Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου.

Αναζητώντας
τις ρίζες μας

ΑΘΗΝΑ 2017
Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Αναζητώντας
τις ρίζες μας
Οι Κυριτσαίοι
από τον Πέρκο
Ναυπακτίας

Αθήνα
2017
2 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Copyright 2017

Νικόλαος Ιωάν Κυρίτσης-Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Σελιδοποίηση-Επιμέλεια Αντώνης Δρόσος

ISBN 978-960-93-9323-2

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 3

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ο Αντώνης Αθ. Δρόσος
σελιδοποίησε και επι-
μελήθηκε της μορφής
και της δομής του βι-
βλίου.
.

Το βιβλίο διατίθεται από τους συγγραφείς
σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων
αφιλοκερδώς

Ευχαριστούμε θερμά το θείο μας Λάμπρο Νικ. Κυρίτση για τις πολύτι-
μες πληροφορίες που μας έδωσε και όλους, όσους μας βοήθησαν στη δια-
σταύρωση των πληροφοριών αυτών και στη συγκέντρωση του υλικού. Ένα
σημαντικό μέρος των πληροφοριών μάς έδωσε, όταν ζούσε, ο αείμνηστος
θείος μας Ηλίας Ν. Κυρίτσης. Εκτός των προφορικών πληροφοριών, χρησι-
μοποιήσαμε και ένα μικρό μέρος από τις σημειώσεις του.
Επίσης ευχαριστούμε εκείνους που διέθεσαν πρόθυμα το φωτογραφικό
τους αρχείο για την ενίσχυση των γενεαλογικών γραφημάτων μας, αδιαφο-
ρώντας για τα περί «προσωπικών δεδομένων» αφηγήματα.
Τέλος, ευχαριστούμε τους συγγενείς και φίλους που έτρεξαν και κόπια-
σαν να μας βοηθήσουν, ιδιαίτερα τον Αντώνη Δρόσο που στοιχειοθέτησε
το βιβλίο με μεράκι ερασιτέχνη και σχολαστικότητα επαγγελματία.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
4 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

ΕΠΑΝΩ ο καταπράσινος Πέρκος. ΚΑΤΩ το Τρίκορφο Ναυπακτίας.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 5

Ευγνωμονούμε
τους προγόνους μας
και ελπίζουμε
στους απογόνους μας

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
6 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Η μεγάλη πλακόστρωτη πλατεία του Πέρκου. Στο βόρειο μέρος της πλατείας ο ενοριακός Ναός
του Αγίου Νικολάου, ρυθμού Βασιλικής, δίκλιτος με το παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους.

Τα Κυριτσέικα , ο κάμπος του Τρικόρφου και τα στενά του Φίδαρη.
Φωτο: http://www.kostasdelimaris.gr/

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 7

Περιεχόμενα
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8
1.1 Πρόλογος 9
1.2 Βιογραφικό παπα-Νίκου Ιωάννου Κυρίτση 10
1.3 Βιογραφικό Λεμονιάς Ιωάννου Κυρίτση-Δρόσου 11
1.4 Οι Κυριτσαίοι 12-24
1.5 Οι γεννήτορες 25
1.6 Χρήσιμες οδηγίες και επεξηγήσεις. Οικογενειογραφήματα-φωτοαρχεία 26-27
Α΄ ΜΕΡΟΣ 28
ΠΡΩΤΗ ΡΙΖΑ : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 28
1 Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης 28
1.1 Χριστίνα. ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΑΙΟΙ 28-29
1.2 Τριαντάφυλλος. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΙΟΙ 30-57
1.3 Αγγέλω. ΣΤΡΑΤΟΓΙΑΝΝΑΙΟΙ 58-61
1.4 Νικόλαος. ΝΙΚΟΛΑΚΑΙΟΙ 62-89
1.5 Ευτυχία. ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΟΙ 90-93
1.6 Δημήτριος. ΜΗΤΡΑΙΟΙ 94-97
2 Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης 98-99
3 Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης. ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΟΙ 100
3.1 Νικόλαος 100-105
3.2 Κων/ίνος 106-107
3.3 Παναγιώτα 108-109
4 Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης. ΑΝΤΩΝΑΙΟΙ 110
4.1 Γεώργιος 110-115
4.2 Αλέξιος 116-117
4.3 Αθηνά 118-122
5 Βασίλω και Ελένη Τρ. Κυρίτση 123
6 Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση 124
6.1 Άννα 124-125
ΔΕΥΤΕΡΗ ΡΙΖΑ- ΔΗΜΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 126
1. Αθανάσιος 126-127
ΤΡΙΤΗ ΡΙΖΑ- ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 128
1 Γεώργιος 128-131
Β΄ΜΕΡΟΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 133-157

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
8 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Γ Η
Γ Ω
Ι Σ Α
. Ε
1

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 9

1.1 Πρόλογος
Το έργο που κρατάτε στα χέρια σας συνενώνει και ενοποιεί τις προσπάθειες των
αδελφών Παπα-Νίκου και Λεμονιάς Ιωάννου Κυρίτση. Επιδιώκουν να περισώσουν
ό,τι απέμεινε ζωντανό από τα γενεαλογικά των Κυριτσαίων και άντεξε στο πέρασμα
του χρόνου. Προσπαθούν να αποτυπώσουν τη διαδρομή των προγόνων τους, γιατί
έχουν σοβαρούς λόγους να μη θέλουν να χαθούν τα ίχνη της καταγωγής τους.
Ελπίζουν ακόμα ότι η πρώτη αυτή μεγάλη προσπάθεια θα αποτελέσει αφετηρία
και σταθμό ανατροφοδότησης για κάθε ανήσυχο Κυριτσαίο και θ’ ανοίξει το δρόμο
της γνωριμίας και της επικοινωνίας ανάμεσα στους ζώντες απογόνους συγγενείς
των προπατόρων τους.
Στο «χαλασμό» και στην «ομίχλη» των αιώνων, άλλοτε ψάχνει το παιδί να βρει
τη μάνα και άλλοτε η μάνα το παιδί της. Η αναζήτηση αυτή καθίσταται πολλές φορές
πολύ δύσκολη υπόθεση, όταν συντελούνται τα γεγονότα και δεν καταγράφονται και
αφήνουμε να παίρνουν οι άνθρωποι στον τάφο τους τις πιο ανεκτίμητες ιστορικές
τους μνήμες. Τότε η αναδίφηση των στοιχείων είναι δύσκολη κι επικίνδυνη πολλές
φορές υπόθεση, γιατί συντελείται κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη της άδολης παρα-
ποίησής τους.
Αρκετά στοιχεία και δεδομένα καταχωρήθηκαν με βάση την από στόμα σε στόμα
παράδοση. Τα περισσότερα διασταυρώθηκαν, αλλά μερικά εμπεριέχουν ακόμα την
πιθανότητα του λάθους.
Τα δημοτολόγια, τα μητρώα αρρένων και τα ληξιαρχεία του Πέρκου, που διατη-
ρούνται στο Θέρμο, τα εκκλησιαστικά βιβλία Τρικόρφου και Πέρκου, τα εκπαιδευτι-
κά βιβλία του Δημ. Σχολείου Πέρκου, που διατηρούνται στα Γενικά Αρχεία του Κρά-
τους στο Μεσολόγγι και κάθε είδος δικαιοπραξία που κατέστη δυνατή η πρόσβαση
των συγγραφέων σ’ αυτές, αποτέλεσαν σταθερό σημείο αναφοράς και τις κύριες
πηγές διασταύρωσης της ζώσας παράδοσης, παρά τα κενά και τις αδυναμίες που
παρουσιάζουν.
Οι συγγραφείς με τον τρόπο αυτό εργασίας θέλουν να ελπίζουν ότι θα ανταπο-
κριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των αναγνωστών τους και θα αποφύγουν λάθη.
Δικαιούνται λοιπόν την επιείκεια όλων μας.
Το έργο είναι δομημένο σε δύο μέρη.
Στο Α΄ μέρος παρουσιάζονται στοιχεία από τη ζωή των Κυριτσαίων και ακολου-
θούν τα οικογενειογραφήματά τους, που συνοδεύονται με σχετικό φωτογραφικό
υλικό.
Στο Β΄μέρος, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, παρουσιάζονται Συμβόλαια, Πωλήσεις, Παρα-
χωρητήρια, Δωραιές και Επιστολές.
Εύχομαι το οδοιπορικό σας στο σόϊ των Κυριτσαίων να είναι ευχάριστο. Δεν σας
κρύβω ότι αισθάνθηκα περήφανος για την καταγωγή της γυναίκας μου δύο φορές:
Μια φορά όταν την πρωτογνώρισα στον Πλάτανο Ναυπακτίας και άλλη μια φορά
τώρα, που έπεσε στα χέρια μου το υλικό, για να το δομήσω σε βιβλίο των Κυριτσαί-
ων.
Αντώνης Δρόσος.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
10 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

1.2 Βιογραφικό παπα-Νίκου Ιω. Κυρίτση

O παπα-Nίκος Kυρίτσης γεννήθηκε στο Τρίκορφο Ναυπακτίας στις 10 Δεκεμβρίου
1949. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο του χωριού του. Μετά την δευτέρα τάξη του Γυμνα-
σίου Ναυπάκτου, φοίτησε στην Εκκλησιαστική Σχολή Λαμίας από 1963-1969. Συνέχισε τις
σπουδές του στις ΗΠΑ και στα χρόνια 1970- 1974
φοίτησε στο Hellenic College της Βοστώνης, όπου
αποφοίτησε με Bachelor of Arts.
Από το έτος 1974 μέχρι το 1977 φοίτησε στην
Ελληνική Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Τιμί-
ου Σταυρού της Βοστώνης, όπου έλαβε το πτυχίο
Master of Divinity.
Τον Ιούνιο του 1976 νυμφεύτηκε τη Μαρία Κου-
ρουβασίλη και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Ιωάννη
και τη Ρεββέκα-Βασιλική. Σήμερα ο παπα-Νίκος
έχει πέντε εγγόνια, το Νίκο, τον Άρη, το Στέλιο, τον
Κώστα και το Νίκο.
Τον Αύγουστο του 1976 χειροτονήθηκε διάκο-
νος και το Φεβρουάριο του 1977 χειροτονήθηκε
πρεσβύτερος και διορίστηκε στη νεοϊδρυθείσα τότε κοινότητα του Αγίου Ιωάννου του
Sterling Heights Michigan, προάστιο του Detroit, στην οποία ακόμη υπηρετεί.
Την ενορία του ο παπα-Νίκος, με την ενεργό συμμετοχή της ενοριακής νεολαίας, την
μετέβαλε σε μια σφύζουσα από ζωή Κοινότητα. Λειτουργούν στον εκκλησιαστικό χώρο
Σχολεία ενσωματωμένα, νηπιαγωγεία, με δασκά-
λους και δασκάλες να δουλεύουν μαζί με γονείς.
Όλα αυτά τα χρόνια, η εκκλησία του Αγίου Ιωάν-
νου, μέρα με τη μέρα, άλλαζε όψη στο εσωτερικό
της κυρίως με απαράμιλλης τέχνης αγιογραφίες.
Αλλά ο παπα-Νίκος δεν κλείστηκε στην ενορία
του. Απλώθηκε και πρόσφερε τις δυνατότητές του
και στο Σύλλογο Στερεοελλαδιτών Μίσιγκαν σαν
Γραμματέας και Πρόεδρος. Διατέλεσε ακόμα αντι-
πρόσωπος της Ελληνορθοδόξου Αρχιεπισκοπής
Αμερικής στο Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού
από της ιδρύσεώς του και εκλέχτηκε μέλος του
Συμμετοχή στην κληρικολαϊκή Συνέλευση Εντεκαμελούς Συντονιστικού Συμβουλίου Η.Π.Α.
του Σικάγου το 1994 Παράλληλα ο παπα-Νίκος δύο φορές τουλάχι-
στον το χρόνο θα επισκεφτεί το χωριό του. Τελευ-
ταία ανέβηκε στη «Σκλίμνα» του Πέρκου να δει
από κοντά τον τόπο που έζησαν και έδρασαν
οι γονείς του στα νεανικά τους χρόνια. Και όσο
έψαχνε στο παρελθόν να βρει τις ρίζες του,
τόσο θέριευε η επιθυμία να περισώσει ό,τι έχει
απομείνει απ’ το πέρασμα του πανδαμάτορα
χρόνου. Σήμερα ο παπα-Νίκος και η Λεμονιά
είναι χαρούμενοι. Εκπλήρωσαν μια παλιά τους
επιθυμία. Παραδίνουν έτοιμο το βιβλίο τους
«Αναζητώντας τις ρίζες μας».

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 11

1.3 Βιογραφικό Λεμονιάς Ιω. Κυρίτση-Δρόσου
Γεννήθηκα στο Tρίκορφο Ναυπακτίας το 1944 από γονείς γεωργο-κτηνοτρόφους. Ήμουν το
τρίτο παιδί της πολύτεκνης οικογένειας του Γιάννη Κυρίτση και της
Βασιλικής Παγανιά. Έμαθα τα πρώτα γράμματα στο Δημ. Σχολείο
του χωριού μου.
Όταν τελείωσα το Δημοτικό, ήθελα να συνεχίσω στο Γυμνάσιο.
Όμως τα οικονομικά της οικογένειάς μου ήταν πενιχρά. Για να τα
βγάλουμε πέρα χρειάζονταν εργατικά χέρια. Τότε την απόφαση
την πήρε η μεγαλύτερη αδερφή μου, η Καλλιρρόη, που ήταν και
αυτή καλή μαθήτρια, αλλά ικανότερη από μένα στις αγροτικές
δουλειές. Πρότεινε να συνεχίσω εγώ. Την ευγνωμονώ και την ευ-
χαριστώ για την προσφορά της. Το ίδιο θα πω ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ και στα άλλα δύο αδέρφια μου την Τασία και τον Κώστα,
που παλαμόδερναν στις κακουχίες του χειμώνα και στις κάψες
του καλοκαιριού για να τα βγάλουμε πέρα. Αλλά οι άνθρωποι με
μεγαλείο ψυχής προκόβουν στη ζωή τους. Τους βλέπω σήμερα και
τους καμαρώνω!
Γράφτηκα λοιπόν στο Γυμνάσιο Μεσολογγίου και φιλοξενήθη-
κα από το θείο μου Θανάση και τη θεία μου Βασίλω, παρότι ήταν και αυτοί φτωχοί και πολυφα-
μελίτες, ήταν όμως πλούσιοι σε ψυχή και ανθρωπισμό.
Το σπίτι τους ήταν στην περιοχή του Αγίου Θωμά, μιάμιση περίπου ώρα με τα πόδια από το
Γυμνάσιο. Κάθε πρωί ξεκινούσα το δρομολόγιο. Έβγαζα τα παπούτσια μου για να μη χαλάσουν
και τα ξανάβαζα λίγο πριν την Πύλη της πόλης. Είχα γίνει φίλη με τις βροχές, το αγιάζι και τις
ζέστες. Έτσι σπουδάζουν οι φτωχοί!
Στις δύο τελευταίες τάξεις γράφτηκα στο Γυμνάσιο Ναυπάκτου για να συγκατοικήσω με τον
αδελφό μου το Νίκο. Ενοικιάσαμε ένα δωματιάκι κοντά στο θείο μας τον παπα-Θόδωρο και τον
είχαμε σαν πατέρα μας.
Το 1963 πέτυχα στην Παιδαγωγική Ακαδημία Πατρών και αποφοίτησα το 1965. Εκείνο το κα-
λοκαίρι πήγα στην κατασκήνωση, στον Πλάτανο Ναυπακτίας για να εργαστώ και εκεί γνώρισα
το συνάδελφο Αντώνη Δρόσο, το σύζυγό μου, με τον οποίο συμπλήρωσα πενήντα δύο σχεδόν
χρόνια έγγαμου βίου. Δημιουργήσαμε οικογένεια. Έχω δύο γιους, το Θανάση και το Γιάννη,
δύο υπέροχες νύφες, τη Γιώτα και τη Χριστίνα και τέσσερα εγγόνια, την Ελίνα, τη Μαρίνα, τη
Βαλένια και τον Αντώνη.
Δίδαξα στα 1/θέσια σχολεία Κουστεΐκων και Γιαβρουτεΐκων Τρικόρφου και στο 3/θέσιο Τρι-
κόρφου. Την εποχή αυτή με τον Αντώνη συγγράψαμε την Ιστορία-Λαογραφία του χωριού μου.
Επίσης υπηρέτησα και στα Σχολεία του Τύμπιγκεν, Ρόϊτλιγκεν και του Κρέφελντ της τότε Δ. Γερ-
μανίας. Εκεί σκέφτηκα πως ήταν μεγάλη ευκαιρία να διαδώσουμε την ελληνική παράδοση. Ορ-
γάνωσα χορευτικά μαθητικά συγκροτήματα και οι Γερμανοί εκπ/κοί και οι δημοτικές αρχές μας
καλούσαν συχνά στις γιορτές τους. Είχε μάλιστα ασχοληθεί με τη δράση αυτή και ο γερμανικός
τοπικός τύπος.
Από το 1978 υπηρέτησα για τα υπόλοιπα χρόνια στο 2ο
Δημ. Σχολείο Κορωπίου, όπου αργότερα διετέλεσα Υποδι-
ευθύντρια. Συμμετείχα ενεργά στο Συνδικαλιστικό Κίνημα
των Δασκάλων και Νηπιαγωγών της Εκπ/κής Περιφέρειας
και χρημάτισα Πρόεδρος του Συλλόγου. Φεύγοντας απ’
την υπηρεσία μαθητές και γονείς μού απένειμαν την πα-
ρακείμενη πλακέτα, η οποία, μαζί με τον αποχαιρετισμό
που μου έκαναν οι μαθητές του Σχολείου, παρατεταγμέ-
νοι δεξιά και αριστερά στο δρόμο, ήταν για μένα ο ωραιό-
τερος επίλογος της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
12 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

1.4 Οι Κυριτσαίοι.
Από τον Πέρκο Ναυπακτίας,
στους αγώνες της Πατρίδας,
κι από εκεί στο Μπεζαϊντέ (Τρίκορφο).

«Κυρίτσης», ήταν τιμητικός τίτλος στη Βυζαντινή Εποχή, που σήμαινε κύριο, άρχοντα
ή αξιωματούχο του κλήρου, οι λεγόμενοι «Κυριτσάδες». Σαν επώνυμο εμφανίζεται ήδη
από τον 11ο αιώνα (Κυρίτζης)1. Κανείς δεν ξέρει να μας πει με βεβαιότητα πώς και από
πού και γιατί έφτασαν οι Κυριτσαίοι στον Πέρκο.
Ήδη στις 13 Ιουνίου του 1737 η Κούπιω, θυγατέρα του γερο - Κυρίτζη και γυναίκα του
Γιώργου Φίλιππα, πουλάει το πατρικό της χωράφι, που βρίσκεται στην τοποθεσία «Σκο-
τεινή» των Κραβάρων, στον Ηγούμενο Παπα κυρ Τιμοθέο και στους λοιπούς πατέρες του
μοναστηριού της Κοζίτζας2.
Επομένως η εγκατάστασή τους στον Πέρκο δε συνδέεται ούτε με την καταστροφή του
Σουλίου, ούτε με την καταστροφή της Σιλίμνας3 Αρκαδίας το 1770. Πότε, πώς και γιατί
βρέθηκαν οι Κυριτσαίοι στα Κραβαροχώρια κτηνοτρόφοι, είναι δύσκολο να απαντηθεί
τεκμηριωμένα. Το περίεργο όμως είναι ότι ο τόπος που εγκαταστάθηκαν και έδρασαν σαν
κτηνοτρόφοι οι Κυριτσαίοι ονομάζεται Σκλίμνα. Ποια σχέση μπορεί να έχει λοιπόν με τη
Σιλίμνα της Αρκαδίας; Βάλανε το όνομα του τόπου προέλευσής τους και με συγκοπτόμε-
νη κραβαρίτικη προφορά η Σιλίμνα κατέληξε Σκλίμνα;
Αλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι οι Κυριτσαίοι προέρχονται από τη Δυτ. Μακεδονία και
Ήπειρο. Από εκεί μέχρι τα Κράβαρα Ανατολικά και Δυτικά της Πίνδου και στην Ευρυτανία
βρίσκει κανείς Κυριτσαίους. Το γεγονός ότι στην Πελοπόννησο σήμερα δεν υπάρχουν Κυ-
ριτσαίοι, όπως υποσηρίζεται από πολλούς, δε σημαίνει ότι δεν υπήρξαν και δεν έφυγαν.
Αυτό που δεν αμφισβητείται είναι η προκοπή τους σαν κτηνοτρόφοι, η εντιμότητά
τους και η συμμετοχή τους στον Απελευθερωτικό Αγώνα της Πατρίδας τους.
Όταν σκοτώθηκε ο Μάρκος Μπότσαρης στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου το 1823, η
στρατιά του Μουσταφά πασά της Σκόνδρας κατέβαινε προς το Μεσολόγγι, διερχόμενη
μέσα από τα Κραβαροχώρια. Τότε οι προεστοί του Πλατάνου, της Κόνισκας, του Πέρκου,
της Περίστας και του Νεοχωρίου έγραψαν ένα γράμμα στον Ισμαήλ Αγά που ήταν στην
Ανιάδα Καρπενησίου και του δήλωναν πως θέλουν να προσκυνήσουν. Έκαναν δηλαδή τα
γνωστά και συνηθισμένα «καπάκια»4 για να γλιτώσουν τα χωριά τους απ’ την καταστρο-
φή που τα περίμενε. Προεστός τότε του Πέρκου ήταν ο Δημήτριος Παπαγιάννης και όχι ο
1 http://www.metafysiko.gr/forum/showthread.php?p=119546&langid=3
2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του βιβλίου, σελ 134, παραπομπή 1.
3 Η Σιλίμνα είναι ένα χωριό στο νομό Αρκαδίας, χτισμένη στις πλαγιές του Μαινάλου, σε υψόμετρο πε-
ρίπου 900 μέτρων.
4 Τα καπάκια, ήταν μια στρατηγική (μυστικές συμφωνίες με τον εχθρό) που την ακολουθούσαν με επι-
τυχία οι οπλαρχηγοί της Ρούμελης. Καμώνονταν πως προσκύναγαν, κέρδιζαν χρόνο και πολλές φορές
έσωναν ολόκληρες περιοχές απ’ τον γενικό αφανισμό. Ο Μαυροκορδάτος έστρεψε τα «καπάκια» κατά
των οπλαρχηγών και τα μετέτρεψε σε πανίσχυρο όπλο εξόντωσης των πολιτικών του αντιπάλων. Σε τέ-
τοιες συμφωνίες είχαν καταφύγει ο Βαρνακιώτης, ο Ίσκος, ο Γώγος Μπακόλας, ο Ράγκος, ο Βαλτινός, ο
Στορνάρης, ο Σαφάκας, ο Καραϊσκάκης και ο Ανδρούτσος. Ο φαναριώτης είχε την ευχέρεια να διαχωρίζει
τους καπετάνιους σε «πατριώτες» και «προδότες». Κωστή Παπαγιώργη, Τα καπάκια, βλ. http://www.
protoporia.gr/ta-kapakia-p-149799.html
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 13

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης. Αυτό φαίνεται και από το έγγραφο που υπάρχει στα αρχεία της
Ελλ. Παλιγγενεσίας με αρ. 12/1979, έγγρ. 80, σελ. 97, που είναι καταχωρημένο και στον
4ο τόμο στα ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΑ. σελ 774-775.
Το όνομα Τριαντάφυλλος που αναφέρεται αόριστα, χωρίς επώνυμο, στην απαντητική
επιστολή του Ισμαήλ Πασά1, δεν αφορά τον Τριαντάφυλλο Κυρίτση. που ήταν ήδη τότε
στρατιώτης στο στρατηγό Δ. Μακρή. Ο Τριαντάφυλλος και τα αδέλφια του Δήμος, Σω-
τήρης, Τάσος και η αδερφή τους δεν κάνουν «καπάκια» την εποχή αυτή. Πολεμάνε τον
Τούρκο στο πλευρό γενναίων καπεταναίων. Η ζώσα παράδοση θέλει το Δήμο γενναίο,
ασυμβίβαστο, λεβέντη στο πλευρό του Φαρμάκη στο Χάνι της Γραβιάς. Στην τρίτη πολι-
ορκία του Μεσολογγίου και τα πέντε αδέρφια βρίσκονται υπερασπιστές μέσα στα τείχη
της Πόλης.
Σύμφωνα με την έρευνα του Γεωργίου Μιλτ. Τσατσάνη2 «ο ΚΥΡΙΤΖΗΣ Τριαντάφυλλος,
από τον Μπέρκο Προσχίου – Ναυπακτίας, Α.Μ. 4.466 και 2.305, «πολέμησε υπό τις οδηγί-
ες του Δημήτρη Μακρή από την αρχή της επαναστάσεως του ‘21 ως το 1829, παραβρεθείς
σε διάφορες μάχες και στην τρίτη πολιορκία του Μεσολογγίου από τους Κιουταχή και
Ιμπραήμ, ως την ηρωική έξοδο της φρουράς, τον Απρίλιο του 1826. Διασωθείς κατά την
έξοδο συνέχισε τον αγώνα με ζήλο και προθυμία. Στον αγώνα έχασε όλη την περιουσία
του. Το πιστοποιητικό των εκδουλεύσεων εκδόθηκε στις 16 Νοεμβρίου ‘34 και το υπο-
γράφει ο Στρατηγός Δημήτριος Μακρής. Ο ίδιος Στρατηγός βεβαιώνει, ότι στην έξοδο ο
Κυρίτζης έχασε τρεις αδελφές (αδελφούς έχασε, λάθος τυπογραφικό προφανώς.), μία δε
αδελφή του έπεσε αιχμάλωτη στα χέρια του εχθρού, χωρίς να διευκρινίζεται εάν ως το
1834, επέστρεψε από την αιχμαλωσία. Δεν αναφέρονται τα ονόματα των αδελφών που
έπεσαν στην έξοδο».
Ο Τριαντάφυλλος λοιπόν είναι ο μόνος αδελφός που βγήκε ζωντανός εκείνη τη φοβε-
ρή νύχτα της Εξόδου του 1826. Τα αδέλφια του Δήμος, Αναστάσιος και Σωτήριος έπεσαν
μαχόμενοι την τραγική εκείνη νύχτα της Εξόδου3, η δε αδελφή του, αγνώστου ονόματος,
αιχμαλωτίστηκε. Κατά τα λεγόμενα απογόνων ξέφυγε της αιχμαλωσίας και παντρεύτηκε
στα μέρη της Άμφισσας.
Εντελώς κατεστραμμένος από κάθε πλευρά, συνεχίζει ο Τριαντάφυλλος να προσφέ-
ρει τις υπηρεσίες του στο Στρατηγό Δ. Μακρή μέχρι το 1829 και προσπαθεί να σταθεί στα
πόδια του. Πεθαίνοντας, άφησε επτά παιδιά, τέσσερα αγόρια και τρία κορίτσια, τα οποία
ζητούν το 1865 τη χορήγηση πολεμικής σύνταξης, σύμφωνα με την προκήρυξη της αρμό-
διας Επιτροπής. Την αίτησή τους συνοδεύουν συνημμένα:
1 Αγαπητέ μου Πρωτόπαπα Πλατανιώτη και Σωτήρη και Πρωτόπαπα Κονισκιώτη και Αναγνώ-
στη Σκουλά και Τριαντάφυλλε και επίλοιποι των άνω χωρίων και λοιποί Τιρνιώτες και Περιστιώτες
και Νεχωρίτες και λοιποί μετά τον χαιρετισμον μου σας φανερώνω ότι είδον το γράμμα οπού εστεί-
λατε προς τον Ισμαήλ Αγά και το έκαμα πολύ χάζι (ευχαριστήθηκα) οπού εγνωρίσατε τον καλόν δρό-
μον του σαλιαμετιού σας ( του καλού σας) και θα προσκυνήσετε. Λοιπόν κινήσατε και λάτε εδώ δια
να σας παρουσιάσω εις τον υψηλότατον βεζύρ Μουσταφά Πασά να τον προσκυνήσετε και μά-
νταμ (συγχρόνως) είμαι και εγώ εδώ διά την κάθε δουλειάν σας και διά το καλόν σας θα τζαλεστή-
σω κοσουρίζικα. (θα προσπαθήσω με την καρδιά μου). Ούτω λοιπόν να ακολουθήσετε και υγιαίνετε.
1823 Σεπτεμβρίου 5 Ανιάδα».
2 Γεώργιος Μιλτ. Τσατσάνης, «Δυτικορουμελιώτες Αγωνιστές του 1821», τόμ. 2, σελ. 117
3 Το όνοματά τους βρίσκονται στον κατάλογο πεσόντων και διασωθέντων της Φρουράς Μεσολογ-
γίου-Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και στο βιβλίο «Μεσολόγγι» Αθήνα 1976, ΣΕ. Τα δεδομένα αυτά
συσχετίστηκαν με καταγραφές στα μητρώα αρρένων, στα μαθητολόγια, εκκλησιαστικά βιβλία και
δικαιοπραξίες. Για το Σωτήρη φαίνεται μοναδικός απόγονός του ο Γεώργιος Σ. Κυρίτσης (1853) και οι
απόγονοί του εμφανίζονται διεξοδικά στη σελίδα 128. Για τον Αναστάσιο δε βρέθηκαν στοιχεία.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
14 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

α) το πιστοποιητικό του στρατηγού Μακρή που του είχε χορηγηθεί όταν ζούσε το
1834 και β) το πιστοποιητικό του Δημάρχου. Παραθέτουμε το φάκελο του αγωνιστή όπως
βρίσκεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
Η αίτησή των κληρονόμων (σημείωση δική μας)
«Ο Γεώργιος Τριανταφύλλου Κυρίτζης μετά των λοιπών κληρονόμων του πατρός του
Τριανταφύλλου Κυρίτζη εκ του χωρίου Μπέρκου του Δήμου Προσχίου της Ναυπακτίας
Εν Ναυπάκτω τη 15 Ιουνίου 1865
Ελ. Σ. Πέρκος 1865, Αριθ. 8440, 2Π , Αον Τμήμα
Προς τον κ. Έπαρχον Ναυπακτίας
Υποβολή πιστοποιητικού του ποτέ πατρός μου Αρ. Π. 292
Ο ταπεινός αναφερόμενος κύριε Έπαρχε συμμορφούμενος με την από του Φεβ. έ.έ.
προκηρύξεως της εξεταστικής επιτροπής περί θυσιών και αγώνων, καθυποβάλλω ευσε-
βάστως τα επόμενα έγγραφα προς δικαιολόγησιν και υποστήριξην των εκδουλεύσεων
υπό του πατρός μου.
Υπόστιχα Α: Πιστοποιητικόν υπογεγραμμένον παρά του οπλαρχηγού τούτου Δημ.
Μακρή.
Υπόστιχα Β: Πιστοποιητικόν ταυτότητας μας της Δημαρχίας Ναυπακτίας
Και θερμοπαρακαλώ τον κύριον Έπαρχον ευαρεστούμενον διαβιβάση την παρούσαν
μας μετά των εσωκλείστων προς τον πρόεδρον της Επιτροπής Στρατηγόν κύριον Ιωάννην
Κολοκοτρώνην δια τα περαιτέρω.
Ευπειθέστατος κληρονόμος
Γεώργιος Τριανταφύλλου Κυρίτζης και αγράμματος δι’ εμού Χρ. Οικονόμου»
Τα συνημμένα της αίτησης (τα υπόστιχα):
Α) Το πιστοποιητικό του στρατηγού Δ. Μακρή (σημείωση δική μας)
Ανήκει εις το από 16 Σεπτεμβρίου 1834 πιστοποιητικόν του Δημητρίου Μακρή προς
τον Τριαντάφυλλον Κυρίτζην.
Εν Ναυπάκτω τη 22 Μαίου 1865.
Ο Ταμίας Ναυπακτίας.
Ο Τριαντάφυλλος Κυρίτζης εκ χωρίου Πέρκο της επαρχίας Κραβάρων υπηρέτησε την
πατρίδα πατριωτικώς υπό την οδηγίαν μου από το 1822 έτος μέχρι το 1829. Ο ρηθείς
στρατιώτης επί την έξοδον Μεσολογγίου διασωθείς, εξηκολούθη πατριωτικώς τα χρέη
του με ζήλον ,πρόθυμα , με καρτερίαν , εμπιστοσύνην δε και ευπείθειαν εις τον ανώτερον
του καθ’ όλης της πολεμικής περίστασης και την υπ’ εμού διάρκειαν.
Έχασαν εις την έξοδον του Μεσολογγίου τρείς αυταδέλφους του και την αυταδέλφην
του αιχμάλωτον ομού και όλην του την περιουσίαν και ηδη στερείται το δίκαιον της των
εκδουλεύσεων του. Ως τοιούτον εκδουλεύσαντι εις τον αγώνα στρατιώτην και παθόντα ,
τον συσταίνω προς ον ανήκει μέρος και υποφαίνομαι.
Εν Μεσολογγίω την 16 Σεπτ. 1834
Δ. Μακρής
Προσαρτάται χαρτόσημον
τάξεως δραχμής μιάς
Εν ναυπάκτω τη 22 Μαίου 1865
Ο Ταμίας ναυπακτίας.
Β) Το πιστοποιητικό του Δημάρχου
Αριθ. Πρωτ. 1073 τη 15 Ιουνίου 1865, Ναύπακτος.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 15

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Ναυπακτίδος πιστοποιεί ότι,
Ο εκ του χωρίου Μπέρκου του Δήμου Προσχίου της επαρχίας Ναυπακτίας, αποβιώ-
σας Τριαντάφυλλος Κυρίτζης ,λαβών μέρος εις τον υπέρ της Ανεξαρτησίας της πατρίδος
Ιερόν Αγώνα , εγκατέλειψε εις την ζωήν ως κληρονόμον του τους υιούς του Γεώργιον, Νι-
κόλαον, Ιωάννην και Αντώνιον και τας αγάμους θυγατέρας του Βασίλων ετων 16, Μαρίαν
ετών 14 και Ελένην ετών 12.
Κατ αίτησιν όθεν των ανωτέρω τους χορηγείται το παρόν προς χρήσιν των.
Ο Δήμαρχος
(υπογραφή δυσανάγνωστος).
Από τον επιζόντα Τριαντάφυλλο λοιπόν και τους ορφανούς απογόνους των τριών
ηρωικώς πεσόντων και σφαγιασθέντων αδελφών του, προέκυψαν οι μετέπειτα Κυριτσαί-
οι του Πέρκου, οι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφοι.
Ο Τριαντάφυλλος από την ενεργό συμμετοχή του στον πολυετή Απελευθερωτικό Αγώ-
να βγήκε το 1829 εντελώς κατεστραμμένος οικονομικά και ξεκληρισμένος οικογενειακά.
Άρχισε ένα αδυσώπητο αγώνα επιβίωσης. Ο Πέρκος δεν τον χώραγε.
Για πρώτη φορά το 1830 εμφανίστηκε με τον ορφανό ανιψιό του Θανάση, παιδί του
αδελφού του Δήμου (Βλ. σελ. 124), στο Τρίκορφο, όπου έμελε η παρουσία εκεί των Κυρι-
τσαίων να σηματοδοτήσει μια μακρόχρονη πορεία έντιμης βιοπάλης, κοινωνικής ανέλι-
ξης, καταξίωσης και πολύπλευρης προσφοράς στον τόπο τους1.
Από τότε το πάνω-κάτω Πέρκος-Τρίκορφο, το λεγόμενο «χειμαδιό», έγινε μέρος της
ζωής τους και συνεχίστηκε ανελλιπώς μέχρι το 1926, όπου εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο
Τρίκορφο, αφού το κράτος τούς παραχώρησε εκεί κατά καιρούς «εθνικές γαίες»2 , μετά
από αίτησή τους . Περιοδικά ξαναπήγαν στον Πέρκο το 1931, το 43, 46, και 48. Οι απόγο-
νοι του Δημητρίου Γεωρ. Κυρίτση, οι κοινώς αναφερόμενοι ως «Μητραίοι», συνέχισαν τις
μετακινήσεις τους μέχρι το 20043 .
Όπως είδαμε, τα ορφανά παιδιά του πολεμιστή Τριαντάφυλλου τα εκπροσώπησε ο
Γιώργος, ο πρωτότοκος γιος του. Έχει πεθάνει ο αγωνιστής, όταν στις 20 Φεβρουαρίου
1865 δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της Εξεταστικής Επιτροπής του Υπουργείου Στρατιωτι-
κών, «περί των εκδουλεύσεων και θυσιών του Αγώνα της Ανεξαρτησίας».
Τότε ο Γιώργος πήρε το πιστοποιητικό του Στρατηγού Δημ. Μακρή, που το είχε φυλαγ-
μένο ο πατέρας του, το επικύρωσε στον Έπαρχο, πήρε και από το Δήμαρχο το ανάλογο
πιστοποιητικό, σύμφωνα με την προκήρυξη, ο οποίος βεβαίωσε το θάνατο του Τριαντά-
φυλλου και τους ζώντες απογόνους του και όλα μαζί τα υπέβαλε ο Έπαρχος στην Επιτρο-
πή Αγώνων και Θυσιών.
Δεν μπορέσαμε να βρούμε το έτος θανάτου του αγωνιστή Τριαντάφυλλου. Το βέβαιο
είναι ότι ο πρωτότοκος γιος του, ο Γιώργος, παντρεύτηκε τη Μαρία Δανιήλ από το Τρί-
κορφο, ο Νίκος τη Γιαβρούτα, αγνώστου ονόματος, ο Γιάννης την Τασούλα Μέγκλη από
1 Οι απόγονοι του Σωτήρη, εγκαταστάθηκαν στην ευρύτερη περιοχή Αγρινίου, στη Ναύπακτο, στην
Αθήνα και ορισμένοι λέγεται ότι εγκαταστάθηκαν στη Ρουμανία.
2 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ βιβλίου, σελ. 134-138, παραπομπές 2-9.
3 Οι Περκιώτες λόγω του ό,τι οι Κυριτσαίοι ήταν νομάδες, τους κυνηγούσαν από τα βοσκοτόπια τους.
Οι Κυριτσαίοι ξεκίνησαν μετά το 1926 δικαστικούς αγώνες και γι’ αυτό πήγαιναν περιοδικά στον Πέρκο
και αρκετά παιδιά τους γεννήθηκαν εκεί. Επειδή όμως οι αποφάσεις αργούσαν να βγουν, εγκατέλειψαν
τους δικαστικούς αγώνες. Οι απόγονοι όμως του Δημ. Κυρίτση (Μητραίοι) τούς συνέχισαν και τούς κέρ-
δισαν.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
16 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου
τον Πέρκο, ο Αντώνης την Αγγέλω Δελημάρη από το Τρίκορφο, και η Μαρία-Μαρίνα τον
Απόστολο Φίλιππα από τη Φαμίλα. Για τις κόρες του Βασίλω και Ελένη δεν ξέρουμε τι
απέγιναν.
Ο αγώνας επιβίωσης για τα αδέρφια, μετά το θάνατο του πατέρα τους, συνεχίστηκε
ασταμάτητα. Έγινε όμως σταδιακά ευκολότερος, γιατί
ζευγάρωσαν και είχαν συντρόφους που μοιράζονταν
τις δυσκολίες, τις πίκρες, αλλά και τις μικροχαρές της
ζωής.
Στο πλευρό του ο Γιώργος είχε τη Μαρία Δανιήλ,
μια δραστήρια και πανέξυπνη γυναίκα που είχε αναλά-
βει κυρίως τις αγροτικές δουλειές1. Όργωνε μόνη με τα
βόδια της στον κάμπο του Τρικόρφου, μέχρι που το βόδι
κάποια φορά έπεσε κατάχαμα και κοντανάσαινε. Ανα-
στατωμένη και θρησκευόμενη όπως ήταν, σταύρωσε τα χέρια της και παρακάλεσε τον Αη-
Θανάση: «Αφέντ’ Αη-Θανάσ’,κάμι να γηρέψ’ του ζουντανό μ’ κι γω θα σι ματαφκιάξου».
Το ζώο σε λίγο συνήλθε και συνέχισε τη δουλειά της.
Η Κυρτσο - Γιώργαινα δεν ξέχασε το τάμα της!
Έχτισε το εκκλησάκι γύρω στα 1860, στη ραχούλα
στα Κυριτσέικα, εκεί που είναι σήμερα. Kατά την πα-
ράδοση υπήρχε από πολύ παλιά και ήταν αφιερωμένο,
όπως και σήμερα, στον Άγιο Αθανάσιο, που γιορτάζει
στις 2 Μαΐου, ημέρα ανακομιδής των λειψάνων του.
Κατά τις χωματουργικές εργασίες που κατά καιρούς γί-
νονταν, βρέθηκαν μνήματα, τα οποία υποδηλώνουν την ύπαρξη νεκροταφείου κάποιου
πιθανού παλαιού οικισμού.
Το εκκλησάκι όμως με την πάροδο του χρόνου καταστράφηκε και κατά διαστήματα
επισκευαζόταν με προσωπική εργασία και χρηματική συνεισφορά των Κυριτσαίων.
Στις 2 Μαΐου του 1959 λειτούργησε με τον παπα-Θόδωρο
Κυρίτση. Την εποχή αυτή η οικογένεια Γαβριήλ Τρ. Κυρίτση το
είχε ήδη ανακαινίσει με τη βοήθεια Κυριτσαίων και συγχω-
ριανών και το λειτουργούσαν κάθε 2 Μαΐου. Τελούσαν επίσης
κατά καιρούς διάφορα μυστήρια, όπως γάμους και βαφτίσεις.
Η μερική εγκατάλειψη όμως και
οι ισχυροί σεισμοί της περιοχής το
1975, υπήρξαν οι αιτίες που έπεσε η
σκεπή και γκρεμίστηκαν οι τοίχοι. Το
1996 πρωτοστάτησε η Τασία Γαβρι-
ήλ Κυρίτση με τα παιδιά της Λάκη
και Τζένη. Με εράνους μεταξύ γνω-
στών και φίλων και με προσωπική εργασία των Κυριτσαίων
ξαναχτίστηκαν οι τοίχοι από τα θεμέλια, αλλά παρέμειναν
έτσι για πολλά χρόνια. Με τη συμβολή πάλι των Κυριτσαίων
αποπερατώθηκε και στις 2 Μαΐου του 2017 ξαναλειτούργη-
σε με τον παπα-Κώστα Κυρίτση.
1.Τη φωτογραφία βρήκε κατά τις χωματουργικές εργασίες η οικογένεια Γαβριήλ Κυρίτση. Ήταν πίσω από
την εικόνα της Παναγίας. Ο τάφος της Μαρίας βρίσκεται στο χώρο του Αη-Θανάση.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 17

Όπως φαίνεται από την μικρή αυτή ιστορική αναδρομή το βάρος της μελλοντικής
συντήρησης πέφτει στις πλάτες των Κυριτσαίων. Ελπίζουμε πως θα συνεχίσουν να φρο-
ντίζουν το εκκλησάκι. Ο Αη-Θανάσης είναι φύλακας και προστάτης τους και το εκκλησάκι
του, στολίδι του οικισμού.
Η βαθιά πίστη της Κυρτσο-Γιώργαινας εκδηλώθηκε και με δωρεά στην πολιούχο του
χωριού Αγία Παρασκευή της κολυμβήθρας και του μυρο-
δοχείου. Στην κολυμβήθρα είναι γραμμένη η αφιέρωσή
της, που έγινε το 1905.
Αλλά για την επιβίωση και την προκοπή των Κυρι-
τσαίων δε βοήθησε μόνο ο Αη-Θανάσης. και η Αγία Πα-
ρασκευή. «Συν Αθηνά και χείρα κίνει» έλεγαν οι Αρχαίοι
πρόγονοί μας.
Η οικογενειακή κτηνοτροφική και γεωργική εκμε-
τάλλευση της εποχής εκείνης των Κυριτσαίων είχε δομή,
ιεραρχία, καταμερισμό τομέων ευθύνης και τέλος συλ-
λογική οικογενειακή αποτίμηση του αποτελέσματος, ξε-
χωριστά για κάθε τομέα και συνολικά.
Φαίνεται όμως πως η φτώχια, η απλότητα και το βρεγ-
μένο με ιδρώτα ψωμί, φέρνουν τους ανθρώπους πιο κο-
ντά στη φύση, πιο κοντά στον ορθολογισμό και στην επι-
τυχία. Τα αδέλφια όρισαν τομείς ευθύνης κατά τόπους.
Οι τοποθεσίες που επέλεξαν για τις ασχολίες τους στο
Τρίκορφο ήταν το «Γούπατο» και το «Κλημάκι». Εκεί είχαν τα
μαντριά για τα ζώα και τις καλύβες γι’ αυτούς. Άλλοι έμειναν
στο Κλημάκι με τα στέρφα και άλλοι με το μεγαλύτερο αδερφό
Γιώργο ανάλαβαν τα γαλάρια στο Γούπατο και τις γεωργικές
δουλειές στον κάμπο.
Ο Γιώργος διέθετε και καλλιτεχνικές ικανότητες. Τις ηλιό-
λουστες μέρες και όταν δεν τον φώναζαν τα ζωντανά του, καθόταν έξω από την καλύβα
του, πάνω σε μια κοτρόνα, ξαπόσταινε και διασκέδαζε παίζοντας τον ταμπουρά του, ξε-
χνώντας τους κόπους και τους μόχθους της ποιμενικής και γεωργικής ζωής.
Αλλά ο γερο-Γιώργος ήταν και καλός παιδαγωγός. Κάποτε φιλοξενούσε τον έγγονό
του Γιάννη Στρατογιάννη, παιδί της κόρης του Αγγέλως. Ο μικρός Γιάννης, κάποια στιγ-
μή που έλειπε ο παππούς του, περίεργος, παίρνει τον ταμπουρά του και άρχισε να τον
περιεργάζεται. Για κακή του τύχη τού έπεσε και έσπασε. Τον κυρίεψε φόβος, τρόμος και
πανικός. Πήρε το σπασμένο ταμπουρά και πήγε πίσω απ’ την καλύβα και κρύφτηκε μέσα
στα σκίνα. Δεν έβγαζε ανάσα!
Φτάνει τότε και ο παππούς απ’ τα πρόβατα, αφήνει τη γκλίτσα, κρεμάει την κάπα,
πίνει νεράκι και ψάχνει να βρει τον ταμπουρά του. Πουθενά ο ταμπουράς! Κοιτάει ζερ-
βόδεξα μέσα και έξω απ’ την καλύβα και τον βρίσκει κομματιασμένο και σκεπασμένο με
πέτρες σε μια άκρη.
Ο καλοκάγαθος γέροντας κατάλαβε τι είχε γίνει. Αναζητεί το Γιάννη, αλλά αυτός που-
θενά. Αρχίζει να φωνάζει: «Γιαννάκη μ’ , Γιαννάκη μ’ πού ‘σι. Έλα ‘δω καλό μ’. Μη σκιάζισι,
δε σι π’ράζου, σ’ αγαπάου. Ου ταμπουράς ήθιλι να χαλάσ’, δε φταις ισύ. Έβγα όξου».
Κάποια στιγμή βγήκε ο Γιάννης δειλά δειλά, τρέμοντας σα φύλλο και με σκυμμένο
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
18 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

το κεφάλι. Φόβος και ντροπή τον κυρίεψαν. Ο παππούς τρέχει κοντά του, τον αγκαλιά-
ζει, τον σφίγγει και του λέει: «Ισύ αξίζ’ ς πιο πουλλά απ’ τουν ταμπουρά. Γέλα, φώναξι
δυνατά, τρέξι». Τα γλυκά λόγια του παππού και η σφιχταγκαλιά του, έφεραν στο Γιάννη
ηρεμία, χαρά και ανακούφιση.
Αλλά ο Γιαννάκης έπρεπε να γυρίσει στους γονείς του. Ήδη ο Μάρτης πάτησε! Η μέρα
μεγάλωνε! Η φύση γύρω οργίαζε και ο παππούς άρχιζε τις ετοιμασίες για τη συνηθισμέ-
νη πορεία. Είχαν πολλές δουλειές να κάνουν την εποχή αυτή. Χώριζαν και απόκοβαν τα
αρνιά, πούλαγαν όσα είχαν ξεχωρίσει για πούλημα και όλα ήταν έτοιμα για το ανέβασμα
στα ψηλά βουνά του Πέρκου.
Αφού γιόρταζαν το Πάσχα και περνούσε καμιά βδομάδα, ξεκινούσαν με την άνεσή
τους για τα ορεινά. Πρωί, πρωί φόρτωναν στα ζώα τα σακιά με το αλεύρι, τις καρδάρες,
τα σκεπάσματα, τα συγύρια και τα τσαπράγκαλα, τα κατσαρολικά και τα χρήσιμα σύνερ-
γα για τη δουλειά του τσοπάνη, με άλλα λόγια όλο τους το βιος, και ξεκινούσαν οι Κυρι-
τσαίοι όλοι μαζί για τον Πέρκο.
Τη διαδρομή καθόριζε ο Φίδαρης. Αν ήταν ήρεμος και με λίγο νερό, η πορεία γινόταν
παραποτάμια. Αν όμως οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, πήγαιναν μέσω Βλαχομάνδρας.
Έπαιρναν τα γνωστά μονοπάτια και δρόμους. Μπροστά πήγαιναν τα κοπάδια, δίπλα τους
τα τσοπανόσκυλα και οι άντρες και πίσω οι γυναίκες φορτωμένες, άλλες τη σαρμανίτσα
με τα μωρά και άλλες διάφορα πράγματα που περίσσευαν από τα υποζύγια. Οι ηλικιω-
μένοι και τα μικρά παιδιά πήγαιναν μαζί αγκομαχώντας. Ακολουθούσαν με μεγάλη προ-
σπάθεια.
Τα κοπάδια στο πέρασμά τους χαλούσαν τον κόσμο με τις κουδούνες τους. Στο δρόμο
συναντούσαν γνωστούς και φίλους και τους φίλευαν γάλα και τυρί. Ύστερα από πολύω-
ρη πορεία, έφταναν το βράδυ στο Κορμέκι, μια τοποθεσία ανάμεσα στο Καλούδι και τα
Ντουνέικα. Εκεί ξεφόρτωναν τα ζώα, άρμεγαν τα πρόβατα, ανάβαν φωτιά, έβραζαν το
γάλα και γύρω, γύρω απ’ τη φωτιά έτρωγαν όλοι μαζί. Οι αδύναμοι πήγαιναν για ύπνο.
Τα τσοπανόσκυλα φύλαγαν τα πρόβατα και οι τσοπάνηδες μέχρι το ξημέρωμα ξαπόσται-
ναν.
Πριν χαράξει, φόρτωναν πάλι τα υποζύγια και έπαιρναν τα γνωστά δρομάκια και μο-
νοπάτια. Αργά, αργά, έφταναν το μεσημέρι στους Μύλους της Ντρεβέκιστας (Ανάλη-
ψης). Κάτω απ’ τα πλατάνια ξεκουράζονταν, έτρωγαν, καλαμπούριζαν και το απόγευμα
πάλι πορεία. Το βράδυ έφταναν στον κάμπο της Πίνας, με ζωγραφισμένη στα πρόσωπα
την κούραση. Τα γυναικόπαιδα και οι ηλικιωμένοι έδειχναν ιδιαίτερα κουρασμένοι. Έκα-
ναν όμως όλοι κουράγιο, γιατί την επόμενη μέρα θα ‘ταν στα κονάκια τους.
Πρωί πρωί ήταν όλα έτοιμα για το ανέβασμα στα βουνά. Το μεσημέρι περνώντας
το Βαλτσόρεμα, έφθαναν στο Καμπλάκι. Ξεπέζευαν, ξεκουράζονταν λίγο και συνέχιζαν
ανυπόμονα για να φτάσουν στον προορισμό τους. Κατά το απόγευμα έφταναν στη Σέλ-
ψα (Διασελάκι) κι από εκεί έμπαιναν στα γνώριμα κατατόπια τους, στα βοσκοτόπια της
Σκλίμνας. Καμιά φορά άλλαζαν διαδρομή και περνούσαν από το γεφύρι της Αρτοτίβας
με κατεύθυνση το Αχλαδόκαστρο (Αρτοτίβα).
Στη Λάκκα της Παναούλας ήταν τα καλύβια τους και κάτω απ’ τον Αη-Ταξιάρχη ήταν
η βρύση που έπαιρναν νερό, πότιζαν τα ζωντανά και τους κήπους τους. Φτάνοντας στα
καλύβια, ξεφόρτωναν τα πράγματα και πάλι τους περίμεναν ένα σωρό δουλειές. Συγύρι-
ζαν τα κονάκια τους (καλύβια), τακτοποιούσαν τα πράγματά τους, έσκαβαν και έσπερναν
τους κήπους τους.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 19

Τα πρόβατα σκορπισμένα στη λάκκα με το άφθονο χορτάρι, έδιναν άλλη όψη στον
έρημο τόπο. Τον ξαναζωντάνευαν. Φωνές, κουδουνίσματα, βελάσματα αλυχτίσματα
ακούγονταν παντού.
Της Αναλήψεως, στη γιορτή των βλάχων, καλούσαν τους Περκιώτες στα καλύβια τους
και γιόρταζαν. Έψηναν, έπηζαν γιαούρτι, έφτιαχναν κοσμάρι, έβραζαν φρέσκο γάλα και
όλα αυτά τα μοίραζαν στους καλεσμένους χωριανούς τους για «νά ‘ναι καλά» τα ζωντανά
τους.
Στη Σκλίμνα κούρευαν τα πρόβατα και τα μαλλιά τα πουλούσαν στο Θέρμο ή στον
Πλάτανο. Μερικές φορές τα έπαιρναν μαζί τους το Φθινόπωρο στο Τρίκορφο.
Στη Σκλίμνα κάθονταν δύο περίπου μήνες, όσο δηλαδή υπήρχε χορτάρι. Σαν έμπαινε για
τα καλά το καλοκαίρι, ανέβαιναν στην κορυφή του βουνού Ψώριαρη, στη θέση Μπάρ-
τσα-Λάκκα, όπου εκεί είχαν τα άλλα καλύβια και υπήρχε άφθονη τροφή για τα ζώα. Έμε-
ναν εκεί μέχρι να ξαναφύγουν για τα χειμαδιά.
Το κατέβασμα από τον Πέρκο στο Τρίκορφο γινόταν συνήθως κατά τα μέσα του Οκτω-
βρίου, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν. Επιστράτευαν όλες τις με-
τεωρολογικές τους ικανότητες, ώστε η πορεία στα χειμαδιά να είναι ασφαλής και ήρεμη,
γιατί ο καιρός δεν ήταν πάντα σύμμαχός τους και οι προβλέψεις τους δεν επαληθεύονταν
πολλές φορές. Όπως προετοιμάζονταν για το κοπιαστικό ανέβασμα, το ίδιο γινόταν και
για το κατέβασμα, που ήταν πιο εύκολο. Έπρεπε όλα να έχουν προετοιμαστεί από μέρες.
Με το χάραμα, φόρτωναν στα ζώα το βιος τους και ξεκινούσαν. Περνούσαν απ’ τα ίδια
μέρη, συναντούσαν τους ίδιους γνωστούς και φίλους και η διαδρομή τούς είχε γίνει οι-
κεία και γνώριμη. Κανόνιζαν να ξεπεζεύουν και να διανυκτερεύουν στο ίδιο πάντα μέρος.
Εκεί σαν έφταναν, άναβαν φωτιά, άρμεγαν τα γαλάρια, έβραζαν φρεσκόγαλο και έτρωγαν
όλοι μαζί ολόγυρα στη φωτιά, ενώ τα ζωντανά παράπλευρα, γρεκιασμένα αναχάραζαν
την τροφή τους, φανερά κουρασμένα. Ύστερα, άφηναν για φύλακα τα τσοπανόσκυλα και
έκλεβαν λίγο ύπνο, μέχρι να σκάσει ο Αυγερινός και να γελάσει η μέρα.
Στο Τρίκορφο σαν έφταναν, τους περίμεναν νέες δουλειές και νέα τρεχάματα. Έφτια-
χναν τα μαντριά και τους τσάρκους, ξεγεννούσαν τα ζωντανά τους και εξασφάλιζαν τα νε-
ογέννητα από τα κρύα και τις παγωνιές του χειμώνα, παρόλο που το Τρίκορφο πρόσφερνε
απανεμιά, απάγκιο, ήπιο και μαλακό χειμώνα.1
Παράλληλα η κοινωνική ζωή των Κυριτσαίων στο Τρίκορφο κυλούσε ομαλά. Συμμε-
τείχαν στις γιορτές του τόπου, είχαν κουμπάρους και φίλους και ο κοινωνικός ορίζοντας
διευρυνόταν συνέχεια με νέες συγγένειες, γάμους και κουμπαριές. Έτσι κυλούσε η ποι-
μενική ζωή στις καλύβες μέχρι το 1864, έτος όπου οι Κυριτσαίοι έχτισαν το μεγάλο σπίτι
στο χωριό, δίπλα απ’ την Αγία Παρασκευή, το λεγόμενο Γιαννακέικο, ψηλό, με δύο σκά-
λες, μία βόρεια και μία νότια και με μικρά παράθυρα σαν πολεμίστρες.
Κατά το 1922 ο Τριαντάφυλλος, γιος του Γιώργου, έχτισε το πρώτο σπίτι στα «Κυρι-
τσέικα», που σήμερα το έχει ο εγγονός του Νίκος του Γρηγορίου ανακαινισμένο. Δύο χρό-
νια αργότερα, το 1924, τον Τριαντάφυλλο ακολούθησε ο αδερφός του Νίκος. Έχτισε πιο
πάνω από τον αδερφό του ένα χαμηλό σπίτι στη ραχούλα που δέκα χρόνια αργότερα, το
1934, το έκανε ψηλό (πανωσήκωμα). Την ίδια χρονιά, ο τρίτος αδελφός Δημήτριος έχτισε
ανάμεσα στα δύο πρώτα σπίτια των αδερφών του το δικό του σπίτι.
Δύο χρόνια αργότερα , το 1926 ο Αλέξης του Αντωνίου, έχτισε το σπίτι του στο κέντρο
του χωριού, ενώ το 1943 ο Κώστας του Τριαντάφυλλου έχτισε σπίτι στα Κυριτσέικα, δίπλα
1 Την πορεία προς τον Πέρκο και τα μέρη απ’ όπου περνούσαν μας τα ανέφερε ο Δημήτρης Αντ. Κυρίτσης.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
20 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

στο πατρικό του. Τέλος τον οικισμό Κυριτσέικα ολοκληρώνουν οι Νικολακαίοι, χτίζοντας
στο «Βαρκό» ένα χαμηλό σπίτι που περιήλθε στο μικρότερο αδερφό Λάμπρο, που ο ίδιος
το ανακαίνισε.
Οι Κυριτσαίοι στο Τρίκορφο έχουν πλήρως ενσωματωθεί στο περιβάλλον του νέου
χωριού τους. Συμμετέχουν ενεργά στους θεσμούς της τοπικής κοινωνίας και αναλαμβά-
νουν αξιώματα στην Kοινότητα.
Το 1924, πρώτος Πρόεδρος κοινότητας Τρικόρφου ανέλαβε ένας εξαίρετος άνθρω-
πος, με μεγάλες πνευματικές δυνάμεις, με ισχυρή θέληση για πρόοδο και προκοπή, που
η αδυσώπητος μοίρα του επιφύλαξε μεγάλες εκπλήξεις, ο Δημήτριος Γεωρ. Κυρίτσης.
Διετέλεσε ακόμα Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού και έλυσε το
πρόβλημα της έλλειψης βοσκοτόπων με την διανομή των μοναστηριακών
εκτάσεων. Αυθόρμητα λένε σήμερα, αυτοί που τον θυμούνται, ότι υπήρξε
«ο πατέρας του χωριού».
Το όνομά του συνδέθηκε και με την κατασκευή του Δημ. Σχολείου. Ο
μπαρμπα - Μήτρος πλησίασε τους προύχοντες του χωριού για να δημι-
ουργήσουν Σχολείο, γιατί τα παιδιά πήγαιναν στο Σχολείο της Γαβρολί-
μνης με τα πόδια. «Αυτός, ο Νικ. Δελημάρης, ο Τριαντάφυλλος Κυρίτσης,
ο Γεω. Δανιήλ, ο Ιω. Πρέντζας, ο Δημ. Πολύζος και ο Νικ. Χαλαζιάς ήταν
οι άνθρωποι που το ξεκίνησαν. Ενώ όμως όλοι οι αθλητές στο Μαραθώ-
νιο ξεκινούν, λίγοι τερματίζουν. Έτσι κι εδώ. Ενώ όλοι φαίνονταν ότι ήθε-
λαν το Σχολείο και ενώ ακόμα αντιλαλούσε η φωνή του Κοραή για την αξία
του Σχολείου, οι δύο τελευταίοι, όπως διηγούνται οι χωριανοί, είπαν στο Μήτρο Κυρί-
τση, που όπως φαίνεται πρωτοστατούσε: «Τι πας να κάνεις αυτού Μήτρο; Αν μάθει ο
κόσμος γράμματα, πού θα βρούμε εμείς τσοπάνηδες; Ποιος θα μας σκάβει τα αμπέ-
λια; Εμείς έχουμε τη δύναμη να στείλουμε τα παιδιά μας παραπέρα». Το σθένος όμως
και η αποφασιστικότητα του Μήτρου στέργιωσε το Σχολείο πάνω
στο οικόπεδο που δώρισε το 1926 η χήρα Θεοδώρου Δελημάρη».
(Απόσπασμα από την εργασία του Αντ. Δρόσου και της Λεμονιάς Κυρίτση,
«Λαογραφικά και ιστορικά στοιχεία από το Τρίκορφο Ναυπα-
κτίας».
Το 1940 Πρόεδρος στο χωριό είναι ο Αλέξης Αντ.
Κυρίτσης και στις αρχές της δεκαετίας του ‘60 εκλέγε-
ται Πρόεδρος της Κοινότητας ο ανιψιός του Παναγιώ-
της Γεωργίου Κυρίτσης, (βλ. εικ. δίπλα), ο οποίος το 1962 έχτισε την Αγρο-
τολέσχη, περιέφραξε το Νεκροταφείο, κατασκεύασε την Υδατοδεξαμενή,
χαλικόστρωσε το δρόμο Τρικόρφου- Χάνι Γαβρολίμνης,
ολοκλήρωσε τα τεχνικά του έργα, εξασφαλίζοντας έτσι
τακτική συγκοινωνία του χωριού.
Το έργο των παραπάνω Κυριτσαίων συνέχισαν ο
Γεώργιος Βασ. Κυρίτσης (εικ. κάτω αριστερά) τα έτη
1982-1986 και ο Γεώργιος Αντ. Κυρίτσης τα έτη 1990-
1994 (βλ. κάτω δεξιά εικόνα). Ο πρώτος βελτίωσε την
ύδρευση του χωριού με το νερό της πηγής «Κοκαλιά-
ρας» και τσιμεντόστρωσε δρόμους του χωριού. Ο δεύ-
τερος τελειοποίησε το αρδευτικό έργο ΤΟΕΒ (Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων).
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 21

Πέραν της συμμετοχής των Κυριτσαίων στους
θεσμούς της τοπικής κοινωνίας, με τη χαραυγή του
20ου αιώνα, απλώνονται και στο χώρο των επιστη-
μών. Έχουμε ήδη τον πρώτο επιστήμονα, το Γιώργο
Νικολάου Κυρίτση (1900-1985). Σπούδασε Νομικά
στο Παν/μιο της Θεσσαλονίκης, όπου και υπηρέτη-
σε ως Έφορος. Δίπλα στη φωτογραφία σέρνει το
χορό και τον συνοδεύουν τα 7 αδέλφια του.
Την ίδια εποχή, Εφοριακός υπηρέτησε και ο
Αντώνης Τρ. Κυρίτσης και ακολούθησε ο Ασημάκης
Στρατογιάννης, παιδί της Αγγέλως Γεωρ. Κυρίτση (βλ. σελ. 56), Ιατρός, Παιδίατρος που
εργάστηκε στην Πάτρα για πολλά χρόνια.
Το 1924 ο Βασίλειος Τρ. Κυρίτσης είναι Γραμματοδιδάσκαλος του χωριού και έχει
μαθητή του τον αδερφό του Κώστα. Τα εγγόνια του, παιδιά του Χρήστου, ο Βασίλης
σπούδασε Οικονομολόγος, ο Γιώργος Ορθοδοντικός και ο Δημήτρης Ιατρός Παθολόγος-
Δερματολόγος.
Ο αδερφός του Βασίλη, ο Θεόδωρος χειροτονείται διάκονος και ιερέας το 1947. Τρία
παιδιά του, η Ευγενία, η Ιωάννα και ο Αχιλλέας σπούδασαν Παιδαγωγικά, ο Τριαντά-
φυλλος Γεωπόνος και τα παιδιά του, Θεόδωρος και Αντωνία, ο πρώτος Φαρμακοποιός
και η δεύτερη Οδοντίατρος. Η Θεοδώρα, κόρη του Αχιλλέα, σπούδασε Φυσικός.
Ο τρίτος αδερφός του Βασίλη, ο Γαβρίλης, φοίτησε στη Στρατιωτική Σχολή Πυροτε-
χνουργών της Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά του σπούδασαν στη Μελβούρνη, η μεν Ιωάννα
Αγγλική και Γερμανική Φιλολογία, ο δε Τριαντάφυλλος Σχεδιαστής αεροσκαφών.
Ο Νικόλαος Δημ. Κυρίτσης τελείωσε τη Σχολή Αξιωματικών του Μηχανικού στο Λου-
τράκι και παράλληλα πήρε και το πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού από το Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο. Οι κόρες του, η μεν Γιάννα τελείωσε τη Γυμναστική Ακαδημία, η δε Δήμητρα την
Οδοντιατρική.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1950, ο Νικόλαος του Γεωργίου σπουδάζει στο Πολυτε-
χνείο της Στουτγάρδης Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος. Επέστρεψε στην Ελλάδα και μπήκε
με επιτυχία στον επιχειρηματικό χώρο. Η κόρη του Άννα σπούδασε Κλασική Γερμανική
και Αγγλική Φιλολογία, ο γιος του Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός, η δε αδερφή του Τασία
Γεωρ. Κυρίτση, Αρχιτέκτονας.
Μια πλειάδα ακόμα από Κυριτσαίους έχει αποφοιτήσει από διάφορα Πανεπιστήμια
και Πολυτεχνεία της χώρας και του εξωτερικού, από Στρατιωτικές, Ιερατικές και Παιδα-
γωγικές Σχολές και αρκετοί διέπρεψαν και διαπρέπουν σαν επιστήμονες και επιχειρη-
ματίες.
Τα εγγόνια του Γρηγόρη για παράδειγμα σπούδασαν στη Μελβούρνη, ο μεν Γρη-
γόρης του Γιάννη Πολιτικός Μηχανικός, ο Χρήστος του Τριαντάφυλλου Μηχανικός Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών, ο δε Γρηγόρης Μαθηματικά και τέλος η κόρη του Νίκου, η Χρυ-
σούλα, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Στους Νικολακαίους τα πράγματα είναι εξίσου θετικά. Η Λεμονιά του Γιάννη σπού-
δασε Παιδαγωγικά και ο Νίκος φοίτησε στην Εκκλησιαστική Σχολή Λαμίας. Συνέχισε τις
σπουδές του στις ΗΠΑ και το 1970-74 φοίτησε στο Hellenic College της Βοστώνης, όπου
αποφοίτησε με Bachelor of Arts. Τα έτη 1974-77 φοίτησε στην Ελληνική Ορθόδοξη Θεο-
λογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού της Βοστώνης, όπου έλαβε το πτυχίο Master of Divinity.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
22 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Σήμερα ιερουργεί στην κοινότητα του Αγίου Ιωάννου του Sterling Heights Michigan, προ-
άστιο του Detroit. Τα παιδιά του, ο Γιάννης έλαβε πτυχίο Μηχανικού Υπολογιστών με
master στην Τεχνητή Νοημοσύνη «artificial intelligence» από το Πανεπιστήμιο της Πολι-
τείας του Μίσσιγκαν και η κόρη του Ρεβέκκα-Βασιλική σπούδασε Γαλλική Φιλολογία.
Τα παιδιά του Κώστα, ο μεν Γιάννης σπούδασε Ιατρική και μετεκπαιδεύεται στη Χει-
ρουργική Θώρακος στη Γερμανία, ο δε Χάρης Μαθηματικά και πήρε master στα Υπολογι-
στικά Μαθηματικά και στην Υπολογιστική Νοημοσύνη.
Η Καλλιρρόη του Ηλία σπούδασε Μαθηματικά και υπηρέτησε στη Δημόσια Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση, η δε αδερφή της Κατερίνα Οικονομικά και Παιδαγωγικά και υπηρέ-
τησε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα παιδιά του αδερφού τους Νίκου, η μεν Μαρία
σπούδασε Ψυχολογία με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παν/στήμιο Πατρών, ο δε Ηλίας
Ηλεκτρολογία.
Η κόρη του Θανάση Νικ. Κυρίτση, η Κων/ντίνα, σπούδασε στο Παν/μιο της Πάντο-
βας Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία και Οικογενειακή Θεραπεύτρια. Έκανε μεταπτυχιακές
σπουδές στην Παιδοψυχολογία και Κοινωνική Ψυχιατρική και έχει αξιόλογο συγγραφικό
έργο.
Από τους απογόνους των Γιαννακαίων οι κόρες του Νικολάου Αθ. Κυρίτση, Φωτεινή
και Βασιλική, σπούδασαν Οικονομικά στο Πάντειο Παν/μιο.
Η Ελένη Κων. Κυρίτση σπούδασε στην Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτικής Παίδων Παν. και
Αγλαΐας Κυριακού, συνέχισε και αποπεράτωσε τις σπουδές της στην Ιατρική Σχολή Παν/
μίου Αθηνών. Σήμερα διδάσκει στα ΤΕΙ Αθήνας, στο τμήμα Υγείας και Πρόνοιας. Ο αδερ-
φός της Γιώργος σπούδασε Γαλλική Φιλολογία και Νομικά και διαπρέπει ως δικηγόρος
στον Καναδά. Ο γιος του Κων/ίνος είναι επίσης δικηγόρος, οι δε κόρες του Πηνελόπη και
Ειρήνη σπούδασαν Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Τέλος ο άλλος αδερφός, ο Χρήστος, έκανε
καριέρα στην Αστυνομία και εξάντλησε την ιεραρχία.
Οι κόρες του Γιάννη Κων. Κυρίτση, η μεν Πηνελόπη σπούδασε Οικονομικά στο Παν/
μιο του Πειραιά, η δε Γλυκερία σπουδάζει Νοσηλευτική στο Παν/μιο Πελοποννήσου.
Ο Κώστας Κυρίτσης του Ιωάννη, ο παπα-Κώστας, ιερουργεί στο χωριό μας. Οι κόρες
του, η μεν Ζωή σπούδασε στο ΤΕΙ Μεσολογγίου Λο-
γιστική, η δε Παναγιώτα στο ΤΕΙ Αθηνών, στο τμήμα
Επισκεπτριών Υγείας.
Οι Κυριτσαίοι σε όλη τη διαδρομή τους συνέ-
χισαν την παράδοση προσφοράς, που τους κληρο-
δότησαν οι πρόγονοί τους αγωνιστές του ’21. Ήταν
παρόντες ενεργά σ’ όλες τις δύσκολες στιγμές της
πατρίδας τους.
Ο Νικόλαος Ιωάννου Κυρίτσης (Γιαννακονικο-
λάκης) πολέμησε στο Μακεδονικό Αγώνα στη μάχη
του Σκρα το 1918.
Ο Επ. Γ. Κυρίτσης (1895), απόγονος του Σωτήρη,
(βλ. σελ.126), έπεσε μαχόμενος στον Α΄ παγκόσμιο
πόλεμο (1914-18). Το όνομά του είναι γραμμένο στο
μνημείο των πεσόντων της Πλατείας του Πέρκου.
Ο Γιώργος Τρ. Κυρίτσης, κοινώς Λιώτσος, άφησε
την τελευταία του πνοή, μαχόμενος στο Αφιόν Κα-
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 23

ραχισάρ της Μ.Ασίας το 1921. (Βλ. σελ. 34).
Ο αδερφός του Χρήστος τραυματίστηκε στο πόδι. Εκεί
τραυματίστηκε και ο εξάδερφός του Γεώργιος Νικ. Κυρί-
τσης δύο φορές (βλ. σελ. 60). Μία στο πόδι και την άλλη στο
χέρι. Τον ταξίδεψαν με πλοίο για την Ελλάδα και νοσηλεύτη-
κε στο νοσοκομείο Μακρυγιάννη στην Αθήνα. Μετά από λίγο
άρχισε η μεγάλη Μικρασιατική Καταστροφή. Το ίδιο έτος ο
Ζαχαρίας Καλουδιώτης, γιος της Χριστίνας Γ. Κυρίτση, πέθανε
και αυτός στο στρατό (βλ. σελ. 26).
Ένα χρόνο αργότερα, το 1922, πέθανε και ο αδερφός του
Γιώργου Τρ. Κυρίτση (Λιώτσου) ο Αντώνης, στρατιώτης, στη
Δράμα. (Βλ. σελ. 34)
Αργότερα επίσης και ο γιος της Αθηνάς Αντωνίου Κυρίτση
, Αντώνης Δημόπουλος, πέθανε στις 23/2/1925 στο στρατό
από «φθίση εντέρων». (βλ. σελ. 116). Ο Γεώργιος Ν. Κυρίτσης τραυ-
ματίας νοσηλεύεται.
Αυτή εν ολίγοις είναι η προσφορά των Κυριτσαίων σε αίμα
και ανθρώπους που συνεχίστηκε και στους νεότερους χρόνους.
Στον πόλεμο του ’40, τρία αδέλφια, παιδιά του Νικολάου Γ. Κυρίτση, ο Γιώργος, ο
Γιάννης και ο Ηλίας βρέθηκαν μαζί με όλα σχεδόν τα ξαδέρφια τους στο Μέτωπο1. Ο
Γιώργος υπηρέτησε ως αξιωματικός και τιμήθηκε με μετάλλια ανδραγαθίας. Ο αδερφός
του Ηλίας τραυματίστηκε σοβαρά δύο φορές. Ο
ίδιος περιγράφει τα γεγονότα στις σημειώσεις του
ως εξής:
«Στο ύψωμα Λάμποβο, 1700 μέτρα υψόμετρο,
με πολλά χιόνια, ένα βράδυ μας κάνανε επίθεση
και έτυχε να είμαι στο πρώτο φυλάκιο με μια ομά-
δα. Εκεί τραυματίστηκα διαμπερές στο ….πόδι μου.
Έφυγα πίσω περίπου είκοσι μέτρα και τότε έπεσε
ένα βλήμα και σκοτώθηκαν τα παιδιά που ήμασταν
μαζί στο πυροβόλο. Εγώ πήγα πίσω σε μια σπηλιά,
όπου ήταν το ιατρείο. Το πρωί που έπαιρναν ανα-
φορά με περάσανε και εμένα μαζί με τους υπόλοι-
πους της ομάδας μου ημερήσια διαταγή θανόντα.
Εγώ που ήμουν στην σπηλιά, έμεινα νηστικός και
μετά δέκα ημέρες απελπισμένος και νηστικός ξεκί-
νησα με δεμένο το πόδι και περασμένες γάζες στο
διαμπερές και πήγα να ψάξω να βρω τον λόχο μέσα
στα χιόνια. Τότε μου είπαν ότι με πέρασε η διαταγή
θανόντα και μετά οι τραυματιοφορείς μου άλλα-
Αριστερά: Ο Ηλίας Ν. Κυρίτσης, στην
άκρη δεξιά ο αδερφός του Γιάννης και
ξαν τις γάζες. Στις 9 Μαρτίου του ‘40 τραυματίστη-
στη μέση ο εξάδερφός τους Κώστας Τρ. κα για δεύτερη φορά. Στο χωριό όπως έμαθα μου
Κυρίτσης. Πίσω άγνωστος πατριώτης. ετοίμαζαν το μνημόσυνο».
Ο Ηλίας δεν καταδέχτηκε να ζητήσει σύνταξη
από μια «κατεστραμμένη Πατρίδα», όπως έλεγε,
όταν η κουβέντα το έφερνε..... Συνέχισε τον αγώνα του και την καθημερινότητά του, δύ-
σκολα, τίμια και περήφανα.
Οι εποχές όμως ήταν δύσκολες, οι Κυριτσαίοι πλήθαιναν και ο νέος τόπος δεν τους
1. Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ βιβλίου, σελ. 141-157, επιστολές.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
24 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

χωρούσε όλους. Αναζήτησαν μερικοί περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες στη ζωή
τους. Πήραν λοιπόν το δρόμο της ξενιτιάς.
Μια ομάδα Κυριτσαίων εγκαταστάθηκε στην Αυστραλία. Πρώτος έφυγε το 1957 με
την οικογένειά του ο Κώστας Τρ. Κυρίτσης ( βλ. σελ. 52 ) με τον ανιψιό του Γιώργο Σαρρή,
γιο της αδερφής του, Αικατερίνης Κυρίτση (βλ. σελ. 30).
Ακολούθησαν ο Γιάννης Γρ. Κυρίτσης ( βλ. σελ.40 ), ο οποίος επέστρεψε, αλλά το παι-
δί του ο Γρηγόρης παρέμεινε εκεί. Ο αδερφός του Γιάννη, ο Τριαντάφυλλος, επέστρεψε
και αυτός και άφησε εκεί τα παιδιά του Χρήστο και Γρηγόρη ( βλ. σελ. 40).
Το 1961 έφυγε για την Αυστραλία η Γλυκερία, αδερφή του Γιώργου Σαρρή και το
1963 ο αδερφός της Αντώνης (βλ. σελ. 30). Οι Σαρραίοι επέστρεψαν όλοι μεταξύ του
1970 και του 1980.
Επίσης στην Αυστραλία ζουν η Καλλιρρόη Αθ. Κυρίτση ( βλ. σελ. 80 ), η Πολυξένη
Σκύφα ( βλ. σελ. 76), κόρη της Μαρίας Νικ. Κυρίτση και η Γεωργία Κ. Μαστραπά, κόρη της
Ελένης Τρ. Κυρίτση (βλ. σελ. 52) και η οικογένεια του Κώστα Τρ. Κυρίτση.
Η οικογένεια του Γαβριήλ Τρ. Κυρίτση( βλ. σελ. 56) και η Φωτεινή, κόρη του Γρηγόρη
Κυρίτση (βλ. σελ. 40 ) όπως και ο αδερφός της Νίκος (βλ. σελ. 40 ), καθώς και η Ελένη του
παπα-Θόδωρου ( βλ. σελ. 48) εργάστηκαν εκεί λίγα χρόνια και επαναπατρίστηκαν.
Στον Καναδά εγκαταστάθηκαν η Μαρία Αθ. Κυρίτση, (βλ. σελ. 80), ο Χρήστος Βασι-
λείου Κυρίτσης ( βλ. σελ. 44), ο Γιάννης Αντωνίου Κυρίτσης ( βλ. σελ.94 )και ο Γιώργος
Κων. Κυρίτσης ( βλ. σελ. 106 ).
Στην Αμερική εγκαταστάθηκαν οι κόρες του παπα-Θόδωρου Ευγενία και Ιωάννα ( βλ.
σελ. 48), η Μαρία Γεω. Κυρίτση ( βλ. σελ. 96 )και ο Νικόλαος Ιω. Κυρίτσης (παπα-Νίκος,
βλ. σελ.70 ).
Τέλος μια άλλη ομάδα Κυριτσαίων μετανάστευσε εντός της Ευρώπης. Στην Αγ-
γλία οι κόρες της Καλλιρρόης Ηλ. Κυρίτση, η Εύη και η Ηλιάνα καθώς και η κόρη του
Νικολάου Δημ. Κυρίτση, η Δήμητρα. Στη Γερμανία ζει ο Γιάννης Κων. Κυρίτσης με την
οικογένειά του. Στη Ρωσία εγκαταστάθηκε, εγκαταλείποντας την Αγγλία, ο Ηλίας Νικ.
Κυρίτσης με τη ρωσίδα σύζυγό του Ίνα. Στην ξενιτιά οι Κυριτσαίοι συνέχισαν τίμια την
προσπάθειά τους για ανέλιξη και πρόκοψαν.
Είμαστε περήφανοι γι’ αυτούς.

Τιμώντας τους προγόνους μας,

παρουσιάζουμε τους απογόνους τους.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 25

1.5 Οι γεννήτορες

Ο ΓΕΝΝΗΤΟΡΑΣ
ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΑΔΕΡΦΩΝ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ.
Η ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΟΝ ΦΕΡΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟ.

ΔΕΥΤΕΡΗ
ΡΙΖΑ ΤΡΙΤΗ
ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣ
ΗΜΟΣ ΡΙΖΑ α) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΡΙΖΑ (+1826) ΣΩΤΗΡΗΣ (+1826)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ο Δήμος λέγεται (+1826) Το όνομά του βρί-
(1790;) ότι είχε ακολουθή- Το όνομά του βρί- σκεται στον κατάλογο
Σύμφωνα με σει τον Οδυσσέα σκεται στον κατά- πεσόντων και διασω-
την παράδοση και Ανδρούτσο στο λογο πεσόντων και θέντων της Φρουράς
τις γραφές ο Τρια- Χάνι της Γραβιάς διασωθέντων της Μεσολογγίου-Εθνικό
ντάφυλλος είχε 4 υπό τις οδηγίες του Φρουράς Μεσολογ- Ιστορικό Μουσείο
αδέλφια. Τα τρία Φαρμάκη και κατά γίου-Εθνικό Ιστορι- και στο βιβλίο «Με-
πέσανε μαχόμενα την παράδοση πο- κό Μουσείο και στο σολόγγι» Αθήνα
στην Έξοδο του λέμησε σα λιοντά- βιβλίο «Μεσολόγ- 1976. Δεν αναβρέθη-
Μεσολογγίου, η ρι. γι» Αθήνα 1976. καν απόγονοί του.
αδερφή τους αιχ- Την παράδοση Τα δεδομένα β) ΑΔΕΡΦΗ των αγω-
μαλωτίστηκε και αυτή δε μπορέσα- αυτά συσχετίστη- νιστών, αγνώστου
είναι ο μοναδικός με να επιβεβαι- καν με καταγραφές ονόματος. Αιχμαλω-
αδερφός που δια- ώσουμε ακόμα. στα μητρώα αρρέ- τίστηκε στην Έξοδο.
σώθηκε. Μετά έλαβε μέρος νων, στα μαθητολό-
στην Έξοδο του Με- για, εκκλησιαστικά
σολογγίου, όπου βιβλία και δικαιο-
σκοτώθηκε, αλλά πραξίες.
δε βρέθηκε το όνο-
μά του στους πεσό-
ντες.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
26 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

1.6 Χρήσιμες οδηγίες και επεξηγήσεις.
Το σύμβολο ( & ) ανάμεσα σε ονόματα διαφορετικού γένους σημαίνει σύζυγος.
Π.χ. Αντώνιος & Βασιλική= Ο Αντώνης και η Βασιλική είναι σύζυγοι.
Το βέλος δείχνει τα παιδιά ενός ζευγαριού, τα αδέλφια και γενικά την κατεύ-
θυνση μιας υπόθεσης.
Π.χ. Ο Αντώνης και η Βασιλική είναι σύζυγοι και έχουν παιδιά το Γιώργο που είναι πα-
ντρεμένος με τη Νίκη Δελημάρη και την Αλέκα που είναι παντρεμένη με τον Κώστα
Πρέντζα. Το Πρώτο ζευγάρι έχει ένα παιδί, το Νίκο.
Γιώργος & Νίκη Δελημάρη Νίκος
Αντώνιος & Βασιλική
Αλέκα & Κώστας Πρέντζας

Μια γενική άποψη του γενεαλογικού δέντρου των Κυριτσαίων από τον Πέρκο Ναυπα-
κτίας σας παρέχει το παρακάτω οικογενειογράφημα.

Τα παιδιά του Τριαντάφυλλου

1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.
Τριαντάφυλλος Γεωργίου Κυρίτσης

2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.
3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.
ΠΡΩΤΗ ΡΙΖΑ

4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................).
6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιπ-
πας από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ......

Άννα
ΔΕ ΥΤ ΕΡ Η Ρ Ι ΖΑ
Δήμος Κυρίτσης
(+1826)

ΤΡΙΤΗ ΡΙΖΑ
Σ ωτήρ ης Γ ε ωργί ο υ Κυρ ίτσ η ς
(+ 1826)

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 27

ΠΡΩΤΗ ΡΙΖΑ : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
Χριστίνα (1863-;) & Νικόλαος Καλουδιώτης από Καλούδι.
1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία

(Καλουδιωταίοι).
Τριαντάφυλλος (1965-1924) & Γιαννούλα Λαλιώτη-Παπαδοπούλου
Δανιήλ από Τρίκορφο.

από Γαβρολίμνη. Απόχτησαν 11 παιδιά. (Τριανταφυλλαίοι)
Αγγέλω (1868-1950) & Παν. Στρατογιάννης από Μπερμπάτη.
(Στρατογιανναίοι).
Νικόλαος (1872-1940) & α) Αλεξάνδρα Τύμπα (1884-1907) από Τρί-
κορφο και β) Καλλιρρόη Λάμπου από Καστανιά. (Νικολακαίοι).
Ευτυχία (1874-1961) & Κώστας Τσουκαλάς από Άνω Χώρα μόνιμης
διαμονής στην τοποθεσία «Καμάρα». (Τσουκαλαίοι).
Δημήτριος (1881-1970) & Μαρία Κάκκου από Καλαβρούζα.
(Μητραίοι).

3.1 Νικόλαος (1878-1956) & α) Χριστίνα Καραντζούνη
τσης & Τασούλα Μέ-
3. Ιωάννης Τρ. Κυρί-

(1880-1918) από Τρίκορφο και
γκλη από Πέρκο.
( Γιαννακαίοι).

β) Παν. Τσώλου (1891-1971), χήρα Κων. Τύμπα, από
Μικρή Παλούκοβα.
3.2 Κων/ίνος (1883-1909) & Αικ. Τσουκαλά (1875-
1959) από «Καμάρα» Τρικόρφου.
3.3 Παναγιώτα (1880) & Δημ. Κουτσοσπύρος από
Μπερμπάτη.

4.1 Γεώργιος (1880-1925) & Βασιλική Λάμπου από Καστανιά.
4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης
& Αγγέλω Δελημάρη από
Τρίκορφο. (Αντωναίοι )

4.2 Αλέξιος (1884-1956) & α) Αλεξία Τύμπα β) Τασούλα Πρέ-
ντζα και γ) Αγγέλω Γιαβρούτα (1899-1989) και οι τρεις από
Τρίκορφο.

4.3 Αθηνά Αντ. Κυρίτση (1886-1926) & Κων/ίνος Δημόπου-
λος από Βλαχομάνδρα.

Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα από κοντά,
ΤΩΝ ΚΥΡΙΤΣΑΙΩΝ τα γενεαλογικά.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
28 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Τα πα ιδιά το υ 1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Γ ε ω ργ ίου : 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
1.1 Χριστίνα
1.2 Τριαντάφυλλος 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
1.3Αγγέλω 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
1.4 Νικόλαος
5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
1.5 Ευτυχία
1.6 Δημήτριος 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
(Καλουδιωταίοι) από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............
1.1 Χριστίνα Γεωρ. Κυρίτση (1863-1923) & Νικόλαος Καλουδιώτης από Κα-
λούδι.
Ιωάννης & Παρασκευή Λιβαδίτη.
1. Αικατερίνη Θωμάς & Ελένη Καρούσου.
(1884-;) & Κων/ Απόστολος & Λαμπρινή Σκλαβούνη.
ίνος Κούτας Άννα & Νικόλαος Καλημέρης.
από Πάμφιο. Μαρία & Θωμάς Παναγιωτόπουλος.
Αντώνιος & Ελένη Σαργιάννη.
Γεώργιος & Σωτηρία
Παπαχριστοπούλου. Μανθούλα & Λά-
μπρος Χρυσικός.
2. Παναγιώτα (1886-;) & Κων/ Σοφία & Ιωάννης
ίνος Ροδάς από Πετροχώρι. Χρυσικός.
Ιωάννης & Βενε-
τία Φορτούνα.
Γρηγόρης, ο μικρότερος
3. Σοφία ( 1888-;)& Θεόδω- Αθανάσιος & Θε- γιος της Χριστίνας.
ρος Στάϊκος από Καστανιά. οδώρα Δανιήλ.
4. Γεωργία (1890-;) & Δημ. Ροδάς από Πε- Αθανάσιος & Παν. Σπυροπούλου.
τροχώρι. Σταυρούλα & Σωκράτης Στίγγας.
5. Σπυριδούλα (1894-;) & Χριστόφο-
ρος Σύρμος από Παπαδάτες. Χωρίς
απογόνους.
Νικόλαος & Νίκη Κων/ίνος
6. Κων/ίνος Δημητρέλη. Καλου-
(1900-1968) Ζαχαρίας & Φωτει- διώτης
νή Ρεσβά. γιος της
& Μαρία
Ανδρομάχη & Κων/ Χριστί-
Καραϊσά
ίνος Παπασπύρου. νας Γ.
(1900- Κυρίτση.
Σίνα-Κωστούλα &
5/8/1944) Νικόλαος Κούτας.
από Άνω Χριστίνα & Ηλίας
Μακρυνού. Μόσχοβας.
7. Ζαχαρίας (1901-1922). Πέθανε από
γρίπη στο στρατό.
Χρυσούλα +(1993) σκοτώθηκε σε τροχαίο.
8. Γρηγόριος (1903) & Μαρίκα Κα-
ραθανάση από Μ. Ασία. Κωσταντίνος & Παναγιώτα Ζαχαριάδη.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 29

Χριστίνα:
«Ποιοί σκότωσαν
τη μάνα μου».
«Ήμουν 8-9 χρονών
όταν οι Γερμανοί στην
περιοχή του Αγρινίου,
τον Αύγουστο του 1944,
άρχισαν τις επιδρομές
κατά του άμαχου πλη-
θυσμού. Εμείς ήμασταν
στο χωριό μας, στο Μα-
ραθιά Μακρυνείας.
Κων/νος Καλουδιώτης 1900-1968) Όλοι έφευγαν να Χριστίνα
& Μαρία Καραϊσά (1900-1944) . πάνε στο βουνό, στο
Κλήμα, να κρυφτούν. Φεύγοντας εγώ με τους
γονείς μου, συναντήσαμε κάποιο Πίτσιο, ρά-
φτη από το Θέρμο, λιπόθυμο πεσμένο στο
δρόμο από το φόβο του.
Οι γονείς μου στάθηκαν να τον βοηθή-
σουν και με στείλανε δίπλα στο περιβόλι
μας να φέρω ένα μαξιλάρι. Εκεί είχαμε σπίτι,
άδειο από πράματα, που τα κρύψαμε για να
μη μας τα πάρουν οι Γερμανοί.
Όταν το έφερα, με έδιωξαν να φύγω για
το βουνό, για να γλιτώσω. Έφυγα τρέχοντας.
Έφτασα σε μια πηγή με πλατάνια, αλλά ψυχή
δεν υπήρχε. Τότε πέφτει μια οβίδα και μετά
από λίγο άρχισαν να ρίχνουν με τους όλμους
απ’ το Δαφ-
νιά, χωριό
της Μακρυ-
νείας, και
να χτυπούν
τους γονείς
μου και τον
Πίτσιο και
όλη τη Μα-
Μ Α Ρ Ι Α Κ Ω Ν . Κ Α Λ Ο ΥΔ Ι Ω Τ Η κρυνεία που
«ΠΑΛΑΜΑ» είχε ξεσηκω-
ΦΟΝΕΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ θεί.
ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΣΤΙΣ 5-8-1944 Οι γονείς
μου τρέξανε
να μπουν σε μια χαράδρα. Ο πατέρας μου πρόλαβε. Η μη-
τέρα μου για λίγο δεν πρόλαβε. Έπεσε ένα βλήμα και ένα
κομματάκι, σα ρεβίθι, τη βρήκε στην καρδιά και πέθανε
ακαριαία. Γύρισε πίσω ο πατέρας μου και τη βρήκε πλημμυ-
ρισμένη στο αίμα. Την πήρε στα χέρια του και την μετέφερε
στο σπίτι. Την άλλη μέρα την έθαψαν στον Προφήτη Ηλία Χριστίνα Καλουδιώτη και Ηλίας
στο Καλούδι. Στο μέρος που σκοτώθηκε φτιάξαμε μνημείο Μόσχοβας με τα παιδιά τους
και ο δρόμος που οδηγεί εκεί πήρε το όνομά της». Κων/ίνο και Άγγελο

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
30 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Τα πα ιδιά το υ 1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Γ ε ω ργ ίου : 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
1.1 Χριστίνα
1.2 Τριαντάφυλλος 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
1.3Αγγέλω 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
1.4 Νικόλαος
5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
1.5 Ευτυχία
1.6 Δημήτριος 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
(Τριανταφυλλαίοι) από Φαμήλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

1.2 Τριαντάφυλλος (1865-1924) & Γιαννούλα Λαλιώτη-Παπαδοπούλου
(1869-1943) από Γαβρολίμνη.

Γλυκερία & Γρηγ. Κουτσο-
σπύρος από Μπερπάτη.
Αντώνιος & Χαριτίνη Δημήτριος & Πολυξένη Στεργιάκη.
Καλύβα από Θέρμο. Νικόλαος & Ιωάννα Κονταρίνη.
1. Αικατερίνη
(1896-1945) &
Γεώργιος & Δημήτριος & Κων/ίνα Ανδριτσοπούλου.
Δημ. Σαρρής από Μαρία Στάμου
Μπερμπάτη. από Θέρμο. Αικατερίνη & Σωτήριος Φιλίππου.

Κωνσταντί- Δημήτριος & Αθανασία Ζώη.
νος & Φωτει- Τριαντάφυλλος & Δήμητρα Κάκκου.
νή Κουτσο-
σπύρου από Γεώργιος & Ζωή Αγγελοπούλου.
Μπερμπάτη.
Αικατερίνη & Ιωάννης Μακράκης.

Δήμητρα & Σπύρος Μπόμης.
Αθανάσιος &
Μαργαρίτα Μα- Αικατερίνη & Ιωάννης Κυρίτσης.
κρυκώστα από
Παραδείσι. Αγγελική & Χρήστος Γεωργακόπουλος.
Δημήτριος.

Δήμητρα & Θεόδωρος Καρασούλας.

Σοφία & Θεόδωρος Λυκο- Δημήτριος & Πόπη Λιναρδάτου.
κάπης από Αλμπάνι.
Κων/ίνος & Βασιλική Γκούμα.

Κων/ίνος & Μαρία Λόη.
Θεοδώρα &
Σπύρος Αγγε- Παναγιώτης & Ειρήνη Πάστου.
λόπουλος από
Ναύπακτο Δημήτριος & Μαργαρίτα Δημοπούλου.

Ουρανία & Δημήτριος Παπανικολάου.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 31

Η Γιαννούλα κοπανάει το γάλα στην
καράμπα με το καραμπόξυλο, για να
Ο Τριαντάφυλλος, εγγονός του γενάρχη, και η Γιαννούλα
βγάλει βούτυρο.
Λαλιώτη

Δημήτριος Σαρρής και δίπλα του η κόρη του Θεοδώρα, η σύζυγός του Αικ. Κυρίτση-Σαρρή, η πεθερά
του Γιαννούλα Κυρίτση (Τριανταφύλλαινα), και η Τασία Καλουδιώτη-Κυρίτση (Χρήσταινα).

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
32 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

1. Φωτοαρχείο απογόνων Αικατερίνης Τρ. Κυρίτση & Δημητρίου Σαρρή.

Νικόλαος Κουτσοσπύρος, Αντώνης Σαρρής, Γιώργος Σαρρής

Αντώνης Σαρρής Θανάσης Σαρρής
Γλυκερία Σαρρή

Οι νεόνυμ-
φοι Γρηγό-
ρης Κου-
τσοσπύρος
και Γλυκε-
ρία Σαρρή.
Δεξιά και
αριστερά
τα αδέρ-
φια της
Γλυκερίας
Αριστερά: Θεοδώρα, Γιώργος, Σοφία, , Κώ-
Γιώργος και
στας, η κόρη του Αικατερίνη και ο Δημήτρης
Αντώνης.
του Κώστα αναμένει τη νύφη Αθανασία Ζώη.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 33

1. Φωτοαρχείο απογόνων Αικατερίνης Τρ. Κυρίτση & Δημητρίου Σαρρή.

Τα αδέρφια: Αρ: Αντώνης, Θανάσης, Γιώργος, Κώστας, Γλυκερία, Σοφία και Θεοδώρα

Δεξιά: Κώστας
Σαρρής, Φωτία
Κουτσοσπύ-
ρου-Κυρίτση,
Γεώρ. Σαρρής.
Μπροστα: Θα-
νάσης Σαρρής,
Δημ. Αθ. Σαρ-
ρής, Άννα Νικ.
Κουτσοσπύρου,
Κατερίνα Αθ.
Σαρρή.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
34 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

1. Φωτοαρχείο απογόνων Αικατερίνης Τρ. Κυρίτση & Δημητρίου Σαρρή.

Πρώτα ξαδέρφια
Από αριστερά: Δημήτρης Σαρρής (του Αντωνίου), Λάκης Σαρρής (του Κων/ νου), Δήμητρα Λυκοκάπη
(της Σοφίας), Νίκος Σαρρής (του Αντωνίου), Αγγελική Σαρρή, Αικατερίνη Κυρίτση – Σαρρή, Δημήτρης
Σαρρής (του Αθανασίου), Δήμητρα Σαρρή (του Αθανασίου), Παναγιώτης Αγγελόπουλος (της Θεοδώ-
ρας), Γιώργος Σαρρής (του Κων/ νου), Κώστας Λυκοκάπης (της Σοφίας).
* Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη στον γάμο της Πηνελόπης Κυρίτση (κόρη της Αικατερίνης Κυρίτση –
Σαρρή στο Τρίκορφο τον Απρίλιο 2017.

Ο Κώστας Σαρρής, ο γαμπρός του Σπύρος Αγγελόπουλος, σύζυγος της Θεοδώρας, ο Αντώνης Βασ.
Κυρίτσης, εξάδερφος, τα αδέρφια του Κώστα, Αντώνης, Θανάσης, και από δεξιά οι αδερφές τους Γλυ-
κερία, Σοφία και Θεοδώρα.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 35

1. Φωτοαρχείο απογόνων Αικατερίνης Τρ. Κυρίτση & Δημητρίου Σαρρή.

Από δεξιά: Ο Πάνος Κουτσοσπύρος, η σύζυγός του Καλλιρρόη και η κόρη τους Βαρβάρα. Δίπλα η Σο-
φία Σαρρή, ο Θανάσης Σαρρής, η Γιώτα και η Τούλα Κυρίτση, δύο άγνωστες, ο Γιώργος Σαρρής με τα
γυαλιά, ο γιατρός Ασημάκης Στρατόπουλος, αριστερά του δύο άγνωστοι και ο παπάς, ο Δημήτρης Βασ.
Κυρίτσης, δίπλα του ο Νώντας Κουτοσπύρος, ο Χρήστος Κουτσοσπύρος η Άννα Δημ. Κουτσοσπύρου το
κοριτσάκι μπροστά η Δήμητρα Αθ. Σαρρή και καθιστοί ο Κώστας Σαρρής και η Δήμητρα..............

Χαριτί-
νη και
Αντώ-
νης
Σαρρής
με τα
παιδιά
τους
Δημή-
Οι νεόνυμφοι Αντώνης Σαρρής και Χαριτίνη τρη και
Καλύβα, ο θείος τους Κώστας Κυρίτσης και η Νίκο.
σύζυγός του Παρασκευή και το παρανυμφάκι
Κατερίνα Γεωρ. Σαρρή.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
36 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Τα πα ιδιά το υ 1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Γ ε ω ργ ίου : 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
1.1 Χριστίνα
1.2 Τριαντάφυλλος 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
1.3Αγγέλω 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
1.4 Νικόλαος
5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
1.5 Ευτυχία
1.6 Δημήτριος 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
(Τριανταφυλλαίοι) από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

1.2 Τριαντάφυλλος (1865-1924) & Γιαννούλα Λαλιώτη-Παπαδοπούλου
(1869-1943) από Γαβρολίμνη.

Χρήστος & Αγγελική Μπανιά.
2. Χρήστος (1897- Γιωργούλα Μπαλα-
φούτη, υιοθετημένη Θεόδωρος & Μαρία Μάστορα.
1969) & Αναστασία
ανιψιά της Αναστα- Δημήτριος & Μαρία Φραντζέσκου.
Καλουδιώτη από σίας. Παντρεύτηκε το
Καλούδι. Γρηγόριο Δελημάρη. Γαβριήλ & Ευφροσύνη Τριβήλου.

Η Χρήσταινα με τα δισέγγονά της
Γρηγόρη και Αναστασία.

3. Αντώνιος (1899-1922) Εφοριακός . Πέθανε στρατιώτης στη Δράμα.

4. Γεώργιος (Λιώτσος) 1900-1921.Σκοτώθηκε στο Αφιόν Καραχισάρ της Μ. Ασίας.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 37

Ο Χρήστος με τα εγγόνια του Δημήτρη και Γαβρίλη.

Γρηγόρης
Δελημάρης &
Γιωργούλα

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
38 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

2. Φωτοαρχείο απογόνων Χρήστου Τρ. Κυρίτση & Αναστασίας Καλουδιώτη.

ΟΡΘΙΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Ευγενία Βασ. Κυρίτση, Κώστας Σαρρής, Βασίλης Κυρίτσης με τις νύφες
του Αλεξάνδρα , Δήμητρα και Κατίνα, Γεωρ. Καραπαπάς, Δημ. Γρ. Δελημάρης, Τασία Κυρί-
τση, Χρήστος Κυρίτσης. ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Γαβριήλ Γρ. Δελημάρης, Γεωργία Γεω. Κυρίτση
κρατάει το Γιάννη, Γρηγόρης Δελημάρης, οι αδερφές Κυριακούλα και Τζένη Δημ, Κυρίτση και
η Γεωργούλα Γρ. Δελημάρη.

Άγνωστος
αστυνόμος,
Τασία και
Χρήστος Κυ-
ρίτσης, Γιωρ-
γούλα και
Γρηγόρης Δε-
λημάρης.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 39

2. Φωτοαρχείο απογόνων Χρήστου Τρ. Κυρίτση & Αναστασίας Καλουδιώτη.

Αριστερά όρθιοι:Ο Χρήστος Κυρίτσης , έξι Καλουδι-
τωτοπούλες, και η Τασία Καλουδιώτη (Χρήσταινα).
Καθιστός ο Νικόλαος Καλουδιώτης, η Γιωργούλα
Δελημάρη, ο Κώστας Κυρίτσης κρατάει το Χρήστο Γρ.
Δελημάρη, και δίπλα ο Γρ. Δελημάρης.

Ο Τριαντάφυλλος Γ. Κυρίτσης ανάμεσα στις νύ-
φες του, αριστερά Ευγενία Δελημάρη (Βασίλαι-
να) και δεξιά Τασία Καλουδιώτη (Χρήσταινα).

Τασία Χρ. Κυρίτση με την πεθερά της Γιαννούλα Χρήστος Τριανταφύλλου Κυρίτσης

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
40 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Τα παιδιά του 1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Γ ε ω ργ ίου : 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
1.1 Χριστίνα
1.2 Τριαντάφυλλος 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
1.3Αγγέλω 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
1.4 Νικόλαος
5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
1.5 Ευτυχία
1.6 Δημήτριος 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
(Τριανταφυλλαίοι) Φίλιππας από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............
1.2. Τριαντάφυλλος (1865-1924) & Γιαννούλα Λαλιώτη-Παπαδοπούλου (1869-1943) από Γαβρολίμνη.

5. Γρηγόριος (1905-1977) & Χρυσούλα Κυρίτση (1909-1998)από Αφροξυλιά.
Γρηγόριος & Αλέξανδρος-Ιωάννης.
Ιωάννης & Νίκη Αθανασο- Μαριάννα...
πούλου από Φαμίλα. Χρήστος
Δημήτριος & Ελένη Τάτση.
Θεόδωρος & Αθη- Μαρία-Άννα
Μαρία & Νικ. Θεοδωρά-
νά Σκαρμούτσου. Νικόλαος
κης από Άγιο Θωμά.
Γρηγόριος & Αι-
Μαρία
κατ. Μαλαπρά.
Φωτεινή & Γεωρ. Λαλιώτης
από Νεραντζιές Αιγίου.
Γρηγόριος & Αικατε- Τριανταφυλλιά
Τριαντάφυλλος & Σπυριδούλα ρίνη Λιοφάγου Κυριακούλα
Παγωμένου από Φαμίλα.
Χρήστος & Ευστα- Τριαντάφυλλος
θία Κοντογιώργη
Ιωάννης
Άρτεμις

Δήμητρα & Αντων. Τσίγκος. Μαρία
Γεωργία & Γρηγόριος Αρβανίτης από Γαλατά.
Χρυσούλα & Βαγ- Στέλιος
γέλης Γερακίτης. Δημήτριος
Γεωργία
Λεωνίδας & α) Ανα- Κυριακούλα & Χρήστος Ευφροσύνη
στασία Μηλιώνη και Γρηγόριος Σπανδωνίδης.
β) Τζανή ......;
Μαρία από τη
δεύτερη σύζυγο.

Νικόλαος &
Αθανασία Χρυσούλα & Χρή-
Κουλούρη στος Σαββίδης.
από Πάτρα.
Ηλίας.
Γαβριήλ.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 41

Χρυσούλα και Γρηγόρης Κυρίτσης Αρραβωνιασμένη η
Φωτεινή με το Γιώργο
Λαλιώτη

Τα παιδιά του
Γρηγόρη και της
Χρυσούλας:
Γεωργία με την
έγγονή της,
Τριαντάφυλλος,
Γιάννης, Νίκος,
Φωτεινή και
Μαρία.

Γιάννης και Νίκη με
τα παιδιά τους Γρη-
γόρη και Χρήστο.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
42 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

5. Φωτοαρχείο απογόνων Γρηγορίου Τρ. Κυρίτση & Χρυσούλας Κυρίτση

Σπύρος Παυλοχρήστος, Γρηγόρης, Φωτεινή
Το δάκρυ του πατέρα! Αποχωρίζεται την κόρη του και Χρήστος Βασ. Κυρίτσης. Με τις βαλίτσες
Μαρία που παντρεύεται το Νίκο Θεοδωράκη. έτοιμη η Φωτεινή Κυρίτση για την Αυστρα-
λία

Βάφτιση. Η κουμπάρα και ο κου-
μπάρος στις άκρες. Στη μέση ο
Η Φωτεινή, ο Γιώργος Κ. Κυρίτσης με την αρραβωνιαστι-
Τριαντάφυλλος, η Σπυριδούλα και ο
κιά του Ελένη Κοκκίνου, ο Γιάννης και η Νίκη.
Χρηστάκης.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 43

5. Φωτοαρχείο απογόνων Γρηγορίου Τρ. Κυρίτση & Χρυσούλας Κυρίτση

Παπα-Θόδωρος, Γ. Λαλιώτης, Φωτεινή, Καλλιρρόη Λάμπρου,
Μαρία Κάκκου, Θεοδώρα Σαρρή

Αρ: Φωτεινή, Γεωργία, Μαρία,
Γιάννης

Αγγέλω (Λάμπραινα), Γ. Λαλιώτης, Χρυσούλα (Γρηγό-
ραινα), και Λάμπρος Κυρίτσης.

Χρυσούλα Κυρίτση (Γρηγόραινα).
Αριστερά: Γιάννης, Νίκη, Φωτεινή, Τριαντάφυλλος, &
ο μικρός Γρηγόρης.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
44 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Τα παιδιά του 1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Γ ε ω ργ ίου : 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
1.1 Χριστίνα
1.2 Τριαντάφυλλος 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
1.3Αγγέλω 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
1.4 Νικόλαος
5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
1.5 Ευτυχία
1.6 Δημήτριος 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
(Τριανταφυλλαίοι) Φίλιππας από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

1.2. Τριαντάφυλλος (1865-1924) & Γιαννούλα Λαλιώτη-Παπαδοπούλου (1869-1943) από Γαβρολίμνη.

Δημήτριος (1934-1936).
Κων/ίνος & Γεωργία Πολιτοπούλου
Ιωάννα (1939-1940).
Χριστίνα
6. Βασίλειος (1906- Αντώνιος ( 1929-2008) Παρασκευή &
1978) & Ευγενία Δελη- & Αλεξάνδρα Δελημή- Νικόλαος
Χρήστος Γονατάς
μάρη από Τρίκορφο. τσου από Καλούδι. Αντωνία-
Ευαγγελία Βασίλειος Αλεξάνδρα
Βασίλειος & α) της Ιωάννας
Τριαντάφυλλος (1930- Μιχάλης
Ιωάννα Κοζύρη
2011) & Αγγελική β) Ευαγγελία Τριαντάφυλλος της Ευαγγελίας.
Ρετσινά από Αθήνα. Μασουράκη.
Ιωάννης Μιχάλης
Ευγενία & α) Χρ. Μιχάλης β) Γρηγ. Παυλόπουλος.
Αγγελική Μιχάλη.

Γεώργιος
Βασίλειος & Γε-
Γεώργιος (1932- ωργία Νικολάου Λαμπρινή
Χριστίνα
2008) & Γεωργία Ευγενία & Ιωάννης Κοσμάς. Γεωργία
Μπούζα από
Καλαβρούζα. Ιωάννης & Σοφία Παλαιογιάννη Γεώργιος
Χρήστος & Χριστίνα Καλαμάρα. Γεωργία-Ανθή

Δημήτριος (1937) & Ευγενία & Γεώργιος.
Αικατ. Δαμιανίδου Χρ. Γλαβάς. Μαρία.
από Αθήνα.
Κυριακούλα & Ευανθία.
Παν. Κριτής. Ειρήνη-Αικατερίνη.

Βασίλειος & Αναστ. Καλαφατίδου. Αλιάννα
Χρήστος (1942) & Δήμητρα
Λιγουριάτη από Αθήνα. Γεώργιος & Αγγελική Παπαϊωάννου. Δήμητρα
Δημήτριος & Χρήστος
Λουκία... Αβάπτιστος

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 45

Αριστερά όρθιοι: Τασία Καλουδιώτη (Χρήσταινα), η μικρή Ευγενία στην αγκαλιά της μάνας της Γεωργίας σύζ.
Γεω. Βασ. Κυρίτση, η Ευγενία Β. Κυρίτση (Βασίλαινα).
Καθιστός: Βασίλης Κυρίτσης με τα εγγόνια του Χρήστο , Γιάννη και Βασίλη, παιδιά του Γιώργου.

Δημήτριος Κυρίτσης & Αικατ. Δαμιανίδου Τα εγγόνια του Δημ. και της Αικατερίνης: Γιώρ-
γος, Μαρία, Αικατερίνη-Ερήνη και Ευανθία.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
46 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

6. Φωτοαρχείο απογόνων Βασίλειου Τρ. Κυρίτση & Ευγενίας Δελημάρη

Ο Βασίλης κρατάει τον εγγονό του Βασίλη του Γεωργίου και η Ευγενία την Ευγενία του
Δημήτρη, στη μέση η Αικατερίνη σύζυγος του Δημήτρη.

Δεξιά: Ευγε-
νία, Γεωργία,
Γιώργος,
Δημήτρης.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 47

6. Φωτοαρχείο απογόνων Βασίλειου Τρ. Κυρίτση & Ευγενίας Δελημάρη

Ο Δημήτρης με τη μάνα του Αρ: Γρηγ. Δελημάρης και Γεώρ. Βασ. Κυρίτσης.

Αριστερά: Χρήστος, Γιώργος, Δημήτρης
Αικατερίνη, Τριαντάφυλλος

Η Κυριακούλα Δαμιανίδου με την κόρη της Κατίνα και η
Γεωργία με την πεθερά της Ευγενία που γνέθει.
ΚΑΤΩ: Η Κυριακούλα του Δημήτρη, ο Βασίλης Γεωργίου
Κυρίτσης και η Τζένη Κυρίτση του Δημήτρη.

Αικατερίνη, Αντώνης,
Αλεξάνδρα, Γεωργία.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
48 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Τα πα ιδιά το υ 1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Γ ε ω ργ ίου : 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
1.1 Χριστίνα
1.2 Τριαντάφυλλος 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
1.3 Αγγέλω 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
1.4 Νικόλαος
5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
1.5 Ευτυχία
1.6 Δημήτριος 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
(Τριανταφυλλαίοι) από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

1.2 Τριαντάφυλλος (1865-1924) & Γιαννούλα Λαλιώτη-Παπαδοπούλου
(1869-1943) από Γαβρολίμνη.

7. Παπα-Θεόδωρος (1908-1990) & Πηνελόπη Κατσαγάνη από Άνω Βασιλική.

Μαρία Λα- Ελένη Τσαλίκη.
κουμέντα.
Ελένη & Χρ. Λα- Άγγελος Τσαλίκης.
κουμέντας από
Παλαιόπυργο. Θεοδώρα & Βαγγέλης Πίπας.
Μενέλαος.
Γεωργία & Κυριάκος Ιωάννου. Αλεξία.
Ευγενία & Αλέκος
Χωραφάς από Πόδο. Αλέξης.
Αικατερίνη & Παν. Λώρας.
Σοφία.
Ιωάννα & Αντ. Τσαγ- Κων/ίνα. Κων/ίνος-Ανδρέας.
γανός από Ασπριά.
Πηνελόπη & Χριστόφο- Χαράλαμπος.
ρος Σαριδάκης. Αλέξανδρος.
Μαριάννα &
Αντώνιος Νικόλ.
Κρις Σάντερ.
Ιωάννης
Νεκταρία Γεώργιος.
Αχιλλέας & Λαμπρινή Σιτα-
Θεοδώρα & Παντελής Ντοντός
κοπούλου από Ναύπακτο. Λαμπρινή.
Δημήτριος Αντωνία & Κων/ίνος Ευστρατία - Μαρία.
Μαρία & Νικόλαος Φουντούκης.
Κάκκος από Τρίκορφο. Ευγενία & Παν. Θεοδωρίδης. Κυριακή.

Μαρία.
Σοφία & Χρήστος Γαλανόπουλος.
Άννα.
Ευπραξία & Ορέστης Ανδρέας.
Βασιλειάδης από Αθήνα. Πηνελόπη & Ηλίας Καραΐνδρος. Αικατερίνη
Νικόλαος & Άννα Ραπτάκη. Ορέστης

Τριαντάφυλλος & Ελένη Αντωνία-Μαρία & Αντώνιος Παπακωνσταντίνου.
Βλάχου από Ναύπακτο. Θεόδωρος.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 49

Εις μνημόσυνον αιώνιον
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
Την 27ην Δεκεμβρίου παρελθόντος έτους, πλήρως ημερών εκοιμήθη εν Κυρίω ο πρώην Εφημέ-
ριος του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Ναυπάκτου, ο ιερεύς Θεόδωρος Κυρίτσης.
Ό αείμνηστος π. Θεόδωρος εγεννήθη το 1908 εις Τρίκορφον Ναυπακτίας. Διάκονος και ιερεύς
εχειροτονήθη τό 1947 υπό του τότε Μητροπολίτου Ναυπακτίας και Ευρυτανίας Χριστοφόρου.
Στην αρχή ετοποθετήθη εφημέριος του ιερού ενοριακού Ναού Αγ. Αθανασί-
ου Βλαχομάνδρας. Την 1η Δεκεμβρίου 1952 διωρίσθηκε εφημέριος του Ιε-
ρού Ναού Αγ. Γεωργίου Ναυπάκτου, την ενορία του οποίου υπηρέτηοε με
ιερό ζήλο και αγάπη προς τον λαόν που του εμπιστεύθηκε η Εκκλησία ως το
1980, που λόγω γήρατος και συμπληρώσεως των ετών εξήλθεν της ενεργού
υπηρεσίας. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης, κύρος Δαμασκηνός το 1981 του
απένειμε το οφφίκιο του Οικονόμου. Επίσης υπήρξε άξιος, τίμιος, στοργι-
κός και σωστός οικογενειάρχης. Της νεκρωσίμου ακολουθίας προέστη ό Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Αλέξανδρος, ό οποίος με την ομιλία του εξήρε την πο-
λύπλευρη ποιμαντική και εν γένει εκκλησιαστική προσφορά του. Είθε ό αεί-
μνηστος π. Θεόδωρος, που η ψυχή του ευρίσκεται πλέον επί του ουρανίου
θυσιαστηρίου, να μεσιτεύει υπέρ πάντων ημών.
Ιερεύς Ιωάννης Σπυρόπουλος

Αχιλλέας, Ευγενία, Ευπραξία, Τριαντάφυλλος, Ελένη, Μαρία, Πηνελόπη (παπαδιά), παπα-Θόδωρος

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
50 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

7. Φωτοαρχείο απογόνων παπα-Θόδωρου Τρ. Κυρίτση & Πηνελόπης Κατσαγάνη

ΑΡ: Ευγενία, Τριαντάφυλλος, Ευπραξία, η Λαμπρινή κρατάει τη Δώρα, η για-
γιά Αχιλλέαινα (Ευγενία), παπα-Θόδωρος, Νίκος, Μαρία και η παπαδιά Πηνελόπη.
Μπροστά τα παιδιά:: Κατερίνα, Νεκταρία, Δημήτρης, Αντωνία και πίσω Σοφία και Πηνελόπη.

ΑΡ: Ελένη, Ευγενία, Ιωάννα, Μαρία, Ευ-
πραξία, Αχιλλέας και Τριαντάφυλλος.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 51

7. Φωτοαρχείο απογόνων παπα-Θόδωρου Τρ. Κυρίτση & Πηνελόπης Κατσαγάνη

Ο Θεόδωρος Τρ.
Κυρίτσης πριν
χειροτονηθεί
παπα-Θόδωρος
ανάμεσα στον
Αθανάσιο Πρέ-
ντζα αριστερά
και Νικήτα Κό-
ντο δεξιά.

ΟΡΘΙΟΙ: Ιωάννα, Αχιλλέας, Τριαντάφυλλος,
Βαφτίζεται η Φωτεινή του Νικ Αθαν Κυρίτση. Διακρί- ΚΑΘΙΣΤΟΙ : Ελένη, Ευγενία, Μαρία, Ευπρα-
νονται η μητέρα, η νουνά, η γιαγιά και η θεία Τούλα. ξία.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
52 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Τα πα ιδιά του 1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Γ ε ω ργ ίου : 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
1.1 Χριστίνα
1.2 Τριαντάφυλλος 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
1.3Αγγέλω 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
1.4 Νικόλαος
5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
1.5 Ευτυχία
1.6 Δημήτριος 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
(Τριανταφυλλαίοι) από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

1.2 Τριαντάφυλλος (1865-1924) & Γιαννούλα Λαλιώτη-Παπαδοπούλου
(1869-1943) από Γαβρολίμνη.

Βασιλική, υιοθετημένη ανι- Μαρία.
8. Μαρία (1909-1995) ψιά του Ζαχαρία. Παντρεύ- Ζαχαρούλα.
& Ζαχαρίας Βεργούλης τηκε τον Νικόλαο Κουνέλη.
Αθανασία.
από Κ. Μακρυνού.

Γεωργία & Αντώνιος Απο- Αθανάσιος..
στολόπουλος από Δάφνη. Κων/ίνος.
9. Ελένη (1911-1981) Χαρίλαος & Λαμπρινή Κων/ίνος.
& Κων. Μαστραπάς Πάνου από Α. Χώρα. Σωτήριος.
από Γαυρολίμνη. Δημήτριος & Αναστασία Κων/ίνος.
Πελέκη από Ανάληψη.
Ελένη.

Παναγώτης &
10. Κων/ίνος Ιωάννα & Αγησίλαος Γιαννα- Αγησίλαος.
Έβελιν Ζαμπάρα.
(1913-1999) κόπουλος από Α. Μακρυνού Χρήστος.
Κων/ίνος & Μαρία
& Παρασκευή Γεώργιος & Ελένη Κων/ίνος Καραμπουρνιώτη. Αλε-
Κυρίτση από Κοκκίνου από Μονα- ξάνδρα
Αφροξυλιά. στηράκι Φωκίδας. Παρασκευή

Παρασκευή.
Νικόλαος & Αικατερίνη & Χρή- Ιωάννα & Παν. Αγάς. Αγγελική-Αικατερίνη
Τρέσιν. στος Δαμαντόπου-
Παναγιώτα, σκοτώθηκε σε
λος από Κιάτο.
αυτοκινηστικό μικρή το 1978.
Παναγιώτης & Ντραγκάνα
Μέρεσιν-Τζέμα.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 53

Ελένη Κυρίτση-Μαστραπά και Ευγενία Β. Γεωργία Μαστραπά, κόρη της Ελένης.
Κυρίτση

Ο Κώστας Κυρίτσης &
η σύζυγός του Πα-
ρασκευή, με τα παι-
διά τους Γιαννούλα,
Κατερίνη, μπροστά ο
Γιώργος και ο μικρός
Νίκος

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
54 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

10. Φωτοαρχείο απογόνων Κων/ίνου Τρ. Κυρίτση & Παρασκευής Κυρίτση.

Σπύρος Τύμπας, Κώστας Τρ. Κυρίτσης, και Γιάννης Νικ. Κυρίτσης.

Ο Κώστας Τρ. Κυρί-
τσης ανάμεσα στα ξα-
δέρφια του αριστερά
Ηλία Νικ. Κυρίτση και
Γιάννη Νικ. Κυρίτση.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 55

10. Φωτοαρχείο απογόνων Κων/ίνου Τρ. Κυρίτση & Παρασκευής Κυρίτση.

Ο Κώστας και η Παρασκευή Κυρίτση ανάμεσα στα εγγόνια τους Έβελιν και Παναγιώτη Γιαννακόπου-
λο. Μπροστά τους ο Κώστας Γιαννακόπουλος και δεξιά η μητέρα τους Γιαννούλα.

Ο Νίκος Κυρίτσης ανάμε-
σα στους γονείς του Παρα-
σκευή και Κώστα.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
56 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Τ α πα ιδιά του 1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Γ ε ω ργ ίου : 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
1.1 Χριστίνα
1.2 Τριαντάφυλλος 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
1.3Αγγέλω 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
1.4 Νικόλαος
1.5 Ευτυχία
1.6 Δημήτριος 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
(Τριανταφυλλαίοι) από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

1.2 Τριαντάφυλλος (1865-1924) & Γιαννούλα Λαλιώτη-Παπαδοπούλου
(1869-1943) από Γαβρολίμνη.

11. Γαβριήλ (1915- Τριαντάφυλλος.
1996) & Αναστασία Ιωάννα & Χρήστος Αλέξανδρος & Ελένη Κου-
Τελώνη από Πάτρα. Μπίστας από Άρτα. τσοπούλου από Πάτρα. Ιώνη.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 57

11. Φωτοαρχείο απογόνων Γαβριήλ Τρ. Κυρίτση και Τασίας Τελώνη.

Oικογένεια
Γαβριήλ
και Τασίας
Κυρίτση.
Μελβούρνη
1969

Τριαντάφυλλος (Λάκης) και η αδερφή του
Ιωάννα (Τζένη) .

Η οικογένεια Γαβριήλ Κυρίτση
και ο εγγονός τους Αλέξανδρος
Μπίστας.
Ένθετη στη φωτογραφία η Ιώνη,
κόρη του Αλέξανδρου Μπίστα και
Τζένη Γαβ.
δισεγγονή του Γαβριήλ Κυρίτση.
Κυρίτση

Λάκης Γαβ.
Κυρίτσης

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
58 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Τ α πα ιδιά του 1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Γ ε ω ργ ίου : 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
1.1 Χριστίνα
1.2 Τριαντάφυλλος 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
1.3Αγγέλω 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
1.4 Νικόλαος
5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
1.5 Ευτυχία
1.6 Δημήτριος 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
(Στρατογιανναίοι) από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

1.3 Αγγέλω Γεωρ. Κυρίτση (1868-1950) & Παν. Στρατογιάννης από Μπερ-
μπάτη

1. Βασιλική & Βασίλειος Κα- Απόστολος & Ελπινίκη Τζωρτζοπούλου
λουδιώτης από Μαραθιά.
Δημήτριος & Καλλιρρόη Τσιλιγιάννη.
Παναγιώτα & Φίλιππας Μακρυκώστας.
2. Ιωάννης (1890-
Ανδρέας & Μαρία Κατσάκου.
1982) & Ευαγγελία Ζά-
βρα από Πετροχώρι. Αλέκος & Αικατερίνη Σπυροπούλου.
Παναγιώτης & Αγγελική Ρήγα.
Αθανάσιος & Μαρία Κορδαλή.

Κων/ίνος & Σοφία Μυζήθρα.
Βασιλική & Χρήστος Καλιακμάνης.
3. Κωνσταντούλα &
Νικόλαος Σπαής από Ανδρέας & Γεωργία Βέτσικα.
Γαβαλού. Πηνελόπη & Δημήτριος Μυζήθρας.
Αγγελική & Θεμιστοκλής Χρηστίδης.
Γεώργιος & Βασιλική Μπαρλα.
4. Ασημάκης Στρατό-
πουλος (1899-1999) Αγγελική & Νικόλαος Τσίμπλης.
& Ιάνθη Καποτά Ιωάννα & Ανασάσιος Καλογερής.
(1912-1963), από
Πάτρα. Παναγιώτα & Αλέκος Χαντζηπαύλου.
Ελένη & Αντώνιος Νικολόπουλος.
5. Νικόλαος & Αγγε-
Σωτήριος & Στέλλα Ευστρατιάδου.
λική Καραπάνου από
Μεσάριστα. Χρήστος & Έλενα Νικολαΐδου.
Παναγιώτης & Δήμητρα Φουσέκη.
Ανδρομάχη & Διονύσιος Γασπαρινάτος.
Βασιλική & Νικόλαος Βολωμάνος.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 59

1.3 Φωτοαρχείο απογόνων Αγέλως Κυρίτση & Παναγιώτη Στρατογιάννη.

Γιάννης
Στρατο-
γιάννης
και Βαγγε-
λιώ Ζαβρα

Τα αδέρφια:Δημήτρης, Παναγιώτα, Ανδρέας, Αλέκος, Πάνος, Θανάσης.

Τα παιδιά του Γιάννη και της Βαγγελιώς. Δεξιά ο Ανδρέας και η Μαρία, η νύφη τους Κατε-
Παναγιώτα, Αλέκος, Ανδρέας, Πάνος, ρίνα , ο σύζυγος της Ασημάκης και τα αδέρφια του
Δημήτρης, Θανάσης. Χρήστος και Γιάννης.

Ανδρέας &
Μαρία, με τα
εγγόνια τους
Ανδρέα και
Χριστίνα.
Ανδρέας &
Μαρία, ο εγ-
γονός τους
Ανδρέας και
ο γιος τους
Γιάννης.
Αρ: Σταθόπουλος (δά-
σκαλος), Φιλ. Μακρυ-
κώστας, Γιάννης Στ/
γιάννης, άγνωστος,
Βαγγελιώ, Θανάσης,
Ανδρέας, Μαρία, Αντ.
Σαρρής

Ο Ανδρέας με τη
μάνα του Βαγγε-
λιώ.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
60 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Τ α πα ιδιά του 1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Γ ε ω ργ ίου : 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
1.1 Χριστίνα
1.2 Τριαντάφυλλος 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
1.3Αγγέλω 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
1.4 Νικόλαος
5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
1.5 Ευτυχία
1.6 Δημήτριος 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
(Στρατογγιαναίοι) από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

1.3 Αγγέλω Γεωρ. Κυρίτση (1868-1950) & Παν. Στρατογιάννης από Μπερ-
μπάτη

Γρηγόριος & Φιλιώ Διβάνη.
Αγγελική & Χρήστος Καραπαπάς.
6. Δημήτριος (1906- Χρήστος & Σουζάνα ..............
1968) & Παναγιώτα
Κουτσοσπύρου από Βασίλειος & Κων/ίνα Κουτσοσπύρου.
Μπερμπάτη. Ιωάννα & Μανούσος Μαριδάκης.

Γεώργιος & Αντωνία Ραγκαβά.

Παναγιώτης & Ελένη Περδίκη.

7. Γεώργιος (1906- Θεόδωρος & Σμαράγδα Γιακουμή.
1975) & Αικατερίνη
Κων/ίνος & Δροσούλα Κόκλα.
Κυρίτση από Αφρο-
ξυλιά. Ασημάκης & Άννα Πολύζου.

Αγγελική & Γεώργιος Φλούδας.

Θωμάς & Ευθυμία Μαγγιόρου.

8. Παναγιώτα (1909- Ανδρέας & Ελένη Κομπατσιάρη.
1993)& Ν. Χαρα- Αικατερίνη & Ιωάννης Παπαθανασίου.
λαμπόπουλος από
Περιθώρι. Αγαθή & Χρήστος Καραγιώργος.

Ανθούλα & Γεώργιος Ζήκος.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 61

1.3 Φωτοαρχείο απογόνων Αγέλως Κυρίτση & Παναγιώτη Στρατογιάννη.

Μαρία και Ανδρέας Στρατογιάννης
Αρ: Ανδρέας, τα αδέρφια: Ασημάκης, (γιατρός), Γιάννης και
Γιώργος, τα αδέρφια του Ανδρέα: Πάνος, Δημητράκης και η
σύζυγός του Καλλιρρόη και μπροστά η μάνα τους η Βαγγελιώ.

Οι γνωστοί μας πλέον Στρατογιαν-
ναίοι σε φαγοπότι.

Παπα-Θεοφάνης Τερζής, Ανδρέας Αλέκος και Παναγιώτα
Στρατογιάννης, Μαρία Κατσάκου, Στρ/γιάννη, η μάνα
Ανδρέας Κουτρούκης τους Βαγγελιώ και η
νύφη τους Καλλιρρόη.

Τα αγόρια του Ανδρέα: Ανδρέας Κουτρούκης (κουμπάρος)
Μαρία Κατσάκου και Ανδρέας
Αρ: Χρήστος, Ασημάκης, Γιάννης. Στρατογιάννης (Παρανυμ. Πέτρος
Κατσάκος & Ανδριάννα Δάσκα).

Μαρία Κατσάκου

Οι Στρατογιανναίοι διασκεδάζουν στο πανηγύ- Αριστερά: Δημ. Στρατογιάννης, Χρυσάνθη Κατσάκου,
ρι της Μπερμπάτης. Ανδ. Στρατογιάννης, Μαρία Κατσάκου Πέτρος Κατσά-
κος, Αθ. Στρατογιάννης, Περνάνε το Φίδαρη να πάνε
στη Μπερμπάτη (Μαρία-Ανδρέας αρραβωνιασμένοι)
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
62 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Τ α πα ιδιά του 1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Γ ε ω ργ ίου : 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
1.1 Χριστίνα
1.2 Τριαντάφυλλος 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
1.3Αγγέλω 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
1.4 Νικόλαος
5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
1.5 Ευτυχία
1.6 Δημήτριος 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
(Νικολακαίοι) από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

1.4 Νικόλαος (1872-1940) & α) Αλεξάνδρα Τύμπα (1884-1907) από Τρίκορφο
και β )Καλλιρρόη Λάμπου (1883-1941) από Καστανιά.

1. Γεώργιος (1900-1985) από την
πρώτη σύζυγο Αλεξάνδρα Τύμπα &
Δέσποινα Κανάρη (1913-1996) από
Θεσσαλονίκη.

Αλεξάνδρα & Αντώνιος Βενεκάς από Αθήνα.

Άννα & Martin Hider Θεόδωρος.
Berger από Αυστρία.
Νικόλαος & Irmgard
Hepner από Γερμανία. Ιόλη.
Γεώργιος & Αλεξάνδρα
Νικόλαος.
Ράπτη από Βόνιτσα.
Αβάφτιστη.

Ελένη & Δημ. Μπιλάλης. Νικόλαος.
Αναστασία & Νικόλαος
Κολάρος από Αθήνα. Άννα Κολάρου. Ηλιάνα-Ελισάβετ.

Απόστολος & Βασιλική Παπαδοπούλου από Πάτρα.

2. Ελένη (1904-1996) από Ευστράτιος & Κυριακή Παπαδάκη από Κρήτη.
την πρώτη σύζυγο & Σπύρος
Χρήστος. Δολοφο- Ελένη & Μιχ. Λαγουδάκης.
Μυλωνάς από Κ. Μακρυνού. νήθηκε το 1965.
Άννα & Νικόλαος Χάψας.
Αννίβας & Μαρία
Τσουκιά από Κέρκυρα. Αικατερίνη & Χρή- Αθηνά & Νικόλαος Γυφτά-
στος Τσερπέλης. κης.
Χριστίνα & Κων. Παναγούλιας.
Ιωάννα & Θεόδωρος Μακρής
Σπύρος. +Ελένη (1967-1989)
Απόστολος.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 63

Η οικογένεια
του Νικολάου
και της Καλλιρ-
ρόης. Από αρι-
στερά: Αλέξω,
Γιάννης, Ελένη
με το Λάμπρο
στην αγκαλιά,
ο Νίκος, η
Καλλιρρόη με
το Νάσο στην
αγκαλιά, ο Ηλί-
ας στην άκρη
και η Μαρία
μπροστά.

1. Γεώργιος Κυρίτσης & Δέσποινα Κανάρη. 2. Ελένη Κυρίτση & Σπύρος Μυλωνάς.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
64 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

1. Φωτοαρχείο απογόνων Γεωργίου Νικ. Κυρίτση & Δέσποινας Κανάρη

Νικόλαος Γεωρ. Κυρίτσης & Irmgard Hepner από Γερμανία.
Αναστασία Γ. Κυρίτση

Δεξιά ο Γεώργιος Νικ. Κυρίτσης

Δεξιά ο Γεώργιος Κυρίτσης με δεμένο χέρι, για δεύτερη φορά
τραυματίας στη Μ. Ασία, μαζί με στρατιωτικό γιατρό και νο-
σοκόμα. Ο καθιστός παραμένει ακόμα άγνωστος, γιατί όταν
τα έλεγε ο μπαρπα-Γιώργος δεν τ’ άκουγε κανένας.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 65

2. Φωτοαρχείο απογόνων Ελένης Νικ. Κυρίτση & Σπύρου Μυλωνά

Τα παιδιά της Ελένης Νικ. Κυρίτση και Σπ.
Μυλωνά: Αριστερά Χρήστος, Στρατής,
Ρήνα, Αποστόλης και Αννίβας.
Αρ: Άγνωστη, άγνωστος, Σπύρος Μυλωνάς, Χρήστος Τσερ-
πέλης, άγνωστη η μικρή, Ρήνα και Γιαννιώ Μυλωνά.
Αρ:
Χρ. Μυλω-
νάς, Κική,
Αποστό-
λης, Νάσος
Κυρίτσης, Κ.
Λινάρδος
ΟΡΘΙΟΙ:
Χρήστος.
Βασίλης και
Νίκος Ιω. Κυρίτσης, Αννίβας, Ρούλα Τύ- Τριαντάφυλ-
μπα, Ρούλα Η. Κυρίτση και Νάκος. λοςΚυρίτσης,

Αριστερά: Ελευ-
θερία Δ. Κυρίτση,
Αλέξω Ν. Κυρίτση,
Ελένη Ν. Κυρίτση,
φώτης Μυλωνάς με
τη γυναίκα του........
Ελένη Κυρίτση και
Σπύρος Μυλωνάς,
Θεόδωρος Κυρί-
τσης, Δημήτριος
Γεωρ. Κυρίτσης, πα-
πα-Κώστας Τύμπας
με το κοριτσάκι του
που πέθανε μικρό
και ο παππούς
Νικόλαος Κυρίτσης
σταυροπόδι.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
66 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Τα πα ιδιά του 1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Γ ε ω ργ ίου : 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
1.1 Χριστίνα
1.2 Τριαντάφυλλος 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
1.3Αγγέλω 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
1.4 Νικόλαος
5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
1.5 Ευτυχία
1.6 Δημήτριος 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
(Νικολακαίοι) από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

1.4 Νικόλαος (1872-1940) & α) Αλεξάνδρα Τύμπα (1884-1907) από Τρίκορφο
και β )Καλλιρρόη Λάμπου (1883-1941) από Καστανιά.

3. Αλεξάνδρα (1910-1999) από τη δεύ-
τερη σύζυγο Καλλιρρόη Λάμπου & Νικό-
λαος Γεωργούλας από Άνω Βασιλική.

Παναγιώτα & Νικ. Βώσος.
Ευστρατία &
Αλεξία & Χρ. Συκάρης.
Γεώργιος Μαρίας
από Γαβρολίμνη. Αγάπη & Παν. Μικές.

Φωτεινή & Αση- Παναγιώτης & Ζωή Κοντού.
μάκης Καλιανέζος
από Μεσολόγγι. Νικόλαος & Ουρανία Κόσυφα.

Λεωνίδας.
Ελευθερία &
Νικόλαος & Σοφία Νικολοπούλου.
Χρήστος Αρβανί-
της από Γαλατά. Δήμητρα.

Αλεξάνδρα & Παν. Βασιλείου.
Δημήτριος & Χαρίκλεια Καρναχωρίτη
από Γαβρολίμνη. Νικόλαος & Θεοδώρα Θεοδότου.

Κων/ίνος & Αθαν. Αποστολοπούλου.

Μαγδαληνή & Δημ. Κων/ίνος & Ευφροσύνη Σέρτη.
Κουκουσέλης από Βόλο.
Νικόλαος.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 67

3. Αλεξάνδρα Νικ. Κυρίτση και Νικόλαος Γεωργούλας.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
68 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

3. Φωτοαρχείο απογόνων Αλεξάνδρας Νικ. Κυρίτση & Νικολάου Γεωργούλα.

Τα παιδιά του Χρήστου και της Ελευθερίας Αρβα-
νίτη. Από αριστερά: Λεωνίδας, Νίκος και Δήμητρα. Ο
πατέρας κρατάει το πτυχίο του Νίκου (2004) και η μη-
τέρα Ελευθερία μια ανθοδέσμη..

Η Ελευθερία της Αλέξως και του Νικολάου
Γεωργούλα & ο Χρήστος Αρβανίτης νιόπα-
ντροι στα Γιάννενα..

Ο Δημήτρης Γεωργούλας της Αλέξως και του Νικολά-
ου. Στη διπλανή φωτογραφία η κόρη του Άντα.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 69

3. Φωτοαρχείο απογόνων Αλεξάνδρας Νικ. Κυρίτση & Νικολάου Γεωργούλα.

Από αριστερά: Η Γιαννούλα Λαλιώτη Η Λίτσα Γεωργούλα με τη μάνα της Αλέξω.
(Τριανταφύλαινα) με τη συνυφάδα της
Καλλιρρόη Λάμπου (Νικολάκαινα).

Η Γιώτα, εγγονή της Αλέξως Κυρίτση και
Η Γεωργία Αθ. Κυρίτση συνοδεύει την εξαδέρφη της κόρη της Στρατούλας, συνοδεύεται από τη
Λίτσα και τον Τάκη Κουκουσέλη μετά τη στέψη. θεία της Ελευθερία Γεωργούλα - Αρβανίτη.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
70 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Τ α πα ιδιά του 1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Γ ε ω ργ ίο υ : 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
1.1 Χριστίνα
1.2 Τριαντάφυλλος 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
1.3Αγγέλω 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
1.4 Νικόλαος
5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
1.5 Ευτυχία
1.6 Δημήτριος 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
(Νικολακαίοι) από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

1.4 Νικόλαος (1872-1940) & α) Αλεξάνδρα Τύμπα (1884-1907) από Τρίκορ-
φο και β )Καλλιρρόη Λάμπου (1883-1941) από Καστανιά.
Καλλιρρρόη & Κων/ίνος Λι-
Καλλιρρόη
νάρδος από Μικρή Παλούκοβα
Ισμήνη-
Μαρία & Φά- Σωτηρία
νης Βαλμάς.
Βασίλης
Νικόλαος.
Γεωργία & Παν. Σοφία
(1940-+1940)
Ντζουμάνης.
Κων/ίνος
Βασιλική Κων/ίνος
& Θωμάς
4. Ιωάννης Νικ. Κυρίτσης Ελένη
Κάκκος.
(1912-2003) & Βασιλική Πα- Καλλιρρόη-Μαρία
γανιά (1918 ) από Κ. Βασιλική.
Γενέθλια 2016.
Η γιαγιά Βάσω,
Λεμονιά & Αντώνιος Δρόσος από Χόμορη.
με τα 22 δισέγ-
Αθανάσιος & Λεμονιά. ( Ελίνα) γονα σήμερα το
Παν. Νταγκούμα Αντώνιος. 2017, γιόρτασε
Μαρίνα. τα γενέθλιά της
Ιωάννης & Χρι-
το 2016. στα 98
στίνα Γρηγορίου. Βαρβάρα-Λεμονιά της χρόνια. Έλα
( Βαλένια ). και στα 100.

Ιωάννης Μαρίνα (από
Αναστασία & Φώτιος Γεωρ- Γεώργιος & α) Αγλαΐα Καρανα- α΄ γάμο)
γούλας από Α. Βασιλική. χωρίτη και Β) Σοφία Ξηρού
Ιωάννης & Λέσλεη Μπρούνο
Παπα-Νίκος & Μαρία Κουρουβασίλη από ΗΠΑ.
Νικόλαος.
Βασιλική - Ρεβέκκα & Κων/ίνος.
Αριστείδης.
Ιωάννης Πατούχας. Νικόλαος.
Στέλιος.
Κων/ίνος & Βασιλική Πατογιάννη από Γαβρολίμνη.
Κων/ίνος-Διγενής.
Ιωάννης & Αγαθή Διγενή.
Βασιλική-Χριστίνα.
Χαρίλαος & Ελένη Πατινιώτη. Βασιλική.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 71

Αριστερά:
Θωμ. Κάκκος
και η σύ-
ζυγός του
Βάσω με τα
παιδιά τους
Κων/ίνο,
Καλλιρρόη-
Μαρία και
Ελένη. Η
Καλλιρρόη
Βαλμά και η
Σοφία
Η οικογένεια Γιάννη Κυρίτση και
Βασως Παγανιά. Αρισ: Λεμονιά, Ντζουμάνη, η Ισμήνη, στο βάθος ο Βασίλης Ντζουμάνης. Μπροστά η
Παπα-Νίκος, Καλλιρρόη, Κώστας Καλλιρόη Λινάρδου-Κυρίτση, η Γεωργία με το σύζ. Παν. Ντζουμάνη, η
και η Τασία Μαρία με το σύζυγό της Φάνη Βαλμά και πίσω ο Κων/ίνος Ντζουμάνης

Η Τασία Κυ-
ρίτση, ο Γιαν-
νάκης και ο
σύζυγός της
Φώτης Γεωρ-
γούλας.

ΟΡΘΙΟΙ: Ελίνα, και μπροστά της η Μαρίνα και η Βαλένια. Ο Γιώργος Φ. Γεωργού-
Γιώτα, Θανάσης, Γιάννης, Χριστίνα, ΚΑΘΙΣΤΟΙ: Λεμονιά, λας και της Τασίας και
η γιαγιά Βάσω, Αντώνης και Αντώνης. η Σοφία Ξηρού υπογρά-
φουν να γίνουν σύζυγοι.

Ο Γιάννης έχει αγκαλιάσει αρι- Λέσλεη Μπρούνο & Γιάν. Κυρίτσης,
στερά τη μάνα του Μαρία Κου- Μπέκυ Ν. Κυρίτση & Γιάν. Πατούχας.
Ο παπα-Νίκος με τα παιδιά ρουβασίλη και δεξιά τη γυναίκα
του Μπέκη και Γιάννη και τα του Λέσλεη. Μπροστά η αδερφή
πέντε εγγόνια του. του Μπέκη.

Ο Γιάννης Κ. Κυρίτσης, με τον
Κων/ίνο-Διγενή, η Αγάθη Διγενή -
με τη Βασιλική - Χριστίνα.
Γιαγιά Βάσω, Βασιλική, σύζ. Κώστα, τα
παιδιά τους Γιάννης και Χάρης, ο Κώ- Ο Χάρης Κ. Κυρίτσης, η Βασιλι-
στας, η ανιψιά του Βάσω Λινάρδου (μετ. κούλα και η Έλενα Πατινιώτη-
Κάκκου) και ο Γιάννης Νικ. Κυρίτσης. Κυρίτση.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
72 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

4. Φωτοαρχείο απογόνων Ιωάννου Νικ. Κυρίτση & Βασιλικής Παγανιά.

Η Λεμονιά και ο Αντώνης Δρόσος με τα εγγόνια Ο Κώστας Κυρίτσης, η Καλή Διγενή και ο σύζυγός
τους Ελίνα, Μαρίνα, Βαλένια και Αντώνη. της Χρήστος συνομιλούν με τη Βασιλική-Χριστίνα.
Μπροστά ο μικρός Κων/ίνος - Διγενής.

Η Λεμο-
νιά με τα
παιδιά της
Θανάση
και Γιάννη.
1976

Λέσλεη Μπρούνο Κυρίτση με τα παιδιά της Νίκο,
Στέλιο και Άρη.

Γιάννης Πατούχας και Μπέκη Κυρίτση με τα παι-
Ο Παπα-Νίκος με το γιο του Γιάννη διά τους Νίκο και Κώστα.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 73

4. Φωτοαρχείο απογόνων Ιωάννου Νικ. Κυρίτση & Βασιλικής Παγανιά.

Η Αριστερά η Βάσω Κυρίτση , ο Κώστας Κυρίτσης
κρατάει τη Βασιλική-Χριστίνα, δίπλα του η Αγάθη,
η Έλενα κρατάει τη Βασιλική και ο Χάρης.
Τα αδέλφια: Λεμονιά, Τασία, Κώστας, Νίκος
και μπροστά του η Καλλιρρόη, στη μέση η
μάνα Βάσω και ο θείος τους Λάμπρος.

ΜΠΡΟΣΤΑ:
Γιάννης Νικ.
Κυρίτσης,
Κώστας
Ιωάννου
κρατάει το
Γιάννη του
παπα-Νίκου
Μαρία Κου-
ροβασίλη,
παπα-Νίκος
κρατάει τη
Μπέκη, ο
Φώτης Γε-
ωργούλας,
ο γιος του
Γιώργος, η
γυναίκα του
Τασία και
πίσω ο γιος
της Γιάννης.
Δίπλα από την Τασία η Βάσω Κ. Κυρίτση, η Λεμονιά, ο Γιάννης Δρόσος και στο βάθος με τα γυαλιά ο
Αντώνης Δρόσος. Η γιαγιά Βάσω δεσπόζει με το μικρό Χάρη. Δίπλα της οι αδερφές Λινάρδου, Βάσω,
Γεωργία και Μαρία που κρατάει το Γιάννη Κων. Κυρίτση και πιο πίσω οι γονείς τους Κώστας Λινάρδος
και Καλλιρρόη Κυρίτση-Λινάρδου.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
74 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

4. Φωτοαρχείο απογόνων Ιωάννου Νικ. Κυρίτση & Βασιλικής Παγανιά.

Στο χορό τα
αδέρφια Γεωρ-
γούλα. Μπρο-
στά ο Γιάννης
και πίσω ο
Γιώργος.

Ο Γιάννης Πα-
τούχας και η σύ-
ζυγός του Μπέκη
Ν. Κυρίτση με τον
Κώστα. Ο Γιάννης
Κ. Κυρίτσης και
στην άκρη η σύ-
ζυγός του Αγάθη
με τον Κων/ίνο-
Διγενή. Στη μέση
η Βάσω και ο
Κώστας Κυρίτσης
γονείς του Γιάν-
νη. Μπροστά η
γιαγιά Βάσω Ιω.
Κυρίτση.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 75

4. Φωτοαρχείο απογόνων Ιωάννου Νικ. Κυρίτση & Βασιλικής Παγανιά.

Τασία Ι. Κυ-
ρίτση & Φώ-
της Γεωρ-
γούλας.

Τασία
Κυρίτση με
το γιο της
Γιώργο.

Καλλιρρόη I.
Κυρίτση & Kων.
Λινάρδος, αρρα-
βωνιασμένοι το
1964.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
76 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Τα πα ιδιά το υ 1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Γ ε ω ργ ίου : 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.
1.1 Χριστίνα

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
1.2 Τριαντάφυλλος 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
1.3 Αγγέλω 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
1.4 Νικόλαος
1.5 Ευτυχία 5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
1.6 Δημήτριος 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
( Ν ι κο λα κα ί ο ι ) από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............
1.4 Νικόλαος (1872-1940) & α) Αλεξάνδρα Τύμπα (1884-1907) από Τρίκορ-
φο και β )Καλλιρρόη Λάμπου (1883-1941) από Καστανιά.
Νικόλαος & Ευγε- Μαρία.
5. Ηλίας Νικ. Κυρίτσης (1915-
νία Σπυροπούλου
2006) & Μαρία Καλαβρουζιώ- Ηλίας & Ίνα από Ρωσία.
από Γαβρολίμνη.
τη (1918-2007) από Αλμπάνι.
Καλλιρρόη & Αναστάσιος Παρασκευή.
Ευθυμιάδης από Δράμα.
Ηλιάνα.
Αικατερίνη & Κων/ίνος Μιχάλης.
Στάικος από Τρίκαλα. Πολυξένη.
Αθανασία & Αντώνιος Μαρία & Δημ. Τσιγαράς.
Καλλιφείδας από Θεσ/
Φώτιος.
6. Μαρία Νικ. Κυ- νίκη.
ρίτση (1918-1998) Πολυξένη & Αθαν. Μα- Ανδρομάχη.
& Γρηγόριος Σκύ- στρογιάννης από Άνω Δημήτριος & Μαρία......
φας από Δαφνιά. Μακρυνού.
Αθανάσιος.
Δημήτριος & Γεωργία Ποτα-
μιάνου από Πάτρα. Γρηγόριος.

Αθανασία, Δημήτρης, Πολυξένη Σκύφα (αδέρφια), Μαρία Κυρίτση-Σκύφα η μη-
τέρα, η γιαγιά Πολυξένη και ο πατέρας Γρηγόρης Σκύφας ψήνει.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 77

Ο Ηλίας Κυρίτσης με τα εγγόνια του:
Εύη, Λιάνα, Μαρία με την Ξένια, και ο Ηλίας
με το Μιχάλη.

Ο Ηλίας Κυρίτσης και η Μαρία Καλαβρουζιώτη με τα
παιδιά τους Νίκο και Καλλιρρόη.

Από δεξιά: Η Μαρία Κυρίτση, ο αδερφός
της Ηλίας, η σύζυγός του η Μαρία και η
Τασία Γ. Κυρίτση.

Ο Γρηγόριος Σκύφας & η Μαρία Κυρίτση.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
78 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

5. Φωτοαρχείο απογόνων Ηλία Νικ. Κυρίτση & Μαρίας Καλαβρουζιώτη.

ΔΕΞΙΑ: Τάσος
Ευθυμιάδης,
Ντίνος Στά-
ικος, η Καλ-
λιρρόη και η
Χριστίνα Αθ.
Κυρίτση που
κρατάει την
Ξένια Στάικου.
ΚΑΘΙΣΤΟΙ ΣΤΗ
ΜΕΣΗ η Γε-
ωργία Ν. Κυρί-
τση, ανάμεσα
στις κόρες
της, Φωτεινή
και Βασιλική
και ο μικρός
Μαρία και Ηλίας Κυρίτσης Μιχ. Στάικος.

Νίκος Ηλ. Κυρίτσης και Ευγενία Σπυροπούλου.

Τα παιδιά
του Νίκου
και της
Ευγενίας,
Ηλίας και
Μαρία.

Ο μπαρπα-Λίας έτοιμος να μας μιλήσει.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 79

5. Φωτοαρχείο απογόνων Ηλία Νικ. Κυρίτση & Μαρίας Καλαβρουζιώτη.

Δεξιά: Νίκος Ηλ. Κυρίτσης με το Μιχ. Στάικο, Κατερίνα Στά-
ικου, Καλλιρρόη Τσιλιγιάννη και πίσω της η Βάσω Κ. Κυρί-
τση, η Λαμπρινή Τσιλιγιάννη και πίσω η αδερφή της Βάσω,
η Καλλιρρόη Ηλ. Κυρίτση και πίσω της η Νία Ν. Κυρίτση.

Ηλίας Ν. Κυρίτσης, Βάσω Λινάρδου, Νίκος
Ηλ. Κυρίτσης με τη Μαρία στην αγκαλιά
του, ο μικρός Θανάσης Δρόσος και η Ευγε-
νία Σπυροπούλου -Κυρίτση.

Η Καλλιρρόη και ο Τάσος Ευθυμιάδης
με τα παιδιά τους, Εύη και Ηλιάνα .

Η Κατερίνα και ο Ντίνος Στάικος με τα
παιδιά τους Μιχάλη και Πολυξένη.
Κατερίνα Κυρίτση

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
80 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Τα πα ιδιά το υ 1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Γ ε ω ργ ίου : 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.
1.1 Χριστίνα

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
1.2 Τριαντάφυλλος 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
1.3 Αγγέλω 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
1.4 Νικόλαος
1.5 Ευτυχία 5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
1.6 Δημήτριος 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
( Ν ι κο λα κα ί ο ι ) από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

1.4 Νικόλαος (1872-1940) & α) Αλεξάνδρα Τύμπα (1884-1907) από Τρίκορ-
φο και β )Καλλιρρόη Λάμπου (1883-1941) από Καστανιά.
Κωνσταντίνα.
Χρήστος.
Καλλιρρόη & Χρή- Ιωάννης & Πανα-
στος Τσιλιγιάννης γιώτα ... Αθανάσιος.
7. Αθανάσιος Νικ. από Γαβρολίμνη. Αθανάσιος & Ελισάβετ.
Κυρίτσης (1922-
Σπύρος. Αλεξάνδρα ... Σιμπέλ.
1982) & Βασιλική
Κούστα (1922-
Γεωργία & Βασίλης Αθηνά.
2016) από Μικρή
Χαλάτσης από Γαλατά. Βασιλική-Ανδριάνα.
Παλούκοβα.
Μαρία & Ιωάννης Λαλιώτης από Γαβρολίμνη. Βασιλική.

Νικόλαος & Γεωργία Καρ- Μαρία-Βασιλική.
καντώνη από Θεσ/νίκη. Αθανάσιος Μενέλαος.

Η Καλλιρ-
ρόη Κυ-
ρίτση, ο
πατέρας
της Αθα-
νάσιος, και
ανάμεσά
τους ο μι-
κρός Νί-
κος.

Καλλιρρόη & Βασιλική.
Αντώνιος Τσι- Λαμπρινή &
8. Λάμπρος Νικ. Κυρίτσης λιγιάννης από Φώτιος Βώσος. Αντώνιος.
(1922 ) & Αγγελική Κυρίτση Μεσάριστα.
Ευαγγελία & Χρή-
(1928 ) από Αφροξυλιά. Μαρία & Νικόλα- στος Τσαρτσάλης.
ος Δηλάκης από Αγγελική.
Αθήνα.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 81

Βασίλω και Θανά-
σης, με τα παιδιά
τους Μαρία και
Γεωργία.

Η οικογένεια
Λάμπρου και
Αγγελικής
Κυρίτση με τα
παιδιά τους
Μαρία στην
αγκαλιά και
Καλλιρρόη.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
82 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

7. Φωτοαρχείο απογόνων Αθαν. Νικ. Κυρίτση & Βασιλικής Κούστα.

Ο Νίκος Αθ. Κυρίτσης και η κόρη του Μαρία-Βασιλική.
Ο Αθανάσιος Νικ. Κυρίτσης στο ιπ-
πικό του στρατού.

Η Βασίλω Αθ. Κυρίτση με τα παιδιά της: Γεωργία, Ντίνα, Καλλιρρόη, Νίκο και Μαρία.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 83

7. Φωτοαρχείο απογόνων Αθαν. Νικ. Κυρίτση & Βασιλικής Κούστα.

Αρ.: Η Αθηνά Χαλάτση της Γεωργίας
Αθανάσιος - Μενέλαος γιος Αριστερά η Αθηνά Χαλάτση με και η Βασιλική Λαλιώτη της Μαρίας,
του Νικολάου Κυρίτση και την αδερφή της Βασιάνα. εγγονές του Αθανασίου Κυρίτση.
εγγονός του Αθανασίου και
της Βασιλικής

Η Καλλιρρόη Κυρίτση- Τσιλιγιάννη με τα εγγόνια της.
Αριστερά ο Θανάσης, στην αγκαλιά της η Σιμπέλ, δεξιά ο Χρήστος και η Ελισάβετ.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
84 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

8. Φωτοαρχείο απογόνων Λάμπρου Νικ. Κυρίτση & Αγγελικής Κυρίτση.

Η Αγγέλω καλοπιάνει το Λάμπρο.
Του προσφέρει σταφύλια. Αρ: Μαρία Λάμπρου Κυρίτση, Ρούλα και Κατε-
ρίνα Ηλία Κυρίτση.

Ο Αντώνης Τσιλιγιάννης και η Καλλιρρόη Κυρίτση με τα
Ο Αντώνης Τσιλιγιάννης και η Καλλιρρόη
παιδιά τους Βάσω και Λαμπρινή.
Λ. Κυρίτση.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 85

8. Φωτοαρχείο απογόνων Λάμπρου Νικ. Κυρίτση & Αγγελικής Κυρίτση.

Η Μαρία Λάμπρου Κυρίτση νύφη ανάμεσα στους
γονείς της Αγγελική και Λάμπρο. Μπροστά παρα-
νυμφάκια οι ανιψιές της Βάσω και Λαμπρινή Τσι- Το ζεύγος Δηλάκη και η κόρη τους Ευαγγε-
λιγιάννη . λία βάφτισαν τη μικρή Αγγελική.

Ο Νίκος Δηλάκης και η Μαρία Κυρίτση με τις κόρες τους Αγγελική και Ευαγγελία.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
86 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Ανάμεικτο φωτοαρχείο Νικολακαίων.

Καλλιρρόη Λάμπου από Καστανιά και Νικόλαος Γεωρ. Κυρίτσης.

Τα 8 παιδιά του Νικολάου Γεωρ. Κυρίτση

Γιώργος, Ελένη, Αλέξω, Γιάννης, Ηλίας, Μαρία, Θανάσης, Λάμπρος.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 87

Ανάμεικτο φωτοαρχείο Νικολακαίων.

Ο ι εγγονές της Καλλιρρόης Λάμπου-Κυρίτση.
Αρ: 1.Καλλιρρόη του Γιάννη. 2. Καλλιρρόη του
Ηλία. 3. Καλλιρρόη του Θανάση. 4. Καλλιρρόη του
Λάμπρου. Οι δισεγγονές: 5. Καλλιρρόη Βαλμά και
6. Καλλιρρόη Κάκκου.
Βάσω Πατογιάννη και Κώστας Ιω. Κυρίτσης.

Μπέκη, και Γιάννης του παπα-Νίκου, Γιάννης και Χάρης
του Κώστα Ι Κυρίτση, Λιάνα και Εύη του Τάσου Ευθυ-
μιάδη.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
88 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Ανάμεικτο φωτοαρχείο Νικολακαίων.

Η Λεμονιά οδεύει συνοδευόμενη από τον πατέρα της δεξιά και το θείο της Θανάση Κυρίτση. Μπρο-
στά η Κατερίνα του Ηλία με τη Λίτσα της Αλέξως. Το παιδάκι που φαίνεται ανάμεσα είναι ο Νίκος
του Θανάση, παραδίπλα η Ρούλα του Ηλία και πιο πίσω η Τασία και η Μαρία του παπα-Θόδωρου.

Λεμονιά και Αντώνης
29 Ιανουαρίου 2000. Πρώτη μέρα λει-
τουργίας του ΜΕΤΡΟ. Ο παππούς Αντώ-
νης με την εγγονή του Ελίνα στον ΕΘΝΙΚΟ
ΚΗΠΟ.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 89

Ανάμεικτο φωτοαρχείο Νικολακαίων.

Ο Θωμάς Κάκ-
κος και η Βάσω
Λινάρδου με
τα παιδιά τους.
Αριστερά η Καλ-
λιρρόη, η Ελένη
και στην άκρη ο
Κων/ίνος.

Οι γονείς Φάνης Βαλμάς και η Μαρία Λινάρδου Ο Παναγιώτης Ντζουμάνης και η Γεωργία Λι-
ανάμεσα στις κόρες τους. Αριστερά η Ηρώ και δε- νάρδου με τα παιδιά τους. Αριστερά ο Κων/
ξιά η Ισμήνη. ίνος, η Σοφία και στην άκρη ο Βασίλης.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
90 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Τα πα ιδιά του 1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Γ ε ω ργ ίου :
2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.
1.1 Χριστίνα

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
1.2 Τριαντάφυλλος 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
1.3 Αγγέλω 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
1.4 Νικόλαος
1.5 Ευτυχία 5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
1.6 Δημήτριος 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
( Τ σ ο υ κα λα ί ο ι ) από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............
1.5 Ευτυχία Γεωρ. Κυρίτση (1874-1961) & Κώστας Τσουκαλάς από Άνω
Χώρα, μόνιμης διαμονής στην τοποθεσία «Καμάρα» Τρικόρφου.

Προξένευαν οι δικοί της την Ευτυχία με ένα νοικοκύρη του Τρικόρ-
φου. Αλλά η Ευτυχία ήξερε τι ήθελε και δεν ήταν εύκολη να της τον
πάνε έτοιμο. Σήκωσε το κεφάλι και είπε: «Εγώ δεν πρόκειται να πάρω
αυτόν τον «μπακανιάρη» (αρρωστιάρη). Θα πάρω τον Τσουκαλά, τον
κλέφτη, το λεβέντη, που ξέρει και χορεύει. Και όντως η Ευτυχία είχε
δίκαιο! Και να γλεντάνε ξέρανε και λεβέντες ήτανε οι Τσουκαλαίοι.

Ιωάννα (1930) & Λεωνίδας Σωτηρόπουλος.
1. Δημήτριος Τσουκα-
λάς(1888-1982) & α) Παρα-
Ηλίας (1934-2000) & Κων/ίνα Πατούχα.
σκευή Χαντζηανδρέου και
β) Ευθυμία Κοστίνα (1896-
1982) από Βομβοκού. Αλεξάνδρα (1936-1986) & Σπύρος Μποτονάκης.

Παναγιώτα & Κων/ίνος Κατσαγάνης.

Χρήστος & Σοφία Μπαρμπαγιάννη.
2. Ιωάννα Τσουκαλά (1900-
Αθηνά & Χαράλαμπος Κοτσανάς.
1992) & Δημ. Βαρελάς από
Κων/ίνος & Αγγελική Ποτού.
Παλαιοπαναγιά.
Δημητρούλα & Νικ. Αγγελόπουλος.

Γεωργία & Ιωάν. Τρικούπης.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 91

Δημήτρης Βαρελάς και Γιαννούλα Κων. Τσουκαλά
, κόρη της Ευτυχίας Γ. Κυρίτση.

Η Γιαννούλα, η κόρη της Ευτυχίας Κυρίτση, σε δύο φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
92 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Τα πα ιδιά το υ 1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Γ ε ω ργ ίου : 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.
1.1 Χριστίνα

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
1.2 Τριαντάφυλλος 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
1.3 Αγγέλω 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
1.4 Νικόλαος
1.5 Ευτυχία 5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
1.6 Δημήτριος 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
( Τ σ ο υ κα λα ί ο ι ) από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

1.5 Ευτυχία Γεωρ. Κυρίτση (1874-1961) & Κώστας Τσουκαλάς από Άνω
Χώρα, μόνιμης διαμονής στην τοποθεσία «Καμάρα» Τρικόρφου.

3. Σπυρίδων Τσουκαλάς Φωτεινή & Κων/ίνος Πατούχας από α΄γάμο.
(1902-1984) & α) Μανθού- Ευτυχία & Γεώργιος Τρικόγιας.

Από το Β΄γάμο
λα Τσουκαλά και β) Σαβ-
βούλα Σφήκα (1905-1992) Κων/ίνος & Ευγενία Βαριατζού.
από Α. Χώρα αμφότερες. Ευανθία & Κων/ίνος Σιδεράς.
Ευαγγελία & Θάνος Αργυρόπουλος.

Σπυρίδων Τσου-
καλάς & Σαβ-
βούλα Σφήκα.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 93

Κων/ίνος Σιδεράς, σύζ. Ευανθία Σπ. Τσουκαλά
Ευανθίας Σπ. Τσουκαλά σύζυγος Κων/ίνου Σιδερά.
Ευτυχία και
Γιώργος Τρικό-
γιας

Αρ: Ευαγγελία
Τσουκαλά,
Κώστας Βαρε-
λάς, Ευανθία
Τσουκαλά
και Αγγελική
Ποτού σύζ. Κ.
Βαρελά

Τα αδέρφια Ευαγγελία,
Ευανθία, Κώστας και
Φωτεινή Τσουκαλά από
τον πρώτο γάμο του
Σπύρου.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
94 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Τα πα ιδιά του 1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Γ ε ω ργ ίου : 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.
1.1 Χριστίνα

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
1.2 Τριαντάφυλλος 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
1.3 Αγγέλω 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
1.4 Νικόλαος
1.5 Ευτυχία 5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
1.6 Δημήτριος 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
( Μ ητ ρ α ί ο ι ) από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

1.6 Δημήτριος (1881-1970) & Μαρία Κάκκου από Καλαβρούζα.

Χριστίνα & Μαριάννα.
1. Ελευθερία Δημ. Κυρίτση (1916-2014) Κων/ίνος Ντού- Νικόλαος.
& Κλεάνθης Αλεξόπουλος από Γαλατά. μας. Ελευθέριος.

Θωμάς
Άννα & Βασίλειος Σκαρμούτσος.
2. Σπυριδούλα Δημ. Κυρίτση Σπύρος
Ευάγγελος & Βενε- Σπύρος.
(1918 2005) & Σπύρος Καρα- τία Αγγελοπούλου. Γεώργιος.
χάλιος από Γαβαλού. Σπύρος
Δημήτριος & Ζηνοβία Παπαδάτου.
Ιωάννης
Σωτήριος & Βα- Γεωργία & Παύ- Χρυσούλα
Σπύρος.
σιλική Ζουμά. λος Χαρατσάρης. Χρήστος.
Σπυριδούλα.

Δημήτριος & Αντώνιος & Άννα Άγγελος.
3. Αντώνιος Δημ. Κυ- Χαρούλα Κο- Γεωργοπούλου.
ρίτσης (1920-2006) & ντοχρήστου. Χρήστος.
Ελένη Χολέβα (1928- Αντώνιος.
Ιωάννης & Ιωάν-
2003) από Πέρκο. να Νικολάου. Κων/ίνος & Γκέλη ...

Γεώργιος (1958-2007) Μαρία & α) Δημ. Θεοδωράκης και β) Παν. Γεωργόπουλος.
& Ειρήνη Καρακώστα.

Ηλίας & Αικ. Νούση. Πηνελόπη.
4. Πηνελόπη Δημ.
Κυρίτση ( 1924- Κων/ίνα & Κων/ίνος Κρεμιδάς. Αθανάσιος.
2016) & Αθαν. Λόης Αθανάσιος.
Δημήτριος & Παν. Γεωργοπούλου.
από Αφροξυλιά. Πηνελόπη.
Αθανάσιος.
Σπύρος & Αθηνά Κά-
του. Κων/ίνος.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 95

Αρ: Αλέξω Νικ. Κυρίτση και Ελευθερία Δημ. Κυρίτση
Δημήτριος Γεωρ. Κυρίτσης (1881-1970) &
Μαρία Κάκκου

ΟΡΘΙΟΙ: Γιώργος, Νίκος, Ντίνα, Μάχη. ΚΑΘΙΣΤΟΙ: Αντώνης, Ελευθερία, Σπυριδούλα, Πηνελόπη.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
96 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Τα πα ιδιά το υ 1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Γ ε ω ργ ίου : 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
1. Χριστίνα
2. Τριαντάφυλλος 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
3. Αγγέλω 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
4. Νικόλαος
5. Ευτυχία 5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
6. Δημήτριος 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
από Φαμίλα.
( Μ ητ ρ α ί ο ι )
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

1.6 Δημήτριος (1881-1970) & Μαρία Κάκκου από Καλαβρούζα.

5. Κων/ίνα Δημ.
Κυρίτση & Κων/ίνος
Νίκη & Δημ. Θανέ- Μαρία & Σπ. Σφήκας.
Παπαμιχαήλ από
λας. Κων/ίνος.
Αντίρριο.

6. Ανδρομάχη Δημ.
Μαρία & Αθαν. Τσιγκρός. Μυρτώ.
Κυρίτση & Ιωάννης
Αγγελόπουλος από Δήμητρα & Αναστ. Μακός Ιωάννα-Αφροδίτη.
Αφροξυλιά.

Μαρία (1960-2016) &
7. Γιώργος Δημ. Ιωάννης.
Θεόφιλος Γρηγοριάδης.
Κυρίτση (1933) &
Ιωάννα & Φ. Κα- Νικό-
Δήμητρα Κάκκου Χαρίκλεια & Κων/ίνος
λαβρουζιώτης λαος.
από Καλαβρούζα. Αρ. Γιαβρούτας.
Γεωργία & Χρ.
Κασαβέτης. Μαρία
Δήμητρα
& Κων/ίνος Ζωή & Κ. Κα-
λαβρουζιώτης. Παναγιώτης.
Ανδρέα Για-
βρούτας. Γεωργία.

Αντώνιος.
Ιωάννα & Μιχάλης Ιακωβίνα.
Συριανός.
Χαρά.

8. Νικόλαος Δημ. Κυρίτση (1936 ) & Δήμητρα και
KLEMENS OLGIVE Νίκη.
Χαρίκλεια Κακαλιάγγου από Βόλο.
από Αγγλία.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 97

Μπροστά στην ελιά με τα μαύρα η Μήτραινα, δεξιά της, η Μάχη, άγνωστη, άγνωστος, Γιώργος, Χα-
ρίκλεια, Τούλα, Μαρία. Τα παιδιά του Αντώνη: Μαρία, Γιάννης, Γιώργος, Δημήτρης, Αντώνης, Νίκος
Νίκη Παπαμιχαήλ με την κόρη της, η Χαρούλα και πίσω της η Χρήσταινα, ο Χρήστος, η Γιωργούλα
και ο Γρηγόρης Δελημάρης και ο Καλουδιώτης με τη ρεμπούμπλικα..

Μπροστά ο Δημήτρης σέρνει το γαϊδούρι Πίσω
του δεξιά ο πατέρας του Αντώνης , στο βάθος η
Βασιλική Ιω. Κυρίτση, καβάλα ο Θανάσης Δρό- Ο Νίκος με τους γονείς του.
σος που τον κρατάει ο Νίκος Ιω. Κυρίτσης.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
98 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.
Ν ι κόλα ο ς

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
Τρ . 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
Κυρ ίτση ς
5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
Δ εν ά φ ησ ε
6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
α πο γόν ους . από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.

2. Ο Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης και η σύζυγός του Γιαβρούτα, αγνώ-
στου ονόματος, έμελλε να πεθάνει τρεις μήνες μετά το γάμο του
τρώγοντας μέλι. Ο ρωμαλέος Νικόλαος, με το τριχωτό σώμα, δεν
πρόλαβε να αφήσει απογόνους. Οι συμπεθέροι Γιαβρουταίοι μάλι-
στα πήραν τη «χήρα-νύφη» πίσω και λύθηκε και τυπικά κάθε σχέση
συγγένειας.

Κυριτσαίοι στην Αη- Γιώργη Τρικόρφου τη δεκαετία του 1960.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 99

Αριστερά: Ντίνα Α. Κυρίτση, Ευγενία (Βασίλαινα)Αλεξάνδρα Α. Κυρίτση, Βασ. Δημόπου-
λος, Δημ. Κυρίτσης, Κώστας Μαστραπάς, Ελένη Κυρίτση Μαστραπά, παπα-Χρήστος, Βασ.
Κυρίτσης, Χρήστος Κυρίτσης, παπα-Θόδωρος, Γιάννης Κυρίτσης, Γρηγόρης Κυρίτσης, Τα-
σία Κυρίτση, Γαβρίλης, Τασία (Χρήσταινα), Γιαννούλα Χαλαζιά, Νάσος Κυρίτσης, Γλυκε-
ρία Σαρρή, Γιάννης Γρ. Κυρίτσης, Λάμπρος Ν. Κυρίτσης, Μαρία Ηλ. Κυρίτση με την Κατερίνα.
ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ: Πάνος Κυρίτσης, Γεώρ. Αθανασίου, Λάκης Μαστραπάς, Δημ. Βασ. Κυρίτσης, τρεις άγνω-
στες .ΜΠΡΟΣΤΑ: Ηλίας Ν. Κυρίτσης, Βασιλική (Κικιούλα), Ξένη Αντ. Κυρίτση, Τασία Ιω. Κυρίτση, πίσω
της Θανάσης Ν. Κυρίτσης, Τζένη Γαβριήλ Κυρίτση, Φωτεινή Κυρίτση, Λεμονιά Κυρίτση, Ρούλα Ηλ. Κυρί-
τση, Καλλιρρόη Ιω. Κυρίτση, πίσω της η Σπυριδούλα Ξηρού και η Χριστίνα Αθ. Κυρίτση.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
100 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Τ α πα ιδιά του 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
Γιάννη:
3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.
3.1 Νικόλαος

(1793;)
3.2 Κων/ίνος 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
3.3 Παναγιώτα 5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)

(Γιαννακαίοι) 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

3.1 Νικόλαος (1878-1956) & α) Χριστίνα Καραντζούνη (1880-1918) από Τρίκορφο και
β) Παν. Τσώλου (1891-1971), χήρα Κων. Τύμπα, από Μικρή Παλούκοβα.

1. Τασούλα Νικ. Κυρίτση (1913-1935) & Δημ. Μυλωνάς από Μακρυνού. Πέθανε
στη γέννα.
2. Ελένη Νικ. Κυρίτση (1909-1933).
1. Χριστίνα Κων/ίνος.
Γεώργιος & Βασιλι-
3. Αθανάσιος Νικ. & Κων/ίνος κή Παπαδοπούλου. Ευστάθιος.
Κυρίτσης 1912- Δανιήλ από Κων/ίνος.
Άγγελος & Ευφρο-
2001) & Φωτεινή Τρίκορφο.
σύνη Κανάγια. Νικόλαος.
Κουτσοσπύρου 2. Νικόλαος
(1921-2000) από & Γεωργία Φωτεινή & Βασίλει- Νικόλαος.
Μπερμπάτη. Στράγγου ος Δαβίλας. Γεώργιος.
από Πέρκο. Στέφανος.
Βασιλική & Αλέξιος
3. Κων/ίνος Αλεξίου. Χάρης.
& Δήμητρα
Αγγελοκω- Κων/ίνος.
Αθανάσιος & Γεωργία Δελημάρη
στοπούλου Δήμητρα.
από Μα-
Φώτιος & Χαρίκλεια Καλαβρουζιώτη. Αβάπτιστη.
κρυνεία.
4. Βασίλειος & Πο- Αθανάσιος (1986-2006) από τροχαίο.
λυξένη Κοκκινοβασί- Γρηγόριος.
λη από Παντάνασα. Αθανάσιος.

5. Γαβριήλ.
Παναγιώτης.
6. Παναγιώτα & Δημ.
Δανδολάς από Πάτρα. Φωτεινή.

7. Ελένη & Γεώργιος Μη- Ιωάννης.
τσάνης από Ξηρόμερο. Γεωργία.

Βασίλης και Πολυξένη με τα παιδιά τους
4. Κων/ίνος Νικ. Κυρίτσης το Γρηγόρη μπροστά και δίπλα στη μάνα
(1918-1928). ο Θανάσης (1986-2006).

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 101

Νικόλαος Ιω. Κυρίτσης
(1878-1956) & Παν. Τσώ-
λου (1891-1971), χήρα
Κων. Τύμπα.

Κώστας Δανιήλ, και στην άκρη η
σύζυγός του Χριστίνα με τα παι-
διά τους Γιώργο και Άγγελο. Στη
μέση η Ρούλα Ηλ. Κυρίτση.

Η Φωφώ
του Νίκου
Η Φωτεινή (Φωτία) και η κόρη της Γιώτα. Δίπλα η Παναγιώτα με τα ξα-
(πεθερά της) και ο γιος της Νίκος. Στην άκρη ο σύζυγός της Νά- δερφάκια
σος Κυρίτσης με τα παιδιά τους Βασίλη, Κώστα και Γαβρίλη. Στη της Σάκη
μέση οι νεόνυμφοι, η κόρη τους Χριστίνα και ο Κώστας Δανιήλ. και Φώτη.

Τα 6 αδέρφια, παιδιά του Νάσου και της Φωτει- Ο Νάσος κρατάει τον Παναγιώτη Δανδολά, η Φωτία το
νής: Χριστίνα, Γιώτα, η Φωφώ του Νίκου και Ελένη. Θανάση του Βασίλη και ακολουθεί η εγγονή Φωφώ του
Νίκου, ο Σάκης και ο Φώτης του Κώστα και η Βίκη του
Μπροστά: Κώστας, Νίκος, Βασίλης και Γαβρίλης. Νίκου.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
102 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Φωτοαρχείο απογόνων Αθανασίου Νικ. Κυρίτση & Φωτεινής Κουτσοσπύρου.

Ο γάμος του Νίκου Αθ. Κυρίτση και της Γεωργίας Στράγγου. Διακρίνονται οι κουμπάροι Νίκος Κάκκος και
Μαρία Κυρίτση-Κάκκου και πλήθος συγγενών και φίλων τους.

Παιδιά, γαμπροί και νύφες του Νάσου και της Φωτεινής. Αριστερά: Ξένη (νύφη), Νίκος Κυρίτσης, Χρι-
στίνα Κυρίτση, Δήμητρα (νύφη), Κώστας Δανιήλ (γαμπρός), Γεωργία (νύφη) Κώστας Κυρίτσης, και Γιώτα
Κυρίτση.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 103

Φωτοαρχείο απογόνων Αθανασίου Νικ. Κυρίτση & Φωτεινής Κουτσοσπύρου.

Αρ: Γιώργος Δανιήλ, πίσω του η μητέρα του Χριστί-
να Κυρίτση, ο πατέρας του Κώστας , η θεία του Γιώ- Ο Κώστας Αθ. Κυρίτσης κρατάει το Φώτη και
τα, ο αδελφός του Άγγελος και η γιαγιά Φωτία. η σύζυγός του Δήμητρα το Θανάση.

Η Φωτία κρατάει την έγγονή της Φωφώ
του Νίκου. Δίπλα της η νονά Μαρία Κυ-
ρίτση- Κάκκου και ο παπα-Θόδωρος.

Ελένη Αθ.
Κυρίτση με
το Γιάννη
Αντ. Δρό-
σο.
Καθιστοί: Αριστερά ο Νίκος και πίσω του η σύζυγός του
Γεωργία. Δεξιά η Ρούλα Κυρίτση και πίσω της ο Κων. Δα-
νιήλ. Στη μέση ο Κώστας Αθ. Κυρίτσης.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
104 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Φωτοαρχείο απογόνων Αθανασίου Νικ. Κυρίτση & Φωτεινής Κουτσοσπύρου.

Ο γάμος του Βασίλη Κυρίτση και της Πολυξένης Κοκκινοβασίλη. Παράνυμφοι. Αριστερά: η Φωφώ και
δεξιά η Βίκη του Νίκου και δίπλα τα δίδυμα Σάκης και Φώτης του Κώστα. Πίσω αριστερά Φωτία, Ελένη,
Γεωργία, Γεωρ. Δανιήλ, Γαβρίλης, Νίκος, άγνωστος, Άγγελος, Κώστας, Χριστίνα, Γιώτα, Τούλα, Νάσος.

Θανάσης του Βασιλεί-
ου και της Πολυξένης.
Καθιστοί μπροστά: Κικιούλα
με την κόρη της Μαρία, Αντω-
νία Κάκκου, Κατερίνα Κυρίτση,
Άγγελος Δανιήλ, άγνωστη, και
Γιώργος Δανιήλ.
Από αριστερά: Ν. Στράγγος, πίσω του η Βασιλική Ι. Κυρίτση, δίπλα του η γιαγιά Γεωργία Στράγγου, πίσω της η
Γεωργία Στράγγου, δίπλα της ο Ι. Κυρίτσης, πίσω του ο Κώστα Κυρίτσης, μπροστά του ο Δημ. Στράγγος, δίπλα του
άγνωστη και μπροστά του η Φωτία. Δίπλα της η παπαδιά και ο παπα-Θόδωρος. Πίσω τους η Σπυριδούλα Κουτσο-
σπύρου. Στο βάθος ο Νάσος, ο Ν. Κάκκος, οι Κυριτσαίοι Δημήτρης, Λάκης και Τριαντάφυλλος. Μπροστά απ’ τον
Παπα-Θόδωρο η Μαρία, η Γεωργία Στράγγου με τη Φωφώ, πίσω της ο σύζυγός της Νίκος, δίπλα της η Γιώτα Κυρί-
τση, ακολουθούν η Γιώτα και η Ντίνα Στράγγου, πίσω τους ο Βασίλης Κυρίτσης, η Χριστίνα και Ελένη Κυρίτση.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 105

Φωτοαρχείο απογόνων Αθανασίου Νικ. Κυρίτση & Φωτεινής Κουτσοσπύρου.

Στη φάρμα
στα «Κυριτσέι-
κα» ο μπαρμπα-
Λίας Κυρίτσης
με τη Φωτία
(Νάσαινα) και
πίσω τους η Τού-
λα του Κώστα
Κυρίτση.

Η Γκόλφω Δελημάρη του Γεωργίου και ο Θανάσης Δεξιά ο Νάσος Νικ. Κυρίτσης και αριστε-
Βασιλείου Κυρίτσης. (1986-2006). ρά φίλος του.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
106 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Τα πα ιδιά του 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
Γιάννη:
3.1 Νικόλαος 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
3.2 Κων/ίνος 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
3.3 Παναγιώτα 5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
(Γιαννακαίοι) 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

3.2 Κων/ίνος (1883-1909) & Αικ. Τσουκαλά (1875-1959) από «Καμάρα» Τρικόρφου.
1. Βασίλω Κων. Κυρί- Βασιλική.
τση (1905-1987) & Λε- Σταύρος & Μα-
ρία Ράπτη. Λεωνίδας.
ωνίδας Καλαβρουζιώ-
της από Καλαβρούζα. Γιώργος & Ευτυ- Λεωνίδας.
χία Βακαλοπούλου Βασιλική & Κ. Σπυρόπουλος.
Κων/ίνα & Αν- Βασίλειος & α) Κων/ίνα Λεωνίδας της Κων/ίνας.
δρέας Ράπτης. Μιχαλοπούλου και β)
Βασ. Καλαβρουζιώτη. Ανδρέας.
Θεόδωρος.
Δημήτριος.
Νικόλαος
Παρασκευή & Ιωάννης Κάκκος.
Παναγιώτα
2. Ιωάννης Κων.
Κυρίτσης (1907- Ζωή.
Παπα-Κώστας & Δάφνη
2001) & Ζωή Μυ- Κοσμά από Θέρμο. Ιωάννα.
τιλήνη (1931) από Παναγιώτα.
Τρίκορφο. Χρήστος & α) Νίκη Χρυσοσπάθη
από Καλαμάτα και β) Ευδοκία Ιωάννης της Νίκης.
3. Κων/ίνος Κων. Κυ- Σπυροπούλου από Γαβρολίμνη.
ρίτσης (1909-1972) Σοφία.
Αικατερίνη & Κων/ Παναγιώτα &
& Πηνελόπη Για- Ιωάν. Σιτίστας. Κων/ίνος.
ίνος Αλεξόπουλος
βρούτα (1925-2002) Ιωάννα.
από Αλμπάνι.
από Τρίκορφο.
Ελένη & Νικ. Κουκου- Δημ. & Ευαγγ. Εμμανουηλίδου.
Αναστασία λάρης από Αθήνα. Κων/ίνος.
& Μάνθος
Βουλούκος Χαράλαμπος & Αικ. Διβόλη.
από Σπάρτη. Κων/ίνος. Αναστασία.
Γεωργία. Ματθαίος.
Ιωάννης & Αικατερίνη
Κων/ίνος
Σαρρή από Μπερμπάτη.
Παναγιώτης & Μαρία Λαουρ-
Μαρία
Γλυκερία. Αθανάσιος. δέκη (1991-2013)
Πηλελόπη & Κων/ίνος Μαλλάς
Κων/ίνος.
Γεώργος & Αναστα-
σία Κατσιφαράκη Ειρήνη.
από Κρήτη. Πηνελόπη.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 107

Πηνελόπη Κων. Κυρίτση, Βούλα Δημοπούλου, Τασούλα Κων. Κυρίτση, Πολύτω Πρέντζα, Ελένη Κων.
Κυρίτση, Κώστας Κων. Κυρίτσης, Βασίλης Δημόπουλος και Νίκος Κότσαλος.

ΚΥΡΙΤΣΑΙΟΙ: Γιάννης, Χριστίνα, Καλλιρρόη, Φωτεινή, Κώστας Ιω. Κυρίτσης, Νάσος , Λάμπρος και
ανάμεσα ο Νίκος Ιω. Κυρίτσης. Καθιστοί: Πηνελόπη, και Αγγέλω, τα παιδιά του Νάσου Κώστας,
Βασίλης και Γαβρίλης, η Μαρία και η Καλλιρρόη του Λάμπρου και μπροστά η Κικιούλα.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
108 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Τ α πα ιδιά του 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
Γιάννη:
3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.
3.1 Νικόλαος

(1793;)
3.2 Κων/ίνος 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
3.3 Παναγιώτα 5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)

(Γιαννακαίοι) 6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

3.3 Παναγιώτα (1880) & Δημ. Κουτσοσπύρος από Μπερμπάτη.

1. Χρήστος Κουτσο- Δημήτρης από Α΄ γάμο & Γεωργία Τσώλου.
σπύρος το γένος Παναγιώτα & Απόστολος Τσάκαλος.
Κυρίτση & α) Αλε- Παρασκευή και Χαρίλαος Κανέλλος.
ξάνδρα Ζαρκαλή Νικόλαος & Σπυριδούλα Ζαρκαλή.
από Μεταξά και β)
Επαμεινώνδας & Αναστασία Παγανιά.
Άννα Χονδροκώστα
από Πιτσινέικα. Βασίλειος & Ελένη Αγγελοπούλου.

2. Αγλαΐα Κουτσο- Γεώργιος.
σπύρου το γένος Παναγιώτης & Αναστασία Αλέρτα.
Κυρίτση & Ιωάννης Χρήστος & Λαμπρινή Πανταζή.
Πολύζος από Μπερ- Άρτεμις & Κων/ίνος Καρασούλας.
μπάτη.
Δάφνη & Χρήστος Λιάτσος.
Αγγελική & Κων/ίνος Τσοπανάς.

Αριστερά ο Νίκος
Χρήστου Κουτσο-
σπύρος, εγγονός
της Παναγιώτας
Ιωάννου Κυρίτση
και ο Αντώνης
Δημ. Σαρρής,
γιος της Αικατερί-
νης Τρ. Κυρίτση.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 109

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ:
Αριστερά: Νίκος, Γιώτα, Νώντας, Βασίλης, Βούλα Δημήτρης. Μπροστά: Οι γονείς Άννα και Χρήστος

Αριστ: Αντ. Σαρρής, Νικ. Κουτσοσπύρος, Γρ. Κουτσοσπύρος.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
110 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.
Τα πα ιδιά το υ

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
Α ν τών η : 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
4.1 Γ ε ώ ργ ιο ς 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.*
4.2 Α λέ ξιο ς 5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
4.3 Α θ ην ά
6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
(Α ν των αίο ι )
από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

4.1 Γεώργιος (1880-1925) & Βασιλική Λάμπου από Καστανιά.
1. Αγγελική ( α΄ γάμος) & Χαρ. Πρέντζας από Τρίκορφο.
1. Αντωνία Γεωρ. Ιωάννης . Αντώνιος.
Κυρίτση (1907-
2001) & α) Κων/ Πηνελόπη. Γεώργιος.
ίνος Γαλάνης από
Πολυτίμη. Ανδρέας.
Τρίκορφο και β)
Δημήτριος Κάκκος 2. Βασίλειος & Μα-
από Καλαβρούζα. ρία Παλιάτσα από Αντωνία & Ζαχ. Καλαβρουζιώτης.
Μεσολόγγι. Δημήτριος & Αθανασία Μούτου.

3. Μαρία & Νικόλαος Κότσαλος από Νεοχώρι Μεσολογγίου.

Σπύρος & Αρετή Μπαλακούρα.
4. Νικόλαος & Μαρία Ειρήνη & Ηλίας Νιάρος.
Κυρίτση από Τρίκορφο,
Παναγιώτα & Θεόδωρος Κανελλόπουλος.
(Βλέπε σελ. 46) ΤΡΙΑ-
ΝΤΑΦΥΛΛΑΙΟΙ-Παπα- Αλεξάνδρα & Γεράσιμος Στυλιάκης.
Θόδωρος-Μαρία. Αντωνία & Στάμος Τσιγάρας.
Δημήτριος.
5. Κων/ίνος Δημήτριος & Νίκη
& Λαμπρινή Μασούρα.
Καραγεωρ-
γοπούλου Ανδρέας & Ελευθε-
από Πάτρα. ρία Τάτση.

Αντωνία & Νικόλαος Θεοφιλόπουλος.
6. Αθανάσι- Δημήτριος & Αναστασία Κασανή.
ος & Αικατ.
Κων/ίνα & Παν. Πρέντζας.
Μπερτσιά από
Γαλατά. Παναγιώτης & Ελένη Χατούπη.

Ο Αντώνης ήταν φυματικός και όπως πήγαιναν στον Πέρκο πέθανε καθ’
οδόν κοντά στους Μύλους της Ντρεβέκιστας, «στου Αρτέμη», όπου και
ετάφη δίπλα σε ένα εκκλησάκι κατά τις οδηγίες του ίδιου.
( Οι πληροφορίες αυτές δόθηκαν από τον μπαρμπα-Λάμπρο Κυρίτση). Μαρία Παλιάτσα και Βασ. Κάκκος.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 111

Οικογένεια Γεωργίου Αντ. Κυρίτση και Βασιλικής Λάμπου.
Αριστερά: Θεοδώρα, Αγγελική, Ευθυμία, Αντωνία με τον πρώτο σύζυγό της Κων/ίνο Γαλάνη,
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ η Βασιλική Λάμπου κρατάει την Αγγελικούλα Γαλάνη ( εγγονή), μπροστά της ο Πάνος και
ο σύζυγός της Γιώργος Κυρίτσης με την κόρη τους Κατερίνα .

Δημήτριος Κάκκος.
Η Αντωνιά με τους γιους και τις νύφες της. ΑΡ: Ντίνος, Μαρία, Ο δεύτερος σύζυγος
Βασίλης, Λούλα, Μαρία, Νίκος, Θανάσης, Ρήνα και Αντωνιά. της Αντωνίας Κυρίτση.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
112 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.
Τα πα ιδιά το υ

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
Α ν τών η : 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
4.1 Γ ε ώ ργ ιος 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
4.2 Α λέ ξιος 5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
4.3 Α θ ην ά
6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
(Α ν των αίο ι )
από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

4.1 Γεώργιος (1880-1925) & Βασιλική Λάμπου από Καστανιά.
Σπυριδούλα & Ιωάν. Καρκαντζός.
2. Ευθυμία Γεωρ. 1. Κων/ίνα & Κων/
Κυρίτση (1909-1995) ίνος Τσωρτός από Ευθυμία.
Ευηνοχώρι. Αργυρούλα.
& Χαρ. Κόντος από
Ευηνοχώρι. Ευθυμία & Νικ. Μπελέκος.
3. Ιωάννης & Ελευ-
Χαράλαμπος & Άννα Μανούση.
θερία Ταμπακοπού-
2. Αθανασία. λου από Τρίκαλα. Τρισεύγενη & Gareth-Krab.

1. Γερασιμούλα & Αριστομένης.
Αθαν. Ψυχογιόπου- Απόστολος.
λος από Καλαμάτα.
Αγγελική.
2. Χρήστος & Παρα-
σκευή Μοναστηριάδη Δήμητρα.
από Εύβοια. Ευθυμία.
3. Αγγελική Γεωρ. 3. Γεώργιος & Ευαγγελία Ιορ- Ελεήμων
Κυρίτση (1911- δάνογλου από Σέρρες. Αθανασία
1993) & Δημήτριος
4. Μιχάλης & Ελένη Δημήτριος
Γονής από Ευηνο-
Βλάχου από Κρίκελο. Αθανάσιος
χώρι.
5. Βασιλική & Ιωάννης Γεωρ- Σοφία.
γόπουλος από Αθήνα. Πέτρος.
6. Παναγιώτης & Αγγελική Ζωή.
4. Θεοδώρα Γεωρ. Κυ- Πίτδου από Αθήνα.
ρίτση (1915-1929).
5. Αικατερίνη Γεωρ.
Κυρίτση (1918-1928 ).
6. Παναγιώτης Γεωρ.
Κυρίτσης (1922-2012) &
Χριστίνα Χαλαζιά (1925-
2016) από Τρίκορφο.
7. Γεωργία Γεωρ. Κυρί-
τση (1925-1928). Ο γάμος του Πάνου και της Χριστίνας

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 113

ΟΡΘΙΟΙ: Ευθυμία Γ. Κυρίτση, Χαράλαμπος Κόντος, άγνωστο
ζευγάρι με τα καπέλα, Αγγελική Γ. Κυρίτση, Αντωνία Γ. Κυρίτση,
Δημ. Κάκκος, ο θείος του Κάκκου (Κονταρκούσης) με την κόρη
του. ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΘΙΣΤΟΙ: Γερασιμούλα Γονή (πεθερά της Αγγε-
λικής), κρατάει την Πουλχερία, Βασιλική Λάμπου-Κυρίτση κρα-
Χαράλαμπος Κόντος και Ευθυμία τάει την Αγγελική Γαλάνη, Πάνος Γ. Κυρίτσης και Ευφροσύνη
Γεω. Κυρίτση. Λάμπου, μητέρα της Βασιλικής.

Ο Πάνος Κυρίτσης με τη συζυγό του Χριστίνα, ο Χαρ.
Κόντος με την πεθερά του Βασίλω και τη θειά της.

Αγγελική Κυρίτση και Δημήτριος Γονής.

Ντίνα Κόντου και
Κων/ίνος Τσωρτός.
Ευθυμία και Χαράλαμπος Κό-
ντος με το δισέγγονό τους.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
114 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Ανάμεικτο φωτοαρχείο Γεωργίου Κυρίτση & Βασιλικής Λάμπου

Ο Χαράλαμπος Κόντος, εγ-
γονός της Ευθυμίας Κυρί-
τση, περιμένει τη νύφη με
τους γονείς του Ρούλα και
Γιάννη και με τις αδερφές
του Έφη αριστερά και την
Τρισεύγενη δεξιά που κρα-
τάει το μωρό της.

Γιάννης Κόντος και Ελευθερία (Ρούλα) Ταμπακο-
πούλου.

Γερασιμού-
λα Γονή,
κόρη της
Αγγέλως
Κυρίτση
& Αθαν. Βασιλική (Κούλα) Γονή, κόρη της Αγγέλως Κυρί-
Ψυχογιό- τση, και Γιάννης Γεωργόπουλος.
πουλος.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 115

Φωτοαρχείο Γεωργίου Κυρίτση & Βασιλικής Λάμπου

Αριστερά: Χαρ. Κόντος, Δημήτριος Κάκκος και πίσω
τους οι σύζυγοί τους Ευθυμία και Αντωνιά.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
116 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Τα πα ιδιά του 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
Α ν τών η : 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
4.1 Γ ε ώ ργ ιο ς 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
4.2 Α λέ ξιος 5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
4.3 Α θ ην ά
6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
(Α ν των αίο ι )
από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

4.2 Αλέξιος (1884-1956) & α) Αλεξία Τύμπα β) Τασούλα Πρέντζα και γ) Αγγέλω Για-
βρούτα (1899-1989) και οι τρεις από Τρίκορφο.

Αλέξης
Αντ. Κυρί- Κων/ίνα
τσης και Α λ ε ξί ο υ
Αγγέλω Κυρίτση.
Γιαβρούτα.

Γεώργιος Μαρκέλλα.
Αναστασία & Ελευθέ- & Γεωργία
ριος Μπαρμπάτσης. Μαυραγάνη. Αναστασία.
Αντώνιος (1918-
1997) από το β΄ γάμο Μαρία & Αλέ- Θεόδωρος.
& Μαρία Παντελή Γεώργιος & Λαμπρινή ξανδος Ηλιού. Γεώργιος.
από Πέρκο. Κατσαρού από Άρτα.
Αντώνιος.

Αλέξιος & Αικατ. Μαρ- Μαρία & Ιωάν. Φι- Βιώνη.
Πολυξένη. Ιωάννα. γαρώνη από Αθήνα. λιππακόπουλος.

Χρυσούλα & Εάγγελος Μπέλεχας από Αθήνα. Στυλιανός & Πηνελόπη Αγγελοπούλου.

Κων/ίνα (19222-2010) Κων/ίνος.
Αλέξιος & Ευστρατία Κοκκόρη
(από τον γ΄ γάμο) & από Ευηνοχώρι. Κων/ίνα.
Κων/ίνος Ξηρός από
Ευάγγελος.
Άγιο Γεώργιο Μεσολογ- Σπυριδούλα & Θωμάς Αλαφοδήμος
γίου. από Ευηνοχώρι. Αθανασία.

Αθανάσιος.
Νικόλαος & Μάνθα Καλαβρου-
ζιώτη από Χάνια Γαβρολίμνης. Βασιλική.
Βασιλική (1931)
από γ΄ γάμο & Αλέξανδρος & Αγγελική Αρβανί- Αθανάσιος.
τη από Πάτρα.
Αθαν. Χαλαζιάς από
Σπύρος.
Τρίκορφο. Μαρία & Ιωάννης Δανιήλ από
Τρίκορφο . Ελένη.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 117

Οικ. Αντωνίου Κυρίτση. Αρ:. Λαμπρινή, Γιώργος, Χρυσούλα,
Τασία, Μαρία η μητέρα και μπροστά ο εγγονός Γιώργος
Μπαρμπάτσης.

Αρ: Βασ. Δημόπουλος & Αντ. Α. Κυρί-
τσης

Κων/ίνα Κυρίτση-Ξηρού με το
εγγόνι της. Αριστερά: Ντίνα Κυρίτση, Ρούλα Τύμπα,
Νάκος Τύμπας, άγνωστος, Αλέκος Χαλα-
ζιάς, Χριστίνα Παν. Κυρίτση, και Αλέξης
Ξηρός.

Η Βασιλική (Κικιούλα) Κυρίτση
νύφη. Την συνοδεύουν αριστερά
της ο Κώστας Ξηρός και δεξιά της
ο Αντώνης Αλξ. Κυρίτσης. Διακρί-
νονται ο Βασ. Δημόπουλος και
πίσω η Αθηνά Δημ. Δημοπούλου.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
118 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Τα παιδιά το υ 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
Α ν τών η : 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
4.1 Γ ε ώ ργ ιος 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
4.2 Α λέ ξιο ς 5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
4.3 Α θ ην ά
6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
(Α ν των αίο ι )
από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

4.3 Αθηνά Αντ. Κυρίτση (1884-1933) & Κων/ίνος Δημόπουλος (1872-1933) από Βλαχο-
μάνδρα.
Κων/ίνος (1926-1926).
1. Δημήτριος
Γεωργία (1928-1928).
(1898-1975) & Βα- Αθανάσιος & Καλλιόπη Πολύζου.
σιλική Πρέντζα από Γεώργιος & Βασιλική Θεοδώρου.
Τρίκορφο. Αθηνά & Κων/ίνος Πετσίνης.
2. Αντώνιος (1901-
1925). Πέθανε στο
στρατό από φθίση εντέ-
ρων.
3. Γεώργιος (1903-;).

4. Βασίλω (1905-1/3/1925).
Δολοφονήθηκε.* Δημήτριος Δημόπουλος
5. Παρασκευή (1911-1928).

Κων/ίνος (1945-1951).
6. Βασίλειος (1918-
1989) & Καλλιόπη Αθηνά & Ανδρέας Μαστραπάς.
Καλαβρουζιώτη (1917- Παρασκευή & Νικ. Δελημάρης.
2005) από Καλαβρούζα. Αντώνιος & Ευαγγελία Λώλη.

Βασιλική Πρέντζα σύζ.
Δημ. Δημοπούλου.

Βασίλειος Δημόπουλος & Καλλιόπη Καλαβρουζιώτη.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 119

Αθηνά Αντ. Κυρίτση (1884-1933) & Κων/ίνος Δημόπουλος (1872-1933)

ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΑΝΤ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ:
«Θεσσαλονίκη 7-8-1923. Στην αδελφή Βασίλω. Σας στέλνω τη φωτογραφία μου διά ενθύμιον. ΑΠΕΝΑ-
ΝΤΙ: Λάβε κορμί δίχως ψυχή και σώμα δίχως αίμα για να θυμάσαι εμένα. Σε χαιρετώ ο αδελφός σου
Αντώνιος Δημόπουλος. Θεσσαλονίκη».
* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μετά ακριβώς από δύο χρόνια το 1925 πέθαναν και τα δύο αδέλφια. Ο στρατιώτης
Αντ. Δημόπουλος στις 23-2-1925 και η Βασίλω δολοφονήθηκε από ερωτικό πάθος στις 1-3-1925 και ο
λαός την απαθανάτισε με το δημοτικό τραγούδι: «Βάτους κι αγκάθια πάτησα Βασίλω μου....»

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
120 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Φωταρχείο απογόνων Αντωνίου Τρ. Κυρίτση & Αγγέλως Δελημάρη.

Ο Βασίλης
Δημόπουλος
με τη γυναίκα
του Καλλιόπη
Καλαβρουζιώ-
τη και τα παι-
διά τους:
Αριστερά η
Αθηνά, πίσω
της ο Αντώ-
νης και η τότε
αρραβωνια-
στικιά του και
σύζυγός του
σήμερα Ευ-
αγγελία Λώλη
και δίπλα της η
Παρασκευή.

Αριστερά η Κι-
κιούλα Χαλα-
ζιά με τα παι-
διά της Νίκο
και Αλέκο.
Δίπλα τους η
γιαγιά Μαρία
Χαλαζιά (Ανα-
γνωστονίκαι-
να),, η Λεμονιά
Κυρίτση με τα
παιδιά της Θα-
νάση και Γιάν-
νη και τέλος η
γιαγιά Αγγέλω
Κυρίτση (Αλέ-
ξαινα).

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 121

Φωταρχείο απογόνων Αντωνίου Τρ. Κυρίτση & Αγγέλως Δελημάρη.

Χαράλαμπος Πρέντζας, Βασιλική Λάμπου (Αντωνογιώργαινα),
Χριστίνα Χαλαζιά-Κυρίτση.

Η Αλέξαινα κρατάει την εγγονή
της Μαρία Χαλαζιά.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Χρυσούλα Κυρίτση με το συζυγό της Βαγγέλη
Μπέλεχα, Αλέκος Ξηρός, Τασία και Ξένη Κυρίτση και μπρο-
στά η μικρή Μαρία του Γιώργου Κυρίτση.
Η Κικιούλα με το κολοκύθι και τα
αυγά, πάει για να φτιάξει πίτα.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
122 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Φωταρχείο απογόνων Αντωνίου Τρ. Κυρίτση & Αγγέλως Δελημάρη.

Αριστερά
ο Γιώργος
Αντ. Κυρί-
τσης και
τα αδέλ-
φια Κώ-
στας και
Βασίλης
Αθ. Κυρί-
τσης.

Πάνος Σπυρόπουλος και Κικιούλα μαζεύουν τρι-
φύλλι. Στο βάθος τα στενά του Φίδαρη.
Χριστίνα Χαλαζιά με τη νύφη της Κικιούλα.

Η Κικιούλα Χαλαζιά και ο εξάδερφος Ηλ. Κυρί- Κικιούλα Χαλαζιά και ο εξάδερφός της Πάνος Κυ-
τσης. ρίτσης.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 123

Για τη Βασίλω 1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.
και την Ελένη δεν

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης.
2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.
έχουμε καμιά πλη-

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
ροφορία εκτός, 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.
από το περιεχόμε-

(1793;)
4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
νο του παρακάτω
εγγράφου του Δη- 5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)*
μάρχου Ναυπακτί-
6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
δος με Αριθ. Πρωτ. από Φαμήλα.*
1073 τη 15 Ιουνίου
1865. 7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............*

* Αριθ. Πρωτ. 1073 τη 15 Ιουνίου 1865, Ναύπακτος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Ναυπακτίδος πιστοποιεί ότι
Ο εκ του χωρίου Μπέρκου τοϋ Δήμου Προσχίου της επαρχίας Ναυπα-
κτίας αποβιώσας Τριαντάφυλλος Κυρίτζης, λαβών μέρος εις τον υπέρ
της Ανεξαρτησίας της πατρίδος Ιερόν Αγώνα, εγκατέλειψε εις την ζωήν
ως κληρονόμον του τους υιούς του Γεώργιον, Νικόλαον, Ιωάννην και
Αντώνιον και τας άγαμους θυγατέρας του Βασίλον ετών 16, Μαρίαν
ετών 14 καί ‘Ελένην ετών 12.( Η υπογράμμιση δική μας)
Κατ’ αίτησιν όθεν των ανωτέρω τους χορηγείται το παρόν προς χρή-
σιν των.
Ο Δήμαρχος
(ύπογρ. Δυσανάγνωστος»

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
124 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

1. Γεώργιος Τρ. Κυρίτσης & Μαρία Δανιήλ από Τρίκορφο.

Τριαντάφυλλος Κυρίτσης
Τ α πα ιδιά 2. Νικόλαος Τρ. Κυρίτσης & .................Γιαβρούτα.

Π ΡΩΤ Η ΡΙ ΖΑ
τη ς Μαρ ία ς - 3. Ιωάννης Τρ. Κυρίτσης & Τασούλα Μέγκλη από Πέρκο.

(1793;)
Μαρ ίν ας : 4. Αντώνιος Τρ. Κυρίτσης & Αγγέλω Δελημάρη από Τρίκορφο.
5. Βασίλω Τρ. Κυρίτση (1849) & (.................)
6.1 Άννα
6. Μαρία-Μαρίνα Τρ. Κυρίτση (1851) & Απόστολος Φίλιππας
από Φαμίλα.
7. Ελένη Τρ. Κυρίτση (1853) & ...............

6. 1 Άννα Αποστόλου Φίλιππα (1883-1918) & Αναστάσιος Τσεκούρας

Βασιλική Αναστ. Τσε- Αθανασία &
κούρα (1912-1992) Ηλίας Κοτσώνης.
& Παν. Σπυρόπουλος Άννα & Χαράλ.
από Γαβρολίμνη. Θεοδόσης.
Ζωή & Διονύσης Ποταμίτης.
Αθανασία Αναστ. Τσεκούρα (1914-1930;).
Δεν αναβρέθηκε το όνομά της σε επίσημα
βιβλία.
Φώτιος Αναστ. Τσεκούρα. Πέθανε το 1919,
την ίδια μέρα με τον αδερφό του, Γιάννη.
Δεν αναβρέθηκε το όνομά του σε επίσημα
βιβλία. Βασίλω Τσεκούρα-Σπυροπούλου.
Ιωάννης Απ. Τσεκούρας (1916- 1919).

Αναστάσιος Τσεκούρας, σύζυγος της Άννας Φίλιππα, το γένος Κυρίτση
(1883-1918) και η κόρη του Αθανασία (1914-1930).

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 125

Βασίλω, κόρη Αναστασίου Τσεκούρα , εγγονή της Μαρίας - Μαρίνας Τρ. Κυρίτση
και σύζυγος Παν. Σπυροπούλου.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
126 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΑΔΕΡΦΩΝ ΑΓΝΩ-
ΑΔΕΡΦΗ των αγω- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ. Η ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΗ
νιστών, αγνώστου ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ονόματος. ΕΚΔΟΧΗ ΤΟΝ ΦΕΡΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟ. (+1826)

ΠΡΩΤΗ ΡΙΖΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΡΙΖΑ ΤΡΙΤΗ ΡΙΖΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ (+1826) (+1826)
(1790;) Σπύρος & Μαρία Κα- Αλέξανδρος, Νί-
ραμβακάλη. κος, Φώτης.
Απόγονοι του Δήμου Κυρίτση. Πέτρος & Μαρία.
Χριστίνα Αθ.
Αθανάσιος (1893-1928)& α) Μαρ- και Δήμη- Νίκος, Χριστίνα.
γαρίτα Τύμπα (1897-1918). Πέθα- τρας Κυρί- Θανάσης & Πανωραία.
νε ένα χρόνο μετά το γάμο της. β) τση (1927),
Δήμητρα Πλαστήρα (1900-1927). σύζυγος Νικ.
Χριστίνα, Γεωργία, Δήμη-
Μπλίκα από
τρα, Νικολέτα, Κατερίνα.
1. Δήμος (1852; & Χριστίνα Γαβαλού.
(1854-1917). Ο Δήμος συνα- Νίκος, Θεόδωρος,
ντάται και ως Δημήτριος. Παναγιώτα & Αθ. Βασίλης, Χρήστος,
Κουτρούλιας. Φίλιππας.
Αριστείδης (1894-;) & Γιαν- *Πέθανε στον τοκετό και η
7. 1 Αθανά- νούλα Γιαβρούτα (1899- περιουσία τους έμεινε στο
σιος Δήμου 1919).* Θανάση και στην Ελένη.
Κυρίτσης Ελένη Δήμου Κυρίτση
Ταξιάρχης Χαλμούκης (1919-;) το γέ-
(1824;) (1898- ;) & Νικ. Χαλ-
μούκης (1892-1927) νος Κυρίτση & Κων/ίνα Πυλαρινού από
από Αχλαδόκαστρο. Αχλαδόκαστρο.

Αναστασία Παντελή (υιοθετημένη Κων/ίνα.
Παναγιώτης ανιψιά της Κων/ίνας) & Παντελής
(1924-;) Στέφος από Λόγγο Αιγίου. Φανή.

Δημήτριος Βαλμάς & Κων/ίνος & Μαρία Μπέκα.
2. Αικατερίνη Μαργαρίτα Μητσοπού-
Αθ. Κυρίτση λου από Βλαχ/νδρα. Παναγιώτα & Βασ. Πολύζος.
& Κων/ίνος
Βαλμάς (1861- Κων/ίνος, & Σοφία Μακρή
Γεώργιος Βαλμάς
1931) & Αναστασία Χολέ- Αικατερίνη & Γρηγ. Γίδας.
από Τρίκορ- βα από Διασελάκι. Θεοδώρα & Ανασ. Καραπάνος.
7.2 Κόρη φο.
του Δήμου, Βασιλική & Σπύρος Βασίλειος & Αθανασία Μπανιά
Φλωρόπουλος
αγνώστου από Τρίκορφο.
Γεώργιος & Δήμητρα Δελημάρη.
ονόματος, Μαρία & Θεόδ. Θεοδώρου.
φαίνεται να
Ευάγγελος Βασ. Σούτος (1840-1916) &
είναι παντρε- Λαμπρινή.........Τα κτήματα του Δήμου ( Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΕΛ.
μένη με το Βα- 1852;) και του Βαγγέλη Σούτου φαίνεται 137, ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 10,
σίλειο Σούτο. να είναι αδερφομοίρια. «Δωρεά αιτία θανάτου».

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 127

Ελένη Δήμου Κυρίτση & Νικόλαος Χαλμούκης

Ταξιάρχης Χαλμούκης το γένος Κυρίτση &
Κων/ίνα Πυλαρινού-Χαλμούκη.

Κων/ίνα Πυλαρινού και Ταξιάρχης Χαλμούκης

Η Κων/ίνα (Ταξιάρχαινα) κρατάει το Γιάννη
Δρόσο του Αντώνη και της Λεμονιάς.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
128 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΑΔΕΡΦΩΝ ΑΓΝΩ-
ΑΔΕΡΦΗ των αγω- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ. Η ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΗ
νιστών, αγνώστου ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ονόματος. ΕΚΔΟΧΗ ΤΟΝ ΦΕΡΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟ. (+1826)

ΠΡΩΤΗ ΡΙΖΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΡΙΖΑ ΤΡΙΤΗ ΡΙΖΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ (+1826) (+1826)
(1790;)

Σ ω τήρης το υ Σωτή ρ η Κ υ ρίτσ η ς ( 1 8 2 6 - 2 7 ) . Σύμφωνα
με την παρ άδ ο σ η υπ ή ρξε κο ι λά ρφ α ν ο ς κα ι πήρε το
όνομα το υ πατέ ρ α το υ , αγ νώ σ των λοιπών σ τοιχείων .

1. Γεώργιος Σωτ. Κυρίτσης (1853). (Από Μητρώα αρρένων
1825-1924 που διατηρούνται στο Δήμο Θέρμου.)
Δημήτριος (1881). Αθανάσιος (1923-2001) & Κων/ίνα Πέτα.

Κων/ίνος (1884). Μαρία (1926-1968) Αικατερίνη.
& Πέτρος Προξενιάς. Γεωργία+ 6 μηνών.
Αριστείδης (1887).
Ελένη (1928) & Απ. Αγγελής.
Αικατερίνη (1889-1969) & Δημ. Καζα-
ντζής.
Μαρία & Αθαν.
Δημήτριος (1986-2004).
Μαζιώτης.
Γεωργία Γεωργία.
(1924-2005) & Βασίλης. Αναστάσιος.
Κατερίνα.
Βασίλης Τρια-
Ιωάννης (1891) νταφυλάκης.
Βασίλης.
& Μαρία Κοτσα- Παναγιώτης & Αικ. Καπάλα
ρέλλη (1893). Δήμητρα. Μελίνα.
Γεωργία. Μαρίνα.
Χρύσα.
Αθηνά (1928-).
Σωτήρης & Γεώργιος της Αμαλίας
Γεώργιος (1926-
1980) & Χρυσαυ- α) Μαρία, Χρήστος της Αμαλίας
Αντώνιος (1893).
γή Γερολυμάτου. β) Αμαλία Μαρία 4ου γάμου.
Αθανασίου, Χρυσαυγή 4ου γάμου
Επαμεινώνδας (1895).
γ) .............. Άγγελος 4ου γάμου
Μαρία.
δ) ........... (πέθανε μικρός).
Ηλίας (1897).
Γεώργιος & Γεωρ. Διαμαντίδου.
Πολύτω ( 1900-1977( & Αντώνης & Θεο-
Γεώργιος Χαρώνης. δώρα Κυρίτση. Παναγιώτης & Ιω. Αθανασοπούλου.
Χρήστος.
Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 129

Αικατερίνη Κυρίτση-Καζαντζή κρα-
τάει στην ποδιά της τη Μαρία και
ο γιος της Αθανάσιος Καζαντζής. Ο Βασίλης Τριανταφυλλάκης παντρεύει το γιο του
Πάνο με την Κατερίνα Καπάλα.

Αικατερίνη Κυρίτση & Δημ. Καζαντζής
Γεωργία Ιω. Κυρίτση -Τριανταφυλλάκη.

Αριστερά:Τασία Καλουδιώτη-Κυρίτση και η Πο-
λύτω Γεω. Κυρίτση με το γιο της Αντώνη Χαρώνη

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
130 Παπα-Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Φωτοαρχείο απογόνων Γεωργίας Κυρίτση και Βασιλείου Τριανταφυλλάκη

Ο γαμπρός Παν. Τριανταφυλλάκης και η νύφη Κατερίνα
Καπάλα ανάμεσα από αγαπημένα πρόσωπα: Αριστερά
τους ο Θανάσης Μαζιώτης με τις κόρες του Κατερίνα και
Γεωργία. Δεξιά τους η Μαρία Τριανταφυλλάκη - Μαζιώτη
και ο γιος της Τάσος.

Δήμητρα Τριανταφυλλάκη

Ο παππούς Βασίλης Τριανταφυλλάκης κρατάει τον έγγο-
νό του Βασίλη του Πάνου. Αριστερά η κόρη του Μαρία
Μαζιώτη με την κόρη της Γεωργία και δεξιά τα εγγόνια
του Βασίλης και Τάσος Μαζιώτης.

Χρύσα, εγγονή της Γεωργίας Κυρίτση και
κόρη της Δήμητρας Τρανταφυλλάκη.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
Αναζητώντας τις ρίζες μας 131

Φωτοαρχείο απογόνων Γεωργίας Κυρίτση και Βασιλείου Τριανταφυλλάκη

Ο Πάνος Τριανταφυλλάκης κα η
Κατερίνα Καπάλα- Τριανταφυλ-
λάκη με τα παιδιά τους:
Αριστερά η μικρή Μελίνα στην
αγκαλιά του μπαμπά της, η Μα-
ρίνα, η Γεωργία και ο Βασιλάκης
με τη μαμά του .

Χρύσα, κόρη της Δήμητρας Τριανταφυλλάκη.
Η Δήμητρα Τριανταφυλλάκη φέρνει την Άνοιξη.

Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ-ΕΓΓΡΑΦΑ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
134 Παπα - Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

«Με το παρόν φανερώνω κι ομολογώ εγώ η Κούπιω
Αριθ. παραπομπής 1 η δυχατέρα του ποτέ γερο Κυρίτζη η γυνή του Γιώρ-
Πωλητήρια Ομολογία 13/6/1737 γου Φίλιππα πως επούλησα το πατρικό μου χωράφι
της Κούπιω θυγατέρας του γερο στη Σκοτεινή1 με το ίδιο μου θέλημα το μερίδιόν μου
Κυρίτζη και σύζυγου του Γεωρ. και καθώς είναι συνοργιασμένο έξω από του Παπα-
Φίλιππα δήμου δια ριγάλι 2,7 ήγουν δύο άσπρα και επτά με
τα σύνορα του και με τις άκρες του όλες και έλαβα
τάσπρα επιχείρας και το επούλησα του Ηγουμένου Παπα κυρ Τιμοθέου και των λοιπών
πατέρων εις το μοναστήρι της Κοζίτζας κατέμπροστεν των βρεθέντων μαρτύρων κι να εί-
ναι ίδιοι νοικοκυραίοι οι πατέρες και να μην έχει κανείς να κάμει ούτε από τα παιδιά μου
ούτε από τη γενεά μου και δια το βέβαιον της αλήθειας έδωσα το παρόν γράμμα μου του
άνωθεν ηγουμένου.
κουσταντις ηερευς απο σινίστα μαρτις [στο πλάι] διμος του γιοργου κεσιαρη παρόν βερ-
γος του ποτέ τριανταφλου ανταμοπλου παρόν γιόργιος του ποτέ αναγνοστι παρόν».
ΠΗΓΗ: ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΑ, Τομ. 4ος, Χαρ. Χαραλαμποπούλου, ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ -
ΕΓΓΡΑΦΑ 1708-1820, σελ. 541

1 Η Περιοχή «Σκοτεινή» βρίσκεται ανάμεσα στον Άγιο Δημήτριο και στην Περδικόβρυση
(Σινίστα), κοντά στο αραχωβίτικο γεφύρι του Φίδαρη, στα Σισμανέϊκα.

Αριθ. Παρ. 2 Παραχώρηση από το Υπ. Οικ. στο Δημήτριο Αθ. Κυρίτση
ΤΟΜΟΣ 38 (ξ΄) μετά από την με αριθ. 3/1892 δήλωσή του ξερική γαία 3
ΜΕΡΙΔΑ 1121 στρέμ. στη θέση Φτιριάς ή Ρινιάς ή Βάλτος αντί 63,30 δρχ.
ΠΡΑΞΗ 222/ 7-2- που συνορεύει Αν. με αύλακα, Δυτ. με ποτάμι, Βορ. με αγρό
1907 Ευαγγέλου Σούτου, Μεσ. με κληρονόμους Αθ. Κυριαζή. Εκ-
ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ δόθηκε 10-7-1899 και μεταγράφτηκε στις 7-2-1907.

Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α
Αναζητώντας τις ρίζες μας. Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας 135

Το Υπ. Οικ. παραχωρεί στον Τριαντάφυλλο Γ. Κυρίτση δύο ξηρικούς αγρούς 5
Αριθ. παρ/μπής 3 στρ. που βρίσκονται σε τοποθεσίες του Μπεζαϊντέ αντί 63 δρχ. αφού αφαιρέ-
θηκε η προκαταβολή των 12 δρχ. Σύμφωνα με τη δήλωση 10/1892 παραχω-
ΤΟΜΟΣ 38 ρούνται:
ΜΕΡΙΔΑ 1123 α) Δύο (2) στρ. ξηρικά στη θέση Επάνω Κρυφά που συνορεύουν Αν. με Ράχη,
ΠΡΑΞΗ 224/7-2- Δυτ. με Κώστα Τύμπα και ρέμα, Μεσ. με Ράχη και ρέμα.
1907 β) Στη θέση Κρυφά Αγραπιδιά 3 στρεμ. ξηρικά που οριοθετούνται Ανατ. με
ρέμα, Δυτ. με Ριζό, Βορ. με Κωστ. Τύμπα, Μεσ. με Κορυφή Παληοπαναγία.
ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ Εκδόθηκε στις 10-7-1899, θεωρήθηκε 14-10-1899 και μεταγράφτηκε 7-2-1907

Αριθ. παραπομπής 4 Το Υπουργείο Οικον. παραχωρεί στον Τριαντάφυλλο Γεωρ. Κυρί-
ΤΟΜΟΣ 38 τση, κατόπιν δηλώσεώς του με αριθ.11/1891, εθνική γαία 5 στρ.
ΜΕΡΙΔΑ 1123 ξηρικά σε διάφορες τοποθεσίες 2 στρεμ. στη θέση Γούπατο Αγρα-
πιδιάς, 1στρέμ. στη θέση Μεσινογούπατο και 2 στρ. στα Παλιού-
ΠΡΑΞΗ 226/7-2-1907 ρια. Εκδόθηκε 10-7-1899, θεωρήθηκε 14-10/1899 και μεταγρά-
ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ. φτηκε 7-2-1907.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
136 Παπα - Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Αριθ. παραπομπής 5 Το Υπουργείο Οικον. παραχωρεί στον Τριαντάφυλλο Γεωρ. Κυρίτση κα-
ΤΟΜΟΣ 38 τόπιν δηλώσεώς του με αριθ. 4/2/1895, ξερική γαία κείμενη στη θέση
Πάνω Βατολακούλα, αντί 37,80 δρχ. που συνορεύει Ανατ. με Τσαντόλα-
ΜΕΡΙΔΑ 1123
κα, Δυτ. με Παλαιοραχούλα Παν. Κυρίτση, Βόρεια με Ντίκα ρέμα, Με-
ΠΡΑΞΗ 254/ 7-2-1907 σημβ. με αγρό Δ. Κυρίτση. Εκδόθηκε στις 2-10-1902 και μεταγράφτηκε
ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ στις 7-2-1907.

Τ ο Υπουργείο Οικον. παραχωρεί στον Γεώργιο Τρ. Κυρίτση γαία 5
Αριθ. παραπομπής 6 ξηρικών στρεμ. αντί 75 δρχ αφαιρουμένης της προκαταβολής 12
ΤΟΜΟΣ 38 δρχ. Δήλωση 10/1891στη θέση Πατσούλα (Πατλούλα) που οριο-
ΜΕΡΙΔΑ 1123 θετείται Αν. με αγρό Ευάγ. Πρέντζα, Δυτ. με αύλακα και αγρό Κ.
ΠΡΑΞΗ 235/ 7-2-1907 Τύμπα, Βορ. με αγρό Αντ. Κυρίτση και αύλακα, Μεσημ. με αγρό Γ.
ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ Κυρίτση. Εκδόθηκε 10/7/1899, θεωρήθηκε στις 14 /10/1899 και
μεταγράφτηκε 7/2/1907

Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α
Αναζητώντας τις ρίζες μας. Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας 137

Αριθ. παραπομπής 7 Ο Νικόλαος Γ. Κυρίτσης πουλάει αντί 200 δρχ. στο Ιω. Γ. Πρέντζα ξηρικό
ΤΟΜΟΣ 38 (ξ΄) αγρό 4 στρεμ. που βρίσκεται στη θέση Μπαΐρια του χωρίου Μπεζαϊντέ.
ΜΕΡΙΔΑ 1131, 1130 Συνορεύει με τους αγρούς Ιω. Γ. Πρέντζα , Ράχη, αγρόν Ιω. Γ. Πρέντζα και
ΠΡΑΞΗ 296/ 7-2-1907 Ράχη. Το συμβόλαιο μεταγράφτηκε αυθημερόν στη Ναύπακτο στις 16-5-
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ 1907.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
138 Παπα - Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Αριθ. παραπομπής 8 Το Υπουργείο Οικον. παραχωρεί στον ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙ-ΤΣΗ κα-
ΤΟΜΟΣ 38 (ξ΄) τόπιν δηλώσεώς του με αριθ. 1/12/1900, εθνική γαία 5 στρεμ. ξηρική
ΜΕΡΙΔΑ 1131 αντί 38 δρχ. κείμενη στη θέση Κλιμάκια. Συνορεύει Αν. με Βοθρακάκι
|ΠΡΑΞΗ 242/ 7-2-1907 και Πάφη Ταράτσα, Δυτ. Παλιοχώρι, Μεσ. ρέμα και Βόρ. με Ριζό. Εκδό-
ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ θηκε 1-9-1902, θεωρήθηκε στις 26-6-1903 και μεταγράφτηκε 7-1-1907

Το Υπ. Οικονομικών παραχωρεί στο Γεώργιο Κυρίτση κατόπιν δηλώ-
Αριθ. Παρ. 9
σεώς του με αριθ. 2/1-2-1891 3 στρ. γαία κείμενη στη θέση Μακρή
ΤΟΜΟΣ 38 (2)
Λάκα. Συνορεύει μεσημβρινά με ρέμα, Βόρεια με ράχη, Δυτ. με αγρό
ΜΕΡΙΔΑ 923
και Αν. με ράχη και εκκλησιαστικό λιβάδι.
ΠΡΑΞΗ 234/ 7-2-1907
Εκδόθηκε στις 10-7-1899. Θεωρήθηκε στις 14-10-1899. Μεταγρά-
ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ
φτηκε στις 7-2-1907.

Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α
Αναζητώντας τις ρίζες μας. Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας 139

Εν Ναυπάκτω και εν τω Συμβολαιογραφικώ μοι γραφείω
Αριθ. παραπομπής 10 κειμένω εν τη παρά την δημοτικήν αγοράν Ναυπάκτου
Δωρεά αιτία θανάτου κειμένη οικία του Κωνστ. Ι. Τρικαίου σήμερον την πρώ-
Αριθ. 21923/1-6-1914 την (1) Ιουνίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού δεκάτου
τετάρτου (1914) έτους ημέραν Κυριακήν ενώπιον εμού
του Συμβολαιογράφου Ναυπάκτου Κυρίτση Ι. Τρικαίου κατοίκου και εδρεύοντος ενταύ-
θα παρουσία και των μαρτύρων Συμεών Κοτίνη και Νικολάου Αγριαντώνη αμφοτέρων
κτηματιών και κατοίκων Ναυπάκτου πολιτών Ελλήνων ενηλίκων γνωστών μοι και ανωτέ-
ρων εξαιρέσεως ενεφανίσθη ο απ' ευθείας γνωστός προς εμέ και τους ανωτέρω μάρτυ-
ρας και μη εξαιρούμενος Ευάγγελος Β. Σούτος γεωργός κάτοικος Μπεζαϊντε του Δήμου
Ναυπακτίδος ητήσατο την συνταξιν του παρόντος δωρητηρίου συμβολαίου και συνο-
μολόγησεν ότι έχων εις την πλήρη κατοχήν και κυριότητα του τα εξής κτήματα ήτοι 1)
ένα (1) αγρόν ποτιστικόν εκ στρεμμάτων επτά (7) εις θέσιν Πλατανιάς της περιφέρειας
Μπεζαϊντε του Δήμου Ναυπακτίδος συνορευόμενον γύρωθεν με ομοίους Δημητρίου
Πολύζου, κληρονόμων Δημητρίου Κυρίτση, Ανδρέου Πρέντζα και δημόσιον δρόμον 2)
έτερον αγρόν ξηρικόν εκ στρεμμάτων δώδεκα (12) εις θέσιν Παληόκαμπος της αυτής
περιφερείας και Δήμου συνορευόμενον γύρωθεν με ομοίους Νικολάου Ι. Κυρίτση, Τρι-
ανταφύλλου Κυρίτση και Αλεξίου Λύτρα μετά των εν αυτώ υπαρχόντων ελαιοδένδρων
3) Μίαν άμπελον κειμένην εις την αυτήν θέσιν Παληόκαμπος της αυτής περιφερείας και
Δήμου εκ στρεμμάτων δύο (2) περίπου συνορευομένην γύρωθεν με όμοιας Δημητρίου
Γαλάνη, Λεωνίδα Μπαρμπάτση, Αλεξ. Λύτρα και αγρόν Νικολάου Ι. Κυρίτση και 4) έναν
κήπον ποτιστιστικόν εντός του χωρίου Μπεζαϊντε του αυτού Δήμου εκ μέτρων πεντα-
κοσίων (500) περίπου συνορευόμενον γύρωθεν με κήπον Λ. Μπαρμπάτση, αγρόν Δη-
μητρίου Γαλάνη και δρόμον , περιελθόντα αυτώ εκ κληρονομιάς του πρό πολλών ετών
αποβιώσαντος πατρός του, αξίας απάντων δραχμών δύο χιλιάδων (2000). Και επιιθυμών
να διάθεση τα κτήματα του ταύτα μετά τον θάνατον του, άτε μη έχων τέκνα και αναγκαί-
ους κληρονόμους, δωρείται δια του παρόντος αιτία θανάτου την μεν νομήν και κατοχήν
πάντων τούτων εις την σύζυγόν του Λάμπρων παρ' ής απήλαυσε και απολαμβάνει πολ-
λάς περιποιήσεις ίνα νέμεται και καρπούται ταύτα εφ' όρου ζωής της. Την δε κυριότητα
των αυτών κτημάτων δωρείται επίσης αιτία θανάτου προς τον εν Μπεζαϊντέ ιερόν ναόν
Αγία Παρασκευή, προς όν ναόν θα περιέλθη και η νομή και κατοχή των κτημάτων τού-
των μετά τον θάνατον της ειρημένης συζύγου του πλην της νομής και κατοχής των υπ'
αριθμόν τρίτου και τετάρτου κτημάτων (αμπέλου και κήπου) ήτις θα ανήκει εσαεί εις τον
εκάστοτε εφημέριον του ειρημένου ναού όστις υποχρεούται να μνημονεύη αμφότερους
τους συζύγους τούτους εν καταλλήλω χρόνω εν τη εκκλησία. Εις πίστωσιν συνετάχθη το
παρόν, όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και εντόνως εις επήκοον του τε δωρητού περί μετα-
γραφής οδηγηθέντος και μαρτύρων και βεβαιωθέν υπογράφεται παρά των μαρτύρων
μόνον και εμού του δωρητού ομολογήσαντος άγνοιαν γραμμάτων.
Οι Μάρτυρες
Συμ. Κοτίνης
Ν. Αγριαντώνης Ο Συμβολαιογράφος
Κυρίτσης Τρικαίος

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
140 Παπα - Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α
Αναζητώντας τις ρίζες μας. Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας 141

1. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
142 Παπα - Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α
Αναζητώντας τις ρίζες μας. Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας 143

Τη 5-3-41. Αγαπητέ εξάδελφε
Γιάννη καλημέρα. Είμαι καλά
καθώς επιθυμώ και διά σένα.
Λοιπόν Γιάννη σας έχω στείλει
τρία γράμματα με τούτο και
απάντηση δεν είδα ακόμα διατί
δεν γνωρίζω. Λοιπόν αγαπητέ
Γιάννη πολύ θα σας παρακαλέ-
σω να μου γράψετε ένα γραμ-
ματάκι για να μάθω τι γίνεσαι
και πώς τα περνάτε αυτού εσείς
και να μου γράψεις για το Λία
(Ηλία) πού είναι και όποιο παιδί
άλλο ξέρεις αν συνάντησε το Γα-
βρίλη μας πουθενά διότι είμαι
πολύ στενοχωρημένος που δεν
μπορώ να μάθω πού είναι και τι
γίνεται και αν είδες τον Κώστα
Σαρρή και αυτός, πού είναι και
αν είναι ζωντανός ή όχι. Λοιπόν
Γιάννη στο Γιώργο του έγραψα
αλλά δεν μου έγραψε δεν φα-
ντάζομαι για να μην το έλαβε
το γράμμα μου, διότι είχα σύ-
στασην καλή που του έγραψα,
με την είχε δομένη η Δέσποινα.
Άλλα δεν σου γράφω, περιμέ-
νω γράμμα σου γρήγορα. Από
το σπίτι δεν έλαβα γράμμα για
να μάθω τί γίνονται. Μόνο τότε
πρώτα είχα πάει αλλά τώρα έχει
περάσει ένας μήνας και πλέον
καλά ήταν όλοι. Γιάννη να μου
γράψεις. Έτερον ουδέν έχω
Σε φιλώ ο ξάδελφός σου
Κων. Τρ. Κυρίτσης
Σύσταση είναι αυτή
Σ.1. Τάγμα εργατών
3ος λόχος Τ.Τ. 752
Αυτού όπου πας βρε γράμμα μου
να ξέρεις να μιλήσεις
να βρεις τον ξαδελφούλη μου
να τον γλυκοφολήσεις
γεια και καλή αντάμωση
και ο θεός βοηθός μια ώρα να μας
ξανανταμώσει στα σπίτια μας.
Ο ίδιος.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
144 Παπα - Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Πολύ αγαπητέ ε ξάδ ε ρ φ ε Γ ι ά ν ν η , χαίρε .
Απ ό μακριά κα ι π ολύ κα ιρ ό ή μά λ λον κα θόλο υ ν α σο υ γρά ψω , ό χι δε
σε ξέ χασ α α λ λά α φ ο ύ μάθαινα πως είσασ τε κα λά α μ έλη σα . Μη μ ε
παρεξηγήσεις . Α λ λά ούτ ε κα ι εσύ μο ύγραψες , ό μ ως α ς είν α ι , δεν π ει -
ρά ζο υ ν αυτά , ν α ε ίσ τ ε κα λά κα ι μ ε τη δύν α μ η του θεο ύ ν α γ υρίσετε
γρ ήγ ο ρ α σ τα σ π ίτ ι α μας . Τι ά λ λο ν α σα ς γρά ψω , α πό υγεία είμασ τε
όλο ι κα λά ά κρ ον ε ις ά κρ ο ν . Γ ι α το όνειρο πο υ γρά φ εις γ ια το Σ α ρρ ή
δε ν ξέρ ο υ μ ε , εδ ώ κα λά ε ίν α ι . Ο Κώσ τας δεν ξέρο υμ ε . Πέθανε ό μ ως
το κο ρ ίτσ ι το υ Κ λο ύ , το μ ε γ ά λο . Ίσω ς ν α είν α ι α υτό ( το όνειρο ), α λ λά
ό,τι θ έλει ο θ ε ός α ς γίνει .
Με αγάπη κα ι σ τεναγμό σ α ς φι λο ύμ ε ο ι ξαδερφ ο ν υφ άδες Κώσ ταινα ,
Γρ ηγ ό ρ αινα κα ι Χρήσ ταιν α .
Σα ς φι λώ κι εγώ η γερο θ ε ιά σο υ μ ε πό ν ο κα ρδιά ς μου κα ι μ ε κλαη -
μένα μάτια .
Η θ ει ά σ ο υ Τριαν ταφύλ λαινα .
Στεί λε μου κά ν α γράμμα ν α μ ε πα ρηγο ρά τε . Τ ίπο τες ά λ λο .

Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α
Αναζητώντας τις ρίζες μας. Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας 145

Τρίκορφο, τη 19-12-40

Αγαπητέ Γιάννη
Πήραμε ένα γράμμα
σου χαρήκαμε που
είσαι καλά. Εμείς οπως
δήποτε περνάμε καλά,
μόνον περάσαμε πολ-
λές στενοχώριες γέν-
νησε η Βάσω, αγόρι,
το οποίο έχασε σε 10
μέρες, γεννήθηκε άρ-
ρωστο. Έχουμε το Λα-
μπράκη άρρωστο, από
κρύο, πολλά χιόνια.
Απ› τον Ηλία έχουμε
να μάθουμε από της
24/11/40 δεν ξέρου-
με τί γίνεται και πού
βρίσκεται. Και απ› το
Γιώργο καιρό έχουμε να
μάθουμε νέα του.
Τα τσουράπια σου τα
πλέκουν εγώ σου έπλε-
ξα ένα ζιλέ το οποίο θα
στείλομε μετά τα Χρι-
στούγεννα.
Για λουκάνικα θα σου
στείλουμε, μην ανησυ-
χείς.
Χαιρετισμούς απ όλους
Σε φιλώ
Δέσποινα.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
146 Παπα - Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Ο Γιώργος Κυρίτσης υπηρετούσε ως αξιωματικός στη Στρατιωτική Διοίκηση Πατρών.

Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α
Αναζητώντας τις ρίζες μας. Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας 147

Τρίκορφο τη 3-1-41
Αγαπητέ Γιάννη
Έλαβα το γράμμα σου σήμερα και σου απαντά αμέσως γιατί ξέρω πως
θα σου κάνει καλό να μάθεις νέα μου. Χάρηκα που είσαι καλά και πως
φροντίζεις όσο μπορείς για την αγαπημένη μας πατρίδα. Είναι αλή-
θεια πως είναι σκληρή η ζωή του σ τρατιώτη σ τον πόλεμο και μάλισ τα
με το μεγάλο χειμώνα. Πρέπει όμως να πολεμήσετε για να μπορέσετε
να βγάλετε αυτούς τους εχθρούς Ιταλούς απ΄ την πολιορκημένη Αλβα-
νία που ήρθαν και χάλασαν. Θα σου σ τείλω ένα κασκόλ πρωτοχρονιά-
τικο δώρο για να ζεσ τάνεις το λαιμό σου. Σου έσ τειλα ένα ζιλέ, η Βάσω
2 ζεύγη τσουράπια , τα σ τείλαμε, όταν τα πάρεις μας γράφεις. Απ΄τον
Ηλία μάθαμε απ΄τις 13-12-40 είναι καλά. τα πρόβατα γεννούν.......
(δυσανάγνωσ το κείμενο).. μόνο χορτάρι δεν υπάρχει για βοσκή. Όλοι
σπίτι είναι καλά, αν και πέρασαν αρρώσ τιες. Η Βάσω σ τενοχωριέται
που έχασε το παιδάκι της. Όταν ευκαιρείς γράψε μου.
Σε φιλώ
Δέσποινα Κυρίτση.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
148 Παπα - Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α
Αναζητώντας τις ρίζες μας. Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας 149

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
150 Παπα - Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α
Αναζητώντας τις ρίζες μας. Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας 151

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΤΕΛΕΣ.(1941

Τ.Τ.850 τη 23/2/ 41. Αγαπητέ Γιάννη προ ημερών έλαβα
γράμμα σου καθώς και σήμερα δεν σου έγραψα αμέσως
διότι δεν βρίσκουμε και φακέλους ταχτικά για να γράφω.
Σήμερα είχα και γράμμα από το Γιώργο και Κώστα από την
Άρτα, μου γράφει πήγε με διήμερη άδεια στο χωριό και
μου γράφει διά όλα τα νέα, άλλα δεν έχω να σας γράψω,
Σας χαιρετώ με αγάπη
Ο αδελφός σας
Ηλίας Κυρίτσης ( Είναι και τα δύο αδέλφια στο Μέτωπο
και ένας ακόμα αδελφός, ο Γιώργος, υπηρετεί ως αξιωμα-
τικός.

Αγαπητέ Γιάννη
Καλημέρα
Προχθές 9-2-41 πήρα με ημερομηνίαν 29-1-41 κάρτα
σου και αμέσως απαντώ.
Εν πρώτοις σου στέλνω τα συλλυπητήριά μου, διά
τον θάνατον του αγαπημένου σου πατέρα και σεβα-
στού μου θείου.
Είναι βαρύ το πλήγμα αυτό διά όλην την οικογένειάν
σου, αλλά είναι πράγματα που δεν ημπορούμε να
τα αποφύγουμεν, θάρρος λοπόν και υπομονή. Στον
Ηλία έγραψα. Σε φιλώ
Γαβριήλ
11-2-41

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
152 Παπα - Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Τρίκορφο τη 7-4-41
Αγαπητέ εξάδελφε Γιάννη, καλημέρα
Έλάβαμε το γράμμα σου που μου έστειλες, το
εδιάβασε ο Χρήστος, εδώ είναι η πεθερά μου,
Γρηγόραινα, η Χρήσταινα, εχάρημεν τα μέγιστα
για την καλήν σας υγεία, ως και ημείς, απολαμ-
βάνουμε, όλοι μαζί σου γράφουμε, στην υγεία
καλά είμαστε, τα πράματα καλά τάχουμε, αρνιά
ακόμα δεν πουλήσαμε, τα χωράφια τάχουμε
διβολισμένα, έτοιμα, αλλά δε βρέχει να σβαρ-
νίσουμε, αλλά θα βρέξει ο θεός και θα γίνουν
όλα, να βοηθήσει ο θεός να γυρίσετε πίσω γρή-
γορα νικητές. Τότε θα περιγράψουμε τη χαρά
μας, θα ψήσουμε και ένα να φάμε, και να γλεντήσουμε. Έτερον ουδέν
σας φιλώ εγκαρδίως.
Ο εξάδελφός σας
Χρήστος Κυρίτσης.
Αυτού που πας βρε γράμμα μου
να ξέρεις να μιλήσεις
να πας στον ξαδελφούλη μου
να τον γλυκοφιλήσεις.
Χ. Κυρίτσης

Προσπάθησε κι εσύ να
το διαβάσεις!

Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α
Αναζητώντας τις ρίζες μας. Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας 153

11-2-1941
Αγαπητέ μου Αδελφέ Γιάννη
χαίρε υγείαν έχω το αυτό επιθυ-
μώ διά εσάς λοιπόν Γιάννη σή-
μερα που σου γράφω έλαβον το
γράμμα σου και εχάρηκα πολύ
δια την καλήν σας υγείαν. Γιάν-
νη αντάμωσα και το Λία (Ηλία),
καλά είναι. Εδώ που είμαι εγώ
έχω το Νίκο το Μυλωνά, ο γα-
μπρός του παπά και τον Αλμπά-
νη, τον λοχία τον Τσιλιγιάννη
και άλλα παιδιά γνωστά μας.
Είδα να μου γράφεις πως έλαβες
γράμμα από το σπίτι μου έστει-
λα και εγώ γράμμα στο σπίτι
σου και απάντηση δεν έλαβα.
Γιάννη άμα λάβεις το γράμμα
μου γράψε μου να μαθαίνω τι
γίνεσαι
Σε χαιρετώ
Ο Αδελφός σου
Παγανιάς Χρήστος
39 Σύνταγμα Ευζώνων
Πρώτον Τάγμα
2ος λόχος
Τ. Τ. 850

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
154 Παπα - Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α
Αναζητώντας τις ρίζες μας. Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας 155

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
156 Παπα - Νίκος Ιωάν. Κυρίτσης - Λεμονιά Ιωάν. Κυρίτση-Δρόσου

ρίτση
το Κυ
Άγνωσ
ίτσης
ρίτση
ς Κυρ
ιά Κυ
-Νίκο
Λεμον
Παπα

Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α
Αναζητώντας τις ρίζες μας. Οι Κυριτσαίοι από τον Πέρκο Ναυπακτίας 157

ν ω γ ρ άμ-
ρ α πά
μ ε τ α π α
ς . Έ λ ειπε
σα μα
Διαβά π ρ ο γ ό ν ω ν
τ α σ ημα-
α τ α των έ λ ε ι π αν σου
μ ο υ , ι κ ή ς
ο δ ι κ ό σ α τ η ς δ χ α-
τ ό τ έχο υ ν
γ εγον ω ς
ντι κ ά
ί ν ε τ α ι π
σ τ η λήθη
ή ς ! Φα ι π έ σει
ζ ω ν πε ρ
, έ χ ο υ ξ ί α. α-
θ ε ί υ π α ρ Σ ε α ν
ι σ τ η ν αν ύ τ α ξ ί δι.
α με
κα α κ ρ ξ έ ρ
ά ν α μ ε μ ύ , γ ι ατί νό-
Κ α ν τ ο ι σ θ α
τ ή σ α με π ά ρ χ ε ι ς. Α λ λά
ζη υ π υ , α
ς κ ά που ο υ σ ί α σο δί-
πω π α ρ α μ ε
σ τ α ν την
! Σ ε νιώθ Έ γι-
μα λέπ α μ ε μ ε .
σ ε β σ ΄ ε γ γίζα ρέ-
δε α δ ε ! Π α
λ α μ ας, μ Ά φ α ντος
π
ό ρ α τ ος!
νες α ω σ τ ο ς! ε ν › α κο-
ι ν ε ς άγν π α θ ή σαμ χρό-
μ ε π ρ ο σ υ . Ο
α ο
Μάται με τα ίχνη σ σ β η σ ε!
θ ή σ ο υ σ ε , τ α έ ώ ν
λου ξεθώ ρ ι α
μερ α α π
τ α ι σ ή ρ ο-
νος να ε ί σ α
ο τω ν π
λ η σ ε η τ ή ρ ι α τ ή-
Θέ προ σ κ λ
υμε κ ρ
ό τ ο λ ά έ χ ο δ ιές
απ α λ κ α ρ
ν ω ν μας, ό ν ο σ τις
γό ν α θρ
ι γ ι α σ έ
υ ρ ί τ ση. ο υ.
σε τ ε Κ τ ά σ
ς , ά γ νωσ ε μ π ροσ
μα ό μ ασ τ
λ ι ν
Υποκ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Ο παλιός Αη-Θανάσης

ISBN 978-960-93-9323-2