You are on page 1of 1

SENARAI SEMAK PERKARA-PERKARA YANG PERLU ADA DALAM

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN GURU PELATIH PRAKTIKUM
UNIT PENDIDIKAN SENI VISUAL
JABATAN KAJIAN SOSIAL
IPGM KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL
Nama Guru Pelatih

:

……………………………………………….

Sekolah Praktikum

:

……………………………………………….

Tarikh

:

……………………………………………….

Bil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Perkara
a) Muka Hadapan
Mata Pelajaran
Tahun
Bidang
Aktiviti
Tajuk
Masa
Objektif Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Keperluan – Alat, Bahan dan rujukan

10.

Prosedur

Ada

Tiada

Catatan

b) Butiran Kegiatan
11.
12.
13.
14.
15.

Aktiviti 1 (Set Orientasi)
Aktiviti 2 (Set Peralihan)
Aktiviti 3 (Set Perkembangan)
Sesi Apresiasi dan Refleksi (Set Penilaian)
Penutup - Kognitif atau Sosial

Ulasan :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
Nama Penyemak/Pemantau

:

……………………………………………….

Tarikh

:

……………………………………………….

Tanda Tangan

:

……………………………………………….