VISOKA ŽELEZNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - SEMINARSKI RAD -

MENTOR Prof. dr Radosav Momčilović

STUDENT Anita Torbica, 05-225/09

BEOGRAD , decembar 2009.

Barbić dr J. str. str.god. bez obzira ko su lica koja ga daju. god. Strana~ 2 ~ .br. između četiri oblika privrednih društava. jer takvo društvo predstavlja u stvari. Uobičajeno je u trgovačkom privrednom pravu. akcionarsko društvo I društvo sa ograničenom odgovornošću). čije je postojanje i primena posebno naglašena u poslovnom pravu. Vasiljević dr M.169. savezna skupština SRJ. komanditno društvo. A.Novi vek je doneo kodifikaciju trgovačkog prava na nacionalnom planu. Za razliku od društva kapitala.UVOD Poslovno pravo obuhvata sve odnose između poslovnih subjekata i njihovih kupaca i korisnika. Trgovačka društva. Za poslovno pravo je bitan uticaj koji je ostvarilo građansko pravo. društva lica se zasnivaju na ličnim odnosima lica koja čine to društvo. u načelu je slobodan i zavisi od komparativnih ekonomskih i drugih prednosti. kod kojih je bitno da se za rad društava pribavlja kapital iz različitih izvora. Sve zemlje EU poznaju četiri oblika preduzeća.40 i 41. Ono je nastalo iz građanskog prava.386/1 iz aprila 1996. pored toga što je omogućio ekonomski i kulturni razvoj. a kada je prednost data kapitalu.2 1 Ovakvu podelu i kriterijume podele.26. str. odnosno opredeljenja privrednog subjekta. ibid. Varaždin.1 U Zakonu o preduzećima iz 1996. direktno je uticao na razvoj trgovačkog prava i finansijskog poslovanja. zajednicu tih lica. prihvataju se klasifikacije standardizovanih oblika preduzeća. tada se govori o društvu lica. kakvi postoje u zemljama EU. zastupa Jovanović dr V. onda se govori o o društvu kapitala. Kada su lica koja se udružuju u određeno društvo dala prevagu ličnosti sa kojom udružuju određena sredstva i rad.48 i 49. 2 Iz obrazloženja uz predlog Zakona o preduzećima. 1991. Izbor organizacionog oblika preduzeća. ibid. str. da se društva s obzirom na njihovu prirodu dele u dve grupe: društva lica i društva kapitala.1. Dominantno obeležje poslovnog prava je njegov međunarodni karakter. Na poslovno pravo su uticala i podzakonska akta.S. društava lica i društava kapitala (ortačko društvo. Razvoj trgovine u srednjem veku u Evropi.

o. 1984. puno ime i prebivalište svakog fizičkog lica i poslovno ime i sedište svakog pravnog lica člana društva. 5. pored akcionarskog društva. Član društva ne odgovara za obaveze društva. Poslovno ime društva s ograničenom odgovornošću sadrži oznaku "društvo s ograničenom odgovornošću" ili skraćenicu "d. ali ne više od 100 članova. OSNIVANJE Osnivački akt društva s ograničenom odgovornošću sadrži: 1. 3.o. način i vreme unošenja nenovčanih uloga. Droit affaires.2. Zakona o privrednim društvima Strana~ 3 ~ . mešovitoj prirodi ovog društva4 koje posluje pod zajedničkom firmom i urvrđenom realnom glavnicom. Na to prvenstveno utiču njegove karakteristike: • mali broj članova koji ne odgovaraju za obaveze društva • nizak minimum novčanog dela osnovnog kapitala i • veliki stepen samostalnosti u uređivanju pravnog položaja doo. Društvo sa ograničenom odgovornošću. Privreda i pravo. u svojstvu članova društva. dakle. Ako se broj članova društva poveća iznad 50." ili "doo". 7-8/1990. 4. Društvo s ograničenom odgovornošću može imati najviše 50 članova. odnosno vreme uplate novčanih uloga. a uz potpunu odgovornost društva celokupnom svojom imovinom. je najčešća forma organizovanja privrednih društava. vrstu i vrednost uloga svakog osnivača i opis vrste i vrednost nenovčanog uloga. p. to društvo menja pravnu formu u formu zatvorenog akcionarskog društva. Društvo sa ograničcnom odgovornošću. koja je podeljena na članske udele.POJAM Društvo s ograničenom odgovornošću jeste privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica. stav 1. iznos osnovnog kapitala i iznos. 489. Član 104. 464. i ako se taj broj održi u periodu dužem od godinu dana. br.3 Radi se. 3. osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva. str. Prais. Društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom. . o nekoj hibridnoj. odnosno procenjeni iznos svih troškova plaćenih od društva 3 4 Barbić dr J. kao i Guyon. 2. delatnost. radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom. ukupan iznos troškova osnivanja. poslovno ime i sedište društva. 6.

pravo u skladu sa udelom u osnovnom kapitalu društva ili pravo utvrđeno na neki drugi način). ● posebnim uslovima i načinu prenosa udela članova društva. 5. 7. od čega se najmanje polovina uplaćuje na privremeni račun do registracije društva. Ulozi. ● načinu za ostvarivanje prava glasa članova društva ili prava na dividendu (jednako pravo. odobrene posebne pogodnosti bilo kom licu koje je učestvovalo u osnivanju društva ili u poslovima pre osnivanja društva ili utvrđivanja ispunjenosti uslova za početak poslovanja. pored osnivačkog akta. Osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošću može se odrediti da troškove osnivanja društva snosi društvo ili osnivači. Registracija povećanja i smanjenja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću vrši se. ulažu se u društvo u skladu sa osnivačkim aktom društva. ti troškovi nadoknađuju se osnivačima do iznosa navedenog u osnivačkom aktu. troškove osnivanja društva snose osnivači. Društvo. ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala. Članovi društva mogu doneti odluku o ulaganju dodatnih uloga ako je to određeno osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. Osnovni kapital društva može se smanjiti odlukom skupštine članova.ili zaračunatih društvu u vezi osnivanja.DODATNI ULOZI ČLANOVA DOO Ulog u društvo s ograničenom odgovornošću može biti novčani ili nenovčani. Ako je osnivačkim aktom društva određeno da troškove osnivanja snosi društvo. Ako osnivačkim aktom društva nije drukčije određeno. može da ima i ugovor članova društva kojim se uređuje naročito poslovanje društva i upravljanje. jednom godišnje i to u roku od 30 dana od dana održavanja godišnje skupštine članova društva. Ugovor članova društva sačinjava se u pisanoj formi i naročito sadrži odredbe o: ● obavezama članova društva na dodatne uloge pored osnovnih uloga. Strana~ 4 ~ . Ulozi članova društva ne moraju biti jednake vrednosti. ● postupku odlučivanja. po pravilu. uključujući i izvršeni rad i pružene usluge društvu. 4. novčani ili nenovčani. a ostatak se uplaćuje na račun društva u roku od dve godine od dana registracije. a po potrebi i troškove pre nego što je utvrđeno da društvo ispunjava uslove za početak poslovanja. uključujući i postupak za odlučivanje u slučaju blokade odlučivanja među članovima društva. Osnovni kapital društva može se odlukom skupštine članova povećati novim ulozima članova ili pretvaranjem raspoloživih rezervi za ove namene u osnovni kapital. POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA DOO Novčani deo osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću na dan uplate iznosi najmanje 500. kao i o posebnim naknadama i posledicama u slučaju neispunjenja takvih obaveza. Dodatni ulozi članova društva s ograničenom odgovornošću srazmerni su udelima.00 (petstotina) evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu.

Beograd. pružati finansijsku podršku bilo koje vrste za kupovinu svojih udela. 1984. J. »Korporativna društvena odgovornost – Učiniti najviše za svoju kompaniju i izabrani društveni cilj«(2007).). str. Udeli društva s ograničenom odgovornošću nisu hartije od vrednosti. a u knjigu udela upisuje se puno ime i adresa svakog suvlasnika udela. Oni se ne mogu sticati. Društvo s ograničenom odgovornošću ne može. svaki član društva može imati samo jedan udeo.6 Udeo člana društva s ograničenom odgovornošću može se slobodno prenositi. ibid. statusnom promenom u skladu sa ovim zakonom. neki autori definišu ovo društvo. Ako društvo ne iskoristi pravo prečeg sticanja u roku određenom osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. Dorit les affaires. ti udeli se spajaju sa postojećim udelom i zajedno čine jedan udeo. promenu člana i vreme promene. i to: • 1. sa ciljem da sa zajedničkom firmom i uz ograničenu odgovornost na unapred određeni imovinski ulog (osnovni ulog). 6 Korecenzent prevoda na srpski jezik: Philip Kotler – Nansy Lee. direktno ili indirektno. str. 82 i Jovanović dr V.6. Strana~ 5 ~ . Član društva s ograničenom odgovornošću pre nego što ponudi svoj udeo ili deo udela trećem licu dužan je da taj udeo ili deo udela ponudi društvu. ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije uređeno. str.5 Ako član društva stekne jedan ili više udela. Suvlasnici udela se smatraju jednim članom. HESPERIAedu i Ekonomski fakultet Beograd. Guyon. • 3. uz celokupnu. ibid. 43. niti se njima može raspolagati upućivanjem javne ponude. PRAVO ČLANOVA DA RASPOLAŽU SVOJIM UDELOM U DRUŠTVU Član društva s ograničenom odgovornošću stiče udeo u osnovnom kapitalu društva srazmerno vrednosti uloga. pretku. Prenosilac udela i sticalac udela obavezni su da bez odlaganja prijave društvu prenos udela. odnosno potpunu odgovornost svojom imovinom (Vasiljević dr M. Tako na primer. Udeo se prenosi ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca. bratu. drugom članu društva ili društvu. a jedan udeo može imati i više glasova. ibid. s tim da udeli u društvu sa ograničenom odgovornošću. potomku ili bračnom drugu potomka. Suvlasnici udela solidarno odgovaraju društvu s ograničenom odgovornošću za sve obaveze prema društvu koje se tiču njihovog udela. ponuda se dostavlja drugim članovima društva. zakonskom zastupniku ili nasledniku člana društva nakon njegove smrti. ne mogu biti izraženi u akcijama. može se sresti i definicija društva sa ograničcnom odgovornosti i u pravnoj teoriji. sestri. • 2. Udeo može pripadati jednom licu ili većem broju lica. bračnom drugu prenosioca. 464. Paris.) koje ima osobine i društva lica i društva kapitala. Oni svoja prava glasa i druga prava ostvaruju preko jednog zajedničkog punomoćnika. kao društvo hibridne prirode (Barbić dr. radi upisa u knjigu udela. učestvuju u obavljanju odredenih privrednih delatnosti. o čemu odluku donosi skupština članova društva. 5 Slično ovoj definiciji u Zakonu o preduzcćima. 89. • 4. Članovi društva imaju pravo uvida u knjigu udela i pravo na kopije. ali se slažu u tome da je to društvo sa pravnim subjektivitetom gde su više lica udružena. str. Društvo s ograničenom odgovornošću dužno je da knjigu udela drži u svom sedištu.

12. Članovi društva s ograničenom odgovornošću kojima je društvo izvršilo nedopuštene isplate odgovorni su društvu za vraćanje primljenih iznosa. prodaji. imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa. ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno. 6. 10. 2) društvo bilo onemogućeno da plaća svoje dugove čija se dospelost očekuje u redovnom toku poslovanja društva. prijemu novog člana i prenosu udela na treća lica kada je odobrenje društva potrebno. RASPODELA DOBITI IZMEĐU ČLANOVA DOO Direktor ili upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću podnose godišnjoj skupštini članova društva finansijske izveštaje i izveštaje o poslovanju. imenovanju internog revizora ili revizora društva i potvrđivanju njihovih nalaza i mišljenja. kao i o emisiji hartija od vrednosti. odnosno direktora i drugih lica. 2. 11. odobravanju poslova zaključenih u vezi sa osnivanjem društva pre registracije. uvećanog za rezerve koje se mogu koristiti za isplate akcionarima. Društvo s ograničenom odgovornošću ne može vršiti plaćanja svojim članovima ako bi posle plaćanja: 1) neto imovina društva bila manja od njegovog osnovnog kapitala. Ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije uređeno. utvrđivanju naknade ili drugih uslova njihovog ugovora sa društvom. odlučuje o: 1. davanju u zakup. UPRAVLJANJE DOO Članovi društva s ograničenom odgovornošću čine skupštinu. davanju odobrenja na pravne poslove članova društva. Usvajanje finansijskih izveštaja ili bilo kojih drugih izveštaja od strane skupštine ne utiče na ostvarivanje prava članova ako se kasnije pokaže da su netačni ili pogrešni. statusnim promenama. isključenju člana društva. skupština članova društva s ograničenom odgovornošću. sticanju sopstvenih udela i povlačenju i poništenju udela. odlučivanju o dopunskim ulozima od strane članova društva. sticanju. promeni pravne forme i prestanku društva. zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrednosti. odnosno zarade. 9. a umanjenog za iznos koji je društvo dužno da unese u rezerve za godinu u kojoj se vrše isplate. U društvu s jednim članom ovlašćenja skupštine članova vrši taj član ili ovlašćeno lice. 8. 3. 4. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva. Društvo s ograničenom odgovornošću može vršiti isplate članovima društva u bilo koje vreme. donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate članovima društva. odobravanju finansijskih izveštaja. a po potrebi i izveštaj revizora. Svaka isplata vrši se srazmerno udelu u osnovnom kapitalu društva u vreme donošenja odluke društva o takvoj isplati. izboru i razrešenju direktora ili članova upravnog odbora i utvrđivanju njihove naknade. 5.7. Strana~ 6 ~ . 8. 7. na usvajanje. 13. izmeni osnivačkog akta ili ugovora članova društva. Davanju prokure i poslovnog punomoćja za sve ogranke društva.

Direktor ili članovi upravnog odbora ne mogu biti punomoćnici članova koji su zaposleni u društvu i sa njima povezanih lica. obrazovanju ogranka. direktor društva ili član upravnog odbora u bilo koje vreme. Član društva s ograničenom odgovornošću može glasati i pisanim putem ili drugim načinom isporuke dokumenata. Osnivački akt ili ugovor članova društva može sadržati detaljna pravila za takvo glasanje. dva člana koji overavaju zapisnik i članove komisije za glasanje. Sednice skupštine saziva direktor ili upravni odbor. donošenju poslovnika o svom radu. tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim. a najranije 15 dana pre dana održavanja sednice skupštine. ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno. One sednice koje se održavaju između godišnjih skupština su vanredne. Smatra se da su lično prisutna lica koja na ovaj način učestvuju na sednici skupštine članova društva.14. Zahtev za sazivanje sednice skupštine može da podnese direktoru ili upravnom odboru bilo koji član društva. 15. drugim pitanjima utvrđenim osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva koja su u delokrugu skupštine članova. Poziv za sednicu skupštine dostavlja se svakom članu najkasnije sedam dana. Ako se skupština nije mogla održati ili odlučivati zbog nedostatka kvoruma ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom. Predsedavajući skupštine imenuje zapisničara. Sednica skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću saziva se po potrebi. osim ako o tome ne stave obrazložen prigovor u pisanoj formi za vreme sednice ili najkasnije tri dana posle održavanja sednice. Za održavanje skupštine potrebna je većina od ukupnog broja glasova članova društva ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije određen veći broj glasova. Članovi društva koji prisustvuju sednici skupštine. Sednice skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću koje nema više od 10 članova mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme. lično ili preko punomoćnika. Godišnja sednica skupštine održava se najkasnije u roku od šest meseci nakon završetka poslovne godine radi usvajanja finansijskih izveštaja i odlučivanja o raspodeli dobiti. ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno. uključujući i pravila kojima se određuju pitanja o kojima se na ovaj način može glasati. uključujući i ponovljenu skupštinu. Strana~ 7 ~ . najranije 10 dana i najkasnije 30 dana od dana prvog sazivanja. 16. Mesto održavanja skupštine je sedište društva. Sednicom skupštine može predsedavati predsedavajući skupštine koji se bira na početku svakog zasedanja. Član društva može potpisivanjem pisanog punomoćja imenovati bilo koje drugo lice da glasa u skupštini za njega. Skupština odlučuje o pitanjima navedenim u dnevnom redu i o pitanjima koje predloži bilo koji član društva koji je o tome obavestio ostale članove društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine. a koji uz njihovu pisanu saglasnost može biti i u elektronskom obliku. nemaju pravo prigovora na bilo koje nepravilnosti u postupku njenog sazivanja. Punomoćje se daje po pravilu za jednu sednicu skupštine. Sednica skupštine se saziva pisanim pozivom upućenom svakom članu društva na adresu koja se vodi u knjizi članova društva. ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno ili ako skupština članova društva ne odluči drukčije. a obavezno u slučajevima propisanim osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

Tajno glasanje putem glasačkih listića o bilo kom pitanju mogu da zahtevaju prisutni članovi društva koji imaju ili zastupaju najmanje 10% od ukupnog broja glasova o pitanjima o kojima se glasa. Zapisnik potpisuju predsedavajući skupštine i zapisničar. 9. Ako društvo s ograničenom odgovornošću zastupa ili poslove društva vodi upravni odbor. glasanje i druga pitanja. zastupanje društva i vođenje poslova društva u skladu sa zakonom. određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista članova društva sa pravom na obaveštavanje. Odluke donete na sednici skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću unose se bez odlaganja u posebnu knjigu odluka. 2. svaki član ima pravo da postupa samostalno. sprovođenje odluka skupštine članova. 2. oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza prema društvu. ako osnivačkim aktom društva nije određena druga većina.Skupština članova društva s ograničenom odgovornošću odlučuje javnim glasanjemdizanjem ruke. Upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću ima predsednika koga biraju članovi upravnog odbora većinom od ukupnog broja. Direktor ili upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja. Predsednik upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću zastupa društvo. 9. osim ako osnivačkim aktom društva nije drukčije određeno. osim prvog direktora ili članova prvog upravnog odbora koji mogu biti određeni osnivačkim aktom. pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega. Direktor može biti član društva ili lice koje nije član društva. druga pitanja određena osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. 7. Broj članova upravnog odbora određuje se osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošću. davanje i opozivanje prokure. 3. Članovi društva biraju direktora ili članove upravnog odbora na sednici skupštine. utvrđivanje predloga poslovnog plana. 3. 8. osnivačkim aktom i ugovorom članova društva. Strana~ 8 ~ . kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava članova društva. 5. utvrđivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti. Član društva s ograničenom odgovornošću ne može glasati u skupštini kad se odlučuje o: 1. dan utvrđivanja dividende i dan plaćanja dividende. zaključenje ugovora o kreditu. DIREKTOR ILI UPRAVNI ODBOR Društvo s ograničenom odgovornošću može da ima direktora ili upravni odbor. 4. 6. u skladu sa zakonom. Ako društvo ima upravni odbor njegovi članovi mogu biti svi članovi društva ili druga lica. Ako osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošću nije drukčije određeno direktor ili upravni odbor nadležan je za: 1. Uz zapisnik se prilažu spisak prisutnih učesnika i dokazi o sazivanju skupštine. sazivanje sednica skupštine članova društva i utvrđivanje predloga dnevnog reda. odobravanju poslova između njega i društva Odluke skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću unose se u zapisnik.

6. zapisnike i odluke skupštine članova i upravnog odbora društva. ugovor članova društva. u kom se navode razlozi. Kvorum za rad i odlučivanje upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću čini većina od ukupnog broja njegovih članova. listu sa punim imenima i adresama svih članova upravnog odbora. ako tim aktom nije drukčije određeno. 11. 5. izveštaje o poslovanju i izveštaj revizora. svih lica koja su ovlašćena da zastupaju društvo i revizora društva.zapisnike odbora revizora i druge njihove pisane naloge i zaključke. Odluke upravnog odbora donose se većinom glasova od ukupnog broja članova odbora. Ako predsednik upravnog odbora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev člana odbora sednicu može sazvati taj član odbora. 7. vreme i mesto održavanja sednice. 3. odlučujući je glas predsednika upravnog odbora koji glasa poslednji. ako ga društvo ima. s tim da taj ugovor ne može isključiti pravo društva .One postaju punovažne danom donošenja i unose se u knjigu odluka. Ugovor članova društva s ograničenom odgovornošću može se menjati samo jednoglasnom odlukom svih članova društva. knjigovodstvenu dokumentaciju i račune. 4. listu povezanih društava sa podacima o udelima ili drugim pravima u njima. Strana~ 9 ~ . Potpisi članova društva s ograničenom odgovornošću izmenjenog osnivačkog akta društva overavaju se u skladu sa zakonom. Izmene osnivačkog akta i ugovora članova društva s ograničenom odgovornošću kojima se menjaju prava nekog člana društva. 12. interna dokumenta odobrena od skupštine članova i upravnog odbora. 15. Ako su glasovi članova upravnog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni. tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim. knjigu udela. 14. Svako društvo s ograničenom odgovornošću čuva sledeća dokumenata i akta: 1. uključujući i sve njegove izmene. Sednice upravnog odbora mogu se održavati i korišćenjem konferencijske telefonske veze ili korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme. Lica koja na ovaj način učestvuju na sednici upravnog odbora smatraju se prisutnim. Skupština društva s ograničenom odgovornošću može razrešiti direktora ili članove upravnog odbora društva.dokumenta o finansijskim izveštajima i izveštajima o poslovanju podneta nadležnim organima. osnivački akt. ako tim aktom nije drukčije određeno. uključujući i sve njegove izmene. 9. kao i podatke da li lica koja su ovlašćena da zastupaju društvo to čine kolektivno ili pojedinačno. 10. sa ili bez navođenja razloga za razrešenje. 2. dokumenta koja dokazuju svojinu i sva druga prava društva na imovinu. 13. Sazivanje vanredne sednice upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću vrši se pisanim pozivom koji se dostavlja svim članovima odbora. Razrešenje direktora ili članova upravnog odbora ne utiče na njihova prava posle razrešenja koja imaju na osnovu posebnog ugovora sa društvom. knjigu odluka. vrše se uz saglasnost tog člana.Upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću održava najmanje četiri redovne sednice godišnje. 8. rešenje o registraciji. od kojih jednu neposredno pre godišnje skupštine članova društva.akt o obrazovanju svakog ogranka društva i predstavništva (zastupništva). Upravni odbor može održavati i vanredne sednice koje saziva predsednik po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev člana tog odbora. Osnivački akt društva s ograničenom odgovornošću može se menjati samo jednoglasnom odlukom svih članova društva. finansijske izveštaje.

18. članovi upravnog odbora i sa njima povezana lica u smislu ovog zakona. Broj članova odbora revizora mora biti neparan. ISTUPANJE I ISKLJUČENJE ČLANA Članu društva s ograničenom odgovornošću prestaje svojstvo člana društva: 1. postupak i posledice prestanka svojstva člana društva uključujući ugovornu kaznu ili naknadu štete po osnovu isključenja ili nepropisnog istupanja iz društva. isključenjem u skladu sa osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. odnosno ugovorom članova društva. smrću. 8. 9. istupanjem (povlačenjem) u skladu sa osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. 6. ako je tako određeno osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. 11. Strana~ 10 ~ . kao i na naknadu prouzrokovane štete. 2. kao i iz drugih opravdanih razloga. prestankom pravnog lica. 4. Interni revizor je fizičko lice koje ispunjava uslove propisane posebnim zakonom. Osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva mogu se odrediti osnovi. 5. Ako društvo s ograničenom odgovornošću ima odbor revizora on se sastoji od najmanje tri člana. Istupanjem i isključenjem člana društva s ograničenom odgovornošću prestaje njegovo svojstvo člana u društvu i sva prava koja iz toga proizlaze. istupanjem (povlačenjem) u skladu sa sudskom odlukom. u slučaju drugih događaja određenih osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva koji vode prestanku svojstva člana društva. dužan je da naknadi društvu time prouzrokovanu štetu.spisak svih ugovora koje su sa društvom zaključili direktor. Član društva koji istupa iz društva bez postojanja opravdanog razloga. Društvo s ograničenom odgovornošću ima pravo na naknadu štete koja mu se prouzrokuje isključenjem člana društva iz opravdanih razloga. puno ime i adresu internog revizora i članova odbora revizora. Član može istupiti iz društva ako mu ostali članovi ili društvo svojim radnjama i postupcima prouzrokuju štetu. ako je sprečen u ostvarivanju svojih prava u društvu ili mu neki članovi društva ili društvo nameću nesrazmerne obaveze. Tužbu za isključenje člana društva s ograničenom odgovornošću može podneti društvo. 7. isključenjem u skladu sa sudskom odlukom. kao i bilo koji član društva. istupanjem (povlačenjem) uz povredu osnivačkog akta ili ugovora članova društva. prenosom udela drugom licu. 17. 10.16. listu svih prenosa udela uključujući i zalogu i bilo koji drugi prenos licu koje time ne postaje član društva. 3. INTERNA REVIZIJA Društvo s ograničenom odgovornošću ima internog revizora ili odbor revizora. Član društva koji istupa iz društva iz opravdanih razloga ima pravo na naknadu tržišne vrednosti udela u roku utvrđenom osnivačkim aktom.

ako ga društvo ima. pravnosnažnom odlukom kojom se utvrđuje da je registracija društva bila ništava i određuje brisanje društva. odlukom skupštine članova.Internog revizora i članove odbora revizora bira skupština članova društva iz reda nezavisnih članova ako upravni odbor ima takvih članova ili iz reda drugih nezavisnih lica. 4. verodostojnost i kompletnost finansijskih izveštaja društva i osnove predloga za podelu dobiti i druga plaćanja članovima društva. 5. 3. postupak rešavanja prigovora članova društva. Prvi interni revizor i članovi odbora revizora određuju se osnivačkim aktom ili posebnim aktom osnivača. Jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću prestaje u slučaju stečaja ili likvidacije nad jedinim članom koji nema pravnog sledbenika. usklađenost poslovanja društva sa odredbama ovog zakona o finansijskim pitanjima i poslovima sukoba interesa. 5. statusnim promenama koje vode prestanku društva. 2. sa ili bez navođenja razloga za razrešenje. 3. Interni revizor i članovi odbora revizora mogu se razrešiti odlukom skupštine članova društva. nezavisnosti i sposobnosti revizora društva. kvalifikovanosti. 2. Interni revizor ili odbor revizora podnose izveštaj članovima društva s ograničenom odgovornošću na svakoj godišnjoj skupštini. 12. računovodstvu. U izvršenju svojih dužnosti interni revizor i odbor revizora kontrolišu: 1. izbor i naknadu revizora. verodostojnost i kompletnost izveštavanja članova društva o finansijskim i drugim informacijama. a na vanrednoj sednici skupštine kada smatraju da je izveštavanje prikladno i nužno ili kada to traži upravni odbor. 4. Strana~ 11 ~ . izveštajima i finansijskom poslovanju društva i njegovih povezanih društava. PRESTANAK DOO Društvo s ograničenom odgovornošću prestaje: 1. nastupanjem događaja određenog osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. 6. Interni revizor i odbor revizora društva s ograničenom odgovornošću izveštavaju skupštinu članova društva o sledećem: 1. 2. istekom vremena određenog u osnivačkom aktu. stečajem (bankrotstvom). 3. članova organa društva ili drugih lica. usklađenosti poslovanja društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtevima. odnosno smrću člana koji nema naslednika udela.

spada u društva kapitala. Međutim. Strana~ 12 ~ . a i zakonodavstvo koje se odnosi na ova društva je daleko manje imperativno nego kod akcionarskih društava. društvo sa ograničenom odgovornošću ima osobine društava kapitala i društava lica i ono je jedan od najčešće korišćenih oblika organizovanja privrednih subjekata u našoj privredi. koje je tipično društvo kapitala sa svim njihovim osnovnim karakteristikama. ZAKLJUČAK Društvo sa ograničenom odgovornošću. Glavna pogodnost ovog oblika privrednih društava u svetu je u tome što je potreban manji kapital za registrovanje.13. kao i akcionarsko društvo. Društvo s ograničenom odgovornošću je fleksibilno društvo sa aspekta upravljanja društvom. za razliku od akcionarskog društva.

fon. Stanković OSNOVI POSLOVNOG PRAVA Prof.wikipedia.html Strana~ 13 ~ . LITERATURA OSNOVI POSLOVNOG PRAVA Mr Bratislav V.rs/1.org/wki/ http://www.13. dr Radosav Momčilović http://www.scribd.knowledge-bank.com/doc/ http://www.org/ http://www.pravo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful