FILIPINO VI

Date: ______________ I. Layunin:  Natutukoy ang mga saloobin at damdamin ng tagapagsalita na inihuhudyat ng; tono, bilis, diin at intonasyon Pagpapahalaga: Pagpapakita ng sariling pagsisikap II. Paksang Aralin Pagtukoy sa mga saloobin at damdamin ng tagapagsalita na inihuhudyat ng; tono, bilis, diin at intonasyon Sanggunian: Kagamitan: BEC- PELC Pakikinig 1 Likha 6 ph. 188-190 Sining sa Wika 4 ph. 3 Cassette, teyp

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: a. Itanong kung ang mga bata ay mabuting tagapakinig. b. Hatiin sa apat na pangkat ang mga bata, pag-usapan at ipasulat ang tuntuning dapat sundin sa pakikinig, ipa-ulat sa mga lider ang mga sagot. Gabayan ang mga bata sa paggawa ng tuntunin. B. Panlinang na Gawain: Tawagin sa harapan ang mga tatlong bata na inihanda para sa dula-dulaan. Hayaang mapakinggang mabuti ang dula-dulaan. Matapos makita at mapakinggan ang duladulaan, ipasagot ang mga sumusunod na katanungan sa bawat pangkat. 1. Sinu-sino ang mga tauhan? 2. Anong damdamin ang ipinakita ni Angie sa dula? Bakit mo ito nasabi? 3. Anong damdamin/saloobin ang ipinakita. ni Myrna? Ni Aling Isang? Bakit mo ito nasabi? C. Pangwakas na Gawain: Iparinig ang inirekord na patalastas (Clusivol-Bawal Magkasakit). Talakayin ang damdamin ng babae sa patalastas? ng lalake? Paano nila natukoy ang saloobin at damdamin ng mga ito? IV. Pagtataya: Magpapakita o mapaparinig ang bawat pangkat ng mga dayalogo na may iba't ibang tono, bilis, diin at intonasyon sa mga boses. Ipahula sa ibang pangkat ang damdamin ng tagapagsalita. V. Takdang-Aralin: Manood ng paboritong Telenobela o drama, pumili ng mga dayalogong ginamit ng mga tauhan. Ipasulat ang dayalogo at tukuyin ang damdamin at saloobin ng tagapagsalita. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Naitatala ang mga detalye ng mga panuto at direksyong napakinggan sa loob at labas ng klasrum Pagpapahalaga: Kalinisan sa paggawa. II. Paksang Aralin Pagsunod sa Panuto o Direksyong Napakinggan sa loob at labas ng klasrum Sanggunian: Kagamitan: BEC- PELC Pakikinig 2 Likha 6 ph. 311-313 Pita (Whistle)

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: Ihanda ang mga bata sa paglala ro ng "Sabi ni Titser". Ipaliwanag ang panuto: Maasasabi ang guro ng salitang kilos na gagawin lamang ng mga bata kung ito’y may “Sabi ni Titser”. B. Panlinang na Gawain: Hatiin sa apat na pangkat ang mga bata. Bigyan ng kani-kanlyang lugar sa silid-aralan kung saan magtatrabaho ang bawat pangkat. Gumamit ng Pito sa pagbibigay ng panuto sa kanila, ipaliwanag ang kahulugan ng bawat hudyat na ibigay; unang pito - tumayo nang tahimik ikatlo - umupo at umayos ng pabilog; ikalawa - pumunta sa mga pangkat; ikaapat - simulan na ang gawain. Matapos ang 5 minuto ang mga ginawa ay ididikit sa pisara. a. Gumuhit ng isang parisukat b. Sa loob ng parisukat, magdrowing ng bilog. c. Sa loob ng bilog, magdrowing ng parisukat. d. Kulayan ng iba-iba ang bawat espasyo. Talakayin ang ginawa ng bawat pangkat at ipasuri sa mga bata kung sino ang nakasunod sa panuto. C. Pangwakas na Gawain: Ipagawa ang sumusunod sa bawat pangkat. :paalaala sa mga mag-aara! na makinig nang mabuti dahil dalawang beses lamang sasabihin ang panuto. a. Isulat ang panga!an ng mga miyernbro sa kahon. b. Isulat ang baitang sa bilog. c. Magdrowing ng pusa sa loob ng parihaba. Kulayan ito ng itim. IV. Pagtataya: Magbigay ng 5 panutong naririnig bago pumasok sa silid-aralan. Isulat sa isang malinis na papel ang sagot. V. Takdang-Aralin: Makinig sa mga programa sa telebisyon sa mga paraan ng pagluluto. Kumuha ng isang recipe at ibigay ang mga direksyon ukol dito.

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Naisasagawa ang panandaliang pakikinig sa mga impormasyong narinig sa radyo Pagpapahalaga: Pag-aalaga sa sarili. Huwag maging pabaya. II. Paksang Aralin Pagsasagawa ng panandaliang pakikinig sa mga impormasyong naririnig sa radyo Sanggunian: Kagamitan: BEC- PELC Pakikinig 3 Cassette, teyp, larawan

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Tanungin ang mga mag-aaral kung nakakita o nakapanood na sila ng bulkang pumutok. 2. Pangkatin ang mga bata, ipaguhit sa kanila ang sitwasyong makikita matapos ang trahedya. Ipa-ulat kung bakit to nangyari at paano ito maiiwasan. Paano natin malalaman kung may bulkang sasabog o bagyong darating. B. Panlinang na Gawain: Iparinig sa bawat pangkat ang mga inirekord na balita; Balita Ipatutupad ng Barangay San Jose ang “karpyu” simula sa Miyerkules, Pebrero 22 upang lubos na mapapangalagaan ang mga naninirahan sa buong barangay laban sa mga criminal at iba pang masasamang tao, Ito’y kautusan Blg. 432…….. Ipasagot ang mga sumusunod 1. Ano aqng ipinatutupad ng Brgy. San Jose? 2. Kailan iyon magsusumula? 3. Paano bibigyan ng liksyon ang mga hindi marunong sumunod sa babala? C. Pangwakas na Gawain: Gumawa ng dula-dulaan kung saan nagpapakita ng pagsunod sa mga impormasyong narinig sa radio ang bawat pangkat IV. Pagtataya: Ipasulat sa papel ang mahahalagang impormasyong maririnig sa inirekord na paunawa ng kagawaran ng kalusugan. PAUNAWA: Ang buhay natin ay iisa. Ito ay mahalaga. Aalagaan natin ang sarili. Kumain ng wastong pagkain, magpahinga at mag-ehersisyo. Kumunsulta sa manggagamot kung may di kanaisnais na nararamdaman sa katawan. Huwag magpabaya. V. Takdang-Aralin: Makinig sa ulat ng panahon sa radio at isulat ang mga impormasyong narinig.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Natutukoy ang mga tiyak na detalye ng mga balita tungkol sa kalagayan ng panahon Pagpapahalaga: Pangangalaga sa kapaligiran II. Paksang Aralin Pagbibigay ng mga tiyak na detalye ng mga balita tungkol sa kalagayan ng panahon Sanggunian: Lunsaran: BEC- PELC Pakikinig 4 Manwal ng Guro ph. 2-4 tsart

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Itanong kung sino ang nakinig o nanood ng balita kagabi ukol sa ulat ng Panahon. 2. Pag-usapan ang mga mahahalagang detalye ng balita. Gawan ng simbolo ang mga iniuulat ng mga bata. B. Panlinang na Gawain: Bumasa ng isang ulat. Ulat ng Panahon Ang Pilipinas ay magkokaroon ng maaliwalas no panahon maliban sa Luzon na makararanas ng kaunting pag-ulan sa dakong hapon. Ang araw ay sisikat sa ganap na 5:48 ng umaga at lulubog sa ganap na 6:23 ng hapon. Ipabigay ang mahahalagang detalye ng ulat, gawan din ng simbolong nais ninyo. C. Pangwakas na Gawain: Maghanda ng dula-dulaang nag-uulat ng Panahon at hayaang ibigay ng ibang pangkat ang mahahalagang detalye ukol dito. IV. Pagtataya: Iparinig ang pag-uulat at ipasulat ang mahahalagang detalye ukol dito. Planetang Daigdig, Nagiging Sobrang Mainit Ang Mundong ating kinalalagyan ay nasa panganib. Nagiging sobrang mainit ito at maaring mangahulugan ng tagtuyot na pipinsala sa sanlibutan. Ang patuloy na sobrang init na dinaranas natin ngayon ay sanhi ng pagdami ng Carbon Dioxide sa kapaligiran. Ito ay nanggagaling sa Coal Oil, at iba pang fossil fuels. V. Takdang-Aralin: Makinig o manood ng ulat ng panahon, ibigay ang mahahalagang detalye ukol dito. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Natutukoy ang pangunahing ideya o kaisipan ng mga isyung napakinggan Pagpapahalaga: Makibahagi sa pagsagip sa mga Likas na Yaman II. Paksang Aralin Pagbibigay ng Pangunahing Ideya o Kaisipan ng mga Isyung Napakinggan Sanggunian:
Kagamitan:

BEC- PELC Pakikinig 5 Manwal ng Guro: Balita ph. 4; Telang Pinya ph. 3 Cassette, teyp

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Hatiin sa apat na pangkat ang raga mag-aaral. 2. Iparinig ang balita at ipabigay ang pangunahing kaisipan ng isyung napakinggan. BALITA: Maaaring Makalbo ang Gubat B. Panlinang na Gawain: Iparinig ang ulat. ipabigay ang pangunahing diwa ng balita o isyung napakinggan. Bakit May Sinusunod na Batas ang Isang Bansa Itinuturing na mabisang paraan ang pagdidisiplina sa tao ang pagpapatupad ng mga batas. Kailangan ng bawat bansa any mga batas sa pagpapanatili ng kaayusan at pagkakasundo ng mga mamamayon nito. Any mga batas ay mga pamantayan ng lipunan na ginawang pormal sa pamaomagitan ng mga kapangyarihan pampulitika ng mga mambabatas. C. Pangwakas na Gawain: Iparinig ang ulat at ipabigay ang pangunahing ideya ng ulat Ang Telang Pinya Noong nakaraang dantaon, ang damit ay isang ekspresyon ng pagkatao ang telang pinya ay kabilang dito at itinuturing na magarang panaplot. Gawa ng pinung-pinong himaymay ng dahon ng pinya, paggawa ng telang ito ay isang masusing gawain. Ito ay hinahabi sa kamay. Dahil sa pino ang himaymay, ito ay hindi pwedeng gawin sa makina dahil mapapatid ang mga hibla. Ito ay nahahabi sa bilis na kalahating pulgada sa isang araw. Pero dahil sa pag-eeksperimento ng mga Pilipinong malikhain, ito ngayon ay nahahabi na sa habang isang metro isang araw. IV. Pagtataya: Pagawain ng mga balita ang bawat pangkat. Ipa-ulat sa harapan at hayaang ibigay ng mga kaklase ang pangunahing ideya. V. Takdang-Aralin: Makinig o manood ng mga pag-uulat ng balita mamayang gabi at ibigay ang pangunahing ideya ng balitang mapapanood.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Natutukoy at nabibigyan puna ang mga napasalungatang impormasyon tungkol sa isyung napakinggan Pagpapahalaga: Pagtitipid II. Paksang Aralin Pagtukoy at pagbibigay puna sa isang napakinggan Sanggunian: BEC- PELC Pakikinig 5 ph. 43

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: Balita noong nakaraang Linggo na bumaba ng 50 sentimo ang presyo ng gasolina ngunit di naman bumaba ang presyo ng pangunahing bilihln. B. Panlinang na Gawain: Pagbasa sa isyu Gasolina, tumaas ang presyo, Naman! Kamakailan lamang ay bumaba ang presyo ng gasolina sa pandaigdigang pamilihan. Kasunod nito ay bumaba din ang presyo sa mga gasolinahan, na siya namang ikinagalak ng mga mamamayan. Ang ilang sentimo nito ay malaking tulong lalo na sa mga driver, pandagdag nila sa gasolinang matitipid, sa mga nanay pandagdag sa budget araw-araw. C. Pangwakas na Gawain: 1. Bakit bumaba ang presyo ng gasolina noong isang buwan? 2. Ilang sentimo ang ibinaba nito? 3. Bumaba ba ang mga bilihin? 4. Bakit tumaas ulit? 5. Ano ang epekto nito sa mamamayan? IV. Pagtataya: PPA, Pasan ng Mamamayan Nabunyag noong nakaraang Linggo ang isyu tungkol sa Purchase Power Adjustment na kasama sa binabayaran ng bawat pamilyang Pilipino na hindi naman ito kasama sa konsumo ng kuryente buwan-buwan. Kung hindi ito ay kaukulang bayad sa mga namumuhunang kumukuha ng kuryente sa NAPOCOR. Marami ang nagprotesta, kung sinu-sino an pinagbibintangan, nauna na si Pangulong Ramos na siyang nagpasimula nito noong kanyang termino? 1. Ano ang P.P.A.? 2. Kailan nagsimula ito? 3. Sino ang nagpasimula dito? 4. Sang-ayon ka ba dito? V. Takdang-Aralin: Gumupit ng teksto sa dyaryo o magasin tungkol sa pagtaas ng presyo ng gasolina, pagtaas ng singil sa kuryente o pagtaas ng pamasahe.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Naibibigay ang pagkakaugnay ng pangunahing diwa sa balita o ulat na napakinggan Pagpapahalaga: Kamalayan sa mga Pangkasakuluyang Suliranin ng Bansa /Mga Isyu sa Bansa II. Paksang Aralin Pagbibigay ng Pangunahing Diwa sa Balita o Ulat Talakayin: Sanggunian: Kagamitan: Produksyon ng Niyog, Bumaba PELC Pakikinig 8.a ph. 43 tape ng balita, ulat, cassette player

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagbabalik-aral: Anu-ano ang mga pambansang suliranin o isyu ngayon? Ang pagluluwas ba ng mga produkto sa bansa ay may kaugnayan sa dinaranas nating "Economic Crisis" B. Paglalahad Paghahanda sa pakikinig sa balita o ulat/pagtalakay sa mga tuntuning pakikinig sa balita o ulat. Pagbibigay ng kahulugan sa mga salitang di-kilala o mahirap, tulad ng: Produksyon, Produkto, Kopra Meat, dessicated coconut kopra, pagluluwas, coco chemicals. Produksyon ng Niyog, Bumaba Tinatayang hihina ang pagluluwas ng niyog sa bansa. Ayon sa ulat na pinalaba ng Limited Coconut Association of the Philippines (UCAP) bumaba ng tatlong bahgdan ang produksyon ng niyog. Inaashang ang langis ng niyog ang siyang pinakamalaking produktong niluluwas sa bansa ay bababa ng mahigit pitong bahagdan, ang kopra na haos siyam na bahagdan gayundin ang iba pang produktong mula sa niyog tulad ng dessicated coconut, copra meat at coco chemicals. C. Pagtatalakay: Ano ang paksa ng ulat? Saan nanggagaling ang impormasyong napaloob sa ulat? Ano ang pinakamalaking niluluwas ng bansa? D. Pagsasanay: Lagyan ng () tsek kung ito ay pangunahing diwa sa ulat na napakinggan at (x) ekis kung hindi. _____ 1. Ang langis ng niyog ang pinakamalaking produktong iniluluwas ng bansa. _____ 2. Ang langis ng niyog ay bababa sa mahigit sa 7 na bahagdan. _____ 3. Ang kopra ng niyog ay bababa ng mahigit sa 9 na bahagdan. E. Pagpapahalaga: Kailangan mo bang malaman ang mga suliranin/isyung hinaharap ng bansa? Bakit?

IV. Pagtataya: Pakinggan ang ulat sa cassette player at alamin kung alin ang pangunahing diwa nito. Lagyan ng () tsek o (x) ekis. Balita: Pensiyon atbp., Para sa Manggagawang Pinoy sa Espanya _____ 1. Ang kasunduan ay inaasahang magbibigay ng kabutihan at proteksyon sa dalawang bansa. _____ 2. Humingi ng tulong sa ILO at UNCHR ang Pilipinas. _____ 3. Maraming Manggagawang Pilipino sa Espanya. V. Takdang-Aralin: Gumupit ng 3 artikulo sa pahayagan tungkol sa programa o proyekto ng pamahalaan sa paglutas sa "Unemployment" isa sa suliranin ng ating bansa. Idikit ito sa band paper. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Naibibigay ang mahalagang detalye na sumusuporta sa mga pangunahing diwa sa balita/ulat na napakinggan Pagpapahalaga: Kamalayan sa mga Pambansang Pangyayari II. Paksang Aralin Pagbibigay ng mga detalye Sanggunian: Kagamitan: BEC- PELC Pakikinig 8.b ph. 43 radyo, cassette tape

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga tuntuning dapat na tandaan sa pakikinig ng ulat o balita? 2. Pagganyak: Ang Pilipinas ba ay may suliranin o isyung energy crisis? Anu-anong mga pagpapatunay na ang bansa ay nakaharap sa suliraning Ito? May kaugnayan ba ang (energy crisis) sa (economic crisis) ng bansa? Ipaliwanag Ito? B. Paglalahad: Paghahanda sa pakikinig sa balita o ulat. Pagbibigay kahulugan ng mga salitang di-kilala o mahirap tulad ng: alinsunod pribado ahensiya ikinababahala NAPOCOR MERALCO pakikinig sa balita o ulat. Singil sa Kuryente, Itataas ng MERALCO Itataas ng Meralco ang bayad sa kuryente sa darating na buwan. Ito ay alinsunod sa pagtaas ng singil sa lakas na binibili ng pribadong ahensiya ng NAPOCOR. C. Pagtatalakay:  Ano ang paksa ng ulat/balitang napakinggan?  Ano ang aksyon isasagawa ng MERALCO sa darating na buwan?  Bakit itataas ng MERALCO ang bayad sa kuryente?  Mayroon bang magagawa ang mga pinuno ng MERALCO at NAPOCOR? Bakit? D. Pagsasanay: Alin ang mga detalyeng sumusuporta sa mga pangunahing diwa ng ulat/balitang napakinggan. _____ 1. Ang bayad sa kuryente ay itataas ng MERALCO sa darating na buwan. _____ 2. Tinaasan ng pribadong ahensiya sa NAPOCOR ang singil sa lakas na binibili. _____ 3. Maraming pamilya ang maapektuhan ng pagtaas ng bayad ng kuryente.

IV. Pagtataya: Ibigay ang tamang reaksyon sa mga balitang ito 1. Ang kakulangan sa magagaling na guro at mga silid-aralan ang kasalukuyang seryosong problema, sistema pang-edukasyon sa ating bansa. a. dahil bumagsak ang ekonomiya ng bansa. b. dahil dumadami ang mga batang pumapasok sa paaralan taon-taon. c. dahil sa ginigiba ang mga sirang paaralan. 2. Sa pulong ng "Communicator for the Decade of Nationalism" ay binatikos ng ilang senador ang masamang epekto ng mga banyagang anunsyo sa telebisyon. Ayon sa kanila ang mga anunsiyong banyaga ay isang paraan ng "brainwashing" para sa mga Pilipino lalo na sa kabataan. a. Dapat ay isa-Pilipino ang mga anunsiyo sa telebisyon. b. Pangit ang mga anunsiyong banyaga. c. Walang katuturan ang mga anunsiyo banyaga. V. Takdang-Aralin: Magbasa ng isang balita at ibigay ang tamang reaksiyon dito. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Naibibigay ang mahahalagang detalye na sumusuporta sa mga pangunahing diwa sa ulat na napakinggan Pagpapahalaga: Kamalayan sa mga pangyayari noong unang panahon II. Paksang Aralin Pagbibigay ng mahalagang detalye na sumusuporta sa mga pangunahing diwa sa ulat na napakinggan Sanggunian: BEC- PELC Pakikinig 8.c ph. 43 pah. 30-33 W.F. M.G. pah. 30-33 W.F. B/A

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Ibigay ang mga detalye na sumusuporta sa diwa ng sumusunod na balita: a. Ang mga Espanyol ay nagsimulang naghari sa ating bansa noong ika-17 dantaon. Ngunit nang namalayan ng mga Pilipino ang kanilang malupit na pamamahala, nagsimula na rin ang pag-aalsa ng mga mamamayan na hindi nakatiis sa mga pagmamalupit ng mga Espanyol. 2. Pagganyak: Ano ang inyong masasabi sa ating panahon ngayon? Anong uri ng panahon ang ibinabadya ng mga ulap ngayon? B. Panlinang na Gawain: 1. Ipabanggit ang ibat ibang pamantayan sa pakikinig 2. Bumasa ng isang ulat at iparinig ito sa mga bata. Ulat ng Panahon Ang Pilipinas ay nagkakaroon ng maaliwalas na panahon maliban sa Luzon na makararanas ng kaunting pag-ulan sa dakong hapon. Ang araw ay sisikat sa ganap 5:48 ng umaga at lulubog sa gonap na 6:23 ng hapon. a. Ano ang diwa ng ulat? b. Anu-ano ang mahahalagang detalye ng isang ulat? C. Paglalahat: Bakit kailangan ang mahalagang detalye sa isang ulat? D. Pagsasanay: Iparinig ang isang ulat. Ipabigay ang pangunahing diwa at mahahalagang detalyeng sumusuporta rito. Bakit may Sinusunod na Batas ang Isang Bansa Itinuturing na mabisang paraan ang pagdidisiplina sa tao ang pagpapatupad ng mga batas. Kailangan ng bawat bansa ang mga batas sa pagpapanatili ng kaayusan at pagkakasundo ng mga mamamayan. Ang mga batas ay mga pamantayan ng lipunan na ginagawang pormal sa pamamagitan ng mga kapangyarihan pampulitika ng mga mambabatas. E. Paglalapat:

Babasahin ng isang bata ang ulat: Ipabigay ang pangunahing diwa at detalyeng sumusuporta rito. Ang Telang Pinya Noong nakaraang dantaon, ang damit ay isang ekspresyon ng pagkatao ang telang pinya ay kabilang dito at itinuturing na magarang panaplot….. IV. Pagtataya: Iparinig ang ulat at ipagawa ang sumusunod na pagsasanay: Babasahin ng guro ang ulat habang nakikinig ang mga bata: Mga Lumang Simbahan so Iloilo Ang Iloilo ay lalong kilala sa Ati-atihan na ginaganap tuwing katapusan ng Linggo ng Enero. Ang mardigras nito ay pwedeng ihambing sa mardigras ng Brazil. Kaya ito dinarayo ng mga turista. Pero ang pinag-ugatan nito ay ang mga paganismong pagsasayaw ng mga katutubong atian. 1. Ano ang diwa ng ulat? 2. Anu-ano ang mga detalye na sumusuporta sa ulat? V. Takdang-Aralin: Makinig ng mga lat sa radio at ibigay ang diwa nito at mga detalye na sumusuporta sa diwa. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nababahagi nang pasalita ang anumang impormasyong nais ilahad nang may wastong bigkas, diin, intonasyon at bahagyang paghinto Pagpapahalaga: Pakikiisa - Pagkamatulungin II. Paksang Aralin Pagbahagi nang pasalita sa anumang impormasyon nais ilahad nang may wastong bigkas, diin, intonasyon at bahagyang paghinto Sanggunian: Kagamitan: BEC- PELC Pagsasalita 1 pah. 42 Wikang Filipino, Wika 6 pp. 56-57 larawan, comic strips

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Magpaligsahan sa pagbibigay ng parirala at pangungusap ang mga bata. Pangkatpangkatin sila. Magparamihan ng ibibigay na halimbawa. 2. Pagganyak: Pagpapakita ng larawan ng mga taong nagtutulung-tulong sa pagpatay sa sunog, o nasusunog na bahay ng kapitbahay nila. a. Paano ipinakita ng mga tao sa larawan ang pakikiisa? Pag-usapan ang larawan. B. Paglalahad: Ipabasa ang isang usapan. Tumawang ng piling mga bata na gaganap sa diyalogo(kwento) Itanong: a. Bakit naiiba ang tunog ng kampana? b. Ano ang ginagawa ng mga tao para masugpo ang sunog? 1. Ipabasa ng may wastong bigkas at diin ang bawat pangungusap sa komic strip. 2. Itanong kung anu-anong bantas ang ginamit? C. Paglalahat: Paano ang bigkas sa pangungusap na may (?) tandang pananong. Paano ang bigkas sa pangungusap na may (!) tandang padamdam. Paano ang bigkas sa pangungusap na may (.) tuldok. D. Pagsasanay: (Ilahad ang kwento) 1. Basahing muli nang pabigkas ang maikling kwento. Paano mo binibigkas ang tunog ng kampana? Anong sagisag ang nagsasabing dapat itong sabihin nang may damdamin. Alin-alin pang pangungusap ang dapat basahin ng may ganitong damdamin? Basahin ito nang wasto. Isulat ang mgaito sa pisara. Magbigay pa ng ibang pangungusap na padamdam. Halimbawa: 1. Klang! Klang! Klang! 2. Sunog! Sunog! May Sunog!

E. Paglalapat: (Pangkatang Gawain) Lagyan ng tamang bantas ang mga sumusunod na pangungusap. Bigkasin ito nang wasto. 1. Nasusunog daw ang bahay ni Pedro 2. Sunog Sunog 3. Naku nahulog ang bata IV. Pagtataya: Lagyan ng tamang bantas ang mga sumusunod na pangungusap. Ipabigkas ang mga ito nang wasto. Gamitin ang tamang diin at intonasyon. 1. Ako ay napagod agad 2. Naku ang bola nasagasaan 3. Ayy! nahulog ang bata V. Takdang-Aralin: Sumulat ng limang pangungusap. Lagyan ng tamang bantas. Maghanda para sa pag-uulat bukas. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nakapagtatanong at nakasasagot sa mga tanong na gumagamit ng wastong balangkas, natutukoy ang pumapailalim na paksa ng pangunahing ideya o kaisipan Pagpapahalaga: Pagkamaawain II. Paksang Aralin Pagtatanong at Pagsagot sa mga Tanong Pagtukoy sa paksa at pangunahin ideya o kaisipan ng isang parabula o kwento Sanggunian: Kagamitan: BEC- PELC Pagsasalita 4 pah. 42 Wikang Filipino, Wika 6; pp. 135-137 larawan, komiks

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Itanong: Anu-ano ang mga paraan upang malaman ang mensahe ng isang impormasyon o balita. Hayaang magbigay ng kuro kuro ang mga bata. 2. Pagganyak: Ipakita ang larawan ng Samaritano at ang Taong kanyang tinutulungan na nakahandusay at agaw buhay na iniwan ng mga holdaper. a. Ano ang napansin ninyo sa larawan? Ano kaya ang nangyari sa mama? Sino ang taong tumutulong sa kanya? Bakit siya nakahandusay sa kalsada? Gusto nyo bang malaman? Tatawag ng piling magaaral upang basahin ang kwento. B. Paglalahad: Ipabasa ang kwento ng ang Parabula ng Mabuting Samaritano. Itanong: a. Ano ang parabula? b. Sino sa mga nagdaan ang masasabing matulungin sa kapwa? Bakit? c. Ano ang tunay na pagmamahal sa kapwa? C. Paglalahat: Talakayin natin Narito ang balankas ng parabulang binasa mo. I. Ang pariseo at si Hesus A. Ang pagtatanong ng pariseo B. Ang pagpapaliwanag ni Hesus II. Ang kwento ni Hesus A. Ang manlalakbay at ang masamang loob 1. Pagharang, pagnanakaw at paggapos sa manlalakbay 2. pag-iwan sa daan sa sugatang manlalakbay B. Ang mga nagdaraang nakakita sa sugatang manlalakbay 1. Isang Pari 2. Isang sacristan 3. Isang matulunging lalaki a. Ang pagtulong ng lalaki b. Ang pagdala ng sugatan sa hospital

D. Talakayin Natin: Balikan ang modelong balangkas ng kwentong "Ang Parabula" Pag-aralang mabuti ang talakayin sa klase ang: 1. wastong anyo ng balangkas 2. kinalalagyan ng mga puno o pangunahing pa ksa 3. kinalalagyan ng pangalawa o maliit na paksa IV. Pagtataya: Igawa ng balangkas ang sanaysay sa ibaba. Isulat ito sa sagutang papel. Tiyaking gumamit ng wasto at angkop na bilang, titik, at bantas sa pagbuo ng balangkas. Ang barangay Maligaya ay nasa tabi ng dagat kaya karamihan sa sa mamamayan dito ay mangingisda. Pagkagat ng dilim ay pumapalaot na sila sa dagat upang mangisda. Madaling araw na ang balik nila sa kanilang barangay. Sa kanilang pagdating naroroon at nakaabang sa kanila ang kanikanilang mga pamilya. Kinukuha ng mga ito ang mga huling isda ng kani-kanilang asawang mangingisda upang ipagbili sa bayan pagkatapos na maibawas ang isdang kanilang pangulam…..p.15 V. Takdang-Aralin: Basahin ang kwentong Namingwit si Arnold pah. 131 ng aklat ng wika, at pagkatapos ay ibigay ang balangkas ng kwento gamitin ang mga halimbawa at panuto sa apggawa ng balangkas.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nakikilala ang mga sugnay na bumubuo sa tambalan at hugnayang pangungusap Pagpapahalaga: Nagpapahayag ng mga nararapat na paggamitan ng mga likas na yaman II. Paksang Aralin Sanggunian: BEC- PELC Pagsasalita 6 Likha 6 Wikang Pangkomunikasyon p. 57-60 Filipino sa Bagong Henerasyon 5 Wika p. 205-209; Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bansa p. 95

 

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral Itanong: Anu-ano ang mga uri ng mga pangungusap ayon sa gamit? Anong bantas ang ginagamit sa hulihan ng bawat uri ng pangungusap? B. Paglalahad: Pag-aaral sa mga pangungusap sa tsart. 1. Ang mga babae ay umiinom ng juice. 2. Abalang-abala ang mga tagasilbi. 3. Ang mga babae ay umiinom ng juice at ang mga lalaki ay kumakain. C. Pagtatalakay: • Ano ang pagkakaiba ng tatlong uri ng pangungusap ayon sa kayarian? • Ilang diwa o kaisipan angipinahahayag ng una at pangalawang pangungusap? Ano iyon? • Sa ikatlo at ikaapat na pangungusap, ilang diwa ang ipinahahayag sa bawat pangungusap? D. Pagsasanay: 1. Alin ang tambalan at hugnayan sa mga sumusunod na pangungusap. 1. Nagkaisa ang mga naninirahan sa barangay sa San Pedro kaya nanalo sila. 2. Si Joey ay nag-iipon ng pera sa alkansiya at si Josel ay nag-iipon ng pera sa bangko. 3. Pinulong ni G. Garcia ang kanyang mga opisyales at nagtatatag ng mga komite para sa Huwarang Barangay 2002 IV. Pagtataya: Anong uri ng pangungusap angmg sumusunod. Isulat kung tambalan o hugnayan. Salungguhitan ang mga sugnay na bumubuo ng bawat pangungusap. _____ 1. Nagtampo ang babae sapagkat hindi niya nagustuhan ang sinabi mo. _____ 2. Marami ang nagkakagalit dahil may taong hindi marunong magbigay. _____ 3. Gumalang ka o kainisan ka ng lahat. V. Takdang-Aralin: Magsulat ng isang maikling talata tungkol sa isang maunlad na pamayanan. Gamitin ang mga hugnayan at tambalang pangungusap. Pamagatan ito ng “Ang Maunlad na Pamayanan”.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:
 Nagagamit ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hugnayang pangungusap

Pagpapahalaga: Naipakikita ang pagpapahalaga at pangangalaga sa mga likas na yaman II. Paksang Aralin Mga Salitang Pang-ugnay Sanggunian: Kagamitan: BEC- PELC Pagsasalita 7; Likha VI pp. 57-62 Ang Pilipino sa PagDuo ng Bansa pp. 92-95 mga larawan ng iba’t ibang epekto ng kalamidad at pang-aabuso sa mga likas na yaman

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: • Anu-ano ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian? • Magbigay ng mga halimbawa ng payak, tambalan, at hugnayang pangungusap. B. Paglalahad: Pag-aaral sa mga pangungusap sa tsart. 1. Nagmamadali ang mga taga Brgy. San Agustin dahil malapit na ang pagdalaw ng mga lupon ng inampalan ng "Huwarang Baranciay 2002". 2. Naglunsad ng proyektong "Barangay Natin, Linisin Natin," ang Brgy. Sta. Cruz, kaya sila nanalo. C. Paglalahat:

Pang diwa ang pinag-ugnay sa pangungusap ? • Ano ang salitang nag-uugnay sa mga diwang Ito? • Anong uri ng pangungusap ito? Anu-ano pa ang ibang salitang pang-ugnay sa tambalang pangungusap? D. Pagsasanay: 1. Ano ang dapat gamiting salitang pang-ugnay sa mga sumusunod na pangungusap? kung kaya upang kapag dahil ha bang 1. Ang kagubatan ay dapat alagaan _____ makatutulong ito sa paglamig ng klima. 2. Lulubha ang polusyon _____ hindi ito nabigyan ng kalutasan. 3. Umunlad ang bayan ________ ang mga mamamayan ay magkakaisa at magtutulungan. IV. Pagtataya: Isulat ang tamang salitang pang-ugnay sa mga sumusunod na pangungusap. 1. Kailangang pumasok sa takdang-oras _____ ang panahon ay mahalaga. 2. Pumasok ng maaga _____ hindi mahirapan sa pagsakay. 3. Bumili si G. Robles ng mga binhi _____ itanim sa tabi ng kalsada. 4. ______ ang gma mamamayan ay may disiplina sa sarili, uunlad ang bayan. 5. Naghihirap ang bayan _______ di makakaisa ang mga mamamayan. V. Takdang-Aralin:

Magsulat ng maikling sanaysay tungkol sa isang pambansang suliranin/isyu. Gumamit ng ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian. Pamagatan ito ng "Nasaan ang Kalutasan". Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nasasabi ang sariling palagay o kuro-kuro sa isyung pinag-usapan Pagpapahalaga: Nakapagtitipid sa paggamit ng kuryente at tubig II. Paksang Aralin Pagbibiaay ng Reaksiyon/Palagay Sanggunian: Kagamitan: BEC- PELC Pagsasalita 9 tsart

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagwasto ng sagot sa takda 2. Balik-aral: Ano ang kahulugan ng sanaysay? Paano ito ginagamit sa pangungusap? 3. Pagganyak: Sino sa inyo ang nakikinig ng salita o nanonood ng balita sa telebisyon? Ano ang palagi ninyong naririnig sa isyu sa kasalukuyan? B. Paglalahad:  Pakikinig sa ulat (Singil sa kuryente itinaas ng Meralco).  Pag-aaral sa tuntuning dapat tandaan sa pagbibigay ng reaksiyon/palagay na nasa tsart. 1. Linawin ang puntong sinasang-ayunan at ang dahilan ng pagsang-ayon. 2. Linawin din ang puntong di sinasangayunan at ang dahilan ng di pagsangayon. 3. Magbigay ng rekomendasyon/mungkahi at ang mga bagay na mabuti o dimabuting idudulot nito. C. Pagtatalakay:  Tama o mali ba ang aksyon ng MERALCO na taasan ang bayad sa kuryente? Bakit?  May karapatan kaya ang mamimiling magsagawa ng pagboboykot laban sa NAPOCOR? Bakit? D. Pagsasanay: Pangkatin ang mga bata magde-debate ang mga pangkat. Itanong:  Sangayon ka ba na taasan ng MERALCO ang singil sa kuryente? Bakit?  Paano ka makatutulong sa inyong pamilya at sa bayan para mabawasan ang ginagamit sa kuryente? Sa tubig? IV. Pagtataya: Punan ang tlahanayan ng sariling opinion/palagay.

Aksyon Pagtaas ng singil sa binibiling laks sa NAPOCOR Pagtaas ng bayas sa kuryente ng MERALCO Pagboboykot ng mga mamimili sa NAPOCOR

Palagay

Bakit

Mungkahi

V. Takdang-Aralin: 1. Gumupit ng isang artikulo sa pahayagan tungkol sa isang proyekto o programa ng pamahalaan sa paglutas ng suliraning energy crisis. 2. Idikit sa bond paper at isulat ang iyong reaksyon o palagay batay sa artikulo

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:
 Nauuri ang pangalan bilang: Pantangi Pambalana Kongkreto Di-kongreto Lansakan

Pagpapahalaga: Nakikilahok nang may kasiglahan II. Paksang Aralin Pag-uuri ng Pangngalan Sanggunian: Kagamitan: BEC- PELC Pagsasalita 10 Wikang VI pp.9-12 Filipino sa Bagong Henerasyon pp. 26-29 tsart

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: Kailan ang pista sa inyong lugar? Paano ninyo ipinagdaraos ito? Anu-ano ang isinasagawa kapag pista sa inyong lugar? B. Paglalahad: Pagbasa sa kuwento sa pp. 9-10 Pagsagot sa mga tanong sa p. 11 Pag-aaral sa mga salitang nasa tsart Totoy Kuwaderno plasa tagalista paligsahan aso Ipaliwanag ang mga halimbawa sa pamamagitan ng mapping. C. Pagtatalakay: Itanong:  Ano ang kinalagyang pangalan ng salitang Totoy? ng kuwaderno?) ng plasa? ng aso? ng paligsahan?  Ano ang tawag sa mga salitang pantawag sa tao, bagay, pook, at pangyayari?  Ano ang tawag sa pangngalang tumutukoy sa tiyak na tao o hayop, bagay, pook at pangyayari tulad ni Totoy? D. Pagsasanay: Pangkatin ang mga bata: Ipagawa sa pamamagitan ng mapping. Gumawa ng disenyo ang bawat pangkat tulad nito at kilalanin kung ang mga pangngalang pantangi, pambalana, konkreto, di-konkreto, at lansakan. _____ 1. Upuan _____ 4. Talino _____ 2. Jose Rizal _____ 5. Mesa _____ 3. Bayani _____ 6. Lalawigan

IV. Pagtataya: Unawain natin Basahin ang talambuhay ni Manuel L. Quezon. Pagkatapos, salungguhitan ang mga pangngalang pantangi, pambalana, konkreto, di-konkreto, at lansakan. Ang Tala ng Baler Si Manuel L. Quezon ang unang Pangulo ng Komonwelt ng Pilipinas. Siya ay ipinanganak noong Agosto 19, 1878 sa Baler, Tayabas na ngayon ay lalawigan na ng Quezon. Ang kanyang ama ay si Gng. Maria Molina…….. V. Takdang-Aralin: Magsulat ng limang halimbawa ng pangalang A. Pambalana D. Di-konkreto B. Pantangi E. Lansakan C. Konkreto Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nakikilala ang mga salitang magkasingkahulugan/magkasalungat Pagpapahalaga: Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid II. Paksang Aralin Pagkilala sa mga salitang magkasingkahulugan/ magkasalungat Sanggunian: Kagamitan: BEC- PELC Pagbasa 1 Wikang Filipino, Wika 6 pp. 83-84 Kuwento; Kambal Man ay Nagkakaiba

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: Pag-usapan ang katangian ng mga magkakapatid sa isang pamilya. Bakit kaya ang iba sa mga ito ay umuunlad ang pamumuhay? 2. Paghawan ng Balakid: Ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit. a. Kilala sila sa bayan kahit sila ay maralita. b. Si Liza ay popular sa kanilang lugar. c. Si Donna ay masinop sa kabuhayan. 3. Pagtakda ng Kuwento: a. Sino sa mga kilalang tao ang alam ninyo na sa una ay sikat na sikat at mayaman at kinalaunan ay naghirap? b. Kung tayo ay nabigyan ng oportunidad o suwerte, ano ang dapat gawin dito? c. Mahalaga ba ang mga pang-uri sa pagkilala sa mga magkasingkahulugan at magkasalungat na salita? B. Paglalahad: Pinatnubayang Pagbasa 1. Ano ang katangian ng kambal? 2. Sino kaya sa kanila ang dapat na tularan? C. Paglalahat: 1. Pagtalakay sa binasa 2. Mga gawaing pakikisangkot Pangkatin ang klase. Ipasagot sa bawat pangkat ang mga sumusunod.  Sino ang kambal?  Sa anong katangian nagkakatulad ang kambal?  Paano naman sila nagkakaiba? 3. Pagpapayamang Gawain a. Sumulat ng sariling opinyon tungkol sa kahalagahan ng sariling pagsisikap. b. Ano ang bunga ng kasipagan at pagpupunyagi ng isang tao?

4. Pagsubok Sagutin ang mga sumusunod. a. Sino ang mga nagtatagumpay na tao? b. Anong mga katangian meron sila? c. Anong maaring mangyari sa masipag at nagpupunyaging bata? IV. Pagtataya: Basahin ang sanaysay, "Kalusugan: Higit pa sa Ginto." Kilalanin ang mga pang-uri. Ibigay ang kasingkahulugan- na salita sa unang hanay at ang kasalungat sa ikalawang hanay. V. Takdang-Aralin: Magbigay ng limang salita. Ibigay ang kasing-kahulugan at ang kasalungat na salita.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nakikilala ang mga pangyayari sa kwento na maituturing na sanhi o bunga Pagpapahalaga: Pagiging Tapat II. Paksang Aralin Pagkilala sa mga Pangyayaring Sanhi o Bunga Sanggunian: Kagamitan: BEC-PELC Pagbasa 6; Wikang Filipino, Pagbasa 6 pp. 14-77 tsart

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik- aral: Magbigay ng pangungusap na magsasaad ng bunga ng isang pangyayari. 2. Pagganyak: Natuklasan ba ni Aling Petra na pulos kabulaanan ang lahat ng sinasabi ni Dado? B. Paglalahad: a. Pagsasagawa ng Gawain sa pp. 75-76. Isulat ang mga Gawain 1. Napakapilyo ni Dado. Lagi siyang nagsisinungaling sa pagbibigay ng katwiran kapag nahuhuli ng kanyang ina sa paggawa ng mga kapilyuhan. Hindi na tuloy naniniwala ang kanyang ina sa kanya.  Ano ang naging bunga ng kapilyuhan ni Dado? 2. Mahal na mahal ng ama niya si Dado. Laging sinusunod ng ama ang lahat ng maibigan ng kanyang kaisa-isang anak na lalaki. Lumaki tuloy si Dado na puro kalokohan ang nasa isip.  Ano ang dahilan ng labis na pagmamahal ng kanyang ama kay Dado?  Ano naman ang naging bunga ng labis na pagmamahal ng ama sa kanyang anak? b. Pagbasa ng Kwento “Si Dodo”p. 28 C. Pagtalakay:  Sa pangungusap (1) ano ang dalawang pangyayaring ipinahahayag?  Alin sa mga pangyayaring ito ang sahi? Ang bunga?  Alin ang sanhi at alin ang bunga sa pangungusap (2)?. D. Pagsasanay: Gumawa ng tsart ng sanhi at bunga ng mga sumusunod na pangyayari. napapaloob sa kuwentong binasa. Pangungusap Sanhi Bunga 1. Di pumasok sa klase dahil inutusan ng kanyang Nanay 2. May pasa sa mukha si Dado sapagkat sinuntok siya ng Kanyang kaklase. IV. Pagtataya: Bilugan ang sanhi at guhitan ang bunga sa sumusunod na mga pangungusap. 1. Nagkaroon ng polusyon sa tubig dahil sa maruming langis. 2. Dahil sa polusyon sa tubig ay nagkaroon naman ng “Red Tide” 3. Umuulan ng malakas kaya’t gumuho ang lupa sa tabing bundok.

V. Takdang-Aralin: Sumulat ng 5 pangungusap na nagsasaad ng sanhi at bunga. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nasasabing ang mga pangyayari sa kuwento na maituturing na bunga Pagpapahalaga: Pagkamatapat II. Paksang Aralin Pagsasabi ng mga Pangyayari sa kuwento na Maituturing na bunga Sanggunian: Kagamitan: BEC- PELC Pagbasa 6 Wikang Filipino, Pagbasa pp. 74-75 Manwal ng Guro - p. 68-69 larawan ng batang lalaki na kinagagalitan ng ina

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Ano ang maaaring ibunga ng rnga sumusunod na kalagayan: a. Hindi kumain ng almusal si Elvie sapagkat nagmamadali siya sa pagpasok sa paaralan. b. Umulan ng napakalakas kagabi. 2. Pagganyak:  Sabihin ang ngalan ng bata at kanyang ina sa larawan at pahulaan ang pangyayari sa larawan.  Ano kaya ang sinasabi ng ina sa kanyang anak? 3. Paghawan ng Balakid. Ibigay ang kasingkahulugan ng mga salitang may guhit. a. Dito niya napag-alaman na kabulaanan ang sinabi ng anak b. Humahangos na dumating ang anak. c. Kabisado na niya ang ugali ng anak. B. Paglalahad: Si Dodo (Wikang Pilipino - Pagbasa p. 74-75) 1. Pagbasa sa tanong na pagganyak Bakit daw may pasa si Dodo? 2. Anu-ano ang mga pamantayan sa pagbasa ng tahimik? 3. Pagbasa sa kuwento Si Dodo (Wikang Filipino - Pagbasa p 74-75) 4. Pagsagot sa tanong pagganyak at iba pang mga tanong sa pahina 176 a. Ano kaya ang dahilan ng kapilyohan ni Dodo? b. Ano ang naging bunga ng pagsisinungaling ni Dodo sa Ina? c. Ano ang sanhi ng pagkagalit ng guro ni Dodo sa kanya? 5. Pagbasa ng pabigkas sa kabuuan ng kuwento. 6. Ang mga sumusunod na hango sa kuwentong "Si Dodo" Sabihin ang o hanapin ang mga pangyayari sa kuwento na maituturing sa bunga. a. Napakapilyo ni Dodo, lagi siyang nagsisinungaling sa pagbibigay katwiran kapag nahuhuli ng kanyang ina. C. Paglalahat: Kailan masasabing bunga ang isang pangyayari?

D. Pagsasanay: Pag-aralan ang mga sumusunod na pangyayari at sagutin ang tanong ukol sa bunga ng mga pangyayari. 1. May narinig ang Nanay na bumagsak sa kusina. Lumabas siya at nakitang nakataob ang pinggang pinaglagyan ng pritong isda. Wala ng laman at sa tabi niyo ay isang pusang ngumingiyaw. Nagalit ang naray. Pinalo niya ito sabay sabing "Wala kaming ulam ngayon"  Ano ang bunga ng pagkawala ng pritong isda? E. Paglalapat: Basahin ang sumusunod na pabula at punan ng wastong karugtong ang mga patlang. Mahina ang Isip Maraming kinaing matamis sa tubuhan ang kambing kayasiya ay uhaw na uhaw. Naglakad – lakad siya upang humanap ng maiinuman. Nakakita siya ng iang aso na nahulog doon dahil sa kaharutan. Ngiti ang aso at tila nakaisip ng mabuting paraan. Nagkunwaring lumalangoy ang aso at tinanong kung nauuhaw ang kambing. Inakit niya ito na lumukso. 1. Kumain ng matamis sa tubuhan ang kambing kaya __________. 2. Ang aso dahil sa kaharutan ay ___________________________. 3. Inakit ng aso ang kambing kaya ito ay ____________________. IV. Pagtataya: Basahin ang bawat kalagayan at ibigay ang sagot sa tanong. 1. Tanghali ng pumasok Si Edel. Nahuli siya kaya hindi nakakuha ng pagsusulit. Ano ang naging bunga ng pagpasok ni Edel ng tanghali. a. Nakagalitan ng guro c. Hindi nakakuha ng pagsusulit b. Pinalo siya ng nanay d. Pinauwi siyang muli 2. Napakahusay ng pagkaawit ni Mori sa paligsahan. Natamo niya ang unang karangalan. Ano ang naging bunga ng mahusay na pagkakaawit ni Mon? a. Natamo niya ang unang karangalan c. Nanalo siya b. Natamo niya ang ikalawang karangalan. d. Pinapurihan siya. V. Takdang-Aralin: Sumulat ng 3 pangyayari na nagtataglay ng bunga sa ginawa gamit ang isang buong papel. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nasasabing ang mga pangyayari sa kuwentong maituturing na sanhi Pagpapahalaga: Pagbibigay halaga/pag-iingat sa kapaliglran/ Pananalig sa Diyos II. Paksang Aralin Pagsabi ng mga Pangyayari sa kuwentong maituturing na sanhi Sanggunian: Kagamitan: Wikang Filipino Pagbasa p. 60-61 tsart ng mga pagsasanay, laray.pan, pocket chart

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral Hanapin sag awing kanan ang maaring maging sanhi ng sumusunod na pangyayari. ____ 1. Dumudumi ang ilog a. dahil may kaya ang magulang ____ 2. Malinis ang kapaligiran b. dahil sa mga basurang itinatapon ____ 3. Magagalang na mga bata c. dahil mahusay magpasunod ang mga magulang 2. Pagganyak Itanong: Nakatutulong ba ang mga pangarap para umunlad ang isang tao? Bakit? Paano? B. Paglalahad: Ipabasa ang kuwento “Kinalinga ng Diyos” 1. Ipasagot ang mga tanong a. Tungkol saan ang kuwento? b. Bakit siya tinaguriang bantog sa propeta? c. Bakit siya ipinatawag ni Haring Baltazar? Pag-usapan: a. Sanhi ng pagiging kilalan isang bantog na propeta. b. Sanhi ng pagpapataag ni Haring Baltazar ng Babylonia. C. Paglalahat: Ano ang dapat tandaan upang masabi ang itinuturing na SANHI ng mga pangyayari? D. Pagsasanay: Basahin ang mga pangungusap sa ibaba at sabihin kung ano/alin sa bahagi nito ang SANHI. 1. Dahil sa pagputok ng Bulkang Pinatubo ay maraming nawalan ng tahanan. 2. Maraming nadedisgrasya dahil sa maling paraang pagpapaputok ng rebentador. 3. Dahil sa pakalbo ng kagubatan sa Ormoc ay maraming nasawi. E. Paglalapat: Basahing mabuti ang kuwento at isulat sa patlang ang sanhi ng mga pangyayari. Pagkaubos ng Lamang begat Isang araw nag-uusap ang magkumpareng Sendong at Mulong. Nagkasundo sila na mangisda. Gagamit sila ng dinamita upang maraming huli.

Nagulat ang kanilang kababaryo sa dami ng kanilang nahuling isda. Patuloy ang ginawa ng magkumpare sa masamang gawain hanggang dumating ang panahon no naubos no ang maliliit na mga isda at mga korales na tirahan ng mga lamang dagat. 1. Sanhi ng pagkagulat ng mga kababaryo nina Sendong at Mulong. Se dami ng nahuli nilang isda _____________________________________________________________________ 2. Sanhi ng pagkaubos ng mga maliliit na mga isda at mga korales. _____________________ IV. Pagtataya: Hanapin sag awing kanan ang maituturing na sanhi ng mga sumusunod na kalagayan. Titik lamang ang isulat. _____ 1. Pahirap ng pahirap ang panaon a. dahil nakipagtulungan ang mga mamamayan _____ 2. Sa pagtaas ng singin ng kuryente b. dahil sa katayuan nila sa buhay ay magsisimula na naming magaklas agn mga manggagawa at humingi ngdagdag na sweldo. _____ 3. Mabilis na pagtaas ng kaso ng c. dahil patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin krimen V. Takdang-Aralin: Balik basahin ang isang kuwentong napag-aralan na. Isulat ang mga pangyayari sa kuwento na maituturing na sanhi. Gawin ito sa iang buong papel. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nakapagbibigay ng paglalahat sa magkakaugnay na pangyayari na binabanggit sa kuwento Pagpapahalaga: Pagkamaasikaso sa Pag-aaral; Pagkamatiyaga

II. Paksang Aralin Pagbibigay ng Paglalahat sa Magkakaugnay na Pangyayaring Binabanggit sa Kuwento Sanggunian: Kagamitan: BEC- PELC Pagbasa 8 P. 9 iba't ibang kuwento, tsart, mga larawan

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Bakit magkakaugnay ang mga ito? 1. Isda (dagat, bundok, gubat) 2. Bundok (troso, perlas, kabibe) 3. Kaingero (laot, munisipyo, gubat) 2. Pagganyak: Ano kaya ang ibig sabihin ng nagmana ka sa tatay mo ng kabaitan? B. Paglalahad: a. Pag-alis ng sagabal Linangin ang kahulugan ng mga salitang pahapyaw, patid, at pauntol-untol sa pamamagitan ng paggamit sa mga ito sa pangungusap. b. Basahin ang kuwento, “Nagmana Raw Sa Ninong” Ipasulat ang mga tanong tungkol sa kuwentong binasa. 1. Bakit hindi nakauwi agad ang mag-anak ni Mang Reynald? 2. Anong dahilan at gusting umuwi nang maaga ni Pablito? 3. Bakit ang alamat ng Bayang Cagamutan ang nagustuhan basahin ni Pablito. C. Paglalahat: Ano ang dapat tandaan sa pagbibigay ng paglalahat makapag-ugnay ng pangyayaring binabanggit sa kuwento. D. Pagsasanay: Panuto: Basahin ang kuwento, “Tulong-tulong sa Paggawa” p. 36 Panuto: Piliin ang tamang sagot sa tanong sa mga nakasulat. Anong paglalahat ang angkop sa kuwentong ito? 1. Kapag may mga punong kahoy na namumunga at mayroon pang gulayan, tiyak na lulusog ang katawan. 2. Ang paghahayupan ay mabuting hanapbuhay. 3. Kapag may tulungan, ang gawain ay gumagaan. E. Paglalapat: Panuto: Basahin ang kuwento pagkatapos ay magbigay ng paglalapat sa magkakaugnay na pangyayaring binabanggit dito. (Ang Ulirang Manggagawa p. 36)

IV. Pagtataya: Panuto: Basahin ang kuwento pagkatapos magbigay ng paglalahat sa magkakaugnay na pangyayari na binabanggit dito. (Ang Bulagsak p. 37) V. Takdang-Aralin: Basahin ang kuwentong "Umunlad si Aling Sidra". Pagkatapos bumuo ng paglalahat ng mga pangyayari dito.(Umunlad si Aling Sidra p. 37) Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nakapagbibigay reaksyon sa pangyayari, tauhan, istilo ng awtor na ginamit sa akda/kuwento Pagpapahalaga: Pagtupad sa Pangako Pakikisama II. Paksang Aralin Pagbibigay Reasksyon sa Pangyayari, Tauhan at Istilo ng Awtor sa Kuwento Sanggunian: Kagamitan: BEC- PELC Pagbasa 9 p. 43 Wikang Filipino, Pagbasa 6 pp. 171-173 tsart, textbook, larawan

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Panuto: Basahin ang maikling sitwasyon. Sagutin ang mga tanong matapos basahin. Nalulungkot si Rosa, kaarawan ng kanyang ina. Wala pa rin siyang regalo rito. Naupo siya sa bangko ng kanilang bakuran. Natanaw niya ang maraming bulaklak ng rosas. Napangiti na si Rosa. May panregalo na sa Nanay niya. Nang iabot ni Rosa ang mga bulaklak sa ina, buong kasiyahang tinanggap ng Nanay niya ang mga bulaklak kasabay ang sabing "Ito ang pinakamahalagang regalong natanggap ko sa aking kaarawan. Maligayang maligaya ako". a. Sinu-sino ang mga tauhan sa kuwento? b. Saan naganap ang kuwento? c. Anong katangian ang pinamalas sa nanay? 2. Pagganyak: Ipakita ang larawan ng kuneho. Itanong kung alam nila ang dahilan sa paghaba ng tenga ng kuneho. 3. Paghawan ng Balakid: Ipabigay ang kahulugan ng mga salita. malutas rnahalaaa magtanda pagdarausan napuna suliranin 4. Pagbibigay ng pamantayan sa pagbasa ng tahimik. 5. Pagbasa ng tahimik B. Paglalahad: Habang bumabasa Bakit Mahaba ang Tainga ng Kuneho Noong unang panahan, ang pinakopuno ng mga hayop sa gubat ay ang kwago. Siya ang pinakamatinde at pinakamaraming alam. Isang araw ay tumawag siya ng pulong. Maraming mahahalagong bagay silang pinag-usapan tungkol sa kanilang pook. Marami silang mga suliranin na dapat malutas. Ang lahat ng hayop ay nagsidating sa pook na pagdarausan ng pulong. 5ila'y masasayang nagbabatian at nagkukumustahan. Daig pa nila ang noon lamong nagkita-kita. Anupat nang magsisimula na ang pulong ay napuna ni Kwago na wale si Kuneho. Ipasagot ang tanong: a. Sinu-sino ang mga tauhan sa kuwento? Ilarawan ang bawat isa.

b. Ano ang naging kasalanan ni Kuneho? c. Anong parusa ang iginawad ni Kwago kay Kuneho? C. Paglalahat: Anu-ano ang maaaring gawin ng awtor sa kuwento upang maparating ang mensahe nito? Kapag papipiliin ka ng kuwento, anu-ano ang gagawin mong batayan sa pagpili. D. Pagsasanay: 1. Pangkatin ang mga bata. Paghanapin ng kuwento sa mga aklat na magbibigay ang kanilang reaksyon sa mga pangyayari at istilong ginagamit ng awtor. E. Paglalapat. Basahin ang maikling kuwentong “Ang Mahiwagang Kaldero” sa pahina 175-179 Piliin angtitik ng wastong sagot: 1. Bakit binalak ng mag-asawang ibenta ang baka? a. wala silang pera c. bibili sila ng bisikleta b. bibili sila nag t.v d. babayaran ang utang 2. Ano ang naging reaksyon ng babae ng ipagpalit ang baka ng kaldero? a. natuwa c. lumayas b. nagalit d. nakipaghiwalay IV. Pagtataya: Basahin ang maikling kuwento. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isang araw ng Sabado, nagising si Aling Sepa na masama ang pakiramdam. Tinawag niya ang anak na si Nestor. Inutusan niya itong pumunta sa grocery at mamili ng kakailanganin para sa linngong iyon….p. 42 1. Sa iyong palagay, masunurin bang anak si Nestor? a. oo c. maari b. hindi d. hindi tiyak 2. Tama ba ang ginawa ni Nestor na humana ng tutulong sa kanya? a. oo c. puwede b. hindi d. hindi tiyak 3. Ano ang maaring damdamin ni Nestor nang malaman ang may-ari ang tumutulong sa kanya? a. inis c. gulat b. tuwa d. hiya V. Takdang-Aralin: Sumipi ng isang maikling kuwento at pansinin ang mga tauhan, pangyayari at istilo ng awtor. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Naiuugnay ang sarili ng karanasan sa pangyayari sa kuwento/balita Pagpapahalaga: Pag-iingat sa sarili; Pag-iwas sa Masama II. Paksang Aralin Pag-uugnay sa Sariling Karanasan sa Pangyayari sa Kuwento/Balita Sanggunian: Kagamitan: BEC- PELC Pagbasa 12 pahayagan/balita

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Iugnay ang inyong sariling karanasan ang mga sumusunod na tunog: a. Tik..! Tak..! Tak..! Pupungas-pungas na gumising si Liza Mag-aalas siyete na ng umaga kailangan niyang pumasok sa paaralan b. Sssh..! Sssh..! Sssh..! Papasok na siya Nadaan siya sa isang lugar na marumi at madamo. 2. Pagganyak: a. Itanong: Kayo ba ay laging nakikinig ng balita? Nakarinig na ba kayo ng balita tungkol sa "drug addicts?" tungkol saan iyon? Ibalita nga ninyo. 3. Paghawan ng Sagabal: Basahin ang pangungusap at ibigay ang kahulugan ng salitang may salungguhit. Gamitin sa sariling pangungusap. a. Kinatay ang dalawang baboy para sa handaan ng ikakasal. b. Ang dalaga ay biktima ng Thrill Killing pagkatapos na gahasain ng mga drug addicts. c. Ang mga kriminal ay sabog sa bawal na gamot ng pinatay ang bata. B. Paglalahad: 1. Pagbasa sa tanong pagganyak Bakit pinatay ng mga drug addict ang binata? Paano nila ito pinatay? 2. Pag-alala sa mga pamantayan sa pagbasa ng tahimik. 3. Pagbasa Binata Kinatay ng Drug Addicts Tatlong kabataang lulong sa ipinagbabawal na gamut ang sumaksak at nakapatay sa isang 22 anyos na binata na hinihinalang thrill killing incident sa Quezon City kahapon. Si Alvin Sigao, 22 ng No. 119 Kaliraya St. Barangay Tatalon, Quezon City ay nagtamo ng mga saksak sa iba’t ibang bahagi ng katawan at namatay habang isinusugod sa National Orthopedic Hospital. 4. Pagsagot na tanong pagganyak 5. Pagsagot sa iba pang tanong a. Sino ang pinatay? Saan? Paano?

b. Nakakita na ba kayo ng drug addict? Dapat bang lumapit sa kanila? Bakit? c. Bakit pumapatay ang isang drug addict? Tama ba ito? C. Paglalahat: T - Paano natin higit na mauunawaan ang ating sariling karanasan. S - Kung ito ay maiiugnay natin sa ating sariling karanasan. D. Pagsasanay: Basahin at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Kalikasan, Tulungan Nanawagan si Senate Franklin Drilon sa pagpapatuloy ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sector sa pagtataguyod ng higit na kamulatan sa problema ng kapaligiran. Sa isang dialogue sa mga civic at community leaders so Zambales, sinabi ni Drilon na ang pananatili at pangangalaga sa ating mga likas na kayamanan ay dapat pagmalasakitan ng bawat Pilipino. a. Batay sa inyong nararanasan ngayon, tama ba ang sinabi ni Senador Drilon? b. Naranasan din ba ninyo ang labis na pagkukulang sa tubig? E. Paglalapat Basahin at sagutin ang mga tanong. Kinumpiska ng mga pulis ang daan-daang kopya ng Pornographic Tabloids sa Makati. Ang pagkukumpiska ay pagsunod sa utos ng Makati Mayor Jejomar Binay nang mapansin ng mga military ang mga malalaswang larawan sa pahayagan ng mga babaeng hubo't hubad. "Sobra talaga! Walang itinago"! sabi ni Mayor Binay. a. Bakit kinumpiska ng mga pulis ang mga malalaswang pahayagan? b. Sang-ayon ba kayo sa ginawa ni Mayor Binay? Bakit? IV. Pagtataya: Pakinggan ang balita. Iugnay ang sariling karanasan at bigyan ng tamang reaksyon. Drug pushing, Ginang Nahatulan Baguio City Isang ginang ang nahatulang mabilanggong habang-buhay sa sala ni Hon. Judge Salvador Valdez Jr. ng Regional Trial Court so siyudad na ito. Matapos mopatunayan sa pagdadala ng mga pinatunoyang dahon ng marijuana habang sakay ng isang bus noong Agosto 31, 1988. 1. Bakit may nagda-drug pushing kahit alam nilang mapanganib ito? 2. Bakit masyadong mabigat ang parusa sa mga napatunayang drug pushers? 3. Kung may kilala kang drug pusher, ano ang gagawin mo? Bakit? V. Takdang-Aralin: Sumulat ng mga sariling karanasan ng nangyari noong bakasyon Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Napipili ang mga detalyeng nagpapaliwanag o lumilinang sa pangunahing diwa o paksa Pagpapahalaga: Pagkamatiyaga II. Paksang Aralin Pagpili ng mga detalyeng nagpapahiwatig o lumilinang sa mga pangunahing diwa Sanggunian: Kagamitan: BEC- PELC Pagbasa 14 Kwento: Alamat ng Tuwid na Pilapil

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Ibigay ang pangunahing diwa o paksa ng talata. Marami ang natutuwa kay Dino. Apat n taon pa lamang siya ngunit marunong na siyang magbilang, bumigkas ng alpabetong Filipino at magsulat ng kanyang pangalan. Matalas din siyang sumagot sa mga tinatanong ng mga matatanda. Talagang listong bata si Dino. 2. Pagganyak: Saan kayo makakakita ng pilapil? Naranasan na ba ninyong lumakad dito? 3. Pag-alis ng Saaabal: Itambal ang kasinghulugang salitang nasa Hanay A sa Hanay B. Hanay A Hanay B 1. Iniluluhog a. umigib 2. Sumasalok b. asawa 3. Tanaw c. ipinakikiusap 4. Kabiyak ng dibdib d. naglingkod 5. Nanilbihan e. tingin B. Paglalahad: Paano natin malilinang ang pangunahing diwa o paksa ng kuwento? C. Pagsasanay: Basahin ang bawat talaga. Guhitan ng isang beses ang pangunahing diwa at dalawang beses ang detalyeng nagpapaliwanag o lumilinang. 1. Pinakamabilis na mananakbo si Karen sa aming paaralan. Siya rin ang aming pinuno ng aming koponan sa balibol. Nang taong ito siya ang nanalo sa paligsahan sa paglangoy. Wala pang tumatalo sa kanya hanggang ngayon sa anumang labanan. 2. Bata pa ako ay magustuhin na ko sa gulay. Kapag gulay ang aming ulam palagi akong maraming nakakain. Sa agahan pa lamang ay namamapak na ako ng Kerots at sa tanghalian, gustong gusto ko ang mga berdeng gulay tulad ng petsay, litsugas, kangkong, repolyo. Tuwang-tuwa ako kapag medly ang aming ulam. Alam ba ninyo kung ano ito? Ito'y haluhalong gulay tulad ng kalabasa, talong, okra, sitaw, kangkong at ampalaya. D. Paglalapat:

Panuto: Basahin ang bawat talata. Ibigay sa sariling pangungusap ang pangunahing diwa at ang mga detaiyeng nagpapaliwanag sa pangunahing diwa o paksa. 1. Mahilig kabang kumain ng popcorn? Madali lamang ang paggawa nito. Una, ilagay ang mga butil ng mais sa isang kaserolang may takip. Ilagay sa kalan may katamtamang init. Kapag bumuka na ang mga mais, budburan ito ng kaunting asin o haluan ng kaunting mantikilya at hanguin sa kalan. IV. Pagtataya: Panuto: Basahin ang mga sumusunod na talata. Piliin ang mga detalye na nagpopaliwanag o lumilinang sa pangunahing paksa. 1. Ang pinakamasustansiyang pagkain ay ang Gatas. May protina na ito na kailangan ng mga kalamnan at iba pang bahagi ng katawan. May mga bitamina at mineral na kinakailangan ng iba't ibang bahagi ng katawan. Tulad ng mata, dugo at balat sa kanilang pagganap ng kanilang gawain. May starch din na nagbibigay ng lakas sa katawan at taba na nagbibigay init dito. 2. Maraming mabibilis n sasakyan ang nakakasagasa sa mga taong tumatawid sa daan. May mga lubak at di pantay na mga bahagi ng daan ang nakakatalisod at nakakapagparapa sa mga naglalakad. May mga bata na nadudulas sa balat ng saging na tinatapon sa daan. Mayroon ding mga bata na naglalaro at naghahabulan . Sa daan na nahahagip ng sasakyan. Maraming sakuna ang nagaganap sa kalsada araw-araw. V. Takdang-Aralin: Sumipi ng mga talata sa aklat maganda at ibigay ang pangunahing diwa. Isulat bukas sa klase.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Naitratranskowd ng pasulat ang mga impormasyong ipinahihiwatig ng mga grapikong pantulong sa teksto Pagpapahalaga: Pagkamatapat at Pagkamakabayan II. Paksang Aralin Pagtatranskowd nang Pasulat sa mga Impormasyong Ipinahihiwatig sa mga Grapikong Pantulong sa Teksto Sanggunian: Kagamitan: BEC- PELC Pagsulat 4 p. 42 larawan ni dating Pangulong Joseph Estrada, mga balita sa pahayagan

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Ano ang pinaka mahalagang pgyayaring naganap noong ika 30-ng Hunyo 2000? 2. Pagganyak: Pagpapakita ng larawan ng dating pangulong" Joseph Estrada. Itanong: Ano ang masasabi mo sa ating dating Pangulong Joseph Estrada? Bakit gusto sa kanya ng taong bayan? Bakit ayaw sa kanya ng taong bayan? B. Paglalahad: 1. Paglalahad ng isang karanasan tungkol sa isang baryo. 2. Pagbasa nang malakas ng isang balita. Isulat ang mga Gawain C. Pagsusuri: 1. Tungkol saan ang nabasang balita? 2. Saang bahagi ng balita naroroon ang mga mahahalagang impormasyon? 3. Madali bang basahin ang balita, interesado ba ito? Bakit? D. Paglalahat: Anu-ano ang raga katangian ng isang maganda at epektibong balita? E. Pagsasanay: Magbasa ng iang balita at suriin ito. Muling isulat ito ayon sa napag-aralan. F. Paglalapat: Pagbabasa nang guro ng isang paksa sa harap ng mga bata at pagkatapos isusulat ng mga bata ang mga impormasyong mahahalaga ayon sa isang porma gaya ng isang balita. IV. Pagtataya: Gumawa ng isang impormasyong pasulat na galing sa isang magasin.

V. Takdang-Aralin:

Manood ng isang pagtalakay ukol sa ating kapaligiran at isulat ang mga narinig na impormasyon sa pormang pagbabalita na kung saan naroroon ang mga katangian ng isang epektibong pamamahayag.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nakasusulat nang malinaw ng mga patalastas o babala Pagpapahalaga: Pagkamasipag at Pagkamapagmasid II. Paksang Aralin Pagsulat ng Patalastas Sanggunian: Kagamitan: BEC- PELC VI B. 2 p. 61 peryodiko at tsart

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Drill: Anu-ano ang mga bahagi ng peryodiko? 2. Batik-aral: Anu-ano ang mga katangian ng isang epektibong patalastas? 3. Pagganyak: Ano ang makikita ninyo sa "Classified Ads Section"? B. Paglalahad: Suriin ang sumusunod na patalastas at kung paano Ito naisulat. WANTED SUMMER JOB SEEKERS Kailangan: Kargador, Tindera, Katulong Mag-aaply: Jenra Supermarket Kontak: Bb. Gloria Mesina C. Analysis and Discussion: 1. Ano ang ipinapatalastas? 2. Papaanong naisulat ang mga salita? 3. Kumpleto ba ang impormasyon na kailangan? D. Paglalahat: 1. Anu-ano ang mga katangian ng isang epektibong patalastas? a. Ibigay kaagad ang pinaka tema ng patalastas. Gawing kaakit-akit ang pagkakasulat ng bawat titik pero dapat itong malinaw. b. Iguhit o i-sketch ang isang larawan kaugnay ng iyong patalastas. c. Isali ang mga kasagutan sa mga tanong na - ano, ssan, kailan, at kanino. E. Pagsasanay: Gumawa ng isang patalastas sa pormang poster tungkol sa isang pangangailangan para sa isang katulong sa bahay.

F. Paglalapat:

Ipangkat ang mga bata at hayaang gumawa ng isang patalastas. Hayaang ipasuri ito sa mga kamag-aral at talakayin ito. IV. Pagtataya: Pagsusuri ng bawat bata kung nasundan ang katangian ng isang epektibo ng patalastas. V. Takdang-Aralin: Maghanap ng isang patalastas o babala sa inyong komyunidad. Kopyahin ito at suriin. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nakasusulat ng isang salaysay na nagpapakita ng ugnayang sanhi at bunga Pagpapahalaga: Wastong pagpapalaki sa anak II. Paksang Aralin Pagsulat ng salaysay na nagpapakita ng ugnayang sanhi at bunga. Sanggunian: Kagamitan: BEC-PELC Pagsulat 6 p. 43; Bagong Filipino sa Salita at Gawa 6 pp. 106-107; 112-113 larawan, manila paper, pentel pen, plaskard

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Hanapin sa Hanay B ang maarign maging A. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Hanay A ____ 1. Dumudumi ang ilog a. ____ 2. Malinis ang kapaligiran b. ____ 3. Maraming halaman sa bakuran c. ____ 4. Nasusunod ang layaw d. ____ 5. Magagalang ang mga anak e.

sanhi ng sumusunod na pangyayari sa Hanay Hanay B maykaya ang magulang basurang itinapon mahusay magpasunod ang mga magulang maibigin sa kalinisan ang mga mamamayan masipag magtanim ang mga tao

2. Pagganyak: a. Ipakita ang larawan ng isang batang kinagagalitan ng ina. Pahulaan sa mga bata ang pangyayari. Itanong: Ano kaya ang sinasabi ng ina sa anak? Bakit? b. Anu-ano ang maaaring bunga ng kapilyuhang ginagawa araw-araw? B. Panlinang na Gawain: 1. Ipabasa ang seleksyong "Si Dodo". 2. Talakayin ang mga sumusunod na tanong. a. Ano ang maaring dahilan ng kapilyuhan ni Dodo? b. Ano ang maaaring bunga ng pagpapasunod ng ama kay Dodo? c. Ano ang sanhi ng pagsadya ng nanay ni Dodo sa paaralan? Ano ang naging bunga nito? 3. Pagpapahalaga: a. Tama ba ang paraan ng pagpapalaki kay Dodo ng ama niya? b. Paano ang tamang paraan sa pagpapalaki ng anak? 4. Pangkatang Gawain: Ipabuo ang mga sumusunod na pangungusap at ipabigay ang sanhi at bunga. Ipagawa to sa manila paper. Ipaulat sa bawat grupo ang natapos na gawain 1. Lumalakingpilyo si Dodo dahil _____________________________________. 2. Laging nagagalit ang ina sa kanya sapagkat ___________________________ . 3. Nag-aalala ang nanay ni Dodo kaya _________________________________ . Sanhi Bunga

C. Pagsasanay: Pag-ugnayin ang mga kaisipang nakasulat sa plaskard. Ilagay sa tsart ng bunga at sanhi. 1. Masunurin si Ana. Natutuwa ang kanyang mga magulang 2. Ang gabi ay sadyang napakalamig Ang mga tao ay nagdadamit ng makapa D. Paglalapat: Basahin ang dayalogo “Dahil sa El Niño”. Unawain ito at sagutin ang mga tanong kaugnay nito. Panuto:Buuin ang sumusunod na tsart sa pamamagitan ng pagsulat ng mga sanhi at bunga na inilahad sa binasang dayalog. Sanhi 1. 2. 3. Narito na ang El Niño Bunga 1. Nahuli sa klase si Ace

IV. Pagtataya: Sumulat ng isang salaysay na nagpapakita ng ugnayang sanhi at bunga tungkol sa isa sa mga sumusunod na paksa. 1. Malubha na ang polusyon sa ating bansa 2. Paglaganap ng krimen sa bansa 3. Pagkaubos ng Lamang-Dagat V. Takdang-Aralin: Sumulat ng isang salaysay batay sa sariling karanasan. Ipakita ang ugnayan ng sanhi at bunga. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Naisusulat nang maayos ang sariling ideya/kaisipan sa tulong ng isang balangkas Pagpapahalaga: Pagmamahal sa masang Pilipino II. Paksang Aralin Pagsulat sa sariling ideya/kaisipan sa tulong ng isang balangkas Sanggunian: Kagamitan: BEC- PELC Pagsulat 7 p. 43 Bagong Filipino sa Salita at Gawa 6 pp. 85-88 larawan ni Aurora Aragon Quezon

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Ano ang isang balangkas? Ano ang kahalagahan nito sa pagsulat? 2. Pagganyak: Ipakita ang larawan ni Aurora Aragon Quezon at hayaang ikwento ng mga bata ang isinasaad ng nakalarawan. B. Panlinang na Gawain: 1. Ipabasa ang talambuhay ni Aurora Aragon Quezon. 2. Pag-usapan ang nilalaman ng kwento sa tulong ng "Story Grammar." Mga Patnubay na Tanong: a. Sino si Donya Aurora Aragon Quezon? b. Saan at kailan siya ipinanganak? c. Noong kanyang kabataan, ano ang naging pangarap niya? Bakit hindi ito natupad? C. Pagpapahalaga: 1. Anong katangian ang ipinakita ni Gng. Quezon? 2. Sino sa mga Pilipino ngayon ang tulad niya? Ipakilala at ilarawan. D. Paglinang sa Kasanayan: 1. Ipaalala ang mga pamantayan sa wastong pagsulat. 2. Ipasalaysay ang talambuhay ni Donya Aurora Quezon sa tulong ng balangkas na kasunod. Isagawa to nang pangkatan Aurora Aragon Quezon I. Kapanganakan II. Kabataan III. Pagiging Unang Ginang IV. Tungkuling Ginampanan V. Pagli!ingkod-Bayan E. Pagsasnay: Basahin ang karanasan ni Luisa. Pagkatapos gawin ang pagsasanay na kasunod nito. Isalaysay nang pasulat ang nangyari kay Luisa sa tulong ng isang balangkas. Kawawang Luisa I. Kapanganakan

II. III. IV. V.

Parnilya Kabataan Kinalakhang gawain Kapahamakan/Kasawian

IV. Pagtataya: Igawa ng balangkas ang iyong sariling talambuhay. Pagkatapos sumulat ng isang talambuhay batay sa ginawa mong balangkas. V. Takdang-Aralin: Sumulat ng isang maikling seleksyon batay sa balangkas sa ibaba. Ang Leon at Ang Daga I. Pagkikita ng Daga at Leon a. Balak ng Leon b. Pagmamakaawa ng daga c. Pagpayag ng Leon II. Pagkahuli ng Leon a. Pagdating ng daga b. Pagtulong ng daga at leon

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful