Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Luoc Su Thoi Gian1

Luoc Su Thoi Gian1

Ratings: (0)|Views: 22 |Likes:
Published by Chuc Nguyen

More info:

Published by: Chuc Nguyen on Oct 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2011

pdf

text

original

 
L
ƯỢ
C S
Ử 
TH
I GIAN 1
http://ebooks.vdcmedia.com
M
C L
C
L
u c
c s
n 10..............................................................................................................................46Ph
 
Stephen Hawking 2
http://ebooks.vdcmedia.com
 
L
ƯỢ
C S
Ử 
TH
I GIAN 3
http://ebooks.vdcmedia.com
L
ờ 
i gi
ớ 
i thi
u c
a nhà xu
t b
n Bantam Books
[...] Chúng ta
đ 
ang s
ố 
ng cu
c s
ố 
ng hàng ngày c
a chúng ta mà h
u nh
ư 
không hi
ể 
u
đượ 
cth
ế 
gi
ớ 
i xung quanh. [...] Ngo
i tr 
ừ 
tr 
em (vì chúng còn bi
ế 
t quá ít 
để 
không ng 
n ng 
i
đặ 
t ra nh
ữ 
ng câu h
i quan tr 
ng), còn ít ai trong chúng ta t 
ố 
n th
ờ 
i gian
để 
b
ă 
n kho
ă 
n, t 
i sao t 
ự 
nhiên l 
i nh
ư 
th
ế 
này mà không nh
ư 
th
ế 
khác, v
ũ
tr 
ra
đờ 
i t 
ừ 
 
đ 
âu, [...]
Chúng ta
đ
ang s
ng cu
c s
ng hàng ngày c
a chúng ta mà h
u nh
ư
khônghi
u
đượ 
c th
ế
gi
ớ 
i xung quanh. Chúng ta c
ũ
ng ít khi suy ng
m v
c
ơ 
ch
ế
 
đ
ãt
o ra ánh sáng m
t tr 
ờ 
i - m
t y
ế
u t
quan tr 
ng góp ph
n t
o nên s
s
ng,v
h
 p d
n - cái ch
t keo
đ
ã
ế
t dính chúng ta vào trái
đấ
t, mà n
ế
u khác
đ
ichúng ta s
xoay tít và trôi d
t vào không gian v
ũ
tr 
, v
nh
ng nguyên t
 
đ
ãc
u t
o nên t
t c
chúng ta - mà chúng ta hoàn toàn l
thu
c vào s
b
n v
ngc
a chúng. Ch
tr 
có tr 
em (vì chúng còn bi
ế
t quá ít
để
không ng
n ng
i
đặ
t ra nh
ng câu h
i quan tr 
ng) còn ít ai trong chúng ta t
n th
ờ 
i gian
để
b
ă
nkho
ă
n t
i sao t
nhiên l
i nh
ư
th
ế
này mà không nh
ư
th
ế
khác, v
ũ
tr 
ra
đờ 
it
 
đ
âu, ho
c nó có mãi mãi nh
ư
th
ế
này không, li
u có m
t ngày nào
đ
ó th
ờ 
igian s
trôi gi
t lùi, h
u qu
có tr 
ướ 
c nguyên nhân hay không; ho
c có gi
ớ 
ih
n cu
i cùng cho s
hi
u bi
ế
t c
a con ng
ườ 
i hay không? Th
m chí cónh
ng
đứ
a tr 
con, mà tôi có g
 p m
t s
, mu
n bi
ế
t l
 
đ
en là cái gì; cái gì làh
t v
t ch
t nh
bé nh
t, t
i sao chúng ta ch
nh
ớ 
quá kh
mà không nh
ớ 
 t
ươ 
ng lai; và n
ế
u lúc b
t
đầ
u là h
n lo
n thì làm th
ế
nào có s
tr 
t t
nh
ư
tath
y hôm nay, và t
i sao l
i có v
ũ
tr 
.Trong xã h
i c
a chúng ta, các b
c ph
huynh c
ũ
ng nh
ư
các th
y giáo v
ncòn thói quen tr 
l
ờ 
i nh
ng câu h
i
đ
ó b
ng cách nhún vai ho
c vi
n
đế
n cácgiáo lý m
ơ 
h
. M
t s
giáo lý
y l
i hoàn toàn không thích h
ợ 
 p v
ớ 
i nh
ngv
n
đề
v
a nêu
ở 
trên, b
ở 
i vì chúng ph
ơ 
i bày quá rõ nh
ng h
n ch
ế
c
a s
 hi
u bi
ế
t c
a con ng
ườ 
i. Nh
ư
ng
t nhi
u môn tri
ế
t h
c và khoa h
c l
i ra
đờ 
i t
nh
ng câu l
c v
nnh
ư
v
y. Ngày càng có nhi
u ng
ườ 
i l
ớ 
n c
ũ
ng mu
n
đặ
t nh
ng câu h
i thu
clo
i
đ
ó và thi tho
ng h
 
đ
ã nh
n
đượ 
c nh
ng câu tr 
l
ờ 
i khá l
lùng. N
mtrung gian gi
a các nguyên t
và các vì sao, chúng ta
đ
ang m
ở 
ng chântr 
ờ 
i khám phá c
a chúng ta, nh
m bao quát c
nh
ng cái r 
t nh
l
n nh
ngcái r 
t l
ớ 
n.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->