LATAR BELAKANG GARIS PANDUAN PERANCANGAN TAPAK

Saiz dan Fungsi
Jenis Pencawang masuk utama  Konvensional  GIS Pencawang pembahagian utama Pencawang elektrik  Single Keperluan Perancangan 1.6 hektar (4 ekar) 2 ekar 45m x 45m (150’ x 150’) SyaratSyarat Catatan
Keluasan tapak pencawang adalah berpandukan garis panduan Tenaga Nasional Berhad.

PENCAWANG ELEKTRIK

Pembangunan negara yang pesat di sektor perindustrian, perumahan, telekomunikasi, teknologi maklumat dan infrastruktur memberi kesan kepada permintaan tenaga elektrik yang tinggi. Faktor peningkatan terhadap teknologi pembinaan, kepadatan penduduk yang tinggi, harga tanah yang meningkat, teknologi moden dan penjimatan penggunaan ruang, kos dan tenaga membawa kepada era baru dalam perancangan pencawang elektrik di masa kini dan hadapan.

Landskap  Penanaman pokok yang sesuai mampu memperbaiki dan mengawal alam sekitar ke arah persekitaran yang bersih, menyerap kebisingan dan memastikan keselesaan dapat diwujudkan. Kawasan Tadahan  Perlu dikenalpasti kawasan tadahan tenaga termasuk tapak penjanaan, tapak stesen dan sebagainya untuk tujuan perancangan masa hadapan. Ini untuk menentukan bilangan, lokasi dan jenis pencawang di sesuatu kawasan. Kawasan Berbukit  Pembangunan pencawang elektrik tidak dibenarkan di kawasan yang mempunyai ketinggian 150 meter dari aras laut.  Mengekalkan keadaan topografi asal tanah seberapa yang boleh. Pemotongan hanya pada kadar minima untuk tujuan penyediaan jalan dan pembinaan struktur terbabit sahaja.  Mempunyai reka bentuk yang sesuai untuk menjamin ‘natural skyline’ yang indah dan suasana harmoni dengan alam persekitaran. Kawasan Cerun dan Curam  Pembinaan dilarang di kawasan yang bercerun melebihi 30o.  Bagi pembinaan dicerun antara 5o – 15o dan 15o – 30o, pemaju perlu meningkatkan kestabilan cerun melalui kerja pemotongan dari bahagian yang curam, melaksanakan penyediaan benteng atau penghadang bagi bangunan yang akan dibina di tepi cerun iaitu penghadang jenis ‘gravity retaining wall’ dan

Tepi kawasan pembangunan  Zon penampan  Jalan masuk bangunan

chamber chamber

16.5m x 13.5m (55’ x 45’) 20m x 13.5m (65.5’x 45’) 30m x30m (100‘x 100’)

Sebarang perubahan saiz, bilangan yang diperlukan dan perletakan adalah tertakluk kepada persetujuan Tenaga Nasional Berhad. Tidak dibenarkan mendirikan pencawang elektrik di atas / bersempadan kawasan lapang.

 Double

PIAWAIAN SEDIA ADA
 
Piawaian sedia ada tertakluk kepada persetujuan Tenaga Nasional Berhad. Mengambilkira faktor berikut: Punca dan keupayaan bekalan elektrik serta keperluan penyediaan ‘sub-station’ bagi zon-zon perancangan tertentu. Cara pengagihan tenaga elektrik dan jenis salurannya. Kos menyediakan bekalan dan penyelenggaraan.

Stesen Suis Utama (SSU)

Keperluan Anjakan  Bangunan perlu dianjakkan sekurang-kurangnya 6 meter dari sempadan tapak. Reka Bentuk Bangunan  Selaras dan sesuai dengan reka bentuk persekitaran tapak pencawang.  Bangunan yang tertutup hendaklah tidak mencacatkan pandangan.  Kawasan sekitar dilandskapkan supaya tidak terasing daripada pembangunan persekitaran. Had Ketinggian  Pencawang elektrik (PE) tidak melebihi 9.1 meter untuk menyelaras ketinggian dengan pembangunan persekitaran. Jalan Masuk  Disediakan laluan penyelenggaraan. masuk untuk pengurusan dan

GARIS PANDUAN
Lokasi Tapak  Mengikut keperluan bekalan elektrik untuk kegunaan domestik, perdagangan dan industri.  Pencawang Masuk Utama (PMU) memerlukan minimum 5% dari ruang luar yang dikhaskan untuk landskap.  Pencawang Masuk Utama (PMU) 275 kv tidak sesuai berhampiran kawasan perumahan, kawasan lapang dan kemudahan awam. Memerlukan zon penampan di antara pencawang dan gunatanah yang lain.  Tidak sesuai diletakkan di kawasan lapang kerana timbul masalah kacau ganggu dari aspek keselamatan dan estetika.

Sistem Perparitan  Disediakan sistem perparitan yang disambung dengan sistem perparitan persekitaran.

‘crib wall’.

Untuk keterangan selanjutnya, sila rujuk: Piawaian Perancangan Tapak Pencawang Pencawang Elektrik (Piawaian Perancangan JPBD 9/97)

B a h a g i a n
k e m e n t e r i a n p e r u m a h a n & k e r a j a a n t e m p a t a n j a l a n c e n d e r

P e n y e l i d i k a n
a

d a n
k

P e m b a n g u n a n
u a l a l u m p u r f a k s : 0 3 - 2 6 9 3 3 9 6 4

s a r i , 5 0 6 4 6 T e l : 0 3 - 2 6 9 8 9 2 1 1

my Siri : 009 Jun 2005 . (Bah II) Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi.Bil 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 T A J U K G A R I S P A N D U A N D A N P I A W A I A N j a b a t a n Piawaian Perancangan dan Pembangunan Fizikal Pulau-Pulau Piawaian Perancangan Penyediaan Kemudahan Asas dan Fizikal Berkaitan Program Rakan Muda Piawaian Perancangan Guidelines & Geometric On Road Network System Piawaian Perancangan dan Pembangunan Taman Atas Bumbung Garis Panduan Kolam Takungan Sebagai Sebahagian Tanah Lapang Piawaian Perancangan dan Pembangunan Padang Golf Piawaian Perancangan dan Garis Panduan Perancangan Pembangunan di Kawasan Pesisiran Pantai Piawaian Perancangan dan Garis Panduan Perancangan Tempat Ibadat Islam Garis Panduan Perancangan Tapak Pencawang Elektrik Garis Panduan Perancangan Tapak Pelupusan Sisa Toksid dan Sisa Pepejal Garis Panduan Perancangan Tapak Incinerator Piawaian Perancangan Kawasan Perdagangan Piawaian Perancangan Kawasan Perindustrian Garis Panduan Perancangan Perumahan Pekerja Kilang Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Taman Tema (Theme Park) Garis Panduan Perancangan Pemeliharaan Topografi Semulajadi Dalam Perancangan dan Pembangunan Fizikal Mengikut Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) Garis Panduan Perancangan Tanah Perkuburan Islam dan Bukan Islam Garis Panduan Perancangan Kemudahan Masyarakat Garis Panduan Perancangan Laluan Kemudahan Utiliti (Service Protocol) Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi Garis Panduan Perancangan Kemudahan Pembetungan Piawaian Perancangan Perumahan Berbilang Tingkat Garis Panduan Perancangan dan Piawaian Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kawasan Tasik Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Taman Industri Teknologi Tinggi dan Rumah Pekerja Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Sejagat (Edisi 2) Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tempat Letak Kereta Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kawasan Pantai.townplan. (Bah II) Garis Panduan Perancangan Pembangunan Café Terbuka Garis Panduan Perancangan Kawasan Rizab Sungai Sebagai Sebahagian Tanah Lapang Awam Garis Panduan Perancangan Pembangunan Taman Awam dan Rekreasi Bertema Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Perumahan Satu Tingkat dan Dua Tingkat Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Perumahan Kos Sederhana Rumah Pangsa Garis Panduan Perancangan Susun Atur Yang Optima Bagi Kawasan Perumahan Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Reka Bentuk Imej Bandar Malaysia Garis Panduan Hypermarket Garis Panduan Perancangan Pembangunan Tempat Letak Kereta Bertingkat perancangan bandar dan desa semenanjung malaysia TAPAK PENCAWANG ELEKTRIK Untuk keterangan lanjut sila hubungi : B a h a g i a n P e n y e l i d i k a n d a n Pe mb a n g u n a n JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) Jalan Cenderasari 50646 Kuala Lumpur Tel: 603-2698 9211 Fax: 603-2693 3964 www.gov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful