மீ ண்டும் மீ ண்டும் த ொடத் தூண்டும் தமன்மம

மீ ண்டும் மீ ண்டும் சுமவக்கத் தூண்டும் ருசி

கடவுளின் கொய கல்பம் – த வம களின்

ிண்பண்டம்

அழமக,அறிமவ,ஆயுமள,ஆளுமமமய விருத் ியொக்கும்
பமைமரத்துப்

பைொட்டு

சு.கருப்பசொமியின் பமைமரப் பைொட்டு - PAD ஆவணங்கள்

பமைமரத்துப் பிைொட்டு
சு.கருப்பசொமி

PAD, இரொதமஸ்வரம்

படங்கள் உ வி : விதைொத் அம்தபத்கொர்

நபங்க஭ில்

஋த்தன஦யனோ

஧ிடித்தநோ஦

யனககல௃ண்டு.

நபங்கல௃ப௃ண்டு.

நபங்க஭ின்

ந஦ிதர்கல௃க்கு
஧னன஦ப்

நட்டுநல்஬

஧ற்஫ி

஥நக்கு

இன஫யனுக்குப்

னோரும்

புதிதோகச்

ச ோல்஬யயண்டினதில்ன஬. அமகோ஦யர்கள் ஋ன்று ஥ோம் னோனபப் ஧ோர்த்து ஋ங்குகிய஫ோயநோ
அயர்க஭ிடம்

ஆணயம்

ச஧ோங்கி

யமியதோகவும்,

அமகற்஫யர்கள்

஋ன்று

னோனபப்

பு஫க்கணிக்கின்ய஫ோயநோ அயர்க஭ிடம் அன்பு ஥ின஫ந்திருப்஧தோகவும் கயினப ர் கண்ணதோ ன்
ஓரிடத்தில் கு஫ிப்஧ிடுயோர். இது ந஦ிதர்கல௃க்கு நட்டுநல்஬ நபங்கல௃க்கும் ச஧ோருந்தும்.
஧ன஦நபம்

ஒரு

கற்஧கத்

யயண்டுயனதசனல்஬ோம்
஧ன஦நபம்.
஧னனுள்஭

யயறு

஋ந்த

தோரு.
தரும்

யதயய஬ோகத்தில்
கற்஧கத்தோரு

நபத்னதப௅ம்

ச஧ோருட்கன஭

யமங்கி

யிட,

஥ம்

இருப்஧தோகச்

ய஧ோல்,

஥ோம்

யோழ்னய

பூநினில்

஧ி஫ப்஧ி஬ிருந்து

ச ோல்஬ப்஧டும்,
இருக்கும்
இ஫ப்பு

சுகப௃ள்஭தோக்கும்,

஥ோம்

அதி னயந

யனப

஥நக்கு

஧ன஦நபத்னத

஥ோம்

உதோ ீ஦ப்஧டுத்தி யருகின்ய஫ோம். ஥நது தோய்நோர்கன஭ அம்஧ோ஭ின் யடியம் ஋ன்று ச ோல்஬ி
அயர்கன஭

஥ோம்

சதோடர்ந்து

அ஬ட் ினப்஧டுத்தி

யருயனதப்

ய஧ோல்,

஧ன஦நபத்தின்

ச஧ருனநகன஭ உதட்ட஭யில் நட்டும் ச ோல்஬ி ஧ன஦நபங்கன஭ப௅ம், அனத ஥ம்஧ி உருயோ஦
யோழ்யோதோபத்னதப௅ம்
ச஧ோருட்கன஭
யறுனநச்

஧டங்க஭ில்

சூம஬ில்

ம்நந்தப்஧ட்ட

கூட

சதோமி஬ோ஭ர்கல௃டன்
஥ல்஬

அமித்துயிட்யடோம்.

யருங்கோ஬ச்

இருக்கின்ய஫ோம்.

஧஬யற்ன஫,

யோழ்யோதோபத்னத
ப௄஬நோக

ச஧ருந஭வு

ஆயணப்஧டுத்த

஧ணினோற்றும்

஧னனுள்஭

ந்ததினி஦ருக்கு

இந்஥ின஬

கு஫ிப்஧ோக

஧ன஦நபம்

நோ஫

PAD

஧ன஦நபப்

ப௃னற் ிகள்

கோண்஧ிக்க

஥ிறுய஦ம்

யநற்சகோண்டுள்஭து.

உருயோக்கி

அந்த

ப௃டினோத

஋ழுப்஧ப்ட்ட

உற் ோகப்஧டுத்தி

யருகின்஫து.

஧ல்யயறு

஧ன஦நபம்

஧ின்஦ணினில்

க஭ப்஧ணினோ஭ர்கன஭

ஆயணங்கன஭

தந்த

஧ன஦நபத்
அயர்கள்

ப௃னற் ினின்

஧ின்஦ணினில் தோன், இது யனப ஥ோம் யகள்யிப்஧ட்டிபோத ஧ன஦நபத்துப் ஧ி஦ோட்னடப் ஧ற்஫ின
இந்த ஆயணம்.
஧ன஦நபத்துப் ஧ி஦ோட்டு ஧ன஦நபத்தி஬ிருந்து கினடக்கும் நிக அற்புதநோ஦ ஧ண்டம். அதன்
சுனயப௅ம்

அது

தரும்

அற்புத

஧னன்கல௃ம்

யி஭க்கங்கல௃க்கு

அப்஧ோற்஧ட்டது.

அது

தனோரிக்கப்஧டும் யிதத்னத PAD ஧ணினோ஭ர் கருப்஧ ோநி அயர்கள் அருனநனோக ஧டங்கல௃டன்

ஆய஦ப்஧டுத்திப௅ள்஭ோர். கருப்஧ ோநி கல்லூரிப் ஧டிப்பு ஧டித்தயபல்஬. அயரின் ஆர்யப௃ம்,
஧ன஦த் சதோமி஬ோ஭ோரிடம் அயருக்கு இருக்கும் அன்யனோன்னப௃ம் தோன் இந்த ஆயணத்னத
உருயோக்க

உதயினிருக்கின்஫து.

஋டுத்துதயின

திரு.

யிய஦ோத்

சதரியித்துக் சகோள்கின்஫து

அயருக்கும்,

அயனப

அம்ய஧த்கோருக்கும்

உற் ோகப்஧டுத்தி

PAD

஥ிறுய஦ம்

஋ஸ். தரங்கசொமி நிமறதவற்றுப் பணியொளர்

புனகப்஧டங்கன஭

஧ோபோட்டுதல்கன஭த்

(Executive Director) PAD

சு.கருப்பசொமியின் பமைமரப் பைொட்டு - PAD ஆவணங்கள்

ன்ைிடம் ஊடல் தகொண்ட த விமய

஋ந் த்

சகஜ நிமலக்குக் தகொண்டுவரவும், சந்த ொசப்படுத் வும்

ிருவடிகமளக் கொண பக் ர்கள்

வமிருக்கின்றொர்கதளொ அத் ிருவடிகமளக் தகொண்டும்

஋ந் க் மககளொல் ஆசீர்வ ிக்கப்படதவண்டுதமன்று

வமிருக்கின்றொர்கதளொ அக்மககமளக் தகொண்டும்

பைம் பழத் ிலிருந்து, அந் ப் பரம்தபொருதள

யொரித் து

பைொட்டு பற்றி மக்கள் நம்பிக்மக

சு.கருப்பசொமியின் பமைமரப் பைொட்டு - PAD ஆவணங்கள்
பைொட்டு

஧ன஦ நபத்தில்
ப௃ற்஫ோத

யொரிக்கும் முமற

ித்தனப, னயகோ ி நோதங்க஭ில் ஧஦ங்கோய் கோய்ப்஧தற்க்குத்

஧஦ங்கோயன

த௃ங்கு

஋஦ப்஧டும்.

த௃ங்கு

நிகவும்

சுனயனோ஦

஧஦ங்கோனன சயட்டோநல் ஧ன஦நபத்திய஬ இருக்கும்஧டி யிட்டுயிட்டோல் அது

துயங்கிடும்.
ஒரு

஧ண்டம்.

஧஦ம்஧மநோகி

யிடும். ஆடி நோதங்க஭ில் ஧஦ம் ஧மம் உருயோகியிடும்.. ப௃ற்஫ின ஧஦ம் ஧மம் தோ஦ோகக் கீ யம
யிழும். கீ யம யிழும் ஧஦ம்஧மம் அன஦த்னதப௅ம் யதோப்புக஭ி஬ிருந்து ய கரித்து யட்டிற்கு

சகோண்டு யருயோர்கள்
..

சு.கருப்பசொமியின் பமைமரப் பைொட்டு - PAD ஆவணங்கள்
ய கரித்த ஧஦ம் ஧மத்தின் யதோல்
தபம்

஋ப்஧டி

உள்஭து.

஋ன்஧னதக்

உ஫ிக்கப்஧டுகி஫து. உ஫ிக்கும் ய஧ோது ஧மத்தின்
கய஦ித்து

பூச் ி,

பூழு,

அனபக்கோய்

஧மம்

அன஦த்னதப௅ம் த஦ினோகப் ஧ிரித்து யிடுயயோர்கள். யதோல் ஥ீக்கின ஧஦ம் ஧மங்கள்
஥சுக்கப்஧டுகின்஫து

.

சு.கருப்பசொமியின் பமைமரப் பைொட்டு - PAD ஆவணங்கள்

஥ல்஬தோ஦ ஧஦ம்஧மம் அன஦த்னதப௅ம்

ிசநண்டு தண்ணர்ீ சதோட்டினில் ய஧ோட்டு,

ப௃தல் ஥ோள் ஋டுக்கப்஧ட்ட ஧஦ம்஧மக் சகோட்னடனி஬ிருந்து
தண்ணர்ீ

க஬ந்து,

ஊற்றப்஧டுகி஫து.
க஬ந்தோல்தோன்,
ப௃டிப௅ம்.

அதில்

இப்஧டிப்

஧஦ம்

ஒரு

஧஦ங்

஧மத்தில்

குடம்

அ஭வு

சகோட்னடனி஬ிருந்து
கோணப்஧டும்

க ப்பு,

ோறு஧ிமிந்து அதனுடன்
ிசநண்டுத்

சதோட்டினில்

஋டுக்கப்஧ட்ட

கோ஫஬ சுனயனன

ோன஫க்

அகற்஫

சு.கருப்பசொமியின் பமைமரப் பைொட்டு - PAD ஆவணங்கள்

஧ி஫கு

கோல்கன஭ச்

஧஦ம்

஧மத்னதக்,

சுத்தநோகக்
கூழ்

஧தம்

கமியி
யரும்

யிட்டு,
யனப

ிசநண்டுத்
஥ன்஫ோக

அனடந்தவுடன் .஧஦ம் ஧மக் சகோட்னடக஭ில் இருக்கும்
஥ன்஫ோக

அ஬ ப்஧டுகி஫து.

஋டுப்஧தற்க்கு
ரிச ய்ப௅ம்
஧஦ம் ஧மச்

அ஬ ின

ோற்ன஫

சதோட்டினில்

நிதிப்஧ோர்கள். கூழ்

ஊரும்
஧தம்

ோறு தண்ணர்ீ சகோண்டு

நறு஥ோள்

஧஦ம்஧மச்

ோறு

஧னன்஧டுத்திக் சகோள்யோகள் . ஌ச஦ன்஫ோல் க ப்பு, கோ஫஬ சுனயனன
ச஧ோருள்஭ோக

இந்தச்

ோறு

஧னன்஧டுகி஫து.

.இவ்யோறு

ோற்஫ில் இருக்கும் ஥ோர், நண் ய஧ோன்஫யற்ன஫

஬ித்து அகற்றுயோர்கள்.

அ஬ ப்஧ட்ட

ல்஬னட சகோண்டு

சு.கருப்பசொமியின் பமைமரப் பைொட்டு - PAD ஆவணங்கள்

சு.கருப்பசொமியின் பமைமரப் பைொட்டு - PAD ஆவணங்கள்

யடிக்கப்஧ட்ட

ோற்ன஫,

கோனனயக்கோநல்,

ஓன஬ப்஧ோனில்

஧ந்தல்

இவ்யோறு கோப௅ம் ஧மச்

ய஧ோட்டு

ஊற்஫ி

அந்த

஥ிபயி,

஥ிம஬ில்

ய஥படினோக

கோன

னயக்க

ோற்ன஫ ஒரு ஥ோன஭க்கு ப௄ன்று ப௃ன஫ ஥ிபயி

சயனி஬ில்
யயண்டும்.
யதய்த்து

யிடயயண்டும். இப்஧டி ஧தின஦ந்து ப௃தல் இரு஧து ஥ோட்கள் யனப ஥ிம஬ில் கோன
னயக்க யயண்டும். ஓன஬ப்஧ோனில் கோன னயக்கப்஧டும்
அ஭வு இருக்க யயண்டும். ஥ன்஫ோகக் கோய்ந்த உடன்

ோறு ஒரு ”இஞ்ச்” தடிநன்

துபநோக ஒரு அடி அ஭வுள்஭

துண்டுக஭ோக சயட்ட யயண்டும். சயட்டப்஧ட்ட ஒவ்சயோரு துண்னடப௅ம் இபண்டோக
நடக்கி

அனத

கோனனயத்த

நறும்஧டிப௅ம்,

஧஦ோட்டுகன஭

ப௄ன்று
ிறு,

ிறு

஥ோட்கல௃க்குக்
துண்டுக஭ோக

கோனனயக்க
சயட்டி

யயண்டும்.

஥ல்ச஬ண்சணனன

அதன் யநல் தடயயயண்டும். இப்஧டி ஧க்குயப்஧டுத்தப்஧ட்ட ஒரு ஧஦ோட்டுத் துண்டு
ஒரு

ரூ஧ோய்

யிதம்

யிற்கப்஧டுகி஫து.

யோங்கிச் ச ல்கி஫ோர்கள்.

஧஦ோட்டுகன஭

தூத்துக்குடி

யினோ஧ோரிகள்

சு.கருப்பசொமியின் பமைமரப் பைொட்டு - PAD ஆவணங்கள்

இபோந஥ோதபுபம்
கிபோநத்தில்
புபட்டோ ி

நோயட்டத்திலுள்஭

இந்தப்

஧஦ோட்டு

இபோயநஸ்யபம்

தனோரிக்கப்஧டுகி஫து.

தீயி஬ிருக்கும்

இந்தத் சதோமில்

ஆடி,

நோதங்க஭ில் ஥னடச஧றுகி஫து. இது ஒரு குடும்஧த் சதோமில்.

தனோரிப்஧ின் ப௄஬ம், இத் சதோமில் ச ய்ப௅ம் குடும்஧த்திற்கு
யநல்

குடினிருப்பு

யருநோ஦ம்

கினடப்஧ோதகக்

கூ஫ி஦ோர்கள்.

இந்தத்

ஆயணி,
஧஦ோட்டுத்

இரு஧தோனிபம் ரூ஧ோய்க்கு
சதோமின஬

இரு஧து

குடும்஧ங்கள் ஧ோபம்஧ரினத் சதோமி஬ோகச் ச ய்து யருகின்஫஦ர். ஧஦ோட்டு ச ய்யனத
இ஬ங்னகனில் உள்஭ னோழ்ப்஧ோ஦த்தில் கற்றுக் சகோண்டதோகக் கூ஫ி஦ோர்கள்.

சு.கருப்பசொமி

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful