 'அைவ ஐ

கிேற

ெகா

றா க

அவ
னட

ப இைறவன ட

திைய

ைடய இைறவன ட

தி

இைறவன ட
'சி ர

) ஐ ப

. ஏெனன

. அத

. அைவேய (ப ரதிபலன

ைற ெசா

வாேற தி

, 'உ


ற, நா

ப ) ேக ேட

அதி

றியேபா
ைற

ச தி ெபறமா டா க

(இ

. (நா

ேகார) அவ

கைள

நா
நா

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4
நப (ஸ
நா

) அவ க

(அக

ேபா

தாய தா

என இ

பாக

றினா
ேபா

ேமைல

அ பா

4, அ
ஸய

(ரலி) அறிவ

60, எ

தியாய

ழல அ

ந ஹா
நா

ந ைமவ

, 'ந

(இ ேபா


தா

வரான அ
கி

) அவ கள ட
) அவ க

வரான ைஸ
கமா இ

டா க

வாசிகள
கிறாேர" எ

க ப ேட

. 'அ '

தா .
சிறிய த
அ ர

ஜாஷிய(ரலி), உையனா இ

வ ைடேய ப

ேகாபமைட

('ஸபா') ெவ றியள

') அழி க ப டன .

3344

. அைத நப (ஸ

ல தவ

ல தா

('த

தா .

) நப (ஸ

ப ைவ தா க

கா றினா

(ரலி) அறிவ

அல(ரலி) (யமன லி

) கீ ைழ
கா றினா

லா ைத த

. அதனா

ெகா
. அத

பதா

ைற

ஹாப
◌ஃபஸா (ரலி), ப

கிலா

ஆமி (ரலி) ஆகிய

ைறஷிக

தைலவ க
வய

தாய(ரலி) ம

உலாஸா அ

றினா க

கிறா ;

நப (ஸ

) அவ கள

சா க

) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com


, 'இவ க

கைள

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4
(

ைமயாக) இண கமா

வத காக (அவ க

தா

ெகா

றினா க

தி

ேத

த, ெந றிேயார

மழி க ப

மா

" எ

னவைர

வல (ரலி) தா

னவைர
தி


இவ

தி

ேவெறவ தா

ைவ க மா

உய

லா

களா?' எ
ெகா

ந ப

ேக டா க

வத

ெகா

ல ேவ

றேபா

ேன - ஒ

) த

ைட

ழிகைள தா


நா
ேபா

வைத

லாமிய கைள
அவ க(

ேபா

ெகா

வா

அவ கைள நா

நி சய

அழி

டா க

. (

லா

)

ந ப

இ ப

(

காலி

(இைத

ைற ெசா

ைற

ன) அ த

வா க

. ஆனா

..
,

. அவ க

ட தா
" எ

ைக

பர பைரய லி

த ப ட) அ
வா க

பவ கைளவ

'ஆ '
ேவ

வ . அவ க

ெவள ேயறிவ

; சிைலவண க

நா க)ைள அைட தா

மன த

ஆைன ஓ
(அத

) அவ க

ேதா

க திலி

லா

மதி ேக ட அவ

)

வசி பவ கள

ேவெறா

ெச

உடலிலி
மா

வா க

க, ந

, 'இ த மன த

, அவ க

ேவ ைடயாட ப ட ப ராண ய

றா

மிய

ட, தைல

'நாேன (அ

ப வா ?

தாய தின

ெவள ேயறி வ

லா

அவைர நப (ஸ

பா க

ெதா

ெகா

. அ ேபா

) அவ க

வ த தி

சைட த, க

தியான தா

ைக ைவ தி

டாெம

நப (ஸ

பாரா

ஹ மேத! அ

மதி ேக டா . அ

நிைன கிேற

ெச

) அவ க

கீ

எ தைகயவ களாய
அவ கள

,'

அவ

ேநச

த, அட

. அ ேபா

றினா . உடேன நப (ஸ

தா

வ ஷய தி

ெசா

த மன த

ெச

ெசா

" எ

;

வா க

அழி க ப டைத
றினா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

.

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4
பாக

4, அ

தியாய

லா


நப (ஸ

4, அ

(நப (ஸ
நப (ஸ

(ரலி) அறிவ

(தி

இைறவசன ைத ஓ

பாக

3345

'◌ஃப ஹ

) அவ க

டா?' எ

60, எ

ஆன

60, எ

) அவ கள
(ஒ

யவ

காரண தா

கா

யப

ட தா

க ைட வ ரைல

54-வ

அ தியாய தி

ேற

லா

றினா க

ைர ெப

பவ

இட ெப

எவேர
ள)

.

னட
ைவ

தவ ர ேவெறவ
ேக

இைத

ள வ ரைல

. உடேன, நா

அர க

தைட
அத க

அறி

3346

ைற) எ

மஃஜூ

த( )

ைணவ யா ) ைஸன

'வண க தி
தைமய

( )

வைத ெசவ

தியாய

) அவ க

மி

தா

ேநரவ

ேபா

'இைற

(ரலி) அறிவ

ைல. ெந

கிற

திற க ப
இைண

,


மி

தா

. இ

கிவ

" எ

வைளயமி

அவ கேள! ந மிைடேய

Visit: www.tamilislam.webs.com

யஃஜூ

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4

லவ க

4, அ

பாக

டா

60, எ

தியாய

வ வ

) எ

4, அ

பாக

(சிறி

'எ

இைற
லா

அத
அைன
நரக தி

(ம
அவ க

ெச
வா

மஃஜூ

டா

கா

தியாய

60, எ

த (ஸ

கள

. அத

தா க

நப (ஸ

)

.

னா க

தைட
றி த

வ லி

ைகயா

லா

(அரப எ

."

3348
றினா க

"

) ஆத (அைல) அவ கைள ேநா கி, 'ஆதேம!" எ

, 'இேதா! வ
லவ

ட தா
" எ

) அவ க

ைம நாள
கர

ேக ேட

பதிலள

தா

) திற

ேவாமா?' எ
.." எ

3347

, யஃஜூ

) அவ க

இைத ேபா

அழி

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

க, நா

'ஆ ; தைம ெப

அவ க


தா

ேட
" எ

. க டைளய
வா க

பவ கைள (ம றவ கள லி

. ஆத (அைல) அவ க

! கா தி

கிேற

. அ ேபா

) தன யாக

, 'எ தைன நரகவாசிகைள?' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

பா
, 'ந

லா

.

. நல
தி


.

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4
ேக பா க

. அத

ெதா

ெறா

காரண தா

) சி

ெவா

தி

வா

இ ப

ட நைர

ப ைத

ேவதைன க

, 'இைற

தி ெப

பா க

'அ

. பற

, 'ெசா

(அ

! உ

கா

கள


லா

மிக

மிக

கா

றி

றினா க

. நா

ைவ தி

றிய

,
)

அத

ந ெச
)" எ

ச தியமாக!

திைய

கிேற
திைய

கிேற
ேக


ேக

)

றிேனா . உடேன


(ம

,

)

ந ெச

) அவ க

மஃஜூ

சி
)" எ

. ஆனா

. நப (ஸ

பவ

கேவ

,

. ஆனா

(ெவள ேய ெகா

சி

ெப யவ

ப க

நப யவ க

யஃஜூ

(இ த மகி

ற ெப

ைறயாக ) ப ரசவ

ெவள ேயறாம

ெப யவ

க மா டா க

ைகய

.

நிைலய

அைர

வா

பதிலள பா

;க

வா

ேக டா க

கினராக இ

(இ த மகி

லா

" எ

கர

றி

" (இ

ளாய ர

)" எ

றவ களாக ந

யா ?' எ

உய ைர

கவாசிகள
கிேற

)வ

ேப (நரக திலி

. உடேன, நா

லாஹு அ ப

பய

பைட

) ேபாைத

கள

. உடேன, நா
(அ

அவ கேள! நரக திலி

,எ

ெதா

வா

நில

ைமயானதா

கவாசிகள

றினா க

அவ க

மகி

லாஹுஅ ப
றினா க

'அ

நப

ஓராய ர

ெசா

ேப லி

காரண தா

வா

ைமய ேலேய ம

(பதிய

(உ

ட தின

(

) ேபாைத

உடேன ம க

(அ

ேவைளய

வர படாத) அ த ஒ

ஆய ர

. ம கைள (அ ச தா

லா

'ந ெச

ேவா

ேபைர (ெவள ேய ெகா

அவ

அவ க

, 'ஒ

அவ

கினராக இ
மகி

Visit: www.tamilislam.webs.com

க ேவ
சியா

)

)

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4
'அ

லா

அ ப " எ

ெதாைகய னராக ந
நா
'ந

(இ ேபா


(ம

), 'அ

காைளய

ள க

ைய

) இ

என அ

ஸய

4, அ

இைற

(ம

ப க

ப ப

த (ஸ

. பற

நி சய

ெச

றினா க

றிேனா . அ ேபா

ேற இ
ைய

ப க
ேபா

ெவ
. அ

அவ க

ணற

,

.

காைளய
நிற

ேற (ெமா த ம கள

ைற த

.

தா .

றினா க

) ெச

,ஆ

யவ
. ம

"

பண யாதவ களாக

றிகள

, 'நா

இைறவசன ைத ஓதினா க

பாதி

" எ

3349

காலி

பைட ேபா . இ

இைத நா

கிேற

றினா க

) அவ க

ைம நாள
வ க

ேபா

" எ

60, எ

நி வாணமானவ களாக

கவாசிகள


) ம கள

ைள

(ரலி) அறிவ

தியாய

, 'ெசா


ள ெவ

ைகய

'எ

க ேவ

லாஹு அ ப " எ

ேமன ய

பாக

ஷ ைமதான தி

ேமன ய

றிேனா . அவ க

தலாக
(ெபா

ந க படாதவ களாக

பைட தைத

பா வ

கிேறா " (தி
ைம நாள

ேதா
ட ந

ேபா

ேற அைத

ைடய) வா

தியா

21:104) எ

(நப மா கள

)

Visit: www.tamilislam.webs.com

தலாக

.

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4
(ெசா

க தி

) ஆைட அண வ

ேதாழ கள
'இவ க

ேவ
மா

சில

ேதாழ க

தா க

ணறி

காண

தா

ைடயவ

பாக
'எ

அ பா

4, அ

இைற

60, எ

த (ஸ

, 'நா

ேத
அவ க

ேவ

லா

அவ கேளா

. ந எ

ைன

தா

. ேம

தி

) நேய யாவ ைற
(தி

ெச

) ந

த காலெம
)

அ ைமகேள, ந
மிைக தவ

05: 117-118)

தா .

"

Visit: www.tamilislam.webs.com

,
ப )

ல யா

, ந (இ ேபா

.

றினா க

ப அைழ தேபா

3350

) அவ க

. நா

இவ க

நி சயமாக உ

" எ

வா க

)ததிலி

வழிேய தி
, (அ

ஆவ . எ

ல ப

(அவ கைளவ

மரண

கள

ேபா

ெச

" எ
(

. அ ேபா

கிறா

(ரலி) அறிவ

தியாய

பவனாக இ
தா

இைறவசன ைத (பதிலாக )
என இ

(அ ேபா

மா

) ெகா

ேதாழ க

வ த

றியைத

டைன அள

பவனாக இ

அவ கைள ம

)

இ ராஹம அவ க

பா

வா க

காண

நேய அவ கைள

பவ க

இவ கைள

" எ

(ஈஸா-அைல அவ க

அவ க

வ ல , தா

க ைதவ

அவ கைள

. இவ க

, 'தா

. அ ேபா

ெகா

க ப

(நரக தி

இட ப க

லா

60.egpkhHfspd; nra;jpfs;

ghfk;-4
இ ராஹ (அைல) அவ க
ச தி பா க
அ ேபா
ெச

. ஆஸ

அவ ட

ய ேவ

றவ

உன

நா

இ ராஹ (அைல) அவ க

(உ

ைம நாள

உய வான அ

லா

இர த தி

ேதா

கா

என அ

ெச

, 'நா

ய மா ேட

இழி

. அவ க

நிைற த க

க ப

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ


நரக தி

தி

கா

கள ட , என
. அத

தி
மா

அவ கள

ப ப

என

ந வா கள

த ைதைய வ ட

?' எ
ெசா


பா க

.

வா . அ ேபா
ெகா

ேக பா க

தி

தா

. அ ேபா

க ைத இைற

(ஹராமா கி வ

கீ ேழ பா

ைம நாள

" எ

தர
ேட

உய

அவ கள ட , 'நா

ைம

ேக பா க

த மா டா

'இ ராஹேம! உ
ற ப

அவ கைள ம
) க

ைலயா?' எ

ெதாைலவ

) அதிக
இ ராஹ

. பற

" எ

கைள

தைட ெச

பதிலள பா
பா

மா

) ெவ

(என

பாள க

( ைகய

, 'இைறவா! ம க

ைன இழி

ைணய லி

ேவெற த இழி

த ைத) ஆஸ

க தி

இ ராஹ (அைல) அவ க

டா

த ைத, 'இ

(த

ைடய

ேட

)" எ

கீ ேழ எ

ன இ

. அ ேபா

,அ

ைத

லி ஒ

ேபாட ப

கிட
.

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

கிறெத
ேக

. ப

அத

.

61.egp(]y;) mtHfspd;) rpwg;Gfs;

ghfk;-4
நப (ஸ

) அவ கள

பாக

4, அ

ஸய

,ந

ஜுைப (ர

றி

4, அ

தியாய

பாக

"இைற

-

பதிலள

, ஓ ெப

அறி

ெகா


ெசா

அ பா

ண லி

பைட ேதா .

ெபா

ெசா

, அ த இன

(ரலி)

கைள

பல

49:13) எ

'எ

ெப ய

கள

ள உ

றினா .

3490
தா

அவ கேள! ம கள
தா க

கமா

'எ


61, எ

அவ கள ட ) ேக க ப ட

ஆண லி

ள 'ஷு

" எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

தா

ஆ கிேனா ' (தி

ெப

'கபாய

கைள
கைள

களாக

இட

) அறிவ

ெகா

இன

3489

கைள ஓ

களாக

இைறவசன தி

61, எ

தியாய

"மன த கேள! நா
பற

) சிற

. அத

. ம க

, 'நா

ண ய தி
நப யவ க

இைத

யா ?' எ

யவ
, 'அவ கள
ப றி உ

(நப (ஸ

இைறய ச

கள ட

ேக கவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

ைடயவேர"
ைல"

61.egp(]y;) mtHfspd;) rpwg;Gfs;

ghfk;-4

றன . உடேன, நப (ஸ

4, அ

பாக
ைல
நப (ஸ
நா

அவ க

தா

வாய

ெத வ

" எ

" எ

4, அ

'

தவ க

தியாய

வாய

நப (ஸ

) அவ கள

- எ

அறிவ

தா க

(ர
வள

றா

யவ க

லா

)" எ

தரான
றினா க

.

தா

மக

ள '

ைஸன
ல ைத

,'

? அவ க

பதிலள

61, எ

, 'அ ப ெய
ண ய தி

3491

ேக டத

ேச

வராவா க

) அறிவ

வள

) அவ க

ேகா திர ைத

ைல

(ர

) அவ கள

, 'நப (ஸ

பாக

61, எ

தியாய

) அவ க

(ம கள

அப ஸலமா(ரலி) அவ கள ட
தவ களா எ

ேகா திர ைத

தா க

ேச

என

தவ ர ேவெற த

கினானாவ

ச ததிகள

.

3492
) அறிவ
மக

தா
- அவ க

ைஸன (ரலி) எ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

கிேற

61.egp(]y;) mtHfspd;) rpwg;Gfs;

ghfk;-4
இைற

த (ஸ

தயா
ேவ
நா
என

த) மர

ெத வ

'எ

த (ஸ

சிற தவ களாய
மா

க அறிைவ

சிற தவ க

61, எ

எ த

ேகா திர ைத
, அவ க

தவ க

" எ

,'

அவ க
றினா க

ைட
(பய

தத

ேச

தா க

தவ களாக

ேகா திர ைத

தவ ர

கினானாவ

.

3493
றினா க

களாக

கிற க

ெப றா

அவ கள

கைள

ேகா திர தவ களாய

) அவ க

தவ க

ைர கா

பாக ைத

ச ப ட பா திர

. அத

ேச

வராவா க

)

.

; அவ க
ேக ேட

தியாய

இைற

ம கைள ந

) அவ க

ேகா திர ைத

ைவ க ப
ச மர தி

, தா

கைள

தா களா?' எ

4, அ

ேசக

, (ேப

) தைடவ தி தா க

அவ ட , 'நப (ஸ

ச ததிகள

(ம

சா ைய

ப பா

டாெம

ேவெற த

பாக

) அவ க

,ம

ைவைய

கா

லா தி

"
. அவ கள

வ த ப

. இ த (ஆ சி அதிகார தி

அதிகமாக இைத ெவ

அறியாைம

கால தி

சிற தவ களாய
) வ ஷய தி

பவ க

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

பா க

ம கள ைடேய

;

61.egp(]y;) mtHfspd;) rpwg;Gfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

கா

ப க

. அவ

என அ

'எ

வா

61, எ

தியாய

த (ஸ

அைனவ

பவ க
மாய

ைறஷிகள
என அ

தா க

அவ கள ட

) அவ க

றினா க

61, எ

மாய

பவ

பவராவா . ம கள

ள இைற ம

தியாய

டவைன ந
ம ெறா

"

இ த (அ சியதிகார ) வ ஷய தி

ெகா

.

ஆவ . அவ கள

பவைர

3495

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

4, அ

.

ஹுைரரா(ரலி அறிவ

இைற

ம க

இவ கள ட

ெச

4, அ

பாக

பாக

3494

, ம கள ேலேய (மிக ) தயவனாக இர

ேம

61, எ

தியாய

பாளைர

ைறஷிகைள
ைறஷிகள
ள இைறம

பவராவா .

தா .

3496

Visit: www.tamilislam.webs.com

பாள

61.egp(]y;) mtHfspd;) rpwg;Gfs;

ghfk;-4
ம க

அவ க
(ேவ

மா

தா

(ர

"இ த

பண

க அறிைவ
றி) சி கி

தியாய

காக உ

ஸய
அத


உற

என

சிற தவ களாக

சிற தவ களாக இ

பா க

;

, இ த (ஆ சியதிகார ) வ ஷய தி
ப க

ைமயாக ெவ

பவைரேய

.

3497

எ த ஊதிய ைத

42:23) இைற
), 'இத

(ரலி) '

நா

ேபண நட கேவ
வசன ைத

(ரலி) அவ கள ட

அ பா

அவ க

கா

கள டமி

ஜுைப (ர

பாரா டேவ

அவ கள

அவ கள

தா


அ பா

கால தி

வைர அைத

ைறைய ந

(தி
) இ

ெப றா
ெகா

61, எ

) அறிவ

, உற

ஆய

ஆவ . அறியாைம
லா ைத ஏ ற ப

சிற தவராக ந

4, அ

பாக


வழிய

ம கள

தவ க


றி

, 'ஆய

கிேற

ைறஷிகள

பதா

எ த

கிைள

ல தி

இைடய லான அ த உற

ைறயயாவ

"

கி

த)

பதிலள

ைல. எனேவ, '(

லாம


(அ

உறவ ன கள ட
" எ

ததி

ைற இ

ைல.
கிேற

. அ ேபா

'எ

(இத

ேக க ப ட

ெபா

ேக கவ

தா .

நப (ஸ

)

ைற த ப ச )
ேபண நட

Visit: www.tamilislam.webs.com

61.egp(]y;) mtHfspd;) rpwg;Gfs;

ghfk;-4

கைள

ேக கிேற

பதிலள

பாக

4, அ

'எ

கி

ஆகிய

என அ

'எ
ெப
ேம

தியாய

ள ப ட

வா

"

தா
கைள

-

ழ ப

கி

ேதா
ெச

ள) 'ரபஆ' ம

த கிராமவாசிகளான நாேடா கள ைடேய தா

'

ள '

மன

.

61, எ

த (ஸ
க வ

இ த இைறவசன

உலக ேவைலகள

ேச

இைற
ைம

கள

காண ப

4, அ

கைள

க ன சி த

தா

றினா க

திைசய லி

மா
(த

3498

) அவ க

- கிழ

ெகா

பாக

த (ஸ

தா

ஒ டக

ெபா

.

61, எ

தியாய

இைற

" எ

தா க

சா (ரலி) அறிவ

தா .

3499

) அவ க

றினா க

"

கிராமவாசிகளான நாேடா கள ைடேய காண ப

பவ கள ைடேய அைமதி

பண

காண ப

. இைறந ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

.ஆ

ைக யம

"

61.egp(]y;) mtHfspd;) rpwg;Gfs;

ghfk;-4
நா ைட

ேச

அ தி

'யம

ததா

லா

' நா

கஅபா

ஹ ம

தியாய

61, எ

3500
இ ன

'க

தா

ெச

தி வ த

அவ

ல திலி
.

லாத, அ

(ர

ைறஷிகள

அவ கள ட

தி

த ப
லா

ள வ ணைனகளா
கிேற

த டமி

. உ

கள

அறிவ

அமா'
ப . இட

இ ன ஆ

வனாக நா

அறிவ
,அ

நி

சில , அ

'எ

தா

வா " எ

. 'ம

'ஷுஃமா' எ

ேதா

'யம


லா

.

அத

அைம

) அறிவ

ததா

தா

. இட கர தி

ஆவ யா(ரலி) ேகாபமைட

ைடய த

ேபா றி

தேபா

பதா

இட ப க

ெபா

ேச

:

அைம தி

ப .

ஜுைப

ைக த தி

ப க

நா ைட

கிேற

அ 'எ

ஆவ யா(ரலி) அவ கள ட

யம

கஅபாவ

ரா' இட

'அ

4, அ

பாக

வல

. 'ஷா ' நா

'ம

பத

ப க தி

கா யாகிய நா

ெபய ட ப ட

. மதி


லா

க படாத ெச

லா

(ரலி),

பதாக
ைவ

ன , 'இைறவைன

ேவத தி

திகைள

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேப வதாக

61.egp(]y;) mtHfspd;) rpwg;Gfs;

ghfk;-4
என

தகவ

கிைட

ஆவ . வழி ெக
எ ச
தா

கிேற

. அவ க

லா

வைர இ நிைல ந

பாக

4, அ

'எ

இைற

த (ஸ

இ த ஆ சியதிகார

சிய

வா

நா

பைகைம பாரா

. மா

ற ேக

ைறஷிகள ட
ேவா

க ைத அவ க
கிேற

கைள

எவைர

நிைலநா
றினா க

3501

) அவ க

றினா க

ைறஷிகள ட

தா

"
; அவ கள

வைர.

என இ

பாக

ேத த

ள அறியாதவ க
றி

, 'இ த ஆ சியதிகார

ெதாட பாக

" எ

61, எ

கள ைடேய

ைககைள

) அவ க

(அ

கவ

ந ப

, நப (ஸ

தியாய

. அவ க

கிற ெவ

- ஏெனன

உம (ரலி) அறிவ

4, அ

ஜுைப

நா

61, எ

தியாய

மா

(ரலி)

தா .

3502
றினா

அஃ பா

(ரலி) அவ க

நட

(நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ கள ட

.

61.egp(]y;) mtHfspd;) rpwg;Gfs;

ghfk;-4
நதி ெபற ) ெச
ம க
அவ க

தலி
தா க

4, அ

கிைளயா

61, எ

3503

பாக
'எ

4, அ

லா

மிக

தியாய

இைற

தலிப

) நிைலய

தாேன இ

ஹாஷி

(ஹாஷி

கிைளயா

(ெவௗ;ேவற

ல )" எ

) ஒ

) அறிவ

தா

கிேறா "

தா

ஸுைப (ரலி) ப


அவ கேள!

வ டாத கேள! நா

.

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட
அவ கள

, 'ப

தலி

(

கைளவ

) அவ க

கிைளய ன

. எ

ஒேர வ தமான (உற

ஸுைப (ர

லா

(ரலி), 'இைற

மா
த க

. நப (ஸ

தியாய

உ வா இ

ெகா

ேக டா க

பதிலள

பாக

ேறா . உ

ெச

றா க

இர க

61, எ

த (ஸ

ஸு

ரா

ல ைத

. ஆய ஷா(ரலி), ப

நட

ஸு

த உற
ெகா

வா க

ேச

ைறய
.

3504

) அவ க

றினா க

"

Visit: www.tamilislam.webs.com

த சில

ரா
காரண தா

)

61.egp(]y;) mtHfspd;) rpwg;Gfs;

ghfk;-4
,அ

ைறஷிக
கிஃபா

லா

என அ

ஜுைஹனா,

தைர

தவ ர ேவ

உ வா இ

61, எ

தியாய


தப யாக, (த

) அறிவ

தா

, நப (ஸ

) ம

சேகாத

லா மன த கைள வ ட

மாவ


வ டாம

லா
) ப

(ேகாப

லா

ெகா

எவ

ளாம


ைம

கிற அ

த ம

), '(த ம

ெகா
ெச

லா

ைவ

ைல.

லா


லா

ெச

(ரலி) ஆகிேயா


அவசிய " எ

ய வ டாம

ேபச மா ேட

) எ

.) அவ

றினா க
ைகைய

(எ

ஸுைப (ரலி)

. ம கள ேலேய

யவராக அ

ஸுைப (ரலி), 'ஆய ஷா(ரலி) அவ கள


மக

அதிகமான ப

தா . ஆய ஷா(ரலி), த மிட
ன டேம ைவ

பாள

ஜஉ ம

தா .

அதிகமாக ஆய ஷா(ரலி) அவ க

ெபா

. அவ க

3505

ஸுைப (ர

ஆய ஷா(ரலி) அவ க

ல ,அ

ைஸனா, அ

ப ர ேயக உதவ யாள க

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

4, அ

பாக

சா க

ல தா

லா

ெகாைட எைத
வழ க . எனேவ,
கர ைத (த ம
. அதனா
ெகா

வதா? (இன

சபத ைத மறி) நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெச

அவ க

ேபசினா

61.egp(]y;) mtHfspd;) rpwg;Gfs;

ghfk;-4
(ச திய ைத
றினா க

றி த

. அ

ேகாப ைத

தண

ஆய ஷாவ ட

த (ஸ

(அவ க

ட நப (ஸ

(வ

டா க
லா

தைல ெச

ண தி

தைல ெச

அத
அைத ம

ய ேந

ேபச

ெச

வத காக) (அ

ைறஷிக

மா கைள

தா

மாம

களான ப

திைரைய
. அ

ச திய

ஸு

கட

ெகா

றி ப
ெச

. பற

நா ப
ேடய

) ச திய

ெச
ப லி

ேபா

தா க

ட ப கார ைத
ெபா

(இ

ேவ

மான ப கார
திய

அ ைமகைள

ஆகாேதா எ

(அ

ச திய

லா
றி

ெச
ேப

வைர அ ைமகைள

, நா

'எ

ஸுைப (ரலி)

ெகா

. அவ கைள ஆய ஷா(ரலி)

த ேபாேத, 'எ
ெச

மதி

மதி ெபறாமேல)

ப காரமாக)

ைகைய அைட
.இ

ம ரமா

ரா கிைளய ன

ஸுைப (ரலி) ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட
டா க

.

. எனேவ, அ

லா

ேபானத

ப ைவ தா க

டா க

ேள வர அ
(அ

வாேற அ

றி

றி பாக,

ெகா
டா க

மி

ைன)

சிலைர

(அய ஷா (ரலி) அவ க

வத காக) அ

" எ

ேக

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட

. பற

) ெதாட

ேபசமா ேட

. அவ கள

மாம

றினா க

தா க

தைல ெச

இ ன அ

" எ

ெச

ேபசிவ

தா

ேபாேத ந

அவ க


ைர ெச

) அவ கள

வ ட , 'நா

ெச

) ஆய ஷா(ரலி) ேபச ம

ெகா

ெச

) அவ கள

லா

ேக

அவ கைள

ைர ெச

ப கார

ஸுைப (ரலி), (ஆய ஷா(ரலி) அவ கள

தன காக

இைற
மா

ற தி காக) நா

லா

" ("இ

ேபானா

ன ப கார

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா

61.egp(]y;) mtHfspd;) rpwg;Gfs;

ghfk;-4
றி ப
நிவ

ெச

றினா க

4, அ

அன

(ரலி) அறிவ
மா

61, எ

தியாய

(ரலி) (அ

ெச

) ைஸ


பாக

ப டா

ஆன
ைறஷிகள

ைறஷிகள
வன

4, அ

ப கார

ைன வா

கிற

")

தியாய

லா
தா க

(ரலி) (அ
ெகா

பதி

கைள வா

கிவர

ஸுைப , ஸய

.) அவ க

கள

சா யான ைஸ
வ ட , 'ந

ட அ த

ஏேத

(எ

ெமாழி வழ கி
தா க

தா

இற


ஸாப

,

தவ ரஉ
ைஸ

இல கண) வ ஷய தி
கிய

,

அவ ைற

ெமாழி வழ கிேலேய அைத எ

வாேற ெச

61, எ


இ ன ஹிஷா (ரலி) ஆகிேயாைர அைழ

பண

மா
ேப

ஸாப

ேவ

,அ

ஹா

. உ

ைறஷிகள

இ த அள

3506

ஸாப

தா க

ெச

ைன ஹஃ ஸாவ டமி

ப ரதிெய

ப ரதிெய

வள

ற ச ேதக

தா

மா

(அவ ைற

ைலேயா எ

.

பாக

யாததா

தியானேதா இ

" எ

.

3507

Visit: www.tamilislam.webs.com

. ஏெனன
றினா க

.

,

ள)

61.egp(]y;) mtHfspd;) rpwg;Gfs;

ghfk;-4
ஸலமா இ

அ வஃ(ரலி) அறிவ

(அ

வழியாக) இைற

ட தா
, 'இ

ேத

கைடவதிய
த (ஸ

மாயலி

த ைத(யான இ

மாய

தா க

நப (ஸ

பாக

ெகா

4, அ

, '(ெதாட

தியாய

த ைத அ

61, எ

3508

லாத (ஒ

திவ

. அ ேபா

" எ

, 'ந

நப (ஸ

ேக டா க

ைதய

கிேற

. உடேன ம ெறா

டா க

. நா

)


. அத

ெவா

.

வமிசாவள
தவ

ல தா

. அைத

) அ ெபறிபவராக (வ

த ைதய

த ைத" எ
ேச

,உ

. ஏெனன

ேக க, அவ க

)வைர (அவ த

. தன

ல ைத

ைகய

வ தா க

அ ெபறிேவா ?' எ

) அ ெபறி
தா க

) ெகா

ற ப

றினா க

) நி

?' எ

எ ப

பதிலள

ேட 'அவ தா

,அ த

றி ப

ெதாடராம
ன ேந

க, நா

" எ

ெக டவனாகிறா
தா

ெக

) அவ க

கிேற

. 'நா

தர பாைர

, 'இவ க

ல தாேரா

(வ ைளயா

ெவள ேய

- அைல - அவ க

தர ப ன (வ ைளயா ைட
அவ க

அ ெபறி

) அவ க

ச ததிகேள! அ ெபறி

சி ெப றவராக) இ
தர ப ன

தா .


ெதாட

தாெனன த

ல எ
மன த

லாத ஒ

ைன

ப றி

) வ வர

அறி

லா
ல ைத
றி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

றி
,

றி
பவ

,

61.egp(]y;) mtHfspd;) rpwg;Gfs;

ghfk;-4

ப ட ைத நரக தி

அவ க

'ெபா

தியாய

61, எ

3509

ெப

ெபா

கள ேலேய மிக

த ைதய

" என அ

4, அ

பாக

ெசா

லாதவ
பா

லாத ஒ

இைற
அறிவ

அ பா

இைண
ைற (ஒ

ைற அவ க

,ஒ
(நா

'எ

மன த
அவ

னதாக

றினா க

இைற

த (ஸ

)

தா .


மக

கனைவ) அைவ பா

ெசா

) அவ க

ெகா

த (ரலி) அறிவ

ெசா

ைன

)

,த

தாக

, இைற

ைக
. அ

தியாய

61, எ

(ரலி)

3510

(ரலி) அறிவ

தா

ல தா

வ ன , 'இைற

ப தின

ஆேவா . உ

பாள க

கைள


கைள

தைட ெச

இைற

அவ கேள! நா
ச தி கவ டாம
கிறா க

த (ஸ

ரபஆ
'

ள '

. எனேவ, (ேபா

'எ

" என வாஸிலா இ

தா .

4, அ

காத ஒ

த (ஸ

பாக

வ த

அைம

றினா க

) அவ கள ட
ல தா


நி

Visit: www.tamilislam.webs.com

இைற

இ த

61.egp(]y;) mtHfspd;) rpwg;Gfs;

ghfk;-4
ெச

ய ப
கிற

கி

ற) ஒ

கள டமி

நா

அைத எ
வ ஷய
ேவ

கைள

ெச


வண க தி

கிேற

யவ

, - ெதா

வ திலி

ஆகியன தா

நா

ைவ க ப

ெகா

தயா

ஐ தி


இைற

தவ ர ேவெறவ

தா

டாெம

) உ

, 'உ

மி

கைள

,உ

. ேம

ெச, (ம

தி வ

தியாய

லா

த (ஸ

61, எ

தைட ெச

கிேற

3511

உம (ரலி) அறிவ
) அவ க

மி ப

தா
(உைர ேமைடய

) மதி

தப , 'ெத

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேசக

பாக ைத

.

4, அ

தி
ேபா

ச ப ட பா திர

நா
,-

ெச

ச மர தி

ேசர
அைத

பவ கள ட

ைல' எ

டா

ைக ெகா

லா

வ ஷய

சா , (ேப

ைவ, ம
ப பா

ெகா

ைக அ

கள ட

அ பாலி
) அவ க

ந ப

, ஸகா

க டைளய

வ ஷய

அ த நா

ஆகியவ ைற (உபேயாகி க ேவ

பாக

, நா

. நப (ஸ

ைவ

க டைளய
த) மர

ேவா . எ

லா

லா

நா

ஏேத

க டைளய
. அ

தா

றினா க

) கைர கா

றினா க

ைகைய நிைலநி

கிைட த ெச

ைட

ன த மாத தி
) ந

ைர ேபா " எ

டாெம

ெவா

. எனேவ, (இ ேபா

"எ

61.egp(]y;) mtHfspd;) rpwg;Gfs;

ghfk;-4
ெகா

தா

ழ ப ,இ

:

ேதா

4, அ

பாக
'எ

" எ

ைறஷிக


அவ க


இைற

,அ

சா க

உதயமா

இட திலி
தப

றினா க

3512
றினா க

ஜுைஹனா

, கிஃபா
லா

ெகா

திைசைய ேநா கி ைசைக ெச

) அவ க

வ ய காரண தா

ேவெறவ

பாக

த (ஸ

ல தா

தலி

என அ

61, எ

தியாய

இைற

ேக ைஷ தான

கிழ

ைவ

ல தா
,அ

ல தா
) எ

"

ஜஉ

,

ைஸனா
(இ

ல தா

ப ர திேயகமான உதவ யாள க
லா

தைர

,

ல தா
லா ைத
ஆவ .

றி ெபா

பாள க

இல .
ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

4, அ

தியாய

லா

த (ஸ

61, எ

தா .

3513

உம (ரலி) அறிவ
) அவ க

மி ப

தா
(உைர ேமைடய

) மதி

தப , ' ◌ஃபா '

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

62.egpj; NjhoHfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
ல ைத அ

லா

ன பானாக! 'அ

பாத) அைமதி வ
லா

நப

அவ

ேதாழ கள

4, அ

பாக
'எ

சிற

த (ஸ

ம கள ைடேய ஒ
ெச

ெச

டவ க

ெச

(ேபா ட

அவ க
ம கள
'உ
ெகா


டவ க

வன


, 'உ

றினா க

. அ ேபா

, (அவ க

ெச

(ேபாைர

" எ

றினா க

"

ம கள
யா

க ப
னத
த (ஸ

றனரா?' எ
பதி
. பற

ேபா

ெச

வன

த (ஸ
ேக பா க

வா க

ெச

) அவ க

. 'ஆ , இ

. உடேன, ேபா

வா க
. ேபா

கால

கிறா க
ெச

"

.

. (அவ கள ட ),

ேதாழ களட

ேக க ப

னத

பைடெய

ம கள ைடேய ஒ

) அவ கள

கிறா களா?' எ

கள ைடேய இைற
கி

ற) அவ க

ெவ றி அள

கள ைடேய இைற

மா

லா

யா'

3649

. அ ேபா

கிறா கேளா) அவ க

ேதாழைம ெகா

) அவ க

கால

வா க

ல ைத அ

62, எ

தியாய

இைற

ேபா

ைடய

ல '

வானாக! 'உைஸ

ப யாக ஆ

ேதாழைம
ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

றவ க

, 'ஆ ,

.

62.egpj; NjhoHfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4

கிறா க

பற
ெச

" எ

ெசா

ம கள ைடேய ஒ
வா க

. அ ேபா

ேதாழைம ெகா

கி

என அ

'எ

62, எ

த (ஸ

தாய தின

(சிற தவ க

) அவ கைளய

ேமாச

ெச

ெசா
அவ க


ேந

தாய தின
; (ம கள

ைச ெச

வா க

ைடய ேதாழ க

, 'ஆ , இ

க ப

கள ைடேய
கிறா க

" எ

.

தா .

றினா க


(வர) இ
) ந ப
; ஆனா

"

ைடய தைல

ைறய னேர. ப ற

,

தைல

ைறய ன

ஆவ . அத

தைல

ைறய ன

ஆவ . ப ற

,உ

கிறா க

. அவ க

,த

சா சிய

ேக க படாமேலேய சா சிய
வா க

.

3650

சிற தவ க

) அவ கைள அ


டவ க

அவ க

க ப

வ ன ேபா

ெவ றியள

) அவ க

(சிற தவ க

. அத

(ரலி) அறிவ

தியாய

லா

ெவ றியள

, ேதாழைம ெகா

ேக க ப

இைற

. ம கள

. உடேன, அவ க

ஸய

4, அ

பாக

. உடேன, அவ க

அவ கள ட , 'அ

தவ க

றனரா?' எ

பதிலள பா க

வா க

கால

ைக

ெசா

வா க

கள ட

. அவ க

யவ களாக இ

ந ப


ைக

க மா டா க

, அைத நிைறேவ ற மா டா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

.

62.egpj; NjhoHfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
அவ கள ைடேய ப

மனாய

(இைத அறிவ
நப (ஸ

) அவ க

றினா களா, அ
ெத யா

பாக

நப

ேதாழ ) இ ரா
கள

தைல

) நிைல ேதா
ஹுைஸ

ைற

தைல

பற

ைறகைள

.

(ரலி)

இர

றினா :

தைல

றினா களா எ

ைறகைள
என

.

4, அ

'எ

(ெதா தி வ

இைற

ம கள

62, எ

தியாய

த (ஸ

சிற தவ க

அவ கைளய

அவ கைளய

சா சிய

அவ கள

3651

) அவ க

தைல

றினா க

ைறய ன . அவ க

பவ க

. அவ க

பவ க

. ப

சா சிய ைத

என அ

லா

தி

பற

ன ,ஒ

ச திய ைத

அவ கள

"

தி
ெகா

தாய தா

ெகா

பற

(சிற தவ க

(சிற தவ க
)

வா க

. அவ கள

.

(ரலி) அறிவ

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அவ கள

ச திய

)

62.egpj; NjhoHfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
அறிவ
நா

லா

பாள கள

லாத சி

ைவ

லா

-அ

, (◌ஃப

ேம

,அ

உ10 எ

லா

இ த நப

ைகய

றினா :

கிேற

ெச

" எ

லா

-

ேறா, 'அல

த ஒ ப த ப " எ

ேறா ெசா

னா

தா .

வ ) த

ைள

அவ

ேம

லா

ெவள ேய றியேபா

நா

அ ெச

கிறா க


)

, 'அ

தேபா

சா சிய

கள

ெவள ேய ற ப ட ஏைழ

லா

தயாராய

நகய(ர

:

கைளவ

அவ க

லா

றினா

ெசா

வ களாய
தி நா

ஹாஜி கள

லா

ேம

வரான இ ராஹ

வ வரமி

ெப யவ க

அவ

ைடய

. இவ கேள வா
றினா
உதவாவ
கிய

கைளவ

ஹாஜி க

உ ய

ைடய உவ ைப

உதவ

-

மா

.

கிறா க

.

திட

ைமயாள களாவ . (தி

59:08)

:
டா

, நி சயமாக அ

(அதனா
லா

தேபா

ன?), இைற ம

அவ

உதவ
இர

ளா

டாமவரா

Visit: www.tamilislam.webs.com

பாள க

அவைர

. அவ க

த அவ

-

62.egpj; NjhoHfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
ேதாழைர ேநா கி, 'கவைல ெகா

றின . (தி
"அ

(ரலி) நப (ஸ

4, அ

லா

) அவ க

,இ

அ பா

62, எ

தியாய

')

('

ைகய

த ைத) ஆஸி (ரலி) அவ கள டமி

ெகா

ஒ டக

த ைத) ஆஸிப ட , '(உ

னட

அவ

'இைணைவ ேபா
அவ க

ேசண ைத வா

அறிவ

ேத

கிறா

றினா க

" எ

" எ

றன .

றினா க

ம காவ லி

ற ப

பகலி

எ ப

ேசண

இர
நா

. அத

க, ந

('பராஉ'

பதி

. அ ேபா

ெகா

. அத

இரவ

தா க
கி

க டைளய

ெவள ேயறியேபா

நா

'

" எ

கைள

காத வைர நா

" எ

கினா க

) 'பரா

மக

வர

ம காைவவ

மா ேட

3652

தா

(ரலி) (எ

(ரலி) அவ க

பராஉ(ரலி) அறிவ

09:40)

ஆய ஷா(ரலி) அவ க

பாக

ளாத ; அ


(ரலி) (எ

. எ

ேசண ைத

ஆஸி (ரலி),
இைற

ெசய

ப ) க டைளய ட

ெகா

'க

(ரலி), ப

பகலாக

தி ஹ க

மா

வ ழி

நட ேதா . இ

த (ஸ

பதிலள
பயண

திய

Visit: www.tamilislam.webs.com

,ந

)
என

தா க

ேதா ...
பக

:

62.egpj; NjhoHfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
ேநர ைத அைட ேதா . உ சி

வத

நிழ

பாைறெயா

ெத


ப ட

அ த இட ைத

பற

நா

றி

ேநா டமி டப

ேட

. நா

ெகா
ேக ேட

ெபயைர

,'

டா

தா

(கற

ம ைதய லி

பற

நா

அத

அவ

ைடய இ

பராஉ(ரலி) த
அறிவ

பாள

த தா

. இைற

ைவ தி

ேத

காக

பவ

கற

உத

(ஓ

றினா : அவ
காக ேதா
ண யா

. எனேவ, 'உ

ேட

கிற

உ தரவ
ேட

என
வைள ஒ


ேட

. என

பாைல

ைற நா

ட ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா
. பற

. 'இ ப " எ

னா க
சிறி

.

ைடய ஆ

வாேற அவ

)" எ

ேக ேட

அவ

உ தரவ
றி

க) நா

றி அவ

வாயா?' எ

அவ

அவ

? இைளஞேன!"

, 'ஆ , (இ

. நா

.

வைத

ெவ

" எ

உ தரவ ட அ

ைற ம ெறா

) அவ க

வா

தா


ெகா
. அவ

பதிலள

தா க
ைன

அவ

னாெரன

த நிழைல

ெகா

பண யா

ேக ேட

.
. அ ேபா

கி

ைடய பண யா

பா

) அவ க

ேம

ேபா

தி ேபாக உத

ஹா (ரலி)

த (ஸ
. அத

)" எ

ஆ ைட

ைககள

அவ

கிேற

ைககைள

மப ய

மா?' எ

ம ைய

அவன ட , 'ந யா

, 'ந எ

. நா

, 'ஆ

. அ ேபா

கிறா களா எ

. அ ேபா

ைறஷிகள

கலாய

ேநா டமி ேட

, நப (ஸ

வ தி

க) வ

. நா

பா

ேற

. பற

ேத

நா

த) பாைறைய ேநா கி ஓ

ெவ
. நா

ெவய

ெச

திேன

நட ேத

தா

கிறதா எ
நா

கைள

. அவ

சிறி

பதிலள

. அ

கிய

(ஓ

றி ப

கள

அவ


தி

சம ப

எவேர

ஆ ைட (நா

ெபா

ெத

. நா

கற

.

62.egpj; NjhoHfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
(அதிலி

த) நைர அ த

ஊ றிேன
அ ேபா

. பற
அவ க

நா

கைள

(எதி க

ல அவ க

ெகா

ஏ றிராத)


கைள

ேத

ந ைம வ தைட
அவ க

நப (ஸ
'(

) அவ க

ெசா

. அத

. நா

, 'இைற

தா க

. ம க

லா

எவ


கைள

கிறா

வைர


அவ கேள!
கைள (வைல

லா ைத
திைர மதம
காணவ

ேத

அவ கேள!" எ


ெச

வைர இ

பவ

, 'இேதா ந ைம

தப

ைல.

வ தவ க
ெசா

" எ

ேன

. அத
றினா க

.

3653

நா

(ஸ

ந ைம

கீ ேழ (
ேன

,அ

தி

தா

ேமலி

) நா

, இைற

) அவ கள ட

ற ப ேடா . (அ

இ ன ஜுஃஷு

வ தேபா
டா க

62, எ

தியாய

(ரலி) அறிவ

ைக

கா

தா க
பதிலள

தவ ர எதி கள

, 'கவைல படாத க

4, அ

பாக


நப (ஸ

, 'ஆ " எ

மாலி
டைத

, அத

வைள) ம
ெகா

க, நா

ரா கா இ

(

வ ழி ெத

ெசா

வசி ) ேத

பா

அைத எ


அவ க

)

ேத

) பா

தா

, 'எ த இர

ைகய

தேபா

ெகா

அவ கள ட ,

) இவ கள

ந ைம
நப க

ெகா

எவராவ

வா " எ
லா

Visit: www.tamilislam.webs.com

றாமவனாக

62.egpj; NjhoHfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4

கிறாேனா அவ கைள

ேக டா க

4, அ

பாக

ஸய

இைற

) அவ க

உைர நிக

ெந

ப யைத

ேத

றி ப

டத

அவ கள
ெகா

ன க

, 'அ

லா

வர

டைத உண
ெத

,அ

கிற க

இற ைபேய இ
இைற

,) அ

த (ஸ

ம கள ேலேய ேதப

தவ யாளராக இ

ப ேர!" எ

த ேபா

அ யா

ைற

ேத

ெத

பைதேய

த (ஸ

அள
நா

) அவ கள
) அவ க

பைத அ

கள

, 'த
பவ

மிக

ந ப

வ ய பைட ேதா .

-

- ரலி - அறி

அறி தவராக இ

,

க ப ட அ யாைர

க ப ட அ யா . (நப - ஸ

)

இ த உலக

(ரலி) நப (ஸ

. 'இைற

கிறா ?' எ

(ரலி) எ

) அவ க


வட

யாதிகார

அள

றி கிற

லா

தா க

யாதிகார

வா

ஏேத

) அ

ேநா

. உடேன, அ

ெகா

இவ

அ த

டா . ஏெனன

அ ேபா

- இ

அதி

றினா க

கிவ

த தா

(இற பத

. அ த அ யா

தா " எ


இைற

றினா

இற
ப றி

தா

தினா க

ன டமி


ெத

3654

(ரலி) அறிவ

த (ஸ

ெகா
ேத

62, எ

தியாய

ம க

ப றி ந

.

ெச

வ தி

ப ேரயாவா . எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா க

.

என

இைறவன

லாத

62.egpj; NjhoHfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
ேவெறவைரயாவ

நா

உ ற ந

அவ கைளேய ஆ கி

சேகாதர

ஏ ெகனேவ) இ
வாச

அதனா

ஏ ப

ெச

தா

அைட க படாம

றினா க

4, அ

உம (ரலி)

றினா

நப (ஸ

) அவ கள

னா

தியாய

பாக
'எ

மா

4, அ

62, எ

மதி ப

சிற தவராக மதி ப

ேப

ெகா

. ஆய

பாச உண
கி

(என

றன. (எ

க ேவ

ளவ

,இ

பய
அவ

ைடய இ த ) ப

டா ; அ

தா

லா தி
மிைடேய

ள வாசலி

வாசைல

எ த

தவ ர" எ

.

பாக

நா

பராக ஆ கி

ெகா

கால தி

வ ேதா . (

ேடா . ப ற

அஃ பா

தியாய

இைற

3655

தலி

(ரலி) அவ கைள

62, எ

த (ஸ

உம

ம கள ைடேய சிற தவ க
) அ

றினா க

னா ,

(ரலி) அவ கைள

க தா (ரலி) அவ கைள

பற

சிற தவ களாக மதி ப

வ ேதா .

3656

) அவ க

"

Visit: www.tamilislam.webs.com

62.egpj; NjhoHfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
(இைறவைன

பய

அவ (மா

தவ ர ேவ
தா

க தி

) எ

) ஒ

வைர நா

உ ற ந

அவ கைளேய ஆ கி
, (இ

சேகாதர

ப -

பராக ஆ கி
ெகா

ேப

யாவ றி

ெகா


,

. ஆய
) எ

ேதாழ

தா

அவைரேய

ஆவா .
என இ

பாக

அ பா

4, அ

'எ

(ரலி) அறிவ

62, எ

தியாய

இைற

நா

உ ற ந

(அ

த (ஸ

தா .

3657

) அவ க

பராக எவைரேய

ஆ கி

அவ கைளேய) ஆ கி

சேகாதர

வேம சிற ததா

இைத அ

(ர

) (இ

அவ கள டமி

ேவெறா

ெகா

ெகா

ளவ

ேப

. ஆய

- அவ கள டமி

) அறிவ
அறிவ

ேத அறிவ

"
பய

,இ

லா தி

, அவ க

.
மா - ர

- ரலி - அவ கள டமி
இேத ஹத

றினா க

க ப

பாள
கிற

தா க
ெதாட

.
வழியாக அ

(ர

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

அ பா

62.egpj; NjhoHfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
பாக

4, அ

தியாய

லா

ஃபாவாசிக

அப

தி

ேக டா க

தாய தின லி
மப ய

4, அ

பாக

அவைரேய ஆ கி

62, எ

தியாய

நப (ஸ

) அவ கள ட

வ தா . நப (ஸ
(

ய)வ

பா டனா

வா
) அவ க

ெகா

ெகா

எவைர

ேப

த ைதய

(ரலி) அவ கைள

'எ

தான தி

தி

றி

, 'நா

உ ற ேதாழராக ஆ கி

, பா டனாைர

" எ

தா

இ த


றி

சமமாக
ெகா

பதி

.

ஜுைப

க டைளய

) அறிவ

ஸுைப (ரலி), 'நப (ஸ

எவைரயாவ

தா

ளா க

றினா க

ைல கா(ர

. அத

றினா கேளா அவ க
ஆ கி

3658

ஸுைப (ரலி) அவ கள ட


62, எ

3659

(ரலி) அறிவ

ெப

) அவ க

அ த

டா க

. அ த

ைலெய

றா

ெப

...?' எ

தா

மண (ேதைவ ஒ
ெப

மண ைய

மண , 'நா

, - நப (ஸ

ைற

ைறய

தி

கைள

) அவ க

இற

வத காக)

காண

Visit: www.tamilislam.webs.com

டா

(எ

62.egpj; NjhoHfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
ெச

?) எ

காணவ

4, அ

பாக

ஹ மா
"(இ

லா தி

தியாய

நா

நப (ஸ

" எ

, 'ந எ

) அவ க
பதி

றினா க

ைன
.

தா

) இைற

த (ஸ

(அ ைமய

ேட

) அவ க

லாத ஆ

கள

" எ

ன அ மா

ேத

. அ ேபா

) அ

(ரலி)

யாசி (ரலி) ெசா

) அவ கள ட

ெவள ேய ெத
டா " எ

, 'இைற

3661

தா
அம

ஆைடய

. உடேன, நப (ஸ

றினா க

தி

மளவ

கைள ேநா கி) வ தா க
றிவ

) அறிவ

கால தி

62, எ

த தா(ரலி) அறிவ

கா

நப (ஸ

ெச

.

4, அ

(ர

ேம இ

. அத

3660

ெப

(எ

ஆர ப

ேக ேட

62, எ

இர

அவ க

- ேக டா

றா

தியாய

அ ைமக

பாக

ேபா

ைலெய

. அ

அவ கேள! என

(ரலி) த

ப க ைத (

) அவ க

, 'உ

(ரலி) (நப - ஸ
க தாப


கி ) ப
ேதாழ

- அவ க

மகனா(

உம)

Visit: www.tamilislam.webs.com

தப

வழ காட
) சலா

62.egpj; NjhoHfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
இைடேய சிறி
வ ைர ேத

வா

. பற

கள ட

வ ேத

லா

ேக ேட

உம (ரலி) (அ

கிறா களா?' எ

(ேகாப தா

கா

) நிற

றின க

ேட
. அ

ெச

ேதாழைர என காக ந


பற

பண


(ம

ைற

னட
)வ


தா க

. எனேவ,

) அவ கள
ேபா


லா

உமைர வ ட) அதிக

றினா க

. அ ேபா

ப னா

. 'ெபா

ைமேய ெசா
பண ய

நட

வ களா?' எ

(ரலி) மன ேவதைன

(ரலி)

அவ கேள! அ


ப ேர!

டத காக) மன

நப (ஸ

க ைத நிைல நி

. பற

ேக அ

கியதா

அவ கேளா, 'ந

, 'அ

றினா க

(ரலி) பய

கள ட

ைன

டா . எனேவ,

பதிலள

. அ ேபா

) அவ க

, 'அ

, 'இைற

ைன உ

(இைற மா

. அத

." எ

ைல" எ

றா க

அம

கம

ெச

வாத ைத ெதாட

லா

றினா க

. எனேவ, அ

றினா ; ேம
வ ைத

ெச

மாறலாய

க ம
ைற

ேக க வ டா , 'இ

, '(ம கேள!) அ

. உடேன, நப (ஸ

) அவ கள ட

அநதிய ைழ தவனா

ைன ம

தி அவ ட

ன பானாக!" எ

மதாைணயாக! நாேன (வா
அவ க

றினா க

(ரலி) அவ கள

கள

(ேகாபமாக) அவைர ேநா கி

- ரலி - அவ கைள ம

தி அ

நப (ஸ

. நா

ைக காக) நா

. அவ

கைள ம

ஏ ப ட

ெச

" எ

அவ க

வாத
(எ

ெகா

) த

)

கிற '

ன க

'

ைன

டா . அ தைகய
இர

ளா க படவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

நப (ஸ
ெசா

ைற
ைல.

62.egpj; NjhoHfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

நப (ஸ

62, எ

தியாய

(ரலி)

றினா

'தா

) அவ க

ைன அ

3662

ப ைவ தா க

'ம கள ேலேய உ

. அ ேபா

மிக

'ஆய ஷா" எ

பதிலள

தா க

. அத

அவ க

ேக ேட

பதிலள
'ப ற
ேம

(ப

4, அ

பா

க(ள

ராய
தேபா

.ஆ

ேம

, 'ஆ

ஓநா

கள

மிக

ேக ேட

ேக ேட

றி ப

டா க

,

ெச

. அவ க

)" எ

. அத

அவ க

யமானவ )" எ

றிவ

.

தா
) 'ஓ

அவ றி
ஆதி க

ர தி
ெச

ைடய

ெச

பா

கைள ேம

றா . ஓநா
(உலக இ

,

யா ?'

யமானவ க

த ைத (அ

மிக

(தளபதியா கி)

3663

அைத

) அவ கள ட

யா ?' எ

யமானவ )?' எ

பவ

கான பைட

நப (ஸ

, 'ஆய ஷாவ

ெபய க)ைள

தாய தி

, 'ெகா ய வ ல

நா

(என

தா

62, எ

தியாய

ேபா

யமானவ க

. நா

யா (ப

க தா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ெகா
ெச

பல ஆ

பாக

. 'ப ற

தா க

உம

'எ

ஸலாஸி

ஆ ைட
அவைர
தி) நாள

Visit: www.tamilislam.webs.com


தி


இத

,
,

62.egpj; NjhoHfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
(பா

காவல ) யா ? அ த நாள

எவ

மி

ைலேய' எ

ஏ றிவ
தி

அைத ஓ

பா

நப (ஸ

ேள

"அ

பாக
'எ

, உம
பாள

4, அ

நா

உற

கிண றி

கி

வைர

லா

உம

றி

வத காக
" எ

றினா க

,அ

ைமகைள

அவைர

ம பத காக)

இைற

யவ

தா

த (ஸ
(வ ய

க தா

) அவ க
)

றினா க

.

இைத (இ த

.

லா

தி

தியைடவானாக!" (எ

தி கிறா .)

தியாய

இைற

, 'அ

பாள

மா

தேபா

'எ

றி

ெபா

ெகா

(நில ைத) உ

கிேறா " எ

ப ரா


, 'நா

) அவ க

சிகைள) ந

இத காக ( ைம

. உடேன ம க

நிக

அறிவ

'எ

தவ ர இத

வாேற) ஒ

ெச

. 'நா

ைல. மாறாக, நா

பைட க ப
றினா க

ைன

. (இ

ெகா

ேபசிய

பைட க படவ

றிய

62, எ

த (ஸ

) அவ க

ெகா

தேபா
ேக க

ண ) இைற ேத

3664

. பற

ேட

றினா க
(கனவ

) எ

. அதிலி
ஹாஃபாவ

"
ைன, வாள ெதா

லா
மக

கி

ெகா

நா ய அளவ
(அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ க


(
) அைத

63.md;rhupfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4

ெகா

அதிலி

இைற தா . அவ
அவ

ேசா ைவ ம

அ ேபா

(சிறி

4, அ

சிற

அன

'அ

சா

மக

தியாய

63, எ

3776

(ர

) அறிவ

,அ

மிக

இர
ெத

வாள க

. அ

நைர...

லா

ெப ய வாள யாக மாறிவ

.

தா .

தா

(ரலி) அவ கள ட , '(அ

- உதவ யாள க
அ த

ெபய

'எ

லா

'அ

லா

தா

ெபய

னா

. (பஸராவ

ெகா

ேதா . அ ேபா

(தியாக) நிக

உம

ேசா

◌ஃைகலான இ
நா

வாள நைர.... அ

ன பானாக! ப ற

அைத க தாப

சா கள

பாக

ேநர ) இைற தேபா

(

அ த

சிகைள


ேப)

) நா

ல தாரான உ

ட ப

தி
அன


ப றி என

னானா?' எ

சா ' எ

அவ க

வ தைத

ெபயைர
('அ


ெபய

ததா? அ
ேக ேட

9:100-

(ரலி) அவ கள ட

சா கள
ைர பா க

சிற
. எ

.

(வ

ைன அ

,

. அவ க

வசன தி

கைள

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

)

) ெச
அவ கள

'அ

'

63.md;rhupfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
ல ைத

பாக

ேச

4, அ

மன தைர... ேநா கி, 'உ

த ஒ

னவா

ெச

தா க

தியாய

63, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ
' ஆ

' ேபா

வைகய

நா

" எ

,த

காக அ

ேய நிகழ

ெச

காரண தா

) மதனாவாசிகள
அவ கள

நிைலய

இைற

லா ைத ஏ க (ஏ

4, அ

அன

(ரலி) அறிவ

ம க

வான

) அவ க

தியாய

லா

(சாதகமான

த நாளாக அைம த
டைம

கிய
த (ஸ

பாக

ன நாள

.

தா

)

த (ஸ

ல தா

வா க

3777

நிைலய

ெசா

பர

) அவ க

க க
(அ

நிைலைய உ

(

ைல
ெகா

63, எ

) பள
ல ப

) வ தா க
வா

சாதகமாக அ த நாைள

நிைலைய உ
. (அ த

வா

ேபா

காய

வத காக) அ

லா

,த

தா

ேய நிகழச ெச

தா

3778

தா

ெவ றியைட த ஆ

(ஹுைன

ேபா

. எனேவ, ம க

கிைட த ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

கைள)

.

63.md;rhupfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
நப (ஸ

) அவ க

வய

(அ

மதாைணயாக! உ
ைறஷிகள
அவ h
இ ப

லவா ெகா

அவ க

அைழ

அவ க

(நப


, 'உ

நா

ேபசி

தி

ள தா கிேலா ஒ

காசி ... ' எ
சா க

தியாய

63, எ
இைற

வா கள

ேபா

ெச

ெகா

டா க

றன?' எ

ேபசி

ெசா

ல, ந
ெச

ய ெச

லாதவ களா
) உ

, 'ம க

இைற

கணவாய ேலா நட
நா

றா

. அவ க
சா கைள

ன?' எ

ேக டா க

யேத தா
கைள

ெகா
டேனேய

ைலயா? அ
அவ க

ேவ

.
,

" எ

ெப

) அவ க

பவ
ெச

தன . எனேவ, அவ க

த (ஸ

ெச

நட

தி எ

ெச

. உடேன அ

ேபா

வைத ந

ள தா கிேலா கணவாய ேலா தா

4, அ

கிற

ப றி என ெக

ெச

லா

) அவ க

. எ

'அ

க, எ

ெகா

லா ைத

சா க

தா

) அவ க

தி

ெகா
கி

) ெபா

திதாக இ

தேபா

வ ய பாக

. நப (ஸ

கைள

. நப (ஸ

பாக

க ப

ேதாழ க

ைமய

பதிலள தா க

ெகா

,

காம

ெகா

,இ

ைமய

ெகா

வழ

ைறஷிக

இர த

ேபசி

'(உ

சா க

த) ம கா

ெச

" எ

சா க
கிற
றினா க

3779
த (ஸ

ள தா கிேலா ஒ

) அவ க

றினா க

கணவாய ேலா நட

"
ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

றா

சா க

.

63.md;rhupfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
நட

ெச

நைடெபறாம
இத

அறிவ

இைத அறிவ
றினா க

தி

தா

பாள கள

(இ

இ ராஹ


சா

ஏ ப

தினா க

ஸஅ


னத

. ஹி ர
தி

மிக
தா


ேப

.

ச யாகேவ, இ ப
அவ க

காரண ) அ

அவ க

) ேவெறா

மா

இ ன அ

மதனா

உதவ னா க

வா கிய ைதேயா

பாதிகளா கி

◌ஃ (ர

வ தேபா

) அறிவ

இைற

◌ஃ (ரலி) அவ க

சா க

'எ

ேறா...

றினா க

.


சா கள

கி

மா

தா

த (ஸல) அவ க
ஸஅ

இைடேய சேகாதர

த ைத) அ

ரபஉ(ரலி), 'நா

வ ைத இர

ெசா

அள

ேதாழ ) அவ க
. (எ

ேவ

வனாக இ

3780

மா

ெச

) அவ க

த ைத

இ ப

ேச

63, எ

ஹாஜி களான) நா

) - எ

அ தி

த ைத) அ

நட
சா கள

கிறா .

கலிட

தியாய

நா

(நப யவ க

வா கிய

4, அ

பாக

ெச

றிவ

) அவ க

தா
நா

ஹுைரரா(ரலி), 'நப (ஸ

த அ
(எ

பணமாக

நப (ஸ

(

ள தா கி

(எ

ரபஉ(ரலி)

வ உறைவ
◌ஃ (ரலி) அவ கள ட

அதிக ெச

நா

பாதிைய உ

(ஒ

உைடயவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

. எ

63.md;rhupfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
ெகா

)வ

அவைள

. என

(ந

மண

ெபா

◌ஃ (ரலி), 'நா

'ஒ

ன இ

ெகா ைடயள

க .." எ

மா

?' எ

வள

ச பாதி தா க
)ம

) அவ க
ேட

க ... அ
தா க

◌ஃ (ரலி), 'ஒ

ைய

ெச

. அ

த க

கா'

மா
தா க

றா க

(நப -


. நப (ஸ

ெகா ைடய

ெகா ைடயள

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

. அவ க

.
ேப

.

நா
(ரலி)

ேக டா க

.

ெச

ெச

.) ஒ
மா

பதிலள
?' எ

இலாபமாக

அைடயாள

ேப

ைக

ெதாட

" எ

) ெகா

பதிலள

ெந

ேக டா க

(ம

'ப

◌ஃ (ரலி) (அ

காைல

தா

ெகா

ைய

லா

வள ைத வழ

அவ க

. நா

ைடய 'இ தா' கால

◌ஃ (ரலி), 'அ

த நா

ெகா

ெசா

. அவ

. ம க

ளன . அ

னட

வ தி

மா

. நப (ஸ

மண

, 'அவ

ேப

வ யாபார

தடவ

எைடயள

பாலாைட

- அவ கள ட ) வ தா க

அவ க

கிேற

ெச

த ப

. பற

ெச

அவ கைள ேநா கி, 'எ

. அ

ப னா க

(இ ப ேய ெதாட

பா

ேக டா க

னா க

) த

தி

ேக?' எ

கா

ெச

தா

மைனவ மா க

பவைள
) ெச

வ டா

கைடவதி எ

கைட வதிைய
ெப

தி

ைடய 'இ தா' கால

. அவ

வ யாபார

இர

(மண வ ல

தலா

கிேற

கிேற

அதிகமாக

க " எ

,

63.md;rhupfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
றினா களா, 'ஒ
அறிவ

பாள

ேப

பாக

4, அ

அன

(ரலி) அறிவ

வ தா க

மா

வதைத என
ேவ

மா

'அ

லா


க ைய


ைடயவ

◌ஃப ட )

, இலாபமாக

ெகா

வ டா

ச பாதி த

ெச

தி

(த
. அ

. சிறி

னேர அ

. ஸஅ

சா க

மா

ெந
தி

ைய

,

றன . எ


கி

(ெகா


கிேற

ைடயவ

)

அதிகமாக
. அவ

) ஆன

ஹாஜி சேகாதரரான அ

வ ஷய தி

டா க

கி

பாதிகளாக

கள ட

. - ஸஅ (ரலி), 'அ

ளன . அவ கள

" எ

றினா க
)வ

) எ

இைடேய
தினா க

அறி தி

அவைள வ வாகர

ெகா

றி (கைடவதி ெச

ஏ ப

மிைடேய இர

. நா

மதனா

தா க

ப றைர மண
மண

ெச

) அவ க

மைனவ ய

(இ தா

அவைள ந

றினா களா என

ரபஉ(ரலி) அவ க

ைடயவராக இ

இர

பா


த (ஸ

. என

தவைள

◌ஃ (ரலி) (ஹி ர
ஸஅ

அதிக ெச

க " எ

.

3781

அதிக ெச

ெச

கிறா க

தா

அவ கள

ஹலா

) ச ேதக ப

வ உறைவ இைற

ரபஉ அவ க

ெகா ைட எைடயள

63, எ

தியாய

. அவ க

சேகாதர
நா

இ ராஹ (ர

வள

வழ

◌ஃ (ரலி),

பாலாைட

மப வ தா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

. சிறி

"

63.md;rhupfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
கால

தா

ெச

அவ கள ட
ெப

றி

தா க

வலமா (மண வ

4, அ

பாக

தியாய

" எ

63, எ

3782

- அவ கள ட ) அ

அவ க

மிைடேய (எ
) அவ க

அவ க

(

ஹாஜி

வ ைள சலி
ச மதி

, 'ேவ

) 'நா

ெபா

சா

) அவ க

, 'ஒ

ெகாைடயள

ஆ ைடேய

.

. நப (ஸ

அவ க

)

வ தா க

ேக க, 'நா

தா க

ேப

, 'ஒேரேயா

றினா க

, 'எ

சா க

) ேப

ச மர

டா " எ

சேகாதர க

(இலாப ) ப

?' எ

ேக டத

மண

ேப

,

க "

(அ

)

.

தா

(நப - ஸ
நப (ஸ

) அவ க

) ெகா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

(ந

) அவ கள ட

பதிலள

?' எ

த க

ன இ

அவ க

க ... அ

. நப (ஸ

த (ஸ

, 'எ

) அவ க
" எ

) ெகா

எைடயள

பதிலள

க இைற

த (ஸ

ன (ம

அவ க

தி

திைய மண ேத

ெகா ைடய

ேதா

இைற

'அவ

. அத

அைடயாள

) எ

ெசா

ெபற

ெசவ ேய ேறா ; கீ


கைள

(

ல அவ க

ஹாஜி களான)

கி

;எ

காக உைழ க
" எ

றினா க
ேதா

" எ

, '(அ ப ெய
.

றினா க
றா

ஹாஜி க
றினா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

)
, (அத

.

63.md;rhupfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
பாக
'எ

4, அ

இைற

இைற ந ப

63, எ

தியாய

த (ஸ

) அவ க

ைகயாளைர

அவ கைள நயவ

3783
றினா க

தவ ர ேவெறவ

சக கைள

"

தவ ர ேவெறவ

சா கைள ேநசி க மா டா க
ெவ

மா டா க

அவ கைள ேநசி கிறா கேளா அவ கைள அ

லா

ேநசி கிறா

அவ கைள ெவ

லா

ெவ

கறிh கேளா அவ கைள அ

என பராஉ(ரலி) அறிவ

பாக
'எ

4, அ

தியாய

இைற

ைகய

அைடயாள

என அன

கிறா

.

தா .

63, எ

த (ஸ

இைற ந ப

. யா

. யா

3784

) அவ க

அைடயாள

சா கைள ெவ

றினா க

பதா

மாலி (ரலி) அறிவ

"

சா கைள ேநசி பதா

; நயவ

.
தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

சக தி

;

63.md;rhupfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
பாக

4, அ

அன

(ரலி)

(அ

சா

) ெப

தா க

மணவ ழாவ லி

. அறிவ

ைற

றினா க

4, அ

அன

த (ஸ

இர

தி

ப வ

" எ

ெசா

றினா க

) அவ க
அறிவ

னதாக நிைன கிேற

சா கேள!) ந

தவ "

- உடேன

ம கள ேலேய என

. இ த வா கிய ைத அவ க

.

63, எ

3786

) அவ கள ட

சா

ெப

ேபசினா க

சா களான) ந
ைற

வைத நப (ஸ

கிறா ; இைத என

வைத" எ

மாலி (ரலி) அறிவ

ெகா
(அ

தியாய

இைற
அவ க

பாள கள

யமானவ க

பாக

ழ ைதக

, 'இைறவா! (நேய சா சி! அ

ெகா

,


மிக

3785

றினா

பா
நி

63, எ

தியாய

மண ஒ

. அ ேபா

தா
ழ ைதெயா

அவ க

, 'அ

ம கள ேலேய என

றினா க

ைற

வ தா . அவ ட
லா
மிக


இைற


த (ஸ

மதாைணயாக!
யமானவ க

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

" எ

)

63.md;rhupfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக
ைஸ

அ க (ரலி)

சா க

ெவா

ெதாட

லா


சா க
ெதாட
தி

தி

தி தா க

ெதாட

63, எ

(நப - ஸ
சா

அவ கேள! இைற

த (சா

நிைல ெகா

ப றிேனா . எனேவ, எ
"எ

கள லி

ேத உ

ேக

ெகா

த கைள

ட)வ க

வா கி

டன . அ

கைள

வாேற நப (ஸ

)

.

ஒரவரான அ

நிைலயாள கைள எ

3788
ஹ ஸா(ரலி) அறிவ

அவ கள ட ), 'ஒ

நிைலயாள க

நிைலயாள கைள எ
ப ரா

கைள

ப ரா

தியாய

சா கள

சா

4, அ

பாக

றினா

அவ கைள

வட
ப ரா

3787

- அவ கள ட ), 'இைற

(நப - ஸ

தன . நா

அவ க

63, எ

தியாய

கள லி

" எ

சா பாள கைள இவ கள லி

ேத உ

றினா க
ேத உ

ெவா
. எ

வா கி

. நப (ஸ
வா கி

தா

தாய தி

கைள

) அவ க

அவ கைள


சா

லா

, 'இைறவா! இவ க

வாயாக!" எ

ப ரா

Visit: www.tamilislam.webs.com

வட
ைடய

தி தா க

.

63.md;rhupfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

63, எ

தியாய

உைஸ (ரலி)அவ க

"அ

சா கள


அ தி


. பற

ஸஅ

றி

அறிவ

'எ

கள

பாள

4, அ

, 'ஸஅ

ஹா
. அ

இைற
) அவ க

ந ஜா

ேக

) அவ க

கிேற

.பற

கிைள

ல ப ட
(

உபாதா' எ

.

சில

" எ

றினா க

றி ப ட படாத ம ற) பலைர
ெசா

றினா க

கைள வ ட (ேவ

எனேவ கா

"எ

சா

த (ஸ

பமா

.

வட

.

ைமயாக

ெபய )

றி ப

றினா .

தியாய

இைற
சா கள

(இ

) அவ க

பமா

றினா க
றினா க

. பற

'எ

ைம உ

சிற ப
அறிவ

சிற த

சாஇதா

உபாதா(ரலி), 'நப (ஸ

ம ேறா

தா

பமா

கைள ) சிற ப

கைள

பாக

அவ கள ட , 'நப (ஸ

அறிவ

கிைள

பமா
ெவா

3789

63, எ

த (ஸ

3790

) அவ க

சிற ேதா ... அ

றினா க

சா கள

"
கிைள

கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

சிற த

.

63.md;rhupfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4

ந ஜா

சாஇதா

என அ

ஹுைம (ரலி) அறிவ

"அ

சா கள

அ தி

. அ

சா
த (ஸ

அ ேபா

(அவ ட ) அ

சிற தவ க

. (இைத

அவ கைள அைட
களா

நா

) சிற ப

சிற த

ெவா

றி

(அ ப

றி ப

ஹா

ளைத ந

றி ப ட ப

ைம உ

கவன

அவ கேள! அ
(அ

'எ

) அவ க

ேச

தா .

சா கைள

) ந ைம

கவ

சா கள
?)" எ

.பற

ைலயா?' எ

உபாதா(ரலி) நப (ஸ

சா கள

ேளாேம (ஏ


கள ட

டவ கள

பமா

சாஇதா

த (ஸ

றி ப

ேக ட) உடேன ஸஅ

, 'இைற

ந ஜா

உபாதா(ரலி) எ

உைஸ (ரலி), 'இைற

ற ப டேபா

கைடசியாக

. ப
,பற

ஹா

. ஸஅ

றி ப

கைடசியானவ களாக
ேக டா க

) அவ க

என

கள

,பற

இைற

தா

3791

கிைள

.

தா .

63, எ

தியாய

(த

அ தி

உைஸ (ரலி) அறிவ

4, அ

பாக

,ப

கிைள

)

ப தினரான)
ேக டா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அத

,

63.md;rhupfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
நப (ஸ

) அவ க

4, அ

பாக

உைஸ

, 'ந

ேபா

நப (ஸ

ேபா

) அவ க

ைமய

தடாக தி
றினா க

பாக

4, அ

அன

நப (ஸ

ைன

அவ கேள! இ

)

ைம தர ப

ேக எ

ைன

னாைர ந

அதிகா யாக நியமி கமா
பற

சிற

இட

ெப றி

(உ

ப சாக

அதிகா யாக

களா?' எ

63, எ

வைத ந

கா

'ஹ

கிைட

ச தி

வைர ந

ெபா

ப க

. எனேவ,

ஸ 'எ

தி

3793

மாலி (ரலி) அறிவ

) அவ க

ேக டா .

கைள வ ட) ம றவ க

.

தியாய

பேத

.

தா

, 'என

என

ப )தவ கள
றினா க

3792

வ , 'இைற

(ஆ சியதிகார தி
(ம

சிற (

ஹுைள (ரலி) அறிவ

சா கள

நியமி த

மிக

லவா?' எ

63, எ

தியாய

மானத

தா

சா கள ட , 'என

பற

(உ

கைள வ ட

Visit: www.tamilislam.webs.com

" எ

)

63.md;rhupfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
ஆ சியதிகார தி
எனேவ, (ம

ைன

வழ

4, அ
யா இ

நப (ஸ

'ந

63, எ

மான ய

(வல
ைர

" எ

ேந

. எ

சிற

) தடாகேமயா

இட )

கா

ப க

ைன

.
.

ச தி க

ப சாக இைறவ
.

சா க

,எ

வைர ெபா

கைள வ ட
றினா க

பற

வல

அ தி

.

கைள வ

, 'எ

றா

பயணமா

றினா க

ைடய நில
. அ

ேக) ச தி க
)உ

என

ைமயாக இ

தா

த தாேல தவ ர நா

(ஆ சியதிகார தி

ெபா

3794

மாலி (ரலி) அவா

வைத ந

ைமயாக இ

இைத ஏ க மா

தாடாக தி

ெபா

ைமய

ச தி தேபா

) அவ க

வைர ந

(ம

வத காக அைழ தா க

ேபா

ஸய (ரலி) அறிவ

மலி ைக

ைம தர ப

ச தி

ள இட

தியாய

)

ைன

வைர ந
றி

அன

) எ

ச தி

கிவ

பாக

ம றவ க

ைமய

வா

மான யமாக எ

ஹாஜி

சேகாதர க

இேத

இைத ஏ க மா ேடா " எ
ைன (ம
தி

ைமய

. ஏெனன
ைம வழ

, என
க ப

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

றின .


நிைல

63.md;rhupfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக
'எ

இைற

"ம

ைம வா

சா கைள

த (ஸ

அன

(நி தியமான) வா

வாயாக" எ

க ப

னா h

(பா யப ) ெசா

ேவேறா

) ந ம

"

(அ த நிர தர ம

மாலி (ரலி) அறிவ

அறிவ

ைக இ

ைல;

ைம வா வ

காக)

.

தா .
அறிவ

. அ த அறிவ

பாள ெதாட

, 'அ

அள பாயாக" எ

வழியாக

சா க

(

பா யப

றினா க

.

பாக

4, அ

அன

அக

தவ ர ேவ

ஹாஜி கைள

ஹாஜி க

றினா க

(ரலி) அவ கள டமி

ேபா

3795

) அவ க

ைகைய

ெச ைம ப
என அன

63, எ

தியாய

ேபா

63, எ

தியாய
மாலி
நாள

அவ க
சா க

3796
அறிவ
, 'நா

தா
(எ தையவ க

என

), 'நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

இேத
என

63.md;rhupfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
உய ேரா ய

கால

அவ கள ட
ெகா

தன . அவ க

வா

ைகைய

தவ ர ேவ

ஹாஜி கைள

4, அ

பாக

நா


அக

ெச

வ தா க
வா

பாக

ன ப

4, அ

கிேறா " எ

நப (ஸ

) அவ க

ைக எ

ணய ப

ேதா

ெகா
அவ க

தேபா

63, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ேதா

, 'இைறவா! ம

ைல. எனேவ,

தியாய

)

றி

ைம
சா கைள

(பா ய ப ேய)

றினா க

தா

வாயாக!" எ

, 'இைறவா! ம

ைல; எனேவ, அ

)

3797

ெகா
மி

மி

ஹ ம (ஸ

(பா யப

வாயாக!" எ

ஸஅ (ரலி) அறிவ

. அ ேபா

ைக எ

தி

வா

63, எ

தியாய

ேவா ' எ

வைர அற ேபா

திெமாழி ெகா

கள

கள ட

ைம வா

ஹாஜி க

(பா யப )

றினா க

இைற

ைகய

ைண

த (ஸ


) அவ க

தவ ர ேவ

சா க

.

3798
தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

63.md;rhupfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4

நப (ஸ

(அவ

அ ேபா
பதிலள

தள

கள ட

உணவ

ணைர

) ேச

யா ?.".. எ

கிேற

ணய ப

ெசா

" எ

வ ள ைக ஏ றி (வ
ழ ைதக

உண

றினா . அ

வைத

வ ள ைக ச

ெச

அைண

டா . ப ற

அ த அ


சா

ணாம

மைனவ

இைற

அவ கைள
உணைவ

ழ ைதகைள
நி

அவ

த (ஸ

அவ

)வ

தயாராக எ

) அவ கள ட

ெச

" எ
,

ைவ

ேட) வ ள ைக

(பாவைன) கா டலானா க
யவ களாக இரைவ

டா . ப ற

ெகா

மைனவ

. உ

ெச

அ த

ைவ

ெச

(பாவைன ெச

றினா . அத

அைண

ேபா

) வய

ைல" எ

பாவைன ெச
ப னா

மைனவ ய ட

தாள ைய

ேபா

தாள யான) அ த மன த

(உண

வ , 'நா

மைனவ , 'ந மிட

அவ
மி

'இவ

ெகா

) அவ கள

.

ைல" எ

சா கள

தயாராக எ

ண வ

யா ?.".. அ

ப னா க

ேதாழ கைள ேநா கி),

ப தி கான) உணைவ

வாேற அவ

வ ள ைக ஏ றிவ

(வ

த (ஸ

தவ ர ேவெற

(

பவ

. அ ேபா

) அவ க

லிய

(த

லி அவைர அைழ

றினா . அத

உணைவ

ெசா

தவ ர ேவெற
) அவ க

ெகா

ேக டா க

)" எ

ேதாழ , 'உ

சா

தாள யாக) வ தா . நப (ஸ
மைனவ மா கள ட

த (ஸ

றா . (மைனவ ய ட ) 'இைற

ழ ைதகள

(வ

. எனேவ, இைற

தள பவ

ெச

, 'எ

அவ க
தா க

'இவைர (த
(வ

) அவ கள ட

உணவள பத காக ) த

ேபா
. பற

கழி தன . காைலயான

றா . நப (ஸ

) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

, 'ந

63.md;rhupfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4

ெச

ெகா

டா

தைத

'தம ேக ேதைவ இ
வழ

கிறா க

லா

வ ய பைட தா
,த

ைமய

ள தி

பா

கா க ப டவ கேள ெவ றியாள க

ள னா

பாக

4, அ

அன

றி

63, எ

தியாய

- அவ க

அ பா

(ரலி) அவ க

அம

தி

ேநா

தப ) அ

(அ

அவ க

லா

ேக அவ க

" எ

ைம

59:9

சா க

(தி

) வசன ைத

வா

(ரலி), 'ந

நப (ஸ

) அவ க

த அைவைய நிைன

பதிலள

தா க

அ பா

(ரலி) (அ

த சமய ) அ

அ த வழியாக

, 'நா

தா

ெகா


பா

தேபா

ெச

றா க

கிற க

. அ ேபா

?' எ

நப (ஸ

, அ பா

ேக டா க
) அவ க

ேதா . (அதனா

சைபகள

(ரலி) அவ க

(ரலி)

. அத
(

)

கிேறா )" எ

.

(ரலி)), நப (ஸ

,

மி தன திலி

3799

மாலி (ரலி) அறிவ

(அம

பற

) சி

. அ ேபா

.

(நப - ஸ

சியா

றினா க

, த ைம வ ட

. உ

(ம

றிர

" எ

) அவ கள ட

ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

,இ த

63.md;rhupfspd; rpwg;Gfs;

ghfk;-4
வ ஷய ைத

ெத வ

தா க

ஓர ைத

தைலய

நிக

மி ப

பற

, 'அ

நா

அறி

சா கள

கிேற

மதி

த ெபா

பாக

4, அ

அ பா

இைற
அ ேபா

றினா க

63, எ

ெச
;பற

பற

அவைன
ெகா

ேபா றிய
ப ) உ

இைர ைப; எ

டா க

. இன அவ க

ைம

ேவா டமி

தவறிைழ பவைர ம

ஆவ .

(அ த

"

3800

) அவ க

ேபா

அவ கள

(ேமைட) ம

நிைறேவ றிவ

, அவ கள

ைவய

, (உைர

- அ த நா

லவ தமாக நட

. எனேவ, அவ கள

(ரலி) அறிவ

த (ஸ

ைவ

, அவ க

சா

.

தியாய

ேபா ைவைய


ெகா

றினா க

(ந

ெவள ேய வ

) ஏறினா க
லா

. ஏெனன

ைப, அவ க
சி

ைமைய) ஏ

ைல - அ

வ ஷய தி

ைர

) அவ க

த நிைலய

(ேமைடய

ஏறவ

உ ைம தா

வத காக) மி ப

அவ க

. உடேன நப (ஸ

தி

அம

தா
(ேநா

ெகா

,அ

, ம கேள! (இ

வா

தேபா

(வ

லி

லா

ைவ

லா தி

) த

(ேபாட ப

இைண

ேதா

ள வாச
)இ

, அவைன

) ம க

கள
)

. மி ப

ேபா றி

(எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ற ப டா க
பற

ைகய

)

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அதிகமாவா க
உ ைப

அதிகார
தவ

ைமயள
ெபா

ைப உ

ய, அ

கள

ைமைய ஏ

கால

4, அ

பாக

ெகா

ேவா (அ

) உதவ
ைற

ேபா

ெச

ஏ றா

அவ கள

சா ) உணவ

வா க

. எனேவ,

ய (அளவ

சா கள

ள)

ைம

தவறிைழ தவைர ம

)ேபா க

தியாய

ஹா (ர

ைஸ

அவ க

த ேபா க

த ேபா க

ெக

"எ

3949
தா

அ க (ரலி) அவ க

'இவ றி

64, எ
) அறிவ

'ப ெதா

க தி

. அளவ

.

(நப களா

நா

இைறமா

ஆ வ

வட

. (ஆனா

ேபா

எ தைன?' எ

அவ க

'உைஷ ' எ

தா க

. 'நப (ஸ

வ னவ ப டேபா

?' எ

நா

பதிலள

தா க

கிலி

அவ கள ட

பதிலள

எ தைன?' எ

ேபா

அவ கள ட

, 'நப (ஸ

தேபா

வ னவ ப ட
) அவ க

, 'பதிேன

" எ

ேக ேட

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

றா க

. அவ க

.

)

.

, 'உைஸரா'

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
கதாதா(ர
உ ச

) அவ கள ட
)" எ

றா க

நா

ேக டேபா

4, அ

64, எ

ஸஅ

ஆ (ரலி) வாய லாக இ

ஸஅ

ஆ (ரலி) (அறியாைம

தியாய

3950

வனான) உம

மதனா வழியாக (ஷா

வா

ெச

வா க

யாவ ட

(ஹி ர

நைடெப

ெச

ேநா க தி

கினா க

வல

) நப (ஸ

(தவாஃ ) வ

(நா

ெவ
வல வ

பக
ெகா

(ஏ
ெந

தா . உம

ேபா

யா,

(மதனாவ

)

) ம கா வழியாக ஸஅ (ரலி)

மதனா வ
ெச

நாடமா டமி
யாவ ட

கமான ேநர தி
) எ

உம

றினா :) 'இைறய

நா

உம

த சமய , உ ரா

ேச
றேபா

வாக) ஆ

த ேபா

பராய

ெச

கிய

.

) அவ க

" எ
) ந

. (அேத ேபா

தா

இைணைவ ேபா

கலஃ

நட தைத ஸஅ (ரலி)

வத

ேநர ைத என

கால தி

ஸஅ (ரலி) ம காவ

. (அ ேபா

(ரலி) அறிவ

வ யாபார தி காக)

உம

யா இ

நா

ஸஅ (ரலி) அவ கள ட
றா

(ச யான

.

பாக

தைலவ கள

, 'உைஷரா தா

அவ க

கைள அ

கஅபாைவ

லாத (அைமதியான) ஒ

ேக ேட

யாவ ட

. (ம க
உம
ச தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

யா

ற ப டா .

(உம

யாவ

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
றி

ெபயைர

ேக டா . உம

, 'மத

ெகா

மாறி

லா

வ டா ட

அத

றவ க

ைல

றி

, நா

ற வ டாம

மதனாவ

னட

தைலவரான அ

ேச

பா

சமள

த ந

ெகா

தி

தா

ேன

யாேவ! (அ

) எதி

சாம

பதா...?

லாவ

டா

மதாைணயாக!"

, ந (வாண ப

" எ

(அ

றினா .

லா

இைடமறி ேப

யா, 'ஸஅ ! (ம கா ) ப

உம
ஹக

கா

" எ

தட ைத நா
ெசா

) ந இ

, 'அ

ைன ந த

னட

பைத நா
(ம

ரலி

யா ?'

இவ

ெகா

க மா டா

உர த

வதாக நிைன

ஸஃ வாேனா

ேபா

க னமானதாய

அ ேபா

) த

(கஅபாைவ)
கமாக

ேனா

றாh. அ ேபா

உதவ ஒ தாைச

மதனாவ

) ெச

மிக

ஸஅ " எ

மதாைணயாக! அ

(கஅபாைவ )
கட

ெச

) வ

ஸஃ வாேனஸ உ

யா, 'இவ தா

(அவ க

ம கா(வ

லி) 'அ

ெசா

. இைதவ ட அ

உன

.
ள தா கி

ச தமி

வசி பவ கள
ேபசாேத!" எ

றினா .
அத

நா

எ ைமவ

ைன

, 'உம

. ஏெனன

ெகாைல ெச

,அ

வா க

வ கலா

லா

இைற

வா

காம

மதாைணயாக! அவ க
த (ஸ

) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

)
(நப

ேதாழ க

ற ேக ேட

"

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

ெசா

ேன

.

"ம காவ லா... (நா

ெகா

ெத யா

" எ

நா

இதனா

உம

யா மிக

மைனவ ய ட ), 'உ
ெத

மா?' எ

"அவ
(நப

பதியைட தா . த

றினா ?' எ

ைன

நா

கா பா


, உம

றிவ

(இன ேம

த அ

அவ

ெகாைல ெச

றினா " (எ

ேபா

ைன

, 'ம காவ லா?' எ

தாரா . நா

ெகா

ஆனா

) எ

'ம கா'ைவவ

உம

, 'என

யா ேக டத

.

ஸஃ வாேன! எ

(அ ப ) எ

ஸஅ

?)" எ

ேவ
ேத

வ டா ட
பா

தி

ஸஅ

ப வ தேபா

, (த

றினா

ேக டா .

ேதாழ க

ெத வ

ல ப

பதிலள

)" எ

, ேபா

, 'உ

உம

ஹ ம

. 'ெத யா

மதாைணயாக! நா

ேபாவதி

ைல" எ

ற ப

வண க

யா, 'அவ க

அவ கள ட

(சஅதிட ) ேக ேட
லா

) ெவள ேயற

வ தேபா

,) 'அ

ேக டத

வா

ைவ

'எ

,

றினா .

ம கைள
ெச

றைட

(அைத

றினா .

யா (ம காவ லி

) ெவள ேய ெச

வைத ெவ

தா . (இைத அறி த)

Visit: www.tamilislam.webs.com

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

அவ ட

கேள (ம கா) ப

வா

ெச

வைத ம க

லாம

கிேற

யா 'இ ேபா

வா

உம

ெச

(ஸஅ , ந

ேக டா

ஆளாக

ெச

(ப

ேபா

யா. அ ேபா

(த
, 'அ

ேட இ

யா

ைடய ஒ டக ைத

டா

றினா ; (தன

(உ

) உ

ற ப

ற எ

ைவ

ெகா

ஒ டக

ெச

றா

(மதனா) ந

ெசா

னைத மற

ைல.) இவ க
ைல" எ

(பைடய ன

(த ப ேயாட ஆய தமாக தன

அச பாவ த

தயா

என கி

றேபா

ைத ஏ

ஸஃ வாேன!

கள ட

ண தி

) 'உ

ைல. (மற கவ

ெச

யாவ ட

ம கா நகர சாதி ஒ டக

கைள) என

ஸஃ வாேன! உ
றி

)

கி (ேபா

, உம

ஏதாவ

மைனவ ய ட

யா, 'இ

வா

மதாைணயாக, நா

தவ ர ேவெற த எ

இட தி

தைலவரான
லாம

தா .

வ டேவ

உம

) உம

அவ க

ைன ெவ

" எ

ல ப

. அத

றினா . அ

ேதைவயான சாதன

ெகா

ேவா

த ப வ

அவ

வைத

ெச

ந, எ

கினா .) ப ற

(ேபா

ள தா கி

(ேபா

ெகா

லா

ேபாகிேற

நிைல வ தா

டா
லி

). எனேவ, அ

ைற வா

ஏ ப

ஸஃ வாேன! (ம கா) ப
தைலவரான ந

வா கேள" எ

தி ) ெசா

வாக, உம

) வ

இைத (வலி

ெகா

, 'அ

ள தா கி

ளலானா . ப


களா?
கைடசி

றா .
காமி


ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

ேலேய)
கள தி

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
உம

யாைவ வலிைம

ெகாைல ெச

4, அ

பாக

ேபாைர

ெகா

ளாம

ெகா

ளவ

தவ

க பட

மி

கல

ைல. (ஏெனன

ெச

4, அ

தியாய

லா

நா

மி தா

பாக

அவ கள

ளாத எவ

) நப (ஸ

பைடயா

)

ெகா

தா .

ேபா

நா

(அ

லா

வ னா

ைறஷிகள

. (ேபான இட தி

லா

கல

கல

(ப

)
வாண ப

) ேபா
கள தி

.

3952

(ரலி) அறிவ

தா

வ (ரலி) அவ கள
(ப

லி

ேபா

) அவ க

எதி கைள

64, எ

அைவய

ண ேய ேபானா க
டா

(

த எ த

தவ ர, நா
ெகா

லாமேலேய அவ கைள

ச தி

) அவ க

ைல. இ

ைல. அதி

லா

தா

நப (ஸ
ததி

த அ

அவ இ ப ேய ெச

3951

மாலி (ரலி) அறிவ

ைவ (வழி மறி க) எ

மி

ெதாட

64, எ

தியாய

கஅ

உய

வைரய

ெக

த, அவ க

அைவ

ெச

வ ஷய

ேற
கைள

Visit: www.tamilislam.webs.com

. நா


)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

ைர பவனாக) இ

பானதாய

(மி தா

ெகா

, நப (ஸ

நா

தேபா

தாய தா , 'ந

தைத க

பாக

4, அ

அ பா

ேற

றிய

ேபா
ெசா

தியாய

. (எ

64, எ

(ரலி) அறிவ

ைடய தின த

மிக ெப
(ம

ெச

ேட

. அ ேபா

னட

நா
,
ேன

என

ப ரா

, '(இைற

:)

தி

த )

ேபா

ஸாவ

ேபா

ற மா ேடா . மாறாக, நா
,ப

. (இைத

ைடய ெசா

னா
ேக ட

நி

(த

) நப (ஸ

) அவ கைள மகிழ

'எ

கள

எதி கள ட )

) அவ கள
ெச

.

3953
தா

(மிக

ெகதிராக எ

நா

னா

றினா க

ெகதிராக

ைடய இைறவ

ைற த எ

ெதாைகய னரான எதி கைள

பாள க

இைணைவ ேபா

ேவா " எ

ஒள

நிகரான(ம ற அைன )ைத வ ட

-ரலி - அவ க

, இட ப க

வல ப க
ேபா

) அவ க

(நைக பாக )

, அத

.


ைக ெகா
ட) நப (ஸ

ட த

பைடய னைர

) அவ க

ந ெவ றியள பதாக ந அள

Visit: www.tamilislam.webs.com

, 'இைறவா!

த) உ

ைடய

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

, வா

தி ெமாழிைய

(இைறவா! இ த வ
வழிப

ேவா

(இ

வய

(ரலி) நப (ஸ

அவ கேள!)" எ
டார திலி

திைய
)இ

லாம

) அவ கள
றினா க

)" அ த
(தி

வ " எ

. அ ேபா

பாக

4, அ

அ பா

(த

(ரலி) அறிவ

வாசிகள

(தி

04:95-

அதி

கல

ெகா

கிறவ க
ெச

றினா க

, 'ேபா

ெகா
) அவ க

க ப

(தா

மி

வ . அவ க

. அ ேபா
கிய

வசன வாசக ைத )

கிவ

றி அற ேபா
,த

கிறவ க

(அ த
றவ கைள

தி

கல

ெகா

உய ரா

ெபா

) சமமாகமா டா க
ேபா
றி ப

ெச
கிற

றி

ளாம
ளா

" எ

லாதவ கைள

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

(இைற

.

) இைற வசன , ப

நப (ஸ

கிேற
ேம)

தா

ப ட திேலேய) த
ேபரா

ப ) ேகா
ைன (ம

வ " எ
ப றி


,உ

3954

இைட

இைறவழிய

64, எ

ேதா க

54:45-வ

ேட ெவள ேயறி வ தா க

தியாய

ேபா
கர ைத

பைடய ன

ெகா

இைறவ

(நிைறேவ றி

வாசிகைள அழி க) ந நிைன தா


64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பாக

4, அ

பராஉ இ
நா


மதி வழ

பாக

4, அ

பராஉ இ
நா

பாக

பராஉ இ
ேபா

தா

உம (ரலி) அவ க
க படவ

தியாய

(ப

என

64, எ

N பா

64, எ

ேபா

வ களாக
கல

ெகா

ேபா

சி

வ களாக

தலான

தலான அ

சா க

ஹாஜி க

தன .

3957

ஆஸி (ரலி) அறிவ
ெக

) சி

ேபா

தா

உம (ரலி) அவ க

ேபா

3956

ஆஸி (ரலி) அறிவ

தியாய

ேபா

அவ

ைல.)

நா ப

4, அ

3955

ஆஸி (ரலி) அறிவ

த ப ேடா . ப

இர

64, எ

த ப ேடா . (அதனா

தியாய

த நப

தா
ேதாழ க

னட

றினா க

: தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அவ க

ஆ ைற

கட

தலான அவ கள
, பராஉ(ரலி)

ேம

லா

4, அ

பராஉ இ

ேபா
ெச

பாக

ஆ ைற

தியாய

4, அ

64, எ

) அவ கள

ைகய

ெக

நா

ேதா .

தியாய

இைறந ப

ைகயாள கைள

ேபசி ெகா

ேவா .

தா

ேதாழ களான நா

ேதாழ கள

. அவ க

கட கவ

ைல.

64, எ

ைல.

3958

தவ கள

ற அவ கள
ஆ ைற

அவ க

கட கவ

ஆஸி (ரலி) அறிவ

தேலயா

ேவெறவ

மதாைணயாக! தா

ஹ ம (ஸ

கட

றவ களான

றினா :

தவ ர ேவெறவ

பாக

ெச

ேதாழ கள


, தா

ைக

அவ க

ைக

இைற ந ப

ைகயாள கைள

3959

Visit: www.tamilislam.webs.comதவ ர

ஆ ைற

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பராஉ இ

ஆஸி (ரலி) அறிவ

"

ைக, தா

ைகேயயா

அவ க

பாக

லா

) அவ க

ைஷபா இ

ெவ ப

பாக

3960

(ரலி) அறிவ

ேபா

(நா

தியாய

ப ரா

)

தைன

ய ெவ ப தா

) மா

வர கள

ற அவ கள

ேதாழாகள

தவ ர ேவெறவ

ேபசி ெகா

வழ க .

தா

ரபஆ, வல

கள தி

64, எ

நா

கஅபாைவ ேநா கி,

ெகதிராக

நிைற த நாளாக இ

4, அ

ேபா
ெச

ைகயாள கைள

64, எ

ற சில

த ப
கட

ைல" எ

ரபஆ, உ பா இ

ேபா

மாறி (ப

ஆ ைற

கட கவ

இைறய

ச தியமாக! அவ க

. இைற ந ப

ஆ ைற

தியாய

ஹிஷா

தலாய

அவ க

4, அ

நப (ஸ

தா

ைறஷி

ல ைத

உ பா, அ
தா க
(உட

கிட தைத க

ேட

. அ

லா

உ ப , நிற
. அ

.

3961

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேச

மாறி)

ைறய தின

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

லா

ேபா

வ ேதபாக

4, அ

அன

(ரலி) அறிவ

. அ ேபா

சிற தவ

"அ


லி

64, எ

தியாய


ேபா

த ேபா

வர ) ெச

றா க

"ந
(ச


ெகா

தாய

ட ஒ

டா?' எ

) ேக டா க

அவன ட

தப

) ெசா

னா

ைன

பவ

யா ?' எ

. உடேன இ

நப (ஸ

.

) அவ க

(ரலி) (அவைன
இர

வ க

ம பலமாக ) தா கி வ டேவ, அவ

மன த
(த

தாேன

அவைன அஃ ராவ
(ரலி) அவ

ந தாேன!" எ

) ம களாேலேய ெகா

ைன

பா

. அ ேபா

. அ ேபா

, 'அ

தேபா

த கேளா அவைன வ ட

தா

ஆகிய இ

டா க

ெகா

(த

ெகா
ெகாைல ெச

3962

ன ஆனா

பா

ஆ ,

எவைன

மாலி (ரலி) அறிவ

ஊசலா

டா?' எ

(ப
(

உய

, 'ந

அவ

தா

ல ப

தாேன ெப

ைடய தா ைய

ேக டா க

ேமலாக... அ
ட ஒ
ைம ப

ய ராக

.
ைடய

மன த

ேமலாக...

தியப ) அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேக டா

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பாக

4, அ

அன

ேபா

யா ?' எ
பா

64, எ

தியாய

மாலி (ரலி) அறிவ


டா க

. இ

அன
ேபா

பாக

(ரலி) அவ

ல ப

மன த

4, அ

க ப

தியாய

பா

இர

ட ஒ


64, எ

ேனா

, 'த

) அவ

மன த

அறிவ

ைடய தா ைய

. (அ ேபா

ேமலாக... ஒ

(ரலி) அவ கள டமி
அறிவ

ன ஆனா
. உடேன, இ

வ க

டா?' எ

பாள

ெதாட

ஆ ,
, 'அ

ெகா
தாய

ேமலாக... அ

(

ய ராக இ


(ச

பவ

(ரலி) (அவைன

பலமாக ) தா கிவ டேவ அவ

ேக டா க

வட ஒ

ேக டா க

. அவைன அஃ ராவ

ேல! நயா?' எ

ம களாேலேய ெகா
ெகா

) அவ க

ஆகிய இ

தா

, 'அ

(நட த) நாள
நப (ஸ

வர ேபானா க

3963

)

ேக டா
வழியாக

.

3964

Visit: www.tamilislam.webs.com

கேள
.
இேத

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

ேபா

அஃ ராவ

ைல

ெகா

வாய லாக

பாக

அறிவ

4, அ

தியாய

இர

க ப

64, எ

அப தாலி (ரலி) அறிவ

(இைற ம

பாள க

ைணயாள

(இ த

ைக


ேபா

கள
வன
ேபா

)

வழ கா

நபராக இ

(மா

ஆவ " எ

◌ஃ (ரலி)

பவ கள

(தி
இற

கி ) தன

ள ப ட

(ெப

வத காக ம
ேப

க) வ ஷய தி

ஹா

பாள களான) ைஷபா இ

ஆகிேயா ெதாட பாகேவ அ

ஆகிேயா

.

:

வர களான) அல, ஹ ஸா, உைபதா இ
(இைறம

ைம நாள

னா

றினா க

இைறவன
(கள தி

மா

தா

ெதாட பாக) ம

மா

உபா (ர

.

தாய திேலேய) நாேன

"இவ க
இர

) ர

ேபா

ஆ ,

(

3965

அல இ

வ க

) ெதாட பான தகவ

ைடய

22:19) இைறவசன
நி

ெகா
,

ேபாரா ய (இ
(ரலி) ஆகிேயா

ரபஆ, உ பா இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

லாமிய

ரபஆ, வல

.

உ பா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பாக

4, அ

தியாய

த (ரலி) அறிவ

ைறஷி
ஹா
வல

ல ைத

ேச

த ஆ
லி க

பாள க
ைடய

க) வ ஷய தி

தியாய

64, எ

தா

"இவ க

இைறவன

வன

ஆவ " எ

ெதாட பாகேவ அ

பாக

4, அ

ள ப ட

தியாய

64, எ

ரபஆ, உ பா இ

) ெதாட பாகேவ 'இவ க
ெகா

22:19) இைறவசன

அல(ரலி) அறிவ

இர

ைஷபா இ

உ பா (ஆகிய இைறம
(தி

நப களான அல, ஹ ஸா உைபதா இ
), ம

(மா

ஆவ " எ

4, அ

3966

தா

(ரலி) ஆகிய

இைறவன

பாக

64, எ

ட இர
ள ப ட

ரபஆ,

வன

.

3967

(மா

க) வ ஷய தி
இ த (தி

ைடய

ெகா

22:19) இைறவசன

.

3968

Visit: www.tamilislam.webs.com

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ைக

உபா (ர

"இ த வசன
ேபா

ட) ஆ

(தி
ேப க

4, அ

ைகேபார


பாக


.

) அறிவ

னா
ஹா

4, அ

ேபா

64, எ

த (ரலி) (அ

க) வ ஷய தி

ைடய

இ த (தி

) தன

ரபஆ, வலநி

22: 19) வசன

லா

ெகா

ேபாரா ய ஹ ஸா, அல,
(இைற ம

பாள களான) உ பா

உ பா ஆகிேயா

ெதாட பாகேவ

.

தியாய

(

தா

(ரலி) ஆகிேயா

ரபஆ, ைஷபா இ
ள ப ட

ள ப டன..." எ

ைடய (மா

ஆவ " எ

(பைட

ேபா

3969

இைறவ

வன

உைபதா இ

றி
றினா க

64, எ

உபா (ர

"இவ க
இர

தியாய

தா

22: 19, 20, 21) ப

) ஆைணய

பாக

) அறிவ

3970

Visit: www.tamilislam.webs.com

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

ஹா (ர

பராஉ இ

ெக

) அறிவ

ஆஸி (ரலி) அவ கள ட
தா களா?' எ

கவச

அண

4, அ

(கள தி

தா க

நா

(ம கா இைறம

(பர

பர

பற


றி ப

ப ைழ க

பாள கள
ெகா

ேம
" எ

கா பெதன எ

ல ப டைத

ல ப டைத

ப லா

ைல" எ

தா
யா இ

கலஃ

) எ

ேடா .

யா ெகா

) ெகா

, அ ேபா

ேபாவதி

ேபா
) கவச தி

ேபாரா னா க

தைலவனான) உம

, உறவ ன கைள

உம
மா

தா க

கி) தன

◌ஃ (ரலி) அறிவ

ெச

ேபா

அ தி

ெக

3971

ெசா ைத

வமான ஒ ப த

இற

.

64, எ

தியாய
மா

வ , 'அல(ரலி) ப

ேக டா . ("ஆ

ெகா

பராஉ(ரலி) பதிலள

பாக

தா

(ரலி), 'உம
றினா க

(எதி களா

மா

யா ப ைழ

) த

ெகா
றி ப

டா

டா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

மக

(அல

◌ஃ (ரலி)

நா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பாக

4, அ

தியாய

லா


நப (ஸ

) அவ க

ஓதினா க

கி

'ஸ தா' ெச
னா
ேட

பாக

அ த
ேபா

த) உட

.பற

4, அ

நப (ஸ

ைக ம
என

, அ த மன த

64, எ

தியாய
) அறிவ

'ஸ தா' ெச

) அவ க

ைண அ

ேபா

நப (ஸ

" எ

இைறம

) அ தியாய ைத

தா க

.

) அவ க

ைடய ெந றி

(ஸ தாைவ

பாளனாகேவ (ப

ேகலி ெச

) ெகா

)

ல ப டைத

காய
. நா

(சிவனாய

காய

3973

தா

த ைத) ஸுைப

(56-வ

தவ ர ம ற அைனவ

, 'இ

தா

) 'அ ந கி' எ

(ம காவ

தன . அவ

ஏ ப ட

(ரலி) அறிவ

.

உ வா(ர
(எ

கிழவைன

ெச

ெசா

3972

. (ஓதி

த ஒ

ெகா

64, எ

வா (ரலி) அவ கள (
தன. அவ றி

த ேபா

ைழ பவனாக இ
ெனா

'ய

' ேபா

) எ
ேத

உடலி)
அவ கள

ைடய வ ர
. (இதி

வாள னா

) இர

ஏ ப டனவா

ேதா

ப ைடய

கைள (வ ைளயா டாக)
. (எ

காய

சேகாதர )

Visit: www.tamilislam.webs.com

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

லா

கலஃபா அ

மா?' எ

றி தி

மலி
- ப

றினா . ) ப ற

நா

வாைள

.) எ

) எ

ம வா

வா க

நாப ஃகாவ

அத

வரான ஹிஷா


றி

ைம ெசா

, 'அவ கள


ைன

. 'உ

- ேமாதி
மலி

வா

மலி

(அைடயாள )

ப ரபல கவ ைதய லி

னட

. 'அதி

ேற

றினா . (ப ற

எதி கள

ேபா

(அவ கள

னட

ேற

(அைடயாள )" எ

அ த வாைள எ

ேடா . எ

(நப களா

ன "

வா க

ேவ

ைனக

அ ைய

ம வா

தி

டா .

பாள கள

வா

ல ப ட சமய தி

, 'ஆ " (ெத

தா

ெக

அ த வாைள எ

மதி ப

ெகா

ேக டா . 'ப

றி

தன" எ

ெகா

பற

?' எ

. அ த

பைடகள

அறிவ

அவ க
ம வான ட

ேக டா . நா

(அைடயாள ) உ
ேபா

, 'உ வாேவ! ஸுைப அவ கள

ம வா
ெத

ஸுைப

மலி

கிய
கால

கள

ம திய

க ேவ


(எ

வாய ர
சேகாதர

உ வா (ர
(தி ஹ

ஆைச ப ேட

மா

) அவ க
◌ஃ தனா
) அைத வா

.

)ேபா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

றினா க

:

) வ ைல
கினா . அைத

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பாக

4, அ

ஜாப

அ தி

னட


ெப

கழி த ெப

'இைற

அவ கேள! எ

ெகா

ல ப டா க

. அவ க

எனேவ, ப

வமி

ேச

வைத நா

அவ கைள (க
நிைன ேத இ

பாக

ச தா

4, அ

உஹு
(ஒ

ெவ

தாக ) பராம
வா

ேத

" எ

தியாய

ன கழி த ெப

றிேன

ெத

ேத

ெப
. 'உ

டாதா?' எ
லா

ேப

(உய

) எ
ற இ

ேத

)" எ

ேனா

) ஒ

ெப

,

தியாகியாக )
தன .

திைய அவ க

தைல வா வ

ைண (தி
றிேன

சி

. நா

சேகாத களாக இ
ெனா

ெகா

ேக டா க

. மாறாக, அவ க

ைணயாக?

ைண) அ

- ரலி அவ க

ேபா

ேபா

றினா க

64, எ

. 'க
, '(க

ேபா

லாத அவ கைள

டாயா? ஜாப ேர!"

. நா

த ைத (அ

ெகா

றிேன
)" எ

ைண மண தி

தா

மண

ேக டா க

(மண ேத

ெப

ம கைளவ

ெச

, 'ஆ " எ

. நா

அறிவ

, 'தி

)அவ க

ைணயா?' எ

ெப

(ரலி) அவ க

த (ஸ

ைண தா

4052

லா

இைற

ேக டா க

64, எ

தியாய

மண

. நப (ஸ

.

4053

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெச

,

) அவ க

, 'ந

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ஜாப

அ தி

த ைத உஹு

பழ

கைள

ெகா

அவ கள ட

ெச

ெகா

கட

கள தி
நா

அவ க

(அ

னா

ேக அம
றினா க

ெகா

. பற

. கட

டேபா

, அதி

தா க

. பற

. (ப ற

, 'உ


ேப

ைற

கார ) ேதாழ கைள
.பற
ேபா

நப (ஸ

(க

) அவ க
. எ

றினா க
றி வ

ெத

ட ப டவ கைள

ைமயாக) நட

ெகா
ைற

கார ) ேதாழ கைள
(ேப

த ைதய

. நப (ஸ

அ த ேநர தி

.
)

அத

" எ

தா க
ேபா

டேபா
.
அ த

வைத நப (ஸ
றி வ

) ெபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

அத

" எ

கன கைள) அவ க
(கட

" எ

கன கைள

) அவ கைள

வ யைல

)

கிேற

ைவ!" எ

ேத

(கட

கடைன

) அவ கைள அைழ ேத

ஆ திர

த (ஸ

ெமன வ
லா

(கட

கார க

தா க

இைற

தியாகியாக

நிைறய

வ யைல

ெப ய

) நப (ஸ
ேடய

, நா

ச தி க ேவ

தன யாக )

னா

, 'உ

ல ப டா . ேப

உய

. அவ

, 'ந ெச

ட ப டவ கைள
டேபா

ேபா

நப (ஸ

ெப ய

வாேற ெச

தா க

ெகா

கைள

) அவ க
(தன

தா க

ெத

ெகா

வ தேபா

ெத

. பற

, அதி

ஆ திர

ேநர தி

ேத

டேபா
. நா

கார க

அவ க

கார க

ைலய

நப (ஸ

ேக அம

கட

வைட ) கால

ம கைள (அநாைதகளாக)வ

ெப

தியாகியாக

த ைத உஹு

வாேற ெச

தா

உய

, 'எ

. அத

றினா க

நிைலய
ேபா

ளா . கட

றிேன

(ரலி) அறிவ

ல ப டா

ெச

லா

ைப அ

அள
லா

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
நிைறேவ றிவ
ெச

லாவ

அ த
பா

கா தா

வ யலி

4, அ

ஸஅ

. எ த அள
ேப

ேபா

ேபா

மன த க

ெகா

அத

4, அ

ஸஅ

தியாய

கன

ேபா

ேபா

(கட

ேப

தி ப

(த

ைப

தி

) அ

லா

ெகா

ேபாகாம

) அவ க

ைறயாமலி

) ெபா

பழ

அம

தைத பா

ேத

தி

.

த அ த

ேத

.

4054

இைற

தா

த (ஸ

தா க

. அ

) அவ கைள பா

தா க

அவ க

ேபா அ

அப வா கா


தி

நப (ஸ

(ரலி) அறிவ

64, எ

த ைதய

வைத
றா

ேபா அத

பாக

ைல' எ

ெக

64, எ

தியாய

லா

சேகாத கள ட

பரவாய
வய

அப வ கா

ேபா

உஹு

. எ

பழ

பாக

இர

ேபா

டா

ேப

உஹு

. நாேனா, 'அ

டா

நிைறேவ றினா

நப யவ க

ெவ

ேத

அவ க

காக

ைள நிற உைடயண
வைர

நா

பா


தி

ததி

ைமயாக
தா க

.

ைல.

4055
(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

தா
கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

லி

என காக

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(அ

கைள) உ

'அ ெப

றினா க

4, அ

ஸஅ

பாக

4, அ

ஸஅ

அறிவ

ேபா

பணமாக

64, எ

அப வ கா
ேபா

உஹு

ெகா

த ைத

தியாய

த ைதைய

ெகா

தா க
தா

. அ ேபா

(எ

ன ட ),

பணமாக

" எ

.

பாக

உஹு


. எ

)

பாள

) அவ க

, என காக
தா

ய உ சாக

தாைய

)னா க

4057
(ரலி) அறிவ

இைற

என காக (அ
ஸய

தா

த ைத

றி (ேபா

64, எ

ேபா

த (ஸ

, ("எ

ேச
" எ

தியாய

ேபா

(ரலி) அறிவ
இைற

அப வ கா

ேச

4056

த (ஸ
பண

தா
) அவ க

பதாக )
ய (ர

)

றினா க

ெப ேறா இ
.

றினா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

வைர

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
தா

ேபா

ெகா

பணமாக

வா

" எ

த மிட

ஸஅ (ரலி)

4, அ

பாக

அல இ

ேபா
றி ப

64, எ

தியாய
அப தாலி

வைர

(ரலி) அவ கைள

பாக

4, அ

தவ ர ேவ

64, எ

தியாய

றியைத

ப றிேய

தா

யா

(அ

ேச
பண

ஸஅ
பதாக )

அப

றியைத

) அவ க

4059

தா

மாலி (ரலி) அவ கைள
ேக டதி

) அவ க

தா

ைல.

அல(ரலி) அறிவ
நப (ஸ

4058

ெப ேறா

) அவ க

த ைத

.

அறிவ

வ கா

ேக டதி

நப (ஸ

கிறா க

(ரலி) அவ க

நப (ஸ
நா

, 'எ

ைல. ஏெனன

ெப ேறா

தவ ர ேவ

, நா

உஹு

வைர
யா
(ேபா


(அ

ேச
பண

நட த) நாள

ஸஅ
பதாக )

, 'சஅேத!

Visit: www.tamilislam.webs.com


றியைத நா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அ ெப

நப (ஸ

) அவ க

4, அ

பாக

பாக

4, அ

சாய

சிய

கவ

64, எ

ேத

எைத

) அறிவ

உஹு

ேபா


) ேபா

பைத நா
நா

பணமாக

" எ

வ த அ த நா
தவ

(

கள

ஹாஜி கள

றி

,த

ஹா

ேவ

யா

4062
தா

◌ஃ , த

ஹா இ

அப வ கா

. அவ கள

ைல.

) அறிவ


.

தா

(ரலி) அவ கைள

யஸ (ர
மா

தா

ேக ேட

4060-4061

(உஹுதி

லா

தியாய

வ , ஸஅ

ெகா

64, எ
) அறிவ

) அவ க

அவ க

வைத

(ர

உைபதி

த ைத

தியாய

மா

நப (ஸ

. எ

ேக டதி

ப றி அறிவ

உைபதி

(ரலி) ஆகிேயா
நப (ஸ

லா

, மி தா

நா

ேதாழைம

) அவ கள டமி

ைல. ஆய

பைத ேக

ேள

,த

(நப ெமாழி

ஹா(ரலி) (ம

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பாக

4, அ

ைக

நா

பா

ேத

(ேபா

தியாய

ஹா இ

உைபதி

. உஹு

நாள

4, அ

அன

(ரலி) அறிவ

உஹு

தியாய

ேபா
ெகா
,அ

நப (ஸ

) அவ க

(ரலி) அவ கள
ைகயா

டா க

ெசயலிழ

நப (ஸ

ேபான ைகைய

) அவ கைள அ

னா

கா த

.

4064

நப (ஸ

) அவ கைள (தன ேய)வ

ஹா(ரலி) நப (ஸ
கா தப

ஹா(ரலி) வ

யவ களாக இ

தா

தா

பா

உைட

லா

அ த

64, எ

ேபா

டன . அ

மைற

) அறிவ

ெவ ட ப ட)h க

பாக

ேம

4063

அப ஹாஸி (ர

எதி களா

(ஓ )வ

64, எ

தா க

நி

லி

. எவேர

அவ க

றா க

ம க

ேதா

ேகடய தா

ேதா

.

நாைண ந

. அ

, 'அைத அ

) அவ கைள

, இர

ேவகமாக அ ெப

ஹாவ ட

ேபா

" எ

ெச

வைத

ெசா

வா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

கைள
டா
.அ த

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ேநர தி
பா

நப (ஸ

க, அ

தா) அவ க

, 'இைற

பணமாக

. எ

கைள

னா

றினா க

(ரலி) அவ கள

பைத க
கள

ம கள
நிர ப

ேட

மக

அவ கள

கர திலி

4, அ

தியாய

ேபா

,பற

பா


பா

த ைத
கள

காமலி

தி) எ

. எதி கள

தா

ஏேத

) எ

மா

கா பாக) இ

"

ெச
தி

வா

கைள க

ெகா

கள

தாயா ) உ

ரமாக (பண வ ைடக

)

, அவ கள

64, எ

(எ

நிர ப ய) ேதா

கா

ைறேயா

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ
உஹு

ேபா

றவ க
(த

ஊ றிவ

நிைலய

பாக

காத க

ஆய ஷா(ரலி) அவ க

(காய
ெகா

கள

ெகா

(ேகடய

. அவ க


வா

பா

அவ கேள! உ

.

ைல (ரலி) அவ க

ம கைள (தைலைய உய

தா கி வ டலா . (தா

மா

ேமேலய

ஹா அவ க

(காய

ெச


ேட

ைறேயா நா

ைபகைள

ெச

)

கிட

)

, அவ ைற (ம
ஊ றி

. அ

)

ெகா

ஹா(ரலி) அவ கள

(கீ ேழ தவறி) வ

.

4065

தா

(ெதாட க தி

)ேபா

இைணைவ பாள க

ேதா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

க ப டன .

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அ ேபா

,அ

இ ல

பவ கைள

அண ய ன

லா

வானாக! 'அ

ற ப

கவன

(எதி க

அண ய ன

ஹுைதஃபா(ரலி), த
ஆளாக) இ

பைத

அவைர

ெகா

லா

லா

ைவ

ெகா

ேடய

பாக

4, அ

டா க

ற ப

தா

. எனேவ, 'அ
வ னா க

அவ க

த ைதைய
றினா க

ைணய லி

லி கள

டன . அ ேபா
லி கள

லா

. (ஆனா

) அ

ெச

தா

அ யா கேள! எ
லா

) நக


தா க

றவ கைள ேநா கி), 'அ

ல,


த ைத!

மதாைணயாக!
. அ ேபா

லா

கைள

.
)

வைர அவ கள ட

64, எ

ேக (

றினா .

வா

ல பல

.

தியாய

னா

ெகா

மதாைணயாக! ஹுைதஃபா(ரலி) (இ

. உடேன,

(அவைரவ

ெகா

வரான உ வா(ர

ச தி

அண ய னைர ேநா கி ) தி
) ேபா

(உர க )

பாள கள

க தினா

ண,ப

அவ க

ன பானாக!" எ

அறிவ

" எ

ெற

அ யா கேள! உ

த ைத யமா

ஹுைதஃபா(ரலி) (த

(ேமாேல ப

த ைத!" எ

அவைன
லா

4066

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா

அவ க

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

மா

இைறய

கஅபாவ

டட தா

(அ

யா ?' எ

அறிஞ
பதிலள

தன . ப ற

'உ

மா

ேக கிேற

பதிலள
வா

ேபா
'அ

ேபா

ெத

மா?' எ

தா க

மா

ப றி

ேக க, இ

வள

அ ப

கல

ெகா

தா

உம

உம (ரலி), 'ஆ

ேபா

பதிலள

ளவ
(ெத

மா

ைறகைள

ெகா

டவ க

லா

ெப யவ

"எ

என
ைவ

நாள

அறிவ களா?' எ

யாவ

ெகா

உம

உஹு

தா க
டா

உம (ரலி), 'ஆ

(ஹுைதப

, '(இ
ன த ைத

தி

" எ

ல தி

)" எ

) அ த மன த , (உ
மிக

ெச

)

அவ க

.ந

ளாம

ேக க, இ
கல

யா ?' எ

ேக ேப

அஃ பா

ேடா ய ைத

ப ரமாண தி

ேக

ேற இ

லா

வ ஷய

. அ த மன த , 'அவ

மா?' எ

லா

;உ

வ வ தா . அ ேபா
டட தா

றின . அவ , '(இவ கள

" எ
, 'அ

உம (ரலி), 'ஆம (அறிேவ

' ச திய

, 'இ த

உம (ரலி) அவ கள ட

) ெவ

(இவ ைற

வாசியான) ஒ

பைத

வ களா? இ த இைறய

(ரலி), ப

ெத

) ெசா

தா

ய (எ

தி

கள ட

கள திலி

ேக டத

ெச

ைறஷிக

அவ

அைத ப றி (பதி
கள ட

ேக டா . ம க

அவ கேள!) நா

(ேபா

) அறிவ

ேக) அம

, 'இவ க

ேக டா . ம க

ஹ (ர

(ெத


)" எ

நட த) 'ைபஅ
ைல எ

)" எ

(ரலி), தா
தா

. அவ ,

பதிலள
நிைன தி

ெதான

றினா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா க

ப )

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

றினா : 'வா! (இவ றி ெக

உம (ரலி)

ெபறவ

ைலெய

) ந ேக ட

மா

(ரலி) உஹு

லா

அவைர ம

ேபா

அவ கள

தா க

அவ க

,உ

மன த

டா

. அ ேபா

ைபஅ

கல

(ம கா ப

வா

காரண , உ
ள தா கி

மா

கிேற

மா


ெச

வ தி

கல

கவன

ம காவ

பய

பா க

தி

யவ

)

)' எ

ைல.)

கல
தா

ணய

ைறஷிகள ட

. (அ ப

த (ஸ

ேபா

அவ க

(

)

த ஒ

(ரலி) அவ கைள வ ட க
) அவ க

.

த (ஸ

. இைற

ெக

) அவ

ெகா

சிய

ச ப தமாக

கிேற

ைடய மைனவ யாக

தா க

ைல. அ ப ) இ

பதிலாக அவைர நப (ஸ

.

காரண , இைற
) உ

மைனவ ைய

அதி

அவ க

வராக) அ

(ரலி) ஏ

ேடா ய ச பவேமா, அ

ேபா

ப ரமாண நிக

மா

நாேன சா சிய

(ேபா

அவ க

ச திய

வள

ளாதத

ேநா

ைம ) பல

. (எனேவதா

ளாதத

ெகா

அவ க

. (ந

நா

ெவ

(ரலி) அவ கள ட , 'ப

மா

வா

யா - ரலி - அவ க

கிைட

றினா க

ேபா

ய (ம

ெகா

(

ப றி உன

ப ேபா

அவ க
மக

லா

Visit: www.tamilislam.webs.com

வா

மா
ேபச

ைல;)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
,உ

எனேவதா

ப ரமாண நிக

மா

(ரலி) அவ கைள அ

சி உ

மா

அ ேபா

இைற

ைடய ைக' எ

மா

பற

ய ப

மா

'நா

ெசா
ெச

பராஉ இ
உஹு

ப றி

தா

நைடெப ற

வல ைகைய

லி அைத

றினா க

, இ த ச திய

. ேம

ேபான ப

த) இ த ச திய

" எ

ன இ த பதி

ப ரமாண

." (இ

வா

தா வாக எ

கைள எ

ெகா

, 'இ

கா

இட ைகய


மா

இ ேபா

னா க

.

றிவ

,

காக

உம (ரலி)

ண ைவ தி

.

த) அ த மன த ட ,

ந ேபாகலா " எ

.

4, அ

) அவ க

(ரலி) அவ கைள

ெசா

பாக

நா

வதா

றினா க

த (ஸ

, '(இ ேபா

ெச

ப னா க

(ரலி) ம காவ

64, எ

தியாய

4067

ஆஸி (ரலி) அறிவ
ேபா

லா

ேபா

பைடய ன

நப (ஸ

தா
) அவ க

, (அ ெப

) காலா பைடய ன

ஜுைப (ரலி) அவ கைள (தைலவராக) ஆ கினா க
ேதா

வசன

இைதேய

ேபா

கைள அைழ
றி கிற

ஓ வ

ெகா

டா க
க..." எ

. 'இைற

(தி


.

Visit: www.tamilislam.webs.com

. ேம

னா

03:153-

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

64, எ

தியாய

ஹா (ைஸ

(ரலி) அவ க

உஹு

ேபா

. எ த அள

பல

ேத

ைற (ந

ேபா

பாக

4, அ

தியாய

லா


(உஹு

ேபா

ர அ தி

சி

ற க
றா

நா

64, எ

னா

,இ

வாயாக!" எ

அவ கைள அவ

னா

வனாக

அைத எ

ேப

. (ம

) அ

.

பற

தைலைய உய

'இைறவா! இ

ைடய ைகய லி

றினா

'எ

அவ கைள ம

வ ழ, நா

நா

4069

ஏ ப டத

வ லி

டவ கள

ைடய வா

. அ
ேப

உம (ரலி)

ர பனா வல( )க
ற ப

தா

ஆ ெகா

அைத எ

காய

அறிவ

ெக

வ) வ

வ ழ, அ ேபா

4068

) ◌ஃப

வைர, அ
ேவதைன ெச

கைடசி

லாஹு லிம

ஹமிதஹு -

, நப (ஸ

,

னாைன உ

றினா க

ைகய

தி, 'சமிஅ

றியத
,இ

ெதா
னா

. அ ேபா

அவ க

) அவ க

ள லி

லா

, 'அ

லா

அ கிரம கார களாக இ

வைர (அவ க

டைன வழ

Visit: www.tamilislam.webs.com

பதா
மா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ற, (நப ேய!) உ

எ த உ ைம

) வசன ைத இற கிய

பாக

4, அ

சாலி

இைற

தியாய
அ தி

த (ஸ

ள னா

64, எ
லா

ஆகிேயா

ெகதிராக

ப ரா

வைர, அ

அவ

4, அ

தியாய

காய ப

த ப டேபா

தி தா க

கள

, ஹா
, 'அ

. அ ேபா

03: 128-

லா

ைல (எ


அவ கைள
பதா

டைன வழ

3:129-வ

எதி களான)

ஹிஷா

அ கிரம கார களாக இ

வைர (அவ க

64, எ

தா

ேபா

ைஹ

அவ கைள

மா

வசன ) அ

ற, நப ேய)

ள ப ட

.

4071

அப மாலி (ரலி) அறிவ

மதனாவாசிகளான ெப

) அறிவ

அவ க

எ த உ ைம

ஸஅலபா இ

(அ

யா,

ேவதைன ெச

பாக

உம

(தி

.

(உஹு

ஸஃ வா

ைல" எ

4070
(ர

) அவ க

தா

சில ைடேய உம

க பள ஆைடகைள) ப

கி டா க

. அதி

க தா (ரலி) ப டாைடகைள
தரமானேதா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஆைட

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

சிவ

. உம (ரலி) அவ க

'இைறந ப

ைகயாள கள

ைணவ யாரான) இைற

" எ

அவ கைள

,உ

ெச

தி
சல

ெகா

'அவ

த (ஸ

ஜஅஃப
நா

ற ப
உைப

ெப

64, எ


ெகா

உம (ரலி), 'உ

தி வா

வராவா ." எ

யா அ

லா

ேதாலினா

தவ க

வாச

.

ப ரமாண

றினா க

. (ேம

ஆன த

தா " எ

உம (ரலி)

(ர

தா

)

றினா .

அத அவ க
அவ கைள

) அறிவ

அத இ ன கியா (ரலி) அவ க

ஹி ஸு (நக

றவரான) வ

டா? (நா

ெகா
ஸூ (ரலி)

) அவ கள ட

நட த நாள

கள

4072

) உைப
. நா

மிக

(த

) மக

றின . அ ேபா

ெகா

பயண தி
ேற

கள டமி

(மகள

த (ஸ

கள

ேபா

இ ன உம

லா

, இைற

ெச

அவ கைள

ெகா

தியாய

(ஒ

சா

)

மகளான உ

அவ கேள இத

காக உஹு

4, அ

பாக

சல

த சில ,

) அவ கள

ேட (இ ப

ெகா
அவ க

த அ

ைபகைள

கி

றின . அல(ரலி) அவ கள

ஸூைம வ ட உ
ேம

தைலவேர! இதைன

)

, '(உஹு

ஷ அவ கைள
ச தி

1வ
ேபா

ேச
ேபா

ச தி க உ

தேபா

னட ,

ஹ ஸா - ரலி க

) ஹ ஸா(ரலி) அவ கைள

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ப றி

ேக ேபாேம!" எ

ஹி சி

வசி

அவைர

ப றி வ சா

ணரா

கள ட

பற

ற ப ட

அவ


, 'உ

(மைனவ ) உ
அ ேபா

ஷ, உைப
ெத

,அ த

ேற
ேபா

. வ

ஷ அவ க

ளவ கள ட )

அ த ேகா ைட

ைப ேபா

(ப

கிறா . அவ

மனாக) இ

கி

) பதி

சலா

, உைப

அவ கைள

கைள என
கியா

கி தா

ம காவ

அப
பா

,த

ஷ அவ க

பா " எ

பா

ெப

ைவ

'எ

ெசா

ெசவ லி

ஷ அவ கேள!

, 'அ

லா

ைல.) ஆய

மண

ல ப

கைள
யாத

.

ெத யவ
தி

,

றினா .

(ரலி), 'வ

தா . ப ற

ைண

ேறா . ப ற

காத

ேக டா க

அைடயாள

நி

இர

பா
லா

ெத கிறதா?' எ

லா

அவர

ண ய னா

கி தா
ழ ைத

(எ

தா . அ ேபா

ைல. (உ
: அ

ேநர

தைல பாைக

அைடயாள

மதாைணயாக!" இ
அவ

, அவ

னேபா

(ரலி) த
றி

அ ேபா
என

ேதா . 'அவ

தவ ர ேவெறவைத

ைன உ

.

ெசா

லா

கைள

அளவ

,ச

(அவ ட ) வ ேதா . சிறி

சலா

உைப

. நா

தா . (நா

நிர ப ப ட ெப ய ேதா

நா

கா

றினா க

ெகா

,

தா .
. அத அவ க

ழ ைதைய

ப ரசவ

தாைய நாேன ேத ேன

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

தா .

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(பா

பவைள

அத

தா

(அ த

ழ ைதய

பா(ெசா

கிேற

த பற

அ த
பாத

ேபா

க ைத

ப றி எ

எனேவ, எ

ஐமா இ

எஜமா

ெகாைல)

அ ம க
னா

" எ
(உஹு

ேநா கி ஹமஸா ப

) ஆ

பாதக

உைப

ேக டா க

ச பவ ைத

எஜமா

- அ

ஜுைப

பாைர

கைள
(ரலி),

ஷ, 'ச "

.வ

ப றி

.

லா

மா

ைடய த ைதய

ெகாைல ெச

ன ட , 'எ

திய

தா .

சிறிய த ைத(ய

ந (அ ைம

ைன

(ேபா

தைளய லி

சிபாஉ இ

அ தி

ெச

அ தி

) தன ேய ேமா

)

உஹு

மைலக

காக )

கள ) ேநா கி நா
ேனா

. இ த இர

ைறஷி) ம க

றேபா

, '(எ

மைலயா

(
ேபா (

நி

இர

,

ெகா

, 'ஹ ஸா(ரலி) அவ கைள ந

, ெகாைல
(எ

ஒ பைட ேத

றினா .

ள ஒ

.) உ

டாதா?' எ

அண வ

. பற

றா

ைன

ள தா

ேத

றினா . அ ேபா

அத இ ன கியா

ஜுைப

பவள ட

மைல க

ேபா

ழ ைதைய

பா

பதிலாக ஹ ஸாைவ ந ெகா

தைலயாவா

எனேவ, அ

திற தா க

அ த
பா

" எ

றினா . (ப ற

றினா :) ஹ ஸா(ரலி) ப
சேகாதரரான)

கிற
அறிவ

)" எ

) நா

ழ ைதைய

கைள அ ேபா

ேற இ

த த

ெகா

ெச

ேற

பவ உ

ைடய

ற ப

ெச

. ம க

ஸா எ

பவ

டா?' எ

தலி (ரலி) கிள ப வ

ேபா

, ெப

றேபா
காக

(அண ையவ
ேக டா

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

. அவைன

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

தேசதன

அவ

ேக டா க
பற

ஹ ஸா(ரலி) அவ
ெகா

ெகா

ேட

,எ

வ தேபா
(பா

மா

மகேன! சிபாஉேவ! ந அ

ெகா

அவ கள

) ேமாத வ தி

வைரய

லா

கிறாயா?' எ

கிேன
(ஓ

, அைத ஏ

) அவ கள ட

'இைற

த (ஸ

) அவ க

: (எனேவ,

. எனேவ,

கவன

ெச


வன

)
ேச
நா

தா

அ ய
கி

(இ

. அ

ஹ ஸா

ைறஷிக
அவ க

) இ

லா
கி

பர
ெவள ேயறி

லா ைத அறி

ஹ ஸா

) ெந

நா

வ னைர

ப ைவ தன . அ ேபா

(த மிட
வன

காம

) அ

வாசிக

தி) த

கழி

பாைற

. பற

ள ப ட ப

. தாய ஃ

. நா

. அ

றேபா

(ெவ றி கிைட

ேட

. அவ

தான ைத ேநா கி எறி ேத

ெவள ேயறிய

நட க

த (ஸ

தரமா டா க

ைன (
ம ம

. (ம கா ெவ றி ெகா

இைற

ற ப ட

டா

காக ஒ

காரணமாக அைம த

ேபா

) ெச

தா கினா க

) அவ க

ைய அவ

ைமயாக

தவனாக) ஆ வ

ட தி கிைடய லி

. ம hவ

(ம

எதி பா

ம காைவ ேநா கி) தி

ப ேன

தாய ஃப

) க

ேபா

ைடய ஈ

வா நா

(உஹுதிலி

(பா

. ஹ ஸா அவ க

) அவ

ெகா

ட ேந ைய தின

(அவ கைள
ஒள

(பைக

.

ேபா டவ

தி

ெச

ைடய

,எ

னட ,

வ கள

ெதா

ெச

ற ப

, இைற

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைல

)" எ

த (ஸ

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அவ கள ட

ெகா

ேச

ேக டா க
றா

?' எ

ைமதா

ேத

. எ

ேக டா க

" எ
ெகா

ற ப

நப (ஸ
ெபா
ெப

ேட

நிைன

இற

ைற

ேநா கி

ேவ

ற ப
ல ,(
ெச

ெச
) நா

அ (ேபா

தா

அவ

)ேபா

ஷி தாேன?'

வ ஷய

ைன

நட த

கா

ைனவ

ேபா

. உடேன, நா

ைன ஒ
நப

. அவைன
அத

(எ

(அ

) ம க

றிய

காலி

க ைத

கி

)

. அவைன நா
றி

ெகா
நா

மன த

ேட

ெகா
. (அ

ற ப
நட த

வாதி ட வ
ேபா

பத காக அ

நா

கிைட க)லா .

(

ப ரயாசி த

- ரலி அவ கள அ


ெச


ைஸலிமாைவ

ல (வா
ெகா

ேற

நட
இைடெவள ய

ண )

வத காக

வல (ரலி) அவ கைள

), 'நி சய

மன தி

ைடய வ ஷய தி

நப எ

ேதாழ கள ட

ஹ ஸா(ரலி) அவ கைள

யலா " எ

பைடய லி

அ ேபா

, எனேவ,) எ

, (த

பைட திர
) நா

ேபா

யப
, '(உ

. (அவ

டேபா

திர டலானா

தளபதியாக நியமி தா க

ேத ) ஈ


அவ க

ேக டா க

ைஸலிமா கிள ப னா

பைட ஒ

மா?' எ

ஸி த (ரலி) அவ க

அத

, 'உ

. அ ேபா

, 'ந வ

டேபா

.

) அவ க

. 'ந தாேன ஹ ஸாைவ

றிேன

. நா

றிேன

ெப ய த ைத ஹ ஸாவ
மைற

ைன அவ க

, 'ஆ " எ

. நா

பய

.

.

நி

Visit: www.tamilislam.webs.com

றி

தா

. அவ

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
தைலவ

ேகால

ேபா

றி

ைடய ஈ

மா

தா

ேதா

(ேபா

. அவ

ைய எறி ேத

ம திய

பா

வ தா . த

வாளா

அவ

ைஸலிமா)

லா

ெச

பாக

4, அ

இைற
வா

த (ஸ
) ெச

ைமயாகிவ

64, எ

" எ

) ஒ

சி

ச தமி

, (உஹு

, கீ வ ைசய
ட ச

ைடய ப

சா கள

கி ெவ

டா .

மி வ

) ெசா

லி

னா

,

ெகா

அ ைம (வ

ஷ) ெகாைல

.

4073

) அவ க

அவ

த அேத)

ைடய இர

. அவைன ேநா கி அ

தைலவைர ஒ

(உர க

" எ

ைய அவ

றினா :

ல ப ட ேபா

ைகயாள கள

தியாய

ப கள

(இ ப

டா

. அ

நிற ஒ டக

ெகாைல ெச

ைடய உ ச தைல ம

உம (ரலி)

ைஸலிமா ெகா

) சா ப

அ தஈ

ெவள ேயறிய

தா

'அ ேதா! ந ப

. நா

சிேன

கிைடய லி

(அவ

(

தி ப

(ஹ ஸா அவ கைள

வல

தாய தி

ேபா

றினா க

. (ேம

உைட க ப ட) த
த) ப
லா

ைல

(
கா

ேகாப

, 'இைறவழிய

'நப ைய

மிக
(அற ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
இைற

லா

என அ

ேகாப

4, அ

அ பா

லா
க திேபா

(ரலி) அறிவ
நப (ஸ

ேகாப

இர த

ைமயாகிவ

பாக

4, அ

64, எ

தியாய

"இைறவழிய

எவைன

மிக


(ேபா

வா கேளா அவ
" எ

றினா க

( )

.

தா .

தா

) அவ க

எவைன

ெகா

ைமயாகிவ

ஏ ப

தியவ கள

டா கேளா அவ

. (ேம

) அறிவ

தா

) நப (ஸ
லா

) அவ கள
ேகாப

மிக

.

தியாய

ஹாஸி


4074

மிக

காய

ெகா

ைமயாகிவ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

கர தா

64, எ

ஸலமா இ

4075
தனா (ர

ஸஅ (ரலி) அவ கள ட , இைற
) ஏ ப ட காய

ப றி

த (ஸ

ேக க ப ட

) அவ க
. அ ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

(உஹு
அவ க

,

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
'அ

லா

வவ

மதாைணயாக! இைற

ெகா

றிவ

(ப

அவ கள

மக

ெகா

தா க
அ த

ேம

ேம

ேபா ) தின தி


அவ கள

தைலய

4, அ

அ பா

காய ப

தியாய

64, எ

த ப ட ெபா

ைள

அறிேவ

: 'இைற

றினா க
காய ைத

ஊ றி

வைதேய க

(சா பலா

த (ஸ

த ப ட

ெகா

டேபா

(வ

) அவ கள
. ேம
ெநா

(அவ கள
க ப ட

(த
தா க

நிர ப

. த

, ◌ஃபா திமா(ரலி) பாய
, அதைன

) நி

கீ

"

)

வவ

வைர) அைத

. இர த

நப (ஸ

மேத ைவ

(ரலி) அறிவ

நப எவைன
ைமயாகிவ

வத காக) ந

தி ைவ தா க

அவ கள

காய ைத

அப தாலி (ரலி) (த ) ேகடய தி

இர த ைத அதிகமா

திைய எ

) அவ கள

ணைர ஊ றிவ

வ ள கி )

. அல இ

(உஹு

மா

◌ஃபா திமா(ரலி) அ த

காய தி

"ஒ

பய

காய ைத

பாக

த (ஸ

வத காக ) த

,ம

தவைர

, (க

டவைர

.அ

உைட க ப ட

ைறய
. ேம

) தைல கவச

.

4076
தா

ெகா

. ேம

, இைற

டா கேளா அவ
த (ஸ

) அவ கள

லா


க தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேகாப
இர த

மிக

,

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
காய

ஏ ப

என இ

தியவ

மா(ர

4, அ

பாக

) அறிவ

ஸுைப (ர

"தம

(

அவ

ைடய

ேபா

) ப

) அறிவ

அவ க

(எ

03:172 -வ

த ைத

ெச

காய

அவ க

(உஹுதி

ன ட , 'எ

சினா க


. (அ ேபா

ெக

த) நப

. ந

ைமயாகிவ

லா

.

தா . உஹு

ர தி ) ெச

சி ற

த ைத ஸுைப (ரலி)

நாள
தி

இைற

(அ த
த (ஸ

)

வா கேளா எ

னா

ேப

ைன)

(ரலி) அவ க


பவ க

,
மக தான ப ரதிபல

இைணைவ பவ க
ப வ

ைம

மகேன! உ

மான அ

) 'அவ க

ேதாழ கள

ட அ

) வசன ைத (எ

சேகாத

ளவ க
தி

வத காக அவ கைள

ட இ தைகேயா

பா டனா

ஏ ப டேபா

டன . அவ க

மிக

ஏ றா க

ெகா

அைழ ைப ஏ ற) அவ கள
அவ க

எ ப ட ப

கா

(தி

ஆய ஷா(ரலி) ஓதிவ

ேகாப

தா

அைழ ைப அவ க

த ைம

"எ

4077

காய

தைமய லி

லா

தா .

64, எ

தியாய

உ வா இ

நப (ஸ

)

ேக டா க

.

(அவ கைள

யா ?' எ
(அவ கைள

Visit: www.tamilislam.webs.com

ர திய

க)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
வ தன " எ
அவ கள

.
, ஸுைப

(ரலி) அவ க

ெகா

ட, ம

வா (ரலி) அவ க

தன .

(நப களா

கால

4, அ

பாக

கதாதா(ர

றினா க

)ேபா க

தியாய
) அறிவ

64, எ

4078

தா

சா கைள வ ட, அதிக உய

ேவெற த
அன
உஹு

ல தாைர

அர

மாலி (ரலி)
ேபா

ேபா

அறிவ

பாள

க தாதா(ர

ைம நாள

கிைடேய நா

ஒள மி

அறியவ

ைல.

றினா

சா கள

ேபா

தியாகிக

ேப

ேப ெகா

யமாமா ேபா
)

ேபா

ல ப டன . 'ப ஃ

ேப

றினா :

Visit: www.tamilislam.webs.com

மஊனா'

ெகா

ல ப டன .

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
இைற

த (ஸ

) அவ கள

ைஸலிமாவ
கால தி

நட த

பாக

4, அ

ஜாப

64, எ

தியாய

ேபா

ேபராக ஒேர

லா
(உய

ணய

யா ?' எ

அறி தவ

கா ட ப ட
'ம

ைம நாள

அவ கள
அவ க

பாக

4, அ

(ரலி) அறிவ

மஊனா ' ேபா
(ரலி) அவ கள

(ஆ சி )

ல ப டவ கைள இர

நட த

. ெபா

தா

தியாகிகளாக ) ெகா
ைவ

நப (ஸ

) அவ க

அவ

(

கஃபன

) இவ கள

ேக பா க

உடைல உ

) அவ க

(ஜனாஸா

. ஒ

ழிய

நாேன சா சியா

ெதா

ஆைன அதிக

தலி

ேவ

டேனேய அவ கைள அட க

காக நப (ஸ
மி

'ப ஸ

4079

ேச

இவ க

இர த

நரா ட பட

ேபா

.

அ தி

"உஹு

கால தி

மதாண யமாமா

ைவ பா க

" எ

ெச

உ தரவ

ைக) ெதாழ

மி

ைல.

தியாய

64, எ

4080

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

. ேம
,

றிவ

டா க

.

ைல; அவ க

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ஜாப

அ தி

த ைத (அ

ஆர ப

ேத

அ ேபா

, அவ

(எ

(அ த இட திலி
நிழ

4, அ

பாக
'எ

இைற

நா


றி

கன

இழ ைப அ

ேபா
(ம
மா

)

தியாய

ேதாழ க

க ப

64, எ

றி த

) ஒ

த உ
திர

கைள (அைவ அ

. (அதி

ைல. ேம

" எ

றினா க

"

ெதாட

அழ

ைன ேத

நப (ஸ

காக ந ஏ

பா க

.

கின .

) அவ க
கிறா

,

?... ஜனாஸா

இற ைககைள வ

றினா க

) நா

ேபா

இைறந ப

ெமா

தி பா ைட
டைத
க ப

ைன

அவ

தைத வ ட மிக அழகாக மாறிவ
) ெகாண

நா

.

4081

ப ேபா

. பற

ல ப டேபா

ணைய வ ல க

வைர, வானவ க

) அவ க

ேட

. உஹு

தா

) ெகா

கவ

ெகா

த (ஸ

ேபா

டா ... அ

ெகா

அறிவ

க திலி

ைன ) த

காக ந அழேவ

அவ

உஹு

) அவ கள

) அவ க

'அவ

(ரலி) அவ க

லா

. ேம

நப (ஸ

நப (ஸ

லா

ேபா

ைன

ஏ ப ட

ைற அைத நா

அைச ேத

. அ

(அேத உஹு

. அ த
) க

. அத

ைகயாள க

லா

, (சிதறி ஓ ய) இைறந ப

றி த

வாைள அைச ேத

ேட

கனவ

நா

. (உஹு

. அ

ைகயாள க
சில சாைள

ப ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ெகா

ல ப டவ க

) அ

உஹு

நாள

என அ

4, அ

பாக

ெகா

64, எ

இர
ெத

நாள

'இ கி '

ைல

)

றி பைவயா

.

தா .

ய ப ரதிபல

அவ

எைத

ேபா


ேகா
கா

நப (ஸ

'இ கி '
..." எ

லா

த (ஸ

ேம (இ

ெபா

லக தி

ேபா ட வ

தைலைய நா

ெத

கள ட

தா ,

ல ப டா . அவ
றா . அவ

ெவள ய

. அ ேபா

ைகயாள கைள

திைய நா யவ களாக இைற

ய ப ரதிபலன

ெகா

லகி

4082

தி

தம

ெச

கா

மைற

டன . அவ கள

ேமவ

. எனேவ, (அ த மா

தா

ேதா . எ

சில

உஹு

லா

ெச

கள

ெச

ல ப ட இைற ந ப

தியாய

(அவ க

கிய அ த

) சிற த

அ (ரலி) அறிவ

ஹி ர

வழ

ஸா அ

க பா (ரலி) அறிவ
நா

லா

த நிைலைய வ ட அவ க

றினா க

.

... அ

) அ

ண ஒ

அதனா

, 'அவ

) அவ க

பா வ


பவ
ைற

மைற தா

அவ

தைல ெவள ய
தைலைய

அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ண யா
கா

.

காம

உைம (ரலி). அவ

கைள மைற தா

ைலய

) அவ க

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(உஹு

ேபா

(ப ரதிபல
(அ

ெக

த) எ

இ த உல

பவ

)

பாக

4, அ

அன

ெகா

) கன
டா க

64, எ

தியாய
மாலி

கள

ேவ

த (ஸ

பாக

4, அ

அன

(ைகப

ேபா லி

நப (ஸ

தியாய

அறிவ

ம காைவ

; நா

நா


ெத

(இ

) பறி

தா
அதைன ேநசி கிேறா ' எ

. நா
.

4084

மாலி (ரலி) அறிவ

) அவ க

ேநசி கிற

றினா க

64, எ

. அைத அவ க

ளன . அவ கள

4083

(ரலி) அவ க

) அவ க

.

"இ த (உஹு ) மைல ந ைம ேநசி கிற
இைற

சில

தா

தி

ப வ

ப ட

ெகா

. அ ேபா

த ேபா

அவ க

) உஹு

(மைல)

, 'இ த மைல ந ைம

அதைன ேநசி கிேறா . இைறவா! இ ராஹ (அைல) அவ க

ன தமானதாக அறிவ

தா க

. நா

இர

(க

க க

Visit: www.tamilislam.webs.com

நிைற த)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
மைலக

கிைடய
றினா க

4, அ

பாக

ள ப

திைய (மதனாைவ)

64, எ

தியாய

ஆமி (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

நா

ைக) ெதா

(ஜனாஸா ெதா
, நா

ேம
என
ேகா


னா

ெகா

பாக

ற ப


ேபா

, இற தவ க

காக (ஜனாஸா

உஹு

ேபா

உய

. பற

ேமைட

ைக நட தினா க
காக

(க

ைடய க


க ப ட

கா தி

கள

ளன. அ

ேப

. உ

) எ
லா

ெகா

தியாய

, (உலக தி காக) ந
வ கேளா எ

64, எ

ேகா

ேற பய ப

நா
... அ

தியாகிக

(மி ப

ைடய தடாக ைத

திற

இைணைவ பவ களாக ஆ வ

ைல; ஆனா

) ேமாதி

4, அ

இ ேபா

... ெகா

பய படவ

) அவ க

ைக) ெதா

மிய

"

தா

ைக நட தியைத

'நி சயமாக நா

கிேற

4085

உ பா ப

ெதா

ன தமானதாக அறிவ

.

சா சி ஆேவ
கா

வ கேளா எ

.

திற

இற

)

நா

வேராெடாவ

கிேற

கிேற

மிய

மதாைணயாக என(

காக

" எ

4086

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

) வ

(ேபா

றினா க

.

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

ப னா க

(ப

◌ஃபா

ல ைத
ப றி

ேச

ெத வ

ெதாட

ெகா

ஸாப

. அவ க

த ப

(மதனாவ லி
யா

வ தன . உள

பழ

கள

ேப

பாத

கைள

ெசா

லி

ெதாட

ெகா

ஆஸி (ரலி) அவ கைள அைட ேதவ

ப க

இைத அறி தேபா

தன . அ ேபா
ெகா
யாைர

(

அவ கைள
நா

, 'ந

ெகாைல ெச

இற

கி

) ம கா
தேபா

,இ

திய

ேப

கிய

த ேப

'ய

பைடய ன

இற

அவ கைள
கி வ

கள

டன .

, அவ கள

கான) உயரமான ஓ ட தி

கிைளய ன

' (மதனா நக

அவ கைள அைட ேதவ

கள ட

ய மா ேடா

த இட தி

டன . ஆஸி (ரலி) அவ க

'

கைள

வ தி

'இ

'ஹுைத

அவ கைள

மா
பாத

டன . எனேவ, உள

(மைல பா

)

(தா

ெகா

டன . அ ேபா

ர தி வ த) அ த
பா

வர க

உணவாக

ேக க

ஆஸிம

றைழ க ப ட கிைளய ன

பைடய ன

தன . பைடய ன மதனாவ லி

ற (ஓ ட தி

ற ப

பத காக) அவ கள

ேச

ெகா ைடகைள அ

ற) இட தி

, அ ெப

. அவ க

பைடய னைர

பழ " எ

பைடெயா

(ரலி) அவ கைள அ பைடய ன

ள ('ஹ தா' எ

லி

க ப ட

ட) உள

க தா (ரலி) அவ கள

இைடய

( ள ப , உள

ஆஸி

தைலவரா கினா க

ேப

. உம

வழி )பா டனா

தா

றி வைள
டா

Visit: www.tamilislam.webs.com


,உ

கள

திெமாழி

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
வா

தி

ஓ இைற ம
ெச

கிேறா " எ

பாளன

ல மா ேட

ெத வ

உள
அ ெப

ெகா

தன . இ

அ ப

வ தன . அவ க

(

டன . இ

திய

)

றா

மன த , 'இ

டன . ப ற

தஸினா(ரலி) அவ கைள
ஹா

(ெகா

ல ப

,

திர
ம நா

அவ கைள

உட

◌ஃப

பவ

வா

கி

ம) வைரய

கியேபா

கைள) மழி பத காக ஹா ஸி


மக

(எதி க

)த

ேம
கி

கள

ட)

றி,

)

தி த

, ைஸ

ெகா
ேபா

வ ைல

,

ெகா

றி

ைகதியாக இ
திய ட

டன .

ைப (ரலி)

டன . (ஏெனன

,)

தா .
) அவைர

ைடய மைறவான உ


இற

ைல. எனேவ, அவைர அவ க

ைடய ம க

பேபா

ேப

ேராக ." எ

ம காவ

ைப (ரலி) ( ன த மாத

ேபைர

ப ைண தன . (இைத

ைக

படவ

ெச

ஆமிைர ப
(நா

ெந

ைப (ரலி) அவ கைள

ெகா

ம கள ட தி

திய

கிைட த

ந ப

பத காக) வ ைல

ைப (ரலி) ஹா
அவ க

, அவ

ஆமி இ ன ந

அவ கைள (பழித
ஹா ஸி

வா

டா , எனேவ, அவைர (அ

நி ப தி தன . ஆனா

ைகய

கி

ைப , ைஸ (ரலி), ம ெறா

தலாவ

ெகாைலெச

திைய உ

இற

அ கிைளய ன

திெமாழி

அத

வர ம

அவ க

கா ப

ஆஸி (ரலி) அவ கள உ பட ஏ

(ரலி), 'நா

ஸாப

ைடய) பா

ப றிய ெச

. அ ேபா

ைடய

நாைண அவ

அ த

கைள

றினா க

ஆஸிமப

திைய ந ப அவ

. இைறவா! எ
" எ

பைடய ன

சிய

றின . அ ேபா

(வா

கள லி

சவர க தி ஒ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

வ தா .
ைற

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ைப (ரலி) இரவலாக

ேக டா . அவ

நட தைத அ ெப

மகைன

கவன

ைப

அவ கள ட

ைவ தா க

பவ

(எ

பவ

ைலய லி
அ நாள
நிைன

(பழ

கைள

ைன வ

ர அ

கிேற

தி

அவ தா


தா

"எ

ைப

(ெதா

(இைறவழிய

கவ

தா . (ப
லா
, 'இர

ண வ

ப க

)

வ க

) ெகா

மாதி யா கியவராவா . ப ற

ைகதிைய நா

ல ப

வத

, அ ேபா

" எ

இர

ெப

ெவள ேய

மதி க,

ெகா
ைப

மரண ைத

இர

லாம

" எ

'இைறவா! இவ hைள ந எ

அவ

அ த

ெதா

என கி

பழ

.

சிைய

ைல

நா

மப , 'நா
ேப

ேட

அ த நிக

னத எ

ற அ ச

ைகைய) அதிகமா கிய

அ ப

த திரா ைச

கிய உண

நா

ைகய லி

ேக டா . (அவ க

, அவ கள

அவ , 'இவைன நா

ைல. ேம

ர அ

ம ய

. இைத அவ

சிற த ஒ

கால தி

வழ

கள

ேத

நா ட ப

ெகா

வத காக - ம காவ

வ தேபா

தா .) ப ற
நா

) சா ப

ேட) தவ

. அ ேபா

அவ

பழவைக

ெகா

ெகா

ெதா

பறி

ைப


லா

. (அத

ைடய சிறிய

ெகா

அவ க

ைபைப வ ட
நா

பலமாக அதி

க தி இ

கிறாயா? அ

ப ைண க ப

றிவ தா . (அவைர

பா

ைல. ஒ

எ த

ைப

த தா

: நா

(வ ைளயா

. அவைன

றினா .

டதி

)" அ

அவைர அவ க

ைகய

" எ

கிலியா

தா

) அவைர நா

) க

ம காவ

இரவலாக
கிறா க

வ டேவ, அவ
ேச

வா நாள

டா . அவ

ெச

காம

. (இ நிைலய

ெகா
ெகா

அவ

மண ேய வ ள கி )

றினா .

ர அ க
ண ைவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெதா

வைத

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
, தன

(ெகா
ப ரா

தன யாக இவ கைள

தி தா . அத

நா

ெபா

நா

ெகா

ல ப

லா

தமா ேட
கிேற

தி

ெபாழிவா
பற

" எ

டா

ெகா

ஹா

உடலி

தி

தா . (அவ

) ஆஸி (ரலி) அவ க
ேமக ைத

த கள டமி

மகி

வத காக
கள
றினா க
பவ

எைத

தியாய

64, எ

வயாக!" எ
ல ப

மேபா

இைறவ

சிேய). நா

ெகாைல

தா

(ரலி) ெகா

ல ப

ைப எ

ஆள

ேம

வள ைத

, அவ கைள

அவைர அைடயாள

ேபா

உடலி

நா னா

.

ஸாப

ேபா

அவ க

ப றி
காகேவ

, அவ

ேபா

கள

ைப (ரலி) அவ கள ட

எைத

இற தா

இைண

அவ கள


(அவ கைள

பா

க அவ களா

ெகா

ட ெச

தி

ப னா க

தைலவ கள

கிய உ

ேதன கைள அ

ஆஸி (ரலி) அவ கைள (

எனேவ, அவ டமி

4, அ

ேபா

ெகா

நா

என

, (ஆஸி

,) ஆஸி (ரலி) ப

லா

பாக

ெப

கிைட தேபா

ெகாைல ெச
ேபா

பதி

)

வத காக அவ

(ஏெனன

. எ த இட தி

(கவ பா

. ேம

ைறஷிக

) ெகா

லமாக

க ப ட உ

, உ பா இ

ெகா

(எ

திைய

ைடய

கவன

? 'நா

பற

வைர

ைப ெவ ட ேபான

கா
ப னா

ேநா கி
.

இயலவ

ைல.

4087

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

ைறஷிகள

) அைவ பா

.

கா தன.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ஜாப

அ தி

லா

-ரலி அவ க

சி வஆ' (உ பா இ


ெகா

றா

பாக

4, அ

அன

நப (ஸ

64, எ

தியாய
மாலி

'

அ ேபா

ராஃ' (தி

ட தா , 'ப ஸ
கள ட

அவ கள

ப ரா

ைப (ரலி) அவ கைள

ல ைத

தி தா க

ேச

, அவ க

அவ க
. இ

. நா

கைள நா

) எ

த வா
கிண

, 'அ
நா

ெச

ைகய
'

)'

' (எ

கி

அவ கைள

மதாைணயாக!

வரவ

ைல. நப (ஸ

)

கிேறா " எ
ெகா

மாத கால
'ஓ

.

ஆகிய இர

லா

ெகா

ேதாழ கைள

ெகதிராக ஒ

ப ைவ தா க

அைழ க ப டன .

ேதாழ க

அ த நப

ேவ (ெதா
அத

ேதைவ காக அ

றைழ க ப

அ த நப

வத காக) உ

:

கறி தவ க

ேதைவ காகேவ நா

) அவ க

வ கமா

றியாவ

ேப கைள ஒ

மஊனா' எ

ேபா

4088

ஆைன ந

ைல

றின . ஆய
நப (ஸ

பவேன

- ரலி அவ க

இைடமறி தன . அ ேபா
(உ

) எ

தா

.

) அவ க

அவ க

ஹா

அறிவ

டன . எனேவ,

அதிகாைல

ெதா

ஆ ஓ

வ)தி

பவ களாக இ

கவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைல.

ைகய

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அறிவ

பாள

அன

கிராஅ

அஸ

த ப

கிராஅ

4, அ

அன

(ரலி) அறிவ

ல தின

ஆ) ஓதினா க

4, அ

அன

, த வா

தா

றினா :

அைத ஓத ேவ
" எ

அன

)" எ

பா? அ

ேக டத

(ரலி) பதிலள

தா க

.

4089

தா

) அவ க

அர

பாக

64, எ

தியாய

த (ஸ

னா

த ப

)

, 'அ

றி

பா? (எ ேபா

ஓதி

பாக

இைற

ஸுைஹ (ர

(ரலி) அவ கள ட ,

ஓதி

'அ

,ஒ

மாத

பல

(◌ஃப

ெகதிராக

ெதா
ப ரா

தி

ைகய

)

'


' (எ

சிற

.

தியாய

64, எ

4090

மாலி (ரலி) அறிவ
, உஸ

யா ம

தா

லி

யா

ல தின (வ

Visit: www.tamilislam.webs.com

கள

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பைகவ க

எதிராக (பைட த

ேகா ன . அ ேபா
நப (ஸ

) அவ க

ேப கைள) நா
அைழ

ெதாழக

'

, உஸ

(வசனெமா

சி

யா ம
சிற

அன

லி) அவ கள டமி

அர

த (ஸ

'எ

ேகசக

வ தன . இவ க

லி

) அவ க
ேச

னாள
ேச

மாத கால

, த வா

)

ேச

த)

தி நப (ஸ

(அ


)

) அவ கைள

களான

ள ப

ேடா . அவ

தி

க தாதா(ர

ெச

(இைறவனா


தி

பவ களாக

ெச

" எ

தா

த)

) ந க ப


கைள

'எ

, உஸ

யா, ம

றி

பேத அ த வசனமா

ஹு

ெதா

ைகய

லி

யா

Visit: www.tamilislam.webs.com

கைள

றினா :
வைரய

,

ெகதிராக ப ரா தயத

றி

ெபய

ல ைத

அர

ல தின

. இவ க

ெத வ

ைகய


(பயண

ைல

டன . இ ெச

யா

கைள அவ

தாய தா ட

கைள

(ப

ெதா

அவ கைள (அ த எ

காக) வ ற

ெச

;எ

) அவ கள ட

கறி தவ க

ஆ) ஓதினா க

டா

த (ஸ

ேப கைள அ

(ப ைழ ப

ஹு

இைறவன ட

கால தி

ைற) ஓதி வ ேதா . ப

ஆைன ந

க ெகா

இைற

மிட ைத அைட தேபா

ப றி எ

இைற

பகலி

மாத கால

தியைட

(

. அ த

யவ களாக

' (எ

சா கள

ராஃ - தி

, இவ கைள வ

யேபா

த வா

தி

'

மஊனா' எ

அவ க

'நா

உதவ னா க

) உத

வ ேதா . அவ க

இரவ

'ப ஃ

அவ க

.

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
எதிராக '

ட தின
அன

(ரலி) அவ கள டமி

அறிவ
ெகா

, 'அ

4, அ

அன

மாலி

ஹா

வராக நப (ஸ

ராம

ேப

;) நக

ைல

(நப - ஸ

பஃ

.

க ப

ேனா

மஊனாவ

.

அறிவ

,ப

தா

சேகாதர , எ

ஆைன ந

ஃைப

அறிவ

ேப

கிற

அவ கள

) அவ க

ற ம க

தி

தா க

4091

(ரலி) அவ க

ஆமி இ

ற ம க

காண ப

(ரலி) அவ கைள (

ெத

இேத க

64, எ

தியாய

மி

ேத

"எ

தாயா ) உ

தைலவ

தைன

சா களான அ த எ

ல ப டா க

பாக

(எ

' ப ரா

மாமா (ஹரா

கறி தவ களான எ

. இைணைவ பவ கள

வ ஷய
றினா

ெசா த ; (அவ க
ெசா த . (நா

கள

) பயண கள

ப ைவ தா க

- அவ கள ட )

என

தா

ைற

:
ஆ சியாளராக ந

அவ க

.)

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஆ சியாளராக

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

நா

கலஃபாவாக -ப ரதிநிதியாக இ

ஆய ர கண கான க ◌ஃபா

ெத

ேப

பற

" எ
னா

அ ேபா

றினா
தா
, 'இ

அவ

'ஆமி ' ெகா


னா

ப ைத

ஏ ப

ெகா

எனேவ, எ

ைடய

திைரைய எ

அவ

(எ

தா

ைடய

) உ

ைல

அவ க

, கா

(நப - ஸ

ஊன

ேநா கி) நட தா க
'ந
ெச

கிேற

" எ

ேநா கி,) 'என

றவ

கள ட

கா பள

) ஏ ப

வா

ஹரா

ேபா

. (ப ற
தா

கா பள

,ப

, '(த மி

தா

ஆமி

. நா

.
வாலிப

" எ

.

றினா

.

.
மி

ஹா

ப ைத

ேப

க ப டா

னா

அவ க

ேலேய இ
டா

மேத இற தா

,இ

ெப

(என

ெகா

ஆைணய

பா

த ஒ

சேகாதர

ஹரா

) அ

றினா க
பா

) உ

ைள ேநாய னா

கி

அவ கள

என

ெகா

(வ

ேச

ேபா

னட

திைரய

. அ ேபா

. அவ க

ைன அவ க

ைள ேநா

அவ கள

(என

.

.

ஒ டக தி
பற

ல தன

ேப

ஆமி

ேச

(ரலி)
தவ கள

ல தாைர

சகா கைள ேநா கி)

ஆமி

ல தா ட

(அ ப ேய) இ

சகா கள ட
ல தா ட

(அ ப ேய) இ

ெச
ெச

. எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

(ெத வ

, அவ கைள
ைன அவ க

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ெகா

டா

பா

கா

ெத வ

கிேற

அ ேபா

ெவ றி ெப
. கா

ஊன


தி
தி

ள னா

. பற

தியைடய

அ த வசன

(அ

ெச

தா

அவ
,ப
ெதா

லி

யா

ைக)ய

" (எ
ைடய
ப ரா

கைள அ

னா

ெகா

, (இ

உஸ
தைன

ஆைணய

ப ) ந க ப

ேடா . அவ

) எ

ல தா

தா க

கைள


றி

கைள அவ

வ ேராதமாக நட
யா

ச பவ தி

வசன ைத)

பேத அ த வசன ). எனேவ, நப (ஸ

உய

ல ப டன . அ த

(ஒ

,

அதிபதி மதாைணயாக!

தா . ப ற

.

பாள

வைர)

ேச

. அறிவ
அவ க

. பற

கள

லா

ெச

வள

,ம

டா
ப க

, கஅபாவ

மைல உ சிய

திைய

. உடேன ஹரா

தவ ர ம ற அைனவ
லா

. (அ

லா

காைல(

றவ

திவ
தி (ம

றினா க

ெதாட பாக) அ
இைறவன ட

தியைட தா

த வா

றவைர

" எ

ஹரா (ரலி)

)

யா
கிேற

" எ

திைய ) ேபசலானா க

ய, அவ
யா

றினா : 'ஈ
என எ

) வ

ெச

(அ ெச

ைசைக ெச

மிக ெப யவ

ேட

அ த ஊன

) அவ கள

அவ கைள (ஈ
)

(ெத வ

, அவ கைள ேநா கி,) 'என

ெச

அவ கள ட

லா

உய ந தவ க
'நா

த (ஸ

யா(ர

ெச

ல தா ட

றினா க

லாஹு அ ப

ேநர தி

சகா கள ட

'எ

'அ

ேக

னா

தினா

ஆமி

ல தா ஒ

நா

" எ

ஹ மா

,ப

வ களா? இைற

அவ க
ெச

. (ப ற

றினா க

ெகா

ெகதிராக

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

) அவ க


நா

,

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பாக

4, அ

அன

(ரலி) அறிவ

'ப ஃ

மஊனா' ச பவ தி

மி

ஹா

இ ப

64, எ

தியாய

தா

(ரலி) (ஈ
, 'கஅபாவ

றினா க

4, அ

பாக

ெச

ல) த

ைடய தா

க தி

மாமாவாகிய ஹரா

,த

- இேதா

காய திலி

தைலய

ெதள

ெவ றி ெப

ேட

" எ

ற பட அ

. அத


ெகா

த) ெதா

(ரலி) நப (ஸ

) அவ க

4093

தா

பாள க

, 'இைற

ேக டா க

ள த

64, எ

தியாய

நப (ஸ

அவ க

த ப ட சமய தி

.

(ம கா இைறம
அத

,எ

)

அதிபதி மதாைணயாக! நா

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

ஹி ர )

ேபா

யா

- ர த ைத அ

ெகா

4092

, '(ச

மதி வழ

நப (ஸ

க ப

) அவ க

ைமயானேபா

) அவ கள ட

) ெபா

அவ கேள! (அ

ைல க

லா

" எ

மதி ேக டா க

றினா க
தர ப லி

வைத எதி பா

(மதனா
.

. உடேன

ஹி ர

கிற களா?' எ

, ("ஆ ") நான அதைன ந ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைக

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
எதி பா

கிேற

" எ

ஆய ஷா(ரலி)
ெகா

றினா : அ

தா க

ெச

டன
)

றினா க
கி

. 'இைற

ைற இைற

அவ க

ஃைப
ேம
ஆமி இ

த (ஸ

ஒள

(எ

ெகா

) அவ க

. ப

ம க

டன . ஆமி

. உ


கிேற

)

ெபய . ப ற
தா

வழி

சேசாகதர

அ ைமயாக இ
ஒ டக

"

, அவ றி

ைற நப (ஸ

'ஜ ஆ' எ

மா
,

வத ெகன

றினா . ப

◌ஃ ைஹரா அ த ஒ டக ைத ம காவாசிக

,அ

ஒ டக
ெச

◌ஃ ைஹரா, எ
பா

ெச

வைத வ

இர

இ ன ச பரா அவ க
அவ கள ட

(ரலி)

(ஹி ர

ற ப

, அவ றி

. அ த ஒ டக தி

(ஆய ஷா

(ரலி)

ேநர தி

'(அ

. ேம

) அவ க

னட

கா

பவ கைள ெவள ேய

க ப

அவ கேள! எ

, '(ஆ ) உட

" எ

லா

த ைத) அ

ெப

நப (ஸ

ேய (ஹி ர )

தா க

அ தி

,

) அவ க

. அத

மதி வழ

. அத

ேள

ெகா

றினா க

றன. அவ ைற

ஆய தமா கி ைவ

) உ

. அ ேபா

ேக டா க

த (ஸ

அவ கைள அைழ தா க

" எ

தா க

) அவ கைள எதி பா

இைற

ற பட என க அ

ததா?' எ

(ரலி) நப (ஸ
நா

) இ த இ
பதிலள

.

ேபசேவ

ம காவ லி


ரகசிய

தா " எ
ெத

. ப

(ரலி) அவ கள ட

அவ கேள! நா
(எ

றிவ தா க

றி

தா .

.

மதிய ேவைளய

Visit: www.tamilislam.webs.com

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
காைல ேவைளய
ம காவாசிக
அவ கள ட


வத காக ) ெச

(

ைகய லி

(

ஆமி

உம

மஊனாவ
யா அ


ெகா
அள

, ெகா

ஃைப
யா ?' எ

(ர

◌ஃ ைஹரா" எ
றா
அவ

வான தி

வான ைத நா

தா . ப ற

உம

ஆமி இ
அவ க

டன . (ப

) பஃ

ெகா

ல ப

னாைர

பா


மஊனா

த ப

( மிய

ஆமி

வைர

யா(ரலி)அவ க

ஆமி இ

உய

ேநா கியேபா
அவ

தியாகிகள

றினா . அத

இவ

வா .

:

கறி த)வ க

ய ப டேபா

ெகா

ெச

) அவ க

வைரய

கிறா க

கிட த (உய
. அத

பா

) ஓ

ல ப டா .

ஆைன ந
ெச

தி

)

ஒ டக
பத

. நப (ஸ

ேச

அம

) அவ க

த (

ல ப

ல ப ட ப
ெக

ெத யா

நப (ஸ

(அவ க

ற ப டேபா

தம

(ரலி) ைக

ேக டா

இைடய

)

◌ஃ ைஹரா ெகா

ஸுைப

தா . காைல ேநர தி

கைடசி ேநர தி

ற ப டா . மதனா ேபா

உ வா இ
பஃ

ைறமா றி) ஆமிைர

நாள

யவராக இ

அ த ஒ டக ைத (ேம

யா

◌ஃ ைஹராக

(ரலி) அவ கள ட

வா . ப ற

, இைடய கள

ஆனா

ெச

அவ , இரவ

ஃைப

வைத க

, வான தி

, 'இவ

கா
, 'இவ

ேட

'இவ
.எ த
மி

) ைவ க ப டா " எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஆமி

றினா

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(ெகா

ல ப ட) அவ கள

ல ) எ
(ப

மா

ெகா

ல ப

றி

தி

. அவ க

) நப (ஸ

ெகா

பாள

மஊனா நிக

(ரலி) அவ க

அவ கள

அவ கைள

ெகா

பாக

4, அ

ெகா
) '

தியாய

அவ

தி ' என

64, எ

றி

தி

ேதாழ க
ேதாழ க

தி ெகா

ெத வ
ப றிய ெச
)

டா

;எ

கைள

ைன

வாயாக!" எ

திைய நம

அறிவ

தா

.

றினா :

அவ கள

ல ப டா க
ல ப டா க

. உ

- அைல -

இைறவன ட , 'இைறவா! நா

ஸுைப (ர

மகனாகிய) என

ஸுைப


கைள

சி நட த) அ நாள

(ரலி) அவ க

(ஜி

திய ைன

தா க

சேகாதர க

உ வா இ

(ப ஃ

ெத வ

ேடா . ந எ

திைய எ

) அவ க

ல ப ட ெச

) அவ க

றின . எனேவ, இைறவ
அறிவ

தி நப (ஸ

டன . அவ க

தி ெகா

ப றிய இ ெச

ெச

உ வா இ

. எனேவதா

ெபய

ட ப ட

. எனேவதா

ெபய ட ப ட

, (ஸுைப
, (எ

. (அ


)

சேகாதர

.

4094

Visit: www.tamilislam.webs.com

மா இ ன

- ரலி தி
தி

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

(எ

சிற
தி தா க

மா

பாக

4, அ

அன

லா

(ப
அன

) லி
(ரலி)

ெச

64, எ

தியாய

நா

அவ

யா

(ெதா

. (அதி
யா

)

, த வா

ல தா அ

லா

வா க

னா

ல தா

'

'

ெகதிராக

அவ

ைடய

.

4095
தா

ேதாழ கைள
காைல(
ைடய

ல தா

ைகய

)

டன " எ

மாலி (ரலி) அறிவ

ெகாைல ெச

ெதா

ெகதிராக

ைக)ய

மா

ப ரா

தவ க

ப ரா
ெச

ெகதிராக நப (ஸ

தி தா க
த உஸ

தி தா க

. அ ேபா

யா,

,

, த வா

)
,

.

றினா :

எனேவ, இைறவ
ெகா

மாத கால
, 'உஸ

. ேம

மஊனாவ

அவ க

ஆ) ஓதினா க

ப ரா

பஃ

தா

ல ப டவ கள

ைடய
வ ஷய தி

த (ஸ

) அவ க

வசன

பஃ

மஊனாவ

ைற அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ள னா

. அைத

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
நா

ஓதிவ ேதா . ப

(அ த வசன

கைள

தி

4, அ

பாக
ஆஸி
நா

, அன


என

) அவ க

ஓதினா க
ேப

. (அ

ஆைன ந
ஆவ

இைறவைன
. நா

ெத வ

.

ேடா . அவ

.

தா

ததா எ

,'

தாேர" எ

பற
நட தெத

கறி தவ க

- இைணைவ பவ க

ெதா

)

ைகய

றி

,'

னா

றா

சில ட

) அவ க

சிற
அவ க

றினா .
ரா

வ த சிலைர - அவ க
ப ைவ தா க

தா க

னா

தா
'

. இவ கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

பா?'

பதிலள
னதாக இ

தவறாக

மாத கால

) நப (ஸ

ற ப

" எ
ெசா

'அவ

ட) ஒ

'எ

. அத

பா? அ
தா

தா

. அத

(

(எ

ேக ேட

உவ


ேக ேட


எ ேபா


றி

தாய தா ட

. உடேன நா

அவ க

ச தி

அவைன

4096
) அறிவ

தா க

. அத

, 'தா

ெத வ

நப (ஸ

(ர

கால தி

ேக ேட

அ த வசன ) ந க ப

மாலி (ரலி) அவ கள ட

பதிலள

உடேன நா

தி

ஆ நப களா
'ஆ " எ

64, எ

தியாய

தியைட தா

தியைட ேதா ' எ

தி

(இைறவனா

:) 'நா

தா

றி

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
தர ப லி
பா

கா

நப (ஸ
) ஒ ப த

ெச

ெகா

ெகா

)வ

த (ஸ

4, அ

உம (ரலி)

றியதவ
ேபா

த) நப (ஸ
ெகா

ைன நப (ஸ

அக

ேபா

பதிைன

பாக

இைடேய (பர
) அ

கி (அ த

லா

70 ேப

கைள

ெகதிராக ஒ

,'

ஓதினா க

பர

ஒ ப த

மாத கால
" எ

அன

(ரலி)

ேபா

4097
:

(பைட வர கைள
) அவ கள ட
ேக ேட

) அவ க

நானாக

. எனேவ, எ

4, அ

, அவ க

) அவ க

64, எ

தியாய

ேபா

ேச

வா

.

பாக

ெகா

. (இ

ைகேயா

டன . எனேவதா

தா க

உஹு

இவ க

த இவ கள

இைற

பதிலள

) அவ க

ஏ ப

தியாய

64, எ

நானாக

. அ ேபா
மதி கவ
ெச

ைன அ

பா ைவய
ெச

என

ேக ேட

(எ

பதினா

ைல. ப ற

மதி தா க

(அ

. அ ேபா


ைன

தி
பைடய

வய

எனேவ,

த ஆ

)

என

வய

.

4098

Visit: www.tamilislam.webs.com

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

ஸஅ (ரலி) அறிவ

அக

ேபா

நப

ேதாழ க

சமய தி
அக

ெகா

வா ைவ

தவ ர ேவ

றினா க

அன

(ரலி) அறிவ

தியாய

த (ஸ

ஹாஜி க
பண ைய

64, எ

கிைடயா

அக

ற ப டா க

சா க

ெச

ன ப

) அவ க

ேதா .

ேதா

, 'இைறவா! ம


ைம

. எனேவ, (அத காக உைழ
வாயாக!" எ

(ெவ

அவ கள ட

பா ைட
ைக எ

ஹாஜி க

(பா ய வ

பண ைய

. அ ேபா

)

(பா ய ப )

ண )

றினா க

பா ைவய

வத காக அ த

ள ரான காைல ேநர தி

(அக ) ேதா

வத

ைல. அவ க

சா க

அவ க

த (ஸ

4099

நி சயமாக (நிைலயான) வா

நா

தா

) அவ க

இட ைத) ேநா கி

கவ

இைற

சா க

தன . நா

.

4, அ

) அவ க

ெகா

(நிர தர) வா

பாக

இைற

த (ஸ

ேதா

ேதா . அ ேபா

ஹாஜி க

அ த

இைற

தா

ெகா

தன . அவ க

அ ைம (ஊழிய )க

, பசிைய

ைம வா

. நப (ஸ

வழ

எவ

டேபா

காக

'இைறவா!

ைகேய. எனேவ,
வாயாக!" எ

) அவ க

பதிலள

Visit: www.tamilislam.webs.com

நப (ஸ

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
வ த தி

அவ க

ஹ ம (ஸ

, நா

பாக

4, அ

அன

(ரலி) அறிவ

காலெம

லா

அவ க


அன
ேச

ெகா
வள
(ரலி)
ைகயள

மதனாைவ

லா தி
கி

அற ேபா
கி

ேவா

ேளா " எ

தவ ர ேவ

வாயாக!" எ
றினா : (அக
வா ேகா

சைம க ப

(பா யப )
நப (ஸ

ைம எ

வத காக உைழ

ெச
ேபா ' என

தி

வ த தி

றி

ேளா " எ

பதிலள

ைமைய

ெப

லா

திெமாழி வழ

என

றின .

4100

சா க
கள

திெமாழி வழ

காலெம

தா

,அ

ஹாஜி க

வா

64, எ

தியாய

அ ேபா

) அவ கள ட

)அ

மி

ேதா

அ த ம க

ேதா

) அவ க

ெகா

தன .

, 'இைறவா! ம
ைமய

ைமய

ஹாஜி க
றினா க

, ெக

ைமைய

.

) அவ க

ைவ க ப

தன .

வா

) அவ கள ட

ெகா

சா க

வர ப

ட ஆர ப

'நா

ஹ ம (ஸ
றி

ைல. எனேவ, (ம

(பாடலிேலேய)

ைம ெகா

அக
ற வ

ேபான ெகா
. அ ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைடய

அவ க

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

லா

பசி

பா க

ெதா

ைடய ேலேய சி கி

பாக

4, அ

நா

64, எ

தியாய

ஹபஷ(ர

அ ேபா

: நா

ெக

) அறிவ

அக

களா

றிேனா . அத
றிவ

(ஏெனன

), நா

அவ க
மாறிய

மதி

நா

அவ க

ெச

ேற

ெலா
யவ

நப (ஸ
நா

நா

" எ

ேக ேட

ெச
பசிேயா

, 'இைற
) எ

பாறா

அவ கள

எைத

தாலி (iஉமயஒந) எ
. அ ேபா

நா றம

, 'நா
வய

பாைற ம

தப

கி

றி

ணாமலி

பைத பா

ேத

தா க

என

. அைத

பா

ெத வ

காண ப
பா

க ட ப

ெகா

.

நப (ஸ

)

மணலாக

.பற

,

ஊ ) இட , 'நப (ஸ

)

மதி வழ

"

" எ

ேதா . ப ற
. அ

க)

கிற

கிேற

வைர ெச

)

வளேவா

ப ப றி

இற

மைனவ ( ைஹலா ப

மா

ேதா .

. (அைத எ
அகழி

ெகா

அவ கேள! வ

. (அவ க

(ப

ேதா

ைல. உடேன இ

) அவ க

. அ ேபா

அவ க

அக

ெவள ப ட

, 'இேதா ஒ

ெச

தா க

. அ ேபா

ேபா

உைட க

), அவ கள ட

ேபான ெகா

தா

ேபா

யான பாறா

நப (ஸ

ெக

.

4101

ஜாப (ரலி) அவ கள ட

றினா க

. அ த

ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

கினா க
னா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ெபா

தி

ேக ேட

யவ

. அத

ைல. உ
, 'எ

அவ

"எ

னட

னட

றினா

மைனவ ேகா

ைமைய அைர தா

ய லி ேடா .

ைழ த மா

நிைலய லி
ெகா

, '(உ

.பற
ெசா

) அவ க

ஹாஜி க

வள

நப (ஸ

)எ

சா க
) அவ க

கிறா க

அள

றி

) உ

கள ட

பதிலள

ேத

. (நப - ஸ

அவ கேள! ந


றிேன

" எ
கிற

?' எ

. 'எ

(உ

த ேமா
" எ

கி

மைனவ ய ட

ைய
ந உ

. உடேன
ெச

ஹாஜி க

ேதாழ க

ேதாழ கள ட )

வ னவ யத

) ச

டா

த த

. உடேன எ

)
)

. அவ க

ப லி

றினா க

ேக டா களா?' எ

(அ

" எ

றிேன

. நப (ஸ

னட

ட" எ

இற க ேவ
(அ

வ ேத

ேக டா க

வைரய
. பற

ேத

.

ைமயாக ெவ

தன . நா

- அவ க

) வ த

) அவ கள ட

ைய

தி

ைய அ

இைற சிைய

. அ

றினா க

லா

கிறதா?' எ

ெப ைடயா

ேவ அதிக ; சிற த

ெரா

" எ

வ நிைல

. 'இ

, 'நா

ய லி

'(எ


வா

உண

றிேன

'அட பாவேம! நப (ஸ
சா க

நா

நப அவ க

டா ; ச

மைனவ ய ட

. இைற

அளைவ)

இற க ேவ
நப (ஸ

கிற

னட ) எ

அைத (அத
றினா க

வ ... அ

நா

(ப

) இ

ைம

அ த ஆ

. பற

இள

. இ த நிைலய

உண

அவ க

ேம

(உண

ேகா

. உடேன நா

க களலானா அ

ஏேத

சிறிதள

றேபா

,

மைனவ '(உணவ
நா
ேச

Visit: www.tamilislam.webs.com

, 'ஆ " எ
,)

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
'(வ

)

அவ க

ெரா

கி

ைய

ைய

)

தா க

நப (ஸ

ெச

பாக

4, அ

ஜாப

(ேபா

அவ கள

. ஏெனன

,ம க

தியாய
அ தி

காக) அக

(பசிய னா

ேட

. உ

னட

வா ேகா

64, எ
லா

தா க

ட ப

னட

ஏேத

மைனவ ஒ

ைமய லி

. த

. ெரா

)

ேதாழ க

ைய

ைவ

டன . இ

திய

சிறி

(த

தப
)

ெகா

தப

சிய

. பற

மைனவ ைய ேநா கி), 'இைத ந

பசிேயா

நப (ஸ

. அதிலி

ளன " எ

சா ப

றினா க

;

.

4102

, 'நப (ஸ

. பற

இைற சிைய) எ

(ெரா

(ரலி) அறிவ

ேதா

) மிக

மைனவ ய ட

ைவ தா க

நிர ப உ

(ஜாப

) அவ க

றினா க

ய லி

ெகா
வய

" எ

இைற சிைய ைவ தா க

(ச

இைற சிைய எ

. அவ க

பள

ைப

. பற

ெகா

(பா திர திலி

ைழ
அத

அைத ைவ தா க

ேதாழ க

காம

.வ

தா

ெகா
பைத

) அவ கள
(உ

தேபா
ேட

வள

. உடேன நா

வய

ண) இ

ைபைய

நப (ஸ

மிக
வ தா

தி

ேபாய

ேக ேட
. அதி

வய

ப எ

கிறதா?' எ

ெகா

) அவ கள


Visit: www.tamilislam.webs.com

பைத

. உடேன
'ஸா
கள ட

' அள

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

நா

(அ

. அைத நா

)

ேத
ேபா

.எ

மைனவ அ த
(அைர

அவ

அதைன

களா கி அத கான ச

ய லி ேட

தி

. (நா

ப வ ேத

அவ க

அவ க

ேகவல ப

'இைற


,எ


ைவ

)" எ

வா

அவ கேள! நா
கள ட

" எ

ப வ ேத
ேத

னா
. (நப - ஸ

மைனவ ேகாப
அவ கள ட

ெசா

ெகா

ைன

ெசா


- அவ க

) எ

) அவ கள ட

த (ஸ
ைன ந
'எ

கிற

) அவ கள ட

வா ேகா

சில

தயா

இரகசியமாக,

ேவ

) அவ க

(எ

உர த
(ஜாப

ப லி

ல தி
ரலி

)

,

- ரலி -

றினா க

(ம கைள அைழ
. நா

பல
டா

ன வ ஷய ைத நா

ைற

) இற கேவ

டா " எ

தா க
ெகா

ெயா

ளா . எனேவ, வ ைர
) அவ க

ைய (அ

)

ைமைய அைர

) அவ க

த (ஸ

ேதாழ க

த (ஸ

தான

நப (ஸ

. இைற

த (ஸ

. இைற

.

. ேம

ெசா தமான ஆ
' அள

வைர ந

. இைற

. அ ேபா

ெரா

நப (ஸ

காக உண

றினா க

ைழ த மாவ

அவ க

ெகா

'ஸா

டா

மைனவ ,) 'இைற
னா

. நா

த ஒ

அைழ ேத

" எ

அவ கள ட ), 'நா

ேச

னா

ைமைய அைர தா

பவ க

டா . ('உண
ெசா

'அக வாசிகேள! ஜாப

தி

ேளா . எனேவ, தா

வா

திவ டேவ

றிவ

N பா

ற ப

ேகா

)

ெகா

மைனவ ய ட

வைத

. உடேன நா

)


பா

, 'ந நப (ஸ

(அவ கள ட ) ெசா

Visit: www.tamilislam.webs.com

டா .

. நா

லிவ


)
ேட

"

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

றிேன

ெகா

தா

மாவ

. பற

. நப (ஸ

பர க

நப (ஸ

- ெப

தி தா க

பவ

ப ரா
அதி

தி

தி தா க
உமி

) அவ க

வ டாேத" எ

,எ

. பற

தா க

. ேம

இைற சி

- ெப

ஏ பட

.

மைனவ ைய ேநா கி), 'ெரா

ேனா

ெகா

றினா க

ைழ த மாைவ

) உமி

பர க

, (எ

) அைழ. அவ
ந அ

மைனவ
வாய னா

ெரா
ெகா

. அ

(வ தவ க

. பா திர ைத
) ஆய ர

ேப

தன .

ஜாப

நப (ஸ

ைடய பா திர திலி

இற கி ைவ

. பற

. பற

திைய (உதவ

(த

அதி

ஏ பட

ைய ேநா கி வ தா க

ப ரா

) அவ கள ட

) அவ க

லா

அ தி

உணைவவ
ச தெம

ைற

ேபா

வ டாம

(ரலி) அவ க

ச தியமாக! அவ க

தி

ப யவா

லா

)

ெச

அைனவ

றன . அ ேபா

ெகாதி

க ெகா

ேற இ


ேபா

கிறா க

,எ

. ேம
ேற ெரா

(நப களா

கால


. அ

:
சா ப


(ெகா

ைறயாம

ைழ தமா

யாக

ட ப

,அ த


நிைற

(ெகா
ெகா

)ேபா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


.

,

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

64, எ

தியாய

4103

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

தா

"(பைகவ க

(ைடய கணவா

கணவா

) உ

)

நிைன
ெதா

. அ ேபா

ைடகைள அைட

4, அ

64, எ

ேபா

(அக


ெகா
)தி

அ ேபா

அவ க

) க

வா

,உ

றமி

) வ தைத

தி நி

டன... எ
அக

ேபா

நிைல
ற (தி

றன. இதய

33:10-வ

தின தி

(ைடய

நட த

)

.

தா

ெவ

ெகா
ததா க

ேம

(பைடெய

4104

ஆஸி (ரலி) அறிவ

ேபா

லா

ச பவ

தியாய

ைண

மைற (

(உ

)

கள ட

ெகா

றி ப

பராஉ இ
அக

றமி

இைறவசன

பாக

கீ

... அ

அவ கள

அவ கள

(பா ய வ

மதாைணயாக! அ

த சமய தி

. ம

லா

ண )

வய

றி

றி

ெகா

லாவ

) நப (ஸ

வய

டா

) அவ க

றி(

ய )ைன

தி ப

ததி

தா க
நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

:

ேந வழி

...

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
க மா ேடா ; த ம

அைட தி

மா ேடா . நா
இற கிய

"நா


டா க
இட

4, அ

பாக
நப (ஸ
நா

தியாய

('த

64, எ
(அக

ேபா
) எ

கள

கள

ேசாதைனய


தி

அைமதிைய

அ கிரம
த வ

மப னா

அத

இட

தரமா ேடா " எ

பைத உர த

ரலி

'எ

4105
ேபா

) கீ ைழ

அ பா

4, அ

ைறஷிக
கைள

மா ேடா ; ெதா

.

('ஸபா' எ
க தா

(

தரமா ேடா ; நா

) அவ க

என இ

பாக

. இவ க

தி
ச தி

தர மா ேடா .

இட

றினா க

ெச

பைகவ கைள

வாயாக! இவ க


நா

கா றி

) ேமைல
(ரலி) அறிவ

தியாய

ெவ றி

64, எ

பற

)

றினா க

வாய லாக ெவ றி அள
கா றினா

க ப

அழி க ப டன .

தா .

4106

Visit: www.tamilislam.webs.com

:
ேள

; 'ஆ

'

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பராஉ இ
அக

ஆஸி

ேபா

ேபா

ைண

அவ க
அவ கள
நப (ஸ

வய

இைற

றி

வ கைள

லாவ

ெச

மா ேடா ; ெதா

ேபா

தி

ச தி

தி ப

நா

டா க
இட

"நப (ஸ

பாக

கள

நா

(

4, அ

மைற

பாட

ைறஷிக

கைள

கள

ேசாதைனய

.

.

தா க

. அ ேபா

யா

வைக( பாட

மா ேடா . நா
) எ

. அ ேபா

ேத

தா

, ('நா

ழ கமி டா க

தியாய

64, எ

இட
" எ

தரமா ேடா ' எ
அறிவ

பாள

)

:)

க மா ேடா ; த ம

ேந வழியைட தி

தி

னா க

பைகவ கைள

வாயாக! எ

பாத

கைள

அ கிரம
த வ

ப னா

அத

தரமா ேடா .

) அவ க

ய ப

. இவ க

(அ த

அைமதிைய இற கிய

வாயாக! இவ க

டா

ரவாஹா அவ கள

தைத ேக ேட

இைறவா! ந இ

ேதா
தைத பா

உைடயவ களாக இ

ேட இ

ெகா

அக

ெகா

ைனவ

நிைறய உேராம
ெகா

தா

) அவ க
ெச

ேதாைல எ


பா

அறிவ

த (ஸ

) அவ க

அவ க

(ரலி) அவ க

ற) கைடசி வா
கிறா .

4107

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைதைய

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

நா

உம (ரலி) அறிவ

ேக ற

(ேபா

பாக

4, அ

உம (ரலி) அறிவ

நா

4, அ

உம (ரலி) அறிவ
(எ

தினமா

.

) தின

அக

ேபா

தினமா

.

4108 ?

தா

சேகாத ) ஹஃ ஸா(ரலி) அவ கள ட

வ வகார


கள

ெசா

ெகா
பா

(ஆ சியதிகார) வ ஷய தி
அவ க
ேவ

ேபா

தா

64, எ

தியாய

அக

4108

(ேபா

பாக

நா

) தின

64, எ

தியாய

ேக ற

தா


எ த


நட

ள இ த ஆேலாசைன
மா?' எ

ேக ேட

. நா

ெச

. அவ கள

அவ ள ட , 'ம கள

ெகா
வழ

ேற

தலி
(அரசிய

கிற

என ேகா இ த

க படவ

ைல. (இ நிைலய

ட தி

நா

ெச

ல தா

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ஹஃபஸா(ரலி), '(நட

அ ேபா
ேபா
ெச
நா

வ டாம

பதா

கிேற

" எ

தினா க

அவ கைள

லவ

வைர எ

ைன அவ க

. (நா

ெச

. அ

) ம க

பள

. அவ க

கள

'(உஹு
(அ

(இ

ெபா

உம

ெபா

கா ட

நாேம ஆ சி

லமா(ரலி)

உம

ஃ யா

தைலைய

ேக ஒ

மி த

ஆவ யா(ரலி)

உைரய

,) 'இ த (ஆ சி

ெகா

தேபா

ேற

- ரலி -

) வ ஷய தி

. ஏெனன

, அவைர வ ட

மிக

கைதயாேனா "

.

நா

. ந

ேமா எ

ெச

தி

றினா :

(ரலி) அவ கள ட

எ த

'அ ேபா

தா க

றினா க

(இ

பா க

ஏ ப

. நா

நா

க ெகா

) பள

)

ேட இ

கிறவ

அவ க

ட தி

றினா க

த ைதைய வ ட

ைன எதி பா

ம கள ைடேய (ேம

அவ

ஹப

ஆேலாசைன

ெகா

தி

வாகாம

உைரநிக
ெசா

, அவ க

ேச . ஏெனன
லாம

ெகா

பதி

அள

ைடய
'க

) உட

(அ ேபா

ைலயா?' எ

ைட அவ

த ' ேபா கள

'ந

கவ

(உதறி

ஆவ யாேவ,) உ

லா தி காக

ேபா

)

ஆவ யா(ரலி)
ேக ேட
ேபா

. அத
)

ெகா

ட (அல - ரலி - ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ க
த ைத
ற)வேர

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
இ த (ஆ சியதிகார) வ ஷய தி
நிைன ேத

. ஆய

வா

ைதைய நா

நிைன காத க
ெசா

க தி

க ப
(ெபா

பா

ேத

அ ேபா

நா

, '(ந

கா க ப

பா

பாக

4, அ

ைலமா
அக
நப (ஸ
ெதா

பாக

ேபா

(

) அவ க

4, அ

ைமயாள க

" எ

காக) அ

றிேன

64, எ

நா
ெற

லா
பதி

ேகாப உண

தவ ' எ

தி வா
தி, இர த

சி த

றிய வா
லா

தயா

ைத

சிேன

ைறஷிக

, '(இன ேபா ெதா

64, எ

,

ளவ ைற

ைல)" எ

சி

ஆளாகாம

தி

றினா க

.

)

.

தா

ேதா

பதானா

ெச

ற) தின த

), நாேம அவ கள

(இன ) ேபா ெதா

ேபா

க (ச தி ெபற) மா டா க

.

தியாய

நா

. ேம

ைவ

றவ

ெசா
ெச

4109

ஸுர (ரலி) அறிவ

; அவ க

ேவன
ேமா எ

அவ க

ல ேவைள ந

க ேவ
றினா க

கைள வ ட

றி வ

க ப

(அதனா

தியாய

, ம கள ைடேய ப ளைவ ஏ ப

4110

Visit: www.tamilislam.webs.com

"

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ைலமா
(அக
தி

ஸுர (ரலி) அறிவ

ேபா

ேதா

பாக

ெச

4, அ

லேவ

தியாய

அல(ரலி) அறிவ
அக
ைத

எதி ) அண ய ன
(ேபா

; (இன ) அவ க

யேவ
ேநா கி

'இ ேபா

ப யேபா

ேபா
மைற

4, அ

ஜாப

" எ

64, எ

நப (ஸ

) நா
ேபா

நப (ஸ

தா

) அவ க

) அவ கள டமி
அவ க
யா

; நா

ேபா
தா

றியைத ேக ேட

அவ கைள
.

4111

நப (ஸ

லா

வைர ந

ைடய கவன ைத

பாக

வதானா

தா

ேபா

ழிகைள

தா

தியாய
அ தி

தி

64, எ
லா

) அவ க

, 'எதி க
நிர

ைடய வ

ெந

ப னா

ெதா

ைக(யான அஸ

பவ

டா க

" எ

கைள

வானாக! ஏெனன
ெதா

ைக)ய லி

றினா க

.

4112
(ரலி) அறிவ

தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

,
, அவ க

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அக

ேபா

, 'இைற

ேபா

உம (ரலி)

அவ கேள!

ெதாழ இயலவ

ைல" எ

ஆைணயாக! நா
'

'எ

ஹா

ேக ெதா

ைக காக உ

மஃ

ைப

(எ

பாக

4, அ

ஜாப

"அக

ேபா

'நா

எ மிட

(
ெகா

(ரலி) அவ க

)

றினா க

பவ

யா ?' எ

ெகா

யா ?' எ

பவ

தா க

அறிவ

லா

றினா க

. ப

நா

. நா

ெச


ேறா .

அஸைர

அத

.

ஸுைப (ரலி), 'நா

றினா க
(ம
" எ

தா
, 'எதி கள

) அவ க

யா ?' எ

பவ

" எ

அ ேபா

த (ஸ

ஸுைப (ரலி), 'நா


தா க

ேட

அஸ

4113

இைற

ெச

மைற த ப ற

ெதா

, 'அ

) அவ க

) அவ க

ெகா

வைர நா

ைல" எ

) நப யவ க

லா

ேபா

நப (ஸ
) அவ க

பாள கைள ஏசி

ெதாட

நப (ஸ

ெதாழவ

ேதா .

64, எ

ல இைறம

மைறய

. அத

ள தா கி

தியாய

) ெகா
" எ

றா க

ெச

அ தி

வைர அஸ

ைக காக நப (ஸ

ெதா

பா

ைறஷி

ேக டா க

. ஸுைப

; எதி கள

. ம

நப (ஸ
. பற

) அவ க

, 'எதி கள

) நப (ஸ
றினா க

ெச

) அவ க
. பற

ெச

திைய (ேவ

ேக டா க
ெச

வா (ரலி),

திைய அறி
. அ ேபா

திைய எ மிட

ேக டா க
நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

) அவ க

,

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
'ஒ

ேவா

இைற

(ப ர திேயகமான) உதவ யாள

(ப ர திேயக) உதவ யாள

4, அ

பாக

64, எ

தியாய

த (ஸ

றி ப

ேவெறவ

ைல. அவ

மி

ணய ப

அைத
) இ

தியாய

லா

(அக

ேபா

. த

யவ

ைடய

திகள லி

றினா க


லா

தி
ைவ

அவேன உதவ

திர

பய
தவ ர
தா

. (ம கா

வ த எதி ) அண ய னைர

னா

ேவ

(நிைல க

.

64, எ

4115

அப அ

◌ஃபா(ரலி) அறிவ

ேபா

திர

ேதா

பைடய னைர அவேன

. எனேவ, அவ

ைல" எ

4, அ

பாக

தவ

எதி க

அ ைம(யாகிய என)

ளப
றா

ேபா

) 'வண க தி

தன

. த

றி

அவேன தன யாக ெச
ேபாவ

(அக

ேபா

தினா

;எ


.

தா

) அவ க

ெதாட பாக

றினா க

4114

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

ஸுைபராவா " எ

தா

தா க வ த எதி ) அண ய ன

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகதிராக

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
இைற

த (ஸ

தி
மா

ளா

திர

தா க
கண

லா

த (ஸ

லா

னத

ேபா
ெப யவ

யவ

ேக

உைடேயா

கழைன
. நா

வண க
யா கிவ

அண ய னைர

தவ களாக
டா

.த

ேதா க

ள இ த) அண ய னைர
ெச

.

,அ

மி

கள லி
தி

பற

தவ ர ேவெறவ

ைல. அவ

. அவ


, பாவம

டா

உதவ னா

லா
. த

,அ

ஹ ஜிலி

மி


லாஹு அ ப '

மா

வா க

ைல. அவ

ேக ஆ சியதிகார

லாவ றி

கிேறா . அ

அ யா

ைற, 'அ
றிவ

ைவ

எவ

தா

ேபா லி

) எ

உ ய
பாவ

தி தா க

தலி

லா

இைணயானவ

அவ


, 'இைறவா!

பவேன! (ச திய

4116

) அவ க

மிக

ேதா

ப ரா

உம (ரலி) அறிவ

தி

வண க தி
அவ

64, எ

. அ ேபா
வா

பைடெய

வாயாக!" எ

தியாய

உ ராவ லி

ெம

க ஒ

4, அ

இைற
(அ

தைன

பாயாக! இைறவா! இவ கைள

க தி

பாக

ப ரா

பவேன! வ ைரவாக

க ைத ேவர

ேதா க

) அவ க

ஆைன அ

தன

உ ய

ேகா யவ களாக
வா

திைய

."

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

.

ேபரா ற

ன தன யாக (எதி )

:

தவ

,

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

64, எ

தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ
நப (ஸ

நப (ஸ

தா

, அக

) அவ க

ைவ


ைவ கவ
அ ேபா
ஜி

நப (ஸ

) அவ க

) அவ க

4, அ

அன

(ரலி) அறிவ

ல ைத

வசி

கைள

ேக (ேபாவ
ேக!" எ

கைள

கீ ேழ

(அைல) அவ க

கீ ேழ ைவ

ற ப

அைத

)?' எ

ேக டா க

'ப

ைறழா' (எ

ற ப டா க

.

கீ ேழ

" எ

மிட ) ேநா கி ைசைக கா

64, எ

தியாய

) அவ க

, 'எ

, 'இேதா, இ

அவ கைள ேநா கி

பாக

நப (ஸ

, 'ந

ப வ

வானவ ) ஜி

ைல. எனேவ, அவ கைள ேநா கி

ல தினைர (அவ க

(க

தி

. (அ ேபா

மதாைணயாக! (வானவ களாகிய) நா

(அைல) அவ க

நப (ஸ

ேபா லி

தா க

) அவ கள ட

லா

4117

றினா க

.

. அத

னா க

த )
. எனேவ,

.

4118

தா
ேச
'ப

த) ப

◌ஃக

ைறழா'

கி கிைளயா

ல தாைர ேநா கி

கலான வதிய
ெச

றேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

(வானவ )

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(அைல) அவ க

ஜி

பவன வ தததா
ேபா

4, அ

உம (ரலி) அறிவ

அக

ேபா

64, எ

தியாய

மிட ைத ந

அைட

ெதா

ைக) ேநர ைத அவ க

ெதாழேவ

ல தினைர அைட

தா

ைக ேநர

) அவ க

இ த வா

றவ
ைதைய

) அவ கள ட

இர

அவ க

ைற

தியாய

64, எ

கள

பா

பைத

றினா க

றி

ேச

ெதா

ெத வ

(

ைறழா

டா " எ
டா

ேபா

) எனேவ, நா

சாரா
றவ

சில , 'ப

ெதாழேவ

ைல; ('ேவகமாக அ

ல தின

. வழிய ேலேய அ

ெதாழ ேவ

ேபானா

ைறழா

) எவ

றினா க

அைட தன . அ ேபா

வைர நா

எவைர

4, அ

க பரமாக

, 'ப

) அவ க

வைர (உ

டா " எ

தவறி

நப (ஸ

பாக

4119

வ த) தின , நப (ஸ

(

ைகைய

நப (ஸ

ட) நா

தா

ெதா

சில , '(ெதா

பைட ப வார

திைய (இ ேபா

.

பாக

வசி

கள

கிள ப ய

றின . ேவ

ற) அ த அ

'எ

ேவா " எ

க ப டேபா

ைல.

4120

Visit: www.tamilislam.webs.com

த தி

ற க

தி

றின .
அவ கள

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

தா
'ப

) அவ க

வைர, நப (ஸ
ெகா

கைள

தி

மர

தா

ெகா

) அவ க

)உ

கைள நப (ஸ

) உ

,'

ேபா

யா

ேபா

நப (ஸ
யா

(ரலி) வ தா க

. எ

ேவெறா
அவ கைள

பா

ைன

) அவ க

என

" எ

றினா க

ைப த
. (நா

லா

தேபா

ண ைய

ைலேயா அவ

டா க

றினா க

ெகா


றினா க

அ த

ெகா
தி

" எ


. (ஏெனன

ேறா... அ

... நப (ஸ

தி

ப தா

தா க

ேக

நள

(அவ ைற ) தரமா டா க

" எ

), 'அ

பா

தி

ைடய க

ைதையேயா
கிேற

பய

சா கள டேம அ த

ெபா

ெகா

இைறவ

அவ ைற

சமய தி

(உ ைமயா கி ) த
வா

இ த அள
(ரலி) (எ

தவ ர ேவ

கைள(

ைறழா, ப

கைள (பராம

தி

என

ச மர

ட ப

. அ த

(ரலி) அவ கள ட

) அவ க

அவ ைற அவ க

ல தாைர ெவ றி ெகா

ேப

தன . (ப

டா க

அ த மர

! எவைன

ச தியமாக! நப (ஸ

தி

நள '

) சில

ெவ றி ெகா

) அவ கள ட

சா க

ெகா

அவ க

ைன நப (ஸ

வள

, (அ

பள பாக)

ல தினைர நப -ஸ
மர

'ப

ைறழா' ம

) அவ க

)அவ க

. அத

. (அ ேபா


(உ

பகரமாக)
)உ

மதாைணயாக! அ த அள

வைர (அவ ைற உ

கள ட

தி

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

தர)

,)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(அறிவ

பாள கள

கிறா க

(ரலி) 'அ

அன

றினா க

ஸய

ஸஅ

கிேற

தியாய

கி வ தா க

ஆள

த கா

- ர

- அவ க

ப ட, அ

64, எ

ைறழா'

நப (ஸ

) அவ க

(

, 'உ

ெச
) இற

ற ேவெறா

த (ஸ

வா

) அவ க

ைதைய

றினா க

4121

. அ ேபா
னா

சா கள ட

ேபா

வதாக' இைற

.

தா

ல தா

(ைகப லி
) அவ க

த) ெதா

ைப ஏ பதாக ஒ

நப (ஸ

ைதய

தா காலிமாக அைம தி

ெத வ

(த

ஆ (ரலி) அவ கள

த களான) 'ப

இற

மட

(ரலி) அறிவ

தி

ைலமா

எனேவா) அ

4, அ

பாக

வரான

ேபா

எனேவா எ

(

:)

(சவா

ெச

மிட தி

தைலவைர... அ

றினா க

. பற

ேக அ

. (ந

ேகா ைடய லி

னா

கள

ன த

)

அவ க

. (நப களா

ேச

,

சிற த வைர... ேநா கி

இற கி வ

, '(சஅேத!) இவ க

கிறா க


தப ) வ தா க

அவைர வாகன திலி

கி வ தி

த த
ஸஅ

ெகா

" எ

அள

Visit: www.tamilislam.webs.com

(இைச

ேபாகிற க

?')

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

. ஸஅ (ரலி), 'இவ கள

ேக டா க

ெகா

ைக

நப (ஸ

ெச

(அ

4, அ

பாக

திட ேவ

, 'அ

) அவ க

'அரசன

லா

நர ப
அ ெப

ேபா

(அவ

)

வ த இைற

த (ஸ

ஜி

இைற


றினா க

நா

வலிைம ெகா


கிேற

பள

டவ கைள

ழ ைதகைள
" எ
பள

றா க
த க

த க

" எ

ஆ (ரலி) தா க ப டா க

. அ

.

."... அ

றினா க

.

4122

வனான ஹி பா

காய ப
பத

தி)வ

டா

த (ஸ

அ ஃகா எ

. அ ேபா

வசதியாக (ம

ைற அைம தா க
) அவ க

(அைல) அவ க

கள

) அவ கள ட

ஜி

. அக

கைள

'எ

ேக? எ

நப (ஸ

) அவ க

நபவ) ப

, 'ந


ெச

) அவ க

அவைர

ெகா


திைய

ைக

ள வாசலிேலேய

ேபாைர

தைலய லி

னா

றைழ க ப டவ

நப (ஸ

கீ ேழ ைவ

ைல. அவ கைள ேநா கி (பைட நட தி)
. அத

கைள

பள

ப ேய ந

ப ேய ந

வ சா

டாரெமா

அ ேபா
ைவ கவ

ஸஅ

ைறஷிகள
நல

) த

ேபா
ைடய ெப

தா

(அவ கைள

கிலி

64, எ

தியாய

ேபா

லா

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ
அக

; இவ க

வ ட ேவ


கைள

Visit: www.tamilislam.webs.com

கீ ேழ

" எ

ேக டா க

தா க

. அ ேபா

'ப

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ைறழா'
ெச

ல தின

தா க
,ப

அவ க
அவ க

த (ஸ

) அவ க

,த

வலிைம ெகா
ைக

ெச
பள

பமான


மதிய
ேவ

தா

அத காக எ

. ேபாைர (இ

ெசா

ழ ைதக

ெகா

ேபா

கிேற

ைன உய

(இர த ) பறி ட

.

ெகா

" எ


) ஸஅ (ரலி), 'இைறவா!

தேபா

அவ கைள (ஊைரவ

) ந

ேபா

ெப

கிட பட ேவ

) ெவள ேய றிய

வேத ம ற எைத

பைத ந அறிவாய. இைறவா! எ

ன )

ைறழா கள

;

)

.

பாைதய

ைடய காய ைத) ம

மரண ைத அள

திய லி

ைக

த (ஸ

கி வ தன . அ ேபா

ஆ (ரலி), 'ப

ல பட ேவ

ைசைக

. உடேன, இைற

ைறஷிக

ப ரா

ெச

. நா

வ தி
தி தா க

)

டனான ேபா

(இர த ) ெகா பள

. (அவ கள

வ ட என

இைடய லான ேபாைர ந (இ

என

டா

இற

வழி ேதா

தைர ந பாம

தா க

. (பல நா

; அவ கள

ைறஷிகளான) அவ க

ெகா

றா க

ெகா

றினா க

தாய தாைர எதி

மிக

(

ைப ஸஅ

இர த

(அைல) அவ க

ைசைக ெச
ெச

டவ க

" எ

த ப

ைடய

) அவ கள

ய படேவ

கிேற

(காய ப

லா

ைறழா ேநா கி

இைற

நப (ஸ

(வசி ப ட ) ேநா கி ஜி

. உடேன, அ

. அ

டார தி

தா

வழிய

நிைலய

ெச

அதிேலேய

கி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா

(கா

னா

ஏேத

ெந
)

டார

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
த 'ப

அைம தி

◌ஃ பா '

கைள ேநா கி வழி ேதா

அ ேபா
பா

ம க
) வ

,'

இர த

ஸஅ (ரலி) இற தா க

பாக

4, அ

தியாய

தா

நப (ஸ

, ('ப

ன? எ
லா

பாக

4, அ

பராஉ இ
இைற

(உ

64, எ

ெகா

,அ

) அவ க

னாைர

ைறழா' நாள

தா க

.

கைள ேநா கி(
ேக பா

. அ த

றி

திய

தி

தேபா

காய தினாேலேய
தி ெகா

வானாக!

கவ ஞ ) ஹ

ஸா

தா கி வைச கவ பா

பா " எ

றினா க

.

ேபா


ஸாப

. ஜி

4124

ஆஸி (ரலி) அறிவ
த (ஸ

டார திலி

4123

ைணயாக) இ

தியாய

அவ கள

அ ச ைத ஏ ப

தர ப லி

ேக

அவ கள ட , 'இைணைவ பவ கைள

தா

வழிய 'ஸஅ '(ரலி) இ
. அ

64, எ

பராஉ(ரலி) அறிவ
) அவ க

ஸஅ

இர த

டார வாசிகேள! உ

கிறேத, இ

காய திலி

ல தா

'ப

தா
ைறழா' ேபா

ஸா

Visit: www.tamilislam.webs.com

(ரலி)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ஸாப

(ரலி) அவ கைள ேநா கி, இைண ைவ பவ கைள

பா

. ஜி

பாக

4, அ

ஜாப

அ தி
அவ க

ேதாழ க

அ பா

நப (ஸ

பாக

ெச

ஹா

(ரலி) அறிவ

றினா :

அ ச ேநர

64, எ

கவ

றினா க

.

அ ச ேநர ெதா

ெதா

ைகைய '

காஉ' ேபா

ேபா

ைகைய ெதா

தா க

கர ' எ

இட தி


.

ெதா

தா க

ேதாழ க

4126

தா
ஸஅலபா

ெதா

தா கி வைச

பா " எ

தா

ேபாரான 'தா

த) ஏழாவ

(ரலி)

தியாய

ைணயாக) இ

4125

) அவ க

ஜாப (ரலி) அறிவ

(அ ச ேநர

லா

(உ

நப (ஸ

) அவ க

4, அ

64, எ

தியாய

(நப -ஸ

ேபா

ைகைய ) ெதா

ேபா
தா க

நப (ஸ

) அவ க

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(நப களா

4, அ

தியாய

ஜாப (ரலி)

றினா

பாக

(ந

தி '◌ஃக ◌ஃபா

காஉ' ேபா

ெதா

'

) அவ க

ற ப

ட ைத

நப (ஸ
ெதா

மிட தி

றா க

. அ ேபா

ச தி தா க

) அவ க
தா க

ெச

'எ

(த

. ம கள

ேதாழ க

சில

தியாய

நா

64, எ

'அ

கா ' ேபா

கல

ெகா

'தா
சிலைர

) அ ச ேநர

.

றினா :

) அவ க

4, அ

வ த) 'ந

வசி

ர அ க

)ேபா க

4127

ல தா

சின . அ ேபா

ஸலமா(ரலி)

பாக

ல தா

ைக இர

நப (ஸ

'

காக நப (ஸ

'◌ஃக ◌ஃபா

64, எ

கால

ேட

4128

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

ஸா(ரலி) அறிவ

நா

ேப

நப (ஸ

) அவ க

ஒ டக

ேதா . (வாகன

ெச

நட ேத ெச

தா

ல ேவ
டன. எ

டன. அ ேபா

ெகா


அறிவ

தா

, 'நா

பாம
றா க

. த

காக
நா

சவா

ெச

பாத

ேதா . இ

அ த

ைல ேபா

பாக

4, அ

தியாய

) எ

'தா

ஸா(ர

கள


கள

கிழி த

சவா

கிைட காம

ைடய பாத

ேத

கா

கிழி த

ண கைள நா

காஉ - ஒ

ைற

)

நக

ண கைள

கா

கள

ேபா '

றினா :

ஸா(ரலி), தா

இைத (ெவள ேய) ெசா

பவ

ேதா . (வாகன

வா

ேறா . எ
ைறைவ

ைடய கா

ேபா

அப

த ப

ந ெசய

ெச

.

தா இ

இ த ஹதைஸ அறிவ

நா

ட ப ட

பாள

ேபா
. அதி

ைடய இர

பவ களாக இ

ததனா
ெபய

ய நிைல ஏ ப டதா


றி

கிைட காம

ேத

தா

ல வ

இைத அறிவ
பாம

தாேம ெவள ேய ெசா

தா

லிவ

.

64, எ

4129

Visit: www.tamilislam.webs.com

தைத
ேத

டைத அ

தாேம
"
னா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
இைற
(நப

த (ஸ

) அவ க

ேதாழ கள

நப (ஸ

) ஒ

) அவ க

(எ

கள

ேனா அண ய ன
,த

அவ க
நி

றா க


கள

4, அ

தியாய

ர அ
ெதா

த இ

த) இ

மதிய

சலா

64, எ

ெக

ெதா

ைகைய

(ெதா

ைகய

ெனா

ெதா

ெகா

ெகா

தா க

வா (ர

) அண வ

ர அ ைத

தன யாக )

நி

. பற

றா க

ெதா

)

அ ப ேய
தி ெச
வைர
) அவ க
ைக

தா க

. (இர

டாவ

அண ய ன )

தி ெச

தா க

. பற

அவ க

.

) அறிவ

, (அ

வ தன . நப (ஸ

தா .

4130

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

தன .

நப (ஸ

ைக நட திவ

ர அ ைத இவ க

ர அ ைத )

தா க

ைகைய நிைறேவ றிய) அ த

ேனா அண ய ன
த ஒ

ெதா

தன . அ ேபா

எதிேர அண வ

றி

த ஒ

) அவ க

இைத ஸாலி

பாக

- அவ க

(அ ப ேய) அம
(மதிய

) அவ க

(மதிய

ைகய

) அ ச ேநர

எதிேர அண வ

எதி க

ெதா

நப (ஸ

நப (ஸ

பவ க

எதிேர நி

நட திவ

ெச

எதி க

ேபா

எதி க

. (நப - ஸ

அண ய ன
தி

அண ய ன

காஉ' ேபா

றினா

(அ ேபா

) ஓ

'தா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ஜாப (ரலி) அறிவ

தா

(ந

பற

- ஜாப (ரலி) அ ச ேநர ெதா

இமா

மாலி (ர

'எ

)

(ஸாலி

ைக

ைற) தா

ெதா

சிற ததா
காஸி

மிட தி

நா

ைகைய

நப (ஸ
ப றி (

) அவ க

ைமயாக) அறிவ

வா (ர

) அவ கள

அ ச ேநர ெதா

ஹ ம (ர

) அவ க

ெதா

தா க

பாக

4, அ

அறிவ

ைக ப றி நா

.

ள அ சேநர

ேக

ப டதிேலேய மிக

அ ச ேநர

)

றினா :
ெதா

ைகைய 'ப

மா ' ேபா

.

தியாய

ேதா .
தா க

றினா :

.

நப (ஸ

) 'ந

திய

64, எ

அப ஹ

4131

மா(ரலி)

றினா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(அ ச ேநர

ெதா

இர

ர அ

ேச

தன யாக எ

ேனா

அவ கள
... ஸ

அறிவ

பாள

வா (ர
பாள

) அறிவ
ெதாட

வா . ப ற

இமா

, இவ க

டாவ

) அண ய ன

ம ேறா

இவ க

இர

ெதாட

) அறிவ
வழியாக

ச தா க


ெதா

வா க

ைக ப றிய நப ெமாழி) அறிவ

ெதா

இமா

ர அ ைத

கிற

.

வா . இ ேபா

(அ ச ேநர

இட தி

வா க

.

தா .
ஸாலி

மா(ரலி) அவ கள டமி

ெச

அண ய ன

(மதமி

ச தா க

வா (ர

ெதா

, அவ க

(இமாமிட ) வ

ர அ ைத இமா
. பற

அவ கள

ர அ ைத அ த இட திேலேய இர

ெதா

அப ஹ

அவ

எதி கைள ேநா கி

) நி ப . அ ேபா

ைக நட

வ . பற
ெனா

(அ ச ேநர

(ெதாழாம

உ ெச

ேனா கி இமா

அண ய ன

ெதா

களா வ
)

இைத ஸாலி

அறிவ

ெகா

வ . அ த (இர

அவ க

... இ


) ஒ

தி ெச

ெச

ேனா

ர அ

(மதிமி

) கி லாைவ

நி ப . இ

பவ க

ெச

ைகய

அண ய ன

ஸாலி

ைக ப றிய) அறிவ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

வா (ர

)
.


ேனா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பாக

4, அ

உம (ரலி) அறிவ

('தா

64, எ

தியாய

காஉ') ேபா

ற ப

ெச

அண வ

ேறா . அ ேபா

உம (ரலி) அறிவ
த (ஸ

ந ைத ேநா கி நா

எதி கைள எதி ெகா

அவ க

காக

ெச

ைக

ெதா

இர

(நி

அண கள

ெகா

ேதாழ க

னா

(ெதா

4133

ைக நட தினா க

னா

நா

) அவ க

தா

) அவ க

ைகைய ) ெதா

(எதி க

பற

64, எ

தியாய

எதி க
தி

த (ஸ

ேதா .

4, அ

ெதா

தா
காக இைற

பாக

இைற

4132

) நி

) வ தன . அவ க
, அவ க

இ த அண ய ன

(ெதா

ஓரண ய ன

. (அ ேபா
) இ

டா

ெகா

டன . ப ற

ைகய
(மதமி

) ம ேறா

தன . ப ற

(இர

(அ ச ேநர

அண ய ன ) நி

நப (ஸ
) இ
த) த

இர

அண ய ன
த இட தி

அண ய ன

ேச

க நப யவ க
கள

றி

டா

) அவ க

அண ய ன

ஸலா
ர அ ைத

Visit: www.tamilislam.webs.com

ர அ
ெகா

தா க

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
நிைறேவ றின .

அண ய ன

(மதிமி

த) த

கள

ர அ ைத

நிைறேவ றின .

4, அ

பாக

ஜாப (ரலி) அறிவ
நா

இைற

பாக

4, அ

ஜாப

நா
ெச
நா

அ தி

ெவ

லா

த (ஸ

(ரலி) அறிவ

) அவ க

ெகா
தி

) அவ க

பத காக) மர நிழ

இைற

த (ஸ

அ ேபா

) அவ க

ேபா

ெச

ேற

.

தா
ந ைத ேநா கி (தா
) இைற

ெகா

ள தா ைக அைட தேபா
த (ஸ

ந ைத ேநா கி ஒ

4135

. (ேபாைர

எனேவ, இைற
(ஓ

) அவ க

64, எ

தியாய

அவ க

4134

தா

த (ஸ

இைற
ேற

64, எ

தியாய

ேத

வாைள அ த மர தி

ேத

மதிய (ஓ
(அ

) த

த (ஸ
. க

ேவல

ெகா

ெதா

கவ

பக

காக
ப யேபா
நிைற த

) ேநர

வ த

. ம க

) ப
கீ ேழ த

டா க

தி

மர

கினா க

(பல திைசகள
மர தி

காஉ) ேபா
) அவ க

. நா

ேபா
கி ஓ

ெவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

டன .
தா க

;

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
கிய

ேபா . அ ேபா

உடேன நா

கி

ெகா

வ ழி ேத

அம
பற
(ம

பாக

. அ ேபா
, 'அ

4, அ


'எ

த (ஸ
டா க

நா

) நா

) அவ க

இைணைவ பவ கள
கவ ட ப

இைற

த (ஸ

கி

) அவ க

.
,

ன ட , 'எ

ைகய லி

த நிைலய

ன டமி

பதிலள

ேத

ைன

நா
கா பவ

. இேதா அவ இ


யா ?'

ேக

.

) அவ க

கவ

ைல

4136

தா

காஉ' ேபா

மர ைத நப (ஸ

கைள அைழ தா க

) அவ க

.)

64, எ

தியாய

ெகா

ெதா

இவ
லா

ைடய வாைள (என ெகதிராக) உ

இவ

றினா க

) அவ க
ேக நப (ஸ

தா . அ ேபா
இவ

வ ப

கிறா ' எ

ஜாப (ரலி) அறிவ
'தா

அவைர இைற

த (ஸ
ேறா . அ

தேபா

ேக டா . நா
தி

ெச

ெகா

ெகா

டா . அ த வா

இைற

அவ கள ட

கிராமவாசி அம

'நா


நப (ஸ

நிழ

) அவ க

நிைற த ஒ

(ைடய மதிய ஓ

) காகவ

வ தா . நப (ஸ

. உடேன அைத அவ

மர தின
) அவ கள

ெகா

(ேபாைர

ேதா . ப ற

ேக வ ேதா . அ த

ேடா . அ ேபா
வா

அ த மர தி

நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அவ கைள ேநா கி, 'என
(ெகா

ன டமி

'அ

லா


பற


" எ

தா க
ெதா

ைன

அண ய ன
நப (ஸ

கிறரா?' எ

தா க

ேக டத

பதிலள
யா ?' எ

. அ ேபா

நப (ஸ

) அவ க

. அவ , 'இ ேபா

தா க

ேக டா . நப (ஸ

நப

ேதாழ க

ைக காக 'இகாம ' ெசா
நப (ஸ

) அவ க
.பற

காண

ெகா
) அவ க
நா

. அ ேபா

ர அ

ர அ

ர அ

,ம க

ேதாழ கள

(அ ச ேநர
னா

த அண ய ன
இர

(த

இ த அண ய ன

நப (ஸ

) அவ க

ல ப ட
இர

ெதா

வல

ெகா

) ஓ
ைக)
ளேவ

வ தன .) அ த

ெதா

ைக நட தினா க

இர

ர அ

ஆய ன.
அ த மன த
கஸஃபா'
அவானா(ர

பாக

4, அ

,

) அவ க

அவைர

.

ைக நட தினா க

(எதி கைள


ைல" எ

கா பா

பதிலள

அண ய ன
ெதா

) 'இ

சாம

ெபய

'க

ட தாைர நப (ஸ

) அவ கள டமி

தியாய

64, எ

ஹா

) அவ க

'எ

எதி ெகா

ஸ த (ர

, இ ேபா
டா க

) அறிவ

தா .

4137

Visit: www.tamilislam.webs.com

'

ஹா

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ஜாப (ரலி) அறிவ
(ந

ெதா

நப (ஸ

4, அ

ேத

" எ

(ர

ள வாச

அவ கைள
ேக ேட

64, எ

தியாய

ைஹ

பா

. அ

நா

நப (ஸ

ெதா

) அவ க

ைகைய

லா

ேபா

) அவ க
ெதா

ைக

) அறிவ

தா

ேபா

ேபா

அ சேநர

.

நப (ஸ

) அவ கள ட

வ தா க

தா
. (அ

. அவ கள ட

ஸய (ரலி)

4138

ைழ ேத
ேத

கிறா க

ஹுைரரா(ரலி) 'ைகப ' ேபா

நா

மிட தி
அ ச ேநர

.

ைகைய

பாக

நா

'எ

அவ க

ஹுைரரா(ரலி), 'நா

ெதா

ள) 'ந

திய

ேதா . அ ேபா

நட தினா க

தா

(ெச

) நா

) அம

ஸய
ெகா

'அ

(ரலி)

' ப றி

றினா .

தலி

(

ல தி ெகதிரான) ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ெச
ெகா

ள) வ

அவ க

(அ த

' ெச

நப (ஸ

பாக

4, அ

ஜாப

ெச

ெச

) அவ க

யாமலி

லா

நா
தா

தா க

(ரலி) அறிவ

) ந

மி

) தன ைமய
உட

ெச

லா

தவேற

ெகா
த (ஸ

)

வதா?' எ

த ட

ைலேய! ம

க டாய . உ

ேக ேடா .

ைம நா

வைர

வாகிேய த

"

.

தா

ேபா

இைற

ெகா

தி

ேவல

மர

நிைற த ஒ

மதிய (ஓ

ெகா

பக

) ேநர

நிழ

ெவ

4139

ேறா . (ேபாைர

ெப

கைள (உட

,) ந மிைடேய இைற

ய எ த உய

பதிலள

64, எ

தியாய

ெப

ெதாட பாக அ

வாக ேவ

சில

த) ெப

மைனவ யைர

(அ த

ேக பத

ெகா

அைத

அ தி

ைகதிக

ய நிைன ேதா . (ஆனா

காஉ' எ

அவ க

, (எ

. ேம

க, அவ கள ட

(இைற வ தி ப ) உ

('தா

ேபா

ைகதிகள ைடேயய

ப ேனா . ஏெனன

) ேபசி

, 'ந

அத

கைள வா

) 'அ

ேபா
(எ

, அர கள லி

ேறா . அ ேபா

கிைட தன . நா

தா க

. த

த (ஸ

ப ய ேபா

வ த

) அவ க
) இைற

நா

த (ஸ

)

ள தா கிைன அைட தேபா

. அவ க

வாைள அ த மர தி


ெதா

மர தி
கவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

கீ ேழ
டா க

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(ஆ

கா

(ஓ

ெவ

ேக இ

த) மர

கள

ெகா

இைற

த (ஸ

கீ ேழ ம க

தன . நா

) அவ க

வ ேதா . அ ேபா

அம

தா . இைற

ெகா

ெகா

ெகா
இவ
'அ

இவ

ேட
நி

. எ
றி

லா

" எ

தா . அ

பற

அவைர இைற

பாக

4, அ

ஜாப

த (ஸ

64, எ

தியாய
அ தி

) அவ க

ேத

இவ தா

லா
'அ

திைசைய ேநா கி உப

. உடேன நா

. உடேன அவ

(அவ கள ட )
னா

னா

, 'நா

கைள

தேபா

) அவ க
கி

வ எ

அம

ெகா

தேபா

தா . உடேன நா

வ ய நிைலய

ெப

ெகா

) அவ க

) அவ க

ன டமி

நிழ

த (ஸ

ைடய வாைள உ

பதிலள

அம

நப (ஸ

த (ஸ

ைடய வாைள உ

தா . 'எ

ெச

வா

கைள அைழ தா க

த (ஸ

அவ

கிராமவாசி இைற

தா . இைற

னட

கா ப

வ ழி

ைடய தைலமா

யா ?' எ

ேக டா . நா

வாைள உைறய லி டா . ப ற

" எ

றினா க

) அவ க

.

காம

(ம

)வ

டா க

4140

மா ' ேபா
ெதா

சா (ரலி) அறிவ
ேபா

ைகைய

தா

வாகன தி

ெதா

வைத பா

மதமா
ேத

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

தவா

கிழ

.

,

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பாக

4, அ

ஷிஹா

னட

உைப

தியாய

64, எ

4141

ஸு

(ர

(அ

ஸுைப , ஸய

உ வா இ
லா

அ தி

அைலஹி ) ஆகிேயா
றி
(நா

அவ

அறிவ
நி

)ஒ

றியவ க
ெவா

தன . அவ கள

திைய நா

அறிவ

ைப உ

ஆய ஷா(ரலி)
இைற

த (ஸ

தா
ய ,அ

) அவ கள
ெசா

கமா இ

ப றி அறிவ

ப றி ஆ

சில , சிலைர வ ட இ த
ைர பதி
ேட

திய ைன

ச பவ ைத ந

சிற தவ களாக

தா

அைம தி

சில

நிைனவ

ெவா

. இவ கள

மனனமி டவ களாக இ
வைகய

வ கா
..

தன . அவ க

ெகா

(இ ச பவ ) ெதாட பாக ஒ
ெகா

(ர

ைணவ யானரான ஆய ஷா(ரலி)

னைத

இ ச பவ

மனனமி
தி ப

அறிவ

இ ன உ பா இ ன ம

, அைத எ

தியவ களாக

ச பவ ைத ந

லா

நப (ஸ

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள
ெச

) அவ க

தன .
அறிவ

சிலைர வ ட இ த

அறிவ

. அவ க

ம றவ

றினா

றினா :
) அவ க

மைனவ மா கள ைடேய (எவைர

பயண
பயண தி

ற பட வ

ப னா

அைழ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெச

என

,

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
த மான

திட) சீ

கி

ேபா

சீ

கிறேதா அவைர

வாேற, அவ க

ேம ெகா

(பயண தி

உட

அதி

ைடய (ெபய

அவ க
ேவ

ெச

ல) எ

ள) சீ
ற ப

ய ப தா எ

சிவ ைகய

) அவ க

நிைலய

நா

அறிவ

தா க

நிைறேவ

. அ ேபா

நா

வத காக மைறவ ட

ெந

'ழஃபா ' நகர

தி

ெகா

ைன
வன

ைச

ேபா

தாமத ப

சீ கிர
திவ

ேத

சிவ ைக

. எ

ைன எ

நா

கி
இைற

.

)

நட ததா
அதி

. நா

ெகா

(ஓ ட தி

) எ

(இய ைக

கட

ெச

கடைன

. எ
ெச

ேற

திலி

நா

)

த யம

; அைத

பைடய ன
ெச

ேற


) த

காைம ேநா கி
) வ

ேதடலாேன

பதாக எ

.

ேபா

த (ஸ

ேநர தி

ட ப

ெச

ேபா

ேபா டா க

கைட ப

ல ப

தி

, இர

. (எ

ள)
வா க

.

(வ

தி

ெச

(சிவ ைகய லி

பா

ற ப
னத

ள ப ட பற

ேத ) பைடைய
ெகா

ெதா

(ெப

ைடய மாைலைய

(நா

கியேபா

மாைலெயா

ெச

. இ

வ ேத

அ த

ற) ஒ

. எனேவ, நா

ேற

ைவ

(இய ைக ) ேதைவைய நா
அ ேபா

தலி ' எ

ச ட

மதனாைவ ெந

பயண

கள ைடேய சீ

நிைலய ேலேய கீ ேழ இற கி ைவ க ப
நப (ஸ

ைடய (ெபய

எவ

ெகா

வ த
ெச

) ஹிஜாப

ைடய ஒ டக

. அவ கள

அைழ

ட ('ப

அைழ

(பயண )

வா க

. எனேவ, நா
ேத

ேசர வ டாம

ஒ டக தி
ெகா

, அைத

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைவ

)

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ெச

, நா

அ த

கால க ட தி

சவா

அவ க

ெச

வ த எ
ெப

சைத ேபா

பா க

கனமி

லாம

நட கலானா க

ைடய மாைல கிைட
. (அ

கி

பைத

திேன

மிைக

. நா
ெச

அ த

இட தி
ஓ உ

கி

வ ைத (எ

அவ எ

ைன

ெகா

பா

ேபா(

கி வ
ற ெபா

கைள எ
காைலய

ைன)

பா

பவ

ைன அறி

க, எ

த இட தி
அவ கள
ஏ கனேவ

. நா

காணாம

வா க

னா

நா
உற க
(பைடய ன

தா . நா

(அ

ேக)

ைடய ச ட

ெகா

ேபான)

வத காக) ஸஃ வா

பா
, 'இ

வய

ேன)

ைல. நா

றத

ைன

, நா

ைல ேம

கிய

ப வ

வ தா . அவ

தா . ப தா

(ெதாைல

தி

ெச

தா . எனேவ, எ

டா . அவ , எ

ற பற

தி

அம

டன .
தன .

ம த ேபா

தவ

கவ

. பைட ெச

த வான எ

அவ
தி

ேட

அமரலா)ேன

னட

உணைவேய அவ க

தன .) அ

, அைத

அவ க

ைடய இட தி

ஸுலம அ

. நா

ெச

பைடய ன

ெச

பவேரா எவ
ேத

வ ட, நா

தவறவ

ைவ

ஒ டக ைத (

. அவ க

. பைடய ன

ெகா

த இட ைத

தியாசமாக

ேத

த அைனவ

அைழ பவேரா பதி
கிய

கிய ேபா

ணாக இ

றி ெமலி தவ களாக இ

ைல. சிறிதள

தைத ம க

ெப

பவ

ேபாய

மனாக இ

கவ

வ ேத

ஒ டக தி

. எனேவ, சிவ ைகைய

ைற த இள

கி
ள ப

அவ

னா லி


கிய

வத


அைடயாள

லாஹி வ இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

னா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
இைலஹி ராஜிஊ
தி

ெச

வ ழி ேத
ெகா

. அ

'இ

னாலி

காைல (த

திய


ேட
நா

. அவ

காக) ந

ேபானா க
ெகா
தைலவ
(இத

பக

. எ

) மிதி

வா

ேக க

தவ

) ஆவா

.

அவ

பாள கள

பர ப ப
ெகா

அவ

(ப ரசார ) ெச

லா


,அ

ெகா

ெகா

ள நா

தா

உைப இ

லா
- எ


, கா

ெப

என

ெச
(மதிய

தா க

. (இ ேபா

) அழி தவ க

(எ

ெச

ேக

நயவ

)
லிட
.

Visit: www.tamilislam.webs.com

சக கள

றினா : அ த
ேபச ப

, அைத (ேம

தி கிைட

அழி

ஸுைப (ர
தி

அதி

நட கலானா .

உைப இ ன ச
தா

, அவ

ள வசதியாக)

அவ க

கி வ

வதி


" எ

ைல. ப ற

ெகா

வ ஷய தி

வரான) உ வா இ

அைத ஏ

மி

ஏறி

) த

ேபசி எ

ைத

(நா

ஒ டக ைத ஓ

அவ

அவன டேம

னா இைலஹி ராஜிஊ

ெச

(ஓ ட தி

ேநர தி

. அ ேபா

கிளறிவ

, நா
நா

க ைத மைற

அவ டமி

யட

காலா

; ேம
ேக

பைடய னைர வ தைட ேதா . அ ேபா

வைர

அறிவ

பழி ெசா
வ த

லாஹி வ இ
நா

அத

ச த ைத
ச தியமாக! நா

தவ ர ேவெறைத
ஒ டக ைத ம

ெகா

ேக உ யவ க

க திைரயா

வ ைரவாக த
ஏறி

ைடய

லா

ைல. அவ

றியைத

லா

கிேறா " எ

. உடேன எ

ேட

ேபசவ

- நா

லவ

ேம

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அறிவ

பாள

உ வா(ர

லி )கள


கள

லா

லா

அவ க

ஆவ . அ( த

ஏச ப

'அ த ஹ

அவ க

மான ைத
(ெதாட
பற
ேறா
ெகா
ேநா

ைடய மான

கா

ேகடயமா

) ஆய ஷா(ரலி)
நா

இ த

ேபா

அவ க

ெகா
னனா

தா க

ஸா

. ேம

,

னவ " எ

,எ

த ைத

டவ

த ைதய

ஹ ம (ஸ

) அவ கள

றினா .

. ம கேளா அவ
. இ த அவ

ைற நா

ெக

ெசா

.

"

ேட

ப ைவ (இ த

றிய

. தம

கள டமி

இைற

)

ெத யா

தவவ க

பதாதவ களாக இ

மதனா வ தைட ேதா . அ

ேபா

என

க ப

கவ ைதைய

தா க

உஸாஸா, ஹ னா

ெபய க

ெப

: '(பைகவ கேள!) எ

வா க

,எ

தா

, 'அவ

ஆவா

வைத ஆய ஷா(ரலி) வ

ஸா

றியவ (களான

வசன தி

ச பவ )தி

உைப இ ன ச

ஆய ஷா(ரலி)
த ைத

ைடய ேவத தி

4:11-

: அவ

, மி

ஸாப

தவ ர ம ற சில

(த

வ னேர" எ

வன

கிறா க

ஆகிேயாைர

ஆய

) ேம
ஸா

த (ஸ
ேநா

க ப
ப றி என

) அவ க
வா

ேச

தவ கள

ெசா

மாத கால
ைல

பர ப

ேம ெத யா

. நா

னட

வழ கமாக

கா

தேபா

) அவ கள ட

Visit: www.tamilislam.webs.com

கிற

காண

நா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
யாம
ெசா

ேபான

வா க

றி

. அ

வள

தஹி

தா

ெச

வா

ெச

ெகா

வத

ெகா

ேறா . அவ

மகளாவா . அ
இ ன ஆமிமி

ேபா


னா

நா


. எ

ெதா தரவாக

இடறி

தி
ெகா

தவராக )

ெக

தலி

ெகா

த ஒ

ெத யா

இர

( றநக

. (எ

ைன

. அ ேபா

ேநர

கள
கைள

திக

)

ைதய அர கள

ேலேய கழி ப ட

இ ன அ

மி

மனாஃ

சேகாத யான (ச

தாயாராவா . உ

மி

தலி

ேதா . அ ேபா

அவ கள

மா) ப

தஹி

மகேன,

ஆவா . (இ தைகய)

ெகா
மி

நாசமாக

, 'மிக ேமாசமான ெசா

மன தைரயா ஏ கிற " எ


தஹு

(இய ைக ) ேதைவகைள

டா . உடேன அவ , 'மி

றினா . நா

, நா

ேலேய கழி ப ட

வா

திய

தி வ த 'மனாஸிஉ'

; சலா

வா க

ேபா

சிறி

தி வ ேதா . நா
தாய

தஹி

பய

கி இ

நா

ேறா . நா

(ரலி) அவ கள
மி

லி

ைடய இ த வழ க

;பற

வைர என

ெச

. அவ க

ச ேதக ைத ஏ ப

கழி ப டமாக

உஸாஸா இ ன அ பா

ேநா கி

மகைன சப

நா

திைய) ேநா கி

தஹு

ஆைடய

தா

என

திய

ேக பா க

ெவள ேய ெச


தா

ேதா . எ

?' எ

ேவா . எ

வழ க ைத ஒ ததாய
அைம பைத நா

கிறா

வ த) அ த தய ெசா

தாயா

றநக

அைம

மி

ணமைட

மி

(என ப

ெச

ச ேதக ைத ஏ ப

, 'எ ப

ெவள ேய ேபச ப

ேநாய லி
நா

என

;பற

வா க

ைல

" எ
ெசா

றிேன

Visit: www.tamilislam.webs.com


லிவ

. அத

(த
.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அவ , 'அ மா! அவ
ேக டா . 'எ
(அபா

இைற

வ களா?' எ

வ சா

(அறி

) உ

ம க
லா

(ெப


தா

ைல; உற க

. இைற

திைய எ

ப ேன

ெச

ெகா

கிறா க
பல
ெப

த (ஸ

ைறேவயா
யவ

.அ
ைன

றிர

) அவ க


கணவ )
?' எ

கிறா

மதி

வத தி உல

கிற

ெப ேறா டமி
த (ஸ

ேற
?' எ

ேக ேட
தி

ெகா

க, (த

ெணா

ெச

ேத

) கணவ ட
றி

வா க

. அ

. நா

ெகா

ைல. காைல ேநர
மைனவ ைய (எ

தாயா ,

ளாேத

றினா க
ேபசி

என

. எ

திைய

) ேபச தா
" எ

) அவ க

தாயா ட , 'அ மா!

) எ

காைல வைர அ
,த

ேநா

) இ ப யா ம க
வவ

ெசா

(எ

ல என

. இைற

அதிகமாக (வத திக

) ேக ேட

நி கவ
ேத

) ெச

அழெகாள
)

ெச

ைலயா?' எ

தவ க

ைமய ேலேய அ ப ெயா

ன ேபசி

லா

ேக
'எ ப

(இ த வ ஷய ைத ) ெப

பா

! (அ

படவ

ப வ தேபா

றிவ

மதாைணயாக! ச கள திக

லா

க ப

த ைதய ட

ள வ

ைடய ச கள திக

(வ ய

தி

சலா
தா

யவளாக இ

ஹான

ேக

தா . அைத

ல தி

. (உ

ெகா

ப றி) எ

மகேள! உ

ேபசமாலி
'

தி

ெத வ

. (நா

வ னவ, அவ

மதான அவ

தா க

ைன

நா

, 'எ

நா

ேக ேட

தி ப

(எ

'அ

) அவ க

,எ

மதியள

அவ

றினா

. அ ேபா

. நா

த (ஸ

ேக டா க

ட )ைத அவ என

அதிக

றினா ?' எ

,

வா

கிறா க

"

வ த ேபா

ைன)

Visit: www.tamilislam.webs.com

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
றி

ஆேலாசைன ேக பத காக அல இ

ைஸ

அவ கைள

ெவள பா

- தா காலிகமாக) நி

நிரபராதி என தா

ள தி

தா

'(இைற

(நப -ஸ

நா

(ப ராைவ)
றினா க
எைதயாவ
ேபா

க)

. அவ

ேப
கள ட

த (ஸ

பா

தி

உற

கிறாயா?' எ
ப யவ

கி

ேபா

; அ தைகய (கவன

(பண

எைத

ைல.

வா

" எ

ணான) ப ராைவ
(ெசய

)

கைள ச திய

ைழ த மாைவ அ ப ேய

ள ஆ
அவ ட

ைண

ப ரா, 'த

. அத

ைறவான) இளவய

ய வ ஷய

ெப

தவ
ெப

ச ேதக ைத ஏ ப

ேக டா க
வா ; வ

ெசா

.

தவ ர

. அல அவ கேளா

ஏ ப

றன . பண

ைமைய

) அவ க

றினா க

வ தமாக), 'இைற

க ைய
கி

ண )ைத

றினா க

மதாைணயாக! அவ

ல (

ைற

ப தா

ஆேலாசைன

உஸாமா

எ த ெந

நிைறய

. எனேவ, இைற

ைற ெசா
பதி

தி) (ேவத

. உஸாமா அவ கேளா, நா

) அவ கள
ைவ

ைல" எ

, உஸாமா

அவ கைள

வஹ (இைற ெச

ைணவ ய ட

மனேவதைனைய

ெப

ேக

, 'ப ராேவ! ந (ஆய ஷாவ ட ) உன

அைழ

கள

அறியவ

லா
றி

ேபாய

த (பாச )ைத

- அவ கள

ஆய ஷா அ

அ ேபா

, நப (ஸ

ளைத

ெகா

அவ கேள! அ

(மா

அறி

அவ கேள!) த

ேவெறைத

அப தாலி

அைழ தா க

ெப
நா


அைத
பைத

பா

கவ

றினா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி

தவ ர அவைர
ைல" எ

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

இைற

உைப இ ன ச

ேகா னா க

த (ஸ

) அவ க

மி ப

ைல த

. இைற

த (ஸ

(ேமைடய

பத

,'

) அவ க

(வத தி கிள ப ) என

மனேவதைனயள

உதவ

பவ

லா

அறிேவ

. அவ க

மைனவ

யா ? அ

(அவ

இைண

லைதேய அறிேவ

(தன யாக வ ததி
ட ைத

ேச

. எ

கிேறா . எ


தா


த ஒ

ய ேவ

ெம

நா

, இவ

'க

ேச

அவ கைள

ல தி

சேகாத
பா(எ

.

. உடேன, 'க ர '

தைலவரான ஸஅ
தாயா , இவ
மக

,

)

ைத

உ தரவ

அவ கள

தா . ஆய

கிறா

தவனாக அவ

றினா க

ர '

ஸாப

ைடய த ைதய

. அவ

ைடய க

ல ைத

லைதேய

ப றி

, 'இைற

கிேற

அவ

வ தி

அ தி
நி

உத

வ ஷய தி

திட என

மன தைர (எ

வ டா ட

கிேறா " எ

தா . அவ
ஸா

ல மன தராக தா

ப வ டேவ ஸஅ


) தா

நிைறேவ

வ எ

நா
தா

வ டா

, அவைர

. உடேன ப

தவனாய

) ஒ

லா

ேதாழ கள ட )

வ டா ட

ஆ (ரலி) எ

சேகாதர களான க

ன ெச

ேச

சக க

அவ

(த

மன தைன த

ளன . ஆனா

றினா க

உபாதா ஆவா . ஹ
ப தி

அத

உ தரைவ நா

ல ைத

(எ

ேச

றி

தா

லி கேள! எ

த ஒ

த நயவ
)

ேனா

த ஸஅ

ல ைத

க ப

ைல)" எ

) ஏறி நி

) உத

மதாைணயாக! எ

அவ

அவ கேள! அவைன த

(தம

ஆவா . இவ

லமா ச ய
'அ

லா

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவைர

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
மதாைணயாக! தவறாக
யா
ெகா

. அவ

ல ப

வைத ந வ

மக

ேபசின . அ

நயவ

பள

நி கவ
ேகய

னட

. அ


) அவ க

சக கள

ேகய

அம

ம த


ேபா
. (எ

தப

ைல. எ

, இைற
ைன

. நா
த (ஸ

ப றி) அவ

,

ைடய ட

கி) அவ க
தா

ெகா

ேத

. எ

வவ ைல. காைலயான

வவ

அம

. பற

இர

தேபா

ேவா . ந

கிற " எ
க அ

பா

மதி ேக டா

அவ
தா க

தவறாக

ேற த

இற

தினா க
நா

ெகா

அளவ

ெகா

ேள வர அ

ேச

நி

உ மா

த ைதய

தா

ெகா

(ேமைடய லி

அவ கள

மெதா

தன . நாேனா இர
ெற

. அ
அவ

சா பாக வாதி

ேமைட ம

ைன உற க

ைன உற க

க நா

ைல; எ

ெகா
றிவ

) நயவ

ைறய நா

ேமா எ

ைல; எ

உபாதா அவ கள ட , 'ந

) அவ க

லமா
தா

றினா . உடேன உைச

வைர அவ கைள அைமதி ப
நி கவ

த ைதய
ஈர

" எ

ல தா

டன . நப (ஸ

ெமௗனமானா க

தா

த (ஸ

ஆகிய இர

ெமௗனமா

ெகா

தவனாய

மதாைணயாக! அவைன நா

சக . (அதனா

தயாரா வ

ேச

இவ , ஸஅ

ஆவா . -ஸஅ

றினா . இைற

ல ைத

பமா

நி

லா

; அவைன ந

லிவ

ைடய

ஹுைள (ரலி) எ
சேகாதர

ெசா

தி

தா

சா

அவ
ெகா


ேத

பக
. எ

) அவ க
ெசா

கள ட

க), எ


தி வ

மதியள

. நா

வா

ல ப ட நாள லி

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா

ெணா


டா

(

த ைதய
ெப

சலா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அவ க
(அ

லா

அவ க

திெமாழி

தி

கிறா

றினா க
(எ
'அ
ெசா

ைடய க
சிய

. அத


சா பாக) பதி
லா


'நாேனா வய

(

தாயா

லா

(உ

மா

" எ

ெசா

மதாைணயாக! இைற
ேற என

ெத யவ

ைற த இள ெப

ேற என

.

தி
லா

ெத யவ

) இட , 'இைற
. அத

) அவ க
றினா க
ஆன லி

லா

றேம
தி

ப வ

.

தி)
அவைன

கள

ேப ைச

த ைதயா

மதாைணயாக! அ

த (ஸ

ஆேவ

. ந

றி

சா பாக பதி

ேன

ைல" எ

தா

ேபா

ைல. நா

ைன

(மன

) அவ க

மாக) நி

னத

த ைத, 'அ

) ெசா

ஏக

ப க

ெகா

த (ஸ

வா

அவ

ைகைய ஏ

உணரவ

ெசா

) அவ க

ேகா

. இைற

பதாக) நா

ன (பதி
. நா

அறிவ

ைடய ேகா

றினா க

) இட , 'இைற

ேன

த ட

அவ

ள படாமேலேய

. ந நிரபராதியாக இ

ைடய பாவ ைத ஒ

"எ
(எ

அவ க


பாவம

வ ஷய தி

, 'நி க, ஆய ஷா! உ

வட

த (ஸ

தி வ

வைர எ

வஹயாக அ

, இைற

றம றவ

லா

ேகா னா

தேபா

ெசா

மாத கால

அவ க

. பற
ெச

ைன

, அ யா

பாவம

என

தா

ஏெனன

ைல. ஒ

)எ

றி இைறவைன

னவா

வ ைரவ

ததி


வ தா க

ெச

ேக அம

வ டமி

. அதி
(அ

" எ

லா

ைல" எ

ெசா

னத

தாயா ,

ன பதி

. அத
நிைறய

Visit: www.tamilislam.webs.com

நா

,

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ெத யாதவ

ைன

ஆேவ

ப றி

ேபசி

மன தி

பதி

பைத அறிேவ

ெசா

டா

கிேற

லா

அறிவ
தி

பா
உய

" எ

ற ந ப

(ம களா
(தி

ெகா

) ஓத ப
ஆன

தி
தவ

கவ

மாறாக, 'இைற

ைக
ேட

லா

ைல. அ

தா

. 'நா

லா

. அ

ல எ


லா

பேத எ

த (ஸ

கள ட

ைன ந ப வ

ெசா

தி

(நப )

. அ

ந ப வ

னா

பதாக ஒ

ெத


ெகா

வட

லா
வா

பா

- (நா
வ க

.

ஃ (அைல)


கா

அ ேபா
றம றவ


;ந

ைன

ேகார ேவ

றம றவ

.
பைத

என நி சய

ைகய

(ேவ

ப கமாக )

மதாைணயாக! எ

வ ஷய தி

தி) - ேவத ெவள பா ைட நா

நிைன

ெதாட பாக ஏேத

மன தி

) அவ க

வேத ந

நா

நா
நா

கிற வஹ (இைற ெச

) அ


லா
) எ

றிேன

; (அ த) அ

அறிவா
பா

கிற க

-அைல) அவ கைளேய உவைமயாக

லா

12:18)" எ

:) (இைத ) சகி

ேக

ற ) ஏேத

ைமெய

மதாைணயாக! (ம க

ைமெய
(

ைத (நப - யஅ

வ ஷய தி

(தி

ைல; நா

றம றவ

. (அதாவ

ெசா

றம றவ

மதாைணயாக! என

லா

திைய ந

, அைத உ

ேபாவதி

வைத அ ப ேய உ
லா

ட) இ ெச

ேபா

- நா

அவ கள

ெகா

. எனேவ, நா

அைத ந ப

ெகா

,அ

. இ நிைலய

ைன

ைன அ

லா

ேப கிற அளவ

ப றிய

வாக இ
றம றவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

நா

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
உண

ஏேத

பா

ெமா

ெகா

, தா

அவ க

அம

ெவள ேய ெச

(தி

வசன


கிற ேநர


வா

அறிவ
த ட

லா
ேம

சி

டா

(எ

ேக ந

) அவ

(தி

றம ற நிைலைய

ைல; வ டா

) அவ கள

வ ய ைவ

தி அ
லா

ளக

ெச

தாயா , 'அ

கள

வசன
லா

" எ

கைள அ
இைத அ

ேட ேபசிய
என

லா

. அ

ேற

, 'மா ேட
லா

;

ைவ

. (அ ேபா

) அ

வன

தா " எ

ளய

தா

ள னா

. (எ

மதாைணயாக! (எ

தா

. அ த நிைல

நா

ல மா ேட

ேவ

வழிய

பார தினா
ெகா

. அத

;அ

அவ கள

றம றவ

றினா h

றி ெச
தவ க

சி

ைன

. உடேன எ

னட )

எவ

ஏ ப ட

காலமாய

அவ க

)

சிரம நிைல) ஏ ப ட

24:11 - 20) ப

ெதள

ேபா

லா

க ப

ஸி த (ரலி), 'அ

மி

ேற எதி

த (ஸ

டன. உடேன (ேவத ெவள பா

அளவ

றினா க

, அவ

கிவ

மதாைணயாக! அவ கள ட

க (

;அ

வ லகிய

" எ

ள ப ட (இைற ) ெசா கள

" எ
ெச

தி
த (ஸ

ெதாட

கைள

'எ

பா க

ைமயான சிரம நிைல நப களா

ைதயாக, 'ஆய ஷா! அ

ெதாட

கா

மதாைணயாக! இைற

ள பட

ஏ ப ட

தைரவ

'(ஆய ஷாவ

)அ

உற க தி

இைற

வ ய ைவ வழி

லா

த இட திலி

) ஏ ப

சி

லா

ைல. அத

கின. அவ கள

(அவ க

தி

நப களா

ேமன ய லி
ெதாட

. அ

மி

கள

கனைவ

ேத

மக

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா

. எ
த ைத)

) ஆய ஷா

,

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
றி

(அவ

மா ேட

" எ

உறவ ன

ெசலவ

)

றிய ப
(ச தியமி

பதா

அவ

வ தா க
பைட ேதா

ஹி ர

ெச

(த

தவ க

அதைன ம

ன ேபா

லா

மி

என

ைப

. 'அ

) இைற

ன பள

ஏ ப

தாம

ப மா

ெம

மதாைணயாக! அவ

நி

தமா ேட

(ஆய ஷாைவ

றி

) எ

கிறா

?... எ

) அவ க

ன அறி தி

ப றிய வசன

வ ஷய தி

கிறா

(த

வ சா

?... அ

(ைஸனப ட ) ேக டா க

மிக

" எ
தி

லா

மதாைணயாக!
றிவ

ெச

இ த

றினா க

அவ கள ட

லா

(

" எ

) அவ க
. அ

கிேற

நா

ெச

(தி

வ தைத

லா

த (ஸ

தா
வட

லா

தயாள

ச திய

" எ

(ரலி), 'ஆ , அ

அவ க

ேகா, இைறவழிய

களா? அ

கிறா

ெசலவக ேவ

ஏ கனேவ தா

தி

. அ

ெச

ெசலவ ட

உஸாஸா, த

காக அ

கள

க மா ேட


மா

ைடய க ெபா

மைனவ யான) ைஸன
ன பா

ைடேயா

ள னா

ேபா

ஆன
னா

சிறி

ேகா, ஏைழக

) ெகா

, அவ
, 'உ

லா

) உறவ ன க

அவ க

ெதாடரலானா க
(தி

ேகா (எ

தஹு காக நா
- மி

பதா

ன பள பைத ந

ைத அ

உதவ ைய) ஒ

ஏைழ எ

மி

(ப ைழகைள ) ெபா
கி

24:22) வசன

ேபா
றினா க

- அ ேபா

டா . (அவ களா

ேவ


)

ள ப

வத

ெனா

. 'ைஸனேப! ந

தா க
(அவ

.

வ ஷய தி

. அத

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ ,

)

,

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
'இைற

ம தாம

அவ கேள! எ

) நா

பா

ஆய ஷாைவ

) ேபா

(இைறய ச
ைஸன

அறிவ

பாள

தா

லா

எவ
ெப

இைறவழிய

லா

" எ

பதிலள

ைபயள

)

றினா :

வ டமி

என

லா
பா

ேபானவ க

(அவ றி

பழி

மதாைணயாக!
தா க

(அழ

,அ

. ஆய

மதாைணயாக! எவைர
(-ஸஃ வா
), '

ேக

ைகய

கைள

என

ஹ னா (எ

ஷிஹா (ர
வ )


.அ

. ைஸன

நப -ஸ

-அவ கள

அவ கைள
கா தி

தா

. ஆனா

,

) ேபா டலானா . (எ

அவ

அழி

கிைட த அறிவ

ேபானா .

பா

.

றினா :

ேப வைத

தா க
தலான ப

ேபசி) அழி

அ த (நா

அ த மன த

ைணவ ய

சேகாத

அவ


கிேற

லைதேய அறிேவ

யாக இ

காக அவ

ஆய ஷா(ரலி)

ைடய) ேப

வ ஷய தி

றி

கைள

ைவ தி

தா , நப யவ கள

அவ க

கா

கா

,த

றி

(அ த

ைனயான எ

ஹான

லா

ளேதா அவ

மைறவ ட ைத
(உய

(அ

லா

திற ததி

)

ற ப டேதா

த ைம இைண
யவ

ச தியமாக! நா

தியாகியாக ) ெகா

பழி ெசா

ைல" எ

); எ

ைடய உய

ேபா

றினா . அத

ல ப டா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ

எ த (அ நிய )
பற

அவ

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
இைத உ வா(ர

) அறிவ

பாக

4, அ

ஷிஹா (

தா .

64, எ

தியாய

ஹ ம

4142

"அல(ரலி), ஆய ஷா(ரலி) ம

அவ

ெச

தி கிைட தா?' என எ

'இ

ைல; (அல - ரலி - அவ க

அல(ரலி) ெமௗன

,அ

அவ க

னட

ஸு
இடமள
வா

ேச

காத '

ைதையேய வல

(ேவெறைத

வா

த அ

மா

ேத

அதிக ப சமாக

தா

,

ேக டா . நா

கள ட

ெத வ

அ தி ர

மா

வ ஷய தி
தா க
(ர

)

(ர

) அவ க

ப றி அதிக

.

பதிலள
ஸு
றவ

) அறிவ

ைல.) மாறாக, 'த

இ ன ஹா

பாள க
கவ

ைல. ேம

அல - ரலி- அவ க

அவ க

மலி

ஸலமா இ

(ர

அ தி
றவ

(ம ற அறிவ

) அவ க
லிம

' என ஆய ஷா(ரலி) த

பதிலள

) அவ கள ட

ேக ட ேபா

வல

அ தி

றின " எ
(ர

வள க

ல ைத

ஸு

றியவ கள

னட

சாதி தா க

லி ) அ

(ர

, ச ேதக தி

ெமௗனமாகேவ இ
) பதிலாக

தா க

றினா க

ைல.)

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

'எ

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

64, எ

தியாய

அ தஃ(ர

) அறிவ

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள
நா

ஆய ஷா

கள ட , 'இ

நி தி க

தாயா

உ கா

னாைர அ

" எ

ேக ேட

4143

'இ

னவா

ேபச ப

அவ க

ெசவ

றா களா?' எ

னா

. பற

ஆய ஷா ேக டா க
ைசயைட
ெதள


ேட

ேக டா க

தா
கிற

, '(எ

வ ழி தா க
. அ ேபா
. நா

பதிலள

அவ

ேத

டா க

. நா

நப (ஸ

, 'இைற
. நப (ஸ

, 'ஏ

றா

சா

றினா க
ெப

னாைர அ

லா

ெசா
?' எ

?)" எ

கிறா

ேபசியவ கள
ன அ

. அவ

(ரலி) ெசவ

, 'ஆ " எ

றா

ஆய ஷாவ
) அவ க

மக

ேக டா க


(ெசவ

. அவ

த (ஸ

றா க

)

)" எ

றா களா?' எ

. உடேன, ஆய ஷா(ரலி)
கா

ஆைடெயா

, 'இவ

அவ கேள! இவைள

, 'ஆ

:

தி

. ஆய ஷா(ரலி), 'இைத இைற

. பற

) அவ க

னட

(இ ப

திைய

ேக டா க
த ைத) அ

. இ

. நா

) ெச
" எ

இத

(ரலி) எ

. ஆய ஷா(ரலி), 'எ

ெசா

நி தி க
வ தா

, '(அவ

அவ
பதிலள

மா

ேதா . அ ேபா

லா

பதி

தி

றியப

. அத
" எ

தா

ெக

கா

தா
ைற

ைச
ேபா

ன ேந

ேவைள இவைள ப றி

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி

?' எ


ேபச ப

"

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

ெச

நா

திய

, 'ஆ " எ
, 'அ

ெகா
ந ப மா
ெகா

ளமா

ெசா

உதவ ேகார
,ஒ

அவ க

. நா

ேபா

(அறிவ

. என
ேற) 'அ

தியானவ

'இத காக) அ

பாக

4, அ

அப

;உ

ஆவா

லி

ெகா

) எ

) அறிவ

..." எ
பத

ெச

( ைன

ெச

றா க

தா

)

ைன

-அைல - அவ க

. உடேன (நப (ஸ

)

, ஆய ஷா நிரபராதி என

. பற

. அ ேபா

ஆய ஷா(ரலி) (நப -ஸ

க கிேற

" எ

பவ றி ெகதிராக

றினா க
ள னா

றினா க

) உ கா

; ேவெறவைர

றினா க

.

4144
தா

வ டமி
(தி

னஹு..' என ஓதி வ தா க
ெசா


னா

ைவேய நா

கழமா ேட

ஆய ஷா(ரலி), 'இ பழிைய (ஒ
ெசா

ச திய

" எ

லா

64, எ

ைல கா(ர

தி

லா

கைள

தியாய

தா

லாம

கலா " எ

உவைம, (நப ) யஅ

லா

) இ

ைகய லி

(சமாதான ) ெசா

ன தா

வசன ைத) அ

கழமா ேட

ஏ ப

மதாைணயாக! நா

ெசா

அவ கள ட

. உடேன ஆய ஷா (ப

லா

(கா

காரண தா
ேற

'ெபா

. (இத
(ைய எவராக) உ

நா

24:15) இைறவசன
ெசா
) ெசா

லான) 'வ

'எ

களா

ைத 'இஃத தலி
' (எ
ெபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

" என

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(வ ள க )

றி வ தா க

, அறிவ

ேம

பாள

அவ க

ேக ந

இற

" எ

கிய

4, அ

பாக

நா

64, எ

ஸா

, அவ க

ஏென

றா

வைச

கவ ைதக
, நப (ஸ

அவ க

ைறஷி)க
'ப ற

) அறிவ

ெச

(ரலி) அவ கைள ஏசி
ேற

. அ ேபா

இைற

த (ஸ

) பதில

) அவ கள ட

ப றி நா
ேபா

அவ க

ப றி ஆய ஷா
றி

தா

தா

, 'ஹ

ேட (எ

தர ப லி

தா க

சி ற

ைன)

ஸாைன ஏசாேத.
(எதி கள

. (ஒ

நா

) ஹ

ஸா

இைணைவ பவ (களான

கவ பாட அ
வைச

ெகா

அவ க

) அவ கள

பவரா

ைடய வமிசாவள ைய எ
வ ப

), 'இ த வசன ைத

, இ த வசன

4145

ெகதிராக வைச

அவ , '(அவ கைள

றா

.

ஸாப

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட

ைல கா(ர

. ஏென

றினா க

ஸுைப (ர

அப

ெத

தியாய

உ வா இ

.

ன ெச

மதி ேக டத
வ க

கவ

கைள உ

?' எ

ேபா
வ எ

)

நப (ஸ

) அவ க

ேக டா க

. அத

,

ைழ த மாவ லி
ேவ

" எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

றினா .

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
உ வா(ர
ஏசிேன

) அவ கள

வகி தவ கள
காண ப

அவ

கிற

4, அ

பாக

(ஒ

அறிவ

ைற) நா

ெகா

பாரா

ெகா

தஉ(ர

(அ

கி
பாட

எ த ச ேதக தி

தா " எ

) அறிவ

ஸா

(ரலி) அவ கைள

ெப

னா

றினா க

என

களா

மி

தா க

ேப

. (த

காைலய

பவ க

அ ப ய

ல (எ

ேபசின க

ஸா
ைன
") எ

பாட

அவ கைள


கள

ெச

ஸாப
பாட

) ஹ

மி கவ க

கள

மாமிச

" எ

களா

ஸா
;க

பா

ப றி அவ
றினா க

கைள

பா னா க

ேறா . அ ேபா

(ரலி) அம

, ஆய ஷா(ரலி)

நிைற தவ க

. ( ற

சி

அவ

வ டாம

.

ஆய ஷா(ரலி), 'ஆனா
ேப பவ க

கவ பா

(ஆய ஷாைவ)

ணய

சா ட ப ட இயலாதவ க

ெகா

) க ெபா
ெப

ஸா

கவ பா

ல ) அ பாவ

அ ேபா

தா

ைன) ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட

ேப வத


வதி

4146

(கவ ஞ ) ஹ

ப றி, '(அவ க

ன ேயா

, 'நா

அவ

வராக இ

64, எ

அவ கைள

ேனா

.

தியாய

அவ க

, ஆய ஷா(ரலி) ம

. ஏெனன

ேச

,ந
ெகா

.

Visit: www.tamilislam.webs.com


;

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(ெதாட

) அறிவ

மதி கிற க

பர

வதி

(தி

டாவைத வ ட
த (ஸ

(எதி க

)

ைஸ

ப , 'உ

64, எ

யா ஆ

நா

சா ப

லா

கள ட

), 'அவ கள

ேக ேட
?' எ

கவ பா

" எ

. அத

அவ க

பவராக... இ

,

, 'அவ

றிவ

பதிலள பவராக... அ

வர ஏ

(அவ

க னமான ேவதைன

இைற

தா

) அவ க

சா ப

றினா க

.

தா
இைற

மைழெப

த (ஸ

. (அ

ைக நட தினா க

ைடய இைறவ
. 'அ

4147

ஸு ஹு ெதா

ேக டா க

ைடய ேவத தி

ெகா ய ேவதைன ஏ

காலி (ரலி) அறிவ

ேறா . ஓ ர

அவ கைள

கிறாேன" எ

) அவ க

தியாய

ஹுைதப
ெச

)

றினா :

ஸா

வகி தவ

பதில யாக) வைச

4, அ

பாக

(ர

(த

லா

24:11

'

?அ

) ெப

இைற

தி

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட , 'ஹ

நா

பாள

அவ

காைல) நப (ஸ

. பற

றினா
ைடய

ற ப


) அவ க

கைள ேநா கி ேநராக

பைத ந
ேம ந

அறிவ களா?'

அறி தவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

"

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

நா

அ ேபா

, 'எ

யவ க

றிேனா .
ைன வ

லா

ெகாைடய னா

4, அ

க தாதா(ர
அன
ெச

அைன ைத
ெசா

பவ க

றினா க

.

தியாய

64, எ

) அறிவ

(ரலி), 'இைற
தா க
லிவ

, அவ

த வா வாதார தா

ைன நிராக

லா

ளன . 'அ

'எ

லா

தா


ைன ந ப

ெசா

) அவ க

ஹ ஜி

னா

(த

ேபா

'எ

இைற

வா நாள

ெச

கஅதா' மாத திேலேய ெச

, அ த நா

ைக

றினா க

மைழ

ந ச திர ைத
த (ஸ

4148

த (ஸ

ைடய

பவ க

தா

. அவ றி
'

ைன நிராக

வ னராக) உ

மைழ ெபாழி த

வாசி தவ களாவ ' எ

பாக

தவ களாவ . 'இ த ந ச திர தினா

' என

அவ க

(இர

அள

நம

ந ச திர திர ைத ம
ெபாழி த

யவ க

அ யா க

,அ

ைணய னா

வாசி க

மாக எ

) நா

த உ ராைவ
தா க

" எ

உ ரா க
தவ ர (ம ற)

:

Visit: www.tamilislam.webs.com

னட

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
1. ஹுைதப

யா நிக வ

கஅதா மாத தி

2. அத

ேபா

மிட திலி

4. த

ஹ ஜுட

பாக

4, அ

ெச

நப (ஸ

தியாய

யா ஆ

ெச

) ஆ
கைள

10-

64, எ

6-

த உ ரா. இைத (ஹி

)

.

(ஹி

(ஹி

கஅதாவ

கி

8-

ெச

த 'ஜிஃரானா'

ெகா

) ெச

த உ ரா.

)

கஅதாவ

ெச

த உ ரா.

த உ ரா.

4149

தா
நா

) அவ கள

அண யவ

ெச

கதாதா(ரலி) அறிவ

ஹுைதப

தா க

7-

த (ஹி

3. ஹுைன

ெச

ேபா

ேதாழ க

நப (ஸ

'இ

) அவ க

ரா ' உைடயண

ெச
தி

ேறா . அ ேபா

தா க

ைல.

Visit: www.tamilislam.webs.com

. நா

(ம

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

தியாய

பராஉ(ரலி)

64, எ

4150

றினா

("நி சயமாக நா

வசன தி

ள) 'ெவ றி' எ

. ம கா ெவ றி

கிற க

ஹுைதப

த (ஸ

வ டாம

கிணறா
நா

அம

. பற

தா க
ண னா

கிண

யேபா

ெச

. பற

(

நா

தா க

(உ

. ப
ெச

. ப

ேடா . ப
க) வ

அ த


டவ

ைக த

ெகா
வா

அ த

கிண

றினா க

நா

ணைர

தி

. (அ த

ணைர

கிண ைற நா

ஓர தி

த) அ த

Visit: www.tamilislam.webs.com

வாகன

த த.

யா

)

கிண றி

ெகா பள

ெகா பள

ேநர
) த

அ த

ேதா . ஹுைதப
நப (ஸ


தி

ள நைர

வா

ப ய (அள

) நா

) எ

) நா

ேடா . இ த வ ஷய

சிறி

'உ

வா

ேப

அவ க

பா திர

றி கிற
. (ஆனா

கிேறா . (அ

கிண றிலி

ஊ றினா க

அ ப ேயவ

) ஆய ர

48:1-

ேளா " எ

(நைடெப ற) '

ணைர ) ேச தி வ

) உ

தி தா க

ப ராண க

தா

ெவ றியாக தான

. அ த

(த

ப ரா

ம கா ெவ றி(ைய

ெவ றியாக

) அவ க

அவ க

யா சமாதான ஒ ப த நாள

ப ரமாண ைதேய ெப
(இைற

மக தான ெவ றியள

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

பராஉ இ

(அ

கி

ப றி

தா க

வா
தா க

றினா க
தண

கின . அ ேபா

), 'அைத
. ப

ெகா

தைன

(நப களா

பாக

4, அ

தியாய

64, எ

றா க

கால

லா நைர

கிண

)
வ தன .

வர ப டேபா

ேப ...

வாள

(அைத

நா

) அவ கள ட

ெகா

. பற

அ ப ேயவ

) தா

ெச

அ த

ந லி

. த

ஆய ர
(எ

) நப (ஸ

) அவ க

கிண
தா க

ச ேநர

தன . அவ க

கிண றிலி

, நப (ஸ

ேதாழ க

ற ப

) அவ க

ேப ... இ

வ ட ேபா

றினா க

ப ரா

(நப

ெகா

அ த


, 'அ த

.ப

" எ

. பற

த (ஸ

ச ) அதிக

றின .) அ ேபா

அம

ெகா
ெகா

தா

இைற
ெகா

டன . (த

ஓர தி
உமி

யா தின த

அைத வ ட(

கிண ற
இைற

4151

ஆஸி (ரலி) அறிவ

ஹுைதப

64, எ

தியாய

அத

அதி

கிண

வாகன

" எ
ப ராண க

.

)ேபா க

4152

Visit: www.tamilislam.webs.com

தாக

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ஜாப (ரலி) அறிவ
ஹுைதப
இைற

நப (ஸ
'உ

யா உட
த (ஸ

தா

. அதிலி

வைளய லி
கள ட

கள

ேவ

தவ ர நா

ைல" எ

ெச

ஏ ப ட

ஆன (ந
தா க

இைற

த (ஸ

ெச

ைவ தா க

ேபா

பற

ம க

) அவ க

அவ கேள! த

வத ேகா

றின . அ ேபா

வைள

.

வைள ஒ

. அத

. 'இைற

)

நப (ஸ

,

பத ேகா
) அவ க

. அவ கள
ண ெபா

கி வர

.

நா

அ த

ணைர அ

ெச

,உ

ேதா . ேம

ேதா .

(அறிவ

பாள

சாலி

அப

ஜாப (ரலி) அவ கள ட , 'அ

தாக

ேதாலா

ேக டா க

ணைர

கிைடய லி
கிய

அ ேபா

ேபா

ம க

) அவ க

)?' எ

கர ைத அ த

ெதாட

'நா

ேபா

னா

நப (ஸ
ன (ேந

ெச

ைகய

) அவ கைள ேநா கி வ தன . அ ேபா

வர

) அவ க

ல ச

மானதாக இ
பதிலள

தி

தா க

ேபராக இ
. நா

ஜஅ

தி

- ர

- அவ க

எ தைன ேப

தா

ஆய ர

அ த

த க

ேப

கிறா க

:) 'நா

?' எ

ேக ேட


தா

.

Visit: www.tamilislam.webs.com


ேதா ."

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

க தாதா(ர

)

நா

ஸய

தா க

'எ

ெகா

இ த ஹத

பாக

4, அ

ஜாப

ஹுைதப
' மிய லி

அ தி

ளேத" எ

ேக ேட
நப (ஸ

ஆய ர

தா க

" எ

பல அறிவ

64, எ

தியாய
அ தி

லா

யா தின த
பவ கள
நா

(ரலி)

. அத

அவ க

தன ' எ

ஆய ர

றி வ தா க
தி

ேப
என

னட ,

ப ரமாண

ஜாப

நா
'எ
ெச

அவ கேள என

.
பாள

ெதாட

வழியாக

.

4154
(ரலி) அறிவ
இைற

லா

) அவ கள ட

ேப

றினா க

ஆய ர

) அவ கள ட , 'அவ க

ய (ர

யா தின த

தவ க

அறிவ

நா


ஜாப

தி கிைட

'ஹுைதப

4153

றினா


ெச

64, எ

தியாய

தா

த (ஸ

கேள சிற தவ க
ேப

) அவ க
" எ

ேதா . இ ேபா

கள ட ,

றினா க
(ம

. (அ ேபா

) என

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

பா ைவ ெத

இட ைத

கா

மானா

தி

அ த (

ேப

ஜாப (ரலி) அவ கள

(இ

கிற

ததாக

பாக

4, அ

தியாய

லா

மர தின ய
ஆவ . (இதி

காண ப

ேனா அறிவ

ப ரமாண

நைடெப ற) மர தி

.
(அவ க

) ஆய ர

நா

ேப

)

4155

அப அ

◌ஃபா(ரலி) அறிவ

ப ரமாண

ல '

தி

றினா க

64, எ

தி

) 'அ

வா

" எ

ெச

ல தின

தவ க

தா
( மா ) ஆய ர

ஹாஜி கள

ேப

திய னராக

தன .

இ த ஹத

பாக

4, அ

மர தின ய
மி தா

ேனா

64, எ

தியாய

அறிவ

ெதாட

வழியாக

.

4156

தி ப ரமாண

மாலி

பாள

(ைபஅ
லம(ரலி)

வா

) ெச

தவ கள

றினா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

வரான

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

லவ கள


ததாக
வய

தா

) ம டமான ேப

த ம கேள எ

மா டா

பாக

4, அ

சிய

வா

பழ ைத

அவ க

வா ேகா

ப . அவ கைள அ

லவ க

லா

ைமைய

தவ க

மைற த ப
ேபா

ெபா

ற தர

64, எ

தியாய

இ ன ஹக

4157-4158

அவ க

மி

ம ரமா(ரலி) அவ க

தா க

ஹுைதப
ேதாழ க
வ த

யா ஆ

நப (ஸ

(மதனாவ லி

தியாக

அைடயாள
அறிவ

தலாவதாக
வ . (இ

.

ம வா
அறிவ

ைமயானவ க

(உய ) ைக ப ற ப

ப ராண ய

பாள கள

இ த ஹதைஸ நா
ெசவ ேய ேற
ப ராண ய

என
தி

) அவ க
)

,ப

ற ப
தி

ஃ யா

(ர

மாைல ேபா

ெச

றா க

மாைல ேபா

உ ரா

வரான அல இ

கண கி

( மா ) ஆய ர

ரா

லா

யா

றவ ைற

கவ


கவ

தா க

மதன(ர

எ தைன

. ேம
ெதா

ெதா

அண

) அவ கள டமி

ஹுைலஃபா

றவ ைற

காக இ
அ தி

ேம ப ட த

.

.

)

றினா :

ைற

னா , 'தியாக

, அைடயாள

Visit: www.tamilislam.webs.com

இ ட

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ஆகியன நட த இட
அறியவ

4, அ

பாக

(நா

ஹுைதப
ேப

டா க
கி

64, எ

. அ ேபா
யாவ லி
டா க

அவ க

ததா

நப (ஸ

ெகா
'உ

த நப (ஸ

த (ஸ

ேவ

;அ

ேநா

) அவ க

) அவ க

ேநா க ேவ

02:196-வ
, 'ஒ

ஆ ைட
" எ

,அ

த ேபா

) அவ க

உன

ேற
ெம

(

ள னா

'◌ஃபர ' தான ய ைத ஆ
என

ய ேவ

க டைளய

என

ம க

படேவ

ெம

ற ) ப கார

) வசன ைத அ

பான ெச

மா

ற எதி பா

ராமிலி
லா

)எ

ைன

. அ ேபா

தைலைய மழி

ைழய ேவ

ைல. அ ேபா

தி

த (ஸ

, 'ஆ " எ

ஹுைதப யாவ ேலேய இ

ச ப த ப ட (தி

ரா ' அண

ள) ேப

. நா

. ம காவ
றவ

இைற

காக 'இ
க, இைற

(தைலய

) அவ க

நா

தா

ேக டா க

க டைளய

) அவ கள டமி

'உ ரா'

யா ஆ

றனவா?' எ

ஹுைதப

(ர
.

4159

உ ரா(ரலி) அறிவ

க தி

ஸு
றினா க

தியாய

கஅ

றி

ைல" எ

. உடேன,

ேப

வழ

;அ
டா க


.

Visit: www.tamilislam.webs.com


நா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பாக

4, அ

(உம

- ரலி- அவ களா

அறிவ
நா

இள
லா

க தா (ரலி) அவ க
உம (ரலி) அவ கள ட

சி

யா

நா

மகளாேவ

. எ

ெக

நி

றி

பற
தி

ய ப ட

சி

னா

கிேற

அ ைம) அ

ல (ர

)

ெச

றா க

அ த இர
ைடக
ஏ றினா க
இைத ஓ

ைட

ைல. (பசி

றினா . அ

ெச

.இ

கணவ

இற

நகராம

தான ய

கய

ஹுைதப

ேபாவத

லா

த ஓ டக


ேமா
பவ

யாவ

.

ைற ேநா கி

ைடகள

நிர ப ,

. அ த இர

, ஆைடகைள

ெகா

) கா

றினா க

கைள இர

டா .

டேன

வா

ஏ றி ைவ தா க
ைற

கற பத

◌ஃ ◌ஃபா

ேதைவயான) கா கைள

கண

அ ெப

க!" எ

த ச தி வா

. அ ேபா

ேபா

அவ கைள அழி

) அவ க

கி

ேற

சைம பத

ஈமா அ

கிய உறேவ வ
உண

த (ஸ

அ த ஒ டக தி
அத


ள ைப

)ப

அபாஃ

மிைடேய (ெசல
.பற

ைவ க ப
. ப

ெச

ைகயாள கள

, எ த வ த வ வசாய நிலேமா, (பா

. நா

" எ

, 'இைறந ப

கா

த ைத இைற

தவ க

கைட ெத

வ கைளவ

. ேம

த உம (ரலி), 'ெந

மதாைணயாக! ஆ

நைடேயா அவ கள ட

தைல ெச

அவ களா

ெப

தைலவேர! சி

4160-4161

தா

உம

64, எ

தியாய

Visit: www.tamilislam.webs.com

, '(த ேபா

)

ைமைய

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

வா

ந ப

சிறி

அவ கள

வ தி

4, அ

பாக

டைத பா

கைள

தியாய

64, எ

4162

ஹஸ

ைன உ

ெப
. பற

கி

ைடய தா

த ைத

ைகய

ேத

வ , 'இைற

அதைன

அதி

( ைட த ேபா
றினா க

.

தா

தி ப ரமாண
ைற) அ

நைடெப ற) அ த மர ைத

வ ேத

. அ ேபா

னா

அதைன

ைல.

◌ஃைகலா

ேபாய
கிற


(ஒ

அதிகமாகேவ வழ

ேகாரலாேனா " எ

(ரலி) அறிவ

. ப

. அ ேபா

ேகா ைடைய

ய ப

யவ

காண ப

மதாைணயாக! இ த

ெவ றி ெகா

கிேற

அறிய

மற

கால

வா

தி

) நம

(ைபஅ
பா

லா

றினா க
ெப

) உம (ரலி), 'உ

றினா . (அத

. அ

சேகாதர

மண ய ட )

தைலவேர! இ த

" எ

இழ க

ெச

(அ ெப

" எ

ைகயாள கள

" என

(ர

) அவ கள

அறிவ

ஹஸ

'ப ற

(ரலி) அவ க

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

என

றினா க

என

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பாக

4, அ

தா

நா

அ தி

ஹ ஜு

மற

கிய மர

ேடா . எ

ைல" எ

ஹ ம (ஸ

) அவ கள

றினா க

4, அ

தா

தேபா

, ெதா

ெகா

ன ெதா

மிட ?' எ

. 'இ

த (ஸ

வரான எ

களா

ெத வ

) அவ கள ட

த ைத (
நா

ெச

அதைன அைடயாள
என

ெத வ

கேள அதிக

ெத

வா


தவ க

64, எ

'எ
ஸய

ப ரமாண
, '(உ

(ரலி) அவ க

தி

அ த மர ைத

,பற

.

. அ ேபா
தி

ெகா

ஸய (ர

ைல. ந

" எ

.

தியாய

நா

ேத

றேபா

ேதாழ கேள அதைன அறியவ
,ந

ேக ேட

றின . ப

ப றி

த (ஸ

தஒ

'ைபஅ

) அவ க

த இட " எ

இைற

றினா க

களா? அ ப யானா

பாக

ேற

இைற

த) ம

) அறிவ

) அவ கள ட

தவ கள

நட

யவ
'

வா

ய (ர

ெகா

ப ரமாண
நா

ெச
தா

, 'அ த மர தின ய

அவ க
ெச

(ர

ெகா

, 'இ

ப ரமாண

4163

மா

கட

) அவ க

தி


ெச

ட தினைர
(அத

64, எ

தியாய

4164

Visit: www.tamilislam.webs.com

),
அறி

(ப காசமாக )

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அ த மர தின ய

வரான

நா

(ைபஅ


காண

பாக

4, அ

தியாய

தா

ஸய

அ தி

ஸய

த ைத (அ

பாக

4, அ

அப அ

) உ

தி

(ரலி)

ப ரமாண

ெச

தவ கள

றினா

தி

) எ

ெச

ேறா . அ ேபா

ழ பவ

அ த இட

.

4165

மா

ய (ர

(ர

)

றினா

) அவ கள ட
சி

அ த மர ைத

, அ( த

ேட அ த மர ைத எ

ரா(ர

அ த மர தின( ய

64, எ

ததாக

தியாய

யாதவா

அவ க

த ஆ

) ெத வ

வா
ஹஸ

அ த இட தி

(அைடயாள

அ ேபா

ப றி

ப ரமாண )தி

களா

றி ப ட ப ட
ெக

தவரான எ

யவ

ைல

றினா .

64, எ

4166

) அறிவ
ைபஅ

◌ஃபா(ரலி) ெசா

தா
வா

ெச

ல ேக ேட

தவ) கள

வரான அ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
எவேர

வழ க . எ

ப ரா

பாக

4, அ

அ பா

த ைத (அ

'இைறவா! அ

அ ேபா

'ஹ ரா' ேபா

தி தா க

தம (ர
ேபா

'மரண ைத
(ஹுைதப

ச தி க

ெகா

வ தா

வாயாக!" எ
ஸகா ைத

ப ரா

ெகா

ப தின

நப (ஸ

)

தி ப

வ தா .
ைண

வாயாக!"

4167
தா

லா

ெகா

தேபா

. (அ ேபா

அள

த உ

ழலா உ

தயாராய

ற ப ட
யாவ

கைள

ைண

◌ஃபாவ

தி ெமாழியள

ெபா

◌ஃபா(ரலி) த

) அறிவ

திெமாழி ெகா

அவ கள ட

64, எ

தியாய

ஸகா

.

ம கள ட , 'எத காக இ

நா

, 'இைறவா! இவ கள

அவ க

ட தின

(அ

" எ

லா

) இ

(உ

திெமாழி வா

, 'இைற
) ப

றினா க

த (ஸ

ம க

ைஸ (ரலி)

கிறா ?' எ

திெமாழி வா

) அவ க

தி ெமாழி

க மா ேட

ழலா(ரலி) அவ கள ட

ேக டா க

கிறா )" எ
) அவ க

ேவெறவ ட
.

Visit: www.tamilislam.webs.com

இத காக

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

ைஸ (ரலி) இைற
ெக

4, அ

பாக
இயா

தியாய

64, எ

ஸலமா(ர

) அவ க

ஹுைதப

யாவ

' ெச

தவ) கள

(ெவ

அவ க
அ ேபா

நா

கா

" எ

தி

பாக

4, அ

யஸ


நிழ

வராவா . அவ க

கிழைம) 'ஜு
காக ஒ

64, எ

அப உைப (ர

, ஸலமா இ

தா

அ வஃ(ரலி) அவ க

றினா க

தியாய

ேதாழ களான) ந

4168
) அறிவ

த ைத (ஸலமா இ
வா

நா

த (ஸ

தவராவா .

ஆ' ெதா

அளவ

'நா

னட
(வ
ட,


)

வ க

நப (ஸ
தி

)
ேவா .

நிழ

.

4169
) அறிவ

தா

அ வஃ(ரலி) அவ கள ட , 'ஹுைதப

'ைபஅ

அ த மர தின( ய

எ த வ ஷய தி காக இைற

யா தின த

த (ஸ

) அவ கள ட

Visit: www.tamilislam.webs.com

(நப

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

திெமாழியள

தயாராய

4, அ

பாக

நா

த க

அ த மர தின ய

பாக

" எ

4, அ

) அறிவ

வா

றிேன
பற

64, எ

தியாய

'அ த மர தின ய

நா

ப ரமாண

ெச

ெகா

இைத அ

கிலாபா அ

)

ந ைப
தி

தா க

ச தி க
.

ப ரமாண

ெச

சேகாதர

டைத (எ

வா
, அவ கள ட

ெப றேதா

, 'எ

அவ க

வா கிவ

றினா க

, 'த

ச தி
) உ

. அ ேபா

நா

பதிலள

தா

) அவ கள

(ைப அ

(பண

, 'மரண ைத

) அவ க

ேதா " எ

4170

நப (ஸ

" எ

) அவ க

மா டா

64, எ

. (அத

திெமாழியள

ஆஸி (ரலி) அவ கைள

. தா

த க

ராஃப உ(ர

பராஉ இ

கிைட க

ேக ேட

தியாய

ெகா

" எ

பதாக நா

மகேன! (நப -

லா ) ந அறிய

.

4171
நப (ஸ

) அவ கள ட

ேதா " எ
லா

ஸாப

(ைப அ

ைஸ (ர


) அறிவ

வா
ஹா (ரலி)
தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

) உ

தி

றினா .

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பாக

4, அ

அன

(தி
றி க


ேதாழ க

4172

மாலி (ரலி) அறிவ

"நி சயமாக, நா

64, எ

தியாய

ெவள பைடயான ெவ றிய ைன அள

48:01) வசன

) ஆ

" எ

, '(நப யவ கேள,) த

அைன ைத

இைறவ

, 'இைறவ

ப ரேவசி க
ெசா

ெச

றிேன

வசன ைத அ
(இத
பற

அறிவ
நா

அவ கள டமி


) எ

வாசிகளான ஆ
கீ ேழ நதிக

லா

பாள கள
ஃபா

) நப (ஸ


நா

ெப

ன (பய

) அவ கள

ெவ றியள

ெகா

பாவ
ெதாட

)?' எ

கைள


சிய

ேக டன .

ெசா

கள

ேதா ); அ த

" எ

(தி

48:05)

.

வரான) ஷுஅபா இ
, இ த ஹதைஸெய

ேக டதாக (அ

. (த

டதாக அ த வசன தி

வா

ள னா

. (அ ேபா

கைள

ேளா "

யா (சமாதான ஒ ப த ைத

இன ய வா

வத காகேவ (இ

ஹுைதப

கிறாேன, அ த ெவ றிய னா
அ ேபா

தா

ஹ ஜா (ர
லா

)

க தாதா(ர

ளவ கள ட ) அறிவ

ேத

. பற

Visit: www.tamilislam.webs.com

றினா .

)
நா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ஃபாவ லி

தி

ப றி

றிேன

வசன

ஹுைதப

'த

ேக

அறிவ

பாக

4, அ

கவ

தா க

ஸாஹி

ேத

இைற சிைய (உ

ண ேவ

தைட வ தி கிறா க

பாக

4, அ

தியாய

" எ

64, எ

(

அவ கள ட

ெவ றியள

பைத என

(ெதாட

அன

ேதா " எ

(ரலி) அறிவ

ஹதைஸ) இ

ஹதைஸ

லம(ர

தா .

மா(ரலி)

ஒேர நப டமி

நா

.

) ப

) அறிவ

தா
(நட த 'ைப அ

வ (ரலி) அ த மர தி
ெக

ெகா

. அ ேபா

4173

திெமாழி ஏ ப

- அவ கள ட ) வ

றினா க

ைத இைற சி (ெவ

ெகா

" எ

64, எ

த ைத ஸாய
வா

றி கிற

ைல)" எ

தியாய

ம ஸஆ இ

யாைவ
அறிவ

, 'நா

அவ க

இன ய வா

அவ கேள என

ப (க தாதா - ர

. அ ேபா

இைற

தவ களாவா . அ
த) ச
த (ஸ

டாெமன) இைற
அறிவ

னா

கீ ேழ நா
) அவ கள
த (ஸ

(ெந
அறிவ

) அவ க

தா .

4174

Visit: www.tamilislam.webs.com

றினா க

.

)

பாள , 'க

ைத

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ம ஸஆ இ

ஸாஹி

ைடய (ப

வா

அவ க


' ெச

கா

4, அ

ைஷ

ல ைத

64, எ

அவ கள
சா ப

பாக

4, அ

) அறிவ

தியாய

பா

. அவ க

வா க

(ெதா

ைகய

ேபா

'ைப

(ரலி)
தைரய

கா

.

தா
' ெச

ள 'ஸ

ேதாழ கள ட

டா க

64, எ

ெகா

வா

அைத அவ க

, அ த மர தின( ய

த வ

மான உ

தா

4175

'ைபஅ

அவ கள ட

ேச

) அறிவ

பத காக) ச தா ெச

ைற ைவ

(ரலி) '(ைகப

லம(ர

வலி ஏ ப

தாமலி

யஸா (ர

அ த மர தின( ய
அமா

ல )

காலி

தியாய

தவ) கள

கீ ேழ தைலயைண ஒ

பாக

இ ன அ

..." எ

தவ) கள
பா' எ

மிட தி

மா

ெகா

றினா க

.

வரான
) இைற

வர ப ட

4176

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைவ

த (ஸ
. அ ேபா

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

ஜ ரா ந

நா

, நப

ெச

தவ) கள

ெதா

இ ரா

ேதாழ கள


ெதா

பதிலள

தி

4, அ

(உம

- ரலி - அவ களா

இைற

உம ப

ேக டா க
அவ க
பற

. அத

பதிலள

அவ க
(ம

பதிலள

வா
(

. அத

ந வ

அவ க

ெதாழ ேவ

'

, 'ஆர ப திேலேய ந

டா " எ

தைல ெச

ய ப ட அவ கள

னா

அ ைம)

தா
,ஓ

) அவ க

இரவ

பயண

நப யவ க

க தா (ரலி) ஏேதா ஒ

கவ

லா

ைல. ம

ேக டா க
) அவ க

கவ

◌ஃைப அ

(ரலி) அவ கள ட , 'வ

4177

க தா (ரலி) அவ க

அ ேபா

உம

) அறிவ

த (ஸ

ேக ேட

திய

64, எ

தியாய

ல (ர

.

பாக

தா

, அ த மர தின( ய

மா?' எ

தா

தா க

) அறிவ

மான ஆய

ைக) உைட க ப

(ர


ைற

ேக டா க
உம

அவ க

ேக டா க

. அ ேபா

ைன உ

தா

ெகா

தா க

ெகா

றி

தா க

நப (ஸ

. அத

அவ க

. அ ேபா

ைல. 'உமேர! உ

ெச
ெச

) அவ கள ட

இைற

த (ஸ

பதிலள

கவ

நப களா

பதிலள

அவ க
இழ க

. உம
.

நப (ஸ
.

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

ைல. ம
கவ

ைல.

) அவ க
ைற (ேக

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ேக

) அ

அவ க

லா

(க

)
லா

ெசா

லி

ெசா

ேன
ள ப

நா

பாக
மி

கிவ

, இைற

த (ஸ


மிக

எத

வசன ைத) ஓதினா க

4, அ

தியாய

ம றவைர வ ட

64, எ

. (நா

நா

ைற

சிேன


என

.

வ ஷய தி

. ச

ேநர தி

ேபா

அவ க
ைடய

ேத

டத காக) எ

) அவ கள ட

ேச

நிைன த

கிவ

ேற) எ

சிேன

அவ க
(தி

சலா

) அ தியாய

உதயமாகிறேதா அ( த உலக )ைத வ ட என

பமானதா

" எ

றினா க

ெவ றிய ைன அள

ேளா " எ

. பற

, 'உ

(ெதாட

.

4178-4179

ம ரமா(ரலி), ம வா
தலாக

ெவா

ெகா

ேமா எ

, 'இ த இர

அவ க

.

நட

ேக ேட

(வசன ) இற

. அ ேபா

பற
னா

(வசன ) இற

ெவள பைடயான ெதா

48:1-

உம (ரலி), 'அத
நா

ெகா

. அ த ஒ

த ைம தாேம) உம

லி க
இ ப

அ த அ தியாய

தினா

ைலேய" (எ

அைழ பைத

வ ஷய தி

தி
த ட

ஏதாவ

கவ

. ேம

ெச

ைன ஒ

தைர வ

பதிலள

றினா க

ஒ டக ைத
(அ

உன

இ ன ஹக

ஆகிய இ

றினா

Visit: www.tamilislam.webs.com

- ஒ

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
நப (ஸ

'ஹுைதப

) அவ க

மதனாவ லி

தி

'

கி

ெகா

தா

வத காக

ல தினைர (ஓ ட தி
ேபா

'ம கேள! இைறய
இவ கள
ேவ

நா

ெபா

டா

றினா க
இைறய
ெச


ல ைத நா

லவ டாம

ல வ டாம


அவ க

நப (ஸ

(ேபா

ஆ கிவ

வரவ

டா

க ) ெச

,

) அ த இைண

வா

அவ க

ேவா " எ

அவ கேள! இ த

ைலேய. எனேவ, இைறய

கிறாேனா அவன ட

நா

,

ய) வ தா

. அ

ெச

) அவ க

க நிைன
ெதா

(ேபா

ளா கிவ

(ரலி), 'இைற

தாேன ந

ந ைம எவ

லா

ல(ேவா, ம காவ

ந ைம
நா

ைறஷிக

ேவ

ப ைவ த) உளவாள ைய(

இழ

,'

ளன ; ப

றினா . அ ேபா

கிற களா? ந மிட
ல. நா

)அ

இட தி

ளன . அவ க
) ெச

" எ

ச ததிகள ட

ெத யாம

. (அ ேபா

(கஅபாவ

ெச

அவ கைள நா

தா ' எ

)

வைர

உளவாள வ

ைவ

இ டா க

நப (ஸ

ற) ஒ

ட ைத

பா க

ல தி

ைவ பாள க
வராவ

ப தா ட

ெமன ந

(அத

, அவ கள

. ேம

ப ராண ய

அைடயாள

தா க

. '◌ஃகத

திர

கைள இைறய

தியாக

அத
அண

ஃ யா

ெப

) ஒ

ைழயேவா) வ டாம

கவ


தேபா

ேம ப ட ேதாழ க

வ த

ரா

(

ப ைவ தா க

ெச

கைள

ெதா

காக இ

ல தா

உளவாள யாக அ
நப யவ க

றவ ைற

உ ரா

ஸாஆ'

ஆய ர தி

ஹுைலஃபா

மாைல ேபா

அவ க

யா' ஆ

ற ப

ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ல தி

ேவா " எ

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(ஆேலாசைன)
பயண ைத

றினா க

ெதாட

. நப (ஸ

) அவ க

" எ

றினா க

(நப களா

4, அ

பாக
மி

(ஆ
இைற

நட த) 'உ ரா' (நிக

(ெச


ெகா

) அவ க

ச , அவைர எ

கள ட

கிவ ட ேவ
லா

ெபயரா

)ேபா க

இ ன ஹக
றி

ஹுைதப

(

ஆகிய இ

ஹுைதப

(

யா தின த

றி ப

ைறஷிகள

ட) காலவர ப

தியேபா

வ உ

கள ட

தி

ப அ

,

ைஹ

ஒ ப த

பாதகமான) இதைன இைறந ப

, அவ

வ தா

தைலவரான)

சமாதான ஒ ப த

(ப

ெச

மா

க தி

; அவைரவ

ப ேய ஆகேவ

. இ த நிப தைனக
த ட

யா

றினா

) சில

வ தி தா :

கள டமி

சி)

வதாக ப திர ) எ

நிப தைனகைள

லா

4180-4181

ம ரமா(ரலி) ம வா

த (ஸ

ைஹ

64, எ

தியாய

கால

, 'அ
.

மேத தவ ர (ேவெறத

ைகயாள க

ைஹ
ெவ


தா க


தா . (ஆனா
. ேம

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா

)

,த

, (இத

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ச மதி க ) சிரம ப டா க
இ த நிப தைனக
ஒ ப த

ெச

ப றி (வ ய

. அ

மேத தவ ர (ேவெறத

ய ம

டேபா

) ேபச

) அ

ெச
லா

தா க

(அ த நிப தைனக

த (ஸ

) அவ க

(ஒ ப த

ப திர ைத) எ

தினா க

இைற

த (ஸ

) அவ க

(த மிட

ைஹலி

ஜ தைல அ

ைறய தினேம அவ

ஒ பைட தா க
மகைன

- அவ

டா க

ெச

பவ

ெச

ஸூ
தி

லிமாக இ
. (அ ேபா

தவ களாக வ தன . இ

(ஹி ர
பய

இைற

த (ஸ

ெப

கள

ள னா

வ ஷய தி

4, அ

தா

த (ஸ

ெமன

அப
ணாக இ

ேகா யப

ைடய (தி

மக

தியாய

64, எ

) அறிவ

தி

) அவ க

) அவ கைள ேநா கி
ஐ தி

மக

, இைற ந ப

தி
ற ப

தா . அவைர

60:10-

ஹி ர

கள ட

ப தின
ைக ெகா

) வசன ைத அ

.
ஸுைப (ர

வ த எ த ஆ

த (ஸ
ட ெப

அவ கள

வ தன . அ ேபா

. எனேவ,

த மிட

- இைற

உ பா இ
ெப

ைகெகா

இைற

இள

) அவ கள ட

இைத உ வா இ

பாக

வா

தா . அவ

ப வ ட ேவ

ைஹ
கால தி

) இைற ந ப

) வ தவ கள

த ைத

, அ த (ஒ ப த)

. ேம

த)

ைஹ

) அவ

இைற

ேச

.

த ட

தா .

4182

Visit: www.tamilislam.webs.com


லா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
நப (ஸ

) அவ கள

"நப ேய! இைறந ப
ெச

ைக ெகா

வத காக வ தா

காரண தினா
ெப

ைணவ யா ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

...' எ

, அறிவ

த (ஸ

பாள கள

சேகாத டமி

"இைணைவ பவ கள
மண
கணவ

மா க

ெதாட

பாக
(இ

4, அ
உம

ப ேசாதி

ஷிஹா (ர
:

64, எ

தா க

ஹி ர

) அறிவ

ெச

காக அவ கள

) வசன தி
ைக ெகா

ைப

.

) த

த ைதய

(

லி கைள

(இைண ைவ பாள களான)

டைத அவ க
க டைளய

ப ரமாண

தி
டா

ெகா

" இைத
ைமயாக

வட
றிவ
றினா க

4183

- ரலி - அவ களா

அ ைம) நாஃப உ(ர

வாச

வ தா க

வரான இ

டவ க

60:12-

பஸ (ரலி) ெதாட பான அறிவ

தியாய

கள ட

அறிவ

ராக ) ெசலவ
லா

வ த இைற ந ப

) அவ க

மா

)வ

(ம

என அ

ெச

மைனவ மா கள

ெகா

ேவ

இ த (தி

(த மிட ) ஹி ர

கைள இைற

ேம

ட ெப

தா

தைல ெச

ய ப ட அ

னா

தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

னா

,

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

லா

(ம காவ

)

உம (ரலி),
ற ப

ெச

ெச

யாதவா

க ப ட ஹுைதப
, உ ராவ

றிவ
இைற

த (ஸ

அண

தேத இத

பாக

4, அ

நாஃப உ(ர

தா

ரா

க ப டா

அண

அவ கைள
மாதி

ைறஷிக

. எ


றிவ
" எ

(தி

, 'நா

அவ க
) அவ க

) ெச

ேபா

) 'த

ப யா'

யா ஆ

கஅபாவ
நா

ெச

றினா க

உ ராவ

காக
(ெச

ேவா " எ
.

காக இ

ரா

4184

ழ ப

, (இைறய

. ேம

இைறய

ேபா

அண

உ ராவ

.

உம (ரலி) (
தா க

. அ ேபா

ஹுைதப

காரணமா

) அறிவ

ேவ

) அவ க

ரா

நிைற த கால) தி

, நப (ஸ

யா ச பவ தி

காக (இ

64, எ

லா

றா க

க ப டா

தியாய


ெச

ழ ப(

ெச

ல தி

லவ டாம

தேபா

, 'அ

நிைற த கால தி

லா

உ ராவ

ெச

(ஹுைதப

யாம

யா ஆ

ெச

) நா

) நப (ஸ

நப (ஸ

) அவ க

த ட

33:21-

) வசன ைத ஓதினா க

காக)

ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

நா

அழகிய
.

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

நாஃப உ(ர
(அ

தியாய

64, எ

) அறிவ

தா

லா

ைகய
ெச

தா

லா

நப (ஸ

ெச

, 'நா

பாள க
) அவ க

மழி

ெகா

ெகா

ேட


டா க

வ ட ப டா
இைற

லா
பத

வல வ

த (ஸ

என ஓ
லாம


(ஹுைதப

ற ப

ெச
தியாக

. நப (ஸ

ேவ

அ தி

ேகேய) த

நா

) நப (ஸ

ெச

ெச

,

ேதாழ க

ேபா


நா

ைய

நா

ெச

ேவ

ைற

றினா க

யாதவா

(உ ரா

(த ) தைலைய

தைல

. கஅபாவ

தன . எனேவ,

ப டன .)" எ

கிேற

,ந

உ ரா ெச

றா

றினா .

) அவ க

லவ டாம

" எ

ைறஷி

ப ராண கைள அ

) அவ கள

. அ

கிேற

அவ கள

- 'இ த ஆ

கிற

கிவ டலாேம. ஏென

யா ஆ

, சாலி

லா
காண ப

ேறா ; அ ேபா

ராமிலி

ெச

காக ம காவ

அறிவ

கைள சா சியா

) அவ க

உம (ரலி) அவ கள ட

உம (ரலி), 'நா

ரா

கைள கஅபா
கள

டன . (அைனவ

ெதாட

லா

ேசர மா

வத காக ம கா)

இைறம

லா

- உைப

ெச
அவ க

, உ ராவ

ழ பமான கால க ட தி

(உ ராவ

அத

- ரலி - அவ கைள ஹ ஜாஜி

த) அ

ஆகிய இ

கஅபாவ
ெச

ஸுைப

தி டமி

வ கள

அ தி

4185

.

ெச
ெச

ல என

க ப டா

" எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

வழி

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
றினா க

. ப

கிேற

ெகா

. நா

ேட

ம காவ


பத

ேநர

உ ரா

ேபான ேபா

உ ரா ஆகிய) இர

4, அ

பாக

சிறி

நட

நாஃப உ(ர

64, எ

) அறிவ

தா

ஹ ைஜ

) ஒேரெயா

லி

தியாய

ப டா க

'எ

லிமானா க

வ டமி

ல. மாறாக, ஹுைதப

கி வ

த த
மா

இைற

த (ஸ

வா

ெகா


அ த

கி

லா

(த

) அவ க
தா க

(ரலி) நப (ஸ

திைரைய வா

கிற

ேற

) கடைமயா கி
றினா க

" எ

ஒேரெயா

. (ப ற

ெச

சஃ

(ஹ

.

ம க


ேபசி

யா தின தி

திைரைய அத


ேபா

4186

உம (ரலி)
வாற

ராமிலி
நா

(எ
கிேற

தவாஃ

ேப (அவ கள

ைட

கைள சா சியா

'உம (ரலி) அவ க

வா

, '(இ

ஹ , உ ரா ஆகிய) அ த இர

வ ஷய தி

வ )அ

ெகா

) ேபா

ைவ அ

அ த மர தின

கி

. உம (ரலி) அவ க

(த

லா

கிறா க

உம (ரலி) அ

(அம

லா

) அவ கள ட

வரான) அ

. (நட த

வத காக அதைன

ப னா க

. அ ேபா

ேதாழ கள ட ) உ

ெத யவ

திெமாழி ெகா

கி, அதைன உம (ரலி) அவ கள ட

)

சா கள

தா க

ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

திெமாழி

ைல. அ ேபா
. பற

வ தா க

, ேபா
.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அ ேபா

உம (ரலி) ேபா

ெகா

தா க

காக (த

மர தின ய

ெத வ

தா க

. உடேன உம (ரலி) (த

ெச

இைற

, 'உம

ம க

திெமாழி வா
த (ஸ

பாக

4, அ

நாஃப உ(ர
ஹுைதப

தியாய

64, எ

) அறிவ

தா

யாவ

நாள

நப (ஸ

ெச

) அவ கைள

ேநா கி), 'அ
ெகா

லா
கிறா க

- ரலி -அவ க
ெகா
அவ கள ட

ெகா

ேபா

ெகா

த (ஸ

கிறா க

வ ) அ

ெகா

கிறா க

அ த

லா

(ரலி) அவ க
தா க

. இைத

வ ) இ

(ரலி)

தா

உம

.

4187

நப (ஸ

(ஓ

) அவ க

ெவ
ெகா

தேபா

பைத
திெமாழி அள

) இ

த ம க

லா
லா

. உடேன, அ

ேவ

மர

கள

சில

உம (ரலி) (த

வைர

தைர

பா '' எ


டா க

,ப

தன . அ ேபா

தன . அ ேபா

ன வ ஷய
பா

டன

ெகா

ேவ! ம க
. எ

) அவ க

லா

திெமாழி ெகா

பாகேவ (அவ கள
ேபசி

நிழலி

கி

) அவ கள ட

அவ க

லிமானா ' எ

ச ைடைய) அண

அவ கள ட , இைற

. அ ேபா

றினா க

. (அ

த ட ) ம க
லா

லா

திெமாழி

(ரலி) நப (ஸ

உம (ரலி) அவ கள ட

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
வ தா க

. (அவ கள ட

ற ப

பாக

ெச

4, அ

தியாய

லா


நப (ஸ

) அவ க

ைழ த
ஓ னா க

. (நா

4, அ

பாக

வாய

''ஸிஃ ப
நா

4188

அப அ

◌ஃபா(ரலி) அறிவ

உ ரா ெச

தேபா

ஸஃபா

ெகா

அறிய


ெச

அவ க

வ தா க

. நா

64, எ

ேதா . (ம காவ

அவ க

டா

அரணாக) இ

வல

ேகா ட
) ம காவாசிகள

பத காக அவ கைள
ேதா .

4189

ஸலமா(ர

ைடய லி
(அ

கா

டன

(இைணைவ

தா கி வ ட
பா

இைடேய ெதா

ஓ ேனா .) அ ேபா

தியாய

அவ கள ட

நா

தா

ம வா

(அவ க

ஷகீ

.

64, எ

அவ கைள எ த வ த தி

மைற

றேவ) உடேன உம (ரலி) அவ க
தா க

ன த கஅபாைவ) வல

வ ேதா . அவ க
எவ

வ வர ைத
தி ெமாழியள

) அறிவ


னா

ேறா . அ ேபா


ைடய

அவ க

, '(நா

தா

ஹுைனஃ (ரலி) தி

இ த

கா டாத
ேபா

ப வ தேபா
ப றி) ெச
பா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

தி
ளாத

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
றி

ைன

அவ கள

(அபய
ேப

- அ

லா

(அ தைகய மனநிைலய

தர

வா கைள (

லா

ஸிஃ ப

லி க
கிற

றினா க

4, அ

பாக
கஅ

நப (ஸ

ைகய
தி

ேம ந

. அ

ெகா
ல. நா

னா

சமாள ப

தா

ட இ த

, நப (ஸ

ஏ க

ேதா

கள

சிரம

அறி த எள ய வ ஷயமான

. (ஆனா

ேபானா

சா

) நாள

கறி தவ க

) எ

தா

ைலைய அைட க

. இைத எ ப

ட க ப ட) அ த வா கேள வழி வ

ேபா

நிைலய

ெனா

தன. ஆனா

,

,
) நா

ைல பறி
ெத யவ

ைல'' எ

.

64, எ

தியாய

4190

உ ரா(ரலி) அறிவ

ஹுைதப

சிய

ண ைதேய

னா

ேத

ட கி) ைவ

கிைடய ேலேய ேபா

ழ ப தி
ெவ


) எ

ைடய

நா

ய வ ஷயமான ேபா
ெவ

யா உட

பத
அவ

சமாதான ைத அைட திட (

. உ

வ த ஹுைதப

க டைளைய ஏ க ம

தி

நா

சா டாத க

ேத

யா சமய தி

) அவ க

தா

(உ ரா

னட

காக நா

வ தா க

'இ

. (அ ேபா

ரா ' அண

தி

தைலய லி

Visit: www.tamilislam.webs.com

த ேபா
) ேப

)

.
)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

க தி

'உ

ைடய தைலய

ேக டா க
ெகா


. நா

நா

பான ெச

தி

ப காரமா
(இத

றி

என

(உ
. (இ

பாள

4, அ

கஅ


அவ க

வ ைசய

ைவ பவ க

தியாய

64, எ

ரா ' அண

அண

,

றனவா?' எ

ைடய தைலைய மழி
. அ

தியாக

த நிைலய

ஏைழக

ப ராண ைய அ

தைலைய மழி தத கான

å (ர

) அ

நப (ஸ

)

) அவ க

றினா .
றி ப

டா க

ைல.

4191

உ ரா(ரலி) அறிவ
'இ

ெகா

) அவ க

கி

.

தலி

, 'உ

. அத

த) ஏதாவ
ரா

நப (ஸ

ேநா

னா

) எதைன

உன

ேநா

றினா க

ெத யவ

பாக

தன. அ ேபா

றிேன

ேவ இ

)'' எ

அறிவ

(இ த

ெகா
ள ேப

, 'ஆ '' எ

. ப

உணவள . அ

நா

உதி

தவ களாக ஹுைதப

ேதா . எ

தா

கைள (கஅபாவ
தன . என

(கா

யாவ
ெச

இைற

த (ஸ

ல வ டாம

)

) இைண

ேசாைண வைர) நிைறய

Visit: www.tamilislam.webs.com

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
தைல

ெதாட

, 'உ

அவ க

ெச

'இ

தவ

தா

. நா

அவ

தா

) ஏ

தா

தியாய

கள


ெகா

ள ேந

த ம

இ த (தி

, ெபா

(ேப
ரா

அண

அத

ய ேவ

02:196-

கைள
யாேர

டா

ெச

றனவா?'
ரா '

;அ

,

)

) வசன

4192

ல தா

லா ைத ஏ பதாக

அவ கேள! நா
கா

64, எ

'உைரனா'

வ ைளநில

கள

காரண தா

. அ ேபா

கி

டாத கா ய

தைலய


, 'இ

தா

ெதாட பாக), 'உ

(அத
;அ

'' எ

) வழ

றா க

. (அ ேபா

ெச

(உதி

ெச

.

'ம

கட

உன

தைலைய மழி

ேநா க ேவ
கேவ

ள ப ட

4, அ

ேபா

தா

ேநா

பான ெகா

தி

,அ

க தி
ைன

றிேன
னஎ

ப காரமாக ேநா

பாக

ள ேப


, 'ஆ '' எ

ரா ' அண

நிைலய ேலேய அவ

) அவ க

அத கான ப கார

ேநாயாள யாக, இ
காய

) ேப

நப (ஸ

ைடய தைலய

ேக டா க

அண

. (அதிலி

கின. அ ேபா


ேம

பா

ைவ தி
அத

சில

மதனாவ

ேபசின . அ ேபா

கா
பவ க

நைடக

பாைல அ

ைவ தி

ல . (நா

பவ களா

நப (ஸ

அவ க

, 'இைற

பவ க
பா

. நா
கா

ேதா )'' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ கள ட ,


நைடகைள
றின .

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அவ க

மதனா(வ

இைற

த (ஸ

அவ க

(ேம

திர ைத

மாறிவ

ெச

பாள

ெச

வர ப ட ேபா
க டைளய

டா க

ேபா டா க
திய


டா க

கள

லா

(க
கா

நைட ேம

அவ க

) ஓ

ைக கா

கள

)

மா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெவ ட ப

வ ட ப டன . அவ க

றினா :

(ரலி)

டைன ெகா

ேபாய ன .

க தாதா(ர

(யஸா

, (அவ கைள

யேபா

) அவ கள

. அவ கள

)''
தி

பாள

. (அவ க

கிைட
பாைல அ

பாள களாக (மத )

ப னா க

. (ம க

. ேம

நிைற த) 'ஹ ரா'

க க
இைற ம

கைள (த

பைர

பாைல

நிவாரண

வல

) அவ க

ேம

றன . (அவ றி

) அவ க

ஆள

றநகரான) 'ஹ ரா' ப

நிைலய ேலேய மா
அறிவ

நப (ஸ

ெதாட

சிய ஆண களா

(மதனாவ

ஒ டக

ைல. எனேவ,

கைள

உ தரவ

ஷா அ

) அவ கள

டன . இ த வ ஷய

) அவ க

(இ

லா திலி

, நப (ஸ

ெகா

டன .) அவ க

வர) அவ கைள

நப (ஸ

ெகா

தேபா

ளவ

அ த ஒ டக

ெச

வாேற அவ க

ெகாைல ெச

மதனா
கா

ெகா
. அ

டன . ேம

அவ கைள

) காக வழ

டா க

ெப

திய

ெகா

ப ட) ஒ டக

) இட தி

உ தரவ

நிவாரண

, (ப

(ைடய உபேயாக

'ஒ டக

த ப ெவ ப ) ஒ

) அவ க

,

அ த

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அத

பற

நப (ஸ

சி திரவைத ெச
க தாதா(ர

கிலாபா - ர

உம

இைற

அ தி

) அறிவ

அª

த (ஸ

) அவ க

ைம (வ தி) தா
அª

'' எ

(ர

.

- அவ கள ட

கிற

வ தவ க

)

.
(வழியாக வ

) அவ கள

(வ தன )'' எ

இட

ெப

)

.

தைல ெச

(ர

) ஒ

?' எ

ய ப ட அ

தின

ஷா

நா

னா

ம க
) அவ கள

லி

ேத

. 'அ

(வ த) கலஃபா க
பதிலள

. (கலஃபா)

ம கள ட , 'இ த 'கஸாமா' வ ஷய தி

ஆேலாசைன ேக டா க

னா

தா

கிலாபா அவ க

கிற க

ெகா

தா க

4193

- அவ களா

அ தி

கிலாபா(ர

சில

64, எ

ரஜாஉ(ர

எஜமான

காண ப

மா

'(நப - ஸ

ெச

ெகா

ேம)' எ

ல தா

தியாய

அ ைம) அ

(ம

, 'உ ல

4, அ

பாக

நா

அறிவ

(ரலி) அவ கள டமி

அறிவ

(அ

ல தின

(ம கைள) த ம

டாெமன த

) அவ கள

உைரனா
அன

) அவ க

யேவ

தன . அ

அ யைண

பள

கிலாபா(ர

), அ ேபா

னா

தா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


உம

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அ ேபா

அவ கள
கிலாபா(ர
றினா க
அன

), '(உைரனா

ல தா

, 'உைரனா

ெதா

கர ' எ

அவ க

அª

ப றிய அன
. அ ேபா

அன

(ரலி) அறிவ

(ரலி)

கிலாபா(ர

தா '' எ

மிட தி
ய ஓ

நிக

கிற

) அறிவ

) அறிவ

.

கிற அறிவ

சிைய

றினா க

, 'உ


.

4194
தா

)

அைழ

சி யா வழிய

ெகா

ஸுைஹ (ர

காண ப

)

அ வஃ(ரலி) அறிவ
ைக(யான ◌ஃப

சில ' எ

ல தா

64, எ

(மதனாவ லி

ேம

ல தா

ேக டா க

ப றி) என

றிவ

தியாய

ஸலமா இ

நா

)?' எ

.

சில ' (எ

4, அ

பாக

'

ேக (ேபாய

ஸ(ரலி) அவ கள டமி

ல தா

), 'உைரனா

ஸய (ர

(ரலி) அவ கள டமி

அறிவ

பஸா இ

ஹத

ெகா

இைற

த (ஸ

தன. அ ேபா

) எ

ைன

அ ைம (வ

க ப

வத

பாகேவ

ள ◌ஃகாபாைவ ேநா கி )
) அவ கள
மா
ச தி

(பா

ற ப ேட


, 'இைற

) ஒ டக
◌ஃ (ரலி)
த (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அவ கள

பா

ல தா '' எ
மைலக

கிேன

கைள வ

அவ க

அ ெப
வைக

) நப (ஸ

'இைற

) அவ க

கைள
ேநா கி ஒ

அ ேபா

நப (ஸ

ேதா க

ைற க திேன

ெகா

பா

தி

ட க

சி ெப றவனாக இ
ெகா

வர

ெச

(அ

ேட

ேத

) வ (

க) அவ கைள ேநா கி ஒ

பைடைய இ ேபாேத அ

த ேபா

ைமயாக நட

ெகா

ேட

.

,

அவ க
ெச

பைடைய இ ேபாேத

, 'அ வஃ உைடய மகேன! (அவ கைள) ந

. எனேவ, ெம

, நா

)

த)ன . நா

. எனேவ, (அவ க

(சில)

ெகா

ேச

டைன

அ ெப

. ேம

ற ேபா

(த

ேட அவ கள டமி

ைவகைள நா

. பற

. அவ க

ேட அவ கள

ட தின தாக

நா

) அவ க

டா

சா

ம க

அவ கேள! அ த

ம ற ஒ டக

ேத

, 'யா ஸபாஹா!

ச தமி

ெகா

. (அவ கைள நா

ேபான

க வ டாம

வதி

றினா
, 'க ◌ஃபா

அவ கைள அைட ேத
. இ

றி

டன'' எ

இர

கைள ) ைகய

பாடைல பா

ேத

(அ ேபா

ேக
ெச

(பா யப )

. அத கவ

உர க

மதனாவ

அ வஃ உைடய மக

. நா

ஒ டக

. உடேன நா

ற ஒ டக

'' எ

யா

¡

னா

ல ப

ேக ேட

த அைனவ

ெச

) நா

'எ

ெச
?' எ

ேநராக வ ைர

தன . 'நா

ெதாட
'ர

ெசா

பாம

ைளய

ெபற ேபா


! உதவ ! உதவ !) எ

தி

ெகா

ெச

கிைடய லி

க ைத
(ெகா

பதி

(அதிகாைல ஆப

ஒ டக

, 'அவ ைற யா

நா

'' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

றிேன

றினா க

.
. பற

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
நா

(மதனாவ

மதனாவ
அம

தி

பாக

4, அ

ைவ

ெகா

ேபா

டா க

.

ெதா

றினா க

ட , நப (ஸ

) அவ க

பாக

. அ ேபா
நா

அ ேபா

பா' எ


வாைய (ம
( திதாக) உ

4, அ

தியாய

நா

ற இட ைத அைட த

தா க

தவ ர ேவ

க டைளய

64, எ

டா க

ேடா . ப

) ெகா பள
ெச

,

) அவ க

ஒ டக தி

) அவ க

ெகா

ெகா

. அ

மஃ

தா க

. நா

ெதா

தா க

. ைகப

வர படவ

ைழ க ப ட

யாமேலேய ெதா

ற ப ேட

நப (ஸ

ன , பயண உணைவ

. ப

, மாைவ
சா ப

த (ஸ

ேன த

4195

நட த வ
ெதா

இைற

தம

தா

ைழ

அவ க

ைன

(ரலி) அறிவ

ைகைய

அைத

64, எ

அமா

ள 'ஸ

ப வ ேதா . அ ேபா

வைரய

தியாய

ைகப

) தி

ைழ

ைக காக

வா

ெச

ெகா பள

.

4196

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைல.

அைத நப (ஸ
றா க

ேதா .

)
.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ஸலமா இ
நா

இர

அ வஃ(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

ேநர தி

நா

சேகாதர ) ஆமி
சிலைத(
(ப

பா

யா

அத காக எ
ச தி

ேபா

ெச

'அ

லா

பாத

அவ

ப னா
இைற

. 'ஆமி இ

ஒ டக

றா

நா

(ேபா

தி ப

கள
நா

(தயாராக) வ

ேக

) அவ க

அ வஃ' எ
வானாக!' எ

கள

இைற

ேவா . எ

கள ட

பா

ஒ டக

, 'யா

ம க

பண

ெபாழிவாயாக! (அறவழிய

ேவா )'' எ

பாடைல

கைள) அ
ேடாேமா

எதி ைய )

வாயாக! எ

அைமதிைய

காக

ேந வழி

கள தி

(உதவ
த (ஸ

ைகவ

கி ம க

கைள

மா ேடா . உன காக (எ

கைள உ

ேபா

கவ ைதகள
றினா . ஆமி (ரலி)

இற

அவ கள
ைலெய

ற ப ேடா .
த ைதய

வாகன திலி

ன பாயாக! நா

. (வழ க

கின.) அ ேபா
ேக டா க

காக )

வ , (எ

களா?' எ

) எதைன நா

அைழ க ப டா

தா க

ெதாட

அபய

ெகா

தி

ெபாழிவாயாக! எ

ல) நா

ம க

கள

கவ ைதைய ) பா

க டைளகள

கைள ம

அைமதிைய

யமா

. 'இைறவா! ந இ

தா க

கிேறா . (உ

ேபா

தேபா

ெச

. அவ க

க மா ேடா ; ெதா

ெப றி
ெச

ெகா

ேக க

வைக

ெச

ைகபைர ேநா கி(

அ வஃ(ரலி) அவ கள ட , 'ஆமிேர! உ

தா க

ேதாட

ெச

பா ) எ

கவ ஞராக இ

தா

வ ைர ேதாட

இ த ஒ டகேவா

பதிலள
த (ஸ

தா க

) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

?'

. அ ேபா

,

. அ த

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ம கள
ெசா

) உ

நா

வ , 'இைற

பய


, 'இ

அவ க

ேக டா க
நப (ஸ

றினா க

அத

ேக டா . 'அ ப ேய ஆக
அண வ

வாள

) அவ க
ேம ப

அவ க
தி

நி

இற

ப யேபா

இைற

றேபா

தி, அ

,ஒ

னா

டா க

. (ைகப

) அவ க

வ , 'இைற


. (அ

பா

ெகா

வா

அவ கேள!

ேபா

காக)

ைடயாக இ

ேபானேபா

னா

. அதனா

மதனாைவ ேநா கி) ம க

கைள

ளலாமா?' எ

தா கிவ

ைடய ைகைய
, 'உ

பா திர

ைறய தின

காைல ெவ ட

ம க

,அ த

கைள க

ெவ றி

)

?' எ

இைற சி' எ

ெகா

காைலேய தி

றினா . 'எ

ைன

கிற க

நப (ஸ

றின . 'எ த இைற சி?' எ

ஆமி (ரலி) அவ கள
åதன

லா

க ப டஅ

ன . அ ேபா

ைதகள

றினா க

- ஸலமா(ரலி)

த (ஸ

பா திர

'' எ

ேதானான அ

. அ ேபா

ேக டா . ப ற

. ெவ றியள

ம க

)

ேடா . அ ேபா

ேக)

, 'அவ ைற

) அவ க

'' எ

ெகா

உய
தா

கா

வா வத

டாதா? எ
ைகய

. பற

. 'நா

ேக டா க
நப (ஸ

) ெவ றியள
கைள (ஆ

அைதய
உய

? எத காக இைத

ன ெந

) அவ க

(அதனா

தைன) ெச

. 'இைற சி சைம பத காக'' எ

இைற சிகைள
ம க

ட கால

வாசிகைள

நிைறய ெந

றின . அத
உைட

(ந

ைமயான பசிேய ப ட

எதிராக (எ

மாைல, ம க

வர மரண

. அவ

, ைகப

கிைட க (ப ரா

ைகப

அவ க

தேர! (அவ

தியாகிவ


ன ேந

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

?' எ

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ேக டா க

. 'எ

தா

த ைதய

சேகாதர ) ஆமி

ந ெசய

வாள னா

த ைம

தி

த ைத

கிறா க

தவறிைழ
த ந
வர
தா

ேபா

றவ )

மிய

பற ப

பாக

4, அ

தியாய

64, எ

அன

(ரலி) அறிவ

ைமக

நப (ஸ

இைண

கா
மிய

தாய தா ட

'' எ

னா க

றியவ

ைம, அற ேபா
,த

. (ெதாட

இர
)'' அவ

உலவ ய இவைர

ெப

ம க

, 'இைத

தா . (

கைள

ேபா

.

) அறிவ

இட

(அவ

தா )'' எ
த ந

றினா க

ைதபா(ர

றியவா

) அற ேபா
)

. (எ

) அவ க

'' எ

ேபா

) அவ கள டமி

த (ஸ

பணமாக
) அழி

த ெகாைல ெச

ைறவானவ கேள'' எ

ஹா தி (ர

இைற

நி சயமாக (ந ெசய

) அவ க

அறவழிய

மிக

(அம

. அத

கினா ; (இைறவழிய

தா

ெகா

ேத

டவ . ஆமி
நப (ஸ

கைள

கிய

அர க

ெத வ

ைம ஆகிய) இர

கைள

தாேம

.'' எ

அறிவ

, '(இவைர

.

4197

தா

) அவ க
இர

இர

ேநர தி

ேநர தி
(பைடெய

ைகப

வ தா க
) ெச

வா களாய

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ க

காைல ேநர

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

வைரய

ெவ

(வய

(ேப

பா

(அவ

,'

தேபா

நப (ஸ

ெகா

, 'ைகப

அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

நா

ெவ

ஐ தண க
) அவ க

பாழா வ

. நா

ேவாமாய

(வ
! நா

த (ஸ

கி

,

ஹ ம

றன )'' எ

ெகா

) அவ கைள

மதாைணயாக!

எ ச

றின . அ ேபா

தாய தி

கள தி

க ப ட(வ களான அ த

ெக ட காைலயா

'' எ

றினா க

.

4198

(ேபா

கைள எ

) அவ கைள

(அவ
நப (ஸ

åத க

வாேற காைலயான
ைடகைள

தா

அதிகாைல ேநர தி
ஊ வாசிக

மிக

64, எ

தியாய

ேவாமாய

4, அ

லா

ட) பைட

பாழா வ

ேபா ட) இற

தாய த)வ க

பாக

,அ

ஹ ம

அண க

) அவ க

(அவ க

இற

கமா ேடா . அ

ச ஓைலகளாலான)

ெவள கைள ேநா கி) ெவள ேயறி வ தன . இைற

åத க

அவ கைள ெந
ைய

பா

தேபா

ெகா
, 'அ

,'

ெகா

அ ப

தாய தி

(வ

ேறா . அ த

வ தன . அவ க

- ச தியமாக
கி

லா
கள தி

க ப ட அவ க

ெச

ெவள ய

ஹ ம

ட) பைட

லா

எ ச

வத காக) ைகப

ஹ ம

-

றன )'' எ

றின . அ ேபா

மிக

. ைகப

ெப யவ

(அவ க

மிக

ேபா ட)

ெக ட காைலயா

Visit: www.tamilislam.webs.com

''

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

றினா க

நப (ஸ

) அவ கள

லா

. அ ேபா

அவ
'' எ

தமா

பாக

4, அ

அன

(ைகப

ேபா

ைடய

தியாய

) நப (ஸ

காம
அவ

ைதக

அறிவ

சா ப ட ப

அவ

ைடய

தைட வ தி கி

ேபா
ெச

ைதக

கைள

த (ஸ

) அவ கள ட

சா ப ட ப

. எனேவ,
டாெமன

றன . ஏெனன

,அ

நா

பா திர

கவ

. பற

டன'' எ

றா

றினா . அ ேபா
ண ேவ

ம கள ைடேய அறிவ

தா க

இர

டா

றினா . அ ேபா

ைறயாக அவ
நப (ஸ

உ தரவ ட அவ , 'அ

ைதகைள உ

, '(இைற

றினா . அத

. பற

டன'' எ

டன'' எ

ெமௗனமாக இ

தா க

றன '' எ

த அ த

) அவ க

பவ

கி

ண ேவ

தா

இைற

ெமௗனமாகேவ இ

'ெபா

ெகா

, 'க

ைத இைற சி கிைட த

4199

) ஒ

ைதக

'க

மாலி (ரலி) அறிவ
ேபா

ைத இைற சி உ

தா .

64, எ

அவ கேள!) க
ைற

அறிவ

(பதிலள
அவ க

பாள , 'க

அறிவ

) அவ க

,
,

லா

டாெமன உ

தா . உடேன, இைற சி ெகாதி

க ப டன.

Visit: www.tamilislam.webs.com

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பாக

4, அ

அன

(ரலி) அறிவ

ைகப

ெதா

அவ க

தா

, 'அ

பற

கள தி

ைகப வாசிக

மிக

(

தலி

காக ) ேபா

) தி

அவ க

டவ கைள

, சி

) ேபா
வ க

'' எ

) அவ கள ட
ஸஃப

ைக

டா க
)

) அறிவ

(அ

னா

ஹு

. நா

எ ச

றினா க

க ப ட
.

ஓ ன . அ ேபா

தா கினா க

யா அவ க

தைலையேய ம

ைஹ (ர
(ர

) வதிகள

ஹுைய அவ க

. பற

பாழா வ

ேவாமாய

ஆகிேயா)ைர

யா ப
ப(ர

ேலேய

. ைகப

) ெகா

இ த ஹதைஸ ஸாப

ேபா ட) இற

தா க

. அவ

ெப யவ

பைடகைள

ஸஃப

ேச

மண
அª

யா அ

ெசா தமானா க

மிக

) அவ க

ெக ட காைலயாக அைம

(த

க ப டவ கள

(

லா

லி

) அவ க

) நப (ஸ

(அவ க

ப தின(ரான ெப

4200

ேக (ஓ ட தி

தாய தி

நப (ஸ

64, எ

தியாய

. அவ கள

ெச

தா க

வ . அவ க

ேபா
நப (ஸ

ெச

. ைகதியாக
வ தி

) அவ க

ராக ஆ கி(அவைர நப -ஸ

.
றினா :
ேபா

அவ கள ட , 'அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஹ மேத!

-

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
நப (ஸ

) அவ க

தா

ேக

ைத உ

4, அ

அன

(ரலி) அறிவ

தியாய

ேபா
,ப

ெகா

டா க

64, எ

) ஸஃப

யா ப

(ரலி) அவ கள ட
அவ க

ேபா

கள

) த

தைலைய

ஹுைய அவ கைள நப (ஸ

) அவ க

ைக

, தாேம அவ கைள மண

தைல ெச

.

இ ெச

திைய

ைகய

ெகா

தா க

வரான ஸாப

'' எ

தைலையேய அவ கள

பதிலள

அன
ஸாப

4201

அவ கைள வ

பாள கள

. அத

தா

அறிவ

தா க

.

பாக

(ைகப

ெகா
ேக ேட

வ தமாக (''ஆ '' எ

தி ப

அைச தா க

ெச

னம

களா?' எ

தா க

அன

)

றினா :

(ரலி) அவ கள ட

ேக ேட

(ர

. '(ஸஃப

'நப (ஸ

) அவ க

யா (ரலி) அவ கள

ராக ஆ கினா க

'' எ

அன

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

(ரலி)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

64, எ

தியாய

ஸா அ

4202

அ (ரலி) அறிவ

தா

இைற

த (ஸ

) அவ க

ைகப

இைற

த (ஸ

) அவ க

(ைகபைர) ேநா கி

(உ

ேபா
'அ

..., ம க

லாஹு அ ப , அ
,அ

ெப ேயா

வண க தி
உய

தி


ள தா கி
லாஹு அ ப

லா

மிக

யவ

தி

ெகா

கா

டேனேய இ

'லாஹ
(பாவ

வாகன

(மன தனா

)

அவ க

, 'அ

இைற


கிறா

யா

'' எ

அவ கேள!'' எ


வ த இ

) வ லகி
லா

த (ஸ

ெச

ைல'' எ

வைத

ைமயாக, ெம

பதிலள

ெகா
- அ

லா

ேக டா க

ைகேஸ!'' எ

கைள

கைள

அைழ கிற க

, நா

இைற

,இ

ெகா

உதவ ய

ய) ஆ ற
. அ ேபா

அைழ தா க
ேத

, '(ம கேள!) உ

. அ ேபா

லற

-

லாதவைனேயா அைழ பதி


லா

மிக

லா

றினா க
லா ப

பய

,

ைகய

மி

ேம ந

னா

) தி

லா

பவைன

லேவா (ந

நா

யா
ெம

கி

) ஏ

- அ

) அவ க

. (அவசர படாத க

'' எ

திய

லாஹு அ ப

தவ ர ேவ

(ெவ றி ெப

, லாஇலாஹ இ

இைற

கி

தேபா

ெச

ள ேமடான ப

ைவ

ப ராண

ல வலா ◌ஃ
கள லி

ெதா

ேக காதவைனேயா இ

ெசவ ேய பவ

அவ கள

ேபா

ெப ேயா
லா

றின . அ ேபா
,ந

ஏெனன

. அத

அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அவ
த (ஸ

)

,
லாம

ெபறேவா

இைற

. '

.)

ைல.

த (ஸ


, 'உன

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
வா

ைதைய நா
¥லமா

அவ கேள! எ
றிேன

(ந

த ைத

. அ ேபா

அவ க

ெசா

க தி

(க டாய

லா ப

பாக

லா

4, அ

இைற

த (ஸ
ேபா

(பாவ

இைற
வா

கள லி

) இைற

'' எ

றினா க

) அவ க

¥லமா

) வ லகி
யா
, 'அ

. (அ த வா

லா

ெச

லேவா

'' எ

வைத

லா

ைகேஸ!''

நா

அறிவ

தர
றினா க

த ைத

'' -

லா ப

அவ கேள!'' எ
'' எ


'' எ

பணமாக

)

கள

) இைற

ைத,) 'லா ஹ

பதிலள

ேத

மா?' அ
. நா
தா

, 'ச

ல வலா

வ த

.

4203

ஸஅ (ரலி) அறிவ

டன . இைற

அவ கேள!'' எ

றிேன

64, எ

) அவ க

¥ல


வ த இ

ைதைய நா

க தி

ல வலா

த (ஸ

கள

ெசா

(க டாய

ெபறேவா (மன தனா

'' எ

தியாய

ச தி

, 'உன

பணமாக

, 'ச

தா

இைற

. '

¥ல

மா? அ

. நா

லாம

ய) ஆ ற

அைழ தா க

அத

தர

ைத,) 'லா ஹ

உதவ ய

ேக டா க

றினா க

. (அ த வா

லா
லற

அறிவ

'' எ

தா

(åத) இைணைவ பாள க
த (ஸ

) அவ க

, (அ

(ைகப

ேபா

ைறய தின தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

)
ேபாைர

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ெகா

) த

பைடய ன ட
('

'எ

மா

ெச

எவைர

றைழ க ப ட) ஒ
வ டாம

(வராேவசமாக) ெவ

னவ

ந மி

த (ஸ

அ ேபா
(ப

அவ

நி

அவ

) அவ

)க

உடைல அ

மன த

இைற

ெச

அப

தி

(ம களா

, 'அவ நரகவாசிகள
ெச

, 'இ

தா . அ ேபா

) ேதைவைய நிவ

அண ய லி

வ ல ) தன யாக

ெதாட

ைல'' எ

ேதாழ கள ைடேய

தா . அவ , (åத கள

, (பைடய லி

ேபாகிேற

'' எ

நி

லா

அவ

இவ

வ ைர

ெச

றா

. அ த (

ைமயாக காய ப

ப த

ேபா

அவ க

) அவ கள

)

ேபா

வாளா

ைறய தின
ேபா

ேவெறவ

) ேபச ப ட

. அ ேபா

வ '' எ

றினா க

.

வ , 'நா

ற) ஒ

றினா . (அ

வாேற) அ த

ற ப டா .

ேபாெத

ரான ேம

அண ய ன

த (ஸ

ெகா

ேபா டவ

இவ

க ட தி

தி

(அ ஸ

இவ

ேபாக வ

அவ கைள

) அவ க

ம கள

ெதாட

மன த

(உ ேவக

ேதைவ தர

இைற

, இைற

ப யேபா

ற (ேபா டாத) எவைர

, மா

பைடய ன ட

தி

தி


ெகா

த (ஸ

மா

மா

கீ

கிைடய

த ெகாைல ெச

) அவ கள ட

த ப டா . அதனா

ைடய வாைள (அத
திைய

றா . அவ

, 'தா

திைய)

அவ

தா . (ப

ெச

ைவ

, அத

அ த வாள

ெதாட

இைற

றா

(அ ேபா

அவசரமாக இற

மிய
,பற

ைவ

வ ைர
ற) மன த

ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

ற) அ த
நா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

'' எ

தி

கிேற

ேக டா க

. அத

ப றி

தா

றிவ
ெச

.) ப ற

ைனைய

ேத

அவ

நா

(ந

கிைடய

ைவ

பா '' எ

பாக

4, அ

ன அ

மன த

, (உ

தியாய

64, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

?' எ
மன தைர

ெப தாக

'' எ

ெபா

. (அவைர

ைடய வாள

அத

ப,த

ேம

ைனைய

ைன அ த வாள

ெசா

ைமய

) அவ
) அவ

ெதாட

(கீ )


தி

த (ஸ

ெகா

) அவ க

,

(ந ) ெசயைல

நரகவாசிகள

நரகவாசிகள
ெசா

தின .

த ப டா .

இைற

கவாசிகள

(ம கள ட )

ேபாக வ

ெவள பா ைவ

, (உ

றினா க

) காய ப

ைமய

ம கள

வா . ஆனா

நா

றினா . அ ேபா

வா . ஆனா

ெச

, 'எ

ைமயாக (எதி களா

தா '' எ

ெச

) ைவ

ெவள பா ைவ

ெனா

) அவ க

லவா? அைத ம க

ற ப ேட

மிக

'ம கள

அவசரமாக இற
மிய

த ெகாைல ெச

த (ஸ

றின கள
வ ஷய தி

அவைர

ேற

எனேவ, அவ
மா

, 'அவ

எனேவ நா

றா . இைற

அவ , 'இவ நரகவாசிகள

கவாசிகள

வராக இ

பாh.

(தய) ெசயைல

.

4204
தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

வராக

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
நா

ைகப

ைன

அவ க

ேபா
லி

, 'இவ

கல
றி

நரகவாசிகள

வ தேபா

, அ த மன த

காய

ஏ ப

ெகா

எனேவ, த

லி கள

, 'இ

'இைறந ப

லா

¥

லா

னாேர! ந

, இ த மா
'' எ

தி ப

க தி

திவ

ெச

டா

த (ஸ

ேநர
நிைறய
அ ெசா

. இ


ன மன த

றின . ப ற

ஹுைன

,

, இைற

ட)
ெசா

ைன
த (ஸ

(ம கள ைடேய),
) ெசா

ெச

க தி

ைழய

யா

வாய லாக
'' எ

றினா க

.

4205

ைல)

தா .

கைள எ

தா . (அைத

அவ கேள! தா

பாவ யான மன தன
அறிவ

64, எ

) அவ க

தா '' எ

தவ ர (ேவெறவ

ெபா

தியாய

நப (ஸ

, 'இைற

. ேபா

ேபா

கல

,

தவ கள

இைற

ேவதைனைய உண

, அதிலி

ைழ

- அவ கள

காய தி

த ெகாைல ெச

த ெகாைல ெச

ைகயாளைர

கிறா

4, அ

பாக

வ ைர

என அ

ெகா

அவ க

நா

சில

ைம தா

ெகா


பா

டா . அவ

சில , (நப - ஸ

ைகைய

த ைம அ

ேபா

அ த மன த

அவ றா

மன தைர
றினா க

ைமயாக

டன. ம கள

ச ேதக படலாய ன . அ ேபா

ட ஒ

வ '' எ

மிக

ேடா . அ ேபா

ெகா

ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேடா ...''

,

)

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
என அ
''ைகப

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ
ேபா

நப (ஸ

இைத உைப

லா

இ த ஹத

தா .

) அவ க

பல அறிவ

கஅ (ர
பாள

4, அ

யª

தியாய

அப உைப (ர

ஸலமா இ

தா க ப
அவ க

. 'இ

அ த

ேட

ைகப

)

கால

என

றினா ...''

தா .
க ப

.

)ேபா க

றினா

. அவ ட , 'அ

ேபா

தின தி

டா ' எ
காய தி

) அறிவ

த ஒ

4206

அ வஃ (ரலி) அவ கள

அைடயாள ைத க
ேக ேட

64, எ

ெக

ெதாட வழியாக அறிவ

(நப களா

பாக

காலி

ெவ

காய தி

ன காய ?' எ

ஏ ப ட காய . அ ேபா

றின . உடேன, நா

லிேம! இ
நப (ஸ

ைற இேலசாக

ம க

, 'ஸலமா

) அவ கள ட
ப னா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ ேத
.

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(அத

ன ) இ த ேநர

ஸலமா(ரலி)

4, அ

பாக

(ைகப
ெகா

அவ
ெச

) நப (ஸ

டன . (ேபா

, åத க

லி க
கிய

ேபா

(ேபா

ேவெறவ

ெவா

நா

ேபா

த (ஸ

) அவ க


கள

, 'அவ

ைமயாக

யா

தா

நரகவாசிகள

ெசா

பைடய ன

தா .

ேபா

, 'இைற

அவ கேள!

) ேதைவைய நிவ

ைல'' எ

ேபா

)

ைடய வாளா

தா . அ ேபா

திவ

அண ய லி

,த

ெச

ெகா

னவ (உ ேவக

த த

லி கள ைடேய ஒ
வ ல ) தன யாக

ெதாட
தி

ச தி

ேபாைர நி

ட தின

பன .

ேதைவ தர ேபா டவ

. '(வரதர
தா

ைறய தின ) இ

வராய

தி

, (பைடய லி

வ டாம

உடேன இைற

ைல'' எ

, åத இைணைவ பவ க

åத களான) இைணைவ பவ கள

ேபா

ற (ேபா டாத) எவைர

றினா க

ஏ ப டதி

தா

) அவ க

ஆகிேயா

(வராேவசமாக) ெவ
(இ

ேநா

நைட ெப றேபா

த இட ைத) ேநா கி

எவைர

) என

4207

ஸஅ (ரலி) அறிவ

ேபா

(த

64, எ

தியாய

ேபா

வைர (அதி

றினா .

(ம களா

தி த

) ேபச ப ட

.

வ '' எ

ட) இவேர நரகவாசிகள
கவாசி!'' எ

ம க

Visit: www.tamilislam.webs.com

றின . அ த

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ம கள

வ , 'நா

வ ைர தா
அவைர
மன த

ெம
ேத

(ேபா

ேபாக வ
ேம

. அவ

ெசயைல

ெச

பா . (இ
வராக இ

4, அ
இ ரா

அவ

ெதாட

(க

வா

(கீ )

நப (ஸ

வ தைத) நப (ஸ

ைமய

மலி

அவ

ெவள பா ைவ

, (உ

றினா க

, 'தா

ைமய

) அவ

ட) அ த
, அத

) ைவ

ைன அ

தி

இ த கா சிகைள

?' எ

இைற

நப (ஸ

) அவ கள ட

(ந

ெச

ன அ

ேபா

) அவசரமாக இற

மிய

ெதாட

ெவள பா ைவ

யாம
, அத

) அவ கள ட

வா . ஆனா

64, எ

றினா . (ப ற

றா . வரதரமாக

. அவ

'' எ

ேப

ைவ

றினா . 'எ

ஆனா

ல ேபாகிேற

ைனைய

கிைடய

மன த ) ம கள

பா '' எ

தியாய

ெச

ெச

தா . (அவைர

, 'ம கள

'' எ

(அ

ெதாட

த ப டா . (வலி தா

மா

ெனா

ெச


றா

ைடய வாள

கிேற

) அவ க

ெசயைல

பாக

ப,த

தி

ேக டா க

வ த) அ த மன த

நப (ஸ

ெச

) காய ப

த ெகாைல ெச


நா

ைனைய

ெகா

அவைர

வாக

ெத வ

ெசா

தா . அ ேபா

கவாசிகள

நரகவாசிகள

நரகவாசிகள
ெசா

என

) அவ க
(ந )

வராக
(தய)

கவாசிகள

.

4208

ஹப

ன(ர

) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

அறிவ

தா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அன

(ரலி) (ஒ

ைற) ஜு

ம கைள ேநா டமி டா க

வைக சா

ேபா

பாக

4, அ

ைவைய

ஸலமா இ
ேபா

(ரலி) அவ க

ேச

அவ க

(வ

, 'நா

, 'அ

அவ

லா

நாைள இ த

)இ த

ற ப ட

) நா

. (இைற

டா க

இவ க

ள ப ட நாள

ெகா ைய

தி

- ஸ

ள வாசலி
'எ

)

åத கைள

ைகப

தர

லாம

லாம

,ப

) அவ க

(

.''.. அ

ெசா

) அவ க

கிவ

.

ேடேன''

ேபா
நப (ஸ

மன த ட

. அைத (யா ட

ெகா

ைதய) இரவ

ேபாகிேற

பா ...'' (எ

அல இ

வலி ஏ ப

ேநசி கிற ஒ

றினா க

எதி பா

) ெச

ெச

, நப (ஸ

. பற

'' எ

(ேபா
. அவ க

) அவ க

ைடய

ெகா ைய

ெவ றியள பா

ேபாகிறா க

. உடேன 'இ ேபா

) 'ைதலசா

தா

கிவ

றினா க

லா

த ஒ

தைலய

.

) அவ க

நப (ஸ

)

லாமிய ேசைனய

நப (ஸ

. (ைகப ) ெவ றி ெகா

தா க

அவ க
(இ

ேபா

(பஸராவ லி

(அவ கள

4209

அ வஃ(ரலி) அறிவ

தாலி

டா க
றினா க

64, எ

ைகப

அ ேபா

ளன '' எ

தியாய

ஆ நாள

. அ ேபா

லிவ
ெகா

ேதா . அ ேபா

, '(அ தைகய)
,) 'அவ

, 'இேதா, அல!''

(அல (ரலி) அவ கள ட

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

நாைள

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(அ ெகா ைய ) ெகா
ெவ றியள

4, அ

பாக

.

தியாய

64, எ

இைற

த (ஸ

தைர

றினா க
ெவா

இைற

தர

. அ த

அ த இரெவஆள

ணமா வ


'' எ

, அத
. அ ேபா

ைவ

அவ

அவ

மன த ட , நாைள (இ
லா

அவ

எவ ட

தன . ம

றினா க
வலி எ
வலி எ

காைலய
ெம

. 'இைற

. நப (ஸ

லாமிய ேசைனய

)

'' எ

ற ேயாசைனய

ம க

அவ கள
ஆைச ப டவ களாக,

நப (ஸ

, 'அல இ

) அவ க

அவ கேள! அவ

) அவ க

லாதி

ேம இ

, '(அவைர அைழ

. அல(ரலி) அைழ
ேம இ

ைடய

ைடய

ெவ றியள பா

தர ப

நா

வ தன . அ ேபா

ேக டா க
ற ப ட

லா
ைடய

த மிடேம தர படேவ

ேக?' எ

அவ ட

. அ

கள

) அவ கள ட

'' எ

கிய

'அ

நாள
லா

ெப ற ஒ

ெகா

ஏ ப
அவ கள

,அ

ேபாகிேற

லா

த (ஸ

அப தாலி

ைகப

ற, ேம

ேநச ைத

ெகா ைய

னவாேற) அவ க

றினா

) அவ க

ேநசி கி

ெசா

4210

ஸஅ (ரலி)

ைடய

இ த

க, நப யவ க

க ப ட

லாதி

வர ப டேபா

தைத

ேபா

தைத

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா

வலி
ப )

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ணமா வ
ெகா ைய

இைறவ

. அ ேபா

ெகா
கீ

ேக டா க

நப (ஸ

தவ களா

. அத

கள தி

இற

ப ச தி

) அவ கள

கள

கடைமயாகி

வமான) சிவ

சிற ததா

பாக

4, அ

அன

நா

('க
ஸஃப
மண

தியாய

64, எ

ைகப

(

அவைர நப (ஸ

மா?'

யேவ

மதாைணயாக!
(அர கள

ேந வழியள ப
ெகா

வைத) வ ட

.

4211

பைடெய

த ஸஃப

) அவ க

ேபா ட
(அைத ஏ

ெச

லா

(ஒேர

, அவ கள

அைழ

கைள (ெசா தமா கி

தா
) வ ேதா . அ
ெவ றிைய

ஹுைய இ ன அ த

ணாக இ

ெச

.அ

லா

றினா க

) ேகா ைடய

யா ப

லா

ஒ டக

மாலி (ரலி) அறிவ

'எ
ெப

'' எ

லா தி

ற, அ

அ த

அவ க

அவ க

, 'நிதானமாக

ெசா

ஒேரெயாவ

ேபா

வைர நா

) அவ க

, அவ கைள இ

. பற

உய ய ெச

)ஆ

நப (ஸ

கடைமகைள அவ க

, அல(ரலி) அவ கள ட

) அவ க

. உடேன அல(ரலி), 'ந ைம

தா க

(ேபா

யாவ
ெச

அவ கள
கணவ
வ தி

'

, நப (ஸ

லா

த தேபா

, (ேபா

அழ
(ேபா

'ப

) அவ க

ைகதியான)

ப றி
) ெகா

ற ப ட
ல ப

கிலி

Visit: www.tamilislam.webs.com

) ெப

.
டா .

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(மண

) ெகா

(ைகப

டா க

மாதவ டாய லி
அவ


பற

நப (ஸ

அறிவ
நா

மதனா ேநா கி

,ஒ

வழ


ஸஃப

. பற

ற அ
,த

யா(ரலி) ஒ டக தி

4, அ

அன

தியாய

அ க

. ஸஃப

ற ப டா க

, இைற

த (ஸ

பழ , ெந

, பாலாைட

உணைவ

.

அைட தேபா
) அவ க

தயா

சிறிய ேதா

கி)யா

ஒ டக தி

64, எ

ப க திலி

பவ க

யா(ரலி) அவ கைள மண தத காக

ற ப ேடா . அ ேபா

காைல ைவ க, அவ கள

பாக

கிய வலமா - மண(மக

ேபா ைவ (ேபா

திைரயைம தா க

ெகா

மிட ைத நா

(ேப

' என ப

றினா க

) அவ க

ேம

பற

ன ட , 'உ

'' எ

நப (ஸ

அைழ

.

) அவ க

ெகா

. அத

) 'ைஹ

கல


பா' எ

ைமயைட தா . ப ற

னா க

ைவ தா க


அவ

ஆகியவ ைற

. அவைர

ள) 'ச

) வ

ஸஃப

கா

ஏறியைத பா

ேத

தா

நப (ஸ

) அவ க

யா(ரலி) அவ க
கி

நப (ஸ

காைல ைவ

.

தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

. பற

ஒ டக தி
கக

) அவ க

4212

மாலி (ரலி) அறிவ

அைம த

அம
(அ

ைன)

,த

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
நப (ஸ

) அவ க

'ப தா'

ஸஃப

பா' எ

4, அ

அன

(ரலி) அறிவ

தா

) அவ க

ைகப

நப (ஸ


தி

நப (ஸ

64, எ

தியாய

மிட தி

நப (ஸ

நா

ஸஃப

கினா க

ைகப வழிய

கி வ

னா க

(-நப யவ கள

('ச

. ஸஃப

ைணவ ய

யா(ரலி)

-) ஒ

வராக

ெரா

மதனா

இைடய

ஸஃப

யா அவ க

ேயா, இைற சிேயா இ
, ப லா

வாேற அ

எள ைமயான உண

, ெந

ெகா

கவ

ேபா

'ஸஃப

னா க

. அ ேபா

. அைத அ

ைப

க ப ட

றவ ைற இ டா க

யா அவ க

கி

. அ த

ைல.

ேதா

பா'

)

லி கைள அைழ ேத

(ரலி) அவ கள ட

தயாரான

லி க

ள 'ச

(உ

ஹுைய அவ கைள மண

வலமா - மண வ

) அவ க

உ தரவ ட, அ

4213

யா ப

. அ

) அவ கள

பழ , பாலாைட
அ ேபா

.

பாக

நா

ஹுைய அவ க

)

ைற வ தியா க ப டவ கள

தா க

யா ப

இட தி

ெகா

. பற

, அதி

. ('ைஹ

இைற ந ப

லி க

மா

ேப


டன .)

ைகயாள கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைன (-

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
நப யவ கள
ெப

ைணவ )-ய

ணா?' எ

ஹிஜா

ெகா

(

ெகா

- திைரய

இைறந ப
அ ப

ைகயாள கள

அவ க
ெப

கள

வாகன தி

ைகயைம

(

)வ

பாக

நா
அட

டா க

லா

அ ேபா

64, எ
கஃ ப

நா

4, அ

) அவ கள
நப (ஸ

(ம கள
தம

ைணவ ய

க டைள)ய டாவ
சில )

ஸஃப

த பற

-) ஒ

வ .

, அவ

டா

றின . நப (ஸ

னா

அம

அ ைம
) அவ க

, அவ

)டா

(-நப யவ கள

(அவ க

) அவ க

யா அவ க

காக

) திைரைய இ

4214
(ரலி) அறிவ

ைகய
ைப ஒ

தி

ஆைசைய நப யவ க

பாக

ெகா

நப (ஸ

க டைளய

ெகா

ற ப டேபா

ைகபைர

கிய ேதா

யா அவ க

.

தியாய


ைனய

வ '' எ


இட

4, அ

வரா? அ

டன . 'ஸஃப

திைர(ய

அ ைம
கள

ேபசி

தியாய

தா

ெகா

ேதா . அ ேபா

ைற எறி தா . நா
பா

ெத

64, எ

அைத எ

ேத

. அ

ேக நப (ஸ

டதா

) நா

வ , ெகா

க பா

) அவ க

ெச

ெவ கமைட ேத

4215

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேற

தா க
.

.
. (எ

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

உம (ரலி) அறிவ

ைகப

ேபா

) அவ கள

டா '' எ

நா

அறிவ

க ப

பாக

4, அ

அல இ
ைகப

ேபா

அறிவ

ெச

4, அ

ெப

64, எ

இைற

ய ப

தி

ண ேவ

தியாய

ெவ

ைள

டாெமன

ேம 'ெவ

ைட

நா

தைட வ தி தா க

ைள

.
) அவ கள

வாய லாகேவ

4216

64, எ

தா

த (ஸ

) அவ க

மண ) ெச
டா

.

.

தியாய

ேபா

) அவ க
ண ேவ

இைற சி (ெதாட பாக) சாலி (ர

ைதகள

ைதகைள உ

பாக

இட

அப தாலி (ரலி) அறிவ

வர ப

த (ஸ

இைற சிகைள

நாஃப உ(ர
ேவ

, இைற

ேபா

ைதகள

தா

ய ேவ

,'

ன ஸா.''.. (கால


டா

, நா

தைட வ தி தா க

.

4217

Visit: www.tamilislam.webs.com

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

உம (ரலி) அறிவ

ைகப

ேபா

ண ேவ

ேபா

இைற

4, அ

உம (ரலி) அறிவ

தியாய

ைதகள

தைடவ தி தா க

பாக

4, அ

ஜாப

இைற

த (ஸ

டாெமன நப (ஸ

பாக

நா

தா

64, எ

) அவ க

) அவ க

, நா

தைடவ தி தா க

ைதகள

இைற சிைய

.

4218

தா

இைற சிைய உ

ண ேவ

டாெமன நப (ஸ

) அவ க

.

தியாய
அ தி

64, எ
லா

4219
(ரலி) அறிவ
ைகப

தா

த (ஸ

) அவ க

இைற சிைய உ

ண ேவ

இைற சிைய உ

ணலாெமன) அவ கள அ

டா

ேபா
என

ேபா

(நா

)க

தைடவ தி தா க
மதி தா க

.

ைதகள
திைரகைள (அவ றி

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பாக

4, அ

அப அ

ைகப

ேபா

ெகா

த) பா திர

கள

அறிவ

பாள

ெகா

அ ேபா

நா

வ தி தத

(இ

அறிவ

க ப

ேபசி ெகா

4, அ

பசிேய ப ட

ைதகள

. அ ேபா

ெகா

த இைற சி) ெவ

, 'க

பாள

தா

ெகாதி

'' எ

(சைமய

தன. அவ றி

இைற சிய

. அ ேபா
சிறி

ெச

ய ப

சில

நப (ஸ

) அவ கள

ணாத க

. அதைன

றினா .
கிறா :

, 'அைத (உ

காரண , அதி
கவ
ேடா . எ

தைடவ தி தா க

பாக

4220

◌ஃபா(ரலி) அறிவ

பா திர

இத

64, எ

தியாய

ைல; (அதனா
கள

. ஏெனன

தியாய

ண ேவ
நப (ஸ

64, எ

டாெமன) நப (ஸ
) அவ க

, தா காலிமாக

தைடவ தி

சில , 'அறேவ (நிர தரமாக உ
, அைவ மல ைத

) அவ க

ேசர ேவ

தி

கி

தைட
ய)

ளா க

ண ேவ

றன'' எ

4221-4223

Visit: www.tamilislam.webs.com

நிதி
)'' எ

டாெம
றின .

ேற)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(ைகப

ேபா

) ம க

அவ க

(நா

அ ேபா

நப (ஸ

ெபா

)

நப (ஸ

) அவ கள

அறிவ

தா க

பாக

4, அ

ைகப

ேபா

ேபா

ெகா

பாள , 'பா திர

லா

தேபா

கைள

சைம தன .

கவ

அப அ

◌ஃபா(ரலி) அவ க

) வ

கள

) பா திர

க நப (ஸ

றினா க

தியாய

4223-4225
(அ

ம க

'' எ

4, அ

அறிவ

64, எ

தியாய

என பராஉ ம

பாக

.

இைற சிைய சைம

கிைட தன. உடேன அவ ைற ம க

தா .

இைத பராஉ(ரலி) அவ க
அறிவ

) அவ க

ைதக

(நா

, 'பா திர

கைள

) அவ க


கவ

.

அப அ

64, எ

கைள ைவ

◌ஃபா(ரலி) அவ க

அறிவ

தா க

4225

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

ைத

''

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
'நா

நப (ஸ

) அவ க

ைதய ஹதஸி
அறிவ

இட

4, அ

பாக

) அவ க

ப ைசயாய

பாக

4, அ

அ பா

அவ க

ேபா

.

ேபா

நா
தா

64, எ

(ரலி) அறிவ

(அ

ேபா

ைதகள

- எறி


இைற சிைய - அ
மா

(அ

மதியள

)

ைல.

4227
தா

இைற சிைய

வைத நப (ஸ

அதைன உ

உ தரவ டேவய

ைதகள

ெதாட

ேனா

தா

சைம க ப

தியாய

4226

. அத

தைடவ தி த

பதனா

64, எ

தா
டா க

ேறா ...'' (எ

ெச

அைம த பராஉ(ரலி) அவ கள

, ைகப

அவ க

நா

(ைகப ) ேபா


தி

ஆஸி (ரலி) அறிவ

க டைளய

ெப

தியாய

பராஉ இ
நப (ஸ

சி க ேவ

காரண , அ

ண ப
) அவ க

ப ச தி
ெவ

டாெமன இைற

ம கைள

) அவ க
தா க

த (ஸ

ெச
வாகன

பதாலா? அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

வாகனமாக

லாம
ைகப

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ேபா

ேபா

தைடெச

நா

பாக

4, அ

உம (ரலி) அறிவ

இைற
ெகா

இ த அறிவ
திைரய

பாக
ஜுைப

4, அ

(நிர தரமாக )

.

தா
ைகப

ேபா

கைள

ேபா

(ேபா

காலா பைட வர

ெச

வ திலி

)

ைக

.

தா

ேச
லாவ

டாெமன) அவ க

ெத யா

4228

) அவ க

இர
தா க

என

64, எ

தியாய

த (ஸ

திைர

ைதகைள ( சி க ேவ

டா களா எ

நாஃப உ(ர
(

), '(ேபா

திைர காக இர

) அவ
டா

அவ

64, எ

தியாயகிைட

ெக

த) ஒ

மன த

, உ ைமயாள


கிைட

'' எ

. அவ

திைர
அள

4229

(ரலி) அறிவ

காக ஒ

வள க

தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா க

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
,உ

நா

மா

'(இைற

(ஐ தி

அஃ பா

(ரலி) அவ க

அவ கேள!) ைகப

(ேபா

பாக ) நிதிய லி

ெகா

காம

பன}

மாதி யான உற

ைற உைடயவ க

(இைற

) அவ க

றினா க
(ம ேறா

- ஸ

அறிவ

4, அ

ெச
நா

தியாய

ஸா அ

நப (ஸ

) அவ க

தி, நா

தலி

கிைளய ன

ெகா

தாேம?' எ

அவ க

,

ெச

) '

வ தி

. நா

தலி

,) 'பன} அ திஷ

நப (ஸ

) அவ க

ஜுைப (ரலி) ெத வ

) அவ கள ட

ெச

'
;

த க

ஒேர

ேக ேடா . அ ேபா

பன} ஹா»

தா '' எ

.

கிைளயா

பாக

, 'பன}

நப (ஸ

கிைட த ேபா


இர

ளா க

64, எ

கிைளயா
(

நா
சேகாதர க
இர

◌ஃப

தரவ

ைல'' எ

4230

(ம காைவ

ற ப ேடா . அ த எ

பன} ந

) சிறி

.

அ (ரலி) அறிவ

யம

ஸி


தா
மதனாைவ ேநா கி ஹி ர )

நப (ஸ

) அவ கைள ேநா கி ஹி ர

சேகாதர கள


ெத யவ த

ற ப

தேபா

. உடேன
ெச

தா ஆவா ;

Visit: www.tamilislam.webs.com

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ம ெறா

-அறிவ
''எ

பாள கள
ைடய (அ

நா

வரான அ

அ )

... ேச

றினா க

ேறா '' எ

ெச

ேப க

நா

கி ஆவா . நாேன அவ கள

ல தா

ெச

ேறா .''..எ

ெகா

க பலி

நா

(ம

... அ

த ைத அ

ன ) நஜாஷய ட
) ஜஅஃப

நா

(மதனா) வ

அவ கைள

சில , க பலி
ஹி ர

அப சீன யாவ

க) அவ

ேச

டேபா

ேறா (எ

ஆேவ

ஸா(ர

ேம ப டவ க
ேப க

ச தி ேதா . (ஏ ெனேவ அவ

சகா க

அைனவ

அ ேபா

அப

ஏறி (மதனா ேநா கி ) பயண

. (அப சின யாவ

டத கிண

ெகா

சிறியவ

)

.

றினா :

ேச

ஐ ப

ஸா(ரலி))

.

த ெசயலாக
அவ

ஐ ப தி

ேறா... 'ஐ ப திர

(திைசமாறி) அப சீன யாவ
இற கிவ

தா ஆமி

வயதி

ெச

ெச


ேச

க ப

கைள (ெகா

ெச

)

அப தாலி (ரலி) அவ கைள
ம காவ லி

கிய

ஹி ர

தா .) ப ற

கிேனா . இ

ேதா . நப (ஸ

ெச

(அவ

திய

ேக

, நா

) அவ க

,

ைகபைர ெவ றி

றைட ேதா .

வ தவ களான எ

ேதா . எ

ேடா '' எ

கைள ேநா கி, 'உ
றலாய ன . எ


Visit: www.tamilislam.webs.com

ேப
(மதனாவ

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
வ தவ கள
அவ கைள

(அப சீ ன யாவ

) ஹி ர

உம (ரலி) (த
அ ேபா

வரான (ஜஅஃப

ச தி பத காக
மக

(ரலி) அவ கள

ெச
ெச

றா க
தவ கள

மா இ

(த

மக

தா க

கி

. உம (ரலி) அ

ேக டா க

அ ேபா

உம (ரலி), 'உ

ேடா . எனேவ, உ

மிக
'அ

உ யவ க
லா

அவ க

கள


ேப நா

த க


லா

ெத வ

. இ

கள

காக
ச தியமாக! ந

வைரய

நா

எைத

உதவ ெப

ைடய
ெசா

தா க

ெச

) அவ க
,

மா(ரலி) ேகாப ப

இைற

த (ஸ

உணவள

. (உட

தா க


.) நா

... அ
காக

னைத இைற

ணேவா

''

பதிலள

) ஹி ர

வ த க

ள அப சீ ன ய நா

அவ

யா ?' எ

உைம

த (ஸ

அவ க
னா க

.

. உம (ரலி)

கமாக (மதனா)

ைல. ந

அறி¥

மா ப

(மதனாவ

பசி தவ

அவ க

லா

, 'இவ

மா அவ க

ேக

, பைகவ க

ேதா . அ

மா

றினா க

தியான நப யவ கள டமி
ெதாைலவ லி

கட

றா க

தா க

டேபா

கேள இைற

. உ

அறியாதவ க

கைள வ ட நா

மதாைணயாக! அ ப ய

ெச

. '(இவ ) அ

, 'ஆ '' எ

. அத

ல தி

மா அவ கைள

ஹஃ ஸா அவ கள ட ) ேக டா க

வ தவரா?' எ

வராவா . ப ற

மா அவ க

ஹஃ ஸா(ரலி), 'இவ , அப சீ ன யரா? இவ

ஹஃ ஸா(ரலி)

னைர ேநா கி

மா

) ஹஃ ஸா(ரலி) அவ கள

ஹஃ ஸா அவ க

ைணவ யா

. நஜாஷ ம

.

அறி
கேளா ெவ

மிய

ேம இைத
த (ஸ

ெச

...
ேதா .

) அவ கள ட

கேவா மா ேட

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

. நா

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
த ப ேடா ; அ
அவ கள ட
மா ேட

. ந

றினா க

நப (ஸ
உம

) அவ க

அவ க

தா

?' எ

பதிலள

4231

வ தேபா

,அ

ேத

'' எ


ஹி ர

(ெச

இர

(ெச

என அ

பாக

4, அ

) அவ கள ட

; தி

ல மா ேட
ெசா

உைம

றி,

ேபச

மா ேட

'' எ

த சிற

றினா க

. அ ேபா

ல . அவ

64, எ

) உ

நப (ஸ

அவ

, மதனாவ
றினா க

அவ கேள!

.

தா .

4233

Visit: www.tamilislam.webs.com

ந எ
) அவ க
) க பலி

னவா

சகா க

. (அப சின யாவ லி


'' எ

. 'அவ

றினா க
, 'அவ

) தா

(ரலி), 'இைற

ேக டேபா

(அப சீ ன யாவ
த சிற

'' எ

றினா க
) அவ க
உ யவ

ஸா(ரலி) அறிவ

தியாய

மா ப

மா அவ க

என

வ தவ கேள! உ
ஹி ர

னவா
நப (ஸ

கைள வ ட அவ

ஒேரெயா

இைத நப (ஸ

ெசா

னைத வ ட

64, எ

தியாய

பதிலள
'உ

ெசா

ெபா

.

4, அ

பாக

த ப ேடா . நா

மதாைணயாக! நா

மாக)

,

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

ஸா(ரலி) அறிவ

(அப சீ ன யாவ லி
(ஜஅஃப
(ேபா

ெச

தரவ

(ரலி) அவ க

ெவ றிய

தா

வ திலி
ேபா

ல ைத

) நப (ஸ

) எ

(பைடய

) இ

ைகப ெவ றி

வ ேதா . அ ேபா

த தா க

. எ

கைள

நப (ஸ


அவ க

தவ ர (ைகப )

) அவ க

ைல.

4, அ

64, எ

4234

ஹுைரரா(ரலி) அவ க

அறிவ

நா

பாக

தியாய

ைகபைர ெவ றி ெகா

ள ையேயா ேபா

ெபா
நா

த) நா

காத ேவெறவ

(நப களா

ெவ

ேச

) அவ கள டஎன ப

, ேதா ட

, இைற

ெச

த (ஸ

மிட ைத ேநா கி
. ஓ அ ைம

கால

)ேபா க

தா

ேடா . அ ேபா

வமாக

ெபறவ

) அவ க


ெகா

ெச

(மதனாவ

க ைதேயா

, ஒ டக , (வ

ைல. மா

ஆகியவ ைறேய ேபா
தி

நா

வமாக

ள) 'வாதி

ேதா . நப யவ க

தா . அவைர 'பன}ள பா '

)

ெப ேறா . ப ற

ல தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ரா'

'மி அ '
( ஃபாஆ இ

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ைஸ

இைற

ற) ஒ

த (ஸ

ெகா

தேபா

இைறவழிய

நப (ஸ

கி

உய

றின . அ ேபா

உய ைர

ைகய

கிட ப

ெகா

கிற

நப (ஸ

) அவ கள டமி

இர

ெச

கிட ப

இைற
தி

வா க

பாக
உம

தராம
... ஆ

4, அ

ேப

இைற

த (ஸ
பவ

ெகா

'' எ


தா

64, எ

கிய

பா

, 'இ

தா .

ட ேபா ைவேய அவ

!'' எ

ைடய

ெச

நரக ெந

பா

.

ட ெபா

ேவ) நரக தி


வ ,ஒ
, 'இ

ெச
(ேபா

'' எ
வா
ெச

வாைர...
ெச

றினா . அ ேபா

,

ல. இதைன
வா ... அ

.

4235

க தா (ரலி) அறிவ

. 'அவ

. வா

ைல. எ

ச தியமாக! ேபா

சாதாரண ெச


வ ட

) அவ க

ேக டேபா

றினா க

தியாய

அவ

... ெகா
ெகா

, '(இ

தி

பள பாக வழ

கிைட

றினா க
இைத

) அவ க
'' எ

ெச

வா கைள

) நா
த (ஸ

ேதா வ த ஓ அ

ைவ தி

அவ

சிவ ைகைய அ த அ ைம இற கி

தியாக

ம க

) அவ க

) அவ கள

தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

இர

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

உய ைர

ம கைள ஏ
என கி
ெகா

மி

ைகய
,எ

ைலயாய

ேபா

ெகா

தி

ேப

ெகா

4, அ

பாக

னா

ைலயாய

இைத அ

ெச

கால தி
வா

. அதி

னா

மான யமாக) ப

கி

த த

ற அ ச

ெவ றி

) அவ க

அவரவ

ேவாேனா எ

எ த ஊ

கைள நப (ஸ

கான வ

கிேற

64, எ

தியாய

ள ப

ச தியமாக! ப

ெச

கி

¥லமாக (அற

கிைன

வ .

ெகா

, அவ ைற (எதி கால) ம க

. என

உம (ரலி) அறிவ

ெகா

ைடய ஆ சி

(தன மன த

ெகாைடயா கி)வ
ெப

பவ

அதைன ைகப , நில

ள ப டா

ெகா

ைவ தி

லாத வறியவ களாகவ

4236

தா
லி க

எ த ஊ

(உைடய ஏ ைம ப றிய அ ச

(எ

ைடய ஆ சி

கிறேதா அதைன, ைகப நில
ேபா
ல (ர

நா
) அறிவ

கி

கால தி

கைள நப (ஸ

ெகா

என

)

) ெவ றி
) அவ க

ேவ

.

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

கி

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

ெவ றி

வ தி

ெகா

பற

என
காத க

வ தி

(எ

4, அ

த (ஸ

) அவ க

(தளபதியாக) மதனாவ லி
ெவ றி


கி

) ேக ேட

(ஒ

(எ

ஸய

'இவ
, 'இவ

றினா . உடேன நா

ைன

ற) 'ளஃ

கிைட த

. அ ேபா

றைழ க ப ட) ஒ

மாலி ) அவ கைள (உஹு

வசி கி

, '(ேபா

ெச

அவ கேள!'' எ

. உடேன அவ

64, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

ெகா
(அபா

ல தா

கிறேத!)'' எ

'' எ

றிேன
ழி

) அவ கள ட

கள

ஃமா
'

தியாய

நப (ஸ

. இைற

இ த

ைற ெசா

பாக

) நா

ைடய 'த

(த

தா

உைடய மக

றவ '' எ

ெகா

4237

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

(ைகப
ெச

64, எ

தியாய

ப றி), 'எ

'எ

லிைம

ேபா

)

ன ஆ ச ய !

மைல உ சிய லி

ெகா

டத காக எ

ைன

றினா .

4238
தா
, அபா

ஸய ) அவ கைள ஒ

ந ைத ேநா கி அ
த நப (ஸ

) அவ கள ட

ப ைவ தா க
அபா

அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா

பைடய

. பற

, ைகப

ேதாழ க

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
வ தன . அவ கள

திைரகள

தன. (ெவ றி

, 'இைற

நா

ெச

இவ க

ஸய

(ைகப

ெவ றி

சலா

தியாய

றினா க

(எ

லா

றிேன

தா

) அபா

ெச

) ப

தரவ

ஹுைரரா(ரலி), 'இைற
மாலி ) அவ கைள

மன தைர

ைககளா

ெகா

ள ேயா
உஹு

ெசா

கிறா

) அவ கள ட

)?' எ

டத காக எ

(வர மரண ைத அவ

.

த அவ கேள! இவ
றவ '' எ

ெகா

வ தி

ேபா

, 'ளஃ

றினா க

ஹுைரரா அவ கைள ேநா கி, 'எ

' மைல உ சிய லி
தேபா

)

ைல.

ஸய (ரலி) நப (ஸ

ேபா

அவ க

'' எ

அபா

யேல! நயா இ ப (


அவ க

வ திலி

. அத

. அ ேபா
ஃமா

ச மர நா கைள

காண ப டன.) அ ேபா

, 'அபாேன! அம

வ தி

) அறிவ

ேப

டலா

லிமாகாம
லிமான) ஒ

4239

. உடேன அபா

ஆ ச ய ! 'ளஃ
(நா

64, எ

லா

கிைட த ேபா
ழி

) அவ க
ெச

(ர

கெள

றி ெவ

'' எ

(ேபா

றினா க

மி

கி வ த

நப (ஸ

, அவ க

4, அ

ேசண

தராத க
இற

ேக டா . அ ேபா

பாக

அவ கேள! (ைகப
கி

மைல உ சிய லி
ஆனா

ைன

வழ

. இ த

Visit: www.tamilislam.webs.com

ழி

ைற ெசா

கி) அவைர

கிறேத!

'

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

ணய ப

தி

ளா

இழி

யவனா

ேகவல ப

ைன

4, அ

பாக

. (அ ேபா

இழ
ததாம

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

தா

நப (ஸ

மக

) அவ கள

கலஃபா) அ

லா

ஐ தி

கி

நா

இ ெச
ெசா

அவ கள
இைற

த ம
த (ஸ

ெசா

ேத

தா

நா

,) அவ

'' எ

ைககளா

றினா க

த ம

ஹ மதி

ெசா தி
) அவ கள

நா

த (ஸ

தம

.

ப தின
எ த

கால தி
அைவ ந

சி


யா

.

யைவ ஆ

.

'எ

வா க

மா ற ைத

ெச

(அ ெசா

த (ஸ

ய மா ேட

அ ெசா

கைள

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

) அவ க

ச தியமாக! இைற

எ த நிைலய
க . அதி

, ைகப

வர

சா ப

) அவ க

த (ஸ

ய பட ேவ

,

பற

ேசர ேவ

(ரலி), 'இைற
ெச

லா

மைற

ெசா திலி

வா சாக யா

லா

. (எனேவ,) அ

வ தனேவா, அேத நிைலய

டா

◌ஃபத

ததிலி

பைவெய

கிறா க

ப , இைற

ஆள

த மதனா ம
. அத

வ திலி

லிய

த தி

மதிய

ெச

. ஆனா

◌ஃபா திமா(ரலி) (நப யவ கள

ேக டா க

('நப மா களான) எ

றி

ேப

4240-4242

தி நிதிய

ைமைய

ைன அவ ெகா

ேபாய

லா

(ரலி) அவ க


வா

64, எ

தியாய

ளா


கி

.

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
வ ஷய தி

) நப (ஸ

) அவ க

(◌ஃபா திமா அவ க
அவ றி

எைத

(ரலி) ம

ஒ பைட க அ

மனவ

◌ஃபா திமா(ரலி) உய

(ரலி) ம

இற

ைல. நப (ஸ
வா

தத கிண

ெகா

ப )னா க

தா க

) அவ க

றி

ைபஅ

- வ

(ஆ

) மாத

கள

ெச

ெகா

தி

ஆள

டா க

வாச


கவ

ேவெறவ

அவ க

ட ப

ெத வ

த வைரய

ம கள ைடேய (ம யாைத

ெச

வரேவ

மாதகால
, அவ கள

டா '' எ

. (அ

அல(ரலி) வ

பாதேத (அல-ரலி அவ க

உம (ரலி) (அ

ைக) ெதா

(ம


வாச

)எ

வா
லா

வ த

வா

. அ த

வைத

ம. அ ேபா

ச தியமாக! ந

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

(ரலி)

) உம (ரலி) வ

ற ) காரணமா

சமரச

ப ரமாண

கள ட

.

)

ப னா க

றி அல(ரலி) அ

- ரலி - அவ கள ட ), 'அ

ைக

(ம யாைதய

-ரலி - அவ க

. அ ேபா

த வைரய

கவன

அல(ரலி) வ

தா க

ைல. அல(ரலி)

தைலவ ) அ

ெகா

(ரலி) அவ க

ைல. எனேவ, 'தா

ப னா க

கள

. எனேவ, (ஆ சி

ப ரமாண

ெதா

ேக

ெச

கவ

ய) தன

ம கள

'' எ

அல(ரலி) வா

ேவ

. இதனா

,ஆ

இற த ப

(ஜனாஸா

. ◌ஃபா திமா(ரலி) வா

மா ற ைத அல(ரலி) க
ேபச

டா க
அவ க

◌ஃபா திமா அவ க

ட இ

◌ஃபா திமா(ரலி) இற

. ◌ஃபா திமா(ரலி) இற தேபா

அவ கேள ◌ஃபா திமா(ரலி) அவ க
அல(ரலி) ம

க) இரவ ேலேய அவ கைள அட க

(ரலி) அவ க

நட தினா க

ெசய

. ◌ஃபா திமா(ரலி) அவ கள ட

வைரய

அல(ரலி), (இற பைடவத

ெகா

ப டப ேய நா

றி(ய

◌ஃபா திமா(ரலி) ேபசவ
கணவ

ெசய

) பதி

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

அவ கள ட

அவ க

ெகா

வ ஷய தி

எதி பா
ெச

'' எ

(எ

கள ட

ைப

அவ கள
உய ைர


உறவ ன க
அவ கள

(க

ைகய

வ வகார தி

நா

¡ைர ) ெசா
ைவ தி

உறைவ

ேபண நா

) ந
ெபா

ன ைசயாக

ெசய

தன. அ

வ டவ

லா
றி

.

ேக

) அ

(ரலி) ேபச

ஏ ப ட (க

ைற

ைறய

ச தியமாக! எ
உவ பானவ க

மிைடய

கிய

) எ

கியேபா

ைடய

வா வைத வ ட, இைற

மிக

ல தா

) வ ஷய தி

வ ஷய தி
. (இ

ெச

ைமைய

உற

(ரலி),

- ரலி-

வழ

, இ த (ஆ சி

அல(ரலி), ஏக

கிேறா . அ

தைலைம எ


நா

லா

ெகா

றினா க

பவ

ைம எைத

றா ந

, (அ

ெத

ண ய ைத

. அத

. அ ேபா

. பற

ேத

திவ ேதா '' எ

உறவ ன கேள என

ெதாட பாக என

) த

) அவ க

தைலவைர

றா க

ைல. ஆய

த (ஸ

என நா

இ த (ஆ சி

(ஆ சி

வா க

ெச

நா

ஆேலாசைன கல காம

ய க

றினா க

தி தா க

சிற ைப

கிய

, இைற

ச தியமாக! அவ கள ட

றி இைறவைன

ெபாறைம படவ

காரண தா

(உ

ெகா

, அவ கள ட

றிவ

வழ

நா

நட

தைலைம ) ெபா

ஆனா

அ ப

லா

அவ கைள ேநா கி) 'த
(ஆ சி

லாத க

வ டலா )'' எ

அவ க

திெமாழிைய

ெச

?அ

கிற க

ேவ

தன யாக

காம

த (ஸ

. இ ெச
ேவ

பா

ைல. இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

)

வ ஷய தி

(ரலி)
, 'எ

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
இைற

த (ஸ

வட
'த

மி

மாைலயா

தி

காரண , அ
லா

ேத

ெத

(எ

றிய ப

(ரலி) ம

ேக காம

சியைட

றின . த
ஆ வ

ெகா

திெமாழி

வாச

(அல அவ கைள
லி க

'' எ


) 'ந
இய

அல(ரலி) அவ க

றி

,

த இ கா ய தி
அவ க
தைலைமைய

என (நப - ஸ

,அ

. ஆனா

டா க

. இைத

-

(ரலி)

. அதனா
ேக

லி க

ச யாகேவ ெசா
பான நிைல
மிக

திைய

ெச

ெகா
ேகா வ

மாறாக, (ஆ சி

றினா க

பா

ைகைய

ெச

, தா

தியேதயா
ெசய

)

ெதா

(ரலி) அவ கள

அல(ரலி),

(இ

றிய காரண

ேதா அ

றி, இைறவைன

ப ரமாண

ட ெபாறாைமேயா அ

யாம

(ரலி)

அவ க

ன ைசயாக

ஏ ப ட

ேபா ைக அல(ரலி) தி

டேபா

வ உ

. ெதாட

ெகா

) த

ெச

(ரலி) அவ கள ட

பத கான ேநர

அல(ரலி) த மிட

கிய சிற ைப நிராக

மனவ

நா

தம

ப தினராகிய) நா

கள ட

ெச
. பற

) இ த வ ஷய தி

மகி

ட எைத

அல(ரலி) (இைறவன ட ) பாவம

ேபசினா க


வழ

அவ கள

, அத
.பற

திெமாழி

ணய ப

. அ ேபா

, அவ க

றி

றி

வ உ

ப ரமாண
றினா க

ைர தா க

ஏக

மி ப (ேமைட) மேதறி ஏக

தாமதமான

வாச

அல(ரலி)

ெச

றினா க

ம'' எ


பற

) அவ க

ைல'' எ

ன க

'' எ

ெகா
ெந

டன .

Visit: www.tamilislam.webs.com

கமானவ களாக

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

64, எ

தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

4242

தா

ைகப

ெவ றி ெகா

ள ப டேபா

நா

லி

பாக

4, அ

உம (ரலி) அறிவ

ெசா

ெகா

64, எ

தியாய

4, அ

ஸய

(ைகப

கன களா

''

நிர

நா

வய

நிர ப

சா ப

டதி

ைல.

4244-4246

(ரலி) அவ க

ெவ றி

றைழ க ப

) ஒ

வைர ைகப

கி

உய

ரக

அவ

ேப

4243

வைரய

64, எ

தியாய

வய

தா

ைகபைர ெவ றி ெகா

பாக

, 'இன ந
ேடா .

) இைற
ேப

த (ஸ

ஹுைரரா(ரலி) அவ க

அறிவ

) அவ க

◌ஃகஸி

(ஸவா

அதிகா யாக நியமன
கன கைள இைற


ெச

த (ஸ

தா க

.

) அவ கள ட

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா க
யா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ெகா

வ தா . அ ேபா

லாேம இ ப

அத கவ , 'அ
ேப

ஸா

லா

கன கள
இ த

ேப

ஸா

ேப

கன ைய தி ஹ

கன ைய வா

சா கள

64, எ

ைவ தா க
இேத ஹத

பாக

4, அ

) ஒ

ேப

ளனவா?' எ

ைல; இைற
ஸாைவ
, 'இ

) அவ க
,அ த

கன க

நா

.

அவ கேள! ம டமான

வா

தி ஹ

றினா க

ேப

ேக டா க
கன கள

ெச

ேவா ' என

வா

யாத . ம டமான

கைள

ெகா

உய

ரக

.

4246-4248

பன} அத

றைழ க ப

, 'ைகப

) அவ க

இர

த (ஸ

வராக!'' என

ஸய (ரலி) அவ க


தியாய

தா

இ த உய ரக

கன கள

இைற

ேப

4, அ

த (ஸ

மதாைணயாக! இ

இர

றினா . அ ேபா

பாக

இைற

(உய ரகமானதாக)

ஹுைரரா(ரலி) அவ க

ப தி
வைர ைகப

சேகாதர

(ஸாவ

றினா க

◌ஃகஸி

அதிகா யா கி நப (ஸ

யா

) அவ க

...

ேனா

தியாய

அறிவ

64, எ

பாள ெதாட

வழியாக

இட

ெப

4248

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

லா

ைகப

திய

வ வசாய

ெச

அவ க

4, அ

. (மதி

ெவ றி ெகா

64, எ

தியாய

லா

நப (ஸ
வன

) அவ க

, 'அவ க

ேப

நப (ஸ

அவ றி

உைழ

வ ைள சலி

பாதி

லாமிய அர

ெகா

) அவ க

தா க

ெகா

வட
.

4249
தா

ள ப டேபா

64, எ

தா

கிைட

பாதிைய மதனாவ

பள பாக தர ப ட

4, அ

கைள åத க

நிப தைனய

தியாய

அறிவ

ளலா . அதிலி

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ைகப

பாக

(ரலி) அவ க

ள நில

ெகா

)' எ

பாக


ேவ

உம

இைற

த (ஸ

) அவ க

வ ஷய

கல த

.

4250

உம (ரலி) அறிவ
, உஸாமா இ

தளபதியா கி அ

தா

ைஸ (ரலி) அவ கைள ஒ
ப னா க

. ம கள

சில

பைட
ைஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ கள

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
தைலைமைய

ைற

தைலைமைய ந
இவ

(

தைலைமைய
, அவ

தைலைம
அவ

64, எ

தியாய

தித

. அ

(ைஸ

லா

அவ கள

)

ைடயவராகேவ இ

பமானவராக இ

மிக

) இவ
ல).

தா .

தா . (அவ

யமானவராவா '' எ

ெச

4251

ஆஸி (ரலி) அறிவ
'

) அவ க

தா

கஅதா' மாத தி

உ ரா ெச

ைழய வ ட ம
), தா

(வ


'எ

மதி க) ேவ
ெச

தரான

தி

என

'ம காவ
ஒ ப த

த க

மிக

ைடய த ைதய

ெபா

, '(இ ேபா

) அவ க

... (இ

ெகா

அவ கைள ம காவ
(அ

றா

) இவ

றி

ம கள ேலேய என

பராஉ இ
நப (ஸ

ேபா

ைற

நப (ஸ

.

4, அ

பாக

கிற க

தா ேபா

மகனான) இவ தா
றினா க

. அ ேபா

ைற

மதாைணயாக! அவ
ேம

றினா

தினா க

தா க

ஹ ம

(த

தா க

ேதாழ க

நிப தைனய

. ஒ ப த ைத அவ க
அவ க

ெச

. உடேன ம காவாசிக

. இ

திய

)

ேப

, 'இ


ஷர
ெகா

) அவ க

ம காவாசிக

தியேபா

இைத ஒ

ம காவாசிக

, நப (ஸ
நா

த சமாதான ஒ ப த தி
, 'நா

றேபா

லா

சமாதான

'எ

ள மா ேடா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

இைற

ைழய வ டாம
ஹ ம

பதிலள

நா

(அ த

எவ

ெச

டா
,த

நப (ஸ

றி

ெத

தி

, 'உ

அவ க

நப (ஸ

தவ ர ேவ

) அவ க

ம காவ
நா

ேதாழ ட

. ஏெனன

)

கைள (எ

, தவைண

(ம காைவவ


லா


ப னா

(அவ க

நகைர)வ

) ெவள ேயறினா க

டா

.

அவைர
த ஆ

)

க ப ட)

அல(ரலி) அவ கள ட

ெவள ேய
'' எ

. அ ேபா

ெகா

. (அ

ெகா

ம காவாசிக

மார ,

வர

ெச

றி)னா க

-

லி கள

ெதாட

கிவ ட வ

கால

:

அைழ

மா

தா க

கைள ம காவ

'' எ

அழி க மா ேட

தி (வ

மதாைணயாக!

வ பரமாவ

ைழ தேபா


பைத அழி

. அத

ம காவ

'' எ

, 'இ

மக

'' எ

ஆேவ

ப திர ைத எ

ஹ மைத

ஹ ம

எவ
டா

, 'நா

த 'எ
லா

ேபா

) அவ க

ைல-ப ற

லா

ஹ ம

. அ

) ெபயைர ஒ

கைள (ம காவ

) அவ க

மக
யா

எவ

ட, அவைர

,ந

த (ஸ
கவ

. ம கா வாசிகள

தவைண(யான

ைத

ேதாழ கள

ஹ ம

லா

த சமாதான ஒ ப த

ப னா

ேம

ேவாமாய

. அல(ரலி), '

) உைறய லி ட வாைள

வர

. அத

;அ

. உடேன, இைற

ஹ ம

றினா க

றினா க

டா க

அவ க

, அல(ரலி) அவ கைள ேநா கி, 'இைற

றிவ

நா

க மா ேடா . ஆய

தராேவ

'' எ


தி

'' எ

தா

லா

தா

) த

றினா க
(உஹு

Visit: www.tamilislam.webs.com

. நப (ஸ

ேபா

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ெகா

ல ப

த) ஹ ஸா(ரலி) அவ கள

த ைதேய! எ

சிறிய த ைதேய!'' எ

ெதாட

ைகைய
(இவ

வ தா

) உ

தா க

. அல(ரலி) அ சி
சேகாதர

. அ சி

தா

வள

ேப

)ஒ

வேராெடா

ட)ன . அல(ரலி), 'நாேன இவ

சிறிய த ைதய

திய சேகாதர

றினா க

(சி ற

பள

. நப (ஸ

ைனய
தா க

றினா க

மக

மக

கைள

ேநா கி, 'ந
றினா க

மிக

வ தி

) அவ க

அ சி

கணவரான ஜஅஃப
, 'சி ற

தவ

'' எ

ேதா ற தி

. ேம

அவ

வ த) எ
மிய

(ஆ

தலாக )
ண தி

ைன (அ

. ஏெனன

மா ப
மக

தி

ைன

)

)

'' எ

ேச

கிறா

'' எ

தவ ; நா

. ஜஅஃப (ரலி) அவ கைள

ைன ஒ தி

, ைஸ (ரலி) அவ கைள ேநா கி, 'ந

உைம

சாதகமாக

, அவைள வள

,

, நப யவ க

ைன

றினா க

, 'அவைள

ைடயவ

அ த

''

ச சரவ

சேகாதர

ைனய

.

ெகா

, ைஸ

. ஜஅஃப (ரலி), 'இவ

சி ற

- ரலி அவ க

ைன அ

ைடய

ெகா

(

. ைஸ (ரலி), '(இவ

. அல(ரலி) அவ கைள ேநா கி, 'ந
ேச

ெவா

உ ைம

றினா க
ைடய சி ற

றினா க

. ேம

ேபா

சிறிய
) அவ கைள

கி ைவ

(ஒ

'' எ

, இவ

. ேம

மைனவ யாவா '' எ

ஏ ப

) எ

அல(ரலி) அவ க

, ஜஅஃப (ரலி) அவ க

'எ

ெகா

சிறிய த ைதய

ேட) நப (ஸ

. இவைள

வ ஷய தி

இவ

ெகா

மிைய (ப ேவா

ைடய மக

மிய

ஹா ஸா(ரலி) அவ க
நா

, 'எ

(அனாைத) மக

. ◌ஃபா திமா(ரலி) அவ கள ட , 'இவைள எ

த ைதய

றினா க

(

கிற க

'' எ

சேகாதர ; எ (மா

Visit: www.tamilislam.webs.com

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

தைல ெச

ய ப ட, எ

நப (ஸ

பா

ைறய

யா

4, அ

உம (ரலி) அறிவ
த (ஸ

ற ப டா க
கஅபாவ
ஹுைதப

.

. அத

சேகாதர

நப (ஸ

மக

றினா க

ெகா

) அவ க

டாதா?'

, 'அவ

. (எனேவ, நா

ஆவா

அவைள

.

4252

தா
உ ரா ெச

ய நா யவ களாக (ம காைவ ேநா கி )

ைற»கள

இைறம

பாள க

ெச

ல வ டாம

யாவ

ள) அ ைம (ஊழிய )'' எ
மகைள மண

) அவ க

தைலைய மழி
ேதாழ க

ேக டா க

64, எ

தியாய

ஹ ஸாவ

)'' எ

பாக

இைற

) அவ கள ட

உற

மண

ைடய ெபா

. அல(ரலி), 'தா

றினா க

தியாக

ெகா
) உ ராெச

கைள நா
கிய

ய (அ

தா க

. அவ கள ட

ெச

ய நா , ம கா நக

. ேம

, அவ க

ெச

நிப தைனய

ேப

த சமாதான ஒ ப த தி
ைழ தா க

. அ

, 'வ

; வா

ைற»க

) அவ க

(பலிய

மதி க பட) ேவ

வர மா ேடா ;

ேபா ' எ

ம காவ
ெச

ப ராண ைய அ

டா க

அவ கைள இைறய

தன . எனேவ, நப (ஸ

)வ

தா

கைள

(த

தவ ர ேவ

கிற வைர ம

ேம

சமாதான ஒ ப த
ப ேய அ
நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

தஆ

கி

உ ih

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(

)வ

பாக

4, அ

ைற»க

64, எ

) அறிவ

உ வா இ
தி

ளா க

'நா

; அவ றி

பாக

4, அ

பற
உம

ைற ரஜ

64, எ

தியாய

, (அைறய

உ வா(ர

ஜி

(

நபவ)

ேக அ

லா

(ரலி) அவ க
ெச

உம

கிறா க

மாத தி

ெச

ைகயாள கள

; அவ றி

' என

)

டா க

.

ெச

ேறா . அ

எ தைன உ ரா க

) ேக டா க
தா க

ேக

உம (ரலி)

'' எ

. அத கவ க

றா க

,

.

4254

வைத

தா க

) அவ க

ஸுைப (ர

) ஆய ஷா(ரலி) ப

), 'இைறந ப

உ ரா க
ெசா

அைற க

?' என உ வா இ

ெவள ேயறிவ

தா

. அவ கள ட , 'நப (ஸ

தா க

ெச

) அவ கைள (ம காைவவ

) அவ க

4253

ஸுைப

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள
அம

நப (ஸ

உ தரவ ட, நப (ஸ

தியாய

ஜாஹி (ர
நா

,

டேபா

ெவள ேய

ெசவ

ச த ைத

ேக ேடா . அ ேபா

ைனேய! அ

ற களா? 'நப (ஸ
ைற ரஜ

மாத தி

றினா . ஆய ஷா(ரலி), 'நப (ஸ

அ தி

) அவ க
ெச

தா க

) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

மா

(இ

, நா
'எ
உ ரா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ெச

ேபாெத

(மற

டா

லா
ேபா

ைல'' எ

4, அ

அப அ

7-

வ டாமலி

) அவ க

ேடா .

பாக

4, அ

அ பா

ரஜ

தி

மாத தி

நா

தியாய

64, எ

(ரலி) அறிவ

) அவ க

ேதாழ க

ஜுர தா

கிறா .
உ ரா ெச

தேத

தா

(ஹுைதப

யா சமாதான உட
, நப (ஸ

தேபா

) அவ கைள

பத காக அவ கைள இைணைவ ேபா டமி

ெகா

'ய

உம

4255

) உ ரா ெச

இைளஞ கள டமி

நப (ஸ


) அவ க

.

◌ஃபா(ரலி) அறிவ

த (ஸ

ஹி

64, எ

தியாய

.) நப (ஸ

றினா க

பாக

இைற

அவ க

(பா

கா

வைளய

ைகய

(தா கி )

தி

அவ கள

அைம

) மைற

4256
தா

(மதனாவ

(உ ர
ேதா

களாவ
றிய கா

காக ம கா

சலா

) வ தேபா

) பலவன ப ட நிைலய

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

ந மிட

(பலவன படவ

ைகய

'ஹஜ

ெகா

ேதா

) அவ க

கைள

மா(ர


) இ

) அவ கள

பாக

4, அ

அ பா

கிய வா

தியாய

ேபா
'எ

ெகா

ெச

) ெமா த
நப (ஸ

டன . அ ேபா

'(கஅபாைவ வல
'எ

ஓட ேவ

இைடேய நட

ஓட ேவ

ல ேவ

'

கள
) அவ கள

ெப ற ஆ

கிஆ

'எ

,உ

அறிவ

றினா க

மைலய
'' எ

(ரலி) அறிவ

; ஏெனன
'' எ

தா க

64, எ

(உ ர

களாவ

காக)

ேதாழ கைள ேநா கி,) '(கஅபாைவ வல

கா டேவ

, '◌ஃ

ெகா

கைள

. '(வல

கா
(த

கியவா
நா

ைவ பவ க
பா

ேதா

ேபசி

) அவ க

.

பா

வ தேபா

ைவ ேபா

டா க
கியவா

ட இர கேமயா

ம காவ

இைணைவ ேபா
வத காக) நப (ஸ

யமான

கைள

''நப (ஸ

கா

க டைளய

ேதா

'' எ

)


ைல என

ைகய

பல ைத இைண
. அ ேபா

திைசய
அ பா

(ரலி)

, அதிக ப யாக அறிவ

இைண

(இ


றினா

க ப

4257
தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

என இ

.

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
நப (ஸ

) அவ க

இைறய

ல(

ம வா இைடேய

ெதா

வலிைமைய

வத காக தா

கா

பாக

4, அ

அ பா

(ஹுைதப
அவ க

யா உட

ரா

அண

.இ

ைம

மிட தி

பாக

4, அ

அ பா

நப (ஸ

64, எ

(ரலி) அறிவ

) அவ க

தி


(ஹி

7-

ஹி

த நிைலய

ராமிலி

தியாய

தா

ைகய

இற தா க

ஸஃபா -

.

னா(ரலி) (ம காவ லி

பற

வ த ேநர) தி

லா , இைணைவ ேபா

ஓ யெத

4258

(ரலி) அறிவ

மண தா க

64, எ

தியாய

கஅபாைவ வல

ேகா ட

ைம

ப ட நிைலய
சிறி

உ ரா ெச

வத காக) நப (ஸ

அவ க

ெதாைலய

ள) 'ச ஃ '

னா க

.

4259
தா

7-

ெச

த) 'உ ர

ப ட உ ராைவ நிைற ேவ றிய ேபா

)

னா(ரலி) அவ கைள

ல களா'வ
) ைம

ேபா

(

ைதய

னா(ரலி) அவ கைள

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
மண தா க

.

தி
நைடெப ற '

ஷா

நா

பாக

4, அ

உம (ரலி) அறிவ
தா ேபா

தியாய

ேபா

அவ கள

ேக நி

காய

மாக ஐ ப


கி

பாக

64, எ

தா' ேபா .

4260

தா

நா

ஜஅஃப (ரலி) ெகா

(அவ க
காய

அைட தி
கைள எ

(ஏ ப ட காயமாக) இ

கவ

ல ப

த) ஈ

ண ேன

(வ
காய

. அவ றி

ைல. (அைன

) கிட க,

தன.)

4, அ

தியாய

லா

64, எ

4261

உம (ரலி) அறிவ

தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

வா கள
ட அவ கள
களாகேவ

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
இைற

த (ஸ

அவ கைள

, 'ைஸ

அவ க
ெகா

ல ப டா

. நா

ஜஅஃப

ெகாைல

லா

அ த

ஜஅஃப

னத
அவைர

அதிகமானைவயா

பாக

4, அ

அன

(ரலி) அறிவ

காய

ேபா

ேபா

ஹா ஸா(ரலி)

இைற

த (ஸ

(தைலைமேய க
அவ க

(ப
ேத

ேடா . அவ கள

மாக ெமா த

)

!) ஜஅஃப
)'' எ

ேக

) இ

ெச

றேபா

உடலி

ேத

த காய

.

ெதா

ேடா .

கால

)ேபா க

4262

தா

ஹா ஸா (ரலி) அவ க
(அ

கள தி

ேச வத

64, எ

தியாய

அவ க

ைஸ

. அ ேபா

ரவாஹா (தைலைமேய க

(நப களா

ைஸ

ேபா

அப தாலி (ரலி) அவ கைள

டவ கள

காய

தா ேபா

தளபதியாக நியமி தா க

ெகா

ல ப டா

றினா க
நா

) அவ க

பைட

லா
) ெகா

) இ

ல ப

ஜஅஃப

அப தாலி

ரவாஹா(ரலி) அவ க

ேப (இைறவனா

ட ெச
அறிவ

திைய, அ

ெப

(

(மதனாவ
ம க

(ரலி)

தா
) வ
) நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க

,

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அறிவ
(

தா க

தலி

ெகா

லாமிய

ல ப

அறிவ

பாள

. அ ேபா

4, அ

தா ேபா

64, எ

) இ

கவைல ெகா

(ஒ பா

தா . அவ
ெகா

ல ப

ல ப

டா .

) அவ கள

டா

'' எ

. அ

லா

டா .

இர

, அ ெகா ைய அ

திய

லா

(அவ

றினா க

கர தி

)

.

4263

ஹா ஸா, ஜஅஃப
ெகா

க ேதா

) அவ கைள

அவ கள ட
ெப

ெகா

வல ) எ

தா . அவ

தா

ரவாஹா(ரலி) ஆகிேயா
நப (ஸ

ெவ றிைய அள

தியாய

நப (ஸ

தன. இ

(காலி

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ
(

) ெகா ைய ைஸ

தா . அவ

ெகா
வா

.

ஜஅஃப

கிறா : அ ேபா

லி க

பாக

ேசைனய

டா . அ

ரவாஹா ப

¡ரைச; ெசா

வா கள

றினா க

ல ப ட ெச
அம

கவன

, 'இைற
ைவ

தி

தி வ தேபா

தா க

ெகா
வதாக

. நா
ேத

த அவ கேள!'' எ
) அ

அப தாலி , 'அ

நப (ஸ

கதவ

. அ ேபா

றைழ

லா
) அவ க

இைடெவள வழியாக

நப (ஸ

, ஜஅஃப (ரலி) வ

றினா . நப (ஸ

) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

அ ெப

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(அ

வா

வைத ) த

, 'அவ கைள நா


படவ

நி

, 'இைற

ைல'' எ

''அ ெப

கள

அவ க

என நா

நா

) மி

க டைளய

க டைளய

வாய

டன '' எ

லா

ெதா தர

ெச

வைத

64, எ

4264

4, அ

ஆமி

ஷஅப (ர

உம (ரலி), ஜஅஃப (ரலி) அவ கள

) அறிவ

ேபா

லா

க டைளய

பாக

தியாய


லி

)

அவ கைள

அவ

ெச

ச தியமாக! எ

தி

கைள

'எ

இைற

த (ஸ

)

.

அ மன தைர ேநா கி, 'அ
உம

. ம

ெச

ைடய ெசா

, '(ந ெச

) அவ க
டா க

. அவ

(எ

றா .

ைண அ

நிைன கிேற

டா க

, அவ க

. ஆனா

அவ கேள! அ
சிவ

) அவ க

அவ கைள


ேத

றா . உடேன, நப (ஸ

'' என) ம

(அ ெப

நப (ஸ

டைத
நி

ைக ம
உ மா

தவ

ெச

ைல'' என

யவ
றிேன

தா
மகனா(

லா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெச

.

வானாக!
ைல;

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ஜஅஃப)

கம

சா தி உ

பாக

4, அ

காலி

தா ேப
வா க

பாக

4, அ

காலி

பாக

ேபா

(தவ ரமாக
ேபாய ன. எ
னட

தியாய

4, அ

மி

64, எ

சவ

கள

ததா

) எ

ைகய

நா

த ஒ
வா

தவ ர

4266

ேபா

ேபா

(தவ ரமாக
ேபாய ன. எ

64, எ

மகேன! உ

ைல.

தா

தியாய

உைடயவ

ைடய அகலமான யம

வல (ரலி) அறிவ

உைடயாம

.

4265

ேபா

உைட

ைகய

64, எ

சிற
வா க

தா

தா ேப

'எ

வல (ரலி) அறிவ

உைட

ேவ

வா க

தியாய

, 'இர

றினா

டாக

ததா

) எ

ைகய

ைடய அகலமான யம
சிய

நா

.

4267

Visit: www.tamilislam.webs.com

த ஒ
வா


தா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அமா


லா

காரண தா

பஷ (ரலி) அறிவ

ைச
தாயா

மைலயாக இ
ல ப ) அழ
ெசா

ரவாஹா(ரலி) (

)

ணய எ

லா

னா

தவேர! அ ப

ெதாட

கினா க

பாக

4, அ

அமா

லா

ஏ ப டேபா

(வானவ

தவேர! இ ப

. அவைர

ன ஒ

ெதான ய

தியாய

னா

ைடய சேகாத (

ரவாஹா(ரலி)

கிறாயா?' எ

ல ப யைத

. உடேன (அ

ைற ேநாய

இற

ப றி ஒ

தவேர! எ

ெவா

டா என

h(ரலி) 'அ ேதா!

மான) அ

(பலவாறாக

றாக எ

.

சேகாத ைய ேநா கி, 'ந ெசா

தா ேபா

டா க

) அ

லலலானா க

தா

64, எ

ைச ெநள (
ெவா
வரா
)

ன ட , 'இ

) ேக க ப ட
றினா க

,த

வ ழி )தேபா
'' எ

வா

தா

(அ

.

4268

பஷ (ரலி) அறிவ

தா

ரவாஹா(ரலி) அவ க

இ ப

நட த

. எனேவ, அவ க

(ேநாய
(

காரண தா

தா ேபா

) இற

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

ைச

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(ெச

தி எ

அவ

4, அ

பாக

(அவ க

. நா

யா

நப (ஸ

ெகா
பா

'' எ

?' எ
ெகா

தி

ட ைத

ெகா

த காரண தா

தவ ர வண க தி
தி

ெகா

ெச
(ஏக

ேதா க
ேச

த ஒ

யவ

லாம

)

ேட

. நா

ளேவ அவ

) நப (ஸ

, '(நா

வா
) அவ க

ேதா . நா

ெகா

(தி

ேடா .

மி

லா

-

ைல' எ

டா . நா

ப ) வ தேபா

, 'உஸாமாேவ! அவ , 'லா இலாஹ

வ வா கிய ைத) ெமாழி த ப
. நா

றைட ேதா .

வைர

ேவெறவ

) வல

தி எ டேவ அவ க

ேக டா க

சமாதான ைத ஏ காம

ெச

அவ , 'லா இலாஹ இ

டேபா
ெகா

ட தா ட

காைலய

) அவ கைள

(அவைர

அவைர
லா

கா

சா

'ஹுர கா'

ட தா ட

அ த

) அவ க

றா

ேப க

தா

) அவ க

ைடய

வைன

ல, அ த அ


(அவ

4269

அ த

றி வைள

லா

ெசா

த (ஸ

நட த ச

சா கள

அவைர

64, எ

ைஸ (ரலி) அறிவ

கைள இைற

ைவ தா க

சேகாத

ைல.

தியாய

உஸாமா இ

, அவ

ய)ேபா

காக அழவ

அவைர

றினா '' எ
அ த

ெகா
ெசா

ேக

மா அவைர ந
வ டாம
ேன

. (ஆனா

வ ையேய தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

) த

ைன
,எ

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
தி

ேக

ெகா

பாவ ைத

ெச

தி

) இ

தா

ட நிைன ேத

4, அ

பாக

நா

நப (ஸ

பாக இ

றாய

64, எ

) அவ க

த பைட

ெச

ேள

னத

. (அவ றி
. ஒ

தா க

.

தியாய

நா

நப (ஸ

64, எ

ெகா

, '(அ த

(அத

க ப

பற
ேம!) எ

த பைட

) ஒ

ெக

கல

ைற எ
ைற எ

ெகா

த ஒ

ேட

. அவ க

னத

(ரலி)

உஸாமா(ரலி)

4271

அ வஃ(ரலி அவ க
) அவ க

ேபா கள

கள

தா க

ஸலமா இ

, நா

தா

தளபதியாக நியமி க ப

4, அ

றா

4270

தளபதியாக நியமி க பட

பாக

ெக

லா ைத ஏ காம

ேம; (பாவ

தி

அ வஃ(ரலி) அறிவ

ெகா

ேபா க

. எ த அளவ

.

தியாய

ஸலமா இ

தா க

த) அ த நா

அறிவ
னத

கள

தா

ேபா கள

ெக

கல

ெகா

ேட
னத

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அவ க

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ேபா க

ெச

ேள

. (அவ றி

தளபதியாக நியமி க ப
நியமி க ப

பாக

தா க

4, அ

நப (ஸ
ேள

நியமி தி

பாக
யª

4, அ

(ைஸ
. நப (ஸ

ெகா

தியாய

(ரலி)

தா

னத

ேபா கள

) ஹா ஸா(ரலி) அவ க

) அவ க

64, எ

கல

ெகா

ேட

னத

ேபா

உஸாமா(ரலி) அவ கைள எ

. நா

தளபதியாக

4273
) அறிவ

அ வஃ(ரலி), 'நா
ேட

.

அப உைப (ர

ஸலமா இ
கல

) அவ க

தா க

ைற எ

ைற உஸாமா(ரலி) தளபதியாக

4272

அ வஃ(ரலி) அறிவ

(உஸாமா) இ

) ஒ

. ஒ

.

64, எ

தியாய

ஸலமா இ
நா

தா க

'' எ

ெசா

தா

நப (ஸ
லிவ

) அவ க
'ைகப

னத

ேபா , ஹுைதப

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா கள

யா(வ

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
நட கவ
றி ப

4, அ

பாக

க ப ட) ேபா , ஹுைன

தவ
டா க

. அவ றி

64, எ

தியாய

அல(ரலி) அறிவ

தா

இைற

) அவ க

த (ஸ

மி தா

ெச

அவள ட

க த

றி அ

ெகா

ைன
ஒ டக

திைரக

. (அ

(ெகா

) வ

ேவா '' எ


நா

ைல'' எ

ெசா

;இ

ைடய சைடய

அைத இைற

சிவ ைகய

வாேற) நா

வா

அவ கைள

கா ' எ

ெப

ெச

னா

(சிவ ைக ) ெப
'' எ

. நா
(உ


த (ஸ

ேறா . எ

, நா
ைண

நயாக

) ஆைடைய நா
(இ

கிைடேயய
) அவ கள ட

.

கைள

'ர

ேடா . நா

ளா' எ
னட

அ த

க த

க த ைத எ
கழ றி (ேசாதைனய

வைர ந
ெச

)

த)

க த ைத ெவள ேய எ
ெகா

''

, 'எ

வைர

கிறா

ெகா

றிேனா . அவ
, 'ஒ

இட

திய

ேனா . உடேன, அவ

ஆகியவ ைற

ைலேய

ெசா

ேபா
.

'ர

வ ைர ேதா ன. இ

(அவள ட ), 'க த ைத ெவள ேய எ
மி

கர
ேட

. அைத அவள டமி

இட ைத அைட ேதா . அ

ஸுைப

, 'ந

அவ கைள

ப னா க

ேபா ,

மற

4274

,அ

. ஏெனன

மதிைய நா

ேறா . அதி

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

தா

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ஹா தி

அப ப

தஆ அவ க

(ரகசிய ) தி ட

த (ஸ

ஹா தி (ரலி), 'இைற

) வ டாத க

சா

வா

அவ கள
(எவ

பல

) இ

உறவ ன கைள

மா

லா ைத

ெகா


. அத

ஹாஜி க

கா பத

பகாரமாக அவ க


ெகா


டதா

லா) ைதவ

ேவ

இைறம

ேக ட) இைற

ம கா நக

நப (ஸ

கிறா . ேம

,உ

சகன

) அவ க

ெக

. (அதனா

,

ெத வ
வத

) அவ க

ைத ெவ

ன ெத


ேபா

?ஒ

ேத

ெச

, 'இவ

உம (ரலி) 'இைற

, 'இவ

(பலவனமான)
.) நா

வத காகேவா,

ப ேயா இ

. அ ேபா

உபகார

ள எ

தகவைல

த (ஸ

நா

மத ைத

ைப வ

றினா க

. இ த நயவ

ப ேன
இ த

வய ப

ைம ேபசினா '' எ

ைக

அவ கள ைடேய அ தைகய உறவ ன க

. (இைத

பா

. என

ப ரதி

ேக

றினா க
ைன வ

. த

கைள

.

ைல. அவ கைள

, (இைணைவ பவ களான) ம காவாசிக

க(மான இ

றினா க

வ ேத

ெசா

ேடா .

(நடவ

அவசர ப
கவ

ேக டா க

வனாக இ

கா பா ற

தைத

) அவ கள

?' எ

வ ஷய தி

அத

இைணைவ பவ க

தி

ன இ

ைற»கள

கிறா க

லாததா
ெச

ேய) ெத வ

த (ஸ

அவ கேள! எ

தவனாகேவ இ

எைதயாவ

. நா

, இைற

) சில

, 'ஹா திேப! எ

) அவ க

வ டாைர

உறவ ன க

க க

சிலவ ைற (

உடேன, இைற

ம கா வாசிகளான

ள (ப ர

இைணைவ ேபா ைடேய

கிேற

யவ

அவ கேள!

!'' எ

கல
ேவைள, அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைல'

கள ட

லா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

ேபா

ெக

கைள நா

அ ேபா

இைறந ப

லா

ேட

,ந ப

ெகா

(ப மாறி

ெகா

ள ச திய (ேவத) ைத ம

பாக

4, அ

அ பா

நப (ஸ

) அவ க

ற ப டா க

ேநா

அ பா

மாத

கழி

ப யைத

) அ தியாய ைத அ

ெகா

டவ க

(உ

ள னா

கள

டா ! அவ க
... (தி

.

றினா க

ேபாைர

இரகசிய
,உ

.

:

பைகவ களாக இ

காரண தினா

ெச

கலா '' எ

றிவ

கைள)

கள ட

60:01)

4275
தா

ரமளான

ம கா ெவ றி

ேபா

காக (ம கா ேநா கி)

.
(ரலி) அவ கள

ைவ தி

இைடேய உ

64, எ

(ரலி) அறிவ

) உறவாட ேவ

தியாய

'ந
'எ

(60-வ

ைகயாள கேள! என

ப களாக எ

அவ க

தவ கள ட

ள ந

தா க

வைரய

ம ேறா

. 'கத ' எ

திைய - அைட த
ட அவ க

அறிவ

இட ைத - உ
ேநா
ேநா

, 'அ ேபா

நப (ஸ

◌ஃபா

ைபவ
ேநா கவ

) அவ க

ைத

டா க

ைல'' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அ த

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பாக

4, அ

அ பா

நப (ஸ

ரமளா

ெகா

ேநா கி

) அவ க

பயண

ெச

ேநா

அவ க

தா க

ஸு
அத க

(ர

.இ

டா க

), 'இைற

திய

லி க

ப தாய ர

காக) மதனாவ லி

(ஹி ர

'கத ' எ

'

) அவ க

நைடெப ற

திய

◌ஃபா

) நப (ஸ
ைபவ


ேபா

மதனாவ

ெதாட க தி

நப (ஸ

- (அ

மாத தி

ேபைர

ம காைவ

.

) அவ க

எ டைர ஆ

இ த இட

தா

(ம கா ெவ றி

ற ப டா க

நப (ஸ

4276

(ரலி) அறிவ

) அவ க

அைழ

64, எ

தியாய

ைத ' எ

ேநா

ெச

) வ

லி க
மிட தி

மிட தி

ைபவ

ைக த ததிலி

.
ேநா
ெச

ேநா றப
ேந

மிைடேய உ

தா க

ள ந

. தியா

வட ம க

.
த (ஸ

தா

) அவ கள
ெகா

க டைளகள
ள பட ேவ

திய

'' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

,
கிறா க

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பாக

4, அ

அ பா

) அவ க

( னத

ேபா

ரமளா

காக )

வ ஷய தி

ேநா றி

தா க

வாகன தி

ைபவ

பாக

4, அ

அ பா

நப (ஸ

மாத தி

ேநா

அம


. பற

டவ க
றினா க

தியாய

64, எ

(ரலி) அறிவ

) அவ க

ேநா றி
ெகா

'' எ

(ம கா ெவ றி

தி டமி) டா க

ேநா

டேபா

கவ

றி, அைத
ேநா றி

) ஹுைன
ம க

தன . சில
பா

பா

) அவ க

பா திர ைத... அ

தா க

ைகய

ேநா கி

(ேநா

ேநா

ைல. நப (ஸ

ம கைள

. அ ேபா

) பல தர ப டவ களாய

... ைவ தா க

ேநா

தா

ற ப(ட

; சில

பா திர ைத... ெக
வாகன தி

4277

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ
ேநா

64, எ

தியாய

,த

.. அ

. உடேன

தவ கள ட , 'ந

ேநா

ைப

.

4278
தா

ம கா ெவ றி ஆ

(ரமளா

மாத )

ற ப டா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

...

¡

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

ம ேறா

அறிவ

பாக

4, அ

அ பா

தியாய

அ ேபா

4279

ேநா
¡

தி

ம க

டா க
மா(ர

''நப (ஸ

64, எ

(ரலி) அறிவ

அவ க

அைட த
ெகா

ெதாட

ள பா திர

காணேவ

ெம

(பயண தி

) பயண
. 'உ

தா க
ெகா

வர

◌ஃபா
ெச

பத காக அைத அ
வைர ேநா

) ேநா

. எனேவ, (பயண தி

ேநா கலா ; ேநா

ைபவ

அ பா

வா க

(ரலி)

.

ேம ெகா
'எ
(ரமளான

.

) பக

தி ேநா

ேநா கவ

டா க

இட ைத
ைப

றி

ைல.

றினா :

) அவ க

கிறா க

ம காவ

ைவ தி

. ம காைவ அைட
)

தா

) அவ hள (மதனாவ லிர

நப (ஸ

ெபா

பாள

வட வ

ேநா

ேநா

ேநா க) வ
பவ வ

வட

கிறா க

; ேநா

பவ
ெச

ைபவ

ேநா
யலா '' எ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

64, எ

தியாய

உ வா இ

ஸுைப (ர

ம கா ெவ றி ெகா
மதனாவ லி

ப றிய ெச

(அ

ஃ யா

, 'இ

அவ கள

'ம


களாக இ
த (ஸ

பற

இைற

ெகா

('
'' எ

றி

) அவ கள

, அவ கைள

ேச

தேபா

றேற இ

கிறேத''
'

ஸாஆ'

றினா . உடேன அ
ைறவா

ைல)'' எ
(ைக

. (ம காைவ ேநா கி

சில பா
ெச

ஃ யா

. (எனேவ,

றினா . அ ேபா

காவல கள

டன . அைவ,

ேபா

பா'வ

ஃ யா

தன. அ ேபா

ைப

, ஹகீ

ற ப டன . அவ க

ைக இைத வ ட மிக

க வா

) அவ க

ேபா

, அவ க
) அவ க


)

இட தி

ெந

கைள

வ கா, 'இ

வ தன . ப

த (ஸ

ஃ யா

'எ

டேபா
த (ஸ

ேம ெகா

(ம காவ லி

வத காக

. உடேன, இைற

அரஃபா ெந

ல தா

இைற

பயண

த) ெந
) ெந

உடேன, அவ கைள அைட
அவ கள ட

ரா

?இ

ன ெந

ல தவ

வைர


ட ப

ைத

ெந

) அறிவத காக அ

கள

) பன}அ

(பன}) அ

) அவ க

வ கா ஆகிேயா

ஹாஜிக

ேக டத

என ப

த (ஸ

ேம ெகா

அரஃபா(வ

(அதைன ெவ றி ெகா

ைற»க

திைய (உள

ேக பல இட

தா

ள ப ட ஆ

தி (ம கா)

ஹிஸா , ைத
பயண

) அறிவ

) இைற

கிற ெச

4280

) இைற

அவ க
டன .
த (ஸ

லா ைத ஏ றா . அத
ேனறி ) ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

றேபா

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(ரலி) அவ கள ட , '

அ பா
(

கலான) இட தி

பா

(அ

வாேற) அ பா
கட

ெச

கட

ஃ யா

றன . அ ேபா

) ஸஅ

ஹுைத

ஃ யா

ேக டா . (ப ற

ஃ யா

ேக டா . (அ பா

கைடசிய

)

ஃ யா

ேக க, 'இவ க

தா

(அ

சா கள

பதிலள

தா
தா க

பா

தா க

தி

பைட கட

ஜுைஹனா

ல தின ெச

றன . அ ேபா

ல தின ெச

) ெகா ய

ெச

றன .

ற (ெப

யா ?' எ

உபாதா இவ கள
'' எ

அ பா

(அவைர

ேற அ

ேற பதிலள
ேபா

அவைர

வாேற அ

ேபா

. அைத

ைல. 'இவ க

ல தா

ேற ேக டா . ப ற

ேபா

கிற

◌ஃ ◌ஃபா

ேபா

றாக அ

சேலா ேமாதேலா

றினா . ப ற

கவ

.

(ரலி), 'இவ க

அ பா

ஃ யா

. ஸஅ

றினா க
. அ ேபா

ெவா

. (உடேன,) 'என

கிைடய

ேனா கி வ த

சா க

)'' எ

லி கைள

திைவ தா க

ேக டத

- ரலி அவ க

(ெப ய) பைட

பைடைய அ
அவ

ைல

பைடக

ஃ யா

ஏ பட

. அவ

) நி

கின. அவைர ஒ

பதிலள

ெந ச

ெகா

ல தா

ன ச ப த ? (எ

ெச

ெதாட

யா ?' எ

ைலேய!)'' எ

கட

அைன

ல தின '' எ

ல தா

பைட பல ைத

'அ பாேஸ! இவ க
◌ஃ ◌ஃபா

ேபா

திைவ

(ரலி) அவைர (அ த இட தி

) அவ க

ஃ யாைன

பைட ெச

ஃ யாைன நி

. (அவ கள

நப (ஸ

திைர

தா க
)
ஃ யா

தைலவ .
(ரலி)

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

.)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அ ேபா

ஸஅ

மாெப

)

பற

,ஒ

தா க

வ க

பைட வ த

சி வச ப

. அ

மிக ந

. நப (ஸ

றினா

த (ஸ

ஃ யா

)

ைம

ற பானைத ஸஅ

நா

இைறய

அறிவ

பாள

த ப

கஅபாைவ அ
(

உ வா இ

அவ கள

த (ஸ

ேக டத

டா '' எ

றிவ
லா

கியமான) நா
(ர

'' எ

,

றா

நப (ஸ
ெசா

வா (ரலி)
உபாதா எ
) அவ க


,

றினா ''

லா
) அவ க

,

, 'மாறாக, இ த

லிவ
நா

றினா க

சிறியதாக

) அவ க

நப (ஸ

ணய ப

) அவ க

ஃ யா

ேதாழ க

. இ ப ... இ ப ... எ

றினா . அ ேபா

ஸுைப

இைற

றினா .

) அவ கள ட ) 'ஸஅ

ெத யாதா?' எ

'உ

திைர ேபா

) அவ க

கட

ேக டா க

(வ வ

ஆப ேத; எ

)'' எ

ய ெகா , ஸுைப

ஃ யாைன

றினா ?' எ

யாத

ேள

. அத

ைற»க

ைக உ

த (ஸ

) அவ க
. அ

அவ , (இைற

றேபா

'அவ

றினா க
(

ைலய )

வைர வ த) பைடகள ேலேய மிக

. அவ கள ைடேய இைற

அவ கள ட

னத எ
)

ல நா

ற ந ப

(இ

, (த ப

ஃ யாேன! இ

கஅபாவ (

(உண

நாள

ைண கா

ெச

. இ

'' எ

மதி க ப

'அ பாேஸ! அழி

உபாதா(ரலி), 'அ

த நாளா

. கஅபாவ

.

கிறா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
இைற

த (ஸ

) அவ க

அட க தல தி
உ தரவ

டா க

அ தி

) அ பா

லா

ேவ!'' இ

இைற

த (ஸ

) அவ க

நப (ஸ

) அவ க

ேம ப
காலி

டா க

(உய

4, அ

'அ

◌ஃபத

அ த

ைறய தின

உ தரவ

'

) அவ க

த (ஸ

ரா(ர
) அவ க
(48-வ

ைவ க ப

வா (ரலி) அவ கள ட ,

ைவ
'' எ

டா க

றா க

. ேம

வல (ரலி) அவ கைள ம காவ

தா' வழியாக
திைர

தியாகிகளாக ) ெகா

64, எ

வழியாக (ம காவ

அ (ரலி) அவ க

தியாய

'எ

ெபா

இட தி

ெகா ய ைன ந

காலி

கணவா

. நப (ஸ

ஆவ யா இ
''இைற

'எ

(ரலி) ஸுைப

தா

வல (ரலி) அவ கள

அவ க

பாக

தியான 'கதா' எ

உ தரவ

ெகா ய ைன (ம காவ

ள) 'ஹஜூ

.

(ம கா ெவ றி
'அ

அ த

)

ைழ தா க

பைடய ன
ஜாப


ைழ

மா

. அ

ைறய தின

வரான ஹுைப

◌ஃப

(ரலி)

ல ப டன .

4281
) அறிவ

தா

ம கா ெவ றி தின தி

) அ தியாய ைத 'த ஜுஉ' எ

ஒ டக தி

மதம

ஓைச நய

Visit: www.tamilislam.webs.com

தப

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ஒதி ெகா
ேக ேட

நா

பாக

ததைத க
. ம க

லா

4, அ

தியாய

அகீ

நம

பாக

4, அ

பற

நப (ஸ

மா டா '' எ
ஸு

(ர

, 'அ

. அத

றி

(ரலி)

லாவ

ஓதி கா

டா

யைத

ேபா

தேர! நா

நாைள (ம காவ

நப (ஸ

) அவ க

ெச

ளாரா?' எ

, '(அ

) எ

தாலிப

மக

ேக டா க

.

4283

, 'இைற ந ப

வாேற இைறம
றினா க

கஃ ப

தா

லாஹவ

64, எ

) அவ க

வா க

'த ஜுஉ' ெச

அவ க

எைதேய

தியாய

லா

4282

ேக ேட

திர

.

64, எ

ேபா

ேவா ?' எ

மா டா ; அ

ேப

ைஸ (ரலி) அறிவ

ம கா ெவ றிய

றி

கஃ ப

'' எ

ேட

ைன

ஓதி கா

உஸாமா இ

பாள

ைகயாள , இைறம
இைறந ப

பாள

ைகயாள

வா சாக
வா சாக

.

) அவ கள ட , 'அ

தாலி

யா

வா சானா க

?' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ேக க ப ட

. அத

பதிலள

தா க

ஸு

(ர

) அவ கள டமி

அவ கள

ஹ ஜி

ெப

.

அறிவ

நா னா

(நிைல
என அ

தியாய

த (ஸ

லா

நா

64, எ

நம

க ேபா

ள தா

) இ

அகீ

மஅம (ர
நாைள நா

யª (ர

ேறா (எைத

) அவ க

(ம கா ம
) ப

ேபா

ேபா

4, அ

இைற

å

பாள

ெவ றிய

பாக

, 'அவ

அவ க

தாலி

வா சானா க

'' எ

.

) அறிவ

'நப (ஸ

ேவா ?' எ

), ஹ ஜி
)

ளதி

ேபா

றி ப டவ

)

ேக டதாக இட

ேறா, ம கா

ைல.

4284
அறிவ

தா க

:

) ெவ றியள
இட

(பன} கினானா

. அ த இட தி

ேபாவதாக

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

,இ

தா

ைர தா க

தா

ஷா அ

லா

ல தா

'

(

) இைறம

ைற»க

.

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா
ஸ '

மேத

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

த (ஸ

தி டமி டேபா
கினானா'
தா
ெச

4, அ

அன

நப (ஸ

(

தியாய

என
உ தரவ

) ஹுைன

நா னா

64, எ

பவ

) ப

கஅபாவ

(ேபா

ேபா

ள தா
) இ

) ெச

இட

மேத (நிைல

'பன}

. அ த இட தி

ேபாவதாக சபத

4286
தா

ம கா ெவ றி தின தி
ைழ தா க

.

தைலய

. அைத அவ க
திைரகைள

றினா . உடேன நப (ஸ
டா க

நாைள நா

) இைறம

மாலி (ரலி) அறிவ

)

(ம கா ெவ றி

றினா க

) அவ க

(ம காவ

தா .

லா

ைற»க
'' எ

தா க

4285

) அவ க

, 'அ

ல தா

(ம கா

பாக

க த

64, எ

தியாய

) அவ க

கழ றியேபா
ெதா

, 'அவைன

கி

ெகா

ெதா ப

ெகா

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

, 'இ

கிறா

'' எ

'

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
மாலி
அண

அன

தவ களா

), 'நா

(ர

கவ

அறி தவைர நப (ஸ

(நப களா

பாக

4, அ

தியாய

லா

கஅபாைவ


(

¥ (ரலி) அறிவ

ைழ தா க
அழி

ைற ப
தி) அ

பாக

4, அ

அ பா


கா

தியாய

. அ ேபா

. ச திய

'' எ

ெதாட

கால

றி ெகா
கினா க

64, எ

(ரலி) அறிவ

'' எ

ரா

றினா க

.

)ேபா க

4287

றி

ம கா நக
அச திய

64, எ

) அவ க

ைல. இைறவேன மிக அறி தவ

தா
சிைலக

அவ க

ேட, த

க, நப (ஸ

, 'ச திய

; (இன ) அச திய
ைகய லி

.

4288
தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க

;


சியா

அவ ைற

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(ம கா ெவ றி நாள
கஅபாவ

சிைலக

ற ப

மா

அ சிைலகள
(இைற

ெச

றி பா

ைல எ

, கஅபாவ

றினா க

. பற

. ஆனா

ேனா

இைற

ேம ப

அறிவ

கைள

தியாய

லா

நப (ஸ

64, எ

கள

ெச

த)வ க

) அவ க

, 'அ

லா

வானாக! அ
றிபா

இ(ைத

லா

பவ களாக ஒ

அறி ேத ைவ தி

. அத

ைலகள
டா க

இ த ஹத


ேபா

கிறா க
(நி


'' எ

) த ப

.

அறிவ

க ப

.

தா

ம கா ெவ றி நாள

ைஸ (ரலி) அவ கைள அமர ைவ
திய லி

த ப டன.

கியவா

4289

உம (ரலி) அறிவ
) அவ க

ற ப

ெவள ேயறிவ

வழியாக

,

(அைல) ஆகிேயா

அ பா ப

ெதாழாம

ெதாட

ைகய

மாய

ைழ தா க

, அத

பாள

4, அ

த (ஸ

) வ தேபா

அவ ைற

. உடேன அைவ அ

ைணையவ

(ம கா

ைழய ம

ய) அ

பைத இ(ைத

றினா க

டா க

பத

) அவ க

ேள

அக ற ப டன. அ ேபா

த)வ கைள த

பாக

த களான) இ ராஹ (அைல), இ

ததி

த (ஸ

ததா

க டைளய

(

ஆைணயாக! இ

) இைற

ேனறி

ெச

றா க

ெகா
. அ ேபா

வாகன தி

உஸாமா

ம காவ
அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ப லா

(ரலி)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அவ க

கஅபாவ

அவ க

ெச

சாவ ைய

ெகா

உ தரவ

டா க

(கஅபாைவ

தா க

கிய

வேராெடா

அ ேபா

ேட

ப லா

அம

. நப (ஸ

ெகா
ேள

கா
ெதா

தா க

பாக

4, அ

. அ

(ரலி), நப (ஸ

. நா

ேக க மற

) அவ க

(ரலி), உ

த (ஸ
) அவ க

ேட

ஹா(ரலி)

ள வாசலி

கஅபாவ
) அவ க

மா

பக

(ரலி)

ேநர தி

கஅபாவ
)

தலி

ேன நி
ெதா

ைழய
ைழ தவ
ெகா

) அவ க

அவ கள ட , 'எ தைன ர அ

னா க

64, எ

த (ஸ

ட ஒ

. ம க

) வாச

ஹா(ரலி) அவ க

டன . நாேன (அத

'' எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

ேக ந

திய

) இைற

ெவள ேய வ தா க

மா

, இைறய

வர ப ட

(ரலி) (கஅபாவ

தியாய

) உஸாமா(ரலி), ப லா

ேபா

. ப லா

வரான உ
வாகன

) அவ க

மா

ைழ தா க

;பற

) அவ கள

. உடேன அவ கள ட , 'இைற

ேக ேட

நப (ஸ

பாள கள

. (சாவ ெகா

திற

ஆகிேயா

ெபா

தன . நப (ஸ

ேக ெதா

த இட ைத

.

தா க

ைசைகயா

நப (ஸ

) அவ க

.

4290

தா

ம கா ெவ றி ஆ

ம காவ

ேம ப

திய லி

Visit: www.tamilislam.webs.com

த 'கதா'

?'

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

கணவாய

இேத அறிவ

பாக

4, அ

ம ெறா

ஸுைப (ர

) அவ க

கணவா

வழியாக உ

4, அ

அப ைலலா(ர
,'

) அவ க

'நப (ஸ

ெதா

) அவ க

.

தா

ைழ தா க

ம காவ

ேம ப

தியான 'கதா' எ

.

4292

ஹா' ெதா
அறிவ

ள ப ட நாள

தததாக

க ப

.

4291

) அறிவ

எம

ெவ றி ெகா

ர அ

ேள

ைழ தா க

அறிவ

) அறிவ

64, எ

தியாய

தவ ர ேவெறவ
நகர

)

ம கா ெவ றி ஆ

பாக

நப (ஸ

வழியாக

64, எ

தியாய

உ வா இ
நப (ஸ

வழியாக (ம காவ

தா
ைக ெதா
கவ

ததாக உ

ைல. ஏெனன

ஹான(ரலி)

அைத வ ட வ ைரவாக

ெதா

ஹான(ரலி) அவ கைள
, நப (ஸ

) அவ க

ததாக

பற

றினா . ேம
த ேவெற த

அவ க
ெதா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ம கா
,

ைகைய

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
நா

டதி

ஜூைத

4, அ

பாக

ரணமாக

) அவ க

ப ஹ தி க அ

த ப

4, அ

அ பா

அைவய

ற (வய

ப ரா

64, எ

(ரலி) அறிவ
ேபா

) இடமள

இைளஞைர ம

ைகய

றினா க

)

ைவ

.

ஹான க

ல - இைறவா! எ

ைர கிேற

தி பா க

லாஹு ம ர பனாவ

அதிபதிேய! உ

ைன

. இைறவா! என

.

4294
தா
ெக

வ தா க

ஒ த) ப

,'

ஜூதி

ைமைய நா

தியாய

உம (ரலி) ப

ெதா

4293

லாஹு ம மஃ ◌ஃப

(அ த
'' எ

தா க

தா

ன பள பாயாக!'' எ

பாக

ேபா

ெச

64, எ

தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ
நப (ஸ

, அவ க

ைல. ஆய

ைளக

ண யவா

. எனேவ, அவ கள

க, (அவ கைளெய

எத காக அமர

ெச

கிற க

?' எ

என

சில , 'எ

(த

லா வ
ேக டா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

இவைர

. அத

) இ த

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
உம (ரலி), 'அவ
வ '' எ

அவ க

அவ க
அவ க

அறி

பதிலள

ைன

(த

அைழ தா க

அைழ ததாக

,ம க

பா

ைர

(தி

றின . சில , 'எ

இ ப

ெந

லா

அள

,த
பதி

த (ஸ
டைத அறிவ

'' எ

கிற க

) அவ க

ள 'ெவ றி' எ

. நா

?' எ

லா

ெவ றி

ைமைய

)'' எ
, 'இத

ைவ

சில , 'நம

. அவ கள

அவன ட

ேளா '' எ

(வ ள க )

அவ கள

சில

அ பாேஸ! ந
, 'இ

ைல'' எ

ேக டா க

அவ கள
. எனேவ, 'அ


ம கா ெவ றிைய

.

ைன

திவைர ஓதி கா

ன ட , 'இ

ேக டா க


பதா

லா

றன . அ

உம (ரலி) எ

கிற களா?' எ

ேகா

.

அவ கள ட )

ைடய

க டைளய ட ப

ெத யா

றா

அவ


உதவ

இைண வைக ந

ேக டா க

ேபா

நா

அைழ தா க

வ த

') அ தியாய ைத, இ

க ப

ைன

லா

?' எ

அைழ தா க

வத காகேவ எ

க தி

பாவ ம

கிற க

ைல. ப ற

கி)வ
'எ

'அ ந

றவ
தா

'அ ப ெய

லா

கா

. (அவ கெள

, அவன ட

ேகா

தி

ைடய இைறவைன

110-வ

ெவ றி

தி பைட த)வ கள

லாஹி.. (நப ேய!) இைறவன

ன (வ ள க )

உதவ
பாவம

அவ கைளெய

; அவ க

ப றி உண

கிேற

நா

டமாக இைறமா

; ேம

ஆன

ேபா

ள (க
,ஒ

.பற

திய )ைன

உம (ரலி), 'இதா ஜாஅ ந

ைவ

தா க

ேற

. நா

கால
உதவ
றி

Visit: www.tamilislam.webs.com

எ த


. அவ க

, 'அ

,

,
(இற

ெவ றி
. ம கா ெவ றி

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
, (நப ேய!) உ

தா

அவன ட

பாவம

ெசா


ேன

கால

அதிபதிைய

4, அ

. உம (ரலி), 'ந

ஸய

(யªதி

ஸுைப
ப யேபா

அவ க
ெசவ


ேபா

அவ க

அறிகிேற

) அறிவ

மதனாவ

அவ ட

மதி தா

றிய ஒ


லா

ெச


(ந


ேகா

'' எ

'' எ

தா

ன (க

றினா க

,

ைர

வைத ஏ
ைத)

.

தா

நராய

ஷுைர

திைய உ

ஸய , (அ

அ வ(ரலி)

. ம கா ெவ றி

நா

அைத நிைனவ
அவ கைள

த) அ

எதிராக), ம காைவ ேநா கி


ைவ

பேத இத

இ த அ தியாய திலி

-ரலி-அவ க

தைலவேர! என

'எ

ைமைய எ

4295

அப ஸய (ர

ஆ சிய

பத கான அைடயாள . எனேவ,

ைடய

. அவ

ஆவா

64, எ

தியாய

அவ

ேகா

ன பள பவ

அறிகிற கேளா அைதேய நா

பாக

யவ

பா

ைவ தி
தி

ேபா றிவ

கி

, 'அ

றினா :

நா

கிேற

. எ

கிற

, நப (ஸ
கா

; அவ க

றன. அ ேபா
லா

லா

பைடகைள

அைத

அைத
நப (ஸ

ேவ ம காவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

)

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ன த ைத வழ

லா

சி

வேதா இ

ேபா

டதா

வராதவ


நா
ெச
அள

இைத

தா

. என

மதி அள

ைமைய

ேபா

,அ

கா

' என அ

4, அ

ஜாப

ெபா

'' எ

. அத

அவ க

அ தி

சிறி

அத

ேநர

னத

. (இைத இ


, 'அ

ேம (இ

64, எ
லா

பதிலள

லா
ைல''

ேபா
னத

ேபா

றினா ?'

ன பதி

தா க

.

தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ப றி

, ெகாைல

றவாள

4296
(ரலி) அறிவ

, 'அ

கவ

ஷுைரேஹ! உ ைம வ ட இைத

.

வ தவ

'' எ

தினா

ைம ேந ைய அத

மி)

மதி வழ

. நி சயமாக, 'ஹர ' ( ன த
ைள அ

ல .

ைல. இைற

) வ தி

றினா க

ேக இர த ைத

ெகா

றினா க

தியாய

யாேர

;உ

ட பகலி

மன த க

மதி க படவ

மதி எ

கினா

கியவ க

ய எவ

வேதா அ

. இ

லி வ

அறி தவ

பாக

ந ப

(ரலி) அவ கள ட , 'இத

ேக க ப ட

ன த ைத வழ

மதி வழ

க ப ட

ெசா

ஷுைர

. அத
தி நாைள

ள மர ைத ெவ

றிவ
ய) அ

கியவ

ைவ

பா

கா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ம கா ெவ றி ஆ
'அ

லா

நப (ஸ

அவ

அவ க

பாக

4, அ

அன

(ரலி) அறிவ

நா

ெசா

தியாய

, நப (ஸ

ைடய

தவ களாக (ம கா நக

பாக

4, அ

அ பா

ப ெதா

பாக

4, அ

நா

64, எ

ம கா நக

தியாய

தேபா

தைட ெச

,

டா க

.

4297

(ரலி) அறிவ

) அவ க

கிய

தா

ெதா

நப (ஸ

வ யாபார ைத

கிேற

64, எ

ம காவ

ல ேக

) அவ க

தியாய

) அவ க

கிய

64, எ

ெதா
) ப

ைகைய
நா

கி (க

ெச

)

கிேனா .

4298
தா
இர
தா க

ர அ

(க

ராக ) ெதா

.

4299

Visit: www.tamilislam.webs.com

த ப

''

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

நா

அ பா

ெதா
(ெபா

(ரலி) அறிவ

பயண தி

வாக) நா
ெதா

ெதாழாம

»ஹா

ஸு

லா

அவ க

ஸு

தியாய

4, அ
(ர

) அவ க

ேம ெகா
ைமயாக

64, எ

4300

(ர

) அறிவ


ேம

ெதா

ெதா

(அ

ைகைய

கினா

) ப ெதா

நா

) அறிவ

64, எ

நா

ேபா


(

வைர
கி

ேவா .

தா

ேபா

) தடவ

னா

ெகா

க ைத நப (ஸ
தி

...

தியாய

கி

கிேனா .

ஸஅலபா இ ன ஸுஜ (ரலி) - அ

ம கா ெவ றி ஆ
தா க

நப (ஸ
நா

)ேவா . அத

வழ க ப )

4, அ

ெத வ

(பயண

(தப

பாக

பாக

ேபா

தவ களாக ப ெதா

கி

தா

4301

தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா க

- என

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
நா

ஸய

ைன
அவ க

4, அ

பாக

நா

64, எ

தியாய

ம க

கட

தா க
(

ஹ ம

அவ க

, 'அ த மன த

லா

பதாக ...

வா க

. உடேன நா

லா ைத ஏ

எதி பா

ெந
தி

சி

தா க

பவ க

ன?' எ

த ஒ

ஜமலா

ததாக

லாமிய

ேசைனய

ன (

ந நிைலய

கைள

ேக

லா

கிறா '' எ

கட
ெக

ெகா

(இைற


(

ேபா

ஆ வ

. எனேவ, அவ க

பய

, 'அவைர அவ

பதாக...

ெகா
கைள ஓதி கா

தி ெச

. அர க

ள ம கா ெவ றிைய (த க த

ன? இ த

ேதா . அத

சில வசன

ேக

ெக

தராக) அ

) ேபாதைனகைள
ஆன

ெச

ன? ம க

அ த (இைற) வா ைக மன ப

பதி க ப ட
ெகா

,அ

தா

ைன அ

அவைர இ

பய

தேபா
ெப றி

.

அவ கள ட , 'ம க

) எ

(ம கா ேநா கி இ

பாைதய லி

பயண

. நா

ேதாழைமைய

4302

ெச

ேதா . வாகன தி

மன த

) அவ க

றினா க

சலிமா(ரலி) அறிவ

ெகா

ய (ர

) அவ கள

ற ப டதாக


நப (ஸ

ம கா ெவ றி ஆ

வராக )

(ரலி), தா

, தா

ணமாக

ெகா

ல தா(ரான

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி)

ேவ

)
.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ைற»ய)

ைமயான இைற

ம கா ெவ றியாள க

ேள

. இ

ெதா

. ெதா

ைவ

ளவ

என )

நி

தினா க
ேத
ெப

மைற க மா

என

, 'இ

) அவ க


தேபா

ன ெதா

டா

ைக (வ

மண ெயா

கி

பயண கள ட

சா

வ , 'உ

களா?' எ
ச ைடெயா


ேபா

. இ

வா

அறி

, (எ

எவ

த தா க

லா

இ ப
அறி

'எ

அறி தவ

ெகா

யா

ட காரண தா

கள ைடேய)

ைடய (சி

னா

)வனாக

. நா

ச தா ெச

வ த

. எனேவ, அ த

ற ைத எ
. நா

(

கள ட

ைன அவ க

வய
ேத

லா ைத

ஆைன அதிக

ேக டா . எனேவ, அவ க
ைற ெவ

, 'அ

ைக நட த

ற ைத ) கா

வ ைர

ன ேவைளய

ேக

திய

.

ன ேவைளய

கள

வத காக) எ

ைவைய

அவ

ஆைன அதிக

ஆைன அறி தவ க
ைக நட

வ ைர

ப வ தேபா

ெதா
(

டா

றினா க

ல தா

ைகைய இ

. எனேவ, ம க

நா

) அவ கள டமி

ெதா

ெவ

)'' எ

ெவா

த ைத தி

இ ப

அ ேபா

ல தா

தைலைம தா
றினா க

. நா

. நா


தி

ைக (ேவைள) வ

பா

த ைத எ

ைல. எனேவ, (ெதா

பணமா வ

ைமய ேலேய நப (ஸ

ைன வ ட அதிகமாக
கவ

நி

நிக

ன ேவைளய

' என

றினா க

ச பவ

. நப (ஸ

ெதா

(எ

) அவ கள டமி

மதாைணயாக! நா

, அவ கைள அவ

. ஏெனன

தா

லா ைத ஏ றன . எ

ஏ றா . நப (ஸ


ேபா

கள டமி

ண ெயா
அ த

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைற) வா
ச ைடய

கி

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
காரண தா

அைட த மகி

மகி

சியைட ததி

பாக

4, அ

64, எ

தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ
உ பா இ

றி (ம கா ெச
வா

கிய

ேதாழ க

ேநா கி
ெச

தா . இைற
ெப
ெச

றா க

ெப

இவைன

சேகாதர

'இைற

அ ைம

ெப

த (ஸ


மக

அவ கேள! இவ
ைடய மக


; அவ

), 'இவ

சேகாதர

ெகா

லா


சமய

. இவ

திெமாழி

ம கா

(ரலி) ஸ ஆவ

தைர

(ரலி) அவ க

சேகாதர
ெகா

றினா . அ

த ைதய

'எ

தா

) அவ கள ட , ஸ ஆவ

ளா '' எ

(ரலி) நப (ஸ

லி, இவைன

கி


மக

(ரலி)

மக

அப வ கா

க ெகா

கா

(ெசா

)

ஸ ஆவ

மகைன

, ம கா ெவ றிய

, ஸஅ

அப வ கா

திெமாழி வா

அப வ கா

(ைவ

) அவ க

ைடய மக

ைக த தேபா

. அவ க

ஸஅ

ெப

) அவைன

ைடய மகைன
றா க

. ஸஅ

அ ைம

)வ

சேகாதர

அ ைம

ேபா

ேவெறதனா

4303

அப வ கா

(த

ேபா

தா

அவ கள ட , 'ஸ ஆவ

அ ைம

சிைய

ைல.

(எ

மக

;
னட )

ஸ ஆ,

த ைத) ஸ ஆவ

அதிகார தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

தேபா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
தா

இவ

அ ைம

'' எ

ப ற தா
ெப

றினா . இைற

ைடய மகைன

பா

(ம காவாசிகள ேலேய) உ பா இ
ஒ தி

தா

சேகாதர

. பற

தா

அதிகார தி
றினா க
சாயலி

இைற

,அ
(அவ

ஸ ஆேவ!'' எ

ைடய தா

, இைற

. ேம

அ த இைளஞ

) இ

'' எ

ெகா

) அவ க

தைத

பா

»ஹா

''இைற

ஸு

த (ஸ

(ர

) அவ க

ழ ைத ப ற கிறேதா அவ
இழ

தா

ேம

,அ

அறிவ

'எ

உ ய

)

ேக அ

. அவ

ஸ ஆவ
அ ப

அப வ காஸி

, (த

ைணவ யா

தாேவ! இவன டமி

தா

:
) யா

ைடய அதிகார தி

ழ ைத உ ய

றினா க

ஹுைரரா(ரலி) நப (ஸ
வ தா க

ெப

; இவ

.

றினா க
'(ஒ

) ச

) மிக
தா

உ பா இ

த காரண தா

மக

ஸ ஆவ

ப ற த காரண தா

த (ஸ

றினா க

உன

றினா க

தேபா

- ரலி அவ கைள ேநா கி, 'ஸ ஆவ
திைரய

(ேதா ற தி

, 'இவ

) அவ க

) அவ க

. அவ

அப வ காஸு

த (ஸ

த (ஸ
தா க

. வ பசார

'' என ஆய ஷா(ரலி)

) அவ கள

இ த


ெச

ேபா
தவ

றினா .
ைப (ம க

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

) உர க

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

உ வா இ
இைற

ஸுைப (ர
த (ஸ

) ெப

(த

64, எ

தியாய

டைன

) அறிவ

) அவ கள
ெணா

) அ

ேகா

மாைல ேநர

லா

தி தி

உய

வ த

மதாைணயாக!
அவ

த (ஸ

வாேற அவ

பாவம

. எனேவ, அவ
ைர

த (ஸ

ைவ


ேச

தா

த)வ

.

தி

மக

நா

)அவ க
(தி

தி)வ

டா

வட )
றினா க
நி

, த மிைடேய

அவ க

காம

)வ

அவ

ைகய

ைவ தி

'' எ

ேப

; ேம

. அத

பற
மண தா

அவ

,

டைன
பவ

தா

றினா க

ைகைய ெவ

வ த

ேபா

.பற
உ தரவ ட,

அழகிய

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

.
,

, 'நி க,

பற


ெப

லா

உய ைர

ைடய ைக ெவ ட ப ட
ேகா

லா

◌ஃபா திமாேவ தி

ெவ

அ த

ல தா

உைரயா றிட எ

ேபா றி

அவைன (த

ஹ மதி

ஹ மதி

ைடய

அவ கேள!'' எ

) அவ க

தி ேக ற ப
ேபா

(ம ஸூமி

ேபா

ேகா , உஸாமா இ

, இைற

த ம கைள அழி தெத
தி

ைடய ைகைய

இைற

டா

இைற

ைடய த

ல த)வ

பலவனமான (ப
ெகா

தி

ம கா ெவ றி ேபா

. உஸாமா(ரலி), 'என காக (அ

வ தா க

வ தேபா

த(


காக

ப ரா

ைவ அவ

தா

கால தி

சி அவ

ைஸ (ரலி) அவ கள ட
பாவம

4304

ைறய

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ஆய ஷா(ரலி)
அத

பற

றினா :

அவ

ேதைவைய(

4, அ

பாக

¥

ம கா ெவ றி

அவ க
(

நா

எத காக அவ ட
, 'இ

(ேதைவ ப

பதிலள

றா க

தா

ேபா

தா

அவ

ெபறேவ

ைடய
ைறய

ேவ

.

ெச

தவ க

வ க

இைற ந ப
நா

ெச
ேன

அதி
. நா

'' எ

. நப (ஸ

ள ந

நிைல தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

றா

)

. அத

திெமாழி ெப

.

)

ைமைய

, '(அ ப ெய

ேக ேட

வத கான

பத காக அவைர

ெசா

ைகய

அவ ட

¥ (ரலி) உட

ெம

றினா க

திெமாழி ெப

'' எ

ேள

பதி

நட க

ஜாலி

அவ கேள! ஹி ர

'' எ

) அற ேபா

தா க

. நா

) அவ கள ட

றினா
(

) ஹி ர

ெச
லா தி

சேகாதர

கள ட

, '(ம கா ெவ றி

ேப) ெகா

அவ க

, 'இைற

ெச

சேகாதர ட

ெகா

தா
த (ஸ

4305-4307

, நா

பற

திெமாழிைய எ

ெகா

இ ன ஸஅலபா(ரலி)

) அவ கள ட

அைழ

ப ) இைற

64, எ

தியாய

ஜா»உ இ

நப (ஸ

னட

தி ெச

,
ேவ

''

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
இத

அறிவ

இத

பாள கள
நா

அவ கைள

(

தி ப றி) அவ ட
றினா .

ஜா»உ இ
ஹி ர
(

ெச

வ சா

64, எ

தியாய

) அவ க

இவ ட
இத


நா

அறிவ

(இைத என

அறிவ


)

றினா க

(எ

ஜாலி )

ெப யவராக இ

ஜா»உ உ

.

ைமேய

தா .

றினா ''

தா

மா

ெப

ெகா

வத காக (எ

நப (ஸ

யவ க

லா தி

திெமாழி ெப

பாள அ

. அவ , '

திெமாழிைய

, 'ஹி ர , அத

. இன , இ

த(ர

4307-4309

¥ (ரலி) அறிவ

வத கான உ

அ ந

சேகாதர ) மஅப

ேத

ஜாலி ) அவ கைள அைழ

நப (ஸ

மா

. அவேர சேகாதர க

(இ ெச

4, அ

ஜா»உ அவ கள

ச தி ேத

பாக

வான அ

ேவ

அ ந

அற ேபா
றினா க

த(ர

ெச

மஅப

ேற

.

கடைமயாகி (நிைறேவறி)

நட திட
'' எ

சேகாதர ) அ

) அவ கள ட

)

ஜா»உ - ரலி - அவ கள

திட

.

றினா க

:

சேகாதர ) அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

மஅப

தா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(

ஜாலி

வ சா

(ரலி) அவ கைள

மா

அறிவ

இட

பாக

4, அ

ஜாஹி
நா

ஹி ர

பாக

சேகாதர

நா

ஜாலி

(ர

'' எ

) அறிவ

4, அ

ேன

ெகா

உன
தி

தியாய

(இ ெச

அறிவ

நப (ஸ

தி ப றி

றினா .
கிற ம ேறா

) அவ கள ட

''

வ ேத

தா

'' எ

64, எ

ஹி ர
அவ க

, ஜிஹா
) உ

கிைட தா

பவ

. அத

ைல. ஆய

கல

) எ
ைலேய

ெசா

, அவ ட

4309

உம (ரலி) அவ கள ட , 'நா

ச தி

றினா '' எ

.

64, எ

தியாய

ைமேய

ஜா»உ(ரலி) அவ கள டமி

ெப

ஜா» உ

)

, 'நா

கிேற

(அற ேபா

(ர

வா

. அவ , '

ேத

ெச

- அற ேபா

(வ

ப தி)ைன

வாேற ெச

றினா க

, ஷா

நா

, '(ம கா ெவ றி

ெச
பற

)

. எனேவ, ந ெச

ைவ! (அத கான
அற ேபா

.

4310

Visit: www.tamilislam.webs.com

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ஜாஹி (ர
நா

) அறிவ

அவ க

பாக

4, அ

தியாய

64, எ

உைப

ெசா

தியாய

, 'இ

பேத கிைடயா

லிவ தா க

, ஷா

... அ

நா

ெச

இைற

'' எ

த (ஸ

(அறிவ


)

தைத )

) அறிவ

தா

ஹி ர

பேத

.

4312

(ர

உைம

. அவ கள ட

ெச

4311
ம கீ (ர

64, எ

அப ரபா

ஹி ர

அவ க

உம (ரலி), '(ம கா) ெவ றி

4, அ

ச தி ேத

'' எ

அதாஉ இ
நா

... ஹி ர
.

(நா

. அத

றினா க

லா

கிைடயா

பாக

றிேன

பற

ேற

ஜாஹி

.

உம (ரலி) அவ கள ட
வதாக )

ேபா

தா க

)

றினா
ைலª(ர

ஹி ர ைத

) அவ க

ப றி அவ

ஆய ஷா(ரலி) அவ கைள

ேக டத

அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

, 'இ

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(ம கா ெவ றி ெகா
இைற ந ப

ள ப

ேசாதி க ப

அவ

தைர

ைடய

நா ைட
ெச

) ஓ

டா

ஜிஹா

(எ

நா ட

ெகா

4, அ

.

'அ

லா

) அறிவ
) அவ க

வைர

மதி க படவ

மா

வைத)

,இ

லா

தா

(அத காக
'' எ

(த

தா க

தா

லா ைத ஓ

ைலேய தவ ர)

ப ற ந ெசய

பதிலள

ைவ

ெகா

ப ய இட தி

இன இ

,)

கால தி
) தா

லா

றி ேகாளாக

ேறா அ

, (ஹி ர

. (ஒ

யாதவா

காக

)

.

4313

தா
ம கா ெவ றிய
மிைய

. எனேவ, அ

ன தமானதா

கிைடயா
ப ற

ைகயாள , தா

) உ

கைள
டா

. ஆனா

சி, த

ெச

64, எ

தியாய

வான


கலா . ஆய
(இ

நா
என

வ தா க

) ஹி ர

க ைத

இைற ந ப

திவ

ட பற
மா

தி

அற ேபா )

த (ஸ

னத ப

(தி

.இ

ஜாஹி (ர

இைற

(த

ேவாேமா எ

இைறவைன வண

பாக

ைகயாள க

ட (ம கா ெவ றி ெகா

(ம கள ைடேய) எ

நி

,

தி

பைட த ேபாேத ம காைவ

. என

ைல. என

ேபா

லா

னத ப
எவ

பற
ள ப

எவ
இ த

திய காரண தா


ண தி

ேபா

மதி க படா

) சிறி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேநர

.
ேம

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

ேபா
டா

கி

ய அ

. இ

ெபா

டா

. பற

பவ

பற

4, அ

மாய


அவ க

அப அ

64, எ

பாள

கால

'' எ

டா


றினா க

அவ கேள! 'இ கி '

(சிறி

) அவ க

தா

தா க

வழியாக

ேநர )

, அைத ெவ

ஏெனன

பதிலள

ெதாட

) அறிவ

◌ஃபா(ரலி) அவ கள
ேபா

தவறவ

ெதாழிலாள க

தவ ர

'' எ

கைள
பவ

.

.

)ேபா க

4314

அப காலி (ர

, 'ஹுைன

உேலாக

, 'இ கிைர

பல அறிவ

தியாய

ேக க, நப (ஸ

மதி க ப டதா

ப ராண கைள வ ர ட

ைள அைத அறிவ

,அ

(நப களா

பாக

. இ

தலி (ரலி), 'இைற

கிறேத'' எ


ள ேவ ைட
டா

தவ ர ேவறவ

தவ ரவா? ஏெனன

இ த ஹத

ட ெபா

அ தி

ேதைவ ப

ெமௗனமாய
பய

தவறவ

ைல

. இ

கைள ெவ ட

ைள அைத அறிவ

உடேன, அ பா

மதி க ப ட

ள மர

நப (ஸ

தா

ைகய
) அவ க

ெவ

காய
நா

ைற
தேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேட

இ த

.

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
காய

என

ெகா

ஏ ப ட

களா?' எ

நட த ேபா கள

4, அ

பாக

னட

வா

கி வ

கி

றா க
ெகா

64, எ

ெச

ேட

(அ ெப

வதி

அ ெப

தா க

பத

ெவ

ெகா

க, 'நா

(மக

ைடய) மக

ெகா

தா க

நா

சில

ைள

இைற
ஆேவ

கல

) அத

.

கைள

கிய

ேசக

பதி

ஃ யா

ேகாேவ

'' எ

ேபா

, 'நப (ஸ

சா சியமள

(ப

லவ களான) ஹவாஸி

. அ ேபா

தா

ேக டா . நா

ைல எ
ெச

றா க

உமாராேவ! ஹுைன

அவசர கார க
ேபா

'ைபளா' எ

, 'அ

'' எ

ேபா

, '(ஆ , அதி

அவ க

4315

களா?' எ
லவ

தாய தி

அவ கள

, 'ஹுைன

. நா

. அத

ஆஸி (ரலி) அறிவ


வா

கல

தியாய

பராஉ இ

.'' எ

ேக ேட


நப (ஸ

கிேற

) அவசர ப
ல தா
ஹா

ைதய
ெபா

) அவ க

,
கா
. அ ேபா

(ரலி) நப (ஸ

(சரமா யாக)
) அவ கள


(பா ய ப )

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

டா க

அவ கள

ல. நா

(ேதா

கவன

தைலைய


ேதா

. ஆய

த எதி கைள

தா ; இ

ேபா

) அவ க

தலிப
றி

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

ஹா (ர

அவ க

அவ க

, '(எ
வதி

ேதா

'எ

4, அ

பராஉ இ

வா

வா

தா

கி

வா

கி

ெச

லவ

ெபா


)

64, எ

தியாய

த (ஸ

ேக டா . நா
வதி

ேச

ேத

ஹுைன

ற களா?' எ
ெச

கள

ேபா

ல. நா

ேக க ப ட

) அவ க

தலிப
தா க

)

. அத
,) நப (ஸ

ைமேய. ஆய

தன . நப (ஸ

ெகா

நப (ஸ

)

ல தா

, 'நா

(மக

ைடய) மக

.

4317

த ஒ

) அவ க

ேபா

ைல. (எதி களான) ஹவாஸி

தா

ன ட , 'ந

) அவ கைள (தன ேய)வ

, '(எ

த (ஸ

ெச
கி

றி

ஆஸி (ரலி) அறிவ
ல ைத

சி ெப றவ களாய

(பா ய ப

ைக

அ ெப

ேத

இைற
இைற

அறிவ

சில

த தா ; இ

இைற

பாக

)அவ க

கள

அவ கேளா ப

ஆேவ

4316

ஆஸி (ரலி) அவ கள ட , 'ந

பராஉ இ

அ ெப

64, எ

தியாய

சில

அ ப

ஓ ய

வா

கி ஓடவ

சி ெப றவ களாய

ஹுைன

( ற

ேபா

ைமதா

களா?' எ

;) ஆய

ைல. ஹவாஸி

தன . நா

ேபா

) ஓடவ

அவ கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

,
ல தா

(

தலி

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
தா

ேபா

நட தியேபா

ெச

எதி ெகா

ள ேவ
ெவ

ஃ யா

நப (ஸ
றி

ைள

) அவ க
ெகா

அறிவ

ஆவ யா(ர

யதாய

. நா

ஹா

, 'நா

இைற
.


தி

ம ேறா
இற

64, எ

தா க

ைக ப றிய) த

)

கள

) அவ க
கி

ேட

.

தா .

(பா யப )

ஸுைஹ

அறிவ

'ைபளா'

ெகா

ல...'' எ

, 'நப (ஸ

) ம

'' எ

கைள


றன .

4318-4320
மி

ம ரமா(ரலி) அறிவ

வ ன இைற

த (ஸ

லி களாக வ தேபா

நப (ஸ

. (வ தவ க
ெச

அறிவ

கினா க

(ர

ெகா

க வாள ைத

å

) அவ க

அம
ெபா

டன . எனேவ, நா

நா

த (ஸ

தா ; இ

ல தி

இட தி

இைற
ைதய

ராய

ைதய லி

தியாய

(சிதறியேயா )வ

(ரலி) அத

தா க

இ ன ஹக

ஹவாஸி

ேதா

க வ ைர ேதா . அ ேபா

ேகாேவ

) ஆகிேயா

4, அ

ம வா

ேசக

பாள களான இ

ேகாேவ

பாக

அவ க

கைள

) நப யவ கள ட

கைள

ேபா

(

) அவ கள ட

('ஜிஇ ரானா'

) அவ க

லி க

ைகதிகைள

தா

தி

ஹுைன

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ேக டா க

. அ ேபா

ெகா
நா

ேபா

யமான

ெச

எதி பா

வ தி

ைமயான ேப ேசயா

இர

இர

டேபா

ைற

, 'உ

வைதநா

ச மதி கிறவ

ைவ தி

கள லி
கவ

,அ

ைவ

ந மிட

ேபா றி
மன

தமானதாக

தி

தரவ

;அ

) அவ க

: உ

மன

'' எ

ைடய

ெகா
வமாக இத

நா

நா

கிற வைர அவ ைற

வாேற ைவ தி

ைறய

ளன . இவ கள

, (இன வ

ள ப

)

ெப

கிேற

லா

த (ஸ

அவ க

தி

கள

கைள

.

. இைற


த (ஸ

. உ

)

ேம ப ட

தா க

த ப

கிேற

. நா

தியவ களாக வ

(ெவ றி ெகா
நா

ைவ அவ

மிக

றினா க

வா க

பா

(உ

பவ கைள இவ கள டேம தி

வட

அவ
கிறவ

இைற

லா

என

ப யேபா
கா தி

றன . (இவ க

ெப

'' எ

ேத
தி

. அ ேபா

ைகதிகளாக இ

தலாவதாக நம
ெச

தி

நி

லா

ெபா
தி

) இ

ைகதிகைளேய நா

றினா க

சேகாதர க

(ந மிட ) ேபா

தா

.) ேப சி

தி

கி

ைகதிக

ல தாைர எதி பா

ெலா

, 'அ

ப யைத

கிடாம

)இ

. ேபா

தாய ஃப லி

லி கள ைடேய எ
இ த

) அவ க

கிேறா '' எ

ெகா

வர க

தர ேவ

ைகதிகைள

ஹவாஸி

ெதள வாகிவ

, 'எ

) அவ க

ேபா

த (ஸ

அவ க

த (ஸ

(இ த

ெச

(

இைற
நா

இைற

இவ க

கள

)

)
த மிடேம

Visit: www.tamilislam.webs.com

றினா க

. ம க

,

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
'நா

மன

இைற

வமாக (ேபா

எனேவ, ந

தி

ைவ என
அவ கள ட

ெச

ெத வ

டதாக

(அறிவ

பாள

»ஹா (ர

)

உம (ரலி) அறிவ

கால தி

ைல எ

. உ

,ம க

ச மதி கிேறா ,

எம

கள ைடேய

றினா க

) அவ க

மன

கள

ெத யா

.

ள தைலவ க

. ம க

. பற

, 'உ

தி

, இைற

ெச

த (ஸ

ல,
)

வமாக

.
றினா :)

ேபா

ைகதிக

றி

நம

.

4, அ

ெகா
நப (ஸ

ேபசினா க

ப வ
தா க

பாக

நா

தி

ல தா

'' எ

ெத வ

ஹவாஸி

தியா

. அத

ச மதி கவ

தைலவ க

தைலவ க

ச மதி

தா

அவ கள

அவ கள ட

ெச

றினா க

யா ச மதி கிறா , யா

இத

ைகதிகைள ) தி

த அவ கேள!'' எ

தியாய

ஹுைன
ேந

64, எ
தா

ேபா லி

ைச ெச

4320

தி

தி
த ஓ

ப வ தேபா

உம (ரலி), தா

'இஃதிகாஃ ' ெதாட பாக நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

அறியாைம
) அவ கள ட

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ேக டா க

. நப (ஸ

) அவ க

இேத ஹத

ேவ

பல அறிவ

அறிவ

4, அ

பாக

க ப

அைத நிைறேவ
பாள

64, எ

தியாய

) அவ க

நா

ற ப ேடா . (எதி கைள

உ கா
ெச

ெகா
வாளா

அவ

வைன

பா
ெகா

ைடய (க

அவ

கா ைற

ைனவ
றைட

கிறா கேள)'' எ

கள தி

ேத

. அவ


) எ

ைன இ

ன ேந

ேக ேட

றா

ேட

) நா

. அத

உம

மரண

? (இ ப
அவ க

(ேபா

லிமி

. நா

அவ

. நா


நர ப
ெகா

காக)

ச தி தேபா

திய ற நிைல ஏ ப

. உடேன, அவ

க அைண

. பற

. உடேன நா

நட த) ஆ

கீ ேழ) ேதா

வாசி கலாேன
டா

, 'ம க

வழியாக

(ேபா

ேபா

ைடய கவச ைத

மரண
ெச

ஹுைன

(சில ) இைடேய உ

அவைர

லிைமவ

லி க

இைணைவ பவ

.

தா

த (ஸ
)

டா க

4321

இைற

ெதாட க

க டைளய

.

க தாதா(ரலி) அறிவ

(ஆர ப தி

ஏறி

ப கமாக

ெவ
(அ த

டா

அவைன

. அதனா

நா

வ அவ

க தா (ரலி) அவ கைள
கள திலி
, '(எ

லா ) அ

வா

லா

Visit: www.tamilislam.webs.com

கி

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
'' எ

ஏ பா

பதிலள

அைழ தா
ெவ

ேபா

றா க

வைர

எதி ய
நா
ெகா

ேட

. ம

ெபா

ேத

வா ?' எ

. இைற

ேக டா க

'இவ

(ஏதாவ

த (ஸ

க ப ட ெபா

ெகா

(ரலி), 'இ

சி

) தி
ைல. அ

லா

(த

னா

வைத இைற

) ெகா

லா

த (ஸ

தி ப

சா பாக

ல ப டவ


தி வ

நி
ேட

அவ கள ட

அவ கேள! இவரா
னட

'' எ

அவ

ைடய

ேபா

றத கான

,(

றாவ
ன ேந

ைர ேத

. ஒ

ளன. என காக அவைர
லா


த ெபா

சி

சா பாக


கள

பமா டா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா
'' எ


,

ேபா

ைள உன

?'

வ ,

ல ப டவ

றினா . அ ேபா

எவ

. உடேன, நா
ெக

ெகா

ற, 'என

. பற

றினா க

க தாதாேவ! உ

உடலிலி


. அ ேபா

உ கா

வைக; ெகா

உடலிலி

) அவ க

மதாைணயாக! அ

) அவ க

. பற

(எதி ) ஒ

உ கா

சிைய) நா

(எதி )
ேக அ த

றினா க

ேக ேட

. உடேன, நா

, 'அ

ேபாரா

கிறேதா அவ

உ யைவ'' எ

த (ஸ

றினா , இைற

, 'ேபா

ெகா

, 'ேபா

. பற

) அவ க

. (நட த நிக

ேக அ த எதி ய

றினா க
இைற

- ரலி - அவ க

. (தர

வா ?' எ

) அவ க

ேக ேட

ைமேய

உடலிலி

கிறேதா அவ

ைறயாக) அேத ேபா

த ெபா

உ யைவ' எ

சா சி ெசா

அம

எவ ட

சா சி ெசா

நப (ஸ

எவ ட

(அ பா

ப வ தா க

) அவ க


, 'என

நி

ஆதார

தி

றத கான ஆதார

உடலிலி

,ம க

. பற

, நப (ஸ

.) ப ற
ெகா

தா க

கள தி

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
றினா க

. உடேன நப (ஸ

றிவ

ெகா

வா

னட
டா க

திய

வய ப

நா

4, அ

பாக

ேபா
ெகா

லிைம
ெகா

64, எ

ைகைய ஓ
அவ

அளவ

லி க
அ ேபா

ேட


நா

ேதா

. அ

தா

ல தா

லா ைத

இைணைவ பவ கள

. இைணைவ பவ கள

னாலி
அவைர

வ ைர ேதாட, அவ

அவ

ைகய
, நா

ைன

அவைர(

பன} சலிமா

கிேன

.

. ஒள தப

க ெகா

ைமயாக எ

தா . ப ற

ேட

வத காக அவ

கினா . நா

வாேற அைத என ேக

தா
லி கள

றினா '' எ

ைம

. அ

4322

பத காக) நா

ைன

ைள வ

ெசா தா

தைத க

பைத

(அவைர

ேபா

ெகா

ெபா

) உ

டா க

ச ேதா ட ைத வா

க தாதா(ரலி) அறிவ

ேபா

உ தரவ

அ த

ேப

ேத ய

தியாய

ஹுைன

தள

மா

. நா

, '(அ

) அவ க

ெகா

(ேதா ற) ம கள ைடேய உம

ஒள

ைன

ஒள

தா

அ த

வத காக

யைண தா . ப ற
அவ க

வேரா

தா க வ தவைர ேநா கி

உய

ெனா

தா கி அைத
(எ

கீ ேழ) த

டன . நா

ெகா

ேமா எ

ைனவ

ேட

ேதா

க தா (ரலி) இ

ேட

பைத

Visit: www.tamilislam.webs.com

. பற

) அ

. (ஆனா

ேபாேன

,)

. நா

ேட

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அவ கள ட , 'ம க

நா
'(எ

லா ) அ

அவ கள ட
ேபா

தி

ெச

ெகா

லா

ப வ

வ ைத

(தர

றி

ல ப ட (எதி ) ஒ

ெகா

ெபா

கிறவ

பத

என காக சா சி ெசா

பவ

ேட

. பற

அவ கள ட

வ , '(இவரா

னட

இைச
யா
அவ
சி

கிற
தா

. (ெகா

ைடய

ேன

காக

நா

ற, நா

. நாேன இைத எ

ல ப டவ

க ைதவ

எவைர

'' எ

ெவ

றா க
த (ஸ

ெகா

றா

காணவ
அவ க

ைற»கள

லா

த (ஸ

) அவ க

ெகா

க மா டா க

இைற

த (ஸ

) அவ க

என

அ த

ல ப ட வைர
ேத

,

. ஆனா

றைத இைற
அம

தி

த (ஸ

ள அவ டமி

(என


'' எ
ெபா

)

காக
கள

பறைவ
றினா க
ைள

(ரலி), 'அ ப

லா
சி

)

தவ கள

கிற அ த மன த

(பலவனமான) ஒ

இைற

ைற

ைல. எனேவ, உ கா

) அ த உைடைமகைள, அ
ற, அ

சா


னா

க ப

ெகா

ெகா

ெகா

,த
, 'த

வைர
ெசா

திய

னா

)

) அவ க

பத

உடலிலி

,

அவ க
நப (ஸ

. இ

. இைற

றினா . அ ேபா

ேபா கி

. அத
ம க

வத காக நா

ல ப டதாக) இவ

. பற

. எனேவ, எ
ேத

. உடேன நப (ஸ

ெகா

ெப

ல ப டவ

சா

ஏேதா ேதா

ெசா

ேபா

றினா க

ெகா

ேற

வைர, அவ தா

ேக ெகா

ேக ேட

றினா க

) ேக டா க

உ யன'' எ

நாேன ெகா

?' எ

னாய
'' எ

வ ஏ பா

ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

அைத

. உடேன
தா க

. நா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அைத வ

ேப

லா தி

4, அ

பாக

ேதா ட

வ த ப

ஸா(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

ேபாைர
'ப

தா

. அ ேபா

ஆமி

அவ க

ச தி தா க

. (அவ க

மிைடய

ல ப டா

பய

பா

. அவ

. ஜுஷ

அவ கள

'எ

த ைதய

'எ

னட

அைட ேத

ல ைத
காலி

ைன

த (ஸ
ேபா

ேச

நி

ப யேபா

நா

.

ெகா

னா க

. நா

) '

லா

ஸி மா'ைவ
)

ேதா க
(அ த

அ ெப

தா

ேபா

அவ க
தவ

இேதா!'' எ

. அ

ஆமி

)
காலி

, அைத

யா ?' எ

ைர

கி

ெச

ேக ேட

, அவைன

ஓடலானா

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

ெச

(அவைன ேநா கி)

அவைன ேநா கி

அம

. அதி

வேன அ த அ ைம எ

அவ

ைர

ஆமி அவ கள

றவ

,அ

பைடைய அ

ைட நட த

. உடேன நா

கள

ைன

தி

) அவ க

த ஒ

தினா

சேகாதரேர! உ

ைசைக கா
. எ

இைற

. அ ேபா

அ ெப

தா

ெகா
(கவ ஞ

ைடய ேதாழ கைள அ

ைன

தா க

. அ

ள தா கி

ைவ தா க

அவ க

கிேன

தா

அவ கைள (தளபதியா கி) 'அ

ெகா

வா

ெசா தாக இ

4323

, ஹுைன

) அவ க

ைற வ ைல

ெகா

64, எ

தியாய

ேத

. அவைன

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

ெதாட

நா

ெவ கமி
நி

தி

அ ேபா

ெகா

டா

), 'உ

ெகா

கைள

பற

றி, என காக (அ

லா

கி

தி

தா க

ேவ

திைய

. பற

அவ கள ட

றி, தம காக

கிறா க

ெகா

¡

கர

கைள

உய

(எ

ைன


, இர


ெச

ப றி
றி, அதி

தி, 'இைறவா! அ

அைத

தி

)
கிேன

க (எ

ேகா

வ ேத

)

'' எ

. (என

திைய
ேக

றிேன

) க

கள

ஆமி
ஆமி

. அ ேபா

ெச

ஆமி

உைப

தா க

லி

லி

கய

அைடயாள

,அ

.

. அ ேபா

ேவய ப ட) கய

வ லா

பா

) அவ க

ேக

) அவ கள ட

ல )

ஆம (ரலி) (வர) மரணமைட தா க

நா னா

பாவம

ேடா .

ப ரதிநிதியாக ம க

வைத)

அவ கள ட

காலி

ற, உடேன நா
மகேன! நப (ஸ

(ஓ

ெகா

ஆமி

லா

ப , நப (ஸ

) அவ கள

ேமாதி

ைடய

தி

. அத

நா

வ ட ) பாவ ம

(ேப

கிறாேய) உன

, (''எ

வாள னா

அவ க

. உடேன அவ

ற ஆைள அ

ேநர தி

) நா
கள

. பற

சேகாதர

றினா . ப ற

, சிறி

ேட

. பற

'' எ
. 'எ

பதி தி
ெச

ைன

ேக ேட

(அ

நப (ஸ


றிேன

கிெய

அவ க

ெகா

ஆமி (ரலி)


ந ெகா

அதிலி
சலா

நா

ெகா

'' எ

டா

இ த அ ைம

நியமி

ேட, '(எ

ெகா

. பற

அவைன நா

(ெச

ைலயா? ந நி க மா டாயா?' எ

நப (ஸ

.பற
ந ம

அவ கள

அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க
இர
அள பாயாக!

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

ைம நாள

உய

பாவம

இர

ேகா

லா

தா(ரலி)

னட

நப (ஸ

வ ட (அ த
. அ ேபா

. உடேன நா

றிேன

பாவ ைத ம

,ம

தி

)

hகள

, 'என காக

. அத கவ க
ைம நாள

வாயாக! எ

த இர

, 'இைறவா!

ணய

ப ரா

தி தா க

) ஒ

.

) அவ க

லாத ெப

னட

யாவ ட , 'அ

ெவ றியள

தா

தைனகள

ஸா(ரலி) அவ க

உ யதா

அம (ரலி)
.

4324

ைணவ யா ) உ
(ஆ

ப ரா

64, எ

தியாய

அப உம
லா

ேத

பலைர
தி தா க

றினா :

ம ெறா

(நப களா

பா

அவைர அ

- அவ க

4, அ

ைமைய

ப ரா

(நப ேய!)'' எ

ைகஸி

ப ட தி

அவ க

(நப - ஸ

வாயாக!'' எ

ெவ

நிைற த இ

பாக

பைட ப னமான மன த கள

தவராக அவைர ஆ

ஸலமா(ரலி) அறிவ

லாத) 'அலி' ஒ

வ தா க
லா
ந ◌ஃக

தா
வ அம

. அ த 'அலி', (எ

தேபா

சேகாதர ) அ

ேவ! நாைள தாய ஃ
லான

தி

மகைள மண

லா

நக ம

ெகா

. ஏென

Visit: www.tamilislam.webs.com


றா

,

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அவ

ப க

நப (ஸ
(அ

நா

)ட


ெகா

'' எ

பாக

இைற

4, அ

தியாய

லா

த (ஸ

, 'அ ேபா

64, எ

ெசா
ளாம

அவ க

(ம

உையனா(ர

அ த அலிய

நப (ஸ

(ரலி) அறிவ

ெச
) தி

நா

கள ட

. இ

(சைத
. (இைத

ேக ட)

ேபா

வர

), இ
'ஹ ' எ

ெபய

) அவ க

நப
தி
) ஒ

தாய ஃ

ெப

ைகய

.

யவ
ெச

ெச

தா

நகர ைத


தி

டேபா

ைல. எனேவ, 'இைறவ
அவ க

தமள

வதா?' எ

ைற, 'நா

ைகய

ேவா '' எ

ேதாழ க

தாய ஃைப

4325

) அவ க

(நாைள மதனா
ெகா

களாகிய) உ

அதிக ப யாக இட

அ ம கைள ஒ
இ ப

அறிவ

ேற

.

... ம ேறா அறிவ
தா க

(ெப

ப க

வைத ெசவ

றினா க

) ஆகிேயா

,ப

)ட

ெசா

'' எ

டா

றி ப ட ப

'' எ

வா

, 'இ த அலிக

) அவ க

மதி க)

ஜுைர (ர

(சைத ம

ெச

நா னா
றினா க

. அவ க

ேபசி ெகா

அவ களா

டா க

நா
. அவ க

, 'இைத ெவ றி
. நப (ஸ

ேவா '' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

றினா க

. பற

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(ேதாழ கள
றினா க
காய

தய க ைத
. அ

ஆளானா க

அ ேபா

நப (ஸ

தி

ெச

நப

அறிவ

அறிவ

பாள கள

ைக தா க

'' எ

4, அ

நப (ஸ
எவ

)
ெத

இைண
(

) அவ க

தேபா

பாக

ெகா

'' எ
) (பல த)

(மதனா
ெசா

. (அவ கள

)


மகி

சிைய

.

வரான
தா க

இ ப

ஃ யா

) அவ க

(சி

உையனா(ர

) இைத

'' எ

பத

லாத (ேவ

) ஒ

தா க

பதிலாக)

.

4326-4327

:
ேட த

அவ

) தைட ெச

நாைள நா

) அவ க

சிைய அள

தா க

ைற, 'நப (ஸ

64, எ

றினா க

ய, (அதனா

ேபா

நா னா

. நப (ஸ

) மகி
சி

அறிவ

தியாய

, (''நா

பகலிேலேய ேபா
பகலி

, 'இைறவ

றா க

(இ ேபா

) நப (ஸ

இத

)

.

) அவ க

ேவா '' எ

ேதாழ க

வாேற அவ க

ைன தாேன த ைதய

மக

ய ப டதா

தா

'' எ

) வாதா

கிறாேனா அவ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com


ெசா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
''இைறவழிய
வ கா

அ ைப

அ ைமக

நப (ஸ

) அவ கள ட

ெசவ

ேற

அறிவ

அறிவ

பாள

பாள

ஆலியா, அ

ஆஸி

சா சிய

றினா க

தலாக) ஓ

பாக

(ர

, 'ஆ ; அ


ேப

அப

வ ய தாய ஃ

த(ர

64, எ

தி
)

இைத அறிவ
'உ

கள ட

றினா க

.


த அ

(இ த நப ெமாழி
ேபா

இைறவழிய

வேரா, நப (ஸ

'' எ
(

) அவ கள ட

றாமவராவா '' எ

.

தியாய

நகர

தா

.


இைத

அ ந

), (தம

(ர

) அவ கள ட

ளன ; அவ க

மா

ைலமா

அவ க

தா க

4, அ

ெதாட

மா


வைர

ப ரா(ரலி) அவ கள டமி

மா


லா ைத

ேகா ைடய

அ ைப எறி தவராவா . ம ெறா

தாய ஃப லி
பதிலள

பக

. அத

தாய ஃ

வ த அ

தவரான ஸஅ

( திதாக இ

) சிலேரா

'' எ

, ம ேறா

தலாக எ

(ரலி) அவ கள டமி

ம கள

4328

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

ஸா(ரலி) அறிவ

ம கா

மிைடேய 'ஜிஃரானா' எ

மதனாவ

அவ க

அ ேபா

கிராமவாசி ஒ

வா கள

தைத

நப (ஸ

திைய

ெப

ந ெச

திைய

தா

உடேன நப (ஸ
அவ கைள

¡

ள ஒ

க ைத

சிறி

, 'நா

பா திர ைத

திவ

, 'உ

உமி

கள

லி, அதி

. பற

மா


.

என
,
றினா .
ப லா

(ரலி)

திைய ஏ க
'' எ

றினா க

ைககைள

கள ட ), 'இதிலி

(எ

னாலி
கள

ேத

றிேனா . ப ற

ெசா

(நப களா

) அவ க

ைன

. எனேவ, நா

ேதா . அ ேபா

ைகயாள களான) உ

ெகா

தா க

கேள!'' எ

ேபா

ைடய) ந ெச

வர

(ரலி)

அவ , 'இ த

லிவ

ேடா '' எ

ெகா

றினா க

வாேற ெச

ஸலமா(ரலி) திைர
ந ப

. 'இவ (எ

ெகா

, 'ந

. அத

ெசா

அைத ஏ

வ , அதி

'' எ

நிைறய

ேகாபமைட தவைர

ப லா

அவ கள ட

ேக டா . நப (ஸ
றினா க

நா

- அவ கள ட ) வ

'' எ

மிட தி

தேபா

களா?' எ

ெகா

) அவ க

கிய

(நப -ஸ

ேநா கி வ தா க

கமா
என

டா . ந

நா

ெகா

) அவ க

ெகா

'ந ெச

தா

கள

ஊ றி
அ த

பா திர ைத

ைணவ யா ) உ
வைர

ைன(யான என) காக

அைழ
அதிலி

Visit: www.tamilislam.webs.com

, '(இைற
சிறி

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
¡ைர) மதி ைவ

(த

அவ க

4, அ

பாக

ஸஃ வா
(எ
வா
அவ க

(

ெகா

ஆைச ப

டார தி )

தன . அ ேபா
உ ரா

ள ப

ைககளா
டார தி

ெகா
ற ைடவ

) உ

'' எ

வ ேத
) தி

(ஏடார

அைம

) நழ

ெகா

ேதா

மன தைர

றி


கிெயா

ைசைக ெச

க) நப (ஸ
ட ப

அைழ தா க

ைழ தா க
) அவ கள
தா க

. பற

. யஅலா(ரலி) த

. அ ேபா

(சிறி

, அவ க

. அ த
சில
ைற அண
?'

கிற க

) வா

''

தைலைய

(ேவத ெவள பா

சிவ

ேபா

ன க
கி

ைற,

ேதாழ க

வஹ

வழ க . ஒ

த, ேமல

பா

க ப

அவ கள

திரவ ய தி

காக வ த ஒ

அவ கைள

சமய ) ஜிஃரானாவ

நப (ஸல) அவ க
வாசைன

ேள

த (ஸல) அவ கள

ேபா

ேக டா . உடேன உம (ரலி) யஅலா(ரலி) அவ கைள '(அ

தா

) அ

(தாய ஃபலி

ண யா

வாேற நா

யா(ரலி), 'இைற

உம

தி) (ேவத ெவள பா

) அவ க

. அ

4329

யஅலா(ரலி) அறிவ

கி டதா எ

நப (ஸ

றினா க
மதி ைவ ேதா .

64, எ

த ைத) யஅலா இ

(இைற ெச

(

சிறி

தியாய

'' எ

காக அதி

ள ப

அ ப ேய சிறி

சிறிதாக) அ த நிைல

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேநர

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அவ கைளவ
உ ராைவ
அைழ

கிய

ப றி

,உ

ைடய ஹ ஜி

பாக

4, அ

தியாய

64, எ

லா

ைஸ


லா

வழ

பதிலள

ெச

க!'' எ

,த

த (ஸ

கியேபா

திதாக இ

லா ைத; த

(மதனாவாசிகளான) அ
கிைட த

தா க

ேபா

தலாக) நப (ஸ

ேபா

ள வாசைன

ள) ேமல
ேற உ

னட

கிைய

திரவ ய ைத
கழ றிவ

ைடய உ ராவ

க!

ெச

4330
இ ன ஆஸி (ரலி) அறிவ

) அவ க

ஹுைன

ேபா

ெகா

கைள வழிதவறியவ களாக நா

தா

காணவ
. ந

கி டா க

கைள
ேபா

.

ைல. ம றவ க

. எனேவ, அவ hள ைடேய
. (அ

ைலயா?' அ

அவ h

ேபானதா

காண ப டா க

ெச

ய (ம கா ெவ றிய

கவ

உைரயா றினா க

வழிைய அள

ேபா

கள ைடேய (அவ ைற ) ப

கிைட காம
) அவ க

தா

நாள

இண க மா க ப ட ேவ

ேந

, 'உ

. உடேன அ த மன த , ேத

.

சா க

கவைலயைட தவ கைள
(ஆ

ேநர தி

ேக டா க

அண

வ ய)வ

தம

, 'ச

ேக?' எ

க! (ைத க ப

ெகா

அவ க

வர ப டா . நப (ஸல) அவ க
ைற க

பற

. பற

ேக டவ

), 'அ

ைரய
லா

(சிதறி ) கிட த க

Visit: www.tamilislam.webs.com

சா கேள!
லமாக
. அ ேபா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

லா

லமாக உ

ஏைழகளாக இ
அள

தா

. ந

கைள

லா

(அ

த க

பர


பர

,எ

அவ

, 'அ

பதிலள

கமாலி

ேபாெத

உபகா க

னவாெற

வைகய
ஒ டக
இைற

) ெசா
கைள

'' எ

) அவ க

(ந

சா கள

(நிக

ள தா கி

ெச

ள தா கி

தா

றா
ெச

தி
நா

ேவ

ேப

. ம கெள

சா க
சா க


ப னா

)ஆ

ைற

ேம மிக

கைள

வைத

காவ

ெச

(ேமன

ெச
லா

றின .

) அவ க

ெகா

சா க

கைள நிைன

(நா

நட தி

. அ

சா க

, 'ந

) அவ க

ெகா

சி) ம


லா

ைடய

த உபகார

த க

ஆ கினா

. நப (ஸ

லமாக

ைகயா

அவ

ேபாக ந

ைனேய) உ

வனா

லா

லா , 'அ

, (இ த) ம க

. ஆனா

'' எ

ெச

லா

ஏைழகளாக இ

ேபாெத

. நப (ஸ

என

) ெகா

களா? ஹி ர

லா

(த

ெசா

. ந

ேந வழிைய

ைடயவ களா

ேக டா க

, 'அ

றினா க

லா

. ந

தவ க

?' எ

அவ க

ைடயவ களா கினா

. அ ேபா

ன ைற

றாக
க, அ

எதனா

(ஓ

. நப (ஸ

ெவா

வாறி

லா

தைரேய (எ
பமா

ேநச

லமாக உ

ேம அதிக உபகார

) அவ க

ெப

கைள

றினா க

ைமகைள) ஒ

பர

ைடயவ களா கினா

லமாக உ

ைடய

பர

,எ

(சிதறி ) கிட த க

நப (ஸ
ெசா

லா

ேநச

லவா?)'' எ

அைட த ந

கைள

. அ

டா

நா

கணவாய

கணவாய

ய) உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ளாைடக

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(ேபா

றவ க

) ந

கைள வ ட

என

சிற

ப சாக ம

ைமய

ைன

'' எ

பாக

4, அ

அன

ேக எ

,த

(ெவ றி

ப சாக) அள
த (ஸ

ைற»கள
இவ க

ெகா
த (ஸ

சா க
டார தி

நப (ஸ

கைள

) அவ க

ெகா

) அவ க
திர

) ெபா

ெசா

ைம

)

னா க

. உடேன, (அ

க ப ட

பல

. அவ கள

லா ைத
சா கள

வ ய)

) சில ,

ெகா

காம

த) ந ைமவ
இ த

. உடேன, நப (ஸ

பதன ட ப ட ேதாலா

. அவ க

வ ைத

க, (நம

ெகா

றினா க

ெத வ

ப அவ கைள

ெச

ன பானாக! (எதி களான)

, (தியாக

)

ல தா
( திதாக இ

கலானா க

லா

வா கள

(கவைல

ஆள

ஹவாஸி

கிறா கேள; ஆனா

கிறா கேள!'' எ

இைற

தேபா

ஸ 'எ

தா

) அவ கைள அ

இர த

(அ
ைலயாம

)

. எனேவ, (என

ப க

4331

) அவ க

ஒ டக

கா

.

64, எ

த (ஸ

ம க
'இைற

வைர (நிைல

மாலி (ரலி) அறிவ

லா

வைத
) 'ஹ

கிைட கவ
ச தி

றினா க

தியாய

வ ைரவ ேலேய (ஆ சியதிகார தி

னா

ைம தர ப

தடாக

பற

ேப
) அவ க

, ஆன ஒ

ம றவ கைள நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

, 'உ

நி

தானா?)'' எ
ம க

சில

கைள

றி

தைலவ க

ெசா

த (ஸ

) அவ கைள அ

தா

, 'இைற

ைடய வா கள

ந ைமவ

றினா க

நா

திதாக இ

அவ களட
ெச

இைர

நா

ைற»கள

(எ

றினா க
பற

ெப

சிற

. அ ேபா
லா

ைமயாய

ைவ

ப சான 'அ

றினா க

. ஆனா

ெச
நப (ஸ

ைடய
,அ

ெபா

கிேற


லா

, 'இைற

நா

) தடாக தி
ைமயாக இ

(ம

(என

வழ

கவ

ெப
த அவ கேள!

கிேறா '' எ
(உ

கைள வ ட

வைத

ைமய

ேக இ

, 'வ ைரவ

ைம வழ'க ப
தைர

வாய லாக)

(ப ற உலக)

வைதேய) வ
) அவ க

இ ேபா

. (அத

கைள வ ட ந
சா க

டன ''

ெகா

ைபவ

. ம க

ைடய

ன பானாக!

ேபசி

ைலயா? அ

. அ

) அதிகமாக

ஸ 'எ

,ம க

பவ

ைம

க,

, 'இைற ம

ெச

ெகா

அவ

. ஏெனன

ல, ந

றினா க

கைள

ெகா

கிேற

வைத வ

அவ கள ட

இளவய

லா

ெகா

ெகா

தி

'' எ

ஆ சியதிகார தி

எனேவ, அ
ெபா

களட

ெச

ெச

ன? (உ

கிறா கேள!' எ

) அவ க

தி

ெகா

தைரேய ெகா
வேத சிற ததா

நா

ஏ ப

ைல. எ

ெசா

இைண த சில

இண க

தி எ
கள

ள ெச

லவ

ெகா
, நப (ஸ

லா தி

கைள எ

இர த

அவ க
. அ ேபா

மதாைணயாக! அவ க
தி

என

கா

) ச தி

க பட
ேப

ைல.

Visit: www.tamilislam.webs.com

'' எ

ப க
வைர

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பாக

4, அ

அன

(ரலி) அறிவ

ம கா ெவ றிய
ெச

கைள

சா க

அவ க

கி டா க

, 'ஆ , (அைத

சா கள

4, அ

அன

(ரலி) அறிவ

ேபா

ேபா

கள தி

ப தாய ர

தியாய

தா

கிேறா )'' எ

) அவ க

லா

பவ

ைலயா?' எ

தரவ

ைலேய

, 'ம க

உலக

தைரேய
ேக டா க

பதிலள

ள தா கிேலா ெச

ள தா கிேலா தா

ெச

றா

ேவ

தா க

. அத
. நப (ஸ

)

, நா
'' எ

றினா க

.

4333

ஹவாஸி

ச தி தன . அ ேபா

தன . அ ேபா

(தம

கிைடேய ேபா

தா
ேபா

ேப இ

ல, ந

வைத வ

கணவாய ேலா, ப

64, எ

சா க

ைற»க

. (இைதயறி த) நப (ஸ

கணவாய ேலா, ப

பாக

) அவ க

. எனேவ, அ
ெச

ெச

த (ஸ

டா க

ெகா

ெகா

, 'ம க

ஹுைன

இைற

ெகா

வ ைத எ

4332

தா

ேபா

) ேகாப

ெச

64, எ

தியாய

ல தா

(நப -ஸ

அவ கைள )

நப (ஸல) அவ க

தன . (ம கா ெவ றிய

ேபா

(ஹவாஸி

அதிர

ல தா

) ம

,( னத

ன பள

தா

தைல

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா

வர க

க ப டவ க
சமாள

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(எ

யாம

) அவ க

னாய

அைழ

கிேறா . உ

அவ க

(த

) ம

தி

(தாமி

த)

ஒ டக

கைள

வைத வ

கணவாய

சா கள

பாக

4, அ

கவ

றன . நப (ஸ

அ பண
னா

றினா க

லா


,அ த

. (ப ற

( திய
ெச

வ தி

ைல. அ

சா க

(தம

) ெகா

தா க

ெகா

,அ

) ேபசின . உடேன நப (ஸ

) அவ க

டார தி

, 'இ த ம க

ெகா
பவ
நட

ெச

ல, ந

ைலயா?' எ
ெச

ல, அ

கணவாையேய ேத

தியாய

ெச

64, எ

லா

ேக டா க
சா க
ெத

ேப

'' எ

உதவ
தன . நப (ஸ

)

அ யா
ேபா

)
(ம கா

தவ க
.அ

சா க

காதைத

றி

சா கைள அைழ

. பற

ேவெறா

) அவ க

லி களாக) இ

சா கேள!

அவ கேள! உ

பதிலள

ன , நப (ஸ

டன . ப

ேதா . இேதா, உ

கி, 'நா

இற

, 'அ

) அவ க

, 'இைற

கிேறா '' எ

'' எ

(ேபா

ெகா

அதி

ேதா

ன பள

ஸாஜி க

ெச

ேக க, அவ க

மாேவ

இைணைவ பவ க

எைத

கி

வாகன ைதவ

ைடய

ெவ றிய

ெச

வா
?)'' எ

பதிலள

கா தி
அவ

கைள
தைரேய ெகா

நப (ஸ

) அவ க

கணவாய
றினா க

ெச
.

4334

Visit: www.tamilislam.webs.com

றா

, 'ம க
, நா

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அன

நப (ஸ

மாலி (ரலி) அறிவ

) அவ க

அறியாைம
வ தவ க

ெகா

; (இ

நிவராண

தி

சா க

அவ க
ெச

, 'ஆ

நப (ஸ

ெச

ல, ந

ெச

4, அ

தியாய

லா

) அவ க

கி டேபா

வைத ந
தா

... ெச

சா கள

ேந

சா கள

லா

. ம க

லா


ப வ

ல, அ

கணவாய

ெச

வ ைத

டேனேய உ
பதிலள
ேவெறா

தா

றினா க

.

) அவ க

ெப

ைலயா?' எ

சா க

,

லா தி
தியவ க

உலக


'' எ

ைற»க

திதாக இ

) ேசாதைனக
, (இ

தா க

ேக டா க

.

. நப (ஸ

)

கணவாய

சா கள

.

4335

¥ (ரலி) அறிவ

ஹுைன

ைகவ

கிேறா )'' எ
ெச

ேவ

64, எ

தா

ப ேன

கணவாய

, நா
தா

வழ

(அைத

, 'ம க

வா களாய


தி

ள தா கி

பாக

, '(இ த )

சிலைர ஒ

லா ைத ஏ றதன

இண க ைத ஏ ப
ெகா

சா கள

ைகைய இ ேபா

எனேவ, அவ க

தா

ேபா

தா

கிைட த ெச
'இ த

கீ

கைள (ம கள ைடேய)
நப யவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

இைற

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
தி

திைய நாடவ

ைல'' எ

அவ கள ட , ெச
நிற ) மாறிவ

ைண

(இைத

. பற

பாக

. ஆய

4, அ

தியாய

லா

ஹுைன

ேபா

அதிகமாக) வழ

64, எ

ேபா
கினா க

(ரலி) அவ க
. அ ேபா

நாட படவ

ைல'' எ

அவ கள ட

ெத வ

ெச

ெசா

நா

ஆய

, சகி

¥ (ரலி) அறிவ
, நப (ஸ

நப (ஸ

)

(ேகாப தா

லா

'' எ

றினா க

.

தா
ம க

லி கள
கைள

ெகா

அேத ேபா

வ , 'இ த
ெசா

ல) அவ க

, '(இைற

டா க

'' எ

ேன

சில

ைம (அள

வரான) அ ரஉ இ

தா க

. உையனா இ

ெகா

தா க

கீ


. (அ

த ) '

ஸா

றினா க

சில


நா

வாேற நப (ஸ

மனேவதைன

ஹாப
ஹஸ

. இ

லா

, 'இைத நி சய

றினா . உடேன நா

ெகா

ஸாவ

டா க

) அவ க

. ( திய

. இைத வ ட அதிகமாக அவ க

, சகி

த )

ெகா

'' எ

ேப

) ேபசினா . நா

இைத வ ட அதிகமாக மனேவதைன

ஒ டக

தா க

. உடேன அவ கள

4336

◌ஃபஸா (ரலி) அவ க
ெகா

ேத

, '(இைற

அவ க

வானாக! அவ க

ஆளா க ப டா க

(மன தா
ெத வ

லா

தி

தி

நப (ஸ

ைண

ஆளா க ப டா க

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

) அவ கள ட
.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பாக

4, அ

அன

ேபா

ம றவ க

கி

வா

கி

நி

றா க

இர

கா

பல

டன . இ

திய

ெச

டன . இ

திய

ைட

கல

ப , 'அ

வ ேடா , இைற

) மகி

றி) மகி

றினா க

இர

ப , 'அ

அைழ
சி

டன

. அ ேபா


நப (ஸ

கள தி

லி களாக)

) அவ கைள (தன ேய)வ

நப (ஸ

) அவ க

ைற) அைழ


மா

றினா க

. நா

) அவ க

ெகா

தா

. பறகள

தா

டா க

.

கிேறா ;

நப (ஸ

வ ேதா , இைற

சி

.

, 'இேதா,

அைழ தா க

சா கேள! எ
கீ

தன ேய எ
தா க

) பா

அைழ க அவ க

'' எ

)

ப தாய ர

) அவ கைள (தன ேய)வ

(

) அவ க

( திய

நப (ஸ

(இைடெவள இ

தி

(ேபா

நப (ஸ

க ப

சா கேள!'' எ
டன

ல தா

நப (ஸ

அவ கேள! நா

சி

இட ப க

), 'இேதா, த

(கவைலய

, அவ க

வ டாம

தி

(கவைல படாம
(ம

ன பள

தன . அவ க

. அ ேபா

க ◌ஃபா

ழ ைத

டன . அ ேபா

) ம

ல தா

ெச

வல ப க

அவ க

தா

ஹவாஸி
நைடக

(ம கா ெவ றிய

தவ கள
வா

ேபா

) அவ கைள எதி ெகா

ேப க

4337

மாலி (ரலி) அறிவ

ஹுைன
நப (ஸ

64, எ

தியாய

'ைபளா' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

. அவ க

அவ கேள!

கிேறா ''

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ெவ

ைள

கி, 'நா

இற

ேகாேவ

றினா க

லா
ெச

ஹாஜி கள ைடேய
கி டா க

. அ

(சில ), 'ஏேத

ேபசி

ேபா

ெகா

டா க

அவ க
'அ


ெகா

ெச

சா க

அ ேபா

ெச


(உ

(நா

ேவெறா

ன பள

க ப

ைம தா
த (ஸ

வைத ந
தா

, 'ம கெள

ள தா ைகேய ேத

கி

க ப டவ கள ேடேய

(உய ைர
சைன த
(மன

ேபா
உலக


ன? (உ

தி எ

பவ


லா

வ ைத

ேப

கிேறா ) எ

ெச

வா களாய

'' எ

றினா க

,

நா
.

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

ேக டா க
ெச

)

ெகா

பதிலள

ள தா கி

தா க

ைலயா?' எ

)

ைமதானா)''

) ெமௗனமாய
ெச


ைற

தி நப (ஸல)

) அவ கைள ெசா தமா கி

ள தா கி
ெத

றா

டார தி

சா க

, (ப

றன'' எ

ய இ ெச

,

ேபானதா
; அவ ைற

ெச

சா கைள ஒ

'' எ

ைல. எனேவ, அ

ெகா

சா கேள! ம க

அைத

) அவ க

) ேதா
ெப றா

கவ

ேபசி

அதிலி

மாேவ

கிேறா . ஆனா

ெகா

என

, 'அ
ெச

) ம

.பற

ைமயான ப ர சிைன எ

இைற

, 'ஆ

ேபா

) அவ க
ெகா

இ ப

றி

. அவ க

நப (ஸ

சா க

. உடேன அ

) அவ க

ல, ந

ெச

கைள

ேக டா க

உடேன, நப (ஸ

(அ த

அைழ க ப

. இவ க

சா கேள! உ

ற) க

தா க

ைடய

எைத

ேபா

தி

அவ

(ம கா ெவ றிய

உதவ ட) நா

ம றவ க

அம

கைள நப (ஸ

சா க

(ேபா

பண

அ யா

, இைணைவ பவ க

. பற

ஏராளமான ேபா

ைதய

தா க

ல,

சா க

.

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
இத

அறிவ

அறிவ

பாள கள

த த

இ நிக

அவ கைளவ

பா

த களா?' எ

ேக ேபாேவ

பாக

4, அ

உம (ரலி) அறிவ

நா

ெகா
ெப

பாக

அதி

இட

ெவா

ெப றி

- ரலி - அவ கள ட ,) 'அ
ேக க, 'அன
'' எ

(ரலி), 'நா

பதிலள

) (இைத

ைஸ (ர

தா க

ஹ ஸாேவ! ந
நப (ஸ

)

.

திைய ேநா கி
ேத

. ஆக, நா

. (அ த

னர

பைட ப
ேபா

(ஒ

ெவா

ேம

ைற அ

கிைட த ேபா

ஒ டக

ய ப

களாக இ

ெச

அதிகமாக ஒ

) பதி

64, எ

ப னா க

தன. எ
ேவா

ஒ டக

ப ேனா .

தியாய

தம

4338


க ப ட

4, அ

தா

தி

64, எ

தியாய

) அவ க

ெவா

வரான ஹிஷா

பா டனாரான அன

சிைய

நப (ஸ

4339

Visit: www.tamilislam.webs.com

கள

ஒ டக
கைள

.
)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

உம (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

நா

ல வரவ

மத

வல (ரலி) அவ கைள பன} ஜதமா

. அவ க

'அ

அவ க
ெசா

, காலி

) அவ க

ப னா க

தா

அவ

ல னா - நா

(த

ேடா . மத

சிலைர

ெதாட

வ தி

கினா . அவ

அவரவ

ைகதிைய

'அ

லா

சகா கள

லா

; ேம

ெகா

லமா டா '' எ

உய

, வ ஷய ைத
ெத வ

,எ
ெசா

சிலைர

த) எ

கள

நா

ல ேவ
னட

ெச

ெகா

ைகதிைய

ெகா

மதாைணயாக! எ
. இ

த தவ

கிேற

காலி , எ

'' எ

, நா

திய

ெவா

ல மா ேட

நப (ஸ

ைற

,

ல ேவ

) அவ க

என

டா . நா

. ேம

ெமன

ள ைகதிைய

த மிடமி

நப (ஸ

.

வ ட

னட

லானா க

கள

ள ைகதிைய ெகா

ேனா . அ ேபா

தா .

தமாக

சிைற ப

ெவா

ெமன உ தரவ

ெகா
தி

ெசா

சகா கள
ேன

ெசா

தி, 'இைறவா! 'காலி
னட

ேடா '' எ

ெகா

த மிடமி

, 'அ

டா . நா

ல மா ேட

ெகா

மதாைணயாக! எ

ெகா
ெச

ல தா ட

அைழ

ப ) 'ஸபஃனா, ஸபஃனா' -

வழ

ைடய ைகதிைய ஒ பைட தா . ஒ

த மிடமி

உ தரவ

(த

கள

மாறிவ

உடேன காலி (ரலி), அவ கள

லா ைத ஏ ேறா ' எ

ைல. எனேவ, அவ க
மாறி வ

லா ைத ஏ

ைகதிைய
) அவ கள ட

கர

ெதாட ப
றினா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

கைள

ைல' எ
.

,

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

அல(ரலி) அறிவ
நப (ஸ

64, எ

தியாய
தா

) அவ க

பைட ப

தளபதியா கி அவ
(அவ க
அவ க

கீ
கீ

றா

வாேற ேசக

வாேற ெந

ைழய வ டாம

நப (ஸ

, 'ஆ

அவ

) அவ கள

ேசக

, அவ க

டா க

ைழ தி

ெகா

தா

க மா டா க

ப லி

ெசா

நப (ஸ

வைரய

ப த

தன . அவ ,

) ந

. அத

(அதி
,

கலானா . ேம
ெவ

ேடா

ெச

தா

அைண

, பைட தளபதிய

) அவ க

தி எ

ேகாப

கள

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

நா
ேபா

தண

யேபா

ட அதிலி
ந ெசய

)

ைலயா?'

ல, அவ க

ேபானா க

டா க

ல, அவ க

றலாய ன . ெந

ைம நா
. கீ

'' எ

வைர

, 'நப (ஸ

பதிலள
ெசா

(இ த ெந

ம றவைர

தன . ப ற

உ தரவ

ேகாப

)'' எ

'' எ

ைழய

, '(நரக) ெந

சா கள

க டைளய டவ


அதி

அவ

ேறா '' எ

ெச

றி

அைமதியைட தா . ப ற

றினா க

பைடவர க

. அவ , 'இதி

னா க

வாேற

ெவள ேயறிய

(க டைளய

ற, அவ க

) அவ கள ட

அவ க

தன . அவ , 'ெந

கலானா . ேம

வைர இ

நட

என காக வ ற

'' எ

ப அத

நட

வ ட) அவ கள

ேக டா . அவ க

'அ ப ெய

ைவ அ

ஏேதா தவறிைழ
என

ைழ

4340

, 'அதி

அவ க
தா

'' எ

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
(நப களா

4, அ

பாக

தா(ர

இைற

) அறிவ

த (ஸ
ஜப

ெவா

அவ க


ெச
டா

)

ெச

ெகா

'' எ

பயண

,த

) த

தப

ைர)

ச தி ைப

ஆ (ரலி) த

(ப

அவ கள ட

(எ
(ப

ெச

) அ

, '(மா

)

ைக ெச
. அவ க

ைல

தி

ெகா
ெச

தி

. (எ ச

றினா க

த த

தி

. நப (ஸ

. பற

. (ம கைள )

சகாவ

. அவ கள

ப னா க

றினா க

ெகா

(அறி

ப னா க

'' எ

றன . அவ க

ஸா(ரலி) அவ கள

மாகாண தி
களா

ேபா

ைற

ஸா(ரலி) அவ கைள

நா

தி (கைள அதிக )

. ந ெச

(அவ

சகாவான அ
ைதய

) ஒ

மாகாண

ேப றி வ டாத க

வா . ஒ

த ைத) அ
யம

ம கள ட ) எள தாக நட

பண (இட

திய

(எ

(யமன
இர

தாத க

ட) ெவ
த த

தா

) அவ க

வைர

'யம

)ேபா க

4341-4342

(ரலி) அவ கைள

வ ஷய தி
சிரம ப

64, எ

தியாய

கால

ேக வ

உ ப ட)

) அ

கி

சகா

ெகா

ேச

ேபா

சலா
தேபா

வ ட, த

தா . அ ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேகாேவ

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ஸா(ரலி), த மிட

ம க

அவ கள ட , த

அ ேபா

நி

றி

தா .

ைக

அவ கேள! எ

'இவ

லா ைத ஏ ற ப

ஆ (ரலி), 'இவ
தா

'' எ

. எனேவ, ந

ெகா

ெகா

றா க

வாேற அவ
லா

ேக க,

தா க

ெகா

வைர நா

எனேவ, நா

எதி பா

பைத

பதிலள

தா க

'' எ

ல ப டா

. பற

ஆைன எ ப

) இற

ேநர

கள

அவ க

,'

கிேற

(

வண க

ேபா

ேற எ

திய

,அ

லா

வ)த
உற க தி

நா

(த

ஓதிவ

கிேற

எ ப
உற

) இற

'' எ

(ம

எதி பா

)

) இற

ேக டா க

கி,

. அ

'' எ
கிேற

வ தி

இைறவன ட

உ தரவ ட,

அைத ஓ

கி வ

என

.

பேத அத காக

வாகன திலி
?' எ

தா க

ஆ , 'இவ

க மா ேட

கிற க

.

ஸா(ரலி),

பதிலள

. அத

ெகா


ஆேத! ந


. பற

)அ

,

'' எ

வர ப

றினா க

தா க

லா

வாகன திலி

ெகா

தி

க ட ப

. அத

டவ

(எ

ஸா(ரலி) அவைன

ஆ (ரலி), 'இரவ

ைக

(வாகன திலி

, பக

. பற

அைத நிராக

ேவ! ந

ஸா(ரலி), '(இர
பதிலள

ேக டா க

இற

வைர நா

) அம

ேச

ஸா(ரலி) அவ கள ட , 'அ

ஸா(ரலி), 'இவ

. உடேன அ

அைவய

?' எ

ன இ

ல ப

ல ப

. அ

றினா க
'அ

க (த

ஆ (ரலி), அ

மா ேட


ைகக

கீ ற க

. உற க தி

ள அள
ப ரதிபலைன

கிேற

'' எ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

?' எ

கிேற

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

ஸா அ

நப (ஸ
தயா

) அவ க
க ப

அவ கள ட
'அ

நா
தர

இைத என

பதிலள

ம ேறா

அறிவ

ன?' எ

க ப

அறிவ

. அத

ேற

பாள

. அ ேபா

வரான ஸய

நப (ஸ
) ஆ

அப

த ைத) அ
. அத

'எ

ன எ

'அைவ யாைவ?' எ

(வ ல க ப ட

ேக ேட

தா க

ப ைவ தா க

ச ட

அவ க

த (எ

பான , 'மி

(அவ றி

ஹரா

பாள கள

தா

நா

றி
'எ

மி

ெவா

நா

றா

ைன யம

ேத

உ, அ

அறிவ

தயா

வ சா

யஒ

4343

அ (ரலி) அறிவ

பான

இத

64, எ

தியாய

தா(ர

அவ க
வா ேகா

, 'ப

ைமய

. அ ேபா

ேக டா க

'' எ

பதிலள

தா(ர

)

வழியாக

இ த ஹத

தா க

றினா :

) அவ கள ட , 'ப

உ'

ேதன

தயா

க ப

பான ''

.
ெதாட

.

'ேபாைத

) அவ க

உ' எ

) நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

ஸா அ

நப (ஸ

) அவ க

ப னா க

(எ ச

ைக ெச

வா ேகா

ைன

. நா
ைமய

ேக ேட

. அத

வ ல க ப டதா
பண

) ெச

அம

ேத

)வத

.

. (ேவ

அவ கேள! எ

தயா

த ஒ

டாரெமா

உ'

) அவ க

'' எ

பதிலள

ேடா . (ப

மதி

ஆ , 'நாேனா உற

ைற அைம

. (த

வ டாத க

)'' எ

, ேதன
ய ஒ

ேக டா . நா

, 'நி

ேவ

;எ

எதி பா

கிேற

'' எ

ெகா

டா . ப ற

தி


ேப

ேபா

நா

ைர)

) நா
தயா

ன?)'' எ

(எ

ஆ ,எ

)

னட ,

ற நிைலய
கிேற

. நா

'' எ
(

ேற எ

றினா . ப ற

.

) ஒ த

ெவா

ைற ச தி த ேபா
தப


ேபா

(அறி

கான ச ட
, நா

. ப

பள

(தாயகமான யம


?' எ

கிற க

வாகன தி

எதி பா

தி(கைள அதிக )

வ டாத க

, ேபாைத தர
தா க

நா

ம கள ட ) எள தாக நட

. ந ெச

ளனேவ (அவ

நப (ஸ

யம

வைக பானமான மி

(இைறவன ட ) ப ரதிபல

உற க தி காக

கள

தாத க

ட) ெவ

ெகா

ஆைன எ ப

பதிலள

க வ ஷய

, 'இைற

த நிைலய

தா

ஆ (ரலி) அவ கைள

, '(மா

ேபா

வைக பானமான 'ப

'ந

. (ம கைள ) சிரம ப

நட

றினா க

4344-4345

அ (ரலி) அறிவ

. அ ேபா

ெகா

64, எ

தியாய

யாலான

Visit: www.tamilislam.webs.com

வண க

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

வைரெயா

னட

?' எ

åத

'' எ

றா .

, 'இவ

பதிலள

.

ஸா அ

இைற
ேபா
அண


) எ

பதிலள

ேத

ேபா

ெச
ன க

மத

மாறிவ

ைத நா

ேப

வழியாக

அறிவ

,எ

நா

தாய தா

(யம

'அ த

'ப

. அவ க

, 'அ

) அவ க

ெச

ேற

ய நா ன களா?' எ
பதிலள
?' எ

ேற நா

. அவ க

ச தி தேபா

ஆ (ரலி) 'எ

க ப


ட ஒ
''

.

தா

த (ஸ

அவ கேள!'' எ

ன ெசா

தைத

) அவ க

அவ கள ட

ைடய க

ெதாட

ைன
ட)

,பற

லா ைத ஏ

பாள


4346

ன , இைற

. ப

அ (ரலி) அறிவ

த (ஸ

தேபா

ைகேஸ! ந

அறிவ

தா . (அைத

ஆ , 'இவ

64, எ

ைன இைற
கிய

ேத

தியாய

ைவ தா க

க ) ச தி கலாேனா .
ைவ க ப

ேவேறா

4, அ

ேக டா . நா

இேத ஹத

பாக

(அ

, 'உ

ேக டா க

ேத

ரா

. நா

அண கிேற

தியாக

. நா
, 'ந

அவ க
, 'தா

'எ

ப ராண ைய ந

ள தா கி
லா

ேக டா க

. அத

) நா

, 'ஆ ,

ரா

ெசா

ேன

ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com


(இ
'' எ

ராமி

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
வ த களா?' எ
அத

ேக டா க
, இைறய

அவ க

ம வா

கமிைடய ெதா

(ஹலாலா ) வ

ெப

கள

4, அ

அ பா

தி என

ஜப

ேவத கார கள

ெச

ேபா

,

மி

அவ கைள அைழ

லா

ெசய

அவ கள
ளா

க தா ட

.இ

ேத

.

ேத


. இ

திய

ைக

வாேற, உம (ரலி)

வ ேதா .

த (ஸ

ெச

ய இறைவ

ஹ ம (ஸ

ராமிலி

வாேற ெச

பதிலள
; ஸஃபா

தா

ேவெறவ

கடைமயா கஸய

, 'வண க தி

ைல எ

,இ

) அவ க

யம

நா

.

பக

. அ

(ரலி) அவ கைள இைற
றினா க

மப

;பற

ைல'' எ
வா

4347

(ரலி) அறிவ

ப யேபா

வரவ

தைலவா னா

வைர நா

64, எ

தியாய


றினா க

கலஃபாவாக ஆ க ப

பாக

ேகா ட

'' எ

, 'ெகா

. நா

லமான கஅபாைவ வல

. இதி

ெவா
அவ க

நா

ேபாகிற க

) அவ க
அவ க

லா
இைற

ெதா

ெத வ

. அவ கள ட

ைவ

தவ ர

த எ
கீ

சா சிய

தா

ைககைள

. இதி

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ க

,

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

லி க ப

கீ

ஸகா ைத அ
ெத வ
ெச

எ ச

கள

உய

4, அ


ைனய

தவ ைற எ

ளானவ

64, எ

ைம

(ர
நா

. அ ேபா
ெகா

. அ ேபா

ம ேறா அறிவ

) அறிவ

, 'அ

மி

அவ க

, அவ கள

நட தா

ள ேவ

தைன

டாெமன உ

கைள

. ஏெனன

,

ைல.

டா

தா

வ தேபா

, (த

லா
'' எ

சியா

பவ கள டமி

கிட பட ேவ

4348

ளதாவ

ம க

ஹு

த ) இ ராஹ
(தி

ட திலி

(ம

ப ரா

ளா

கீ

ெகா

மிைடேய திைரேய

தியாய

வ த களாய

கடைமயா கி

அவ கள உ

. அநதி

பராக ஆ கி

ஓதினா க

ெச

பவ கள ைடேய ப

லா

ஆ (ரலி) யம
நட தினா க

ஏைழகாளாய

அவ கள ம

. இதி

கிேற

, அவ கள

நட தா

லா

அத

பாக


அவ கள

)

ைக ெதா

04: 125-

) வசன ைத

வ , 'இ ராஹ (அைல) அவ கள

த ஒ

ெதா

அவ கைள உ ற

'' எ

றினா .

:

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைக

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
நப (ஸ
ெச

) அவ க

ற ப

4-வ

)

ஆ (ரலி) அவ கைள யம

ஆ (ரலி)

அ தியாயமான)

அவ ைள உ ற ந
வசன ைத

ஹு

பராக ஆ கி

ெகா

ஆ (ரலி) ஓதியேபா

'' எ

டா

அவ க

ைனய

ப னா க

லா

04: 125-

னாலி

(ம

. (அ
ஆன

இ ராஹம

ம (தி

. 'அ

தி

சியா

)

)

வ ,

த ஒ

''

றினா .

4, அ

பாக

இைற

த (ஸ

கைள அ

வலதி
அவ க
வரவ

64, எ

தியாய

பராஉ(ரலி) அறிவ

நாட

(இமாமாக நி

ைகய

நிஸாைவ ஓதினா க

'இ ராஹ (அைல) அவ கள

ெதா

தா
) அவ க

ப னா க

இட தி

காலி

. அத

வ ெதாட
ெச

பற

வல (ரலி) அவ க

, நப (ஸ

அல(ரலி) அவ கைள அ

, 'அலேய! காலிதி

ேனா கி

4349

சகா கள
வர

!' எ

அல(ரலி) அவ கைள

ெதாட

ெச

வமாக, ெப

ைகய

ப னா க
கைள

! (மதனாைவ

நா

'உ

) அவ க

அவ க

. அ ேபா

ெதாட

உ தரவ

'ஊ கியா' கைள நா

யம
நப (ஸ

ெச

நா

(யம

ேனா கி

வ தவ கள

காலி

'' எ

ல) வ

வனாய
ெப ேற

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

நா

)
பவ
றினா க

ேத
.

. ேபா

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

ைரதா இ
நப (ஸ
ெப

) அவ க

காலி

அவ க

ெப

நா

ேக ேட

அைத

ெசா

4, அ
ஸய

அல(ரலி) க
அக ற ப

நப (ஸ

னேன;. அத

கிறாயா?' எ

ைண எ

தியாய

ெகா

'

' நிதிைய

. அல(ரலி) (ேபா

ெகா

ட ப

)

, காலிதிட , 'இவைர ந
) அவ hள ட

ெச

பதிலள
, அவ

ளாேத! ஏெனன
றினா க

ெச

வ தி
வ தா க

பா

கமா

றேபா

, நா

அ வ கள ட

, ' ைரதாவN! ந அல ம

, 'ஆ !'' எ

'' எ

64, எ

ேத

.

களா?'

ேகாபமைட
. அத

'

அவ க
' நிதிய

,

அைத

.

4351

(ரலி) அறிவ

ேவல இைலயா
ராத சிறிய த

ப னா க

அவ க

ேக க நா

ந ேகாப

தா

வல (ரலி) அவ கள ட

ேகாபமைட

. நா

வ ட அதிக உ ைம

பாக

வர அல(ரலி) அவ கைள அ

'அவ

4350

ஹுைஸ (ரலி) அறிவ

தம ெகன அ ைம

64, எ

தியாய

தா

பதன ட ப ட ேதா

ைப ஒ

ைற யமன லி

றி

,ம

நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ கள ட

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

ப ைவ தா க
கி


ைக

நப

ந ப

ைக


ேக


தா

.

மிய லி

கைத வா

அ ேபா
ெகா
அத
நாவ
இதய

ல) ேவ

வட

டா . அவ


ெமாழிகிறா க
ைளய

'' எ

ஆமி

ெச


ைவ அ
. பற

ெதாழ

யவராக இ
. இைற

த (ஸ

கேவா அவ கள

நான
தி

லவா மிக

மப

றா .

, '(அவைர

றினா க

இதய தி

) அவ க

ெச

அவ

) அவ க

கலா '' எ

வய

, 'உன

) அவ க

வத

த, ெந றி

அவ கேள!

. நப (ஸ

ைகயாள க

தி

ளன''

த, கீ ழாைடைய

அவ கேள! நா

ேக டா க

பா

தி

களா?

அ த மன த

மா?' எ

றா க

(ரலி)

) அவ க

வ த வ

மழி க

, 'இைற

லா

ஃைப

ைக ைவ க மா

றன h . உடேன நப (ஸ

நப (ஸ

திக

சைட த, க

ேக டா க

(ரலி), ைஸ

இவ கைள வ ட

ந ப

ட, தைல

'' எ

ஹாப

ளவன

ெகா

காலி (ரலி), 'எ தைனேயா ெதா
கைள


வத

வான தி

வல (ரலி), 'இைற

ெகா

பவ கள

?' எ

தவ

காலி

தைலைய

ெப

வான தி

தியான தா
த மன த

லா

கமா(ரலி); அ

என

. அ ேபா

த, அட

வ ைடேய

றினா . இ த வ ஷய
க, எ

மாைலய

தி

நா

(ரலி), அ ரஉ இ

வ , 'இைத

, நா

அவ க

றினா க

உய

நப

யவனாய

காைலய

) அவ க

தா '' எ

நா

. அ ேபா

காவ

ேதாழ கள

தவ க

. அைத நப (ஸ
: உையனா இ

(ரலி) நா

அ ேபா
வா

டா க

, 'ம கள

கைள

Visit: www.tamilislam.webs.com

கிழி

.

லாதைத

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
பா

கேவா என

ெகா

உ தரவ ட படவ

த அ த மன தைர

பர பைரய லி

ேவத ைத நிைறய ஓ
தா

ெச

வா க

லா

தாய தின
. ஆனா

4, அ

பாக

ெவள ேயறி வ

அவ க(
ேபா

வா

நப (ஸ

அல(ரலி) அவ க

) அவ க

ப ராண

உ தரவ

டா க

வ தா க

. நப (ஸ

அண

த க
ரா

) த

நா


ழிகைள

உடலிலி

க திலி
'ஆ

(அத
ெவள ேயறி

'

ட தா

ேவ

.

யம

நா

லி

ராமிேலேய ந

) அவ க

அவ ட , 'அலேஸ! எத காக ந

ேக டா க

. அல அவ க

) அவ க

லா

ைட

நி வாகியாக இ

தா கேளா அத காகேவ நா

. நப (ஸ

மா

அழி

, (அவ க

வ த ேபா

. அல(ரலி) யம

'' எ

அண

றினா க

ேபா

ெச

4352

தா

ய தியாக

ெதா

நா க)ைள அைட தா

ஜாப (ரலி) அறிவ

ெச

வ . அவ க

வைத

; 'இ த மன த

றினா க

அவ கள

அவ கைள நி சய

64, எ

தியாய

ேதா

,அ

, தி

றிவ
,

. ேம

, ேவ ைடயாட ப ட ப ராண ய

. அவ க

. நா

ைல'' எ
தா க

வா க

ய ப ட) அ

அழி க ப டைத

பா

, 'ந

, 'நப (ஸ

ரா

நிைலய ேலேய

) அவ க
அண

ராமிேலேய ந


தி

ரா

எத காக
ேள

'' எ

(ஹ ைஜ

Visit: www.tamilislam.webs.com

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
உ ராைவ

தப

நப (ஸ

காக ஒ

) அவ க

பாக

4, அ

அன

(ரலி) அறிவ

இைற

நா

வ தேபா

நப (ஸ

ஹ ஜு காக

. நப (ஸ

றினா க
கள ட

வர, நப (ஸ


ரா

. அல(ரலி)
தா க


ரா

) அவ க

றினா க

தியாக

.

ம கா

பற

தா

எத காக இ

ரா

'' எ

பதிலள

) ெகா

. ஏெனன

,ந


''

. அ ேபா
யமன லி

,உ

? ஏெனன

தேபா

ைலேயா அவ
ெச

ப ராண இ

த க

ஒேர)

ெச

ய நா யவ

அண

ேள
தி

(ேச

ப ராண இ

ஹ ைஜ

அண

ராமிேலேய ந

நி

ேதா . நா

மான ◌ஃபா திமா (ரலி) ந

'' எ

ெச

தியாக

ெச

) அவ க

. அல(ரலி), 'நப (ஸ

, 'உ

ப ராண உ

, 'எத காக இ

மக

அத காகேவ நா
அவ க

காக

ஹ ஜு

அப தாலி (ரலி) ஹ ெச

) அவ க

மைனவ (
ேக டா க

. நப (ஸ

அல இ

நி

, 'எவ

) அவ க

உ ரா

) அவ க

ஹ ஜு

ஹ ைஜ உ ராவாக ஆ கி (நி

றினா க
பான ெகா

தா

தா க

அவ க

'' எ

ப ராண ைய

4353-4354

) அவ க

அண

பான ெகா
தியாக

64, எ

தியாய

த (ஸ

ரா

)

கிறா '' எ

அண

தா கேளா

தா க

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

. நப (ஸ
தியாக

)

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

அ தி

அறியாைம
ஆலய

ேநா கி வாச
மா

நப (ஸ

'யம

ைன

றைழ க ப

நா

வ ைர

உைட

நப (ஸ

. அவ க

அைழ க ப

4, அ

தியாய

64, எ

4356

) அவ க

லா

னட ,'

ைற ப
நா

ெச

நா

) ப ரா(


ெகா

(வ பர )

ெப ற)

தா க

.

தா

கலஸாவ (

காைலய )லி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெச

ேபா

டவ கைள

ைகய

னட

திைர) சவா

உைட

தைன

)

(திைசைய

. எனேவ, எ

அவ க

(இ த நடவ
நா

(ரலி) அறிவ

வ த

. அைத நா

,அ

காக
(நல

அ தி

ேற

) அவ hள ட

காக

'ஷா

கவைலய )லி

. உடேன நா
ெச

ேபா

நா

வ த (இைணைவ ேபா

கஅபா' எ

கலஸாவ (

ல தா

றினா

கலஸா''எ
. அ

'

பாக

ேத

பஜல(ரலி)

ேக டா க

ேடாம. ப ற

ெத வ
'அ

, 'எ

ற ப

நா


'

களா?' எ

4355

அைம த) கஅபா' எ

) அவ க

வர க

லா

கால தி

நப (ஸ

64, எ

தியாய

ைன ந

,

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

க மா

களா?' எ

ஆலயமாக இ
நா

ெச

. 'அ

திைரய
வர

ேக டா க
'யம

. அ

'அ

அ ேபா
ேற

'


'

யவ

, 'இைறவா! இவைர உ

ெச

த ப டவராக

அைத உைட

ப ேன

வைர) அ

ேட

நா

'அ


'

பாக

4, அ

கள ட

ல தா

தியாய

அ தி

''

கலஸாவ (

லா

சி

நா

தி தா க

,அ

. பற

லா

த ஒ டக

'' எ

தன . எ

ேபா

ேந வழி


(

ெச

ற நிலய

வள

அதி

பவராக

த ட
க )


னா

அளவ

. உடேன, நா

ம கள

.

,த

) அவ க

கா

றினா . நப (ஸ
அத


வ த

திைர வர க

கைள ச திய(மா

தி தா க

ைற ப

! இவைர ேந வழி கா

திைரகள

64, எ

ெந

ப ரா

ேள

ைற ப ரா

ல தா

அைழ க ப

திைர வர களாக இ

தி ப

. அவ , 'த

அ '

ைல. எனேவ, நப (ஸ

'' எ

ச தியமாக! அ த ஆலய ைத சிர
தா

ேச

சிற த

ள அைடயாள ைத எ

'க

. அ

கஅபா' எ

ல ைத

ல தா

ச யாக உ கார
பதி

' நா

ப யவ

) அவ க
சிைய அ

, '(இைறவா!)
வாயாக!''

.

4357

(ரலி)

கவைலய )லி

றினா

ைன ந

கமா

Visit: www.tamilislam.webs.com

களா?' எ

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
இைற

த (ஸ

ெசா

வர க

) அவ க

ெந

தி ப

ெச

ேபா

நா

லி

வண

சி

. நா

சி

பவராக

) இ

வா க

ெகா

அ 'ம

அைத

நா

ைல' எ

ப ரா
ததி

அவர
ேபாகிேற

ெசா

கள
ைகய

. அத

பற

நா

கலஸா' எ

யம

ஆலயமா
'அ

அைழ க ப

தி உைட

டா

,

. அதி

கஅபா' எ

த (ஸ
ெக

வ ேட

. நா

றிேக கிற மன த

) அவ க

ேக (அ

கி

ைத

அ தஅ கி கைள எறி
நி

. 'வண க தி

ந சா சிய

, அவ கள

றா

தி தா க

ெகா

. அ த மன த
ேக ெச

சிற த

, 'இைறவா! இவைர

கைள ைவ

ந சி கி

ல தா

ேன. அவ க

ெக

ைல. '

ல தா
தன. அ

தய

'

)''
திைர

, ேந வழிய

அவ ட , 'இைற

ற ப ட

தேபா

. அவ கள ட

'' எ

மி

றேபா

தா . அ ேபா
கிறா க

ஆலய ைத உைட க
ேவெறவ

'பஜலா'

ெச
ெச

கிேற

ச யாக அமர

ெசா

அவ க

வாயாக!'' எ

திைரய லி

ைற ப

. எ த அளவ

. அ ேபா

(வ

. 'அ

திைரய

) அவ hள ட

தா க

பா

வ த பலிபட

தா

ேச

ற ப ேட

னா

ேத

த 'க

நா

. எ

, 'ச

. நா

ல ைத

. இவைர ேந வழி கா

க ப

யம

நப (ஸ

) எ த

வ த

தா க

த ப டவராக

(ஒ

'

கலஸாைவ ேநா கி )

அைடயாள ைத ெந

ேக டா க

(

ைல. அைத நா

ைகைய எ

னட

. அ

திைர வர களாக இ
யவ

வாேற, 'அ

ேன

. அ

ேற

. நா

யவ

நா

நி சய

லா

இ த
ைவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைத

தவ ர

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ெவ

'எ

ேவ

ெசா

'வண க தி

மன த
சா சிய
ெபய

'அ

றினா . ப ற

ெகா
க அ

'இைற

ப ைவ ேத
அவ கேள! உ

ஆைணயாக! அைத சிர

ேள

பாக

4, அ

நப (ஸ

'

64, எ


) அவ க

'தா

யமானவ

யா ?' எ

றேபா

ேபா

ேற (ஆ கி)வ

) அவ க

(இ த நடவ

திைரக

வள

தி தா க

,

ப யவ


ைகய
சிைய

.

தா

ஸலாஸி

ப னா க

ெச

4358

(ரலி) அறிவ

, 'ஆய ஷா'' எ

றி
திைய

வ ட ) ப ரா

. அ த

ைல' எ

அ தா ' எ

க)

அவ கள
லா

ேட

மி

இ த ந ெச

) அவ கள ட

த ஒ டக ைத

ைற (அ

தியாய

'அ

) அவ கள ட

நப (ஸ

தவ ர ேவெறவ

ல தவ

கைள ச திய (மா

ல தா

, 'மன த கள

அவ க

அைத உைட

ைவ

றினா . உடேன, நப (ஸ

தளபதியா கி) அ
ெச

. அவ

நா

லா
'

'' எ

ப ட) 'அ

அள

. பற

மன தைர, 'நப (ஸ

ட ஒ

ெத வ

ேன

யவ

. (நா

தி

மிக

பதிலள
ேக ேட

தா க

' (ேபா

ெச

ப வ த

யமானவ

. நா

. அவ க

, 'ஆ
, 'அ

யா ?' எ

கள

ற) பைட

) நப (ஸ

ைன(

) அவ கள ட
ற ேக ேட

(ரலி)'' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

மிக
பதிலள

தா க

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
, 'ப ற

நா

யா ?' எ
பலைர

)

4, அ

அ தி

யம

நா

ப றி

லா

ெச

டன எ

வ தா க

'இைற


த (ஸ

ெத

(ஆ சியாளராக) ஆ க ப

ளன '' எ

பதிலள


தா க

.

யமானவ க

ைன

கைடசிய

ெமௗனமாய

ேட

.

தா

ன ட , 'ந

ெத வ

. நா
இற

'

வாசிகள
இைற

இற

யம
'எ


அவ

மதனாவ

) அவ க

யலி

நா

. அவ கள ட

'

ப ட

பதிலள

மிக

சியப

. அ ேபா

ைமெயன

பைத உ

ேபா

ெகா

ேத

. நா

தம

4359

. அ ேபா

தி உ

கட
ெகா

வைர ச தி ேத

ேபசலாேன

ேதாழ

லா

யமானவ கள

(ரலி) அறிவ

' ஆகிய இ

64, எ

தியாய

நா

வா கேளா' எ

, 'உம '' எ

) அவ க

(அவ கெள

. 'தம

றினா க

ஆளாக ஆ கி வ

பாக

ேக க, நப (ஸ
கண

ேபா
கிேற


'' எ

'

கலாஉ' ம

த (ஸ

) அவ கைள

ெசா


நா

றா . அவ க

பயண திேலேய இ
திைசய லி

வ சா

அவ கள ட

டா க

டா க
. ம க

தன . உடேன,

.அ

பயண

அைனவ

கலாஉ ம

டட

ேதா . அவ க

,

கலஃபாவாக

லவ களாக

Visit: www.tamilislam.webs.com

ம,

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
'நா

இைறவ

வ தி

நா னா

ட ) ெசா

தி

ெச

ெத வ

ேத

வ தி

றா க
. அ

வ தேபா

வ இற

ெச

வைர

ப க

தி

டா

. (ஆ சி
வைத

4, அ

ஜாப

இைற


ேத

64, எ
லா

) அவ க

. பற

ைன

. அர

பல தா

தி

திைய

ெகா
) ஒ

ச த

. அவ க

காக ) தி

. எனேவ, நா
, தைலவ

கல தாேலாசி

காக ) ேகாப ப

ெச

கிற க

வாவதாய

(அ

நா

வைர ந

பா க

யம

ச தி

ெச

ெகா

கிேறா .)

ேதாழ ட

ம களாகிய ந

வைரெயா

ன களாக இ

ெச

வாசிகள

னட ) ந

(எ

ெத

ேற (ெசா த நல


யம

உபகார

கிேற

ேற (ெசா த நல

ேபா

அ தி

என

தைலைம) வா

ேபா

தியாய

த (ஸ

, (உ

பவ க

தியைடவைத

பாக

. பற

ெத வ

தைலவராக

தைலவ களாக வ
ேகாப ப

ேக டா க

திைய

டா க

அவ கள ட

, 'அவ கைள (எ

அவ க

, 'ஜ ேர! ந

ெகா

தி

ேவா '' எ

ப வ

ேக

டாதா?' எ

ேவெறா

'' எ
. நா

, இ ேபா

ேதா . (என

(அவ ட ) தி

)

ைமய
தா

,ம

, ஆ சி

ன க
ன க

தியைடவா க

.

4360
(ரலி) அறிவ

தா

கட கைரைய ேநா கி ஒ

பைடைய அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ப னா க

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
அ பைடய ன

தளபதியா கினா க
நா

கல

ெகா

ேசக

கைள ஒ

சிறிதாக உ
(ஒ

அறிவ

ெவா

ற ப ேடா . சிறி

அத

வ தைட தேபா
பைட வர க
அத

வரான வ

நிைறய

நா

கள

வாேற அைவ ந
உ தரவ ட, அ

இர

)எ

(ர

தன.

ெவா

ெவா

ற (திமி

)

நா

ேப

ச பழ

றினா :

) ஒ

அவ க

, 'அ

ேதா . இ

திய

. அத

கில வைக) ம

அதிலி

டா க

ைட ( மிய

) ந

ைவ

வாேற ெச

களா

வத

உண

ைவ க ப டன. ப ற

பழ

ைகஸா
நா

ேக ேட

, வழிய

றப

.

ைமைய நா

பதிென

ேப

. எனேவ, எ
வ த

சிறிய மைல ேபா

வ லா எ

அவ க

தா க

) கிைட

ெச

உைபதா(ரலி) பைடய ன

க டைளய ட, அைவ ஒ

வைர (அதிலி

ெகா

தன . (அதி

ெதாைல

. எனேவ, அ

ைபக

ேபாதாேத'' எ
தா

- ரலி - அவ கள ட ), '(ஒ

ேபா

ேபராக இ

தின

பாள கள

(ஜாப

நா

(ரலி) அவ கைள
ன}

ேபா
திர

உைபதா அவ க

சிறி

ஜ ரா

(ெமா த )

க ப டன. அைவ இர

தா

ள) நா

பயண உண

பயண உண

உைபதா இ

. அவ க

த ப ட

. பற

பழ


, நா

வாகன ைத
.அ

ேப

ைற

ேபான
கடைல

ேடா .

உைபதா(ரலி)

உ தரவ ட,
ெச

வ லா எ

Visit: www.tamilislam.webs.com


கள

கீ ேழ

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

வாகன

(அவ

ெச

பாக

4, அ

ஜாப

இைற

ேபா

கா தி

64, எ

அ தி

கைள

ட ப ட

. நா

பைட
. கட

அ த (ெப ய) மன
வ லா எ


.

க, க

வண க

ேவல மர தி

ேவல இைல பைட
. நா

ெண

இைலைய நா
(ஒ

வைக ம

ேடா . அதனா

கிைட

ைற எ

த மிக உயரமான மன த ட
ேக

ெகா

டன. அ
றா க

டா க

.)

Visit: www.tamilislam.webs.com

இன )
ேடா .

உைபதா(ரலி)

அைத ( மிய
ெச

சி ேதா .

ெபய

ெகா
தி

'எ

கிேனா .

அைர மாத

கள

ெச

அதிலி

கீ ேழ நட

ேபைர (ஒ
(ரலி) எ

ைவ எதி பா

அ ப ' என ப

வ லா எ
டன

ஜ ரா

கட கைரேயாரமாக அைர மாத

கள காக 'அ

(வலிைமயான) உட

) ேபா ட

ப லி

உைபதா இ

ைற»கள

'க

ெதாடாமேலேய அ

றவ

திைர பைட வர களான

. அ

ைமயான பசி ப

ெகா

ைட

தா

கள

ப னா க

ேதா . எனேவ, நா

ப ராண ைய (கைரய

(ரலி) அறிவ

) அவ
தா க

எனேவ, அ த

வர

4361

லா

) அ

தைலவராக இ

அத

,அ

ெவள ேய) ெச

தியாய

த (ஸ

னத

; என

கிைடேய

)

. (அவைர அ த

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ம ேறா

அறிவ

அ த எ

(

ஜாப (ரலி)
அ த

'ஒ


கைள

ஸாலி

ைக

ஒ டக

(ர

) அறிவ

பசி

ெசா

ெச

ஆளானா க
ேத

தி
'' எ

ல, அவ


அவ க

அைழ

'' எ

றா க

ெகா

இட

ெப

.

.'' எ

பசி

ஒ டக ைத அ

றினா க

தி

தா . ப ற

க ேவ

'' எ

ேத

டா க

.

றா . ம
'' எ

ெச


ேத

. அ ேபா

ம க

(ரலி), 'நா

பசி

காக ஒ டக ைத அ

க தா

த ைத ஸஅ

த ைத, 'ந அவ க

. அவ

றினா . ைக

, 'அவ க

லிவ

ஆளானா க

பய ப

பைடய

'' எ

த ைத, 'ந அவ க

றினா . அவ , 'நா

தா . ப ற

) அவைர

தி

அ த

க ேவ
ெசா

கைள அ
கைள

தா .

ஸஅ (ரலி), (ேபா லி

ஒ டக ைத அ
தா

டா '' எ

க ேவ

உபாதா - ரலி அவ கள ட ) 'நா

ஒ டக ைத

ெச

ஒ டக

உைபதா(ரலி), '(இன அ

கீ ேழ நட

றினா :

பைடய ன

ஒ டக

மன தைர

)

'' எ

அவ

காக

ஆளானா க
தி
ெசா

'' எ
''

க ேவ
லிவ

, 'ம

த ைத, 'ந அவ க

றினா . உடேன அவ , 'நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

காக

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
தா

ெச

ெசா

'' எ

ேத

'(

ெசா

ைற

, அவ க

பற

) நா

தி

க ேவ

பசி

ஆளானா க
'' எ

க ேவ

டாெமன

'' எ

றா . அவ ,

க ப

''

ேட

றினா .

4, அ

பாக

தியாய

ஜாப (ரலி) அறிவ
நா

'ம

லிவ

த ைத, 'ந ஒ டக ைத அ

ல, அவ

'க


4362

தா

ேவல இைல ' பைட

ெச

தளபதியாக நியமி க ப டா க

ஏ ப ட
எறி த

64, எ

. அ ேபா

இற த (ெப ய) ம

. (அத

'அ ப ' எ

) அைத

அைழ க ப

உைபதா அவ க
(அத

கீ ேழ) ஒ

அறிவ

பாள : அ

ஜாப (ரலி) இ

அத

கிற

ேபா

. அதிலி

(வ லா) எ

வ வாகன தி

கள
ெச

ஸுைப (ர

வத


(ஒ

ற ேக ேட

ேறா . அ

. எ
ைற

கள
கட

மைன) நா
அைர மாத

ைற எ

உைபதா(ரலி)

ைமயான பசி

, (கைரய

பா
நா

ெகாண
தேதய

றா .

)

மிய

றினா .
.

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

ைல. அ

ேடா . அ

ைவ க

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

உைபதா(ரலி), 'உ

வ தேபா

நப (ஸ

'அ

(கடலிலி

லா

தவறி

ைல) உ

ைட

4, அ

பாக

நப (ஸ
அ ேபா

தியாய

(அதி

'இ த ஆ
இைறய

64, எ

அறிவ
ைவ தா க

) இ

(ஹ
மாத

தா

மதனா

நம

நப (ஸ

) அவ கள ட

) அவ க

(தி

ப)
,

) அவ க
. (அதனா

ெகா

(அ த மன

டா க

''
)

.

4363
தா
ேபா

பயண

10-

நாளான) ந

இைணைவ பவ
வன

ப க (ரலி) அவ கைள

) தைலவராக ஆ கிய
எவ

கஅபாைவ நி வாணமாக எவ

ெச

ேனா . அத

சில , நப (ஸ

திய ஹ ஜி

பற

சிறி

ெசா

. நா

ததிய அ த உணைவ உ

வ தன . அைத நப (ஸ

ல வதா'
(

அைத

. உடேன, அவ கள

ெகா

) அவ க

றினா க

) ெவள ப

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

'ஹ ஜ

'' எ

), அவ கள ட

றினா க

வனாக எ

ைடய நாள

வல

ெச
வர

ைன அ

(மினாவ

டா
டா

தா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைவ
.

'' எ

(ரலி) அ

.

.

ெபா

),

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
4, அ

பாக

64, எ

தியாய

பராஉ(ரலி) அறிவ

தா

ைமயான வ வ
'அ

(நப ேய!) ம க

(தி

:அ

5, அ

இ ரா

'ந ெச

ள ப ட அ தியாய

. அ த வசன

'கலாலா' ப றி த

மா

வழ

'கலாலா' ப றி இ

64, எ

ஹுைஸ
ல தா

சில

திைய ஏ

றினா க
(அ

லா

. கைடசியாக அ

தியா

கள ட

தியாய

பன} தம

மா
வா

தி

:
ேக கிறா க

பள

கிறா

. ந

..

04: 176)

பாக

தி

9-வ

ள ப ட கைடசி அ தியாய , 'பராஅ ' (எ

பா') அ தியாய

'அ நிஸா'வ

4364

. அவ க

4365
(ரலி) அறிவ
நப (ஸ

ெகா

, 'இைற

! த ம ) ெகா

தா

) அவ கள ட
, பன} தம
அவ கேள! எ

'' எ

வ தன . நப (ஸ

ல தாேர!'' எ

) அவ க

அவ கள ட

ந ெச

றினா க

. (இவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி ெசா

ன க

,

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
ந ெச

திைய ஏ க ம

நப (ஸ
நா

லி

க தி

(அ

வாசிகேள!) ந ெச
ஏ கவ

ல தா ) சில
றினா க

ைல'' எ
ேடா , இைற

பாக

5, அ

64, எ

தியாய

த (ஸ

ெகா

) அவ க

பதாக

ேநசி கலாேன

ைளேய வ

கிறா கேள எ
. அ ேபா

வ தன . நப (ஸ

ெகா

. அத

யமன ய , 'நா
றினா க

) அவ க

)

யம

, '(யம

, பன} தம

. ஏெனன

த அவ கேள!'' எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

ெபா

கவைல காண ப ட

திைய ஏ

ெகா

உலக

) அவ கள

ல தா

அைத

(அைத) ஏ

.

4366
தா
பன} தம

றியைத

ல தா ட

ேக டதிலி

அ ச
நா

அவ கைள எ ேபா

.

அைவயாவன:

1. 'பன} தம
நட

ெகா

ல தா
பவ க

தா

'' எ


(ஒ

தாய தா ேலேய த ஜாலிட
ைற) இைற

த (ஸ

) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

மிக

ைமயாக

றினா க

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
2. அ

ல தாைர
தைல ெச

அவ கள

ைகதி ஒ

, அவ

'' எ

' தான

5, அ

தியாய

லா

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட

அவ கைள

64, எ

4367

பயண

மா

மா
ெச

(அைல)

வ தன. அ ேபா
'அ

தாய தி

'எ

.

தா
நப (ஸ

) அவ கள ட

ேகா ன .) அ
. உம (ரலி), 'இ

'' எ

என

மாய

, 'அவைள

வ தன .

(ரலி), '(இைற

இ ன ஸுராரா அவ கைள இவ க

றினா க

தைலவரா

வன

மஅப

'' எ

ெபா

றினா க

ஸுைப (ரலி) அறிவ

த ) இ
.

கிய) ச

'' எ

தைலவைர நியமி

அவ கள ட ), 'ந
உம (ரலி), 'உ

(

) அவ க

றினா க
தான

அவ கேள!) கஅகாஉ இ
தைலவரா

(இைற

ல தா

ெபா

ல தா

ளவ

, 'இைவ 'ஒ

) அவ க

தாய தி

பன} தம
(தம

ேபா

. ஏெனன

ைற) பன} தம

நப (ஸ

பாக

ச ததிகள

3. (ஒ

த ெப

தா . எனேவ, (ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட ) நப (ஸ


ேச

றினா க
ெச

யேவ வ

ேநா கம

ைல; அ ரஉ இ

. அ

கிற க
ல'' எ

ஹாப

(ரலி) (உம (ரலி)
'' எ

ெசா

பதிலள

Visit: www.tamilislam.webs.com

ல,

தா க

.

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4

இ ப

மாறி மாறி

உய

லா

அவ

தாத க

. அ

(யாவ ைற

49:1வ
பாக

நா

) வசன

64, எ

நிைலய

நா

ட ேநர

ேவ

(இ

வா

)

பா

ைக

தா

றினா க

வ தன . அ ேபா

ெகா

கறி ேதா

) ந

. தி

ஆவா

திய

,

ைகயாள கேள!

ணமாக, அ

லா

(தி

'' எ

.

தா

தி

என நா

. இ

4368

அைத அ

அம

டா க

பாக (ேப வத
நட

(ரலி) அவ கள ட , 'எ

அ பா
கிற ம

ள ப ட

ெகா

ெதாட பாகேவ, 'இைறந ப

ேவா

) அறிவ

ைவ க ப

ச சரவ

பய

தியாய

ஜ ரா(ர

ைடய

லா

) ெசவ

5, அ

ேபசி

தன. இ

ேவ

. நா

(ேபாைதய

சிேன

'' எ

'நப ' (பழ சா

னட

. ம

பா

ட தி

அைத அதிகமாக அ
தா

ெசா

மாறாக நட
ேன

)

இன பாக இ
தி, ம க

) ேகவல ப

. அ ேபா

ேபா

அ பா

(ரலி)

:

ல தா
நப (ஸ

வன

) அவ க

, '(அ

இைற
ைக

த (ஸ
) ச

) அவ கள ட

தாய தாேர! உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
நர


வரவாக

மாத

கள

தவ ர (ேவ

மாத

னாலி

நா

'' எ

வ ஷய

கள

) நா

1. அ

லா

லா


'வண க தி
வேத. (அ

2. ெதா

ெகா

ந ப

மதான ந ப
யவ

ெசய

ைக எ

லா

ைவ

(நா

கள ட

தினா
ப க

வர
நா

நா

. நப (ஸ


யவ

ைல.

அைழ க

) அவ க

, 'உ

னத


நா

:
.
ன எ

தவ ர ேவெறவ

க!''

யாதப )
ள)

ெசா


மி

ெத
ைல'' எ

).

ைகைய நிைல நி

ச தி க

கியமான) சிலவ ைற எ

கிேற

ைக ெகா

(

டா க

க டைளய

ளாகாம

டாெதன தைடவ தி க ப

பவ கைள அவ றி

ேக
கைள

த தி

அவ கேள! எ

இைணைவ பாள க

ேமா அ தைகய க டைளகள

ெசா

, (ேபா ட

க டைளகைள நா

ள '

ளன . இதனா

எனேவ, எ த

, மனவ

ளாகாம
, 'இைற

. அ ம க

மிைடேய '

தைடயாக உ

. இழி

றினா க

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

மா?

தி

வாக

64.(egpfshH fhyj;Jg;)NghHfs;

ghfk;-4
3. ஸகா
4. ரமளா

ேவ

மாத

.

ேநா
ெச

ேநா ப
கள

) க டைளய
டாெமன உ

பா திர
தயா

, 'ேபா

ேம
(உ

வழ

களான
க ப

ஊறைவ க ப

ஐ திெலா
கிேற

. நா

ைக (அர

ெபா

தைட வ தி கிேற
ைவ, (ேப

ைர கா

) மர ப பா
பான

.

,ம
தா

சா

அைவ'' எ

) ெச

கைள
. ம


ஊ றி ைவ க ப

ச மர தி
தா
றா க

பய

பாக ைத

ச ப ட பா திர
.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைட
ஆகியவ றி

ஸலா

நிைறகைள
நிைறகைள ப
பற
ற ட

ைறகைள
ைறகைள எ
எ ன
னட


க !!

க !!

F
Foorr ffuurrtthheerr iinnffoorrm
maattiioonnss
P
Plleeaassee ccoonnttaacctt::
E
Em
@yyaahhoooo..ccoom
maaiill:: eerr__ssuulltthhaann@
m
V
Viissiitt:: w
ww
w..ttaam
miilliissllaam
ww
m..w
weebbss..ccoom
m