Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1953 0 - Herenkring - 2 870 kB

1953 0 - Herenkring - 2 870 kB

Ratings: (0)|Views: 209|Likes:
Published by Robert

More info:

Published by: Robert on Dec 09, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2011

pdf

text

original

 
© Orde der Verdraagzamen
1953 -1954 - HerenkringLes 1 – 3 november 195313 november 1953
LES 1
U kunt mij noemen Matthias. Ook de anderen zullen U hun naam bekend geven, d.w.z. denaam waarmee zij aangeduid en aangesproken kunnen worden, een uitzondering dus die wevoor deze kring maken. Zij zullen trachten - d.w.z. ik zal het dus ook proberen - om eenbepaald aantal onderwerpen in een ons gewenst lijkende volgorde met U te bespreken en wijstellen ons voor per bijeenkomst daaraan te besteden ongeveer 1 uur tot 90 minuten.Wanneer dit gebeurd is, kunnen wij een tweede deel van de avond wijden aan onderwerpenvan Uw eigen keuze; wij kunnen dan dus een probleemstelling Uwerzijds verwachten. Wanneerwij echter vanavond uit elkaar gaan dan zult U een beslissing zo langzamerhand moetentreffen voor Uzelve, waarvan wij verwachten dat U ze definitief kunt nemen binnen hettijdsverloop van drie maanden en dat is wel dit: Wij zullen U opgeven een bepaald onderwerpter overdenking en ter studie. U moet dus zelf ook enigszins gedocumenteerd hier verschijnen.Dit maakt het ons gemakkelijker om deze onderwerpen verder te behandelen. De vaak watalgemeen klinkende vaagheden die voor het grote publiek vaak noodzakelijk zijn, zullen weachterweg laten. Wij wensen niet als leraren alleen het woord tot U te voeren, maar we stellener prijs op wanneer zo nodig zelfs een debat, in ieder geval een discussie een gevolg kan zijnvan een bepaald onderwerp. Verder zullen wij voor diegenen onder U, die daar prijs op stellen,bepaalde aanwijzingen geven waardoor het U mogelijk zal worden Uw fysiek en psychischwelzijn aanmerkelijk te verbeteren. U zult verder hopelijk goed begrijpen dat wij niet zijnalwetenden - hier moet ik nogmaals de nadruk op leggen; wij zullen dat verder niet meerdoen, wij nemen dan aan dat U dat weet. Wij weten van verschillende dingen betrekkelijk veelmeer dan U. Aan de andere kant zijn onze waarnemingen op aarde uit de aard der zaak gansbelemmerd en daardoor onvolledig of zelfs onjuist. Wanneer dit het geval is, dan weet U waardat aan te wijten is: onze wereld is een andere dan de Uwe en er bestaan moeilijkheden omeen juiste voorstellingen van zaken ten onzent te verwerven. Wij zullen uit de aard der zaakdus alle problemen zoveel mogelijk uit ons eigen standpunt benaderen, het aan U overlatendeom daar de zuiver stoffelijke consequenties uit te trekken en eventueel ter beschouwing voorte leggen. Ik hoop dat U met deze stelling, voorstelling beter gezegd, het eens kunt zijn. Dankan ik U verder nog alleen dit zeggen: wanneer wij hier samenzijn, dan is dat een kring diedoor een bepaald getal geregeerd wordt. Dit getal en de waarde daarvan zullen sommigenUwer wel kennen, het is het getal 9. De getallen 9, 3 en 12 zijn regerend voor dezebijeenkomsten. Daarom kunnen wij er niet toe overgaan om meerderen toe te laten tot dezekring. Een vervanging door afwezigen wordt door ons, zij het dan ook node, geaccepteerd,maar dan toch alleen indien het iemand is van wie wij aan kunnen nemen dat bij voortduringhet bestuderen van de problemen die ter sprake komen hem ook heeft gemaakt, of haar heeftgemaakt, tot een werkelijk aanvaardbaar en werkelijk lid van deze kring. Daarmee heb ik danmijn inleiding besloten. Echter lijkt het mij dienstig om U kort een schets te geven van decondities waaronder gij leeft en waaruit gij ontstaan zijt. Het is uit de aard der zaak voor U eennoodzaak om een zekere zelfkennis te bezitten en enig inzicht in de drijfveren van het aardsgebeuren, voordat U kunt komen tot een geestelijk inzicht omtrent wat U op het ogenbliknoemt, de elementen, maar maken het mogelijk om zelfs in Uw eigen verschijningswereld, elkelement te splitsen in twee tot tien verschillende waarden, die uiterlijk dezelfdeverschijningsvorm geven, zelfs misschien chemisch zuiver dezelfde reacties vertonen en tochin wezen verschillend zijn door een verschil van evenwicht daarin bestaand. Uit dezegrondstoffen nu, dit grote aantal grondstoffen, is Uw wereld opgebouwd. Deze wereld heeftvele verschillende soorten van levende wezens gekend. Op het ogenblik is daarop suprêmeregerend dus, het menselijk ras. Dit wil niet zeggen dat dat altijd zo geweest is en dat wil ookniet zeggen dat het altijd zo zal blijven. Dit menselijk ras op zijn beurt heeft een aantal - hoemoeten we dat zeggen - eigenschappen ontwikkeld die, gepaard gaande met het geestelijklichaam van deze mens en diens stoffelijk behoeven, diens stoffelijke behoeften, leidt tot een
 
© Orde der Verdraagzamen
1953 – 1954 - HerenkringLes 1 – 3 november 19532voortdurende cyclus, waarbij de ene bereiking noodgedwongen dwingt tot een handeling diedeze bereiking vernietigt en een tweede daarvoor in de plaats stelt. Dit is een voortdurendwervelende gang, en op dit ogenblik bevindt U zich weer in de periode der grote steden. Eenperiode der grote steden betekent het volgende: opeenhoping van een groot aantal mensen,het tijdelijk op de voorgrond komen van zuiver stoffelijke en fysieke belangen, het op deachtergrond raken van psychische waarden. Het resultaat daarvan is meestal een meer dannormale zelfzucht, daarbij een zeer geringe gebondenheid aan land, volk etc. Hierdoor ontstaateen voortdurend streven naar groter bezit, de bezitslust, maar deze bezitslust wordt vanuiteen. stad door de massa gedragen, deze massa brengt aan haar hoofd één of meerderevoormannen. Deze voormannen zullen zich altijd voorstellen als de dragers van de wil desvolks. In werkelijkheid zijn zij het roer dat de massa een bepaalde richting geeft. Dit roer nu,plus de behoefte van de massa, leidt tot een voortdurende vraag naar meer en beter van demogelijkheden op fysiek gebied. Men vraagt betere gezondheid, betere lichamelijkegesteldheid, betere levensvoorwaarden, men vraagt vooral ook meer luxe. Hoe groter de luxehoe groter ook het egoïsme van de mens, hoe minder er afstand wordt gedaan van ietsterwille van een ander. Hierdoor weer het ontstaan van sterke spanningen op de wereld. Dezespanningen leiden tot vernietigingsoorlogen, de massa wordt meester van het roer, de leidersmoeten volgen en al volgende zullen zij, om zichzelf te handhaven, hun volk vernietigen enzelf ondergaan. Wanneer deze ondergang voltooid is, dan bestaan er geen steden meer enblijft de enige mogelijkheid de vlucht naar het platteland, waar dan de restanten van destadsbevolking langzaam maar zeker worden tot boeren. U bevindt zich op het ogenblik in hetmidden van deze door mij beschreven methode. Het is een verklaring voor een groot aantalvan de spanningen die op het ogenblik op de wereld optreden, het maakt U duidelijk waaromde mentaliteit van de mens op het ogenblik zó en niet anders is, de mens is op het ogenblik indeze periode van de grote steden geworden tot massadier, massadier dat egoïstisch vragend,niet zelf wenst te bereiken, maar via de massa wenst te verwerven met zó weinig mogelijkinspanning. De gevolgen hiervan hebben zich ook in Uw eigen leven doen gelden en, ofschoonU zich dat misschien niet bewust bent, zal deze geesteshouding van de massa derstadsbewoners - en stadsbewoners zijn op het ogenblik ook voor een groot gedeelte, wat Unog noemt, de bewoners van het platteland, die worden meegesleurd in deze geestelijkehouding - op U van invloed zijn. Deze invloeden bepalen een groot gedeelte van Uwhandelingen en Uw reacties. Wat is echter verder een noodzakelijk gevolg van deze toestand?Geloof en kerken verliezen, zij verliezen meer en meer aan belang, zij worden tot eenconventie en zijn niet meer een beleefde waarheid. De mens die nog enige geestelijkeonafhankelijkheid in zich draagt, probeert dan voor zichzelf een geestelijke waarheid te vinden.Dit echter is moeilijk, onmogelijk. Zijn immers niet, juist in deze, de persoonlijkheid meer enmeer verdringende maatschappij, de bronnen gesloten waaruit vroeger een geestelijkebewustwording voor de persoon zelve geput kon worden? Inplaats van de filosoof die zelf denkt, krijgen we de z. g. filosoof die, een groot aantal filosofen als een papegaai aanhalende,tracht te vertellen dat hij een eigen opvatting heeft; slechts enkele uitzonderingen hierop zijnmogelijk. U zijt nu mensen, zoals U hier bij elkaar zit, die voelen dat er iets niet klopt, dat ermogelijkheden zijn die zich niet voor U ontplooien, U verlangt meer te kennen, te weten en tebereiken dan totnogtoe voor U was weggelegd, voor U mogelijk was. Om dit echter te kunnendoen zult U, of U dat wilt of niet, moeten overgaan tot een totale omstelling van Uwpersoonlijk leven; U zult op geestelijke waarden een grotere nadruk moeten leggen, stoffelijkewaarden wat gemakkelijker beschouwen. U zult verder moeten begrijpen dat zij die zichmachten willen verwerven - want juist van deze mensen daar ken ik er verschillende onder Uvanavond - eerst in staat moeten zijn om de verantwoording dezer macht te dragen. Wij zijnvolkomen bereid in de loop der tijd verschillende vingerwijzingen te geven die niet alleenbruikbaar zijn voor een enkeling, waar die voor U allen. Telepathie nu lijkt mij voor U op ditogenblik één van de meer belangrijkere. Telepathie stelt U in staat de gedachtenstromen vaneen ander te peilen. U behoeft niet zijn werkelijke geheimen op te speuren, maar U kunt zijntotale persoonlijkheid aanvoelen, U kunt onbewuste processen binnen die persoonlijkheid inUw bewustzijn reproduceren en daardoor komen tot een betere kennis van datgene wat er inde wereld rond zich afspeelt. U zult echter te allen tijde moeten begrijpen dat eentelepathische indruk, door U verworven, betekent een indruk zoals gij zou reageren, zodat de
 
© Orde der Verdraagzamen
1953 -1954 - HerenkringLes 1 – 3 november 19533reactie niet zonder meer bepaald kan worden na de ontvangen impuls. We stellen ons voor omhiermede een begin te maken. Is dit voor U aanvaardbaar?
 Ja.
Juist. U zult mij toestaan dan allereerst U te vertellen wat de telepathie betekent. In elkweefsel zijn een aantal cellen aanwezig; deze cellen bevatten, naast verschillende andereeigenschappen, een betrekkelijk geringe hoeveelheid van electriciteit van een statischkarakter. In dit statisch karakter wordt zij gehandhaafd door een chemische werking binnen decellen. De prikkels die kunnen ontstaan, zijn niet andere dan het voortgeven, het voortgeleidenvan bepaalde gevoeligheden door een kwetsing van één cel, die daardoor een krachtontwikkelt die de wand van de tweede cel doorbreekt etc. Het in dus een kettingreactie. Eendergelijke kettingreactie in ook Uw denken. Echter is het eigenaardige dat in het hersenweefselde mogelijkheid is geschapen om zeer kleine veranderingen te brengen, juist in de cellen vandit hersenweefsel t. o. v. lading en mogelijkheid van ontlading. Deze verschillendemogelijkheden sluiten in zich de capaciteit tot vastlegging van bepaalde gedachtenbeelden inbepaalde cellen. Wanneer U denkt normalerwijze, dan richt U deze kracht tot Uw lichaam, Uricht dit tot Uw spraakorgaan, tot Uw ogen, Uw oren, U richt dit tot Uw ervaring, tot Uw eigendenken. Het is echter mogelijk om deze, in wezen dus zuiver electrische kracht, te bundelen.Wanneer dit gebeurt, zal Uw gedachte niet meer vaag en verstrooid rond U diffuseren in deruimte, maar zal in een bundeling van energie met een betrekkelijk grote sterkte gerichtworden: op de hersencentra van een ander. Omgekeerd kunt U, door zelf vrij van gedachtenzijnde, deze keten door concentratie uitstralen naar een ander, en wel bij voorkeur naar dienshoofd en dan nog wel bij bijzondere voorkeur als U het kunt doen, naar het achterhoofd, waarU dan kiest een aanzet die net even onder de kruin ligt, 15, 10 cm - dat ligt eraan – insommige gevallen 5 cm; u zult dat zelf bij ervaring vast moeten stellen wat op het ogenblikdaarvoor de juiste afstand is. Hierdoor raakt U aan een centraal zenuwknooppunt, waarin hetgrootste gedeelte van de reacties en gedachtenstromen kenbaar tot uiting komt. Uw eigenuitgestraalde energie werkt dan als een draaggolf waarop geënt wordt de gedachte van deander. Deze gedachte brengt dus bij U een gelijksoortige gedachte tot stand. Op een dergelijkewijze kunt U met een ander meedenken, meevoelen etc. Indien U dit tot stand kunt brengen,dit denken naar een ander toe, heeft U daarmee echter nog niet het probleem der telepathiezonder meer opgelost. Het in n. l. ook nodig dat U In staat bent om Uw eigen gedachtenduidelijk uit te drukken. Het is noodzakelijk dat U in staat bent Uw eigen gedachten, belangenen oordeel volledig ter zijde te stellen, terwijl U naar de ander luistert. Luisteren is natuurlijkmaar een vergelijkende uitdrukking. En nu wil ik U proberen te helpen om dit te bereiken. Hetis zeer moeilijk om zonder meer dit contact te bereiken. Waar echter een gezamenlijkeconcentratie bestaat, bestaat ook een betrekkelijk sterk telepathisch contact, anders gezegd;bij gelijktijdigheid der indrukken die gelijkwaardig zijn, ontstaat een contact tussen hetdenken, waarbij de impulsen van het ene wezen die van het andere kunnen versterken of verzwakken. Er ontstaat een gezamenlijk ervaren en een gezamenlijke reactie. Wilt U nuproberen om dit tot stand te brengen, dan raad ik U aan om op een vastgesteld tijdstip over tegaan tot concentratie. U kunt als U dat wilt - en is misschien voor U zeer gemakkelijk - U kuntdit concentratiepunt stellen willekeurig binnen de periode van Uw rust, Uw slaap dus. U kuntdaarvoor kiezen desnoods, 2 of 3 uur 's nachts, daar is geen bezwaar tegen. Wanneer U ditechter doet, is het noodzakelijk dat Uw laatste bewustzijn is een recapitulatie, ten eerste vanhet tijdstip, ten tweede van het denkbeeld en ten derde een instructie aan Uw eigenbewustzijn om al datgene wat werd uitgezonden en wat werd ontvangen, als droombeeld of anderszins vast te leggen. In het begin zult U ontdekken dat er aanmerkelijke verschillenbestaan tussen de uitgezonden gedachten en het resultaat door U behouden. Laat U nietontmoedigen, dit komt doordat Uw wezen een nog te grote rol speelt. Bij herhaling echter, eenvoortdurende herhaling vooral, kunt U komen tot een steeds grotere gelijksoortigheid vangedachte. Indien U ernstig hiertoe over zult gaan, raam ik de periode die nodig is om te komentot een enigszins betrouwbaar contact bij gelijktijdige concentratie, dus bewust gerichtetelepathie van tenminste twee zijden, schat ik dat U nodig zult hebben twee tot drie maanden.Deze twee tot drie maanden moet dan een dagelijkse concentratieperiode inhouden van op hetdoel gericht tenminste tien minuten - doel en onderwerp worden hier dus in begrepen - en eenten hoogste durend contact van twee minuten, oftewel 120 seconden. Groter contact kunt U

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->