You are on page 1of 14

UNIVERZITET U ISTONOM

SARAJEVU
Saobraajni fakultet Doboj

SEMINARSKI RAD IZ
PREDMETA
EDUKACIJA ZA SAOBRAAJ

Student:
Profesor:
Edhem HASANBAI 205/11 dr Tihomir
URI, doc
UPRAVLJANJE SAOBRAAJEM
U BUDUNOSTI
UVOD

ta je upravljanje
saobraajem?
Kako funkcionie?
Mjere i rjeenja
ta moe da krene
naopako?
TA JE UPRAVLJANJE SAOBRAAJEM?

Primjeri mjera upravljanja


Rampe za mjerenje saobracajem u Holandiji

Dinamike informacije o
ruti

Dinamika ogranienja
brzine

Bankine koje rade tokom


velikih opterecenja

Informacije o putniku

Krajnja upozorenja
HITNOST SOCIJALNOG I EKONOMSKOG
UPRAVLJANJA SAOBRAAJEM
iriti potranju
saobraaja i Bankine koje
snadbjeti rade tokom
infrastrukturu 2.
2. Poboljanje
Poboljanje velikih
(kapacitet) mobilnosti,
mobilnosti, optereenja ili
pristupanosti
pristupanosti informacije o
1.
1. to
to bolje
bolje ii pouzdanosti
pouzdanosti putniku
Obecavajuca podudaranje
podudaranje
rjeenja ponude
ponude ii
potranje
potranje
3.
3. Poboljanje
Poboljanje
sigurnosti
sigurnosti u
u
saobracaju
saobracaju Znakovi
upozorenja za
prekoraenje
Sigurnost ograniene
Mobilnost brzine

Odrivost Prednosti upravljanja saobracajem


TA MOE KRENUTI NAOPAKO?
Osnovni procesi koji uzrokuju zaguenje:
Pad kapaciteta (smanjenje kapaciteta od 14% do 30%)

Talasi zaguenja

Izbor optimalne rute

Zastoji

Primjer zastoja
KAKO FUNKCIONIE
UPRAVLJANJE SAOBRAAJEM?
Osnovne vrste intervencija (rjeenja)
Povecati propusnost

Efikasno rasporediti saobracaj unutar mree

Regulirati priliv saobracaja

Sprijeiti zastoje

Upravljanje
Upravljanje ili
ili kontrola
kontrola
Za realizaciju brzine
brzine saobraaja
saobraaja
ovih ciljeva Poboljanje
Poboljanje sigurnosti
sigurnosti vozila
vozila
pojavljuju se (( eSafety
eSafety ))
druga rjeenja Poboljanje
Poboljanje sigurnosti
sigurnosti
kao to su: infrastrukture
infrastrukture kolovoza
kolovoza
PERSPEKTIVE ZA BUDUNOST
Primarni zadatak upravljanja Visoki
zahtjevi
saobraajem je odgovarajua
optimizacija i podudaranje ponude
i potranje saobraaja u :
- Stalnim/regularnim situacijama Zahtjevi treba da
- Neperiodinim i neoekivanim
situacijama budu dovoljno
efikasni, mjere
moraju biti snane
i dojmljive

Fleksibilnije
upravljanje
ponudom i
potranjom
TA JO TREBA DA SE URADI ?

Vie saradnje
Kooperativni sistemi
Proaktivno upravljanje saobraajem
Optimizacija za vie politike ciljeve
Integrirani pristup
Organizacija
Obuka i obrazovanje
Osnovni objekti arhitekture
Nadgledanje
Modeli i predvianje
Centri za upravljanje saobraajem
Budue inovacije
PROAKTIVNO UPRAVLJANJE
SAOBRAAJEM
"Bolje sprijeiti nego
lijeiti"
Jai program kontrole i
navoenja
Visok stepen
samoorganizacije
Dinamiko rutiranje
uesnika u saobraaju

Saradnja izmeu
raznih organizacija i
razliitih timova
Inovacije
Obuka i obrazovanje

ORGANIZACIJA
OBUKA I KONTROLA
K ak
o po Optimalni uinak
eti mree je mogu
zahvaljujui saradnji
svih aktera unutar nje

Upravljanje saobraajem treba


da bude fleksibilno,kooperativno
i proaktivno.Zahtijeva blisku
saradnju izmeu:

Drumskih vlasti
Partnera iz privatnog sektora
Istraivakih/obrazovnih
institucija
CENTRI ZA UPRAVLJANJE
SAOBRAAJEM
Centri za upravljanje saobraajem e u bliskoj
budunosti biti rasporeeni za upravljanje
saobraajem irokih mrea svih drumskih vlasti
zajedno. Oni e stoga biti u slubi regionalne
saradnje - a ne u slubi samo jedne drumske vlasti

Centri za upravljanje saobraajem sve vie se


fokusiraju na meusobno informiranje, kontrolu i
upravljanje protokom saobraaja

Centri za upravljanje saobraajem u budunosti e


biti neraskidivo povezani sa kooperativnim
sistemima, ukljuujui sisteme vozilo-vozilo i
sisteme vozilo-infrastruktura, ureaje na putu i
sisteme vozila
Centri za upravljanje saobraajem u budunosti e
biti platforma od koje e i drumske vlasti i pruaoci
usluga imati koristi. Obje strane bi trebalo da
rukovode zajednikom platformom.
ZAKLJUAK

Upravljanje saobraajem u
budunosti mora biti
fleksibilnije u rukovanju
promjenama u ponudi i
potranji.
Mjere moraju biti
koordinirane i da se koriste u
mrei.
Upravljanje saobraajem
mora biti proaktivno i moe
se koristiti za postizanje niza
ciljeva politike.
Upravitelji puteva, stranke
HVALA NA PANJI!