Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Karoora Muktar Kan Bara 2003

Karoora Muktar Kan Bara 2003

Ratings: (0)|Views: 1,123|Likes:
Published by hundee

More info:

Published by: hundee on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2012

pdf

text

original

 
Seensa
Sirnoota dabran keessa magaaloonni xiyyeefannaa arkachaa waan hinturiniif rakkoon magaala teenyaa akkuma magaaloota biro baay’eexaxamtuu fi tan hidda gadifageefateedha.Rakkoolee baay’ee barabaraan dabalaa dhufte tana hiikuuf mootummaan biyya keenyaa Imaammataa fi Tarsiimoo misooma magaala baafate hojitti hiikuudhaan lafa qabatu seerootaa fi hojimaata haarayasadarkaa sadarkaan jiru qopheessuu fi humna raawwachisummaa isaacimsuuf tattaaffiin taasifama jira tattaaffii kanaaniis bu’aan gaariingal’maa’u Jalqabee jira.Kanaafuu raawwii bara 2002 dabranii qorachuudhaan leenjii tarsiimoomuuxannoo gaggaarii babal’isuu irraa argamanii fi waltajii marii adda addaasadarkaa wirtuutti gaggeefaman irratti yaada ummataa ka’an akkaka’oomsatti fudhachuun karoora Ji’oota jahan dhuufanii kan qophaa’ee jira.Karoora kana keessatti kaayyoo, galma, hojiiwwan Ijoo fi gurguddoo fikallatti raawwii kaayyame jira.
 
Kutaa 12- Haala Waliigalaa2.1 Hundeeffama Qajeelcha Tajaajila ManaQopheessaa
Magaalaan Awwadaay Finfinnee irraa km 500 Godina HarargeeBahaa Aanaa Haramaaya keessatti argatii Haalii qileensa isii baddadaree yemmuu tahu baayinni ummataa dhiira 12143 dhalaa 11527waliigala 23,670 akka tahe ni tilmaamama.Manni Qopheessa magaalaa Awwadaay kan dhaabate bara 1991hoggaa tahu saniin dura akka araddaa maqaa tokkotti Awwadaay 03 jechuun mana Qopheessaa magaalaa Haramaaya jalatti bulaa turtebara 1996 tti Labsii 65/95/magaalaoota naannoo Oromiyaa bifahaaraan ijaaraman magaaloota 20 marsaa duraa caaseefama fihojmaata fooyya’een hojii Bulchiinsa gaariifi hirmaanna ummatamirkaneessuun misooma arifachiisaa fiduuf dhaabatan keessaasadarkaa 4A kanameefi ofiin of bulchuu jalqabde magaaloota naannooOromiyaa keessatti argaman 376 keessaa magaaloota diigdamanmarraa duraatiif riifoormii keessa galan keessaa takkaa tahu isiixiyyeefannaa mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaa tahaaf kanne kan agarsiisuu dha.Qorannoon Topogiraafi Magaala kan gaggeefame bara 1993keessa hoggaa tahu bara 1995 keessaa maastarpilaaniin magaalaahojjatameefi bara 1996 keesa hojiira ooluu eegale balinni lafaamaastar pilaaniin ammatame heektara 394 taha.Magaalaan Awwadaay daldalaasssss sa’aa 24 tiin tan beekamtuhoggaataatu magaalaa seena qabeessa fi daldalaan beekamtuutaateeHararii fi Dirreedhawaa jiddutti Daandii guddaa kan walqunnamtuwaan taateef sochii investimantiitiif mijooytuudha.
 
Mootummaan naannoo Oromiyaatiifi Biiroon hojii fi misoomamagaalaa Oromiyaa sochii magaalaa tana ilaaluun Amajii bara 1999irraa eegale magaala 2
ffaa
Bttii akka guddatu taasisanii jiran.Sochii daldalaa sa’aa 24 magaalaa tana keessaatti gaggeefamuurakan ka’ee guyyaatti namooni 5000 olii magaalaa tanaa seenanii kanbahaan hogaa ta’uu konkolatoonii bayeeniis magaalaa tana seenaniittibahan.Rakkoolee gurguddoo magaalaan tun qabduu keessaa :--Daldaala jimaattiin walqabatee kosiin garabaa tonii 2 hanga 3tahuu guyyatti magaalaa kan seenuu tahu.-Waggootaa dheeraadhaaf xiyyeefanaa dhabuu irraa kan ka’eehanqinaa bu’uura misoomaaf tajaajilaa hawaasumaa kana qabuta’u.-Sababaa hojii barbadattiin namooni bayeen gara magaalaa wanseenaaniif hojii dhabdumaan babalachuu.-Iddoowwan daldalaa adda addaa babaalaachuu dhabuu irraakana ka’ee dandii gudaa rratti daldaalii babaalchuu.
2.2 Gurmaa’insaa fi Caaseeffama Humna namaa Waajjiraa
Caasaan Bulchinsa Magaalaa kantiibaa fi koree kaantiibaatiin kan hogganamanwaajjiroota mootummaa adda addaa fi Qajeelcha Tajaajila Mana Qopheessaa akkasumaof keessaa kan qabdu hoggaa tahu.
Muddee bara 2001 keessaa BulchiinsaAraddaa lamatti caasaan isaa hayyamamee dha. Kun rakkoomagaalaa keessa hanga tokko furuu danda’ee jira.
Qajeelcha TajaajilaMana Qopheessaa dabalatee adeemsa hojii qoratame, Adeemsa hojii DeeggarsaBulchinsa Qabeenyaa Humna Namaa, Adeemsa hojii ijoo Misooma Dabarsaa BulchinsaManneenii, Adeemsa Hojii Kenna Tajaajila fi Ragaa Hawaasummaa Adeemsa Hojii ijooQulqullinaa fi Magariisuu magaalaa, Adeemsa Hojii Bu’ura Misoomaa Dizaayinii fiIjaarsaa kan jiran hoggaa tahu. Kutaan Qajeelcha Tajaajila Mana Qopheessaa fi KutaanTajaajila Diinagdee JBAHn kan hin qoratamne yammuu tahu adeemsi HojiiGurmaa’insaa fi Deeggarsa Bu’ura Magaalotaa fi Adeemsii Hojii Qophii karooraa,Hordoffiifi gamaaggama raawwii qorannoon JBAH irratti gaggeeffamtullee caasaa nuuf 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Wendiye Mamuye liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->