Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
49Activity
P. 1
Kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

Kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,380 |Likes:
Published by conghuy55
Kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
Nếu bạn nào có nhu cầu tải luận văn trên thì tham khảo http://luanvan.forumvi.com/t1-topic Thanks!
luận văn tốt nghiệp http://luanvan.forumvi.com
http://luanvan84.com
Kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
Nếu bạn nào có nhu cầu tải luận văn trên thì tham khảo http://luanvan.forumvi.com/t1-topic Thanks!
luận văn tốt nghiệp http://luanvan.forumvi.com
http://luanvan84.com

More info:

Published by: conghuy55 on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/03/2014

 
 Hmgdb? bxglzgl5>Akmgdb,c`mKZEN? ^eS, Lkxtl ^eFeçle Zél
BỒD LÓD đẪX
^y`lk ux ~eẰ eỔd leậq" qeç~ ~ydểl" mþd ~yƱờlk fdle n`gle lkát cálk yỔlk mỐ ėã ~ex eÿ~ ledệx leá ėẫx ~Ʊ ~y`lk zá lk`ád lƱỖc ~ầ` ėdệx fdịl ce` sỷ yg ėờd zá qeç~~ydểl cừg cçc n`gle lkedịq, đd ėþd zỖd sỷ qeç~ ~ydểl cừg n`gle lkedịq bá sỷ kdg ~ălklex cẫx sử nỨlk ~eþlk ~dl ~ád ceíle, Zâ zật" zẨl ėệ ~yxlk ~eỷc" eợq bý cừg ~eþlk ~dl~yïl IC^C cálk ~yỐ lïl cẨq ~edẰ~, Lex cẫx zệ fdểm ~`çl cálk ~yỐ ~eále ~Ẩ~ tẰx, ZỖdceỤc lălk uçc mdle ~íle ~yxlk ~eỷc zá eợq bý cừg iç` cç` ~ád ceíle" fdểm ~`çl feþlkceỄ ėảm iả` bợd íce ce` cçc leá ėẫx ~Ʊ" bợd íce cừg cçc ceừ sỐ eỠx zỗl" ceừ lợ zá cừgceíle iảl ~eél n`gle lkedịq má cùl kdÿq ce` cçc cƧ wxgl wxảl bý leá lƱỖc zá uãeỔd có ėƱợc leỠlk ~eþlk ~dl fdle ~Ằ" ~ád ceíle ~yxlk ~eỷc ~Ủ cçc n`gle lkedịq,Fed ~dẰq cậl IC^C cừg n`gle lkedịq" eálk ~ồl fe` bxþl bá mỔ~ fe`ảl mỨcėƱợc lkƱờd sử nỨlk ~eþlk ~dl ėẻc idị~ wxgl ~ém, IỐd bẽ" eálk ~ồl fe` ~eƱờlk cedẰm~ỻ ~yọlk bỖl ~y`lk ~Ộlk ~ád sảl bƱx ėỔlk cừg n`gle lkedịq" zdịc uçc ėỆle kdç ~yỆ eálk~ồl fe` ảle eƱỐlk ~yỷc ~dẰq ėẰl kdç zỗl eálk içl" ảle eƱỐlk bỖl ėẰl bợd lexậl~y`lk fỳ lïl ėét cŤlk bá mỔ~ cþlk cỨ eỠx edịx ėể n`gle lkedịq ‒qeô qeäq IC^C”,Zâ zật" fdểm ~`çl eálk ~ồl fe` có ý lkeĤg eẰ~ sỤc wxgl ~yọlk ~y`lk fdểm ~`çl iç`cç` ~ád ceíle, Leậl ~eỤc ėƱợc ~ẫm wxgl ~yọlk ~y`lk zdịc fdểm ~`çl IC^C" ėẻc idị~ bá fdểm~`çl fe`ảl mỨc eálk ~ồl fe`" hm ėã ceọl lkedïl cỤx ėệ ~ád
‒Fdểm ~`çl fe`ảl mỨceálk ~ồl fe` ~y`lk fdểm ~`çl IC^C ~ầd Cþlk ~t ^LEE fdểm ~`çl zá fẰ ~`çl GGC” 
bám ėệ ~ád feóg bxậl ~ỗ~ lkedịq cừg mâle,CẨx ~yÿc ėệ ~ád kồm ig qeẫl?
 Qeẫl D? CƧ sỐ bý bxậl zệ fdểm ~`çl fe`ảl mỨc eálk ~ồl fe` ~y`lk fdểm~`çl IC^C  Qeẫl DD? ^eỷc ~yầlk fdểm ~`çl fe`ảl mỨc eálk ~ồl fe` ~y`lk fdểm ~`çl IC^C ~ầd Cþlk ~t CQ UT_ n` Cþlk ~t fdểm ~`çl zá fẰ ~`çl GGC ~eỷc edịl Qeẫl DDD? MỔ~ sỗ ėệ uxẨ~ leặm e`ál ~edịl fdểm ~`çl fe`ảl mỨc eálk ~ồlfe` ~ầd Cþlk ~t fdểm ~`çl zá fẰ ~`çl GGC 
N` fdẰl ~eỤc zá fdle lkedịm cùl ledệx eầl ceẰ" ėệ ~ád cừg hm ceẠc ceẠl sẽfeþlk ~yçle feỀd leỠlk ~edẰx só~ leẨ~ ėỆle, Zâ zật hm yẨ~ m`lk leậl ėƱợc sỷ ėólkkóq ý fdẰl cừg cçc ^eẫt Cþ" cçc Gle CeỆ zá cçc Iầl,Hm udl ceél ~eále cảm Ƨl Kdảlk zdïl ^e,S LkxtỈl ^eỆ Feçle Zél" Igl bãle ėầ` cçc Gle CeỆ fdểm ~`çl zdïl ~y`lk cþlk ~t ėã ledị~ ~âle kdÿq ėủ hm e`ál ~eále ėệ ~ádlát,
 SZ^E? ^yl ^eBdïm lăm 9177^yglk 7
 
 Hmgdb? bxglzgl5>Akmgdb,c`mKZEN? ^eS, Lkxtl ^eFeçle Zél
QEẪL D? Cơ SBÝ BXẢL ZFDỉM ^L FE@ẩL MỮC EÁLK^ộL FE@ ^Y@LK FDỉM ^@ÇL IÇ@ CÇ@ ^ÁD CEÍLED, Fdểm ~`çl iç` cç` ~ád ceíle zỖd zẨl ėệ fdểm ~`çl E^F?7, Feçd ldịm zệ fdểm ~`çl iç` cç` ~ád ceíle?
^eh` cexẤl mỷc fdểm ~`çl Zdị~ Lgm sỗ 911 %ZSG 911$ ~eâ?Iç` cç` ~ád ceíle bá eị ~eỗlk iç` cç` ėƱợc bậq ~eh` cexẤl mỷc zá ceẰ ėỔ fẰ~`çl edịl eále qeảl çle cçc ~eþlk ~dl fdle ~Ằ6 ~ád ceíle ceừ tẰx cừg ėƧl zỆ, ^eh` ceẰėỔ fẰ ~`çl lƱỖc ~g" cçc iç` cç` ~ád ceíle cừg ėƧl zỆ ig` kồm? Iảlk cél ėỗd fẰ ~`çl" iç` cç` fẰ~ wxả e`ầ~ ėỔlk fdle n`gle" iç` cç` bƱx cextểl ~dệl ~ị zá ~extẰ~ mdle iç`cç` ~ád ceíle,Fdểm ~`çl iç` cç` ~ád ceíle bá zdịc ~ex ~eậq zá ėçle kdç cçc iặlk ceỤlk fdểm~`çl cừg cçc F^Z leặm uçc mdle ~íle ~yxlk ~eỷc zá eợq bý ~yïl cçc feíg cầle ~yọlktẰx cừg iç` cç` ~ád ceíle,
9, E^F zỖd zẨl ėệ fdểm ~`çl?
9,7 Feçd ldịm" ėẻc ėdểm zá qeél b`ầd E^F?
9,7,7 Feçd ldịm E^F?
^eh` cexẤl mỷc fẰ ~`çl Zdị~ Lgm sỗ 19 %CexẤl mỷc zệ E^F$?
 E^F?
Bá leỠlk ~ád sảl?%g$ đƱợc kdỠ ėể içl ~y`lk fỳ sảl uxẨ~" fdle n`gle iâle ~eƱờlk6%i$ đglk ~y`lk wxç ~yâle sảl uxẨ~" fdle n`gle nỐ nglk6%c$ Lkxtïl bdịx" zậ~ bdịx" cþlk cỨ" nỨlk cỨ ėể sử nỨlk ~y`lk wxç ~yâle sảl uxẨ~"fdle n`gle e`ẻc cxlk cẨq nỆce zỨ,E^F ig` kồm?- Eálk eóg mxg zệ ėể içl? Eálk eóg ~ồl fe`" eálk mxg ėglk ėd ~yïl ėƱờlk"eálk kửd ėd içl" eálk eóg kửd ėd kdg cþlk ceẰ idẰl6- ^eále qeẤm ~ồl fe` zá ~eále qeẤm kửd ėd içl6- Sảl qeẤm nỐ nglk? Sảl qeẤm ceƱg e`ál ~eále zá sảl qeẤm e`ál ~eále ceƱgbám ~eừ ~Ức leậq fe` ~eále qeẤm6- Lkxtïl bdịx" zậ~ bdịx" cþlk cỨ" nỨlk cỨ ~ồl fe`" kửd ėd kdg cþlk ceẰ idẰl zá ėãmxg ėglk ėd ~yïl ėƱờlk6- Ced qeí nỆce zỨ nỐ nglk,
9,7,9 đẻc ėdểm E^F?
- E^F ảle eƱỐlk ~yỷc ~dẰq ~Ỗd kdç zỗl eálk içl zâ zật ảle eƱỐlk ~yỷc ~dẰq ~Ỗdbợd lexậl ~y`lk lăm,- E^F ~eƱờlk cedẰm ~ỻ ~yọlk bỖl s` zỖd ~Ộlk ~ád sảl bƱx ėỔlk ~y`lk N`glelkedịq ig` kồm ledệx ceừlk b`ầd zá wxç ~yâle wxảl bý yẨ~ qeỤc ~ầq,
 SZ^E? ^yl ^eBdïm lăm 9177^yglk 9
 
 Hmgdb? bxglzgl5>Akmgdb,c`mKZEN? ^eS, Lkxtl ^eFeçle Zél
- E^F ėƱợc ėçle kdç ~eþlk wxg sỗ bƱợlk ceẨ~ bƱợlk" ~âle ~yầlk E^F,- E^F ėƱợc iả` wxảl cẨ~ ~yỠ Ố ledệx lỖd feçc legx ledệx ėỗd ~Ʊợlk wxảl býfeçc legx có ėẻc ėdểm iả` wxảl feçc legx ėdệx lát nẦl ~Ỗd fdểm s`ç~ ėỗd zỖd E^F kẻq ledệx feó feăl,
9,7,3 Qeél b`ầd E^F?
9,7,3,7 ^eh` mỨc ėíce sử nỨlk?^eh` ~dïx ~eỤc mỨc ėíce sử nỨlk" E^F ėƱợc cedg ~eále 3 b`ầd?
g$ Cçc b`ầd nỷ ~yỠ qeỨc zỨ ce` wxç ~yâle sảl uxẨ~ fdle n`gle cừg n`gle lkedịq
B`ầd E^F lát ig` kồm cçc b`ầd sgx?- Lkxtïl bdịx zá zậ~ bdịx? bá leỠlk tẰx ~ỗ ~egm kdg zá` wxç ~yâle sảl uxẨ~ Ố n`gle lkedịq" ig` kồm? lkxtïl zậ~ bdịx ceíle" zậ~ bdịx qeỨ" ledïl bdịx zá cçc b`ầd zậ~bdịx feçc leƱ qeẰ bdịx ~eảd" qeỨ ~ôlk ~egt ~eẰ…- Cþlk cỨ zá nỨlk cỨ? bá leỠlk ~Ʊ bdịx bg` ėỔlk feþlk có ėừ cçc ~dïx cexẤl zệkdç ~yỆ zá ~eờd kdgl sử nỨlk ėể ked leậl bá ^SCđ,
i$ Cçc b`ầd nỷ ~yỠ ce` e`ầ~ ėỔlk ~dïx ~eỨ cừg n`gle lkedịq
Ig` kồm? ~eále qeẤm" içl ~eále qeẤm có ~eể ~dïx ~eỨ ~y`lk n`gle lkedịq sảluxẨ~" e`ẻc eálk eóg ~y`lk n`gle n`gle lkedịq ~eƱƧlk mầd,
c$ Cçc b`ầd sảl qeẤm zá nỆce zỨ nỐ nglk 
^y`lk n`gle lkedịq sảl uxẨ~" b`ầd ~ồl fe` lát bá leỠlk sảl qeẤm ėglk ceẰ ~ầ`~yïl nét cextệl sảl uxẨ~" ceƱg e`ál ~eále wxd ~yâle cþlk lkeị zá ceƱg ~eể cxlk cẨqce` feçce eálk, ^y`lk cçc n`gle lkedịq nỆce zỨ" ėó bá leỠlk nỆce zỨ ėglk ~y`lkwxç ~yâle cxlk cẨq ce` feçce eálk" ceƱg e`ál ~eále,9,7,3,9 ^eh` zỆ ~yí cừg E^F ~y`lk wxç ~yâle bxél cextểl?^eh` ~dïx ~eỤc zỆ ~yí cừg E^F ~y`lk wxç ~yâle bxél cextểl" E^F ėƱợc cedg~eále 3 b`ầd sgx?
g$ Eálk mxg ėglk ėd ėƱờlk 
Bá leỠlk zậ~ ~Ʊ" eálk eóg má n`gle lkedịq có wxtệl fdểm s`ç~ leƱlk ceƱge`ẻc feþlk zệ leậq fe` cừg n`gle lkedịq zâ leỠlk ėẻc ~eô ~y`lk feéx cxlk Ụlkegt leỠlk wxt ėỆle ydïlk bẽ ~y`lk feéx kdg` zá cxlk cẨq eálk eóg,
i$ Eálk ėglk nỷ ~yỠ ~ầd fe`" wxẫt cừg n`gle lkedịq
Ig` kồm cçc b`ầd lkxtïl bdịx zậ~ bdịx" cþlk cỨ nỨlk cỨ" içl ~eále qeẤm" ~eále qeẤm zá eálk eóg ėglk ėƱợc wxảl bý zệ mẻ~ zậ~ ceẨ~ ~ầd fe` egt wxẫt eálk cừgn`gle lkedịq,
c$ Eálk kửd ėd içl
 SZ^E? ^yl ^eBdïm lăm 9177^yglk 3

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nicky Buff added this note
hay
Nicky Buff liked this
Nicky Buff liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Thiện Hồ added this note
rat tot va hay
quiphanvan liked this
quiphanvan liked this
Hoa Nguyen liked this
Quang Phúc Lê liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->