You are on page 1of 206

MEDIA PUBLICZNE

Raport z dziaalnoci w 2014 roku

DEPARTAMENT MEDIW PUBLICZNYCH


Warszawa, 2015 rok

SPIS TRECI
WPROWADZENIE................................................................................................. 4
MEDIA PUBLICZNE - CYFRYZACJA.........................................................8
Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych..............................................................8
Emisja cyfrowa - DAB+ w rozgoniach nadawcw publicznych..........................8
ZAWARTO STRON INTERNETOWYCH NADAWCW PUBLICZNYCH.......10
TELEWIZJA POLSKA SA......................................................................12
Programy regionalne......................................................................................... 16
TVP Polonia........................................................................................................ 29
Programy koncesjonowane................................................................................30
POLSKIE RADIO SA............................................................................37
Program 1.......................................................................................................... 39
Program 2.......................................................................................................... 40
Program 3.......................................................................................................... 41
Program 4.......................................................................................................... 42
Polskie Radio dla Zagranicy...............................................................................43
Polskie Radio 24................................................................................................ 45
Polskie Radio Rytm............................................................................................ 45
ROZGONIE REGIONALNE RADIA PUBLICZNEGO.................................49
Radio Biaystok SA............................................................................................ 49
Radio Pomorza i Kujaw SA (Bydgoszcz).............................................................56
Radio Gdask SA............................................................................................... 63
Radio Katowice SA............................................................................................. 69
Radio Kielce SA................................................................................................. 76
Radio Koszalin SA.............................................................................................. 83
Radio Krakw SA............................................................................................... 91
Radio Lublin SA................................................................................................. 98
Radio d SA................................................................................................. 107
Radio Olsztyn SA............................................................................................. 114
Radio Opole SA................................................................................................ 121
Radio Merkury SA (Pozna).............................................................................128
Radio Rzeszw SA........................................................................................... 137
Radio Szczecin SA........................................................................................... 144
Radio dla Ciebie SA (Warszawa)......................................................................151
Radio Wrocaw SA............................................................................................ 158
Radio Zachd SA (Zielona Gra).....................................................................168
PODSUMOWANIE............................................................................................. 181

WPROWADZENIE
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT), w ramach ustawowych
uprawnie kontrolnych, ocenia dziaalno mediw publicznych w 2014 r., w
szczeglnoci sposb realizacji zada programowych, wykonane inwestycje i ich
wpyw na rozwj technologiczny spek oraz wielko rodkw finansowych
przeznaczonych na pokrycie kosztw zada programowych i inwestycyjnych.
Ofert programow spek analizowano gwnie pod ktem sposobu
realizacji misji publicznej okrelonej w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji,
a w szczeglnoci poprzez roczne plany finansowo-programowe przedsiwzi
realizujcych zadania ustawowe, wymagajcych finansowania ze rodkw
publicznych.
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji nadawcy publiczni
opracowuj corocznie, w porozumieniu z Krajow Rad Radiofonii i Telewizji, plany
finansowo-programowe przedsiwzi w zakresie realizacji zada ustawowych,
wymagajcych finansowania ze rodkw publicznych, uwzgldniajc w tych
planach koszty funkcjonowania i rozwoju spek. Plany te s przedkadane KRRiT
wraz z ocen planowanego programu dokonan przez rad programow danej
spki i dotycz wszystkich typw nadawanych programw: oglnokrajowych,
regionalnych, wyspecjalizowanych (koncesjonowanych) oraz dla odbiorcw za
granic.
Procedura uzgadniania i zatwierdzania planw jest duga, trwa kilka
miesicy. Formalnie rozpoczyna si 15 kwietnia kadego roku, zoeniem ich w
KRRiT.
Wczeniej
jednak,
tj. w okresie przygotowywania planw przez nadawcw, Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji przekazuje spkom informacje o preferowanych na dany rok
elementach
programu
(np. obecnoci w nich suchowisk, reportay i dokumentw, audycji adresowanych
do modziey, czy sucych edukacji obywatelskiej). Podstaw do ustalenia
takich preferencji s dwojakiego rodzaju kontrole: zawartoci programw
prowadzone
m.in.
poprzez
monitoring
oraz
analizy
finansowe,
w tym dotyczce wydatkowania rodkw publicznych. W zwizku z tym Krajowa
Rada zaapelowaa do spek, by umieciy w planowanych programach na 2014
rok takie kategorie tzw. audycji preferowanych, ktre podnios ich atrakcyjno i
jako, m.in. poprzez zwikszenie ich rnorodnoci gatunkowej i tematycznej,
udziau sowa, tematyki regionalnej oraz relacji z wanych wydarze planowanych
na 2014 rok (m.in. wyborw). Byy to:

audycje suce edukacji obywatelskiej, w szczeglnoci powicone


wyborom do Parlamentu Europejskiego oraz do samorzdu
terytorialnego;

audycje
edukacyjne
adresowane
do
modziey
podejmujce
problematyk dotyczc m.in. ksztacenia i kariery zawodowej, sytuacji
modego pokolenia na rynku pracy, nowych technologii, kultury sowa;

formy udramatyzowane takie, jak: teatr telewizji, film dokumentalny,


dokument radiowy, suchowisko, reporta artystyczny.

Uzgadnianie planw ma charakter formularzowy. Nadawcy przedkadaj


plany finansowo-programowe na specjalnie przygotowanych (i uzgodnionych ze
spkami)
trzech
typach
formularzy:
programowych,
finansowych
i
inwestycyjnych.
Formularz
programowy
zobowizuje
nadawcw
do
przedstawienia planw w zakresie:

informacji obejmujcej ca rnorodno wydarze w kraju i


zagranic, w tym uwzgldniajcej potrzeby mniejszoci narodowych i
etnicznych;

publicystyki sprzyjajcej swobodnemu ksztatowaniu si pogldw


obywateli oraz umoliwienie im i ich organizacjom uczestniczenie w
yciu publicznym poprzez prezentowanie zrnicowanych pogldw i
stanowisk;

kultury, tj. prezentacji dzie, spektakli teatralnych, suchowisk


radiowych,
reportay
i filmw dokumentalnych, audycji uatwiajcych odbir kultury i sztuki,
przekazywaniu informacji o biecych wydarzeniach z rnych dziedzin
kultury;

rozrywki dotyczcej rnych form twrczoci, ze szczeglnym


uwzgldnieniem wkadu artystycznego polskich twrcw i wykonawcw;

edukacji popularyzujcej wiedz z rnych dziedzin nauki, techniki i


nowych technologii, ekologii, prawa wyborczego i kompetencji
wybieranych wadz, sucej rozwojowi intelektualnemu, estetycznemu i
spoecznemu dzieci i modziey;

sportu gwnie amatorskiego, promujcego zdrowy styl ycia poprzez


uprawianie sportu, a take prezentacj wanych wydarze sportowych
o
znaczeniu
narodowym
i midzynarodowym.

Formularz finansowy zawiera informacje dotyczce:

kosztw przedsiwzi
oglnego zarzdu);

rde finansowania kosztw


przychodw (abonamentowych,
wasnych);

kosztw zwizanych z remontem i eksploatacj rodkw technicznych;

nakadw zwizanych z nowymi inwestycjami.

(bezporednich,

porednich

przedsiwzicia,
innych rodkw

oraz

kosztw

ze wskazaniem
publicznych oraz

Natomiast formularz inwestycyjny zawiera m.in. dane dotyczce:

informacji
o
rodzaju
zadania
modernizacyjne, technologiczne);

inwestycyjnego

(remontowe,

informacji o nakadach i rdach finansowania planowanych inwestycji;

planowanych efektw wdroenia inwestycji.

Po otrzymaniu od zarzdw spek penej dokumentacji planowanych


przedsiwzi KRRiT przeprowadza konsultacje spoeczne dotyczce zawartoci
planw. Nastpnie dokonuje szczegowej analizy zoonych planw i na tej
podstawie, biorc rwnie pod uwag opinie rad programowych, przygotowuje
ocen dotyczc planw kadej spki. Ocena ta jest podstaw podziau rodkw
abonamentowych na kolejny rok. Zgodnie z Ustaw o opatach abonamentowych
KRRiT jest zobowizana do podjcia do 30 czerwca uchway o sposobie podziau
tych rodkw.
Od tego momentu rozpoczyna si kolejny etap procedury uzgodnie, tj.
modyfikacja planw finansowo-programowych przez nadawcw. Ich zadaniem jest
dostosowanie
planw
do
przydzielonych
im
rodkw
finansowych.
Zmodyfikowane plany s ponownie oceniane przez KRRiT pod ktem stopnia
realizacji zada ustawowych. Proces oceny planw finansowo-programowych
koczy uchwaa KRRiT stwierdzajca ich uzgodnienie.
Dla zobrazowania zoonoci i czasochonnoci tego procesu warto
podkreli, e w 2014 r. KRRiT dokonaa programowo-finansowej oceny koncepcji
69 programw mediw publicznych, co wizao si z przeprowadzeniem 260
analiz dotyczcych programw spek, ich finansowania oraz planowanych
inwestycji.
Narzdziami
kontroli
realizacji
planw
programowo-finansowych
uzgodnionych przez nadawcw z KRRiT jest ich roczna sprawozdawczo oraz
prowadzony przez Krajow Rad monitoring programw. Przeprowadzone analizy
i oceny zrealizowanych przedsiwzi day obraz programw przedstawianych w
niniejszym raporcie.
Prezentowany dokument zawiera take informacje o kosztach realizacji
misji, przyznanych rodkach abonamentowych i ich wykorzystaniu w 2014 r.
cznie
w
2014
r.
przekazano
spkom
750 mln z. Kwot t Krajowa Rada rozdysponowaa nastpujco: Telewizja Polska
SA
otrzymaa
444 mln z, Polskie Radio SA - 164 mln z, rozgonie regionalne cznie 142 mln
z, z czego kada rozgonia otrzymaa rednio po 8,3 mln z. rodki te tylko w
czci pokryy koszty dziaalnoci misyjnej spek: w Telewizji Polskiej SA w 32%,
w Polskim Radiu SA w 72%, a w rozgoniach regionalnych w 76%. Pozostae
brakujce rodki spki pozyskay z dziaalnoci komercyjnej.
Krajowa Rada zabezpieczya pene finansowanie zgoszonych potrzeb w
zakresie realizacji nastpujcych zada:

tworzenia i rozpowszechniania audycji dla mniejszoci narodowych i


etnicznych oraz spoecznoci posugujcej si jzykiem regionalnym,

tworzenia i rozpowszechniania programw regionalnych w oddziaach


terenowych Telewizji Polskiej,

tworzenia
i
rozpowszechniania
nastpujcych
wyspecjalizowanych: TVP Historia i TVP Kultura,

programw

rozpowszechniania programw adresowanych do odbiorcw za granic:


Radio dla Zagranicy oraz TVP Polonia.

Finansowanie kosztw rozpowszechniania pozostaych programw, KRRiT


zapewnia w 90% zgoszonych potrzeb. Wsparcie finansowe dla zada
inwestycyjnych zostao ograniczone tylko do niezbdnych, natomiast w 50%
sfinansowane zostay misyjne dziaania pozaantenowe, tj. rozwj serwisw
internetowych i digitalizacja zbiorw.
Moliwoci finansowe nie pozwoliy na pene zabezpieczenie potrzeb spek
w zakresie tworzenia programw, jednak Krajowa Rada widzc konieczno
wsparcia
radiofonii
regionalnej
w tworzeniu wartociowych elementw programu, przyznaa dodatkowe rodki
abonamentowe na realizacj audycji preferowanych.
KRRiT wspara take finansowo takie dziaania nadawcw, ktrych efektem
jest dalszy rozwj technologiczny spek, m.in. wdroenie emisji cyfrowej w
jednostkach
publicznej
radiofonii
i w konsekwencji rozszerzenie oferty programowej poprzez tworzenie oraz
rozpowszechnianie programw wyspecjalizowanych w standardzie DAB+;
kontynuacja prac nad tworzeniem Biblioteki Cyfrowej Mediw Publicznych.
Dopenieniem informacji o dziaalnoci spek w 2014 r. jest umieszczona w
raporcie krtka charakterystyka ich aktywnoci pozaantenowej, m.in.
organizowanie wydarze o charakterze edukacyjnym, kulturalnym czy
rozrywkowym.
Mamy nadziej, e przedkadany raport bdzie przydatny w pracach rad
nadzorczych i rad programowych oraz nowowybranych zarzdw spek mediw
publicznych. W momencie zakoczenia prac nad niniejsz publikacj
jednoosobowe zarzdy mediw publicznych zostay wybrane do szesnastu spek
regionalnych rozgoni radiowych. Zarzd Polskiego Radia SA zosta wyoniony w
wyniku konkursu w skadzie dwuosobowym.
Procedura konkursowa nie
zakoczya si w dwch spkach w Telewizji Polskiej SA, w ktrej wyoniony
zosta jedynie prezes zarzdu oraz w Radiu Biaystok SA.

MEDIA PUBLICZNE - CYFRYZACJA


Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) przeznaczya na dalsze prace
zwizane z budow Biblioteki Cyfrowej Mediw Publicznych (BCMP) w 2014 r. 1
mln z. rodki te zostay wykorzystane przez spki na kontynuacj digitalizacji
zbiorw oraz prace analityczno projektowe suce wyborowi najlepszego
wariantu realizacji pierwszego etapu budowy systemu BCMP oraz oszacowaniu
jego kosztw. Zgodnie z wytycznymi Komitetu Sterujcego, Zesp Projektowy
przeprowadzi analiz zaoe funkcjonalnych systemu. Przeprowadzono rwnie
kwerend wrd spek mediw publicznych, ktrej celem byo zebranie
informacji o funkcjonujcych systemach produkcyjnych i archiwizacyjnych oraz o
moliwociach ich integracji z innymi systemami. Przeprowadzono rwnie
analiz
moliwych
wariantw
realizacji
projektu,
w
tym
rozwiza
funkcjonujcych w Europie. Zesp Projektowy wzi pod uwag zarwno
scenariusze technologiczne oparte o rozwizania dedykowane, jak te
wykorzystujce istniejce, gotowe aplikacje. Rozpatrywano take moliwo
realizacji systemu BCMP w oparciu o:

wykorzystanie technologii istniejcej w Narodowym Instytucie


Audiowizualnym;
zbudowanie systemu w wariancie usugowym, np. przetwarzanie
danych w chmurze.

Na podstawie informacji zebranych przez Zesp Projektowy, Komitet


Sterujcy zarekomendowa Komitetowi Opiniujcemu (w skadzie: Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Ministerstwo
Administracji
i
Cyfryzacji)
optymalny
wariant
realizacji
przedsiwzicia
polegajcy
na
wykorzystaniu
oraz
rozbudowie
o konieczne funkcjonalnoci technologii istniejcej w Telewizji Polskiej SA oraz w
rozgoniach radiowych mediw publicznych. Szacunkowe koszty cakowite
realizacji pierwszego etapu projektu wymiana materiaw audiowizualnych
pomidzy wszystkim uczestnikami projektu (Telewizja Polska SA, Polskie Radio SA
oraz rozgonie regionalne radia publicznego) w proponowanym wariancie
wynios 10 804 z, w tym:

Telewizja Polska SA 6 789 tys. z


Polskie Radio SA 1 040 tys. z
Rozgonie regionalne 2 975 tys. z (po 175 tys. z kada).

Emisja cyfrowa - DAB+ w rozgoniach nadawcw publicznych


Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w 2013 r. wyrazia zgod na rozpoczcie
przez rozgonie radia publicznego staej emisji cyfrowej. Kilka spek, tj. Polskie
Radio SA, Radio dla Ciebie SA (Warszawa) i Radio Katowice SA 1 padziernika
2013 r. rozpoczy nadawanie sygnau cyfrowego.
Zgodnie z harmonogramem budowy wsplnego systemu emisji cyfrowej w
2014 r. zostay uruchomione kolejne stacje nadawcze: w odzi, Opolu, Szczecinie i
7

Wrocawiu. Tym samym cyfrowe programy publicznych rozgoni radiowych pod


koniec 2014 r. - docieray do 41% ludnoci zamieszkujcej w Polsce (zob. Tabela
nr 2 i Mapa nr 1). Planowane jest, by do koca 2015 r. sygna radia cyfrowego by
nadawany przez wszystkie pozostae rozgonie regionalne, tj. Radio Biaystok,
Radio PiK (Bydgoszcz), Radio Gdask, Radio Kielce, Radio Koszalin, Radio Krakw,
Radio Lublin, Radio Olsztyn, Radio Merkury (Pozna), Radio Rzeszw i Radio
Zachd (Zielona Gra).
Tabela 1. Przybliony zasig mobilny dla emisji DAB+ Polskiego Radia SA oraz
rozgoni regionalnych radia publicznego (stan na 31 grudnia 2014 r.)
Zasig terytorialny
(w tys. km 2)
56,1

Zasig terytorialny
(w %)
17,93%

Zasig
ludnociowy
(w tys.)
15 700

Zasig
ludnociowy
(w %)
41,24%

Mapa 1. Przybliony zasig mobilny dla emisji DAB+ Polskiego Radia SA oraz
rozgoni regionalnych radia publicznego (stan na 31 grudnia 2014 r.)

Wraz z wdroeniem technologii DAB+ poszerzona zostaa rwnie oferta


programowa.
W 2014 r. uruchomione zostay dwa nowe programy Polskiego Radia SA Polskie
8

Radio 24 i Polskie Radio Rytm. Pod koniec roku KRRiT wydaa koncesje na trzy
programy wyspecjalizowane nadawane przez rozgonie regionalne - OFF Radio
Krakw (powicone kulturze alternatywnej), Radio Szczecin 94,4 (prezentujcy
wspczesn popularn muzyk rozrywkow) oraz Radio Wrocaw Kultura
(powicony wydarzeniom i problemom w sferze kultury we Wrocawiu i regionie).
W ubiegym roku czne koszty wdraania nowej technologii przez
radiowych nadawcw publicznych wyniosy 15,8 mln z, co stanowio 2,1%
przekazanych w 2014 r. rodkw z abonamentu. Przeznaczono je na:
dostosowywanie infrastruktury technologicznej do potrzeb produkcji i emisji
programw w DAB+, promocj i popularyzacj cyfryzacji (m.in. poprzez reklamy
prasowe, produkcj specjalnych materiaw promocyjnych, kampani reklamow
w programach telewizyjnych).
ZAWARTO STRON INTERNETOWYCH NADAWCW PUBLICZNYCH
W 2014 r. Krajowa Rada przeprowadzia analiz stron internetowych
wszystkich
19 nadawcw publicznych. Celem badania bya ocena stron pod ktem ich
budowy, publikowanych rodzajw treci, oraz stopnia wypeniania funkcji
komunikacyjnej, a w szczeglnoci odpowied na pytanie czy odbiorcy za
porednictwem portali maj moliwo oceny i wsptworzenia programu.
Analizowano wszystkie serwisy oglnopolskie, regionalne i tematyczne TVP SA,
PR SA i rozgoni regionalnych. cznie monitoringiem objto 58 stron www.
Analiza wykazaa, e dobr treci w serwisach by cile poczony z
charakterem danego programu. I tak, na przykad, na stronach gwnych
Polskiego Radia oraz TVP dostpne byo szerokie spektrum informacji z rnych
dziedzin, podczas gdy w serwisach tematycznych (m.in. TVP Historia, PR Muzyka,
czy PR Teatr) udostpniano treci o charakterze specjalistycznym, zwizane z
okrelon dziedzin wiedzy, a w serwisach adresowanych do lokalnych
spoecznoci eksponowano przede wszystkim informacje dotyczce danego
regionu z nielicznymi odniesieniami do wydarze krajowych. Naley przy tym
podkreli, e wszystkie udostpniane na stronach materiay dziennikarskie
cechowa wysoki poziom warsztatowy, zarwno w zakresie uywanego jzyka, jak
te poziomu edytorskiego publikowanych tekstw.
Natomiast, w badanych serwisach nisko eksponowane byy teksty o
charakterze publicystycznym, co moe wskazywa, e badane portale nastawione
s przede wszystkim na realizacj funkcji informacyjnej, a nie opiniotwrczej.
Analiza wykazaa rwnie niski poziom wykorzystania blogw dziennikarskich
oraz forw internetowych. Komunikowanie z uytkownikami za pomoc tych
ostatnich wykorzystywano powszechnie jedynie w oglnopolskich serwisach
Polskiego Radia. Nie stosowano tej formy komunikacji w serwisach regionalnych
TVP i na portalach rozgoni regionalnych. W przypadku mediw lokalnych mona
mwi o niewykorzystaniu nowych moliwoci komunikacji z potencjalnymi
odbiorcami. Jak wykazao bowiem badanie, serwisy rozgoni regionalnych i
oddziaw regionalnych TVP maj wiele cech portali oglnoinformacyjnych
zorientowanych na spoecznoci lokalne (ekspozycja informacji, dobr tematyki,
aktualno informacji), a jednoczenie nie korzystaj z podstawowej formy
komunikacji z tymi spoecznociami, jak mogoby by dobrze zarzdzane forum
9

internetowe. Nisko naley oceni take wykorzystanie potencjau blogw


dziennikarskich w zakresie pozycjonowania danego serwisu jako centrum
opiniotwrczego w analizowanej prbie nie odnotowano korzystania ze
sprawdzonych modeli systemowego zintegrowania blogw z treciami w portalu i
wykorzystywania ich potencjau do budowy interakcji z odbiorcami w mediach
spoecznociowych.
Analizowane serwisy rni stopie udostpniania informacji o redakcji
danego programu nadawcy publicznego. Generalnie, odnotowano lepsz
ekspozycj tego typu treci na stronach internetowych nadawcw regionalnych
ni oglnopolskich. W serwisach tych pierwszych dane kontaktowe do redakcji
oraz biogramy poszczeglnych dziennikarzy tworzcych program byy bardziej
rozbudowane, a dotarcie do tego typu informacji atwiejsze.
Wikszo przebadanych stron posiadaa menu o stosunkowo prostej
konstrukcji, uatwiajcej uytkownikom nawigacj w serwisie, cho tylko nieliczne
wykorzystyway mechanizm chmury tagw lub tzw. boxy z materiaami
polecanymi jako najpopularniejsze w serwisie, ktre przyspieszayby dotarcie
uytkownikw do okrelonych treci.
Powszechnie
stosowanym
elementem
promujcym
materiay
dziennikarskie zawarte na stronach byy: galerie zdj, sondy i ankiety, linki do
rde zewntrznych oraz materiay wideo nieemitowane wczeniej w programie
danego nadawcy. Do ilustrowania materiaw rzadko wykorzystywano bardziej
atrakcyjne formy wizualizacji treci jak: infografiki, wykresy i animacje. Ogem,
w wykorzystaniu materiaw ilustracyjnych przodoway serwisy oglnopolskie TVP
oraz portale rozgoni regionalnych. Najmniej tego rodzaju materiaw
multimedialnych
odnotowano
w serwisach oglnopolskich Polskiego Radia.
Stopie wykorzystania mediw spoecznociowych by wrd serwisw
nadawcw publicznych zrnicowany. Co prawda powszechnie posiadali oni swoje
odpowiedniki na Facebooku, ale do grupy portali aktywnie wykorzystujcych ten
rodzaj komunikacji z uytkownikami mona zaliczy tylko sze z nich: PR1, PR2,
PR4, TVP INFO, TVP KULTURA, TVP SPORT i Radio Krakw.
Przeprowadzone badanie pozwolio take na stworzenie rankingw
serwisw
w
zakresie
ich technicznej dostpnoci dla odbiorcw (np. pod wzgldem otwartoci
technologicznej, ich responsywnoci i intuicyjnoci, atrakcyjnoci dotyczcej
ekspozycji i wizualizacji treci, omielania uytkownikw do interakcji
spoecznociowej oraz stwarzania dobrych warunkw dla pozyskiwania rzetelnych
informacji oraz rnorodnych opinii), a take realizacji misji publicznej w aspekcie
technologicznym
(innowacyjno,
jako,
integralno
i
bezstronno
technologiczna). Zebrane dane wskazuj, e liderem obu rankingw jest serwis
Programu 3 Polskiego Radia. Wysokie miejsca w obu zestawieniach zajmuj take
portale Programu 1 Polskiego Radia, TVP, TVP Info, TVP Sport oraz Radio Gdask.

10

TELEWIZJA POLSKA SA
W 2014 r. spk kierowali:
Zarzd:
Juliusz Braun - prezes
Marian Zalewski, Bogusaw Piwowar - czonkowie
Rada Nadzorcza:
Stanisaw Jekieek - przewodniczcy
Leszek Rowicki - wiceprzewodniczcy
Marzena Baraska - sekretarz
Tadeusz Kowalski, Juliusz Maliszewski, Lech Jaworski (MKiDN),
Ryszard Skrzypczak (MSP) - czonkowie
Stron spoeczn reprezentowaa Rada Programowa w skadzie:
Do 1 grudnia 2014 r. (na podstawie uchway KRRiT nr 512/2010 z dnia 16
listopada 2010 r.):
Iwona ledziska-Katarasiska (PO) - przewodniczca
Krzysztof Magowski (KRRiT) - wiceprzewodniczcy
Barbara Bubula (PiS), Jacek Fedorowicz (PO), Piotr Gadzinowski (SLD), Grzegorz
Sowula (PO), Robert Matejuk (KRRiT), Elbieta Misiak-Bremer (PO), Marcin
Przeciszewski (KRRiT), Anna Sobecka (PiS), Boena Walewska (PiS), Jan Woek
(KRRiT), Marek Wjcik (PO), Andrzej Krajewski (KRRiT pwoany uchwa KRRiT nr
461/2013), Aleksander uczak (PSL, powoany uchwa KRRiT nr 406/2011) czonkowie.
Od 1 grudnia 2014 r. (na podstawie uchway KRRiT nr 513/2010 z dnia 1
grudnia 2010 r.):
Iwona ledziska-Katarasiska (PO) - przewodniczca
Andrzej Krajewski (KRRiT), Tomasz Kalita (SLD) - wiceprzewodniczcy
Barbara Bubula (PiS), Jacek Fedorowicz (PO), Karol Jene (Twj Ruch), Wojciech
Jdrzejewski (KRRiT), Marek Kassa (KRRiT), Aleksander uczak (PSL), Elbieta
Misiak-Bremer (PO), Jacek Moskwa (KRRiT), Anna Sobecka (PiS), Boena Walewska
(PiS), Marek Wjcik (PO), Albert Stawiszyski (KRRiT, powoany uchwa nr 8/2015
z 8 stycznia 2015 w zwizku z rezygnacj p. Kamili Wronowskiej) - czonkowie.

11

Dziaalno programowa
Programy oglnopolskie
Sposb realizacji przedsiwzi misyjnych w programach oglnopolskich w
2013 i 2014 r. by porwnywalny. Programy cechowa wysoki udzia treci
realizujcych
zadania
okrelone
w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji stanowiy one niemal 80% rocznego
czasu emisji tych programw.
TVP SA we wszystkich programach (zarwno uniwersalnych jak i
wyspecjalizowanych) realizowaa uzgodnione z KRRiT plany. W niektrych
programach wprowadzono niewielkie modyfikacje polegajce gwnie na
poszerzeniu oferty (w TVP 1 zwikszono czas trwania audycji upowszechniajcych
wiedz o kulturze i sztuce).
TVP 1
Program
realizowa
rne
funkcje:
informacyjn,
edukacyjn,
opiniotwrcz, popularyzujc rne dziedziny kultury oraz rozrywkow. Ta
ostatnia dominowaa w programie. Realizowano j gwnie prezentujc filmy
komediowe i obyczajowe, zarwno fabularne (gwnie zagraniczne), jak
i seriale (w wikszoci produkcji polskiej) oraz audycje prezentujce dorobek
polskich twrcw estradowych (widowiska kabaretowe, transmisje z koncertw i
festiwali wspczesnej muzyki rozrywkowej).
Program dostarcza biecych informacji z kraju i ze wiata. Podobnie jak w
latach poprzednich, by gwnym miejscem, gdzie prezentowano stanowiska i
opinie stowarzysze oraz rnych organizacji spoeczno-politycznych, m.in.
zwizkw zawodowych, zwizkw pracodawcw, partii politycznych i organizacji
pozarzdowych. Aktualnoci prezentowane w dziennikach komentowano w
rozmowach z osobami penicymi rne funkcje publiczne oraz z politykami. Ci
ostatni wystpowali w programie najczciej. Przedmiotem rozmw byy gwnie
kwestie spoeczno-polityczne w Polsce oraz aktualne problemy omawiane w
Parlamencie Europejskim.
Podobnie jak w 2013 roku w programie obecne byo pasmo reportaowodokumentalne (Ogldaj z Andrzejem Fidykiem) prezentujce sytuacje i problemy,
z
ktrymi
borykaj
si
ludzie
w rnych czciach wiata.
Edukacyjny wymiar tego programu zapewniay audycje powiconie
ekologii i ochronie rodowiska. Oprcz znanych widzom przyrodniczych pasm
reportaowo-dokumentalnych
(Natura
w Jedynce, BBC w Jedynce) nadawano take nowe, premierowe audycje
prezentujce
polskie
lasy
i chronione gatunki zwierzt. Upowszechniano take wiedz z innych dziedzin,
cho powicono im mniej czasu ni ekologii i ochronie rodowiska. Nadawano
filmy dokumentalne popularyzujce histori Polski i Europy, transmisje z
obchodw uroczystoci rocznicowych krajowych i europejskich (m.in.: audycje
dotyczce: 70. rocznicy bitwy pod Monte Casino, 25. rocznicy upadku Muru
Berliskiego, II wojny wiatowej, polskich bohaterw wojennych). Regularnie
nadawano audycje poradnicze z zakresu prawa oraz popularnonaukowe
dotyczce medycyny i nowych technologii. Oferta edukacyjna zawieraa rwnie
audycje adresowane do dzieci i modziey.
12

Program 1 realizowa rwnie zadania suce upowszechnianiu kultury i


sztuki. Prezentowano przede wszystkim polsk twrczo filmow (dokumentaln
i fabularn dla bardziej wymagajcego widza) oraz teatraln. W 2014 r. nadano
cznie
26
spektakli,
w
tym
sze premierowych. Transmitowano uroczystoci dotyczce wanych wydarze
artystycznych
(np. Festiwal Dwa Teatry). Omawiano nowoci wydawnicze, utwory prozatorskie i
poetyckie, ktre zostay nagrodzone w 2014 roku.
Oferta Programu 1 zawieraa rwnie audycje, ktrych celem byo
zaspokojenie potrzeb religijnych widzw nadawano specjalne magazyny
informacyjne i publicystyczne powicone sprawom Kocioa Katolickiego, filmy
dokumentalne o witych i bogosawionych rnych wyzna, transmisje
koncertw muzyki religijnej, mszy w. i naboestw okolicznociowych (np.
doroczne uroczystoci wyznawcw prawosawia na grze Grabarka).
Dla widzw zainteresowanych tematyk sportow przeznaczono magazyny
informacyjno-publicystyczne oraz transmisje z zawodw rnej rangi. Wanym
elementem tej czci oferty byy audycje propagujce sport amatorski, w tym
sport osb niepenosprawnych.
Wykres 1: Plan programowy TVP 1 i jego realizacja w 2014 r.
6%

Informacja

Publicystyka

Kultura

Edukacja

Sport

12%
9%

5%
6%

8%

13%
14%

7%
5%
34%
35%

Rozrywka
0%

10%

20%
Realizacja 2014

30%

40%

50%

60%

Plan 2014

Zgodnie z planem na 2014 r. program dostarcza gwnie rozrywki oraz


informacji
i komentarzy, przede wszystkim polityczno-gospodarczych. W stosunku do planu
zmniejszono wymiar treci o tematyce popularnonaukowej i poradnikowej.
Niedobr
ten
zrekompensowano
zwikszon
obecnoci
audycji

13

upowszechniajcych wiedz o kulturze i sztuce, co w rezultacie korzystnie


wpyno na sposb realizacji przez TVP 1 funkcji edukacyjnej w zakresie kultury.

TVP 2
Podobnie jak w latach poprzednich, program peni gwnie funkcj
rozrywkow. Prezentowano przede wszystkim polskie i zagraniczne filmy
fabularne o tym charakterze. Kontynuowano emisj polskich seriali, ale rwnie
audycji kabaretowych, konkursw oraz tzw. talent show powiconego muzyce.
Pomimo wysokiego udziau ww. form, w programie nie zabrako treci
wymagajcych wikszego zaangaowania od widza, np. informacyjnokomentatorskich: nadawano dotychczasowy dziennik wieczorny (Panorama) oraz
reportae i wywiady z ekspertami z rnych dziedzin. W mniejszym stopniu (ni w
TVP 1) koncentrowano si na biecej polityce krajowej. Priorytet miay natomiast
zagadnienia spoeczne, w tym kwestie niesienia pomocy i wspdziaania
z osobami niepenosprawnymi. Kontynuowano emisj magazynu reporterskiego,
w ktrym zajmowano si problemami zwykych ludzi z rnych zaktkw Polski
oraz cykli reportaowo-dokumentalnych, prezentujcych zjawiska spoecznopolityczne zachodzce we wspczesnym wiecie (np. Czy wiat oszala, wiat
bez fikcji, wiat bez tajemnic).
Nadawca zadba take o obecno staych pasm edukacyjnych dokumentalnych
i poradnikowych powiconych przyrodzie, podrom, kulinariom oraz
upowszechnianiu
wiedzy
o jzyku polskim.
W programie TVP 2 w wikszym stopniu ni w TVP 1 popularyzowano
ambitne nurty wspczesnej kultury i sztuki. Widzowie mieli moliwo
uczestnictwa
(poprzez
transmisje)
w wydarzeniach artystycznych: festiwalach filmowych i muzycznych, przegldach
piosenki aktorskiej, koncertach (w tym muzyki klasycznej), a take premierowych
spektaklach teatralnych (12 spektakli). Ww. ofert uzupeniay polskie filmy
fabularne (w tym historyczno-obyczajowe) oraz magazyny powicone literaturze
i filmowi.
W programie ukazywano sprawy Kocioa oraz transmitowano uroczystoci
religijne zarwno w obrzdku Kocioa Rzymskokatolickiego jak i innych wyzna,
np. naboestwa prawosawne i gmin ydowskich.
W mniejszym stopniu koncentrowano si na wydarzeniach sportowych,
niemniej jednak tematyka ta bya obecna codziennie w programie (m.in. w
serwisach sportowych). Widzowie mieli moliwo uczestnictwa (poprzez
transmisje) w krajowych i wiatowych meczach i zawodach.
Wykres 2: Plan programowy TVP 2 i jego realizacja w 2014 r.

14

4%
3%

Informacja

Publicystyka

6%
5%
10%
8%

Kultura

Edukacja

Sport

4%

7%

5%
3%
52%
51%

Rozrywka
0%

10%

20%
Realizacja 2014

30%

40%

50%

60%

Plan 2014

Sposb realizacji zada misyjnych w programie TVP 2 by zbliony do


uzgodnionego
z
KRRiT,
a rozbienoci w udziale poszczeglnych kategorii audycji byy niewielkie i nie
wpyny negatywnie na realizacj zada misyjnych w tym programie.
Programy regionalne
Stron spoeczn w oddziaach terenowych TVP SA reprezentoway Rady
Programowe w skadzie:
TVP Biaystok
Rada Programowa powoana uchwa KRRiT nr 416 z 9 listopada 2012 r.:
Magorzata Bil-Jaruzelska (SLD) - przewodniczca, Jacek Bogucki (Solidarna
Polska), Roman Czepe (PiS), Adam Dobroski (PSL), Andrzej Duda (PiS), Marek
Gazka (KRRiT), Arkadiusz Indraszczyk (KRRiT), Roman Kowalski (KRRiT),
Marek Kozowski (KRRiT), Micha Lorenc (PO), Karolina Matys-Kranicka (Ruch
Palikota), Jolanta Szczygie-Rogowska (PO), Katarzyna Sztop-Rutkowska (KRRiT),
Maciej Tefelski (PO), Katarzyna Wardziska (PO) - czonkowie.
TVP Bydgoszcz
Rada Programowa powoana uchwa KRRiT nr 417 z 9 listopada 2012 r.: Ewa
Niedbalska (PSL) - przewodniczca, Maria Borysiak-Skorupka (Solidarna Polska),
Jarosaw Chmielewski (PiS), Micha Cichoracki (PO), Przemysaw Grski (KRRiT),
Grzegorz Grabowski (KRRiT), Piotr Kozowski (PO), Wacaw Kuczma (PO), Pawe
Kwieciski (KRRiT), Tomasz Puawski (SLD), ukasz Rycharski (PO), Piotr
Siemaszko (KRRiT), Aleksandra Sobaska (Ruch Palikota), Katarzyna StefanowiczZawiszewska (KRRiT), Szczepan Warmijak (PiS) - czonkowie.
TVP Gdask
15

Rada Programowa powoana uchwa KRRiT nr 425 z 13 listopada 2012 r.: Jerzy
Mynarczyk (KRRiT) - przewodniczcy, Romana Aziewicz (KRRiT), Pawe Braun
(PO), Jaromir Falandysz (PiS), Marek Formela (SLD), Piotr Gierszewski (PiS,
powoany uchwa nr 357/2013), Aleksander Gosk (KRRiT), Jan Hlebowicz
(Solidarna Polska), Tomasz Kociuczuk (PO), Jan Kozowski (PO), Andrzej
Makowski (Ruch Palikota), Zdzisaw Miodowski (KRRiT), Bogusaw Olszonowicz
(KRRiT), Jerzy Schwarz (PSWL), Micha Trowski (PO) - czonkowie.
TVP Gorzw Wielkopolski
Rada Programowa powoana uchwa KRRiT nr 282 z 24 maja 2011 r.: Maciej
Szykua (PSL) - przewodniczcy, Roman Baszczak (PO), Wiesaw Ciepiela (PO),
Wojciech Czarnota (PO), Joanna Frejman (KRRiT), Mirosaw Gancarz (PO),
Waldemar Gruszczyski (KRRiT), Robert Jaowy (PiS), Joanna Kasprzak-Perka
(SLD), Sawomir Kordyjalik (PO), Zbigniew Kocik (PiS), Artur Pastuszek (KRRiT),
Boena Pierzgalska (PiS), ukasz Porycki (KRRiT), Mirosaw Rataj (KRRiT) czonkowie.
TVP Katowice
Rada Programowa powoana uchwa KRRiT nr 426 z 13 listopada 2012 r.: Dariusz
Pawelec (PO) - przewodniczcy, Piotr Biernat (KRRiT), Krystyna Doktorowicz
(KRRiT), Jerzy Gouchowski (KRRiT), Andrzej Kotulecki (KRRiT), Lech
Krzyanowski(PO), Krzysztof cki (PO), Jarosaw Marszaek (SLD), Monika Mika
(Ruch Palikota), Stefan Nowak (KRRiT), Wojciech Poczachowski (PiS), Anna SochaKorendo (PSL), Sawa Umiska (PiS), Adam Warzecha (PO), Micha Wjcik
(Solidarna Polska) - czonkowie.
TVP Kielce
Rada Programowa powoana uchwa KRRiT nr 254 z 10 maja 2011 r.: Andrzej
Kocioek (KRRiT), - przewodniczcy, Bogdan Biaek (KRRiT), Stanisaw
Chaupczak (KRRiT), Ryszard Cichy (PO), Dariusz Detka (PSL), Janusz Detka (PO),
Anna Gatkowska (PO), Pawe Ggorowski (PO), Magorzata Kaczmarek (KRRiT),
Tomasz Kordeusz (KRRiT), Magorzata Lasek-Bbas (SLD), Kazimierz Mdzik (PiS),
Halina Olendzka (PiS), Krzysztof So (PiS), Agata Wojda (PO) - czonkowie.
TVP Krakw
Rada Programowa powoana uchwa KRRiT nr 418 z 9 listopada 2012 r.:
Grzegorz Nie (PSL) - przewodniczcy, Stanisaw Bana (KRRiT), Jzef Gawron
(PiS), Krystyna Lataa (PO),Pawe Mardo (SLD), Witold Olech (PiS), Krzysztof
Orzechowski (KRRiT), Zbigniew Osawski (KRRiT), Marcin Ozorowski (PO), Edyta
Przybylska (PO), Filip Ratkowski (KRRiT), Andrzej Romanek (Solidarna Polska),
Adolf Weltschek (PO), Jan Wronowski (KRRiT), Robert Zimniak (Ruch Palikota) czonkowie.
TVP Lublin
Rada Programowa powoana uchwa KRRiT nr 427 z 13 listopada 2012 r.: Andrzej
Kurowski (KRRiT) - przewodniczcy, Arkadiusz Bratkowski (PSL), Andrzej
Brudziski (SLD), Stanisaw Kieroski (KRRiT), Grzegorz Linkowski (PO), KRRiT),
Henryk ucjan (KRRiT), Tomasz Makowski (KRRiT), Damian Miechowicz (PO), Jerzy
Miszczak (KRRiT), Elbieta Mroczkowska (PO), Andrzej Pruszkowski (PiS), Henryka
Strojnowska (PO), Sylwester Tuajew (PiS), Dorota Wjcik (Ruch Palikota), Jarosaw
aczek (Solidarna Polska) - czonkowie.
16

TVP d
Rada Programowa powoana uchwa KRRiT nr 428 z 13 listopada 2012 r.: Kajus
Augustyniak (KRRiT) - przewodniczcy, Sawomir Balcerzak (PO), Tomasz Bben
(PO), Krzysztof Czerwiecki (KRRiT), Artur Fraj (Ruch Palikota), Tomasz Jura (SLD),
Pawe Kowalski (KRRiT), Magorzata Ludwisiak (PO), Radosaw Marzec (PiS),
Zbigniew Natkaski (Solidarna Polska), Wojciech Nowicki (KRRiT), Ewa OlszewskaPilawska (PO), Mariusz Rusiecki (PiS), Maria Rusztyk (KRRiT), Piotr Wojtysiak (PSL)
- czonkowie.
TVP Olsztyn
Rada Programowa powoana uchwa KRRiT nr 255 z 10 maja 2011 r.: Marek
Sokoowski (PO) - przewodniczcy, Marcin Adamczyk (KRRiT), Selim Chazbijewicz
(PiS), Zbigniew Ciechomski (PSL), Janusz Cygaski (KRRiT), Ireneusz Iwaski (PO),
Janusz Kijowski (KRRiT), Kornelia Kurowska (KRRiT), Marek Nowacki (PiS), Ewa
Piotrkowska (PiS), Jacek Poniedziaek (PO), Alicja Starkiewicz (KRRiT), Zbigniew
Szczypiski (SLD), Dorota Wcisa (PO), Krzysztof A. Worobiec (PO) - czonkowie.
TVP Opole
Rada Programowa powoana uchwa KRRiT nr 253 z 10 maja 2011 r.: Aleksander
wieykowski (PO) - przewodniczcy, Jan Chabraszewski (PiS), Jacek Chwalenia
(PiS), Adam Drosik (KRRiT), Norbert Honka (KRRiT), Katarzyna Juranek-Mazurczak
(PO), Jarosaw Kowalczyk (KRRiT), Mirosaw Lenart (PO), Rafa Mocicki (KRRiT),
Stanisaw Sawomir Nicieja (SLD), Daniel Palimka (PO), Jerzy Liberka (PO,
powoany uchwa nr 463 z 4 listopada 2014 r. w zwizku z rezygnacj
p. Katarzyny Poszaj), ukasz Szerner (PSL), Arkadiusz Szymaski (PiS), Bogdan
Zieliski (KRRiT) - czonkowie.
TVP Pozna
Rada Programowa powoana uchwa KRRiT nr 419 z 9 listopada 2012 r.: Andrzej
Stelmach (KRRiT) - przewodniczcy, Przemysaw Alexandrowicz (PiS), Dorota
Gapska (PSL), Piotr Grski (Solidarna Polska), Jacek Krawczykowski (SLD), Jacek
Kubiak (PO), Waldemar azuga (PO), Piotr Michalak (KRRiT), Agnieszka Polacka
(KRRiT), Jakub Rychlik (PiS), Jacek Silski (KRRiT), Krzyszrof Skrzypiski (PO),
Zbigniew Standar (KRRiT), Marek Sternalski (PO), Marek Woniak (Ruch Palikota) czonkowie.
TVP Rzeszw
Rada Programowa powoana uchwa KRRiT nr 429 z 13 listopada 2012 r.: Jerzy
Kruel (KRRiT) - przewodniczcy, Wiesaw Bek (KRRiT), Jakub Czarnota (PO),
Zdzisaw Go (SLD), Szymon Jakubowski (KRRiT), Zofia Karwaska (PO), Robert
Kultys (PiS), Pawe Niemkiewicz (PiS), Ryszard Paulukiewicz (KRRiT), Przemysaw
Pawlak (PO), Alina Pieniek (PSL), Waldemar Pijar (Solidarna Polska), Mieczysaw
Radochoski (KRRiT), Robert Smucz (Ruch palikota), Piotr Wanat (PO) czonkowie.
TVP Szczecin
Rada Programowa powoana uchwa KRRiT nr 420 z 9 listopada 2012 r.: Anna
Kolmer (KRRiT) - przewodniczaca, Magorzata Chir (PO), Zdzisaw Derebecki (PO),
Mariusz Grab (PiS), Wojciech Hawryszuk (KRRiT), Jacek Jakiel (KRRiT), Hubert
Kiszka (Solidarna Polska), Longin Komoowski (KRRiT), Maciej Kope (PiS), Grayna
17

Madej (PO), Albin Majkowski (SLD), Paulina Olechowska (PO), Marek Osajda
(KRRiT), Magorzata Prokop-Paczkowska (Ruch Palikota), Janina Przybyowicz (PSL)
- czonkowie.
TVP Warszawa
Rada Programowa powoana uchwa KRRiT nr 42 1 z 9 listopada 2012 r.: Tomasz
Taraszkiewicz (PO) - przewodniczcy, Wojciech Borowik (KRRiT), Jolanta Fajkowska
(KRRiT), Beata Jaworska (KRRiT), Dorota Jankowska (Ruch Palikota; powoana
uchwa nr 15/2015 z 13 stycznia 2015 r. w zwizku z rezygnacj Karola Jene),
Wojciech Kaczorowski (KRRiT), Dariusz Klimaszewski (SLD), Robert Kolasa (PiS),
Jarosaw Krajewski (PiS), Mariusz Krasuski (PO), Magda Olszewska (PO),
Franciszek Wyk (PSL),
Wodzimierz Wolski (PO), Marzena Wrbel (Solidarna Polska), Boena elazowska
(KRRiT) - czonkowie.
TVP Wrocaw
Rada Programowa powoana uchwa KRRiT nr 430 z 13 listopada 2012 r.: Henryk
Koczan (PO) - przewodniczcy, Piotr Borkowski (KRRiT), Andrzej Dbrowski
(Solidarna Polska), Jacek Gomb (PO), Mariusz Grzegorczyk (KRRiT), Andrzej Jaroch
(PiS), Andrzej Mayszko (KRRiT), Ewa Makowska (PSL) Zbigniew Petrus (KRRiT),
Beata Pierzchaa (KRRiT), Wojciech Romanowski (SLD), Elbieta Sitek-Weksler
(PO), Mirosawa Stachowiak-Recka (PiS), Ewa Trybua-Kiernicka (Ruch Palikota),
Igor Wjcik (PO) - czonkowie.
W 2014 r. kady z 16 programw tworzonych przez oddziay terenowe TVP
SA by rozpowszechniany przez blisko pi godzin dziennie. Wiodcymi
zagadnieniami w tych programach byy sprawy bliskie mieszkacom regionw
(tematyka regionalna stanowia w nich od 41% do 76% rocznego czasu emisji).
Programy regionalne podobnie jak w latach ubiegych - peniy gwnie
funkcj informacyjn i opiniotwrcz. Oprcz codziennych serwisw dotyczcych
biecych
wydarze
w regionie nadawano magazyny informacyjno-publicystyczne gwnie o
problemach wikszych miast i powiatw regionu. W zwizku z przeprowadzonymi
w 2014 r. wyborami samorzdowymi eksponowane byy zwaszcza kwestie
samorzdowo-polityczne. Szeroko komentowano lokaln sytuacj spoeczn oraz
gospodarcz,
m.in.
dotyczc
osb
bezrobotnych,
starszych
czy
niepenosprawnych, sprawy wsi i rolnictwa oraz zwizane z projektami i
inwestycjami w regionie.
W programach tych popularyzowano dorobek kulturowo-historyczny
regionw. Nadawano informatory i omwienia wydarze kulturalnych w regionie,
magazyny
powicone
czytelnictwu,
a take formy dokumentalne, w ktrych m.in. promowano tradycj i sztuk
ludow oraz prezentowano dokonania osb zasuonych dla regionu.
Programy tworzone przez oddziay peniy take funkcje edukacyjne i
poradnicze. Omawiano potencja inwestycyjny poszczeglnych miast i
wojewdztw, walory turystyczne regionw, przekazywano wiedz z zakresu
ekologii i ochrony rodowiska, rnych dziedzin prawa i poprawnoci jzykowej,
popularyzowano zdrowy styl ycia, i wiadome korzystanie z mediw. Cz
18

oferty programowej oddziaw powicona bya walce z uzalenieniami i innymi


patologiami spoecznymi. Udzielano take porad, gwnie dotyczcych kulinariw.
Oferta oddziaw uwzgldniaa rwnie potrzeby religijne odbiorcw.
Skadaa
si
z magazynw informacyjno-publicystycznych o aktualnych wydarzeniach z ycia
kociow rnych wyzna, transmisji z uroczystoci religijnych, reportay i filmw
promujcych wartoci chrzecijaskie oraz uniwersalne zasady etyki.
Mieszkacy regionw mieli take moliwo poznania stanowisk, opinii i
sposobw dziaania rnych grup spoecznych: organizacji pozarzdowych w
regionie i prowadzonej przez nie dziaalnoci non-profit, partii politycznych,
organizacji zwizkowych i pracodawcw.
W kadym programie obecna bya tematyka sportowa (m.in. dotyczca
lokalnych druyn uprawiajcych rne dyscypliny) oraz audycje o charakterze
rozrywkowym (gwnie prezentujce twrczo regionaln).
Niektre z oddziaw miay dodatkowe obowizki zwizane z
zamieszkujcymi na ich terenach mniejszociami narodowymi i etnicznymi. Tego
rodzaju oferta, podobnie jak w latach ubiegych, tworzona w jzykach
mniejszoci, obecna bya w omiu programach: w TVP Biaystok, TVP Gdask, TVP
Katowice, TVP Krakw, TVP d, TVP Olsztyn, TVP Opole i TVP Rzeszw.
Propozycje dla mniejszoci ukraiskiej i rosyjskiej zawieray programy TVP
Biaystok i TVP Olsztyn. Dla mniejszoci biaoruskiej i litewskiej tworzono audycje
w
TVP
Biaystok,
dla
niemieckiej

w TVP Katowice i w TVP Opole, a dla romskiej w programach TVP Krakw i TVP
d.
Oddzia
w Gdasku emitowa regularnie dwie audycje dla spoecznoci kaszubskiej.
Jednym z gwnych zada oddziaw terenowych jest przekazywanie
aktualnych
informacji
i komentarzy o wydarzeniach w regionie. Funkcja ta bya realizowana, chocia w
poowie programw w mniejszym stopniu ni planowano. Niszy udzia tego
rodzaju oferty rekompensowano najczciej poprzez wiksz - w stosunku do
planu - koncentracj na rnorodnych aspektach kultury w regionie oraz na
treciach o charakterze edukacyjnym. Powysza modyfikacja nie wpyna
niekorzystnie na realizacj zada nadawcy wobec regionu; tematyka regionalna
bya realizowana w sposb rnorodny (gatunkowo i treciowo).

19

Wykres 3: Plan programowy TVP Biaystok i jego realizacja w 2014 r.


Informacja

Publicystyka

Kultura

Edukacja

Sport

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014 r.

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014 r.

Wykres 4: Plan programowy TVP Bydgoszcz i jego realizacja w 2014 r.


Informacja

Publicystyka

Kultura

Edukacja

Sport

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014 r.

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014 r.

20

Wykres 5: Plan programowy TVP Gdask i jego realizacja w 2014 r.


Informacja

Publicystyka

Kultura

Edukacja

Sport

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014 r.

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014 r.

Wykres 6: Plan programowy TVP Gorzw Wlkp.i jego realizacja w 2014 r.


Informacja

Publicystyka

Kultura

Edukacja

Sport

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014 r.

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014 r.

21

Wykres 7: Plan programowy TVP Katowice i jego realizacja w 2014 r.


Informacja

Publicystyka

Kultura

Edukacja

Sport

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014 r.

30%

40%

50%

60%

50%

60%

Realizacja 2014 r.

Wykres 8: Plan programowy TVP Kielce i jego realizacja w 2014 r.


Informacja

Publicystyka

Kultura

Edukacja

Sport

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014 r.

30%

40%

Realizacja 2014 r.

22

Wykres 9: Plan programowy TVP Krakw i jego realizacja w 2014 r.


Informacja

Publicystyka

Kultura

Edukacja

Sport

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014 r.

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014 r.

Wykres 10: Plan programowy TVP Lublin i jego realizacja w 2014 r.


Informacja

Publicystyka

Kultura

Edukacja

Sport

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014 r.

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014 r.

23

Wykres 11: Plan programowy TVP d i jego realizacja w 2014 r.


Informacja

Publicystyka

Kultura

Edukacja

Sport

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014 r.

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014 r.

Wykres 12: Plan programowy TVP Olsztyn i jego realizacja w 2014 r.


Informacja

Publicystyka

Kultura

Edukacja

Sport

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014 r.

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014 r.

24

Wykres 13: Plan programowy TVP Opole i jego realizacja w 2014 r.


Informacja

Publicystyka

Kultura

Edukacja

Sport

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014 r.

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014 r.

Wykres 14: Plan programowy TVP Pozna i jego realizacja w 2014 r.


Informacja

Publicystyka

Kultura

Edukacja

Sport

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014 r.

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014 r.

25

Wykres 15: Plan programowy TVP Rzeszw i jego realizacja w 2014 r.


Informacja

Publicystyka

Kultura

Edukacja
4%
Sport

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014 r.

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014 r.

Wykres 16: Plan programowy TVP Szczecin i jego realizacja w 2014 r.


Informacja

Publicystyka

Kultura

Edukacja

Sport

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014 r.

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014 r.

26

Wykres 17: Plan programowy TVP Warszawa i jego realizacja w 2014 r.


Informacja

Publicystyka

Kultura

Edukacja

Sport

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014 r.

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014 r.

Wykres 18: Plan programowy TVP Wrocaw i jego realizacja w 2014 r.


Informacja

Publicystyka

Kultura

Edukacja

Sport

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014 r.

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014 r.

Pasmo wsplne programw regionalnych


W 2014 r. pasmo wsplne byo rozpowszechniane przez 19 godzin dziennie,
rwnoczenie we wszystkich regionach. Przez wikszo tego czasu (82%)
27

realizowano
zadania
okrelone
w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji oraz w Rozporzdzeniu KRRiT z 27
kwietnia 2011 r. W czci wsplnej emitowano zrnicowane rodzajowo i
tematycznie audycje powicone przede wszystkim sprawom regionw (stanowiy
62% rocznego czasu emisji).
Najbardziej rnorodna pod wzgldem form i treci przekazu bya oferta
informacyjno-publicystyczna. Biece informacje o regionach przekazywano w
dziennikach, a nastpnie szeroko komentowano w codziennych rozmowach na
ywo z przedstawicielami wadz samorzdowych, lokalnych instytucji i
parlamentarzystami. Do czsto poruszanych zagadnie naleay: promocja
obszarw wiejskich i miejskich, rynek pracy, dziaalno samorzdowa,
aktywizacja
osb
starszych
i niepenosprawnych, problemy Kocioa, wsi i rolnictwa, fundusze unijne i
inwestycje, Unia Europejska i integracja jej mieszkacw. Powysze zagadnienia
byy prezentowane w rnorodnych formach dziennikach, magazynach,
reportaach i filmach
dokumentalnych. Ofert audycji informacyjnoopiniotwrczych uzupeniay debaty nadawane w trakcie kampanii wyborczej do
Parlamentu Europejskiego i do samorzdw.
Codziennie podejmowano zagadnienia zwizane z polsk kultur i sztuk,
ktre przedstawiano w aspekcie regionalnym. Dziedzictwo kulturowo-historyczne
regionw prezentowano w ramach przegldw i transmisji wydarze
artystycznych, filmw i reportay, rozmw z wybitnymi osobami ycia
publicznego (twrcami, naukowcami, politykami, dziaaczami).
Nadawca zadba te o to, by pasmo penio funkcj edukacyjno-poznawcz
dziki
obecnoci
licznych
audycji
(magazynw,
felietonw,
filmw
dokumentalnych, reportay) podnoszcych wiadomo prawn spoeczestwa,
sucych poszerzeniu wiedzy w zakresie praw i obowizkw konsumenta,
popularyzujcych zdrowy sposb odywiania, promujcych innowacyjne
rozwizania techniczne, upowszechniajcych wiedz o wychowaniu dzieci i
sposobach spdzania wolnego czasu, powiconych sztuce kulinarnej, tematyce
historycznej i ochronie przyrody.
Znaczco wicej czasu w porwnaniu do 2013 r. powicono sportowi i
rekreacji, w tym propagowaniu aktywnych form spdzania wolnego czasu. Ofert
pasma wsplnego uzupeniaa rozrywka filmy, widowiska estradowe, audycje
prezentujce rodzime i zagraniczne zespoy muzyczne.
W programie obecne byy audycje suce umacnianiu rodziny,
ksztatowaniu postaw prozdrowotnych, zwalczaniu patologii spoecznych,
upowszechniajce wiedz o jzyku polskim, edukacji medialnej i odpowiadajce
potrzebom religijnym odbiorcw. Najbardziej koncentrowano si, podobnie jak w
2013 r., na problemie patologii spoecznych i sposobach ich zwalczania. Na
prezentowanie stanowisk organizacji pozarzdowych przeznaczono znacznie
wicej czasu ni w 2013 roku. Na dotychczasowym poziomie pozosta natomiast
odsetek audycji stwarzajcych organizacjom poytku publicznego moliwo
nieodpatnego informowania o prowadzonej przez nie dziaalnoci,
a take adresowanych do mniejszoci narodowych i etnicznych (kontynuowano
cykl dla mniejszoci ukraiskiej pt. Telenowyny).

28

W stosunku do planu na 2014 r., w pamie wsplnym wyduono dobowy


czas
nadawania
z 13 do 19 godzin dziennie, co miao korzystny wpyw na sposb realizacji
tematyki
regionalnej.
W stosunku do uzgodnionego planu wzbogacono ofert dotyczc sportu.
Pozostae elementy uzgodnionego planu struktura i tematyka pasma byy
realizowane w formie zblionej do uzgodnionej z KRRiT.
Wykres 19: Plan programowy pasma wsplnego TVP Regionalna i jego realizacja
w 2014 r.
Informacja

Publicystyka

Kultura

Edukacja

Sport

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014 r.

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014 r.

TVP Polonia
Stron spoeczn reprezentowaa Rada Programowa w skadzie:

Do 1 grudnia na podstawie uchway KRRiT nr 513/2010 z 16 listopada 2010


roku:
Barbara
Borys-Damicka (PO) - przewodniczca, Marek Buko (PiS), Tomasz Dbrowski
(PO), Stanisaw Durlej (KRRiT), Micha Dworczyk (PiS), Radosaw Poraj-Rycki
(PiS), Joanna Fabisiak (PO), Krzysztof Mroziewicz (KRRiT), Wojciech Mller
(KRRiT), Anna Nehrebecka-Byczewska (PO), Andrzej Person (PO), Krzysztof
Antoni Meissner (powoany uchwa nr 268/2014 z 2 maja 2014 r. w zwizku z
rezygnacj p. Krzysztofa Rutkowskiego), Janusz Gmitruk (powoany uchwa nr
195/2014 z 1 kwietnia w zwizku z rezygnacj p. Adama Struzika), Jarosaw
Szczepaski (KRRiT), Jdrzej Wijas (PSL) - czonkowie.

29

Od 1 grudnia na podstawie uchway KRRiT nr 512 z 1 grudnia 2014 roku:


Barbara
Borys-Damicka (PO) przewodniczca, Jan Dziedziczak (PiS), Joanna Fabisiak
(PO), Piotr Gadzinowski (SLD), Janusz Gmitruk (PSL), Szymon Kukanw ((Twj
Ruch), Adam Kwiatkowski (PiS), Agata Lewandowski (PO), Krzysztof Meissner
(KRRiT), Krzysztof Mroziewicz (KRRiT), Anna Nehrebecka-Byczewska (PO),
Radosaw Poraj-Rycki (PiS), Jarosaw Szczepaski(KRRiT), Magorzata
Woczkowska (KRRiT), Stanisaw Zawiliski (KRRiT) - czonkowie.

Program nie rni si zasadniczo od nadawanego w 2013 r. Mia


porwnywaln struktur gatunkow i peni podobne funkcje. Tak jak dotychczas,
TVP
Polonia
dostarczaa
informacji
i komentarzy o biecych wydarzeniach w kraju. W ograniczonym stopniu byy
natomiast realizowane pozostae zadania, takie jak: upowszechnianie wiedzy o
jzyku
polskim,
kulturze,
historii
i
wspczesnoci,
prezentowanie
rodowisk
polonijnych
i
Polakw
zamieszkujcych poza granicami kraju, ukazywanie wkadu Polski i Polakw w
rozwj Europy i wiata, tworzenie pozytywnego wizerunku Polski oraz
prezentowanie atrakcji turystycznych i specyfiki regionalnej kraju. W stosunku do
ubiegego roku udzia audycji wyprodukowanych na potrzeby TVP Polonia pozosta
na tym samym poziomie 14% rocznego czasu emisji. Natomiast zdecydowana
wikszo emitowanych audycji pochodzia z innych programw TVP SA, co
spowodowane byo wci niedostatecznym finansowaniem tego programu.
Wykres 20: Struktura programu TVP Polonia w 2014 r.

Informacja; 6%

Reklama i telesprzeda; 14%


Autopromocja; 1%

Publicystyka; 15%

Kultura; 16%
Rozrywka; 36%
Sport; 1%

Edukacja; 11%

Programy koncesjonowane
30

TVP Historia
Pogram nadawano rednio przez 20 godz. na dob (7268 godz. w cigu
roku). Udzia audycji realizujcych specjalizacj wynis 80% rocznego czasu
nadawania programu w porze 6.00-23.00. Jego zawarto bya zgodna zarwno z
planem, jak te z koncesj. W programie dominoway audycje edukacyjne, filmy
dokumentalne i fabularne. Oferta fabularna obok pozycji realizujcych
specjalizacj - zawieraa take filmy nalece do kanonu dzie europejskich.
Program popularyzowa wiedz o historii Polski i historii powszechnej, w tym o
dziedzictwie historycznym i kulturowym, przedstawiajc dzieje zabytkowych
miast i obiektw historycznych. Nadane audycje czsto prezentoway mao znane
fakty i wydarzenia historyczne przez pryzmat indywidualnych dowiadcze
bohaterw. Zagadnienia historyczne omawiane w audycjach odnosiy si do
rnych epok, jednak najwicej miejsca powicono historii II wojny wiatowej i
czasom powojennym. Ponadto, nadawano audycje promujce walory turystyczne
Polski i innych krajw oraz tradycje kulinarne z nimi zwizane. Tych ostatnich
elementw byo w programie niewiele, a koncentrowa si on na edukacji
historycznej.
TVP Kultura
Program nadawano rednio przez 21,5 godz. na dob (7901 godz. w cigu
roku). Popularyzowa on i upowszechnia rne dziedziny kultury i sztuki,
przekazywa wiedz o dorobku twrczym artystw oraz edukowa w zakresie
umiejtnoci ich odbioru. czny udzia audycji realizujcych specjalizacj wynis
82% rocznej emisji programu w porze 6.00-23.00, co oznacza, e realizowano
uzgodniony plan oraz obowizki programowe okrelone w koncesji. Nadawane
byy audycje publicystyczne i edukacyjne prezentujce dziea i popularyzujce
wiedz o poszczeglnych dziedzinach kultury i sztuki, informacje o biecych
wydarzeniach z rnych dziedzin kultury oraz magazyny kulturalne powicone
zarwno
wydarzeniom
regionalnym,
jak
te
krajowym.
W programie byy obecne audycje wspomagajce aktywny udzia w kulturze.
Prezentowano filmy dokumentalne powicone rnym dziedzinom sztuki oraz
sylwetkom twrcw, artystyczne filmy fabularne nalece do kanonu dzie kultury
wysokiej, spektakle teatralne, operowe i baletowe, w tym spektakle teatru
telewizji i spektakle przeniesione ze scen teatralnych. Transmitowano i omawiano
wane wydarzenia w dziedzinie muzyki powanej (dawnej i wspczesnej) oraz
muzyki jazzowej. Audycje publicystyczne dopeniay tematyk filmw
dokumentalnych i wsplnie nakrelay kontekst powstania prezentowanych w
programie utworw. Niewtpliwym walorem tego programu by wysoki udzia
audycji powiconych rnym dziedzinom kultury wysokiej.
TVP Seriale
Program nadawany by rednio przez 23,5 godz. na dob (8590,5 godz. w
cigu roku). Zawarto programu bya zgodna z uzgodnionymi planami oraz ze
specjalizacj okrelon w koncesji jako serialowo-filmowa. Audycje realizujce
wyspecjalizowany charakter programu zajy 78% rocznego czasu nadawania w
porze 6.00-23.00. Podobnie jak w latach poprzednich, powtarzano polskie seriale
wspczesne, tzw. kultowe, pochodzce z zasobw archiwalnych TVP SA oraz
telenowele i seriale zagraniczne, nadawane wczeniej w TVP 1 i TVP 2. Trzon
31

programu stanowiy nowe i powtarzane odcinki dotychczas nadawanych


krajowych i zagranicznych seriali fabularnych. Program zawiera bogat ofert
filmw kryminalnych, obyczajowych, komediowych i przygodowych.
TVP SPORT
Program nadawany by rednio przez 17,6 godz. na dob (6527 godz.
emisji rocznej). Prezentowa i upowszechnia rne dyscypliny sportu oraz
dostarcza informacji o najwaniejszych wydarzeniach sportowych w kraju i na
wiecie. Struktura programu i jego zawarto bya zgodna z planami i koncesj.
czny udzia audycji realizujcych specjalizacj stanowi 86% rocznego
programu w porze 6.00-23.00. Transmitowano i relacjonowano mecze i zawody
rnych poziomw rozgrywek, nadawano take dzienniki i magazyny, w tym:
powicone sportowi osb niepenosprawnych. Prezentowano rwnie archiwalia
o tematyce sportowej.
TVP Rozrywka
Program nadawano rednio przez 22 godz. na dob (7901 godz. w cigu
roku). Udzia audycji realizujcych specjalizacj by zgodny z uzgodnionymi
planami oraz wymaganiami koncesji. Nadawano wszystkie wymienione w koncesji
rodzaje audycji: audycje satyryczne, kabarety, talk-show, benefisy gwiazd
estrady, spektakle i widowiska telewizyjne, audycje prezentujce muzyk
rozrywkow (koncerty, festiwale i recitale, teledyski, play-listy, bloki muzyczne,
audycje muzyczne, teleturnieje i konkursy muzyczne), oraz rozrywkowe filmy
fabularne (gwnie komedie). Obok audycji premierowych prezentowano rwnie
popularne i wartociowe archiwalne produkcje polskiej sceny kabaretowej. TVP
Rozrywka, ze wzgldu na swoj zawarto, by programem adresowanym do
szerokiego grona odbiorcw, tj. zarwno do modziey, jak i osb straszych.
Dostarcza rozrywk na dobrym poziomie.
TVP HD
Program nadawany by rednio przez 21 godz. na dob (w cigu roku 7550
godz.). Charakter programu by taki jak okrelony w koncesji, tj. uniwersalny.
Udzia rodzajw audycji realizujcych koncesj by zgodny zarwno z planami, jak
i z koncesj - wynis 80% rocznego programu. Program wypeniay gwnie
seriale nowe tytuy oraz bdce kontynuacj seriali nadawanych w latach
poprzednich. Ponadto, w ofercie znalazy si cyfrowe rekonstrukcje kultowych
seriali polskich, nadawano rwnie filmy fabularne - dramaty obyczajowe,
psychologiczne, filmy kryminalne, sensacyjne, historyczne i komedie.
Prezentowano take muzyk rozrywkow i widowiska kabaretowe. W programie
obecne byy rwnie audycje poradnikowe (gwnie powicone kulinariom) oraz
audycje o tematyce sportowej (transmisje, relacje, omwienia), w tym
powicone sportom ekstremalnym.
TVP INFO
Program by nadawany przez ca dob i skada si wycznie z audycji
realizujcych informacyjno-publicystyczn specjalizacj okrelon w koncesji.
Zawarto programu bya take zgodna z planem - wymienione w koncesji
rodzaje audycji stanowiy 83% rocznego czasu nadawania programu w porze
32

6.00-23.00, co oznacza udzia wyszy ni okrelony w koncesji (77%). Program


skada si z codziennych pasm informacyjno komentatorskich powiconych
gwnie polityce, ekonomii i gospodarce oraz sprawom spoecznym. W programie
obecne byy: dzienniki prezentujce biece wydarzenia (spoeczne, polityczne,
gospodarczo-ekonomiczne) w kraju i na wiecie, serwisy sportowe, przegldy
prasy. Najwicej czasu powicono sprawom krajowym, ale stosunkowo duo
miejsca zaja take tematyka europejska i stosunki Polski z ssiadami.
Przedstawiane
informacje
byy
szeroko
komentowane
w
audycjach
publicystycznych, w ktrych prezentowano rne punkty widzenia dotyczce
omawianych problemw. Program peni rol forum obywatelskiej dyskusji
bowiem umoliwia widzom wyraanie swoich pogldw w wanych kwestiach
spoeczno-politycznych.
TVP ABC
W lutym 2014 r. TVP SA rozpocza emisj programu wyspecjalizowanego
adresowanego
do dzieci w wieku 4-12 lat oraz do ich rodzicw i wychowawcw. Audycje
adresowane do tego grona odbiorcw stanowiy 83% rocznego czasu emisji
programu
w
godzinach
6.00-23.00.
Zgodnie
z koncesj, program zawiera wartociowe pozycje dla modych widzw,
poszerzajce
ich
wiedz
o otaczajcym wiecie. Przez wikszo czasu nadawano audycje dla
przedszkolakw: seriale animowane oraz rnorodne audycje edukacyjne (uczce
alfabetu, jzykw obcych, uczce znaczenia roznych terminw i poj czy
umiejtnoci praktycznych, etc.). Nauka odbywaa si poprzez zabaw.
Pozytywnie naley oceni obecno w ofercie audycji, ktrych celem bya
integracja z dziemi niepenosprawnymi (niesyszcymi i niedosyszcymi) oraz
nauka rnych form pomocy zarwno dzieciom z tymi dysfunkcjami, jak i ich
rodzicom.
Ta
cz
oferty
bya
tworzona
przy
wsppracy
z Polskim Zwizkiem Guchych w odzi.
Dla starszych dzieci w wieku od 7 do 12 lat nadawano filmy fabularne i
audycje studyjne, ktrych tematyka inspirowana bya zainteresowaniami i
problemami tej grupy wiekowej. Program zawiera take ofert o charakterze
familijnym,
w
ramach
ktrej
oprcz
treci
edukacyjnych
i rozrywkowych przekazywano pomysy na wsplne, rodzinne spdzanie czasu.
W pamie wieczornym po godz. 21.00 nadawano audycje skierowane do
rodzicw,
tj. wspomagajce w procesie wychowania i rozwizywaniu problemw.
Dziaalno pozaantenowa spki
Telewizja Polska SA koncentrowaa dziaalno pozaantenow gwnie na
stworzeniu widzom moliwoci dotarcia do swoich programw poprzez
zastosowanie
nowych
technologii.
W 2014 r. kontynuowaa rozwj Platformy Hybrydowej (HbbTV) zwikszajc liczb
i atrakcyjno serwisw, poprawiajc zasig techniczny (na koniec 2014 r.
dostpnych byo 18 serwisw). W lutym 2014 r. wprowadzia szereg usprawnie i

33

nowoci w aplikacji na urzdzenia mobilne TVP Stream oraz poszerzya j o


wersj na platform Windows (Windows Phone 7, 8 oraz RT).
Telewizja Polska SA kontynuowaa realizacj, powstaego w 2012 r.,
projektu Internetowy Teatr TVP dla szk (transmisje spektakli teatralnych).
Projekt realizowany jest z myl o modziey szkolnej zamieszkujcej w maych
miastach. Do realizacji zadania wykorzystawany jest szerokopasmowy Internet.
Widownia projektu na koniec grudnia 2014 r. wyniosa 959 757 uczniw
z 14 429 szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w caej
Polsce.
TVP SA prowadzia rwnie dziaalno popularyzujc najnowsze
produkcje Telewizji Polskiej na rynkach midzynarodowych. Podejmowaa szereg
dziaa
promocyjnych,
przy
wsppracy
z instytucjami kulturalnymi i Ambasadami RP, dbajc o obecno polskich
produkcji na najbardziej wpywowych, opiniotwrczych imprezach wiatowych
(festiwalach
filmw
fabularnych,
telewizyjnych,
dokumentalnych,
krtkometraowych i dziecicych).
Spka obejmowaa rwnie patronatem rne projekty istotne spoecznie,
realizowane najczciej przez organizacje pozarzdowe.

34

Pozycja TVP SA na rynku


W 2014 r. telewizja publiczna odwrcia niekorzystny spadkowy trend,
obserwowany od kilku lat, a jej udzia w rynku wzrs o 0,8 pkt. proc. w stosunku
do roku 2013. Do sektora publicznego cznie (TVP 1, TVP 2, TVP Polonia, TVP
INFO, TVP Regionalna, TVP Rozrywka, TVP Kultura, TVP Seriale, TVP Sport, TVP
HD, TVP Historia, TVP ABC) naleao 31% rynku, podczas gdy rok wczeniej
30,2%.
Wykres 29: czne udziay rynkowe telewizji publicznej w latach 2010 2014
39.9%
36.6%
34.1%
30.2%

31.0%

2013

2014

Udzia %

2010

2011

2012

Telewizja publiczna ogem

Telewizja publiczna zyskaa udzia, dziki wzrostowi popularnoci prawie


wszystkich programw tematycznych. Straty widowni notoway natomiast w
dalszym cigu programy uniwersalne TVP 1 i TVP 2. Minimalny spadek udziau (w
Polsce) obserwowany by take w przypadku TVP Polonia.
Spord publicznych programw tematycznych najwiksze przyrosty
udziaw w 2014 r. odnotoway programy: TVP Regionalna - o 0,73 pkt. proc., TVP
Rozrywka - o 0,45 pkt. proc. oraz TVP Seriale - o 0,3 pkt. proc.
Udzia w widowni na poziomie 0,5% uzyska nowy program telewizji
publicznej TVP ABC adresowany do dzieci, dostpny od poowy lutego 2014 roku.

35

Wykorzystanie rodkw abonamentowych oraz koszty dziaalnoci misyjnej


Wpywy z opat abonamentowych przekazane Telewizji Polskiej w 2014 roku
stanowiy 32% kosztw zada misyjnych. Mimo znacznego wzrostu udziau
abonamentu w finansowaniu kosztw misji, dla spki nadal podstawowe rdo
finansowania misji stanowi przychody z reklamy. Koszty dziaalnoci misyjnej
poniesione przez Telewizj Polsk przedstawia tabela nr 1.
Tabela 1. Koszty dziaalnoci misyjnej Telewizji Polskiej SA w 2014 r.

Przedsiwzicia realizujce misj,


o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
1. Tworzenie i rozpowszechnianie programw
oglnokrajowych
z tego:
- Program 1
- Program 2
2. Tworzenie i rozpowszechnianie programw regionalnych
w tym: audycji dla mniejszoci narodowych i etnicznych
oraz spoecznoci posugujcej si jzykiem regionalnym
3. Tworzenie i rozpowszechnianie TVP Regionalna (pasmo
wsplne)
4. Tworzenie i rozpowszechnianie TVP Polonia
5. Tworzenie i rozpowszechnianie programu Biesat
6. Tworzenie i rozpowszechnianie TVP Info
7. Tworzenie i rozpowszechnianie TVP Kultura
8. Tworzenie i rozpowszechnianie TVP Historia
9. Tworzenie i rozpowszechnianie TVP ABC
10. Tworzenie i rozpowszechnianie TVP Sport
11. Tworzenie i rozpowszechnianie TVP HD
12.Tworzenie i rozpowszechnianie TVP Seriale
13. Tworzenie i rozpowszechnianie TVP Rozrywka
14. Inne zadania realizujce misjx)

Koszty
w tys. z

Udzia
w
kosztach
misji
w%

821 607

60,0%

445 901
375 706
151 031

32,6%
27,4%
11,0%

1 285

0,1%

44 619
3,3%
30 346
2,2%
26 443
1,9%
124 407
9,1%
30 028
2,2%
18 577
1,4%
16 934
1,2%
25 642
1,9%
6 010
0,4%
5 298
0,4%
13 319
1,0%
55 098
4,0%
1 369
100,0
Koszty misji ogem
359
%
x)
do innych zada realizujcych misj zostay zaliczone m.in. koszty: Biblioteki Cyfrowej
Mediw Publicznych (52 tys. z), zwizane z dziaalnoci Orodka TVP Technologie ( 18,3
mln z), Orodka iTVP- HD (8,9 mln z), Orodka Administracji - w czci dotyczcej
Wydziau Eksploatacji (3,6 mln z), Redakcji Internetowej TVP Info (2,2 mln z) oraz
kosztw Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej w zakresie przegldw technicznych
i emisyjnych, budowy scenografii, dosyu sygnau, usug transmisyjnych (4,4 mln z).

Koszty misji byy jedynie o 0,4% wysze w stosunku do wykonania 2013 roku
(1 364,3 mln z).

36

Wykorzystanie wpyww z abonamentu przekazanych spce przedstawia tabela


nr 2.

Tabela 2. Wykorzystanie rodkw abonamentowych przekazanych Telewizji


Polskiej SA w 2014 r.
w tys. z
Przedsiwzicia realizujce misj,
o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
Razem przedsiwzicia misyjne,
z tego:
1.Tworzenie i rozpowszechnianie programw
oglnokrajowych Program 1, Program 2 oraz
programu TVP Info
2.Tworzenie i rozpowszechnianie programw
regionalnych
w tym: audycji dla mniejszoci narodowych i
etnicznych oraz spoecznoci posugujcej si
jzykiem regionalnym
3.Tworzenie i rozpowszechnianie TVP Polonia
4.Tworzenie i rozpowszechnianie TVP Kultura
5.Tworzenie i rozpowszechnianie TVP Historia
6.Tworzenie i rozpowszechnianie TVP ABC
7. Prawa autorskie i pokrewne
8. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
9. Dziaalno internetowa
10. Inwestycje dofinansowanie zakupu wozu HD

Przekazany
abonament
(cznie z
nadwyk)

Wydatki
sfinansowane
z abonamentu

444 000

420 148

281 274

275 418

98 861

98 861

360
9 624
13 000
11 000
4 000
17 509
490
242
8 000

360
7 988
10 151
9 196
1 016
17 509
0
9
0

Wpywy abonamentowe przekazane Telewizji Polskiej byy o 90 mln z


wysze od przyjtej prognozy. Nadwyka zostaa przeznaczona przez spk na
dofinansowanie audycji w programach oglnokrajowych, wyspecjalizowanych,
regionalnych oraz TVP Polonia, dofinansowanie internetowego teatru dla szk
oraz zakup praw do audycji sportowych.
rodki abonamentowe pokryway 29% kosztw dziaalnoci ogem Telewizji
Polskiej SA.

37

POLSKIE RADIO SA
W 2014 r. Spk kierowali:
Zarzd
Andrzej Siezieniewski - prezes
Jolanta Winiewska, Henryk Cichecki - czonkowie
Rada Nadzorcza
Janusz Adamowski - przewodniczcy
Krzysztof Czyewski - wiceprzewodniczcy
Artur Andrysiak - sekretarz
Grzegorz Borowiec (MSP), Krzysztof Czeszejko-Sochacki,
(MKiDN), Agnieszka Odorowicz - czonkowie

Robert

Safiaski

Stron spoeczn reprezentowaa Rada Programowa w skadzie:


Do 1 grudnia 2014 r. (na podstawie uchway KRRiT nr 511/2010 z dnia 16
listopada 2010 r.):
Teresa Bochwic (PiS), Jerzy Bralczyk (SLD), Boena Jadwiga elazowska (PSL),
Krzysztof Czabaski (PiS), Rafa Grupiski (PO), Stanisaw Janecki (PiS), Andrzej
Halicki (powoany uchwaa nr 78/2014
z 18 lutego 2014 r. w zwizku z rezygnacj p. Magorzaty Kidawy-Boskiej),
Krzysztof Knittel (KRRiT), Wojciech Kurdziel (KRRiT), Magorzata Muzo (KRRiT),
Edward Paasz (PO), Jan Poprawa (KRRiT), Zbigniew Nosowski (powoanu uchwa
nr 36/2014 r. z 21 stycznia 2014 r. w zwizku ze mierci czonka rady p. Andrzeja
Turskiego).
Od 1 grudnia 2014 r. (na podstawie uchway KRRiT nr 514/2014 z dnia 1
grudnia 2014 r.):
Jacek Szymanderski (KRRiT) - przewodniczcy
Krystian Legierski (KRRiT) - wiceprzewodniczcy
Krzysztof Czabaski (PiS) - wiceprzewodniczcy
Urszula Augustyn (PO), Tadeusz Deszkiewicz (PiS), Rafa Grupiski (PO), Witold
Koodziejski (PiS), Magorzata Muzo (KRRiT), Zbigniew Nosowski (KRRiT), Edward
Paasz (PO), Jan Poprawa (KRRiT), Marcin Rzoca (Twj Ruch), Piotr Wgleski
(PO), Magorzata Winiarczyk-Kossakowska (SLD), Boena Jadwiga elazowska
(PSL) - czonkowie.
Pokrycie ludnociowe i powierzchniowe programw Polskiego Radia SA
Program 1
Pokrycie ludnociowe:
Pokrycie powierzchniowe:
Program 2
Pokrycie ludnociowe:
Pokrycie powierzchniowe:
Program 3

35 958 844 osb


286 883 km2

92,97 %
91,75 %

27 617 175 osb


178 099,4 km2

71,40 %
56,96 %
38

Pokrycie ludnociowe:
Pokrycie powierzchniowe:
Program 4
Pokrycie ludnociowe:
Pokrycie powierzchniowe:

36 336 847 osb


292 043,9 km2

93,95 %
93,39 %

13 416 039 osb


53 694,8 km2

34,69 %
17,17 %

Dziaalno programowa
Polskie Radio SA realizowao plany uzgodnione z KRRiT dla Programw 1, 2,
3. Wprowadzone przez nadawc niewielkie modyfikacje ich zawartoci byy
pozytywne, bowiem zwikszay udzia elementw sucych debacie publicznej
(Program 1), audycji powiconych wydarzeniom w kulturze (Program 1 i 3),
audycji edukacyjnych dotyczcych nowych technologii oraz najnowszych
osigni
w nauce i technice (Program 1). Spka nie realizowaa natomiast planw
uzgodnionych dla Programu 4 radykalnie zmniejszono udzia audycji
edukacyjnych (o 602 godz.), audycji powiconych kulturze (o 196 godz.) i
tematyce sportowej (o 150 godz.). Zwikszono natomiast udzia rozrywki (a o
821 godz.).
Charakter kadego z programw nie zmieni si w stosunku do lat
poprzednich.
W Programie 1 koncentrowano si na omawianiu biecych wydarze
politycznych, gospodarczych, spoecznych oraz kulturalnych. Ofert Programu 2
powicono kulturze wysokiej (prezentacja dzie oraz omawianie wydarze).
Cech wyrniajc Program 3 byy audycje muzyczne edukujce suchaczy w
zakresie rnorodnych gatunkw muzyki rozrywkowej. Program 4 adresowany by
do modego suchacza. Tworzya go w duej mierze rnorodna muzyka - od
rocka, poprzez folk, muzyk elektroniczn i klubow, po hip-hop. Ofert programu
Polskiego Radia dla Zagranicy adresowano do Polakw zamieszkujcych poza
granicami kraju oraz suchaczy niepolskojzycznych, zainteresowanych
problemami Polski. Program nadawany by w siedmiu jzykach: polskim,
angielskim, ukraiskim, biaoruskim, rosyjskim, hebrajskim i niemieckim. Od
padziernika 2013 roku nadawane s, take w technologii DAB+, dwa programy o
charakterze wyspecjalizowanym: Polskie Radio 24 (muzyczno-informacyjnopublicystyczny) oraz Polskie Radio Rytm (informacyjno-muzyczny).
Wrd programw oglnopolskich, tak jak w poprzednich latach, najwyszy
udzia sowa by w Programie 1 (stanowi ponad poow rocznego czasu emisji). W
ubiegym
roku,
w
porwnaniu
z 2013 r., zmniejszy si udzia audycji sownych w Programie 3 (w 2013 r. wynosi
51% rocznego czasu emisji, w 2014 r. 9 pkt. proc. mniej). W Programie 2 i 4
dominowaa muzyka (w Programie 2 klasyczna, w Programie 4 rozrywkowa).

39

Wykres 1. Udzia sowa i muzyki w programach oglnopolskich Polskiego Radia w


2014 roku

Program 1

61%

Program 2

37%

Program 3

Program 4

0%

36%

61%

42%

20%

2%

53%

30%

10%

3%

5%

67%

30%

40%

Sowo

50%

Muzyka

60%

3%

70%

80%

90%

100%

Inne

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

Program 1
Peni gwnie funkcje informacyjno-komentatorskie, koncentrujc si
przede wszystkim na szybkim przekazywaniu informacji o biecych
wydarzeniach z rnych dziedzin (gospodarki, polityki, kultury i sportu) oraz
przekazywaniu opinii i ocen eksperckich ich dotyczcych. Jedynka bya te
miejscem debaty publicznej dla rnych grup spoecznych, m.in. organizacji
poytku publicznego, zwizkw zawodowych, zwizkw pracodawcw i
przedstawicieli
partii
politycznych.
W prowadzonych rozmowach i debatach przestrzegano zasady pluralizmu,
przedstawiane byy rne punkty widzenia, a prezentowane zagadnienia
ukazywano z rnych perspektyw. W ubiegym roku du cz programu
powicono wyborom do Parlamentu Europejskiego oraz samorzdowym. Obok
audycji obligatoryjnych okrelonych prawem, nadawano take specjalnie
tworzone audycje publicystyczne, ktre prezentoway kandydatw i ich programy.
Wrd tematyki midzynarodowej dominoway biece informacje oraz
komentarze dotyczce sytuacji na Ukrainie.
Program realizowa rwnie zadania w zakresie kultury. Omawiane w nim
byy aktualne wydarzenia w tej dziedzinie, prezentowano wspczesne polskie
nowoci ksikowe oraz klasyk literatury (polskiej i wiatowej). Obecne byy
reportae, suchowiska Teatru Polskiego Radia, a take nadawane od lat
radionowele (Matysiakowie, W Jezioranach). Nadawano rwnie dziea muzyki
klasycznej z rnych epok, m.in. prezentowano interpretacje dzie Fryderyka
Chopina.

40

Program peni take funkcje edukacyjne. Przekazywano wiedz oraz


udzielano
porad
w rnych dziedzinach (prawa, ekologii, zdrowia, poprawnoci jzykowej, nauki i
techniki oraz wpywu nowych osigni technologicznych na ycie czowieka).
Rozrywk w tym programie tworzya wspczesna muzyka popularna. W
duej czci byy to prezentacje dorobku modych wykonawcw zarwno polskich
jak
i
zagranicznych,
w
tym
rozmowy
o ich drodze zawodowej.
Pozytywnie naley oceni fakt, e konstrukcja i zawarto Programu 1
uwzgldniaa potrzeby suchaczy w rnym wieku zarwno dzieci, modziey,
jak i osb w rednim wieku oraz starszych. Udzia poszczeglnych kategorii w
programie obrazuje wykres nr 2.
Wykres 2. Plany programowe Programie 1 PR SA i ich realizacja w 2014 roku

Informacja

23%
21%

Publicystyka

20%
23%
24%
26%

Kultura
15%
17%

Edukacja

Sport

Rozrywka
0%

5%
3%
9%
7%
10%

20%

30%

Plan 2014

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Realizacja 2014

Nadawca realizowa plan, cho nieco go zmodyfikowa. Kierunek tych


zmian naley oceni pozytywnie bowiem wskazuje on, e zwikszy si udzia w
programie elementw sucych debacie publicznej (wzrost udziau audycji
publicystycznych o 193 godz.), audycji powiconych wydarzeniom i problemom
w kulturze (wzrost o 247 godz.). Wzrost dotyczy rwnie edukacji (o 93 godz.), a
w jej ramach audycji popularnonaukowych, powiconych rnym dziedzinom
nauki i techniki, w tym omawiajcych nowe technologie.
Program 2
Podobnie jak w latach poprzednich, zawarto tego programu wypeniaa
przede wszystkim problematyka dotyczca rnych dziedzin kultury wysokiej.
41

Prezentowano i omawiano wydarzenia zwizane z literatur (nowoci na rynku


wydawniczym, zarwno polskie, jak i zagraniczne, popularyzowanie czytelnictwa i
znajomoci utworw nalecych do klasyki literatury polskiej), teatrem (spektakle
premierowe, dorobek ich twrcw), filmem, a take rnymi rodzajami sztuk
plastycznych. Zasadnicz zawartoci programu bya prezentacja utworw
muzyki
klasycznej,
w mniejszym stopniu innych gatunkw muzyki (jazz i muzyka etno).
Transmitowano
koncerty,
m.in. z festiwali i wielkich imprez muzycznych, np. Misteria Paschalia i Sacrum
Profanum w Krakowie, Actus Humanus w Gdasku, Wielkanocnego Festiwalu im.
Beethovena
w
Warszawie,
koncerty
z obchodw wiatowego Dnia Jazzu (Zbigniewa Wodeckiego, Polskiej Orkiestry
Radiowej i zespou Mitch&Mitch). W ubiegym roku poszerzono zawarto
programu o elementy zwizane z wanymi dla Polakw datami historycznymi:
rocznicami wybuchu I i II wojny wiatowej, Powstania Warszawskiego oraz
pierwszych wolnych wyborw w 1989 roku. Transmitowano m.in. koncert
z okazji setnej rocznicy zamachu na arcyksicia Ferdynanda. W zwizku z 25leciem wolnej Polski przygotowano specjalny przegld najciekawszych koncertw
odbywajcych si w cigu ostatnich dwch dekad w Studiu im. Witolda
Lutosawskiego.
Wykres 3. Plany programowe Programu 2 PR SA i ich realizacja w 2014 roku

4%

Informacja

3%

12%

Publicystyka

12%

81%

Kultura

Edukacja

80%

1%

0%

3%
10%

20%

30%

Plan 2014

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Realizacja 2014

W Programie 2 realizowano plan programowy w formie uzgodnionej z


KRRiT. Wartoci dodan w stosunku do planw byo zwikszenie przez nadawc
udziau w programie edukacji koncentrujcej si na ksztatowaniu kompetencji
42

odbiorczych w rnych sferach kultury oraz popularyzowanie aktywnego


uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych (wzrost audycji edukacyjnych o 191
godz.).
Program 3
Program ten charakteryzowaa wysoka jako audycji powiconych
kulturze oraz peniajcych funkcje rozrywkowe. Tworzyy je uznane i popularne
osobowoci radiowe, nadajc tego typu audycjom wyjtkowy klimat. Nie byy to
wycznie audycje prezentujce popularn muzyk rozrywkow, ale take
autorskie audycje edukacyjne przekazujce wiedz o rnych gatunkach
muzycznych, jej twrcach i wykonawcach. Prezentowano obok muzyki pop w
wykonaniu
polskich
i zagranicznych wykonawcw - utwory muzyki rockowej (klasyczny rock oraz jego
odmiany), utwory polskich artystw niszowych (np. Maria Peszek), muzyk
elektroniczn (np. Electric Light Orchestra, Jean Michel Jarre) oraz blues i jazz (np.
Anna
Maria
Jopek,
Urszula
Dudziak)
i
piosenk
aktorsk
(np. Marek Grechuta, Martyna Jakubowicz). W programie obecne byy take inne
formy rozrywkowe: felietony satyryczne oraz kabarety (zarwno premierowe, jak
te archiwalne).
Cz sowna programu miaa charakter uniwersalny: jego struktur
budoway
rne
gatunki
i rodzaje audycji. Nadawano informacje o biecych wydarzeniach krajowych i
midzynarodowych, przekazywano komentarze i opinie ekspertw, politykw. W
programie obecne byy take audycje edukacyjne i poradnicze koncentrujce si
gwnie na problematyce zdrowia (profilaktyka poprzez aktywny styl ycia),
audycje prezentujce wspczesne utwory literackie (proza czytana na antenie
przez znanych aktorw) oraz uwzgldniajce potrzeby religijne odbiorcw. Udzia
poszczeglnych kategorii ustawowych w programie obrazuje wykres nr 4.
Wykres 4. Plany programowe Programu 3 PR SA i ich realizacja w 2014 roku

43

10%
9%

Informacja

22%
22%

Publicystyka

45%
47%

Kultura
9%
9%

Edukacja

Sport

Rozrywka
0%

2%
2%
7%
7%
10%

20%

30%

Plan 2014

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Realizacja 2014

Plan programowy uzgodniony z KRRiT dla Programu 3 by realizowany.


Wprowadzono niewielkie jego modyfikacje polegajce na zwikszeniu udziau w
programie audycji dotyczcych wydarze i problemw w kulturze (o 170 godz.).
Program 4
Adresowany by do modziey. Wyrnia go sposb prowadzenia programu
(dua interaktywno ze suchaczami, telefoniczna, poprzez SMS-y i FB) oraz
format muzyczny (rock, muzyka elektroniczna i klubowa, disco, hip-hop).
Nadawana muzyka penia w programie nie tylko rol przerywnika, wypeniacza,
ale rwnie bya egzemplifikacj przekazywanej w audycjach wiedzy
o muzyce (nowe gatunki i trendy w muzyce, sylwetki artystw, twrcw).
Program charakteryzowaa dua rnorodno prezentowanych problemw,
omawianych z punktu widzenia modego adresata. Byy to dyskusje o polityce,
ekonomii i gospodarce oraz problemach spoecznych (m.in. o rynku pracy i jego
ofercie dla ludzi modych). Edukacja w programie koncentrowaa si m.in. na
przekazaniu wiedzy o strukturach europejskich i sytuacji gospodarczej w krajach
Unii Europejskiej, o nowych technologiach, upowszechnianiu wiedzy o jzyku
polskim (gwnie w zakresie poprawnoci jzykowej). Nadawano take cho z
niewielk czstotliwoci reportae, m.in. uwraliwiajce na niebezpieczestwa
w Internecie. Udzia w programie poszczeglnych kategorii gatunkowych obrazuje
wykres nr 5.
Wykres 5. Plany programowe Programu 4 PR SA i ich realizacja w 2014 roku

44

5%
5%

Informacja

5%
6%

Publicystyka

27%
25%

Kultura

Edukacja

Sport

34%

41%

3%
1%
17%

Rozrywka
0%

10%

20%

26%
30%

Plan 2014

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Realizacja 2014

W programie 4 nie realizowano planu programowego w wersji uzgodnionej


z KRRiT. Znacznie zwikszono w stosunku do planu udzia audycji rozrywkowych
(a o 9 pkt. proc., tj. o 821 godz.). Nadano minimalnie wicej ni planowano
audycji
publicystycznych
(zwikszono
ich
emisj
o 135 godz.). Dua rnica pomidzy planem a realizacj dotyczya audycji
edukacyjnych (nadano ich mniej ni planowano - o 7 pkt. proc., tj. a o 602
godz.). Udzia pozostaych kategorii audycji by niszy ni planowano o 2 pkt.
proc. (audycji o kulturze nadano mniej o 196 godz., a dotyczcych sportu mniej
o 150 godz.) lub by porwnywalny w stosunku do planw (audycje informacyjne).
Polskie Radio dla Zagranicy
W ubiegym roku przeprowadzono zmiany organizacyjne w funkcjonujcych
dotychczas redakcjach: zlikwidowano Redakcj Hebrajsk (problematyka
stosunkw polsko-ydowskich przejta zostaa przez Redakcj Angielsk) oraz
Redakcj Niemieck i Redakcj Polsk. Zosta powoany Dzia Koordynacji
Multimedialnej, ktry zajmuje si m.in. realizacj serwisu informacyjnego oraz
bloku informacyjno-publicystycznego w jzyku polskim, tworzonego z materiaw
pozyskanych
z programw oglnopolskich Polskiego Radia. Zadaniem Dziau Koordynacji
Multimedialnej jest poszerzenie multimedialnych moliwoci dotarcia do
suchaczy (aplikacje mobilne, radio internetowe, radio cyfrowe DAB+, radio
naziemne
oraz
przekaz
hybrydowy,
Radio
Vision).
Od
1 listopada 2014 roku jedn, wielojzykow ramwk zastpiono dwoma
caodobowymi ramwkami: zgodnie z jedn z nich program nadawany jest w
jzyku angielskim, a zgodnie z drug (pod nazw Wschd) w tym samym czasie
- emitowane s audycje w jzyku rosyjskim (20 godzin dziennie),
45

w jzyku biaoruskim (2 godziny), w jzyku ukraiskim (30 minut) oraz w jzyku


polskim (dwie 30 minutowe audycje). W IV kwartale ubiegego roku prowadzono
prace nad zmianami w zawartoci portalu informacyjnego thenews.pl. wzbogacono jego warstw informacyjn, zwikszajc czstotliwo aktualizacji
publikowanych treci, a take rozszerzono ofert tematyczn (gwnie
o analizy gospodarcze i finansowe). Przyspieszono rwnie uruchomienie
rosyjskojzycznego
portalu
informacyjnego
pod
nazw
radiopolsha.pl.
Rozbudowany zosta aktualny serwis gospodarczy, zorientowany na rozwj
kontaktw biznesowych Polski z krajami WNP. Portal zintegrowany jest
z Facebookiem i jego rosyjskojzycznym odpowiednikiem Vkontakte. W ubiegym
roku audycje realizujce zadania ustawowe wypeniy cay program. Zwikszono,
w porwnaniu z 2013 r., udzia publicystyki (o 13 pkt. proc.) oraz audycji
edukacyjnych i sportowych (w kadej kategorii o 1 pkt proc.). Niszy w
porwnaniu z 2013 r. by udzia audycji informacyjnych (o 12 pkt. proc.),
rozrywkowych (o 2 pkt. proc.) oraz powiconych kulturze (mniej o 1 pkt proc.).
Wykres 6. Struktura programu Polskiego Radia dla Zagranicy w 2014 roku

Edukacja; 5% Sport; 2% Rozrywka; 1%


Kultura; 4%
Informacja; 36%
Informacja

Publicystyka

Kultura

Edukacja

Sport

Rozrywka

Publicystyka; 52%

Program, podobnie jak w poprzednich latach, wyrnia si bardzo wysokim


udziaem sowa stanowio ono 94% rocznego programu.

46

Polskie Radio 24
Polskie Radio 24 nadawao w technologii DAB+ program wyspecjalizowany
o charakterze muzyczno-informacyjno-publicystycznym. W 2014 r. mona go byo
odbiera w Warszawie, Katowicach, Wrocawiu, Szczecinie, odzi i Opolu. By
dostpny rwnie w Internecie. Jego celem byo szybkie przekazywanie zarwno
informacji o wydarzeniach krajowych i zagranicznych, jak te komentarzy i opinii
eksperckich do tych wydarze. Program nie zawiera reklam. Mia charakter
zgodny z okrelonym w koncesji. Oprcz biecych informacji oraz treci
spoeczno-politycznych, podejmowano w nim tematyk dotyczc kultury,
gospodarki, sportu, nauki i religii. W przewaajcej czci zbudowany by z
audycji sownych (83% czasu emisji), muzyka zaja jedynie 15% dobowej emisji
(nadawana gwnie noc; kompozycje jazzowe). Audycje premierowe wypeniy
trzy czwarte jego zawartoci, a pochodzce z innych programw Polskiego Radia
(Programu 1 i 3) stanowiy jedynie 4%. Fakt ten naley oceni pozytywnie,
bowiem
nadawca
stworzy
zupenie
now
ofert
w stosunku do pozostaych programw PR SA. Drugim elementem wartym
podkrelenia
jest
to,
e PR24 prezentuje ponadprzecitny poziom warsztatu dziennikarskiego, jest
programem dynamicznym, szybko reagujcym na biece wydarzenia.
Polskie Radio Rytm
Program mia zgodnie z koncesj charakter wyspecjalizowany muzycznoinformacyjny. Niemal w caoci wypeniony by muzyk. Wikszo nadanych
utworw to nowoci, w wikszoci notowane na listach przebojw. Poza muzyk
nadawano krtkie serwisy: informacje o biecych wydarzeniach, sportowe,
ekonomiczne (m.in. kursy walut, ceny paliw) oraz informatory o imprezach
i wydarzeniach w kulturze (koncerty, wystawy, spektakle, nowoci filmowe).

Dziaalno pozaantenowa spki


Polskie Radio w 2014 r. byo aktywne pozaantenowo w kilku obszarach:
byy to dziaania zwizane z popularyzacj nauki - po raz kolejny wsplnie z
Centrum Nauki Kopernik, Polskie Radio byo organizatorem 18. Pikniku
Naukowego na Stadionie Narodowym. To najwiksza w Europie impreza
popularyzujca nauk, w ktrej swoje osignicia prezentowao 220 instytucji z
15 krajw wiata, a odwiedzio j ponad 100 tysicy osb.
Duym przedsiwziciem byo Lato z Radiem 2014, w ramach ktrego
zorganizowano
20 wakacyjnych koncertw polskich gwiazd muzycznych. Mieszkacy wielu miast
(wikszych
i mniejszych) mieli moliwo nieodpatnego uczestnictwa w koncertach i
spotkaniach z popularnymi twrcami, i wykonawcami.
Aktywno pozaantenowa spki dotyczya take popularyzacji wanych
wydarze historycznych: jubileuszu wolnych wyborw (konferencja Archiwa
Przeomu 1989-1991 - Przedsionek Wolnoci midzy Okrgym Stoem, a
wyborami
4
czerwca
1989),
rocznicy
II
wojny
wiatowej
i Powstania Warszawskiego (konferencja naukowa Polskie Radio w czasie II wojny
47

wiatowej oraz wystawa A muzyka wci graa Polskie Radio 1939 , wsplnie z
Narodowym Centrum Kultury). Polskie Radio byo wsporganizatorem
Warszawskiego Pikniku Archiwalnego oraz XVII Festiwalu Nauki.
Polskie Radio objo patronatem 785 wydarze z rnych dziedzin: nauki,
edukacji,
kultury
i sztuki, gospodarki i ekonomii.
Pozycja na rynku Polskiego Radia SA
Dane o wskanikach suchalnoci programw radiowych pochodz z
badania audytorium radia Radio Track Millward Brown zrealizowanego
na oglnopolskiej
prbie
osb
w
wieku
15-75
lat
w okresie stycze grudzie 2014 r. Wskaniki wykorzystane w opracowaniu to:
Udzia programu/grupy programw w czasie suchania: stosunek
cakowitego czasu, jaki suchacze powicili na suchanie okrelonego
programu radiowego/grupy programw do cakowitego czasu suchania
wszystkich objtych badaniem programw radiowych.
Zasig dzienny w %, inaczej wielko audytorium: odsetek osb w danej
populacji, ktre suchay programu przynajmniej raz w cigu dnia.
Dobowy czas suchania: redni czas, jaki w cigu doby respondenci
przeznaczyli na suchanie programu.
Tabela 1. Wskaniki suchalnoci w 2014 r. programw Polskiego Radia SA
Udzia w
czasie
suchania (%)

Zasig
dzienny
w%

Dobowy czas
suchania

Program 1 PR SA

10,4

10,8

3:08:52

Program 2 PR SA

0,5

0,8

2:07:24

Program 3 PR SA

7,2

7,4

3:12:01

Program 4 PR SA

0,5

0,7

2:20:03

18,6

17,9

3:25:05

CZNIE

Programy Polskiego Radia SA, miay cznie 18,7% udziau w czasie


suchania. Wskanik ten by o 0,2 pkt. proc. mniejszy ni przed rokiem, a wic
zmiana bya niewielka. Rwnie nieznacznie o 0,2 pkt. proc. zmniejszy si
zasig dzienny tych programw. Najpopularniejszym z programw oglnopolskich
Polskiego Radia by Program 1 osigajc 10,4% udziau w czasie suchania.

48

Wykorzystanie rodkw abonamentowych oraz koszty dziaalnoci misyjnej


W 2014 r. abonament pokry 72% kosztw zada misyjnych Polskiego
Radia i by dla spki podstawowym rdem finansowania. Z opat
abonamentowych
spka
finansowaa
tworzenie
i rozpowszechnianie programw oglnokrajowych, Studio Reportau, Teatr
Polskiego Radia, portal mojepolskieradio.pl, Radiowe Centrum Nadawcze PR w
Solcu
Kujawskim,
tworzenie
i rozpowszechnianie programw wyspecjalizowanych nadawanych w standardzie
DAB+, Piknik Naukowy oraz koszty rozpowszechniania programu Polskie Radio dla
Zagranicy. Koszty dziaalnoci misyjnej poniesione przez Polskie Radio
przedstawia tabela nr 2.
Tabela 2. Koszty dziaalnoci misyjnej Polskiego Radia SA w 2014 r.

Przedsiwzicia realizujce misj,


o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
1. Tworzenie i rozpowszechnianie programw
oglnokrajowych, z tego:
- Program 1
- Program 2
- Program 3
- Program 4
2. Koszty praw autorskich i pokrewnych programw
oglnokrajowych
3. Tworzenie i rozpowszechnianie Radia dla Zagranicy
- w tym koszty rozpowszechniania
4. Rozpowszechniania programw rozpowszechnianych w
standardzie DAB+
5. Tworzenie programw wyspecjalizowanych:
- PR 24
- Radio Rytm
- Radio dla dzieci (prace przygotowawcze)
6. Radiowe Centrum Nadawcze PR w Solcu Kujawskim
7. Portal mojepolskieradio.pl
8. Teatr Polskiego Radia
9. Polska Orkiestra Radiowa - koncerty
10. Pozostae koszty misji (w tym: Piknik Naukowy Studio
Reportau i Dokumentu)
Koszty misji ogem

Koszty
w tys. z

Udzia
w
kosztach
misji
w%

165 398

72,3%

58
42
40
24

157
244
966
031

25,4%
18,5%
17,9%
10,5%

16 138

7,1%

15 018
2 170

6,6%
1,0%

915

0,4%

9 489
2 593
18
6 273
9 467
934
688

4,2%
1,1%
0,01%
2,7%
4,1%
0,4%
0,3%

1 794

0,8%

228 725

100,0%

W Polskim Radiu odnotowano spadek kosztw dziaalnoci misyjnej - o


5,2%, w stosunku do wykonania 2013 roku (241,3 mln z).
Wykorzystanie wpyww z abonamentu przekazanych spce przedstawia tabela
nr 3.

49

Tabela 3. Wykorzystanie rodkw abonamentowych przekazanych Polskiemu


Radiu SA w 2014 r.
w tys. z
Przedsiwzicia realizujce misj,
o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
Razem przedsiwzicia misyjne,
z tego:
1. Tworzenie i rozpowszechnianie programw
oglnokrajowych - Program 1, Program 2, Program 3 i
Program 4, z tego:
1) koszty zada programowych w zakresie
informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i
rozrywki (cznie z kosztami praw autorskich i
pokrewnych)
2) rozpowszechnianie programw oglnokrajowych
2. Koszty bezporednie rozpowszechniania programu
dla odbiorcw za granic Radio dla Zagranicy
3. Radiowe Centrum Nadawcze PR w Solcu Kujawskim
4. Emisja cyfrowa DAB+
5. Portal mojepolskieradio.pl
6. Piknik Naukowy
7. Studio Reportau i Dokumentu
8. Teatr Polskiego Radia

Przekazany
abonament
(cznie z
nadwyk)

Wydatki
sfinansowane
z abonamentu

164 000

163 600

140 509

140 509

105 159
35 350

105 159
35 350

2 400
5 000
10 008
6 000
4
46
33

2 041
4 959
10 008
6 000
4
46
33

Wpywy abonamentowe przekazane Polskiemu Radiu SA byy o 6 mln z


wysze od przyjtej prognozy, a przekazana nadwyka zostaa wykorzystana na
dofinansowanie planowanych oraz wprowadzenie nowych audycji w programach
oglnokrajowych.
rodki abonamentowe pokryway 63% kosztw dziaalnoci spki ogem.

50

ROZGONIE REGIONALNE RADIA PUBLICZNEGO


Radio Biaystok SA
W 2014 r. Spk kierowali:
Zarzd
Wadysaw Prochowicz - prezes
Rada Nadzorcza
Joanna Salachna - przewodniczca
Maria Niedwiecka - wiceprzewodniczca
Monika Wrblewska (MSP w porozumieniu z MKiDN) - sekretarz
Robert Ciborowski, Piotr Fiedorczyk - czonkowie
Stron spoeczn reprezentowaa Rada Programowa w skadzie (powoana
uchwa
KRRiT
nr
395
z dnia 30 padziernika 2012 r.):
Mirosaw Hanusz (KRRiT) - przewodniczcy
Joanna Tomalska (PO) - wiceprzewodniczca
Andrzej Romaczuk (KRRiT) - sekretarz
Grayna Serafin (KRRiT), Magdalena Godlewska-Siwerska (KRRiT), Andrzej
Ciszewski (KRRiT), Leszek Cielik (PO), Szczepan Barszczewski (PO), Robert
Winnicki (PO), Adam Dbski (PiS), Rafa Rudnicki (PiS), Wadysaw Jagieo (PSL),
Marcin Szczudo (Solidarna Polska), Krzysztof Matys (Ruch Palikota), Bartosz
Wojda (SLD) - czonkowie
Pokrycie ludnociowe i powierzchniowe programu Radia Biaystok SA
Pokrycie ludnociowe:
1 318 545 osb
3,41 %
Pokrycie powierzchniowe:

15 759,8 km2

5,04 %

Dziaalno programowa
Spka realizowaa plany uzgodnione z KRRiT. Nadawca wprowadzi
niewielkie modyfikacje, ktre polegay na skrceniu czasu trwania audycji w
kategorii informacja i kultura na rzecz zwikszenia wymiaru czasowego audycji
edukacyjnych.
W programie Radia Biaystok przedsiwzicia dotyczce ustawowych zada
misyjnych miay wysoki udzia - zajmoway niemal cay roczny program (96%
rocznego czasu nadawania). Program mia charakter uniwersalny: realizowa
ronorodne zadania: informowa o aktualnych wydarzeniach spoecznych,
gospodarczych, politycznych w kraju i na wiecie oraz stwarza moliwo debaty
publicznej rnym rodowiskom (politykom, zwizkom zawodowym, zwizkom
pracodawcw, organizacjom poytku publicznego, kandydatom w wyborach do
Parlamentu Europejskiego i do samorzdu terytorialnego), prowadzi edukacj w
rnych
dziedzinach
(m.in.
historia,
tradycja
i kultura regionu, nowe technologie, upowszechnianie wiedzy o jzyku polskim,
51

ksztatowanie postaw prozdrowotnych, ksztacenie kompetencji w zakresie


odbioru treci), zachca do uprawiania sportu amatorskiego (zarwno dorosych,
jak
te
dzieci
i
modzie)
oraz
informowa
o
wydarzeniach
w sporcie zawodowym. Znaczc cz programu zajmowaa rozrywka, ktr
stanowia muzyka, realizowana m.in. w formie autorskich audycji muzycznych, w
ktrych prezentowano rne gatunki muzyczne, ich twrcw i wykonawcw.
Udzia w rocznym programie poszczeglnych ustawowych kategorii gatunkowych
obrazuje wykres nr 1.

Wykres 1: Plan programowy Radia Biaystok SA i jego realizacja w 2014 r.


15%
14%

Informacja

14%
14%

Publicystyka

24%
23%

Kultura

Edukacja

Sport

3%
4%
2%
2%
38%
38%

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014

Wanym elementem programu bya problematyka dotyczca regionu.


Sposb realizacji tematw z tego zakresu by interesujcy nadawca
wykorzystywa do tego celu rne gatunki radiowe, dba o dobr goci
ekspertw z rnych dziedzin, stwarzajc tym samym suchaczom moliwo
pozyskania jak najgbszej wiedzy o problemach prezentowanych na antenie.
Udzia audycji dotyczcych tematyki regionalnej by wysoki i stanowi 37%
rocznego czasu nadawania.
Naley podkreli, e w programie byy obecne wszystkie elementy
programu preferowane przez KRRiT. Ich udzia by zrnicowany. Dominoway
audycje tworzone specjalnie dla modziey. Zajy one 727 godz. rocznego
programu. Byy to przede wszystkim audycje edukacyjne i powicone kulturze.
Zawieray tematyk zwizan z nauk (gwnie osignicia i wynalazki polskich
modych badaczy), nowymi technologiami (w tym cyfryzacja, nowe media) oraz
problematyk istotn dla modych, dotyczc moliwoci ksztacenia i rynku
52

pracy (planowania kariery zawodowej, moliwoci zatrudnienia, sposobw


poszukiwania pracy). Podejmowano rwnie tematy dotyczce okresu
dojrzewania (gwnie zwizane z problemami emocjonalnymi, niemiaoci,
relacjami
w
rodzinie
i z rwienikami). W ofercie zwizanej z kultur, adresowanej do tej grupy
odbiorcw, nadawano recenzje i omwienia nowych produkcji filmowych (m.in.
aktualnie
wchodzcych
na
ekrany
kin
w regionie) oraz prezentowano dorobek filmowy modych adeptw tej sztuki
pochodzcych
z Podlasia.
Radio Biaystok, podobnie jak w latach poprzednich, kontynuowao w 2014
r. popularyzowanie radiowych form udramatyzowanych. Nadawano suchowiska,
reportae (artystyczne i interwencyjne) oraz dokumenty. Zajy one w cigu roku
69 godz. programu. Czstotliwo nadawania tych form bya wysoka - dwukrotnie
w tygodniu, w cyklu Radiowy Teatr Sensacji, emitowano suchowisko o tematyce
kryminalnej. Z tak sam czstotliwoci nadawane byy reportae dotyczce
regionalnych problemw spoecznych oraz audycje dokumentalne prezentujce
histori regionu (miejsca, ludzi i wydarzenia).
W programie obecne byy take audycje suce edukacji obywatelskiej, w
szczeglnoci powicone wyborom do Parlamentu Europejskiego oraz do
samorzdu
terytorialnego.
Nadawca
w ramach tej oferty emitowa zarwno audycje obligatoryjne (tworzone przez
komitety wyborcze), jak rwnie audycje wasne. Udzia auydcji obligatoryjnych
by zgodny z wymaganiami prawa w tym zakresie, natomiast audycje wasne
zajy 36,5 godz. w rocznym programie. Byy to przede wszystkim audycje
edukacyjne: zarwno debaty wyborcze (prezentujce kandydatw i ich
programy), jak te poradniki (informujce o zasadach gosowania, kompetencjach
wybieranych organw). Nadawano take tzw. audycje profrekwencyjne, w ktrych
podkrelano wag uczestnictwa w demokratycznych procesach wyborczych i w
zwizku z tym zachcano do udziau w gosowaniu.
Radio Biaystok, majc w zasigu swego nadawania odbiorcw nalecych
do rnych mniejszoci narodowych, kadego roku uwzgldnia w swojej ofercie
potrzeby tych grup. W 2014 r. przeznaczyo na audycje adresowane do
mniejszoci
rosyjskiej,
litewskiej,
biaoruskiej
i
ukraiskiej
287 godzin, co oznacza, e w kadym tygodniu tego typu audycje zajmoway 5,5
godz. Byy to gwnie magazyny o charakterze informacyjno-publicystycznym,
omawiajce biece wydarzenia i problemy tych grup odbiorcw, tworzone w
jzykach tych mniejszoci.
Spka uczestniczya take we wsplnym projekcie Przebojem Na Anten,
realizowanym
przez
wikszo
rozgoni
regionalnych.
Celem
tego
przedsiwzicia bya pomoc i wsparcie modych utalentowanych muzykw,
pochodzcych z rnych regionw. Podsumowaniem projektu byo wydanie pyty,
jej promocja i dystrybucja.
Naley podkreli, e Radio Biaystok od 2013 r. utrzymuje wysoki udzia
sowa w programie - 43% rocznej emisji. Muzyka zaja nieco ponad poow tego
czasu. Nadawano gwnie gatunki wspczesnej muzyki rozrywkowej. Ponadto,
rozgonia, jako jedna z niewielu w Polsce, prezentowaa w ramach oferty
53

muzycznej utwory muzyczne i sowno-muzyczne przeznaczone dla mniejszoci


zamieszkujcych w zasigu nadawania programu.

54

Wykres 2: Udzia sowa i muzyki w programie Radia Biaystok w 2014 r.

Inne*; 4%

Sowo; 43%

Muzyka; 53%

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

Dziaalno pozaantenowa
Radio Biaystok SA dziaalno pozaantenow koncentrowao na
organizowaniu lub wsporganizowaniu wydarze aktywizujcych mieszkacw
duych miast Podlasia do uczestnictwa w kulturze. Dla dzieci z woj. podlaskiego i
warmisko-mazurskiego,
przeprowadzono
(wsplnie
z Regionaln Dyrekcj Lasw Pastwowych oraz instytucjami owiatowymi i
samorzdowymi) konkurs literacko plastyczny pamici Simony Kossak.
Uczestnicy (108 uczniw z 28 placwek) przygotowali opowiadanie o tematyce
przyrodniczej, zwaszcza o relacjach ze zwierztami, wzbogacane wasnorcznie
wykonan ilustracj.
Dla upamitniania postaci Wiesawa Szymaskiego - poety i zasuonego
dziennikarza Radia Biaystok (zmar w 2013 r.), Radio Biaystok zorganizowao dla
suchaczy dwa konkursy - muzyczny oraz debiutw literackich. Uczestnicy
(wykonawca, zesp) zgaszali wasn aranacj muzyczn do wybranego wiersza
poety lub prezentowali wasne utwory literackie.
Radio Biaystok i miasto Augustw po raz dziewitnasty zorganizoway
popularn
w Augustowie letni zabaw: Co ma pywa nie utonie - XIX Mistrzostwa Polski w
Augustowie
w Pywaniu na byle czym z Polskim Radiem Biaystok. W zawodach uczestniczyo
25 zag, walczcych o puchar Prezesa Radia Biaystok. Imprezie towarzyszyy
koncerty muzyczne.
Rozgonia wsplnie z Biaostockim Orodkiem Kultury, po raz drugi
zorganizowaa dla mieszkacw, na Rynku Kociuszki w Biaymstoku, koncert na
55

poegnanie wakacji: Biaystok - Miasto Dobrej Muzyki w ktrym bray udzia


zespoy i wykonawcy zarwno regionalni, jak rwnie inni znani w kraju.
Radio Biaystok objo swym patronatem rnorodne wydarzenia
regionalne: sportowe (Netta Cup w Augustowie - skoki narciarskie, Necko
Endurance w Augustowie - dki motorowodne, Biaystok biega), zwizane z
tradycj i kultur ludow Wschodu (Biaoruski Festiwal Folkowy
w Grdku, Festiwal Modziey Modej Biaorusi Basowiszcza, Podlaska Oktawa
Kultur, wito Chleba w Ciechanowcu) oraz muzyczne (m.in. Blues Festival w
Suwakach).
Pozycja Radia Biaystok SA na rynku radiowym w wojewdztwie podlaskim
Radio Biaystok zajmowao w ubiegym roku dobr pozycj zarwno pod
wzgldem
udziau
w czasie suchania radia, jak te zasiegu dziennym wrd programw dostpnych
w woj. podlaskim. W stosunku do 2013 r. spka uzyskaa w 2014 r. porwnywalne
wyniki zarwno w udziale w czasie suchania, jak rwnie w zasigu dziennym.

Wykres 3: Udzia
wojewdztwa
w 2014 r.

czasie

suchania programw
podlaskiego

radiowych

na

terenie

56

25.7%

Radio RMF FM

16.8%

Radio ZET

8.9%

Radio 5 Suwaki
Polskie Radio Biaystok

7.9%

Program 1 PR SA

7.5%
6.6%

Program 3 PR SA
Radio Jard (Biaystok)

4.7%

Radio RMF MAXXX (Podlasie)

4.6%
3.7%

Radio VOX FM

2.3%

Radio Maryja
Radio ESKA (Biaystok)

1.9%

ZP 101 FM (Biaystok)

1.6%

Radio i (Biaystok)

1.4%

Radio ESKA oma

1.4%

Program 4 PR SA

0.7%

Radio RMF Classic

0.7%

Program 2 PR SA

0.6%

Radio Akadera (Biaystok)

0.5%

Diecezjalne Radio Nadzieja (oma)

0.4%

0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Wykres 4: Zasig dzienny programw radiowych na terenie wojewdztwa


podlaskiego w 2014 r.

57

28.7%

Radio RMF FM

21.6%

Radio ZET

11.4%

Polskie Radio Biaystok


Program 1 PR SA

8.4%

Radio 5 Suwaki

8.2%
6.5%

Program 3 PR SA

5.7%

Radio RMF MAXXX (Podlasie)


Radio Jard (Biaystok)
Radio Maryja
Radio ESKA (Biaystok)

4.8%
3.8%
3.4%

Radio VOX FM

2.8%

Radio ESKA oma

2.8%

ZP 101 FM (Biaystok)

2.4%

Radio RMF Classic

1.2%

Radio i (Biaystok)

1.2%

Radio Akadera (Biaystok)

1.1%

Diecezjalne Radio Nadzieja (oma)

0.9%

Program 2 PR SA

0.8%

Program 4 PR SA

0.8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

58

Wykorzystanie rodkw abonamentowych oraz koszty dziaalnoci misyjnej


W 2014 r. abonament pokry 89% kosztw zada misyjnych Radia
Biaystok. Koszty dziaalnoci misyjnej poniesione przez spk przedstawia
tabela nr 1.
Tabela 1. Koszty dziaalnoci misyjnej Radia Biaystok SA w 2014 r.

Przedsiwzicia realizujce misj,


o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv

Koszty
w tys. z

Udzia
w
kosztach
misji
w%

8 024
824

83,7%
8,6%

743
9 591

7,7%
100,0%

1. Tworzenie programu regionalnego - zadania z zakresu


informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
2. Rozpowszechnianie programu regionalnego
3. Audycje dla mniejszoci narodowych i etnicznych oraz
spoecznoci posugujcej si jzykiem regionalnym
Koszty misji ogem

Koszty dziaalnoci misyjnej Radia Biaystok odnotowane w 2014 roku byy


nisze
o
1,7%
w stosunku do zrealizowanych w 2013 r. (9 761 tys. z).
Wykorzystanie rodkw z abonamentu przekazanych spce przedstawia tabela
nr 2.
Tabela 2. Wykorzystanie rodkw abonamentowych przekazanych Radiu Biaystok
SA w 2014 r.
w tys. z
Przedsiwzicia realizujce misj,
o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
Razem przedsiwzicia misyjne, z tego:
1. Zadania programowe w zakresie informacji,
publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
w tym: audycje preferowane
2. Koszty rozpowszechniania programu regionalnego
3. Audycje dla mniejszoci narodowych i etnicznych
oraz spoecznoci posugujcej si jzykiem
regionalnym
4. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
5. Zadania inwestycyjne:
- system transmisji
- archiwizacja i digitalizacja
- budowa systemu integracji usug dodatkowych

Przekazany
abonament
(cznie z
nadwyk)

Wydatki
sfinansowane
z abonamentu

8 521

8 230

6 624
325
796

6 624
325
796

810

810

30

100
61
100

0
0
0

Wpywy abonamentowe przekazane Radiu Biaystok w 2014 r. byy o 235


tys. z wysze od przyjtej prognozy, a przekazana spce nadwyka zostaa
wykorzystana na dofinansowanie tworzenia audycji zaplanowanych w programie.

59

rodki abonamentowe pokryway 74% kosztw dziaalnoci ogem spki.

60

Radio Pomorza i Kujaw SA (Bydgoszcz)

W 2014 r. Spk kierowali:


Zarzd
Micha Jagodziski - prezes
Rada Nadzorcza
Roman Bcker - przewodniczcy
Jan Montowski - wiceprzewodniczcy
Sylwester Bejger - sekretarz
Kazimierz Kozowski (MSP w porozumieniu z MKiDN), Jolanta Kuligowska-Roszak,
Mieczysaw Naparty - czonkowie
Stron spoeczn reprezentowaa Rada Programowa w skadzie (powoana
uchwa
KRRiT
nr
396
z dnia 30 padziernika 2012 r.):
Grzegorz Kaczmarek (PO) - przewodniczcy
Marcin Czyniewski (PO) - wiceprzewodniczcy
Katarzyna Rodziewicz (KRRiT) - sekretarz
Anna Nowak-Anioa (powoana uchwa KRRiT nr 194/2014 z 1 kwietnia 2014 r. w
zwizku
z rezygnacj p. Janiny Jankowskiej), Maciej Krzemiski (KRRiT), Teresa StpieNowicka (KRRiT), Dominika Gocimiska (KRRiT), Zbigniew Ostrowski (PO), Marek
Kornacki (PO), Bogdan ciesiski (PiS), Karol Wojtasik (PiS), Krzysztof
Niesuchowski (PSL), Sawomir Modzikowski (Solidarna Polska), Pawe
Korzestaski (Ruch Palikota), Janusz Borkowski (SLD) - czonkowie
Pokrycie ludnociowe i powierzchniowe programu Radia Pomorza i Kujaw SA
Pokrycie ludnociowe:
2 185 287 osb
5,65 %
2
Pokrycie powierzchniowe:
18 549,1 km
5,88 %
Dziaalno programowa
Nadawca generalnie realizowa plan uzgodniony z KRRiT. Wprowadzi
jednak niewielkie modyfikacje: zmniejszy czas trwania audycji informacyjnych i
dotyczcych kultury, jednoczenie przeznaczy ten czas na zwikszenie udziau
publicystki wyborczej.
Udzia audycji realizujcych zadania ustawowe by wysoki wypeniay
niemale cay roczny program (stanowiy 95%). Oferta zawieraa audycje
uwzgldniajce zainteresowania i potrzeby wielu grup odbiorcw. W programie
wykonywano zadania w zakresie informacji (nadajc dzienniki zawierajce
gwnie biece informacje regionalne, ale te rangi oglnokrajowej, informatory
uytkowe dla mieszkacw regionu: m.in. prognoza pogody, sytuacja na
drogach). Radio PiK byo rwnie miejscem debaty publicznej organizowanej w
rnych formach (wywiady, debaty, komentarze m.in. ekspertw) i dla rnych
rodowisk: politykw, zwizkw zawodowych, zwizkw pracodawcw, organizacji
61

poytku publicznego, a w czasie kampanii do Parlamentu Europejskiego


i do samorzdu terytorialnego take dla kandydujcych w tych wyborach. W
programie prowadzono take edukacj zarwno w zakresie upowszechniania
wiedzy o jzyku polskim i zdrowego odywiania wiedzy o mediach i rynku
medialnym oraz nowych technologii. Du cz programu (1/3) powicono
kulturze jak te prezentacji dzie, problemom i wydarzeniom. Naley podkreli,
e w 2014 r. tematyka dotyczca kultury miaa najwikszy udzia w tym
programie, zarwno w jego wymiarze regionalnym, jak te oglnokrajowym.
Program peni rwnie funkcje rozrywkowe, gwnie poprzez nadawan muzyk
rnych gatunkw (przede wszystkim popularnych wrd modziey, ale take
mionikw muzyki klasycznej i zainteresowanych muzyk ludow).
Wykres 1: Plan programowy i jego realizacja w 2014 r. w Radiu Pomorza i Kujaw
SA
15%
13%

Informacja

12%
14%

Publicystyka

32%
31%

Kultura
10%
10%

Edukacja

Sport

3%
3%
24%
24%

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014

Niemal 40% rocznej emisji programu zajy treci sowne dotyczce


problematyki regionalnej. Byy to zarwno biece informacje, publicystyka
(gwnie realizowana w formie debat), audycje edukacyjne, reportae i audycje
dokumentalne dotyczce m.in. historii, kultury i tradycji regionu, problemw
spoecznych. Na bieco informowano take o wynikach rozgrywek sportowych
lokalnych zespow z rnych dyscyplin.
Pozytywnie
naley
oceni
wysoki
udzia
elementw
programu
preferowanych
przez
KRRiT,
w szczeglnoci form udramatyzowanych. Teatr radiowy, suchowisko, dokument i
reporta artystyczny zajy a 782 godz. Podobnie jak w latach poprzednich, raz
w miesicu, nadawany by teatr radiowy (14,5 godz. w roku), a raz w tygodniu
62

suchowiska i bajki dla dzieci (12,5 godz. w roku). Nadawano take reportae
artystyczne i dokumenty powicone problematyce spoecznej (w dwch cyklach
raz i pi razy w tygodniu), kulturze (raz w tygodniu). W celu prezentacji form
udramatyzowanych wykorzystywano rwnie wasne zasoby archiwalne.
Oferta adresowana do modziey zaja 86 godz. i bya to gwnie edukacja
skoncentrowana na problemach i przyszoci zawodowej modych ludzi. Do tej
grupy odbiorcw adresowane byy take audycje popularyzujce nowe
technologie
oraz
upowszechniajce
wiedz
o
jzyku
polskim,
w tym o poprawnoci jzykowej.
Cz rocznego programu (60 godz.) zaja edukacja obywatelska, w duej
mierze powicona problematyce wyborczej. Nadawca obok audycji
obligatoryjnych tworzy rwnie wasn ofert: audycje informacyjne,
publicystyczne, edukacyjne i poradniczo-instruktaowe powicone wyborom do
Parlamentu Europejskiego i do samorzdu terytorialnego. Suchaczom Radia PiK
przekazywano rwnie wiedz z rnych dziedzin prawa (cywilnego, rodzinnego,
prawa pracy, podatkowego, itp.) oraz udzielano porad w zakresie interpretacji
konkretnych przepisw.
Radio PiK realizowao rwnie projekty z dwoma rozgoniami regionalnymi.
Z Radiem Biaystok spka wsporganizowaa konkurs Przebojem na anten,
promujcy modych regionalnych twrcw i wykonawcw muzycznych. Natomiast
z Radiem Merkury realizowano przedsiwzicie medialno-edukacyjne na temat
Polakw zamordowanych na ziemiach wcielonych do III Rzeszy.
Program nadawany w 2014 roku by bogaty w treci, zawiera wysoki udzia
audycji sownych (stanowiy one 61% rocznego czasu nadawania). Oferta
muzyczna (zaja 34% rocznego programu) bya bardzo zrnicowana: obok
wspczesnej muzyki popularnej nadawano take stae codzienne cykle z muzyk
klasyczn i cotygodniowe z muzyk ludow.
Wykres 2: Udzia sowa i muzyki w programie Radia Pomorza i Kujaw w 2014 r.

63

Inne*; 5%

Muzyka; 34%

Sowo; 61%

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

64

Dziaalno pozaantenowa
Rozgonia od kilku lat jest organizatorem Midzynarodowego Konkursu
Artystycznych Form Radiowych oraz Warsztatw Sztuki Radiowej Grand PiK. W
2014 roku do konkursu zgoszono kilkadziesit utworw (suchowiska, reportae,
audycje publicystyczne, dokumenty i tzw. formy eksperymentalne), przygotowane
zarwno przez twrcw-dziennikarzy zwizanych z mediami publicznymi, jak te
komercyjnymi, twrcw niezalenych i podmioty zagraniczne. Utwory zgoszone
do konkursu umieszczano w sieci i dziki temu prace byy oceniane przez szerok
publiczno, ktra wybieraa swojego faworyta. Konkursowi towarzyszyy
warsztaty sztuki radiowej.
Spka obejmowaa swoim patronatem wydarzenia z rnych dziedzin
m.in.: popularyzujce osignicia nauki i techniki (Bydgoski Festiwal Nauki,
Centrum Nowoczesnoci Myn Wiedzy), kultur, w tym kultur ludow (Spotkania
z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyskiej, Festiwal Chleba i Soli, XV Chemiski
Jarmark Jaszczurczy i Midzynarodowe Spotkania z Folklorem), popularyzujce
sport (Mistrzostwa wiata w Akrobacji Szybowcowej, Mistrzostwa Polski w Nordic
Walking, Festiwal Ster na Bydgoszcz), rolnictwo i kuchni regionaln (Festiwal
Smaku, wito liwki, Pokazy Polowe) oraz prezentujce organizacje
pozarzdowe (II Bydgoski Festiwal Organizacji Pozarzdowych).
Radio Pomorza i Kujaw prowadzio take dziaania pozaantenowe skupione
wok promocji radia cyfrowego, m.in. na Rynku Staromiejskim w Toruniu
przekazano mieszkacom Torunia i okolic kilkadziesit sztuk radioodbiornikw
cyfrowych.
Pozycja Radia PiK na rynku radiowym w wojewdztwie kujawsko-pomorskim
W stosunku do 2013 r. Radio PiK utrzymao pozycj na rynku regionalnym
zarwno pod wzgldem udziau w czasie suchania, jak rwnie udziau w zasigu
dziennym.

65

Wykres 3: Udzia w czasie suchania


wojewdztwa
kujawsko-pomorskiego w 2014 r.

programw

Radio RMF FM

radiowych

na

terenie

24.8%

Radio ZET

14.7%

Program 1 PR SA

11.6%

Program 3 PR SA

7.0%

Polskie Radio PiK (Bydgoszcz)

5.5%

Radio Hit (Wocawek)

4.4%

Radio ESKA Bydgoszcz

3.6%

Radio Gra (Toru)

3.1%

ZP Elita 92,1 FM (Bydgoszcz)

2.7%

Radio Plus Bydgoszcz

2.6%

Radio ESKA Toru

2.6%

Radio Maryja

1.9%

Radio RMF MAXXX (Wocawek)

1.8%

Radio RMF MAXXX Bydgoszcz

1.6%

Radio nin FM

1.5%

Radio ZET Gold (Toru)

1.4%

Radio ESKA Grudzidz

1.3%

Radio RMF Classic

1.2%

Rock Radio 103,5 FM (Bydgoszcz)

1.0%

Radio Wawa (Toru)

1.0%

Radio Nako

0.6%

Radio 98,1 (Inowrocaw)

0.6%

Program 4 PR SA

0.6%

Program 2 PR SA

0.5%

Radio TOK FM

0.4%

0%

10%

20%

30%

40%

66

Wykres 4: Zasig dzienny programw radiowych na terenie wojewdztwa


kujawsko-pomorskiego w 2014 r.
Radio RMF FM

27.2%

Radio ZET

19.6%

Program 1 PR SA

11.7%

Program 3 PR SA

6.9%

Polskie Radio PiK (Bydgoszcz)

6.4%

Radio ESKA Bydgoszcz

6.1%

Radio Hit (Wocawek)

4.4%

Radio ESKA Toru

3.6%

ZP Elita 92,1 FM (Bydgoszcz)

3.6%

Radio Gra (Toru)

3.5%

Radio Maryja

2.7%

Radio Plus Bydgoszcz

2.6%

Radio RMF MAXXX (Wocawek)

2.3%

Radio RMF MAXXX Bydgoszcz

2.2%

Radio ESKA Grudzidz

2.0%

Radio RMF Classic

1.8%

Radio Wawa (Toru)

1.7%

Radio ZET Gold (Toru)

1.7%

Rock Radio 103,5 FM (Bydgoszcz)

1.2%

Program 4 PR SA

1.1%

Radio nin FM

1.0%

Program 2 PR SA

1.0%

Radio 98,1 (Inowrocaw)

1.0%

Radio Nako

0.9%

Radio TOK FM

0.6%

0%

10%

20%

30%

40%

67

Wykorzystanie rodkw abonamentowych oraz koszty dziaalnoci misyjnej


W 2014 r. abonament pokry 89% kosztw zada misyjnych Radia Pomorza
i Kujaw. Koszty dziaalnoci misyjnej poniesione przez spk przedstawia tabela
nr 1.
Tabela 1. Koszty dziaalnoci misyjnej Radia Pomorza i Kujaw SA w 2014 r.

Przedsiwzicia realizujce misj,


o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
1. Tworzenie programu regionalnego - zadania z zakresu
informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
2. Rozpowszechnianie programu regionalnego
3. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
4. Udostpnianie i digitalizacja materiaw archiwalnych
mediw publicznych
Koszty misji ogem

Koszty
w tys. z

Udzia
w
kosztach
misji
w%

7 910
1 599
30

81,9%
16,6%
0,3%

114
9 653

1,2%
100,0%

Koszty misji, ktre Radio Pomorza i Kujaw ponioso w 2014 roku, byy nisze o
10,3% od odnotowanych w 2013 r. (10 758 tys. z).
Wykorzystanie rodkw z abonamentu przekazanych spce przedstawia tabela
nr 2.
Tabela 2. Wykorzystanie rodkw abonamentowych przekazanych Radiu Pomorza
i
Kujaw
SA
w 2014 r.
w tys. z
Przedsiwzicia realizujce misj,
o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
Razem przedsiwzicia misyjne, z tego:
1. Zadania programowe w zakresie informacji,
publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
w tym: audycje preferowane
2. Koszty rozpowszechniania programu
regionalnego
3. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
4. Udostpnianie i digitalizacja materiaw
archiwalnych mediw publicznych

Przekazany
abonament
(cznie z
nadwyk)

Wydatki
sfinansowane
z abonamentu

8 613

8 613

6 839
569

6 839
569

1 627
30

1 627
30

117

117

Wpywy abonamentowe przekazane Radiu Pomorza i Kujaw w 2014 r. byy


o 235 tys. z wysze od przyjtej prognozy, a przekazana spce nadwyka
zostaa
wykorzystana
na
dofinansowanie
audycji
informacyjnych,
publicystycznych i edukacyjnych w programie regionalnym.
rodki abonamentowe pokryway 82% kosztw dziaalnoci ogem spki.

68

Radio Gdask SA

W 2014 r. Spk kierowali:


Zarzd
Lech Parell - prezes
Zdzisaw Koszlak - czonek
Rada Nadzorcza
Jan Kreft - przewodniczcy
Dorota Sobieniecka-Kaska - wiceprzewodniczca
Zbigniew Jasiewicz, Andrzej Trojanowski, Karol Zgdka (MSP w porozumieniu z
MKiDN) - czonkowie
Stron spoeczn reprezentowaa Rada Programowa w skadzie (powoana
uchwa
KRRiT
nr
397
z dnia 30 padziernika 2012 r.):
Jerzy Karpiski (KRRiT) - przewodniczcy
Andrzej Krzysztofiak (PO) - wiceprzewodniczcy
Danuta Makowska (Solidarna Polska) - wiceprzewodniczca
Henryka Dobosz-Kinaszewska (KRRiT), Tomasz Bojar-Fijakowski (KRRiT), Adam
Grzybowski (KRRiT), Jerzy Boj (KRRiT), Sawomir Klup (PO), Magdalena
Marszakowska (PO), Krzysztof Lodziski (PO), Jacek Rybicki (PiS), Piotr
Niedwiecki (PiS), Andrzej Mot (PSL), Jarosaw Milewczyk (Ruch Palikota), Andrzej
Raski (SLD) - czonkowie
Pokrycie ludnociowe i powierzchniowe programu Gdask SA
Pokrycie ludnociowe:
2 152 861 osb
Pokrycie powierzchniowe:
14 086,4 km2

5,56 %
4,50 %

Dziaalno programowa
Spka realizowaa plan uzgodniony z KRRiT. Nadawca w cigu roku
wprowadzi modyfikacje planu, ktre wpynely pozytywnie na sposb realizacji
zada
ustawowych.
Zmnieszy
udzia
audycji
o charakterze rozrywkowym (gwnie muzyki) a zwikszy czas trwania audycji
sownych
w kategoriach: kultura, publicystyka, informacja, edukacja i sport.
Audycje suce realizacji ustawowych zada misyjnych wypeniay
niemale cay program - zajy 92% rocznego czasu nadawania. Podobnie jak w
2013 r. Radio Gdask nadawao audycje dotyczce wszystkich kategorii
wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Jego oferta miaa
charakter uniwersalny program by rnorodny tematycznie i gatunkowo. W
programie informowano o biecych wydarzeniach (zarwno w regionie, jak te w
Polsce i na wiecie), stworzono moliwo wymiany pogldw i opinii rnym
rodowiskom spoecznym (politykom, zwizkom zawodowym, zwizkom
pracodawcw, organizacjom poytku publicznego, a w czasie kampanii do
Parlamentu Europejskiego i do samorzdu terytorialnego take kandydujcym w
69

tych wyborach), prowadzono edukacj w rnych dziedzinach (zdrowie, rynek


mediw
elektronicznych
i zwizane z nim nowe technologie, ksztatowanie kompetencji odbiorczych w
zakresie odbioru treci, edukacja obywatelska). Omawianie problemw i zjawisk
dotyczcych kultury zajmowao w Radiu Gdask znaczce miejsce (17% rocznego
czasu nadawnia). Program peni rwnie funkcje rozrywkowe, gwnie poprzez
nadawan muzyk rnych gatunkw (popularnych wrd modziey). Udzia
poszczeglnych kategorii ustawowych obrazuje wykres nr 1.
Wykres 1: Plan programowy Radia Gdask SA i jego realizacja w 2014 r.
12%
13%

Informacja

13%
14%

Publicystyka

13%

Kultura

16%
17%

Edukacja

Sport

17%

3%
4%

Rozrywka
0%

27%
10%

20%
Plan 2014

35%

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014

W programie Radia Gdask realizowano zadania suce mieszkacom


regionu. Rnego rodzaju audycje sowne (informacyjne, publicystyczne,
edukacyjne, dotyczce kultury i sportu) powiecone problemom i wydarzeniom
regionalnym zajy 36% rocznego programu. Spka uwzgldnia w ofercie
programowej potrzeby spoecznoci kaszubskiej tworzya dla niej audycje
w jzyku kaszubskim (stanowiy one 5% rocznego programu).
Oferta Radia Gdask zawieraa take elementy programu preferowane
przez KRRiT. Wrd nich najwicej miejsca zajy formy udramatyzowane (496
godz.):
suchowiska,
reportae
i dokumenty, nadwane z du czstotliwoci (kilkanacie razy w tygodniu),
rzadziej nadawano suchowiska (raz w miesicu).
Oferta adresowana do modziey (zaja 312 godz.). Byy to gwnie
comiesiczne
debaty
z udziaem modych ludzi i ekspertw, w czasie ktrych dyskutowano o

70

moliwociach
rozwoju
i realizowaniu pasji zawodowych.
Zadania w zakresie edukacji obywatelskiej realizowano gwnie poprzez
wasne audycje informacyjne i publicystyczne dotyczce dwch kampanii
wyborczych
(do
Parlamentu
Europejskiego
i samorzdu terytorialnego) oraz audycje ksztatujce postawy proekologiczne i
suce bezpieczestwu na drogach.
Radio Gdask uczestniczyo we wsplnym projekcie realizowanym przez
rozgonie regionalne. Dotyczy on prezentacji (raz w miesicu) utworw muzyki
klasycznej oraz przekazywania informacji o wydarzeniach w Polsce dotyczcych
tego rodzaju muzyki.
Wysoki udzia w programie miay audycje sowne zajy niemale poow
ubiegorocznego programu.
Wykres 2: Udzia sowa i muzyki w programie Radia Gdask w 2014 r.

Inne*; 8%

Sowo; 47%
Muzyka; 45%

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

Dziaalno pozaantenowa
Spka prowadzia - we wsppracy z Fundacj Siepomaga.pl - caoroczn
akcj charytatywn Pomorze biega i pomaga, polegajc na wsparciu osb
niepenosprawnych przez pomorskich sportowcw (gwnie aktywizacja ruchowa).
Radio Gdask zorganizowao take festyny dla dzieci i rodzin, m.in. w
gdaskim
ZOO,
w centrach handlowych (tu gwnie wykonywano prace plastyczne pod okiem
dowiadczonych plastykw); w ZOO odbyway si konkursy, wystpy artystyczne,
na rodziny czekao wiele atrakcji, m.in. ekologiczne owienie rybek, budowanie
domu z drewna.
71

Radio Gdask obejmowao patronatem take rne imprezy muzyczne:


koncert zespou Myslovitz, organizowao dla turystw i mieszkacw Kartuz,
Kocierzyny, Kwidzyna i Wadysawowa letnie koncerty pomorskiego zespou
Zagan Acoustic. Muzycy prezentowali w spopularyzowanej aranacji - utwory
muzyki klasycznej (m.in. Galliano, Piazzolla, Gershwin).
Pozycja Radia Gdask na rynku radiowym w wojewdztwie pomorskim
W stosunku do 2013 r. Radio Gdask utrzymao pozycj na rynku
regionalnym zarwno pod wzgldem udziau w czasie suchania, jak te udziau w
zasiegu dziennym.

Wykres 3: Udzia
wojewdztwa
w 2014 r.

czasie

suchania programw
pomorskiego

Radio RMF FM

radiowych

na

terenie

22.2%

Radio ZET

14.1%

Program 3 PR SA

9.4%

Program 1 PR SA

7.3%

Polskie Radio Gdask

6.7%

Radio Plus Gdask

5.8%

ZP Trefl 103 i 99,2 FM (Trjmiasto)

4.5%

Radio Kaszebe

4.3%

Radio RMF MAXXX (Trjmiasto)

4.2%

Radio ESKA (Trjmiasto)

3.2%

Radio VOX FM

2.4%

Radio Weekend (Chojnice)

1.9%

Radio TOK FM

1.8%

Radio RMF MAXXX (Pomorze)

1.8%

Radio Maryja

1.7%

Radio RMF Classic

1.1%

Radio ZET CHILLI

1.1%

Program 4 PR SA

0.8%

Radio Malbork

0.5%

Program 2 PR SA

0.4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

72

Wykres 4: Zasig dzienny programw radiowych na terenie wojewdztwa


pomorskiego w 2014 r.
Radio RMF FM

27.2%

Radio ZET

18.9%

Program 3 PR SA

9.5%

Polskie Radio Gdask

8.9%

Program 1 PR SA

8.1%

Radio Plus Gdask

7.7%

Radio RMF MAXXX (Trjmiasto)

6.7%

Radio Kaszebe

5.8%

ZP Trefl 103 i 99,2 FM (Trjmiasto)

5.5%

Radio ESKA (Trjmiasto)

5.3%

Radio Weekend (Chojnice)

3.3%

Radio VOX FM

2.7%

Radio Maryja

2.6%

Radio TOK FM

2.5%

Radio RMF Classic

2.3%

Radio RMF MAXXX (Pomorze)

2.0%

Radio ZET CHILLI

1.9%

Program 4 PR SA

0.9%

Program 2 PR SA

0.7%

Radio Malbork

0.6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

73

Wykorzystanie rodkw abonamentowych oraz koszty dziaalnoci misyjnej


W 2014 r. abonament pokry 71% kosztw zada misyjnych Radia Gdask.
Koszty dziaalnoci misyjnej poniesione przez spk przedstawia tabela nr 1.
Tabela 1. Koszty dziaalnoci misyjnej Radia Gdask SA w 2014 r.

Przedsiwzicia realizujce misj,


o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
1. Tworzenie programu regionalnego - zadania z zakresu
informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
2. Rozpowszechnianie programu regionalnego
3. Audycje dla mniejszoci narodowych i etnicznych oraz
spoecznoci posugujcej si jzykiem regionalnym
4. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
cznie koszty misji

Koszty
w tys. z

Udzia
w
kosztach
misji
w%

9 854
1 664

80,8%
13,7%

641
30
12 189

5,3%
0,2%
100,0%

Koszty misji byy nisze o 0,7% w porwnaniu do zrealizowanych w 2013 roku


(12 278 tys. z).
Wykorzystanie rodkw z abonamentu przekazanych spce przedstawia tabela
nr 2.
Tabela 2. Wykorzystanie rodkw abonamentowych przekazanych Radiu Gdask
SA w 2014 r.
w tys. z
Przedsiwzicia realizujce misj,
o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
Razem przedsiwzicia misyjne, z tego:
1. Zadania programowe w zakresie informacji,
publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
w tym: audycje preferowane
2. Koszty rozpowszechniania programu regionalnego
3. Audycje dla mniejszoci narodowych i etnicznych
oraz spoecznoci posugujcej si jzykiem
regionalnym
4. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
5. Emisja cyfrowa DAB+

Przekazany
abonament
(cznie z
nadwyk)

Wydatki
sfinansowane
z abonamentu

8 644

8 556

6 372
336
1 578

6 372
336
1 578

576
30
88

576
30
0

Wpywy abonamentowe przekazane Radiu Gdask byy o 235 tys. z


wysze od przyjtej prognozy, a nadwyka zostaa wykorzystana przez spk na
dofinansowanie audycji informacyjnych, publicystycznych i edukacyjnych.
rodki abonamentowe pokryway 62% kosztw dziaalnoci spki ogem.

74

Radio Katowice SA

W 2014 r. Spk kierowali:


Zarzd
Henryk Grzonka - prezes
Rada Nadzorcza
Mirosaw Czerwiski - przewodniczcy
Robert Tomanek - wiceprzewodniczcy
Jerzy Gouchowski, Wiesaw Rola,
porozumieniu z MKiDN) - czonkowie

Mariola

Skodowska-Hoczar

(MSP

Stron spoeczn reprezentowaa Rada Programowa w skadzie (powoana


uchwa
KRRiT
nr
422
z dnia 13 listopada 2012 r.):
Andrzej Barczak (KRRiT) - przewodniczcy
Maciej Sablik (PO) - wiceprzewodniczcy
Marek Szczerbowski (KRRiT) - wiceprzewodniczcy
Monika Matl (KRRiT) - sekretarz
Beata Biaows (Solidarna Polska), Jzef Buszman (PO), Hanna Jarosz-Jaowiecka
(KRRiT), Bronisaw Korfanty (PiS), Tomasz Niedziela (SLD), Piotr Pietrasz (PiS),
Leonard Smolarski (PSL), Tomasz Szymborski (KRRiT), Wojciech Zamorski (PO),
Konrad Zych (Ruch Palikota), Andrzej Zydorowicz (PO) - czonkowie
Pokrycie ludnociowe i powierzchniowe programu Radia Katowice SA
Pokrycie ludnociowe:
5 800 922 osb
14,99 %
Pokrycie powierzchniowe:
29 985,4 km2
9,59 %
Dziaalno programowa
Spka realizowaa plany programowe w wersji uzgodnionej z KRRiT.
Program Radia Katowice charakteryzowa wysoki udzia audycji realizujcych
zadania ustawowe wypeniay one niemale cay roczny program (stanowiy
96%). Oferta uwzgldniaa, z jednej strony, zrnicowanie kulturowe
i etniczne terenu objtego zasigiem nadawania Radia Katowice, z drugiej za
odpowiadaa na zainteresowania rnych grup odbiorcw. Spka realizowaa
zadania ustawowe w zakresie informacji (nadajc dzienniki zawierajce gwnie
biece informacje regionalne, ale te rangi oglnokrajowej, informatory
uytkowe dla mieszkacw regionu: m.in. prognoza pogody, sytuacja na
drogach). Radio Katowice umoliwiao rwnie wymian pogldw i opinii oraz
prezentacj stanowisk rnym rodowiskom: politykom, zwizkom zawodowym,
zwizkom pracodawcw, organizacjom poytku publicznego, a w czasie kampanii
do Parlamentu Europejskiego i do samorzdu terytorialnego take kandydujcym
w
wyborach.
W
programie
realizowano
rwnie
zadania
w zakresie edukacji upowszechniano wiedz o jzyku polskim, gwnie w
zakresie poprawnoci jzykowej, nadawano audycje ksztatujce postawy
obywatelskie, suce zdrowemu stylowi ycia, m.in poprzez popularyzacj
75

uprawiania sportu i zdrowego odywiania, uwraliwiano na zachowanie postaw


proekologicznych i uwiadamiano poytki z tego wynikajce. Oferta dotyczca
kultury koncentorwaa si gwnie na wydarzeniach w regionie i popularyzacji
lokalnych twrcw. Cech charakterystyczn programu Radia Katowice w 2014 r.
bya koncentracja na szybkim przekazywaniu informacji o wydarzeniach w
regionie, komentowaniu ich, edukacji i kulturze. Program peni rwnie funkcje
rozrywkowe, gwnie poprzez nadawan muzyk rnych gatunkw (przede
wszystkim popularnych wrd modziey). Udzia ustawowych kategorii
gatunkowych w programie obrazuje wykres nr 1.
Wykres 1: Plan programowy Radiu Katowice SA i jego realizacja w 2014 r.
13%
13%

Informacja

14%
15%

Publicystyka

Kultura

12%
13%

Edukacja

13%
13%

Sport

4%
4%
39%
37%

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014

Niemale poowa programu dotyczya problematyki regionalnej (45%


rocznego czasu nadawania). Cz tej oferty tworzona w j. niemieckim, gwarze
lwowskiej i lskiej - zawieraa audycje adresowane do mniejszoci niemieckiej
zamieszkujcej region, Lwowiakw oraz lzakw. Byy to gwnie audycje
powicone historii, kulturze i tradycji tych spoecznoci.
Pozytywnie
naley
oceni
wysoki
udzia
elementw
programu
preferowanych
przez
KRRiT,
w szczeglnoci audycji adresowanych do modziey (zajy 303 godz. w cigu
roku). Ta cz oferty bya tworzona przy wspudziale uczniw szk
gimnazjalnych
i
rednich
(przygotowywali
materiay
o problemach nastolatkw), maturzystw i studentw (audycje o nurtach kultury
modzieowej
i studenckiej, dziaalnoci k naukowych, samorzdu i organizacji studenckich).
Nadawano take debat modzieow z udziaem przedstawicieli modziewek
76

partyjnych, audycje powicone nowinkom w nauce, nowym technologiom oraz


audycje literackie, w ktrych modzie oceniaa wiersze modych lskich
twrcw.
Radio Katowice nadawao rwnie formy udramatyzowane (201 godz. w
roku): suchowiska, dokumenty i reportae. Raz w tygodniu emitowano dwa
suchowiska: dokumentalne o znanych postaciach ze wiata artystycznego i
politycznego oraz o charakterze literackim, tworzone w oparciu o wspczesny
utwr literacki. Z wiksz czstotliwoci (kilka cotygodniowych cykli) nadawano
reportae i dokumenty, gwnie powicone problematyce spoecznej oraz historii
i kulturze regionu. Realizowano rwnie zadania zwizane z edukacj
obywatelsk.
Obok
prezentacji
kandydatw
i komitetw w wyborach do Parlamentu Europejskiego i do samorzdu
terytorialnego, wiele miejsca powicono zasadom funkcjonowania i dziaalnoci
samorzdw
miejskich
oraz
gminnych
w wojewdztwie lskim.
Radio Katowice wsppracowao z dwoma rozgoniami regionalnymi:
Radiem
Biaystok
i Radiem Koszalin. Z Radiem Biaystok spka zrealizowaa projekt Przebojem na
anten, a z Radiem Koszalin wsptworzya audycj poradnicz powicon
ekologii (Puls ziemi - Radiowy Raport Ekologiczny).
Program Radia Katowice cechowa wysoki udzia audycji sownych. W
ubiegym roku stanowiy one ponad poow rocznego czasu nadawania (53%).
Wykres 2: Udzia sowa i muzyki w programie Radia Katowice w 2014 r.

Inne*; 4%

Muzyka; 43%

Sowo; 53%

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

Dziaalno pozaantenowa
77

Spka w 2014 r. prowadzia dziaania pozaantenowe w wielu obszarach.


Jednym z nich by cykl akcji plenerowych popularyzujcych sport, zasady
bezpieczestwa, atrakcje turystyczne regionu, aktywny wypoczynek i zdrowy tryb
ycia. W zimie byy to imprezy w stacjach narciarskich Beskidu lskiego i
ywieckiego (akcja Narty nie na arty), a w czasie wakacji - akcja W eterze i w
plenerze, podczas ktrej popularyzowano (odwiedzajc dziewi miejscowoci)
sporty letnie. We wrzeniu odbya si kolejna edycja akcji Bezpieczna jesie za
kierownic, propagujcej bezpieczn jazd samochodem i rowerem (jazda z
instruktorami, testy z przepisw ruchu drogowego oraz szkolenia
z udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach na drodze).
W zwizku z 10. rocznic wstpienia Polski, Czech i Sowacji do Unii
Europejskiej Radio Katowice (wsplnie z rozgoniami Radio Czeskie z Ostrawy i
Radio Sowackie z Baskiej Bystrzycy) zorganizowao Midzynarodowy Piknik
Rowerowy na Trjstyku - spotkanie rowerzystw ze Sowacji, Czech i Polski w
okolicy Jaworzynki w Beskidzie lskim, gdzie stykaj si granice tych trzech
pastw.
Z okazji jubileuszu 60-lecia audycji sportowej Z mikrofonem po boiskach
Radio Katowice zorganizowao Wielk Gal Polskiego Sportu. Po raz kolejny spka
organizowaa konkurs Po naszymu czyli po lsku popularyzujcy gwar i kultur
lsk.
Spka aktywnie wczaa si w najwiksze imprezy artystyczne,
odbywajce
si
w wojewdztwie lskim, tj.: festiwal jazzowy Bielska Zadymka Jazzowa. Wsplnie
z Urzdem Miasta spka organizowaa koncerty muzyczne skadajce si z
mao popularnych dzisiaj gatunkw muzyki rozrywkowej (Glenn Miller In
memoria, Frank Sinatra i era swingu) i popularyzujce modych twrcw. W
studiu koncertowym Radia Katowice wystpili m.in.: Bartosz Dworak, Witold
Janiak, Tomasz Makowiecki, Micha Urbaniak.
Nadawca zorganizowa rwnie wystaw prac artystw malarzy
eksponujc
je
(w
2014
r.
po raz sidmy) w swojej siedzibie w ramach cyklu Galerii Polskiego Radia
Katowice Na ywo.
Pozycja Radia Katowice na rynku radiowym w wojewdztwie lskim
W stosunku do 2013 r. nie zmieni si udzia programu w czasie suchania
programw radiowych w regionie, natomiast minimalnie zmniejszy si dzienny
zasig
nadawania
programu
(o blisko 1 pkt proc.).

78

Wykres 3: Udzia
wojewdztwa
w 2014 r.

czasie

suchania

programw
lskiego

radiowych

Radio RMF FM
Radio ZET
12.7%
Program 3 PR SA
8.1%
Program 1 PR SA
7.2%
Radio Bielsko
4.9%
Radio Piekary
4.3%
Polskie Radio Katowice
4.2%
Radio 90 FM (Rybnik)
3.4%
Radio Fest (Chorzw)
3.3%
ZP Karolina 91,2 FM (Katowice)
3.0%
Radio RMF MAXXX (lsk)
2.8%
Radio ESKA (Katowice)
2.7%
AntyRadio 106,4 FM (Katowice)
2.2%
Radio CCM
1.3%
Radio RMF MAXXX (Czstochowa)
1.2%
Radio Maryja
1.2%
Radio Express FM (Tychy)
1.0%
Radio Jura (Czstochowa)
0.9%
Radio RMF Classic
0.9%
Radio TOK FM
0.9%
Radio VOX FM
0.9%
Radio eM 107,6 FM (Katowice)
0.8%
Radio Vanessa (Racibrz) 0.8%
Radio ZET Gold (Katowice)
0.8%
Program 2 PR SA 0.6%
Rock Radio 94,5 FM (Katowice)
0.6%
ZP C 96,6 FM (Czstochowa) 0.5%
Radio Silesia (Zabrze)
0.4%
0%

5%

10%

15%

na

terenie

26.5%

20%

25%

30%

35%

40%

79

Wykres 4: Zasig dzienny programw radiowych na terenie wojewdztwa


lskiego w 2014 r.
Radio RMF FM
Radio ZET
Program 3 PR SA
Program 1 PR SA
Polskie Radio Katowice
Radio Bielsko
Radio RMF MAXXX (lsk)
Radio 90 FM (Rybnik)
Radio ESKA (Katowice)
Radio Piekary
ZP Karolina 91,2 FM (Katowice)
AntyRadio 106,4 FM (Katowice)
Radio Fest (Chorzw)
Radio Maryja
Radio RMF MAXXX (Czstochowa)
Radio CCM
Radio ZET Gold (Katowice)
Radio RMF Classic
Radio TOK FM
Radio VOX FM
Radio Express FM (Tychy)
Radio Vanessa (Racibrz)
Radio eM 107,6 FM (Katowice)
Radio Jura (Czstochowa)
Rock Radio 94,5 FM (Katowice)
Program 2 PR SA
ZP C 96,6 FM (Czstochowa)
Radio Silesia (Zabrze)

30.7%
17.5%
8.6%
8.2%
5.7%
5.0%
4.8%
4.7%
4.6%
4.5%
4.3%
4.0%
3.4%
1.8%
1.7%
1.6%
1.5%
1.5%
1.4%
1.3%
1.3%
1.3%
1.3%
1.0%
1.0%
0.9%
0.8%
0.7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

80

Wykorzystanie rodkw abonamentowych oraz koszty dziaalnoci misyjnej


W 2014 r. rodki z abonamentu pokryy 72% kosztw zada misyjnych
Radia Katowice. Koszty dziaalnoci misyjnej poniesione przez spk przedstawia
tabela nr 1.
Tabela 1. Koszty dziaalnoci misyjnej Radia Katowice SA w 2014 r.

Przedsiwzicia realizujce misj,


o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
1. Tworzenie programu regionalnego - zadania z zakresu
informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
2. Rozpowszechnianie programu regionalnego
3. Audycje dla mniejszoci narodowych i etnicznych oraz
spoecznoci posugujcej si jzykiem regionalnym
4. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
5. Emisja cyfrowa DAB+
Koszty misji ogem

Koszty
w tys. z

Udzia
w
kosztach
misji
w%

10 239
1 598

85,6%
13,4%

17
29
77
11 960

0,1%
0,2%
0,7%
100,0%

Koszty dziaalnoci misyjnej byy nisze o 8,2% od kosztw spki z 2013 r.


(13 029 tys. z).
Wykorzystanie rodkw z abonamentu przekazanych spce przedstawia tabela
nr 2.
Tabela 2. Wykorzystanie rodkw abonamentowych przekazanych Radiu Katowice
SA w 2014 r.
w tys. z
Przekazany
abonament
(cznie z
nadwyk)

Wydatki
sfinansowan
e
z
abonamentu

Razem przedsiwzicia misyjne, z tego:


1. Zadania programowe w zakresie informacji,
publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki

8 559

8 559

6 800

6 800

w tym: audycje preferowane


2. Koszty rozpowszechniania programu regionalnego
3. Audycje dla mniejszoci narodowych i etnicznych
oraz spoecznoci posugujcej si jzykiem
regionalnym
4. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
5. Emisja cyfrowa DAB+
6. Zadania inwestycyjne:
- zakup macierzy
- zakup bazy serwerowej

906
1 400

906
1 400

13
30
125

13
30
125

166
26

166
26

Przedsiwzicia realizujce misj,


o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv

81

Wpywy abonamentowe przekazane Radiu Katowice w 2014 r. byy o 235


tys. z wysze od przyjtej prognozy, a przekazana spce nadwyka zostaa
wykorzystana na dofinansowanie audycji publicystycznych, edukacyjnych oraz z
zakresu kultury.
rodki abonamentowe pokryway 69% kosztw dziaalnoci ogem spki.
Radio Kielce SA
W 2014 r. Spk kierowali:
Zarzd
Jarosaw Kusto - prezes
Rada Nadzorcza
Roman Ostrowski - przewodniczcy
Jerzy Ziba - wiceprzewodniczcy
Pawe Ggorowski - sekretarz
Ryszard Czarny, Dariusz Urbaski (MSP w porozumieniu z MKiDN) - czonkowie
Stron spoeczn reprezentowaa Rada Programowa w skadzie (powoana
uchwa
KRRiT
nr
398
z dnia 30 padziernika 2012 r.):
Gerard Pedrycz (PO) - przewodniczcy
Micha Braun (KRRiT) - sekretarz
Teresa Woczyk-Rosoowska (KRRiT) - sekretarz
Marcin Chodnicki (KRRiT), Andrzej Dbrowski (KRRiT), Renata Dugosz (PO),
Bartomiej Dorywalski (PiS), Stanisawa Gawlik (PiS), Agnieszka Migo (KRRiT),
Pawe Ramiczek (SLD), Agnieszka Rogaliska (PSL), Dariusz Skiba (PO), Leszek
lusarczyk (PO), Waldemar Wiedeski (Solidarna Polska), Andrzej Wysocki (Ruch
Palikota) - czonkowie
Pokrycie ludnociowe i powierzchniowe programu Radia Kielce SA
Pokrycie ludnociowe:
1 897 013 osb
4,905 %
2
Pokrycie powierzchniowe:
17 154,4 km
5,84 %
Dziaalno programowa
Spka nie realizowaa planu w wersji uzgodnionej z KRRiT. Wprowadzia
zmiany polegajce na: zmiejszeniu liczby godzin audycji edukacyjnych (o 687
godz.), publicystycznych (o 301 godz.) oraz powiconych problematyce i
wydarzeniom w kulturze (o 275 godz.). Jednoczenie radykalnie zwikszya udzia
rozrywki w programie (o 1391 godz.).
W programie Radia Kielce najwikszy udzia miaa rozrywka, realizowana
gwnie poprzez prezentacj popularnych wrd modziey gatunkw muzyki
(soul, rock, disco, klubowa), muzyki ludowej oraz audycji powiconych
wrbiarstwu.

82

Radio Kielce realizowao zdania w zakresie informacji i publicystyki. Z du


czstotliwoci
(co godzin) mieszkacy regionu byli informowani o aktualnych wydarzeniach
spoecznych, politycznych i gospodarczych zarwno w wojewdztwie
witokrzyskim, jak te w innych regionach kraju. Zapraszano do dyskusji,
przekazywania opinii i stanowisk rne grupy spoeczne (zwizki zawodowe i
zwizki pracodawcw, politykw oraz organizacje pozarzdowe). Nadawca
realizowa take zadania w zakresie kultury: prezentowa cho w niewielkim
wymiarze muzyk klasyczn, tworzy audycje o kulturze ludowej regionu,
popularyzowa twrczo modych artystw (uczniw szko muzycznych woj.
witokrzyskiego), prezentowa utwory literackie pisarzy regionalnych. Program
peni rwnie funkcje edukacyjno-poradnicze: prowadzono edukacj muzyczn
oraz poradnictwo m.in. w zakresie prawa, ekologii, zdrowia, mody, wystroju
wntrz, motoryzacji. Udzia poszczeglnych kategorii gatunkowych obrazuje
wykres nr 1.
Wykres 1: Plan programowy i jego realizacja w 2014 r. w Radiu Kielce SA
13%
13%

Informacja

Publicystyka

7%

11%

20%
17%

Kultura

Edukacja

Sport

11%

19%

4%
4%
29%

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014

30%

45%
40%

50%

60%

Realizacja 2014

Ponad 1/3 programu (35%) wypeniay treci dotyczce regionu. Byy to


gwnie sowne audycje informacyjne i publicystyczne, w mniejszym wymiarze
audycje edukacyjne, powicone kulturze i tematyce sportowej.
W programie realizowano zobowizania dotyczce audycji preferowanych
przez KRRiT. Najwicej czasu powicono formom udramatyzowanym. Zajy one
496,5 godz. w roku. Regularnie, w kadym tygodniu, nadawano reportae i
audycje dokumentalne powicone historii i kulturze ludowej regionu (m.in. jej
83

twrcom, wykonawcom, tradycji obrzdowej) oraz problematyce spoecznej.


Radio Kielce wyprodukowao i nadao w cigu roku sze suchowisk.
Rozgonia prowadzia rwnie edukacj obywatelsk. Jej zakres zwizany
by przede wszystkim z kalendarzem wyborczym przypadajcym na 2014 r.
Nadano oprcz audycji obowizkowych, wynikajcych z przepisw prawa take
wasne
audycje
informacyjne
i publicystyczne prezentujce zarwno przebieg kampanii samorzdowej oraz
europarlamentarnej, jak rwnie kandydatw i ich programy. Zapoznawano take
suchaczy z zasadami funkcjonowania poszczeglnych szczebli samorzdu
terytorialnego, ich zadaniami i kompetencjami. Informowano take o
obywatelskich prawach i obowizkach.
Oferta adresowana do modziey bya skromna. Zaja w cigu roku tylko
11 godzin. Byy to audycje o: przebiegu prbnej matury, informacje o aktualnych
wydarzeniach w rodowisku studenckim, sytuacji modych na rynku pracy oraz
porady dotyczce m. in. gier planszowych.
Radio Kielce realizowao wsplnie z czterema rozgoniami: Radiem
Biaystok, Radiem Rzeszw, Radiem Lublin i Radiem Olsztyn projekt Wschodni
szlak rowerowy popularyzujcy regiony, w ktrych dziaaj wymienione spki. W
jego ramach prezentowano histori, tradycj oraz atrakcje turystyczne w
poszczeglnych wojewdztwach.
W programie dominowaa muzyka rnych gatunkw (klasyczna, ludowa,
soul, disco, klubowa, piosenka aktorska). Audycje sowne zajy 42% programu.
Wykres 2: Udzia sowa i muzyki w programie Radia Kielce w 2014 r.

Inne*; 3%

Sowo; 42%

Muzyka; 55%

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

Dziaalno pozaantenowa
84

Radio Kielce w ramach dziaalnoci pozaantenowej popularyzowao


regionaln
tradycj
i kultur ludow - organizowao konkursy prezentujce dorobek twrcw
ludowych Kielecczyzny, m.in. konkurs adresowany do uczniw kieleckich szk na
najpikniejsz Marzann.
Spka realizowaa rwnie projekty edukacyjne, m.in. z okazji jubileuszu
25lecia wolnoci zorganizowano w 50 miejscowociach regionu prezentacj na
temat zmian w witokrzyskim w cigu tego okresu, omawiano wane
wydarzenia i prezentowano historie ludzi, ktrzy wywarli znaczcy wpyw na
region. Zorganizowano take wystaw fotograficzn dotyczc wydarze w tym
okresie (m.in. na podstawie zdj dostarczonych przez suchaczy). Projekt
wspieray kampanie edukacyjne: promujce uczciwo w rnych sferach
dziaalnoci gospodarczej oraz bezpieczestwo na drogach oraz podczas prac
polowych i budowlanych.
Radio Kielce organizowao rwnie spotkania o charakterze edukacyjnym
dla modziey szkolnej (zrealizowano projekt Prbna matura, ktrego celem byo
przygotowanie uczniw do egzaminu dojrzaoci) oraz dla dzieci (pogadanki na
temat
tego
czym
jest
teatr
radiowy,
rozmowy
z psychologiem o uczuciach, o obdarowywaniu si prezentami, czynieniu dobra,
konkurs polegajcy na rozpoznawaniu dwikw).
Radio Kielce aktywnie wczao si take w dziaania promujce
profilaktyk zdrowotn (Biae soboty, Dni Serca, promocja aktywnoci sportowej)
oraz w akcje, ktrych celem byo zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom,
ktrych nie sta na wyjazdy w czasie ferii i wakacji (Ferie z futbolem, XV
mistrzostwa szstek pikarskich Kielc).
Spka zorganizowaa I witokrzyski Bal Filantropa oraz akcj Gwiazdka z
nieba wspierajc finansowo Dom Samotnej Matki i Ofiar Przemocy w Wiernej
Rzece. Rozgonia bya te partnerem kwesty na ratowanie zabytkowych
nagrobkw.
Pozycja Radia Kielce na rynku radiowym w wojewdztwie witokrzyskim
W stosunku do 2013 r. Radio Kielce mimo, e utrzymao bardzo dobr
pozycj pod wzgldem udziau w czasie suchania radia w woj. witokrzyskim, to
jednak
udzia
ten
si
zmniejszy
o
blisko
5 pkt. proc. Podobna sytuacja dotyczya udziau w zasigu dziennym programw
radiowych zmnieszy si on o ponad 2 pkt. proc.

85

Wykres 3: Udzia w czasie suchania


wojewdztwa witokrzyskiego w 2014 r.

programw

Radio RMF FM

radiowych

na

terenie

35%

40%

20.6%

Radio ZET

14.3%

Polskie Radio Kielce

13.0%

Program 1 PR SA

12.6%

Radio RMF MAXXX (Kielce)

11.6%

Program 3 PR SA

6.9%

Radio VOX FM

3.0%

Radio Maryja

2.4%

Radio ZET Gold (Kielce)

2.2%

Radio Fama (Kielce)

2.1%

Radio ESKA Kielce

1.8%

Radio Leliwa (Tarnobrzeg)

1.4%

Radio RMF Classic

1.1%

Radio ESKA Starachowice

1.0%

Radio TOK FM

0.6%

Radio eM Kielce

0.6%

Program 2 PR SA

0.4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

86

Wykres 4: Zasig dzienny programw radiowych na terenie wojewdztwa


witokrzyskiego w 2014 r.
Radio RMF FM

26.5%

Radio ZET

19.0%

Polskie Radio Kielce

16.2%

Radio RMF MAXXX (Kielce)

15.6%

Program 1 PR SA

11.6%

Program 3 PR SA

6.2%

Radio VOX FM

4.1%

Radio ESKA Kielce

3.8%

Radio Fama (Kielce)

3.6%

Radio Maryja

3.5%

Radio ZET Gold (Kielce)

3.2%

Radio Leliwa (Tarnobrzeg)

2.5%

Radio ESKA Starachowice

1.8%

Radio RMF Classic

1.4%

Radio TOK FM

0.8%

Radio eM Kielce

0.8%

Program 2 PR SA

0.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

87

Wykorzystanie rodkw abonamentowych oraz koszty dziaalnoci misyjnej


W 2014 r. rodki z abonamentu pokryy 97% kosztw zada misyjnych
Radia Kielce. Koszty dziaalnoci misyjnej poniesione przez spk przedstawia
tabela nr 1.
Tabela 1. Koszty dziaalnoci misyjnej Radia Kielce SA w 2014 r.

Przedsiwzicia realizujce misj,


o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
1. Tworzenie programu regionalnego - zadania z zakresu
informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
2. Rozpowszechnianie programu regionalnego
3. Digitalizacja zbiorw
4. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
5. Emisja cyfrowa DAB+
Koszty misji ogem

Koszty
w tys. z

Udzia
w
kosztach
misji
w%

7 475
875
64
38
72
8 524

87,7%
10,3%
0,8%
0,4%
0,8%
100,0%

Koszty dziaalnoci misyjnej Radia Kielce byy nisze a o 20% w stosunku


do zrealizowanych w 2013 r. (10 674 tys. z).
Wykorzystanie rodkw z abonamentu przekazanych spce przedstawia tabela
nr 2.
Tabela 2. Wykorzystanie rodkw abonamentowych przekazanych Radiu Kielce SA
w 2014 r.
w tys. z
Przedsiwzicia realizujce misj,
o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv

Przekazany
abonament
(cznie z
nadwyk)

Wydatki
sfinansowane
z abonamentu

Razem przedsiwzicia misyjne, z tego:


8 275
8 259
1. Zadania programowe w zakresie informacji,
publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
6 867
6 867
w tym: audycje preferowane
1 005
1 005
2. Koszty rozpowszechniania programu regionalnego
921
921
3. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
30
30
4. Digitalizacja zbiorw
57
57
5. Przygotowanie i produkcja powiconego kulturze
ludowej RK2- nadawanego w systemie DAB+
312
312x)
6. Emisja cyfrowa DAB+
88
72
x)
rodki zostay przeznaczone na zadanie inwestycyjne (470 tys. z) majce na celu
stworzenie infrastruktury niezbdnej dla programu RK2, w tym: rozdzielnia
elektroakustyczna (259,2 tys. z), zesp studia produkcyjnego i reyserki (65,5 tys. z),
studio emisyjne (145,3 tys. z)

Wpywy abonamentowe przekazane Radiu Kielce w 2014 r. byy o 235 tys.


z wysze od przyjtej prognozy, a przekazana spce nadwyka zostaa

88

wykorzystana na dofinansowanie audycji informacyjnych, publicystycznych,


edukacyjnych oraz z zakresu kultury.
rodki abonamentowe pokryway 76% kosztw dziaalnoci ogem spki.

89

Radio Koszalin SA

W 2014 r. Spk kierowali:


Zarzd
Piotr Ostrowski - prezes
Cezary Szewczyk - czonek
Rada Nadzorcza
Marek Pysz - przewodniczcy
Adriana Kwieciska-Kucharczyk - wiceprzewodniczca
Monika Kaczmarek-liwiska - sekretarz
Jan Kania, Roman Radziwonowicz - czonkowie
Stron spoeczn reprezentowaa Rada Programowa w skadzie (powoana
uchwa
KRRiT
nr
399
z dnia 30 padziernika 2012 r.):
Marcin Waszkiewicz (PO) - przewodniczcy
Roman Bias (KRRiT) - wiceprzewodniczcy
Tadeusz Sznajderski (KRRiT) - sekretarz
Robert Dziemba (Solidarna Polska), Antoni Grkiewicz (KRRiT), Krzysztof Legun
(PiS), Robert Lepa (KRRiT), Andrzej Leniewicz (PSL), Anna Makarewicz (PO),
Ireneusz Markanicz (PO), Micha Mtlewicz (PiS), Daniel Odija (KRRiT), Andrzej
Pancewicz (Ruch Palikota), Zygmunt Szultka (PO), Maria liwiska-Ulicka (SLD) czonkowie
Pokrycie ludnociowe i powierzchniowe programu Radia Koszalin SA
Pokrycie ludnociowe:
1 084 027 osb
Pokrycie powierzchniowe:

11 296,8 km2

2,8 %
3,61 %

Dziaalno programowa
Spka nie realizowaa planu w wersji uzgodnionej z KRRiT. Nadawca
zmniejszy w stosunku do planu udzia trzech kategorii audycji: informacji,
publicystyki i sportu, a zwikszy udzia rozrywki. Najwikszy spadek dotyczy
publicystyki (mniej o 405 godz.) i sportu (audycje powicone tej tematyce zajy
o poow czasu mniej ni planowano, tj. o 55 godz.), mniejszy natomiast
informacji (mniej o 136 godz.). Udzia audycji rozrywkowych wzrs o 672 godz.
W programie najwicej czasu zajy audycje podejmujce problematyk
zwizan z kultur. Byy to zarwno informatory o aktualnych wydarzeniach w tej
dziedzinie, jak te audycje edukacyjne dotyczce rnych dziedzin kultury:
literatury, muzyki powanej, prezentujce twrcw. W ofercie tej znalazy si
take audycje prezentujce utwory prozatorskie, poetyckie i muzyczne
(fragmenty koncertw Festiwalu Pianistyki Polskiej). Nadawano rwnie recenzje i
omwienia wydarze filmowych, nowoci ksikowych, prowadzono na antenie
90

rozmowy z modzie o zainteresowaniach i udziale w rnych dziedzinach


kultury. Program peni te funkcje informacyjno komentatorskie. Byy to
przekazy i opinie rnych rodowisk spoecznych o aktualnych wydarzeniach
polityczno-gospodarczych i spoecznych zarwno regionalnych, jak te
oglnokrajowych. Radio Koszalin prowadzio take na antenie edukacj w
zakresie:
nowych
technologii
(ich
przydatnoci
w yciu codziennym i biznesie, korzyci uytkowania internetu dla osb
starszych), historii regionu, poprawnej polszczyzny, ekologii i zdrowia. Jednym z
elementw programu bya take edukacja obywatelska, gwnie powicona
wyborom do Parlamentu Europejskiego i do samorzdu terytorialnego
(prezentowano nie tylko programy kandydatw, ale rwnie przedstawiano
zasady funkcjonowania PE oraz rnych organw samorzdu). Funkcj
rozrywkow penia w programie muzyka rnych gatunkw (soul, rock, jazz,
blues, hip-hop, muzyka klubowa, muzyka wiata inspirowana muzyk etniczn,
muzyka powana, filmowa, ludowa). Udzia poszczeglnych kategorii audycji w
programie obrazuje wykres nr 1.

Wykres 1: Plan programowy Radia Koszalin SA i jego realizacja w 2014 r.


14%
13%

Informacja

Publicystyka

7%

11%

20%
20%

Kultura
6%
6%

Edukacja

Sport

2%
1%
45%

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014

Audycje
programie
i stanowiy ok.
by niszy od
podejmowano
dotyczcych

30%

40%

50%

52%
60%

Realizacja 2014

sowne dotyczce tematyki regionalnej miay niski udzia w


1/4 (23%) rocznego czasu nadawania. Udzia tematyki regionalnej
planowanego o 6 pkt. proc. Problemy zwizane z regionem
w rnych rodzajach audycji: informacjach i omwieniach
biecych
wydarze,
powiconych
kulturze
91

(m.in. informujcych o biecych wydarzeniach, reportaach, prezentujcych


twrcw
z
regionu),
w audycjach edukacyjnych (m.in. staych cyklach dotyczcych historii regionu,
audycjach poradniczych) oraz audycjach o tematyce sportowej (serwisach,
magazynach
i
transmisjach
z wydarze).
Radio Koszalin adresowao cz oferty do mniejszoci zamieszkujcych w
zasiegu nadawania programu - ukraiskiej i romskiej oraz do Kaszubw. W
jzykach tych grup odbiorcw tworzyo audycje informacyjne oraz magazyny
informacyjno-publicystyczne.
cznie
oferta
ta
zaja
80
godz.
w cigu roku (w kadym tygodniu zajmowaa ok. 1,5 godz.).
W programie byy take obecne audycje preferowane przez KRRiT.
Najwicej czasu przeznaczono na formy udramatyzowane (232 godz.). Dwa razy
w tygodniu nadawano suchowisko kryminalne, rzadziej jedynie trzy razy w roku
- suchowisko powicone regionalnej problematyce spoeczno-historycznej.
Systematycznie w cyklach tygodniowych nadawano reportae, zawierajce
rnorodn tematyk, m.in. dotyczc regionu.
Oferta tworzona specjalnie dla modziey (135 godz. w roku) skadaa si
przede
wszystkim
z audycji edukacyjnych, m.in. o wykorzystywaniu nowych technologii w yciu
codziennym i biznesie. Tworzono rwnie audycje skierowane do studentw i
koszaliskiego rodowiska akademickiego. Byy to gwnie prowadzone przez
modych
dziennikarzy
i
studentw
audycje
informujce
o wydarzeniach oraz problemach tego rodowiska (m.in. moliwoci uzyskania
pracy po ukoczeniu studiw).
W programie Radia Koszalin prowadzono take edukacj obywatelsk. Jej
zakres by zwizany przede wszystkim z kalendarzem wyborczym (wybory do
Parlamentu Europejskiego i do samorzdu terytorialnego). Oprcz audycji
obligatoryjnych spka tworzya rwnie wasne audycje informacyjne i
publicystyczne powicone tej tematyce. Ponadto suchacze uzyskiwali wiedz o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz o stylach ycia
mieszkacw krajw unijnych.
Radio Koszalin we wsppracy z Radiem Merkury, Gdask i Katowice,
realizowao comiesiczny cykl muzyczny Klasyka w Polsce. W audycji
prezentowano muzyk powan i omawiano wydarzenia z ni zwizane.
Audycje sowne stanowiy jedynie 33% rocznego programu. Nadawana
muzyka to gwnie popularne wrd modziey wspczesne gatunki rozrywkowe.

92

Wykres 2: Udzia sowa i muzyki w programie Radia Koszalin w 2014 r.

Inne*; 2%
Sowo; 34%

Muzyka; 64%

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

Nadawca tworzy rwnie pasma lokalne adresowane do mieszkacw


Supska (Radio Supsk). W cigu roku rozszczepianie programu na te pasma zajo
1187 godz. W stosunku do planw zwikszono obecno audycji informacyjnych
(ze 166 godz. do 204,5 godz.), edukacyjnych (z 4 godz. do 18 godz.), sportowych
(z 26 godz. do 34,5 godz.) oraz rozrywkowych (z 441 godz. do 763 godz.).
Obecno pozostaych kategorii audycji bya nisza ni planowano: czas trwania
publicystyki
spad
ze 107 do 90 godz., audycji dotyczcych kultury - z 34 do 29 godz. Oferta
programowa
dla
Supska,
to przede wszystkim biece informacje i komentarze do wydarze w tym
miecie. W ubiegorocznej ofercie obecne byy take audycje edukacyjne
dotyczce
historii
miasta
oraz
potecnjau
Supska
w zakresie ksztacenia i rozwoju zawodowego.
Dziaalno pozaantenowa
Radio Koszalin SA zorganizowao akcj promujc zdrowy styl ycia i
suc ksztatowaniu postaw prozdrowotnych pit edycj masowego biegu
Lepiej
zapoBIEGA
ni
leczy,
poczonego
z promowaniem bada profilaktycznych. Wzio w nim udzia kilka tysicy
mieszkacw.
Radio Koszalin i Miasto Darowo zorganizoway - kolejny raz w okresie
wakacji - Batyk Festiwal Media i Sztuka, projekt sucy edukacji medialnej. W
ramach festiwalu zostay zorganizowane, m.in. panele dyskusyjne, pokazy filmw,
93

spektakle teatralne, premiera suchowiska Radia Koszalin, spotkania autorskie


oraz koncerty muzyczne. Gomi byli znani i cenieni dziennikarze, artyci i
muzycy, ludzie mediw i polityki.
Ponadto, w Studiu Koncertowo-Nagraniowym im. Czesawa Niemena Radia
Koszalin, cyklicznie organizowano otwarte spotkania mionikw podry oraz
koncerty muzyczne.
Wznowiono take dziaalno Modzieowej Szkoy Dziennikarskiej przy
Radiu
Koszalin,
w ktrej uczniowie dwch koszaliskich gimnazjw uczestniczyli w zajciach
prowadzonych przez dziennikarzy i pracownikw dziau techniki Radia Koszalin.
Celem jest ksztacenie w zakresie dziennikarstwa radiowego.
Pozycja Radia Koszalin S.A. na rynku radiowym w wojewdztwie
zachodniopomorskim
W stosunku do 2013 r. program utrzyma swoj pozycj pod wzgldem
udziau w zasigu dziennym programw radiowych w regionie. Natomiast
zmniejszy si udzia (o ponad 1 pkt proc.) Radia Koszalin w czasie suchania
programw dostpnych w woj. zachodniopomorskim.

Wykres 3: Udzia w czasie suchania programw


wojewdztwa zachodniopomorskiego w 2014 r.

radiowych

na

terenie

94

21.7%
21.7%

Radio RMF FM
Radio ZET
Program 1 PR SA
Program 3 PR SA
Radio Szczecin
Radio VOX FM
Radio ESKA (Szczecin)
Radio Stargard
ZP Na Fali 89,8 FM (Szczecin)
Polskie Radio Koszalin
Radio Plus Koszalin
Radio Plus Szczecin
Radio RMF MAXXX (Szczecin)
Radio RMF Classic
Radio Wawa (Szczecin)
Radio ESKA Szczecinek
Radio ESKA Koszalin
Radio Maryja
Radio RMF MAXXX (Pomorze)
Radio TOK FM
Radio 94,4 Szczecin fm
Program 4 PR SA
ZP Wolin
Radio ZET CHILLI

8.1%
7.0%
6.8%
4.4%
4.0%
3.4%
3.1%
2.2%
1.8%
1.7%
1.5%
1.4%
1.4%
1.2%
1.1%
1.0%
1.0%
0.9%
0.6%
0.6%
0.4%
0.4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Wykres 4: Zasig dzienny programw radiowych na terenie wojewdztwa


zachodniopomorskiego w 2014 r.

95

25.5%
24.2%

Radio ZET
Radio RMF FM
Program 1 PR SA
Radio Szczecin
Program 3 PR SA
Radio ESKA (Szczecin)
Polskie Radio Koszalin
Radio VOX FM
ZP Na Fali 89,8 FM (Szczecin)
Radio RMF MAXXX (Szczecin)
Radio Plus Szczecin
Radio Stargard
Radio Plus Koszalin
Radio RMF MAXXX (Pomorze)
Radio Wawa (Szczecin)
Radio ESKA Koszalin
Radio RMF Classic
Radio Maryja
Radio ESKA Szczecinek
Radio 94,4 Szczecin fm
Radio TOK FM
Program 4 PR SA
Radio ZET CHILLI
ZP Wolin

8.4%
7.8%
7.0%
6.1%
4.4%
4.4%
4.3%
3.2%
2.6%
2.6%
2.3%
2.1%
2.1%
2.0%
2.0%
1.9%
1.8%
1.3%
1.3%
1.1%
0.8%
0.6%

0%

10%

20%

30%

40%

96

Pozycja pasm lokalnych dla Supska na rynku radiowym w Supsku


Popularno pasm lokalnych dla tego miasta jest niewielka, na co wskazuje
wykres nr 5.

Wykres 5: Udzia w czasie suchania programw radiowych w Supsku w 2014 r.


Radio ZET

27.9%

Radio RMF FM

25.2%

Program 3 PR SA

10.3%

Program 1 PR SA

8.9%

Radio Plus Koszalin

6.4%

Polskie Radio Koszalin

6.3%

Program 2 PR SA

4.5%

Radio Maryja

3.2%

Radio RMF MAXXX (Pomorze)

2.9%

Radio Supsk

2.0%

Radio Fama (Supsk)


Program 4 PR SA

1.2%
0.4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Wykorzystanie rodkw abonamentowych oraz koszty dziaalnoci misyjnej


W 2014 r. rodki z abonamentu pokryy 73% kosztw zada misyjnych
Radia Koszalin. Koszty dziaalnoci misyjnej poniesione przez spk przedstawia
tabela nr 1.
Tabela 1. Koszty dziaalnoci misyjnej Radia Koszalin SA w 2014 r.

Przedsiwzicia realizujce misj,


o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
1. Tworzenie programu regionalnego - zadania z zakresu
informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
2. Rozpowszechnianie programu regionalnego
3. Audycje dla mniejszoci narodowych i etnicznych oraz
spoecznoci posugujcej si jzykiem regionalnym
4. Tworzenie i rozpowszechnianie programu Radio Supsk
5. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
Koszty misji ogem

Koszty
w tys. z

Udzia
w
kosztach
misji
w%

9 356
916

86,6%
8,5%

125
373
30
10 800

1,2%
3,4%
0,3%
100,0%

97

Radio Koszalin ponioso w 2014 roku koszty wysze o 3,8% w stosunku do


zrealizowanych
w 2013 r. (10 407 tys. z)
Wykorzystanie rodkw z abonamentu przekazanych spce przedstawia tabela
nr 2.
Tabela 2. Wykorzystanie rodkw abonamentowych przekazanych Radiu Koszalin
SA w 2014 r.
w tys. z
Przedsiwzicia realizujce misj,
o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
Razem przedsiwzicia misyjne,
z tego:
1. Zadania programowe w zakresie informacji,
publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
w tym: audycje preferowane
2. Koszty rozpowszechniania programu regionalnego
3. Audycje dla mniejszoci narodowych i etnicznych
oraz spoecznoci posugujcej si jzykiem
regionalnym
4. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
5. Promocja programu nadawanego w DAB+

Przekazany
abonament
(cznie z
nadwyk)

Wydatki
sfinansowane
z abonamentu

7 915

7 895

6 831
509
916

6 831
509
916

118
30
20

118
30
0

Wpywy abonamentowe przekazane Radiu Koszalin w 2014 r. byy o 235


tys. z wysze od przyjtej prognozy, a nadwyka zostaa wykorzystana na
dofinansowanie audycji edukacyjnych realizowanych w programie regionalnym.
rodki abonamentowe pokryway 70% kosztw dziaalnoci ogem spki.

98

Radio Krakw SA
W 2014 r. Spk kierowali:
Zarzd
Mariusz Marcin Pulit - prezes
Janusz Andrzejowski - czonek
Rada Nadzorcza
Stanisaw Dziedzic - przewodniczcy
Stanisaw Myski - wiceprzewodniczcy
Urszula Podraza - sekretarz
Krzysztof Gurba, Karol Kociski - czonkowie
Stron spoeczn reprezentowaa Rada Programowa w skadzie (powoana
uchwa KRRiT nr 400 z dnia 30 padziernika 2012 r.):
Jakub Kwany (SLD) - przewodniczcy
Zbigniew Krzysztyniak (KRRiT) - wiceprzewodniczcy
Renata Ropska (Ruch Palikota) - wiceprzewodniczca
Micha Ciechowski (PiS), Tadeusz Janusz (KRRiT), Andrzej Kaczmarczyk (KRRiT),
Piotr Lachowicz (PO), Wiesaw Musia (PSL), Izabela Pieczara (KRRiT), Pawe
Piszczek (PO), Magdalena Szczerbowska (PiS), Bartosz Szydowski (PO), Bogdan
Tosza (PO), Piotr Wasilewski (KRRiT), Jan Ziobro (Solidarna Polska, powoany
uchwa KRRiT nr 226/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w zwizku z rezygnacj p.
Macieja Klimy) - czonkowie
Pokrycie ludnociowe i powierzchniowe programu Radia Krakw SA
Pokrycie ludnociowe:
2 780 484 osb
7,19
%
Pokrycie powierzchniowe:

20 641,1 km2

6,6 %

Dziaalno programowa
Spka realizowaa plan uzgodniony z KRRiT. Wprowadzone przez nadawc
modyfikacje suyy zwikszeniu obecnoci audycji powiconych edukacji
obywatelskiej: zwikszono czas emisji audycji publicystycznych (o 214 godz. w
cigu roku) oraz edukacyjnych (o 72 godz. w cigu roku).
Przedsiwzicia suce realizacji zada ustawowych miay wysoki udzia w
programie - zajy niemal cay roczny czas nadawania (97% programu). Radio
Krakw nadawao program o charakterze uniwersalnym, realizujc rnorodne
zadania: informowao o aktualnych wydarzeniach regionalnych, krajowych i na
wiecie, tworzyo rnym rodowiskom warunki do prowadzenia debaty
publicznej, m.in. zwizkom zawodowym, zwizkom pracodawcw, partiom
politycznym, organizacjom pozarzdowym, w szczeglnoci prowadzcym
dziaalno
poytku
publicznego
i
kandydatom
w wyborach. Cz oferty informacyjno-publicystycznej tworzono dla mniejszoci
emkowskiej zamieszkujcej w Maopolsce. W programie prowadzono edukacj w
rnych
dziedzinach,
99

m.in. w zakresie nowych technologii (cz audycji adresowano do osb


starszych, by zapobiec wykluczeniu tej grupy odbiorcw), historii i tradycji oraz
dziedzictwa kulturowego regionu, poprawnego uywania jzyka polskiego,
prezentacji osobowoci kultury i nauki (ich drogi zawodowej i dorobku),
ksztatowania postaw ekologicznych oraz szkodliwoci rnego typu uzalenie
(narkotyki, alkohol, hazard, komputer) oraz edukacji obywatelskiej. Specyfik
tego programu bya koncentracja treci na problematyce dotyczcej rnych
dziedzin kultury: nadawano audycje popularyzujce czytelnictwo, nowoci
ksikowe,
tworzono
reportae
prezentujce
sylwetki
i dorobek regionalnych twrcw literackich. Kilka razy w tygodniu znane postaci
ze
wiata
teatru
i filmu czytay powie (w odcinkach) i bajki dla dzieci. Radio Krakw byo bardzo
zaangaowane
w produkcj form udramatyzowanych, w szczeglnoci suchowisk i reportay.
Popularyzowao uprawianie sportu, w szczeglnoci wrd modziey. Funkcja
rozrywkowa realizowana bya poprzez prezentacj rnych gatunkw muzycznych
(zarwno popularnych wrd modych suchaczy, jak te mniej znanych) w
wykonaniu orkiestr, instrumentalistw i pieniarzy. Udzia poszczeglnych
kategorii gatunkowych obrazuje wykres nr 1.

Wykres 1: Plan programowy Radia Krakw SA i jego realizacja w 2014 r.


26%
24%

Informacja
14%
17%

Publicystyka

31%
30%

Kultura
18%
19%

Edukacja

Sport

Rozrywka
0%

3%
3%
4%
4%
10%

20%
Plan 2014

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014

Wysoki udzia w programie miay audycje powicone tematyce regionalnej


(61%). Problematyka ta bya podejmowana we wszystkich ustawowych
kategoriach
gatunkowych

w biecych informacjach i omwieniach wydarze z Maopolski, w audycjach


100

edukacyjnych, powiconych kulturze i tematyce sportowej oraz w reportaach.


Oferta
lokalna

podobnie
jak
w latach poprzednich bya poszerzona o emisj lokalnych pasm programowych,
tworzonych dla dwch miast: Tarnowa i Nowego Scza. Miay one charakter
informacyjno-publicystyczny i w cigu roku zajy cznie 374 godz. (w cigu
doby trway ok. 1 godz.).
Wrd
nadanych
audycji
preferowanych
dominoway
formy
udramatyzowane
(523
godz.
w cigu roku), gwnie suchowiska i reportae. Obie te formy byy nadawane
regularnie,
cho
z rn czstotliwoci: suchowiska raz w miesicu, a reportae kilka razy w
tygodniu. Przy produkcji suchowisk nadawca wsppracowa z aktorami z
krakowskiego
rodowiska
teatralnego
oraz
ze znanymi reyserami.
W ofercie Radia Krakw byy obecne rwnie audycje tworzone specjalnie
dla modziey (zajy 248 godz. w cigu roku). Byy to audycje edukacyjne, w
ktrych omawiano problemy zwizane z edukacj obywatelsk tej grupy
odbiorcw,
zwracano
uwag
na
problemy
zwizane
z
relacjami
midzypokoleniowymi, ksztatowaniem i rozwojem osobowoci, popularyzowano
literatur
i podkrelano znaczenie czytelnictwa, zdrowego stylu ycia, zainteresowa
hobbystycznych, dobrych manier, kultury zachowania i jzyka. Podejmowano
rwnie tematy dotyczce rynku pracy, ksztacenia i planowania kariery
zawodowej. Audycje suce edukacji obywatelskiej (38 godz.) koncentroway si
gwnie wok wyborw do Parlamentu Europejskiego i do samorzdu
terytorialnego. Poza tym nadawano cykl powicony funkcjonowaniu
spoeczestwa obywatelskiego.
W ramach wsplnych przedsiwzi programowych Radio Krakw podjo
wspprac
z Radiem Rzeszw, przy emisji magazynu Kermesz adresowanego do mniejszoci
emkowskiej
i ukraiskiej. Wsppraca polegaa na wymianie materiaw dziennikarskich:
informacji
o wydarzeniach i problemach zwizanych z yciem kulturalnym i religijnym tych
spoecznoci. Ponadto Radio Krakw wsppracowao (programowo i finansowo) z
Radiem Kielce przy produkcji suchowiska Anio w supermarkecie, wg. tekstu
Joanny Olech. Radio Kielce pokryo cz kosztw realizacji, a w tre suchowiska
zostay wczone kieleckie wtki scenariusza. Obie rozgonie przeprowadziy te
kampani programowo - marketingow pod hasem Czy dobro, uwraliwiajc
odbiorcw na potrzeb pomocy osobom sabszym i wykluczonym spoecznie.
W programie nadanym w 2014 r. udzia audycji sownych by bardzo wysoki
stanowiy one 3/4 czasu jego emisji. Muzyka miaa niewielki udzia - zaja 1/5
cz programu. Bya to gwnie wspczesna muzyka rozrywkowa. Nadawano
rwnie, cho w mniejszym wymiarze, muzyk klasyczn.

101

Wykres 2: Udzia sowa i muzyki w programie Radia Krakw 2014 r.

Inne*; 4%
Muzyka; 21%

Sowo; 75%

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

Dziaalno pozaantenowa
Jedn z najwaniejszych pozaantenowych form dziaalnoci Radia Krakw w
ubiegym roku byy otwarte debaty dotyczce najwaniejszych spraw Krakowa i
Maopolski (m.in. debata na temat organizacji zimowych Igrzysk Olimpijskich, 21
debat samorzdowych, spotkanie z maopolskimi parlamentarzystami).
Radio czynnie uczestniczyo w najwikszych lokalnych wydarzeniach
wydawniczych
i muzycznych: Midzynarodowych Targach Ksiki w Krakowie oraz Targach
Muzycznych Krakowskiej Sceny Muzycznej.
Rozgonia organizowaa take otwarte koncerty muzyczne, wykorzystujc
wasne studio koncertowe, dziedziniec Radia Krakw, czy sceny klubw
muzycznych Maopolski. Zrealizowano cztery koncerty organizowane wsplnie z
Fundacj Anny Dymnej Mimo Wszystko, dwa wakacyjne koncerty plenerowe i
tras koncertow laureata - organizowanego przez Radio Krakw - konkursu
Megafon dla modych wykonawcw z Maopolski.
Sztandarow imprez Radia Krakw stanowia organizacja 20 edycji Marszu
Jamnikw - imprezy adresowanej do mieszkacw Krakowa i turystw. Jest to
najwiksza w kraju impreza dla mionikw psw, na ktrej eksperci z rnych
dziedzin i specjalnoci w zakresie opieki nad psami, przez cay dzie bezpatnie
udzielaj porad wacicielom czworonogw. Ponadto, Radio Krakw angaowao
si w zbirk karmy na rzecz schronisk dla zwierzt, bezpatne czipowanie psw,
czy wsporganizacj imprezy plenerowej Z Psem weselej, podczas ktrej odbyy
si
biegi
i
marsze
z psami na rnych dystansach.
102

W ramach akcji Stop jzykowi agresji Radio Krakw wsplnie z Tygodnikiem


Powszechnym rozdawao tatuae z kalkami jzykowych stereotypw i sposobami
wyraania sprzeciwu wobec agresji.
Pozycja Radia Krakw S.A. na rynku radiowym w wojewdztwie maopolskim
W stosunku do 2013 r. Radio Krakw poprawio wyniki zarwno w zakresie
udziau w czasie suchania programw dostpnych w wojewdztwie (o blisko 1
pkt proc.), jak te pod wzgldem udziau w zasigu dziennym programw
radiowych w regionie (o 0,5 pkt. proc.).

Wykres 3: Udzia
wojewdztwa
w 2014 r.

czasie

Radio RMF FM
Radio ZET
Program 1 PR SA
Program 3 PR SA
Radio ESKA Tarnw
Radio Krakw
Radio Plus Krakw
Radio RMF MAXXX (Krakw)
Radio VOX FM
Radio Maryja
Radio ESKA Maopolska
Radio ESKA (Krakw)
Radio RMF Classic
Radio RMF MAXXX (Nowy Scz)
RDN Maopolska (Tarnw)
Radio TOK FM
ZP Wanda 92,5 FM (Krakw)
ZP Echo (Nowy Scz)
Radio Bielsko
Program 4 PR SA
AntyRadio 101,3 FM (Krakw)
Radio Alex (Zakopane)
Radio Plus (Podhale)
Radio ZET CHILLI
Program 2 PR SA
Radio ZET Gold (Krakw)

suchania programw
maopolskiego

radiowych

na

terenie

35.9%
11.2%
9.2%
5.5%
3.5%
3.1%
2.9%
2.7%
2.6%
2.6%
2.2%
1.7%
1.6%
1.5%
1.4%
1.2%
1.2%
0.8%
0.7%
0.7%
0.7%
0.6%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

103

Wykres 4: Zasig dzienny programw radiowych na terenie wojewdztwa


maopolskiego w 2014 r.

Radio RMF FM
Radio ZET
Program 1 PR SA
Program 3 PR SA
Radio RMF MAXXX (Krakw)
Radio Krakw
Radio ESKA Tarnw
Radio Maryja
Radio Plus Krakw
Radio ESKA Maopolska
Radio ESKA (Krakw)
Radio VOX FM
Radio RMF Classic
ZP Wanda 92,5 FM (Krakw)
Radio RMF MAXXX (Nowy Scz)
RDN Maopolska (Tarnw)
Radio TOK FM
ZP Echo (Nowy Scz)
AntyRadio 101,3 FM (Krakw)
Radio Alex (Zakopane)
Radio Plus (Podhale)
Radio Bielsko
Radio ZET CHILLI
Radio ZET Gold (Krakw)
Program 2 PR SA
Program 4 PR SA

40.1%
16.0%
10.4%
6.2%
4.7%
4.4%
4.2%
3.8%
3.6%
3.5%
3.3%
2.9%
2.3%
2.2%
2.1%
2.0%
1.9%
1.6%
1.1%
1.0%
0.9%
0.9%
0.7%
0.7%
0.6%
0.6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

104

Wykorzystanie rodkw abonamentowych oraz koszty dziaalnoci misyjnej


W 2014 r. rodki z abonamentu pokryy 73% kosztw zada misyjnych
Radia Krakw. Koszty dziaalnoci misyjnej poniesione przez spk przedstawia
tabela nr 1.
Tabela 1. Koszty dziaalnoci misyjnej Radia Krakw SA w 2014 r.

Przedsiwzicia realizujce misj,


o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
1. Tworzenie programu regionalnego - zadania z zakresu
informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
2. Rozpowszechnianie programu regionalnego
3. Audycje dla mniejszoci narodowych i etnicznych oraz
spoecznoci posugujcej si jzykiem regionalnym
4. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
Koszty misji ogem

Koszty
w tys. z

Udzia
w
kosztach
misji
w%

10 019
1 345

87,6%
11,8%

25
42
11 431

0,2%
0,4%
100,0%

Koszty z tytuu dziaalnoci misyjnej byy o 11,3% nisze od poniesionych w


2013 r. (12 889 tys. z).
Wykorzystanie rodkw z abonamentu przekazanych spce przedstawia tabela
nr 2.
Tabela 2. Wykorzystanie rodkw abonamentowych przekazanych Radiu Krakw
SA w 2014 r.
w tys.z
Przedsiwzicia realizujce misj,
o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
Razem przedsiwzicia misyjne, z tego:
1. Zadania programowe w zakresie informacji,
publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
w tym: audycje preferowane
2. Koszty rozpowszechniania programu regionalnego
3. Audycje dla mniejszoci narodowych i etnicznych
oraz spoecznoci posugujcej si jzykiem
regionalnym
4. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
5. Emisja cyfrowa DAB+

Przekazany
abonament
(cznie z
nadwyk)

Wydatki
sfinansowane
z abonamentu

8 302

8 293

6 856
892
1 294

6 856
892
1 294

34
30
88

25
30
88

Wpywy abonamentowe przekazane Radiu Krakw w 2014 r. byy o 235 tys.


z wysze od przyjtej prognozy, a nadwyka zostaa wykorzystana przez splk
na dofinansowanie audycji edukacyjnych.
rodki abonamentowe pokryway 56% kosztw dziaalnoci ogem spki.
105

106

Radio Lublin SA
W 2014 r. Spk kierowali:
Zarzd
Andrzej Szwabe - prezes
Krzysztof Komorski - czonek
Rada Nadzorcza
Bogusaw Wrblewski - przewodniczcy
Lech Bartkow - wiceprzewodniczcy
Krzysztof Karman - sekretarz
Magdalena Najdyhor (MSP w porozumieniu z MKiDN), Marcin Szewczak czonkowie
Stron spoeczn reprezentowaa Rada Programowa w skadzie (powoana
uchwa
KRRiT
nr
423
z dnia 13 listopada 2012 r.):
Jerzy Gryz (KRRiT) - przewodniczcy
Barbara Wybacz (Ruch Palikota) - wiceprzewodniczca
Stanisaw Wojnarowicz (KRRiT) - sekretarz
Marzenna Artecka-Wichlaj (PO), Artur Gorzel (PO), Krzysztof Karman (KRRiT), Jan
opata (PSL), Ireneusz Mateko (PO), Marian Przylepa (KRRiT), Jerzy Rbek
(Solidarna Polska), Artur Sobo (PiS), Grzegorz Wenarski (PO), Marek
Wojciechowski (PiS), Krzysztof Wyrzykowski, Piotr Zawrotniak (SLD) - czonkowie
Pokrycie ludnociowe i powierzchniowe programu Radia Lublin SA
Pokrycie ludnociowe:
2 027 604 osb
5,24 %
Pokrycie powierzchniowe:
24 964,6 km2
7,98 %
Dziaalno programowa
Spka nie realizowaa planu w wersji uzgodnionej z KRRiT, wprowadzia w
nim znaczce zmiany: zmniejszono (blisko o poow) udzia publicystyki (mniej o
263 godziny), sportu (o 1/3, tj. mniej o 116 godz.), edukacji (o 1/3, tj. mniej o 298
godz.) i kultury (o 1/4, tj. mniej o 552 godz.). Zwikszono natomiast udzia
rozrywki (o 14 pkt. proc., tj. 1210 godz. wicej).
Audycje realizujce ustawowe zadania misyjne stanowiy 93% rocznego
programu. Wrd nich najwicej czasu zajy audycje podejmujce problematyk
zwizan z kultur. Byy to zarwno informatory o aktualnych wydarzeniach w tej
dziedzinie, jak te prezentacje wspczesnych utworw literackich (poetyckich i
prozatorskich, w tym twrcw regionalnych) oraz muzyki klasycznej. Oferta
zawieraa rwnie omwienia i recenzje nowoci ksikowych, filmowych oraz
audycje edukacyjne suce ksztaceniu kompetencji odbiorczych. Program peni
te funkcj informacyjno komentatorsk. Nadawano przekazy i opinie rnych
rodowisk spoecznych (w tym zwizkw zawodowych, zwizkw pracodawcw,
partii
politycznych
i
organizacji
poytku
publicznego)
o aktualnych wydarzeniach polityczno-gospodarczych i spoecznych zarwno
107

regionalnych, jak te oglnokrajowych. Radio Lublin prowadzio take na antenie


edukacj w zakresie: nowych technologii (ich przydatnoci w yciu codziennym),
nauki jzykw obcych (lekcji j. angielskiego, woskiego, hiszpaskiego,
rosyjskiego, portugalskiego), ekonomii (cotygodniowa emisja poradnika
ekonomicznego), pedagogiki i psychologii (wspomagania rodzicw w
wychowywaniu dzieci), poprawnej polszczyzny, ekologii i zdrowia, wspomagania
osb z rnymi uzalenieniami. Emitowano take audycje powicone tradycji i
historii regionu, w tym Lublina, audycje popularyzujce wiedz
o samorzdzie (jego kompetencjach, zasadach funkcjonowania poszczeglnych
jego szczebli). Jednym z elementw programu byy take audycje zwizane z
wyborami do Parlamentu Europejskiego i do samorzdu terytorialnego
(prezentowano nie tylko programy kandydatw, ale rwnie przedstawiano
zasady funkcjonowania PE). Funkcj rozrywkow penia w programie muzyka
rnych gatunkw (rock, jazz, blues, heavy metal, disco polo, muzyka wiata
inspirowana muzyk etniczn). Udzia poszczeglnych kategorii gatunkowych w
programie obrazuje wykres nr 1.

Wykres 1: Plan programowy Radia Lublin SA i jego realizacja w 2014 r.


13%
12%

Informacja

Publicystyka

4%

7%

Kultura

19%

Edukacja

Sport

7%

25%

10%

4%
2%
36%

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014

30%

40%

50%
50%

60%

Realizacja 2014

Udzia tematyki regionalnej stanowi ponad 1/3 rocznego programu (35%).


Obecna
bya
w audycjach informacyjnych i publicystycznych prezentujcych rnorodno
wydarze w regionie, audycjach popularyzujcych wiedz o kulturze i sztuce
regionu, prezentujcych literatur wspczesnych twrcw regionalnych (zarwno
poezj, jak te proz). Cz form udramatyzowanych, gwnie reportay, take
dotyczyo regionu (gwnie problematyki spoecznej).
108

W programie obecne byy audycje preferowane przez KRRiT. W tej grupie


najwikszy udzia miay audycje tworzone specjalnie dla modziey (zajy 433,5
godz.). Bya to przede wszystkim oferta edukacyjna skoncentrowana na
problemach gimnazjalistw, licealistw i studentw dotyczcych ksztacenia,
przyszoci zawodowej, aktywnoci w rnych dziedzinach kultury i aktywnoci
spoecznej. Interesujcym projektem zainicjowanym i prowadzonym przez Radio
Lublin bya Modzieowa Akademia Radiowa - quiz dla modziey z regionu,
realizujcy edukacj obywatelsk poprzez poszerzanie wiedzy o funkcjonowaniu i
dziaaniach poszczeglnych szczebli samorzdu terytorialnego. Jednym z celw
quizu byo zachcenie 18-latkw do uczestnictwa w wyborach. Wyborw
dotyczyy rwnie wasne audycje informacyjne i publicystyczne (60,5 godz.)
nadawcy, tworzone specjalnie w okresie kampanii wyborczych do Parlamentu
Europejskiego i do samorzdu terytorialnego.
Duy udzia w programie miay formy udramatyzowane (zajy 218 godz.):
suchowiska, dokumenty i reportae. Raz w tygodniu nadawano suchowiska
zarwno
dla
dorosych
(50-minutowe), jak te dla dzieci (15-minutowe). Z podobn czestotliwoci
nadawane byy niemal godzinne reportae i audycje dokumentalne.
Radio Lublin, we wsppracy z pozostaymi rozgoniami regionalnymi,
realizowao projekt muzyczny Przebojem Na Anten. Jego celem bya
popularyzacja
i
wsparcie
zespow
muzycznych
i wykonawcw, stawiajcych pierwsze kroki w brany muzycznej.
Audycje sowne stanowiy blisko poow programu (44% rocznego czasu
emisji). Oferta muzyczna w Radiu Lublin to gwnie wspczesna, popularna
muzyka rozrywkowa.
Wykres 2: Udzia sowa i muzyki w programie Radia Lublin SA w 2014 r.

Inne*; 6%

Sowo; 44%

Muzyka; 50%

109

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

Dziaalno pozaantenowa
Radio Lublin w 2014 r. prowadzio rnorodn dziaalno pozaantenow.
Podobnie
jak w latach poprzednich zorganizowao (prowadzon ju od 22 lat) oglnopolsk
akcj Pom Dzieciom Przetrwa Zim - zbirk darw rzeczowych dla
najmodszych z najbiedniejszych rodzin.
Zorganizowano rwnie wydarzenia o charakterze edukacyjnym, w tym
suce edukacji obywatelskiej (wspomniany quiz Mj pierwszy raz adresowany
do tych, ktrzy po raz pierwszy mogli wzi udzia w gosowaniu w wyborach do
samorzdu terytorialnego; w finaowej czci konkursu wziy udzia
reprezentacje 10 szk z wojewdztwa).
Radio organizowao take comiesiczne spotkania z najwybitniejszymi
reportaystami i dokumentalistami radiowymi z Polski i zagranicy Na wasne uszy.
W trakcie otwartych dla mieszkacw spotka promowano artystyczne reportae
radiowe.
Raz
w
miesicu
organizowano
(we wsppracy ze Stowarzyszeniem Przyjaci Radia Lublin) spotkania z
mieszkacami rnych dzielnic Lublina (My u nas na dzielnicach), w czasie
ktrych modzi ludzie opowiadali o swojej aktywnoci zawodowej, a starsi
przekazywali informacje o dawnym yciu, wygldzie dzielnic itp.
Spka przeprowadzia w ubiegym roku szereg otwartych koncertw: w
Studiu Muzycznym Radia Lublin wraz z Towarzystwem Muzycznym im. H.
Wieniawskiego w Lublinie organizowano comiesiczne otwarte koncerty muzyki
powanej (Studio Classic Koncerty Czwartkowe), w Centrum Kongresowym
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie organizowano dla suchaczy koncerty
znanych wykonawcw muzyki popularnej (Strefa dobrej muzyki).
We wsppracy z Teatrem Starym w Lublinie prowadzono cotygodniowe
otwarte spotkania ze znanymi pisarzami i artystami (Bitwa o kultur).
W roku 2014 rozgonia zorganizowaa kilka wydarze kulturalnych we
wsppracy
ze Stowarzyszeniem Przyjaci Radia Lublin. W studiu rozgoni przeprowadzono
cykl siedmiu spotka z wybitnymi polskimi pisarzami, autorami kryminaw,
ktrzy w formie warsztatowej prowadzili - dla uczniw wybranej klasy licealnej z
Lublina - zajcia z creative-writing oraz otwarte spotkania autorskie (Kryminalne
czwartki w Lublinie). Zrealizowano take projekt promujcy twrczo radiow
wrd dzieci i modziey do lat 18 (Modzieowa Akademia Radiowa). W ramach
projektu odbyway si warsztaty z realizacji suchowiska, prowadzenia audycji na
ywo oraz tworzenia i aktualizacji strony internetowej.
W 2014 r. Radio Lublin objo patronatem 738 wydarze kulturalnorozrywkowych
w regionie, z czego najwiksze to: lubelska edycja Midzynarodowego Festiwalu
Konfrontacje Teatralne, Europejski Festiwalu Smaku, Festiwal Tradycji i
Awangardy Muzycznej Kody, Puawski Festiwal Muzyczny Wszystkie Strony
wiata, Festiwal Solo ycia (promujcy nieznanych instrumentalistw oraz
propagujcy styl ycia wolny od uzalenie), czy lubelska Noc kultury.
Pozycja Radia Lublin SA na rynku radiowym w wojewdztwie lubelskim
110

W stosunku do 2013 r. Radio Lublin poprawio wyniki dotyczce udziau w


czasie suchania programw w woj. lubelskim oraz utrzymao pozycj w zakresie
udziau w zasigu dziennym programw radiowych w regionie.

Wykres 3: Udzia
wojewdztwa
w 2014 r.

czasie

suchania programw
lubelskiego

radiowych

Radio ZET

na

terenie

22.3%

Radio RMF FM

20.9%

Program 1 PR SA

14.7%

Program 3 PR SA

6.4%

Polskie Radio Lublin

5.4%

Radio VOX FM

5.1%

Radio ESKA (Lublin)

4.2%

Radio Maryja

3.3%

ZP Puls 95,6 FM (Lublin)

2.5%

Radio RMF MAXXX (Kielce)

2.4%

Radio ESKA (Zamo)

2.0%

ZP 99,3 FM (Zamo)

1.9%

Katolickie Radio Podlasie (Siedlce)

1.4%

Radio RMF Classic

0.9%

Katolickie Radio Zamo (Zamo)

0.9%

Radio Freee (Lublin)

0.9%

Bon Ton Radio (Chem)

0.8%

Program 4 PR SA

0.6%

Akademickie Radio Centrum (Lublin)

0.5%

Program 2 PR SA

0.4%

Radio TOK FM

0.4%

0%

10%

20%

30%

40%

111

Wykres 4: Zasig dzienny programw radiowych na terenie wojewdztwa


lubelskiego w 2014 r.
Radio RMF FM

27.4%

Radio ZET

25.2%

Program 1 PR SA

15.7%

Program 3 PR SA

6.8%

Radio ESKA (Lublin)

6.8%

Polskie Radio Lublin

6.6%

Radio VOX FM

5.3%

Radio Maryja

5.2%

Radio ESKA (Zamo)

3.4%

ZP Puls 95,6 FM (Lublin)

3.0%

Radio RMF MAXXX (Kielce)

2.3%

ZP 99,3 FM (Zamo)

1.9%

Radio Freee (Lublin)

1.6%

Bon Ton Radio (Chem)

1.4%

Katolickie Radio Podlasie (Siedlce)

1.4%

Radio RMF Classic

1.2%

Program 2 PR SA

0.8%

Katolickie Radio Zamo (Zamo)

0.7%

Program 4 PR SA

0.7%

Akademickie Radio Centrum (Lublin)

0.7%

Radio TOK FM

0.6%

0%

10%

20%

30%

40%

Radio Freee - program miejski


Program Radia Freee zrealizowany w 2014 r. rni si od zaplanowanego.
Mniejszy o 4 pkt. proc. by udzia publicystyki, natomiast o 3 pkt. proc. wzrs
udzia
informacji.
Zmniejszono
take
(o 4 pkt. proc.) udzia audycji powiconych tematyce kulturalnej. O tyle samo
zwikszono udzia rozrywki. Audycje dotyczce wydarze i problemw w miecie
stanowiy ponad 1/3 rocznego czasu emisji (36%). Wszystkie nadane audycje
sowne powicone byy sprawom lokalnym.

112

Wykres 5: Plan programowy i jego realizacja w 2014 r. w Radiu Freee

Informacja

Publicystyka

11%
14%

14%
10%

17%

Kultura

0%

13%

10%

20%
Plan 2014

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014

Wykres 6: Udzia sowa i muzyki w programie miejskim Radio Freee w 2014 r.

Inne*; 7%

Sowo; 36%

Muzyka; 57%

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

113

Pozycja Radia Freee na rynku radiowym w Lublinie


W stosunku do 2013 r. pozycja tego programu bya nisza pod wzgldem
udziau
w czasie suchania programw radiowych w miecie.

Wykres 7: Udzia w czasie suchania programw radiowych na terenie Lublina


w 2014 r.
Radio RMF FM

13.7%

Radio ZET

13.4%

Program 3 PR SA

12.8%

Radio VOX FM

11.6%

Program 1 PR SA

10.2%

Radio Zote Przeboje Puls 95,6 FM

9.2%

Radio ESKA (Lublin)

7.9%

Polskie Radio Lublin

4.6%

Radio Freee

3.4%

Radio RMF Classic

2.9%

Radio Maryja

2.9%

Program 4 PR SA

1.7%

Akademickie Radio Centrum

1.7%

Radio TOK FM

1.4%

Radio eR 87,9 FM

0.7%

Program 2 PR SA

0.6%

0%

10%

20%

30%

40%

114

Wykorzystanie rodkw abonamentowych oraz koszty dziaalnoci misyjnej


W 2014 r. rodki z abonamentu pokryy 80% kosztw zada misyjnych
Radia Lublin. Koszty dziaalnoci misyjnej poniesione przez spk przedstawia
tabela nr 1.
Tabela 1. Koszty dziaalnoci misyjnej Radia Lublin SA w 2014 r.

Przedsiwzicia realizujce misj,


o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
1. Tworzenie programu regionalnego - zadania z zakresu
informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
2. Rozpowszechnianie programu regionalnego
3. Tworzenie i rozpowszechnianie programu miejskiego Radio
Freee
4. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
5. Zadania pozaantenowe realizujce misj (m.in. koncerty,
konferencje)
Koszty misji ogem

Koszty
w tys. z

Udzia
w
kosztach
misji
w%

8 377
1 114

82,1%
10,9%

399
32

3,9%
0,3%

280
10 202

2,8%
100,0%

Koszty dziaalnoci misyjnej byy nisze o ponad 8% od kosztw misji, ktre


wystpiy
w spce w 2013 r. (11 116 tys. z).
Wykorzystanie rodkw z abonamentu przekazanych spce przedstawia tabela
nr 2.
Tabela 2. Wykorzystanie rodkw abonamentowych przekazanych Radiu Lublin SA
w 2014 r.
w tys. z
Przedsiwzicia realizujce misj,
o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
Razem przedsiwzicia misyjne,
z tego:
1. Zadania programowe w zakresie informacji,
publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
w tym: audycje preferowane
2. Koszty rozpowszechniania programu regionalnego
3. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
4. Zadania inwestycyjne
- remont Studia Muzycznego
- digitalizacja

Przekazany
abonament
(cznie z
nadwyk)

Wydatki
sfinansowane
z abonamentu

8 198

7 850

6 722
915
1 102
30

6 722
915
1 102
12

144
200

0
14

Wpywy abonamentowe przekazane Radiu Lublin w 2014 r. byy o 235 tys.


z wysze od przyjtej prognozy, a przekazana spce nadwyka zostaa
wykorzystana na dofinansowanie audycji programu regionalnego.
115

rodki abonamentowe pokryway 70% kosztw dziaalnoci ogem spki.

116

Radio d SA
W 2014 r. Spk kierowali:
Zarzd
Marek Skadowski - prezes
Andrzej Berut - czonek
Rada Nadzorcza
Andrzej Szablewski - przewodniczcy
Wioletta Pawowska (MSP w porozumieniu z MKiDN) - wiceprzewodniczca
Jzef Kobos - sekretarz
Jan Jeak, Krzysztof Jdrzejczak - czonkowie
Stron spoeczn reprezentowaa Rada Programowa w skadzie (powoana
uchwa
KRRiT
nr
401
z dnia 30 padziernika 2012 r.):
Andrzej Sotysik (PO) - przewodniczcy
Magorzata Niewiadomska-Cudak (KRRiT) - wiceprzewodniczca
Marian Papis (KRRiT) - sekretarz
Krzysztof Ciebiada (PiS), Piotr Cieplucha (Solidarna Polska), Krzysztof Grafiski
(PiS), Krzysztof Herod
(KRRiT), Jolanta Kopka (PO), Leszek Niecikowski (Ruch Palikota), Adam Owczarek
(KRRiT), Grayna Przanowska (PO), Wodzimierz Rostocki (PO), Tadeusz Wijata
(KRRiT), Donat Winiewski (PSL), Joanna Wojtkun (SLD) - czonkowie
Pokrycie ludnociowe i powierzchniowe programu Radia d SA
Pokrycie ludnociowe:
2 084 845 osb
5,39 %
Pokrycie powierzchniowe:
13 249,4 km2
4,24 %
Dziaalno programowa
Plan generalnie by realizowany, tj.: nadano zapalnowane audycje w
poszczeglnych kategoriach, chocia zmodyfikowano czas ich trwania (niektre
wyduono, inne skrcono). Tym samym dokonano niewielkiej modyfikacji planu:
zmniejszono
w
rocznym
czasie
emisji
udzia
audycji
z kategorii kultura (o 1 pkt proc.) i edukacja (o 2 pkt. proc.) na rzecz zwikszenia
udziaw takich kategorii jak: publicystyka i rozrywka (odpowiednio o 1 i 2 pkt.
proc.).
Audycje realizujce ustawowe zadania misyjne wypeniy niemale cay
roczny czas nadawania (97%). Oprcz rozrywki najwikszy udzia miay audycje
edukacyjno-poradnicze koncentrujce si na problemach dotyczcych ekologii,
zdrowia, prawa, finansw, motoryzacji, kulinariw. Cz oferty edukacyjnej
powicono historii regionu (w szczeglnoci historii dzkiego getta, w zwizku z
przypadajc 70. rocznic jego likwidacji), poprawnemu uywaniu jzyka
polskiego, nowym technologiom, ekologii i ochronie rodowiska. Znaczcy udzia
w programie miay rwnie audycje powicone kulturze. Nadawano zarwno
biece
informacje
o
imprezach
117

i wydarzeniach w tej dziedzinie (w tym o repertuarach kin, teatrw, nowociach


filmowych), jak te prezentowano wspczesn twrczo literack (poetyck i
prozatorsk), w tym udramatyzowan (suchowiska, reportae). Tworzono rwnie
specjaln ofert dla dzieci bajki czytane na antenie przez odzianki, Latajce
babcie. Program wypenia rwnie zadania w zakresie informacji (tworzono
dzienniki i informatory uytkowe dla mieszkacw regionu) oraz publicystyki
(komentarze powicone biecym wydarzeniom, gwnie w sferze spoecznopolitycznej). Rozrywk w Radiu d stanowia muzyka rnych gatunkw oraz
konkursy. Udzia poszczeglnych kategorii gatunkowych obrazuje wykres nr 1.
Wykres 1: Plan programowy Radia d SA i jego realizacja w 2014 r.
Informacja

12%
12%

Publicystyka

11%
12%
17%
16%

Kultura

22%
20%

Edukacja

Sport

3%
3%
32%
34%

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014

Tematyka regionalna zajmowaa blisko 1/3 programu (32%). Obecna bya w


rnego rodzaju audycjach sownych: informacyjnych, publicystycznych,
edukacyjnych, powiconych kulturze, tematyce sportowej. W ofercie Radia d
obecne byy take elementy programu preferowane przez KRRiT. Wrd nich
najwicej czasu (206 godz.) nadawca przeznaczy na audycje realizujce
edukacj obywatelsk. Byy one zwizane z problematyk wyborw do
Parlamentu Europejskiego i do samorzdu terytorialnego. Kolejn ze wzgldu na
czas trwania - kategori audycji byy tworzone specjalnie dla modziey (146
godz. w cigu roku) - zarwno audycje dotyczce moliwoci zdobycia
wyksztacenia, a w tym kontekcie potrzeb rynku pracy, jak te audycje
powicone problemom modego pokolenia (modziey szkolnej i akademickiej).
Ofeta w zakresie form udramatyzowanych zaja niewiele czasu (55 godz. w cigu
roku). Dominoway reportae interwencyjne oraz prezentujce kultur i sztuk

118

regionu. Raz w miesicu nadawano suchowisko w ramach cyklu dzki Teatr


Radiowy.
Radio d wsppracowao z kilkoma rozgoniami: z Radiem Biaystok
oraz innymi rozgoniami uczestniczyo w realizacji projektu muzycznego
Przebojem Na Anten popularyzyjcego regionalne zespoy muzyczne; z Radiem
Merkury
wsporganizowao
akcj
Zapal
znicz
pamici;
z Radiem Gdask i Radiem Wrocaw tworzyo audycje o nowootwartych trasach A1
i
S-8.
We wsppracy z TVP d przygotowao take wieczr wyborczy po zakoczeniu
gosowania
w wyborach samorzdowych.
Udzia sowa w programie by wysoki. Warstwa sowna zaja prawie poow
rocznego czasu emisji. Pozosta cze wypenia muzyka rnych gatunkw: od
popularnych (gwnie rock), po jazz, muzyk ludow oraz muzyk klasyczn.
Wykres 2: Udzia sowa i muzyki w programie Radia d SA w 2014 r.

Inne*; 2%

Sowo; 46%
Muzyka; 52%

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

Dziaalno pozaantenowa
Jedn z najduej prowadzonych przez rozgoni akcji pozaantenowych
jest
plebiscyt
odzianin Roku, w ktrym mieszkacy wybieraj osob najbardziej ich zdaniem
zasuon
dla
miasta
i regionu. W 2014 r., dwudziesta, a wic jubileuszowa edycja imprezy, miaa
zmienion formu spord dotychczasowych laureatw plebiscytu wybrano
odzianina
20-lecia,
ktry
dziki
pracy
i zaangaowaniu w ycie regionu i miasta najbardziej przyczyni si do rozwoju
119

wojewdztwa
i wzmocnienia jego wizerunku.
W ubiegym roku rozgonia organizowaa take studia plenerowe, w stolicy
regionu
oraz
w mniejszych miastach wojewdztwa, ktre suyy lepszemu poznaniu walorw
regionu, w tym gospodarczych i turystycznych oraz jego potencjau kulturalnego.
Radio d uczestniczyo take w realizacji projektu Noc Muzew. Z tej
okazji spka przygotowaa wiele atrakcji dla odwiedzajcych rozgoni, w tym
m.in.
eksperymentalny
koncert
z wykorzystaniem sensorw ruchu i prezentacj codziennej pracy dziennikarzy
rnych redakcji.
Ponadto, rozgonia inicjowaa akcje charytatywne. Byy to, m.in.:
witeczne Pogotowie Radia d (podczas ktrej w okresie przedwitecznym

przygotowano
prezenty
i
paczki
z ubraniami dla 300 dzieci z najbiedniejszych rodzin z regionu) oraz Wigilia
Charytatywna Radia d dla biednych, starszych i samotnych osb.
Pozycja Radia d SA na rynku radiowym w wojewdztwie dzkim
W stosunku do 2013 r. Radio d poprawio swoj pozycj rynkow
zarwno w zakresie udziau w czasie suchania programw dostpnych w woj.
dzkim, jak te udziau w zasiegu dziennym.

120

Wykres 3: Udzia
wojewdztwa
w 2014 r.

czasie

suchania

Radio RMF FM
Program 1 PR SA
Radio ZET
Program 3 PR SA
Radio ESKA (d)
Radio VOX FM
Radio Maryja
ZP 101,3 FM (Pabianice)
Radio Parada (d)
Radio Plus d
Nasze Radio (Sieradz)
Radio TOK FM
Polskie Radio d
Radio ESKA (Bechatw)
Radio ESKA (Kalisz)
Radio Fama Tomaszw
Radio STREFA FM Piotrkw
Radio Wawa (d)
Radio Ziemi Wieluskiej (Wielu)
Radio Victoria Midzy odzi a Warszaw
Program 4 PR SA
Radio ZET Gold (d)
Radio ZET CHILLI
Radio RMF Classic
Program 2 PR SA
RSC Radio Skierniewice

programw
dzkiego

radiowych

na

terenie

17.9%
17.7%
13.1%
6.3%
5.4%
3.3%
3.2%
3.1%
3.0%
2.5%
2.1%
1.9%
1.8%
1.7%
1.4%
1.4%
1.3%
1.2%
1.2%
1.0%
0.9%
0.8%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

121

Wykres 4: Zasig dzienny programw radiowych na terenie wojewdztwa


dzkiego w 2014 r.
Radio RMF FM
Radio ZET
Program 1 PR SA
Radio ESKA (d)
Program 3 PR SA
Radio Parada (d)
ZP 101,3 FM (Pabianice)
Radio Maryja
Radio VOX FM
Radio Plus d
Radio ESKA (Bechatw)
Polskie Radio d
Radio TOK FM
Radio ESKA (Kalisz)
Nasze Radio (Sieradz)
Radio STREFA FM Piotrkw
Radio Wawa (d)
Radio Victoria Midzy odzi a Warszaw
Radio Ziemi Wieluskiej (Wielu)
Program 4 PR SA
Radio ZET Gold (d)
Radio ZET CHILLI
Radio RMF Classic
RSC Radio Skierniewice
Radio Fama Tomaszw
Program 2 PR SA

21.7%
17.6%
15.4%
6.8%
6.6%
4.4%
4.3%
3.6%
3.4%
3.0%
3.0%
2.9%
2.3%
2.3%
2.3%
2.2%
2.0%
1.8%
1.6%
1.3%
1.2%
1.2%
1.1%
1.1%
1.1%
0.9%

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

122

Wykorzystanie rodkw abonamentowych oraz koszty dziaalnoci misyjnej


W 2014 r. wpywy abonamentowe pokryy 80% kosztw zada misyjnych
Radia d. Koszty dziaalnoci misyjnej poniesione przez spk przedstawia
tabela nr 1.
Tabela 1. Koszty dziaalnoci misyjnej Radia d SA w 2014 r.

Koszty
w tys. z

Udzia
w
kosztach
misji
w%

9 302
680
30
33
180
10 225

91,0%
6,6%
0,3%
0,3%
1,8%
100,0%

Przedsiwzicia realizujce misj,


o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
1. Tworzenie programu regionalnego - zadania z zakresu
informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
2. Rozpowszechnianie programu regionalnego
3. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
4. Emisja cyfrowa DAB+
5. Redakcja i serwis internetowy
Koszty misji ogem

Koszty dziaalnoci misyjnej byy o 9% wysze od kosztw misji, ktre


wystpiy
w spce w 2013 r. (9 353 tys. z).
Wykorzystanie rodkw z abonamentu przekazanych spce przedstawia tabela
nr 2.
Tabela 2. Wykorzystanie rodkw abonamentowych przekazanych Radiu d SA
w 2014 r.
w tys. z
Przedsiwzicia realizujce misj,
o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
Razem przedsiwzicia misyjne,
z tego:
1. Zadania programowe w zakresie informacji,
publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
w tym: audycje preferowane
2. Koszty rozpowszechniania programu regionalnego
3. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
4. Emisja cyfrowa DAB+
5. Redakcja i serwis internetowy
6. Zadania inwestycyjne:
- zakup konsolet
- digitalizacja

Przekazany
abonament
(cznie z
nadwyk)

Wydatki
sfinansowane
z abonamentu

8 164

7 914

6 951
360
590
30
33
110

6 951
360
590
30
33
110

250
200

0
200

Wpywy abonamentowe przekazane Radiu d w 2014 r. byy o 235 tys. z


wysze od przyjtej prognozy, a przekazana spce nadwyka zostaa
wykorzystana na dofinansowanie audycji, gwnie o charakterze edukacyjnym.
123

rodki abonamentowe pokryway 71% kosztw dziaalnoci ogem spki.


Radio Olsztyn SA
W 2014 r. Spk kierowali:
Zarzd
Mariusz Bojarowicz - prezes
Henryk ako - czonek
Rada Nadzorcza
Krzysztof Krukowski - przewodniczcy
Bogumi Osiski - wiceprzewodniczcy
Agnieszka Kazalska (MSP w porozumieniu z MKiDN) - sekretarz
Czesaw Hodyski, Sylwia Stachowska - czonkowie
Stron spoeczn reprezentowaa Rada Programowa w skadzie (powoana
uchwa
KRRiT
nr
402
z dnia 30 padziernika 2012 r.):
Ireneusz Iwaski - przewodniczcy
Zbigniew Szczypiski - wiceprzewodniczcy
Dorota Wcisa - sekretarz
Marek Sokoowski (KRRiT), Tomasz Mitkiewicz (KRRiT), Adam Houb (KRRiT),
Pawe Pietnoczka (KRRiT), Piotr Sukowski (KRRiT), Irena Telesz-Burczyk (PO),
Witold Strzelec (PO), Leszek Sobaski (PiS), Boenna Ulewicz (PiS), Zbigniew
Ciechomski (PSL), Zbigniew Szmuro (Solidarna Polska), Rafa Gozdur (Ruch
Palikota) - czonkowie
Pokrycie ludnociowe i powierzchniowe programu Radia Olsztyn SA
Pokrycie ludnociowe:
1 443 754 osb
3,73%
2
Pokrycie powierzchniowe:
14 783,5 km
4,73%
Dziaalno programowa
Nadawca generalnie realizowa uzgodniony plan, tj. w programie obecne
byy wszystkie zaprojektowane gatunki i tytuy audycji. Wprowadzono
modyfikacje planu polegajce na skrceniu czasu trwania niektrych kategorii
audycji: powiconych kulturze (skrcono o 30 godz. w cigu roku), dotyczcych
sportu (o 20 godz.) i rozrywki (o 67 godz.). Zwikszono natomiast w stosunku do
planu - czas trwania audycji informacyjnych (o 57 godz.), publicystycznych (o 44
godz.) i edukacyjnych (o 16 godz.). Wprowadzone modyfikacje planu byy
niewielkie i wpyny korzystnie na zawarto programu, bowiem zwikszy si
udzia elementw sucych debacie publicznej i edukacji obywatelskiej.
Udzia audycji realizujcych ustawowe zadania misyjne w programie Radia
Olsztyn by wysoki - stanowi 97% rocznego czasu. Oferta skadaa si z audycji
rnych kategorii. Najwikszy udzia oprcz audycji rozrywkowych - miay
audycje powicone kulturze, a wrd nich upowszechniajce wiedz o muzyce
klasycznej (twrcach i wykonawcach), transmisje koncertw (m.in. muzyki
organowej w sanktuarium w w. Lipce) oraz prezentacje utworw literackich
124

(wspczesnych poetyckich i prozatorskich, polskich oraz nalecych do klasyki


literatury wiatowej), twrczoci kabaretowej (w tym regionalnej) oraz tradycji
ludowej regionu (w tym muzyki). Program wypenia te zadania informacyjnokomentatorskie: emitowano dzienniki, rnego typu informatory dla mieszkancw
regionu (dotyczce m.in. prognozy pogody, w tym dla rybakw i eglarzy,
natenia ruchu na drogach w regionie, imprez kulturalnych). W programie
nadawano rwnie audycje edukacyjne prezentujce dorobek naukowcw z
Warmii i Mazur, powicone nowym technologiom (m.in. zapobiegajce
wykluczeniu cyfrowemu), upowszechniajce wiedz ekologiczn, ksztatujce
postawy prozdrowotne, dotyczce problemw zwizanych z dorastaniem
(zarwno w grupie modziey gimnazjalnej, jak i licealnej). Tworzono (wsplnie z
Uniwersytetem Warmisko-Mazurskim) take ofert adresowan do rodowiska
akademickiego Olsztyna. W programie nadawano wiele poradnikw, dotyczcych
m.in. zdrowia, problemw pedagogiczno-psychologicznych. Obecna bya take
tematyka sportowa, ktra gwnie koncentrowaa si na wydarzeniach w regionie.
Funkcj rozrywkow penia gwnie nadawana w programie muzyka (przede
wszystkim gatunki popularne wrd modziey), kabarety oraz konkursy.
Oferta Radia Olsztyn zawieraa rwnie audycje adresowane do mniejszoci
narodowej zamieszkujcej w zasigu nadawania programu. Byy to audycje
informacyjne,
publicystyczne
i muzyczne tworzone dla Ukraicow w ich jzyku narodowym (zajy w cigu roku
138,5 godz.). Nadawano je zarwno w programie regionalnym, jak te w pasmach
emitowanych
z
nadajnika
w Mikach. Spka aktywnie uczestniczya w wydarzeniach lokalnych. W czerwcu
2014 roku, z okazji startujcego w Mikoajkach 71 Samochodowego Rajdu Polski,
na czstotliwoci 99,6 FM uruchomiomo program okolicznociowy Radio Rajdowe
- funkcjonowao cztery dni (26 29 czerwca). Nadano 60 godzin programu
prezentujcego na bieco wyniki rajdu, komentarze kierowcw, rozmowy z
ekspertami, ale te konkursy i muzyk. Udzia poszczeglnych kategorii
gatunkowych obrazuje wykres nr 1.

125

Wykres 1. Plan programowy Radia Olsztyn SA i jego realizacja w 2014 r.


15%
16%

Informacja
7%
8%

Publicystyka

19%
18%

Kultura
10%
10%

Edukacja

Sport

4%
3%

43%
Rozrywka
0%

42%
10%

20%
Plan 2014

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014

Tematyka regionalna, obecna gwnie w rnego rodzaju audycjach


sownych, zaja ponad 1/3 rocznego programu (35%). Problemom regionu
powicano
czas
zarwno
w
serwisach
informacyjnych,
audycjach
publicystycznych, jak i w audycjach dotyczcych kultury, edukacyjnych oraz
sportowych.
W programie obecne byy take audycje preferowane przez KRRiT.
Najwicej czasu zajy formy udramatyzowane (432 godz.): suchowiska, audycje
dokumentalne, reportae. Byy to produkcje realizowane na bazie twrczoci
regionalnej. Interesujc czeci tej oferty byy zwaszcza suchowiska dla dzieci
powstajce na podstawie legend i bani regionalnych.
Znaczc cz programu (336 godz.) wypenia oferta tworzona specjalnie
dla modziey. Byy to audycje edukacyjne, dotyczce kultury, wspomagajce
rozwj intelektualny czy spoeczny modych ludzi, pomocne take przy wyborze
szk i cieek kariery oraz promujce regionalne osignicia naukowe. Cz
oferty edukacyjnej suya popularyzacji nowych technologii, czytelnictwa i sportu
amatorskiego. Nadano take szereg audycji sucych edukacji obywatelskiej
(140 godz.), ze szczeglnym uwzgldnieniem audycji powiconych wyborom do
Parlamentu Europejskiego oraz do samorzdu terytorialnego. W wikszoci byy
to serwisy i debaty wyborcze, ale take audycje poszerzajce wiedz o
funkcjonowaniu samorzdw i europarlamentu.
Program Radia Olsztyn cechowa wysoki udzia sowa 49%. Wzrs on
znaczco w stosunku do ubiegego roku - a o 14 pkt. proc. Nadawana muzyka to
w wikszoci wspczesna muzyka rozrywkowa.

126

127

Wykres 2. Udzia sowa i muzyki w programie Radia Olsztyn S.A. w 2014 r.

Inne*; 3%

Muzyka; 48%

Sowo; 49%

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

Dziaalno pozaantenowa
Radio Olsztyn w 2014 r. prowadzio dziaalno pozaantenow
koncentrujc si na organizowaniu: happeningw, spotka autorskich,
uroczystoci
kulturalnych
(np.
czytanie
ksiek
w terenie), wystaw, koncertw, festiwali. Radio aktywnie uczestniczyo take w
rnego typu piknikach organizowanych dla mieszkacw (np. Europejski Piknik
Rodzinny z udziaem premiera RP, X Rotariaska Majwka Lotnicza). Radio
Olsztyn prowadzio rwnie pozaantenowe dziaania edukacyjne zwizane z
bezpieczestwem na wodzie oraz dotyczce znajomoci historii (regionalny test z
historii).
Spka organizowaa take wiele akcji poza stolic wojewdztwa (np. Tusty
Czwartek
z Radiem Olsztyn w Szczytnie, piewanie kold z Radiem Olsztyn, Biuro Podry
Radia Olsztyn atrakcyjne miejsca i trasy w regionie).
Pozycja Radia Olsztyn na rynku radiowym w wojewdztwie warmisko-mazurskim
W stosunku do 2013 r. Radio Olsztyn obniyo swoj pozycj zarwno pod
wzgldem udziau w czasie suchania programw dostpnych w wojewdztwie,
jak rwnie udziau w zasigu dziennym. Udzia Radia Olsztyn w czasie suchania
programw radiowych w omawianym wojewdztwie zmniejszy si w stosunku do
2013 r. o 2,8 pkt. proc., a zasig dzienny Radia Olsztyn spad z 10,8% w roku
2013 do 9,7% w roku 2014.

128

Wykres 3. Udzia w czasie suchania


wojewdztwa
warmisko-mazurskiego w 2014 r.

programw

radiowych

Radio RMF FM

na

terenie

34.1%

Radio ZET

18.5%

Program 1 PR SA

10.2%

Polskie Radio Olsztyn

7.6%

Program 3 PR SA

6.6%

Radio Eska (Elblg)

2.9%

Radio ESKA Olsztyn

2.2%

Radio VOX FM

2.0%

Radio Maryja

1.6%

Radio 5 Ek

1.4%

Radio 7 (Mawa)

1.4%

Radio Plus Gdask

1.2%

Radio ZET Gold Olsztyn

1.1%

Radio ZET Gold Mrgowo

1.1%

Program 2 PR SA

1.0%

Radio Plus Olsztyn

0.8%

Radio ESKA Bartoszyce

0.7%

Radio RMF Classic

0.6%

Radio ZET Gold Iawa

0.4%

Radio ESKA Iawa

0.4%

Radio Mazury (Ostrda)

0.4%

Program 4 PR SA

0.4%

Radio ZET Gold (Giycko)

0.4%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

129

Wykres 4. Zasig dzienny programw radiowych na terenie wojewdztwa


warmisko-mazurskiego
w 2014 r.
Radio RMF FM

34.3%

Radio ZET

21.8%

Program 1 PR SA

11.5%

Polskie Radio Olsztyn

9.7%

Program 3 PR SA

6.9%

Radio ESKA Olsztyn

4.0%

Radio Eska (Elblg)

3.6%

Radio Maryja

3.0%

Radio 5 Ek

2.0%

Radio VOX FM

1.9%

Radio Plus Gdask

1.6%

Radio 7 (Mawa)

1.5%

Radio ZET Gold Mrgowo

1.4%

Radio ZET Gold Olsztyn

1.4%

Radio Plus Olsztyn

1.2%

Radio RMF Classic

1.2%

Program 2 PR SA

1.0%

Radio ESKA Bartoszyce

0.8%

Radio ESKA Iawa

0.7%

Radio ZET Gold Iawa

0.7%

Program 4 PR SA

0.5%

Radio Mazury (Ostrda)

0.4%

Radio ZET Gold (Giycko)

0.4%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

130

Wykorzystanie rodkw abonamentowych oraz koszty dziaalnoci misyjnej


W 2014 r. wpywy abonamentowe pokryy 75% kosztw zada misyjnych
Radia Olsztyn. Koszty dziaalnoci misyjnej poniesione przez spk przedstawia
tabela nr 1.
Tabela 1. Koszty dziaalnoci misyjnej Radia Olsztyn SA w 2014 r.

Koszty
w tys. z

Udzia
w
kosztach
misji
w%

9 687
928

89,2%
8,6%

244
48
196
10 859

2,2%
0,4%
1,8%
100,0%

Przedsiwzicia realizujce misj,


o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
1. Tworzenie programu regionalnego - zadania z zakresu
informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
2. Rozpowszechnianie programu regionalnego
3. Audycje dla mniejszoci narodowych i etnicznych oraz
spoecznoci posugujcej si jzykiem regionalnym, z tego:
- w programie regionalnym
- audycje dla mniejszoci ukraiskiej
Koszty misji ogem

Koszty dziaalnoci misyjnej byy wysze o 1,5% w stosunku do kosztw


misji,
ktre
wystpiy
w spce w 2013 r. (10 697 tys. z).
Wykorzystanie rodkw z abonamentu przekazanych spce przedstawia tabela
nr 2.
Tabela 2. Wykorzystanie rodkw abonamentowych przekazanych Radiu Olsztyn
SA w 2014 r.
w tys. z
Przedsiwzicia realizujce misj,
o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
Razem przedsiwzicia misyjne,
z tego:
1. Zadania programowe w zakresie informacji,
publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
w tym: audycje preferowane
2. Koszty rozpowszechniania programu regionalnego
3. Audycje dla mniejszoci narodowych i etnicznych
oraz spoecznoci posugujcej si jzykiem
regionalnym:
- w programie regionalnym
- audycje dla mniejszoci ukraiskiej z nadajnika w
Mikach
4. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych

Przekazany
abonament
(cznie z
nadwyk)

Wydatki
sfinansowane
z abonamentu

8 173

8 122

6 883
307
990

6 883
307
990

70

49

200
30

200
0

131

Wpywy abonamentowe przekazane Radiu Olsztyn w 2014 r. byy o 235 tys.


z wysze od przyjtej prognozy, a przekazana spce nadwyka zostaa
wykorzystana na dofinansowanie nowych audycji o tematyce wyborczej.
rodki abonamentowe pokryway 69% kosztw dziaalnoci ogem spki.

132

Radio Opole SA

W 2014 r. Spk kierowali:


Zarzd
Pawe Frcz - prezes
Rada Nadzorcza
Katarzyna Poszaj (MSP w porozumieniu z MKiDN) - przewodniczca
Joachim Foltys - wiceprzewodniczcy
Waldemar Skomudek - sekretarz
Bogusaw Nierenberg, Lech Rubisz - czonkowie
Stron spoeczn reprezentowaa Rada Programowa w skadzie (powoana
uchwa KRRiT nr 403 z dnia 30 padziernika 2012 r. oraz uchwa KRRiT nr 415 z
9 listopada 2012 r.):
Andrzej Mazur (SLD) - przewodniczcy
Zdzisaw Krzysztofka (PiS) - wiceprzewodniczcy
Pawe Stpkowski (KRRiT), Piotr Karmaski (KRRiT), Zbigniew Bitka (KRRiT),
Krzysztof Wysdak (KRRiT), Apolonia Klepacz (KRRiT), Krzysztof Puszczewicz (PO),
Edward Gondecki (PO), Szymon Ogaza (PO), Katarzyna Poszaj (PO, bya
czonkiem rady do listopada 2014 r.), Katarzyna Midura (powoana uchwa KRRiT
nr 462/2014 r. z dnia 4 listopada 2014 r. w zwizku z rezygnacj p. Katarzyny
Poszaj), Piotr Semak (PiS), Teresa Karol (PSL, uchwaa KRRiT nr 415/2012), Jerzy
Niedwiecki (Solidarna Polska), Waldemar Mirecki (Ruch Palikota) - czonkowie
Pokrycie ludnociowe i powierzchniowe programu Radia Opole SA
Pokrycie ludnociowe:
989 572 osb
2,56 %
2
Pokrycie powierzchniowe:
8 507,5 km 2,72 %
Dziaalno programowa
Spka realizowaa uzgodnione plany, a rnice w ich realizacji wynikaj
z niewielkich modyfikacji dokonanych przez nadawc: zwikszono udzia
publicystyki (o 129 godz.), kultury (o 59 godz.), edukacji (o 80 godz.) oraz sportu
(o 17 godz.). Jednoczenie nadano mniej ni zaplanowano informacji (o 44 godz.)
oraz rozrywki (a o 252 godz.).
Udzia audycji realizujcych ustawowe zadania misyjne by wysoki i
stanowi 96% rocznego programu. Program mia charakter uniwersalny, zawiera
rne kategorie audycji. Ich udzia - poza rozrywk by w programie
zrwnowaony.
Oferta
zawieraa
audycje
powicone
wydarzeniom
i problemom w kulturze, w wikszoci prezentujce utwory wspczesnych
twrcw muzyki rozrywkowej (m.in. poezja piewana A. Osieckiej, cykle z
piosenk
francusk,
rosyjsk,
ukraisk
i wosk). Przedstawiano take sylwetki twrcw. Program wypenia rwnie
zadania informacyjno-publicystyczne: emitowano zarwno dzienniki (oglne i
regionalne), jak te informatory przydatne mieszkacom regionu (prognoza
pogody, sytuacja na lokalnych drogach itp.). Radio Opole dawao te moliwo
133

wyraenia wasnych opinii, komentarzy rnym rodowiskom spoecznopolityczno-gospodarczym


(partiom,
zwizkom
zawodowm,
zwizkom
pracodawcw, organizacjom pozarzdowym). Program realizowa rwnie cele
edukacyjne: zawiera audycje powicone nowym technologiom, poradnictwo
dotyczce zdrowia, prawa, ekonomii i finansw, problemw wychowawczych.
Funkcj rozrywkow Radio Opole realizowao poprzez nadawan muzyk rnych
gatunkw oraz prezentacj twrczoci kabaretowej i konkursy. Spka uwzgldnia
w ofercie potrzeby zamieszkujcej w zasiegu jej nadawania mniejszoci
niemieckiej i romskiej. Dla tych spoecznoci nadawano audycje informacyjne i
publicystyczne. Udzia poszczeglnych kategorii gatunkowych obrazuje wykres nr
1.
Wykres 1: Plan programowy Radia Opole SA i jego realizacja w 2014 r.
Informacja

16%
15%

Publicystyka

14%
16%
12%
13%

Kultura

15%
16%

Edukacja

Sport

4%
4%
35%
32%

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014

Tematyka regionalna miaa wysoki udzia w programie stanowia 50%


rocznego czasu. Realizowana bya w sposb rnorodny tematycznie i gatunkowo.
Obecna bya w audycjach edukacyjnych, informacyjnych, publicystycznych,
dotyczcych kultury i sportu. Omawiano szerokie spectrum problemw:
zwizanych z ekonomi i rynkiem, zagadnieniami spoecznymi oraz dotyczcymi
historii i tradycji regionalnej.
W programie obecne byy take audycje preferowane przez KRRiT. Wrd
nich dominoway tworzone specjalnie dla modziey. Zajy 908 godz. (10%)
rocznego programu. Byy to audycje edukacyjne i powicone kulturze. Oferta
edukacyjna dotyczya nowych mediw i nowych technologii, tematyki
ekonomiczno-gospodarczej, poprawnego uywania jzyka polskiego (poprawno
gramatyczna, stosowno doboru stylu wypowiedzi do okolicznoci, omawianie
134

najczciej popenianych bdw jzykowych). Tworzono rwnie audycje


adresowane do studentw i opolskiego rodowiska uczelni wyszych (m.in.
powicone jubileuszowi 20-lecia Uniwersytetu Opolskiego).
W programie obecne byy rwnie formy udramatyzowane - zajy 334
godz. w cigu roku. Byy to suchowiska, dokumenty i reportae. Prezentowano
zarwno
utwory
premierowe,
jak
i archiwalne. Obecne byy w programie w kadym tygodniu.
Wrd audycji preferowanych nadanych w Radiu Opole byy audycje
suce edukacji obywatelskiej, m.in. powicone wyborom do Parlamentu
Europejskiego oraz do samorzdu terytorialnego. Zajy one 45 godz. w rocznym
programie.
Byy
to
zarwno
debaty
wyborcze
i rozmowy z kandydatami, jak te poradniki wyborcze oraz audycje
profrekwencyjne.
Radio Opole wsplnie z TVP Opole zrealizowao audycj powicon
wyborom samorzdowym (Loa wyborcza - wybory samorzdowe, nadan po
zamkniciu
lokali
wyborczych,
z udziaem dziennikarzy opolskich mediw, politologw i socjologw). Zostaa
wyemitowana
w programie radiowym i telewizyjnym oraz udostpniona na stronach
internetowych
Radia
Opole
i TVP Opole.
Udzia audycji sownych w programie by wysoki - zajy ponad poow
rocznego programu (56%). Pozosta cz wypeniaa muzyka - gwnie
rozrywkowa, w mniejszym wymiarze rwnie muzyka klasyczna, jazz, piosenka
poetycka i muzyka ludowa.
Wykres 2: Udzia sowa i muzyki w programie Radia Opole w 2014 r.

Inne*; 4%

Muzyka; 40%
Sowo; 56%

135

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

136

Dziaalno pozaantenowa
Radio Opole w ubiegym roku zorganizowao kilka projektw
pozaantenowych o charakterze edukacyjnym, m.in. konferencje problemowe. Np.,
w ramach projektu Razem dla biznesu realizowanego przez spk oraz Klub
Polskiego Biznesu w Pradze zorganizowano dla przedsibiorcw z wojewdztwa
opolskiego
i
Republiki
Czeskiej
dwie
dwudniowe
konferencje

w Ostrawie i w Opolu pod hasem Przedsibiorczo na pograniczu polskoczeskim; zorganizowano take konferencj Radio Opole wiarygodne rdo
informacji, ktrej celem bya edukacja dotyczca prawnych aspektw wyborw
samorzdowych oraz zasad realizacji Rozporzdzenia KRRiT dotyczcych emisji
bezpatnych audycji wyborczych oraz konferencj Media publiczne w subie
demokracji. Polskie dowiadczenia na tle Europy, wsporganizowan z
Uniwersytetem Jagielloskim i KRRiT, pod patronatem Prezydenta RP.
Spka dziaaa na rzecz upowszechniania edukacji medialnej - kilkakrotnie
gocia w siedzibie rozgoni dzieci oraz starszych suchaczy, prezentujc im
studia nagra, proces produkcji i emisji programu. Radio Opole uczestniczyo
rwnie w projekcie sportowym (Maraton Opolski), organizowanym dla
mieszkacw Opola. Spka organizowaa take w Opolu akcje plenerowe
o charakterze rozrywkowym (np. Walentynki na lodowisku Toropol; obchody
wiatowego Dnia Radia, Dnia Kobiet, pierwszego dnia wiosny). Organizowano
koncerty
(m.in.
koncert
romskiego
zespou
z Gubczyc; XXII edycj koncertu dla spoecznoci lskiej i mniejszoci
niemieckiej - Serduszka Dwa, czyli lskie Szlagiery 2014 w Kdzierzynie-Kolu).
Pozycja Radia Opole na rynku radiowym w wojewdztwie opolskim
W stosunku do 2013 r. Radio Opole obniyo swoj pozycj zarwno pod
wzgldem
udziau
w czasie suchania programw radiowych w wojewdztwie (nieznacznie o 0,3 pkt.
proc.), jak i udziau w zasigu dziennym (3,3 pkt. proc.).

137

Wykres 3: Udzia
wojewdztwa
w 2014 r.

czasie

suchania programw
opolskiego

Radio RMF FM

radiowych

na

terenie

20.9%

Polskie Radio Opole

13.7%

Radio ZET

10.3%

Radio ESKA (Opole)

9.9%

Radio Park (Kdzierzyn-Kole)

8.9%

Program 3 PR SA

7.1%

Program 1 PR SA

6.6%

Radio Maryja

2.7%

Radio Nysa Fm

2.6%

Radio Wawa (Opole)

2.4%

ZP O!le 92,8 FM (Opole)

2.2%

Radio ZET Gold (Opole)

1.8%

Radio RMF Classic

1.6%

Radio Vanessa (Racibrz)

1.5%

Rock Radio 106,6 FM (Opole)

1.5%

Radio RMF MAXXX (Opole)

1.4%

Radio Doxa (Opole)

0.8%

Radio TOK FM

0.7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

138

Wykres 4: Zasig dzienny programw radiowych na terenie wojewdztwa


opolskiego w 2014 r.
Radio RMF FM

26.3%

Polskie Radio Opole

16.5%

Radio ZET

16.1%

Radio ESKA (Opole)

12.8%

Radio Park (Kdzierzyn-Kole)

9.2%

Program 3 PR SA

7.0%

Program 1 PR SA

6.8%

Radio Nysa Fm

3.7%

ZP O!le 92,8 FM (Opole)

3.5%

Radio Wawa (Opole)

2.9%

Radio RMF MAXXX (Opole)

2.7%

Radio Maryja

2.2%

Radio RMF Classic

1.9%

Radio ZET Gold (Opole)

1.8%

Radio Vanessa (Racibrz)

1.7%

Rock Radio 106,6 FM (Opole)

1.6%

Radio Doxa (Opole)

1.4%

Radio TOK FM
0%

0.8%
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

139

Wykorzystanie rodkw abonamentowych oraz koszty dziaalnoci misyjnej


W 2014 r. wpywy abonamentowe pokryy 68% kosztw zada misyjnych
Radia Opole. Koszty dziaalnoci misyjnej poniesione przez spk przedstawia
tabela nr 1.
Tabela 1. Koszty dziaalnoci misyjnej Radia Opole SA w 2014 r.

Koszty
w tys. z

Udzia
w
kosztach
misji
w%

10 654
1 407

82,7%
10,9%

712
30
33
48
12 884

5,5%
0,2%
0,3%
0,4%
100,0%

Przedsiwzicia realizujce misj,


o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
1. Tworzenie programu regionalnego - zadania z zakresu
informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
2. Rozpowszechnianie programu regionalnego
3. Audycje dla mniejszoci narodowych i etnicznych oraz
spoecznoci posugujcej si jzykiem regionalnym
4. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
5. Emisja cyfrowa DAB+
6. Digitalizacja zbiorw
Koszty misji ogem

Koszty dziaalnoci misyjnej w Radio Opole byy o 6% wysze w stosunku


do
kosztw
z
2013
r.
(12 166 tys. z).
Wykorzystanie rodkw z abonamentu przekazanych spce przedstawia tabela
nr 2.
Tabela 2. Wykorzystanie rodkw abonamentowych przekazanych Radiu Opole SA
w 2014 r.
w tys. z
Przedsiwzicia realizujce misj,
o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
Razem przedsiwzicia misyjne,
z tego:
1. Zadania programowe w zakresie informacji,
publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
w tym: audycje preferowane
2. Koszty rozpowszechniania programu regionalnego
3. Audycje dla mniejszoci narodowych i etnicznych
oraz spoecznoci posugujcej si jzykiem
regionalnym
4. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
5. Emisja cyfrowa DAB+
6. Digitalizacja zbiorw

Przekazany
abonament
(cznie z
nadwyk)

Wydatki
sfinansowane
z abonamentu

8 780

8 780

6 668
1 342
1 467

6 668
1 342
1 467

535
30
33
48

535
30
33
48

Wpywy abonamentowe przekazane Radiu Opole w 2014 r. byy o 235 tys.


z wysze od przyjtej prognozy. Nadwyka zostaa wykorzystana przez spk na
140

dofinansowanie audycji: edukacyjnych, z zakresu kultury oraz skierowanych do


mniejszoci narodowych i etnicznych.
rodki abonamentowe pokryway 63% kosztw dziaalnoci ogem spki.

141

Radio Merkury SA (Pozna)


W 2014 r. Spk kierowali:
Zarzd
Mariusz Szymylik - prezes
Ryszard wirlej - czonek
Rada Nadzorcza
Piotr Frydryszek - przewodniczcy
Jdrzej Skrzypczak - wiceprzewodniczcy
Piotr Michalak - sekretarz
Tomasz Naganowski, Leszek Podosek-Przygoda (MSP w porozumieniu z MKiDN) czonkowie
Stron spoeczn reprezentowaa Rada Programowa w skadzie (powoana
uchwa
KRRiT
nr
405
z dnia 30 padziernika 2012 r.):
Micha Marzec (PiS) - przewodniczcy
Andrzej Przybski (Solidarna Polska) - wiceprzewodniczcy
Ryszard Sawiski (KRRiT) - wiceprzewodniczcy
Maria Magdalena Kacprzak (Ruch Palikota) - sekretarz
Filip Su (KRRiT), Andrzej Wrblewicz (KRRiT), Przemysaw Basiski (KRRiT),
Krzysztof Paluszyski (KRRiT), Piotr Nycz (PO), Grzegorz Ganowicz (PO), Alicja
Kobus (PO), Dariusz Lipiski (PO), Szymon Szynkowski vel Sk (PiS), Stanisaw
Nowak (PSL), Adam Podsiady (SLD) - czonkowie
Pokrycie ludnociowe i powierzchniowe programu Radia Merkury SA
Pokrycie ludnociowe:
4 338 594 osb 11,22 %
Pokrycie powierzchniowe:
40 306,0 km2
12,89 %
Dziaalno programowa
Spka realizowaa uzgodniony plan, a niewielkie modyfikacje wynikaj ze
skrcenia lub wyduenia czasu trwania audycji w cigu roku nadanych w
nastpujcych
kategoriach:
publicystyka
i edukacja (zmniejszono udzia o 129 godz. w kadej kategorii), informacja (o 92
godz.). Wyduono natomiast czas trwania rozrywki (o 80 godz.) oraz audycji
powiconych kulturze (o 29 godz.).
Udzia audycji realizujcych ustawowe zadania misyjne by wysoki i
stanowi 94% rocznego programu. Spka realizowaa zadania we wszystkich
katgoriach audycji okrelonych w art. 21 ust. 1. ustawy o radiofonii i telewizji.
Najwikszy udzia w rocznym czasie emisji miay audycje powicone kulturze.
Popularyzoway one literatur wspczesn (utwory prozatorskie i poetyckie),
informoway o nowociach wydawniczych (w tym na rynku regionalnym),
zachcay do czytania ksiek, przekazyway ich omwienia i recenzje. W
pogramie nadawano take cykliczne magazyny powicone yciu artystycznemu
142

Poznania i Wielkopolski. Oferta zawieraa take transmisje koncertw muzyki


klasycznej, premiery operowe. Prezentacja innych gatunkw muzycznych w duej
czci zwizana bya z organizowanymi w Poznaniu festiwalami powiconymi
gatunkom niszowym (blues, jazz i tzw. muzyka offowa). Program peni rwnie
funkcj informacyjno-komentatorsk (wysoki udzia informacji i publicystyki).
Edukacja dotyczya rnorodnych zagadnie: ekologii (sucej ksztatowaniu
postaw wspomagajcych ochron rodowiska), nowych technologii (m.in. ich
przydatnoci w yciu codziennym), leczenia i profilaktyki uzalenie, poprawnego
uywania jzyka polskiego, historii regionu (w tym akcji upamitniajcych miejsca
niemieckich zbrodni) oraz problemw tolerancji, rwnego traktowania oraz
waciwych
relacji
z
osobami
niepenosprawnymi
i starszymi. Udzielano take porad z rnych dziedzin, dotyczcych aktywizacji
zawodowej bezrobotnych, psychologii, zdrowia, ogrodnictwa. Tematyka sportowa
koncentrowaa si gwnie na druynach regionalnych, m.in. ich problemach i
osiganych wynikach. Udzia poszczeglnych ustawowych kategorii w programie
obrazuje wykres nr 1.
Wykres 1. Plan programowy Radia Merkury SA i jego realizacja w 2014 r.
18%
17%

Informacja

16%
14%

Publicystyka

21%
21%

Kultura
6%
5%

Edukacja

Sport

2%
2%
34%
35%

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014

Tematyka regionalna zaja ponad 1/3 rocznego programu (34%).


Powicono jej zdecydowan wikszo audycji informacyjnych (dzienniki,
przegldy
prasy,
informatory
uytkowe)
i publicystycznych (gwnie magazyny reporterskie o aktualnych wydarzeniach w
regionie). Tematyka ta bya take istotn czci audycji edukacyjnych
(powiconych historii regionu) i sportowych (transmisje meczw, informacje o
biecych wydarzeniach, prezentowanie sylwetek lokalnych sportowcw).
Nadawano rwnie audycje prezentujce twrczo regionalnych artystw.
143

W programie obecne byy take audycje preferowane przez KRRiT. Wrd


nich najliczniejsz grup stanowiy audycje sucych edukacji obywatelskiej (120
godz. w cigu roku), uwzgldniajce kampanie wyborcze przeprowadzone w
zwizku z wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz do samorzdu
terytorialnego. W wikszym stopniu koncentrowano si na tych ostatnich.
Nadano: debaty dotyczce rnych szczebli wyborw samorzdowych, omwienia
sonday przedwyborczych, informowano o kompetencjach wadz, zorganizowano
wieczr wyborczy.
Formy udarmatyzowane, takie jak suchowiska, dokumenty, reportae
zajy w cigu roku niewiele czasu (99 godz.). Nadano reportae powicone
dokonaniom wielkopolskich pisarzy, aktorw oraz audycje dokumentalne
powstae
na
kanwie
regionalnych
wydarze
historycznych
z rnych okresw.
Niewielk cz oferty programowej (jedynie 89 godz. w roku)
przeznaczono na audycje tworzone specjalnie dla modziey. Byy to audycje
informujce
o
kondycji
wielkopolskich
szk
i ofercie zaj pozalekcyjnych. Ponadto, audycje promoway czytelnictwo, suyy
prezentacji debiutujcych twrcw, podejmoway tematyk zwizan z
profilaktyk i leczeniem uzalenie.
W 2014 roku Radio Merkury we wsppracy z Biurem Edukacji Publicznej
poznaskiego IPN-u byo organizatorem szstej edycji akcji medialno-edukacyjnej
pod hasem Zapal znicz pamici, polegajcej na wsplnym paleniu w tym samym
czasie zniczy, w miejscach mordu dokonanego na Polakach podczas okupacji.
Akcj prowadzono wsplnie z Radiem Gdask, Radiem PIK, Radiem d oraz
Radiem Katowice.
Realizowano rwnie z innymi rozgoniami (w Gdasku, Katowicach,
Koszalinie) audycj Klasyka w Polsce prezentujc muzyk powan oraz
wydarzenia i problemy z tej dziedziny sztuki. Materiay potrzebne do audycji
przygotowywane byy przez dziennikarzy poszczeglnych rozgoni,
a nastpnie redagowane i opracowywane w Poznaniu. Tak przygotowany
magazyn rozsyano drog elektroniczn i emitowano na antenach rozgoni
objtych wspprac.
Program Radia Merkury cechowa wysoki udzia sowa - 49% rocznego
czasu emisji.
Wykres 2. Udzia sowa i muzyki w programie Radia Merkury S.A. w 2014 r.

144

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

Dziaalno pozaantenowa
Radio Merkury w ramach dziaalnoci pozaantenowej organizowao (lub
byo wsporganizatorem) koncertw powiconych wybitnym polskim artystom
muzycznym: Markowi Grechucie oraz Czesawowi Niemenowi. Spka w caoci
zorganizowaa i sfinansowaa boonarodzeniowy koncert z udziaem Poznaskiego
Chru Chopicego i orkiestry Arte dei Suonatori, a we wsppracy z Poznask
Palmiarni - cykl letnich koncertw plenerowych.
Podejmowano rwnie dziaania o charakterze edukacyjnym. We
wsppracy z Biurem Edukacji Publicznej poznaskiego IPN-u zorganizowano akcj
medialno-edukacyjn Zapal znicz pamici, polegajc na wsplnym paleniu
zniczy w miejscach, gdzie w trakcie II wojny wiatowej mordowano Polakw oraz
uwiecznianiu miejsc zbrodni na zdjciach (na stronie internetowej radia powsta
swoisty album tych miejsc).
Radio Merkury wczyo si rwnie w akcj powicon bezpieczestwu na
lokalnych drogach: Refleksyjny pieszy (edukacja pieszych uczestnikw ruchu
drogowego,
w
tym
dzieci
i modziey), Jedzimy z klas (o wspdzieleniu drg przez rowerzystw,
kierowcw oraz pieszych), Miss dziura (konkurs organizowany wraz z Gazet
Wyborcz, w ktrym Poznaniacy wskazywali najwiksze uszkodzenia drg,
ktrymi powinny si zaj suby drogowe).
W ramach dziaa sucych rekreacji zorganizowano rajdy rowerowe,
wsplne wycieczki rowerowe suchaczy oraz ekipy Radia Merkury (XXIV Rajd
Gazem na rowerze, XXV Rajd Jubileuszowy, Dziewicza Gra w gminie
Czerwonak) oraz Jesienny kijomarsz w Swarzdzu (coroczne spotkanie dla fanw
nordic walking). W wakacje zorganizowano cykl plenerowych zaj fitness;
145

specjalnie dla pa, w Dzie Kobiet, zorganizowano na lodowisku spotkanie fanw


ywiarstwa.
Radio Merkury organizowao rwnie letnie plenerowe spotkania ze
suchaczami instalowano plenerowe studia w rnych miastach Wielkopolski,
gdzie suchacze mieli moliwo obserwowania pracy dziennikarzy na ywo.
Pozycja Radia Merkury na rynku radiowym w wojewdztwie wielkopolskim
W stosunku do 2013 r. Radio Merkury utrzymalo swoj pozycj zarwno
pod wzgldem udziau w czasie suchania programw radiowych w regionie, cho
udzia Radia Merkury w czasie suchania programw radiowych w wojewdztwie
wielkopolskim zmniejszy si w stosunku do 2013 r. o 0,2 pkt. proc., jak te
udziau w zasigu dziennym (zasig dzienny Radia Merkury zmniejszy si
o 0,1 pkt. proc. w stosunku do 2013 r. i wynis 5,1% w roku 2014).

146

Wykres 3. Udzia w czasie suchania


wojewdztwa wielkopolskiego w 2014 r.

programw

radiowych

na

25%

35%

terenie

Radio RMF FM
Radio ZET
Program 1 PR SA
Radio ESKA (Pozna)
Program 3 PR SA
ZP 88,4 FM (Pozna)
Polskie Radio Merkury
Radio VOX FM (Pozna)
Radio ESKA (Kalisz)
Radio Centrum (Kalisz)
Radio ZET Gold (Pozna)
Radio Maryja
Radio Elka (Leszno)
Radio ZET Gold Konin
Radio RMF MAXXX (Pozna)
Radio ESKA (Leszno)
Radio TOK FM
Radio ESKA (Pia)
Radio RMF MAXXX (Pia)
MC Radio
Radio Gniezno
Radio Plus Gniezno
Rock Radio 105,4 FM (Pozna)
Radio RMF Classic
Radio Sud (Kpno)
Radio Konin
Program 4 PR SA
Radio ZET CHILLI
Program 2 PR SA
0%

5%

10%

15%

20%

30%

40%

147

Wykres 4. Zasig dzienny programw radiowych na terenie wojewdztwa


wielkopolskiego w 2014 r.

29.6%

Radio RMF FM

17.7%

Radio ZET

11.5%

Program 1 PR SA

8.7%

Radio ESKA (Pozna)

6.5%

Program 3 PR SA
ZP 88,4 FM (Pozna)

5.3%

Polskie Radio Merkury

5.0%
4.6%

Radio ESKA (Kalisz)


Radio VOX FM (Pozna)

3.7%

Radio Centrum (Kalisz)

3.6%

Radio ZET Gold (Pozna)

2.6%

Radio Maryja

2.5%

Radio Elka (Leszno)

2.2%

Radio RMF MAXXX (Pozna)

2.2%

Radio ESKA (Leszno)

1.6%

Radio TOK FM

1.5%

Radio ESKA (Pia)

1.4%

Radio ZET Gold Konin

1.3%

Radio RMF Classic

1.3%

Radio RMF MAXXX (Pia)

1.2%

Radio Gniezno

1.2%

MC Radio

1.0%

Radio Plus Gniezno

1.0%

Rock Radio 105,4 FM (Pozna)

1.0%

Radio Konin

0.8%

Radio ZET CHILLI

0.8%

Program 4 PR SA

0.6%

Program 2 PR SA

0.6%

Radio Sud (Kpno)

0.6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

MC RADIO - program miejski

148

Udzia audycji realizujcych ustawowe zadania misyjne w programie


miejskim MC Radio wynis 99% rocznej emisji. Nadawca dokona znaczcych
zmian
w
nadawanym
programie.
W stosunku do uzgodnionego planu znacznie zmniejszy udzia audycji
publicystycznych (o 2018 godz.) i audycji z kategorii kultura (o 174 godz.), a
zwikszy udzia rozrywki (o 3080 godz. wicej ni zaplanowano). Stopie
realizacji planw obrazuje wykres nr 5.

149

Wykres 5. Plan programowy i jego realizacja w 2014 r. w programie miejskim MC


Radio

Informacja

Publicystyka

Kultura

0%

10%

20%
Realizacja 2014

30%

40%

50%

60%

Plan 2014

Udzia sowa w programie MC Radio by niski - zaledwie 11% rocznego


programu. Gwnym elementem tego programu bya muzyka (88% rocznego
czasu emisji), gwnie rozrywkowa.
Wykres 6. Udzia sowa i muzyki w programie miejskim MC Radio w 2014 r.

150

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

Pozycja MC Radia na rynku radiowym w Poznaniu


Pozycja tego programu na rynku w stosunku do 2013 r. zmienia si w
zakresie
udziau
w czasie suchania (w 2014 r. by niszy o 0,9 pkt. proc.).
Wykres 7. Udzia w czasie suchania programw radiowych w Poznaniu w 2014 r.
Radio Zote Przeboje 88,4 FM
Radio ESKA (Pozna)
Radio RMF FM
Program 3 PR SA
Radio ZET
Radio VOX FM (Pozna)
Program 1 PR SA
Polskie Radio Merkury
Radio TOK FM
Rock Radio 105,4 FM
Radio RMF MAXXX (Pozna)
MC Radio (Pozna)
Radio RMF Classic
Radio ZET Gold (Pozna)
Radio ZET CHILLI
Program 2 PR SA
Radio Maryja
Radio Blue FM 103,4
Emaus - Katolickie Radio Pozna
Radio Afera
Radio Muzo.fm / do 2014-09 Radio PiN
Program 4 PR SA

12.5%
12.2%
11.9%
10.0%
7.8%
7.7%
6.3%
6.2%
4.3%
3.1%
2.8%
2.7%
2.4%
2.4%
1.7%
1.4%
0.8%
0.7%
0.6%
0.6%
0.4%
0.3%

0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

151

Wykorzystanie rodkw abonamentowych oraz koszty dziaalnoci misyjnej


W 2014 r. wpywy abonamentowe pokryy 74% kosztw zada misyjnych
Radia Merkury. Koszty dziaalnoci misyjnej poniesione przez spk przedstawia
tabela nr 1.
Tabela 1. Koszty dziaalnoci misyjnej Radia Merkury SA w 2014 r.

Koszty
w tys. z

Udzia
w
kosztach
misji
w%

9 983
1 610

83,3%
13,5%

329
58
11 980

2,7%
0,5%
100,0%

Przedsiwzicia realizujce misj,


o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
1. Tworzenie programu regionalnego - zadania z zakresu
informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
2. Rozpowszechnianie programu regionalnego
3. Tworzenie i rozpowszechnianie programu miejskiego MC
Radio
4. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
Koszty misji ogem

Koszty dziaalnoci misyjnej Radia Merkury byy znacznie nisze (o 18,4%)


od kosztw misji, ktre spka zrealizowaa w 2013 r. (14 682 tys. z).
Wykorzystanie rodkw z abonamentu przekazanych spce przedstawia tabela
nr 2.
Tabela 2. Wykorzystanie rodkw abonamentowych przekazanych Radiu Merkury
SA w 2014 r.
w tys. z
Przedsiwzicia realizujce misj,
o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
Razem przedsiwzicia misyjne, z tego:
1. Zadania programowe w zakresie informacji,
publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
w tym: audycje preferowane
2. Koszty rozpowszechniania programu regionalnego
3. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
4. Emisja cyfrowa DAB+
5. Zadania inwestycyjne:
- przenony Kodek ISDN z mikserem
- wymiana kodekw ISDN na ISDN/IP
- wymiana notebookw korespondentw
- wymiana konsolety NO2
- wymiana wyeksploatowanych rejestratorw flash
- wz reporterski wymiana i uzbrojenie
- pasmowy procesor dynamiki stacji

Przekazany
abonament
(cznie z
nadwyk)

Wydatki
sfinansowane
z abonamentu

8 877

8 844

6 971
446
1 558
30
33

6 971
446
1 558
30
0

18
32
28
80
18
69
40

18
32
28
80
18
69
40

Wpywy abonamentowe przekazane Radiu Merkury w 2014 r. byy o 235


tys. z wysze od przyjtej prognozy, a przekazana spce nadwyka zostaa
152

wykorzystana na dofinansowanie audycji dotyczcych problematyki zwizanej z


wyborami samorzdowymi.
rodki abonamentowe pokryway 67% kosztw dziaalnoci ogem spki.

153

Radio Rzeszw SA
W 2014 r. Spk kierowali:
Zarzd
Henryk Pietrzak - prezes
Rada Nadzorcza
Teresa Kubas-Hul (MSP w porozumieniu z MKiDN) - przewodniczca
Lech Lichoai - wiceprzewodniczcy
Boena Domino, Stanisaw Gdek, Joanna Wiaewicz - czonkowie
Stron spoeczn reprezentowaa Rada Programowa w skadzie (powoana
uchwa
KRRiT
nr
405
z dnia 30 padziernika 2012 r.):
Bogdan Miszczak (PiS) - przewodniczcy
Jakub Osika (PO) - wiceprzewodniczcy
Bartosz Szczepaski (PO) - wiceprzewodniczcy
Justyna Kunierz-Chmiel (PO) - sekretarz
Halina Szydeko (KRRiT), Zbigniew Stachowski (KRRiT), Jerzy Gawroski (KRRiT),
Micha Pulkowski (KRRiT), Henryk Nicpo (KRRiT), Rafa Polak (PO), Antoni
Ossoliski (PiS), Zbigniew Kiszka (PSL), Kazimierz Ziobro (Solidarna Polska),
Agnieszka aba (Ruch Palikota), Anna Kowalska (SLD) - czonkowie
Pokrycie ludnociowe i powierzchniowe programu Radia Rzeszw SA
Pokrycie ludnociowe:
2 070 715 osb
5,35 %
2
Pokrycie powierzchniowe:
20 362,2 km
6,51 %
Dziaalno programowa
Spka realizowaa uzgodniony plan. Minimalne rnice midzy planem a
jego realizacj polegay na krtszym czasie trwania informacji (o 65 godz.) oraz
rozrywki (o 79 godz.), a duszym - audycji powiconych wydarzeniom w
kulturze (o 37 godz.).
Udzia audycji realizujcych ustawowe zadania misyjne w programie by
wysoki i stanowi 93% rocznego programu. Obecne byy wszystkie kategorie
audycji wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Obok rozrywki
(wypenionej gwnie muzyk pop) najwicej czasu zajy audycje powicone
kulturze. Byy to transmisje i relacje z koncertw muzyki klasycznej (symfonicznej
i kameralnej) oraz z wydarze artystycznych dotyczcych tej muzyki. Na antenie
popularyzowano literatur (czytano literatur faktu autorw regionalnych),
omawiano nowoci ksikowe (gwnie beletrystyczne, ale te tzw. literatur
wspomnieniow), prezentowano najnowsz twrczo prozatorsk (m.in. poprzez
nadawane rozmowy z prozaikami). W ofercie literackiej byo te miejsce na
literatur dziecic.
Program Radia Rzeszw peni take funkcj informacyjno-opiniotwrcz.
Znaczcy by udzia w rocznym czasie emisji audycji informacyjnych, w tym
dziennikw,
przegldw
prasy
154

i informatorw, oraz audycji publicystycznych umoliwiajcych prezentacj


stanowisk
rnorodnym
rodowiskom
spoeczno-gospodarczo-politycznym
(partiom, zwizkom pracodawcw i zwizkom zawodowym, organizacjom
pozarzdowym, etc.).
Realizowano rwnie zadania edukacyjne. Upowszechniano wiedz
historyczn
zawizan
z regionem, zdrowym trybem ycia, ekologi, nowymi technologiami, ekonomi i
prawem. Nadawano rwnie audycje, ktrych celem byo poprawne posugiwanie
si j. polskim (w mowie i pimie). Rozrywk wypeniay audycje satyryczne,
kabarety oraz audycje muzyczne prezentujce utwory rnych nurtw
muzycznych, m.in. pop, klasyczny rock, big-beat, blues (gwnie z lat 50., 60. i
70.), jazz i muzyka ludowa. W programie uwzgldniono rwnie potrzeby
mniejszoci ukraiskiej mieszkajcej w zasigu nadawania; emitowno audycje
informacyjne,
publicystyczne
oraz
muzyczne
w jzyku tej mniejszoci. Nadawca przeznaczy na nie 187 godz., co stanowio 2%
rocznego programu.
Wykres 1. Plan programowy Radia Rzeszw SA i jego realizacja w 2014 r.
17%
16%

Informacja
10%

Publicystyka
10%

28%
29%

Kultura
7%
7%

Edukacja

Sport

4%
4%
28%
27%

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014

Udzia tematyki regionalnej by wysoki - 41% rocznego programu. Audycje


sowne
niemal
w caoci powicone byy tematyce regionalnej. Byy to biece informacje,
omwienia problemw dotyczcych Podkarpacia, audycje edukacyjne (m.in.
dotyczce historii regionu, ekologii i ochrony rodowiska) oraz powicone
tematyce sportowej (transmisje i magazyny informacyjno-publicystyczne).
W programie obecne byy take audycje preferowane przez KRRiT.
Najliczniejsz grup byy audycje suce edukacji obywatelskiej (219 godz. w
155

cigu roku), gwnie powicone wyborom do Parlamentu Europejskiego oraz do


samorzdu terytorialnego.
Nadawano rwnie audycje tworzone specjalnie dla modziey (147,5
godz.). Byy to audycje edukacyjne wspomagajce rozwj intelektualny modych
ludzi (np. dotyczce nowych technologii, zjawisk fizycznych, chemicznych i
astronomicznych majcych wpyw na codzienne ycie). Znaczca cz tej oferty
to audycje suce prezentacji walorw turystycznych regionu. Nadawano take
audycje adresowane do studentw i rzeszowskiego rodowiska akademickiego,
koncentrujce si na aktualnych wydarzeniach na uczelniach oraz na problemach
tego rodowiska.
Formy udramatyzowane w programie zajy 142 godz. w cigu roku. Wrd
nich znaczc pozycj byo cyklicznie nadawane suchowisko, produkowane przez
nadawc, dotyczce historii Rzeszowa i regionu, autorstwa twrcy regionalnego.
W mniejszym wymiarze obecne byy reportae (w tym o charakterze
intwerwencyjnym) oraz audycje dokumentalne.
Radio Rzeszw przygotowywao we wsppracy z Radiem Krakw audycj w
jzyku ukraiskim: Skrynia (magazyn informacyjno-publicystyczny). Spka
podja
take
wspprac
z ukraisk stacj Zachodnij Palus nadajc program w Iwano-Frankowsku,
polegajc na wymianie najpopularniejszych utworw z listy przebojw w Radiu
Rzeszw i w programie ukraiskim (stanowiy cz audycji Hit Parada).
Audycje sowne miay znaczcy udzia w programie stanowiy 44%
rocznego czasu emisji. Oferta muzyczna programu to rne gatunki muzyki
rozrywkowej, gwnie utwory pop, ale take muzyka klasyczna, poezja piewana,
blues, jazz oraz muzyka ludowa Podkarpacia.
Wykres 2. Udzia sowa i muzyki w programie Radia Rzeszw S.A. w 2014 r.

Inne*; 7%

Sowo; 44%

Muzyka; 49%

156

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

Dziaalno pozaantenowa
Radio Rzeszw angaowao si w inicjatywy, ktrych celem byo
ksztatowanie postaw sprzyjajcych bezpiecznemu poruszaniu si po drogach.
Spka bya wsporganizatorem najwikszej imprezy eglarskiej w regionie Festiwal Piosenki eglarskiej Cypel 2014 w Polaczyku oraz Podkarpackich
Indywidualnych Mistrzostw Dziennikarzy w triathlonie.
Radio Rzeszw zorganizowao dla mieszkacw dzie otwarty, ktrego
celem bya prezentacja pracy rozgoni (tworzenie i emisja programu, stosowane
technologie itp.). W okresie wakacyjnym zorganizowano w rnych miastach
regionu spotkania z mieszkacami i prezentowano poprzez studia plenerowe
realizacj programu na ywo.
Radio byo rwnie uczestnikiem akcji organizowanej przez Radio Lublin
Pom dzieciom przetrwa zim zbierano potrzebne rzeczy dla dzieci z
biednych rodzin.
Spka obja patronatem ponad 650 lokalnych wydarze i inicjatyw
spoecznych, kulturalnych, sportowych oraz muzycznych.
Pozycja Radia Rzeszw na rynku radiowym w wojewdztwie podkarpackim
Udzia Radia Rzeszw w czasie suchania programw radiowych w
wojewdztwie
w stosunku do 2013 r. - nieznacznie spad (o 0,7 pkt. proc.), natomiast zwikszy
si
zasig
dzienny
(o 0,3 pkt. proc.).

157

Wykres 3. Udzia w czasie suchania


wojewdztwa podkarpackiego w 2014 r.

programw

radiowych

na

Radio RMF FM

31.0%

Radio ZET

16.4%

Program 1 PR SA

9.9%

Program 3 PR SA

6.5%

Radio ESKA (Rzeszw)

6.3%

Polskie Radio Rzeszw

6.2%

Radio Leliwa (Tarnobrzeg)

4.0%

Radio Maryja

3.3%

ZP Res 95,7 FM (Rzeszw)

3.1%

Radio ESKA (Przemyl)

2.4%

Radio RMF MAXXX (Kielce)

2.4%

Radio Wawa (Rzeszw)


Radio VOX FM

1.8%
1.3%

Radio VIA (Rzeszw)

1.0%

Program 4 PR SA

0.6%

0%

terenie

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

158

Wykres 4. Zasig dzienny programw radiowych na terenie wojewdztwa


podkarpackiego w 2014 r.
Radio RMF FM

36.0%

Radio ZET

22.1%

Program 1 PR SA

11.5%

Polskie Radio Rzeszw

10.3%

Radio ESKA (Rzeszw)

9.6%

Program 3 PR SA

7.3%

Radio Leliwa (Tarnobrzeg)

5.8%

Radio Maryja

4.8%

ZP Res 95,7 FM (Rzeszw)

4.3%

Radio RMF MAXXX (Kielce)

4.0%

Radio ESKA (Przemyl)

3.5%

Radio Wawa (Rzeszw)

3.3%

Radio VOX FM

2.2%

Radio VIA (Rzeszw)

1.9%

Program 4 PR SA
0%

0.8%
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

159

Wykorzystanie rodkw abonamentowych oraz koszty dziaalnoci misyjnej


W 2014 r. wpywy abonamentowe pokryy 76% kosztw zada misyjnych
Radia Rzeszw. Koszty dziaalnoci misyjnej poniesione przez spk przedstawia
tabela nr 1.
Tabela 1. Koszty dziaalnoci misyjnej Radia Rzeszw SA w 2014 r.

Przedsiwzicia realizujce misj,


o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
1. Tworzenie programu regionalnego - zadania z zakresu
informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
2. Rozpowszechnianie programu regionalnego
3. Audycje dla mniejszoci narodowych i etnicznych oraz
spoecznoci posugujcej si jzykiem regionalnym
4. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
Koszty misji ogem

Koszty
w tys. z

Udzia
w
kosztach
misji
w%

8 996
1 512

84,9%
14,3%

69
19
10 596

0,6%
0,2%
100,0%

Koszty misji Radia Rzeszw osigny warto zblion do zanotowanych w


2013 r. (10 533 tys. z).
Wykorzystanie rodkw z abonamentu przekazanych spce przedstawia tabela
nr 2.
Tabela 2. Wykorzystanie rodkw abonamentowych przekazanych Radiu Rzeszw
SA w 2014 r.
w tys. z
Przedsiwzicia realizujce misj,
o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
Razem przedsiwzicia misyjne, z tego:
1. Zadania programowe w zakresie informacji,
publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
w tym: audycje preferowane
2. Koszty rozpowszechniania programu regionalnego
3. Audycje dla mniejszoci narodowych i etnicznych
oraz spoecznoci posugujcej si jzykiem
regionalnym
4. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych

Przekazany
abonament
(cznie z
nadwyk)

Wydatki
sfinansowane
z abonamentu

8 033

8 033

6 343
664
1 591

6 343
664
1 591

69
30

69
30

Abonament przekazany Radiu Rzeszw w 2014 r. by o 235 tys. z wyszy


od przyjtej prognozy, a przekazana spce nadwyka zostaa wykorzystana na
dofinansowanie audycji edukacyjnych oraz realizujcych zadania z zakresu
kultury.
rodki abonamentowe pokryway 68% kosztw dziaalnoci ogem spki.
160

161

Radio Szczecin SA
W 2014 r. Spk kierowali:
Zarzd
Adam Rudawski - prezes
Rada Nadzorcza
Bartomiej Toszek - przewodniczcy
Arkadiusz Malkowski - wiceprzewodniczcy
Kinga Flaga-Gieruszyska, Marek Kunasz,
porozumieniu z MKiDN) - czonkowie

Grzegorz

Wesoowski

(MSP

Stron spoeczn reprezentowaa Rada Programowa w skadzie (powoana


uchwa
KRRiT
nr
424
z dnia 13 listopada 2012 r.):
Jdrzej Wijas (KRRiT) - przewodniczcy
Marek Rudnicki (KRRiT) - wiceprzewodniczcy
Jacek Kozowski (KRRiT) - sekretarz
Tomasz Dalski (Ruch Palikota), Jarosaw Dobrzyski (SLD), Ryszard Gawcki
(Solidarna Polska), Marcin Janikowski (PiS), Oksana Kosowska (KRRiT), Tomasz
Kowalczyk (PO), Magorzata Kuncewicz (PO), Anna Nowak (PSL), Marcin Pawlicki
(PiS), Pawe Piekarz (PO), Jan Zarzycki (KRRiT), Arkadiusz ych (PO) - czonkowie
Pokrycie ludnociowe i powierzchniowe programu Radia Szczecin SA
Pokrycie ludnociowe:
1 366 830 osb
3,53 %
2
Pokrycie powierzchniowe:
10 599,5 km
3,39 %
Dziaalno programowa
Spka realizowaa uzgodniony plan. Nadawaa wszystkie wymienione w
planie rodzaje audycji, a ich wymiar czasowy by nawet wyszy od
zaplanowanego.
Std
wzrost
udziau
audycji
z kategorii kultura (o 3 pkt. proc.), edukacja i sport (o 1 pkt proc.) i zmniejszenie
udziau
rozrywki
(o 6 pkt. proc.). Dziki wprowadzonej modyfikacji nadano w programie wicej ni
planowano, m.in. koncertw muzyki klasycznej i wspczesnej, reportay
prezentujcych kultur i sztuk regionu oraz radiowych reportay artystycznych.
Audycje realizujce ustawowe zadania misyjne wypeniy niemale cay
roczny program stanowiy 95%. Gwnym elementem programu bya rozrywka,
tj. prezentacja utworw muzycznych rnych gatunkw (gwnie: pop, rock,
smooth jazz, hip-hop, soul, muzyka alternatywna). Nadawano take audycje
powicone kulturze gwnie wywiady z artystami i organizatorami regionalnych
wydarze artystycznych, rozmowy o nowych produkcjach i wystawach z
krytykami
filmowymi
i teatralnymi oraz reprezentujcymi inne dziedziny sztuki. W programie bya
obecna

cho
162

w symbolicznym wymiarze muzyka klasyczna. Emitowano take muzyk ludow


regionu zachodniopomorskiego. Funkcj informacyjno-opiniotwrcz realizowano
poprzez dzienniki (nadawane z du czstotliwoci) oraz rozmowy z udziaem
przedstawicieli rnych grup spoecznych (zwizkw zawodowych, zwizkw
pracodawcw, partii politycznych i organizacji pozarzdowych). Realizowano
rwnie zadania edukacyjne: nadawano magazyny powicone nowym
technologiom, popularyzujce zdrowy styl ycia, m.in. poprzez aktywno
fizyczn
(m.in. uprawianie sportw eglarskich). Ciekaw propozycj byy audycje o
technikach fotograficznych (wykonywanie zdj i ich waciwa obrbka), rozmowy
z uznanymi ludmi z tej brany oraz relacje z plenerw fotograficznych
organizowanych dla suchaczy. Podobnie jak w latach ubiegych tworzono audycj
dla mniejszoci ukraiskiej mieszkajcej w regionie. By to magazyn
informacyjno-publicystyczny w jzyku ukraiskim o tradycji, kulturze i
problemach tej grupy odbiorcw.
Wykres 1: Plan programowy Radia Szczecin SA i jego realizacja w 2014 r.
12%
12%

Informacja
9%
9%

Publicystyka

11%

Kultura

Edukacja

Sport

14%

4%
5%
1%
2%

Rozrywka
0%

53%
10%

20%
Plan 2014

30%

40%

50%

59%

60%

Realizacja 2014

Udzia tematyki regionalnej by niewielki - 21% rocznego programu.


Podobnie ksztaltowa si udzia audycji preferowanych. Wrd nich najwicej
czasu zajy audycje tworzone specjalnie dla modziey (zajy 209 godz. w cigu
roku). Byy to zarwno magazyny dotyczce nowych technologii, w tym historii i
rozwoju gier komputerowych, jak rwnie eglarstwa, czy ewolucji rnych
gatunkw muzycznych. Drug pod wzgldem wielkoci kategori preferowan
byy formy udramatyzowane (124 godz.): reportae (interwencyjne oraz
dotyczce kultury i sztuki lub historii regionu). Radio Szczecin nadawao
163

cyklicznie, raz w tygodniu, suchowiska, w tym wasnej produkcji). Audycje


dotyczce edukacji obywatelskiej zajy tylko 14 godz. Byy to debaty realizowane
w
zwizku
z kampaniami wyborczymi do Parlamentu Europejskiego i samorzdu
terytorialnego.
Radio Szczecin nie realizowao w cigu roku adnego projektu
programowego we wsppracy z inn rozgoni.
Audycje sowne stanowiy ponad 1/3 programu (33% rocznego czasu
emisji).
Wykres 2: Udzia sowa i muzyki w programie Radia Szczecin SA w 2014 r.

Inne*; 5%
Sowo; 33%

Muzyka; 62%

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

Dziaalno pozaantenowa
W 2014 r. Radio Szczecin w ramach dziaa pozaantenowych zorganizowao liczne studia plenerowe w wielu miastach regionu, przybliajc
mieszkacom
prac
dziennikarzy
rozgoni,
a zarazem podkrelajc walory turystyczne i warto historyczn wybranych
miejscowoci regionu (np. Podziemne Miasto na wyspie Wolin). Wydarzenia
plenerowe suyy take popularyzacji aktywnoci fizycznej poprzez regularne
uprawianie sportu. W tym celu organizowane byy pikniki rowerowe, biegi.
Rozgonia obejmowaa patronatem imprezy towarzyszce wanym spoecznie
wydarzeniom, m.in. sportowym, np. niemiecko-polski mecz
golfowy,
poprzedzajcy starcie pikarskich druyn obu krajw w ramach meczu
eliminacyjnego do Mistrzostw Europy 2016.
Radio Szczecin wyprodukowao take nominowany do prestiowej nagrody
Prix Europa audiobook pt. Bkitna pustynia, bdcy reportaem wojennym na
temat
udziau
polskich
onierzy
164

w misji w Afganistanie. Uroczysta premiera Bkitnej pustyni odbya si w


Filharmonii Szczeciskiej. Spka organizowaa rwnie inne wydarzenia
artystyczne z wykorzystaniem wielu kanaw komunikacji. Byo to m.in.: czytanie
popularnych powieci na ywo oraz teatr na ywo. Wydarzenia realizowano w
studiach koncertowych rozgoni z udziaem publicznoci i jednoczenie
transmitowano w programie Radia Szczecin.
Pozycja
Radia
Szczecin
SA
na
rynku
radiowym
w
wojewdztwie
zachodniopomorskim
W stosunku do 2013 r. pozycja Radia Szczecin bya lepsza: zwikszy si
udzia w czasie suchania programw (o 1,2 pkt. proc.) oraz zasig dzienny (o 1
pkt proc.).

Wykres 4: Udzia w czasie suchania programw


wojewdztwa zachodniopomorskiego w 2014 r.

Radio ZET
Program 3 PR SA
Radio Szczecin
Radio VOX FM
Radio ESKA (Szczecin)
Radio Stargard
ZP Na Fali 89,8 FM (Szczecin)
Polskie Radio Koszalin
Radio Plus Koszalin
Radio Plus Szczecin
Radio RMF MAXXX (Szczecin)
Radio RMF Classic
Radio Wawa (Szczecin)
Radio ESKA Szczecinek
Radio ESKA Koszalin
Radio Maryja
Radio RMF MAXXX (Pomorze)
Radio TOK FM
Radio 94,4 Szczecin fm
Program 4 PR SA
ZP Wolin
Radio ZET CHILLI

na

terenie

21.7%
21.7%

Radio RMF FM
Program 1 PR SA

radiowych

8.1%
7.0%
6.8%
4.4%
4.0%
3.4%
3.1%
2.2%
1.8%
1.7%
1.5%
1.4%
1.4%
1.2%
1.1%
1.0%
1.0%
0.9%
0.6%
0.6%
0.4%
0.4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

165

Wykres 5: Zasig dzienny programw radiowych na terenie wojewdztwa


zachodniopomorskiego w 2014 r.

25.5%
24.2%

Radio ZET
Radio RMF FM
Program 1 PR SA
Radio Szczecin
Program 3 PR SA
Radio ESKA (Szczecin)
Polskie Radio Koszalin
Radio VOX FM
ZP Na Fali 89,8 FM (Szczecin)
Radio RMF MAXXX (Szczecin)
Radio Plus Szczecin
Radio Stargard
Radio Plus Koszalin
Radio RMF MAXXX (Pomorze)
Radio Wawa (Szczecin)
Radio ESKA Koszalin
Radio RMF Classic
Radio Maryja
Radio ESKA Szczecinek
Radio 94,4 Szczecin fm
Radio TOK FM
Program 4 PR SA
Radio ZET CHILLI
ZP Wolin

8.4%
7.8%
7.0%
6.1%
4.4%
4.4%
4.3%
3.2%
2.6%
2.6%
2.3%
2.1%
2.1%
2.0%
2.0%
1.9%
1.8%
1.3%
1.3%
1.1%
0.8%
0.6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

166

Wykorzystanie rodkw abonamentowych oraz koszty dziaalnoci misyjnej


W 2014 r. wpywy abonamentowe pokryy 80% kosztw zada misyjnych
Radia Szczecin. Koszty dziaalnoci misyjnej poniesione przez spk przedstawia
tabela nr 1.
Tabela 1. Koszty dziaalnoci misyjnej Radia Szczecin SA w 2014 r.
Przedsiwzicia realizujce misj,
o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv

Koszty
w tys. z

1. Tworzenie programu regionalnego - zadania z zakresu


informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
2. Rozpowszechnianie programu regionalnego
3. Audycje dla mniejszoci narodowych i etnicznych oraz
spoecznoci posugujcej si jzykiem regionalnym
4. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
5. Serwis internetowy
6. Emisja cyfrowa DAB+
7. Tworzenie i rozpowszechnianie programu miejskiego w
Szczecinie
Koszty misji ogem

Udzia
w
kosztach
misji w %

8 890
1 027

86,3%
10,0%

40
30
104
88

0,4%
0,3%
1,0%
0,8%

120
10 299

1,2%
100,0%

Koszty dziaalnoci misyjnej Radia Szczecin byy o 5% nisze w stosunku do


kosztw z 2013 r. (10 851 tys. z).
Wykorzystanie rodkw z abonamentu przekazanych spce przedstawia tabela
nr 2.
Tabela 2. Wykorzystanie rodkw abonamentowych przekazanych Radiu Szczecin
SA w 2014 r.
w tys. z
Przedsiwzicia realizujce misj,
o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
Razem przedsiwzicia misyjne, z tego:
1. Zadania programowe w zakresie informacji,
publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
w tym: audycje preferowane
2. Koszty rozpowszechniania programu regionalnego
3. Audycje dla mniejszoci narodowych i etnicznych
oraz spoecznoci posugujcej si jzykiem
regionalnym
4. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
5. Emisja cyfrowa DAB+
6. Serwis internetowy
7. Zadania inwestycyjne:
- zakup sprztu komputerowego i oprogramowania
technologicznego
- zakup wyposaenia technicznego do transmisji i
produkcji

Przekazany
abonament
(cznie z
nadwyk)

Wydatki
sfinansowane
z abonamentu

8 227

8 216

6 809
437
1 040

6 809
437
1 040

40
30
88
100

40
30
88
100

30

21

70

68

167

- zakup sprztu reporterskiego

20

20

Wpywy abonamentowe przekazane Radiu Szczecin w 2014 r. byy o 235


tys. z wysze od przyjtej prognozy, a uzyskana nadwyka zostaa wykorzystana
przez nadawc na dofinansowanie audycji edukacyjnych oraz zada z zakresu
kultury (publiczne prezentacje suchowiska Bkitna pustynia, relacje
audiowizualne z wydarze kulturalnych w studiu koncertowym).
rodki abonamentowe pokryway 70% kosztw dziaalnoci ogem spki.

168

Radio dla Ciebie SA (Warszawa)

W 2014 r. Spk kierowali:


Zarzd
Jolanta Kaczmarek - prezes
Rada Nadzorcza
Wojciech Borowik - przewodniczcy
Barbara Kwiatkowska-Przybya - wiceprzewodniczca
Dominika Cielak (MSP w porozumieniu z MKiDN), Piotr Dmochowski-Lipski,
Bolesaw Samoliski - czonkowie
Stron spoeczn reprezentowaa Rada Programowa w skadzie (powoana
uchwa KRRiT nr 256 z dnia 10 maja 2011 r.):
Magorzata Zakrzewska (PO) - przewodniczca
Halina Halber (SLD) - wiceprzewodniczca
Wojciech Borowik (zoy rezygnacj we wrzeniu 2014 r.), Jan Bryowski (KRRiT,
powoany uchwa nr 435/2014 r. z dnia 30 wrzenia 2014 r. w zwizku z
rezygnacj p. Wojciecha Borowika), Adam Buawa (PiS), Krzysztof Gogol (KRRiT),
Sawomir Ignaczak (KRRiT), Marcin Kierwiski (zoy rezygnacj w lutym 2015 r.),
Marcin wicicki (PO, powoany uchwa KRRiT 47/2015 z 23 lutego 2015 r.
w zwizku z rezygnacj p. Marcina Kierwiskiego), Roman Koakowski (KRRiT),
Mariusz Kosieradzki (PSL), Jarosaw Kozanecki (KRRiT), Aldona Machnowska-Gra
(PO), Maciej Maciejowski (PiS), Tadeusz Sikora (PiS), Maria Szreder (PO), Jacek
Wakar (PO) - czonkowie
Pokrycie ludnociowe i powierzchniowe programu Radia RDC SA
Pokrycie ludnociowe:
5 150 203 osb
13,32 %
Pokrycie powierzchniowe:
41 421,7 km2
13,25 %
Dziaalno programowa
Spka realizowaa uzgodniony plan, a wprowadzone modyfikacje byy
pozytywne, zwikszono udzia w programie audycji sownych (gwnie
publicystycznych,
edukacyjnych
i dotyczcych kultury), a zmniejszono udzia muzyki.
Audycje realizujce ustawowe zadania misyjne miay wysoki udzia (zajy
98% rocznego programu). Program peni gwnie funkcje komentatorsko
informacyjne. Stwarza moliwo debaty rnym rodowiskom spoecznym
(organizacjom poytku publicznego, przedstawicielom partii politycznych,
zwizkom zawodowym, zwizkom pracodawcw, ekspertom ze wiata nauki)
i przekazywania ich stanowisk oraz opinii na temat aktualnych wydarze z
rnych dziedzin ycia. Oferta zawieraa take audycje, w ktrych podejmowano
tematyk dotyczc kultury informowano o biecych wydarzeniach,
organizowanych imprezach, prezentowano dziea twrcw (literackie
i z innych dziedzin sztuki). W programie nadawano take audycje suce
169

poszerzaniu wiedzy przede wszystkim w zakresie edukacji obywatelskiej (np.


audycje
o
funkcjonowaniu
struktur
PE
i samorzdu terytorialnego, kandydatach startujcych w wyborach i ich
programach), jak rwnie audycje powicone rnym systemom religijnym i
nurtom filozoficznym, historii Mazowsza, w tym znanych w regionie rodw, ich
obyczajom i kultywowaniu tradycji. W programie udzielano rwnie porad
dotyczcych rnych sfer ycia. Oferta sportowa to gwnie przekazy zawarte w
dziennikach informujce o wynikach meczw w rnych dyscyplinach. Rozrywk
w RDC stanowia muzyka, przede wszystkim gatunki popularne, w mniejszym
stopniu inne (np. piosenka literacka). Udzia poszczeglnych kategorii w
programie obrazuje wykres poniej.
Wykres 1: Plan programowy Radia dla Ciebie SA i jego realizacja w 2014 r.
14%
12%

Informacja

15%

Publicystyka

21%
24%

Kultura
8%

Edukacja

Sport

26%

12%

2%
1%

Rozrywka
0%

35%

22%
10%

20%
Plan 2014

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014

Udzia tematyki regionalnej w programie by niewielki stanowi jedynie


22% rocznego czasu nadawania. Sytuacj w tym zakresie poprawiy nadawane
pasma lokane, adresowane do spoecznoci duych miast Mazowsza: Pocka (175
godz.w roku), Siedlec (174 godz.), Radomia (137 godz.) i Ostroki (125 godz.). W
ramach tych pasm nadawano przede wszystkim serwisy informacyjne oraz
audycje publicystyczne powicone m.in. problemom lokalnym i dziaalnoci
samorzdu. Oferta ta zawieraa take informatory o sytuacji na drogach oraz
imprezach, ktre miay si odby w miecie.
Wrd nadanych audycji preferowanych przez KRRiT najwicej czasu zajy
audycje suce edukacji obywatelskiej (215 godz.). Byy to przede wszystkim
audycje wyborcze nadawcy powicone kampaniom wyborczym do Parlamentu
Europejskiego oraz samorzdu terytorialnego (m.in. przebieg kampanii,
wyjanianie procedury wyborczej, prezentacja kandydatw i ich programw). W
170

programie obecne byy take audycje tworzone specjalnie dla modziey (zajy
126 godz. w cigu roku). Byy to magazyny informacyjno-publicystyczne
omawiajce m.in. zagadnienia z dziedziny psychologii (ksztatowanie waciwych
relacji z rwienikami i osobami starszymi), dotyczce przyszoci zawodowej
(moliwoci ksztacenia) i rynku pracy. Nadawano take cyklicznie (raz w
tygodniu) audycje prezentujce wydarzenia kulturalne, w tym muzyczne.
Na formy udramatyzowane przeznaczono niewiele czasu (tylko 97 godz. w
roku). W ramach tej kategorii nadawano gwnie reportae o rnorodnej
tematyce oraz mini-suchowiska dotyczce historii i kultury regionu. Ponadto,
wyemitowano w cigu roku trzy suchowiska w cyklu Teatr Radia RDC.
W ramach wsplnych przedsiwzi programowych z innymi rozgoniami
regionalnymi RDC uczestniczyo w realizacji cyklu powiconego popularyzacji
modych twrcw muzyki rozrywkowej.
Udzia audycji sownych w programie by wysoki i wynis 67% rocznego
czasu emisji. Pozosta cz programu wypeniaa muzyka, przede wszystkim
gatunki pop i rock.
Wykres 2: Udzia sowa i muzyki w programie Radia dla Ciebie SA w 2014 r.

Inne*; 2%

Muzyka; 31%

Sowo; 67%

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

Dziaalno pozaantenowa
Radio dla Ciebie w zwizku z jubileuszem 20-lecia zorganizowao akcj 20
miast na 20-lecie RDC, w ktrej zaprezentowao mieszkacom 20 miast w
regionie (m.in. Pruszkw, Bonie, Mrozy, yrardw i Nieport), dokonania radia w
okresie 20-lecia oraz prac dziennikarzy w otwartym studiu RDC, skd nadawane
byy audycje dla danego miasta (dotyczce atrakcji turystycznych i gospodarki,
problemw spoecznoci lokalnych).
171

Dziaania pozaantenowe spki dotyczyy rwnie realizacji projektw


edukacyjnych.
W ubiegym roku zorganizowano rnego rodzaju debaty: w ramach cyklu debat
oxfordzkich Zderzenia, realizowanych z Towarzystwem Absolwentw Oxford i
Cambridge,
dyskutowano
o wybranych problemach ycia spoeczno-politycznego. W ramach debaty
Pokolenie
1600

Czy
to jest kraj dla starych ludzi?, stanowic podsumowanie akcji spoecznej
Pokolenie 1600, omawiano sytuacj osb starszych w Polsce. Cz
pozaantenowych dziaa edukacyjnych RDC skierowana bya do dzieci, w tym
Dzie Dziecka z RDC zorganizowany w warszawskim ZOO.
W 2014 r. rozgonia realizowaa lub wspuczestniczya w projektach
sucych umacnianiu pamici historycznej, m.in. w 70. rocznic wybuchu
Powstania Warszawskiego RDC zorganizowao otwarty pokaz plenerowy filmu
Zakazane piosenki, a patronujc obchodom rocznicy Bitwy pod Maw spka
wsporganizowaa w miecie uliczne widowisko teatralno-historyczne dotyczce
tego wydarzenia.

Pozycja Radia dla Ciebie SA na rynku radiowym w wojewdztwie mazowieckim


W stosunku do 2013 r. RDC nieznacznie poprawio swoj pozycj zarwno
pod wzgldem udziau w czasie suchania radia w woj. mazowieckim (o 0,4 pkt.
proc.), jak te udziau w zasigu dziennym (o 0,3 pkt. proc.).

172

Wykres 3: Udzia
wojewdztwa
w 2014 r.

czasie

Radio ZET
Radio RMF FM
Program 1 PR SA
Program 3 PR SA
Radio VOX FM
Radio ESKA Warszawa
Radio TOK FM
ZP Pogoda 100,1 FM (Warszawa)
Radio Maryja
Radio Eska Rock (Warszawa)
Radio Wawa (Warszawa)
Radio Plus Warszawa
Radio Nostalgia (Warszawa)
Radio RMF Classic (Warszawa)
AntyRadio 94 FM (Warszawa)
Radio ESKA (Radom)
Radio Rekord FM (Radom)
Radio RMF MAXXX (Warszawa)
Radio Plus Radom
Radio 7 (Mawa)
Polskie Radio - RDC (Warszawa)
Radio ZET CHILLI
Radio Kolor 103 FM (Warszawa)
Program 2 PR SA
Katolickie Radio Podlasie (Siedlce)
Radio Warszawa
Radio ESKA (Pock)
Rock Radio 103,7 FM (Warszawa)
Radio ESKA Siedlce
Program 4 PR SA
Radio Muzo.fm
Radio RMF MAXXX (Mazowsze)
Radio ZET Gold (Warszawa)

suchania programw
mazowieckiego

radiowych

na

terenie

15.4%
14.1%
12.0%
8.0%
6.6%
5.9%
3.6%
3.2%
2.2%
2.0%
2.0%
1.8%
1.7%
1.7%
1.5%
1.5%
1.3%
1.2%
1.1%
1.1%
1.0%
1.0%
0.9%
0.7%
0.7%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

173

Wykres 4: Zasig dzienny programw radiowych na terenie wojewdztwa


mazowieckiego w 2014 r.
Radio RMF FM
Radio ZET
Program 1 PR SA
Radio ESKA Warszawa
Program 3 PR SA
Radio VOX FM
Radio TOK FM
ZP Pogoda 100,1 FM (Warszawa)
Radio Wawa (Warszawa)
Radio Eska Rock (Warszawa)
Radio Maryja
AntyRadio 94 FM (Warszawa)
Radio Plus Warszawa
Radio RMF MAXXX (Warszawa)
Radio ESKA (Radom)
Radio RMF Classic (Warszawa)
Radio Nostalgia (Warszawa)
Polskie Radio - RDC (Warszawa)
Radio ZET CHILLI
Radio Kolor 103 FM (Warszawa)
Radio Plus Radom
Radio Rekord FM (Radom)
Program 2 PR SA
Radio 7 (Mawa)
Radio ZET Gold (Warszawa)
Rock Radio 103,7 FM (Warszawa)
Radio RMF MAXXX (Mazowsze)
Radio ESKA (Pock)
Radio Muzo.fm
Program 4 PR SA
Katolickie Radio Podlasie (Siedlce)
Radio Warszawa
Radio ESKA Siedlce

19.2%
18.5%
13.0%
8.8%
7.9%
6.4%
4.5%
4.0%
3.4%
2.9%
2.6%
2.5%
2.5%
2.4%
2.4%
2.2%
1.7%
1.5%
1.4%
1.3%
1.3%
1.2%
1.1%
1.0%
0.9%
0.9%
0.9%
0.8%
0.8%
0.8%
0.7%
0.7%
0.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

174

Wykorzystanie rodkw abonamentowych oraz koszty dziaalnoci misyjnej


Przekazane w 2014 r. wpywy abonamentowe pokryy 77% kosztw zada
misyjnych Radia dla Ciebie. Koszty dziaalnoci misyjnej poniesione przez spk
przedstawia tabela nr 1.
Tabela 1. Koszty dziaalnoci misyjnej Radia dla Ciebie SA w 2014 r.

Koszty
w tys. z

Udzia
w
kosztach
misji
w%

9 715
1 663
32
120
48
11 578

83,9%
14,4%
0,3%
1,0%
0,4%
100,0%

Przedsiwzicia realizujce misj,


o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
1. Tworzenie programu regionalnego - zadania z zakresu
informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
2. Rozpowszechnianie programu regionalnego
3. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
4. Serwis internetowy
5. Emisja cyfrowa DAB+
Koszty misji ogem

Koszty misji osigny warto zblion do kosztw z 2013 r. (11 427 tys. z).
Wykorzystanie rodkw z abonamentu przekazanych spce przedstawia tabela
nr 2.
Tabela 2. Wykorzystanie rodkw abonamentowych przekazanych Radiu dla
Ciebie SA w 2014 r.
w tys. z
Przedsiwzicia realizujce misj,
o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
Razem przedsiwzicia misyjne, z tego:
1. Zadania programowe w zakresie informacji,
publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
w tym: audycje preferowane
2. Koszty rozpowszechniania programu regionalnego
3. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
4. Emisja cyfrowa DAB+
5. Serwis internetowy
6. Zadania inwestycyjne zwizane z rozszczepianiem
programu

Przekazany
abonament
(cznie z
nadwyk)

Wydatki
sfinansowane
z abonamentu

8 934

8 706

6 880
446
1 449
30
132
120

6 880
446
1 449
30
59
120

323

168

Wpywy abonamentowe przekazane Radiu dla Ciebie w 2014 r. byy o 235


tys. z wysze od przyjtej prognozy, a przekazana spce nadwyka zostaa
wykorzystana na dofinansowanie audycji programu regionalnego oraz nowe
audycje o tematyce wyborczej.
rodki abonamentowe pokryway 74% kosztw dziaalnoci ogem spki.

175

176

Radio Wrocaw SA
W 2014 r. Spk kierowali:
Zarzd
Tomasz Duda - prezes
Rada Nadzorcza
Edward Bratek - przewodniczcy
Ryszard Balicki (MSP w porozumieniu z MKiDN) - sekretarz
Katarzyna Kuniar-yka - wiceprzewodniczca
Robert Banasiak, Rafa Biernat - czonkowie
Stron spoeczn reprezentowaa Rada Programowa w skadzie (powoana
uchwa
KRRiT
nr
406
z dnia 30 padziernika 2012 r. oraz uchwa nr 238 z dnia 21 lipca 2015 r.):
Anna Piwowarska-Nasz (PO) - przewodniczca
Krzysztof Kunert (KRRiT) - wiceprzewodniczcy
Juliusz Wony (KRRiT) - sekretarz
Arkadiusz Sikora (SLD, powoany uchwa KRRiT nr 427 z dnia 23 wrzenia 2014 r.
w
zwizku
z rezygnacj p. Rafaa Biernata), Piotr Budze (Ruch Palikota), Janusz Dobrosz
(PSL), Radosaw Drabik (KRRiT), Marek Perzyski (powoany uchwa KRRiT nr
238/2015
z
dnia
21
lipca
2015
r.
w
zwizku
z rezygnacj p. Anny Grzywacz), Roman Kowalczyk (PiS), Anna Michalska
(Solidarna Polska), Aldona Myczak (PO), Anna Morawiecka-Kowal (PiS), Andrzej
Ociepa (PO), Zbigniew Rybka (PO), Maciej Weyczko (KRRiT) - czonkowie
Pokrycie ludnociowe i powierzchniowe programu Radia Wrocaw SA
Pokrycie ludnociowe:
2 914 967 osb
7,54 %
2
Pokrycie powierzchniowe:
20 920,0 km
6,69 %
Dziaalno programowa
Spka realizowaa plany w wersji uzgodnionej z KRRiT. Audycje suce
realizacji zada ustawowych okrelonych w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i
telewizji wypeniay cay roczny program - stanowiy 96% czasu emisji. Wrd nich
najwikszy udzia miay rozrywka i informacja. Audycje informacyjne to nadawane
z du czstotliwoci w cigu doby dzienniki oraz informatory uytkowe dla
mieszkancw regionu. Cz przekazw dotyczcych biecych wydarze w
miecie, regionie i kraju bya przedmiotem dyskusji w audycjach
publicystycznych. Oferta w kategorii kultura to przede wszystkim informacje o
biecych wydarzeniach, wywiady z twrcami i artystami reprezentujcymi rne
dziedziny, transmisje z festiwali. Prezentowano take literatur wspczesn oraz
dorobek zespow ludowych Dolnego lska. Radio Wrocaw realizowao take
zadania edukacyjne. Gwnie - w formie audycji popularno-naukowych
powiconych najnowszym osigniciom w nauce i technice, popularyzujcych
histori i tradycj regionu. Du cz tej oferty wypeniay rnego typu
177

poradniki (bezpieczestwo na drodze, poprawne stosowanie jzyka polskiego,


podejmujce problemy wychowawcze, dotyczce zdrowia i profilaktyki z tym
zwizanej). Radio Wrocaw uwzgldniao rwnie potrzeby mniejszoci narodowej
zamieszkujcej Dolny lsk - nadawano audycje informacyjno-publicystyczne w
jzyku
ukraiskim
i
niemieckim.
Rozrywk
w programie stanowiy audycje satyryczne, rnego rodzaju ciekawostki ze wiata
showbiznesu
i popkultury oraz muzyka (gwnie wspczesny pop i rock).
Wykres 1: Plan programowy Radia Wrocaw SA i jego realizacja w 2014 r.
15%
15%

Informacja
6%
6%

Publicystyka

11%
11%

Kultura

Edukacja

Sport

4%
4%
3%
3%
56%
56%

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014

Udzia tematyki regionalnej nie by wysoki zaja ona w cigu roku 24%
programu. Obok informacji i publicystyki powiconej biecym wydarzeniom w
regionie, nadawano take audycje dotyczce lokalnych wydarze kulturalnych,
serwisy i transmisje sportowe.
Wrd audycji preferowanych w Radiu Wrocaw dominoway adresowane do
modziey. Zajy blisko 115 godz. w rocznym programie. Byy to przede
wszystkim audycje edukacyjne. Tematyka w nich poruszana dotyczya m.in.
nowych technologii i wynalazkw, ale rwnie wyboru przyszej drogi zawodowej.
Ponadto, popularyzowano - w przystpnej dla modziey formie - wiedz o jzyku
polskim (poprawno gramatyczna, stylistyczna, najczciej popeniane bdy
jzykowe). Nadawano take cykl, w ktrym zachcano do czynnego udziau w
kulturze, promowano czytelnictwo, prezentowano recenzje ksiek wybranych
specjalnie dla tej grupy odbiorcw.
Niewiele czasu zajy w programie formy udramatyzowane (tylko 48 godz.
w cigu roku). Cyklicznie, raz w tygodniu, w wieczornym pamie kulturalnym
178

nadawano suchowiska. Cz tej oferty kierowano do dzieci (w cyklu Teatr Maej


Wyobrani)
W
programie
obecne
byy
rwnie
(w niewielkim wymiarze) reportae o charakterze interwencyjnym.
Audycje suce edukacji obywatelskiej, ze wzgldu na odbywajce si
wybory do samorzdu terytorialnego i do Parlamentu Europejskiego,
podejmoway t wanie tematyk. Zajy 32 godz. Byy to przede wszystkim
audycje edukacyjne: o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego oraz znaczeniu
organw samorzdu dla spoecznoci lokalnych. Nadawano take audycje suce
ksztatowaniu postaw prospoecznych i proobywatelskich.
Audycje sowne miay wysoki udzia i zajmoway ponad 1/3 rocznego
programu (38%).
Wykres 2: Udzia sowa i muzyki w programie Radia Wrocaw SA w 2014 r.

Inne*; 4%

Sowo; 38%

Muzyka; 58%

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

Dziaalno pozaantenowa
W 2014 r. spka prowadzia dziaania pozaantenowe skoncentrowane
gwnie
na
kulturze
i rozrywce. W sali koncertowej Radia Wrocaw odbyway si spektakle (Pierwsza
dama; Pojedynek. Peszek vs Peszek; Ucho, gardo, n i Shirley Valentine) oraz
koncerty (Michaa Bajora, Alicji Majewskiej, Edyty Gepert, Alicji Wgorzewskiej,
Marka Napirkowskiego, Jaromira Nohavicy, Edyty Bartosiewicz), na ktre
zapraszano rwnie suchaczy. W studiu Radia Wrocaw, co miesic,
organizowano dla mieszkacw spotkania z wrocawskim kabaretami. Odby si
szereg wydarze zwizanych z projektem Muzyczna Bitwa Radia Wrocaw: cykl
przesucha w czterech miastach regionu, duy koncert Nowe brzmienie Radia
Wrocaw i koncert finaowy w sali koncertowej Radia Wrocaw.
179

Rozgonia wsporganizowaa akcje specjalne, m.in.: spotkanie w Dniu


Kobiet
z utalentowanymi, twrczymi i aktywnymi kobietami; spotkanie w Niedziel
Palmow z twrcami sztuki ludowej.
Radio promowao take zdrowy tryb ycia poprzez systematyczne
uprawianie sportu zorganizowao cieki biegowe w piciu miastach (widnica,
migrd,
Bolesawiec,
Jedlina
Zdrj
i Wrocaw).
Pozycja Radia Wrocaw SA na rynku radiowym w wojewdztwie dolnolskim
W stosunku do 2013 r. pozycja Radia Wrocaw ulega zmianie: zmniejszy
si udzia w czasie suchania programw dostpnych w regionie (o ponad 2 pkt.
proc.)
i
udzia
w
zasiegu
dziennym
(o 2 pkt. proc.).

180

Wykres 3: Udzia
wojewdztwa
w 2014 r.

czasie

suchania

programw

Radio ZET

radiowych na terenie
dolnolskiego

17.2%

Radio RMF FM

16.4%

Radio ESKA (Wrocaw)

12.4%

Program 1 PR SA

9.8%

Program 3 PR SA

8.9%

Muzyczne Radio (Jelenia Gra)

4.4%

Polskie Radio Wrocaw

3.6%

Radio VOX FM

3.1%

ZP Kolor 90,4 FM Wrocaw

2.9%

Radio Plus Legnica

1.9%

ZP 91,8 FM (Wabrzych)

1.6%

Radio RMF MAXXX (Wabrzych)

1.5%

Radio Maryja

1.5%

Radio RMF Classic

1.4%

Radio TOK FM

1.4%

Rock Radio 106,1 FM (Wrocaw)

1.3%

Radio Wawa (Wrocaw)

1.3%

ZP 90 FM Legnica

1.2%

ZP 106,2 FM (Jelenia Gra)

1.1%

Radio RAM 89,81.0%


FM
Radio RMF MAXXX (Wrocaw)

0.8%

Radio Plus Gogw

0.7%

Radio ZET Gold (Wrocaw)

0.7%

Program 2 PR SA

0.6%

Program 4 PR SA

0.5%

Radio Elka (Gogw)

0.4%

0%

10%

20%

30%

40%

181

Wykres 4: Zasig dzienny programw radiowych na terenie wojewdztwa


dolnolskiego w 2014 r.
Radio ZET

20.1%

Radio RMF FM

19.8%

Radio ESKA (Wrocaw)

16.1%

Program 1 PR SA

8.8%

Program 3 PR SA

8.7%

Muzyczne Radio (Jelenia Gra)

5.3%

Polskie Radio Wrocaw

5.3%

ZP Kolor 90,4 FM Wrocaw

3.3%

Radio VOX FM

2.9%

Radio Plus Legnica

2.8%

Radio Maryja

2.2%

Radio RMF Classic

2.0%

Radio TOK FM

2.0%

Radio RMF MAXXX (Wabrzych)

1.9%

Radio RMF MAXXX (Wrocaw)

1.8%

ZP 91,8 FM (Wabrzych)

1.8%

Radio Wawa (Wrocaw)

1.7%

ZP 106,2 FM (Jelenia Gra)

1.6%

Rock Radio 106,1 FM (Wrocaw)

1.4%

Radio RAM 89,8 FM

1.1%

Program 2 PR SA

1.1%

Radio ZET Gold (Wrocaw)

1.0%

ZP 90 FM Legnica

1.0%

Program 4 PR SA

0.9%

Radio Elka (Gogw)

0.9%

Radio Plus Gogw

0.7%

0%

10%

20%

30%

40%

182

Radio RAM - program miejski


Udzia w programie audycji realizujcych ustawowe zadania misyjne by
wysoki - wynis 98% rocznej emisji. Dominoway audycje powicone problemom
i
wydarzeniom
kulturalnym
we Wrocawiu. Program peni rwnie zadania informacyjne (realizowane gwnie
poprzez dzienniki i informacje uytkowe dla mieszkacw, np. prognoza pogody,
sytuacja na drogach w miecie, remonty i utrudnienia w poruszaniu si po
Wrocawiu).
Wykres 5: Plan programowy Radia RAM i jego realizacja w 2014 r.

8%

Informacja

Publicystyka

7%

2%
3%

19%

Kultura

0%

20%

10%

20%
Plan 2014

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014

Spka realizowaa plan w wersji uzgodnionej z KRRiT. Tematyka dotyczca


miasta bya obecna we wszystkich kategoriach nadawanych audycji. Jednak jej
udzia by niewielki stanowia jedynie 19% rocznego czasu nadawania.
W programie dominowaa muzyka - zaja dwie trzecie ubiegorocznego
programu. Nadawano gwnie wspczesn muzyk rozrywkow. Audycje sowne
miay niewielki udzia stanowiy 26% programu.

183

Wykres 6: Udzia sowa i muzyki w programie Radia RAM w 2014 r.

Inne*; 2%
Sowo; 26%

Muzyka; 72%

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

Pozycja Radia RAM na rynku radiowym we Wrocawiu


W stosunku do 2013 r. program radia RAM zyska wysz pozycj w czasie
suchania programw w miecie (o 0,9 pkt. proc.).

184

Wykres 7: Udzia w czasie suchania programw radiowych na terenie Wrocawia


w 2014 r.
Program 3 PR SA

10.6%

Radio RMF FM

10.3%

Radio ESKA (Wrocaw)

9.6%

Radio VOX FM

8.6%

Radio Zote Przeboje Kolor 90,4 FM

8.6%

Radio ZET

7.7%

Program 1 PR SA

7.0%

Radio TOK FM

4.9%

Polskie Radio Wrocaw

4.5%

Rock Radio 106,1 FM

4.4%

Radio RMF Classic

4.3%

Radio Wawa (Wrocaw)

4.1%

Radio RAM 89,8 FM

3.6%

Radio ZET Gold (Wrocaw)

2.1%

Radio RMF MAXXX (Wrocaw)

1.6%

Radio Maryja

1.5%

Radio ZET CHILLI

1.2%

Katolickie Radio Rodzina

1.0%

Program 2 PR SA

0.9%

Radio Muzo.fm / do 2014-09 Radio PiN

0.6%

Program 4 PR SA

0.6%

Akademickie Radio LUZ

0.5%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Wykorzystanie rodkw abonamentowych oraz koszty dziaalnoci misyjnej


Przekazane w 2014 r. wpywy abonamentowe pokryy 61% kosztw zada
misyjnych Radia Wrocaw. Koszty dziaalnoci misyjnej poniesione przez spk
przedstawia tabela nr 1.

185

Tabela 1. Koszty dziaalnoci misyjnej Radia Wrocaw SA w 2014 r.


Przedsiwzicia realizujce misj,
o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv

Koszty
w tys. z

1. Tworzenie programu regionalnego - zadania z zakresu


informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
2. Rozpowszechnianie programu regionalnego
3. Audycje dla mniejszoci narodowych i etnicznych oraz
spoecznoci posugujcej si jzykiem regionalnym
4. Tworzenie i rozpowszechnianie programu miejskiego RAM
5. Emisja cyfrowa DAB+
6. Pozaantenowe zadania misyjne (m.in. koncerty, spektakle)
Koszty misji ogem

Udzia
w kosztach
misji
w%

9 867
1 421

74,3%
10,7%

14
1 302
46
627
13 277

0,1%
9,8%
0,4%
4,7%
100,0%

Koszty dziaalnoci misyjnej byy nisze o 5,6% od kosztw misji, ktre


wystpiy
w spce w 2013 r. (14 065 tys. z).
Wykorzystanie rodkw z abonamentu przekazanych spce przedstawia tabela
nr 2.
Tabela 2. Wykorzystanie rodkw abonamentowych przekazanych Radiu Wrocaw
SA w 2014 r.
w tys. z
Przedsiwzicia realizujce misj,
o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
Razem przedsiwzicia misyjne,
z tego:
1. Zadania programowe w zakresie informacji,
publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
w tym: audycje preferowane
2. Koszty rozpowszechniania programu regionalnego
3. Audycje dla mniejszoci narodowych i etnicznych
oraz spoecznoci posugujcej si jzykiem
regionalnym
4. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
5. Emisja cyfrowa DAB+

Przekazany
abonament
(cznie z
nadwyk)

Wydatki
sfinansowane
z abonamentu

8 116

8 028

6 708
295
1 274

6 708
295
1 274

16
30
88

13
0
33

Wpywy abonamentowe przekazane Radiu Wrocaw byy o 235 tys. z


wysze od przyjtej prognozy, a nadwyka zostaa wykorzystana na
dofinansowanie planowanych audycji programu regionalnego oraz nowe audycje
o tematyce wyborczej i suchowiska historyczne.
rodki abonamentowe pokryway 52% kosztw dziaalnoci ogem spki.

186

Radio Zachd SA (Zielona Gra)


W 2014 r. Spk kierowali:
Zarzd
Dariusz Frejman - prezes
Rada Nadzorcza
Jan Andrykiewicz - przewodniczcy
Roman Stryjski - wiceprzewodniczcy
Ewa Rudzka (MSP w porozumieniu z MKiDN), Krzysztof Szymaski, Agnieszka
Wala - czonkowie
Stron spoeczn reprezentowaa Rada Programowa w skadzie (powoana
uchwa
KRRiT
nr
407
z dnia 30 padziernika 2012 r.):
ukasz Pabierowski (PO) - przewodniczcy
Maciej Szykua (PSL) - wiceprzewodniczcy
Robert Gromadzki (PO) - sekretarz
Andrzej Buck (KRRiT), Jacek Budziski (PiS), Bogumia Burda (SLD), Marcin
Grzegorski (KRRiT), Artur Januszkiewicz (Ruch Palikota), Krzysztof Krl (KRRiT),
Filip Rdesiski (Solidarna Polska), Agnieszka Siarkiewicz (PO), Dorota Szaban
(KRRiT), Stanisaw Tomczyszyn (KRRiT), Andrzej Tyborowski (PO), Arkadiusz
Tybura (PiS) - czonkowie
Pokrycie ludnociowe i powierzchniowe programu Radia Zachd SA
Pokrycie ludnociowe:
973 956 osb
2,52 %
2
Pokrycie powierzchniowe:
9 762,7 km
3,12 %
Dziaalno programowa
Spka realizowaa plan uzgodniony z KRRiT. Audycje realizujce ustawowe
zadania misyjne miay wysoki udzia - zajy 96% rocznego programu. Program
peni gwnie funkcj informacyjno opiniotwrcz. Z du czstoliwoci w
cigu doby nadawano serwisy oraz informatory uytkowe dla mieszkacw
regionu, a take stwarzano rnym grupom spoecznym (zwizkom zawodowym,
zwizkom
pracodawcw,
partiom
politycznym,
organizacjom
poytku
publicznego) moliwo przekazywania wasnych opinii, komentarzy i stanowisk w
rnych sprawach biecych. Oferta zawieraa take audycje podejmujce
problemy
kultury
oraz
informujce
o
wanych
wydarzeniach
w tej dziedzinie. Prezentowano lubuski dorobek teatralny oraz tradycj ludow
regionu (gwnie poprzez muzyk ludow). W ramach realizacji zada
edukacyjnych nadawano konkursy oraz audycje suce edukacji obywatelskiej
(gwnie dotyczce wyborw i kalendarza wyborczego); tworzono rwnie
audycje podejmujce wane kwestie integracji pogranicza polsko-niemieckiego.
W audycjach rozrywkowych obok muzyki prezentowano rwnie
charakterystyczn dla tego regionu twrczo satyryczn. Udzia ustawowych
kategorii w programie obrazuje wykres nr 1.
187

Wykres 1: Plan programowy Radia Zachd SA i jego realizacja w 2014 r.


Informacja

12%
13%

Publicystyka

11%
12%
7%
8%

Kultura

Edukacja

Sport

4%
5%
3%
3%
54%
54%

Rozrywka
0%

10%

20%
Plan 2014

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014

Tematyka regionalna zaja blisko 1/3 rocznego programu (31%). Wrd


audycji preferowanych przez KRRiT najwicej czasu zajy audycje suce
edukacji obywatelskiej (563 godz. w roku). Byy to zarwno wasne audycje
wyborcze nadawcy powicone przebiegowi kampanii wyborczych do Parlamentu
Europejskiego oraz samorzdu terytorialnego, jak te konkursy z wiedzy
o Europie w zwizku z 10. rocznic przystpienia Polski do UE.
Wysoki udzia w programie miay rwnie formy udramatyzowane (373
godz.). Nadawano podobnie jak w latach ubiegych dokumenty i reportae,
powicone
zrnicowanej
tematyce,
w tym, promowano osignicia mieszkacw w rnych dziedzinach ycia (m.in.
portrety Lubuszan
i osb spoza wojewdztwa, ale utrzymujcych wizi z regionem). Stae miejsce w
programie miay take reportae o charakterze interwencyjnym, podobnie jak
suchowiska (nadawane raz w tygodniu) powstae we wsppracy z lubuskimi
teatrami oraz reportae nagradzane w konkursach midzynarodowych i
krajowych.
Nadawano take audycje tworzone specjalnie dla modziey miay
niewielki udzia w cigu roku: 67 godz. Byy to magazyny przedstawiajce
dziaania edukacyjne w lubuskich placwkach dydaktycznych rnego szczebla
(m.in.
raporty
z
realizacji
projektw
edukacyjnych,
relacje
z dziaalnoci stowarzysze i fundacji dziaajcych na rzecz owiaty w regionie), a
take nadawana co tydzie audycja redagowana przez uczniw gimnazjw i szk
ponadgimnazjalnych o problemach tej grupy odbiorczej.
188

Radio Zachd uczestniczyo w projektach realizowanych wsplnie z innymi


rozgoniami regionalnymi: we wsppracy z Radiem Biaystok zrealizowao cykl
promujcy ide rwnych szans kobiet i mczyzn w dostpie do zatrudnienia oraz
cykl audycji powiconych popularyzacji modych twrcw muzyki rozrywkowej.
Wraz z Radiem Olsztyn wsptworzyo cykl audycji sucych ekologii
i ochronie rodowiska. Radio Zachd podjo take wspprac z Polskim Radiem
SA przy realizacji festiwalu Dwa Teatry oraz z Radiem Berlin Brandenburg przy
organizacji i relacjonowaniu maratonu sztafetowego z Zielonej Gry do Cottbus.
Program charakteryzowa wysoki udzia audycji sownych - stanowily 41%
rocznego czasu emisji.
Wykres 2: Udzia sowa i muzyki w programie Radia Zachd SA w 2014 r.

Inne*; 4%

Sowo; 41%

Muzyka; 55%

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

Dziaalno pozaantenowa
W 2014 r. spka prowadzia dziaania pozaantenowe w rnych obszarach:
ekologia, zdrowy styl ycia poprzez uprawianie sportu, przeciwdziaanie
patologiom spoecznym, popularyzowanie bezpieczestwa w ruchu drogowym,
umacnianie tosamoci regionalnej. Radio Zachd byo m.in. gwnym
organizatorem kampanii edukacyjnej na temat gospodarowania odpadami
komunalnymi
w wojewdztwie lubuskim. Kampania obja nie tylko organizacj konferencji
naukowej z udziaem przedstawicieli samorzdw, firm oraz instytucji
zajmujcych si selektywn zbirk oraz utylizacj odpadw komunalnych, ale
take upowszechnianie wiedzy o prawach i obowizkach obywateli zwizanych z
zasadami gospodarowania odpadami w ramach konkursw edukacyjnych dla
uczniw szk podstawowych, gimnazjalnych i rednich w regionie.
189

Spka przeprowadzia akcj pn. Wiosenne metamorfozy, ktrej celem byo


upowszechnienie waciwych nawykw ywieniowych w poczeniu z poradami.
Zorganizowano take wiele festynw dla mieszkacw regionu oraz bieg: Rak to
si leczy.
Wanym obszarem pozaantenowej dziaalnoci Radia Zachd byo
upowszechnianie aktywnoci fizycznej, zarwno wrd dzieci i modziey
(organizacja wojewdzkiego turnieju piki nonej dla najmodszych), jak te
dorosych (bieg sztafetowy Cottbus-Zielona Gra z udziaem 50 zespow
sztafetowych z Polski i Niemiec). Jednoczenie, tego typu wydarzenia suyy
umacnianiu integracji przygranicznych regionw polsko-niemieckich, czego
symbolem by udzia w biegu sztafetowym Cottbus-Zielona Gra czonego
zespou dziennikarzy Radia Zachd oraz Antenne Brandenburg. Radio Zachd
zrealizowao rwnie projekt pn. Akademia snookera, skierowany do dzieci, ktre
pod okiem wicemistrza Europy Marcina Nitschke uczyy si podstaw tej gry.
W 2014 r. Radio Zachd promowao take zasady bezpieczestwa w ruchu
drogowym, organizujc festyny motoryzacyjne oraz uczestniczc w akcji Bd
widoczny na drodze, w ramach ktrej dziennikarze rozgoni odwiedzali
przedszkola i szkoy w regionie. Do uczniw skierowany by take festyn na temat
zapobiegania narkomanii i upowszechniajcy pozytywne zachowania w tym
zakresie.
Promocji regionu suya organizacja kolejnej edycji Winobrania, imprezy
sucej popularyzacji produktw regionalnych, oraz konferencji powiconej
zjawiskom i procesom zachodzcym w kulturze ludowej na ziemiach zachodniej i
pnocnej Polski. Ponadto, rozgonia organizowaa studia plenerowe podczas
odbywajcych si w regionie festiwali muzycznych (np. Przystanek Woodstock),
wzmacniajc tym samym kontakt z generacj modych odbiorcw.
Pozycja Radia Zachd SA na rynku radiowym w wojewdztwie lubuskim
W stosunku do 2013 r. Radio Zachd minimalnie zmniejszyo swj udzia w
czasie suchania programw dostpnych w regionie (o 0,6 pkt. proc.) oraz w
zasigu dziennym (o 1,6 pkt. proc.).

190

Wykres 3: Udzia
wojewdztwa
w 2014 r.

czasie

suchania programw
lubuskiego

radiowych

na

terenie

30.5%

Radio RMF FM

18.0%

Radio ZET

6.6%

Program 1 PR SA

6.2%

Polskie Radio Zachd 103 FM

5.2%

Program 3 PR SA
Radio ESKA (Gorzw)

4.2%

Radio VOX FM

4.2%

Radio Plus Gorzw

3.9%

Radio ESKA Zielona Gra

3.2%

ZP 98,1 FM (Zielona Gra)

2.9%

Radio Gorzw 95,6 FM

2.8%

Radio Zielona Gra 97,1 FM

2.8%
2.1%

Radio Maryja
Radio RMF MAXXX (Zielona Gra)

1.4%

Radio ESKA ary

1.2%

Radio Plus Zielona Gra

1.1%

Program 2 PR SA

0.5%

Radio RMF Classic

0.4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

191

Wykres 4: Zasig dzienny programw radiowych na terenie wojewdztwa


lubuskiego w 2014 r.

31.1%

Radio RMF FM

22.9%

Radio ZET
Program 1 PR SA

7.3%

Polskie Radio Zachd 103 FM

7.0%

Program 3 PR SA

6.5%

Radio ESKA (Gorzw)

6.2%

Radio VOX FM

4.5%

ZP 98,1 FM (Zielona Gra)

4.5%

Radio ESKA Zielona Gra

3.8%

Radio Zielona Gra 97,1 FM

3.7%

Radio Plus Gorzw

3.6%

Radio Gorzw 95,6 FM

3.2%

Radio RMF MAXXX (Zielona Gra)

3.1%

Radio Maryja

2.2%

Radio ESKA ary

2.0%

Radio Plus Zielona Gra

1.3%

Program 2 PR SA

1.0%

Radio RMF Classic

0.5%

0%

10%

20%

30%

40%

192

Radio Zielona Gra 97,1 FM - program miejski


Audycje realizujce ustawowe zadania misyjne zajy niemale cay roczny
program - 96% czasu emisji. Najwikszy udzia miay audycje informacyjne i
publicystyczne
wypenione
przekazami,
komentarzami
i
omwieniami
dotyczcymi biecych wydarzeniach w miecie. Udzia kategorii wskazanych w
Rozporzdzeniu KRRiT z 27 kwietnia 2011 r. obrazuje wykres nr 5.
Wykres 5: Plan programowy Radia Zielona Gra 97,1 FM i jego realizacja w 2014
r.
8%
Informacja

8%

11%
Publicystyka
12%

Plan 2014

Realizacja 2014

4%
Kultura

0%

4%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Spka zrealizowaa plan programowy uzgodniony z KRRIT. Udzia audycji


sownych
w rocznym programie stanowi blisko 1/3 czasu nadawania (29%). Tematyka
realizowana
w programie to gwnie kwestie gospodarcze i samorzdowe.

193

Wykres 6: Udzia sowa i muzyki w programie Radia Zielona Gra 97,1 FM w 2014
r.

Inne*; 4%
Sowo; 28%

Muzyka; 67%

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

Pozycja Radia Zielona Gra 97,1 FM na rynku radiowym w Zielonej Grze


W stosunku do 2013 r. program utrzyma pozycj pod wzgldem udziau w
czasie suchania programw w miecie.

194

Wykres 7: Udzia w czasie suchania programw radiowych na terenie Zielonej


Gry
w 2014 r.

16.7%

Radio RMF FM

12.3%

Radio Zielona Gra 97,1 FM

11.3%

Radio ZET
Program 3 PR SA

8.3%

Radio RMF MAXXX (Zielona Gra)

8.1%

Polskie Radio Zachd 103 FM

7.4%

Radio VOX FM

7.3%
6.3%

Program 1 PR SA
Radio Zote Przeboje 98,1 FM

5.5%

Radio ESKA Zielona Gra

5.3%
3.4%

Radio Plus Zielona Gra

2.3%

Radio Maryja

1.8%

Radio RMF Classic

1.2%

Radio ZET CHILLI


Akademickie Radio Index

0.7%

Program 2 PR SA

0.4%

0%

10%

20%

30%

40%

195

Radio Gorzw 95,6 FM - program miejski


Realizowano plan uzgodniony z KRRiT. Program peni gwnie funkcj
informacyjno-opiniotwrcz, a w jego strukturze najwicej miejsca zajy
informacje dla mieszkacw Gorzowa oraz audycje publicystyczne o problemach
miasta. Ponadto, w programie obecne byy take innego rodzaju audycje sowne:
edukacyjne, powicone lokalnemu sportowi.
Wykres 8: Plan programowy Radiu Gorzw 95,6 FM i jego realizacja w 2014 r.

5%
Informacja

6%

8%
Publicystyka

9%

1%
Kultura

0%

2%

10%

20%
Plan 2014

30%

40%

50%

60%

Realizacja 2014

Audycje sowne zajy niemal 1/3 rocznego programu (31%), a 77%


zawartej w nich warstwy sownej dotyczyo wydarze w Gorzowie Wlkp.

196

Wykres 9: Udzia sowa i muzyki w programie Radia Gorzw 95,6 FM w 2014 r.

Inne*; 1%
Sowo; 30%

Muzyka; 68%

*Kategoria Inne obejmuje reklam, autopromocj i ogoszenia nadawcy.

Pozycja Radia Gorzw 95,6 FM SA na rynku radiowym w Gorzowie Wielkopolskim


W stosunku do 2013 r. Radio Gorzw zmniejszyo swj udzia w czasie
suchania programw dostpnych w miecie.

197

Wykres 10: Udzia w czasie suchania programw radiowych na terenie Gorzowa


Wielkopolskiego
w 2014 r.

18.0%

Radio Plus Gorzw


Radio RMF FM

17.3%

Radio ESKA (Gorzw)

17.2%
13.0%

Radio Gorzw 95,6 FM

11.8%

Radio ZET

6.2%

Program 3 PR SA
Program 1 PR SA

4.1%

Radio Maryja

3.7%

Polskie Radio Zachd 103 FM

2.7%

Radio TOK FM

2.3%

Program 4 PR SA

1.3%

Radio Muzo.fm / do 2014-09 Radio PiN

0.9%

Program 2 PR SA

0.4%

0%

10%

20%

30%

40%

198

Wykorzystanie rodkw abonamentowych oraz koszty dziaalnoci misyjnej


Przekazane w 2014 r. wpywy abonamentowe pokryy 72% kosztw zada
misyjnych Radia Zachd. Koszty dziaalnoci misyjnej poniesione przez spk
przedstawia tabela nr 1.
Tabela 1. Koszty dziaalnoci misyjnej Radia Zachd SA w 2014 r.

Koszty
w tys. z

Udzia
w
kosztach
misji
w%

8 379
738

78,2%
6,9%

755

7,1%

837
10 709

7,8%
100,0%

Przedsiwzicia realizujce misj,


o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
1. Tworzenie programu regionalnego - zadania z zakresu
informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
2. Rozpowszechnianie programu regionalnego
3. Tworzenie i rozpowszechnianie programu miejskiego
Gorzw
4. Tworzenie i rozpowszechnianie programu miejskiego
Zielona Gra
Koszty misji ogem

Koszty byy o 3% wysze od kosztw misji, ktre wystpiy w spce w 2013 r. (10
390 tys. z).
Wykorzystanie rodkw z abonamentu przekazanych spce przedstawia tabela
nr 2.
Tabela 2. Wykorzystanie rodkw abonamentowych przekazanych Radiu Zachd
SA w 2014 r.
w tys. z
Przedsiwzicia realizujce misj,
o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv
Razem przedsiwzicia misyjne, z tego:
1. Zadania programowe w zakresie informacji,
publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
w tym: audycje preferowane
2. Koszty rozpowszechniania programu regionalnego
3. Biblioteka Cyfrowa Mediw Publicznych
4. Zadania inwestycyjne
(system monitoringu pracy urzdze komp., zdalne
zarzdzanie serwerami oraz radiowy wz
transmisyjny)

Przekazany
abonament
(cznie z
nadwyk)

Wydatki
sfinansowane
z abonamentu

7 664

7 141,5

6 383
500
738
30

6 383
500
738
0,5

494

20

Wpywy abonamentowe przekazane Radiu Zachd byy o 235 tys. z


wysze od przyjtej prognozy. Przekazana nadwyka zostaa wykorzystana przez
nadawc na dofinansowanie pozycji programowych ujtych w planie (audycje
preferowane), nowych audycji oraz na pokrycie kosztw rozpowszechniania
programu regionalnego.
199

rodki abonamentowe pokryway 72% kosztw dziaalnoci ogem spki.

200

PODSUMOWANIE
Telewizja Polska SA
W 2014 r. oferta programw oglnokrajowych uwzgldniaa potrzeby
rnych rodowisk: mniejszoci narodowych i etnicznych, spoecznoci lokalnych,
ludnoci zamieszkujcej strefy przygraniczne, osb niepenosprawnych,
organizacji poytku publicznego, zwizkw zawodowych, zwizkw pracodawcw
i partii politycznych. Gwn funkcj nadawanych programw byo dostarczanie
informacji (regionalnych, krajowych, midzynarodowych) z rnych dziedzin oraz
opinii
i komentarzy w sprawach biecych, najczciej w ramach audycji o tematyce
politycznej (m.in. dotyczcych wyborw do Parlamentu Europejskiego oraz do
samorzdu terytorialnego). Programy oglnokrajowe w duym stopniu miay
rwnie charakter rozrywkowy. Prezentoway gwnie dorobek polskiej twrczoci
kabaretowej oraz polskie seriale obyczajowe czy audycje typu reality show. Tego
typu oferta bya w duej czci kontunuacj nadawanej w 2013 roku. Pozytywnie
naley oceni zwikszenie wymiaru
czasowego pasm edukacyjnych,
realizowanych m.in. w formach dokumentalnych i reportaowych, kontynuacj
nadawania spektakli teatralnych (chocia nadal gwnie powtrkowych), audycji
powiconych literaturze wspczesnej oraz popularyzujcych czytelnictwo.
W ubiegym roku spka wyduya czas trwania programw kierowanych
do mieszkacw regionw. Kady z 16 oddziaw terenowych TVP SA nadawa
rednio 5 godzin programu w cigu doby. Bya to przede wszystkim oferta o
charakterze informacyjno-publicystycznym podejmujca gwnie biec
tematyk polityczn. W ofercie tych programw wiele miejsca zajy rwnie
audycje suce zachowaniu tosamoci regionw (tj. powicone ich historii,
kulturze i tradycji).
Treci skierowane do bardziej wymagajcego odbiorcy zawieray programy
wyspecjalizowane, m.in. TVP Kultura, TVP Historia.
Spka realizowaa plany finansowo-programowe uzgodnione KRRiT na
2014 roku, jak rwnie zadania okrelone w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji,
zapewniajc widzom zarwno dostp do informacji, jak te szeroko pojt
edukacj oraz rozrywk. Wprowadzono co prawda modyfikacje w stosunku do
uzgodnionych planw, niemniej wikszo z nich wpyna korzystnie na
wykonywanie przez Telewizj Polsk obowizkw okrelonych w art. 21 ustawy o
radiofonii
i telewizji. W programie TVP 1 nadano dwukrotnie wicej, ni planowano, audycji
z kategorii informacja oraz z kategorii kultura, a w programie TVP 2 dwukrotnie
wicej audycji z kategorii edukacja. W programach tworzonych przez oddziay
terenowe prezentowano wicej ni planowano treci o walorach edukacyjnopoznawczych oraz powiconych dorobkowi kulturowo-historycznemu regionw.
Polskie Radio SA
Oferta tworzona w 2014 r. przez spk koncentrowaa si na publicystyce
(21% rocznej oferty PR SA) i informacji (17% rocznej oferty PR SA). Niewtpliwie
wpyw na wysoki udzia tych kategorii w programach PR SA miay wane
wydarzenia, takie jak wybory do PE i do samorzdw.
Programy PR SA dostarczay take wiedzy o kulturze. Oferta ta stanowia
znaczc cz programw spki - zaja 28%. Suchacze mieli moliwo
obcowania z literatur (czytano utwory prozatorskie wspczesnych autorw
201

polskich
i
zagranicznych,
omawiano
nowoci
wydawnicze)
i radiowymi formami udramatyzowanymi (nadawano spektakle Teatru Polskiego
Radia, reportae artystyczne, suchowiska). Nadawca systematycznie prowadzi
edukacj w zakresie odbioru dzie kultury i sztuki. We wszystkich programach PR
SA uwraliwiano na kultur jzyka. Nadawano poradniki o poprawnym uywaniu
jzyka polskiego (w mowie i pimie). Naley podkreli rwnie,
e prowadzcy audycje posugiwali si nienagann polszczyzn. Zakres
prowadzonej edukacji by szeroki: obejmowa zagadnienia historyczne,
problematyk ekologiczn, zwizan ze zdrowiem, ekonomi i gospodark.
Poszerzano rwnie wiedz suchaczy o nowych technologiach, jak te objto
tego typu edukacj osoby starsze, zapobiegajc w ten sposb wykluczeniu
cyfrowemu tej grupy odbiorcw. Warto podkreli, e nadawca wskazywa
zarwno zalety jak i zagroenia, jakie nios dynamicznie rozwijajce si nowe
techologie, szczeglnie w kontekcie ich wpywu na dzieci. Audycje edukacyjne
zajy rednio 12% rocznej oferty PR SA. Pozostaa cze programw wypeniaa
rozrywka (18%), tj. gwnie muzyka rnych gatunkw (rock, etno, pop,
klasyczna,
jazz,
ludowa),
w mniejszym stopniu audycje satyryczne (archiwalne i premierowe).
Przeprowadzono take, po raz pierwszy, monitoring programu
wyspecjalizowanego:
informacyjno-publicystycznego,
Polskie
Radio
24,
nadawanego od jesieni 2013 roku. Monitoring mia na celu sprawdzenie
podobiestw i rnic zawartoci audycji informacyjnych i publicystycznych
w porwnaniu z Programem 1 oraz Programem 3 PR SA. Analiza wykazaa, e
audycje premierowe wypeniy trzy czwarte jego zawartoci. Audycje pochodzce
z innych programw Polskiego Radia (Programu 1 i 3) stanowiy jedynie 4%
tygodniowego czasu emisji programu, co jest pozytywnym dziaaniem nadawcy
bowiem PR 24 jest zupenie now ofert w stosunku do pozostaych programw
PR SA. Naley podkreli, e PR 24 prezentuje wietny warsztat dziennikarski, jest
dynamiczny, szybko reagujcy na biece wydarzenia.
Nadawca realizowa plany programowe w formie uzgodnionej z KRRiT w
Programie 1, 2 i 3 PR SA. Wprowadzono niewielkie modyfikacje, ktre wpyny
pozytywnie na zawarto nadawanych programw. W trzech programach (Programie
1, 2 i 4) nadawca zwikszy w stosunku do planw liczb godzin audycji
publicystycznych, a w dwch programach (Programie 1 i 3) liczb godzin audycji
o kulturze. Programy byy zrnicowane pod wzgldem udziau sowa: najwyszy
by w Programie 1 (67% w rocznym czasie emisji wzrost w stosunku do roku
2013
o
7
pkt.
proc.),
najniszy

w Programie 4 (wynis 30%; tyle samo co w 2013 roku). Wrd programw


emitowanych
w technologii DAB+ najwyszy udzia sowa by w Polskim Radiu 24 (92%
rocznego czasu emisji). Natomiast spka nie realizowaa planu programowego w
formie uzgodnionej z KRRiT w Programie 4 PR SA.
Rozgonie regionalne radia publicznego
Ubiegoroczna oferta programowa rozgoni regionalnych koncentrowala
si
na
informacji
i publicystyce - redni udzia tych kategorii by wysoki i wynis a 26%, czyli
202

ponad 1/4 rocznego programu. Przekazywano, aktualizowane na bieco,


informacje
z
regionu
oraz
poszerzano
je
o komentarze eksperckie, przedstawicieli wadz lokalnych, partii politycznych,
organizacji zwizkowych oraz poytku publicznego.
Wysoki udzia w programach rozgoni miay treci dotyczce kultury.
Zajy
one
blisko
1/5 rocznej emisji. Informowano o wanych wydarzeniach regionalnych (m.in.
festiwalach, wystawach, koncertach muzyki powanej i rorywkowej, premierach
filmowych i teatralnych), prezentowano utwory literackie, formy udramatyzowane
(gwnie
reportae
ale
te,
cho
w mniejszym wymiarze, suchowiska coraz czciej produkowane przez
rozgonie).
Kolejnym znaczcym elementem pod wzgldem udziau byy audycje
edukacyjne. Stanowiy rednio 10% rocznych programw rozgoni. Podobnie jak
w latach poprzednich, skupiono si na popularyzowaniu wiedzy o historii i
kulturze
regionw
oraz
ich
walorach
gospodarczych
i krajoznawczych. Prowadzono take edukacj obywatelsk dotyczc wyborw
do Parlamentu Europejskiego i samorzdu oraz w zakresie rnych dziedzin
prawa, ekologii i zdrowego ywienia. Cz oferty edukacyjnej powicono
tematyce sportowej. Obok prezentacji wynikw rozgrywek lokalnych druyn,
transmisji z meczw, wiele miejsca powicono na upowszechnianie aktywnoci
fizycznej wrd modziey.
Udzia warstwy sownej w programach rozgoni regionalnych by
relatywnie wysoki i wynosi rednio niemal poow rocznej emisji programu
(48%). Najwyszy odsetek audycji sownych zawieray programy: Radia Krakw,
RDC oraz PiK z Bydgoszczy (udzia na poziomie 61%-75%), najniszy za by w
ofercie programowej spek we Wrocawiu, Koszalinie i Szczecinie (33%-38%).
Muzyka w trzech ostatnich wymienionych programach stanowia rednio od 58%64% rocznego czasu. Warto podkreli, e wszyscy regionalni nadawcy radiowi
realizowali
obowizek
odpowiedniego
(zgodnego
z ustaw) udziau w programach utworw sowno-muzycznych wykonywanych w
jzyku polskim - redni ich udzia wynis dla rozgoni 41% caoci nadawanej
muzyki
(wobec
wymaganego
min. 33%).
Na tematyk powicon sprawom regionu przeznaczano przecitnie 1/3
(35%) rocznego czasu nadawania. Warto podkreli, e blisko 3/4 (73%) warstwy
sownej w programach rozgoni dotyczyo problemw regionu; przekazy
powicone tej tematyce wypeniay przede wszystkim por dzienn programw.
Najwyszy odsetek treci regionalnych odnotowano w nastpujcych
rozgoniach: Katowice, Opole i Krakw (udzia na poziomie 45%-61%), najniszy
za w: Warszawie, Szczecinie, Koszalinie i Wrocawiu (21%-24%). Tematyka
regionalna dominowaa w rnego rodzaju audycjach informacyjnych,
publicystycznych i dotyczcych sportu, edukacyjnych, powiconych kulturze.
Cztery rozgonie tworzyy ofert adresowan do mieszkacw duych
miast, gwnie stolic regionw: Lublina, Zielonej Gry, Gorzowa Wielkopolskiego,
Poznania i Wrocawia. Jej charakter by zbliony do oferty komercyjnej, bowiem

203

wysoki udzia miaa w nich popularna muzyka rozrywkowa - rednio 70%, a sowo
stanowio jedynie 1/4 tej oferty. Peniy one gwnie funkcj rozrywkow.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wspara finansowo rozgonie regionalne
dodatkowymi rodkami (w cznej kwocie 5 540 000 z) na realizacj audycji
sucych
zwikszeniu
atrakcyjnoci
i jakoci programw, tzw. audycji preferowanych. Spki naday cznie ponad 11
tys. godzin tego typu audycji, co oznacza, e stanowiy one ponad 7% oferty
programowej rozgoni w 2014 r. Najwicej miejsca nadawcy przeznaczyli na
formy udramatyzowane: zajy one 4721 godzin (rednio ponad 3% rocznego
programu rozgoni). Rwnie liczn grup audycji byy dedykowane modziey
edukacyjne, wspomagajce ich ksztacenie i rozwj zawodowy (nadano ich 4399
godz.). Najmniej czasu (1952 godzin) przeznaczono na audycje suce edukacji
obywatelskiej, ze szczeglnym uwzgldnieniem wyborw do Parlamentu
Europejskiego oraz do samorzdw (stanowiy ponad 1% rocznego czasu
nadawania programw rozgoni).
Szczegowy rozkad iloci godzin emisji powiconych ww kategoriom
audycji preferowanych oraz rnice w tym zakresie midzy poszczeglnymi
rozgoniami
obrazuj
wykresy
od 1 do 3.

204

Wykres 1: Formy udramatyzowane takie jak: suchowisko, dokument, reporta


artystyczny
Radio Pomorza i Kujaw SA (Bydgoszcz)

782:00:00

Radio Krakw SA

523:00:00

Radio Kielce SA

496:30:00

Radio Gdask SA

496:00:00

Radio Olsztyn SA

432:00:00

Radio Zachd SA (Zielona Gra)

373:00:00

Radio Opole SA

334:00:00

Radio Koszalin SA

232:00:00

Radio Lublin SA

218:00:00

Radio Katowice SA
Radio Rzeszw SA
Radio Szczecin SA

201:00:00
142:00:00
124:00:00

Radio Merkury SA (Pozna)

99:00:00

Radio dla Ciebie SA (Warszawa)

97:00:00

Radio Biaystok

69:00:00

Radio d SA

55:00:00

Radio Wrocaw SA

48:00:00

Wykres 2: Audycje tworzone specjalnie dla modziey


Radio Opole SA

908:00:00

Radio Biaystok

727:00:00

Radio Lublin SA

433:30:00

Radio Olsztyn SA

336:00:00

Radio Gdask SA

312:00:00

Radio Katowice SA

303:00:00

Radio Krakw SA

248:00:00

Radio Szczecin SA

209:00:00

Radio Rzeszw SA

147:30:00

Radio d SA

146:00:00

Radio Koszalin SA

135:00:00

Radio dla Ciebie SA (Warszawa)

126:00:00

Radio Wrocaw SA

115:00:00

Radio Merkury SA (Pozna)


Radio Pomorza i Kujaw SA (Bydgoszcz)
Radio Zachd SA (Zielona Gra)
Radio Kielce SA

89:00:00
86:00:00
67:00:00
11:00:00

205

Wykres 3: Audycje suce edukacji obywatelskiej


Radio Zachd SA (Zielona Gra)

563:00:00

Radio Rzeszw SA

219:00:00

Radio dla Ciebie SA (Warszawa)

215:00:00

Radio d SA

206:00:00

Radio Olsztyn SA
Radio Merkury SA (Pozna)
Radio Katowice SA

140:00:00
120:00:00
73:00:00

Radio Lublin SA

60:30:00

Radio Pomorza i Kujaw SA (Bydgoszcz)

60:00:00

Radio Gdask SA

58:00:00

Radio Opole SA

45:00:00

Radio Kielce SA

43:00:00

Radio Krakw SA

38:00:00

Radio Biaystok

36:30:00

Radio Wrocaw SA

32:00:00

Radio Koszalin SA

29:00:00

Radio Szczecin SA

14:00:00

Nadawcy regionalni w wikszoci realizowali uzgodnione z KRRiT plany


finansowo-programowe. Spki wprowadzay niewielkie modyfikacje. Nie miay
one jednak wpywu na charakter nadawanych programw i sposb realizacji
zarwno planw, jak i zada ustawowych.

206