You are on page 1of 2

korisnik

Naziv maine

Broj uputstva

UNIPROM PEKARA

okoladerka

UPUTSTVO ZA BEZBEDAN RAD, RUKOVANJE I ODRAVANJE


I. NAMENA: Ureaj za temperiranje okolade II. OPTE MERE BEZBEDNOSTI NA RADU:
Pre putanja maine u rad, sve zatitne naprave moraju biti u ispravnom stanju i postavljene na maini. 2. Sve komande na maini: sklopke za putanje u rad, zaustavljanje maine i ostala ugraena oprema, moraju biti obeleene po pripadajuim strujnim krugovima, nameni ili smeru kretanja. 3. Taster za putanje maine u rad ili zaustavljanje, mora se nalaziti u zoni radnog mesta, odnosno na dohvat ruke. 4. Za siguran rad potrebna je slobodna povrina poda za kretanje i dovoljno prostora za odlaganje materijala. 5. Radna odea mora biti propisno obuena i zakopana, a lica koja imaju duu kosu obavezno moraju nositi kapu ali tako da kosa bude zatiena od zahvatanja pokretnih delova. 6. Mainu moe koristiti samo kvalifikovano lice koje je upoznato sa opasnostima i nainom rada. 1.

III. DUNOSTI RADNIKA PRE POETKA RADA:


1. 2. Provjeriti da li su sve instalacije i vodovi pravilno postavljeni Sva lica osim oparatera treba da se udalje od maine 3. Prije putanja treba da se provjeri da li je maina u potpunosti oiena Ako se za vreme pregleda uoe neispravnosti, duan je da izvesti svog pretpostavljenog rukovodioca kako bi se otklonile neispravnosti, pa tek onda zapone sa radom.

IV. RUKOVANJE

Priprema ureaja za rad: Unos okolade u ureaj: - otklonite poklopac - stavite okoladu u ureaj, najvie 3,50 kg (posuda ima zapreminu od 5 lit.) vazno je da se okolada ravnomjerno u oba spremnika rasporedi. - poklopite posudu Nakon odabira programa i punjenja posude s okoladom pritisnite tipku start Grijai unutar ureaja ce se poeti zagrijavati. Na ekranu e rasti temperatura sve dok ne dosegne zadana SP1 vrijednost (1. nivo). Poetak rada ureaja (okretanje posude): 1. faza (zagrijavanje) Pri dostizanju prvog nivoa temoarature, posuda e se poeti okretati. Posuda se nee okretati tokom pauze PA1. 2. faza (hlaenje): Upaliti e se ventilator za hlaenje. Temperatura okolade e smanjiti na SP2 vrijednost. Tokom pauze PA2 grijai e odravati temperaturu konstantnom 3. faza (zadnja faza zagrijavanja) Temperatura opet raste sve do vrijednosti SP3. Tokom pauze PA3 grijai e odravati temperaturu konstantnom.

Putanje u rad:

Zavretak rada ureaja:


Nakon zavretka 3. faze zavrava se cijeli proces rada ureaja. Posuda se okree sve dok se ne oglasi signal za zavretak. Na ekranu se prikazuje oznaka END sa dosegnutom temperaturom SP3.

Nakon zavretka rada ureaja:


Kako bi prekinuli signal i okretanje posude pritisnite tipku ON-OFF. Kako bi pokrenuli ON-OFF. Kako bi pokrenuli okretanje posude i odravali temperaturu SP3 konstantnom ponovno pritisnite tipku ON-OFF.

Iskljuivanje ureaja:
Po zavretku rada ureaja postavite glavni prekida na poziciju 0 i izvucite utinicu iz utikaa.

V. ODRAVANJE I IENJE

NAPOMENA
Dok ureaj nije zavrio fazu otapanja okolade nemojte dodatno dodavati okoladu u posudu. Tokom rada ureaja mogue je, pritiskom na tipku P, vidjeti u kojoj fazi rada se program trenutno nalazi. Ako je sonda oteena i zbog toga ne mjeri tempraturu, na ekranu e se pojaviti oznaka ALO i oglasie se signal. O tome obavjestiti slubu odravanja.

Direktor sektora logistike i odravanja Slobodan ivkovi

korisnik

Naziv maine

Broj uputstva

UNIPROM PEKARA

okoladerka

VI. OPASNOSTI I TETNOST


1.

2.

Opasnost ekstremitetima Opasnost od udara ele. energije

VII.

MERE ZATITE

Direktor sektora logistike i odravanja Slobodan ivkovi