Modul Perdagangan Tingkatan 5

Edisi 2012

oleh Pn. Maggie Low SMJK Phor Tay

Bab 1 – Perbankan dan Institusi Kewangan
Konsep Kilat

PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN

Sistem Perbankan

Jenis Bank

Institusi Kewangan Lain

Perkhidmatan Bank Perdagangan

Cek

Konvensional Islam

Bank Pusat Syarikat Kewangan Bank Perdagangan Bank Islam Syarikat Pajakan Bank Saudagar Syarikat Jaminan Kredit Malaysia Syarikat Pemfaktoran
 Cek terbuka  Cek berpalang     Mudah Selamat Kepelbagaian Bukti bayaran

Jenis Cek Dan Penggunaan

Faedah

Cek Lain

Bank Koperasi

Bank Badan Berkanun

 Cek bertarikh hadapan  Cek mati  Cek dalaman  Cek kosong

Bank Pembangunan & Infrastruktur

Bank Simpanan Nasional

Bank Pertanian

Simpanan

Pembayaran

Pembiayaan

Perkhidmatan Lain

 Akaun Simpanan  Akaun Semasa  Akaun Simpanan Tetap

 Arahan tetap  Pindahan kredit  Pindahan  Draf bank  Cek jurubank

 Pinjaman  Overdraf

mlpl/smjkpt

 Kad kredit  Peti simpan selamat  Perbankan elektronik  Tukaran mata wang  Cek kembara  Jaminan Page jurubank 1  Perbankan Islam

Revisi Kilat
1.1 Sistem Perbankan

Sistem Perbankan

Konvensional

Islam

1. Sistem perbankan merujuk kepada pelbagai jenis aktiviti kewangan yang dijalankan oleh bank dan institusi kewangan. Sistem Perbankan Konvensional 1. Sistem perbankan tertua di dunia ini beroperasi berasaskan kapitalisme serta menegaskan kebebasan menguruskan wang. 2. Keuntungan, yang menjadi motif utama sistem ini, didapati melalui pelaburan. 3. Perbezaan antara faedah yang diperolehi dan faedah yang dicajkan juga menghasilkan keuntungan. Sistem Perbankan Islam 1. Perbankan Islam ditadbir berlandaskan lunas syariah. 2. Operasinya tidak mengandungi unsur gharar (ketidakpastian), maisir (judi) dan riba (bunga). 1.2 Jenis-Jenis Bank
Jenis Bank

Bank Pusat Bank Perdagangan

Bank Saudagar Bank Badan Berkan un

Bank Koperasi

Bank Pusat 1. Tugas utama bank pusat ialah mengawas dan mengawal perlaksanaan dasar dan peraturan perbankan dan kewangan sesebuah negara. 2. Selain itu, bank pusat menjalankan fungsi berikut: a. Mengeluar dan mengawal mata wang negara mlpl/smjkpt Page 2

b. Menjadi jurubank dan penasihat kewangan kepada kerajaan c. Melaksanakan dasar kewangan kerajaan d. Menjadi jurubank kepada semua bank perdagangan Bank Perdagangan 2. Bank perdagangan ialah institusi kewangan yang dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh pihak swasta. 3. Bank perdagangan boleh diuruskan secara konvensional ataupun secara Islam. 4. Bank Islam menjalankan aktiviti berlandaskan syariah Islam tetapi fungsinya adalah sama dengan bank perdagangan yang lain. 5. Konsep kongsi untung digunakan untuk menggantikan konsep faedah atau bunga dalam sistem perbankan . 6. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah seperti berikut: a. Menerima simpanan b. Kemudahan pembayaran c. Memberikan pembiayaan d. Perkhidmatan lain 7. Terdapat dua jenis milikan bank perdagangan, iaitu: a. Milikan tempatan b. Milikan asing 8. Antara bank perdagangan yang terdapat di Negara kita termasuklah Bank BumiputraCommerce Berhad (milikan tempatan), Citibank Berhad (milikan asing) dan Bank Islam Malaysia Berhad (bank Islam). Bank Saudagar 1. Bank ini memberikan perkhidmatan perbankan dan kewangan kepada badan-badan berkanun dan institusi perniagaan yang besar sahaja. 2. Arab-Malaysian Merchant Bank Berhad dan Commerce International Merchant Bankers Berhad adalah antara contoh bank saudagar. 3. Bank ini menawarkan perkhidmatan: a. Menerima simpanan b. Memberikan pinjaman c. Memberi khidmat nasihat kepada syarikat d. Menguruskan pelaburan e. Menjamin terbitan syer Bank Badan Berkanun 1. Bank jenis ini ditubuhkan oleh kerajaan. 2. Tujuannya ialah membantu sektor penting dalam negara seperti sektor pertanian, perikanan, pembangunan dan penternakan. 3. Antara bank jenis ini ialah:
Contoh bank badan berkanun Perkhidmatan yang disediakan Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia  Pembiayaan aset tetap  Pembiayaan modal kerja Bank Pertanian Malaysia  Pinjaman/Pembiayaan - Pembiayaan pusingan - Pembiayaan dagangan Bank Simpanan Nasional  Simpanan  Pembiayaan  Kad kredit

mlpl/smjkpt

Page 3

Tujuan

 Skim Kilang Bimbingan  Tabung Usahawan Baru  Skim Modal Asas untuk Industri Kecil dam Sederhana (IKS)  Menggalakkan penyertaan bumiputera dalam bidang industri dan perniagaan

- Dana Khas  Simpanan

 Perkhidmatan bank Islam

 Membangun dan memodenkan sektor pertanian

 Menggalakkan tabiat berjimat cermat dan menabung

Bank Koperasi 1. Operasi bank ini mematuhi prinsip koperasi. 2. Bank ini tidak menjalankan tugas bank dengan sepenuhnya. Pengendalian akaun semasa, mendiskaunkan bil dan pertukaran mata wang asing tidak dibenarkan. 3. Perkhidmatan ditawarkan kepada ahlinya sahaja. 1.3 Perkhidmatan Bank Perdagangan
Perkhidmatan Bank Perdagangan

Menerima Simpanan

Memberi Pembiayaan

Kemudahan Pembayaran

Perkhidmatan Lain

Menerima Simpanan Jenis Simpanan Akaun Simpanan Biasa

        

Akaun Simpanan Tetap

Akaun Semasa

Huraian Penyimpan boleh menyimpan jumlah kecil. Bebas memasukkan dan mengeluarkan wang pada bilabila sahaja. Faedah adalah tidak tinggi. Penyimpan menyimpan jumlah yang tertentu untuk tempoh yang dipersetujui. Hanya boleh mengeluarkan wang pada tempoh matang. Faedah adalah tinggi. Pemegang akaun memerlukan seorang perujuk untuk membuka akaun. Penyimpan boleh mengeluarkan cek. Tiada faedah yang diberikan kepada penyimpan.

Kemudahan Pembayaran Jenis Perkhidmatan Arahan Tetap  mlpl/smjkpt

Huraian Arahan diberikan oleh pemegang akaun kepada pihak bank untuk membayar pemiutangnya secara berterusan Page 4

Pindahan Kredit

        

Pindahan Elektronik Pindahan Mel

Pindahan Telegraf Draf Bank

Cek Jurubank

pada tarikh-tarikh tertentu dan dalam jumlah yang ditetapkan. Contoh: membayar premium insurans, sewa dan ansuran. Pelanggan membayar dengan menggunakan sekeping cek sahaja dan pihak bank akan membayar terus ke dalam akaun penerima. Contoh : membayar gaji kaki tangan, bil elektrik. Akaun penerima dapat dikreditkan serta-merta dengan jumlah pembayaran yang diarahkan. Merupakan perintah bertulis yang dihantar oleh bank kepada cawangannya untuk membuat pembayaran. Contoh: Pindahan mel biasa dan pindahan mel udara Pihak bank menghantar telegraf kepada cawangannya untuk mengarahkan pindahan. Merupakan sejenis cek yang dikeluarkan oleh bank kepada pelanggannya yang hendak membuat bayaran dengan menggunakan cek. Dikeluarkan atas permintaan pelanggan bank yang hendak membuat bayaran kepada penerima yang berada di tempat yang sama dengannya.

Memberi Pembiayaan Jenis Pembiayaan Pinjaman Bercagar

     

Pinjaman Tidak Bercagar

Overdraf

Huraian Peminjam perlu mencagarkan hartanya yang mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada jumlah pinjamannya. Contoh : Pinjaman perumahan Cagaran tidak diperlukan tetapi peminjam perlu dijamin oleh beberapa orang penjamin Contoh : Pinjaman persendirian dan pinjaman pendidikan Diberikan kepada pemegang akaun semasa. Membolehkan pemegang akaun semasa mengeluarkan cek melebihi amaun yang ada dalam akaunnya.

Perkhidmatan Lain Jenis perkhidmatan Kad Kredit

 

Peti Simpan Selamat

  

Perbankan Elektronik (e-banking) mlpl/smjkpt

Huraian Sekeping kad yang membolehkan pemiliknya membuat pembelian barang atau perkhidmatan tanpa menggunakan wang tunai. Pemilik membayar pada akhir bulan setelah menerima penyata atau bil. Merupakan peti keluli yang disimpan di bilik kebal bank. Pelanggan perlu menyewanya untuk menyimpan barang berharga ataupun dokumen penting mereka. Pelanggan boleh melakukan urusan 24 jam dalam keadaan mudah, cepat, efisien dan selamat. Page 5

Tukaran Mata Wang Cek Kembara

   

Jaminan Juru Bank

    

Perbankan Islam

Contoh : Mesin ATM, Mesin deposit cek dan lain-lain. Menukarkan mata wang asing ke mata wang tempatan dan sebaliknya, mengikut kadar pertukaran semasa. Dibeli dalam mata wang asing tetapi dibayar dalam mata wang tempatan. Sesuai, mudah dan selamat digunakan oleh pengembara ke luar negara. Bank menjamin pelanggannya terhadap bayaran yang dikenakan, seperti barang bercukai yang belum dibayar cukainya kepada pihak kastam. Aktiviti perbankan adalah sama dengan bank konvensional yang lain tetapi dijalankan atas landas prinsip syariah. Sistem perbankan ini melarang ciri Gharar (ketidak pastian), Maisir (perjudian) dan Riba (bunga atau faedah) Menggalakkan perkongsian untung. Menawarkan produk simpanan, pelaburan dan pembiayaan.

1.4 Cek 1. Cek merupakan arahan bertulis kepada jurubank untuk membayar. 2. Tiga pihak yang penting dalam cek: a. Pesuruh bayar - Bank yang membayar nilai wang untuk cek berkenaan b. Penerima - Nama orang atau syarikat yang tertulis atas cek c. Penyuruh bayar - Orang yang mengeluarkan cek 3. Cek dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu cek terbuka dan cek berpalang. Cek

Terbuka

Berpalang

Pembawa

Perintah

Palang Am

Palang Khas

Cek Terbuka Tidak perlu dimasukkan ke dalam akaun bank. mlpl/smjkpt

Cek Berpalang Perlu dimasukkan ke dalam akaun bank.

Page 6


 

Tidak selamat kerana boleh ditunaikan di kaunter bank. Cek Pembawa Cek Perintah
Sesiapa sahaja boleh menunaikan cek di kaunter. Tanda tangan tidak diperlukan di belakang semasa menunaikan cek.   Hanya nama yang tertulis pada cek yang boleh menunaikan cek. Tanda tangan diperlukan di belakang sebelum dibenarkan menunaikan cek


 

Adalah selamat kerana tidak boleh ditunaikan di kaunter bank. Palang Am Palang Khas
Tidak dinyatakan dengan spesifik nama bank yang perlu dimasukkan cek. Adalah lebih mudah secara bandingan dengan menerima cek palang khas.   Menyatakan dengan spesifik nama bank dan cawangannya. Dianggap tidak fleksibel dan menyusah -kan sekiranya tiada akaun di bank tersebut.

Biro Kredit 1. Ditubuhkan oleh Bank Negara dengan menggabungkan Biro Maklumat Cek dengan Biro Kredit untuk mengatasi masalah cek tak layan. 2. Diberikan tugas mengumpul dam menyebar maklumat kredit (termasuk maklumat cek tak layan) kepada bank dan institusi kewangan yang lain. 3. Bertujuan menghapuskan rasa was-was masyarakat terhadap penggunaan cek. 4. Berfungsi untuk mencegah atau menghalang penipuan dengan mengenakan dendaan kepada pemegang akaun semasa yang tidak jujur. 1.5 Institusi Kewangan Lain 1. Selain bank, institusi kewangan yang memberikan perkhidmatan perbankan, menjadi semakin penting dan popular dalam dunia perniagaan.
Institusi Kewangan Syarikat Kewangan      Tugas Menerima simpanan Pembiayaan Sewa Beli Perkhidmatan lain Membeli invois daripada pelanggan dan mengutip bayaran daripada pembeli Menawarkan kaedah pembiayaan dengan membeli peralatan mahal yang diperlukan dan membenarkan pelanggannya membayar ansuran. Menjamin pinjaman yang dipohon oleh peniaga. Memberikan khidmat nasihat kepada peniaga yang dijaminnya.  Sumbangan Berfungsi seperti bank yang membantu hal kewangan peniaga. Wang peniaga tidak terikat dengan hutang pembelipembelinya. Peniaga berkesempatan menggunakan peralatan mahal untuk memajukan perniagaan dengan membayar ansuran bulanan sahaja. Memberi peluang kepada syarikat untuk maju. Membolehkan perkembangan ekonomi dan kenaikan taraf hidup rakyat       Contoh Eon Finance Arab Malaysian Finance Bhd. Mayban Finance PB International Factors Sdn. Bhd. Public Leasing and Factoring Sdn.Bhd.

Syarikat Pemfaktoran

Syarikat Pajakan

Syarikat Jaminan Kredit Malaysia

 

 

mlpl/smjkpt

Page 7

Pengukuhan Konsep
1. ( a ) Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat. Perkhidmatan Bank Perdagangan

Perkhidmatan lain

( b ) Senaraikan empat perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh bank perdagangan. i. _______________________________ ii. _______________________________ iii. _______________________________ iv. _______________________________ 2. Isikan ketinggalan dalam jadual di bawah. Berbezaan antara Sistem Perbankan Konvensional dan Sistem Perbankan Islam Perbankan Konvensional Aspek Perbankan Islam Perbezaan   Mengamalkan konsep  Dasar perkongsian untung Perniagaan  Akta Perbankan dan Institusi   Kewangan 1989 (BAFIA)  Bebas melabur dalam semua   jenis pelaburan yang menjanjikan keuntungan asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang.    Penasihat Kewangan 3. Senaraikan empat institusi kewangan yang lain selain bank. i. ________________________________ ii. ________________________________ iii. ________________________________ iv. ________________________________

mlpl/smjkpt

Page 8

4.(a) Isikan ketinggalan dalam rajah di bawah Cek

Pembawa

Palang Am

(b) Nyatakan tiga kelebihan menggunakan cek. i. __________________________________ ii. __________________________________ iii. __________________________________ (c) Penuhkan kekosongan pada jadual di bawah. Jenis Cek  Cek Bertanda    Cek kosong Huraian   Cek yang tarikh pembayarannya ditundakan.  Cek yang melepasi tempoh pembayarannya. 

(d) Tuliskan enam sebab cek menjadi tidak layan. i. ______________________________________________________ ii. ______________________________________________________ iii. ______________________________________________________ iv. ______________________________________________________ v. ______________________________________________________ vi. ______________________________________________________

mlpl/smjkpt

Page 9

Pengukuhan Objektif
Arahan: Setiap soalan di bawah disediakan empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik sahaja. 1.1 Sistem Perbankan 1. Pilih huraian yang tepat menggambarkan sistem perbankan. A. Pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh bank untuk kemudahan orang ramai. B. Pelbagai aktiviti kewangan yang dijalankan oleh bank dan institusi kewangan yang lain. C. Aktiviti simpanan dan pembiayaan yang disediakan oleh bank untuk kemudahan peniaga. D. Operasi perbankan yang tidak melibatkan unsur gharar, maisir dan riba. 2. Pilih pernyataan yang menunjukkan perbezaan antara sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Islam yang tepat. I Perbankan konvensional dikawal oleh Akta Bank Negara sementara perbankan Islam beroperasi berlandaskan Akta Perbankan Islam. II Penasihat perbankan konvensional terdiri daripada pakar ekonomi sementara penasihat perbankan Islam adalah para ulama. III Dasar bank konvensional berlandaskan pemberian faedah tetapi bank Islam mengikut prinsip syariah. IV Bank konvensional melabur dalam semua sektor tetapi bank Islam bebas daripada unsur yang meragukan. A. I, II dan III sahaja C. I, III dan IV sahaja B. I, II, dan IV sahaja D. II, III dan IV sahaja 3. Apakah persamaan antara perbankan konvensional dan perbankan Islam? I Melakukan pelaburan untuk mencari keuntungan. II Bebas melakukan pelaburan, asalkan tidak melanggar undang-undang. III Pembahagian keuntungan diberikan antara pelabur dan penyimpan. IV Antara produk kedua-dua jenis sistem ini ialah menerima simpanan, membuat pembayaran dan memberi pembiayaan. A. II dan III sahaja C. I, III dan IV sahaja B. I dan IV sahaja D. II, III dan IV sahaja 4. Pilih pernyataan yang benar sahaja. I Produk-produk sistem perbankan Islam ditawarkan kepada semua golongan masyarakat tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. II Perbankan Islam berpegang pada prinsip tiada unsur gharar, maisir dan riba. III Sebagai pengurus besar Bank Muamalat, Sally bebas melakukan pelaburan di mana-mana sektor untuk mencari keuntungan bagi banknya. IV Perbankan konvensional memberikan tumpuan pada ciri faedah, pelaburan dan keuntungan. A. I dan III sahaja C. I, III dan IV sahaja B. I, II dan IV sahaja D. II, III dan IV sahaja mlpl/smjkpt Page 10

1.2 Jenis-jenis Bank 5. Pilih pernyataan yang tepat menunjukkan perbezaan antara bank pusat dan bank perdagangan. Bank Pusat Bank Perdagangan I. Dimiliki oleh kerajaan. Dimiliki oleh sektor swasta. II. Adalah jurubank kepada kerajaan. Adalah jurubank kepada orang ramai. III. Bertujuan mendapat keuntungan Bertujuan memberi kemudahan kepada yang minima. orang ramai. IV. Berkuasa mutlak mengeluar dan Berurusan dalam mata wang negara dan mengedar mata wang negara. juga mata wang asing. A. I dan III sahaja C. I, II dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 6. Fast-max Sdn Bhd, pemilik kilang pembuat skru, ingin mengambil alih Syarikat Maxim Berhad, sebuah kilang besi dan keluli. Apakah bank yang dapat membantu Fast-max mengambil alih Syarikat Maxim Berhad? A. Bank koperasi B. Bank saudagar C. Bank perdagangan D. Bank badan berkanun 7. Di antara yang berikut, bank manakah yang dikelaskan sebagai bank koperasi? A. Malayan Banking Berhad B. Bank Bumiputera Commerce C. Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia D. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad 8. Apakah bank yang menepati ciri-ciri di bawah?    Bertujuan melindungi kepentingan dan memberi faedah kepada ahli-ahlinya. Tidak menjalankan fungsi penuh bank. Tidak mengendalikan akaun semasa dan pasaran pertukaran mata wang asing.

A. B. C. D.

Bank badan berkanun Bank koperasi Bank saudagar Bank Islam

mlpl/smjkpt

Page 11

Soalan 9 dan 10 adalah berdasarkan petikan di bawah. Setelah tamat pengajian dalam bidang teknologi makanan, Solehuddin berhajat menceburkan diri dalam industri kecil dan sederhana dengan membuka kilang mengetin buah-buahan tempatan. Namun begitu, beliau memerlukan bantuan kewangan serta bimbingan.

9. Apakah bank yang dapat membantu Solehuddin untuk mencapai hajatnya menceburi sektor industri kecil dan sederhana? A. Bank Islam B. Bank koperasi C. Bank saudagar D. Bank pembangunan dan infrastruktur 10. Selain dapat membantu Solehuddin menyelesaikan masalah modalnya, bank ini juga telah merangkakan pelbagai skim dan projek untuk meggalakkan penyertaan bumiputera dalam bidang industri dan perniagaan. Apakah skim dan projek yang telah dirangkakan oleh bank ini untuk membantu bakal usahawan bumiputera? I Skim modal asas untuk IKS II Skim pembiayaan modal kerja III Skim kilang bimbingan IV Skim mencari bakal pembeli untuk pengusaha IKS A. I dan II sahaja. C. II, III dan IV sahaja B. I, II dan III sahaja D. I, II, III dan IV 11. Apakah fungsi bank pusat? I Mengeluar dan mengawal mata wang. II Menjadi jurubank dan penasihat kewangan kepada kerajaan. III Menjadi jurubank kepada orang ramai. IV Melaksanakan dasar kewangan kerajaan. A. I dan II sahaja. C. I, III dan IV sahaja B. I, II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 12. Bank Simpanan Nasional adalah antara bank badan berkanun yang memainkan peranan penting dalam kehidupan harian kita. Pilih huraian yang tepat mengenai perkhidmatan yang ditawarkan melalui skim simpanannya. Jenis Simpanan Huraian I. Simpanan Biasa Mneyimpan wang untuk jangka masa tertentu untuk mendapatkan faedah yang lebih tinggi. II. Perkhidmatan wang segera Penyimpan boleh mengeluarkan sebarang jumlah dengan kad ATM pada bila-bila sahaja. III. Sijil simpanan premiun Pemegang sijil boleh mendapat faedah di samping berlpeluang memenangi hadiah mlpl/smjkpt Page 12

IV. Skim SEDAR A. B. I dan II sahaja. II dan III sahaja

menerusi cabutan nombor sijil. Menyimpan wang secara ansuran dalam jumlah yang tetap setiap bulan. C. III dan IV sahaja D. I, II, III dan IV

13. Bank berikut memberikan perkhidmatan yang berikut kepada pelangganpelanggannya.      Menerima simpanan Memberikan pinjaman Memberikan khidmat nasihat kepada pelanggan Menguruskan pelaburan Menanggung jamin terbitan syer

Apakah bank yang menyediakan perkhidmatan di atas? A. Bank badan berkanun B. Bank koperasi C. Bank Pembangunan dan Infrastruktur D. Bank saudagar 1.3 Perkhidmatan Bank Perdagangan 14. Mengapakah wang yang disimpan dalam akaun semasa tidak boleh dianggap sebagai pelaburan? A. Pelanggan bank tidak menandatangani kontrak atau perjanjian dengan bank. B. Wang yang disimpan di dalam akaun semasa bukanlah untuk jangka panjang C. Pelanggan bank tidak mendapat apa-apa pulangan daripada simpanan itu. D. Pemegang akaun semasa tidak menggunakan tunai tetapi menggunaka cek. 15. Mengapakah Mynnwei menasihati neneknya untuk menyimpan RM18,000 dalam akaun simpanan tetap? A. Simpanan tetap merupakan kaedah penyimpanan yang paling selamat untuk menyimpan lebihan wang. B. Nenek Mynnwei dapat mengeluarkan cek semasa beliau memerlukan wang. C. Faedahnya akan dihantar ke rumah neneknya setiap bulan. D. Kadar faedahnya adalah lebih tinggi berbanding dengan simpanan biasa. 16. Pak Soleh adalah seorang pengusaha Industri Kecil dan Sederhana (IKS) yang mempunyai 88 orang pekerja. Belaiu telah dirompak beberapa kali semasa beliau mengeluarkan wang untuk membayar gaji pekerjanya. Apakah jenis perkhidmatan bank yang dapat membantu Pak Soleh? A. Debit terus B. Pindahan kredit C. Draf bank D. Pindahan elektronik mlpl/smjkpt

Page 13

17. Sally telah mengambil pinjaman bank untuk membeli kereta idamannya. Oleh sebab sibuk dengan tugasnya, adalah sukar untuknya untuk membayar ansuran keretanya setiap bulan. Pihak bank dapat membantunya dengan menasihatinya memohon perkhidmatan ______________________ A. Arahan tetap B. Pindahan kredit C. Akaun semasa D. Pindahan elektronik 18. Baki akaun semasa Encik Ramli Sunny ialah sebanyak RM15,000. Beliau dibenarkan mengeluarkan cek RM88.000. Ini bermakna Encik Ramli Sunny dibenarkan membuat overdraf sebanyak____________________ A. RM 88,000 B. RM 15,000 C. RM 103,000 D. RM 73,000 Soalan 19 hingga 21 adalah berdasarkan petikan di bawah. Kuldip Singh yang mengusahakan perniagaan borong, hanya ada RM25,000 dalam akaun semasanya. Beliau sedar akan kelebihan kemudahan overdraf kepadanya. Antaranya ialah beliau akan boleh membayar pekilang walaupun belum memerima bayaran daripada peruncit. Keadaan ini akan membolehkannya menjalankan perniagaannya dengan lebih lancar. 19. Semasa beliau memohon untuk mendapatkan perkhidmatan itu, apakah faktor yang akan dipertimbangkan oleh pihak bank? I II III IV A. B. Nilai cagaran yang dikemukakan. Kejujuran dan kedudukan kredit Kuldip. Taraf pelajaran dan pencapaian akademiknya. Sejarah perniagaannya. I dan II sahaja. C. II, III dan IV sahaja I, II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV

20. Jumlah overdraf yang diluluskan oleh pihak bank ialah RM100,000. Pilih pernyataan yang betul mengenai urusan dan keadaan kewangan Kuldip setelah mendapat kebenaran menggunakan overdraf. I Kuldip perlu menelefon pihak bank untuk mendapatkan kepastian kedudukan kreditnya setiap kali hendak menggunakan overdraf. II Kemudahan overdraf yang diberikan ini memungkinkan Kuldip mengeluarkan tunai dari akaun semasanya dengan menggunakan kad ATM sehingga ke takat overdraf dibenarkan itu. III Kuldip bebas mengeluarkan amaun cek, asalnya jumlahnya tidak melebihi RM125,000. IV Bayaran faedah dicajkan ke atas RM100,000 sahaja. mlpl/smjkpt Page 14

A. B.

I sahaja. II dan III sahaja

C. III dan IV sahaja D. II, III dan IV sahaja

21. Sekiranya faedah yang dikenakan ke atas overdraf ialah 15% setahun, kirakan jumlah faedah yang perlu dibayar balik oleh Kuldip sekiranya beliau telah mengeluarkan cek sebanyak RM123,456.00. Andaikan Kuldip telah menggunakan kemudahan overdraf selama 15 hari. A. RM 761.03 B. RM 14, 768.40 C. RM 616.44 D. RM 606.92 22. Apakah kelebihan overdraf berbanding dengan pinjaman bank? A. Faedah hanya dikenakan ke atas amaun yang digunakan. B. Kadar faedah yang dikenakan adalah lebih rendah berbanding dengan pinjaman. C. Kemudahan ini boleh didapati hanya dengan mempunyai aset untuk dicagarkan kepada pihak bank. D. Sesiapa sahaja pun boleh memohon untuk mendapatkan kemudahan ini. 23. Walaupun memberikan faedah yang lebih rendah daripada akaun simpanan tetap, akaun simpanan biasa adalah lebih popular di kalangan penyimpan kerana I Amaun minima yang perlu disimpan dalam akaun simpanan biasa adalah lebih kecil berbanding amaun yang perlu disimpan dalam akaun simpanan tetap. II Pelanggan boleh mengeluarkan cek pada bila-bila sahaja semasa hendak membuat bayaran. III Sijil simpanan adalah lebih senang disimpan berbanding dengan buku simpanan. IV Penyimpan bebas mengeluarkan wang pada bila-bila sahaja. A. II dan III sahaja. C. I, III dan IV sahaja B. I dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 24. Pilih pernyataan yang benar mengenai akaun simpanan yang ditawarkan oleh bank Islam. I Faedah yang dibayar oleh bank Islam adalah lebih tinggi berbanding dengan faedah yang dibayar oleh bank perdagangan yang lain. II Wang simpanan pelanggan akan dilaburkan oleh pihak bank untuk mendapatkan keuntungan. III Pelanggan boleh mengeluarkan wang pada bila-bila sahaja. IV Pelanggan biasanya dianggap sebagai rakan kongsi dengan pihak bank. A. I dan III sahaja. C. II, III dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV

mlpl/smjkpt

Page 15

25. Menggunakan kad kredit mempunyai banyak kelebihannya. Apakah kelebihankelebihan itu? I Boleh mendapat diskaun daripada semua gedung yang menerimanya. II Boleh digunkan untuk membayar bil elektrik dan bil lain. III Pemegang kad boleh menempah barang melalui laman web dengan menyatakan nombor kad kreditnya. IV Tidak perlu membawa banyak wang semasa melancong. A. I dan III sahaja C. II, III dan IV B. II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 26. Pilih ciri yang tepat menggambarkan simpanan wang Al Wadiah. I Penyimpan diberikan buku akaun dan kad ATM. II Penyimpan mungkin diberikan ‘hibah’ atau hadiah atas budi bicara bank . III Merupakan pengaturan di antara pemberi modal dengan pengusaha projek yang membenarkan pengarah projek menggunakan wang untuk perniagaannya. IV Penyimpan ada kebebasan mengeluarkan wang pada bila-bila sahaja. A. I dan III sahaja C. II, III, dan IV B. II dan IV sahaja D. I, II, dan IV 27. Perkhidmatan e-lobi yang disediakan oleh bank perdagangan, merangkumi perkhidmatan-perkhidmatan berikut: I Mesin deposit cek II Mesin deposit tunai III Kaunter mendeposit cek IV Kaunter ekpress untuk pelanggan keutamaan bank A. I dan II sahaja C. I, II, dan III sahaja B. III dan IV sahaja D. I, II, III, dan IV 28. Perhatikan ciri-ciri di bawah dan nyatakan jenis perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak bank perdagangan kepada pelanggan-pelanggannya.    A. B. C. D. Merupakan peti keluli yang disimpan di bank. Disewa kepada pelanggan bank yang memerlukan tempat yang selamat untuk menyimpan aset berharga mereka seperti barang kemas, geran dan lain-lain dokumen penting. Pelanggan perlu membayar sewa tahunan untuk menggunakan perkhidmatan ini. Peti simpanan malam Peti simpan selamat Overdraf Peti kontena

mlpl/smjkpt

Page 16

1.4 Cek 29. Cek biasanya menjadi pilihan utama peniaga sebagai cara untuk membuat pembayaran kepada pembekal mereka. Mengapa? A. Cek boleh dijadikan bukti pembayaran. B. Cek merupakan wang sah. C. Peniaga boleh meminda butiran dalam cek dengan mudah. D. Cek adalah dijamin pembayarannya oleh pihak bank. 30. Pilih perkara yang tidak boleh dilakukan oleh seorang penerima cek terhadap cek yang diterimanya. A. Mencatatkan rangkai kata ‘Akaun penerima sahaja’. B. Mengubah cek perintah kepada cek pembawa. C. Menjadikan cek palangan am kepada cek palangan khas. D. Menjadikan cek terbuka kepada cek berpalang. 31. Pilih perbezaan di antara cek terbuka dan cek berpalang yang betul. Cek Terbuka Cek Berpalang I. Tidak mempunyai dua garisan Mempunyai dua garisan selari yang selari yang merentasi muka cek. merentasi cek. II. Tidak boleh ditunaikan di kaunter Boleh ditunaikan di kaunter tanpa bank dan penerima perlu ada akaun perlu membuka akaun bank.. bank. III. Perkataan pembawa dipotong. Perkataan pembawa dibiarkan. IV. Cek adalah kurang selamat kerana Cek adalah lebih selamat kerana pihak bank sukar mengesan pihak bank boleh mengesan penyelewengan. penyelewengan. A. I dan IV sahaja C. I, II dan IV B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV 32. Pilih pernyataan memberikan huraian yang tepat mengenai cek yang berkenaan. Jenis cek Huraian A. Cek mati Cek yang tarikhnya belum sampai. B. Cek kosong Cek yang belum ditulis apa-apa. C. Cek bertanda Cek yang dijamin bayaran oleh bank penyuruh bayar. D. Cek dalaman Cek yang dikeluarkan oleh ahli keluarga sendiri. 33. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh seseorang yang menerima cek palang khas? A. Mengkreditkan cek ke dalam akaunnya. B. Membuka satu akaun di mana-mana bank sekiranya tidak ada akaun di bank. C. Menunaikan cek di kaunter yang dinyatakan di atas cek. D. Memasukkan cek ke dalam akaun di bank yang dinyatakan di atas cek.

mlpl/smjkpt

Page 17

Soalan 34 hingga 36 adalah berdasarkan rajah di bawah. Jenis Jenis Cek

L

Cek Tertutup

Cek Pembawa

M

Cek Palang Biasa

N

34. Apakah ciri-ciri yang tepat menggambarkan L? I Mempunyai dua garis selari yang merentangi permukaan cek. II Cek ini boleh ditunaikan di kaunter bank yang menerbitkan cek berkenaan. III Cek ini kurang selamat. IV Tiada dua garisan selari yang merentangi permukaan cek. A. I, II dan III sahaja C. I, III, dan IV sahaja B. II, III dan IV sahaja D. I, II, III, dan IV 35. Apakah jenis cek M? A. Cek biasa B. Cek pemberi C. Cek perintah D. Cek khas 36. Cek kategori N akan mempunyai palangan berikut: I. II
Fastmax Bank Berhad

III
Fastmax Bank Bhd. Akaun Penerima Sahaja

IV.
Akaun Penerima Sahaja

A. B. C. D.

I dan II sahaja II dan III sahaja III dan IV sahaja I dan IV sahaja Page 18

mlpl/smjkpt

1.5 Institusi Kewangan Lain 37. Perhatikan ciri-ciri di bawah.  Membeli terlebih dahulu mesin dan jentera yang mahal daripada kedai jentera.  Membenarkan pelanggannya membayar ansuran untuk jentera berkenaan.  Memungkinkan peniaga menggunakan mesin dan jentera yang mahal untuk memajukan perniagaannya. Apakah institusi kewangan yang memberikan perkhidmatan di atas kepada pelanggannya? A. Syarikat Pajakan B. Syarikat Pemfaktoran C. Syarikat Jaminan Kredit Malaysia D. Syarikat Kewangan 38. Syarikat Pemfaktoran adalah antara institusi kewangan yang memainkan peranan penting dalam perkembangan dan kemajuan perniagaan dalam negara kita. Di antara yang berikut, pilih tugas yang dilaksanakan oleh syarikat ini. I Memberikan pinjaman kepada peniaga yang memerlukan wang untuk memperkembangkan perniagaannya. II Menawarkan pembiayaan dengan membeli terlebih dahulu peralatan yang diperlukan oleh pelanggannya dan membenarkan pelanggannya membayar ansuran. III Membeli invois daripada peniaga dan kemudiannya mengutip hutang daripada penghutang peniaga berkenaan. IV Membolehkan peniaga memperolehi wang tunai terlebih dahulu. A. I sahaja C. III dan IV B. II sahaja D. I, II, III dan IV 39. Mengapakah Syarikat Jaminan Kredit Malaysia penting untuk perkembangan perniagaan dan peningkatan ekonomi negara? I Syarikat ini membiayai peniaga yang ingin memperkembangkan perniagaan mereka. II Syarikat ini memberi jaminan agar perniagaan yang berpotensi boleh mendapatkan pinjaman untuk memulakan atau memperkembangkan perniagaan mereka. III Syarikat ini memberikan jaminan agar semua peniaga yang memohon pinjaman dari bank perdagangan diluluskan untuk mereka memperkembangkan perniagaan mereka. IV Keupayaan syarikat-syarikat berpotensi memperkembangkan perniagaan mereka akan meningkatkan peluang pekerjaan dan ekonomi negara. A. I dan III sahaja C. II, III dan IV B. II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 40. Mengapakah syarikat pemfaktoran adalah berfaedah kepada peniaga? I Memungkinkan peniaga menggunakan mesin dan jentera yang mahal dengan mlpl/smjkpt Page 19

II III IV A. B.

membayar ansuran bulanan. Membolehkan peniaga memperolehi wang tunai dengan cepat. Wang tunai peniaga tidak terikat dengan hutang oleh pelanggan mereka. Masalah aliran tunai peniaga dapat dikurangkan. I, II dan III sahaja C. I, III dan IV sahaja I, II, dan IV sahaja D. II, III dan IV sahaja

Pengukuhan Esei
1. (a) Huraikan fungsi bank bank pusat dalam sesebuah negara. (b) Bagaimanakah bank dapat melicinkan aktiviti perniagaan seseorang peniaga? (c) Nyatakan dan bincangkan kelebihan akaun semasa kepada seseorang peniaga. 2. (a) Lakarkan sekeping cek dengan memasukkan butir-butir yang lengkap. (b) Huraikan kelebihan-kelebihan menggunakan cek sebagai alat pembayaran. (c) Apakah bezanya cek palangan am dengan cek palangan khas? (d) Tuliskan tugas yang dimainkan oleh Biro Kredit dalam usahanya untuk menggalakkan penggunaan cek di kalangan masyarakat. (a) Selain bank, terdapat institusi kewangan yang lain yang dapat membantu peniaga melancarkan aktiviti perniagaan mereka. Apakah institusi kewangan? Nyatakan empat institusi kewangan yang terdapat di negara kita. (b) Huraikan peranan keempat-empat jenis institusi kewangan yang terdapat di negara kita. 3. (a) Huraikan sistem perbankan Islam. (b) Bincangkan perbezaan sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Islam. (c) Nyatakan dan bincangkan dua produk perbankan Islam. 4. (a) Apakah bank perdagangan? (b) Selain kemudahan simpanan, pembayaran dan pembiayaan, bincangkan lima lagi perkhidmatan yang disediakan oleh bank perdagangan. (c) Selain menerima simpanan, apakah perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh bank saudagar? (12 markah) (7 markah) (6 markah)

(6 markah) (10 markah) (4 markah) (5 markah)

(5 markah) (20 markah) (5 markah) (16 markah) (4 markah) (5 markah)

(12 markah) (8 markah)

mlpl/smjkpt

Page 20

Pengukuhan Kajian Kes
Baca kes di bawah dengan teliti.

Izzat Emmir mengusahakan Syarikat Izzaco Berhad, sebuah syarikat yang mengimport skru dan peralatan kecil untuk diagihkan ke kilang-kilang di kawasan perindustrian bebas di Pulau Pinang. Beliau mempunyai 18 orang pekerja yang membantunya di premis yang disewanya untuk menjalankan perniagaannya. Dalam urusan perniagaannya, biasanya beliau menerima cek. Namun begitu, kadang kala beliau terpaksa mengeluarkan tunai yang banyak untuk membayar pekerja sementara yang diupahnya untuk menjalankan kerja pada ‘waktu kecemasan’ seperti mengasing dan mengelaskan skru dan peralatan kecil yang diperlukan serta merta. Kebelakangan ini, Izzat telah menerima banyak tempahan daripada kilang-kilang di negeri lain. Keadaan ini telah mendorong beliau untuk mengembangkan perniagaannya dengan membuka cawangan di Perak, Selangor dan Johor, walaupun pada dasarnya beliau kekurangan modal untuk berbuat demikian.

Berdasarkan kes di atas, jawab soalan-soalan yang berikut: 1. Nyatakan perkhidmatan-perkhidmatan bank yang dapat membantu Izzat Emmir menjalankan perniagaannya dengan lancar dan selamat. ( 8 markah ) 2. Apakah bank yang dapat membantu Izzat Emmir mencapai impiannya untuk membuka cawangan-cawangannya? Apakah sumbangan lain bank berkenaan dalam dunia perniagaan? ( 12 markah )

3.

Adakah dasar bank pusat memainkan peranan dalam kes di atas?

( 5 markah )

mlpl/smjkpt

Page 21

Bab 2 Insurans
Konsep Kilat
‘Yang bernasib baik menolong yang malang.” Risiko dikumpul dan disebarkan antara insured. kepada individu Konsep kepada peniaga kepada negara

Skim yang melindungi insured daripada pelbagai jenis risiko.

Maksud

INSURANS

Peranan

Jenis Insurans

Jenis Risiko

Prinsip

Risiko Boleh Diinsuranskan Risiko Tidak Boleh Diinsuranskan

Insurans Konvensional

Takaful

Insurans Am

Insurans Hayat

Insurans Lain InsuransLa in Insurans Hayat Seumur Hidup Insurans Hayat Sementara Insurans Endowmen Kecurian Jaminan Setia Kesihatan Pendidikan Gadaian

Berkonsepkan :  Kepentingan Boleh Insurans  Penuh Percaya Mutlak  Indemniti

Berlandaskan:  Tiada riba  Tiada gharar  Tiada maisir

Produk Takaful

Kemalangan Kebakaran Marin / Penerbangan

Takaful Keluarga

Takaful Am

mlpl/smjkpt

Page 22

Revisi Kilat
INSURANS Takrifan : Satu rancangan untuk melindungi individu dan institusi perniagaan daripada risiko. 2.1 Konsep Insurans 1. Insurans merupakan perjanjian antara insured, iaitu pihak yang membeli polisi insurans dengan insurer, iaitu pihak yang menawarkan perlindungan terhadap risiko ataupun kemungkinan berlakunya sesuatu kecelakaan atau kemalangan. 2. Polisi, iaitu perjanjian yang ditandatangani akan menyatakan jumlah premium ( bayaran yang perlu dibuat untuk mendapatkan perlindungan ) dan pampasan atau ganti rugi yang akan diterima oleh insured sekiranya berlaku risiko yang diinsuranskan. 3. Terdapat dua jenis risiko. a. Risiko boleh diinsuranskan merujuk pada kejadian malang yang boleh diramalkan seperti kecurian dan kemalangan. b. Risiko tidak boleh insuranskan merupakan kejadian malang yang tidak dapat diramalkan atau yang tidak ada statistik mengenainya. 4. Insurans memainkan peranan kepada tiga pihak yang utama. a. Insurans memberikan perlindungan kepada individu dan tanggungan mereka terhadap risiko yang diinsuranskan. b. Para peniaga yang membeli polisi insurans, dapat menumpukan perhatian untuk memajukan perniagaan mereka tanpa merisaukan risiko yang akan berlaku. c. Selain menambahkan peluang pekerjaan, wang premium yang dilaburkan akan dapat memajukan ekonomi negara. 2.2 Prinsip Insuran 1. Setiap insured memesti mempunyai kepentingan boleh insurans sebelum dibenarkan membeli polisi. Ini bermakna insured akan mendapat susah sekiranya kemalangan berlaku ke atas harta atau nyawa yang diinsuranskan. 2. Insured perlu mengamalkan nilai penuh percaya mutlak dengan memberikan semua maklumat yang benar kepada insurer semasa mengisi borang cadangan. 3. Prinsip indemniti, yang mempunyai tiga sub prinsipnya, akan memastikan bahawa insured tidak mendapat keuntungan daripada insurans. a. Prinsip sumbangan membolehkan insurer mencarum atau berkongsi membayar jumlah kerugian sebenar yang dialami oleh insured. b. Subrogasi memberikan hak kepada insurer untuk menuntut daripada pihak ketiga setelah membayar pampasan kepada insured. c. Doktrin sebab hampiran hanya membenarkan insured menuntut pampasan sekiranya kerugian yang dialami adalah berpunca daripada risiko yang diinsuranskan.

mlpl/smjkpt

Page 23

2.3 Jenis Insurans Jenis insurans

Insurans Am

Insurans Hayat

kemalangan Kebakaran Kecurian Jaminan setia Kesihatan Pendidikan Gadaian

Marin dan penerbangan

Lain-lain

Hayat Seumur Hidup Endownmen

Hayat
Sementara

1. Insurans am meliputi empat jenis insurans, iaitu insurans kemalangan, insurans kebakaran, insurans marin dan penerbangan serta insurans lain. a. Insurans kemalangan hanya melindungi insured daripada kerugian yang berpunca daripada kemalangan sahaja, seperti insurans motor, insurans kemalangan peribadi, insurans liabiliti majikan dan insurans liabiliti am. i. Insurans motor memberi pampasan terhadap kemalangan yang melibatkan kenderaan bermotor. Insurans komprehensif melindungi insured, kenderaannya dan juga pihak ketiga serta kenderaannya. Inusrans pihak ketiga yang wajib dimiliki semua pemilik kenderaan di Malaysia, hanya memberi pampasan kepada pihak ketiga sahaja. ii. Insurans kemalangan peribadi hanya memberi pampasan kepada insured yang mengalami kecederaan atau maut yang berpunca daripada kemalangan sahaja. iii. Insurans Liabiliti

mlpl/smjkpt

Page 24

Majikan memberikan lindungan terhadap majikan daripada tuntutan pekerjanya yang mengalami kemalangan semasa menjalankan tugas. iv. Insurans Liabiliti Am melindungi majikan daripada tuntutan orang awam yang mengalami kecederaan akibat ditimpa kemalangan semasa berada dalam premis peniaga berkenaan. b. Insurans kebakaran melindungi insured daripada kerugian yang berpunca daripada kebakaran sahaja. c. Insurans marin akan membayar pampasan terhadap kerugian yang berlaku di laut sementara insurans penerbangan melindungi syarikat penerbangan terhadap tuntutan yang dibuat oleh keluarga penumpang sekiranya kemalangan udara berlaku. Bayaran pampasan merangkumi pampasan kepada nyawa dan aset yang pupus dalam kemalangan yang bersabit dengan kapal atau kapal terbang. d. Insurans kecurian, jaminan setia, kesihatan, pendidikan dan gadaian telah menjadi semakin penting. i. Insurans kesihatan memberikan perlindungan terhadap kerugian yang dalami akibat kecurian atau pecah rumah. ii. Majikan boleh melindungi diri daripada menghadapi kerugian sekiranya pekerjanya tidak jujur dan pecah amanah dengan mengambil insurans jaminan setia. iii. Kos perubatan yang semakin tinggi serta penyakit kronik yang semakin meningkat menjadikan insurans kesihatan begitu penting untuk menjamin kesihatan dan keselamatan keluarga. iv. Insurans pendidikan berfungsi sebagai tabungan ibu bapa untuk pendidikan anak-anak mereka pada masa hadapan. Premium yang dibayar oleh insurer akan dibayar bersama-sama dengan faedah pada tarikh matangnya. v. Ketua keluarga yang sedang membayar ansuran pinjaman perumahan biasanya akan membeli polisi insurans gadaian untuk memastikan syarikat kewangan tidak merampas aset yang belum habis dibayarnya, sekiranya dia cedera atau meninggal dunia sebelum sempat menjelaskan pinjaman kewangannya. 2. Insurans hayat dapat dibahagikan kepada tiga jenis yang utama; iaitu insurans hayat seumur hidup, insurans hayat sementara dan insurans endowmen. a. Insurans hayat seumur hidup merupakan polisi yang diambil oleh insured untuk memberikan perlindungan kepada warisnya. Insured tidak dapat menikmati wangnya kerana pampasan cuma akan dibayar setelah insured meninggal dunia. b. Insured yang hendak membeli insurans sebagai tabungan atau simpanan akan membeli polisi insurans endowmen. Kelebihan polisi ini ialah sekiranya insured meninggal dunia, pampasan akan dibayar kepada warisnya tetapi sekiranya insured masih hidup sehingga ke tarikh matang polisi insuransnya, keseluruhan wang tabungannya akan dibayar balik kepadanya.

mlpl/smjkpt

Page 25

c. Insurans hayat sementara merupakan polisi yang melindungi insured untuk satu tempoh yang dipersetujui sahaja, seperti tempoh perjalanan yang tertentu sahaja. Selepas tempoh yang dipersetujui, insured tidak lagi dilindungi. 2.4 Takaful 1. Takaful merupakan skim insurans yang menggunakan tiga prinsip asas insurans konvensional tetapi ditadbir berlandaskan hukum syariah. 2. Prinsip-prinsip takaful termasuklah kepentingan boleh insurans, penuh percaya mutlak dan indemniti tetapi ditadbir berlandaskan konsep al-Mudgarabah. Syarikat takaful bertindak sebagai al-Mudhrib atau pengusaha sementara insured merupakan peserta yang menyumbangkan modal. 3. Takaful melarang unsur gharar atau ketidak pastian, maisir atau perjudian dan riba atau faedah dalam pentadbirnya. 4. Setiap peserta diberikan penjelasan yang terperinci mengenai perkara berikut: a. Cara sumbangan wang takaful b. Cara wang dilaburkan c. Ganti rugi yang diberikan d. Cara pembahagian untung dilakukan. 5. Wang sumbangan peserta dibahagikan kepada dua akaun, a. Sumbangan peserta yang digunakan untuk membuat pelaburan dengan tujuan mencari keuntungan akan dimasukkan ke dalam Akaun peserta. b. Akaun Khas Peserta digunakan untuk membayar pampasan kepada peserta yang ditimpa kemalangan. 6. Produk takaful boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu: a. Ketua keluarga biasanya membeli Takaful keluarga untuk melindungi keluarganya sekiranya dia ditimpa malang. b. Takaful am merupakan skim yang memberikan perlindungan terhadap risiko kebakaran, kemalangan dan lain-lain, yang dapat disertai oleh individu, syarikat ataupun perbadanan. 2.5 Belian Polisi dan Tuntutan Ganti Rugi 1. Individu ataupun syarikat yang ingin membeli polisi insurans harus mengikut langkah-langkah berikut: a. Mendapatkan maklumat mengenai polisi yang ingin dibeli. b. Mendapatkan ejen insurans untuk menyediakan pelan cadangan yang dapat memperjelas lagi mengenai produk insurer. c. Mengisi borang cadangan dengan penuh jujur, iaitu menjawab semua soalan dengan penuh percaya mutlak. d. Mengembalikan borang cadangan kepada ejen untuk diserahkan kepada insurer, serta membayar premium yang ditetapkan. e. Mendapatkan resit sebagai bukti pembayaran serta nota lindungan yang berfungsi sementara untuk melindungi insured. f. Menyimpan polisi insurans sebagai bukti pembelian insurans.

mlpl/smjkpt

Page 26

2.

Untuk memastikan insured boleh mendapatkan tuntutan ganti rugi, langkah-langkah berikut perlu diikuti: a. Membuat laporan polis mengenai kejadian. b. Menghubungi insurer untuk memberitahu mengenai kejadian. c. Mengisi borang tuntutan dengan lengkap serta nyatakan amaun yang hendak dituntut. d. Mengembalikan borang bersama-sama salinan laporan polis dan dokumen sokongan yang lain. e. Menantikan siasatan dilakukan oleh insurer sebelum mendapatkan bayaran ganti rugi.

mlpl/smjkpt

Page 27

Pengukuhan Konsep
1. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai

Faktor yang mempengaruhi kadar premium
Luas perlindungan

Cara pembayaran premium

2. Isikan tempat kosong di bawah dan tuliskan penerangan ringkasnya di tempat yang disediakan. Prinsip-prinsip Insurans

Indemniti

Doktrin sebab hampiran mlpl/smjkpt Page 28

3.

Insurans secara Islam / Takaful

Unsur yang tidak dibenarkan

Produk yang ditawarkan

4. Lengkapkan tempat-tempat kosong di bawah dengan jawapan yang tepat. Insured Borang permohonan yang diisi oleh bakal insured yang berminat membeli polisi. Nota Lindungan

Syarikat insurans yang mengelolakan skim perlindungan insurans. Premium

Bayaran gantirugi yang diberikan oleh inusrer kepada insured yang ditimpa risiko.

mlpl/smjkpt

Page 29

Pengukuhan Objektif
Arahan: Setiap soalan di bawah disediakan empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik sahaja. 2.1 Konsep Insurans 1. Berikut merupakan peranan insurans kepada peniaga, kecuali A. Membayar pampasan terhadap risiko yang diinsuranskan. B. Mengurangkan beban peniaga daripada pekerja yang tidak amanah. C. Membolehkan peniaga memberikan tumpuan pada cara memajukan perniagaan. D. Menambahkan peluang pekerjaan. 2. Sektor insurans memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan negara. Pilih huraian yang tepat menggambarkan pernyataan di atas. A. Insurans gadaian memastikan aset yang belum habis dibayar, tidak dirampas oleh insurer. B. Premium, iaitu bayaran yang diberikan oleh insured kepada insurer, dapat dilaburkan dalam sektor ekonomi negara. C. Peluang pekerjaan bertambah dengan adanya sektor insurans, iaitu ramai yang dapat bekerja sebagai pekerja insurans atau pekerjaan yang berkaitan secara tidak langsung dengan sektor insurans. D. Insurans kenderaan motor pihak ketiga menjamin setiap pengguna jalan raya dilindungi, supaya kerajaan tidak perlu membelanjakan wang perubatan membantu mangsa kemalangan jalan raya. 3. Sementara menunggu polisi insurans siap, dokumen sementara yang diberikan oleh insurer kepada insured dipanggil _______________ A. Nota lindungan B. Borang cadangan C. Polisi sementara insurans D. Resit insurans 4. Pernyataan yang berikut adalah tepat mengenai insurans, kecuali A. Insurans mengelakkan insured daripada ditimpa malang. B. Insured hanya boleh mendapat gantirugi dan bukannya keuntungan. C. Pampasan daripada insurans adalah bertujuan mengembalikan insured kepada keadaan asal seperti sebelum berlakunya risiko. D. Bayaran premium insurans adalah berbeza kerana keadaan insured berlainan 5. Jumlah wang yang dibayar oleh insured kepada insurer untuk mendapatkan perlindungan dikenali sebagai_________________ A. Premium B. Dividen C. Insurans D. Pampasan mlpl/smjkpt Page 30

6. Pilih huraian yang tepat menerangkan konsep insurans. I Satu rancangan perniagaan insurer untuk memaksimakan keuntungan. II Satu rancangan pembahagian risiko antara insurer-insurer yang terlibat dalam perniagaan perkhidnatan. III Satu rancangan pembahagian risiko yang menyediakan pampasan kepada insured. IV Berlandaskan konsep ‘yang bernasib baik membantu yang malang’. A. I sahaja C. III dan IV B. II sahaja D. I, II, III dan IV 7. Pilih pernyataan yang tepat sekali menerangkan risiko. I Risiko merupakan kemungkinan mengalami kerugian. II Pengiraan kadar premium untuk risiko boleh diinsuranskan dilakukan dengan menjumlahkan kos syarikat untuk dibahagikan dengan unit polisi insurans yang dijual. III Risiko yang kekerapan kejadiannya tidak dapat diramalkan, tidak boleh diinsuranskan. IV Penyakit kronik merupakan risiko yang tidak boleh diinsuranskan. A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I, II dan III 8. Semasa ombak tsumani melanda kawasan pantai Pulau Pinang, tempat meletak kereta di sebuah kompleks membeli-belah telah dibanjiri air. Ramai pemilik kenderaan mengalami kerugian kerana insurer enggan membayar pampasan. Pilih alasan munasabah yang mungkin diberikan oleh insurer. I II III Bencana alam merupakan risiko yang tidak boleh diinsuranskan. Insured perlu membayar premium tambahan untuk mendapat pampasan. Insuran komprehensif dan insurans pihak ketiga hanya memberikan pampasan terhadap kerosakan kenderaan dan nyawa yang terlibat dalam kemalangan jalan raya sahaja. Insurer tidak mempunyai peruntukan yang mencukupi untuk membayar pampasan yang sebegitu banyak. I sahaja C. I, III, dan IV I dan III D. I, II, III dan IV

IV A. B.

Kam Hoong memiliki rangkaian gedung beraneka jabatan yang maju. Beliau ingin mewariskan perniagaannya kepada anaknya tetapi beliau kurang percaya akan keupayaan anaknya untuk menguruskan perniagaannya. Beliau ingin membeli polisi insurans untuk melindungi dirinya daripada kurangan untung yang mungkin berlaku setelah perniagaan diambil alih oleh anaknya.

9. Mengapakah tidak ada insurer yang sanggup menjual polisi yang sebegini? A. Kam Hoong enggan membayar premium yang tinggi. mlpl/smjkpt Page 31

B. Insurans jenis ini hanya ditawarkan di negara maju sahaja. C. Tiada perangkaan mengenai risiko kerugian akibat pengurusan tidak cekap. D. Insurer tidak mungkin mampu membayar pampasan insurans sebegini yang biasanya berjumlah besar. 10. Nemo dan Dori merupakan jiran. Di belakang rumah mereka terdapat stesyen minyak. Kedua-duanya membeli polisi insurans kebakaran untuk melindungi aset mereka. Mengapakah kadar premium yang dikenakan adalah berbeza? A. Nemo adalah pengurus kilang sementara Dori adalah penjaja. B. Rumah Nemo adalah rumah batu tetapi rumah Dori adalah rumah papan. C. Nemo berumur 45 tahun tetapi Dori berumur 54 tahun. D. Nemo mengenali ejen insuran tetapi Dori tidak mengenalinya.

2.2 Prinsip Insurans Soalan 11 dan 12 adalah berdasarkan petikan berikut:

Izwart Emmir membeli polisi insurans kebakaran daripada 3 insurer untuk melindungi banglo mewahnya yang diperbuat daripada kayu jati. Semasa mengisi borang cadangan, beliau telah menyatakan banglonya diperbuat daripada batu, iaitu beliau telah tidak memberikan maklumat yang benar semasa mengisi borang cadangan.

11. Mengapakah Izwart Emmir tidak diberikan pampasan semasa banglo mewahnya musnah dalam satu kebakaran? A. Menginsurans aset dengan 3 insurer adalah satu kesalahan. B. Insurer biasanya tidak menginsuranskan aset yang diperbuat daripada kayu. C. Izwart telah tidak membayar premium yang mencukupi untuk mendapatkan perlindungan. D. Izwart menyatakan banglonya dibuat daripada batu. 12. Daripada petikan yang diberikan di atas, apakah prinsip insurans yang telah dilanggari oleh Izwart Emmir? A. Penuh percaya mutlak B. Indemniti C. Kepentingan diinsuranskan D. Doktrin sebab hampiran 13. Syarikat Pengangkutan Superfast menginsuranskan vannya yang membawa peralatan elektronik daripada risiko kecurian dan rompakan. Salah sebuah vannya telah terlibat dalam kemalangan yang mengakibatkan muatannya remuk sama sekali tetapi pihak insurer telah enggan membayar ganti rugi. mlpl/smjkpt Page 32

Kes ini dikaitkan dengan prinsip __________ A. Ganti rugi B. Kepentingan diinsuranskan C. Doktrin sebab hampiran D. Penuh percaya 14. Perhatikan pernyataan di bawah dan nyatakan prinsip insurans yang diwakili oleh pernyataan tersebut. Semasa mengisi borang cadangan, insured mesti memberikan maklumat yang benar. A. B. C. D. Indemniti Subrogasi Penuh percaya mutlak Kepentingan boleh insurans

15. Kendrik Thavis menginsuranskan rumahnya daripada risiko kebakaran. Semasa ombak tsunami melanda kawasan pantai Pulau Pinang, rumahnya turut mengalami kerosakan, tetapi beliau tidak diberikan bayaran ganti rugi. Apakah prinsip yang diikuti oleh insurer dalam kes di atas? A. Subrogasi B. Penuh percaya mulak C. Doktrin sebab hampiran D. Kepentingan boleh diinsurans 16. Pilih pernyataan yang memberikan huraian yang paling tepat mengenai indemniti. A. Pampasan yang dibayar oleh insurer kepada insured ke atas risiko yang diinsuranskan. B. Insured mengisi borang cadangan dengan jujur. C. Bayaran yang dibuat oleh insured kepada insurer untuk mendapatkan perlindungan ke atas risiko yang berlaku. D. Perjanjian antara insurer dengan insured. 17. Setakat manakah seorang usahawan boleh menginsuranskan rakan kongsinya? I Keseluruhan aset yang dimiliki oleh rakan kongsinya. II Jumlah modal yang dilaburkan rakan kongsinya dalam perusahaan mereka. III Keseluruhan nilai perusahaan mereka. IV Tiada had dalam insurans hayat. A. I sahaja C. III dan IV B. II sahaja D. I, II, III dan IV

mlpl/smjkpt

Page 33

2.3 Jenis Insurans Soalan 18 dan 19 adalah berdasarkan maklumat di bawah:

Cun baru membeli kereta idamannya. Cun ingin mendapat perlindungan terhadap sebarang kemalangan yang berlaku ke atas dirinya, keretanya dan juga orang ramai yang mungkin tercedera sekiranya berlaku kemalangan yang bersabit dengan kereta idamannya itu.

18. Apakah jenis polisi yang perlu dibelinya? A. Insurans motor B. Insurans pihak ketiga C. Insurans komprehensif D. Insurans kemalangan peribadi 19. Sekiranya Cun mengupah Jason sebagai pemandunya, apakah jenis insurans yang perlu dibelinya untuk melindungi diri daripada tuntutan Jason atau keluarganya sekiranya Jason tercedera atau terkorban semasa menjalankan tugasnya? A. Insurans hayat sementara B. Insurans jaminan setia C. Insurans laibiliti am D. Insurans liabiliti majikan Soalan 20 dan 21 adalah berdasarkan maklumat di bawah:

Boonhua membuka kilang memproses alat perhiasan besi dan keluli. Pekerjapekerjanya terdedah pada banyak bahaya kerana menggunakan bahan kimia dan bahan api yang panas membara untuk menghasilkan kerja ukiran, mengilatkan produk dan lain-lain.

20. Apakah jenis polisi insurans yang perlu dibeli oleh Boonhua untuk melindungi dirinya daripada pelbagai jenis tuntutan? I Insurans liabiliti majikan II Insurans kebakaran III Insurans hayat sementara IV Insurans endownmen A. I dan II C. I dan IV B. II dan IV D. II, III dan IV 21. Seterusnya Boonhua bercadang untuk menyahut seruan kerajaan dalam usaha menarik kedatangan pelancong dengan membenarkan kilangnya dilawati oleh mlpl/smjkpt

Page 34

pelancong. Beliau juga hendak membuka kaunter untuk menjual produknya kepada pelancong dalam satu sudut di kilangnya. Apakah polisi tambahan yang perlu dibelinya? I II III IV A. B. Insurans gadaian Insurans jaminan setia Insurans liabiliti am Insurans kecurian I dan II II dan IV

C. D.

II, III dan IV II, III dan IV

Soalan 22 dan 23 adalah berdasarkan meklumat di bawah:

Giok Liin merupakan ibu tunggal yang mempunyai seorang anak cacat. Dia ingin menabung serta hendak memastikan kebajikan dirinya dan anaknya terjaga sekiranya berlaku kemalangan yang mengakibatkannya hilang keupayaan ataupun menghadapi maut.

22. Apakah jenis polisi yang wajar dibelinya? A. Insurans hayat sementara B. Insurans hayat seumur hidup C. Insurans endownmen D. Insurans pendidikan 23. Azni mengambil pinjaman bank untuk membeli rumah kos rendah dan telah dinasihati untuk membeli insurans gadaian. Apakah fungsi insurans ini? I Melindunginya daripada risiko ditipu oleh pengusaha perumahan. II Menjamin bahawa aset yang dibeli tidak dirampas sekiranya insured meninggal dunia sebelum sempat menjelaskan ansuran. III Membantu insured menjelaskan ansuran ketika insured mengalami masalah kewangan. IV Menjelaskan kos rawatan insured dan tanggungan waria. A. I sahajaI C. I, II, dan II I B. II sahaja D. II, III dan IV Soalan 24 dan 25 adalah berdasarkan petikan di bawah. Puan Wong telah mengambil polisi insurans kebakaran untuk melindungi rumahnya yang bernilai RM280,000. Pada tahun yang berikutnya pula, beliau telah membeli polisi insurans daripada tiga insurer untuk melindungi rumahnya yang kini dinilaikan sebanyak RM300,000. Polisi insurans lama telah dibatalkannya. Beberapa bulan kemudian, rumahnya telah hangus dijilat api. mlpl/smjkpt Page 35

24. Berapakah pampasan yang dapat diperolehi Puan Wong daripada setiap insurer? A. RM 900,000.00 B. RM 200,000.00 C. RM 300,000.00 D. RM 100,000.00 25. Apakah prinsip yang dirujuk semasa menentukan bayaran pampasan kepada Puan Wong? A. Subrogasi B. Penuh percaya mutlak C. Sumbangan D. Doktrin sebab hampiran 26. Mengapakah pemilik kenderaan bermotor yang menggunakan jalan raya diwajibkan mengambil polisi insurans bermotor pihak ketiga? A. Untuk melindungi insured. B. Untuk melindungi pengguna-pengguna jalan raya yang lain. C. Insured boleh mendapatkan ganti rugi daripada pihak ketiga. D. Insured boleh mendapat pampasan untuk kenderaannya yang rosak akibat kemalangan jalan raya. Soalan 27 dan 28 adalah berdasarkan maklumat berikut:

Vinodtha Vinod hendak membeli insurans komprehensif untuk menginsuranskan kereta mewahnya yang bernilai RM800,000. Rumahnya yang bernilai RM980,000 juga diinsuranskan daripada risiko kebakaran.

27. Kirakan jumlah premium yang perlu dibayarnya sekiranya dia perlu membayar premium RM9.80 untuk setiap seribu nilai keretanya dan RM8.80 untuk setiap seribu nilai rumahnya A. RM8624.00 B. RM7040.00 C. RM16,464.00 D. RM16,644.00 28. Kereta mewahnya hilang setelah lima tahun, berapakah jumlah gantirugi yang akan diterimanya sekiranya nilai semasa keretanya hanya RM230,000? A. RM 230,000 B. RM800,000 C. RM980,000 D. RM23,000

mlpl/smjkpt

Page 36

2.4 Takaful 29. Pilih pernyataan yang paling tepat menghuraikan insurans takaful. I Takaful tetap mengamalkan 3 prinsip insurans konvensional. II Tabarru’ merupakan teras utama yang membina paksi takaful. III Akaun khas peserta mengendalikan bahagian wang sumbangan peserta yang dilaburkan. IV Takaful hanya dijual kepada warga yang beragama Islam sahaja. A. II sahaja C. I dan II B. IV sahaja D. I, II, III dan IV 30. Pilih pernyataan yang tepat menunjukkan perbezaan antara takaful dengan insurans konvensional. I Insurans konvensional beroperasi berlandaskan tiga prinsipnya manakala takaful berlandaskan konsep al-Mudharabah sahaja. II Takaful tidak melaburkan wangnya dalam perniagaan yang berunsur perjudian tetapi insurer boleh melakukan demikian. III Takaful dan syarikat insurans konvensional bebas menjual polisi insuransnya kepada sesiapa sahaja tanpa mengira kaum dan agama. IV Peserta takaful dan pemegang polisi insurans konvensional adalah tertakluk pada prinsip indemniti yang tidak membenarkan mereka mendapat keuntungan daripada insurans. A. I dan II C. II, III, dan IV B. II dan IV D. I, II, III dan IV 31. Pernyataan yang berikut adalah benar mengenai takaful, kecuali A. Syarikat takaful bertindak sebagai al-Mudharib, iaitu pengusaha. B. Operasi takaful adalah berlandaskan konsep al-Mudharabah yang merupakan akad perjanjian antara syarikat takaful dan peserta. C. Akaun khas peserta digunakan untuk membayar pampasan kepada peserta yang ditimpa malang. D. Keuntungan yang diperolehi dalam perkongsian antara syarikat takaful dan peserta akan dibahagikan sama rata. 32. Soleh telah menyertai Skim Takaful Kebakaran selama 5 tahun dengan bayaran sebanyak RM500 setiap tahun. Rumahnya dinilaikan sebanyak RM190,000. Kos membaiki bahagian belakang rumahnya yang rosak akibat kebakaran ialah RM20,000. Berapakah ganti rugi yang akan diterima oleh Soleh? A. RM2,500 B. RM190,000 C. RM500 D. RM20,000 33. Takaful tidak membenarkan beberapa unsur yang terdapat sistem insurans konvensional. Apakah unsur-unsur itu? I Faedah mlpl/smjkpt Page 37

II III IV A. B.

Perjudian Ketidakpastian Perkongsian untung I dan II I, II dan III

C. D.

II dan IV I, II, III dan IV

34. Intan Aidid membuka Kedai Intan Wanita Anggun, yang menjual barang emas dan intan permata. Beliau mempunyai 8 orang pekerja yang membantunya. Apakah skim takaful yang perlu disertainya? I Skim Takaful Kecurian II Skim Takaful Keluarga III Skim Takaful Jaminan Setia IV Skim Takaful Gadaian A. II sahaja C. I dan III B. IV sahaja D. I, II, dan IV 2.5 Belian Polisi dan Tuntutan Ganti Rugi 35. Mengapakah insurer perlu menjalankan penyiasatan setelah menerima borang tuntutan ganti rugi yang diisi oleh insurer? I Menentukan aset itu diambil alih oleh insurer. II Memastikan jumlah tuntutan adalah kerugian yang sebenarnya. III Memastikan insured tidak melanggar syarat dalam polisi. IV Memastikan bahawa kerugian yang dituntut adalah berpunca daripada risiko yang diinsuranskan. A. I,II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 36. Susun langkah-langkah yang perlu diambil semasa membeli polisi insurans. I Meminta nota lindungan sementara menunggu polisi siap. II Mengisi borang dengan berhati-hati dan jujur. III Membuat kajin dan meneliti produk yang ditawarkan oleh insurer ;ain. IV Membayar insurer dan meminta resit sebagai bukti bayaran. A. I, II. III IV C. III, II, IV, I B. IV, II,I, III D. IV, II, III,I 37. Apakah tidakan pertama yang perlu dilakukan sekiranya seseorang pemegang polisi insurans motor komprehensif terlibat dalam kemalangan jalan raya? A. Membuat laporan polis. B. Mengisi borang tuntutan. C. Mengembalikan borang cadangan kepada insurer. D. Mencari polisi insurans 38. Susun mengikut urutan yang betul sebelum insured dapat menuntut ganti rugi daripada insurer. I Menerima bayaran pampasan. mlpl/smjkpt Page 38

II III IV A. B.

Mengembalikan borang bersama-sama salinan laporan polis. Mengisi borang tuntutan. Membuat laporan polis. II,I,III, IV C. IV, III, II, I IV, II, III, I D. I, II, III dan IV

39. Mengapakah laporan polis perlu dibuat sekiranya insured hendak membuat tuntutan gantirugi daripada insurer? A. Untuk mendapat kebenaran polis agar siasatan kejadian dapat dilakukan. B. Untuk mendapat ganti rugi yang lebih tinggi. C. Untuk merekod tentang kejadian yang berlaku. D. Untuk mengesahkan kebenaran kejadian sebelum diluluskan bayaran pampasan. 40. Puan Lee Wah ingin membeli polisi insurans pendidikan untuk anaknya yang berusia 9 tahun. Susun langkah-langkah yang perlu dilakukan olehnya. I Mendapatkan maklumat insurans pendidikan. II Memahami dan mengisi borang cadangan. III Membayar premium. IV Mendapatkan nota lindungan. A. II,I,III, IV C. IV, III, II, I B. IV, II, III, I D. I, II, III dan IV

Pengukuhan Esei
1. a. Takrifkan konsep insurans. b. Jelaskan istilah insurans yang berikut. i. Insurer ii. Insured iii. Premium iv. Al-Mudharabah v. Nota Lindungan c. Terangkan sumbangan insurans kepada individu dan peniaga. 2. a. Jelaskan pemahaman anda mengenai takaful. b. Huraikan perbezaan antara takaful dengan insurans konvensional. c. Nyatakan dan terangkan cara membuat tuntutan gantirugi insurans. (5markah)

(10markah) (10markah) (7markah) (8markah) (10markah)

3. a. Jason mengidap penyakit lelah. Semasa membeli polisi insurans kesihatan, beliau enggan menyakitkan sejarah penyakit yang dihidapinya. Nyatakan prinsip yang telah dilanggari Jason serta huraikankan akibatnya. (5markah) b. Kereta Yantini hilang dan beliau telah diberikan pampasan oleh insurer. Dua tahun kemudian, keretanya dijumpai semula. mlpl/smjkpt Page 39

Siapakah yang dapat menuntut hak ke atas kereta tersebut? Kaitkan dan huraikan jawapan anda dengan prinsip insurans. ( 8markah) c. Nyatakan dan huraikan faktor yang menentukan kadar premium yang perlu dibayar oleh seseorang yang hendak menyertai skim insurans kebakaran. (12markah) 4. a. Huraikan pemahaman anda mengenai insurans hayat. b. Nyatakan dan terangkan tiga jenis insurans hayat yang ditawarkan. (5markah) (15markah)

c. Pampasan merujuk pada bayaran gantirugi yang akan dibayar oleh insurer kepada insured sekiranya berlaku risiko yang diinsuranskan. Dalam konteks ini, terangkan keadaan di mana pampasan atau gantirugi akan dibayar oleh insurans penerbangan. (5markah) 5. a. Apakah insurans gadaian? b. Mengapakah insurans ini penting kepada seorang ketua keluarga? (5markah) (5markah)

c. Huraikan mengenai insurans pendidikan dan terangkan sebabnya insurans ini disamakan dengan insurans endowmen? (8markah) d. Jelaskan pemahaman anda mengenai insurans liabiliti am. Terangkan dua keadaan insurans ini dapat membantu insured. (7markah)

Pengukuhan Kajian Kes
Baca kes di bawah dengan teliti. Fei Bien merupakan seorang peniaga yang berpandangan jauh. Beliau telah mengusahakan perniagaan restoran bergerak di atas sebuah kapal yang berulang-alik antara Pulau Pinang dan Seberang Perai. Perniagaannya yang semakin maju, dikunjungi oleh ramai pelanggan; baik dari dalam negeri mahupun dari luar negeri. Selain menikmati makanan yang lazat, para pelanggan akan dihibur dengan nyanyian dan tarian tradisional dan moden. Tambahan pula mereka dapat menikmati udara nyaman sambil melihat pemandangan waktu malam. Beliau mempunyai seramai 30 pekerja tetap. Selain itu, terdapat penyanyi undangan yang diupahnya setiap malam.

Berdasarkan kes di atas, jawab soalan-soalan yang berikut: 1. Nyatakan dan terangkan empat jenis-jenis insurans yang perlu dibeli oleh Fei Bien untuk melindungi dirinya. ( 20 markah ) 2. Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Fei Bien semasa hendak membeli polisi insurans. ( 5 markah ) mlpl/smjkpt Page 40

Bab 3 - Pengangkutan
Konsep Kilat
Mengelak keadaan lebihan dan kurangan Meluaskan pasaran dan menggalakkan perniagaan Mengalakkan pengeluaran secara besar-besaran Mengurangkan kos penyimpanan stok Mempelbagaikan pilihan pengguna Peranan Membantu pertumbuhan ekonomi & peluang pekerja Menyebarkan hasil ciptaan sains dan teknologi Memudahkan pergerakan tenaga buruh Nilai Keselesaan Kemudahan Kuantiti, saiz & berat Jarak Kos Jenis barang Kecepatan Risiko

PENGANGKUTAN

Faktor Pemilihan

Jenis Pengangkutan

Agensi

Pengangkutan darat

Pengangkutan udara

Pengangkutan rel

Pengangkutan laut

Saluran paip

 JPJ  LPKP
 PUSPAKOM

 MAS  DCA

 KTMB

 MISC  Jabatan Laut  Lembaga

 Petronas

Pelabuhan

Darat

Laut

Udara

Saluran Paip

Jalan Raya Rel

Kapal kargo Kapal kerentan Kapal pesisir pantai Kapal penumpang

Helikopter Kapal terbang

Air Gas Minyak

41

mlpl/smjkpt

Revisi Kilat
3.1 Pengangkutan
Makna Cara pemindahan barang dan tenaga kerja dari satu tempat ke tempat lain.

Pengangkutan

Peranan

Mengelakkan lebihan dan kurangan Meluaskan pasaran dan menggalakkan perniagaan antarabangsa Menggalakkan pengeluaran besar-besaran Mengurangkan kos penyimpanan stok Mempelbagaikan pilihan pengguna

Membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara.

Menyebarkan ciptaan sains dan teknologi Menggalakkan pergerakan tenaga buruh Mengelakkan pembaziran Menggalakkan pengaliran modal dan industri pelancongan

Makna Pengangkutan 1. Pengangkutan merujuk pada cara memindahkan barang dan tenaga manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Peranan Pengangkutan 1. Mengelakkan lebihan dan kurangan barang di pasaran a. Pemindahan biasanya berlaku dari tempat yang mengalami lebihan ke tempat yang mengalami kurangan. b. Pengangkutan membantu menstabilkan harga barang.

42 mlpl/smjkpt

2. Meluaskan pasaran dan menggalakkan perniagaan antarabangsa a. Barang dan perkhidmatan dapat diagih ke tempat yang menawarkan harga yang lebih tinggi. b. Perniagaan import dan eksport dapat berjalan lancar dan bertambah maju. 3. Menggalakkan pengeluaran secara besar-besaran a. Pasaran yang luas membolehkan pengeluaran besar-besaran. b. Kos pengeluaran dapat dikurangkan kerana pengeluaran yang banyak menikmati faedah ekonomi bidangan. 4. Mengurangkan kos penyimpanan stok a. Sistem pengangkutan yang baik membolehkan stok dihantar pada masa stok diperlukan. b. Peniaga jimat kos penyimpanan kerana tidak perlu menyimpan stok yang banyak. 5. Mempelbagaikan pilihan pengguna a. Pengangkutan membolehkan pelbagai jenis barang dibawa dari merata tempat. b. Pengguna dapat menikmati pelbagai jenis barang dan menambahkan kepuasan. 6. Membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Negara a. Pengangkutan yang cekap menggalakkan pembukaan kawasan baru. b. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan akan memajukan Negara. 7. Menyebarkan hasil ciptaan dan sains teknologi a. Penyebaran teknologi moden memajukan Negara dan memupuk persefahaman antarabangsa. 8. Menggalakkan pergerakan tenaga buruh a. Tenaga kerja yang tidak diperlukan dapat bergerak ke kawasan yang memerlukan perkhidmatan mereka. 9. Mengelakkan pembaziran a. Lebihan keluaran dapat diagihkan ke tempat yang memerlukannya sebelum menjadi rosak. b. Kesegaran barang terjamin dengan pengangkutan yang cekap. 10. Menggalakkan pengaliran modal dan industri pelancongan a. Sistem pengangkutan yang cekap menggalakkan kedatangan pelabur dan pelancong asing. b. Pengaliran modal asing ini akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi Negara.

43 mlpl/smjkpt

3.2 Jenis Pengangkutan
Jenis Pengangkutan

Darat

Udara Saluran Paip Laut

Secara amnya pengangkutan dapat dibahagikan kepada empat jenis, iaitu pengangkutan darat, laut, udara dan saluran paip. Pengangkutan Darat Pengangkutan darat dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu pengangkutan jalanraya dan pengangkutan rel. a. Pengangkutan Jalan Raya 1. Pengangkutan ini merupakan cara pengangkutan yang paling popular. 2. Sistem ini sesuai untuk membawa penumpang dan barang. 3. Pelbagai jenis kenderaan dapat digunakan, bergantung pada kesesuaian muatannya, seperti lori, van, kereta dan lain-lain. 4. Kelebihan pengangkutan jalan raya adalah seperti berikut: a. Penyerahan dari pintu ke pintu b. Menjimatkan masa, murah dan cepat untuk jarak dekat c. Mudah didapati dan digunakan d. Fleksibel dari segi arah perjalanan dan jadual 5. Antara kekurangan yang terdapat dalam sistem pengangkutan jenis ini adalah: a. Mahal dan lambat untuk jarak jauh b. Halangan kesesakan lalulintas dan cuaca buruk c. Penggunaan tenaga buruh yang tinggi d. Ruang muatan yang terhad 6. Agensi-agensi yang terlibat untuk memastikan keselamatan dan kualiti pengangkutan jalanraya terjamin adalah seperti berikut: i. Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) yang terletak di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia, bertanggungjawab ke atas:  Mengeluarkan lessen memandu  Mendaftar dan mengeluarkan cukai jalan  Mengeluarkan permit sekolah memandu  Menguatkuasa undang-undang jalan raya 44 mlpl/smjkpt

 Bekerjasama dengan agensi luar untuk meningkatkan keselamatan jalan raya ii. Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) yang ditubuhkan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan mempunyai tanggungjawab berikut:  Mengeluarkan permit untuk kenderaan komersial  Memastikan kenderaan perdagangan mencukupi untuk memenuhi keperluan iii. Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Sendirian Berhad (PUSPAKOM) merupakan syarikat komprehensif pertama yang bertanggungjawab ke atas:  Pemeriksaan dan ujian ke atas kenderaan  Membantu pihak polis menyiasat kes kemalangan maut b. Pengangkutan Rel 1. Sistem pengangkutan rel di negara kita dikendalikan oleh Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB). 2. KTMB yang terletak di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia, menjalankan tiga jenis perkhidmatan, iaitu: a. Keretapi penumpang b. Perkhidmatan komuter c. Keretapi kargo 3. Pengangkutan rel juga meliputi : a. Projek Usahasama Transit Ringan Automatik Sendirian Berhad (PUTERA) b. Ekspres Rail Link Sendirian Berhad (ERL) c. KL Monorel System Sendirian Berhad (KL Monorel) d. Sistem Transit Aliran Ringan (STAR LRT) 4. Kelebihan pengangkutan rel adalah seperti berikut:  Murah bagi perjalanan jauh  Ruang muatan yang luas  Mempunyai gerabak khas  Lebih cepat bagi jarak jauh 5. Pengangkutan rel juga mempunyai kekurangannya, iaitu:  Tiada serahan dari pintu ke pintu  Kos pembinaan dan penyelenggaraan tinggi  Perjalanan tidak fleksibel dan terikat pada jadual waktu  Tidak sesuai untuk perjalanan dekat

45 mlpl/smjkpt

Pengangkutan Laut
Pengangkutan Laut

Kapal kargo

Kapal kerentan (kapal tramp)

Kapal pesisir pantai

Kapal penumpang

1. Pengangkutan laut penting untuk perniagaan antarabangsa, baik untuk membawa penumpang ataupun barang. 2. Secara amnya, terdapat empat jenis kapal yang digunakan, iaitu: a. Kapal kargo  Merupakan kapal yang digunakan untuk membawa pelbagai jenis kargo dan sedikit penumpang.  Secara amnya terdapat tiga jenis kapal kargo khas, iaitu kapal kontena, kapal tangki dan kapal pengangkut pukal. b. Kapal kerentan  Tidak mempunyai jadual waktu yang tetap  Belayar mengikut arahan pencarter atau penyewa kapal c. Kapal pesisir pantai  Merupakan kapal kecil atau tongkang yang berulang alik di sepanjang pantai. d. Kapal penumpang  Menyediakan pelbagai jenis kemudahan seperti restoran, kolam renang dan lainlain untuk membawa penumpang. 3. Kelebihan pengangkutan laut adalah seperti berikut:  Ruang muatan yang luas  Kos murah  Tiada kesesakan lalulintas dan selamat  Penting untuk perniagaan antarabangasa 4. Terdapat juga kekurangan dalam sistem pengangkutan ini, iaitu:  Tempoh perjalanan yang lama  Kegunaannya terhad dan tidak fleksibel  Tiada serahan dari pintu ke pintu  Memerlukan pemunggahan yang rumit 5. Agensi yang terlibat untuk memastikan sistem pengangkutan ini sentiasa dalam keadaan yang selamat dan sempurna adalah: i. Perbadanan Perkapalan Antarabangsa Malaysia(MISC) 46 mlpl/smjkpt

 Merupakan syarikat perkapalan terbesar di Malaysia  Menawarkan perkhidmatan perkapalan peringkat domestik dan antarabangsa. ii. Jabatan Laut  Terletak di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia  Menjalankan tugas berikut: a. Pendaftaran kapal b. Melatih dan melesenkan pelaut yang berkelayakan. c. Menyelenggarakan pelabuhan d. Mewujudkan sistem pelayaran efisien e. Memastikan kawasan perairan bebas daripada pencemaran iii. Lembaga Pelabuhan  Merupakan pihak yang diberi kuasa mentadbir pelabuhan  Menjalankan tugas-tugas berikut: a. Mengawal selia pelabuhan b. Mengeluarkan lesen dan mengendalikan pelabuhan c. Mengawal penyediaan kemudahan di pelabuhan d. Melesenkan malim e. Bertindak selaku tuan tanah f. Merancang pembangunan pelabuhan g. Menjadi pengantara sektor swasta dan agensi kerajaan. Pengangkutan Udara 1. Pengangkutan udara merupakan sistem pengangkutan yang paling cepat tetapi mahal. 2. Secara amnya terdapat dua jenis pengangkutan udara yang kerap digunakan, iaitu kapal terbang dan helicopter. 3. Pengangkutan udara mempunyai kelebihan berikut:  Cepat  Lebih selesa  Selamat  Mengurangkan kos insurans  Sesuai untuk barang mahal, segar dan yang diperlukan  Dapat menghubungi kawasan pedalaman 4. Namun begitu, terdapat juga kekurangannya, iaitu:  Kos mahal  Tertakluk pada keadaan cuaca  Ruang muatan terhad  Tiada pungutan dan serahan dari pintu ke pintu  Penggunaannya adalah terhad 5. Agensi yang turut menyumbang dalam industri pengangkutan udara adalah seperti berikut: 47 mlpl/smjkpt

segera

i. Sistem Penerbangan Malaysia (MAS)  Merupakan nadi utama pengangkutan udara negara ini  Menyediakan dua jenis perkhidmatan, iaitu pesawat penumpang dan pesawat kargo ii. Jabatan Penerbangan Awam (DCA)  Di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia  Bertanggung jawab memastikan keselamatan udara dan memperkembangkan industri pengangkutan udara Malaysia, seperti: a. Mengelolakan latihan dan mengeluarkan lesen juruterbang dan pesawat b. Mengawal trafik udara c. Memastikan pembinaan dasar, kriteria dan piawaian lapangan terbang d. Mengadakan perjanjian penerbangan dan hak pendaratan e. Menguruskan hal kewangan dan sistem perakaunannya f. Mentadbir kolej penerbangannya Saluran Paip 1. Sistem ssaluran paip digunakan untuk menyalurkan bahan cecair, gas dan bijiran. 2. Kelebihan sistem saluran paip adalah seperti berikut:  Mudah dan cepat  Lebih selamat  Menjimatkan kos pengangkutan lain 3. Terdapat juga kekurangannya, iaitu:  Kos pemasangan yang tinggi  Penggunaannya terhad  Masalah kebocoran yang sukar dikesan dan dibaiki 4. Agensi penting yang dikaitkan dengan sistem saluran paip ialah Petroleum Nasional Berhad (PETRONAS) yang diberikan hak mencari gali, memproses serta memasarkan petroleum. 3.3 Pengkontenaan 1. Sistem penghantaran barang dengan menggunakan peti besi sebagai satu unit dipanggil sistem pengkontenaan. 2. Kontena merupakan peti khas yang bersaiz piawai yang boleh dikunci dan dipateri. 3. Sistem ini semakin popular kerana mempunyai banyak kelebihan:  Menjamin keselamatan kargo  Menjimatkan masa dan ruang  Menjimatkan kos  Dapat menggunakan sistem Pengangkutan Antarabangsa Routier (TIR) yang i. Mengecualikan negara perantaraan daripada memeriksa peti kontena yang berlaku di negara berkenaan 48 mlpl/smjkpt

ii. Membenarkan pihak kastam Negara pengimport memeriksa isi kandung peti untuk tujuan pentaksiran cukai. 4. Walaupun begitu, masih terdapat kekurangan dalam sistem ini yang menghalang perkembangannya, seperti:  Kos modal yang tinggi  Memerlukan sistem kenderaan bersepadu  Tidak sesuai untuk semua jenis barang atau barang berkuantiti kecil. 3.4 Pemilihan Pengangkutan
Kos Jenis dan sifat barang Risiko kerosakan Nilai Barang Kesegeraan Jarak perjalanan Kemudahan sedia ada Faktor pemilihan Saiz, berat dan kuantiti barang Keselesaan

1. Pemilihan jenis pengangkutan yang sesuai akan memastikan barang yang dihantar sampai ke pasaran tepat pada masa yang diperlukan. 2. Peniaga dapat mengawal harga pasaran apabila produknya tiba dalam keadaan segar dan baik. 3. Faktor yang perlu dipertimbangkan semasa memilih jenis pengangkutan untuk mengagih sesuatu produk adalah seperti berikut:  Kos pengangkutan  Jenis dan sifat berang  Risiko kerosakan  Nilai barang  Kesegeraan barang diperlukan  Jarak perjalanan  Saiz, berat dan kuantiti barang  Kemudahan sedia ada  Keselesaan yang diperlukan

49 mlpl/smjkpt

Pengukuhan Konsep
1. (a) Lengkapkan ketinggalan dalam rajah di bawah. Pengangkutan

Laut digunakan untuk mengangkut Jalan raya Kapal terbang Kapal kargo

   

Gas (b) Isikan kekosongan yang terdapat pada jadual di bawah. Kelebihan dan Kekurangan Pengangkutan Jalan Raya Kelebihan  Menjimatkan masa, murah dan cepat  untuk jarak dekat.  Penggunaan tenaga buruh yang tinggi. Fleksibal dari segi arah perjalanan dan  jadual. (a) Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat

2.

Pihak Berkuasa Pengangkutan Laut

Jabatan Laut

51 mlpl/smjkpt

(b) Nyatakan lima tugas Jabatan Laut i. _____________________________________________________ ii. _____________________________________________________ iii._____________________________________________________ iv._____________________________________________________ v. _____________________________________________________ 3. (a) Isikan tempat kosong pada rajah di bawah. Kos Pengangkutan

Faktor Pemilihan Pengangkutan

Kesegeraan

Jarak perjalanan (b) Nyatakan enam peranan pengangkutan. i. _______________________________________________________ ii. _______________________________________________________ iii. _______________________________________________________ iv. _______________________________________________________ v. _______________________________________________________ vi. _______________________________________________________  Isikan jawapan yang betul pada ruangan yang dikosongkan. Tugas Jabatan Pengangkutan Jalan ( JPJ )

Bekerjasama dengan agensi luar Mendaftar dan mengeluarkan cukai jalan

52 mlpl/smjkpt

Pengukuhan Objektif
Arahan: Setiap soalan di bawah disediakan empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik sahaja. 3.1 Pengangkutan 1. Pak Mat bersyukur dapat menghantar hasil tangkapannya ke bandar. Apakah sumbangan pengangkutan dalam konteks di atas? I Mengelakkan pembaziran II Mengurangkan kos penyimpanan stok III Meluaskan pasaran IV Menggalakkan pergerakan tenaga buruh A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I, II dan III 2. Perhatikan pernyataan di bawah. Pilih pernyataan yang disesuaikan dengan peranan pengangkutan yang tepat.
I II III Situasi Sally gembira dapat membeli tas tangan Paris. Mynnwei mempelajari selok-belok menjadi seoerang angkasawan di Rusia. Boonhua dapat menghantar produk kilangnya kepada pelanggannya di kutub utara. Zherwei enggan menyimpan stok kerana tempahan daripada pembekalnya dapat sampai dalam masa dua hari sahaja. Peranan pengangkutan Galakkan pergerakan tenaga buruh. Menyebarkan ciptaan sains dan teknologi moeden Meluaskan pasaran.

IV

Menggalakkan pengaliran modal dan industri pelancongan.

A. B.

I dan II II dan III

C. D.

III dan IV I, II dan III

3. Bagaimanakah pengangkutan menyumbang dalam pembangunan ekonomi negara? A. Mengurangkan kos penyimpanan barang. B. Membolehkan pergerakan tenaga buruh ke kawasan yang tinggi permintaannya. C. Mendorong penerokaan kawasan baru. D. Menambahkan eksport dan mengurangkan import. 4. Pilih pernyataan yang benar tentang peranan pengangkutan. I Mengurangkan kos penyimpanan stok. II Memudahkan mobiliti tenaga buruh. III Memperluaskan pasaran barangan. IV Membolehkan pengkhususan dijalankan. A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV

53 mlpl/smjkpt

Soalan 5 hingga 7 adalah berdasarkan petikan di bawah.    Modal Boon tidak terikat dengan stok yang banyak. Boon hanya memesan dari Jepun apabila ada permintaan. Boon bebas daripada risiko kecurian atau kerosakan stok.

5. Berdasarkan petikan di atas, Boon ialah seorang peniaga tempatan yang mengimport barang elektronik dari Jepun. Apakah sumbangan pengangkutan kepada Boon? A. Mempelbagaikan pilihan pengguna. B. Mengurangkan kos penyimpanan stok. C. Meluaskan pasaran dan meggalakkan perniagaan antarabangsa. D. Menyebarkan hasil ciptaan dan sains teknologi. 6. Tanpa sistem pengangkutan yang sempurna, Boon tidak dapat menjalankan perniagaannya. Apakah pula sumbangan pengangkutan kepada para pelanggan Boon? I Mempelbagaikan pilihan pengguna. II Mrmbantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. III Menyebarkan hasil ciptaan dan sains teknologi. IV Mengelakkan pembaziran A. I dan III C. I, III dan IV B. II dan IV D. II, III dan IV 7. Dengan perniagaannya yang semakin meningkat maju, Boon seterusnya berhasrat untuk menjalankan perniagaan entrepot. Apakah sumbangan pengangkutan dalam konteks ini? I Mempelbagaikan pilihan pengguna. II Mengelakkan pembaziran. III Membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. IV Meluaskan pasaran dan menggalakkan perniagaan antarabangsa. A. I dan III C. I, III dan IV B. II dan IV D. II, III dan IV 8. Mathias dan Shona Wee mengusahakan kebun bunga ros di Tanah Tinggi Cameron. Pelanggan tetap mereka terdiri daripada hotel-hotel terkemuka yang berada di Kuala Lumpur, Johor Baru dan Pulau Pinang memerlukan bunga yang segar setiap hari. Mathias dan Shona Wee pula hendak memastikan bahawa hasil titik peluh mereka tidak menjadi layu agar boleh memperolehi harga yang tinggi. Mereka juga sedar bahawa tiada permintaan yang tinggi terhadap bunga ros di tempat tinggal mereka. Apakah peranan pengangkutan dalam kes di atas? I Mengelakkan pembaziran. II Mengelakkan lebihan dan kurangan barang di pasaran. III Mengurangkan kos penyimpanan stok. IV Memudahkan perniagaan antarabangsa. A. I, II dan III C. I, III dan IV B. II, III dan IV D. I, II, III dan IV

54 mlpl/smjkpt

Soalan 9 dan 10 adalah berdasarkan petikan di bawah. Kemajuan sistem pengangkutan telah menjadi punca utama merebaknya penyakit SARS dengan begitu cepat dan menakutkan. 9. Mengapakah keadaan ini berlaku? I Ruang muatan dalam kapal terbang terhad. II Keadaan kapal terbang memungkinkan penyebaran virus SARS. III Pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain dapat berlaku dengan cepat sekali. IV Pengangkutan udara dapat merentas benua dan lautan. A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. II, III dan IV 10. Walaupun pada dasarnya sistem pengangkutan dipersalahkan sebagai saluran penyebaran penyakit SARS, namun kita bersyukur kerana pengangkutan udara memungkinkan pergerakan pakar perubatan dan ahli sains untuk membantu mengawal penyakit berkenaan. Apakah peranan pengangkutan dalam konteks ini? A. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. B. Memudahkan mobiliti tenaga buruh. C. Menggalakkan industri pelancongan dan pengaliran modal asing. D. Membantu penyebaran sains dan teknologi. 3.2 Jenis Pengangkutan 11. Walaupun pengangkutan udara merupakan jenis pengangkutan yang paling cepat, namun tidak ramai yang memilih pengangkutan jenis ini kerana tambangnya mahal. Mengapa tambangnya mahal? I Ruang muatan yang disediakan terhad. II Kos penyelenggaraan adalah tinggi. III Kos insurans pengangkutan udara adalah mahal. IV Terdapat persaingan yang hebat antara banyak syarikat penerbangan. A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV    Tidak melibatkan kos penyelenggaraan. Tidak memerlukan pemunggahan untuk pemindahan barang. Selamat kerana tidak berlaku kecurian dan kehilangan.

12. Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan ciri sejenis pengangkutan. Apakah jenis pengangkutan yang diterangkan dalam pernyataan di atas? A. Pengangkutan rel B. Pengangkutn laut 55 mlpl/smjkpt

C. D.

Pengangkutan jalan raya Sistem saluran paip

13. Syarikat Fast-Max terlibat dalam perniagaan mengekspot komponen kecil yang mahal. Pelanggannya terdiri daripada kilang-kilang elektronik yang memerlukan stok dengan segera. Mengapakah pengarah Syarikat Fast-Max masih memilih pengangkutan udara walaupun kos menghantar stok dengan pengangkutan udara adalah mahal? A. Kos tambang adalah lebih rendah berbanding dengan nilai stoknya. B. Kapal terbang sesuai digunakan dalam perniagaan antarabangsa. C. Risiko kecurian adalah rendah dan barang dapat sampai dengan segera. D. Ruang muatan kapal terbang yang terhad adalah sesuai untuk menghantar komponen-komponen yang kecil    Boleh disewa sebahagian atau seluruh kapal. Tambangnya boleh ditawar-menawarkan. Arah tujuan serta masa bertolak adalah ditetapkan oleh penyewa kapal.

14. Apakah jenis pengangkutan yang menepati ciri di atas? A. Kapal kargo B. Kapal pesisir pantai C. Kapal kontena D. Kapal kerentan 15. Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) merupakan pengendali utama pengangkutan rel di negara kita. Apakah jenis perkhidmatan yang ditawarkan oleh KTMB? I Perkhidmatan keretapi penumpang II Perkhidmatan keretapi kargo III Perkhidmatan keretapi Bukti Bendera IV Perkhidmatan komuter A. I, II dan III C. I, II dan IV B. II, III dan IV D. I, II , III dan IV 16. Pengangkutan laut menawarkan ruang muatan yang luas dan tambang yang murah. Namun begitu, pengangkutan jenis ini masih tidak menjadi pilihan sesetengah pengeksport untuk menghantar barang mereka. Mengapa? I Tiada kesesakan lalu lintas dan selamat. II Tiada serahan dari pintu ke pintu. III Tempoh perjalanan yang lama. IV Kegunaannya terhad kepada negara yang dapat dihubungi dengan jalan laut. A. I, II dan III C. I, III dan IV B. II, III dan IV D. I, II, III dan IV

56 mlpl/smjkpt

17. Lembaga Pelabuhan menjalan tugas-tugas berikut, kecuali A. Melesen kan malim B. Bertindak selaku tuan tanah C. Mengawal penyediaan kemudahan di pelabuhan. D. Menggalakkan penglibatan kapal Malaysia dalam industri perkapalan domestik dan antarabangsa. 18. Apakah persamaan yang ketara di antara kapal kerentan dan kapal pesisir pantai? A. Tambangnya boleh ditawar-menawarkan. B. Digunakan untuk membawa barang dari pelabuhan kecil di sepanjang pantai. C. Membantu membawa barang dan penumpang dari kapal besar ke pelabuhan dan sebaliknya. D. Jadual pelayarannya diiklankan dalam akhbar. 19. JPJ, LPKP dan PUSPAKOM merupakan agensi pengangkutan jalan raya yang penting. Apakah perbezaan bidang tugas antara JPJ dengan LPKP? A. JPJ bertanggung jawab ke atas kenderaan persendirian tetapi LPKP bertanggungawab ke atas kenderaan sewaan. B. JPJ terletak di bawah Kementerian Pembangunan dan Usahawan dan LPKP terletak di bawah Kementerian Pengangkutan. C. JPJ boleh mengeluarkan lesen tetapi LPKP tidak boleh mengeluarkan lesen. D. JPJ bertanggungjawab terhadap semua perkara yang berhubung dengan kenderaan bermotor yang menggunakan jalan raya tetapi LPKP hanya bertanggungjawab ke atas kenderaan perdagangan sahaja. 20. Mengapakah dikatakan bahawa pengangkutan jalanraya adalah pelengkap kepada pengangkutan rel, laut dan udara? A. Memberikan perkhidmatan yang lebih murah. B. Mengurangkan kerja pemunggahan. C. Membolehkan penghantaran dari pintu ke pintu. D. Mengurangkan kerja pemunggahan. 21. Bagaimanakah pengangkutan udara dapat menurunkan kos atau perbelanjaan seseorang peniaga entrepot? I Ruang muatannya terhad. II Cepat dan selamat. III Tidak perlu menyimpan stok yang banyak. IV Kos penyelenggaraan yang tinggi. A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I, II dan III 22. Pilih pasangan yang menunjukkan perbezaan sifat barang yang dihantar dengan pengangkutan laut dengan sifat barang yang dihantar dengan pengangkutan udara yang tepat. Pengangkutan laut Pengangkutan udara A. Besar dan murah Kecil dan mahal B. Besar dan mahal Kecil dan murah 57 mlpl/smjkpt

C. D.

Getas dan murah Tidak tahan lama dan mahal

Tidak getas dan murah Tahan lama dan murah

23. Mengapakah barang yang rapuh dan mudah rosak sesuai dibawa dengan pengangkutan jalan raya? A. Kos pengangkutan jalan raya adalah lebih murah. B. Kurangnya kerja pemunggahan kerana dapat sampai tepat ke destinasinya. C. Pekerja pengangkutan jalan raya lebih cermat dan berpengalaman. D. Had laju pengangkutan jalan raya ditetapkan. 24. Pelbagai jenis kapal digunakan dalam pengangkutan laut. Pilih huraian yang menggambarkan kesesuaian setiap jenis kapal dengan muatannya. I Peti kontena dihantar dengan kapal kargo. II Kayu balak, besi dan kepingan getah dihantar dengan kapal pesisir pantai. III Kapal penumpang membawa penumpang dan sedikit barang. IV Kapal kerentan membawa penumpang dan barang dari pelabuhan kecil ke kapal besar yang tidak dapat masuk ke pelabuhan. A. III sahaja C. II dan IV B. I dan III sahaja D. I, II, III dan IV

25. Nyatakan dua jenis pengangkutan yang mempunyai persamaan ciri di bawah.    A. B. C. D. Kos permulaan yang tinggi. Sesuai untuk sesetengah jenis barang sahaja. Risiko kecurian dan kehilangan yang rendah.

Pengangkutan rel dan pengangkutan udara Pengkontenaan dan pengangkutan jalan raya. Pengangkutan udara dan pengangkutan saluran paip. Pengangkutan rel dan pengangkutan saluran paip.

26. Kelebihan pengangkutan rel ialah mempunyai ruang muatan yang luas. Apakah kelebihan yang dapat diperolehi oleh seorang penumpang keretapi daripada ruang muatan yang luas? I Tidak perlu terperap pada tempat duduknya sahaja. II Tiada had muatan yang boleh dibawa. III Terdapanya gerabak restoran yang dapat memenuhi selera penumpang. IV Boleh membawa sesiapa sahaja tanpa caj tambahan. A. I dan II C. I, II dan III sahaja B. II dan III D. I, II, III dan IV 27. Terdapatnya beberapa persamaan antara pengangkutan laut dan pengangkutan rel. Apakah persamaan di antara kedua-dua jenis pengangkutan ini? I Tidak fleksibel. II Kos penyelenggaraan yang rendah. III Sesuai untuk barang yang besar, tahan lama dan tidak bernilai tinggi. 58 mlpl/smjkpt

IV A. B.

Ruang muatan yang luas. I, II dan II I, III dan IV

C. D.

II, III dan IV I, II dan IV

28. Satu persamaan yang besar antara agensi pengangkutan seperti JPJ dan Lembaga Pelabuhan ialah kedua-dua agensi ini_________________________ A. Melesenkan malim B. Mengeluarkan permit sekolah memandu dan mengemudi C. Bertindak selaku tuan tanah D. Mengeluarkan lesen 29. Mengapakah sistem saluran paip menjadi semakin penting dan sedang berkembang pesat penggunaannya? A. Kos permulaan sistem pengangkutan jenis ini adalah lebih rendah berbanding dengan kos permulaan sistem pengangkutan jenis lain. B. Jangka waktu penghantaran bijirin dan cecair adalah lebih cepat berbanding dengan menggunakan sebarang pengangkutan yang lain. C. Kerajaan menggalakkan dan membiayai pembinaan sistem saluran paip ke seluruh negara. D. Sistem ini dapat mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas. 30. Pilih pernyataan yang benar mengenai pengangkutan laut. I Merupakan cara pengangkutan yang amat penting untuk perniagaan antarabangsa. II Tugas utama Perbadanan Perkapalan Antarabangsa Malaysia (MISC) ialah menyediakan kemudahan yang lengkap untuk memudahkan pengendalian kargo. III Bertindak selaku tuan tanah dan melesenkan malim adalah antara tugas yang dipertanggungjawabkan ke atas Lembaga Pelabuhan. IV Pengangkutan laut tidak memerlukan kerja pemunggahan yang rumit. A. I dan III C. I, II dan III B. II dan IV D. I, II, III dan IV Soalan 31 dan 32 adalah berdasarkan petikan di bawah. Encik Allan Thor dan keluarganya hendak berpindah dari Sabah ke Pulau Pinang. Selain kotak-kotak buku dan pakaian, mereka juga ingin memindahkan perabot dan kereta mereka. Encik Thor perlu melaporkan diri di tempat kerja barunya di Pulau Pinang dengan segera dan anak-anaknya perlu mendaftar di sekolah baru mereka. Mereka tidak begitu merisaukan kargo mereka asalkan mereka diberikan tempat penginapan yang sesuai. 31. Pilih cara yang paling sesuai untuk Encik Thor memindahkan keluarga dan kargonya. A. Menggunakan pengangkutan udara untuk memindahkan keluarga dan kargo. B. Menggunakan kapal pengangkut pukal untuk memindahkan kargo dan 59 mlpl/smjkpt

C.

D.

keluarganya menggunakan pengangkutan udara. Menggunakan kapal kontena untuk memindahkan barang pindahannya yang dimasukkan ke dalam peti kontena sementera ahli keluarganya boleh menggunakan pengangkutan udara. Menggunakan kapal kontena untuk memindahkan kargonya sementara ahli keluarganya boleh menggunakan kapal penumpang.

32. Sekiranya masa bukan menjadi kriteria utama kepada Encik Thor sekeluarga, apakah jenis pengangkutan yang sesuai untuk digunakan? A. Kapal kerenan dan kapal kargo B. Kapal kontena dan keretapi C. Kapal penumpang dan kapal kapal terbang kargo D. Kapal penumpang dan kapal kontena 3.3 Pengkontenaan 33. Mynn Wei merupakan seorang pemilik syarikat pengangkutan kontena yang menyediakan peti kontena bersaiz standard untuk disewa kepada pelanggannya yang hendak menghantar barang dengan kontena. Apakah kelebihan menggunakan menggunakan peti yang bersaiz standard? A. Memudahkan dokumentasi kastam. B. Mengurangkan kerosakan dan kecurian. C. Memudahkan kendalian dengan menggunakan mesin. D. Mengurangkan kos insurans dan bayaran pelabuhan. 34. Sabaruddin merupakan seorang pengusaha perabot kayu jati yang kerap menerima tempahan daripada pelanggannya di luar negara. Walaupun beliau sedar akan kelebihan menggunakan peti kontena untuk mengeksport perabotnya, namun beliau tidak menggunakan perkhidmatan ini sepenuhnya. Mengapa? I Perabotnya tahan lama. II Stok yang ingin dihantar bukan selalunya banyak. III Kosnya mahal. IV Pelanggannya tidak suka perabot dihantar dengan kontena. A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I, II dan III 35. Pilih pernyataan yang tepat menerangkan pengkontenaan. I Pengkontenaan tidak dapat digunakan dengan sepenuhnya kerana memerlukan sistem pengangkutan bersepadu. II Kontena kargo adalah untuk mengangkut barang pukal. III Walaupun kontena menghantar barang dalam peti kontena sebagai satu unit, namun kos insurans masih tidak dapat dijimatkan. IV Kelebihan sistem pengkontenaan ialah terkecuali daripada sistem dokumentasi yang rumit. A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I dan IV 60 mlpl/smjkpt

36. Pernyataan–pernyataan yang berikut tepat menerangkan sistem Pengangkutan Antarabangsa Routier (TIR). I Kastam di negara pengeksport perlu mengisi borang untuk memperaku isi kandung dalam peti kontena. II Kastam di negara pengimport tidak memeriksa peti kontena yang dibawa masuk. III Sistem ini melicinkan kerja penghantaran kargo kerana prosedur dan dokumentasi kastam dipermudahkan. IV Cukai akan dikenakan oleh negara pengimport terhadap barang yang dibawa masuk. A. I dan III C. I, III dan IV B. II dan III D. I, II dan III 37. Apakah kekurangan sistem pengkontenaan? A. Keselamatan kargo terjamin daripada rosak atau tercalar. B. Peti kontena yang bersaiz piawai menjimatkan ruang. C. Bayaran cukai pelabuhan dapat dijimatkan. D. Kos modalnya tinggi. 3.4 Pemilihan Pengangkutan 38. “Kita tidak boleh menghantar intan permata dengan menggunakan kapal kargo”, pemilik BH Design, Encik BH Teoh memberitahu pekerjanya. Apakah faktor yang dititikberatkan oleh pemilik kilang intan permata itu semasa memilih jenis pengangkutan? I Sifat dan jenis barang II Kos pengangkutan III Nilai barang IV Kesegeraan A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I dan III 39. Tenaga pakar perubatan yang diperlukan dengan segera di tempat yang dilanda wabak penyakit tidak boleh menggunakan pengangkutan laut. Apakah faktor yang dipertimbangkan dalam konteks di atas semasa memilih jenis pengangkutan? A. Kesegeraan B. Kesegaran C. Kos pengangkutan D. Kemudahan 40. Boon Hua merupakan seorang peniaga yang bijak. Apakah faktor yang dipertimbangkannya semasa memilih jenis pengangkutan untuk menghantar produknya? I Nilai barang II Jenis barang 61 mlpl/smjkpt

III IV A. B.

Harga pasaran barang Kos pengeluaran barang I dan II I dan III

C. D.

II dan IV III dan IV

Pengukuhan Esei
1. (a) Huraikan pemahaman anda mengenai pengangkutan. (b) Mengapakah pengangkutan laut masih digunakan padahal pengangkutan udara adalah lebih cepat. (c) Tunjukkan dan jelaskan perbezaan antara kapal kargo dengan kapal kerentan. 2. (a) Keluarga Liew yang tinggal di Kampung Aulong di Taiping lebih suka memandu dari kampung mereka terus ke rumah nenek mereka yang berada di Muar, Johor. Menurut bapa mereka, mereka akan membazir banyak masa dan wang sekiranya mereka memilih untuk menaiki kapal terbang. Mengapa? (b Nyatakan dah huraikan peranan yang dimainkan Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan ( LPKP ) ( 7markah )

( 8markah )

( 10 markah )

(10 markah )

( 7 markah )

(c) Encik Choong ialah seorang pemilik Kilang Papan di Grik, Perak. Walaupun memiliki banyak lori, beliau tetap memilih untuk menghantar papan dan kayu yang dihasilkan di kilangnya ke Johor dengan menggunakan keretapi. Adakah pemilihan Encik Choong itu satu pilihan yang bijak? 3. (a) Walaupun pengkontenaan merupakan pengangkutan yang selamat dan sesuai untuk menghantar muatan besar seperti perabot, namun pengangkutan jenis ini tidak digunakan dengan meluasnya Mengapakah keadaan ini berlaku? (b) Apakah perkaitan Pengangkutan Anterabangsa Routier dengan pengkontenaan. (c) Perniagaan tidak dapat dijalankan dengan lancar tanpa sistem pengangkutan yang sempurna. Walaupun begitu, seseorang peniaga yang bijak akan mempertimbangkan pelbagai faktor sebelum membuat keputusan untuk memilih jenis pengangkutan yang sesuai untuk mengagihkan barang niagaannya.

( 8 markah )

( 7 markah )

(6 markah )

62 mlpl/smjkpt

Huraikan faktor yang diambil kira dalam pemilihan itu. 4. (a) Mengapakah sistem pengangkutan rel dikatakan dapat menawarkan perkhidmatan yang tidak dapat ditawarkan oleh sebarang sistem pengangkutan yang lain? Bincangkan keunikan sifat gerabak-gerabaknya yang dapat disesuaikan dengan sifat muatannya. (b) Meskipun memiliki keunikannya yang tersendiri, namun ramai orang masih kurang yakin terhadap kemampuan sistem pengangkutan rel. Huraikan kriteria yang menyebabkan orang ramai kurang yakin terhadap pengangkutan rel. (c) Tuliskan huraian ringkas mengenai Keretapi Tanah Melayu Berhad ( KTMB ) 5. (a) Huraikan tiga peranan Jabatan Penerbangan Awam ( DCA ) (b) Untuk setiap situasi yang berikut, cadangkan jenis pengangkutan yang sesuai digunakan dan berikan alasan yang munasabah untuk pilihan anda itu. i. Menghantar 8 tan ubat-ubatan dari Amerika untuk membantu mangsa ribut Tsunami di Banda Acheh di Indonesia. ii. Shuit Thang, seorang pengusaha perabot di Malaysia hendak menghantar tempahan 22,000 kerusi yang ditempah oleh seorang pemborong perabot di Jepun. iii. Pengurus Kilang Gula Chuping, di Perlis hendak menghantar 120,000 guni gula ke Johor Baru. (c) Huraikan kelebihan pengangkutan udara, dengan memberikan contoh untuk menguatkan ciri yang dibincangkan.

( 12 markah )

( 12 markah )

( 8 markah )

( 5 markah )

( 6 markah )

( 3 markah )

( 3 markah ) ( 3 markah )

( 10 markah )

63 mlpl/smjkpt

Pengukuhan Kajian Kes
Baca kes di bawah dengan teliti.

Mynn Wei ialah seorang peniaga entrepot muda yang kurang pengetahuan mengenai pemilihan pengangkutan yang sesuai untuk menghantar stoknya kepada pembelinya yang berada di merata tempat. Beliau terlibat dalam perniagaan ubat-ubatan, peralatan perubatan yang bersaiz kecil dan sederhana seperti kapas, sarung tangan, botol, dan lain-lain. Selain itu beliau juga mengimport perabot perubatan yang besar seperti katil khas, kerusi roda dan lainlain, untuk dieksport semula ke negara pengimportnya. Pelanggan-pelanggannya terdiri daripada pemborong peralatan perubatan, hospital, farmasi dan juga individu yang terlibat dalam bidang yang sama. Jangka masa yang diberikan oleh pelanggan -pelanggannya untuk menerima stok mereka juga berlainan. Ada yang memerlukan stok yang ditempah dengan cepat, khususnya hospital atau farmasi yang menempah ubatubatan. Sementara itu, para pemborong peralatan perubatan dan perabot khas, biasanya tidak menekankan faktor masa sebagai kriteria utama mereka.

Berdasarkan kes di atas, jawab soalan-soalan yang berikut: 1. Apakah faktor yang perlu dipertimbangkan oleh Mynn Wei sebelum membuat keputusan untuk memilih jenis pengangkutan yang sesuai. Huraian anda harus dikaitkan dengan barang niagaan Mynn Wei. ( 7 markah ) 2. Dalam kejadian ribut Tsunami baru-baru ini, Mynn Wei telah menerima banyak tempahan ubat, perlatan perubatan dan juga perabot khas perubatan untuk dihantar ke Banda Acheh di Indonesia, Thailand dan juga India. Kos pengangkutan bukanlah menjadi kriteria utama, yang pentingnya, kargo yang ditempah perlu sampai ke negara yang terlibat dengan segera. Apakah cara pengangkutan yang paling sesuai digunakan ? Huraikan kelebihan-kelebihan memilih cara ini. ( 10 markah ) 3. Bincangkan peranan Lembaga Pelabuhan dan tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya.

( 8 markah )

64 mlpl/smjkpt

Bab 4 - Komunikasi
Konsep Kilat
KOMUNIKASI
Peranan Komunikasi

Televisyen & Radio

Perkhidmatan Pos

Perkhidmatan Telekomunikasi

Perkhidmatan Kurier

Mel

Kaunter

Perkhidmatan Lain

Domestik

Antarabangsa

Surat Mel terus Poskad r Posdaftar Pos ekspres Poslaju Aerogram Paket kecil Datapos Bahan bercetak Mel berinsurans Pos bungkusan Kad jawapan perniagaan Persuratan untuk orang buta

Perkhidmatan jualan Perkhidmatan pembayaran Perkhidmatan agensi

B.W.T Perkhidmatan frangki Poste restante Perkhidmatan telegram Pusat khidmat pelanggan Peti surat persendirian / beg berkunci

Melicin dan mempercepat aktiviti perdagangan Memperluas pasaran Menyebarkan maklumat Mengelakkan kerugian dan kerosakan Memudahkan kawalan dan pentadbiran perniagaan Memudahkan kegiatan promosi

Lisan

Bercetak

Audio Visual

Telefon Videofon Telestok Sidang audio Telefon bimbit Panggilan bebas tol Radio maritim

Telegram Teleks Telefaks Panduan telefon

Sidang video E-Mel Internet MAYPAC

Faktor pemilihan komunikasi

Jenis maklumat Kos Jarak Kemudahan Kesegeraan

Revisi Kilat
4.1(a) Peranan Komunikasi

Memperluas pasaran Melicin dan mempercepat aktiviti perdagangan Peranan Komunikasi Menyebarkan maklumat

Memudahkan kegiatan promosi

Memudahkan kawalan dan pentadbiran perniagaan

Mengelakkan kerugian dan kerosakan

1. Komunikasi dapat melicinkan dan mempercepatkan aktiviti perdagangan dengan membolehkan segala maklumat mengenai produk, pelanggan, penjual dan pembekal disampaikan dengan segera. 2. Pasaran juga dapat diperluaskan kerana komunikasi yang sempurna membolehkan segala maklumat mengenai produk dapat disampaikan kepada pelanggan atau bakal pelanggan di seluruh dunia. 3. Penyebaran maklumat dan berita terkini membolehkan peniaga membuat perancangan, persediaan dan keputusan yang menguntungkan. 4. Maklumat penting yang dapat disampaikan dengan segera dapat mengelakkan kerugian dan kerosakan aset. Nyawa juga dapat diselamatkan dengan adanya alat komunikasi yang canggih dan moden. 5. Kawalan dan pentadbiran perniagaan adalah lebih lancar dan berkesan dengan adanya alat komunikasi yang baik. 6. Sistem komunikasi yang cekap memungkinkan promisi dijalankan dengan lancar kerana maklumat produk dapat sampai kepada sasarannya pada masa yang singkat. 4.1(b) Perkhidmatan Komunikasi Perkhidmatan Komunikasi

Televisyen dan radio mlpl/smjkpt

Pos

Telekomunikasi

Kurier Page 66

i. Televisyen dan Radio 1. Televisyen dan radio merupakan perkhidmatan komunikasi yang penting untuk pihak kerajaan menyampaikan berita, pengumuman dan maklumat kepada masyarakat. 2. Pihak swasta, khususnya peniaga biasanya melakukan promosi atau iklan melalui rangkaian televisyen dan radio untuk meluaskan pasaran. ii. Perkhidmatan Pos

Perkhidmatan Pos

Perkhidmatan Mel

Perkhidmatan Kaunter

Perkhidmatan Lain

Jualan

Pembayaran

Agensi

1. Perkhidmatan pos, yang dikendalikan oleh Pos Malaysia Berhad, menyediakan tiga jenis perkhidmatan, iaitu perkhidmatan mel, perkhidmatan kaunter dan perkhidmatan lain. 2. Perkhidmatan Mel menyediakan pelbagai jenis perkhidmatan penghantaran; seperti penghantaran surat, mel terus, poskad, posdaftar, pos ekspres, poslaju, aerogram, pos bungkusan, mel berinsurans, khidmat jawapan perniagaan, persuratan untuk orang buta, bahan bercetak, peket kecil, dan data pos. 3. Perkhidmatan kaunter pula menyediakan tiga kategori perkhidmatan, iaitu: a. Bahagian jualan mengendalikan penjualan setem, poskad, buku setem, sampul surat berdaftar, aerogram, kupon jawapan antarabangsa, sampul surat hari pertama, buku poskad dan setem hasil. b. Bahagian pembayaran membantu orang ramai membuat pembayaran tanpa melibatkan pengiriman wang tunai, iaitu melalui perkhidmatan wang pos Malaysia, wang pos British dan perkhidmatan kiriman wang. Perbezaan antara wang pos Malaysia, wang pos British dan kiriman wang Wang pos Malaysia Wang pos British Kiriman wang  Untuk mengirim jumlah kecil  Untuk mengirim jumlah  Untuk mengirim jumlah di Malaysia. kecil ke negara Komenwel. wang yang banyak ke dalam dan luar negeri.  Murah untuk kiriman jumlah  Murah untuk kiriman jumlah  Mahal untuk kiriman jumlah mlpl/smjkpt Page 67

   

kecil Mahal untuk kiriman jumlah besar Nilai minima RM1.00 Nilai maksima RM100.00 Boleh beli terus dari kaunter pejabat pos

   

kecil Mahal untuk kiriman jumlah besar Nilai minima 10 Pence Nilai maksima 10 Pound Dijual dalam matawang Malaysia mengikut kadar pertukaran Pound Sterling

   

kecil Murah untuk kiriman jumlah besar Tidak sesuai untuk kiriman kurang daripada RM100.00 Nilai maksima RM10,000.00 Perlu mengisi borang sebelum membeli dari kaunter.

c. Selaku agensi, Pos Malaysia Berhad bertindak sebagai ejen kepada kerajaan, separuh kerajaan dan organisasi swasta. Contoh perkhidmatan yang ditawarkan oleh Pos Malaysia Berhad Ejen kerajaan Ejen separuh kerajaan Bayar elaun kepada keluarga  Menerima simpanan daripada  Angkatan Tentera Malaysia bakal haji

Ejen organisasi swasta Menerima bayaran untuk bil syarikat telekomunikasi

4. Perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh Pos Malaysia Berhad ialah perkhidmatan peti surat, tiket serahan tingkap, khidmat beg berkunci, setem dan filateli, pos 2020, perkhidmatan mesin frangki, pos renti dan pusat khidmat pelanggan.

iii. Perkhidmatan Telekomunikasi

Perkhidmatan Telekomunikasi

Lisan        Telefon Panggilan tanpa tol Sidang audio Telefon bimbit Videofon Radio maritim Telestok    

Bercetak

Audiovisual     Internet Sidang video E-mel MAYPAC

Telegram Teleks Telefaks Panduan telefon

mlpl/smjkpt

Page 68

a. Perkhidmatan lisan 1. Telefon merupakan alat komunikasi yang paling berkesan kerana membolehkan dua pihak yang berada di dua tempat yang berlainan berkomunikasi; iaitu menerima atau menyampaikan maklumat. 2. Dalam sistem panggilan tanpa tol, pemanggil hanya membayar caj panggilan tempatan sahaja, bayaran selebihnya akan ditanggung oleh penerima panggilan itu. 3. Sidang audio merupakan panggilan yang membolehkan tiga pihak yang berada di tiga tempat yang berlainan berkomunikasi atau berbincang pada satu masa yang sama. 4. Telefon bimbit ialah sistem telefon tanpa talian yang mana setiap panggilan atau penerimaan di hantar melalui gelombang radio. 5. Perkhidmatan videofon melibatkan pemasangan talian sebuah telefon serta sebuah kamera yang kecil pada skrin yang membolehkan pelanggan yang menggunakannya melihat pihak yang berbual dengannya. 6. Radio maritim membolehkan panggilan dibuat dari darat dengan kapal di Lautan Atlantik, Lautan Pasifik dan Lautan Hindi. 7. Telekom Malaysia menyediakan perkhidmatan telestok untuk membolehkan pelabur mengetahui harga semasa saham di bursa saham. b. Perkhidmatan bercetak 1. Telegram merupakan cara mengirim maklumat bertulis ringkas yang cepat. Perkhidmatan ini disediakan oleh Telekom. 2. Cara terpantas untuk mengirim maklumat bercetak adalah dengan menggunakan teleks. 3. Perkhidmatan telefaks sangat berguna untuk melancarkan perniagaan, khususnya kepada pihak bank, syarikat perkapalan, firma guaman dan lain-lain kerana gambar, lukisan, grafik dan dokumen dapat dikirim dan diterima secara elektronik dengan cepat. 4. Panduan telefon yang memberikan maklumat mengenai nombor telefon dan telefaks individu dan perniagaan, merupakan panduan dan rujukan yang sangat penting. c. Perkhidmatan audio visual 1. Internet adalah cara komunikasi dan pemerolehan maklumat yang paling moden, cepat, efisien, dan murah. Selain, mengemukakan iklan, peniaga juga dapat memperoleh maklumat perniagaan yang penting. 2. Sidang video merupakan perkhidmatan telefon yang membolehkan pemanggil dan penerima yang berada di tempat yang berlainan, berkomunikasi di samping dapat melihat wajah masing-masing. 3. E-mel adalah satu cara menghantar mesej menerusi rangkaian komputer. 4. Malaysia Packed Switched Public Data Network (MAYPAC) membolehkan penghantaran dan penerimaan data di antara terminal komputer di dalam dan di luar negara, yang digunakan untuk menempah tiket atau mengesahkan kad kredit.

mlpl/smjkpt

Page 69

iv. Perkhidmatan kurier 1. Perkhidmatan kurier disediakan oleh syarikat kurier seperti DHL Worldwide, United Parcel Services (UPS) dan Poslaju Malaysia, menawarkan perkhidmatan penghantaran mel, bungkusan, dan dokumen dengan segera, di dalam dan di luar negara. 2. Kelebihan perkhidmatan kurier adalah seperti berikut: a. Barang yang dihantar dapat sampai dengan cepat b. Keselamatan barang terjamin c. Memudahkan kerja pengirim d. Penyerahan terus ke destinasi penerima 3. Kekurangan perkhidmatan ini adalah: a. Harganya mahal b. Kegunaannya terhad pada tempat yang ada cawangan perkhidmatan kurier digunakan di tempat yang terdapatnya perkhidmatan syarikat kurier sahaja. Faktor Pemilihan Jenis Komunikasi 1. Kos atau bayaran yang terlibat menjadi persoalan yang penting dipertimbangkan kerana perbelanjaan yang tinggi akan mengurangkan keuntungan. 2. Jarak atau jauhnya antara pihak penyampai maklumat dengan penerima maklumat adalah antara fakta yang akan menentukan kos yang terlibat. 3. Kesegeraan atau kecepatan sesuatu maklumat itu perlu sampai akan menentukan jenis saluran komunikasi yang akan menjadi pilihan. 4. Jenis maklumat, iaitu sama ada maklumat berbentuk lisan atau bercetak akan memerlukan saluran komunikasi yang berlainan. 5. Pengguna akan memilih jenis komunikasi yang ringkas dan yang mudah didapati, seperti telefon.

mlpl/smjkpt

Page 70

Pengukuhan Konsep
1. Lengkapkan rajah di bawah:

Menyebarkan maklumat Peranan Komunikasi Memudahkan kegiatan promosi

Mengawal pengurusan dan pentadbiran perniagaan 2. Isikan kekosongan yang tertinggal dalam jadual di bawah. Produk komunikasi 1. 2. Huraian ringkas produk Sesuai untuk menghantar contoh produk dan bahan lain yang tiada nilai komersial yang tidak melebihi 1 kilogram Disediakan oleh pejabat pos di luar premis pejabat pos untuk pelanggan yang tidak mahu alamat mereka dikenali. Pelanggan mengutip mel dengan kunci yang diberikan.

3. 4. 5.

Pos renti Panduan telefon Mesin Frangki

3. Isikan ketinggalan-ketinggalan dalam rajah di bawah.  Telefon  Panggilan tanpa tol  Radio maritim Perkhidmatan Telekomunikasi Bercetak       mlpl/smjkpt Page 71

Pengukuhan Objektif
Arahan: Setiap soalan di bawah disediakan empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik sahaja. 4.1(a) Peranan Komunikasi 1. Apakah peranan komunikasi dalam perniagaan? A. Mengurangkan risiko kerosakan barang. B. Memudahkan aktiviti membuat promosi untuk produk yang dikeluarkan. C. Membolehkan peniaga menghantar barang secara pukal kepada pelanggan. D. Menstabilkan harga barang. Soalan 2 hingga 4 adalah berdasarkan petikan di bawah.

Arasoo Arathayan, seorang warga India yang berada di luar negara, telah mendapat tahu mengenai ombak Tsunami yang melanda beberapa kawasan di Asia. Tindakan cepat beliau menelefon keluarganya dan mengarahkan mereka lari ke kawasan tanah tinggi dengan serta merta, telah menyelamatkan banyak harta benda dan nyawa di kampung halamannya. 2. Apakah peranan komunikasi dalam konteks di atas? I Memudahkan kawalan dan pentadbiran. II Menyebarkan maklumat III Mengelakkan risiko IV Memperluas pasaran A. I dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV 3. Seterusnya, Arasoo mengambil kesempatan daripada kejadian ombak Tsunami untuk mengaut keuntungan dengan mencetak serta mengiklankan cendera hati untuk mengenang mangsa yang lenyap dalam kejadian alam itu. Arasoo telah menggunakan komunikasi sebagai I Menyebarkan maklumat II Memudahkan kegiatan promosi III Mengelakan kerugian dan kerosakan IV Meluaskan pasaran A. I dan III sahaja C. I, II, dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV 4. Apakah alat komunikasi yang mungkin Arasoo gunakan untuk mengaut keuntungan daripada kejadian alam itu? I Internet II Pos renti III Mel IV Teleks mlpl/smjkpt Page 72

A. B.

I dan III sahaja II dan III sahaja

C. D.

II, III, dan IV sahaja I, II, III dan IV

Soalan 5 dan 6 adalah berdasarkan perbualan di bawah.

Boon Hua : Mujurlah kita cepat mendapat berita mengenai peraturan baru yang akan dimaktubkan itu, kalau tidak sudah tentu syarikat lain mendahului kita dalam mengeluarkan plet-plet nombor itu. Kenneth : Bukan sahaja berita. Spesifikasi yang diterima melalui mesin faksimili itulah yang membolehkan kita mengeluarkan plet dan nombor mengikut saiz yang ditetapkan oleh pihak JPJ. Boon Hua : Kita memang perlu berterima kasih pada sistem komunikasi yang moden serta canggih hari ini. Kalau tidak, pasti syarikat kita tidak dapat keuntungan yang menggunung itu. 5. Daripada perbualan di antara dua orang pengarah syarikat di atas, apakah peranan komunikasi? I Menyebarkan maklumat. II Melicin dan mempercepatkan aktiviti perdagangan. III Memudahkan kegiatan promosi. IV Meluaskan pasaran. A. I dan II sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. III dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 6. Apabila menerima berita mengenai peraturan yang mewajibkan setiap kenderaan menggunakan plet nombor yang berzaiz piawai, Boon Hua dan Kenneth pun mengeluarkan produk dengan segara dan terus menggunakan saluran komunikasi untuk ____________________________________ I Mengelakkan kerosakan dan kerugian II Menyebarkan maklumat. III Memudahkan kegiatan promosi IV Meluaskan pasaran A. I dan II sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. III dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 7. Satu daripada cara untuk mengelakkan pekerja ‘curi tulang’ ialah sentiasa mengawal atau mencerap hasil tugas mereka serta membincang dan memerikan komen serta pengukuhan kepada mereka. Apakah peranan komunikasi dalam konteks ini? I Menyampaikan arahan serta maklumat terbaru terus kepada seluruh organisasi melalui sistem komunikasi. II Dasar dan keputusan pentadbir disalurkan kepada kaki tangan dengan segera. III Perbincangan dan konferens dengan bantuan saluran komunikasi dapat dijalankan antara pentadbir dengan pekerja yang berada di lokasi berlainan. mlpl/smjkpt Page 73

IV A. B.

Promosi yang baik dalam pelbagai saluran komunikasi dapat meningkatkan kuantiti jualan. I, II dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja I, II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV

8. Pilih pernyataan yang tepat menerangkan maksud komunikasi. A. Penyampaian berita atau maklumat secara bercetak melalui akhbar dan majalah. B. Proses pemesanan barang yang dilakukan dengan terdapatnya bukti bercetak seperti yang dihantar melalui mel ataupun maklumat yang dihantar dengan mesin faksimili. C. Pengumuman dan penyiaran maklumat dan berita melalui rangkaian radio dan televisyen. D. Proses penyampaian berita atau maklumat mengenai sesuatu yang berlaku antara dua pihak. 9. Bagaimanakah komunikasi dapat membantu seorang peniaga menguruskan perniagaannya dengan lancar? I Penerimaan berita yang cepat mengenai bencana alam yang akan berlaku dapat menyelamatkan beribu-ribu nyawa. II Penyampaian maklumat yang cepat dan tepat akan membantu peniaga menguasai pasaran. III Masa dan perbelanjaan dapat dijimatkan apabila kuliah yang dijalankan oleh seorang pensyarah dapat dipancarkan kepada beberapa kumpulan siswa-siswi yang berada di tempat yang berlainan. IV Penerimaan maklumat pasaran dapat membantu peniaga mengambil langkah berjaga-jaga untuk meminimakan kerugian. A. I dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV Soalan 10 dan 11 adalah berdasarkan petikan di bawah. Syarikat Fast-Max Berhad terlibat dalam pengilangan dan penjualan peralatan kecil yang diperlukan oleh kilang perindustrian. Pengarah urusannya, Mynn mentadbir perniagaan dengan bantuan alat komunikasi yang semakin moden. Mynn telah mencipta laman web syarikat yang dimuatkan ke dalam internet. Ini telah meluaskan pasaran produk mereka. Pentadbiran perniagaan dan urusan kewangan syarikat juga dipermudahkan dengan bantuan perkhidmatan komunikasi yang semakin maju dan moden.

10. Perhatikan pernyataan di bawah dan pilih sumbangan saluran komunikasi kepada Syarikat Fast-Max Berhad. I Memperkenal nama syarikat serta memperluaskan pasarannya. II Memudahkan pengawalan cawangan-cawangannya melalui sistem III Sistem komunikasi yang tepat dan cepat dapat menjamin keuntungan maksima syarikat Fast-Max. mlpl/smjkpt Page 74

IV A. B.

Konferens dapat dibuat antara pengurus – pengurus kilang dengan pihak Fast-Max melalui sidang audio. I dan III sahaja C. I, II, dan IV sahaja I, II dan III sahaja D. I, II, III dan IV

11. Dengan mengambil kesempatan daripada kemudahan saluran komunikasi, pentadbir Syarikat Fast-Max akan dapat menjalankan urusan perbankan tanpa perlu pergi ke bank. Apakah kelebihan menjalankan urusan perbankan secara begini? I Tidak perlu membayar pembekal mereka kerana pihak bank akan menanggung semua pemiutang syarikat. II Dapat menyemak maklumat kewangan syarikat serta mengesahkan pembayaran yang diterima daripada penghutang dengan serta merta melalui komputer. III Boleh melakukan pemindahan ke dalam akaun pemiutang dengan cepat dalam talian komputer. IV Dapat mengesahkan status kad kredit dan keadaan kewangan pelanggan sebelum membenarkan mereka membayar dengan cara pembayaran tertentu. A. I dan IV sahaja C. I, II, dan IV sahaja B. II, III dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 12. Wei yang menempah buku kegemarannya melalui internet, dapat membuat bayaran segera kepada pembekal buku berkenaan. Apakah peranan komunikasi dalam konteks ini? A. Menyebarkan maklumat B. Mewujudkan sistem perbankan yang baik C. Mengelakkan kerugian D. Melicin dan mempercepatkan aktiviti perdagangan 13. Bagaimanakah komunikasi dapat disamakan dengan pengangkutan dalam dunia perniagaan? A. Membolehkan peniaga menghubungi pelanggan tanpa perlu berganjak dari pejabatnya. B. Membolehkan produk diagihkan kepada pengguna tepat pada masa yang diperlukan untuk mengawal harga pasaran. C. Merupakan bantuan perniagaan yang amat penting untuk memajukan dan mengembangkan perniagaan. D. Amat penting untuk memajukan sistem barter. 14. Mario, seorang penerbit rancangan pengiklanan, telah menerbitkan pelbagai adengan pendek untuk peniaga-peniaga yang ingin mengiklankan produk mereka melalui siaran radio dan televisyen. Mario telah menggunakan rangkaian komunikasi untuk A. Melicinkan aktiviti perdagangan B. Memudahkan kegiatan promosi C. Mengelakan kerugian dan kerosakan D. Mengawal pentadbiran dan pengurusan

mlpl/smjkpt

Page 75

15. Perhatikan pernyataan berikut. Pilih situasi yang menunjukkan alat komunikasi digunakan untuk melicinkan dan mempercepatkan aktiviti perdagangan. I Menghantar spesifikasi dan lukisan yang tepat melalui e-mel kepada pembekal untuk menempah skru industri yang diperlukan oleh kilang. II Mengirim kad untuk mengucapkan selamat hari jadi kepada kakak yang berada di London. III Encik Basram memindahkan wang ke dalam akaun anaknya dengan menggunakan talian komputer atau internet banking. IV Menyemak kekosongan tempat duduk dalam kapal terbang melalui sistem MAYPAC semasa pelanggan menempah tiket di kaunter. A. I dan III sahaja C. I dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV 16. Biing yang baru balik dari pengajian di luar negara, mengemukakan cadangan kepada ayahnya untuk meluaskan pasaran bagi produk yang dikilangkan oleh mereka. Bagaimanakah komunikasi dapat menolong Biing mencapai hasratnya? I Mencipta laman web untuk mengiklankan produk. II Mengiklankan dalam media seperti radio, televisyen dan akhbar untuk memperkenalkan produk. III Mendapatkan perkhidmatan data pos untuk mengirim katalog kepada bakal pelanggan. IV Mendapatkan mesin frangki untuk mempercepatkan kerja penghantaran surat kepada pelanggan. A. I dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV 17. Pilih pernyataan yang menunjukkan bahawa komunikasi adalah penting untuk mengelakkan kerugian dan kerosakan. I Mengambil tindakan menjual saham setelah mendapat berita mengenai kejatuhan harga saham di negara lain. II Dengan adanya jalan yang baik, dapatlah ambulans itu masuk ke kawasan pedalaman itu untuk menyelamatkan mangsa. III Saluran paip yang mengeluarkan pancutan air yang kuat itu telah memadamkan api yang sedang marak dan menyelamatkan beberapa buah kedai daripada turut terbakar. IV Sebaik sahaja menerima berita menerusi radio maritim mengenai kemungkinan berlakunya laut bergelora, kapten kapal tangki itu telah mengambil haluan lain. A. I dan IV sahaja C. I, II, dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV 4.1(b) Perkhidmatan Komunikasi 18. Eng Choon telah menerima kiriman wang yang telah dipalang. Di manakah Eng Choon boleh menunaikan kiriman wang itu? A. Bank Negara Malaysia B. Pejabat Pos Besar mlpl/smjkpt Page 76

C. Mana-mana cawangan pejabat pos di seluruh negara D. Akaunnya di mana-mana bank di seluruh negara 19. Mengapakah pelanggan-pelanggan syarikat kurier sanggup membayar kos yang tinggi untuk menghantar dokumen dengan menggunakan perkhidmatan kurier? I Syarikat kurier memiliki kapal terbang dan dapat menghantar ke manamana destinasi yang dikehendaki oleh pengirim. II Jaminan dokumen akan selamat sampai. III Syarikat kurier dapat menyampaikan dokumen kepada penerima pada masa yang lebih singkat berbanding dengan pos biasa. IV Pelanggan tidak perlu risau tentang cara penghantaran kerana samuanya akan diuruskan oleh syarikat kurier. A. I dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV 20. Penghantaran maklumat dengan menggunakan telegram telah semakin berkurangan. Mengapakah keadaan ini berlaku? I Pos Malaysia telah meningkatkan caj ke atas penghantaran telegram. II Kemajuan dalam sistem pengangkutan di negara ini. III Kos menghantar maklumat dengan alat komunikasi lain adalah lebih murah. IV Kemajuan teknologi telah mencipta alat lain yang lebih berkesan. A. I dan II sahaja C. III dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I dan IV 21. Mynn, seorang peguam, ingin mendapat pengesahan bahawa dokumen yang dihantar telah diterima oleh pelanggannya. Apakah perkhidmatan yang paling sesuai digunakan? A. Mel berinsurans B. Mel berdaftar C. Pos ekspres D. Surat berdaftar A.R. Zher dan bakal isterinya yang akan mengadakan majlis perkahwinan mereka secara besar-besaran di Pulau Pinang, telah juga menempah tempat di sebuah hotel di Amerika untuk menjamu rakan setugas mereka di sana.

22. Apakah jenis perkhidmatan komunikasi yang membolehkan tetamu mereka di Amerika melihat majlis perkhawinan Zher dan isterinya serta berhunung secara langsung dengan mereka di Pulau Pinang? A. Sidang video B. MAYPAC C. Internet D. Sidang audio mlpl/smjkpt Page 77

23. Perhatikan petikan di bawah. Setelah mendapat berita mengenai ombak Tsunami yang melanda beberapa kawasan di Asia, Puan Naqirah berasa amat risau dan ingin menghubungi suaminya yang sedang belayar di Lautan Pasifik.

Apakah jenis alat komunikasi yang paling sesuai untuk digunakan? A. Telefon frekuensi tinggi B. Radio maritim C. MAYPAC D. Telefon mudah alih 24. Perhatikan ciri-ciri di bawah.     Merupakan perkhidmatan direktori berkomputer. Menerima dan menghantar data antara terminal komputer di dalam dan di luar negara. Digunakan oleh bank, hotel dan syarikat broker saham. Bayaran adalah berdasarkan bilangan panggilan.

Apakah perkhidmatan komunikasi yang memiliki ciri di atas? A. Perkhidmatan teleks B. Mesin frangki C. Perkhidnatan kurier D. MAYPAC 25. Perhatikan petikan di bawah.

Jason menjalankan perniagaan pesanan mel yang menjual alat tulis, keperluan harian pelajar dan lain-lain. Pelanggan sasaran beliau adalah remaja belasan tahun ataupun murid sekolah menengah. Untuk menghantar katalog kepada pelanggan dan bakal pelanggannya, Jason memerlukan perkhidmatan pencetakan, penyelitan, penampalan alamat serta pengeposan.

Berdasarkan keperluan Jason di atas, apakah jenis perkhidmatan yang paling sesuai untuk membolehkan beliau menghantar katalog kepada pelanggan sasarannya? A. Setem dan filateli B. Perkhidmatan data pos C. Pos renti D. Pusat Khidmat Pelanggan

mlpl/smjkpt

Page 78

26. Syarikat Fast-Max menjual peralatan kecil kepada kilang-kilang di Zon Perindustrian Bebas. Syarikat ini mempunyai ramai pelanggan dan pada hujung setiap bulan, syarikat ini perlu menghantar penyata akaun kepada para pelanggannya. Apakah jenis perkhidmatan yang dapat membantu pekerja Syarikat Fast-Max mempercepatkan kerja penampalan setem pada sampul surat yang hendak dihantar kepada pelanggan-pelanggannya? A. Perkhidmatan pos 2020 B. Mesin frangki C. Khidmat beg berkunci D. Khidmat jawapan perniagaan 27. Pos Malaysia Berhad menjalankan tugas agensi untuk pihak yang berikut. I Kumpulan Wang Simpanan Pekerja II Astro III Lembaga Tabung Haji IV Jabatan Pengangkutan Jalan A. I dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. I, II, dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 28. Antara yang berikut, yang manakah merupakan perkhidmatan komunikasi secara audiovisual? I Telestok II Internet III Sidang Video IV Sidang Audio A. I dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV 29. Pilih pernyataan yang menerangkan ciri panggilan antarabangsa terus dail. I Pemanggil mendail kod laluan, yang diikuti oleh kod negara dan kod kawasan sebelum mendail nombor telefon yang ingin dihubungi. II Perkhidmatan operator diperlukan untuk menyambungkan pemanggil dengan penerima. III Pemanggil boleh membuat panggilan terus ke negara lain. IV Membolehkan tiga atau lebih pihak yang berada di berlainan tempat berkomunikasi pada satu masa yang sama. A. I dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV

mlpl/smjkpt

Page 79

30. Perhatikan ciri-ciri di bawah.    Merupakan perkhidmatan penghantaran yang pantas. Keselamatan barang terjamnin dan segala kehilangan akan dibayar gantirugi yang setimpal. Menyediakan penyerahan sampai ke pintu.

Apakah perkhidmatan komunikasi yang menepati ciri-ciri di atas? A. Pos 2020 B. Perkhidmatan kurier C. Data Pos D. Mel berinsurans 31. Syarikat Andarmanjaya Berhad yang hendak mengambil pekerja baru dalam syarikatnya, telah mengiklankan kekosongan jawatan dalam akhbar tempatan. Apakah perkhidmatan yang disediakan oleh pejabat pos yang dapat membantu syarikat ini mengumpul surat permohonan yang akan dikirimkan? A. Filateli B. Frangki C. Pos renti D. Peti surat 32. Ka Wei hendak mengirim wang RM50.00 kepada rakannya di London yang telah menolongnya membeli sebuah buku cerita. Apakah jenis perkhidmatan kiriman wang yang sesuai digunakan? A. Pengiriman cek B. Wang Pos British C. Wang Pos Malaysia D. Perkhidmatan Kiriman Wang Soalan 33 hingga 35 adalah berdasarkan rajah di bawah: Perkhdimatan Kaunter

Perkhidmatan M

Perkhidmatan Bayaran

Perkhidmatan N

Wang Pos Malaysia T mlpl/smjkpt

U

Bayaran Bil

Rangkaian Perkhidmatan Awam Page 80

33. Perkhidmatan M dan perkhidmatan N merujuk kepada A. Perkhidmatan agensi dan perkhidmatan jualan B. Perkhidmatan mel dan perkhidmatan telekomunikasi C. Perkhidmatan jualan dan perkhidmatan agensi D. Perkhidmatan jualan dan perkhidmatan mel 34. Sekiranya T digunakan untuk mengirim wang ke Britain dan negara Komenwel, pilih pernyataan yang merupakan ciri U. I U dijual dalam mata wang Malaysia tetapi mengikut kadar pertukaran Pound Sterling. II Had maksimum yang boleh dikirim ialah RM10,000.00 III Perkhidmatan ini tidak sesuai digunakan untuk mengirim jumlah yang kecil. IV Bayaran untuk U yang dipalang perlu dibuat melalui bank sahaja. A. I, II, dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. I, II, dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 35. Antara perkhidmatan yang ditawarkan dalam rangkaian perkhidmatan awam ialah I Memperbaharui lesen memandu II Membayar bil elektrik III Penjualan setem hasil IV Menerima deposit dan pengeluaran wang bagi Bank Simpanan Nasional A. I dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 36. Pilih faktor yang biasanya dipertimbangkan semasa memilih jenis komunikasi. I Kos II Jarak III Jenis maklumat IV Kemudahan sedia ada A. I dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 37. Pilih pernyataan yang menunjukkan kelebihan perkhidmatan kurier. I Tidak dapat digunakan di tempat yang tiada pejabat cawangan syarikat berkenaan. II Kos penghantaran adalah mahal. III Pengguna tidak perlu risau mengenai cara penghantaran barang setelah menyerahkannya di pejabat kurier. IV Keselamatan dokumen yang dihantar adalah dijamin oleh syarikat kurier. A. I dan III sahaja C. I dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. III dan IV 38. Apakah nilai minimum untuk Wang Pos Malaysia ? A. RM0.50 B. RM1.00 C. RM5.00 D. RM 10.00 mlpl/smjkpt Page 81

39. Pilih kelebihan menggunakan kiriman wang berbanding dengan wang pos. I Lebih selamat kerana dapat dipalangkan untuk mengarahkan pembayaran melalui bank sahaja. II Komisen yang dikenakan adalah rendah untuk apa jua amaun yang dikirim. III Nilai kiriman minima ialah RM100.00 IV Nilai kiriman maksimum ialah RM10,000.00 A. I dan III sahaja C. III dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I dan IV sahaja 40. Apakah kelebihan wang pos berbanding dengan kiriman wang? A. Sesuai untuk mengirim jumlah wang yang kecil. B. Boleh dipalang C. Nilai minimanya adalah RM100.00 D. Boleh ditunaikan di mana-mana pejabat pos di seluruh negara

Pengukuhan Esei
1. (a) Takrifkan pemahaman anda mengenai komunikasi. (b) Bagaimanakah komunikasi membantu melancarkan perniagaan? ( 3 markah ) ( 12 markah )

(c) Nyatakan serta huraikan persamaan antara komunikasi dengan pengangkutan. ( 10 markah ) 2. (a) Saluran komunikasi memainkan peranan yang penting bukan sahaja dalam dunia perniagaan, tetapi juga dalam sektor pendidikan. Huraikan kebenaran pernyataan di atas dengan mengemukan contoh konkrit sebagai bukti kebenaran pernyataan itu. ( 8 markah ) (b) Perkhidmatan telekomunikasi menawarkan tiga jenis perkhidmatan. Apakah perkhidmatan-perkhidmatan itu? ( 9 markah ) (c) Mengapakah perkhidmatan audiovisual semakin penting hari ini? ( 8 markah )

3. (a) Huraikan pemahaman anda mengenai perkhidmatan kurier. Anda juga dikehendaki memberikan beberapa contoh syarikat kurier yang menawarkan perkhidmatan kurier di Malaysia. ( 5 markah ) (b) Mengapakah perkhidmatan kurier dikelasifikasikan sebagai perkhidmatan komunikasi dan bukannya perkhidmatan pengangkutan? ( 10 markah ) (c) Nyatakan kelebihan dan kekurangan perkhidmatan kurier. 4. (a) Nyatakan dan huraikan tiga jenis perkhidmatan yang ditawarkan oleh pejabat pos. mlpl/smjkpt ( 10 markah )

( 12 markah ) Page 82

.

(b) Perkhidmatan Kaunter yang diberikan oleh Pos Malaysia Berhad menawarkan tiga jenis produk. Huraikan perkhidmatan pembayaran yang ditawarkan itu. ( 9 markah ) (c) Berikan alasan yang munasabah untuk menjelaskan sebabnya perkhidmatan telegram dan teleks semakin hilang kepentingannya. ( 4 markah ) Sidang video merupakan satu perkhidmatan komunikasi yang mahal tetapi digunakan dengan meluas dan menjadi semakin penting. Berikan penjelasan mengenai perkhidmatan ini. Bagaimanakah sidang video dapat membantu sesetengah pihak menjimatkan perbelanjaan? ( 7 markah )

5. (a)

(b) Tuliskan nota ringkas untuk tajuk berikut: i. data pos ii. panggilan antarabangsa terus dail (ATD) iii. MAYPAC iv. Mel berinsurans v. Radio maritim vi. Aerogram

( 18 markah )

Pengukuhan Kajian Kes
Baca kes di bawah dengan teliti.

Sooshii Sa-show yang megusahakan perniagaan pakaian wanita , ingin mengembangkan perniagaannya ke beberapa buah negara Asia Tenggara. Beliau terpaksa berulang alik dari Thailand, Jakarta dan Manila untuk menerang dan menunjukkan potensi perniagaannya kepada pengusaha-pengusaha pasaraya yang bakal menjadi pelanggannya. Selain menelan perbelanjaan yang tinggi, beliau juga menggunakan banyak masa berulang alik dari satu sebuah negara ke sebuah negara. Selain itu beliau juga terpaksa membawa katalog dan rancangan perniagaannya yang banyak. Beliau juga sering kali kecewa kerana sukar untuk mengadakan konferens dengan kesemua pelanggannya sekaligus. Keadaan ini menjejaskan usahanya untuk mengembangkan perniagaannya itu.

Berdasarkan kes di atas, jawab soalan-soalan yang berikut: 1. Sooshii mendapati adalah kurang berbaloi untuk sentiasa berulang alik dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Cadangkan dan huraikan tiga produk komunikasi yang dapat membantu Sooshii menghubungi bakal pelanggannya tanpa perlu mengeluarkan begitu banyak perbelanjaan serta tidak membazir begitu banyak masa. ( 12 markah ) 2. Sebelum menetapkan jenis produk komunikasi yang hendak digunakan, apakah perkara yang perlu diberikan perhatian oleh Sooshii Sa-show? ( 8 markah ) 3. Bagaimanakah media massa seperti televisyen dan radio membantu Sooshii Sa-show mempromosikan jenama pakaiannya? ( 5 markah ) mlpl/smjkpt Page 83

Bab 5 – Pergudangan
Konsep Kilat

Pengeluaran berterusan Bekalan berterusan Membantu perniagaan antarabangsa Menstabilkan harga barang Membolehkan aktiviti pecah pukal dilakukan

Peranan
Mengelakkan kerosakan dan pembaziran Menjamin keselamatan barang

PENGUDANGAN

Maksud

Semua aktiviti berkaitan penyimpanan dan penstoran barang.

Jenis Gudang

Ciri Gudang Yang Baik

Gudang pengilang Gudang pemborong Gudang peruncit Gudang kerajaan Gudang berbon Gudang penyetoran sejuk Kepentingan

Mempunyai ciri keselamatan yang baik Kesesuaian gudang dengan sifat barang yang disimpan Ruang gudang yang luas dan teratur Pengurusan yang cekap dan sistem perekodan yang teratur Peralatan yang lengkap Lokasi yang sesuai

Kerajaan  Pengutipan cukai  Galakkan perniagaan antarabangsa  Mengawal barang import dan eksport  Mendapat maklumat dan stastistik import dan eksport

Peniaga  Menangguhkan pembayaran cukai  Mengeluarkan bahan mentah ikut keperluan  Memudahkan proses mendapat pinjaman  Menyiapkan barang untuk dijual  Membantu perniagaan skel besar dan antarabangsa

Pengeluar  Menangguhkan pembayaran cukai  Mendapat pesanan tetap  Mengeluarkan bahan mentah ikut keperluan  Melakukan kerja pemerosesan

mlpl/smjkpt

Page 84

Revisi Kilat
5.0 Pergudangan 1. Pergudangan ialah aktiviti menyimpan stok dalam gudang dengan selamat sehingga stok berkenaan diperlukan. 2. Aktiviti ini penting untuk perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa. 5.1 (a) Peranan Pergudangan Pengeluaran berterusan Menjamin keselamatan barang Mengelakkan kerosakan dan pembaziran Peranan Pergudangan

Bekalan berterusan Membantu perniagaan antarabangsa Menstabilkan harga barang

Membolehkan aktiviti pecah pukal dilakukan

1. Pergudangan membolehkan pengeluaran dijalankan sepanjang tahun, walaupun sebelum adanya permintaan terhadap barang berkenaan kerana barang boleh disimpan dalam gudang sementara menanti permintaan. 2. Bekalan barang bermusim juga dapat diperolehi sepanjang tahun kerana lebihan keluaran dapat disimpan dalam gudang. 3. Perniagaan antara bangsa dapat berjalan lancar dengan adanya gudang yang dapat menyimpan barang sementara menunggu untuk dieksport atau diimport. 4. Pergudangan yang dapat mengimbangkan permintaan dengan penawaran barang, dapat menstabilkan harga barang dalam pasaran. 5. Kerja akhir yang merangkumi aktiviti memecahkan pukal, menggred, menyukat, menimbang, membungkus dan melabel dapat dilakukan dalam gudang. 6. Ciri gudang yang disesuaikan dengan sifat barang seperti penyetoran sejuk dan lain-lain dapat mengelakkan kerosakan dan pembaziran daripada berlaku. 7. Gudang yang dilengkapi dengan sistem keselamatan yang canggih dapat menjamin keselamatan barang; baik daripada dicuri atau terdedah kepada risiko yang lain. 5.1 (b) Ciri Gudang yang Baik

Mempunyai ciri keselamatan yang baik

Lokasi yang sesuai Ciri gudang yang Baik Peralatan yang lengkap Pengurusan yang cekap dan sistem perekodan yang teratur

Kesesuaian gudang dengan sifat barang yang disimpan

Ruang gudang yang luas dan teratur

mlpl/smjkpt

Page 85

1. Penempatan gudang mestilah dalam lokasi yang baik, iaitu di pusat pengangkutan seperti dekat dengan lapangan terbang, pelabuhan ataupun stesyen keretapi. Kemudahan infrastruktur yang sempurna juga merupakan ciri yang perlu diberikan perhatian. 2. Gudang juga mestilah satu tempat yang selamat; iaitu bebas daripada risiko kehilangan, kerosakan dan lain-lain. Ciri keselamatan yang diambil termasuklah mengupah pengawal, dan mengambil polisi insurans. 3. Gudang perlu dibina dan dilengkapkan dengan kemudahan yang sesuai dengan sifat stok yang disimpan di dalamnya. 4. Ruang gudang yang luas dan teratur akan memudahkan proses penyimpanan dan pengambilan stok. 5. Pengurusan yang cekap serta sistem perekodan yang sistematik dan canggih akan memastikan bahawa stok yang disimpan akan mudah dikesan apabila stok berkenaan perlu dikeluarkan. 6. Gudang tidak akan lengkap tanpa peralatan moden dan canggih yang diperlukan untuk memudahkan kerja punggah-memunggah barang.

5.2 Jenis Gudang Gudang pengilang Gudang pemborong Gudang peruncit Jenis Gudang Gudang kerajaan Gudang Berbon Gudang penyetoran Sejuk 1. Gudang pengilang dimiliki oleh pengilang dan digunakan untuk menyimpan bahan mentah yang diperlukannya ataupun produk yang dikilangkannya. 2. Gudang Pemborong digunakan oleh pemborong untuk menyimpan stok yang dibelinya daripada pengeluar atau pengilang. 3. Gudang Peruncit digunakan oleh peruncit besar-besaran untuk menyimpan stok yang dibelinya secara pukal daripada pengilang atau pengeluar. 4. Gudang Kerajaan dimiliki oleh kerajaan dan diletakkan di bawah pengawasan agensi kerajaan seperti Padiberas Nasional Berhad. Fungsi utama gudang kerajaan adalah untuk mengimbangkan penawaran dan permintaan untuk menjamin bekalan mencukupi sepanjang tahun di samping menstabilkan harga, khususnya untuk keluaran barang bermusim. 5. Gudang Berbon digunakan untuk menyimpan barang yang dikenakan cukai tetapi cukainya masih belum dijelaskan. Gudang yang biasanya terletak di pintu masuk negara ini, penting untuk perniagaan antarabangsa. 6. Gudang Penyetoran Sejuk merupakan gudang yang dilengkapkan dengan peralatan kawalan suhu untuk menyimpan barang yang tidak tahan lama seperti daging, hasil laut, buah-buahan serta sayur-sayuran.

mlpl/smjkpt

Page 86

Pengukuhan Konsep
1. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling tepat.

Gudang pengilang

Jenis gudang

Gudang peruncit

2. Senaraikan lima faktor yang dipertimbangkan semasa memilih jenis gudang. a. ________________________________________________________ b. ________________________________________________________ c. ________________________________________________________ d. ________________________________________________________ e. ________________________________________________________ 3. Nyatakan peranan gudang untuk setiap situasi di bawah. Situasi Penawaran barang bermusim tidak dapat memenuhi permintaan sepanjang tahun. Lebihan penawaran menyebabkan harga barang jatuh. Modal kerja Saudagar Tan tidak memungkinkannya menjelaskan semua pembayaran cukai importnya. Pemborong Zen memerlukan tempat untuk memecahkan stok yang dibeli daripada pekilang. Nelayan hendak memastikan kesegaran hasil tangkapan sementara menanti masa mengeksportnya. Peranan gudang

1. 2. 3.

4.

5.

4. Perhatikan jadual di bawah dan isikan ruangan yang tertinggal. Gudang berbon 1. Perbezaan Gudang pengilang Menyimpan bahan mentah yang diperlukan dan produk kilang yang belum dipasarkan.

2. Gudang kastam dimiliki kerajaan dan gudang berlesen dimiliki swasta. 3. Di pintu masuk negara seperti lapangan, pelabuhan dan stesyen keretapi. 4.

Milikan

Lokasi

Tidak disewakan kepada peniaga atau pengilang yang lain.

mlpl/smjkpt

Page 87

Pengukuhan Objektif
Arahan: Setiap soalan di bawah disediakan empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik sahaja. 5.1 Pergudangan 1. Pilih pernyataan yang tepat menerangkan tentang makna pergudangan. A. Dapat menstabilkan harga B. Untuk menjamin bekalan stok yang berterusan C. Membeikan persaingan kepada gudang pemborong. D. Tidak mahu modalnya terikat dengan stok yang banyak. 2. Berikut adalah ciri gudang yang mempunyai lokasi yang baik. A. Mudah dihubungi dan terletak dekat dengan sumber atau tempat keluaran barang yang hendak disimpan di dalamnya. B. Sukar dimasuki pencuri kerana mempunyai alat kawalan keselamatan yang moden dan canggih. C. Berhampiran dengan pengguna akhir untuk memudahkan mereka datang melihat pameran barang. D. Terletak di pusat bandar yang mudah didatangi pelanggan. 3. Apakah tujuan disediakan gudang? I Menyelaraskan permintaan dengan pengeluaran. II Mengurangkan masalah kesesakan ruang di kilang. III Mengurangkan masalah modal terikat. IV Membolehkan pengeluaran besar-besaran dijalankan. A. I, II, dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. I, II, dan IV sahaja D. I, II, III dan IV Soalan 4 dan 5 adalah berdasarkan rajah di bawah. Membolehkan pengeluaran dan bekalan berterusan. Membantu perniagaan antarabangsa. Peranan Pergudangan Membantu menstabilkan harga barang. Membolehkan aktiviti pecah pukal dilakukan. L M 4. Peranan L dan M kemungkinan sekali I Memenuhi keperluan pengguna. II Mengelakkan kerosakan dan pembaziran. III Memudahkan pengilang dan pengeluar. IV Menjamin keselamatan barang A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. II dan IV 5. Boon merupakan seorang pengimport skru dan alat-alat kecil yang diperlukan oleh kilang perindustrian. Pergudangan memainkan peranan yang amat penting untuk melancarkan perniagaan beliau. Apakah sumbangan gudang kepada Boon? I Membolehkan bekalan berterusan. II Membolehkan kerja-kerja akhir dijalankan. III Menjamin keselamatan barang. IV Memudahkan pengilang. A. I dan II C. I, II dan III sahaja B. II dan III D. I, II, III dan IV mlpl/smjkpt Page 88

6. Pak Khairi merupakan seorang nelayan di Pulau Pinang. Beliau mempunyai beberapa buah bot besar dan mengusahakan penangkapan ikan dan udang besar di laut dalam untuk dieksport ke negeri Jepun. Mengapakah pergudangan penting kepada Pak Khairi? I Membantu perniagaan antarabangsa. II Membolehkan pengeluaran dan bekalan berterusan. III Menjamin keselamatan barang. IV Mengelakan kerosakan dan pembaziran. A. I dan II C. I, II dan III sahaja B. II dan III D. I, II, III dan IV 7. Pergudangan dapat menstabilkan harga barang dengan cara berikut. A. Menyelaraskan penawaran dengan permintaan. B. Mengelakkan kerosakan dan pembaziran. C. Melicinkan perniagaan antarabangsa. D. Memnungkinkan kerja akhir dijalankan. 8. Puan Zaris Sofea yang amat kreatif, telah diupah oleh Syarikat Tanglung Classical Culture, sebuah syarikat yang membuat dan mengeksport tanglung ke Hong Kong dan Taiwan. Tugas Puan Zaris Sofea ialah mereka dan menghasilkan pelbagai jenis tanglung sepanjang tahun walaupun permintaan terhadap tanglung hanya timbul pada bulan Ogos setiap tahun. Apakah sumbangan pergudangan dalam konteks di atas? A. Menjamin keselamatan barang. B. Membolehkan kerja akhir dijalankan di dalam gudang. C. Membolehkan pengeluaran berterusan dijalankan. D. Menjamin kerosakan dan pembaziran barang. 9. Pergudangan merupakan salah satu bantuan perniagaan yang amat penting. Perniagaan tidak dapat berjalan lancar tanpa bantuan perniagaan ini. Jadual di bawah menunjukkan akibat yang akan ditanggung oleh beberapa jenis perniagaan sekiranya tidak wujud pergudangan. Pilih huraian yang tepat sahaja. Jenis Perniagaan Akibat yang akan ditanggung oleh peniaga. I. Daging dan hasil tenusu Kerosakan dan pembaziran barang. II. Keluaran bermusim Tiada penawaran untuk memenuhi permintaan pengguna. III. Entrepot Pengeluaran tidak dapat dijalankan berterusan. IV. Barang bernilai tinggi Risiko kehilangan dan kecurian. A. I, II dan III C. I, II dan IV sahaja B. II, III dan IV D. I, II, III dan IV Soalan 10 hingga 12 adalah berdasarkan petikan di bawah. Boonhua merupakan seorang usahawan yang bermodal besar. Beliau juga mewarisi beberapa bidang tanah yang luas daripada ayahnya. Oleh itu beliau bercadang untuk membina 23 buah gudang untuk disewakan kepada peniaga yang memerlukannya untuk melancarkan perniagaan mereka. 10. Apakah ciri yang perlu dipertimbangkan oleh Boonhua sebelum merealisasikan impiannya? I Lokasi yang sesuai. II Kesesuaian gudang dengan barang yang hendak disimpan. III Pengurusan yang cekap. IV Sewa yang mampu dibayar oleh penyewa gudangnya. A. I, II dan III C. I, II dan IV sahaja B. II, III dan IV D. I, II, III dan IV 11. Sekiranya perniaga yang Boonhua sasarkan untuk menyewa gudangnya adalah peniaga entrepot, di manakah harus gudangnya dibina? A. Pelabuhan atau tempat pendaratan sampan, bot atau kapal nelayan. B. Pintu masuk negara seperti pelabuhan atau lapangan terbang. C. Terletak di atau dekat dengan kilang perusahaan. D. Di pusat bandar yang mudah dikunjungi oleh pelanggan lalu lalang. mlpl/smjkpt Page 89

12. Arasoo, rakan karib Boonhua yang mempunyai beberapa buah gudang yang disewakan kepada pemborong, mengingatkan Boonhua untuk menyediakan troli, trak angkat susun serta trak pengangkut yang akan diperlukan oleh bakal penyewa gudangnya. Apakah ciri yang ditekankan oleh Arasoo? A. Pengurusan yang cekap. B. Sistem perekodan yang teratur. C. Peralatan yang lengkap. D. Ciri keselamatan yang baik. 13.    Perlu ada pengawal yang berdidiplin dan terlatih. Dipasang alat pengesan kebakaran. Dilengkapi dengan kamera serta alat kawalan moden.

Ciri-ciri pergudangan di atas merujuk kepada A. Lokasi yang sesuai B. Gudang yang luas dan teratur C. Pengurusan yang cekap D. Ciri keselamatan yang baik 14.    Rekod aliran masuk dan keluar disimpan dengan sistematik. Penggunaan komputer akan mempercepat dan meningkatkan mutu kerja. Pengurusan dan pentadbiran yang baik adalah amat penting.

Apakah kelebihan ciri pergudangan di atas? I. Membolehkan peruncit mengunjungi gudang dengan senang. II. Memudahkan kerja mencari dan mengesan stok yang disimpan. III. Gudang dapat berfungsi dengan berkesan. IV. Mengelakkan kes kecurian daripada berlaku dalam gudang. A. I dan II B. II dan III C. D. III dan IV I, II, III dan IV

15. Pergudangan memudahkan pengeluaran barang dengan __________________________ A. Membolehkan pengeluar mendapat pembeli dengan senang dan cepat. B. Menstabilkan harga barang dalam pasaran. C. Membolehkan proses eksport dijalankan dengan lancar. D. Membolehkan pengeluaran dijalankan sepanjang tahun. 16. Mak Meena bersyukur dapat makan nasi setiap hari walaupun padi hanya dituai dua kali sahaja dalam setahun. Apakah peranan gudang dalam konteks ini? A. Menjamin pembekalan barang yang berterusan. B. Mengelakkan kerosakan dan pembaziran. C. Menstabilkan harga barang. D. Menjamin keselamatan barang. 17. Perhatikan ciri gudang di bawah.    Gudang penyetoran sejuk terletak di pelabuhan ikan. Gudang pengilang terletak di kawasan perindustrian ringan. Gudang peruncit terletak dekat dengan premis perniagaan runcit besarbesaran.

Persamaan antara gudang-gudang di atas ialah A. Mempunyai lokasi yang sesuai. B. Memnunyai ciri keselamatan yang baik. C. Kesesuaian gudang dengan barang yang disimpannya. D. Pengurusan gudang adalah cekap dan sistem perekodannya adalah baik.

mlpl/smjkpt

Page 90

18. Gudang Hoohua dan Boonhua mempunyai ciri di bawah.   Sistem komputer moden untuk merekod segala kemasukan dan pengeluaran stok ke dalam gudang. Setiap pekerja diberikan tugas tertentu untuk dilaksanakan dengan sempurna bagi menjamin kecekapan gudang.

Kelebihan gudang di atas ialah A. Gudang disesuaikan dengan sifat barang yang disimpan di dalamnya. B. Gudang menggunakan sistem yang moden untuk memastikan keselamatan barang terjamin. C. Mempunyai sistem pengurusan yang cekap dan sistem perekodan yang teratur. D. Penggunaan peralatan yang lengkap memudahkan proses penyimpanan dan pemunggahan barang. 5.2 Jenis Gudang 19. Mengapakah sebuah kilang di Bayan Lepas di Pulau Pinang telah diarahkan untuk meletakkan semua keluaran kilangnya di dalam gudang berbon? A. Keluaran kilang berkenaan perlu diperiksa kualitinya. B. Keluaran kilang berkenaan dikhaskan untuk pasaran domestik sahaja. C. Cukai eksais dikenakan ke atas barang keluaran kilang tersebut. D. Pihak kerajaan hendak merekod kuantiti keluaran kilang berkenaan. Soalan 20 dan 21 adalah berdasarkan rajah di bawah. Gudang pengilang Dimiliki atau disewa oleh pengilang atau pengeluar. II. Menyimpan barang yang dikenakan Menyimpan bahan mentah dan barang siap cukai tetapi cukai masih belum dibayar. yang dihasilkan oleh pengilang. III. Terletak di pintu masuk negara. Terletak di premis kilang. IV. Tidak dapat disewa. Disewa kepada peniaga yang memerlukannya. I. 20. Pilih perbezaan yang tepat membandingkan gudang berbon dengan gudang pengilang. A. I dan II sahaja C. III dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I dan IV 21. Selain ciri di atas, kelebihan gudang berbon ialah I Boleh dilakukan kerja-kerja akhir. II Membantu perniagaan berskel besar dan antarabangsa. III Membolehkan pengeluar mengeluarkan barang berterusan sepanjang tahun. IV Membantu kerajaan mengumpul maklumat dan statistik import dan eksport yang lengkap. A. I dan II sahaja C. III dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV 22. Bagaimanakah gudang berbon membantu pengilang atau pengeluar? A. Mudah mendapat maklumat import, eksport dan entrepot. B. Dapat mengeluarkan barang secara besar-besaran dan berterusan. C. Dapat mengelakkan pembayaran cukai kastam. D. Mencegah pihak yang mengelakkan pembayaran cukai. 23. Pilih pernyataan yang betul sahaja. I Ada di antara gudang kerajaan merupakan gudang penyetoran sejuk. II Gudang penyetoran sejuk adalah gudang kerajaan. III Gudang berlesen adalah gudang berbon. IV Gudang berbon adalah gudang kastam. A. I dan III sahaja C. III dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV mlpl/smjkpt Page 91 Gudang berbon Dimiliki oleh kerajaan sahaja.

24. Pilih pernyataan yang tepat mengenai gudang berlesen. I Perjanjian atau bon yang ditandatangani telah melarang barang dibawa keluar dari gudang sehingga cukai dijelaskan. II Gudang ini dimiliki oleh peniaga tetapi adalah dibawah kawalan ketat Jabatan Kastam. III Digunakan untuk menyimpan barang yang telah dibayar cukai tetapi peniaga masih tidak mahu mengeluarkan barang dari gudang. IV Pihak kerajaan memiliki gudang ini dan diamanahkan kepada Jabatan Kastam untuk mengawal dan menguruskannya. A. I dan II sahaja C. III dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV 25. Perhatikan jadual di bawah. Pilih pasangan yang tepat sekali. Jenis gudang Gudang pengilang Fungsi gudang Menyimpan hasil keluaran kilang yang belum berbayar cukai sementara menanti pengangkutan untuk mengeksportnya. Dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Merupakan gudang berbon. Gudang bayar dan bawa merupakan salah satu daripadanya. C. III dan IV D. II, III dan IV

I.

II.

Gudang kastam

III. Gudang berlesen IV. Gudang pemborong A. B. I dan IV sahaja II dan III sahaja

26. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) membantu para nelayan daripada ditindas oleh orang tengah dengan membeli hasil tangkapan mereka. Apakah jenis gudang yang dapat membantu LKIM mengekalkan kesegaran hasil belian mereka? A. Gudang berlesen B. Gudang kerajaan C. Gudang penyetoran sejuk D. Gudang berbon Soalan 27 dan 28 adalah berdasarkan petikan di bawah.

Syarikat Fast-Max yang menjalankan perniagaan entrepot, mempunyai pejabat cawangan di Singapura. Barang yang diimportnya disimpan dalam gudang berbon sebelum dijual kepada pelanggan-pelanggannya di Pulau Pinang.

27. Apakah sumbangan gudang berbon kepada Syarikat Fast-Max? I Boleh mencagarkan barang dalam gudang untuk mendapatkan pinjaman. II Mengelakkan pembayaran cukai. III Dapat menyediakan barang dalam kuantiti yang diperlukan oleh pelanggannya di Pulau Pinang. IV Mempunyai kecairan yang lebih kerana dapat membayar cukai secara beransur-ansur, iaitu apabila mengeluarkan barang sahaja. A. I dan II sahaja C. III dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, III dan IV 28. Sekiranya Syarikat Fast-Max terlibat dalam perniagaan mesin dan peralatan bersaiz besar yang diperlukan oleh kilang-kilang perindustrian, apakah ciri gudang dan di manakah lokasi gudang yang paling sesuai untuknya? Ciri gudang Lokasi gudang A. Mempunyai alat mengawal suhu Pintu masuk negara B. Luas dan lapang Kawasan perindustrian C. Mempunyai rak yang bertingkat Kawasan perindustrian D. Berkunci dan selamat Pintu masuk negara

mlpl/smjkpt

Page 92

29. Apakah persamaan antara gudang pengilang dengan gudang peruncit? I Tempat menyimpan bahan mentah. II Terletak berhampiran dengan premis masing-masing. III Mempunyai pengawal serta alat pengesan kebakaran untuk menjamin keselamatan barang. IV Boleh disewa atau dipunyai oleh pemilik masing-masing. A. I, II dan III sahaja C. I, II dan IV sahaja B. II, III dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 30. Peruncit besar-besaran biasanya menyediakan gudang mereka sendiri. Mengapa? A. Dapat menstabilkan harga B. Untuk menjamin bekalan stok yang berterusan C. Membeikan persaingan kepada gudang pemborong. D. Tidak mahu modalnya terikat dengan stok yang banyak. Gudang Persendirian

31.

Gudang pengilang

Gudang Bayar dan Bawa

Gudang X

Apakah yang diwakili oleh ‘X’? A. Gudang awam B. Gudang kerajaan C. Gudang pemborong D. Gudang berbon 32. Gudang adalah amat penting untuk melicinkan perjalanan perniagaan, khususnya perniagaan antarabangsa. Apakah jenis gudang yang memerlukan pemiliknya menandatangani bon dengan Jabatan Kastam dan Eksais? A. Gudang berlesen B. Gudang awam C. Gudang pengilang D. Gudang pemborong 33. Gudang penyetoran sejuk mempunyai ciri yang berikut. I Terletak dipintu masuk negara II Menyimpan barang yang mudah rosak III Menyimpan barang pukal IV Menyimpan barang keperluan harian A. I dan II sahaja C. III dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV 34. Bagaimanakah gudang berbon membantu peniaga dari segi modal? A. Peniaga dibenarkan menjalan kerja-kerja akhir dalam gudang berbon. B. Peniaga tidak perlu mengupah pengawal untuk mengawal keselamatan gudang berbon kerana dikawal oleh pihak kastam. C. Peniaga boleh mempelawa pembeli yang berpotensi untuk melihat stoknya yang disimpan di gudang berbon dengan kemas. D. Peniaga boleh mencagarkan stok barangnya yang berada dalam gudang berbon untuk mendapatkan pinjaman daripada syarikat kewangan. 35. Pilih pernyataan yang menunjukkan kepentingan gudang berbon kepada pengilang. I Mengurangkan pembayaran cukai. II Boleh memperolehi perangkaan mengenai perbelanjaan eksport dan pendapatan import dengan tepat. III Menyimpan dan mengeluarkan bahan mentah mengikut keperluan. IV Pengilang boleh mengeluarkan produk secara besar-besaran dan berterusan. A. I dan II sahaja C. III dan IV B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV mlpl/smjkpt Page 93

36. Walaupun secara amnya kegunaan gudang adalah sama, iaitu untuk menyetor barang, namun kelainan sifat gudang telah membezakan gudang-gudang berkenaan. Apakah sifat gudang pekilang yang paling ketara, yang membezakannya dengan gudang peruncit? A. Menyimpan keluaran atau produk kilang. B. Disediakan rak yang teratur serta mempunyai sistem perekodan keluar masuk stok yang sistematik. C. Terletak dekat dengan premisnya. D. Menyimpan bahan mentah yang diperlukan untuk proses pengeluaran. Soalan 37 dan 38 adalah berdasarkan maklumat pada rajah di bawah.

Jenis-jenis Gudang

Gudang K

Gudang L

Gudang M

Gudang P

Gudang Q

Gudang R

N

O

37. Pilih pernyataan yang tepat menggambarkan rajah di atas. I Gudang M ialah gudang pengilang dan gudang N ialah gudang pemborong. II Gudang K ialah gudang pemborong dan gudang L ialah gudang kerajaan. III Gudang M ialah gudang berbon, gudang N ialah gudang berlesen dan gudang O ialah gudang kastam. IV Gudang P,Q dan R ialah gudang penyetoran sejuk, gudang peruncit dan gudang pengilang. A. I, II dan III sahaja C. I, III dan IV B. II, III dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 38. Sekiranya P ialah gudang penyetoran sejuk dan L adalah gudang kerajaan, adalah benar jika dikatakan bahawa I. Semua gudang kerajaan adalah gudang penyetoran sejuk. II. Semua gudang penyetoran sejuk adalah gudang kerajaan. III. Gudang kerajaan dan gudang penyetoran sejuk adalah antara jenis gudang yang terdapat di negara kita. IV. Ada di antara gudang kerajaan merupakan gudang penyetoran sejuk. A. I dan III sahaja C. I dan II B. II dan IV sahaja D. III dan IV 39. Kini gudang bayar dan bawa adalah antara tempat yang suka dilawati pelanggan untuk membeli keperluan harian mereka. Apakah ciri yang dimiliki oleh gudang ini? I. Adalah gudang pemborong. II. Menyediakan perkhidmatan bayaran kredit dan pengangkutan. III. Barang dijual dalam kuantiti yang besar. IV. Pelanggan perlu membayar tunai dan menyediakan pengangkutan sendiri untuk membawa barang yang dibeli dari gudang ini. A. I dan III sahaja C. I, II dan IV B. II dan IV sahaja D. I, III dan IV

mlpl/smjkpt

Page 94

40. Pilih pernyataan yang menghuraikan gudang berbon dengan tepat. A. Peniaga dikenakan deposit sebagai wang jaminan sekiranya mereka hendak menyimpan barang dalam gudang berbon. B. Pihak kastam mengawal ketat gudang berbon dan kebenaran perlu diambil sebelum seseorang peniaga dibenarkan masuk. C. Digunakan untuk menyimpan hasil keluaran tempatan yang menanti masa untuk diekspot. D. Gudang ini didirikan oleh pihak kerajaan untuk membantu peniaga yang tidak memiliki gudang menyimpan stok mereka.

Pengukuhan Esei
1. (a) Takrifkan maksud pergudangan. ( 3markah ) (b) Salah satu daripada peranan gudang ialah menjamin aktiviti pengeluaran yang berterusan. Apakah peranannya yang lain? ( 12markah ) (c) Tunjukkan dan jelaskan perbezaan antara gudang berbon dengan gudang-gudang lain. ( 10 markah ) 2. (a) Gudang yang baik perlulah dapat memenuhi pelbagai keperluan; baik keperluan pengguna gudang mahupun keperluan memenuhi sifat barang yang hendak disimpan. Jelaskan dengan memberikan contoh, tentang ciri gudang yang baik. ( 16 markah ) (b) Huraikan sumbangan pergudangan dalam menstabilkan harga. ( 9 markah )

3. (a) Kerajaan akan memperolehi statistik yang lebih tepat dan jitu dengan adanya gudang berbon. Huraikan kebenaran pernyataan ini. ( 5 markah) (b) Gudang berbon memberikan bantuan yang agak sama kepada pengeluar dan peniaga. Huraikan persamaan ciri yang disumbangkan oleh gudang berbon kepada kedua-dua golongan ini. ( 12 markah ) (c) Bincangkan perbezaan antara gudang penyetoran sejuk dengan gudang peruncit. ( 8 markah ) 4. (a) Tuliskan huraian ringkas mengenai ( i ) gudang berlesen ( ii ) gudang pemborong ( iii ) gudang kerajaan ( 15 markah ) (b) Mengapakah gudang begitu penting kepada seorang pemborong? (c) Bagaimanakah pergudangan membantu perniagaan antarabangsa? ( 5 markah ) ( 5 markah )

mlpl/smjkpt

Page 95

Pengukuhan Kajian Kes
Baca kes di bawah dengan teliti.

Giffy mengimport pelekat atau gam industri untuk dibekalkan kepada kilang-kilang di Pulau Pinang. Biasanya bekalan beliau cukup dan dapat memenuhi permintaan pelanggannya. Namun begitu, sejak kebelakangan ini bekalan gam Giffy terputus dan menjejaskan proses pengeluaran kilang-kilang yang menjadi pelanggannya. Ada di antara kilang yang menuntut gantirugi daripada Giffy kerana kegagalannya membekalkan gam telah menjejaskan proses pengeluaran. Lantaran itu, Giffy mengalami masalah kewangan dan perlu mendapat pinjaman daripada bank.

Berdasarkan kes di atas, jawab soalan-soalan yang berikut: 1. Bagaimanakah pergudangan dapat membantu Giffy menyelesaikan masalah keputusan bekalan gam industrinya itu? ( 8 markah ) 2. Sekiranya cukai dikenakan ke atas gam industri yang diimport oleh Giffy, ini bermakna bahawa Giffy perlu menyediakan sejumlah wang untuk membayar cukai setelah barang importnya sampai. Namakan dan terangkan gudang yang dapat membantu Giffy menyelesaikan masalahnya. Huraikan dengan terperinci cara gudang tersebut dapat membantu Giffy. ( 10 markah ) 3. Sekiranya Giffy hendak mendapatkan pinjaman wang daripada pihak bank, dan memerlukan cagaran, bagaimanakah pergudangan dapat membantu dalam soal ini?

( 7 markah )

mlpl/smjkpt

Page 96

Bab 6 - Promosi
Konsep Kilat
Cara atau kaedah mengumum atau memberitahu orang ramai mengenai sesuatu jenama atau produk.        Menyampaikan maklumat Memujuk dan mempengaruhi Mewujudkan pasaran baru Mengekalkan pasaran sedia ada Meningkatkan jualan dan mengurangkan kos Mengatasi pesaing Memantapkan imej barang dan syarikat

Maksud

Peranan

PROMOSI
Media Pengiklanan

Jenis Promosi

   

Bercetak Pengiklanan Jualan terus Promosi jualan Publisiti        Jenis dan sifat barang Kos pengiklanan Luas pasaran Pengguna sasaran Saiz perniagaan Dasar kerajaan Tujuan pengiklanan Faktor Pemilihan
 Akhbar  Majalah  Jurnal Perniagaan  Risalah

Elektronik

   

Radio Televisyen Lampu neon Internet

Media lain

   

Belon udara Sampel percuma Peragaan tingkap Kenderaan awam

mlpl/smjkpt

Page 97

Revisi Kilat
6.0 Promosi 1. Promosi merupakan proses, kaedah atau cara memberitahu, menyedarkan, memujuk dan mempengaruhi pengguna membeli sesuatu produk. 2. Promosi dijalankan untuk mewujud, mengekal dan memperluas lagi pasaran sesuatu produk. 6.1(a) Peranan Promosi
Menyampaikan maklumat Memujuk dan mempengaruhi Mewujudkan pasaran baru

Peranan Promosi

Mengekalkan pasaran sedia ada Meningkatkan jualan dan mengurangkan kos Memantapkan imej barang dan syarikat Mengatasi pesaing

1. Promosi menyampaikan maklumat mengenai sesuatu produk kepada orang ramai, khususnya memperkenalkan produk baru. 2. Penonjolan kelebihan mengenai sesuatu produk adalah berfungsi memujuk dan mempengaruhi mereka membeli produk berkenaan. 3. Promosi yang agresif biasanya akan mendapatkan pelanggan baru untuk produk yang dipromosikan itu, iaitu mewujudkan pasaran baru untuk produk berkenaan. 4. Promosi juga dapat membantu mengekalkan pasaran sedia ada dengan mengingatkan penggunanya mengenai kewujudannya serta penaikan taraf atau kualiti produk berkenaan. 5. Kuantiti jualan dapat dipertingkatkan apabila lebih ramai membeli produk yang dipromosikan. Ini dapat mengurangkan kos kerana pengeluar dapat menikmati faedah ekonomi bidangan apabila mengeluarkan dalam kuantiti yang lebih banyak. 6. Imej produk dan pengeluar dapat dimantapkan melalui promosi yang agresif yang menonjolkan kelebihan produk berkenaan. 7. Promosi yang dirancang dengan baik dapat mempengaruhi pengguna untuk menggunakan produk yang dipromosikan, lantaran akan mengatasi jenama pesaing. 6.1 (b) Promosi dalam Pemasaran 1. Promosi adalah unsur penting dalam pemasaran. 2. Pemasaran adalah strategi, proses atau kaedah yang berkesan untuk menyalurkan produk daripada pengeluar kepada pengguna. mlpl/smjkpt Page 98

3. Strategi pemasaran yang berkesan akan mendapatkan pasaran untuk produk yang dikeluarkan. Strategi pemasaran memberikan perhatian kepada 2 perkara: a. Sasaran pasaran merujuk kepada pengguna yang mempunyai ciri yang sama yang disasarkan menjadi pelanggan atau pengguna produk. b. Campuran pemasaran meliputi empat perkara iaitu produk, harga, promosi dan agihan untuk menarik pelanggan.

Unsur Campuran Pemasaran

Produk
 Barang  Perkhidmatan

Promosi

Harga
    

Agihan

   

Pengiklanan Jualan langsung Promosi jualan Publisiti

 Realistik  Berpatutan  Dapat bersaing  Dapat menutup kos

Pengeluar Pengguna PengeluarEjen Pengguna Pengeluar PeruncitPengguna PengeluarPemborongPengguna PengeluarEjenPeruncitPengguna

 PengeluarPemborongPeruncitPengguna

i. Produk, yang boleh didapati dalam bentuk barang nyata dan perkhidmatan merujuk kepada hasil keluaran yang hendak diagihkan atau dijual kepada pengguna. ii. Strategi atau cara untuk memperkenal dan seterusnya mengagihkan produk kepada pengguna ialah promosi. Promosi yang baik akan meningkatkan jualan sesuatu produk. iii. Harga merujuk kepada caj yang dikenakan ke atas pengguna yang hendak mendapatkan produk. iv. Agihan ialah cara produk beredar daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir pada masa, harga dan kuantiti yang dikehendaki oleh pengguna.

6.2 Jenis Promosi 1. Promosi terdiri daripada empat cara, iaitu pengiklanan, promosi jualan, jualan terus dan publisiti. 2. Pengeluar menggunakan promosi untuk memasarkan produk mereka.

mlpl/smjkpt

Page 99

Pengiklanan Promosi Jualan Jualan Terus Publisiti

Jenis Promosi

a. Pengiklanan i. Pengiklanan merupakan komunikasi pemasaran yang paling berkesan untuk menyalurkan maklumat sesuatu produk. ii. Pengiklanan digunakan dengan meluasnya untuk memperkenalkan produk baru, mengekalkan produk sedia ada serta untuk mendapatkan pasaran baru untuk produk. iii. Pengiklanan menggunakan tiga cara pemujukan:  Pujukan rasional merangkumi dakwaan logik seperti penerbit mendakwa kelebihan buku mereka yang ditulis oleh penulis buku teks berpengalaman  Pujukan emosi mempengaruhi perasaan pembeli seperti membelikan intan permata untuk mencerminkan rasa sayang  Pujukan moral menjanjikan sumbangan yang akan dilakukan daripada hasil jualan produk seperti mendermakan RM1.00 untuk setiap tin biskut yang dijual. iv. Terdapat tiga jenis pengiklanan:  Iklan penerangan memberikan maklumat atau penerangan selain menyampaikan mesej seperti mengumumkan produk baru dan tidak bertujuan untuk memujuk atau mempengaruhi  Iklan memujuk bersifat agresif untuk memujuk dan mempengaruhi pengguna menggunakan produk yang diiklankan itu  Iklan peringatan bertujuan untuk mengekalkan pasaran sedia ada dengan mengingatkan pengguna tentang kewujudan sesuatu produk b. Promosi Jualan i. Promosi jualan adalah kaedah, cara atau teknik yang digunakan untuk menambahkan kuantiti jualan. ii. Promosi diadakan untuk mewujudkan tarikan seperti pemberian diskaun, dan cabutan bertuah agar pembeli berkunjung ke tempat promosi diadakan. iii. Pengeluar menggunakan tida pihak sebagai sasaran untuk meningkatkan kuantiti jualan mereka:  Promosi pengguna memberi insentif kepada pengguna, seperti hadiah percuma atau kupon diskaun untuk menggalakkan mereka membeli. mlpl/smjkpt Page 100

 

Promosi jurujual memberikan insentif kepada jurujual seperti bonus dan kenaikan pangkat untuk menggalakkan mereka mempertingkatkan kuantiti jualan. Promosi pengedar menggalakkan pengedar berusaha meningkatkan jualan dengan pemberian hadiah tunai atau hadiah dalam bentuk produk.

c. Jualan Terus i. Jualan terus ialah promosi yang dilakukan secara langsung , iaitu penjual akan berhadapan dengan pembeli untuk memujuk mereka membeli. ii. Tunjuk cara diadakan untuk membuktikan kelebihan produk agar pengguna tertarik untuk membeli. d. Publisiti i. Publisiti merupakan ulasan pihak media dalam bentuk berita, ruangan khas ataupun rancangan televisyen mengenai sesuatu produk. ii. Ulasan yang positif dianggap sebagai pengiklanan percuma yang dapat meningkatkan kuantiti jualan produk berkenaan. iii. Komen negatif atau kritikan terhadap produk akan menjejaskan nama baiknya. iv. Secara amnya, pengguna akan lebih mempercayai maklumat publisiti kerana dilakukan secara bebas oleh pihak yang berkecuali atau yang tiada berkepentingan terhadap produk berkenaan. v. Pengeluar tidak dapat mengawal publisiti terhadap produknya.

6.3 Media Pengiklanan 1. Media pengiklanan merujuk kepada saluran atau perantaraan yang digunakan untuk menyampaikan iklan kepada orang ramai. 2. Terdapat tiga jenis media pengiklanan, iaitu media bercetak, media elektronik dan media lain. Media Pengiklanan

Media Bercetak

Media Elektronik *radio *televisyen *lampu neon *internet

Media Lain *belon udara *sampel percuma *peragaan tingkap *kenderaan awam

* surat khabar *majalah *jurnal perniagaan *risalah

mlpl/smjkpt

Page 101

a. Media Bercetak i. Media bercetak ialah bentuk iklan yang disampaikan dalam bentuk bahan bercetak, seperti surat khabar dan majalah, katalog dan risalah, poster dan sepanduk, kalendar dan diari, kad perniagaan dan lain-lain. ii. Mesej yang disampaikan adalah terang dan jelas kerana boleh dimuatkan dalam bentuk tulisan, gambar, gambarajah dan lain-lain. iii. Bahan bercetak dapat digunakan berulang kali, boleh disimpan dan mempunyai liputan yang luas. b. Media Elektronik i. Media elektronik dapat menggunakan lakonan, gambar, perkataan dan animasi yang menarik untuk menyalurkan iklan. ii. Piklan yang disiarkan melalui radio, televisyen, internet, skrin besar, lampu neon,perkhidmatan pesanan multidedia dan lain-lain adalah amat menarik. iii. Liputan pengiklanan jenis ini adalah meluas dan dapat sampai kepada sesiapa sahaja yang menggunakan media berkenaan. c. Media Lain i. Selain media bercetak dan media elektronik, media lain juga digunakan untuk menarik perhatian pelanggan. Antaranya termasuklah:  Papan tanda  Paragaan tingkap  Sampel, hadiah dan cenderamata,  Pameran, pertunjukan dan ekspo  Penggunaan belon udara 6.4 Pemilihan Media Pengiklanan 1. Jenis dan sifat barang akan menentukan kesesuaian media yang akan digunakan. 2. Harga yang dibayar atau kos pengiklanan mestilah dapat mendatangkan pulangan dalam bentuk peningkatan kuantiti jualan. 3. Peniaga juga perlu fikirkan tentang liputan siaran atau jumlah pelanggan yang dapat ditujukan dalam media yang dipilih. 4. Kesesuaian media yang dipilih mesti boleh diterima dan difahami oleh pelanggan sasaran mereka. 5. Saiz perniagaan dan kemampuan peniaga juga akan menentukan jenis media yang dipilih. 6. Pengiklanan yang dilakukan mestilah tidak melanggar peraturan atau polisi kerajaan. 7. Pengeluar mesti juga menentukan tujuan diadakan pengiklanan. Pengeluar yang mengkehendaki pengguna mencuba produk mereka akan memberikan sampel percuma dan bukannya iklan melalui radio atau televisyen.

mlpl/smjkpt

Page 102

Pengukuhan Konsep
1. Isikan tempat kosong pada ruang yang tertinggal.

Memujuk dan mempengaruhi Peranan Promosi Mewujudkan pasaran

Mengatasi pesaing

2. (a)

Apakah jenis promosi yang mempunyai kelebihan seperti yang dinyatakan di bawah? ___________________________ Lengkapkan jadual di bawah untuk menunjukkan kekurangannya. Kekurangan

(b)

1.

Kelebihan Penjual dapat menonjolkan kelebihan produknya menerusi demostrasi.

2.

3.

Bakal pelanggan akan lebih mempercayai penjual kerana dapat mengemukakan sebarang keraguan secara terus. Penjual dapat menggunakan daya pujukan kerana berhadapan dengan bakal pelanggan. Pengeluar dapat memperbaiki kelemahan produk melalui maklum balas yang diberikan oleh pelanggan semasa demostrasi atau jualan parti.

4.

mlpl/smjkpt

Page 103

3. Lengkapkan jadual di bawah untuk menunjukkan jenis media yang sesuai digunakan untuk mempromosikan contoh produk yang diberikan. Jenis Media a. b. c. d.     Contoh produk Kentucky Fried Chicken (KFC) Shampu Pantene Ikal Mayang Kedai gunting rambut yang hendak mengindahkan kedai dan menarik perhatian. Alat hiasan diri dan tali pinggang untuk kaum wanita dari Black Pearl

4. Isikan ruangan di bawah dengan jawapan yang tepat. Jenis media Kelebihan a Akhbar

Kekurangan

b

Mesej sampai kepada semua yang menontonnya; termasuk kanakkanak dan orang tua yang buta hurug Kos tinggi

c Sampel percuma

d

e

Liputannya tidak luas, hanya dapat menarik perhatian orang yang berlalu di situ sahaja Liputan terhad dan kerja pengedaran adalah rumit dan dapat dilakukan dengan tenaga manusia sahaja

5. Wayliin hendak mengiklan produk keluaran kilangnya. Apakah faktor yang perlu dipertimbangkan? Faktor yang di pertimbangkan

        mlpl/smjkpt

________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ Page 104

Pengukuhan Objektif
Arahan: Setiap soalan di bawah disediakan empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik sahaja. 6.1(a) Peranan Promosi 1. Pilih pernyataan yang menunjukkan tujuan utama pengeluar mengadakan promosi untuk produk baru yang dihasilkannya. A. Menyaingi pesaing B. Menaikkan imej syarikat C. Meningkatkan jualan dan keuntungan D. Memperkenalkan barang dan perkhidmatan yang ditawarkan 2. Publisiti mempunyai kelebihannya berbanding dengan pengiklanan. Apakah kelebihan itu? A. Maklumat yang disampaikan adalah lebih dipercayai B. Maklumat yang disampaikan boleh dikawal C. Maklumat tentang barang mudah diperolehi D. Maklum balas boleh diperolehi terus daripada pengguna atau pelanggan 3. Pilih pernyataan yang menghuraikan promosi dengan tepat. A. Merupakan cara mengagihkan produk daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir. B. Membolehkan pengeluar menghubungi pelanggan untuk memujuk mereka membeli produk yang dikeluarkan itu. C. Merujuk kepada cara atau proses untuk memberitahu atau mengumumkan maklumat produk kepada pengguna. D. Merupakan bantuan perdagangan yang penting. Soalan 4 dan 5 adalah berdasarkan pada petikan di bawah.

Meili sendiri menggunakan produk yang ingin dipromosikannya. Untuk menarik perhatian pelanggan sasarannya, Meili akan cuba menonjolkan produk yang digunakannya sebelum mencari peluang untuk memulakan perbualan dengan pelanggan sasarannya itu untuk menonjolkan keistimewaan produk berkenaan.

4. Apakah peranan promosi dalam konteks di atas? A. Menyampaikan maklumat B. Memujuk dan mempengaruhi C. Mewujudkan pasaran sedia ada D. Mengatasi pesaing.

mlpl/smjkpt

Page 105

5. Sekiranya Meili berjaya mempengaruhi pelanggan sasarannya yang sedang menggunakan produk jenama lain, untuk mencuba produk yang dipromosikan oleh Meili itu, kita katakana bahawa Meili telah berjaya A. Mengurangkan kos pengeluaran B. Mengekalkan pasaran sedia ada C. Memantapkan imej barang dan syarikat D. Mengatasi pesaing Soalan 6 dan 7 adalah berdasarkan rajah di bawah. Peranan Promosi
Menyampaikan maklumat Memujuk dan mempengaruhi M Mengatasi pesaing

Mewujudkan pasaran baru

N

Meningkatkan jualan dan mengurangkan kos

6. Merujuk pada rajah di atas, M dan N ialah A. Menghubungi pelanggan dan mengagihkan produk kepada pelanggan. B. Mengekalkan pasaran sedia ada dan memantapkan imej barang dan syarikat. C. Menghubungi pelanggan dan memantapkan imej barang dan syarikat. D. Mengagihkan produk kepada pelanggan dan mengekalkan pasaran sedia ada. 7. Kegiatan-kegiatan berikut akan dapat melaksanakan peranan M dan N. I Sentiasa mengingati pengguna mengenai kewujudan sesuatu jenama, khusunya untuk produk yang diperlukan untuk musim tertentu sahaja. II Mengaitkan kejayaan dan status dengan jenama produk. III Melakukan pujukan untuk mempengaruhi pelanggan membeli produk. IV Menghebohkan kelebihan produk yang baru dikeluarkan dalam pasaran. A. I dan II sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV 8. Sekiranya tujuan utama Syarikat Ubat Gigi BerSeri mengadakan promosi adalah untuk menyampaikan maklumat mengenai produknya, apakah aktiviti promosi yang mungkin dilakukan? I Menonjolkan keistimewaan ubat gigi BerSeri dengan dibandingkan dengan ubat gigi jenama lain yang diwakili dengan menggunakan ‘Cap X’ mlpl/smjkpt Page 106

II III IV A. B.

Mengumumkan bahawa tiub ubat gigi BerSeri telah diberikan ‘wajah’ baru yang lebih menarik. Mengemukakan mesej bahawa kualiti ubat gigi diperbaiki dengan harga yang tidak berubah. Memberikan kupon diskaun untuk memujuk dan mempengaruhi pengguna membeli ubat gigi BerSeri. I dan II sahaja C. II, III, dan IV sahaja II dan III sahaja D. I, II, III dan IV

9. Pilih pernyataan yang menunjukkan tindakan promosi agresif yang bertujuan untuk mengatasi pesaing. I Memberikan maklumat dan penjelasan mengenai produk yang baru dikeluarkan dalam pasaran. II Mengaitkan jenama produk dengan gaya hidup orang ternama yang berjaya. III Menonjolkan kelebihan produk dengan membandingkannya dengan produk lain yang digambarkan sebagai ‘Cap Y’. IV Memberikan kupon diskaun yang laku untuk 3 hari sahaja semasa kegiatan promosi dijalankan. A. I dan II sahaja C. III dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I dan IV sahaja 6.1(b) Promosi dalam Pemasaran S

P

Campuran pemasaran bagi beras wangi

R

Q 10. Dengan merujuk pada rajah di atas, P, Q, R dan S mewakili A. Keluaran, promosi, harga dan agihan B. Pengeluar, pemborong, peruncit dan pengguna mlpl/smjkpt Page 107

C. Peruncit, produk, agihan dan promosi D. Pemboron, ejen, peruncit dan pengguna Soalan 11 adalah berdasarkan perbualan di bawah.

Mario bercadang untuk melibatkan diri dengan pengilangan barang mainan kanak-kanak. Sebelum memulakan perniagaannya, Mario telah mendapatkan nasihat daripada Mynn, seorang pakar ekonomi dan ahli perniagaan yang berpengalaman. Anda harus… …. Apakah cara terbaik untuk saya mempromosikan barang mainan kanak-kanak?

Mynn: Mario 11. Mynn menasihati Mario supaya memberikan tumpuan pada ____________________ A. Campuran pemasaran dan sasaran pengguna B. Sasaran pasaran, produk, harga, promosi dan agihan C. Sasaran pengguna dan sasaran pasaran D. Hasil keluaran, harga, cara agihan dan promosi 12. Untuk memenuhi kehendak pengguna, seseorang pengeluar perlu memberikan perhatian kepada perkara yang berikut untuk setiap produk dikeluarkannya. I Kualiti yang tinggi II Jenama yang dipercayai III Jaminan kegunaan barang dan perkhidmatan selepas jualan IV Pembungkusan yang menarik A. I dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV 6.2 Jenis Promosi 13. Pilih pernyataan yang tepat menggambarkan publisiti. I Pengeluar merancang aktivitinya untuk melariskan hasil keluarannya. II Publisiti mempunyai kreditibiliti yang lebih tinggi di lamangan pengguna atau pelanggan kerana maklumat disiarkan secara berkecuali. III Komen atau kritikan akan menjejaskan nama baik pengeluar produk. IV Pihak media yang bertanggungjawab membuat liputan untuk diutarakan kepada orang ramai. A. I dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV

mlpl/smjkpt

Page 108

Soalan 14 dan 15 adalah berdasarkan rajah di bawah. Jenis Iklan

T

Iklan Memujuk

U

14. Apakah jenis iklan T dan U? I Penerangan II Penggalak III Rasional IV Peringatan A. I dan III sahaja B. II dan III sahaja

C. D.

III dan IV sahaja I dan IV

15. Sekiranya iklan T dijalankan secara tidak agresif dan hanya bertujuan untuk memaklumkan kewujudan sesuatu produk sahaja, pilih huraian yang tepat menggambarkan tujuan iklan U diadakan. A. Mendesak bakal pengguna membeli B. Mengukuhkan minda pengguna mengenai kewujudan sesuatu produk C. Mengumumkan produk baru D. Menonjolkan keunggulan produk 16. Pengeluar biasanya akan mencari pelbagai cara untuk menarik perhatian bakal pengguna mereka. Antaranya termasuklah penggunaan faktor emosi sebagai senjata untuk melembutkan hati pembeli agar mereka akan membeli produk yang dipromosikan. Pilih situasi promosi yang menggunakan taktik ini. A Pasaraya mengadakan kempen kesedaran sivik yang akan menderma 10sen kepada Tabung Anak Yatim untuk setiap ringgit yang dibelanjakan oleh pelanggan di dalam gedung mereka. B Pengiklanan syarikat telekomunikasi Maxis memaparkan kebahagiaan yang tidak terhingga apabila ibu bapa di kampung menerima satu panggilan daripada anak mereka. C Syarikat McDonald memberikan hadiah percuma kepada kanak-kanak sebagai penggalak untuk orang berbelanja di McDonald kerana membawa kanak-kanak ke situ. D Kentucky Fried Chicken (KFC) memberikan kupon Rm2.00 untuk setiap pembelian melebihi RM20.00.

mlpl/smjkpt

Page 109

17. Pilih pasangan yang dihuraikan dengan tepat maknanya. Jenis Iklan Ciri Iklan A. Iklan memujuk Menggunakan gadis cantik untuk menarik perhatian pelanggan. B. Iklan penerangan Mengumumkan produk yang baru dalam pasaran. C. Iklan peringatan Memberikan maklumat mengenai sifat produk dalam pasaran. D. Iklan pemetaan Mengingati pengguna mengenai kewujudannya. 18. Perhatikan pernyataan berikut dan pilih pernyataan yang menunjukkan kelebihan promosi jualan. I Pembeli biasanya terbeli lebih banyak daripada kuantiti yang mereka perlukan kerana terpengaruh dengan promosi yang dijalankan. II Pengeluar biasanya dapat melariskan stok mereka, khusunya stok lama. III Pembeli biasanya dapat membeli bukan sahaja pada harga yang murah, malah diberikan hadiah percuma juga. IV Pembeli akan mempunyai banyak pilihan, kerana pengeluar berbeza akan menawarkan promosi yang berlainan. A. I dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. I, II dan III sahaja D. I, II, III dan IV 19. Perhatikan ciri-ciri di bawah.    Penjual berhadapan dengan bakal pembeli. Cuba mempengaruhi pembeli dengan pujukan dan tunjuk cara yang menarik. Dianggap memudahkan kerana pembeli tidak perlu keluar dari rumah untuk mendapatkan barang.

Apakah jenis promosi yang mempunyai ciri-ciri di atas? A. Jualan terus B. Promosi jualan C. Publisiti D. Iklan memujuk 20. Walaupun pengiklanan mempunyai pelbagai jenis kelebihan, namun Reenee, seorang peniaga yang mengiklankan produknya melalui televisyen mengkritik kekurangankekurangannya. Apakah yang mungkin menjadi rungutan Reenee? I Meingkatkan kos pengeluarannya. II Mendorong pembeli membeli lebih. III Pengguna biasanya hilang rasional semasa membuat pilihan kerana dikelirukan oleh pelbagai jenama dan tawaran. IV Pengiklanan dapat menonjolkan kelebihan produk tanpa menyatakan kesan sampingannya. A. I sahaja C. I dan II sahaja B. III sahaja D. II, III dan IV mlpl/smjkpt Page 110

21. Everleena, seorang pegawai pengiklanan di sebuah syarikat pengiklanan yang terkemuka, telah dikehendak menyiapkan kertas kerja untuk bakal pelanggan, Encik Zambriinii, seorang pengeluar shampu dan pendandan rambut. Apakah kelebihan pengiklanan yang mungkin dibentangkan oleh Everleena kepada Encik Zambriini? I Peningkatan kuantiti jualan memungkinkan penikmatan faedah ekonomi bidangan. II Penggunaan unsur lucah boleh menarik pelanggan walaupun menimbulkan kesan negatif dalam masyarakat. III Encik Zambriini dapat memperkenalkan produknya ke dalam pasaran. IV Kos pengiklanan dapat diagihkan kepada pengguna produknya. A. I, II dan IIIsahaja C. II, III dan IV sahaja B. I, III dan IVsahaja D. I, II, III dan IV Soalan 22 dan 23 adalah berdasarkan perbualan di bawah.
Saya akan berusaha sedaya upaya saya untuk mempengaruhi pelanggan membeli jenama kita.

Saya akan menaikkan gaji serta bonus anda sekiranya anda dapat mencecah kauntiti 1000 unit sehari Baguslah!!!..

Pn. Rynn Jeeneeta 22. Daripada perbualan antara Puan Rynn dengan pekerjanya Jeeneeta, kita dapati bahawa Puan Rynn hendak mengadakan promosi jualan untuk meningkatkan kuantiti jualan produknya dengan menggunakan teknik________________________ A. Promosi pengguna B. Promosi jurujual C. Promosi pengedar D. Promosi produk 23. Pilih produk yang sesuai dipromosikan mengikut teknik di atas. I Kemeja II Ikan dan udang III Biskut kotak IV Telefon bimbit A. I sahaja C. II dan III sahaja B. I dan III sahaja D. I, III dan IV sahaja

mlpl/smjkpt

Page 111

Soalan 24 hingga 26 adalah berdasarkan petikan sebahagian daripada siaran radio diudarakan baru-baru ini.
….. dengan dedaunan yang melambai dihembus bayu senja, menikmati ‘Sate Asli Anak Pulau Pinang’ di Teluk Tempoyak adalah satu kenangan yang pasti anda bawa balik…….. dan menyimpannya di sudut hati sebagai kenangan termanis dari Pulau Mutiara…… Demikian tamatlah ‘Rancangan Kenali Tanahair’…… sehingga kira bersua lagi dalam lain rancangan…. . . . . .

24. Apakah jenis promosi yang disiarkan di atas? A. Iklan memujuk B. Promosi jualan C. Iklan peringatan D. Publisiti 25. Mengapakah orang ramai lebih mempercayai maklumat yang dikemukakan dalam promosi di atas? I Maklumat adalah bebas dan berkecuali. II Penyiarannya bukan dilakukan oleh pengeluar produk. III Promosi ini disiarkan melalui radio. IV Rancangan di atas adalah rancagan untuk mengenali tanah air kita. A. I sahaja C. I, II, dan III sahaja B. I dan II sahaja D. I, II, III dan IV 26. Mengapakah terdapat pengeluar yang berasa bimbang terhadap promosi di atas? I Kos mengiklan yang tinggi akan menjejaskan keuntungan pengeluar. II Pengeluar tidak dapat mengawal promosi sebegini. III Kritikan negatif akan menjejaskan imej pengeluar. IV Pengeluar akan dikenakan bayaran yang tinggi oleh bahagian pengiklanan Radio Televisyen Malaysia (RTM) kerana mengiklankan produknya. A. I sahaja C. II, III dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV

mlpl/smjkpt

Page 112

Soalan 27 hingga 30 adalah berdasarkan perbualan di bawah.

Tidak akan menjadi masalah kalau puan tidak membeli. Cuma berikan saya peluang untuk menunjukkan cara melangsingkan badan dengan mesin kami

Berpeluang menguruskan badan??. Baiklah awak tunjukkan mesin awak itu!!

ini!!

Moreeta May

Puan Shakila

27. Daripada perbualan di atas, adalah jelas bahawa Moreeta May cuba memasarkan produknya, iaitu mesin untuk melangsingkan badan dengan menggunakan kaedah promosi_________________ A. Iklan memujuk B. Promosi jualan C. Jualan terus D. Publisiti 28. Puan Shakila tertarik dengan pujukan Moreeta May kerana akan diberikan ________ A. Sampel percuma B. Demonstrasi C. Kupon diskaun D. Potongan harga yang tinggi 29. Apakah kelebihan yang diperolehi oleh Moretta May daripada kaedah promosi yang dijalankannya itu? I Sesetengah pelanggan mungkin tidak suka dikunjungi oleh jurujual sepertinya dan tidak memberikan peluang untuknya menunjukkan produk. II Dapat menggunakan kaedah pemujukkan semasa membuat demonstrasi produk yang ingin dipromosikannya. III Dapat mempengaruhi Puan Shakila membeli kerana mesinnya terbukti baik. IV Berpeluang berhadapan dengan bakal pelaggannya. A. I dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV

mlpl/smjkpt

Page 113

30. Apakah kekurangan yang akan dihadapi oleh pengeluar yang menggunakan kaedah promosi di atas? I Liputan pasaran terhad. II Kos adalah tinggi. III Pengguna akan terpengaruh untuk membeli benda yang mereka tidak perlukan. IV Ada pengguna yang tidak gemar akan kunjungan jurujual dan tidak memberikan mereka peluang langsung untuk mendemonstrasikan produk. A. I dan III sahaja C. I, II, dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV 6.3 Media Pengiklanan

31. Media pengiklanan dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan utama, iaitu media bercetak, media elektronik dan media jenis lain. Daripada senarai di bawah, yang manakah tergolong sebagai media bercetak? I Peragaan tingkap II Internet III Risalah IV Jurnal perniagaan A. I dan II sahaja C. III, dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, III dan IV Soalan 32 dan 33 adalah berdasarkan petikan di bawah.

Reeta sedang berbincang dengan abangnya Reenu untuk mengiklankan berita mengenai ayah mereka yang baru meninggal dunia beberapa jam yang lalu. Reenu bersetuju dengan cadangan Reeta kerana ayanya mempunyai ramai kenalan, tetapi mengingatkan Reeta bahawa mereka tidak mampu membelanjakan wang yang banyak untuk pengiklanan tu.

32. Apakah jenis iklan yang paling sesuai dipilih? A. Iklan kelas satu B. Iklan ruangan C. Iklan muka surat D. Iklan kelompok 33.Mengapakah Reenu dan Reeta memilih untuk mengiklan dalam akhbar? I Kosnya adalah lebih murah berbanding dengan iklan media lain. II Kesannya adalah tidak berpanjangan. III Liputan pengiklanan dalam akhbar adalah luas. IV Harga akhbar adalah murah dan mampu dibeli oleh sesiapa sahaja. A. I, dan III sahaja C. II, III, dan IV B. I, II dan III sahaja D. I, III dan IV mlpl/smjkpt Page 114

34. Iklan peralatan menyelam serta baju khas untuk penyelam adalah sesuai dimuatkan dalam _______________________ A. Majalah ‘Wanita’ B. Majalah ‘Berjimat sambil Bercuti’ C. Majalah ‘Kenali dan Cintai Malaysia’ D. Majalah ‘Kenali Alam Bawah Laut Kita’ 35. Apakah kelebihan mengiklan dalam televisyen? I Liputannya adalah luas. II Kosnya adalah lebih murah berbanding dengan pengiklanan di media yang lain. III Pengiklanan secara audiovisual adalah ternyata lebih efektif berbanding dengan penggunaan audio atau visual sahaja. IV Mesej dapat disampaikan kepada pihak yang berpelajaran ataupun yang buta huruf seperti kanak-kanak dan orang tua. A. I, II dan IV sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. I, III dan IV sahaja D. I, II, III dan IV Soalan 36 dan 37 adalah berdasarkan petikan di bawah.

Pengeluar shampu yang memberikan sampel percuma akan lebih berjaya dalam mempromosi produknya berbanding dengan pengeluar yang mengedarkan kupon diskaun.

36.Pilih situasi-situasi yang akan membawa kebenaran kepada pernyataan di atas. I Diskaun yang diberikan adalah tinggi. II Sampel percuma diedarkan kepada kumpulan sasaran yang betul. III Tidak terdapatnya tarikh luput pada kupon diskaun. IV Shampu percuma itu ternyata berkesan. A. I dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 37.   

Televisyen Radio Pawagam

Apakah ciri persamaan yang membezakan iklan di atas daripada media-media yang lain? A. Kos penyiarannya adalah lebih rendah berbanding dengan mengiklan di media-median yang lain. B. Mesej boleh disampaikan kepada semua golongan, termasuk yang buta huruf dan kanak-kanak. mlpl/smjkpt Page 115

C. Adalah satu-satunya cara orang ramai boleh mendapat maklumat mengenai keluaran atau produk baru dalam pasaran. D. Mudah dan dapat menarik perhatian bakal pembeli. 38. Apakah media pengiklanan yang paling sesuai untuk Restoran Kentucky Fried Chicken (KFC), perniagaan francais yang mempunyai cawangan di seluruh negara ? I Jualan terus II Surat khabar III Sampel percuma IV Televisyen A. I dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV Soalan 39 dan 40 adalah berdasarkan petikan di bawah.

Abang Wan, seorang pelukis animasi yang bekerja di sebuah syarikat pengiklanan, amat berhati-hati semasa melukis kartun iklan untuk dimuatkan dalam televisyen. Beliau sentiasa menyemak untuk memastikan kartun-kartun yang dilukisnya itu tidak mengandungi unsur negatif yang boleh menjejaskan keharmonian yang ada. Selain itu, beliau juga sentiasa mengikut garis panduan yang telah ditetapkan.

39.Apakah faktor yang dipertimbangkan oleh Abang Wan? A. Dasar kerajaan B. Tujuan pengiklanan C. Sasaran pengguna D. Jenis dan sifat barang 40. Walaupun Abang Wan terkenal di kalangan peniaga dan usahawan yang mengiklan produk mereka, namun bukannya semua peniaga mendapatkan perkhidmatan Abang Wan. Apakah faktor yang akan dipertimbangkan oleh peniaga sebelum membuat keputusan untuk mendapatkan perkhidmatan Abang Wan? I Saiz perniagaan II Kos pengeluaran atau kos pengilangan III Pengguna sasaran IV Kos pengiklanan A. I dan III sahaja C. I, III, dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV

mlpl/smjkpt

Page 116

Pengukuhan Esei
1. (a) (b) (c) 2. (a) Huraikan pemahaman anda mengenai promosi. Bagaimanakah promosi dapat membantu seseorang peniaga? Mengapakah promosi penting dalam pemasaran? ( 4 markah ) ( 14 Markah ) ( 7 Markah )

Nyatakan dan huraikan jenis-jenis promosi yang biasa digunakan untuk memasarkan produk. ( 20 markah )

(b) Mengapakah orang ramai lebih percaya kepada maklumat yang diperolehi daripada publisiti berbanding dengan pengiklanan jenis lain? ( 5 markah ) (a) Apakah pengiklanan? ( 5 markah )

(b) Tunjukkan perbezaan antara iklan penerangan dengan iklan memujuk. ( 10 markah ) (c) Walaupun pengiklanan mempunyai banyak kelebihan, namun terdapat juga kekurangannya. Nyatakan dan terangkan kekurangan pengiklanan. ( 10 markah ) Media elektronik semakin penting dan kini digunakan dengan meluas untuk mengiklan kerana adalah menarik dan berkesan. Nyatakan dan terangkan kelebihan dan kekurangan tiga jenis media elektronik yang biasa digunakan untuk mengiklan. ( 18 markah )

3. (a)

(b) Butik Siindii dan Sandii memperagakan koleksi pakaian terkini mereka secara peragaan tingkap. Kaedah ini dianggap kurang berkesan untuk menarik pelanggan yang ramai. Mengapakah kaedah ini dianggap kurang berkesan dan apakah alternatif yang lebih berkesan? ( 7 markah ) 4. (a) Nyatakan dan huraikan dengan lengkap faktor yang mempengaruhi pemilihan sesuatu media iklan. ( 10 markah )

(b) Nyatakan media iklan yang sesuai digunakan oleh setiap pihak di bawah dengan memberikan alasan yang munasabah untuk media iklan yang anda pilih. i. Restoran Masakan Ibu Best, sebuah restoran francais yang mempunyai cawangan di seluruh negara. ii. Kelas Bimbingan Jaya yang beroperasi di Taman Sri Nibong, sebuah kawasan perumahan di Pulau Pinang. iii. Pusat Kecantikan Preeti yang baru memulakan perniagaannya, ingin memberikan tawaran diskaun 30% sebagai usaha untuk usaha untuk memperkenalkan perniagaannya di samping untuk menarik pelanggan. ( 15 markah ) mlpl/smjkpt Page 117

Pengukuhan Kajian Kes
Baca kes di bawah dengan teliti. A-Beng mengusahakan The Cut, sebuah pusat pendandanan rambut untuk kaum lelaki dan juga wanita, yang terletak di tingkat bawah pangsapuri Bukit Jambul di Pulau Pinang. Beliau telah menggunakan pelbagai cara untuk mempromosikan perniagaannya, seperti meletakkan papan tanda perniagaan yang besar lagi menarik di hadapan kedainya, dan memasang lampu neon yang berwarna warni. Namun beliau masih tidak menerima kunjungan pelanggan yang memuaskan. Keadaan ini bukan sahaja merisaukan A-Beng, malah amat menghairankannya kerana pusat pendandanan rambutnya terletak di kawasan perumahan. Tambahan pula, kawasan perindustrian adalah tidak jauh daripada pusat pendandanan rambutnya dan terdapat ramai pekerja kilang yang tinggal di pangsapuri yang berhampiran dengan kedainya. Harga yang dicajkan juga adalah tidak mahal.

`Berdasarkan kes di atas, jawab soalan-soalan yang berikut: 1. Cadangkan dua cara promosi yang anda anggap paling baik untuk A-Beng memperkenalkan perkhidmatannya kepada bakal pelanggannya. ( 10 markah ) 2. A-Beng telah mulai mengambil langkah yang agresif untuk menarik lebih pelanggan serta untuk mengingatkan pelanggan sedia ada mengenai kewujudannya. Belaiu memberikan rantai kunci kepada setiap pelanggan yang telah mendapatkan perkhidmatan pendandanan rambutnya. Ulaskan tindakan A-Beng ini dan tunjukkan sama ada tindakan ini wajar diteruskan atau sebaliknya. ( 8 markah ) 3. Pada suatu hari seorang pemberita yang berlalu di hapadan kedainya, telah membuat satu liputan mengenai kawasan Bukit Jambut. Dalam artikelnya, pemberita itu telah menulis secara positif mengenai pusat dandanan rambut A-Beng. Semenjak hari itu, The Cut tidak pernah sepi dengan kunjungan pelanggan yang ramai. Mengapakah catatan pemberita dalam liputan beritanya itu begitu berkesan untuk menarik pelanggan yang begitu ramai ke Pusat Dandanan Rambut The Cut? ( 7 markah )

mlpl/smjkpt

Page 118

Bab 7 - Peranan Kerajaan dalam Perniagaan
Konsep Kilat
     UHB MARA PKEN MDC TPM

  

NPC MARA SMIDEC

   

BERNAS FAMA MATRADE PKKM

Latihan dan Pengurusan

Kemudahan Infrastruktur dan Ruang niaga

Promosi dan Pemasaran

PERANAAN KERAJAAN
Penyelidikan dan Pembangunan Pembiayaaan

        

Perundangan Perniagaan

MARDI MRB MPOB SIRIM FRIM FRI MPIB MCB PMBM

Pelepasan Cukai

   

Penubuhan Pengeluaran Jualan Aspek lain

    

Taraf perintis Elaun cukai pelaburan Elaun pelaburan semula Pengecualian cukai Potongan cukai

      

MARA KPUn PUNB BPIMB BPM MIDF MTDC

mlpl/smjkpt

Page 119

Revisi Kilat
7.1 Peranan Kerajaan 1. Kerajaan memainkan peranan yang amat penting untuk memastikan perniagaan dijalankan dengan lancar dan sempurna dalam semua bidang. 2. Bantuan kerajaan dihulurkan melalui badan-badan tertertu yang dipertanggungjawabkan dalam setiap sektor kerajaan. 3. Secara amnya, terdapat tujuh sektor kerajaan.
Penyelidikan dan Pembangunan Perundangan Perniagaan Latihan dan Pengurusan

Peranan Kerajaan

dihulurkan melalui sektor berikut:

Kemudahan Infrastruktur dan Ruang Niaga Promosi dan Pemasaran Pelepasan Cukai Pembiayaan

a. Penyelidikan dan Pembangunan bertanggungjawab memastikan pelbagai kajian dijalankan untuk memajukan dan mempertingkatkan produk setiap bidang, seperti bidang pertanian, perniagaan, infrastruktur dan lain-lain. i. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia atau Malaysian Agriculture Research Institute (MARDI) bertanggungjawab ke atas semua bidang yang berkaitan dengan tanaman dan ternakan untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi. ii. Lembaga Getah Malaysia atau Malaysian Rubber Board (MRB) diamanahkan ke atas semua kerja penyelidikan yang berkaitan dengan getah serta melaksanakan strategi pemasaran untuk industri getah. iii. Lembaga Minyak Sawit Malaysia atau Malaysian Palm Oil Board (MPOB) diberikan tugas untuk mempertingkatkan mutu kelapa sawit serta barang berasaskan kelapa sawit. iv. Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia atau Standards and Industrial Research Institute of Malaysia Berhad (SIRIM) bertujuan membantu pengeluar menghasilkan produk yang berkualiti menerusi penyelidikan dan kaedah yang berteknologi tinggi. v. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia atau Forest Research Institute Malaysia (FRIM) ditubuhkan untuk menjalankan kajian terhadap sektor perhutanan dan industri penghasilan produk berasaskan hasil hutan. vi. Institut Penyelidikan Perikanan Malaysia atau Fisheries Research Institute (FRI) yang terletak di bawah Jabatan Perikanan Malaysia diberikan tanggungjawab memajukan sektor perikanan ; iaitu memperkenalkan teknologi mlpl/smjkpt Page 120

saintifik dalam penangkapan dan pemeliharaan kesegaran hasil laut. FRI juga memberikan perhatian dalam bidang akuakultur. vii. Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia atau Malaysian Pineapple Industry Board (MPOB) ditubuhkan untuk menyelidik dan memajukan industri nanas di negara kita, termasuklah mencari pasaran untuk produk berasaskan nanas. viii. Lembaga Koko Malaysia atau Malaysian Coco Board (MCB) dipertanggungjawabkanmengawal selia serta memajukan sektor pengeluaran koko di Malaysia. ix. Lembaga Pemasaran Lada Hitam atau Pepper Marketing Board Malaysia (PMBM) ditugaskan memaju, mempromosi serta memasarkan lada hitam di samping memperbaiki keadaan ekonomi dan kebajikan peladang lada hitam.

Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia

Lembaga Getah Malaysia (MRB)

Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)

Lembaga Pemasaran Lada Hitam Malaysia (PMBM)

Agensi Penyelidikan dan Pembangunan
Lembaga Koko Malaysia (MCB)

Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM)

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (MPIB)

Institut Penyelidikan Perikanan Malaysia (FRI)

b. Perundangan Perniagaan menyediakan akta dan undang-undang untuk dirujuk sekiranya timbulnya masalah, penyalahgunaan kuasa dan lain-lain penyelewengan dalam perniagaan. Pelbagai jenis akta disediakan. i. Akta berkaitan Penubuhan adalah untuk memastikan setiap perniagaan ditubuhkan secara sah. Antaranya termasuklah Akta Syarikat 1965, Akta Perkongsian 1961, Akta Koperasi 1948 dan lain-lain. mlpl/smjkpt Page 121

ii. Akta berkaitan Pengeluaran berfungsi memastikan tiada penyelewengan berlaku dalam proses pengeluaran, termasuklah untuk melindungi pengeluar dan pekerja seperti Akta Hak Cipta 1987 dan Akta Makanan 1983. iii. Akta berkaitan Jualan bertujuan melindungi pengguna daripada muslihat penjual atau pengeluar. Antaranya termasuklah Akta Jualan Barangan 1957, Akta Sewa Beli 1967, Akta Perihal Dagangan 1972 dan lain-lain. iv. Akta-akta lain termasuklah Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan lain-lain.          
Akta Syarikat 1965 Akta Perkongsian 1961 Akta Koperasi 1948 Akta hak Cipta 1987 Akta Makanan 1983 Akta Jualan Barangan 1957 Akta Sewabeli 1967 Akta Perihal Dagangan 1972 Akta Cukai Pendapatan 1967 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969

Penubuhan

Pengeluaran Perundangan Perniagaan

Jualan

Aspek Lain

c. Latihan dan Pengurusan biasanya disediakan oleh pihak Kerajaan dalam bidang teknikal, pengurusan, perakaunan, motivasi, perniagaan serta pemasaran untuk meningkatkan imej negara dalam dunia perniagaan. i. Perbadanan Produktiviti Negara atau National Productivity Board (NPC) bertanggungjawab untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti dalam sistem pengurusan dan organisasi perniagaan. ii. Majlis Amanah Rakyat (MARA) memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualiti usahawan menerusi pemberian latihan, kursus dan khidmat pakar runding. iii. Perbadanan Industri Kecil dan Sederhana atau Small and Medium Ondustries Development Corporation (SMIDEC) ditubuhkan khas untuk memajukan syarikat-syarikat IKS. Perbadanan Produktiviti Negara (NPC ) Majlis Amanah Rakyat (MARA) Perbadanan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC)

Latihan dan Pengurusan

mlpl/smjkpt

Page 122

d. Kemudahan Infrastruktur dan Ruang Niaga adalah penting untuk perkembangan ekonomi dan pembangunan negara. i. Lembaga Pembangunan Bandar atau Urban Developmeng Authority (UDA) mempunyai tugas khas untuk merancang dan memajukan bandar secara terancang dan teratur. ii. Taman Teknologi Malaysia atau Technology Park Malaysia (TPM) diamanahkan untuk menyediakan kemudahan yang dapat mendorong penggunaan inovasi teknologi dan penyelidikan untuk meningkat mutu pengeluaran agar dapat bersaing pada peringkat antarabangsa. iii. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) bertanggungjawab memajukan ekonomi negeri selaras dengan matlamat Dasar Ekonomi Baru. iv. Majlis Amanah Rakyat (MARA) diberi tugas menyediakan premis kilang dan premis perniagaan yang diperlukan. v. Perbadanan Pembangunan Multimedia atau Multimedia Development Corporation (MDC) diamanahkan tugas mencipta persekitaran yang baik dalam bidang multimedia untuk memastikan kejayaan dalam bidang teknologi maklumat. Kemudahan Infrastruktur dan Ruang Niaga Taman Teknologi Malaysia (TPM) Lembaga Pembangunan Bandar (UDA) Majlis Amanah Rakyat (MARA) Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) Perbadanan Pembangunan Multimedia (MDC)

e. Promosi dan Pemasaran diperlukan untuk menjamin wujudnya pasaran pada peringkat domestik dan antarabangsa. i. Padiberas Nasional Berhad (BERNAS) memikul tanggungjawab memperbaiki dan memajukan sektor yang kaitan padi dan beras negara kita, termasuklah memastikan kebajikan para petani dijaga. ii. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau Federal Agricultural Marketing Authority (FAMA) diberi tugas untuk mempromosi dan memasarkan hasil pertanian di samping memaju dan membangunkan sektor tersebut. iii. Perbadanan Pembangunan Perniagaan Antarabangsa Malaysia atau Malaysian External Trade Development Corporation (MATRADE) bertanggungjawab untuk membekalkan maklumat produk Malaysia ke peringkat antarabangsa untuk mencari pasaran.

mlpl/smjkpt

Page 123

iv. Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (PKKM) berusaha untuk mempertingkatkan mutu kraftangan kita di samping mencari pasaran pada peringkat antarabangsa.

Padiberas Nasional Berhad (BERNAS) Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Promosi dan Pemasaran Perbadanan Pembangunan Perniagaan Antarabangsa Malaysia (MATRADE) Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (PKKM)

f. Pelepasan Cukai diberikan untuk menggalakkan pertumbuhan perdagangan dan menarik pelabur asing dan juga untuk menggalakkan projek perkilangan di negara kita. Antara insentif yang diberikan untuk tujuan ini termasuklah: i. Taraf perintis Elaun cukai pelaburan ii. Elaun pelaburan semula iii. Pengecualian cukai iv. Potongan cukai g. Pembiayaan merujuk pada pinjaman dan sumbangan kewangan kerajaan ke atas projek perniagaan atau perkilangan, yang diberikan menerusi agensi tertentu. i. Majlis Amanah Rakyat (MARA) menawarkan sistem bantuan kredit untuk menggalakkan penyertaan bumiputra ke dalam perniagaan ii. Kementerian Pembangunan Usahawan (KPUn) bertanggungjawab melatih dan melahirkan usahawan yang berminat dan berkebolehan . iii. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) bertujuan untuk meningkatkan penyertaan bumiputera dalam industri strategik yang mempunyai potensi yang cerah. iv. Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad (BPIMB) membantu syarikat IKS bumiputera mendapatkan modal yang mencukupi. v. Bank Pertanian Malaysia (BPM) diberi amanah untuk menyelaras dan menyelia bantuan kredit kepada individu yang menjalankan kegiatan pertanian. vi. Syarikat Permodalan Kemajuan Perusahaan Malaysia Berhad atau Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) merupakan agensi yang bertugas membantu syarikat mengumpul modal menerusi penerbitan syer dan debentur. mlpl/smjkpt Page 124

vii. Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia atau Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) merupakan usahasama antara syarikat swasta di bawah konsep persyarikatan Malaysia untuk mempromosikan pembangunan teknologi di negara kita.

Pengukuhan Konsep
1. Lengkapkan ketinggalan-ketinggalan pada rajah di bawah

Pembiayaan

Peranan Kerajaan

Latihan dan Pengurusan

2. Isikan tempat kosong pada jadual di bawah. Perbezaan antara FRI dan FRIM FRI Sejarah  Ditubuhkan pada 1957 di Pulau Pinang  Ibu pejabat telah dipindah ke Batu Maung Pulau Piang semenjak 1995 Bidang kajian      Perikanan Akuakultur _____________________ _____________________ Membekalkan pengetahuan saintifik untuk

      

Objektif

FRIM Bidang penyelidikan perhutanan bermula di negara kita semenjak 1928 Dipindah ke bangunan FRIM di Kepong semenjak 1929 Sektor perhutanan _______________________________ _______________________________ _______________________________ Menjana pengetahuan mengenai sektor Page 125

mlpl/smjkpt

   Fungsi dan Aktiviti     

menguruskan sumber perikanan __________________________________ __________________________________ Memberi latihan dalam bidang perikanan Menyediakan kepakaran untuk penyelidikan perikanan __________________________________ __________________________________ Mengembangkan hasil penyelidikan bagi membangunkan teknologi akuakultur __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

perhutanan  ________________________________  ________________________________  Mengawal penggunaan sumber hutan     _________________________________ _________________________________ _________________________________ Menyebarkan maklumat mengenai pengurusan sumber hutan dan pembangunan hutan _________________________________ _________________________________ _________________________________ Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan badan di luar Malaysia untuk mendapatkan nasihat dan tunjuk ajar

3. Tuliskan lima fungsi SMIDEC a. _________________________________________________________________ b. _________________________________________________________________ c. _________________________________________________________________ d. _________________________________________________________________ e. _________________________________________________________________

4. Isikan ruang yang tertinggal.

Pusat Teknologi Industri Perabot

Program Latihan MARA Skim Latihan Perintisan

mlpl/smjkpt

Page 126

5. Lengkapkan jadual berikut :       _______________________________________________ Mengawal dan menetapkan harga beras mengikut gred _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ Menyediakan kompleks pengeringan dan pengilangan padi

Tugas BERNAS

Pengukuhan Objektif
Arahan: Setiap soalan di bawah disediakan empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik sahaja. 7.1 Peranan Kerajaan dalam Perniagaan 1. “Penyertaan pelaburan asing serta penglibatan pengusaha Bumiputera di kawasan bandar amat penting untuk memastikan kemajuan dan pembangunan negara.” Bagaimanakah kerajaan dapat menggalakkan penyertaan pelabur asing di samping memastikan pertambahan bilangan pengusaha Bumiputera dalam sektor perusahaan? A. Mengemaskinikan perundangan perniagaan. B. Menyediakan kemudahan infrastruktur dan ruang niaga. C. Menambahkan usaha promosi dan pemasaran. D. Menambahkan kemudahan pembiayaan. 2. Pengeluar yang bertanggungjawab tidak akan menjual barang-barang palsu kerana perbuatan ini adalah bercanggahan dengan A. Akta Perihal Dagangan B. Akta Kawalan Bekalan C. Akta Timbang dan Sukat D. Akta Jualan Barang-barang 3. Apakah tugas SIRIM dalam usaha memajukan perniagaan di negara kita? A. Mencari pasaran antarabangsa untuk produk yang dikeluarkan oleh usahawan tempatan. B. Menyelidik dan memajukan sektor pengeluaran di negara kita. C. Menetapkan piawaian ke atas produk yang dihasilkan di negara kita. D. Melatih dan membimbing pengusaha IKS untuk menguruskan perniagaan mereka secara moden dan sistematik. 4. Apakah agensi yang diamanahkan tugas menyediakan kemudahan infrastruktur dan ruangan niaga? I TPM II MIDF III MATRADE mlpl/smjkpt Page 127

IV A. B.

PKEN I dan IV sahaja II dan III sahaja

C. D.

II, III, dan IV sahaja I, II, III dan IV

Soalan 5 dan 6 adalah berdasarkan petikan di bawah. Ramlee Sarnee bercadang untuk memulakan kilang memproses keropok dan kerepek tetapi beliau kekurangan modal. Keluarganya pula tidak berupaya membantunya. Beliau juga memerlukan bantuan untuk mempromosikan hasil kilangnya. 5. Antara badan-badan berikut, badan manakah yang dapat membantu Ramlee Sanee mencapai hasrat beliau itu? I TPM II SMIDEC III BPIMB IV MIDF A. I dan IV sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV 6. Selain bantuan kewangan dan mempromosikan hasil kilangnya, apakah bantuan lain yang mungkin diperlukan oleh Ramlee Sanee? I Penyelidikan sektor perhutanan. II Cara dan kaedah penangkapan ikan air tawar. III Kursus pengurusan perniagaan IV Kursus kawalan kualiti A. I dan II sahaja C. III dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV 7. Pilih pernyataan yang menunjukkan fungsi MRB. A. Melaksanakan klon tanaman dan baka ternakan baru di samping mengusahakan kejuruteraan makanan dan pertanian. B. Mengawal mutu keluaran untuk mewujudkan tahap piawaian agar dapat bersaing dengan produk antarabangsa. C. Membekalkan pengetahuan saintifik untuk menerokai dan menguruskan sumber perikanan. D. Menyelidik untuk memajukan industri getah dari segi kualiti dan kuantiti di samping melaksanakan strategi untuk memasarkannya.

mlpl/smjkpt

Page 128

Soalan 8 dan 9 adalah berdasarkan perbualan di bawah.

Bukannya senang untuk mendapatkan pengetahuan saintifik untuk menguruskan sumber perikanan. Kalu boleh, akau nak ceburi sektor akuakultur.

Aku berharap kerajaan dapat membantu mencari pasaran untuk hasil padi aku. Kalau nak bergantung pada orang tengah itu, nescaya akan tetap miskin dan susah selama-lamanya.

Pak Mamat

Haji Eusoffe

8. Daripada perbualan Pak Mamat dan Haji Eusoffe, kita dapati bahawa badan yang dapat membantu mereka ialah A. BERNAS dan FRI B. FRI dan FRIM C. BERNAS dan FRIM D. FAMA dan FRI 9. Mengapakah Haji Eusoffe mengatakan bahawa beliau akan berada dalam keadaan miskin sekiranya terpaksa menjual hasil tanamannya kepada orang tengah? A. Orang tengah enggan mencarikan pasaran untuknya pada peringkat antarabangsa. B. Orang tengah biasanya membeli hasil tanamannya pada harga yang amat murah. C. Haji Eusoffe hanya dapat menjual produknya beberapa kali sahaja dalam setahun. D. Adalah sukar untuk mengharapkan bantuan daripada kerajaan lagi sekiranya beliau terus menjual produk kepada orang tengah. Soalan 10 dan 11 adalah berdasarkan petikan di bawah.

Kuntak Kantik dari suku kaum Negrito, mencari nafkah dengan mengumpul hasil hutan untuk dijual. Selain itu, orang kampungnya juga mengusahakan kraf tangan daripada hasil hutan seperti anyaman tikar dan beg daun mengkuang, perabot rotan, ukiran kayu, dan lain-lain.

mlpl/smjkpt

Page 129

10. Kuntak Kantik dan orang-orang kampungnya mengharapkan bantuan kerajaan untuk memajukan perusahaan kecil mereka, seperti bantuan memajukan dan memodenkan cara penghasilan produk berasaskan hasil hutan. A. FAMA B. MIDF C. FRIM D. FRI 11. Selain membantu orang-orang kampung Kuntak Kantik memasarkan hasil kraf tangan mereka, apakah bantuan lain yang dapat diberikan oleh Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (PKKM)? A. Mengelolakan kursus dan latihan untuk meningkatkan mutu penghasilan produk mereka. B. Menyediakan maklumat harga pasaran. C. Menetapkan harga belian untuk produk yang dihasilkan oleh orang kampung. D. Menyumbangkan bantuan modal dan pinjaman kepada orang kampung untuk memajukan sektor kraf tangan. 12. Pilih pernyataan yang menunjukkan cara Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan ( FAMA ) membantu petani dan pengeluar hasil pertanian di negara kita. I Meningkatkan kualiti produk pertanian. II Mencari pasaran di dalam dan di luar negara. III Menyediakan jentera pertanian. IV Membimbing pengeluar memproses hasil pertanian. A. I dan II sahaja C. II, III dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, dan IV 13. Apakah tujuan digubal undang-undang untuk menjadi pegangan dalam urusan perniagaan? I Memastikan perniagaan berjalan lancar. II Menjadi rujukan sekiranya timbul masalah. III Membolehkan kerajaan memperolehi pendapatan dalam bentuk dendaan. IV Untuk mencetak buku dan makalah mengenai peraturan perniagaan. A. I dan II sahaja C. II, III dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, dan IV Soalan 14 hingga 16 adalah berdasarkan maklumat di bawah.     Akta Timbang dan Sukat Akta Sewa Beli Akta Francais Akta Kastam

14. Akta di atas adalah berkaitan dengan ___________________ mlpl/smjkpt Page 130

A. B. C. D.

Pengeluaran Penubuhan Keselamatan sosial Jualan

15. Pilih pernyataan yang merupakan peruntukan Akta Sewa Beli. I Melindungi pengguna daripada kesesuaian dan jaminan barang. II Mengawal selia kandungan dan bentuk peraturan yang terkandung dalam perjanjian yang ditandatangani. III Memastikan barang yang dilarang tidak dibawa masuk. IV Menetapkan hak dan tanggungjawab pihak yang terlibat dalam perjanjian. A. I dan III sahaja C. I, II dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 16. Mengapakah Akta Francais dianggap amat penting dalam perniagaan Francais? I Mengawal selia aktiviti syarikat francais. II Menghalang perbuatan menipu dalam permohonan hak francais. III Memastikan francaisi membayar bahagian yang diperuntukan atau royalti kepada francaisor. IV Memastikan hanya perniagaan francais yang dibenarkan sahaja dibawa masuk untuk menjalankan perniagaan francais. A. I dan III sahaja C. I, II dan III sahaja B. II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV Soalan 17 hingga 19 adalah berdasarkan maklumat daripada petikan di bawah: Reeni melaburkan RM 30,000 dan Renaa melaburkan RM 60,000 untuk menjadi rakan untuk membuka Butik Ninaa tetapi tidak menyatakan cara pembahagian untung di antara mereka 17. Pada akhir tahun 2006, keuntungan RM 23,000 telah diperolehi dan Renaa terpaksa menerima hanya 50% daripada jumlah keuntungan kerana terpaksa patuh pada _______________________ A. Akta Pembahagian Keuntungan B. Akta Perkongsian C. Akta Syarikat D. Akta Institusi Kewangan 18. Sekiranya Reeni dan Renaa melaporkan keuntungan yang diperolehi adalah RM5,000 dan membayar cukai untuk jumlah itu, apakah akta yang telah dilanggar oleh mereka sebagai rakan kongsi dalam perniagaan mereka? A. Akta Pembahagian Keuntungan B. Akta Perkongsian C. Akta Cukai Pendapatan D. Akta Cukai Perkongsian

mlpl/smjkpt

Page 131

19. Reeni dan Renaa juga mengambil ramai pekerja sambilan. Mereka dapat menjimatkan perbelanjaan kerana membayar upah mengikut bilangan baju yang dijahit oleh pekerja sambilan mereka sahaja. Reeni dan Renaa tidak mencarum kepada Kumpulan Simpanan Wang Pekerja ataupun mengambil langkah untuk melindungi pekerja daripada apa-apa kemalangan. Apakah akta yang telah dilanggari Reeni dan Renaa? A. Ordinan KWSP dan Akta Keselamatan Sosial Pekerja B. Ordinan KWSP dan Akta Insurans C. Akta KWSP dan Akta Insurans D. Akta Perihal Dagangan dan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 20. Siti Amnah merupakan seorang pegawai di sebuah badan kerajaan yang mempunyai misi untuk mempertingkatkan produktiviti dan kualiti dalam perniagaan. Tugas beliau ialah mengelolakan kursus-kursus berikut:  Kursus jualan dan promosi  Kursus pengurusan dan kawalan kualiti  Kursus kemahiran penyeliaan Siti Amnah bekerja dengan_______________________ A. MATRADE B. SMIDEC C. UDA D. NPC 21. SMIDEC ditubuhkan dengan tujuan memberi galakan kepada syarikat Industri Kecil dan Sederhana untuk meningkatkan keupayaan mereka. SMIDEC telah menganjurkan pelbagai program untuk memajukan sektor IKS. Apakah fungsi SMIDEC? I Menubuhkan pangkalan data yang komprehensif dan sistem maklumat bagi program IKS. II Menyediakan sokongan teknikal dan khidmat nasihat pengurusan. III Mengumpulkan modal serta membiayai syarikat-syarikat IKS. IV Menjalankan aktiviti promosi di dalam dan diluar negeri untuk menggalakkan pertumbuhan IKS. A. I dan III sahaja C. I, II dan III sahaja B. II dan IV sahaja D. I, II dan IV sahaja     UDA MARA PKEN MDC

22. Agensi di atas dapat dihubungkaitkan dengan usaha kerajaan untuk ______________ A. Melatih pengusaha serta pekerja untuk mempertingkatkan mutu kerja dan mutu produk untuk mencapai kepiawaian yang berdaya saing. B. Menyediakan infrastruktur yang sempurna untuk membolehkan mlpl/smjkpt Page 132

C. D.

perkembangan ekonomi dan pembangunan negara. Memastikan produk yang dihasilkan mendapat pasaran di dalam dan di luar negara dengan menganjurkan pameran dan ekspo. Membiayai sektor yang memerlukan bantuan kewangan untuk memajukan projek masing-masing.

23. UDA telah dipertanggungjawabkan untuk menjalan tugas-tugas berikut: I Membangunkan dan memajukan sektor luar bandar secara terancang. II Memperluas ruang niaga dan keusahawanan. III Meningkatkan pemilikan aset bumiputera. IV Membangunkan dan memajukan sektor bandar secara terancang. A. II dan III sahaja C. II, III dan IV sahaja B. I, II dan III sahaja D. I, II, III dan IV Soalan 24 dan 25 adalah berdasarkan petikan di bawah.

Zher yang telah menceburi bidang multi media di Amerika Syarikat selama 15 tahun, telah kembali ke tanah air tercinta dan ingin membuka kilangnya sendiri. Beliau telah dinasihati agar mendirikan kilang di Taman Teknologi Malaysia.

24. Apakah kemudahan yang disediakan di TPM? I Infrastruktur dan tapak yang diperlukan. II Peralatan moden dan canggih. III Tenaga pakar IV Modal yang diperlukan A. I, II dan III sahaja C. II, III dan IV sahaja B. I, II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 25. Apakah objektif TPM? I Membentuk perkongsian antara kerajaan dan sektor swasta dalam pembangunan teknologi. II Menggalakkan usahawan tempatan menceburi bidang yang berkonsepkan multi media. III Mengeksploitasi bidang bioteknologi untuk mencapai kemajuan dalam sektor pertanian moden. IV Memberikan perkhidmatan sokongan dalam bidang yang diperlukan agar negara dapat bersaing pada peringkat global. A. I dan II C. I, II dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV

mlpl/smjkpt

Page 133

Soalan 26 dan 27 adalah berdasarkan petikandi bawah: Pak Mamud mengusahakan penanaman sayur di pinggir Hutan Melintang. Walaupun hasil tanamannya sihat dan segar, namun Pak Mamud tidak ada cara penyetoran yang sesuai untuk memelihara kesegaran hasil tanamannya. Tambahan pula, Pak Manud tahu cara memasarkan hasil tanamannya dengan cepat untuk mendapatkan keuntungan maksima. Isterinya menghadapi nasib yang sama walaupun dapat menghasilkan kraf tangan yang cantik dan bermutu tinggi.

26. Apakah agensi yang dapat membantu Pak Mamud suami isteri ? I FAMA II MATRADE III PKKM IV BERNAS A. I dan III C. I, II dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 27. Selain bantuan untuk memasarkan produknya, apakah jenis bantuan lain yang akan diperlukan oleh Pak Mamud untuk menambahkan pendapatannya agar dapat menaikkan taraf hidup mereka sekeluarga? I Bantuan kewangan setiap bulan untuk membeli makanan berzat dan pakaian yang baru untuk menaikkan taraf hidupnya.. II Memiliki gerai untuk menjual hasil pertanian dalam pasar tani. III Memperkenalkan sistem penyetoran yang moden dan sempurna. IV Kursus dan latihan untuk meningkatkan kemahiran. A. I dan IV C. I, II dan IV sahaja B. II, III dan IVsahaja D. I, II, III dan IV Soalan 28 adalah berdasarkan maklumat berikut:    Mempromosikan produk ke pasaran antarabangsa Menganjurkan pertunjukkan dan pameran perdagangan Mengelolakan bengkel dan seminar untuk menambahkan pengetahuan para pengeksport mengenai pasaran antarabangsa

28. Apakah badan kerajaan yang dipertanggungjawabkan tugas-tugas di atas? A. MATRADE B. SMIDEC C. PKKM D. FAMA

mlpl/smjkpt

Page 134

29. FAMA telah menjalankan banyak usaha untuk membangun dan memajukan sektor pertanian di negara kita. Apakah tugas yang telah dijalankan oleh FAMA itu? I Melaksanakan program pemasaran bagi keluaran terpilih di bawah jenama AGROMAS. II Menganjurkan kursus dan latihan untuk meningkatkan kemahiran para petani. III Menguruskan Skim Pengilang Padi Bumiputera. IV Membekalkan maklumat produk Malaysia ke peringkat antarabangsa. A. I dan II sahaja C. II, III dan IV sahaja B. II dan II sahaja D. I, II, III dan IV Soalan 30 dan 31 adalah berdasarkan maklumat di bawah.       Menetapkan harga minima padi Mengawal dan menetapkan harga beras X Y Mengawal dan mengeluarkan lesen pengilang Menyediakan kompleks pengeringan dan pengilangan padi

Tugas BERNAS

30. Tugas X dan Y adalah A. Menyimpan beras untuk menjamin bekalan dan menyelia para petani untuk memastikan tanaman padi yang bermutu. B. Mengenakan sekatan beras import dan menyelia para petani untuk mengawal mutu padi. C. Menyimpan beras untuk menjamin bekalan dan mengenakan sekatan beras import. D. Membiayai projek tanaman padi dan menyimpan beras untuk menjamin bekalan mencukupi. 31. Pilih pernyataan yang benar tentang BERNAS. I Mewakili kerajaan dalam pemberian subsidi kepada para petani. II Menguruskan Skim Pengilang Padi untuk semua kaum di Malaysia. III Membeli padi daripada petani pada harga yang berpatutan. IV Menyediakan infrastruktur dan pengangkutan yang diperlukan oleh petani. A. I dan III sahaja C. I, II dan III sahaja B. II dan IV sahaja D. II, III dan IV sahaja 32. Apakah jenis insentif yang diberikan oleh kerajaan untuk menggalakkan pertumbuhan perdagangan di negara kita? I Elaun cukai pelaburan II Taraf perintis III Perkhidmatan kesihatan percuma IV Elaun pelaburan semula mlpl/smjkpt Page 135

A. B.

I dan IV sahaja I, II dan IV sahaja

C. D.

I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

33. Syarikat Fast-Max telah diberikan elaun cukai pelaburan sebanyak RM50,000. 00. Pendapatan tahun semasa syarikat ialah RM833,000.00. Sekiranya cukai sebanyak 28% dikenakan, kirakan jumlah yang perlu dibayar oleh Syarikat Fast-Max. A. RM 183, 240.00 B. RM 50, 000.00 C. RM 219, 240.00 D. RM 783, 000.00 34. Perhatikan huraian yang diberikan kepada pelepasan cukai di bawah dan pilih pasangan yang tepat huraiannya. Jenis Elaun Huraian I. Taraf perintis Pelepasan cukai diberikan mengikut peratus yang diisytiharkan oleh kerajaan selama lima tahun. II. Potongan cukai Cukai tidak dikenakan ke atas syarikat untuk lima tahun pertamanya syarikat berkenaan memperolehi keuntungan. III. Pengecualian cukai Barang buatan Malaysia yang dieksport tidak dikenakan cukai. IV. Elaun cukai pelaburan Diberikan kepada syarikat yang terlibat dalam pengeluaran makanan, seperti beras, sayur dan lain-lain. A. I sahaja C. I, III dan IV sahaja B. I dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 35. Kerajaan memainkan peranan sebagai pembiaya sesetengah projek perkilangan dan perniagaan dalam usaha untuk menggalakan pembangunan industri. Daripada skim yang berikut, yang manakah skim yang diberikan oleh kerajaan untuk tujuan di atas? I Skim Pembiayaan Khas Pembuatan dan Francais II Skim Kemudahan Tetap Kontrak III Skim Pembiayaan Kontrak IV Skim Pembiayaan Pengangkutan A. I dan IV sahaja C. I, III dan IV sahaja B. I, II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV

mlpl/smjkpt

Page 136

Soalan 36 adalah berdasarkan maklumat di bawah.    Melatih dan membentuk usahawan yang mempunyai minat, berkebolehan dan berdaya saing. Membentuk TEKUN dan CGC untuk membantunya mencapai objektifnya. Membentuk usahawan yang beretika.

36. Apakah kementerian yang menepati ciri-ciri di atas? A. KPuN B. PUNB C. MARA D. BPIMB 37. Perhatikan berbezaan antara BPIMB dan BPM di bawah. BPIMB BPM I. Membantu semua syarikat IKS Membantu individu yang menjalankan yang memerlukan bantuan kegiatan pertanian. modal. II. Menyediakan kemudahan kredit Menyediakan kemudahan pinjaman dan untuk syarikat bumiputera yang pendahuluan untuk memajukan sektor menceburi bidang pembuatan, pertanian, pemerosesan, pengeluaran pelancongan dan lain-lain. dan pemasaran. III. Membantu syarikat mengumpul Membantu petani mengumpul modal modal menerusi penjualan syer. menerusi projek kebajikan. IV. Menggalakkan pembangunan Diamanahkan untuk membangun dan usahawan luar bandar dalam memodenkan sektor pertanian. industri yang berpotensi. A. I dan IIIsahaja C. I, III dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 38. Perkongsian TeohLo yang telah berjaya menempah nama pada peringkat antarabangsa, hendak dikembangkan ke taraf syarikat. Rakan kongsi Teoh dan Low memerlukan bantuan untuk mengumpul modal menerusi penerbitan syer dan debentur. Apakah agensi yang dapat membantu mereka? A. MIDA B. PUNB C. MIDF D. BPIMB

mlpl/smjkpt

Page 137

Soalan 39 dan 40 adalah berdasarkan perbualan dua orang graduan di bawah.
Saya hendak memajukan perniagaan ayah, kalau diizinkan, saya hendak mengumpul modal menerusi penerbitan syer tambahan. Saya bercadang untuk balik ke kampung untuk mengusahakan perniagaan tani keluarga kami di Kedah. Saya benar-benar berharap agar mendapat pinjaman untuk membeli jentera pemerosesan yang moden. Barulah boleh saya praktikkan segala yang dipelajari!

Zher Wei

Izzat Emmir

39. Apakah badan kerajaan yang dapat membantu Zher Wei dan Izzat Emmir merealisasikan hasrat murni mereka? A. MIDF dan BPIMB B. MIDF dan BPM C. TEKUN dan BPM D. TEKUN dan BPIMB 40. Sebelum dapat menembusi pasaran Eropah, Zher Wei perlu memastikan produknya dapat mencapai kepiawaian dan kualiti yang dikehendaki. Beliau juga perlu mempromosikan produknya di pasaran Eropah untuk memperkenaalkan produknya. Apakah agensi yang dapat menunjukkan jalan kepada Zher Wei? A. SIRIM dan MDC B. MATRADE dan MDC C. NPC dan TPM D. SIRIM dan MATRADE

mlpl/smjkpt

Page 138

Pengukuhan Esei
1. (a) Zher Wei hendak memulakan kilang memproses skru dan peralatan kecil yang menggunakan teknologi moden yang dipelajarinya semasa 10 tahun bekerja di Jepun. Di manakah tempat yang sesuai untuk Zher Wei merealisasikan impiannya dan apakah objektif badan yang dapat membantu Zher Wei? ( 9 markah )

(b) Nir Farlil mengusahakan kilang mengetin buah-buahan tempatan secara kecilkecilan dengan pekerja seramai 100 orang. Selain kekurangan infrastruktur, pekerja-pekerjanya juga memerlukan latihan dalam pelbagai bidang. Apakah badan kerajaan yang dapat membantu Nir Farlil memajukan kilangnya? Nyatakan objektif badan berkenaan. ( 8 markah ) (c) Nyatakan dua badan kerajaan yang dapat membantu seorang pengusaha kraf tangan meningkatkan mutu keluaran di samping mempromosikan produk berkenaan. ( 8 Markah ) Selain mewakili kerajaan dalam pemberian subsidi kepada petani serta menguruskan Skim Pengilang Padi Bumiputera, apakah tugas BERNAS yang lain? ( 7 markah )

2. (a)

(b) Satu daripada cara untuk menggalakkan pertumbuhan perdagangan serta untuk menarik pelabur asing ialah dengan memberikan pelepasan cukai. Nyatakan dan terangkan bentuk-bentuk pelepasan cukai yang diberikan oleh kerajaan kita untuk tujuan di atas. ( 10 markah ) (c) Namakan dan huraikan secara ringkas empat skim pembiayaan yang diberikan oleh kerajaan untuk menggalakkan pembangunan industri. (8markah )

3. Tuliskan huraian ringkas mengenai badan-badan berikut: i. FRI ii. MCB iii. FRIM iv. UDA v. PUNB 4. (a)

( 5 markah ) ( 4 markah ) ( 6 markah ) ( 4 markah ) ( 6 markah )

MARA merupakan agensi kerajaan yang telah memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan dan kemajuan perniagaan di negara kita. Bincangkan sumbangan MARA dalam dua sektor perniagaan. ( 10 markah )

(b) Untuk memastikan produk yang dihasilkan oleh pengeluar kita dapat menandingi produk negara-negara lain, nilai piawai perlu ditetapkan untuk setiap produk. Apakah agensi yang telah diamanahkan untuk menjalankan tugas ini dan bagaimanakah tugas ini dilaksanakan? ( 10 markah ) mlpl/smjkpt Page 139

(c) Berikan huraian ringkas mengenai pelepasan cukai.

( 5 markah )

5. (a) Bagaimanakah kerajaan membantu dalam menyediakan kemudahan infrastruktur dan ruang niaga? ( 8 markah ) (b) Bagaimanakah TPM membantu dalam sektor ini dan apakah objektifnya? (c) Apakah MDC dan bagaimanakah MDC berfungsi?

( 10 markah ) ( 7 Markah )

Pengukuhan Kajian Kes
Baca kes di bawah dengan teliti.

Jeff, Jessie dan Jordan adalah adik beradik yang mempunyai kepakaran yang berlainan tetapi mempunyai hasrat yang sama, iaitu untuk melibatkan diri dalam perniagaan; iaitu untuk menyenaraikan syarikat mereka JimatJaya Berhad dalam Bursa Saham. Jeff merupakan graduan farmasi yang terlibat dalam bidang IKS; iaitu memproses ubat – ubatan dan bahan farmaseutikal. Jessie pula berminat menghasilkan kraftangan untuk dieksport sementara Jordan yang mengusahakan kilang peralatan kecil memerlukan bantuan untuk melatih pekerja dalam bidang pengurusan serta kawalan kualiti produk. Secara amnya, ketiga-tiga beradik itu juga memerlukan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman modal untuk mengembang dan memajukan perniagaan mereka.

Berdasarkan kes di atas, jawab soalan-soalan yang berikut: 1. Senaraikan empat agensi yang dapat membantu Jeff, Jessie dan Jordan merealisasikan cita-cita mereka. Berikan huraian penuh mengenai tugas dan peranan setiap agensi itu. ( 20 Markah ) 2. JimatJaya Berhad telah memohon untuk mendapat pelepasan cukai, dan didapati layak untuk mendapat elaun cukai pelaburan. Berikan penjelasan mengenai pelepasan cukai yang diperolehi JimatJaya Berhad itu. ( 5 markah )

mlpl/smjkpt

Page 140

Bab 8 - Konsumerisme
Konsep Kilat
Makna Usaha untuk mewujudkan dan melindungi kepentingan pengguna

Membeli dengan Bijak

Konsumerisme

Peranan Kerajaan dan Agensi Lain dalam Melindungi Pengguna

Hak dan Tanggungjawab Pengguna

Tanggungjawab Pengeluar

Hak Pengguna
        Mendapat keperluan asas Mendapat keselamatan Mendapat maklumat Membuat pilihan Bersuara Mendapat ganti rugi Mendapat pendidikan pengguna Mendapat alam sekitar yang sihat dan selamat

Tanggungjawab Pengguna
    

    

Kesedaran mengritik Melibatkan diri dan bertindak Bertanggungjawab sosial Bertanggungjawab terhadap alam sekitar Bersatu padu

Mempraktikkan amalan perniagaan yang baik Mengamalkan pengiklanan beretika Bersedia menerima rungutan dan mengambil tindakan pembetulan Membantu menyebarkan pendidikan konsumer Memelihara kebersihan dan menjamin keselamatan alam sekitar Menjalankan tanggungjawab sosial

Etika Amalan Perniagaan

Etika Penjual

Etika Pembeli

Penjual bertanggungjawab terhadap:  Pekerja  Pelanggan  Pembekal  Pemodal  Kerajaan  Masyarakat

Pembeli bertanggungjawab terhadap:  Penjual  Masyarakat

mlpl/smjkpt

Page 141

Revisi Kilat
8.1 Maksud Konsumerisme 1. Konsumer adalah pengguna dan konsumerisme bererti usaha untuk mewujudkan dan melindungi kepentingan pengguna. 2. Konsumerisme melibatkan tindakan pengguna secara kolektif untuk melindungi kepentingan mereka. 8.2 Perlindungan Pengguna a. Hak dan Tanggungjawab Pengguna 1. Pengguna mempunyai hak untuk mendapatkan perkara berikut: i. Keperluan asas ,iaitu segala yang diperlukan untuk hidup. ii. Segala produk yang dibeli oleh pengguna perlu mempunyai ciri keselamatan, iaitu tidak boleh mencedera, merosakkan atau membahayakan pengguna. iii. Pengguna perlu dibekalkan dengan maklumat yang benar mengenai produk yang dibelinya. iv. Kebebasan membuat pilihan semasa membeli. v. Adanya perwakilan untuk menyuara dan menuntut kepentingan mereka. vi. Berhak menuntut ganti rugi terhadap produk yang rosak atau tidak bermutu. vii. Pendidikan pengguna perlu mencukupi dan berterusan untuk memastikan pengguna tahu akan hak mereka. viii. Alam sekitar yang sihat dan selamat untuk kesejahteraan semua orang. 2. Pengguna yang bertanggungjawab, akan melakukan perkara berikut: i. Berani bersuara untuk menyatakan pandangan serta berani mengkritik terhadap produk yang tidak memuaskan. ii. Melibatkan diri dan mengambil tindakan yang wajar. iii. Bertanggungjawab sosial bererti mengutamakan kebajikan masyarakat. iv. Segala tindakan yang diambil tidak akan merosakkan alam semula jadi. v. Bersatu padu untuk menangani penjual atau pengeluar yang tidak jujur. b. Tanggungjawab Pengeluar 1. Mempraktikkan amalan perniagaan yang baik, iaitu bersikap jujur dan mengutamakan kebajikan pengguna. 2. Sentiasa jujur semasa mengiklankan produk untuk menarik pelanggan, iaitu mengamalkan pengiklanan yang beretika. 3. Segala rungutan pengguna perlu diterima dengan hati terbuka serta berusaha untuk mengambil tindakan pembetulan. Pengeluar digalakkan menyediakan biro aduan dalam syarikat mereka untuk memudahkan pengguna membuat aduan. 4. Mendidik dan menyebarkan pendidikan konsumerisme agar pengguna tahu hak mereka. 5. Produk yang dijual mesti tidak menjejaskan kebersihan alam sekitar serta menjamin keselamatannya. 6. Menjalankan tanggungjawab sosial, seperti menderma ataupuna mengambil bahagian dalam projek kebajikan. mlpl/smjkpt Page 142

c. Membeli dengan Bijak Menentukan produk yang dikehendaki Menentukan sebab dan rasional untuk membeli Teknik Membeli dengan Bijak

Mengetahui teknik membeli

Menentukan tempat membeli

Menentukan masa membeli

1. Menentukan produk yang hendak dibeli membolehkan pembeli mendahulukan pembelian barang keperluan dan mengemudiankan kehendak. 2. Adanya sebab dan rasional akan membanteras pengguna daripada membeli secara spontan serta membazir. 3. Menentukan masa membeli, iaitu membeli semasa musim tawaran memungkinkan pengguna berjimat 4. Mengetahui teknik membeli membolehkan pengguna berjimat, contohnya membeli secara pukal lebih jimat berbanding dengan membeli dalam kuantiti kecil. 5. Pemilihan tempat membeli yang tepat dapat menjimatkan pengguna, umpamanya kedai yang tidak dihias dengan cantik dapat memnjual dengan lebih murah kerana kurangnya kos penghiasan kedai dll. d. Peranan Kerajaan dan Agensi Lain dalan Melindungi Pengguna 1. Kerajaan memainkan peranan penting dalam penggubalan undang-undang yang dijadikan sebagai panduan dalam perniagaan. Antaranya termasuklah: i. Piawaian ditetapkan untuk melindungi keselamatan pengguna perlu dipatuhi oleh pengeluar semasa menghasilkan produk mereka, seperti Akta Elektrik 1949, Peraturan Makanan 1985 dan lain-lain. ii. Larangan penjualan ubat serta makanan yang membahayakan untuk menjaga kesihatan pengguna. iii. Kepentingan ekonomi pengguna diberikan perhatian supaya pengeluar tidak menipu pengguna, contohnya penggubalan Akta Timbang dan Sukat 1972. iv. Alam Sekitar dijaga dengan termaktubnya Akta Mutu Alam Sekitar 1974.

mlpl/smjkpt

Page 143

v. Kebajikan pengguna dibela dengan wujudnya undang-undang yang mewajibkan barang yang rosak atau tidak boleh digunakan diberikan ganti rugi.

Peranan Kerajaan dan Agensi dalam melindungi Pengguna

Penggubalan Undang-undang          

Penubuhan Badan atau Agensi

Keselamatan pengguna Kesihatan pengguna Kepentingan ekonomi pengguna Alam sekitar Ganti rugi pengguna

Majlis Penasihat Perlindungan Pengguna Kebangsaan (MPPPK) Tribunal Tuntutan Pengguna Kementerian dan Jabatan Kerajaan Persatuan Pengguna Persatuan Pengeluar, Peniaga, dan Profesional

2. Badan dan Agensi ditubuhkan untuk membantu pengguna: i. Majlis Penasihat Perlindungan Pengguna Kebangsaan (MPPPK) memberikan maklumat terbaru kegiatan pengguna di samping membolehkan masyarakat menyuarakan pendapat mengenai konsumerisme. ii. Tribunal Tuntutan Pengguna membantu pengguna membuat tuntutan. iii. Kementerian dan jabatan kerajaan mempunyai tugas tertentu bergantung pada sektor masing-masing:  Kementerian perdagangan dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna  Jabatan Perumahan dan Kerajaan Tempatan  Jabatan Alam Sekitar  Kementerian Kesihatan  Institut Piawaian dan Penyelidikan Malaysia ( SIRIM) iv. Persatuan Pengguna mewakili dan melaksanakan program untuk melindungi kepentingan pengguna. v. Persatuan Pengeluar, Peniaga, dan Profesional memberikan panduan kepada pengguna mengenai produk dan caj mereka melalui penerbitan jurnal dan majalah masing-masing. e. Etika Amalan Perniagaan 1. Etika Penjual menyatakan penjual menjalankan tanggungjawab berikut:

mlpl/smjkpt

Page 144

i. Pekerja diambil secara adil dan diberikan gaji berdasarkan mutu kerja. Kemudahan perlu disediakan dan mencarum ke KWSP adalah wajib di samping tidak menyekat peluang perkembangan kerjaya mereka. ii. Semua pembekal diberikan peluang yang sama tanpa mengira saiz perniagaan mereka. iii. Sokongan terhadap projek kerajaan serta membayar cukai adalah tanggungjawab yang perlu disempurnakan. iv. Menjual produk yang berkualiti , jujur dan tidak menipu pelanggan. v. Pulangan yang realistik perlu diberikan kepada pemodal dan penyediaan penyata kewangan tahunan adalah wajib. vi. Menderma dan membantu projek yang memberikan faedah kepada masyarakat 2. Etika Pembeli mewajibkan pembeli menjalankan tanggungjawab terhadap: i. Penjual dengan tidak bersikap keterlaluan sehingga menyebabkan penjual menghadapi kerugian. ii. Masyarakat dengan memastikan produk yang mereka gunakan tidak membahayakan masyarakat.

mlpl/smjkpt

Page 145

Pengukuhan Konsep
1. Nyatakan lima tanggungjawab penjual terhadap pekerjanya. a. ________________________________________________________________ b. ________________________________________________________________ c. ________________________________________________________________ d. ________________________________________________________________ e. ________________________________________________________________ 2. Lengkapkan ketinggalan pada rajah di bawah:  Tugas dan Fungsi Persatuan Pengguna     ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

 3. (a) Isikan jawapan pada kotak yang dikosongkan:

Mendapatkan keperluan asas Hak Pengguna Mendapatkan keselamatan Menyuarakan pendapat atau pandangan

(b) Nyatakan hak yang tidak dipenuhi untuk setiap situasi berikut: i. Untuk mengurangkan kos pengeluaran, Kilang Getah Rubberbest tidak menapis air dan bahan kotoran yang disalurkan ke sungai berhampiran. ( _____________________________________________________ ) ii. Encik Yimmie yang mengoperasikan restoran makanan laut di jeti, tidak membelikan polisi insurans liabiliti awam ataupun insurans untuk pekerjanya. ( _____________________________________________________ ) mlpl/smjkpt Page 146

iii. Pak Mahat mencari pelbagai alasan untuk tidak menggantikan kes basi yang dibeli oleh Puan Samsimah dari kedainya. ( ________________________________________________________ ) iv. Puan Lee Ho dilarang memilih perhiasan rambut yang ingin dibelinya. ( ________________________________________________________ ) v. Tuan punya Kedai Elektronik Sonnia tidak mahu menjawab soalan mengenai fungsi kamera yang dikemukakan oleh Wei Lin yang hendak membeli kamera dari kedainya itu. ( _________________________________________________________ ) vi. Pemilik Pasaraya Moonlight Spot enggan menerima cadangan pengurusnya untuk menyediakan Kaunter Mesra Pengguna yang membantu pelanggan mengetahui hak mereka serta menerima aduan pengguna. ( _________________________________________________________ ) 4. Pengeluar yang beretika akan bertanggungjawab terhadap _____________, _____________, _____________, ______________, _______________ dan _____________. 5. Isikan bahagian jadual yang tertinggal. Undang-undang dan Akta a. Akta Perihal Dagangan         Peranan __________________________________________ __________________________________________ __________________________________ Menetap dan mengawal harga barang kawalan __________________________________________ __________________________________________ Pemeriksaan dijalankan untuk memastikan penggunaan alat timbangan standard Melarang penyorokan barang Memastikan barang kawalan mencukupi

b. c. Akta Timbang dan Sukat

d.

6. Nyatakan tanggungjawab kementerian dan jabatan berikut: a. Kementerian Perdagangan dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna - _______________________________________________________________ b. Jabatan Perumahan dan Kerajaan Tempatan - _______________________________________________________________ c. Jabatan Alam Sekitar - _______________________________________________________________ d. Kementerian Kesihatan - _______________________________________________________________ ____________________________________________ e. Institut Piawaian dan Penyelidikan Malaysia (SIRIM) - _______________________________________________________________

mlpl/smjkpt

Page 147

Pengukuhan Objektif
Arahan: Setiap soalan di bawah disediakan empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik sahaja. 8.1 Maksud Konsumerisme 1. Pilih pernyataan yang menerangkan prinsip konsumerisme. I Bertujuan menyatupadukan semua pengguna untuk menegakkan keadilan dan hak individu. II Memperjuangkan hak dan kepentingan pengguna. III Menegakkan kebebasan individu. IV Mendapatkan maklumat dan pengetahuan tentang kepenggunaan. A. I, II dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. I, II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 2. Pilih pernyataan yang menghuraikan maksud konsumerisme dengan tepat sekali. I Pergerakan yang berusaha untuk menyamakan kedudukan pengguna dengan pengeluar. II Kesedaran atau usaha untuk melindungi hak dan kepentingan pengguna. III Pergerakan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang peka dan sedar tentang hak dan tanggungjawab mereka. IV Melibatkan tindakan pengguna secara kolektif untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. A. I dan III sahaja C. I, II, dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 8.2 Perlindungan Pengguna 3. Pilih pernyataan yang menunjukkan hak pengguna. I Mendapatkan pendidikan kepenggunaan. II Mendapatkan produk berkualiti. III Mendapat maklumat. IV Mendapatkan perlindungan dan keselamatan. A. I, II dan III sahaja C. I, III, dan IV sahaja B. I, II dan IV sahaja D. II, III dan IV 4. Zher merupakan seorang pengguna yang bijak dan sentiasa merancang pembeliannya. Apakah tindakan yang biasa dilakukan oleh Zher? A. Membeli barang semasa musim tawaran. B. Menyediakan senarai barang yang ingin dibeli mengikut keperluan. C. Memilih tempat yang selalu dikunjungi ramai. D. Membeli barang ikut tren atau kepopularan semasa 5. Berikut adalah sebab-sebab pengguna perlu dilindungi, I Pengeluar-pengeluar menggunakan amalan-amalan memaksimakan keuntungan. mlpl/smjkpt

yang curang untuk

Page 148

II III IV A. B.

Pengguna-pengguna tidak kisah tentang penggunaan bahan pengawet yang membahayakan kesihatan. Pengguna-pengguna tidak mahu mempraktikkan hak-hak mereka. Iklan-iklan yang mengelirukan menyebabkan pengguna-pengguna tidak berkeupayaan untuk menilai. I dan IV sahaja C. I, III, dan IV sahaja II dan III sahaja D. I, II, III dan IV

6. Sebab utama memaktubkan ‘hak mendapat pendidikan kepenggunaan’ adalah A. supaya para pengguna akan menjadi individu yang mempunyai maklumat dan berkebolehan membuat pilihan secara waras. B. agar setiap individu tahu membuat tuntutan ganti rugi. C. agar individu boleh menikmati keluaran barang-barang yang selamat. D. supaya para pengguna senang membuat tuntutan di balai polis. Soalan 7 hingga 9 adalab berdasarkan petikan berikut:

Lee Ho membeli satu tin susu tepung untuk bayinya yang berusia enam bulan. Apabila tin tersebut dibuka, didapati ada seekor cicak yang sudah kering di dalamnya. Lee Ho terus membawa tin tersebut ke kedai untuk dikembalikan tetapi pemilik kedai itu enggan membayar gantirugi atau menukarkan susu tepung itu dengan alasan tin itu sudah dibuka oleh Lee Ho. Dengan perasaan marah, Lee Ho pun membuang susu tepung itu ke dalam tong sampah.

7. Mengapakah Lee Ho membuang susu tepung itu? A. Lee Ho takut kesihatan anaknya terjejas. B. Lee Ho faham bahawa penjual perlu mencari untung. C. Lee Ho tidak ada keupayaan untuk menilai kualiti susu tepung itu. D. Lee Ho jahil mengenai haknya sebagai pengguna. 8. Apakah hak-hak Lee Ho dalam petikan di atas? I Mendapat perlindungan terhadap barang yang boleh memudaratkan kesihatan. II Mendapat perwakilan untuk mengadu. III Mendapat ganti rugi. IV Mendapat keperluan asas. A. I dan IV sahaja C. I, II, dan III sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV 9. Apabila penjual enggan membayar gantirugi atau menukarkan susu tepung itu, Lee Ho sepatutnya A. Membuang cicak kering itu dan terus menggunakan susu tepung itu. B. Memarahi penjual itu. mlpl/smjkpt Page 149

C. D.

Membuang susu tepung itu. Mengadu kepada Persatuan Pengguna.

10 Berikut adalah hak-hak pengguna yang ditetapkan oleh Kesatuan Pertubuhan Pengguna Sedunia. I Hak mendapat keperluan asas. II Hak menjadi kaya. III Hak mendapat alam sekitar yang bersih. IV Hak mendapat pendidikan pengguna. A. I, II dan III sahaja C. I, III dan IV sahaja B. II, III dan IV sahaja D. II, III dan IV sahaja 11. * Akta Timbang dan Sukat 1972 * Akta Kawalan Harga 1946 * Akta Perihal Dagangan 1972 Akta-akta di atas dikaitkan dengan A. Hak mendapat maklumat B. Hak membuat pilihan C. Hak bersuara D. Hak mendapat pendidikan pengguna 12. Akta-akta berikut dikaitkan dengan hak mendapat gantirugi I Akta Mutu Alam Sekitar 1974 II Akta Kontrak 1974 III Akta Pengangkutan IV Ordinan Jualan Berang-barang 1957 A. I dan III sahaja C. I, III dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. II, III dan IV sahaja 13. Berikut adalah tanggungjawab pengguna terhadap dirinya sendiri, I Melibatkan diri dan bertindak tegas untuk memastikan hasil urus niaga adil. II Mendapatkan harga yang paling murah. III Memastikan alam sekitar tidak tercemar. IV Mempersoal tentang kualiti barang A. I, II dan III sahaja C. I, III dan IV sahaja B. II, III dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 14. Seorang pembeli yang bijak akan memberikan pertimbangan ke atas beberapa perkara berikut sebelum membeli sesuatu barang. Apakah perkara yang akan dipertimbangkan? I II III IV Status sosialnya Masa dan tempat membeli Jenis produk yang hendak dibeli Sebab dan rasional pembelian Page 150

mlpl/smjkpt

A. B.

I dan II sahaja II dan III sahaja

C. D.

I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

15. Jeremy terkenal di kalangan pelanggannya sebagai seorang penjual yang bertanggungjawab. Pilih pernyataan yang mungkin sekali dapat menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh Jeremy semasa melayan pelanggannya. I Tidak sengaja menaikkan harga sebelum mengumumkan pemberian diskaun II Memberikan diskaun yang lebih kepada pelanggan miskin III Menerima aduan dan rungutan pelanggan sebagai petunjuk untuk memperbaiki mutu produknya IV Menaja projek kerajaan yang dianggap dapat mendatangkan keuntungan kepada syarikat sahaja A. I dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. II dan III sahaja 16. Puan Zai dapat digolongkan sebagai seorang penjual pakaian yang bertanggungjawab. Beliau selalu menaja projek kerajaan serta menderma kepada anak-anak yatim serta rumah warga tua. Selain itu, beliau juga menaja papan kenyataan yang mengingatkan orang ramai agar tidak membuang sampah dan lain-lain. Puan Zai dikatakan telah_________________________________ A. Memelihara kebersihan dan menjamin keselamatan alam sekitar B. Menjalankan tanggungjawab sosial C. Membantu menyebarkan pendidikan konsumerisme D. Mempraktikkan amalan perniagaan yang baik 17. Berikut adalah agensi yang ditubuhkan untuk melindungi kepentingan pengguna. I Persatuan pengeluar, peniaga dan profesional II Persatuan pengguna III Kementerian dan Jabatan Kerajaan IV Tribunal Tuntutan Pengguna A. I dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. I, II III dan IV 18. Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) adalah sebuah badan yang memberi dan menyebarkan maklumat kepenggunaan. Apakah peranan FOMCA? I Menyiasat, membuat kajian, dan ujian untuk memastikan maklumat yang diberikan oleh pengguna adalah benar. II Memberikan perlindungan kepada pengguna. III Memberikan pendidikan kepenggunaan IV Memberi dan menyebarkan maklumat kepada pengguna. A. I dan III sahaja C. I, III dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV

mlpl/smjkpt

Page 151

Soalan 19 hingga soalan 21 adalah berdasarkan perbualan di antara dua orang rakan kongsi Syarikat Penerbitan Artabbi’ah di bawah.

Kita tidak perlu laporkan kuantiti sebenar sebenar buku yang dijual. Dengan ini kita bukan sahaja dapat jimat perbelanjaan royalti penulis malah dapat jimat pembayaran cukai kerajaan.

Saya membantah sama sekali cadangan anda itu! Sebagai peniaga yang bertanggungjawab, kita perlu memenuhi etika yang diamanahkan kepada kita.

Pak Mamatt

Haji Zamrii

19. Sebagai seorang peniaga yang bertanggungjawab, Haji Zambrii tidak mahu melanggar tanggungjawab mereka terhadap A. Pekerja dan pembekal B. Pekerja dan kerajaan C. Kerajaan dan masyarakat D. Masyarakat dan pemodal 20. Selain menjalankan tanggungjawab kepada pekerja dan kerajaan, Syarikat Penerbitan Artabbi’ah juga memikul tanggungjawab yang besar terhadap masyarakat. Apakah tindakan yang paling penting yang perlu diberikan perhatian oleh Syarikat Artabbi’ah untuk menjalankan tanggungjawab ini dengan sempurna? A. Mengawal mutu bahasa buku penerbitannya B. Mengawal harga buku penerbitannya C. Mengawal isi kandung buku penerbitannya D. Memastikan muka hadapan bukunya menarik dan istimewa 21. Haji Zamrii juga sentiasa menyelia bahagian perakaunan syarikatnya untuk memastikan mereka membuat pembayaran kepada syarikat pencetak serta kilangkilang kertas yang sentiasa menyediakan stok kertas yang diperlukan oleh mereka. Haji Zamrii merupakan seorang yang menyempurnakan tanggungjawabnya terhadap ____________________ A. Pemodal B. Pelanggan mlpl/smjkpt Page 152

C. D. 22.   

Masyarakat Pembekal Menyediakan bahagian khidmat pelanggan untuk membolehkan pelanggan membuat aduan Membaiki sistem pemasaran Menjalankan penyelidikan untuk mendapatkan teknologi terbaru

Berdasarkan etika amalan perniagaan, maklumat di atas menunjukkan tanggungjawab penjual terhadap ____________________ A. Kerajaan B. Pemodal C. Pelanggan D. Pembekal 23. Encik Ng mempunyai sebuah kereta Proton Waja. Setelah dipandu selama 13 bulan, Encik Ng mendapati bahawa enjin keretanya tidak berfungsi dengan sempurna. Tempoh jaminan kereta tersebut ialah 2 tahun. Apakah tindakan yang wajar dilakukan oleh Encik Ng? A. Menghantar kereta itu ke Klinik Kereta Ah Choong untuk dibaiki B. Membuat aduan di Persatuan Pengguna C. Menghubungi kilang yang memasang kereta tersebut D. Menghantar kereta ke Pusat Servis Kereta Eon untuk dibaiki 24. Pilih pernyataan yang menggambarkan tindakan pembeli yang bijak. A. Teenee enggan membeli baju yang disukainya kerana jurujual tidak membenarkannya mencuba baju tersebut. B. Riita bergegas ke kedai pakaian seragam untuk membeli pakaian sekolah untuk anaknya yang akan memasuki darjah satu pada keesokan harinya. C. Weii Linn lebih suka membeli bungkusan kertas tisu yang kecil dari Kedai Makanan daripada membeli kertas tisu yang dijual dalam bungkusan besar di pasaraya. D. Rozzilla selalu membeli produk keluaran terbaru untuk menjaga imej dan status kekayaannya. 25. Apakah misi Kementerian Perdagangan dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna? A. Membuat pemeriksaan ke premis perniagaan B. Membuat penyelidikan tentang kualiti barang niaga C. Meningkatkan keberkesanan perlindungan pengguna D. Memastikan semua perniagaan dalam negeri berjalan lancar 26. Para pengguna perlu dilindungi oleh kerajaan kerana I Pengeluar hendak mencari keuntungan. II Pengeluar sentiasa mengambil kesempatan terhadap kedaifan pengguna. III Pengguna memerlukan sokongan penjual. mlpl/smjkpt Page 153

IV A. B.

Terdapatnya kesatuan pengguna yang berjuang untuk hak pengguna. I dan II sahaja C. I sahaja II sahaja D. III dan IV sahaja

27. Undang-undang dan akta-akta yang digubal oleh kerajaan melindungi pengguna dari segi I Kesihatan II Peluang menjadi kaya III Keselamatan IV Kepentingan ekonomi A. I dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. I, III dan IV sahaja 28. Pilih peranan setiap akta yang diterangkan dengan tepat. Akta Peranan A. Akta Kontrak 1974 Memberi hak kepada pengguna untuk menuntut ganti rugi jika berlaku mungkir janji dalam perjanjian. B. Akta Insurans 1963 Melindungi kepentingan insurer agar insured tidak (pindahaan 1983) mengambil kesempatan menipu mereka. C. Enakmen Hutan Memastikan produk hasil hutan mendapat pasaran tempatan dan juga antarabangsa. D. Akta Kawalan Mengawal serta mengawasi harga setiap produk Harga 1946 dalam pasaran. 29. Pilih pernyataan yang menunjukkan tugas-tugas yang dijalankan oleh Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM) adalah untuk kepentingan pengguna. I Memberikan pendidikan kepenggunaan kepada masyarakat untuk membolehkan pengguna mengenali kualiti barang. II Menjalankan ujian dari masa ke masa ke atas barang untuk menjamin agar tidak berlaku penyelewengan kualiti. III Meningkatkan kebajikan, kesihatan dan keselamatan awam dan industri. IV Menyelidik untuk membaiki kualiti produk untuk memastikan perbelanjaan pengguna ke atas produk adalah berbaloi. A. I, II dan III sahaja C. II, III dan IV sahaja B. I, II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV sahaja 30. Marrissa suka membeli antik dari gerai di pusat kraf tangan . Dia tahu pantang larang penjual yang hendak menjayakan urusniaga pertama mereka setiap kali membuka gerai. Dengan mengambil kesempatan ini, Marrissa selalu menawarkan harga yang amat rendah. Dia gembira kerana dapat menjimatkan wangnya untuk mendapatkan barang antik kegemarannya tetapi tindakan Marrissa telah melanggar A. Etika penjual B. Etika pembeli C. Akta Jualan D. Akta Kawalan Harga mlpl/smjkpt Page 154

Soalan 31 dan 32 adalah berdasarkan maklumat di bawah

  

Jeff tidak menerima pelawaan rakannya untuk mengusahakan perniagaan kad telefon tiruan walaupun perniagaan ini menjanjikan keuntungan yang lumayan. Jessii yang mengusahakan pusat kecantikan, tidak menggalakkan pelanggannya untuk membeli produk lebih daripada yang diperlukan oleh mereka. Joseph yang membuka kedai tayar, selalu mempengaruhi pelanggannya untuk menukar tayar kereta agar dapat menambahkan keuntungannya

31. Siapakah yang dapat digolongkan sebagai peniaga yang beretika? A. Jeff dan Jessii B. Jessii dan Joseph C. Jeff dan Jessii D. Jeff dan Joseph 32. Selain mempunyai tanggungjawab terhadap pelanggan mereka, Jeff, Jessii dan Joseph mempunyai tanggungjawab terhadap I Kerajaan II Pekerja III Masyarakat IV Pembekal A. I, II dan III sahaja C. II, III dan IV sahaja B. I, II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV sahaja Soalan 33 dan 34 adalah berdasarkan perbualan di bawah.
Wah, cantik betullah baju ini! Harganya juga tidak mahal. Saya ada RM300.00 dan awak pula membawa RM450.00. Marilah kita mencubanya dahulu! Zura, jangan lupa bahawa tujuan kita datang ke sini adalah untuk membeli kain langsir untuk rumah baru kita!! Lagipun, kamu baru saja membeli baju semasa Hari Raya.

Puan. Siti Azura mlpl/smjkpt

Puan Siti Amnah Page 155

33. Puan Siti Amnah ialah seorang pembeli yang bijak. Apakah perkara yang ditekankannya? I Mengetahui teknik membeli II Menentukan jenis barang yang hendak dibeli III Menentukan sebab dan rasional membeli IV Menentukan masa untuk membeli A. I dan II sahaja C. II, III dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV sahaja 34. Seterusnya, Puan Siti Amnah menasihati Puan Siti Azura untuk membeli secara tunai kerana pembelian kredit adalah lebih mahal. Menurutnya lagi, membeli dari gerai adalah lebih murah daripada membeli di kedai yang dihias dengan cantik. Apakah yang dititikberatkan oleh Puan Siti Amnah? A. Masa membeli dan tempat membeli B. Teknik membeli dan tempat membeli C. Teknik membeli dan rasional membeli D. Masa membeli dan rasional membeli 35. Bagaimanakah seorang pengeluar yang bertanggungjawab dapat membantu menyebarkan pendidikan konsumerisme? I Menganggap aduan pengguna sebagai panduan atau petua untuk meningkatkan mutu produknya. II Menyediakan talian perkhidmatan pelanggan untuk memudahkan pengguna membuat aduan. III Tidak menyelindungi maklumat yang dapat membantu pengguna membuat pilihan. IV Memaparkan amaran yang menunjukkan kesan negatif produknya sekiranya terdapat kesan sebegini dalam produknya. A. I, II dan III sahaja C. I, III dan IV sahaja B. II, III dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 36. Pilih pernyataan yang menunjukkan tugas dan fungsi persatuan pengguna. I Membayar ganti rugi kepada pengguna yang mengalami kerugian akibat ditipu oleh penjual yang tidak bertanggungjawab. II Memberikan laporan atau dapatan siasatan dan kajian kepada pengguna melalui media cetak. III Membawa pengguna yang tertipu ke kilang pengeluaran produk untuk mendapatkan gantirugi. IV Menganjurkan kursus untuk mewujudkan kesedaran pengguna. A. I dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. I, III dan IV sahaja 37. Pilih pernyataan yang benar sahaja. I Peraturan Makanan 1985 melarang pengeluar menggunakan bahan kimia yang membahayakan kesihatan pengguna. II Akta Pemaju Perumahan 1982 memastikan setiap rakyat Malaysia sekurang mlpl/smjkpt Page 156

III IV A. B.

-kurangnya mempunyai sebuah kediaman. Akta Elektrik 1949 mengatakan bahawa setiap keluarga yang bermastautin di Malaysia wajib mendapat kemudahan bekalan elektrik. Akta Kawalan Bekalan 1973 melarang aktiviti menyorok barang kawalan. I dan III sahaja C. I dan IV sahaja II dan IV sahaja D. I, III dan IV sahaja

38. Seorang majikan yang bertanggungjawab terhadap pekerjanya akan melaksanakan perkara berikut: I Mencarum ke dalam KWSP. II Menyediakan kemudahan seperti tempat penginapan, pengangkutan dan rekreasi. III Memberikan peluang perkembangan kerjaya. IV Membayar gaji dan bonus mengikut mutu kerja. A. I dan III sahaja C. I dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV sahaja 39. Apakah yang dimaksudkan dengan pengiklanan yang beretika? A. Setiap pengiklan diberi kebenaran untuk mengagung-agungkan produk untuk menarik perhatian pembeli. B. Penjual yang cerdik akan menaikkan harga barang sebelum mengumumkan pemberian potongan atau diskaun. C. Iklan yang mengelirukan pembeli dapat menaikkan kuantiti jualan. D. Penjual perlu menjual pada harga yang mereka iklankan serta mematuhi syarat yang mereka janjikan dalam iklan. 40. Pilih pernyataan yang menunjukkan fungsi Persatuan Pengguna. I. Menjalankan kajian, ujian dan penyelidikan untuk mengetahui kesan semua barang keluaran kepada pengguna. II. Membantu dan menasihati pengguna yang menghadapi masalah kepenggunaan. III. Menerima dan menyiasat aduan dan rungutan pengguna. IV. Menyebarkan maklumat untuk mewujudkan kesedaran kepenggunaan dalam masyarakat. A. I dan III sahaja C. I, II dan IV sahaja B. II, III dan IV sahaja D. I, II, III dan IV sahaja

mlpl/smjkpt

Page 157

Pengukuhan Esei
1. (a) Takrifkan makna konsumerisme. (b) Bagaimanakah kerajaan melindungi pengguna daripada penindasan pengeluar? (c) Huraikan peranan Persatuan Pengguna. 2. (a) Bincangkan pemahaman anda mengenai etika amalan perniagaan. (b) Jelaskan lima prinsip asas yang menjadi pegangan etika ini. (3 markah)

(12 markah) (10 markah) (3 markah) (10markah)

(c) Adam Malik merupakan seorang penjual yang bertanggungjawab dan beliau selalu mematuhi peruntukan dalam Etika Penjual semasa menjalankan urusannya. Huraikan dengan terperinci cara Adam Malik melaksanakan tanggungjawabnya terhadap pekerja, kerajaan dan masyarakat. (12 markah) 3. (a) Jelaskan sumbangan Tribunal Tuntutan Pengguna terhadap kepentingan pengguna. (5markah) (b) Bagaimanakah Persatuan pengeluar, perniaga dan profesional memainkan peranannya dalam pendidikan konsumerisme. (10markah) (c) Apakah FOMCA? Huraikan peranannya. 4. Tuliskan nota ringkas untuk yang berikut: (a) Majlis Penasihat Perlindungan Pengguna Kebangsaan (MPPPK) (b) Akta Perihal Dagangan (c) Hak mendapat keselamatan (10markah)

(5 markah) (4 markah) (5 markah) ( 6 markah ) ( 5 markah )

(d) Tanggungjawab pembeli terhadap penjual (e) Tanggungjawab pengguna

5. (a) Bincangkan lima hak penguna, dengan mengemukakan satu contoh yang sesuai untuk setiap yang dibincangkan. (15 markah) (b) Jelaskan tanggungjawab pengguna terhadap dirinya sendiri. (10 markah)

mlpl/smjkpt

Page 158

Pengukuhan Kajian Kes
Baca kes di bawah dengan teliti.

Puan Sofeah membawa anaknya ke Pasaraya Parkson di Plaza Gurney, Pulau Pinang untuk membeli pakaian seragam sekolah. Promosi jualan telah diadakan di ruangan pameran dalam bangunan itu. Beberapa buah syarikat kamera sedang bergabung tenaga untuk mengadakan pameran dan promosi kamera digital. Puan Sofeah tidak ada pengetahuan mengenai kamera digital. Selain tidak tahu mengenai fungsinya, dia juga tidak arif mengenai harga pasaran semasa kamera digital. Atas daya pujukan jurujual di situ, Puan Sofeah telah membeli sebuah kamera digital yang berharga RM2,000 tanpa berfikir panjang dan membayar dengan menggunakan kad kredit kerana tidak membawa wang yang begitu banyak. Dalam perjalanannya pulang setelah membeli pakaian seragam anaknya, Puan Sofeah berasa serba salah kerana telah membelanjakan wang yang begitu banyak padahal tujuannya ke situ adalah untuk membeli pakaian seragam anaknya sahaja. Puan Sofeah baru terfikir bahawa suaminya sudah memiliki sebuah kamera digital yang canggih. Puan Sofeah benar-benar menyesal apabila suaminya memberitahunya bahawa kamera digital itu bukanlah model terbaru seperti yang dikatakan oleh jurujual itu dan harga pasaran semasa hanyalah RM1,200 sahaja. Tambahan pula, jurujual telah menukar kad ingatan asal dalam kamera digital itu dan menggantikannya dengan kad ingatan yang kurang berkualiti. Hadiah istimewa yang diberikan kepadanya jugalah bukanlah seperti yang dijanjikan oleh iklan pengeluar kamera dalam akhbar.

Berdasarkan kes di atas, jawab soalan-soalan yang berikut: 1. Sekiranya Puan Sofeah mengamalkan teknik membeli dengan bijak, kejadian di atas tidak akan berlaku. Huraikan teknik membeli dengan bijak itu. ( 10 markah ) 2. Apakah tindakan yang wajar dilakukan oleh Puan Sofeah sekiranya syarikat yang menjual kamera kepadanya itu enggan melayan aduannya? Apakah bantuan yang wajar diberikan kepadanya? . ( 11 markah ) 3. Sekiranya jurujual di atas adalah seorang penjual yang beretika, kejadian di atas tidak akan berlaku. Nyatakan dan terangkan dengan ringkas empat etika penjual. ( 4 markah )

mlpl/smjkpt

Page 159

KERTAS PERCUBAAN SPM 1
Kertas 1 Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiaptiap soalan. Soalan 1 dan 2 adalah berdasarkan rajah di bawah: 4. Siapakah yang terlibat dalam industri Y?. I Pak Samad menangkap ikan. II Doktor Teoh mengubati pesakit. III Encik Ng memastikan produk yang dikeluarkan menepati mutu yang ditetapkan. IV Puan Lim mengajar murid-murid di sekolah. A. I sahaja C. III dan IV B. II sahaja D. I, II, III dan IV Berikut merupakan perbezaan antara peniaga dan usahawan, kecuali Peniaga Usahawan A Menjalankan Mencari keuntungan di jual-beli untuk samping mengambil mengaut kira kebajikan keuntungan. masyarakat. B Mudah puas Sentiasa berusaha hati dengan untuk memperbaiki pencapaian. diri. C Memiliki ciriMemiliki ciri kreatif ciri kreatif dan dan inovatif serta gigih gigih berusaha berusaha tetapi tidak inovatif. D Tidak berminat Berani mengambil mengambil risiko dalam risiko yang memperkembangkan tinggi. perniagaan.

A B C D Keperluan asas 1. Yim merupakan anak emas ibu bapanya yang kaya. Segala keperluannya dipenuhi. Namun Yim sentiasa bersedih kerana ibu bapanya yang sibuk dengan tugas mereka, tidak dapat meluangkan masa untuk bermesra dengannya. Dengan merujuk pada Hierarki Keperluan Maslow di atas, keperluan manakah yang tidak dapat dipenuhi? 2. Yim berhasrat mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang angkasawan. Apakah keperluan yang ingin dicapainya? 5.

Soalan 3 dan 4 adalah berdasarkan rajah di bawah.

X

Y Perkilangan
3.

Pembinaan

X merujuk kepada _____________. A. Perdagangan B. Perusahaan C. Industri primer D. Perniagaan

6. Pilih pernyataan yang tepat mengenai keperluan manusia. A. Merupakan keinginan manusia terhadap pelbagai jenis barang dan perkhidmatan. B. Keperluan dapat meningkatkan taraf hidup manusia agar menjadi lebih selesa dan mewah. C. Adalah sukar untuk memenuhi keperluan manusia. D. Keperluan merujuk kepada perkara asas yang diperlukan untuk hidup.

mlpl/smjkpt

Page 160

7.

Pilih keadaan yang memungkinkan berlakunya sistem barter. I Kemahuan serentak. II Sistem pengangkutan moden dan canggih yang memungkinkan penghantaran keluaran lebihan dari satu tempat ke tempat yang lain. III Terdapatnya lebihan keluaran. IV Kehendak manusia yang tidak terhad. A. I dan III C. I, II dan III B. II dan IV D. II, III dan IV

10.

Pilih huraian yang dapat menerangkan sebab perniagaan merupakan satu cabang perdagangan. A. Aktiviti perniagaan melibatkan pengagihan keluaran. B. Perdagangan terdiri daripada perniagaan dan bantuan perniagaan. C. Tujuan dijalankan perniagaan ialah untuk mencari keuntungan. D. Perniagaan ialah proses menghasilkan barang dan perkhidmatan untuk dijual. “Membolehkan peniaga membawa produk yang dipesan kepada pelanggannya.” Apakah bantuan perniagaan yang memiliki ciri di atas? A. Komunikasi B. Perbankan C. Pengangkutan D. Pergudangan Mengapakah dikatakan bahawa sistem perbankan membantu peniaga menjalankan perniagaan dengan lebih selamat? A. Memastikan pampasan diterima sekiranya wang peniaga dirompak. B. Mengurangkan penggunaan wang tunai semasa menjalankan urusniaga. C. Membantu peniaga menjalankan urusniaga dengan lebih lancar. D. Peniaga boleh mendapat faedah daripada menyimpan wang dalam bank.

11. 8. Pilih pasangan yang betul. Kategori Keadaan I Nilai Pak Toh yang menangkap faedah ikan, telah membawa hasil bentuk tangkapannya ke bandar untuk dijual. II Nilai Pak Mamat membuat meja faedah daripada banir pokok besar tempat yang didapati dari hutan. III Nilai Walaupun Encik Diksen faedah mengilangkan kad ucapan masa Hari Natal pada bulan Jun, beliau hanya menjualnya pada bulan Disember. IV Nilai Puan Liwa yang tersilap faedah membeli baju bersaiz milikan besar,telah memberikannya kepada Puan Nureen berbadan besar. A. B. 9. I dan II II dan III C. D. III dan IV I, II, III dan IV

12.

Soalan 13 dan 14 adalah berdasarkan petikan berikut:    Membantu pengguna mendapatkan barang dalam kuantiti yang diperlukan. Mendirikan perniagaan dekat dengan tempat tinggal pengguna. Memberikan kredit kepada pelanggan tetap yang dikenali.

Pernyataan yang berikut adalah tepat mengenai perniagaan, kecuali A. Terdiri daripada perniagaan dan bantuan perniagaan. B. Merangkumi perniagaan dalam negeri dan antarabangsa. C. Perniagaan runcit dan perniagaan borong merupakan cabang daripada perniagaan dalam negeri. D. Aktiviti perniagaan antara bangsa terdiri daripada perniagaan import, eksport dan entreport.

13.

Siapakah yang menjalankan tugas di atas? A. Penjaja berkenderaan B. Peruncit kecil-kecilan

mlpl/smjkpt

Page 161

C. D. 14.

Pasar hyper Pengeluar

A. B.

I dan II II dan III    

C. D.

II, III dan IV I, II, III dan IV

Pilih pernyataan yang merupakan persamaan antara kedai katalog dan e-katalog. I Merupakan perniagaan yang meliputi semua urusan jual beli yang dijalankan melalui talian internet dengan rangkaian komputer. II Mempromosikan produknya melalui katalog. III Setiap item diilustrasikan dengan gambar animasi dan meklumat yang terperinci. IV Tidak dapat menjual semua jenis barang. A. I dan III C. I, II, dan III B. II dan IV D. I, II, III dan IV

Nota serahan Nota kredit Nota debit Invois

18.

Kesemua borang perniagaan di atas memiliki ciri yang sama, iaitu ________________. A. B. C. Dicetak dalam warna hitam. Disediakan oleh penjual sahaja. Hanya perlu disediakan jika urusan tersebut memerlukan perkhidmatan syarikat pengangkutan. Merupakan borang yang terlibat dalam peringkat semasa urus niaga dijalankan.

15.

Perniagaan secara E-dagang mempunyai kelebihan yang berikut. I Pengguna dapat membeli barang tanpa perlu keluar dari rumah. II Pilihan barang yang terlalu banyak mengelirukan pengguna. III Kos pengurusan dan pentadbiran pengeluar adalah rendah. IV Undang-undang siber yang sedia ada tidak melindungi pembeli sepenuhnya. A. I dan III C. III dan IV B. II dan IV D. I, II, III dan IV Apabila Chai Guan mendapat tempahan daripada pelanggannya, beliau mengatur agar barang tersebut dihantar terus daripada pengeluar kepada pelanggannya. Apakah jenis kerja yang diceburi oleh Chai Guan? A. Pemborong bayar dan bawa B. Pemborong jober para C. Pemborong ejen D. Pemborong pesanan berwakil Di antara yang berikut, yang manakah merupakah pemborong berfungsi terhad? I Pemborong satu barisan II Pemborong perkhidmatan pengangkutan III Pemborong ejen IV Pemborong khusus

D.

19.

Encik Fei Bian telah membeli perabot secara sewa beli. Harga asal perabot berkenaan ialah RM8,000. Jika Encik Fei Bian dikehendaki membayar wang pendahuluan sebanyak 15% dan ansuran sebanyak RM680 sebulan selama satu tahun, berapakah caj komisen yang dikenakan? A. B. C. D. RM1,200 RM8,160 RM9,360 RM1,360

16.

20.

17.

Pilih pasangan yang tepat membezakan perniagaan dalam negeri dan perniagaan antara bangsa. Perniagaan dalam Perniagaan antara negeri bangsa I Penggunaan Tidak melibatkan dokumentasi yang dokumentasi yang rumit. rumit. II Melibatkan Pengangkutan yang pengangkutan darat penting ialah seperti kereta api, lori pengangkutan darat dan van. dan laut. III Melibat perniagaan Melibatkan runcit runcit dan borong. dan borong yang

mlpl/smjkpt

Page 162

IV

Inden digunakan semasa membuat pesanan. A. B. C. D.

meliputi aktiviti import, eksport dan entrepot. Inden konsular digunkan semasa pesanan dibuat.

B. C. D. 24.

Pengaturan kontrak khas Subkontrak Syarikat vendor

I sahaja I dan III sahaja II dan IV sahaja I, III, dan IV sahaja

21.

Sebagai seorang saudagar eksport, Shuit Thang menghadapi masalah berikut:   Tidak dapat meramalkan sekatan import dan eksport yang dikenakan oleh sesebuah negara. Embargo yang dikenakan oleh sesebuah negara akan menjejaskan perniagaannya.

Pilih pernyataan yang jelas menerangkan mengenai pengendalian perniagaan. A. Hanya melibatkan pengendalian sumber manusia dan stok. B. Pengurusan masa bukanlah satu bidang yang perlu diberi keutamaan. C. Pengendalian perniagaan oleh pemilik sendiri adalah lebih berkesan. D. Pengedalian yang cekap menjamin kejayaan sesebuah perniagaan. Richie lebih gemar mengambil alih perniagaan daripada memulakan perniagaan barunya sendiri. Berikut merupakan sebab yang menjadi alasan Richie untuk mengambil keputusan tersebut. I Potensi berkembang maju adalah lebih. II Dapat menghapuskan persaingan sekiranya mengambil alih perniagaan yang sejenis. III Dapat memastikan kualiti produknya sekiranya mengambil alih perniagaan secara integrasi menegak. IV Kedudukan kewangan adalah lebih terjamin. A. I dan II C. I, II, dan III B. II dan III D. I, II, III dan IV Rynn hendak membeli saham di pasaran saham. Susun langkah-langkah yang harus diambil dalam susunan yang betul. I Menghubungi broker untuk mendapat kepastian mengenai belian saham. II Membuat bayaran dalam tempoh yang ditetapkan. III Menghubungi broker saham untuk membuat pesanan setelah membuka akaun CDS. IV Menyimpan penyata akaun untuk dijadikan bukti pembelian. A. III, I, II, IV C. I, III, II, IV B. III, I, IV, II D. I, III, IV, II

25.

Masalah yang dihadapi oleh Shuit Thang itu dapat digolongkan sebagai masalah_________. A. B. C. D. Dokumantasi Kebudayaan dan cita rasa. Prosedur kastam dan sekatan perniagaan. Timbangan dan sukatan berbeza.

yang

22.

Huraian berikut tepat menerangkan organisasi Industri Kecil dan Sederhana (IKS), kecuali A. Berasaskan unit keluarga. B. Bersifat persendirian ataupun perkongsian C. Pengusaha IKS memikul fungsi yang banyak pada masa yang sama. D. IKS yang berkembang maju biasanya beralih kepada syarikat ataupun membentuk Francais. Syarikat Fast-Max membekalkan peralatan kecil kepada banyak kilang di kawasan perindustrian bebas. Apakah hubungan antara Syarikat Fast-Max dengan kilang-kilang tersebut? A. Pemasaran bersepadu

26.

23.

mlpl/smjkpt

Page 163

Soalan 27 adalah berdasarkan petikan di bawah: Agensi ini menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam sektor perhutanan dan industri penghasilan produk hutan. Tugas pembangunan, pemuliharaan dan pengurusan hasil hutan juga merupakan amanah yang diberikan kepada agensi ini. 27. Apakah agensi yang dimaksudkan di atas? A. FRI B. FRIM C. MCB D. MPOB 28. Untuk menggalakkan pertumbuhan perdagangan di negara kita, kerajaan telah menawarkan pelbagai insentif. Antaranya termasuklah yang berikut: I Pengecualian cukai II Elaun pelaburan semula III Taraf perintis IV Pendidikan percuma A. I dan II C. I, II dan III B. II dan III D. I, II, III dan IV Sheena telah membuka sebuah salun kecantikan dan gunting rambut di Taman Sri Nibong. Apakah cara yang paling berkesan untuk mengiklankan pembukaan salunnya? A. Surat khabar B. Lampu neon C. Risalah D. Radio Pilih huraian yang tepat menunjukkan perbezaan antara pelabur dan spekulator. A. Pelabur dan spekulator akan membuat pertimbangan yang rasional sebelum membuat keputusan untuk melabur. B. Spekulator mengutamakan pulangan modal yang berterusan untuk jangka masa panjang sementara pelabur cuba mengaut keuntungan dengan cepat. C. Penglibatan pelabur melemahkan pasaran sementara penglibatan spekulator akan mencergaskan pasaran. D. Pelabur mempunyai komitmen modal manakala spekulator tiada. 31. Pilih pernyataan yang tepat menerangkan perbankan Islam. I Aktiviti dan pengurusan Bank Islam adalah berdasarkan prinsip AlWadiah, Al-Mudharabah dan AlMusyarakah. II Al Bai’Bithaman Ajil ialah pinjaman yang diberikan atas semangat ihsan dan peminjam dikehendaki membayar balik amaun yang dipinjam sahaja. III Al Qardhul Hassan ialah penjualan barang berasaskan pembayaran tertangguh pada harga tertentu. IV Al-Kafalah adalah keadaan apabila bank mengeluarkan jaminan untuk menjamin pelanggan melaksanakan sesuatu kontrak dengan pihak lain. A. I dan II C. I dan IV B. II dan III D. I, II, III dan IV Huraian berikut tepat memberikan penjelasan mengenai insurans, kecuali A. Insurans gadaian adalah sesuai dibeli oleh pihak yang masih berhutang kepada syarikat kewangan kerana belum menjelaskan ansuran perumahan. B. Seseorang yang ingin memastikan dirinya mempunyai sumber kewangan yang mencukupi selepas persaraannya sepatutnya membeli insuran hayat seumur hidup. C. Insurans liabiliti majikan akan melindungi majikan daripada tuntutan yang mungkin dibuat oleh pekerjanya. D. Insurans liabiliti am melindungi majikan daripada tuntutan yang dilakukan oleh orang awam terhadapnya. Pilih pernyataan yang memberikan huraian yang betul mengenai pengangkutan. I Sistem TIR mengecualikan peniaga yang menghantar barang dengan kontena daripada membayar cukai. II Sistem pengangkutan yang maju akan menggalakkan pengaliran modal asing.

32.

29.

30.

33.

mlpl/smjkpt

Page 164

III

Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan ditubuhkan di bawah kementerian Pembangunan Usahawan. IV Peniaga yang ingin menghantar muatan kayu balak dari Sabah ke Hong Kong sepatutnya memilih kapal kerentan A. III dan IV C. II, III dan IV B. I, II dan IV D. I, II, III dan IV 34. Mynn yang berada di Pulau Pinang, ingin menghantar mesej yang berunsur jenaka kepada Rynn yang berada di Canada. Pilih perkhidmatan komunikasi yang sesuai dipilih oleh Mynn. A. E-mel B. Faksimili C. Poskad D. Aerogramme Telitikan ciri-ciri di bawah:  Pengirim mempunyai bukti pengiriman.  Pengirim juga mempunyai bukti penerimaan.  Kos penghantaran adalah lebih mahal daripada mel biasa. Apakah jenis perkhidmatan yang menepati ciri-ciri di atas ? A. Mel berdaftar B. Pos daftar Avis de Reception C. Mel udara kelas satu D. Pos ekspres Pengurus Syarikat Fast-Max ingin mengirim risalah kepada pelangganya yang berjumlah lebih daripada 1000 orang. Apakah jenis perkhidmatan komunikasi yang dapat membantu beliau menjimatkan masa? A. E-mel B. Mesin frangki C. Data pos D. Khidmat jawapan perniagaan Pilih pernyataan yang memberikan gambaran yang tepat mengenai gudang kerajaan. A. Hanya digunakan untuk menyimpan barang yang dikenakan cukai tetapi cukainya masih belum dijelaskan .

B. C. D.

Gudang ini boleh disewa kepada peniaga. Terdiri daripada gudang kastam dan gudang berlesen. Terletak di pintu masuk negara sahaja.

38.

Mengapakah publisiti berbeza dengan promosi jenis lain? A. Pengeluar tidak memainkan peranan dalam publisiti. B. Publisiti disiarkan melalui media massa. C. Merupakan kaedah promosi yang amat berkesan. D. Kosnya adalah lebih tinggi daripada promosi jenis lain. Cik Pretty membuka salun kecantikan di sebuah taman kediaman. Beliau mengedarkan risalah yang menawarkan potongan 30% kepada 300 pelanggan pertamanya. Apakah tujuan Cik Pretty melakukan perkara di atas? A. Mengiklankan kedainya B. Mempromosikan perkhidmatannya C. Melakukan publisiti untuk perkhidmatannya. D. Mengadakan jualan langsung Berikut merupakan hak pengguna,kecuali A. Mendapat keperluan asas B. Mendapat keselamatan C. Mendapat alam sekitar yang bersih D. Mendapat pekerjaan

39.

35.

40.

36.

37.

mlpl/smjkpt

Page 165

Kertas PERCUBAAN SPM 2
Kertas 1 Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi setiap soalan. 1. Antara berikut, pasangan manakah menunjukkan perbezaan antara pemborong jober para dan pemborong satu barisan? Pemborong jober para Pemborong satu barisan A. Menjual pelbagai jenis barang Menjual satu jenis barang sahaja B. Memastikan stok di kedai runcit Memastikan stok dibekalkan apabila sentiasa mencukupi dipesan C. Menerima keuntungan sebagai Menerima komisen sebagai ganjaran ganjaran daripada jualan barang daripada jualan barang D. Memastikan aktiviti promosi Memastikan aktiviti promosi dijalankan oleh pekilang dijalankan oleh peruncit. 2. Antara berikut, yang manakah menyebabkan peranan pemborong tidak lagi penting? I Penubuhan kedai runcit II Penubuhan kedai sejaras III Kemunculan jualan langsung IV Kemunculan peruncit besar-besar A. I, II dan III sahaja C. I, III dan IV sahaja B. I dan II sahaja D. II, III dan IV sahaja 3. Maklumat di bawah berkaitan dengan urus niaga yang dilakukan oleh Puan Hasiah. Harga mesin basuh : Wang pendahuluan : Tarikh belian : Tarikh bayaran : Syarat pembayaran : RM2 200 RM 200 6 September 2005 20 September 2005 10% 5 hari 5% 15 hari 2 % 30 hari

Hitungkan jumlah yang perlu dibayar oleh Puan Hasiah. A. RM1 800 B. RM1 900 C. RM1 960 D. RM2 000 4. Apakah yang dimaksudkan dengan keperluan penghargaan ? A. Melengkapkan diri dengan kemahiran dan kecekapan. B. Meningkatkan keyakinan diri dan imej kendiri. C. Menerima penghormatan daripada orang lain. D. Memberi dorongan dan galakan kepada diri. mlpl/smjkpt Page 166

5. Berikut adalah pembahagian tugas di atas dilakukan di sebuah kilang kereta di Shah Alam. Mengecat  Memasang tayar  Memasang enjin  Memasang cermin tingkap Apakah jenis pengkhususan tersebut? A. Pengkhususan antarabangsa B. Pengkhususan mengikut proses C. Pengkhususan mengikut kawasan D. Pengkhususan mengikut kawasan 6. Berikut adalah kenyataan berkaitan pengeluaran. Setiap firma mengeluarkan hasil keluaran yang berbeza antara satu sama lain untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Wujudnya unsur saling bergantungan antara satu sama lain. Jenis pengeluaran di atas merujuk kepada A. pengeluaran langsung B. pengeluaran ekstraktif C. pengeluaran tak langsung D. pengeluaran perkhidmatan 7. Seseorang itu mesti terlibat dalam perdagangan jika ia melibatkan diri dalam perniagaan. Antara berikut, yang manakah paling tepat menerangkan pernyataan tersebut? A. Kedua-duanya bermotifkan keuntungan B. Kedua-duanya memerlukan bantuan kerajaan C. Kedua-duanya memerlukan bantuan perniagaan D. Kedua-duanya membolehkan barangan diagihkan 8. Berikut adalah kenyataan berkaitan sebuah dokumen.
Dokumen ini dihantar oleh syarikat perkapalan kepada pihak

lembaga pelabuhan yang menerima barang-barang untuk dihantar.
Dokumen ini juga dihantar untuk memintanya memuatkan barang-

barang ke dalam kapal. Dokumen yang diterangkan di atas ialah A. Pemberitahuan Panggil Datang B. Waran Limbungan mlpl/smjkpt Page 167

C. D.

Nota Perkapalan Resit Nakhoda

9. Antara berikut, urus niaga yang manakah merupakan import tak nyata Malaysia? I Syarikat Samad di Pulau Pinang membeli komponen komputer dari Jepun II Encik Karim membuat pelaburan di Switzerland III Pelajar Malaysia melanjutkan pelajaran ke England IV Mercy menghantar sekumpulan doktor ke Iraq A. I sahaja C. I dan III sahaja B. III sahaja D. III dan IV sahaja 10. Berikut adalah masalah dalam pemasaran.  Bekalan barang berlebihan di pasaran Harga barang menjadi tidak stabil Barang menjadi rosak

Antara berikut, yang manakah menyebabkan timbulnya masalah-masalah di atas? A. Pengeluar tidak dapat mengagihkan barangan dengan segera B. Pengeluar tidak menjalankan promosi secara intensif C. Pengeluar menghasilkan barangan secara berlebihan D. Pengeluar menghadapi masalah pergudangan 11. Antara berikut, yang manakah merupakan tujuan kerajaan memberi pelepasan cukai kepada perniagaan? I Menggalakkan eksport bahan mentah tempatan II Menggalakkan penggunaan pekerja tempatan III Menggalakkan pelaburan dalam perusahaan tertentu IV Menggalakkan penempatan perusahaan di kawasan tertentu A. I, II dan III sahaja C. I, III dan IV sahaja B. I, II dan IV sahaja D. II, III dan IV sahaja 12. Mengapakah peruncit kecil-kecilan lebih suka mendapatkan stoknya daripada pemborong bayar dan bawa? A. Pemborong menawarkan harga yang murah B. Pemborong menyediakan perkhidmatan serahan C. Peruncit boleh membeli barang secara kredit D. Peruncit boleh membeli beraneka jenis dan jenama barang pada harga yang murah 13. Berikut adalah kenyataan berkenaan ciri stok sebuah milikan perniagaan.   Stok dibeli secara pukal oleh ibu pejabat. Stok yang dijual adalah sama dari segi kualiti harga, jenama dan pembungkusan. Page 168

mlpl/smjkpt

Pernyataan di atas merujuk kepada A. Kedai sejaras B. Kedai tunggal C. Kedai koperasi D. Kedai serba ada 14. Berikut data yang diambil dari Koperasi SMJK Phor Tay Bhd pada tahun 2005. Koperasi SMJK Phor Tay Bhd. Modal : RM150 000 Lebihan : RM47 000 Rizab : RM 8 000 Jumlah belian tahunan ahli : RM390 000 Berapakah rebat atas langganan koperasi tersebut? A. RM0.02 dalam seringgit B. RM0.10 dalam seringgit C. RM0.12 dalam seringgit D. RM0.38 dalam seringgit 15. Mengapakah milikan tunggal mudah ditubuhkan? A. Diurus oleh pemilik B. Modal yang besar C. Saiz perniagaan yang kecil D. Peraturan dan dokumentasi yang sedikit 16. Berikut adalah ciri berkaitan sebuah bank. Mengumpulkan modal daripada ahli-ahlinya menerusi penjualan syer Menjalankan perkhidmatan yang terhad sahaja Melindungi kepentingan dan kebajikan ahlinya Bank manakah yang mempunyai ciri-ciri di atas? A. Bank Simpanan Nasional B. Bank Rakyat Malaysia Berhad C. Bank Bumiputera-Commerce Berhad D. Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad

mlpl/smjkpt

Page 169

17. Berikut adalah masalah yang dialami oleh seorang usahawan. Tuan Hj Baharom, kontraktor binaan di Mersing. Beliau menghadapi masalah aliran tunai untuk membayar gaji pekerjanya seramai 10 orang. Cek bernilai Apakahjuta yang diterimanya daripada kerajaan negeri Johor untuk kerja RM1 jenis pembiayaan bank yang sesuai dipohon oleh beliau? A. Pinjaman dilakukannya belum lagi dikreditkan ke dalam akaunnya. pembinaan yang B. Overdraf C. Kad kredit D. Kredit berdokumen 18. Mengapakah Malaysia mengadakan perniagaan antarabangsa dengan negara lain? I untuk mengurangkan import II untuk mendapatkan pertukaran wang asing III untuk meluaskan pasaran dan mempelbagaikan pilihan IV untuk mengelakkan aktiviti spekulasi mata wang A. I dan II sahaja C. II dan III sahaja B. I dan IV sahaja D. III dan IV sahaja 19. Adam, Begum dan Cheang berkongsi menjalankan perniagaan perkongsian. Adam telah menyumbangkan modal sebanyak RM2 000, Begum RM4 000 dan Cheang RM6 000. Mereka bersetuju untuk berkongsi keuntungan mengikut nisbah modal yang disumbangkan. Jika perniagaan mereka memperolehi keuntungan sebanyak RM20 000, berapakah jumlah keuntungan yang akan diterima oleh Cheang? A. RM6 000 B. RM10 000 C. RM12 000 D. RM14 000 20. Antara berikut, pernyataan manakah yang membezakan di antara tataurus syarikat dengan tatawujud syarikat? A. Merekodkan butir peribadi penyumbang modal B. Menyatakan liabiliti pemegang syer C. Mencatatkan sejarah penubuhan syarikat D. Memperihalkan peraturan dan prosedur pentadbiran syarikat 21. Berikut adalah berkaitan cara untuk mendapatkan modal tambahan dalam perniagaan. Peniaga menyerahkan invois kepada bank N

Bank akan menunggu genap tempoh kredit untuk mengutip bayaran daripada penghutang

N menerangkan tentang mlpl/smjkpt Page 170

A. Pajakan B. Pemfaktoran C. Syarikat Kewangan Berlesen D. Syarikat Jaminan Kredit Malaysia 22. Seorang kakitangan kerajaan telah membeli rumah melalui Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan. Apakah polisi insurans yang perlu diambil oleh beliau? A. Insurans gadaian B. Insurans kebakaran C. Insurans liabiliti awam D. Insurans tanggungan majikan 24. Antara berikut, pasangan pelaburan yang manakah paling selamat bagi seorang pelabur? A. Hartanah, komoditi dan saham B. Simpanan tetap, saham dan hartanah C. Unit Amanah Hartanah, gilt dan debentur D. Pasaran mata wang asing, komoditi dan Unit Amanah Saham 25. Pada bulan Mei 2005, Encik Ghani telah melabur sebanyak RM13 000 dengan membeli pound sterling pada kadar pertukaran RM6.50 bersamaan £1. Sebulan kemudian kadar pertukaran telah berubah menjadi RM7.00 bersama £1. Sekiranya Encik Ghani telah menjual kesemua mata wang pound sterling kepunyaannya, berapakah keuntungan yang akan beliau perolehi? A. RM1 000 B. RM1 857 C. RM13 000 D. RM14 000 26. Pilih pernyataan yang benar mengenai syer keutamaan. A. Kadar dividen adalah bergantung pada keuntungan syarikat B. Pemegang syer keutamaan tidak mempunyai kuasa mempengaruhi corak pentadbiran syarikat C. Pemegang syernya dibayar balik akhir sekali apabila syarikat dibubarkan D. Tiada tunggakan dividen dibayar sekiranya syarikat mengalami kerugian dalam perniagaan tahunannya. 27. Agensi yang terlibat memberi bantuan dalam bidang pemasaran kepada pengusaha industri kecil dan sederhana ialah A. BERNAS dan UDA B. UDA dan NPC C. MPIB dan UDA D. FAMA dan PKKM 28. Antara berikut, strategi manakah yang boleh diambil oleh pengusaha-pengusaha batik Malaysia untuk mengatasi persaingan di pasaran antarabangsa? A. Meningkatkan kos pengeluaran. mlpl/smjkpt Page 171

B. C. D.

Meningkatkan mutu keluaran tanpa menurunkan harga. Mengurangkan kemahiran pekerja dalam bidang pengeluaran. Menggunakan sepenuhnya kemahiran seni pertukangan tangan.

29. Apakah kelebihan Bayaran Tertunda berbanding dengan Sewa Beli? A. Pengguna boleh membeli barang mahal dengan segera. B. Penjual tidak boleh mendakwa pembeli jika tidak menjelaskan bayaran. C. Pembeli berhak untuk mengembalikan barang jika ansuran tidak dapat dibayar. D. Pengguna mempunyai hakmilik ke atas barang sebaik sahaja ansuran pertama dibayar. 30. Akta perihal Dagangan digubal oleh kerajaan untuk membantu hak pengguna dari segi A. mendapat perwakilan dan pendidikan kepenggunaan B. mendapat ganti rugi dan keperluan asas C. mendapat maklumat dan perlindungan D. membuat pilihan dan keselamatan 31. Antara berikut, pernyataan manakah yang menerangkan etika penjual membantu kerajaan untuk bersama-sama mewujudkan suasana muhibah dalam aktiviti perniagaan A. Menghulurkan bantuan kewangan untuk projek kajian dan penyeledikan untuk membenteras wabak JE. B. Menggunakan bahan mentah yang diimport dalam aktiviti pengeluaran. C. Tidak melibatkan diri dalam penggubalan dan pelaksanaan polisi negara. D. Meminta kerajaan memberi pelbagai insentif untuk meggalakkan aktiviti pengeluaran. 32. Berikut adalah cara sebuah perniagaan melakukan promosi.

Jualan Murah!!!
Diskaun hingga 70%
Jualan barang-barang berjenama terkenal Jangan lepaskan peluang ini

Ingat!!!!!! 20 Mei hingga 21Jun 2005 di PISA, Pulau Pinang
mlpl/smjkpt

jangan lupa, jumpa di PISA!!

Page 172

Apakah bentuk promosi yang berkaitan dengan rajah di atas? A. Publisiti B. Promosi jualan C. Jualan terus D. Iklan bertanding 33. Antara berikut, pernyataan manakah yang menepati ciri-ciri gudang awam I Merupakan gudang penyetoran sejuk. II Menyimpan barang-barang yang belum dijelaskan cukai. III Terletak di pintu masuk negara dan tempat-tempat yang diperlukan. IV Menyimpan barang-barang tidak bercukai dan yang telah dijelaskan cukai. A. I dan II sahaja C. II dan III sahaja B. I dan III sahaja D. III dan IV sahaja 34. Antara berikut, situasi manakah yang memerlukan perkhidmatan gudang berbon? A. Pasaraya Sunshine Square di Pulau Pinang membeli stok dengan banyaknya dari kilang-kilang di kawasan perusahaan ringan di Johor Bahru pada harga yang amat murah. B. Pemborong beras Jeremy yang mengimport beras dari Thailand dan telah menjelaskan cukainya C. Syarikat Perniagaan Boonhua mengimport kain dari Jepun dam menunggu pengimportnya di Thailand memberikan arahan untuknya menghantarkan stok kain itu. D. Kapal ikan yang telah balik ke Pelabuhan Pulau Pinang dengan tangkapan yang banyak setelah menangkap ikan di kawasan perairan laut dalam 35. Berikut adalah kenyataan mengenai sebuah milikan perniagaan. Asyraf dan Adilah telah bersetuju berkongsi menubuhkan satu perniagaan bengkel membaiki kereta dengan modal awal masingmasing RM5 000 dan RM10 000. Mereka tidak menyediakan perjanjian perkongsian. Bengkel ini memperoleh keuntungan sebanyak RM15 000. Berdasarkan pernyataan tersebut, berapakah keuntungan yang diperoleh oleh Asyraf? A. RM15 000 B. RM10 000 C. RM7 500 D. RM5 000 36. Modal Kamal dalam Syarikat Idaman Rini terdiri daripada berikut: 5 000 6% syer keutamaan @ RM1.00 seunit 10 000 syer biasa @ RM1.00 seunit 10 debentur 6% @ RM1 000 setiap satu mlpl/smjkpt Page 173

Kirakan pendapatan yang akan diterima oleh Kamal pada tahun tersebut jika Syarikat Idaman Rini meluluskan pembayaran dividen 10% ke atas pemegang syer biasa (cukai diabaikan) A. RM19 000 B. RM1 900 C. RM1 000 D. RM600 37. Pilih pernyataan yang benar mengenai Sistem Barter. A. Lebihan keluaran wajib ada sebelum sistem ini dapat dijalankan B. Tiada masalah pembahagian kerana melibatkan barang yang ringkas sahaja C. Sistem ini dapat diamalkan selagi terdapatnya persetujuan di atas cara pembahagian barang ; sama ada dengan menggunakan wang sebagai rangka rujuk ataupun benda lain sebagai rangka rujukannya D. Manusia perlu saling bergantungan 38. Berikut merupakan sejenis pengangkutan darat yang mempunyai lesen pembawa tertentu.

Antara berikut, lori manakah yang mematuhi pelesenan tersebut? A. Lori persendirian yang mengangkut muatan 1 000 kg. B. Lori persendirian yang mengangkut muatan 2 500 kg. C. Lori sewa yang mengangkut muatan 1 000 kg. D. Lori sewa yang mengangkut muatan 2 500 kg. 39. Antara jenis-jenis perniagaan berikut, yang manakah berkemungkinan menggunakan kad jawapan perniagaan? A. Gedung aneka jabatan B. Kedai sejaras C. Pesanan mel D. Pasar raya 40. Di antara berikut, pemilik gudang yang manakah harus menandatangani suatu perjanjian dengan pihak kastam? A. Gudang kerajaan B. Gudang peruncit C. Gudang berlesen D. Gudang pengilang mlpl/smjkpt

Page 174

Kertas 2 Bahagian A : Jawab mana-mana tiga soalan. 1. a. Bezakan antara perdagangan dengan perniagaan. (8 markah)

b. Apakah maksud keperluan fisiologi dalam model hieraki keperluan manusia? (3 markah) c. Proses pengeluaran melibatkan penciptaan nilai-nilai faedah. Huraikan nilai – nilai faedah itu (8 markah) d. Mengapakah pengkhususan wujud dalam pengeluaran ? 2. a. Apakah sumbangan insurans kepada individu, peniaga dan negara? (6 markah) (9 markah)

b. Bagaimanakah syarikat insurans menentukan premium insurans kebakaran untuk sesebuah bangunan? (10 markah) c. Bezakan antara risiko boleh diinsuranskan dengan risiko yang tidak boleh diinsuranskan. (6 markah) 3. a. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang pengurus bank sebelum meluluskan sesuatu permohonan pinjaman ialah cagaran. Apakah faktor-faktor lain yang dipertimbangkan? (10 markah) b. Jelaskan jenis-jenis cek berikut: i. Cek tak layan ii. Cek bertanda

(3 markah) (3 markah)

c. Pada 25 hb September 2004, Puan Sarah binti Osman ingin membayar sebanyak RM2 650 kepada Syarikat Murni Setia yang membekalkan barang-barang kepada perniagaannya. Beliau mempunyai akaun semasa di Bank Wawasan Perkasa Berhad. Untuk menjadikan cek itu selamat beliau telah memalang cek berkenaan. Anda dikehendaki melakarkan cek berkenaan. (9 markah) 4. a. Mengapakah sesuatu barang perlu diiklankan? (7 markah)

b. Apakah faktor-faktor yang menentukan kos pengiklanan dalam suratkhabar dan televisyen? (12 markah) c. Jelaskan tiga faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih sesuatu media pengiklanan. (6 markah) 5. a. Apakah yang dimaksudkan dengan pemasaran? b. Huraikan unsur-unsur campuran pemasaran dengan terperinci. mlpl/smjkpt (3 markah) (12 markah) Page 175

c. Jelaskan fungsi agensi pemasaran berikut: i. FAMA ii. BERNAS Bahagian B Baca Kes di bawah dengan teliti.

(5 markah) (5 markah)

Dr. Wani adalah seorang doktor pakar kanak-kanak. Sejak 6 tahun yang lalu, beliau telah mengusahakan sebuah klinik persendirian dengan nama Klinik Wani dengan jayanya. Perniagaan Dr Wani berkembang dengan pesat dan pengurusan klinik menjadi semakin sukar. Baru-baru ini beliau telah berbincang dengan dua rakanya yang bertugas di sebuah hospital kerajaan. Mereka berminat untuk melabur modal dalam perniagaan Dr Wani dengan syarat mereka menanggung liabiliti yang terhad. Dr Wani bersetuju dengan cadangan mereka dan menamakan Klinik Wani dan Rakan-rakan. Berdasarkan kes di atas, jawab soalan berikut 1. Apakah bentuk milikan perniagaan yang ditubuhkan oleh Dr Wani dan rakanrakannya? (2 markah) 2. Bezakan status Dr Wani dengan rakan-rakannya dalam milikan perniagaan tersebut? (3 markah) 3. Terangkan tiga kebaikan dan keburukan milikan perniagaan yang ditubuhkan oleh mereka. (12 markah) 4. Apakah faedah yang mungkin mereka nikmati apabila mereka menukarkan bentuk milikan perniagaan ini kepada bentuk syarikat sendirian berhad? (8 markah)

mlpl/smjkpt

Page 176

KERTAS PERCUBAAN SPM 3
Kertas 1 Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi setiap soalan. 1. Cek tak laku merupakan cek yang tidak diterima oleh bank atas sebab tertentu. Apakah sebab yang menjadikan sekeping cek itu tidak laku? I Pesuruh bayar mengarahkan bank menghentikan pembayaran. II Terdapat pembetulan pada cek. III Cek terkoyak atau terconteng. IV Penyuruh bayar menutup akaunnya. A. I, II dan III sahaja C. I, III, dan IV sahaja B. II, III dan IV sahaja D. I, II, III, dan IV 2. Perhatikan pernyataan berikut dan nyatakan jenis perkhidmatan yang ditawarkan.  Merupakan kaedah pembayaran terus ke dalam akaun penerima.  Pelanggan hanya perlu menggunakan sekeping cek untuk membuat bayaran ke dalam akaunnya.  Menjimatkan masa dan belanja pelanggan. A. Debit terus B. Arahan tetap C. Pindahan kredit D. Cek jurubank 3. Sebagai jurubank dan penasihat kewangan kepada kerajaan Malaysia, bank pusat menjalankan tugas-tugas berikut: I Menguruskan pinjaman bagi pihak kerajaan untuk menyelesaikan masalah kewangan kerajaan. II Mewajibkan bank perdagangan menyimpan sebahagian daripada deposit yang diterimanya di bank pusat sebagai rizab berkanun. III Menerbitkan surat jaminan dan bil perbendaharaan. IV Mengendalikan semua simpanan dan pembayaran untuk setiap jabatan kerajaan. A. I dan II sahaja. C. I, III dan IV sahaja B. I, II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 4. Pilih huraian yang tepat mengenai sistem perbankan Islam. A. Menjalankan operasi perbankan dengan menggunakan set undang-undangnya yang tersendiri. B. Aktiviti kewangan yang dijalankannya, tidak bertujuan untuk mencari keuntungan tetapi adalah untuk membantu warga Islam memajukan diri dalam dunia perniagaan. C. Produk sistem perbankan Islam dihadkan untuk umat Islam sahaja. D. Menjalankan aktiviti kewangan untuk mencari keuntungan dengan berlandaskan lunas syariah. mlpl/smjkpt Page 177

5. Bank pusat bertugas mengawas dan mengawal perlaksanaan dasar dan peraturan perbankan dan dasar kewangan negara kita. Siapakah yang mengetuai bank negara? A. Pengurus Utama yang dilantik di Parlimen B. Gabenor yang dilantik oleh kerajaan C. Direktor General yang dilantik oleh kerajaan D. Menteri Kewangan yang dilantik oleh kerajaan 6. Setelah insured membayar premium pertama untuk polisi insurans yang dibelinya, apakah jenis dokumen yang perlu diserahkan oleh insurer kepadanya? A. Polisi B. Nota lindungan C. Borang cadangan D. Kad jawapan 7. Pak Mydeen merupakan seorang ketua keluarga yang berhati-hati. Sebaik sahaja sebuah stesyen minyak didirikan dekat dengan rumahnya, beliau tergesa-gesa hendak membeli polisi insurans. Apakah polisi yang paling sesuai dibeli oleh Pak Mydeen? A. Takaful keluarga B. Takaful am C. Insurans kecurian D. Insurans kecurian 8. Mynnwei mengusahakan kilang mengetin nanas besar, yang dilengkapi dengan pelbagai peralatan moden. Beliau mempunyai 888 orang pekerja. Kilangnya juga sentiasa dikunjungi pemborong. Beliau juga mengalu-alukan lawatan pelajar sekolah dan para pelancong ke kilangnya. Apakah jenis polisi yang paling penting untuk dimiliki oleh Mynnwei? A. Insurans liabiliti majikan dan insurans liabiliti am. B. Insurans kecurian dan insurans jaminan setia. C. Insurans kebakaran dan insurans laibiliti am. D. Insurans liabiliti majikan dan insurans kecurian. 9. Perhatikan fakta-fakta di bawah:  Melindungi insured daripada ketidak jujuran pekerja.  Memastikan majikan tidak mengalami kerugian akibat pecah amanah pekerjanya  Melindungi majikan sekiranya pekerjanya mencuri wang atau stoknya. Apakah jenis polisi yang melindungi insured daripada risiko di atas? A. Insurans liabiliti majikan B. Insurans jaminan setia C. Insurans gadaian D. Insurans kecurian 10 Pilih pernyataan yang memberikan huraian yang paling tepat mengenai indemniti. A. Pampasan yang dibayar oleh insurer kepada insured ke atas risiko yang diinsuranskan. mlpl/smjkpt Page 178

B. Insured mengisi borang cadangan dengan jujur. C. Bayaran yang dibuat oleh insured kepada insurer untuk mendapatkan perlindungan ke atas risiko yang berlaku. D. Perjanjian antara insurer dengan insured. 11. Syarikat Pengangkutan Superfast menginsuranskan vannya yang membawa peralatan. Elektronik daripada risiko kecurian dan rompakan. Salah sebuah vannya telah terlibat dalam kemalangan yang mengakibatkan muatannya remuk sama sekali tetapi pihak insurer telah enggan membayar ganti rugi. Kes ini dikaitkan dengan prinsip __________ A. Ganti rugi B. Kepentingan diinsuranskan C. Doktrin sebab hampiran D. Penuh percaya Soalan 12 adalah berdasarkan petikan di bawah

Izwart Emmir membeli polisi insurans kebakaran daripada 3 insurer untuk melindungi banglo mewahnya yang diperbuat daripada kayu jati. Semasa mengisi borang cadangan, beliau telah menyatakan banglonya diperbuat daripada batu, iaitu beliau telah tidak memberikan maklumat yang benar semasa mengisi borang cadangan.

12. Mengapakah Izwart Emmir tidak diberikan pampasan semasa banglo mewahnya musnah dalam satu kebakaran? A. Menginsurans aset dengan 3 insurer adalah satu kesalahan. B. Insurer biasanya tidak menginsuranskan aset yang diperbuat daripada kayu. C. Izwart telah tidak membayar premium yang mencukupi untuk mendapatkan perlindungan. D. Izwart menyatakan banglonya dibuat daripada batu. 13. Pilih huraian yang tepat menerangkan konsep insurans. I Satu rancangan perniagaan insurer untuk memaksimakan keuntungan. II Satu rancangan pembahagian risiko antara insurer-insurer yang terlibat dalam perniagaan perkhidnatan. III Satu rancangan pembahagian risiko yang menyediakan pampasan kepada insured. IV Berlandaskan konsep ‘yang bernasib baik membantu yang malang’. A. I sahaja C. III dan IV B. II sahaja D. I, II, III dan IV 14. Berikut merupakan peranan insurans kepada peniaga, kecuali A. Membayar pampasan terhadap risiko yang diinsuranskan. B. Mengurangkan beban peniaga daripada pekerja yang tidak amanah. C. Membolehkan peniaga memberikan tumpuan pada cara memajukan mlpl/smjkpt Page 179

perniagaan. D. Menambahkan peluang pekerjaan. 15. Insurans penerbangan memberikan perlindungan terhadap kerosakan-kerosakan berikut: I Kehilangan nyawa dan kemusnahan harta benda awam akibat dihempap serpihan kapal terbang yang meletup. II Kehilangan nyawa penumpang. III Kehilangan kargo dalam kapal terbang yang tergelincir semasa hendak melepas. IV Kemusnahan terhadap rangka kapal terbang dan enjinnya. A. II sahaja C. II dan IV B. IV sahaja D. I, II, III dan IV 16. Pilih pernyataan yang tepat menerangkan fungsi setiap insurans berkenaan. A. Insurans pecah rumah akan memberikan perlindungan kepada insured sekiranya rumahnya dipecahkan atau dirosakkan. B. Insurans liabiliti am akan membiayai pampasan ke atas aset insured yang dirosakkan oleh orang awam. C. Insurans gadaian akan melindungi keluarga insured sekiranya insured meninggal dunia sebelum menjelaskan hutang pinjamannya . D. Insurans kemalangan peribadi melindungi individu yang meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya sahaja. 17. Pilih pernyataan yang tepat sekali menerangkan risiko. I Risiko merupakan kemungkinan mengalami kerugian. II Pengiraan kadar premium untuk risiko boleh diinsuranskan dilakukan dengan menjumlahkan kos syarikat untuk dibahagikan dengan unit polisi insurans yang dijual. III Risiko yang kekerapan kejadiannya tidak dapat diramalkan, tidak boleh diinsuranskan. IV Penyakit kronik merupakan risiko yang tidak boleh diinsuranskan. A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I, II dan III Puan Nurlailee merupakan seorang ibu tunggal berusia 32 tahun yang mempunyai 5 orang anak. Beliau membuka gerai yang menjual nasi campur untuk menyara perbelanjaan mereka sekeluarga. Beliau sentiasa risau mengenai nasibnya pada masa tua kelak, iaitu apabila dia tidak berdaya berniaga lagi untuk menyara dirinya.

18. Apakah polisi insurans yang paling sesuai untuk dibeli oleh Puan Nurlailee untuk menjamin kehidupannya pada hari tuanya? A. Insurans Endowmen B. Insurans Hayat Seumur Hidup mlpl/smjkpt Page 180

C. Insurans Hayat Sementara D. Insurans Kesihatan 19. Puan Nurlailee juga risau mengenai nasib anak-anaknya dan hendak memastikan anaknya dapat meneruskan pelajaran mereka sekiranya kemalangan berlaku ke atas dirinya yang menyebabkannya cacat atau meninggal dunia. Apakah pula polisi yang perlu dibelinya? A. Insurans Kesihatan B. Insurans gadaian C. Insurans pendidikan D. Insurans jaminan setia Soalan 20 dan 21 adalah berdasarkan petikan di bawah: Liiho, pengurus pemasaran Syarikat Lipbeautii yang mengeluarkan gincu bibir amat risau kerana sebuah syarikat baru yang mengeluarkan produk yang sama telah menamakan produk mereka Beautiifulip. Syarikat Beautiifulip juga telah mengadakan promosi yang hebat menerusi media massa. 20.. Apakah yang dirisaukan oleh Liiho selaku pengurus pemasaran Syarikat Lipbeautii? A. Kos pengiklanan B. Saiz perniagaan Syarikat Beautiifulip C. Persaingan Beautiifulip D. Polisi kerajaan 21. Sekiranya Syarikat Beautiifulip menjalankan promosi secara besar-besaran di media massa serta mengedarkan sampel percuma di sekolah menengah, apakah tindakan yang wajar diambil oleh Syarikat Lipbeautii untuk mengatasi promosi Syarikat Beautiifulip? I Mengiklan di televisyen, radio serta akhbar . II Mengadakan promosi di gedung pilihan di seluruh negara. III Membuat aduan mengenai tindakan melampau Syarikat Beautiifulip. IV Memberikan contoh percuma kepada pelajar kolej dan universiti tempatan. A. I dan IV sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. I, II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV Soalan 22 adalah berdasarkan maklumat di bawah:  memberikan peluang kepada sesiapa sahaja peluang berurusniaga  bersikap adil  tidak memandang rendah pada peniaga yang miskin atau bersaiz kecil 22. Amalan di atas adalah tindakan yang bertanggungjawab seorang peniaga terhadap A. pekerja B. pelanggan C. pembekal D. pemodal mlpl/smjkpt Page 181

23. Pilih pernyataan yang menunjukkan tindakan pembeli yang bijak. I Tammarina, seorang anak orang kaya, tidak mengambil kisah mengenai harga barang yang dibelinya, asalkan pembeliannnya itu dapat memuaskan hatinya. II Catalina sanggup menunggu sehingga musim tawaran serta membandingkan harga baju idamannya di beberapa buah kedai sebelum membelinya. III Amalina membeli bekalan keperluan hariannya untuk tiga hari sekaligus kerana hendak menjimatkan perbelanjaan pengangkutan untuk berulang alik ke pasar. IV Zamrii, seorang peguam yang terkenal enggan membeli kemeja yang dipilihnya, hanya kerana jurujual enggan membenarkannya mencuba kemeja itu. A. I dan II sahaja C. II, III dan IV sahaja B. II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 24. Pilih pernyataan yang tepat menerangkan peranan pengangkutan. I Memungkinkan pengeluaran secara besar-besaran. II Menjimatkan perbelanjaan gudang III Membolehkan penghantaran barang pada masa diperlukan IV Memungkinkan penjualan barang ke pasaran antarabangsa A. I, II dan III sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. I, II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 25. Pengangkutan jalan raya adalah pengangkutan yang penting di negara kita. Pilih pernyataan yang menerangkan pengangkutan jalan raya dengan tepat. I Adalah cepat untuk perjalanan yang jauh. II Antara kelebihannya ialah pengangkutan jalan raya fleksibal dari segi masa bertolak dan arah perjalanan. III Sesuai digunakan untuk menghantar barang cepat rosak untuk jarak yang dekat. IV Tidak sesuai digunakan di kawasan tanah tinggi dan berbukit seperti Tanah Tinggi Cameron. A. I dan II sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV 26. Kapal kerentan atau tramp merupakan pengangkutan laut yang penting kerana I Tidak terikat pada jadual waktu perjalanan II Tambangnya dapat ditawar-menawarkan III Kargo yang dihantar dengan menggunakan tramp dikecualikan daripada pemeriksaan kastam. IV Menawarkan kos tambang yang paling rendah berbanding dengan pengangkutan jenis lain. A. I dan II sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, III dan IV mlpl/smjkpt Page 182

27. Mengapakah perkhidmatan tetap digunakan walaupun kos penghantaran dengan menggunakan kurier adalah mahal? I Menyenangkan pengirim kerana tidak perlu risau mengenai kerja penempahan dan prosedur kastam. II Dijamin sampai ke destinasi dengan selamat III Kegunaannya terhad kepada penghantaran beberapa jenis barang sahaja IV Kurier merupakan perkhidmatan penghantaran yang terpantas. A. I dan II sahaja C. II, III, dan IV sahaja B. II dan III sahaja D. I, II, dan IV 28. Pilih pernyataan yang tepat sahaja. A. Sistem TIR memudahkan kerja penghantaran barang dengan menggunakan kontena kerana dokumenatasi dipermudahkan dan pengimport dikecualikan daripada pembayaran cukai. B. Peti kontena yang disediakan untuk perkhidmatan kontenarisasi adalah untuk kegunaan sekali sahaja. C. Kontenarisasi memerlukan kos modal yang tinggi. D. Perkhidmatan kurier hanya menyediakan perkhidmatan serahan dari pintu ke pintu kepada pelaggan tetap yang memenggunakan perkhidmatan kurier dengan kerap. Soalan 29 dan 30 adalah berdasarkan maklumat di bawah: Zher Wei merupakan seorang usahawan yang memiliki banyak gudang untuk disewakan kepada peniaga yang tidak mempunyai gudang. Beliau telah menyediakan pelbagai jenis gudang yang berlainan untuk memenuhi keperluan peniaga yang menyewa daripadanya. Antaranya, terdapat gudang yang dilengkapi dengan kemudahan peti sejuk, disediakan rak yang banyak dan lain-lain.

29. Mengapakah Zher Wei perlu menyediakan gudang yang berlainan sifat itu? A. Untuk mendapatkan sewa yang tinggi B. Agar dapat mengurus gudang dengan cekap C. Untuk disesuaikan dengan jenis barang yang disimpannya D. Agar dapat menyelerakkan gudang di merata tempat di seluruh negara kita. 30. Sebagai usahawan dan pemilik gudang-gudang di atas, Zher Wei mempunyai kuasa penuh ke atas cara pentadbiran gudang, termasuklah menguruskan keluar masuk produk atau stok ke dalam gudang. Di antara gudang-gudang berikut, gudang manakah Zher Wei tidak dapat mentadbir sesuka hati dan perlu tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kastam dan Eksais? A. Gudang penyetoran sejuk B. Gudang pnegilang mlpl/smjkpt Page 183

C. Gudang kerajaan D. Gudang berbon 31. X  Terletak di pintu masuk ke sesebuah negara.  Membantu pihak kastam memastikan barang-barang dilarang tidak dibawa masuk.  Mengelakkan pelarian cukai. Y  Terletak di tempat-tempat strategik di bandar.  Barang-barang dipamerkan dengan kemas.  Pembeli membayar tunai dan menyediakan pengangkutan sendiri.

Gudang X dan Y adalah A. Gudang bayar dan bawa dan gudang berbon B. Gudang pemborong dan gudang peruncit C. Gudang pengilang dan gudang peruncit D. Gudang berbon dan gudang bayar dan bawa 32. Pilih pernyataan yang betul sahaja. I Campuran pemasaran melibatkan strategi keluaran, harga, promosi dan agihan. II Sasaran pasaran merujuk pada cara penjualan dalam pasaran. III Strategi promosi bertujuan untuk memujuk dan mempengaruhi pengguna IV Anggaran pendapatan dan perbelanjaan adalah belanjawan yang memastikan keuntungan diperolehi. A. I dan II sahaja C. I dan III sahaja B. II dan III sahaja D. II dan IV sahaja 33. Ka Wei, seorang pengusaha tanaman bunga orkid di Tanah Tinggi Cameron ingin mengeksport bunga-bunga orkidnya ke Jepun. Apakah saluran pengangkutan yang Ka Wei perlukan? A. Darat dan laut B. Rel dan udara C. Darat dan udara D. Rel dan laut 34. Sebelum membuat keputusan untuk memilih jenis komunikasi bagi melicinkan perniagaannya, seorang peniaga harus memberi perhatian pada yang berikut, I Kemampuan kewangan sendiri II Jauhnya maklumat atau mesej yang hendak disampaikan III Jenis maklumat atau mesej yang hendak dihantar IV Modal yang dilaburkan untuk sesuatu saluran komunikasi A. I dan II sahaja C. II, III dan IV sahaja B. I, II dan III sahaja D. I, II, III dan IV mlpl/smjkpt Page 184

Soalan 35 dan 36 berdasarkan jadual dibawah. Perkhidmatan Pos P Q R S Keterangan Sesuai untuk mengirim barang yang tidak melebihi 1 kilogram. Adalah surat udara ringan dan cara termurah dan terpantas untuk mengirim mel melalui udara. Terdapatnya bukti yang penerima sudah menerima surat yang dikirimkan. Adalah untuk pengiriman ke seberang laut sahaja. Pampasan akan dibayar sekiranya berlaku kehilangan.

35. Semasa membuat lawatan ke negara-negara Eropah selama dua bulan, Zher Wei hendak menulis surat yang panjang lebar kepada keluarganya sebaik sahaja tiba di setiap tempat baru. Perkhidmatan pos yang manakah harus Zher Wei gunakan? A. S B. P C. Q D. R 36. R dan S mungkin sekali A. Perkhidmatan Avis de Reception dan pos laju. B. Perkhidmatan jawapan perniagaan mel berdaftar. C. Perkhidmatan pos bungkusan kecil dan pos berinsurans. D. Perkhidmatan Avis de Reception dan pos berinsurans. 37. Sekiranya Mynn dan Zher kekurangan aliran tunai untuk mengeluarkan barangbarang import mereka dari gudang itu, apakah cara terbaik yang harus mereka lakukan? A. Mengeluarkan barang apabila diperlukan sahaja dan membayar duti ke atasnya. B. Menjual hak milik barang mereka kepada rakan kongsi yang lain. C. Memohon overdraf daripada bank. D. Meminta pihak kastam mengecualikan cukai.

mlpl/smjkpt

Page 185

Soalan 38 hingga 40

Saya benar-benar risaulah Zam, bukannya tidak ada tanah sawah tapi tiada bank yang hendak memberikan pinjaman. Tanpa modal, bagaimanalah saya dapat mengusaha adalah berdasarkan perbualan dan memajukan tanah tinggalan arwah ayah

di bawah:

Nampaknya kita berdua sama-sama menghadapi masalah. Saya pula tidak tahu saluran untuk memasarkan hasil kraftangan saya walaupun saya pasti ia akan mendapat sambutan

Haji Hamdan

Pak Zamrii

38. Haji Hamdan dan Pak Zamrii adalah rakan sekampung yang mengusahakan perniagaan kecil masing-masing di Kampung Sentosa. Apakah badan kerajaan yang dapat membantu mereka menyelesaikan masalah ? A. BPIMB dan BPM B. BPM dan PKKM C. PKKM dan MARA D. MARA dan MATRADE 39. Sekiranya Pak Zamrii yang mengusahakan Kedai Warisan Bangsa, memerlukan bantuan untuk melatih pekerja yang bertanggungjawab dalam bahagian pengurusan di kedainya, agensi manakah yang sesuai untuk menghulurkan bantuan? I NPC II MARA III UDA IV TPM A I dan II sahaja C. II, III dan IV sahaja B I, II dan III sahaja D. I, II, III dan IV 40. Bagaimanakah BERNAS dapat membantu Haji Hamdan untuk menjadi seorang petani serta pengusaha padi dan beras yang berjaya? I Menetapkan harga minima bagi padi II Mengawal dan mengeluarkan lesen pengilang, pemborong dan peruncit beras III Menyediakan kompleks pengeringan dan pengilangan IV Mengenakan sekatan terhadap beras import A. I dan II sahaja C. II, III dan IV sahaja B. I, II dan III sahaja D. I, II, III dan IV

mlpl/smjkpt

Page 186

Kertas 2 Bahagian A : Jawab mana-mana tiga soalan. 1. a) Huraikan pemahaman anda mengenai pergudangan b) Apakah peranan gudang dalam dunia perniagaan? (3markah) (12markah)

c) Selain mempunyai lokasi yang sesuai, gudang yang baik perlu mempunyai ciriciri yang lain. Nyatakan dan huraikan ciri-ciri lain yang perlu ada untuk gudang yang boleh dianggap baik. (10 markah) 2. a. Huraikan pemahaman anda mengenai Lesen Pembawa A (3 markah)

b. Bagi setiap situasi berikut, nyatakan jenis pengangkutan yang paling sesuai digunakan. Nyatakan alasan yang munasabah untuk pilihan anda. i. 200 tan simen dari Perak ke Johor Bahru. (3 markah) ii. 2000 kotak intan dari Afrika ke Kuala Lumpur. (3 markah) iii. Seribu buah kereta Proton Waja dari Malaysia ke Arab. (3 markah) iv. Lima puluh kotak bunga segar dari Tanah Tinggi Cameron ke Pulau Pinang. (3 markah) c) Peniaga yang bijak akan mempertimbangkan beberapa faktor sebelum menentukan jenis pengangkutan yang akan digunakan untuk menghantar produk atau barang jualannya kepada pembelinya. Nyatakan dan huraikan mana-mana lima faktor yang akan dipertimbangkan sebelum seseorang peniaga menetapkan jenis pengangkutan yang akan digunakan. (10 markah) 3. a) Puan Annitta telah menerima pampasan sebanyak RM200,000.00 daripada syarikat insurans kerana suaminya telah terkorban dalam nahas kapalterbang. Berikan cadangan anda bagaimana beliau boleh melaburkan wangnya dengan bijak. Terangkan kebaikan setiap pelaburan tersebut. (10 markah) b) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan harga saham turun naik? 4. a) Mengapakah bantuan kerajaan diperlukan dalam perniagaan? (15 markah) (5markah)

b) Apakah faktor yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang usahawan apabila memilih sesuatu milikan perniagaan? (10 markah) c) Nyatakan lima agensi yang dapat membantu usahawan dalam bidang pengeluaran. (10 markah)

mlpl/smjkpt

Page 187

5. a) Konsumerisme bererti usaha-usaha untuk mewujudkan dan melindungi kepentingan pengguna. Usaha ini biasanya dijalankan secara kolektif melalui pertubuhan atau perwakilan. Perjuangan utama persatuan pengguna ialah mempertahankan hak-hak pengguna. Nyatakan dan terangkan mana-mana empat hak pengguna. (12 markah) b) Apakah yang dimaksudkan dengan etika amalan perniagaan. c) Nyatakan tiga tujuan etika amalan perniagaan diperkenalkan (3 markah) (6markah)

Bahagian B Baca kes di bawah dengan teliti

Ramli Sani telah mewarisi harta pusaka yang banyak apabila neneknya yang kaya raya tibatiba meninggal dunia. Selain barang kemas dan intan permata, beliau juga mewarisi wang tunai sebanyak RM288,000.00 di samping sebuah syarikat yang menjual barang perhiasan wanita. Walaupun masih terkejut dengan warisan aset yang diterimanya, Ramli berusaha meneruskan syarikat yang menjual barang perhiasan wanita itu, yang mempunyai 10 orang pekerja. Beliau mendapati bahawa urusan syarikat itu melibatkan banyak wang tunai. Keadaan ini telah mendedahkan beliau kepada bahaya rompakan. Ramli juga mendapati bahawa beliau boleh melaburkan wang tunai yang diwarisinya untuk mendapatkan keuntungan tambahan, tetapi beliau juga sedar bahawa sebagai umat Islam, beliau perlu melabur dalam keadaan yang dibenarkan oleh agamanya.

Berdasarkan kes di atas, jawab soalan-soalan yang berikut: 1. Sekiranya Ramli hendak menyimpan wang tunai yang diwarisinya ke dalam bank, cadangkan dan terangkan kelebihan setiap jenis akaun simpanan yang ditawarkan. ( 6 markah ) 2. Apakah perkhidmatan bank yang dapat membantu Ramli menyimpan barang kemas dan intan permata yang diwarisinya dengan selamat? Huraikan cara perkhidmatan ini dikelolakan. ( 4 markah ) 3. Sekiranya Ramli hendak mengurangkan urusan secara tunai di syarikatnya, apakah produk bank yang dapat digunakan? Huraikan kelebihan produk tersebut. (12 markah ) 4. Namakan tiga produk bank Islam yang dapat membantu Ramli mengembangkan perniagaannya? ( 3 markah ) mlpl/smjkpt Page 188

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful