You are on page 1of 25

HSK

HSK

HSK
HSK

HSK
HSK
HSKHSKHSK

HSK
HSK HSK HSKHSK
HSK

HSK

HSK

HSK
HSK

HSK

HSK
HSK

HSK

HSK

HSK
CEF

CEF

HSK

HSK

5000

HSK

2500

HSK

1200

B2

HSK

600

B1

HSK

300

A2

HSK

150

A1

C2
C1

HSK

-1-

HSK

HSK

HSK

HSK

HSK

HSK

HSK
HSK

HSK HSK

1
2
3
4

3 HSK

-2-

HSK
HSK
CEFA1 HSK

HSK 2-3
150

HSK 40

20

15

20

40

17

35

40 5
1
5

5 3

5
3 3

-3-

2
5
5

5 5 5
5

HSK 120

100

100

200

HSK
HSK

-4-


HSK

HSK
120 15
220 17
3
40 5

/
-5-

-6-

1-5

-7-


6-10

-8-

10

-9-


11-15

N ho!


N ho!

Hn goxng rnshi n

11
12
13
14
15
- 10 -


16-20
Xiw w q shngdin

w xing mi yxi shugu

T xiw q nl


shngdin

yyun

xngq'r

16

17

xuxio

xngqsn

ki ch

zu fn

xngqw

shu Hny

losh

mma

18

19

A 4

B 7

C 10

20

hn ho

hn r

- 11 -

pngyou

hn lng

21-25

dinsh

fij

mo

21

22

yfu

shugu

23

zu

24

mfn

25

- 12 -


26-30

W hn xhuan zh bn sh

T zi shujio ne

26

T mngtin zu huch q

27

T zi yyun gngzu

28

sh ge yshng

W xing h y bi ch

29

Tmen sh tngxu

30

- 13 -


31-35
N h shu ma

Zhnggurn

N znme q nge fndin

din le

31

Xinzi j din le

Pnggu

32

N i ch shnme shugu

33

kui

Zhge xio bizi dushao qin

34

20

Zu chzch

N sh n gu rn

Ho de

35

- 14 -

xixie!


36-40
ji

huchzhn

dubuq

mngzi

knjin

N jio shnme

T shngw zi xuxio

36

din

fn q

din qin hulai

37 7 30

Wi

10

Zhng xinsheng zi

38

ma

w jntin b nng h n q kn yshng le

39

Mi gunxi

40

bba de yfu

le ma

Zi zhuzi humin

- 15 -

xux

HSK
30
Dji ho !

Hunyng cnji


Dji ho !

Hunyng cnji


Dji ho !

yj

yj

yj

kosh

HSK

Hunyng cnji

kosh

HSK

yj

kosh

HSK

tngl kosh fn s bfen

gng

HSK 20
Qng dji zhy

tngl kosh xinzi kish

D-y bfen


Ygng

ge t

mi t tng ling c

5
Lr :

hn goxng

kn dinyng

Xinzi kish d

t :

zu chzch

mngtin jin

sh'r din

3
h shu

4
d dinhu

- 16 -

D-r bfen


Ygng

ge t

mi t tng ling c

5
Lr :

Zh sh w de sh


Xinzi kish d

t :

N de yfu hn pioliang

Tmen zi gngzu

W pngyou sh losh

L xioji


qng zu

W rzi zi dxu d sh

10

- 17 -

D-sn bfen


Ygng

ge t

mi t tng ling c

5
Lr :

N ho!


N ho!

Hn goxng rnshi n


Xinzi kish d

t :

11
Zhge yzi dushao qin

11

Qsh kui

T hu ki ch ma

12
Hu

T ki ch sn nin du le

N q nr le

13
W q mile xi dngxi

Jntin w qng n ch fn

14
Ti ho le

w xing ch Zhnggu ci

Tmen sh shi

15

Tmen sn ge du sh w de xusheng

- 18 -

D-s bfen


Ygng

ge t

mi t tng ling c

5
Lr :

Xiw w q shngdin

w xing mi yxi shugu

T xiw q nl


Xinzi kish d

t :

16

Mngtin sh r yu rshw r

16

xngqsn

Mngtin sh xngq j

W hu shu Hny

17

w nng xi yxi Hnz

T hu shnme

Xi ge yu

w h Wng losh q Bijng

18

T h shi q Bijng

W yu y ge n'r

jnnin s su le

19
N'r j su le


Zutin xi y le

20

hn lng

Zutin tinq znmeyng

Tngl kosh xinzi jish

- 19 -

HSK

9C

10B

14A

15F

6A

7C

8B

11D

12E

13B

16B

17C

18A

19A

20C

21

22

23

24

25

26F

27C

28D

29B

30A

31E

32B

33C

34D

35A

36F

37B

38A

39C

- 20 -

40E

HSK

- 21 -

HSK

- 22 -

HSK

HSK
1 HSK

22B

HSK
1

HSK

1
2
3

4
5

- 23 -

HSK
120 15
220 17
3
40 5
6

7
8
1 20 3

93
17
10 5
5
11

12

- 24 -

HSK

1
2
3
4
5
6
7
8
9

- 25 -