เรื่องหลัก / หัวเรื่อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 The Changing Year

หน่วยการเรียนรูท ้ ี่ 5 The Changing Year แผนการเรียนรู้เรื่อง เวลา 1 ชัว ่ โมง Conclusion.

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสำาคัญ

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ในภาษาของตนอย่้บ้าง จะช่วยให้ผอ ้ ่านเข้าใจเรื่องที่อ่านง่ายขึ้น 2.1 จุดประสงค์ปลายทาง

การอ่านบทความที่เป็ นภาษาอื่น ถ้าผ้้อ่านมีความร้้ในเรื่องนั้น

จากเรื่องที่อ่านได้

2.1.1 นักเรียนสามารถบอกใจความสำาคัญและรายละเอียด

2.2 จุดประสงค์นำาทาง

บทอ่านได้

2.2.1 นักเรียนเดาความหมายของคำาศัพท์จากข้อความใน 2.2.2 นักเรียนสามารถตอบคำาถามจากบทอ่านได้ 2.2.3 นักเรียนสามารถใช้กลยุทธ์ในการอ่านตาม

วัตถุประสงค์ได้

3. เนื้ อหาสาระ

3.1 Radar

3.2 Satellites 3.3 Analysis 3.4 Forecast

3.5 The computer model

3.6 Role of the forecaster

3.7 Post Test จำานวน 30 ขูอ

4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 4.1 กิจกรรมนำาเขูาส่้บทเรียน

1. ให้นก ั เรียนด้ภาพที่ 3.14-3.24 แล้วซักถามนักเรียนดังนี้

these questions.

Look at the picture 3.14-3.24 and answer

waves to find the position of things and watch their movement?

What do we call this equipment that uses radio

Suggested answer :Radar.

Where can we see it?

What is can be seen in picture 3.16?

Suggested answer : Airport or weather office. Suggested answer : Polar-orbiting satellite. Suggested answer : About 870 km. high. Suggested answer : It takes approximately 1

How high does it orbit around the earth? How long does it take for one orbit? hour 42 minutes.

หรือ Icons สัญลักษณ์ท่ใ ี ช้ในการพยากรณ์ การวัดผลและประเมินผลนักเรียน

2.ให้นก ั เรียนด้ภาพที่ 3.25-3.31 Weather Chart อากาศซักถาม อธิบายเพิ่มเติมพอสังเขป แจ้งวิธี

4.2 กิจกรรมขั้นสอน/ขั้นฝึ ก

อ่านที่ 3.2 เรื่อง Satellites บทอ่านที่

1. ให้นก ั เรียนอ่านบทอ่านที่ 3.1 เรื่อง Radar บท 3.3 เรื่อง Analysis บทอ่านที่ 3.4 เรื่อง

Forecast บทอ่านที่ 3.5 เรื่อง The computer model forecaster

และบทอ่านที่ 3.6 เรื่อง Role of the

บทอ่านที่ 3.2 เรื่อง Satellites บทอ่าน

2. คร้สอนคำาศัพท์จากบทอ่านที่ 3.1 เรื่อง Radar

Forecast บทอ่านที่ 3.5 เรื่อง The computer the forecaster ได้แก่ radar, satellite, pole, insight, chief และคำาว่า spurious พร้อมทั้ง ภาษาอังกฤษนักเรียนและคร้ช่วยกันแปล

ที่ 3.3 เรื่อง Analysis บทอ่านที่ 3.4 เรื่อง model และบทอ่านที่ 3.6 เรื่อง Role of

sequence, transfer, plot, equation, array, ยกตัวอย่างประโยคหรือคำาจำากัดความเป็ น

3. ให้นก ั เรียนช่วยกันสรุปบทอ่าน ทั้งหมด

นักเรียนอ่านแล้ว ดังนี้

4. คร้ถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเรื่องที่ Based from the passage 3.2 when did the orbit?

first meteorological satellite launch in the

Agency for river management and flood warnings?

Can radar pictures used by the Environment

Suggested answer : In 1960.

imaginary line that Geostationary satellites,

Based from the passage 3.2 which

Suggested answer : Yes.

remain over?

stationary with respect to the earth Suggested answer : The equator. Suggested answer : At a height of about

How high is it from the earth? 36,000 km. the earth?

How long does it take for an orbit around Suggested answer : At this height it takes

exactly 24 hours to complete one orbit.

computers has played a key role in improving

Based from the passage 3.4 the use of the accuracy and detail of weather

forecasts. What is the underlined word means?

forecast twice a day using the midnight and

The computer model produces a global midday observations as starting

Suggested answer : Correctness.

conditions. What is the underlined word means?

improvements to the computer models, and other

Not only greater computer power,

Suggested answer : Two times.

important role for the man who control, is he?

technological advances, there is still an calculate and forecast the weather . Who

5. นักเรียนและคร้ช่วยกันสรุปบทอ่าน อีกครั้ง จำานวน 10 ข้อ คร้เฉลยและอธิบายเพิ่มเติม ข้ อ 6. ให้นก ั เรียนทำาแบบฝึ กหัด Exercise 3.3

Suggested answer : The weather forecaster.

7. ให้ นัก เรี ย นทำา แบบฝึ กหั ด Exercise 3.4 จำา นวน 10 ค ร้ เ ฉ ล ย แ ล ะ อ ธิ บ า ย เ พิ่ ม เ ติ ม

ค ร้ เ ฉ ล ย แ ล ะ อ ธิ บ า ย เ พิ่ ม เ ติ ม 9. ค ร้ อ ธิ บ า ย ส รุ ป ใ จ ค ว า ม สำา คั ญ

8. ให้นักเรียนทำา แบบทดสอบหลัง เรี ยน จำา นวน 30 ข้อ

4.3 กิจกรรมขั้นสรุป/นำาไปใชู

1. คร้ให้นก ั เรียนจับค่้ทบทวนแบบทดสอบก่อนเรียนแล้ว

เปรียบเทียบคำาตอบกับค่้อ่ น ื และช่วยกันอภิปรายเมื่อมีคำา ตอบที่แตกต่างกัน เมื่อนักเรียนทำางานเสร็จแล้ว คร้สุ่มให้ นักเรียนแสดงความคิดเห็นและคร้อาจซักถามเหตุผลการ หาคำาตอบและวิธีคิด

5. สื่อการเรียนรู้

5.1 เอกสารประกอบการสอนและภาพประกอบในเล่ม

5.2 แหล่งเรียนร้้ : 1. ใช้ Search Engine เช่น

www.google.co.th, www.yahoo.com ,

www.altavista.com, www.ask.com พิมพ์ 2. Cambridge Advanced Learner’s Singapore :

ข้อความที่ต้องการและเลือก Website ที่ต้องการ Dictionary (2005) . (2nd ed) Cambridge University Press.

Contemporary English(2005). ( 4th ed) India: Limited.

3. Longman Dictionary of Pearson Education

6. การวัดผลและประเมินผล วิธีการวัด 1. ทำาแบบฝึ กหัด 10 ข้อ Exercise 3.3 จำานวน 2. ทำาแบบฝึ กหัด 10 ข้อ เครื่องมือ แบบฝึ กหัด Exercise 3.3 จำานวน 10 ข้อ แบบฝึ กหัด เกณฑ์การวัด ทำาถ้ก 5 ข้อ = ผ่าน เกณฑ์

Exercise 3.4 จำานวน

Exercise 3.4 จำานวน 10 ข้อ

ทำาถ้ก 5 ข้อ = ผ่าน เกณฑ์ ตอบถ้กได้ = 1

3. ทำาแบบทดสอบหลัง แบบทดสอบหลัง เรียน จำานวน 30 ข้อ

เรียน จำานวน 30 ข้อ คะแนน

ตอบผิดได้ = 0 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 50%ของ คะแนนเต็ม เกณฑ์ 4. การสังเกต พฤติกรรม แบบสังเกต พฤติกรรม ทำาถ้ก 15 ข้อ = ผ่าน 17-20 = ดีมาก 14-16 = ดี 9-0 10-13 = ปานกลาง ปรับปรุง = ต้อง

7.

7.1 แบบฝึ กหัด Exercise 3.3 จำานวน 10 ข้อ

ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน

7.2 แบบฝึ กหัด Exercise 3.4 จำานวน 10 ข้อ

30 ข้อ

7.3 คำาตอบจากแบบทดสอบหลังเรียน Post - Test จำานวน

of weather radars that provides a picture of the distribution of

As well as the Windprofiler radars, there is a network

3.1 Radar

rainfall. From the radar it is possible to work out where it is raining and how heavy the rain is. The network includes sites provided by the Republic of Ireland and the States of Jersey and covers the whole of the British Isles. Extensive radar information from the continent is also available. 3.2 Satellites

orbit in 1960, satellites have become essential tools for into two categories.

Since the first meteorological satellite was placed in

weather forecasters. The satellites used by meteorologists fall Polar-orbiting satellites pass around the earth from pole

to pole at a height of about 870 km. It takes approximately 1 hour 42 minutes for the satellite to complete its orbit, by which time the earth has rotated by about 25 degrees. stationary with respect to the earth. This is achieved by Geostationary satellites remain over the equator,

having the satellite in orbit at a height of about 36,000 km. At this height it takes exactly 24 hours to complete one orbit, so it always views the same part of the globe. Meteosat , the name given to the

geostationary satellites, like their US, Japanese and Indian

European

counterparts, give sequences of cloud images. From these, the

development and movement of weather systems can be

followed and, of particular importance, tropical storms can be tracked. 3.3 Analysis

The Global Telecommunication System (GTS) has been set

up to transfer weather observations (and forecasts) around the world. The Telecommunications Centre at Met Office Headquarters in Exeter has the role of passing data between Washington and continental Europe via Paris and Offenbach.

It also collects observations from the UK and transmits them around the world via the GTS. A complete set of the hour of observation. observations from the UK is available about ten minutes past The observations at a specific time are plotted on a

chart and an analysis is produced by the computer. This

involves isobars (lines of constant pressure) being drawn,

which allows depressions and anticyclones to be identified.

The analysis may be modified by the forecasters and fronts order to understand what is going on in the atmosphere. The use of computers has played a key role in 3.4 Forecast

are added (with the aid of satellite and radar information) in

improving the accuracy and detail of weather forecasts, and in lengthening the period for which useful guidance can be

given. The calculations involved are both numerous and available in good time. Consequently, some of the most powerful computers in the world are needed. 3.5 The computer model

complex and must be performed quickly so that forecasts are

mathematical equations describing certain physical processes in the atmosphere. To solve these complex equations it is first necessary to divide the atmosphere up into boxes, with a grid point in the centre of each box. The properties of the of the grid points. atmosphere are then represented by what is happening at each The array of grid points, the system of equations and

Weather forecasts are based on the solution of a set of

the method of solving the equations is referred to as the

model. In the present global model used by the Met Office, in the horizontal. The grid points are also arranged in 50 vertical levels through the atmosphere.

there is a spacing of roughly 40 km between each grid point

day using the midnight and midday observations as starting

The computer model produces a global forecast twice a

conditions. In order to provide more-detailed forecast charts

out to 48 hours for the UK and parts of the Atlantic and Europe, the model is run again at 0600 and 1800 daily.

computer models, and other technological advances, there is still an important role for the forecaster . For the general development of weather systems, the model provides insight only a guide. Good as it is, forecasters have to make

Despite greater computer power, improvements to the

3.6 Role of the forecaster

into how the atmosphere is behaving and developing, but it is allowances for the model's known problem areas - the

handling of small-scale features, for example. The chief

forecaster on duty modifies the computer output to correct for likely errors in the model output, such as removing spurious areas of rainfall. Forecasters also have to take into account pictures.

any late observations and consult the latest satellite and radar

3.7 แบบทดสอบหลังเรียน Post-Test จำานวน 30 ข้อ The Changing Year.

1. Seasonal weather differences between hemispheres are further caused by the_______of Earth. Earth reaches perihelion (the point in its orbit closest to the Sun) in in July.

Post Test

January, and it reaches aphelion (farthest point from the Sun) a. elliptical orbit b. solar eclipse d. tides c. moon eclipse 2.The South Pole is in the middle of the continent of moderating influence of the southern oceans. a. Antarctica b. Artic c. Asia

__________ and therefore a considerable distance from the

d. Europe

3. The North Pole is in the____________, and thus its temperature extremes are buffered by the water. a. Arctic Ocean b. Pacific d. Indian c. Antarctic

4. The periods of "midnight sun" (or _________________ for the other side of the globe) are progressively longer. a. "midday park" c. "midday dark" b. "midday spark" d. "midnight hot"

5. How many of the imaginary lines that are circled the Earth perpendicular to its axis? a. Two. b. Three. c. Four. d. Five.

6. The World Health Organisation _______________ that depression and depression-related illness will become the greatest source of ill-health by 2020. a. estimates c. estimate b. estimated d. estimatize

7. Yet it is known that physically active people have a lower risk of dying from _____?

a. coronary heart disease b. type II diabetes c. hypertension d. all of them a. American b. Cuban c. German d. British 9. Agriculture recycles 100% of all animal manures that it _________. a. produced c. produces d. products

8. Bill Bryson is an______________ journalist and writer.

b. producing

10. Drive carefully on narrow country roads, always. a. Not wide. b. Wide. c. Shallow.

d. Deep.

11. Halfway between the North Pole and the South Pole is an imaginary line, the __________. The equator goes around the middle of Earth like a belt. It divides our planet into the Northern Hemisphere and the Southern Hemisphere. a. latitude b. longitude d. equator

c. meridians 12. Another set of imaginary lines helps us measure distance east and west. These are lines of longitude. Each line of lines are also called _____________. a. latitude b. longitude d. equator longitude runs from the North Pole to the South Pole. These

c. meridians 13. Parallels measure distance north or south of the equator. This distance is measured in ______. a. decree b. degrees c. decade d. detour

14. What do we call the study of weather? a. Biology. b. Sociology. d. Mature.

c. Meteorology. 15. The many data sources used include ships, aircraft, oil rigs, buoys and balloons, as well as manned land stations around the world. What can we find in the sea? a. Ships. b. Oil rigs. c. Buoys. d. All correct.

16. What is weather ? of time.

a. Conditions in the atmosphere at any time or short period b. Conditions in the atmosphere in a week.

c. Conditions in the atmosphere in a month. 17.What is climate ?

d. Conditions in the atmosphere during a year. a. Surface and atmospheric conditions over a longer time area .

period or over a large geographical

period in a day. area in a week. period.

b. Surface and atmospheric conditions over a short time c. Surface and atmospheric conditions over a geographical d. Surface and atmospheric conditions over a year time

18. The ____________ are fed into the computer and used to analyse the weather patterns at a a. reality particular time.

b. duration

c. observations

19. The many data _____________ used include ships, aircraft, oil rigs, buoys and balloons, as a. sources b. sauces c. saucers well as manned land stations around the world.

d. telecommunications

d. information 20. Polar-orbiting satellites pass around the earth from pole to pole at a height of about 870 km.

orbit, by which time the earth has

How long does it take for the satellite to complete its rotated by about 25 degrees?

a. It takes approximately 2 hour 42 minutes. c. It takes approximately 3 hour 49 minutes.

b. It takes approximately 1 hour 42 minutes. d. It takes approximately 2 hour 22 minutes.

21. What is the information, skills, and understanding that you have gained through learning or a. Study. experience ?

b. Learning. c. Subject. d. Knowledge.

22. What do we call how to make a statement saying what is likely to happen in the future, based a. Broadcast. b. Foreplay. c. Forecast. on the information that you have now or predict ?

23. An instrument that measures changes in the air pressure and the weather, or that calculates

d. Forehead.

height above sea level. a. Barometers. c. Gauges. b. Thermometers. d. Vessels.

24. In or under the sea and not far from the coast. a. Seashore. b. Onshore. c. Offshore.

25.How many seasons are there in United Kingdom? a. One. b. Two.

d. Coastshore.

c. Three. 26.What are their correct names ? b. Fall sunny rainy summer. d. Four.

a. Winter spring autumn summer. c. Autumn spring fall winter.

27. In which area a three-way division into hot , rainy and cool season is used. a. Tropical

d. Summer spring fall autumn.

b. Northern hemisphere c. Southern hemisphere d. Temperate and Polar

28. The cycle of seasons in the polar and temperate zones of one hemisphere is opposite to that in hemisphere, it is __________ in the a. winter. b. fall the other so when it is summer in the Northern Southern hemisphere, and vice versa.

c. autumn 29. The seasons result from the Earth's axis being tilted to its orbital plane; it deviates by an angle of approximately _______. Thus, at any given time planet is more directly exposed to the rays of the Sun . a. 23.5 degrees c. 32.5 degrees d. 3.5 degrees b. 33.5 degrees d. spring

during summer or winter, one part of the

30. He established an antilittering campaign across the country. a. A small insect that lives in large groups. b. Supporting or approving of something. c. Opposed to. d. Before someone or something.

Exercise 3.3 Cloze Test.

Fills in the correct words or phrases. Despite greater computer power, improvements to the

________1. models, and other technological advances, there is still an __________2. role for the forecaster. For the general development of weather _________3., the model developing, but it is only a guide. Good as it is,

provides insight into how the __________4. is behaving and ___________5. have to make allowances for the model's features, for example. The chief forecaster on duty

_________6. problem areas - the handling of small-scale _________7.the computer output to correct for likely errors in the model output, such as removing spurious areas of __________8. and consult the latest satellite and radar pictures. rainfall. Forecasters also have to take into account any late

In providing specific services to individual customers, the will take the process even further. Experience and local

local forecaster based at an airfield or _________9. office

knowledge add the fine detail to the computer forecast, so

that the best advice for a __________10.location (e.g. an oil rig) can be given. There is no doubt that the combination of man and computer together produces the best forecasting results.

computer

atmosphere specific observations

regional

systems

modifies

important

forecasters

known

Exercise 3.4 Reading Comprehension . Choose the best alternatives. 1. What is weather ?

period of time.

a. Conditions in the atmosphere at any time or short b. Conditions in the atmosphere in a week.

c. Conditions in the atmosphere in a month. 2. What is climate ?

d. Conditions in the atmosphere during a year. a. Surface and atmospheric conditions over a longer time area .

period or over a large geographical

period in a day. area in a week. period.

b. Surface and atmospheric conditions over a short time c. Surface and atmospheric conditions over a geographical d. Surface and atmospheric conditions over a year time

3. The ___ are fed into the computer and used to analyse the weather patterns at a particular time. a. reality b. duration

c. observations

4. The many data _____________ used include ships, aircraft, oil rigs, buoys and balloons, as

d. telecommunications

a. sources b. sauces c. saucers

well as manned land stations around the world.

5. Polar-orbiting satellites pass around the earth from pole to pole at a height of about 870 km. orbit, by which time the earth has rotated by about 25 degrees? How long does it take for the satellite to complete its

d. information

a. It takes approximately 2 hour 42 minutes. c. It takes approximately 3 hour 49 minutes.

b. It takes approximately 1 hour 42 minutes. d. It takes approximately 2 hour 22 minutes.

6. The computer model produces a global forecast _______ a day using the midnight and a. once midday.

b. three times c. twice d. four times

7. What is the information, skills, and understanding that you have gained through learning or

a. Study.

experience ?

b. Learning. c. Subject. d. Knowledge.

8. What do we call how to make a statement saying what is likely to happen in the future, based a. Broadcast. b. Foreplay. c. Forecast. on the information that you have now or predict ?

9. An instrument that measures changes in the air pressure and the weather, or that calculates height above sea level. a. Barometers. c. Gauges. b. Thermometers. d. Vessels.

d. Forehead.

10. In or under the sea and not far from the coast. a. Seashore. b. Onshore. c. Offshore.

d. Coastshore. เฉลยแบบทดสอบ Exercise 3.3 1. 3. 5. 7. 9. computer systems forecaster modifies regional 2. 4. 6. 8. important atmosphere known observations

10. specific

เฉลยแบบทดสอบ Exercise 3.4 1. 6. a c 2. 7. a d 3. 8. c c 4. 9. a a 5. 10. b c

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test 1. 6. 11. 16. 21. 26. a a d a d a 2. 7. 12. 17. 22. 27. a d c a c a 3. 8. 13. 18. 23. 28. a a b c a a 4. 9. 14. 19. 24. 29. c c c a c a 5. 10. 15. 20. 25. 30. d a d b d c

วิชาภาษาอังกฤษพื้ นฐาน 6 รหัสวิชา อ 42101 ที่.......................ปี การศึกษา..................... ที่..........เดือน..................พ.ศ............. คะแนนดังนี้

แบบประเมินงานเขียน

ภาคเรียน

ชื่อ – สกุล.......................................เลขที่........ชั้น....../........วัน คำาชี้แจง ประเมินผลงานเขียนโดยมีรายการประเมินและค่าระดับ ค่าระดับคะแนน 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = รายการประเมิน 1. เนื้ อหา 1.1 ใจความสำาคัญชัดเจน ค่าระดับคะแนน 1 2 3 4 5

พอใช้ 1 = ปรับปรุง

ความเข้าใจเนื้ อหา

1.2 มีรายละเอียดเกี่ยวข้องและพอเพียงต่อ 1.3 มีพนฐานความคิ ื้ ดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง

2. ร้ปแบบการเขียน 2.1 มีการจัดร้ปแบบถ้กต้อง 2.2 มีการเรียบเรียงลำาดับความคิด สอดคล้อง 2.3 มีใจความสำาคัญและรายละเอียด

3. คำาศัพท์ 3.1 ใช้วงคำาศัพท์เหมาะสมกับระดับชั้น 3.2 เลือกใช้คำาศัพท์ได้เหมาะสม 4. การใช้ภาษา 4.1 ไวยากรณ์ถ้กต้องเหมาะสม 4.2 ข้อผิดพลาดในจุดใหญ่ ๆ นามและบุพบท 4.3 ความถ้กต้องการใช้คำานำาหน้านาม คำา 4.4 ความถ้กต้องของการใช้คำาสรรพนาม

คำาเชื่อมประโยค 5. อื่น ๆ

วรรคตอนถ้กต้อง

5.1 การสะกดคำาและการใช้เครื่องหมาย 5.2 เขียนร้ปแบบย่อหน้าได้ถ้กต้อง

5.3 ลายมืออ่านง่าย งานเขียนสะอาด มี ความชัดเจนด้วยการระบุ รวม ประเมิน ลงชื่อ....................................ผ้้

แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงานกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษพื้ นฐาน 6 รหัสวิชา อ 42101 ที่.............ปี การศึกษา..................... ..........กลุ่มที่................................ ชั้น.........../.............วัน ภาคเรียน

เรื่อง................................................................................................

ที่...................เดือน....................................พ.ศ. ............... ม 20 20 20 20 20 10 0
ความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ซึ่งกันและกัน การนำาเสนองานของกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน รว

ระดับคะแนน 4 3 2 1 0

ผ่านเกณฑ์ข้ น ั ตำ่า

ที่

ชื่อ - สกุล

การแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม

ความสามัคคีในกลุ่ม

1.

ตำ่ากว่าเกณฑ์

ปานกลาง

ดีมาก

ดี

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 0. เกณฑ์การประเมิน ดี = 80 - 100 = = = ดีมาก ปานกลาง ตำ่ากว่าเกณฑ์ 70 – 79 = 50 –

60 – 69 59 ผ่านเกณฑ์ 0 – 49

ลงชื่อ.........................................ผ้้ประเมิน

(นายกมลพันธ์ จามพัฒน์) ........../........../............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful