İlâhiyat Fakülteleri* Hadis Tezleri Kataloğu I - II

(1953-2007)

İsmail E. Erünsal Fatih Çardaklı Mustafa Birol Ülker

(*Ilahiyat Fak?ltesi Tezler Katalogu I-II (ISAM Yayinlari adli eserden alinmistir. )

TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HADİS ANABİLİM DALI

1689 Abat, Ruhi Resulullah'ın sünnetinde adalet kavramı. 1995. 165 y. Tez (Yüksek Lisans). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Toksarı 1690 Açıkel, Yusuf Hadis toplamak için yapılan seyahatler (Rıhle). 1992. III, 161 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Koçyiğit 1691 Açıkel, Yusuf Hadislerde Ehl-i Beyt. 1999. 322 y. Tez (Doktora). Süleyman Demirel Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Sakallı 1692 Ağbal, Cemal Hadislerde ruhsat ve suhulet. 1986. 114 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Salih Tuğ 1693 Ağırakça, Ayşe Esra Hadislerde yemin lafızları. 1998. 114, 30 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1694 Ağırman, Cemal Yahya b. Maîn ve Ebû Abdullah Ahmed b. el-Hasan es-SûŞ'nin Yahyâ'dan rivayet ettiği Hadis Cüz'ü. 1988. V, 152 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük 1695 Ağırman, Cemal Sünnette itaat. 1995. 314 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1696 Ahatlı, Erdinç Yahya b. Main ve Cerh ve Ta'dildeki metodu. 1992. 109 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selman Başaran 1697 Ahatlı, Erdinç Muhaddislere göre peygamberlik delilleri. 1999. 191 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1698 Akbaş, Bahattin Hadislere göre Hz. Peygamber'in şefaati meselesi. 1994. 136 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu 1699 Akça, Sibel Şah Veliyullah Dihlevi ve “Hüccetullahi'l Baliğa” daki hadisçiliği. 2000. 100 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu

165

1700 Akdağ, Eyyüp Şah Veliyyullah Dehlevi'nin (Ö. 1176/1762) Huccetullâhi'l-Bâliga adlı eseri ışığında hadis anlayışı. 2000. 146 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Kamil Çakın 1701 Akgül, Yusuf Muhammed b. Ahmed Serahsi'nin “el-Usul” adlı eserindeki merfu' hadislerin tahrici ve değerlendirilmesi. 1997. 53 y. Tez (Yüksek Lisans). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet Demirci 1702 Akgün, Hüseyin Sahabe coğrafyası. 1999. 125 y. Tez (Yüksek Lisans). Sakarya Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdullah Aydınlı 1703 Akın, Nevzat Sabri Mehamilî ve “Kitabu'd-Dua” isimli Hadis Cüz'ü. 1990. XVI, 81, 28, 83 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. M. Yaşar Kandemir 1704 Aktan, İbrahim Ebu'l-Leys es-Semerkandi'nin hayatı ve Bustanü'l-ariŞn adlı eserindeki merfu hadislerin tahrici. 1999. 186 y. Tez (Yüksek Lisans). Karadeniz Teknik Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. S. Kemal Sandıkçı 1705 Aktepe, İshak Emin Üç eseri çerçevesinde İmam ŞaŞi'nin bazı hadis meselelerine yaklaşımı. 1999. 102 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Raşit Küçük 1706 Akyüz, Ali Abdurrazzak b. Hemmâm ve iki Sahifesi. 1986. 72, 30 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. M. Yaşar Kandemir 1707 Akyüz, Ali Said b. Mansur'un Musannef'inin yeniden inşâsı. 1992. 87, 144 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1708 Akyüz, Hüseyin Demiri ve Hayatü'l-Hayevân adlı eseri ışığında hadis anlayışı. 1997. 143 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail Hakkı Ünal 1709 Akyüz, Mehmet Mücmel-Müteşabih hadisler ve açıklama yolları. 1992. 117 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu 1710 Alkan, Arif Ahmed b. Hanbel'in hadis anlayışı ve Müsned. 1997. 95 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu 1711 Altınay, Ramazan

İlk dönem Abbasi halifeleri ve alim ve muhaddislerle münasebetleri. 1998. 187 y. Tez (Yüksek Lisans). Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. M. Fatih Kesler 1712 Ameti, Bejadin Arnavut hadis bilginleri. 2000. 155 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bilal Saklan 1713 Arda, Ahmet Hz. Peygamber'in geçmiş ümmetlere ait verdiği haberlerin tahlili. 1999. 96 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Salih Karacabey 1714 Arık, M. Selim Tirmizi'nin Sünen'inde fukahanın delil olmada ihtilaf ettiği hadisler. 1994. 120 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ali Sönmez 1715 Arman, Necdet Ebû Bekr el-Mervezî ve “Kitabu'l-Cum'a ve Fadlihâ” isimli hadis cüz'ü. 1988. 48, 28 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1716 Arslan, Ali Hadislerde meseller. 1999. VII, 83 y. Tez (Yüksek Lisans). Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sadık Cihan 1717 Arvas, Sait Emin Kur'an ve sünnette ehl-i beyt kavramı. 1999. 125 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ramazan Ayvallı 1718 Aşık, Nevzat Sahabenin hadis tahammül ve nakil faaliyetleri. 1976. 261 y. Tez (Doktora). Atatürk Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Koçyiğit 1719 Aşıkkutlu, Emin Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi'ndeki hadis usulü ile ilgili yazmaların tavsif ve tanıtımı. 1985. 55 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1720 Aşıkkutlu, Emin Hadiste ricâl tenkidi: (Cerh ve ta'dil ilmi). 1992. 191 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir

1721 Aşkın, Mehmet Darekutni'nin Kırk hadis adlı eseri. 1989. 171 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Selman Başaran 1722 Atan, Abdullah Hikmet Dâru'l-hadis müessesesinin ortaya çıkışı ve ilk dönem Dımaşk Dâru'lhadisleri. 1993. 155 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük 1723 Atan, Abdullah Hikmet Mana ile hadis rivayeti. 1999. 478 y. Tez (Doktora). Marmara

Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1724 Atawuxi, Jiaerfu (Ataullah Şahyar) Kütüb-i Sitte müellißerinin müştereken hadis aldıkları hocalar. 1998. 113 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir 1725 Ateş, Ali Osman Sünnetin kabul veya reddettiği câhiliye ve ehl-i kitab örf ve âdetleri. 1989. XI, 463 y. Tez (Doktora). Dokuz Eylül Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Cemal Sofuoğlu 1726 Atmaca, Veli Hadisleri bakımından siyasetnâmeler ve Ebû'n-Necib'in enNehcû'l-mesluk ii siyaseti'lmülük'u. 1993. 97 y. Tez (Yüksek Lisans). Dokuz Eylül Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ali Yardım 1727 Atmaca, Veli Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki ve Kitabu'd-Deavâti'lKebir'inin tahkiki. 1997. 223 y. Tez (Doktora). Harran Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Yardım 1728 Avcı, Casim Gülsûm b. Muhammed ve Sahife'si. 1990. XIV, 41, 43 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1729 Avcı, Seyit Sahabe devrinde peygamber sevgisi. 1992. XIII, 122 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1730 Avcı, Seyit İsmail Hakkı Bursevi'de hadis tespit ve yorumu. 1999. 375 y. Tez (Doktora). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu 1731 Ay, Ahmet Kütübü-s Sitte'de geçen nikahla ilgili hadislerin taranması. 1995. 114 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bilal Saklan 1732 Aydemir, Halis Gelişen teknoloji ve Allah resulü (s.a.v.)'in verdiği ipuçları. 1997. 85 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ali Sönmez 1733 Aydınlı, Abdullah Doğuş devri zahid ve mutasavvıflarında hadis. 1982. III, 155, 50 y. Tez (Doktora). Atatürk Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İbrahim Canan 1734 Ayhan, Mehmet Ebû İshâk es-Sebi'i'nin hadis ilmindeki yeri. 2000. XII, 123 y. Tez (Yüksek Lisans). Sakarya Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ayhan Tekineş 1735 Aykaç, Mehmet

Ebû Hafs el-Kettâni ve Hadis Cüz'ü. 1987. 95, 30 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük 1736 Aykan, Abdulkadir Türklerle ilgili hadislerin tedkiki. 1998. 104 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu 1737 Ayvallı, Ramazan Esbabu vurûdi'l-hadis ve bunun İslâm teşriindeki yeri ve önemi. 1979. 124 y. Tez (Doktora). Atatürk Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Koçyiğit 1738 Babacan, İsmail Ebû Bürde Büreyd b. Abdillah ve Hadis Cüz'ü. 1988. 29, 51, 9 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1739 Bağcı, Hacı Musa Hadislere göre kader problemi. 1993. VII, 214 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu 1740 Bağcı, Hacı Musa Hz. Peygamberin beşeri yönü. 1999. 423 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu 1741 Bakan, Tevhit Mu'tezilenin hadis görüşleri. 1987. VII, 103 y. Tez (Yüksek Lisans). Atatürk Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İbrahim Canan 1742 Bakan, Tevhit Ashabın adaleti. 1993. 181 y. Tez (Doktora). Atatürk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim Canan 1743 Baraklı, Nuh Sırat-ı Müstakim ve Sebilü'r-Reşad dergilerinde hadis ve hadis yorumları. 1998. 121 y. Tez (Yüksek Lisans). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet Demirci 1744 Barış, Cemal Hz. Muhammed'e (s.a.) yöneltilen sorular ve cevapları. 1997. 68 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Akif Köten

1745 Başaran, Selman İbn Hazm ve hadisteki metodu. 1977. IV, 236 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi: İlâhiyat Fakültesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Koçyiğit 1746 Bayraktar, İbrahim Hz. Peygamber'in şemâili. 1987. 334 y. Tez (Doktora). Atatürk Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İbrahim Canan

170

1747 Bedir, Ahmet İmamiyye İsnaaşeriyye Şia'sı ve hadis. 1995. 142 y. Tez (Yüksek Lisans). Harran Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim Canan 1748 Beki, Niyazi es-Sülemi ve Kitabu'l-Erbain li's-Sufiyye isimli hadis kitabı. 1990. XI, 30, 10, 54 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. M. Yaşar Kandemir 1749 Bekiryazıcı, Eyüp Sahabe ve tebliğ faaliyetleri. 1995. 153 y. Tez (Yüksek Lisans). Atatürk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Tevhit Bakan 1750 Beyler, Muhammet Hadislere göre lanet. 1996. 66, XI, 83 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir 1751 Bilen, Mehmet T. C. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı camilerde görev yapan imamların hadis bilgilerinin mahiyeti üzerine tecrübi bir araştırma (Ankara, Şırnak örneklemi). 1996. XI, 162 y. Tez (Yüksek Lisans). Anadolu Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu 1752 Biler, Sehilan Psikolojik açıdan Hz. Peygamber'in şahsiyeti. 1998. VII, 181 s. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu 1753 Bilgen, Osman Muhadramların hadis ilmindeki yeri. 1998. XVI, 166 y. Tez (Yüksek Lisans). Sakarya Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Kemalettin Özdemir 1754 Bodur, Neşet Tahammulü'l-hadis ve çeşitleri. 1993. 99 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Koçyiğit 1755 Bolelli, Nusrettin Hadislerin İ'rabı ve el-Ukberî'nin “İ'râbu'l-Hadisi'n-Nevebî”si. 1985. 61, 200 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Erkal 1756 Bolelli, Nusrettin Kadınların hadis ilmindeki yeri (H. II-V. asır). 1991. 274 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi.

1757 Boşal, Abdulkadir el-Hatib el-Bağdadi'nin el-Fevaidül-Müntehabe es-Sıhah ve'l-Garaib adlı eseri. 1997. 208 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Akif Köten 1758 Boyacılar, Nurettin Ebu'l-Ferec İbnu'l-Cevzi'nin hadisdeki yeri ve metodu. 1978. VII, 153 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi: İlâhiyat Fakültesi.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Koçyiğit 1759 Boynukalın, Ömer Hafız Abdülgani el-Ezdi'nin “el-Gavamiz ve'l-Mübhemat” adlı eseri. 1991. 144 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1760 Boz, Halit İbn Ebi Hatim ve İlelü'l-Hadis adlı eseri. 1997. 92 y. Tez (Yüksek Lisans). Atatürk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İbrahim Bayraktar 1761 Bozan, Metin Hz. Resulullah'ın istihbaratı. 1997. 110 y. Tez (Yüksek Lisans). Harran Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim Canan 1762 Bozkurt, Ebuzer Ma'mer b. Râşid'in hayatı ve “Kitabu'l-Cami” isimli eseri. 1980. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi: İlâhiyat Fakültesi. 1763 Bozkurt, Nebi Sünnet verilerine göre Hz. Peygamber devrinde Hicaz folkloru: Mesken. 1991. 112 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1764 Büyükkara, Mehmet Ali Mevkuf hadisler ve değeri. 1993. 100 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük 1765 Camcı, Selçuk Yahya b. Ebi Kesir'in hadis ilmindeki yeri. 2000. X, 95 y. Tez (Yüksek Lisans). Sakarya Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ayhan Tekineş 1766 Canan, İbrahim Hz. Peygamber'in sünnetinde terbiye. 1977. 418 y. Tez (Doçentlik). Atatürk Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi] 1767 Canikli, İlyas Hadislere göre yöneticilere itaatın sınırları. 1996. VIII, 126 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu 1768 Canlı, Mustafa Bedreddin Zerkeşî ve hadis ilmindeki yeri. 1992. 119 y. Tez (Yüksek Lisans). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ali Toksarı 1769 Ceylan, Süleyman Ebu'l-Cehm el-Ala b.Musa ve Hadis Cüz'ü. 1997. 79 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Akif Köten 1770 Ceylan, Yılmaz Cassas'ın hadis kültüründeki yeri. 1995. 160 y. Tez (Yüksek Lisans). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet Demirci 1771 Cihan, Sadık

Uydurma hadislerin doğuşu ve siyasi ve sosyo-politik olaylarla ilgisi (Hz. Peygamber devrinden Abbasi Halifesi Mu'tasım devrine kadar). 1976. 264 y. Tez (Doçentlik). Atatürk Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi] 1772 Cirit, Hasan Leys b. Sa'd ve Hadis Cüz'ü. 1988. 84, 55 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük 1773 Cirit, Hasan Hadiste vaaz, kıssacılık ve kussâs. 1997. 218 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir 1774 Coşkun, Medet Sünnet'in Kur'an-ı neshi meselesi. 1995. 179 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu 1775 Coşkun, Selçuk Hz. Peygamber'in sünnetinde yetişkinlerin eğitimi. 1991. 116 y. Tez (Yüksek Lisans). Atatürk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Abdullah Aydınlı 1776 Coşkun, Selçuk Bir muallim olarak Hz. Peygamber'in insan telakkisi. 1996. 259 y. Tez (Doktora). Atatürk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdullah Aydınlı 1777 Çağ, Sabri Hadisleri bakımından Tariku'l-Edeb (Amasyalı Ali b. Hüseyin). 1991. 143 y. Tez (Yüksek Lisans). Dokuz Eylül Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ali Yardım 1778 Çakan, İsmail Lütfi Muhtelifu'l-Hadis ilmi: Doğuşu, muhtevası ve çözüm yolları (Hadislerde görülen ihtilâflar ve çözüm yolları). 1982. 292 y. Tez (Doktora). Atatürk Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Salih Tuğ 1779 Çakın, Kâmil İlk hicri asırlarda hadis etrafındaki şüpheler ve hadis inkârcılığı. 1990. XIII, 330 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mücteba Uğur 1780 Çakır, Hüseyin Hadisçilere ve fıkıhçılara göre sahih hadisin tanımı ve şartları. 1997. 140 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail Hakkı Ünal 1781 Çakır, Recep el-Hüseyin b. Mes'ûd el-Begavi ve hadis ilmindeki yeri. 1999. X, 155 y. Tez (Yüksek Lisans). Sakarya Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Kemalettin Özdemir 1782 Çelik, Ali Hz. Peygamber'in hadislerinde fitne kavramı. 1987. 104 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. M. Yaşar Kandemir 1783 Çelik, Ali

Bazı halk inanışlarının hadislerle münasebetleri. 1994. 211 y. Tez (Doktora). Dokuz Eylül Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Cemal Sofuoğlu 1784 Çelik, Cengiz Hadislere göre Hz. Peygamber'in duası. 1996. VI, 96 y. Tez (Yüksek Lisans). Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sadık Cihan 1785 Çelik, Yüksel İbn Hibban ve hadis ilmindeki yeri. 1993. 115 y. Tez (Yüksek Lisans). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahattin Polat 1786 Çelikkol, Hilal Hz. Peygamber'in sünnetinde anne kimliği. 1997. 101 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ali Sönmez 1787 Çetin, Musa Abdurrezzak ve hadisçiliği. 2000. 280 y. Tez (Doktora). Atatürk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İbrahim Bayraktar 1788 Çetin, Mustafa Hz. Peygamber'in milliyet görüşü. 1993. 77 y. Tez (Yüksek Lisans). Atatürk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim Canan 1789 Çetinkaya, Ahmet Kâsım b. Kutluboğa ve hadis ilmindeki yeri. 1998. X, 179 y. Tez (Yüksek Lisans). Sakarya Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Kemalettin Özdemir 1790 Çiftçi, Şaban İmam Şafii'nin er-Risalesi ve hadis ilmi. 1998. 115 y. Tez (Yüksek Lisans). Süleyman Demirel Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Sakallı 1791 Çiftçioğlu, Mehmet Durmuş Serahsi'nin Mebsut'unda metin tenkidi (1-15 cüzler arası). 1995. 93 y. Tez (Yüksek Lisans). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahattin Polat 1792 Çolak, Ahmet Şia hadis alma usulünde ilk raviler. 1993. 137 y. Tez (Yüksek Lisans). Atatürk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim Canan 1793 Dalgın, Nihat Eşrefoğlu Rûmi ve Müzekki'n-Nüfûs'unda bulunan merfû hadislerin tahrici. 1990. XVIII, 163 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük 1794 Daudi, Halid Zaferullah Pakistan ve Hindistan'da Şâh Veliyyullah ed-Dihlevi'den (ö. 1176/1762) günümüze kadar hadis çalışmaları. 1994. 305 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu 1795 Dayhan, Ahmet Tahir Buhâri'ye yöneltilen bazı tenkitler. 1995. 240 y. Tez (Yüksek Lisans). Dokuz

Eylül Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nevzat Aşık 1796 Demir, Bekir Hz. Peygamber'in çocuklara karşı davranışlarıyla ilgili rivayetler. 1995. 166 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük 1797 Demir, Orhan Hadislere göre Dünya ve Ahiret dengesi. 1993. 178 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ali Sönmez 1798 Demirel, Harun Reşit Ebû Ca'fer et-Tahâvi: Hayatı-eserleri ve Meâni'l-Asâr ile Müşkilu-lAsârı'ndaki hadisciliği. 1991. 117 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ramazan Ayvallı 1799 Demirel, Harun Reşit Yönetimle ilgili hadis ve haberlerin bilimsel değerlendirilmesi. 1998. 415 y. Tez (Doktora). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu 1800 Demirel, Macit Serahsi ve Usûl-u Fıkh'ındaki hadislerin değerlendirilmesi. 1996. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. 1801 Denizkuşları, Mahmut Peygamberimiz ve tıb. 1983. 184 y. Tez (Doktora). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. M. Yaşar Kandemir 1802 Dereli, Selahattin Rivayet asrında hadisciler ve içtimai hayat. 1994. 46 y. Tez (Yüksek Lisans). Atatürk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdullah Aydınlı 1803 Dilek, Mehmet Hz. Muhammed'in Rabbani terbiyesi. 1995. 98 y. Tez (Yüksek Lisans). Harran Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim Canan 1804 Dilek, Mehmet Sünnette ceza anlayışı. 2000. 251 y. Tez (Doktora). Harran Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim Canan 1805 Dinçoğlu, Mehmet Dârekutni ve Sünen adlı eseri. 1993. 184 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bilal Saklan 1806 Doğan, Yusuf Hadislerde kamu hukuku kavramlarının semantik tahlili. 1997. 222 y. Tez (Yüksek Lisans). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahattin Polat 1807 Doğanay, Süleyman Sünnetin i'tikadda delil oluşu. 1999. 107. y. Tez (Yüksek Lisans). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Toksarı 1808 Dölek, Adem

İbnu't-Türkmâni'nin Beyhaki ile hadis sahasındaki ilişkileri. 1992. [8], 117 y. Tez (Yüksek Lisans). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ali Toksarı 1809 Dölek, Adem Garibü'l-hadis edebiyatı ve Abdullatif el-Bağdadi'nin el-Mücerred fi garibi'l-hadis isimli eserinin tahkiki ve değerlendirmesi.1996. 128 y. Tez (Doktora). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet Demirci 1810 Dönmez, Mustafa İmam Nesai ve cerh-ta'dil metodu. 1997. 135 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Salih Karacabey 1811 Durmuş, Mehmet Kurtubi ve hadis metodu. 1993. 125 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ali Sönmez 1812 Durmuş, Mehmet Ali Mehdi hadislerinin tedkiki. 2000. 217 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu 1813 Dülber, Hatice Rüyada hadis rivayeti Hz. Peygamberi rüyada görmenin dini değeri. 1997. 138 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail Hakkı Ünal 1814 Efendioğlu, Mehmet Arap olmayan sahâbiler. 1991. 267 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. M. Yaşar Kandemir 1815 Efendioğlu, Mehmet Sahabeye yöneltilen tenkitler. 1998. 382 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir 1816 Efil, Yüksel Hadis imlâ meclisleri. 1991. 128 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. M. Yaşar Kandemir 1817 Ekinci, Sadettin İbrahim b. Sa'd ve Hadis Cüz'ü. 1996. 53, 101 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1818 Er, Ahmet Abdullah b. ez-Zübeyr ve hadis rivayetleri. 1999. IX, 84 y. Tez (Yüksek Lisans). Sakarya Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdullah Aydınlı 1819 Eravcı, Emine Mehir, nafaka ve itaat kavramları çerçevesinde İslâm'a göre ailede eşlerin sorumlulukları. 2000. 121 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu 1820 Eren, Abdullah İftirak hadislerinin tahric tahkik ve yorumu. 1998. 137 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Akif Köten

1821 Eren, Mehmet Hadis ilminde Rical kitapları ve ilmi değerleri (H. VI-X / M. XII-XVI. asırlar). 1997. 519 y. Tez (Doktora). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu 1822 Erkaya, Musa Adâb hadisleri ve değerlendirmeleri. 1996. 165 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut Denizkuşları 1823 Ertaş, İsmail Halk dilindeki duaların hadis ilimleri açısından değerlendirilmesi. 1998. 214 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bilal Saklan 1824 Ertürk, Rasih Hz. Peygamber'in sünnetinde itaat kavramı. 1997. 98 y. Tez (Yüksek Lisans). Süleyman Demirel Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Sakallı 1825 Ertürk (Sares), Mustafa el-Hasen b. Süfyân ve “Kitabu'l-Erbain” adlı hadis cüz'ü. 1989. XV, 47, 48 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1826 Ertürk (Sares), Mustafa Metin tenkidi prensipleri açısından Sâhih-i Buhâri'deki bazı fiten hadislerinin değerlendirilmesi. 1995. V, 326 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1827 Erul, Bünyamin Sünnetin Kur'an dışında hükümler getirmesi meselesi. 1989. IV, 100 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Koçyiğit 1828 Erul, Bünyamin Sahabenin sünnet anlayışı. 1996. 451 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Koçyiğit 1829 Evgin, A. Kadir Temel usul-u fıkıh kitaplarının sünnet bölümlerinin mukayese ve değerlendirilmesi. 1992. 65 [4] y. Tez (Yüksek Lisans). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Selahattin Polat 1830 Evgin, A. Kadir Abdullah b. ez-Zübeyr el-Humeydi ve Müsned'i. 1998. 209 y. Tez (Doktora). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet Demirci 1831 Fırat, İbrahim Beyhaki'nin Kitabü'l-erba'in'i (tahkik, tahric ve takdim). 1998. 168 y. Tez (Yüksek Lisans). Dokuz Eylül Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Yardım 1832 Genç, Mustafa Peygamberimizin öfkeleri. 1999. 89 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Raşit Küçük 1833 Gezer, Arif

Sünnete göre İslâm ailesinin kuruluşunda mehr: Tarihteki ve günümüzdeki uygulamaları. 1993. XI, 144 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Koçyiğit 1834 Gezer, Arif Kurtubi'nin hadis ilmindeki yeri. 2000. XII, 292 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu 1835 Görmez, Mehmet Musa Cârullah Bigi hayatı, fikirleri ve eserleri. 1989. 148, 13 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu 1836 Görmez, Mehmet Sünnet ve hadisin anlaşılması ve yorumlanmasında metodoloji sorunu. 1995. II, 390 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu 1837 Güç, Ahmet Üç büyük dinde kurban. 1985. VIII, 89 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1838 Güç, Hasan el-Kütübüs-Sitte'de bulunan tefsir bölümleri, mahiyetleri ve karşılaştırılmaları. 1990. 194 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu 1839 Güleç (Topçu), Azime Zehebi ve Mizanü'l-itidal'indeki cerh ve tadil metodu. 1997. 117 y. Tez (Yüksek Lisans). Süleyman Demirel Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ali Çelik 1840 Güler, Zekeriya Hadis bibliyografyası: Doğuş ve gelişimi: H. I-IV/M. VI-X. 1988. VI, 190 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu 1841 Güler, Zekeriya Zahiri muhaddislerle Hanefi fakihleri arasındaki münakaşalar ve ihtilaf sebepleri (IV-V/XXI. asır). 1993. 189 y. Tez (Doktora). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu 1842 Gültekin, Ayşe İsmail Hakkı Bursevi'nin Kırk Hadis Şerhi transkripsiyonu ve hadislerin tahric ve tenkidi (son 20 hadis). 1996. 194 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu 1843 Gündoğdu, Mustafa Taberani'nin hadis ilmindeki yeri. 1999. 138 y. Tez (Yüksek Lisans). Sakarya Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Kemalettin Özdemir 1844 Güner, Osman Hz. Peygamber'in Ehl-i kitapla ilişkileri (Mekke dönemi). 1991. 87 y. Tez (Yüksek Lisans). Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sadık Cihan

1845 Güner, Osman Hz. Peygamber'in Ehl-i kitapla ilişkileri (Medine dönemi). 1995. VIII, 288 y. Tez (Doktora). Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sadık Cihan 1846 Güneş, Yusuf Hadis usûlü açısından bid'at ehli râviler ve rivâyetlerinin değeri. 1999. 131 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Raşit Küçük 1847 Güngör, Haydar Hadis öğretilerinde giyim. 1997. 156 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu 1848 Gürkan, Nuri Ali bin Hucr el-Mervezi hayatı ve hadis cüz'ü. 1998. 127 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Akif Köten 1849 Gürler, Kadir Hadisler açısından bid'at. 1996. VIII, 125 y. Tez (Yüksek Lisans). Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sadık Cihan 1850 Güzel, Muhammed Esat Ebû Abdullah İbn Mende (ö.395/1005)'nin rivayetiyle İbrahim b.Edhem (ö.161-2/778)'nin hadis cüz'ü. 1995. 88 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ali Sönmez 1851 Hatiboğlu, İbrahim Hadis usûlü kaynaklarına göre hadis öğrenim ve öğretim âdâbı. 1991. XIII, 139 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. M. Yaşar Kandemir 1852 Hatiboğlu, İbrahim İslâm'da yenilenme düşüncesi açısından modernistlerin sünnet anlayışı. 1996. IV, 418 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir 1853 Hatiboğlu, M. Nihat Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında hadislerin rolü. 1994. XLVIII, 506 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Koçyiğit 1854 Hatiboğlu, Sait Mehmet İslâmi tenkid zihniyeti ve hadis tenkidinin doğuşu. 1962. II, 131 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi: İlâhiyat Fakültesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Muhammed Tayyib Okiç 1855 Hatiboğlu, Sait Mehmet Hazreti Peygamber'in (s.a.v.) vefatından Emeviler'in sonuna kadar içtimai hadiselerde hadis münasebeti. 1967. VII, 73 y. Tez (Doçentlik). Ankara Üniversitesi: İlâhiyat Fakültesi 1856 Hekim, Gülfem Hadislerde uğur ve uğursuzluk. 1998. 80 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ali Akyüz 1857 Hekim, Mustafa

Dini yenileme (tecdid) hadisi. 1998. 101 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ali Akyüz 1858 Hıdır, Özcan Tirmizi'nin Cami'indeki mevkuf ve maktu rivayetler ve değerlendirilmesi. 1995. XII, 132 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük 1859 Hıdır, Özcan İsrâiliyyât-hadis ilişkisi (Hadis-Yahudi kültürü tartışmaları). 2000. IX, 413 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1860 Hoşaf, Fahri Sünnet'te tedric. 1993. 67 y. Tez (Yüksek Lisans). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahattin Polat 1861 Işık, Mustafa Yahya b. Main ve hadis ilmindeki yeri. 1991. 159 y. Tez (Yüksek Lisans). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ali Toksarı 1862 Işık, Mustafa İbnu Huzeyme, Sahih'i ve İbnu Hibban'ın Sahih'iyle mukayesesi. 1997. VII, 239 y. Tez (Doktora). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahattin Polat 1863 İmamoğlu, Lütfü Ebû Davud ve Süneni. 2000. 159 y. Tez (Yüksek Lisans). Atatürk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İbrahim Bayraktar 1864 İpek, Zehra Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî'nin Delâil-i hayrat adlı eserindeki hadislerin tahrici. 1997. 60 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ali Akyüz 1865 İrgi, Nidai Hadislerde kadın hakları. 2000. 103 y. Tez (Yüksek Lisans). Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Necati Kara 1866 Kahraman, Hüseyin Hadis usulü açısından el-Hatib el-Bağdadi'nin İbnu's-Salah üzerindeki etkileri (Mukaddime ile kifaye arasında bir karşılaştırma). 1995. 143 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ali Sönmez 1867 Kahraman, Hüseyin Maturidiyye kelamında hadisin yeri. 2000. 234 y. Tez (Doktora). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ali Sönmez 1868 Karabacak, Mustafa Hanımların peygamberimize sorduğu sorular. 1996. 169 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bilal Saklan 1869 Karabulut, Fuat Hadis ilmi açısından Hz. Peygamber'in (S.A.V) had uygulamalarının tahlili. 2000. 94 y. Tez (Yüksek Lisans). Atatürk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Tevhit Bakan

1870 Karacabey, Salih Hadis öğretiminde medrese ve Daru'l-hadislerin yeri. 1984. 198 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Selman Başaran 1871 Karacabey, Salih Hattabi'nin hadis ilmindeki yeri ve şerh metodu. 1990. 389 y. Tez (Doktora). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Selman Başaran 1872 Karahan, Abdullah Hadis ilminde zevâid kitapları ve özellikleri. 1996. X, 117 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir 1873 Karakaş, Ali Abdullah b. Ömer'in hayatı ve hadis ilmindeki yeri. 1999. 122 y. Tez (Yüksek Lisans). Dicle Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin 1874 Karapınar, Fikret Ebû Bekr Muhammed b. İshak el-Kelabazi (V. 380/990)'nın Miftahu Maani'l-Ahbar adlı eserinin ilk 80 varağının tahkik ve tahrici. 1999. XIII, 394 s. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bilal Saklan 1875 Karataş, Mustafa İbrahim b. Abdüssamed el-Haşimi ve el-Emali isimli hadis cüzü. 1989. 55, 57 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük 1876 Karataş, Mustafa Rivâyet tekniği açısından hadislerin artması ve sayısı. 1998. IV, 305 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir 1877 Kavaklıoğlu, Mahmut Suyuti'nin “el-Behcetü's-seniyye fi'l-esmai'n-nebeviyye” adlı eseri. 1989. 82, 135 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1878 Kavaklıoğlu, Mahmut Sünnet'te itidal. 1995. 264 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1879 Kaya, Hamit Şehirlerin fazileti ile ilgili hadisler. 1999. 85 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mücteba Uğur 1880 Kaya, Mehmet Fatih Hadis usulünde ihtilât. 1998. 63 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ali Akyüz 1881 Kazan, Ramazan Kütüb-i Sitte'de ahde vefa kavramı. 1997. 126 y. Tez (Yüksek Lisans). Süleyman Demirel Üniversitesi.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Sakallı 1882 Kazancı, Ahmet Lütfi Hitabet-i nebeviyye. 1983. 204 y. Tez (Doktora). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hüseyin Aydın 1883 Keleş, Ahmet Abdurrezzak b. Hemmam'ın Musannef'indeki sünnete muhalif görülen sahâbe ve tabiûn görüşleri ışığında sünnetin teşri'i değeri. 1991. 142 y. Tez (Yüksek Lisans). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Selahattin Polat 1884 Keleş, Ahmet Sünnetin Kur'an'a arz usulü. 1997. 264 y. Tez (Doktora). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahattin Polat 1885 Keskin, Yusuf Ziya Ebû Ahmed el-Gıtrifi ve Hadis Cüz'ü. 1990. XV, 54, 69 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. M. Yaşar Kandemir 1886 Keskin, Yusuf Ziya Ebû Nu'aym el-İsfehâni'nin hayatı, eserleri ve hadis ilmindeki yeri. 1995. XII, 237 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu 1887 Kılıç, Abdullah Ebû Müslim el-Kecci ve Hadis Cüz'ü. 1987. 54, 77 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. M. Yaşar Kandemir 1888 Kılıç, Muhammet Akif Hadislere göre birr ve sıla. 1996. VI, 128 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük 1889 Kırbaşoğlu, Mehmet Hayri Ashabu'l-Hadis'e göre Allah'ın sıfatları problemi. 1983. 495 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Koçyiğit 1890 Kırış, Şemsettin Nasihatın dindeki yeri ve Hazreti Peygamber'in nasihatları. 1994. 80 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük 1891 Kırkpınar, Mahmut Humeyd et-Tavil ve Sahifesi. 1987. 57, 13 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Salih Tuğ 1892 Kızılca, Şenel Esma Bint Ebû Bekir'in hayatı ve hadis ilmindeki yeri. 1997. IV, 98 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ramazan Ayvallı 1893 Kızıler, Yücel Ayet ve hadislerde Hızır (A.S.). 1999. 69 y. Tez (Yüksek Lisans). Harran Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin

1894 Kızılkaya, Sabri Cerh ve ta'dilde mezhep taassubu. 1998. 263 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu 1895 Koçak, Faruk İbn Affân el-Amiri ve “el-Emâli ve'l-Kırâa” adlı eseri. 1985. XIII, 57, 22 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Erkal 1896 Koçak, Faruk İstanbul kütüphanelerindeki hadis cüzleri. 1995. 389 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir 1897 Koçkuzu, Ali Osman Hadiste nâsih-mensuh mes'elesi. 1976. XIII, 346, 11 y. Tez (Doktora). Atatürk Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. 1898 Koçyiğit, Talat Hadislerin toplanması ve yazı ile tesbiti. 1957. I, 134 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi: İlâhiyat Fakültesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Muhammed Tayyib Okiç 1899 Koçyiğit, Talat Hadiscilerle kelamcılar arasındaki münakaşalar. 1968. IV, 264 y. Tez (Doçentlik). Ankara Üniversitesi: İlâhiyat Fakültesi 1900 Koçyiğit, Yakup Muhyiddin en-Nevevî'nin hayatı, eserleri ve Sahih-i Müslim Şerhi'ndeki metodu. 1989. 100 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ramazan Ayvallı 1901 Köktaş, Yavuz Metin tahlili açısından Fethu'l-Bari ve Umdetu'l-Kari'nin mukayesesi. 1999. 271 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim Canan

1902 Köse, Abdullah Hadislerde flebotomi. 1984. 82 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fahrettin Atar 1903 Köten, Akif Kâdî İyâz, hayatı, eserleri ve şerh metodu. 1980. 115 y. Tez (Doktora). Uludağ Üniversitesi: İlâhiyat Fakültesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu 1904 Köycü, Erdoğan Sünenü't-Tirmizî'nin metot yönünden incelenmesi. 1993. VIII, 91 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mücteba Uğur 1905 Köycü, Erdoğan el-Mizzi'nin hadis ilmindeki yeri. 1999. 156 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu

13

1906 Kudsi, Adnan en-Nasih ve'l-mensuh fi'l-hadis (hadis'de nasih ve mensuh) Ahmed b. Muhammed b. Muzaffer b. el-Muhtar er-Razi (vefatı: 631h.-1234 m.). 1988. 73 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu 1907 Kulat, Mehmet Ali Hadis bilimleri açısından Emr bi'l-Mar'ûf ve Neyh-i Ani'l Münker'le ilgili hadislerin değerlendirilmesi. 1995. 199 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut Denizkuşları 1908 Kurt, Ali Vasfi Ebu'l-Feht el-Ezdî ve Kitabu'l-Mahzûn fi İlmi'l-Hadis. 1991. 280 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. M. Yaşar Kandemir 1909 Kurt, Ali Vasfi Mağrib ve Endülüs'de hadis ilminin gelişim safhaları ve Muhyiddin İbnu'l-Arabi'nin hadis kültürü. 1997. 699 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mücteba Uğur 1910 Kutlu, Cahit Şi'a'nın hadis vaz'ındaki rolü. 1995. 204 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Koçyiğit 1911 Kutluay, İbrahim Mukaddes zaman ve mekanlar. 1996. 210 y. Tez (Yüksek Lisans). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahattin Polat 1912 Kuzu, Selman Hadislerde Mehdi ve Mehdi'nin Deccal ve Hz. İsa ile olan münasebeti. 1991. 153 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Selman Başaran 1913 Kuzudişli, Ali Fazlur Rahman'ın hadis anlayışı. 1997. 134 y. Tez (Yüksek Lisans). Dokuz Eylül Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nevzat Aşık

1914 Macit, Yunus Osmanlı İmparatorluğu gerileme döneminde hadis çalışmaları. 1990. VI, 106 y. Tez (Yüksek Lisans). Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. S. Kemal Sandıkçı 1915 Macit, Yunus Hz. Peygamber'in sünnetinde çevre. 1997. 182 y. Tez (Doktora). Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sadık Cihan 1916 Martı, Huriye Rasulullah'ın (S.A.V.) hanımları konu alan hadis-i şerißerinin değerlendirmesi. 1998. 153 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bilal Saklan 1917 Memiş, Abdurrahman Cerh ve tadil ilminin hadis ilimleri arasındaki yeri ve önemi. 1991. 80 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ramazan Ayvallı 184

1918 Mert, Musa Rivayet ilimleri ve tenkit usulleri açısından Ebû Musa el-Eş'ari kökenli hadisler. 1999. 350 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut Denizkuşları 1919 Merttürkmen, M. Hilmi Buhari'nin Ebû Hanife'ye itirazları ve aralarındaki ihtilâßar. 1976. 104, 3 y. Tez (Doktora). Atatürk Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu 1920 Nazlıgül, Habil İmam eş-ŞaŞi'nin hadis kültürümüzdeki yeri. 1993. XIII, 270 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu 1921 Onat, Mustafa el-Hakim en-Neysâbûri ve Kitabu ma'rifeti ulûmi'l-hadis'i. 1996. 111 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bilal Saklan 1922 Oruçhan, Osman Hadis külliyatında yaratılış ve başlangıç (el-bed-ve'l-halk). 1994. 170 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu 1923 Ömer Can, Ayşe Cibril Hadisi üzerine bir çalışma. 1994. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük 1924 Önal, Abdullah İstiâze hadisleri. 1996. 31, 198 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1925 Öz, Şaban Hz. Peygamber'in siretiyle ilgili mevzu haberlerin tarihi değeri. 1999. 162 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sabri Hizmetli 1926 Özafşar, Mehmet Emin Muhammed Zâhid el-Kevseri hayatı, eserleri, fikirleri ve hadisciliği. 1989. VII, 241 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Koçyiğit 1927 Özafşar, Mehmet Emin Fıkhi hadisler ve değerlendirilmesindeki esaslar. 1995. XV, 400 s. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Koçyiğit 1928 Özcan, Mehmet Kur'an-ı Kerim'in fazileti ile ilgili hadisler. 1993. 136 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mücteba Uğur 1929 Özçelik, Harun Hadislerle ahiret hayatı. 1987. 111 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. M. Yaşar Kandemir

1930 Özdemir, Kemalettin Hadis ilminde Abd b. Humeyd ve Müntehab müsnedi. 1980. 128 y. Tez (Doktora). Atatürk Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu 1931 Özer, Salih Hadis literatüründe mübarek zaman, kutsal an mefhumu ve Kadiriler örneğinin tetkiki. 1995. 133 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu 1932 Özer, Salih İbn Teymiyye'nin Minhâcu's-sünne kapsamında rivayetleri kabul ve red kriterleri. 1998. VII, 406 s. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu 1933 Özkan, Halit Takriri Sünnet ve Sahih-i Buhari'deki takrirler. 2000. 170 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet Yücel 1934 Özkes, İhsan Muhammed b. Mahled ve Hadis Cüz'ü. 1990. 66, 48 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. M. Yaşar Kandemir 1935 Özkiraz, Mehmet Akif el-Mutayyen ve Hadis Cüz'ü. 1988. 48, 29 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. M. Yaşar Kandemir 1936 Özkul, Mehmet İbrahim Neha'i ve hadis ilmindeki yeri. 1997. 129 y. Tez (Yüksek Lisans). Süleyman Demirel Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Sakallı

1937 Özkürkçüler, Ayşe Şeyh Sadreddin Konevi'nin hadisçiliği ve “Şerhu'l Erbaine Hadisen” adlı eseri. 1998. 109 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Zekeriya Güler 1938 Özmen, Ramazan Kemaleddin İbnü'l-Hümam'ın hadisçiliği. 1997. 146 y., XIII Tez (Yüksek Lisans). Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. M. Fatih Kesler 1939 Özpınar, Ömer Fıkhu'l-hadis ilmi: Hadislerin anlaşılmasında takip edilen usûl. 1996. 206 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu 1940 Özşenel, Mehmet Pakistan'da hadis çalışmaları. 1992. XXI, 160 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1941 Özşenel, Mehmet 186

Sünnet ve hadisi değerlendirme ve anlamada ehl-i rey - ehl-i hadis yaklaşımları ve İmam Şeybani. 1999. 208 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1942 Öztekin, İdris Ehl-i Kitaba muhalefetle ilgili hadisler ve değerleri. 1997. 116 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bilal Saklan 1943 Öztürk, Mustafa Hadislerin ışığında kalbin değeri. 1996. VII, 138 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir 1944 Paksoy, Kadir İmam-ı Gazali'nin hadiscilik yönü ve İhyau Ulûmiddin'deki hadislerin tahrici. 1995. 81 y. Tez (Yüksek Lisans). Harran Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Tunçbilek 1945 Paksoy, Kadir İbn Kesir'in hayatı, eserleri ve hadis ilmindeki yeri. 1999. 269 y. Tez (Doktora). Harran Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin 1946 Palabıyık, Abdülkadir Hadis açısından ilk devir İslami Türk edebiyatı eserleri üzerinde bir inceleme (Başlangıçtan XIII. yüzyıl sonlarına kadar). 1991. 94 y. Tez (Yüksek Lisans). Dokuz Eylül Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ali Yardım 1947 Palabıyık, Abdülkadir Garibu'l-hadis nevinin doğuşu ve Abdülgafir b. İsmail'in el-Müfhim li şerh-i garibi sahih-i müslim adlı eseri. 1997. XXVI, 284 y. Tez (Doktora). Dokuz Eylül Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Yardım 1948 Parıldı, Metin Hadislerde sembolik dil. 1993. 86 y. Tez (Yüksek Lisans). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet Demirci 1949 Polat, Selahattin Mürsel hadisler ve delil olma yönünden değerleri. 1982. 134 y. Tez (Doktora). Atatürk Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. 1950 Rıhtım, Mehmet Fedailü'l-Kur'an'la ilgili rivayetlerin hadis metodolojisi açısından değeri. 1997. 144 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu 1951 Sakallı, Talat Ayni'nin hadis kültüründeki yeri. 1987. VIII, 269 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu 1952 Saklan, Bilâl Mütevâtir hadisler ve meseleleri. 1986. 147 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi].

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. M. Yaşar Kandemir 1953 Saklan, Bilâl Kûtu'l-Kulûb'daki tasavvufi hadislerin hadis metodolojisi açısından değeri. 1989. XXV, 384 y. Tez (Doktora). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu 1954 Sancaklı, Saffet Sünnet Kur'an ilişkisi. 1989. 132 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Selman Başaran 1955 Sancaklı, Saffet Begavi ve Şerhü's-Sünne'deki şerh metodu. 1997. 305 y. Tez (Doktora). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ali Sönmez 1956 Sancar, Murat Bezzar'ın Kitabu's-Salat Alen-Nebi adlı eseri. 1995. 83 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Akif Köten 1957 Sandıkçı, S. Kemal İlk üç asırda İslâm coğrafyasında hadis. 1982. 476 y. Tez (Doktora). Atatürk Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu 1958 Sarı, Halil Fukaha-i Seb'a ve hadisdeki yeri. 1996. 67 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ali Sönmez 1959 Sarraoğlu, Ahmet Hadislerde tevbe. 1996. 90 y. Tez (Yüksek Lisans). Harran Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin 1960 Sekme, Rahmi Hadislere göre Cennet ve Cehennem. 1999. X, 142 y. Tez (Yüksek Lisans). Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sadık Cihan 1961 Selimli, Koşkar Sünni ve Şiî hadis kaynaklarına göre “Buniye'l-İslâmu alâ Hamsin” İslâm esasları hadisi. 1999. VII, 97 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu 1962 Seyda, İrşat Muvatta'daki belağların değerlendirilmesi. 2000. 125 y. Tez (Yüksek Lisans). İstanbul Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Hidayet Aydar 1963 Sifil, Ebubekir Türkiye'de neşredilen ve sünnet konusunu işleyen belli başlı kitapların değerlendirilmesi. 1996. 326 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu 1964 Sofuoğlu, M. Cemal Şia'nın hadis anlayışı. 1977. IX, 172 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi: İlâhiyat Fakültesi.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Koçyiğit 1965 Sofuoğlu, M. Cemal Hadis tenkidi yönünden el-Kâfi üzerine bir inceleme. 1982. III, 141 y. Tez (Doçentlik). Ankara Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi] 1966 Soyak, İbrahim İmam Beyhaki hayatı, eserleri ve hadis ilmindeki yeri. 1993. 94 y. Tez (Yüksek Lisans). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet Demirci 1967 Soylu, Şaban Taberani ve el-Mu'cemu'l-Kebir'i. 1999. 127 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ali Akyüz 1968 Soysal, Cengiz Huzeyfe b. Yeman hayatı ve rivayet ettiği hadisler. 1994. 153 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bilal Saklan 1969 Soyupek, Hasan Ali b. el-Medini'nin hayatı ve hadis ilmindeki yeri. 1995. 115 y. Tez (Yüksek Lisans). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Toksarı 1970 Sönmez, Abidin Hz. Peygamber'in musalahaları ve İslâma davet mektupları. 1982. XIV, 367 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Koçyiğit 1971 Suiçmez, Yusuf Sika'nın ziyadesi (Ziyadetü's-sika). 1998. 150 y. Tez (Yüksek Lisans). Karadeniz Teknik Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. S. Kemal Sandıkçı 1972 Sümbüllü, Ayşegül Peygamberimiz (s.a.s.) zamanında bir ailenin kuruluşu ve kadının ailedeki yeri. 1993. 107 y. Tez (Yüksek Lisans). Atatürk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Tevhit Bakan 1973 Şahin, Mahir Sünnette ilim telakkisi. 1994. 87 y. Tez (Yüksek Lisans). Atatürk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bayraktar 1974 Şahin, Mehmet Resulullah döneminde hadislerde mihir. 1996. 77 y. Tez (Yüksek Lisans). Harran Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin 1975 Şahin, Sami Hz. Peygamber'e mahsus fiiller. 1991. 104 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu 1976 Şahin, Sami Muhammed b. el-Hasen eş-Şeybani'nin hadis kültüründeki yeri. 1999. 256 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail Hakkı Ünal 1977 Şeker, Necmeddin

Hadisler ışığında infak ve tasadduk. 1991. 87 y. Tez (Yüksek Lisans). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet Demirci 1978 Şeker, Necmeddin İlk dönem sufilerinde hadis yorumu. 1998. 341 y. Tez (Doktora). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahattin Polat 1979 Şen, Lokman Davud-i Karsi ve hadisçiliği. 1998. 103 y. Tez (Yüksek Lisans). Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. M. Fatih Kesler 1980 Şenel, Abdülkadir Sahihayn hadislerinde fikir hürriyeti. 1993. 97 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir 1981 Şengüler, Şahabeddin Sünnette ad koyma. 1991. VIII, 92 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1982 Şimşek, Mehmet Bid'at ehlinin hadis rivâyeti. 1982. 134 y. Tez (Doçentlik). Ankara Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi] 1983 Tankuşu, Halil Hz. Peygamber'in hadislerinde mucize. 1996. 91 y. Tez (Yüksek Lisans). Harran Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin 1984 Tartı, Nevzat İbn Abdi'l-Berr ve et-Temhid'indeki şerh metodu. 1994. IX, 132 y. Tez (Yüksek Lisans). Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sadık Cihan 1985 Taşar, Hamdi Ismail b. Nüceyd es-Sülemi ve Hadis cüz'ü. 1991. XI, 117 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. M. Yaşar Kandemir 1986 Taşbilek, Mehmet Hz. Peygamber'in sünnetinde çevre. 1997. 236 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Akif Köten 1987 Tatlı, Alican Kadı Ebû Ishak Ismail el-Ezdî ve Kitabu Fadli's-Salati Ale'n-Nebi adlı Hadis Cüz'ü. 1989. 12, 113 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük 1988 Tatlı, Alican Zühd açısından hadislerde Dünya. 1996. 280 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir 1989 Tatlı, Bekir Kütüb-i Sitte'de lsrâ ve Mi'râc hadisleri. 2000. 249 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nebi Bozkurt 1990 Tekineş, Ayhan Ilelü'l-Hadis ilmi. 1991. 84 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara

Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. M. Yaşar Kandemir 1991 Tekineş, Ayhan Müşkilü'l-hadis ilmi. 1997. VII, 454 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük 1992 Tobay, Ahmet Durretü'n-Nâsihin'in hadisleri üzerine genel bir tedkik. 1984. 121 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Salih Tuğ 1993 Tobay, Ahmet Yusuf Efendizâde Abdullah Hilmi ve hadis şerhçiliğindeki yeri. 1991. 230 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1994 Tokpınar, Mirza Yahudi ve Hıristiyanlara uymayı yasaklayan hadislerin tahlil ve tenkidi. 1992. Tez (Yüksek Lisans). Dokuz Eylül Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Cemal Sofuoğlu 1995 Tokpınar, Mirza Abdürrezzak bin Hemmam ve Musannef'i. 1998. 279 y. Tez (Doktora). Dokuz Eylül Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Cemal Sofuoğlu 1996 Toksarı, Ali Hz. Ebû Hureyre ve hadis ilmindeki yeri. 1984. 275 y. Tez (Doktora). Uludağ Üniversitesi.

TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 1997 Topaloğlu, Nuri Selçuklu devri muhaddisleri. 1984. XI, 214 y. Tez (Doktora). Dokuz Eylül Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu 1998 Toprak, Mehmet Sait Hadisleri bakımından “Risale Ş etvar'is-süluk” (Cemali elKaramani). 2000. 480 y. Tez (Yüksek Lisans). Dokuz Eylül Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Yardım 1999 Tosun, İzzet Dirayetü'l-Hadis ilminin doğuşu ve el-Muhaddisü'l-Fâsıl. 1986. 106 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Selman Başaran 2000 Tozlu, İbrahim Hadis edebiyatında müstedrekler ve el-Hâkim'in Müstedrek'i. 1995. 90 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Akif Köten 2001 Tuğlu, Nuri Abdullah b. Yusuf ez-Zeylai (762-1361) ve Nasbûr-Râye adlı eserindeki hadisciliği. 1996. 148 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu 2002 Tuksal, Hidayet Kadın aleyhtarı rivayetlerde ataerkil geleneğin tesirleri. 1998. 435 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu 2003 Tunç, Mazhar İbnu's-Salah'ın hayatı, eserleri ve hadisçiliği. 1997. 89 y. Tez (Yüksek Lisans). Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. M. Fatih Kesler 2004 Turan, Mehmet Hadi Münziri'nin hadis kültüründeki yeri. 1998. 70 y. Tez (Yüksek Lisans). Dicle Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin 2005 Turhanoğlu, Ahmet Hadislerde koruyucu hekimlik. 1996. VI, 71, 28 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük 2006 Tüfekçioğlu, Zekeriya İsmâil b. Ca'fer ve Cüz'ü. 1987. 64, 52 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. M. Yaşar Kandemir 2007 Türetken, Sait Mütevatir hadislerde nisbilik meselesi ve delil olma bakımından doğurduğu ihtilaßar. 2000. 87 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail Hakkı Ünal 191

2008 Türkmen, Mehmet İbn Hacib'in Şerhü'l-kifaye isimli eserinin edisyon kritiği. 1988. 300 y. Tez (Doktora). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hüseyin Aydın 2009 Türkmen, Sabri Hadislerde komşuluk. 1995. 101 y. Tez (Yüksek Lisans). Harran Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim Canan 2010 Uçar, Yusuf Huzeyfe bin el-Yeman'ın hayatı ve rivayet ettiği hadislerin muhtevası. 1997. 97 y. Tez (Yüksek Lisans). Süleyman Demirel Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ali Çelik 2011 Uğur, Mücteba Hicri I. asırda İslâm toplumunun oluşumunda hadislerin rolü. 1978. V, 167 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi: İlâhiyat Fakültesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Koçyiğit 2012 Ulaş, Semra Musa Carullah'ın “Hatun” adlı kitabı ışığında İslâm kadını. 1993. 112 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mücteba Uğur 2013 Ulu, Arif Ebû Yusuf ve Kitabu'l-Asar'ı. 1999. 144 y. Tez (Yüksek Lisans). Atatürk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İbrahim Bayraktar 2014 Uluçam, Müjdat Süleyman b. Ahmed et-Taberâni ve “Fadlu'r-remy ve ta'limih” adlı cüz'ü. 1990. 66, 38 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. M. Yaşar Kandemir 2015 Uluçam, Müjdat Kur'an âyetleri ve hadisler arasında görülen teâruz ve çözüm yolları. 1997. V, 454 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük 2016 Umman, Necati Hadislerde rüya tabiri. 1988. 136 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail Lütfi Çakan 2017 Uraler, Aynur Ümmü Habibe'nin rivayetleri. 1990. 111 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail Lütfi Çakan 2018 Uraler, Aynur Sahabe uygulaması olarak sünnete bağlılık. 1998. 390 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 2019 Urhan, Nedim İbnu'l-Cevzi ve “Ahkâmu'n-Nisâ” adlı eseri. 1989. XVII, 113, 244 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fahrettin Atar

2020 Uyar, Ahmet Hadislere kıssacılığın girmesi ve menfi tesirleri. 1993. 89 y. Tez (Yüksek Lisans). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Talat Sakallı 2021 Uyar, Ahmet Hicri ilk üç asırda sünnet anlayışı. 2000. 114 y. Tez (Doktora). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahattin Polat 2022 Uysal, Muhittin Kitâbü'l-Libas ve hadis literatüründeki yeri. 1992. 325 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut Denizkuşları 2023 Uysal, Muhittin Tespit ve yorum bakımından tasavvuf kitaplarında bulunan ihtilaßı haberler. 1999. 499 y. Tez (Doktora). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu 2024 Uysal, Selâmi Kâ'bu'l-Ahbâr ve hadis ilmindeki yeri. 1997. 126 y. Tez (Yüksek Lisans). Süleyman Demirel Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Sakallı 2025 Ünal, Ahmet Hadislerin ışığında toplumda aile yapısı ve önemi. 1992. 127 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Ali Sönmez 2026 Ünal, İsmail Hakkı İmam Ebû Hanife'nin hadis anlayışı ve Hanefi Mezhebi'nin hadis metodu. 1989. X, 329 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talat Koçyiğit 2027 Ünal, Yavuz Cumhuriyet Türkiye'si hadis çalışmaları bibliyografyası (1920-1922). 1993. IX, 180 y. Tez (Yüksek Lisans). Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. S. Kemal Sandıkçı 2028 Ünal, Yavuz Rivayetlerin Hz. Peygambere aidiyetinin tespit ve değerlendirmede aklın rolü. 1997. IX, 214 y. Tez (Doktora). Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sadık Cihan 2029 Ünalan, Abdullah İmamü'l-Harameyn Ebu'l-Meali el-Cüveyni'nin Giyasü'l-ümem fi iltiyasi's-zulem adlı eserine göre bey'at ve imamet. 1995. 176 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu 2030 Ünalan, Abdullah Ehl-i sünnet ve Şianın imamette dayandığı hadisler. 1998. 382 y. Tez (Doktora). Harran Üniversitesi.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu

2031 Ünler, Veysel Hadis tahrici (Telbîs-u İblis'deki hadislerin tahkiki ve tahrici). 1989. 133 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu 2032 Ürkmez, Ahmed Kadızadeliler-Sivasiler tartışmalarının hadis ilmine etkisi ve İdraku'lHakika örneği. 2000. 157 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bilal Saklan 2033 Yağcı, Recep Ebu'l-Hasen Ali b. Ömer b. Ahmed ed-Dârekutnî'nin kırk hadis cüzü. 1999. 154 y. Tez (Yüksek Lisans). Karadeniz Teknik Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. S. Kemal Sandıkçı 2034 Yağmur, Hüseyin Abd b. Humeyd ve Sülasiyatı. 1992. 87 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir 2035 Yalçın, Ş. Zafer Hüseyin b. Beşir'in hayatı ve rivayetleri. 2000. 226 y. Tez (Yüksek Lisans). Sakarya Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ayhan Tekineş 2036 Yardım, Ali Mesnevi hadisleri. 1984. 184 y. Tez (Doktora). Dokuz Eylül Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu 2037 Yatkın, Nihat Hadislerin mana ile rivayeti ve neticeleri. 1992. 53 y. Tez (Yüksek Lisans). Atatürk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Abdullah Aydınlı 2038 Yatkın, Nihat Ebû Bekr İbn Ebi Şeybe ve Kitabu'l-Musannef'i. 1998. 242 y. Tez (Doktora). Atatürk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Tevhit Bakan 2039 Yavuz, Adil Sehavi (902/1496) ve el-Mekasıdu'l-Hasene adlı eserinin tenkid ve tahlili. 1993. 194 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bilal Saklan 2040 Yavuz, Lütfullah Hadislerde geçen hayvanlar ve bu hayvanlarla ilgili bazı meseleler. 1992. 93 y. Tez (Yüksek Lisans). Dokuz Eylül Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Cemal Sofuoğlu 2041 Yazıcı, Numan Mütercim Asım ve Kamus tercümesi (hadis ilimleri yönünden değerlendirme). 1999. 127 y. Tez (Yüksek Lisans). Sakarya Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdullah Aydınlı 2042 Yenibaş, Hasan Ayın yarılmasına dair rivayetlerin değerlendirilmesi. 2000. 150 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nebi Bozkurt

2043 Yerinde, Adem Hz. Peygamber'in en üstün diye niteledikleri. 1992. VII, 70, 269 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail Lütfi Çakan 2044 Yeşil, Mahmut Hadis bibliyografyası ve gelişimi H. 700-1100/M. 1300-1688. 1989. VI, 171 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu 2045 Yeşil, Mahmut Va'z edebiyatında kullanılan hadisler ve değerleri. 1996. 213 y. Tez (Doktora). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu 2046 Yeşil, Mustafa Kâsım b. Kutluboğa'nın hayatı, eserleri ve hadis ilmindeki yeri. 1992. Tez (Yüksek Lisans). Dokuz Eylül Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nevzat Aşık 2047 Yıldırım, Ahmet Dârimi ve Sünen'i. 1990. V, 89 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Ali Sönmez 2048 Yıldırım, Ahmet Tasavvufun temel öğretilerinin hadislerdeki dayanakları. 1996. 425 y. Tez (Doktora). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu 2049 Yıldırım, Enbiya İbn Huzeyme ve Sahih'i. 1989. 110 y. Tez (Yüksek Lisans). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Ali Sönmez 2050 Yıldırım, Enbiya Hadiste metin tenkidi. 1996. 500 y. Tez (Doktora). Uludağ Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ali Sönmez 2051 Yıldırım, Ramazan Sahih-i Buhari'nin bâb başlıklarındaki mevkûf rivayetler ve değerlendirilmesi. 1995. XXI, 132 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ramazan Ayvallı 2052 Yıldırım, Sabahattin Ebu'l-Abbâs es-Serrâc ve “Beytûte” diye meşhur hadis cüzü. 1987. XIII, 72, V, 22 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. İsmail Lütfi Çakan 2053 Yıldırım, Selahattin Cüveyriye bint Esma'nın Hadis Sahifesi. 1985. 29, 30 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Erkal 2054 Yıldırım, Selahattin Osmanlı dönemi Anadolu muhaddisleri (H. VII-IX asır). 1994. 240 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan

2055 Yıldırım, Üzeyir Hz. Peygamber'in hadislerinde sihir ve sihrin mahiyeti. 1993. V, 100 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu 2056 Yıldız, Abdullah E b û Be k r M u h a m m ed es - S er a h s i ' n i n h a y a t ı , s ü n n et a n l a yı ş ı ve Me b s û t' u n i l k i k i ci l d i n d ek i (T a h a r et v e n a m a z k i t a p l a r ı n d a k i ) h a d i s l er i n ta h r i c i . 19 9 2 . 43 y . T ez ( Yü ks ek L is a ns ) . E r ciy es Ün iv er s it es i. T ez Da nı şma nı : Doç. Dr . A li T oks arı 2057 Yıldız, Abdullah Hadislerde nifak kavramı ve Hz. Peygamber'in münafıklara karşı tutumu. 1997. 214 y. Tez (Doktora). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Toksarı 2058 Yıldız, Hüseyin Resulullah (s.a.v.)'in cansız varlıklar, nebatat ve hayvanlarla ilgili mucizelerinin hadis ilmi açısından değerlendirilmesi.1998. 65 y. Tez (Yüksek Lisans). Harran Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin 2059 Yılmaz, Abdurrahman Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer'in faziletleriyle ilgili hadislerin tahlili. 1999. 136 y. Tez (Yüksek Lisans). Dicle Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin 2060 Yılmaz, Hayati Hadis ilminde kutsi hadisler. 1992. 105 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. M. Yaşar Kandemir 2061 Yılmaz, Hayati Toplumun İslâmi yapılanmasında sünnet. 1999. 178 y. Tez (Doktora). Sakarya Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Raşit Küçük 2062 Yılmaz, Mehmet Sahihayn'daki müdrec hadisler ve bunların genel bir değerlendirmesi. 1994. 184 y. Tez (Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu 2063 Yılmaz, Muhammet Mevkuf hadisler ve delil olma yönünden değeri. 1994. 110 y. Tez (Yüksek Lisans). Dokuz Eylül Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nevzat Aşık 2064 Yılmaz, Muhammet Hadis açısından Fahreddin er-Razi'nin Tefsir-i kebir'i üzerine bir inceleme. 2000. 246 y. Tez (Doktora). Dokuz Eylül Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Cemal Sofuoğlu 2065 Yılmaz, Ömer Sünnette spor. 1994. 75 y. Tez (Yüksek Lisans). Atatürk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bayraktar 2066 Yılmaz, Recep Din görevlilerinin hadis birikim seviyeleri üzerine tecrübi bir araştırma. 1994. 63 y. Tez (Yüksek Lisans). Ankara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu

2067 Yılmaz, Selahattin Al-Hakim at-Tirmizi ve Kitabu'l-amsal min al-kitab ve's Sünne. 1984. 240 y. Tez (Doktora). Uludağ Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Nazif Şahinoğlu 2068 Yurtsever, Burak Hz. Peygamberin Kur'an dışındaki hükümleri. 1999. 178. y. Tez (Yüksek Lisans). Erciyes Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahattin Polat 2069 Yücel, Ahmet Senedde uluv-nuzûl ve avâliler. 1986. 88 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi: [İlâhiyat Fakültesi]. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Salih Tuğ 2070 Yücel, Ahmet Hadis ıstılahlarının doğuşu ve gelişimi (Hicri ilk III asır). 1994. 204 y. Tez (Doktora). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 2071 Yücel, Selahattin İmam Birgivi ve sünnet. 1995. 85 y. Tez (Yüksek Lisans). Atatürk Üniversitesi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Tevhit Bakan 2072 Yüksek, Ahmet Veki b. el-Cerrah ve Cüz'ü. 1985. 80, 51 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fahrettin Atar 2073 Zirek, Mehmet Metin Sekaleyn hadisi (tahlil ve tenkidi). 1998. 276 y. Tez (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ali Akyüz

TEMEL İSLÂ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HADİS ANABİLİM DALİ

1969 Aba, Veli Kadınların hukukî ve sosyal statülerine ilişkin hadisler (Kütüb-i Sitte’de). (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi. 2003. 93 y. (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Demirci) 1970 Abuzerov, Namig Hz. Peygamber’in eşlerinin rivâyetlerinde aile ilişkileri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2001. VI, 94 y. (Danışman: Doç. Dr. Raşit Küçük) 1971 Abuzerov, Namig İbn Mâce’nin Zevâid rivâyetlerinin hadis metodolojisi açısından değerlendirilmesi. (Doktora) Marmara Üniversitesi. 2005. 227 y. (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Yücel) 1972 Acar, Ali Osman Hadislerde toplumsal açıdan hayırlı insan kavramı. (Yüksek Lisans) İstanbul Üniversitesi. 2004. IX, 111 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karataş) 1973 Acar, Yusuf Rivâyet ilimleri açısından hayattakilerin yaptığı ibâdet ve kıraatten ölülerin faydalanması meselesi. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2001. 196 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mahmut Yeşil) 1974 Açık, Abdullah Buhârî’nin hadisleri değerlendirme metodu açısından Uranîler hadisi. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2001. 81 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan) 173

1975 Açıkel, Ayşe Kur’ân’ın cem’i ile ilgili rivâyetler ve tahlili. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi. 2007. 120 y. (Danışman: Doç. Dr. Habil Nazlıgül)

TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 1976 Adilbayeva, Şamşat Kazakistan toplumunun dinî hayatında hadis ve sünnetin rolü. (Doktora) Ankara Üniversitesi. 2002. IV, 227 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal) 1977 Agitoğlu, Nurullah Hz. Âdem ile ilgili rivâyetlerin tespiti ve değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Fırat Üniversitesi. 2005. 110 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Veli Atmaca) 1978 Ahmedov, Reşadet Sünnette evlenme ve evlendirmeler. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2006. X, 136 y. (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Canan) 1979 Aidarbekov, Kubanych Hz. Peygamber’in endişeleri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2005. VI, 47, (69) y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Akyüz) 1980 Akalın, İsa Kâ’bu’l-Ahbâr ve rivâyetlerinin değeri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2001. 98 y. (Danışman: Doç. Dr. Ali Akyüz) 1981 Akbaş, Osman Amasya’da bulunan hadis ve hadis ilimlerine dair yazma ve matbu eserler. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 1996. 101 y. (Danışman: Doç. Dr. Bilal Saklan) 1982 Akcaoğlu, Faik Nişapur’da ilk dönem hadis çalışmaları. (Yüksek Lisans) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. 2005. X, 301 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mirza Tokpınar) 1983 Akdağ, Medine Fatıma İcâbet saati ile ilgili hadislerin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2003. 188 y. (Danışman: Doç. Dr. Nebi Bozkurt) 1984 Akgül, Mustafa Kütüb-i Sitte kavramının oluşum süreci ve şöhret bulması. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2004. 224 y. (Danışman: Doç. Dr. Kamil Çakın) 1985 Akgül, Yusuf Edebî tür olarak Garîbû’l-hadis (kaynak-metod ve muhteva analizi). (Doktora) Ankara Üniversitesi. 2006. 281 y. (Danışman: Doç.Dr. Ali Dere) 1986 Akgün, Hüseyin İbnü’l-Kattân’ın hadis anlayışı. (Doktora) Marmara Üniversitesi. 2004. VIII, 211 y. (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Yücel) 1987 Akkurt (Kabanka), Türkan Hz. Peygamber’in Hz. Ali’ye öğütleri, tesbit ve değerlendirme. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi. 2006. 204 y. (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir Palabıyık) 1988 Aksoy, Bilal 174

Ebû Şâme el-Makdisî ve hadisçiliği. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2002. 129 y. (Danışman: Doç. Dr. Ali Dere) 1989 Aksoy, Hüseyin Hz. Peygamber’in Kur’ân dışında hüküm koyması. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi. 2002. 130 y. (Danışman: Prof. Dr. Selahattin Polat)

HADİS ANABİLİM DALI 1990 Aksu, Abdullah Kitâb-ı Mukaddes’le ilgili rivâyetlerin tahlil ve tenkîdi. (Yüksek Lisans) Ondokuz Mayıs Üniversitesi. 2003. VI, 133 y. (Danışman: Doç. Dr. Osman Güner) 1991 Aktaş, Ömer Muhammed Himmetzâde’nin Şerh-u Hadîs-i Erbaîn adlı eseri. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi. 2006. 135 y. (Danışman: Doç. Dr. Cemal Ağırman) 1992 Aktepe, İsak Emin Şâfiî öncesinde ve İmâm Şâfiî’de sünnet. (Doktora) Marmara Üniversitesi. 2005. VI, 281 y. (Danışman: Prof. Dr. Raşit Küçük) 1993 Akyol, Aşur Hasan b. Ziyâd el-Lü’lüî ve hadis ilmindeki yeri. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi. 2007. 113 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özşenel) 1994 Akyüz, Hüseyin el-Câhız’ın sünnet/hadis anlayışı. (Doktora) Ankara Üniversitesi. 2004. VIII, 286 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal) 1995 al-Sheraifin, Muhammad İbn Kutluboğa’nın Tertîbü esmâi’s-sikât adlı eserinin tahkîk ve tahlîli (elif harfi bölümü). (Doktora) Marmara Üniversitesi. 2002. 122, 260 y. (Danışman: Prof. Dr. Ramazan Ayvallı) 1996 Albayrak, Bünyamin Sünnette lider ve özellikleri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2006. 117 y. (Danışman: Prof. Dr. Ramazan Ayvallı) 1997 Aliyev, Sultanbek İbâdetlerin vakitleri konusundaki hadisler ve tahlili. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi. 2005. 199 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Habil Nazlıgül) 1998 Alpkıray, Abdulcelil Sahâbenin yerleşim ve vefat yerleri. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi. 2005. 172 y. (Danışman: Prof. Dr. Selahattin Polat) 1999 Altun, Betül Hadis literatüründe zulüm kavramı: Sahih-i Buhârî örneği. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2002. XV, 99 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu) 2000 Altunova, Mehmet Fatih Beyhakî ve Delâilü’n-Nübüvve adlı eserinin hadis ilmindeki yeri. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi. 2005. 79. (Danışman: Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin) 2001 Altuntaş, Süleyman Kıyâmet alâmetleri (on alâmeti bir arada zikreden rivâyetlerin tahlîli). (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2007. 106 y. (Danışman: Doç. Dr. Bünyamin Erul) 175

2002 Apaydın, Mehmet Muhammed b. Ömer el-Vâkıdî’nin hayatı, eserleri ve hadisleri birleştirme metodu. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2001. 95 y. (Danışman: Doç. Dr. Nebi Bozkurt)

TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2003 Ardıç, Bilal Hz. Peygamber’in hadislerinde merhamet kavramı. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi. 2002. 83 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Akif Köten) 2004 Arıcan, Mustafa Ali bin Hüseyin’in hayatı ve rivâyetleri. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi. 2005. 153 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayhan Tekineş) 2005 Arıcı, Muzaffer Nikâhta velâyetle ilgili rivâyetler ve değeri. (Yüksek Lisans) Gazi Üniversitesi. 2007. 162 y. (Danışman: Doç. Dr. Mustafa Ertürk) 2006 Arık, Mehmet Selim Ebû Bekr İbnü’l-Arabî ve Sünen şerhi Ârızatü’l-Ahvezî. (Doktora) Uludağ Üniversitesi. 2001. 221 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ali Sönmez) 2007 Arpaçukuru, Osman Sahâbe dönemi hadis rivâyetinde Tesebbüt, İklâl ve İksâr. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2006. 216 y. (Danışman: Prof. Dr. Raşit Küçük) 2008 Arpağ, Necmettin Harran’lı râvîlerin hadis ilmindeki yeri. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2005. 143 y. (Danışman: Prof. Dr. Bilal Saklan) 2009 Arslan, Abdurrahman Hadislerde ticarî ahlâk. (Yüksek Lisans) Süleyman Demirel Üniversitesi. 2001. 99 y. (Danışman: Prof. Dr. Talat Sakallı) 2010 Arslan, Ali Hadiste metin tenkîdi prensibi olarak tarihe-vâkıaya aykırılık. (Doktora) Ondokuz Mayıs Üniversitesi. 2007. XII, 184 y. (Danışman: Doç. Dr. Osman Güner) 2011 Arslan, Murat Kırk gün hadisinin isnâd ve metin yönünden değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2006. 186 y. (Danışman: Prof. Dr. Kamil Çakın) 2012 Artikbaev, Kudrat Kırgızistan’daki camilerde imâmların vaazlarında kullandıkları hadislerin hadis ilmî açısından değerlendirilmesi (Oş örneği). (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2003. 64 y. (Danışman: Doç. Dr. Kamil Çakın) 2013 Asar, Muhammed Ali Hişâm bin Urve’nin hadis ilmindeki yeri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi . 2004. VIII, 137 y. (Danışman: Prof. Dr. Ramazan Ayvallı) 2014 Aslan, Adem Fetih hadisleri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2003. 148 y. (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Canan) 2015 Aslan, Recep 176

Suyûtî’nin hadis ilmindeki yeri. (Doktora) Ankara Üniversitesi. 2007. 192 y. (Danışman: Prof. Dr. Kamil Çakın)

HADİS ANABİLİM DALI 2016 Aslan, Recep Hz. Peygamber’in (sav) istişâreleri. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi. 1996. 46 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Akif Köten) 2017 Avcu, İbrahim Hadislere göre cenneti kazanma yolları. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi. 2006. 154 y. (Danışman: Doç. Dr. Cemal Ağırman) 2018 Ay, Yusuf Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı hutbelerdeki hadislerin tahrîci ve genel değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Gazi Üniversitesi. 2007. 172 y. (Danışman: Doç. Dr. Mahmut Kavaklıoğlu) 2019 Ayaz, Kadir Hâkim’in Ma’rifetü ulûmi’l-hadîs isimli kitabındaki hadislerin tahrîci ve değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2005. 157. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mahmut Yeşil) 2020 Aydemir, Halis es-Sehâvî’nin (902/1496) el-Kavlü’l-Bedî’ fî’s-Salâti ale’l-Habîbi’şŞefî’ adlı eserinin edisyon kritiği. (Doktora) Uludağ Üniversitesi. 2004. 523 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ali Sönmez) 2021 Aydın, Cemal Abdullah Muhammed Murtezâ ez-Zebîdî’nin Tâcu’l-arûs min cevâhiri’l-Kâmûs adlı eserindeki hadislerin tahrîc ve değerlendirilmesi (Elif maddesi). (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2002. 72 y. (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Yücel) 2022 Aydın, Erkan Sünnette ticaret-tebliğ ilişkisi. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2005. VI, 88 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan) 2023 Aydın, Mustafa el-Hatîb el-Bağdâdî’nin “el-Faslu li’l-vasli’l müdrec fi’n-nakl” adlı eseri bağlamında müdrec hadisler ve değeri. (Yüksek Lisans) Çukurova Üniversitesi. 2007. VII, 117 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muhammet Yılmaz) 2024 Aydın, Nadir Ebû Bekir Muhammed b. Ebî İshak İbrâhim b. Yakub el-Gülabâdî’nin (380/990) Meâni’lahbâr adlı eserinin (122-240 varağının) tahkiki. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2006. 249 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu) 2025 Aydın, Nevzat İmâm-ı Evzaî ve Sünenindeki metodu. (Yüksek Lisans) Ondokuz Mayıs Üniversitesi. 2001. X, 264 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yavuz Ünal) 2026 Bakırcıoğlu, Mehmet Zeki İbn Sa’d’ın et-Tabakâtü’l-kübrâ’sında sahâbe bilgisi. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi. 2007. 129 y. (Danışman: Prof. Dr. Abdullah Aydınlı) 177

2027 Balan (Gündoğdu), Emine Hz. Peygamber döneminde kültür değişmeleri. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi. 2002. 85 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Salih Karacabey)

TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2028 Banaz, Şaban Hz. Peygamber’e salâvât getirmek. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi. 2006. 136 y. (Danışman: Doç. Dr. Enbiya Yıldırım) 2029 Bardak, Mehmet Arif Hadislerde Hz. Peygamber’in yolculukları ve yolculuk âdâbı. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 2006. 87 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Harun Reşit Demirel) 2030 Başaran, Serkan Sünnette rüya. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi. 2003. 108 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hayati Yılmaz) 2031 Başer, İsmail Kütüb-i Sitte’ye dahil dört Sünen Kitabı ve mukayesesi. (Yüksek Lisans) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. 2006. 75 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Evgin) 2032 Baştürk, Ayhan Ehl-i hadisin akıl, kıyas ve re’ye bakışı. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2002. 133 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu) 2033 Bayındır, Mülayim Tashif ve hadis ilmine etkisi. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi. 2003. 132 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdinç Ahatlı) 2034 Bayraktutar, Muammer İmâm Şâfiî’de lafza bağlı hadis/sünnet yorumu. (Doktora) Ankara Üniversitesi. 2006. XVI, 336 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu) 2035 Bayram, Halime Erzurumlu İbrâhim Hakkı’nın Mârifetnâme’sindeki hadislerin sıhhat ve kaynak açısından değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2006. 233 y. (Danışman: Prof. Dr. Nebi Bozkurt) 2036 Bestil, Abdurrahman Elmalılı tefsirindeki hadislerin tahrîci (I-III. ciltler). (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2004. 121 y. (Danışman: Doç. Dr. Mahmut Yeşil) 2037 Bilen, Mehmet İbn Hacer’in Buhârî’ye yöneltilen itirazlara verdiği cevaplar. (Doktora) Ankara Üniversitesi. 2004. VIII, 328 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu) 2038 Bilgiç, Ali Hadislerde Ulûhiyet. (Yüksek Lisans) Çukurova Üniversitesi. 2007. 112 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Osman Ateş) 2039 Bodur, Abdulkadir Münâvî (1031/1621)’nin hadisçiliği ve Raf’u’n-nikâb an Kitâbi’ş-Şihâb adlı eserinin tahkiki. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2006. 221 y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Eren) 2040 Bozali, Betül Hz. Peygamber’in soruları. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2001. 62, 91 y. (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Yücel)

178

2041 Böcü, Ali es-Suyûtî’nin “Şerhu’s-Sudûr bi şerhi hâli’l-mevtâ ve’l-kubûr” adlı eseri bağlamında kabir hayatı ile ilgili hadislerin incelenmesi. (Yüksek Lisans) Çukurova Üniversitesi. 2005. VII, 85 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Osman Ateş)

HADİS ANABİLİM DALI 2042 Budak, Ali Katâde b. Diâme: Hadis ilmindeki yeri. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi. 2002. 69 y. (Danışman: Prof. Dr. Abdullah Aydınlı) 2043 Bulgurcu, Kahraman Kemâlpaşazâde’nin hadis ilmindeki yeri (Kırk Hadisler örneği). (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2004. 103 y. (Danışman: Prof. Dr. Zekeriya Güler) 2044 Büber, Öztürk Muğayyebât-ı hamse (beş bilinmeyen). (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi. 2007. VII, 47 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sami Şahin) 2045 Büyükkaynak, Sami Hadis ilimleri açısından namazda kıraat meselesi. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2005. 175 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Adil Yavuz) 2046 Canikli, İlyas Hilâfet kavramıyla ilgili hadislerin tetkiki. (Doktora) Ankara Üniversitesi. 2004. VIII, 265 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu) 2047 Ceylan, Nimet Mizânu’l-i’tidâl’de metin tenkîdi. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi. 2002. IX, 88 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özşenel) 2048 Chousein, Soumegie Hazreti Peygamber’in zorlukları aşma yöntemi. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2006. III, 151 y. (Danışman: Doç. Dr. Emin Aşıkkutlu) 2049 Cihangeri, Hayri Namazda okunan duâların hadisler açısından değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi. 2007. VII, 123 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sami Şahin) 2050 Civelek, İbrahim Kaza ve kader ile ilgili hadislerin incelenmesi. (Yüksek Lisans) Çukurova Üniversitesi. 2006. 134 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Osman Ateş) 2051 Coşkun, Ayşe Esed b. Furat’ın hayatı ve hadis ilmindeki yeri. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi. 2007. 56 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hayati Yılmaz) 2052 Coşkun, Ebru İstanbul’da hadis-sünnet kültürü araştırmaları (Eyüp ilçesi örneği). (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2002. 206 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan) 2053 Coşkun (Ersöz), Şule Ukaylî’nin Kitâbu’d-Du’afâi’l-kebîr’i ve cerh-ta’dîl metodu. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi. 2001. 104 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ali Sönmez) 2054 Cumayev, Eziz Sahîhayn’da usûl bilgileri. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi. 2002. 118 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Salih Karacabey) 179

2055 Cumayev, Eziz Amelî konuların dayandığı hadisler açısından Mâlik-Buhârî mukayesesi. (Doktora) Uludağ Üniversitesi. 2005. 130 y. (Danışman: Doç. Dr. Salih Karacabey)

2056 Çakır, Durmuş Ali Hz. Muaviye’nin rivâyetleri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2006. 219 y. (Danışman: Prof. Dr. Ramazan Ayvallı) 2057 Çakır, Mesut Fezâilü’l-Kur’ân hadisleri çerçevesinde Kur’ân’ın ezberlenmesi ile ilgili rivâyetlerin tahrîc ve değerlendirmesi. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2007. 131 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan) 2058 Çakır, Murat Bir tebliğ metodu olarak Hz. Peygamber’in hadislerinde kıssa. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2002. VI, 57 y. (Danışman: Doç. Dr. Emin Aşıkkutlu) 2059 Çakıroğlu, Ayhan İstihâre hadisi ve değerlendirmesi. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2005. V, 129 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Akyüz) 2060 Çavdar, Mevlüt Hadislerde rüya ve yorumu. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi. 2001. 80 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin) 2061 Çay, Recep Hadisler ışığında cennete giremeyecek kimseler. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2006. 138 y. (Danışman: Prof. Dr. Ramazan Ayvallı) 2062 Çebi, Resul Hadisleri bakımından fütüvvetnameler ve Muhammed b. Hüseyin er-Redavî’nin “Fütüvvetnâme-i Kebîr” adlı eserindeki hadislerin tahrîci ve tahlili. (Yüksek Lisans) Fırat Üniversitesi. 2002. 71 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Veli Atmaca) 2063 Çelik, Fatih Hz. Peygamber’in hadislerinde ticârî ahlâk. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2004. VII, 133 y. (Danışman: Doç. Dr. Emin Aşıkkutlu) 2064 Çetin, Mehmet Fıkıh usûlündeki delillerin dayandırıldığı hadislerin tahrîci ve değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi. 2007. 209 y. (Danışman: Doç. Dr. Habil Nazlıgül) 2065 Çetres, Recai Nesefî’nin Medâriku’t-tenzîl adlı eserinde hadisin rolü ve hadislerin tahrîci. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi. 2001. VIII, 73 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nihat Yatkın) 2066 Çınar (Arslan), Sevim Abdülmelik b. Habîb ve Kitâbu Edebi’n-nisâ isimli eseri. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2006. 106 y. (Danışman: Doç. Dr. Bünyamin Erul)

2067 Çiçek, İsmail Zaruri durumlarda kolaylık ifade eden hadislerin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2005. X, 100 y. (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Yücel) 2068 Çiftçi, Mehmet Emin Hz. Peygamber’in kıldığı nafile namazlarla ilgili rivâyetlerinin tahlili. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi. 2002. 104 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin)

HADİS ANABİLİM DALI 2069 Çiftçi, Şaban Günümüzde Alevî-Bektaşî kültüründe hadis. (Doktora) Süleyman Demirel Üniversitesi. 2005. 322 y. (Danışman: Prof. Dr. Talat Sakallı) 2070 Çimen, Ali Mâzerî (ö. 536/1141): Hayatı, eserleri ve “el-Mu’lim” isimli eseri özelinde şerhçiliği. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2007. 131 y. (Danışman: Doç. Dr. Bünyamin Erul) 2071 Çimen, Rahim Endülüslü İbn Abdülberr’in hadisçiliği ve Câmiu beyâni’l-ilm adlı eseri. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2002. 102 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mahmut Yeşil) 2072 Çite, Mukaddes Münâvî’nin Feyzu’l-Kadîr adlı eserinde Suyûtî’ye itirazları (III. cilt). (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2007. 142 y. (Danışman: Doç. Dr. Mahmut Yeşil) 2073 Çite, Nuriye Ebû Muti’ en-Nesefî’nin Kitâbu’r-Red ale’l-ehvâ ve’l-bida’ adlı eserinde geçen hadislerin tahrîc ve değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2007. 98 y. (Danışman: Prof. Dr. Bilal Saklan) 2074 Çolak, Ahmet Sünnet-örf ilişkisi. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi. 2002. 196 y. (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Bayraktar) 2075 Çolak, Ali Kur’ân ve hadislere göre melek kavramı. (Yüksek Lisans) Çukurova Üniversitesi. 2000. XI, 214 y. (Danışman: Doç. Dr. Ali Osman Ateş) 2076 Çolak, Ali Anadolu’da örf ve âdetlerin oluşması ve meşrûlaşmasında rivâyetlerin rolü (düğün ve nikâh örneği). (Doktora) Ankara Üniversitesi. 2004. 236 y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Emin Özafşar) 2077 Dayhan, Ahmet Tahir Hadislerde tashîf ve tahrîf. (Doktora) Dokuz Eylül Üniversitesi. 2005. 245 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Cemal Sofuoğlu) 2078 Demir, Dursun Vitir namazıyla ilgili hadisler ve değeri. (Yüksek Lisans) Gazi Üniversitesi. 2006. 186 y. (Danışman: Doç. Dr. Mustafa Ertürk) 2079 Demir, Mahmut Terğîb-terhîb hadislerinin değerlendirmesi ve mevzuât edebiyatındaki yeri. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2001. 132 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal) 2080 Demir, Mehmet Akif Hadislere göre Cuma ve toplumsal boyutu. (Yüksek Lisans) Ondokuz Mayıs Üniversitesi. 2002. 185 y. (Danışman: Doç. Dr. Osman Güner) 181

2081 Demir, Perihan Zeyneb Binti Cahş’ın Hayatı ve Rivâyetleri üzerine bir inceleme. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2003. III, 92 y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Emin Özafşar)

TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2082 Demir, Serkan Hanefî mezhebi fıkıh usûlünde sünnet anlayışı. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2006. 124 y. (Danışman: Prof. Dr. Raşit Küçük) 2083 Demirci, Kadir Zeydiyye’nin hadis anlayışı. (Doktora) Ankara Üniversitesi. 2005. VIII, 287 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu) 2084 Demirer, Macit Hadis ilimleri açısından Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî ve Levâmi’u’l-ukûl adlı eseri. (Doktora) Selçuk Üniversitesi. 2007. 348 y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Eren) 2085 Demiryürek, Erol Hz. Peygamber’in doğumu ile ilgili rivâyetlerin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2001. IV, 56 y. (Danışman: Doç. Dr. Nebi Bozkurt) 2086 Deniz, Ümran T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı hutbelerdeki hadislerin tahrîci ve tahlili (1995- 2000) yılları). (Yüksek Lisans) Fırat Üniversitesi. 2002. 101 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Veli Atmaca) 2087 Dilek, Mehmet Sünnet’te ceza anlayışı. (Doktora) Harran Üniversitesi. 2001. 251 y. (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Canan) 2088 Doğanay, Süleyman Hadis rivâyetinde Râvî tasarrufları ve doğurduğu problemler. (Doktora) Erciyes Üniversitesi. 2006. 246 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Toksarı) 2089 Dönmez, Mustafa Ebû Nuaym el-İsfahânî’nin et-Tıbbu’n-Nebevî isimli eserinin tahkiki. (Doktora) Uludağ Üniversitesi. 2005. 840 y. (Danışman: Doç. Dr. Salih Karacabey) 2090 Durak, Hasan Hüseyin Usfûrî’nin Kırk Hadis Şerhi’nin tahkîk tahrîc, terceme ve tenkîdi. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi. 2002. 120 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ali Sönmez) 2091 Düzenli, Muhittin Hadis alma yöntemi olarak icâzet ve münâvele. (Yüksek Lisans) Ondokuz Mayıs Üniversitesi. 2002. VII, 177 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yavuz Ünal) 2092 Ekerim, Sacit Tâhir el-Cezâirî ve Tevcîhu’n-nazar adlı eseri çerçevesinde hadisçiliği. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2007. 104 y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Eren)

182

2093 Emecen, Sadık İbn Cüreyc’in hayatı ve hadis ilmindeki yeri. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi. 2001. 76 y. (Danışman: Prof. Dr. Abdullah Aydınlı) 2094 Engin, Sezai Yaratılışla ilgili hadislerin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2006. 76 y. (Danışman: Prof. Dr. Mahmut Yeşil)

HADİS ANABİLİM DALI 2095 Er, Harun Fetihnâmeler’deki hadislerin tesbiti ve tenkîdi. (Yüksek Lisans) Fırat Üniversitesi. 2007. 97 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Veli Atmaca) 2096 Erdim, Sinan Âd ve Semûd Kavimlerinin helâk oluşu ile ilgili rivâyetlerin tesbiti ve tahrîci. (Yüksek Lisans) Fırat Üniversitesi. 2007. 114 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Veli Atmaca) 2097 Erel, Ferruh İmrân b. Husayn. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2006. 118 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Akyüz) 2098 Eren, İsa Hadiste İ’tibâr ve Sahîh-i Buhârî’de İ’tibâr uygulamaları. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi. 2007. 109 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hayati Yılmaz) 2099 Eren, Muhammet Emin Hadis edebiyatında Kitâbu’l-ilm ve ilim kelimesinin kavramsal tahlili. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2006. 101 y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Emin Özafşar) 2100 Ergen, Mevlüt 19. yüzyıl muhaddislerinden Abdülhay el-Leknevî (1304/1886)’nin hadisçiliği. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2001. 123 y. (Danışman: Prof. Dr. Bilal Saklan) 2101 Eriş, Hatice Eşler arası saygının sınırları ve “Secde” hadisi: Tahkik-tahricdeğerlendirme. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2005. VII, 246 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Akyüz) 2102 Erkaya, Musa İbn Mâce’nin hadis kültüründeki yeri. (Doktora) Ankara Üniversitesi. 2004. IX, 250 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu) 2103 Eryarsoy, Elif Hz. Peygamber’in azadlıları ve rivâyetleri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2002. 162 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan) 2104 Eryılmaz, M. Şükrü Yezîd b. Hârûn (118-206/736-821) ve hadis ilmindeki yeri. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2004. 181 y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Emin Özafşar) 2105 Ezer, Bekir Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed, sünnet ve hadis hakkındaki çalışmaları (1900- 1950 arası). (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi. 2007. 150 y. (Danışman: Doç. Dr. Habil Nazlıgül) 2106 Genç, Mustafa

183

Sünnet-vahiy ilişkisi. (Doktora) Selçuk Üniversitesi. 2005. VII, 360 y. (Danışman: Prof. Dr. Bilal Saklan) 2107 Gökalp, Murat İlk dönem hadis ve İslâm tarihi kaynaklarına göre Vedâ Hutbesi rivâyetlerinin tetkiki. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2001. VIII, 191 y. (Danışman: Doç. Dr. Kamil Çakın)

TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2108 Gökalp, Murat Kadı Iyâz ve Şifâ adlı eserinde peygamber tasavvuru. (Doktora) Ankara Üniversitesi. 2005. XII, 242 y. (Danışman: Prof. Dr. Kamil Çakın) 2109 Gökçe, Ferhat Şa’rânî ve hadisleri değerlendirmede Mîzân yöntemi. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2004. VI, 258 y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Görmez) 2110 Göktaş, Mustafa Hadis râvîsinin fazileti hakkındaki rivâyetlerin değerlendirilmesi (el-Muhaddisü’l-fâsıl özelinde). (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2006. 256 y. (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Yücel) 2111 Gözalan, Bestami Elmalılı tefsirindeki hadislerin tahrîci (VII, VIII ve IX. ciltler). (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2007. 255 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Adil Yavuz) 2112 Gurbet, Mahmut Niyet hadisi tahrîc ve tahlîl. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 2006. 89 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Harun Reşit Demirel) 2113 Gül, Nadibe Kur’ân ve hadislere göre Hz. Peygamber’in kişiliği. (Yüksek Lisans) Çukurova Üniversitesi. 2007. 118 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Osman Ateş) 2114 Güleç, Hüseyin Şâfiî fıkıh usûlünde hadis metodolojisi. (Doktora) Ankara Üniversitesi. 2002. VII, 355 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu) 2115 Gültekin, Ayşe İsmail Ankaravî’nin Mesnevî şerhi Mecmûatü’l-letâif ve matmûratü’l-meârif’te hadis (altıncı cilt örneği). (Doktora) Selçuk Üniversitesi. 2006. 500 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu) 2116 Gültekin, Hikmet İsmail Hakkı Bursevî: Kırk Hadis Şerhi transkripsiyonu ve hadislerin tahrîc tenkîd ve kritiği (ilk yirmi hadis). (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 1996. 244 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mahmut Denizkuşları) 2117 Gültekin, Hüseyin A’meş Süleymân bin Mihrân’ın hadis ilmindeki yeri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2001. IX, 96 y. (Danışman: Doç. Dr. Raşit Küçük) 2118 Gümrükçüoğlu, Süleyman Hz. Hafsa’nın hayatı ve rivâyetleri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2004. VII, 150 y. (Danışman: Doç.Dr. Ali Akyüz) 2119 Gümüş, Asiye Buhârî’nin kullanımına göre Allah’ın öğrettikleri kavramı ışığında sünnetin kaynağı meselesi. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi. 2002. 77 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hayati Yılmaz) 184

2120 Gümüş, Mustafa Münâvî’nin Suyûtî’ye itirazları (Feyzu’l-Kadîr’in ikinci cildi özelinde). (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2007. 149 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu)

HADİS ANABİLİM DALI 2121 Gün, Hatice Hz. Peygamber döneminde fikir ve inanç hürriyeti. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi. 2007. 55 y. (Danışman: Doç. Dr. Cemal Ağırman) 2122 Güneş, Adem Hz. Muhammed ve kâinât (Hz. Peygamber’den nakledilen kâinât ile ilgili rivâyetler). (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi. 2002. 121 y. (Danışman: Doç. Dr. Enbiya Yıldırım) 2123 Gürler, Kadir Ehl-i Hadîs’in düşünce yapısı. (Doktora) Ankara Üniversitesi. 2002. V, 260 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu) 2124 Gürsoy, Mukadder Abdullah b. Sâlih el-Mısrî’nin hadis cüz’ü. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi. 1996. 120 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ali Sönmez) 2125 Güşen, Seyit Ali Hz. Peygamber’in ve Hulefâ-i Râşidîn’in sünnetine sarılmayı emreden hadisin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2007. III, 163 y. (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Yücel) 2126 Güzel, Yüksel Şakku’s-Sadr rivâyetinin tahlili (Hz. Peygamber’in göğsünün yarılması). (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2007. 148 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar) 2127 Han, Abdurrahman Kütüb-i Sitte ricâlinde ibâdet-ilim ilişkisi (Tehzîbü’t-Tehzîb). (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi. 2007. 94 y. (Danışman: Doç. Dr. Ayhan Tekineş) 2128 Hansu, Hüseyin Babanzâde Ahmet Naim: Hayatı, fikirleri, eserleri, hadisçiliği. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1996. 121 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Fatih Kesler) 2129 Hansu, Hüseyin Mu’tezile’nin hadis anlayışı. (Doktora) Ankara Üniversitesi. 2002. 349 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu) 2130 Hansu, Remzi Sünnet ve geleneğimizde cenaze merasimlerinin birbirine uygunluğu (Bingöl örneği). (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 2007. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Harun Reşit Demirel) 2131 Hasanova, Selime Veysel Yûsuf Ziyâeddin Ezherî ve Bulgaristan’da hadis eğitimi (19201950). (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2007. 153 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar) 2132 Hoşaf, Fahri Sünnette propaganda. (Doktora) Harran Üniversitesi. 2003. 210 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal) 2133 Işık, Mükremin

185

İbn Kayyim el-Cevziyye’nin Hâdi’l-ervâh adlı eseri bağlamında cennet ile ilgili hadislerin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Çukurova Üniversitesi. 2005. 155 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Osman Ateş)

TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2134 İbik, Hasan Zenginlik ve fakirlikle ilgili hadislerin hadis teknikleri açısından değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2001. XIV, 369 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu) 2135 İmamoğlu, Abdullah Taha Hurmanın aşılanması/döllenmesi ile ilgili rivâyetin tetkik, tahlil ve tenkîdi. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2005. X, 147 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Akyüz) 2136 İnak, İbrahim Halil Hadislerde hikmet kavramı. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi. 2007. 75 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özşenel) 2137 İşçen, Tevfik Uydurma hadislerde akıl. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2001. 90 y. (Danışman: Doç. Dr. Raşit Küçük) 2138 İyişenyürek, Orhan Mehmet Zihni Efendi’nin Nimet-i İslâm adlı eserindeki hadislerin tahrîc ve değerlendirilmesi: Temizlik ve namaz bölümü. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2004. 218 y. (Danışman: Prof. Dr. Zekeriya Güler) 2139 Jiaerfu, Atawuxi (Ataullah Şahyar) İbn Ebî Şeybe’nin Ebû Hanîfe’ye itirazları. (Doktora) Marmara Üniversitesi. 2002. IX, 214, 86 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan) 2140 Jumabayev, Halilulla Hadis’te Merv ekolü. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi. 2004. 122 y. (Danışman: Doç. Dr. Salih Karacabey) 2141 Kahraman, Sümeyye Kur’ân ve hadislerde aile kavramı. (Yüksek Lisans) Çukurova Üniversitesi. 2006. 127 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Osman Ateş) 2142 Kalkan, Mehmet İbn Kayyim el-Cevziyye’nin Hâdi’l-ervâh adlı eseri bağlamında cennet ile ilgili hadislerin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Çukurova Üniversitesi. 2007. 144 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Osman Ateş) 2143 Kamburoğlu, Berrin Hemmü’n-Nebî ve ilgili hadisler bağlamında hükmî değeri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2006. 110 y. (Danışman: Doç. Dr. Emin Aşıkkutlu) 2144 Kanacevic, Behljulj Hadisin güvenirliğini tespitte lafız ve mâna bozukluğunun fonksiyonu. (Yüksek Lisans) Ondokuz Mayıs Üniversitesi. 2005. VIII, 116 y. (Danışman: Doç. Dr. Yavuz Ünal) 2145 Kanbaş, Mahmut Sami İlk üç asırda muhaddislerin meslekleri ve geçim kaynakları. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2007. 134 y. (Danışman: Prof. Dr. Nebi Bozkurt) 186

2146 Kanbaz, İsmail Bazı milletler ve dillerle ilgili övgü ya da yergi içeren hadislerin tahlili (Araplar, Farslılar ve Türkler bağlamında). (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi. 2006. VIII, 73 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yıldız)

HADİS ANABİLİM DALI 2147 Kaplan, Medine Gazzâlî’nin Minhâcü’l-âbidîn adlı eserinde geçen hadislerin tahrîc ve değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2007. 84 y. (Danışman: Doç. Dr. Mahmut Yeşil) 2148 Kaplan, Mustafa Rivâyet değeri açısından İbn Sayyâd kıssası. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2006. IX, 182 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal) 2149 Karabağ, Nevin Muhammed Esed’in hadis yorumculuğu. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi. 2007. 131 y. (Danışman: Doç. Dr. Enbiya Yıldırım) 2150 Karabulut, Fuat Süfyân b. Uyeyne ve hadis kültüründeki yeri. (Doktora) Atatürk Üniversitesi. 2007. VIII, 169 y. (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Bayraktar) 2151 Karaçam, Kudret İlel edebiyatı ve kuralları. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2004. 121 y. (Danışman: Prof. Dr. Bilal Saklan) 2152 Karagöz, Oğuzhan Kur’ân’dan olup olmadığı iddia edilen bazı sûre ve âyetlerle ilgili rivâyetlerin tahlili. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi. 2007. 98 y. (Danışman: Doç. Dr. Cemal Ağırman) 2153 Karagözoğlu, Mustafa Macit Maktû hadis ve delil değeri. (Yüksek Lisans) İstanbul Üniversitesi. 2007. X, 110 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karataş) 2154 Karahan, Abdullah Hadis ilminde râvîlerin güvenilirliği meselesi. (Doktora) Marmara Üniversitesi. 2002. 262 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan) 2155 Karapınar, Fikret Muhaddis sûfîlerin hadis usûlü ve hadisleri anlama yöntemleri (H. IV. - V / M. X.-XI. asır). (Doktora) Selçuk Üniversitesi. 2006. 363 y. (Danışman: Prof. Dr. Bilal Saklan) 2156 Karayılan, Mevlüt Süyûtî’nin Leâlî’deki kaynakları ve tenkîd metodu. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 1994. 143 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu) 2157 Kavşut, Fatma Kadınların hadis ilmindeki yeri (Hicri IX. asır Memlukler dönemi). (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2004. X, 215 y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Emin Özafşar) 2158 Kazan, Ramazan Edebî üslûp açısından hadis metinleri. (Doktora) Süleyman Demirel Üniversitesi. 2005. VIII, 332 y. (Danışman: Prof. Dr. Talat Sakallı) 2159 Keklik, Gülşen Hadis rivâyetlerinde iyilik ve kötülük kavramları. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2007. 93 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Görmez) 187

2160 Keleş, Emel Münâvî’nin Suyûtî’ye itirazları (Feyzu’l-Kadîr’in dördüncü cildi özelinde). (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2007. 92 y. (Danışman: Prof. Dr. Zekeriya Güler)

TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2161 Kerim, Abdülvehap Cemâleddin el-Kâsımî’nin el-Cerh ve’t-ta’dîl adlı eseri üzerine bir inceleme ve kaynak tetkiki. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2001. IX, 47, 56 y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Emin Özafşar) 2162 Kesgin, Salih İlgili hadisler bağlamında çeşitli inanç gruplarının Arap Yarımadası’ndan sürülmesi. (Yüksek Lisans) Ondokuz Mayıs Üniversitesi. 2005. 97 y. (Danışman: Doç. Dr. Osman Güner) 2163 Keskin, Hasan Kur’ân’da birlik öğretisi. (Yüksek Lisans) Karadeniz Teknik Üniversitesi. 2003. 110 y. (Danışman: Prof. Dr. S. Kemal Sandıkçı) 2164 Khaldi, Smain İmâm Mâlik ve Muvatta adlı eseri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2002. 217 y. (Danışman: Doç. Dr. Ali Akyüz) 2165 Kılavuz, Neslihan Hadis yazım kuralları. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi. 2002. 100 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Akif Köten) 2166 Kış, Osman Hz.Peygamber ve hanımlarının aile içi ilişkileri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2004. III, 138 y. (Danışman: Prof. Dr. Raşit Küçük) 2167 Kızıl, Fatma Oryantalistlerin hadislerin menşeini tespite yönelik yöntemleri. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi. 2005. X, 85 y. (Danışman: Doç.Dr. İbrahim Hatiboğlu) 2168 Kilinçli, Sami Akıl ile ilgili hadislerin tesbit ve tenkîdi. (Yüksek Lisans) Çukurova Üniversitesi. 2007. 101 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muhammet Yılmaz) 2169 Koca, Suat Erken dönem Mekârim-i ahlâk literatürünün ahlâk-değer ilişkisi bakımından incelenmesi. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2005. 122 y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Görmez) 2170 Koç, İbrahim Hadisler ışığında nazar (göz değmesi). (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi. 2004. 85 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yıldız) 2171 Koç, Nagihan Hadislerde ölüm. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi. 2002. 100 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdinç Ahatlı) 2172 Koçak, Rukiye Vitir namazı ile ilgili rivâyetlerin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi. 2006. VI , 113 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sami Şahin) 188

2173 Kolkıran, Gönül Tarih ve hadis disiplini açısından güvenilirlik sorunu: İbn İshak ve Vâkidî örneği. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2004. VI, 166 y. (Danışman: Doç. Dr. Ali Dere)

HADİS ANABİLİM DALI 2174 Kotan, Sehal Deniz Medîne dönemi sosyal yaşantısında kadının konumu. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2007. 127 y. (Danışman: Prof. Dr. Kamil Çakın) 2175 Kurt, Hatice Sahabî hanımlar ve hadis ilmî. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi. 2001. 160 y. (Danışman: Prof. Dr. Abdullah Aydınlı) 2176 Kutluay, İbrahim Sünnete göre takdîs ve tafdîl meseleleri. (Doktora) Marmara Üniversitesi. 2003. 234 y. (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Canan) 2177 Kuzudişli, Ali Yahudi kültürünün hadislere etkisi. (Doktora) Dokuz Eylül Üniversitesi. 2004. 254, XV y. (Danışman: Prof. Dr. Nevzat Aşık) 2178 Kuzudişli, Bekir Kunut hadisleri ve değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2001. VI, 193 y. (Danışman: Doç. Dr. Raşit Küçük) 2179 Kuzudişli, Bekir Hadis rivâyetinde aile isnâdları. (Doktora) İstanbul Üniversitesi. 2005. XV, 456 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karataş) 2180 Martı, Huriye Birgili Mehmed Efendi’nin hadisçiliği ve et-Tarîkatü’lMuhammediyye (Tahkik ve tahlil). (Doktora) Selçuk Üniversitesi. 2005. 780 y. (Danışman: Prof. Dr. Bilal Saklan) 2181 Mercimekçi (Bayram), Hülya Taşköprülüzâde’nin eş-Şakâiku’n-Nu’mâniye fi ulemâi’d-Devleti’lOsmâniyye adlı eserinde adı geçen muhaddislerin incelenmesi. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2006. 159 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Adil Yavuz) 2182 Mertoğlu, Hilal Abdu’l-Hayy el-Leknevî’nin hayatı ve hadis anlayışı. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2003. VIII, 131 y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Emin Özafşar) 2183 Molu, Ahmet Mirâc hadislerinin hadis bilimi açısından değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2001. VI, 120 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu) 2184 Nane, Asım Amr b. Dînâr’ın hayatı ve hadis ilmindeki yeri. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi. 2006. 89 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayhan Tekineş) 2185 Odabaşoğlu, Tuba Hasan Hüsnü Erdem’in “İlâhî Hadisler” adlı eserinin kaynak değeri (tahriç ve değerlendirme). (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2006. 103 y. (Danışman: Prof. Dr. Zekeriya Güler)

189

2186 Oğur, Necmettin Şîa’da ricâl ilminin gelişimi ve bu alanda yapılan çalışmalar. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2002. 148 y. (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Canan)

TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2187 Ok, Ahmet Şamil Ahmed bin Hanbel ile Ebû Dâvûd arasındaki rivâyet ilişkisi. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2006. 206 y. (Danışman: Prof. Dr. Ramazan Ayvallı) 2188 Okullu, Mustafa Ensâr ve hadis rivâyeti. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi. 2001. 227 y. (Danışman: Prof. Dr. Abdullah Aydın) 2189 Okuyan, Mustafa Muhammed İbn Himmat ed-Dımeşkî’nin ’Netîcetü’n-nazar fi ilmi’leser’ adlı eserinin tahkiki. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2005. 103 y. (Danışman: Doç. Dr. Mahmut Yeşil) 2190 Oral, Kenan Hadis edebiyatındaki Hâricîlerle ilgili rivâyetlerin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2007. 227 y. (Danışman: Doç. Dr. Bünyamin Erul) 2191 Oruçhan, Osman Hadiste metin tenkîdi ilkesi olarak pozitif bilimlere aykırılık. (Doktora) Ankara Üniversitesi. 2005. XVI, 510 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu) 2192 Öksüz, Nilgün Hadis tarih ilişkisi ve Buhârî’nin et-Tarîhü’l-evsat’ındaki metodu. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi. 2005. 105 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Yardım) 2193 Örenç, Aşır Hz. Peygamber’e yapılan saygısızlıklar ve ilgili hadislerin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Süleyman Demirel Üniversitesi. 2007. 156 y. (Danışman: Prof. Dr. Talat Sakallı) 2194 Özcan, Fadime Rivâyetler açısından İsrâ ve Mi’râc hadisesi. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi. 2006. IV, 55 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sami Şahin) 2195 Özçelik, Harun Çeşitli yönleriyle Buhârî şerhi Feyzu’l-Bârî. (Doktora) Atatürk Üniversitesi. 2002. 283 y. (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Bayraktar) 2196 Özçelik, Sait Hadislerde rukye. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2001. III, 89 y. (Danışman: Prof. Dr. Ramazan Ayvallı) 2197 Özçelik, Sedat İbnu Şihâb ez-Zührî’nin hayatı ve hadisçiliği. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2001. XII, 160 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal) 2198 Özçeltikçi, Ümmühan İbn Hibbân’ın karşıt anlamlı hadisleri hadisin bütünlüğü ilkesiyle Sahîh’inde değerlendirişi. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi. 2006. 165 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kahraman) 190

2199 Özdemir, Adem Hafs b. Gıyâs ve hadis ilmindeki yeri. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi. 2007. VI, 139 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özşenel)

HADİS ANABİLİM DALI 2200 Özdemir, Veysel Hazreti İbrâhim ile ilgili rivâyetler. (Yüksek Lisans) Fırat Üniversitesi. 2002. VI, 123 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Veli Atmaca) 2201 Özdemir, Zehra Hadis usûlünde ehl-i bid’at problemi ve uygulamadaki yansımaları. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi. 2007. 222 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Toksarı) 2202 Özkan, Halit Hicri ilk iki asırda farklı şehirlerde amel telakkisi oluşumunda sünnet ve hadisin yeri. (Doktora) Marmara Üniversitesi. 2006. IX, 329 y. (Danışman: Prof. Dr. Raşit Küçük) 2203 Özmen, Fatma Tesbîh Namazı hadisinin tahkîk, tahrîc ve tenkîdi. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi. 2007. 82 y. (Danışman: Prof. Dr. Nevzat Aşık) 2204 Özmen, Hüsnü Ebu’l-Hasen el-Mâverdî’nin hadis anlayışı -Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn isimli eseri özelinde-. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2006. XX, 262 y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Görmez) 2205 Özmen, Ramazan Hanbelî Mezhebi fıkıh usûlcülerinin hadis/sünnet metodolojisi. (Doktora) Ankara Üniversitesi. 2004. VIII, 319 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu) 2206 Özpınar, Ömer Tasnif dönemi hadis edebiyatının oluşumunda ilmî ve fikri hareketlerin etkisi (Buhârî örneği). (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2004. 316 y. (Danışman: Prof. Dr. Bilal Saklan) 2207 Özsoy, Abdulvahap Şu’be İbnü’l-Haccâc ve hadisçiliği. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi. 2004. 166 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selçuk Coşkun) 2208 Özsoy, Hüseyin İbn Cüreyc ve hadis ilmindeki yeri. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi. 2006. 55 y. (Danışman: Prof. Dr. Nevzat Aşık) 2209 Öztop, İbrahim Hz. Peygamber’in şiddete karşı aldığı tedbirler. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi. 2003. 245 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ali Sönmez) 2210 Öztoprak, Mustafa Târîhu Bağdâd’da Ebû Hanife ile ilgili rivâyetlerin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2006. 130 y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Eren) 2211 Öztürk, İbrahim Mehmet Zihni Efendi’nin Nimet-i İslâm adlı eserindeki hadislerin tahriç ve değerlendirilmesi (Oruç, zekât, hac ve nikâh bölümleri). (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2006. 149 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muhittin Uysal) 191

2212 Öztürk, Mustafa Mevâlî’nin hadis rivâyetindeki yeri (Hicri I ve II. Asır). (Doktora) Marmara Üniversitesi. 2002. 457 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan)

2213 Özyürek, Tezcan Peygamber sevinci (Hz. Peygamber’in tebessümü). (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2002. 139 y. (Danışman: Doç. Dr. Ali Akyüz) 2214 Pazarlıoğlu, Mustafa Hicri ilk üç asırda halifelerin rivâyetteki yeri. (Doktora) Sakarya Üniversitesi. 2001. 135 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özşenel) 2215 Polat, Mehmet Vehbi Aclûnî’nin Keşfu’l-hafâ adlı eserinin kaynakları. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2006. 78 y. (Danışman: Prof. Dr. Zekeriya Güler) 2216 Sabaz, Emrullah İlk üç asırda hadisçilerin devlet adamları ile münasebetleri. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi. 2005. 117 y. (Danışman: Prof. Dr. Nuri Topaloğlu) 2217 Sadıker, Abdullah Ma’mer b. Râşid ve el-Câmi’i. (Yüksek Lisans) Çukurova Üniversitesi. 2003. 247 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Osman Ateş) 2218 Sağlam, İbrahim Rûhu’l-Beyân Tefsiri’ndeki namaz sûrelerinde geçen hadisler (Fâtiha ve Fil-Nâs sûreleri). (Yüksek Lisans) Gazi Üniversitesi. 2007. 191 y. (Danışman: Doç. Dr. Mahmut Kavaklıoğlu) 2219 Samadov, Vugar Hadislerde Hz. Peygamber’in bedevîlerle ilişkileri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2004. 87 y. (Danışman: Prof. Dr. Nebi Bozkurt) 2220 Saranç, Ali İbn Ebi’d-Dünyâ ve hadis ilmindeki yeri. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2004. V, 132 y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Görmez) 2221 Sarı, Dursun Merfû nitelikli ribâ hadislerinin tahrîc ve tenkîdi. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi. 2005. 90 y. (Danışman: Prof. Dr. Selahattin Polat) 2222 Sarıer, Harun Uğursuzluk meselesi. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi. 2007. VII, 38 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sami Şahin) 2223 Selimli, Goşgar Hicrî I-IX. asırlarda Azerbaycanlı muhaddisler. (Doktora) Marmara Üniversitesi. 2005. IX, 186 y. (Danışman: Prof. Dr. Nebi Bozkurt) 2224 Seyhan, Ahmet Emin İbn Hacer el-Askalânî ve Fethu’l-bârî’deki metodu. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 1995. 168 y. (Danışman: Doç. Dr. Bilal Saklan)

192

2225 Seyhan, Ahmet Emin 15. y.y. Osmanlı popüler dinî edebiyatındaki Fiten hadislerinin tahrîc ve tenkîdi (Envâru’lÂşikîn örneği). (Doktora) Süleyman Demirel Üniversitesi. 2006. 702 y. (Danışman: Prof. Dr. Talat Sakallı) 2226 Sezen, F. Sedanur Ebû Dâvûd ve İbn Mâce’de hadis rivâyet eden kadın sahabîler. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi. 1996. 134 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ali Sönmez) 2227 Sifil, Ebubekir Hz. Ömer’in sünnet anlayışı. (Doktora) Selçuk Üniversitesi. 2006. 214 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu) 2228 Sirinov, Rufat Âzerî Muhaddis el-Berdîcî’nin hayatı ve eserleri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2005. VII, 79 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan) 2229 Söylemez, Mustafa Mevzuât kitaplarındaki mevzû olmayan hadisler. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi. 2006. 97 y. (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir Palabıyık) 2230 Subaşı, Ahmet Sünnet’in rivâyetlerle temellendirilmesi sorunu bağlamında Suyûtî’nin Miftâhu’l-cenne adlı eserinin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2006. 82 y. (Danışman: Doç. Dr. Bünyamin Erul) 2231 Suiçmez, Muhammet İbn Receb el-Hanbelî ve Câmiu’l-ulûm ve’l-hikem adlı eserindeki hadis şerhçiliği. (Yüksek Lisans) Karadeniz Teknik Üniversitesi. 2006. 173 y. (Danışman: Doç. Dr. Yavuz Köktaş) 2232 Suiçmez, Yusuf Hadiste ref’ problemi (Mevkuf ve Maktû hadislerin Rasulullah’a izâfesi). (Doktora) Ankara Üniversitesi. 2005. 322 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu) 2233 Şahin, Zeynep Günler ile ilgili hadisler. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2007. IX, 141 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aynur Uraler) 2234 Şahyar, Ayşe Esra Zayıf hadis rivâyeti. (Doktora) Marmara Üniversitesi. 2005. X, 295 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan) 2235 Şenburç, Muhammed Masum Osmanlı müelliflerinden Yûsuf Zâhir Efendi ve Usûl-i Hadîs’e dâir eseri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2004. V, 134 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan) 2236 Şengezer, Salih Hadisleri tedvin ve tasnif düşüncesinin tarihsel seyri. (Yüksek

Lisans) Ondokuz Mayıs Üniversitesi. 2007. IX, 90 y. (Danışman: Doç. Dr. Yavuz Ünal) 2237 Şeref, Kerime Hadis ilmi ile diğer İslâmî ilimlerin eğitim-öğretim yöntemlerinin mukayesesi. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi. 2007. 130 y. (Danışman: Doç. Dr. İbrahim Hatiboğlu) 2238 Şimşek (Öztürk), Betül İbn Hacer el-Askalânî’nin hadis usûlcülüğü. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2007. 102 y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Eren)

TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2239 Şimşek, Şevket Hadis kültüründe ganimet. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2007. 127 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal) 2240 Şiraz, Mehmet Nazım Hadisin tahammül ve edâsında semâ, arz ve kıraat yolları. (Yüksek Lisans) Ondokuz Mayıs Üniversitesi. 2004. 142 y. (Danışman: Doç. Dr. Yavuz Ünal) 2241 Şirin, Süleyman Cemâleddin el-Kâsımî’nin hadis ilmindeki yeri. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2007. 80 y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Eren) 2242 Tamgüç, Yasin İbn Sayyâd hakkındaki hadislerin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2006. 141 y. (Danışman: Prof. Dr. Kamil Çakın) 2243 Tartı, Nevzat Hadislerin tarihsel boyutu. (Doktora) Atatürk Üniversitesi. 2001. 200 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu) 2244 Taş, Yusuf Cengiz Sünnette fakirlik ve zenginlik meselesi. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi. 2002. 98 y. (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Demirci) 2245 Taşan, Yusuf Dinî tebliğde hutbenin yeri ve Hz. Peygamber’in hutbe tarzı. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2007. 110 y. (Danışman: Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu) 2246 Taşbolotov, Aziz Yecüc ve Mecüc hakkındaki hadislerin isnâd ve metin açısından tahlili. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2007. (Danışman: Prof. Dr. Kamil Çakın) 2247 Taşkın, Mahmut Meşyeha türü eserlerin ortaya çıkışı ve Taberânî’nin el-Mu’cem’üssagîr’i. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi. 2003. 161 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Yardım) 2248 Tatlı, Bekir Hadis tekniği açısından Cibrîl hadisi ve İslâm düşüncesine yansımaları. (Doktora) Ankara Üniversitesi. 2005. 349 y. (Danışman: Doç. Dr. Bünyamin Erul) 2249 Tayyar, Mustafa Humeydî’nin Müsned’i ve hadis literatüründeki yeri. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2002. 108 y. (Danışman: Doç. Dr. Ali Dere) 2250 Teker, Yusuf Hadis usûlü edebiyatında elfiyyeleç Irâkî ve Elfiyye’si. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2006. 96 y. (Danışman: Doç. Dr. Emin Aşıkkutlu) 2251 Tekin, Muhammet Ali Hadis tekniği açısından “Fıtrat” hadisinin inşâsı. (Yüksek Lisans) 194

Cumhuriyet Üniversitesi. 2003. 112 y. (Danışman: Doç. Dr. Cemal Ağırman) 2252 Tekiner, Saliha Elmalılı tefsirindeki hadislerin tahrîci (IV, V, VI. ciltler). (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2006. IV, 178 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Adil Yavuz)

HADİS ANABİLİM DALI 2253 Temiz, Rabia Zahide Buhârî’nin “Halku Ef’âli’l-ibâd” adlı eserinin hadis ilmi açısından tetkiki. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2003. 199 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aynur Uraler) 2254 Temizkan, Dursun Sünen-i Ebî Dâvûd ve mevzû ithamına maruz kalan hadislerinin tahlili. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi. 2004. 127 y. (Danışman: Doç. Dr. Cemal Ağırman) 2255 Tokuş, Mehmet Hadislerde sadaka kavramı. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 2006. 87 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Hansu) 2256 Toprak, Mehmet Sait Hadiste derlemecilik devrinin başlaması ve Ûşî’nin Nisâbü’l-ahbâr’ı. (Doktora) Dokuz Eylül Üniversitesi. 2005. XVII, 281, 211 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Yardım) 2257 Toprak, Sermin Hadis literatüründe Kitâbü’l-ahlâklar. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi. 2007. 103 y. (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir Palabıyık) 2258 Tozluk, Hatice Amre bint Abdirrahmân’ın hayatı ve rivâyetleri. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi. 2001. VIII, 70 y. (Danışman: Prof. Dr. Abdullah Aydınlı) 2259 Tuğlu, Nuri Mâtüridî kelâm ekolü çerçevesinde kelâmî hadislerin değerlendirilmesi. (Doktora) Süleyman Demirel Üniversitesi. 2003. 379 y. (Danışman: Prof. Dr. Talat Sakallı) 2260 Turan, Erhan Rivâyeti geciktirilen hadisler ve nedenleri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2006. III, 144 y. (Danışman: Nebi Bozkurt) 2261 Turan, Zekiye Allah, Âdem’i kendi sûretinde yarattı hadisinin incelenmesi. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi. 2004. 119 y. (Danışman: Doç. Dr. Enbiya Yıldırım) 2262 Turhan, Halil İbrahim İbn Hacer: “Lezzetü’l-ayş bi-cem’i turuki hadisi” ve “el-E’immetü min Kureyş” adlı eseri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2006. 105 y. (Danışman: Prof. Dr. Raşit Küçük) 2263 Tuzcu, Recep Hz. Peygamber’le ilgili bazı halk inanışlarının el-Hasâisü’l-kübrâ’daki dayanakları. (Yüksek Lisans) Çukurova Üniversitesi. 2002. 251 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Osman Ateş) 2264 Türcan, Zişan Hattâbî ve İbn Hacer’in Buhârî metinlerine yaklaşımları. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2002. II, 78 y. (Danışman: Doç. Dr. Ali Dere)

195

2265 Türk, Recep Kâmil Miras’ın hayatı, eserleri ve hadisçiliği. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 2006. 89 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Harun Reşit Demirel) 2266 Ulu, Arif Tâbiûnun sünnet anlayışı. (Doktora) Ankara Üniversitesi. 2006. XIV, 290 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu)

TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2267 Uslan, Pınar Hz. Âişe’nin bayan öğrencileri. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi. 2003. 149 y. (Danışman: Prof. Dr. Nevzat Aşık) 2268 Uysal, Rabia Buhârî’nin el-Edeb’ül-müfred’teki metodu. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi. 2001. 123 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Cemal Sofuoğlu) 2269 Uzundağ, Mehmet Sait Hz. Zekeriyyâ ve Hz. Yahyâ (a.s.) ile ilgili rivâyetler. (Yüksek Lisans) Fırat Üniversitesi. 2005. 102 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Veli Atmaca) 2270 Ülger, Galip Nikâhla ilgili ahkâm âyetlerini tefsir eden Kütüb’ü Tis’a’daki merfû hadislerin tahrîci. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi. 2002. 120 y. (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Demirci) 2271 Ünlü, Hatice Sünnette aile içi iletişim. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2007. 186 y. (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Canan) 2272 Ünsal, Nilüfer Buhârî’nin el-Edebü’l-müfred’i bağlamında Hz. Peygamber’in sünnetinde görgü kuralları. (Yüksek Lisans) Çukurova Üniversitesi. 2006. 168 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Osman Ateş) 2273 Ürkmez, Ahmed Ahlâk hadislerinin düşünce ve davranış eğitimindeki yeri ve rivâyet değeri. (Doktora) Selçuk Üniversitesi. 2007. 143 y. (Danışman: Prof. Dr. Bilal Saklan) 2274 Yağbasan, Kürşad Hz. Îsâ ile ilgili rivâyetlerin tesbiti ve değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Fırat Üniversitesi. 2004. 99 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Veli Atmaca) 2275 Yağşımuradov, Gulamilla Türkmenistan’da hadis kültürü (Hicri ilk dört asır ve günümüz örnekliğinde). (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2002. V, 327 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu) 2276 Yapar, Güray Hadislerin yazılı malzemeye dönüşme süreci (M.610-770). (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi. 2005. 135 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Habil Nazlıgül) 2277 Yasdıman, Necla Aile hukuku ile ilgili hadislerin tahlili, tenkîdi ve mezhep imamlarının anlayışları. (Doktora) Dokuz Eylül Üniversitesi. 2002. 313 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Cemal Sofuoğlu) 2278 Yavuz, Adil eş-Şevkânî ve hadisçiliği. (Doktora) Selçuk Üniversitesi. 2002. 308 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu) 2279 Yazıcı, Mahmut 196

Hadislerde toplumların çöküşü. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2007. 161 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Akyüz) 2280 Yazıcı, Şuayb Serahsî, Gazalî, el-Bâcî ve Ebu’l-Huseyn el-Basrî ’nin fıkıh usûllerinde hadislerin kullanımı. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi. 2007. 167 y. (Danışman: Doç. Dr. Ali Toksarı)

HADİS ANABİLİM DALI 2281 Yazıcı, Yunus Vârise vasiyet yoktur hadisinin incelenmesi. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2001. V, 143 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu) 2282 Yeğen, İhsan Deccâl ile ilgili hadisler ve değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi. 2002. 129 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Toksarı) 2283 Yenibaş, Hasan Sünnette insan unsurunun değerlendirilmesi. (Doktora) Marmara Üniversitesi. 2007. 284 y. (Danışman: Prof. Dr. Raşit Küçük) 2284 Yeşil, Muhammed Hulusi Rukye konusunu işleyen rivâyetlerin tesbiti ve değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2007. 86 y. (Danışman: Doç. Dr. Mahmut Yeşil) 2285 Yıldırım, Ömer Faruk Ebû Bekir b. Abdurrahman’ın hayatı ve hadis ilmindeki yeri. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi. 2006. 78 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hayati Yılmaz) 2286 Yıldız, Aytekin Zeyd b. Ali ve Müsned’i. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi. 2004. VII, 107 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Tevhit Bakan) 2287 Yıldız, Fahreddin Hadisler ışığında Hz. Peygamber’in duygusal zekâsı. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2006. VI, 87 y. (Danışman: Doç. Dr. Emin Aşıkkutlu) 2288 Yılmaz, Ahmet Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde yer alan ve uydurma olduğu iddia edilen hadislerin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2004. VI, 275 y. (Danışman: Prof. Dr. Bilal Saklan) 2289 Yılmaz, Cafer Hanefî fıkıhçılarının Buhârî’den almadıkları ahkâm hadisleri. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi. 2006. III, 167 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sami Şahin) 2290 Yılmaz, Fatma Peygamberimizin şahıslara özel uygulamaları. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2006. II, 106 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aynur Uraler) 2291 Yılmaz, Fethullah Tövbekâr kâtil kıssasının tahlili. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2003. 153 y. (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Canan) 2292 Yılmaz, Lokman Münâvî’nin Suyûtî’ye itirazları (Feyzu’l-Kadîr’in altıncı cildi örneği). (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2007. (Danışman: Prof. Dr. Zekeriya Güler) 197

2293 Yılmaz, Orhan Hz. Ali’yi öne çıkaran rivâyetlerin değeri. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi. 2003. V, 144 y. (Danışman: Doç. Dr. Bünyamin Erul)

TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2294 Yiğitbaş, Lokman İbn Ebî Cemre ve Behcetü’n-nüfûs. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi. 2004. VI, 101 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu) 2295 Yolcu, Ahmet Hz. Peygamber’in vahye dayanmayan davranışları. (Yüksek Lisans) Çukurova Üniversitesi. 2005. 144 y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Osman Ateş) 2296 Yumak, Ali Kütüb-i Tis’a çerçevesinde sahâbenin bazı temel ahlâkî vasıfları (sevgi ve hoşgörü). (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi. 2005. VI,125 y. (Danışman: Prof. Dr. Ramazan Ayvallı) 2297 Yücel, Ekrem Kutsal metinlerde ve rivâyetlerde Hz. Süleymân. (Yüksek Lisans) Fırat Üniversitesi. 2003. 122 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Veli Atmaca) 2298 Yürekli, Ümit Namazların kazasıyla ilgili rivâyetler ve değerlendirilmeleri. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi. 2003. 110 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sami Şahin)

198

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful