You are on page 1of 18

Beej Mantratmak Durga Saptashati

chtea=kRed JhnqxkZlIr'krh

SHRI RAJ VEMA JI

Contact- +91-9897507933, +91-7500292413(WhatsApp No.)


Email- mahakalshakti@gmail.com
For more info visit---
www.scribd.com/mahakalshakti
www.gurudevrajverma.com
Shri Raj Verma ji
Contact- 09897507933, 07500292413
nqxkZlIr'krh lukru /keZ dk loZekU; ,oa vewY; xzUFk gSA
ftlesa Hkxorh nqxkZ dh vlhfer 'kfDr ,oa vn~Hkqr ijkØe dk
lqUnj o.kZu fd;k x;k gSA lIr'krh ds v/;;u ;k Jo.k ls
Hkxorh nqxkZ vfr izlUu gksrh gaSA ftl ?kj esa fof/kiwoZd fuR;
lIr'krh dk ikB gksrk gS ogka leLr lq[kksa dk fLFkj okl gksrk
gSA lIr'krh lk/kd dks /keZvFkZdkeeks{k lqyHkrk ls gh izkIr gks
tkrs gSaA tks lk/kd 700 'yksdksa okyh ¼foLr`r&nqxkZlIr'krh½ dh
lEiw.kZ fof/k ugha tkurs ;k le; ds vHkko ds dkj.k mldk
ikB ugha dj ikrs] mu lk/kdksa ds fy;s chtea=kRed
nqxkZlIr'krh fof'k"V iz;ksx gSA chtea=kRed nqxkZlIr'krh esa
dop] vxZyk] dhyd] 'kkiks)kj ;k mRdhyu vkfn dh
vko';drk ugha gS ¼le; vkSj J)k gS rks dj ldrs gSa½A dsoy
vkfn ,oa vUr esa uokZ.k ea= ,oa chtxk;=h dk 108 ckj ti
djsaA ftldk fooj.k uhps fn;k x;k gSA Hkxorh nqxkZ ds vuq:i

Shri Raj Verma ji


Contact- 09897507933, 07500292413
leLr fof/k fo/kku dks /;ku esa j[krs gq, gh ;g lk/kuk
vkjEHk djasA

uok.kZea=k{kj /;kue~& ^okx~* chta fg nhileku nhIre~A ^ek;k*


·frrstks f}rh;kdZ fcEce~AA ^dkea* p oS'okujrqY;:ie~A
izrh;ekua rq lq[kk; fpUR;e~AA ^pk* 'kq)tkEcwunrqY; dkfUre~A
^eqa* iapea järja izdYie~AA ^Mk* "k"BeqxzkfrZgjs lquhye~A ^;S*
lIrea Ñ".krja fjiq?ue~AA ^fo* ik.Mqja pk"Veekfn flf)e~A ^Pps*
/kwezo.kZa uoea fo'kkye~AA ,rkfu chtkfu uokRedL;A tikr~
izn/;q% ldykFkZ flf)e~AA
uok.kZea=& ^,sa gzha Dyha pkeq.Mk;S foPpsA* ¬ yxkus ls n'kk{kjh
gks tk;sxkA
chtk{kj xk;=h vaxU;kl& chtk{kjk;S vaxq"BkH;ka ue% ¼ân;k;
ue%½A
foùgs rtZuhH;ka ue% ¼f'kjls Lokgk½A
rRiz/kkuk;S e/;ekH;ka ue% ¼f'k[kk;S o"kV~½A
/khefg vukfedkH;ka ue% ¼dopk; gaq½A
Shri Raj Verma ji
Contact- 09897507933, 07500292413
rUu% 'kfDr% dfuf"BdkH;ka ue% ¼us==;k; okS"kV~½A
izpksn;kr~ djrydji`"BkH;ka ue% ¼vL=k; QV~½A
chtxk;=h& ^¬ chtk{kjk;S foùgs rr~ iz/kkuk;S /khefg rUu%
'kfä% izpksn;kr~A*

¼chtea=kRed
kRed Jhnq
JhnqxkZlIr'krh½
Ir'krh½
fofu;ksx& ¬ vL; Jhp.MhlIr'kR;k% izFkee/;eksÙkj pfjrk.kka
czãfo".kq#nzk _"k;%A xk;=~;qf".kxuq"VHNUnkflA Jhegkdkyh
egky{eh egkljLoR;ks nsork%A ,sa gzha Dyha chtkfuA
uUnk'kkdEHkjh Hkhek% 'kDr;%A vfXuok;q lw;kZ% rÙokfuA _X;tq%
lkeosnk% /;k;kfuA ldydkeuk fl);s Jhegkdkyh egky{eh
egkljLorh nsork izhR;FksZ tis fofu;ksx%A
_";kfnU;kl& ¬ czãfo".kq#nz _f"kH;ks ue% eq[ksA
Jhegkdkyh egky{eh egkljLorh nsorkH;ks ue% âfnA
,sa gzha Dyha chtsH;ks ue% xqásA

Shri Raj Verma ji


Contact- 09897507933, 07500292413
uUnk'kkdEHkjh Hkhek 'kfDrH;ks ue% ikn;ks%A
vfXuok;q lw;Z rÙosH;ks ue% ukHkkSA
_X;tqlkZeosn /;kusH;ks ue% âfnA
ldydkeuk fl);s Jhegkdkyh egky{eh egkljLorh nsork
izhR;FksZ tis fofu;ksxk; ue% lokZaxsA
vaxU;kl& Lywa vaxq"BkH;ka ue% ¼ân;k; ue%½A
Ýsa rtZuhH;ka ue% ¼f'kjls Lokgk½A
Øha e/;ekH;ka ue% ¼f'k[kk;S o"kV~½A
Eywa vukfedkH;ka ue% ¼dopk; gaq½A
?kzsa dfuf"BdkH;ka ue% ¼us==;k; okS"kV~½A
Jwa djrydji`"BkH;ka ue% ¼vL=k; QV~½A
/;kuea=& ;k p.Mh e/kqdSVHkkfn nSR;nyuh ;k efg"kksUewfyuh] ;k
/kwesz{k.kp.Meq.M eFkuh ;k jDrchtkf'kuhA 'kfDr% 'kqEHkfu'kqEHk
nSR;nyuh ;k flf) y{eh% ijk] lk nqxkZ uodksfV ewfrZlfgrk eka
ikrq fo'os'ojhAA

Shri Raj Verma ji


Contact- 09897507933, 07500292413
¼izFke pfj=&
pfj=& izFkeks·/;k;½
/;k;½
fofu;ksx& ¬¬ vL; JhizFkepfj=L; czãk _f"k%A xk;=h
NUn%A JhegkdkyhnsZorkA ,sa chta] uUnk 'kfDr%A vfXu% rÙoe~A
_Xosn% /;kuaA /kekZFkZs Jhegkdkyh nsork izhR;FksZ tis fofu;ksx%A
_";kfnU;kl& czãk _"k;s ue% f'kjflA xk;=hNUnls ue% eq[ksA
Jhegkdkyh nsork;S ue% âfnA ,sa chtk; ue% xqásA uUnk 'kDr;S
ue% ikn;ks%A vfXu rÙok; ue% ukHkkSA _Xosn /;kuk; ue%
âfnA /kekZFksZ Jhegkdkyh izhR;FksZ tis fofu;ksxk; ue% lokZaxsA
vaxU;kl& ,sa vaxq"BkH;ka ue% ¼ân;k; ue%½A
,sa rtZuhH;ka ue% ¼f'kjls Lokgk½A
,sa e/;ekH;ka ue% ¼f'k[kk;S o"kV~½A
,sa vukfedkH;ka ue% ¼dopk; gaq½A
,sa dfuf"BdkH;ka ue% ¼us==;k; okS"kV~½A
,sa djrydji`"BkH;ka ue% ¼vL=k; QV~½A

Shri Raj Verma ji


Contact- 09897507933, 07500292413
/;kue~& [kM~xa pØxns"kqpki ifj?kkaNwya Hkq'kq.Mha f'kj%] 'ka[ka lan/krha
djSfL=u;uka lokZaxHkw"kko`rke~A uhyk'e|qfrekL; iknn'kdka lsos
egkdkfydke~] ;keLrkSr~ Lofirs gjkS deytkS gUrqa e/kaq
dSVHke~AA
Lrks=& ¬ ,sa Jha] gzha] Dyha] Jha] izha] gzka] gzha] lkSa] izsa] ezha] g~yzha]
Eyha] L=ha] Øka] g~Lyha] Øha] pka] Hksa] Øha] oSa] gzkSa] ;aqa] tqa] ga] 'ka]
jksa] ;a] foa] oSa] psa] gzha] Øwa] la] da] Jka] =ksa] L=ka] T;Sa] jkSa] nzka]
nzksa] gzka] nzaw] 'kka] ezha] JkSa] taq] g~Y:a] Jwa] izha] ja] oa] ozha] Cywa] L=kSa]
Cyka] yaw] lka] jkSa] g~lkSa] Øwa] 'kkSa] JkSa] oa] =wa] ØkSa] Dywa] Dyha] Jha]
Cywa] Bka] Bªha] òka] Lywa] ØSa] pzka] Ýka] tzha] ywa] Lywa] uksa] L=ha] izaw]
òwa] tzka] okSa] vksa] JkSa] _a] :a] Dyha] naq] gzha] xwa] yka] gzka] xwa] ,sa]
JkSa] twa] Msa] JkSa] Nªka] Dyha] ,sa] ¬A ¬ ue'pf.Mdk;S izFke%
¬ rRlr~AA

¼eè;e
eè;e pfj= f}rh;ks·/;k;½
/;k;

Shri Raj Verma ji


Contact- 09897507933, 07500292413
fofu;ksx& ¬ vL; Jhe/;epfj=L; fo".kq _f"k%A mf".kd~ NUn%A
Jhegky{eh nsZorkA gzha chte~A 'kkdEHkjh 'kfä%A ok;q% rÙoe~A
;tqosZn% /;kuaA vFkZizkIR;S Jhegky{eh nsork izhR;FksZ tis
fofu;ksx%A
_";kfnU;kl& fo".kq _"k;s ue% f'kjflA mf".kd~ NUnls ue%
eq[ksA Jhegky{eh nsork;S ue% âfnA gzha chtk; ue% xqásA
'kkdEHkjh 'kDR;S ue% ikn;kS%A ok;q rÙok; ue% ukHkkSA ;tqosZn
/;kuk; ue% âfnA vFkZizkIR;S Jhegky{eh izhR;FksZ tis fofu;ksxk;
ue% lokZaxsA
vaxU;kl& gzka vaxq"BkH;ka ue% ¼ân;k; ue%½A
gzha rtZuhH;ka ue% ¼f'kjls Lokgk½A
gzaw e/;ekH;ka ue% ¼f'k[kk;S o"kV~½A
gzSa vukfedkH;ka ue% ¼dopk; gaq½A
gzkSa dfuf"BdkH;ka ue% ¼us==;k; okS"kV~½A
gz% djrydji`"BkH;ka ue% ¼vL=k; QV~½A

Shri Raj Verma ji


Contact- 09897507933, 07500292413
/;kue~& v{kòDij'kqa xns"kqdqfy'ka in~ea /kuq"dqf.Mdke~A n.Ma
'kfäefla p peZ tyta ?k.Vka lqjkHkktue~AA 'kwya ik'klqn'kZus p
n/krha gLrS% izlUukuuka lsos lSjfHkefnZuhfeg egky{eha ljkst
fLFkrke~AA
Lrks=& ¬ gzha JkSa] Jha] g~lwa] gkSa] gzha] va] Dyha] pka] eqa] Mka] ;Sa]
foa] Ppsa] bZa] lkSa] ozka] =kSa] ywa] oa] oa] gzka] Øha] lkSa] ;a] ,sa] ewa]
l%] ga] lksa] 'ka] ga] gzkSa] Eyha] ;aw] =wa] L=ha] vka] izsa] 'ka] gzka] Lewa]
Åa] xwa] O;zwa] gza] HkSa] gzka] Øwa] ewa] Ygzha] Jka] nzaw] n~ozwa] g~lkSa] Øka]
LgkSa] Eywa] Jha] xSa] Øwa] =ha] Dòha] da] Ýksa] gzha] 'kka] {ezha] jksa] Mqa]A
¬ ue'pf.Mdk;S f}rh;% ¬ rRlr~AA

¼r`rh;ks·è;k;½
/;kue& m|n~Hkkuqlgò dkfUre#.k{kkSeka f'kjks ekfydka] jDrkfyIr
i;ks/kjka tioVha fo|keHkhfra ojeAA gLrkCtSnZ/krha f=us=foyln~
oD=kjfoUnfJ;e~] nsoha c) fgeka'kqjRueqdqVka oUns·jfoUn fLFkrke~AA
Lrks=& JkSa] Dyha] lka] =ksa] izaw] XykSa] ØkSa] ozha] Lyha] gzha] gzkSa] Jka]
xzha] Øwa] Øha ;ka] n~yw] nzwa] {ka] vksa] ØkSa] {EDYjha] oka] Jwa] Xywa] yzha]
Shri Raj Verma ji
Contact- 09897507933, 07500292413
izsa] gaw] gkSa] nsa] uwa] vka] Ýka] izha] na] Ýha] gzha] xwa] JkSa] lka] Jha]
tqa] ga] la]A ¬ ue'pf.Mdk;S r`rh;% ¬ rRlr~AA
¼prqFkksZ·/;k;½
/;k;½
/;kue~& dkykHkzkHkka dVk{kSjfjdqyHk;nka ekSfyc)sUnqjs[kka] 'ka[ka
pØa Ñik.ka f=f'k[kefi djS#}gUrha f=us=ke~A flagLda/kkf/k:<+ka
f=Hkqouef[kya rstlk iwj;Urha] /;k;sn~ nqxkZa t;k[;ka
f=n'kifjo`rka lsforka flf)dkeS%AA
Lrks=& JkSa] lkSa] nha] izsa] ;ka] :a] Hka] lwa] Jka] vkSa] yawa] Mwa] twa] /kwa]
=sa] g~yha Jha] bZa] gzka] g~Y:a] Dywa] Øka] Yywa] Ýsa] Øha] Eywa] ?kzsa] JkSa]
gzkSa] ozha] gzha] =kSa] g~YykSa] xha] ;wa] g~yha] g~ywa] JkSa] vkSa] va] EgkSa]
izha] gzhaA ¬ ue'pf.Mdk;S prqFkZ% ¬ rRlr~AA

¼mÙkj
Ùkj pfj=&
pfj=& iapeks·/;k;½
/;k;½
fofu;ksx& ¬ vL; JhmÙkepfjrL; #nz _f"k%A vuq"Vqi~NUn%A
JhegkljLorh nsZorkA Dyha chtaA Hkhek 'kfä%A lw;Z% rÙoe~A

Shri Raj Verma ji


Contact- 09897507933, 07500292413
lkeosn% /;kuaA dkekIR;S JhegkljLorh nsork izhR;FksZ tis
fofu;ksx%A
_";kfnU;kl& #nz _"k;s ue% f'kjflA vuq"Vqi~NUnls ue% eq[ksA
JhegkljLorh nsZork;S ue% âfnA Dyha chtk; ue% xqásA Hkhek
'kDR;S ue% ikn;ks%A lw;Z rÙok; ue% ukHkkSA lkeosn /;kuk;
ue% âfnA dkekIR;S JhegkljLorhnsZork izhR;FksZ tis fofu;ksx;k;
ue% lokZaxsA
vaxU;kl& Dyka vaxq"BkH;ka ue% ¼ân;k; ue%½A
Dyha rtZuhH;ka ue% ¼f'kjls Lokgk½A
Dywa e/;ekH;ka ue% ¼f'k[kk;S o"kV~½A
DySa vukfedkH;ka ue% ¼dopk; gaq½A
DykSa dfuf"BdkH;ka ue% ¼us==;k; okS"kV~½A
Dy% djrydji`"BkH;ka ue% ¼vL=k; QV~½A
/;kue~& ?k.Vk'kwy gykfu 'ka[k eqlys pØa /kuq% lk;de]
gLrkCtSnZ/krha ?kukUrfoyPNhrka'kq rqY;izHkke~A xkSjhnsg leqn~Hkoka

Shri Raj Verma ji


Contact- 09897507933, 07500292413
f=u;ukek/kkjHkwrka egkiwokZe= ljLorheuq Hkts 'kqEHkkfn
nSR;kfnZuhe~AA
Lrks=& ¬ DYkha JkSa] izha] vksa] gzha] yzha] =ksa] Øha] g~lkSa] gzha] Jha]
gaw] Dyha] jkSa] L=ha] Eyha] Iywa] LgkSa] L=ha] Xywa] ozha] lkSa] ywa] Yywa]
nzka] Dlka] {ezha] XykSa] Lda] =wa] LDywa] ØkSa] PNªha] Eywa] Dywa] 'kka]
g~yha] L=wa] Yyha] yha] la] yaw] g~law] Jwa] twa] g~LYjha] Ldha] Dyka] Jwa]
ga] g~yha] Dòwa] nzkSa] Dywa] xka] la] Yòka] Ýha] Lyka] Yywa] Ýsa] vksa]
LEyha] gzka] Åa] g~ywa] gaw] ua] L=ka] oa] ea] EDyha] 'kka] ya] HkSa] Yywa]
gkSa] bZa] psa] Dyzha] g~yzha] {Eyzha] iwa] JkSa] gzkSa] ewaz] DL=ha] vka] Øwa] =wa]
Mwa] tka] g~Y:a] ÝkSa] ØkSa] fda] Xywa] NDyha] ja] DlSa] Lgqa] JkSa] Jha]
vksa] ywa] g~ywa]‘Yywa] LØha] LòkSa] Lewza] {EDyha] ozha] lha] Hkwa] yka]
JkSa] LgSa] gzha] Jha] Ýsa] :a] PNaª] g~ywa] da] nzsa] Jha] lka] gzha] ,sa]
LdhaA ¬ ue'pf.Mdk;S iape% ¬ rRlr~AA

¼"k"Beks
"k"Beks/;k;½
/;k;½
/;kue~& ukxk/kh'oj fo"Vjka Qf.kQ.kksÙkalks# jRukoyha]
HkkLon~nsgyrka fnokdjfuHkka us==;ksn~Hkkflre~A ekykdqEHkdiky
Shri Raj Verma ji
Contact- 09897507933, 07500292413
uhjtdjka pUnzk/kZpwMka ijka] loZKs'oj HkSjokad fuy;ka in~ekorha
fpUr;sAA
Lrks=& JkSa] vksa] =wa] gzkSa] ØkSa] JkSa] =ha] Dyha] izha] gzha] gzkSa] JkSa] ,sa]
vªksa] Jha] Øka] gaw] Nªka] {EDYjha] Yyqa] lkSa] g~ykSa] Øwa] lkSaA ¬
ue'pf.Mdk;S "k"B% ¬ rRlr~AA

¼lIreks·/;k;½
/;kue~& /;k;s;a jRuihBs 'kqddy ifBra Ük`.korha ';keykaxha
U;LrSdkf³~?kz ljksts 'kf'k'kdyk/kjka oYydha okn;Urhe~A
dg~ykjkc)ekyka fu;fer foylPpksfydka jDroL=ka] ekraxha 'k[ka
ik=ka e/kqje/kqenka fp=dksn~Hkkfl Hkkyke~AA
Lrks=& JkSa] dqa] g~yha] gawaz] ewa] =kSa] gzkSa] vksa] g~lwa] Dywa] Øsa] usa] ywa]
g~Lyha] Iywa] 'kka] Lywa] Iyha] izsa] va] vkSa] Eyzha] Jka] lkSa] JkSa] izha]
gLozhaA ¬ ue'pf.Mdk;S lIre% ¬ rRlr~AA

¼v"Veks
¼v"Veks·/;k;½
Shri Raj Verma ji
Contact- 09897507933, 07500292413
/;kue~& v#.kka d#.kka rjafxrk{kha /k`rik'kkadq'k ck.kpkigLrke~A
vf.kekfnfHkjko`rka e;w[kSjgfeR;so foHkko;s Hkokuhe~AA
Lrks=& JkSa] Eg~yzha] izaw] ,a] Øksa] bZa] ,a] yzha] Ýksa] Eywa] uksa] gwa] ÝkSa]
XykSa] LekSa] lkSa] Jha] LgkSa] [lsa] {Eyha] gzkSa] oha] ywa] Ylha] Cyha]
Ròksa] cqaz] 'Dyha] Jwa] gzha] 'kha] Dyha] DykSa] Ýwa] gzaw] Dywa] rka] Eywa]
ga] Lywa] vkSa] g~ykSa] 'yjha] ;ka] {yha] g~yha] XykSa] gzkSa] izka] Øha]
Dyha] ULyqa] gzha] g~ykSa] gzSa] Hkza] lkSa] Jha] Ilwa] nzkSa] Lòka g~Lyha]
LYYjhaA ¬ ue'pf.Mdk;S v"Ve% ¬ rRlr~AA

¼uoeks·/;k;½
/;kue~& cU/kwd dkapufuHka #fpjk{kekyka ik'kkadq'kkS p ojnka
futckgqn.MS%A fcHkzk.kkfeUnq 'kdykHkj.ka f=us=e/kkZfEcds'kefu'ka
oiqjkJ;kfeAA
Lrks=& jkSa] Dyha] EykSa] JkSa] Xyha] gzkSa] g~lkSa] bZa] cawaz] Jka] ywa] vka]
Jha] ØkSa] izwa] Dyha] Hkwaz] gzkSa] Øha] Eyha] XykSa] g~lwa] Iyha] gzkSa] g~òka]

Shri Raj Verma ji


Contact- 09897507933, 07500292413
LgkSa] Yywa] DLyha] Jha] Lrwa] psaª] oha] {ywa] 'ywa] Øwa] Øka] gzkSa] Øka]
L{yha] ezaw] ÝwaA ¬ ue'pf.Mdk;S uoe% ¬ rRlr~AA

¼n'keks·/;k;½
/;kue~& mÙkIrgse#fpjka jfopUnzofg~uus=ka /kuq''kj;qrkadq'k
ik'k'kwye~A jE;SHkqZtS'p n/krha f'ko'kfä:ika dkes'ojha âfn Hktkfe
/k`rsUnq ys[kke~AA
Lrks=& JkSa] gzha] Cywa] gzha] Eywa] JkSa] gzha] XykSa] JkSa] /kawa] gaw] nzkSa] Jha]
=wa] cwza] Ýsa] gzka] taq] lkS%] Lywa] izsa] g~Loka] izha] Ýka] Øha] Jha] Øka]
l%] Dyha] osza] ba] TLgYjhaAA ¬ ue'pf.Mdk;S n'ke% ¬
rRlr~AA

¼,dkn'kks·/;k;½
/;kue~& ckyjfo|qfrfeUnq fdjhVka rqaxdqpka u;u=;;qDrke~A
Lesjeq[kha ojnka·dq'kik'kkHkhfrdjka izHkts Hkqous'khe~AA

Shri Raj Verma ji


Contact- 09897507933, 07500292413
Lrks=& JkSa] Øwa] Jha] Yyha] izsa] lkS%] LgkSa] Jwa] Dyha] LDyha] izha]
XykSa] g~Lgzha] LrkSa] yha] Eyha] Lrwa] TLgzha] Ýwa] Øwa] gzzha] Yywa] {ezha]
Jwa] ba] tqa] =aS] nzwa] gzkSa] Dyha] lwa] gkSa] 'oza] czwa] LÝwa] gzha] ya] g~lkSa]
lsa] gzha] gzha] foa] Iyha] {EDyha] Ròka] iza] Eyha] òwa] {eka] Lrwa] Lgzha]
Fizha] ØkSa] Jka] EyhaA ¬ ue'pf.Mdk;S ,dkn'k% ¬ rRlr~AA

¼}kn'kks·/;k;½
/;kue~& fo|qn~nke~ leizHkka e`xifr LdU/kfLFkrka Hkh"k.kka]
dU;kfHk% djoky[ksV foyl)LrkjfHkjklsforke~A gLrS'pØxnkfl
[ksVfof'k[kka'pkia xq.ka rtZuhe~] foHkzk.kkeuykfRedka 'kf'k/kjka nqxkZa
f=us=ka HktsAA
Lrks=& gzha] vksa] Jha] bZa] Dyha] Øwa] Jwa] izka] Øwa] fna] Ýsa] ga] l%]
psa] lwa] izha] Cywa] vka] vkSa] gzha] Øha] nzka] Jha] Lyha] Dyha] Lywa] gzha]
Cyha] =ksa] vksa] JkSa] ,sa] izsa] nzwa] Dywa] vkSa] lwa] psa] gazwa] Iyha] {kkaA
¬ ue'pf.Mdk;S }kn'k% ¬ rRlr~AA

¼=;ksn'kks·/;k;½
Shri Raj Verma ji
Contact- 09897507933, 07500292413
/;kue~& ckykdZ e.MykHkklka prqckZgqa f=ykspue~A ik'kkadq'k
ojkHkhfr/kkZj;Urha f'koka HktsAA
Lrks=& JkSa] ozha] vksa] vkSa] gzka] Jha] Jka] vksa] Iyha] lkSa] gzha] Øha]
Yywa] Dyha] gzha] Iyha] Jha] Yyha] Jwa] gzha] =wa] gzwa] gzka] izha] Åa] lwa]
g~ykSa] "kkSa] vka] ¬] Dyha] ¬A ¬ ue'pf.Mdk;S ,dkn'k% ¬
rRlr~AA
iqu% uokZ.kea= ,oa chtxk;=h dk 108 ckj ti dj Hkxorh
ekrk dh vkjrh o {kek;kpuk djrs gq, dk;Zflf) dk vk'khokZn~
ekaxsA

Books Written by Gurudev Shri Raj Verma ji


• Divya Mantra Sadhana Evam Siddhi

Shri Raj Verma ji


Contact- 09897507933, 07500292413
• Shri Baglamukhi Divya Sadhana

Shri Raj Verma ji


Contact- 09897507933, 07500292413