You are on page 1of 54

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА

ЗА 2018. ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


а реферисани су у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR)
Impact
factor u МПНТР
Бр. ISSN број Наслов часописа Издавач
JCR 2018
2017
Факултет ветеринарске
1. 0567-8315 Acta Veterinaria - Београд 0.604 M23
медицине, Београд
Електротехнички
Applicable Analysis and факултет, Београд и
2. 1452-8630 0.887 M22
Discrete Mathematics Академска мисао,
Београд
Српско биолошко
Archives of Biological друштво, Београд и
3. 0354-4664 0.648 M23
Sciences група научних
института
Chemical Industry and Савез хемијских
4. 1451-9372 Chemical Engineering инжењера Србије, 0.944 M23
Quarterly Београд
Computer Science and ComSIS Consortium,
5. 1820-0214 0.613 M23
Information Systems Београд
Природно-математички
факултет - Департмант
6. 0354-5180 Filomat 0.635 M23
за математику и
информатику, Ниш

1
Друштво генетичара
7. 0534-0012 Genetika 0.392 M23
Србије, Београд
Савез хемијских
8. 0367-598X Hemijska industrija инжењера Србије, 0.591 M23
Београд
Int Journal of Electrochemical Science
9. 1452-3981 1.369 M23
Electrochemical Science Group, Београд
Друштво медицинских
Journal of Medical
10. 1452-8258 биохемичара Србије, 1.378 M23
Biochemistry
Београд
Journal of Mining and Технички факултет и
11. 1450-5339 1.400 M22
Metallurgy: Sec B Институт за бакар, Бор
Journal of the Serbian Српско хемијско
12. 0352-5139 0.797 M23
Chemical Society друштво, Београд
MATCH-Comm Math Природно-математички
13. 0340-6253 2.580 M21
Comp Chemistry факултет, Крагујевац

Nuclear Technology and Институт за нуклеарне


14. 1451-3994 0.429 M23
Radiation Protection науке “Винча”, Београд

Савез економиста
15. 1452-595X Panoeconomicus 0.438 M23
Војводине, Нови Сад

Processing and Application Технолошки факултет,


16. 1820-6131 1.152 M22
of Ceramics Нови Сад

Društvo psihologa Srbije,


17. 0048-5705 Psihologija 0.396 M23
Beograd

2
Друштво за
електронику,
телекомуникације,
18. 0350-820X Science of Sintering рачунарство, 0.667 M23
аутоматику и нуклеарну
технику – ЕТРАН,
Београд
Астрономска
опсерваторија и
Serbian Astronomical
19. 1450-698X Математички факултет 0.840 M23
Journal
- Одељење за
астрономију, Београд
Srpski arhiv za celokupno Српско лекарско
20. 0370-8179 0.300 M23
lekarstvo друштво, Београд
Институт за нуклеарне
21. 0354-9836 Thermal Science 1.431 M22
науке “Винча”, Београд
Војномедицинска
академија, Институт за
22. 0042-8450 Vojnosanitetski pregled 0.405 M23
научне информације,
Београд
ДОМАЋИ ЧАСОПИС реферисан у Web of Science
Филозофски факултет -
23. 0350-1361 Зограф Институт за историју М23
уметности, Београд

3
КАТЕГОРИЗАЦИЈА МИНИСТАРСТВА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА
ЗА 2018. ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
а нису реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR),
са предлогом Матичних научних одбора за 2018. годину

Табела 1. Категоризација домаћих научних часописа за физику за 2018. годину

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

Facta Universitatis, Series: Physics,


1. 0354-4656 Универзитет у Нишу М51
Chemistry and Technology

Природно-математички факултет,
2. 1450-9636 Kragujevac Journal of Science М51
Крагујевац

Табела 2. Категоризација домаћих научних часописа за хемију за 2018. годину

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

Технолошки факултет,
1. 1450-7188 Acta periodica technologica М51
Нови Сад

Природно-математички факултет,
2. 1450-9636 Kragujevac Journal of Science М51
Крагујевац

Facta Universitatis, Series: Physics,


3. 0354-4656 Универзитет у Нишу М52
Chemistry and Technology

Инжењерско друштво за корозију,


4. 0351-9465 Заштита материјала М52
Београд

4
Савез инжењера и техничара Србије,
5. 0040-2176 Техника М53
Београд

6. 0440-6826 Хемијски преглед Српско хемијско друштво, Београд М53

7. 2466-4294 Radiation and Apllications Удружење Рад, Ниш М54

Табела 3. Категоризација домаћих научних часописа за математику, рачунарске науке и


механику за 2018. годину

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

1. 0350-1302 Publications de l’Institut Mathematique Математички институт САНУ, Београд M24

2. 1450-5584 Theoretical and Applied Mechanics Српско друштво за механику, Београд M24

Bulletin Academie Serbe des Sciences et des Arts, Српска академија наука и уметности,
3. 0561-7332 M51
Series Mathematics Београд

Facta Universitatis, Series:


4. 0352-9665 Универзитет у Нишу M51
Mathematics and Informatics

Природно-математички факултет,
5. 1450-9628 Kragujevac Journal of Mathematics M51
Крагујевац

Факултет организационих наука,


6. 0354-0243 Yugoslav Journal of Operations Research M51
Београд и др.

Functional Analysis, Approximation and


7. 1821-410x Природно-математички факултет, Ниш M52
Computation

5
8. 0025-5165 Математички весник Друштво математичара Србије, Београд M52

9. 1450-5932 Mathematica moravica Технички факултет, Чачак M53

Природно-математички факултет,
10. 1450-5444 Novi Sad Journal of Mathematics M53
Нови Сад
Scientific Publications of the StateUniversity of Државни универзитет,
11. 2217-5539 Novi Pazar, series A: Applied Mathematics, M53
Нови Пазар
Informatics and Mechanics

12. 1820-0206 Scientific Technical Review Војнотехнички институт, Београд M53

Министарство одбране
Републике Србије: Универзитет одбране
13. 0042-8469 Војнотехнички гласник M53
у Београду и Медија центар "Одбрана",
Београд

Табела 4. Категоризација домаћих научних часописа за биологију за 2018. годину

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

Институт за ботанику и ботаничку башту


1. 1821-2158 Botanica Serbica "Јевремовац", Биолошки факултет, M24
Београд
Ентомолошко друштво
2. 0354-9410 Acta entomologica Serbica M51
Србије и Биолошки факултет, Београд
University of Novi Sad, Faculty of Sciences.
3. 2334-6590 Biologica Serbica Department of Biology and Ecology, M51
Novi Sad

6
Природно-математички факултет,
1450-9636 Kragujevac Journal of Science M51
4. Крагујевац

0352-4906 Зборник Матице српске за природне науке Матица српска, Нови Сад M51
5.

1820-9521 Bulletin of the Natural History Museum in Belgrade Природњачки музеј, Београд M52
6.
Serbian Water Pollution Control Society,
2217-5547 Water Research and Management M52
7. Belgrade
8. 0354-4311 Acta herbologica Херболошко друштво Србије, Београд M53

University of Niš, Faculty of Sciences and


9. 2217-4478 Biologica Nyssana – Journal of Biological Sciences M53
Mathematics, Niš
Српско друштво за
0350-0519 Водопривреда M53
10. одводњавање и наводњавање, Београд
Српско друштво за проучавање
11. 0514-6658 Земљиште и биљка M53
земљишта, Београд

12. 0514-5899 Заштита природе Завод за заштиту природе, Београд M53

Табела 5. Категоризација домаћих научних часописа за геонауке и астрономију за 2018. годину

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

1. 0354-8724 Geographica Pannonica Faculty of Science, Novi Sad М24

2. 0350-0608 Геолошки анали Балканског полуострва Рударско-геолошки факултет, Београд М24

Зборник радова, Географски институт "Јован Цвијић",


3. 0350-7599 М24
Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд

7
4. 0350-3593 Гласник Српског географског друштва Српско географско друштво, Београд М51

5. 2334-9441,
Зборник радова Географског факултета у Београду Географски факултет, Београд М52
1450-7552

Табела 6. Категоризација домаћих научних часописи за медицинске науке за 2018. годину

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

Клинички центар Србије,


1. 0354-950X Acta chirurgica Iugoslavica Институт за болести дигестивног М51
система, Београд

2. 0351-6083 Acta facultatis medicae Naissensis Медицински факултет, Ниш М51

3. 0365-4478 Acta medica Medianae Медицински факултет, Ниш М51

Научни институт за ветеринарство


4. 1820-9955 Архив ветеринарске медицине М51
"Нови Сад"
Facta Universitatis. Series:
5. 1451-740X Универзитет у Нишу М51
Physical Education and Sport

6. 1820-8665 Serbian Journal of Experimental and Clinical Research Медицински факултет, Крагујевац М51

Факултет ветеринарске медицине и


7. 0350-2457 Ветеринарски гласник М51
Ветеринарска комора Србије

8
2560-5704
еISSN 2560-
34772560-
5704
8. Геронтологија Геронтолошко друштво Србије, Београд М51
(раније:
0354-415Х)
еISSN 2560-
3477
Клиника за психијатрију
9. 0351-2665 Engrami Клиничког центра Србије и М51
Удружење психијатара Србије, Београд
Друштво лекара Војводине Српског
10. 0025-8105 Медицински преглед М51
лекарског друштва, Нови Сад
Српско лекарско друштво –
11. 0039-1743 Стоматолошки гласник Србије М51
Стоматолошка секција, Београд
Факултет за специјалну едукацију и
12. 1452-7367 Специјална едукација и рехабилитација М51
рехабилитацију, Београд
Српско лекарско друштво -
13. 0350-2899 Тимочки медицински гласник М51
Подружница Зајечар
Факултет спорта и физичког васпитања,
14. 0350-3828 Физичка култура М51
Београд
Медицински факултет и
15. 0352-5252 Acta stomatologica Naissi М52
Клиника за стоматологију, Ниш
2335-0245 Balkan Journal of Dental Medicine
16. (раније: Balkan Stomatological Society, Belgrade М52
(ranije: Balkan Journal of Stomatology)
1107-1141)
Факултет спорта и физичког
17. 1821-3480 Exercise and Quality of Life М52
васпитања, Нови Сад

9
Медицински факултет Приштина,
Друштво лекара Косова и Метохије
18. 0350-8773 Praxis medica Српског лекарског друштва, М52
Косовска Митровица

19. 1452-662X Sanamed Удружење лекара Sanamed, Нови Пазар М52

Завод за заштиту здравља "Поморавље",


20. 1820-2411 PONS - medicinski časopis подружница Српског лекарског душтва М52
"Поморавље", Ћуприја

Клинички центар Војводине,


21. 1821-0902 Serbian Journal of Dermatology and Venerology Клиника за кожне и венеричне болести, М52
Нови Сад

0004-1963 Савез фармацеутских удружења Србије,


22. Архив за фармацију М52
е:2217-8767 Београд

Савез дефектолога Србије и


23. 0354-8759 Београдска дефектолошка школа Факултет за специјалну едукацију и М52
рехабилитацију, Београд
Антрополошко друштво
24. 1820-7936 Гласник Антрополошког друштва Србије М52
Србије, Нови Сад

Српско лекарско друштво - Окружна


25. 0350-1221 Медицински часопис М52
подружница Крагујевац

Медицински гласник Специјалне болнице за болести Институт за штитасту жлезду и


1821-1925 штитасте жлезде и болести метаболизма
26. (раније метаболизам М52
„Златибор“(раније: Медицински гласник Института
1452-0923)
за штитасту жлезду и метаболизам "Златибор") "Златибор", Златибор

10
Медицински факултет,
27. 0369-1527 Медицински подмладак М52
Београд

Медицинско друштво за рационалну


28. 1821-0538 Рационална терапија М52
терапију Републике Србије, Крагујевац

29. 1451-1134 Acta clinica Клинички центар Србије, Београд М53

30. 0351-7217 Acta rheumatologica Belgradensia Институт за реуматологију, Београд М53

Српско лекарско друштво -


31. 0352-4825 Apollineum medicum et aesculapium М53
Подружница Лесковац

Удружење бањских и климатских места


32. 0350-5952 Balneoclimatologia М53
Републике Србије
Facta Universitatis. Series:
33. 0354-2017 Универзитет у Нишу М53
Medicine and Biology
е: 2334- Hospital Pharmacolologly –
34. Српско лекарско друштово, Београд М53
9492 International Multidiciplinary Journal

Удружење медицинских сестара


35. 2217-656X Inspirium техничара интензивних нега, М53
анестезије и реанимације Србије, Ниш

36. 0352-7786 Materia medica Клиничко-болнички центар Земун М53

37. 1821-1585 MD - Medical data MOST ART d.o.o, Земун М53

Удружење анестезиолога и
38. 2217-7744 Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy М53
интензивиста Србије, Београд

Српско лекарско друштво -


39. 1451-1053 АБЦ - часопис ургентне медицине М53
Секција ургентне медицине, Београд
11
Факултет спорта и физичког васпитања,
40. 1452-5917 Годишњак Факултета спорта и физичког васпитања М53
Београд

Комора здравствених
41. 0350-3208 Здравствена заштита М53
установа Србије - Београд

Нестраначко, невладино и непрофитно


удружење грађана Медицина данас -
42. 1451-124X Медицина данас М53
покрет европских иницијатива,
Нови Сад

43. 0301-0619 Медицинска истраживања Медицински факултет, Београд М53

Научни часопис ургентне Градски завод за хитну


44. 2334-6477 М53
медицине - Хало 194 медицинску помоћ Београд

Српско лекарско друштво -


45. 0354-7132 Општа медицина М53
Секција опште медицине, Београд

Друштво лекара Војводине


46. 1451-3439 Стоматолошки информатор М53
Српског лекарског друштва, Нови Сад

Удружење медицинских сестара,


47. 0354-8422 Сестринска реч М53
техничара и бабица Републике Србије

0354-7310 Институт за онкологију Војводине,


48. Archive of Oncology М54
1450-9520 Сремска Каменица

12
Табела 7. Категоризација домаћих научних часописи за електронику, телекомуникације и информационе технологије
за 2018. годину

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

Facta Universitatis.
1. 0353-3670 Универзитет у Нишу
Series: Electronics and Energetics М24

Факултет техничких наука,


2. 1451-4869 Serbian Journal of Electrical Engineering М24
Чачак

Journal of the Serbian Српско друштво за рачунску механику,


3. 1820-6530 М24
Society for Computational Mechanics Крагујевац

Факултет организационих
4. 0354-0243 Yugoslav Journal of Operations Rresearch М24
наука, Београд и др.

Факултет техничкин наука,


International Journal of Industrial Engineering and
5. 2217-2661 Департман за индустријско инжињерство М51
Management
и менаџмент, Нови Сад

Удружење за микроталасну
технику и технологију и
6. 1450-5835 Микроталасна ревија М51
IEEE MTT-S Chapter-a
Србије, Београд
European Project Management Journal (раније: Serbian Удружење за управљање
7. 2560-4961 М52
Project Management Journal) пројектима Србије, Београд

Facta Universitatis,
8. 0352-9665 Универзитет у Нишу М52
Series: Mathematics and Informatics

Природно-математички факултет -
9. 1450-5444 Novi Sad Journal of Mathematics Департман за математику и М52
информатику, Нови Сад
13
Scientific Publications of the State University of
10. 2217-5539 Универзитет у Новом Пазару М52
Novi Pazar
11. 1820-0206 Scientific Technical Review Војнотехнички институт, Београд М52

2217-2769 Висока пословна школа струковних


12. Бизинфо М52
студија, Блаце
Удружење за развој науке,
International Journal of Cognitive Research in Science, инжењерства и образовања, Врање,
13. 2334-847X М53
Engineering and Education - IJCRSEE Висока школа за васпитаче струковних
студија, Алексинац
Друштво за телекомуникације,
14. 1821-3251 TELFOR Journal М53
Академска мисао, Београд
Факултет организационих
15. 1451-4397 Инфо М М53
наука, Београд
Министарство одбране
Републике Србије: Универзитет одбране
16. 0042-8469 Војнотехнички гласник М53
у Београду и Медија центар
"Одбрана", Београд
Заједница библиотека
17. 1450-9687 Инфотека М53
универзитета у Србији, Београд

18. 1820-0109 Преглед Националног центра за дигитализацију Математички факултет, Београд М53
Савез инжењера и техничара Србије,
19. 0040-2176 Техника М53
Београд
Висока пословна школа струковних
20. 2334-816x Трендови у пословању студија "Проф. др Радомир Бојковић", М53
e2334-8356
Крушевац

21. е2466-3603 Journal of Mechatronics, Automation and Identification Универзитет у Новом Саду М54
Technlogy
14
Табела 8. Категоризација домаћих научних часописа за машинство за 2018. годину

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач


2018

1. 0354-2025 Facta Universitatis. Series: Mechanical Engineering Универзитет у Нишу М24

2. 1451-2092 FME Transactions Машински факултет, Београд М24

Српско друштво за механику,


3. 1450-5584 Theoretical and Applied Mechanics М24
Београд
Факултет инжењерских наука,
4. 0354-8996 Tribology in Industry М24
Крагујевац

Facta Universitatis, Series:


5. 1820-6417 Универзитет у Нишу М51
Automatic Control and Robotics

Факултет техничких наука -


6. 0354-3870 Journal for Technology of Plasticity Институт за производно машинство, М51
Нови Сад

Journal of Applied Engineering Science (раније: Институт за истраживања и


7. 1451-4117 М51
Istraživanja i projektovanja za privredu) пројектовања у привреди, Београд

Journal of Serbian Society for Српско друштво за рачунску механику,


8. 1820-6530 М51
Computational Mechanics Крагујевац

Војнотехнички институт,
9. 1820-0206 Scientific Technical Review М51
Београд
Савез инжењера и техничара
10. 0040-2176 Техника М51
Србије, Београд
15
Факултет техничких наука,
11. 1821-4932 Journal of Production Engineering Департман за производно машинство, М52
Нови Сад

Факултет техничких наука,


12. 2217-379X Journal of Graphic Enginering and Designe Департман за графичко инжењерство и М52
дизајн, Нови Сад
Факултет техничких наука,
13. 1821-1259 Machine Design М52
Нови Сад

Факултет инжењерских наука


14. 1450-5304 Mobility & Veh Mechanics М52
Универзитета у Крагујевцу

Министарство одбране
Републике Србије: Универзитет одбране
15. 0042-8469 Војнотехнички гласник М52
у Београду и Медија центар "Одбрана",
Београд
Институт ИМК "14. октобар",
ИМК – 14 –Истраживање и
16. 0354-6829 Крушевац и Факултет за машинство и М52
развој у тешкој машиноградњи
грађевинарство у Краљеву
Савремена пољопривредна Национално научно друштво за
17. 0350-2953 М52
техника пољопривредну технику, Нови Сад
Научно друштво за погонске
машине, тракторе и одржавање и
18. 0354-9496 Трактори и погонске машине Пољопривредни факултет - М52
Институт за пољопривредну технику,
Нови Сад

0352-678X Савез машинских и електротехничких


19. Процесна техника М53
инжењера и техничара Србије, Београд

16
2466-4677 Српски академски центар,
20. Applied Engineering Letters М54
e-2466-4847 Нови Сад

JMAIT – Journal of Mechatronics, Automation and Универзитет у Новом Саду, Факултет


21. e-2466-3603 Identification Technology техничких наука и М54
CAM Engineering

Табела 9. Категоризација домаћих научних часописа за саобраћај, урбанизам и


грађевинарство за 2018. годину

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

Facta Universitatis, Series:


1. 0354-4605 Универзитет у Нишу М24
Architecture and Civil Engineering

Институт за архитектуру и
2. 1450-569X Spatium М24
урбанизам Србије, Београд

2217-8139 Грађевински материјали и Друштво за испитивање и истраживање


3. (раније: М24
конструкције (раније: Материјали и конструкције) материјала и конструкција Србије
0543-0798)
Друштво за интегритет и век
4. 1451-3749 Интегритет и век конструкција конструкција (ДИВК) и Институт за М24
испитивање материјала (ИМС), Београд
IJTTE International Journal for Scientific Research Journals Ltd.,
5. 2217-544x М51
Trafific and Transport Engineering Belgrade

Journal of Applied Engineering Science (раније: Институт за истраживања и


6. 1451-4117 М51
Istraživanja i projektovanja za privredu) пројектовања у привреди, Београд

17
Архитектонски факултет, Београд и
7. 1821-3952 Serbian Architectural Journal Центар за етику, право и М51
примењену филозофију, Београд
Yugoslav Journal of Operations Факултет организационих
0354-0243 М51
8. Rresearch наука, Београд и др.

Институт за архитектуру и
9. 0354-6055 Архитектура и урбанизам М51
урбанизам Србије, Београд

Српско друштво за
10. 0350-0519 Водопривреда М51
одводњавање и наводњавање, Београд

Удружење инжењера грађевинарства,


11. 0350-5421 Изградња геотехнике, архитектуре и урбаниста М51
"Изградња", Београд
Савез инжењера и техничара
12. 0040-2176 Техника М51
Србије, Београд
Удружење за технологију воде
13. 0350-5049 Вода и санитарна техника М52
и санитарно инжињерство, Београд
Савез грађевинских инжењера
14. 0352-2733 Грађевински календар М52
Србије, Београд

ДУЗС - Друштво за унапређивање


15. 0354-7965 Заваривање и заварене конструкције М52
заваривања у Србији, Београд

16. 0352-6852 Зборник радова Грађевинског факултета Суботица Грађевински факултет Суботица М52

Српско друштво за путеве VIA- VITA,


17. 0478-9733 Пут и саобраћај М52
Београд

18. 0350-428x Зборник радова Факултета техничких наука Факултет техничких наука, Нови Сад М53

18
Табела 10. Категоризација домаћих научних часописа за енергетику, рударство и
енергетску ефикасност за 2018. годину

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

Facta Universitatis, Series:


1. 0353-3670 Универзитет у Нишу М24
Electronics and Energetics

2. 1451-2092 FME Transactions Машински факултет, Београд М24

Facta Universitatis. Series:


3. 0354-2025 Универзитет у Нишу М51
Mechanical Engineering

Journal of Mining and


4. 1450-5959 Технички факултет Бор М51
Metallurgy, Section A: Mining
Институт за
5. 2334-8836 Mining and Metallurgy Engineering, Bor М51
рударство и металургију Бор
Metallurgical and Materials Engineering Савез инжењера
6. 2217-8961 М51
(Ranije: Металургија- MJoM) металургије Србије, Београд

7. 0354-2904 Подземни радови / Underground mining engineering Рударско-геолошки факултет, Београд М51

8. 1820-7480 Рециклажа и одрживи развој Технички факултет у Бору, Бор М51

Facta Universitatis, Series:


9. 0354-4605 Универзитет у Нишу М52
Architecture and Civil Engineering
Facta Universitatis, Series:
10. 0354-4656 Универзитет у Нишу М52
Physics, Chemistry and Technology

19
Journal on Processing and Национално друштво за процесну
11. 1821-4487 технику и енерегетику у пољопривреди, М52
Energy in Agriculture (раније ПТЕП) Нови Сад

12. 1451-4869 Serbian Journal of Electrical Engineering Факултет техничких наука, Чачак М52

13. 0354-8651 Енергија, економија, екологија Савез енергетичара, Београд М52

Савез машинских и
електротехничких инжењера и
14. 0350-1426 Климатизација, грејање, хлађење М52
техничара Србије
(СМЕИТС), Београд

Пољопривредни факултет – Институт за


15. 0554-5587 Пољопривредна техника М52
пољопривредну технику, Београд

Савез инжењера и
16. 0040-2176 Техника М52
техничара Србије, Београд

Transport @ Logistics, Belgrade (on line) (Ranije:


17. 1451-107X Рударско-геолошки факултет, Београд М53
Транспорт и логистика)

18. 0351-0212 Бакар Институт за бакар Бор, Бор М53

19. 0350-428x Зборник радова Факултета техничких наука Факултет техничких наука, Нови Сад М53

Зборник радова, Електротехнички институт


20. 0350-8528 М53
Електротехнички институт „Никола Тесла“ „Никола Тесла“, Београд

Савремена пољопривредна Национално научно друштво за


21. 0350-2953 М53
техника пољопривредну технику, Нови Сад

22. 2466-4677 Applied Engineering Letters Српски академски центар, Нови Сад М54

20
Табела 11. Категоризација домаћих научних часописа у области материјалa и
хемијских технологија за 2018. годину

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

Технолошки факултет,
1. 1450-7188 Acta periodica technologica М24
Нови Сад

Савез инжењера металургије


2. 2217-8961 Metallurgical and Materials М24
Србије, Београд
Engineering (Ranije: Металургија - MJoM)

Инжењерско друштво за
3. 0351-9465 Заштита материјала М24
корозију, Београд
2406-2979 Advanced technologies Технолошки факултет,
4. (раније: (раније: Савремене технологије и још раније: Зборник М51
2217-9712) радова Технолошког факултета у Лесковцу) Лесковац

Министарство одбране
Републике Србије: Универзитет одбране
5. 0042-8469 Војнотехнички гласник М51
у Београду и Медија
центар "Одбрана", Београд

Криминалистичко-полицијска
6. 0354-8872 Наука безбедност полиција М51
академија, Београд

7. 1820-7480 Рециклажа и одрживи развој Технички факултет у Бору, Бор М51

Научно-стручно друштво за заштиту


8. 0354-3285 Ecologica животне средине М52
Србије – Ecologica, Београд

21
Факултет техничких наука -
9. 0354-3870 Journal for Technology of Plasticity Институт за производно машинство, М52
Нови Сад
Mining and Metallurgy Engineering Институт за рударство и
10. 2334-8836 М52
металургију Бор

11. 1820-0206 Scientific Technical Review Војнотехнички институт, Београд М52

Удружење за технологију воде и


12. 0350-5049 Вода и санитарна техника М52
санитарно инжињерство, Београд

Друштво инжењера пластичара и гумара,


13. 1450-6734 Свет полимера М52
Београд
Савез инжењера и техничара
14. 0040-2176 Техника М52
Србије, Београд

Савез инжењера и техничара


15. 0040-2389 Текстилна индустрија М52
текстилаца Србије, Београд

Computers and Еcological Савез хемичара и технолога


16. 1452-0729 М53
Еngineering Србије, Београд

17. 0351-0212 Бакар Институт за бакар Бор М53

22
Табела 12. Категоризација домаћих научних часописа за уређење, заштиту и коришћење вода,
земљишта и ваздуха за 2018. годину

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

Facta Universitatis, Series:


1. 0354-2025 Универзитет у Нишу М24
Mechanical Engineering

2. 1450-8109 Journal of Agricultural Science Пoљопривредни факултет, Београд М24

Српско друштво за механику,


3. 1450-5584 Theoretical and Applied Mechanics М24
Београд

Serbian Water Pollution Control


4. 2217-5547 Water Research and Management М24
Society, Belgrade

5. 0353-4537 Гласник Шумарског факултета Шумарски факултет, Београд М24

6. 0354-9542 Acta agriculturae Serbica Агрономски факултет, Чачак М51

7. 0365-4478 Аcta medica Мedianae Медицински факултет, Ниш М51

2406-2979 Advanced technologies


8. (раније: (раније: Савремене технологије и још раније: Зборник Технолошки факултет, Лесковац М51
2217-9712) радова Технолошког факултета у Лесковцу)
Facta Universitatis, Series: Physics,
9. 0354-4656 Универзитет у Нишу М51
Chemistry and Тechnology
Природно-математички факултет,
10. 1450-9636 Kragujevac Journal of Science М51
Крагујевац

23
Институт за рударство и
11. 2334-8836 Mining and Metallurgy Engineering Bor М51
металургију Бор
Министарство унутрашњих
12. 0409-2953 Безбедност М51
послова Републике Србије, Београд
Српско друштво за
13. 0350-0519 Водопривреда М51
одводњавање и наводњавање, Београд
Српско географско друштво,
14. 0350-3593 Гласник Српског географског друштва М51
Београд

15. 0350-9648 Ерозија Институт за шумарство, Београд М51

Инжењерско друштво за М51


16. 0351-9465 Заштита материјала
корозију, Београд
Друштво лекара Војводине
17. 0025-8105 Медицински преглед М51
Српског лекарског друштва, Нови Сад

18. 1820-7480 Рециклажа и одрживи развој Технички факултет у Бору, Бор М51

Институт за низијско шумарство и


19. 0563-9034 Топола М51
животну средину, Нови Сад

Удружење шумарских
20. 0350-1752 Шумарство инжењера и техничара Србије и М51
Шумарски факултет, Београд
Научно-стручно друштво за заштиту
21. 0354-3285 Еcologica животне средине М52
Србије – Еcologica, Београд
Facta Universitatis, Series:
22. 0354-4699 Универзитет у Нишу М52
Economics and Organization
Facta Universitatis, Series: Work &
23. 0354-804X Универзитет у Нишу М52
Living Environment Protect
24
Facta Universitatis, Сeries:
24. 0354-4605 Универзитет у Нишу М52
Аrchitecture and Civil Еngineering
Metalurgical and Materials Engineering Савез инжењера металургије
25. 2217-8961 М52
(Раније: Металургија- МЈоМ) Србије, Београд

Удружење за технологију воде и


26. 0350-5049 Вода и санитарна техника М52
санитарно инжењерство, Београд

Институт ИМК "14. октобар",


ИМК-14 - Истраживање и развој у тешкој
27. 0354-6829 Крушевац и Факултет за машинство и М52
машиноградњи
грађевинарство у Краљеву
Удружење инжењера грађевинарства,
28. 0350-5421 Изградња геотехнике, архитектуре и урбаниста М52
"Изградња", Београд
29. 0440-6826 Хемијски преглед Српско хемијско друштво, Београд М52

Савез инжењера и техничара Србије,


30. 0040-2176 Техника М52
Београд
Факултет заштите на раду у Нишу,
31. 2217-7124 Safety Engineering Центар за безбедност техничких система, М53
Ниш
“RADIATION AND APPLICATIONS In Physics,
32. 2466-4294 Chemistry, Biology, Medical Science, Engineering and RAD association M53
Environmental Sciences

Савез грађевинских инжењера


33. 0352-2733 Грађевински календар М53
Србије, Београд

25
Табела 13. Категоризација домаћих научних часописа за биотехнологију и пољопривреду за 2018. годину

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

1. 1450-7188 Acta periodica technologica Технолошки факултет, Нови Сад М24

2. 1450-9156 Biotechnology in Animal Husbandry Институт за сточарство, Земун М24

Институт за прехрамбене технологије,


3. 2217-5369 Food and Feed Research М24
Нови Сад
Научни институт за ратарство и
4. 1018-1806 Helia М24
повртарство, Нови Сад

5. 1450-8109 Journal of Agricultural Science Пољопривредни факултет, Београд М24


2466-4812 Институт за хигијену и технологију меса,
6. (раније: Meat Technology (раније: Технологија меса) М24
Београд
0494-9846)
7. 0353-4537 Гласник Шумарског факултета Шумарски факултет, Београд М24

8. 0352-4906 Зборник Матице српске за природне науке Матица српска, Нови Сад М24

Институт за проучавање лековитог биља


9. 0455-6224 Лековите сировине М24
"Јосиф Панчић", Београд

Институт за пестициде и заштиту


10. 1820-3949 Пестициди и фитомедицина М24
животне средине, Земун
Удружење шумарских инжењера и
11. 0350-1752 Шумарство техничара Србије и Шумарски факултет, М24
Београд
12. 0354-9542 Acta agriculturae Serbica Агрономски факултет, Чачак М51

26
Национално друштво за процесну
Journal on Processing and Energy in Agriculture технику и енерегетику у пољопривреди,
13. 1821-4487 М51
(раније ПТЕП)
Нови Сад

Пољопривредни факултет –
14. 0350-5928 Агроекономика Департман за економику пољопривреде и М51
социологију села, Нови Сад
Научни институт за ветеринарство
15. 1820-9955 Архив ветеринарске медицине М51
„Нови Сад“
Факултет ветеринарске медицине и
16. 0350-2457 Ветеринарски гласник М51
Ветеринарска комора Србије, Београд
17. 1820-5054 Воћарство Научно воћарско друштво Србије,Чачак М51
18. 0514-5899 Заштита природе Завод за заштиту природе, Београд М51
Летопис научних радова
19. 0546-8264 Полјопривредни факултет, Нови Сад М51
Пољопривредног факултета
Институт за ратарство и повртарство,
20. 1821-3944 Ратарство и повртарство М51
Нови Сад
Дневик-Пољопривредник АД,
0350-1205 Пољопривредни факултет и Научни
21. Савремена пољопривреда М51
е: институт за ратарство и повртарство,
Нови Сад
22. 0354-4311 Acta herbologica Хереболошко друштво Србије, Земун М52

23. 1821-1046 Sustainable Forestry: Collection Институт за шумарство, Београд М52


Пољопривредни факултет - Департман
24. 0354-6160 Биљни лекар за заштиту биља и животне средине М52
"др Павла Вукасовића", Нови Сад
Југословенско друштво за одводњавање
25. 0350-0519 Водопривреда М52
и наводњавање, Београд

27
Српско друштво за проучавање
26. 0514-6658 Земљиште и биљка М52
земљишта, Београд
Зборник научних радова Институт ПКБ Агроекономик,
27. 0354-1320 М52
Института ПКБ Агроекономик Падинска скела

Пољопривредни факултет – Институт за


28. 0554-5587 Пољопривредна техника М52
пољопривредну технику, Београд
Савремена пољопривредна Национално научно друштво за
29. 0350-2953 М52
техника пољопривредну технику, Нови Сад
Друштво селекционара и семенара
30. 0354-5881 Селекција и семенарство М52
Републике Србије, Земун
Институт за низијско шумарство и
31. 0563-9034 Топола М52
животну средину, Нови Сад
Научно друштво за погонске машине,
тракторе и одржавање и Пољопривредни
32. 0354-9496 Трактори и погонске машине М52
факултет - Институт за пољопривредну
технику, Нови Сад
Технолошки факултет, Научни
33. 0351-9503 Уљарство институт за ратарство и повртарство и М52
ДОО "Индустријско биље", Нови Сад

34. 0018-6872 Храна и исхрана Друштво за исхрану Србије, Београд М52

Balcan Journal of Wildlife Research Visio Mundi Academic Media Group,


35. 2335-0113 Belgrade М53
(електронски извор)
Scientific and Professional Society
36. 2466-4367 Reforesta (електронски извор) М53
Reforesta, Belgrade

28
Табела 14. Категоризација домаћих научних часописа за друштвене науке за 2018. годину
- интердисциплинарне науке

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

1. 0352-5732 Зборник Матице српске за друштвене науке Матица српска, Нови Сад M24

2. 0353-7919 Теме Универзитет у Нишу M24


Институт за филозофију и
3. 0353-5738 Филозофија и друштво M24
друштвену теорију, Београд
Министарство одбране
4. 0042-8426 Војно дело M51
Србије - Војноиздавачки завод

5. 0374-0730 Годишњак Филозофског факултета, Нови Сад Филозофски факултет, Нови Сад M51

Виктимолошко друштво Србије,


6. 1450-6637 Темида M51
Београд и "Прометеј"
Facta Universitatis, Series:
7. 1820-8495 Универзитет у Нишу M52
Philosophy, Sociology, Psychology and History
Зборник Института за Институт за криминолошка
8. 0350-2694 M52
криминолошка и социолошка истраживања и социолошка истраживања, Београд

9. 1820-3159 Мегатренд ревија Мегатренд универзитет, Београд M52

Центар за унапређивање
10. 1451-5822 Heretikus M53
правних студија, Београд
2560-3205 Комуникације, медији, култура Мегатренд универзитет,
11. (раније: (раније: Годишњак факултета за културу и медије: M53
1821-0171) комуникације, медији, култура) Београд

29
Табела 15. Категоризација домаћих научних часописа за друштвене науке за 2018. годину
- филозофија и теологија

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

1. 0351-2274 Theoria Српско филозофско друштво, Београд M24

Филозофски факултет -
2. 0353-3891 Филозофски годишњак M24
Институт за филозофију, Београд
Филозофски факултет - Одсек за
3. 1820-0958 Arhe M51
филозофију, Нови Сад
Православни богословски
4. 1451-3455 Philotheos M51
факултет, Београд
Православни богословски
5. 0006-5714 Богословље M51
факултет, Београд

6. 1450-9148 Саборност Епархија Браничевска, Пожаревац M51

7. 0497-2597 Теолошки погледи Православље, Београд M51

Центар за емпиријска истраживања


8. 1451-8759 Религија и толеранција M52
религије, Нови Сад
Центар за религијске науке
9. 2334-6396 КОМ - часопис за религијске науке M53
„Ком“, Београд

10. 0350-106X Филозофске студије Српско филозофско друштво, Београд M53

30
Табела 16. Категоризација домаћих научних часописа за друштвене науке за 2018. годину
- социологија и демографија

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

Социолошко удружење
1. 0038-0318 Социологија M24
Србије и Црне Горе, Београд

2. 0085-6320 Социолошки преглед Српско социолошко друштво, Београд M24

Центар за демографска истраживања -


3. 0038-982X Становништво M24
Институт друштвених наука, Београд
2560-5704
(раније: Геронтолошко друштво
4. 0354-415Х) Геронтологија M52
еISSN 2560- Србије, Београд
3477
Годишњак за социологију
5. 1451-9739 Филозофског факултета у Нишу M52
Филозофског факултета у Нишу

Демографија, међународни часопис за


6. 1820-4244 Географски факултет, Београд M52
демографска и остала друштвена истраживања

Еко центар - Центар за социо-еколошка


7. 1451-7841 Свет рада M52
истраживања и документацију, Београд

8. 2406-1190 Балканске синтезе Филозофски факултет у Нишу M53

Издавачко предузеће
9. 0354-401X Социјална мисао M53
"Социјална мисао", Београд

31
Табела 17. Категоризација домаћих научних часописа за друштвене науке за 2018. годину
- психологија, педагогија, андрагогија и специјално васпитање

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

Филозофски факултет - Институт за


1. 0354-5415 Андрагошке студије M24
педагогију и андрагогију, Београд

Институт за педагошка истраживања,


2. 0579-6431 Зборник Института за педагошка истраживања M24
Београд
Филозофски факултет,
3. 1821-0147 Примењена психологија M24
Одсек за психологију, Нови Сад

Иновације у настави - часопис за савремену наставу,


4. 0352-2334 Учитељски факултет, Београд M51
Београд

5. 0547-3330 Настава и васпитање Педагошко друштво Србије, Београд M51

Филозофски факултет,
6. 0352-7379 Психолошка истраживања M51
Институт за психологију, Београд

Факултет за специјалну
7. 1452-7367 Специјална едукација и рехабилитација M51
едукацију и рехабилитацију, Београд
Клиника за психијатрију Клиничког
8. 0351-2665 Engrami центра Србије и Удружење психијатара M52
Србије, Београд
2406-2006 Српска академија образовања и
(раније: Research in Pedagogy (раније: Висока школа струковних студија за
9. M52
2217-7337) Истраживања у педагогији)
васпитаче Михаило Палов, Вршац

32
Савез дефектолога Србије и
10. 0354-8759 Београдска дефектолошка школа Факултет за специјалну едукацију и M52
рехабилитацију, Београд

2466-3905 Годишњак Педагошког факултета у Врању (раније:


11. Педагошки факултет, Врање M52
1820-3396 Годишњак Учитељског факултета у Врању)

12. 1450-6718 Зборник Учитељског факултета Ужице Учитељски факултет у Ужицу M52

13. 0353-7129 Норма Педагошки факултет, Сомбор M52

Форум педагога Србије и


14. 0031-3807 Педагогија M52
Црне Горе, Београд
Педагошко друштво Војводине,
15. 0553-4569 Педагошка стварност M52
Нови Сад
Висока школа струковних студија за
16. 2560-3078 Синтезе M52
васпитаче, Крушевац

International Journal of Cognitive Research in Science, Association for the Development of Science,
17. 2334-8496 M53
Engineering and Education (IJCRSEE) Engineering and Education, Vranje

1451-5407
18. Годишњак за психологију Филозофски факултет у Нишу М53

1450-782X
19. Зборник Oдсека за педагогију Филозофски факултет у Новом Саду M53
2466-5207
Зборник Учитељског
20. 1452-9343 Учитељски факултет, Лепосавић M53
факултета Призрен - Лепосавић
"Школска књига" ДОО и Заједница
21. 0354-9801 Методичка пракса M53
учитељских факултета Србије, Београд

33
Центар за менаџмент у
22. 1450-9407 Образовна технологија M53
образовању, Београд
Савез учитеља Републике
23. 0352-2253 Учитељ M53
Србије, Београд

Klett – Друштво за развој образовања,


24. 2466-2801 Учење и настава М54
Београд

Табела 18. Категоризација домаћих научних часописа за друштвене науке за 2018. годину
- право и политикологија

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

Анали Правног факултета у Београду -


1. 0003-2565 Annals of the Faculty of Law in Belgrade Правни факултет, Београд М24
(Belgrade Law Review)

2. 2406-0364 Journal of Regional Security Факултет политичких наука, Београд М24

3. 0354-5989 Српска политичка мисао – Serbian Political Thought Институт за политичке студије, Београд М24

Зборник радова Правног факултета


4. 0550-2179 Правни факултет, Нови Сад М24
Нови Сад

2466-541X Институт за усмеравање комуникација,


CM: Communication and Media Нови Сад и
5. (раније: М51
(раније: CM (Communication Management))
1452-7405) Факултет политичких наука, Београд

34
Правни факултет, Београд и
6. 2217-219X Crimen Институт за упоредно право, Београд у М51
сарадњи са Досије студијом

Министарство унутрашњих
7. 0409-2953 Безбедност М51
послова Републике Србије, Београд

Факултет политичких наука,


8. 1820-6700 Годишњак Факултета политичких наука М51
Београд

9. 0350-8501 Зборник радова Правног факултета, Ниш Правни факултет, Ниш М51

Култура – Полис, Нови Сад и


10. 1820-4589 Култура полиса М51
Институт за европске студије, Београд

Институт за међународну
11. 0025-8555 Међународни проблеми М51
политику и привреду, Београд

Криминалистичко-
12. 0354-8872 Наука, безбедност и полиција М51
полицијска академија, Београд

Национални интерес -
13. 1820-4996 Институт за политичке студије, Београд М51
часопис за национална и државна питања

14. 1451-4281 Политичка ревија Институт за политичке студије, Београд М51

15. 0350-0500 Правни живот Удружење правника Србије, Београд М51

Удружење правника у
16. 0354-3501 Право и привреда М51
привреди Србије, Београд
Правни факултет
17. 2217-2815 Правни записи М51
Универзитета Унион у Београду, Београд

35
18. 0039-2138 Страни правни живот Институт за упоредно право, Београд М51
Факултет политичких наука,
Genero: часопис за Центар за студије рода и политике,
19. 1451-2203 М52
феминистичку теорију и студије културе Београд и Центар за женске студије,
Београд

20. 2334-6566 Harmonius, Journal of Legal and Social Studies in South Академија за правне студије, Београд М52
East Europe

Институт за међународну
21. 0486-6096 Review of International Affairs М52
политику и привреду, Београд

22. 1821-150X Годишњак Факултета за безбедност Факултет безбедности, Београд М52

Институт за међународну
23. 1451-3188 Европско законодавство М52
политику и привреду, Београд

24. 2334-833X Европска ревија за право осигурања Удружење за право осигурања, Београд М52

Институт за међународну
25. 0543-3657 Међународна политика М52
политику и привреду, Београд

26. 2334-959X Политика националне безбедности Институт за политичке студије, Београд М52

Центар за проучавање
27. 1820-6581 Политикологија религије М52
религије и верску толеранцију, Београд
Институт за политичке студије, Београд и
28. 2232-9641 Politeia Факултет политичких наука М52
Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука
Удружење за радно право и
29. 1450-5800 Радно и социјално право М52
социјално осигурање Србије, Београд

36
Удружење за кривично право и
криминологију и Институт за
30. 1820-2969 Ревија за криминологију и кривично право М52
криминолошка и социолошка
истраживања, Београд
Факултет за медије и комуникацие,
31. 2334-6132 Belgrade Journal of Media and Comunications М53
Београд
Факултет за правне и пословне студије,
32. 2466-5363 Civitas: Часопис за друштвена истраживања М53
Нови Сад

33. 1450-5517 Facta Universitatis, Series: Law and Politics Универзитет у Нишу М53

34. 2406-2529 Администрација и јавне политике Институт за политичке студије, Београд М53

35. 0017-0933 Гласник Адвокатске коморе Војводине Адвокатска комора Војводине, Нови Сад М53

Зборник радова Правног факултета Универзитета у Правни факултет


36. 0354-6543 М53
Приштини Универзитета у Приштини
Академија за националну безбедност, М53
37. 2406-1840 Национална безбедност
Београд
Удружење „наука и друштво“,
38. 2335-0792 Наука и друштво М53
Универзилтет у Београду
Центар за демократију
39. 2217-7000 Политички живот М53
Факултета политичких наука
Правни факултет за привреду и
40. 0352-3713 Право – теорија и пракса правосуђе, Универзитет Привредна М53
академија, Нови Сад
Центар за право Европске уније,
41. 1450-7986 Ревија за европско право М53
Крагујевац
Институт за политичке
42. 0038-0091 Социјална политика М53
студије, Београд
43. 1451-3757 Токови осигурања Компанија ,,Дунав осигурање“, Београд М53
37
Интернационални универзитет у Новом
44. 1451-3870 Универзитетска мисао М53
Пазару, Нови Пазар
Универзитет у Крагујевцу, Правни
45. 1821-4630 Гласник права, Heral of Law М54
факултет
46. 2466-4448 Безбедносни форум: научно-теоријски часопис Евроазијски безбедносни форум М54

Универзитет у Новом Пазару,


47. 2334-8100 Правне теме М54
Департман за правне науке

Табела 19. Категоризација домаћих научних часописа за друштвене науке за 2018. годину
– економија и организационе науке

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

Management – Journal for Theory and Факултет организационих


1. 1820-0222 М24
Practice Management наука, Београд
2. 1452-4864 Serbian Journal of Management Технички факултет, Бор М24

3. 0013-3264 Економски анали Економски факултет, Београд М24

4. 0353-443X Економика предузећа Савез економиста Србије, Београд М24

5. 1821-2573 Economic Analysis Институт економских наука, Београд М51

Facta Universitatis, Series:


6. 0354-4699 Универзитет у Нишу М51
Economics and Organization

2406-2588 The European Journal of Applied Economics Univerzitet Singidunum,


7. (раније: (раније:Singidunum Journal of Applied Science, а још М51
2217-8090) раније: Singidunum revija) Beograd

38
Друштво аграрних економиста СЦГ,
Београд; Институт за економику
8. 0352-3462 Економика пољопривреде М51
пољопривреде, Београд и Академија
економских наука, Букурешт

9. 0353-8648 Економске теме Економски факултет, Ниш М51

10. 1450-863x Економски хоризонти Економски факултет, Крагујевац М51

11. 0350-0373 Индустрија Економски институт, Београд М51

12. 0354-3471 Маркетинг Српско удружење за маркетинг, Београд М51

Висока пословна школа


13. 1451-6551 Школа бизниса М51
струковних студија, Нови Сад
Удружење за управљање пројектима
European Project Management Journal Србије – YUPMA и Висока школа за
14. 2560-4961 М52
(раније: Serbian Project Management Journal) пројектни менаџмент- PM College,
Београд

15. 1821-1283 Journal of Womens Enterpreneurship and Education Институт економских наука, Београд М52

JEMC (Journal of Технички факултет „Михајло Пупин”,


16. 2334-9638 М52
Engineering Management and Competitiveness) Зрењанин
17. 1821-3448 Strategic Management Економски факултет, Суботица М52
Пољопривредни факултет - Департман за
18. 0350-5928 Агроекономика економику пољопривреде и социологију М52
села, Нови Сад
19. 0350-2120 Анали Економског факултета Суботица Економски факултет, Суботица М52

20. 1451-4354 Банкарство Удружење банака Србије, Београд М52

39
Факултет за услужни бизнис,
21. 1820-6859 Пословна економија М52
Сремска Каменица
Универзитет Привредна академија,
22. 2217-5458 Економија: теорија и пракса Факултет за економију и инжењерски М52
менаџмент, Нови Сад
23. 0350-137X Економика Друштво економиста „Економика“, Ниш М52
Центар за издавачку делатност
24. 2217-6217 Економске идеје и пракса М52
Економског факултета, Београд
Економски факултет Приштина,
25. 1450-7951 Економски погледи М52
Косовска Митровица

Савез инжењера и техничара


26. 0040-2176 Техника М52
Србије, Београд

Висока туристичка школа


27. 0354-3099 Туристичко пословање М52
струковних студија, Београд
Министарство финансија
28. 0015-2145 Финансије М52
Републике Србије, Београд
Advanced Quality UASQ - United Association of
29. 2217-8155 М53
(раније: TQM and Excellence) Serbia for Quality, Belgrade
30. 2217-5504 International Journal of Economics and Law Универзитет Никола Тесла, Нови Сад М53

31. 2334-735X Journal of Process Managment New Technologies, MAPRO, Vranje М53

32. 1451-4397 Инфо М Факултет организационих наука, Београд М53

33. 0354-9135 Економски видици Друштво економиста Београда, Београд М53


Интернационални универзитет у Новом
34. 2217-8821 Економски изазови М53
Пазару, Нови Пазар

40
35. 1452-4457 Економски сигнали: пословни магазин Виша економска школа Пећ, Лепосавић М53

Рачуноводство д.о.о. и Савез рачуновођа


36. 1450-6114 Рачуноводство М53
и ревизора Србије, Београд
Институт за економику и
37. 1450-7005 Ревизор М53
финансије, Београд
Центар за економска и финансијска
38. 2217-401X Одитор, часопис за менаџмент, финансије и право М53
истраживања, Београд
ХИТ менаџмент: Факултет за хотелијерство и
39. 2334-8267 М53
менаџмент у хотелијерству и туризму туризам, Врњачка Бања
Универзитет у Новом Саду, Приордно-
40. 1450-6661 Туризам математички факултет, Департман за М54
географију, туризам и хотелијерство
Универзитет "Унион - Никола Тесла",
41. 2466-4693 Serbian Journal of Engineering Management Факултет за инжењерски менаџмент, М54
Београд

Табела 20. Категоризација домаћих научних часописа за друштвене науке за 2018. годину
– наука о спорту

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

Facta Universitatis, Series:


1. 1451-740X Универзитет у Нишу М24
Physical Education and Sport

Факултет спорта и физичког


2. 0350-3828 Физичка култура М51
васпитања, Београд

Факултет спорта и физичког


3. 1821-3480 Exercise and Quality of Life М52
васпитања, Нови Сад

41
Univerzitet Educons,
TIMS Acta: Journal of
4. 1452-9467 Fakultet za sport i turizam, Novi Sad М52
Sport Sciences, Tourism and Wellness

Висока спортска и здравствена школа,


5. 1821-2077 Спорт-наука и пракса М52
Београд

Годишњак Факултета Факултет спорта и физичког


6. 1452-5917 М53
спорта и физичког васпитања васпитања, Београд

Факултет за манеџмент, Алфа


7. 2217-2343 Менаџмент у спорту М53
Универзитет, Београд

Табела 21. Категоризација домаћих научних часописа за хуманистичке науке за 2018. годину
– историја, археологија и етнологија

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

1. 0350-7653 Balcanica Балканолошки институт САНУ, Београд М24

New Sound (раније: Нови звук Факултет музичке уметности,


2. 0354-818X М24
-интернационални часопис за музику) Београд
Гласник Етнографског Етнографски институт САНУ,
3. 0350-0861 М24
института САНУ Београд
Етноантрополошки проблеми Филозофски факултет - Одељење за
4. 0353-1589 М24
етнологију и антропологију, Београд

Зборник радова Византолошки институт


5. 0584-9888 М24
Византолошког института САНУ САНУ, Београд

42
6. 0352-6844 Зборник Матице српске за ликовне уметности Матица српска, Нови Сад М24

7. 0352-3160 Историја 20. века Институт за савремену историју, Београд М24

8. 0350-0802 Историјски часопис Историјски институт, Београд М24

Филозофски факултет -
9. 0350-2112 Истраживања М24
Институт за историју, Нови Сад
Музиколошки институт
10. 1450-9814 Музикологија М24
САНУ, Београд

11. 0350-0241 Старинар Археолошки институт, Београд М24

Институт за новију историју


12. 0354-6497 Токови историје М24
Србије, Београд

13. 1820-0869 Limes plus Hera edu, Beograd М51

Lucida intervalla - прилози Филозофски факултет -


14. 1450-6645 М51
одељења за класичне науке Одељења за класичне науке, Београд

Филозофски факултет,
15. 1452-7243 Антропологија Центар за етнолошка и антрополошка М51
истраживања, Београд
Институт за српску културу
16. 0353-9008 Баштина М51
Приштина – Лепосавић
Филозофски факултет,
17. 2217-4338 Београдски историјски гласник М51
Одељење за историју, Београд
Војно-историjски институт,
18. 0042-8442 Војно-историјски гласник М51
Београд

43
19. 0352-5678 Гласник Српског археолошког друштва Српско археолошко друштво, Београд М51

Удружење за друштвену историју,


20. 0354-5318 Годишњак за друштвену историју М51
Београд

21. 0352-5716 Зборник Матице српске за историју Матица српска, Нови Сад М51

22. 0352-9738 Зборник Матице српске за сценске уметности и музику Матица српска, Нови Сад М51

Музеј примењене уметности,


23. 0522-8328 Зборник Музеја примењених уметности М51
Београд

24. 0352-2474 Зборник Народног музеја – серија: археологија Народни музеј, Београд М51

25. 0352-2466 Зборник Народног музеја – серија: историја уметности Народни музеј, Београд М51

Зборник семинара за студије Филозофски факултет,


26. 2217-3951 М51
модерне уметности Београд

Завод за проучавање
27. 0023-5164 Култура М51
културног развитка, Београд

28. 0350-5650 Мешовита грађа Историјски институт, Београд М51

Народни музеј и Српско


29. 0350-9397 Нумизматичар М51
нумизматичко друштво, Београд

Саопштења (Републички Републички завод за заштиту


30. 0354-4346 М51
завод за заштиту споменика културе Београд) споменика културе - Београд
44
Центар за српске студије,
31. 2217-5687 Српске студије М51
Филозофски факултет, Београд

32. 1820-2446 Црквене студије Центар за црквене студије, Ниш М51

Факултет за медије и комуникације,


Art+Media, часопис за студије
33. 2217-9666 Универзитет Сингидунум, Београд, М52
уметности и медија Орион арт, Београд

34. 1450-9733 Архив Архив Србије и Црне Горе, Београд М52

Центар за нове технологије, Viminacium,


35. 1452-7448 Археологија и природне науке М52
Археолошки институт, Београд

36. 0350-0322 Гласник Етнографског музеја у Београду Етнографски музеј, Београд М52

Покрајински завод за заштиту


37. 0434-300X Грађа за проучавање споменика културе Војводина М52
споменика културе, Нови Сад

38. 1451-7817 Годишњак Историјског архива града Новог Сада Историјски архив, Нови Сад М52

Етнолошко-антрополошко
39. 1821-3723 Етнолошко – антрополошке свеске М52
друштво Србије, Београд
Факултет драмских уметности
Зборник радова Факултета - Институт за позориште, филм, радио и
40. 1450-5681 М52
драмских уметности
телевизију, Бероград

Центар за напредне средњовековне


41. 2334-8003 Иницијал: часопис за средњовековне студије М52
студије, Београд

Интеркултуралност – часопис за подстицање и Завод за културу Војводине,


42. 2217-4893 М52
афирмацију интеркултуралне комуникације Нови Сад

45
43. 1452-2691 Мокрањац Установа Мокрањчеви дани, Неготин М52

Завод за заштиту споменика


44. 1450-605X Наслеђе М52
културе града Београда, Београд

45. 1450-6696 Рад Музеја Војводине Музеј Војводине, Нови Сад М52

Acta Historiae, medicinae, stomatologiae, pharmaciae, Научно друшто за историју здравствене


46. 0352-7778 М53
medicinae veterinae културе, Београд

47. 1451-1274 Museion: годишњак Градског музеја Суботица Градски музеј, Суботица М53

Филозофски факултет, Археолошка


48. 1820-6328 Архаика М53
збирка, Београд
Баштиник: годишњак
49. 1451-7388 Историјски архив, Неготин М53
Историјског архива у Неготину
Удружење историчара Браничева и
50. 1451-2599 Браничевски гласник М53
Тимочке крајине, Пожаревац

51. 0350-9656 Гласник Друштва конзерватора Србије Друштво конзерватора Србије, Београд М53

52. 2334-7082 Записи: годишњак Историјског архива Пожаревац Историјски архив, Пожаревац М53

53. 2334-8666 Зборник Академије уметности у Новом Саду Академија уметности, Нови Сад М53

54. 0352-2822 Историјска баштина Историјски архив, Ужице М53


Центар за митолошке студије Србије,
55. 1450-9792 Митолошки зборник М53
Рача
56. 0354-9313 Музички талас Clio, Београд М53
57. 0351-3017 Новопазарски зборник Музеј „Рас“, Нови Пазар М53

58. 1451-6373 Пешчаник Историјски архив града Ниша, Ниш М53


46
59. 0554-1956 Пиротски зборник Слобода, Пирот М3
Историјски архив „Срем“,
60. 1451-3676 Споменица Историјског архива Срем М53
Сремска Митровица

61. 0350-8390 Ужички зборник Народни музеј, Ужице М53


62. 0354-6640 Phlogiston Музеј науке и технике, Београд М53
Универзитет у Нишу,
63. 2406-3134 Artefact М54
Факултет уметности
64. 2466-2887 Facta Universitatis, Series: Visual Arts and Music Универзитет у Нишу М54

Табела 22. Категоризација домаћих научних часописа за хуманистичке науке за 2018. годину
српски језик и књижевност

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

1. 0543-1220 Зборник Матице српске за књижевност и језик Матица српска, Нови Сад М24

2. 0352-5724 Зборник Матице српске за филологију и лингвистику Матица српска, Нови Сад М24

Институт за српски језик,


3. 0350-185X Јужнословенски филолог М24
САНУ, Београд
Институт за књижевност и
4. 0350-6428 Књижевна историја М24
уметност, Београд
Филолошко-уметнички факултет,
5. 1820-1768 Наслеђе, Крагујевац М24
Крагујевац

6. 0350-6673 Прилози за књижевност, језик, историју и фоклкор Филолошки факултет, Београд М24

47
Научно друштво за неговање и
проучавање српског језика, Филолошки
факултет Београд, Филолошки факултет
7. 0354-9259 Српски језик - студије српске и словенске Никшић, Филолошки факултет Бања М24
Лука и Филолошки факултет Српско
Сарајево
Facta Universitatis, Series:
8. 0354-4702 Универзитет у Нишу М51
Linguistics and Literature

9. 1821-3332 Philologia mediana Филозофски факултет, Ниш М51

10. 0522-8468 Анали Филолошког факултета Филолошки факултет, Београд М51


Институт за српску културу
11. 0353-9008 Баштина М51
Приштина – Лепосавић

12. 0374-0730 Годишњак Филозофског факултета, Нови Сад Филозофски факултет, Нови Сад М51

13. 0352-5007 Зборник Матице српске за славистику Матица српска, Нови Сад М51

Зборник Матице српске за


14. 0352-9738 Матица српска, Нови Сад М51
сценске уметности и музику
Факултет драмских уметности
Зборник радова - Институт за позориште, филм,
15. 1450-5681 М51
Факултета драмских уметности
радио и телевизију, Београд
Зборник радова Филозофског Филозофски факултет
16. 0354-3293 факултета Универзитета у Приштини М51
Универзитета у Приштини
(са седиштем у Косовској Митровици)
Друштво за српски језик и
17. 0454-0689 Књижевност и језик М51
књижевност Србије, Београд

Институт за српски језик,


18. 0027-8084 Наш језик М51
САНУ, Београд

48
Међународни славистички центар,
19. 0351-9066 Научни састанак слависта у Вукове дане М51
Филолошки факултет, Београд
20. 1450-5061 Славистика Славистичко друштво Србије, Београд М51
Институт за српски језик,
21. 0353-8257 Српски дијалектолошки зборник М51
САНУ, Београд
Музеј позоришне уметности
22. 0351-7500 Teatron М51
Србије, Београд

23. 0015-1807 Филолошки преглед Филолошки факултет, Београд М51

24. 1821-3138 Belgrade: English Language & Literature Studies Филолошки факултет, Београд М52

ESP Today. Journal of English for Specific Purposes at


25. 2334-9050 Економски факултет у Београду М52
Tertiary Level

Szabadka : Újvidéki Egyetem, Magyar


26. 2217-8198 Évkönyv М52
Tannyelvű Tanítóképző Кар

27. 0350-2430 Hungarologiai Kozlemenyek Филозофски факултет, Нови Сад М52

28. 0350-4158 „LÉTÜNK” (СТВАРНОСТ) Форум, Нови Сад М52

29. 1451-5342 Philologia Удружење грађана Philologia, Београд М52

Филозофски факултет - Одсек


30. 0354-9690 Tanulmanyok, Нови Сад за хунгарологију - Катедра за мађарски М52
језик, Нови Сад

Народна библиотека Србије,


31. 0351-2819 Археографски прилози М52
Београд

49
Филолошки факултет у Београду.
Годишњак Катедре за српску књижевност са Катедра за српску књижевност са
32. 1820-5305 М52
југословенским књижевностима јужнословенским књижевностима,
Београд

2334-6922 Годишњак за српски језик (Раније: Годишњак за


33. (раније:145 српски језик и Филозофски факултет, Ниш М52
1-5415) књижевност Филозофског факултета)

34. 0350-5286 Детињство Змајеве дечје игре, Нови Сад М52

Зборник за језике и књижевност Филозофски факултет,


35. 2217-7221 М52
Филозофски факултет Нови Сад Нови Сад

36. 2217-7809 Књиженство Филолошки факултет, Београд М52

37. 1450-8338 Липар, Крагујевац Универзитет, Крагујевац М52

38. 0025-5939 Летопис Матице српске Матица српска, Нови Сад М52

2217-4257 ФОКУС – Форум за интеркултурну


39. Комуникација и култура М52
комуникацију, Београд
2217-415x
40. Методички видици, Нови Сад Филозофски факултет, Нови Сад М52
е:2334-7465
Одељење језика и књижевности, САНУ,
41. 0351-9171 Ономатолошки прилози М52
Београд
Прилози проучавању језика, Филозофски факултет - Одсек
42. 0555-1137 М52
Нови Сад за српски језик и лингвистику, Нови Сад

Филозофски факултет и
43. 1451-7124 Примењена лингвистика Друштво за примењену лингвистику, М52
Нови Сад

50
Факултет за стране језике Алфа
44. 1821-0686 Речи, Београд М52
Универзитета у Београду, Београд

45. 0352-0862 Свеске Задужбине Иве Андрића Задужбина Иве Андрића, Београд М52

46. 1451-673X Узданица, Јагодина Педагошки факултет, Јагодина М52

47. 2217-5555 Читалиште Градска библиотека, Панчево М52

CLIMB: Culture, Language, Literary, Translation, Library


48. 2560-3426 and Information Studies, Teaching Methodology and Филолошки факултет, Београд М53
Book History
49. 0350-9079 Hid, Нови Сад Форум, Нови Сад М53
Филолошки факултет Универзитета у
50. 0353-4766 Italica Belgradensia М53
Београду
Journal of Teaching English for Specific and Academic
51. 2334-9182 Универзитет у Нишу М53
Purposes
MELISSA: Museums, Ethics, Library and Information
52. 2560-3418 Филолошки факултет, Београд М53
Science, Studies, Archives
Szabadka : Újvidéki Egyetem, Magyar
53. 2217-4540 Módszertani közlöny М53
Tannyelvű Tanítóképző Kar
54. 0351-3610 Nový život Обзор, Нови Сад М53
Научно удружење за развој
55. 2217-5210 Serbian Studies Research М53
српских студија, Нови Сад
Филолошки факултет Универзитета у
56. 2217-2181 Алманах Института Конфуције Београду М53

Библиотекар - часопис за Библиотекарско друштво


57. 0006-1816 М53
теорију и праксу библиотекарства Србије, Београд
58. 1451-2386 Братство, Београд Друштво "Свети Сава", Београд М53

51
59. 1450-8915 Гласник Народне библиотеке Србије Народна библиотека Србије, Београд М53

60. 2334-9476 Доситејев врт Задужбина "Доситеј Обрадовић", Београд М53

Филолошки факултет Универзитета у


61. 0514-7743 Живи језици М53
Београду
Интеркултуралност - часопис
Завод за културу Војводине,
62. 2217-4893 за подстицање и афирмацију интеркултуралне М53
Нови Сад
комуникације
63. 0354-9720 Језик данас Матица српска, Нови Сад М53
Институт за српски језик
64. 1450-9083 Лингвистичке актуелности М53
САНУ,Београд

65. 1450-9792 Митолошки зборник Центар за митолошке студије, Рача М53

Удружење научних и
66. 0351-8892 Преводилац, Београд М53
стручних преводилаца Србије, Београд
67. 1451-9976 Свеске, Панчево Мали Немо, Панчево М53

68. 0036-5734 Сцена, Нови Сад Стеријино позорје, Нови Сад М53
Институт за књижевност и уметност,
Београд, Свеучилиште у загребу, Загреб,
Универза у Љубљани, Љубљана,
69. 1857-6060 Филолошке студије М53
Пермски државни универзитет, Русија,
Универзитет Свети Ћирило и Методије,
Скопље
Савез Срба у Румунији, Филозофски
факултет у Нишу, Филолошки,
70. 2457-5585 Исходишта М54
историјски и теолошки факултет Западног
универзитета у Темишвару

52
Удружење фолклориста Србије,
Фолклористика: часопис Удружења фолклориста Универзитетска библиотека „Светозар
71. 2560-4414 М54
Србије Марковић“, Филолошки факултет,
Београд

Категоризација часописа иностраних издавача у области српског језика и књижевности за 2018. годину

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2018

Гласник Одјељења хуманистичких наука Црногорска академија наука и


1. 0350-5480 М51
ЦАНУ, Подгорица умјетности, Подгорица
Матица српска - Друштво
2. 1800-9107 Октоих, Подгорица М51
чланова у Црној Гори, Подгорица

3. 1986-5864 Филолог, Бањалука Филолошки факултет, М51


Бања Лука
4. 2303-8640 ЛИК Андрићев институт, Вишеград М52
Радови Филозофског факултета, Филозофски факултет
5. 2232-8343 филолошке науке, Универзитета у Источном М52
Универзитет Источно Сарајево Сарајеву, Пале
6. 1986-5465 Крајина, Бања Лука Арт-принт, Бања Лука М53

Српско културно друштво


7. 1332-3636 Љетопис Просвјете, Загреб М53
"Просвјета", Загреб

8. 1512-9918 Нова Зора, Билећа СПКД Просвјета, Билећа М53

53
Друштво наставника српског
Прилози настави српског језика
9. 2303-4793 језика и књижевности Републике М53
и књижевности
Српске, Бања Лука
10. 2337-0939 Српска баштина Институт за српску културу, Никшић М53

11. 0039-422X Стварање, Подгорица Стварање, Подгорица М53

НВО Актив професора српског


12. 1800-6140 Слово, Никшић М53
језика и књижевности, Никшић

54