PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÀqÀªÀ½

«µÀAiÀÄ: J¥sïJ£ïeɦ¹ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ
vÀÄnÖ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.
NzÀ¯ÁVzÉ:

1.
2.
3.
4.

¸À.D.¸ÀASÉå:
¸À.D.¸ÀASÉå:
¸À.D.¸ÀASÉå:
¸À.D.¸ÀASÉå:

DE
DE
DE
DE

43 J¸ïDgï¦ 2007 ¢£ÁAPÀ 27-10-2007.
8 J¸ïDgï¦ 2008 ¢£ÁAPÀ 24-4-2008.
15 J¸ïDgï¦ 2008 ¢£ÁAPÀ 29-11-2008.
9 J¸ïDgï¦ 2009 ¢£ÁAPÀ 26-05-2009.

¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: DE 19 J¸ïDgï¦ 2009,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 6£Éà £ÀªÉA§gï 2009
¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ 1£Éà dįÉÊ 2009 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ J¥sïJ£ïeɦ¹ ªÉÃvÀ£À
±ÉæÃtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ºÁ° ®¨sÀå«gÀĪÀ vÀÄnÖ¨sÀvÉåAiÀÄ zÀgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆ®
ªÉÃvÀ£ÀzÀ ±ÉÃ. 64 jAzÀ ±ÉÃ.73 PÉÌ ºÉaѹ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrzÉ.
2.
F DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄAdÆgÁVgÀĪÀ vÀÄnÖ ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß
ºÉÆgÀr¸ÀĪÀªÀgÉUÉ £ÀUÀzÁV ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

ªÀÄÄA¢£À

DzÉñÀ

3.
gÁdåzÀ°è ¸ÀA¨sÀ«¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è dįÉÊ 2009 jAzÀ
CPÉÆÖçgï 2009gÀªÀgÉV£À (£Á®ÄÌ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À) gÁdå ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀjUÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀĪÀ
vÀÄnÖ¨sÀvÉåAiÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¨ÁQAiÀÄ£ÀÄß ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀzÀ
¥ÀjºÁgÀPÉÌ PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁV ¤ÃqÀ®Ä PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAWÀªÀÅ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß
«£ÀAw¹zÉ.
4.
CzÀgÀAvÉ, F DzÉñÀzÀ°è ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ vÀÄnÖ ¨sÀvÉåAiÀÄ £Á®ÄÌ wAUÀ¼À
¨ÁQAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr "8235-00-111-0-02-¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ¥ÀjºÁgÀPÁÌV ¸ÁªÀðd¤PÀ
ªÀAwUÉ" ¯ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄAdÆgÁw ¤ÃrzÉ. vÀÄnÖ¨sÀvÉåAiÀÄ £Á®ÄÌ wAUÀ¼À
¨ÁQAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ°aѸÀzÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ §lªÁqÉ C¢üPÁjUÉ
¢£ÁAPÀ 16-11-2009gÉƼÀUÉ F §UÉÎ °TvÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ ªÉüÉ
CAvÀºÀ °TvÀ ¸ÀÆZÀ£É £ÁåAiÀiÁAUÀ C¢üPÁjUÀ½AzÀ ¨ÁgÀ¢zÀÝ°è, CªÀgÀ vÀÄnÖ ¨sÀvÉåAiÀÄ ¨ÁQ
ºÀtªÀ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä DPÉëÃ¥ÀuÉ E®èªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
5.
ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ CªÀ¢üAiÀÄ vÀÄnÖ¨sÀvÉåAiÀÄ ¨ÁQ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ
dªÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀ PÀæªÀĪÀÅ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¥sïr 16 J¸ïDgï¦ 2009 ¢£ÁAPÀ 910-2009 gÀ°è w½¸À¯ÁzÀ «¢ü«zsÁ£ÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ.
6.
F DzÉñÀzÀ£ÀéAiÀÄ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ¥ÀjºÁgÀPÁÌV ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀAwUÉ
¤¢üUÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀĪÀ ªÉÆvÀÛªÀÅ DzÁAiÀÄ vÉjUÉAiÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt 80[G] AiÀÄr
±ÉÃPÀqÀ 100gÀµÀÄÖ DzÁAiÀÄ vÉjUɬÄAzÀ «£Á¬ÄwUÉ M¼À¥ÀqÀÄvÀÛzÉAzÀÆ, CzÀgÀAvÉ,

£ÁåAiÀiÁAUÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ¥ÀjºÁgÀPÁÌV ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀAwPÉ ¤¢üUÉ
¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÆvÀÛPÉÌ ±ÉÃPÀqÁ 100gÀµÀÄÖ vÉjUÉ «£ÁAiÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä
CºÀðjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¸À¯ÁVzÉ.
7.
F DzÉñÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ‘ªÀÄÆ® ªÉÃvÀ£À’ JAzÀgÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ
zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ J¥sïJ£ïeɦ¹ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ
ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnÖ ªÉÃvÀ£À.
8.

ªÀÄÆ® ªÉÃvÀ£ÀPÉÌ E£ÁåªÀÅzÉà G¥À®§ÝUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

9.
vÀÄnÖ ¨sÀvÉåAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ LªÀvÀÄÛ ¥ÉÊ¸É ºÁUÀÆ
CzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ©ü£ÁßA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ¥ÀÆtðUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ
LªÀvÀÄÛ ¥ÉʸÉVAvÀ PÀrªÉÄ EgÀĪÀ ©ü£ÁßA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉUÀt¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
10. vÀÄnÖ ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ «²µÀÖ CA±ÀªÁV vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
GzÉÝñÀPÁÌV EzÀ£ÀÄß ªÉÃvÀ£À JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥Á®gÀ DzÉñÁ£ÀĸÁgÀ
ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è,
(¸ÀÄAzÀgÀ gÁd UÀÄ¥ÀÛ)
¸ÀPÁðgÀzÀ G¥À PÁAiÀÄðzÀ²ð,
DyðPÀ E¯ÁSÉ (¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ-2).
¸ÀAPÀ®£ÀPÁgÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ UÉeÉmï, ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ºÁUÀÆ 200 ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß
DyðPÀ E¯ÁSÉUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä.
EªÀjUÉ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðzÀ²ð/C¥ÀgÀ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ.
¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ/PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ.
J¯Áè f¯ÉèUÀ¼À f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ/vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ.
¥ÀæzsÁ£À ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®gÀÄ (¹«¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É), PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®gÀÄ (PÀAzÁAiÀÄ ¹éÃPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CgÀtå ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É),
PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®gÀÄ (¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ), PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
jf¸ÁÖçgï d£ÀgÀ¯ï, PÀ£ÁðlPÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
jf¸ÁÖçgï, PÀ£ÁðlPÀ DqÀ½vÀ £ÁåAiÀĪÀÄAqÀ½, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
ReÁ£É C¢üPÁj, gÁdå ºÀÄdÆgÀÄ ReÁ£É/f¯Áè ReÁ£ÉUÀ¼ÀÄ.
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ.
ªÁgÀ¥ÀvÀæ / ±ÁSÉAiÀÄ gÀPÁë PÀqÀvÀ.

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ CAvÀeÁð®vÁt www.finance.kar.nic.in «ÃQë¹.

PROCEEDINGS OF THE GOVERNMENT OF KARNATAKA
Sub:- Dearness Allowance to Judicial Officers on
FNJPC pay scales – Revision of rates.
READ:- (1) G.O.No. FD 43 SRP 2007 dated 27-10-2007.
(2) G.O.No. FD 8 SRP 2008 dated 24-4-2008.
(3) G.O.No. FD 15 SRP 2008 dated 29-11-2008.
(4) G.O.No. FD 9 SRP 2009 dated 26-05-2009.

ORDER NO. FD 19 SRP 2009, BANGALORE,
DATED 6th NOVEMBER 2009
Government are pleased to sanction increase in the rates of Dearness
Allowance to Judicial Officers on FNJPC pay scales from the existing 64% to 73%
of the basic pay with effect from 1st July 2009.
2. The increase in Dearness Allowance admissible under this order is payable in
cash until further orders.
3.
In the wake of the nature’s fury caused in various parts of the State, the
Karnataka State Government Employees’ Association has requested the
Government to recover the entire arrears of DA payable to State Government
employees for a period of four months from July 2009 to October 2009 as
contribution to the Calamity Relief Fund.
4.
Accordingly, sanction is hereby accorded to recover the entire arrears of DA
payable by this order to the Judicial Officers who are on FNJPC scales of pay and
to remit the same to the Head of Account “8235-00-111-0-02-Public Contribution
for Natural Calamity Relief”. The Judicial Officers who are not willing to contribute
the arrears of DA for four months to the Calamity Relief Fund may give their
unwillingness in writing to the concerned Drawing Officer on or before 16-11-2009.
In case the unwillingness of the Judicial Officers in writing is not received within
the specified time limit, it shall be presumed that they have no objection for the
recovery of the arrears of DA.
5.
The recovery of the arrears of DA for the above period and its remittance to
the Calamity Relief Fund shall be as per the procedure laid down in G.O.No. FD
16 SRP 2009 dated 9-10-2009.
6.
The arrears of DA recovered from the Judicial Officers on FNJPC scales of
pay as contribution to the Calamity Relief as per this order and remitted to “the
Public Contribution for Calamity Relief Fund” shall be given 100% exemption from
Income Tax under Section 80(G) of Income Tax Act. Accordingly, they are eligible
to get 100% exemption from Income Tax on the entire amount of DA arrears
contributed to the Natural Calamity Relief Fund.

7.
For the purpose of this order, the term ‘Basic Pay’ means, the pay and
Dearness Pay drawn by a Judicial officer in the FNJPC pay scale applicable to the
post held by him.
8.

Basic pay shall not include any other emoluments.

9.
The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50
paise and above shall be rounded off to the next rupee and fractions less than 50
paise shall be ignored.
10.
The Dearness Allowance will be shown as a distinct element of
remuneration and will not be treated as pay for any purpose.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE
GOVERNOR OF KARNATAKA

(SUNDARA RAJA GUPTHA)
Deputy Secretary to Government
Finance Department (Services-2)

The Compiler, Karnataka Gazette for publication in the next issue of the gazette and to
supply 200 copies to Finance Department.
To
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

The Chief Secretary/Additional Chief Secretaries to Government.
The Principal Secretaries/Secretaries to Government.
All District and Sessions Judges/Taluk level Courts.
The Principal Accountant General (Civil & Commercial Audit), Karnataka, Bangalore.
The Accountant General (Revenue Receipts & Public Works & Forest Audit), Karnataka,
Bangalore.
The Accountant General (Accounts & Entitlement), Karnataka, Bangalore.
The Registrar, High Court of Karnataka, Bangalore.
The Registrar, Karnataka Administrative Tribunal, Bangalore.
The Treasury Officer, State Huzur Treasury/District Treasuries.
The Senior Research Officer, Pay Research Unit, Department of Expenditure, Ministry of
Finance, Government of India, New Delhi.
Karnataka Government Secretariat Library.
Weekly Gazette / Section Guard File.

Visit: www.finance.kar.nic.in

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful