Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
62Activity
P. 1
Mga Maiimpluwensyang Akda

Mga Maiimpluwensyang Akda

Ratings:

2.67

(1)
|Views: 13,115|Likes:
Published by Radie Colendra

More info:

Published by: Radie Colendra on Jan 06, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2015

pdf

text

original

 
Obkbc kb Abywcbpbk
Bkm Ojocjzb h Obkbc kb Abywcbpbk bz ahcgayzhk km jobp%jobkm emb cjorhkm kbywywcbp khhkmwkbkm vbkbnhk+ Kbmyjewcb jph yb ybcjpbkm OJOCJZB kb bkm jojm ybojnjk bz cjorh+ Jph bz kbnbpj ybpbpchkm obnbmj4 bkm Cwebkm Pjvbk bp bkm Obmhkm Pjvbk bp Bvhirzvnb+ Bkm ybcjpbkm Pjvbk bzkbmyjewcb yb ybcjpbkm Cbpjk kb Pgypbegkpwe# kb kbkmbkmbnwcwmbkm abchhobk bp abywk`wbk+Cwebkm PjvbkYb emb Ngorgh bkm Cwebkm Pjhvbk bz kbnbpj yb pbpchkm obnbmj4 Bkm Obpby#Emb Vrhvgpb bpAbywcbpbk+ Bkm emb kbwkbkm cjorh km Cwebkm Pjvbk bz pjkbpb}bm kb Vgkpgwin+ Bkm emb cjorhkmjph bz kbmybybb` km vbkbkbevbcbpbzb yb @jzhy# bkm emb abwpwybk# vbmcjanb yb owhkm ybkcjowpbk bp ownbz kj Borbnbe+ Yj Borbnbe abybeb bkm abkzbkm vbejczb bz kbmcbaobz vbpwkmh yb Ibkbbk+@hhk mjkb}b yjzbkm bcjvjk bp kbabpbaby yb vbkmwkmwkb kj Ehjygy%G^H@WY+ Yjcb bz kbvb`vb` ybYjkbj Vgkjkywcb yb mjpkb km Eg`jpgrrbkjbk Ygb bp _g` Ygb+ Bkm emb a}gkph yb cjorhkm jph bzkbmvbvbnj}bpjm km emb abobkbcbk pwcb` km vbmcjanb yb ybkcjowpbk# vbmobnb# bkm pgevch km Obogc#bkm G~h`wy# bkm vbmojojmbz km emb obpby bp abwpwybk bp bkm vbmobmyba km emb pbh+ Jph rjk bkmkbmpbpbmcbz km emb `bajcbkm pwcb# bkm abkpb kj Cbegn# bkm vbmobobyoby yb emb Vbprjbrah# bkmb}jp kj Ehygy bp bkm ogk`jyzhk kj Ehjygy+ Kbmpbpbmcbz `jk jph km emb vjcjkm pbh pwcb` kj Khbn#Borbnbe# Chp bp Dbiho+ Jvjkbcjcj}bkbm `jk `jph bkm pwkmahc yb emb cwvbjk bp bkm Mb}bjk khhkmwkb# bkm wyha bp bvhz yb owk`ha Yjkbj# bkm kbkmzbrj yb Ibkbbk# bkm brah bp job vb+ Bkm vbmjmjkmebpbvbp km pbh km pbh bkm kbm`bcb yb abkjcb yb Cwvbkm Vbkmbah+Obmhkm PjvbkJph bkm kbmybybb` km obmhkm rgcbyzhk km pbh yb @jzhy+ Jph bz kbywywcbp yb vbkbnhk khhkmkbmjobob} bkm Jevgrzhkm _hebkh nbkmmbkm yb nwcjkm vbkwkwkmawcbk kj Nbrjkm Ngrh` .9= O+I+*bkm emb pbmbywkh` kj Arjyph bz pjkbpb}bm kb Bvhyphcgy + Yj Dgywy bz jybkm Nw`zh kb kbkbkjkjrbnbk yb Mbcjcgb yb njcbmbkm obnbmj km Vbcgy pjk+ Bkm Jchm km Mbcjcgb bkm pjkwpwahz kb jchmawkm ybbk kbvbpjmjc kj Dgywy bkm jybkm obmzh+ Kbvbchho `jk `jph bkm Ybevwkm Wphy km @jzhy kbjojkjmbz abz Ehjygy yb owk`ha km Yjkbj+ Vbrb kbebk yb emb Arjypjzbkh bkm ojocjzb bz ownbz kbybcjpb km @jzhy + Bkm Cwebkm Pjvbk bz ebz 07 h 0< kb cjorh ybekpbcbkm bkm Obmhkm Pjvbk bzebzrhhk cbebkm ?= cjorh+Yb Obmhkm Pjvbk bz ebz bvbp kb gobkmngcjypb yjkb4 Ebpgh# Ebrihy# Cwiby bp Dwbk+ Bkmgobkmngczh abz ybk Ebrihy bkm kbwkbkm jywcbp+ Jph bz jyjkwcbp yb _heb+ Bkm ywewkh` kbejkmkbjywcbp bz abz Ybk Ebpgh kb jyjkwcbp yb Bkpjhin khhkm :6 O+I+ bkm gobkmngczh kbebk bzhk abzYbk Cwiby bz kbjywcbp yb Mrgyzb khhkm >6 O+I+ vbrb yb abowpjnbk km vjkbabebpbby kb ybPnghvnjcwy kb ebbbrjkm ebpbby kb hvjyzbc yb _heb+ Bkm gobkmngczh kj Ybk Dwbk bkm kbmybybb`km ewcjkm vbmabownbz kj Arjyph bkm ywewkh` kb mrwvh bz pjkbpb}bm kb emb vrhvgpb# `bnjc jph bzkbmpbpbmcbz km emb cjorh km emb Nw`zh yb vbajajvbm%wmkbzbk kjcb yb @jzhy+ Yjkb Dgrjejbn bz
 
jyjkjcbkm khhkm vbkbnhk km vbmabyjrb km Dgrwybcge+ Yj Jybjbn bkm kbabybayj yb kbmjkm vbm%bb}bzkjkb Dw`bn bp Byyzrjbn+ Yj Gtgajgc bkm pjkbmwrjbkm pbmbvbmvcbkh km rgcjnjzhkm Dw`bjyeh `bnjc ybyjzb bkm kbmojmbz km vcbkh yb emb Jyprbgcjpby+ Bkm vbkmwkbnjkm `jojyzhk km Cwebkm Pjvbk bzbkm Ejyigccbkghwy+ @jph ebpbpbmvwbk bkm emb ybceh# ahcgayzhk bp bkm emb njekh# Bkm embpwcbkm mb}b kj @b|j`# Vrh|grhy kbkbmojojmbz km emb ebmbmbk`bkm vbzh yb vbkm%brb}%brb} kb ownbz + Dho awkm ybbk ebpbpbmvwbk bkm abnwcwmbk km vbmnjnjrbvkm emb pbh# Yhkm hl Ygcgehk#_wpn ’pwkbz kb vbmebebnbc# Cbegkpbpbjhky% abojmwbk km pbh# Giicgyjbypgy%cjorh km abbcbebk#Gypngr kbmybybb` km abybmbkbbk# @bkjgc% cjorhkm kbmcbcbebk km emb a}gkphkm emb obzbkj#Inrhkjicgy2 bk` ?# Gyrbn bp Kgnhebn kb kbmyybcbzybz km abybzybzbk km Jyrbgc+Bvhirzvnb Kbywcbp yb vbmjpbk km 966 bp 266 O+I+ Yb emb Vgrhpgypbkpg bp Nw`zh jph bz jkjrgrgyvgphkmwkjp njk`j ebyzb`hkm vjkbnbnbcbmbnbk+ Jph bz kbmyjewcb yb wkbkm cjorh kj Gy`rby bp bkm vjkbabebnbcbmbkm obmbz kb kbywcbp `jph bz bkm pwkmahc yb 9 Mwbr`yegk# kb kbmvbvbcj}bkbm kbbkm abphphnbkbk bkm vjkbabebpjobz kb vbkbkmmbcbkm yb ewk`h+
 
Bacbp km Emb Brb}
 
Bkm acbyjah km Ihklwijbkjyeh bz bkm bvbp kb cjorh km cjebkm acbyjab+ Bkm bvbp kb cjorh bzbkm4 Bkbcgipy# Egkijwy# @bajcbkm abrwkwkmbk# bp @haprjkb km emb Bob+ Bkm cjebkm acbyjab bzbkm4Cjorh km Pwcb# Cjorh km Abybzybzbk# Cjorh km Vbmobobmh# Pbwkbkm Pbmyjohc bp vbmpwpwrhnbobkm bkm bvbp kb cjorh bz pbcb km emb hvjkjhk bp pghrzb kj Ihklwijhwy+ Bkm @haprjkb kj Bob bzabcjejpbkm jkjcbcbrb}bk bkm vjchyhvjzb bp abjyjvbk km Ihklwijbkjyeh+ Jph bz vjkbabebmbk`bkmebvbmawawkbk km jevhrebyzhk awkm mwyphkm ebpwpwkbk bkm pwkmahc yb vjchyhvjzb kmIhklwijbkjyeh+ Bkm @bajcbkm Abrwkwkmbk bkm wkb yb bvbp kb cjorh bp jph rjk bkm wkbkm cjorhkm vjkbm%brbcbk bkm emb obpby yb vbbrbcbk+ Yjkbyboj rjk kb bkm @haprjkb km Bob bp @bajcbkmAbrwkwkmbk bz abvbajvbajkbobkmbk yb emb obpb awkm ybybwcwnjk nbobkm yjcb bz obpb vb+ Bkm@bajcbkm Abrwkwkmbk bz pwebpbcbabz yb rgcbyzhk km jk`joj`}bc bp abbzwybk km ewk`h kb bkm jojmybojnjk bz rgcbyzhk yb vbmjpbk km gpnjiy bp vwcjpjab+ Bkm Egkijwy bz ebzrhhkm vjphkm abobkbpb kbebz vbkmbcbk kmwkjp jph bz eby ebowpj yb Bkbcgipy+ Jkjjyjv km emb pbh bkm @zkbypjzbkm Nbk kb yjEgkijwy ejyeh bkm ywewcbp km cjorh+ Vbmabpbvhy kbebk km vbkbkbcjayja km emb jyahcbr kmbzhkbz cwebcboby kb bkm gypw`zbkpg kj Egkijwy bkm ywewcbp km cjorh bp jkbzhy cbebkm jph kjEgkijwy+Bkm cjorh kj Egkijwy bz kbmvbvbcj}bkbm km vjchyhvjzb kj Ihklwijwy+ Bkm Bkbcgipy bzjybkm cjorh km emb yjvj kj Ihklwyjwy nbobkm ajkbabwybv kjzb bkm abkzbkm emb gypw`zbkpg h embpbh+ Jph bz jyjkwcbp km abkzbkm emb gypw`zbkpg bp ?6 abobkbpb `jph bkm ebz vbkmbcbk+ Njk`jmbbkhkm abbzhy bkm Bkbcgipy ybvbmabp jph bz jybkm yjevcgkm ahcgayjzhk km emb yjvj ewcb abzIhklwijwy awkm ybbk njk`j ojkbkmmjp awkm abjcbk# ybbk# obajp# yjkh bp bkh bkm kbkmzbrj vbmabpbvhy+Awkm abzb ebnjrbv jkpjk`jnjk bkm jojm ybojnjk kjph+ Njk`j ebmbk`bkm cjorh bkm Bkbcgipy vbrb vbmyjewcbbk km vbm%bbrbc pwkmahc abz Ihklwijhwy+Bkm cjorhkm jph bz kbkmbkmbjcbkmbk kmebnbobkm hrby wvbkm ebjkpjk`jnbk bkm ob}bp ybcjpb bp vbkmwkmwybv+
Bkm Cjorh km Pwcb bz kbmcbcbebk km ebnjmjp yb 966 pwcb abybeb bkmvjkbabebpbk`bkm pwcb km Pyjkb+ Vjkbybwcj kj Ihklwijhwy ewcb yb abkzbkm embgypw`zbkpg bkm cjorh `bnjc mbmbejpjk kzb jphkm ebpgrjbc yb abkzbkm vbmpwpwrhybvbmabp kbjyjv kjzb kb awkm njk`j kbpjk bcbe bkm –vhgprz― bz njk`j pbzh ebrwkhkmebmybcjpb+ Kbkjkj}bcb yj Ihklwijhwy kb bkm –vhgprz― bz ebabpwpwchkm vbrbebjkpjk`jnbk bkm abphphnbkbk# vbcbmbkbvjk bkm vbmababjyb yb ob}bp pbh bpvbcbmbkbvjk bkm eby ebowpjkm vbm%jkpjk`j yb abcjabybk+ Bkm Cjorh km rjp}bc bzpwebpbcbabz yb ebbphy kb vhreb km ygrgehkzb+ Jph bz ebzrhhkm 9 obnbmj4 2+ Bkm_jp}bc km Tnhw% pwewpwahz yb mhozgrkh km `bzkbypjzbkm Tnhw4 ?+ Igrgehkzb%kbmcbcbebk km emb obpby yb vbkmzbzbrj yb ownbz km emb ebpbpbby1 9+ Cjorh km_jp}bc% jph bkm vjkbabebnbobkm obnbmj km cjorh kb kbmojojmbz km jevhrebyzhkpwkmahc yb emb bcjpwkpwkjk bp em bwphy awkm vbbkh vbewkwbkbkm emb ab}bc+ BkmCjorh km Abybzybzbk bz kbmcbcbebk km abybzybzbk km pyjkb ewcb yb vjkbabwkbkmvbkbnhk km gevgrb`hr kb kbm`bcb km emb abmbejpbk km yjojcjybyzhk yb emb Pyjkhyb vbebebmjpbk km `jkbypjzbkm ^jb# Ynbkm bp Tnhw+ Pjkwpwrjkm km emb Pyjkh kb bkmabybzybzbk bkm vjkbabjevhrpbkpg `bnjc yb vbmbbrbc yb kbabrbbk+ Bkm Pbwkbkm Pbmyjohc bp Pbmcbmby bz jybkm vbnbzbmbk km emb vbkmzbzbrj kb kbmbkbv yb obzbk kjIhklwijhwy+ Bkm Cjorh km Vbmobobmh bz cjorh km vbmnjnj}bcbz kb kbmybyboj km

Activity (62)

You've already reviewed this. Edit your review.
Rein Perez Yauna liked this
Vakirsadsukorn Saret added this note
SUPER...... INFORMATIVE
Radie Colendra added this note
nahirapan akong mag-Google Translate nyan...HAHA
Radie Colendra liked this
fred liked this
Ghelai Turno liked this
jkfgvch liked this
Sam Montesclaros De Vera added this note
my pdf file ka nyan? gagawin ko po sanang reviewer

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->