Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
giaotrinhnamhoc

giaotrinhnamhoc

Ratings: (0)|Views: 1,678|Likes:
Published by namlun294

More info:

Published by: namlun294 on Dec 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
TR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C C
N TH
Ơ 
 
VI
N NGHIÊN C
Ứ 
U VÀ PHÁT TRI
N CÔNG NGH
SINH H
C
***********
GIÁO TRÌNH
Môn N
M H
C
Biên so
n: PGs. Ts. NGUY
N V
Ă
N BÁPGs. Ts. CAO NG
C
Đ
I
PTs. NGUY
N V
Ă
N THÀNH
2005
 
 
L
ờ 
i nói
đầ
u
 
 Nh
m m
c
đ
ích cung c
 p thêm nh
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n
để
sinh viên h
c t
 p t
tmôn Lý thuy
ế
t N
M H
C, Giáo trình
đượ 
c so
n theo th
t
phân lo
i c
a ngành N
Mvà có nh
ng ví d
c
th
nh
ng loài n
m tiêu bi
u c
a t
ng ngành ph
(hay l
ớ 
 p) trong
đ
ót
t
ươ 
ng
đố
i
đầ
y
đủ
nh
ng
đặ
c
đ
i
m sinh h
c c
a m
i nhóm n
m thông qua nh
ngd
ng khu
n ty, c
ng mang túi (b
c) bào t
, các lo
i bào t
, tóm t
t nh
ng vòng
đờ 
i v
ớ 
inh
ng
đặ
c tính sinh s
n h
u tính.... tiêu bi
u và nêu lên nh
ng khác bi
t
t gi
a cácngành ph
(l
ớ 
 p)
để
sinh viên có th
so sánh và nh
n bi
ế
t s
khác nhau gi
a các gi
ngtrong m
t h
hay gi
a các l
ớ 
 p trong ngành. Giáo trình N
M H
C
đượ 
c so
n t
ươ 
ng
đố
ichi ti
ế
t
để
sinh viên
Đạ
i h
c và c
h
c viên Cao h
c các ngành h
c liên quan tham kh
onh
ng thông tin c
n thi
ế
t
đế
n ngành h
c.Chúng tôi mong r 
ng giáo trình s
 
đ
óng góp
đượ 
c nh
ng thông tin c
th
v
mônh
c này và ch
c ch
n giáo trình s
còn nh
ng thi
ế
u sót, chúng tôi hy v
ng các
đồ
ngnghi
 p góp ý
để
cho giáo trình ngày càng hoàn thi
n h
ơ 
n.
 
 Ngoài ra, có nh
ng t
 
đượ 
cd
ch t
các t
 
đ
i
n Sinh h
c Anh - Vi
t s
gây s
ng
nh
n, chúng tôi
đ
ã chú thích ph
nti
ế
ng Anh.
TM. Nhóm biên so
nPGs. Ts. Cao Ng
c
Đ
i
 p
 
Giáo trình N 
ấ 
m h
c: Biên so
n PGs. Ts. Nguy
ễ 
n v
ă 
n Bá
Ch
ươ 
ng 1
ĐẠ
I C
ƯƠ 
NG V
N
M M
C
 N
m m
c (fungus, mushroom) là vi sinh v
t chân h
ch,
ở 
th
t
n (thalophyte),t
ế
bào không có di
 p l
c t
, s
ng d
d
ưỡ 
ng (ho
i sinh, ký sinh, c
ng sinh), vách t
ế
bàoc
u t
o ch
y
ế
u là chitin, có hay không có celuloz và m
t s
thành ph
n khác có hàml
ượ 
ng th
 p. N
m h
c (Mycology)
đượ 
c khai sinh b
ỡ 
i nhà th
c v
t h
c ng
ườ 
i Ý tên là Pier Antonio Micheli (1729) qua tài li
u công b
“gi
ng cây l
” (Nova Plantarum Genera)nh
ư
ng theo Giáo s
ư
Ekriksson Gunnan (1978) thì ng
ườ 
i có công nghiên c
u sâu v
 n
m m
c l
i là Elias Fries (1794 - 1874).Theo Elizabeth Tootyll (1984) n
m m
c có kho
ng 5.100 gi
ng và 50.000 loài
đượ 
c mô t
, tuy nhiên,
ướ 
c tính có trên 100.000
đế
n 250.000 loài n
m hi
n di
n trêntrái
đấ
t. Nhi
u loài n
m m
c có kh
n
ă
ng ký sinh trên nhi
u ký ch
nh
ư
 
độ
ng v
t, th
cv
t,
đặ
c bi
t trên con ng
ườ 
i, cây tr 
ng, v
t nuôi, s
n ph
m sau thu ho
ch ch
ư
a ho
c
đ
ãqua ch
ế
bi
ế
n, b
o qu
n. M
t s
là tác nhân gây b
nh, làm h
ư
các thi
ế
t b
th
y tinh b
oqu
n không t
t nh
ư
ng c
ũ
ng có nhi
u loài có ích nh
ư
t
ng h
ợ 
 p ra acit h
u c
ơ 
, thu
ckháng sinh, vitamin, kích thích t
t
ă
ng tr 
ưở 
ng th
c v
t
đ
ã
đượ 
c
đư
a vào s
n xu
t côngnghi
 p và có m
t s
n
m
đượ 
c dùng làm
đố
i t
ượ 
ng nghiên c
u v
di truy
n h
c.
1.Hình d
ng, kích th
ướ 
c, c
u t
o c
a n
m m
c
1.1 Hình d
ng và kích th
ướ 
c
M
t s
ít nâm
ở 
th
 
đơ 
n bào có hình tr 
ng (yeast=n
m men),
đ
a s
có hìnhs
ợ 
i (filamentous fungi=n
m s
ợ 
i), s
ợ 
i có ng
ă
n vách (
đ
a bào) hay không có ng
ă
n vách(
đơ 
n bào). S
ợ 
i n
m th
ườ 
ng là m
t
ng hình tr 
dài có kích th
ướ 
c l
ớ 
n nh
khác nhautùy loài.
Đườ 
ng kính c
a s
ợ 
i n
m th
ườ 
ng t
3-5µm, có khi
đế
n 10µm, th
m chí
đế
n1mm. Chi
u dài c
a s
ợ 
i n
m có th
t
ớ 
i vài ch
c centimet. Các s
ợ 
i n
m phát tri
n chi
udài theo ki
u t
ă
ng tr 
ưở 
ng
ở 
ng
n (
Hình 1.1
). Các s
ợ 
i n
m có th
phân nhánh và cácnhánh có th
l
i phân nhánh liên ti
ế
 p t
o thành h
s
ợ 
i n
m (mycelium) khí sinh xù xình
ư
bông. Trên môi tr 
ườ 
ng
đặ
c và trên m
t s
c
ơ 
ch
t trong t
nhiên, bào t
n
m, t
ế
  bào n
m ho
c m
t
đ
o
n s
ợ 
i n
m có th
phát tri
n thành m
t h
s
ợ 
i n
m có hình d
ngnh
t
đị
nh g
i là khu
n l
c n
m (
Hình 1.2
)
1
 

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mai liked this
Mai liked this
Yuki Hana liked this
esgar_21_27 liked this
matnapitxi liked this
Ha Huyen liked this
dqdungdh08dd liked this
Ngo Thu Ha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->