You are on page 1of 20

Prezentacja o Mikołaju Koperniku

Życiorys i najważniejsze dokonania

Biografia
Dnia 19 lutego 1473 roku przy ulicy Świętej Anny w Toruniu (obecnej ulicy Kopernika) przyszedł na świat Mikołaj Kopernik, syn Mikołaja - kupca z Krakowa oraz matki torunianki - Barbary z domu Watzenrode. Kopernik przechodził ulicami Starego Miasta do szkoły parafialnej, która mieściła się w pobliżu kościoła farnego pod wezwaniem Świętego Jana. W szkole tej uczył się łaciny, rachunków i śpiewu.

Krótko przed śmiercią ojca w 1483 roku rodzina Koperników przeniosła się do kamienicy przy Rynku Staromiejskim. Dom Kopernika w Toruniu . Został nim wuj Łukasz Watzenrode. Kiedy ojciec umarł Mikołaj miał zaledwie dziesięć lat i potrzebował oficjalnego opiekuna.Młodość Kopernik posiadał rodzeństwo: starszego brata Andrzeja oraz dwie siostry Barbarę i Katarzynę.

Pobierał wówczas nauki akademickie w dziedzinie geometrii. W roku 1503 Kopernik obronił przewód doktorski z prawa kanonicznego. ale na doktorat z medycyny nie starczyło już czasu.Nauka W osiemnastym roku życia za sprawą wuja Łukasza Watzenrode Kopernik udał się do Krakowa na studia uniwersyteckie. trygonometrii. . a następnie w Padwie w latach 1501-1503. które kończył w latach 14911495. Następne lata to kolejne studia we Włoszech w Bolonii na wydziale prawa kanonicznego (1496-1500). gdzie studiuje medycynę. ani pieniędzy. matematyki oraz astronomii.

Astronomia Mikołaj Kopernik podczas swego pobytu we Włoszech cenił sobie bardzo znajomość z astronomem włoskim Domenico Maria di Novara. z którym zapewne obserwował ciała niebieskie i przy którym umocnił swoje zainteresowanie gwiazdami i tajemnicami wszechświata. która umożliwiła mu ukończenie studiów. . Po okresie nauki wraca Kopernik na Warmię. aby służyć kapitule.

Brał udział w zjazdach stanów pruskich u boku swego wuja Łukasza Watzenrode. rozprawę o sposobie bicia monet. że dobra moneta wypierana jest z obiegu przez gorszą. Prus Królewskich. Był też Kopernik współautorem pierwszych map Warmii. otrzymywał też zaproszenie wyższych władz kościelnych w Rzymie do współpracy przy projekcie reformy kalendarza.Warmia Na Warmii Mikołaj prowadził szeroko zakrojoną działalność publiczną. . biskupa warmińskiego. Najwięcej jednak czasu poświęcił obserwacji gwiazd. Zalewu Wiślanego i Królestwa Polskiego. w której jako pierwszy wśród ekonomistów udowadnia. Opracowuje traktat monetarny tj. Tłumaczył dzieła greckie na łacinę.

komisarza Warmii. . W roku 1523 został wybrany generalnym administratorem diecezji warmińskiej. W styczniu 1521 roku do murów Olsztyna zbliżają się Krzyżacy. jako administrator przygotowuje miasto i zamek olsztyński do obrony. Jeszcze w tym samym roku. Była w tym wielka zasługa Kopernika. We Fromborku zajmował się sprawami administracyjnymi. Kopernik złożył urząd administratora w związku z powołaniem go na wyższe stanowisko . W tym czasie wrócił do Fromborka i tam pozostał już do śmierci. leczeniem chorych oraz dalszymi pracami nad nowym układem słonecznym. Kopernik.Ochrona Olsztyna W roku 1516 Mikołaj Kopernik zostaje mianowany administratorem dóbr wspólnych kapituły. Dzięki wzorowemu przygotowaniu atak krzyżacki został odparty i miasto nie zostało zdobyte.

Jednakże król.Biskup. czy astronom Kiedy w roku 1537 umiera biskup Ferber. . kapituła warmińska wśród 4 kandydatów na to stanowisko wysunęła między innymi kandydaturę Kopernika. do którego należała decyzja w tej sprawie wybrał na biskupa warmińskiego Jana Dantyszka. Była to jednak mimo wszystko propozycja najwyższej rangi jaką Kopernik w swoim życiu otrzymał.

. Przy obserwacji planet posługuje się głównie trzema instrumentami. Swą nową teorię podaje w zarysie w tzw. które sam wykonał: kwadrantem słonecznym służącym do obliczenia szerokości geograficznej miejsca obserwacji.Prace nad dziełem wszechświata Przebywając nadal we Fromborku zajmuje się Kopernik astronomią i pracuje nad swym wiekopomnym dziełem o wszechświecie. który w odręcznych odpisach krąży po całej Europie. sferą armilarną (tzw. "Komentarzyku".do wyznaczania kątów współrzędnych planety oraz triquetrum (narzędzie paralaktyczne) do obserwacji księżyca. astrolabium) .

W roku 1541 Retyk opuszcza Frombork wioząc do Norymbergii wielkie dzieło Kopernika.. w której obwieszcza światu odkrycia Kopernika. w drukarni Jana Petreiusa pod tytułem. który znacznie przyczynił się do wydania drukiem wielkie dzieła Mikołaja Kopernika.. De revolutionibus orbium coelestium libri VI". W maju 1539 roku przybył do Fromborka młody uczony niemiecki Jerzy Joachim von Lauchen zwany Retykiem.. Po długich namowach przekonuje on astronoma do wydania drukiem dzieła. .. a pierwszy nakład wynosił około tysiąca egzemplarzy. Ukazuje się ono drukiem w 1543 roku w Norymbergii.Dzieło Kopernika Pracę nad dziełem. Opowiadanie pierwsze". W roku 1540 Retyk wydał rozprawę Pt. . Dzieło to składało się z sześciu ksiąg i 203 kart.. O obrotach sfer niebieskich". Narratio prima" czyli. a dedykowane zostaje papieżowi Pawłowi III. De revolutionibus" rozpoczął Kopernik około 1515 roku i właściwie do końca życia ciągle wnosił do niej poprawki.

.Teofilakt Symokatta Mikołaj Kopernik przetłumaczył z języka greckiego na łacinę zbiór 85 listów: Teofilakta scholastyka Symokatty listy obyczajowe. Tłumaczenie to ukazało się drukiem w drugiej połowie 1509 w oficynie Jana Hallera w Krakowie. rurales et amatoriae. interpretatione latina). sielskie i miłosne w przekładzie łacińskim (Theophilacti Scolastici Simocatti Epistole morales.

Wstrzymał Słońce. ruszył Ziemię .

Astronom Kopernik. obraz Jana Matejki . czyli rozmowa z Bogiem.

Dostrzegane u błędnych gwiazd cofanie się i posuwanie naprzód nie jest własnym ich ruchem. 3.Wnioski Kopernika 1. ale jest także złudzeniem. pochodzącym z ruchomości samejże Ziemi. Jakikolwiek dostrzegamy ruch firmamentu. nie pochodzi on z jego własnego jakoby ruchu. co znaczy. Nie istnieje wspólny środek dla wszystkich kręgów. . Tak więc już sam jej ruch wystarcza do wytłumaczenia tylu widocznych na niebie rozmaitości. wraz z najbliższymi jej żywiołami. Środek Ziemi nie jest środkiem świata. a wobec nieba trwale nieruchomego. Stosunek odległości Słońca od Ziemi do odległości firmamentu jest mniejszy aniżeli promienia Ziemi do odległości Słońca. czyli sfer niebieskich. 2. 6. 5. 4. Jakikolwiek ruch wydawałoby się mieć Słońce. w pobliżu którego znajduje się środek świata. lecz jest złudzeniem powstałym skutkiem ruchu Ziemi oraz jej kręgu. z którym toczymy się dookoła Słońca jak inna jaka planeta. Wszystkie drogi gwiazd błędnych otaczają dookoła Słońce. Ona to więc. ale wywołany jest ruchem samej Ziemi. odbywa w ciągu doby ruch obrotowy dookoła swoich niezmiennych biegunów. 7. ale jedynie środkiem ciężkości oraz środkiem kręgu Księżycowego. że Ziemia odbywa równocześnie kilka ruchów. tak że stosunek ten w otchłaniach firmamentu staje się znikomy. zjawisko takie nie pochodzi z własnego jego ruchu.

Sfera Księżyca obraca się wokół środka Ziemi. Głoszą one. widoczne tylko dlatego. że sami się poruszamy. wszystko zawierająca i mieszcząca sfera gwiazd stałych. Ta rewolucja miała trwać 100 lat.sfera Merkurego. a pod tą ostatnią mamy sferę. . Jowisza i Marsa.Definicje stwierdzeń Owe siedem stwierdzeń stanowi sedno tego. Po niej następują kolejno sfery Saturna. że większość ruchów obserwowanych na niebie to ruchy pozorne. Pod nią zaś znajduje się sfera Wenus i wreszcie ostatnia z nich . co później nazwano "Rewolucją Kopernikowską". W swym Zarysie podaje Kopernik również kolejność sfer: Najwyżej znajduje się nieruchoma. w której krążymy sami.

a biografia. Jak głosi legenda. którą napisał jego przyjaciel. Pozostawił zaledwie kilka listów. " . Został pochowany w podziemiach katedry fromborskiej. ruszył Ziemię.Śmierć Kopernika Tymczasem Kopernik ciężko zachorował. nie mógł więc wprowadzić żadnych poprawek. mówimy o nim "wstrzymał Słońce. zaginęła. by wreszcie dnia 24 maja 1543 roku zamknąć oczy już na zawsze. który przyspieszył rewolucję naukową. w pobliżu ołtarza należącego do jego kanonii. Miał wylew. Ponieważ zerwał z astronomią Ptolemeusza. Do historii przeszedł jako geniusz kosmologii. ale zdołał jeszcze przed śmiercią zobaczyć swoje dzieło wydane drukiem. pierwszy egzemplarz swojej książki dostał na łożu śmierci.

Wojna Pruska. Marian Biskup jest laureatem Nagrody FNP’92 w dziedzinie nauk humanistycznych za pracę zatytułowaną . . ukazujące jego związki z Mazurami. Drugie wydawnictwo źródłowe to ..dr hab. Chodziło przede wszystkim o skontrolowanie całości spuścizny rękopiśmiennej wielkiego astronoma oraz zweryfikowanie tekstów już opublikowanych. Sztokholmie i Getyndze. gdzie w 1946r. a następnie studiował na wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.. Prof. Pierwsze z nich to rękopisy Kopernika . Urodził się w Inowrocławiu. w których znajduje się kilka nieznanych dokumentów.. Biskupa. Od 1967r.. zawierające pełny. W wyniku kwerendy udało się odkryć kilkanaście kopernikanów oraz przekazów pośrednio związanych z Kopernikiem. Prace te objął przygotowując wydawnictwo .Działalność publicystyczna Mikołaja Kopernika” Mariana Biskupa. Prowadził poszukiwania w archiwach i bibliotekach krajowych oraz Uppsali.. .Lokacje łanów opuszczonych na Warmii z lat 1516-1522. Badania nad życiem i działalnością Mikołaja Kopernika to ważny nurt w pracy naukowej prof.Nowe materiały do działalności publicznej Mikołaja Kopernika z lat 1512-1537” .Regesta Copernicana”.Recenzja książki pt. czyli walka Polski z zakonem krzyżackim z lat 1519-1521”. którzy tam osiedlili”. znany dziś zestaw przekazów źródłowych. W ten sposób powstały dwa wydawnictwa źródłowe. Ukończył liceum ogólnokształcące.

nurtującemu społeczeństwo Prus Królewskich. najważniejsze problemy społeczno – gospodarcze.. a dokładnie – jej północnej części pomorskiej. ukazując sytuację administracyjną. takie wydało go plemię” Marian Biskup dostrzegł potrzebę ukazania jego sylwetki i roli jako obywatela Polski XVI-wiecznej. ruszył Ziemie. Nazwisko Kopernika wiąże się powszechnie z jego epokowym odkryciem. iż wiele lat swego życia poświęcił Kopernik czołowemu zagadnieniu. zwanej wówczas Prusami Królewskimi.. badających życie Wielkiego torunianina. Dzięki tej lekturze możemy dowiedzieć się również. w których rozwój włożył wiele szczerego i realnego wysiłku. Mikołaj Kopernik jawi nam się jako publicystyczny obrońca południowej Warmii z Olsztynem przed agresją krzyżacką. W dziele tym autor zawarł wiele obrazów historycznej Polski. . reformie monety krajowej i ujednolicenia jej z monetą ogólnopolską. które budziło i budzić zawsze będzie głównie zainteresowanie wśród naukowców. jak i ogół społeczeństwa :. .Działalność publicystyczna Mikołaja Kopernika” stanowi próbę pokazania aktywnej działalności utalentowanego i wszechstronnego astronoma oraz bliższe poznanie wszystkich aspektów kopernikowego żywota. ustawodawstwo jak i obraz ludności XVI wieku.Wstrzymał Słońce.Praca pt. tj.

gdyż od pierwszych stron rysuje nam jego postać.Możemy stwierdzić. jedną z nich jest fakt którego dokładność bardzo mnie zainteresowała.ciekawostek”. często nieznane zdarzenia . na całe życie astronoma. twórczość. zdobywania wiedzy i umiejętności u boku swego wuja i protektora – Łukasza Watzenrodego oraz samodzielne kształcenie swych poglądów i przekonań. Biskup stwarza nam możliwość do obserwacji dojrzewania. Przed naszymi oczyma ukazuje najistotniejsze. np.Listów” Teofila Symokatty. Książka ta. a mówi on o tym iż dnia 2 czerwca1509 roku w Krakowie Kopernik przygotowując druk swego łacińskiego tłumaczenia greckich .. jednocześnie obserwował zaćmienie Księżyca . sposób rozumowania. pełna jest zaskakujących . pomimo swego bardzo statycznego wyrazu. które miały wpływ na pracę. że autor zajął się zobrazowaniem życia Mikołaja Kopernika. Prof..

Prezentacje przygotowała : Z klasy : .