You are on page 1of 15

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: แนวขอสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตรแ...

Page 1 of 15

ใชรวมกัน

รายงานการละเมิด

บล็อกถัดไป»

สรางบล็อก

ลงชื่อเขาใช

EDUTAINMENT SOCIETY BY
THANIKA
FREEDOM YOURS

คนหาบล็อกนี้
เว็บไซตที่นาสนใจ
เรียงตามตัวอักษร
ฐานิกาพานิช happy &friendly
supermarket

คนหา
สนับสนุนโดย

Free Counter and
Web Stats

2010/09/13

ฐานิกาแลนด เราจะทําใหดีที่สุด
อู3ป.ยานยนตกลการ อูของคุณ

จํานวนการดูหนาเว็บ
รวม

แนวขอสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตรและ
กฎหมายวิชาชีพ)

หนาแรก

1. ขอใดเปนลักษณะของกฎหมาย

รวมคลิปการพยาบาล

เกี่ยวกับฐานิกา บุษมงคล

พื้นฐานกอนการพยาบาล

184,933
บทความที่ไดรับ
ความนิยม

ก. บังคับใชกับบางกลุมโดยเฉพาะเจาะจง
ข. เปนความสัมพันธระหวางเอกชนกับรัฐบาล
ค. มีการบังคับที่เปนกิจจะลักษณะ

การพยาบาล
รวมแนวขอสอบสภาการ
พยาบาล new...
สิ่งดีดีที่ไมควรมองขาม
แลกเปลี่ยน เรียนรู
การบริหารการพยาบาล new...

แนวขอสอบสภา(การพยาบาล
ผูใหญ)
1. ขอใดไมใชหนาที่ของ
แมกนีเซียม A.

Neuromusclular ativity B.
Formation of bone and
teeth C. Contraction of
myocardium D. Transpo...
แนวขอสอบสภาการพยาบาล
(การพยาบาลมารดาและทารก)
1.เนื้อเยื่อที่หุมของเหลวของ
เอมบริโอ คือ ก.Funis ข.
Amnion ค. Chorion ง. Yolk
sac 2.การทํางานที่สําคัญของ
โปรเจสเตอโรน คือ ก. ก...
แนวขอสอบสภาการพยาบาล
(จริยศาสตรและกฎหมาย
วิชาชีพ)
1. ขอใดเปนลักษณะของ
กฎหมาย ก. บังคับใชกับ
บางกลุมโดยเฉพาะเจาะจง ข.
เปนความสัมพันธระหวางเอกชน
กับรัฐบาล ค. มีการบังคับที่เปน
กิจจะ...

Central
venous
pressure
(CVP)
นักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นป
ที่ 2 ที่กําลังฝกปฏิบัติหลักการ
และเทคนิคการพยาบาล ถาม
อาจารยวา "CVP" คืออะไร
อาจารยก็เลยคิดหนักเพราะ ตอง
หาวิธี...
แนวทางการเขียนขอวินิจฉัยทาง
การพยาบาล
แนวทางการเขียนขอวินิจฉัยทาง
การพยาบาล 1.ใชขอความที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ ไมใช
ความตองการทางการ
พยาบาล “ตองการสารอาหาร
เพิ่มขึ้น” ...

ง. ตองบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร

2. กฎหมายกลุมใดจัดอยูในประเภทกฎหมายมหาชน

ICU ER OR

บทความเรียงตามตัว
อักษร

ก. กฎหมายอาญา กฎหมายแพง กฎหมายพาณิชย

100 เครื่องมือนักบริหารสมัยใหม
(ดร.วรภัทร ภูเจริญ)

ข. กฎหมายอาญา กฎหมายแพง กฎหมายวิชาชีพ

11 กฎเหล็กการสรางแบรนดบน

ค. กฎหมายแพง กฎหมายพาณิชย กฎหมายวิชาชีพ
ง. กฎหมายวิชาชีพ กฎหมายจราจร กฎหมายผูบริโรค

อินเตอรเน็ต แปลโดย สิทธิพร
ชื่นชุมจิตร

1999
2554 มคอ.3 การบริหารการ
พยาบาล

2554 เตรียมสอบจริยศาสตรและ
กฎหมายวิชาชีพพยาบาล

3. กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภมีความสําคัญตอการประกอบวิชาชีพ ทานคิดวาขอ
ใดถูกตองที่สุด

2554สรุปเนื้อหาขอสอบเพื่อขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพพยาบาล

1. เปนการรักษามาตรฐานคุณภาพของการบริการพยาบาล

A caring approach in
nursing administration

2. เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัยจากการมารับบริการ

anatomy: the heart

3. เปนความตองการของผูซื้อบริการ

anatomy:Area ตาง ๆ ของ
cerebrum เฉพาะ must know
anatomy:BRAIN STEM

4. เปนความตองการของผูรับบริการ

anatomy:Cranial Nerves

ก. 1,2,3

anatomy:gyrus-sulcus of
cerebrum

ข. 2,3,4

anatomy:medial of
cerebrum

ค. 3,4,1

anatomy:X-section of
cerebrum

ง. 1,2,4

Best practice ของ
Joannabriggs
breath sound :เสียงหายใจ
Buddy splint for finger

4. จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึงขอใด

http://thethanika.blogspot.com/2010/09/blog-post_9772.html

clavicle strapping

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: แนวขอสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตรแ... Page 2 of 15

เทคนิคการทําขอสอบสภาการ
พยาบาล
1. เทคนิควิธีการเตรียมสอบฯ ที่
เปนประโยชน 1.1 วิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชน - การทํา
ขอสอบมากๆ อาจารยเฉลยและตี
ความ โดยเฉพาะการหา
keywords ใน...

ก. กฎหมายที่วิชาชีพตาง ๆ กําหนดขึ้นเปนขอปฏิบัติ
ข. ขอกําหนดสําหรับเปนแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพตาง ๆ

congenital diaphramatic
hernia ไสเลื่อนกระบังลม
Cutdown (Venesection)
Cylinder cast

ค. ขอกําหนดที่สังคมตองการใหวิชาชีพตาง ๆ ปฏิบัติ

e-book: medication errors
Cohen MR.
Fur Elise เพลงนี้ที่คุณไมควร

การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
วัตถุประสงคของการใหสารน้ํา
ทางหลอดเลือดดํา 1.รักษาภาวะ
สมดุลของน้ําและสารน้ําในราง
กาย 2.ใหสารอาหาร วิตามิน
และเปนแหลงพลังงานแกผู...

ง. กฎหมายที่บานเมืองกําหนดขึ้นใหวิชาชีพตาง ๆ ปฏิบัติ

แนวขอสอบสภาการพยาบาล
พรอมเฉลยฉบับที1

แนวขอสอบสภาการพยาบาล
พรอมเฉลยฉบับที1
่ 1. เมื่อปาก
มดลูกเปด 7 ซม. บาง 100 %
station 0 MR ผูคลอดรูสึก
อยากเบงขณะมดลูกหดรัดตัว
ควรใหการพ...

ก. การใหความรูแกนักศึกษาและครูตองปฏิบัติเปนแบบอยาง

heart sound assessment:

ข. การสรางใหเกิดในจิตใจของแตละบุคคล

heart sound:เสียงหัวใจ

Gypney strap
hanging arm cast

5. การปองกันและการแกปญหาดานจริยธรรมสําหรับพยาบาล ควรปฏิบัติอยางไร

รวมคลิปการพยาบาล
รวมคลิปวีดีโอความรูทางการ
พยาบาลและสาขาที่เกี่ยวของ
โดยอาจารยฐานิกา บุษมงคล
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา

perfusion song X-section of
cere...

Health care administration
การฟงเสียงหัวใจ

inter locking sling
ค. การสรางกฎระเบียบตาง ๆ ใหบุคคลปฏิบัติตามโดยเครงครัด

interlocking sling

ง. การใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ ของสังคม

JONA: JOURNAL of
NURSING
ADMINISTRATION

2553: แนวคิดและทฤษฎีการ
บริหารการพยาบาล ฉบับ 2553
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย เอกสารประกอบ
การสอน รายวิชา 503 429 การ
บริหารการพยาบาล ประจําปการ
ศึกษา 2553 หนวยการเรียนที่
1 แนวคิ...

พลาด

Journal of BMC CANCER

6. การปฏิบัติการพยาบาลอยางมีมาตรฐานและดีที่สุดไมเลือกปฏิบัติเปนจรรยาบรรณที่มีตอ

Journal of BMC Pediatric
Journal of BMC Psychiatry

ก. เพื่อนรวมงาน

Journal of Cardiothoracic
Surgery

ข. สถาบัน

Journal of Health and
Quality of Life Outcomes

ค. วิชาชีพพยาบาล

Journal of Health Research
Policy and Systems

ง. ผูรับบริการ

Journal of Psychosomatic
Research
Journal of TRIAL

ลิงค
แหลงสารสนเทศทางการ
พยาบาลบนอินเตอรเน็ต

7. เพื่อเปนการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภของตนเอง สิ่งที่ควรคํานึงถึง
อยูเสมอคือ
ก. จริยธรรม

Kenny G สุดยอดแซ็กโซโฟน
music is a visible thing นาน
แคไหน...ที่คุณใชเพียงตาดูหู
ฟง...

ข. ศีลธรรม

MV Perfusion song ของนัก
ศึกษาพยาบาลศาสตรปที่ 2
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ค. วินัย

Nursing Administration

ง. ระเบียบและคําสั่ง

Nursing administration
handbook

ประกาศผลการสอบสภาการ
พยาบาล

8. ปจจัยใดที่เปนเหตุสงเสริมใหเกิดปญหาทางจริยธรรมทางการพยาบาลมากที่สุด

PAPERS ON THE
SCIENCE OF
ADMINISTRATION

BMC psychiatry journal

ก. ความคาดหวังของผูรับบริการ

ThailandResearchJournal
JONA:Journal of nursing
administration
โปรแกรมวิเคราะหขอสอบ

evana 401
การพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน

patellar bearing cast
BMC Cancer journal
Health and Quality of Life
Outcomes Journal
trialsjournal
oxfordjournals

วิญญาณแหงเปยโน

ข. ความตองการของผูซื้อบริการ

Six Rights ( 6r ) Of
Medication Administration

ง. องคกรวิชาชีพมีความคาดหวังมากขึ้น

SME ตีแตก ตอน ธุรกิจ
ปาทองโก

ระเบียบวิธีวิจัย

วารสารกองการพยาบาล

9. ขอใดแสดงถึงการใหบริการอยางไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึงของพยาบาล
ก. นางสาวศิรินาถ ใหการพยาบาลเฉพาะรายที่ตนเองไดรับผิดชอบเทานั้น

สํานักการพยาบาล
สมาคมพยาบาลแหงประเทศ
ไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ
ศูนยการพยาบาลสาธารณภัย
แหงชาติ
วารสารสภาการพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

the 10 rights of drug
administration
The “Seven Rights”( 7r) of
Medication Administration
Thoracentesis

ข. นางสาวศิริโฉม ใหการพยาบาลผูปวยและพูดจาไพเราะกับทุกคน

Thyroidectomy
U slab

ค. นางสาวศิรินภา ใหการพยาบาลผูสูงอายุอยางรวดเร็ว เพราะผูสูงอายุไมทําตามคําสั่ง

ulnar gutter slab

ง. นางสาวศิริสุดา มักเดินไปสอบถามอาการและใหบริการกับผูปวยที่พูดเกง ไพเราะและมีของฝากจาก

Z THEORY

ญาติเสมอ

กระบวนการพยาบาล

วารสารพยาบาล
สมาคมพยาบาลแหงประเทศ
ไทย

short arm cast

ค. ประชาชนมีความรูความตองการสูง

การพยาบาลเด็กและวัยรุน

การใหยา

Richard Clayderman จิต

กานดาวศรี พยาบาลแมพระ

10. พยาบาลหองคลอดเวรดึก ไดมอบหมายใหนองนักศึกษาพยาบาลทําคลอดและอาบน้ําเด็ก หลัง

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา

จากนั้น 1 ชม. เด็กมีผื่นและบวมแดงที่ขาทั้ง 2 ขาง เมื่อสอบสวนพบวาเกิดจากน้ํารอนเกินไป ทําให

การ draw ยาจาก ampule

ตองรักษาตอจนหายจึงจะกลับบานได ในกรณีนี้มารดาของเด็กมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายในทาง

การจัดการความรู

กฎหมายไดหรือไม อยางไร

http://thethanika.blogspot.com/2010/09/blog-post_9772.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: แนวขอสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตรแ... Page 3 of 15

มหาวิทยาลัยขอนแกน

การฉีดยา

สภาการพยาบาลแหงประเทศ
ไทย

ก. มีสิทธิเรียกคาเสียหายไดคือคารักษาพยาบาล

การฉีดยาเขาหลอดเลือดดําโดย
ตรง

สิทธิปฏิเสธการรักษาในวาระสุด
ทายของชีวิต

ข. มีสิทธิเรียกคาเสียหายไดคือคารักษาพยาบาลและคาเสียโอกาส

การฉีดยาเขาหลอดเลือดดําโดย
ผานชุด heparin lock

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ค. มีสิทธิแตไมสามารถเรียกรองคาเสียหายได เพราะเด็กไดยกเวนคารักษาพยาบาล

การฉีดอินซูลินดวยตนเอง
การชวยฟนคืนชีพ

รายการบล็อกของ
ฉัน
ฐานิกาพานิช
มอคโคนา 3 ซอง 10 บาทที่
ฐานิกาพานิชคะ
3 เดือนที่ผานมา

ง. มีสิทธิเรียกคาเสียหายไดจากทางโรงพยาบาลได

การชวยฟนชีวิตทารกและทารก
แรกเกิด

ดูเฉลยที่นี่คะ http://munint.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html

การดูดเสมหะ
การดูดเสมหะทางจมูก

เขียนโดย ฐานิกา บุษมงคล ที่ 20:50

Nasopharyngeal Suctioning

แนะนําใน Google

การดูแลทารกที่ไดรับการรักษา
ดวยการสองไฟ

ปายกํากับ:ภาพถาย แนวขอสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตรและกฎหมายวิชาชีพ)

การตรวจครรภ

เงินกู สินเชื่อ โอนหนี้

การตรวจรางกาย Head To

1 ความคิดเห็น:

Toe Nursing Assessment
การตรวจรางกายทารกแรกเกิด

กู 30,000 บาท ผอน 975
บาทตอเดือน ผอนนาน 48
เดือน วงเงินสูงสุด 5 แสน

ไมระบุชื่อ กลาววา...

การตรวจรางกายระบบหายใจ

มีเฉลยไหมคะ

www.silkspan.com/personalloan

Physical Examination of
Respiratory System

21 พฤศจิกายน 2554, 6:40

การตรวจรางกายสําหรับพยาบาล

ไฟแนนซรถยนตครบ
วงจร

จัดไฟแนนซ รีไฟแนนซ ซื้อ
ขายกันเอง ยายไฟแนนซ จัด
ใหมมีเงินเหลือ

การตั้งชื่อเรื่องวิจัย

แสดงความคิดเห็น

การตอสายเครื่องดูดเสมหะแบบ
เคลื่อนที่(mobile suction)
การถอดสายสวนปสสาวะ (
Removal of Indwelling
catheter )

www.engineers-autolease.com

หลักสูตรผูชวยพยาบาล

การถอดเล็บ

ระยะสั้น6ด.คาเทอมถูกมาก
คุมแนนอน รับรองงาน100%
สมัครดวน! จํานวนจํากัด

การทบทวนวรรณกรรมและงาน
วิจัยที่เกี่ยวของ

www.PhitChaThon.com

สลายไขมันดวย VASER
LIPO

มหัศจรรย การลดไขมันสวน
เกิน เห็นผล ทันที แบบไม
ตองนอน รพ. พิเศษลด 80%

การทํากายภาพบําบัดทรวงอกใน
ทารกและเด็ก

แสดงความคิดเห็นในฐานะ: เลือกโปรไฟล...

สงความคิดเห็น

การทําคลอด(เฉพาะอายุ18ป+)

แสดงตัวอยาง

การนวดหลัง ( Back
rub/massage )

www.aplus-clinic.com/T.087-70…

การบริหารผูบังคับบัญชาทั้ง 10
ประการ

สินเชื่อสวนบุคคล

การบริหารภาพลักษณวิชาชีพ
พยาบาล : การสราง Nursing

สินเชื่อเงินสด เรดดี้เครดิต
สมัครออนไลน รับดอกเบี้ย
0% 3 ตอ

Brand
การบริหารองคการพยาบาล

www.citibank.co.th/ReadyCredit

การบริหารเปนทั้งศาสตรและ
ศิลป
การปฏิบัติตัวกอนและหลังผาตัด
ขอเขาเทียม
การปฏิบัติตัวหลังใสเครื่อง
กระตุนหัวใจ

ลิงกไปยังบทความนี้

การผาตัดคลอด(เฉพาะ18ป+)

สรางลิงก

บทความใหมกวา

การผาตัดคลอดพรอมคําอธิบาย
(ผูชมตองอายุ18ปขึ้นไป)

หนาแรก

สมัครสมาชิก: สงความคิดเห็น (Atom)

Share it แนะนําบล็อกนี้ใหเพื่อนๆ

บทความที่เกากวา

การผาตัดฝ
การพยาบาลทารกคลอดกอน
กําหนด
การพยาบาลผูปวยที่มีไข
การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการ
เจาะหลอดลมคอ

Share this on Facebook

การพยาบาลเด็กที่มีการติดเชื้อ
ทางเดินหายใจเฉียบพลัน

Tweet this

การลางมือ 7 ขั้นตอน

View stats
[NEW!] Try Share It-Pro >>

การสระผม(bed shampooing)
การสรางมาตรฐานการพยาบาล
ตามแนวคิดของเมสัน
การสรางมาตรฐานการพยาบาลผู
ปวยหลังผาตัดหัวใจชนิดเปด

รพ.เอกชน อันดับหนึ่ง
รพ.อุบลรักษ ธนบุรี จ.
อุบลราชธานี ดูแลใสใจ ดุจ
ญาติสนิท

การสรางแรงจูงใจ
การสวนปสสาวะ

www.ubonrak.co.th

http://thethanika.blogspot.com/2010/09/blog-post_9772.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: แนวขอสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตรแ... Page 4 of 15

การสื่อสารกับผูปวยหลังผาตัด
หัวใจในระยะวิกฤต: ฐานิกา บุ
ษมงคล
การเกิดปญหาวิจัย
การเจาะ Aretrial blood gas
การเช็ดตัวลดไข
การเช็ดตัวแบบ complete bed

bath
การเตรียมนักศึกษาสอบขอรับใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
การเพิ่มGoogle Gadgetใน

blog
การเย็บแผล
การแปลบทความอยางงาย
การแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติ
การ
การใชเครื่องชวยหายใจ
การใสสายยางใหอาหาร

Nasogastric intubation
การใสเฝอกและการถอดเฝอก
การใหความรูดานประกันคุณภาพ
แกนักศึกษา
การใหยา
การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
การใหอภัย(Forgive)
กาแฟดอยชาง...กาแฟพันลาน
ขอนแกนโมเดล
ขอรองใหทําคลอดกอนกําหนด
แลวอุมลูกวิ่งหนีไป
ขั้นตอนการสวมหนากากอนามัย
ขอคิดและปรัชญา
คน (Man)ทรัพยากรการบริหาร
อันทรงคุณคา
คลายเครียด:สุดยอดเด็กฉลาด
คลิปทารกดิ้นในครรภ
คลื่นไฟฟาหัวใจ
ความรักของแมกบ
ความสําคัญของการบริหาร
ความสําคัญของการบริหารการ
พยาบาล
ความสุขของอาจารยคลื่นที่แผ
ไปถึงศิษย
ความหมายของการบริหาร
ความหมายของการบริหารการ
พยาบาล
ความหมายองคการพยาบาล

(nursing organization)
คําคมสมเด็จยา
คําถามวิจัย
คําวารัก...บอกไดไมตองรีรอ...
คุณเคยสงสัยใชมั้ย...ทําไมชาว
ตางชาติอยากมาเที่ยวเมือง
ไทย...
จากองคการนาซา...สูปาชาไทย
จิตตปญญาศึกษา
จิตปญญา
จิตปญญาบําบัด (Wisdom
Psychotherapy) - จิตบําบัด
แนวพุทธธรรม
ฉีดยาเขาหลอดเลือดดําโดยผาน
ชุดใหสารละลายทางหลอดเลือด
ดํา
ชีพจร (Pulse)
ช็อค ขอนแกนเปนมะเร็งทอน้ําดี
อันดับหนึ่งของโลก

http://thethanika.blogspot.com/2010/09/blog-post_9772.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: แนวขอสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตรแ... Page 5 of 15

ดูใหดีกอนตัดสินใคร
ถารูวันตายของตัวเอง...คุณจะทํา
อยางผูหญิงคนนี้มั้ย...
ทฤษฎี X (The Traditional
View of Direction and
Control)
ทฤษฎี Y(The integration of
Individual and Organization
Goal)
ทักษะการประสานงาน
ทักษะการเจรจาตอรอง
ทักษะของผูบริหาร
นักดนตรีของมนุษยชาติ...ผูไมรู
ตัวโนต...KITARO
นักวิจัย...มือใหมหัดทํา
บรรยากาศในงานประกวดรอง
เพลง สสส CAS singing
Contest 2010 รอบชิงชนะเลิศ
บันทึกทางการพยาบาล
ประวัติฟลอเรนซ ไนติงเกล
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหาร
องคการพยาบาล
ปดทองหลังพระ...คําสอนของ
ในหลวง
ผม...อยากขอเวลาเพิ่มอีกสักนิด
ผูชายมีบานเล็กเพราะอะไรและ
ทําไมผูหญิงถึงรักผัวเขา
ผูบริหารการพยาบาล
ผูหญิงที่ดีที่สุด
พยาบาล..เสนทางแหงความเสีย
สละ
พยาบาลที่โลกลืมรพ.วิกฤติปด
วอรด
พอครับ ขอยืมตังคหนอย new
ฟงธรรมมงคลชีวิต38ประการ
มนุษยสัมพันธบทที่ 1
มนุษยสัมพันธบทที่ 10
มนุษยสัมพันธบทที่ 11
มนุษยสัมพันธบทที่ 12
มนุษยสัมพันธบทที่ 13
มนุษยสัมพันธบทที่ 2
มนุษยสัมพันธบทที่ 3
มนุษยสัมพันธบทที่ 4
มนุษยสัมพันธบทที่ 5
มนุษยสัมพันธบทที่ 6
มนุษยสัมพันธบทที่ 7
มนุษยสัมพันธบทที่ 8
มนุษยสัมพันธบทที่ 9
มหัศจรรยแหงทราย
มาตรฐานการบริหาร
องคกรบริการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ
มาหัวเราะกับมอรแกนกัน
มโนทัศนการบริหาร: สิ่งที่ผู
บริหารการพยาบาลตองศึกษา
ตอนที่ 2
มโนทัศนการบริหาร: สิ่งที่ผู
บริหารการพยาบาลตองศึกษา
ตอนที่1
ยายยิ้ม-ยิ้มเยยยาก
รวมคลิปการพยาบาล
รวมคลิปการเช็ดตัวลดไข
รวมบทความ การบริการดวย
หัวใจมนุษย
รวมลิงคการจัดการความรู

http://thethanika.blogspot.com/2010/09/blog-post_9772.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: แนวขอสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตรแ... Page 6 of 15

รวมสื่อการสอนการพยาบาลเด็ก
ระเบียบวิธีวิจัย
ลักษณะขององคการที่ไมมี
ประสิทธิผล
ลิขิตฟา...หรือจะสูมานะตน
วงจรเดมมิ่ง PDCA
วัตถุประสงคขององคการ
พยาบาล
วิจัยชี้คนมีคู “สุขภาพดี
วิจัยเรื่อง ผาวิกฤตน้ําแพรกหนาม
แดง
วีดีทัศนอําลาสถาบันของ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซียรุนที่1
สมดุลกรด - ดาง
สรีรวิทยา: the heart
สรีรวิทยา:Cardiovascular

System
สรีรวิทยา:Circulatory system
สรีรวิทยา:Digestion
สรีรวิทยา:Skeleton System
สรีรวิทยา:The Human
respiratory system
สรีรวิทยา:Urinary System
สรีรวิทยา:Urinary System 2
หนังสั้น: Forget อะไร คือ ความ
สุข
หนังสั้นที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ:

change
หมอจินทะลุมิติ ตอนการผลิตยา
เพนนิซิลิน
หยาดเพชร บทเพลงเพื่อ คุณ
หมอเพ็ญแข ชนะวงศ
หลักการเขียนความสําคัญของ
ปญหาวิจัย
หลักของซามูไร 4 ประการ วาทะ
ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ
หลักเกณฑสําคัญในการเขียน
วัตถุประสงคการวิจัย
องคประกอบการบริหารการ
พยาบาล
อัตลักษณ และ แบรนด ความ
เกี่ยวพันที่นาฉงน
อุณหภูมิของรางกาย ( Body

temperature)
อโรคยาปารตี้ มะเร็งมดลูก
อโรคยาปารตี้ โรคกรวยไต
อักเสบ
เกณฑที่ใชพิจารณาในการเลือก
หัวขอปญหาวิจัย
เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชา
กฎหมาย1/2554
เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชา
ผดุงครรภ1/2554
เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชา
เด็ก1/2554
เงิน (Money)
เทคนิคการทําขอสอบสภาการ
พยาบาล
เทคนิคการสรางความพึงพอใจ
ในการพยาบาล
เทคนิคการสั่งจิตใตสํานึกเพื่อ
ผอนคลายความเครียด
เพลง คําวา...แม
เพลง คิดถึงบาน พงษเทพ
กระโดนชํานาญ
เพลง ใชฉันหรือเปลา: กะลา

http://thethanika.blogspot.com/2010/09/blog-post_9772.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: แนวขอสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตรแ... Page 7 of 15

เพลง:ที่ฉันรู - บอย โกสิยพงษ
ft. แชมป
เพลงขอเรื่องเดียว ไอซ ศรัญยู
เพลงคนไทยรักสงบ
เพลงครึ่งหนึ่งของชีวิต
เพลงดั่งดอกไมบาน
เพลงมงคลชีวิต 38 ประการ
เพลงสมตํา(ประสานเสียง)
papaya pok pok (chorus)
เพลงเพื่อมวลชนและ
ประชาธิปไตย
แนวขอสอบสภา(การพยาบาล
ผูใหญ)
แนวขอสอบสภาการพยาบาล
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพ
จิต)
แนวขอสอบสภาการพยาบาล
(การพยาบาลมารดาและทารก)
แนวขอสอบสภาการพยาบาล
(จริยศาสตรและกฎหมาย
วิชาชีพ)
แนวขอสอบสภาการพยาบาล
พรอมเฉลยฉบับที1

แนวขอสอบสภาการพยาบาล
เรื่องโรคหลอดเลือดแดงสวน
ปลายอุดตัน
แนวคิดทฤษฎีการบริหารแบง
เปน 5 ระยะ
แนวคิดมนุษยสัมพันธ
แนวคิดแบบดั้งเดิม
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการ
พยาบาล
แนวทางการเขียนขอวินิจฉัยทาง
การพยาบาล
แบบฝกหัดการประกันคุณภาพ
การพยาบาลและการจัดการความ
รู
แบบฝกหัดหัวขอ ปญหาการวิจัย
แบบสอบถาม Hospital

Anxiety and Depression
Scale ฉบับภาษาไทยในผูปวย
โรคมะเร็ง
แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการดูด
เสมหะ
แหลงของปญหาการวิจัยทางการ
พยาบาล
โรคDM
โอ อนุชิตปวยเปนโรคปลาย
ประสาทอักเสบคูที่ 7 Bell's

Palsy
ใครวา...ลาโง
ใบงานรายวิชา การวิจัยทางการ
พยาบาล
ไมมีแขน...ไมมีขา...ไมใชปญหา
“five rights” หรือ “5 R” ในการ
บริหารยา(drug

administration)

ความเห็นลาสุด

http://thethanika.blogspot.com/2010/09/blog-post_9772.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: แนวขอสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตรแ... Page 8 of 15

Anonymous wrote...
อยากไดสรุปผดุงครรภ

Anonymous wrote...
มีเฉลยไหมคะ

sujana wrote...
เพิ่งมาเจอ และขอชื่นชมวาเปน
บล็อคที่ดีมีประโยชนตอวิชาชีพสูง
มากคะ

Anonymous wrote...
ขอบคุณคะ

Anonymous wrote...
จบพยาบาลมาหลายปแลว ไดกลับ
มาทบทวนความรู ขอบคุณที่ทํา
web ดี ๆ ใหเรียนรู ตั้งไวเปนโฮมเพ
จเลยคะ

ฐานิกา wrote...
ขอบคุณคะที่แจงเตือนมา สันนิษฐาน
วาขึ้นกับความเร็วเน็ตดวยนะคะลอง
ดูชวงเน็ตเร็ว หนูเปดอันที่ 4 เปนคิว
แรกดูนะคะ รายงานผลดวยจะ

Anonymous wrote...
video ที่4 มักเปดไมขึ้นคะอาจารย

Anonymous wrote...
ขอบคุณมาก ๆคะ จากนศ.พยาบาล
ม.สยาม

Anonymous wrote...
เขาใจงายดีคะ

Anonymous wrote...
ขอบคุณมากๆนะครับ....อานแลวเขา
ใจงายมากเลยครับ

ผูติดตาม
เขารวมเว็บไซตนี้
Google Friend Connect

สมาชิก (95) เพิ่มเติม »

เปนสมาชิกแลวหรือลงชื่อเขาใช

สมัครสมาชิก

โปรดอางอิง thethanika.blogspot.com. เทมเพลต Watermark. ขับเคลื่อนโดย Blogger.

http://thethanika.blogspot.com/2010/09/blog-post_9772.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: แนวขอสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตรแ... Page 9 of 15

http://thethanika.blogspot.com/2010/09/blog-post_9772.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: แนวขอสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตร... Page 10 of 15

http://thethanika.blogspot.com/2010/09/blog-post_9772.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: แนวขอสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตร... Page 11 of 15

http://thethanika.blogspot.com/2010/09/blog-post_9772.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: แนวขอสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตร... Page 12 of 15

http://thethanika.blogspot.com/2010/09/blog-post_9772.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: แนวขอสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตร... Page 13 of 15

http://thethanika.blogspot.com/2010/09/blog-post_9772.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: แนวขอสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตร... Page 14 of 15

http://thethanika.blogspot.com/2010/09/blog-post_9772.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: แนวขอสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตร... Page 15 of 15

http://thethanika.blogspot.com/2010/09/blog-post_9772.html

3/12/2554