Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15 - 21 December 2012

15 - 21 December 2012

Ratings:
(0)
|Views: 169|Likes:
Published by pratidin

More info:

Published by: pratidin on Dec 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2014

pdf

text

original

 
15 - 21 xÿç{ÓºÀÿ 2012
VOLL.XX ISSUE - 28 BHUBANESWAR
15 - 21 December 2012
6.00Tel:0674- 2582532 / 533 / 534 Fax : 2582535
e-mail:nijuktikhabar@gmail.com
NIJUKTI KHABAR 
Employment & Education based leading weekly
RNI No. 52621/93
Postal Regd.No-BN/43/12-14
www.nijuktikhabar.net
20É ¯ÿÌö ÓóQ¿æ- 28
 
µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ
 
6.00
œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ xÿæLÿ{Àÿ {œÿ{àÿ
1¯ÿÌöLÿës 312.006þæÓLÿës.156.003þæÓLÿës 78.00sZÿæ þœÿçAÝöÀÿ/¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu AæLÿæÀÿ{Àÿ¨vÿæB ¨æÀÿç{¯ÿ >
Manager, Nijukti Khabar,TS-3/193, Mancheswar I.E.,Bhubaneswar - 10
Óí`ÿœÿæ
F†ÿ”´æÀÿæ xÿæLÿ{¾æ{S œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿþSæD$#¯ÿæ ÓþÖ S÷æÜÿLÿþæœÿZÿë f~æB ’ÿçAæ¾æDAdç {¾ {Óþæ{œÿQ¯ÿÀÿ LÿæSf Ó¸Lÿö{Àÿ {¾{Lÿò~Óç{¾æSæ{¾æS {¯ÿ{Áÿ S÷æÜÿLÿ œÿºÀÿD{àÿÈQ LÿÀÿç¯ÿæ fÀÿëÀÿê A{s >
-¨÷ÓæÀÿ ¨Àÿç`ÿæÁÿLÿ
Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
DESERT GROUP, INDIA
Àÿ
Branch Office
 
¨æBô ¯ÿÜÿë f~
Ambitious Staff Executive
 
Aæ¯ÿÉ¿Lÿ>
{¾æS¿†ÿæ:
 
10th+2/+3.
 
þæÓçLÿ
9000 sZÿæ
+
Aæ¯ÿæÓ
>
¯ÿßÓ:
18Àÿë 27 ¯ÿÌö>
¯ÿç{ÉÌ ’ÿ÷ίÿ¿:
{Lÿò~Óç üÿç àÿæSç¯ÿ œÿæÜÿ]>
AN ISO 9001: 2008 Certified
Website: www.desertgroup.org
Sambalpur Office
Near D.I.E.T. Office,Ainthapali, SambalpurM: 9090693620
Bhubaneswar Office
377, Brahmeswar Bank
Colony, Near Palasuni Hat,
BBSR,
M: 9438004050
Samantaray Academy
Multiple Learning Solution Provider...
BANKINGINSURANCES S CRAILWAYCDS/NDAIAS /OASLAWCLAT
 
Join for Best Coaching.... Visit Us : www.samantaray.ac.in
H.O.: Surya Vihar, Link Road, Cuttack - 12
Call. : 0671-2323545 / 9438563121
BR.: Duplex-48, Sailashree Vihar, BBSR
Mobile No. : 8280213839
JOIN FOR ONLINE MOCKTEST
ASO BATCH STARTING 20.12.12,6 PM (BBSR BRANCH)
Rs. 500/- discount for first50 students(BBSR Branch)
OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER: MAYURBHANJ
The walk-in-interview for the post of Nutritionist-cum-counselor(Female) on contractual basis will be held on
20.12.2012
underNRHM Programme for engagement & empanelment. interestedcandidates having eligibility may attend for the walk-in-interviewalong with the relevant documents.
Category of post: Nutritionist-cum-counselor DHH, Baripada-1, SDH, Karanjia-1, SDH,Rairangpur-1. No. of vacancy: 3(ST-1, UR-1 SEBC-1). Monthlyremuneration:
10000/-(Rupees Ten Thousand) only.
EssentialQualification:
Graduation with Home Science (Honors & Pass).
Date of Walk-in-lnterview: 20.12.2012.
1. For detail informationon qualification, age limit, salary, mode of selection, terms andconditions and required documents to be submitted at the time ofwalk in interview please visit:
www.mayurbhanj.nic.in.
2. Bio-data of the candidate to be submitted duly signed by the candidate.3. The original documents along with self signed Xerox copies tobe submitted at the time of interview. The Original certificates willbe returned after verification. 4. Registration for attending interviewwill be made within
10.00 AM to 11.30 AM.
No candidate will beallowed to register their name for interview beyond the specifiedtime. 5. No TA/DA will be allowed for the attending interview. Theauthority has the right to cancel and modify the above advertisementfully or partially without assigning the reason thereof.
Dr. Chandan Murmu Chief Dist. Medical Officer-cum-Dist.Mission Director, Mayurbhanj
ZILLA SWASTHYA SAMITI, DEOGARHDISTRICT PROGRAMME MANAGEMENT UNITO/o- CDMO, DEOGARH, DIST- DEOGARH,Phone : 06641-226103
Eligible candidates are requested to attend the walk-in-interviewwith relevant documents for the post of Ticket Counter Attendant,Attendant, Plumber, ANM and Electrician under RKS, DHH andNRHM, Deogarh. The details of advertisement can bedownloaded from the district website www.deogarh.nic.in. Theundersigned reserves the right to cancel any or all the proposalswithout assigning any reason thereof.
CDMO-cum-District Mission Director, Deogarh
µÿæÀÿ†ÿ ÓÀÿLÿæÀÿ, ÓæþæfçLÿ œÿ¿æß H ÓÉNÿç LÿÀÿ~ þ¦æÁÿßÓæþæfçLÿ œÿ¿æß H ÓÉNÿç LÿÀÿ~ ¯ÿçµÿæS"AœÿëÓë`ÿç†ÿ fæ†ÿçH Aœÿ¿ ¨dëAæ¯ÿSöÀ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êZÿ ¨æBôœÿç…ÉëÂÿ {Lÿæ`ÿçó {¾æfœÿæ' 2013- 14 Àÿë2015-16{Àÿ A;ÿSö†ÿ Óí`ÿê{Àÿ Óæþçàÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô¨÷Öæ¯ÿ AæÜÿ´æœÿ ¯ÿçj©ç>
ÓæþæfçLÿ œÿ¿æß H ÓÉNÿçLÿÀÿ~ ¯ÿçµÿæS, µÿæÀÿ†ÿ ÓÀÿLÿæÀÿ "AœÿëÓí`ÿç†ÿ fæ†ÿç H Aœÿ¿ ¨dëAæ ¯ÿSöÀÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êZÿ ¨æBô œÿç…ÉëÂÿ{Lÿæ`ÿçó {¾æfœÿæ', 2013-14 Àÿë 2015-16Àÿ A;ÿSö†ÿ œÿç…ÉëÂÿ {Lÿæ`ÿçó/†ÿæàÿçþ ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿç¯ÿæ¨æBôÓí`ÿê{Àÿ Óæþçàÿú LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBôÓÀÿLÿæÀÿê H {¯ÿÓÀÿLÿæÀÿê {ä†ÿ÷Àÿ Óó×æ/{Lÿ¢ÿ÷/ÓèÿvœÿSëÝçLÿ vÿæÀÿë FÜÿç {¾æfœÿæ{Àÿ $#¯ÿæ ¯ÿçµÿçŸ Óˆÿö{Àÿ AæÜÿ´æœÿ Lÿ{Àÿ> FÜÿç{¾æfœÿæÀÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ÓæþæfçLÿ œÿ¿æß H ÓÉNÿçLÿÀÿ~ þ¦~æÁÿß {H´¯ÿÓæBsú
www.socialjustice.nic.in
Àÿë þçÁÿç¨æÀÿç¯ÿ>`ÿßœÿç†ÿ Óó×æLÿë †ÿçœÿç¯ÿÌö ¨¾ö¿;ÿ FÜÿç Óí`ÿê A;ÿSö†ÿ Óæþçàÿú LÿÀÿæ¾ç¯ÿ> 2. Óí`ÿê{Àÿ Óæþçàÿ {Üÿ¯ÿæ ¨æBô Óó×æSëÝçLÿë œÿçþ§¨÷Lÿæ{Àÿþæœÿ’ÿƒ ¨íÀÿ~ LÿÀÿç¯ÿæLÿë {Üÿ¯ÿ> (Lÿ) FÜÿç Óó×æÀÿ A†ÿç Lÿþú{Àÿ †ÿçœÿç¯ÿÌöÀÿ Aµÿçj†ÿæ ÀÿÜÿç$#¯ÿ F¯ÿó Óº¤ÿç†ÿ ¨ævÿ¿Lÿ÷þ{ÀÿA†ÿçLÿþú{Àÿ 100 dæ†ÿ÷Zÿë {Lÿæ`ÿçó/¨÷Éçä~ {’ÿD$#{¯ÿ> (Q) S†ÿ †ÿçœÿç ¯ÿÌöÀÿ `ÿæsæÝö AæLÿæD+æ+Zÿ ’ÿ´æÀÿæ Aæ߯ÿ¿ß Óþêäæ üÿ”öÀÿÜÿçÓæ¯ÿ ÀÿÜÿç$#¯ÿ> (S) S†ÿ †ÿçœÿç ¯ÿÌö þš{Àÿ Óó×æÀÿ ÓüÿÁÿ†ÿæ œÿçþ§ ¨÷LÿæÀÿ {Üÿ¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ (Lÿ) ÓÀÿLÿæÀÿê/A•ö ÓÀÿLÿæÀÿê/Óæ¯ÿöfœÿçLÿ {ä†ÿ÷êß D¨Lÿ÷þ/¯ÿ¿æZÿ B†ÿ¿æ’ÿç{Àÿ œÿç¾ëNÿç ¨æBô ¨Àÿêäæ œÿçþ{;ÿ Óþë`ÿç†ÿ µÿæ{¯ÿ Dˆÿþ œÿºÀÿ ÀÿÜÿç$#¯ÿ> (Q)BqçœÿçßÀÿçó (AæBAæBsç-{fBB †ÿ$æ FAæBBBB) {þÝçLÿæàÿ (FAæB¨çFþúsç) ¨÷¯ÿ¤ÿœÿ (ÓçFsç) †ÿ$æ ¯ÿç™# (ÓçFàÿúsç) µÿÁÿç¯ÿ¿¯ÿÓæßçLÿ ¨ævÿ¿Lÿ÷þ{Àÿ ¨÷{¯ÿÉ œÿçþ{;ÿ ¨÷þëQ ¨÷{¯ÿÉ ¨Àÿêäæ{Àÿ ɆÿLÿÝæ 20 œÿºÀÿ ÀÿQ#$#{¯ÿ> (S) Ó»æÌ~ {LÿòÉÁÿ $#¯ÿæAæBsç, ¯ÿæ{ßæ{sLÿ§æ{àÿæfç Aæ’ÿç œÿçfÓ´ {ä†ÿ÷ †ÿ$æ ÓÀÿLÿæÀÿZ ’ÿ´æÀÿæ ÓþßLÿë Óþß œÿç•çöÎ Aœÿ¿ ¯ÿ¿¯ÿÓæßçLÿ ¨ævÿ¿Lÿ÷þ{Àÿ{ÀÿæfSæÀÿ ¨æBô üÿçœÿçÓçó ¨ævÿ¿Lÿ÷þ/{ÀÿæfSæÀÿ Dœÿ½&ëQ ¨ævÿ¿Lÿ÷þ{Àÿ 75 ¨÷†ÿçɆÿ œÿºÀÿ ÀÿQ#$#{¯ÿ> (W) †ÿæàÿçþ/{Lÿæ`ÿçó Óó×æZÿœÿçLÿs{Àÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæ Aœÿë¾æßê {É÷~ê SõÜÿ †ÿ$æ Aœÿ¿ Óë¯ÿç™æSëÝçLÿ ¨æBô ¨¾ö¿æ© D¨LÿÀÿ~ $#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ>
3. ¨÷Öæ¯ÿ¨÷Öë†ÿç LÿÀÿç¯ÿæÀÿ ¨÷Lÿ÷çßæ FÜÿç ¨÷LÿæÀÿ {Üÿ¯ÿ: Lÿ) {¯ÿÓÀÿLÿæÀÿê {ä†ÿ÷Àÿ {Lÿæ`ÿçó/†ÿæàÿçþ Óó×æ:
Óó×æSëÝçLÿëFÜÿç ¯ÿçj樜ÿ ¨÷LÿæÉ {Üÿ¯ÿæÀÿ 30 ’ÿçœÿ þšæ{Àÿ œÿç•öæÀÿç†ÿ ¨†ÿ÷ 1{Àÿ ¯ÿç™#¯ÿ™ {ÜÿæB$#¯ÿæ œÿçfÀÿ ¨÷Öæ¯ÿ Óº¤ÿç†ÿ Àÿæf¿/ÓóW/Àÿæf¿{ä†ÿ÷ ¨÷ÉæÓœÿLÿë ¨÷Öë†ÿ LÿÀÿç¯ÿæLÿë {Üÿ¯ÿ> Óº¤ÿç†ÿ Àÿæf¿ ¯ÿçµÿæS/ÓóW Àÿæf¿ {ä†ÿ÷ ¨÷ÉæÓœÿLÿë œÿç•öæÀÿç†ÿ ¨†ÿ÷ - 2{Àÿ œÿçfÀÿÓë¨æÀÿçÉ ÓÜÿç†ÿ FÜÿæLÿë D¨ Ó`ÿç¯ÿ (FÓúÓçxÿç), ÓæþæfçLÿ œÿ¿æß H ÓÉNÿçLÿÀÿ~ ¯ÿçµÿæS, ÓæþæfçLÿ œÿ¿æß H ÓÉNÿçLÿÀÿ~ þ¦æÁÿß,µÿæÀÿ†ÿ ÓÀÿLÿæÀÿ, Àÿëþú œÿó-253, F DBèÿú, ÉæÚê µÿ¯ÿœÿ, œÿíAæ ’ÿçàÿâê-110001Zÿ œÿçLÿsLÿë ¯ÿ¿æ`ÿ{Àÿ Lÿçºæ Ó¯ÿëLÿë FLÿævÿç LÿÀÿç31.01.2013 þš{Àÿ ¨vÿæB¯ÿæ ¨í¯ÿöÀÿë {ÓþæœÿZÿ ¨÷Öæ¯ÿLÿë œÿçÀÿçä~ H ¾æo LÿÀÿç¯ÿæ D`ÿç†ÿ>
Q) ÓÀÿLÿæÀÿê ÖÀÿ{Àÿ ¯ÿçÉ´¯ÿç’ÿ¿æÁÿß/Óó×æ :
FÜÿç œÿç•öæÀÿç†ÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷ 1{Àÿ ¯ÿç™#¯ÿ• Àÿí{¨ ¨íÀÿ~ LÿÀÿæ¾æB$#¯ÿæ œÿçfÀÿ ¨÷Öæ¯ÿ Óç™æ ÓÁÿQ ÓæþæfçLÿ œÿ¿æß H ÓÉNÿçLÿÀÿ~ ¯ÿçµÿæS, ÓæþæfçLÿ œÿ¿æß H ÓÉNÿçLÿÀÿ~ þ¦æÁÿß, µÿæÀÿ†ÿ ÓÀÿLÿæÀÿZÿë œÿç•öæÀÿç†ÿ {ÜÿæB$#¯ÿæ †ÿæÀÿçQ 31.1.2013 þš{Àÿ ¨vÿæB ¨æÀÿç{¯ÿ> 4. D¨¾ëNÿ ¨÷Öæ¯ÿ SëÝçLÿë Aæ™æÀÿ LÿÀÿç ÓþÖ Óí`ÿê¯ÿ• þæþàÿæ{Àÿ 2013-14 ¯ÿÌö ¨æBô Aæ$#öLÿ ÓÜÿæ߆ÿæ fæÀÿç LÿÀÿæ¾ç¯ÿ> 5. œÿç•öæÀÿç†ÿ †ÿæÀÿçQ ¨{Àÿ ¨÷æ© {ÜÿæB$#¯ÿæ ¨÷Öæ¯ÿ SëÝçLÿ D¨{Àÿ þ¦æÁÿß ’ÿ´æÀÿæ {Lÿò~Óç¯ÿç`ÿæÀÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ]>
South Malabar Gramin BankHead Office: P B No.10, SMGB Towers, A K Road,Malappuram - 676505, Kerala. Ph: 0483-2736674,2733508 Website : www.smgbank.comEmail: smgbpad@gmail.comRECRUITMENT ONLINE APPLICATIONS ARE INVITEDFROM INDIAN CITIZENS FOR:
Applicants should have obtained the specified Total WeightedStandard Score as well as Score in each test in the CommonWritten Examination for RRBs conducted in September 2012 forthe respective Post.
HOW TO APPLY:
1. Download the appropriateChallan from Bank's website www.smgbank.com and remit theapplication fee & postage in any of the Branches of South MalabarGramin BankorCanara Bank. 2. Log on to Bank's website andregister the application online only. The linkfor registration ofapplication will be open in our website www.smgbank.comfrom 1
7.12.2012 to 07.01.2013.
During this periodcandidates can log on and register the application. 3. RegardingAge, Qualification, Experience, Reservation, Application Fee,Eligibility Criteria and other information, please refer to thedetailed advertisement published in the Bank's website www.smgbank.com 4 Detailed advertisement will be available in the Bank'swebsite from
17.12.2012
and Challan form can be downloadedfrom
17.12.2012.
Applicants are requested to go through thedetailed advertisement and ensure their eligibility before remittingfees and applying on line.
CHAIRMAN
JOB ORIENTED COURSESFIRST TIME IN ODISHA
COURSE
Electro-TechnicalOfficersCourse(ETo)General Purposein RattingTraining MarineEngineering
ELIGIBILITY
Max. age- 18-24Diploma inElectrical,Electronic, +2Sc,P.C.M.10th/+2/ITI anyTradeB.Tech/Diploma(Mechanical Engg)
DURATION
6 Months6 MonthsB. Tech 1yrDiploma 2 yrPOST/SALARYETo30,000-50,000Perty Officer20,000-30,000Fourth Engineer50,000-60,000/-
Join For Best Coaching
B.Tech in Marine Eng/B.S.C. Nautical Science, Lateral EntryFor Diploma/B.Tech/OJEE/AIEEE/Banking/Railway
SUBHAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Plot No: 266, Krutibandhu Complex, Back Side of Barmunda Bus Stand, Odisha
Cont No: 07873827608/07873067458/0674-6510172, 9861655691
f¯ÿÜÿæBàÿæBsÛ:
 
¯ÿ¿æZÿ AüÿúþÜÿæÀÿæÎ÷Àÿ `ÿæsöæxÿúAæLÿæD+æ+ú{Àÿ œÿç¾ëNÿçLÿ‚ÿöæsLÿ ¯ÿçLÿæÉ S÷æþê~ ¯ÿ¿æZÿÀÿ 60 ¨’ÿ¯ÿê{Àÿ œÿç¾ëNÿçFàÿúAæBÓçÀÿ {ÓàÿÛFLÿúLÿë¿sçµÿú¨’ÿ{Àÿ œÿç¾ëNÿç{SàÿúBƒçAæ àÿçþç{sxÿúÀÿ 153 ¨’ÿ¯ÿê{Àÿ œÿç¾ëNÿçF¸âBfú{ÎsúBœÿúÓë¿ÀÿæœÿÛLÿ{¨öæ{ÀÿÓœÿú, ÜÿÀÿçßæœÿæÀÿ ¯ÿçµÿçŸ ¨’ÿ¯ÿê{Àÿ œÿç¾ëNÿç
 
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 
 
15 - 21 xÿç{ÓºÀÿ, 2012
 
NIJUKTI KHABAR
2
dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷ê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
xÿæLÿ {¾æ{S þš {s÷œÿçó {œÿB¨æÀÿç{¯ÿ
(Approved by the Govt. of Orissa)
 
{Lÿ¢ÿ÷H Àÿæf¿ ÓÀÿLÿæÀÿZÿÎæsçÎçLÿæàÿú,ÿ
 
NALCO, PWD
,
 
†ÿÜÿÓçàÿ H BÀÿç{SÓœÿ ¯ÿçµÿæSþæœÿZÿ{Àÿ¯ÿÜÿë ÓóQ¿Lÿ Aþçœÿÿ
Revenue Inspector
,
 
Ó{µÿößÀÿ, {s÷ÓÀÿ,xÿ÷æüÿuÓþ¿æœÿú,ÿ
 
Work Sarkar
 
Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {ÜÿD$#¯ÿæÀÿë 8þÀÿëÿ
 
B.A.
{¾æS¿†ÿæ$#¯ÿæ ¨÷æ$öêZÿë 45 ’ÿçœÿ þš{Àÿ {s÷œÿçó ’ÿçAæ¾ç¯ÿ æ
 
SC/ST
ZÿëÓë¯ÿç™æ ’ÿçAæ¾ç¯ÿ> {œÿçó ¨{Àÿ `ÿæLÿçÀÿç LÿÀÿç{¯ÿ æ BbÿëLÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæ{œÿ 20 ’ÿçœÿ þš{Àÿÿ
Principal, Regional Institute, Plot No- 265/266,Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside ofBaramunda Bus Stand, Baramunda, Bhubaneswar -751003
Zÿë s 50/-
 
Zÿæ þœÿçAÝöÀÿ LÿÀÿ;ÿë æ
{¾Dôþæ{œÿ þæsç÷Lÿú,
+
2,
+
3, ¨Àÿêäæ{Àÿ¯ÿæÀÿºæÀÿ ¨Àÿêäæ {’ÿB ¨æÓúLÿÀÿç¨æÀÿçœÿæÜÿæ;ÿç {Óþæ{œÿ Aæþ AœÿëÏæœÿÀÿ Ó´†ÿ¦ ¯ÿ¿¯ÿ×æ’ÿ´æÀÿæ ¨æÓúLÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ> DNÿ Óæs}üÿç{Lÿsú ÓþÖ ÓÀÿLÿæÀÿê ÖÀÿ{Àÿ S÷Üÿ~êß>
þæsç  ÷Lÿú,
+2
,
+3
¨æÓú
Principal, Regional Institute
Plot No- 266, Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane,Backside of Baramunda Bus Stand, Baramunda,Bhubaneswar - 3, Ph: 9238103061
47 No. OF UNEMPLOYED MALE OR FEMALECANDIDATES
ZÿëFLÿ
PROMINENT INDIANMULTINATIONAL COMPANY
†ÿæÜÿæÀÿ µÿçŸ µÿçŸ ¨’ÿ ¨’ÿ¯ÿê{Àÿ ×æßê œÿç¾ëNÿç¨æBô’ÿÀÿQæÖ S÷Üÿ~ LÿÀÿë> {¾æS¿†ÿæ
10th/+2/+3 or above
{¾æS¿†ÿæ H ’ÿä†ÿæœÿëÓæ{Àÿ þæÓçLÿ {ÀÿæfSæÀÿ
Rs4500, Rs 6500/-
H
Rs 8500/- then onwards. with freeaccomodation. Contact with Bio-Data within (7) days.
INTERVIEWS FOR NEW VACANCY
To
 
AMAZING CREATION
PARIDA SAHI LANE. SANKARPUR, Near SIVANI GLASS HOUSE,
PALAMANDAP, CUTTACK-12, Ph.No.- 0671-6580630/8093380630
RAILWAY RECRUITMENT BOARD, BHUBANESWARGOVT. OF INDIA (MINISTRY OF RAILWAYS) D-79/8O, Rail Vihar, Chandrasekharpur,Bhubaneswar - 751023, OdishaWebsite: www.rrbbbs.gov.in Phone No. .0674-2303015E-mail: rrbbbsr@gmail.com Fax No. .0674-2300257ATTENTION CANDIDATES FOR WRITTEN EXAMINATION DATED 16.12.2012
For the examination scheduled to be conducted by RRB, Bhubaneswar on 16.12.2012 atBhubaneswar & Cuttack towns against Cat No. 1, 2, 3, 5, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31,37 & 38 of CEN-04/2012 and Cat No. 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, B, C & F of GDCE for various postsofTechnicianGr.ll&Gr.lll, candidates can view the eligible/ ineligible status of their applications atabove mentioned website. Facility for downloading of call letters is not provided and therefore suchcall letters will not be permitted. Call letters have already been dispatched. In case of non-receiptof call letters etc., candidates can obtain duplicate call letters in person at the office of RRB / Bhubaneswar from 12.12.2012 to 15.12.2012 during office hours as per the following table.Candidates desirous of obtaining duplicate call letter, are requested to avoid last minute rush andapproach well in time as per above schedule.
Chairman, RRB / Bhubaneswar
RAILWAY RECRUITMENT BOARD, KOLKATAMETRO RAILWAY A.V. COMPLEX, CHITPUR(OPP. TO R. G. KAR MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL)R. G. KAR ROAD, KOLKATA-700037Website: www.rrbkolkata.org, e-mail: kolrrb@gmail.comPhone No.: (033) 3291-7928, Fax No.: (033) 2543-1780NOTICE ABOUT WRITTEN EXAMINATION
The Written examination for various posts of Technicians of the Railway Recruitment Board, Kolkataagainst CEN-04/2012 will be held on 16.12.2012 (Sunday) in single session as per programme givenbelow.
Category No.: 1,2,3,4,9,12, 14,16,18,19, 21,22,23,25, 26,27,29,31, &41.
 
Name of the Post:Technicians. Centralised Employment Notice No.: CEN-04/2012. Date of Written Exam.: 16.12.2012.Reporting Time of candidates: 10.00 hrs. Date of issue of duplicate call letter: 14.12.2012 &15.12.2012 (Between 10.00 hrs and 17.00 hrs).
The call letters indicating time and venue of thewritten examination to the provisionally eligible candidates for the above mentioned categorieshave been sent to the respective individual address given in the application form. Railway RecruitmentBoard/Kolkata will not be responsible for any postal delay or wrong delivery. Duplicate/Corrected callletters will be issued to each provisionally eligible applicant who did not receive his/her call letter intime and/or for rectifying any discrepancy in respect of name, category no., post, community,mismatch of photograph etc. from the office of Railway Recruitment Board/Kolkata in the abovementioned address between 10.00 hours and 17.00 hours as per given schedule. The candidateshould bring along with him/her two clear copies of passport size photographs, a document in proofof his/her identity in original and a self attested copy of matriculation certificate. No duplicate/ corrected call letter will be issued on the day of examination. No free second class/Railway pass willbe issued to SC/ST applicant for obtaining duplicate call letter. Duplicate call letter will not havefree travel facility either. It may be noted that merely calling a candidate for written examinationdoes not in any way entitle him/her to an appointment in the railways. The candidature of eachcandidates is purely provisional and is subject to his/her fulfilling the eligibility criteria in all respects.The list of provisionally eligible and ineligible applicants can be seen at the website
www.rrbkolkata.orgChairman
Government of IndiaMinistry of DefenceEME Depot Battalion, Trimulgherry, Secunderabad - 500021
1. Applications are invited from Jndian Citizens as per the format given below for recruitment againstRecruitment of Group 'C' posts in EME Depot Battalion, Trimulgherry, Secunderabad - 500 021.
2. Educational Qualifications Required:
Matriculation or its equivalent from a recognized GovtBoard or University.
3. Desirable Qualification Required:
Minimum of One Year Experience inrespective trades for Safaiwala, Barber, Chowkidar, Dhobi and Bootmaker.
4. Age Limit:
(i) 18 to 25years for UR category (ii) 18 to 28 years for OBC category (iii) 18 to 30 years for SC/ST category.
5.Age Relaxation for PH candidates: -
10 years to UR, 13 years to OBC and 15 Years to SC/ST. 6. Thecrucial date for determination of age will be as on date prescribed for receipt of application i.e., 03(Three) weeks from the date of publishing of this Ad by post. 7. CO, EME Depot Bn, Secunderabad-500021 will not be responsible for any injury which may occur during the process of testing/selection.8. Desirous candidates fulfilling the required terms and conditions may submit their applications toCommanding Officer, EME Depot Battalion, Secunderabad - 500021 (Andhra Pradesh). Applicantshould mention clearly on the top of envelope the post applied for.
Form of Application APPLICATION FOR THE POST OF
(1) Full Name of the Candidate (IN CAPITALS): -(2) Father's Name/ Husband's Name: -(3) Date of Birth: -(4) Present age as on crucial date: -Date of receipt of application: -Years: -Months: -Days: -(5) Permanent Address along with Contact Number: -(6) Correspondence Address along with Contact Number: -(7) Educational Qualification (Attach Education Certificates): -(8) Experience, if any: -(9) Nationality & Religion: -(10) Caste (UR/OBC/SC/ST): -(11) Employment Regd Card No. & Date with District if any: -
Declaration: -
I, hereby declare that all the statements made in this application are true, completeand correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found false / incorrect my candidature / application may be cancelled / terminated without any further notice.Also there are no criminal cases pending against me.Place: -
(Signature of applicant)
Date: -
General Instructions/Conditions Documents to be enclosed: -
Attested copies of educationalqualifications, experience, including proof of date of birth, physically handicapped certificate, CasteCertificate (in case of reserved category), OBC Candidates seeking reservations of OBC are requiredto submit a certificate regarding OBC and Non-Creamy Layer status issued by the competent authorityas prescribed by DOPT in the prescribed proforma up to the last tier of the Examination, DischargeCertificate (in case of Ex-Serviceman only) duly signed by competent authority for candidatesapplying for the above post, two self-addressed envelope duly affixing postal stamp of Rs 5/- andapplication mentioned above duly affixed recent passport size photograph as per format alongwiththree additional passport size photograph so as to reach this unit on address mentioned at para 8above on or before 03 (Three weeks) from the date of publishing of this Ad by post only. Applicationwill not be accepted by hand, (b) Incomplete/illegible application will be invalid and applicationreceived after due date will not be accepted including postal delay, if any. No correspondence willbe entertained, (c) No TA/DA, lodging/boarding is admissible, (d) The above vacancies are at pointNo. 22 to 44 of cycle IX and hence the same have NOT been reserved for persons with disabilitiesexcept point No. 33. (e) Ex-Servicemen fulfilling the requisite criteria for the post may also apply, (f)SC/ST/OBC/ESM candidates who apply against general vacancies will not be given age and otherconcession meant for SC/ST/OBC/ESM. (g) Merely fulfilling thebasic selection criteria does notautomatically entitle candidate to be called for test/interview and only the candidates shortlistedbased on the order of merit will be called for the written test, (h) The appointing authority reserves theright to reject any application without assigning any reasons, (i) Place of work EME Depot Bn, with allIndia service liability and Field Service liability is also applicable, (k) New entrants to Central Govt.Service will, come under New Contributory Pension Scheme. (I) Centre of Exam is EME Depot Bn,Secunderabad - 500021. (m) Pattern of Exam, -Objective type of matric level, under four categoriesnamely General Intelligence & Reasoning, Numerical Aptitude, General English & General Awareness.Affix a recentpassport sizephotograph dulysigned
HÝçÉæ{Àÿ †ÿæ'Àÿ ÉæQæ ¯ÿçÖæÀÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô¨÷{†ÿ¿Lÿ fçàÿâæ, ¯ÿâLÿúF¯ÿó S÷æþ¨oæ߆ÿÀÿë 1750 f~ ¨÷æ$öê F¯ÿó ¨÷æ$# öœÿê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> ¨÷æ$öêþæ{œÿ †ÿæZÿÀÿ ÓþÖ ¨÷þæ~¨†ÿ÷Àÿ
Xerox Copy
, ’ÿëBsç 
Passport Photo
F¯ÿó œÿçfÀÿ {üÿæœÿúœÿó {àÿQæ$#¯ÿæ
Bio-Data
F¯ÿó ’ÿëB{Sæsç5 sZÿçAæ xÿæLÿ àÿüÿæ¨æ ÓÜÿç†ÿ œÿçþ§vÿçLÿ~æ{Àÿ AæÓ;ÿæ 15 ’ÿçœÿ þš{Àÿ xÿæLÿ {¾æ{S AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æD>
æþæoÁÿ H ÓÜÿÀÿæoÁÿ œÿç¾ëNÿç
U.B. Charitable Trust, MIG-134, BaramundaHousing Board Colony, Bhubaneswar
¨ÿ¯ÿêÀÿ œÿæþ¨ÿ¯ÿê ÓóQ¿æþæÓçLÿ ¨÷樿{¾æS¿ÿæ
Supervisor100035007
þ ¨æÓú
Territory Manager500500010
þ ¨æÓú
Area Manager2507000+2
¨æÓú
Government of India, Department of SpaceIndian Institute of Space Science and Technology[Declared as Deemed to be University under Sec.3of the UGC Act, 1956] Valiamala,Thiruvananthapuram - 695 547Indian Institute of Space Science and Technology(IIST) invites applications for the position of JuniorResearch Fellow (JRF) to work under DST project.
Educational Qualification:
M.Sc Degree in any branches ofChemistry with First Class or equivalent with CSIR, UGC NETLectureship or GATE (Valid Qualification Score).
Age Limit ason 28.12.2012:
28 years. Age relaxation applicable as perGovernment of India orders.
Duration:
One year. Extendable onneed & performance basis.
Remuneration: Rs. 12,000/-p.m. Lastdate of receipt of application:
28.12.2012. For application formand further details please visit:
www.iist.ac.in.
Robotics-Evol Generation Ltd
 
HÝçÉæÀÿ
Steel, Power and MiningSector
 
{Àÿ
 
Project, maintenance and Structure Wark
 
¨æBô¨÷æ$öê Aæ¯ÿÉ¿LÿLÿÀÿë>
 
Post: Technical Head. Qualification: Diploma(Any Trade).Salary: 9,500/-. Fitter, Electrician, Crosser Technician - ITI(AnyTrade) - 7,500/-. Site Incharge, Gate Keeper - +3 - 7,800/-. ProcessSupervisor, Waight Bridge Supervisor - +2/10th -7,200/-. Helper -8th Pass -5,800/-.
¨÷æ$öêþæœÿZÿ
  ë
Talcher, Jajpur, Sundargarh,Sambalpur, Rayagada, Kalahandi, Jharsuguda, Paradip
 
Aæ’ÿçAoÁÿ{Àÿ œÿç¾ëNÿç ’ÿçAæ¾ç¯ÿ> BaÿëLÿ ¨÷æ$öê 8 ’ÿçœÿ þš{Àÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë>
 
Steel, Power & Mining Sector
œÿç¾ëNÿç
Robotics Evol Generation Ltd.
Talcher-Odisha, PH: 9090248415
INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EEUCATION ANDRESEARCH BHOPALAdvertisement for Assistant Project Engineer(E)Site Engineer (E)
IISER Bhopal, a national Instituteof excellence established by theMinistry of HRD, Govt, of India forfostering science education andresearch in frontier areas, invitesapplications for posts of AssistantProject Engineer (Electrical)/SiteEngineer (Electrical). Forcomplete details and applicationform, please refer to the Institute'swebsite
www.iiserb.ac.in.In-charge-SuperintendingEngineer
 
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 
 
15 - 21 xÿç{ÓºÀÿ, 2012
 
NIJUKTI KHABAR
3
icÉ _âKûee
 
CAMERA COURSE
 
C_ùe
 
Hardware & SoftwareRepairing Training
@û~ûA
 
Student
cû^u
 êê 
 
Mobile & ITService Center as Nokia, Samsung, Sony, & Lenevo etc
 
ùe ^ò~êqòI @ûcô ^ò~êqòijòZ QûZâcûù^
 
Monthly 5000/-
e
 ê 
 
30,000/-
 
I C¡ß ð ùeûRMûe Keò_ûeê Q«ò, Gjûe _âcûY @Qò ö
 
Course Duration 1, 3, 6, 9, 12
cûi I ù~ûMýZû
 
Under Matric
 
e
 ê 
Engineer.
GVûùe
 
Practical, MicroLab, Hostel, Spares& Service
 
@û\ò10Uòiê aò]û ijòZ
Toolkit Gift*
 
e aýaiÚ û @Qòö
MOBILE PHONE (4G/CHINA), LAPTOP &
Near Kalpana Film Hall, Bhubaneswar - 14
CMTI
Ph: 0674-2310838, Mob : 9861083738, 9437304324.
Since 2003, Regd. with Govt. of India, www.cmtiorissa.org
ùUK^òKûfþ ùUâ^òõ I ^ò~êqò
NEW OFFICE
VACANCY POSTS: 28 BOTH(M/F)
×æßê œÿç¾ëNÿç œÿçþ{;ÿ
10th, +2, +3 or above pass
LÿÀÿç œÿç¾ëNÿç A{œÿ´Ì~{Àÿ $#¯ÿæ
Candidates
ZÿvÿæÀÿë AæÓ;ÿæ
7days
þš{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾æDdç>
AgeBelow - 30 yrs
, þæÓçLÿ Aæß
Upto Rs. 14000/-
ÓÜÿÀÿÜÿç¯ÿæ Óë¯ÿç™æ Adç>
Contact time: 10AM to 2 PM
WELLDONE INTERNATIONAL
Coartpeta, Goilundi Road, Infront of DivinePublic School, Berhampur, Ph.: 0680 - 6451093
MNC
{Àÿ Qæàÿ稒ÿ¯ÿê
Vacancy 35(Male/Female). Age 18-30yrs.
ÉçäæS†ÿ{¾æS¿†ÿæ
10th-Graduate. Salary Rs. 4200/- Rs.8575/-
ÓÜÿ ÀÿÜÿç¯ÿæÀÿ Óë¯ÿç™æ A>
No Registration Fee/No Experience required. Contact within 7 days.
CAREER PROMOTER
Opp. Hotel Basanti (Top Floor), Mahatab Road,Cuttack- 753001, Ph: 0671 - 2321295
OFFlCE OF THE PROJECT DIRECTOR, WATERSHED(DEPUTY DIRECTOR, SOIL CONSERVATION), KORAPUT: 764020
District Watershed Mission, Koraput invites applications from eligible candidates for engagement oncontractual basis as Watershed Management Team member(Livelihood) against vacancies underIWMP in Koraput district. The existing requirement of WMT members is given below. The applicationsshould reach to the Project Director, Watershed, Koraput, At/Po/Dist- Koraput, PIN-764020 on orbefore. 12 days of the date of publication of advertisement. Only shortlisted candidates will becontacted for further process.
Eligibility Criteria. Discipline: WMT (Livelihoods). No.of post vacancy:05. Minimum Educational Qualification & Experience:
Graduate in Agriculture/ Forestry/ Horticulture/ Veterinary/Agriculture Engineering/Fisheries Science. "OR" Bachelors Degree in Science (CBZ) withat least 2 year relevant work experience in watersheds, livelihoods, Rural Development, NaturalResource Management and Micro Enterprises etc.
Monthly Remuneration:
Rs.10,000/-and TA &Other subsistence allowance fixed amount of Rs. 1000/-. The candidates must be below 45 years ofage.
Skills and attributes:
• Candidates with working knowledge on computer MS Excel, MS Wordand MS Power Point will be given advantage. • Knowledge in Oriya is essential, • The candidatesmust be willing to stay and travel extensively in remote villages in the project area of KoraputRevenue District. The engagement will be purely on contractual basis for a period of one year or tillthe completion of projects whichever is earlier. They shall abide by the rules and regulationsstipulated by District Watershed Mission, Koraput and are required to tour extensively in rural areas.
Project Director, Watershed, KoraputAPPLICATION FORMATPost applied for:
1. Name of Candidate2. Father/Husband Name3. Sex: Male/Female4. Permanent Address5. Address for Communication6. Contact Phone/Mobile No7. Date of Birth Attach True Copy of H.S.C Certificate/Birth Certificate in support of Date of Birth8. Educational Qualification; Attach attested true copies of certificates/Mark Sheets9. Relevant experiences if any: Attach attested true copies of experience certificates with referenceno. of Organization/Dept.
10. Undertaking:
The above information furnished in this prescribed proforma is true to the best ofmy knowledge & belief.Date:Place:
Signature of Candidate
N.B.: 1. On the top of the envelop the category of post applied for shall be written in bold capitalletter. 2. Incomplete applications and applications reached after 12 days of the date of publicationof advertisement are liable to be rejected.Attach a recentpassport sizephotograph
Recruitment of Civilian Group C Posts
HQ 21 Sub Area, Pathankot will carry out recruitment,for the following posts:-
Name of post: Cook-(Male). Category: OBC. No. of posts: 01. Pay Scale Rs:
5200-20,200 .+ GradePay 1900.
Qualification:
(a) Matriculation or equivalent from a recognized board (b) Diploma incooking from any recognized Institute e.g ITI/ Vocational College etc. (c) Age 18 to 28 years.
Stenographer Grade-ll - Gen - 01 -
5200-20,200 + Grade Pay 2400/- - (a) 12th pass or equivalentfrom a recognized board or university. (b) Skill Test Norms (i) Dictation :10mts@80 w.p.m (ii)Transcription : 50 mts (Eng), 65 mts (Hindi) (On Computer) (c) Age 18 to 25 years.
APPLICATION FORM FOR THE POST OF STENOGRAPHER GRADE-IIAND CIVILIAN COOK
1. Name (in block letter):2. Father's Name:3. Sex:3. Date of birth:4. Permanent address:5. Correspondence address6. Educational qualification (Certificate to be attached)7. Caste (certificate to be attached)8. Experience, if any:9. Nationality & Religion:I do hereby declare that all particulars furnished by me above are correct and true to the best of myknowledge and belief. I understand that in the event of particulars given by me are found false orincorrect at any stage, my candidature or employment is liable to be rejected or cancelled.
Dated(Signature of the candidate)ADMIT CARD
1. Application for the post2. Name of the candidate:3. Father's name:4. Category belongs to UR/SC:Date(Signature of the candidate)
FOR OFFICE USE ONLY
1. Admit Card No.2. Date of written test________Venue: HQ 21 Sub Area PIN-908021, C/0 56 APO Reportingtime__________ 3. Location: HQ 21 Sub Area Pathankot.
GENERAL INSTRUCTIONS:
1. Application on plain paper as per format given above to be sent to -OC Troops, HQ 21 Sub Area, PIN-908021, C/O 56 APO. 2. The following documents are to beattached:- (a) Two copies of passport size photographs duly attested by a Gazetted Officer. (b)Attested copies of Matriculation certificate, Diploma in cooking from any recognized e.g ITl/VocationalCollege etc for the post of Civilian Cook and 10 + 2 certificate for the post of Stenographers Grade-ll in support of date of birth. (c) Two self addressed envelopes affixed with appropriate postagestamps.
3. Duration of vacancies -
Initially two years of probation and then permanent subject tosatisfactory performance. 4. No TA / DA is admissible during the written/interview test. 5. Candidateshaving more than one spouse or have married another spouse while the first spouse is alive are noteligible to apply. 6. The selected candidates should be physically and medically fit to carry out theirassigned duties. 7. Last date for receipt of application is 14 days from the publication of advertisement.No application will be-accepted in person by hand or through any representative. 8. A written test islikely to be taken for short listing of candidates, Date, time and venue of tests and interview will beintimated separately by post to the eligible candidates whose application will be found in order.
OFFICER COMMANDING TROOPS, HQ 21 Sub Area, PIN-908021, C/0 56APO
Latest passportsize photographduly attestedLatest passportsize photographduly attested
COMPANY OPENINGNEW OFFICE
Direct Job. Vacancy 19 Male/4 Female(No Donation/NoExperience)
{¾æS¿†ÿæ:
10th
Lÿçºæ
+2 and above.
þæÓçLÿ Aæß
upto Rs. 11000/-
ÓÜÿ
accomodation Free.Age Below 30yrs. Contact with Biodata within 7 days.
MICRO EXPANSION
N/6 - 315, 1st Floor, Infront of Bank of Baroda, JayadevVihar, Bhubaneswar-15, Ph: 9238100178
SAHA INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS(Aided Institution under Department of AtomicEnergy, Govt, of India)Sector-I, Block-"AF", Bidhannagar, Kolkata-700 064Phone: 2337-5345-49 (5 lines), Fax: 091-33-23374637, Website: www.saha.ac.inJUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP IN PHYSICS &BIOPHYSICAL SCIENCES (2013-14 SESSION)
Applications are invited for admission to Junior ResearchFellowship Programme in Physics & Biophysical Sciences of theInstitute.
WHO CAN APPLY :
PHYSICS : Masters degree in Physicsor in Applied Mathematics; BIOPHYSICAL SCIENCES : Mastersdegree in Physics or Chemistry with Life Science at the 10+2level or Masters degree in Life Sciences with Chemistry andMathematics at the 10+2 levels. Candidates currently appearingin their final examinations for the above degrees may also apply.
HOW TO APPLY :
Only on-line applications are accepted on orbefore
31st December, 2012.
Please visit the websitewww.saha.ac.in for further details and for the on-line applicationform.
FELLOWSHIP AND HOSTEL ACCOMMODATION:
Thefellowship is Rs. 16,000/- per month with a contingency amountof Rs.20,000/- per annum. Medical benefits and HRA as per rulewould also be admissible. Limited hostel accommodation willbe available.
(V.V. Mallikarjuna Rao), Registrar
District project office, rte-ssa, boudh
The eligible waitlisted candidates in respect of +2 CT (Trained &Untrained) category bearing Index No. - 304, 836, 332, 892, 1302,444, 684 as well as'B.A./B.Sc. with B.Ed (Trained & Untrained)category bearing Index No. - 0412, 0530, 0140, 0559, 0566, 0543,0321,0437, 0270,0248,0025,0114,0078 have been asked throughRegistered Post to attend the District Project Office, SSA, Boudhon 18.12.2012 at 10 A.M. for execution of agreement & issue ofengagement order. The list of these waitlisted candidates selectedto be engaged against subsequent vacancies of the respectivecategory of selected candidates who did not turn up for agreement /joining or tendered resignation have also been published in thedistrict website www.boudh.nic.in and notice board of O/o.Collectorate, Boudh, DRDA, Boudh, D.I. of Schools, Boudh, DPO,SSA, Boudh vide this Office Order No. 3426, dated 12.12.12 (for+2 CT Category) & Office Order No. 3425, dated 12.12.12 (forB.Sc./B.A. with B.Ed Category). Hence, the above candidates areinformed that in case they do not receive the call letter they canattend this office on 18.12.2012 at 10 A.M. for execution ofagreement & issue of engagement order treating this notice as callletter.
District Project Coordinator, RTE-SSA, Boudh
Govt, of India, Ministry of DefenceGun & Shell Factory, Cossipore, Kolkata - 700002
The General Manager, Gun & Shell Factory, Cossipore, Kolkata -02 invites online applications from the Indian Nationals fulfillingthe requisite criteria for the following posts.
Description of posts:Name of the Post: FIREMAN. Scale of pay: PB-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 1900
.
Age
: 18 - 25 yrs as onclosing date for receipt of the application.
Educational and otherqualifications required for Direct Recruits
: (i) Matriculation, (ii)Must have completed basic course {not less than six (6) months)on elementary fire fighting from an Institute recognized by StateGovernment / Government of India, (iii) Must be physically fit andcapable of performing strenuous duties. This requirement will betested as under, (a) Height without Shoes: 165 cms. (b) Chest:unexpanded- 81.5 cms. & expanded- 85 cms. (C) 'weight.Minimum 50 kgs. Endurance Test: (d) Carrying a man (FiremanLift of 63.5 kgs. to a distance of 183 mtrs. within 96 Seconds)(e) Clearing 2.7 mtrs. wide ditch landing on both feet (long jumps),(f) Climbing 3 mtrs. vertical rope using hands and feet. Note.-Concession of 2.5 cms. in height or chest may be allowed for themembers of Scheduled Castes or Scheduled Tribes candidatesfrom hilly areas.
Fee
: Rs. 50/-. SC candidates are exempted fromthe examination fete. The desirous candidates may visit ourwebsite 'gsf.gov.in' for applying online. For more data go toadvertisement menu and click on Jobs. Related notification to theffect will be given in the same website.
Note:
The number ofvacancies may vary due to changed circumstances
GENERAL MANAGERGUN & SHELL FACTORY, COSSIPORE, KOLKATA - 700 002

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
dhirenkumar104 liked this
bimakumar liked this
rashmi_liku liked this
Debadutta Mishra liked this
motilalpruseth liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->