You are on page 1of 149

Projekt z dnia 23-11-2015 r.

Zacznik
do rozporzdzenia
Ministra rodowiska
z dnia ........... 2015 r. (poz. .....)

PLAN OCHRONY DLA GORCZASKIEGO PARKU NARODOWEGO

Rozdzia 1
CELE OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARZE PARKU ORAZ WSKAZANIE
PRZYRODNICZYCH I SPOECZNYCH UWARUNKOWA ICH REALIZACJI
1. Cele ochrony
Celem Gorczaskiego Parku Narodowego, zwanego dalej Parkiem, jest ochrona
i denie do zachowania uksztatowanego przez procesy naturalne i czowieka,
reprezentatywnego dla Beskidw Zachodnich, ukadu ekosystemw z ich rnorodnoci
biologiczn, walorami krajobrazowymi i kulturowymi oraz ksztatujcymi je procesami
przyrodniczymi.
1.1. Celem ochrony przyrody nieoywionej jest:
1) zachowanie dziedzictwa geologicznego oraz zespow form uksztatowania
powierzchni, w tym specyficznych elementw krajobrazu grskiego (rzeba gr
rednich) charakterystycznych dla obszaru Parku;
2) poprawa lub utrzymanie waciwego stanu zasobw, tworw i skadnikw przyrody
nieoywionej i gleb;
3) zachowanie struktury przestrzennej gleb, ze szczeglnym uwzgldnieniem ochrony
gleb naraonych na erozj i przeciwdziaanie ich degradacji, poprzez:
a. spowalnianie spywu powierzchniowego i podniesienie retencji gleb poprzez
ograniczenie zrywki wleczonej i tworzenia rynien erozyjnych,
b. ograniczenie erozji wodnej na drogach i szlakach turystycznych poprzez
utrzymywanie ich we waciwym stanie, a take infrastruktury
hydrotechnicznej i zabezpiecze (zapory przeciwrumoszowe, kaszyce, itp.);
4) ochrona powietrza, wd, gleb przed zanieczyszczeniami lokalnymi, regionalnymi
i ponadregionalnymi.
1.2. Celem ochrony ekosystemw lenych jest ochrona i denie do zachowania pozostaoci
pierwotnej Puszczy Karpackiej reprezentujcej niemal wszystkie postacie lenych
fitocenoz grskich, jakie wyksztaciy si w Beskidach, w szczeglnoci:
1) zachowanie najistotniejszego waloru parku narodowego, jakim s naturalne procesy
przyrodnicze zachodzce w ekosystemach lenych poprzez:
a. utrzymanie, w co najmniej dotychczasowym wymiarze, areau obszaru ochrony
cisej,
1

b. poszerzenie strefy ochrony cisej w nastpstwie weryfikacji obszarw


podlegajcych dotd dziaaniom zachowawczym i renaturalizacyjnym w strefie
ochrony czynnej, ktre osigny waciwy stan zachowania zgodny z
zaoonym celem,
c. podporzdkowanie funkcjonowania obszarw ochrony cisej priorytetowi
ochrony naturalnych procesw przyrodniczych,
d. ograniczenie ingerencji w obszary lene podlegajce ochronie czynnej,
zmierzajce do zwikszenia iloci martwych drzew i ich fragmentw oraz
wykorzystania naturalnych procesw odnowieniowych,
e. ograniczenie pozyskania drewna w strefie ochrony czynnej tylko do posuszu
czynnego oraz zomw i wywaw, szczeglnie mogcych by przyczyn
zagroenia dla ssiadujcych lasw innej wasnoci,
f. kontynuacj dugookresowego monitoringu dynamiki gatunkw i zbiorowisk
lenych na sieci staych powierzchni koowych w 5-letnich okresach
kontrolnych;
2) w strefie ochrony czynnej utrzymanie lub denie do osignicia waciwego stanu
(struktury i funkcji) ochrony lenych siedlisk przyrodniczych, w tym stanowicych
przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Gorczaska PLH120018;
3) prowadzenie regulacji nadmiernej liczebnoci zwierzyny powej, w rozmiarze
wynikajcym ze wskaza prowadzonego w skali caego Parku monitoringu uszkodze
drzewostanw.
1.3. Celem ochrony ldowych ekosystemw nielenych jest zachowanie rnorodnoci szaty
rolinnej terenw otwartych, poprzez ochron polan reglowych stanowicych
makrosiedliska kowe uksztatowane przez czowieka, w tym przedmiotw ochrony
obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczaska PLH120018, w szczeglnoci:
1) utrzymanie lub denie do osignicia waciwego stanu (struktury i funkcji) ochrony
nielenych siedlisk przyrodniczych, w tym stanowicych przedmioty ochrony
w obszarze Natura 2000 Ostoja Gorczaska PLH120018;
2) denie do odtwarzania siedlisk nielenych na dawnych polanach reglowych,
zmierzajce do ochrony i wzrostu populacji cennych gatunkw kowych;
3) wykonywanie zabiegw ochrony czynnej (poza stref ochrony cisej) wynikajcych
ze wskaza monitoringu florystycznego i faunistycznego polan;
4) powikszanie areau k reglowych o wysokich walorach przyrodniczych
i krajobrazowych, poprzez wykupy gruntw na rzecz Gorczaskiego Parku
Narodowego i dugookresowe umowy z wacicielami prywatnymi na uytkowanie
gruntw;
5) utrzymanie bd przywrcenie odpowiednich warunkw wilgotnociowych
w siedliskach o charakterze torfowiskowym i bagiennym;
6) stymulowanie rozwoju kontrolowanego wypasu kulturowego zwierzt w celu
utrzymania bd odtworzenia podanych siedlisk kowych (np. udostpnianie
gruntw pod wypas; budowa i dzierawa szaasw pasterskich, promocja tradycyjnego
pasterstwa);
7) zapewnienie naturalnego przebiegu procesw przyrodniczych w ekosystemach
nielenych pooonych w strefie ochrony cisej oraz w strefie ochrony czynnej na
gruntach przeznaczonych do dalszej sukcesji;
8) dalsze gromadzenie wiedzy przyrodniczej w wyniku prowadzenia dugookresowego
monitoringu zbiorowisk rolinnych i monitoringu rezultatw stosowanych dziaa
ochronnych.
2

1.4. Celem ochrony ekosystemw wodnych jest utrzymanie i osignicie dobrego stanu wd
w zakresie ilociowym oraz fizycznym, chemicznym, biologicznym i morfologicznym,
w szczeglnoci poprzez:
1) monitoring jakoci wody w stawach w parku dworskim w Porbie Wielkiej oraz
oczyszczonych ciekw odprowadzanych z oczyszczalni ciekw, pod ktem ich
wpywu na stan wd powierzchniowych i podziemnych,
2) ochron rde przed zanieczyszczeniami,
3) spowolnienie spywu powierzchniowego, w celu poprawy infiltracji i zwikszenia
retencji na obszarze Parku,
4) odtwarzanie i zapobieganie naturalnym procesom wypycania si niewielkich
zbiornikw wodnych jako potencjalnych siedlisk rozrodczych pazw i bezkrgowcw
wodnych.
1.5. Celem ochrony gatunkw rolin, grzybw i ich siedlisk jest ochrona i denie do
zachowania gorczaskiej flory i grzybw, w szczeglnoci gatunkw zagroonych
i rzadkich w skali polskich Karpat oraz przedmiotw ochrony obszaru Natura 2000
Ostoja Gorczaska PLH120018, w szczeglnoci:
1) poznanie moliwie penej rnorodnoci gatunkowej oraz rozmieszczenia i stanu
populacji gatunkw flory i grzybw szczeglnej troski;
2) zachowanie biornorodnoci i ochrona chronionych i zagroonych gatunkw rolin
i grzybw poprzez:
a. ochron waciwych dla gatunkw siedlisk, w tym w szczeglnoci siedlisk
gatunkw wymagajcych ochrony strefowej,
b. w obszarze ochrony czynnej kierowanie si priorytetem ochrony gatunkw
o szczeglnym znaczeniu dla Gorcw, kraju i UE, tj. zagroonych, rzadkich,
w tym stanowicych przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja
Gorczaska PLH120018,
c. przeciwdziaanie rozprzestrzenianiu si gatunkw inwazyjnych;
3) dalsze gromadzenie wiedzy przyrodniczej w wyniku prowadzenia dugookresowego
monitoringu stanu flory i grzybw szczeglnej troski oraz monitoringu efektw
dziaa ochronnych dla tych przedmiotw.
1.6. Celem ochrony gatunkw zwierzt i ich siedlisk jest ochrona i denie do zachowania
fauny beskidzkiej, w tym gatunkw zagroonych i rzadkich w skali polskich Karpat oraz
przedmiotw ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczaska PLH120018 i Gorce
PLB120001, w szczeglnoci:
1) poznanie moliwie penej rnorodnoci gatunkowej i rozsiedlenia fauny;
2) denie do utrzymania populacji poszczeglnych gatunkw zwierzt (zwaszcza
zagroonych i rzadkich) na poziomie liczebnoci umoliwiajcym ich trwae
funkcjonowanie poprzez:
a. ustalenie wymaganych prawem stref ochronnych dla gatunkw,
b. na obszarze ochrony czynnej kierowanie si priorytetem ochrony gatunkw
o szczeglnym znaczeniu dla Gorcw, kraju i UE, tj. zagroonych, rzadkich,
w tym stanowicych przedmioty ochrony w obszarach Natura 2000 Ostoja
Gorczaska PLH120018 i Gorce PLB120001,
c. ochron korytarzy migracyjnych w otoczeniu GPN; ich cigy monitoring
i postulowanie odpowiednich rozwiza zabezpieczajcych i planistycznych
we wsppracy z lokalnymi samorzdami i spoecznoci,
d. odstpienie lub ograniczenie pozyskiwania posuszu kornikowego czynnego
oraz zomw i wywaw w okresie lgowym gatunkw zwierzt szczeglnej
3

troski,
e. przeciwdziaanie pojawowi i rozprzestrzenianiu si obcych gatunkw
inwazyjnych,
f. ograniczenie choroby wcieklizny u dzikich zwierzt zgodnie z wytycznymi
UE;
3) dalsze gromadzenie wiedzy przyrodniczej w wyniku prowadzenia dugookresowego
monitoringu stanu fauny i monitoringu rezultatw stosowanych dziaa ochronnych.
1.7. Celem ochrony krajobrazu jest zachowanie krajobrazu grskiego z mozaik lasw i polan
o wyjtkowych walorach ekspozycji i powiza widokowych, w szczeglnoci:
1) zachowanie, korygowanie lub przywracanie:
a. form krajobrazowych decydujcych o tosamoci i wyjtkowoci Gorcw,
w tym najcenniejszych krajobrazowo polan reglowych,
b. ekspozycji czynnej z najcenniejszych punktw, cigw i paszczyzn
widokowych polan reglowych,
c. powiza widokowych wynikajcych z ewolucyjnych przemian naturalnych
i kulturowych krajobrazu Gorcw;
2) zapewnienie utrzymania sekwencyjnoci percepcji wntrz krajobrazowych, jako
wyjtkowej wartoci krajobrazu Gorcw;
3) prowadzenie monitoringu okrelajcego kierunki i tempo przemian krajobrazw
gorczaskich.
1.8. Celem ochrony wartoci kulturowych jest zachowanie dziedzictwa kulturowego
obejmujcego zrnicowane lady obecnoci i dziaalnoci czowieka w Gorcach,
w szczeglnoci:
1) zachowanie i rewitalizacja materialnych elementw dziedzictwa kulturowego, takich
jak: drewniane szaasy pasterskie, pozostaoci gospodarstw wzorowych, park dworski
z pozostaociami zabudowa, obiekty i miejsca zwizane z II wojn wiatow, napisy
naskalne, kapliczki;
2) promowanie regionalnych form budownictwa w Parku i otulinie,
3) zachowanie tosamoci miejsca poprzez dokumentacj i tworzenie zbiorw
archiwalnych;
4) denie do zachowania dziedzictwa niematerialnego, m.in. kultury i obrzdowoci
mieszkacw Gorcw, legend, poda, nazewnictwa, pamici osb i wydarze
zwizanych z Gorcami.
1.9. Celem ochrony obszarw Natura 2000: Ostoja Gorczaska PLH120018 oraz Gorce
PLB120001 pooonych na terenie Gorczaskiego Parku Narodowego jest zachowanie
integralnoci tych obszarw, spjnoci sieci obszarw Natura 2000 oraz utrzymanie lub
przywrcenie waciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunkw rolin
i zwierzt wystpujcych na tych obszarach i bdcych przedmiotami ochrony, w tym
w szczeglnoci:
1) w odniesieniu do obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczaska PLH120018:
a. utrzymanie waciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych: 6430
Zioorola grskie (Adenostylion alliariae) i zioorola nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium), 6510 Niowe i grskie wiee ki uytkowane
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 7140 Torfowiska przejciowe i
trzsawiska (przewanie z rolinnoci z Scheuchzerio-Caricetea), 7230
Grskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mak, turzycowisk i
mechowisk), 8220 ciany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z
Androsacion vandelii), 8310 Jaskinie nieudostpnione do zwiedzania, 9130
4

yzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),


9410 Grskie bory wierkowe (Piceion abietis,cz zbiorowiska grskie),
b. przywrcenie waciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych: 6230
Grskie i niowe murawy bliniczkowe (Nardion paty bogate florystycznie),
6520 Grskie ki konietlicowe uytkowane ekstensywnie (PolygonoTrisetion), 7110 Torfowiska wysokie z rolinnoci torfotwrcz (ywe), 9110
Kwane buczyny (Luzulo-Fagetum), 91E0 gi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinosoincanae) i olsy rdliskowe,
c. utrzymanie waciwego stanu ochrony gatunkw rolin: 1386 bezlist
okrywowy (Buxbaumia viridis),
d. utrzymanie waciwego stanu ochrony gatunkw zwierzt: 4014 biegacz
urozmaicony (Carabus variolosus), 2001 traszka karpacka (Triturus
montandonii), 1355 wydra (Lutra lutra),
e. przywrcenie waciwego stanu ochrony gatunkw zwierzt: 1193 kumak
grski (Bombina variegata), 1352 wilk (Canis lupus), 1361 ry (Lynx lynx),
1354 niedwied (Ursus arctos);
2) w odniesieniu do obszaru Natura 2000 Gorce PLB120001:
a. utrzymanie waciwego stanu ochrony gatunkw ptakw: A104 jarzbek
(Tetrastes bonasia), A217 sweczka (Glaucidium passerinum), A220 puszczyk
uralski (Strix uralensis), A223 wochatka (Aegolius funereus), A236 dzicio
czarny (Dryocopus martius), A239 dzicio biaogrzbiety (Dendrocopos
leucotos), A241 dzicio trjpalczasty (Picoides tridactylus), A320
muchowka maa (Ficedula parva), A091 orze przedni (Aquila chrysaetos),
A261 pliszka grska (Motacilla cinerea), A264 pluszcz (Cinclus cinclus),
A282 drozd obrony (Turdus torquatus),
b. przywrcenie waciwego stanu ochrony gatunkw ptakw: A108 guszec
(Tetrao urogallus), A234 dzicio zielonosiwy (Picus canus), A259 siwerniak
(Anthus spinoletta), A215 puchacz (Bubo bubo).
2. Prz yrodnicze uwarunkowania realizacji celw ochrony
2.1. Na obszarze Parku wystpuj nastpujce ekosystemy:
1) lene;
2) ldowe nielene;
3) wodne.
2.2. Ekosystemy lene obejmuj 6476,11 ha, co stanowi 91,89% powierzchni Parku.
Istotnymi przyrodniczymi uwarunkowaniami dla ochrony ekosystemw lenych s:
1) dobry stan zachowania rnorodnoci biologicznej na poziomie ekosystemw,
stanowicy podstaw do minimalizowania ingerencji czowieka w przebieg procesw
naturalnych;
2) obecno
gniazd
gradacyjnych
gatunkw
owadw
kambiofagicznych
i ksylofagicznych; dla ograniczenia ich rozprzestrzeniania si konieczna jest
ingerencja w przebieg naturalnych procesw przyrodniczych, poza obszarem ochrony
cisej;
3) wystpowanie powierzchni o znieksztaconej strukturze gatunkowej, wiekowej
i przestrzennej drzewostanw, w efekcie gospodarki przeszej, w szczeglnoci
z okresu przed utworzeniem Parku.

Typy siedliskowe lasu:


Lp.
1
2
3
4
5

Typ siedliskowy lasu


Las grski wiey LGw
Las mieszany grski wiey LMGw
Br mieszany grski wiey BMGw
Br wysokogrski wiey BWG
Las gowy grski LG
Razem

Powierzchnia
[ha]
3208,9
2059,84
1335,64
434,48
8,83
7047,69

Udzia
[%]
45,53
29,23
18,95
6,16
0,13
100,00

Zbiorowiska rolinne lene wystpujce na obszarze Parku:


Lp.

Nazwa zbiorowiska

1
2
3
4
5
6

Abieti-Piceetum
Plagiothecio-Piceetum typicum
Plagiothecio-Piceetum athyrietosum distentifoliae
Plagiothecio-Piceetum calamagrostietosum villosae
Plagiothecio-Piceetum fagetosum
Plagiothecio-Piceetum stadium regeneracyjne
Plagiothecio-Piceetum stadium regeneracyjne z Sorbus
aucuparia
Plagiothecio-Piceetum stadium z martwym drzewostanem i
odnowieniami inicjalnymi
Alnetum incanae
Caltho-Alnetum
Fragmenty zespou Tilio cordatae-Carpinetum
Luzulo luzuloidis-Fagetum typicum
Luzulo luzuloidis-Fagetum homogynetosum alpinae
Fragmenty zespou Galio-Abietetum
Dentario glandulosae-Fagetum typicum
Dentario glandulosae-Fagetum typicum posta uboga
florystycznie
Dentario glandulosae-Fagetum abietetosum
Dentario glandulosae-Fagetum allietosum ursinii
Dentario glandulosae-Fagetum lunarietosum
Zbiorowisko ze zwizku Tilio platyphyllis-Acerion
pseudoplatani
Wtrne (sztuczne) drzewostany wierkowo-jodowe na
siedliskach lasw bukowych i borw regla dolnego
Razem

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Powierzchnia
[ha]
658,74
389,72
56,30
7,02
593,82
146,35

Udzia
[%]
9,35
5,53
0,80
0,10
8,43
2,08

25,93

0,37

700,67

9,94

2,54
6,30
0,99
16,44
10,07
10,11
1729,87

0,04
0,09
0,01
0,23
0,14
0,14
24,55

1926,65

27,34

62,24
28,15
2,77

0,88
0,40
0,04

5,26

0,07

96,17

1,36

6476,11

91,89

2.3. Ldowe ekosystemy nielene obejmuj 571,28 ha, co stanowi 8,1% powierzchni Parku.
Istotnymi przyrodniczymi uwarunkowaniami dla ochrony ldowych ekosystemw
nielenych s:
1) antropogeniczne pochodzenie ekosystemw nielenych na polanach reglowych
i zwizana z tym konieczno wykonywania zabiegw ochrony czynnej, w celu
utrzymania w naleytym stanie ekosystemw, w tym zwizanych z nimi gatunkw
6

oraz wartoci krajobrazowych i kulturowych;


2) zaawansowany proces sukcesji wtrnej w ekosystemach nielenych o charakterze
pnaturalnym;
3) znaczenie ekosystemw nielenych dla ksztatowania rnorodnoci biologicznej
Parku, poprzez zapewnianie siedlisk dla gatunkw rolin, grzybw i zwierzt.
Zbiorowiska rolinne nielene wystpujce na obszarze Parku:
Lp.

Nazwa zasobu

25

Zbiorowisko z Salix caprea


Stadia sukcesyjne na gruntach porolnych i polanach
reglowych
Zbiorowisko z Rubus idaeus
Zbiorowisko z Vaccinium myrtillus
Zbiorowisko z klasy Montio-Cardaminetea
Zbiorowiskoz Athyrium distentifolium
Petasitetum kablikiani, Petasitetum albi
Zbiorowisko z Urtica dioica
Zbiorowisko z Chaerophyllum aromaticum i Urtica dioica
Poo-Veratretum lobeliani
Zbiorowisko z Calamagrosts villosa
Zbiorowisko z Calamagrostis arundinacea
Torfowisko przejciowe z rzdu Scheuchzerietalia palustris
Zbiorowisko ze zwizku Filipendulion ulmariae
Zbiorowisko ze zwizku Arrhenatherion elatioris
Gladiolo-Agrostietum capillaris
Zbiorowisko z Holcus mollis
Hieracio-Nardetum
Cirsietum rivularis
Scirpetum silvatici
Epilobio-Juncetum effusi
Valariano-Caricetum flavae
Zbiorowisko Caltha palustris-Chaerophyllum hirsutum
Fragmenty torfowisk wysokich ze zwizku Sphagnion
magellanici
Phalaridetum arundinaceae

26

Zbiorowiska naskalne rolinno-porostowe

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

27
28
29
30
31
32

Zbiorowisko przejciowe midzy Poo-Veratretum lobeliani


a zb. z Rubus idaeus
Zbiorowisko przejciowe midzy Poo-Veratretum lobeliani
a zb. z Vaccinium myrtillus
Zbiorowisko przejciowe midzy Gladiolo-Agrostietum a
Hieracio-Nardetum
Zbiorowisko przejciowe midzy Hieracio-Nardetum a zb.
z Vaccinium myrtillus
Inne zbiorowiska o maej powierzchni i trudne do
klasyfikacji
Tereny uytkowane rolniczo (role, sady, ogrdki kwiatowe,
dziakowe) i jako szkki lene (istniejce i zlikwidowane)

Powierzchnia
[ha]
2,19

Udzia
[%]
0,03

123,70

1,76

7,10
118,33
40 stanowisk
0,44
27,88
0,46
3,46
16,49
1,92
0,81
0,34
0,15
14,63
70,79
5,47
31,74
12,33
0,32
1,17
5,57
45,31

0,10
1,68
0,01
0,40
0,01
0,05
0,23
0,03
0,01
0,005
0,002
0,21
1,00
0,08
0,45
0,17
0,005
0,02
0,08
0,64

0,04

0,001

0,06
22
stanowiska

0,001

0,11

0,002

0,84

0,01

13,34

0,19

6,46

0,09

4,65

0,07

4,46

0,06

33
34

Tereny wykorzystywane turystycznie (pola biwakowe,


parkingi)
Zabudowania (osady subowe leniczwki, inne
budynki, podwrza w ich ssiedztwie), drogi, skady
drewna
Razem

5,11

0,07

45,61

0,64

571,28

8,11

2.4. Ekosystemy wodne obejmuj 0,30 ha.


Typy ekosystemw wodnych wystpujcych na obszarze Parku:
1) rda;
2) wody pynce (cieki);
3) wody stojce (zbiorniki wodne pochodzenia, zarwno
i antropogenicznego).

naturalnego,

jak

2.5. Na obszarze Parku stwierdzono wystpowanie nastpujcych grup systematycznych


rolin:
1) roliny naczyniowe (Pteridophyta i Spermatophyta) 586 gatunkw (rodzimych
i zadomowionych antropofitw), oraz 37 jeszcze trwale nie zadomowionych
(przejciowo zawleczonych);
2) mszaki (Bryophyta) 336 gatunkw, w tym:
a. mchy (Bryopsida) 233 gatunki,
b. wtrobowce (Hepaticopsida) 103 gatunki.
2.6. Gatunki rolin o szczeglnym znaczeniu wystpujce na obszarze Parku:
1) gatunki podlegajce ochronie 148 gatunkw (ochronie cisej podlegaj 44 gatunki,
ochronie czciowej 104 gatunki), w tym:
a. roliny naczyniowe (Pteridophyta i Spermatophyta), podlegajce ochronie
cisej 25 gatunkw oraz podlegajce ochronie czciowej 38 gatunkw,
b. mszaki (Bryophyta), podlegajce ochronie cisej 19 gatunkw oraz
podlegajce ochronie czciowej 66 gatunkw;
2) gatunki z Zacznika II do Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z
22.07.1992) 2 gatunki;
3) gatunki zagroone 63 gatunki, w tym:
a. roliny naczyniowe (Pteridophyta i Spermatophyta) 25 gatunkw,
b. mszaki (Bryophyta) 38 gatunkw;
4) gatunki specjalnej troski - 57 gatunkw, w tym:
a. roliny naczyniowe (Pteridophyta i Spermatophyta): 55 gatunkw: bagno
zwyczajne (Ledum palustre.), bluszcz pospolity (Hedera helix), borwka
bagienna (Vaccinium uliginosum), dziewiciornik botny (Parnassia palustris),
dziewisi bezodygowy (Carlina acaulis), gnidosz botny (Pedicularis
palustris), gnidosz rozesany (Pedicularis sylvatica), gnienik leny (Neottia
nidus-avis), goek biaawy (Pseudorchis albida), gka dugoostrogowa
(Gymnadenia conopsea), koniczyna kasztanowata (Trifolium spadiceum),
kosatka kielichowa (Tofieldia calyculata), kosmatka sudecka (Luzula
sudetica), kruszczyk botny (Epipactis palustris), kruszczyk szerokolistny
(Epipactis helleborine), kuklik grski (Geum montanum), kukuka Fuchsa
(Dactylorhiza fuchsii), kukuka plamista (Dactylorhiza maculata), kukuka
szerokolistna (Dactylorhiza majalis),
liczydo grskie (Streptopus
amplexifolius), lilia zotogw (Lilium martagon), listera jajowata (Listera
ovata), listera sercowata (Listera cordata), macierzanka halna (Thymus
8

alpestris), marchwica pospolita (Mutellina purpurea), mieczyk dachwkowaty


(Gladiolus imbricatus), miosna grska (Adenostyles alliariae), modrzyk
grski (Cicerbita alpina), nasirza pospolity (Ophioglossum vulgatum),
nawo alpejska (Solidago alpestris), omieg grski (Doronicum austriacum),
orlik pospolity (Aquilegia vulgaris), oset opianowaty (Carduus personata),
ostroe lepki (Cirsium erisithales), ozorka zielona (Coeloglossum viride),
paprotnica grska (Cystopteris montana), ppawa wielkokwiatowa (Crepis
conyzifolia), podejrzon ksiycowy (Botrychium lunaria), podkolan biay
(Platanthera bifolia), porzeczka skalna (Ribes petraeum), prosienicznik
jednogwkowy (Hypochoeris uniflora), rosiczka okrgolistna (Drosera
rotundifolia), storczyca kulista (Traunsteinera globosa), tojad dzibaty
(Aconitum variegatum subsp. variegatum), turzyca Davalla (Carex davalliana),
turzyca dwupienna (Carex dioica), urdzik karpacki (Soldanella carpatica),
wawrzynek wilczeyko (Daphne mezereum), wenianka pochwowata
(Eriophorum vaginatum), wiechlina alpejska odm. yworodna (Poa alpina var.
vivipara), wierzbownica okkowa (Epilobium alpestre), wyblin jednolistny
(Malaxis monophyllos), zarzyczka grska (Cortusa matthioli), obik koralowy
(Corallorhiza trifida), urawina botna
(Oxycoccus palustris),
b. mszaki (Bryophyta): 2 gatunki: bezlist okrywowy (Buxbaumia viridis),
widozb zielony (Dicranum viride).
2.7. Na obszarze Parku stwierdzono wystpowanie nastpujcych grup ekologicznych
grzybw:
1) grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) 736gatunkw;
2) porosty (Lichenes) 507 gatunkw.
2.8. Gatunki grzybw o szczeglnym znaczeniu wystpujce na obszarze Parku:
1) gatunki podlegajce ochronie 82 gatunki (ochronie cisej podlega 49 gatunkw,
ochronie czciowej 33 gatunki), w tym:
a. grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) podlegajce ochronie cisej 3
gatunki oraz podlegajce ochronie czciowej 14 gatunkw,
b. porosty (Lichenes) podlegajce ochronie cisej 46 gatunkw oraz
podlegajce ochronie czciowej 19 gatunkw;
2) gatunki zagroone 410 gatunkw, w tym:
a. grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) 183 gatunki,
b. porosty (Lichenes) 227 gatunkw;
3) gatunki specjalnej troski 27 gatunkw, w tym:
a. grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) - 9 gatunkw: gwiazdosz
frdzelkowany (Geastrum fimbriatum), jodownica grska (Bondarzewia
mesenterica), kolczakwka wonna (Hydnellum suaveolens), pomykowiec
galaretowaty (Tremiscus helvelloides), sarniak dachwkowaty (Sarcodonim
bricatus), soplwka bukowa (Hericium coralloides), soplwka jodowa
(Hericiumalpestre), szmaciak dbowy (Sparassis brevipes), szyszkowiec
uskowaty (Strobilomyces strobilaceus),
b. porosty (Lichenes) - 18 gatunkw:brodaczka kpkowa (Usnea hirta),
brodaczka zwyczajna (Usnea filipendula), granicznik pucnik (Lobaria
pulmonaria), jaskrawiec trocinowaty (Caloplaca herbidella), muszlik nadobny
(Normandina pulchella), otwornica pkolista (Pertusaria hemisphaerica),
pawnica Degena (Peltigera degenii), pawnica useczkowata (Peltigera
praetextata), pawnica palczasta (Peltigera polydactylon), pawnica
9

rozoysta(Peltigera horizontalis), pawnica saatowa (Peltigera hymenina),


pawnica ykowana (Peltigera leucophlebia), promianek jodowy
(Lecanactis abietina), puchlinka zbkowata (Thelotrema lepadinum), tarczynka
dziurkowana(Menegazzia terebrata), wostka brzowa (Bryoria fuscescens),
wostka Ndvornika (Bryoria nadvornikiana).
2.9. Na obszarze Parku stwierdzono wystpowanie 1492 gatunkw zwierzt:
1) krgowcw (Vertebrata) - 211 gatunkw:
a. 52 gatunki ssakw (Mammalia),
b. 142 gatunki ptakw (Aves),
c. 5 gatunkw gadw (Reptilia),
d. 8 gatunkw pazw (Amphibia),
e. 4 gatunki ryb (Pisces);
2) bezkrgowcw (Invertebrata) - 1281 gatunkw:
a. 1181 gatunkw stawonogw (Arthropoda):
- 4 gatunki pancerzowcw (Malacostraca),
- 11 gatunkw skrytoszczkich (Entognatha),
- 1088 gatunkw owadw (Insecta),
- 78 gatunkw pajczakw (Arachnida);
b. 78 gatunkw miczakw (Mollusca):
- 75 gatunkw limakw (Gastropoda),
- 3 gatunki may (Bivalvia);
c. 20 gatunkw piercienic (Annelida)
d. 2 gatunki pazicw (Platyhelminthes).
2.10. Gatunki zwierzt o szczeglnym znaczeniu wystpujce na obszarze Parku:
1) gatunki podlegajce ochronie 220 gatunkw:
a. 35 gatunkw ssakw (Mammalia),
b. 133 gatunki ptakw (Aves),
c. 5 gatunkw gadw (Reptilia),
d. 8 gatunkw pazw (Amphibia),
e. 2 gatunki ryb (Pisces),
f. 34 gatunki owadw (Insecta),
g. 3 gatunki limakw (Gastropoda);
2) gatunki z Zacznika II do Dyrektywy Siedliskowej: 12 gatunkw;
3) gatunki z Zacznika I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z
dnia 26.01.2010 r.), zwanej dalej Dyrektyw Ptasi: 33 gatunki;
4) gatunki zagroone 126 gatunkw, w tym 49 gatunkw krgowcw i 77 gatunkw
bezkrgowcw;
5) gatunki specjalnego zainteresowania: 91 gatunkw, w tym:
a. krgowce (Vertebrata) - 72 gatunki: kumak grski (Bombina variegata),
traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), traszka karpacka (Triturus
montandoni), traszka grska (Triturus alpestris), salamandra plamista
(Salamandra salamandra), gniewosz (Coronella austriaca), bocian czarny
(Ciconia nigra), cietrzew (Tetrao tetrix), derkacz (Crex crex), drozd obrony
(Turdus torquatus), dzicio biaogrzbiety (Dendrocopos leucotos), dzicio
zielonosiwy (Picus canus), dzicio czarny (Dryocopus martius), dzicio
trjpalczasty (Picoides tridactulus), dzicio redni (Dendrocopus medium),
gsiorek (Lanius collurio), guszec (Tetrao urogallus), jarzbek (Banasa
bonasia), jastrzb gobiarz (Accipiter gentilis), kobuz (Falco subbuteo), lelek
10

(Caprimulgus europaeus), muchowka biaoszyja (Ficedula albicollis),


muchowka maa (Ficedula parva), orlik krzykliwy (Aquila pomarina), orze
przedni (Aquila chrysaetos), pliszka grska (Motacilla cinerea), pluszcz
(Cinclus cinclus), poklskwa (Saxicola rubetra), puchacz (Bubo bubo),
pustuka (Falco tinnunculus), puszczyk (Strix aluco), puszczyk uralski (Strix
uralensis), siniak (Columba oenas), siwerniak (Anthus spinoletta), sonka
(Scolopax rusticola), sok wdrowny (Falco peregrinus), sweczka
(Glaucidium passerinum), trzmielojad (Pernis apivorus), uszatka (Asio otus),
wochatka (Aegolius funereus), zimorodek (Alcedo atthis), jele (Cervus
elaphus), sarna (Capreolus capreolus), dzik (Sus scrofa), niedwied brunatny
(Ursus arctos), wilk (Canis lupus), ry (Lynx lynx), lis (Vulpes vulpes), borsuk
(Meles meles), wydra (Lutra lutra), bbr europejski (Castor fiber), karlik
wikszy (Pipistrellus nathusii), mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus),
mroczek pozocisty (Eptesicus nilssoni), podkowiec may (Rhinolophus
hipposideros), nocek duy (Myotis myotis), nocek orzsiony (Myotis
emarginatus), nocek Bechsteina (Myotis bechsteini), nocek Brandta (Myotis
brandti), nocek wsatek (Myotis mystacinus), nocek rudy (Myotis daubentoni),
nocek ydkowosy (Myotis dasycneme), nocek Natterera (Myotis nattereri),
gacek brunatny (Plecotus auritus), orzesznica (Muscardinus avellanarius),
popielica (Glis glis), koszatka (Dryomys nitedula), ryjwka aksamitna (Sorex
araneus), ryjwka malutka (Sorex minutus), ryjwka alpejska (Sorex alpinus),
rzsorek mniejszy (Neomys anomalus), rzsorek rzeczek (Neomys fodiens),
b. bezkrgowce (Invertebrata) - 19 gatunkw: dostojka akwilonaris (Boloria
aquilonaris), Bryodemon boroveci, krasnopani hera (Callimorpha
quadripunctata), biegacz zwony (Carabus convecsus), Carabus obsoletus,
biegacz Scheidlera (Carabus scheidleri), biegacz urozmaicony (Carabus
variolosus), wielena plamowstg (Hamearis lucina), zalotka wiksza
(Leucorrhinia pectoralis), czerwoczyk nieparek (Lycaena dispar), modraszek
nausitous (Maculinea nausithous), modraszek telejus (Maculinea teleius),
przeplatka diamina (Melitaea diamina), pachnica dbowa (Osmoderma
eremita), Otiorhynchus rugosus, sichrawa karpacka (Pseudogaurotina
excellens), zagbek bruzdkowany (Rhysodes sulcatus), nadobnica alpejska
(Rosalia alpina), poczwarwka zwona (Vertigo angustior); 1 rodzaj: trzmiel
(Bombus sp.).
2.11. Siedliska przyrodnicze wystpujce na czci obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczaska
PLH120018 w granicach Gorczaskiego Parku Narodowego
Lp.

Nazwa siedliska przyrodniczego

1
1.1
1.2

Siedliska lene
Kwane buczyny (Luzulo-Fagetum)
yzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio
odorati-Fagenion)
gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum
albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae)
i olsy rdliskowe
Grskie bory wierkowe (Piceion abietis,cz zbiorowiska
grskie)
Siedliska nielene

1.3

1.4
2

11

Kod
siedliska
9110

Powierzchnia
[ha]
6361,01
26,09

9130

3748,53

*91E0

8,85

9410

2577,54
151,11

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Grskie i niowe murawy bliniczkowe (Nardion paty


bogate florystycznie)
Zioorola grskie (Adenostylion alliariae) i zioorola
nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
Niowe i grskie wiee ki uytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris)
Grskie ki konietlicowe uytkowane ekstensywnie
(Polygono-Trisetion)
Torfowiska wysokie z rolinnoci torfotwrcz (ywe)
Torfowiska przejciowe i trzsawiska (przewanie z
rolinnoci z Scheuchzerio-Caricetea)
Grskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mak,
turzycowisk i mechowisk
ciany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z
Androsacion vandelii
Jaskinie nieudostpnione do zwiedzania

*6230

39,52

6430

27,69

6510

5,93

6520

72,35

*7110

0,04

7140

0,34

7230

5,24

8220

<1

8310
Razem

6512,12

* - oznaczono siedliska priorytetowe

2.12. Gatunki rolin i zwierzt wymagajce ochrony wynikajcej z wyznaczenia obszaru


Natura 2000 Ostoja Gorczaska PLH120018, wystpujce na terenie ostoi w granicach
Gorczaskiego Parku Narodowego
Lp.
1
1.1
2
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Nazwa gatunku
Roliny
bezlist okrywowy (Buxbaumia viridis)
Zwierzta
Bezkrgowce
biegacz urozmaicony (Carabus variolosus)
Pazy
kumak grski (Bombina variegata)
traszka karpacka (Triturus montandonii)
Ssaki
wilk (Canis lupus)
ry (Lynx lynx)
niedwied (Ursus arctos)
wydra (Lutra lutra)

Kod
1386

4014
1193
2001
*1352
1361
*1354
1355

2.13. Gatunki ptakw wymagajce ochrony wynikajcej z wyznaczenia obszaru Natura


2000 Gorce PLB120001, wystpujce na terenie ostoi w granicach Gorczaskiego Parku
Narodowego
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa gatunku
jarzbek (Tetrastes bonasia)
guszec (Tetrao urogallus)
sweczka (Glaucidium passerinum)
puszczyk uralski (Strix uralensis)
wochatka (Aegolius funereus)
dzicio zielonosiwy (Picus canus)
dzicio czarny (Dryocopus martius)
dzicio biaogrzbiety (Dendrocopos leucotos)
dzicio trjpalczasty (Picoides tridactylus)
siwerniak (Anthus spinoletta)
12

Kod
A104
A108
A217
A220
A223
A234
A236
A239
A241
A259

11
12
13
14
15
16

muchowka maa (Ficedula parva)


puchacz (Bubo bubo)
orze przedni (Aquila chrysaetos)
pliszka grska (Motacilla cinerea)
pluszcz (Cinclus cinclus)
drozd obrony (Turdus torquatus)

A320
A215
A091
A261
A264
A282

3. Spoeczne uwarunkowania realizacji celw ochrony prz yrody


3.1. Gorczaski Park Narodowy zosta powoany Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 8
sierpnia 1980 r. w sprawie utworzenia Gorczaskiego Parku Narodowego (Dz. U. 1980
nr 18 poz. 66). W roku 1997 wydane zostao nowe Rozporzdzenie Rady Ministrw z
dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie Gorczaskiego Parku Narodowego (Dz. U. 1997 nr 5
poz. 26), ktre wraz z 1 poprzedniego Rozporzdzenia stanowi podstaw prawn
funkcjonowania Parku.
3.2. Powierzchnia Gorczaskiego Parku Narodowego w granicach opisanych
Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie Gorczaskiego
Parku Narodowego (Dz. U. 1997 nr 5 poz. 26) wynosi 7027,9870 ha.
Na obszar Parku skada si kompleks gwny oraz 14 enklaw: Jasionw, Pod Gorcem, Las
Kdzierski, Dwr, Osada Lubomierz, Mechw Las, Morgi Czajkowskie, Limierze, Jaszcze
Mikoajczyka, Hala Turbacz, Ku Kocu 1 i 2, Gajwka Mikoaja, Osada Ochotnica Grna,
Osada opuszna.
W minionych latach Gorczaski Park Narodowy naby na rzecz Skarbu Pastwa grunty
pooone w kopule szczytowej Turbacza a take inne znajdujce si w jego bezporednim
ssiedztwie o cznej powierzchni 17,4218 ha, oraz wspwasno o powierzchni 2,2819 ha.
Lokalizacj kompleksw Gorczaskiego Parku Narodowego oraz nabytych gruntw zawiera
mapa nr 1.
Park pooony jest na terenie wojewdztwa maopolskiego, powiatw: limanowskiego
i nowotarskiego; gmin: Niedwied, Kamienica, Mszana Dolna, Ochotnica Dolna i Nowy
Targ.

13

3.3. Uytki gruntowe wchodzce w skad Parku wg stanu na dzie 31.12. 2014 r.

Rodzaj uytku
gruntowego

Grunty Skarbu
Grunty
Pastwa Skarbu
wieczyste
Pastwa uytkowanie
inne
GPN

Wasno
GPN

Grunty
publiczne
(wojewdzkie,
powiatowe,
gminne)

Wspwasno
GPN

Grunty
wasnoci
prywatnej

Razem
grunty w
granicach
GPN

Grunty Skarbu
Grunty
Pastwa
stanowice
w wieczystym wspwasno
uytkowaniu GPN, ale poza
GPN, ale poza jego granicami
jego granicami

Powierzchnia [ha]
Lasy i grunty
lene

6386,2935

29,1968

0,0149

5,8265

75,8300

98,5291

6595,6908

Grunty
zadrzewione
i zakrzewione

1,7100

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

7,4300

9,1400

ki
Pastwiska
Grunty orne
Nieuytki
Sady

48,9472
93,4369
5,0496
0,0800
3,8880

0,0000
0,0600
0,0000
0,0000
0,0000

6,2816
4,2399
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0200
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

53,2809
182,7571
0,0000
0,0300
0,1800

108,5297
280,4939
5,0496
0,1100
4,0680

9,4400

2,0994

0,0000

0,0000

0,0454

0,0000

11,5848

1,4425

0,0000

0,0000

0,0000

5,1045

0,7631

7,3101

5,2201

0,0700

0,0000

0,0000

0,0000

0,5900

5,8801

0,1300
6555,6378

0,0000
31,4262

0,0000
10,5364

0,0000
5,8265

0,0000
80,9999

0,0000
343,5602

0,1300
7027,9870

Wody (Wp, Ws)


Drogi
Tereny
mieszkaniowe
Rowy (W)
Razem

14

16,5405

2,2819

0,8813

17,4218

2,2819

Mapa nr 1. Obszar Gorczaskiego Parku Narodowego i otuliny wraz


z terenami projektowanymi do wczenia do Parku
3.4. Obszar Parku czciowo pokrywa si z obszarami Natura 2000: Ostoja Gorczaska
PLH120018 oraz Gorce PLB120001.
3.5.
Ostoja Gorczaska zostaa zatwierdzona jako obszar majcy znaczenie dla Wsplnoty na
mocy Decyzji Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r., przyjmujcej na mocy dyrektywy Rady
92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenw majcych znaczenie dla Wsplnoty
skadajcych si na alpejski region biogeograficzny (Dz. Urz. L 77 z dnia 19.03.2008 r.). Opis
granic czci obszaru pokrywajcej si z granicami Parku zawiera rozdzia 3, pkt 3.
Obszar Specjalnej Ochrony Ptakw Gorce PLB120001 zosta wyznaczony Rozporzdzeniem
Ministra rodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarw specjalnej ochrony
ptakw (Dz. U. 2011 nr 25, poz. 133, ze zm.). Opis granic czci obszaru pokrywajcej si z
granicami Parku zawiera rozdzia 3, pkt 4.
3.6. Otulina Parku zajmuje powierzchni 16 646,61 ha. Zlokalizowana jest na terenie gmin:
Niedwied, Kamienica, Mszana Dolna, Ochotnica Dolna, Nowy Targ oraz miasta Nowy
Targ. Przewag w otulinie maj grunty lene, gwnie lasy Skarbu Pastwa w zarzdzie
Nadlenictw: Limanowa, Nowy Targ oraz Krocienko. Grunty nielene w otulinie
gwnie maj charakter rolniczy, z przewaajc zabudow jednorodzinn.

15

Rozdzia 2
OBSZARY OCHRONY CISEJ, CZYNNEJ I KRAJOBRAZOWEJ
Lp.

Rodzaj
ochrony

Lokalizacja1)

4a, b, c, f, 5a, b, c, 6a, b, c, d, 7c, 8a, b, c, g, 9b, d, 12a, b, c, d, f,


13a, b, c, 14a, b, c, 15a, b, 16a, b, c, d, 17a, g, 18b, 19b, 20a, b, c,
21a, b, 24a, b, 25a, b, c, d, 26a, b, c, d, f, 27a, b, c, 28a, b, d, f, 29a,
b, 30a, b, c, d, 31a, 32c, 33a, b, c, 34a, b, c, d, 35a, b, c, d, f, g, h,
38b, 39a, b, 40a, b, c, 41a, b, c, 52a, 53a, 54a, 55a, b, c, d, 57c,
58b, 59b, 60a, 61a, b, 63a, 64a, b, c, d, 65a, 66a, c, 67a, b, 68a, b,
69a, b, c, 70a, b, c, d, 71a, 72a, 73a, 74a, 75a, 80d, 81a, c, 82a, b, c,
d, 83a, 84a, 85c, 86a, 87a, b, 88b, c, 89a, b, 90a, b, d, f, 91a, b, c, d,
f, 92a, b, c, 93a, b, 94a, b, 95a, d, h, 96d, g h, 97b, c, d, f, 98a, b,
Ochrona
99a, b, c, d, 100c, 101a,b, 102a, b, c, d, f, 103a, b, c, d, 104a, b, c,
cisa
105a, b, c, d, 106a, b, c, d, g, h, i, j, 112a, 113a,b, 114a, 115a, b,
117a, b, c, d, 118c, d, 122a, 123a, 124a, 125a, 126a, b, c, d, f, 127a,
b, c, 133a, 134a, b, c, d, 135a, d, 136a, b, c, d, f, 137a, b, c, 138a, b,
c, d, f, 139a, b, 140a, b, 141a, b, c, d, 142a, b, 143a, b, c, d, f, 144a,
b, f, 149h, 150a, 151b, d, 152c, h, 153a, b, c, d, 154a, b, c, d, 155a,
b, 156a, b, 157a, b, c, 158a, b, c, d, 159a, b, c, 160a, b, c, 163a,
164a, 165a, 166a, b, 167a, 168a, b, c, 169b, 170a, 171c, f, g, h, r,
172f, h, 177a, b, c, f, 178a, b, c, f, 179a, 180a, b, 184a, b, f, g, h,
185a, b, c, f, g, 186c, d, 187a, 188a, 189a, b, 190a, 193b, 194b
1a, b, c, 2a, b, c, d, f, 3a, b, c, f, 7a, b, 8f, k, 9a, 10a, d, 11a, b, c, d,
f, 17f, i, 18a, 19a, 20f, g, j, 22a, b, c, d, 23a, b, 24d, f, g, j, 28i, 29k,
l, 30f, 32a, b, 35i, j, 36a, b, 37a, b, d, f, h, i, j, 38a, c, d, 42a, b, 43a,
b, c, d, 44a, b, c, d, f, g, 45b, c, d, f, g, h, 46a, c, d, f, k, l, 47a, b, c,
48a, b, c, d, f, g, h, 49a, b, c, d, 50b, c, 51a, b, c, 55f, g, 56a, b, c,
57b, 58a, 59a, 60b, 62a, b, c, 65b, 66d, g, h, 68c, d, f, 71b, c, 72b,
c, 73b, c, 74b, 75b, 76a, g, 77a, b, c, d, f, g, h, i, 78a, b, 79a, b, 80b,
c, 81g, 85a, b, 87c, 88a, d, f, g, 90c, 93c, 96m, n, 100b, d, f, h, i,
106f, k, l, 107a, b, c, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, 108a, b, 109a, b, 110a,
b, c, d, 111a, b, c, d, f, 113c, 114b, 116a, b, c, 118b, f, 119a, 120a,
121a, 122b, c, 123b, 128a, b, 129a, b, c, 130a, b, c, f, g, 131a, b, c,
Ochrona
d, 132a, b, c, d, f, 133c, 135b, f, h, k, 144c, d, g, h, i, j, k, l, 145a, b,
czynna
c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, o, p, r, 146a, b, c, d, 147a, b, c, 148a, c, d,
h, 149b, c, f, g, i, j, o, s, 151f, j, 152a, d, f, g, i, j, 156c, d, f, 157d,
161a, b, c, d, g, h, 162a, b, c, 164c, 171b, d, i, k, n, p, 172b, c, g, i,
173b, f, 174a, b, 175a, d, i, j, k, l, o, w, y, 176b, c, d, g, h, l, o, s, x,
y, 178i, j, 180c, d, f, g, h, 181a, b, f, g, h, j, 182a, b, j, 183a, b, c, h,
i, j, k, m, 184d, i, j, o, 185d, h, i, j, k, l, 186a, f, h, k, 190b, 191a, d,
f, 192a, h, o, s, 193c, 194a, 195a, c, d, f, g, 196b, c, d, h, k, n, 197a,
b, c, f, g, 198a, b, d, j, k, 199a, b, c, d, f, g, 200a, b, c, 201a, b, c,
202a, 203a, b, 204a, c, 205a, f, g, 206a, b, c, d, f, 207a, b, c, d,
208a, b, 209a, d, 210a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u,
w, 211a, b, c, 212f, g, i
3d, 4d, g, h, i, j, 8d, h, i, j, 9c, f, g, h, i, j, k, 10b, c, f, g, 17b, c, d, h,
j, k, l, m, 19c, 20d, h, i, 24c, h, i, k, l, 28c, g, h, j, 29c, d, f, g, h, i, j,
Ochrona
m, 32d, f, 36c, d, f, g, h, i, j, k, l, 37c, g, 45a, 46b, g, h, i, j, 50a, d,
krajobrazowa
f, g, 52b, c, d, f, g, 55h, 57a, d, 66b, f, 75c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n,
76b, c, d, f, 80a, f, g, h, i, j, k, 81b, d, f, 95b, c, f, 96a, b, c, f, i, j, k,
16

Powierzchnia
[ha]

4 005,54

2 605,65

436,50

l, 97a, g, h, 100a, g, 107d, 118a, g, 130d, h, i, 133b, d, f, 135c, g, i,


j, l, 145n, 148b, f, g, i, j, 149a, d, k, l, m, n, p, r, t, u, 150b, 151a,c,
g, h, i, k, l, 152b, 161f, 162d, 163b, 164b, d, f, g, h, i, 165b, c, d, f,
169a, c, d, 171a, j, l, m, o, 172a, d, j, k, 173a, c, d, g, 175b, c, f, g,
h, m, n, p, r, s, t, u, x, z, 176a, f, i, j, k, m, n, p, r, t, u, w, 177d, g, h,
178d, g, h, k, l, m, n, 179b, c, 181c, d, i, k, l, 182c, d, f, g, h, i,
183d, f, g, l, 184c, k, l, m, n, 186b, g, i, j, l, 191b, c, g, 192b, c, d, f,
g, i, j, k, l, m, n, p, r, 193a, d, f, g, 195b, h, i, 196a, f, g, i, j, l, m, o,
p, r, 197d, 198c, f, g, h, i, 204b, d, f, g, h, i, j, 205b, c, d, h, i, j,
206g, 209b, c, f, g, 210x, y, z, 212a, b, c, d, h
Podzia na oddziay oznaczone liczbami i pododdziay oznaczone literami jest zgodny z Map obszarw
objtych ochron cis, czynn i krajobrazow, w skali 1:20 000 wg stanu na dzie 1.10.2015 r. Mapa znajduje
si w siedzibie Parku w miejscowoci Porba Wielka.
1)

Rozdzia 3
OPIS GRANIC PARKU I CZC I OBSZARW NATURA 2000
POKRYWAJCYCH SI Z GRANICAMI PARKU
1. Opis granic Gorczaskiego Parku Narodowego
Obszar Parku zawiera si w konturach, ktrych wierzchoki stanowi pary wsprzdnych
X i Y:
1.1. Kompleks gwny
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X
582930,66
582912,18
582900,91
582938,89
582940,56
582930,66
582930,66
582952,89
582978,44
582980,43
582961,57
582938,22
582918,81
582872,35
582827,61
582761,42
582737,31
582704,09
582694,16
582692,29
582721,39
582734,52
582744,83
582804,19

Y
191397,74
191396,12
191429,19
191445,78
191426,02
191397,74
191397,74
191423,31
191453,94
191456,30
191474,80
191470,45
191458,92
191481,78
191481,99
191519,00
191521,74
191524,91
191535,09
191536,03
191564,35
191576,84
191588,11
191653,27

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

582814,22
582827,09
582849,86
582860,73
582861,66
582902,30
582914,53
582916,16
582954,12
582962,72
582994,75
583011,82
583044,31
583054,62
583061,66
583064,60
583087,07
583098,75
583109,76
583152,21
583163,09
583197,76
583204,81
583240,99
583327,46
17

191663,65
191677,30
191700,88
191713,05
191714,18
191759,82
191773,12
191774,93
191816,30
191825,66
191867,95
191890,44
191925,73
191936,67
191944,12
191941,05
191917,60
191905,44
191893,83
191849,57
191838,06
191801,24
191793,79
191757,77
191760,31

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

583336,92
583394,70
583408,15
583433,54
583453,81
583458,41
583469,58
583495,62
583511,83
583510,14
583504,98
583524,36
583531,66
583643,79
583765,75
583857,04
583903,24
583940,06
583956,40
583965,47
583966,60
583967,36
583980,20
583996,72
584006,15

191756,12
191730,33
191697,19
191695,80
191707,34
191694,85
191668,89
191681,63
191689,55
191696,20
191721,35
191729,99
191706,42
191708,53
191709,80
191654,29
191634,33
191618,11
191650,60
191662,41
191664,10
191666,66
191719,67
191702,69
191677,16

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

583975,69
583973,90
583986,24
583951,35
583976,28
584027,96
584049,89
584098,30
584103,52
584146,95
584160,41
584173,51
584200,75
584212,84
584238,55
584269,43
584313,60
584312,57
584323,73
584326,20
584336,06
584338,39
584353,15
584359,98
584382,68
584385,29
584394,14
584406,79
584438,57
584446,84
584508,11
584567,74
584641,02
584714,63
584751,18
584804,16
584834,68
584889,81
584903,08
584943,21
584952,10
584979,63
584984,70
585010,75
585030,91
585038,30
585066,93
585103,77
585120,39
585160,58

191646,23
191645,31
191618,82
191603,05
191551,97
191514,41
191484,29
191452,58
191437,32
191419,32
191413,74
191417,17
191413,26
191411,89
191413,18
191407,54
191378,88
191342,51
191312,67
191307,59
191281,84
191276,10
191256,43
191244,97
191207,75
191202,12
191186,36
191162,88
191155,04
191153,17
191159,68
191163,83
191169,64
191186,23
191215,26
191257,33
191283,93
191331,48
191342,69
191378,45
191382,92
191397,81
191406,11
191450,21
191473,53
191482,10
191509,00
191547,60
191552,42
191597,74

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

585134,25
585144,01
585149,75
585149,99
585150,73
585147,59
585138,18
585095,09
585080,89
585060,74
585122,49
585170,70
585220,37
585240,58
585251,59
585255,19
585276,77
585268,22
585263,36
585252,68
585222,61
585200,36
585165,16
585134,11
585131,43
585110,88
585065,47
585017,63
584984,95
584965,63
584953,00
584945,95
584940,63
584908,54
584905,22
584886,97
584880,44
584941,88
584989,08
585068,28
585133,36
585200,61
585250,23
585314,47
585309,54
585307,20
585310,99
585312,40
585313,84
585320,04
18

191645,35
191682,19
191703,51
191711,18
191756,44
191767,40
191777,59
191811,15
191817,49
191839,85
191856,38
191869,92
191882,70
191888,58
191891,64
191892,59
191898,93
191909,80
191915,39
191928,23
191965,56
191992,67
192002,12
192010,08
192010,26
192016,61
192050,25
192078,07
192111,25
192131,18
192143,87
192151,43
192154,24
192172,75
192172,36
192184,53
192194,70
192210,89
192223,33
192264,86
192297,60
192321,30
192327,17
192334,76
192344,13
192348,59
192350,22
192350,60
192350,74
192333,49

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

585323,97
585329,74
585350,52
585358,53
585369,27
585421,56
585445,21
585455,31
585459,26
585482,35
585488,59
585496,25
585504,92
585549,71
585571,55
585576,38
585590,18
585627,38
585645,86
585647,98
585659,52
585692,44
585704,33
585705,08
585710,28
585711,17
585729,60
585724,60
585754,06
585829,60
585833,55
585821,55
585872,61
585889,87
585892,03
585952,76
586000,27
586002,00
586031,90
586035,29
586110,31
586160,85
586211,19
586248,15
586297,08
586368,67
586370,84
586473,39
586488,26
586534,25

192322,22
192313,86
192283,83
192256,72
192221,99
192196,02
192172,04
192145,19
192133,36
192066,35
192037,44
192004,98
191964,32
191887,21
191849,53
191840,94
191831,82
191806,06
191788,56
191783,04
191752,43
191722,37
191710,78
191704,45
191672,63
191666,86
191616,13
191589,81
191545,81
191503,43
191592,31
191633,70
191635,84
191636,89
191637,03
191640,77
191643,53
191643,66
191645,36
191645,64
191650,16
191653,29
191655,87
191658,57
191663,35
191669,71
191669,63
191679,16
191702,85
191778,51

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

586538,06
586540,87
586539,61
586543,90
586557,54
586565,05
586567,44
586612,70
586680,14
586735,78
586774,81
586785,66
586788,42
586819,13
586905,61
586928,61
586947,46
586962,91
586982,56
587071,98
587086,39
587149,81
587170,35
587175,24
587205,55
587210,25
587229,78
587248,33
587280,88
587306,20
587323,55
587326,94
587359,91
587369,56
587401,03
587420,95
587435,61
587454,27
587532,24
587589,19
587582,21
587587,69
587632,72
587659,76
587715,10
587741,73
587759,43
587775,86
587786,37
587828,00

191779,90
191798,84
191809,61
191835,47
191868,26
191891,61
191890,98
191876,36
191857,65
191839,97
191826,36
191821,20
191802,23
191811,62
191822,67
191826,04
191822,34
191819,14
191819,57
191836,45
191839,02
191854,60
191858,26
191859,78
191858,27
191858,01
191852,43
191849,62
191843,02
191841,65
191841,38
191841,76
191845,41
191843,23
191840,95
191852,17
191857,41
191869,49
191960,12
191987,39
191993,95
192004,04
192007,88
192043,00
192076,02
192077,89
192078,29
192077,00
192083,84
192101,63

275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

587839,33
587862,32
587942,57
587983,37
588031,45
588032,31
588037,68
588019,31
587999,38
587968,82
588002,01
588015,92
588046,70
588059,90
588103,12
588120,99
588127,64
588167,07
588182,49
588194,07
588201,89
588210,91
588253,61
588263,93
588292,69
588311,14
588306,72
588303,16
588299,52
588296,45
588293,30
588289,88
588318,70
588403,06
588374,82
588361,45
588358,70
588355,90
588375,65
588377,13
588380,08
588385,70
588388,15
588375,37
588362,58
588379,08
588397,37
588423,43
588458,32
588497,69
19

192102,48
192119,97
192149,40
192155,95
192185,63
192181,98
192162,39
192140,86
192117,52
192059,00
192022,40
192011,07
191985,22
191972,87
191946,45
191913,83
191909,60
191884,56
191865,24
191850,65
191841,10
191828,69
191811,48
191803,65
191781,77
191766,73
191745,53
191729,02
191712,40
191697,12
191681,50
191665,11
191657,57
191634,37
191575,33
191548,43
191544,61
191520,77
191493,38
191491,32
191487,26
191479,34
191475,83
191447,94
191403,60
191397,97
191388,93
191377,46
191387,48
191344,43

325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

588586,91
588651,08
588707,90
588884,00
588955,69
588967,37
588973,30
588980,92
589008,00
589080,54
589179,90
589185,56
589191,96
589214,56
589243,26
589357,29
589398,22
589422,93
589464,20
589513,15
589569,56
589611,96
589637,89
589704,78
589747,36
589734,77
589733,07
589740,71
589730,49
589709,19
589727,66
589727,15
589732,55
589768,53
589781,70
589782,13
589773,42
589797,01
589842,12
589911,42
589946,06
590018,71
590049,84
590078,34
590146,39
590190,42
590192,04
590214,04
590232,79
590241,87

191298,41
191259,44
191250,36
191169,19
191104,00
191074,50
191025,91
190993,13
190976,90
190864,58
190835,86
190834,17
190832,17
190837,76
190816,11
190800,53
190799,53
190791,94
190787,84
190821,88
190811,69
190826,84
190836,72
190844,38
190835,41
190800,85
190715,89
190664,44
190596,23
190537,40
190495,91
190470,11
190453,41
190411,10
190384,08
190345,17
190316,35
190315,29
190284,24
190251,37
190185,83
190159,54
190130,48
190107,94
190106,63
190032,65
190030,57
190003,25
189980,10
189973,36

375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424

590265,15
590298,61
590309,96
590341,18
590367,85
590335,75
590338,28
590333,02
590309,96
590276,53
590235,06
590232,50
590233,30
590233,43
590224,39
590225,65
590228,39
590249,98
590254,29
590258,49
590291,94
590312,70
590321,50
590333,40
590392,45
590431,83
590475,29
590526,42
590551,11
590579,83
590578,33
590567,01
590561,60
590556,47
590551,34
590536,53
590519,66
590504,28
590497,15
590495,59
590480,89
590474,99
590468,38
590462,41
590456,73
590451,05
590444,09
590438,47
590432,22
590425,33

189955,74
189930,28
189921,69
189892,08
189866,40
189857,75
189835,78
189830,47
189808,85
189814,85
189769,03
189766,43
189735,76
189723,31
189715,16
189699,84
189674,43
189658,44
189650,35
189642,46
189583,10
189551,76
189538,49
189520,53
189469,48
189436,45
189401,38
189418,24
189403,20
189385,00
189383,64
189373,11
189368,13
189363,38
189358,62
189344,81
189329,19
189314,93
189308,36
189306,67
189290,86
189284,65
189277,53
189271,21
189265,11
189259,01
189251,45
189245,58
189238,80
189231,46

425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474

590424,19
590419,28
590412,67
590404,99
590399,37
590393,89
590386,63
590379,31
590368,21
590355,55
590344,66
590340,11
590338,69
590330,56
590317,31
590302,98
590289,16
590282,46
590274,76
590267,63
590261,51
590253,88
590246,61
590239,13
590232,29
590225,66
590219,53
590212,55
590206,42
590200,65
590191,60
590185,19
590178,35
590167,80
590165,24
590149,81
590136,72
590130,11
590120,51
590053,61
590004,74
589846,00
589830,78
589826,93
589791,08
589679,87
589604,85
589547,02
589485,50
589473,97
20

189230,22
189225,36
189218,80
189211,11
189205,57
189200,15
189192,91
189185,67
189174,48
189161,93
189151,08
189146,67
189145,31
189138,17
189126,50
189113,81
189101,58
189095,69
189088,89
189082,66
189077,11
189070,31
189063,85
189057,17
189051,05
189045,16
189039,73
189033,38
189027,95
189022,74
189014,69
189009,03
189002,91
188993,51
188990,91
188975,31
188962,09
188955,42
188945,70
188910,91
188884,09
188797,31
188782,05
188778,32
188742,49
188644,94
188602,90
188570,49
188556,25
188553,61

475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524

589456,03
589431,32
589361,49
589328,91
589293,07
589267,64
589257,96
589222,28
589068,00
588999,35
588963,19
588924,20
588890,65
588824,69
588740,83
588662,58
588642,21
588550,72
588523,37
588442,57
588424,47
588412,95
588355,98
588300,30
588244,98
588222,15
588163,37
588128,40
588097,61
588134,16
588221,84
588218,69
588214,05
588168,75
588163,85
588115,11
588039,55
588026,45
588015,62
587998,57
587968,97
587956,73
587964,01
587980,81
587975,71
587984,05
587985,24
587977,48
587885,12
587867,14

188549,43
188543,80
188519,97
188508,88
188494,17
188483,86
188478,36
188458,10
188442,34
188425,77
188416,95
188417,09
188417,10
188417,25
188393,31
188370,91
188365,02
188338,85
188330,96
188278,29
188266,54
188259,02
188221,85
188185,71
188149,80
188135,08
188071,54
188033,74
188000,41
187957,04
187888,56
187872,38
187874,58
187705,58
187707,96
187744,19
187819,75
187807,68
187797,70
187777,17
187736,67
187714,50
187767,64
187810,74
187859,97
187885,73
187889,44
187884,89
187830,92
187820,30

525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574

587757,45
587618,69
587589,89
587539,90
587485,64
587346,50
587314,59
587264,52
587259,61
587189,92
587180,14
587188,48
587279,64
587284,56
587286,99
587221,14
587239,96
587250,19
587268,24
587334,23
587553,80
587626,98
587639,58
587711,77
587762,18
587787,42
587813,43
587853,38
587897,06
587974,35
587953,31
587972,82
587997,22
588031,14
588046,57
588101,65
588104,02
588110,78
588126,88
588162,44
588145,13
588138,70
588115,73
588110,48
588119,64
588030,28
587995,54
587988,27
587771,35
587765,79

187755,38
187757,93
187758,46
187759,37
187760,35
187763,67
187764,49
187752,57
187751,72
187740,82
187734,40
187736,62
187726,77
187727,01
187676,43
187573,16
187532,32
187510,15
187470,98
187486,54
187538,32
187528,26
187498,07
187483,80
187522,13
187528,47
187531,00
187522,10
187437,68
187303,93
187305,71
187238,29
187238,41
187172,29
187140,81
187060,20
187062,13
187008,07
186965,31
186899,95
186895,01
186859,72
186865,61
186861,79
186837,98
186796,83
186772,12
186766,94
186699,65
186698,24

575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624

587742,14
587740,45
587734,05
587591,85
587491,80
587434,27
587410,49
587358,08
587331,46
587294,26
587243,38
587227,33
587213,16
587212,20
587202,60
587193,87
587192,56
587191,51
587181,33
587163,38
587158,50
587151,21
587138,53
587111,97
587093,93
587023,34
586994,63
586988,47
586981,28
586976,14
586937,62
586903,29
586894,74
586858,86
586852,06
586834,41
586827,35
586765,06
586640,93
586579,36
586520,22
586484,65
586446,97
586436,05
586390,75
586347,16
586338,92
586340,36
586363,98
586372,37
21

186691,48
186706,36
186762,92
186806,50
186842,77
186865,00
186875,74
186881,12
186883,86
186885,03
186891,93
186893,05
186850,42
186847,55
186817,87
186790,94
186778,59
186768,62
186756,63
186735,52
186723,39
186705,24
186671,22
186684,36
186693,29
186734,71
186750,51
186789,05
186764,09
186730,85
186647,68
186579,17
186562,11
186529,29
186517,39
186481,62
186467,32
186476,75
186531,85
186569,07
186584,89
186529,20
186504,98
186508,46
186520,73
186532,60
186377,78
186373,34
186377,95
186373,51

625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674

586372,46
586374,37
586471,96
586474,44
586498,96
586550,62
586577,35
586605,65
586672,46
586732,80
586741,66
586800,68
586897,20
586992,38
587061,89
587069,90
587103,56
587167,31
587241,59
587256,78
587253,93
587250,52
587238,40
587228,17
587217,02
587175,04
587171,13
587156,65
587137,13
587125,26
587115,86
587103,23
587100,89
587100,60
587096,91
587089,94
587082,85
587068,38
587038,62
587102,59
587169,74
587193,72
587228,82
587262,55
587252,65
587164,35
587070,73
587064,69
587047,12
586830,76

186358,78
186353,05
186303,02
186299,77
186261,52
186251,69
186239,14
186242,25
186243,69
186209,53
186204,52
186183,77
186120,40
186062,00
186016,99
186001,61
185995,49
185968,08
185927,68
185925,21
185917,70
185911,96
185903,31
185889,81
185868,06
185810,48
185805,26
185791,11
185767,52
185746,35
185729,45
185713,31
185693,24
185690,18
185680,01
185673,79
185659,77
185645,17
185625,03
185526,13
185587,84
185609,56
185545,84
185484,54
185476,69
185411,69
185344,29
185344,81
185330,29
185343,45

675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724

586800,57
586767,73
586727,56
586621,97
586574,27
586548,33
586539,51
586510,10
586461,70
586436,03
586421,19
586386,12
586376,14
586354,28
586291,93
586278,13
586255,96
586232,65
586208,65
586142,89
586136,52
586133,77
586114,96
586086,24
586047,08
586049,33
586013,31
586001,15
585948,36
585938,42
585895,89
585879,85
585840,03
585782,24
585776,94
585744,94
585721,15
585616,55
585611,08
585480,80
585419,66
585417,77
585405,74
585400,34
585359,60
585350,17
585344,33
585337,14
585332,90
585313,95

185345,02
185346,90
185349,09
185354,93
185336,63
185394,84
185414,26
185410,33
185403,05
185419,91
185430,26
185428,63
185410,95
185407,83
185399,40
185397,27
185397,56
185398,03
185399,00
185400,85
185401,20
185400,32
185397,22
185392,56
185385,64
185441,62
185445,56
185446,89
185442,77
185407,14
185439,23
185451,43
185456,68
185459,64
185461,59
185475,27
185485,47
185528,96
185528,94
185537,66
185566,74
185569,73
185594,11
185604,67
185653,77
185664,95
185664,97
185670,12
185673,15
185693,64

725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774

585298,30
585277,92
585273,12
585261,77
585256,52
585246,34
585241,61
585163,96
585033,88
584755,41
584753,72
584719,55
584665,71
584632,16
584623,04
584614,24
584605,86
584582,19
584554,00
584347,77
584250,03
584241,75
584224,80
584211,49
584179,44
584161,39
584143,85
584110,56
584095,33
584076,98
584040,69
584021,67
583940,91
583955,69
583973,46
584000,70
584041,98
584001,01
583999,42
583995,45
583996,75
584027,83
583963,99
583911,08
583892,44
583885,80
583595,58
583592,22
583588,54
583596,22
22

185706,79
185723,74
185728,22
185742,12
185748,70
185761,45
185768,09
185748,37
185713,26
185637,36
185644,32
185726,29
185772,23
185800,67
185806,87
185812,23
185817,43
185831,94
185849,57
185700,15
185629,82
185629,01
185628,29
185626,03
185620,63
185617,67
185614,51
185615,50
185615,99
185617,27
185620,87
185622,02
185623,31
185576,18
185523,70
185463,84
185342,20
185260,93
185237,34
185237,05
185261,07
185326,78
185325,94
185229,15
185196,68
185146,63
185213,46
185202,26
185189,77
185175,69

775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824

583601,10
583599,91
583593,21
583595,16
583600,24
583605,11
583581,38
583574,95
583566,88
583566,63
583565,33
583543,11
583515,95
583498,45
583475,61
583457,67
583427,16
583425,19
583416,45
583413,60
583413,51
583413,85
583414,25
583414,24
583412,86
583411,30
583410,71
583404,61
583389,22
583388,95
583388,60
583388,26
583391,85
583395,13
583397,62
583399,48
583401,84
583408,64
583409,01
583411,83
583412,48
583429,48
583142,36
583127,41
583110,00
583110,23
583036,99
583008,69
583004,90
583002,04

185165,67
185160,26
185132,24
185126,54
185110,97
185095,47
185063,81
185055,58
185035,11
185032,65
185016,39
185000,62
184996,91
184985,60
184983,78
184969,80
184952,94
184947,85
184923,71
184915,99
184913,28
184897,52
184889,96
184882,68
184876,37
184866,42
184864,03
184855,29
184832,38
184824,55
184816,85
184800,27
184793,16
184785,99
184770,32
184759,38
184755,48
184744,53
184743,30
184711,09
184701,51
184687,51
184593,25
184619,11
184711,16
184734,51
184677,98
184656,13
184666,22
184678,15

825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874

582969,88
582976,69
583002,42
583007,10
583016,97
583031,77
583036,49
583056,11
583068,18
583079,21
583100,83
583102,04
583108,45
583109,91
583119,92
583127,16
583131,85
583138,51
583129,94
583123,12
583115,13
583102,93
583074,34
583095,35
583106,91
583123,01
583200,44
583224,59
583228,27
583241,44
583202,11
583160,55
583133,53
583113,90
583109,01
583100,23
583090,06
583085,64
583076,70
583070,73
583075,65
583104,12
583121,73
583136,76
583188,98
583247,25
583278,03
583292,12
583293,43
583307,43

184674,12
184625,03
184559,73
184544,53
184512,43
184501,23
184496,45
184469,18
184432,71
184390,11
184272,22
184266,86
184238,26
184231,77
184202,10
184180,64
184164,44
184141,45
184120,51
184103,86
184083,94
184069,22
184042,66
183974,14
183949,55
183915,29
183740,58
183709,65
183704,94
183698,01
183656,93
183619,58
183559,78
183513,19
183494,24
183460,34
183427,69
183354,47
183314,19
183299,53
183290,64
183292,42
183304,52
183303,69
183300,84
183297,57
183298,68
183275,69
183263,32
183229,81

875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924

583315,14
583322,62
583277,55
583235,42
583205,53
583198,99
583152,57
583128,82
583109,33
583076,50
583062,45
583058,00
583040,61
583038,03
583028,89
582996,99
583005,24
583017,94
583023,47
583008,44
583013,95
583009,61
583013,88
583022,52
583019,61
582946,33
582899,03
582879,30
582861,34
582859,02
582828,46
582806,33
582773,98
582792,40
582796,36
582788,45
582787,80
582785,01
582733,49
582685,86
582662,66
582647,33
582620,46
582615,76
582608,36
582555,13
582558,93
582582,34
582502,82
582479,01
23

183172,47
183141,30
183075,24
183152,17
183172,31
183167,25
183131,25
183158,59
183144,23
183207,82
183200,86
183198,66
183191,23
183190,42
183222,37
183300,19
183348,10
183365,95
183373,73
183407,97
183437,67
183510,64
183535,28
183550,72
183554,68
183654,56
183702,63
183722,66
183740,91
183743,26
183774,21
183798,58
183834,20
183877,73
183887,07
183949,31
183954,45
183958,00
184023,48
184072,32
184094,51
184131,76
184143,70
184111,18
184114,67
184075,86
184044,75
183974,54
183989,58
183992,48

925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974

582441,61
582393,56
582345,08
582290,68
582269,90
582254,09
582236,76
582202,06
582199,26
582176,35
582171,78
582160,88
582126,37
582068,11
582041,12
582002,12
581977,84
581955,48
581954,03
581898,39
581893,75
581887,02
581885,46
581883,91
581884,43
581885,22
581881,95
581891,46
581922,12
581933,77
581953,53
582041,61
582035,53
582080,84
582129,22
582183,13
582175,16
582198,13
582215,46
582233,69
582245,30
582222,07
582198,41
582188,77
582151,67
582145,60
582116,89
582085,63
582078,72
582037,27

183997,05
183995,85
183994,73
183967,09
183955,53
183946,73
183942,40
183933,72
183934,49
183940,81
183942,08
183945,08
183960,90
183911,54
183920,02
183946,35
183917,48
183890,88
183864,83
183856,96
183876,30
183904,45
183924,40
183944,31
183971,11
184012,34
184060,01
184066,44
184087,14
184135,09
184180,95
184264,23
184275,26
184294,08
184318,58
184342,81
184353,67
184410,40
184458,96
184521,76
184577,52
184584,58
184591,78
184594,24
184603,73
184605,29
184614,84
184625,25
184626,45
184633,61

975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024

581995,29
581977,30
581948,75
581900,40
581893,48
581848,74
581816,06
581803,70
581799,07
581761,12
581747,16
581715,91
581694,32
581690,54
581663,33
581637,96
581629,57
581607,49
581569,87
581557,09
581528,45
581499,02
581487,88
581447,06
581416,90
581399,64
581383,90
581376,32
581366,74
581338,28
581339,52
581342,01
581335,35
581385,49
581382,74
581383,80
581388,99
581400,56
581439,87
581436,67
581418,75
581383,78
581357,38
581345,34
581320,69
581303,35
581286,96
581249,38
581212,53
581142,36

184640,86
184643,97
184654,26
184671,70
184675,03
184696,44
184712,09
184712,30
184712,39
184713,05
184710,06
184703,36
184698,75
184698,51
184696,85
184695,29
184694,78
184685,16
184668,75
184663,19
184651,49
184639,50
184632,90
184608,75
184594,66
184586,60
184579,24
184579,68
184580,24
184570,60
184563,48
184560,56
184559,46
184499,76
184404,48
184370,27
184356,93
184336,82
184228,89
184227,35
184239,30
184215,63
184210,70
184184,78
184191,83
184224,48
184239,82
184220,95
184216,35
184222,64

1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074

581100,52
581096,02
581091,07
581056,31
581012,48
581000,53
580910,08
580864,76
580848,62
580829,27
580802,13
580788,08
580795,67
580805,53
580810,38
580810,53
580816,71
580818,32
580820,09
580821,27
580822,18
580823,14
580824,04
580824,58
580826,07
580827,14
580827,80
580828,41
580829,06
580830,13
580830,76
580831,79
580832,57
580833,45
580834,43
580835,75
580837,38
580838,55
580840,14
580841,16
580842,17
580842,90
580844,02
580844,83
580845,57
580846,72
580847,44
580848,67
580849,08
580849,42
24

184236,54
184238,93
184241,54
184273,80
184328,28
184382,68
184410,89
184375,80
184373,93
184377,22
184391,71
184399,22
184464,94
184600,35
184786,58
184791,70
184884,38
184908,36
184934,90
184952,58
184966,11
184980,50
184993,95
185002,17
185024,37
185040,32
185050,29
185059,44
185069,08
185085,07
185094,57
185109,87
185121,62
185134,91
185149,54
185169,24
185193,61
185211,16
185234,92
185250,17
185265,37
185276,16
185293,81
185306,78
185318,25
185336,42
185347,75
185367,06
185373,64
185378,92

1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124

580850,43
580851,20
580851,59
580851,92
580852,67
580853,32
580854,05
580854,99
580855,73
580856,58
580857,64
580858,93
580859,85
580861,06
580861,60
580862,14
580862,98
580863,69
580864,71
580865,53
580866,65
580867,49
580868,48
580869,81
580870,64
580871,48
580872,74
580873,61
580875,19
580876,70
580878,28
580879,43
580880,31
580881,89
580883,39
580884,95
580886,11
580887,78
580889,12
580890,29
580892,02
580893,08
580894,13
580895,61
580897,16
580898,13
580898,98
580900,01
580900,94
580901,92

185394,79
185407,01
185412,99
185418,44
185429,96
185440,40
185451,92
185466,76
185478,28
185491,77
185508,44
185528,71
185543,28
185562,26
185570,77
185579,39
185592,55
185603,66
185619,84
185632,76
185650,33
185663,63
185679,19
185700,26
185713,34
185726,39
185746,46
185760,04
185784,89
185808,71
185833,69
185851,66
185865,71
185890,58
185914,18
185938,80
185956,94
185983,28
186004,51
186022,90
186050,14
186066,71
186083,30
186106,76
186131,02
186146,39
186159,68
186177,72
186193,81
186210,95

1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174

580902,99
580904,19
580905,96
580907,15
580908,29
580909,86
580911,57
580912,66
580913,70
580914,43
580915,21
580916,43
580917,33
580918,16
580919,42
580920,30
580921,19
580922,45
580923,30
580924,58
580926,03
580926,96
580928,04
580928,99
580929,97
580930,94
580932,10
580932,77
580933,79
580934,41
580938,84
580945,25
580947,06
580961,14
580929,50
580925,33
580919,04
580902,50
580896,90
580895,73
580900,76
580940,71
580965,87
580956,93
580951,95
580943,36
580958,32
580959,20
580976,61
580983,09

186229,26
186249,97
186280,68
186301,45
186321,09
186348,30
186378,00
186396,83
186414,82
186427,46
186440,94
186462,13
186477,75
186492,13
186513,99
186529,28
186544,68
186566,52
186581,02
186603,42
186628,38
186644,51
186663,31
186679,74
186696,75
186713,43
186733,68
186745,27
186758,22
186766,00
186821,65
186857,48
186867,57
186945,11
186988,61
187108,61
187147,42
187218,99
187313,50
187411,75
187423,17
187446,22
187460,88
187512,93
187545,99
187613,00
187628,56
187629,53
187648,73
187655,61

1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224

580983,40
580983,58
580946,00
580910,45
580847,18
580819,01
580745,18
580732,96
580709,75
580634,51
580579,45
580583,81
580584,92
580592,19
580600,73
580514,39
580493,99
580440,80
580393,66
580366,36
580334,10
580311,52
580264,90
580240,19
580204,54
580185,44
580175,74
580158,27
580125,72
580065,35
579991,60
579971,59
579901,93
579831,32
579782,19
579732,29
579685,37
579630,52
579601,77
579552,65
579487,08
579439,36
579414,40
579404,35
579394,69
579385,25
579381,27
579355,68
579330,99
579330,46
25

187736,43
187739,33
187771,45
187778,81
187807,33
187819,59
187852,73
187867,44
187857,32
187824,52
187792,24
187766,19
187759,76
187742,08
187727,08
187613,64
187589,55
187557,75
187556,83
187519,41
187495,37
187486,48
187479,56
187467,64
187452,77
187433,37
187429,34
187421,86
187417,15
187381,03
187369,38
187363,19
187344,05
187330,34
187317,06
187340,90
187364,56
187405,88
187422,92
187423,53
187441,36
187450,11
187460,53
187465,39
187478,25
187490,57
187495,84
187534,38
187580,71
187587,70

1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274

579298,02
579257,06
579255,84
579246,28
579244,15
579228,75
579198,14
579196,15
579164,54
579128,27
579093,05
579069,12
579019,74
578965,97
578912,87
578838,92
578779,20
578754,59
578718,89
578686,59
578661,48
578593,23
578549,83
578499,29
578454,24
578416,25
578387,05
578348,69
578332,30
578253,54
578217,86
578205,75
578163,68
578128,36
578107,17
578089,44
578024,16
577987,71
577948,36
577925,64
577907,85
577897,75
577870,62
577854,00
577808,17
577799,45
577758,74
577745,85
577713,94
577607,95

187674,71
187725,70
187755,14
187775,90
187777,98
187797,43
187843,78
187846,42
187891,54
187919,03
187929,07
187943,18
188011,94
188004,60
188041,07
188078,46
188102,27
188104,25
188107,62
188125,17
188131,81
188140,60
188150,98
188155,25
188170,28
188182,18
188191,32
188197,99
188201,20
188212,41
188234,13
188241,51
188265,25
188277,98
188292,79
188309,10
188378,53
188413,58
188460,37
188481,05
188491,36
188494,66
188495,94
188499,82
188514,28
188517,27
188532,47
188538,73
188555,06
188584,12

1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324

577605,13
577590,55
577570,23
577537,04
577490,80
577387,68
577384,05
577231,83
577164,00
577066,89
576990,85
576956,36
576886,53
576823,59
576819,41
576794,50
576770,09
576699,98
576667,23
576633,65
576632,57
576519,81
576467,31
576431,54
576417,59
576382,14
576332,53
576303,15
576271,43
576258,95
576252,22
576246,58
576236,53
576203,44
576200,93
576198,62
576193,43
576158,17
576087,97
576081,91
576004,30
576004,01
575924,31
575876,14
575822,26
575800,00
575770,46
575712,17
575707,97
575676,34

188584,52
188587,43
188591,24
188597,45
188605,02
188615,78
188616,72
188627,35
188622,49
188596,88
188592,83
188594,43
188562,43
188549,09
188548,25
188545,79
188543,33
188546,24
188556,33
188547,75
188547,51
188549,37
188549,52
188537,79
188532,37
188518,31
188518,28
188530,32
188528,54
188531,48
188531,83
188532,08
188532,05
188529,81
188528,22
188527,63
188526,78
188524,51
188529,08
188527,89
188519,36
188524,24
188536,03
188536,58
188537,27
188531,51
188523,77
188508,61
188508,89
188510,78

1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374

575621,12
575604,52
575549,55
575505,15
575463,24
575396,15
575381,14
575319,75
575266,83
575242,38
575218,24
575202,37
575197,65
575186,84
575193,47
575190,64
575182,27
575143,87
575142,23
575133,00
575108,75
575068,55
575054,15
575052,04
575038,51
575017,14
574993,37
574990,27
574994,40
574999,33
575007,87
575028,66
575053,50
575062,44
575066,58
575065,35
575063,98
575060,09
575048,35
575029,46
575041,11
575044,86
575056,36
575062,24
575081,06
575100,88
575127,51
575136,55
575133,74
575126,35
26

188514,24
188522,35
188549,48
188560,43
188553,18
188562,48
188570,60
188570,64
188577,81
188581,13
188585,14
188584,57
188584,41
188607,27
188609,03
188620,55
188618,77
188603,45
188601,98
188621,20
188654,54
188696,12
188715,79
188718,68
188745,51
188759,33
188773,67
188783,41
188788,25
188792,43
188796,88
188799,50
188796,73
188803,31
188807,81
188812,68
188817,56
188832,73
188865,58
188930,24
188941,92
188945,68
188951,28
188954,15
188963,63
188947,12
188976,84
188987,19
189017,94
189019,28

1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424

575119,31
575126,09
575155,81
575194,01
575198,47
575236,97
575253,61
575236,66
575212,35
575204,43
575173,67
575155,38
575118,60
575113,72
575096,87
575078,40
575070,65
575006,07
575003,95
574982,57
574985,14
574986,75
575010,17
575035,31
575059,01
575096,38
575099,78
575107,09
575109,53
575148,31
575181,49
575171,52
575173,15
575181,17
575185,71
575193,14
575200,54
575225,85
575242,62
575245,26
575252,29
575286,58
575300,55
575345,58
575370,69
575407,87
575437,17
575500,82
575531,12
575566,06

189020,63
189027,28
189058,82
189098,81
189157,68
189176,44
189222,13
189271,59
189262,36
189244,24
189262,60
189277,91
189297,41
189299,79
189352,47
189392,12
189391,22
189383,68
189387,94
189431,04
189459,65
189474,01
189521,24
189559,60
189592,17
189639,37
189634,31
189623,29
189624,21
189658,88
189690,68
189705,88
189709,90
189729,69
189740,76
189758,96
189777,09
189792,45
189776,23
189773,71
189767,36
189765,95
189764,14
189812,01
189815,24
189803,31
189791,38
189768,69
189757,22
189740,14

1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474

575633,56
575680,50
575735,67
575750,50
575797,96
575834,44
575851,96
575899,71
575942,20
575970,99
576001,95
576046,20
576068,89
576101,57
576105,46
576106,31
576108,22
576081,69
576085,67
576146,81
576171,42
576187,85
576149,86
576110,74
576069,64
576042,39
576011,14
576006,22
575997,24
575991,80
575990,59
575991,75
576001,64
576017,06
576035,09
576076,38
576090,27
576101,17
576132,33
576140,11
576150,48
576181,44
576204,29
576231,81
576241,15
576251,15
576255,44
576263,61
576260,44
576260,28

189715,51
189698,93
189677,03
189671,56
189653,55
189639,61
189658,97
189713,22
189761,16
189791,36
189826,03
189867,00
189888,10
189939,69
189945,75
189947,10
189950,12
190001,55
190001,61
190002,58
189980,02
190009,60
190068,76
190111,23
190119,11
190123,84
190125,63
190126,22
190126,76
190175,04
190189,14
190188,61
190184,52
190178,18
190170,76
190153,77
190148,07
190144,23
190133,21
190130,54
190133,35
190141,68
190151,78
190163,95
190168,08
190187,01
190195,19
190210,64
190225,60
190226,38

1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524

576256,20
576237,88
576233,85
576200,14
576185,66
576182,43
576166,30
576149,61
576165,08
576177,15
576185,10
576193,91
576205,33
576215,38
576243,78
576250,73
576251,90
576258,63
576259,26
576273,89
576285,45
576287,36
576290,70
576296,71
576310,29
576329,64
576339,42
576361,64
576371,90
576405,69
576442,15
576466,55
576518,29
576527,60
576526,91
576566,41
576652,89
576675,27
576717,49
576758,27
576761,28
576772,74
576778,33
576787,11
576844,85
576873,63
576912,98
576967,35
576988,67
576966,13
27

190249,11
190267,08
190271,03
190303,46
190346,28
190375,80
190387,25
190427,59
190427,80
190427,86
190427,97
190428,10
190428,26
190428,40
190428,68
190454,02
190458,15
190488,25
190505,16
190518,81
190529,65
190537,90
190551,95
190577,05
190634,27
190656,66
190665,02
190683,90
190689,38
190707,64
190710,60
190712,61
190764,58
190781,50
190814,73
190827,62
190841,18
190848,27
190862,54
190887,46
190889,28
190886,11
190884,52
190882,31
190883,13
190877,20
190885,20
190914,32
190940,41
190964,99

1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574

576984,71
576991,33
577035,88
577070,09
577080,71
577061,02
577110,52
577187,65
577248,11
577301,23
577311,99
577324,98
577339,34
577345,84
577348,16
577404,89
577429,05
577488,51
577531,56
577587,90
577677,82
577712,79
577719,06
577774,50
577768,06
577849,71
577927,12
577980,84
578026,08
578080,00
578153,59
578225,61
578254,95
578261,59
578269,13
578218,00
578167,06
578200,98
578149,41
578193,83
578238,90
578277,99
578279,57
578320,87
578296,38
578345,00
578373,70
578410,93
578425,24
578428,49

190995,38
191028,04
191041,68
191024,27
191009,74
190970,78
190977,15
190986,69
190993,89
190999,42
191000,47
191001,76
191002,86
191003,39
191003,20
190998,90
190997,13
190994,20
190995,92
190988,17
190982,78
190983,50
191045,84
191025,51
190990,41
191007,36
191022,59
191031,36
191041,90
191051,57
191066,30
191018,65
190999,39
190995,04
190953,24
190930,84
190908,53
190836,54
190788,55
190741,06
190748,27
190739,05
190739,74
190753,23
190792,00
190773,69
190748,65
190758,53
190763,18
190763,89

1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624

578419,00
578411,62
578411,29
578409,90
578409,26
578373,68
578372,51
578364,06
578331,27
578327,61
578316,18
578318,86
578321,75
578323,45
578322,66
578321,64
578325,70
578320,60
578330,10
578334,36
578338,92
578345,54
578374,63
578396,58
578407,69
578439,65
578463,33
578510,19
578554,67
578561,40
578568,33
578596,99
578612,96
578637,71
578650,94
578666,39
578709,98
578771,20
578774,41
578775,61
578790,68
578821,18
578842,57
578873,04
578910,58
578930,74
578964,25
578973,52
579021,81
579023,28

190820,23
190875,92
190878,92
190925,14
190944,59
190995,54
191026,76
191036,31
191074,04
191078,25
191093,65
191103,47
191108,18
191110,99
191125,76
191151,53
191165,71
191188,65
191246,59
191248,64
191250,83
191248,15
191236,02
191226,87
191238,70
191272,62
191299,42
191398,03
191461,04
191470,47
191480,69
191523,23
191537,92
191560,84
191600,61
191646,85
191660,82
191650,59
191653,42
191654,99
191657,21
191652,43
191652,52
191659,18
191667,29
191672,47
191708,64
191717,78
191741,49
191764,86

1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674

579023,58
579026,16
579027,04
579041,80
579069,05
579097,72
579109,01
579144,51
579186,59
579225,23
579244,40
579255,37
579267,47
579340,19
579382,32
579418,13
579463,46
579485,02
579524,68
579568,65
579454,61
579454,39
579454,46
579466,07
579468,52
579468,23
579466,93
579503,57
579545,33
579624,29
579680,95
579676,45
579672,41
579701,92
579714,61
579709,04
579696,15
579690,61
579686,99
579671,02
579637,04
579748,62
579812,88
579834,85
579882,29
579942,40
579982,01
579982,24
579982,40
579982,44
28

191769,09
191810,14
191824,05
191847,83
191891,92
191938,36
191956,86
191955,60
191984,00
192040,26
192068,22
192119,29
192176,38
192209,24
192199,85
192191,81
192209,93
192218,58
192194,48
192167,67
192163,00
192148,21
192128,87
192106,03
192101,06
192096,28
192076,36
192041,88
192008,03
191995,18
191995,12
192010,95
192025,34
192038,67
192055,31
192070,57
192096,61
192105,09
192110,59
192134,71
192150,88
192224,22
192267,63
192281,96
192314,11
192358,91
192387,72
192376,94
192371,17
192358,72

1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724

579983,44
579983,69
580022,70
580041,31
580047,36
580056,68
580087,63
580086,92
580082,80
580081,44
580069,63
580070,38
580093,03
580118,37
580138,73
580143,06
580146,02
580199,94
580266,07
580321,99
580337,15
580374,47
580425,64
580466,94
580518,21
580520,95
580567,60
580538,44
580522,63
580530,71
580549,61
580547,22
580548,22
580550,16
580550,83
580554,24
580573,20
580575,60
580577,57
580590,69
580600,17
580622,91
580661,64
580666,43
580686,99
580697,01
580705,39
580707,00
580710,64
580726,66

192310,49
192298,04
192190,78
192193,39
192199,82
192209,85
192227,76
192217,30
192158,32
192098,72
192061,41
192035,19
191978,83
191980,43
191981,95
191982,23
191982,39
191986,85
191991,61
191996,99
191998,11
192000,88
192005,64
192008,25
192010,90
192011,05
192013,30
192040,10
192083,11
192128,14
192149,88
192189,19
192194,54
192205,13
192208,81
192227,54
192264,73
192263,32
192262,12
192254,42
192249,01
192235,67
192221,79
192220,09
192212,83
192209,31
192204,55
192203,57
192201,51
192193,75

1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774

580746,16
580775,88
580804,88
580823,53
580831,85
580838,71
580862,43
580877,48
580881,17
580896,72
580897,16
580902,33
580907,93
580917,67
580920,47
580938,24
580942,44
580952,05
580966,57
580980,07
580986,74
581002,65
580972,74
580966,00
580979,65
580980,42
580985,59
580995,26
580999,03
581000,92
581002,32
581003,19
580993,79
580992,01
580985,03
580976,46
580942,85
580864,45
580831,26
580796,19
580791,74
580778,10
580774,14
580766,41
580762,54
580758,40
580753,32
580750,62
580734,63
580689,61

192189,25
192182,92
192182,01
192181,51
192180,97
192180,74
192179,53
192178,65
192173,70
192153,03
192152,37
192145,33
192137,75
192124,55
192120,81
192097,07
192091,46
192081,93
192067,70
192054,33
192047,99
192032,77
191959,29
191897,27
191893,03
191890,26
191872,77
191839,90
191819,61
191809,42
191802,21
191797,67
191788,19
191786,38
191784,39
191781,93
191772,53
191767,14
191763,20
191740,56
191733,71
191712,72
191706,66
191682,42
191670,25
191647,40
191619,64
191606,60
191554,45
191495,86

1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824

580670,61
580662,27
580650,26
580623,92
580621,63
580652,07
580725,61
580841,69
580875,01
580890,48
580900,24
580933,14
580975,13
580984,74
581039,13
581090,07
581121,22
581125,71
581148,02
581237,58
581320,64
581380,32
581417,08
581460,75
581463,48
581523,48
581539,56
581572,20
581575,62
581594,33
581623,17
581672,35
581681,24
581713,64
581742,29
581774,63
581826,90
581839,77
581843,99
581852,22
581842,44
581836,74
581832,45
581831,41
581832,80
581835,53
581839,51
581858,23
581870,53
581871,01
29

191471,12
191448,32
191415,24
191339,37
191332,66
191331,89
191329,43
191324,70
191324,31
191323,98
191323,80
191323,17
191322,91
191323,16
191320,53
191321,95
191316,97
191316,26
191312,81
191312,60
191316,28
191317,73
191329,18
191342,95
191343,99
191314,43
191321,23
191371,85
191374,68
191390,08
191413,75
191445,61
191450,42
191468,13
191461,34
191453,93
191428,93
191423,68
191421,96
191417,64
191404,82
191385,06
191362,65
191359,85
191339,75
191330,90
191316,73
191282,66
191272,06
191259,73

1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874

581866,73
581860,25
581849,77
581848,84
581848,94
581850,78
581844,26
581839,32
581839,30
581839,28
581841,55
581843,37
581843,17
581844,68
581890,80
581892,19
581914,36
581934,43
581935,10
581923,72
581919,38
581912,10
581911,60
581952,96
581965,39
581980,42
581980,98
581981,94
581985,83
581984,32
581982,72
581981,08
581971,63
581940,73
581930,73
581926,30
581956,63
581958,19
581979,94
581990,16
581990,51
581958,26
581944,83
581931,73
581950,93
581945,89
581950,65
581954,98
581959,48
581954,80

191246,55
191235,23
191220,73
191205,48
191179,92
191158,60
191135,49
191122,52
191115,59
191106,29
191079,98
191054,88
191034,98
191025,56
191020,58
191029,16
191034,94
191051,48
191116,85
191128,91
191134,07
191146,74
191165,96
191212,17
191231,70
191298,84
191304,86
191317,99
191357,18
191376,05
191395,81
191418,36
191446,12
191467,44
191474,07
191475,56
191506,36
191507,94
191508,38
191525,88
191540,56
191556,30
191565,21
191580,36
191634,90
191652,83
191668,13
191678,09
191691,27
191694,43

1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

581963,12
581966,27
581967,05
582060,67
582063,34
582081,48
582135,06
582198,34
582235,55
582267,32
582338,66
582359,27
582361,35
582372,83
582381,90
582388,43

191703,45
191715,50
191730,74
191733,49
191733,42
191733,91
191707,71
191676,32
191667,87
191660,24
191644,87
191687,53
191683,56
191655,50
191629,40
191613,49

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906

Y
191146,50
191141,29
191155,16
191149,45
191139,15
191126,56
191125,49
191098,85
191086,67
191081,00
191073,43
191066,28
191062,71
191047,05
191034,65
191029,24
191016,51
191009,51
191003,77
190984,50
190619,84
189964,08
189912,29
189880,72

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Y
188580,65
188542,02
188514,03
188444,47

5
6
7
8
9

582397,86
582414,57
582428,52
582434,69
582438,23
582439,77
582449,27
582461,65
582468,98
582479,05
582483,71
582486,85
582488,87
582490,63
582496,70
582499,02

191592,29
191562,31
191524,50
191508,14
191494,30
191487,54
191466,46
191441,52
191430,07
191413,77
191406,84
191400,10
191395,80
191379,93
191365,68
191360,27

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921

582525,02
582539,62
582546,68
582549,20
582552,31
582595,39
582645,37
582736,73
582782,92
582830,81
582865,39
582893,76
582917,80
582920,95
582930,66

191323,53
191304,64
191291,51
191258,65
191258,92
191263,57
191266,00
191270,28
191274,76
191276,71
191279,35
191281,56
191283,60
191347,46
191397,74

574936,00
574938,89
574888,99
574859,54
574819,50
574728,37
574690,20
574646,82
574607,92
574548,93
574491,81
574409,71
574327,54
574296,59
574267,73
574223,73
574200,50
574176,94
574138,82
574116,92
574104,85
574090,17
574089,60
574086,76
574087,76

189831,03
189773,37
189774,46
189776,17
189770,62
189720,86
189762,50
189810,82
189847,64
189910,97
189911,85
189925,85
189966,41
189999,11
190089,98
190178,75
190233,24
190354,64
190404,25
190457,09
190483,83
190516,42
190547,42
190612,30
190634,77

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

574093,82
574094,34
574118,30
574131,11
574125,80
574148,64
574121,98
574111,46
574087,10
574046,76
574019,10
573985,60
573927,48
573882,10
573897,73
573913,27
573921,27
573935,53
573947,03
573985,83
574044,68
574055,67
574099,36
574141,49
574149,09

190683,21
190751,25
190817,82
190837,56
190840,05
190914,28
190998,62
191038,16
191075,40
191108,09
191132,95
191152,17
191211,07
191279,49
191283,59
191278,24
191274,57
191267,43
191261,69
191241,21
191213,22
191207,81
191189,18
191168,41
191146,50

590192,60
590217,77
590215,80
590220,61
589935,67

188429,42
188385,11
188332,09
188270,51
188239,61

10
11
12
13
14

589929,01
589938,43
589944,03
589943,65
589931,58

188239,46
188111,94
188036,10
188033,32
187943,35

1.2 Jasionw
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X
574149,09
574174,02
574180,62
574210,62
574278,27
574316,89
574319,58
574388,03
574423,75
574440,02
574463,18
574476,79
574484,43
574517,60
574545,46
574556,73
574584,81
574601,02
574619,96
574682,03
574767,51
574924,87
574936,76
574936,40

1.3. Pod Gorcem


Lp.
1
2
3
4

X
590160,22
590162,55
590164,23
590184,05

30

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

589935,18
589936,68
589936,27
589934,44
589895,09
589895,53
589860,29
589824,03
589821,33
589746,45
589718,09
589700,98
589661,59
589600,16
589565,11
589512,56
589473,45
589473,59
589475,03
589516,73

187897,77
187878,72
187832,50
187813,43
187703,94
187687,90
187655,78
187609,08
187583,73
187594,29
187517,03
187443,31
187440,24
187435,44
187432,71
187430,86
187415,67
187449,97
187449,41
187487,29

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

589583,27
589625,32
589538,47
589623,28
589378,51
589408,42
589466,31
589487,76
589552,62
589558,65
589563,59
589580,63
589603,15
589636,38
589663,61
589677,16
589692,32
589705,94
589733,68
589757,68

187553,35
187609,84
187611,97
187751,52
187861,63
187884,30
187904,24
187914,13
187929,88
187933,67
187954,50
187996,17
188034,45
188085,48
188114,43
188153,76
188190,67
188207,66
188234,51
188266,29

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

589768,94
589795,80
589832,53
589850,49
589860,74
589862,42
589881,49
589882,29
589857,89
589857,54
589847,93
589791,66
589681,85
589873,03
589856,56
589908,70
589947,83
590148,40
590160,22

188290,44
188326,86
188395,48
188428,75
188470,21
188506,91
188551,23
188561,80
188506,54
188472,37
188430,93
188328,43
188489,73
188580,56
188613,94
188616,60
188618,59
188630,84
188580,65

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

586346,77
586340,60
586333,13
586307,20
586284,97
586273,01
586266,57
586249,98
586243,11
586214,81
586212,30
586179,13
586168,63
586149,02
586149,86
586152,70
586113,90
586067,84
586006,94
585996,53
585990,38
585998,47
586021,76
586039,22
586059,86
586089,81
586096,88
586093,24

183843,28
183844,55
183848,10
183860,16
183870,06
183875,39
183878,14
183895,62
183901,72
183912,67
183914,90
183945,65
183951,61
183962,77
183965,55
183971,22
184036,49
184051,84
184071,95
184060,89
184086,94
184150,62
184193,79
184207,86
184215,96
184241,25
184263,68
184285,97

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

586125,75
586128,88
586136,00
586121,90
586118,86
586108,39
586045,19
586019,75
586020,55
586036,50
586081,44
586085,14
586111,02
586126,40
586133,05
586110,57
586061,56
586088,37
586090,74
586115,18
586126,39
586141,69
586160,19
586196,18
586210,00
586223,54
586241,26
586260,90

184336,77
184399,50
184418,03
184453,03
184461,09
184495,57
184543,66
184611,36
184620,52
184756,05
184853,43
184875,75
184920,04
184959,10
185005,77
185058,20
185169,52
185191,05
185191,69
185194,12
185195,14
185196,63
185198,50
185202,09
185203,29
185204,54
185206,17
185207,94

1.4 Las Kdzierski


Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

X
586242,97
586359,11
586405,08
586420,07
586408,98
586372,10
586353,10
586362,63
586325,87
586203,55
586203,04
586314,99
586324,18
586329,38
586374,61
586386,29
586390,54
586391,79
586405,97
586410,79
586414,27
586436,05
586433,62
586400,31
586384,11
586382,31
586376,95

Y
184484,67
184399,60
184446,27
184460,40
184432,78
184342,86
184330,16
184311,89
184234,74
184231,37
184168,42
184166,40
184115,63
184087,50
184028,58
184006,26
183937,52
183934,26
183879,75
183833,24
183829,81
183800,77
183797,39
183828,31
183844,13
183844,39
183844,30

31

84
85
86
87
88
89

586307,32
586334,40
586401,91
586405,09
586404,20
586320,27

185212,37
185157,79
185095,44
185087,90
184909,47
184861,46

90
91
92
93
94
95

586258,89
586257,48
586221,00
586198,46
586183,62
586147,11

184818,86
184817,13
184754,33
184737,03
184726,05
184656,73

96
97
98
99

586199,16
586213,78
586229,01
586242,97

184615,27
184604,65
184495,37
184484,67

Y
195301,13
195286,91
195263,06
195250,85
195191,00
195146,03
195139,25
195153,48
195164,63
195162,73
195156,76
195156,44
195144,57
195099,78

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

576611,15
576609,87
576576,60
576540,83
576515,74
576509,61
576487,81
576475,79
576461,71
576452,05
576443,26
576439,61
576428,27
576421,50
576408,65

195076,88
195075,20
195037,71
195064,77
195133,34
195143,26
195178,19
195195,59
195216,18
195230,27
195248,82
195262,44
195297,97
195297,20
195352,71

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

576406,95
576406,73
576419,47
576438,20
576439,25
576458,70
576484,94
576487,72
576497,72
576503,09
576507,40
576513,17
576526,45

195407,38
195412,49
195441,35
195480,41
195482,65
195465,92
195443,05
195440,54
195428,23
195421,52
195366,33
195346,63
195301,13

Y
195288,90
195280,92
195282,53
195249,11
195241,49
195237,51
195233,42
195229,10
195215,17
195186,30
195175,15
195165,12
195158,75
195158,43
195146,68
195128,79
195095,71
195082,32
195078,55
195076,93
195075,78
195069,67
195063,44
195052,02
195025,13

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

577161,24
577176,98
577182,92
577170,45
577180,63
577185,60
577192,37
577192,85
577193,26
577194,05
577192,51
577190,70
577185,55
577160,88
577138,78
577124,85
577114,88
577105,10
577091,21
577080,35
577065,95
577061,45
577057,91
577054,96
577044,83
577035,16

195018,75
195003,97
194997,38
194990,76
194975,34
194966,41
194932,15
194928,60
194925,61
194910,39
194896,80
194886,66
194873,47
194830,10
194789,88
194763,23
194748,41
194735,27
194721,73
194713,35
194704,58
194694,32
194686,24
194683,81
194673,83
194671,41

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

576989,37
576972,29
576945,95
576917,41
576912,09
576905,20
576874,38
576851,36
576818,50
576783,56
576774,45
576763,53
576729,43
576717,25
576687,81
576703,48
576715,07
576727,08
576743,73
576755,88
576768,65
576774,42
576771,43
576763,10
576740,65
576718,09

194653,88
194651,01
194635,61
194615,55
194609,08
194600,70
194619,39
194582,49
194602,48
194529,28
194511,31
194489,76
194485,05
194478,21
194460,45
194492,02
194514,98
194539,16
194572,63
194597,03
194623,12
194634,31
194636,16
194640,53
194652,29
194663,98

1.5 Dwr 1
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

X
576526,45
576527,44
576538,54
576516,04
576544,61
576572,26
576587,52
576619,75
576629,41
576637,24
576654,80
576656,18
576673,53
576642,68

1.6 Dwr 2
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

X
576833,49
576859,02
576878,21
576928,59
576963,22
576964,65
576966,08
576967,58
576972,91
577006,68
577004,24
577002,22
576999,71
577000,87
577011,07
577027,58
577045,89
577066,01
577090,47
577101,76
577106,55
577114,80
577122,40
577132,45
577156,24

32

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

576702,30
576692,26
576687,16
576686,99
576687,11
576687,97
576690,86
576697,02
576701,56
576703,36
576703,25
576702,45
576692,96
576677,03
576674,31
576670,67
576657,15
576630,45
576604,25
576605,85
576609,67
576625,58
576656,23

194672,65
194677,95
194681,10
194682,44
194683,99
194689,67
194700,05
194708,59
194720,10
194735,80
194748,47
194759,24
194771,45
194774,23
194774,43
194774,69
194775,28
194784,24
194792,99
194797,01
194802,62
194826,97
194871,09

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

576672,70
576683,49
576717,95
576765,38
576783,67
576792,23
576837,30
576873,16
576905,24
576928,77
576918,89
576965,98
576967,26
576967,92
576969,18
576950,43
576948,39
576916,54
576904,06
576885,05
576883,88
576854,61
576832,11

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

588076,36
588082,81
588084,96
588084,06
588059,93
588072,90
588084,35
588099,35
588100,12
588100,37
588092,18
588085,62
588082,31
588081,41
588089,13
588108,65
588131,61
588151,22
588160,48
588165,75
588168,48
588188,84
588182,84
588180,81
588179,91

194891,89
194884,15
194934,99
194998,02
194981,27
194973,84
194943,12
194991,65
195036,13
195068,26
195077,45
195133,26
195134,72
195135,53
195137,08
195155,05
195156,57
195176,91
195191,07
195212,70
195213,80
195230,50
195243,19

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

576825,92
576803,85
576775,49
576749,11
576714,32
576682,23
576648,03
576614,95
576595,27
576587,05
576578,28
576574,25
576640,18
576646,01
576656,05
576685,47
576698,70
576721,46
576735,37
576753,55
576792,82
576806,56
576833,49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

588077,29
588085,23
588092,68
588090,86
588091,72
588088,20
588086,59
588083,84
588072,45
588038,82
588041,01
588042,12
588056,47
588069,01
588066,86
588064,96
588082,28
588078,03
588073,16
588067,10
588057,27
588050,71
588049,71
588038,58
588018,31

195247,11
195265,36
195288,97
195310,72
195320,12
195336,56
195350,09
195354,95
195363,24
195372,01
195379,67
195383,62
195399,66
195401,19
195379,99
195373,18
195352,02
195335,56
195332,64
195329,23
195310,00
195298,08
195288,90

1.7 Osada Lubomierz


Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X
587989,69
588002,03
588002,69
588009,28
588021,28
588025,91
588045,68
588073,86
588097,13
588123,85
588151,94
588142,17
588190,83
588197,34
588188,98
588205,76
588183,19
588125,36
588115,46
588083,88
588064,80
588055,03
588060,63
588064,89

Y
193577,79
193569,65
193570,20
193575,63
193585,52
193589,38
193599,93
193613,50
193617,66
193578,40
193543,28
193531,34
193458,30
193448,53
193429,27
193408,72
193376,93
193338,02
193334,61
193382,77
193401,35
193397,64
193386,39
193382,35

33

193378,75
193364,18
193351,32
193342,84
193321,06
193293,59
193277,56
193222,87
193219,06
193199,72
193166,53
193139,95
193121,63
193107,47
193094,48
193076,12
193050,48
193030,90
193012,37
192995,11
192969,14
192889,88
192891,69
192892,31
192895,23

192929,44
192943,23
192964,80
192971,81
192974,14
192982,05
192988,27
192996,70
193031,62
193089,35
193128,06
193147,60
193159,32
193169,56
193202,97
193228,24
193241,12
193269,98
193267,09
193244,34
193230,13
193224,07
193198,43
193181,24
193174,69

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

587996,94
587982,60
587979,18
587952,10
587927,90
587922,76
587922,30
587898,65
587890,95
587872,17
587863,86
587853,52
587848,73
587846,73
587844,03
587844,44
587844,31
587872,14
587878,01
587906,12
587968,72
588024,42
588025,62

193130,92
193124,09
193126,33
193114,28
193107,14
193079,12
193078,57
193074,14
193080,89
193065,11
193060,96
193062,54
193054,46
193060,47
193075,75
193092,19
193094,65
193113,21
193116,41
193132,95
193155,16
193185,33
193188,59

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

588029,91
588038,99
588039,07
588040,66
588040,84
588043,23
588046,89
588049,51
588048,30
588038,19
587998,25
587995,28
587974,46
587945,57
587940,37
587933,34
587924,63
587930,88
587952,20
587955,70
587949,44
587947,50
587938,67

8
9
10
11
12
13
14
15

587838,52
587912,95
587933,32
587940,12
587945,70
587975,41
588024,46
588044,28

Y
187859,05
187830,37
187920,15
187938,91
187995,07
188062,35
188132,69

8
9
10
11
12
13
14
15

Y
185396,05
185345,76
185399,08
185428,77
185454,36

6
7
8
9
10
11

193190,79
193223,96
193225,11
193229,42
193232,20
193237,73
193246,18
193252,25
193269,13
193273,19
193289,89
193291,75
193304,73
193275,74
193272,38
193307,66
193368,67
193378,33
193407,42
193409,93
193412,83
193421,66
193427,25

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

587934,01
587934,50
587920,63
587922,68
587928,02
587924,05
587915,29
587898,15
587888,03
587876,50
587874,77
587859,61
587872,44
587881,68
587896,57
587905,12
587912,45
587930,21
587937,32
587948,72
587978,41
587989,69

193435,02
193479,68
193505,15
193529,43
193539,36
193548,99
193547,81
193558,62
193562,90
193563,01
193563,97
193632,93
193652,93
193662,42
193675,33
193664,57
193658,02
193645,97
193639,64
193627,04
193587,27
193577,79

186264,97
186285,98
186291,72
186354,08
186353,02
186344,39
186270,07
186244,66

16
17
18
19
20
21
22

588154,53
588128,64
588098,79
588071,87
588010,14
587947,30
587941,29

186212,48
186151,19
186120,07
186097,77
186074,51
186049,10
185987,01

589130,62
589123,36
589147,61
589202,06
589220,61
589221,02
589224,73
589205,35

188163,65
188312,17
188314,15
188318,58
188276,10
188270,15
188215,77
188191,84

16
17
18
19
20
21
22

589214,77
589219,05
589240,94
589233,69
589243,35
589250,01
589221,03

188137,09
188112,15
188078,51
187966,35
187896,87
187881,28
187859,05

588681,16
588747,36
588772,90
588803,68
588864,00
588840,43

185467,54
185542,52
185537,68
185531,84
185528,36
185471,94

12
13
14
15
16
17

588825,29
588799,58
588743,68
588769,03
588745,83
588743,06

185435,73
185396,05
185577,32
185542,54
185546,13
185543,02

1.8 Mechw Las


Lp.
1
2
3
4
5
6
7

X
587941,29
587827,10
587820,06
587816,37
587820,08
587836,26
587825,71

Y
185987,01
185983,51
186024,55
186073,13
186135,91
186214,68
186263,47

1.9 Morgi Czajkowskie


Lp.
1
2
3
4
5
6
7

X
589221,03
589183,65
589152,40
589149,88
589142,34
589137,08
589132,59

1.10 Limierze
Lp.
1
2
3
4
5

X
588799,58
588777,68
588744,02
588718,91
588690,39

34

18
19
20
21
22
23
24

588740,54
588733,11
588700,36
588679,46
588641,96
588636,40
588627,44

185540,19
185531,88
185495,17
185471,76
185555,60
185566,58
185584,31

25
26
27
28
29
30
31

588622,77
588601,41
588568,30
588604,36
588632,87
588653,33
588679,35

185593,55
185634,26
185697,38
185735,94
185701,34
185693,85
185663,35

32
33
34
35
36
37
38

588688,02
588729,75
588756,35
588751,83
588750,94
588749,44
588743,68

185656,27
185622,18
185613,43
185607,24
185603,65
185597,66
185577,32

4
5
6
7

586770,25
586736,13
586749,81
586755,06

186218,88
186220,66
186273,08
186293,17

8
9
10

586815,83
586826,49
586817,48

186270,83
186266,92
186237,68

8
9
10
11
12
13
14
15

586971,96
586940,15
586976,91
586985,01
587012,44
587048,21
587081,56
587085,06

186142,16
186158,31
186193,88
186201,72
186228,26
186262,74
186294,79
186276,82

16
17
18
19
20
21
22
23

587112,81
587106,43
587093,21
587056,56
587047,32
587027,10
587006,56
587001,11

186270,42
186259,51
186236,79
186174,81
186159,18
186131,84
186100,90
186092,89

Y
187678,12
187600,36
187659,58

4
5
6
7

580607,90
580611,03
580615,52
580635,71

187711,85
187745,13
187764,10
187763,11

8
9
10
11

580657,50
580672,77
580682,86
580702,28

187762,05
187761,28
187739,42
187678,12

Y
192436,29
192383,43
192361,55
192337,57

5
6
7
8
9

583702,08
583660,70
583667,75
583661,90
583636,10

192330,57
192356,95
192373,51
192396,54
192392,03

10
11
12
13
14

583650,67
583659,00
583674,71
583693,32
583694,89

192412,60
192411,17
192437,42
192458,72
192436,29

Y
191799,01
191791,56
191795,94
191815,89

5
6
7
8
9

583682,31
583687,68
583746,71
583746,40
583742,24

191854,59
191862,67
191943,40
191940,06
191895,75

10
11
12

583738,42
583735,51
583733,39

191857,79
191821,50
191799,01

3
4
5

581417,15
581406,16
581430,22

184362,13
184400,97
184381,28

6
7
8

581438,43
581443,88
581446,12

184366,22
184348,34
184329,12

1 581485,88

184064,78

581462,33

184022,46

1.11 Jaszcze Mikoajczyka 1


Lp.
1
2
3

X
586817,48
586807,26
586774,47

Y
186237,68
186204,55
186218,66

1.12 Jaszcze Mikoajczyka 2


Lp.
1
2
3
4
5
6
7

X
587001,11
586992,71
586979,10
586976,54
586968,81
586955,45
586966,43

Y
186092,89
186080,55
186091,06
186094,02
186102,96
186114,30
186132,83

1.13 Hala Turbacz


Lp.
1
2
3

X
580702,28
580653,60
580598,48

1.14 Ku Kocu 1
Lp.
1
2
3
4

X
583694,89
583698,45
583699,94
583701,61

1.15 Ku Kocu 2
Lp.
1
2
3
4

X
583733,39
583732,93
583714,07
583703,43

1.16 Gajwka Mikoaja 1


Lp.
1
2

X
581446,12
581427,67

Y
184329,12
184324,93

1.17 Gajwka Mikoaja 2


Lp.

35

3
4
5
6

581462,52
581469,74
581482,21
581487,30

184042,12
184061,90
184109,56
184137,21

7
8
9
10

581486,37
581478,16
581444,20
581455,57

184161,44
184181,79
184223,58
184214,73

11 581480,98
12 581494,75
13 581485,88

184213,89
184186,42
184064,78

9
10
11
12
13
14
15
16
17

589873,06
589871,61
589865,42
589869,51
589856,64
589835,94
589822,87
589783,19
589773,91

183119,74
183118,11
183121,80
183124,48
183128,58
183149,86
183165,95
183138,67
183152,36

18
19
20
21
22
23
24

589768,95
589799,99
589806,15
589808,44
589810,43
589830,00
589835,94

183157,82
183178,55
183172,73
183174,63
183172,24
183184,57
183175,39

3
4
5

581956,78
581961,03
581966,18

178697,86
178736,78
178744,30

6
7
8

581983,51
581983,61
581978,31

178740,73
178738,46
178718,70

1.18 Osada Ochotnica Grna


Lp
1
2
3
4
5
6
7
8

X
589835,94
589824,70
589838,05
589845,28
589857,79
589874,13
589879,55
589874,32

Y
183175,39
183167,36
183151,47
183143,54
183132,63
183125,63
183123,31
183120,43

1.19 Osada opuszna


Lp.
1
2

X
581978,31
581966,40

Y
178718,70
178696,00

2. Opis granic obszarw projektowanych do wczenia do Gorczaskiego


Parku Narodowego
2.1. Kopua szczytowa Turbacza 1
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

X
580432,34
580403,42
580395,02
580420,92
580447,45
580432,34
580469,18
580451,15
580432,34
580447,45
580448,89
580450,10
580484,08
580469,18
580626,21
580614,75
580607,38
580603,18
580576,60
580541,15
580514,95
580528,72
580541,15
580558,71
580572,77

Y
186750,15
186728,52
187113,83
187099,35
187078,94
186750,15
186768,19
186761,79
186750,15
187078,94
187077,83
187079,49
187057,46
186768,19
186911,20
186836,60
186788,42
186787,78
186781,26
186780,73
186780,25
187040,77
187037,46
187021,61
187014,37

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

580572,25
580585,22
580612,55
580641,77
580634,64
580626,21
580403,42
580374,54
580350,86
580360,73
580375,00
580395,02
580403,42
580316,81
580297,81
580280,39
580294,29
580304,46
580316,81
580297,81
580294,94
580280,28
580253,78
580256,90
580280,39
580297,81
36

187012,82
187007,83
187005,34
187013,61
186966,67
186911,20
186728,52
186706,93
187178,42
187166,40
187139,61
187113,83
186728,52
186694,81
186690,82
187227,87
187221,63
187215,35
186694,81
186690,82
186690,22
186687,05
187238,37
187238,41
187227,87
186690,82

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

580514,95
580502,48
580469,18
580484,08
580510,05
580528,72
580514,95
580333,86
580316,81
580304,46
580323,73
580327,37
580333,86
580280,28
580253,22
580251,47
580247,96
580228,63
580225,31
580221,06
580253,78
580280,28
580374,54
580340,28
580333,86
580327,37

186780,25
186780,02
186768,19
187057,46
187045,72
187040,77
186780,25
186698,39
186694,81
187215,35
187203,46
187200,41
186698,39
186687,05
186681,25
186711,23
186771,08
187104,10
187164,24
187237,95
187238,37
186687,05
186706,93
186699,74
186698,39
187200,41

78

580344,59

187186,05

79

580350,86

187178,42

80

580374,54

186706,93

5
6
7
8
9

580667,92
580671,82
580681,08
580694,09
580697,23

186802,98
186829,89
186896,83
186989,60
187012,43

10
11
12
13

580750,45
580760,09
580755,47
580744,63

187014,58
187011,88
186986,68
186927,75

2.2 Kopua szczytowa Turbacza 2


Lp.
1
2
3
4

X
580744,63
580739,22
580728,38
580722,96

Y
186927,75
186898,24
186839,25
186809,77

2.3 cz Lasu Orkanowskiego1)


Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

X
579882,29
579834,85
579812,88
579748,62
579637,04
579616,19
579568,65
579524,68
579485,02
579446,40
579471,41
579478,90
579487,86
579542,00
579576,01
579571,80

Y
192314,11
192281,96
192267,63
192224,22
192150,88
192163,14
192167,67
192194,48
192218,58
192240,58
192274,18
192315,65
192365,25
192383,94
192420,23
192429,59

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

579566,97
579578,58
579597,90
579607,46
579625,18
579667,43
579668,70
579670,17
579660,92
579604,29
579604,52
579606,62
579604,88
579609,47
579615,32
579631,92
579662,08

192440,33
192437,05
192431,46
192428,69
192437,62
192458,70
192465,94
192478,63
192483,61
192482,67
192484,49
192501,16
192516,25
192518,32
192523,52
192547,36
192560,13

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

579677,05
579695,81
579717,83
579723,46
579748,04
579815,28
579881,24
579895,36
579917,62
579940,83
579968,77
579982,01
579942,40
579882,29

192569,96
192587,47
192545,25
192535,44
192490,45
192517,23
192542,54
192521,07
192486,71
192451,15
192408,87
192387,72
192358,91
192314,11

1)

opis dotyczy granic caej dziaki nr 3569, z uwagi na brak wydzielenia czci (6/32) stanowicej wasno
Parku

2.4. Las w dolinie opusznej


Lp.
1
2
3
4
5
6

X
581427,67
581429,15
581445,32
581448,78
581470,03
581492,51

Y
184324,93
184320,77
184274,90
184265,11
184241,75
184225,58

7
8
9
10
11
12
13

581485,59
581459,30
581446,78
581405,72
581392,02
581391,42
581432,97

4
5
6
7

579454,39
579570,32
579454,39
579454,61

3
4
5

579686,99
579679,18
579667,53

184219,94
184223,02
184230,91
184342,83
184371,91
184446,44
184461,17

14
15
16
17
18
19

581433,74
581414,38
581406,93
581406,16
581417,15
581427,67

184459,55
184451,61
184417,83
184400,97
184362,13
184324,93

192148,21
192156,02
192148,21
192163,00

8
9
10

579568,65
579570,32
579454,39

192167,67
192156,02
192148,21

192110,59
192110,77
192134,21

579637,04

192150,88

2.5 Las przy polanie Wrb 1


Lp.
1
2
3

X
579570,32
579570,15
579454,46

Y
192156,02
192138,57
192128,87

2.6 Las przy polanie Wrb 2


Lp.
1
2

X
579637,04
579671,02

Y
192150,88
192134,71

37

2.7 droga stokowa Konina


Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

X
580995,48
581005,67
581008,38
581008,31
581006,15
581003,48
581002,32
580999,03
581002,27
581005,22
581007,42
581012,22
581017,17
581018,57
581016,02
581008,26
581004,49
580994,80

Y
191750,71
191784,03
191789,72
191797,93
191802,03
191803,00
191802,21
191819,61
191817,47
191815,16
191813,32
191809,44
191801,21
191789,82
191780,03
191749,51
191743,53
191728,24

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

580982,52
580972,82
580964,42
580959,91
580962,46
580964,17
580972,60
580987,53
580994,79
580993,29
580982,99
580977,52
580972,71
580957,64
580940,43
580923,30
580913,76
580903,10
580900,24

191708,02
191692,63
191679,67
191668,10
191634,65
191627,46
191588,61
191545,82
191517,92
191509,30
191484,27
191470,37
191460,92
191431,03
191396,52
191367,34
191351,86
191335,31
191323,80

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

580890,48
580896,77
580907,95
580933,54
580951,97
580974,09
580982,34
580983,21
580980,84
580965,85
580958,19
580954,53
580952,64
580948,99
580953,30
580963,42
580971,73
580995,48

191323,98
191345,98
191361,33
191404,63
191443,04
191489,05
191512,47
191520,80
191534,13
191577,11
191614,99
191628,08
191635,58
191670,04
191684,07
191700,32
191713,43
191750,71

5
6
7
8
9

577337,78
577343,76
577345,84
577339,34
577324,98

191027,76
191010,26
191003,39
191002,86
191001,76

10
11
12

577311,99
577301,23
577301,08

191000,47
190999,42
190999,54

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

579497,79
579468,23
579468,52
579466,07
579498,31
579530,06
579578,62
579601,83
579622,81
579631,86
579639,89
579655,99

192096,26
192096,28
192101,06
192106,03
192105,05
192103,52
192103,23
192102,57
192100,76
192100,23
192099,57
192100,25

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

579667,98
579673,24
579682,90
579684,99
579696,15
579688,21
579684,99
579682,90
579690,61
579696,15

192100,64
192101,72
192103,20
192099,12
192096,61
192091,49
192099,12
192103,20
192105,09
192096,61

2.8 droga stokowa Porba Wielka 1


Lp.
1
2
3
4

X
577301,08
577311,98
577315,31
577326,06

Y
190999,54
191008,96
191013,92
191021,51

2.9 droga stokowa Porba Wielka 2


Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

X
579684,99
579688,21
579668,88
579641,58
579627,91
579602,36
579582,42
579568,46
579542,22
579530,14
579510,09

Y
192099,12
192091,49
192088,65
192087,47
192088,61
192091,35
192091,05
192091,63
192092,47
192092,96
192094,89

3. Opis granic czci obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczaska PLH120018


pokrywajcej si z granicami Parku
W skad obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczaska PLH120018 wchodz nastpujce
kompleksy Parku: Kompleks gwny, Jasionw, Pod Gorcem, Las Kdzierski, Osada
Lubomierz, Mechw Las, Morgi Czajkowskie, Jaszcze Mikoajczyka, Hala Turbacz, Ku
Kocu, Gajwka Mikoaja, Osada Ochotnica Grna oraz tereny projektowane do wczenia
do Parku: kopua szczytowa Turbacza, las przy polanie Wrb, las w dolinie opusznej, cz
38

Lasu Orkanowskiego, fragment drogi stokowej Konina, fragment drogi stokowej Porba
Wielka. Opisy granic kompleksw Parku wchodzcych w skad obszaru Natura 2000 s
tosame z zawartymi w pkt: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16,
1.17, 1.18 (kompleksy w obecnych granicach Parku) oraz w pkt: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,
2.7, 2.8, 2.9 (tereny projektowane do wczenia do Parku).

Mapa nr 2. Cz obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczaska PLH120018 pokrywajca si


z granicami Parku, stan na dzie 31.12.2014 r.
4. Opis granic czci obszaru Natura 2000 Gorce P LB 120001 pokrywajcej
si z granicami Parku
W skad obszaru Natura 2000 Gorce PLB120018 wchodz nastpujce kompleksy Parku:
Kompleks gwny, Gajwka Mikoaja, Jaszcze Mikoajczyka. Opisy granic kompleksw
Parku wchodzcych w skad obszaru Natura 2000 s tosame z zawartymi w pkt: 1.1, 1.11,
1.12, 1.16, 1.17.

39

Mapa nr 3. Cz obszaru Natura 2000 Gorce PLB120001 pokrywajca si z granicami


Parku, stan na dzie 31.12.2014 r.

40

Rozdzia 4
IDENTYFIKACJA ORAZ OKRELENIE SPOSOBW ELIMINACJI LUB
OGRANICZANIA ISTNIEJCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROE
WEWNTRZNYCH I ZEWNTRZNYCH ORAZ ICH SKUTKW DLA OBSZARU
PARKU, W TYM DLA ZACHOWANIA WACIWEGO STANU OCHRONY
SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ GATUNKW ROLIN I ZWIERZT I ICH
SIEDLISK BDCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY DLA CZCI OBSZARW
NATURA 2000 OSTOJA GORCZASKA PLH120018 I GORCE PLB 120001,
POKRYWAJCYCH SI Z GRANICAMI PARKU
1. Zagroenia wewntrzne istniejce
Lp.

Identyfikacja
zagroenia

Zagroony zasb Parku

Sposb eliminacji lub ograniczania


zagroe i ich skutkw

Struktura wasnoci
utrudniajca
zarzdzanie i ochron
obszaru

1. Ekosystemy lene, w tym siedliska:


9110, 9130, 91E0, 9410
2. Ekosystemy nielene, w tym
siedliska: 6230, 6520, 7230
3. Walory widokowe
4. Obiekty kulturowe (szaasy,
kapliczki)

1. Denie do wykupu znajdujcych


si w granicach Parku gruntw
niebdcych w wieczystym
uytkowaniu Parku lub
niebdcych jego wasnoci lub
ekwiwalentna zamiana
2. Denie do przejcia gruntw
Skarbu Pastwa pozostajcych w
innym zarzdzie (np. wody
pynce)
3. Podejmowanie i utrzymywanie
wsppracy z wacicielami
gruntw prywatnych w zakresie
ich uytkowania; zawieranie
umw dugoterminowych

Masowe pojawy
owadw kambioi ksylofagicznych
w drzewostanach
wierkowych

1. Ekosystemy lene drzewostany


wierkowe i z udziaem wierka, w
tym siedlisko 9410, wraz z caym
bogactwem flory, grzybw i fauny

1. Usuwanie (cinanie, zrywka i


wywz) drzew zasiedlonych przez
owady kambiofagiczne i
ksylofagiczne
2. Usuwanie zasiedlonych i
zagroonych zasiedleniem
wiatrowaw i wiatroomw
drzew iglastych z powierzchni
uszkodzonych drzewostanw
3. Korowanie zasiedlonego drewna,
niszczenie kory
4. Realizacja monitoringu owadw
kambio- i ksylofagicznych
poprzez wykadanie na caym
obszarze GPN puapek
naturalnych (adaptacja drzew
powalonych przez wiatr) oraz
sztucznych (syntetyczny feromon
w puapkach rurowych,
szczelinowych i innych)
5. Prognozowanie wystpowania
owadw na podstawie
szczegowych wynikw
monitoringu stanu drzewostanw
6. Utrzymanie w przejezdnoci i
waciwym stanie technicznym

41

Lp.

Identyfikacja
zagroenia

Zagroony zasb Parku

Sposb eliminacji lub ograniczania


zagroe i ich skutkw
drg, szlakw i cieek,
niezbdnych do realizacji zada
ochronnych i monitoringowych w
Parku

Procesy sukcesji
naturalnej w
zbiorowiskach
nielenych

1. Pnaturalne nielene zbiorowiska


rolinne na polanach, w tym
siedliska: 6230, 6520, 7230.
2. Bezkrgowce polan reglowych, w
tym owady zapylajce (m.in.
trzmiele)
3. Gady, oraz czciowo pazy, w tym:
1193 Kumak grski, 2001 Traszka
karpacka
4. Owadoerne - wszystkie gatunki
5. Nietoperze
6. Sowy, w tym: A 215 puchacz, A220
puszczyk uralski, A223 wochatka,
A217 sweczka
7. A234 Dzicio zielonosiwy
8. Wszystkie gatunki ptakw
szponiastych, w tym: A091 orze
przedni
9. Ptaki wrblowate terenw
otwartych, w tym: A282 Drozd
obrony
10.
Inne gatunki ptakw siedlisk
lenych.
11.
Gatunki rolin i grzybw
zwizanych z siedliskami
pnaturalnymi
12.
Walory widokowe polan

1. Usuwanie modego pokolenia


drzew i krzeww oraz
uytkowanie kone i/lub
pasterskie
2. Wykup dziaek prywatnych w
granicach GPN, poczwszy od
najcenniejszych przyrodniczo
3. Podejmowanie i utrzymywanie
wsppracy z wacicielami
gruntw prywatnych w zakresie
ich uytkowania; zawieranie
umw dugoterminowych

Erozja drg
wewntrznych, cieek,
szlakw w wyniku
ruchu turystycznego
i zrywki drewna

1. Przyroda nieoywiona: pokrywa


glebowa, podoe skalne
2. Ekosystemy wodne

1. Zabudowa przeciwerozyjna
uytkowanych drg i dawnych
szlakw zrywkowych
2. Wykonywanie zabezpiecze
przeciwerozyjnych na skarpach
i przed przepustami drogowymi
3. Remonty drg, szlakw i cieek
oraz biece usuwanie przeszkd
(powalonych i zamanych drzew)
4. Waciwe wyznaczanie szlakw
zrywkowych oraz terminw
zrywki (poza okresami silnego
uwodnienia podoa)
5. Edukacja turystw i miejscowej
ludnoci w zakresie sposobu
poruszania si po Parku; kontrola
ruchu turystycznego

Wykonywanie
zabiegw w
ekosystemach lenych,
w tym wykonywanie
ci na potrzeby
bezpieczestwa, oraz
ci sanitarnych i

1. Ekosystemy lene, w tym: 9110,


9130, 9410
2. Zbiorowiska nielene naturalne
zlokalizowane w rejonie
prowadzenia prac: zbiorowiska z
klasy Montio-Cardaminetea;
zbiorowisko Caltha palustris-

1. Denie w perspektywie czasowej


do objcia ochron cis wikszej
powierzchni obszarw lenych
2. Pozostawianie czci drzew
zamanych, wywrconych,
obumierajcych i martwych (nie
bdcych posuszem kornikowym

42

Lp.

Identyfikacja
zagroenia
planowych w lasach
nie stanowicych
wasnoci Skarbu
Pastwa

Nieodpowiedni sposb
wykonywania koszenia
na polanach
niebdcych
wasnoci GPN

Zagroony zasb Parku


Chaerophyllum hirsutum
3. Roliny naczyniowe i mszaki
ekosystemw naturalnych, w tym
1386 bezlist okrywowy
4. Grzyby naziemne i nadrzewne
5. Porosty
6. Chrzszcze biegaczowate siedlisk
lenych, w tym 4014 biegacz
urozmaicony Carabus variolosus
7. Pazy i gady
8. Nietoperze
9. Due ssaki drapiene: 1352 wilk,
1361 ry, 1354 niedwied
10.
Kuraki lene: A108 guszec,
A104 jarzbek
11.
Sowy, w tym: A215 puchacz,
A220 puszczyk uralski, A223
wochatka, A217 sweczka
12.
Dzicioy, w tym: A241
d. trjpalczasty, A239
d. biaogrzbiety, A236 d. czarny,
A234 d. zielonosiwy
13.
Ptaki szponiaste, w tym: A091
orze przedni
14.
Inne gatunki ptakw siedlisk
lenych, w tym: A320 muchowka
maa .

1. Trzmiele i inne owady zapylajce


2. Ptaki wrblowate terenw
otwartych, w tym A259 siwerniak
3. Gady, czciowo pazy
4. Malakofauna
5. Pnaturalne nielene zbiorowiska
rolinne na polanach, w tym
siedliska: 6230, 6510, 6520, 7230
6. Roliny ekosystemw
pnaturalnych, m.in. : Orchis
mascula, Coeloglossum viridae,
Malaxis monophyllos
43

Sposb eliminacji lub ograniczania


zagroe i ich skutkw
czynnym) oraz czci
wierkowego posuszu czynnego,
o ile nie zagraa to
bezpieczestwu osb i mienia,
a take stanowi sanitarnemu
drzewostanw
3. Zaniechanie pozyskania i zrywki
drewna w wymaganych prawem
strefach ochronnych wok
stanowisk rzadkich gatunkw oraz
w rejonach znanego lub
potencjalnego rozrodu wilkw
i rysi, a take gawrowania
niedwiedzi
4. Ograniczenie wykonywania ci
sanitarnych usuwania posuszu
kornikowego czynnego w okresie
od 1 czerwca do koca lutego
5. Prowadzenie planowych ci
gospodarczych w lasach
prywatnych poza sezonem
lgowym, tj od 1 sierpnia do
koca lutego
6. Ograniczenie ci
bezpieczestwa do niezbdnego
minimum, z zastosowaniem
rnych sposobw eliminacji
zagroe (wycinka, obalanie,
przycicie gazi itp.), z
ewentualnym pozostawieniem
wycitych drzew lub ich czci
w pobliu szlakw
7. Lustracja lasu i drzew
przeznaczonych do usunicia pod
ktem gniedenia si gatunkw
ptakw
8. Prowadzenie prac remontowych
poza okresem lgowym ptakw,
tj. w terminie od 1 sierpnia do
koca lutego
9. Pozostawianie drzew-gospodarzy
do naturalnego rozkadu
10.
Waciwe planowanie
udostpniania Parku
1. Koszenie powierzchni z
zachowaniem odpowiednich
terminw (poza okresem
lgowym, tj. od 1 sierpnia do 30
wrzenia; na wybranych polanach
opnienie koszenia - po 15
sierpnia, z uwagi na ochron
owadw zapylajcych) i
dostosowaniem czstotliwoci
oraz wysokoci koszenia oraz
usuwaniem biomasy ze skoszonej
powierzchni i jej skadowaniem

Sposb eliminacji lub ograniczania


zagroe i ich skutkw
poza stanowiskami rzadkich
gatunkw rolin
2. Wykup dziaek prywatnych w
granicach GPN, poczwszy od
najcenniejszych przyrodniczo
3. Podejmowanie i utrzymywanie
wsppracy z wacicielami
gruntw prywatnych w zakresie
ich uytkowania; zawieranie
umw dugoterminowych

Identyfikacja
zagroenia

Zagroony zasb Parku

Wandalizm
(zamiecanie terenu,
palenie ognisk,
dewastacja szaasw i
in.), szkodnictwo lene

1. Ekosystemy lene, w tym: 9110,


9130, 91E0, 9410
2. Pnaturalne nielene zbiorowiska
rolinne na polanach, w tym: 6520,
6230
3. We, padalec
4. Jadalne grzyby mikoryzowe
5. Przyroda nieoywiona
6. Szaasy
7. Gatunki zwierzt ownych i inne przypadkowe ofiary kusownictwa
8. Owady, m.in. biegacze

1. Dziaalno edukacyjna
2. Wzmocnienie roli posterunku
Stray Parku (m. in. odpowiednie
doposaenie w specjalistyczny
sprzt do poruszania si w
grskim terenie i sprzt cznoci)
i staa wsppraca z organami
cigania
3. Kontrola terenu Parku
ukierunkowana na wykrywanie
4. i zapobieganie przypadkom
kusownictwa i wnykarstwa
5. Montowanie i konserwacja
rogatek lenych
uniemoliwiajcych wjazd do lasu
6. Instalacja systemu monitoringu
w miejscach newralgicznych
7. Odtwarzanie i konserwacja
znakw granicy zewntrznej
Parku
8. Usuwanie mieci w otoczeniu
miejsc udostpnionych do ruchu
turystycznego i innych

Uszkadzanie odnowie
i modnikw lenych
przez zwierzta

1. Ekosystemy lene zarwno


fragmenty znieksztacone w wyniku
gospodarki przeszej, jak i
drzewostany o charakterze
naturalnym, w tym: 9110, 9130,
9410

1. Zabezpieczanie odnowie przed


uszkodzeniami przez jeleniowate
(Cervidae)
2. Ochrona ostoi duych
drapienikw dokonujcych
naturalnej redukcji jeleniowatych
3. Regulacja populacji jelenia
(Cervus elaphus) wedug
opracowanych zasad opartych
o wyniki bada naukowych i
monitoringu realizowanego w
GPN (liczebnoci jelenia,
liczebnoci i zapotrzebowania
pokarmowego duych
drapienikw, wpyw
jeleniowatych na mode pokolenie
lasu)

Poszenie zwierzt w
zwizku z ruchem
turystycznym,
funkcjonowaniem
orodka narciarskiego,

1. Due ssaki drapiene: 1352 wilk,


1361 ry, 1354 niedwied
2. Kuraki lene: A108 guszec, A104
jarzbek
3. Sowy, w tym: A215 puchacz, A220

1. Przeciwdziaanie moliwoci
schodzenia ze szlakw i tworzenia
obej poprzez biece
utrzymanie udostpnionych drg,
szlakw i cieek, oraz usuwanie

Lp.

44

Lp.

Identyfikacja
zagroenia
ruchem pojazdw i
prowadzeniem bada

Zagroony zasb Parku

4.

5.

6.

7.

8.

puszczyk uralski, A223 wochatka,


A217 sweczka
Dzicioy, w tym: A241
d. trjpalczasty, A239
d. biaogrzbiety, A236 d. czarny,
A234 d. zielonosiwy
Wszystkie gatunki ptakw
szponiastych, w tym: A091 orze
przedni
Ptaki wrblowate terenw
otwartych, w tym: A259 siwerniak,
A282 drozd obrony
Inne gatunki ptakw siedlisk
lenych, w tym: A320 muchowka
maa
Ptaki grskich rzek i potokw: A264
pluszcz, A261 pliszka grska

10

Obce gatunki
inwazyjne

1. Ekosystemy lene, w tym: 9130,


91E0, 9410
2. Ekosystemy nielene, w tym
siedlisko 6430

11

Samoistne niszczenie
szaasw zwizanych z
dawn gospodark
pastersk, roln i len
oraz innych obiektw
historycznych

1. Obiekty kultury materialnej

45

Sposb eliminacji lub ograniczania


zagroe i ich skutkw
przeszkd (powalonych i
zamanych drzew)
2. Edukacja turystw i miejscowej
ludnoci w zakresie sposobu
poruszania si po Parku
3. W przypadku stwierdzenia
zagroenia tokowiska guszca
przez ruch odbywajcy si po
pooonym w pobliu szlaku
turystycznym, wprowadzanie
okresowego (od 15 marca do 30
kwietnia) zamknicia szlaku;
bezwzgldne przestrzeganie w
tym okresie zakazu poruszania si
turystw po terenie GPN w porze
nocnej
4. Egzekwowanie przestrzegania
zakazu wjazdu pojazdami
zgodnie z obowizujcymi
przepisami
5. Procedowanie wydawania
zezwole na odstpstwa od
zakazw obowizujcych w PN,
w tym wydawania zezwole na
odstpstwa od zakazu
fotografowania i filmowania
przedstawicieli zagroonych
gatunkw fauny na zasadach
cile okrelonych przez dyrektora
Parku
1. Usuwanie obcych gatunkw
inwazyjnych, zarwno z siedlisk
naturalnych, jak
i antropogenicznych
1. Monitorowanie stanu obiektw
kultury materialnej
2. Prowadzenie prac remontowych
i zabezpieczajcych oraz
wykonywanie rekonstrukcji
szczeglnie cennych szaasw
i innych drewnianych budynkw
(gospodarczych) bdcych
wasnoci GPN, a zwizanych
z dawn gospodark pastersk,
roln, i len
3. Promowanie dobrych praktyk w
zakresie remontw i rekonstrukcji
obiektw bdcych wasnoci
prywatn, wsppraca z
prywatnymi wacicielami na
etapie przygotowywania
projektw i realizacji prac
4. Wykup obiektw szczeglnie
cennych lub zagroonych
przeksztaceniem na cele
komercyjne albo zagraajce

Lp.

Identyfikacja
zagroenia

Zagroony zasb Parku

Sposb eliminacji lub ograniczania


zagroe i ich skutkw
ochronie zasobw GPN

12

Skad gatunkowy
niektrych
drzewostanw
niezgodny z
siedliskiem oraz
zaburzenia struktury
przestrzennej jako
efekt dawnej
gospodarki lenej

1. Ekosystemy lene - fragmenty


znieksztacone w wyniku gospodarki
przeszej, w tym siedliska: 9110,
9130, 9410

1. Denie poprzez zabiegi ochronne


i wykorzystywanie odnowie
naturalnych do osignicia
waciwego stanu ochrony dla
wymienionych siedlisk Natura
2000
2. Pozostawianie czci drzew
zamanych, wywrconych,
obumierajcych i martwych (nie
bdcych posuszem kornikowym
czynnym) oraz czci
wierkowego posuszu czynnego,
o ile nie zagraa to
bezpieczestwu osb i mienia, a
take stanowi sanitarnemu
drzewostanw

13

Intensywny wypas
zwierzt gospodarskich

1. Pnaturalne zbiorowiska nielene


na powierzchniach wypasanych, w
tym siedliska: 6510, 6520, 6230,
7230 oraz zbiorowiska rdliskowe
z klasy Montio-Cardaminetea
2. Roliny ekosystemw
pnaturalnych
3. Gatunki mszakw zwizane z
makami
4. Porost: Stereocaulon vesuvianum
5. Trzmiele i inne owady zapylajce
6. Ptaki gniazdujce na ziemi

1. Na kach wieych
uytkowanych konie,
prowadzenie wypasu tylko
zamiast drugiego pokosu w
obsadzie dopasowanej do typu
siedliska
2. Wykaszanie niedojadw na
powierzchniach wypasanych
3. Wyznaczenie powierzchni
wyczonych z wypasu
(fragmenty podmoke lub z
cennymi gatunkami zagroonymi
spasaniem) i objcie ich
uytkowaniem konym
4. Lokowanie poide dla zwierzt
poza mszarnikami rdliskowymi
5. Wyznaczanie miejsc
dopuszczonych do koszarowania
poza siedliskami mak oraz
ubogich muraw (ryzyko
przenawoenia); regularne
przesuwanie koszaru - co 1-2 dni
6. Odpowiednie zaplanowanie
zabiegu wypasu, w tym pory oraz
intensywnoci z uwzgldnieniem
wpywu na stanowiska gatunkw
chronionych oraz owadw
zapylajcych
7. Podniesienie wiadomoci
ekologicznej pasterzy

14

Ruch turystyczny,
zbieractwo

1. Ekosystemy lene, w tym: 9110,


9130, 91E0, 9410
2. Ekosystemy nielene, w tym: 6230,
6520, 7110, 6430
3. Roliny ekosystemw naturalnych i
pnaturalnych
4. Porosty
5. Grzyby, zwaszcza uznawane za

1. Korekty przebiegu szlakw:


w bezpiecznej odlegoci od
cennych obiektw, w celu
uniknicia zniszcze
powodowanych przez intensywny
ruch turystyczny
2. Przeciwdziaanie moliwoci
schodzenia ze szlakw i tworzenia

46

Lp.

Identyfikacja
zagroenia

Zagroony zasb Parku


jadalne i o duych owocnikach
6. Mszaki naziemne, w tym
rdliskowe
7. Owady, m.in. trzmiele
8. Inne bezkrgowce, m.in. limaki
9. Kuraki lene: A108 guszec, A104
jarzbek
10.
Ptaki polan gniedce si na
ziemi
11.
We, padalec

Sposb eliminacji lub ograniczania


zagroe i ich skutkw
obej poprzez biece remonty i
utrzymanie udostpnionych drg,
szlakw i cieek, oraz usuwanie
przeszkd (powalonych i
zamanych drzew)
3. Edukacja turystw i miejscowej
ludnoci w zakresie sposobu
poruszania si po Parku
4. Waciwe planowanie
udostpniania Parku; kontrola
ruchu turystycznego
5. Wzmoone kontrole Stray Parku
w celu egzekwowania
przestrzegania obowizujcych na
terenie Parku regulaminw i zasad
poruszania si

15

Niewaciwie
prowadzone remonty
drg wewntrznych
(stokowych,
dolinowych), w tym
mostw, przepustw
oraz infrastruktury
turystycznej

1. Przyroda nieoywiona: gleby,


odsonicia skalne
2. Zwierzta dolin potokw, w tym:
1355 wydra, bbr, A261 pliszka
grska, A264 pluszcz
3. Gatunki rolin w zasigu prac
4. Due drapieniki: 1352 wilk, 1361
ry, 1354 niedwied
5. Bezkrgowce wodne

1. Wykonywanie zabezpiecze
przeciwerozyjnych na skarpach i
przed przepustami drogowymi
2. Prowadzenie dziaa zwizanych
z napraw drg z naleyt
ostronoci (zgodnie z technik
inyniersk), w konsultacji z
hydrologami i geomorfologami
oraz z uwzgldnieniem
lokalizacji stanowisk chronionych
i rzadkich gatunkw
3. Ograniczenie prac w otoczeniu
koryt potokw do niezbdnego
minimum (dziaania
zabezpieczajce infrastruktur
GPN przed skutkami powodzi)
4. Ograniczenie prowadzenia
planowanych prac remontowych
do okresu od 1 sierpnia do koca
lutego

16

Kolizje zwierzt z
pojazdami

1. Wszystkie gatunki zwierzt

1. Przestrzeganie zasad korzystania z


drg na terenie Parku
2. Wprowadzanie rozwiza
ograniczajcych prdko
poruszania si pojazdw po
drogach wewntrznych, z uwagi
na bezpieczestwo
odwiedzajcych i przyrody Parku

17

Zanikanie znakw
granic wewntrznych i
zewntrznych w Parku

1. Ekosystemy lene, w tym: 9110,


9130, 91E0, 9410
2. Ekosystemy nielene na granicy
zewntrznej Parku

1. Odtwarzanie i konserwacja
znakw granic wewntrznych i
zewntrznych w Parku.

2. Zagroenia wewntrzne potencjalne


Lp.
1

Identyfikacja zagroenia
Odstrzay redukcyjne

Zagroony zasb
1. Due ssaki drapiene: 1352 wilk,
47

Sposoby eliminacji lub ograniczenia


zagroe i ich skutkw
1. Poprzedzanie redukcji ustaleniem

Lp.

Identyfikacja zagroenia
ssakw kopytnych

Zagroony zasb
1361 ry, 1354 niedwied

Antropopresja
ograniczajca wielko
populacji czego skutkiem
moe by depresja
genetyczna, inbredowa

1. Kuraki lene: A108 guszec

Wykonywanie prac
lenych zwizanych z
odnawianiem lasu w
okresie lgowym ptakw

Poary

1. Kuraki lene: A108 guszec, A104


jarzbek
2. Sowy, w tym: A215 puchacz,
A220 puszczyk uralski, A223
wochatka, A217 sweczka
3. Dzicioy, w tym: A241
d. trjpalczasty, A239
d. biaogrzbiety, A236 d. czarny,
A234 d. zielonosiwy
4. Wszystkie gatunki ptakw
szponiastych, w tym A091 orze
przedni
5. Inne gatunki ptakw siedlisk
lenych, w tym: A320
muchowka maa
1. Ekosystemy lene, w tym: 9110,
9130, 91E0, 9410
2. Drobne zwierzta zasiedlajce
polany, w tym wszystkie gatunki
owadoernych

48

Sposoby eliminacji lub ograniczenia


zagroe i ich skutkw
liczby duych drapienikw i ich
zapotrzebowania na pokarm w
postaci ssakw kopytnych
2. Ochrona ostoi duych
drapienikw dokonujcych
naturalnej redukcji jeleniowatych
(Cervidae)
1. Objcie ochron cis lub
strefow obszaru tokowania i
rozrodu oraz zimowania guszca
w GPN
2. Zapewnienie spokoju w ostoi
guszca w okresie tokw i lgw
poprzez ograniczenie
nieuzasadnionej penetracji terenu
3. Wsppraca z LP i RDO w
kierunku promowania metod
ochrony guszca w lasach innej
wasnoci poza obszarem GPN,
suca utrzymaniu odpowiednich
siedlisk i korytarzy migracyjnych
dla kurakw lenych
4. Prowadzenie monitoringu puli
genetycznej populacji guszca, w
przypadku stwierdzenia istotnego
obnienia rnorodnoci
genetycznej, podjcie dziaa
zmierzajcych do jej ograniczenia
w oparciu o osobniki tzw. linii
karpackiej
1. Wykonywanie prac lenych
zwizanych z odnawianiem lasu
poza okresem lgowym ptakw,
tj. od 1 sierpnia do koca lutego
2. Ewentualnie wprowadzane
odnowienia sztuczne, powinny
mie struktur biogrupow

1. Ochrona przeciwpoarowa
(patrole ochronne, utrzymanie
dronoci i waciwego stanu
technicznego drg dojazdowych,
poarowych i cieek
patrolowych, utrzymanie
cznoci oraz magazynw
sprztu przeciwpoarowego,
dozorowanie poarzysk);
wsppraca z Komend
Powiatow Pastwowej Stray
Poarnej w Limanowej i Nowym

Lp.

Identyfikacja zagroenia

Zagroony zasb

Nielegalne wejcia na
wychodnie skalne oraz
nieuprawniona
penetracja jaski

1. Naskalne zbiorowiska rolinnoporostowe , w tym: 8220 i jaskinie


8310
2. Przyroda nieoywiona wychodnie skalne
3. Nietoperze

Przeksztacanie szaasw
pasterskich na obiekty o
charakterze
turystycznym i
rekreacyjnym

1. Szaasy pasterskie

Kolekcjonowanie
okazw rzadkich
gatunkw oraz ska i
mineraw,
kusownictwo

1. Okazy flory, grzybw i fauny, w


tym 4014 biegacz urozmaicony
Carabus variolosus
2. Przyroda nieoywiona

Wypas w lasach

Zanieczyszczenie wd
powierzchniowych Parku
ze rde punktowych

1. Kuraki lene: A108 guszec, A104


jarzbek
2. Inne gatunki ptakw lenych,
gniazdujce na ziemi
3. Gatunki flory
1. Organizmy wodne
2. Ptaki grskich rzek i potokw, w
tym: A261 pliszka grska, A264
pluszcz

Sposoby eliminacji lub ograniczenia


zagroe i ich skutkw
Targu i innymi jednostkami OSP
2. Edukacja ekologiczna i
przeciwpoarowa.
1. Utrzymanie zakazu wstpu i
wspinaczki na wychodniach
skalnych w GPN
2. W miejscach najbardziej
naraonych (np. Kudoski Baca),
ustawienie tabliczek
informujcych o zakazie
3. Podniesienie wiadomoci
ekologicznej osb
odwiedzajcych Park
1. Wykup obiektw szczeglnie
cennych
2. Promowanie dobrych praktyk w
zakresie remontw i rekonstrukcji
obiektw bdcych wasnoci
prywatn, wsppraca z
prywatnymi wacicielami na
etapie przygotowywania
projektw i realizacji prac
3. Dziaalno edukacyjna dotyczca
form szaasw
1. Ochrona wraliwych informacji o
wystpowaniu gatunkw rzadkich
i zagroonych
2. Patrolowanie miejsc o wysokim
prawdopodobiestwie wystpienia
zjawiska nielegalnego
pozyskiwania okazw, ich
obserwacji, niepokojenia
1. Egzekwowanie przestrzegania
obowizujcego regulaminu
udostpniania Parku
1. Wykonanie oczyszczalni ciekw
przy obiektach na terenie Parku,
ktre ich jeszcze nie maj;
dbao o sprawne
funkcjonowanie urzdze
istniejcych
2. Systematyczna kontrola czystoci
wd na terenie GPN

3. Zagroenia zewntrzne istniejce


Lp.
1

Identyfikacja zagroenia
Rozwj infrastruktury
drogowej i narciarskiej
oraz zabudowy w
otulinie

Zagroony zasb Parku


1. Ekosystemy lene, w tym: 9130,
91E0, 9410
2. Due ssaki drapiene: 1352 wilk,
1361 ry, 1354 niedwied
3. Ssaki kopytne
4. Bbr, 1355 Wydra
5. Kuraki lene: A108 guszec
49

Sposb eliminacji lub ograniczania


zagroe i ich skutkw
1. Monitorowanie zamierze
inwestycyjnych w otulinie Parku,
wsppraca z waciwymi
organami administracji
publicznej, uczestnictwo w
uzgadnianiu dokumentw
planistycznych oraz w procedurze

Lp.

Identyfikacja zagroenia

Zagroony zasb Parku


6. Przyroda nieoywiona
7. Walory krajobrazowe i kulturowe

Zalesianie terenw
otwartych w otulinie
oraz zanik polan w
wyniku sukcesji

1. Wszystkie gatunki ptakw


szponiastych, w tym: A091
orze przedni
2. Sowy, w tym: A215 puchacz,
A220 puszczyk uralski, A223
wochatka, A217 sweczka

Wycinka lasu w
ssiedztwie Parku

1. Kuraki lene: A108 guszec


2. Wszystkie gatunki ptakw
szponiastych, w tym: A091
orze przedni
3. Inne gatunki ptakw siedlisk
lenych
4. Due ssaki drapiene: 1352 wilk,
1361 ry, 1354 niedwied

Zanikanie walorw
krajobrazowych i
kulturowych w otulinie
Parku

1. Walory krajobrazowe i kulturowe

50

Sposb eliminacji lub ograniczania


zagroe i ich skutkw
oceny oddziaywania
przedsiwzi na teren Parku i
obszaru Natura 2000
2. Pomoc w lokalizacji punktw
krytycznych w korytarzach
migracyjnych dotyczcych
Gorcw, w celu wyznaczenia
przej dla duych, mobilnych
zwierzt
3. Wspieranie wykupw przez Skarb
Pastwa gruntw w
newralgicznych punktach
korytarzy ekologicznych.
1. Wprowadzanie do planw mpzp i
studiw zapisw dotyczcych
ograniczenia zalesiania terenw
otwartych w otulinie Parku
poprzez promowanie programw
rolnorodowiskowych
ukierunkowanych na utrzymanie
w odpowiednim stanie rnego
typu uytkw zielonych; nie
dotyczy tworzenia lenych pasw
migracyjnych w korytarzach
ekologicznych
2. Dziaania edukacyjne i
informacyjne.
1. Wsppraca z jednostkami RDLP
i RDO Krakw w kierunku
promowania metod ochrony
gatunkw szczeglnej troski (np.
guszec, due drapieniki, sowy i
inne) w lasach innej wasnoci
lecych poza obszarem GPN,
suca utrzymaniu odpowiednich
siedlisk i korytarzy migracyjnych
dla gatunkw
2. Denie do wykonywania
niezbdnych prac zwizanych z
pozyskaniem drewna w
ssiedztwie Parku, poza okresem
lgowym, w terminie od 1
sierpnia do koca lutego
3. Wykup cennych fragmentw ostoi
guszca bdcych prywatnymi
enklawami lub penklawami
GPN (dotyczy rejonu kopuy
szczytowej Turbacza)
4. Starania o rozszerzenie ostoi
ptasiej Gorce PLB120001 o
obszary gorczaskiej ostoi guszca
lece poza granicami GPN
1. Ustalenie do dokumentw
planistycznych i strategicznych
dla gmin pooonych w granicach
Parku i otuliny standardw
dotyczcych projektw zabudowy

Lp.

Identyfikacja zagroenia

Zagroony zasb Parku

Zanikanie tradycji
zwizanych z
pasterstwem

1. Zasoby kultury niematerialnej tradycje pasterskie

Zanieczyszczenia
powietrza

Chwytanie, trucie,
kusownictwo

1. Ekosystemy wodne
2. Ekosystemy lene, w tym: 9110,
9130, 91E0, 9410
3. Naskalne zbiorowiska rolinnoporostowe, w tym siedlisko: 8220
4. Gatunki mszakw i porostw
naskalnych i epifitycznych
5. Pazy, w tym: 1193 kumak grski,
2001 traszka karpacka
6. Gady
7. Wszystkie gatunki owadoernych
1. Due ssaki drapiene: 1352 wilk,
1361 ry, 1354 niedwied
2. Wszystkie gatunki ptakw
szponiastych, w tym A091 orze
przedni
3. Inne gatunki ptakw
podlegajcych ochronie

Uprawianie sportw
motorowych w otulinie

1. Due ssaki drapiene: 1352 wilk,


1361 ry, 1354 niedwied
2. Ptaki, w tym: A108 guszec

Sposb eliminacji lub ograniczania


zagroe i ich skutkw
z wykorzystaniem regionalnego
stylu budownictwa
2. Dziaalno edukacyjna
dotyczca form tradycyjnej
zabudowy
1. Denie do podtrzymywania i
upowszechnianie kultury
pasterskiej w regionie
2. Wspdziaanie z lokalnymi
samorzdami w organizacji
dziaa promujcych lokalne
tradycje pasterskie
1. Edukacja ekologiczna lokalnej
spoecznoci w celu ograniczenia
spalania w gospodarstwach
domowych odpadw
zanieczyszczajcych powietrze
(guma, plastiki itp.);
wykorzystywanie energii ze
rde odnawialnych; ocieplanie
budynkw
Prowadzenie dziaalnoci
edukacyjnej w celu eliminacji lub
ograniczenia zagroe dla
wartoci chronionych w GPN
2.
Wsppraca z RDO w
zakresie promocji dobrych
praktyk w zabezpieczaniu
zwierzt gospodarskich i pasiek
przed atakami duych ssakw
drapienych, pomoc w
szacowaniu szkd w
bezporednim otoczeniu Parku
1. Prowadzenie dziaalnoci
edukacyjnej w celu eliminacji lub
ograniczenia zagroe dla
wartoci chronionych w GPN
1.

4. Zagroenia zewntrzne potencjalne


Lp

Identyfikacja zagroenia

Zagroony zasb Parku

Zmniejszenie wymiany
materiau genetycznego

1. Wszystkich gatunki fauny, w


szczeglnoci: due drapieniki:
1352 wilk, 1361 ry, 1354
niedwied , jeleniowate, A108
guszec

Zalesienia gruntw
wok Parku obcymi
gatunkami drzew

1. Ekosystemy lene, w tym: 9110,


9130, 91E0, 9410

51

Sposoby eliminacji lub ograniczenia


zagroe i ich skutkw
1. Denie do utrzymania dronoci
cigw dyspersyjnych
2. Wsppraca z LP i RDO w
kierunku promowania metod
ochrony guszca w lasach innej
wasnoci poza obszarem GPN,
suca utrzymaniu odpowiednich
siedlisk i korytarzy migracyjnych
dla kurakw lenych
1. Uwzgldnianie przy opiniowaniu
PUL, UPUL i planw zalesie dla
gruntw ssiadujcych z Parkiem

Lp

Identyfikacja zagroenia

Zagroony zasb Parku

Sposoby eliminacji lub ograniczenia


zagroe i ich skutkw
potrzeb ochronnych lasw
gorczaskich jako caoci
1. Przy opiniowaniu rocznych
planw owieckich k
ssiadujcych z Parkiem denie
do zaniechania introdukcji
baanta w rejonie Gorcw
2. Denie do ograniczenia hodowli
drobiu przy schroniskach na
Turbaczu i Starych Wierchach
1. Dziaania edukacyjne zmierzajce
do podtrzymywania i
upowszechniania kultury
niematerialnej
2. Wspdziaanie z lokalnymi
samorzdami w organizacji
dziaa promujcych miejscowe
tradycje
1. Wsppraca z Komend
Powiatow Stray Poarnej w
Limanowej i Nowym Targu w
zakresie profilaktyki
przeciwpoarowej oraz dziaa
edukacyjnych wrd
mieszkacw otuliny Parku
(dotyczy zagroenia wiosennego
wypalania suchych traw na
polanach)

Choroby pasoytnicze

1. Kuraki lene: A108 guszec

Odchodzenie od tradycji

1. Zasoby kultury niematerialnej

Poary w ssiedztwie
Parku

1. Ekosystemy lene, w tym: 9110,


9130, 91E0, 9410
2. Ekosystemy nielene, w tym
siedliska: 6230, 6510, 6520, 7230
3. Drobne zwierzta zasiedlajce
polany

Zanieczyszczenie wd
powierzchniowych

Kwane deszcze

Dostarczanie azotu z
opadami
atmosferycznymi

1. Ekosystemy wodne
2. Pazy, w tym 1193 kumak , 2001
traszka karpacka
3. Zaskroniec zwyczajny
4. Rzsorki Neomys spp.
5. 1355 Wydra
6. Bbr
7. Ptaki grskich rzek i potokw, w
tym: A261 pliszka grska, A264
pluszcz
8. Bezkrgowce wodne
1. Ekosystemy torfowiskowe, w tym:
maka Valeriano-Caricetum flavae
- siedlisko 7230 i zwizane z nimi
gatunki rolin
1. Ekosystemy torfowiskowe, w tym:
maka Valeriano-Caricetum flavae
- siedlisko 7230 i zwizane z nimi
gatunki rolin

52

1. Kontrola jakoci ciekw na


rozsczach z oczyszczalni
ciekw majcych wpyw na
jako wd GPN
2. Przeciwdziaanie stosowaniu
rodkw chemicznych przy
nanieaniu tras narciarskich
pooonych wewntrz Parku

Brak

Brak

Rozdzia 5
WARUNKI UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA WAC IWEGO STANU
OCHRONY PRZEDMIOTW OCHRONY W CZCIACH OBSZARW
NATURA 2000 OSTOJA GORCZA SKA PLH120018 I GORCE PLB120001,
POKRYWAJCYCH SI Z GRANICAMI PARKU, ZACHOWANIA
INTEGRALNOCI TYCH OBSZARW ORAZ SPJNOC I S IECI NATURA
2000
1. Warunki utrz ymania lub odtworzenia waciwego stanu ochrony
przedmiotw ochrony w czciach obszarw Natura 2000 O stoja
Gorczaska PLH120018 i Gorce PLB120001, pokrywajcych si z
granicami Parku:
1) dla siedlisk przyrodniczych:
a. 6230 grskie i niowe murawy bliniczkowe (Nardion paty bogate florystycznie)
koszenie z usuwaniem biomasy lub wypas bez koszarowania, odkrzewianie,
b. 6430 zioorola grskie (Adenostylion alliariae) i zioorola nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium) zachowanie odpowiednich stosunkw wodnych, usuwanie
inwazyjnych gatunkw rolin,
c. 6510 niowe i grskie wiee ki uytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris) koszenie z usuwaniem biomasy lub wypas bez koszarowania,
odkrzewianie,
d. 6520 grskie ki konietlicowe uytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
koszenie z usuwaniem biomasy lub wypas, odkrzewianie,
e. 7110 torfowiska wysokie z rolinnoci torfotwrcz (ywe) utrzymanie
odpowiednich warunkw hydrologicznych,
f. 7140 torfowiska przejciowe i trzsawiska (przewanie z rolinnoci z ScheuchzerioCaricetea) utrzymanie odpowiednich warunkw wodnych,
g. 7230 grskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mak, turzycowisk i
mechowisk koszenie z usuwaniem biomasy, odkrzewianie, utrzymanie
odpowiednich warunkw wodnych,
h. 8220 ciany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii zapewnienie naturalnego przebiegu procesw przyrodniczych, zapobieganie
przypadkom nielegalnego wstpu i wspinaczki,
i. 8310 jaskinie nieudostpnione do zwiedzania - zapewnienie naturalnego przebiegu
procesw przyrodniczych, zapobieganie przypadkom nielegalnego wstpu i aktom
wandalizmu,
j. 9110 kwane buczyny (Luzulo-Fagetum) zabezpieczenie przebiegu naturalnych
procesw przyrodniczych, wspomaganie procesw renaturalizacyjnych,
k. 9130 yzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) zabezpieczenie przebiegu naturalnych procesw przyrodniczych, wspomaganie
procesw renaturalizacyjnych,
l. 91E0 gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy rdliskowe - zabezpieczenie
przebiegu naturalnych procesw przyrodniczych, utrzymanie odpowiednich
warunkw wodnych, zachowanie rodzimego skadu gatunkowego oraz eliminacja
gatunkw obcych, wspomaganie procesw renaturalizacyjnych,
m. 9410 grskie bory wierkowe (Piceion abietis, cz zbiorowiska grskie) 53

zabezpieczenie przebiegu naturalnych procesw przyrodniczych, wspomaganie


procesw renaturalizacyjnych;
2) dla gatunkw rolin:
a. 1386 bezlist okrywowy (Buxbaumia viridis) utrzymanie areau ochrony cisej,
odstpienie od pozyskiwania posuszu czynnego prowadzonego w ramach dziaa
ochronnych w ekosystemach lenych w strefie 50 m od stanowiska gatunku;
3) dla gatunkw bezkrgowcw:
a. 4014 biegacz urozmaicony (Carabus variolosus) zachowanie siedlisk gatunku
poprzez zapewnienie naturalnego przebiegu procesw przyrodniczych;
4) dla gatunkw pazw:
a. 1193 kumak grski (Bombina variegata),
b. 2001 traszka karpacka (Triturus montandonii),
utrzymanie we waciwym stanie i odtwarzanie miejsc rozrodu i zimowania gatunkw:
zwikszenie liczby zbiornikw rozrodczych dla pazw, zachowanie heterogenicznej
struktury rolinnoci, poprzez utrzymywanie polan, przy jednoczesnym zachowaniu
fragmentw nieskoszonych, ekotonw i sztucznie tworzonych mikrosiedlisk,
zwikszenie powierzchni niektrych siedlisk otwartych;
5) dla gatunkw ssakw:
a. 1352 wilk (Canis lupus),
b. 1361 ry (Lynx lynx),
c. 1354 niedwied (Ursus arctos),
zachowanie cech siedliska sprzyjajcych obecnoci duych drapienikw
i ograniczenie zagroe, zwaszcza dla migracji midzy GPN i ssiadujcymi
z nim obszarami zasiedlonymi przez due drapieniki, zachowanie liczebnoci ssakw
kopytnych, na poziomie pozwalajcym na zabezpieczenie bazy erowej drapienikw,
przy jednoczesnym utrzymaniu waciwego stanu odnowie naturalnych i sztucznych;
d. 1355 wydra (Lutra lutra) zachowanie naturalnoci ciekw wodnych, zapobieganie
bezporedniemu ograniczeniu liczebnoci gatunku poprzez akty kusownictwa;
6) dla gatunkw ptakw:
a. A104 jarzbek (Tetrastes bonasia),
b. A108 guszec (Tetrao urogallus),
zachowanie i poprawa stanu siedlisk lenych, jako miejsc bytowania kurakw lenych,
tworzenie stref ochrony wok stwierdzonych tokowisk (brak ingerencji w obrbie
tokowiska), ograniczenie niepokojenia ptakw poprzez prowadzenie ewentualnych,
koniecznych prac utrzymaniowych na drogach i szlakach w odpowiednich terminach,
poza gwnym okresem tokowania, rozrodu oraz zimowania ptakw, a take
uwzgldnianie potrzeb gatunkw podczas udostpniania Parku dla celw
turystycznych, edukacyjnych, naukowych i inne, np.: starania o powikszenie ostoi
ptasiej Gorce o obszar wystpowania guszca poza granic GPN, tj. w rejonie
szczytu Turbacza oraz rdliskowych czci potoku Lepietnica i Obidowiec, badania i
monitoring stanu populacji;
c. A217 sweczka (Glaucidium passerinum),
d. A220 puszczyk uralski (Strix uralensis),
e. A223 wochatka (Aegolius funereus),
f. A215 puchacz (Bubo bubo),
utrzymanie waciwego stanu siedlisk lenych, jako miejsc staego bytowania sw
(pozostawianie drzew dziuplastych, zomw (kominw), wykrotw), utrzymanie
54

waciwego stanu siedlisk nielenych, jako potencjalnych miejsc erowania sw,


ustalenie wymaganych prawem stref ochronnych dla gniazd, ograniczenie
niepokojenia ptakw poprzez prowadzenie ewentualnych, koniecznych prac
utrzymaniowych na drogach i szlakach w odpowiednich terminach, poza gwnym
sezonem lgowym ptakw oraz uwzgldnianie potrzeb gatunkw podczas
udostpniania Parku dla celw turystycznych, edukacyjnych, naukowych i inne,
badania i monitoring stanu populacji;
g. A234 dzicio zielonosiwy (Picus canus),
h. A236 dzicio czarny (Dryocopus martius),
i. A239 dzicio biaogrzbiety (Dendrocopos leucotos),
j. A241 dzicio trjpalczasty (Picoides tridactylus),
k. A320 muchowka maa (Ficedula parva),
utrzymanie waciwego stanu siedlisk lenych, jako miejsc staego bytowania
dziciow i muchowki (pozostawianie martwych i dziuplastych drzew liciastych i
iglastych, jako miejsc gniedenia si i erowania dziuplakw, pozostawianie
gatunkw domieszkowych i pionierskich drzew), utrzymanie waciwego stanu
siedlisk nielenych, jako potencjalnych miejsc erowania, gwnie dzicioa
zielonosiwego, ograniczenie niepokojenia ptakw poprzez prowadzenie
ewentualnych, koniecznych prac utrzymaniowych na drogach i szlakach w
odpowiednich terminach poza gwnym sezonem lgowym ptakw oraz
uwzgldnianie potrzeb gatunkw podczas udostpniania Parku dla celw
turystycznych, edukacyjnych, naukowych i inne, badania i monitoring stanu populacji;
l. A259 siwerniak (Anthus spinoletta),
m. A282 drozd obrony (Turdus torquatus),
utrzymanie waciwego stanu siedlisk nielenych, jako gwnych miejsc bytowania
gatunkw, ograniczenie niepokojenia ptakw poprzez uwzgldnianie potrzeb
gatunkw podczas wykonywania zabiegw ochrony czynnej na polanach oraz
udostpniania Parku dla celw turystycznych, edukacyjnych, naukowych i in., badania
i monitoring stanu populacji;
n. A091 orze przedni (Aquila chrysaetos) - utrzymanie waciwego stanu siedlisk
lenych, jako miejsc bytowania ora przedniego (pozostawianie i utrzymywanie
moliwie najwikszej powierzchni starodrzewi), tworzenie stref ochrony wok
stwierdzonych gniazd ora przedniego, utrzymanie waciwego stanu siedlisk
nielenych, jako gwnych miejsc erowania ora przedniego, ograniczenie
niepokojenia ptakw poprzez prowadzenie ewentualnych, koniecznych prac
utrzymaniowych na drogach i szlakach w odpowiednich terminach poza gwnym
sezonem lgowym ptakw oraz uwzgldnianie potrzeb gatunku podczas udostpniania
Parku dla celw turystycznych, edukacyjnych, naukowych i inne, polepszanie stanu
wiedzy wrd spoeczestwa na temat roli ptakw szponiastych w rodowisku oraz o
ich biologii i potrzebach ochrony;
o. A261 pliszka grska (Motacilla cinerea),
p. A264 pluszcz (Cinclus cinclus),
utrzymanie waciwego stanu potokw, jako miejsc bytowania pliszki grskiej i
pluszcza, ograniczenie niepokojenia ptakw poprzez uwzgldnianie potrzeb gatunkw
podczas prowadzenia prac utrzymaniowych na drogach i szlakach, w obrbie koryt
ciekw oraz udostpniania Parku dla celw turystycznych, edukacyjnych, naukowych
i innych, badania i monitoring stanu populacji.

55

2. Warunki zachowania integralnoci obszarw Natura 2000 Ostoja


Gorczaska PLH120018 i Gorce 120001 oraz spjnoci sieci obszarw
Natura 2000:
1) denie do utrzymania we waciwym stanie ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk
gatunkw wanych dla zapewnienia integralnoci obszarw Natura 2000 Ostoja
Gorczaska PLH120018 i Gorce PLB120001 oraz spjnoci sieci obszarw Natura 2000;
2) denie do uwzgldnienia uwarunkowa przestrzennych i warunkw zachowania
waciwego stanu ochrony przedmiotw ochrony w studiach uwarunkowa i kierunkw
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego oraz planach zagospodarowania wojewdztwa maopolskiego;
3) popularyzowanie wiedzy o siedliskach przyrodniczych oraz gatunkach bdcych
przedmiotami ochrony obszarw Natura 2000 PLH120018 i PLB120001;
4) podejmowanie dziaa na rzecz odtworzenia i utrzymywania korytarzy ekologicznych
umoliwiajcych migracj gatunkw w obrbie obszarw Natura 2000 oraz ich czno z
innymi obszarami chronionymi.

56

Rozdzia 6
WSKANIKI WACIWEGO STANU OCHRONY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
ORAZ GATUNKW ROLIN, ZWIERZT I ICH SIEDLISK, BDCYCH
PRZEDMIOTAMI OCHRONY W CZCIACH OBSZARW NATURA 2000
OSTOJA GORCZASKA P LH120018 I GORCE P LB120001 ,
POKRYWAJCYCH SI Z GRANICAMI PARKU
1. Wskaniki waciwego stanu ochrony siedlisk prz yrodnicz ych bdcych
przedmiotami ochrony w czci obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczaska
PLH120018 pokryw ajcej si z granicami Parku
Nazwa siedliska
Natura 2000
Grskie i niowe
murawy
bliniczkowe
(Nardion paty
bogate florystycznie)

Kod
siedliska
6230

Zioorola grskie
(Adenostylion
alliariae) i zioorola
nadrzeczne
(Convolvuletalia
sepium)

6430

Niowe i grskie
wiee ki
uytkowane
ekstensywnie

6510

Lp.
1

Wskanik waciwego stanu ochrony siedliska


*Gatunki charakterystyczne: wystpuje co najmniej 6
(4) gatunkw charakterystycznych i wyrniajcych, w
obrbie co najmniej 50% patw siedliska
Gatunki dominujce: % pokrycia Nardus stricta >50%,
w obrbie co najmniej 50% patw siedliska
Bogactwo gatunkowe: >20 gatunkw/25 m2, w obrbie
co najmniej 25% patw siedliska
Obce gatunki inwazyjne: brak
*Rodzime gatunki ekspansywne rolin zielnych: czne
pokrycie gatunkw ekspansywnych (gwnie Vaccinium
myrtillus) do 20%, w co najmniej 50% patw siedliska
*Ekspansja krzeww i podrostu drzew: pokrycie
warstwy krzeww do 25% na nie wicej ni 50% patw
siedliska
Eutrofizacja: brak oznak, ew. przyczyn wzrostu
yznoci siedliska jest wycznie naturalna sukcesja, a
pokrycie gatunkw nitrofilnych jest nieznaczne
*Struktura przestrzenna patw siedliska: paty
siedliska zwarte i rozlege; jeeli drobnopowierzchniowe i
izolowane, to zachowujce stabiln wielko, w co
najmniej 50% patw
*Gatunki charakterystyczne: 4 (2) gatunki
charakterystyczne, w obrbie co najmniej 50% patw
siedliska
Gatunki ekspansywne rolin zielnych: nie wystpuj lub
wystpuj na pow. <10%, w obrbie nie wicej ni 50%
patw siedliska
Bogactwo gatunkowe: powyej 20 gatunkw, w obrbie
co najmniej 50% patw siedliska
Obce gatunki inwazyjne: brak
Naturalno koryta rzecznego (brak regulacji): brak
regulacji
Naturalny kompleks siedlisk: w otoczeniu patw
siedliska znajduj si zbiorowiska naturalne
Struktura przestrzenna patw siedliska: paty siedliska
zwarte i rozlege; dopuszczalna nieznaczna fragmentacja
*Gatunki charakterystyczne: co najmniej 4 gatunki
charakterystyczne we wszystkich patach siedliska
57

(Arrhenatherion
elatioris)

Grskie ki
konietlicowe
uytkowane
ekstensywnie
(Polygono-Trisetion)

6520

Torfowiska wysokie
z rolinnoci
torfotwrcz (ywe)

7110

Gatunki dominujce: brak gatunkw panujcych lub


dominujcych; udzia we wszystkich patach maj gatunki
charakterystyczne dla siedliska
Obce gatunki inwazyjne: brak lub pojedyncze osobniki
gatunkw o niskim stopniu inwazyjnoci, tj. nie
zagraajce rnorodnoci biologicznej, obecne w nie
wicej ni 20% patw siedliska
*Gatunki ekspansywne rolin zielnych: brak gatunkw
silnie ekspansywnych lub czne pokrycie gatunkw
ekspansywnych rolin zielnych <20%, w co najmniej 50%
patw siedliska
*Ekspansja krzeww i podrostu drzew: pokrycie
poszczeglnych patw przez drzewa i krzewy <5%;
Udzia dobrze zachowanych patw siedliska: paty
dobrze zachowane stanowi nie mniej ni 80% oglnej
liczby patw
Wojok (martwa materia organiczna): warstwa wojoku
<2 cm na co najmniej 50% patw siedliska
*Struktura przestrzenna patw siedliska: stopie
fragmentacji siedliska jest may lub redni; paty o maej
powierzchni (<10 arw) stanowi nie wicej ni 50%
oglnej liczby patw siedliska
*Gatunki charakterystyczne: gatunki charakterystyczne
dla zwizku Arrhenatherion (z wyczeniem gatunkw
charakterystycznych dla niowego Arrhenatheretum
elatioris) wystpuj w liczbie >5, w co najmniej 50%
patw
Gatunki dominujce: w co najmniej 50% patw
siedliska wsppanuj gatunki typowo kowe oraz wrd
dominantw brak gatunkw ekspansywnych lub
ekologicznie obcych dla siedliska
Obce gatunki inwazyjne: brak lub pojedyncze osobniki
gatunkw o niskim stopniu inwazyjnoci obecne w nie
wicej ni 20% patw
*Gatunki ekspansywne rolin zielnych: brak gatunkw
silnie ekspansywnych lub czne pokrycie gatunkw
ekspansywnych rolin zielnych <20%, w co najmniej 50%
patw siedliska
*Ekspansja krzeww i podrostu drzew: pokrycie przez
drzewa i krzewy <5%, na co najmniej 50% patw
Zachowanie strefy ekotonowej: brak ekotonu lub brak w
ekotonie gatunkw ekspansywnych, w przypadku co
najmniej 50% patw siedliska
Wojok (martwa materia organiczna): warstwa wojoku
<2 cm na co najmniej 50% patw siedliska
*Gatunki charakterystyczne: wystpuj co najmniej dwa
gatunki torfowcw Sphagnum sp. oraz co najmniej dwa
gatunki rolin naczyniowych charakterystycznych dla
klasy Oxycocco-Sphagnetea
*Pokrycie i struktura gatunkowa torfowcw: torfowce
pokrywaj ponad 50% powierzchni patu
Obce gatunki inwazyjne: brak
Rodzime gatunki ekspansywne rolin zielnych: brak
*Odpowiednie uwodnienie: poziom wody na rwni z
58

Torfowiska
przejciowe i
trzsawiska
(przewanie z
rolinnoci z
ScheuchzerioCaricetea)

7140

Grskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze mak,
turzycowisk i
mechowisk

7230

powierzchni torfowiska przez wiksz cz roku; w


okresie suszy zawsze silnie uwilgotniona warstwa
powierzchniowa
Struktura powierzchni torfowiska (obecno dolinek i
kp): obecny mszar dywanowy z nieznacznie
wyniesionymi (kilka cm) patami Sphagnum
magellanicum
*Pozyskanie torfu: brak;
*Melioracje odwadniajce: brak;
*Obecno krzeww i drzew: brak
*Gatunki charakterystyczne: wystpuje 6(4) gatunkw
charakterystycznych dla siedliska lub mniej, lecz wwczas
pokrycie gatunkami charakterystycznymi na poziomie
50%
Gatunki dominujce: gatunki charakterystyczne cznie
pokrywaj ok. 50% powierzchni w kadym z patw
siedliska
*Pokrycie i struktura gatunkowa mchw: w obrbie
kadego z patw mchy pokrywaj ponad 50%
powierzchni, z czego co najmniej poowa przypada na
torfowce
*Obce gatunki inwazyjne: brak
*Gatunki ekspansywne rolin zielnych: brak
Obecno krzeww i podrostu drzew: brak lub
pojedyncze
*Stopie uwodnienia: w kadym z patw siedliska
poziom wody rwno lub do 10 cm poniej powierzchni
torfowiska
Pozyskanie torfu: brak
Melioracje odwadniajce: brak lub prowadzone w
przeszoci, ale obecnie nie oddziauj wcale lub w
niewielkim stopniu
Gatunki charakterystyczne: wystpuj co najmniej 3
gatunki charakterystyczne rolin zielnych i co najmniej 2
gatunki charakterystyczne mchw brunatnych w obrbie
co najmniej 50% patw siedliska
Gatunki dominujce: gatunki charakterystyczne cznie
pokrywaj ok. 50% powierzchni w co najmniej 25%
patw siedliska
Pokrycie i struktura gatunkowa mchw: czne, rednie
pokrycie gatunkw charakterystycznych mszakw co
najmniej 25% na co najmniej 50% patw siedliska
Obce gatunki inwazyjne: brak lub pojedyncze osobniki
bez oznak ekspansji
Gatunki ekspansywne rolin zielnych: czne pokrycie
do 20% jednak nie wicej ni w 50% patw siedliska
Obecno krzeww i podrostw drzew: do 5% pokrycia,
jednak nie wicej ni w 50% patw siedliska
*Stopie uwodnienia: Rwno z powierzchni przez
wiksz cz roku, w okresie suszy zawsze silnie
uwilgotniona warstwa powierzchniowa. Amplituda waha
poziomu wody notowanych w piezometrach nie wiksza
ni 15 cm w cigu roku. Poziom wody maksymalnie 10
cm poniej powierzchni gruntu, w obrbie co najmniej
59

ciany skalne i
urwiska
krzemianowe ze
zbiorowiskami
Androsacion vandelii

8220

Jaskinie
nieudostpnione do
zwiedzania
Kwane buczyny
(Luzulo-Fagetum)

8310

10

9110

30% patw
Pozyskanie torfu: brak
Melioracje odwadniajce: brak lub prowadzone w
przeszoci obecnie nie oddziauj wcale lub w niewielkim
stopniu w obrbie wszystkich patw siedliska
*Gatunki charakterystyczne: gatunki charakterystyczne
wystpuj z pokryciem min. 5%, w co najmniej 50%
patw siedliska
Gatunki dominujce: w przypadku co najmniej 50%
patw, gatunkami dominujcymi (tj. osigajcymi
powyej 25% pokrycia) s roliny charakterystyczne dla
siedliska, ewentualnie inne gatunki stale towarzyszce
siedliskom naskalnym
*Obce gatunki inwazyjne: brak
*Pokrycie przez gatunki traw: pokrycie przez gatunki
traw nie przekracza 25% w obrbie co najmniej 50%
patw siedliska
Martwa materia organiczna: udzia martwej materii
organicznej nie przekracza 10% w co najmniej 50%
patw siedliska
Ekspansja krzeww i podrostu drzew: udzia siewek
drzew i cieniolubnych krzeww nie przekracza 20% w co
najmniej 50% patw siedliska
*Wystpowanie jeyn, malin, dzikiego bzu czarnego i
bzu koralowego: nitrofilne gatunki krzeww pokrywaj
nie wicej ni 5% , w obrbie co najmniej 50% patw
siedliska
Ocienienie muraw: zacienienie ska nie mniejsze ni 50%
w co najmniej 50% patw siedliska
*lady wspinaczki lub wydeptywania: brak lub w
nielicznych patach pojedyncze, wskazujce na
sporadyczne wydeptywanie
lady ognisk w pobliu cian skalnych: brak
Inne przypadki dewastacji siedliska: brak lub co
najwyej sporadyczne lady dewastacji siedliska w postaci
np. zamiecania, wyrywania blokw ze cian skalnych,
zarzucanie gazi na paty siedliska
Brak istotnych zmian w odniesieniu do stanu
referencyjnego
*Charakterystyczna kombinacja florystyczna
fitocenoz: typowa, waciwa dla siedliska przyrodniczego
(z uwzgldnieniem specyfiki regionalnej i zrnicowania
fitosocjologicznego)
Skad drzewostanu: drzewostan jedno- lub
wielogatunkowy z dominujcym udziaem buka (zwykle
wicej ni 50%), bez gatunkw obcych ekologicznie i/lub
geograficznie
Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie: brak
Ekspansywne gatunki rodzime w runie: brak gatunkw
ekspansywnych lub pojedyncze okazy gatunkw
nitrofilnych w runie
Struktura pionowa i przestrzenna rolinnoci:
zrnicowana; drzewostan rnowiekowy, o
60

11

yzne buczyny
(Dentario
glandulosae
Fagenion, Galio
odorati-Fagenion)

9130

zrnicowanym przestrzennie zwarciu, zawsze z grupami i


kpami starych drzew
Wiek drzewostanu (udzia starodrzewu): >10% udzia
objtociowy drzew starszych ni 100 lat
Naturalne odnowienie drzewostanu: obecne,
wypeniajce dogodne do odnowienia miejsca, w
szczeglnoci naturalne luki i przewietlenia, o skadzie
odpowiadajcym skadowi drzewostanu; przy rbniach nie
wymagajce uzupeniania odnowieniem sztucznym
Gatunki obce w drzewostanie: <5% udziau
powierzchniowego tj. najwyej miejscami lub pojedynczo
i nie odnawiajce si
Martwe drewno (czne zasoby): >20 m3/ha
Martwe drewno wielkowymiarowe: >5 szt./ha
Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne): >20
szt./ha
Inne znieksztacenia, w tym zniszczenia runa i gleby
zwizane z pozyskaniem drewna: brak
Stan kluczowych dla rnorodnoci biologicznej
gatunkw lokalnie typowych dla siedliska (wskanik
fakultatywny, stosowa tylko, gdy s odpowiednie dane):
stan siedliska wszystkich lokalnie wanych gatunkw
waciwy (FV)
*Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa:
typowa, waciwa dla siedliska przyrodniczego (z
uwzgldnieniem specyfiki regionalnej i lokalnej), w
szczeglnoci: we wszystkich warstwach dominuj
gatunki typowe dla siedliska, przy czym zachowane s
naturalne stosunki ilociowe; runo zdominowane przez
gatunki lene, a nie porbowe ani kowe
Skad drzewostanu: gatunki obce ekologicznie buczynom
stanowi <15% drzewostanu (co najwyej 1 w opisie
taksacyjnym wg metodyki urzdzania lasu)
Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie: brak
Ekspansywne gatunki rodzime w runie: brak gatunkw
ekspansywnych lub pojedyncze okazy gatunkw
nitrofilnych w runie
Struktura pionowa i przestrzenna fitocenozy:
zrnicowana; drzewostan rnowiekowy, o
zrnicowanym przestrzennie zwarciu, zawsze z grupami i
kpami starych drzew
Wiek drzewostanu (udzia starodrzewu): >10% udzia
drzew starszych ni 100 lat (1 lub wicej w opisie wg
metodyki urzdzania lasu)
Naturalne odnowienie drzewostanu: obecne,
wypeniajce dogodne do odnowienia miejsca, w
szczeglnoci naturalne luki i przewietlenia, lub
intensywnie pojawiajce si w wyniku ci obsiewnych o
skadzie odpowiadajcym skadowi drzewostanu; przy
rbniach nie wymagajce uzupeniania odnowieniem
sztucznym wicej ni 10%
Gatunki obce w drzewostanie: <5%, tj. najwyej
miejscami lub pojedynczo i nie odnawiajce si
Martwe drewno (czne zasoby): >20 m3/ha;
61

12

gi wierzbowe,
topolowe, olszowe i
jesionowe (Salicetum
albo-fragilis,
Populetum albae,
Alnenion glutinosoincanae) i olsy
rdliskowe

91E0

13

Grskie bory
wierkowe (Piceion
abietis,cz
zbiorowiska grskie)

9410

Martwe drewno grubowymiarowe: >5 szt./ha


Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne): >20
szt./ha
Inne znieksztacenia, w tym zniszczenia runa i gleby
zwizane z pozyskaniem drewna: brak
Stan kluczowych dla rnorodnoci biologicznej
gatunkw lokalnie typowych dla siedliska (wskanik
fakultatywny, stosowa tylko, gdy s odpowiednie dane):
brak
*Gatunki charakterystyczne: kombinacja florystyczna
typowa dla gu
*Gatunki dominujce: we wszystkich warstwach
dominuj gatunki typowe dla siedliska, przy czym s
naturalne stosunki ilociowe
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie: brak lub
<1% i nie odnawiajce si;
*Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie: brak lub
obecny najwyej 1 gatunek, nieliczny sporadyczny
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie: nie
bardzo silnie ekspansywne
Martwe drewno (czne zasoby): Zasoby martwego
drewna odpowiadaj jakociowo strukturze drzewostanu, a
ilociowo przekraczaj 5% zasobnoci drzewostanu
*Martwe drewno wielkowymiarowe (lece lub stojce
>3 m dugoci i >50 cm rednicy): zasoby martwego
drewna odpowiadaj jakociowo strukturze drzewostanu
moe by brak
Wiek drzewostanw: zrnicowany, miejscami moe by
jednowiekowy
Pionowa struktura rolinnoci: naturalna, zrnicowana,
miejscami moe by jednowarstwowa;
Naturalne odnowienie drzewostanu: tak, obfite albo
umiarkowane
Zniszczenia runa i gleby zwizane z pozyskaniem
drewna: brak
Inne znieksztacenia: brak
*Typowe gatunki rolin: wrd gatunkw o ilociowoci
2 i wicej wystpuj tylko gatunki typowe dla tego
siedliska przyrodniczego
Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie: brak
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie: co
najwyej pojedynczo, lecz nie bardzo ekspansywne
Gatunki obce w drzewostanie: brak
*Inne znieksztaceni (rozjedanie, wydeptanie,
zamiecenie): brak albo pojedyncze, lecz mao znaczce
Martwe drewno (czne zasoby): >20 m3/ha;
Martwe drewno lece lub stojce >3m d. i >50 cm
gruboci: >5 szt./ha;
Naturalne odnowienie drzewostanu: tak, obfite,
reagujce na luki i przewietlenia;
Obecno kornika posusz czynny: Brak albo pojedyncze
drzewa w transekcie i jego okolicy.

W przypadku siedlisk przyrodniczych lenych cel dziaa ochronnych bdzie osignity,


62

jeeli wskaniki zostan osignite na co najmniej 80% powierzchni danego siedliska


przyrodniczego.
2. Wskaniki waciwego stanu ochrony gatunkw zwierzt i rolin bdcych
przedmiotami ochrony w czci obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczaska
PLH120018 pokrywajcej si z granicami Parku
Kod
gatunku

Wskaniki waciwego stanu ochrony gatunku

Bezkrgowce
Biegacz urozmaicony
(Carabus variolosus)

4014

Utrzymanie liczby stanowisk na obecnym poziomie oraz


redniej liczebnoci na wybranych 4 stanowiskach na
obecnym poziomie przy kolejnych monitoringach

2
2.1

Pazy
Kumak grski (Bombina
variegata)

1193

2.2

Traszka karpacka
(Triturus montandonii)
Ssaki
Wilk (Canis lupus)
Ry (Lynx lynx)

2001

Utrzymanie naturalnego zasigu gatunku w obszarze


przez zapewnienie bazy zbiornikw rozrodczych w
liczbie ok. 10-15
Utrzymanie dotychczasowych stanowisk rozrodczych
gatunku w obszarze na poziomie ok 10-15 zbiornikw

Niedwied (Ursus
arctos)
Wydra (Lutra lutra)

1354

Lp.

Nazwa gatunkowa

1
1.1

3
3.1
3.2
3.3
3.4

4
4.1

Roliny
Bezlist okrywowy
(Buxbaumia viridis)

1352
1361

1355

1386

Liczebno min. 5 osobnikw zim


Liczebno min. 3 dorose, terytorialne osobniki zim
Liczba samic z modymi min. 1
Liczebno min. 1osobnik (dopuszczone wystpowanie
nieregularne)
Utrzymanie liczebnoci osobnikw gatunku
przynajmniej na dotychczasowym poziomie (min. 5 os.)
oraz w obrbie obecnie zajmowanych ciekw
Na 60% stanowisk gatunku zostan osignite
wskaniki:
Liczba sporofitw: >5 osobnikw
Area populacji: Powyej 0,1m2
Liczba zasiedlonych pni: >5 sztuk
Powierzchnia potencjalnego siedliska: > 500 m2
Powierzchnia zajmowanego siedliska: > 0,5
Fragmentacja siedliska: brak lub niewielka
Ocienienie: > 80%
Wilgotno powietrza: wysoka
Zwarcie drzew i krzeww: > 50%
Zwarcie runi lub runa: < 30%, luna
Zwarcie i charakterystyka warstwy mszystej: < 90%,
jednowarstwowa, luna, do 0,5cm wysokoci
Konkurencyjne gatunki mszakw: brak
Gatunki ekspansywne: brak
Gatunki obce, inwazyjne: brak

63

3. Wskaniki waciwego stanu ochrony gatunkw ptakw bdcych


przedmiotami
ochrony w
czci
obszaru
Natura
2000
Gorce
PLB120001pokrywajcej si z granicami Parku
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kod
gatunku
A104
A108
A217
A220
A223
A234
A236
A239

Nazwa gatunkowa
Jarzbek (Tetrastes bonasia)
Guszec (Tetrao urogallus)
Sweczka (Glaucidium passerinum)
Puszczyk uralski (Strix uralensis)
Wochatka (Aegolius funereus)
Dzicio zielonosiwy (Picus canus)
Dzicio czarny (Dryocopus martius)
Dzicio
biaogrzbiety
(Dendrocopos
leucotos)
Dzicio trjpalczasty (Picoides tridactylus)
Siwerniak (Anthus spinoletta)
Muchowka maa (Ficedula parva)
Puchacz (Bubo bubo)
Orze przedni (Aquila chrysaetos)
Pliszka grska (Motacilla cinerea)
Pluszcz (Cinclus cinclus)
Drozd obrony (Turdus torquatus)

A241
A259
A320
A215
A091
A261
A264
A282

64

Wskaniki waciwego stanu ochrony


gatunku
Min. stan populacji FV = 192 pary
Min. stan populacji FV = 15 samcw
Min. stan populacji FV = 12 par
Min. stan populacji FV = 12 par
Min. stan populacji FV = 20 par
Min. stan populacji FV = 15 par
Min. stan populacji FV = 16 par
Min. stan populacji FV = 29 par
Min. stan populacji FV = 19 par
Min. stan populacji FV = 67 par
Min. stan populacji FV = 285 par
Min. stan populacji FV = 6 par
Min. stan populacji FV = 1 para
Min. stan populacji FV = 101 par
Min. stan populacji FV = 21 par
Min. stan populacji FV = 190 par

Rozdzia 7
DZIAANIA OCHRONNE NA OBSZARACH OCHRONY CISEJ,
CZYNNEJ I KRAJOBRAZOWEJ, Z PODANIEM RODZAJU, ZAKRESU I
LOKALIZACJI TYCH DZIAA NA OBSZARZE PARKU ORAZ
DZIAANIA OCHRONNE DLA UTRZYMANIA LU B ODTWORZENIA
WACIWEGO STANU OCHRONY PRZEDMIOTW OCHRONY W
CZC IACH OBSZARW NATURA 2000: OSTOJA GORCZASKA
PLH120018 I GORCE PLB120001 POKRYWAJCYCH S I Z GRANICAMI
PARKU, ZE WSKAZANIEM PODMIOTW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH
REALIZACJ
1. Dziaania ochronne na obszarach ochrony cisej, cz ynnej i krajobrazowej
1.1. Dziaania ochronne na obszarach ochrony cisej polegaj na ograniczeniu wszelkich
ingerencji w przebieg naturalnych procesw przyrodniczych i obejmuj:
1) badanie i monitoring ekosystemw oraz stanu ich skadnikw biotycznych i
abiotycznych;
2) ocen stanu i zagroe zasobw, tworw i skadnikw przyrody;
3) minimalizowanie skutkw zagroe wewntrznych i zewntrznych;
4) przeciwdziaanie rozprzestrzenianiu si inwazyjnych gatunkw obcych;
5) uzupenianie stanu wiedzy na temat zasobw Parku.
Ponadto dopuszcza si nastpujce dziaania:
1) utrzymanie drg, szlakw i cieek dla zapewnienia bezpieczestwa poarowego oraz
osb przebywajcych na terenie udostpnionym do poruszania si w Parku;
2) remonty drg, szlakw i cieek oraz infrastruktury turystycznej, edukacyjnej
zwizanej z udostpnianiem terenu;
3) monitoring ruchu turystycznego;
4) biece utrzymanie obiektw kulturowych;
5) konserwacja i odtwarzanie oznakowania podziau powierzchniowego Parku oraz
znakw granic wasnoci;
6) prowadzenie patroli dla ochrony przed nieuprawnion penetracj terenu i
szkodnictwem;
7) zabezpieczanie przed ruchem turystycznym obiektw o szczeglnym znaczeniu;
8) usuwanie odpadw, mieci.
1.2. Dziaania ochronne na obszarach ochrony czynnej polegaj na stosowaniu odpowiednich
zabiegw ochronnych - zgodnie z przyjtymi zaoeniami i wyznaczonymi celami
dotyczcych umoliwienia lub wspomagania przebiegu naturalnych procesw
przyrodniczych, w tym procesw regeneracji, sukcesji i unaturalniania si ekosystemw
oraz utrzymania lub przywracania rnorodnoci biologicznej, w tym siedlisk
przyrodniczych, gatunkw i siedlisk gatunkw bdcych przedmiotami ochrony w
obszarach Natura 2000. W strefie ochrony czynnej, cznie z dopuszczonymi w strefie
ochrony cisej dziaaniami ochronnymi, mog by wykonywane zabiegi:
1) dla ochrony ekosystemw lenych:
a. zabiegi sanitarno-selekcyjne w drzewostanach z udziaem wierka,
b. wspomaganie procesw odnowieniowych na powierzchniach wylesionych,
przy braku wystarczajcej iloci odnowienia naturalnego,
c. zabezpieczanie odnowie rodkami mechanicznymi i chemicznymi,
d. regulacja nadmiernej liczebnoci populacji jelenia szlachetnego Cervus
65

2)

3)

4)

5)

6)

7)

elaphus,
e. eliminacja inwazyjnych gatunkw obcych;
dla ochrony ldowych ekosystemw nielenych:
a. utrzymywanie nielenych zbiorowisk rolinnych przez wykaszanie lub wypas
dostosowane do zbiorowisk rolinnych i zwizanych z nimi gatunkw rolin,
grzybw i zwierzt,
b. hamowanie sukcesji w ekosystemach nielenych przez usuwanie drzew i
krzeww,
c. eliminacja inwazyjnych gatunkw obcych;
dla ochrony ekosystemw wodnych:
a. monitorowanie stanu wd powierzchniowych,
b. ochrona zbiornikw wodnych przed zamuleniem, zanieczyszczeniem,
c. dziaania ukierunkowane na retencjonowanie wody i spowolnienie spywu wd
powierzchniowych,
d. utrzymanie istniejcych na terenie Parku uj wody pitnej i zbiornikw
retencyjnych z moliwoci ich przebudowy i konserwacji,
e. eliminacja inwazyjnych gatunkw obcych;
w stosunku do rolin lub grzybw dziko wystpujcych:
a. utrzymywanie i odtwarzanie siedlisk rolin i grzybw,
b. eliminowanie zagroe dla gatunkw rolin i grzybw,
c. eliminowanie inwazyjnych gatunkw obcych;
w stosunku do zwierzt dziko wystpujcych:
a. odtwarzanie i utrzymywanie (przeciwdziaanie procesom naturalnej sukcesji)
siedlisk rzadkich i zagroonych gatunkw zwierzt,
b. ograniczanie czynnikw antropogenicznych oddziaujcych na zwierzta,
c. ochrona korytarzy ekologicznych umoliwiajcych migracje zwierzt,
d. eliminacja inwazyjnych gatunkw obcych;
w stosunku do przyrody nieoywionej i gleb:
a. wykonywanie zabezpiecze przeciwerozyjnych,
b. remonty drg, szlakw i cieek,
w stosunku do walorw krajobrazowych i wartoci kulturowych:
a. ochrona walorw krajobrazowych polan poprzez hamowanie naturalnej
sukcesji w drodze koszenia, wypasu,
b. usuwanie drzew i krzeww przesaniajcych widoki,
c. zabezpieczanie, remont, rewaloryzacja elementw, rekonstrukcja obiektw, w
tym szaasw,
d. upamitnianie i biece utrzymanie obiektw kulturowych.

1.3. Dziaania ochronne na obszarach ochrony krajobrazowej obejmuj realizacj dziaa


wymienionych w ust. 1.1 i 1.2. we wsppracy z zarzdcami i wacicielami terenu, w
stosunku do ekosystemw lenych, ldowych ekosystemw nielenych, ekosystemw
wodnych, rolin, grzybw i zwierzt dziko wystpujcych, przyrody nieoywionej i gleb,
walorw krajobrazowych, wartoci kulturowych.
2. Rodzaj, zakres i lokalizacja dziaa ochronnych na obszarze Parku oraz
okrelenie dziaa ochronnych dla utrz ymania lub odtworzenia waciwego
stanu ochrony przedmiotw ochrony w czciach obszarw Natura 2000
Ostoja Gorczaska PLH120018 i Gorce PLB120001 pokrywajcych si z
granicami Parku, ze wskazaniem podmiotw odpowiedzialnych za ich
realizacj
66

2.1. Rodzaj, zakres i lokalizacja dziaa ochronnych na terenie Parku


a) dziaania ochronne wsplne dla obszarw ochrony cisej, czynnej i krajobrazowej
Lp.
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

Rodzaj dziaa
ochronnych

Sposb wykonania i zakres

Ochrona ekosystemw lenych


Utrzymanie drg,
Utrzymanie w odpowiednim
szlakw i cieek
stanie technicznym nawierzchni
niezbdnych w
drg (w tym likwidacja rynien
realizacji zabiegw
erozyjnych) wraz z towarzyszc
ochronnych
im infrastruktur (mosty,
przepusty rurowe z zabudow,
zapory przeciwrumoszowe, sczki
poprzeczne i wzdune rowy
odwadniajce, zabudowy skarp i
inne), biece czyszczenie drg
oraz cieek patrolowych z
zarastajcych je naturalnych
odnowie oraz powalonych przez
wiatr drzew
Znakowanie
Odtwarzanie znakw granicy
zewntrznej i wewntrznej Parku
oraz linii oddziaowych poprzez
malowanie linii na korze pni
drzew oraz wkopanie i
oznakowanie supkw
granicznych i oddziaowych
Ochrona
Wedug potrzeb
przeciwpoarowa przez:
1) patrole ochronne,
2) utrzymanie dronoci
drg i cieek
poarowych,
3) utrzymanie cznoci,
4) dozorowanie
poarzysk
Eliminacja selektywna
Mechaniczne usuwanie gatunkw
obcych gatunkw
rolin obcych geograficznie,
inwazyjnych
zwaszcza niecierpkw Impatiens
parviflora, I. glandulifera oraz
rdestowca ostrokoczystego
Reynoutria japonica
Wedug potrzeb

Lokalizacja
Na caym obszarze Parku

Na caym obszarze Parku

Na caym obszarze Parku

22b, 24b, 25a, c, 31a, 32a,


36b, 41b, 46c, 47a, 48c, f, 50c,
51a, 52a, 55g, 58a, 59a, 62a,
64a, 73a, 89a, 100c, 104a,
105a, 107a, d, k, 108a, 109a,
121a, 123a, 124a, 150a, 196h,
199a, d, 200b, 204a, 205a,
210b, j, l
W miar potrzeby w innych
lokalizacjach na caym
obszarze Parku objtym
ochron czynn i
krajobrazow oraz w obszarze
ochrony cisej, ale tylko
wzdu drg, szlakw i
cieek

67

1.5
2.
2.1

2.2
3
3.1

3.2

3.3

3.4

4
4.1

4.2

Oczyszczanie z
odpadw, mieci

Zbir i wywoenie odpadw

Wedug potrzeb
Ochrona nielenych ekosystemw ldowych
Eliminacja selektywna
Mechaniczne usuwanie gatunkw
obcych gatunkw
rolin obcych geograficznie,
inwazyjnych
zwaszcza niecierpkw Impatiens
parviflora, I. glandulifera oraz
rdestowca ostrokoczystego
Reynoutria japonica
Oczyszczanie z
odpadw, mieci

Wedug potrzeb
Zbir i wywoenie odpadw

Wedug potrzeb
Ochrona ekosystemw wodnych
Utworzenie sieci
Instalacja telemetrycznego
monitoringowej do
posterunku wodowskazowego
analiz bilansowych
oraz stacji z pomiarem wysokoci
opadu, prdkoci i kierunku
wiatru, cinienia, temperatury
Dziaania
Zabezpieczanie szlakw
ukierunkowane na
turystycznych przed dziaalnoci
retencjonowanie wody i erozyjn wody; ograniczenie
spowolnienie spywu
spywu powierzchniowego przez
wd powierzchniowych zastosowanie odpowiednich
zabezpiecze (przegrody
drewniane, zapory i in.);
zabezpieczenie dolin wciosowych
(na ciekach epizodycznych i
okresowych naley zastosowa
przegrody drewniane, stopnie i
zapory belkowe, opniacze
odpywu ograniczajce spyw
wd); zabezpieczenie przed erozj
brzegw potokw
Uzupenienie stanu
Zbadanie rodowisk wodnych pod
wiedzy na temat fauny i ktem wystpujcej fauny
flory ekosystemw
bezkrgowcw oraz glonw (w
wodnych
tym inwazyjnej okrzemki
Didymosphenia geminata)

Na caym obszarze Parku

107c, f, h, i, j, l, m, o, 210b, c,
d, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, r, s,
t, u, w, x, y, z
W miar potrzeby w innych
lokalizacjach w ekosystemach
nielenych na obszarze caego
Parku
Na caym obszarze Parku

Po opracowaniu szczegowej
metodyki i lokalizacji
punktw sieci
Na caym obszarze Parku,
szczeglnie w miejscach o
duym nachyleniu i
podmokych

Na caym obszarze Parku

Utrzymanie istniejcych Konserwacja


obudowy
uj, Na caym obszarze Parku
uj
rde
wody oczyszczanie rde z osadw
zwizanych z dawn
gospodark na polanach
i w ich ssiedztwie
Ochrona pr zyrody nieoywionej i gleb
Zabudowa
Budowa zapr
Na caym obszarze Parku
przeciwerozyjna
przeciwrumoszowych,
uytkowanych drg i
wypenianie roww erozyjnych
dawnych szlakw
martwym drewnem i rumoszem
zrywkowych
skalnym
Zabezpieczenia

W miar potrzeb
Zastosowanie odpowiednich
68

Na caym obszarze Parku

przeciwerozyjne na
skarpach i przed
przepustami drogowymi
4.3

4.4

5
5.1

5.2

5.3

6
6.1

6.2

Remonty szlakw
turystycznych, cieek
edukacyjnych oraz drg
wewntrznych

zabezpiecze (przegrody
drewniane, zapory i in.)
W miar potrzeb
Utrzymanie w odpowiednim
stanie technicznym drg
wewntrznych, szlakw i cieek

Na caym obszarze Parku

W miar potrzeb
Uzupenienie stanu
Podjcie serii bada naukowych w Na caym obszarze Parku
wiedzy na temat
celu pogbienia wiedzy z zakresu
zasobw przyrody
geologii, geomorfologii i gleb
nieoywionej i gleb
Parku
Ochrona walorw krajobrazowych i wartoci kulturowych
Upamitnienie
Upamitnienie obiektw z
lady obozw partyzanckich,
obiektw kulturowych
uyciem stosownego elementu
m.in: Czerwony Gro, wwz
tzw. maej architektury (m.in.
Spaleniec, Ustpne, rda
tablicy, supa lub obelisku)
Forendwek, Wsplna Maka;
pozostaoci budynkw
gospodarstw wzorowych polany: Wzorowa, Stawieniec,
Ustpne, Bieniowe; lady
budynku na polanie Stare
Izbiska; miejsce katastrofy
pod polan Wolnic; miejsca
mierci na polanach i
uroczyskach: Stawieniec,
Gorc Troszacki, Przysopek,
Ustpne, Czerwony Gro
Zachowanie, biece
Porzdkowanie otoczenia
Obiekty kulturowe na caym
utrzymanie obiektw
obiektw (m.in. usuwanie w miar obszarze Parku
kulturowych
potrzeb opadych lici, gazi oraz
powalonych pni drzew i ich
fragmentw z powierzchni
obiektw)
Ochrona dziedzictwa
Gromadzenie dokumentacji i
Na caym obszarze Parku
niematerialnego
ikonografii w zbiorach wasnych,
organizacja wystaw, ekspozycji
dotyczcych tradycji regionu,
prowadzenie dziaa
edukacyjnych sucych
podtrzymywaniu i
upowszechnianiu kultury
niematerialnej, utrwalanie pamici
twrcw zwizanych z Gorcami
Dziaania dot yczce infrastruktur y tur yst ycznej i edukacyj nej Parku
Remonty i modernizacje Corocznie, wedug potrzeb
Na caym obszarze Parku
szlakw turystycznych i
cieek edukacyjnych,
oraz obiektw
edukacyjnych
Utrzymanie i renowacja Utrzymanie dziaanie cige
Na caym obszarze Parku
istniejcej maej
Renowacja wg potrzeb
architektury
69

6.3

6.4

turystycznej
Renowacja
oznakowania szlakw
turystycznych i cieek
edukacyjnych,
instalowanie nowych
drogowskazw, tablic i
tabliczek
informacyjnych
Utrzymanie dronoci
szlakw turystycznych,
cieek edukacyjnych

6.5

Dziaania w zakresie
monitoringu ruchu
turystycznego

6.6

Inne dziaania w
zakresie organizacji
ruchu turystycznego,
wydawnictw,
informacji, wolontariatu

7
7.1

Wedug potrzeb

Na caym obszarze Parku

Biece udranianie szlakw


Na caym obszarze Parku
turystycznych i cieek poprzez
cinanie zarastajcych je
naturalnych odnowie oraz
powalonych i zamanych drzew
wraz ze usuniciem drzew
martwych oraz silnie nachylonych
stojcych przy ich obrzeach; w
strefie ochrony cisej biomas z
ci bezpieczestwa naley
pozostawi w ekosystemie; zaleca
si wykonywanie prac poza
okresem lgowym ptakw, tj. w
terminie od 1 sierpnia do koca
lutego
Monitoring ruchu turystycznego
Na caym obszarze Parku
(zalecany co 5 lat); zakup sprztu i
oprogramowania; opracowywanie
danych z automatycznego
monitoringu i wdraanie
wynikw, opracowanie studium
ruchu turystycznego
Wydawnictwa przewodnikowe,
Na caym obszarze Parku
broszury, informatory drukowane,
opieka i nadzr nad
wolontariatem, wystawy uliczne
promujce turystyk piesz,
wystawy w gminnych i wiejskich
orodkach kultury, punktach
informacyjnych, utworzenie oferty
pamitek, organizacja spotka
informacyjnych dotyczcych
wsppracy itd., przebudowa i
obsuga strony www

Wedug potrzeb i moliwoci


finansowych
Ochrona gatunkw rolin i gr zybw
Eliminacja selektywna
Mechaniczne usuwanie
gatunku obcego
osobnikw inwazyjnych
geograficznie
gatunkw rolin obcych, przed
wydaniem nasion

70

22b, 24b, 25a, 31a, 32a, 36b,


37h, i, 46c, l, 47a, 48c, f, g, h,
50c, 51c, 64a, 73a, 89a, b,
90d, f, 95f, 100c, 104a, 105a,
c, 107a, d, i, k, l, 108a, 109a,
121a, 123a, 124a, 150a, 178k,
196h, 198i, j, 199a, d, 200b,

204a, 205a, 210b, i, j, l, p, r, x


W pozostaych lokalizacjach
w miar potrzeby
8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Ochrona gatunkw zwi erzt


Ochrona przed
Udranianie szlakw
nadmiern ingerencj
turystycznych i egzekwowanie
czowieka
przestrzegania zakazw
poruszania si poza
wyznaczonymi szlakami oraz
wjazdw pojazdami
mechanicznymi
Zachowanie
Zaniechanie lub ograniczenie
waciwych terminw
niezbdnych prac na drogach i
prowadzenia prac
szlakach ( z wyjtkiem prac
remontowych na
zwizanych z zachowaniem
drogach i szlakach, z
bezpieczestwa) w okresie od 1
uwagi na ochron
marca do 31 lipca; w przypadku
gatunkw wraliwych
stwierdzenia staego przebywania
na stres pochodzenia
(powtarzajcych si obserwacji)
antropogenicznego
duych drapienikw i ptakw
bdcych przedmiotami ochrony
w obszarach Natura 2000, terminy
mog ulec zmianie w oparciu o
decyzj dyrektora Parku
Odtworzenie bazy
Tworzenie i utrzymywanie
efemerycznych
maych zbiornikw wodnych dla
zbiornikw wodnych
kumaka grskiego w rowach i
dla kumaka grskiego
poboczach drg oraz w miejscach,
gdzie istniej podmoke paty
podoa lub wysiki wody (na
polanach lub w nasonecznionych
lukach lasu)
Kontrola jakoci i stanu Okresowe pomiary jakoci wd
wd pod ktem
wg potrzeb i interweniowanie w
zachowania fauny
przypadku stwierdzenia
wodnej i zwizanej z
zanieczyszczenia cieku
wodami
Utrzymanie i poprawa
Ograniczenie do niezbdnego
stanu potokw i siedlisk minimum prac w otoczeniu koryt
nadpotokowych dla
potokw; zachowanie gowych
pliszki grskiej,
zadrzewie nadpotokowych.
pluszcza, wydry i bobra
Zabezpieczenie koszy
Modernizacja lub wymiana koszy
na odpady przed
na mieci przy szlakach
penetracj przez gatunki turystycznych, z zastosowaniem
z rodzaju Neomys i
odpowiednich zabezpiecze
Sorex
Powikszenie areau
Powikszenie ostoi ptasiej
ostoi guszca
Gorce o obszar wystpowania
guszca poza granic GPN;
denie do wykupu gruntw w
rejonie szczytu Turbacza
Ustalanie stref
Wyznaczenie i przestrzeganie
71

Na caym obszarze Parku

Na caym obszarze Parku

Na caym obszarze Parku

Na caym obszarze Parku

Na caym obszarze Parku

Na caym obszarze Parku

rdliskowe czci potoku


Lepietnica i Obidowiec,
wchodzcych w obrb
Gorczaskiej ostoi guszca
Na caym obszarze Parku

ochronnych dla guszca

8.9

Ustalanie stref
ochronnych dla
sweczki i wochatki

8.10

Ustalanie stref
ochronnych dla ora
przedniego i puchacza

8.11

Utrzymanie dronoci
korytarzy
ekologicznych pod
potrzeby wszystkich
gatunkw migrujcych,
a gwnie ssakw
kopytnych i duych
drapienikw

8.12

Przeciwdziaanie
szkodom
spowodowanym przez
drapieniki wrd
inwentarza domowego
Ograniczenie
pozyskania owocw
borwki czarnej poza
polanami

8.13

stref ochronnych dla miejsc


tokowania i rozrodu oraz
zimowania, zgodnie z
obowizujcym prawem tj. cay
rok w promieniu do 200 m, a od 1
lutego do 31 sierpnia w
promieniu 500 m od miejsca
tokowania i rozrodu; w
przypadku stwierdzenia
zagroenia tokowiska guszca
przez ruch odbywajcy si po
pooonym w pobliu szlaku
turystycznym, wprowadzanie
okresowego (15 marzec
30 kwiecie) zamknicia szlaku;
bezwzgldne przestrzeganie w
tym okresie zakazu poruszania si
turystw po terenie GPN w porze
nocnej
Wyznaczenie strefy ochrony
caorocznej na obszarze w
promieniu do 50 m wok
zajtego gniazda
Wyznaczenie strefy ochrony
caorocznej na obszarze w
promieniu 200 m od zajtego
gniazda;
wyznaczenie strefy ochrony
okresowej na obszarze w
promieniu do 500 m od zajtego
gniazda w okresie od 1 stycznia
do 15 sierpnia (dla ora
przedniego) oraz od 1 stycznia do
31 lipca dla puchacza
Sformuowanie odpowiednich
ustale do dokumentw
planistycznych w zakresie
utrzymania dronoci korytarzy
ekologicznych i poprawy ich
funkcjonalnoci; wsppraca z
samorzdami, Regionaln
Dyrekcj Ochrony rodowiska,
Lasami Pastwowymi, Koami
owieckimi
Promocja dobrych praktyk
zwizanych z zabezpieczaniem
zwierzt hodowlanych i pasiek
przed atakami drapienikw (np.
warsztaty, ulotki)
Wzmocnienie kontroli sub
Parku na obszarach lenych z
duym udziaem borwki
czernicy (poza polanami) w
okresie jej zbioru
72

Na caym obszarze Parku

Na caym obszarze Parku

Korytarze ekologiczne czce


GPN z otoczeniem, w zasigu
terytorialnym otuliny

Na obszarze caego Parku i


otuliny

Na caym obszarze Parku

8.14

Zabezpieczenie bazy
pokarmowej duych
drapienikw

8.15

Korekta granic
obwodw owieckich

8.16

Ochrona przed
kusownictwem
Uzupenienie wiedzy o
gatunkach fauny

8.17

8.18

Prowadzenie dziaa
edukacyjnych

9
9.1

Ochrona wszyst kich


Reagowanie na
nieprzewidziane skutki
gwatownych procesw
przyrodniczych

Zachowanie odpowiedniej
liczebnoci ssakw kopytnych
poprzez utrzymanie redukcji na
poziomie gwarantujcym
zabezpieczenie bazy pokarmowej
duych drapienikw przy
jednoczesnym zachowaniu
waciwego stanu odnowie
naturalnych
Podjcie stara o utworzenie
strefy ochronnej zwierzt
ownych na terenie obwodu
owieckiego nr 227, w rejonie
kopuy szczytowej Turbacza, w
tym obszaru nowo wykupionych
na rzecz GPN dziaek;
denie do korekty granicy
pomidzy obwodami owieckimi
nr 206 i 182 w czci dotyczcej
mezoregionu Gorcw
Patrolowanie zagroonych
kusownictwem obszarw Parku
W oparciu o uznane metodyki
poszerzenie wiedzy na temat
najcenniejszych przyrodniczo
gatunkw fauny i ich siedlisk w
celu prowadzenia waciwych
dziaa ochronnych.
Opracowanie materiaw
edukacyjnych: folderw,
materiaw wiczeniowych,
prezentacji; organizacja szkole i
wykadw tematycznych o
biologii i ekologii gatunkw
szczeglnej troski; utrzymanie
tablic edukacyjnych przy
szlakach informujcych o
zagroeniach i biologii gatunkw
zasobw
W przypadku wystpienia zjawisk
o charakterze klski ywioowej i
szkd nimi wywoanych,
zagraajcych celom
strategicznym Parku oraz zdrowiu
i yciu zamieszkujcych, a take
odwiedzajcych go dopuszcza
si natychmiastowe reagowanie
na zaistniae sytuacje

73

Na caym obszarze Parku

Cay obszar Parku i tereny


przylege

Na caym obszarze Parku


Na caym obszarze Parku

Na caym obszarze Parku

Na caym obszarze Parku

b) dziaania ochronne na obszarach ochrony cisej


Rodzaj dziaa
Sposb wykonania i zakres
ochronnych
Ochrona ekosystemw lenych

Lp.
1
1.1

Monitoring stanu
populacji kornika
drukarza (Ips
typographus), drwalnika
paskowanego
(Trypodendron
lineatum) i brudnicy
mniszki (Lymantia
monacha) za pomoc
puapek feromonowych

1.2

2
2.1

Zaleca si stosowanie puapek


sztucznych (m.in. rurowych,
szczelinowych i innych) z
feromonem syntetycznym typu
Ipsodor, Trypodor i inne; ich
liczba i rozmieszczenie wedug
potrzeb

Lokalizacja

Na obszarze Parku objtym


ochron cis

Termin realizacji: od 1 kwietnia


do koca lutego

Monitoring stanu
Monitoring z wykorzystaniem
populacji kornika
puapek klasycznych, czyli
drukarza Ips
powalonych przez wiatr drzew
typographus oraz
wierkowych; ich liczba oraz
gatunkw
rozmieszczenie wedug potrzeb.
towarzyszcych z
Termin realizacji: od 1 kwietnia
podrodziny
do koca lutego
kornikowatych
(Scolytinae) za pomoc
drzew puapkowych
Ochrona nielenych ekosystemw ldowych

Na obszarze Parku objtym


ochron cis

Wstawienie tablicy
informacyjnej

Oddz. 12d

Wstawienie tablicy
informacyjnej z zakazem wstpu
i wspinaczki na wychodni
Kudoski Baca

Dziaanie wynika ponadto z


potrzeby ochrony zasobw
przyrody nieoywionej i gleb
oraz gatunkw rolin i grzybw
Ochrona gatunkw zwi erzt

3
3.1

Zachowanie stanu
siedlisk gatunkw

Utrzymanie areau strefy ochrony


cisej, powikszonego do
4005,54 ha

Na obszarze Parku objtym


ochron cis

c) dziaania ochronne na obszarach ochrony czynnej


Lp.
1
1.1

Rodzaj dziaa
Sposb wykonania i zakres
ochronnych
Ochrona ekosystemw lenych
Wykadanie puapek
feromonowych

Wykadanie puapek
zapachowych (feromonowych)
na kornika drukarza Ips
typographus, drwalnika
paskowanego Trypodendron
lineatum i brudnic mniszk
74

Lokalizacja
Na obszarze Parku objtym
ochron czynn

Lymantria monacha; zaleca si


stosowanie puapek sztucznych
(m.in. rurowych, szczelinowych
i innych) z feromonem
syntetycznym typu Ipsodor,
Trypodor i inne; ich liczba i
rozmieszczenie wedug potrzeb
Termin realizacji: od 1 kwietnia
do koca lutego.
1.2

Wykadanie drzew
puapkowych

Wykadanie puapek
klasycznych, czyli powalonych
przez wiatr drzew wierkowych,
ktre suy bd w ocenie
stopnia rozwoju populacji
kornika drukarza Ips
typographus; ich liczba oraz
rozmieszczenie wedug potrzeb

Na obszarze Parku objtym


ochron czynn

Termin realizacji: od 1 kwietnia


do koca lutego
1.3

Zabiegi sanitarnoselekcyjne

Dziaanie obejmuje drzewostany


wierkowe oraz drzewostany z
udziaem wierka. Polega na
usuwaniu czynnego posuszu
wierkowego, wiatroomw i
wiatrowaw zasiedlonych lub
zagroonych zasiedleniem przez
kambiofagi oraz ich korowanie
wraz z niszczeniem kory. Zabieg
naley wykona po ocenie
szacunkowej wystpowania
posuszu czynnego oraz
wiatroomw i wiatrowaw;
intensywno ci wedug
potrzeb
Termin realizacji: od 1 czerwca
do koca lutego

1.4

Wspomaganie procesw Dziaanie obejmuje drzewostany


odnowieniowych
wierkowe, wierkowo-jodowe
oraz wtrne drzewostany
wierkowe na siedliskach lasw
liciastych. Polega na
75

1a, b, c, 2a, b, c, d, f, 3b, c, 7a, b,


8f, 9a, 10a, d, 11a, b, c, d, f, 17f,
18a, 19a, 22a, b, 23a, b, 24d, f,
32a, b, 35i, 36a, b, 37a, b, d, 38a, c,
42a, 43a, b, c, d, 44a, b, c, d, f, g,
45b, c, d, f, g, 46a, c, d, 47a, b, c,
48a, b, c, d, f, 49a, b, c, d, 50b, c,
51a, b, 55f, g, 56a, b, 57b, 58a,
59a, 62a, 68c, 71b, c, 72b, c, 73b,
c, 74b, 75b, 77a, d, 78a, b, 79a, b,
80b, c, 85a, b, 88a, 100b, d, f,
106f, 107a, b, c, f, g, 108a, b, 109a,
b, 110a, c, d, 111a, b, c, d, 114b,
116a, b, 118b, 119a, 120a, 122b,
121a, 123b, 128a, b, 129a, b, c,
130a, b, c, f, 131a, b, c, d, 132a, b,
c, d, f, 133c, 135b, f, h, 144c, d, g,
h, 145a, b, c, d, g, 146a, b, c, d,
147a, b, c, 148a, 149b, c, f, g, i,
151f, 152a, d, f, g, i, 156c, d, 161a,
b, c, 162a, b, 164c, 171b, d, 172b,
c, g, 173b, 174a, 175a, d, i, j, 176b,
c, d, g, h, 180c, 181a, b, 182a,
183a, b, c, 184d, 185d, 186a, 190b,
191a, 192a, h, 193c, 194a, 195a, c,
d, f, g, 196b, c, d, h, 197a, b, 198a,
b, d, 199a, b, c, d, 200a, b, 201a, b,
c, 202a, 203a, b, 204a, c, 205a, f, g,
206a, b, c, d, 207a, b, c, 208a, b,
209a, d, 211a, b, 212f, g, i
45d, 46d, 130c, 131c, 132d, f, c,
197a, 203b, 206d, 208a

wprowadzaniu sztucznych
odnowie i poprawek z
wykorzystaniem odnowienia
naturalnego na powierzchniach
pozbawionych drzewostanu np.
wskutek erw kornika drukarza
Ips typographus, poprzedzone
ewentualnym usuniciem
pojedynczych egzemplarzy
gatunkw lekkonasiennych.
Ilo wprowadzonych odnowie
sztucznych wedug potrzeb;
pielgnacja gleby, koszenie
chwastw na powstaych
uprawach oraz palikowanie
odnowie wedug potrzeb
1.5

Zabezpieczenie
odnowie rodkami
mechanicznymi

Dziaanie obejmuje odnowienia


w drzewostanach wierkowych,
wierkowo-jodowo-bukowych
oraz wtrnych drzewostanw
wierkowych. Polega na
zakadaniu mechanicznych oson
spiralnych na pdy
wierzchokowe modych jode w
celu ich zabezpieczenia przed
zgryzaniem przez due ssaki
kopytne, zwaszcza jeleniowate
Cervidae; w miejscach o
wysokiej presji jeleniowatych
naley rozway zabezpieczenie
indywidualne jaworw i wizw
osonami (tubami)

Na obszarze Parku objtym


ochron czynn

Rozmiar zabezpiecze wedug


potrzeb
1.6

Zabezpieczenie
odnowie rodkami
chemicznymi

Dziaanie obejmuje odnowienia


w drzewostanach wierkowych,
wierkowo-jodowo-bukowych
oraz wtrnych drzewostanw
wierkowych. Polega na
zabezpieczaniu odnowie
jodowych zapachowymi
rodkami odstraszajcymi
(repelentami) przed
jeleniowatymi Cervidae. Zaleca
si stosowanie repelentw, m. in.
typu: CERVACOL do
zabezpieczania przed
zgryzaniem pdw
wierzchokowych i bocznych
jode w rejonach redniej i
wysokiej presji jeleniowatych,
oraz do zabezpieczania pdw
76

Na obszarze Parku objtym


ochron czynn

wierzchokowych jaworw i
jesionw; oraz typu: WAMEXTRA PA do zabezpieczania
jode, jaworw i innych cennych
domieszek przeciwko
spaowaniu w rejonach o silnej
presji jeleniowatych;
zabezpieczanie wybircze
nieuszkodzonych jode (300-400
szt/ ha)

1.7

2
2.1

Regulacja nadmiernej
liczebnoci populacji
jelenia szlachetnego
(Cervus elaphus)

Rozmiar zabezpiecze wedug


potrzeb
Dziaanie obejmuje regulacj
populacji jelenia (Cervus
elaphus). Zabieg zastanie
poprzedzony:
- okreleniem liczebnoci
gatunku na obszarze Parku
(rnymi metodami),
- okreleniem stopnia
uszkodzenia odnowie
naturalnych, gwnie z udziaem
jody i jawora, w drzewostanach,
- okreleniem aktywnoci
drapienikw: wilka i rysia lub
innych czynnikw
powodujcych naturalne
ograniczenie populacji jelenia;

Po uzyskaniu danych ustalona


zostanie wielko
intensywno regulacji
Ochrona nielenych ekosystemw ldowych
Dziaanie obligatoryjne:
Koszenie z usuwaniem
prowadzenie ekstensywnego
biomasy
uytkowania polan;
Dziaanie fakultatywne:
1) koszenie kos rczn lub
kosiarkami mechanicznymi, w
sposb nie niszczcy struktury
rolinnoci i gleby; na
wysokoci 5-15 cm;
2) koszenie od rodka na
zewntrz powierzchni;
3) naley pozostawi 5-10 %, a
w przypadku mak 50%
stanowiska nieskoszonego;
4) po wykoszeniu biomasa
powinna by usunita z patu
siedliska w terminie do 2
tygodni od pokosu; dopuszcza
si jej zoenie w pryzmy na
skraju polany lub, w miejscach,
gdzie bdzie to utrudnione 77

Na obszarze Obwodw
Ochronnych: Turbacz, Kudo i
Suchora, w strefie ochrony
czynnej

3f, 8k, 17f, i, 20f, g, j, 22c, d,


24d, f, g, j, 28i, 29k, l, 30f, 35j,
37h, i, j, 46k, l, 48h, 56c, 60b,
62c, 65b, 66d, g, h, 68d, f, 76g,
77f, h, 87c, 88f, g, 93c, 96m, n,
100b, d, f, h, i, 106k, l, 107b, g,
h, k, m, n, o, 111f, 113c, 116c,
118f, 130f, g, 135k, 144g, h, i, j,
k, l, 145m, o, 148c, d, h, 149f, j,
o, s, 151j, 152i, j, 156f, 157d,
161d, 162c, 171b, i, k, n, p,
172c, i, 173f, 175a, k, l, o, w, y,
176l, o, s, x, y, 178i, j, 180f, g,
h, 181b, f, g, j, 182j, 183h, i, j,
k, 184i, j, o, 185h, i, j, k, l,
186a, f, h, k, 191d, f, 196b, k, n,
197f, g, 199f, 206f, 207c, d,
210c, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, r,
s, t, u, w

2.2

Wypas z moliwoci
koszarowania

spalanie;
5) naley dy do zachowania
nieregularnych granic
wykaszanych powierzchni;
Termin: ki wiee
Arrhenatheretum elatioris:
corocznie, od 15 czerwca do 30
wrzenia, po 20 lipca moliwy
drugi pokos lub wypas;
pozostae zbiorowiska: jeden
pokos, co 1-3 lata, od 1 sierpnia
do 30 wrzenia, za wyjtkiem
k kwiecistych, na ktrych
wskazuje si termin pniejszy:
od 15 sierpnia do 30 wrzenia.
Termin koszenia w danym roku
naley kadorazowo dostosowa
do fenologii tak, aby umoliwi
wysiew nasion maksymalnej
iloci gatunkw oraz tak, aby
uwzgldni biologi gatunkw
ptakw, dla ktrych ki s
siedliskami.
Na siedliskach ubogich
dopuszcza si zabieg
mulczowania, polegajcy na
koszeniu z jednoczesnym
rozdrabnianiem pokosu. Zabieg
naley wykonywa w odstpach
kilkuletnich (np. co 5 lat),
zamiast koszenia z usuwaniem
biomasy w danym roku.
Dziaanie fakultatywne:
1) wypas zwierztami
gospodarskimi (owce, kozy,
krowy, doranie konie) w
obsadzie od 0,4-0,6 DJP/ha dla
ubogich siedlisk murawowych
do 1DJP/ha w przypadku
yznych siedlisk kowych;
2) w trakcie lub po zakoczeniu
wypasu obligatoryjnie naley
wykosi niedojady, szczeglnie
w zbiorowiskach z udziaem
miaka darniowego
Deschampsia caespitosa,
ostroenia polnego Cirsium
arvense;
3) wypas najwilgotniejszych
zbiorowisk (mak) nie jest
wskazany ze wzgldu na
moliwo znacznego
deformowania podoa;
4) z koszarowania naley
78

28i, 30f, 96m, n, 106k, 135k,


144g, h, i, j, k, l, 149f, j, o, s,
185h, i, 186a, f, h, k

wyczy siedliska mak, k


ostroeniowych oraz psiar
bogatych florystyczne, a take
powierzchnie z Trollius
altissimus i stanowiskami
rzadkich grzybw;
5) koszar naley przestawia co
1-2 dni;
6) zabieg ma charakter
fakultatywny; jeeli nie dojdzie
do skutku, to powierzchnie lub
ich czci zostan wykoszone
mechanicznie albo rcznie.

2.3

Wypas bez
koszarowania

Termin: corocznie, w niszych


pooeniach (do 800 m n.p.m.)
dopuszcza si od 1 maja, a na
obszarach powyej 800 m n.p.m.
od 15 maja; przy czym w
obydwu przypadkach zaleca si
opnienie o ok. 2 tygodnie
zalenie od zaawansowania
wegetacji; na polanach
kwiecistych naley dy do
opnienia terminu wypasu od
1 lipca, z uwagi na ochron
owadw zapylajcych.
Dziaanie fakultatywne:
1) wypas zwierztami
gospodarskimi (owce, kozy,
krowy, doranie konie) w
obsadzie od 0,4-0,6 DJP/ha dla
ubogich siedlisk murawowych
do 1DJP/ha w przypadku
yznych siedlisk kowych;
2) w trakcie lub po zakoczeniu
wypasu obligatoryjnie naley
wykosi niedojady, szczeglnie
w zbiorowiskach z udziaem
miaka darniowego
Deschampsia caespitosa,
ostroenia polnego Cirsium
arvense;
3) wypas najwilgotniejszych
zbiorowisk (mak) nie jest
wskazany ze wzgldu na
moliwo znacznego
deformowania podoa;
4) zabieg ma charakter
fakultatywny; jeeli nie dojdzie
do skutku, to powierzchnie lub
ich czci zostan wykoszone
mechanicznie albo rcznie.
Termin: corocznie, w niszych
79

17f, i, 24d, f, g, j, 29k, l, 35j,


37h, i, j, 46c, f, k, l, 48g, h, 56c,
60b, 62b, c, 65b, 66d, g, h, 68d,
f, 76g, 81g, 100b, d, f, h, i, 106l,
107b, c, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o,
130f, g, 148c, d, h, 151j, 152i, j,
161d, 162c, 171b, i, k, n, p,
172c, g, i, 173f, 175a, k, l, o,
176l, o, s, 178i, j, 181f, 182j,
184i, j, o, 196b, k, n, 197f, g,
198j, k, 199f, 206f, 207a, b, c,
d, 210c, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p,
r, s, t, u, w

2.4

Usuwanie drzew i
krzeww

2.5

Regulacja stosunkw
wodnych

2.6

Eliminacja czynnikw

pooeniach (do 800 m n.p.m.)


dopuszcza si od 1 maja, a na
obszarach powyej 800 m n.p.m.
od 15 maja; przy czym w
obydwu przypadkach zaleca si
opnienie o ok. 2 tygodnie
zalenie od zaawansowania
wegetacji; na polanach
kwiecistych naley dy do
opnienia terminu wypasu od
1 lipca, z uwagi na ochronne
owadw zapylajcych.
Usunicie drzew i krzeww z
powierzchni ekosystemw
nielenych, poprzez wycink
przy lub poniej szyi
korzeniowej, a nastpnie
usunicie z miejsca zabiegu.
Dopuszcza si usuwanie karp
korzeniowych (za wyjtkiem
powierzchni mak ValerianoCaricetum flavae). Na
wszystkich odkrzewianych
powierzchniach (za wyjtkiem
mak) dopuszcza si
zrbkowanie biomasy. W
przypadku odkrzewiania
powierzchni o utrudnionym
dojedzie, przy duej iloci
uzyskanej biomasy, dopuszcza
si jej biece spalanie w
miejscu wykonywania zabiegu
lub pozostawienie w stosach.
Dopuszcza si pozostawienie
pojedynczych rozproszonych
drzew i krzeww, jednak nie
wicej ni 10-20% powierzchni
siedliska.
Od 1sierpnia do koca lutego, w
cigu 5 pierwszych lat
obowizywania planu ochrony, a
w przypadku gruntw
wykupionych od prywatnych
wacicieli do trzech lat od
daty wykupu.
Kaskadowa zabudowa roww o
gbokoci 0,6-1,0 m, co 3-4 m;
cznie ok. 15 przetamowa
hamujcych erozj;
zabieg jednorazowy, w cigu
pierwszego roku obowizywania
planu ochrony
Usuwanie gazi i konarw, oraz
pni drzew na granicy polany i
80

3f, 8k, 17f, i, 20j, 24d, f, g, j,


28i, 29k, l, 30f, 35j, 37h, i, j,
46c, f, k, l, 48g, h, 56c, 60b,
62c, 65b, 66d, g, h, 68d, 76g,
77c, f, g, h, 81g, 87c, 88f, g,
93c, 96m, n, 100b, d, f, h, i,
106k, l, 107a, b, c, f, g, h, i, j, k,
l, m, n, o, 111f, 113c, 116c,
118f, 130f, g, 135k, 144g, h, i, j,
k, l, 145o, p, r, 148c, d, h, 149f,
j, o, s, 151j, 152i, j, 156f, 157d,
161d, 162c, 171b, i, k, n, p,
172c, g, i, 173f, 175a, k, l, o, w,
y, 176l, o, s, 178i, j, 180d, g, h,
181f, h, 182j, 183h, i, j, 184i, j,
o, 185h, i, k, l, 186a, f, h, k,
191d, f, 196b, n, 197g, 198j, k,
199f, g, 200c, 206f, 207a, b, c,
d, 210c, f, g, h, i, k, m, n, o, r, s,
t, u, w

144-k

Na obszarze Parku objtym

utrudniajcych
uytkowanie kone

2.7

2.8

Nawoenie organiczne
polan objtych
zabiegiem koszenia

lasu, utrudniajcych
wykonywanie zabiegu koszenia
W miar potrzeby
Na wybrane powierzchnie nie
podlegajce wypasowi naley
dopuci dostarczanie nawozu
organicznego; w niszych
pooeniach dopuszcza si
nawoenie obornikiem; na
polanach wyej pooonych
zalecan form nawoenia jest
rozrzucanie co 4-5 lat
przekompostowanej biomasy,
zoonej na skraju polany;
nawoeniem naley obj ok.
1/3 powierzchni: ubogich muraw
bliniczkowych, k wieych,
zbiorowisk porednich midzy
psiar a k reglow oraz
borwczysk.

W miar potrzeby
Dziaanie fakultatywne:
Eliminacja
Wykaszanie fragmentw polan
problematycznych
opanowanych przez
gatunkw rodzimych
problematyczne gatunki
rolin zielnych
rodzime, m.in. ostroe polny
Cirsium arvense; zabieg naley
wykona przed owocowaniem
gatunku dopuszcza si termin
od 1 czerwca; skoszone odygi z
kwiatostanami powinny zosta
spalone; technik prac naley
dostosowa do potrzeb
Ochrona ekosystemw wodnych

ochron czynn

Wybrane
polany
objte
zabiegiem koszenia w strefie
ochrony czynnej

Hala Duga - cz;


w miar potrzeb w innych
lokalizacjach na polanach w
strefie ochrony czynnej

3.1

Ochrona zbiornikw
wodnych przed
zamuleniem

Usuwanie szcztkw rolinnych


oraz muu nagromadzonego w
sztucznych zbiornikach
wodnych - stawkach

Na obszarze Parku objtym


ochron czynn

3.2

Utrzymanie istniejcych Utrzymanie uj wody i


na terenie Parku uj
zbiornikw retencyjnych w celu
wody pitnej i
zabezpieczenia potrzeb
zbiornikw
lokalnych spoecznoci oraz
retencyjnych z
niedopuszczenia do
moliwoci ich
powstawania nowych uj
przebudowy i
konserwacji
Ochrona pr zyrody nieoywionej i gleb

Ujcia wody pitnej w strefie


ochrony czynnej: 31a, 37b, i,

46c, 62a, 76a, 77f, 107h, 144i, f,


145o, c, 148d, 161b, g, 183h, 185h,
192s, 196c, g, 197a, c, 198a, 200b,
206d, 210b, j

Ochrona walorw krajobrazowych i wartoci kulturowych

5.1

Zabezpieczenie, remont

Podjcie prac zabezpieczajcych


81

Szaas na polanie Boryswka

i odbudowa szaasw

i remontowych przy obiektach


na gruntach bdcych w
wieczystym uytkowaniu GPN
lub bdcych jego wasnoci

Grna (obiekt nr 5, zgodnie z


numeracj w Operacie ochrony
walorw krajobrazowych i
wartoci kulturowych)
Inne obiekty - w miar potrzeb

5.2

Zachowanie, biece
utrzymanie szaasw

Dbao o obiekty,
porzdkowanie ich otoczenia

5.3

Koszenie

Ochrona walorw
Zgodnie z lokalizacj zabiegu w
krajobrazowych polan poprzez
ekosystemach nielenych
hamowanie naturalnej sukcesji w
drodze koszenia

5.4

Usuwanie drzew i
krzeww

Ochrona walorw
krajobrazowych polan poprzez
usuwanie drzew i krzeww
przesaniajcych widoki

5.5

Wypas

Szaasy na polanach w strefie


ochrony czynnej

Zgodnie z lokalizacj zabiegu w


ekosystemach nielenych

Prowadzenie wypasu
Zgodnie z lokalizacj zabiegu w
kulturowego na wybranych
ekosystemach nielenych
polanach wasnoci Parku,
suce ochronie walorw
krajobrazowych i kultywowaniu
tradycji pasterskich
Dziaania dot yczce infrastruktur y tur yst ycznej i edukacyj nej Parku

6.1

Wykonanie bram
wejciowych do Parku

Ochrona gatunkw rolin i gr zyb w

7.1

Koszenie z usuwaniem
biomasy

Ochrona stanowisk gatunkw


Zgodnie z lokalizacj zabiegu
rolin i grzybw poprzez
w ekosystemach nielenych
hamowanie naturalnej sukcesji w
drodze koszenia

7.2

Usuwanie drzew i
krzeww

Ochrona stanowisk gatunkw


rolin i grzybw poprzez
usuwanie drzew i krzeww z
powierzchni ekosystemw
nielenych

Zgodnie z lokalizacj zabiegu


w ekosystemach nielenych

7.3

Wypas

Zgodnie z lokalizacj zabiegu


w ekosystemach nielenych

7.4

Regulacja stosunkw
wodnych

Ochrona stanowisk gatunkw


rolin i grzybw poprzez
hamowanie naturalnej sukcesji w
drodze wypasu
Kaskadowa zabudowa roww o
gbokoci 0,6-1,0 m, co 3-4 m;
cznie ok. 15 przetamowa
hamujcych erozj

7.5

Odstpienie od
usuwania drzew

W cigu najbliszych 5 lat

Zabieg jednorazowy, w cigu


pierwszego roku obowizywania
planu ochrony
Dziaanie zaplanowane dla
gatunkw wystpujcych na
drzewach w parku dworskim w
82

Przy granicy Parku w dolinach


potokw: Kamienica, Jaszcze,
Konina

Zgodnie z lokalizacj zabiegu


w ekosystemach nielenych

210i, p,

gospodarzy

Porbie Wielkiej: mech


Anomodon viticulosus (na korze
wiza Ulmus scabra) oraz porost
Normandina pulchella (na korze
gruszy Pyrus sp.)
Dziaanie zaplanowane dla
stanowisk gatunkw porostw:
Flavoparmelia caperata,
Parmelina tiliacea, Punctelia
jeckeri, Punctelia
subrudectaerata,
zlokalizowanych w parku
dworskim w Porbie Wielkiej;
pod warunkiem, e drzewa lub
ich czci nie zagraaj
bezpieczestwu odwiedzajcych
Dziaanie zaplanowane dla
nastpujcych gatunkw
porostw: Lobaria pulmonaria,
Thelotrema lepadinum

7.6

Zachowanie stanowisk
gatunkw w trakcie
prowadzenia ci
pielgnacyjnych w
koronach drzew

7.8

Wyznaczenie
wymaganych prawem
stref ochrony dla
gatunkw porostw, w
promieniu 50 m od
stanowiska
Ochrona gatunkw zwi erzt

111a, 116b, 119a, 120a,122b,


123b, 129a, 130a

Utrzymanie istniejcych
oraz utworzenie
dodatkowych staych
zbiornikw wodnych o
korzystnych warunkach
termicznych dla rozrodu
pazw

Sztuczne zbiorniki dla pazw


w strefie ochrony czynnej

8
8.1

Konserwacja istniejcych
zbiornikw rozrodczych pazw:
- zapewnienie odpowiedniego
dostpu wiata (usuwanie drzew
silnie zacieniajcych zbiorniki,
usuwanie ze zbiornikw
nadmiaru rolinnoci z
pozostawieniem jej w 1/3 do 1/2
powierzchni czyszczonego
zbiornika),
- zapobieganie wypycaniu
zbiornikw poprzez okresowe
usuwanie namuw i osadw;

210f, g, i, p

Lokalizacja nowych zbiornikw


po dokonaniu szczegowego
rozpoznania potrzeb i
moliwoci wykonania

Utworzenie dodatkowych
zbiornikw rozrodczych dla
pazw o wyszych
wymaganiach termicznych
pytszych, zasilanych wod
opadow lub pochodzc z
wysikw
8.2

Zmiana warunkw
siedliskowych
zbiornikw (staww) w
o.o. Dwr

Okresowe, wg potrzeb,
obnienie poziomu zastawek w
zbiornikach w o.o. Dwr w celu
podniesienia temperatury wody

Zbiorniki wodne w parku


dworskim, o.o. Dwr

8.3

Zabezpieczenie miejsc
rozrodu i bytowania
gadw

Odsanianie istniejcych i
wykonywanie na wybranych
polanach nowych mikrosiedlisk
w postaci kamiennych kopcw,

Polany w strefie ochrony


czynnej

83

murkw, stert drewna i kop


siana
8.4

Utrzymanie stref
ekotonowych

Utrzymywanie stref
ekotonowych na styku polan i
lasu, o umiarkowanym
zakrzewieniu ok. 30 %

Na obszarze Parku objtym


ochron czynn

8.5

Ograniczenie
potencjalnych kolizji
pojazdw z gatunkami
zwierzt na drogach w
Parku

Wprowadzenie rozwiza
ograniczajcych prdko
samochodw, rowerw i innych
pojazdw poruszajcych si
drog w Dolinie Kamienicy
midzy wyjazdem z Parku a
dawnym skadem Ustpne

Droga asfaltowa w Dolinie


Kamienicy

8.6

Utrzymanie i poprawa
stanu siedliska polan
poprzez koszenie

Koszenie polan reglowych w


celu utrzymania siedlisk
nielenych w odpowiednim
stanie z przyjciem
nastpujcych zasad:
- koszenie od rodka do
zewntrz,
- pozostawienie 5-10%
powierzchni dziaki
nieskoszonej, przy czym w
kadym roku powinno to
dotyczy innej jej czci,
- usunicie lub zoenie w stogi
citej biomasy w terminie nie
duszym ni 2 tygodnie po
pokosie, a w uzasadnionych
przypadkach w duszym
terminie, niezwocznie po
ustaniu przyczyn ze wzgldu, na
ktre termin ten nie by
przestrzegany

Zgodnie z lokalizacj zabiegu w


ekosystemach nielenych

8.7

Utrzymanie i poprawa
stanu siedliska polan
poprzez usuwanie
drzew i krzeww

Usuwanie samosieww drzew i


krzeww w miejscach gdzie
postpuje sukcesja. W celu
utrzymania mozaikowatoci
siedlisk mona pozostawia
niektre kpy drzew lub
krzeww rosnce w biogrupach,
szczeglnie paty poronite
wierzb iw stanowic dla
owadw rolin pokarmow

Zgodnie z lokalizacj zabiegu w


ekosystemach nielenych

8.8

Utrzymanie i poprawa
stanu siedliska polan
poprzez wypas

Utrzymanie waciwego stanu


siedlisk kowych poprzez
prowadzenie ekstensywnego
wypasu, z moliwoci
koszarowania na wybranych
powierzchniach

Zgodnie z lokalizacj zabiegu w


ekosystemach nielenych

8.9

Utrzymanie i poprawa

Przywrcenie i zwikszenie

Wybrane polany w strefie

84

stanu kwiecistoci k
dla owadw

kwiecistoci zbiorowisk
kowych na polanach GPN,
poprzez przywoenie skoszonej
biomasy z nasionami z polan o
duej kwiecistoci w celu
translokacji nasion rolin
kwiatowych.

ochrony czynnej

8.10

Przestrzeganie
odpowiednich terminw
prac na polanach z
uwagi na ochron
ptakw i owadw
zapylajcych

Pod potrzeby zachowania


gatunkw zwizanych z
siedliskiem polan stosowa
zabiegi ochrony czynnej w
terminie od 1 sierpnia do koca
lutego, za wyjtkiem wypasu
dopuszczonego we
wczeniejszym terminie (na
polanach kwiecistych zalecany
od 1 lipca, na pozostaych od
15 maja) oraz koszenia
wybranych polan kwiecistych
od 15 sierpnia

Wszystkie polany w strefie


ochrony czynnej

8.11

Utrzymanie i poprawa
stanu siedliska dla
chrzszczy
ksylofagicznych

Pozostawianie odpowiedniej
iloci martwego drewna w
miejscach, gdzie prowadzi si
usuwanie posuszu czynnego w
ramach ci sanitarnych

Na obszarze Parku objtym


ochron czynn

8.12

Utrzymanie i poprawa
stanu siedliska dla
popielicowatych

Pozostawianie drzew
dziuplastych w starodrzewiach
oraz czci posuszu stojcego.

Ekosystemy lene w strefie


ochrony czynnej

8.13

Przestrzeganie
odpowiednich terminw
prowadzenia prac w
ekosystemach lenych z
uwagi na ochron
ptakw lgowych

Przestrzeganie nastpujcych
terminw :
- wykonywanie ci sanitarnych
(usuwanie posuszu kornikowego
czynnego) dopuszcza si od 1
czerwca do koca lutego,
- wykadanie puapek
feromonowych, adaptacja drzew
puapkowych dopuszcza si od
1 kwietnia;
- pozostae zabiegi i prace (np.
remontowe drg, szlakw i
cieek) dopuszcza si w
terminie od 1 sierpnia do koca
lutego

Na obszarze Parku objtym


ochron czynn

Ponadto naley uwzgldnia


ustalenia wynikajce z
ustanowienia wymaganych
prawem stref ochrony dla
gatunkw ptakw oraz
wczeniejszy termin rozpoczcia
okresu lgowego dla puszczyka
uralskiego od 14 lutego
85

8.14

Utrzymanie i poprawa
stanu siedliska dla
kurakw lenych

W przypadku stwierdzenia
staego przebywania
(powtarzajcych si obserwacji)
ptakw bdcych przedmiotami
ochrony w obszarze Natura
2000, podane terminy mog ulec
zmianie w oparciu o decyzj
dyrektora Parku
Dla guszca:
preferowanie odnowienia
wierkowego w modnikach i
jego utrzymanie w postaci
biogrup (bez penego zwarcia).
Na polanach z borwczyskami,
obok zwartych, modych
drzewostanw, pozostawienie
biogrup drzew dajcych oson
przed atakiem drapienikw

Ekosystemy lene w strefie


ochrony czynnej (dla guszca
dotyczy tylko obszaru
wyznaczonej gorczaskiej
ostoi)

Dla jarzbka:
utrzymywanie gatunkw
domieszkowych i pionierskich
drzew i krzeww (np: wierzba
iwa, leszczyna, jarzbina,
brzoza, osika, olsza szara).
Preferowanie odnowie
naturalnych
8.15

Utrzymanie i poprawa
stanu siedliska pod
potrzeby wochatki,
sweczki, puszczyka
uralskiego i innych
dziuplakw oraz
nietoperzy

Pozostawienie duych drzew


dziuplastych, zomw
(kominw) jako potencjalnych
miejsc gniedenia si i spiarni

Ekosystemy lene w strefie


ochrony czynnej

8.16

Utrzymanie i poprawa
stanu siedliska dla
ptakw siedlisk lenych,
a gwnie dziciow,
muchowki maej i
puchacza

Pozostawianie drzew
dziuplastych, martwych drzew
stojcych i leaniny oraz czci
posuszu czynnego ze
wskazaniem w pierwszej
kolejnoci na grupy drzew, a
nastpnie na pojedyncze drzewa.

Ekosystemy lene w strefie


ochrony czynnej

Pozostawienie gatunkw
domieszkowych i pionierskich
drzew i krzeww np: wierzba,
brzoza, osika, olsza szara.
8.17

Poprawa bazy lgowej


dla ptakw

Czyszczenie skrzynek lgowych


dla ptakw

Skrzynki lgowe przy osadach


lenych oraz wzdu dolnych
czci gwnych dolin i w parku
dworskim w Porbie Wielkiej

8.18

Poprawa bazy lgowej


dla pilchowatych

Wykadanie skrzynek lgowych


dla pilchowatych (typ angielski).

W modszych drzewostanach
liciastych, w rejonach

86

8.19

Zwikszenie
dostpnoci zimowisk
dla nietoperzy

Skrzynki te s rwnoczenie
wykorzystywane przez tzw.
wtrne dziuplaki

stwierdzonego wystpowania

Uwzgldnienie podczas prac


remontowych szaasw
wytycznych w zakresie
podniesienia atrakcyjnoci tych
obiektw dla nietoperzy (wg
szczegw w Operacie ochrony
fauny)

Szaasy pasterskie w strefie


ochrony czynnej

d) dziaania ochronne na obszarach ochrony krajobrazowej


Lp.
1.
1.1

Rodzaj dziaa
Sposb wykonania i zakres
ochronnych
Ochrona ekosystemw lenych
Wykadanie puapek
Wykadanie puapek
feromonowych
zapachowych (feromonowych)
na kornika drukarza Ips
typographus, drwalnika
paskowanego Trypodendron
lineatum i brudnic mniszk
Lymantria monacha; zaleca si
stosowanie puapek sztucznych
(m.in. rurowych, szczelinowych
i innych) z feromonem
syntetycznym typu Ipsodor,
Trypodor i inne; ich liczba i
rozmieszczenie wedug potrzeb

Lokalizacja
Na obszarze Parku w strefie
ochrony krajobrazowej

Realizacja zabiegu po uzyskaniu


zgody waciciela gruntu;
termin: od 1 kwietnia do koca
lutego
1.2.

1.3

Wykadanie drzew
puapkowych

Zabiegi sanitarnoselekcyjne

Wykadanie puapek
klasycznych, czyli powalonych
przez wiatr drzew wierkowych,
ktre suy bd w ocenie
stopnia rozwoju populacji
kornika drukarza Ips
typographus; ich liczba oraz
rozmieszczenie wedug potrzeb
Realizacja zabiegu po uzyskaniu
zgody waciciela gruntu;
termin: od 1 kwietnia do koca
lutego
Dziaanie obejmuje drzewostany
wierkowe oraz drzewostany z
udziaem wierka. Polega na
usuwaniu czynnego posuszu
wierkowego, wiatroomw i
wiatrowaw zasiedlonych przez
87

Las wsi Konina: 212a, b, h

4d, 8d, 9c, f, 10b, c,17b, c, d, h,


20d, 24c, 28c, 29c, d, f, g, 32d,
36c, d, f, g, 37c, 45a, 46b, 50a,
52b, 55h, 57a, 66b, 75c, d, f, g,
76b, 80a, 81b, 95b, c, 96a, b, c,
f, i, j, 97a, 100a, 107-d, 118a,

1.4

1.5

Zabezpieczenie
odnowie rodkami
mechanicznymi

Zabezpieczenie
odnowie rodkami
chemicznymi

kambiofagi oraz ich korowanie


wraz z niszczeniem kory.
Intensywno ci wedug
potrzeb.
Zabieg do wykonania przy
udziale waciciela gruntu lub po
uzyskaniu jego zgody.
Zalecany termin: od 1 czerwca
do koca lutego

130d, 133b, 135c, g, i, 148b,


149a, d, 151a, c, g, 152b, 164b,
165b, 169a, 171a, 172a, d, 173a,
175 b, c, h, f, g, 176a, f, i, 177d,
178d, 181c, d, 182c, d, 184c,
186b, 192b, c, d, f, g, 193a,
195b, 196a, f, g, i, 198c, f, g,
204b, d, 205b, c, d, 209b, c,
212a, b, c, d, h

Dziaanie obejmuje odnowienia


w drzewostanach wierkowych,
wierkowo-jodowo-bukowych
oraz wtrnych drzewostanw
wierkowych. Polega na
zakadaniu mechanicznych oson
spiralnych na pdy
wierzchokowe modych jode w
celu ich zabezpieczenia przed
zgryzaniem przez due ssaki
kopytne, zwaszcza jeleniowate
Cervidae; w miejscach o
wysokiej presji jeleniowatych
naley rozway zabezpieczenie
indywidualne jaworw i wizw
osonami (tubami)

Na caym obszarze Parku


objtym ochron krajobrazow

Rozmiar zabezpiecze wedug


potrzeb
Realizacja zabiegu przy udziale
waciciela gruntu lub za jego
zgod
Dziaanie obejmuje odnowienia
w drzewostanach wierkowych,
wierkowo-jodowo-bukowych
oraz wtrnych drzewostanw
wierkowych. Polega na
zabezpieczaniu odnowie
jodowych zapachowymi
rodkami odstraszajcymi
(repelentami) przed
jeleniowatymi Cervidae. Zaleca
si stosowanie repelentw, m.
in. typu: CERVACOL do
zabezpieczania przed
zgryzaniem pdw
wierzchokowych i bocznych
jode w rejonach redniej i
wysokiej presji jeleniowatych,
oraz do zabezpieczania pdw
wierzchokowych jaworw i
jesionw; oraz typu: WAMEXTRA PA do zabezpieczania
jode, jaworw i innych cennych
88

Na obszarze Parku objtym


ochron krajobrazow

domieszek przeciwko
spaowaniu w rejonach o silnej
presji jeleniowatych;
zabezpieczanie wybircze
nieuszkodzonych jode (300-400
szt/ ha).

1.4

1.5

2.
2.1

Rozmiar zabezpiecze wedug


potrzeb
Realizacja zabiegu przy udziale
waciciela gruntu lub za jego
zgod
Regulacja nadmiernej
Dziaanie obejmuje regulacj
liczebnoci populacji
populacji jelenia (Cervus
jelenia szlachetnego
elaphus). Zabieg zastanie
(Cervus elaphus)
poprzedzony:
- okreleniem liczebnoci
gatunku na obszarze Parku
(rnymi metodami),
- okreleniem stopnia
uszkodzenia odnowie
naturalnych, gwnie z udziaem
jody i jawora, w drzewostanach,
- okreleniem aktywnoci
drapienikw: wilka i rysia lub
innych czynnikw
powodujcych naturalne
ograniczenie populacji jelenia.
Po uzyskaniu danych ustalona
zostanie wielko
intensywno regulacji.
Realizacja zabiegu za zgod
waciciela gruntu.
Wykup gruntw
Nabywanie przez Gorczaski
Park Narodowy praw wasnoci
do gruntw pooonych w
granicach Parku na drodze
wykupu od prywatnych
wacicieli
Ochrona nielenych ekosystemw ldowych
Koszenie z usuwaniem
Dziaanie obligatoryjne:
biomasy
prowadzenie ekstensywnego
uytkowania polan;
Dziaanie fakultatywne:
1) koszenie kos rczn lub
kosiarkami mechanicznymi, w
sposb nie niszczcy struktury
rolinnoci i gleby; na
wysokoci 5-15 cm; 2) koszenie
od rodka na zewntrz
powierzchni; 3) naley
pozostawi 5-10 %, a w
przypadku mak 50% stanowiska
nieskoszonego;4) po wykoszeniu
89

Na obszarze Obwodw
Ochronnych: Turbacz, Kudo i
Suhora, w strefie ochrony
krajobrazowej przylegej
bezporednio do ochrony
czynnej

Grunty prywatne na obszarze


caego Parku

3d, 8h, j, 9g, h, i, k, 10f, g, 17b,


j, k, l, m, 19c, 20h, i, 24h, i, k, l,
28c, g, h, j, 29d, g, h, i, j, m,
32f, 36h, i, j, k, l, 46h, i, j, 50d,
f, g, 52c, d, f, g, 57a, d, 66f, 75i,
j, k, l, m, n, 76c, d, f, 80f, g, h, i,
j, k, 81d, f, 95f, 96c, k, l, 97a, g,
h, 100g, 118g, 130d, h, i, 133d,
f, 135j, l, 148f, g, i, j, 149k, l,
m, n, p, r, t, 151i, k, l, 164f, g,
h, i, 169c, d, 171j, l, m, o, 172j,
k, 173c, d, g, 175m, n, p, r, s, t,
u, x, 176j, k, m, n, p, r, t, u, w,
178g, h, k, l, m, n, 179b, c,

biomasa powinna by usunita z


patu siedliska w terminie do 2
tygodni od pokosu; dopuszcza
si jej zoenie w pryzmy na
skraju polany lub, w miejscach,
gdzie bdzie to utrudnione
spalanie; 5) naley dy do
zachowania nieregularnych
granic wykaszanych
powierzchni.
Termin: ki wiee
Arrhenatheretum elatioris:
corocznie od 15 czerwca do 30
wrzenia, po 20 lipca moliwy
drugi pokos lub wypas.
Pozostae zbiorowiska: jeden
pokos, co 1-3 lata, od 1 sierpnia
do 30 wrzenia, za wyjtkiem
k kwiecistych, na ktrych
dopuszcza si termin pniejszy:
od 15 sierpnia do 30 wrzenia;
Termin koszenia w danym roku
naley kadorazowo dostosowa
do fenologii tak, aby umoliwi
wysiew nasion maksymalnej
iloci gatunkw oraz tak, aby
uwzgldni biologi gatunkw
ptakw, dla ktrych ki s
siedliskami.
Na siedliskach ubogich
dopuszcza si zabieg
mulczowania, polegajcy na
koszeniu z jednoczesnym
rozdrabnianiem pokosu. Zabieg
naley wykonywa w odstpach
kilkuletnich (np. co 5 lat),
zamiast koszenia z usuwaniem
biomasy w danym roku.

2.2

Wypas z moliwoci
koszarowania

Realizacja zabiegu przy udziale


waciciela lub za jego zgod
Dziaanie fakultatywne:
1) wypas zwierztami
gospodarskimi (owce, kozy,
krowy, doranie konie) w
obsadzie od 0,4-0,6 DJP/ha dla
ubogich siedlisk murawowych
do 1DJP/ha w przypadku
yznych siedlisk kowych;
2) w trakcie lub po zakoczeniu
wypasu obligatoryjnie naley
wykosi niedojady, szczeglnie
w zbiorowiskach z udziaem
miaka darniowego
90

181i, k, l, 182f, g, h, i, 184k, l,


m, n, 186g, i, j, l, 191b, c, 192i,
j, l, m, r, 193d, f, g, 195h, 196a,
j, m, o, p, r, 198i, 204f, g, h, i,
205h, i, j, 209f, g, 210x, y, z

28c, g, h, j, 80f, g, h, i, j, k, 96c,


k, l, 97a, g, h, 135j, l, 149k, l,
m, n, p, r, t, u, 186g, i, j, l

Deschampsia caespitosa,
ostroenia polnego Cirsium
arvense;
3) wypas najwilgotniejszych
zbiorowisk (mak) nie jest
wskazany ze wzgldu na
moliwo znacznego
deformowania podoa;
4) z koszarowania naley
wyczy siedliska mak, k
ostroeniowych oraz psiar
bogatych florystyczne, a take
powierzchnie z Trollius
altissimus i stanowiskami
rzadkich grzybw;
5) koszar naley przestawia co
1-2 dni;
6) zabieg ma charakter
fakultatywny; jeeli nie dojdzie
do skutku, to powierzchnie lub
ich czci zostan wykoszone
mechanicznie albo rcznie.
Termin: corocznie, w niszych
pooeniach (do 800 m n.p.m.)
dopuszcza si od 1 maja, a na
obszarach powyej 800 m n.p.m.
od 15 maja; przy czym w
obydwu przypadkach zaleca si
opnienie o ok. 2 tygodnie
zalenie od zaawansowania
wegetacji; na polanach
kwiecistych zaleca si opni
termin wypasu od 1 lipca, z
uwagi na ochron owadw
zapylajcych.

2.3

Wypas bez
koszarowania

Realizacja zabiegu przy udziale


waciciela lub za jego zgod
Dziaanie fakultatywne:
1) wypas zwierztami
gospodarskimi (owce, kozy,
krowy, doranie konie) w
obsadzie od 0,4-0,6 DJP/ha dla
ubogich siedlisk murawowych
do 1DJP/ha w przypadku
yznych siedlisk kowych;
2) w trakcie lub po zakoczeniu
wypasu obligatoryjnie naley
wykosi niedojady, szczeglnie
w zbiorowiskach z udziaem
miaka darniowego
Deschampsia caespitosa,
ostroenia polnego Cirsium
arvense;
91

9g, h, 10f, g, 17b, j, k, l, m, 19c,


24h, i, k, l, 29d, g, h, i, j, m, 32f,
36h, i, j, k, l, 46g, h, i, j, 50d, f, g,
66f, 75i, j, k, l, m, n, 76c, d, f, 81d,
f, 100g, 130d, h, i, 133d, f, 148f, g,
i, j, 151h, i, k, l, 164f, g, h, i, 165d,
f, 171j, l, m, o, 172j, k, 173c, d, g,

175m, n, p, r, 176j, k, m, n, p, r,
178g, h, k, l, m, n, 182i, 184k, l,
m, n, 193d, f, g, 195h, i, 196a, j,
l, m, o, p, r, 198f, h, i, 204f, g,
205h, i, j, 206g, 209f, g, 210x,
y, z

3) wypas najwilgotniejszych
zbiorowisk (mak) nie jest
wskazany ze wzgldu na
moliwo znacznego
deformowania podoa;
4) zabieg ma charakter
fakultatywny; jeeli nie dojdzie
do skutku, to powierzchnie lub
ich czci zostan wykoszone
mechanicznie albo rcznie.
Termin: corocznie, w niszych
pooeniach (do 800 m n.p.m.)
dopuszcza si od 1 maja, a na
obszarach powyej 800 m n.p.m.
od 15 maja; przy czym w
obydwu przypadkach zaleca si
opnienie o ok. 2 tygodnie
zalenie od zaawansowania
wegetacji; na polanach
kwiecistych zaleca si opni
termin wypasu od 1 lipca, z
uwagi na ochron owadw
zapylajcych.

2.4

Usuwanie drzew i
krzeww

Realizacja zabiegu przy udziale


waciciela lub za jego zgod
Usunicie drzew i krzeww z
powierzchni ekosystemw
nielenych, poprzez wycink
przy lub poniej szyi
korzeniowej, a nastpnie
usunicie z miejsca zabiegu.
Dopuszcza si usuwanie karp
korzeniowych (za wyjtkiem
powierzchni mak ValerianoCaricetum flavae). Na
wszystkich odkrzewianych
powierzchniach (za wyjtkiem
mak) dopuszcza si
zrbkowanie biomasy. W
przypadku odkrzewiania
powierzchni o utrudnionym
dojedzie, przy duej iloci
uzyskanej biomasy, dopuszcza
si jej biece spalanie w
miejscu wykonywania zabiegu,
lub zoenie w stosy.
Dopuszcza si pozostawienie
pojedynczych rozproszonych
drzew i krzeww, jednak nie
wicej ni 10-20% powierzchni
siedliska.
Zalecany termin: od 1 sierpnia
do koca lutego
92

3d, 8h, i, j, 9g, h, i, j, k, 10f, g,


17b, j, k, l, m, 19c, 20h, i, 24h,
i, k, l, 28c, g, h, j, 29d, g, h, i, j,
m, 32f, 36h, i, j, k, l, 46g, h, i, j,
50d, f, g, 52c, d, f, g, 57a, d,
66f, 75i, j, k, l, m, n, 76c, d, f,
80f, g, h, i, j, k, 81d, f, 95f, 96c,
k, l, 97a, g, h, 100g, 118g, 130d,
h, i, 133d, f, 135j, l, 148f, g, i, j,
149k, l, m, n, p, r, t, u, 151h, i,
k, l, 164f, g, h, i, 165d, f, 169d,
171j, l, m, o, 172j, k, 173c, d, g,
175m, n, p, r, s, t, u, x, 176j, k,
m, n, p, r, t, u, w, 177g, 178g, h,
k, l, m, n, 179b, c, 181i, k, l,
182f, g, h, i, 184k, l, m, n, 186g,
i, j, l, 191b, c, 192i, j, k, l, m, n,
p, r, 193d, f, g, 195h, i, 196a, j,
l, m, o, p, r, 197d, 198f, h, i,
204f, g, h, i, j, 205h, i, j, 206g,
209f, g, 210x, y, z

2.5

2.6

2.7

2.8

Eliminacja czynnikw
utrudniajcych
uytkowanie kone

Nawoenie organiczne
polan objtych
zabiegiem koszenia

Realizacja zabiegu przy udziale


waciciela lub za jego zgod
Usuwanie gazi, konarw i pni
drzew na granicy polany i lasu,
utrudniajcych wykonywanie
zabiegu koszenia
Realizacja zabiegu w miar
potrzeby, przy udziale
waciciela lub po uzyskaniu
jego zgody
Na wybrane powierzchnie nie
podlegajce wypasowi naley
dopuci dostarczanie nawozu
organicznego; w niszych
pooeniach dopuszcza si
nawoenie obornikiem; na
polanach wyej pooonych
zalecan form nawoenia jest
rozrzucanie co 4-5 lat
przekompostowanej biomasy,
zoonej na skraju polany;
nawoeniem naley obj ok.
1/3 powierzchni: ubogich muraw
bliniczkowych, k wieych,
zbiorowisk porednich midzy
psiar a k reglow oraz
borwczysk

Realizacja zabiegu w miar


potrzeb, przy udziale waciciela
lub po uzyskaniu jego zgody
Eliminacja
Dziaanie fakultatywne:
problematycznych
Wykaszanie fragmentw polan
gatunkw rodzimych
opanowanych przez
rolin zielnych
problematyczne gatunki
rodzime, m.in. ostroe polny
Cirsium arvense; zabieg naley
wykona przed owocowaniem
gatunku zaleca si termin od 1
czerwca; skoszone odygi z
kwiatostanami powinny zosta
spalone; technik prac naley
dostosowa do potrzeb
Realizacja w miar potrzeb, przy
udziale waciciela lub za jego
zgod
Wykup gruntw
Nabywanie przez Gorczaski
Park Narodowy praw wasnoci
do gruntw pooonych w
granicach Parku na drodze
wykupu od prywatnych
wacicieli
Ochrona ekosystemw wodnych
93

Obszar ochrony krajobrazowej

Wybrane polany objte


zabiegiem koszenia w strefie
ochrony krajobrazowej

Fragmenty polan opanowane


przez problematyczne gatunki
rodzime, w strefie ochrony
krajobrazowej

Grunty prywatne na obszarze


caego Parku

3.1

3.2

4
5
5.1

5.2

5.3

Ochrona zbiornikw
wodnych przed
zamuleniem

Utrzymanie istniejcych
na terenie Parku uj
wody pitnej i
zbiornikw
retencyjnych z
moliwoci ich
przebudowy i
konserwacji

Usuwanie szcztkw rolinnych


oraz muu nagromadzonego w
sztucznych zbiornikach
wodnych stawkach.
Realizacja zabiegu przy udziale
waciciela lub za jego zgod
Utrzymanie uj wody i
zbiornikw retencyjnych w celu
zabezpieczenia potrzeb
lokalnych spoecznoci oraz
niedopuszczenia do
powstawania nowych uj

Na caym obszarze Parku


objtym ochron krajobrazow

Ujcia wody (3 sztuki) na


polanie Wzorowa

Realizacja zabiegu przy udziale


waciciela lub za jego zgod
Ochrona pr zyrody nieoywionej i gleb
Ochrona walorw krajobrazowych i wartoci kulturowych
Zabezpieczenie i remont Denie do podjcia, przy
Szaasy na polanach:
szaasw, rewaloryzacja udziale waciciela lub za jego
Mostownica (obiekty nr: 22, 23,
elementw
zgod, prac zabezpieczajcych i 25), Zielenica (nr 46), Cyrla
remontowych przy obiektach na Hanulowa (nr 6), Jaworzynka
gruntach wasnoci prywatnej
(nr 13), Podskay (nr 31, 33),
Wynia (nr 43, 44),
Podmostownica (nr 30),
Boryswka Dolna (nr 2, 3),
Gorc Porbski (nr 9), Holikowa
Grna (nr 11), Nowa (nr 26),
Starmaszka (nr 38), ubrowisko
(nr 47)
W przypadku nie podjcia prac
zabezpieczajcych i
remontowych w odpowiednim
czasie dopuszcza si
rekonstrukcj wymienionych
obiektw
Numeracja obiektw zgodna z
przyjt w Operacie ochrony
walorw krajobrazowych i
wartoci kulturowych
Rekonstrukcja szaasw Denie przy udziale waciciela Szaasy na polanach:
lub za jego zgod do
Adamwka (nr 1), Gorc
odtworzenia szaasw na
Troszacki (nr 10), Kopa (nr 18),
gruntach wasnoci prywatnej
Kosarzysko (nr 19), Podskay
(nr 32), Stawieniec (nr 39)
Numeracja obiektw zgodna z
przyjt w Operacie ochrony
walorw krajobrazowych i
wartoci kulturowych
Zachowanie, biece
Denie przy udziale waciciela Szaasy na polanach w strefie
utrzymanie szaasw
lub za jego zgod, do dbaoci o ochrony krajobrazowej
obiekty, porzdkowanie ich
otoczenia
94

5.4

5.5

5.6

5.7

6
7
7.1

7.2

Ochrona walorw
Zgodnie z lokalizacj zabiegu w
krajobrazowych polan poprzez
ekosystemach nielenych
hamowanie naturalnej sukcesji
w drodze koszenia
Usuwanie drzew i
Ochrona walorw
Zgodnie z lokalizacj zabiegu w
krzeww
krajobrazowych polan poprzez
ekosystemach nielenych
usuwanie drzew i krzeww
przesaniajcych widoki
Wypas
Prowadzenie wypasu
Zgodnie z lokalizacj zabiegu w
kulturowego na wybranych
ekosystemach nielenych
polanach wasnoci prywatnej,
suce ochronie walorw
krajobrazowych i kultywowaniu
tradycji pasterskich
Wykup gruntw
Nabywanie przez Gorczaski
Grunty prywatne na obszarze
Park Narodowy praw wasnoci
caego Parku
do gruntw pooonych w
granicach Parku na drodze
wykupu od prywatnych
wacicieli, w szczeglnoci w
obrbie polan o walorach
wyszych ni przecitne
Dziaania dot yczce infrastruktur y tur yst ycznej i edukacyj nej Parku
Ochrona gatunkw rolin i gr zybw
Koszenie z usuwaniem
Ochrona stanowisk gatunkw
Zgodnie z lokalizacj zabiegu w
biomasy
rolin i grzybw poprzez
ekosystemach nielenych
hamowanie naturalnej sukcesji
w drodze koszenia.
Koszenie

Usuwanie drzew i
krzeww

7.3

Wypas

7.4

Wykup gruntw

7.5

Odstpienie od wypasu
w promieniu 10 m od

Realizacja zabiegu przy udziale


waciciela lub za jego zgod
Ochrona stanowisk gatunkw
rolin i grzybw poprzez
usuwanie drzew i krzeww z
powierzchni ekosystemw
nielenych.
Realizacja zabiegu przy udziale
waciciela lub za jego zgod
Ochrona stanowisk gatunkw
rolin i grzybw poprzez
hamowanie naturalnej sukcesji
w drodze wypasu
Realizacja zabiegu przy udziale
waciciela lub za jego zgod
Nabywanie przez Gorczaski
Park Narodowy praw wasnoci
do gruntw pooonych w
granicach Parku na drodze
wykupu od prywatnych
wacicieli
Dziaanie zaplanowane dla
gatunku porostu Stereocaulon
95

Zgodnie z lokalizacj zabiegu w


ekosystemach nielenych

Zgodnie z lokalizacj zabiegu w


ekosystemach nielenych

Grunty prywatne na obszarze


caego Parku

10f

stanowiska gatunku
porostu
8
8.1

8.2

vesuvianum

Realizacja zabiegu za zgod


waciciela
Ochrona gatunkw zwi erzt
Utrzymanie istniejcych
Konserwacja istniejcych
oraz utworzenie
zbiornikw rozrodczych pazw:
dodatkowych staych
- zapewnienie odpowiedniego
zbiornikw wodnych o
dostpu wiata (usuwanie drzew
korzystnych warunkach
silnie zacieniajcych zbiorniki,
termicznych dla rozrodu
usuwanie ze zbiornikw
pazw
nadmiaru rolinnoci z
pozostawieniem jej w 1/3 do 1/2
powierzchni czyszczonego
zbiornika),
- zapobieganie wypycaniu
zbiornikw poprzez okresowe
usuwanie namuw i osadw;
Utworzenie dodatkowych
zbiornikw rozrodczych dla
pazw o wyszych
wymaganiach termicznych
pytszych, zasilanych wod
opadow lub pochodzc z
wysikw

Zabezpieczenie miejsc
rozrodu i bytowania
gadw

Realizacja zabiegu przy udziale


waciciela lub po uzyskaniu
jego zgody
Odsanianie istniejcych i
wykonywanie na wybranych
polanach nowych mikrosiedlisk
w postaci kamiennych kopcw,
murkw, stert drewna i kop
siana

Sztuczne zbiorniki dla pazw


w strefie ochrony krajobrazowej
Lokalizacja nowych zbiornikw
po dokonaniu szczegowego
rozpoznania potrzeb i
moliwoci wykonania

Polany w strefie ochrony


krajobrazowej

Realizacja zabiegu przy udziale


waciciela lub po uzyskaniu
jego zgody
8.3

Utrzymanie stref
ekotonowych

Utrzymywanie stref
ekotonowych na styku polan i
lasu, o umiarkowanym
zakrzewieniu ok. 30 %

Na obszarze Parku objtym


ochron krajobrazow

Realizacja zabiegu przy udziale


waciciela lub za jego zgod
8.4

Utrzymanie i poprawa
stanu siedliska polan
poprzez koszenie

Koszenie polan reglowych w


celu utrzymania siedlisk
nielenych w odpowiednim
stanie z przyjciem
nastpujcych zasad:
- koszenie od rodka do
zewntrz,
- pozostawienie 5 10%
96

Zgodnie z lokalizacj zabiegu w


ekosystemach nielenych

powierzchni dziaki
nieskoszonej, przy czym w
kadym roku powinno to
dotyczy innej jej czci,
- usunicie lub zoenie w stogi
citej biomasy w terminie nie
duszym ni 2 tygodnie po
pokosie, a w uzasadnionych
przypadkach w duszym
terminie, niezwocznie po
ustaniu przyczyn ze wzgldu, na
ktre termin ten nie by
przestrzegany
Realizacja zabiegu przy udziale
waciciela lub za jego zgod
8.5

Utrzymanie i poprawa
stanu siedliska polan
poprzez usuwanie
drzew i krzeww

Usuwanie samosieww drzew i


krzeww w miejscach gdzie
postpuje sukcesja. W celu
utrzymanie mozaikowatoci
siedlisk mona pozostawia
niektre kpy drzew lub
krzeww rosnce w biogrupach
szczeglnie paty poronite
wierzb iw stanowic dla
owadw rolin pokarmow

Zgodnie z lokalizacj zabiegu w


ekosystemach nielenych

Realizacja zabiegu przy udziale


waciciela lub za jego zgod
8.6

Utrzymanie i poprawa
stanu siedliska polan
poprzez wypas

Utrzymanie waciwego stanu


siedlisk kowych poprzez
prowadzenie ekstensywnego
wypasu, z moliwoci
koszarowania na wybranych
powierzchniach

Zgodnie z lokalizacj zabiegu w


ekosystemach nielenych

Realizacja zabiegu przy udziale


waciciela lub za jego zgod
8.7

Utrzymanie i poprawa
stanu kwiecistoci k
dla owadw

Przywrcenie i zwikszenie
kwiecistoci zbiorowisk
kowych na polanach GPN,
poprzez przywoenie skoszonej
biomasy z nasionami z polan o
duej kwiecistoci w celu
translokacji nasion rolin
kwiatowych

Wybrane polany w strefie


ochrony krajobrazowej

Realizacja zabiegu przy udziale


waciciela lub za jego zgod
8.8

Przestrzeganie
odpowiednich terminw
prac na polanach z
uwagi na ochron
ptakw i owadw

Pod potrzeby zachowania


gatunkw zwizanych z
siedliskiem polan zaleca si
stosowanie zabiegi ochrony
czynnej w terminie od 1 sierpnia
97

Wszystkie polany w strefie


ochrony krajobrazowej

zapylajcych

8.9
8.10

8.11

8.12

do koca lutego, za wyjtkiem


wypasu dopuszczonego we
wczeniejszym terminie (na
polanach kwiecistych od 1
lipca, na pozostaych od 15
maja) oraz koszenia wybranych
polan kwiecistych od 15
sierpnia

Zapobieganie wypalaniu
Kontrola polan podczas patroli
polan
Utrzymanie i poprawa
Denie do pozostawiania drzew
stanu siedliska dla
dziuplastych w starodrzewiach i
popielicowatych
czci posuszu stojcego.
Realizacja zabiegu przy udziale
waciciela lub za jego zgod
Przestrzeganie
Zaleca si przestrzeganie
odpowiednich terminw
nastpujcych terminw:
prowadzenia prac w
- wykonywanie planowych ci
ekosystemach lenych z
gospodarczych od 1 sierpnia
uwagi na ochron
do koca lutego;
ptakw lgowych
- wykonywanie ci sanitarnych
(usuwanie posuszu kornikowego
czynnego) od 1 czerwca do
koca lutego;
- wykadanie puapek
feromonowych, adaptacja drzew
puapkowych od 1 kwietnia
Utrzymanie i poprawa
Dla guszca:
stanu siedliska dla
preferowanie odnowienia
kurakw lenych
wierkowego w modnikach i
jego utrzymanie w postaci
biogrup (bez penego zwarcia).
Na polanach z borwczyskami,
obok zwartych, modych
drzewostanw, pozostawienie
biogrup drzew dajcych oson
przed atakiem drapienikw

Wszystkie polany w strefie


ochrony krajobrazowej
Ekosystemy lene w strefie
ochrony krajobrazowej, w
szczeglnoci oddz. 212

Ekosystemy lene w strefie


ochrony krajobrazowej

Ekosystemy lene w strefie


ochrony krajobrazowej (dla
guszca dotyczy tylko obszaru
wyznaczonej
gorczaskiej
ostoi)

Dla jarzbka:
utrzymywanie gatunkw
domieszkowych i pionierskich
drzew i krzeww (np: wierzba
iwa, leszczyna, jarzbina,
brzoza, osika, olsza szara).
Preferowanie odnowie
naturalnych
Realizacja zabiegu przy udziale
waciciela lub za jego zgod
8.13

Utrzymanie i poprawa
stanu siedliska pod
potrzeby wochatki,
sweczki, puszczyka
uralskiego i innych

Denie za zgod waciciela do


pozostawianie duych drzew
dziuplastych, zomw
(kominw) jako potencjalnych
98

Ekosystemy lene w strefie


ochrony krajobrazowej

8.14

8.15

dziuplakw oraz
nietoperzy
Utrzymanie i poprawa
stanu siedliska dla
ptakw siedlisk lenych,
a gwnie dziciow,
muchowki maej i
puchacza

Poprawa bazy lgowej


dla ptakw

miejsc gniedenia si i spiarni


Denie za zgod waciciela do
pozostawiania drzew
dziuplastych, martwych drzew
stojcych i leaniny oraz czci
posuszu czynnego ze
wskazaniem w pierwszej
kolejnoci na grupy drzew, a
nastpnie na pojedyncze drzewa.
Popieranie gatunkw
domieszkowych i pionierskich
drzew i krzeww np: wierzba,
brzoza, osika, olsza szara
Czyszczenie skrzynek lgowych
dla ptakw

Ekosystemy lene w strefie


ochrony czynnej

Skrzynki lgowe w strefie


ochrony krajobrazowej

Realizacja zabiegu przy udziale


waciciela lub za jego zgod.
8.16

Poprawa bazy lgowej


dla pilchowatych

Wykadanie skrzynek lgowych


dla pilchowatych (typ angielski).
Skrzynki te s rwnoczenie
wykorzystywane przez tzw.
wtrne dziuplaki

W modszych drzewostanach
liciastych, w rejonach
stwierdzonego wystpowania w
strefie ochrony krajobrazowej

Realizacja zabiegu za zgod


waciciela.
8.17

Zwikszenie
dostpnoci zimowisk
dla nietoperzy

8.18

Wykup gruntw

Uwzgldnienie podczas prac


remontowych szaasw
wytycznych w zakresie
podniesienia atrakcyjnoci tych
obiektw dla nietoperzy (wg
szczegw w Operacie ochrony
fauny)
Nabywanie przez Gorczaski
Park Narodowy praw wasnoci
do gruntw pooonych w
granicach Parku na drodze
wykupu od prywatnych
wacicieli

Szaasy pasterskie w strefie


ochrony krajobrazowej

Grunty prywatne na obszarze


caego Parku

2.2. Dziaania ochronne dla utrzymania lub odtworzenia waciwego stanu ochrony
przedmiotw ochrony - dziaania w czciach obszarw Natura 2000 PLH120018 i
PLB120001 pokrywajcych si z granicami Parku
Podmiotem odpowiedzialnym za realizacj dziaa ochronnych jest dyrektor Parku, jako
sprawujcy nadzr nad obszarem Natura 2000 na gruntach bdcych w uytkowaniu
wieczystym Parku lub na podstawie porozumienia z wacicielem gruntu na gruntach
niebdcych w uytkowaniu wieczystym Parku. Za realizacj dziaa poza granicami Parku,
w tym zwizanych z utrzymaniem korytarzy ekologicznych, odpowiada Regionalny Dyrektor
Ochrony rodowiska w Krakowie.
99

a) dziaania ochronne dla utrzymania lub odtworzenia waciwego stanu siedlisk


przyrodniczych oraz gatunkw rolin i zwierzt stanowicych przedmioty ochrony w
obszarze Natura 2000 PLH120018
Lp.

Przedmiot
ochrony

Dziaanie ochronne

Lokalizacja

Dziaanie obligatoryjne: prowadzenie


ekstensywnego uytkowania polan;
Dziaanie fakultatywne: 1) koszenie
kos rczn lub kosiarkami
mechanicznymi, w sposb nie niszczcy
struktury rolinnoci i gleby; na
wysokoci 5-15 cm;
2) koszenie od rodka na zewntrz
powierzchni;
3) naley pozostawi 5-10 % stanowiska
nieskoszonego;
4) po wykoszeniu biomasa powinna by
usunita z patu siedliska w terminie do
2 tygodni od pokosu; dopuszcza si jej
zoenie w pryzmy na skraju polany lub,
w miejscach, gdzie bdzie to utrudnione
- spalanie;
5) naley dy do zachowania
nieregularnych granic wykaszanych
powierzchni
Termin: jeden pokos, co 1-3 lata, od 1
sierpnia do 30 wrzenia
Dziaanie fakultatywne: wypas
zwierztami gospodarskimi (owce, kozy,
krowy, doranie konie) w obsadzie od
0,4-0,6 DJP/ha, bez koszarowania;
w trakcie lub po zakoczeniu wypasu
obligatoryjnie naley wykosi
niedojady, szczeglnie w zbiorowiskach
z udziaem miaka darniowego
Deschampsia caespitosa, ostroenia
polnego Cirsium arvense
Termin: corocznie, w niszych
pooeniach (do 800 m n.p.m.)
dopuszcza si od 1 maja, a na obszarach
powyej 800 m n.p.m. od 15 maja;
przy czym w obydwu przypadkach
zaleca si opnienie o ok. 2 tygodnie
zalenie od zaawansowania wegetacji
Usunicie drzew i krzeww z
powierzchni, poprzez wycink przy lub
poniej szyi korzeniowej, a nastpnie
usunicie z miejsca zabiegu; dopuszcza
si usuwanie karp korzeniowych.
Na wszystkich odkrzewianych

10f, 20f, g, 24j, 28g, h, i,


36h, i, j, k, 46h, i, 68f, 75i,
j, k, m, 76c , d, f, 80f, g,
81d, f, 96k, l, n, 97g, h,
100g, h, i, 113c, 118g,
135k, l, 144j , l, 145o,
148c, d, g, 149j, 156f,
157d, 164g, 171i, j, k, l, n,
173d, 175k, w, 176j, k, l,
m, n , o, p, y, 178k, l, m, n,
181j, 182g, j, 183h, i, 186h,
192m, 193d, g, 195h, 204f,
g, 205h, i, j, 206f, 207d,
209f, g

Siedliska przyrodnicze

1.1

6230 Grskie i
niowe murawy
bliniczkowe
(Nardion paty
bogate
florystycznie)

100

10f,24j ,36h,i,j ,k,46h,i,


68f,75i,j ,k,m,76c,d,f,8
1d,f,100g,h,i,148c,d,g,
164g,171i ,j ,k,l,n,173d,
175k,176j ,k,l,m,n,o,p,
178k,l,m,n,182j ,193d,
g,195h,204f,g,205h,i,j ,
206f,g,207d,209f ,g

10f, 24j, 28g, h, i, 36h, i, j,


k, 46h, i, 75i, j, k, m, 76c,
d, f, 80f, g, 81d, f, 96k, l, n,
97g, h, 100g, h, i, 113c,
118g, 135k, l, 144j, l, 145o,
148c, d, g, 149j, 156f,

1.2

1.3

6430
Zioorola
grskie
(Adenostylion
alliariae) i
zioorola
nadrzeczne
(Convolvuletalia
sepium)
6510 Niowe i
grskie wiee
ki uytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatherion
elatioris)

powierzchniach dopuszcza si
zrbkowanie biomasy. W przypadku
odkrzewiania powierzchni o
utrudnionym dojedzie, przy duej iloci
uzyskanej biomasy, dopuszcza si jej
biece spalanie w miejscu
wykonywania zabiegu lub zoenie w
stosy.
Dopuszcza si pozostawienie
pojedynczych rozproszonych drzew i
krzeww, jednak nie wicej ni 10-20%
powierzchni siedliska.
Termin: od 1sierpnia do koca lutego; w
cigu 5 pierwszych lat obowizywania
planu, a w przypadku gruntw wasnoci
prywatnej - do trzech lat od daty
wykupu gruntu przez Park lub uzyskania
zgody waciciela na przeprowadzenie
zabiegu
Mechaniczne usuwanie osobnikw
inwazyjnych obcych gatunkw rolin Impatiens glandulifera, z usuniciem i
spaleniem biomasy
Corocznie, do cakowitego
wyeliminowania gatunku; w okresie
przed wydaniem nasion

157d, 164g, 171i, j, k, l, n,


173d, 175k, w, 176j, k, l,
m, n, o, p, 178k, l, m, n,
182g, j, 183h , i, 186h,
192m, 193d, g, 195h, 204f,
g, 205, i, j, 206f, g, 207d,
209f, g

Dziaanie obligatoryjne: prowadzenie


ekstensywnego uytkowania polan
Dziaanie fakultatywne: 1) koszenie
kos rczn lub kosiarkami
mechanicznymi, w sposb nie niszczcy
struktury rolinnoci i gleby; na
wysokoci 5-15 cm;
2) koszenie od rodka na zewntrz
powierzchni;
3) naley pozostawi 5-10 % stanowiska
nieskoszonego;
4) po wykoszeniu biomasa powinna by
usunita z patu siedliska w terminie do
2 tygodni od pokosu; dopuszcza si jej
zoenie w pryzmy na skraju polany lub,
w miejscach, gdzie bdzie to utrudnione
- spalanie;
5) naley dy do zachowania
nieregularnych granic wykaszanych
powierzchni
Termin: corocznie; od 15 czerwca do 30
wrzenia, po 20 lipca moliwy drugi
pokos lub wypas
Dziaanie fakultatywne: wypas
zwierztami gospodarskimi (owce, kozy,
krowy, doranie konie) w obsadzie do 1

77f,h,107h,m,n,o

101

37h, i, 51c, 77i, 88d, g, 89b,


90c, d, f, 94b, 95h, 101b,
102f, 103d, 104c, 105c,
106j, 107h,116c,175w,y

107h, m ,n, o

1.4

6520 Grskie
ki
konietlicowe
uytkowane
ekstensywnie
(PolygonoTrisetion)

DJP/ha, bez koszarowania;


w trakcie lub po zakoczeniu wypasu
obligatoryjnie naley wykosi niedojady
Termin: corocznie, od 1 maja; przy
czym zaleca si opnienie o ok. 2
tygodnie zalenie od zaawansowania
wegetacji
Usunicie drzew i krzeww z
powierzchni, poprzez wycink przy lub
poniej szyi korzeniowej, a nastpnie
usunicie z miejsca zabiegu; dopuszcza
si usuwanie karp korzeniowych.
Na wszystkich odkrzewianych
powierzchniach dopuszcza si
zrbkowanie biomasy. W przypadku
odkrzewiania powierzchni o
utrudnionym dojedzie, przy duej iloci
uzyskanej biomasy, dopuszcza si jej
biece spalanie w miejscu
wykonywania zabiegu lub zoenie w
stosy. Dopuszcza si pozostawienie
pojedynczych rozproszonych drzew i
krzeww, jednak nie wicej ni 10-20%
powierzchni siedliska.
Termin: od 1sierpnia do koca lutego; w
cigu 5 pierwszych lat obowizywania
planu, a w przypadku gruntw wasnoci
prywatnej - do trzech lat od daty
wykupu gruntu przez Park lub uzyskania
zgody waciciela na przeprowadzenie
zabiegu
Dziaanie obligatoryjne: prowadzenie
ekstensywnego uytkowania polan
Dziaanie fakultatywne: 1) koszenie
kos rczn lub kosiarkami
mechanicznymi, w sposb nie niszczcy
struktury rolinnoci i gleby; na
wysokoci 5-15 cm;
2) koszenie od rodka na zewntrz
powierzchni;
3) naley pozostawi 5-10 % stanowiska
nieskoszonego;
4) po wykoszeniu biomasa powinna by
usunita z patu siedliska w terminie do
2 tygodni od pokosu; dopuszcza si jej
zoenie w pryzmy na skraju polany lub,
w miejscach, gdzie bdzie to utrudnione
- spalanie;
5) naley dy do zachowania
nieregularnych granic wykaszanych
powierzchni.
Termin: corocznie, jeden pokos, od 1
sierpnia do 30 wrzenia, za wyjtkiem
k kwiecistych, na ktrych wskazuje si
102

77f, h, 107h, m, n, o

3d, f, 9g, h, 10f, g, 17i, j, k,


l, m, 19c, 20f, 22c, d, 28i,
29d, g, h, i, j, k, m, 36h, k,
37i, 46h, i , j, 48h, 50d, f,
52c, d, f, g, 56c, 57d, 60b,
62c, 65b, 68f, 75i, 76c , d,
f, g, 80f, g, h, j, 88f, 100g,
111f, 113c, 118f, g, 133d,
135j, k , l, 144i, j, k, l,
145m, o, 148c, d, f, g, i,
151j, 152j, 156f, 157d,
161d, 162c, 164f, g, h, i,
173d, g, 175k, l, m, n, o, r,
w, 176k, l, n, 178j, 179c,
181f, j, 182g , i, j, 183h, i,
k, 184i, j, k, l, m, n, o,
185h, i, 186f, g, h, i , k, l,
191b, c, 192i, 193d, f, g,
195h, 196j, n, o, p, 198i,
204f, h, 205i, 206f, 207d,
209f

termin pniejszy: od 15 sierpnia do 30


wrzenia
Dziaanie fakultatywne: 1) wypas
zwierztami gospodarskimi (owce, kozy,
krowy, doranie konie) w obsadzie do
1DJP/ha, z moliwoci koszarowania;
2) w trakcie lub po zakoczeniu wypasu
obligatoryjnie naley wykosi
niedojady, szczeglnie w zbiorowiskach
z udziaem miaka darniowego
Deschampsia caespitosa, ostroenia
polnego Cirsium arvense;
3) z koszarowania naley wyczy
powierzchnie z Trollius altissimus i
stanowiskami rzadkich grzybw;
4) koszar naley przestawia co 1-2 dni;
Termin: corocznie, w niszych
pooeniach (do 800 m n.p.m.)
dopuszcza si od 1 maja, a na obszarach
powyej 800 m n.p.m. od 15 maja;
przy czym w obydwu przypadkach
zaleca si opnienie o ok. 2 tygodnie
zalenie od zaawansowania wegetacji;
na polanach kwiecistych zaleca si
opni termin wypasu od 1 lipca, z
uwagi na ochron owadw zapylajcych
Dziaanie fakultatywne: 1) wypas
zwierztami gospodarskimi (owce, kozy,
krowy, doranie konie) w obsadzie do
1DJP/ha, bez koszarowania;
2) w takcie lub po zakoczeniu wypasu
obligatoryjnie naley wykosi
niedojady, szczeglnie w zbiorowiskach
z udziaem miaka darniowego
Deschampsia caespitosa, ostroenia
polnego Cirsium arvense;
Termin: corocznie, w niszych
pooeniach (do 800 m n.p.m.)
dopuszcza si od 1 maja, a na obszarach
powyej 800 m n.p.m. od 15 maja;
przy czym w obydwu przypadkach
zaleca si opnienie o ok. 2 tygodnie
zalenie od zaawansowania wegetacji;
na polanach kwiecistych zaleca si
opni termin wypasu od 1 lipca, z
uwagi na ochron owadw zapylajcych
Usunicie drzew i krzeww z
powierzchni, poprzez wycink przy lub
poniej szyi korzeniowej, a nastpnie
usunicie z miejsca zabiegu; dopuszcza
si usuwanie karp korzeniowych.
Na wszystkich odkrzewianych
powierzchniach dopuszcza si
zrbkowanie biomasy. W przypadku
103

28i,80f,g,h,j ,1 35j ,k,l,1


44i,j ,k,l,185h,i,186f ,g,
h,i,k,l

9g,h,10f,g,17i,j ,k,l,m,
19c,29d,g,h,i ,j ,k,m,36
h,k,37i,46h,i,j ,48h,50d
,f,56c,60b,62c,65b,68f
,75i,76c,d,f,g,100g,13
3d,148c,d,f,g,i,151j ,15
2j ,161d,162c,164f ,g,h,
i,173d,g,175k,l,m,n,o,r
,176k,l,n,178j ,181f,18
2i,j ,184i,j ,k,l,m,n,o,19
3d,f,g,195h,196j ,n,o,p,
198i,204f,205i,206f,20
7d,209f

3d,f,9g,h,10f,g,17i,j ,k,
l,m,19c,28i,29d,g,h,i,j
,k,m,36h,k,37i,46h,i,j ,
48h,50d,f,52c,d,f,g,56
c,57d,60b,62c,65b,75i,
76c,d,f,g,80f,g,h,j ,88f,
100g,111f ,113c,118f,g
,133d,135j ,k,l,144i,j ,k

1.5

1.6

1.7

7110
Torfowiska
wysokie z
rolinnoci
torfotwrcz
(ywe)
7140
Torfowiska
przejciowe i
trzsawiska
(przewanie z
rolinnoci z
ScheuchzerioCaricetea)
7230 Grskie i
nizinne
torfowiska
zasadowe o
charakterze
mak,
turzycowisk i
mechowisk

odkrzewiania powierzchni o
utrudnionym dojedzie, przy duej iloci
uzyskanej biomasy, dopuszcza si jej
biece spalanie w miejscu
wykonywania zabiegu lub zoenie w
stosy.
Dopuszcza si pozostawienie
pojedynczych rozproszonych drzew i
krzeww, jednak nie wicej ni 10-20%
powierzchni siedliska.
Termin: od 1sierpnia do koca lutego; w
cigu 5 pierwszych lat obowizywania
planu, a w przypadku gruntw wasnoci
prywatnej - do trzech lat od daty
wykupu gruntu przez Park lub uzyskania
zgody waciciela na przeprowadzenie
zabiegu
Ochrona bierna

,l,145o,148c,d,f ,g,i,15
1j ,152j ,156f,157d,161
d,162c,164f,g,h,i,173d
,g,175k,l,m,n,o,r ,w,17
6k,l,n,178j ,179c,181f,
182g,i,j ,183h,i,184i,j ,
k,l,m,n,o,185h,i,186f,g
,h,i,k,l,191b,c,192i,19
3d,f,g,195h,196j ,n,o,p,
198i,204f,h,205i,206f,
207d,209f

Ochrona bierna

Siedlisko na terenie GPN

Dziaanie obligatoryjne: prowadzenie


ekstensywnego uytkowania polan
Dziaanie fakultatywne: 1) koszenie
kos rczn lub kosiarkami
mechanicznymi, w sposb nie niszczcy
struktury rolinnoci i gleby; na
wysokoci 5-15 cm;
2) koszenie od rodka na zewntrz
powierzchni;
3) naley pozostawi 50% stanowiska
nieskoszonego;
4) po wykoszeniu biomasa powinna by
usunita z patu siedliska w terminie do
2 tygodni od pokosu; dopuszcza si jej
zoenie w pryzmy na skraju polany lub,
w miejscach, gdzie bdzie to utrudnione
- spalanie;
5) naley dy do zachowania
nieregularnych granic wykaszanych
powierzchni
Termin: jeden pokos, co 2-3 lata, od 1
sierpnia do 30 wrzenia
Usunicie drzew i krzeww z

28j ,29l,m,36k,77h,80h
,j ,k,95f,106k,133f,144
j ,k,148h,j ,149t,164h,i,
169c,171m,175l,o,p,r ,
u,x,y,176o,r,x,178g,h,l
,m,180f,g,181f,g,l,183
i,184i,k,n,185i,j ,k,186
k,l,191f,192i,205j ,209
g

104

Siedlisko na terenie GPN

28j ,29l,m,36k,77h,80h

1.8

1.9

1.10

ciany skalne i
urwiska
krzemianowe ze
zbiorowiskami
Androsacion
vandelii
8310 Jaskinie
nieudostpnione
do zwiedzania
9110 Kwane
buczyny
(LuzuloFagetum)

powierzchni, poprzez wycink przy lub


poniej szyi korzeniowej, a nastpnie
usunicie z miejsca zabiegu;
Na wszystkich odkrzewianych
powierzchniach dopuszcza si
zrbkowanie biomasy. W przypadku
odkrzewiania powierzchni o
utrudnionym dojedzie, przy duej iloci
uzyskanej biomasy, dopuszcza si jej
biece spalanie w miejscu
wykonywania zabiegu lub zoenie w
stosy. Dopuszcza si pozostawienie
pojedynczych rozproszonych drzew i
krzeww, jednak nie wicej ni 10-20%
powierzchni siedliska.
Termin: od 1sierpnia do koca lutego; w
cigu 5 pierwszych lat obowizywania
planu, a w przypadku gruntw wasnoci
prywatnej - do trzech lat od daty
wykupu gruntu przez Park lub uzyskania
zgody waciciela na przeprowadzenie
zabiegu
Regulacja stosunkw wodnych:
kaskadowa zabudowa roww o
gbokoci 0,6-1,0 m, co 3-4 m; cznie
ok. 15 przetamowa hamujcych erozj;
zabieg jednorazowy; w cigu
pierwszego roku obowizywania planu
ochrony
Wstawienie tablicy informacyjnej z
zakazem wstpu i wspinaczki na
wychodni Kudoski Baca
W cigu pierwszego roku
obowizywania planu ochrony

,j ,k,95f,106k,133f,144
j ,k,148h,j ,149t,164h,i,
171m,175l,o,p,r,u,x,y,
176o,r,178g,h,l,m,180
g,181f,l,183i,184i,k,n,
185i,k,186k,l,191f ,192
i,205j ,209g

Ochrona bierna

Siedlisko na terenie GPN

144k

12d

Zabezpieczenie odnowie rodkami


Siedlisko na terenie GPN
mechanicznymi: zakadanie oson
spiralnych na pdy wierzchokowe
modych jode w celu ich zabezpieczenia
przed zgryzaniem przez due ssaki
kopytne, zwaszcza jeleniowate
Cervidae; w miejscach o wysokiej presji
jeleniowatych naley rozway
zabezpieczenie indywidualne jaworw i
wizw osonami (tubami)
Rozmiar zabezpiecze wedug potrzeb
Zabezpieczenie odnowie rodkami
Siedlisko na terenie GPN
chemicznymi: zapachowymi rodkami
odstraszajcymi (repelentami) przed
jeleniowatymi Cervidae
Rozmiar zabezpiecze wedug potrzeb
105

Zabiegi sanitarno-selekcyjne: usuwaniu


czynnego posuszu wierkowego,
wiatroomw i wiatrowaw
zasiedlonych lub zagroonych
zasiedleniem przez kambiofagi oraz ich
korowanie wraz z niszczeniem kory;
intensywno ci wedug potrzeb
Termin realizacji: od 1 czerwca do
koca lutego
Regulacja nadmiernej liczebnoci
populacji jelenia szlachetnego (Cervus
elaphus).

Utrzymanie drg, szlakw i cieek


niezbdnych w realizacji czynnej
ochrony ekosystemw lenych
Wedug potrzeb
Odtwarzanie znakw granicy
zewntrznej i wewntrznej Parku oraz
linii oddziaowych

Siedlisko na terenie GPN

Siedlisko na terenie GPN,


w o.o.: Turbacz, Kudo,
Suchora, w strefie ochrony
czynnej i krajobrazowej
ssiadujcej z ni
bezporednio.
Siedlisko na terenie GPN

Siedlisko na terenie GPN

Wedug potrzeb
1.11

9130 yzne
buczyny
(Dentario
glandulosae
Fagenion, Galio
odoratiFagenion)

Zabezpieczenie odnowie rodkami


mechanicznymi: zakadanie oson
spiralnych na pdy wierzchokowe
modych jode w celu ich zabezpieczenia
przed zgryzaniem przez due ssaki
kopytne, zwaszcza jeleniowate
Cervidae; w miejscach o wysokiej presji
jeleniowatych naley rozway
zabezpieczenie indywidualne jaworw i
wizw osonami (tubami)
Rozmiar zabezpiecze wedug potrzeb
Zabezpieczenie odnowie jodowych
rodkami chemicznymi: zapachowymi
rodkami odstraszajcymi (repelentami)
przed jeleniowatymi Cervidae

Siedlisko na terenie GPN

Siedlisko na terenie GPN

Rozmiar zabezpiecze wedug potrzeb


Zabiegi sanitarno-selekcyjne: usuwaniu Siedlisko na terenie GPN
czynnego
posuszu
wierkowego,
wiatroomw
i
wiatrowaw
zasiedlonych
lub
zagroonych
zasiedleniem przez kambiofagi oraz ich
korowanie wraz z niszczeniem kory;
intensywno ci wedug potrzeb
Termin realizacji: od 1 czerwca do
koca lutego

106

Regulacja nadmiernej liczebnoci


populacji jelenia szlachetnego (Cervus
elaphus)

Usuwanie osobnikw inwazyjnych


obcych gatunkw rolin.
Zabieg powinien by stosowany wedug
potrzeb, doranie w miejscach
stwierdzenia gatunkw obcych
Utrzymanie drg, szlakw i cieek,
niezbdnych w realizacji czynnej
ochrony ekosystemw lenych.
Wedug potrzeb
Odtwarzanie znakw granicy
zewntrznej i wewntrznej Parku oraz
linii oddziaowych.
1.12

1.13

91E0 gi
wierzbowe,
topolowe,
olszowe i
jesionowe
(Salicetum albofragilis,
Populetum
albae, Alnenion
glutinosoincanae) i olsy
rdliskowe

9410 Grskie
bory wierkowe
(Piceion
abietis,cz
zbiorowiska
grskie)

Wedug potrzeb
Usuwanie osobnikw inwazyjnych
obcych gatunkw rolin, zwaszcza
niecierpkw Impatiens parviflora, I.
glandulifera.
Zabieg powinien by stosowany wedug
potrzeb, doranie w miejscach
stwierdzenia gatunkw
Utrzymanie drg, szlakw i cieek,
niezbdnych w realizacji czynnej
ochrony ekosystemw lenych.
Wedug potrzeb
Odtwarzanie znakw granicy
zewntrznej i wewntrznej Parku oraz
linii oddziaowych.
Wedug potrzeb
Zabiegi sanitarno-selekcyjne: usuwaniu
czynnego posuszu wierkowego,
wiatroomw i wiatrowaw
zasiedlonych lub zagroonych
zasiedleniem przez kambiofagi oraz ich
korowanie wraz z niszczeniem kory;
intensywno ci wedug potrzeb.
Termin realizacji: od 1 czerwca do
koca lutego
Wykadanie puapek feromonowych na
kornika drukarza Ips typographus,
drwalnika paskowanego Trypodendron
lineatum i brudnic mniszk Lymantria
monacha; ich liczba i rozmieszczenie
wedug potrzeb

107

Siedlisko na terenie GPN,


w o.o.: Turbacz, Kudon,
Suchora w strefie ochrony
czynnej i krajobrazowej
ssiadujcej z ni
bezporednio
Siedlisko na terenie GPN

Siedlisko na terenie GPN

Siedlisko na terenie GPN

Siedlisko na terenie GPN

Siedlisko na terenie GPN

Siedlisko na terenie GPN

Siedlisko na terenie GPN

Siedlisko na terenie GPN

Wykadanie drzew puapkowych, czyli


Siedlisko na terenie GPN
powalonych przez wiatr drzew
wierkowych zaadoptowanych na
puapki suce do oceny stopnia
rozwoju kornika drukarza Ips
typographus; ich liczba oraz
rozmieszczenie wedug potrzeb
Wspomaganie procesw
Siedlisko na terenie GPN
odnowieniowych poprzez odnowienia
sztuczne na powierzchniach
pozbawionych drzewostanu wskutek
erw kornika drukarza Ips
typographus, poprzedzone ewentualnym
usuniciem pojedynczych egzemplarzy
gatunkw lekkonasiennych.
Ilo wprowadzonych odnowie
sztucznych wedug potrzeb.
Pielgnacja gleby, koszenie chwastw
na powstaych uprawach oraz
palikowanie odnowie wedug potrzeb
Zabezpieczenie odnowie rodkami
Siedlisko na terenie GPN
mechanicznymi: zakadanie oson
spiralnych na pdy wierzchokowe
modych jode w celu ich zabezpieczenia
przed zgryzaniem przez due ssaki
kopytne, zwaszcza jeleniowate
Cervidae; w miejscach o wysokiej presji
jeleniowatych naley rozway
zabezpieczenie indywidualne jaworw i
wizw osonami (tubami)
Rozmiar zabezpiecze wedug potrzeb
Zabezpieczenie odnowie jodowych
rodkami chemicznymi: zapachowymi
rodkami odstraszajcymi (repelentami)
przed jeleniowatymi Cervidae

Siedlisko na terenie GPN

Rozmiar zabezpiecze wedug potrzeb


Regulacja nadmiernej liczebnoci
populacji jelenia szlachetnego (Cervus
elaphus)

Siedlisko na terenie GPN,


w o.o.: Turbacz, Kudo,
Suchora, w strefie ochrony
czynnej i krajobrazowej
ssiadujcej z ni
bezporednio

Usuwanie osobnikw inwazyjnych


obcych gatunkw rolin; zabieg
powinien by stosowany wedug
potrzeb, doranie w miejscach
stwierdzenia gatunkw obcych
Utrzymanie drg, szlakw i cieek
niezbdnych w realizacji czynnej
ochrony ekosystemw lenych.

Siedlisko na terenie GPN

Wedug potrzeb
108

Siedlisko na terenie GPN

Odtwarzanie znakw granicy


zewntrznej i wewntrznej Parku oraz
linii oddziaowych.

Siedlisko na terenie GPN

Wedug potrzeb
2
2.1

3
3.1

3.2

3.3

Gatunki rolin
1386 Bezlist
Odstpienie od usuwania posuszu
okrywowy
prowadzonego w ramach dziaa
(Buxbaumia
ochronnych w odniesieniu do
viridis)
stanowiska gatunku
Gatunki zwier zt
4014 Biegacz
Ochrona bierna
urozmaicony
(Carabus
variolosus)
1193 Kumak
Odtworzenie bazy efemerycznych
grski (Bombina zbiornikw wodnych
variegata)

2001 Traszka
karpacka
(Triturus
montandonii)

122b

Siedlisko gatunku na
terenie GPN

Obszar polan oraz roww i


poboczy drg gruntowych
(szczeglnie odcinkw
wyremontowanych w
latach 2009 - 2014)
Konserwacja istniejcych zbiornikw Istniejce lokalizacje
rozrodczych pazw:
zbiornikw rozrodczych;
- zapewnienie odpowiedniego dostpu
wiata
(usuwanie
drzew
silnie
zacieniajcych zbiorniki, usuwanie ze
zbiornikw nadmiaru rolinnoci z
pozostawieniem jej w 1/3 do 1/2
powierzchni czyszczonego zbiornika),
- zapobieganie wypycaniu zbiornikw
poprzez okresowe usuwanie namuw i
osadw
Utworzenie
dodatkowych
staych Lokalizacja zbiornikw po
zbiornikw wodnych o korzystnych dokonaniu szczegowego
warunkach termicznych, poczone z rozpoznania potrzeb i
kontrol ich zasiedlania przez gatunek
moliwoci wykonania
Zachowanie heterogenicznej struktury Polany: onna, Stawiska,
rolinnoci, poprzez utrzymywanie Podwyszaska;
polan, przy jednoczesnym zachowaniu Inne polany wg potrzeb
fragmentw nieskoszonych, ekotonw i
sztucznie tworzonych mikrosiedlisk,
zwikszenie powierzchni niektrych
siedlisk otwartych
Konserwacja istniejcych zbiornikw Zgodna ze wskazan dla
rozrodczych pazw:
kumaka grskiego
- zapewnienie odpowiedniego dostpu
wiata
(usuwanie
drzew
silnie
zacieniajcych zbiorniki, usuwanie ze
zbiornikw nadmiaru rolinnoci z
pozostawieniem jej w 1/3 do 1/2
powierzchni czyszczonego zbiornika),
- zapobieganie wypycaniu zbiornikw
poprzez okresowe usuwanie namuw i
osadw
109

3.4

3.5

1352 Wilk
(Canis lupus)
1361 Ry (Lynx
lynx)
1354
Niedwied
(Ursus arctos)

1355 Wydra
(Lutra lutra)

Utworzenie dodatkowych staych


zbiornikw wodnych o korzystnych
warunkach termicznych, poczone z
kontrol ich zasiedlania przez gatunek
Zachowanie heterogenicznej struktury
rolinnoci, poprzez utrzymywanie
polan, przy jednoczesnym zachowaniu
fragmentw nieskoszonych, ekotonw i
sztucznie tworzonych mikrosiedlisk,
zwikszenie powierzchni niektrych
siedlisk otwartych
Zachowanie cech siedliska
sprzyjajcych bytowaniu i rozrodowi
duych drapienikw: ograniczenie
poszenia poprzez przestrzeganie
odpowiednich terminw wykonywania
prac w ekosystemach, ograniczenie
pozyskania borwki poza polanami;
zachowanie liczebnoci ssakw
kopytnych, na poziomie pozwalajcym
na zabezpieczenie bazy erowej
drapienikw
Utrzymanie dronoci korytarzy
ekologicznych i poprawa ich
funkcjonalnoci; minimalizacja wpywu
drg na funkcjonalno korytarzy
migracyjnych w miejscach, gdzie
budowa ogrodze i przej dla zwierzt
nie jest moliwa
Przeciwdziaanie powstawaniu szkd
wrd inwentarza - promocja dobrych
praktyk zwizanych z zabezpieczaniem
zwierzt hodowlanych i pasiek przed
atakami drapienikw
Ochrona bierna
Utrzymanie funkcjonalnoci wodnych
korytarzy ekologicznych czcych GPN
z otoczeniem
Dziaania edukacyjne dla ochrony przed
aktami kusownictwa

Zgodna ze wskazan dla


kumaka grskiego
Zgodna ze wskazan dla
kumaka grskiego

Siedliska gatunkw na
terenie GPN

Korytarze ekologiczne
czce GPN z otoczeniem

Teren GPN i otuliny

Wszystkie cieki wodne


mogce stanowi siedlisko
gatunku na terenie GPN
Wodne korytarze
ekologiczne na terenie
Parku i otuliny
Teren GPN i otuliny

b) dziaania ochronne dla utrzymania lub odtworzenia waciwego stanu ochrony


gatunkw ptakw stanowicych przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000
PLB120001
Lp.
1

Przedmiot
ochrony
Wszystkie
przedmioty
ochrony

Dziaanie ochronne
Ochrona przed nadmiern ingerencj czowieka
poprzez udranianie szlakw turystycznych i
egzekwowanie przestrzegania zakazw poruszania
si poza nimi oraz wjazdw pojazdami
110

Lokalizacja
Na caym obszarze
GPN

A104
jarzbek
Tetrastes
bonasia

A108
guszec
Tetrao
urogallus

mechanicznymi
Na bieco w okresie realizacji planu ochrony
Zachowanie wskazanych terminw prowadzenia
prac remontowych na drogach i szlakach (z
wyjtkiem prac zwizanych z utrzymaniem
bezpieczestwa na szlakach) - poza okresem
lgowym: od 1 sierpnia do koca lutego (do 14
lutego w rejonie stwierdzenia wystpowania
(rewiru lgowego) puszczyka uralskiego A220)
W okresie realizacji planu ochrony
Przestrzeganie odpowiednich terminw
prowadzenia prac w ekosystemach lenych:
- wykonywanie ci sanitarnych (usuwanie
posuszu kornikowego czynnego) dopuszcza si
od 1 czerwca do koca lutego (do 14 lutego w
rejonie stwierdzenia wystpowania (rewiru
lgowego) puszczyka uralskiego A220),
- planowe cicia gospodarcze w strefie ochrony
krajobrazowej zaleca si wykonywa w terminie
od 1 sierpnia do koca lutego (do 14 lutego w
rejonie stwierdzenia wystpowania (rewiru
lgowego) puszczyka uralskiego A220)
Zachowanie i poprawa stanu siedliska:
- utrzymanie areau ochrony cisej;
- utrzymywanie gatunkw domieszkowych i
pionierskich drzew i krzeww (np: wierzba iwa,
leszczyna, jarzbina, brzoza, osika, olsza szara);
- preferowanie odnowie naturalnych
W okresie realizacji planu ochrony
Wyznaczenie i przestrzeganie stref ochronnych dla
tokowisk, zgodnie z obowizujcym prawem tj.
cay rok w promieniu do 200 m, a od 1 lutego do
31 maja w promieniu 500 m od tokowiska. W
przypadku stwierdzenia zagroenia tokowiska
guszca przez ruch odbywajcy si po pooonym
w pobliu szlaku turystycznym, wprowadzanie
okresowego (15 marzec 30 kwietnia) zamknicia
szlaku. Bezwzgldne przestrzeganie w tym okresie
zakazu poruszania si turystw po terenie GPN w
porze nocnej
Zachowanie i poprawa stanu siedliska:
- utrzymanie areau ochrony cisej;
- preferowanie odnowienia wierkowego w
modnikach i jego utrzymanie w postaci biogrup
(bez penego zwarcia). Na polanach z
borwczyskami,
obok
zwartych,
modych
drzewostanw, pozostawienie biogrup drzew
dajcych oson przed atakiem drapienikw
W okresie realizacji planu ochrony
Powikszenie ostoi ptasiej Gorce o obszar
wystpowania guszca poza granic GPN tj.
rdliskowych czci potoku Lepietnica i
Obidowiec, obejmujcych teren gorczaskiej ostoi
111

Na caym obszarze
GPN

Na caym obszarze
GPN objtym
ochron czynn i
krajobrazow

Na caym obszarze
GPN

Na caym obszarze
GPN

Na caym obszarze
GPN

rdliskowe czci
potoku Lepietnica i
Obidowiec,
obejmujce teren

A217
sweczka
Glaucidium
passerinum
A223
wochatka
Aegolius
funereus

A220
puszczyk
uralski
Strix
uralensis

A234
dzicio
zielonosiwy
Picus canus

A236
dzicio
czarny
Dryocopus
martius
A239
dzicio
biaogrzbiety
Dendrocopos
leucotos
A241

guszca
W rejonie szczytu Turbacza naley dy do
wykupu lub wymiany gruntw
Ustalanie wymaganych prawem stref ochronnych:
w przypadku stwierdzenia zajtej dziupli, ustalenie
strefy ochrony caorocznej o promieniu do 50 m
Na bieco, w okresie realizacji planu ochrony

gorczaskiej ostoi
guszca
Na caym obszarze
GPN

Zachowanie i poprawa stanu siedliska:


- utrzymanie strefy ochrony cisej,
- ochrona drzew dziuplastych jako potencjalnych
miejsc gniedenia si i spiarni
W okresie realizacji planu ochrony

Na caym obszarze
GPN

Zachowanie i poprawa stanu siedliska:


- utrzymanie strefy ochrony cisej,
- ochrona drzew dziuplastych, zomw (kominw)
jako potencjalnych miejsc gniedenia si
W okresie realizacji planu ochrony
Utrzymanie siedlisk polan reglowych poprzez
stosowanie zabiegw ochrony czynnej w terminie
od 1 sierpnia do koca lutego (do 14 lutego w
rejonie stwierdzenia wystpowania (rewiru
lgowego), za wyjtkiem wypasu dopuszczonego
we wczeniejszym terminie (na polanach
kwiecistych od 1 lipca, na pozostaych od 15
maja)
Zachowanie i poprawa stanu siedliska:
- utrzymanie strefy ochrony cisej,
- pozostawianie martwych drzew stojcych i
leaniny,
- pozostawianie gatunkw domieszkowych i
pionierskich drzew i krzeww np: wierzba,
brzoza, osika, olsza szara
W okresie realizacji planu ochrony

Na caym obszarze
GPN

Utrzymanie siedlisk polan reglowych poprzez


stosowanie zabiegw ochrony czynnej w terminie
od 1 sierpnia do koca lutego, za wyjtkiem
wypasu dopuszczonego we wczeniejszym
terminie (na polanach kwiecistych od 1 lipca, na
pozostaych od 15 maja)
Zachowanie i poprawa stanu siedliska:
- utrzymanie strefy ochrony cisej,
- pozostawianie martwych drzew stojcych i
leaniny,
- pozostawianie czci posuszu czynnego ze
wskazanie w pierwszej kolejnoci na grupy drzew,
a w nastpnej kolejnoci na pojedyncze drzewa,
- pozostawianie gatunkw domieszkowych i
pionierskich drzew i krzeww np: wierzba, brzoza,
osika, olsza szara

Obszar ochrony
czynnej i
krajobrazowej

112

Obszar ochrony
czynnej i
krajobrazowej

Na caym obszarze
GPN

Na caym obszarze
GPN

10

11

dzicio
trjpalczasty
Picoides
tridactylus
A259
siwerniak
Anthus
spinoletta

W okresie realizacji planu ochrony

Utrzymanie siedlisk polan reglowych poprzez


stosowanie zabiegw ochrony czynnej w terminie
od 1 sierpnia do koca lutego, za wyjtkiem
wypasu dopuszczonego we wczeniejszym
terminie (na polanach kwiecistych od 1 lipca, na
pozostaych od 15 maja)

Obszar ochrony
czynnej i
krajobrazowej

A320
muchowka
maa
Ficedula
parva

Zachowanie i poprawa stanu siedliska:


- utrzymanie strefy ochrony cisej,
- pozostawianie martwych drzew liciastych
zamierajcych i martwych (stojcych i leaniny), a
w szczeglnoci drzew dziuplastych
W okresie realizacji planu ochrony

Na caym obszarze
GPN

Ustalenie wymaganych prawem stref ochrony:


wyznaczenie strefy ochrony caorocznej na
obszarze w promieniu 200 m od zajtego gniazda;
wyznaczenie strefy ochrony okresowej na
obszarze w promieniu do 500 m od zajtego
gniazda w okresie od 1 stycznia do 15 sierpnia
W okresie realizacji planu ochrony.
Zachowanie i poprawa stanu siedliska:
- utrzymanie strefy ochrony cisej;
W okresie realizacji planu ochrony
Utrzymanie siedlisk polan reglowych poprzez
stosowanie zabiegw ochrony czynnej w terminie
od 1 sierpnia do koca lutego, za wyjtkiem
wypasu dopuszczonego we wczeniejszym
terminie (na polanach kwiecistych od 1 lipca, na
pozostaych od 15 maja)
Ustalenie wymaganych prawem stref ochrony:
wyznaczenie strefy ochrony caorocznej na
obszarze w promieniu 200 m od zajtego gniazda;
wyznaczenie strefy ochrony okresowej na
obszarze w promieniu do 500 m od zajtego
gniazda w okresie od 1 stycznia do 31 lipca. W
okresie realizacji planu ochrony

Na caym obszarze
GPN

Zachowanie i poprawa stanu siedliska:


- utrzymanie strefy ochrony cisej,
- pozostawianie wykrotw, przewrconych drzew
W okresie realizacji planu ochrony

Na caym obszarze
GPN

Utrzymanie siedlisk polan reglowych poprzez


stosowanie zabiegw ochrony czynnej w terminie
od 1 sierpnia do koca lutego, za wyjtkiem
wypasu dopuszczonego we wczeniejszym
terminie (na polanach kwiecistych od 1 lipca, na
pozostaych od 15 maja)

Obszar ochrony
czynnej i
krajobrazowej

A091
orze przedni
Aquila
chrysaetos

A215
puchacz
Bubo bubo

113

Na caym obszarze
GPN
Obszar ochrony
czynnej i
krajobrazowej

Na caym obszarze
GPN

12

A264
Pluszcz
Cinclus
cinclus,
A261
Pliszka
grska
Motacilla
cinerea

13

A282
Drozd
obrony
Turdus
torquatus

Zachowanie i poprawa stanu siedliska:


- utrzymanie strefy ochrony cisej,
- ograniczenie do niezbdnego minimum prac w
otoczeniu koryt potokw,
- zachowanie gowych zadrzewie
nadpotokowych,
- kontrola stanu czystoci ciekw w wybranych
punktach na terenie GPN
W okresie realizacji planu ochrony

Na caym obszarze
GPN

Zachowanie stanu siedliska - utrzymanie strefy


ochrony cisej
W okresie realizacji planu ochrony
Utrzymanie siedlisk polan reglowych poprzez
stosowanie zabiegw ochrony czynnej w terminie
od 1 sierpnia do koca lutego, za wyjtkiem
wypasu dopuszczonego we wczeniejszym
terminie (na polanach kwiecistych od 1 lipca, na
pozostaych od 15 maja)

Na caym obszarze
GPN

114

Obszar ochrony
czynnej i
krajobrazowej

Rozdzia 8
OKRELENIE SPOSOBW MONITOR INGU REALIZACJI DZIAA
OCHRONNYCH ORAZ ICH SKUTKW
Lp.

Dziaanie ochronne

Zakres prac monitoringowych

Terminy/czstotliwo

Odkrzewianie

Weryfikacja skutecznoci wykonania


zabiegu usuwania drzew i krzeww
oraz okrelenie potrzeby
powtrzenia zabiegu

Kontrol naley przeprowadzi


wiosn (w miesicach majczerwiec) w roku nastpnym po
wykonaniu zabiegu, w celu
sprawdzenia czy drzewa i
krzewy nie odrastaj z
pozostaych w gruncie czci
rolin

Eliminacja
selektywna gatunku
obcego
geograficznie

Weryfikacja skutecznoci i
poprawnoci zabiegu usuwania
gatunkw inwazyjnych oraz
okrelenie potrzeby powtrzenia
zabiegu

Kontrol naley przeprowadzi


wiosn (w miesicach majczerwiec) w roku nastpnym po
wykonaniu zabiegu; naley
okreli liczebno oraz
ywotno osobnikw

Odnowienia
sztuczne

Wykonanie oceny udatnoci upraw


wg obowizujcej metodyki

W 2 i 5 roku po posadzeniu, w
sezonie wegetacyjnym

Regulacja
nadmiernej
liczebnoci
populacji jelenia
szlachetnego
(Cervus elaphus)

Po ustaleniu dziaania (zakresu i


intensywnoci regulacji) weryfikacja
skutecznoci i poprawnoci jego
wykonania; bieca kontrola stanu
populacji jeleniowatych

Co 5 lat, w dowolnym terminie


po przeprowadzonej regulacji

Utrzymanie
odpowiedniej liczby
schronisk dla
popielicowatych

Kontrola budek dla popielicowatych


na wyznaczonych transektach oraz
na powierzchniach transektowych
(drzewostany modszych klas wieku,
w ktrych nie wystpuj drzewa
dziuplaste) na terenie obrbw
ochronnych Turbacz, Suhora,
Kudo, Kiczora i Jaworzyna

Corocznie, w trakcie
czyszczenia budek, przez cay
okres obowizywania planu
ochrony

Wszystkie dziaania
zwizane z
utrzymaniem lub
odtworzeniem
korytarzy
ekologicznych
czcych obszar
Parku z innymi
obszarami

Monitoring zagroe w punktach


krytycznych korytarzy
ekologicznych

Przez cay okres


obowizywania planu ochrony,
nie rzadziej ni raz na 2 lata,
optymalnie corocznie

115

Rozdzia 9
OKRELENIE SPOSOBW MONITOR INGU STANU OCHRONY ZASOBW
PARKU ORAZ SIEDLISK PRZYRODNICZYCH I GATUNKW ROLIN I
ZW IERZT BDCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY OBSZARW
NATURA 2000
1. Sposoby monitoringu stanu ochrony zasobw Parku
Lp.

Zasb

Ekosystemy wodne

Ekosystemy wodne

Ekosystemy wodne

Ekosystemy lene

Ekosystemy lene

Ekosystemy lene

Zakres prac monitoringowych


Badania chemiczne wd na
zawarto siarczanw podczas
spyww roztopowych; pobr na
granicy Parku na potokach: Porba,
Koninka, Konina, Rosocha, Zapalac,
Kamienica, Jaszcze, opuszanka
Badania chemiczne wd na
zawarto mineralnych skadnikw
azotu i fosforu; pobr w grnej
czci potoku Snozy poniej
oczyszczalni ciekw przy
schronisku na Starych Wierchach, w
rdliskach opuszanki poniej
oczyszczalni ciekw przy
schronisku pod Turbaczem, oraz na
Kamienicy w okolicy Borku.
Badania biologiczne wd na
obecno wybranych gatunkw
wskanikowych w
rodkowym/dolnym biegu potokw
gwnych (Olszowy, Konina,
Kamienica, opuszanka) oraz
ledzenie tempa rozwoju okrzemki
Didymosphenia geminata
Monitoring zasobw martwych
drzew (stojcych i lecych) na 420
staych koowych lenych
powierzchniach badawczych
rozmieszczonych w siatce 400 x 400
m, wg opracowanej metodyki
Monitoring miertelnoci drzew i
tempa wydzielania si posuszu
kornikowego w drzewostanach
wierkowych i z du domieszk
wierka na 176 staych
powierzchniach badawczych
wybranych z siatki 400 x 400 m wg
dotychczasowej metodyki
(kontynuacja)
Monitoring stanu zasobw lenych
Parku, struktury i dynamiki
drzewostanw na powierzchniach
116

Terminy/czstotliwo
Co 5 lat, w ostatniej
fazie spywu wd
roztopowych (IV-V)

1 raz w roku, w okresie


jesiennym (IX- X)

1 raz na 3 lata, w
okresie jesiennym (IXX),

Co 5 lat, cznie z
monitoringiem stanu
zasobw lasu; zbir
danych od roku 2017

1 raz w roku, w okresie


od 1 stycznia do 30
maja

Co 5 lat (kontynuacja
zbioru danych od roku
1992; kolejna

Ekosystemy lene

Ekosystemy nielene

Gatunki rolin
naczyniowych zwizane z
polanami:
Botrychium lunaria,
Carduus personata, Carex
dioica, C. davalliana,
Cirsium erisithales, C.
helenioides,
Coeloglossum viride,
Crepis conyzifolia,
Drosera rotundifolia,
Epilo-bium alpestre,
Epipactis palustris,
Eriophorum vaginatum,
Geum montanum,
Gladiolus imbricatus,
Gymnadenia conopsea,
Hypochoeris uniflora,
Luzula sudetica,
Ophioglossum vulgatum,
Parnassia palustris,
Pedicularis palustris, P.
sylvatica, Pinguicula
vulgaris, Platanthera
bifolia, Poa alpina var.

koowych; wykonywanie pomiarw


zgodnie z dotychczasow metodyk
(kontynuacja)
Kontynuacja realizowanych
dotychczas przez Gorczaski Park
Narodowy czynnoci
prognostycznych oraz wprowadzenie
nowych elementw:
- monitoring wybranych gatunkw
owadw (zwaszcza
kambiofagicznych i
ksylofagicznych) przy
wykorzystaniu puapek
feromonowych i puapek
klasycznych (drzew puapkowych)
- lustracja stanu zdrowotnego
drzewostanw prowadzona przez
pracownikw Suby Parku
Ocena skutecznoci zabiegw
ochrony czynnej na wybranych
polanach reglowych: Gsiorowska,
Ogrodziska, Hala Duga, Wierchy
Zarbskie, Hala Wzorowa, Bieniowe
pary powierzchni: grodzona
(kontrolna) i niegrodzona poddana
zabiegom koszenia lub/i wypasu;
cznie 66 powierzchni. Monitoring
wg metodyki stosowanej w GPN od
roku 2010
W trakcie prac monitoringowych
naley okreli takie parametry jak:
- liczebno
- liczb osobnikw
generatywnych
- stan zachowania siedliska wg 3
stopniowej skali (U2 zy, U1
niewystarczajcy, FV waciwy)
- istniejce zagroenia
- potencjalne zagroenia

117

inwentaryzacja w roku
2017)
Monitoring
corocznie w okresie
wegetacyjnym;
Lustracja w sposb
cigy, a szczeglnie
wg stanu
drzewostanw na
koniec roku

Co 5 lat

3-krotnie w cigu
obowizywania planu
ochrony, co 6 lat

10

11

12

vivipara, Pseudorchis
albida, Soldanella
carpatica, Solidago
alpestris, Tofieldia
calyculata, Traunsteinera
globosa, Trifolium
spadiceum, Vaccinium
uliginosum
Gatunki rolin
naczyniowych zwizane z
ekosystemami lenymi:
Corallorhiza trifida,
Daphne mezereum,
Hedera helix,
Listera cordata, Monesses
uniflora, Neottia nidusavis, Streptopus
amplexifolius
Gatunki mszakw:
- bdce reliktami starych
lasw: Antitrichia
curtipendula, Anomodon
attenuates, A. longifolius,
A. rugelii, Lescuraea
mutabilis, Neckera
pennata, N. pumila;
- gatunki mak, torfowisk,
potokw i rdlisk:
Fontinalis antipyretica,
Limprichtia cossonii,
Palustriella decipiens,
Sphagnum magellanicum,
Trichocolea tomentella;
- gatunki naskalne:
Brachydontium trichodes,
Frullania tamarisci,
Porella arboris-vitae,
Neckera besseri, N. crispa
Gatunki grzybw:
- grzyby mykoryzowe:
Albatrellus confluens, A.
ovinus, Bankera
violascens, Boletopsis
leucomelaena,
Chamonixia caespitosa,
Hydnellum concrescens,
H. suaveolens,
Hygrophorus pudorinus
Lactarius zonarioides,
Phellodon connatus,
Tricholoma fucatum;
- grzyby saprotroficzne

W trakcie prac monitoringowych


naley okreli takie parametry jak:
- liczebno
- liczb osobnikw
generatywnych
- stan zachowania siedliska wg 3
stopniowej skali (U2 zy, U1
niewystarczajcy, FV waciwy)
- istniejce zagroenia
- potencjalne zagroenia
W trakcie prac monitoringowych
naley okreli takie parametry jak:
- liczebno (wielko darni)
- obecno/brak sporofitw
- stan zachowania siedliska wg 3
stopniowej skali (U2 zy, U1
niewystarczajcy, FV waciwy)
- obecno/brak gatunkw
konkurencyjnych
- istniejce zagroenia
- potencjalne zagroenia

2-krotnie w cigu
obowizywania planu
ochrony, co 8 lat

W trakcie prac monitoringowych


naley okreli takie parametry jak:
- data obserwacji
- nazwa gatunku
- stanowisko z podaniem
koordynatw geograficznych
odczytanych w terenie z
odbiornika GPS
- typ siedliska (zbiorowiska
rolinnego - jeli da si je
okreli) i stan jego zachowania
- substrat/podoe
- nazwisko osoby dokonujcej
obserwacji oraz wykona
dokumentacj fotograficzn

2-krotnie w cigu
obowizywania planu
ochrony, przez 2
sezony, co 8 lat

118

2-krotnie w cigu
obowizywania planu
ochrony, co 8 lat

(w tym pasoyty
nekrotroficzne):
Ascotremella faginea,
Bondarzewia mesenterica,
Camarops tubulina,
Climacocystis borealis,
Crepidotus applanatus,
Cyphella digitalis,
Daedaleopsis tricolor,
Gerronema
xanthophyllum,
Gymnopilus picreus,
Gyromitra infula,
Hericium alpestre,
Hydropus atramentosus,
H. marginellus,
Hygrocybe chlorophana,
H. intermedia, H.
persistens, H. psittacina,
Hymenochaete cruenta,
Ischnoderma benzoinum,
I. resinosum, Lentinellus
castoreus, Lyophyllum
palustre, Microglossum
viride, Morchella conica,
M. elata, Oxyporus
corticola, Panellus
violaceofulvus, Phellinus
viticola, Pycnoporellus
fulgens
13

Epifityczna biota
porostw wierka

14

Gatunki porostw
wymagajce ustanowienia
prawnej strefy ochronnej:
Lobaria pulmonaria,
Thelotrema lepadium

15

Porosty: Belonia russula,


Caloplaca herbidella,
Collema flaccidum,

okazw.

Monitoring na 37 staych
powierzchniach badawczych
wybranych spord 433 pow.
rozmieszczonych w sieci 400 x 400
m; w trakcie prac monitoringowych
naley okreli takie parametry jak:
- gatunek
- procent pokrycia powierzchni
patu od podstawy do
wysokoci 2,0 m
- liczebno
- stan plech
- zagroenia istniejce
- zagroenia potencjalne
Spis gatunkw na podou (pniu
drzewa) z okreleniem pokrycia
procentowego w pacie. Dla gatunku
L. pulmonaria wykonanie
dokumentacji fotograficznej plechy z
odnon skal
Na wszystkich znanych stanowiskach
wymienionych gatunkw naley
okreli takie parametry jak:
119

Co 10 lat, w latach
2023 i 2033
(kontynuacja wg
przyjtej metodyki
stosowanej w GPN od
roku 1993)

2-krotnie w cigu
obowizywania planu
ochrony; co 8 lat

2-krotnie w cigu
obowizywania planu
ochrony; co 8 lat

- ywotno plech
- tendencje dynamiczne
Naley wykona dokumentacj
fotograficzn plech z odnon skal,
zapisa informacje w bazie
obserwacji przyrodniczych GPN w
systemie GIS

16

Bacidia incompta,
Fuscopannaria
leucophaea, Leptogium
gelatinosum, Peltigera
leucophlebia,
Protopannaria pezizoides,
Punctelia jackeri, P.
subrudecta, Stereocaulon
vesuvianum, Umbilicaria
cylindrica, U. deusta.
Trzmiele

17

Trzmiele

18

Pazy

Monitoring kwiecistoci polan;


kwiecisto okrela si liczc kwiaty
i kwiatostany poszczeglnych
gatunkw rolin w 60 losowo
rozmieszczonych poletkach prbnych
o powierzchni 10 m2 kada. Zlicza
kwiaty i kwiatostany w penym
rozkwicie. Uwzgldni tylko gatunki
rolin o barwnym okwiacie, ktrych
nektar i pyek jest pokarmem dla
trzmieli
Monitoring rozrodu pazw na
staych stanowiskach (sztuczne
zbiorniki) i w zbiornikach
efemerycznych (okresowych)
polegajcy na trzykrotnym
wizytowaniu stanowisk wg
harmonogramu: 1 wizyta wczesna
wiosna, w celu wykrycia
wczesnowiosennych godujcych
gatunkw, 2 wizyta pna wiosna,
w celu wykrycia godujcych
osobnikw pnowiosennych
gatunkw i oceny rozwoju larw
gatunkw wczesnowiosennych, 3
wizyta - wizyta letnia, w celu
wykrycia larw gatunkw pno
wiosennych; dodatkowo mona
zastosowa 4 wizyt jesieni w celu
oceny liczby zimujcych larw
pazw;
W przypadku dwch zbiornikw na
terenie o. o. Dwr moliwe jest

Ocena liczebnoci trzmieli:


kilka do kilkunastu transektw o
dugoci 20 m na kadej z wybranych
polan reglowych (Trusiwka,
winkwka, Ustpne, Bieniowe,
Jaworzyna Kamienicka, Jankwki,
Dzigowa, Hala Myska, Gabrowska
Maa, Gsiorowska, Oberwka).
Transekty oddalone od siebie o co
najmniej 5 m

120

Co najmniej 2 kontrole
na kadej polanie w
terminie od poowy
lipca do poowy
sierpnia (kontynuacja
od roku 2011)
Wykonywane w
cyklach: 2 lata pod
rzd, powtarzane co 5
lat, poczwszy od roku
2017
Jedna kontrola na
kadej polanie, w
drugiej poowie lipca
(wg przyjtych
fenofaz). Wykonanie
co 3 lata, poczwszy
od roku 2017

Od momentu
obowizywania planu
ochrony, co 3 lata.
Efemeryczne zbiorniki
kumakowe co roku

zastosowanie szczegowego
monitoringu zasiedlenia i rozrodu
pazw przy uyciu metody
potkowej oraz nasuchw
Monitoring gadw na wszystkich
sztucznie kreowanych przez Park
stanowiskach (kamienne kopce na
polanach) i inwentaryzacja
gniewosza plamistego przy uyciu
sztucznych kryjwek oraz obserwacji
nowych mikrosiedlisk
Monitoring miejsc jesiennego rojenia
(ocena stanu siedlisk, ocena skadu
gatunkowego nietoperzy w
badaniach z uyciem odoww w
sieci chiropterologiczne i nasuchy
detektorowe); monitoring schronie
zimowych (zimowe kontrole jaski i
schronie antropogenicznych, ocena
skadu gatunkowego i zmian w
siedlisku)
Kontrolowane obiekty: Zbjnicka
Jama, Turnice, skay w dolinie
potoku Olszowego, Cyrk koo Kopy
Odw na wyznaczonych transektach
(8) po 20 puapek ywoownych i
10 stokw na jedn puapkolini

19

Gady

20

Nietoperze

21

Ssaki owadoerne

22

Ssaki owadoerne

Zbir materiau na terenie Parku:


martwe osobniki, wypluwki,
odchody drapienikw

23

Popielicowate

Zbir materiau na terenie Parku:


martwe osobniki, wypluwki ptakw
szponiastych i sw, odchody
drapienikw (ssaki)

24

Bbr, wydra

Monitoring obejmuje:
- wyszukiwanie ladw
bytowania gatunku, w tym
tropienia na niegu
- zebranie informacji na temat
obserwacji gatunku w rnych
czciach GPN
- oszacowanie liczby osobnikw
wykorzystujcych odcinki
ciekw wodnych znajdujce si
121

Od momentu
obowizywania planu
ochrony, co 4 lata

2-krotnie w cigu
obowizywania planu
ochrony, co 8 lat

8 puapkolinii,
czstotliwo co 5 lat,
tj. od momentu
obowizywania planu
ochrony po 3, 11, 19
latach.
W okresie letnim
czerwiec lipiec (4 dni
na puapkolini)
Przez cay okres
obowizywania planu
ochrony, podczas
standardowych
obchodw terenu
Przez cay okres
obowizywania planu
ochrony podczas
standardowych
obchodw terenu
Przez cay okres
obowizywania planu
ochrony podczas
standardowych
obchodw terenu i
zbioru obserwacji
przyrodniczych

25

Due drapieniki: wilk,


ry, niedwied

na terenie GPN oraz otuliny


- okrelenie siedlisk
zajmowanych przez gatunek na
terenie GPN
Monitoring obejmuje:
- kontynuacj rejestrowania
obserwacji w bazie danych oraz
inwentaryzacji metod tropie
na niegu, zbir odchodw
duych drapienikw, zbieranie
danych o ofiarach duych
drapienikw na terenie GPN
- kontynuacj monitoringu
obecnoci i liczebnoci duych
drapienikw za pomoc
fotopuapek

Przez cay okres


obowizywania planu
ochrony podczas
standardowych
obchodw terenu i
zbioru obserwacji
przyrodniczych

- monitoring perspektyw
zachowania populacji:
miertelnoci i szkd
26

rednie drapieniki: lis,


borsuk

Okrelenie liczebnoci populacji lisa


i borsuka poprzez:
- zimowe tropienia na transektach
w ramach inwentaryzacji
zwierzt GPN (kontynuacja)
- zbieranie na bieco informacji
o wystpowaniu i lokalizacjach
nor drapienikw i ich
zasiedlaniu na podstawie
obserwacji terenowych i
fotopuapek; wprowadzanie ich
do bazy danych

27

rednie drapieniki: lis,


borsuk, kuna

28

Ssaki kopytne: jele,


sarna, dzik

Okrelenie preferencji pokarmowych


lisa, borsuka i kuny w aspekcie ich
oddziaywania na przedmioty
ochrony GPN i Natura 2000. Zbir i
analiza laboratoryjna odchodw
rednich drapienikw na terenie
GPN (systematycznie, przez okres
obejmujcy przynajmniej jeden peny
rok)
Monitoring liczebnoci i stanu
gatunkw z wykorzystaniem m.in.:
1) inwentaryzacji zimowej metod
tropie; metodyka dotychczas
stosowana
2) inwentaryzacji Langvatna w
trakcie rykowiska; dotyczy tylko
gatunku jele
3) inwentaryzacji metod rejestracji
skupisk odchodw (pellet-group)
na transektach, metodyk
122

Przez cay okres


obowizywania planu
ochrony podczas
standardowych
obchodw terenu i
zbioru obserwacji
przyrodniczych

Co 5 lat od momentu
wprowadzenia planu
ochrony

1) cykl min. 1x/rok


2) cykl 1x/3 lata
3) czstotliwo
zalena od rozmiaru
presji na odnowienia
wynikw monitoringu
uszkodze
4) przez cay rok
5) zalecana raz na 3-6
lat

dostosowan do moliwoci GPN;


4) analizy dokumentacji
zarejestrowanej przez fotopuapki;
metodyka do opracowania
5) inwentaryzacji z uyciem
samolotu i kamer termowizyjnych
29

Ssaki kopytne: jele,


sarna,

Monitoring oddziaywania na
pozostae elementy ekosystemu:
1) inwentaryzacja uszkodze
modego pokolenia lasu metod
oceny powierzchniowej
wykonywanej przez suby GPN (do
ewentualnej weryfikacji)

1) cykl 1x/rok
2) co 5 lat, poczwszy
od roku 2017

2) inwentaryzacja uszkodze
modego pokolenia lasu metod
statystyczn w oparciu o stae
powierzchnie badawcze w siatce 400
x 400 m
30

Sowy wszystkie gatunki

Monitoring liczebnoci. Nasuchy


nocne z prowokacj gosow na
transektach rozmieszczonych na
terenie caego Parku

31

Guszec

32

Ptaki szponiaste
wszystkie gatunki oraz
kruk i bocian czarny

Ocena prowadzona w ramach


monitoringu gatunku N2000 patrz
Rozdzia 9, Tabela 4.1.
Monitoring liczebnoci na 10-12
wybranych stanowiskach
obserwacyjnych (polanach) na
terenie GPN

33

Ptaki terenw otwartych


m.in. siwerniak, gsiorek,
derkacz

Monitoring liczebnoci na
wybranych polanach reglowych na
terenie GPN

34

Ptaki zwizane z
potokami (pluszcz,
pliszka grska,
zimorodek)

Monitoring liczebnoci na
wybranych odcinkach potokw na
terenie GPN

35

Wszystkie gatunki ptakw


siedlisk lenych m.in.
dzicioy, muchowki,
jarzbek

36

Monitoring liczebnoci gatunkw na


istniejcej siatce staych powierzchni
monitoringowych (powierzchnie
reprezentujce gwne siedliska
GPN)
Wszystkie gatunki ptakw Prowadzenie na bieco obserwacji
przyrodniczych przez pracownikw
GPN i wprowadzanie ich do bazy
123

3 kontrole w okresie
stycze-kwiecie, co 3
lata od momentu
obowizywania planu
ochrony (kontynuacja
wg dotychczasowej
metodyki stosowanej
w GPN)

4 kontrole w okresie
stycze-lipiec, co 4
lata od momentu
obowizywania planu
ochrony
3 kontrole w okresie
kwiecie-czerwiec, co
4 lata od momentu
obowizywania planu
ochrony
3 kontrole w okresie
kwiecie-lipiec, co 5
lat od momentu
obowizywania planu
ochrony
4 kontrole w okresie
kwiecie-maj, co 5 lat

na bieco przez cay


rok, w kadym roku

37

Obiekty kulturowe

38

Zasoby krajobrazowe:
powierzchnia polan

39

Zasoby krajobrazowe:
zasig panoram z
punktw widokowych

danych poczonej z punktow


warstw tematyczn
Kontrola stanu obiektw
kulturowych
z odniesieniem do ostatniej
przeprowadzonej oceny (wskazanie:
poprawy, pogorszenia lub brak zmian
w stanie obiektu) oraz wykonanie
dokumentacji fotograficznej
Monitorowanie zasigu polan w
oparciu o dostpne materiay
fotogrametryczne lub inwentaryzacje
terenowe z odniesieniem do ostatniej
przeprowadzonej oceny (wskazanie:
zmniejszenia, powikszenia lub
braku zmian w powierzchni polany)
Monitorowanie zasigu panoram z
punktw widokowych z
odniesieniem do ostatniej
przeprowadzonej oceny (wskazanie:
zmniejszenia, powikszenia lub
braku zmian w zasigu widoku oraz
wskazanie, czy w zasigu widoku
pojawiy si jakie elementy
obniajce walory widokowe)

Co 5 lat

2-krotnie w cigu
obowizywania planu
ochrony; co 8 lat

2-krotnie w cigu
obowizywania planu
ochrony; co 8 lat

2. Sposoby monitoringu stanu ochrony siedlisk prz yrodnicz ych bdcych


przedmiotami ochrony w czci obszaru Natura 2000 PLH120018
pokrywajcej si z granicami Parku
Lp.

Przedmiot ochrony

Kod

Zakres prac monitoringowych

Bogate florystycznie grskie


i niowe murawy
bliniczkowe (Nardion
paty bogate florystycznie)

6230

Zioorola grskie
(Adenostylion alliariae) i
zioorola nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium)

6430

Niowe i grskie wiee ki


uytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris)

6510

Grskie ki konietlicowe
uytkowane ekstensywnie
(Polygono-Trisetion)

6520

Torfowiska wysokie z

7110

Ocena parametrw i wskanikw


zgodnie z metodyk PM1) na
podstawie zdjcia
fitosocjologicznego i oszacowania
warunkw siedliskowych
Ocena parametrw i wskanikw
zgodnie z metodyk PM na
podstawie zdjcia
fitosocjologicznego i oszacowania
warunkw siedliskowych
Ocena parametrw i wskanikw
zgodnie z metodyk PM na
podstawie zdjcia
fitosocjologicznego i oszacowania
warunkw siedliskowych
Ocena parametrw i wskanikw
zgodnie z metodyk PM na
podstawie zdjcia
fitosocjologicznego i oszacowania
warunkw siedliskowych
Ocena parametrw i wskanikw
124

Terminy/czst
otliwo
Co 5-6 lat

Co 5-6 lat

Co 5-6 lat

Co 5-6 lat

Co 5-6 lat

rolinnoci torfotwrcz
(ywe)

Torfowiska przejciowe i
trzsawiska (przewanie z
rolinnoci z ScheuchzerioCaricetea)

7140

Grskie i nizinne torfowiska


zasadowe o charakterze
mak, turzycowisk i
mechowisk

7230

ciany skalne i urwiska


krzemianowe ze
zbiorowiskami Androsacion
vandelii

8220

Jaskinie nieudostpnione do
zwiedzania
Kwane buczyny (LuzuloFagetum)

8310

11

yzne buczyny (Dentario


glandulosae Fagenion, Galio
odorati-Fagenion)

9130

12

gi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe
(Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae) i olsy
rdliskowe
Grskie bory wierkowe
(Piceion abietis, cz
zbiorowiska grskie)

91E0

10

13

1)

9110

9410

zgodnie z metodyk PM na
podstawie zdjcia
fitosocjologicznego i oszacowania
warunkw siedliskowych
Ocena parametrw i wskanikw
zgodnie z metodyk PM na
podstawie zdjcia
fitosocjologicznego i oszacowania
warunkw siedliskowych
Ocena parametrw i wskanikw
zgodnie z metodyk PM na
podstawie zdjcia
fitosocjologicznego i oszacowania
warunkw siedliskowych
Ocena parametrw i wskanikw
zgodnie z metodyk PM na
podstawie zdjcia
fitosocjologicznego i oszacowania
warunkw siedliskowych
Ocena parametrw i wskanikw
zgodnie z metodyk PM
Ocena parametrw i wskanikw
zgodnie z metodyk PM na
podstawie zdjcia
fitosocjologicznego i oszacowania
warunkw siedliskowych
Ocena parametrw i wskanikw
zgodnie z metodyk PM na
podstawie zdjcia
fitosocjologicznego i oszacowania
warunkw siedliskowych
Ocena parametrw i wskanikw
zgodnie z metodyk PM na
podstawie zdjcia
fitosocjologicznego i oszacowania
warunkw siedliskowych
Ocena parametrw i wskanikw
zgodnie z metodyk PM na
podstawie zdjcia
fitosocjologicznego i oszacowania
warunkw siedliskowych

Co 5-6 lat

Co 5-6 lat

Co 5-6 lat

Co 5-6 lat
Co 5-6 lat

Co 5-6 lat

Co 5-6 lat

Co 5-6 lat

PM Pastwowy Monitoring rodowiska

3. Sposoby monitoringu stanu ochrony gatunkw rolin i zwierzt bdcych


przedmiotami ochrony w czci obszaru Natura 2000 PLH120018
pokrywajcej si z granicami Parku
Lp.

Przedmiot ochrony

1
1.1

Bezkrgowce
Biegacz urozmaicony
(Carabus variolosus)

Kod
4014

Zakres prac
monitoringowych
Ocena parametrw i
wskanikw zgodnie z
125

Terminy/czstotliwo
2-krotnie w cigu
obowizywania planu

2
2.1

Pazy
Kumak grski
(Bombina variegata)

2.2

Traszka karpacka
(Triturus montandonii)

3
3.1
3.2
3.3

Ssaki
Wilk (Canis lupus)
Ry (Lynx lynx),
Niedwied (Ursus
arctos)

1352
1361
1354

3.4

Wydra (Lutra lutra)

1355

4
4.1

Roliny
Bezlist okrywowy
(Buxbaumia viridis)

1386

1193

2001

metodyk PM

ochrony

Ocena parametrw i
wskanikw zgodnie z
metodyk PM
Ocena parametrw i
wskanikw zgodnie z
metodyk PM

Co 3 lata

1) Kontynuacja
rejestrowania obserwacji w
bazie danych oraz
inwentaryzacji metod
tropie na niegu, zbir
odchodw duych
drapienikw, zbieranie
danych o ofiarach duych
drapienikw na terenie
GPN
2) Kontynuacja monitoringu
obecnoci i liczebnoci
duych drapienikw za
pomoc fotopuapek
3) Monitoring perspektyw
zachowania populacji:
miertelnoci i szkd
1) Wyszukiwanie ladw
bytowania gatunku
2) Zebranie informacji na
temat obserwacji gatunku w
rnych czciach GPN
3) Oszacowanie liczby
osobnikw
wykorzystujcych odcinki
ciekw wodnych
znajdujcych si na terenie
GPN oraz otuliny
4) Okrelenie siedlisk
zajmowanych przez gatunek
na terenie GPN

Przez cay okres


obowizywania planu
ochrony

Ocena parametrw i
wskanikw zgodnie z
metodyk PM

2-krotnie w cigu
obowizywania planu
ochrony, co 8 lat

Co 3 lata

Co 3 lata

4. Sposoby monitoringu gatunkw ptakw bdcych przedmiotami ochrony w


czci obszaru Natura 2000 PLB120001 pokrywajcej si z granicami
Parku
Lp.
1

Przedmiot ochrony
Guszec (Tetrao
urogallus)

Kod
A108

Zakres prac
monitoringowych
Monitoring liczebnoci
ptakw na tokowiskach
126

Terminy/czstotliwo
3-4 kontrole terenowe
co 3 lata w okresie

(kontrole terenowe,
monitoring przy pomocy
fotopuapek, badania
genetyczne populacji)

marzec-maj,
cigy monitoring
tokowisk przy pomocy
fotopuapek,
zbir materiau
genetycznego przez
cay okres
obowizywania planu
ochrony, badania
genetyczne zebranego
materiau co 6 lat,
poczwszy od roku
2017
3 kontrole w okresie
stycze-kwiecie,
co 3 lata

Sweczka (Glaucidium
passerinum)
Puszczyk uralski (Strix
uralensis)
Wochatka (Aegolius
funereus)
Puchacz (Bubo bubo)
Dzicio zielonosiwy
(Picus canus)
Dzicio czarny
(Dryocopus martius)
Dzicio biaogrzbiety
(Dendrocopos
leucotos)
Dzicio trjpalczasty
(Picoides tridactylus)
Muchowka maa
(Ficedula parva)
Jarzbek (Tetrastes
bonasia)
Orze przedni (Aquila
chrysaetos)

A217
A220
A223
A215

Monitoring liczebnoci;
nasuchy nocne z
prowokacj gosow na
transektach
rozmieszczonych na terenie
caego Parku

A234
A236
A239
A241
A320
A104

Monitoring liczebnoci
gatunkw na istniejcej
siatce staych powierzchni
monitoringowych (wybrane
powierzchnie
reprezentujce gwne
siedliska GPN)

4 kontrole w okresie
kwiecie-maj, co 5 lat

A091

4 kontrole w okresie
stycze-lipiec, co 3 lata

Pliszka grska
(Motacilla cinerea)
Pluszcz (Cinclus
cinclus)
Drozd obrony (Turdus
torquatus)

A261
A264

Monitoring liczebnoci na
wybranych stanowiskach
obserwacyjnych na terenie
GPN
Monitoring liczebnoci na
wybranych odcinkach
potokw na terenie GPN

4 kontrole w okresie
kwiecie-maj, co 5 lat

Siwerniak (Anthus
spinoletta)

A259

Monitoring liczebnoci
gatunkw na istniejcej
siatce staych powierzchni
monitoringowych (wybrane
powierzchnie
reprezentujce gwne
siedliska GPN)
Monitoring liczebnoci na
wybranych polanach
reglowych na terenie GPN

A282

127

3 kontrole w okresie
marzec-kwiecie, co 3
lata

co 4 lata

Rozdzia 10
OBSZARY I MIEJSCA UDOSTPNIANE DLA CELW NAUKOWYCH,
EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH, SPORTOWYCH,
AMATORSKIEGO POOWU RYB I RYBACTWAORAZ SPOSOBY ICH
UDOSTPNIANIA I MAKSYMALNA LICZBA OSB MOGCYCH PRZEBYWA
JEDNOCZENIE W TYCH MIEJSCACH
1. Obszary i miejsca udostpniane dla celw naukowych
Lp.
1

Obszary i miejsca udostpniane

Sposoby udostpniania

Cay obszar Parku, z


zastrzeeniem moliwoci
wprowadzania ograniczenia w
udostpnianiu Parku obcym
podmiotom na kadym obszarze,
w szczeglnych przypadkach

Za zgod dyrektora
Parku;
udostpnianie do bada
i monitoringu jest
bezpatne

Maksymalna liczba osb


mogcych przebywa
jednoczenie
w jednym miejscu
Obligatoryjnie wprowadza si
limity liczby osb
przebywajcych tylko w
dwch miejscach Parku:
- na kilkunastometrowej
skace piaskowcowej
Kudoski Baca 2 osoby,
- w jaskini szczelinowej
Zbjnicka Jama 2 osoby.
Okresowo mog by
wprowadzone Zarzdzeniem
Dyrektora GPN ograniczenia
czasowe i ilociowe dla osb
prowadzcych badania w
rnych rejonach na obszarze
caego Parku, ze wzgldu na
ostoje bytowania cennych
gatunkw zwierzt w okresie
zimowania, godw, porodu i
wychowania modych

2. Obszary i miejsca udostpniane dla celw edukacyjnych

Lp.

1
2
3
4
5

Miejsce udostpniane
cieka edukacyjna Wok doliny
Porby
cieka edukacyjna Dolina
Gorcowego Potoku
cieka edukacyjna Dolina
Kamienicy
cieka edukacyjna
Z opusznej na Jankwki
cieka edukacyjna Na Turbaczyk

Sposoby udostpniania
turystyka piesza
turystyka narciarska
turystyka piesza
turystyka narciarska
turystyka piesza
turystyka narciarska
turystyka piesza
turystyka narciarska
turystyka piesza
turystyka narciarska
128

Maksymalna liczba osb


mogcych przebywa
jednoczenie w jednym
miejscu
30 osb / 1 km cieki
30 osb / 1 km cieki
30 osb / 1 km cieki
30 osb / 1 km cieki
30 osb / 1 km cieki

6
7
8
9
10

cieka edukacyjna Park podworski


hrabiw Wodzickich Gra
Chabwka
cieka edukacyjna Dolina potoku
Turbacz
cieka edukacyjna Dolina potoku
Jaszcze
cieka edukacyjna Z Turbacza na
Jaworzyn Kamienick
cieka edukacyjna Partyzanck
ciek na Turbacz

turystyka piesza
turystyka narciarska

30 osb / 1 km cieki

turystyka piesza
turystyka narciarska
turystyka piesza
turystyka narciarska
turystyka piesza
turystyka narciarska
turystyka piesza
turystyka narciarska
stacjonarne zajcia
edukacyjne,
ekspozycja przyrodniczohistoryczna
stacjonarne zajcia
edukacyjne,
ekspozycja dot. historii,
przyrody polan i pasterstwa
zajcia edukacyjne,
ekspozycja dot. zwizkw
Jana Pawa II z Gorcami

30 osb / 1 km cieki
30 osb / 1 km cieki
30 osb / 1 km cieki
30 osb / 1 km cieki

11

Terenowa baza edukacyjna Gajwka


Mikoaja

12

Sala edukacyjna w Chatce GPN na


Hali Dugiej

13

Schron Papiewka

14

Szaas pod polan Paska Prehybka

zajcia edukacyjne

10 osb

15

Wiata edukacyjna na polanie


ubrowisko

zajcia edukacyjne

30 osb

16

Szaas na polanie Jankwki

zajcia edukacyjne

10 osb

17

Zaplecze edukacyjno-konferencyjne
w budynku dyrekcji GPN w Porbie
Wielkiej

18

Oficyna dworska w Porbie Wielkiej

stacjonarne zajcia
edukacyjne,
wystawy fotograficzne i
plastyczne
stacjonarne zajcia
edukacyjne,
ekspozycja

20 osb

40 osb

10 osb

80 osb

ok. 100 osb

3. Obszary i miejsca udostpniane dla celw turyst ycznych i rekreacyjnych


Lp.
1
2
3
4

Miejsce udostpniane
Szlak turystyczny ty: Lubomierz
Kudo- Turbacz
Szlak turystyczny czerwony: Rabka Turbacz Zielenica granica Parku
Szlak turystyczny czarny: opuszna Zielenica
Szlak turystyczny czarny: Lubomierz
Kudo Konina

Maksymalna liczba osb


mogcych przebywa
Sposoby udostpniania
jednoczenie w jednym
miejscu
turystyka piesza
30 osb / 1 km dugoci
turystyka narciarska
szlaku
turystyka piesza
30 osb / 1 km dugoci
turystyka narciarska
szlaku
turystyka piesza
30 osb / 1 km dugoci
turystyka narciarska
szlaku
turystyka piesza
30 osb / 1 km dugoci
turystyka narciarska
szlaku

129

Lp.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Maksymalna liczba osb


mogcych przebywa
Miejsce udostpniane
Sposoby udostpniania
jednoczenie w jednym
miejscu
Szlak turystyczny niebieski: Trusiwka
turystyka piesza
30 osb / 1 km dugoci
Przecz Borek
turystyka narciarska
szlaku
Szlak turystyczny niebieski: Koninki turystyka piesza
30 osb / 1 km dugoci
Hucisko Turbacz
turystyka narciarska
szlaku
Szlak turystyczny zielony: Koninki
turystyka piesza
30 osb / 1 km dugoci
Tobow Obidowiec- Stare Wierchy
turystyka narciarska
szlaku
Szlak turystyczny zielony: Niedwied
turystyka piesza
30 osb / 1 km dugoci
Turbaczyk Turbacz
turystyka narciarska
szlaku
Szlak turystyczny zielony: Dolina
turystyka piesza
30 osb / 1 km dugoci
Kamienicy Stawieniec Kudo
turystyka narciarska
szlaku
Szlak turystyczny zielony: wze szlakw
turystyka piesza
30 osb / 1 km dugoci
Hale Gorcowskie Polana Gabrowska
turystyka narciarska
szlaku
Szlak turystyczny ty: Ochotnica Grna
turystyka piesza
30 osb / 1 km dugoci
Jamne Przysop Dolny
turystyka narciarska
szlaku
Szlak turystyczny ty: Porba Grna
turystyka piesza
30 osb / 1 km dugoci
Stare Wierchy
turystyka narciarska
szlaku
Szlak turystyczny niebieski: Rzeki Gorc
30 osb / 1 km dugoci
turystyka piesza
Kamienicki wze szlakw na Halach
szlaku
turystyka narciarska
Gorcowskich
Szlak Zielony: Porba Grna - Jasionw
turystyka piesza
30 osb / 1 km dugoci
Rdzawka
turystyka narciarska
szlaku
Szlak Zielony: Porba Wielka (Park
turystyka piesza
30 osb / 1 km dugoci
dworski) Olszwka
turystyka narciarska
szlaku
Szlak spacerowy: Konina - Potasznia
Pasieka Koninki Hucisko
Szlak spacerowy: Koninki - Hucisko
dol. Olszowego potoku - Tobow
Porba Grna
Szlak spacerowy: Hucisko Dolina
potoku Turbacz Czarne Bota
Szlak spacerowy: Papiewka
Jaworzyna Kamienicka
Szlak spacerowy: Rzeki - Czarne Maki
potok Spaleniec
Szlak spacerowy: Potasznia Brukowana
Droga Przecz Borek
Szlak spacerowy: Brukowana Droga
Kopa
Szlak spacerowy: Dolina opusznej
Szlak spacerowy: Polana Sucha Cioski
Szlak rowerowy: Potasznia Pasieka
Hucisko Koninki
Szlak rowerowy: Koninki - Hucisko
dolina potoku Turbacz Czarne Bota

turystyka piesza
turystyka narciarska
turystyka piesza
turystyka narciarska
turystyka piesza
turystyka narciarska
turystyka piesza
turystyka narciarska
turystyka piesza
turystyka narciarska
turystyka piesza
turystyka narciarska
turystyka piesza
turystyka narciarska
turystyka piesza
turystyka narciarska
turystyka piesza
turystyka narciarska
turystyka rowerowa
turystyka rowerowa

130

30 osb / 1 km dugoci
szlaku
30 osb / 1 km dugoci
szlaku
30 osb / 1 km dugoci
szlaku
30 osb / 1 km dugoci
szlaku
30 osb / 1 km dugoci
szlaku
30 osb / 1 km dugoci
szlaku
30 osb / 1 km dugoci
szlaku
30 osb / 1 km dugoci
szlaku
30 osb / 1 km dugoci
szlaku
5 osb / 1 km dugoci
szlaku
5 osb/ 1 km dugoci
szlaku

Lp.
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

40

41

42

Maksymalna liczba osb


mogcych przebywa
Sposoby udostpniania
jednoczenie w jednym
miejscu
5 osb/ 1 km dugoci
turystyka rowerowa
szlaku
5 osb/ 1 km dugoci
turystyka rowerowa
szlaku

Miejsce udostpniane
Szlak rowerowy: Stare Wierchy
Turbacz Zielenica granica Parku
Szlak rowerowy: Rzeki Trusiwka Jaworzyna Kamienicka Polana
Gabrowska,
Szlak rowerowy: Tobow Kopana
Droga - Polana Mynarska
Szlak rowerowy: Koninki Hucisko
dolina Olszowego potoku Tobow
Porba Wielka
Szlak rowerowy: Papiewka przecz
Borek Brukowana Droga Potasznia
Szlak rowerowy: przecz Borek Hala
Turbacz
Szlak konny: Stare Wierchy Obidowiec
Hala Turbacz Kiczora Zielenica
granica Parku
Szlak konny: Rzeki Trusiwka - polana
Jaworzyna Kamienicka
Szlak konny: Polana Gabrowska Gorc
Kamienicki polana Mranica pod
Gorcem
Szlak konny: Potasznia Pasieka
Koninki Hucisko
Szlak konny: Koninki Hucisko Dolina
potoku Turbacz Czarne Bota
Szlak konny: Koninki Hucisko dolina
Olszowego potoku Tobow Porba
Grna
Szlak konny: Tobow Kopana Droga
Polana Mynarska
Szlak konny: Papiewka przecz
Borek Brukowana Droga Potasznia
Trasy do uprawiania narciarstwa i
wycigi narciarskie na polanie Tobow
i Starmaszka

turystyka rowerowa

5 osb/ 1 km dugoci
szlaku
5 osb/ 1 km dugoci
szlaku

turystyka rowerowa

5 osb/ 1 km dugoci
szlaku

turystyka rowerowa

turystyka rowerowa
turystyka konna
turystyka konna
turystyka konna
turystyka konna
turystyka konna
turystyka konna
turystyka konna
turystyka konna

narciarstwo zjazdowe

miejsce do postawienia
namiotw z
Miejsce biwakowe na polanie Oberwka
moliwoci palenia
ogniska
miejsce do postawienia
namiotw z
Miejsce biwakowe na polanie Trusiwka
moliwoci palenia
ogniska
131

5 osb/ 1 km dugoci
szlaku
5 osb/ 2 km dugoci
szlaku
5 osb/ 2 km dugoci
szlaku
5 osb/ 2 km dugoci
szlaku
5 osb/ 2 km dugoci
szlaku
5 osb/ 2 km dugoci
szlaku
5 osb/ 2 km dugoci
szlaku
5 osb/ 2 km dugoci
szlaku
5 osb/ 2 km dugoci
szlaku
Zgodnie z obowizujcy
mi przepisami o
bezpieczestwie na
zorganizowanych
terenach narciarskich
45 osb

45 osb

Przebieg i struktura sieci szlakw jest optymalna i nie przewiduje si jej powikszania.
Dopuszcza si wprowadzanie na szlaki turystyczne i spacerowe psw, ktre obligatoryjnie
maj by na smyczy i w kagacu.
4. Obszary i miejsca udostpniane dla celw sportowych
Na terenie Parku nie wyznacza si obszarw i miejsc udostpnianych dla celw sportowych.
5. Obszary i miejsca udostpniane w celu amators kiego poowu ryb i
rybactwa
Na terenie Parku nie wyznacza si obszarw i miejsc udostpnianych w celu amatorskiego
poowu ryb i rybactwa.
6. Inne obszary i miejsca udostpniane
Na potrzeby dziaalnoci Grupy Podhalaskiej GOPR udostpnia si cz dziaki nr
1598/144, przy szlaku turystycznym, w pobliu schroniska PTTK na Turbaczu, z
przeznaczeniem na ldowisko migowcw ratowniczych.
Rozdzia 11
MIEJSCA, W KTRYCH MOE BY PROWADZONA DZIAALNO
WYTWRCZA, HANDLOWA I ROLNICZA
1. Wykaz miejsc, w ktrych moe by prowadzona dziaalno wytwrcza
Lp.
1

Miejsce udostpniane

Sposoby udostpniania

Budynek gospodarczy bacwka GPN na


Hali Dugiej, o.o. Turbacz, oddz. 144

Wyrb i sprzeda produktw z mleka


owczego; na podstawie umowy z
Gorczaskim Parkiem Narodowym

2. Wykaz miejsc, w ktrych moe by prowadzona dziaalno handlowa


Lp.

Miejsce udostpniane

Sposoby udostpniania

Budynek Dyrekcji GPN oraz budynek oficyny


dworskiej i inne obiekty w parku dworskim w
Porbie Wielkiej, o.o. Dwr, oddz. 210
Obiekt edukacyjno-wystawienniczy Gajwka
Mikoaja, o.o. Kiczora, oddz. 192
Obiekt edukacyjny Chata GPN na Hali Dugiej,
o.o. Turbacz, oddz. 144
Punkt sprzeday biletw w LubomierzuRzekach, polana Trusiwka, o.o. Turbacz,
oddz. 77
Punkt sprzeday biletw w Porbie Wielkiej
Koninkach, o.o. Suhora, oddz. 46

Sprzeda biletw, wydawnictw, materiaw


informacyjnych, edukacyjnych i innych

2
3
4

Grna stacja orodka narciarskiego Ostoja


Grska w Koninkach, na polanie Tobow i
Starmaszka, o.o. Suhora.
132

Sprzeda biletw, wydawnictw, materiaw


informacyjnych, edukacyjnych i in.
Sprzeda biletw, wydawnictw, materiaw
informacyjnych, edukacyjnych i in.
Sprzeda biletw wstpu, materiaw
edukacyjnych i informacyjnych o GPN,
pamitek i innych.
Sprzeda biletw wstpu, materiaw
edukacyjnych i informacyjnych o GPN
pamitek i innych.
Sprzeda biletw wstpu na teren orodka;
punkty gastronomiczne

Dopuszczona jest take okazjonalna sprzeda towarw, pamitek, wydawnictw itp. w


zwizku z organizowanymi imprezami okolicznociowymi na terenie GPN. Ich lokalizacja
jest cile powizana z lokalizacj danej imprezy.
Dodatkowo w przyszoci dziaalno handlowa moe by dopuszczona na obszarach
zlokalizowanych w dolinach przy gwnych wejciach do GPN (np. w dolinie Kamienicy, w
Koninkach) lokalizacja maej gastronomii, sklepw z pamitkami i wyrobami rkodziea
ludowego, wydawnictwami o Parku, itp. Podobny zakres dziaalnoci handlowej jest moliwy
po uzyskaniu zgody dyrektora Parku, w kompleksie dworskim w Porbie Wielkiej, na
terenach w ssiedztwie planowanej lokalizacji basenw geotermalnych, a take u wylotu
gwnych drg z parku dworskiego oraz w starych piwnicach dworskich, po ich
wyremontowaniu.
3. Wykaz miejsc, w ktrych moe by prowadzona dziaalno rolnicza
Lp.

Miejsce udostpniane

Sposoby udostpniania

Grunty rolne w strefach ochrony czynnej i


krajobrazowej
Grunty na polanach wasnoci Skarbu Pastwa w
uytkowaniu wieczystym GPN lub bdcych
wasnoci Parku oraz grunty na polanach
wasnoci prywatnej, za zgod wacicieli

Ekstensywne uytkowanie gruntw ornych,


k, pastwisk i sadw
Zbir owocw borwki czarnej

133

Rozdzia 12
USTALENIA DO STUDIW UWARUNKOWA I KIERUNKW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN, MIEJSCOWYCH
PLANW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O, PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWDZTWA
MAOPOLSKIEGO, DOTYCZCE ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA
ZAGROE WEWNTRZNYCH I ZEWNTRZNYCH ORAZ
NIEZBDNYCH DLA UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA WAC IWEGO
STANU OCHRONY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ GATUNKW
ROLIN I ZWIERZT, DLA KTRYCH WYZNACZONO OBSZARY
NATURA 2000: OSTOJA GORCZASKA PLH120018 I GORCE PLB120001
1. Wprowadza si nastpujce ustalenia do sporzdzanych studiw uwarunkowa i
kierunkw zagospodarowania przestrzennego gmin: Niedwied, Mszana Dolna,
Kamienica, Ochotnica Dolna, Nowy Targ, Rabka Zdrj oraz miasta Nowy Targ,
miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania
przestrzennego wojewdztwa maopolskiego:
1.1. Dla utrzymania niezbdnych korytarzy ekologicznych czcych Park z otoczeniem (w
tym w ukadzie powiza ponadregionalnych), proponuje si nastpujce ustalenia:
1) Uwzgldnianie w dokumentach planistycznych przebiegu korytarzy ekologicznych
(por. Mapa nr 4)
a. korytarz czcy Gorce z Beskidem Wyspowym i Makowskim oraz lec
dalej na pnoc Puszcz Niepoomick obejmujcy obszar leny w
miejscowoci Zasadne (gmina Kamienica) oraz rolno-leny w miejscowoci
Lubomierz (gmina Mszana Dolna),
b. korytarz czcy Gorce z Beskidem Sdeckim i Pieninami obejmujcy rejon
przeczy Knurowskiej i pasmo Lubania w miejscowoci Ochotnica Grna
(gmina Ochotnica Dolna),
c. korytarz stanowicy poczenie Gorcw z Kotlin Nowotarsk, Tatrami,
Spiszem i Pieninami obejmujcy rejon Doliny Dunajca w miejscowociach:
Ostrowsko, opuszna, Harklowa i Knurw (gmina Nowy Targ),
d. korytarz stanowicy poczenie z Beskidem ywieckim i lskim - obejmujcy
rejon Rabskiej Gry i Kuakowego Wierchu, pooony w miejscowociach:
Ponice (gmina Rabka Zdrj), Obidowa (gmina Nowy Targ) oraz Olszwka
(gmina Mszana Dolna);
2) Zaleca si wprowadzenie ogranicze dotyczcych lokalizowania nowej zabudowy
kubaturowej na obszarach pooonych na przebiegu korytarzy ekologicznych, za
wyjtkiem ju zabudowanych dziaek, celem dobudowy niewielkich form
kubaturowych, np. budynkw gospodarczych;
3) Zaleca si utrzymanie sposobu zagospodarowania zgodnego z dotychczasowym na
przebiegu korytarzy ekologicznych; w punktach krytycznych w miejscach o
niecigej powierzchni lenej naley dy do wprowadzania zadrzewie;
4) Zaleca si ograniczanie grodzenia nieruchomoci pooonych na przebiegu korytarzy
ekologicznych;
5) W przypadku lokalizacji nowych obiektw infrastruktury komunikacyjnej oraz
przebudowy istniejcych, w tym zabudowy poprzecznej ciekw (mosty, wiadukty,
134

linie przesyowe itd.) zaleca


przemieszczanie si zwierzt;

si

stosowanie

rozwiza

umoliwiajcych

6) Zaleca si wprowadzenie ogranicze w regulacji rzek i potokw oraz uwzgldnianie w


utrzymywaniu wd moliwoci swobodnej migracji zwierzt w poprzek i wzdu
koryta cieku;
7) Na odcinkach drg, na ktrych wystpuje ryzyko kolizji migrujcych zwierzt z
pojazdami, a budowa ogrodze i przej dla zwierzt nie jest moliwa zaleca si
wprowadzenie rozwiza minimalizujcych w postaci aktywnych systemw
ostrzegawczych, znakw z ograniczeniem prdkoci, wysepek, elementw
odblaskowych.
1.2. W zakresie gospodarki rolnej, lenej oraz gospodarowania wodami, proponuje si
nastpujce ustalenia:
1.2.1. Na terenie Parku:
1) Dopuszcza si prowadzenie ekstensywnej gospodarki rolnej na obszarach nie objtych
ochron cis;
2) Naley zapewni ochron polan rdlenych przed zalesianiem;
3) Zaleca si prowadzenie zrwnowaonej gospodarki lenej w lasach prywatnych,
gwarantujcej zachowanie trwaoci lasw i ich biornorodnoci;
4) Naley utrzymywa istniejce i tworzy nowe pytkie zbiorniki wodne;
5) Naley prowadzi dziaania suce spowolnieniu spywu powierzchniowego dla
poprawy infiltracji i zwikszenia retencji na obszarze Parku;
6) Nie naley prowadzi dziaa wpywajcych negatywnie na utrzymanie dobrego stanu
wd powierzchniowych i podziemnych (w zakresie ilociowym oraz fizycznochemicznym, biologicznym i morfologicznym);
7) Nie naley dokonywa zmian stosunkw wodnych, jeeli su one innym celom ni
ochrona przyrody;
8) Regulacj odcinkw potokw naley dopuci tylko w przypadku koniecznoci
wykonania umocnie brzegw wynikajcych z zagroenia infrastruktury technicznej;
9) Naley monitorowa i ogranicza moliwo poboru wd z istniejcych uj.
1.1.1. Na terenie otuliny Parku:
1) Zaleca si utrzymywanie duego udziau czynnej gospodarki pastwiskowej i karskiej
na terenach rolniczych;
2) Zaleca si wprowadzenie ogranicze dotyczcych zalesiania terenw otwartych;
3) Naley ogranicza grodzenie nieruchomoci poza terenami zabudowanymi;
4) Zaleca si wprowadzenie ogranicze dotyczcych zmian przeznaczenia terenw
rolniczych pooonych z dala od zwartej zabudowy;
5) Naley unika wprowadzania obcych i inwazyjnych gatunkw rolin
w zagospodarowaniu terenw;
6) W ramach zalesie naley wprowadza tylko rodzime gatunki drzew;
7) Zaleca si prowadzenie zrwnowaonej gospodarki lenej w lasach prywatnych,
gwarantujcej zachowanie trwaoci lasw i ich biornorodnoci;
8) Zaleca si prowadzenie gospodarki lenej na terenach administrowanych przez Lasy
Pastwowe zgodnie z wymogami rodowiskowymi przedmiotw ochrony w
obszarach Natura 2000: Ostoja Gorczaska PLH120018 oraz Gorce PLB120001;
9) Nie naley likwidowa, zasypywa i przeksztaca naturalnych zbiornikw wodnych i
obszarw wodno-botnych;
135

10) Zaleca si utrzymywanie ciekw w stanie naturalnym; w przypadku koniecznoci


prowadzenia prac hydrotechnicznych, zaleca si stosowanie rozwiza
umoliwiajcych migracj zwierzt;
11) Naley sukcesywnie wyposaa wszystkie tereny zainwestowane w zbiorcze systemy
odprowadzania i oczyszczania ciekw sanitarnych oraz systemy podczyszczania wd
opadowych z terenw komunikacyjnych;
12) Naley utrzyma pobr wd na poziomie nieprzekraczajcym wartoci
regeneracyjnych.
1.3. W zakresie ochrony stylu budownictwa i architektury charakterystycznego dla regionu
Gorcw proponuje si nastpujce zasady do rekomendacji w otulinie:
1) Dla zabudowy podhalaskiej wskazuje si:
a. wysoko zabudowy 1 kondygnacja nad terenem oraz 1 lub 2 kondygnacje
w dachu,
b. dach dwuspadowy, z pszczytami o jednakowym kcie nachylenia gwnych
poaci dachu 49- 54 z dopuszczeniem stosowania przysztychw,
c. dla obiektw produkcyjnych dopuszcza si stosowanie dachw o mniejszym
kcie nachylenia poaci ni 35,
d. kalenica i okapy dachu poziome,
e. wysunicie okapu na odlego min. 1 m od lica budynku,
f. dowietlanie poddaszy oknami w szczytach, otwarciami w postaci kapliczek,
dymnikw lub okien poaciowych,
g. odsunicie zewntrznej krawdzi poaci dachu od krawdzi cianki otwarcia
dachowego - zachowanie odlegoci nie mniej ni 1,5 m,
h. stosowanie ciemnej kolorystyki pokry dachowych czarny, grafitowy,
ciemnobrzowy lub gont i deski w kolorze naturalnym,
i. otwory okienne i drzwiowe powinny mie form ustawionych pionowo
prostoktw pojedynczych lub zwielokrotnionych z dopuszczeniem stosowana
cicia grnych naronikw oraz ukw i trjktw,
j. podmurwka wykoczona kamieniem amanym,
2) Cechy obce, dysharmonijne wobec cech tradycyjnych zabudowy podhalaskiej,
ktrych nie naley stosowa:
a. szczyty nie wynikajce z rzutu budynku oraz rwnoczesne zwieczanie
szczytami cian stykajcych si ze sob,
b. poacie dachowe przesunite w kalenicy w pionie,
c. dachy paskie, pulpitowe dachy paskie, pulpitowe na obiektach innych,
ni produkcyjne lub skadowe,
d. wysuwanie krawdzi poaci ukonie do lica ciany,
e. otwieranie poaci dachowych na dugoci wikszej, ni dugoci elewacji,
f. stosowanie otwar pulpitowych na wysokoci drugiej kondygnacji poddasza
i tzw. orawiakw,
g. stosowanie otwar dachu stykajcych si z koszem,
h. stosowanie otoczakw przy wykaczaniu cian zewntrznych.
3) Dla zabudowy zagrzaskiej wskazuje si:
a. wysoko zabudowy 1 kondygnacja nad terenem oraz 1 kondygnacja
w dachu,
b. dach dwuspadowy, z przyczkami lub wielospadowy o symetrycznym kcie
nachylenia przeciwlegych poaci dachu 30- 45,
136

c. dla obiektw produkcyjnych dopuszcza si stosowanie dachw o mniejszym


kcie nachylenia poaci ni 30,
d. kalenica i okapy dachu poziome,
e. dowietlanie poddaszy oknami w szczytach, otwarciami w postaci kapliczek,
lub okien poaciowych,
f. odsunicie zewntrznej krawdzi poaci dachu od krawdzi cianki otwarcia
dachowego - zachowanie odlegoci nie mniej ni 1,5 m,
4) Cechy obce, dysharmonijne wobec cech tradycyjnych zabudowy zagrzaskiej,
ktrych nie naley stosowa:
a. szczyty nie wynikajce z rzutu budynku i rwnoczesnego zwieczania
szczytami cian stykajcych si ze sob,
b. poacie dachowe przesunite w kalenicy w pionie,
c. otwieranie poaci dachowych na dugoci wikszej, ni dugoci elewacji,
d. stosowanie otwar pulpitowych na wysokoci drugiej kondygnacji poddasza
i tzw. orawiakw,
e. dachy paskie, pulpitowe na obiektach innych ni produkcyjne lub skadowe,
f. wysuwanie krawdzi poaci ukonie do lica ciany,
g. stosowanie otwar dachu stykajcych si z koszem,
h. stosowanie otoczakw przy wykaczaniu cian zewntrznych.
1.4. W zakresie szczegowych warunkw zagospodarowania terenw oraz ograniczania ich
uytkowania, proponuje si nastpujce ustalenia:
1.4.1. Dla terenw pooonych w Parku:
1) Na czci dziaki nr 1598/144 stanowicej wasno Skarbu Pastwa dopuszcza si
funkcjonowanie ldowiska dla migowcw ratowniczych GOPR;
2) Niewskazana jest lokalizacja nowych uj wd;
3) Naley dy do stosowania rozwiza grzewczych opartych o paliwa niskoemisyjne
oraz odnawialne rda energii nie majce negatywnego wpywu na przyrod lub
krajobraz Parku;
1.4.2. Dla terenw pooonych w otulinie:
1) W odlegoci do 200 m od granic Parku rozwj terenw przeznaczonych dla
zabudowy kubaturowej powinien by dopuszczony tylko w ramach uzupenie
istniejcych ukadw przestrzennych;
2) Naley ogranicza rozpraszanie zabudowy na terenach otwartych;
3) Naley ogranicza rozwj infrastruktury narciarskiej na styku z Parkiem;
4) Nie powinno si wykonywa prac ziemnych trwale znieksztacajcych rzeb terenu, z
wyjtkiem zmian uksztatowania terenu zwizanych z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym oraz prac zwizanych z realizacj inwestycji dopuszczonych
ustaleniami obowizujcych dokumentw planistycznych;
5) Nie powinno si podejmowa dziaa, ktre mogyby doprowadzi do uruchomienia
procesw erozji na stromych stokach oraz w obrbie dolin rzecznych;
6) Nie powinno si pozyskiwa ska i mineraw w odsoniciach geologicznych;
7) Nie powinno si lokalizowa nowych obiektw zaliczanych do przedsiwzi
mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko w rozumieniu przepisw o ochronie
rodowiska, za wyjtkiem tych dla ktrych przeprowadzona procedura wykazaa brak
niekorzystnego wpywu na przyrod i krajobraz;
137

8) Naley unika zabudowy na obszarach o wysokim poziomie wd podziemnych


i powierzchniowych (tereny podmoke, zalewowe, ki, tereny wzdu ciekw
wodnych itp.);
9) Naley zapewni ochron strefy ekotonowej ciekw i naturalnych zbiornikw
wodnych przed zainwestowaniem;
10) Naley ogranicza pobr kruszyw na przedpolu Parku;
11) Naley dy do stosowania rozwiza grzewczych opartych o paliwa niskoemisyjne
oraz odnawialne rda energii nie majce negatywnego wpywu na przyrod lub
krajobraz Parku;
12) Niewskazana jest lokalizacja inwestycji wpywajcych na wzrost zanieczyszcze
powietrza w bezporednim ssiedztwie Parku;
13) W obszarach zabudowy naley konsekwentnie rozbudowywa gminne sieci
infrastruktury (wodocigw, kanalizacji, oczyszczalni ciekw) oraz lokalne systemy
podczyszczania wd opadowych z terenw komunikacyjnych; preferencja budowy
sieci kanalizacyjnych przed przydomowymi oczyszczalniami ciekw;
14) Infrastruktur komunikacyjn naley planowa w sposb ograniczajcy fragmentacj
siedlisk oraz uwzgldniajcy konieczno utrzymania funkcjonalnoci korytarzy
ekologicznych;
15) Naley zachowa lub przywraca najcenniejsze krajobrazowo polany reglowe;
16) Naley zachowa, korygowa lub przywraca ekspozycj czynn z najcenniejszych
punktw, cigw i paszczyzn widokowych polan reglowych;
17) Naley wycza z zabudowy eksponowane otwarte stoki;
18) Naley zapewni ochron oraz odtwarza materialne zasoby dziedzictwa kulturowego;
19) Naley unika lokalizacji reklam i urzdze reklamowych poza terenami
przeznaczonymi do zabudowy;
20) Naley unika realizacji wie elektrowni wiatrowych oraz wie widokowych o
charakterze dominant krajobrazowych.
2. Do istniejcych studiw uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego
gmin, miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania
przestrzennego wojewdztwa maopolskiego, proponuje si nastpujce ustalenia:
2.1. W Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi
Lubomierz. Uchwaa Nr XXX/248/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 padziernika
2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maopolskiego Nr 383, poz. 4173 z 2004 r., ze zm.):
1) Utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania na terenach
przeznaczonych w planie do zabudowy letniskowej (miejsce konfliktowe MD2), ze
wzgldu na lokalizacj w punkcie krytycznym korytarza ekologicznego (punkt 1d);
2) Utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania na terenach wyznaczonych
w planie jako tereny rolne rejony wskazane dla realizacji urzdze zwizanych z
rozwojem usug zimowych z dopuszczeniem usug towarzyszcych (MD3), ze
wzgldu na lokalizacj w punkcie krytycznym korytarza ekologicznego (punkt 1a);
3) Utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania na terenach
przeznaczonych w planie do zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-zagrodowej z
dopuszczeniem usug i rzemiosa (MD4, MD6), ze wzgldu na lokalizacj w punkcie
krytycznym korytarza ekologicznego (punkt 1a);
4) Utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania na terenach
przeznaczonych w planie do obsugi komunikacji drogowej (MD5), ze wzgldu na
lokalizacj w punkcie krytycznym korytarza ekologicznego (punkt 1a);

138

5) Utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania na terenach


przeznaczonych w planie do mieszkaniowej o umiarkowanej intensywnoci rne
formy budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem usug i rzemiosa (MD7), ze
wzgldu na lokalizacj w punkcie krytycznym korytarza ekologicznego (punkt 1a).
2.2. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi
Olszwka. Uchwaa Nr XXVIII/232/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia
2004 r. (Dz. U. Woj. Maopolskiego nr 307, poz. 3278 z dnia 14 padziernika 2004 r., ze
zm):
1) Utrzymanie
dotychczasowego
sposobu
zagospodarowania
na
terenach
przeznaczonych w planie do zabudowy letniskowej (MD1), ze wzgldu na lokalizacj
w punkcie krytycznym korytarza ekologicznego (punkt 2g)
2.3. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niedwied. Uchwaa
Nr XVIII/142/2004 Rady Gminy Niedwied z dnia 30 czerwca 2004 r. (Dz. U. Woj.
Maopolskiego nr 251, poz. 2772 z dnia 28 sierpnia 2004 r., ze zm.):
1) Utrzymanie
dotychczasowego
sposobu
zagospodarowania
na
terenach
przeznaczonych w planie do zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych z
dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej (N1), ze wzgldu na lokalizacj w
przeweniu punktu krytycznego korytarza ekologicznego (punkt 2g);
2) Utrzymanie
dotychczasowego
sposobu
zagospodarowania
na
terenach
przeznaczonych w planie do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacyjnej
oraz usug towarzyszcych (N2), ze wzgldu na lokalizacj na przebiegu korytarza
ekologicznego;
3) Utrzymanie
dotychczasowego
sposobu
zagospodarowania
na
terenach
przeznaczonych w planie do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, usug i rzemiosa (N3), ze wzgldu na
lokalizacj w punkcie krytycznym korytarza ekologicznego (punkt 2);
4) Utrzymanie
dotychczasowego
sposobu
zagospodarowania
na
terenach
przeznaczonych w planie do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacyjnej
oraz usug towarzyszcych (N4), ze wzgldu na lokalizacj w punkcie krytycznym
korytarza ekologicznego (punkt 2);
5) Utrzymanie
dotychczasowego
sposobu
zagospodarowania
na
terenach
przeznaczonych w planie do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacyjnej
oraz usug towarzyszcych (N5), ze wzgldu na lokalizacj na przebiegu korytarza
ekologicznego;
6) Utrzymanie
dotychczasowego
sposobu
zagospodarowania
na
terenach
przeznaczonych w planie do zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy
jednorodzinnej (N6 i N7), ze wzgldu na lokalizacj na przebiegu korytarza
ekologicznego;
7) Utrzymanie
dotychczasowego
sposobu
zagospodarowania
na
terenach
przeznaczonych w planie do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacyjnej
oraz usug towarzyszcych (N8, N9, N10), ze wzgldu na lokalizacj w punkcie
krytycznym korytarza ekologicznego (punkt 2m).
2.4. W Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowy
Targ. Zacznik nr 1 do Uchway Nr XIV/115/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20
marca 2012 r.:
1) Utrzymanie
dotychczasowego
sposobu
zagospodarowania
na
terenach
przeznaczonych w planie do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (NT1 i NT2),
ze wzgldu na lokalizacj w korytarzu ekologicznym;
139

2.5. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewdztwa Maopolskiego. Uchwaa Nr


XV/174/03 Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego w sprawie uchwalenia Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewdztwa Maopolskiego:
1) podczas modernizacji drg, w tym m.in. S7, DK47, DW969 wskazana jest ochrona
punktw krytycznych korytarzy ekologicznych poprzez:
a. wprowadzenie grodze wzdu drogi krajowej S7 na odcinku Mylenice
Stra oraz Pcim - Lubie (w miejscach, gdzie droga przecina tereny lene i
nie ma ekranw, szczeglnie zablokowanie wjazdw od strony rzeki) oraz
wybudowanie na tym odcinku co najmniej dwch przej dla zwierzt optymalnych
dla duych drapienikw,

b. te same dziaania na odcinkach DK 47 przecinajcych obszary lene midzy


Rdzawk a Klikuszow (grodzenia, 1 przejcie) i midzy Nowym Targiem a
Szaflarami (grodzenia, 1 przejcie),
c. popraw funkcjonalnoci korytarzy migracyjnych przecinajcych DW 969 na
odcinku Zabrze - Tylmanowa i Kodne - Krocienko n. Dunajcem. W tym
celu naley zastosowa wprowadzenie zadrzewie wzdu rzeki, zalesienie
pozostaych niezabudowanych fragmentw doliny tak, aby utworzy cigy pas
lasu o szerokoci min. 200 m czcy kompleksy lene po obu stronach doliny,
przy uwzgldnieniu uwarunkowa siedliskowych (bez niszczenia cennych
siedlisk nielenych). W przypadku modernizacji drogi 969 powizanej ze
zmian parametrw naley wprowadzi grodzenia i przejcia dla zwierzt
odpowiednie dla duych drapienikw (po 1 przejciu w kadym z tych
odcinkw).

140

Mapa nr 4. Mapa korytarzy ekologicznych w obrbie GPN i otuliny ze wskazaniem zagroe dla ich dronoci
141

UZASADNIENIE
Rozporzdzenie Ministra rodowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla
Gorczaskiego Parku Narodowego jest aktem prawnym okrelajcym sposoby ochrony
zasobw, tworw i skadnikw przyrody oraz walorw krajobrazowych i kulturowych Parku.
Plan ochrony tworzy si dla waciwego funkcjonowania parku narodowego i jego ochrony.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz. U. 2015 poz. 1651), zwanej dalej ustaw, dokument sporzdza dyrektor parku
narodowego. Plan ochrony dla parku narodowego obowizuje przez okres 20 lat (art. 20
ustawy). W myl art. 19 ust. 5 ustawy plan ochrony dla parku narodowego ustanawia Minister
waciwy do spraw rodowiska w drodze rozporzdzenia. Plan ochrony ustanowiony dla
parku narodowego, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy, po uwzgldnieniu zakresu, o ktrym
mowa w art. 29, staje si rwnoczenie planem ochrony dla pokrywajcej si z parkiem
narodowym czci obszaru Natura 2000. W trakcie opracowywania planu ochrony dla
Gorczaskiego Parku Narodowego uwzgldniono zakres opisany w art. 20 i 29 ustawy, tak
aby po ustanowieniu sta si planem ochrony dla pooonych w granicach parku czci
obszarw Natura 2000:
1) PLB120001 Gorce - obszar wyznaczony Rozporzdzeniem Ministra rodowiska z
dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarw specjalnej ochrony ptakw (Dz. U. 2011 nr 25,
poz. 133, z pn. zm.);
2) PLH120018 Ostoja Gorczaska - obszar zatwierdzony Decyzj Komisji z dnia 25
stycznia 2008 r., przyjmujc na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy
zaktualizowany wykaz terenw majcych znaczenie dla Wsplnoty skadajcych si na
alpejski region biogeograficzny (Dz. Urz. L 77 z dnia 19.03.2008 r.); zamieszczany w
kolejnych decyzjach aktualizujcych list.
Szczegowe wytyczne, co do trybu sporzdzania planu ochrony, zakresu prac,
sposobu zmian planw ochrony oraz zakresu i sposobu ochrony zasobw, tworw
i skadnikw przyrody zawiera Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie sporzdzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody
i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobw, tworw
i skadnikw przyrody (Dz. U. 2005 nr 94 poz. 794).
Gorczaski Park Narodowy nie posiada obowizujcego planu ochrony. Plan ochrony
na lata 2000-2019 zatwierdzony Zarzdzeniem Nr 46 Ministra rodowiska z dnia 31 lipca
2000 r. w sprawie zatwierdzenia planu ochrony Gorczaskiego Parku Narodowego przesta
obowizywa w zwizku z wejciem w ycie w dniu 2 lutego 2001 r. Ustawy z dnia 7 grudnia
2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2001 nr 3 poz. 21). Poczwszy od roku
2002 dziaalno Gorczaskiego Parku Narodowego w zakresie ochrony zasobw regulowana
jest poprzez roczne zadania ochronne, ustanawiane do roku 2004 w drodze rozporzdzenia
Ministra rodowiska (na podstawie art. 13b ust. 5 nieobowizujcej ju ustawy z dnia 16
padziernika 1991 r. o ochronie przyrody Dz. U. 1991 nr 114 poz. 492, ze zm.), a od roku
2005 w drodze zarzdze Ministra rodowiska (art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Plan ochrony dla Gorczaskiego Parku Narodowego zosta opracowany w ramach
projektu nr POIS.05.03.00-00-273/10 Sporzdzenie projektu planu ochrony Gorczaskiego
Parku Narodowego, wspfinansowanego przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko.
Informacja o przystpieniu do sporzdzania projektu planu ochrony przez Gorczaski
Park Narodowy ukazaa si w postaci Zawiadomienia Dyrektora Gorczaskiego Parku
Narodowego dnia 17.02.2011 r. Z uwagi na funkcjonaln czno z terenem Parku czci
142

obszaru Natura 2000 PLH120018 Ostoja Gorczaska pooonej poza granicami


Gorczaskiego Parku Narodowego, uznano za uzasadnione wykonanie przez jeden podmiot Gorczaski Park Narodowy - planu zada ochronnych dla czci obszaru Natura 2000 poza
granicami Parku. Stosowne porozumienie w tej sprawie zostao zawarte pomidzy
Regionalnym Dyrektorem Ochrony rodowiska w Krakowie a Dyrektorem Gorczaskiego
Parku Narodowego, dnia 5 marca 2012 r. Dnia 8 sierpnia 2012 r. ukazao si Zawiadomienie
Dyrektora Gorczaskiego Parku Narodowego o rozpoczciu prac nad Projektem Planu
Ochrony Gorczaskiego Parku Narodowego. Wykonawc prac zostao Konsorcjum firm:
MGGP S.A., Klub Przyrodnikw, Marta Mrz Habitats.pl. Prace nie zostay zakoczone w
wyznaczonym terminie tj. do 30 czerwca 2014 r. Ogoszony zosta przetarg na Dokoczenie
opracowania planu ochrony dla Gorczaskiego Parku Narodowego i planu zada ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczaska. Nowym wykonawc prac zostaa firma Usugi
Ekologiczne Alojzy Przemyski, o czym dnia 28.03.2014 r. poinformowano w Komunikacie
do Zawiadomienia Dyrektora Gorczaskiego Parku Narodowego z dnia 9.08.2012 r.
Zawiadomienie Dyrektora Gorczaskiego Parku Narodowego o kontynuacji prac nad
projektem planu ochrony Gorczaskiego Parku Narodowego ukazao si 17.04.2014 r. W
pimie tym poinformowano rwnie o kontynuacji prac nad projektem planu zada
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczaska PLH120018.
W trakcie prac zapewniono moliwo udziau spoeczestwa na zasadach i w trybie
okrelonych w ustawie z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnieniu informacji o rodowisku
i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania
na rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235). Wszystkie zainteresowane osoby i podmioty
miay prawo do zapoznawania si z zaoeniami prac wykonywanych na potrzeby
sporzdzenia projektu planu oraz moliwo zgaszania do nich uwag i wnioskw, o czym
informowa Dyrektor Gorczaskiego Parku Narodowego w zawiadomieniach: z dnia
17.02.2011 r., z dnia 9.08.2012 r. oraz z dnia 17.04.2014 r. Aktualne informacje i materiay
zwizane z przygotowaniem projektu planu publikowane byy na stronie internetowej
Gorczaskiego Parku Narodowego http://www.gorczanskipark.pl/ zakadka Plan ochrony.
W trakcie opracowywania planu ochrony odbyo si pi spotka informacyjnokonsultacyjnych w formie warsztatw. Dwa pierwsze spotkania zorganizowane zostay przez
pierwszego wykonawc planu, tj. Konsorcjum firm: MGGP S.A., Klub Przyrodnikw, Marta
Mrz Habitats.pl. Trzy kolejne spotkania zorganizowa kolejny wykonawca - firma Usugi
Ekologiczne Alojzy Przemyski.
Po zakoczeniu prac nad projektem, Dyrektor Gorczaskiego Parku Narodowego, na
podstawie art. 19 ust 1a ustawy ogosi rozpoczcie konsultacji spoecznych dotyczcych
projektu Planu, ktre byy prowadzone w trybie ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r.
o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie
rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko
Informacja o konsultacjach spoecznych - do uzupenienia w pniejszym terminie
Projekt planu podlega rwnie zaopiniowaniu przez waciwe organy, o ktrych
mowa w art. 19 ust. 2 oraz art. 98 ust. 3 pkt 2 Ustawy o ochronie przyrody, tj. waciwe
miejscowo Rady Gmin (Niedwied, Mszana Dolna, Ochotnica Dolna, Nowy Targ, RabkaZdrj, Kamienica), Rad Miasta Nowy Targ oraz Radz Naukow Gorczaskiego Parku
Narodowego.
Informacja o wynikach opiniowania przez Rady - do uzupenienia w pniejszym
terminie
143

W skad dokumentacji Planu Ochrony Gorczaskiego Parku Narodowego na lata


2015-2034 wchodz nastpujce czci:
1) Operat ochrony zasobw przyrody nieoywionej i gleb,
2) Operat ochrony ekosystemw wodnych,
3) Operat ochrony ekosystemw lenych,
4) Operat ochrony ekosystemw nielenych,
5) Operat ochrony fauny,
6) Operat ochrony flory i grzybw,
7) Operat ochrony walorw krajobrazowych i wartoci kulturowych,
8) Operat udostpniania Parku,
9) Operat generalny,
10) Mapy tematyczne do projektu planu ochrony.
Projekt rozporzdzenia Ministra rodowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony
dla Gorczaskiego Parku Narodowego, zwany dalej projektem zawiera zacznik
skadajcy si z 12 rozdziaw.
Rozdzia 1 Cele ochrony przyrody na obszarze Parku oraz wskazanie przyrodniczych i
spoecznych uwarunkowa ich realizacji
W rozdziale okrelono gwny cel ochrony Gorczaskiego Parku Narodowego oraz
sformuowano cele szczegowe w odniesieniu do: przyrody nieoywionej, ekosystemw
lenych, ldowych ekosystemw nielenych, ekosystemw wodnych, gatunkw rolin i ich
siedlisk, grzybw i ich siedlisk, zwierzt i ich siedlisk, krajobrazu, wartoci kulturowych,
obszarw Natura 2000: Ostoja Gorczaska PLH120018 i Gorce PLB120001 w czciach
pooonych w granicach Parku.
Przyrodnicze uwarunkowania realizacji celw ochrony okrelono poprzez:
1) charakterystyk ekosystemw: lenych, ldowych nielenych, wodnych;
2) zestawienie iloci wystpujcych w Parku gatunkw rolin, z uwzgldnieniem gatunkw
podlegajcych ochronie, gatunkw z Zacznika II Dyrektywy Siedliskowej, gatunkw
zagroonych;
3) wyszczeglnienie gatunkw rolin o szczeglnym znaczeniu dla Parku (gatunki specjalnej
troski);
4) zestawienie iloci wystpujcych w Parku gatunkw grzybw, z uwzgldnieniem
gatunkw podlegajcych ochronie oraz gatunkw zagroonych;
5) wyszczeglnienie gatunkw grzybw o szczeglnym znaczeniu dla Parku (gatunki
specjalnej troski);
6) zestawienie iloci wystpujcych w Parku gatunkw zwierzt, z uwzgldnieniem gatunkw
podlegajcych ochronie, gatunkw z Zacznika II Dyrektywy Siedliskowe, gatunkw z
Zacznika I Dyrektywy Ptasiej, gatunkw zagroonych;
7) wyszczeglnienie gatunkw zwierzt o szczeglnym znaczeniu dla Parku (gatunki
specjalnej troski);
8) zestawienie typw siedlisk przyrodniczych wymagajcych ochrony wynikajcej z
wyznaczenie obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczaska PLH120018, w czci pooonej w
granicach Parku;
9) zestawienie gatunkw rolin i zwierzt wymagajcych ochrony wynikajcej z wyznaczenia
obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczaska PLH120018, w czci pooonej w granicach Parku;
10) zestawienie gatunkw ptakw wymagajcych ochrony wynikajcej z wyznaczenia
obszaru Natura 2000 Gorce PLB120001, w czci pooonej w granicach Parku.
144

Spoeczne uwarunkowania realizacji celw ochrony okrelono poprzez:


1) przytoczenie aktw prawnych powoujcych Park i stanowicych podstawy jego
funkcjonowania;
2) okrelenie pooenia administracyjnego Parku i jego otuliny;
3) wykaz rodzajw uytkw gruntowych na obszarze Parku wedug form wasnoci.
Dodatkowo zamieszczono map Gorczaskiego Parku Narodowego wraz z terenami
projektowanymi do wczenia do Parku.
Rozdzia 2 Obszary ochrony cisej, czynnej i krajobrazowej
Granice poszczeglnych kategorii ochrony zostay wyznaczone na podstawie podziau
powierzchniowego Gorczaskiego Parku Narodowego wg stanu na dzie 31.12.2014 r.
Podano powierzchni wyrnionych stref oraz ich lokalizacj (wg ewidencji lenej). Ochron
cis i czynn objte s grunty Skarbu Pastwa, natomiast ochrona krajobrazowa dotyczy
gruntw pozostaych form wasnoci, tj. gruntw prywatnych, gminnych.
Rozdzia 3 Opisy granic Parku i czci obszarw Natura 2000 pokrywajcych si z
granicami Parku
Opisano granice Gorczaskiego Parku Narodowego oraz obszarw projektowanych do
wczenia do Parku, a take obszarw Natura 2000: Ostoja Gorczaska PLH120018 i Gorce
PLB120001 w czciach pokrywajcych si z granicami Gorczaskiego Parku Narodowego.
Przyjto ukad wsprzdnych, o ktrym mowa w 3 pkt 4 Rozporzdzenia Rady Ministrw
z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie pastwowego systemu odniesie przestrzennych (Dz. U. z
2000 r. nr 70 poz. 821). Dodatkowo zamieszczono mapy obszarw Natura 2000 ze
wskazaniem czci objtych planem.
Rozdzia 4 Identyfikacja oraz okrelenie sposobw eliminacji lub ograniczania
istniejcych i potencjalnych zagroe wewntrznych i zewntrznych oraz ich skutkw
dla obszaru Parku, w tym identyfikacja istniejcych i potencjalnych zagroe dla
zachowania waciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunkw rolin i
zwierzt i ich siedlisk bdcych przedmiotami ochrony dla czci obszarw Natura 2000
Ostoja Gorczaska PLH120018 i Gorce PLB120001, pokrywajcych si z granicami
Parku
Zidentyfikowane na terenie Parku zagroenia przedstawiono z rozrnieniem na
podstawie kryterium perspektywy miejsca (wewntrzne lub zewntrzne) oraz czasu (istniejce
lub potencjalne). cznie zidentyfikowano 17 zagroe wewntrznych istniejcych, 9
zagroe wewntrznych potencjalnych, 8 zagroe zewntrznych istniejcych, 8 zagroe
zewntrznych potencjalnych.
Dla poszczeglnych zagroe wskazano zasb, ktrego dotycz oraz sposoby
eliminacji lub ograniczania zagroe i ich skutkw. Z uwagi na fakt, i zagroenia, a take
sposoby ich eliminacji lub ograniczania s niejednokrotnie spjne w odniesieniu do zasobw
Parku oraz przedmiotw ochrony obszarw Natura 2000 w granicach Parku, przedstawiono je
cznie. Uniknito w ten sposb zbdnych powtrze, a wymogi zawarte w art. 20 ust. 3 pkt 2
oraz art. 29 ust. 8, pkt 2 ustawy zostay spenione.
Zidentyfikowanie zagroe stanowio podstaw do planowania dziaa ochronnych.
Rozdzia 5 Warunki utrzymania lub odtworzenia waciwego stanu ochrony
przedmiotw ochrony w czciach obszarw Natura 2000 Ostoja Gorczaska
PLH120018 i Gorce PLB120001, pokrywajcych si z granicami Parku, zachowania
integralnoci tych obszarw oraz spjnoci sieci Natura 2000
145

Okrelone zostay warunki utrzymania lub odtworzenia waciwego stanu ochrony dla
przedmiotw ochrony w czciach obszarw Natura 2000 pokrywajcych si z granicami
Parku: siedlisk przyrodniczych, gatunkw rolin, ptakw, ssakw, pazw i bezkrgowcw.
Opracowano ponadto warunki zachowania integralnoci obszarw oraz spjnoci sieci Natura
2000.
Rozdzia 6 Wskaniki waciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunkw
rolin i zwierzt i ich siedlisk, bdcych przedmiotami ochrony w czciach obszarw
Natura 2000 Ostoja Gorczaska PLH120018 i Gorce PLB120001 pokrywajcych si z
granicami Parku
Okrelono wskaniki waciwego stanu ochrony dla zasobw stanowicych
przedmioty ochrony w czciach obszarw Natura 2000 pokrywajcych si z granicami
Parku, tj. dla siedlisk przyrodniczych i gatunkw rolin i zwierzt, dla ktrych ustanowiono
obszar Natura 2000 Ostoja Gorczaska PLH120018 oraz dla gatunkw ptakw, dla ktrych
ustanowiono obszar Natura 2000 Gorce PLB120001. Podane charakterystyki opisuj stan
przedmiotw ochrony na terenie obszarw Natura 2000 w granicach Parku, jaki naley
utrzyma lub do jakiego naley dy poprzez realizacj dziaa ochronnych w perspektywie
obowizywania planu.
Rozdzia 7 Dziaania ochronne na obszarach ochrony cisej, czynnej i krajobrazowej, z
podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych dziaa na obszarze Parku oraz dziaania
ochronne dla utrzymania lub odtworzenia waciwego stanu ochrony przedmiotw
ochrony w czciach obszarw Natura 2000: Ostoja Gorczaska PLH120018 i Gorce
PLB120001 pokrywajcych si z granicami Parku, ze wskazaniem podmiotw
odpowiedzialnych za ich realizacj
W rozdziale okrelone zostay:
1) dziaania ochronne w obszarze ochrony cisej - tylko konieczne z uwagi na zapewnienie
bezpieczestwa ludzi, prowadzenia bada naukowych i monitoringu przyrodniczego oraz
waciwego funkcjonowania Parku;
2) dziaania ochronne w obszarze ochrony czynnej, w rozbiciu na dziaania w ekosystemach
lenych, w ldowych ekosystemach nielenych, w ekosystemach wodnych, w stosunku do
rolin i grzybw dziko wystpujcych, w stosunku do zwierzt dziko wystpujcych, w
stosunku do przyrody nieoywionej i gleb, w stosunku do walorw krajobrazowych, w
stosunku do wartoci kulturowych;
3) dziaania ochronne w obszarze ochrony krajobrazowej.
W formie tabelarycznej, z podaniem rodzaju dziaa ochronnych, sposobu wykonania
i zakresu oraz lokalizacji, zestawiono:
1) dziaania dla ochrony ekosystemw z rozrnieniem na dziaania na obszarach ochrony
cisej, czynnej i krajobrazowej;
2) dziaania dla ochrony gatunkw rolin, grzybw i zwierzt, z rozrnieniem na dziaania
na obszarach ochrony cisej, czynnej i krajobrazowej
W osobnej tabeli zestawiono dziaania ochronne dla utrzymania lub odtworzenia
waciwego stanu ochrony przedmiotw ochrony w czciach obszarw Natura 2000
PLH120018 i PLB120001 pokrywajcych si z granicami Parku. W celu realizacji
upowanienia ustawowego (art. 29 ust. 8 pkt 5 ustawy), dla dziaa tych wskazano jako
odpowiedzialnego za ich realizacj, w przypadku gruntw bdcych w uytkowaniu
wieczystym Gorczaskiego Parku Narodowego - Dyrektora Parku, w przypadku gruntw
niebdcych w uytkowaniu wieczystym - Dyrektora Parku w porozumieniu z wacicielem
146

nieruchomoci.
W niektrych punktach zestawienia tabelarycznego nie podano w sposb precyzyjny
dokadnej lokalizacji zaplanowanych dziaa. Wynika to z faktu, e niektre dziaania
stanowi generalne wytyczne postpowania i bd podejmowane wedug potrzeb w
miejscach, w ktrych bdzie to uzasadnione i konieczne.
Zaplanowane dziaania ochronne wynikaj z okrelonych sposobw eliminacji lub
ograniczania zagroe i ich skutkw dla zidentyfikowanych zagroe. Wypeniaj postulaty
zawarte w poszczeglnych operatach szczegowych, w 20-letniej perspektywie
obowizywania planu. Dziaania ochronne w zaplanowanym zakresie zapewni waciwe
funkcjonowanie Parku i odpowiednie zarzdzanie jego zasobami przyrodniczymi w okresie
obowizywania planu ochrony.
Rozdzia 8 Okrelenie sposobw monitoringu realizacji dziaa ochronnych oraz ich
skutkw
Okrelone zostay dziaania ochronne, ktrych realizacja oraz skutki podlega bd
monitoringowi. Opisano zakres prac monitoringowych oraz terminy i czstotliwo
prowadzenia monitoringu.
Rozdzia 9 Okrelenie sposobw monitoringu stanu ochrony zasobw Parku oraz
siedlisk przyrodniczych i gatunkw rolin i zwierzt bdcych przedmiotami ochrony
obszarw Natura 2000
Okrelono sposoby monitorowania stanu ochrony zasobw Parku stanowicych
przedmioty ochrony w czciach obszarw Natura 2000 pooonych w granicach Parku. W
osobnych tabelach zestawiono:
1) sposoby monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych bdcych przedmiotami
ochrony w czci obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczaska PLH120018 w granicach Parku;
2) sposoby monitoringu stanu ochrony gatunkw rolin i zwierzt bdcych przedmiotami
ochrony w czci obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczaska PLH120018 w granicach Parku;
3) sposoby monitoringu gatunkw ptakw bdcych przedmiotami ochrony w czci obszaru
Natura 2000 Gorce PLB120001 w granicach Parku.
Rozdzia 10 Obszary i miejsca udostpniane dla celw naukowych, edukacyjnych,
turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego poowu ryb i rybactwa oraz
sposoby ich udostpniania i maksymalna liczba osb mogcych przebywa jednoczenie
w tych miejscach
W formie tabelarycznej przedstawiono informacje o
obszarach
i
miejscach
udostpnianych:
1) dla celw naukowych,
2) dla celw edukacyjnych,
3) dla celw turystycznych i rekreacyjnych,
W zakresie informacji znalazo si wskazanie obszaru i miejsca udostpnianego,
sposb udostpniania oraz maksymalna liczba osb mogcych przebywa jednoczenie w
danym miejscu.
Na obszarze Parku nie wyznaczono obszarw i miejsc udostpnianych dla celw
sportowych oraz dla amatorskiego poowu ryb i rybactwa.
Rozdzia 11 Miejsca, w ktrych moe by prowadzona dziaalno wytwrcza, handlowa
i rolnicza
147

W formie tabelarycznej wskazano miejsca, w ktrych moe by prowadzona


dziaalno:
1) wytwrcza,
2) handlowa,
2) rolnicza.
Okrelono sposb udostpniania wskazanych lokalizacji dla poszczeglnych form
dziaalnoci.
Rozdzia 12 Ustalenia do studiw uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego, planu
zagospodarowania wojewdztwa maopolskiego, dotyczce eliminacji lub ograniczania
istniejcych zagroe wewntrznych i zewntrznych oraz niezbdnych dla utrzymania
lub odtworzenia waciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunkw
rolin i zwierzt, dla ktrych wyznaczono obszary Natura 2000: Ostoja Gorczaska
PLH120018 i Gorce PLB120001
W rozdziale zaproponowano ustalenia do dokumentw planistycznych, w zakresie:
1) utrzymania korytarzy ekologicznych czcych Park z otoczeniem,
2) gospodarki rolnej, lenej oraz gospodarowania wodami,
3) ochrony stylu budownictwa i architektury charakterystycznego dla regionu Gorcw,
4) szczegowych warunkw zagospodarowania terenw oraz ograniczania ich uytkowania.
W obecnym stanie prawnym Gorczaski Park Narodowy wykonuje dziaania
ochronne na podstawie Zarzdzenia nr 9 Ministra rodowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w
sprawie zada ochronnych dla Gorczaskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Ministra
rodowiska 2013 poz. 18) oraz Zarzdzenia Ministra rodowiska z dnia 29 kwietnia 2014 r.
zmieniajcego zarzdzenie w sprawie zada ochronnych dla Gorczaskiego Parku
Narodowego (Dz. Urz. Ministra rodowiska 2014 poz. 33). Na podstawie zarzdzenia
sporzdzone zostay plany rzeczowe. Po wejciu w ycie rozporzdzenia ustanawiajcego
Plan ochrony dla Gorczaskiego Parku Narodowego na lata 2015-2034, nie bdzie potrzeby
sporzdzania rocznych zada ochronnych. Podstaw prowadzenia dziaalnoci ochronnej
Parku przez 20 lat bdzie stanowi plan ochrony. Na podstawie planu ochrony sporzdzane
bd roczne zadania rzeczowe, ktre podlega bd zatwierdzeniu przez sprawujcego nadzr
nad dziaalnoci parku narodowego, tj. ministra waciwego do spraw rodowiska (art. 9 ust.
1 Ustawy o ochronie przyrody).
Rozporzdzenie nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisw
Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. 2002 nr 239
poz. 2039 oraz Dz. U. 2004 nr 65 poz. 597), w zwizku z tym nie podlega notyfikacji.
Informacja o zamieszczeniu projektu rozporzdzenia w BIP Ministra rodowiska - do
uzupenienia w terminie pniejszym
Projekt rozporzdzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporzdzenia wypenia zobowizania zawarte w:
1) Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w
sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z dnia 26.01.2010 r.);
148

2) Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk


przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. L 206 z dnia 22.07.1992 r.).
*** wer. 23-11-2015 GPN/TJ

149