upravljački informacioni sistemilatinica

FAKULTET ZA MENADŽMENT PANČEVO M.

GORKOG 25

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA

UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMI

Predmetni nastavnik : Dr. Zoran Savić, docent

Student: Aleksandra Pupavac Simovljević Br.indeksa: 1—3/08 -3

PANČEVO: MAJ 2009. godine

11.........2........ str..SADRŽAJ: 1. UVOD 1..ZAKLJUČAK ……………………………………………str.....str...1.. str......4...Definisanje problema….....8 2.Analiza postojećeg stanja …………………………......str.....Predlog novog rešenja…………………………… ....2.Naziv i sedište firme ...10 3..9 2.4.......1 1.5Projektni zadatak ……………………………………str. str.. ....LITERATURA …………………………………………......str...5..Organizaciona struktura firme …………………..9 3..Tokovi informacija…………………………………..4......Procena informatizovanosti firme…………….... str.....1.str....Delatnost firme ………………….12 3....str...1..SNIMAK POSTOJEĆIH TOKOVA INFORMACIJA 2..2.7 2.5 2.6.3 1.13 4...3.PREDLOG SAVREMENOG REŠENJA TOKOVA INFOR…str..2..str.......3 1.1..str...14 5..3..Cilj rada ……………………………………………......4 1...15 .Obrazloženje rešenja ………………………………..

Fond je pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje. -2. Direkcija Beograd . UVOD 1. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Pokrajinski fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Filijala Sremska Mitrovica – Odeljenje matične evidencije . Trg Svetog Dimitrija broj 4. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Pokrajinski fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Direkcija Novi Sad.-1.1.DELATNOST Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je osnovan Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđivanja sredstava za ostvarivanje ovih prava. sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom i Statutom.1. 1.2.- .NAZIV I SEDIŠTE FIRME Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje .

-zanimanju i školskoj spremi. -broju meseci i dana provedenih na radu i broju meseci i dana za koje su isplaćene naknade. korišćenje i prestanak prava. Glasnik RS „ broj 118/03 i 11/06 ). organizuje i sprovodi penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa Zakonom. Akcenat ću staviti na matičnu evidenciju (ME). naknadama zarada. ugovorenim i drugim naknadama koje služe za određivanje visine prava.Fond osigurava na penzijsko i invalidsko osiguranje sva lica koja su po Zakonu obavezno osigurana i koja su se uključila u ovo osiguranje. kontroliše prijavljivanje na osiguranje kao i sve podatke od značaja za sticanje. . -JMBG. -penzijskom stažu po vrstama. osnovicama osiguranja. -datumu rođenja. matična evidencija je žila kucavica Fonda za PIO. utvrđuje osnovice za plaćanje doprinosa u skladu sa Zakonom . naknade i druge prinadležnosti. -polu. zaradama.Potvrda o stažu osiguranja su podaci uneti u matičnu evidenciju . Naime. -stažu osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem. isplaćuje penzije. -visini uplaćenog doprinosa. obezbeđuje neposredno . Fond vodi matičnu evidenciju o osiguranicima u koju se unose podaci o : -prezimenu i imenu. obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Fonda. efikasno. podnesenih na Prijave za vođenje matične evidencije utvrđene su Odlukom o obrascima prijava podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja („ Sl. primenjuje međunarodne sporazume. bez obzira na to da li su u pitanju zaposleni. samostalne delatnosti ili poljoprivrednici. Na zahtev osiguranika Fond je dužan da izda uverenje ili donese rešenje o podacima unesenim u matičnu evidenciju. -osnovu osiguranja -datumu sticanja i prestanka svojstva osiguranika. Podaci se unose u matičnu evidenciju na osnovu prijava propisanim obrascima koje se mogu dostavljati na disketi. -stažu osiguranja. racionalno i zakonito ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i organizuje obavljanje poslova za sprovođenje osiguranja. osiguranici.

M-4 obrazac. prijava promena u toku osiguranja . Odsek matične evidencije provela 11 godina naišla sam na veći broj problema: 1) nepostojanje funcije obuke kadrova u okviru Fonda PIO 2) svaki zaposleni nema svoj računar 3) spora razmena podataka između preduzetnika i Fonda 4) nepostojanje funkcije povezanosti sa bazama podataka Fondova bivših Republika SFRJ 5) nepostojanje razmene podataka između Fonda PIO i Poreske uprave i Fonda za zdravstvo 6) nepostojanje adekvatnih uslova za rad 7) slabo obrazovani kadrovi 8) loši međuljudski odnosi . Za tačnost podataka unesenih u prijave podataka za matičnu evidenciju odgovoran je podnosilac prijave.M-3 obrazac. prijava promene podataka za utvrđivanje staža osiguranja.-3. zarade . Po prijemu prijave na osiguranje vrši se provera podataka sadržanih u prijavi i zahtevaju dokazi na kojima se ti podaci zasnivaju.M-8 obrazac. prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja . prijava na osiguranje . Naime. prijava podataka za utvrđivanje iznosa isplaćenih novčanih naknada po osnovu invalidskog osiguranja . Referent matične evidencije vrši kontrolu M4 obrazaca koji sadrže podatak o stažu .3. odjava osiguranja . Radna knjižica ima karakter javne isprave i sve što se u njoj upiše vezano je za radni odnos zaposlenog. 12 meseci staža.M-2 obrazac. DEFINISANJE PROBLEMA S obzirom da sam u RFPIO filijala Sremska Mitrovica .M-6 obrazac.M-1 obrazac. npr. zarade . bruto zaradu ostvarenu u tom vremenskom periodu . U prijave podataka za matičnu evidenciju podaci se unose samo na osnovu javnih isprava i evidencija propisanih Zakonom. 1.- Neke od vrsta prijava podataka za matičnu evidenciju su : . referent matične evidencije prikuplja podatke o stažu i zaradi naknadi zarade i usaglašava podatke iz baze podataka sa podacima iz radne knjižice. naknade zarade odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa. doprinos za PIO i naknadu zarade ako je osiguranik bio na bolovanju. naknade zarade odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa . Matična evidencija se ustrojava unošenjem podataka o osiguraniku na osnovu prijave na osiguranje .

4.5. postojeći 1.- 1.-4.PROJEKTNI ZADATAK Korporativni nivo: INTRANET Javni nivo: INTERNET.CILJ RADA Cilj ovog seminarskog rada je da analizira i poboljša informacioni sistem RFPIO Filijala Sremska Mitrovica . JAVNA TELEFONSKA MREŽA Nivoi IT infrastrukture RFPIO .

- 2.SNIMAK POSTOJEĆIH TOKOVA INFORMACIJA STRANKA --. u Fondu su na funkcionalnom i teritorijalnom principu.1.35 filijala .RFPIO ----ZADOVOLJNA STRANKA 2. kao i dostupnosti ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.ORGANIZACIONA STRUKTURA FIRME Radi racionalnog i uspešnog obavljanja delatnosti Fonda.-5. obrazovane organizacione jedinice: -Direkcija Fonda -Pokrajinski fond u Novom Sadu -Služba Direkcije u Prištini .13 službi filijala -121 ispostava .

- .-6.

naročito unutar odeljenja matične evidencije gde je prisutan veliki protok podataka i informacija. borbe i konflikti unutar organizacije . .1 ORGANIZACIONA STRUKTURA RFPIO FILIJALA SREMSKA MITROVICA DIREKTOR ODELJENE ZA PIO (REFERENTI PIO) (REFERENTI ME) ODELJENE ZA FINANSIJE I OPŠTE POSLOVE ODELJENJE ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE (PISARNICA) ISPOSTAVE RUMA ŠID STARA PAZOVA Organizaciona struktura RFPIO Filijala Sremska Mitrovica je dobra.-7.- 2. međusobno razumevanje. dogovor o radnim procedurama što nažalost nije slučaj u odeljenju matične evidencije RFPIO Filijala Sremska Mitrovica. Organizaciona kultura ima svoju dobru stranu kad promoviše jedinstvo stavova. ali je izuzetno loša organizaciona kultura uslovljena otporu promenama. Prisutna su stalna podmetanja.

pišem zamolnice ( ručno na obrascima u 2 primerka . a na osnovu utvrđenog stanja iz radne knjižice.-8. moju zamolnicu prosleđuje referentu ME Filijale Pančevo. TOKOVI INFORMACIJA Tokovi informacija se najlakše mogu shvatiti kroz rad referenta matične evidencije. Referent matične evidencije pribavlja i obrađuje podatke o stažu i zaradi. Pisarnica Filijale Pančevo. K. Referent ME filijala Sr. Prilikom obrade i prikupljanja podataka o stažu i zaradi. a putem PTT stiže u pisarnicu Filijale Sremska Mitrovica odgovor na moju zamolnicu koji mi pisarnica dostavlja. a putem PTT zamolnica stiže na odredište ( u pisarnicu Filijale Pančevo ). preko pisarnice. Mitrovica Zamolnica + Kopija R. preko indiga. Mitrovica Pisarnica filijala Sr.2. PTT Pisarnica filijala Pančevo Referent Pančevo ME Odgovor na Zamolnicu TOK INFORMACIJA .- 2. Odlazim u pisarnicu i kopiram radnu knjižicu i uz napisanu zamolnicu. koji posle nekog vremenskog perioda (?) piše odgovor na moju zamolnicu ( kompletira podatke ) i preko pisarnice Filijale Pančevo. jer nemam svoj računar).

kako zna i ume. na njemu se podešavaju svi servisis i otvaraju nalozi. a nekim ne. Odsek matične evidencije. mikrofilm) i recovery ( vratiti podatke posle nezgode). a tome još više doprinose loši međuljudski odnosi.2. U RFPIO Filijala Sremska Mitrovica nema dovoljnog broja radnih stanica. Uz istovremeno povećanje njene efikasnosti i pouzdanosti. 2. Uveden je Intranet koji znatno smanjuje troškove komunikacije unutar organizacije. pojačavanje servera. Organizaciona kultura je u ovom slučaju ograničavajuća faktor. Projektant IS centralne baze mora definisati siguran koncept zaštite baze podataka: pristup bazi. a to podrazumeva korišćenje internet tehonologija u okviru lokalnog informacionog sistema preduzeća. jer ne može da dođe do odgovora na sporna pitanja u rešavanju predmeta. Server se nalazi na jednom računaru. Naime. prava i privilegije i osmisliti siguran način trajnog čuvanja informacija kao i strategiju za Back up (npr. Održavanje lokalne mreže je centralizovano. Kadrovi su izuzetno slabo obrazovani što se tiče rada na računarima. svaki drugi zaposleni u odeljenju ME ima svoj personalni računar. Potrebna je odgovarajuća prateća periferijska oprema ( čitači kartica. Sve izmene na tom serveru se odmah vide u celoj mreži. bi na taj način bili daleko manje opterećeni poslom i papirologijom. .3. postojeće stanje je zadovoljavajuće. skeneri. jer svaki zaposleni ne raspolaže sa sopstvenim računarom. Zaposleni su nezainteresovani za obuku za rad na računaru iako. stanje nije dobro. ali kad posmatram RFPIO Filijala Sremska Mitrovica. savremeno poslovanje. poboljšanje telekomunikacionih veza). ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Kada posmatramo RFPIO u globalu. Šef matične evidencije ima veliki problem. To znači da određenim grupama korisnika možete dozvoljavati pristup nekim servisima i informacijama. Tehnologija neće doći do punog izražaja sve dok se kultura polake ne prilagodi.PROCENA INFORMATIZOVANOSTI FIRME U RFPIO Filijala Sremska Mitrovica prisutno je. Snalazi se sam.4. štampači. Korisnicima se pojedinačno mogu dodeljivati različite privilegije. Uslovi za rad su izuzetno loši.-9. Vlada stanje informatičke dezorganizacije i dezorijentisanosti.

-10. neophodno je pribaviti i skener jer bih pomoću njega skenirala potrebnu dokumentaciju ( radnu knjižicu ) i elektronskim putem bih zamolnicu poslala Filijali Pančevo ili nekoj drugoj Filijali od koje potražujem potrebne podatke o stažu i zaradi.Intranet : interna mreža neke organizacije koja koristi internet -Gateway: tačka pristupa spoljnoj mreži . Mitrovica Mail server Centralni mail server Fonda Filijala Novi Sad Filijala Pančevo skener .3. PREDLOG SAVREMENOG REŠENJA TOKOVA INFORMACIJA Navedeni problem bih rešila tako što bih prvo nabavila sopstveni PC računar i organizovala obuku za rad na računaru za zaposlene. Pored računara. intranet gateway Referent ME filijala Sr.

stranka donosi svoju karticu ( elektronsku kradnu knjižicu) i referent matične evidencije ubacuje karticu u čitač kartice i predstavlja se IS ( autorizacija ) . Read only ( dozvoljen samo pregled podataka ). koja je često nečitka moja ideja je da se sa klasične radne knjižice pređe na radnu knjižicu u elektronskojj formi ( npr. Ono što nisam spomenula je da radne organizacije dostavljaju referentu matične evidencije diskete na kojima se nalaze podaci o svim zaposlenima u preduzeću i na taj način se puni baza podataka za matičnu evidenciju osiguranika i korisnika prava. stranka Čitač kartica Referent ME PC gateway Cd Centralni registar Doo M4 . Naime. Kad IS prepozna osiguranika. Projektant IS mora osmislisti načine autorazacije i autentifikacije. sistem omogućava pregled (izmenu ) podataka za datog osiguranika . kartica za bankomat) .PREDLOG NOVOG REŠENJA S obzirom da referent matične evidencije ne može da obavlja svoj posao bez radne knjižice. sistemom autentifikacije i nivoa prava i privilegija. Sektor informacionih tehnologija treba da obavlja poslove elektronske obrade podataka za matičnu evidenciju osiguranika i korisnika prava u jedinstvenom infrormacionom sistemu.3.-11. Modify –read and write ( dozvoljen pregled i izmena podataka ).1. da prati razvoj informacionih tehnologija i predlaže investiciona ulaganja za modernizaciju i razvoj.

za to nam je potreban centralni server koji će biti povezan sa bazama podatak bivših Republika SFRJ i ono št oje neophodno je da se izvrši konverzija podataka kako bi naša baza podataka mogla da prihvati podatke iz bivših Republika SFRJ i obrnuto. Treba uspostaviti jedinstveni centralni registar ( na jednom mestu u posebnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave ).-12.Jedan od problema je i nepostojanje funkcije povezanosti sa bazama podataka fondova bivših Republika SFRJ . svih obveznika plaćanja poreza i doprinosa i osiguranika ( za PIO. . To je informacioni entitet koji je raspoloživ svim ovlašćenim korisnicima za razmenu informacija. zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti) koji bi funkcionisao na principu dnevne ažurnosti i bio u funkciji svih državnih organa zainteresovanih za korišćenje podataka sadržanih u tom registru. On je iznad nivoa centralnog registra. Kao rešenje navodim share point. Server BIH Srbija centralni server Server Hrvatske Server Makedonije Server Crne Gore Još jedan problem koji bih navela je nepostojanje razmene podataka između Fonda PIO i Poreske uprave i Fonda za zdravstvo. Neophodna je kontinuirana povezanost između Poreske uprave i Fonda PIo i Fonda za zdravstvo radi postizanja boljih rezultata kontrole i naplate doprinosa. Potrebna je maksimalna automatizacija na osnovu potpuno inegrisanog IT sistema koji će obezbediti efikasnost i kompatibilnost sa drugim sistemima.

3.OBRAZLOŽENJE REŠENJA Prednosti ovih rešenja daju pozitivne efekte u vidu: -Povećanje efikasnosti u radu -Smanjenje nezadovoljstva zaposlenih zbog opterećenosti poslom -Smanjenje grešaka -Smanjenje vremena potrebnog za dobijanje informacija -Mogućnost kontrole i nadzora šefova nad radnom i dokumentacijom -Kvalitetnije i potpunije informisanje stranaka -Tačnija analiza i uvid u izveštajne periode iz predhodnih godina -Smanjenje troškova za kancelarijsih materijal -Smanjenje telefonskih računa i -Svaka izmena podataka bi bila blagovremeno ažurirana i u svakom momentu bih imala tačnu bazu podataka .2.Poreska uprava rppio Fond za zdravstvo Na share point mogu da izađem preko interneta. Izuzetno su bitna šrava i privilegije zbog zloupotrebe informacija.-13. ali moram imati i dozvolu za pristup. Moram znati adresu share pointa.

minimiziranje rizika. obezbeđuje ostvarivanje ciljeva. Fond treba da obezbedi visok stepen sigurnosti i operativne pouzdanosti i potrebne dodatne kapacitete za slučaj nepredviđenih situacija radi blagovremenog reagovanja.- 4. a elektronska razmena podataka i drugi vidovi elektronskog poslovanja postaju sve prisutniji.-14. manje zaposlenih i jednostavnija menadžerska struktura nego do sada. Smanjeni su troškovi poslovanja i poslovnih komunikacija. ZAKLJUČAK Zahvaljujući Internetu povećana je pristupačnost. čuvanje i distribucija infromacija i znanja za organizacije. Razultat će biti jednostavniji poslovni procesi. kvalitetnu i pravovremenu obuku kadrova eleminisaće se mogući rizici. Implementirana nova orgasnizaciona struktura mora obezbediti postojanje svih funkcija potrebnih savremenoj organizaciji kao i odgovarajuću podršku ljudskih i IT resursa. Fond će biti u mogućnosti da ispunjava svoje buduće obaveze na efikasniji i kvalitetniji način. Kroz adekvatnu. Predložene promene će povećati nivo efikasnosti. . Dobro osmišljena i precizno definisana strategija razvoja penzijskog i invalidskog sistema. U optimalnim rokovima uz krajnje. Kda se to postigne.

2008. 3. Novi Sad. Novi Sad. 2007. Docent doktor Zoran Savić „Upravljački informacioni sistemi“. 2008. .- 5. 2. Novi Sad.LITERATURA 1.Dušan Ristić i saradnici „ Upravljanje promenama“.Super strip „ Alan Ford“. broj 61.-15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful