COT 6b (IT ffi 61T

GTQg~Wal~: al6lnCfULLD:

LDITG\)IT

@)LDIT~

~~~

& ~cgU~

~~----------------------------------------------------------~

Original(English)

Happy Maths - 1 Numbers by Mala Kumar ©Pratham Books, 2008
Second Tamil Edition: 2010 Illustrations: Angie & Upesh Tamil Translation: S.Jayaraman

1?......

IRead -llndia

'tcd~\1'I·

..,~

This series is sponsored

by

Pals for Life
ISBN 978-81-8263-922-5 Registered Office: PRATHAMBOOKS No.633/634, 4th "C" Main, 6th 'B' Cross, OMBR Layout, Banaswadi, Bangalore- 560 043. ({) +91 80 25420925 Regional Office: New Delhi ({) +91 11 41042483 Typsetting and Layout by: The Other Design Studio Printed by:

xxxxxxxxxxxxx
Published by: Pratham Books www.prathambooks.org

~@l \IJ ~.........
•0 . 0
.. -.. I-

Some rights reserved. This book is CC-BY-3.0 licensed . Full terms of use and attribution available at: http://www.prathambooks.orglcc

____________________________________________

~~L

COT 60 lIT ffi 61T

LDIT6\)IT ®LDITIJ

.

6\.16ln IJU L LD

.

6J~~

& ~~U~

~u5lWIT ffiffiW
6TGlu. Q~WIJITLDccir

r

a=liiJffilUJrTQ,JLD, 81~~~LD, ..!)IQlO 81~GlI'lLUJ 81~~ QI@juUla, lii)lJrT6fTLDrT6IST ~~UJIiiJ81Gll'l6fT ffi 81!DWlffiQ81rT m ffilIDrTo 81m . a=liiJffilUJrT LD!DWILD Bi~~~1iir 81~~LD U!DID1UJ a=!&C8~rT~LDrT6IST 81Glitrr@uUlt.q...U481Gll'l6fT Q~!fl!&~ffi Q81rTm6fT, QlrTQ])1iiJ81m ! ..!)IQl081~Lfir C8a=O!&~ QBirTm~1iiJ81m. ~~ C8lJrTQ,JLD, Iii) 81rTQ,JLD, a=liiJffilUJrr LD!DWILD 81~~~fir !f>GlitrruOBim .

~!&~U 4~~81~~a, a=liiJffilUJrTQ,JLD, 81~~~LD Gil Glitrr81m 4!fll1.JLD ~!&GlI'l~81Gll'l6fT ~ Q~!fl!& ~ Q81rT m ffilIDrTo 81m . ..!)IQlO 81m Gil Glitrr81Gll'l6fT !f>GlitrruO816fTrT81 !bIGlI'l6IST ffiffilIDrTO81m . Gil Glitrr81Gll'l6fTU U!D1D1 ~rTliiJ81m ..!)I1D1!& ~ Q81rT GlitrrL GlI'l~, LD!DIDQlO 81~L fir uffilo!& ~ QBirT m 6fTQ,JLD !bIQT ffiffilIDrTO81m . . Gil GlitrrBiGll'l6fTU U!D1D1 um 61flffi5n..L @T 6\)81~~a, ~ m 6fT U6\) 4~~811iiJ8161fla, ut.q...~~ 81Gll'l~81m \!p6\)LD ..!)IQlO 81m 81!DWlffiQ81rT GlitrrLrTO 81m .

2

~ Girr615HT G\J

lOT GiJ6lJ6116l.J lOT 00

a; 6lfl611

CYll!j-U.JGlLDGirr91 { ~61fT8;@)1f> GllbrjlU.JLDIT? 0, 10 a;61J, 1 00a;61J, 1OOOa;61J, 1 0,000a;61J. il6lfl 6lJ uS! a; ~~ a; LDIT61fT 1OT00a;61JIbITGirr. 0,10,20,30, 90, 100,101,110,200,201,210, .

s., C!!I6lJHi;a; r

IbUJ6l.JGlc!Fli.J~ !&l{9lIf>~ ! kh~UJIf>~!D@)W, 10000 8;@)W ~@(g6lJ, ~Girr{91 ~ro\J6\J~ ~1b!D@) (gLD!DUL..L kh ~ UJrfua; ~ L Girr lOT 1f>1b6lfl61fT lOT 00 a;61J ~ 61J611~ lOT Girr{91 lOT61IT 8;@)1f> Glib rjl!&~ Gla;IT61J611 (g6lJOO@W. CYllbro\J IOTOO kh~UJw, a;6lflL~ IOTOO 10000. il~(g6lJ ~~(g!JIT, il!i;1b QurjlUJ c!F6lJIT615l to) !D{9I8; Gl a; IT6Tr ffi1(g!Dm lOT m{91 Qc!FITm615T1b!D@) Q!JITWU c!F!i;(gIbIT~W. C!:P Ib G\Sl6\J Jd,~UJIf>~!D @)W, 10000 8;@)W [!)@(g6lJ, ~m!!)J ~6\J6\J~ ~1b!D@) (gLD!DULL Jd,~UJrfua;~Lm lOT Ii;Ib 615l615T 6ffi a;61J !!L 6Tr 611~ lOT lOT m {91 a;6ffi@U1l!j-8;a;U UIT&... 6lJITc!F a; (g 611 ! IOTrfua; 8;@) !!L Ib 6lJ a;o ~ l!j-U.JLDIT? U sR 6iu.. .. il!Joo@.. ....

...

3

~~

--L

~8=8'IToUJIT ffiITIf,~ uJl6irr 6\JITWIf,~6\JO .

Q]l(g6lSTITUIT UIT(g6\J (g U IT~ 6lf)6lST ffi6lf)6fTU

8i~If,~cr

(gUITcrITLL

QicrO.

LDffiIT~LDIT 1982 6\J6lf)cr

U16irr uli:>!D1UJ6\J 0. 1895 61IDJ 6lf)UUJ6lSTITffi

G\Sl ® If,~
~®If,~

LD~ITcrIT~Lq...crITQ]l,ru

~6\JO

QUITQ!l~'

~6\Jcr ~ ~ITUJITO ~6lf)ro6\JWlffi@) 10000 ~6161LD6ffilffi6lf)6fT ~61flUU~IT ffi (g 6\J6llirr Lq... ffiQffi IT6llirr L ITcrITLD. ~ 6lST @T IDJ ~ 6161 LD6ffil ffi6lf)6fT ~QjQ 6\JIT6irr ro ITffi, LD ~6lf) ro 6\J6irr QUUJ 6lf)cr8= Q 8' IT,ru G\Sl 6T@ ~~, U6lf)LUUITcrITLD.

.

.

ffi6\J6lST~ ~ L 6irr ~ 6lf)ro6\J Wlffi@)U

Q]l (g 6lST ITQ]l6irr 8' (g ffiIT~cr ®ffi @) ~® ITU

6T6llirr 6lrnT LD (g ~ IT6irr!D1UJ~.

"~LDLDIT! 6T~Ii:>@) ~6lSTLD ~UULq... Q8'Wffilro ? ~®If>ITGfr @TIDJ ~6161 LD6ffil ffi6lf)6fT 6T@ ~ ~, ~ ~ 6irr 6T6lf)L 6lf)UJ ffi6llirr@ U1Lq.... U1ro @) ~ 6lST ~ (g ~ LD 6T6lf)L ~6161 LD6ffilffi6lf)6fT 6T@~~ ~6lf)ro6\JWlffi@) U6lf)L~~@. ~~ ~6irr (g If> 6lf)~ IIILD c!:p UJ Ii:> cr~ 616lf) UJIIILD u5l8= 8' U U @ ~ ~ LDH 6T6irr IDJ Q 8' IT6irr 6lST ITcrITLD. ~ ~Ii:> @) Q]l (g 6lSTIT IT " ~ ~ U 8' 61urso 6\) 6T6irr IDJ ~ 6lf)6lST ffiffil(g!D 6irr . ~ 6lST @TIDJ LD ~ 6lf)ro 6\J6irr QuUJ ~ 6161 LD6ffil ffi6lf)6fTU U 6lf)L ffi@)LD QUIT Q!l ~
H

mu

0

@TIDJC!:P6lf)ro ~IT6lST

~8=8'61ffiffiuu@ffilro~. 6T6lf)L UITO~~ U6lf)L~~IT,ru ~®c!:p6lf)ro ~6lf) ro 6\J6irr Q U UJ6lf)cr8= Q 8' IT,ru 6\) c!:pLq...u..j LD 6T6irr IDJ Q 8' IT6irr 6lST 0. IT

4

____________________________________________________________ ~L

1.

6lllC&6l5TITU IT6lllGirr ~ ITW IT~ 10000 ~ 61.#1 LD 6ffil ffi 6lfl 6fTU U6lfl L ffi ffi 6lll ® LDUl6l5TIT~ .. .. ~ ® ~61.#1 LD 6ffil uJlGirr lOT 6lfl L ~6lfl IJ ffillJ ITLD lOT GirrlD ITGU 10 0 ~ 61.#1 LD 6ffil ffi 61flGirr lOT6lfl L lOT GlJ 6l..I6fT6\.1?

2. 6lllC&6l5TITU IT6lllGirr ~ ITW IT~ C!:P ~ GU !b IT6h 100 ~ 61.#1 LD 6ffil ffi 6lfl 6fT lOT 6lIirr 6ffil 6lllL_@, UllD@> \p~~ LD ffi~ Girr ~u516\.16lfl IJuut.q..., IOT6lflL UIT~~~ Q~ITL~If,~ U6lfl L ~~ ® If,~ ITGU, cg 6l..I6lIirr@ ~ 6lfl 6\) C!:P QY 6lfl LD W ITffi !b16lfl lD cg 6l..I!D(D lOT~ ~ 6lfl 6l5T c!:p 6lfl lD ~ 6lfl lD 6l..IGirr Q U W sm IJ ~8=a:61~~®UUIT~? 3. 6lllC&6l5TITUIT Qa:ITGU6\Slwut.q... ~6l..I1J ~ ~ITWIT~ Qa:wGUUL_t.q...®If,~ITGU C&6l..I6lIirr@ ~ sm 6\) !b16lfl lDC&6l..I!DlD lOT~~ 6lfl 6l5T !b ITL_ ffi 6fTITffil uJl ® ffi@>LD?

5

r

a=rfuffil UJIT6l1lGisT ~ ITUJIT6 U 6IT ffil ffi@)8= Q a=G\) 6\) ~UJ ITCJ ITffil ffi Qffi IT6lfllTL.q_ ® rf,~ IT6 . ~6lJ 6 y6l1l uJl UJG\) ~ .#hft 6lf) UJ. " a=rfu ffil Linn IT, cFl!D IDJ 6tflS-Tlq_ 6lf) UJ cf ffi ffil CJ LD a=ITUU!@H tOT GisTIDJ ~61~uu@~~6i5TIT6 .

i) ~ ~ rf, 6lf) ~ uJlGisT (] ffi6IT 6l1l. " tOT 6iu r.l" • 6U I.. tOT 6i5TIDJ Q~®6l1lG\Sl®rf,~ ffi ~ ~6i5T IT6IT a=rfu ffil UJIT6l1lGisT (] ~ ITW1 LD@>8T611IT. U6IT ffil uQ U UJ CJ IT6i5T 'a=rfu ffil UJIT Q6lJ rfu ffi L... ~ tOT GisTu ~ GisT 8T® ffi ffiLD. i)6lf) ~ ffi (] ffi L... @, "tOT 6i5Tffi@) ~ ® u5l G\) G\SlUJGisT Q U UJ6 ffi6IT ~~ tOT GisTIDJ yGisT 6i5T6lf) ffi (] UJIT@ Q a=ITG\) G\Slffi Q ffi IT6lf!rr@ cFl!D IDJ 6lf!rr Lq... ~ 6lf!rr 6lrnT ~ UJ ITCJ IT6i5TIT6IT a=rfu ffil UJIT. ~GisT 6lf)6i5T ~6lf)W~~ QUUJ®ffiQffiG\)6\)ITLD U ~ G\) Q a=ITGisT6i5TIT6IT a=rfu ffil UJIT. tOT 6lf!rr ffi ~ LD ~ 6lJ 6lf)611 U (] U IT6\) ~ ~ ITGisT. Q 6lJ Gil(] 6lJ IDJ [f>IT@ffiffil G\) ~6lf) 6lJ ffi ~ ffi@) Q 6lJ Gil(] 6lJ IDJ QUUJ6ffi6IT.
6 II

L.6la,6\SIw&ir &T&iru~

i1~

&T j,,,QDQST?

~® u5}ffiU Qu61w 6TGnirr.
u~~

10 X 10=100. 10 X 100=1000. 100 X 100=10000. 100 X 1000=100000.

. . u~~

10 ffioo (Ql~U~ 100 ffioo (Ql~U~

@T!Dl.

~uJl[JL.b . U~~ITuJl[JL.b. ~® G;\n_:_a=L.b.
~ uUJ~u@~~u

@T!Dl 100 ffioo (Ql~U~ @T!Dl 1000 ffioo (Ql~U~ [f:>IT@ffi6rlltru '6\lLa:Ll>
so ITLL

~QLD61ffiffi,

~cgCJITuUlUJ

u @ 6tI~ tru 6lf) so. UJITCJT6tI~ I

[f:>IT@ffi6rlltru " [f:>rT~ 100 ~uJlCJLl>

61uJltru §}C!9 so L a: ih Q ~ uJl ~~ ITtru, ~ If,~ Q6tI~IDJGi-rcg6lT~~~ 6T~UITO-ffiGi-r.

1000 X 1000=1000000. 1000 ~uJl[Jrfuffioo

@!f,~WIT6lllG\J

@~6ln6lIT

'U~~

(Ql~U~ ~® uSlG\J6\Slw~. G\)La=L.b ~ (Ql~(]UITL.b.

7

~~--------------------------------------------------------------~
100 x 100000 = 10000000 @lIDJ 6\) L a= rfu 8) 6'!l) 6'11 i) d;~ W IT6lll6\J '~® (]8) ITLq... ~
6T m-

(]

U

fTLD.

1000 x 1000000 = 1000000000 1000 u5l6\J 6\Slw m- 8) 6'!l) 6'11 ~Q LD61ffi 8) IT6lll6\J "Ul6\J 6\Slw m- ~~

6T m- UIT~ 8)

Gil .

1000 x 1000 x 1000000 = 1000000000000 ~® Ul6\J6\Slwm- 6T m-u ~ ~QLD61ffi8) IT6'!l)6l..I~ ~ 6lll1J LDlDlIJ lbIT@8)61fl§ll ib ~ WlIJLb ~ WlIJ ib u5l6\J6\Slwm- .

6T 6\J6\)IT

~ w U U IT6lST ~ ~ UJ LD 6T GisT 6lSTQQJGisT lD ITGU ..g)JQLD61 ffi a; ITQJIT6lST LD, IT~ i)!f>~ w ITQJIT6lST LD ~ ~ '@)IT6lff1a;6lf)GlTu QUIT!!).I ~~ QJ6lf) IJ ~® UlGU G\Sl UJ GisT IT~ 6T GisT lD ITGU §) ® ~ uJllJ LD u5lGU G\SlUJ GisT ~ ITGisT .
8

~----------------------------------------------------------~I-

WITIJIT6l..I ~

~ rfuffi6fT U 6fT61fl ffian. L ih 6T~l'[l Gln6lST 'QIJITt..DU

~ rfuffi6fT Qi L L!l- 6\Sl® If,~ @T1Jt..D 6T~IDJ (]ffiLLITG\> @T1Jt..D~ 6T~Liljffi6fT.

4~ W l'[lITffi ~ rfuffi6fT U 6fT61fl ffi@) 6l..I1J 6l..IWl (]ffiLU6l..I61Lt..D '5 ffil.t..D. ~ 6T6lSTIDJ Qa=ITG\>6l..I~ ~6l..IcFlwLDIT@)t..D.

~61w~ LDLrfu@) 2 6T~lD kh~wrfuffi6fT

khu5lGlnw

6ll1L
~61T

300,000

ffi6lSTLDIT6lST~. ~61w~~ 6ll1G\> @)!Dlffiffi, 6T6lilrr~ffi@)U (]UITL

6TGlnL GlnW L~

Ul~ 27
(]6l..I6lilrr@t..D.

sama;",

l&U,aDLDB= BiIbIDlILI",ar 1L6\)a;j,aDJ» I#IIDUUrra;

401"..

Qa;rr",ar

1LJ»8Ia\lID"·
9

aiUurrafl.8r filii.

IL.,.ID 'LDnQU(!)ID Q"Ul-i.'"

1L(!) .. rr 1b8 .rr!JaRn'ID8(!) .... a "''''11)1 Qs=rr"'. rrg.",. .
Q:P~

15 UlG\)6\SlUJ~ QI®Lrfua;~8;@j §)® o
o
0

61p5lw,

uSla; uSla; QQlLULDIT6lST,

" uSla; uSla; ..g)JLO~~WIT6lST Q(&®U48;~a;ITGTTI..D §)~ID1 ~®!f,~~. ..g)J!f,~ u!f,~ 1 Qa:.LD.8;@jLD ~®!f,~~. ..g)J~ QQlUJ-~~~. §)® urfu@j

@jm(DQlIT6lST ~LL~~L~ ~t.e._Q!J~ID1

uSlG\)6\Slw~G\)

~(&ITUJ- (](&!J~~G\), ..g)J~ 1.6 UlG\)6\Slw~ ffil.LD. 8T(b(D6TTljL~ 6 5n..UJ-w uSla; uSla;uQu61w (]a;IT6TTLDIT a; ~61!f,~~.

o~

..g)J@~~ uSlG\)6\Slw~ ~61lirr@a;Gir LDITp5lUJ~.

QI®Lrfua;GTtlG\),

QQlUJ-~~

6l~p5lw

O~~~
~

@j~mLDwmL!f,~

'a;ITtO\)8;6ll5l~ a;6TTITa;

o

·0

!:::huSl, a:!f,~!J~,

~61w~

~mQla;Gir ~a:O!f,~mQl.

'uSlG\)ffil ~QI~

GT~WJLD ~a;tO\)8;6ll5lmw ~mQl

GTG\)tO\)ITLD UlG\)6\Slw~ 5 Ul(D!f,~mQl.
a; ITso 8;6ll5luJl G\)

QI®Lrfua;~8;@jGir
0

~
D

~

0

*
~
0

" "tl
(}
0

(&LD~
0

200 UlG\)6\Slw~ (&La:~~!Jrfua;Gir a.Gir6TT lST 6.
~

0

-o~ / I"
,,\ I /
/

...

@~

~
0

0

10

1 I'~======================================================~

L

,

o
~61UJ~ ~61UJGm~ 1d,u5lIlJLD ~~G\} ~~(OJ. ~~(OJ. ~~U.§l BilIJ ffir5Jffi~oo
0 0

8TID (OJLD

o

o


ld,u5luJlG\) LD6lSfI~~ffioo 6,525,170,264 ~006lT~~ .


~!b~UJITGUlG\}

surr

Q!lLD

1,095,351

,995

C8u~

ffi61TlG\}

!b r5J ffi ~LD

~ C!!> ~ . 6\J

1. ~6\)

ffi ffi LD 1 ~ e) 10

Q~ ITL C!!> Id,~ UJr5Jffi 61Tl~ LD
b) 10 u5lG\}G\SlUJ~

6T 6lflrr ~

ffi Gmffi Gm UJ d) 100

6TQ!l~6\jLD. 6\) L a: LD 2. 6T ~~Gm6lST ~IJ 6lflrr@

a) G\H._:_a:LD

c) 10 6\)La:LD

C8ffi ITUI(Yl~ ~6\)ffiLD Ul[D!b~~ ? ~Gm~

6\JC!!>Lr5Jffi~ffi@)

GUI ~ LDITffi an. [D (Yl Ul-1lJ LDIT?

3. ~!b ~ UJITGUlG\) 6T ~ ~ Gm ~ 4.

C8ffi ITUI-

LDffi ffi 00

6\J U1 ffi ffil [DIT~ ffi oo?

GUI [V ITUl-uJlG\} u5lG\} G\SlUJ6lSfIG\} ~ C!!> U ITffi LD 6T ~u.§I,
u5lG\} G\SlUJ~ ~ C!!> U ITffi LD ffi 6lflrr ~ ffil ffi ffi (Yl UI- ffil [D~ IT? @)Gm[DuJlG\}6\) IT~ ffi 6lflrr sm 6m"

GUI [V ITUI- Gm UJ
~ Gm~

U ITffir5J ffi 6lT ITffi ffil ~ ITG\} ffilGm L ffi@) LD ~ C!!> Ur5J@).

U1 u5l L L,

GUI [V ITUI- uJlG\}

C8~
L

Gm6\J. ~ C!!>

GUI [V ITUI- uJlG\} 6T ~ ~ ITG\} (!f>~ (OJ (YlGm [D

U1u5l L

(Yl Ul-1lJ LD. ~ C!!> (YlGm[D

U1u5l L

L

6T GU6\J6lT 6\j

C8[&IJLD

6T ~ (OJ Q a: ITG\)6\) (Yl Ul-1lJ LDIT?

11

r

~~--------------------------------------------------------------~

~ ~UJ ~ a; ~ 6lll~ UJrr LDIf,~ 6lGirr ~ 61f>6\Hi1f) LDUJrTc!fl61UJ~ uSl a; 6l.j LD a; ~ UJ-U U rr 61fT . Q1~ a; rr 61f> Ul!J rr~~ ~ 61f> ffi an. L._L ~ ~Girr (] U rr~, 6\) 61fT LDrT6lrnT Q1~ a; 00 ~Q1!J Q1~ a;~ffi@j @ju5l~~ ~L~~tO\)~rTGirr lbltiJa; (]Q1~@QLDGirrUrT~.
~ rr Girra; rTI..D Q1@jULI LDrT6lrnT Q1Girr !J@>c!fl~

6TUQUrTQg~LD an.L._L~~Girr Q16\)~ Uffia;LDrTa; ~ rr Girra; rr Q1~ Q16161f>: uJl to\) ~rT Girr lbltiJUrT Girr. a ~®~rTOO ~!DrTQI~ Q1@jULI LDrr 6lrnT QI ~ a; 00 lblGirrIDJ Qa;rT ~UJ-®If,~ ~!DrT QI ~ Q16161f>: uJl to\) lblGirrIDJ 6lllL._L rr Girr. a ~Q1®Jffi@j ~oo ~ffi@joo QU®61f>LDUJrT a; ~® If,~~. an.L (] QI ~ 61f> \)61f>LDUJrT c!fl61UJ~ 6 a;~@UlUJ-~~ ~~L61f>61fT Qa;rT@UUrT(]!JrT 6TGirr!D UUJLD. ~ 61f> 61f> rr c!fl61UJ® LD ~ 61f> ffi 6\) LDUJ ~ a;~@UlUJ-~~6lllL._LrT~. !J@>c!fl~61f>~ ~Q1!J ~ ~ 61f>!D ffi@j Q1!J8=Q a: rr Girr61fT rr~. " c!flIDJQI(] 61fT ! a, Girr®J61f>LUJ ~L~~tO\) lbltiJa; ~61fT ffi@j 6lll® U U uSl to\) 61f> UJrT? 6\) ~GiJQQlrT® ~L~~tiJ@jLD ~® LD~ULI ~ ~@. rb ~!DrTQI~ Q16161f>a:uJltO\) lbltiJa; 6lll® LDUl61fTrr to\) , ~ Girr!Drr a; U UJ-~~, c!:p Girr(] 61fT u5l ~ Girr®J61f>LUJ LD~U61f>U Q161T~~~ffiQa;rT~@, UlGirr ~!DrTQI~ Q16161f> uJl to\) lbltiJ@jLD ~ Ll61If,~~rT? 6TGirrIDJ an.u5l61fTrT~.

~@j~61f>UJU ~uQUrTQg~

QU!D(]Q1~@LD.

Q1@jULlffi@j ~@!H

12

~----------------------------------------------------------------41!J~..fl~ GIJ

Wl uil to\)

GIJ@juLJffi@j~

~®LDLJLD

~ 6lf)6\)6lf) W Qa= IT!Dl!f,~

Qffi IT6lI1rr@ ~ WIT..fl ~ ~IT Girr. ~ Girr®J6lf)LW LD~ ULJ tOT GirrGl5T Q ffiIT6lI1rrLIT Girr. tOT (91 ~ ffi L@ffi Girr

a=L.8 u~ ~ to\) ~ ITGirr ~ GIJGirr ffi 6lf1ITl ~ U ITL~~ U!b!Dl ~~WITffi ~ ~®!f,~ITtO\) ~~Girr
to\) tOT 6lI1rrffi61flGirr LD~U LJU

ffi!b!Dl ®!f, ~ ITGirr. ~6\) ffiffi LD 2 LD~ULJ 2 ~ITGirr.

Gl5T to\) 20 tOT (91 tOT ~ Gl5TT~ 6\) IT 2Girr LD~ U LJ IT Girr Q!> I U~~ffiGfr. ~~~~UIT6\) 2Girr LD~ULJ ~Gl5TITtO\) 2~ ~L~~tO\) ~®ffi41!D~~IT, QUIT{9I~~~ ~U~UIT ~ 2032 ~Luuffiffi ~® tOTGirr{91 tOTQ!>~Gl5TITtO\) GlJ6\)~ 2Girr LD~ULJ ~6\)ffiffiLD ~6lf)~U ~~Girr 167234 LD~ULJ. tOTGirr!D ~QjQGlJIT® Uffiffi QGIJ{9ILD 2 ~ITGirr.

~!J6lI1rr@

uJl!J rill ffiGfr . tOT Gl5T~GIJ tOT!f, ~

tOT 6lI1rr6lf) 6m!T tOT ~ ~ffi @ QffiITGfr~GlJITLD. ~6\)ffiffi~~!b@jLD 1 6\)La=~~Girr 6\)La=LD. 6 ~®UU~ 60,000. 1,00,000 !J~..fl~
1.

~~tO\)

QGlJQj~GIJ{9I ~L~~tO\)

~LLD~ULJ. ~ffi 167234
to\) 1Girr ~LLD~ULJ

~Gfr61T~.

U~~ITuJl!JLD ~UUIJI~® ~~ITGIJ~

~L~~tO\).

~ffi ~!f,~!f,~

167234

to\) 6Girr ~LLD~ULJ

tOT6lI1rr tOTGirru~

~6\)ffiffi~~Girr 167234

~LLD~uUlGirr

QLDIT~~LDIT@jLD.

+ 60,000
~uQUITQ!>~ !J~..fl~~Girr ~~tO\)

+ 7,000

+ 200 + 30 + 4
u!b!Dl

=

~LLD~ULJ LDITLDITGUlLLD ~®

(&Girr@j LJ61!f,~QffiIT6lI1rrLITGirr. ~~Girr U~6l.j tOT6lI1rr 1945.

ffiIT~ ~Gfr61T~.

9Girr ~LLD~ULJ

tOTGirrGl5T?

2.

tOT 6lI1rrffiGfr 496,3051 ~!D ITGIJ~

LD!b (91LD 27 ~ 6lf)GIJffi 6lf)61T 8'n..LIJI- Gl5TTto\) GIJ® LD tOT 6lf1ITl to\), I 6lI1rr tOT Girr{91 ffi6ll1rr@UllJI-lLJrilIffiGfr.

~ L ~ ~ to\) ~ ® ffi@j LD ~ 6\)ffi ffiLD tOT ~

13

~~----------------------------------------------------------------------~

9x 1 lOT GU 61.1611 Gl.!? ey>~ G\) GUll)61!'l6\l LDL8;@). li)!f,~ GUlI)~8;@) li)C!94!Dey>W lOT ~~61!'l~ GUlI)G\)ffiOO? 0 LDtDIDIW 9. lOT ~cg 6lJ GUl61!'l 9. L

9x2 = li)1)6ffiLIT6lJ~ GUll) 1!'l6\l LDL 8;@). 6 li)1)6ffi@ U8;ffiey>W lOT ~~61!'l~ GUll) \)ffiOO? 1 G LDtDIDIW 8. GUl61!'lL 18.

9x3. ~~!DIT6lJ~ GUlI)61!'l6\l LDL8;@), GUl61!'lL =27

4 x9 !OIT ffiIT6lJ~ ~

LDL8;@),

GUll) 1!'l6\l 6 GUl61!'lL =36

5x9 ~!f,~IT6lJ~ GUlI)61!'l6\l LDL8;@), GUl61!'lL =45

14

___________________________________________________________ ~~L

Q U ®ffi a; 6\J lOT irru.§J .§J61~ LDITa; G an..LL

a,~6l.JQI.§J.

~~IT!J6lfOT ~~!D@) (g~ITLL~~tO\Sl®lf,~ LDITLD!J~~tO\Sl®lf,.§J LDmfu a; ITuJa; m LDmfu a; ITuJa; m 25 250 ~®

U!Dl ffi ffil!D 0 a; m . (ga; LL!J-® ffi ffil IDITO .

UITLL!J- §?61TIDIa;ITuJ(gUITL

~ GiJQQIIT® u!Dl~.§J

LD!J~ ~

to\Sl ® 1f,.§JLD 25 LDmfu a; ITuJa;m Qi~ LD
~® an..6mLuJ16\J (gUITL@

~~Girr

ffi(gW(gw

6mQI u...J r5Ja;m .

an..6mLuJ16\J ~®UU.§J 3 an..6mLa;m

25 LDITr5Ja;ITuJa;m. 2 an..6mLa;G1f]6\J ~®UU.§J U~G\}IT a; 2 x 25=50 IOTGirrIDI IOTGirrIDIT6\J 10 IOTGirrIDIT6\J x 25=75 3

25+25=50 LDITr5Ja;ITuJa;m. an..L@QI~!D@) Qu®ffia;G\}ITLD. LDITr5Ja;ITuJa;m. ~a;(gQl 10 an..6mLa;m

x 25=250 LDITr5Ja;ITuJa;m.

Q U ®ffi a; (gQl6lflrr L!J- i lOTlfOT u 6 a;61T @)6mIDQlITa; ~®If,~IT ~® 6\J an..LLG\}ITLD. lOTlflrra;m 6 ~~a;LDIT a; If,~ IT6\J Qu® ffi@)QI.§J~ ITGirr
8iG\}ULD.

r

~~------------------------------------------------------------~

24

6T~U6ln~ 6 9:j,G\l QU®ffiffi (!:flw(b61 Qa= Li.J(gGl.HT ~ffiJffiG1flLLD 20 6lGlJU4 LD. cgffirT6\Slffi~LD 4 U8=6lna= (gffirT6\Slffi~LD i1®UU~rTffi 6lnGlJ~~ffiQffirTOO(gGlJrTLD. !bffiJffi~LD ~ffiJffiOO 5 (&6ffiUQ-ffi~LD

(~~rTGlJ~ QLDrT~~LD 6 cguQ-) i11J6ffi@ !bl1J)~~§2ILD i1(g~ ~6TT6l.J (gffirT6\Slffi6ln6TT QUIJ) Glll®LD4ffi1pjQ-ffiOO. ~UULq...WrT6ISTrTG\l ~QjQGlJrT®GlJ61L(!:flLD 20 6lGlJU4 cgffirT6\Slffi~LD
4

U8=6lna= (gffirT6\Slffi~LD

i1®ffi@)LD. d)6\.IUy
U8=6"lf)B=

20 X 6=120

4 X 6= 24
QLDrT~~W120+24=144

(]ffirT6\SlffiGU. 8T6\lUW
34768 ~ 987

!

{i):ICJur. ~

9:j,G\l QU®ffi@)ffiJffiOO. i16ln~ 30000 + 4000 + 700 + 60 + 8 6T~IDJ 6TQ:!>~ i1If,~ i1tO\)ffiffiffiJffi6ln6TT 900, 80, 7 6T6ffi ffi6TTrTG\l ~~~~~(gW Qu®ffiffil U11J)@) 6TG\ltO\)rT 6T6ffi ffi6ln6TTu..jLD an.L..L (gGlJ6ffi@LD. i1UULq... Qa=Li.JGlJ~ ~® ffiLq...6ISTLDrT6IST!:fl6lnIJ). i16ln~ ( BitO\)ULDrTfiffi, Qu61w f 6T6ffi ffi6ln6TT QU®ffiffi, i1If,~ ~ Wffi6ffiL (!:fl6lnIJ)6lnW UW~U@~~ffiI(glJ)rTLD.
34768 x 987

~.:

3

4

7

6 2 7 2 3

8 4 8
9 I

x 3
I

9 3 4 2 0

8 7 4 x
I

7 6 x x 6

A. B.

2 3 3
7

c.
D.
A. 34768 ~

1
4

1
6

~iOU QUQ98;@)rfua;oo. B. ~ro!Drn..D i)L~::bliOU X @)!Dl C&urr@rfua;oo. Ul!D@) 34768 ~ 8 ~iOU QUQ98;@)rfua;oo .. c.~roWJ LD!bWJLD u~~rrLD i)Lrfua;OOliOU X @)!Dlu]l"':"'@, 34768 ~ 9 9:j,G\l QU®ffi@)ffiJffiOO. D. i1 If,~ (!f>~ IDJ Glll6lnL ffi6ln 6TT LD an. L..@ffiJffiOO. lLI

... ~.,
16

~

... &..... ~.

~

~

fliP~·

~

... ..... &
....

~--------------------------------------------------------------~I-

ffiIT(g 6\J 61 If>~ ffiffi6lOCJ Jl6\) ~ [f,~ u ~IT~~IT 6\Jcfl~~ 6\J[f,~IT&. ~ 6irr uh.. ~~, q_ Q]l!b IDJ 6\JITW ffi6lOffi If>L~~ 6\J[f,~IT&. ~~IT6\} ~6\J& ~6irr a=rTI.JUlL LDITL...LIT&. ~~...o ~6irrffi6lO6fTU UlL!J-~~, LDIT6lOso uJl6\} a=[f,6lO~ uJl6\} Q]l!b U ~ 6\J W ffiffi...o. ~6\J& (gUCJIT6lOa=uJl6\}G\.lIT~ LD~~&.

9®If>ITGi-r ~6\J&, ~IT6irr UlL!J-~~ ~ 6irrffi00l6\) cfl G\.l6\J!b6lOID ~ ®...o U If> uJl6\} 6T!Dl6\J6lO~ ~ 6\J® 6lOL W (g U CJ irr U IT&~ ~ IT6irr . ~ 6
" IOJ 6irr i)U U L!J- Q a=tiJ ffil!D &ffiGi-r 6T6irr IDJ H

(g ffiL...L IT6irr. " cfl6irr ~ 6lOU WIT ! 6\JITW ffi6lOffi If> ~ ~ U 6lrnT...o (g ~ 6lO6\J, L ~~!b@) ~ 6irr UlL!J-~~ Q]l!bffilC&!DIT...o. ~~IT6\} ~~ffi U6lrnT...o 6T~ffi@) (g ~ 6lO6\JuJl6\) 6lOso. 6T~ C& 6\J (g~6lO6\Jffi@) ~~ffiLDIT~ ~ 6irrffi6lO6fT If>~ uJl6\} ~®...oU (guIT@ffil(gID6irrH 6T6irrIDIT&. "6T[f,~ ~6lO~ ~!b!Dl6\) (gUIT@6\J~, 6T6lO~ an.. 6lOL uJl6\) C&uIT@6\J~ 6T6irr IDJ 6TU UL!J- C!:p L!J-aJ Q a=tiJ ffil!D&ffiGi-r ?H @~

cU CJ~

6irr C& Q]l. ffiGi-r

17

J~

~I

" ~ 6lIT(ylLD 6T6lIT8;@)

(&ITa 6lIT

~® 6Ul~
a (&ti:>!!).I, 6T

GU@)~~8;

Q a; IT6TIffil (] UJGirr.~ ~ Girru Lq...

u5l!i; (] ~ u5l!i; (] ~

<!:P ~ 6\J

u) 61f)6lIT

Girr, i1 [J 6iflrr LIT GU61f)~

an. 61f)L uJI6\J i1L_ (] L Girr.
(yl6lITUJ ITGU61f)~ 6T Girr.. (&ITGirra; ITGU61f)~ Girr..
H

61f)GU~ ~ 8; Q a; IT6iflrr aL
fii\'\'

!SbluuLq... ....

"6T6lIT8;@) u) Girra; 61f)6fT ~ '\~ ~ ~ 8; ffil 6T

y61ffilUJ~

.. 1,3,5,

u5l!i; ~

Cr a; 6TI.. .. ~ti:> 61f)UJ Uu 61f)L

u) Girra; 6TI.. H i1 [J 6iflrr L ITGU61f)~ (&ITGirra; ITGU61f)~

LD.. a=61 ! i1Girr!!).l 8; ffil 6T 8; ffil

u5l!i; (] ~ Girr. 6T u5l!i; (] ~ Girr..

<!:P ~ 6\J
H

u) 61f)6lIT 61f)GU~ ~8;

Q a; IT6iflrr@

(ylGirr!D ITGU61f)~

61f)GU~ ~ 8; Q a; IT6iflrr@

"(&IT61f)6fT Qa;IT~a=LD 19, 23 .. i1uuLq... ~ti:> 61f)UJ UU 61f)L

~~a;

U6lrnTLD a~61f)GU.

6T6lIT(]GU 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,

u) Girra; 6TI (&~ 8;@)

(] U IT@)LD.. LDti:>!D61f)GU 6TGirr

an. 61f)L 8;@)6TI ..
?H

H

"~® (&IT61f)6fT8;@) 6T~ ~ 61f)6lIT u) Girra; 6TI 6Ul!D ffil pjCr a; 6TI ~ IT~~ IT
"

8TLDIT[J 50 w 6lITa; 6fT..

.~.

H

1 6TGirru ~ 6TGirru~

~ ti:>61f) J UU 61f)L U i1 [JL_ 61f)L UU 61f)L 6T 6iflrr a; 6TI.

6T 6iflrr . 2 6T 6iflrr . 2 6TGirrUJ 6T 6iflrr a; 6TI

6T 6iflrr 6lrnTIT6\J GU@)8;a; ~ti:> 61f)UJ UU 61f)L 2~

<!:p Lq... .J IT~ U

6\J GU@)8;a;

an. Lq... .J 6T 6iflrr a; 00 U
6T 6iflrr a;

i1 [JL_ 61f)L

U U 61f)L

00 .

18

II

I~I
il rf,~ ffi6lfl ~ uJl6irr uUJ-

~~L

1.

lOT

si> ~ 6lfl 6lST

u) 6irr ffi 6h

p;~ ffi @) ~®

LDUl Q a=6irr ID~?

2. 3.

il6irr IDJ ~ ®U Ul 1OTp51rf, u) 6irr ffi 6h ~ P;!D 6lfl IDIU6lfl ~ 6lll L ~ ~ ffi LDIT? ~ @)6lflID6lIIT? il6irr IDJ an. 6lfl L ffi@)6h Q a=6irr ID u) 6irr ffi 6h lOT si>~ 6lfl 6lST? P; IT6lfl 611 u) 6irr ffi 6lfl 611 ~ ®LD u P;~ ffi@)6h lOT p51U-I LD C!:p 6irr ~ ITsi>~ IT ~ ~ ffi LD C&wITUlffiffi ~6lImr@LD. 2, 3, 5, 7... ilrf,~ IOTmrffiOOlG\) ~® 6lll~IULD ~ mr@. ~ rfu ffi 611ITG\) §>611ffil ffi ffi C!:p UJ-ffil ID~ IT? il6irr IDJ ~ ITsi>~ IT Ul UJ-si> ~ u) 6irr ffi 6h
lOT

4. 5.

si> ~ 6lfl 6lST?

Ul D" IT6lST lOT mr ffi6h - il6lfl 6lI ffi 6lfl611 ~ ~ ~ ~ lOT mr 61I1IT IT~ LD, LD!DIDJLD ~ 6irr IDITG\) LDL.. @ ~ LD 6lI@)ffiffi C!:p UJ-lLILD. 13 ~ 13 ~ G\) LD!DIDJLD ~6irr IDITG\) LDL..@~LD 6lI@)ffiffi C!:PUJ-lLILD. il~ ~® UlD"~IT6lST IOTmr. 15 IOT6irrU~ 1, 3, 5, 15 il6lfl 6lIffi 611ITG\) 6lI@)U@LD. lOT 6lSTC& il ~ Ul D" IT6lST lOT mr ~ G\) G\). 6lI ~ 1 G\Sl ® rf,~ 50 6lI6lfl D" lOT si> ~ 6lfl 6lST Ul D" IT6lST lOT mr ffi 6h a.6h 6116lST lOT 6irr IDJ ~ Q a=ITG\)~ rfu ffi6h .

19

r

~~

~

UJIT(!9tD

Q~uJl6\J~
6lf)

Ulm
UIT

Q If 6\J 6\l6lll6\J
~1f~!f,~IT6\J

so. §}(!9

LD1i:>!))J tD i)mQG1ST ~~

IT(!9 U IT CYlQgffi

ibl ibl
!

I

20

~----------------------------------------------------------------------:'- L
a=rfuffillUITQj ffi@jw ffi~~ ~ffi@j W LD~IU ~6m"OOIID@j ~® Qu611U ~§ll U~!JITL..LIT~G\J U!61~~ a=ITUU!L ~G\J6ilrrt.q...1U ffiL..LITIUW. ~G\J~ffim i)®G\J®ffi@j~LD ~§ll U~!JITL..LIT uSlffiQjW U!t.q...ffi@jw. "i)~~ i)!J6ilrr@ a=LD UITffiLDITffiffil, ~~ffi@j ~® UITffiW a=ITUU!@~G\JITW~~ tOTm!DITm ............a. ...Cl ..P • r'I • ~~ ffil:>ooll~. " a=1!l..It1lIIUIT, UITffiLD 101a=1U. lD a=rfuffihu IT ~ ~ ~ 6l!T UITffiLDITffiffi a=61UIT~IUIT ffi LDt.q...~~ ~!f>!JW ~ rfu@j ~G\J ~ ffi61f1m !f>6ilrru~ ffim 8n~ua=§llw, ~IT®Jw G\J1f,~IT~ffim. ". .. tOTl!l..Iffi~ffi@jLD ~® UITffiW ~ G\J6ilrr@W" tOT !DIT ~ ffim . m i)G\J ~ ffim i)a=a= LDIUW G\J!JITLDG\Sl If,~® If,~ ITG\), ® a=rfuffilIUITQjffi@jw ffi~~~ffi@jW UIT~ UIT~ U~!JITL..LIT ffil~L~~®ffi@jw. i)uQUITQg~ ~ruQG\J IT® G\J® ffi@jw ffiITG\) UITffiW~IT m ffil~Lffi lOTl!T~ G\J U ~!JITL..LIT ~G\J a=LDLDIT !f>IT @j 6 6l!T m U ITffirfuffi6fTITffiffi ~ G\J6ilrr@W. a=rfuffillUIT ~ ~~6l!T a=61a=LDLDIT6l!T !f> ITm@j U ITffirfuffi6fTITffiffillU a=LDIUW, ~IT®Jffi@j Q~61If,~~. ~UIT ~W, (y)G\J61L(!PW ~QJQG\JIT® ffiITG\) UITffi U~!JITL..LIT i)®If,~~. i)uQUITQg~ ~IT ~m Urfu~ffi (y)mWJ a=LDU ITffirfuffi6fTITffiffil6l!TIT~ ffim . ~~~ IOTm6l!T Qa=W~IT~ffim tOT WJ r&l~6l!T ffiffilpj~ffim? m a=LDIU6\l~!DuJlG\) i)®If,~ ffi®W~~~6ilrr@ ~L~6l!T ~G\Jm "tOT6l!Tffi@j ffi®W~ U~!JITL..LIT ~G\J6ilrrLITW~~ IOTm!DITm. LDIDWJW 8n~ua=G\)

@jw.

a=rfuffilIUIT, ffi~~

21

,---------------------------------------------------------------------_,r

~~----------------------------------------------------------------------~

51 C!!> (] If> ITL@U Lj~~ffi~~ITm61T lOT@riuffiOO.

UIT~WITffi LDt.q...lLlriuffiOO.

(]LD6\J UITffi~~6\J 6\.I~6mLD ~ L@riuffiOO. ~IT 61flGirr ..g)Jm IJUIT ffiLD 6lJ~ 6mLD ~Lt.q...ILl0061f~ ffiOO.

~~Girr QUIT C!!>OO lOT Girr6lITQ 6lJGirr!DIT6\J <!:p~ mLDWIT 6lIT 51C!!> ~IT 61flGirr ~IJ 6ffi@ a=LDLDIT6lIT U ITffiriu ffi61flGirr 51 Girrp516\J 6lJ~ 6m LD ~Lt.q...ILl0061f~ffiOO. (1/2)

..g)J~m6llT ~Girr ®JLD 51c!!><!:Pm!D UIT ~WIT ffi LDt.q...lLlriuffiOO.

(]LD6\JUIT ffi~~6\J (] 6lJ!!)I 6lJ~ 6mLD kJ, 8T riu ffi 00 . ..g)J~ IT6lJ.§I
If> ITGirrffil6\J 51 C!!> UITffi~~6\J 6lJ~6mLD kJ,<!FlILlOO61f~ffiOO. (1/4)

(]LD§llLD ~m~ UIT ~WIT ffi LDt.q...~.§I, (]LD6\JU@j~ffi@j LD!i>Q!DITC!!> 6\.I~6mLD QffiIT@riuffiOO. ~ITm61T <!:p~mLDWITffi 6lll61~.§I, lOT ~~m6llT U@j~ffi61fl6\J 6\.1~ 6mLD ~ Lt.q...ILl0061f ~ ffiOO lOT Girr!!)l U ITC!!>iu ffi 00 . r

?

22

~--------------------------------------------------------------------~IQJLq..QJLDrTQST 6TQJIT

• a;m

~ LDLDIT (ga; ITG\}LD (gu IT@GlJ ~ a=rfu41IUIT a;GlJm:]::f,~ ffi Qa; IT6msn.!\...® Ii>~ IT6h . ~ ey>~6\SlGU ~LDLDIT 46h6rlla;6h ~GlJ::f,~IT6h. Ul!D@j 46h6rlla;~61T ~~mIT::f,~ (ga; ITG\) rfua;~61T ~® GlJITfi4161STIT . f 6h "~LDLDIT, 6T::f,~~61ST 46h6rlla;6h ~GlJuuQ~roIDJ IOTUULq..::f,Q~61tl..JLD?~~

~LDLDIT G)"(g~IT ey>@ey>@::f,~IT6h. G)"Q61STm:]GU ~ GlJ6rllLLD a=61IUIT1ST001~ L ~GU~G\}. 6 ~ 61STIT ~ ~ (g!JIT(gGlJIT lOT 6llirra;6rll6\Sl® Ii>~ GU , GlJLq.. rfua; 6h ~ 6alrrLIT ffia; ~ ® GlJ a;6llirr@ GlJ W1 UlLq..::f,~®Ii>~ITro . GJ(g~®lLD ~® 6T6llirr~mITtl..JLD, ~~!Da;@::f,~ lOT 6llirr~6lrnTtl..JLD 6T@::f,~ffi Qa;IT 6h ~ rfua;6h . (~@::f,~@::f,~ ~6h61T 1OT6llirra;~61T 'Q~ITL~ 1OT6llirr ~ IOTro(gUITLD) ~~GlJa;~61TU a;6h Qu®ffi41, ~!J 6llirrL ITGU GlJ@j::f, GU GlJ ~IT ®LD 001~ L ~IU ~ GlJ::f, ~ffiQ a; IT6llirr@ ~ ® ey>ffi (ga; ITmIT GlJLq.. GlJ ~~LDU~U ~®GlJITffia;G\}ITLD. (6 x 7) -:- = 21.

23

~~--------------------------------------------------------~
~®6Urrffiffi6\)rrLD. 21 LI00 00l ffi 61T rr G\> QP ffi ~ ffi rr 6IfIIT LD ~ IDJ LI00 00l ffi 00 . ~ LD~ 6\) Qa=G\>6\) 8= Q a=G\> 6\) §) GiJQ6Urr ® @)6lf) IDffiffi ~ 6U6lIirr@LD.

ffi~W Lloo 00l

o o0
000

o000 o0000
000000
@G\>6lf)6\)Q w ~lDrr G\> §) ® LI00 00l ~ LD~ 6\) 6lf)6U~ ~ Qa=G\>6\) @~Q~rr® LlooOOl ~~ffi61ffiffi~6U6lIirr@LD 8 ~ @ffi@) QP ffi ~ ffirr 6IfIIT ~ ~ to@) ~~6lf)6UQw~IDJ Qa=rrG\>6\)QPLq-l4LDrr?
1.
(Of ~~

ffi~ W Q a=G\>6\)8=

6lf) ~ U LI00 00l ffi 00

LI Gi-r61fl a; 6fT rr to\) .. QJ 6ln IJ l4 ffiJ a; 6fT .

~

C!!> QJ rr ffi@)ffi.Ja;Gi-r.

Glll C8 6lST IT ~

LD

rr 6lST

QJ Lq... QJ

ffi.Ja; 6ln 6fT

LJ • 1/

•••

. •

• ••


• ••• •••••• •
24

~--------------------------------------------------------------------~IU!Da;a;Q)rTLD aJrT (!)lIiIa;m .

••

~® ~IT61fl6U GTGilrrffi6l!)61T ~UGIUIT
Qa=Li.J~ GTQ!l~ffiJffim.

4l~~

~® a=ffiJGffi~

Ul!D® ..,g)J1f,~ ~IT6l!)61T Guuu~ OOlLDIT6lSTLDIT ffi®ffiJffim . ..,g)J~6l!)6lST Q.I®u U6l!)!DuJ!6U U!D ffiffi OOl@ffiJffim . ..,g)J~ IUIT61LW Qa=m!!).l i1!DffiJ®41!DG~IT ffiGilrr@UlLq...ffiffi G Q.IGilrr@w . ..,g)JQ.I~ ..,g)J1f,~ a=ffiJGffi~ Qa=Li.J~6l!)1U

..,g)J ~m ~ 61T tOT ffi m 9:1, ffiJ416\) GTQ!l~ ~ffiffi6l!)61T ffi Gilrr ®p5lffiffi G Q.IGilrr@w. ~® Q.IIT~~6l!)~ffi® G Q.IGilrr Lq...1U tOT 6U6\)IT GTGilrr ffi6l!)61Ttl..J to ~ m!D ITffi GTQ!l ~ G Q.IGilrr@w. tOTQ!l~~ffi~ffi® !b@GQ.I- Gum.: ...@ Q.IIT~~6l!)~6l!)IUU Ul61ffiffi6\)IT W.

I
~ ~

t'fl6\) LDIT6151IT Q.I~ ffim ~6l!)6\)6l!)1U Q a=IT p5l If,~ QffiIT6ffi@ GIUIT t'fl~~IT~ ffim.

-

,

t'fl6\)GIJIT Qum t'fl6\)IT6U Guuu616U GJG~IT 4l!!).lffi416lSTIT ~ ffim . t'flp5l~ G!b1J ~ ~6U U 6\) OOl~LDIT 6lST 001 LDIT6lSTffiJfim Q.I® U U6l!)!DuJ!6U U!D 1f,~6lST. f 25

~~----------------------------------------------------~
~ rill@) U!D If,$I Glll Qg If,~ cFl G\) ffi 6lilrr@U1UJ-ffiffi
1. c!:p UJ- ffi1!D ~ IT?
(GTG\lG\lIT GT6ilrrffi~LD ~!D6lf)!DUU6lf)LIUITffi i)®UU6lf)~
8' rill

cg ffi ~

Q8' Li.J ~

ffi 6ln 611 ~ rill ffi 611 ITa,

13-29 / 15-29-25-9!
ffi G\.I mllLJ rfu ffi 61-r)

2. 49-29-41 / 1-35-9 /13-29-29-7. 3. 51-51-9-35-29 /17-37 / 1 /15-9-35-29. 4. 28-42-26-4-10-36-38 / 2-36-10 / 12-42-28.

a=Rua\lWrTQlU"Biandlj, .. U, &l'RBiaD61T J»RuBi6V IiRUgBi61TrT8;a\l8; QBirTR~ aiLLarrg. s:1aJ a=LDWU,IiRUgBi6V aiOarrrTJ»LDrTBiUUlP(§aJ"R~. li6\JaJaJgBi6V. 4arrrT6\J QU(!)U,UrTl)UU, IiRUgBi6V

LRuBiaD61TS= BilbaDllLl6V61T &l'R BiaD61TU UrT(!)RuBi6V. dlaDaJBiaD61TU ulbaDl fiJJ»rTaJ" BiaDaJWrTarr Qa=W~Bi6V LRuBi@)8;(§j, QJ»61w aJ!JaJrTu,.

26

1.

50 4l!JITLDBiffi. 100

~Q!I

~61ciluJlGirr

tOT6l5)L ~6l5)!J 10012=50,

4l!JITLD.

2 ~61<!il

tOT6l5)L 1 4l!JITLD.

6\J tOT l'i>~6l5)GlIT il!J6lIirr@Biffi?

50 x 1=50. (g a=Bi 61ffi Bi 100 C!:p6l5)!D. ~6\J 6l..I®l'i>~IT6\J

2.

199 C!:p6l5)!D. C!:p~ 6\J!&ITffi @T!!)I ~ 61<!il LDGffll Biffi (g~6l5)6l..IWITGlIT ~61<!il 100+99=199. LDGffllBiffi 9900. il6l5)~ 100

w~

99 c!:p6l5)!D.

&JM QudtUJ &I'''''a;'''
1. 2. a) 5 b) 7 c) 6 5 Ul6\J6\SlwGirr 6l..IQ!lLriiJBiffi. 3. 109 (gBim.q ....

(J~aDai

u';;a;u, -11 - ataDL...a;'"
®6l5)!D6l..IIT Bi, ~6\J6\) 000, 000 ~ mrf,~ITuJl!J c!:pGirr. uSl6\J6\SlwGirr

d) 7 e) 8

6l..IQ!lLriiJBi~ffi®LD ~~IT6l..I~ 5, 000,

6l..IQ!lLriiJBi~ffi®

• algalga;'" .algalg
1. 900. @T!DIT6l..I~ ~Girr(g!DIT@ ~Girru~

ilL....~.,1945 @T !!)IBiffi ~ 6lIirr@.

u';;a;u, -13 - ataDL...a;'"
!&ITGirr® ul'i>~, mrf,~

ilLl'i>~6\J.

6\J ~Q!I ~uJl!JLD,

8lbaDIDUUaDL... &1'''''- u';;a;u,
1. ~!D6l5)!DUU6l5)L 2. ®6l5)!DGlJ. ~6l..I&

-14 -

ataDL...a;"'.
wGirr Biffi ~Q!lLDU Ult.q...ffiBi (g6l..l6llirr@LD. Qa=Girr!DGlIT. ~GlITLD ~6l..I& 50

50. 50 wGirr Bi6l5)6lT 6Ul!DBi, ~IT l'i>~IT 100

w GirrBiffi

~!D

!!)Iffi®ffi ~Q!lLDU

w GirrBi6l5)6lT

49 WGirrBi6l5)6lT

tOTp.5lrf,~IT&. c!:p~6\J

~Q!lLDU

Ql cilGllTIT&.

3.

~ 6l5)6l..I ~ 6l5)GlIT l'i>~ LD Ul!J ~ ITGlIT tOT Biffi . Ul!J ~ ITGlIT tOT 6lIirr 6lIirrBi 6l5)6lT ~ Girr!DIT6\J LD!D!!)ILD ~6l5)6l..IBi6lTIT 6\J LDL...@(gLD 6l..I®ffiBi6\)ITLD. m ~6Ul!J 3m 2 ~~LD 6l..I®ffiBi6\)ITLD. 6l..I®ffiBi ~Bi(g6l..l C!:pt.q...llJLD. 2 m ~~ 1 LD!D!!)ILD 2 ~ 4m 6\J 1 LD!D!!)ILD 3 ~6\J 6l..I®ffiBi6\)ITLD. ~GlITIT6\J 1 LD!D!!)ILD 4

Ul!J~ITGlIT tOT6lIirr ~6\J6\). B'n.6l5)LuJl6\J 50 wGirrBiffi

4.

99 wGirrBiffi. (ga=&rf,~

99 ~6l..I~

W6l5)GlITU Ult.q...l'i>~ 100 6l..I~

(gUITL...L~LD

6UlL...L~.

~Bi(g6l..l

W6l5)GlITU Ult.q...ffiBil'i> (g~6l5)6l..IuJl6\J6l5)6\).

27

~~--------------------------------------------------------------------~

1.

15 UlIJ~IT~

lOT6fflffi6Tr.

~rf,~ ffiL..LnilffiGTflG\) ~cg~

1 CY'~G\)

50 6l..I6ln1J 1OT@~niIffim. 3~

3 G\)

ffi@) Ul!D@) ~ m 611 lOT \)6\lIT ~1JL..6lnLUU6lnL G

lOTffl ffi6ln611llJLD r€ ffiffil a51@niIffi6Tr 6 lOTffl6mIT 6 G\) GlI@) U@LD) Ulm ~6lnGll 1, 3 LDIDIDILD

( fOJQ~ GrilG\) ~6lnGll
lOTffl6mIT 6

1, 2 LDIDIDILD

GlI@)U@LD lOT6fflffi6ln611 r€ffi@)niIffim G\) GlI@)U@LD). Ul!D@) 5 ~ a51@niIffi6Tr. ffi6ln L u5la=a=u5l®uu6lnGll

(6, 12 .. ~uut.q..-

~cg~

G\) GlI@)ULffian.t.q..UJ

lOTffl ffi6ln611 IOT@~~ 6

51UJITffi
~6ln~

10 ~ ~~LD

G\) GlI@)uLffian.t.q..UJ UlIJ ~IT ~

lOTffl ffi6ln 611llJLD r€ ffi@)niIffim. 6

lOTffl ffi611IT@)LD. 6

2 11

3 13 23

5

7 17 37 19 29

31 41 43

47

&I"",&lLDrrarr ......
1. 36. 8x9/2
=

- U5.1D -24 - aiaDL.."'.
36.

UlD5.aJrrlD &lrr(!)Ru.'" U5.1D -26 - aiaDL..'"
1. GO HOME! (Starting with 1 for A, 3 for B..51 for Z)

2. YOU ARE GOOD. 3. ZZERO IS A HERO 4. NUMBERS ARE FUN. (2 for A, 4 for B...52 for Z)

28

~------------------------------------------------------------------------------~I-

6TGUr GUIUU (]ffirTUrTG\l~ ~6lJil:>6'IlJ6lJrT. [DrTGirr ~!f,~m.D 6lJ@jULj uL.!J-8;ffil(]!!JGUr. ~u5]~rTUUIfc!FGirr, ffi(]~rTG\l [DL.!J-il:>~ ULriuffiGlr 6T6m~lI.jtD UrTU8;ffiil:> ~6lJ!!J LDrTL..(]LGirr. UrTL..u5]m-rLGirr ~@6lJ~tD, urrrsiesrrrr [DL~CY'tD 6T~8;@j UlL.!J-8;@jtD. !CriuffiGlr i)!f,~ Ljil:>~ffiil:>6m~ 6lJrTriuffillU~!D@j [DGirrp51. [DrT@ltD 6TGUr [Dm-rUU ffi~tD 6TriuffiGlr @IG\lffiil:>~G\l (]LD§HtD UG\l Ljil:>~ffiriuffi6m61TU UL.!J-8;ffi i)!f,~ lLriuffiGlr Gc!FIUG\l lL~6l.jtD.

LDIT6\)IT @jLDIT~ U~~616l!)ffiWIT6lT~, QUriiJffi~616U ~m!!).l ffi6l!)~ffi6h U6\) GUl~WriiJffi6l!)6lTU '<'f]6UL..lJm6Tu 4ffi

~Qg~~IT6lT~

LD!D!!).ILD Q~IT@jUUIT6lT~. 6l..It.q..6l..I6l!)LDU4, ffi6UGUl ~6l..I1J~ U6h61flffi61fl6U ffi6m5f]~LD Q6l..I61flUUL..L~. QU!D!D~. 4l~~, ~~6l..ILD @jW!b6l!)~ffi~ffiffiIT61IT U61a:;ffi6l!)6lTU ffi6l!)6lT ~U~WIT 6l!)ffiWIT~LD ~6h6lT

6l..I<'f]UU6l..I~. ~LDLDUIT@,

ffi6l!)6\), ffiL..t.q..LriiJffi6h

U!D!Dl ~Qg~U6l..I~. t.q..1J6TuL..· !ilm

UITLU4~~ffiriiJffi~ffi@j ffi!D!!).IffiQffiIT@ffi@jLD LD!D!D6l..I~ffi~ffi@jU

U~6\)IT ffi Q8'W~~~IT6h LDIJ48'ITIJIT UITLLD Q8'IT6U6\Slffi

U6m5f]ffian..LriiJffi6l!)6lT QffiIT@UU~6U

QUITQg~,

~@,~
~~Uml

~<!!I 4lIJIT8n.Ulffi ~m

6l..It.q..6l..I6l!)LDUUIT6lT~. ~!&IJLD 4l6l!)L~~ ffi6l!)6\)6l..I6lflrr 6lfIIT ~6l!)~ ~m "~ ffiITL..@U6l..I~.

QUITQg~

Q8'IJITu5lffi LDIT!!).IUL..L

QUIT <!!IL..ffi61fl~LD ULriiJffi6l!)6lT

~<!!I ~OOl~LDL..L~. UIT~UU~~LD

5!GUlWLDWLDIT61IT !&IT6l..I6Uffi6l!)6lT ~8'ffi61UU~, 5!W6l.j ~!&IJ~6l!)~ ~~~ t.q..6l!)61Um Q8'6\)6l..IW1UUIT~. 6Tu@t.q..~WIT" ~6l!)LDU6l!)U

!il6l..l~ffi61fl<!!l6l..l<!!lLD ~8'~!b~

a.<!!I6l..I ITffi4l61lT IT~ ffi6h .

{i)~ 9(1) aii~WITB'LDITQT a;6nflJ»u 4iJ»a;w.

a;QDJ»a;m o:!9I~a;w, a;ansr8;@j @jQD!O&I. a;QDJ»a;QD61TU uLq..ILlRua;m. i&lmiQDJ»lLIw a;!i>UQDQTQDWILIW fLm QlITRu5l, (!pQD61T8;@j QQlQDQ)8; Qa;IT@i~ LD5I<!:fRua;m.

Titles in this series LDffilWa=.#l ~®LD
a;~~LD 6T 6ilrr a;Gfr -1

LDffilWa=.#l ~®LD
2L ®6lJ ffiJa; ~

a;~~LD

-2

LD 6Ul6lJ!JffiJa; ~ LD

!f> IT ffiJffi 6TI Q 6lJ61fl wll ... :_@6TI6fT (gLD®2IW GUl6lJ!Jrfuffi~8;@j,

8T Gm 6lJUJ IT 6lIT

LI ~ ~

ffi ffiJffi Gm 6fTU

u!D!Dl

www. pratha m books. org
~rfu416\)w,
~Q!).§I

i16ln6lfllTW l2J6lT~6lnl2JU UIT~8;ffi6l..JW.

~rfuffi6YJ 4~l2Jffirfuffiro @j~!JIT ~~,

~!b~,

l2Ju5lij>, Ql2J®2Irfu@j, LD!JIT ~~,

QUrfuffiIT 6'\Sl, u~a=ITUl,

LD!D!I)lW ~61WIT QLDITWlffi6lfl6\l 416lnL8;@jw.

PRATHAM BOOKS

UlIJ ~ W LJ 8; Giu: 6\lIT U cg!f>IT8; ffi uS!GiST!Dl,
LJ ~~
ffirfu ffi 6m 61T

i)1i;~

UJ

ro\J cg 6\lIT ®W Glm rfuffi8; an. t.q....UJ Gtll6m 6\lu516\J, ® 19 Ii;6m~ ffie 8; ffi IT6!IT Q LDITWI ffi 61fl6\J, uS! ffi ~ GiST6!IT ~ LDIT6!IT ~ IJ~ ~6\J Q 6U61fl uJl@ffil!DITIj ffi 6Tr.
Gil

ISBN 978·81 ... 8263·922·5

Age Group: 11 - 14 years Magizhchi Tharum Ganitham-1 MRP: Rs. 25.00

Enngal (Tamil)

1,,182

639225

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful