You are on page 1of 16

Analytisk Kemi

(Kapitel 9)
Vårterminen 2010
Kvalitativ analys – Vad?
• Någon är förgiftad. Vilket
gift?
• Vad innehåller
fingerborgsblomma?
• Marie Curie undersökte
mineralet pechblände och
fann förutom Uran,
Polonium och Radium.
• Har patienten HIV-virus?
Kvantitativ analys – Hur mycket?
• Hur mycket järn finns
i järnmalmen?
• Hur mycket järn finns
i patientens blod?
• Hur hög är sänkan?
• Vad är radonhalten
inomhus?
• Hur mycket transfett
innehåller munken?
Provtagning
• Hur tar man ett
representativt prov?
• Räcker en bit malm?
• Räcker ett blodprov?
• Hur många
fingerborgsblommor?
• Flera ton pechblände.
• Hur provtas en patient
som kan ha HIV?
Provupparbetning
• Från flera ton pech-
blände till 0,1 gram
Radium.
• Centrifugering av
blodprov, vi mäter i
serum eller plasma.
• En vävnadsdel måste
lösas upp för att mäta
halten gift i den.
Några analysmetoder
• Kromatografiska metoder –
fördelningsjämvikt
• Jonbytaren
• TLC, HPLC och GC
• Masspektrometri, MS
• Spektrofotometri
• AAS och emissionsspektroskopi
• Infraröd spektroskopi
• NMR
Kromatografiska metoder
• Fördelningsjämvikt
mellan fast och rörlig
fas.
• Adsorption.
• Elueringsmedel.
• Jonbytare.
• Tunnskikt (TLC)
• HPLC
• Gaskromatografi, GC
Masspektrometri, MS
• Elektriskt laddade
partiklar avböjs i
magnetfält.
• Kombineras ofta med
med GC.
• Kan identifiera
fragment från
organiska molekyler.
Spektrofotometri
• Mäter ljusabsorbans.
• Provet mäts i kyvett.
• Lambert-Beers lag.
• Absorbansen
proportionell mot
koncentrationen.
• Vissa ämnen
absorberar synligt
ljus, andra UV-ljus.
Atomabsorption, AAS
• Kvantitativ
bestämning av
metaller.
• Används i
miljöanalyser.
• Man använder lampor
av olika metaller och
mäter hur provet
absorberas deras
strålning.
Emissionsspektroskopi
• Utnyttjar exciterade
atomer och den
strålning som uppstår
när dessa återgår till
grundtillståndet.
• Vid flamfotometri mäts
emitterat ljus vid viss
våglängd.
• Mäter halt
alkalimetaller.
Infrarödspektroskopi, IR
• Infraröd strålning ändrar
molekylers rotations- och
vibrationsrörelser.
• Identifikation av
organiska ämnen.
• Används för identifikation
av råvaror ”Fingerprint”
• Ickeförstörande mätning.
Kärnmagnetisk resonans, NMR
• Vissa atomkärnor har
magnetiskt moment.
• Proton-NMR.
• 13C-NMR.
• Används för att
analysera organiska
molekyler.
• Medicinskt används
”mjukröntgen”.
Validitet
• Validitet är ett mått
på om testet mäter
det man vill mäta.
• Mäter jag verkligen
järninnehållet i
malmen eller tar jag
även med mangan,
kobolt och nickel i
mätningen?
Reliabilitet
• Reliabiliteten anger
tillförlitligheten i
mätningen.
• Resultatet ska vara
detsamma vid
upprepade mätningar
("test–retest-
reliabilitet"), och
oberoende om vem
som utför testet
Frågor att tänka på
• Vilket material analyseras?
• Provtagning
• Provupparbetning
• Metod?
• Kvalitativ/Kvantitativ?
• Bärbar/Stationär?
• Användbarhet
• Validitet
• Reliabilitet