You are on page 1of 35

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

เรื่องหลัก / หัวเรื่อง The Changing Year


ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรียนรูท
้ ี่ 5 The Changing Year
แผนการเรียนรู้เรื่อง Conclusion.
เวลา 1 ชัว่ โมง
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------
1. สาระสำาคัญ
การอ่านบทความที่เป็ นภาษาอื่น ถ้าผ้้อ่านมีความร้้ในเรื่องนั้น
ในภาษาของตนอย่้บ้าง จะช่วยให้ผอ
้ ่านเข้าใจเรื่องที่อ่านง่ายขึ้น
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 จุดประสงค์ปลายทาง
2.1.1 นักเรียนสามารถบอกใจความสำาคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่านได้
2.2 จุดประสงค์นำาทาง
2.2.1 นักเรียนเดาความหมายของคำาศัพท์จากข้อความใน
บทอ่านได้
2.2.2 นักเรียนสามารถตอบคำาถามจากบทอ่านได้
2.2.3 นักเรียนสามารถใช้กลยุทธ์ในการอ่านตาม
วัตถุประสงค์ได้
3. เนื้ อหาสาระ
3.1 Radar
3.2 Satellites
3.3 Analysis
3.4 Forecast
3.5 The computer model
3.6 Role of the forecaster
3.7 Post Test จำานวน 30 ขูอ

4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

4.1 กิจกรรมนำาเขูาส่้บทเรียน
1. ให้นก
ั เรียนด้ภาพที่ 3.14-3.24 แล้วซักถามนักเรียนดังนี้
Look at the picture 3.14-3.24 and answer
these questions.
What do we call this equipment that uses radio
waves to find the position of things and
watch their movement?
Suggested answer :Radar.
Where can we see it?
Suggested answer : Airport or weather office.
What is can be seen in picture 3.16?
Suggested answer : Polar-orbiting satellite.
How high does it orbit around the earth?
Suggested answer : About 870 km. high.
How long does it take for one orbit?
Suggested answer : It takes approximately 1
hour 42 minutes.
2.ให้นก
ั เรียนด้ภาพที่ 3.25-3.31 Weather Chart
หรือ Icons สัญลักษณ์ท่ใี ช้ในการพยากรณ์
อากาศซักถาม อธิบายเพิ่มเติมพอสังเขป แจ้งวิธี
การวัดผลและประเมินผลนักเรียน
4.2 กิจกรรมขั้นสอน/ขั้นฝึ ก
1. ให้นก
ั เรียนอ่านบทอ่านที่ 3.1 เรื่อง Radar บท
อ่านที่ 3.2 เรื่อง Satellites บทอ่านที่
3.3 เรื่อง Analysis บทอ่านที่ 3.4 เรื่อง
Forecast บทอ่านที่ 3.5 เรื่อง The computer model
และบทอ่านที่ 3.6 เรื่อง Role of the
forecaster
2. คร้สอนคำาศัพท์จากบทอ่านที่ 3.1 เรื่อง Radar
บทอ่านที่ 3.2 เรื่อง Satellites บทอ่าน
ที่ 3.3 เรื่อง Analysis บทอ่านที่ 3.4 เรื่อง
Forecast บทอ่านที่ 3.5 เรื่อง The computer
model และบทอ่านที่ 3.6 เรื่อง Role of
the forecaster ได้แก่ radar, satellite, pole,
sequence, transfer, plot, equation, array,
insight, chief และคำาว่า spurious พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างประโยคหรือคำาจำากัดความเป็ น
ภาษาอังกฤษนักเรียนและคร้ช่วยกันแปล
3. ให้นก
ั เรียนช่วยกันสรุปบทอ่าน ทั้งหมด

4. คร้ถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเรื่องที่
นักเรียนอ่านแล้ว ดังนี้
Based from the passage 3.2 when did the
first meteorological satellite launch in the
orbit?
Suggested answer : In 1960.
Can radar pictures used by the Environment
Agency for river management and flood
warnings?
Suggested answer : Yes.
Based from the passage 3.2 which
imaginary line that Geostationary satellites,
stationary with respect to the earth
remain over?
Suggested answer : The equator.
How high is it from the earth?
Suggested answer : At a height of about
36,000 km.
How long does it take for an orbit around
the earth?
Suggested answer : At this height it takes
exactly 24 hours to complete one orbit.
Based from the passage 3.4 the use of
computers has played a key role in improving
the accuracy and detail of weather
forecasts. What is the underlined word means?
Suggested answer : Correctness.
The computer model produces a global
forecast twice a day using the midnight and
midday observations as starting
conditions. What is the underlined word means?
Suggested answer : Two times.
Not only greater computer power,
improvements to the computer models, and other
technological advances, there is still an
important role for the man who control,
calculate and forecast the weather . Who
is he?
Suggested answer : The weather forecaster.
5. นักเรียนและคร้ช่วยกันสรุปบทอ่าน อีกครั้ง
6. ให้นก
ั เรียนทำาแบบฝึ กหัด Exercise 3.3
จำานวน 10 ข้อ คร้เฉลยและอธิบายเพิ่มเติม
7. ให้ นัก เรี ย นทำา แบบฝึ กหั ด Exercise 3.4 จำา นวน 10
ข้ อ ค ร้ เ ฉ ล ย แ ล ะ อ ธิ บ า ย เ พิ่ ม เ ติ ม
8. ให้นักเรียนทำา แบบทดสอบหลัง เรี ยน จำา นวน 30 ข้อ
ค ร้ เ ฉ ล ย แ ล ะ อ ธิ บ า ย เ พิ่ ม เ ติ ม
9. ค ร้ อ ธิ บ า ย ส รุ ป ใ จ ค ว า ม สำา คั ญ

4.3 กิจกรรมขั้นสรุป/นำาไปใชู
1. คร้ให้นก
ั เรียนจับค่้ทบทวนแบบทดสอบก่อนเรียนแล้ว
เปรียบเทียบคำาตอบกับค่้อ่ น
ื และช่วยกันอภิปรายเมื่อมีคำา
ตอบที่แตกต่างกัน เมื่อนักเรียนทำางานเสร็จแล้ว คร้สุ่มให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็นและคร้อาจซักถามเหตุผลการ
หาคำาตอบและวิธีคิด
5. สื่อการเรียนรู้
5.1 เอกสารประกอบการสอนและภาพประกอบในเล่ม
5.2 แหล่งเรียนร้้ : 1. ใช้ Search Engine เช่น
www.google.co.th, www.yahoo.com ,
www.altavista.com, www.ask.com พิมพ์
ข้อความที่ต้องการและเลือก Website ที่ต้องการ
2. Cambridge Advanced Learner’s
Dictionary (2005) . (2nd ed)
Singapore :
Cambridge University Press.
3. Longman Dictionary of
Contemporary English(2005). ( 4th ed) India:
Pearson Education
Limited.
6. การวัดผลและประเมินผล

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การวัด


1. ทำาแบบฝึ กหัด แบบฝึ กหัด Exercise
Exercise 3.3 จำานวน 3.3 จำานวน 10 ข้อ ทำาถ้ก 5 ข้อ = ผ่าน
10 ข้อ แบบฝึ กหัด เกณฑ์
2. ทำาแบบฝึ กหัด Exercise 3.4 จำานวน
Exercise 3.4 จำานวน 10 ข้อ ทำาถ้ก 5 ข้อ = ผ่าน
10 ข้อ เกณฑ์
3. ทำาแบบทดสอบหลัง แบบทดสอบหลัง ตอบถ้กได้ = 1
เรียน จำานวน 30 ข้อ เรียน จำานวน 30 ข้อ คะแนน
ตอบผิดได้ = 0
คะแนน
เกณฑ์ผ่าน 50%ของ
คะแนนเต็ม
ทำาถ้ก 15 ข้อ = ผ่าน
เกณฑ์
4. การสังเกต แบบสังเกต 17-20 = ดีมาก
พฤติกรรม พฤติกรรม 14-16 = ดี
10-13 = ปานกลาง
9-0 = ต้อง
ปรับปรุง

7. ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน
7.1 แบบฝึ กหัด Exercise 3.3 จำานวน 10 ข้อ
7.2 แบบฝึ กหัด Exercise 3.4 จำานวน 10 ข้อ
7.3 คำาตอบจากแบบทดสอบหลังเรียน Post - Test จำานวน
30 ข้อ
3.1 Radar
As well as the Windprofiler radars, there is a network
of weather radars that provides a picture of the distribution of
rainfall. From the radar it is possible to work out where it is
raining and how heavy the rain is. The network includes sites
provided by the Republic of Ireland and the States of Jersey
and covers the whole of the British Isles. Extensive radar
information from the continent is also available.
3.2 Satellites
Since the first meteorological satellite was placed in
orbit in 1960, satellites have become essential tools for
weather forecasters. The satellites used by meteorologists fall
into two categories.
Polar-orbiting satellites pass around the earth from pole
to pole at a height of about 870 km. It takes approximately 1
hour 42 minutes for the satellite to complete its orbit, by
which time the earth has rotated by about 25 degrees.
Geostationary satellites remain over the equator,
stationary with respect to the earth. This is achieved by
having the satellite in orbit at a height of about 36,000 km.
At this height it takes exactly 24 hours to complete one
orbit, so it always views the same part of the globe.
Meteosat , the name given to the European
geostationary satellites, like their US, Japanese and Indian
counterparts, give sequences of cloud images. From these, the
development and movement of weather systems can be
followed and, of particular importance, tropical storms can be
tracked.
3.3 Analysis
The Global Telecommunication System (GTS) has been set
up to transfer weather observations (and forecasts) around the
world. The Telecommunications Centre at Met Office
Headquarters in Exeter has the role of passing data between
Washington and continental Europe via Paris and Offenbach.
It also collects observations from the UK and transmits them
around the world via the GTS. A complete set of
observations from the UK is available about ten minutes past
the hour of observation.
The observations at a specific time are plotted on a
chart and an analysis is produced by the computer. This
involves isobars (lines of constant pressure) being drawn,
which allows depressions and anticyclones to be identified.
The analysis may be modified by the forecasters and fronts
are added (with the aid of satellite and radar information) in
order to understand what is going on in the atmosphere.
3.4 Forecast
The use of computers has played a key role in
improving the accuracy and detail of weather forecasts, and
in lengthening the period for which useful guidance can be
given. The calculations involved are both numerous and
complex and must be performed quickly so that forecasts are
available in good time. Consequently, some of the most
powerful computers in the world are needed.
3.5 The computer model
Weather forecasts are based on the solution of a set of
mathematical equations describing certain physical processes
in the atmosphere. To solve these complex equations it is
first necessary to divide the atmosphere up into boxes, with a
grid point in the centre of each box. The properties of the
atmosphere are then represented by what is happening at each
of the grid points.
The array of grid points, the system of equations and
the method of solving the equations is referred to as the
model. In the present global model used by the Met Office,
there is a spacing of roughly 40 km between each grid point
in the horizontal. The grid points are also arranged in 50
vertical levels through the atmosphere.

The computer model produces a global forecast twice a


day using the midnight and midday observations as starting
conditions. In order to provide more-detailed forecast charts
out to 48 hours for the UK and parts of the Atlantic and
Europe, the model is run again at 0600 and 1800 daily.

3.6 Role of the forecaster


Despite greater computer power, improvements to the
computer models, and other technological advances, there is
still an important role for the forecaster . For the general
development of weather systems, the model provides insight
into how the atmosphere is behaving and developing, but it is
only a guide. Good as it is, forecasters have to make
allowances for the model's known problem areas - the
handling of small-scale features, for example. The chief
forecaster on duty modifies the computer output to correct for
likely errors in the model output, such as removing spurious
areas of rainfall. Forecasters also have to take into account
any late observations and consult the latest satellite and radar
pictures.
3.7 แบบทดสอบหลังเรียน Post-Test จำานวน 30 ข้อ
The Changing Year.
Post Test
1. Seasonal weather differences between hemispheres are
further caused by the_______of Earth. Earth reaches
perihelion (the point in its orbit closest to the Sun) in
January, and it reaches aphelion (farthest point from the Sun)
in July.
a. elliptical orbit
b. solar eclipse
c. moon eclipse
d. tides
2.The South Pole is in the middle of the continent of
__________ and therefore a considerable distance from the
moderating influence of the southern oceans.
a. Antarctica
b. Artic
c. Asia
d. Europe
3. The North Pole is in the____________, and thus its
temperature extremes are buffered by the water.
a. Arctic Ocean
b. Pacific
c. Antarctic
d. Indian
4. The periods of "midnight sun" (or _________________ for
the other side of the globe) are progressively longer.
a. "midday park"
b. "midday spark"
c. "midday dark"
d. "midnight hot"

5. How many of the imaginary lines that are circled the


Earth perpendicular to its axis?
a. Two.
b. Three.
c. Four.
d. Five.
6. The World Health Organisation _______________ that
depression and depression-related illness will become the
greatest source of ill-health by 2020.
a. estimates
b. estimated
c. estimate
d. estimatize
7. Yet it is known that physically active people have a
lower risk of dying from _____?
a. coronary heart disease
b. type II diabetes
c. hypertension
d. all of them
8. Bill Bryson is an______________ journalist and writer.
a. American
b. Cuban
c. German
d. British
9. Agriculture recycles 100% of all animal manures that it
_________.
a. produced
b. producing
c. produces
d. products

10. Drive carefully on narrow country roads, always.


a. Not wide.
b. Wide.
c. Shallow.
d. Deep.
11. Halfway between the North Pole and the South Pole is
an imaginary line, the __________.
The equator goes around the middle of Earth like a belt. It
divides our planet into the Northern Hemisphere and the
Southern Hemisphere.
a. latitude
b. longitude
c. meridians
d. equator
12. Another set of imaginary lines helps us measure distance
east and west. These are lines of longitude. Each line of
longitude runs from the North Pole to the South Pole. These
lines are also called _____________.
a. latitude
b. longitude
c. meridians
d. equator
13. Parallels measure distance north or south of the equator.
This distance is measured in ______. a. decree
b. degrees
c. decade
d. detour
14. What do we call the study of weather?
a. Biology.
b. Sociology.
c. Meteorology.
d. Mature.
15. The many data sources used include ships, aircraft, oil
rigs, buoys and balloons, as well as manned land stations
around the world. What can we find in the sea?
a. Ships.
b. Oil rigs.
c. Buoys.
d. All correct.
16. What is weather ?
a. Conditions in the atmosphere at any time or short period
of time.
b. Conditions in the atmosphere in a week.
c. Conditions in the atmosphere in a month.
d. Conditions in the atmosphere during a year.
17.What is climate ?
a. Surface and atmospheric conditions over a longer time
period or over a large geographical
area .
b. Surface and atmospheric conditions over a short time
period in a day.
c. Surface and atmospheric conditions over a geographical
area in a week.
d. Surface and atmospheric conditions over a year time
period.
18. The ____________ are fed into the computer and used to
analyse the weather patterns at a
particular time.
a. reality
b. duration
c. observations
d. telecommunications
19. The many data _____________ used include ships,
aircraft, oil rigs, buoys and balloons, as
well as manned land stations around the world.
a. sources
b. sauces
c. saucers
d. information

20. Polar-orbiting satellites pass around the earth from pole


to pole at a height of about 870 km.
How long does it take for the satellite to complete its
orbit, by which time the earth has
rotated by about 25 degrees?
a. It takes approximately 2 hour 42 minutes.
b. It takes approximately 1 hour 42 minutes.
c. It takes approximately 3 hour 49 minutes.
d. It takes approximately 2 hour 22 minutes.
21. What is the information, skills, and understanding that
you have gained through learning or
experience ?
a. Study.
b. Learning.
c. Subject.
d. Knowledge.
22. What do we call how to make a statement saying what is
likely to happen in the future, based
on the information that you have now or predict ?
a. Broadcast.
b. Foreplay.
c. Forecast.
d. Forehead.
23. An instrument that measures changes in the air pressure
and the weather, or that calculates
height above sea level.
a. Barometers.
b. Thermometers.
c. Gauges.
d. Vessels.
24. In or under the sea and not far from the coast.
a. Seashore.
b. Onshore.
c. Offshore.
d. Coastshore.
25.How many seasons are there in United Kingdom?
a. One.
b. Two.
c. Three.
d. Four.
26.What are their correct names ?
a. Winter spring autumn summer.
b. Fall sunny rainy summer.
c. Autumn spring fall winter.
d. Summer spring fall autumn.
27. In which area a three-way division into hot , rainy and
cool season is used.
a. Tropical
b. Northern hemisphere
c. Southern hemisphere
d. Temperate and Polar
28. The cycle of seasons in the polar and temperate zones of
one hemisphere is opposite to that in
the other so when it is summer in the Northern
hemisphere, it is __________ in the
Southern hemisphere, and vice versa.
a. winter.
b. fall
c. autumn
d. spring
29. The seasons result from the Earth's axis being tilted to its
orbital plane; it deviates by an angle
of approximately _______. Thus, at any given time
during summer or winter, one part of the
planet is more directly exposed to the rays of the Sun .
a. 23.5 degrees
b. 33.5 degrees
c. 32.5 degrees
d. 3.5 degrees
30. He established an antilittering campaign across the
country.
a. A small insect that lives in large groups.
b. Supporting or approving of something.
c. Opposed to.
d. Before someone or something.
Exercise 3.3 Cloze Test.
Fills in the correct words or phrases.

Despite greater computer power, improvements to the


________1. models, and other technological advances, there
is still an __________2. role for the forecaster. For the
general development of weather _________3., the model
provides insight into how the __________4. is behaving and
developing, but it is only a guide. Good as it is,
___________5. have to make allowances for the model's
_________6. problem areas - the handling of small-scale
features, for example. The chief forecaster on duty
_________7.the computer output to correct for likely errors
in the model output, such as removing spurious areas of
rainfall. Forecasters also have to take into account any late
__________8. and consult the latest satellite and radar
pictures.
In providing specific services to individual customers, the
local forecaster based at an airfield or _________9. office
will take the process even further. Experience and local
knowledge add the fine detail to the computer forecast, so
that the best advice for a __________10.location (e.g. an oil
rig) can be given. There is no doubt that the combination of
man and computer together produces the best forecasting
results.

computer atmosphere specific regional


observations

systems modifies important forecasters known

Exercise 3.4 Reading Comprehension . Choose the best


alternatives.
1. What is weather ?
a. Conditions in the atmosphere at any time or short
period of time.
b. Conditions in the atmosphere in a week.
c. Conditions in the atmosphere in a month.
d. Conditions in the atmosphere during a year.
2. What is climate ?
a. Surface and atmospheric conditions over a longer time
period or over a large geographical
area .
b. Surface and atmospheric conditions over a short time
period in a day.
c. Surface and atmospheric conditions over a geographical
area in a week.
d. Surface and atmospheric conditions over a year time
period.
3. The ___ are fed into the computer and used to analyse the
weather patterns at a particular time.
a. reality
b. duration
c. observations
d. telecommunications
4. The many data _____________ used include ships,
aircraft, oil rigs, buoys and balloons, as
well as manned land stations around the world.
a. sources
b. sauces
c. saucers
d. information
5. Polar-orbiting satellites pass around the earth from pole to
pole at a height of about 870 km.
How long does it take for the satellite to complete its
orbit, by which time the earth has
rotated by about 25 degrees?
a. It takes approximately 2 hour 42 minutes.
b. It takes approximately 1 hour 42 minutes.
c. It takes approximately 3 hour 49 minutes.
d. It takes approximately 2 hour 22 minutes.
6. The computer model produces a global forecast _______ a
day using the midnight and
midday.
a. once
b. three times
c. twice
d. four times
7. What is the information, skills, and understanding that you
have gained through learning or
experience ?
a. Study.
b. Learning.
c. Subject.
d. Knowledge.
8. What do we call how to make a statement saying what is
likely to happen in the future, based
on the information that you have now or predict ?
a. Broadcast.
b. Foreplay.
c. Forecast.
d. Forehead.
9. An instrument that measures changes in the air pressure
and the weather, or that calculates
height above sea level.
a. Barometers.
b. Thermometers.
c. Gauges.
d. Vessels.
10. In or under the sea and not far from the coast.
a. Seashore.
b. Onshore.
c. Offshore.
d. Coastshore.

เฉลยแบบทดสอบ Exercise 3.3

1. computer 2. important
3. systems 4. atmosphere
5. forecaster 6. known
7. modifies 8. observations
9. regional 10. specific

เฉลยแบบทดสอบ Exercise 3.4

1. a 2. a 3. c 4. a 5. b
6. c 7. d 8. c 9. a 10. c
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test

1. a 2. a 3. a 4. c 5. d
6. a 7. d 8. a 9. c 10. a
11. d 12. c 13. b 14. c 15. d
16. a 17. a 18. c 19. a 20. b
21. d 22. c 23. a 24. c 25. d
26. a 27. a 28. a 29. a 30. c
แบบประเมินงานเขียน
วิชาภาษาอังกฤษพื้ นฐาน 6 รหัสวิชา อ 42101 ภาคเรียน
ที่.......................ปี การศึกษา.....................
ชื่อ – สกุล.......................................เลขที่........ชั้น....../........วัน
ที่..........เดือน..................พ.ศ.............
คำาชี้แจง ประเมินผลงานเขียนโดยมีรายการประเมินและค่าระดับ
คะแนนดังนี้
ค่าระดับคะแนน 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 =
พอใช้ 1 = ปรับปรุง
ค่าระดับคะแนน
รายการประเมิน
1 2 3 4 5
1. เนื้ อหา
1.1 ใจความสำาคัญชัดเจน
1.2 มีรายละเอียดเกี่ยวข้องและพอเพียงต่อ
ความเข้าใจเนื้ อหา
1.3 มีพนฐานความคิ
ื้ ดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง
2. ร้ปแบบการเขียน
2.1 มีการจัดร้ปแบบถ้กต้อง
2.2 มีการเรียบเรียงลำาดับความคิด
2.3 มีใจความสำาคัญและรายละเอียด
สอดคล้อง
3. คำาศัพท์
3.1 ใช้วงคำาศัพท์เหมาะสมกับระดับชั้น
3.2 เลือกใช้คำาศัพท์ได้เหมาะสม
4. การใช้ภาษา
4.1 ไวยากรณ์ถ้กต้องเหมาะสม
4.2 ข้อผิดพลาดในจุดใหญ่ ๆ
4.3 ความถ้กต้องการใช้คำานำาหน้านาม คำา
นามและบุพบท
4.4 ความถ้กต้องของการใช้คำาสรรพนาม
คำาเชื่อมประโยค
5. อื่น ๆ
5.1 การสะกดคำาและการใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนถ้กต้อง
5.2 เขียนร้ปแบบย่อหน้าได้ถ้กต้อง
5.3 ลายมืออ่านง่าย งานเขียนสะอาด มี
ความชัดเจนด้วยการระบุ
รวม
ลงชื่อ....................................ผ้้
ประเมิน

แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงานกลุ่ม

วิชาภาษาอังกฤษพื้ นฐาน 6 รหัสวิชา อ 42101 ภาคเรียน


ที่.............ปี การศึกษา.....................
เรื่อง................................................................................................
..........กลุ่มที่................................
ชั้น.........../.............วัน
ที่...................เดือน....................................พ.ศ. ...............
เกณฑ์การให้คะแนน รว ระดับคะแนน

20 20 20 20 20 10 4 3 2 1 0
0
ความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม
การแบ่งหน้าที่ซึ่งกันและกัน

การนำาเสนองานของกลุ่ม

ความสามัคคีในกลุ่ม
การแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม

ที่ ชื่อ - สกุล


ั ตำ่า

ตำ่ากว่าเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ข้ น
ปานกลาง
ดีมาก

ดี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
0.

เกณฑ์การประเมิน 80 - 100 = ดีมาก 70 – 79 =


ดี
60 – 69 = ปานกลาง 50 –
59 = ผ่านเกณฑ์
0 – 49 = ตำ่ากว่าเกณฑ์

ลงชื่อ.........................................ผ้้ประเมิน
(นายกมลพันธ์ จามพัฒน์)
........../........../............