You are on page 1of 29

T.C.

NN NVERSTES
SOSYAL BLMLER ENSTTS

LSANSST
TEZ YAZIM USUL VE ESASLARI
(YAZIM KILAVUZU)

Malatya 2015
NN NVERSTES
SOSYAL BLMLER ENSTTS LSANSST TEZ YAZIM KILAVUZU

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama
Bu klavuzun amac, nn niversitesi Lisansst Eitim ve retim Ynetmelii uyarncann
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits'nde hazrlanan lisansst tezlerle ilgili yazm esaslarndzen-
lemektir.Sosyal Bilimler Enstitsnde Tezsiz Yksek Lisans programlarnda yazlan Dnem
Projeleri de ekil ve yazm kurallar asndan bu klavuza uymak zorundadr.

Kapsam
Bu klavuz, nn niversitesi Sosyal Bilimler Enstits'nde hazrlanan Yksek Lisans ve Doktora
tezlerinin hazrlanmas ile ilgili hkmlerikapsar.

Dayanak
Bu klavuz 25.01.2013 tarih ve 28539 sayl Resmi Gazetede yaynlanan nn
niversitesiLisansst Eitim ve retim Ynetmelii hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr. Sosyal
Bilimler Enstits'ne bal anabilim dallarnda yksek lisans ve doktora tezi hazrlayanrenciler ve tez
yneten danmanlar almalarn bu klavuz hkmlerine uygun olarak hazrlamak zorundadrlar.
Sreler ve sreler iin Ynetmelik hkmleri geerlidir.

Tanmlar
Bu klavuzda geen;
a) Enstit: nn niversitesi Sosyal Bilimler Enstits'n,
b) Senato: nn niversitesi Senatosu'nu,
c) Anabilim Dal: Enstitde eitim retim program bulunan anabilim dallarn,
d) Tez: Enstitde yrtlen yksek lisans tezini ve/veya doktora tezini,
e) Proje: Enstitde yrtlen tezsiz yksek lisans programlarndaki dnem projesini,
e) Tez Yazm Klavuzu: Bu tez yazm klavuzunu, ifade eder
I. TEZ NERS HAZIRLAMA

1. Yksek Lisans Program: Yksek lisans derslerini ve seminerini baaryla tamamlayan renci,
danmann gzetiminde, en ge 4. dnemin sonuna kadar, yapaca aratrmann konusunu, amacn,
nemini, yntemini ve alma plann kapsayan bir tez nerisi hazrlayarak ilgili anabilim dal bakanlna
sunar. Tez nerisi, aka trnak iinde ifade edilen bir tez konusu bal iermelidir. Tez nerisi Enstit
Ynetim Kurulu karar ile kesinleen renci tezini bu klavuza uygun olarak hazrlamaya balar.
2. Doktora Program: Doktora derslerini ve yeterlik snavn baaryla tamamlayan ve tez izleme
komitesi (TK) kesinleen renci, yeterlilik snavnda baarl olduu tarihten itibaren en ge alt ay iinde
danmann gzetiminde yapaca aratrmann konusunu, amacn, nemini, yntemini ve alma plann
kapsayan bir tez nerisi hazrlar. Aday hazrlanan bu tez nerisini tez konusu bal ile birlikte tez izleme
komitesine sunar. Tez nerisi Enstit Ynetim Kurulu karar ile kesinleen renci tezini bu klavuza uygun
olarak hazrlamaya balar.
3. Tez nerisinin Ksmlar:
a. Tez Bal: Tezin konusunu tam ve ak bir ekilde ifade eden trnak iinde bir tez bal
belirlenir. Ancak tez nerisi kabul edildikten sonra almann seyrine bal olarak bir tezin bal iki
defadan ok olmamak kaydyla, tez danmann, tez izleme komitesinin veya savunma jrisinin nerisi ve
Enstit Ynetim Kurulu karar ile deitirilebilir.
b. Tez Konusu: Tezin hangi konu ile ilgili olduu ve hangi alanda aratrma yaplacan belirten bu
blm, ak, ve anlalr bir biimde yazlmal ve aratrmann snrlar net olarak izilmelidir.
c. Aratrmann salayaca yararlar: Tez almasnn niin ve hangi maksatla yaplaca
vurgulanmaldr. Ayrca, konu ile ilgili daha nce yaplan almalar belirtilerek aratrmann nemi
vurgulanmal ve aratrlacak konunun zgnl ifade edilmelidir.
. Yntemi ve zaman planlamas: Aratrmada, ariv ve saha aratrmas, kaynak taramas veya
deneysel almalardan hangilerinin kullanlaca belirtilmeli, ve almasnn her bir aamasnn ne kadar
srebilecei, tahmini olarak verilmelidir.
d. Anahtar Kavramlar ve tanmlar: Aratrmann zerinde younlaaca konular dikkate
alnarak hangi kavramlara dayanaca belirlenir ve bu kavramlarn tanmlar verilir.
e. Taslak Plan: Tez almas iinde yer alan blmler, tezin taslak plann oluturur. Tez nerisinde
yer alacak bu taslakta giri, genel bilgiler, bulgular, sonular ve neriler blmleri ana balklar eklinde
ifade edilmelidir.
f. Geici Kaynaka: Tez nerisinde, tezde aratrlacak konuyla ilgili yaplan n aratrmayla tespit
edilen belli bal kaynaklar geici kaynaka adyla, bu klavuzda belirtilen referans gsterme kurallarna
uygun olarak, hazrlanr.
II. TEZN EKL ZELLKLER

Sosyal Bilimler Enstitsne Bal Anabilim dallarnda yaplan tezler aada sralanan
ekil artlarna gre hazrlanmaldr.
1. Kt ve metin boyutlar: Enstitye teslim edilecek olan tez almas, A4
boyutunda (21 x 29.7 cm, 80 g/m2) birinci hamur beyaz kda, tek yz olarak baslr. ayet tez
500 sayfadan fazla ise, tez izleme jrisinin gr alnarak ift yz veya iki cilt olarak da
yazlabilir. Tezin tm metni kdn alt ve stnden 3 cm, sandan 2,5 cm ve solundan 3,5 cm
boluk braklarak oluturulacak ksma yazlr.
2. Yaz karakteri: Tezin genel gvdesi Times New Roman veya benzeri (S.T) yaz
karakterinde, 12 punto harf boyutunda, 1.5satr aralyla, sa ve sol kenarlara yaslanarak yazlr.
Noktalama iaretlerinden sonar bir karakter boluk braklr. Tezde geen semboller, formller, grafikler
ve tablolar yaz karakteri kstlamas olmakszn bilgisayar ortamnda oluturulur; elle dzeltme
yaplmaz.
3. Blm, balk ve alt balklar: Birinci dzey balklar tezin genel gvdesine uygun olarak
12 punto, ortal, koyu renk ve byk harflerle yazlr. kinci dzey balklar yine 12 punto, sola dayal,
koyu ve ilk harfi byk olarak yazlr. Srasyla nc, drdnc ve varsa beinci ve altnc dzey
balklar yine 12 punto, sola dayal ve ilk harfi byk olarak yazlr. Her balk aadaki rnekte
olduu gibi, tezin blmn ve kanc dzey balk olduunu belirten sral saylar ile gsterilir.
4. Aklama ve dipnotlar: Gerek referans gstermek iin olsun, gerekse ek aklama yapmak
iin olsun dipnotlar tek satr aral ile 10 punto ile metin iinde ilgili yerde satr stne kk rakamla
1,2,3
( ) sra numaras konarak verilir. Daha sonra ayn sra numaras ile metin altnda dipnot izgisiyle
ayrlm ksma, ana metin hizasnda dipnotun kayna yazlr.
5. Hizalama ve satr aralklar: Tezin gvde metni 1,5 satr aralk verilerek, iki yana
yaslanm (block) biiminde ve her balktan sonra bir satr bo braklarak yazlr. Paragraflar bir
stteki paragraftan (soldan) 1cm ieriden balayacak ekilde ve aralarnda fazladan bir boluk
braklmakszn yazlr. Ancak satrdan fazla olan trnak iindeki () dorudan alntlar ayr bir
paragraf olarak, soldan 1,5cm ieri alnarak, tek satr aral ile 10 punto olarak yazlr.
6. Sayfa numaralar: Sayfa numaralar tezin n blm ksmnda (i kapak, balk, jri ve
enstit onay sayfas, zet ve abstract) kk boy Roma rakamlaryla (i, ii, iii, iv), tezin girii ile
balayan asl gvde metninin bulunduu sayfalarda ise Arap rakamlaryla (1, 2, 3) sa alt kede
gsterilir.
III. TEZN KISIMLARI

1. D kapak sayfas: Tez savunma snav sonunda dzeltmeleri tamamlanan ve Enstitye


teslim edilme aamasna gelen bir tezin d kapa iin enstitnn belirledii hazr renkli D kapak
ablonu kullanlr.
2. kapak sayfas: Tez savunma snav sonunda baarl olan ve en son dzeltmeleri yaplarak
enstitye teslim edilen tezin i kapa Tezin eklerinde verilen Ek III: Kapak ablonuna uygun
olarak hazrlanr.
3. Onay sayfas: Yksek lisans jrisi, ya da be kiiden, doktora jrisi ise be kiiden oluur.
nce danmann, sonra unvan srasna gre dier jri yelerin isimlerinin sralanmas eklinde
dzenlenen bu belge enstit mdrnn de yazl onay alndktan sonra imzal olarak teze eklenir.
4. Onur sz sayfas: Aday, yat almann bilimsel ahlak ve geleneklere aykr decek bir
yardma bavurmakszn tarafndan yazldn ve yararland btn kaynaklar kaynakada uygun
biimde gsterdiini belirtir ve bunu onuru ile tasdik eder.
5. Bildirim sayfas: Tezinin eriime alp almamasyla ilgili olarak aday bildirimde bulunur.
6. nsz/Teekkr sayfas: Aratrmacnn ve danmannn ortak kararyla teze dhil
edilebilecek bir sayfadr. Bu sayfada aratrmac teze ilikin ok ksa bilgiler sunar ve teze nemli
katklar olan kii veya kurululara teekkr eder. Sosyal Bilimler Enstitsne sunulan bir tezde byle
bir sayfann hazrlanmas aratrmacnn isteine baldr.
7. zet sayfas: Aratrmann konusunu, problem alann, yntemini ve sonularn ieren, en
fazla 250 kelimeden oluan bir sayfalk metindir. Tezin z ve zeti olan bu metinde, dipnot, ekil ve
balklar yer almaz. Genellikle akademik indeksler aratrmalar bu metin zerinden tanttklar iin
yazarn bu metni hazrlarken zen gstermesi beklenir. zetin sonuna koyu (bold) olarak Anahtar
kelime: ibaresi yazlarak karsna birbirinden virglle ayrlan ile be kelime arasnda anahtar
szck yazlr.
8. Abstract sayfas: Bu sayfa, zet metninin ve anahtar kelimelerin ikinci bir yabanc dile
(genellikle ngilizce) evrilmesinden oluan bir metindir. zet metnin hazrlanmasnda olduu gibi
abstract metnin hazrlanmasnda da ayn zenin gsterilmesi gerekir, nk aratrmann uluslararas
akademik evrelerde tannmas abstract metin araclyla olmaktadr.
9. zgemi sayfas: Bu sayfa aratrmacnn ksa hayat hikyesi, eitim ve meslek gemii,
baar ve dlleri ile yaynlarnn yer ald ksa bir biyografiden oluur. Bu sayfann hazrlanmas da
aratrmacnn isteine baldr.
10. indekiler sayfas: Tezin btn ksm, blm, balk ve alt balklarnn sayfa numaralar
verilerek oluturulan sral listesidir. indekiler metni 12 punto, 1,5 satr aralk ile bold olarak yazlr.
11. Kaynaka sayfas: Tezde yararlanlan ve gerek metin iinde kaynak gsterme biiminde
gerek dipnot olarak kullanlan btn kaynaklar ve alntlar bir liste eklinde verilir. Bu kaynaklar
alfabetik olarak kaynak sahibinin soyada, yazar belli deilse yaymc kurumun veya editrn adna
gre sralanr. stee bal olarak bu kaynaklar, "ansiklopedi", "kitap", "makale", "tez" ve benzeri
balklar altnda da listelenebilir.
12. Tablolar sayfas: Tezin ana gvde metni iinde yer alan bilgi ve bulgular tablolar halinde
verilecekse, bu durumda her tabloya bir numara ve ad verilir. Mesela "Tablo 2.3" (kinci blmn 3
nolu tablosu demektir) gibi bir sraya gre numaralanr. Daha sonra, metin iinde geen bu tablolarn
ad ve numaras Tablolar ve listeler sayfasnda sayfa numaralar ile bir liste halinde gsterilir ve
kayna belirtilir.
13. Ksaltmalar sayfas: Tez metni iinde geen her trl ksaltmann tezin n ksmnda yer alan
bir sayfada ak ifadelerle neye karlk kullanld aklanr.
14. Listeler (ekil, resim, grafik, harita, fotoraf ve ariv) sayfas: eriklerinin bir gerei
olarak, baz tezlerde yer alan bulgular ekiller halinde verilebilir. Tablo dnda kalan tm izim
veya resimler, ekiller bal altnda toplanabilir (grafikler, haritalar, diyagramlar, planlar,
fotoraflar vs.). Tablolarda olduu gibi, her eklin bir numaras, bal olmal ve kayna
belirtilmelidir.
15. Ekler sayfas: Tezin ana gvdesi iinde,dipnot, dorudan alnt, ekil veya tablolar biiminde
verilemeyecek kadar uzun ve hacimli olan: izim, plan, resim, anket, tablo, ekil, harita, ariv, antlama
ve aratrma konusu ile ilgili ksa eviri metinler trnden ek bilgi ve belgeler bu blmde sunulur.
IV. AKTARIMLAR

Tezde aktarmlar ve referans gstermeler tezin giri, ana blm ve sonu ksmlarndan oluan
gvde metninde yaplr. Tez konusu ve probleminin tanmlanmas, aratrma ynteminin belirlenmesi
ve elde edilen bilgi ve bulgularn yorumlanmas iin ncelikle ciddi bir literatr taramas yaplr, sonra
da bu tarama sonunda elde edilen bilgiler dorudan ya da dolayl aktarmlar yoluyla yazya geirilir.

A. DORUDAN AKTARIM
Dorudan aktarm, bir kaynakta bulunan bilginin aynen olduu gibi aktarlmasdr. Mlakat,
televizyon program vb. kaynaklardan da dorudan bilgi aktarm yaplabilir. Dorudan bir aktarm 3
satr veya 30 szckten az ise, tezin normal metninin bir paras ve 12 punto olarak trnak iinde
dorudan ksa aktarm olarak yazlr. Ancak, dorudan bir aktarm 3 satr veya 30 szckten fazla ise,
bu ksm tezin normal metnine gre soldan 1,5cm ierden olan 10 puntoluk bamsz bir paragraf
eklinde (dorudan uzun aktarm) yazlr ancak "trnak iine" alnmaz. Her iki aktarm ya metin ii
referans gsterme ya da dipnot ile referans gsterme yntemi kullanlarak belirtilir.

a. Dorudan ksa aktarm:


Ancak ifadelerinde onun bilgi ile inanc edeer anlamda kulland saptanabilir. Hume der ki ben
bilgi ile fikirlerin karlamasndan doan gveni kastediyorum. (1993, 5)Burada gven
kavramna dikkat edilmesi gerekir. nk Hume bir varla inanma ile onu bilme arasndaki fark, bir
tavr farkna indirgemitir.

b. Dorudan uzun aktarm:


Her eyi bilmek ancak Allaha mahsustur gr, Yenia felsefesinin babas olarak tannan Descartes
(1596-1650) tarafndan da savunulmutur. Nitekim bir eserinde o diyor ki:
Hakikatte yalnz ve ancak Tanrdr ki, tam olarak bilge (hakm)'dir. nsanlar ise,
hakikatler hakknda az veya ok bilgi sahibi olduklar lde bilgelik (hikmet)
sahibidirler. nk byle dnenlere gre sofos yani hikmete sahip (hakm) olmak,
insanln boyutlarn ve gcn aan bir eydir. (Descartes, 1999, 12)

B. DOLAYLI AKTARIM
Tezde geen bir bilgi, bir kaynaktan dnce olarak alnm, zetlenmi veya tez yazarnn
kendi ifadeleri ile aktarlm ise, bu, dolayl bir aktarm olarak adlandrlr. Dolayl bir aktarm
durumunda aktarmn kayna ya metin ii referans gsterme yntemi kullanlarak ya da dipnot ile
referans gsterme eklinde belirtilerek gsterilir. Aada 3 tr dolayl aktarm rnei grlmektedir.

Gazali (1966: 52) bir kpein, bir kere denekle dvld m, artk denei her grdnde,
hemen kaacan sylemekle, baz hayvanlarda bir tr hafza ve basit anlamda renme
olduunun savunmu olur.
Hikmet kelimesinin szlk anlam itibaryla felsefeye yaknl kolay fark edilmese de Tan
(2007: 105), hikmet kelimesinin bilmek, anlamak, kavramak, manalarna geldiini
belirtmekle onun felsefeye yakn bir zihni etkinlik olduuna iaret etmektedir.
(Yavuz, 2000: 27)de belirtildii zere, zellikle bedensel geliim asndan bakldnda,
byme ve deime daha ok kaltm faktrnn etkisi altndadr.

V. REFERANS GSTERME
Tezde, gerek dorudan gerek dolayl aktarmn kaynaklar, metin ii referans gsterim eklinde
belirtilebilecei gibi dipnot ile referans gsterme eklinde de belirtilebilir. Ancak bir almada
aratrmac bu iki yntemden sadece birini kullanmaldr. Bu klavuzun takip eden sayfalarnda her iki
yntem de rneklerle ayr ayr gsterilmektedir.
A. METN REFERANS GSTERME
APA yntemi olarak bilinen metin ii referans gsterme, referans gsterilen eserin sahibinin
soyad, eserin yayn tarihi, eserin ilgili sayfa numaras gibi ksa bilgilerin parantez kullanlarak
belirtilmesi eklinde yaplr. Referans gsterilen eserin ayrntl bilgileri (tam knyesi) bu klavuzun "V.
Kaynakann Hazrlanmas" blmne uygun olarak tez sonuna eklenecek kaynakada verilir.

1. Tek yazarl kitap:Referans, cmle banda ya da cmle iinde gsterilecekse, yazarn soyad,
parantez iinde veya dnda verilebilir. Her iki durumda da kitabn yayn tarihi ve sayfa numaras
parantez iinde verilir.
Yazarn Soyad (yayn yl: Sayfa numaras)
Gazali (1966: 52) bir kpek bir kere denekle dvld m, artk denei her grdnde hemen
kaar, diyerek baz hayvanlarda bir tr hafza ve basit anlamda renme olduunu ima
etmektedir.
(Yazarn Soyad, yayn yl: Sayfa numaras)
(Yavuz, 1984: 32)de belirtildii gibi olgunluk bir yetikin zellii olarak, yapsal deiikliklerin
tamamlanmas sonunda ulalan bir durumu ifade eder.
Bir kitaptan, metin iinde yazarn ad zikredilmeden, bir bilgi, fikir ya da zet aktarlyor ise, bu
durumda yazarn soyad, eserin yayn yl ve sayfa numaras cmle sonuna parantez iinde verilir ve
parantezden sonra nokta konur.
(Yazarn Soyad, yayn yl: Sayfa numaras).
Batda, 17. yzyln ikinci yarsnda ortaya kan hkmet biimleri Osmanl kurumlarnn
geliimini etkilemitir (Mardin, 1999: 234).
Referans gsterme bir eserin tmne ynelik ise parantez iinde sadece yazarnn soyad ve
eserin yayn yl yazlr.
(Yazarn Soyad, yayn yl)
XVIII. yzyla ait metinlerin nasl okunaca ile ilgili tartmalara Halepli Edbincinasl
kafiyelerindeki fonolojik zellikler nemli katk salamtr (Mum, 2003).

2. ki yazarl kitap:
Birinci yazarn Soyad, Adnn lk Harfi., ve kinci yazarn adnn ilk Harfi., Soyad (yayn yl:
sayfa no/sayfa aral).
Babinger, F., ve F. Kprl (2003: 12-37) Anadolu'daki erken dnem slamiyet'i
anlatmaktadrlar.

3. kiden fazla yazarl kitap:


lk yazarnn Soyad vd., (yayn yl: Sayfa numaras)
Gven vd., (2010: 150) eitimin milli ynnn ancak bir lkenin dahil olduu medeniyetin
klasikleri aracl ile kazandrlabileceini savunmaktadr.

4. kinci kaynaktan aktarma:


Yazarnn soyad (yayn yl'ndan aktaran Soyad, yayn yl: Sayfa numaras) ...
Karako (1993den aktaran Kabaday, 2012: 112) medeniyetinin hem zahiri hem de batin
ynlerini birlikte tanmak gerektiini vurgulamaktadr.

5. eviri kitap:
eviriler iin aynen dier metinlerde olduu gibi kitabn asl yazar zerinden referans gsterilir. Bu
durumda eserin evireni metin iinde deil tez sonuna konacak olan kaynaka ksmnda belirtilir.
Ancak tahkikli metinlerin dipnot gsteriminde eviren mutlaka belirtilmelidir.
Eserin asl yazarnn Soyad, (yayn yl: Sayfa numaras)
Buda'ya gre (1976: 28) mutlu bir hayat yaamak byk lde sknete ermekle
mmkndr. ...

6. Ansiklopedi maddesi, derleme ve kitapta blm:


Ansiklopedi maddelerini, derlemedeki makaleleri ve kitap blmlerini referans gsterme, ilgili madde,
makale veya blm yazarnn soyad zerinden yaplr. Sonra ilgili madde, makale ve blmn iinde
yer ald kaynan ayrntl bilgileri (tam knyesi) bu klavuzun sonuna eklenecek kaynaka'da verilir.
(Yazarnn soyad, yayn yl: Sayfa numaras)
Tefekkr sadece slam felsefesi asndan deil dier btn slambilimler asndan da ok
byk bir nem tar. nk her trl fikir retimi tefekkr yoluyla salanr. (Keklik, 1982: 158)

7. Birden fazla kayna birlikte gsterme:


(lk kaynak yazarnn Soyad, Kaynan yayn yl: Sayfa numaras; kinci kaynak yazarnn
Soyad, yayn yl: Sayfa numaras; )
Bu konuya ayrlm ok sayda eser (Dora, 2007: 5; Ulu, 2010: 10; ) insan tabiatnn daima
iyiye ynelme eiliminde olduunu ifade etmektedir.

8. Yazar belirsiz kitap:


Yazar yerine kitap ad trnak iine alnarak yayn yl ve sayfa numaras ile birlikte parantez iinde verilir.
(Kitap ad, yayn yl: sayfa numaras)
(Yabanc Dil retimi ve Kltr, 2000: 59).

9. Kurum adna yaymlanan kitap:


Kurum adlar tezde ilk getikleri yerde tam ad olarak, daha sonraki getikleri yerlerde ise ksaltlarak
(TDK ve TTK gibi) verilmek kaydyla referans gsterme kurum ad zerinden yaplabilir.
(Kurum ad, yayn yl: Sayfa numaras)
(Trk Tarih Kurumu, 2009: 24) ; (TTK 2009: 24)
(Trk Dil Kurumu, 2002: 55) ; (TDK 2002: 55)

10. Ayn yazarn birden ok kitabn kaynak gsterme:


Yazarnn soyad (Birinci kitabn yayn yl, sayfa numaras; kinci kaynan yayn yl: Sayfa
numaras)
Keklikin (1982, 23; 1984: 52) almalarnda Trk-slam dnrlerinin felsefe konusundaki
grleri ayrntl rnekler halinde sunulmaktadr.
Ancak, ayn yazarn ayn yl iinde baslan birden ok eseri referans gsteriliyor ise, her biri bu eserden
yalnzca birine mahsus olmak zere a, b, c gibi harfler yayn ylna eklenir.
(Yazarnn Soyad, Birinci kaynan yayn yl (a): sayfa numaras; kinci kaynan yayn yl (b):
Sayfa numaras)
Keklikin eserlerinde (1982a: 23; 1982b: 33) Trk-slam dnrlerinin varlk, bilgi ve deer
konusundaki grleri rnek fragmanlarla aklanmaktadr.
Ayn yazarn ayn ylda yaymlanan kitab iin ise u rnek sunulabilir.
Yazar, (2000a)da estetik, (2000b)de etik konularyla ilgilenirken (2000c)de aratrmalarn bilim
zerinde younlatrmtr.

11. Aratrma raporu:


(Yazarn Soyad, Raporun Bal yayn yl)
(Ergil, Dou Raporu 1995)

12. Mahkeme karar:


Tezde geen bir mahkeme karar ilk getii yerde ayrntl olarak, daha sonra atf yapldnda ise
ksaltlarak referans gsterilir.
Karar veren makamn ad Karar tarihi ve Karar Esas Karar says...
Dantay 8. Dairesinin 16.01.1990 tarih ve 1990/1900 Esas ve 1990/3033 Karar says ile verdii
karar.
D.8.16.01.1990 T., 1990/1900 E.; 1990/3033 K.

13. Ariv belgesi:


Arivin tutulduu Kurum ad, (yl: ariv no)
Devlet Planlama Tekilat, (1993: 5)

14. Mlakat (gazete, televizyon ve radyo):


Grlen kiinin ad (Mlakat biimi, gn, y, yl)
Grel'in (Yz yze mlakat, 01. 05. 2010) aka ifade ettii gibi

15. Film, dizi ve televizyon program:


Bir grsel unsur ieren alma iki farkl ekilde referans gsterilebilir.
Filmin ad, Ynetmenin Soyad (Yapm yl)
ar adl filimde Akkad (1976) slamiyet'in douunu ve Hz. Muhammedin
peygamberliini ok farkl bir tarzda ilemitir.
Ynetmenin Soyad (Yapm yl) "Filmin ad
Akkad (1976) ar adl filminde slamiyet'in douunu ve Hz. Muhammedin
peygamberliini ok farkl bir tarzda ilemitir.
Referans olarak verilen bir dizi ise, dizinin yl ve kanc blm olduu vurgulanmak kaydyla
iki farkl biimde gsterilir.
a) (Ynetmenin Soyad Dizinin ad Gsterim yl: blm. says)
(Snav, Deli Yrek 1998: b. 10)
b) Dizinin ad, Ynetmenin soyad (Gsterim yl: blm. says)
Deli Yrek, Snav (1998: b. 10)
Referans olarak verilen bir televizyon program ise,
(Program yapmcsnn Soyad, Program Ad) Yaymland Kanal, yaym tarihi (ay, gn, yl).
(Yakut, Ak Ekran) Kanal X, 15. 05. 2012.

16. nternet kayna:


Tam internet adresi (eriim tarihi -gn-ay-yl).
www.felsefelik.com (15.10.2010).

17. Tek yazarl makale:


Atf makalenin tmne ise makalenin kaynakta geen sayfa aralklar, ancak atf tek bir sayfa/ya da
sayfa aralna ise ya ise bahse konu olan sayfa numaralar da verilir.
(Yazarn Soyad, yayn yl: Sayfa aral)
Bahariek (2000: 271-280) ayn zamanda savas d politikay dizayn eden bir enstrman olarak
ele alp deerlendirmektedir. ...
Ayn referans aadaki gibi de verilebilir:
... Sava d politikay dizayn eden bir enstrmandr (Bahariek, 2000: 271-280).
Atf tek bir sayfaya ise:
(Yazarn Soyad, yayn yl: Sayfa no)
Bahariek (2000: 275) savas d politikay dizayn eden bir enstrman olarak ele alp
deerlendirmektedir.

18. ki yazarl makale:


lk yazarn Soyad ve ikinci yazarn Soyad (yayn tarihi: Sayfa no)
Tark ve Can (2005: 85) da olaya dier bir adan yaklaarak, metodun aratrmalar etkiledii
gibi zaman zaman aratrma sonularnn da metodu ekillendirdiini ortaya koymaktadrlar.

19. kiden fazla yazarl bir makale:


(lk yazarn Soyad vd.,yayn tarihi: sayfa no)
ahin vd. (1999: 12)

20. eviri makale:


Asl yazarn Soyad, (yayn tarihi: sayfa no)
Brosticke gre (2008: 15) Sokrates ile sa baz ortak zelliklere sahip iki tarihi figrdr.

21. E-dergi makalesi:


(Yazarn Soyad, yaym yl: sayfa no)
(Burak, 1998: 5).

22. Gazete makalesi:


Yazarn soyad (Gazete ad gn. ay. yl).
Ekinci, Planlarla Mellif Denetimi adl makalesinde (Cumhuriyet 07.08.2001)...

23. Mzik ve dier ses kaytlar:


Sz yazarnn Soyad, (arknn Ad, telif hakk alnd yl)
Yaar (Hayat Yollar, 2010)
-----------------------------------------------------------------
Eer sz yazar ve yorumcu farkl ise: syleyenin soyad l alnr)
Albm ad (CD, Plak, DVD, Kaset) Sanat/Besteci, Kayt Yeri: Mzik Firmasnn Ad (kayt
tarihi).
Love Me orLeave Me [CD], Kahn, G. ve Donaldson, W.,Nashville: StardustRecords (1936

24. Bildiri kitabnda baslan bildiri ve poster:


Yazarn soyad (yayn yl: Sayfa aral)
Erdem (2005: 54-63)

25. Yaynlanmam bildiri ve poster:


Yazarn soyad, (Bildiri tarihi ve bildiri Yeri)
... Atay, (2010, Malatya)

26. Yaymlanmam lisansst tez:


Yazarn Soyad (Hazrland niversite, Kabul yl: Sayfa no)
Akgz (University of Aberdeen, U.K., 1995: 98)

B. DPNOT LE REFERANS GSTERME


Dipnotlar genel olarak u iki ama iin kullanlr: 1) Ana metinde geen bir kavram veya konu
hakknda ilave bilgi ve aklamalar yapmak, 2) dorudan veya dolayl bir aktarm iin sayfa altnda
referans gstermek. Dipnotlar ister bilgi ve aklama yapmak iin verilsin, ister referans gstermek iin,
1, 2, 3 eklinde rakamlarla numaralandrlr. Bir dipnotun ana metindeki ve sayfa altndaki rakamndan
sonra boluk braklmaz, sayfa altndaki rakamlarn ncesine ve sonrasna herhangi zel bir iaret
konmaz. Sayfa altndaki dipnot metni, dipnot izgisinin altna, stndeki ana metinle ayn hizada
olacak ekilde 10 punto ve tek satr aralnda yazlr ve sonuna nokta konur.
Tezin herhangi bir sayfasnda ana metinde geen bir kavram veya konu hakknda verilecek
ilave bilgi tez iinde yazlmas durumunda asl konudan uzaklamaya veya fikri takibi zorlatrmaya
sebep olacak nitelikte ise, aklamalar, aadaki rnekte grlebilecei gibi ksa ve z olarak, ayn
sayfann altnda dipnot izgisinden sonra yazlr.
Bu nedenle, evrenin ilk evrelerinde farkl blgelerin ayn scaklkta olmasnn herhangi bir
aklamas yoktur. Evren neden kritik hza ok yakn bir hzla genilemeye balamtr. Evrenin bugn
bile, hala kritik hza yakn bir hzla genilemektedir, niin?... (Efil, 2002,191)
________________________________________________________________________________
Kritik hz: Genileme hznn ktlesel ekim kuvvetinden biraz daha gl olmas demektir. Eer bunun tersi bir
durum sz konusu olmu olsayd, evrenin genilemesi ktlesel ekim nedeniyle durur ve sonunda evren bzlerek
kendi zerine kerdi...
Bir kaynak dipnot ile referans gsterilirken: Kaynan ilk kez referans gsterildii dipnotta, bu
klavuzun kaynak hazrlanmasna ynelik esaslarna gre, ayrntl knyesi verilir. Ayn kaynaa daha
sonraki referanslarda gemesi durumunda ise aadaki rneklere uygun olarak ksa knye verilir. Bir
sonraki dipnotta verilen kaynak bir nceki kaynan ayns ise ad geen eser ifadesinin ksaltmas
olan "a.g.e" kullanlmaldr. Ancak Trke yazlm tezlerde, ngilizcedeki "op. cit." veya "Ibid" gibi
ksaltmalar kullanlmaz. Ciltler iin Roma rakamlar ile cilt says (C. I. C. II. C. V.) verilmelidir.
Yazarn Soyad, Ad, Kaynak Ad, (kanc bask), Yaynevi, Yayn Yerive yl, sayfa
no._______________________________________________________________
evik, Mustafa, David Hume ve Din Felsefesi (1. basm), Dergh Yaynlar, stanbul 2006, s. 2.
Ayn kaynak ikinci kez getiinde: evik, 2006, s. 2.eklinde ksa knye, bir sonraki dipnotta ayn
sayfaya atf yapldnda ise sadece: A. g. e.ksaltmas kullanlr.

1. Tek yazarl kitap:


Yazarn Soyad, Ad, Eser Ad, (kanc bask) Yaynevi, Yayn Yeri ve yl, sayfa no.
lken, Hilmi Ziya, Ak Ahlak, (1. bask), lken Yaynlar, stanbul 1981, s. 27.
2. ki yazarl kitap:
ki yazarl kitap:
Birinci Yazarn Soyad, Adnn lk Harfi. ve kinci Yazarn Adnn lk Harfi. Soyad, Kitabn Ad,
(kanc bask), Yaynevi,Yayn Yerive yl, sayfa no.
Babinger, F. ve F. Kprl, Anadolu'da slamiyet, (2. bask), nsan Yaynlar, stanbul 2003, ss. 30-33.

3. kiden fazla yazarl kitap:


lk yazarn Soyad, Ad, vd. Kitap Ad, (kanc bask), Yaynevi, Yayn Yerive yl, sayfa no.
Gven, Mehmet, vd. Alman stihbarat, (1. bask) Nadir Yaynlar, stanbul 2010, s. 150.

4. kinci kaynaktan aktarma:


Bilgi aktarlan yazarn Soyad, Ad, Kitabnn Ad, (kanc bask), Yaynevi,Yayn Yeri ve yl,
Sayfa no'dan aktaran, Soyad, Kitap Ad,Yaynevi, Yayn Yerive yl, sayfa no.
lken, Hilmi Ziya, Ak Ahlak, (1. bask) lken Yaynlar, stanbul 1981, s. 27den aktaran, Nihat
Keklik, Felsefenin lkeleri, (1. basm), Dou Yaynlar, stanbul 1982, s. 149.

5. eviri kitap:
Yazarn Soyad, Ad, Kitabnn Ad, (ev. kii), (kanc bask), Yaynevi,Yayn Yerive yl, sayfa
no.
Descartes, Ren, Metot zerine Konuma, (ev. Mehmet Karasan), (1. bask), MEB, Ankara 1944, s. 32.

6. Ansiklopedi maddesi, derleme ve kitapta blm:


Yazarn Soyad, Ad, "Ansiklopedi Maddesi/ Derleme/Kitapta Blm"Ansikloedi/Kitap Ad (Kitap
Editr), (kanc bask), (varsa ev. kii), Yaynevi,Yayn Yerive yl, sayfa no.
Birinci, Niyazi. Trkmenler" slam Ansiklopedisi, (ed. komisyon), (1. bask), ME Basmevi,
stanbul 1988, s. 665.

7. Birden fazla kitabn birlikte kaynak gsterilmesi:


lk yazarn Soyad, Ad, Kitabnn Ad, (Kanc bask), Yaynevi,Yayn Yeri ve yl, sayfa no;
kinci Yazarn Ad Soyad, Kitap ad, Yaynevi: Yayn Yeri ve yl, sayfa no.
lken, Hilmi Ziya, Ak Ahlak, (1. basm) lken Yaynlar, stanbul 1981, 25; Nihat Keklik,
Felsefenin lkeleri, (1. basm), Dou Yaynlar, stanbul 1982, s. 49.

8. Yazar belirsiz kitap:


Kitabnn Ad, (varsaev. kii), Kurum/Yaynevi, Yayn Yerive yl, sayfa no.
Gneydou Kalknma Raporu, DPT, Ankara 1994, s. 15.

9. Kurum adna yaymlanan kitap:


Kitabnn Ad, (Kanc bask), Kurum/Yaynevi Ad: Yayn Yeri ve yl, sayfa no.
lk kez getiinde: Yeni Yazm Klavuzu, (6. Bask), Trk Tarih Kurumu, Ankara 1980, s. 120.
Daha sonra getiinde: TDK, 1970, s. 105.

10. Ayn yazarn birden ok kitabn kaynak gsterme:


lken, Hilmi Ziya, Ak Ahlak, (1. basm), lken Yaynlar, stanbul 1981, 27; lken, H.Z. slam
Felsefesi, Trkiye Bankas, stanbul 1967, s. 43.

11. Aratrma raporu:


Yazarn Ad Soyad, Raporun Bal, Yayn Yeri ve yl.
Ergil, Dou, Dou Raporu, stanbul 1995.

12. Mahkeme karar:


Karar veren makamn ad, Karar tarihi, Karar Esas, Karar says.
lk kez getiinde: Dantay 8. Dairesinin 16.01.1990 tarih ve 1990/1900 Esas ve 1990/3033:
Karar says ile verdii karar.
Daha sonra getiinde: D. 8.16.01.1990 T., 1990/1900 E., 1990/3033 K.

13. Ariv belgesi:


lk kez getiinde: Babakanlk Osmanl Arivi, Tapu Defteri, 26.
Daha sonra getiinde: BOA, TD, 26.

14. Mlakat (gazete, televizyon, radyo):


MlakatYaplan Kiinin Soyad, Ad, Mlakatn Bal, Mlakatn yer aldRadyo/ Kanal
Ad, Kent, Tarih (gn, ay, yl).
smet zel ile 12 Nisan 2006 ylnda yaplan yz yze mlakat.

15. Televizyon program, dizi, film ... :


Program yapmcsnnAdnn ilk Harfi. Soyad, "Dizi/film Ad", (yayn tr), Yaymland TV.,
Yaym Yer, yaymland tarih.
K.S. Bright, "Friends", Televizyon Dizisi, stanbul, DIGITURK, Dizi Max, 1994.

16. nternet kayna:


Yazarn Adnn ilk Harfi, Soyad, "Bildiri Ad" Konferans Ad, web adresi (eriim tarihi, ay-gn-
yl).
D. Tanl ve A. zde (2006), "ValidityandReliability of Patern Test" I. Avrupa Uygulamaya
Dayal ve Uygulayc Aratrma Konferans, <http//bildiri.anadolu.edu> (28.05.2009).

17. Tek yazarl makale:


Yazarn Soyad, Ad, "Makalenin Ad" Dergi Ad, Yl/Cilt (say): sayfa aral.
Bahariek, Abdulkadir, Bir D Politika Arac Olarak Sava, Atatrk niversitesi ktisadi ve
dari Bilimler Dergisi, 2000, 14 (1-2), ss. 171-180.

18. ki yazarl makale:


lk Yazarn Soyad, Ad, kinci Yazarn Ad Soyad, "Makalenin Ad" Dergi Ad, Yl/Cilt (say):
sayfa aral.
Saygn, Tuncay, Mehmet nal, "Kant'n Yetitii Dini Atmosfer ve Tanr nanc" nn
niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, 2011/2 (1), ss. 105-126.

19. kiden fazla yazarl makale:


lk Yazarn Soyad, vd. ... "Makalenin Ad" Dergi Ad, Yl/Cilt (say): sayfa aral.
Saygn, Tuncay, Mehmet nal, "Kant'n Yetitii Dini Atmosfer ve Tanr nanc" nn
niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, 2011/2 (1), ss. 105-126.

20. eviri makale:


Yazarn soyad, Ad, Makale Ad, (ev. kii), Derginin Ad, yayn yl/cilt (say),Sayfa aral.
Bostick, William F., JesusandSocrates, (ev. Mehmet nal), nn niversitesi Uluslararas
Sosyal Bilimler Dergisi, 2013/2 (4), ss. 15-25.

21. E-dergi makalesi:


Yazarn Soyad, Ad, "Makale Ad", Derginin Ad, yayn yl/cilt, (say): sayfa no; web sayfas,
(eriim tarihi).
Efil, ahin, Nurettin Topuda rade Felsefesi, nn niversitesi Uluslararas Sosyal Bilimler
Dergisi, 2012/2 (1), ss. 1-36; <inijoss.com.tr> (25.12.2013)

22. Gazete makalesi:


Yazarn Soyad, Ad, "Makale Ad", Gazete Ad, tarih.
Ekinci, Oktay, Planlarla Mellif Denetimi, Cumhuriyet, 07.08.2001.

23. Mzik ve dier ses kaytlar:


Sz yazarnn Soyad, Ad, arknn ad, Telif hakk alnd yl.
Yaar, Hayta, Yar Yolu, 2010.

24. Bildiri kitabnda/ Dergide baslan bildiri ve poster:


Yazarn soyad, Ad, Makale ad, Akademik Etkinlik Ad, Dergi/Yaynevi, Yayn Yeri ve yl,sayfa
aral.
Burak, Jale, Televizyonlarn Tketici zerindeki Etkisi, Tketici Dergisi, Ankara, 2005, ss. 4-6.
Ayn bildiri Webde yaymlanm ise ek olarak; web adresi ve eriim tarihi de eklenmeli.
...;<http://www.tuketici.org.tr/tuketici/wap44291.html>

25. Yaynlanmam bildiri ve poster:


Yazarn Soyad, Ad, Makale ad, Akademik etkinlik ad,Yayn Yeri ve tarih.
Anka, Ali, Sosyal Bilimlerde Metot, Beyda I. Akademi Toplants, Malatya, 02-04 Ocak 2010.

26. Yaymlanmam lisansst tez:


Yazarn soyad, Ad, Tez ad, (Yaymlanmam doktora/yksek lisans tezi), Hazrland
niversite,Anabilim dal, ehir (lke), yayn yl.
Akgz, Hac Mustafa, An Investigation of theQuestion of Human AgencyandFreedom in
Thomas ReidsPhilosophy of Action, (Yaymlanmam doktora tezi), University of Aberdeen,
Department of Philosophy, Aberdeen (U.K.), 1995.

VI. KAYNAKA HAZIRLAMA


Metin iinde ya da dipnot olarak verilen referanslarn kaynakada gsterilmesi APA
(AmericanPsychologicalAssociation) ve MLA (Modern Language Association) yntemlerinden birisi
seilerek yaplmaldr. Gerek metin iinde gerekse dipnotlarda ksa olarak verilen referanslar kaynakada
ayrntl olarak yazlr. Metin iinde gnderme yaplan kaynaklarn kaynakada eksiksiz olarak yer almas,
kullanlmayan kaynaklarn ise yer almamas gerekir. Tez ya da bitirme projesi iin bu iki yntemden biri
kullanlmaldr.
A. APA (AMERCAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION) LE KAYNAKA HAZIRLAMA
1. Tek yazarl kitap:
Yazar Soyad, Adnn ilk harfi, (Yaym yl), Kitabn Ad, (Kanc bask), Yaynevi, Yayn Yeri.
Tadelen, V., (2004), Kierkegaardta Benlik ve Varolu, (1. bask), Hece Yaynlar, Ankara.

2. ki yazarl kitap:
Birinci Yazarn Soyad, Adnn ilk harfi ve kinci Yazarn Soyad, Adnn ilk harfi, (Yaym yl),
Kitabn Ad, (kanc bask), Yaynevi, Yayn Yeri.
Babinger, Franz ve F., Kprl, (2003), Anadolu'da slamiyet, (2. bask), nsan Yaynlar, stanbul.

3. kiden fazla yazarl kitap:


lk yazarn Soyad, Adnn ilk harfi., vd., (Yaym yl) Kitabn Ad, (Kanc bask), Yaynevi, Yayn
Yeri.
Anadol, Cemal, vd., (2002) Trk Kltr ve Medeniyeti, (1. bask), Bilge Karnca Yaynlar, stanbul.

4. kinci kaynaktan aktarma:


Bilgi aktarlan yazarn Soyad, Adnn ilk harfi., (Yaym yl) Kitabn Ad, (Kanc bask), Yaynevi,
Yayn Yeri; Sayfa numarasndan aktaran kiinin Soyad, Adnn ilk harfi., (Yaym yl) Kitabn ad,
Yaynevi, Yayn Yeri.
lken, H. Z., (1981) Ak Ahlak, (1. bask) lken Yaynlar, stanbul; s. 27den aktaran, N. Keklik,
(1982), Felsefenin lkeleri, Dou Yaynlar, stanbul.

5. eviri kitap:
Yazar/Editr/Derleyenin Soyad, Adnn ilk harfi, (Yayn yl) Kitabn Ad, ev. Ad Soyad, (Kanc
bask), Yaynevi, Yayn Yeri.
Aristoteles, (2012), Metafizik, ev. Ahmet Arslan, (3. bask), Sosyal Yaynlar, stanbul.

6. Ansiklopedi maddesi, derleme ve kitapta blm:


Yazar Soyad, Adnn ilk harfi, (Yayn yl) Yaz Bal, Ansiklopedi/Derleme/Kitap Ad, Cilt no,
(Kanc bask), varsa editr/ev. Ad soyad, Yaynevi, Yayn Yeri.
Utku, A., (2006) "Deer Perspektivizmi", Felsefe Ansiklopedisi, C. IV, ed. Ahmet Cevizci, Ebabil
Yaynlar, stanbul.
Madde ya da blm yazar belli deilse:
Madde/blm ad, (yayn tarihi), Ansiklopedi/Derleme/Kitap Ad, Cilt no, (Kanc bask), (varsa)
editr/ev. kii, Yaynevi, Yayn Yeri.
Wisdom, (1987) EncyclopaediaBritannica, (15. Bask), Britannica, C. XIV, Chicago (USA).

7. Birden fazla kitabn birlikte kaynak gsterilmesi:


lk kitabn yazarnn Soyad, Adnn ilk harfi, (Yayn yl) Kitabnn Ad, (Kanc bask), Yaynevi,
Yayn Yeri; kinci Yazarn Adnn ilk harfi, Soyad, (Yayn yl), Kitap ad, Yaynevi, Yayn Yeri.
lken, H. Z. (1981), Ak Ahlak, (1. basm) lken Yaynlar, stanbul; Keklik, N. (1982), Felsefenin
lkeleri, (1. basm), Dou Yaynlar, stanbul.

8. Yazar belirsiz kitap:


Kitap ad, (Y.B.D), (Yayn yl) Yaynevi, Yayn Yeri.
Krgzlar, (Y.B.D.), (2000) Memluk, Ankara.

9. Kurum adna yaymlanan kitap:


Kurum Ad, Kitap Ad, (varsa editr/eviren veya yazar/yazarlarn Adnn ilk harfi, Soyad, (Yayn
tarihi) Yayn evi, Yayn Yeri.
Devlet Planlama Tekilat (DPT), (1998) Trkiye Ulusal evre Stratejisi ve Eylem Plan, DPT Yayn,
Ankara.

10. Ayn yazarn birden ok kitabn kaynak gsterme:


Yazar Soyad, Adnn ilk Harfi., (Yaym yl) Kitabn Ad, (Kanc bask), Yaynevi, Yayn Yeri; Yazar
Soyad, Adnn ilk harfi., (Yaym yl) kinci kitabn Ad , (Kanc bask), Yaynevi, Yayn Yeri.
lken, H. Z., (1981), Ak Ahlak, (1. basm), lken Yaynlar, stanbul;
lken, H. Z. (1967) slam Felsefesi, Trkiye Bankas, stanbul.

11. Aratrma raporu:


Yazarn Soyad, Adnn ilk Harfi., (yayn yl) "Raporun Ad, (varsa) Yaynevi veya Kurulu Ad,
Yayn Yeri.
Ergil, D., (1995) Dou Raporu, Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii, stanbul.

12. Mahkeme karar:


Dantay 8. Dairesinin 2012 tarih ve 5257 Esas sayl karar.
Anayasa Mahkemesinin 12.06.2005 tarih ve 2005/5612 Esas ve 2006/1325 Karar sayl karar.

13. Ariv belgesi:


Ariv ad ve (varsa) tarihi, (varsa) belgenin ad, (varsa) fon kodu veya katalog numaras, (varsa)
varak/yaprak/yer/ dosya numaras.
Babakanlk Cumhuriyet Arivi, (15.08.1933), 03010, 198 352 11.
NOT: Cumhuriyet ncesi ariv metinlerinde Rumi veya Hicri takvim mutlaka "h." ve "r." eklinde
ksaltlmaldr.

14. Mlakat (Gazete, televizyon ve radyo):


Mlakat yapan kiinin Ad Soyad, Mlakat yaplan kiinin Ad Soyad, Mlakatn Yaymland Yer,
Mlakat biimi, Mlakat tarihi (gn, ay, yl).
Kbra Bra, lber Ortayl, Yz yze grme, Yeni afak, 27.02.2011.

15. Dizi, film ve televizyon program:


Program yetkilisinin Soyad, Ad, Programn Ad, YAYINLAYAN KANAL, yayn tarihi (gn, ay, yl).
Bardak, Murat, Tarihin Arka Odas, HABERTRK, 20. 05. 2012.

16. nternet kayna:


Tam internet adresi, eriim tarihi (Gn, ay, yl olarak).
Epictetus, The Internet Encyclopedia of Philosophy <http://www.iep.utm.edu/e/epictetu.htm>
(15.10.2010).

17. Tek yazarl makale:


Yazarn Soyad, Adnn ilk Harfi., Makale Ad, Dergi ad, cilt/yl, (say), sayfa aral.
Mum, C., Divan iirinde Hazniye ve BkninHazniyesi, Hacettepe niversitesi Trkiyat
Aratrmalar, Bahar 2006, (4), ss.127-151.
-----------------------------------------------
Aylk/Haftalk Bir Dergide makale:
Yazar Soyad, Adnn ilk Harfi., Yaz Bal", Dergi Ad, cilt/yl, (say): sayfa aral.
nder, Mehmet, Sokrates Bir Peygamber miydi?, TabulaRasa, 2007, (19), ss. 65-80.
--------------------------------------------
Dergide Yazarsz Makale:
Yaz Bal, Dergi Ad, Tarih,(say), sayfa aral.
Krfez Sava Sendromu, Aktel, Haziran 1994 (143), ss. 13-17.

18. ki yazarl makale:


Birinci yazarn Soyad, Adnn ilk Harfi, kinci yazarn Adnn ilk harfi., Soyad, Yaz Bal,
Dergi Ad, cilt/yl, (say), sayfa aral.
nal, Mehmet, Tuncay Saygn, "Kant'n Yetitii Dini Atmosfer ve Tanr nanc", nn niversitesi
lahiyat Fakltesi Dergisi, 2011/2 (1), ss. 105-126.

19. kiden fazla yazarl makale:


lk Yazarn Soyad, Adnn ilk Harfi., kinci Yazarn Adnn ilk Harfi., Soyad, nc yazarn Adnn
ilk Harfi., Soyad, (varsa dierleri iin) vd. ..., "Makalenin Ad" Dergi Ad, Yl/Cilt, (say): sayfa
aral.
Saygn, T., M. nal, vd. , "Kant'n Yetitii Dini Atmosfer ve Tanr nanc" nn niversitesi
lahiyat Fakltesi Dergisi, 2011/2 (1), ss. 105-126.

20. eviri makale:


Yazarn soyad, Adnn ilk harfi, Makale Ad, (ev. kii), Dergi Ad, Cilt/yl, (say no), yayn yl, sayfa
aral.
Haltmayer, S., "Bilgide lerleyiin Teknolojisi Olara Bilim Felsefesi", Felsefe Arkivi, (ev. Akn Etan),
1991, (28), ss. 139-146.

21. E- dergi makalesi:


Yazarn soyad, Ad, "Makale ad", Dergi ad, yl/cilt, (say no), (varsa) DIO nosu,sayfa aral, <tam
internet adresi> eriim tarihi (gn, ay, yl).
Sinanolu, A. Faruk, Yeniden Yaplanma Srecinde st Kimliin Belirginlemesi: Alevilik ve
Snnilik, Hikmet Yurdu, 2008/1, (doi: 10.1039/ 0066-3555.134.2.358.): 25-35;
<http://www.hikmetyurdu.com/ index.php/ads/article/ view/257> 26.12.2013.

22. Gazete makalesi: ki ekilde alntlanr.


Yazarn Soyad, Ad, Makale ad, Gazete Ad, tarih (ay, gn, yl).
Ekinci, Oktay Planlara Mellif Denetimi Cumhuriyet, 07.08.2001.
Gazete ad, Makale ad, Yazarn Ad Soyad, tarih (ay, gn, yl).
Bugn, Arakan Vahetinin Benzeri Yok", Esra Uar, 02.06.2013.

23. Mzik ve dier ses/grnt kaytlar:


Sz yazarnn Soyad, Ad, arknn ad, Telif hakk alnd yl.
Yaar, Hayta, Yar Yolu, 2010.

24. Bildiri kitabnda/dergide baslan bildiri ve poster:


Yazarn soyad, Adnn lk harfi, Makale ad, Akademik Etkinlik Ad, Yaynlanan Dergi veya Bildiri
Kitab, (varsa) Yaynevi, Yayn Yer, yayn tarih, sayfa aral.
Atom, L., "Televizyonlarn Kltr zerindeki Etkisi", Medya Konferanslar I, Tolum ve Devlet,
stanbul, 1998, ss. 291-307.
---------------------------------------------------------
Bildiri bir web sayfasnda yaymlanm ise, sanal referansn sonuna internet adresi ve eriim tarihi
konur.
... <http://www.tuketici.org.tr/tuketici/wap44291.html> (22.12.1998).

25. Yaynlanmam bildiri ve poster:


Yazarn Soyad, Adnn ilk Harfi., (Yaym tarihi) Bildiri Ad, Akademik Etkinlik Ad, Yer, tarih (ay,
gn, yl).
Anka, Ali, Sosyal Bilimlerde Metot, I. Sosyal Bilimciler Konferans, Malatya, 02-04.Ocak 2010.

26. Yaymlanmam lisansst tez:


Yazarn Soyad, Adnn ilk Harfi, (Yayn yl) Tez Ad, (Yaymlanmam doktora/yksek lisans tezi),
Hazrland niversite, Anabilim Dal/Blm, ehir (lke).
Akgz, H. M., (1995) An Investigation of theQuestion of Human AgencyandFreedom in Thomas
RedsPhilosophy of Action (Yaymlanmam doktora tezi), University of Aberdeen, Department of
Philosophy, Aberdeen (U.K.).

B. MLA (MODERN LANGUAGE ASSOCATON) LE KAYNAKA HAZIRLAMA


1. Tek yazarl kitap:
Yazar Soyad, Ad, Kitabn Ad, (Kanc bask), Yaynevi, Yayn Yeri ve yl.
Tadelen, Vefa, Kierkegaardta Benlik ve Varolu, (1. bask), Hece Yaynlar, Ankara 2004.

2. ki yazarl kitap:
Birinci Yazarn Soyad, Ad ve kinci Yazarn Soyad, Ad, Kitabn Ad, (Kanc bask), Yaynevi,
Yayn Yeri ve yl.
Babinger, Franz ve Kprl, Fuat, Anadolu'da slamiyet, (2. bask), nsan Yaynlar, stanbul
2003.

3. kiden fazla yazarl kitap:


lk yazarn Soyad, Ad, vd., Kitabn Ad, (Kanc bask), Yaynevi, Yayn Yeri 2002.
Anadol, Cemal, vd., Trk Kltr ve Medeniyeti, (1. bask), Bilge Karnca Yaynlar, stanbul 2002.

4. kinci kaynaktan aktarma:


Bilgi aktarlan yazarn Soyad, Ad, Kitabn Ad, (Kanc bask), Yaynevi, Yayn Yeri ve yl,
Sayfa nosundan aktaran kiinin Soyad, Ad, Kitabn ad, Yaynevi, Yayn Yeri ve yl.
lken, Hilmi Ziya, Ak Ahlak, (1. basm) lken Yaynlar, stanbul 1981, s 27den aktaran,
Keklik, Nihat, Felsefenin lkeleri, Dou Yaynlar, stanbul 1982.

5. eviri kitap:
Yazar Soyad, Ad,Kitabn Ad, ev. Kiinin Ad Soyad, (varsa) editrn Ad Soyad, (Kanc
bask), Yaynevi, Yayn Yeri ve yl.
Aristoteles, Metafizik, ev. Ahmet Arslan, (3. bask), Sosyal Yaynlar, stanbul 2012.

6. Ansiklopedi maddesi, derleme ve kitapta blm:


Yazar Soyad, Ad, Yaz Bal, Ansiklopedi/Derleme/Kitap Ad, Editr/Derleyen/Hazrlayann
Ad Soyad, Cilt no, (Kanc bask), varsa ev. Ad Soyad, Yaynevi, Yayn Yeri ve yl.
Utku, Ali, "Deer Perspektivizmi", Felsefe Ansiklopedisi, C. 4, ed. Ahmet Cevizci, Ebabil
Yaynlar, stanbul 2006.
Madde ya da blm yazar belli deilse:
Madde/blm ad, Ansiklopedi/Derleme/Kitap Ad, Cilt no, (Kanc bask), (varsa) editr/ev. Ad
Soyad, Yaynevi, Yayn Yeri ve yl.
Wisdom, EncyclopaediaBritannica, (15. Bask), Britannica, C. XIV, Chicago (USA) 1987.

7. Birden fazla kitabn birlikte kaynak gsterilmesi:


lk kitabn yazarnn Soyad, Ad, (Yaym yl) Kitabnn Ad, (Kanc bask), Yaynevi, Yayn Yeri
ve yl; kinci Yazarn Soyad ve Ad, Kitap ad, Yaynevi, Yayn Yeri ve yl.
lken, Hilmi Ziya, Ak Ahlak, (1. bask) lken Yaynlar, stanbul 1981; Keklik, Nihat, Felsefenin
lkeleri, (1. basm), Dou Yaynlar, stanbul 1982.

8. Yazar belirsiz kitap:


Kitap ad, Yaynevi, Yayn Yeri ve yl.
Krgzlar, Memluk, Ankara 2000.

9. Kurum adna yaymlanan kitap:


Kurum Ad, Kitap Ad, (varsa editr/eviren veya yazar Ad Soyad, Yaynevi, Yayn Yeri ve yl.
Devlet Planlama Tekilat, Trkiye Ulusal evre Stratejisi ve Eylem Plan, DPT Yayn, Ankara
1998.

10. Ayn yazarn birden ok kitabn kaynak gsterme:


Yazar Soyad, Adnn ilk Harfi., (Yaym yl) Kitabn Ad, (Kanc bask), Yaynevi, Yayn Yeri;
Yazar Soyad, Adnn ilk harfi., (Yaym yl) kinci kitabn Ad , (Kanc bask), Yaynevi, Yayn Yeri.
lken, Hilmi Ziya, Ak Ahlak, (1. basm), lken Yaynlar, stanbul 1981.
lken, Hilmi Ziya, slam Felsefesi, Trkiye Bankas Yaynlar, stanbul 1967.

11. Aratrma raporu:


Yazarn Soyad, Adnn ilk Harfi., (yayn yl) "Raporun Ad, (varsa) Yaynevi veya Kurulu Ad,
Yayn Yeri ve yl.
Ergil, Dou, Dou Raporu, Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii, stanbul 1995.

12. Mahkeme karar:


Dantay 8. Dairesinin 2012 tarih ve 5257 Esas sayl karar.
Anayasa Mahkemesinin 12.06.2005 tarih ve 2005/5612 Esas ve 2006/1325 Karar sayl karar.

13. Ariv belgesi:


Ariv ad ve (varsa) tarihi, (varsa) belgenin ad, (varsa) fon kodu veya katalog numaras, (varsa)
varak/yaprak/yer/ dosya numaras.
Babakanlk Cumhuriyet Arivi, (15.08.1933), 03010, 198 352 11.
NOT: Cumhuriyet ncesi ariv metinlerinde Rumi veya Hicri takvim mutlaka "h." ve "r." eklinde ksaltlmaldr.

14. Mlakat (Gazete, televizyon ve radyo):


Mlakat yapan kiinin Ad Soyad, Mlakat yaplan kiinin Ad Soyad, Mlakatn Yaymland
Yer, Mlakat biimi, Mlakat tarihi (gn, ay, yl).
Kbra Bra, lber Ortayl, Yz yze grme, Yeni afak, 27.02.2011.

15. Dizi, film ve televizyon program:


Program yetkilisinin Soyad, Ad, Programn Ad, Yaynlayan Kanal, yayn tarihi (gn, ay, yl).
Bardak, Murat, Tarihin Arka Odas, HABERTRK, 20. 05. 2012.

16. nternet kayna:


Tam internet adresi, eriim tarihi (gn, ay, yl).
Epictetus, The Internet Encyclopedia of Philosophy <http://www.iep.utm.edu/e/epictetu.htm>
15.10.2010.

17. Tek yazarl makale:


Yazarn Soyad, Adnn ilk Harfi., Makale Ad, Dergi ad, cilt/yl, (say): sayfa aral.
Mum, C., Divan iirinde Hazniye ve Bkninazniyesi, Hacettepe niversitesi Trkiyat
Aratrmalar, Bahar 2006, (4), 127-151.
-----------------------------------------------
Aylk/Haftalk Bir Dergide makale:
Yazar Soyad, Adnn ilk Harfi., Yaz Bal", Dergi Ad, cilt/yl, (say), sayfa aral.
nder, Mehmet, Sokrates Bir Peygamber miydi?, TabulaRasa, 2007, (19), 65-80.
--------------------------------------------
Dergide Yazarsz Makale:
Yaz Bal, Dergi Ad, Tarih,(say): sayfa aral.
Krfez Sava Sendromu, Aktel, Haziran 1994 (143), 13-17.

18. ki yazarl makale:


Birinci yazarn Soyad, Ad, kinci yazarn Soyad, Ad, Yaz Bal, Dergi Ad, yl/cilt (say),
sayfa aral.
nal, Mehmet, Saygn, Tuncay, "Kant'n Yetitii Dini Atmosfer ve Tanr nanc", nn
niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, C. 2/2011 Bahar, (1), 105-126.

19. kiden fazla yazarl makale:


lk Yazarn Soyad, Adnn ilk Harfi., kinci Yazarn Adnn ilk Harfi, Soyad, vd. ..., "Makalenin
Ad" Dergi Ad, yl/cilt (say), sayfa aral.
Saygn, T., M. nal, vd. , "Kant'n Yetitii Dini Atmosfer ve Tanr nanc" nn niversitesi
lahiyat Fakltesi Dergisi, 2011/2 (1), 105-126.

20. eviri makale:


Asl Yazarn Soyad, Ad, Makale Ad, (ev. kii), Dergi/Kitap Ad, Yayn yl/cilt(say), sayfa
aral.
Haltmayer, Stehan, "Bilgide lerleyiin Teknolojisi Olara Bilim Felsefesi", Felsefe Arkivi,(ev.
Akn Etan), 1991, (28), 139-146.

21. E- dergi makalesi:


Yazarn soyad, Ad, "Makale ad", Dergi ad, yl/cilt, (say), (varsa) DIO no,sayfa aral <tam
internet adresi> eriim tarihi (gn, ay, yl).
Sinanolu, A. Faruk, Yeniden Yaplanma Srecinde st Kimliin Belirginlemesi: Alevilik ve
Snnilik, Hikmet Yurdu, 2008/1, (doi: 10.1039/ 0066-3555.134.2.358.), s. 25-35,
<http://www.hikmetyurdu.com/ index.php/ads/article/view/257> 26.12.2013.

22. Gazete makalesi: ki ekilde alntlanr.


Yazar Soyad, Ad, Makale ad, Gazete Ad, tarih (ay, gn, yl).
Ekinci, Oktay Planlara Mellif Denetimi Cumhuriyet, 07.08.2001.
Gazete ad, Makale ad, Yazarn Ad Soyad, tarih (ay, gn, yl).
Bugn, Arakan Vahetinin Benzeri Yok", Esra Uar, 02.06.2013.

23. Mzik ve dier ses/grnt kaytlar:


Sz yazarnn Soyad, Ad, arknn ad, Telif hakk alnd yl.
Yaar, Hayta, Yar Yolu, 2010.

24. Bildiri kitabnda baslan bildiri ve poster:


Yazarn soyad, Adnn lk harfi, Makale ad, Akademik Etkinlik Ad, (varsa) Yaynevi, Yayn
Yer, yayn tarih: sayfa aral.
Burak, Jale, "Televizyonlarn Tketici zerindeki Etkisi". Tketici Dergisi, stanbul, 1998, (4), s.
291-307.
Bildiri bir web sayfasnda yaymlanm ise, referansn sonuna internet adresi konur
... <http://www.tuketici.org.tr/tuketici/wap44291.html>22.12.1998.

25. Yaynlanmam bildiri ve poster:


Yazarn Soyad, Ad, Bildiri Ad, Akademik Etkinlik Ad, Yer, tarih (ay, gn, yl).
Anka, Ali, Sosyal Bilimlerde Metot, Beyda I. Akademi Toplants, Malatya, 02-04 Ocak 2010.

26. Yaymlanmam lisansst tez:


Yazarn Soyad, Adnn ilk Harfi, (Yaym yl) Tez Ad, (Yaymlanmam doktora/yksek lisans
tezi), Hazrland niversite, ehir (lke.
Akgz, H. Mustafa, An Investigation of theQuestion of Human AgencyandFreedom in Thomas
RedsPhilosophy of Action (Yaymlanmam doktora tezi), University of Aberdeen, Department of
Philosophy, Aberdeen (U.K.) 1995.