You are on page 1of 45

Контролен тест по македонски јазик за петто одд.

деветолетка
Име и презиме; __________________________
1. Дополни!
6/
Луѓето меѓу себе комуницираат со помош на ______________ и тој може
да биде ______________ и __________________.
2. Кога пишуваш и зборуваш треба да ги почитуваш правилата на
_________________________јазик.
3. Зборот риза од народниот јазик ќе го заменам со;
а) блуза
3/
б) кошула
4. Следниве зборови ќе ги римувам со:
6/
а) тетка - _________________
б рој
_________________
в) мудар - _________________
5. Odgovorot na gatankata "Um nema, a sekomu um dava" glasi:
3/
a) televizor
b) kniga
в) radio
4/
6.Најважниот дел од слогот е ___________________и според неа се
определува _______________________________________________.
7.Состави по еден збор од дадените слогови
на-ка -у
_________________
да – при – ро
_________________
ло - ко – е – ја- ги
____________________

6/

8. Запиши, определи и образувај!
именки

род

број

присвојна
придавка

12/

9. Состави две реченици во кои ќе употребиш збирни именки и бројни
придавки!

6/

1.

2.
__________________________________________________________________
__

10.
6/

Прочитај , размисли и одговори на барањата!

Магарето, лисицата и лавот
Еднаш се спријателиле магарето и лисицата и заедно тргнале на лов..Патем
сретнале еден лав. Лисицата, насетувајки ја опасноста, му пристапила на
лавот и му ветила дека ќе му го предаде магарето ако ја пушти неа.
Откако се договориле,лисицата го повела магарето до некоја стапица и вешто
го намамила да падне во неа.
Лавот, кога видел дека магарето веќе не може да му побегне, првин ја грабнал
лисицата, а потоа се нафрлил и на магарето.
а) Препиши ја со латиница реченицата за постапката со која не се
согласуваш!

__________________________________________________________________
б) Запиши ја пораката од басната!

__________________________________________________________________
_
Постигања на ученикот;
_______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Одд. Раководител: ______________________
Бодови: 52 /

Родител; _____________________________

Podgotovka za integrirana nastava
za IV odd. devetoletka
Nastavna tema:
Cel na temeta:

Semejstvo, doma}instvo i op{testvo
-da gi pro{iruva soznanijata za semejstvoto kako srodni~ka
zaednica;
- da umee da raspoznava osnovni vidovi na semejstva;
- da ja osoznae povrzanosta na semejniot `ivot i aktivnostite
vo nego so drugite aktivnosti na lu|eto.
- da ja uvidi ulogata na brakot kako osnova na semejstvoto
- da gi prodlabo~i znaewata za domot i redot vo doma}instvoto;
- da se pottiknuva da ja sfati ulogata, zna~eweto i funkciite
na doma}instvoto i aktivnostite koi se izvr{uvaat vo nego;
- da gi osoznae karakteristikite na razli~nite vidovi
semejstva i doma}instva;
- da ja osoznae razlikata pome|u privatnosta i javnosta;
- da ja uvidi svojata povrzanost so op{testvoto preku
razli~nite na~ini na informirawe.

Nastavni predmeti
1.Makedonski
jazik

2.Matematika

Nastavna
sodr`ina:
Celi:

Nastavna
sodr`ina:
Celi:

tekst “Bukvarot na Pinokio”
-Da ja svatat sodr`inata i porakata
- da ja razvivaat sposobnosta za interpretacija na
osoznaenoto vo tekstot i pismeno da go prenesat
vo opredelenoto mesto;
-da go zbogatat re~nikot so novi zborovi
- da razvivaat navika za odgovornost
-da svatat deka sekoga{ nema pari za da se kupi se
{to }e posakaat;
- da znaat da go cenat toa {to go imaat i da ne
baraat sekoga{ skapa i nova obleka;
- da steknuvaat naviki za higiena , gri`a i
~uvawe na seto ona {to go imaat vo semejstvoto ,
u~ili~teto op{testvoto;
--zaedni~ki da prezemaat odgovornost i da
donasaat zaklu~ok;
Zaedni~ki da ja analiziraat svojata rabota
Sobirawe i odzemawe do iljada so premin- ve`bi
-Da gi utvrdat steknatite znaewa od sobirawe i
odzemawe so premin
-steknatite znaewa da gi primenuvaat vo
sekojdnevniot `ivot.
-zaedni~ki da prezemaat odgovornost i da
donasaat zaklu~ok;
-da razvivaat mislewe, vizuelna i takti~ka
percepcija, ,inicijativnost, to~nost,
qubopitnost, istrajnost vo rabotata;
-da razvivaat ~uvstvo za pedantnost , urednost i
odgovornost
-da rabotat vo grupa ;

3.Op{testvo

Nastavni
metodi:
Nastavni
formi:

Nastavni
sredstva:

Poimi:

Nastavna
sodr`ina:
Celi:

Planirawa na doma{niot buxet

-Da osoznaat {to e buxet, prihodi, tro{oci,
potrebi i `elbi
-da sfatat deka za sekoja aktivnost potrebno e
planirawe
-da znaat kako pravilno da se planira doma{niot
buxet
-da osoznaat za prihodite i tro{ocite vo
semejstvoto
- da svatat deka pova`no e da se obezbedat
potrebite, a potoa i `elbite
- da osoznaat za {tedeweto koe ovozmo`uva
ispolnuvawe na `elbite
Demonstrativna, aktivna rabota , analiza, igra
Frontalna i rabota vo grupi (tri) koi se formiraat so
vle~ewe na liv~iwa na koi ima zapi{ano obleka, igra~ki i
hrana i na klupite ima postaveno listovi so zapi{ano:
hrana obleka i igra~ki taka sekoj u~enik si go pronao|a
grupata vo koja pripa|a.
Nastavni liv~iwa so upastva za rabota i zada~ite koi treba da
gi izvr{at, nastaven list so dadeni barawa i tekstot
“Bukvarot na Pinokio” , mislovna mapa , hamer so sliki za
potrebi i `elbi na ~enovite na doma}instvata, karton~iwa so
ispi{anite zborovi `elbi i potrebi, , pogovorki i mudri
misli za rabotata , tabela na poimi, hartija vo boja,
flomasteri, , liv~ina so ispi{ani zborovi; hrana, obleka i
igra~ki za formirawe na grupite i listovi so istite zborovi
postaveni na masite
Zaedni~ki interesi, dol`nosti, odgovornost,planirawe na
buxet, prihodi, tro{oci , potrebi, `elbi i {tedewe
U~ilnica

Mesto na
realizacija:
Aktivnata rabota vo grupite i odnesuvaweto na ~asot
Celi na
sledewe:
Centri : ^itawe i pi{uvawe; nau~en i matemati~ki centar

TEK NA AKTIVNOSTI
Aktivnosti na nastavnikot

Aktivnosti na u~enikot

VOVEDNI AKTIVNOSTI -15min.
Se dogovara za po~ituvawe na
pravilata na odnesuvawe na ~asot kako
i pri rabotata vo grupi ;
Gi informira za celite na sledewe
Preku pra{awata go utvrduva
osoznaenoto za semejstvoto i
doma}instvoto i gi voveduva vo
otkrivawe na celta
Pra{awa i aktivnosti
[to e semejstvo i koj go so~inuva?
[te e pak doma}instvo i koj go
sozdava?
Koi se potrebite na edno semejstvo?
Pra{awe naso~eno kon eden od
u~enicite Kade raboti tvojot tatko?
[to dobiva za izvr{enata rabota?
Igra , na iska`anite zborovi
( velosiped, tetratki, leb, na
zimuvawe, roleri, pasta za
zabi,mobilen, u~ili{na ta{na,) i
poso~enite sliki treba da opredelat
kade pripa|a - vo potrebi ili `elbi
Za da gi kupime site ovie raboti {to
treba da imame i kako }e dojdeme do
toa?
Poveduva rozgovor po mudrite misli
za rabotata i tabelata na poimi
istaknati na tablata.

Slobodno se iska`uvaat za potrebata od
po~ituvaweto na pravilata na
odnesuvawe.
Odgovaraat na postavenite pra{awa,
iska`uvaat svoi razmisluvawa , stavovi i
zaklu~oci, opredeluvaat {to spa|a vo
potrebi , a {to vo `elbi so krevawe na
karton~iwata so napi{ano
potrebi i `elbi.
Slobodno se iska`uvaat po mislite i
dadenata tabela na poimi

U^ENI^KO PODU^UVA^KI AKTIVNOSTI 90 min.
Ja istaknuva celta gi objasnuva
poimite buxet, prihodi, tro{oci ,
li~en dohod,
Pomaga vo formiraweto na grupite
Dava upatstvo i zada~i za samostojna
rabota vo grupite;
Ja sledi rabotata, poso~uva,pomaga,
odgovara na pra{awa, bara povratna
informacija, pofaluva

Osoznavaat za buxet, prihodi,
tro{oci,{tedewe
Vle~at liv~iwa i gi formiraat grupite
vo koi treba da rabotat.
Rabotat na postavenite barawa vo grupata
Izbiraat lider ,prezenter, podeluvaat
aktivnosti, slu{aat,~itaat,postavuvaat
pra{awa, razmisluvaat, razmenuvaat
mislewa, se dogovaraat,analiziraat,
donesuvaat stavovi, zaklu~uvat, gi
izvr{uvaat zada~ite, proveruvaat,
prezentiraat

Makedonski jazik:
Go ~itaat tekstot “ Bukvarot na Pinokio,
i rabotat na postavenite barawa

Matematika :
Rabotat na re{avaweto na zada~ata od
nastavniot list i odgovaraat na
postavenite barawa

Op{testvo;
Rabotat vo popolnuvaweto na mislovnata
mapa i odgovaraat na postavenoto barawe

EVALATIVNI AKTIVNOSTI 25 min.
Bara povratna informacija ,postavuva
pra{awa za zaklu~okot od
aktivnostite i zadovolstvoto pri
raboteweto, pofaluva, dava doma{na
rabota da napravat planirawe na
doma{niot buxet zaedno so svoite
roditeli.

Davaat povratna informacija
Go prezentiraat izrabotenoto,
komentiraat, zaedni~ki analiziraat,
davaat svoi razmisluvawa, sogleduvawa
,idei , preporaki ,zaklu~ici i iska`uvaat
zadovolstvo za izvr{enite zada~i

POKAZATELI NA POSTIGAWA
Izrabotenoto i prezentiranoto od strana na u~enicite

OOU “ Kiril i Metodij”
Sveti Nikole

Odd. nastavnik:
Nikoletka Paneva

Tabela na poimi
Buxet
Prihodi (da, ne) Tro{oci (da, ne)
rabota
potrebi
`elbi
vredni
znaewe
mrza

“Koj ni{to ne raboti sekoga{ ima mnogu vreme “
“Koja hrana e najdobra? Onaa koja sami ste ja zarabotile.“
“Imaj vreme za rabota, taa e cena na uspehot. “
“^ovekot e tolku golem kolku {to e aktiven. “
“Inspiracijata se ra|a samo so rabotata i za vreme na rabotata“
“Vo u~ili{teto na `ivotot nema raspust“

Istra`uva~ko ~itawe

Bukvarot na Pinokio
‡ Bi sakal vedna{ da trgnam vo u~ili{te! - mu re~e Pinokio na
svojot tatko \epeto. - Bi sakal na toj na~in da ti se zablagodaram za site
dobrini {to gi napravi za mene.
- Mo{ne dobro, mom~e! - odgovori \epeto.
- No, za vo u~ili{te mi e potrebna nekakva obleka.
Siroma{en, bez skr{ena para vo xebot, \epeto samiot mu so{i odelo od
{arena hartija na Pinokio. ^evlite mu gi izdelka od kora od drvo, a
{apkata mu ja napravi od sredina na leb. Za mig Pinokio se najde nad
le|enot poln so voda, koj mu poslu`i kako ogledalo. Zadovolen samiot od
sebe, per~ej}i se, re~e:
- Li~am na gospodin!
- Taka e! ^istoto odelo, a ne novoto, go pravi ~ovekot ugleden - odgovori
\epeto.
- Kako }e odam vo u~ili{te koga go nemam najva`noto?
- [to ti nedostasuva?
- Nemam bukvar.
- Da, no kako }e go kupime? - pra{a \epeto.
- Lesno, }e pojdeme vo kni`arnica i tamu }e go kupime.
- A pari? Nemame pari - vozdivna starecot.
Pinokio se rasta`i iako be{e palavo dete. Sate ja razbiraat
siroma{tijata, duri i decata.- Se setiv! - odedna{ izvika \epeto.
Toj go oble~eiznoseniot kaput i istr~a nadvor. Koga se vrati, dr`e{e
bukvar, a kaputot go nema{e iako nadvor pa|a{e sneg.
10. Kade ti e kaputo, tatko? - pra{a Pinokio.
11. Mi be{e toplo!
Pinokio vedna{ razbra vo {tto e rabotata. Ima{e dobro srce i ne ja
krie{e svojata qubov. Se frli vo tatkovata pregratka.

Karlo Kolodi

So koi zborovi mo`e{ da gi opi{e{ Pinokio i \epeto?

\epeto

Pinokio

Zapi{i ja porakata od ovoj tekst!
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________

Upatstvo za rabota: Vnimatelno pro~itajte ja zada~ata,
razmislete, analizirajte, dogovorete se, donesete zaedni~ki
zklu~ok. re{ete i prezentirajte!
Zada~a:Majkata oti{la vo samoposlugata i vo nov~anikot nosela 1000
denari. Na kasata za da plati gi donela slednive artikli koi ~inele:
Reden Artikli
Cena
broj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

suvomesno
kola~i
zejtin
meso
{e}er
miris
leb
bra{no
kafe
Pasta za zabi

148 den.
77 den.
120 den.
423 den.
52 den.
120 den.
60 den.
180 den
40 den.
48 den.

So grupirawe na sobiricite presmetajte kolku treba da plati!
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Odgovorete na postavenite barawa!
Treba da plati: ____________ denari.
Ostanala dol`na: _________ denari.
Ne potro{ila : ____________ denari.
Navedete nekolku pri~ini zo{to i nedostasuvale pari!
1.______________________________________________________________2.___
___________________________________________________________3.________
______________________________________________________

Predlo`ete artikli za koj mislite deka ne trebalo da gi kupi
___________________;

_______________; __________________ i bi

za{tedila ___________________________________________ denari.

Upatstvo za rabota:
Vnimatelno pro~itajte ja zada~ata, razmislete, analizirajte,
dogovorete se, donesete zaedni~ki zklu~ok. re{ete i
prezentirajte!
Zada~a:
Majkata doma isplanirala {to da kupi vo samoposlugata i vo
nov~anikot nosela 1000 denari. Na kasata za da plati gi donela slednite
artikli koi ~inele:
Reden Artikli
broj

Cena

1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

77 den.
120 den.
323 den.
52 den.
120 den.
60 den.
180 den
40 den.
40 den.

kola~i
zejtin
meso
{e}er
miris
leb
bra{no
kafe
pasta za zabi

Presmetajte kolku treba da plati so grupirawe na sobiricite i
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Odgovorete na postavenite barawa!
Treba da plati: ____________ denari.
Ostanala dol`na: _________ denari.
Ne potro{ila : ____________ denari.
Predlo`ete artikli za koj mislite deka ne trebalo da gi kupi i bi
za{tedila od parite!
___________________;

_______________;

bi za{tedila ___________ ___________________________ denari.

Upatstvo za rabota:
Vnimatelno pro~itajte ja zada~ata, razmislete, analizirajte, dogovorete
se, donesete zaedni~ki zklu~ok. re{ete, odgovoreta na postavenite
barawa i prezentirajte!

Zada~a:
Majkata oti{la vo samoposlugata i vo nov~anikot nosela 1000 denari.
Na kasata za da plati gi donela slednive artikli koi ~inele:

Reden Artikli
broj

Cena

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

20 den.
35 den.
120 den.
80 den.
32 den.
160 den.
60 den.
180 den
32 den.
28den.

sol
mleko
zejtin
sok
{e}er
sirewe
leb
bra{no
kafe
ocet

So grupirawe na sobiricite presmetajte kolku treba da plati !
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Odgovorete na postavenite barawa!
Treba da plati: ____________ denari.
________________________________________________________________
Ne potro{ila : ____________ denari!

Pro~itajte gi zada~ite i odgovorete na dadenite barawa!

Zada~i:
5. Prihod vo tvoeto semejstvo e samo platata ( od dvaeset i dve iljadi) na tvojot
tatko, Vo bura na idei zapi{ete vo {to }e ja potro{ite!

2. Prihod vo tvoeto semejstvo e samo platata ( od dvanaeset iljadi) na tvojata majka.
Vo bura na idei zapi{ete vo {to }e ja potro{ite.

Navedi nekolku raboti preku koi mo`e da za{tedite vo semejstvoto!

________________________________________________________________

Дневна подготовка за комбинирана настава
со
I и IV одделение
Петок 12.03. 2010 год.
Прв час
одделение

прво

четврто

наставен предмет

Англиски

Математика

наставна содржина

делење 362 : 2

Цели на часот:

да ја утврдат таблицата
множење и делене, да ги
прошират знаењата од
делење и да ја сватат
постапката од делење на
троцифрен број со
едноцифрен број без
остаток

Нас. методи

разговор, активна
работа,

Наставни форми

фронтална и
индивидуална

Наставни средства:

математика

цели на следење:

активната работа

ТЕК НА ЧАСОТ
Активност на Активност на Активност на Активност на
наставникот ученикот
наставникот ученикот
ја запишува
даваат поврат
задачата и води
на информација
разговор за
местната вредност
на цифрите во
бројоти ги потсетува
дека секогаш се
дели од најголемата
местна вредност

Главен
дел

ја објаснува
потикнува
охрабрува,
мотивира користејки
ги ученичките
предзнаења

Активна
работа :
ги користат
претходно
стекнатите знаења
и учествуваат во
решавањето на
задачите
362: 2 = 483 : =-

Пасивна
работа:
работат во
математиката
страна 107 задачи
1, 2,

Активна
работа :
заедничка анализа
на таблата

Завршен
дел:

Бара повратна
информација
дава работа за
дома
568:4=
817 : 7 =
984 : 3 = 792 : 6 =
868 : 7 =

даваат повратна
информација од
изработеното
ги запишуваат
задачите за дома

Втор час
одделение

прво

четврто - деветолетка

наставен предмет

Македонски јазик

Македонски јазик

наставна содржина

говорна игра за
потикнување на говорење
на реченици

Драматизација на текстот
Пластеса, Хортеса и
Плантеса

Цели на часот:

да го подобруваат
говорењето и
комуникацијата

де се воведат во глумата

Нас. методи

разговор, активна работа, демонстративна

Наставни форми

фронтална и индивидуална

Наставни средства:

читанка, Пластеса
Хортесаи Плантеса , кукли

цели на следење:

изразното читање

ТЕК НА ЧАСОТ
Активност на
наставникот

Активност на Активност на Активност на
ученикот
наставникот ученикот

Воведен
дел:

Активна
работа :

им укажува дека
кога говориме треба
правилно да ги
изговараме
зборовите и со цели
реченици за да
можат да не
разберат

Главен
дел:
п

дава задача и
укажува да обрнат
внимание на
интерпукциските
знаци

Пасивна
отвараат на текстот

укажува на тоа при
драмското читање
кој текст не трба да
играат со куклите се чита, следи,
читаат во себе
исправа, пофалува
ги оживуваат и
избираат улога
мегусебно
комуницираат,
читање изразно по
раскажуваат
улоги =
драматизираат

Активна
работа :

Пасивна
работа:
Активна
работа :

Завршен
дел:

Пасивна
работа :

Пасивна
работа:

ја цртаат својата
омилена играчка

ги воочуваат и
препишуваат во
тетратката
глаголите

го презентираат
изработеното

аваат повратна
информација

Трет час
одделение

прво

четврто

наставен предмет

ФЗО

ФЗО

наставна содржина

Фаќање топка од
тркалање

Играње на класични танци

Цели на часот:

да се навикнат правилно
да дофрлуваат топка а и
да можат да ја фатат, даја
развијат прецизноста и
спретноста

да го развиваат ритамот,
да ги совладаат основните
елементи - чекори, од
танцот да се движат по
ритамот на музиката

Нас. методи

демонстративна , активна работа , игра

Наставни форми

фронтална ,

Наставни средства:

топка

касетофон ,касета и
класична музика - валцер

цели на следење:

правилното фрлање и
фаќање на топка

правилното изведување на
движењата според
музиката

ТЕК НА ЧАСОТ
Активност
Активност
Активност
Активност
на
на ученикот на
на ученикот
наставникот
наставникот

Воведен
дел:

Активна
работа :
ги изведуваат
вежбите
за оформување на
телото

Главен
дел:
ја истакнува целта,
демонстрира ,
следи ,помага,
посочува

Завршен
дел:

демонстрира вежби ги изведуваат
за загревање и
вежбите за
оформување на
оформување на
телото
телото

тркалаат со лева
,десна и со двете
раце и фаќаат топка
од пократко
растојание и
постепено по
совладувањето се
зголемува
растојанието

одат по ритамотна
музиката ,
совладуваат
основни елементи и
даваат свои
елементи

гоиискажуваат
задоволството од
часот и со која рака
им било потешко да
тркалат

гоиискажуваат
задоволството од
часот

Четврти час
одделение

прво

наставен предмет

Математика

наставна содржина

Активности со броевите до Англиски
8

Цели на часот:

да ги утврдат стекнатите
знаења за осознаените
броеви,, да се вклучуваат
во активности и истите да
ги извршуваат

Нас. методи

ига, демонстративна, активна работа

Наставни форми

фронтална , индивидуална

Наставни средства:

логички плочки, наставни
листови, хамер со
множества

цели на следење:

активната работа

четврто

ТЕК НА ЧАСОТ
Активност Активност Активност Активност
на
на
на
на
наставнико ученикот
наставнико ученикот
т
т
Воведен
дел:

Главен
дел:

Работат на
задачите во
математиката
го анализираат
изработеното
самостојно работат
во наставните
листови

Завршен
дел:

ги презентираат
изработките,
искажуваат за
извршените
активности и
гоискажуваат
задоволството од
часот

Интегрирано месечно планирање за V-петто одделение деветгодишно образование
Наставен предмет;

Природни науки

Наставно подрачје;

ПРИРОДA И ПРИРОДНИ НAУКИ

Наставни цели;

енергијана зем

Наставни содржини;
Наставно подрачје;

ПЛAНEТA ЗEМЈA

Наставни цели;

да го препознава и опишува обликот
на Земјата со помош на глобус;
• да ги набројува Земјините сфери;
• да го објаснува составот на Сончевиот
систем;
• да стекне сознание дека Земјата постојано се движи;
• да ја согледа привлечната сила на Земјата;
• да ги разликува дневното и годишното
движење на Земјата;
• да ги препознава последиците од движењата на Земјата;
• да ја разбере поврзаноста на Земјината
револуција и топлинските појаси;
• да ги набројува топлинските појаси;
• да ја открива распространетоста на
живиот свет во топлинските појаси.

Наставни содржини;
Наставно подрачје;

МAТEРИЈA И EНEРГИЈA НA ЗEМЈAТA

Наставни цели;

• да наведува примери на различни
материи во природата;
• да стекне сознание дека материите се разликуваат според својствата;
• да ги набројува својствата на материите (изглед, агрегатна состојба,
боја, мирис, вкус, растворливост,
проѕирност, спроводливост на топлина и на електрицитет, магнетно
својство и температура на вриење);
• да разликува материи според
агрегатната состојба, надворешната
структура (прашкаста, кристална,
зрнеста и др.) и други својства;
• да ја опишува преку примери растворливоста на некои материи во
вода;
• да го опишува магнетното својство преку пример;
• да ги препознава металите: бакар, железо, алуминиум,

според изгледот и механичките својства;
• да ги опишува промените на материите при загревање,
горење, стоење на воздух и под дејство на вода;
• да разбере дека при горењето од еден вид материја се
добива друг вид;
•да наведува примери за рѓосување;
• да набројува извори на енергија
(сонце, воздух, вода, органски материи);
• да опишува форми во кои се јавува
енергијата (светлина, топлина, звук,
електрицитет);
• да открие дека светлината се шири
во права линија (зраци), дека може да
се одбива, впива или да се прекршува;
• да стекне сознание дека енергијата
може да се претвора од еден во друг
облик и да се зачувува;
• да се информира и да ја открива потребата и начините за штедење на
енергијата.
Наставни содржини;
Наставно подрачје;

ОРИEНТAЦИЈA НA ЗEМЈAТA

Наставни цели;

• да ги определува страните на светот
на карта;
• да ги определува страните на светот
во природата;
• да го разбере значењето на поимот
размер и неговата примена на карта;
• да ги препознава различните видови
на карти;
• да ги препознава единиците за изразување на географска широчина (екватор) и должина (гринич);
• да ги пронаоѓа и ги покажува географските топоними на карта;
• преку примери да го објаснува поимот
месно време;
• да објаснува за разместеноста и бројот на часовните зони на Земјата со глобус и карта.

Наставни содржини;
Наставно подрачје;

EКОЛОГИЈA И РAЗНОВИDНОСТ НA ЖИВИОТ СВEТ

Наставни цели;

да ги опишува условите за живот во
животните средини: вода и почва;
• да ја согледува разновидноста на живиот свет;
• да го разбере групирањето на организмите според сложеноста и сродството (царства на живите организми);

• да ја увидува големината и значењето
на морињата;
• да ги поврзува одликите на животната средина (копнена и водена) со
типот на животната заедница (ливада,
шума, барска, речна, езерска заедница);
• да ги опишува составот, поделбата,
појавите и процесите во атмосферата,
преку примери;
• да ги разликува поимите време (временски прилики) и клима;
• да стекне знаења за климата и разместеноста на климатските појаси на Земјата;
• да опишува како човекот ја менува
природата со ширењето на населбите;
• да објаснува преку примери како земјоделството и индустријата ја менуваат
природата;
• да ги искажува своите размислувања
за позитивните и негативните последици од урбанизацијата.
Наставни содржини;
Наставен предмет

МАТЕМАТИКА

Наставно подрачје;

БРОEВИ ДО 1 000 000. СОБИРAЊE И ОДЗEМAЊE ДО 1
000 000

Наставни цели

- да воочува множества и да ги претста¬вува со
Венов дијаграм;
- да запише елемент на множество;
- да одреди унија и пресек на множества и тоа да го
означи со симболи;
- да одредува разлика на две множества;
- да претстави множество на табеларен начин (со
загради).
- Да собира и одзема броеви до 1 000 (повтовање).
- Да чита и пишува броеви до 1 000 000;
да одредува месна и цифрена вредност во даден број;
- да одредува претходник и следбеник на даден број до 1
000 000; да споредува броеви до 1 000 000;
- да собира броеви до 10 000;
да одзема броеви до 10 000;
- да собира броеви до 1 000 000;
- да одзема броеви до 1 000 000;
- да проценува резултат од собирање и одземање и да
врши проверка со дигитрон;
- да го искажува и запишува комутативното и
асоцијативното својство на собирањето;
- да го користи комутативното и асоцијативното својство
на собирањето во решавање на проблемски задачи;
- да ја воочи промената на збирот, односно разликата во

зависност од менувањето на собироците, односно
намаленикот или намалителот;
- да ги применува собирањето и одземањето во
решавање на проблемски ситуации,текстуални задачи и
равенки;
- да ги препознава римските цифри I, V, X;
-да ги препознава, чита и пишува римските броеви до 20.
Наставни содржини;
Наставно подрачје;

ФОРМИ ВО РAМНИНAТA

Наставни цели

да воочи и именува точка,права и ра
да разликува хоризонтална, вертикална и коса

да одредува заемни положби на права и рамнина
(правата лежи во рамнината, правата е паралелна со
рамнината и правата ја прободува рамнината);
- да одредува заемни положби на две рамнини (се
поклопуваат, се паралелни и се сечат);
- да разликува отворена и затворена искршена линија;
- да воочува и именува многуаголник;
- да одредува теме, страна и агол на многуаголник;
- да црта и именува геометриски фигури: триаголник,
квадрат и правоаголник според нивните елементи
(страни, темиња или агли);
- да идентификува и класифицира триаголници според
страните и аглите;
- да ја објаснува постапката за пресметување на
периметар на многуаголник, триаголник, правоаголник и
квадрат;
- да ги применува формулите за периметар на
геометриските фигури во проблемски задачи;
- да препознава кружница и круг;
- да се оспособува да црта кружница со шестар;
- да одредува центар, радиус и дијаметар на кружница;
- да одредува заемна положба на точка и кружница и на
точка и круг;
- да ги препознава и именува геометриските тела:
коцка,квадар,пирамида, цилиндар, конус и топка;
- да ги разликува и именува елементите на геометриските
тела.

Наставни содржини;

Наставно подрачје;

МНОЖEЊE И ДEЛEЊE ДО 1 000 000

Наставни цели

- да множи и дели броеви до 1 000 (повторување);
-да множи и дели броеви до 1 000 000.
- да множи со едноцифрен, двоцифрен и трицифрен број
-да дели со едноцифрен и дво-цифрен и трицифрен број
-- да дели со остаток и да го проверува добиениот
резултат;
-да проценува резултат од множење и делење и да врши
проверка со дигитрон;
-да го искажува и запишува комутативното асоцијативното
својство на множењето;
-да ги применува асоцијативното и комутативното својство
на
множењето во проблемски задачи;
• да го применува на конкретно
ниво дистрибутивното својство
на множењето и делењето во однос на собирањето и
одземањето;
• собирањето и одземањето да
ги применува во решавање на
проблемски ситуации, текстуални задачи и равенки;
• да препознава, чита и споредува дропки помали од 1;
• да го именува и објаснува значењето на именителот и
броителот на дадена дропка;
-да ја објаснува дробната црта како
количник на именителот и броителот на дадената дропка;
• да пресметува дел од даден број
изразен со дропка со броител 1;
• да собира и одзема дропки со еднакви именители.

Наставни содржини;
Наставно подрачје;

МEРEЊE

Наставни цели

да ја разбира плоштината како величина која се мери,
споредува и изразува со број;
• да ги препознава и користи единиците мерки: квадратен
сантиметар, квадратен дециметар, квадратен метар;
• да го објаснува начинот на
пресметување на плоштина на правоаголник и квадрат;
• да го објаснува начинот на пресметување на плоштина
на квадар и коцка;
• да ги применува формулите во
решавање на проблеми од секојдневниот живот.

Наставни содржини;
Наставно подрачје;

РABОТA СО ПОДAТОЦИ

Наставни цели

- да собира, селектира, подредува и внесува податоци;
- да селектира потребни податоци
за решавање одреден проблем;
- да чита податоци од сликовити прикази, табели,
графикони и истите да ги интерпретира;
- да прави графички прикази на податоци.

Наставни содржини;

Дневна подготовка за комбинирана настава со
I и IV одделение
одделение

прво

четврто - деветолетка

наставен предмет

Македонски јазик

Ликовно образование

наставна содржина

Говорна вежба Расипан
телефон

Контраст светло- темно
Месечина и Ѕвезди на небо

Цели на часот:

да ја развиваат говорната
вештина,
да изговараат правилно и
да се навикнуваат активно
да слушаат за да разберат
и запомнат

да осознаат за поимот
контраст
да разликуваат контрасти
да гиприменат воликовните
творби
да рааботат падантно и да
го внесат естетското
чувство во ликовната
творба

Нас. методи

разговор, активна работа, демонстративна

Наставни форми

фронтална и индивидуална

Наставни средства:

,телефон ,сликички од
домашни животни, хамер

водени бои, темпера,
четка, блок, молив ,сад за
вода

цели на следење:

активното мислење и
правилниопт изговор на
зборовите и речениците

активната работа и
убавината наликовната
творба

ТЕК НА ЧАСОТ
Активност на Активност на Активност на Активност на
наставникот ученикот
наставникот ученикот

Воведен
дел:

Пасивна
работа :

дава задачи – да го
разгледаат и
нацртаат телефонот
да размислат за
потребатаод
телефон како треба
да зборуваме и
треба ли да
слушаме
внимателно и
зошто?

го разгледуваат
телефонот и
размислуваат за
потребата од
телефонот и како
треба да
разговараат

Главен
дел:

Завршен
дел:

Активна
работа :
даваат повратна
информација по
дадената задача
Им ја објаснува
игратаи ја играат
На откриениот збор
се лепи сликичката
на хамерот ( сите )
посложена задача
со реченици
Презентираат и го
искажуваат
задоволството од
изработеното

Поставува
прашања:
Што е денонокие?
Зошто ноќе талиме
светло? Што е
спротивно на
темно?
Размислете и
дадете и други
примери за
контраст?
На небото ноќе има
светлосни тела и
кои се тие?
Ја истакнува целта
на часот.

Активна
работа:
Давааат повратна
информација по
дадените прашања
искажуваат
примери за
контрасти

Активна
работа :

Пасивна
работа:

Ја играат играта и
го изработуваат
хамерот од
домашни и диви
животни

Се подготвуваат,
размислуваат,
планираат, цртаат и
бојат
Презентираат и го
искажуваат
задоволството од
изработеното

Втор час
одделение

прво

четврто

наставен предмет

македонски јазик

Македонски јазик

наставна содржина

сечење на сликички од
жива природа и
вербалнотолкување

Обработка на текстот
Валканата училница

Цели на часот:

подобрување на устниот
говор ипрецизност при
работата, како и
развивање на моториката

да ја сватат содржината,
да научат правилно да го
читаат, да ги определат
логичките целини, да
донесат заклучок , да ја
определат пораката и да ја
одржуваат хигиената во
училницата

Нас. методи

разговор, активна работа, демонстративна

Наставни форми

фронтална и индивидуална

Наставни средства:
цели на следење:

ТЕК НА ЧАСОТ
Активност на Активност на Активност на Активност на
наставникот ученикот
наставникот ученикот

Воведен
дел:
Поставува прашања
по сликите За да
живеат овие
животни што им е
потребно/
На кој друг име
потребно храна,
вода и воздух
Објаснува здека тие
спагаат во живата
природа
им поделува
листови со слики и
им дава упаство
што да сечат

Активна
работа :
одговараат на
поставените
прашања,
внимателно
слушаат
сеат сликичкиод
жива природа

поставува
мотивирачки
прашања
Каде
даваат повратна
сенаогамесега?
информација на
Каква ена шата
поставените
училница? Кој се
прашања
грижи за хигиената
во училницата? Ако
фрламе отпадоци
низ училницата
каква ќе биде таа?
Ја истакнува целта

Активна
работа :

Главен
дел:

Пасивна
работа:

Даза задачи,
поставува
сечат сликички од прашања,
поттикнува, помага,
жива природа
следи , пофалува
бара повратна
информација

Активна
работа :

усно говорат по
исечените
сликички

Активна
работа :
Го читаат текстот ,
размислуваат на
содржината и ги
пронаоѓаат
непознатите
зборови
ја анализираат
содржината и
бараат објаснување
на непознати
зборови ако има и
читаат гласно ги
определуваат
логичките целини ,
донесуваат
главните мисли,
донесуваат
заклучок

Пасивна
работа:
работат мисловни
активности по
дадени барања од
текстот во
читанката и ја
запишуваат
пораката

Завршен
дел:

искажуваат за
Бара повратна
работеното на часот информација

даваат повратна
информација од
изработеното

Трет час
одделение

прво

четврто

наставен предмет

запознавање наоколината

Музичко образование

наставна содржина

Стари и нови градби

Пеење поноти на песната
Кокиче

Цели на часот:

да се запознаат со старите да гии утврдат нотите , да
и новите градби и од
научат да ја пеат по ноти
коиматеријали се градат
песничката Кокиче
тие, да гио опишуваат
нивниот изглед

Нас. методи

разговор, активна работа, демонстративна,
набљудување

Наставни форми

фронтална и индивидуална

Наставни средства:

слики од стари и нови
градби
наставни листови

цели на следење:

активноста на учениците

нотен текст на песната

ТЕК НА ЧАСОТ
Активност на Активност на Активност на Активност на
наставникот ученикот
наставникот ученикот

Воведен
дел

Пасивна
работа :

им дава задача да
ги разгледаат
сликите и да ги
воочат разликите

размислуваат

Главен
дел:

Активна
работа :

следи, поттикнува,
исправа, помага

слободно се
искажуваат по
вооченото од
набљудувањето
насликите

Им го запишува
нотниоттекст на
песната и води
разговор за
одговараат на
прввотоцвеќе, кое е поставените задачи
тоа ?Какоизгледа ?
каде расте/ и како е
напишана песната
Кокиче?

Активна
работа:

им ја пее песната по
ноти, слуша,
помага, исправа,
пофалува
Го препишуваат
нотниот текст во
петолинието

Пасивна
работа:

Завршен
дел:

Пасивна
работа:

Активна
работа :

работат во
наставните листовбојат

пеат по ноти
фронтално и
индивидуално

Искажуваат
задоволство од
активностите
п го презентираат
изработеното

Искажуваат
задоволство од
активностите

Четврти час
одделение

прво

четврто

наставен предмет

Музичко образование

природа

наставна содржина

слушање музика ЛЕТ НА
БУМБАРОТ

Обработка Нопходност на
храна како извор за живот

Цели на часот:

да се оспособуваат да
слушаат музика, да ги
воочат инструментите и
ритамот и да откријат за
кое животно е претставено
во композицијата

да ја сватат улогата на
неопходноста на
храната,да користат
редовно и разновидна и
здрава храна

Нас. методи

разговор, активна работа,

Наставни форми

фронтална и индивидуална

Наставни средства:

касета, лист,молив,боички

цели на следење:

активноста на часот

ТЕК НА ЧАСОТ
Активност на Активност на Активност на Активност на
наставникот ученикот
наставникот ученикот

Воведен
дел:

Активна
работа :

поставува прашање
за размислување
Што се брмчи во
воздухот

размислуваат и
даваат повратна
информација по
поставеното
прашање

Ги мотивира,,
потикнува кон
размислување и
воведување во
целта
поставува прашање
Зошто ни е
потребна храната?
Што се создава со
внесувањетона
храна во
организмот?

Пасивна
работа:
размислуваат на
поставеното
прашање

Активна
работа:
даваат пповратна
информација

дава задачи и
истите ги објаснува,
поставува
даваат повратна прашања,
Oбработка
Им ја раскажува
поттикнува
,исправа
информација за
нановата содржина
приказната За
, помага , посочува преку активна
содржината на
царот Салтан
приказната
самостојна работа
им пушта музика
ја слушаат
по дсдените барања
посочува на што да композицијата
и сликите во
внимаваат,
одговараат
учебникот стр.75 и
постабува
напоставените
донасање
прашања,
прашања од
заеднички заклучок
композицијата
за неопходноста на
следи,посочув
храната

Главен
дел:

а,поттикнува,
помага,
пофалува

Активна
работа :

Пасивна
работа:

Пасивна
работа :

Активна
работа :

го

цртаат и
бојат
бумбарот во
лет

Завршен
дел:
бара повратна
информација за
активностите

даваат повртна
информација за
активностите и го
презентираат
изработеното

се искажуваат за
осознаеното од
новата содржина

даваат повртна
информација за
активностите

Петти час
одделение

четврто

наставен предмет

Општество

наставна содржина

Извештај од ЕКО патролата

Цели на часот:

да се воведат во истражувачките активности,
да се оспособат да средуваат податоци и истите да ги
презентираат
да го развијат еколошкото чувство и поттикнување на
чувството за грижа кон природата.

Нас. методи

разговор, активна работа, демонстративна, метод на
излагање.

Наставни форми

фронтална и индивидуална

Наставни средства:

учебник

цели на следење:

извршените истражувачкиактивности и презентирањето

ТЕК НА ЧАСОТ
Активност на
наставникот
Воведен дел:
Води разговор за задачите кои им беа
дадени

Активност на ученикот
Активна работа
Слободно се искажуваа за
истражувачката работа.

Главен
дел:

презентација на собраните податоци од
истражувањето и разговор по истото -за
преземените мерки и донесувањена
заклучок
РАБОТА ВОГРУПА ИЗРАБОТКА НА
ПОРТФОЛИО СО ЕКО правила

Завршен дел:

презентација и истакнување на
портфолиото

Годишна програма за работа на Училишниот Одбор
во ООУ " Кирил и Методиј" Свети Николе
за учеб. „2010/ 2011 година

Воведен дел
" Нема друг пат до успехот освен оној преку
јасна и цврста цел. Ништо не може да ја замени.
Целта е вечниот предуслов на успехот."
Нашата цел како членови на УО во ООУ "
Кирил и Методиј" Свети Николе е заеднички да
работиме и да дадеме допринос во унапредувањето,
осовремувањето и развојот на воспитно образовната
дејност во училиштето , бидејки здружувањето е
почеток,, остварувањето – прогрес и работењето- успех.
За да секое тимско работење донесе успех потребно е;
заедничко планирање,мегусебно почитување и доверба
,праведно и законито работење.

Лична карта на училиштето
ООУ " Кирил и Метод"
од Свети Николе
започна со работа во
далечната 1873 година
со 27 паралелки . По 37
години училиштето се
наоѓа на истата
локација на ул. Ангел
Трајчев бб. Свети
Николе.

Програма за работа
Сотав на Училишниот одбор ;
ред.
бр.

членови;

функција

преставник од;

Училишен одбор во ООУ " Кирил и Методиј"Свети Николе

План за акција
носители
активности

временска
рамка

Разгледува успех од крајот на
учебната 209/ 2010 год.

јуни
2010 год.

Проценува реализација на
поставените цели во учеб.
2009/2010 год и дефинира
на визија на училиштето

јуни
2010 год.

Идентификува цели и
приоритети за учеб. 2010/
2011 год.

јуни
2010 год.

Изработува кодекс на
однесување

јули
август
2010 год.

Изработува план за акција на членовите
УО

јули
август
2010 год.

Учествува во израбоката и
усвојувањето на Годишната
програма на училиштето

август
септември
2010 год.

Предлага Годишната
програма на училиштето за

Членовителче директор
новите
педагог

членовите

учеб. 2010/ 2011 год. на
основачот
членовите
Учествува во израбоката и
усвојувањето на
Самоеваулацијата и
Развојниот план на
училиштето

соработници

директор

септември
октомври
2010 год.

наставници
стручна
служба
директор

јули
август
септември
2010 год.

Предлага Финансов план до
основачот

членовите

директорот
секретарот

комисија за
Врши надзор на јавните јавни набавки
набавки

во текот на
целата година

Распишување на оглас за
членовите
вработување на лица според
потребите на училиштето
Дава мислење за избор на
наставници
изработува формулар за
препорака за избор на
наставник

септември
2010 год.

ноември
2010

членовите

директор

декември
2010

Разгледува и усвојува
членовите
полугодишен извештај за
успехот од првото полугодие и
од крајот на учебната
2010/ 2011 год.

директор

Настојува да обезбеди
финансиски средста од
донации, грантови идр.

членовите

директорот

Во текот на
целата учебна
година

Разгледување на жалби,
приговори од вработени,
родители и ученици

членовите

Наставнички
совет
директорот
Стручна
служба

во текот на
целата година
2010 и
2011год.

Учествува во израбоката на членовите
годишниот извештај за
учеб.2010/ 2011год.

директорот
Стручна
служба

јуни
2011 год.

Разгледува и усвојува
членовите
годишен извештај за успехот
од крајот на учебната
2010/ 2011 год.

директорот

јуни
јули
2011 год.

Врши анализа на
членовите
реализираните цели за учеб.
2010/ 2011 год.

директорот

јуни
јули
2011 год.

Определува приоритети за
учеб. 2011/ 2012 год.

членовите

наставници
директор
стручна
служба

јули август
2011 год.

Изготвува план за развој за
учеб. 2011/ 20112год.

членовите

јануари
2011год.

јули август
2011 год.

Освен наведените активности Училишниот одбор
врши и други работи утврдени со законот.

ООУ " Кирил и Методиј"

Претседател

Свети Николе

изработил; Н,Панева

Образец за опис на реализиран наставен час
(или часови)
Наставен
предмет/
Одделение
Математика
V петто
деветгодишно
образование

Наставна
тема
Работа со
податоци

Наставна
содржина/
лекција
Обработка на
податоци од
истражувачка
активност

Траење

Наставник

еден час
( со
претходна
домашна
истражувачка
работа )

Панева
Николетка
ООУ"Кирил и
Методиј" Свети
Николе

Очекувани резултати:
Учениците:
11. да подготват инструмент за прибирање на податоци соодветни на
задачата
12. да собираат и средуваат собрани податоци
13. да вршат анализа и интерпретација на собраните податоци
14. да го користи програмот Open Ofis.org.Callc или
15. Open Ofis.org Spreadsheetза
16. да изработуваат табела и да ги внесуваат податоците
17. да прават и графикон
18. да го запишат одговорот по дадените барања
19. да ги интерпретираат податоците и да донесуваат заклучоци
20. да одредат каде и кога е безбеден како учесник во сообраќајот
21. да подготвуваат ефективна презентација
22. да ја сфати важноста на извлекување заклучоци базирано на податоци

Потребни материјали и опрема за реализација:
6. инструмент за прибирање на податоци
7. Хамер на кој се внесуваат собраните податоци
8. Компјутер -Intell cllasmate
9. Дигитален фотоапарат
10. Наставен лист со упатство и дадени барања за работа на компјутер

Активности и насоки од претходниот час: 10 мин.
12.
Се формираат 4 групи од учениците - според близината на местото
каде живеат
13.
Се одредуваат локации за истражување
14.
Се запознаваат со насоките за истражувачката активност и
исртументите за прибирање на податоци

Активности на часот:
9.
учениците 5 мин.

Воведување на

10.
Секоја група дава
известување од истражувањето и ги внесува податоците на хамерот

11.
мин.

Тек на часот 30

12.
Учениците го стартуваат
програмот Open Ofis.org.Calc или Open Ofis.org Spreadsheet
13.
Секој ученик
индивидуално работи според даденiте барања во наставниот лист
14.
изработува табела
15.
внесува податоци во
табелата од хамерот
16.
Изработува графикон
17.
Ги запишува прашањата
од наставниот лист на компјутерот
18.
Дава одговор на
поставените прашања;
19.
Го развива логичкото
мислење
20.
Потоа учениците го
снимаат изработеното и презентираат

21.
часот 5 мин.

Завршување на

22.
Водат дискусија по
прашањата;
23.
Кои постапки се
потребни за претставување и интерпретирање на прибрани податоци?
24.
Како учесници во
сообраќајот кога би биле безбедни?

Посебни активности за учениците кои побрзо напредуваат
На учениците им се дава следнава активност;
Изработи листа за внесување на податоци и за време на одморот дознај по
колку ученици има восекое одд. од твојата смена?

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот:
Групите одговорно ја извршија истражувачката активност,собраните
податоци ги презентираа и ги внесоа во соодветните места на хамерот.
Сите ученици самостојно и успешно ги завршија барањата од наставниот
лист,
Беа вешти и целосно мотивирани при работата на компјутерите.Осум
ученика успеаја побрзо од предвиденото време да ги завршат сите барања и
ја изработија дополнителната задача – подготвија инструмент за прибирање
на податоци соодветни на задачата
Задоволна сум од постигањата на учениците и имам согледано дека
примената на ИКТ е доста мотивирачка за ученицнмеите и дава подобри
резултати, па затоа и почесто и ја применувам во наставата.
Кога би имало интернет во училиштето би применувала ефективни
мотивирачки методи со употреба на ИКТ и учениците преку истражувачки
активности смостојно ќе осознаваат за многу планирани содржини по сите
наставни предмети.
Планираните цели беа целосно реализирани и здоволни се и
учениците и јас како наставник.

Прилози
Наставен лист
Во програмотOpen Ofis.org.Calc или Open Ofis.org Spreadsheet
направи табела , внеси ги податоците од истражувањето, направи графикон
по свој избор и одговори на дадените барања.
25.
На која улица сообраќајот
е најфрекфентен?
26.
Кои сообраќајни средства
најмногу поминале за време од еден час и колку? А кои најмалку?
27.
Која улица е најбезбедна?
28.
Сними го изработеното!

Видео запис од часот

Наставен лист
Во програмот Open Ofis.org.Calc или Open Ofis.org Spreadsheet
направи табела , внеси ги податоците од истражувањето,
направи графикон по свој избор и одговори на дадените
барања.
11.
На која улица
сообраќајот е најфрекфентен?
12.
Кои сообраќајни
средства најмногу поминале за време од еден час и колку?
А кои најмалку?
13.
Која улица е
најбезбедна?
Дополнителна задача
Изработи листа за внесување на податоци и за време на
одморот дознај по колку ученици има восекое одд. од твојата
смена?

Наставен лист
Во програмотOpen Ofis.org.Calc или Open Ofis.org Spreadsheet
направи табела , внеси ги податоците од истражувањето,
направи графикон по свој избор и одговори на дадените
барања.
14.
На која улица
сообраќајот е најфрекфентен?
15.
Кои сообраќајни
средства најмногу поминале за време од еден час и колку?
А кои најмалку?
16.
Која улица е
најбезбедна?

Дополнителна задача
Изработи листа за внесување на податоци и за време на
одморот дознај по колку ученици има восекое одд. од твојата
смена?

Контролен тест по македонски јазик за IV одд.
Име и презиме:
_________________________________
1.Јас имам нова блуза.
Во дадената реченица лична заменка е:
А) имам
Б) јас
В) нова
Г) блуза

2. Со кој збор се појаснува именката книга ?
А) прекрасен
Б) прекрасно
В) прекрасна
Г) прекрасни

3. Зборовите пишува,лежи, вее се :
А) придавки
Б) заменки
В) глаголи
Г) придавки

4 Правилно напишан празник е
А) 11 октомври
Б) единаесети октомври
В)11 Октомври

5.Која од следниве реченици е расказна?
А) Колку актери има во неа
Б) Ја гледаше ли претставата
В) Ама е добра претставата
Г) Седев и ја гледав претставата

6.Еднина од зборовите: ножици , панталони е:
А) ножица, панталона
Б) ножица, панталони
В) ножици, панталона
Г) немаат еднина

7. Која реченица е правилно запишана?
А) Ја прочитав книгата Двојната лота
Б) Ја прочитав книгата двојната лота
В) Ја прочитав книгата двојната Лота
Г) ја прочитав книгата “ Двојната Лота “

8. Што е декор?
А ) Облека за глумците

Б) Изглед на сцената
В) Музика во претставата
Г) Шминка на глумците
9.Во дадената реченица подвлечи ги главните делови

Марија напиша убав состав.
10 . Петар учи и постигнува добар успех
Дадената реченица запиши ја и во другите времиња

______________________________________________________
______________________________________________________

Оценка:
______________________

Родител: ________________Одд.
наставник:________________