Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
12. Pinagpala Ka Na Ba Sa Pagpatong Ng Kamay?

12. Pinagpala Ka Na Ba Sa Pagpatong Ng Kamay?

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by Jun Tabac
Isa ito sa mga pangunahing katuruang dapat malaman ng isang bagong Cristiano (Hebreo 6:1,2).
Isa ito sa mga pangunahing katuruang dapat malaman ng isang bagong Cristiano (Hebreo 6:1,2).

More info:

Published by: Jun Tabac on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2010

pdf

text

original

12. Pinagpala Ka na ba sa Pagpatong ng Kamay?
Kaya't iwan na natin ang mga unang simulain ng aral
ni Cristo, at tayo'y magpatuloy [tungo] sa kasakdalan,
na huwag nating muling ilagay ang saligan … ng aral
tungkol sa …A PAGPAPATONG ng mga kamay …. At
ating gagawin ito, kung ipahihintulot ng Diyos.
(Hebreo 6:1,2).
I. Ayon sa talatang ito, ano ang isang panimulang aral ang dapat mong
matutunan tungo sa kasakdalan? AngA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ng
kamay.
… pinagkurus ni Israel ang kanyang kamay atip i n a t o n g ang kanans a
ulo ng nakababatang si Efraim at ang kaliwa sa ulo ni Manases. At sila'y
binasbasan, "Pagpalain nawa kayo at palaging subaybayan, ng
Diyos.... (Genesis 48:14-20).
May nagdala ng mga bata kay Jesus upangip a to n g niya sa mga ito
ang kanyangk a m a y at sila'yBIPA N A L A N G IN. Ngunit pinagalitan sila ng
mga alagad. Sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga
bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang
mapapabilang sa kaharian ngCL A N G IT." (Mateo 19:13-14).
II. Mula sa aling kaharian makatatanggap ng MGA PAGPAPALA SA
PAMAMAGITAN NG PAGPAPATONG NG MGA KAMAY?Sa kaharian
ngC_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Tingnan natin ang ilan sa mga pagpapalang ito:
Si Josue … ay puspos ng Espiritu ng karunungan, sapagkat
ipinatong ni Moises ang kanyang mga kamay sa kanya. Pinakinggan siya
ng mga anak ni Israel
.
(Deuteronomio 34:9 BB).
Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang
kanyang kamay kay Saulo. "Kapatid na Saulo," wika niya, "pinapunta ako
rito ng Panginoong Jesus ... upang muli kang makakita, atm a p u s p o s
ngD ESPIRITU SANTO"(Gawa 9:17; 8:17-19; 19:6).
A. Pagkapuspos ngD ____________ __________
Huwag mong pababayaan angEIP IN A G K A L O O B sa iyo ng Espiritu
Santo ayon saFIN IH U L A nangi p a t o n g sa iyo ng matatanda sa iglesya
ang kanilang kamay (1Timoteo 4:14).
B. Pagtanggap ngE_________ ng Espiritu Santo.
17 Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng
kapangyarihan: sa pangalan ko'y …GG A G A L IN G ang mga maysakit na
mapatungan ng kanilang mga kamay." (Marcos 16:17,18)
C.GPA G
_______________ sa sakit (Marcos 5:23; 6:5; 7:32; 8:23,25;
Lucas 4:40; 13:13; Gawa 28:8; 9:12).
… may dumating na isang pinuno … ang sabi, "Kamamatay lang po ng
aking anak na babae; ngunit sumama lamang kayo sa akin ati p a t o n g

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->